ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.079.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 79

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. kovo 21d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2013 m. kovo 11 d. Tarybos sprendimas Nr. 252/2013/ES, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013–2017 m. daugiametė programa

1

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimas dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo

4

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. sausio 15 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 253/2013, kuriuo dėl kintamųjų rodiklių ir suskirstymo pakeitimų, padarytų persvarsčius Tarptautinį standartizuotą švietimo klasifikatorių (ISCED), iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 692/2011 II priedas ( 1 )

5

 

*

2013 m. kovo 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 254/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) ( 1 )

7

 

*

2013 m. kovo 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 255/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IC, VII ir VIII priedai derinant juos prie mokslo ir technikos pažangos ( 1 )

19

 

*

2013 m. kovo 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 256/2013, kuriuo dėl natrio askorbato (E 301) naudojimo vitamino D preparatuose, skirtuose naudoti kūdikių ir mažų vaikų maisto produktuose, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priedas ( 1 )

24

 

 

2013 m. kovo 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 257/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

27

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

2013/142/ES

 

*

2013 m. kovo 12 d. Komisijos rekomendacija, kaip Europos Parlamento rinkimus padaryti dar demokratiškesnius ir sklandesnius

29

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2008 m. liepos 31 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 839/2008, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedų nuostatos dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių tam tikruose produktuose arba ant jų, klaidų ištaisymas (OL L 234, 2008 8 30)

33

 

*

2011 m. gegužės 26 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 524/2011, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios bifenilo, deltametrino, etofumezato, izopirazamo, propikonazolo, pimetrozino, pirimetanilo ir tebukonazolo likučių koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai, klaidų ištaisymas (OL L 142, 2011 5 28)

34

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

SPRENDIMAI

21.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/1


TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 252/2013/ES

2013 m. kovo 11 d.

kuriuo nustatoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013–2017 m. daugiametė programa

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 352 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (toliau – Agentūra) įsteigimo tikslus ir siekiant, kad ji tinkamai vykdytų savo užduotis, daugiametėje penkerių metų programoje turi būti nustatytos tikslios Agentūros veiklos teminės sritys, kaip numatyta 2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 168/2007, įsteigiančiame Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą (1);

(2)

pirmoji daugiametė programa Tarybos priimta 2008 m. vasario 28 d. Sprendimu 2008/203/EB, įgyvendinančiu Reglamento (EB) Nr. 168/2007 nuostatas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2007–2012 m. daugiametės programos priėmimo (2);

(3)

daugiametė programa turėtų būti vykdoma tik Sąjungos teisės taikymo srityse;

(4)

daugiametė programa turėtų atitikti Sąjungos prioritetus ir joje turėtų būti tinkamai atsižvelgta į gaires, nustatytas pagal Europos Parlamento rezoliucijas ir Tarybos išvadas pagrindinių teisių klausimais;

(5)

daugiametėje programoje turėtų būti tinkamai atsižvelgta į Agentūros finansinius ir žmogiškuosius išteklius;

(6)

į daugiametę programą turėtų būti įtrauktos nuostatos, kuriomis būtų siekiama užtikrinti, kad Agentūros veikla papildytų kitų Sąjungos organų, įstaigų ir agentūrų, taip pat Europos Tarybos ir kitų tarptautinių organizacijų, vykdančių veiklą pagrindinių teisių srityje, įgaliojimus. Labiausiai su šia daugiamete programa susijusios Sąjungos agentūros ir organai yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 439/2010 (3) įsteigtas Europos prieglobsčio paramos biuras, Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2007/2004 (4) įsteigta Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX), Tarybos sprendimu 2008/381/EB (5) sukurtas Europos migracijos tinklas, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1922/2006 (6) įsteigtas Europos lyčių lygybės institutas, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 (7) įsteigta Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP) institucija, Tarybos sprendimu 2002/187/TVR (8) įsteigtas Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas), Tarybos sprendimu 2009/371/TVR (9) įsteigtas Europos policijos biuras (Europolas), Tarybos sprendimu 2005/681/TVR (10) įsteigtas Europos policijos koledžas (CEPOL), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1077/2011 (11) įsteigta Didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (IT agentūra) ir Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1365/75 (12) įkurtas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND);

(7)

į daugiametėje programoje nustatytas Agentūros veiklos temines sritis reikėtų įtraukti kovą su rasizmu, ksenofobija ir susijusia netolerancija;

(8)

atsižvelgdama į kovos su skurdu ir socialine atskirtimi svarbą Sąjungoje (tai vienas iš penkių augimo strategijoje „Europa 2020“ nustatytų tikslų), Agentūra, rinkdama ir platindama šiame sprendime nustatytų teminių sričių duomenis, turėtų atsižvelgti į būtinas ekonomines ir socialines sąlygas, kurios suteikia galimybę veiksmingai naudotis pagrindinėmis teisėmis;

(9)

Europos Parlamento, Tarybos arba Komisijos prašymu, remiantis Reglamento (EB) Nr. 168/2007 5 straipsnio 3 dalimi, Agentūra gali atlikti su daugiametėje programoje nenustatytomis teminėmis sritimis susijusias užduotis, jei tai leidžia jos finansiniai ir žmogiškieji ištekliai. Pagal Europos Vadovų Tarybos priimtą Stokholmo programą „Atvira ir saugi Europa piliečių labui ir saugumui“ (13) institucijos turėtų visapusiškai pasinaudoti Agentūros ekspertine patirtimi ir, atitinkamais atvejais, atsižvelgiant į šios Agentūros įgaliojimus, su ja konsultuotis dėl politikos ir teisės aktų, susijusių su pagrindinėmis teisėmis, plėtojimo;

(10)

rengdama pasiūlymą, Komisija konsultavosi su Agentūros valdančiąja taryba ir 2011 m. spalio 18 d. gavo rašytines pastabas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Daugiametė programa

1.   Šiuo sprendimu nustatoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (toliau – Agentūra) 2013–2017 m. daugiametė programa.

2.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 168/2007 3 straipsnį Agentūra vykdo Reglamento (EB) Nr. 168/2007 4 straipsnio 1 dalyje apibrėžtas užduotis šio sprendimo 2 straipsnyje nustatytose teminėse srityse.

2 straipsnis

Teminės sritys

Teminės sritys yra šios:

a)

teisė kreiptis į teismą;

b)

nukentėję nuo nusikaltimo asmenys, įskaitant kompensacijas nukentėjusiems nuo nusikaltimo asmenims;

c)

informacinė visuomenė ir visų pirma pagarba privačiam gyvenimui bei asmens duomenų apsauga;

d)

romų integracija;

e)

teisminis bendradarbiavimas, išskyrus baudžiamosiose bylose;

f)

vaiko teisės;

g)

diskriminacija dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos;

h)

imigracija ir migrantų integracija, vizos ir sienų kontrolė, prieglobstis;

i)

rasizmas, ksenofobija ir susijusi netolerancija.

3 straipsnis

Papildomumas ir bendradarbiavimas su kitais organais

1.   Įgyvendindama daugiametę programą, Agentūra užtikrina tinkamą bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą su atitinkamais Sąjungos organais, įstaigomis ir agentūromis, valstybėmis narėmis, tarptautinėmis organizacijomis ir pilietine visuomene pagal Reglamento (EB) Nr. 168/2007 7, 8 ir 10 straipsnius.

2.   Su diskriminacija dėl lyties susijusius klausimus agentūra sprendžia tik tiek, kiek tai susiję su jos veikla ir svarbu jos veiklai pagal 2 straipsnio g punktą, atsižvelgdama į tai, kad duomenis apie lyčių lygybę ir diskriminaciją dėl lyties renka Europos lyčių lygybės institutas. Agentūra ir Europos lyčių lygybės institutas bendradarbiauja pagal 2010 m. lapkričio 22 d. bendradarbiavimo susitarimą.

3.   Agentūra bendradarbiauja su Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu (EUROFOUND) pagal 2009 m. spalio 8 d. bendradarbiavimo susitarimą, o su Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) – pagal 2010 m. gegužės 26 d. bendradarbiavimo susitarimą. Be to, Agentūra bendradarbiauja su Europos prieglobsčio paramos biuru, Europos migracijos tinklu, Europos teisminio bendradarbiavimo padaliniu (Eurojustu), Europos policijos biuru (Europolu), Europos policijos koledžu (CEPOL) ir Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (IT agentūra) pagal atitinkamus bendradarbiavimo susitarimus, kurie bus sudaryti vėliau. Su šiais organais bendradarbiaujama tik vykdant veiklą šio sprendimo 2 straipsnyje nustatytose teminėse srityse.

4.   Agentūra vykdo su informacine visuomene, ypač pagarba privačiam gyvenimui bei asmens duomenų apsauga, susijusias užduotis, nedarydama poveikio Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno įsipareigojimams pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 46 ir 47 straipsniuose numatytas jo pareigas ir įgaliojimus užtikrinti, kad Sąjungos institucijos ir organai gerbtų fizinių asmenų pagrindines teises ir laisves, visų pirma jų teisę į privatumą.

5.   Agentūra derina savo veiklą su Europos Tarybos veikla pagal Reglamento (EB) Nr. 168/2007 9 straipsnį ir tame straipsnyje nurodytą Europos bendrijos ir Europos Tarybos susitarimą dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros ir Europos Tarybos bendradarbiavimo (14).

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. GILMORE


(1)  OL L 53, 2007 2 22, p. 1.

(2)  OL L 63, 2008 3 7, p. 14.

(3)  OL L 132, 2010 5 29, p. 11.

(4)  OL L 349, 2004 11 25, p. 1.

(5)  OL L 131, 2008 5 21, p. 7.

(6)  OL L 403, 2006 12 30, p. 9.

(7)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(8)  OL L 63, 2002 3 6, p. 1.

(9)  OL L 121, 2009 5 15, p. 37.

(10)  OL L 256, 2005 10 1, p. 63.

(11)  OL L 286, 2011 11 1, p. 1.

(12)  OL L 139, 1975 5 30, p. 1.

(13)  OL C 115, 2010 5 4, p. 1.

(14)  OL L 186, 2008 7 15, p. 7.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

21.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/4


Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimas dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo

Pagal 2005 m. spalio 19 d. Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (1) (toliau – Susitarimas), sudaryto Tarybos sprendimu 2006/325/EB (2), 3 straipsnio 2 dalį, priėmus 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (3) pakeitimus, Danija praneša Komisijai apie savo sprendimą įgyvendinti arba neįgyvendinti tokių pakeitimų turinį.

2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (4) buvo priimtas 2012 m. gruodžio 12 d.

Pagal Susitarimo 3 straipsnio 2 dalį Danija 2012 m. gruodžio 20 d. raštu Komisijai pranešė apie savo sprendimą įgyvendinti Reglamentą (ES) Nr. 1215/2012. Tai reiškia, kad Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 nuostatos bus taikomos Sąjungos ir Danijos santykiams.

Pagal Susitarimo 3 straipsnio 6 dalį Danijos pranešimas sukuria abipusius Danijos ir Bendrijos įsipareigojimus. Todėl Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 yra Susitarimo pakeitimas ir yra laikomas jo priedu.

Pagal Susitarimo 3 straipsnio 3 ir 4 dalis Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 Danijoje gali būti įgyvendintas Danijos Parlamento sprendimu iš dalies pakeitus galiojančius teisės aktus. Pagal Susitarimo 3 straipsnio 5 dalies b punktą Danija praneš Komisijai tokių įgyvendinimo teisės aktų įsigaliojimo datą.


(1)  OL L 299, 2005 11 16, p. 62.

(2)  OL L 120, 2006 5 5, p. 22.

(3)  OL L 12, 2001 1 16, p. 1.

(4)  OL L 351, 2012 12 20, p. 1.


REGLAMENTAI

21.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/5


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 253/2013

2013 m. sausio 15 d.

kuriuo dėl kintamųjų rodiklių ir suskirstymo pakeitimų, padarytų persvarsčius Tarptautinį standartizuotą švietimo klasifikatorių (ISCED), iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 692/2011 II priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2011 dėl Europos turizmo statistikos, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 95/57/EB (1), ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisija, atsižvelgdama į švietimo srities raidą ir pokyčius, nuolat stengiasi užtikrinti Europos statistikos aktualumą, o tam labai svarbu atnaujinti klasifikavimo sistemą;

(2)

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO) persvarstė Tarptautinio standartizuoto švietimo klasifikatoriaus (ISCED) versiją, taikytą ligi šiol (1997 m. ISCED), siekdama užtikrinti, kad jame būtų atsižvelgta į švietimo ir mokymo srities politinius ir struktūrinius pokyčius;

(3)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamento (ES) Nr. 692/2011 II priedą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 692/2011 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalies lentelės skiltyje „Socialinis demografinis suskirstymas“ tekstas „3. [neprivaloma] Išsilavinimo lygis“ pakeičiamas tekstu „3. [neprivaloma] Išsilavinimas“;

b)

B dalies lentelės skiltyje „Socialinis demografinis suskirstymas“ tekstas „3. [neprivaloma] Išsilavinimo lygis“ pakeičiamas tekstu „3. [neprivaloma] Išsilavinimas“;

c)

C dalies 3 punkto tekstas „Išsilavinimo lygis: žemesnysis – ISCED 0, 1 arba 2 lygiai, vidurinysis – ISCED 3 arba 4 lygiai, aukštasis – ISCED 5 arba 6 lygiai“ pakeičiamas tekstu „Išsilavinimas: ne aukštesnis kaip pagrindinis, vidurinis ir povidurinis (netretinis), tretinis“.

2)

2 skirsnio A dalis iš dalies keičiama taip:

a)

skilties „Kintamieji rodikliai“ 23 eilutės tekstas „[neprivaloma] Lankytojo požymiai: išsilavinimo lygis“ pakeičiamas tekstu „[neprivaloma] Lankytojo požymiai: išsilavinimas“;

b)

skilties „Perduodamos kategorijos“ 23 eilutės tekstas: „a) žemesnysis (ISCED 0, 1 arba 2 lygiai)“, „b) vidurinysis (ISCED 3 arba 4 lygiai)“ ir „c) aukštasis (ISCED 5 arba 6 lygiai)“ pakeičiamas tekstu:

„a)

ne aukštesnis kaip pagrindinis;

b)

vidurinis ir povidurinis (netretinis);

c)

tretinis.“

3)

3 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalies lentelės skiltyje „Socialinis demografinis suskirstymas“ tekstas „3. Išsilavinimo lygis“ pakeičiamas tekstu „3. Išsilavinimas“;

b)

B dalies lentelės skiltyje „Socialinis demografinis suskirstymas“ tekstas „3. Išsilavinimo lygis“ pakeičiamas tekstu „3. Išsilavinimas“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. sausio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 192, 2011 7 22, p. 17.


21.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 254/2013

2013 m. kovo 20 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 74 straipsnio 1 dalį ir 132 straipsnį,

kadangi:

(1)

atlikus 2008 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (2) peržiūrą pagal to reglamento 22 straipsnio 2 dalį, daroma išvada, kad tą reglamentą reikėtų kai kuriais atžvilgiais iš dalies pakeisti;

(2)

siekiant teisinio tikrumo tikslinga paaiškinti pavėluotų mokėjimų agentūrai pasekmes. Agentūra neturėtų grąžinti mokesčių, sumokėtų iki atitinkamos paraiškos atmetimo. Tačiau po tokio atmetimo sumokėti mokesčiai turėtų būti grąžinami kaip netinkami mokėjimai;

(3)

dėl registracijos dokumentacijos atnaujinimo, susijusio su prašymais suteikti konfidencialios informacijos statusą, tikslinga mokesčius taikyti nuosekliai, neatsižvelgiant į tai, kad pateiktas prašymas. Dėl registracijos dokumentacijos atnaujinimo, išskyrus kiekio tonomis lygio atnaujinimą, tikslinga numatyti registruotojui galimybę prašyti pratęsti antrą terminą atitinkamam mokesčiui sumokėti, siekiant suteikti registruotojui daugiau laiko atlikti mokėjimą;

(4)

siekiant teisinio tikrumo taip pat tikslinga paaiškinti galiojančias nuostatas dėl sumažintų mokesčių už teikiant informaciją bendrai arba pagrindinio registruotojo pateiktus prašymus suteikti konfidencialios informacijos statusą;

(5)

dėl mokesčių už paraiškas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 62 straipsnį ir mokesčių už autorizacijų peržiūrą pagal to reglamento 61 straipsnį, kiekvieno poveikio scenarijus nebeturėtų būti automatiškai laikomas vienu naudojimo būdu, nes paraiškoje autorizacijai gauti ar autorizacijos peržiūros ataskaitoje nurodytų papildomų naudojimo būdų skaičius gali nebūti tapatus toje pateikiamoje informacijoje nurodytų poveikio scenarijų skaičiui;

(6)

be to, reikėtų paaiškinti, kad Agentūra turėtų išduoti vieną sąskaitą faktūrą, kuri apimtų bazinį mokestį ir visus papildomus mokesčius, taip pat ir tais atvejais, kai paduodama bendra paraiška autorizacijai gauti ar bendra peržiūros ataskaita;

(7)

Agentūra gali paprašyti įrodymų, kad taikomos mokesčių sumažinimo arba atleidimo nuo mokesčių sąlygos. Tam, kad būtų galima patikrinti, ar tenkinamos tokios sąlygos, būtina reikalauti, kad tokie įrodymai būtų pateikiami viena iš oficialių Sąjungos kalbų arba, jei jie yra tik kita kalba, su patvirtintu vertimu į vieną iš oficialių Sąjungos kalbų;

(8)

pagal Reglamento (EB) Nr. 340/2008 22 straipsnio 1 dalį peržiūrėjus mokesčius atsižvelgiant į 2012 m. balandžio mėn. taikytiną vidutinį 3,1 proc. metinį infliacijos lygį, kurį paskelbė Eurostatas, taip pat tikslinga pakoreguoti standartinius mokesčius atsižvelgiant į tą lygį;

(9)

galiojantys sumažinti mokesčiai, taikomi mikro, mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), turėtų būti dar labiau sumažinti siekiant kiek įmanoma sumažinti reguliavimo naštą ir įvairias praktines problemas, kurias patiria MVĮ, vykdydamos REACH prievoles, ypač registracijos prievolę, kaip nurodyta Komisijos ataskaitoje Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui pagal REACH reglamento 117 straipsnio 4 dalį ir CLP reglamento 46 straipsnio 2 dalį, taip pat tam tikrų REACH reglamento aspektų peržiūroje pagal REACH reglamento 75 straipsnio 2 dalį, 138 straipsnio 2 dalį, 138 straipsnio 3 dalį ir 138 straipsnio 6 dalį (3);

(10)

siekiant subalansuoti mokesčius įvairiose bendrovių dydžio kategorijose, standartinius mokesčius reikėtų padidinti dar 4 proc. registracijos srityje ir 3,5 proc. autorizacijos srityje, atsižvelgiant į Agentūros sąnaudas bei susijusias valstybių narių kompetentingų institucijų teikiamų paslaugų išlaidas, taip pat į tolesnį MVĮ taikomų mokesčių mažinimą.

(11)

apskritai mokesčiai koreguojami tiek, kad iš jų gaunamų pajamų, kartu su kitais Agentūros pajamų šaltiniais pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 96 straipsnio 1 dalį, pakaktų padengti teikiamų paslaugų sąnaudas;

(12)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 340/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(13)

siekiant teisinio tikrumo šis reglamentas neturėtų būti taikomas tinkamai pateiktai registracijos dokumentacijai, kuri šio reglamento įsigaliojimo dieną tebenagrinėjama;

(14)

atsižvelgiant į tai, kad Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 23 straipsnio 2 dalyje nurodytos cheminės medžiagos, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, turi būti registruojamos iki 2013 m. gegužės 31 d., šis reglamentas turėtų įsigalioti kuo skubiau;

(15)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 340/2008 iš dalies keičiamas taip:

(1)

3 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Jei registracijos dokumentacija buvo atmesta dėl to, kad registruotojas nepateikė trūkstamos informacijos, ar dėl to, kad nesumokėjo mokesčio iki nustatytų terminų pabaigos, su ta registracija susiję iki registracijos dokumentacijos atmetimo sumokėti mokesčiai registruotojui negrąžinami ir neįskaitomi kitu būdu.“

(2)

4 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Jei registracijos dokumentacija buvo atmesta dėl to, kad registruotojas nepateikė trūkstamos informacijos, ar dėl to, kad nesumokėjo mokesčio iki nustatytų terminų pabaigos, su ta registracija susiję iki registracijos dokumentacijos atmetimo sumokėti mokesčiai registruotojui negrąžinami ir neįskaitomi kitu būdu“.

(3)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a)

2 dalyje po antros pastraipos įterpiamos šios pastraipos:

„Keičiant registracijos dokumentacijoje nurodytą galimybę susipažinti su informacija Agentūra renka mokestį už atnaujinamos informacijos vienetą, kaip nustatyta III priedo 3 ir 4 lentelėse.

Atnaujinant tyrimų santraukas arba išsamias tyrimų santraukas Agentūra renka mokestį už kiekvieną tyrimų santrauką ar išsamią tyrimų santrauką, kuri yra atnaujinama.“

(b)

6 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Kitais atnaujinimo atvejais, jei mokėjimas neįvykdomas iki antro termino pabaigos, Agentūra registracijos dokumentacijos atnaujinimą atmeta. Kai pareiškėjas to prašo, Agentūra pratęsia antrą terminą, jeigu prašymas dėl pratęsimo pateikiamas iki antro termino pabaigos. Jei mokėjimas neįvykdomas iki pratęsto termino pabaigos, Agentūra registracijos dokumentacijos atnaujinimą atmeta.“

(c)

7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Jei registracijos dokumentacijos atnaujinimas buvo atmestas dėl to, kad registruotojas nepateikė trūkstamos informacijos, ar dėl to, kad nesumokėjo mokesčio iki nustatytų terminų pabaigos, su tuo registracijos dokumentacijos atnaujinimu susiję iki registracijos dokumentacijos atnaujinimo atmetimo sumokėti mokesčiai registruotojui negrąžinami ir neįskaitomi kitu būdu.“

(4)

6 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei teikiamas prašymas, susijęs su bendrai teikiama registracijos dokumentacija, Agentūra renka sumažintą mokestį, kaip išdėstyta IV priede. Jei prašymą teikia pagrindinis registruotojas, Agentūra renka sumažintą mokestį tik iš pagrindinio registruotojo, kaip išdėstyta IV priede.“

(5)

7 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Jei pranešimas arba prašymas pratęsti buvo atmestas dėl to, kad gamintojas, importuotojas ar gaminių gamintojas nepateikė trūkstamos informacijos, ar dėl to, kad nesumokėjo mokesčio iki nustatytų terminų pabaigos, su tuo pranešimu ar prašymu pratęsti susiję iki pranešimo ar prašymo pratęsti atmetimo sumokėti mokesčiai asmeniui, teikiančiam pranešimą ar prašymą, negrąžinami ir neįskaitomi kitu būdu.“

(6)

8 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Agentūra išduoda vieną sąskaitą faktūrą, kuri apima bazinį mokestį ir bet kokius taikomus papildomus mokesčius, taip pat ir tuo atveju, kai pateikiama bendra paraiška autorizacijai gauti“.

(7)

9 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Agentūra išduoda vieną sąskaitą faktūrą, kuri apima bazinį mokestį ir bet kokius taikomus papildomus mokesčius, taip pat ir tuo atveju, kai pateikiama bendra peržiūros ataskaita.“

(8)

13 straipsnio 3 dalyje po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

„Jeigu įrodymai, kuriuos reikia pateikti Agentūrai, nėra viena iš oficialių Sąjungos kalbų, prie jų pridedamas patvirtintas vertimas į bet kurią iš tų oficialių kalbų.“

(9)

22 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Komisija taip pat reguliariai peržiūri šį reglamentą atsižvelgdama į reikšmingą informaciją, susijusią su Agentūros pajamų ir išlaidų prognozėmis. Iki 2015 m. sausio 31 d. Komisija peržiūri šį reglamentą ir, jei reikia, jį keičia, visų pirma atsižvelgdama į Agentūros sąnaudas bei susijusias valstybių narių kompetentingų institucijų teikiamų paslaugų išlaidas.“

(10)

Reglamento (EB) Nr. 340/2008 I-VIII priedai pakeičiami šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas netaikomas tinkamai pateiktai registracijos dokumentacijai, kuri 2013 m. kovo 22 d. tebenagrinėjama.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  OL L 107, 2008 4 17, p. 6.

(3)  COM(2013) 49 final, SWD(2013) 25 final.


PRIEDAS

I PRIEDAS

Mokesčiai už registracijos dokumentaciją, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 6, 7 arba 11 straipsnius

1   lentelė

Standartiniai mokesčiai

 

Teikiant atskirai

Teikiant bendrai

Mokestis už chemines medžiagas, kurių kiekis yra nuo 1 iki 10 tonų

1 714 EUR

1 285 EUR

Mokestis už chemines medžiagas, kurių kiekis yra nuo 10 iki 100 tonų

4 605 EUR

3 454 EUR

Mokestis už chemines medžiagas, kurių kiekis yra nuo 100 iki 1 000 tonų

12 317 EUR

9 237 EUR

Mokestis už chemines medžiagas, kurių kiekis yra didesnis nei 1 000 tonų

33 201 EUR

24 901 EUR


2   lentelė

MVĮ taikomi sumažinti mokesčiai

 

Vidutinė įmonė

(Teikiant atskirai)

Vidutinė įmonė

(Teikiant bendrai)

Mažoji įmonė

(Teikiant atskirai)

Mažoji įmonė

(Teikiant bendrai)

Mikroįmonė

(Teikiant atskirai)

Mikroįmonė

(Teikiant bendrai)

Mokestis už chemines medžiagas, kurių kiekis yra nuo 1 iki 10 tonų

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

Mokestis už chemines medžiagas, kurių kiekis yra nuo 10 iki 100 tonų

2 993 EUR

2 245 EUR

1 612 EUR

1 209 EUR

230 EUR

173 EUR

Mokestis už chemines medžiagas, kurių kiekis yra nuo 100 iki 1 000 tonų

8 006 EUR

6 004 EUR

4 311 EUR

3 233 EUR

616 EUR

462 EUR

Mokestis už chemines medžiagas, kurių kiekis yra didesnis nei 1 000 tonų

21 581 EUR

16 185 EUR

11 620 EUR

8 715 EUR

1 660 EUR

1 245 EUR

II PRIEDAS

Mokesčiai už registracijos dokumentaciją, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 17 straipsnio 2 dalį, 18 straipsnio 2 ar 3 dalį, arba 19 straipsnį

1   lentelė

Standartiniai mokesčiai

 

Teikiant atskirai

Teikiant bendrai

Mokestis

1 714 EUR

1 285 EUR


2   lentelė

MVĮ taikomi sumažinti mokesčiai

 

Vidutinė įmonė

(Teikiant atskirai)

Vidutinė įmonė

(Teikiant bendrai)

Mažoji įmonė

(Teikiant atskirai)

Mažoji įmonė

(Teikiant bendrai)

Mikroįmonė

(Teikiant atskirai)

Mikroįmonė

(Teikiant bendrai)

Mokestis

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

III PRIEDAS

Mokesčiai už registracijos dokumentacijos atnaujinimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 22 straipsnį

1   lentelė

Standartiniai mokesčiai už kiekio tonomis lygio atnaujinimą

 

Teikiant atskirai

Teikiant bendrai

Keičiant 1-10 kiekio tonomis lygį 10-100 kiekio tonomis lygiu

2 892 EUR

2 169 EUR

Keičiant 1-10 kiekio tonomis lygį 100-1 000 kiekio tonomis lygiu

10 603 EUR

7 952 EUR

Keičiant 1–10 kiekio tonomis lygį didesniu nei 1 000 kiekio tonomis lygiu

31 487 EUR

23 616 EUR

Keičiant 10-100 kiekio tonomis lygį 100-1 000 kiekio tonomis lygiu

7 711 EUR

5 783 EUR

Keičiant 10-100 kiekio tonomis lygį didesniu nei 1 000 kiekio tonomis lygiu

28 596 EUR

21 447 EUR

Keičiant 100-1 000 kiekio tonomis lygį didesniu nei 1 000 kiekio tonomis lygiu

20 885 EUR

15 663 EUR


2   lentelė

MVĮ taikomi sumažinti mokesčiai už kiekio tonomis lygio atnaujinimą

 

Vidutinė įmonė

(Teikiant atskirai)

Vidutinė įmonė

(Teikiant bendrai)

Mažoji įmonė

(Teikiant atskirai)

Mažoji įmonė

(Teikiant bendrai)

Mikroįmonė

(Teikiant atskirai)

Mikroįmonė

(Teikiant bendrai)

Keičiant 1-10 kiekio tonomis lygį 10-100 kiekio tonomis lygiu

1 880 EUR

1 410 EUR

1 012 EUR

759 EUR

145 EUR

108 EUR

Keičiant 1-10 kiekio tonomis lygį 100-1 000 kiekio tonomis lygiu

6 892 EUR

5 169 EUR

3 711 EUR

2 783 EUR

530 EUR

398 EUR

Keičiant 1-10 kiekio tonomis lygį didesniu nei 1 000 kiekio tonomis lygiu

20 467 EUR

15 350 EUR

11 021 EUR

8 265 EUR

1 574 EUR

1 181 EUR

Keičiant 10-100 kiekio tonomis lygį 100-1 000 kiekio tonomis lygiu

5 012 EUR

3 759 EUR

2 699 EUR

2 024 EUR

386 EUR

289 EUR

Keičiant 10-100 kiekio tonomis lygį didesniu nei 1 000 kiekio tonomis lygiu

18 587 EUR

13 940 EUR

10 008 EUR

7 506 EUR

1 430 EUR

1 072 EUR

Keičiant 100-1 000 kiekio tonomis lygį didesniu nei 1 000 kiekio tonomis lygiu

13 575 EUR

10 181 EUR

7 310 EUR

5 482 EUR

1 044 EUR

783 EUR


3   lentelė

Mokesčiai už kitus atnaujinimus

Atnaujinimo rūšis

Keičiant registruotojo tapatybę, dėl kurios keičiasi juridinio asmens statusas

1 607 EUR

Atnaujinimo rūšis

Teikiant atskirai

Teikiant bendrai

Keičiant paraiškoje nurodytą galimybę susipažinti su informacija:

Grynumo laipsnis ir (arba) priemaišų ar priedų tapatybė

4 820 EUR

3 615 EUR

Atitinkamas kiekio tonomis lygis

1 607 EUR

1 205 EUR

Tyrimų santrauka arba išsami tyrimų santrauka

4 820 EUR

3 615 EUR

Saugos duomenų lape pateikiama informacija

3 213 EUR

2 410 EUR

Cheminės medžiagos prekinis pavadinimas

1 607 EUR

1 205 EUR

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 119 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų cheminių medžiagų, kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis, IUPAC pavadinimas

1 607 EUR

1 205 EUR

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 119 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų cheminių medžiagų, naudojamų kaip tarpinės cheminės medžiagos moksliniams tyrimams ir plėtrai arba produkto ir technologiniams tyrimams bei plėtrai, IUPAC pavadinimas

1 607 EUR

1 205 EUR


4   lentelė

MVĮ taikomi sumažinti mokesčiai už kitus atnaujinimus

Atnaujinimo rūšis

Vidutinė įmonė

Mažoji įmonė

Mikroįmonė

Keičiant registruotojo tapatybę, dėl kurios keičiasi juridinio asmens statusas

1 044 EUR

562 EUR

80 EUR

Atnaujinimo rūšis

Vidutinė įmonė

(Teikiant atskirai)

Vidutinė įmonė

(Teikiant bendrai)

Mažoji įmonė

(Teikiant atskirai)

Mažoji įmonė

(Teikiant bendrai)

Mikro-įmonė

(Teikiant atskirai)

Mikro-įmonė

(Teikiant bendrai)

Keičiant paraiškoje nurodytą galimybę susipažinti su informacija:

Grynumo laipsnis ir (arba) priemaišų ar priedų tapatybė

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Atitinkamas kiekio tonomis lygis

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Tyrimų santrauka arba išsami tyrimų santrauka

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Saugos duomenų lape pateikiama informacija

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Cheminės medžiagos prekinis pavadinimas

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 119 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų cheminių medžiagų, kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis, IUPAC pavadinimas

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 119 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų cheminių medžiagų, naudojamų kaip tarpinės cheminės medžiagos moksliniams tyrimams ir plėtrai arba produkto ir technologiniams tyrimams bei plėtrai, IUPAC pavadinimas

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

IV PRIEDAS

Mokesčiai už prašymus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 10 straipsnio a punkto xi papunktį

1   lentelė

Standartiniai mokesčiai

Informacijos vienetas, kuriam prašoma suteikti konfidencialios informacijos statusą

Teikiant atskirai

Teikiant bendrai

Grynumo laipsnis ir (arba) priemaišų ar priedų tapatybė

4 820 EUR

3 615 EUR

Atitinkamas kiekio tonomis lygis

1 607 EUR

1 205 EUR

Tyrimų santrauka arba išsami tyrimų santrauka

4 820 EUR

3 615 EUR

Saugos duomenų lape pateikiama informacija

3 213 EUR

2 410 EUR

Cheminės medžiagos prekinis pavadinimas

1 607 EUR

1 205 EUR

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 119 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų cheminių medžiagų, kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis, IUPAC pavadinimas

1 607 EUR

1 205 EUR

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 119 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų cheminių medžiagų, naudojamų kaip tarpinės cheminės medžiagos moksliniams tyrimams ir plėtrai arba produkto ir technologiniams tyrimams bei plėtrai, IUPAC pavadinimas

1 607 EUR

1 205 EUR


2   lentelė

MVĮ taikomi sumažinti mokesčiai

Informacijos vienetas, kuriam prašoma suteikti konfidencialios informacijos statusą

Vidutinė įmonė

(Teikiant atskirai)

Vidutinė įmonė

(Teikiant bendrai)

Mažoji įmonė

(Teikiant atskirai)

Mažoji įmonė

(Teikiant bendrai)

Mikroįmonė

(Teikiant atskirai)

Mikroįmonė

(Teikiant bendrai)

Grynumo laipsnis ir (arba) priemaišų ar priedų tapatybė

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Atitinkamas kiekio tonomis lygis

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Tyrimų santrauka arba išsami tyrimų santrauka

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Saugos duomenų lape pateikiama informacija

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Cheminės medžiagos prekinis pavadinimas

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 119 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų cheminių medžiagų, kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis, IUPAC pavadinimas

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 119 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų cheminių medžiagų, naudojamų kaip tarpinės cheminės medžiagos moksliniams tyrimams ir plėtrai arba produkto ir technologiniams tyrimams bei plėtrai, IUPAC pavadinimas

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

V PRIEDAS

Mokesčiai už pranešimus apie PTTP pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 9 straipsnį

1   lentelė

Mokesčiai už pranešimus apie PTTP

Standartinis mokestis

536 EUR

Sumažintas mokestis vidutinėms įmonėms

348 EUR

Sumažintas mokestis mažosioms įmonėms

187 EUR

Sumažintas mokestis mikroįmonėms

27 EUR


2   lentelė

Mokesčiai už PTTP išimties pratęsimą

Standartinis mokestis

1 071 EUR

Sumažintas mokestis vidutinėms įmonėms

696 EUR

Sumažintas mokestis mažosioms įmonėms

375 EUR

Sumažintas mokestis mikroįmonėms

54 EUR

VI PRIEDAS

Mokesčiai už paraiškas autorizacijai gauti pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 62 straipsnį

1   lentelė

Standartiniai mokesčiai

Bazinis mokestis

53 300 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą cheminę medžiagą

10 660 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą naudojimo būdą

10 660 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą pareiškėją

Papildomas pareiškėjas nėra MVĮ: 39 975 EUR

Papildomas pareiškėjas yra vidutinė įmonė: 29 981 EUR

Papildomas pareiškėjas yra mažoji įmonė: 17 989 EUR

Papildomas pareiškėjas yra mikroįmonė: 3 998 EUR


2   lentelė

Sumažinti mokesčiai vidutinėms įmonėms

Bazinis mokestis

39 975 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą cheminę medžiagą

7 995 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą naudojimo būdą

7 995 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą pareiškėją

Papildomas pareiškėjas yra vidutinė įmonė: 29 981 EUR

Papildomas pareiškėjas yra mažoji įmonė: 17 989 EUR

Papildomas pareiškėjas yra mikroįmonė: 3 998 EUR


3   lentelė

Sumažinti mokesčiai mažosioms įmonėms

Bazinis mokestis

23 985 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą cheminę medžiagą

4 797 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą naudojimo būdą

4 797 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą pareiškėją

Papildomas pareiškėjas yra mažoji įmonė: 17 989 EUR

Papildomas pareiškėjas yra mikroįmonė: 3 998 EUR


4   lentelė

Sumažinti mokesčiai mikroįmonėms

Bazinis mokestis

5 330 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą cheminę medžiagą

1 066 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą naudojimo būdą

1 066 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą pareiškėją

Papildomas pareiškėjas: 3 998 EUR

VII PRIEDAS

Mokesčiai už autorizacijos peržiūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 61 straipsnį

1   lentelė

Standartiniai mokesčiai

Bazinis mokestis

53 300 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą naudojimo būdą

10 660 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą cheminę medžiagą

10 660 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą pareiškėją

Papildomas pareiškėjas nėra MVĮ: 39 975 EUR

Papildomas pareiškėjas yra vidutinė įmonė: 29 981 EUR

Papildomas pareiškėjas yra mažoji įmonė: 17 989 EUR

Papildomas pareiškėjas yra mikroįmonė: 3 998 EUR


2   lentelė

Sumažinti mokesčiai vidutinėms įmonėms

Bazinis mokestis

39 975 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą naudojimo būdą

7 995 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą cheminę medžiagą

7 995 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą pareiškėją

Papildomas pareiškėjas yra vidutinė įmonė: 29 981 EUR

Papildomas pareiškėjas yra mažoji įmonė: 17 989 EUR

Papildomas pareiškėjas yra mikroįmonė: 3 998 EUR


3   lentelė

Sumažinti mokesčiai mažosioms įmonėms

Bazinis mokestis

23 985 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą naudojimo būdą

4 797 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą cheminę medžiagą

4 797 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą pareiškėją

Papildomas pareiškėjas yra mažoji įmonė: 17 989 EUR

Papildomas pareiškėjas yra mikroįmonė: 3 998 EUR


4   lentelė

Sumažinti mokesčiai mikroįmonėms

Bazinis mokestis

5 330 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą naudojimo būdą

1 066 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą cheminę medžiagą

1 066 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą pareiškėją

Papildomas pareiškėjas yra mikroįmonė: 3 998 EUR

VIII PRIEDAS

Mokesčiai už skundus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 92 straipsnį

1   lentelė

Standartiniai mokesčiai

Skundžiamas sprendimas, priimtas remiantis:

Mokestis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 9 arba 20 straipsniu

2 356 EUR

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 27 arba 30 straipsniu

4 712 EUR

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 51 straipsniu

7 069 EUR


2   lentelė

MVĮ taikomi sumažinti mokesčiai

Skundžiamas sprendimas, priimtas remiantis:

Mokestis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 9 arba 20 straipsniu

1 767 EUR

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 27 arba 30 straipsniu

3 534 EUR

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 51 straipsniu

5 301 EUR.


21.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 255/2013

2013 m. kovo 20 d.

kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IC, VII ir VIII priedai derinant juos prie mokslo ir technikos pažangos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (1), ypač į jo 58 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1013/2006 nurodyta, kokiomis sąlygomis to reglamento IIIA arba IIIB priede išvardytų atliekų vežimui taikoma išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūra. Pateikiant pranešimą reikia užpildyti minėto reglamento IA ir IB prieduose nurodytus pranešimo ir judėjimo dokumentus. Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA, IIIB arba IVA priede išvardytas atliekas galima nurodyti IA arba IB priedo 14 langelyje po vi paantrašte „Kita (nurodyti)“.Siekiant paaiškinti, kaip minėtas atliekas nurodyti minėto reglamento IA arba IB priede, to reglamento IC priedą, kuriame pateikiami konkretūs nurodymai, kaip pildyti IA arba IB priedą, reikia iš dalies pakeisti;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1013/2006 taip pat nurodytos sąlygos, kurioms esant prie to reglamento IIIA ir IIIB išvardytų atliekų, jei norima jas vežti, reikia pridėti to reglamento VII priede pateiktą dokumentą. Kadangi VII priedo 10 langelyje nėra galimybės nurodyti IIIA ir IIIB prieduose išvardytas atliekas, tokių atliekų VII priede tinkamai nurodyti neįmanoma. Norint įtraukti IIIA ir IIIB prieduose išvardytas atliekas, reikia išplėsti VII priedo 10 langelyje išvardytus variantus;

(3)

2011 m. spalio 17–21 d. vykusiame Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės šalių konferencijos 10-ajame susitikime priimtos tvarkymo aplinkai saugiu būdu techninės gairės ir rekomendaciniai dokumentai. Juos priėmus reikia atitinkamai pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 VIII priedą;

(4)

todėl Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas (2) 39 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 iš dalies keičiamas taip:

(1)

IC priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

(2)

VII priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu;

(3)

VIII priedas keičiamas šio reglamento III priede išdėstytu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 190, 2006 7 12, p. 1.

(2)  OL L 312, 2008 11 22, p. 3.


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IC priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

25 punkto c papunkčio antras sakinys išbraukiamas.

b)

25 punkto d papunkčio antras sakinys išbraukiamas.

c)

25 punkto e papunktis papildomas šia pastraipa:

„Šie kodai gali būti įtraukti į šio reglamento IIIA, IIIB arba IVA priedus. Tokiais atvejais prieš kodą nurodomas priedo numeris. IIIA priedo atveju reikia reikiama eilės tvarka išvardyti visus atitinkamus kodus, nurodytus IIIA priede. Kai kurie įrašai pagal Bazelio konvenciją, kaip antai B1100, B3010 ir B3020, taikomi tik konkretiems atliekų srautams, kaip nurodyta IIIA priede.“


II PRIEDAS

„VII PRIEDAS

ATLIEKŲ VEŽIMĄ LYDINTI INFORMACIJA, KAIP NURODYTA 3 STRAIPSNIO 2 IR 4 DALYSE

Image


III PRIEDAS

„VIII PRIEDAS

TVARKYMO APLINKAI SAUGIU BŪDU GAIRĖS (49 STRAIPSNIS)

I.

Pagal Bazelio konvenciją priimtos gairės ir rekomendaciniai dokumentai:

1.

Techninės biomedicininių ir sveikatos apsaugos atliekų tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (Y1; Y3) (1)

2.

Techninės švino baterijų atliekų tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (1)

3.

Techninės dalinio arba visiško laivų demontavimo tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (1)

4.

Techninės metalų ir metalų junginių perdirbimo (atnaujinimo) (R4) aplinkai saugiu būdu gairės (2)

5.

Atnaujintos bendrosios techninės atliekų, kuriose yra patvariųjų organinių teršalų (POT), kurias jie sudaro arba kurios yra jais užterštos, tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (3)

6.

Atnaujintos techninės atliekų, kuriose yra polichloruoto bifenilo (PCB), polichloruoto terfenilo (PCT) arba polibromuoto bifenilo (PBB), kurias jie sudaro arba kurios yra jais užterštos, tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (3)

7.

Techninės atliekų, kuriose yra pesticidų – aldrino, chlordano, dieldrino, endrino, heptachloro, heksachlorbenzeno (HCB), mirekso ar toksafeno, arba HCB kaip pramoninio chemikalo, kurias jie sudaro arba kurios yra jais užterštos, tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (3)

8.

Techninės atliekų, kuriose yra 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenil)etano (DDT), kurias jis sudaro arba kurios yra juo užterštos, tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (3)

9.

Techninės atliekų, kurose yra nespecialiai pagamintų polichlorintų dibenzo-para-dioksinų (PCDD), polichlorintų dibenzofuranų (PCDF), heksachlorbenzeno (HCB) arba polichlorintų bifenilų (PCB), arba kurios yra jais užterštos, tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (3)

10.

Techninės naudotų pripučiamų padangų ir jų atliekų tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (4)

11.

Techninės atliekų, kurių sudėtyje yra elementinio gyvsidabrio, ir atliekų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio arba kurios yra užterštos gyvsidabriu, tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (4)

12.

Techninės pavojingų atliekų apdorojimo cemento degimo krosnyse aplinkai saugiu būdu gairės (4)

13.

Naudotų ir eksploatuoti nebetinkamų mobiliųjų telefonų tvarkymo aplinkai saugiu būdu rekomendacinis dokumentas (4)

14.

Naudotos ir eksploatuoti nebetinkamos skaičiavimo įrangos tvarkymo aplinkai saugiu būdu rekomendacinis dokumentas, 1, 2, 4 ir 5 dalys (4)

II.

OECD priimtos gairės:

Techninis specifinių atliekų srautų tvarkymo aplinkai saugiu būdu vadovas:

Panaudoti asmeniniai kompiuteriai ir jų laužas (5)

III.

Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) priimtos gairės:

Laivų perdirbimo gairės (6)

IV.

Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) priimtos gairės:

Sauga ir sveikata, susijusi su laivų išardymu: gairės Azijos šalims ir Turkijai (7)


(1)  Priimtos Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės šalių konferencijos 6-ajame susitikime, 2002 m. gruodžio 9–13 d.

(2)  Priimtos Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės šalių konferencijos 7-ajame susitikime, 2004 m. spalio 25–29 d.

(3)  Priimtos Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės šalių konferencijos 8-ajame susitikime 2006 m. lapkričio 27 d.– gruodžio 1 d.

(4)  Priimtos Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės šalių konferencijos 10-ajame susitikime 2011 m. spalio 17–21 d.

(5)  Priėmė OECD Aplinkos politikos komitetas 2003 m. vasario mėn. (dokumentas ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(6)  Rezoliucija A.962, kurią priėmė TJO asamblėja 23-iojoje nuolatinėje sesijoje, vykusioje 2003 m. lapkričio 24 d.–gruodžio 5 d.

(7)  Patvirtintos paskelbimui per TDĮ vadovaujančios institucijos 289-ąją sesiją, vykusią 2004 m. kovo 11–26 d.


21.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 256/2013

2013 m. kovo 20 d.

kuriuo dėl natrio askorbato (E 301) naudojimo vitamino D preparatuose, skirtuose naudoti kūdikių ir mažų vaikų maisto produktuose, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 10 straipsnio 3 dalį ir 30 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priede nustatytas Sąjungos maisto priedų, leidžiamų naudoti maisto prieduose, maisto fermentuose, maisto kvapiosiose medžiagose, maistingosiose medžiagose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(2)

tas sąrašas gali būti iš dalies keičiamas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1331/2008, nustatančiame maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (2), nurodytą procedūrą;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 1 dalį Sąjungos maisto priedų sąrašas gali būti atnaujintas Komisijos iniciatyva arba gavus prašymą;

(4)

2009 m. gruodžio 15 d. buvo pateiktas ir valstybėms narėms perduotas prašymas leisti naudoti natrio askorbatą (E 301) kaip antioksidantą vitamino D preparatuose, kurie skirti naudoti pradinio maitinimo kūdikių mišiniuose ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniuose, kaip apibrėžta 2006 m. gruodžio 22 d. Komisijose direktyvoje 2006/141/EB dėl pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinių, iš dalies keičiančioje Direktyvą 1999/21/EB (3);

(5)

pradinio maitinimo kūdikių mišinių ir tolesnio maitinimo kūdikių mišinių gamyboje naudojamos sudedamosios dalys turi atitikti daug griežtesnį mikrobiologinį standartą nei bendrieji maisto produktai, visų pirma dėl enterobakterijų ir Cronobacter sakazakii. Todėl sudedamosios dalys, kaip antai vitamino D preparatai, apdorojami termiškai. Taip apdorojant savo ruožtu būtina naudoti tirpų vandenyje ir neutralaus pH antioksidantą. Nustatyta ir įrodyta, kad natrio askorbatas (E 301) yra tinkamas antioksidantas tokiam technologiniam poreikiui įgyvendinti;

(6)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 2 dalį Komisija, siekdama atnaujinti Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priede nustatytą Sąjungos maisto priedų sąrašą, turi prašyti Europos maisto saugos tarnybos pateikti nuomonę;

(7)

Europos maisto saugos tarnyba įvertino natrio askorbatą (E 301), naudojamą kaip maisto priedą vitamino D preparatuose, skirtuose naudoti kūdikių ir mažų vaikų maisto produktuose, ir 2010 m. gruodžio 8 d. pateikė savo nuomonę (4). Ji padarė išvadą, kad dėl siūlomo maisto priedo natrio askorbato (E 301) paskirties išplėtimo ir naudojimo kaip antioksidanto vitamino D preparatuose, skirtuose naudoti pradinio maitinimo kūdikių mišiniuose ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniuose, pavojaus saugai nekiltų;

(8)

todėl tikslinga natrio askorbatą (E 301) leisti naudoti kaip antioksidantą vitamino D preparatuose, skirtuose naudoti kūdikių ir mažų vaikų maisto produktuose;

(9)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir joms neprieštarauja nei Europos Parlamentas, nei Taryba,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)  OL L 354, 2008 12 31, p. 1.

(3)  OL L 401, 2006 12 30, p. 1.

(4)  EMST maisto priedų ir į maistą dedamų maistinių medžiagų specialistų grupės mokslinė nuomonė dėl natrio askorbato kaip maisto priedo naudojimo vitamino D preparatuose, skirtuose naudoti kūdikių ir mažų vaikų mišiniuose ir nujunkimui nuo krūties skirtuose maisto produktuose. EMST leidinys (2010 m.); 8(12):1942.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priedo 5 dalies B skirsnio įrašas dėl maisto priedo E 301 pakeičiamas taip:

„E 301

Natrio askorbatas

100 000 mg/kg – vitamino D preparatuose,

1 mg/l – didžiausias perkeltas kiekis gatavame maisto produkte

Vitamino D preparatai

Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2006/141/EB

Visas perkeltas kiekis – 75 mg/l

Maistingųjų preparatų, turinčių polinesočiųjų riebalų rūgščių, apvalkalai

Kūdikiams ir mažiems vaikams skirti maisto produktai“


21.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/27


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 257/2013

2013 m. kovo 20 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 20 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

JO

97,3

MA

76,6

TN

101,2

TR

125,0

ZZ

100,0

0707 00 05

JO

194,1

MA

152,2

TR

162,7

ZZ

169,7

0709 91 00

EG

76,0

ZZ

76,0

0709 93 10

MA

44,1

TR

104,5

ZZ

74,3

0805 10 20

EG

52,0

IL

70,1

MA

66,7

TN

67,5

TR

68,5

ZZ

65,0

0805 50 10

TR

81,1

ZZ

81,1

0808 10 80

AR

116,3

BR

92,6

CL

132,0

CN

76,6

MK

32,3

US

168,3

ZA

101,5

ZZ

102,8

0808 30 90

AR

109,0

CL

119,8

CN

85,7

TR

171,6

US

194,3

ZA

99,4

ZZ

130,0


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


REKOMENDACIJOS

21.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/29


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2013 m. kovo 12 d.

kaip Europos Parlamento rinkimus padaryti dar demokratiškesnius ir sklandesnius

(2013/142/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 292 straipsnį;

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad piliečiai Sąjungos lygiu yra tiesiogiai atstovaujami Europos Parlamente. Tai padeda garantuoti, kad demokratinė kontrolė ir atskaitomybė būtų užtikrinta sprendimų priėmimo lygiu;

(2)

Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kiekvienas pilietis turi teisę dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime ir kad sprendimai priimami kuo atviriau ir kiek įmanoma labiau juos priartinant prie piliečių;

(3)

Lisabonos sutartimi sustiprintas Sąjungos piliečių politinis vaidmuo, sukurtas tvirtas piliečių tarpusavio ryšys, užtikrinama galimybė piliečiams naudotis savo politinėmis teisėmis ir dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime;

(4)

stiprinti ES sprendimų priėmimo proceso demokratinį teisėtumą ir jį kuo labiau priartinti prie Sąjungos piliečių ypač svarbu imantis ES lygmens veiksmų, kurie būtini finansų ir valstybių skolos krizei įveikti;

(5)

2012 m. lapkričio 28 d. Komisijos komunikate „Stiprios ir veiksmingos ekonominės ir pinigų sąjungos projektas. Europos masto diskusijų pradžia“ (1), pabrėžta, kad sustiprintas demokratinis teisėtumas ir atskaitomybė yra esminė bet kurios Europos Sąjungos reformos dalis;

(6)

Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio 4 dalimi ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 12 straipsnio 2 dalimi Europos politinėms partijoms suteikiamas svarbiausias vaidmuo, nes jos prisideda formuojant europinį politinį sąmoningumą ir reiškiant Sąjungos piliečių valią;

(7)

kad Europos politinėms partijoms būtų sudarytos galimybės visapusiškai atlikti savo užduotį, 2012 m. rugsėjo 12 d. Komisija priėmė reglamento dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo pasiūlymą (2). Juo siekiama užtikrinti, kad Europos politinės partijos būtų matomesnės, o jų finansavimo sistema – lankstesnė, skaidresnė ir veiksmingesnė. Komisija taip pat pasiūlė, kad per Europos Parlamentą rinkimus Europos politinės partijos imtųsi visų reikiamų priemonių, kad Sąjungos piliečiai būtų tinkamai informuoti apie ryšius tarp nacionalinių politinių partijų ir Europos politinių partijų. Priėmus naująjį reglamentą turėtų būti panaikintas ir pakeistas 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių (3);

(8)

užtikrinus nacionalinių partijų, už kurias balsuoja Sąjungos piliečiai, ir Europos politinių partijų tarpusavio ryšio matomumą, pastarosios galėtų betarpiškiau išreikšti Sąjungos piliečių valią ir tai labai padidintų Sąjungos sprendimų priėmimo proceso skaidrumą;

(9)

skaidresnis Europos Parlamento rinkimų procesas padės geriau atsižvelgti į Lisabonos sutartimi įtvirtintą svarbesnį Europos Parlamento vaidmenį ir didesnius įgaliojimus. Siekiant glaudesnės institucinės integracijos, Sąjungos piliečius būtina labiau įtraukti į Sąjungos demokratinį procesą;

(10)

papildomomis priemonėmis būtų užtikrintas didesnis Europos politinių partijų matomumas per visą rinkimų procesą – nuo kampanijos iki balsavimo, ir joms būtų suteikta galimybė veiksmingai sumažinti atotrūkį tarp politikos ir Sąjungos piliečių, sustiprintas Komisijos reglamento dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo pasiūlyme Europos politinėms partijoms nustatytas įpareigojimas teikti informaciją;

(11)

kai kuriose valstybėse narėse jau įprasta, kad kai kurios arba visos nacionalinės partijos Europos Parlamento rinkimų balsavimo biuleteniuose nurodytų ryšį su Europos politine partija. Siekiant užtikrinti Europos politinių partijų matomumą per visą Europos Parlamento rinkimų procesą, svarbu, kad visos valstybės narės skatintų ir sudarytų sąlygas informuoti rinkėjus apie ryšį tarp nacionalinių partijų ir Europos politinių partijų. Siekiant didesnio Europos Parlamento rinkimų skaidrumo, drauge didinant Europos Parlamento rinkimuose dalyvaujančių politinių partijų atskaitomybę ir rinkėjų pasitikėjimą šiuo procesu, prieš rinkimus nacionalinės partijos turėtų viešai paskelbti apie savo ryšį su atitinkama Europos politine partija. Be įvairių partijų renginių, pvz., partijų kongresų, per nacionalinių partijų rinkimų kampanijas iš tiesų tinkamiausia ir veiksmingiausia paskelbti apie tokį ryšį, užtikrinant tokios informacijos matomumą;

(12)

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1093/2012/ES (4) 2013-ieji paskelbti Europos piliečių metais. Šiais metais svarbu toliau užtikrinti didesnes piliečių galias per rinkimus į Europos Parlamentą;

(13)

Lisabonos sutartimi nustatyta, kad Komisijos pirmininką pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 7 dalyje nustatytą procedūrą renka Europos Parlamentas, laikydamasis Lisabonos sutarties Deklaracijoje Nr. 11 numatytos tvarkos. Šiomis procedūromis reikalaujama, kad būtų atsižvelgta į Europos Parlamento rinkimus ir kad renkant Komisijos pirmininką būtų surengtos tinkamos Europos Vadovų Tarybos ir Europos Parlamento konsultacijos. Taigi, šiomis nuostatomis įtvirtintas svarbesnis Europos Parlamento vaidmuo skiriant Komisijos pirmininką ir Europos Parlamento rinkimų rezultatų svarba šiame procese;

(14)

2012 m. lapkričio 22 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl 2014 m. Europos Parlamento rinkimų (5) Europos Parlamentas ragina Europos politines partijas skirti kandidatus Komisijos pirmininko pareigoms užimti ir tikisi, kad šie kandidatai atliks vadovaujamą vaidmenį Parlamento rinkimų kampanijos metu, visų pirma asmeniškai pristatydami savo programas visose Sąjungos valstybėse narėse. Joje taip pat pabrėžta, kad Europos Parlamento rinkimams tenka svarbesnis vaidmuo renkant Komisijos pirmininką;

(15)

2012 m. lapkričio 28 d. komunikate „Stiprios ir veiksmingos ekonominės ir pinigų sąjungos projektas. Europos masto diskusijų pradžia“ Komisija pabrėžė, kad per 2014 m. vyksiančius Europos Parlamento rinkimus politinių partijų skiriami kandidatai Komisijos pirmininko pareigoms užimti yra vienas svarbiausių žingsnių kuriant tikrą Europos politinę erdvę;

(16)

todėl tikslinga geriau informuoti Sąjungos piliečius apie tai, kad atsižvelgiant į jų balsus bus nuspręsta, kas eis Komisijos pirmininko pareigas ir kokie partijų, už kurias rinkėjai balsuoja Europos Parlamento rinkimuose, remiami kandidatai bus siūlomi šioms pareigoms užimti;

(17)

jeigu per Europos Parlamento rinkimus Europos politinės partijos ir nacionalinės politinės partijos pasiūlytų savo kandidatus Komisijos pirmininko pareigoms užimti ir paskelbtų kandidatų programas, būtų užtikrinta, kad Europos Parlamento rinkimuose atiduodami savo balsus už politinę partiją ES piliečiai taip pat palaikytų tos partijos remiamą kandidatą į Komisijos pirmininkus; Taip būtų padidintas Komisijos pirmininko teisėtumas, Komisijos atskaitomybė Europos Parlamentui ir Europos rinkėjams ir apskritai viso sprendimų priėmimo proceso Sąjungoje demokratinis teisėtumas. Politinių laidų transliacijų tikslas – padėti rinkėjams tinkamai apsispręsti. Todėl nacionalinės politinės partijos taip pat turėtų naudotis šia priemone skelbdamos informaciją apie savo palaikomą kandidatą į Komisijos pirmininko pareigas ir jo programą;

(18)

šiuo metu Europos Parlamento rinkimai vyksta keletą dienų, nes skirtingose valstybėse narėse balsavimas vyksta skirtingomis dienomis. Ta pati rinkimų diena, kurią rinkimų apylinkės visoje Europoje užsidarytų tą pačią valandą, labiau atspindėtų visuotinį Sąjungos piliečių dalyvavimą atstovaujamosios demokratijos procese, kuris ir yra ES pamatas;

(19)

pagal SESV 22 straipsnio 2 dalį, kurio nuostatos įgyvendintos 1993 m. gruodžio 6 d. Tarybos direktyva 93/109/EB nustatančia išsamias priemones Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems šios valstybės piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti kandidatais per Europos Parlamento rinkimus (6), Sąjungos piliečiai turi teisę balsuoti ir būti kandidatais Europos Parlamento rinkimuose valstybėje narėje, kurioje jie gyvena;

(20)

Direktyva 93/109/EB nustatyta keitimosi informacija priemonė, kuria siekiama užtikrinti, kad per tuos pačius rinkimus asmenys negalėtų balsuoti arba būti kandidatu daugiau nei vienoje valstybėje narėje;

(21)

nemažai pastaraisiais metų Komisijos parengtų Direktyvos 93/109/EB taikymo ataskaitų (7) ir galiausiai 2010 m. parengtoje 2009 m. Europos Parlamento rinkimų vertinimo ataskaitoje (8) atskleista priemonės, kuria siekiama užkirsti kelią balsavimui kelis kartus ir buvimo kandidatu keliose vietose, trūkumų. Šie trūkumai visų pirma atsiranda todėl, kad gyvenamosios valstybės narės Sąjungos piliečių buveinės valstybėms narėms pagal direktyvą perduoda nepakankamai išsamius asmens duomenis. Trūkumus taip pat lemia tai, kad rinkimai valstybėse narėse vyksta skirtingomis dienomis. Todėl daug Sąjungos piliečių, kurie užsiregistravo balsuoti gyvenamojoje valstybėje narėje, tapatybė negali būti nustatyta jų buveinės valstybėje narėje;

(22)

priemonės, parengtos atsižvelgiant į išsamias konsultacijas su valstybių narių ekspertais ir šioje srityje nustatytą gerą patirtį, galėtų padėti veiksmingai šalinti kai kuriuos tokius trūkumus, kad būtų užtikrinta, jog priemonės tinkamiau būtų taikomos per 2014 m. Europos Parlamento rinkimus ir būtų sumažinta nacionalinėms valdžios institucijoms tenkanti administracinė našta;

(23)

dauguma valstybių narių jau įsteigė vieną instituciją ryšiams, kad pagal Direktyvą 93/109/EB būtų keičiamasi rinkėjų ir kandidatų duomenimis. Apskritai priemonė būtų taikoma veiksmingiau, jeigu visos valstybės narės įsteigtų tokią instituciją;

(24)

rinkimų apylinkių uždarymo datos valstybėse narėse labai skiriasi – nuo dviejų mėnesių iki penkių dienų prieš rinkimų dieną. Priemonės būtų taikomos veiksmingiau, jeigu valstybės narės, atsižvelgdamos į rinkimų datą kitose valstybėse narėse, siųstų rinkėjų duomenis tuo metu, kai pagal atitinkamos buveinės valstybės narės vidaus tvarką dar galima imtis būtinų priemonių. Be to, būtų galima tobulinti tam tikrus techninius duomenų perdavimo aspektus, siekiant veiksmingiau taikyti priemones. Tokie aspektai apima naudojimąsi bendra elektronine forma ir rašmenimis, perdavimo būdą ir užšifravimo metodus, taikomus siekiant užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį;

(25)

jeigu gyvenamosios valstybės narės teiktų tam tikrus papildomus rinkėjų asmens duomenis, kurių nėra aiškiai reikalaujama Direktyvoje 93/109/EB, buveinės valstybės narės galėtų veiksmingiau sudaryti savo piliečių rinkėjų sąrašą. Asmens duomenys, būtini priemonių veiksmingumui užtikrinti, valstybėse narėse skiriasi;

(26)

keičiantis informacija asmens duomenys turėtų būti tvarkomi laikantis nacionalinės teisės aktų, kuriais įgyvendinama 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (9),

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

DEMOKRATIŠKŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMAS

Skatinti ir sudaryti sąlygas informuoti rinkėjus apie ryšius tarp nacionalinių partijų ir Europos politinių partijų

1.

Valstybės narės turėtų skatinti ir sudaryti sąlygas prieš ir per Europos Parlamento rinkimus informuoti rinkėjus apie ryšius tarp nacionalinių partijų ir Europos politinių partijų, inter alia, sudarant sąlygas ir skatinant tokį ryšį nurodyti rinkimuose naudojamuose balsavimo biuleteniuose.

Informuoti rinkėjus apie ryšius tarp nacionalinių partijų ir Europos politinių partijų

2.

Europos Parlamento rinkimuose dalyvaujančios nacionalinės politinės partijos prieš tokius rinkimus turėtų viešai paskelbti apie savo ryšį su Europos politinėmis partijomis. Savo ryšį su Europos politinėmis partijomis nacionalinės politinės partijos turėtų aiškiai nurodyti visoje rinkimų kampanijos medžiagoje, pranešimuose ir politinių laidų transliacijose.

Remti kandidatą Europos Komisijos pirmininko pareigoms užimti

3.

Europos ir nacionalinės politinės partijos prieš Europos Parlamento rinkimus turėtų viešai nurodyti jų remiamą kandidatą Europos Komisijos pirmininko pareigoms užimti ir paskelbti jo programą.

Nacionalinės politinės partijos turėtų užtikrinti, kad per politinių laidų transliacijas prieš Europos Parlamento rinkimus piliečiai taip pat būtų informuojami apie partijų remiamą kandidatą Europos Komisijos pirmininko pareigoms užimti ir būtų supažindinami su tokio kandidato programa.

Bendra balsavimo diena

4.

Valstybės narės turėtų susitarti dėl bendros Europos Parlamento rinkimų dienos, kurią rinkimų apylinkės būtų uždaromos tuo pačiu metu.

SKLANDŪS RINKIMAI

Viena institucija ryšiams

5.

Valstybės narės turėtų įsteigti vieną instituciją ryšiams, kuri būtų atsakinga už keitimąsi rinkėjų duomenimis įgyvendinant Direktyvos 93/109/EB 13 straipsnį.

Duomenų perdavimas

6.

Valstybės narės turėtų kuo labiau atsižvelgti į viena kitos rinkimų tvarką, kad gyvenamoji valstybė narė atitinkamai buveinės valstybei narei rinkėjų duomenis perduotų laiku, kad pastaroji galėtų imtis būtinų priemonių.

Papildomi duomenys, kad būtų galima veiksmingiau nustatyti rinkėjų tapatybę

7.

Gyvenamosios valstybės narės, be Direktyvos 93/109/EB 9 straipsnyje nustatytų asmens duomenų, skatinamos perduoti visus susijusius asmens duomenis, kurių buveinės valstybės narės valdžios institucijoms gali prireikti siekiant nustatyti rinkėjų tapatybę.

Saugios ir veiksmingos techninės duomenų perdavimo priemonės

8.

Keisdamosi duomenimis, kaip numatyta Direktyvos 93/109/EB 13 straipsnyje, valstybės narės turėtų taikyti vienodas ir saugias elektronines priemones, kaip nurodyta priede. Valstybės narės kiekvienai buveinės valstybei narei turėtų perduoti vieną duomenų rinkinį, prireikus papildomi duomenys taip pat turėtų būti perduodami rinkiniais.

Ši rekomendacija skirta valstybėms narėms ir Europos bei nacionalinėms politinėms partijoms.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 12 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Pirmininko pavaduotoja


(1)  COM(2012) 777 final/2.

(2)  COM(2012) 499 final.

(3)  OL L 297, 2003 11 15, p. 1.

(4)  OL L 325, 2012 11 23, p. 1.

(5)  2012 m. lapkričio 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2014 m. Europos Parlamento rinkimų (2012/2829(RSP)).

(6)  OL L 329, 1993 12 30, p. 34.

(7)  COM(97) 731 galutinis, COM(2000) 843 galutinis, COM(2006) 790 galutinis.

(8)  COM(2010) 605 galutinis.

(9)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.


PRIEDAS

Išsamios Direktyvos 93/109/EB 13 straipsnio įgyvendinimo techninės priemonės

1.

Keisdamosi duomenimis, kaip numatyta Direktyvos 93/109/EB 13 straipsnyje, valstybės narės turėtų naudoti XML (angl. Extensible Markup Language) formato rinkmenas. Šios XML rinkmenos turėtų būti saugiai perduodamos naudojant tik elektronines priemones.

2.

Keisdamosi informacija, valstybės narės rinkėjų duomenis turėtų registruoti ir perduoti naudodamos universalųjį ženklų vaizdavimo formatą – 8 bitų kodą (UTF–8).

3.

Siekdamos užtikrinti tinkamą perduodamų asmens duomenų apsaugos lygį, valstybės narės turėtų laikytis Žiniatinklio konsorciumo (W3C) rekomendacijos dėl XML šifravimo sintaksės ir tvarkymo, įskaitant apsikeitimą viešuoju ir privačiuoju raktu.


Klaidų ištaisymas

21.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/33


2008 m. liepos 31 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 839/2008, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedų nuostatos dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių tam tikruose produktuose arba ant jų, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 234, 2008 m. rugpjūčio 30 d. )

46 puslapyje, priedo 1 punkto a papunktyje, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priedas, penktoje skiltyje, skirtoje pimetrozinui:

a)

eilutėje, susijusioje su kodu Nr. 0600000:

yra:

„0,1 (*)“,

turi būti:

„“;

b)

eilutėje, susijusioje su kodu Nr. 0610000:

yra:

„“,

turi būti:

„0,1 (*)“.


21.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/34


2011 m. gegužės 26 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 524/2011, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios bifenilo, deltametrino, etofumezato, izopirazamo, propikonazolo, pimetrozino, pirimetanilo ir tebukonazolo likučių koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 142, 2011 m. gegužės 28 d. )

1.

15 puslapyje, priedo 1 punkte, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priedas, šeštoje skiltyje, skirtoje pimetrozinui:

a)

eilutėje, susijusioje su kodu Nr. 0600000:

yra:

„0,1 (*)“,

turi būti:

„“;

b)

eilutėje, susijusioje su kodu Nr. 0610000:

yra:

„“,

turi būti:

„0,1 (*)“.

2.

53 puslapyje, priedo 2 punkto b papunkčio i dalyje, kuria iš dalies keičiama Reglamento (EB) Nr. 396/2005 III priedo B dalis, šeštoje skiltyje, skirtoje pimetrozinui:

a)

eilutėje, susijusioje su kodu Nr. 0630000:

yra:

„0,1 (*)“,

turi būti:

„“;

b)

eilutėje, susijusioje su kodu Nr. 0631000:

yra:

„0,1 (*)“,

turi būti:

„5“;

c)

eilutėje, susijusioje su kodu Nr. 0631010:

yra:

„0,1 (*)“,

turi būti:

„5“;

d)

eilutėje, susijusioje su kodu Nr. 0631020:

yra:

„0,1 (*)“,

turi būti:

„5“;

e)

eilutėje, susijusioje su kodu Nr. 0631030:

yra:

„0,1 (*)“,

turi būti:

„5“;

f)

eilutėje, susijusioje su kodu Nr. 0631040:

yra:

„0,1 (*)“,

turi būti:

„5“;

g)

eilutėje, susijusioje su kodu Nr. 0631050:

yra:

„0,1 (*)“,

turi būti:

„5“;

h)

eilutėje, susijusioje su kodu Nr. 0631990:

yra:

„0,1 (*)“,

turi būti:

„5“;

i)

eilutėje, susijusioje su kodu Nr. 0632000:

yra:

„0,1 (*)“,

turi būti:

„5“;

j)

eilutėje, susijusioje su kodu Nr. 0632010:

yra:

„0,1 (*)“,

turi būti:

„5“;

k)

eilutėje, susijusioje su kodu Nr. 0632020:

yra:

„0,1 (*)“,

turi būti:

„5“;

l)

eilutėje, susijusioje su kodu Nr. 0632030:

yra:

„0,1 (*)“,

turi būti:

„5“;

m)

eilutėje, susijusioje su kodu Nr. 0632990:

yra:

„0,1 (*)“,

turi būti:

„5“;

n)

eilutėje, susijusioje su kodu Nr. 0633000:

yra:

„0,1 (*)“,

turi būti:

„5“;

o)

eilutėje, susijusioje su kodu Nr. 0633010:

yra:

„0,1 (*)“,

turi būti:

„5“;

p)

eilutėje, susijusioje su kodu Nr. 0633020:

yra:

„0,1 (*)“,

turi būti:

„5“;

q)

eilutėje, susijusioje su kodu Nr. 0633990:

yra:

„0,1 (*)“,

turi būti:

„5“.