ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.068.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 68

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. kovo 12d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. kovo 7 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 205/2013, kuriuo galutinio antidempingo muito, Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2/2012 nustatyto tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės nerūdijančio plieno tvirtinimo detalėms ir jų dalims, taikymas išplečiamas iš Filipinų siunčiamoms tam tikroms nerūdijančio plieno tvirtinimo detalėms, deklaruojamoms arba nedeklaruojamoms kaip Filipinų kilmės, ir kuriuo užbaigiamas tyrimas dėl galimo tuo reglamentu nustatytų antidempingo priemonių vengimo importuojant tam tikras iš Malaizijos ir Tailando siunčiamas nerūdijančio plieno tvirtinimo detales ir jų dalis, deklaruojamas arba nedeklaruojamas kaip Malaizijos ir Tailando kilmės

1

 

*

2013 m. kovo 11 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 206/2013, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 359/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Irane, 12 straipsnio 1 dalis

9

 

*

2013 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 207/2013, kuriuo nukrypstama nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 nuostatų dėl sprendimo dėl 2013 m. specialiosios paramos peržiūros termino ir nuo Komisijos reglamento (EB) Nr. 1120/2009 nuostatų dėl pranešimo apie tokią peržiūrą

14

 

*

2013 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 208/2013 dėl daigų ir sėklų daigams auginti atsekamumo reikalavimų ( 1 )

16

 

*

2013 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 209/2013, kuriuo dėl daigų mikrobiologinių kriterijų ir naminių paukščių skerdenėlių ir šviežios paukštienos mėginių ėmimo taisyklių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2073/2005 ( 1 )

19

 

*

2013 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 210/2013 dėl daigus auginančių įmonių patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 852/2004 ( 1 )

24

 

*

2013 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 211/2013 dėl į Sąjungą importuojamų daigų ir sėklų daigams auginti sertifikavimo reikalavimų ( 1 )

26

 

*

2013 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 212/2013, kuriuo dėl produktų sąrašo papildymo ir pakeitimo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedas ( 1 )

30

 

 

2013 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 213/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

53

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2013 m. kovo 11 d. Komisijos direktyva 2013/9/ES, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje III priedas ( 1 )

55

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2013 m. kovo 11 d. Tarybos sprendimas 2013/124/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/235/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane

57

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

12.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 205/2013

2013 m. kovo 7 d.

kuriuo galutinio antidempingo muito, Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2/2012 nustatyto tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės nerūdijančio plieno tvirtinimo detalėms ir jų dalims, taikymas išplečiamas iš Filipinų siunčiamoms tam tikroms nerūdijančio plieno tvirtinimo detalėms, deklaruojamoms arba nedeklaruojamoms kaip Filipinų kilmės, ir kuriuo užbaigiamas tyrimas dėl galimo tuo reglamentu nustatytų antidempingo priemonių vengimo importuojant tam tikras iš Malaizijos ir Tailando siunčiamas nerūdijančio plieno tvirtinimo detales ir jų dalis, deklaruojamas arba nedeklaruojamas kaip Malaizijos ir Tailando kilmės

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 13 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

1.1.   Galiojančios priemonės

(1)

Taryba Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2/2012 (2), priimtu atlikus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1890/2005 (3) (toliau – pradinis reglamentas) nustatytų priemonių galiojimo termino peržiūrą, visų kitų bendrovių, išskyrus nurodytąsias to reglamento 1 straipsnio 2 dalyje, importuojamoms tam tikroms Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) kilmės nerūdijančio plieno tvirtinimo detalėms ir jų dalims nustatė 24,7 % galutinį antidempingo muitą. Šios priemonės toliau vadinamos galiojančiomis priemonėmis, o tyrimas, po kurio pradiniu reglamentu buvo nustatytos priemonės, toliau vadinamas pradiniu tyrimu.

1.2.   Inicijavimas

(2)

Po konsultacijų su patariamuoju komitetu nustačiusi, kad turima pakankamai prima facie įrodymų, kad būtų inicijuotas tyrimas pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį, Europos Komisija (toliau – Komisija) savo iniciatyva nusprendė ištirti galimą antidempingo priemonių, nustatytų tam tikroms importuojamoms KLR kilmės nerūdijančio plieno tvirtinimo detalėms ir jų dalims, vengimą ir nustatyti reikalavimą registruoti tokį importą, vykdomą iš Malaizijos, Tailando ir Filipinų siunčiant tam tikras nerūdijančio plieno tvirtinimo detales ir jų dalis, deklaruojamas arba nedeklaruojamas kaip Malaizijos, Tailando ir Filipinų kilmės.

(3)

Tyrimas inicijuotas 2012 m. birželio 15 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 502/2012 (4) (toliau – inicijavimo reglamentas).

(4)

Komisija turėjo pakankamai prima facie įrodymų, kad per pradinį tyrimą nustačius priemones labai pasikeitė su eksportu iš KLR, Malaizijos, Tailando ir Filipinų į Sąjungą susijusios prekybos pobūdis ir kad nėra jokios kitos pakankamai pagrįstos priežasties ar pateisinančios aplinkybės, išskyrus per pradinį tyrimą nustatytas priemones, kuria tokį pokytį būtų galima paaiškinti. Šis pokytis atsirado dėl tariamo tam tikrų į Sąjungą importuojamų KLR kilmės nerūdijančio plieno tvirtinimo detalių ir jų dalių perkrovimo Malaizijoje, Tailande ir Filipinuose.

(5)

Be to, buvo įrodymų, kad galiojančių priemonių taisomasis poveikis buvo sumažintas ir kiekio, ir kainos požiūriu. Esama įrodymų, kad iš Malaizijos, Tailando ir Filipinų importuojama daugiau produktų mažesne kaina, palyginti su nežalinga kaina, nustatyta atlikus pradinį tyrimą, pakoreguota dėl padidėjusių žaliavų kainų.

(6)

Galiausiai esama įrodymų, kad iš Malaizijos, Tailando ir Filipinų tam tikros nerūdijančio plieno tvirtinimo detalės ir jų dalys buvo importuojamos dempingo kaina, palyginti su normaliąja verte, anksčiau nustatyta atlikus pradinį tyrimą, pakoreguota dėl padidėjusių žaliavų kainų.

1.3.   Tyrimas

(7)

Komisija KLR, Malaizijos, Tailando ir Filipinų valdžios institucijoms, šių šalių eksportuojantiems gamintojams, žinomiems susijusiems Sąjungos importuotojams ir Sąjungos pramonei oficialiai pranešė apie tyrimo inicijavimą.

(8)

Prašymo netaikyti priemonių formos išsiųstos Komisijai žinomiems Malaizijos, Tailando ir Filipinų gamintojams ir (arba) eksportuotojams arba susijusių šalių misijoms Europos Sąjungoje. Klausimynai išsiųsti Komisijai žinomiems KLR gamintojams ir (arba) eksportuotojams arba per KLR misiją Europos Sąjungoje. Klausimynai buvo išsiųsti ir žinomiems Sąjungos importuotojams.

(9)

Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė per inicijavimo reglamente nustatytą terminą raštu pareikšti nuomonę ir prašyti būti išklausytoms. Visos šalys buvo informuotos, kad joms nebendradarbiaujant gali būti taikomas pagrindinio reglamento 18 straipsnis ir išvados daromos remiantis turimais faktais.

(10)

Septyni Malaizijos, šeši Tailando ir trys Filipinų gamintojai ir (arba) eksportuotojai ir, jei tinkama, jų susijusios įmonės KLR, pateikė prašymus netaikyti priemonių. Dviejų Malaizijos, vienos Tailando ir vienos Filipinų bendrovės prašymai buvo atmesti dėl formalių priežasčių, nes nustatyta, kad šios įmonės nėra tiriamojo produkto gamintojos, arba pateikusios prašymą jos nebendradarbiavo arba prašymas buvo pateiktas tyrimo pabaigoje.

(11)

Atsakymus į klausimyną pateikė du Kinijos eksportuotojai ir keturi Sąjungos importuotojai ir (arba) importuotojų grupės.

(12)

Komisija atliko patikrinimus šių bendrovių patalpose:

MCP Precision Sdn. Bhd. (Malaizija),

Sofasco Industries (M) Sdn. Bhd. (Malaizija),

Tigges Fastener Technology Sdn. Bhd. (Malaizija) ir jos susijusioje prekybos bendrovėje Tigges Fastener Trading Sdn. Bhd. (Malaizija),

Tong Heer Fasteners Co. Sdn. Bhd. (Malaizija),

Well Union Metal Sdn. Bhd. (Malaizija) ir jos susijusiose bendrovėse Taivane: Linkwell Industry ir Linkfast Industry,

A.B.P. Stainless Steel Fastener Co., Ltd. (Tailandas),

Dura Fasteners Co., Ltd. (Tailandas),

Taiyo Fasteners Co., Ltd. (Tailandas),

Tong Heer Fasteners Co., Ltd. (Tailandas),

TPC Stainless & Steel Fasteners Co., Ltd. (Tailandas) ir jos susijusiose bendrovėse TPC Fasteners Co. Ltd, Thai Phaisarn Fastening Co. Ltd. ir Phaisarn Fastening Ltd. Part. (Tailandas),

Multi-Tek Fastenres Inc. (Filipinai)ir jos susijusioje bendrovėje Taivane Multi-Tek Fasteners & Parts Manufacturer Inc.,

Phil Shin Works Corporation (Filipinai),

Rosario Fasteners Corporation (Filipinai) ir jos susijusioje bendrovėje Taivane Lu Chu Shin Yee Works Co., Ltd.

1.4.   Ataskaitinis laikotarpis ir tiriamasis laikotarpis

(13)

Ataskaitinis laikotarpis (toliau – AL), t. y. laikotarpis, kuriuo taikyti pridėtinės vertės testai ir apskaičiuotas dempingas ir (arba) pardavimas mažesnėmis kainomis, apima 12 mėnesių laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 1 d. iki 2012 m. kovo 31 d. Tiriamasis laikotarpis (toliau – TL), t. y. kuriuo atlikta prekybos pobūdžio pasikeitimo analizė ir nagrinėta galima priemonių vengimo praktika, apima laikotarpį nuo pirminių priemonių nustatymo iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

2.   TYRIMO REZULTATAI

2.1.   Bendrosios aplinkybės

(14)

Vadovaujantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalimi, priemonių vengimas vertintas paeiliui tiriant, ar pasikeitė prekybos tarp KLR, trijų nagrinėjamųjų šalių ir Sąjungos pobūdis, ar šis pokytis įvyko dėl praktikos, procesų ar veiklos, kurių negalima paaiškinti jokia kita pakankamai pagrįsta priežastimi arba pateisinančiomis ekonominėmis aplinkybėmis, išskyrus muito nustatymą, ar rasta žalos įrodymų ar įrodymų, kad muito taisomasis poveikis sumažėjo tiriamojo produkto kainos ir (arba) kiekio požiūriu, ir ar rasta dempingo įrodymų atsižvelgiant į pradiniame tyrime nustatytą normaliąją vertę, prireikus vadovaujantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio nuostatomis.

2.2.   Nagrinėjamasis produktas ir tiriamasis produktas

(15)

Su galimu vengimu susijęs nagrinėjamasis produktas yra tam tikros importuojamos Kinijos Liaudies Respublikos kilmės nerūdijančio plieno tvirtinimo detalės ir jų dalys, kurių KN kodai šiuo metu yra 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 ir 7318 15 70 (toliau – nagrinėjamasis produktas).

(16)

Tiriamasis produktas yra toks pat kaip ir nagrinėjamasis produktas, tačiau siunčiamas iš Malaizijos, Tailando ir Filipinų, nepriklausomai nuo to, ar jis yra deklaruojamas arba nedeklaruojamas kaip Malaizijos, Tailando ir Filipinų kilmės; jo KN kodai šiuo metu yra tokie patys kaip nagrinėjamojo produkto (toliau – tiriamasis produktas).

(17)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad iš KLR į Sąjungą eksportuotoms ir iš Malaizijos, Tailando ir Filipinų į Sąjungą išsiųstoms nerūdijančio plieno tvirtinimo detalėms ir jų dalims yra būdingos tos pačios pagrindinės fizinės ir techninės savybės, ir jos turi tą pačią paskirtį, todėl jas reikia laikyti panašiais produktais, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalyje.

2.3.   Išvados dėl Filipinų

2.3.1.   Bendradarbiavimo lygis

(18)

Kaip nurodyta 10 konstatuojamojoje dalyje, tik trys Filipinų bendrovės (iš kurių viena, kaip nustatyta vėliau, nėra tiriamojo produkto gamintoja ar eksportuotoja) pateikė prašymą netaikyti priemonių. Taigi, bendradarbiaujančioms bendrovėms AL teko 10 % iš Filipinų į Sąjungą importuojamo tiriamojo produkto.

(19)

Du Kinijos gamintojai ir (arba) eksportuotojai pateikė atsakymus į klausimyną, tačiau nė vienas iš jų TL nevykdė eksporto į Filipinus.

(20)

Atsižvelgiant į santykinai nedidelį Filipinų ir Kinijos bendrovių bendradarbiavimo lygį, išvados dėl tam tikrų iš Filipinų į Sąjungą importuojamų nerūdijančio plieno tvirtinimo detalių ir jų dalių ir iš KLR į Filipinus eksportuojamo nagrinėjamojo produkto turėjo būti daromos remiantis faktais, nustatytais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnio 1 dalį. Šiuo atveju bendrai importo iš Filipinų į Sąjungą apimčiai nustatyti buvo naudoti Eurostato duomenys, o bendras eksporto iš Kinijos į Filipinus kiekis buvo nustatytas remiantis Kinijos eksporto statistiniais duomenimis.

(21)

Kalbant apie Kinijos eksporto statistinius duomenis, pažymėtina kad prekybos tarp KLR ir Filipinų srautų statistiniai duomenys apima visus SS kodus, t. y. didesnę produktų grupę, palyginti su nagrinėjamuoju produktu ir tiriamuoju produktu. Tačiau atsižvelgiant į labai aiškiai matomą tendenciją, remiantis šiais duomenimis buvo galima nustatyti prekybos pobūdžio pokytį.

(22)

Galiausiai kaip papildomas informacijos šaltinis buvo naudojami Filipinų valdžios institucijų pateikti duomenys. Nors šie duomenys nebuvo pakankamai išsamūs, kad vien jais būtų pagrįsta analizė, jie buvo naudingi atliekant kryžminį išvadų dėl prekybos pobūdžio tikrinimą.

2.3.2.   Prekybos pobūdžio pokytis

(23)

Iš KLR importuojamo produkto atžvilgiu nustačius pradines priemones, staiga ir žymiai išaugo iš Filipinų į Sąjungą importuojamo tiriamojo produkto kiekis. Nuo minimalaus lygmens, neviršijančio 100 metrinių tonų per metus 2004–2005 m. laikotarpiu, ataskaitiniu laikotarpiu kiekis išaugo iki daugiau kaip 12 000 metrinių tonų.

 

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

AL

Kiekis

(metrinėmis tonomis)

69

23

1 369

6 048

7 046

5 406

15 580

14 528

12 075

Šaltinis: Eurostatas

(24)

Tuo pačiu metu eksportas iš Kinijos į Filipinus nuo 2004 m. iki AL smarkiai išaugo: nuo 1 100 metrinių tonų iki daugiau kaip 15 000 metrinių tonų.

 

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

AL

Kiekis

(metrinėmis tonomis)

1 104

2 022

2 107

3 727

3 856

7 513

11 262

15 553

15 632

Šaltinis: Kinijos eksporto statistiniai duomenys (Pasaulinės prekybos atlaso duomenų bazė)

(25)

Remiantis nurodytais duomenimis aiškiai matyti, kad importo iš Filipinų į Sąjungą apimtis 2004 m. ir 2005 m. buvo nedidelė. Tačiau 2006 m. nustačius priemones KLR, importo apimtys staiga padidėjo ir iš dalies iš Sąjungos rinkos išstūmė eksportą iš KLR. Be to, nustačius galiojančias priemones smarkiai sumažėjo eksportas iš KLR į Sąjungą (70 %). Be to, Filipinų valdžios institucijų pateikti duomenys rodo, kad tik nedidelė iš KLR importuoto produkto procentinė dalis išleista į laisvą apyvartą Filipinų muitų teritorijoje. Didžioji importuoto produkto dalis buvo skirta specialioms ekonominėms zonoms.

2.3.3.   Vengimo pobūdis

(26)

Pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad prekybos pobūdžio pokytis būtų susijęs su praktika, procesu ar veikla, kurios negalima paaiškinti jokia kita pakankamai pagrįsta priežastimi ar pateisinančiomis ekonominėmis aplinkybėmis, išskyrus muito nustatymą. Prie praktikos, proceso ar veiklos, inter alia, priskiriamas produkto, kuriam taikomos priemonės, siuntimas per trečiąsias šalis.

(27)

Pažymima, kad bendradarbiavusių Filipinų bendrovių eksportuoto produkto kiekis ataskaitiniu laikotarpiu sudarė apytiksliai 10 % viso Filipinų eksporto į Sąjungą. Likusi eksporto dalis gali būti priskirta gamintojams, kurie atliekant tyrimą nebendradarbiavo, arba ji galėjo atsirasti dėl perkrovos. Pastarąjį teiginį patvirtina Filipinų valdžios institucijų pateikta informacija ir duomenys, visų pirma tai, kad i) didžioji nagrinėjamojo produkto importo iš KLR dalis buvo skirta specialioms ekonominėms zonoms ir nepateko į Filipinų muitų teritoriją, ir kad ii) tikrų tiriamojo produkto gamintojų skaičius Filipinuose yra labai nedidelis.

(28)

Todėl pasitvirtino įtarimai, kad Kinijos kilmės produktai buvo perkraunami Filipinuose.

2.3.4.   Jokios kitos pakankamai pagrįstos priežasties ar pateisinančių ekonominių aplinkybių, išskyrus antidempingo muito nustatymą, nebuvimas

(29)

Atlikus tyrimą nenustatyta jokių kitų pagrįstų perkrovos priežasčių ar ją pateisinančių ekonominių aplinkybių, išskyrus nagrinėjamajam produktui galiojančių priemonių vengimą. Išskyrus muitą, daugiau nenustatyta nieko, kas kompensuotų tam tikrų KLR kilmės nerūdijančio plieno tvirtinimo detalių ir jų dalių perkrovos Filipinuose išlaidas, visų pirma susijusias su transportavimu ir perkrovimu.

2.3.5.   Antidempingo muito taisomojo poveikio mažinimas

(30)

Siekiant įvertinti, ar nagrinėjamam produktui taikomų galiojančių priemonių taisomasis poveikis tiek kiekiui, tiek kainai sumažėjo dėl importuoto tiriamojo produkto, remtasi Eurostato duomenimis, kurie pripažinti patikimiausiais nebendradarbiaujančių Filipinų bendrovių eksportuotų produktų kiekių ir kainų duomenimis. Nustatytos kainos buvo palygintos su pradinio tyrimo metu Sąjungos gamintojams nustatytu žalai atlyginti reikalingų priemonių dydžiu. Kadangi šiame tyrime laiko skirtumas tarp pradinio TL ir AL yra gana didelis, buvo atsižvelgta į reikšmingus gamybos sąnaudų pagrindinių elementų pokyčius. Į juos atsižvelgta koreguojant nežalingą kainą, remiantis didesne pagrindinių žaliavų kaina, o likę gamybos ir pardavimo sąnaudų elementai koreguoti remiantis vartotojų kainos indekso Sąjungoje pokyčiais.

(31)

Nustatyta, kad importo iš Filipinų į Sąjungą apimtis labai padidėjo: nuo mažiau kaip 100 metrinių tonų 2004 m. iki daugiau kaip 12 000 metrinių tonų AL.

(32)

Tai, kad produktas buvo parduodamas mažesne kaina, nustatyta palyginus pakoreguotą žalos pašalinimo lygį ir vidutines svertines eksporto kainas.

(33)

Todėl padaryta išvada, kad galiojančių priemonių taisomasis poveikis kiekiui ir kainoms buvo sumažintas.

2.3.6.   Dempingo įrodymai

(34)

Galiausiai, vadovaujantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalimi, nagrinėta, ar yra įrodymų, kad atsižvelgiant į per pradinį tyrimą nustatytą normaliąją vertę yra vykdomas dempingas.

(35)

Pradiniame reglamente normalioji vertė buvo nustatyta remiantis kainomis Taivane, kuris atliekant tą tyrimą buvo pasirinkta kaip tinkama rinkos ekonomikos šalis, panaši į KLR. Kadangi šiame tyrime laiko skirtumas tarp pradinio TL ir AL yra gana didelis, buvo atsižvelgta į reikšmingus gamybos sąnaudų pagrindinių elementų pokyčius. Į juos atsižvelgta koreguojant normaliąją vertę, remiantis didesne pagrindinių žaliavų kaina, o likę gamybos ir pardavimo sąnaudų elementai koreguoti remiantis vartotojų kainos indekso Taivane pokyčiais.

(36)

Filipinų eksporto kainos nustatytos remiantis turimais faktais, t. y. tam tikrų nerūdijančio plieno tvirtinimo detalių vidutine eksporto kaina AL, kaip nurodyta Eurostato. Buvo naudojami turimi faktai, nes Filipinų tiriamojo produkto gamintojai bendradarbiavo minimaliai. Atlikus apskaičiavimui naudotos vidutinės eksporto kainos ir dviejų Filipinų bendradarbiaujančių eksportuotojų eksporto kainų kryžminę patikrą nustatyta, kad kainos tarpusavyje dera.

(37)

Siekiant užtikrinti teisingą normaliosios vertės ir eksporto kainos palyginimą, koreguojant pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį buvo deramai atsižvelgta į skirtumus, darančius poveikį kainoms ir kainų palyginamumui. Koreguojant buvo atsižvelgta ir į transporto, draudimo ir KLR pardavimo eksportui taikomo negrąžinamo PVM skirtumus. Kadangi Filipinų ir KLR gamintojai nebuvo linkę bendradarbiauti, koregavimas turėjo būti atliktas remiantis patikimiausiais turimais faktais. Todėl su transportu ir draudimu susiję koregavimai buvo pagrįsti per pradinį tyrimą nustatytomis vienai tonai tenkančiomis transporto ir draudimo išlaidomis.

(38)

Vadovaujantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 ir 12 dalimis, dempingas buvo apskaičiuotas palyginus pradiniame reglamente nustatytą normaliosios vertės svertinį vidurkį ir Filipinų atitinkamų eksporto kainų svertinį vidurkį šio tyrimo AL, išreikštus CIF kainos Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą procentine dalimi.

(39)

Dempingas nustatytas palyginus taip nustatytus normaliosios vertės svertinį vidurkį ir eksporto kainų svertinį vidurkį.

2.4.   Išvados dėl Malaizijos

2.4.1.   Bendradarbiavimo lygis

(40)

Kaip nurodyta 10 konstatuojamojoje dalyje, septynios Malaizijos bendrovės pateikė prašymus netaikyti priemonių. Nustatyta, kad viena bendrovė nėra tiriamojo produkto gamintoja, o kita bendrovė neišsamius atsakymus perdavė tyrimo pabaigoje, todėl buvo neįmanoma gauti trūkstamos informacijos ir patikrinti perduotus duomenis ir informaciją. Todėl į šiuos du prašymus netaikyti priemonių neatsižvelgta. Visgi likusioms penkioms bendradarbiaujančioms Malaizijos bendrovėms ataskaitiniu laikotarpiu teko 93 % tiriamojo produkto eksporto iš Malaizijos į Sąjungą.

2.4.2.   Prekybos pobūdžio pokytis

(41)

Iš KLR importuojamo produkto atžvilgiu nustačius pradines priemones, žymiai išaugo iš Malaizijos į Sąjungą importuojamo tiriamojo produkto kiekis. Nuo mažiau kaip 2 000 metrinių tonų kiekio kasmet 2004–2005 m. laikotarpiu ataskaitiniu laikotarpiu kiekis išaugo iki daugiau kaip 13 000 metrinių tonų.

 

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

AL

Kiekis

(metrinėmis tonomis)

1 701

1 849

7 930

13 548

13 712

9 809

9 615

13 498

13 363

Šaltinis: Eurostatas

(42)

Tačiau pabrėžtina, kad po tiriamojo vizito patvirtinta, kad eksportas iš Malaizijos į Sąjungą išaugo todėl, kad tuo pačiu laikotarpiu Malaizijoje išaugo gamyba. Bendradarbiaujančioms bendrovėms, kurios, kaip nustatyta, yra su priemonių vengimu nesusiję Malaizijos gamintojai, tenka 93 % eksporto į Sąjungą. Atlikus tyrimą nustatyta, kad tik viena šių bendrovių vykdė nagrinėjamojo produkto perkrovimą, tačiau jis buvo susijęs tik su nedidele jos pardavimo dalimi ir 2009 m. buvo nutrauktas. Nenustatyta, kad kuri nors bendradarbiaujanti įmonė būtų dalyvavusi surinkimo operacijose, kuriose būtų naudojamos Kinijos kilmės dalys arba pusgaminiai.

(43)

Atsižvelgiant į tai padaryta išvada, kad išaugusį importą iš Malaizijos lėmė išaugusi gamyba šalyje. Todėl prekybos tarp Malaizijos ir Sąjungos pobūdžio pokytis nėra priemonių vengimo praktikos pasekmė.

2.5.   Išvados dėl Tailando

2.5.1.   Bendradarbiavimo lygis

(44)

Kaip nurodyta 10 konstatuojamojoje dalyje, šešios Tailando bendrovės pateikė prašymus netaikyti priemonių. Viena šių bendrovių vėlesniu procedūros etapu nebendradarbiavo, todėl buvo neįmanoma gauti trūkstamos informacijos ir vietoje patikrinti perduotą informaciją ir duomenis. Todėl į šį prašymą netaikyti priemonių neatsižvelgta. Visgi likusioms penkioms bendradarbiaujančioms Tailando bendrovėms ataskaitiniu laikotarpiu teko 67 % tiriamojo produkto eksporto iš Tailando į Sąjungą.

2.5.2.   Prekybos pobūdžio pokytis

(45)

Iš KLR importuojamo produkto atžvilgiu nustačius pradines priemones, iš Tailando į Sąjungą importuojamo tiriamojo produkto kiekis keitėsi taip:

 

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

AL

Kiekis

(metrinėmis tonomis)

5 373

3 308

1 290

850

453

128

367

5 546

6 715

Šaltinis: Eurostatas

(46)

Eksporto iš Tailando į Sąjungą analizė turi būti atliekama atsižvelgiant į tai, kad nuo 2005 m. lapkričio mėn. Tailandui, kaip ir KLR, taikytos Sąjungos antidempingo priemonės (5). Šios priemonės nustojo galioti 2010 m. lapkričio mėn. Nuo tada Tailando eksportas į Sąjungą labai išaugo: nuo 367 metrinių tonų 2010 m. iki daugiau kaip 5 500 metrinių tonų 2011 m. ir daugiau kaip 6 700 metrinių tonų AL.

(47)

Tačiau pažymėtina, kad AL tiriamojo produkto eksporto iš Tailando į Sąjungą kiekis absoliučiais skaičiais nėra didesnis, palyginti su 2004 m., prieš KLR ir Tailandui nustatant antidempingo priemones. Santykinis (kaip viso Sąjungos importo dalis) importo iš Tailando kiekis net sumažėjo nuo beveik 12 % iki 7 %

(48)

Atlikus tyrimą nenustatyta, kad būtų vykdytos perkrovimo ar surinkimo operacijos, kuriose būtų naudojamos Kinijos kilmės dalys arba pusgaminiai. Atsižvelgiant į tai, kad prieš nustatant antidempingo priemones, iš Tailando buvo eksportuojama šalyje pagaminta produkcija, sudėtinga padaryti išvadą, kad dabartinis eksportas, kurio lygis panašus apimtimi, buvo skirtingos kilmės. Pabrėžtina tai, kad du didžiausi Tailando gamintojai, bendradarbiavę atliekant šį tyrimą, taip pat dalyvavo pradiniame Tailando atžvilgiu atliktame tyrime.

(49)

Atsižvelgiant į tai padaryta išvada, kad išaugusį importą iš Tailando daugiausia lėmė išaugusi gamyba šalyje. Todėl prekybos tarp Tailando ir Sąjungos pobūdžio pokytis nėra priemonių vengimo praktikos pasekmė.

3.   PRIEMONĖS

(50)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, padaryta išvada, kad galutinių antidempingo muitų, taikomų tam tikrų KLR kilmės nerūdijančio plieno tvirtinimo detalių ir jų dalių importui, buvo vengiama produktus perkraunant Filipinuose, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje.

(51)

Remiantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalies pirmu sakiniu, importuojamam nagrinėjamajam produktui nustatytų galiojančių priemonių taikymas turėtų būti išplėstas tiriamajam produktui, t. y. tam pačiam iš Filipinų siunčiamam importuojamam produktui, deklaruojamam arba nedeklaruojamam kaip Filipinų kilmės.

(52)

Atsižvelgiant į vangų bendradarbiavimą atliekant šį tyrimą, priemonės, kurių taikymas turi būti išplėstas, turėtų būti Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2/2012 1 straipsnio 2 dalyje visoms kitoms KLR bendrovėms nustatytos priemonės, t. y. galutinis 27,4 % antidempingo muitas, taikomas neto kainai Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą.

(53)

Vadovaujantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalimi ir 14 straipsnio 5 dalimi, kuriose nustatyta, kad bet kokia priemonė, kurios taikymo sritis buvo išplėsta, turėtų būti taikoma į Sąjungą įvežtiems ir pagal inicijavimo reglamentą registruotiems importuotiems produktams, turėtų būti surinkti muitai už minėtąsias tam tikras registruotas importuotas nerūdijančio plieno tvirtinimo detales ir jų dalis, siųstas iš Filipinų.

4.   TYRIMO DĖL IMPORTO IŠ MALAIZIJOS IR TAILANDO UŽBAIGIMAS

(54)

Atsižvelgiant į išvadas dėl Malaizijos ir Tailando, tyrimas dėl galimo antidempingo priemonių vengimo importuojant tam tikras iš Malaizijos ir Tailando siunčiamas nerūdijančio plieno tvirtinimo detales ir jų dalis, turėtų būti užbaigtas ir nutraukiama inicijavimo reglamente nustatyta tam tikrų iš Malaizijos ir Tailando siunčiamų nerūdijančio plieno tvirtinimo detalių ir jų dalių importo registracija.

5.   PRAŠYMAI NETAIKYTI PRIEMONIŲ

(55)

Kaip paaiškinta 10 konstatuojamojoje dalyje, 16 Malaizijoje, Tailande ir Filipinuose įsikūrusių bendrovių pateikė prašymus joms netaikyti priemonių, kurių taikymo sritis gali būti išplėsta, kaip nustatyta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalimi.

(56)

Malaizijos ir Tailando bendrovių prašymai netaikyti priemonių nebuvo vertinami, nes šioms šalims priemonių taikymo sritis neišplėsta.

(57)

Nustatyta, kad viena iš trijų Filipinų bendrovių, prašančių netaikyti priemonių, per TL negamino ir neeksportavo tiriamojo produkto, todėl jos operacijų atžvilgiu nepadaryta jokių išvadų. Todėl šiuo etapu šios bendrovės prašymas netaikyti priemonių negali būti patenkintas. Tačiau jeigu paaiškėtų, kad, išplėtus galiojančių antidempingo priemonių taikymą, pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalies ir 13 straipsnio 4 dalies sąlygos yra tenkinamos, bendrovė gali prašyti, kad jos padėtis būtų peržiūrėta.

(58)

Surengus tikrinamuosius vizitus patvirtinta, kad likusios dvi Filipinų bendrovės iš tiesų buvo eksportuojančios gamintojos. Todėl daroma išvada, kad šios bendrovės nėra susijusios su priemonių vengimu, ir jų prašymai netaikyti priemonių patenkinami.

(59)

Manoma, kad šiuo atveju siekiant užtikrinti deramą atleidimo nuo priemonių taikymą, būtinos specialiosios priemonės. Šios specialios priemonės – reikalavimas valstybių narių muitinėms pateikti galiojančias prekybines sąskaitas faktūras, atitinkančias šio reglamento priede nurodytus reikalavimus. Be tokių sąskaitų faktūrų importuojamiems produktams turi būti taikomas išplėstasis antidempingo muitas.

(60)

Kitų Filipinų gamintojų, kurie atliekant šį tyrimą apie save nepranešė, TL neeksportavo tiriamojo produkto ir ketina pateikti prašymą netaikyti išplėstojo antidempingo muito remiantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalimi ir 13 straipsnio 4 dalimi, bus paprašyta užpildyti prašymą netaikyti priemonių, kad Komisija tokį prašymą galėtų įvertinti. Paprastai Komisija taip pat atliktų tikrinamąjį vizitą vietoje. Jeigu paisoma pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalyje ir 13 straipsnio 4 dalyje nustatytų sąlygų, gali būti pagrįstai atleidžiama nuo muitų. Jeigu atleidžiama nuo muitų, Komisija, pasikonsultavusi su patariamuoju komitetu, gali priimti sprendimą, kuriuo leidžiama importą iš bendrovių, nevengiančių Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2/2012 nustatytų antidempingo priemonių atleisti nuo muito, kurio taikymas išplėstas šiuo reglamentu.

6.   INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

(61)

Visoms suinteresuotosioms šalims buvo pranešta apie esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis padarytos pirmiau minėtos išvados, ir jos buvo paragintos pateikti pastabas. Atskleidus informaciją pastabų negauta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2/2012 1 straipsnio 2 dalimi tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės nerūdijančio plieno tvirtinimo detalėms ir jų dalims nustatyto galutinio antidempingo muito „visoms kitoms KLR bendrovėms“ taikymas išplečiamas importuojamoms iš Filipinų siunčiamoms tam tikroms nerūdijančio plieno tvirtinimo detalėms ir jų dalims, deklaruojamoms arba nedeklaruojamoms kaip Filipinų kilmės, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7318 12 10, ex 7318 14 10, ex 7318 15 30, ex 7318 15 51, ex 7318 15 61 ir ex 7318 15 70 (TARIC kodai 7318121011, 7318121091, 7318141011, 7318141091, 7318153011, 7318153061, 7318153081, 7318155111, 7318155161, 7318155181, 7318156111, 7318156161, 7318156181, 7318157011, 7318157061 ir 7318157081), išskyrus pagamintas toliau nurodytų bendrovių:

Bendrovė

Papildomas TARIC kodas

Multi-Tek Fasteners Inc, Clark Freeport zona, Pampanga, Filipinai

B355

Rosario Fasteners Corporation, Cavite ekonominė zona, Filipinai

B356

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minėtoms konkrečioms bendrovėms arba bendrovėms, kurioms Komisija suteikė leidimą pagal 3 straipsnio 2 dalį, suteiktos išimtys taikomos tuo atveju, jei valstybių narių muitinėms pateikiama priede nustatytus reikalavimus atitinkanti galiojanti prekybinė sąskaita faktūra. Nepateikus tokios sąskaitos faktūros, taikomas šio straipsnio 1 dalyje nustatytas antidempingo muitas.

3.   Surenkamas muitas, kurio taikymas išplėstas šio straipsnio 1 dalimi, mokėtinas už importuojamus produktus, siunčiamus iš Filipinų, deklaruojamus arba nedeklaruojamus kaip Filipinų kilmės ir užregistruotus pagal Reglamento (ES) Nr. 502/2012 2 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį, išskyrus 1 dalyje išvardytų bendrovių pagamintus produktus.

4.   Jeigu nenurodyta kitaip, taikomos muitus reglamentuojančios galiojančios nuostatos.

2 straipsnis

Užbaigiamas tyrimas dėl galimo antidempingo priemonių, Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2/2012 nustatytų tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės nerūdijančio plieno tvirtinimo detalėms ir jų dalims, vengimo importuojant tam tikras iš Malaizijos ir Tailando siunčiamas nerūdijančio plieno tvirtinimo detales ir jų dalis, deklaruojamas arba nedeklaruojamas kaip Malaizijos ir Tailando kilmės.

3 straipsnis

1.   Prašymai atleisti nuo muito, kurio taikymas išplėstas 1 straipsniu, pateikiami raštu viena iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų ir turi būti pasirašyti prašymą teikiančio subjekto įgalioto asmens. Prašymą reikia siųsti šiuo adresu:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 08/20

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

2.   Vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 4 dalimi, Komisija, pasikonsultavusi su patariamuoju komitetu, gali priimti sprendimą, kuriuo leidžiama bendrovių, nevengiančių Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2/2012 nustatytų antidempingo priemonių, importuojamiems produktams netaikyti muito, kurio taikymas išplėstas 1 straipsniu.

4 straipsnis

Muitinėms pavedama nutraukti importuojamų produktų registraciją, nustatytą vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 502/2012 2 straipsniu.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. SHATTER


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL L 5, 2012 1 7, p. 1.

(3)  OL L 302, 2005 11 19, p. 1.

(4)  OL L 153, 2012 6 14, p. 8.

(5)  OL L 302, 2005 11 19, p. 1.


PRIEDAS

1 straipsnio 2 dalyje nurodytoje galiojančioje prekybinėje sąskaitoje faktūroje turi būti tokios formos prekybinę sąskaitą faktūrą išrašančio subjekto atstovo pasirašyta deklaracija:

1)

prekybinę sąskaitą faktūrą išrašančio subjekto atstovo vardas, pavardė ir pareigos;

2)

ši deklaracija: „Patvirtinu, kad (kiekis) šioje sąskaitoje faktūroje nurodytų (nagrinėjamasis produktas) (papildomas TARIC kodas), parduotų eksportui į Europos Sąjungą, pagamino (bendrovės pavadinimas ir adresas, nagrinėjamosios šalies pavadinimas). Patvirtinu, kad šioje sąskaitoje faktūroje pateikta informacija yra išsami ir teisinga.“;

3)

data ir parašas.


12.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/9


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 206/2013

2013 m. kovo 11 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 359/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Irane, 12 straipsnio 1 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. balandžio 12 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 359/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Irane (1), ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2011 m. balandžio 12 d. Taryba priėmė Tarybos reglamentą (ES) Nr. 359/2011;

(2)

atsižvelgiant į Irane nuolat vykdomus žmogaus teisių pažeidimus, į Reglamento (ES) Nr. 359/2011 I priede pateiktą asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą reikėtų įtraukti papildomus asmenis ir papildomą subjektą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede išvardyti asmenys ir subjektas įtraukiami į Reglamento (ES) Nr. 359/2011 I priede pateiktą sąrašą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 100, 2011 4 14, p. 1.


PRIEDAS

1 straipsnyje nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas

Asmenys

 

Pavardė, vardas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Evino kalėjimo vadovas, paskirtas maždaug 2012 m. birželio–liepos mėn. Paskyrus jį vadovu pablogėjo sąlygos kalėjime ir pranešama apie suintensyvėjusį netinkamą elgesį su kaliniais. 2012 m. spalio mėn. devynios kalinės paskelbė bado streiką protestuodamos dėl to, kad kalėjimo prižiūrėtojai pažeidžia jų teises ir žiauriai elgiasi.

12.3.2013

2.

KIASATI Morteza

 

Ahvazo revoliucinio teismo (4 poskyris) teisėjas, paskyręs mirties bausmes keturiems politiniams kaliniams arabams: Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (trys broliai) ir Ali Sharifi.

Jie buvo sulaikyti, kankinami ir pakarti be tinkamo proceso. Šie atvejai ir tinkamo proceso nebuvimas buvo nurodyti JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių Irane klausimais 2012 m. rugsėjo 13 d. pranešime, JT Generalinio Sekretoriaus 2012 m. rugpjūčio 22 d. pranešime dėl Irano, taip pat apie tai pranešė įvairios NVO.

12.3.2013

3.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Ahvazo revoliucinio teismo (2 poskyris) teisėjas, 2012 m. kovo 17 d. paskyręs mirties bausmes penkiems ahvaziečiams arabams (Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka) už „nacionaliniam saugumui pavojingą veiklą“ ir „priešiškumą Dievui“.

2013 m. sausio 9 d. Irano Aukščiausiasis Teismas bausmes patvirtino. NVO pranešė, kad šie penki asmenys daugiau nei metus buvo sulaikyti nepateikus kaltinimų, kankinami ir nuteisti be tinkamo proceso.

12.3.2013

4.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.)

(dar žinomas kaip: Haj-agha Sarafraz)

Gimimo data: apytiksliai 1963 m.

Gimimo vieta: Tehran

Gyvenamoji vieta: Tehran

Darbo vieta: IRIB ir Press TV būstinė, Tehran

IRIB World Service ir Press TV vadovas, atsakingas už visus sprendimus dėl programų sudarymo. Glaudžiai susijęs su valstybės saugumo aparatu. Jam vadovaujant Press TV kartu su IRIB bendradarbiavo su Irano saugumo tarnybomis bei prokurorais ir savaitinės programos „Iranas šiandien“ metu transliavo prievarta išgaunamus sulaikytųjų prisipažinimus, įskaitant Irano ir Kanados žurnalisto bei filmų kūrėjo Maziar Bahari prisipažinimą. Nepriklausoma ryšiųreguliavimo tarnyba OFCOM 2011 m. Jungtinėje Karalystėje skyrė 100 000 GBP baudą Press TV už M. Bahari prisipažinimo, kuris buvo filmuojamas kalėjime naudojant prievartą prieš M. Bahari, transliavimą.

Todėl M. Sarafraz bendradarbiavo pažeidžiant teisę į tinkamą procesą ir teisingą bylos nagrinėjimą.

12.3.2013

5.

JAFARI, Asadollah

 

Mazandarano provincijos prokuroras; NVO yra pranešusios, kad jis yra atsakingas už neteisėtus bahajų sulaikymus ir jų teisių pažeidimus nuo pirminio sulaikymo iki laikymo vienutėse Žvalgybos įkalinimo centre. NVO dokumentais patvirtino šešis konkrečius pavyzdžius, kai buvo pažeistas tinkamas procesas, be kita ko, 2011 m. ir 2012 m.

12.3.2013

6.

EMADI, Hamid Reza

(dar žinomas kaip: Hamidreza Emadi)

Gimimo data: apytiksliai 1973 m.

Gimimo vieta: Hamedan

Gyvenamoji vieta: Tehran

Darbo vieta: Press TV būstinė, Tehran.

Press TV Naujienų tarnybos direktorius. Atsakingas už prievarta išgaunamų sulaikytųjų, įskaitant žurnalistus, politikos aktyvistus, kurdų ir arabų mažumų atstovus, prisipažinimų gamybą ir transliavimą, pažeidžiant tarptautiniu mastu pripažintas teises į teisingą bylos nagrinėjimą ir tinkamą procesą. Nepriklausoma ryšių reguliavimo tarnyba OFCOM 2011 m. Jungtinėje Karalystėje skyrė 100 000 GBP baudą Press TV už Irano ir Kanados žurnalisto ir filmų kūrėjo Maziar Bahari prievarta išgauto prisipažinimo, kuris buvo filmuojamas kalėjime naudojant prievartą prieš M. Bahari, transliavimą. NVO yra pranešusios daugiau Press TV transliuotų prievarta išgaunamų prisipažinimų pavyzdžių. Todėl H. R. Emadi bendradarbiavo pažeidžiant teisę į tinkamą procesą ir teisingą bylos nagrinėjimą.

12.3.2013

7.

HAMLBAR, Rahim

 

Tebrizo revoliucinio teismo (1 poskyris) teisėjas. Atsakingas už žurnalistams, azerbaidžaniečių etninės mažumos atstovams ir darbuotojų teisių aktyvistams skirtas sunkias bausmes, apkaltinus juos šnipinėjimu, nacionaliniam saugumui pavojinga veikla, propaganda prieš Irano režimą ir Irano vadovo įžeidimu. Pranešta, kad jo sprendimai dažnai buvo priimami nesilaikant tinkamo proceso, o iš sulaikytųjų buvo prievarta išgaunami neteisingi prisipažinimai. Daug dėmesio sulaukė byla, susijusi su 20 darbininkų savanorių, kurie teikė pagalbą po žemės drebėjimo, įvykusio 2012 m. rugpjūčio mėn. Irane; jis jiems skyrė įkalinimo bausmes už tai, kad jie bandė padėti žemės drebėjimo aukoms. Teismas nusprendė, kad darbininkai kalti dėl „bendradarbiavimo organizuojant sambūrį ir sąmokslą siekiant įvykdyti nusikaltimus prieš nacionalinį saugumą“.

12.3.2013

8.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

 

Širazo revoliucinės prokuratūros vadovas. Atsakingas už politinių aktyvistų, žurnalistų, žmogaus teisių gynėjų, bahajų ir sąžinės kalinių neteisėtus sulaikymus ir netinkamą elgesį su jais; jie buvo persekiojami, kankinami, tardomi, jiems nebuvo leista turėti advokatų ir neužtikrintas tinkamas procesas. NVO yra pranešusios, kad S. R. Musavi-Tabar pasirašinėjo teismo sprendimus pagarsėjusioje Įkalinimo įstaigoje Nr. 100 (vyrų kalėjimas), įskaitant sprendimą bahają kalinę Raha Sabet trejiems metams uždaryti į vienutę.

12.3.2013

9.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Nusikalstamo turinio pavyzdžių nustatymo komisijos vadovas

Abdolsamad Khoramabadi yra Nusikalstamo turinio pavyzdžių nustatymo komisijos – vyriausybinės organizacijos, atsakingos už interneto cenzūrą ir kovą su elektroniniais nusikaltimais – vadovas. Jam vadovaujant ši komisija „elektroninį nusikaltimą“ apibrėžė keliomis abstrakčiomis kategorijomis, pagal kurias nusikaltimu laikomas režimui nepalankaus turinio kūrimas ir skelbimas. Jis atsakingas už daugelio opozicijos tinklaviečių, elektroninių laikraščių, tinklaraščių ir žmogaus teisių srityje veikiančių NVO tinklaviečių uždarymą ir prieigos prie jų uždraudimą, o nuo 2012 m. rugsėjo mėn. – už prieigos prie Google bei Gmail uždraudimą. Jis ir ši komisija aktyviai prisidėjo prie veiksmų, dėl kurių 2012 m. lapkričio mėn. įkalinimo metu mirė tinklaraštininkas S. Beheshti.

Todėl jo vadovaujama komisija yra tiesiogiai atsakinga už nuolat pažeidžiamas žmogaus teises, visų pirma už tai, kad plačiajai visuomenei draudžiama prieiga prie tam tikrų tinklaviečių ir jos yra filtruojamos, ir už tai, kad kartais visiškai negalima prieiga prie interneto.

12.3.2013


Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Organizuoto nusikalstamumo tyrimo centras (kitas pavadinimas: Kovos su elektroniniais nusikaltimais biuras arba Elektroninių nusikaltimų policija) (angl. Center to Investigate Organized Crime (kitas pavadinimas: Cyber Crime Office arba Cyber Police)

Vieta: Tehran, Iranas

Tinklavietė: http://www.cyberpolice.ir

Irano kovos su elektroniniais nusikaltimais policija yra Irano Islamo Respublikos policijos padalinys, įsteigtas 2011 m. sausio mėn., jam vadovauja Esmail Ahmadi-Moqaddam (įtrauktas į sąrašą). Pagal spaudos pranešimus policijos vadas E. Ahmadi-Moqaddam pabrėžė, kad Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija užsiims antirevoliucinėmis ir disidentų grupėmis, kurios 2009 m. naudojosi internetiniais socialiniais tinklais, kad sukeltų protestus prieš dar kartą išrinktą Prezidentą Mahmoud Ahmadinejad.

2012 m. sausio mėn. Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija paskelbė naujas interneto kavinėms skirtas gaires, pagal kurias naudotojai turi pateikti asmeninę informaciją, kurią kavinių savininkai turi saugoti šešis mėnesius; jie taip pat turi saugoti naudotojų aplankytų tinklaviečių sąrašą. Be to, taisyklės reikalauja, kad kavinių savininkai įrengtų apsauginę vaizdo stebėjimo sistemą ir šešis mėnesius saugotų įrašus. Pagal šias naujas taisykles gali būti užvestas žurnalas, kurį valdžios institucijos gali naudoti norėdamos susekti aktyvistus arba bet kokį asmenį, kurio veikla laikoma pavojinga nacionaliniam saugumui.

2012 m. birželio mėn. Irano žiniasklaida pranešė, kad Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija pradės taikyti priemones prieš virtualiuosius privačiuosius tinklus (VPN).

2012 m. spalio 30 d. Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija suėmė tinklaraštininką Sattar Beheshti (teigiama, kad suėmimas vyko neturint orderio) dėl „socialiniuose tinkluose ir Facebook vykdomos nacionaliniam saugumui pavojingos veiklos“. S. Beheshti savo tinklaraštyje kritikavo Irano Vyriausybę. Lapkričio 3 d. S. Beheshti buvo rastas negyvas savo kalėjimo kameroje; manoma, kad jį nukankino Kovos su elektroniniais nusikaltimais policijos pareigūnai.

12.3.2013


12.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 207/2013

2013 m. kovo 11 d.

kuriuo nukrypstama nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 nuostatų dėl sprendimo dėl 2013 m. specialiosios paramos peržiūros termino ir nuo Komisijos reglamento (EB) Nr. 1120/2009 nuostatų dėl pranešimo apie tokią peržiūrą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 73/2009, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantį reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (1), ypač į jo 142 straipsnio c ir r punktus,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 68 straipsnio 8 dalį valstybės narės galėjo iki 2012 m. rugsėjo 1 d. peržiūrėti to reglamento 69 straipsnio 1 dalyje nurodytą sprendimą ir nuspręsti nuo 2013 m. pakeisti 68 straipsnio 1 dalyje nustatytos specialiosios paramos finansavimo sumas arba nutraukti tos paramos taikymą;

(2)

dėl blogų klimato sąlygų poveikio kai kuriems svarbiausiems Sąjungos ir pasaulio grūdų tiekėjams pašarų kainos 2012 m. nuolat augo, todėl blogėja valstybių narių ūkių, visų pirma pieno produktų, galvijienos, avienos ir ožkienos sektoriuose, ekonominė padėtis. Tie sektoriai metų pabaigoje patyrė didelių finansinių sunkumų, nes pašarų kainos sudarė didelę jų gamybos sąnaudų dalį. Ekstremali padėtis susiklostė tais atvejais, kai kilo reali rizika, kad veikla sulėtės arba bus sustabdyta ir, galiausiai, gamyba tuose sektoriuose sumažės arba bus nutraukta. Dabartinės padėties nebuvo įmanoma numatyti tuo metu, kai pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 68 straipsnio 8 dalį valstybės narės galėjo peržiūrėti sprendimus dėl 2013 m.;

(3)

68 straipsnio 1 dalyje nustatyta specialioji parama yra tinkama priemonė tokiai padėčiai ištaisyti teikiant paramą ūkiams, kurių gyvybingumui kyla grėsmė. Siekiant ištaisyti pieno produktų, galvijienos, avienos ir ožkienos sektoriuose veikiančių ūkininkų blogėjančią padėtį ir išvengti rimtų praktinių ir specifinių problemų, t. y. persiorientavimo į kitą žemės ūkio veiklą arba ūkių perdavimo, valstybėms narėms turėtų būti leista peržiūrėti sprendimus dėl 2013 m. iki naujojo termino;

(4)

todėl pranešimo apie tokią peržiūrą Komisijai terminas, nustatytas 2009 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1120/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, III antraštinėje dalyje numatytos bendrosios išmokos schemos taikymo taisyklės (2), 50 straipsnio 3 dalyje, turėtų būti pratęstas;

(5)

todėl tikslinga nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 73/2009 ir Reglamento (EB) Nr. 1120/2009;

(6)

kadangi nukrypti leidžiančios nuostatos susijusios su 2013 m., šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;

(7)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo Reglamento (EB) Nr. 73/2009 nukrypti leidžianti nuostata

Nukrypdamos nuo Reglamento (EB) Nr. 73/2009 68 straipsnio 8 dalies, valstybės narės gali iki 2013 m. kovo 22 d. peržiūrėti sprendimą, priimtą pagal to reglamento 69 straipsnio 1 dalį, dėl specialiosios paramos, nuo 2013 m. teiktinos pieno produktų, galvijienos ir (arba) avienos bei ožkienos sektoriams.

2 straipsnis

Nuo Reglamento (EB) Nr. 1120/2009 nukrypti leidžianti nuostata

Nukrypdamos nuo Reglamento (EB) Nr. 1120/2009 50 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos, valstybės narės iki 2013 m. kovo 22 d. praneša Komisijai apie specialiosios paramos priemones, kurias ketina taikyti pieno produktų, galvijienos ir (arba) avienos bei ožkienos sektoriuose.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 30, 2009 1 19, p. 16.

(2)  OL L 316, 2009 12 2, p. 1.


12.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 208/2013

2013 m. kovo 11 d.

dėl daigų ir sėklų daigams auginti atsekamumo reikalavimų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač į jo 18 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 178/2002 Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis nustatyti maistą ir pašarus reglamentuojantys bendrieji principai, visų pirma susiję su maisto ir pašarų sauga. To reglamento 18 straipsnyje nustatyta, kad turi būti galimybė visuose gamybos, perdirbimo ir platinimo etapuose atsekti maisto produktus, pašarus, maistinius gyvūnus ir kitas medžiagas, kurias ketinama arba kurios yra skirtos dėti į maistą ar pašarus;

(2)

tame straipsnyje taip pat nustatyta, kad maisto ūkio subjektai turi turėti galimybę nustatyti bet kokio jiems maisto produktus tiekusio asmens tapatybę; jie taip pat privalo įdiegti sistemas bei procedūras, kuriomis naudojantis galima būtų nustatyti, kokioms kitoms įmonėms jie tiekė savo produktus. Ši informacija turi būti pateikiama kompetentingai institucijai jos prašymu;

(3)

po 2011 m. gegužės mėn. kilusių šiga toksiną gaminančių E. coli (STEC) bakterijų protrūkių Sąjungoje nustatyta, kad šie protrūkiai greičiausiai kilo dėl daigų vartojimo;

(4)

2011 m. spalio 20 d. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – EMST) priėmė mokslinę nuomonę dėl pavojaus, kurį sukelia šiga toksiną gaminančios Escherichia coli (STEC) ir kitos patogeninės bakterijos, esančios nedaigintose ir daigintose sėklose (2). Nuomonėje EMST daro išvadą, kad pirminis su daigais siejamų protrūkių šaltinis yra patogenais užkrėstos džiovintos sėklos. Be to, nuomonėje teigiama, kad sėkloms dygstant dėl didelės drėgmės ir palankios temperatūros ant džiovintų sėklų esantys patogenai gali daugintis ir sukelti pavojų visuomenės sveikatai;

(5)

atsekamumas – veiksminga priemonė, kuria galima užtikrinti maisto saugą, kadangi maisto produktus galima atsekti visuose gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapuose, todėl sudaromos sąlygos greitai reaguoti per maistą plintančios ligos protrūkių atvejais. Visų pirma, taikant tam tikrų negyvūninių maisto produktų atsekamumo sistemą būtų galima padėti pašalinti nesaugius maisto produktus iš rinkos ir taip apsaugoti vartotojus;

(6)

siekiant užtikrinti atsekamumą pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 18 straipsnį, turi būti visada žinomi daigus ir sėklas daigams auginti tiekiančio maisto ūkio subjekto ir maisto ūkio subjekto, kuriam šios sėklos ir daigai tiekiami, pavadinimai ir adresai. Reikalavimas grindžiamas gretutinių grandžių metodu, pagal kurį reikalaujama, kad maisto ūkio subjektai įdiegtų sistemą, kuria naudodamiesi jie galėtų nustatyti savo tiesioginį (-ius) tiekėją (-us) ir tiesioginį (-ius) klientą (-us), išskyrus jei jie yra galutiniai vartotojai;

(7)

daigų auginimo sąlygos gali kelti didelį pavojų visuomenės sveikatai, nes auginant daigus gali pradėti sparčiai daugintis per maistą plintantys patogenai. Su daigų vartojimu susijusių per maistą plintančios ligos protrūkių atveju itin svarbu greitai atsekti susijusius produktus, kad būtų galima sumažinti tokio protrūkio poveikį visuomenės sveikatai;

(8)

be to, prekyba sėklomis daigams auginti yra labai paplitusi, todėl didėja poreikis taikyti atsekamumo sistemą;

(9)

todėl šiame reglamente turėtų būti nustatytos konkrečios daigų ir sėklų daigams auginti atsekamumo taisyklės;

(10)

visų pirma, tikslinga nustatyti reikalavimą, pagal kurį maisto ūkio subjektai privalo pateikti papildomos informacijos apie tokių sėklų ar daigų kiekį, išsiuntimo datą, taip pat partijos identifikacinį numerį ir išsamų sėklų ar daigų aprašą;

(11)

siekiant sumažinti maisto ūkio subjektams tenkančią administracinę naštą, tikslinga sudaryti lankstesnes sąlygas dėl formos, kuria maisto ūkių subjektai saugo ir pateikia atitinkamą informaciją, kaip nustatyta atsekamumo reikalavimuose;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomos partijų atsekamumo taisyklės, taikomos:

i)

daigams;

ii)

sėkloms daigams auginti.

Šis reglamentas netaikomas daigams, apdorotiems Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus atitinkančiu metodu, kuriuo pašalinamas mikrobiologinis pavojus.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   daigai– produktas, gautas sėkloms sudygus bei vystantis vandenyje ar kitoje terpėje ir surinktas prieš išsivystant tikriesiems lapams, kuris skirtas vartoti visas, įskaitant sėklą;

b)   partija– to paties taksonominio pavadinimo daigų ar sėklų daigams auginti kiekis, tą pačią dieną išsiųstas iš tos pačios įstaigos į tą pačią paskirties vietą. Viena ar daugiau partijų gali sudaryti siuntą. Toje pačioje pakuotėje esančios skirtingų taksonominių pavadinimų sėklos, skirtos daiginti kartu, ir jų daigai taip pat laikomi viena partija.

Be to, šiame reglamente taip pat taikoma Komisijos reglamento (ES) Nr. 211/2013 (3) 2 straipsnyje nustatyta siuntos apibrėžtis.

3 straipsnis

Atsekamumo reikalavimai

1.   Maisto ūkio subjektai visuose gamybos, perdirbimo ir platinimo etapuose užtikrina, kad būtų saugoma toliau išvardyta informacija apie daigų arba sėklų daigams auginti partijas. Maisto ūkio subjektai taip pat užtikrina, kad maisto ūkio subjektui, kuriam tiekiamos sėklos ar daigai, būtų perduodama informacija, kuri yra būtina siekiant laikytis šių nuostatų:

a)

tikslus sėklų ar daigų aprašas, įskaitant taksonominį augalo pavadinimą;

b)

tiekiamų sėklų ar daigų kiekis;

c)

jei sėklas ar daigus išsiuntė kitas maisto ūkio subjektas:

i)

sėklas ar daigus išsiuntusio maisto ūkio subjekto pavadinimas ir adresas,

ii)

siuntėjo (savininko), jei jis nėra tas pats sėklas ar daigus išsiuntęs maisto ūkio subjektas, pavadinimas ir adresas;

d)

maisto ūkio subjekto, kuriam sėklos ar daigai išsiųsti, pavadinimas ir adresas;

e)

siuntėjo (savininko), jeigu jis nėra tas pats maisto ūkio subjektas, kuriam sėklos ar daigai išsiųsti, pavadinimas ir adresas;

f)

atitinkamas partijos identifikacinis numeris;

g)

išsiuntimo data.

2.   1 dalyje nurodyta informacija gali būti saugoma ir perduodama bet kokia tinkama forma, jeigu maisto ūkio subjektas, kuriam sėklos ar daigai tiekiami, gali šią informaciją lengvai pasiekti.

3.   Maisto ūkio subjektai privalo kasdien perduoti atitinkamą 1 dalyje nurodytą informaciją. 1 dalyje nurodyta informacija atnaujinama kasdien ir saugoma pakankamai laiko po to, kai galima pagrįstai manyti, kad daigai yra suvartoti.

4.   Maisto ūkio subjektai nedelsiant pateikia 1 dalyje nurodytą informaciją kompetentingai institucijai jos prašymu.

4 straipsnis

Importuotų sėklų ir daigų atsekamumo reikalavimai

1.   Sėklų daigams auginti ir daigų siuntas importuojant į Sąjungą prie jų pridedamas Reglamento (ES) Nr. 211/2013 3 straipsnyje nurodytas sertifikatas.

2.   Sėklas ar daigus importuojantys maisto ūkio subjektai 1 dalyje nurodytą sertifikatą saugo pakankamai laiko po to, kai galima pagrįstai manyti, kad daigai yra suvartoti.

3.   Maisto ūkio subjektai, dirbantys su importuotomis sėklomis daigams auginti, pateikia visiems maisto ūkio subjektams, kuriems sėklos išsiųstos, 1 dalyje nurodyto sertifikato kopijas iki kol tas sėklas gauna daigų augintojai.

Jei sėklos daigams auginti parduodamos mažmeniniu būdu supakuotos, maisto ūkio subjektai, dirbantys su importuotomis sėklomis, pateikia visiems maisto ūkio subjektams, kuriems sėklos išsiųstos, 1 dalyje nurodyto sertifikato kopijas iki kol tos sėklos supakuojamos mažmeniniam pardavimui.

5 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(2)  EMST leidinys (2011 m.); 9(11):2424.

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 26.


12.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 209/2013

2013 m. kovo 11 d.

kuriuo dėl daigų mikrobiologinių kriterijų ir naminių paukščių skerdenėlių ir šviežios paukštienos mėginių ėmimo taisyklių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2073/2005

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (1), ypač į jo 4 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 852/2004 maisto ūkio subjektams nustatomos bendrosios maisto produktų higienos taisyklės, kuriose ypač daug dėmesio skiriama rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) principų taikymui. To reglamento 4 straipsnyje nustatyta, kad maisto ūkio subjektai turi patvirtinti specialiąsias higienos priemones, susijusias su, inter alia, atitiktimi maisto produktų mikrobiologiniams kriterijams ir mėginių ėmimo bei tyrimo reikalavimams;

(2)

2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (2) nustatyti mikrobiologiniai kriterijai dėl tam tikrų mikroorganizmų ir įgyvendinimo taisyklės, kurių turi laikytis maisto ūkio subjektai, įgyvendindami Reglamento (EB) Nr. 852/2004 4 straipsnyje nurodytas bendrąsias ir specialiąsias higienos priemones;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 I priedo 1 skyriuje nustatyti maisto saugos kriterijai, kuriuos turi atitikti tam tikrų kategorijų maisto produktai, įskaitant mėginių ėmimo planus, analizės pamatinius metodus ir mikroorganizmų ar jų toksinų ir metabolitų ribas. Tame skyriuje išvardyti daigintų sėklų maisto saugos kriterijai dėl salmonelių;

(4)

po 2011 m. gegužės mėn. kilusių šiga toksiną gaminančių E. coli bakterijų (STEC) protrūkių Sąjungoje nustatyta, kad šie protrūkiai greičiausiai kilo dėl daigų vartojimo;

(5)

2011 m. spalio 20 d. Europos maisto saugos tarnyba (EMST) priėmė mokslinę nuomonę dėl pavojaus, kurį sukelia šiga toksiną gaminančios Escherichia coli bakterijos ir kitos patogeninės bakterijos, esančios sėklose ir daigintose sėklose (3). Nuomonėje EMST daro išvadą, kad pirminis su daigais siejamų protrūkių šaltinis yra patogeninėmis bakterijomis užkrėstos džiovintos sėklos. Be to, nuomonėje teigiama, kad dygstant sėkloms dėl didelės drėgmės ir palankios temperatūros ant džiovintų sėklų esančios patogeninės bakterijos gali daugintis ir sukelti pavojų visuomenės sveikatai;

(6)

EMST savo nuomonėje rekomenduoja, inter alia, sugriežtinti mikrobiologinius kriterijus kaip vieną iš maisto saugos valdymo sistemos, naudojamos daigintų sėklų gamybos grandinėje, sudėtinių dalių. Ši rekomendacija yra susijusi su galiojančiais daigintų sėklų mikrobiologiniais kriterijais dėl salmonelių ir galimybės nustatyti mikrobiologinius kriterijus dėl kitų patogenų svarstymu. EMST taip pat teigia, kad, remiantis turimais duomenimis, dėl daigų kyla didesnis pavojus nei dėl kitų daigintų sėklų;

(7)

EMST savo nuomonėje svarsto įvairius sėklų mikrobiologinių kriterijų dėl patogeninių E. coli bakterijų variantus: prieš pradedant gamybos procesą, sėkloms dygstant ir gavus galutinį produktą. Šiuo atžvilgiu EMST teigia, kad nustatyti ir sumažinti užkrato problemą ankstesniame daigintų sėklų gamybos grandinės etape gali būti naudinga, kadangi taip būtų išvengta užkrato plitimo daigams augant. Ji taip pat pripažįsta, kad nustatyti užkratą atliekant vien tik sėklų analizę gali būti neįmanoma, kadangi jis gali atsirasti vėlesniame gamybos proceso etape. Todėl EMST daro išvadą, kad mikrobiologiniai kriterijai galėtų būti naudingi sėkloms dygstant ir (arba) gavus galutinį produktą. Svarstydama galimybę nustatyti jau sudygusių sėklų mikrobiologinius kriterijus EMST pažymi, kad dėl laikotarpio, būtino taikant patogeninių bakterijų nustatymo metodus, ir trumpo maisto produkto galiojimo laiko gali būti neįmanoma pašalinti kriterijų neatitinkantį maisto produktą iš rinkos. EMST mano, kad šiuo metu neįmanoma įvertinti, kokiu mastu konkretūs sėklų ir daigintų sėklų mikrobiologiniai kriterijai gali apsaugoti visuomenės sveikatą. Tai rodo, kad būtina rinkti duomenis kiekybiniam rizikos vertinimui atlikti. Todėl šiuos kriterijus reikėtų peržiūrėti atsižvelgiant į mokslo, technologijos ir metodologijos pažangą, maisto produktuose atsirandančius patogeninius mikroorganizmus ir rizikos vertinimo informaciją;

(8)

siekiant užtikrinti Sąjungos visuomenės sveikatos apsaugą ir atsižvelgiant į tą EMST nuomonę, priimtas 2013 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 211/2013 dėl į Sąjungą importuojamų daigų ir sėklų daigams auginti sertifikavimo reikalavimų (4) ir 2013 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 208/2013 dėl daigų ir sėklų daigams auginti atsekamumo reikalavimų (5);

(9)

be šiuose aktuose nustatytų priemonių ir atsižvelgiant į didelį pavojų sveikatai, kurį gali kelti galimas patogenų buvimas daiguose, laikantis EMST rekomendacijų turėtų būti nustatytos nuostatos dėl papildomų mikrobiologinių kriterijų, ypač dėl STEC serogrupių, kurios, kaip manoma, kelia daugiausia susirūpinimo dėl visuomenės sveikatos;

(10)

mikrobiologiniai kriterijai – vienas iš kelių maisto saugos kontrolės variantų, kurį maisto ūkio subjektai turėtų naudoti kaip priemonę veiksmingos maisto saugos valdymo sistemos įgyvendinimui patikrinti. Tačiau dėl mažo kai kurių patogenų paplitimo ir nevienodo jų pasiskirstymo sėklose ir daigintose sėklose, mėginių ėmimo planų statistinio ribotumo ir informacijos apie gerosios žemės ūkio patirties taikymą sėklų gamyboje trūkumo būtina visas sėklų partijas tirti dėl patogenų, jeigu maisto ūkio subjektai nėra įdiegę maisto saugos valdymo sistemų su etapais, kuriais mažinamas mikrobiologinis pavojus. Jei maisto saugos valdymo sistemos įdiegtos ir jų veiksmingumas patvirtintas ankstesniais duomenimis, galima svarstyti galimybę mėginius imti rečiau. Tačiau mėginiai turėtų būti imami ne rečiau kaip kartą per mėnesį;

(11)

siekiant atsižvelgti į gamybos sistemų įvairovę ir kartu užtikrinti lygiaverčius maisto saugos standartus, nustatant daigų mikrobiologinius kriterijus turėtų būti suteikiama lankstumo dėl mėginių ėmimo etapų ir imtinų mėginių rūšių. Visų pirma tikslinga numatyti daigų mėginių ėmimo alternatyvas, jeigu mėginius imti yra techniškai sudėtinga. Kaip alternatyvus metodas pasiūlyta dėl patogeninių bakterijų tirti panaudotą drėkinimo vandenį, nes atrodo, kad jis yra tinkamas daiguose esančių mikroorganizmų rodiklis. Kadangi šio alternatyvaus metodo jautris nėra tiksliai žinomas, jį taikantys maisto ūkio subjektai turi parengti mėginių ėmimo planą, kuriame būtų nurodyti panaudoto drėkinimo vandens mėginių ėmimo būdai ir vietos;

(12)

pripažinta, kad daugiausia ES pasitaikančių hemolizinio ureminio sindromo (MUS) atvejų sukelia tam tikros STEC serogrupės (būtent O157, O26, O103, O111, O145 ir O104:H4). Be to, serotipas O104:H4 sukėlė 2011 m. gegužės mėn. Sąjungoje įvykusį ligos protrūkį. Todėl reikėtų apsvarstyti galimybę nustatyti šių šešių serogrupių mikrobiologinius kriterijus. Negalima atmesti galimybės, kad kitos STEC serogrupės taip pat gali būti patogeniškos žmonėms. Iš tiesų tokios STEC gali sukelti lengvesnes ligos formas, pvz., viduriavimą ir (arba) viduriavimą su krauju, ir HUS, todėl jos kelia pavojų vartotojų sveikatai;

(13)

daigai turėtų būti laikomi gatavu maisto produktu, kadangi juos galima vartoti neparuošus ar kitaip neperdirbus, priešingu atveju tai būtų veiksmingas būdas patogeniniams mikroorganizmams pašalinti arba sumažinti jų kiekį iki priimtino lygio. Todėl daigus auginantys maisto ūkio subjektai turėtų laikytis Sąjungos teisės aktuose nustatytų gataviems maisto produktams taikomų maisto saugos kriterijų, įskaitant jų mėginių ėmimo plane nustatytą mėginių ėmimą iš perdirbimo vietų ir įrangos;

(14)

2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2160/2003 dėl salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių sukėlėjų per maistą kontrolės (6) siekiama užtikrinti, kad būtų imtasi tinkamų ir veiksmingų priemonių, skirtų nustatyti ir kontroliuoti salmoneles bei kitus zoonozių sukėlėjus visuose susijusiuose gamybos, perdirbimo ir platinimo etapuose, siekiant sumažinti jų plitimą ir visuomenės sveikatai keliamą pavojų;

(15)

Reglamente (EB) Nr. 2160/2003 su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1086/2011 (7), nustatytos išsamios taisyklės dėl šviežiai paukštienai taikomo maisto saugos kriterijaus dėl salmonelių. Dėl Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 pakeitimų Reglamentas (EB) Nr. 2073/2005 taip pat buvo iš dalies pakeistas Reglamentu (ES) Nr. 1086/2011. Tačiau dėl to pakeitimo Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 tekste atsirado tam tikrų terminologinių neaiškumų. Siekiant Sąjungos teisės aktų aiškumo ir nuoseklumo tie neaiškumai turėtų būti patikslinti;

(16)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 2073/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(17)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir nei Europos Parlamentas, nei Taryba joms neprieštarauja,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2073/2005 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis papildomas šiuo m punktu:

„m)

„daigai“ – kaip apibrėžta 2013 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 208/2013 dėl daigų ir sėklų daigams auginti atsekamumo reikalavimų 2 straipsnio a punkte; (8)

2)

I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 338, 2005 12 22, p. 1.

(3)  2011 m. EMST leidinys 9(11):2424.

(4)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 26.

(5)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 16.

(6)  OL L 325, 2003 12 12, p. 1.

(7)  OL L 281, 2011 10 28, p. 7.

(8)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 16.“


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 skyrius iš dalies keičiamas taip:

a)

12 išnaša išbraukiama;

b)

1.18 eilutėje nuoroda į 12 išnašą pakeičiama nuoroda į 23 išnašą;

c)

įterpiama 1.29 eilutė ir 22 bei 23 išnašos:

„1.29

Daigai (2)

Šiga toksiną gaminančios E. coli bakterijos (STEC) O157, O26, O111, O103, O145 ir O104:H4

5

0

Nėra 25 gramuose

CEN/ISO TS 13136 (1)

Produktai, pateikti į rinką jų tinkamumo vartoti laikotarpiu

2)

3 skyrius iš dalies keičiamas taip:

a)

3.2 skirsnio dalis „Naminių paukščių skerdenėlių ir šviežios paukštienos mėginių ėmimo taisyklės“ iš dalies keičiama taip:

i)

pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Skerdyklose mėginiai salmonelių tyrimams imami iš visų naminių paukščių skerdenėlių su kaklo oda. Išpjaustymo ir perdirbimo įmonėse, išskyrus šalia skerdyklos esančias įmones, kuriose išpjaustoma ir perdirbama tik iš tos skerdyklos gauta mėsa, taip pat imami mėginiai salmonelių tyrimams. Mėginiai pirmiausia imami iš visų naminių paukščių skerdenėlių su kaklo oda, jeigu tokių yra, tačiau užtikrinama, kad mėginiai taip pat būtų imami iš paukštienos dalių su oda ir (arba) paukštienos dalių be odos arba tik su nedideliu odos kiekiu, o pasirinkimas grindžiamas rizika.“;

ii)

ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Šviežios paukštienos, išskyrus naminių paukščių skerdenėles, salmonelių tyrimams imami penki mėginiai iš tos pačios partijos po mažiausiai 25 g. Iš paukštienos dalių su oda paimtą mėginį sudaro oda ir plonas paviršinis raumens gabaliukas, jei odos nepakanka mėginio vienetui sudaryti. Iš paukštienos dalių be odos arba tik su nedideliu odos kiekiu paimtą mėginį sudaro plonas paviršinis raumens gabaliukas arba gabaliukai, pridėti prie esamos odos, kad sudarytų mėginio vienetą. Mėsos gabaliukai imami taip, kad būtų paimta kuo daugiau paviršiuje esančios mėsos.“;

b)

pridedamas 3.3 skirsnis:

„3.3.   Daigų mėginių ėmimo taisyklės

Šiame skirsnyje taikoma Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 208/2013 2 straipsnio b punkte nustatyta „partijos“ apibrėžtis.

A.   Bendrosios mėginių ėmimo ir tyrimo taisyklės

1.   Preliminarus sėklų partijos tyrimas

Daigus auginantys maisto ūkio subjektai atlieka visų sėklų partijų tipinio mėginio preliminarų tyrimą. Tipinį mėginį sudaro mažiausiai 0,5 % sėklų partijos svorio, padalyto į 50 g dalinius mėginius, arba jis pasirenkamas remiantis statistiškai lygiaverčiu kompetentingos institucijos patikrintu struktūriniu mėginių ėmimo metodu.

Atlikdamas preliminarų tyrimą maisto ūkio subjektas tipinio mėginio sėklas turi daiginti tomis pačiomis sąlygomis, kokiomis bus daiginamos likusios partiją sudarančios sėklos.

2.   Daigų ir panaudoto drėkinimo vandens mėginių ėmimas ir tyrimas

Daigus auginantys maisto ūkio subjektai mėginius mikrobiologiniams tyrimams ima etape, kuriame tikimybė rasti šiga toksiną gaminančias E. coli bakterijas (STEC) ir Salmonella spp yra didžiausia, tačiau bet kokiu atveju ne anksčiau kaip praėjus 48 valandoms nuo dygimo pradžios.

Daigų mėginiai tiriami pagal 1 skyriaus 1.18 ir 1.29 eilutėse nustatytus reikalavimus.

Tačiau jei daigus auginantis maisto ūkio subjektas turi mėginių ėmimo planą, kuriame nurodyti panaudoto drėkinimo vandens mėginių ėmimo būdai ir vietos, vietoje 1 skyriaus 1.18 ir 1.29 eilutėse pateiktuose mėginių ėmimo planuose nustatyto reikalavimo jie gali tirti penkis vandens, kuris buvo naudojamas daigams drėkinti, mėginius po 200 ml.

Tokiu atveju 1 skyriaus 1.18 ir 1.29 eilutėse nustatyti reikalavimai taikomi tiriant vandenį, kuris buvo naudojamas daigams drėkinti, ir nustatoma riba, kad bakterijų negali būti 200 ml vandens.

Jei sėklų partijos tyrimas atliekamas pirmą kartą, maisto ūkio subjektas gali pateikti daigus rinkai tik jei mikrobiologinio tyrimo rezultatai atitinka 1 skyriaus 1.18 ir 1.29 eilutėse nustatytus reikalavimus arba jei bakterijų nėra 200 ml vandens, jei tiriamas panaudotas drėkinimo vanduo.

3.   Mėginių ėmimo dažnumas

Daigus auginantys maisto ūkio subjektai mėginius mikrobiologiniams tyrimams ima mažiausiai kartą per mėnesį, etape, kuriame tikimybė rasti šiga toksiną gaminančias E. coli bakterijas (STEC) ir Salmonella spp yra didžiausia, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 48 valandoms nuo dygimo pradžios.

B.   Nuo šio skirsnio A.1 punkte nustatyto reikalavimo atlikti preliminarų visų sėklų partijų tyrimą nukrypti leidžianti nuostata

Remiantis šiomis sąlygomis ir leidus kompetentingai institucijai, daigus auginantys maisto ūkio subjektams gali būti leidžiama netaikyti šio skirsnio A.1 punkte nustatyto reikalavimo imti mėginius:

a)

kompetentinga institucija įsitikina, kad maisto ūkio subjektas toje įstaigoje įdiegė maisto saugos valdymo sistemą, į kurią gali būti įtraukti etapai, kuriais mažinamas mikrobiologinis pavojus, taip pat

b)

ankstesniais duomenimis patvirtinta, kad mažiausiai šešis mėnesius iš eilės prieš leidimo suteikimą visos įmonėje išaugintų skirtingų rūšių daigų siuntos atitiko 1 skyriaus 1.18 ir 1.29 eilutėse nustatytus maisto saugos kriterijus.“


(1)  Atsižvelgiant į Europos Sąjungos etaloninės Escherichia coli, įskaitant verotoksiną gaminančias E. coli bakterijas (VTEC), laboratorijos parengtą naujausią metodo patobulinimą, skirtą STEC O104:H4 nustatyti;

(2)  Išskyrus daigus, apdorotus metodu, kuriuo veiksmingai pašalinamos Salmonella spp ir STEC.“


12.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 210/2013

2013 m. kovo 11 d.

dėl daigus auginančių įmonių patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 852/2004

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (1), ypač į jo 6 straipsnio 3 dalies c punktą,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 852/2004 maisto tvarkymo subjektams nustatomos bendrosios maisto produktų higienos taisyklės, taikomos, inter alia, pirminei gamybai ir su ja susijusiomis operacijomis. Tame reglamente nustatyta, kad maisto tvarkymo subjektai turi užtikrinti, kad įmonės turi kompetentingos institucijos patvirtinimą, kuris suteikiamas bent kartą apsilankius įmonės patalpose, jei patvirtinimo reikalaujama pagal nacionalinius teisės aktus, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004 (2) arba sprendimą, priimtą vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 852/2004;

(2)

po 2011 m. gegužės mėn. įvykusių šiga toksiną gaminančių E. coli bakterijų protrūkių Sąjungoje nustatyta, kad šie protrūkiai greičiausiai kilo dėl daigų vartojimo;

(3)

2011 m. spalio 20 d. Europos maisto saugos tarnyba (EMST) priėmė mokslinę nuomonę dėl pavojaus, kurį sukelia šiga toksiną gaminančios Escherichia coli bakterijos (STEC) ir kitos patogeninės bakterijos, esančios sėklose ir iš jų išaugintuose daiguose (3). Nuomonėje EMST daro išvadą, kad pirminis su daigais siejamų protrūkių šaltinis yra patogeninėmis bakterijomis užkrėstos džiovintos sėklos. Be to, nuomonėje teigiama, kad sėkloms dygstant dėl didelės drėgmės ir palankios temperatūros ant džiovintų sėklų esančios patogeninės bakterijos gali daugintis ir sukelti pavojų visuomenės sveikatai;

(4)

siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą Sąjungoje ir atsižvelgiant į minėtą EMST nuomonę, buvo priimtas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 209/2013 (4), kuriuo iš dalies keičiamas 2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (5), Komisijos reglamentas (ES) Nr. 211/2013 (6) ir Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 208/2013 (7);

(5)

be tuose teisės aktuose nustatytų priemonių, daigus auginančios įmonės turėtų būti patvirtintos pagal Reglamentą (EB) Nr. 852/2004. Toks patvirtinimas, kuris suteikiamas bent kartą apsilankius įmonės patalpose, užtikrintų, kad įmonės atitinka tam tikrus higienos reikalavimus ir tuo pačiu būtų užtikrintas aukštas visuomenės sveikatos apsaugos lygis. Įmonės turėtų būti patvirtintos tik tuo atveju, jei jos laikosi reikalavimų, kuriais siekiama sumažinti užkrato tikimybę patalpose, kuriose auginami daigai;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente taikoma Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 208/2013 2 straipsnyje pateikta daigų apibrėžtis.

2 straipsnis

Maisto tvarkymo subjektai užtikrina, kad kompetentinga institucija patvirtina daigus auginančias įmones pagal Reglamento (EB) Nr. 852/2004 6 straipsnį. Kompetentinga institucija įmones patvirtina tik tuo atveju, jei jos laikosi Reglamento (EB) Nr. 852/2004 I priede ir šio reglamento priede nustatytų reikalavimų.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(3)  EMST leidinys, 2011 m., 9(11):2424.

(4)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 19.

(5)  OL L 338, 2005 12 22, p. 1.

(6)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 26.

(7)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 16.


PRIEDAS

Daigus auginančių įmonių patvirtinimo reikalavimai

1.

Įmonių patalpos yra suprojektuojamos ir išdėstomos taip, kad būtų galima taikyti gerąją maisto higienos patirtį, įskaitant apsaugą nuo užkrato vykdant operacijas ir tarp jų. Visų pirma, paviršiai (įskaitant įrenginių paviršius) patalpose, kur tvarkomi maisto produktai, ir paviršiai, kurie liečiasi su maistu, yra palaikomi tinkamos būklės, lengvai valomi ir, jei būtina, lengvai dezinfekuojami.

2.

Darbo įrankiams ir įrangai valyti, dezinfekuoti ir laikyti skiriamos atitinkamos patalpos. Šios patalpos yra lengvai valomos ir tinkamai aprūpinamos karštu ir šaltu vandeniu.

3.

Jei būtina, skiriama atitinkama vieta maistui plauti. Kiekviena kriauklė ar kita maistui plauti skirta vieta tinkamai aprūpinama geriamuoju vandeniu, švariai valoma ir, jei būtina, dezinfekuojama.

4.

Visi įrenginiai, su kuriais liečiasi sėklos ir daigai, yra gaminami taip ir iš tokių medžiagų, tinkamai prižiūrimi ir taisomi, kad būtų visiškai sumažintas bet koks užkrato pavojus, o įrenginius būtų galima valyti ir, jei būtina, dezinfekuoti.

5.

Nustatomos atitinkamos procedūros siekiant užtikrinti, kad:

a)

daigus auginanti įmonė būtų švariai valoma ir, jei būtina, dezinfekuojama;

b)

visi įrenginiai, kurie liečiasi su sėklomis ir daigais, būtų gerai išvalomi ir, jei būtina, dezinfekuojami. Įrenginiai valomi ir dezinfekuojami tokiu dažnumu, kurio pakanka išvengti užkrato pavojui.


12.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 211/2013

2013 m. kovo 11 d.

dėl į Sąjungą importuojamų daigų ir sėklų daigams auginti sertifikavimo reikalavimų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (1), ypač į jo 48 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 882/2004 išdėstytos bendrosios taisyklės, pagal kurias atliekama oficiali kontrolė, siekiant nustatyti, ar laikomasi nustatytų taisyklių, kuriomis visų pirma siekiama užkirsti kelią tiesiogiai ar per aplinką atsirasti pavojui žmonėms ir gyvūnams, likviduoti šį pavojų arba jį sumažinti iki priimtino laipsnio;

(2)

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002, nustatančiame maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiame Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiame su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (2), nustatyti Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis maisto produktus ir pašarus reglamentuojantys bendrieji principai, visų pirma susiję su maisto produktų ir pašarų sauga. Tame reglamente nustatyta, kad į Sąjungą importuojami maisto produktai ir pašarai, skirti pateikti rinkai Sąjungos viduje, turi atitikti maisto produktus reglamentuojančių įstatymų susijusius reikalavimus arba sąlygas, kurias Sąjunga pripažįsta esančias bent jau lygiavertėmis šiems reikalavimams;

(3)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (3) nustatytos bendrosios maisto produktų higienos taisyklės, skirtos maisto ūkio subjektams. Tame reglamente nustatyta, kad maisto ūkio subjektai turi užtikrinti, kad visi jų prižiūrimi maisto gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapai atitiktų jame išdėstytus atitinkamus higienos reikalavimus. Visų pirma Reglamente (EB) Nr. 852/2004 nustatyta, kad maisto ūkio subjektai, vykdantys pirminę maisto produktų gamybą ir su tuo susijusias operacijas, išvardytas jo I priede, turi laikytis to I priedo A dalyje išvardytų bendrųjų higienos nuostatų;

(4)

po 2011 m. gegužės mėn. įvykusių Shiga toksiną gaminančių E. coli (STEC) bakterijų protrūkio Sąjungoje nustatyta, kad šie protrūkiai greičiausiai kilo dėl daigintų sėklų vartojimo;

(5)

2011 m. spalio 20 d. Europos maisto saugos tarnyba (EMST) priėmė mokslinę nuomonę dėl rizikos, kurią sukelia Shiga toksiną gaminančios Escherichia coli (STEC) ir kitos patogeninės bakterijos, esančios nedaigintose ir daigintose sėklose (4). Nuomonėje EMST daro išvadą, kad pirminis su daigais siejamų protrūkių šaltinis yra patogeninėmis bakterijomis užkrėstos džiovintos sėklos. Be to, nuomonėje teigiama, kad sėkloms dygstant dėl didelės drėgmės ir palankios temperatūros ant džiovintų sėklų esančios patogeninės bakterijos gali daugintis ir sukelti riziką visuomenės sveikatai;

(6)

siekiant Sąjungoje apsaugoti visuomenės sveikatą ir atsižvelgiant į EMST nuomonę buvo priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 208/2013 (5). Tame įgyvendinimo reglamente nustatytos daigų ir sėklų daigams auginti siuntų atsekamumo taisyklės;

(7)

siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės sveikatos apsaugos lygį, į Sąjungą importuojami daigai ir sėklos daigams auginti taip pat turėtų atitikti Reglamente (EB) Nr. 852/2004 nustatytus reikalavimus, o daigai turėtų atitikti ir Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 208/2013 nustatytus atsekamumo reikalavimus bei Komisijos reglamente (EB) Nr. 2073/2005 (6) nustatytus mikrobiologinius kriterijus. Todėl tokioms į Sąjungą importuojamoms prekėms turėtų būti nustatyti atitinkami sertifikavimo reikalavimai;

(8)

šiuo metu Sąjungos teisės aktuose nėra numatyta sertifikatų, skirtų į Sąjungą importuojamiems daigams ir sėkloms daigams auginti. Todėl šiame reglamente tikslinga pateikti sertifikato pavyzdį, skirtą tokioms į Sąjungą importuojamoms prekėms;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir nei Europos Parlamentas, nei Taryba joms neprieštarauja,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas į Sąjungą importuojamų daigų ir sėklų daigams auginti siuntoms, išskyrus daigus, apdorotus pagal Europos Sąjungos teisės aktus atitinkantį metodą, kuriuo pašalinama mikrobiologinio pobūdžio rizika.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente:

a)

vadovaujamasi daigų apibrėžtimi, pateikta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 208/2013 2 straipsnio a punkte;

b)

siunta – tam tikras kiekis daigų arba sėklų daigams auginti:

i)

kurie yra tos pačios trečiosios šalies kilmės;

ii)

kuriems taikomas (-i) tas (tie) pats (-ys) sertifikatas (-ai);

iii)

kurie vežami tos pačios rūšies transporto priemonėmis.

3 straipsnis

Sertifikavimo reikalavimai

1.   Kartu su į Sąjungą importuojamų iš trečiųjų šalių siunčiamų daigų ir sėklų daigams auginti siuntomis pateikiamas priede pateiktą pavyzdį atitinkantis sertifikatas, kuriuo patvirtinama, kad daigai ir sėklos buvo užauginti esant sąlygoms, atitinkančioms Reglamento (EB) Nr. 852/2004 I priedo A dalyje išdėstytas bendrąsias higienos nuostatas dėl pirminės maisto produktų gamybos ir su tuo susijusių operacijų, kad daigai buvo užauginti esant sąlygoms, atitinkančioms atsekamumo reikalavimus, nustatytus Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 208/2013, kad daigai buvo užauginti įmonėse, patvirtintose laikantis Komisijos reglamento (ES) Nr. 210/2013 (7) 2 straipsnyje nustatytų reikalavimų, ir kad daigai tenkina Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 I priede nustatytus mikrobiologinius kriterijus.

Sertifikatas privalo būti parengtas išsiuntimo trečiosios šalies ir valstybės narės, į kurią vykdomas ES skirtas importas, oficialiąja kalba ar kalbomis, arba kartu su juo privalo būti pateiktas patvirtintas vertimas į tą kalbą ar kalbas. Kartu su sertifikatu privaloma pateikti patvirtintą vertimą į paskirties valstybės narės oficialiąją kalbą ar kalbas, jeigu ta valstybė narė to reikalauja. Tačiau valstybė narė gali sutikti, kad vietoj jos kalbos būtų vartojama viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų.

2.   Sertifikato originalas laikomas kartu su siunta, kol ji nepasiekia sertifikate nurodytos paskirties vietos.

3.   Jeigu siunta dalijama į kelias dalis, kartu su visomis siuntos dalimis pateikiama sertifikato kopija.

4 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Pereinamuoju laikotarpiu iki 2013 m. liepos 1 d. toliau galima į Sąjungą importuoti trečiųjų šalių kilmės arba iš šių šalių išsiųstas daigų arba sėklų daigams auginti siuntas be 3 straipsnyje numatyto sertifikato.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

(4)  EFSA Journal 2011;9(11):2424.

(5)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 16.

(6)  OL L 338, 2005 12 22, p. 1.

(7)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 24.


PRIEDAS

IMPORTUOJAMŲ DAIGŲ ARBA SĖKLŲ DAIGAMS AUGINTI SERTIFIKATO PAVYZDYS

Image

Image


12.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/30


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 212/2013

2013 m. kovo 11 d.

kuriuo dėl produktų sąrašo papildymo ir pakeitimo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB (1), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

kelios valstybės narės pateikė prašymus pakeisti ir papildyti Reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedo stulpelį „Susijusių rūšių arba kitų produktų, kuriems taikoma ta pati DLK, pavyzdžiai“;

(2)

šie papildymai reikalingi tam, kad į Reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedą būtų įtraukti nauji vaisiai, daržovės ir grūdai, atsiradę valstybių narių rinkoje;

(3)

tikslinga įrašyti šiuos vaisius, daržoves, grūdus ir gyvūninius produktus: pirštuotavaisio citrinmedžio vaisius, karališkasis mandarinas, paprastasis zizifas, ilgavaisė gervuogė, longanas, lansija (langsat), salakpalmės vaisius, gumbuotoji notra, didžioji varnalėša, kiti valgomieji svogūnai, kiti žalieji svogūnai, gelsvasis baklažanas (antroewa), raukšlėtasis svaidenis (sopropo), briaunotoji plaušenė (teroi), ilgavaisė kutuotė, paprastasis ilgmoliūgis (lauki), valgomasis čajotas, paprastasis agurotis (naujesnis varietetas), jaunų kukurūzų burbuolės, spindulinės pupuolės daigai, liucernos daigai, kiaulpienės lapeliai, ropinio kopūsto lapai, ksantosomos (tajer) lapai, plačialapis cestras (bitawiri), baltoji bazelė, banano lapai, vandeninio sukučio vaisius (batatas), marsilija, gulsčioji neptunija, kvapioji zunda, šakninės petražolės lapai, siauralapis bazilikas, kvapusis bazilikas, plaukuotasis bazilikas, citrinžolė, azijinė centelė, raukšlėtalapis pipiras, kvapioji murėja, banano žiedai, kampuotoji pupenė, šviežios sojos, pelkinių zizanijų grūdai, agurklės lapai ir stiebai, vijoklinė akacija, grybeliena (fungus mycelium), gyslotinis ežeinis, rausvoji pirštūnė, melsvoji soruolė, kanarinių strypainių grūdai, žalioji paprika, stirnos ir korinis medus;

(4)

nuoseklumo sumetimais tikslinga medžiojamus laukinius gyvūnus perkelti iš kategorijos „Kiti ūkiuose auginami gyvūnai“ į kategoriją „Kiti produktai iš sausumos gyvūnų“, o valgomąsias gėles – iš kategorijos „Kita“ į kategoriją, kurioje pateikiamas augalų kultūros pavyzdys;

(5)

siekiant geriau taikyti tarptautinės taksonominės nomenklatūros taisykles, tikslinga patikslinti pistacijų, obuolių, vyšnių, braškių, gervuogių, šilauogių (mėlynių), kinkanų, bulvių, dioskorėjų, burokėlių, paprikų, ybiškių, brokolių, gūžinių kopūstų, kininių bastučių, lapinių kopūstų, ropinių kopūstų, salotinės trūkažolės, gražgarstės, kopūstinių kultūrų lapų ir daigų, burokėlių lapų, paprastosios trūkažolės, salierių lapų, baziliko, palmių šerdžių, sorgų, kavos pupelių, rožės žiedlapių, jazminaičių žiedų, liepos, raibsteglio lapų, krapų, uosrutės, cinamono, ciberžolės, cukrinių runkelių ir bananų lotyniškus pavadinimus;

(6)

atsižvelgiant į suinteresuotųjų subjektų ir vykdymo užtikrinimo įstaigos prašymus ir į tai, kokiu pavidalu produktai patenka į rinką, turėtų būti padaryta keletas pakeitimų, susijusių su produktų, kuriems taikoma DLK, dalimis;

(7)

tikslinga numatyti tokius pakeitimus dėl arbatos, kakavos pupelių, apynių, ropinių kopūstų ir dėl gyvūninių produktų;

(8)

aiškumo sumetimais tikslinga pakeisti Reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedą;

(9)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir joms neprieštarauja nei Europos Parlamentas, nei Taryba,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.


PRIEDAS

„I PRIEDAS

2 straipsnio 1 dalyje nurodyti augaliniai ir gyvūniniai produktai

Kodo Nr. (1)

Grupės, kurioms taikoma DLK

Atskirų produktų pagal grupes, kurioms taikoma DLK, pavyzdžiai

Mokslinis pavadinimas (2)

Susijusių rūšių arba kitų produktų, kuriems taikoma ta pati DLK, pavyzdžiai

Produktų dalys, kurioms taikoma DLK

0100000

1.

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠUTAI

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusiniai vaisiai

 

 

 

Visas produktas

0110010

 

Greipfrutai

Citrus paradisi

Dydysis greipfrutas, saldusis greipfrutas (sweetie), tangelas (išskyrus mineolą), tangelas ugli ir kiti hibridai

 

0110020

 

Apelsinai

Citrus sinensis

Bergamotė, aitrusis apelsinas (karčiavaisio apelsinmedžio vaisius), mirtalapio apelsino vaisius (chinotto) ir kiti hibridai

 

0110030

 

Citrinos

Citrus limon

Citronas, citrina, pirštuotavaisio cintrinmedžio vaisius (C. medica var. sarcodactylis)

 

0110040

 

Žaliosios citrinos

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Mandarinai

Citrus reticulata

Klementinas, tikrasis mandarinas, mineola ir kiti hibridai; karališkasis mandarinas (Citrus reticulata x sinensis)

 

0110990

 

Kita (3)

 

 

 

0120000

ii)

Medžių riešutai

 

 

 

Visas produktas pašalinus kevalus (išskyrus kaštainius)

0120010

 

Migdolai

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Bertoletijos

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Anakardžiai

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Kaštainiai

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Kokosai

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Lazdyno riešutai

Corylus avellana

Lazdyno riešutas

 

0120070

 

Makadamijos

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Karijos

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Pinijos

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Pistacijos

Pistacia vera

 

 

0120110

 

Graikiniai riešutai

Juglans regia

 

 

0120990

 

Kita (3)

 

 

 

0130000

iii)

Sėklavaisiai

 

 

 

Visas produktas pašalinus kotelius

0130010

 

Obuoliai

Malus domestica

Miškinės obels vaisius

 

0130020

 

Kriaušės

Pyrus communis

Japoninė kriaušė

 

0130030

 

Svarainiai

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Šliandros (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Lokvos (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Kita (3)

 

 

 

0140000

iv)

Kaulavaisiai

 

 

 

Visas produktas pašalinus kotelius

0140010

 

Abrikosai

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

Vyšnios

Prunus avium, Prunus cerasus

Trešnė, vyšnia

 

0140030

 

Persikai

Prunus persica

Nektarinas ir panašūs hibridai

 

0140040

 

Slyvos

Prunus domestica

Aitrioji slyva, renklodas, mirabelė, dygioji slyva, paprastasis zizifas (Ziziphus zizyphus)

 

0140990

 

Kita (3)

 

 

 

0150000

v)

Uogos ir smulkūs vaisiai

 

 

 

Visas produktas pašalinus viršūnėles ir (arba) taureles bei kotelius, išskyrus serbentus: vaisiai su koteliais

0151000

a)

Valgomosios vynuogės ir vynuogės vynui gaminti

 

 

 

 

0151010

 

Valgomosios vynuogės

Vitis vinifera

 

 

0151020

 

Vynuogės vynui gaminti

Vitis vinifera

 

 

0152000

b)

Braškės ir žemuogės

 

Fragaria spp.

 

 

0153000

c)

Uogos, augančios ant dvimečių ūglių

 

 

 

 

0153010

 

Gervuogės

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Paprastosios gervuogės

Rubus caesius

Ilgavaisė gervuogė, tekšė ir kiti Rubus veislių hibridai

 

0153030

 

Avietės

Rubus idaeus

Raudondyglė avietė, šiaurinė katuogė (Rubus arcticus), nektarinė gervuogė (Rubus arcticus x Rubus idaeus)

 

0153990

 

Kita (3)

 

 

 

0154000

d)

Kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 

 

 

 

0154010

 

Mėlynės, vaivorai ir šilauogės

Vaccinium spp. except V. macrocarpon ir V. vitis-idaea

Mėlynė

 

0154020

 

Spanguolės

Vaccinium macrocarpon

Bruknė (paprastoji bruknė, V.vitis-idaea)

 

0154030

 

Serbentai (raudonieji, juodieji, baltieji)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Agrastai

Ribes uva-crispa

Įskaitant kitų Ribes veislių hibridus

 

0154050

 

Erškėtuogės

Rosa canina

 

 

0154060

 

Šilkmedžio uogos (4)

Morus spp.

Žemuoginis arbutas

 

0154070

 

Gudobelės vaisiai (4) (pietinė gudobelė)

Crataegus azarolus

Aktinidija (Actinidia arguta)

 

0154080

 

Šeivamedžio uogos (4)

Sambucus nigra

Juodavaisių aronijų, šermukšnių, dygliuotųjų šaltalankių, gudobelių, naminių šermukšnių ir kitų medžių uogos

 

0154990

 

Kita (3)

 

 

 

0160000

vi)

Kiti vaisiai

 

 

 

Visas produktas pašalinus kotelius arba taureles (ananasai)

0161000

a)

Valgoma luobelė

 

 

 

 

0161010

 

Datulės

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Figos

Ficus carica

 

 

0161030

 

Valgomosios alyvuogės

Olea europaea

 

 

0161040

 

Kinkanai (4)

Fortunella spp.

Japoninis kinkanas, kiaušininis kinkanas, puscitrinė (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)

 

0161050

 

Karambolos (4)

Averrhoa carambola

Agurkinė karambola

 

0161060

 

Persimonai (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Gvazdikmedžio vaisiai (4) (slyvinis gvazdikmedis)

Syzygium cumini

Surinaminio gvazdikmedžio, malajinio gvazdikmedžio, rausvojo gvazdikmedžio, brazilinės eugenijos, surinaminės eugenijos (Eugenia uniflora) vaisiai

 

0161990

 

Kita (3)

 

 

 

0162000

b)

Nevalgoma luobelė, smulkūs

 

 

 

 

0162010

 

Kiviai

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Ličiai

Litchi chinensis

Trumpašeris rambutanas, paprastasis rambutanas, longanas, mangostaninė garcinija, lansija, salakpalmės vaisius

 

0162030

 

Valgomosios pasifloros

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Opuncijos (4)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Gelčiai (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Virgininiai persimonai (4) (Virginia kaki)

Diospyros virginiana

Dvipiesčių juodmedžių, baltųjų kazimierūnių, žaliųjų kazimierūnių, siauralapių sargečių (geltonųjų kazimierūnių) ir marmeladinių sargečių vaisiai

 

0162990

 

Kita (3)

 

 

 

0163000

c)

Nevalgoma luobelė, stambūs

 

 

 

 

0163010

 

Avokadai

Persea americana

 

 

0163020

 

Bananai

Musa x paradisiaca, M. acuminata

Mažasis bananas, tikrasis bananas

 

0163030

 

Mangai

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Papajos

Carica papaya

 

 

0163050

 

Granatai

Punica granatum

 

 

0163060

 

Peruvinės anonos (4)

Annona cherimola

Peruvinė anona, žvynuotoji anona, baltoji anona (Annona diversifolia) ir kiti vidutinio dydžio Annonaceae šeimos augalų vaisiai

 

0163070

 

Gvajavos (4)

Psidium guajava

Raudonvaisis kertuotis/banguotasis kertuotis (Hylocereus undatus)

 

0163080

 

Ananasai

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Duonvaisiai (4)

Artocarpus altilis

Stambusis duonvaisis

 

0163100

 

Durijai (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Dygliuotosios anonos (4)

Annona muricata

 

 

0163990

 

Kita (3)

 

 

 

0200000

2.

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

 

 

 

0210000

i)

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai, šakniagumbiai ir stiebagumbiai

 

 

 

Visas produktas pašalinus lapus ir žemes (jei yra)

0211000

a)

Bulvės

 

Solanum tuberosum

 

 

0212000

b)

Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai, šakniagumbiai ir stiebagumbiai

 

 

 

 

0212010

 

Manijokai

Manihot esculenta

Valgomoji kolokazija, strėlialapė ksantosoma (tannia)

 

0212020

 

Valgomieji batatai

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Dioskorėjos

Dioscorea spp.

Tikroji gumbapupė (ropinė gumbapupė), meksikinė gumbapupė

 

0212040

 

Bermudinės marantos (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Kita (3), (4)

 

 

 

0213000

c)

Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, šakniagumbiai ir stiebagumbiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

 

 

 

0213010

 

Burokėliai

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva

 

 

0213020

 

Morkos

Daucus carota

 

 

0213030

 

Salierai

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Krienai

Armoracia rusticana

Šventagaršvės/skudučių šaknys, vaistinės gelsvės šaknys, gencijono šaknys

 

0213050

 

Topinambai

Helianthus tuberosus

Gumbuotoji notra

 

0213060

 

Pastarnokai

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Petražolių šaknys

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Ridikai

Raphanus sativus var. saitvus

Juodasis ridikas, japoninis ridikas, ridikėlis ir panašios veislės, valgomoji viksvuolė (Cyperus esculentus)

 

0213090

 

Gelteklės

Tragopogon porrifolius

Valgomoji gelteklė, ispaninis auksadagis, didžioji varnalėša

 

0213100

 

Griežčiai

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Ropės

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Kita (3)

 

 

 

0220000

ii)

Svogūninės daržovės

 

 

 

Visas produktas pašalinus lengvai šalinamus lukštus ir žemes (sausas) arba šaknis ir žemes (drėgnas)

0220010

 

Česnakai

Allium sativum

 

 

0220020

 

Svogūnai

Allium cepa

Kiti valgomieji svogūnai; baltieji svogūnai

Svogūnėliai

0220030

 

Smulkieji svogūnai

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Svogūnlaiškiai ir tuščialaiškiai česnakai

Allium cepa; Allium fistulosum

Kiti žalieji svogūnai ir panašios veislės

Svogūnėliai su netikrais stiebais ir lapais

0220990

 

Kita (3)

 

 

 

0230000

iii)

Vaisinės daržovės

 

 

 

Visas produktas pašalinus stiebus (išaižytų cukrinių kukurūzų ir dumplūnių be taurėlapių atveju)

0231000

a)

Bulvinių šeimos

 

 

 

 

0231010

 

Pomidorai

Lycopersicum esculentum

Vyšninis pomidoras, Physalis, dygliuotojo ožekšnio uogos, kininio ožekšnio uogos (Lycium barbarum ir L. chinense), stambiavaisė basovija

 

0231020

 

Paprikos

Capsicum annuum var. grossum ir var. longum

Aštrioji paprika

 

0231030

 

Baklažanai

Solanum melongena

Kiauliauogė, gelsvasis baklažanas (S. macrocarpon)

 

0231040

 

Valgomosios ybiškės

Abelmoschus esculentus

 

 

0231990

 

Kita (3)

 

 

 

0232000

b)

Moliūginių šeimos (valgoma luobelė)

 

 

 

 

0232010

 

Agurkai

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Kornišonai

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Cukinijos

Cucurbita pepo var. melopepo

Kiaušininis agurotis, patisonas, paprastasis ilgmoliūgis (lauki) (Lagenaria siceraria), valgomasis čajotas, raukšlėtasis svaidenis (sopropo), ilgavaisė kutuotė, briaunotoji plaušenė (teroi)

 

0232990

 

Kita (3)

 

 

 

0233000

c)

Moliūginių šeimos (nevalgoma luobelė)

 

 

 

 

0233010

 

Melionai

Cucumis melo

Raguotasis melionas

 

0233020

 

Moliūgai

Cucurbita maxima

Didysis moliūgas (naujesnis varietetas)

 

0233030

 

Arbūzai

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Kita (3)

 

 

 

0234000

d)

Cukriniai kukurūzai

 

Zea mays var. sacharata

Jaunų kukurūzų burbuolės

Grūdai ir burbuolės be išaižų

0239000

e)

Kitos vaisinės daržovės

 

 

 

 

0240000

iv)

Kopūstinės daržovės

 

 

 

 

0241000

a)

Žiedinės

 

 

 

Tik žiedynai

0241010

 

Brokoliniai kopūstai

Brassica oleracea var. italica

Brokolinis kopūstas, gausiažiedis bastutis, špinatinis kopūstas

 

0241020

 

Žiediniai kopūstai

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Kita (3)

 

 

 

0242000

b)

Gūžinės

 

 

 

Visas produktas pašalinus šaknis ir pažeistus lapus

0242010

 

Briuseliniai kopūstai

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Tik galvos

0242020

 

Gūžiniai kopūstai

Brassica oleracea convar. capitata

Smailiagūžis kopūstas, raudongūžis kopūstas, savojinis kopūstas, baltagūžis kopūstas

 

0242990

 

Kita (3)

 

 

 

0243000

c)

Lapinės

 

 

 

Visas produktas pašalinus šaknis ir pažeistus lapus

0243010

 

Pekininiai kopūstai

Brassica rapa var. pekinensis

Sareptinis bastutis, kininis kopūstas (pak choi), skrotelinis kopūstas (tai goo choi, choi sum), pekininis kopūstas (pe-tsai)

 

0243020

 

Lapiniai kopūstai

Brassica oleracea convar. acephala

Garbanotasis kopūstas, lapinis kopūstas, portugalinis lapinis kopūstais, portugalinis gūžinis kopūstas

 

0243990

 

Kita (3)

 

 

 

0244000

d)

Kaliaropės

 

Brassica oleracea var. italica

 

Visas produktas pašalinus šaknis, lapus ir žemes (jei yra)

0250000

v)

Lapinės daržovės ir šviežios prieskoninės žolės

 

 

 

Visas produktas pašalinus šaknis, pažeistus išorinius lapus ir žemes (jei yra)

0251000

a)

Salotos ir kiti salotiniai augalai, įskaitant Brassicacea

 

 

 

 

0251010

 

Sultenės

Valerianella locusta

Italinė sultenė

 

0251020

 

Sėjamoji salota

Lactuca sativa

Gūžinė salota (iceberg), raudonoji salota (lollo rosso), romaninė salota

 

0251030

 

Salotinės trūkažolės

Cichorium endivia var. latifolium

Laukinė trūkažolė, raudonlapė trūkažolė (radicchio), garbanotoji trūkažolė, paprastoji trūkažolė (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), kiaulpienės lapai

 

0251040

 

Sėjamoji pipirnė (4)

Lepidium sativum

Spindulinės pupuolės daigai, liucernos daigai

 

0251050

 

Ankstyvosios barborytės (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Sėjamosios gražgarstės (4)

Eruca sativa

Laukinis šatrainis; (Diplotaxis spp.)

 

0251070

 

Raukšlėtieji bastučiai (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Brassica spp. daržovių lapai ir daigai (4), įskaitant ropių ūglius

Brassica spp.

Japoninė garstyčia (mizuna), žirnių ir ridikų lapai ir kitų kopūstinių kultūrų jauni lapai (derlius imamas susiformavus iki 8 tikrųjų lapų), ropinio kopūsto lapai (5)

 

0251990

 

Kita (3)

 

 

 

0252000

b)

Špinatai ir panašūs (lapai)

 

 

 

 

0252010

 

Daržiniai špinatai

Spinacia oleracea

Zelandinis špinokas, trispalvis burnotis (pak-khom, tampara), ksantosomos (tajer) lapai, plačialapis cestras (bitawiri)

 

0252020

 

Paprastosios portulakos (4)

Portulaca oleracea

Permautalapė kleitonija, didžialapė portulaka, paprastoji portulaka, valgomoji rūgštynė, smiltyninė druskė, paprastoji druskė (Salsola soda)

 

0252030

 

Būrokėlių lapai

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. cicla ir B. vulgaris subsp. vulgaris var. flavescens

Burokėlių lapai

 

0252990

 

Kita (3)

 

 

 

0253000

c)

Vynmedžių lapai (vynuogių lapai) (4)

 

Vitis vinifera

Baltoji bazelė, banano lapai, vijoklinė akacija (Acacia pennata)

 

0254000

d)

Rėžiukai

 

Nasturtium officinale

Vandeninio sukučio (Ipomea aquatica) vaisius (batatas), marsilija, gulsčioji neptunija

 

0255000

e)

Salotinės cikorijos

 

Cichorium intybus var. foliosum

 

 

0256000

f)

Prieskoninės žolės

 

 

 

 

0256010

 

Daržiniai builiai

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Laiškiniai česnakai

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Salierų lapai

Apium graveolens var. secalinum

Pankolių lapai, blakinės kalendros lapai, krapų lapai, kmynų lapai, vaistinės gelsvės, šventagaršvės/skudučių, kvapiosios garduoklės ir kitų Apiacea šeimos augalų lapai, kvapioji zunda

 

0256040

 

Petražolės

Petroselinum crispum

Šakninės petražolės lapai

 

0256050

 

Vaistiniai šalavijai (4)

Salvia officinalis

Kalninis dašis, daržinis dašis, vaistinės agurklės (Borago officinalis) lapai

 

0256060

 

Kvapieji rozmarinai (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Čiobreliai (4)

Thymus spp.

Mairūnas, paprastasis raudonėlis

 

0256080

 

Bazilikai (4)

Ocimum spp.

Vaistinės melisos lapai, garbiniuotoji mėta, pipirinė mėta, siauralapis bazilikas, kvapusis bazilikas, plaukuotasis bazilikas, valgomosios gėlės (medetkos ir kt.), azijinė centelė, raukšlėtalapio pipiro lapai, kvapiosios murėjos lapai

 

0256090

 

Kilniojo lauramedžio lapai (4)

Laurus nobilis

Citrinžolė

 

0256100

 

Vaistiniai kiečiai (4)

Artemisia dracunculus

Vaistinis isopas

 

0256990

 

Kita (3)

 

 

 

0260000

vi)

Ankštinės daržovės (šviežios)

 

 

 

Visas produktas

0260010

 

Pupelės (su ankštimis)

Phaseolus vulgaris

Daržinė pupelė, raudonžiedė pupelė, smidrinė pupuolė, kampuotoji pupenė, soja

 

0260020

 

Pupelės (be ankščių)

Phaseolus vulgaris

Paprastoji pupa, daržinė pupelė, lenktoji kardapupė, lenktasėklė pupelė, kininė pupuolė

 

0260030

 

Žirniai (su ankštimis)

Pisum sativum

Stambiasėklis žirnis

 

0260040

 

Žirniai (be ankščių)

Pisum sativum

Sėjamasis žirnis, avinžirnis

 

0260050

 

Lęšiai (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Kita (3)

 

 

 

0270000

vii)

Stiebinės daržovės (šviežios)

 

 

 

Visas produktas pašalinus pažeistus audinius, žemes ir šaknis

0270010

 

Vaistiniai smidrai

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Dygieji artišokai

Cynara cardunculus

Borago officinalis stiebai

 

0270030

 

Salierai

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Pankoliai

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Artišokai

Cynara scolymus

Bananų žiedai

Visas žiedynas, įskaitant žiedsostį

0270060

 

Porai

Allium porrum

 

 

0270070

 

Rabarbarai

Rheum x hybridum

 

Lapkočiai pašalinus šaknis ir lapus

0270080

 

Bambukų ūgliai (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Palmių šerdys (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, Daemonorops jenkinsiana

 

 

0270990

 

Kita (4)

 

 

 

0280000

viii)

Grybai

 

 

 

Visas produktas pašalinus žemes arba auginimo substratą

0280010

 

Auginamieji grybai

 

Pievagrybis (4), gluosninė kreivabudė, shiitake grybas (4), grybeliena (fungus mycelium) (vegetatyvinės dalys)

 

0280020

 

Miško grybai (4)

 

Voveraitė, triufelis, briedžiukas, baravykas

 

0280990

 

Kita (3)

 

 

 

0290000

ix)

Jūros dumbliai  (4)

 

 

 

Visas produktas pašalinus pažeistus lapus

0300000

3.

ANKŠTINIAI, DŽIOVINTI

 

 

 

Sausos sėklos

0300010

 

Pupos

Phaseolus vulgaris

Paprastoji pupa, daržinė pupelė, lenktoji kardapupė, lenktasėklė pupelė, kininė pupuolė

 

0300020

 

Lęšiai

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Žirniai

Pisum sativum

Avinžirnis, dirvinis žirnis, sėjamasis pelėžirnis

 

0300040

 

Lubinai (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Kita (3)

 

 

 

0400000

4.

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINGI VAISIAI

 

 

 

Visas produktas pašalinus žievelę, kauliukus ir luobelę (jei galima)

0401000

i)

Aliejinių augalų sėklos

 

 

 

 

0401010

 

Sėmenys

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Žemės riešutai

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Aguonų sėklos

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Sezamų sėklos

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Saulėgrąžų sėklos

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Rapsų sėklos

Brassica napus

Dirvinio bastučio sėklos

 

0401070

 

Gauruotosios sojos

Glycine max

 

 

0401080

 

Garstyčių sėklos

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Vilnamedžių sėklos

Gossypium spp.

 

Su pūkeliais

0401100

 

Moliūgų sėklos (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

Kitos Cucurbitacea šeimos augalų sėklos

 

0401110

 

Dažiniai dygminai (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Agurklės (4)

Borago officinalis

Gyslotinis ežeinis (Echium plantagineum), kanarinių strypainių (Phalaris canariensis) grūdai, dirvinis akmengrūdis (Buglossoides arvensis)

 

0401130

 

Sėjamosios judros (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Kanapių sėklos (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Kita (3)

 

 

 

0402000

ii)

Aliejiniai vaisiai

 

 

 

 

0402010

 

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės (4)

Olea europaea

 

Visas vaisius pašalinus kotelius (jei yra) ir žemes (jei yra)

0402020

 

Gvinėjinės alyvpalmės riešutai (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Gvinėjinės alyvpalmės vaisiai (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Tikrųjų kapokmedžių vaisiai (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Kita (3)

 

 

 

0500000

5.

JAVAI

 

 

 

Sveiki grūdai

0500010

 

Miežiai

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Sėjamieji grikiai

Fagopyrum esculentum

Burnotis, bolivinė balanda

 

0500030

 

Kukurūzai

Zea mays

 

 

0500040

 

Soros (4)

Panicum spp.

Italinė šerytė, abisininė posmilgė, rausvoji pirštūnė, melsvoji soruolė

 

0500050

 

Avižos

Avena sativa

 

 

0500060

 

Ryžiai

Oryza sativa

Pelkinė zizanija (Zizania aquatica)

 

0500070

 

Rugiai

Secale cereale

 

 

0500080

 

Sorgai (4)

Sorghum spp.

 

 

0500090

 

Paprastieji kviečiai

Triticum aestivum, T. durum

Spelta, kvietrugis

 

0500990

 

Kita (3)

 

Kanarinių strypainių grūdai (Phalaris canariensis)

 

0600000

6.

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI IR KAKAVA

 

 

 

 

0610000

i)

Arbata

Arbata

Camellia sinensis

 

džiovinti Camellia sinensis lapeliai ir stiebeliai, fermentuoti arba kitaip apdoroti

0620000

ii)

Kavos pupelės  (4)

 

Coffea arabica, Coffea canephora, Coffea. liberica

 

Žalios pupelės

0630000

iii)

Žolelių užpilai  (4), (6) (džiovinti)

 

 

 

 

0631000

a)

Žiedai

 

 

 

Visas produktas pašalinus kotus ir pažeistus lapus

0631010

 

Vaistinių ramunių žiedai (ramunėliai)

Matricaria recutita, Chamaemelum nobile

 

 

0631020

 

Jamaikinės kinrožės žiedai

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Rožių žiedlapiai

Rosa spp.

 

 

0631040

 

Jazminaičių žiedai

Jasminum officinale

Šeivamedžio žiedai (Sambucus nigra)

 

0631050

 

Liepų žiedai

Tilia cordata

 

 

0631990

 

Kita (3)

 

 

 

0632000

b)

Lapai

 

 

 

Visas produktas pašalinus šaknis ir pažeistus lapus

0632010

 

Žemuogių lapai

Fragaria spp.

 

 

0632020

 

Siauralapio raibsteglio lapai

Aspalathus spp.

Ginkmedžio lapai

 

0632030

 

Paragvajinio bugienio lapai

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Kita (3)

 

 

 

0633000

c)

Šaknys

 

 

 

Visas produktas pašalinus lapus ir žemes

0633010

 

Valerijono šaknys

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Ženšenio šaknys

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Kita (3)

 

 

 

0639000

d)

Kiti žolelių užpilai

 

 

 

 

0640000

iv)

Kakavos pupelės  (4) (fermentuotos arba džiovintos)

 

Theobroma cacao

 

Žalios pupelės

0650000

v)

Saldžiavaisis pupmedis  (4) (saldžioji ceratonija)

 

Ceratonia siliqua

 

Visas produktas pašalinus kotelius arba taureles

0700000

7.

APYNIAI (džiovinti)

 

Humulus lupulus

 

Apyniai (džiovinti), įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius

0800000

8.

PRIESKONIAI  (4)

 

 

 

Visas produktas, sausas

0810000

i)

Sėklos

 

 

 

 

0810010

 

Anyžiai

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Persiniai gumbakmyniai

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Salierų sėklos

Apium graveolens

Vaistinės gelsvės sėklos

 

0810040

 

Blakinės kalendros sėklos

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Kmynų sėklos

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Krapų sėklos

Anethum graveolens

 

 

0810070

 

Parastųjų pankolių sėklos

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Vaistinės ožragės sėklos

Trigonella foenum-graecum

 

 

0810090

 

Muskatai

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Kita (3)

 

 

 

0820000

ii)

Vaisiai ir uogos

 

 

 

 

0820010

 

Kvapieji pimentai

Pimenta dioica

 

 

0820020

 

Pirulinės uosrūtės (pipirinės uosrūtės)

Zanthoxylum piperitum

 

 

0820030

 

Kmynai

Carum carvi

 

 

0820040

 

Kardamonas

Elettaria cardamomum

 

 

0820050

 

Kadagio uogos

Juniperus communis

 

 

0820060

 

Pipirai (juodieji, žalieji ir baltieji)

Piper nigrum

Ilgasis pipiras, švelnusis pirulis

 

0820070

 

Vanilės vaisiai

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820080

 

Tamarindas

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Kita (3)

 

 

 

0830000

iii)

Žievės

 

 

 

 

0830010

 

Cinamonas

Cinnamomum spp.

Kininis cinamonas

 

0830990

 

Kita (3)

 

 

 

0840000

iv)

Šaknys arba šakniastiebiai

 

 

 

 

0840010

 

Paprastasis saldymedis

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Imbieras

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Daržinės ciberžolės

Curcuma spp.

 

 

0840040

 

Krienai

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Kita (3)

 

 

 

0850000

v)

Pumpurai

 

 

 

 

0850010

 

Gvazdikėliai

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Kaparėliai

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Kita (3)

 

 

 

0860000

vi)

Žiedų purkos

 

 

 

 

0860010

 

Tikrųjų krokų purkos

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Kita (3)

 

 

 

0870000

vii)

Kevalai

 

 

 

 

0870010

 

Muskatmedžio vaisiai

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

Kita (3)

 

 

 

0900000

9.

CUKRINIAI AUGALAI  (4)

 

 

 

 

0900010

 

Cukriniai runkeliai (šaknys)

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima

 

Visas produktas pašalinus lapus ir žemes

0900020

 

Cukranendrės

Saccharum officinarum

 

Visas produktas pašalinus pažeistus audinius, žemes ir šaknis

0900030

 

Paprastosios trūkažolės (4) šaknys

Cichorium intybus

 

Visas produktas pašalinus lapus ir žemes

0900990

 

Kita (3)

 

 

 

1000000

10.

GYVŪNINIAI PRODUKTAI – SAUSUMOS GYVŪNAI

 

 

 

 

1010000

i)

Audiniai

 

 

 

Visas produktas

1011000

a)

Kiaulių

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Raumenys

 

 

Mėsa, įprastai pašalinus riebalus

1011020

 

Riebalai

 

 

 

1011030

 

Kepenys

 

 

 

1011040

 

Inkstai

 

 

 

1011050

 

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

1011990

 

Kita (3)

 

 

 

1012000

b)

Galvijų

 

Bos spp.

 

 

1012010

 

Raumenys

 

 

Mėsa, įprastai pašalinus riebalus

1012020

 

Riebalai

 

 

 

1012030

 

Kepenys

 

 

 

1012040

 

Inkstai

 

 

 

1012050

 

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

1012990

 

Kita (3)

 

 

 

1013000

c)

Avių

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Raumenys

 

 

Mėsa, įprastai pašalinus riebalus

1013020

 

Riebalai

 

 

 

1013030

 

Kepenys

 

 

 

1013040

 

Inkstai

 

 

 

1013050

 

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

1013990

 

Kita (3)

 

 

 

1014000

d)

Ožkų

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Raumenys

 

 

Mėsa, įprastai pašalinus riebalus

1014020

 

Riebalai

 

 

 

1014030

 

Kepenys

 

 

 

1014040

 

Inkstai

 

 

 

1014050

 

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

1014990

 

Kita (3)

 

 

 

1015000

e)

Arklių, asilų, mulų arba arklėnų

 

Equus spp.

 

 

1015010

 

Raumenys

 

 

Mėsa, įprastai pašalinus riebalus

1015020

 

Riebalai

 

 

 

1015030

 

Kepenys

 

 

 

1015040

 

Inkstai

 

 

 

1015050

 

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

1015990

 

Kita (3)

 

 

 

1016000

f)

naminių paukščių: viščiukų, žąsų, ančių, kalakutų, perlinių vištų, stručių ir balandžių

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba spp.

 

 

1016010

 

Raumenys

 

 

Mėsa, įprastai pašalinus riebalus

1016020

 

Riebalai

 

 

 

1016030

 

Kepenys

 

 

 

1016040

 

Inkstai

 

 

 

1016050

 

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

1016990

 

Kita (3)

 

 

 

1017000

g)

Kitų ūkinės paskirties gyvūnų

 

 

Triušiai, kengūros, stirnos

 

1017010

 

Raumenys

 

 

Mėsa, įprastai pašalinus riebalus

1017020

 

Riebalai

 

 

 

1017030

 

Kepenys

 

 

 

1017040

 

Inkstai

 

 

 

1017050

 

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

1017990

 

Kita (3)

 

 

 

1020000

ii)

Pienas

 

 

 

Visas produktas, kurio 4 % masės sudaro riebalai (7)

1020010

 

Galvijai

 

 

 

1020020

 

Avys

 

 

 

1020030

 

Ožkos

 

 

 

1020040

 

Arkliai

 

 

 

1020990

 

Kita (3)

 

 

 

1030000

iii)

Paukščių kiaušiniai

 

 

 

Visas produktas be kevalo (8)

1030010

 

Viščiukai

 

 

 

1030020

 

Antys

 

 

 

1030030

 

Žąsys

 

 

 

1030040

 

Putpelės

 

 

 

1030990

 

Kita (3)

 

 

 

1040000

iv)

Medus

 

Apis mellifera, Melipona spp.

Bičių pienelis, žiedadulkės, medus su koriu (korinis medus)

Visas produktas

1050000

v)

Varliagyviai ir ropliai

 

Rana spp. Crocodilia spp.

Varlių šlaunelės, krokodilai

 

1060000

vi)

Sraigės

 

Helix spp.

 

Visas produktas be kiauto

1070000

vii)

Kiti produktai iš sausumos gyvūnų

 

 

Laukiniai medžiojamieji gyvūnai

Mėsa, įprastai pašalinus riebalus

1100000

11.

ŽUVYS, ŽUVŲ PRODUKTAI, KIAUKUTINIAI, MOLIUSKAI IR KITI JŪRŲ BEI GĖLŲJŲ VANDENŲ GYVŪNŲ PRODUKTAI  (9)

 

 

 

 

1200000

12.

PASĖLIAI AR JŲ DALYS, NAUDOJAMI TIK GYVŪNŲ PAŠARAMS  (9)

 

 

 

 


(1)  Šiame priede yra nustatomas kodinis numeris, skirtas nustatyti klasifikaciją pagal šį ir kitus susijusius Reglamento (EB) Nr. 396/2005 priedus.

(2)  Stulpelyje „Atskirų produktų pagal grupes, kurioms taikoma DLK, pavyzdžiai“ nurodomas mokslinis pavadinimas, jei tai įmanoma ir reikalinga. Kur tik galima, remiamasi Tarptautine auginamų augalų nomenklatūros sistema.

(3)  Žodis „Kita“ taikomas bet kuriems tiesiogiai nepaminėtiems produktams, žymimiems likusiais kodais stulpelyje „Grupės, kurioms taikoma DLK“.

(4)  II ir III priede produktams nustatytos DLK vertės netaikomos tiems produktams ar jų dalims, kurie naudojami išimtinai kaip gyvūnų pašaro sudedamosios dalys, kol nebus pradėtos taikyti atskiros DLK vertės.

(5)  Nuo 2017 m. sausio 1 d. DLK taip pat taikoma ir ropinio kopūsto lapams.

(6)  Jeigu nenurodyta kitų prekių grupėse.

(7)  Visais atvejais DLK vertės nurodomos mg/kg žalio pieno.

Kai į likučių apibrėžtį patenkančios medžiagos yra pažymėtos kaip tirpios riebaluose (F raide), DLK nustatyta žaliam karvės pienui, kurio 4 % masės sudaro riebalai; kitų rūšių gyvūnų pieno atveju DLK vertė turi būti proporcingai pakoreguota priklausomai nuo tų rūšių gyvūnų žaliame piene esančio riebalų kiekio.

(8)  Visais atvejais DLK vertės nurodomos mg/kg kiaušinių.

Kai į likučių apibrėžtį patenkančios medžiagos yra pažymėtos kaip tirpios riebaluose (F raide), DLK nustatyta vištų kiaušiniams, kurių 10 % masės sudaro riebalai; kitų rūšių gyvūnų kiaušinių atveju DLK vertė turi būti proporcingai pakoreguota priklausomai nuo tų rūšių gyvūnų kiaušiniuose esančio riebalų kiekio, jeigu riebalų kiekis viršija 10 % masės.

(9)  Kol atskiri produktai nėra identifikuoti ir išvardyti, DLK netaikoma.“


12.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/53


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 213/2013

2013 m. kovo 11 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

120,3

MA

74,5

TN

96,9

TR

111,0

ZZ

100,7

0707 00 05

EG

191,6

MA

170,1

TR

167,5

ZZ

176,4

0709 93 10

MA

53,0

TR

149,2

ZZ

101,1

0805 10 20

EG

54,2

IL

73,3

MA

92,7

TN

59,6

TR

73,8

ZZ

70,7

0805 50 10

TR

76,2

ZZ

76,2

0808 10 80

AR

116,3

BR

93,6

CL

118,1

CN

76,1

MK

28,7

US

163,9

ZZ

99,5

0808 30 90

AR

126,6

CL

125,1

TR

167,1

US

191,0

ZA

115,4

ZZ

145,0


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


DIREKTYVOS

12.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/55


KOMISIJOS DIREKTYVA 2013/9/ES

2013 m. kovo 11 d.

kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje III priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (1), ypač į jos 30 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2008/57/EB nuostatas ir susijusios su jos II–IX priedų pakeitimu, turi būti tvirtinamos pagal Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu;

(2)

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos, kurią Europos Sąjunga yra pasirašiusi (2), 3 straipsnyje nustatyta, kad prieinamumas yra vienas iš Konvencijos bendrųjų principų, ir 9 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės, Konvencijos šalys, imtųsi reikiamų priemonių, kad užtikrintų neįgaliesiems tokį patį prieinamumą kaip ir kitiems asmenims. Šios priemonės, apimančios ir prieinamumo kliūčių bei trukdžių nustatymą ir pašalinimą, inter alia, taikomos ir transporto priemonėms. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 216 straipsnio 2 dalį, Sąjungos sudaryti susitarimai yra privalomi Sąjungos institucijoms ir valstybėms narėms, o Direktyvai 2008/57/EB, kaip Europos Sąjungos antrinės teisės priemonei, taikomi iš Konvencijos kylantys įsipareigojimai;

(3)

2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (3) 10 konstatuojamojoje dalyje nurodoma, kad neįgalūs ir ribotos judėsenos asmenys turi tokias pačias teises į judėjimo laisvę, pasirinkimo laisvę ir nediskriminavimą ir turėtų turėti galimybes keliauti geležinkeliais, panašias į kitų piliečių galimybes. Reglamento 21 straipsnyje reikalaujama, kad geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai pagal TSS ribotos judėsenos asmenims užtikrintų, kad stotis, peronai, riedmenys ir kiti įrenginiai būtų prieinami neįgaliems asmenims bei ribotos judėsenos asmenims;

(4)

reikia iš dalies pakeisti Direktyvos 2008/57/EB III priedą, kad į jį būtų įtraukta aiški nuoroda dėl prieinamumo. Prieinamumas yra esminis reikalavimas, kuris kartu yra bendrasis reikalavimas geležinkelių sistemos sąveikai užtikrinti, konkrečiai taikomas šiems posistemiams: infrastruktūros, riedmenų, eksploatavimo ir telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms. Todėl Direktyvos 2008/57/EB III priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šioje direktyvoje numatytomis priemonėmis nedaroma jokio poveikio Direktyvoje 2008/57/EB nustatytam laipsniško įgyvendinimo principui, visų pirma, kad TSS nurodyti tiksliniai posistemiai gali būti palaipsniui pasiekti per pagrįstą terminą ir kad kiekvienoje TSS turėtų būti nurodoma jos įgyvendinimo strategija siekiant laipsniškai pereiti iš esamos padėties į galutinę padėtį, kurioje TSS laikymasis yra visiems privalomas;

(6)

šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka požiūrį, kurio laikantis vienodą prieinamumą siekiama užtikrinti techniniais sprendimais, veiklos priemonėmis arba šių abiejų rūšių priemonių deriniu;

(7)

šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2008/57/EB III priedas, kuriuo nustatomi esminiai reikalavimai, iš dalies keičiamas taip:

1.

1 skirsnis papildomas šia dalimi:

„1.6.   Prieinamumas

1.6.1.

Infrastruktūros ir geležinkelių riedmenų posistemiai turi būti prieinami neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims, kad būtų užtikrintas prieinamumas vienodomis sąlygomis su kitais; to siekiama vengiant sudaryti kliūtis arba šalinant kliūtis, taip pat kitomis tinkamomis priemonėmis. Tai apima atitinkamų viešai prieinamų posistemių dalių projektavimą, statybą, atnaujinimą, modernizavimą, techninę priežiūrą ir eksploatavimą.

1.6.2.

Eksploatavimo ir telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemiai turi užtikrinti reikiamą funkcionalumą, kuris būtinas, kad neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims būtų palengvintas prieinamumas vienodomis sąlygomis su kitais, siekiant nesudaryti kliūčių arba šalinant kliūtis, taip pat kitomis tinkamomis priemonėmis.“

2.

2 skirsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„2.1.2.   Prieinamumas

2.1.2.1.

Viešai prieinami infrastruktūros posistemiai pagal 1.6 dalį turi būti prieinami neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims.“

3.

2 skirsnio 4 dalis papildoma šiuo punktu:

„2.4.5.   Prieinamumas

2.4.5.1.

Viešai prieinami geležinkelių riedmenų posistemiai pagal 1.6 dalį turi būti prieinami neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims.“

4.

2 skirsnio 6 dalis papildoma šiuo punktu:

„2.6.4.   Prieinamumas

2.6.4.1.

Turi būti imtasi tinkamų veiksmų siekiant užtikrinti, kad eksploatavimo taisyklėse būtų numatytas reikiamas funkcionalumas, būtinas užtikrinti prieinamumą neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims.“

5.

2 skirsnio 7 dalis papildoma šiuo punktu:

„2.7.5.   Prieinamumas

2.7.5.1.

Turi būti imtasi tinkamų veiksmų siekiant užtikrinti, kad telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemiuose būtų numatytas reikiamas funkcionalumas, būtinas užtikrinti prieinamumą neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims.“

2 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2014 m. sausio 1 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3.   Įpareigojimas šią direktyvą perkelti į nacionalinę teisę ir ją įgyvendinti netaikomas Kipro Respublikai ir Maltos Respublikai, kol jų teritorijose nėra geležinkelių sistemos.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 191, 2008 7 18, p. 1.

(2)  2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos sudarymo Europos bendrijos vardu, OL L 23, 2010 1 27, p. 35.

(3)  OL L 315, 2007 12 3, p. 14.


SPRENDIMAI

12.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/57


TARYBOS SPRENDIMAS 2013/124/BUSP

2013 m. kovo 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/235/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2011 m. balandžio 12 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/235/BUSP (1);

(2)

remiantis Sprendimo 2011/235/BUSP peržiūros rezultatais, ribojamųjų priemonių taikymas turėtų būti pratęstas iki 2014 m. balandžio 13 d.;

(3)

be to, atsižvelgiant į žmogaus teisių padėties Irane sunkumą, į Sprendimo 2011/235/BUSP priede pateiktą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą turėtų būti įtraukti papildomi asmenys ir papildomas subjektas;

(4)

todėl Sprendimas 2011/235/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2011/235/BUSP 6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Šis sprendimas taikomas iki 2014 m. balandžio 13 d. Jis nuolat peržiūrimas. Prireikus jis atnaujinamas arba iš dalies keičiamas, jeigu Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nepasiekti.“

2 straipsnis

Šio sprendimo priede išvardyti asmenys ir subjektas įtraukiami į Sprendimo 2011/235/BUSP priede pateiktą sąrašą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo dieną.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 100, 2011 4 14, p. 51.


PRIEDAS

2 straipsnyje nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas

Asmenys

 

Pavardė, vardas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Evino kalėjimo vadovas, paskirtas maždaug 2012 m. birželio–liepos mėn. Paskyrus jį vadovu pablogėjo sąlygos kalėjime ir pranešama apie suintensyvėjusį netinkamą elgesį su kaliniais. 2012 m. spalio mėn. devynios kalinės paskelbė bado streiką protestuodamos dėl to, kad kalėjimo prižiūrėtojai pažeidžia jų teises ir žiauriai elgiasi.

12.3.2013

2.

KIASATI Morteza

 

Ahvazo revoliucinio teismo (4 poskyris) teisėjas, paskyręs mirties bausmes keturiems politiniams kaliniams arabams: Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (trys broliai) ir Ali Sharifi.

Jie buvo sulaikyti, kankinami ir pakarti be tinkamo proceso. Šie atvejai ir tinkamo proceso nebuvimas buvo nurodyti JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių Irane klausimais 2012 m. rugsėjo 13 d. pranešime, JT Generalinio Sekretoriaus 2012 m. rugpjūčio 22 d. pranešime dėl Irano, taip pat apie tai pranešė įvairios NVO.

12.3.2013

3.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Ahvazo revoliucinio teismo (2 poskyris) teisėjas, 2012 m. kovo 17 d. paskyręs mirties bausmes penkiems ahvaziečiams arabams (Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka) už „nacionaliniam saugumui pavojingą veiklą“ ir „priešiškumą Dievui“.

2013 m. sausio 9 d. Irano Aukščiausiasis Teismas bausmes patvirtino. NVO pranešė, kad šie penki asmenys daugiau nei metus buvo sulaikyti nepateikus kaltinimų, kankinami ir nuteisti be tinkamo proceso.

12.3.2013

4.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.)

(dar žinomas kaip: Haj-agha Sarafraz)

Gimimo data: apytiksliai 1963 m.

Gimimo vieta: Tehran

Gyvenamoji vieta: Tehran

Darbo vieta: IRIB ir Press TV būstinė, Tehran

IRIB World Service ir Press TV vadovas, atsakingas už visus sprendimus dėl programų sudarymo. Glaudžiai susijęs su valstybės saugumo aparatu. Jam vadovaujant Press TV kartu su IRIB bendradarbiavo su Irano saugumo tarnybomis bei prokurorais ir savaitinės programos „Iranas šiandien“ metu transliavo prievarta išgaunamus sulaikytųjų prisipažinimus, įskaitant Irano ir Kanados žurnalisto bei filmų kūrėjo Maziar Bahari prisipažinimą. Nepriklausoma ryšių reguliavimo tarnyba OFCOM 2011 m. Jungtinėje Karalystėje skyrė 100 000 GBP baudą Press TV už M. Bahari prisipažinimo, kuris buvo filmuojamas kalėjime naudojant prievartą prieš M. Bahari, transliavimą.

Todėl M. Sarafraz bendradarbiavo pažeidžiant teisę į tinkamą procesą ir teisingą bylos nagrinėjimą.

12.3.2013

5.

JAFARI, Asadollah

 

Mazandarano provincijos prokuroras; NVO yra pranešusios, kad jis yra atsakingas už neteisėtus bahajų sulaikymus ir jų teisių pažeidimus nuo pirminio sulaikymo iki laikymo vienutėse Žvalgybos įkalinimo centre. NVO dokumentais patvirtino šešis konkrečius pavyzdžius, kai buvo pažeistas tinkamas procesas, be kita ko, 2011 m. ir 2012 m.

12.3.2013

6.

EMADI, Hamid Reza

(dar žinomas kaip: Hamidreza Emadi)

Gimimo data: apytiksliai 1973 m.

Gimimo vieta: Hamedan

Gyvenamoji vieta: Tehran

Darbo vieta: Press TV būstinė, Tehran.

Press TV Naujienų tarnybos direktorius. Atsakingas už prievarta išgaunamų sulaikytųjų, įskaitant žurnalistus, politikos aktyvistus, kurdų ir arabų mažumų atstovus, prisipažinimų gamybą ir transliavimą, pažeidžiant tarptautiniu mastu pripažintas teises į teisingą bylos nagrinėjimą ir tinkamą procesą. Nepriklausoma ryšių reguliavimo tarnyba OFCOM 2011 m. Jungtinėje Karalystėje skyrė 100 000 GBP baudą Press TV už Irano ir Kanados žurnalisto ir filmų kūrėjo Maziar Bahari prievarta išgauto prisipažinimo, kuris buvo filmuojamas kalėjime naudojant prievartą prieš M. Bahari, transliavimą. NVO yra pranešusios daugiau Press TV transliuotų prievarta išgaunamų prisipažinimų pavyzdžių. Todėl H. R. Emadi bendradarbiavo pažeidžiant teisę į tinkamą procesą ir teisingą bylos nagrinėjimą.

12.3.2013

7.

HAMLBAR, Rahim

 

Tebrizo revoliucinio teismo (1 poskyris) teisėjas. Atsakingas už žurnalistams, azerbaidžaniečių etninės mažumos atstovams ir darbuotojų teisių aktyvistams skirtas sunkias bausmes, apkaltinus juos šnipinėjimu, nacionaliniam saugumui pavojinga veikla, propaganda prieš Irano režimą ir Irano vadovo įžeidimu. Pranešta, kad jo sprendimai dažnai buvo priimami nesilaikant tinkamo proceso, o iš sulaikytųjų buvo prievarta išgaunami neteisingi prisipažinimai. Daug dėmesio sulaukė byla, susijusi su 20 darbininkų savanorių, kurie teikė pagalbą po žemės drebėjimo, įvykusio 2012 m. rugpjūčio mėn. Irane; jis jiems skyrė įkalinimo bausmes už tai, kad jie bandė padėti žemės drebėjimo aukoms. Teismas nusprendė, kad darbininkai kalti dėl „bendradarbiavimo organizuojant sambūrį ir sąmokslą siekiant įvykdyti nusikaltimus prieš nacionalinį saugumą“.

12.3.2013

8.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

 

Širazo revoliucinės prokuratūros vadovas. Atsakingas už politinių aktyvistų, žurnalistų, žmogaus teisių gynėjų, bahajų ir sąžinės kalinių neteisėtus sulaikymus ir netinkamą elgesį su jais; jie buvo persekiojami, kankinami, tardomi, jiems nebuvo leista turėti advokatų ir neužtikrintas tinkamas procesas. NVO yra pranešusios, kad S. R. Musavi-Tabar pasirašinėjo teismo sprendimus pagarsėjusioje Įkalinimo įstaigoje Nr. 100 (vyrų kalėjimas), įskaitant sprendimą bahają kalinę Raha Sabet trejiems metams uždaryti į vienutę.

12.3.2013

9.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Nusikalstamo turinio pavyzdžių nustatymo komisijos vadovas

Abdolsamad Khoramabadi yra Nusikalstamo turinio pavyzdžių nustatymo komisijos – vyriausybinės organizacijos, atsakingos už interneto cenzūrą ir kovą su elektroniniais nusikaltimais – vadovas. Jam vadovaujant ši komisija „elektroninį nusikaltimą“ apibrėžė keliomis abstrakčiomis kategorijomis, pagal kurias nusikaltimu laikomas režimui nepalankaus turinio kūrimas ir skelbimas. Jis atsakingas už daugelio opozicijos tinklaviečių, elektroninių laikraščių, tinklaraščių ir žmogaus teisių srityje veikiančių NVO tinklaviečių uždarymą ir prieigos prie jų uždraudimą, o nuo 2012 m. rugsėjo mėn. – už prieigos prie Google bei Gmail uždraudimą. Jis ir ši komisija aktyviai prisidėjo prie veiksmų, dėl kurių 2012 m. lapkričio mėn. įkalinimo metu mirė tinklaraštininkas Sattar Beheshti. Todėl jo vadovaujama komisija yra tiesiogiai atsakinga už nuolat pažeidžiamas žmogaus teises, visų pirma už tai, kad plačiajai visuomenei draudžiama prieiga prie tam tikrų tinklaviečių ir jos yra filtruojamos, ir už tai, kad kartais visiškai negalima prieiga prie interneto.

12.3.2013


Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Organizuoto nusikalstamumo tyrimo centras (kitas pavadinimas: Kovos su elektroniniais nusikaltimais biuras arba Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija)

(angl. Center to Investigate Organized Crime (kitas pavadinimas: Cyber Crime Office arba Cyber Police)

Vieta: Tehran, Iranas

Tinklavietė: http://www.cyberpolice.ir

Irano kovos su elektroniniais nusikaltimais policija yra Irano Islamo Respublikos policijos padalinys, įsteigtas 2011 m. sausio mėn., jam vadovauja Esmail Ahmadi-Moqaddam (įtrauktas į sąrašą). Pagal spaudos pranešimus policijos vadas E. Ahmadi-Moqaddam pabrėžė, kad Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija užsiims antirevoliucinėmis ir disidentų grupėmis, kurios 2009 m. naudojosi internetiniais socialiniais tinklais, kad sukeltų protestus prieš dar kartą išrinktą Prezidentą Mahmoud Ahmadinejad.

2012 m. sausio mėn. Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija paskelbė naujas interneto kavinėms skirtas gaires, pagal kurias naudotojai turi pateikti asmeninę informaciją, kurią kavinių savininkai turi saugoti šešis mėnesius; jie taip pat turi saugoti naudotojų aplankytų tinklaviečių sąrašą. Be to, taisyklės reikalauja, kad kavinių savininkai įrengtų apsauginę vaizdo stebėjimo sistemą ir šešis mėnesius saugotų įrašus. Pagal šias naujas taisykles gali būti užvestas žurnalas, kurį valdžios institucijos gali naudoti norėdamos susekti aktyvistus arba bet kokį asmenį, kurio veikla laikoma pavojinga nacionaliniam saugumui.

2012 m. birželio mėn. Irano žiniasklaida pranešė, kad Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija pradės taikyti priemones prieš virtualiuosius privačiuosius tinklus (VPN).

2012 m. spalio 30 d. Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija suėmė tinklaraštininką Sattar Beheshti (teigiama, kad suėmimas vyko neturint orderio) dėl „socialiniuose tinkluose ir Facebook vykdomos nacionaliniam saugumui pavojingos veiklos“. S. Beheshti savo tinklaraštyje kritikavo Irano Vyriausybę. Lapkričio 3 d. S. Beheshti buvo rastas negyvas savo kalėjimo kameroje; manoma, kad jį nukankino Kovos su elektroniniais nusikaltimais policijos pareigūnai.

12.3.2013