ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.077.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 77

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. kovo 20d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2013/138/ES

 

*

2013 m. kovo 18 d. Tarybos sprendimas, kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje javų taryboje, dėl 1995 m. Prekybos javais konvencijos galiojimo pratęsimo

1

 

 

2013/139/ES

 

*

2013 m. kovo 18 d. Tarybos sprendimas, kuriuo nustatoma pozicija, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu Tarptautinėje cukraus taryboje dėl 1992 m. Tarptautinio cukraus susitarimo galiojimo pratęsimo

2

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 244/2013, kuriuo dėl trikalcio fosfato (E 341 (iii)) naudojimo maistingųjų medžiagų preparatuose, skirtuose naudoti maisto produktuose kūdikiams bei mažiems vaikams, iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priedas ( 1 )

3

 

*

2013 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 245/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 272/2009 nuostatos dėl skysčių, aerozolių ir gelių tikrinimo ES oro uostuose ( 1 )

5

 

*

2013 m. kovo 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 246/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 185/2010 nuostatos dėl skysčių, aerozolių ir gelių tikrinimo ES oro uostuose ( 1 )

8

 

 

2013 m. kovo 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 247/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

12

 

 

2013 m. kovo 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 248/2013 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2013 m. kovo mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

14

 

 

2013 m. kovo 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 249/2013 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2013 m. kovo dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 leidžiamą naudoti tam tikrų kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriaus produktų tarifinę kvotą

16

 

 

2013 m. kovo 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 250/2013 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2013 m. kovo mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007 leidžiamą naudoti paukštienos tarifinę kvotą

18

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2013 m. kovo 19 d. Komisijos direktyva 2013/10/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 75/324/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su aerozolių balionėliais, suderinimo, siekiant suderinti jos ženklinimo nuostatas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo ( 1 )

20

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2013/140/ES

 

*

2013 m. kovo 18 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Austrijai atstovaujantis pakaitinis narys

23

 

 

2013/141/ES

 

*

2013 m. kovo 18 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriami Regionų komiteto Ispanijai atstovaujantis narys ir Ispanijai atstovaujantys trys pakaitiniai nariai

24

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

20.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2013 m. kovo 18 d.

kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje javų taryboje, dėl 1995 m. Prekybos javais konvencijos galiojimo pratęsimo

(2013/138/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

Tarybos sprendimu 96/88/EB (1) buvo sudaryta 1995 m. Prekybos javais konvencija, kurios galiojimas buvo reguliariai pratęsiamas dvejų metų laikotarpiams. Ta Konvencija, kurios galiojimas Tarptautinės javų tarybos sprendimu paskutinį kartą pratęstas 2011 m. birželio mėn., galioja iki 2013 m. birželio 30 d. Tolesnis Konvencijos galiojimo pratęsimas atitinka Sąjungos interesus. Todėl Tarptautinėje javų taryboje Sąjungai atstovaujanti Komisija turėtų būti įgaliota balsuoti už tokį galiojimo pratęsimą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje javų taryboje, yra balsuoti už 1995 m. Prekybos javais konvencijos galiojimo pratęsimą dar vienam, ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui.

Komisija yra įgaliojama išreikšti tą poziciją Tarptautinėje javų taryboje.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. COVENEY


(1)  OL L 21, 1996 1 27, p. 47.


20.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/2


TARYBOS SPRENDIMAS

2013 m. kovo 18 d.

kuriuo nustatoma pozicija, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu Tarptautinėje cukraus taryboje dėl 1992 m. Tarptautinio cukraus susitarimo galiojimo pratęsimo

(2013/139/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

Tarybos sprendimu 92/580/EEB (1) sudarytas 1992 m. Tarptautinį cukraus susitarimas, kuris įsigaliojo 1993 m. sausio 1 d. trejiems metams iki 1995 m. gruodžio 31 d. Nuo tada jo galiojimas buvo reguliariai pratęsiamas dvejų metų laikotarpiui. Minėtas Susitarimas, kurio galiojimas Tarptautinės cukraus tarybos sprendimu paskutinį kartą pratęstas 2011 m. birželio mėn., galioja iki 2013 m. gruodžio 31 d. Tolesnis susitarimo galiojimo pratęsimas atitinka Sąjungos interesus. Todėl Tarptautinėje cukraus taryboje Sąjungai atstovaujanti Komisija turėtų būti įgaliota balsuoti už tokį pratęsimą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios turi būti laikomasi Sąjungos vardu Tarptautinėje cukraus taryboje, yra balsuoti už 1992 m. Tarptautinio cukraus susitarimo galiojimo pratęsimą dar vienam, ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui.

Komisija yra įgaliojama išreikšti tą poziciją Tarptautinėje cukraus taryboje.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. COVENEY


(1)  OL L 379, 1992 12 23, p. 15.


REGLAMENTAI

20.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 244/2013

2013 m. kovo 19 d.

kuriuo dėl trikalcio fosfato (E 341 (iii)) naudojimo maistingųjų medžiagų preparatuose, skirtuose naudoti maisto produktuose kūdikiams bei mažiems vaikams, iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 10 straipsnio 3 dalį ir 30 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priede nustatytas Sąjungos maisto priedų, leidžiamų naudoti maisto prieduose, maisto fermentuose, maistinėse kvapiosiose medžiagose, maistingosiose medžiagose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(2)

šis sąrašas gali būti iš dalies keičiamas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1331/2008, nustatančiame maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (2), nurodytą procedūrą;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 1 dalį Sąjungos maisto priedų sąrašas gali būti atnaujintas Komisijos iniciatyva arba gavus prašymą;

(4)

2009 m. birželio 19 d. buvo gautas prašymas leisti naudoti trikalcio fosfatą (E 341 (iii)) kaip lipnumą reguliuojančią medžiagą, dedamą į maistingųjų medžiagų preparatus, skirtus naudoti pradiniuose mišiniuose kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišiniuose, kaip apibrėžta 2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos direktyvoje 2006/141/EB dėl pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinių, iš dalies keičiančioje Direktyvą 1999/21/EB (3), ir šis prašymas buvo pateiktas valstybėms narėms, kad su juo susipažintų;

(5)

prašymas susijęs su nauju įrašu Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priedo 5 dalies B skirsnyje. Technologiniu požiūriu esama poreikio naudoti trikalcio fosfatą (E 341 (iii)) kaip maisto priedą, nes jis kaip biri medžiaga miltelių pavidalo mišiniams gali suteikti unikalių savybių. Produkto iš aplinkos sugeriamas drėgmės kiekis gali siekti iki 10 % jo masės, taip jis neleidžia mišinyje susidaryti gumuliukams, dėl jo preparatai išlieka birūs, o ši savybė laikoma naudinga vartotojams;

(6)

Maisto produktų mokslinis komitetas pateikė rekomendaciją dėl trikalcio fosfato (E 341 (iii)) kaip maisto priedo, esančio maistingųjų medžiagų preparatuose, skirtuose naudoti pradiniuose mišiniuose kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišiniuose, saugos ir 1996 m. birželio 7 d. pateikė savo nuomonę (4), kurioje padaryta išvada, kad jo naudojimas yra priimtinas, jeigu neviršijama bendra kalcio ir fosforo koncentracija bei šių dviejų medžiagų santykis;

(7)

ortofosfato rūgšties kalcio druskos, įskaitant trikalcio fosfatą, yra mineralinės medžiagos, kurias remiantis Direktyvos 2006/141/EB III priedu leidžiama naudoti pradiniuose mišiniuose kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišiniuose. Todėl manoma, kad leidimas naudoti trikalcio fosfatą (E 341 (iii)) kaip lipnumą reguliuojančią medžiagą maistingųjų medžiagų preparatuose, skirtuose naudoti pradiniuose mišiniuose kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišiniuose, nekelia susirūpinimo dėl saugos, jeigu bendras kalcio ir fosforo kiekis neviršija šioms mineralinėms medžiagoms nustatytų ribų ir jeigu laikomasi toje direktyvoje nustatyto kalcio ir fosforo santykio;

(8)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 2 dalį Komisija, siekdama atnaujinti Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priede nustatytą Sąjungos maisto priedų sąrašą, turi prašyti Europos maisto saugos tarnybos pateikti nuomonę, išskyrus tuos atvejus, kai minėtas sąrašo atnaujinimas negali turėti poveikio žmonių sveikatai;

(9)

kadangi leidime naudoti trikalcio fosfatą (E 341 (iii)) kaip lipnumą reguliuojančią medžiagą maistingųjų medžiagų preparatuose, skirtuose naudoti pradiniuose mišiniuose kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišiniuose, turėtų būti laikomasi Direktyvoje 2006/141/EB kalciui ir fosforui bei kalcio ir fosforo santykiui nustatytų ribų, minėto sąrašo atnaujinimas žmonių sveikatai negali turėti poveikio. Dėl šios priežasties nebūtina kreiptis į Europos maisto saugos tarnybą, kad ši pateiktų nuomonę;

(10)

todėl tikslinga leisti naudoti trikalcio fosfatą (E 341 (iii)) kaip lipnumą reguliuojančią medžiagą maistingųjų medžiagų preparatuose, skirtuose naudoti pradiniuose mišiniuose kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišiniuose;

(11)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir joms neprieštarauja nei Europos Parlamentas, nei Taryba,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)  OL L 354, 2008 12 31, p. 1.

(3)  OL L 401, 2006 12 30, p. 1.

(4)  Reports of the Scientific Committee for Food, Fortieth series, 1997.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priedo 5 dalies B skirsnyje maisto priedo E 341 (iii) įrašas pakeičiamas taip:

„E 341 (iii)

Trikalcio fosfatas

Didžiausia pernaša P2O5 pavidalu yra 150 mg/kg ir laikantis Direktyvoje 2006/141/EB kalcio ir fosforo kiekiui bei kalcio ir fosforo santykiui nustatytų ribų

Visos maistingosios medžiagos

Pradiniai mišiniai kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišiniai, kaip apibrėžta Komisijos Direktyvoje 2006/141/EB

Turi būti laikomasi didžiausios 1 000 mg/kg (P2O5 pavidalu) koncentracijos visoms naudojimo paskirtims galutiniuose maisto produktuose, nurodytuose II priedo E dalies 13.1.3 punkte

Visos maistingosios medžiagos

Perdirbti grūdiniai maisto produktai ir maistas kūdikiams bei mažiems vaikams, kaip apibrėžta Direktyvoje 2006/125/EB“


20.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 245/2013

2013 m. kovo 19 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 272/2009 nuostatos dėl skysčių, aerozolių ir gelių tikrinimo ES oro uostuose

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (1), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 2 dalį reikalaujama, kad Komisija patvirtintų bendrąsias priemones neesminiams to reglamento I priede nurodytų bendrųjų pagrindinių standartų elementams pakeisti juos papildant;

(2)

bendrosios priemonės, kuriomis papildomi bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai, yra nustatytos 2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai (2), priede. Visų pirma Reglamento (EB) Nr. 272/2009 priede nustatyti metodai (įskaitant skystųjų sprogmenų aptikimo technologijas), kuriuos pritaikius būtų leidžiama į riboto patekimo zonas ir orlaivį įsinešti skysčius, aerozolius ir gelius;

(3)

kad būtų sukurtos sąlygos laipsniškai įdiegti skystųjų sprogmenų aptikimo sistemą, 2010 m. balandžio 9 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 297/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai (3), priede nustatytos dvi datos: 2011 m. balandžio 29 d., nuo kurios bus tikrinami trečiosios šalies oro uoste arba ne Bendrijos oro vežėjo orlaivyje įsigyti skysčiai, aerozoliai ir geliai, taip pat 2013 m. balandžio 29 d., nuo kurios bus tikrinami visi skysčiai, aerozoliai ir geliai;

(4)

2011 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 720/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai, nuostatos dėl laipsniško skysčių, aerozolių ir gelių tikrinimo įvedimo ES oro uostuose (4), 2011 m. balandžio 29 d. data išbraukta, nes prieš pat 2011 m. balandžio 29 d. ES ir tarptautinio lygmens įvykiai parodė, kad tik nedaugelis oro uostų faktiškai galėtų pasiūlyti tikrinimo priemones ir kad keleiviams būtų neaišku, ar trečiosios šalies oro uoste arba ne Bendrijos oro vežėjo orlaivyje įsigytus skysčius, aerozolius ir gelius leidžiama įsinešti į riboto patekimo zonas ir į orlaivį;

(5)

ES ir tarptautinio lygmens pokyčiai technologijų ar teisės aktų srityse gali turėti įtakos Reglamento (EB) Nr. 272/2009 priede nustatytoms datoms, todėl prireikus Komisija gali teikti pasiūlymus persvarstyti atitinkamas nuostatas, visų pirma atsižvelgdama į įrangos tinkamumo naudoti ir patogumo keleiviams aspektus;

(6)

Komisija glaudžiai bendradarbiavo su visomis susijusiomis šalimis, kad iki 2012 m. liepos mėn. įvertintų skysčių, aerozolių ir gelių tikrinimo ES oro uostuose padėtį. Vykdant šį darbą, atlikti naudojimo bandymai. Komisijos parengtas padėties vertinimas Komisijos ataskaitos forma (5) 2012 m. liepos mėn. perduotas Europos Parlamentui ir Tarybai;

(7)

remdamasi šiuo vertinimu ir ypač atsižvelgdama į didelę veiklos riziką, jei nuo 2013 m. balandžio 29 d. visuose Sąjungos oro uostuose visi skysčiai, aerozoliai ir geliai būtų privalomai tikrinami siekiant aptikti skystuosius sprogmenis, Komisija mano, kad minėtą datą reikėtų pakeisti laipsnišku apribojimų panaikinimu, kuris, užtikrintų aukštą saugumo lygį ir patogumą keleiviams visais etapais, kaip nurodyta įgyvendinimo taisyklėse;

(8)

todėl Reglamento (EB) Nr. 272/2009 priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Civilinės aviacijos saugumo reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 272/2009 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 97, 2008 4 9, p. 72.

(2)  OL L 91, 2009 4 3, p. 7.

(3)  OL L 90, 2010 4 10, p. 1.

(4)  OL L 193, 2011 7 23, p. 19.

(5)  2012 m. liepos 18 d. COM(2012)404, neskelbtas.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 272/2009 priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalies 2 punktas pakeičiamas taip:

„2.

Rankinio bagažo, daiktų, kuriuos vežasi ne keleiviai, o kiti asmenys, oro vežėjo pašto ir oro vežėjo medžiagų, nebent jos turi būti pakrautos į orlaivio krovinių skyrių, orlaivių atsargų ir oro uosto atsargų tikrinimo:

a)

apieškojimas rankomis;

b)

vizualinis tikrinimas;

c)

rentgeno įranga;

d)

sprogmenų aptikimo sistemų įranga;

e)

sprogmenis užuodžiantys šunys;

f)

sprogmenų pėdsakų aptikimo įranga ir

g)

skystųjų sprogmenų aptikimo sistemų įranga.“

b)

B1 dalis pakeičiama taip:

„B1   DALIS.

Skysčiai, aerozoliai ir geliai

Į riboto patekimo zonas leidžiama įsinešti skysčius, aerozolius ir gelius, jei jie patikrinti laikantis įgyvendinimo taisyklių, priimtų pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 3 dalį, reikalavimų arba jei pagal tuos reikalavimus skysčiams, aerozoliams ir geliams daroma tikrinimo išimtis.“


20.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 246/2013

2013 m. kovo 19 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 185/2010 nuostatos dėl skysčių, aerozolių ir gelių tikrinimo ES oro uostuose

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (1), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 3 dalį Komisija turėtų patvirtinti išsamias to reglamento I priede nurodytų bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemones;

(2)

iš dalies pakeistu Komisijos reglamentu (EB) Nr. 272/2009 (2), kuriuo papildomi bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos standartai, nustatyti metodai (įskaitant skystųjų sprogmenų aptikimo technologijas), kuriuos pritaikius būtų leidžiama į riboto patekimo zonas ir orlaivį įsinešti skysčius, aerozolius ir gelius;

(3)

Komisija gali teikti persvarstymo pasiūlymus, ypač atsižvelgdama į įrangos tinkamumą naudoti ir patogumą keleiviams, taip pat į Europos Parlamentui ir Tarybai pateiktą Komisijos ataskaitą (3) skysčių, aerozolių ir gelių saugumo tikrinimo ES oro uostuose padėties klausimais. Komisija mano, kad dera nustatyti reikalavimą privalomai tikrinti, ar skystųjų sprogmenų nėra oro uostuose arba oro vežėjų parduotuose ir sandariai uždarytuose saugiuosiuose maišeliuose, kurių pažeidimus galima nustatyti, esančiuose skysčiuose, aerozoliuose ir geliuose, taip pat skysčiuose, aerozoliuose ir geliuose, kurie kelionės metu reikalingi dėl medicininių priežasčių arba specialiems mitybos poreikiams patenkinti, įskaitant kūdikių maistą;

(4)

Komisija yra pasiryžusi visiškai atšaukti skysčių, aerozolių ir gelių vežimo apribojimus. Remdamasi patirtimi, kuri bus gauta įgyvendinant tikrinimą nuo 2014 m. sausio mėn., Komisija turėtų padėtį persvarstyti iki 2014 m. pabaigos ir, glaudžiai bendradarbiaudama su visomis susijusiomis šalimis, nustatyti vieną arba daugiau etapų, būtinų minėtam tikslui pasiekti (jei įmanoma, jis turėtų būti pasiektas per dvejus metus po pirmo etapo);

(5)

Komisija turėtų atidžiai stebėti skystųjų sprogmenų aptikimo sistemų technologinę raidą, kad, jei galima, leistų oro uostuose ateityje diegti tikrinimo sistemas, kurios būtų veiksmingos iš karto kelių grėsmės rūšių (pavyzdžiui, kietųjų ir skystųjų sprogmenų) atžvilgiu ir kurias pritaikius būtų galima supaprastinti išėmimo iš bagažo procedūrą;

(6)

2010 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 185/2010 (4), kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti, turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Civilinės aviacijos saugumo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 185/2010 priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Iki 2013 m. birželio 30 d. oro uostai arba už tikrinimą atsakingas subjektas atitinkamoms institucijoms praneša apie skysčių tikrinimo įrangos diegimo ir naudojimo taisyklių įgyvendinimo padėtį. Iki 2013 m. rugsėjo 1 d. valstybės narės apie tai praneša Komisijai.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priedo 2 punktas taikomas nuo 2014 m. sausio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 97, 2008 4 9, p. 72.

(2)  OL L 91, 2009 4 3, p. 7.

(3)  COM(2012) 404, 2012 7 18, neskelbtas.

(4)  OL L 55, 2010 3 5, p. 1.


PRIEDAS

1.

Reglamento (ES) Nr. 185/2010 priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

4 skyriaus 4.0.4 punkte įrašomas c papunktis:

„c)

skystųjų sprogmenų aptikimo sistemų įranga – Komisijos sprendimo C(2010) 774 priedo 12.7 punkto nuostatas atitinkanti įranga, kuria galima aptikti pavojingas medžiagas.“

b)

4 skyriaus 4.1.3.4 punkto g papunktis pakeičiamas taip:

„g)

įsigyti 4-D priedėlio sąraše įrašytos trečiosios šalies oro uoste, tačiau skystis, aerozolis ir gelis turi būti sandariai uždarytame saugiajame maišelyje, kurio pažeidimus galima nustatyti, su pakankamu įrodymu, kad skystis, aerozolis ir gelis buvo pirktas to oro uosto kontroliuojamojoje zonoje per praėjusias 36 valandas. Šiame punkte numatytos išimtys gali būti daromos iki 2014 m. sausio 30 d.“

c)

4 skyriaus 4.1.3.1 ir 4.1.3.2 punktai išbraukiami.

d)

12 skyriaus 12.7.1.1 punktas pakeičiamas taip:

„12.7.1.1

Skystųjų sprogmenų aptikimo sistemų įranga aptinka ir pavojaus signalu praneša apie nustatytus ir didesnius savituosius pavojingų medžiagų kiekius skysčiuose, aerozoliuose ir geliuose.“

e)

12 skyriaus 12.7.2 punktas pakeičiamas taip:

„12.7.2.   Skystųjų sprogmenų aptikimo sistemų įrangos standartai

12.7.2.1.

Skystųjų sprogmenų aptikimo sistemų įrangos standartai yra trys. Išsamūs tokių standartų reikalavimai nustatyti atskirame Komisijos sprendime.

12.7.2.2.

Visa skystųjų sprogmenų aptikimo sistemų įranga turi atitikti 1-ąjį standartą.

1-ąjį standartą atitinkanti skystųjų sprogmenų aptikimo sistemų įranga gali būti naudojama iki 2016 m. sausio 30 d.

12.7.2.3.

2-asis standartas taikomas visai skystųjų sprogmenų aptikimo sistemų įrangai, įdiegtai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Visos skystųjų sprogmenų aptikimo sistemų įrangos atitiktis 2-ajam standartui užtikrinama ne vėliau kaip 2016 m. sausio 31 d.“

2.

Nuo 2014 m. sausio 31 d. Reglamento (ES) Nr. 185/2010 priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

4 skyriaus 4.1.2.2 punktas pakeičiamas taip:

„4.1.2.2.

Atitinkamas subjektas visuose oro uostuose, įėjus į riboto patekimo zoną, tikrina bent oro uoste arba orlaivyje įsigytus skysčius, aerozolius ir gelius, sudėtus į sandariai uždarytus saugiuosius maišelius, kurių pažeidimus galima nustatyti ir kuriuose matomai įdėtas pakankamas pirkimo oro uosto kontroliuojamojoje zonoje arba orlaivyje įrodymas, taip pat skysčius, aerozolius ir gelius, kurie kelionės metu reikalingi dėl medicininių priežasčių arba specialiems mitybos poreikiams patenkinti, įskaitant kūdikių maistą.

Prieš patikrinimą skysčiai, aerozoliai ir geliai išimami iš rankinio bagažo ir patikrinami atskirai nuo kitų rankinio bagažo daiktų, išskyrus tuos atvejus, kai rankinio bagažo tikrinimo įranga taip pat galima patikrinti daug uždarytų skysčių, aerozolių ir gelių talpyklų bagažo viduje.

Tais atvejais, kai skysčiai, aerozoliai ir geliai išimami iš rankinio bagažo, keleivis pateikia:

a)

visus skysčius, aerozolius ir gelius atskirose talpyklose, kurių talpa ne didesnė kaip 100 mililitrų ar lygiavertis dydis, viename skaidriame ne didesnės kaip vieno litro talpos plastikiniame maišelyje, kurį galima pakartotinai sandariai uždaryti; į plastikinį maišelį turi lengvai sutilpti į jį dedami daiktai; maišelis sandariai uždaromas; ir

b)

visus kitus skysčius, aerozolius ir gelius, įskaitant saugiuosius maišelius, kurių pažeidimus galima nustatyti, su skysčiais, aerozoliais ir geliais.

Atitinkamos institucijos, oro vežėjai ir oro uostai pateikia keleiviams tinkamą informaciją apie jų oro uostuose vykdomą skysčių, aerozolių ir gelių tikrinimą.“

b)

4 skyriaus 4.1.3 punktas pakeičiamas taip:

„4.1.3.   Skysčių, aerozolių ir gelių tikrinimas

4.1.3.1.

Skysčiai, aerozoliai ir geliai, kuriuos nešasi keleiviai, įėjus į riboto patekimo zoną, gali būti netikrinami skystųjų sprogmenų aptikimo sistemų įranga,

a)

jei skystis, aerozolis ir gelis yra atskirose talpyklose, kurių talpa ne didesnė kaip 100 mililitrų ar lygiavertis dydis, viename skaidriame ne didesnės kaip vieno litro talpos plastikiniame maišelyje, kurį galima pakartotinai sandariai uždaryti; į plastikinį maišelį turi lengvai sutilpti į jį dedami daiktai; maišelis sandariai uždaromas; arba

b)

jei skystis, aerozolis ir gelis yra sandariai uždarytas specialiame saugiajame maišelyje, kurio pažeidimus galima nustatyti, tuomet, kai buvo perkamas vietoje – oro uosto kontroliuojamojoje zonoje;

c)

jei skystis, aerozolis ir gelis saugiajame maišelyje, kurio pažeidimus galima nustatyti, yra iš kito ES oro uosto ar ES oro vežėjo orlaivio ir prieš išeinant iš oro uosto riboto patekimo zonos yra pakartotinai sandariai uždarytas specialiame saugiajame maišelyje, kurio pažeidimus galima nustatyti;

d)

jei skystis, aerozolis ir gelis yra vietoje patikrintas kontroliuojamosios zonos skystųjų sprogmenų aptikimo sistemų įranga ir tuomet sandariai uždarytas specialiame saugiajame maišelyje, kurio pažeidimus galima nustatyti.

c ir d punktuose numatytų išimčių galiojimas baigiasi 2015 m. gruodžio 31 d.

4.1.3.2.

4.1.3.1 punkto b–d papunkčiuose nurodyti specialūs saugieji maišeliai, kurių pažeidimus galima nustatyti:

a)

aiškiai atpažįstami kaip to oro uosto saugieji maišeliai, kurių pažeidimus galima nustatyti;

b)

viduje turi pirkimo arba pakartotino sandaraus uždarymo tame oro uoste per praėjusias tris valandas įrodymą;

c)

atitinka papildomas atskiro Komisijos sprendimo nuostatas.

4.1.3.3.

Skysčių, aerozolių ir gelių tikrinimas taip pat atitinka papildomas atskiro Komisijos sprendimo nuostatas.“

c)

4-D priedėlis išbraukiamas.


20.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/12


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 247/2013

2013 m. kovo 19 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

73,8

TN

97,8

TR

121,1

ZZ

97,6

0707 00 05

JO

194,1

MA

152,2

TR

139,5

ZZ

161,9

0709 91 00

EG

66,7

ZZ

66,7

0709 93 10

MA

42,0

TR

90,4

ZZ

66,2

0805 10 20

EG

61,2

IL

69,8

MA

62,8

TN

55,9

TR

70,7

ZZ

64,1

0805 50 10

TR

78,4

ZZ

78,4

0808 10 80

AR

116,0

BR

97,9

CL

134,3

CN

76,4

MK

32,3

US

184,9

ZA

115,3

ZZ

108,2

0808 30 90

AR

113,5

CL

155,7

CN

84,8

TR

168,0

US

194,3

ZA

103,8

ZZ

136,7


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


20.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 248/2013

2013 m. kovo 19 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2013 m. kovo mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2007 m. gegužės 14 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 533/2007, leidžiantį naudoti tarifines kvotas paukštienos sektoriuje bei nustatantį jų administravimo tvarką (3), ypač į jo 5 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 leista naudoti tarifines kvotas paukštienos sektoriuje.

(2)

2013 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per pirmąsias 2013 m. kovo mėnesio dienas, nurodytas kiekis tam tikrų kvotų atveju yra didesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl kiekį, kuriam galima išduoti importo licencijas, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2013 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms, pateiktoms remiantis Reglamentu (EB) Nr. 533/2007, taikomi šio reglamento priede pateikti paskirstymo koeficientai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2013 m. kovo 20 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 125, 2007 5 15, p. 9.


PRIEDAS

Grupės Nr.

Eilės Nr.

2013 4 1–2013 6 30 laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms taikomi paskirstymo koeficientai

(%)

P1

09.4067

9,733479

P3

09.4069

0,329972


20.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 249/2013

2013 m. kovo 19 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2013 m. kovo dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 leidžiamą naudoti tam tikrų kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriaus produktų tarifinę kvotą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 539/2007, leidžiantį naudoti tarifines kvotas kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriuje bei nustatantį jų administravimo tvarką (3), ypač į jo 5 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 leista naudoti kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriaus produktų importo tarifines kvotas.

(2)

2013 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per pirmąsias septynias 2013 m. kovo mėnesio dienas, nurodytas kiekis tam tikrų kvotų atveju yra didesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl kiekį, kuriam galima išduoti importo licencijas, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2013 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms, pateiktoms remiantis Reglamentu (EB) Nr. 539/2007, taikomi šio reglamento priede pateikti paskirstymo koeficientai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2013 m. kovo 20 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 128, 2007 5 16, p. 19.


PRIEDAS

Grupės Nr.

Eilės Nr.

2013 4 1–2013 6 30 laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms taikomi paskirstymo koeficientai

(%)

E2

09.4401

35,679089


20.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 250/2013

2013 m. kovo 19 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2013 m. kovo mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007 leidžiamą naudoti paukštienos tarifinę kvotą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1385/2007, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 774/94 taikymo taisykles, susijusias su leidimu naudoti tam tikras Bendrijos tarifines kvotas paukštienos sektoriuje ir susijusias su tokių kvotų administravimu (3), ypač į jo 5 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

2013 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per pirmąsias septynias 2013 m. kovo mėn. dienas, nurodytas kiekis tam tikrų kvotų atveju yra didesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl kiekį, kuriam galima išduoti importo licencijas, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2013 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms, pateiktoms remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007, taikomi šio reglamento priede pateikti paskirstymo koeficientai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2013 m. kovo 20 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 309, 2007 11 27, p. 47.


PRIEDAS

Grupės Nr.

Eilės Nr.

2013 4 1–2013 6 30 laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms taikomi paskirstymo koeficientai

(%)

1

09.4410

0,275711

2

09.4411

0,282249

3

09.4412

0,303802

4

09.4420

0,415976

6

09.4422

0,418413


DIREKTYVOS

20.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/20


KOMISIJOS DIREKTYVA 2013/10/ES

2013 m. kovo 19 d.

kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 75/324/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su aerozolių balionėliais, suderinimo, siekiant suderinti jos ženklinimo nuostatas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1975 m. gegužės 20 d. Tarybos direktyvą 75/324/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su aerozolių balionėliais, suderinimo (1), ypač į jos 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvos 75/324/EEB priede pateiktus klasifikavimo kriterijus aerozolių balionėliai klasifikuojami į nedegius, degius ir ypač degius. Tais atvejais, kai aerozolių balionėliai klasifikuojami kaip degūs arba ypač degūs, ant jų turi būti pateiktas 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvoje 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (2) nurodytas liepsnos simbolis ir saugos frazės S2 ir S16;

(2)

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (3) numatyta suderinti cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimą ir ženklinimą Sąjungoje. Jame numatyti Sąjungos lygmeniu taikomi Pasauliniu mastu suderintos cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemos, kuri priimta tarptautiniu lygmeniu ir Jungtinių Tautų struktūroje, nustatyti cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo ir ženklinimo kriterijai;

(3)

Direktyva 67/548/EEB ir 1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo (4) nuo 2015 m. birželio 1 d. bus panaikintos ir pakeistos Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008. Todėl Direktyvos 75/324/EEB ženklinimo nuostatas reikėtų pakeisti pagal tą reglamentą;

(4)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 turėtų būti atskiriama nacionalinių perkėlimo nuostatų, taikomų vienos cheminės medžiagos aerozolių balionėliams, taikymo data ir nacionalinių perkėlimo nuostatų, taikomų mišinių aerozolių balionėliams, taikymo data. Tačiau mišinių aerozolių balionėlių gamintojams turėtų būti leidžiama savanoriškai taikyti šios direktyvos ženklinimo reikalavimus anksčiau;

(5)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 ir siekiant išvengti nereikalingos naštos įmonėms, mišinių aerozolių balionėliams, paženklintiems pagal taikytinas nuostatas iki 2015 m. birželio 1 d. ir iki tos datos pateiktiems rinkai, nustatomas pereinamasis laikotarpis, leidžiant juos parduoti neženklinant iš naujo;

(6)

šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Direktyvos dėl aerozolių balionėlių derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 75/324/EEB pakeitimai

Direktyva 75/324/EEB iš dalies keičiama taip:

1.

8 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

Įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„1.   Nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (5), ant kiekvieno aerozolių balionėlio arba, jeigu jis mažos talpos (150 ml ar mažiau), ant prie jo pritvirtintos etiketės gerai matomais, įskaitomais ir nenusitrinančiais simboliais turi būti užrašyta:

b)

d punktas pakeičiamas taip:

„d)

priedo 2.2 punkte nurodyti duomenys;“.

2.

Priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 punkte įterpiamos šios 1.7a ir 1.7b dalys:

„1.7a.   Cheminė medžiaga

Cheminė medžiaga– Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 2 straipsnio 7 dalyje apibrėžta cheminė medžiaga.

1.7b.   Mišinys

Mišinys– Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 2 straipsnio 8 dalyje apibrėžtas mišinys.“;

b)

2 punkte 2.2–2.4 punktai pakeičiami taip:

„2.2.   Ženklinimas

Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1272/2008, ant kiekvieno aerozolių balionėlio turi būti įskaitomai ir nenutrinamai pažymėta:

a)

nepriklausomai nuo jo turinio:

i)

pavojingumo frazė H229: „Slėginis indas. Gali sprogti nuo karščio“;

ii)

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 IV priedo 1 dalies 6.2 lentelėje pateiktos atsargumo frazės P210 ir P251;

iii)

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 IV priedo 1 dalies 6.4 lentelėje pateiktos atsargumo frazės P410 ir P412;

iv)

tais atvejais, kai aerozolių balionėlis yra vartotojams skirtas produktas, Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 IV priedo 1 dalies 6.1 lentelėje pateikta atsargumo frazė P102;

v)

visi kiti įspėjimai dėl naudojimo, kuriais vartotojai įspėjami apie specifinius produkto keliamus pavojus; jei prie aerozolių balionėlio pridedamos atskiros naudojimo instrukcijos, pastarosiose taip pat turėtų būti įtraukti tokie įspėjimai dėl naudojimo;

b)

tais atvejais, kai aerozolių balionėlis pagal 1.9 punkto kriterijus klasifikuojamas kaip nedegus, signalinis žodis „Atsargiai“;

c)

tais atvejais, kai aerozolių balionėlis pagal 1.9 punkto kriterijus klasifikuojamas kaip degus, signalinis žodis „Atsargiai“ ir kiti Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 2.3.2 lentelėje nurodyti 2 kategorijos degiųjų aerozolių etikečių elementai;

d)

tais atvejais, kai aerozolių balionėlis pagal 1.9 punkto kriterijus klasifikuojamas kaip ypač degus, signalinis žodis „Pavojinga“ ir kiti Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 2.3.2 lentelėje nurodyti 1 kategorijos degiųjų aerozolių etikečių elementai.

2.3.   Skystosios fazės tūris

50 °C temperatūroje skystosios fazės tūris turi būti ne didesnis kaip 90 % grynosios talpos.“

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Nukrypstant nuo 3 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos, mišinių aerozolių balionėliai gali būti ženklinami pagal 1 straipsnio nuostatas iki 2015 m. birželio 1 d.

2.   Nukrypstant nuo 3 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos, iki 2015 m. birželio 1 d. rinkai pateikiami mišinių aerozolių balionėliai neprivalo būti iš naujo ženklinami pagal 1 straipsnio nuostatas iki 2017 m. birželio 1 d.

3 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2014 m. kovo 19 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Su cheminės medžiagos aerozolių balionėliais susijusias nuostatas jos taiko nuo 2013 m. birželio 19 d.

Su mišinių aerozolių balionėliais susijusias nuostatas jos taiko nuo 2015 m. birželio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstą.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 147, 1975 6 9, p. 40.

(2)  OL 196, 1967 8 16, p. 1.

(3)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(4)  OL L 200, 1999 7 30, p. 1.

(5)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.“;


SPRENDIMAI

20.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/23


TARYBOS SPRENDIMAS

2013 m. kovo 18 d.

kuriuo skiriamas Regionų komiteto Austrijai atstovaujantis pakaitinis narys

(2013/140/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 305 straipsnį,

atsižvelgdama į Austrijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2009 m. gruodžio 22 d. ir 2010 m. sausio 18 d. Taryba priėmė sprendimus 2009/1014/ES (1) ir 2010/29/ES (2) dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2010 m. sausio 26 d. iki 2015 m. sausio 25 d.;

(2)

pasibaigus Elisabeth GROSSMANN kadencijai tapo laisva Regionų komiteto pakaitinio nario vieta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui iki 2015 m. sausio 25 d. Regionų komiteto pakaitiniu nariu skiriamas:

Michael SCHICKHOFER, Landesrat.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. COVENEY


(1)  OL L 348, 2009 12 29, p. 22.

(2)  OL L 12, 2010 1 19, p. 11.


20.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/24


TARYBOS SPRENDIMAS

2013 m. kovo 18 d.

kuriuo skiriami Regionų komiteto Ispanijai atstovaujantis narys ir Ispanijai atstovaujantys trys pakaitiniai nariai

(2013/141/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 305 straipsnį,

atsižvelgdama į Ispanijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2009 m. gruodžio 22 d. ir 2010 m. sausio 18 d. Taryba priėmė sprendimus 2009/1014/ES (1) ir 2010/29/ES (2) dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2010 m. sausio 26 d. iki 2015 m. sausio 25 d.;

(2)

pasibaigus Francisco Javier LÓPEZ ÁLVAREZ kadencijai tapo laisva Regionų komiteto nario vieta. Pasibaigus Guillermo ECHENIQUE GONZÁLEZ, Senén FLORENSA I PALAU ir Elvira SAINT-GERONS HERRERA kadencijoms tapo laisvos trys Regionų komiteto pakaitinių narių vietos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui iki 2015 m. sausio 25 d. į Regionų komitetą skiriami:

a)

nariu:

Iñigo URKULLU RENTERIA, Presidente del Gobierno Vasco

ir

b)

pakaitiniais nariais:

María Ángeles ELORZA ZUBIRÍA, Secretaria General de Acción Exterior del Gobierno Vasco,

Roger ALBINYANA I SAIGÍ, Secretario de Asuntos Exteriores, Generalitat de Cataluña,

Maria Sol CALZADO GARCÍA, Secretaria General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. COVENEY


(1)  OL L 348, 2009 12 29, p. 22.

(2)  OL L 12, 2010 1 19, p. 11.