ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.052.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 52

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. vasario 23d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 148/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų papildomas nuostatomis dėl būtiniausių duomenų, kuriuos reikia pateikti sandorių duomenų saugykloms, techninių reguliavimo standartų ( 1 )

1

 

*

2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 149/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl netiesioginės tarpuskaitos susitarimų, tarpuskaitos prievolės, viešo registro, galimybės naudotis prekybos vietos paslaugomis, ne finansų sandorio šalių ir ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdų techninių reguliavimo standartų ( 1 )

11

 

*

2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 150/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų yra papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, kuriuose išsamiai nustatomi sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateiktini duomenys ( 1 )

25

 

*

2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 151/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų yra papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, kuriais patikslinami sandorių duomenų saugyklų skelbtini ir teiktini duomenys ir nustatomi veiklos standartai, susiję su sandorių duomenų saugyklų duomenų apibendrinimu, palyginimu ir prieiga ( 1 )

33

 

*

2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 152/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl pagrindinių sandorio šalių kapitalo poreikio techninių reguliavimo standartų ( 1 )

37

 

*

2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 153/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl pagrindinėms sandorio šalims taikomų reikalavimų techninių reguliavimo standartų ( 1 )

41

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

23.2.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 52/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 148/2013

2012 m. gruodžio 19 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų papildomas nuostatomis dėl būtiniausių duomenų, kuriuos reikia pateikti sandorių duomenų saugykloms, techninių reguliavimo standartų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos Centrinio Banko nuomonę (1),

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (2), ypač į jo 9 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant lankstumo, sandorio šalis turėtų turėti galimybę sutarties duomenų teikimo užduotį pavesti kitai sandorio šaliai arba trečiajai šaliai. Sandorio šalims taip pat turėtų būti suteikta galimybė susitarti pavesti duomenų teikimo užduotį bendram trečiajam subjektui, įskaitant pagrindinę sandorio šalį, kuri sandorių duomenų saugyklai pateiktų vieną pranešimą, kuriame būtų lentelė su atitinkamais laukais. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir siekiant užtikrinti duomenų kokybę, pranešime turėtų būti nurodyta, kad jis teikiamas abiejų sandorio šalių vardu ir kad jame pateikiami visi duomenys, kurie būtų buvę pateikti, jei apie sutartį būtų pranešama atskirai;

(2)

siekiant išvengti nenuoseklumo bendrų duomenų lentelėse, kiekviena išvestinių finansinių priemonių sutarties šalis užtikrina, kad dėl pateikiamų bendrų duomenų susitartų abi sandorio šalys. Jei sandorio šalys teikia duomenis skirtingoms sandorių duomenų saugykloms, duomenis padės suderinti unikalus sandorio identifikatorius;

(3)

siekiant išvengti pranešimų dubliavimo ir sumažinti pranešimų teikimo naštą, kai viena sandorio šalis ar pagrindinė sandorio šalis teikia pranešimus abiejų sandorio šalių vardu, ta sandorio šalis ar pagrindinė sandorio šalis turėtų turėti galimybę sandorių duomenų saugyklai siųsti vieną pranešimą, kuriame būtų pateikta atitinkama informacija;

(4)

reguliavimo institucijų galimybei vykdyti savo įgaliojimus, visų pirma susijusius su finansiniu stabilumu, labai svarbus išvestinių finansinių priemonių sutarčių vertinimas. Sutarties vertė, nustatyta pagal rinkos kainą arba pagal modelį, rodo su ta sutartimi susijusių pozicijų ženklą ir dydį ir papildo informaciją apie pradinę sutartyje nurodytą vertę;

(5)

siekiant užtikrinti tinkamą pozicijų stebėseną, labai svarbu surinkti informaciją apie įkaitą, susijusį su tam tikra sutartimi. Kad tai būtų įmanoma, sandorio šalys, kurios savo sandorius užtikrina įkaitu, turėtų pateikti išsamią informaciją apie tokį užtikrinimą kiekvieno sandorio lygmeniu. Kai įkaitas apskaičiuojamas remiantis grynosiomis pozicijomis, susidarančiomis dėl sutarčių rinkinio, ir todėl jis pateikiamas ne kiekvieno sandorio lygmeniu, o portfelio lygmeniu, sandorio šalys turėtų turėti galimybę pranešti apie portfelį naudodamos unikalų kodą arba numeracijos sistemą, kurią nustato sandorio šalis. Tas unikalus kodas turėtų identifikuoti konkretų portfelį, dėl kurio apsikeista įkaitu, kai sandorio šalis turi daugiau nei vieną portfelį, ir taip pat turėtų užtikrinti, kad išvestinių finansinių priemonių sutartis galėtų būti susieta su konkrečiu portfeliu, dėl kurio laikomas įkaitas;

(6)

šis reglamentas pagrįstas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos Komisijai pateikė Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI), ir juo parodoma, koks svarbus vaidmuo tenka sandorių duomenų saugykloms, didinant rinkų skaidrumą visuomenės ir reguliavimo institucijų atžvilgiu, taip pat nurodomi duomenys, kuriuos būtina pateikti sandorių duomenų saugykloms ir kuriuos jos kaupia bei pateikia, priklausomai nuo išvestinių finansinių priemonių klasės ir sandorio pobūdžio;

(7)

prieš pateikdama techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais grindžiamas šis reglamentas, EVPRI konsultavosi su atitinkamomis valdžios institucijomis ir Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) nariais. Pagal 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) (3), 10 straipsnį EVPRI taip pat surengė atviras viešas konsultacijas dėl tokių techninių reguliavimo standartų projektų, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal to reglamento 37 straipsnį įsteigta EVPRI Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Išsami informacija, kurią reikia pateikti pranešimuose (ataskaitose) pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 9 straipsnio 1 ir 3 dalis

1.   Pranešimuose sandorių duomenų saugyklai pateikiama:

a)

priedo 1 lentelėje nurodyta išsami informacija, įskaitant su sandorio šalimis susijusią informaciją;

b)

priedo 2 lentelėje nurodyta informacija, įskaitant su dviejų sandorio šalių sudaryta išvestinių finansinių priemonių sutartimi susijusią informaciją.

2.   Taikant 1 dalį, sutarties sudarymas reiškia sandorio vykdymą, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB (4) 25 straipsnio 3 dalyje.

3.   Kai abiejų sandorio šalių vardu teikiamas vienas pranešimas, jame pateikiama priedo 1 lentelėje išdėstyta informacija, susijusi su kiekviena sandorio šalimi. Priedo 2 lentelėje išdėstyta informacija pateikiama tik kartą.

4.   Kai abiejų sandorio šalių vardu teikiamas vienas pranešimas, jame nurodomas šis faktas, kaip nustatyta priedo 1 lentelės 9 lauke.

5.   Kai sutarties duomenis sandorių duomenų saugyklai teikia viena sandorio šalis kitos sandorio šalies vardu arba kai apie sutartį sandorių duomenų saugyklai praneša trečiasis subjektas vienos ar abiejų sandorio šalių vardu, pateikiama visa išsami informacija, kuri būtų buvusi pateikta, jei apie sutartis sandorių duomenų saugyklai būtų atskirai pranešusi kiekviena sandorio šalis.

6.   Kai išvestinių finansinių priemonių sutartis turi požymių, būdingų daugiau nei vienam pagrindiniam turtui, kaip nurodyta priedo 2 lentelėje, pranešime nurodoma turto klasė, į kurią sutartis labiausiai panaši – dėl to sandorio šalys susitaria prieš siunčiant pranešimą sandorių duomenų saugyklai.

2 straipsnis

Sandoriai, kurių tarpuskaita atlikta

1.   Kai esamos sutarties tarpuskaitą vėliau atlieka pagrindinė sandorio šalis, apie tarpuskaitą pranešama kaip apie esamos sutarties pakeitimą.

2.   Kai sutartis sudaroma prekybos vietoje ir jos tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis tokiu būdu, kad sandorio šalis nežino kitos sandorio šalies tapatybės, pranešimą teikianti sandorio šalis kaip kitą sandorio šalį nurodo pagrindinę sandorio šalį.

3 straipsnis

Pozicijų duomenų teikimas

1.   Duomenys apie įkaitą, kurių reikalaujama pagal priedo 1 lentelę, apima duomenis apie visus pateiktus įkaitus.

2.   Jei sandorio šalis netaiko užtikrinimo kiekvieno sandorio lygmeniu, sandorio šalys pateikia sandorių duomenų saugyklai informaciją apie portfelio lygmeniu pateiktą įkaitą.

3.   Kai informacija apie įkaitą, susijusį su sutartimi, pateikiama portfelio lygmeniu, pranešimą teikianti sandorio šalis nurodo sandorių duomenų saugyklai kodą, pagal kurį identifikuojamas kitai sandorio šaliai pateikto įkaito, susijusio su sutartimi, apie kurią teikiama informacija, portfelis.

4.   Ne finansų sandorio šalys, išskyrus nurodytąsias Reglamento (ES) Nr. 648/2012 10 straipsnyje, neprivalo pateikti informacijos apie sutarčių, nurodytų priedo 1 lentelėje, įkaitą, vertinimą pagal rinkos kainą ar vertinimą pagal modelį.

5.   Informaciją apie sutarčių, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, vertinimą pagal rinkos kainą pateikia tik pagrindinė sandorio šalis.

4 straipsnis

Pranešimų žurnalas

Sandorių duomenų saugyklose registruojamų duomenų pakeitimai saugomi žurnale, kuriame nurodomas pakeitimo paprašęs asmuo ar asmenys, įskaitant pačią sandorių duomenų saugyklą, jei taikoma, taip pat nurodoma tokio pakeitimo priežastis arba priežastys, data ir laiko žyma, pateikiamas aiškus pakeitimų aprašymas, įskaitant seną ir naują atitinkamų duomenų turinį, kaip išdėstyta priedo 2 lentelės 58 ir 59 duomenų laukuose.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)  OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

(3)  OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

(4)  OL L 145, 2004 4 30, p. 1.


PRIEDAS

Išsami informacija, kurią reikia pateikti sandorių duomenų saugykloms

1   lentelė

Sandorio šalies duomenys

 

Laukas

Išsami informacija, kurią reikia pateikti

Sutarties šalys

1

Pranešimo laiko žyma

Pranešimo pateikimo sandorių duomenų saugyklai data ir laikas.

2

Sandorio šalies identifikavimo duomenys

Unikalus kodas, pagal kurį identifikuojama pranešimą teikianti sandorio šalis.

Fizinio asmens atveju naudojamas kliento kodas.

3

Kitos sandorio šalies identifikavimo duomenys

Unikalus kodas, pagal kurį identifikuojama kita sandorio šalis. Šis laukas pildomas iš pranešimą teikiančios sandorio šalies pozicijos. Fizinio asmens atveju naudojamas kliento kodas.

4

Sandorio šalies pavadinimas

Pranešimą teikiančios sandorio šalies įmonės pavadinimas.

Šį lauką galima palikti tuščią, jei sandorio šalies identifikavimo duomenys jau apima šią informaciją.

5

Sandorio šalies įsisteigimo vieta

Informacija apie registruotąją buveinę, įskaitant pranešimą teikiančios sandorio šalies visą adresą, miestą ir šalį.

Šį lauką galima palikti tuščią, jei sandorio šalies identifikavimo duomenys jau apima šią informaciją.

6

Sandorio šalies įmonių sektorius

Pranešimą teikiančios sandorio šalies veiklos pobūdis (bankas, draudimo bendrovė, kt.).

Šį lauką galima palikti tuščią, jei sandorio šalies identifikavimo duomenys jau apima šią informaciją.

7

Finansinis arba nefinansinis sandorio šalies pobūdis

Nurodyti, ar pranešimą teikianti sandorio šalis yra finansų sandorio šalis, ar ne finansų sandorio šalis pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 8 ir 9 punktus

8

Maklerio identifikavimo duomenys

Jei makleris veikia kaip pranešimą teikiančios sandorio šalies tarpininkas ir netampa sandorio šalimi, pranešimą teikianti sandorio šalis nurodo šio maklerio unikalų kodą. Fizinio asmens atveju naudojamas kliento kodas.

9

Pranešimą teikiančio subjekto identifikavimo duomenys

Jei pranešimą teikianti sandorio šalis teikti pranešimą pavedė trečiajai šaliai arba kitai sandorio šaliai, šiame lauke turi būti nurodomas to subjekto unikalus kodas. Priešingu atveju šis laukas paliekamas tuščias.

Fizinio asmens atveju naudojamas kliento kodas, suteiktas juridinio asmens, kurio paslaugomis tam tikra sandorio šalis naudojasi sandoriui įvykdyti.

10

Tarpuskaitos nario identifikavimo duomenys

Jei pranešimą teikianti sandorio šalis nėra tarpuskaitos narė, šiame lauke nurodomas tarpuskaitos nario unikalus kodas. Fizinio asmens atveju naudojamas pagrindinės sandorio šalies suteiktas kliento kodas.

11

Naudos gavėjo identifikavimo duomenys

Šalis, kuriai taikomos teisės ir pareigos pagal sutartį. Kai sandoris vykdomas per tam tikrą struktūrą, kaip antai patikos fondą ar fondą, atstovaujantį naudos gavėjų grupei, kaip naudos gavėjas nurodoma ta struktūra. Jei sutarties naudos gavėjas nėra šios sutarties šalis, pranešimą teikianti sandorio šalis nurodo šio naudos gavėjo unikalų kodą arba fizinių asmenų atveju – kliento kodą, suteiktą juridinio asmens, kurio paslaugomis naudojasi fizinis asmuo.

12

Veiklos tipas

Nurodoma, ar pranešimą teikianti sandorio šalis sudarė sutartį savo sąskaita (savo vardu ar kliento vardu), ar kliento sąskaita ir jo vardu.

13

Sandorio šalies pobūdis

Nurodoma, ar sandorio šalis pirko, ar pardavė. Palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių sutarties atveju pirkėjas yra 1 sandorio dalies mokėtojas, pardavėjas – 2 dalies mokėtojas.

14

Sutartis su ne EEE sandorio šalimi

Nurodoma, ar kita sandorio šalis yra įsteigta ne EEE.

15

Tiesioginė sąsaja su komercine veikla ar iždo finansavimo veikla

Informacija apie tai, ar sutartį galima objektyviai vertinti kaip tiesiogiai susijusią su pranešimą teikiančios sandorio šalies komercine ar iždo finansavimo veikla, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 10 straipsnio 3 dalyje.

Šis laukas paliekamas tuščias, jei pranešimą teikianti sandorio šalis yra finansų sandorio šalis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 8 punkte

16

Tarpuskaitos riba

Informacija apie tai, ar pranešimą teikianti sandorio šalis viršija tarpuskaitos ribą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 10 straipsnio 2 dalyje. Šis laukas paliekamas tuščias, jei pranešimą teikianti sandorio šalis yra finansų sandorio šalis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 8 punkte

17

Sutarties vertė pagal rinkos kainą

Sutarties vertė pagal rinkos kainą arba pagal modelį, kai taikoma, remiantis Reglamento (ES) Nr. 648/2012 11 straipsnio 2 dalimi.

18

Sutarties vertės pagal rinkos kainą valiuta

Valiuta, naudojama atliekant sutarties vertinimą pagal rinkos kainą arba pagal modelį, kai taikoma, remiantis Reglamento (ES) Nr. 648/2012 11 straipsnio 2 dalimi.

19

Vertinimo data

Naujausio vertinimo pagal rinkos kainą ar vertinimo pagal modelį data.

20

Vertinimo laikas

Naujausio vertinimo pagal rinkos kainą ar vertinimo pagal modelį laikas.

21

Vertinimo tipas

Nurodyti, ar vertinimas atliktas pagal rinkos kainą, ar pagal modelį.

22

Užtikrinimas įkaitu

Ar atliktas užtikrinimas įkaitu.

23

Įkaitas portfelio lygmeniu

Nurodoma, ar užtikrinimas įkaitu atliktas portfelio lygmeniu. Portfelis reiškia, kad įkaitas apskaičiuojamas remiantis grynosiomis pozicijomis, susidarančiomis dėl sutarčių rinkinio, o ne kiekvienam sandoriui.

24

Įkaito portfelio kodas

Jei apie įkaitą pranešama portfelio lygmeniu, portfelis turėtų būti identifikuojamas pagal unikalų kodą, kurį nustato pranešimą teikianti sandorio šalis.

25

Įkaito vertė

Pranešimą teikiančios sandorio šalies kitai sandorio šaliai pateikto įkaito vertė. Kai įkaitas pateikiamas portfelio lygmeniu, šiame lauke turėtų būti nurodyta visų to portfelio atžvilgiu pateiktų įkaitų vertė.

26

Įkaito vertės valiuta

Nurodyti valiutą, kuria išreikšta 25 lauke įrašyta įkaito vertė.


2   lentelė

Bendri duomenys

 

Laukas

Išsami informacija, kurią reikia pateikti

Taikomi išvestinių finansinių priemonių sutarčių tipai

 

2a skirsnis.

Sutarties tipas

 

Visos sutartys

1

Naudojama taksonomija

Sutartis identifikuojama naudojant produkto identifikatorių.

 

2

Produkto 1 tipo identifikavimo duomenys

Sutartis identifikuojama naudojant produkto identifikatorių.

 

3

Produkto 2 tipo identifikavimo duomenys

Sutartis identifikuojama naudojant produkto identifikatorių.

 

4

Pagrindinė priemonė

Pagrindinė priemonė identifikuojama naudojant unikalų šios priemonės identifikatorių. Krepšelių ar indeksų atveju, jei unikalaus identifikatoriaus nėra, nurodomas kitas to krepšelio ar indekso žymuo.

 

5

1 nominalioji valiuta

Nominaliosios sumos valiuta. Palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių sutarties atveju tai bus 1 sandorio dalies nominalioji valiuta.

 

6

2 nominalioji valiuta

Nominaliosios sumos valiuta. Palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių sutarties atveju tai bus 2 sandorio dalies nominalioji valiuta.

 

7

Pristatymo valiuta

Valiuta, kurią reikia pristatyti.

 

 

2b skirsnis.

Išsami informacija apie sandorį

 

Visos sutartys

8

Sandorio identifikavimo numeris

Europos lygiu sutartas unikalus sandorio identifikavimo numeris, kurį pateikia pranešimą teikianti sandorio šalis. Jei unikalaus sandorio identifikavimo numerio nėra, turėtų būti sugeneruojamas ir su kita sandorio šalimi suderinamas unikalus kodas.

 

9

Sandorio registracijos numeris

Unikalus identifikavimo numeris, kurį sandoriui suteikė pranešimą teikiantis subjektas arba trečioji šalis, jo vardu teikianti pranešimą.

 

10

Įvykdymo vieta

Įvykdymo vieta identifikuojama pagal unikalų šios vietos kodą. Jei sutartis sudaryta ne biržoje, būtina nurodyti, ar atitinkama priemone leidžiama prekiauti biržoje, bet prekiaujama ne biržoje, ar ja neleidžiama prekiauti biržoje ir prekiaujama ne biržoje.

 

11

Portfelio sumažinimas

Nurodoma, ar sutartis atsiranda dėl portfelio sumažinimo.

 

12

Kaina / norma

Kiekvienos išvestinės finansinės priemonės kaina, atėmus, kai taikoma, komisinį atlygį ir sukauptas palūkanas.

 

13

Kainos žymėjimas

Būdas, kuriuo išreikšta kaina.

 

14

Nominalioji suma

Pradinė sutarties vertė.

 

15

Kainos daugiklis

Finansinės priemonės vienetų viename prekybos lote skaičius; pavyzdžiui, vienos sutarties išvestinių finansinių priemonių skaičius.

 

16

Kiekis

Į pranešimą įtrauktų sutarčių skaičius, kai teikiama informacija apie daugiau nei vieną išvestinių finansinių priemonių sutartį.

 

17

Išankstinis mokėjimas

Bet kokio pranešimą teikiančios sandorio šalies atlikto ar gauto išankstinio mokėjimo suma.

 

18

Pristatymo tipas

Nurodoma, ar pagal sutartį atsiskaitoma fiziškai pristatant finansines priemones, ar pinigais.

 

19

Įvykdymo laiko žyma

Kaip apibrėžta 1 straipsnio 2 dalyje.

 

20

Įsigaliojimo data

Data, kai įsigalioja įsipareigojimai pagal sutartį.

 

21

Termino pabaigos data

Pradinė sutarties, apie kurią teikiama informacija, galiojimo pabaigos data. Šiame lauke neteikiama informacija apie pirmalaikį sutarties nutraukimą.

 

22

Užbaigimo data

Sutarties, apie kurią teikiama informacija, užbaigimo data. Jei sutampa su termino pabaigos data, šis laukas paliekamas tuščias.

 

23

Atsiskaitymo data

Pagrindinės priemonės atsiskaitymo data. Jei egzistuoja daugiau nei viena, galima naudoti daugiau laukų (pvz., 23A, 23B, 23C, ...)

 

24

Pagrindinio susitarimo tipas

Nuoroda į atitinkamo pagrindinio susitarimo pavadinimą, jei naudojamas sutartyje, apie kurią teikiama informacija (pvz., ISDA (Tarptautinė apsikeitimo sandorių ir išvestinių finansinių priemonių asociacija) pagrindinis susitarimas; pagrindinis elektros energijos pirkimo ir pardavimo susitarimas; tarptautinis ForEx pagrindinis susitarimas; Europos pagrindinis susitarimas ar bet koks vietos pagrindinis susitarimas).

 

25

Pagrindinio susitarimo versija

Nuoroda į pagrindinio susitarimo versijos, naudotos sandoryje, apie kurį teikiama informacija, metus, jei taikoma (pvz., 1992 m., 2002 m., …).

 

 

2c skirsnis.

Rizikos mažinimas / pranešimas

 

Visos sutartys

26

Patvirtinimo laiko žyma

Patvirtinimo data ir laikas, kaip apibrėžta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 149/2013 (1), nurodant laiko zoną, kurioje suteiktas patvirtinimas.

 

27

Patvirtinimo būdas

Ar sutartis patvirtinta elektroniškai, patvirtinta neelektroniškai ar tebėra nepatvirtinta.

 

 

2d skirsnis.

Tarpuskaita

 

Visos sutartys

28

Tarpuskaitos prievolė

Nurodoma, ar sutarčiai, apie kurią teikiama informacija, taikoma tarpuskaitos prievolė pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012.

 

29

Tarpuskaita atlikta

Nurodoma, ar atlikta tarpuskaita.

 

30

Tarpuskaitos laiko žyma

Tarpuskaitos atlikimo laikas ir data.

 

31

Pagrindinė sandorio šalis

Jei sutarties tarpuskaita atlikta, unikalus pagrindinės sandorio šalies, kuri atliko sutarties tarpuskaitą, kodas.

 

32

Grupės vidaus sandoris

Nurodoma, ar sutartis sudaryta kaip grupės vidaus sandoris, apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 648/2012 3 straipsnyje.

 

 

2e skirsnis.

Palūkanų normos

Jei pateiktas UPI ir jis apima visą toliau nurodytą informaciją, šios informacijos pateikti nereikalaujama.

Palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės

33

1 sandorio dalies fiksuotoji norma

Nurodoma naudota 1 sandorio dalies fiksuotoji norma, jei taikoma.

 

34

2 sandorio dalies fiksuotoji norma

Nurodoma naudota 2 sandorio dalies fiksuotoji norma, jei taikoma.

 

35

Fiksuotosios normos dienų skaičius

Atitinkamo fiksuotosios normos mokėtojo skaičiavimo laikotarpio faktinis dienų skaičius, jei taikoma.

 

36

Fiksuotosios sandorio dalies mokėjimo dažnumas

Fiksuotosios normos sandorio dalies mokėjimų dažnumas, jei taikoma.

 

37

Kintamosios normos mokėjimo dažnumas

Kintamosios normos sandorio dalies mokėjimų dažnumas, jei taikoma.

 

38

Kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas

Kintamosios normos sandorio dalies perskaičiavimo dažnumas, jei taikoma.

 

39

1 sandorio dalies kintamoji norma

Nurodomos naudojamos palūkanų normos, perskaičiuojamos iš anksto nustatytais intervalais, darant nuorodą į rinkos pagrindinę normą, jei taikoma.

 

40

2 sandorio dalies kintamoji norma

Nurodomos naudojamos palūkanų normos, perskaičiuojamos iš anksto nustatytais intervalais, darant nuorodą į rinkos pagrindinę normą, jei taikoma.

 

 

2f skirsnis.

Valiutų keitimas

Jei pateiktas UPI ir jis apima visą toliau nurodytą informaciją, šios informacijos pateikti nereikalaujama.

Valiutos išvestinės finansinės priemonės

41

2 valiuta

Kita valiuta, jei skiriasi nuo pristatymo valiutos.

 

42

1 valiutos kursas

Sutartinis valiutų keitimo kursas.

 

43

Išankstinis valiutos kursas

Išankstinis valiutos kursas vertės datą.

 

44

Valiutos kurso pagrindas

Valiutos keitimo pagrindinės valiutos.

 

 

2g skirsnis.

Biržos prekės

Jei pateiktas UPI ir jis apima visą toliau nurodytą informaciją, šios informacijos pateikti nereikalaujama, nebent informacija turi būti pateikta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1227/2011  (2).

Biržos prekių išvestinės finansinės priemonės

 

Bendroji informacija

 

 

45

Biržos prekių kategorijos

Nurodomas sutarties pagrindinės biržos prekės tipas.

 

46

Išsami informacija apie biržos prekes

Išsami informacija apie tam tikrą biržos prekę, nepateikta 45 lauke.

 

 

Energija

Informacija, kuri turi būti pateikta pagal Reglamentą (ES) Nr. 1227/2011, jei taikoma.

 

47

Pristatymo vieta arba zona

Rinkos zonos (-ų) pristatymo vieta (-os).

 

48

Sujungimo taškas

Transportavimo sutarties sienos (-ų) kirtimo punkto (-ų) identifikavimas.

 

49

Apkrovos tipas

Kartojamas skirsnis nuo 50 iki 54 lauko, skirtas produkto pristatymo pobūdžiui, kuris atitinka dienos pristatymo laikotarpius, identifikuoti.

 

50

Pristatymo pradžios data ir laikas

Pristatymo pradžios data ir laikas.

 

51

Pristatymo pabaigos data ir laikas

Pristatymo pabaigos data ir laikas.

 

52

Sutartyje nustatytas pajėgumas

Kiekis per pristatymo laiko intervalą.

 

53

Kiekio vienetas

Dieninis ar valandinis kiekis, išreikštas MWh arba kWh/d, atsižvelgiant į pagrindinę biržos prekę.

 

54

Kaina už kiekį per laiko intervalą

Jei taikoma, kaina už kiekį per laiko intervalą.

 

 

2h skirsnis.

Pasirinkimo sandoriai

Jei pateiktas UPI ir jis apima visą toliau nurodytą informaciją, šios informacijos pateikti nereikalaujama.

Sutartys, kuriose numatytas pasirinkimo sandoris

55

Pasirinkimo sandorio tipas

Nurodoma, ar sutartis yra pasirinkimo pirkti ar pasirinkimo parduoti sandoris.

 

56

Pasirinkimo sandorio stilius (vykdymas)

Nurodoma, ar pasirinkimo sandorį galima įvykdyti tik fiksuotą datą (europietiškas ir Azijos stiliaus), kelias iš anksto nustatytas datas (Bermudų) ar bet kuriuo metu sandorio galiojimo laikotarpiu (amerikietiškas).

 

57

Iš anksto nustatyta kaina (viršutinė / apatinė riba)

Pasirinkimo sandorio iš anksto nustatyta kaina.

 

 

2i skirsnis.

Pranešimo pakeitimai

 

Visos sutartys

58

Veiksmo tipas

Ar pranešime pateikta informacija apie:

išvestinių finansinių priemonių sutartį ar po sandorio įvykusį įvykį ir ta informacija pateikiama pirmą kartą – tokiu atveju ji bus nurodoma kaip „nauja“;

išvestinių finansinių priemonių sutarties, apie kurią pranešta anksčiau, duomenų pakeitimą – tokiu atveju ji bus nurodoma kaip „pakeitimas“;

klaidingai pateikto pranešimo panaikinimą – tokiu atveju ji bus nurodoma kaip „klaida“;

esamos sutarties užbaigimą – tokiu atveju ji bus nurodoma kaip „panaikinimas“;

sutarties, apie kurią pranešta, sumažinimą – tokiu atveju ji bus nurodoma kaip „sumažinimas“;

sutarties vertinimo atnaujinimą – tokiu atveju ji bus nurodoma kaip „vertinimo atnaujinimas“;

bet kokį kitą pranešimo pakeitimą – tokiu atveju ji bus nurodoma kaip „kita“.

 

59

Išsami informacija apie veiksmo tipą

Kai 58 lauke nurodomas variantas „kita“, šiame lauke turėtų būti pateikiama išsami informacija apie tokį pakeitimą.

 


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 11.

(2)  OL L 326, 2011 12 8, p. 1.


23.2.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 52/11


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 149/2013

2012 m. gruodžio 19 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl netiesioginės tarpuskaitos susitarimų, tarpuskaitos prievolės, viešo registro, galimybės naudotis prekybos vietos paslaugomis, ne finansų sandorio šalių ir ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdų techninių reguliavimo standartų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos Centrinio Banko nuomonę (1),

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (2), ypač į jo 4 straipsnio 4 dalį, 5 straipsnio 1 dalį, 6 straipsnio 4 dalį, 8 straipsnio 5 dalį, 10 straipsnio 4 dalį ir 11 straipsnio 14 dalį,

kadangi:

(1)

reikėtų nustatyti taisyklių, taikytinų tarpuskaitos prievolei, jos taikymui, galimoms išimtims ir rizikos mažinimo būdams, nustatytiniems, kai tarpuskaita su pagrindine sandorio šalimi neįmanoma, sistemą. Siekiant užtikrinti šių nuostatų, kurios turėtų įsigalioti vienu metu, tarpusavio nuoseklumą ir sudaryti geresnes sąlygas suinteresuotosioms šalims, visų pirma toms šalims, kurioms taikomos prievolės, visapusiškai šias nuostatas apžvelgti ir veiksmingai su jomis susipažinti, pageidautina daugumą techninių reguliavimo standartų, kurių reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 II antraštinę dalį, pateikti viename reglamente;

(2)

kalbant apie ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkos pasaulinį mastą, šiuo reglamentu turėtų būti atsižvelgiama į atitinkamas tarptautiniu mastu suderintas gaires ir rekomendacijas dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkos reformų ir privalomos tarpuskaitos, taip pat kitų jurisdikcijų parengtas susijusias taisykles. Visų pirma tarpuskaitos prievolės nustatymo sistema atsižvelgiama į Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos paskelbtus privalomos tarpuskaitos reikalavimus. Taip bus kuo labiau remiama konvergencija su kitose jurisdikcijose taikomu metodu;

(3)

siekiant aiškiai nustatyti ribotą skaičių sąvokų, susijusių su Reglamentu (ES) Nr. 648/2012, ir išsamiai nurodyti šiam techniniam standartui parengti būtinas technines sąlygas, reikėtų apibrėžti keletą terminų;

(4)

dėl netiesioginės tarpuskaitos susitarimų pagrindinei sandorio šaliai, tarpuskaitos nariui, klientui arba netiesioginiam klientui neturėtų kilti papildomos sandorio šalies rizikos, o netiesioginio kliento turtui ir pozicijoms turėtų būti suteikiama deramo lygio apsauga. Todėl labai svarbu, kad visų rūšių netiesioginės tarpuskaitos susitarimai atitiktų būtinąsias sąlygas jų saugumui užtikrinti. Dėl šios priežasties netiesioginės tarpuskaitos susitarimus sudariusioms šalims taikomi konkretūs įsipareigojimai. Tokių susitarimų taikymo sritis apima ne vien netiesioginių klientų ir tarpuskaitos nario kliento, teikiančio netiesioginės tarpuskaitos paslaugas, sutartinius santykius;

(5)

Reglamentu (ES) Nr. 648/2012 reikalaujama, kad pagrindinė sandorio šalis būtų paskirtąja sistema pagal 1998 m. gegužės 19 d. Direktyvą 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (3). Vadinasi, pagrindinių sandorio šalių tarpuskaitos nariai turėtų atitikti sistemos dalyvio kriterijus pagal tą direktyvą. Todėl siekiant netiesioginiams klientams užtikrinti tokio paties lygio apsaugą, kaip teikiama klientams pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, būtina užtikrinti, kad netiesioginės tarpuskaitos paslaugas galėtų teikti tie klientai, kurie yra kredito įstaigos, investicinės įmonės arba lygiavertės trečiosios šalies kredito įstaigos arba investicinės įmonės;

(6)

netiesioginės tarpuskaitos susitarimus reikėtų nustatyti taip, kad netiesioginiams klientams būtų užtikrinta galimybė gauti tokio paties lygio apsaugą, kaip įsipareigojimų neįvykdymo atveju teikiama tiesioginiams klientams. Tarpuskaitos nariui, kuris padeda vykdyti netiesioginės tarpuskaitos susitarimą, neįvykdžius įsipareigojimų, pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 39 ir 48 straipsniuose nustatytus perkeliamumo reikalavimus netiesioginių klientų pozicijos turėtų būti perduodamos alternatyviam tarpuskaitos nariui kartu su klientų pozicijomis. Be to, pagal netiesioginės tarpuskaitos susitarimus turėtų būti taikomos tinkamos apsaugos nuo klientų įsipareigojimų nevykdymo priemonės, kuriomis turėtų būti palaikomas netiesioginių klientų pozicijų perdavimas alternatyviam tarpuskaitos paslaugų teikėjui;

(7)

kadangi dėl netiesioginės tarpuskaitos susitarimų gali kilti specifinė rizika, visos netiesioginės tarpuskaitos susitarimo šalys, įskaitant tarpuskaitos narius ir pagrindines sandorio šalis, turėtų reguliariai nustatyti, stebėti ir valdyti visą dėl susitarimo atsirandančią reikšmingą riziką. Šiuo atžvilgiu ypač svarbu, kad klientai, teikiantys netiesioginės tarpuskaitos paslaugas, ir šias paslaugas padedantys teikti tarpuskaitos nariai tinkamai keistųsi informacija. Tarpuskaitos nariai turėtų naudotis klientų suteikta informacija tik rizikos valdymo tikslais ir užkirsti kelią netinkamam neskelbtinos komercinės informacijos naudojimui, taip pat ir tokiomis priemonėmis, kaip finansų įstaigos įvairių skyrių veiksmingas atskyrimas, kuriuo siekiama išvengti interesų konfliktų;

(8)

kompetentinga institucija, pagrindinei sandorio šaliai suteikusi leidimą atlikti tam tikros klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitą, apie tokio leidimo suteikimą turi pranešti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI). Šiame pranešime turėtų būti pateikiama išsamios informacijos, reikalingos EVPRI, kad ji galėtų atlikti įvertinimą, įskaitant informaciją apie atitinkamos klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių likvidumą ir kiekį. Nors informaciją Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai teikia kompetentinga institucija, pradinę reikalingą informaciją kompetentingai institucijai pateikia leidimo paprašiusi pagrindinė sandorio šalis, o kompetentinga institucija šią informaciją gali papildyti;

(9)

kadangi ne visais atvejais gali būti prieinama visa informacija, kurią reikia pateikti kompetentingos institucijos EVPRI teikiamame pranešime dėl tarpuskaitos prievolės, ypač informacija apie naujus produktus, reikėtų pateikti turimus apytikrius apskaičiavimus, aiškiai nurodant daromas prielaidas. Pranešime taip pat reikėtų pateikti su sandorio šalimis susijusios informacijos, kaip antai sandorio šalių tipą ir numerį, etapus, kurių reikia tarpuskaitai su pagrindine sandorio šalimi pradėti, sandorio šalių teisinį ir veiklos pajėgumą arba jų rizikos valdymo sistemą, kad būtų sudarytos sąlygos EVPRI įvertinti aktyvių sandorio šalių gebėjimą laikytis tarpuskaitos prievolės nesutrikdant rinkos;

(10)

kompetentingos institucijos pranešime EVPRI turėtų būti pateikta informacijos apie standartizacijos lygį, likvidumą ir galimybę gauti kainodaros informaciją, kad būtų sudarytos sąlygos EVPRI įvertinti, ar tam tikros klasės ne biržos išvestinėms finansinėms priemonėms reikėtų taikyti tarpuskaitos prievolę. Atitinkamos klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių sąlygų ir veiklos procesų standartizacijos kriterijai rodo ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasės ekonominių sąlygų standartizaciją, kadangi tik standartizavus tokias ekonomines sąlygas galima standartizuoti sutarčių sąlygas ir veiklos procesus. Su likvidumu ir galimybe sužinoti kainą susijusius kriterijus EVPRI vertina taikydama kitus principus, nei šiuos kriterijus vertindama taikė kompetentinga institucija, suteikdama leidimą pagrindinei sandorio šaliai. Šiuo atžvilgiu likvidumas vertinamas taikant platesnį požiūrį ir skiriasi nuo likvidumo pradėjus taikyti tarpuskaitos prievolę. Visų pirma faktas, kad sutartis yra pakankamai likvidi, kad viena pagrindinė sandorio šalis galėtų atlikti jos tarpuskaitą, nebūtinai reiškia tai, kad šiai sutarčiai turėtų būti taikoma tarpuskaitos prievolė. EVPRI vertinimas neturėtų atkartoti arba dubliuoti kompetentingos institucijos jau atlikto patikrinimo;

(11)

kompetentingos institucijos teiktina informacija dėl tarpuskaitos prievolės turėtų sudaryti sąlygas EVPRI įvertinti galimybę gauti kainodaros informaciją. Šiuo atžvilgiu pagrindinei sandorio šaliai tam tikru metu suteikta galimybė gauti kainodaros informaciją nereiškia to, kad rinkos dalyviai galėtų gauti kainodaros informaciją ateityje. Todėl tai, kad pagrindinė sandorio šalis gali sužinoti reikalingą informaciją apie kainą, kad galėtų valdyti riziką, kylančią dėl konkrečios klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitos, savaime nereiškia to, kad šiai ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasei turėtų būti taikoma tarpuskaitos prievolė;

(12)

ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių klasių, kurioms taikoma tarpuskaitos prievolė, registre pateikiamos informacijos išsamumas priklauso nuo šios informacijos svarbumo nustatant kiekvienos klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis. Todėl informacijos apie skirtingų klasių ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis išsamumas registre gali būti nevienodas;

(13)

leidus keletui pagrindinių sandorio šalių naudotis prekybos vieta, dalyvių galimybės naudotis ta prekybos vieta galėtų padidėti, todėl bendras likvidumas išaugtų. Tokiomis aplinkybėmis būtina patikslinti likvidumo susiskaidymo prekybos vietoje sąvoką, jei dėl tokio susiskaidymo galėtų kilti grėsmė sklandžiam ir tinkamam tos finansinių priemonių klasės, dėl kurios teikiamas prašymas, rinkų veikimui;

(14)

vertindama prekybos vietą, kuria naudotis paprašė pagrindinė sandorio šalis, ir pagrindinę sandorio šalį, kompetentinga institucija turėtų atsižvelgti į esamus likvidumo susiskaidymo prekybos vietoje prevencijos mechanizmus;

(15)

likvidumo susiskaidymo prevencijos tikslu visi prekybos vietos dalyviai turėtų būti pajėgūs atlikti visų tarp jų vykdomų sandorių tarpuskaitą. Tačiau reikalavimas, kad visi esamos pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos nariai taip pat taptų ir bet kurios naujos pagrindinės sandorio šalies, aptarnaujančios tokią prekybos vietą, tarpuskaitos nariais, būtų neproporcingas. Kai yra subjektų, kurie yra abiejų pagrindinių sandorio šalių tarpuskaitos nariai, jie, norėdami apriboti likvidumo susiskaidymo riziką, gali palengvinti rinkos dalyvių, atskirai aptarnaujamų tų dviejų pagrindinių sandorio šalių, vykdomų sandorių perkėlimą ir tarpuskaitą. Vis dėlto svarbu, kad pagrindinės sandorio šalies prašymas leisti naudotis prekybos vieta nesuskaidytų likvidumo tokiu būdu, kuris padidintų esamai pagrindinei sandorio šaliai kylančią riziką;

(16)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 648/2012 8 straipsnio 4 dalimi, pagrindinės sandorio šalies prašymui leisti naudotis prekybos vieta patenkinti neturėtų reikėti sąveikos, taigi šiuo reglamentu neturėtų būti įpareigojama taikyti sąveikos kaip vienintelio būdo likvidumo susiskaidymo problemai spręsti. Tačiau šiuo reglamentu pagrindinei sandorio šaliai neturėtų būti draudžiama tokio susitarimo sudaryti savanoriškai, jei susiklosto būtinos sąlygos jam nustatyti;

(17)

siekdamos nustatyti, kurios ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartys yra objektyviai vertinamos kaip mažinančios tiesiogiai su komercine veikla ar iždo finansavimo veikla susijusią riziką, ne finansų sandorio šalys turėtų taikyti vieną iš šiame reglamente numatytų kriterijų, įskaitant apskaitos apibrėžtį, grindžiamą tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) taisyklėmis. Sandorio šalys gali taikyti apskaitos apibrėžtį net ir tais atvejais, kai netaiko TFAS taisyklių. Iš tų ne finansų sandorio šalių, kurios gali laikytis vietos apskaitos taisyklių, tikimasi, kad dauguma sutarčių, kurios pagal tokias vietos apskaitos taisykles priskiriamos prie rizikos draudimo sutarčių, atitiks šiame reglamente numatytą bendrą sutarčių, kuriomis mažinama tiesiogiai su komercine veikla ar iždo finansavimo veikla susijusi rizika, apibrėžtį;

(18)

kai kuriais atvejais gali būti neįmanoma apsidrausti nuo rizikos naudojant tiesiogiai susijusią išvestinės finansinės priemonės sutartį, t. y. sutartį, kurios pagrindinės finansinės priemonės ir atsiskaitymo data sutampa su draudžiamos rizikos pagrindinėmis finansinėmis priemonėmis ir atsiskaitymo data. Tokiu atveju ne finansų sandorio šalis gali naudoti netiesioginį rizikos draudimą, t. y. naudoti glaudžiai susijusią priemonę savo rizikai apdrausti, kaip antai priemonę, kurios pagrindinė finansinė priemonė yra kita, bet labai panaši ekonominės elgsenos atžvilgiu. Be to, tam tikros grupės ne finansų sandorio šalių, sudariusių ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis per vieną subjektą, kad apdraustų savo riziką visos grupės rizikos atžvilgiu, gali naudoti makrorizikos draudimą arba portfelio rizikos draudimą. Šis ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartimis numatomas makrorizikos, portfelio rizikos arba netiesioginis rizikos draudimas gali būti laikomas rizikos draudimu pagal šį reglamentą ir turėtų būti vertinamas pagal kriterijus, taikomus nustatant, kurios ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartys objektyviai mažina riziką;

(19)

rizika gali keistis bėgant laikui, tad siekiant prisitaikyti prie rizikos raidos, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis, pradžioje sudaryta su komercine veikla arba iždo finansavimo veikla susijusiai rizikai mažinti, gali tekti atsverti panaudojant papildomas ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis. Todėl riziką galima apdrausti derinant ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis, įskaitant kompensacines ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis, uždarančias tas ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis, kurios nebėra susijusios su rizika, susijusia su komercine veikla arba iždo finansavimo veikla;

(20)

tiesiogiai su komercine veikla arba iždo finansavimo veikla susijusios rizikos įvairovė yra labai didelė ir skirtinguose ekonomikos sektoriuose nevienoda. Su komercine veikla susijusi rizika paprastai yra susijusi su įmonės gamybos sąnaudomis, taip pat produktais ir paslaugomis, kuriuos ta įmonė parduoda ar teikia. Iždo finansavimo veikla paprastai yra susijusi su trumpalaikio ir ilgalaikio subjekto finansavimo valdymu, įskaitant jo skolos valdymą, ir būdais, kuriais subjektas investuoja uždirbamus arba turimus finansinius išteklius, įskaitant grynųjų pinigų valdymą. Tiek iždo finansavimo, tiek komercinei veiklai poveikį gali daryti bendrieji rizikos šaltiniai, kaip antai užsienio valiutos kurso, prekių kainų, infliacijos ar kredito rizika. Kadangi ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartys sudaromos konkrečiai rizikai apdrausti, analizuojant tiesiogiai su komercine veikla arba iždo finansavimo veikla susijusią riziką, reikėtų abiejų šių tipų riziką apibrėžti nuosekliai ir kartu. Be to, šių dviejų sąvokų atskyrimas galėtų turėti neplanuotų pasekmių, kadangi priklausomai nuo sektoriaus, kuriame veikia ne finansų sandorio šalys, konkreti draudžiama rizika būtų siejama su iždo finansavimo veikla arba su komercine veikla;

(21)

nors tarpuskaitos ribos turėtų būti nustatomos atsižvelgiant į susijusios rizikos svarbą visai sistemai, svarbu atsižvelgti ir į tai, kad apskaičiuojant tarpuskaitos ribas neatsižvelgiama į riziką mažinančias ne biržos išvestines finansines priemones ir kad taikant tarpuskaitos ribas leidžiama nesilaikyti principo taikyti tarpuskaitos prievolę toms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurios laikomos sudarytomis ne rizikos draudimo tikslu. Kalbant konkrečiau, tarpuskaitos ribų vertės turėtų būti periodiškai peržiūrimos ir priklausyti nuo ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių klasės. Ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasės, kurioms taikomos tarpuskaitos ribos, gali skirtis nuo ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasių, kurioms taikoma tarpuskaitos prievolė. Nustatant tarpuskaitos ribų vertes, turėtų būti tinkamai atsižvelgta į poreikį apibrėžti vieną rodiklį, rodantį ne biržos išvestinių finansinių priemonių kiekvienos sandorio šalies ir kiekvienos turto klasės grynųjų pozicijų ir pozicijų, kurioms kyla rizika, sumos svarbą visai sistemai. Be to, kadangi tarpuskaitos ribas naudoja ne finansų sandorio šalys, rodiklį įgyvendinti turėtų būti paprasta;

(22)

tarpuskaitos ribų vertė turėtų būti nustatoma atsižvelgiant į ne biržos išvestinių finansinių priemonių kiekvienos sandorio šalies ir kiekvienos turto klasės grynųjų pozicijų ir pozicijų, kurioms kyla rizika, sumos svarbą visai sistemai pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad šios grynosios pozicijos ir pozicijos, kurioms kyla rizika, skiriasi nuo visų sandorio šalių ir visų turto klasių grynosios pozicijos, kuriai kyla rizika. Be to, pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 šios grynosios pozicijos turėtų būti susumuotos, kad būtų galima nustatyti, kuriais duomenimis remtis nustatant tarpuskaitos ribas. Nustatant tarpuskaitos ribas, reikėtų remtis visa bendrąja suma, gauta sudėjus visas šias grynąsias pozicijas. Bendroji sąlyginė vertė, gauta atlikus šią sudėtį, turėtų būti taikoma kaip nuoroda nustatant tarpuskaitos ribas;

(23)

taip pat dėl ne finansų sandorio šalių vykdomos ne biržos išvestinių finansinių priemonių veiklos struktūros užskaitos mastai paprastai būna mažesni, nes ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartys yra vienakryptės. Todėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių kiekvienos sandorio šalies ir kiekvienos klasės grynųjų pozicijų ir pozicijų, kurioms kyla rizika, sumų skirtumas beveik prilygtų sutarčių bendrajai vertei. Dėl šios priežasties, taip pat siekiant paprastumo, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių bendroji vertė turėtų būti naudojama kaip pagrįstas dydžio, į kurį reikia atsižvelgti nustatant tarpuskaitos ribą, rodiklis;

(24)

atsižvelgiant į tai, kad tarpuskaitos ribos neviršijančios ne finansų sandorio šalys neprivalo savo ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių koreguoti pagal rinkos vertę, būtų neprotinga naudoti šį dydį tarpuskaitos riboms nustatyti, nes dėl to ne finansų sandorio šalims susidarytų sunki našta, neproporcinga rizikai, kurią siekiama sumažinti. Paprastas metodas, kuriam poveikio nedarytų išoriniai įvykiai, ne finansų sandorio šalims būtų vietoj to naudoti ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių sąlyginę vertę;

(25)

vienos iš verčių, nustatytų ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasei, viršijimas turėtų reikšti visų klasių tarpuskaitos ribos viršijimą, be to, atsižvelgiant į tai, kad apskaičiuojant tarpuskaitos ribą neatsižvelgiama į ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis, kuriomis mažinama rizika, tarpuskaitos ribos viršijimo pasekmės ne vien siejamos su tarpuskaitos prievole, bet apima ir rizikos mažinimo būdus, o dėl nesudėtingo daugumos ne finansų sandorio šalių pobūdžio metodas, taikomas atitinkamoms šioms šalims taikomoms prievolėms pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, turėtų būti paprastas;

(26)

ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurių tarpuskaita neatliekama, turėtų būti taikomi rizikos mažinimo būdai, kaip antai patvirtinimas laiku. Ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių patvirtinimas gali būti susijęs su vienu ar keliais pagrindiniais susitarimais, pagrindiniais patvirtinimo susitarimais ar kitomis standartinėmis sąlygomis. Patvirtinimas gali būti vykdomas elektroniniu būdu sudaryta sutartimi arba dokumentu, kurį pasirašo abi sandorio šalys;

(27)

siekiant užtikrinti sandorio sąlygų bendrą supratimą ir teisinį tikrumą, labai svarbu, kad sandorio šalys patvirtintų savo sandorių sąlygas kuo greičiau po sandorio įvykdymo, visų pirma tais atvejais, kai sandoris vykdomas arba apdorojamas elektroniniu būdu. Nestandartines ar sudėtingas ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis sudarančioms šalims visų pirma gali reikėti įdiegti priemones, kuriomis būtų užtikrintas reikalavimo laiku patvirtinti jų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis vykdymas. Įvedus patvirtinimą laiku taip pat būtų paspartintas atitinkamos rinkos praktikos šioje srityje atsiradimas;

(28)

dar labiau riziką mažina portfelių suderinimas, leidžiantis kiekvienai sandorio šaliai atlikti išsamią sandorių portfelio, kaip jį supranta kita sandorio šalis, peržiūrą, nes tai sudaro sąlygas nedelsiant nustatyti visus su pagrindinėmis sandorio sąlygomis susijusius nesusipratimus. Šios sąlygos turėtų apimti kiekvieno sandorio įvertinimą, be to, gali apimti kitus atitinkamus duomenis, kaip antai įsigaliojimo datą, numatytą išpirkimo datą, visas mokėjimo arba atsiskaitymo datas, sutarties sąlyginę vertę ir sandorio valiutą, pagrindinę finansinę priemonę, sandorio šalių poziciją, susitarimą dėl atsiskaitymo darbo dieną ir visas atitinkamas ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarties fiksuotąsias arba kintamąsias palūkanas;

(29)

atsižvelgiant į skirtingą rizikos pobūdį ir siekiant užtikrinti portfelių suderinimo, kaip rizikos mažinimo būdo, proporcingumą, suderinimo periodiškumas ir svarstomo portfelio dydis turėtų skirtis priklausomai nuo sandorio šalių pobūdžio. Griežtesni reikalavimai turėtų būti taikomi tiek finansų sandorio šalims, tiek tarpuskaitos ribas viršijančioms ne finansų sandorio šalims, o reikalavimas atlikti suderinimą rečiau turėtų būti taikomas neviršijančioms tarpuskaitos ribų ne finansų sandorio šalims nepriklausomai nuo to, kokiai kategorijai priklauso kita to sandorio šalis, kuriai taip pat naudos teiktų retesnis tos jos portfelio dalies suderinimas;

(30)

portfelių sumažinimas taip pat gali veiksmingai padėti mažinti riziką priklausomai nuo tokių veiksnių, kaip su sandorio šalimi bendro portfelio dydis, terminas, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių tikslas ir standartizacijos lygis. Finansų sandorio šalys ir ne finansų sandorio šalys, turinčios ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, portfelį, kai viršijamas šiame reglamente nustatytas lygis, turėtų nustatyti procedūras, pagal kurias būtų nagrinėjama galimybė pasinaudoti portfelių sumažinimu siekiant mažinti jų sandorio šalies kredito riziką;

(31)

ginčų sprendimu siekiama mažinti riziką, kylančią dėl sutarčių, kurių tarpuskaita nevykdoma centralizuotai. Sudarydamos ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartį, sandorio šalys turėtų susitarti dėl visų galimų susijusių ginčų sprendimo sistemos. Sistemoje turėtų būti nurodyti ginčų sprendimo būdai, kaip antai trečiųjų šalių arbitražas arba rinkos apklausos būdas. Tokia sistema siekiama išvengti neišspręstų ginčų aštrėjimo ir jų lemiamos papildomos rizikos sandorio šalims. Ginčai turėtų būti nustatomi, valdomi ir deramai atskleidžiami;

(32)

siekiant nurodyti rinkos sąlygas, trukdančias koreguoti pagal rinkos vertę, būtina nurodyti neaktyvias rinkas. Rinka gali būti neaktyvi dėl keleto priežasčių, įskaitant atvejus, kai nevyksta reguliarūs rinkos sandoriai įprastomis rinkos sąlygomis, kai įprastos rinkos sąlygos suprantamos taip pat kaip apskaitos srityje;

(33)

šis reglamentas taikomas tiek finansų sandorio šalims, tiek tarpuskaitos ribas viršijančioms ne finansų sandorio šalims ir yra parengtas atsižvelgiant į 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo (4), kurioje taip pat nustatomi reikalavimai, kurių reikia laikytis koregavimo pagal modelį atveju;

(34)

nors koregavimui pagal modelį naudojamas modelis gali būti kuriamas subjekto viduje arba nepriklausomų specialistų, siekiant tinkamos atskaitomybės, už to modelio patvirtinimą atsako direktorių valdyba arba tokios valdybos deleguotas komitetas;

(35)

kai pranešusios kompetentingoms institucijoms sandorio šalys grupės vidaus sandoriams netaiko reikalavimo nepasibaigus laikotarpiui, per kurį tokios kompetentingos institucijos gali pareikšti prieštaravimus, svarbu užtikrinti, kad kompetentingoms institucijoms būtų laiku pateikta tinkamos ir pakankamos informacijos, kad jos galėtų įvertinti, ar turėtų pareikšti prieštaravimą dėl reikalavimo netaikymo;

(36)

numatomą grupės vidaus ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių dydį, kiekį ir periodiškumą galima nustatyti remiantis sandorio šalių grupės vidaus sandorių praeities duomenimis, numatomu modeliu ir ateityje planuojama veikla;

(37)

kai sandorio šalys grupės vidaus sandoriams netaiko reikalavimo, jos turėtų viešai atskleisti informaciją, kad užtikrintų skaidrumą rinkos dalyvių ir potencialių kreditorių atžvilgiu. Visų pirma tai labai svarbu sandorio šalių potencialiems kreditoriams rizikos vertinimo tikslais. Atskleidus informaciją būtų užkirstas kelias klaidingam supratimui, kad ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaita vykdoma centralizuotai arba kad šioms sutartims taikomi rizikos mažinimo būdai, nors taip nėra;

(38)

siekiant laikytis patvirtinimo laiku termino, teks prisitaikyti ir, be kita ko, pakeisti rinkos praktiką ir patobulinti IT sistemas. Atsižvelgiant į tai, kad prisitaikymo prie termino laikymosi tempas gali skirtis priklausomai nuo ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorio šalių kategorijos ir turto klasės, nustačius progresines taikymo datas, kuriomis būtų atsižvelgta į šiuos skirtumus, būtų galima sutrumpinti patvirtinimo terminą toms sandorio šalims ir tiems produktams, kurių patvirtinimas gali būti parengtas greičiau;

(39)

pagal nustatytus portfelių suderinimo, portfelių sumažinimo ar ginčų sprendimo standartus sandorio šalims reikėtų nustatyti procedūras, politiką ir procesus bei pakeisti dokumentus, o tam prireiktų laiko. Atitinkamų reikalavimų įsigaliojimą reikėtų atidėti, kad sandorio šalys turėtų laiko imtis reikalingų veiksmų reikalavimams įvykdyti;

(40)

šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(41)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (5) 10 straipsnį EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl tų techninių reguliavimo standartų projektų, išnagrinėjo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė, įsteigta pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį, pateiktų savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   netiesioginis klientas– tarpuskaitos nario kliento klientas;

b)   netiesioginės tarpuskaitos susitarimai– visuma pagrindinės sandorio šalies, tarpuskaitos nario, tarpuskaitos nario kliento ir netiesioginio kliento sutartinių santykių, kuriais remdamasis tarpuskaitos nario klientas gali teikti tarpuskaitos paslaugas netiesioginiam klientui;

c)   patvirtinimas– dokumentai, kuriais išreiškiamas sandorio šalių susitarimas dėl visų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarties sąlygų.

II   SKYRIUS

NETIESIOGINĖS TARPUSKAITOS SUSITARIMAI

(Reglamento (ES) Nr. 648/2012 4 straipsnio 4 dalis)

2 straipsnis

Netiesioginės tarpuskaitos susitarimų struktūra

1.   Kai tarpuskaitos narys yra pasirengęs padėti vykdyti netiesioginę tarpuskaitą, visiems šio tarpuskaitos nario klientams leidžiama teikti netiesioginės tarpuskaitos paslaugas vienam ar keliems savo klientams, jeigu tas tarpuskaitos nario klientas yra veiklos leidimą turinti kredito įstaiga, investicinė įmonė arba lygiavertė trečiosios šalies kredito įstaiga arba investicinė įmonė.

2.   Dėl netiesioginės tarpuskaitos susitarimo sąlygų susitaria tarpuskaitos nario klientas ir netiesioginis klientas, prieš tai su tarpuskaitos nariu aptarę tuos aspektus, kurie gali turėti poveikį tarpuskaitos nario veiklai. Į susitarimą jie įtraukia klientui taikomus sutartinius reikalavimus vykdyti visus netiesioginio kliento įsipareigojimus tarpuskaitos nario atžvilgiu. Šie reikalavimai susiję tik su sandoriais, vykdomais laikantis netiesioginės tarpuskaitos susitarimo, kurio taikymo sritis aiškiai nurodoma suderintose sutartyse.

3 straipsnis

Pagrindinių sandorio šalių įsipareigojimai

1.   Netiesioginės tarpuskaitos susitarimams netaikoma pagrindinės sandorio šalies praktika, trukdanti sudaryti šiuos susitarimus pagrįstomis komercinėmis sąlygomis. Tarpuskaitos nario prašymu pagrindinė sandorio šalis atskirai registruoja duomenis ir tvarko apskaitą, kad kiekvienas klientas pagrindinės sandorio šalies sąskaitose galėtų atskirti savo turtą ir pozicijas nuo savo netiesioginių klientų vardu laikomo turto ir pozicijų.

2.   Pagrindinė sandorio šalis nustato, stebi ir valdo visą dėl netiesioginės tarpuskaitos susitarimų atsirandančią reikšmingą riziką, galinčią daryti poveikį pagrindinės sandorio šalies atsparumui.

4 straipsnis

Tarpuskaitos narių įsipareigojimai

1.   Tarpuskaitos narys, siūlantis padėti teikti netiesioginės tarpuskaitos paslaugas, tas paslaugas teikia pagrįstomis komercinėmis sąlygomis. Nedarant poveikio sutartinių susitarimų su atskirais klientais konfidencialumui, tarpuskaitos narys viešai atskleidžia bendrąsias sąlygas, kuriomis jis yra pasirengęs padėti teikti netiesioginės tarpuskaitos paslaugas. Šios sąlygos gali apimti būtinuosius veiklos reikalavimus, taikomus klientams, teikiantiems netiesioginės tarpuskaitos paslaugas.

2.   Padėdamas vykdyti netiesioginės tarpuskaitos susitarimus, tarpuskaitos narys pagal kliento nurodymą įgyvendina šiuos atskyrimo procesus:

a)

atskirai registruoja duomenis ir tvarko apskaitą, kad kiekvienas klientas tarpuskaitos nario sąskaitose galėtų atskirti savo turtą ir pozicijas nuo savo netiesioginių klientų vardu laikomo turto ir pozicijų,

b)

atskirai registruoja duomenis ir tvarko apskaitą, kad kiekvienas klientas tarpuskaitos nario sąskaitose galėtų atskirti netiesioginio kliento turtą ir pozicijas nuo kitų netiesioginių klientų vardu laikomo turto ir pozicijų.

3.   Reikalavimas atskirti turtą ir pozicijas tarpuskaitos nario sąskaitose yra įvykdytas, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 39 straipsnio 9 dalies sąlygos.

4.   Tarpuskaitos narys nustato patikimas procedūras, taikomas, kai klientas, teikiantis netiesioginės tarpuskaitos paslaugas, neįvykdo savo įsipareigojimų. Šios procedūros apima įgyvendinamą mechanizmą pozicijoms ir turtui perduoti alternatyviam klientui arba tarpuskaitos nariui, jei gaunamas netiesioginių klientų, kuriems daromas poveikis, sutikimas. Klientas arba tarpuskaitos narys neprivalo priimti šių pozicijų, jei nėra sudaręs išankstinio susitarimo jas priimti.

5.   Be to, tarpuskaitos narys užtikrina, kad pagal jo procedūras klientui neįvykdžius savo įsipareigojimų būtų numatomas skubus netiesioginių klientų ir tarpuskaitos nario turto ir pozicijų likvidavimas ir visų priklausančių sumų išmokėjimas netiesioginiams klientams.

6.   Tarpuskaitos narys nustato, stebi ir valdo visą riziką, atsirandančią dėl to, kad jis padeda vykdyti netiesioginės tarpuskaitos susitarimus, įskaitant informacijos, kurią klientai pateikė pagal 4 straipsnio 3 dalį, naudojimą. Tarpuskaitos narys nustato patikimas vidaus procedūras, kuriomis užkertamas kelias šią informaciją panaudoti komerciniais tikslais.

5 straipsnis

Klientų įsipareigojimai

1.   Klientas, teikiantis netiesioginės tarpuskaitos paslaugas, atskirai registruoja duomenis ir tvarko apskaitą, kad galėtų atskirti savo turtą ir pozicijas nuo savo netiesioginių klientų vardu laikomo turto ir pozicijų. Jis siūlo netiesioginiams klientams pasirinkti sąskaitų atskyrimo būdą iš variantų, aprašytų 4 straipsnio 2 dalyje, ir užtikrina, kad netiesioginiai klientai būtų visiškai informuoti apie riziką, susijusią su kiekvienu atskyrimo būdu. Informacija, kurią klientas teikia netiesioginiams klientams, apima informaciją apie pozicijų ir sąskaitų perdavimo alternatyviam klientui procesą.

2.   Klientas, teikiantis netiesioginės tarpuskaitos paslaugas, paprašo tarpuskaitos nario atidaryti atskirą pagrindinės sandorio šalies sąskaitą. Ši sąskaita naudojama išskirtinai jo netiesioginių klientų turtui ir pozicijoms laikyti.

3.   Klientas teikia tarpuskaitos nariui pakankamai informacijos, kad šis galėtų nustatyti, stebėti ir valdyti visą riziką, atsirandančią dėl to, kad jis padeda vykdyti netiesioginės tarpuskaitos susitarimus. Jei klientas neįvykdo įsipareigojimų, visa kliento turima informacija apie jo netiesioginius klientus nedelsiant pateikiama tarpuskaitos nariui.

III   SKYRIUS

EVPRI SKIRTAS PRANEŠIMAS DĖL TARPUSKAITOS PRIEVOLĖS

(Reglamento (ES) Nr. 648/2012 5 straipsnio 1 dalis)

6 straipsnis

Pranešime pateiktini duomenys

1.   Pranešime dėl tarpuskaitos prievolės pateikiama tokia informacija:

a)

ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių klasės identifikavimas;

b)

ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių identifikavimas ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių klasėje;

c)

kita informacija, pateiktina viešame registre pagal 8 straipsnį;

d)

visos papildomos savybės, pagal kurias ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartys ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių klasėje atskiriamos nuo tai klasei nepriklausančių ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių;

e)

atitinkamos klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių sutartinių sąlygų ir veiklos procesų standartizacijos lygio įrodymai;

f)

ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių klasės kiekio duomenys;

g)

ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių klasės likvidumo duomenys;

h)

įrodymai, kad rinkos dalyviai turi galimybę gauti teisingos, patikimos ir visuotinai pripažįstamos atitinkamos klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių kainodaros informacijos;

i)

tarpuskaitos prievolės poveikio rinkos dalyvių galimybei gauti kainodaros informacijos įrodymai.

2.   Siekiant sudaryti sąlygas įvertinti tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo datą ar datas, įskaitant laipsnišką jos taikymą ir sandorio šalių, kurioms ji taikoma, kategorijas, pranešime dėl tarpuskaitos prievolės pateikiama tokia informacija:

a)

duomenys, leidžiantys įvertinti ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių klasės numatomą kiekį, jei šiai klasei bus pradėta taikyti tarpuskaitos prievolė;

b)

įrodymai, kad pagrindinė sandorio šalis gali tvarkyti ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių klasės numatomą kiekį, jei šiai klasei bus pradėta taikyti tarpuskaitos prievolė, ir valdyti riziką, atsirandančią atliekant atitinkamos klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitą, įskaitant riziką dėl kliento arba netiesioginio kliento tarpuskaitos susitarimų;

c)

sandorio šalių, kurios veikia ir kurios, kaip numatoma, veiks atitinkamos klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių rinkoje, jei šiai klasei bus pradėta taikyti tarpuskaitos prievolė, rūšis ir skaičius;

d)

įvairių užduočių, kurias reikia įvykdyti siekiant pradėti tarpuskaitą su pagrindine sandorio šalimi, aprašymas, nustatant kiekvienos užduoties įvykdymo laiką;

e)

informacija apie atitinkamos klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių rinkoje veikiančių įvairių sandorio šalių rizikos valdymo, teisinius ir veiklos pajėgumus, jei šiai klasei bus pradėta taikyti tarpuskaitos prievolė.

3.   Apie kiekį ir likvidumą teikiami duomenys apima atitinkamos klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių ir tos klasės kiekvienos išvestinių finansinių priemonių sutarties atitinkamą rinkos informaciją, įskaitant praeities duomenis, dabartinius duomenis ir duomenis apie visus pokyčius, numatomus tuo atveju, jei šiai ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių klasei bus pradėta taikyti tarpuskaitos prievolė, įskaitant:

a)

sandorių skaičių;

b)

bendrą kiekį;

c)

bendrą atvirų pozicijų skaičių;

d)

atvirų užsakymų lygį, įskaitant vidutinį užsakymų skaičių ir vidutinį prašymų pateikti kainą skaičių;

e)

kainų skirtumo dydį;

f)

likvidumo priemones, taikomas nepalankiomis rinkos sąlygomis;

g)

likvidumo priemones, taikomas vykdant įsipareigojimų neįvykdymo procedūras.

4.   1 dalies e punkte nurodyta informacija, susijusi su atitinkamos klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių sutartinių sąlygų ir veiklos procesų standartizacijos lygiu, apima atitinkamos klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių ir tos klasės kiekvienos sutarties duomenis apie bent paskutinių dvylikos mėnesių dienos orientacinę kainą ir dienų, kurių orientacinė kaina laikoma patikima, skaičių per metus.

IV   SKYRIUS

KRITERIJAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS NUSTATOMOS NE BIRŽOS IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SUTARČIŲ KLASĖS, KURIOMS TAIKOMA TARPUSKAITOS PRIEVOLĖ

(Reglamento (ES) Nr. 648/2012 5 straipsnio 4 dalis)

7 straipsnis

EVPRI vertintini kriterijai

1.   Vertindama atitinkamos klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių sutartinių sąlygų ir veiklos procesų standartizacijos lygį, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija atsižvelgia į tai, ar:

a)

į atitinkamos klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių sutartines sąlygas įtraukti bendrieji teisės dokumentai, įskaitant pagrindinius užskaitos susitarimus, apibrėžtis, standartines sąlygas ir patvirtinimus, kuriais numatomos paprastai sandorio šalių naudojamos sutarties specifikacijos;

b)

tos atitinkamos klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių veiklos procesams taikomas automatinis apdorojimas po sandorio sudarymo ir gyvavimo ciklo įvykiai, kurie vienodai valdomi pagal sandorio šalių iš esmės suderintą tvarkaraštį.

2.   Vertindama atitinkamos klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių kiekį ir likvidumą, EVPRI atsižvelgia į:

a)

tai, ar pagrindinės sandorio šalies garantinės įmokos arba finansiniai reikalavimai būtų proporcingi rizikai, kurią ketinama sumažinti taikant tarpuskaitos prievolę;

b)

produkto rinkos dydžio ir gylio stabilumą bėgant laikui;

c)

tikimybę, kad tarpuskaitos nario įsipareigojimų neįvykdymo atveju rinkos sklaida išliks pakankama;

d)

sandorių skaičių ir vertę.

3.   Vertindama galimybę gauti teisingą, patikimą ir visuotinai pripažįstamą atitinkamos ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių klasės kainodaros informaciją, EVPRI atsižvelgia į tai, ar rinkos dalyviams pagrįstomis komercinėmis sąlygomis lengva gauti informacijos, reikalingos sutarčių, priklausančių atitinkamai ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių klasei, tiksliai kainai nustatyti, ir ar toliau bus paprasta šios informacijos gauti, jei atitinkamai ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių klasei bus pradėta taikyti tarpuskaitos prievolė.

V   SKYRIUS

VIEŠAS REGISTRAS

(Reglamento (ES) Nr. 648/2012 6 straipsnio 4 dalis)

8 straipsnis

EVPRI registrui pateiktini duomenys

1.   EVPRI viešame registre apie kiekvieną ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių klasę, kuriai taikoma tarpuskaitos prievolė, pateikiami tokie duomenys:

a)

ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių turto klasė;

b)

ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, priklausančių klasei, rūšis;

c)

klasei priklausančių ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių pagrindinės priemonės;

d)

jei pagrindinės priemonės yra finansinės priemonės, nurodoma, ar pagrindinė priemonė yra vienintelė finansinė priemonė, emitentas, indeksas ar portfelis;

e)

kitokių pagrindinių priemonių atveju nurodoma pagrindinės priemonės kategorija;

f)

klasei priklausančių ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių nominaliosios ir atsiskaitymo valiutos;

g)

klasei priklausančių ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių terminų intervalas;

h)

klasei priklausančių ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių atsiskaitymo sąlygos;

i)

klasei priklausančių ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių mokėjimo periodiškumo intervalas;

j)

atitinkamos klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių produktų identifikatorius;

k)

visos kitos savybės, pagal kurias ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių atitinkamoje klasėje vieną sutartį galima atskirti nuo kitos.

2.   Apie kiekvieną pagrindinę sandorio šalį, kuriai suteiktas leidimas arba kuri pripažinta vykdyti tarpuskaitos prievolę, EVPRI viešame registre pateikiami tokie duomenys:

a)

identifikacinis kodas pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1247/2012 (6) 3 straipsnį;

b)

visas pavadinimas;

c)

įsisteigimo valstybė;

d)

pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 22 straipsnį paskirta kompetentinga institucija.

3.   Apie tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo datas, įskaitant laipsnišką jos įgyvendinimą, EVPRI viešame registre pateikiama tokia informacija:

a)

nurodomos sandorio šalių, kurioms prievolė pradedama įgyvendinti laipsniškai, kategorijos;

b)

nurodomos visos kitos laipsniško prievolės įgyvendinimo sąlygos, būtinos pagal techninius reguliavimo standartus, priimtus pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 5 straipsnio 2 dalį.

4.   EVPRI viešame registre pateikiama nuoroda į techninius reguliavimo standartus, priimtus pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 5 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos nustatyta kiekviena tarpuskaitos prievolė.

5.   Apie pagrindinę sandorio šalį, apie kurią kompetentinga institucija pranešė EVPRI, EVPRI viešame registre pateikiama bent tokia informacija:

a)

pagrindinės sandorio šalies tapatybė;

b)

ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, apie kurias pranešta, turto klasė;

c)

ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių rūšis;

d)

pranešimo data;

e)

pranešimą pateikusios kompetentingos institucijos tapatybė.

VI   SKYRIUS

LIKVIDUMO SUSISKAIDYMAS

(Reglamento (ES) Nr. 648/2012 8 straipsnio 5 dalis)

9 straipsnis

Likvidumo susiskaidymo sąvokos patikslinimas

1.   Likvidumo susiskaidymu laikoma situacija, kai prekybos vietos dalyviai negali sudaryti sandorio su vienu ar daugiau kitų tos prekybos vietos dalyvių, nes neegzistuoja tarpuskaitos susitarimai, kuriais visi dalyviai galėtų naudotis.

2.   Atvejis, kai pagrindinė sandorio šalis naudojasi prekybos vieta, kurią jau aptarnauja kita pagrindinė sandorio šalis, nelaikomas sukeliančiu tos prekybos vietos likvidumo susiskaidymą, jeigu, neįpareigojant pirminės pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos narių tapti prašymą teikiančios pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos nariais, visi tos prekybos vietos dalyviai gali atlikti tarpuskaitą tiesiogiai arba netiesiogiai vienu iš šių būdų:

a)

per bent vieną bendrą pagrindinę sandorio šalį;

b)

pagal pagrindinių sandorio šalių nustatytus tarpuskaitos susitarimus.

3.   Susitarimai dėl 2 dalies a arba b punkte nurodytų sąlygų vykdymo nustatomi iki tol, kol prašymą teikianti pagrindinė sandorio šalis pradeda teikti tarpuskaitos paslaugas atitinkamai prekybos vietai.

4.   Galimybė naudotis bendra pagrindine sandorio šalimi, kaip nurodyta 2 dalies a punkte, gali būti nustatyta per du ar daugiau tarpuskaitos narių, du ar daugiau klientų arba per netiesioginės tarpuskaitos susitarimus.

5.   2 dalies b punkte nurodytuose tarpuskaitos susitarimuose gali būti numatytas sandorių, kuriuos vykdo tokie rinkos dalyviai, perdavimas kitų pagrindinių sandorio šalių tarpuskaitos nariams. Nors pagrindinės sandorio šalies galimybei naudotis prekybos vieta užtikrinti sąveika neturėtų būti reikalinga, siekiant vykdyti reikalavimą dėl galimybės naudotis bendrais tarpuskaitos susitarimais galima pasinaudoti sąveikos susitarimu, kurį suderino atitinkamos pagrindinės sandorio šalys ir patvirtino atitinkamos kompetentingos institucijos.

VII   SKYRIUS

NE FINANSŲ SANDORIO ŠALYS

10 straipsnis

(Reglamento (ES) Nr. 648/2012 10 straipsnio 4 dalies a punktas)

Kriterijai, taikomi nustatant, kuriomis ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartimis objektyviai mažinama rizika

1.   Ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis objektyviai vertinama kaip mažinanti tiesiogiai su ne finansų sandorio šalies arba jos grupės komercine veikla ar iždo finansavimo veikla susijusią riziką, kai pati viena arba kartu su kitomis išvestinių finansinių priemonių sutartimis tiesiogiai arba per glaudžiai susijusias priemones ji atitinka vieną iš šių kriterijų:

a)

ja draudžiama rizika, atsirandanti dėl turto, paslaugų, sąnaudų, produktų, prekių ar įsipareigojimų, kuriuos ne finansų sandorio šalis arba jos grupė turi, kuria, gamina, tvarko, teikia, perka, teikia rinkai, nuomoja, parduoda ar įgyja arba pagrįstai numato turėti, kurti, gaminti, tvarkyti, teikti, pirkti, teikti rinkai, nuomoti, parduoti ar įgyti vykdydama savo įprastinę ūkinę veiklą, galimo vertės pokyčio;

b)

ja draudžiama rizika, atsirandanti dėl galimo netiesioginio palūkanų normų, infliacijos, valiutų keitimo kursų ar kredito rizikos svyravimo poveikio a punkte nurodyto turto, paslaugų, sąnaudų, produktų, prekių ar įsipareigojimų vertei;

c)

ji laikoma rizikos draudimo sutartimi pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1606/2002 (7) 3 straipsnį.

11 straipsnis

(Reglamento (ES) Nr. 648/2012 10 straipsnio 4 dalies b punktas)

Tarpuskaitos ribos

Vykdant tarpuskaitos prievolę tarpuskaitos ribų vertės yra:

a)

ne biržos kredito išvestinių finansinių priemonių sutarčių atveju – 1 mlrd. EUR bendros sąlyginės vertės;

b)

ne biržos akcijų išvestinių finansinių priemonių sutarčių atveju – 1 mlrd. EUR bendros sąlyginės vertės;

c)

ne biržos palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių sutarčių atveju – 3 mlrd. EUR bendros sąlyginės vertės;

d)

ne biržos valiutų išvestinių finansinių priemonių sutarčių atveju – 3 mlrd. EUR bendros sąlyginės vertės;

e)

ne biržos prekių išvestinių finansinių priemonių sutarčių ir kitų a–d punktuose nenurodytų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių atveju – 3 mlrd. EUR bendros sąlyginės vertės.

VIII   SKYRIUS

NE BIRŽOS IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SUTARČIŲ, KURIŲ TARPUSKAITOS PAGRINDINĖ SANDORIO ŠALIS NEATLIEKA, RIZIKOS MAŽINIMO BŪDAI

12 straipsnis

(Reglamento (ES) Nr. 648/2012 11 straipsnio 14 dalies a punktas)

Patvirtinimas laiku

1.   Ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis, kurią sudarė finansų sandorio šalys arba Reglamento (ES) Nr. 648/2012 10 straipsnyje nurodytos ne finansų sandorio šalys ir kurios tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, yra kuo greičiau patvirtinama, kai įmanoma, elektroninėmis priemonėmis ne vėliau kaip iki:

a)

antros darbo dienos pabaigos po ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarties įvykdymo datos tais atvejais, kai tai yra kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai ir palūkanų normų apsikeitimo sandoriai, sudaryti iki 2014 m. vasario 28 d. imtinai;

b)

darbo dienos pabaigos po ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarties įvykdymo datos tais atvejais, kai tai yra kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai ir palūkanų normų apsikeitimo sandoriai, sudaryti po 2014 m. vasario 28 d.;

c)

trečios darbo dienos pabaigos po išvestinių finansinių priemonių sutarties įvykdymo datos tais atvejais, kai tai yra akcijų apsikeitimo sandoriai, valiutų apsikeitimo sandoriai, biržos prekių apsikeitimo sandoriai ir visos kitos a punkte nenumatytos išvestinės finansinės priemonės, sudaryti iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. imtinai;

d)

antros darbo dienos pabaigos po išvestinių finansinių priemonių sutarties įvykdymo datos tais atvejais, kai tai yra akcijų apsikeitimo sandoriai, valiutų apsikeitimo sandoriai, biržos prekių apsikeitimo sandoriai ir visos kitos a punkte nenumatytos išvestinės finansinės priemonės, sudaryti po 2013 m. rugpjūčio 31 d., bet iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. imtinai;

e)

darbo dienos pabaigos po išvestinių finansinių priemonių sutarties įvykdymo datos tais atvejais, kai tai yra akcijų apsikeitimo sandoriai, valiutų apsikeitimo sandoriai, biržos prekių apsikeitimo sandoriai ir visos kitos a punkte nenumatytos išvestinės finansinės priemonės, sudaryti po 2014 m. rugpjūčio 31 d.

2.   Ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis, sudaryta su Reglamento (ES) Nr. 648/2012 10 straipsnyje nenurodyta ne finansų sandorio šalimi, yra kuo greičiau patvirtinama, kai įmanoma, elektroninėmis priemonėmis ne vėliau kaip iki:

a)

penktos darbo dienos pabaigos po ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarties įvykdymo datos tais atvejais, kai tai yra kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai ir palūkanų normų apsikeitimo sandoriai, sudaryti iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. imtinai;

b)

trečios darbo dienos pabaigos po ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarties įvykdymo datos tais atvejais, kai tai yra kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai ir palūkanų normų apsikeitimo sandoriai, sudaryti po 2013 m. rugpjūčio 31 d., bet iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. imtinai;

c)

antros darbo dienos pabaigos po ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarties įvykdymo datos tais atvejais, kai tai yra kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai ir palūkanų normų apsikeitimo sandoriai, sudaryti po 2014 m. rugpjūčio 31 d.;

d)

septintos darbo dienos pabaigos po išvestinių finansinių priemonių sutarties įvykdymo datos tais atvejais, kai tai yra akcijų apsikeitimo sandoriai, valiutų apsikeitimo sandoriai, biržos prekių apsikeitimo sandoriai ir visos kitos a punkte nenumatytos išvestinės finansinės priemonės, sudaryti iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. imtinai;

e)

ketvirtos darbo dienos pabaigos po išvestinių finansinių priemonių sutarties įvykdymo datos tais atvejais, kai tai yra akcijų apsikeitimo sandoriai, valiutų apsikeitimo sandoriai, biržos prekių apsikeitimo sandoriai ir visos kitos a punkte nenumatytos išvestinės finansinės priemonės, sudarytos po 2013 m. rugpjūčio 31 d., bet iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. imtinai;

f)

antros darbo dienos pabaigos po įvykdymo datos tais atvejais, kai tai yra akcijų apsikeitimo sandoriai, valiutų apsikeitimo sandoriai, biržos prekių apsikeitimo sandoriai ir visos kitos a punkte nenumatytos išvestinės finansinės priemonės, sudaryti po 2014 m. rugpjūčio 31 d.

3.   Kai 1 arba 2 dalyje nurodytas sandoris sudaromas po 16.00 val. vietos laiku arba kai viena sandorio šalis yra kitoje laiko zonoje ir dėl to negali pateikti patvirtinimo iki nurodyto termino, patvirtinimas pateikiamas kuo skubiau, bet ne vėliau kaip praėjus vienai darbo dienai po atitinkamai 1 arba 2 dalyje nustatyto termino.

4.   Finansų sandorio šalys nustato reikiamą procedūrą, pagal kurią vieną kartą per mėnesį kompetentingai institucijai, paskirtai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB (8) 48 straipsnį, teikiama ataskaita, kurioje nurodoma, kiek yra nepatvirtintų 1 ir 2 dalyse nurodytų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorių, kurių patvirtinimas vėluoja daugiau nei penkias darbo dienas.

13 straipsnis

(Reglamento (ES) Nr. 648/2012 11 straipsnio 14 dalies a punktas)

Portfelių suderinimas

1.   Ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarties finansų sandorio šalys ir ne finansų sandorio šalys raštu arba kitu lygiaverčiu elektroniniu būdu susitaria su kiekviena sandorio šalimi dėl susitarimų, pagal kuriuos suderinami portfeliai. Dėl to susitariama iki sudarant ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartį.

2.   Portfelių suderinimą vykdo ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių sandorio šalys viena su kita arba kompetentinga trečioji šalis, kurią deramai šiam tikslui įgaliojo sandorio šalis. Portfelių suderinimas apima pagrindines prekybos sąlygas, būdingas kiekvienai konkrečiai ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčiai, ir bent kiekvienos sutarties vertės įvertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 11 straipsnio 2 dalį.

3.   Siekiant kuo anksčiau nustatyti visus ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarties, įskaitant jos įvertinimą, esminių sąlygų neatitikimus, portfelių suderinimas atliekamas:

a)

kai sandorį sudaro finansų sandorio šalis arba Reglamento (ES) Nr. 648/2012 10 straipsnyje nurodyta ne finansų sandorio šalis:

i)

kiekvieną darbo dieną, kai sandorio šalys turi 500 arba daugiau neužbaigtų tarpusavio ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių;

ii)

vieną kartą per savaitę, kai sandorio šalys bet kuriuo savaitės metu turi nuo 51 iki 499 neužbaigtų tarpusavio ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių;

iii)

vieną kartą per ketvirtį, kai sandorio šalys bet kuriuo ketvirčio metu turi 50 arba mažiau neužbaigtų tarpusavio ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių;

b)

kai sandorį sudaro Reglamento (ES) Nr. 648/2012 10 straipsnyje nenurodyta ne finansų sandorio šalis:

i)

vieną kartą per ketvirtį, kai sandorio šalys bet kuriuo ketvirčio metu turi daugiau nei 100 neužbaigtų tarpusavio ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių;

ii)

vieną kartą per metus, kai sandorio šalys turi 100 arba mažiau neužbaigtų tarpusavio ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių.

14 straipsnis

(Reglamento (ES) Nr. 648/2012 11 straipsnio 14 dalies a punktas)

Portfelių sumažinimas

Finansų sandorio šalys ir ne finansų sandorio šalys, turinčios su sandorio šalimi 500 ar daugiau neužbaigtų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaita centralizuotai neatliekama, nustato procedūras, pagal kurias reguliariai, ne rečiau kaip du kartus per metus, nagrinėja galimybę pasinaudoti portfelių sumažinimu, kad sumažintų savo sandorio šalies kredito riziką, ir tokį portfelių sumažinimą įvykdo.

Finansų sandorio šalys ir ne finansų sandorio šalys užtikrina, kad yra pajėgios atitinkamai kompetentingai institucijai pateikti pagrįstą ir svarų paaiškinimą, kai nusprendžia, jog portfelių sumažinimas yra netikslingas.

15 straipsnis

(Reglamento (ES) Nr. 648/2012 11 straipsnio 14 dalies a punktas)

Ginčų sprendimas

1.   Sudarydamos ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis viena su kita finansų sandorio šalys ir ne finansų sandorio šalys susitaria dėl išsamių procedūrų ir procesų šiose srityse:

a)

ginčų, susijusių su sutarties pripažinimu arba įvertinimu bei sandorio šalių apsikeitimu įkaitais, nustatymas, registravimas ir stebėjimas. Pagal šias procedūras registruojamas bent laikotarpis, kurį neišspręstas ginčas tęsiasi, sandorio šalis ir ginčijama suma;

b)

ginčų sprendimas laiku, pagal specialų procesą sprendžiant tuos ginčus, kurie neišspręsti per penkias darbo dienas.

2.   Finansų sandorio šalys praneša kompetentingai institucijai, paskirtai pagal Direktyvos 2004/39/EB 48 straipsnį, apie visus sandorio šalių ginčus, susijusius su ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartimi, jos įvertinimu arba apsikeitimu įkaitais, kurių suma arba vertė viršija 15 mln. EUR ir kurie neišspręsti per bent 15 darbo dienų.

16 straipsnis

(Reglamento (ES) Nr. 648/2012 11 straipsnio 14 dalies b punktas)

Rinkos sąlygos, trukdančios koreguoti pagal rinkos vertę

1.   Laikoma, kad rinkos sąlygos, trukdančios koreguoti ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartį pagal rinkos vertę, susidarė tokiais atvejais:

a)

kai rinka neaktyvi;

b)

kai pagrįstų sąžiningų apskaičiavimų intervalas labai didelis ir neįmanoma pagrįstai įvertinti įvairių apskaičiavimų tikėtinumo.

2.   Ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarties rinka laikoma neaktyvia, kai siūlomos kainos neįmanoma sužinoti lengvai ir reguliariai, o pateikiamos kainos neatspindi faktinių reguliariai vykstančių rinkos sandorių įprastomis rinkos sąlygomis.

17 straipsnis

(Reglamento (ES) Nr. 648/2012 11 straipsnio 14 dalies b punktas)

Koregavimo pagal modelį taikymo kriterijai

Finansų sandorio šalys ir ne finansų sandorio šalys koregavimui pagal modelį turi parengusios modelį, kuris:

a)

apima visus veiksnius, kuriuos sandorio šalys svarstytų nustatydamos kainą, įskaitant kuo platesnį koregavimo pagal rinkos vertę informacijos naudojimą;

b)

yra suderintas su priimtina ekonomine finansinių priemonių kainodaros metodologija;

c)

yra kalibruotas, o jo tinkamumas išbandytas, naudojant visų žinomų tuometinių rinkos sandorių su ta pačia finansine priemone kainas, arba grindžiamas prieinamais žinomais rinkos duomenimis;

d)

yra nepriklausomai patikrintas ir stebimas kito skyriaus nei riziką prisiimantis skyrius;

e)

yra deramai įtvirtintas dokumentais ir tvirtinamas direktorių valdybos taip dažnai, kaip to reikia, po kiekvieno esminio pokyčio, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Modelio tvirtinimas gali būti perduotas komitetui.

18 straipsnis

(Reglamento (ES) Nr. 648/2012 11 straipsnio 14 dalies c punktas)

Kompetentingai institucijai teikiamame pranešime apie grupės vidaus sandorį nurodoma informacija

1.   Kompetentingai institucijai teikiama paraiška arba pranešimas apie grupės vidaus sandorio duomenis yra raštiški ir juose nurodoma tokia informacija:

a)

teisinės sandorio šalys, nurodant jų identifikacinius kodus pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1247/2012 3 straipsnį;

b)

sandorio šalių įmonių santykiai;

c)

informacija apie pagrindinę sutartį, pagal kurią nustatomi šalių santykiai;

d)

grupės vidaus sandorio kategorija, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 3 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies a–d punktuose;

e)

informacija apie sandorius, kuriems sandorio šalis siekia netaikyti reikalavimo, įskaitant:

i)

ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių turto klasę;

ii)

ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių rūšį;

iii)

pagrindinių priemonių rūšį;

iv)

nominaliąsias ir atsiskaitymo valiutas;

v)

sutarčių trukmės intervalą;

vi)

atsiskaitymo būdą;

vii)

numatomą ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių dydį, kiekį ir periodiškumą per metus.

2.   Teikdama savo paraišką arba pranešimą atitinkamai kompetentingai institucijai, sandorio šalis taip pat pateikia sąlygų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 648/2012 11 straipsnio 6–10 dalyse, įvykdymą patvirtinančios informacijos. Patvirtinamieji dokumentai apima rizikos valdymo procedūrų dokumentų kopijas, praeities sandorių informaciją ir šalių atitinkamų sutarčių kopijas bei gali apimti teisinę nuomonę, jei kompetentinga institucija jos paprašo.

19 straipsnis

(Reglamento (ES) Nr. 648/2012 11 straipsnio 14 dalies d punktas)

Informacija apie EVPRI skirtą pranešimą apie grupės vidaus sandorį

1.   Kompetentingos institucijos pranešimas apie grupės vidaus sandorio duomenis raštiškai teikiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai:

a)

per vieną mėnesį po pranešimo apie pranešimą pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 11 straipsnio 7 arba 9 dalį gavimo;

b)

per vieną mėnesį po sprendimo dėl kompetentingos institucijos sprendimo pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 11 straipsnio 6, 8 arba 10 dalį pateikimo sandorio šaliai.

2.   EVPRI skirtame pranešime nurodoma:

a)

18 straipsnyje nustatyta informacija;

b)

ar sprendimas teigiamas, ar neigiamas;

c)

teigiamo sprendimo atveju:

i)

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 11 straipsnio atitinkamai 6, 7, 8, 9 arba 10 dalyje nustatytų sąlygų įvykdymą patvirtinančių argumentų santrauka;

ii)

ar pranešimo, susijusio su Reglamento (ES) Nr. 648/2012 11 straipsnio 6, 8 arba 10 dalimi, atžvilgiu reikalavimas netaikomas visiškai, ar iš dalies;

d)

neigiamo sprendimo atveju:

i)

nurodoma, kurios Reglamento (ES) Nr. 648/2012 11 straipsnio atitinkamai 6, 7, 8, 9 arba 10 dalyje nustatytos sąlygos yra neįvykdytos;

ii)

tokių sąlygų neįvykdymą patvirtinančių argumentų santrauka.

20 straipsnis

(Reglamento (ES) Nr. 648/2012 11 straipsnio 14 dalies d punktas)

Viešai skelbtina informacija apie reikalavimo netaikymą grupės vidaus sandoriui

Apie reikalavimo netaikymą grupės vidaus sandoriui viešai skelbtina ši informacija:

a)

teisinės sandorio šalys, nurodant jų identifikacinius kodus pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1247/2012 3 straipsnį;

b)

sandorio šalių santykiai;

c)

ar reikalavimas netaikomas visiškai, ar iš dalies;

d)

ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių sąlyginė bendra suma, kuriai netaikomas grupės vidaus sandorio reikalavimas.

21 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

13, 14 ir 15 straipsniai įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams po šio reglamento įsigaliojimo datos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)  OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

(3)  OL L 166, 1998 6 11, p. 45.

(4)  OL L 177, 2006 6 30, p. 201.

(5)  OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

(6)  OL L 352, 2012 12 21, p. 20.

(7)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(8)  OL L 145, 2004 4 30, p. 1.


23.2.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 52/25


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 150/2013

2012 m. gruodžio 19 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų yra papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, kuriuose išsamiai nustatomi sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateiktini duomenys

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos Centrinio Banko nuomonę (1),

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (2), visų pirma į jo 56 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

reikėtų nustatyti taisykles, kuriomis paaiškinama, kokią informaciją reikia pateikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI) sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje;

(2)

visi asmenys, teikiantys sandorių duomenų saugyklos registracijos paraišką, turėtų pateikti informacijos apie savo vidaus kontrolę ir valdymo organų nepriklausomumą, kad EVPRI galėtų įvertinti, ar įmonės valdymo struktūra užtikrina sandorių duomenų saugyklos nepriklausomumą ir ar ta struktūra ir jos ataskaitų teikimo tvarka yra tinkamos;

(3)

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, įsteigta 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) (3), yra atsakinga už sandorių duomenų saugyklų registraciją ir priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 VI antraštinę dalį. Kad EVPRI galėtų įvertinti būsimos sandorių duomenų saugyklos vyresniosios vadovybės gerą reputaciją, patirtį ir įgūdžius, paraišką teikianti sandorių duomenų saugykla turėtų pateikti atitinkamos informacijos tokiam įvertinimui atlikti;

(4)

paraišką teikianti sandorių duomenų saugykla turėtų pateikti EVPRI informacijos, iš kurios būtų matyti, kad ši saugykla nuolatos valdo finansinius išteklius, reikalingus jos funkcijoms atlikti, ir laikosi tinkamos veiklos tęstinumo tvarkos;

(5)

tačiau tais atvejais, kai sandorių duomenų saugykla turi filialų, kurie nėra atskiri juridiniai asmenys, reikėtų atskirai pateikti informacijos apie filialus, kad EVPRI galėtų aiškiai nustatyti šių filialų vietą sandorių duomenų saugyklos organizacinėje struktūroje, įvertinti filialų vyresniosios vadovybės pajėgumą ir tinkamumą bei nustatyti, ar esami kontrolės mechanizmai, atitikties užtikrinimo ir kitos funkcijos yra pakankamai veiksmingi filialo rizikai nustatyti, įvertinti ir valdyti tinkamu būdu;

(6)

svarbu, kad pareiškėjas pateiktų EVPRI informacijos apie papildomas paslaugas arba kitas verslo linijas, kuriomis sandorių duomenų saugykla užsiima greta pagrindinės savo veiklos teikti ataskaitas apie išvestines finansines priemones, visų pirma greta svarbiausios pagrindinės veiklos teikti su reguliavimu susijusias ataskaitas;

(7)

kad EVPRI galėtų įvertinti paraišką teikiančios sandorių duomenų saugyklos technologinių sistemų tęstinumą ir sklandų veikimą, pareiškėjas turėtų pateikti EVPRI šių atitinkamų technologinių sistemų aprašymus ir nurodyti, kaip jos valdomos. Be to, pareiškėjas turėtų apibūdinti visus užsakomųjų paslaugų susitarimus, kurie susiję su jo teikiamomis paslaugomis;

(8)

sandorių duomenų saugyklų teikiamų paslaugų įkainiai rinkos dalyviams leidžia priimti informacija grindžiamus sprendimus, todėl jie turėtų būti nurodyti sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje;

(9)

atsižvelgiant į tai, kad rinkos dalyviai ir reguliavimo institucijos remiasi sandorių duomenų saugyklose saugomais duomenimis, sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje reikėtų aiškiai nurodyti griežtus veiklos ir duomenų saugojimo reikalavimus;

(10)

siekiant sudaryti sąlygas rinkos dalyviams priimti informacija grindžiamus sprendimus, sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje būtina nurodyti su sandorių duomenų saugyklų teikiamomis paslaugomis susijusius rizikos valdymo modelius;

(11)

siekiant užtikrinti neribotą prieigą prie sandorių duomenų saugyklos turimų duomenų, paslaugų teikėjams, kurie yra trečiosios šalys, suteikiama nediskriminacinė prieiga prie saugyklos saugomos informacijos su sąlyga, kad duomenis teikiantis subjektas ir atitinkamos sandorio šalys davė sutikimą. Todėl paraišką teikianti sandorių duomenų saugykla turėtų pateikti EVPRI informacijos apie savo prieigos suteikimo politiką ir procedūras;

(12)

kad galėtų veiksmingai vykdyti savo leidimų teikimo pareigas, EVPRI turėtų iš sandorių duomenų saugyklų, susijusių trečiųjų šalių ir trečiųjų šalių, kurioms sandorių duomenų saugyklos yra perdavusios veiklos funkcijas ir veiklą, gauti visą reikalingą informaciją. Ši informacija reikalinga registracijos paraiškai ir su ja pateiktiems dokumentams įvertinti arba tokiam vertinimui užbaigti;

(13)

šis reglamentas grindžiamas EVPRI Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(14)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10 straipsnį EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl tų techninių reguliavimo standartų projektų, išnagrinėjo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad EVPRI Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė, įsteigta pagal to reglamento 37 straipsnį, pateiktų savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1   SKYRIUS

REGISTRACIJA

1   SKIRSNIS

Bendrosios nuostatos

1 straipsnis

Identifikavimas, teisinis statusas ir išvestinių finansinių priemonių klasė

1.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje nurodoma pareiškėjo tapatybė ir jo planuojama veikla, kuri turi būti registruojama kaip sandorių duomenų saugyklos veikla.

2.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje visų pirma pateikiama ši informacija:

a)

pareiškėjo įmonės pavadinimas ir juridinis adresas Sąjungoje;

b)

išrašas iš atitinkamo prekybos arba teismų registro arba kitokios formos pareiškėjo steigimo vietos ir ūkinės veiklos srities patvirtintas įrodymas, kuris galioja paraiškos teikimo dieną;

c)

informacija apie išvestinių finansinių priemonių, kurių atžvilgiu pareiškėjas pageidauja būti įregistruotas, klases;

d)

įstatai ir tam tikrais atvejais kiti teisės aktais numatyti dokumentai, kuriuose nurodoma, kad pareiškėjas planuoja teikti sandorių duomenų saugyklos paslaugas;

e)

susirinkimo, kuriame valdyba patvirtino paraišką, protokolas;

f)

už atitikties užtikrinimą atsakingo (-ų) asmens (-ų) arba kitų darbuotojų, vertinančių pareiškėjo atitiktį, vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys;

g)

veiksmų programa, nurodant vietą, kurioje vykdoma pagrindinė ūkinė veikla;

h)

visų patronuojamųjų įmonių ir tam tikrais atvejais grupės struktūros identifikavimas;

i)

visos paslaugos, kurias pareiškėjas ketina teikti greta sandorių duomenų saugyklos funkcijų;

j)

visa informacija apie visas visų rūšių vykstančias teismines, administracines, arbitražo ar kitokias bylinėjimosi procedūras, kurių šalimi pareiškėjas gali būti, visų pirma su mokesčiais ir nemokumu susijusias procedūras bei procedūras, dėl kurių gali atsirasti reikšmingų finansinių arba su reputacija susijusių sąnaudų, arba visas jau pasibaigusias procedūras, kurios vis dar gali turėti esminį poveikį sandorių duomenų saugyklos sąnaudoms.

3.   EVPRI prašymu registracijos paraiškos nagrinėjimo metu pareiškėjai taip pat siunčia jai papildomos informacijos, kuri reikalinga pareiškėjų pajėgumui įvykdyti Reglamento (ES) Nr. 648/2012 56–59 straipsniuose nustatytus reikalavimus įvertinti ir EVPRI tinkamai suprasti ir išnagrinėti pateiktinus arba jau pateiktus dokumentus.

4.   Jei pareiškėjas mano, kad šio reglamento reikalavimas jam netaikytinas, jis aiškiai nurodo tą reikalavimą savo paraiškoje, paaiškindamas, kodėl tas reikalavimas jam netaikomas.

2 straipsnis

Politika ir procedūros

Kai privaloma pateikti informacijos apie politiką ar procedūras, pareiškėjas užtikrina, kad politikos arba procedūrų aprašyme būtų nurodyti arba prie aprašymo būtų pridėti tokie duomenys:

a)

nurodomas asmuo, atsakingas už politikos ir procedūrų patvirtinimą ir atnaujinimą;

b)

aprašoma, kaip bus užtikrinamas ir stebimas politikos ir procedūrų vykdymas, ir nurodomas už tai atsakingas asmuo;

c)

aprašomos priemonės, kurių bus imtasi politikos ir procedūrų nesilaikymo atvejais;

d)

nurodoma procedūra, kurios laikantis EVPRI pranešama apie esminį politikos arba procedūrų pažeidimą, galintį lemti pradinės registracijos sąlygų pažeidimą.

2   SKIRSNIS

Nuosavybė

3 straipsnis

Sandorių duomenų saugyklos savininkai

1.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama:

a)

sąrašas visų asmenų arba subjektų, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso 5 % ar daugiau pareiškėjo kapitalo arba balsavimo teisių arba kurių nuosavybė suteikia jiems teisę daryti svarią įtaką pareiškėjo valdymui;

b)

sąrašas visų įmonių, kurių 5 % ar daugiau kapitalo arba balsavimo teisių priklauso a punkte nurodytam asmeniui arba kurių valdymui tokie asmenys daro svarią įtaką.

2.   Kai pareiškėjas turi patronuojančiąją įmonę, pareiškėjas:

a)

nurodo jos juridinį adresą;

b)

nurodo, ar patronuojančioji įmonė turi veiklos leidimą arba yra registruota ir prižiūrima, ir jei taip, pateikia atitinkamą registracijos numerį ir atsakingos priežiūros institucijos pavadinimą.

4 straipsnis

Nuosavybės schema

1.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama schema, kurioje vaizduojami nuosavybės ryšiai tarp patronuojančiosios įmonės, patronuojamųjų įmonių ir visų kitų susijusių subjektų ar filialų.

2.   Schemoje 1 dalyje nurodytos įmonės vaizduojamos nurodant visą jų pavadinimą, teisinį statusą ir juridinį adresą.

3   SKIRSNIS

Organizacinė struktūra, valdymas ir atitiktis

5 straipsnis

Organizacinė schema

1.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama organizacinė schema, kurioje išsamiai pavaizduojama pareiškėjo organizacinė struktūra, įskaitant visų papildomų paslaugų struktūrą.

2.   Schemoje pateikiama informacijos apie visas esmines pareigas, įskaitant vyresniąją vadovybę ir filialų veiklai vadovaujančius asmenis, einančių asmenų tapatybę.

6 straipsnis

Įmonių valdymas

1.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama informacijos apie pareiškėjo vidaus įmonės valdymo politiką, procedūras ir technines užduotis, kuriomis vadovaujasi jo vyresnioji vadovybė, įskaitant valdybą, jos nevykdomuosius narius ir (jei įsteigti) komitetus.

2.   Ši informacija apima vyresniosios vadovybės ir valdybos narių atrankos proceso, skyrimo, veiklos rezultatų vertinimo ir atleidimo aprašymą.

3.   Jei pareiškėjas laikosi pripažinto įmonių valdymo etikos kodekso, sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje nurodomas šis kodeksas ir paaiškinama, kokiose situacijose pareiškėjas nuo šio kodekso nukrypsta.

7 straipsnis

Vidaus kontrolė

1.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama pareiškėjo vidaus kontrolės apžvalga. Tai apima informaciją apie pareiškėjo atitikties užtikrinimo funkciją, peržiūros funkciją, rizikos vertinimą, vidaus kontrolės mechanizmus ir vidaus audito funkcijos principus.

2.   Apžvalgoje pateikiama informacijos apie:

a)

pareiškėjo vidaus kontrolės politiką ir procedūras;

b)

pareiškėjo sistemų tinkamumo ir veiksmingumo stebėjimą ir vertinimą;

c)

pareiškėjo informacijos tvarkymo sistemų kontrolę ir apsaugą;

d)

už nustatytų faktų vertinimą atsakingus vidaus organus.

3.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama tokios informacijos apie pareiškėjo vidaus audito funkciją:

a)

paaiškinimas, kaip, atsižvelgiant į pareiškėjo veiklą, sudėtingumą ir riziką, kuriami ir taikomi pareiškėjo vidaus audito metodai;

b)

veiklos planas trejų metų laikotarpiui nuo paraiškos datos.

8 straipsnis

Taisyklių laikymasis

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama tokios informacijos apie pareiškėjo politiką ir procedūras, kuriomis užtikrinamas Reglamento (ES) Nr. 648/2012 laikymasis:

a)

už atitikties užtikrinimą atsakingų asmenų ir kitų darbuotojų, vertinančių pareiškėjo atitiktį, pareigų aprašymas, nurodant, kaip bus užtikrinamas atitikties užtikrinimo funkcijos nepriklausomumas nuo likusių veiklos sričių;

b)

vidaus politika ir procedūros, kuriomis siekiama užtikrinti, kad pareiškėjas, įskaitant jo vadovus ir darbuotojus, laikytųsi visų Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatų, įskaitant valdybos ir vyresniosios vadovybės pareigų aprašymą;

c)

tam tikrais atvejais naujausia vidaus ataskaita, kurią parengė už atitikties užtikrinimą atsakingi asmenys arba kiti darbuotojai, vertinantys pareiškėjo atitiktį.

9 straipsnis

Vyresnioji vadovybė ir valdybos nariai

1.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama ši informacija apie kiekvieną vyresniosios vadovybės ir valdybos narį:

a)

gyvenimo aprašymo, pagal kurį būtų galima vertinti atitinkamą patirtį ir žinias, leidžiančias tinkamai vykdyti jų pareigas, kopija;

b)

informacija apie teistumą, susijusį su finansinių arba duomenų paslaugų teikimu arba sukčiavimo ar lėšų pasisavinimo nusižengimais, pateikiama oficialioje pažymoje, jei tokia atitinkamoje valstybėje narėje išduodama;

c)

geros reputacijos finansinių arba duomenų paslaugų teikimo srityje deklaracija, kurioje kiekvienas vyresniosios vadovybės ir valdybos narys nurodo, ar:

i)

yra teistas už nusikalstamą veiką, susijusią su finansinių arba duomenų paslaugų teikimu arba sukčiavimo ar lėšų pasisavinimo nusižengimais;

ii)

jo atžvilgiu priežiūros institucijos, Vyriausybinės institucijos arba tarnybų pradėtame drausminio pobūdžio procese priimtas nepalankus sprendimas arba toks jo atžvilgiu pradėtas procesas dar neužbaigtas;

iii)

jo atžvilgiu teismo civilinėje byloje, susijusioje su finansinių arba duomenų paslaugų teikimu, netinkamu elgesiu arba sukčiavimu valdant juridinį asmenį, priimtos nepalankios teismo išvados;

iv)

buvo įmonės, kurios registraciją arba veiklos leidimą panaikino priežiūros institucija, valdybos arba vyresniosios vadovybės narys;

v)

jam buvo atsisakyta suteikti teisę vykdyti veiklą, kuriai būtina priežiūros institucijos suteikta registracija arba veiklos leidimas;

vi)

buvo įmonės, kuri bankrutavo arba buvo likviduota, kai jis buvo su ta įmone susijęs arba per vienų metų laikotarpį po to, kai jo ir tos įmonės ryšiai nutrūko, valdybos arba vyresniosios vadovybės narys;

vii)

buvo įmonės, kurios atžvilgiu priežiūros institucija priėmė nepalankų sprendimą arba kuriai skyrė nuobaudą, valdybos arba vyresniosios vadovybės narys;

viii)

vyriausybinė, priežiūros arba profesinė institucija jam skyrė kitokias baudas, laikinai nušalino, diskvalifikavo arba taikė kitokias sankcijas dėl sukčiavimo ir lėšų pasisavinimo arba sankcijas, susijusias su finansinių arba duomenų paslaugų teikimu;

ix)

jis buvo netekęs teisės eiti direktoriaus ar kito vadovo pareigų, atleistas iš darbo ar kito posto įmonėje dėl profesinio nusižengimo arba neteisėtų veiksmų;

d)

visų galimų interesų konfliktų, kurie gali kilti vyresniajai vadovybei ir valdybos nariams vykdant savo pareigas, deklaracija nurodant, kaip šie konfliktai valdomi.

2.   Visa informacija, kurią EVPRI gauna pagal 1 dalį, visada yra naudojama tik registracijos ir sandorių duomenų saugyklos registracijos sąlygų atitikties užtikrinimo tikslais.

4   SKIRSNIS

Personalas ir atlyginimai

10 straipsnis

Personalo politika ir procedūros

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama informacijos apie šią politiką ir procedūras:

a)

vyresniosios vadovybės, valdybos narių ir personalo, įdarbinto pareiškėjo rizikos ir kontrolės funkcijoms vykdyti, atlyginimų politikos kopija;

b)

naudojamų priemonių, kuriomis pareiškėjas mažina pernelyg didelio kliovimosi atskirais darbuotojais riziką, aprašymas.

11 straipsnis

Pajėgumas ir tinkamumas

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama tokios informacijos apie pareiškėjo personalą:

a)

bendras įdarbintų darbuotojų sąrašas, nurodant jų pareigas ir pareigoms reikalingą kvalifikaciją;

b)

informacinių technologijų darbuotojų, įdarbintų teikti sandorių duomenų saugyklos paslaugas, tikslus aprašymas, nurodant jų pareigas ir kiekvieno darbuotojo kvalifikaciją;

c)

kiekvieno iš asmenų, atsakingų už vidaus auditą, vidaus kontrolę, atitikties užtikrinimą, rizikos vertinimą ir vidaus peržiūrą, pareigų ir kvalifikacijų aprašymas;

d)

darbuotojų, vykdančių tik susijusias funkcijas, ir darbuotojų, kurie dirba pagal užsakomųjų paslaugų susitarimus, tapatybė;

e)

informacija apie su sandorių duomenų saugyklos veikla susijusį mokymą ir tobulinimąsi, įskaitant visus egzaminus ar kitos rūšies oficialų įvertinimą, reikalingus, kad personalas galėtų vykdyti sandorių duomenų saugyklos veiklą.

5   SKIRSNIS

Sandorių duomenų saugyklos veiklos vykdymo finansiniai ištekliai

12 straipsnis

Finansinės ataskaitos ir verslo planai

1.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama tokios finansinės ir verslo informacijos apie pareiškėją:

a)

visas rinkinys finansinių ataskaitų, parengtų laikantis tarptautinių standartų, priimtų pagal 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1606/2002 (4) dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo 3 straipsnį;

b)

jeigu pareiškėjo finansinėms ataskaitoms taikomas teisės aktų nustatytas auditas, kaip apibrėžta 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito (5) 2 straipsnio 1 dalyje, finansinės ataskaitos pateikiamos kartu su metinių ir konsoliduotų finansinių ataskaitų audito išvada;

c)

jei pareiškėjas yra audituojamas, nurodomas išorės auditoriaus pavadinimas ir nacionalinis registracijos numeris;

d)

finansinis verslo planas, kuriame nagrinėjamos įvairios sandorių duomenų saugyklos paslaugų verslo galimybės bent per trejų metų orientacinį laikotarpį.

2.   Jeigu 1 dalyje nurodytos praeities finansinės informacijos nėra, sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama tokios informacijos apie pareiškėją:

a)

formali ataskaita, kurioje nurodomi tinkami ištekliai ir planuojama verslo padėtis praėjus šešiems mėnesiams po įregistravimo datos;

b)

tarpinė finansinė ataskaita, kai finansinių ataskaitų už reikiamą ataskaitinį laikotarpį dar nėra;

c)

finansinės būklės ataskaita, kaip antai balansas, pelno ir nuostolių ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita, aiškinamasis raštas, kuriame pateikiama apskaitos politikos santrauka, ir kiti paaiškinimai.

3.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiamos patronuojančiosios įmonės metinės finansinės ataskaitos už trejus paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo datos.

4.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje taip pat pateikiama tokios finansinės informacijos apie pareiškėją:

a)

ateities planai steigti patronuojamąsias įmones ir jų vieta;

b)

ūkinės veiklos, kurią planuoja vykdyti pareiškėjas, aprašymas, nurodant visų patronuojamųjų įmonių arba filialų veiklą.

6   SKIRSNIS

Interesų konfliktai

13 straipsnis

Interesų konfliktų valdymas

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama tokios informacijos apie interesų konfliktų valdymo politiką ir procedūras, kurias taiko pareiškėjas:

a)

politika ir procedūros, skirtos interesų konfliktams nustatyti, valdyti ir atskleisti, ir proceso, kuriuo užtikrinama, kad atitinkami asmenys būtų susipažinę su šia politika ir procedūromis, aprašymas;

b)

visos kitos priemonės ir kontrolės priemonės, kurias pareiškėjas taiko, siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi interesų konfliktų valdymo reikalavimų, nurodytų a punkte.

14 straipsnis

Konfidencialumas

1.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje nurodoma vidaus politika ir mechanizmai, kuriais užkertamas kelias naudoti informaciją, laikomą būsimoje sandorių duomenų saugykloje:

a)

neteisėtais tikslais;

b)

atskleidžiant konfidencialią informaciją;

c)

siekiant panaudoti informaciją, kurios naudoti komerciniais tikslais neleidžiama.

2.   Paraiškoje pateikiamas vidaus procedūrų, pagal kurias personalui suteikiami leidimai naudoti duomenų prieigos slaptažodžius, aprašymas, nurodant darbuotojų tikslus, peržiūrimų duomenų mastą ir visus duomenų naudojimo apribojimus.

3.   Pareiškėjai pateikia EVPRI informacijos apie procesus, pagal kuriuos pildomas žurnalas, kuriame nurodoma kiekvieno duomenis naudojančio darbuotojo tapatybė, prieigos laikas, naudotų duomenų pobūdis ir jų naudojimo tikslas.

15 straipsnis

Interesų konfliktų sąrašas ir švelninimas

1.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiamas paraiškos pateikimo metu aktualiausias esamų esminių interesų konfliktų sąrašas, apimantis visus interesų konfliktus, susijusius su papildomomis ar kitomis susijusiomis paslaugomis, kurias teikia pareiškėjas, ir šių interesų konfliktų valdymo būdų aprašymas.

2.   Kai pareiškėjas priklauso įmonių grupei, į sąrašą jis įtraukia visus esminius interesų konfliktus, kylančius dėl kitų tai pačiai įmonių grupei priklausančių įmonių, ir nurodo, kaip šie interesų konfliktai valdomi.

7   SKIRSNIS

Ištekliai ir procedūros

16 straipsnis

Informacinių technologijų ištekliai ir užsakomosios paslaugos

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiami šie aprašymai:

a)

sistemų ir vartotojų infrastruktūros, kurią sukūrė pareiškėjas klientams aptarnauti, aprašymas kartu su visų vartotojo instrukcijų ir vidaus procedūrų kopijomis;

b)

pareiškėjo investicijų į informacinių technologijų išteklius politikos ir šių technologijų atnaujinimo politikos aprašymas;

c)

pareiškėjo sudarytų užsakomųjų paslaugų susitarimų aprašymas, nurodant taikomus užsakomųjų funkcijų paslaugų kokybės stebėjimo metodus ir pateikiant tokiems susitarimams galiojančių sutarčių kopijas.

17 straipsnis

Papildomos paslaugos

Kai pareiškėjas, tai pačiai įmonių grupei priklausanti įmonė arba įmonė, su kuria pareiškėjas yra sudaręs esminį susitarimą dėl prekybos arba poprekybinių paslaugų, siūlo arba planuoja siūlyti kokias nors papildomas paslaugas, sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiami tokie aprašymai:

a)

pareiškėjo arba jo patronuojančiosios grupės teikiamų papildomų paslaugų aprašymas ir visų susitarimų, kuriuos sandorių duomenų saugykla gali būti pasirašiusi su įmonėmis, teikiančiomis prekybos, poprekybines ar kitokias susijusias paslaugas, aprašymas kartu su tokių susitarimų kopijomis;

b)

procedūrų ir politikos, kuriomis užtikrinamas pareiškėjo sandorių duomenų saugyklos paslaugų veiklos atskyrimas nuo kitų verslo linijų, aprašymas, taip pat ir tuo atveju, kai sandorių duomenų saugykla, įmonė, priklausanti saugyklos kontroliuojančiajai bendrovei, arba kita įmonė, su kuria saugykla yra sudariusi esminį susitarimą dėl prekybos ar poprekybinės grandinės arba verslo linijos, turi atskirą verslo liniją.

8   SKIRSNIS

Prieigos taisyklės

18 straipsnis

Prieigos taisyklių skaidrumas

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama:

a)

prieigos politika ir procedūros, kuriomis vadovaudamiesi vartotojai naudojasi sandorių duomenų saugyklos duomenimis, įskaitant visus procesus, kurių laikantis vartotojams gali tekti papildyti arba pakeisti registruotus sandorius;

b)

vartotojo teisių ir įsipareigojimų sąlygų kopija;

c)

įvairių vartotojų prieigos kategorijų aprašymas, jei kategorijų daugiau nei viena;

d)

prieigos politika ir procedūros, pagal kurias kiti paslaugų teikėjai gali turėti neribotą prieigą prie sandorių duomenų saugyklos turimų duomenų, jeigu atitinkamos sandorio šalys davė sutikimą.

19 straipsnis

Atitikties užtikrinimo tvarkos skaidrumas ir duomenų tikslumas

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje nurodomos procedūros, kurias taiko pareiškėjas, siekdamas patikrinti:

a)

ataskaitą teikiančios sandorio šalies arba pateikiančio subjekto atitiktį ataskaitų teikimo reikalavimams;

b)

pateiktos informacijos teisingumą;

c)

ar šiai saugyklai pateikti duomenys atitinka kitai saugyklai pateiktus duomenis, jei sandorio šalys duomenis teikia skirtingoms saugykloms.

20 straipsnis

Kainodaros politikos skaidrumas

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje aprašoma pareiškėjo:

a)

kainodaros politika, įskaitant teikiamas nuolaidas ir permokos grąžinimą bei sąlygas, kuriomis jos taikomos;

b)

visų papildomų paslaugų teikimo mokesčių struktūra, įskaitant sandorių duomenų saugyklos paslaugų ir papildomų paslaugų apskaičiuotas sąnaudas, išsamiai nurodant metodus, kaip apskaičiuojamos atskiros sąnaudos, kurias gali patirti pareiškėjas, teikdamas sandorių duomenų saugyklos paslaugas ir papildomas paslaugas;

c)

metodai, kuriais informuojami klientai, visų pirma ataskaitas teikiantys subjektai, ir būsimi klientai, pateikiant mokesčių struktūros kopiją, iš kurios matyti, kad sandorių duomenų saugyklos paslaugų ir papildomų paslaugų mokesčiai yra atskirti.

9   SKIRSNIS

Veiklos patikimumas

21 straipsnis

Veiklos rizika

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama:

a)

turimų išteklių ir procedūrų, skirtų veiklos rizikai ir visai kitai pareiškėjui gresiančiai reikšmingai rizikai nustatyti ir mažinti, išsamus aprašymas, pateikiant visų atitinkamų instrukcijų ir vidaus procedūrų kopijas;

b)

likvidaus grynojo turto, finansuojamo iš nuosavo kapitalo siekiant padengti galimus bendrus veiklos nuostolius, kad būtų galima toliau teikti paslaugas darant veiklos tęstinumo prielaidą, aprašymas ir pareiškėjo finansinių išteklių pakankamumo įvertinimas, kuriuo siekiama nustatyti, ar šių išteklių pakanka ypatingos svarbos veiklos ir paslaugų nutraukimo arba reorganizavimo veiklos sąnaudoms padengti per bent 6 mėnesių laikotarpį;

c)

pareiškėjo veiklos tęstinumo planas, nurodant plano atnaujinimo politiką. Visų pirma planą sudaro:

i)

visi verslo procesai, problemų sprendimo procedūros ir susijusios sistemos, be kurių būtų neįmanoma užtikrinti paraišką teikiančios sandorių duomenų saugyklos paslaugų teikimo, įskaitant visas atitinkamas užsakomąsias paslaugas ir sandorių duomenų saugyklos taikomą strategiją, politiką ir tikslus šių procesų tęstinumui užtikrinti;

ii)

susitarimai su kitais finansų rinkos infrastruktūros teikėjais, įskaitant kitas sandorių duomenų saugyklas;

iii)

susitarimai, pagal kuriuos užtikrinamas būtinas ypatingos svarbos funkcijų paslaugų lygis, ir planuojamas šių procesų visiško atkūrimo laikas;

iv)

ilgiausias priimtinas verslo procesų ir sistemų atkūrimo laikas, atsižvelgiant į ataskaitų teikimo sandorių duomenų saugykloms terminą, numatytą Reglamento (ES) Nr. 648/2012 9 straipsnyje, ir duomenų kiekį, kurį sandorių duomenų saugykla turi apdoroti per tą dienos laikotarpį;

v)

procedūros, kurių laikantis registruojami incidentai ir peržiūros;

vi)

testavimo programa ir visų testavimų rezultatai;

vii)

alternatyvių esamų techninių ir veiklos vietų skaičius, jų vieta, ištekliai, palyginti su pagrindine vieta, ir veiklos tęstinumo procedūros, taikomos tais atvejais, kai reikia panaudoti atsargines vietas;

viii)

informacija apie patekimą į antrinę veiklos vietą, kad būtų sudarytos sąlygos darbuotojams užtikrinti paslaugų tęstinumą, jei pirmine veiklos vieta negalima naudotis;

d)

tvarkos, pagal kurią užtikrinama pareiškėjo sandorių duomenų saugyklos veikla sutrikdymo atveju, ir sandorių duomenų saugyklos vartotojų ir kitų trečiųjų šalių dalyvavimo aprašymas.

10   SKIRSNIS

Duomenų saugojimas

22 straipsnis

Duomenų saugojimo politika

1.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama informacijos apie duomenų gavimą ir administravimą, įskaitant politiką ir procedūras, kurias pareiškėjas taiko, kad užtikrintų:

a)

pateiktos informacijos registravimą laiku ir tiksliai;

b)

duomenų išsaugojimą tiek prisijungus, tiek atsijungus nuo interneto;

c)

tinkamą duomenų kopijavimą veiklos tęstinumo tikslais.

2.   Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiamas duomenų saugojimo sistemų, politikos ir procedūrų, taikomų užtikrinti tinkamam informacijos keitimui ir teisingam pozicijų apskaičiavimui pagal atitinkamus teisės aktų arba reguliavimo reikalavimus, aprašymas.

11   SKIRSNIS

Duomenų prieinamumas

23 straipsnis

Duomenų prieinamumo mechanizmai

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiamas išteklių, metodų ir kanalų, kuriais naudodamasis pareiškėjas suteiks prieigą prie informacijos pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio (Skaidrumas ir duomenų prieinamumas) 1, 3 ir 5 dalis, aprašymas, kartu pateikiant:

a)

išteklių, metodų ir kanalų, kuriais naudodamasi sandorių duomenų saugykla suteiks viešą prieigą prie savo saugomų duomenų pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 1 dalį, aprašymą, nurodant atnaujinimo periodiškumą ir pateikiant konkrečių instrukcijų ir vidaus politikos kopiją;

b)

išteklių, metodų ir infrastruktūros, kuriais naudodamasi sandorių duomenų saugykla atitinkamoms valdžios institucijoms suteiks prieigą prie savo saugomos informacijos pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalį, aprašymą, nurodant atnaujinimo periodiškumą, kontrolę ir patikrinimus, kuriuos sandorių duomenų saugykla gali nustatyti siekdama filtruoti prieigos procesą, bei pateikiant konkrečių instrukcijų ir vidaus politikos kopiją;

c)

išteklių, metodų ir kanalų, kuriais naudodamasi sandorių duomenų saugykla sandorio šalims suteiks prieigą prie savo saugomų duomenų pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 80 straipsnio 5 dalį, aprašymą, nurodant atnaujinimo periodiškumą ir pateikiant konkrečių instrukcijų ir vidaus politikos kopiją.

24 straipsnis

Paraiškos tikslumo ir išsamumo patikrinimas

1.   Visa informacija, teikiama EVPRI per registracijos procesą, yra teikiama kartu su raštu, pasirašytu sandorių duomenų saugyklos valdybos ir vyresniosios vadovybės nario, patvirtinančio, kad, jų žiniomis, paraiškos pateikimo dieną pateikta informacija yra tiksli ir išsami.

2.   Atitinkamais atvejais prie informacijos pridedami susiję įmonės teisiniai dokumentai, patvirtinantys duomenų tikslumą.

25 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)  OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

(3)  OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

(4)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(5)  OL L 157, 2006 6 9, p. 87.


23.2.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 52/33


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 151/2013

2012 m. gruodžio 19 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų yra papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, kuriais patikslinami sandorių duomenų saugyklų skelbtini ir teiktini duomenys ir nustatomi veiklos standartai, susiję su sandorių duomenų saugyklų duomenų apibendrinimu, palyginimu ir prieiga

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos Centrinio Banko nuomonę (1),

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (2), visų pirma į jo 81 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

svarbu aiškiai nustatyti atitinkamas sutartis ir atitinkamas jų sandorio šalis. Taikant funkcinį požiūrį, sandorių duomenų saugyklų duomenis naudojantys subjektai turėtų būti vertinami pagal jų turimą kompetenciją ir atliekamas funkcijas;

(2)

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) turėtų turėti prieigą prie visų sandorių duomenų, kuriuos saugo sandorių duomenų saugyklos, kad galėtų prižiūrėti sandorių duomenų saugyklas, teikti prašymus pateikti informacijos, imtis atitinkamų priežiūros priemonių ir stebėti, ar nereikia panaikinti sandorių duomenų saugyklos registracijos;

(3)

atsižvelgiant į atsakomybę, kuri EVPRI nustatyta pagal 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) (3), ir Reglamentą Nr. 648/2012, EVPRI turėtų būti suteikta prieiga pagal skirtingus įgaliojimus. Atskirų EVPRI darbuotojų prieiga prie duomenų turėtų atitikti kiekvieną iš šių konkrečių įgaliojimų;

(4)

Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV), EVPRI ir susiję Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) nariai, įskaitant kai kuriuos nacionalinius centrinius bankus ir atitinkamas Sąjungos vertybinių popierių ir rinkų institucijas, turi įgaliojimus stebėti ir palaikyti Sąjungos finansinį stabilumą, todėl turėtų turėti prieigą prie visų sandorio šalių sandorių duomenų, kad galėtų atlikti atitinkamas savo užduotis šioje srityje;

(5)

pagrindinių sandorio šalių priežiūros ir kontrolės institucijoms prieiga reikalinga tam, kad jos galėtų veiksmingai vykdyti savo pareigas tokių subjektų atžvilgiu, todėl jos turėtų turėti prieigą prie visos šiems įgaliojimams vykdyti reikalingos informacijos;

(6)

atitinkamiems ECBS nariams prieiga reikalinga tam, kad jie galėtų atlikti savo pagrindines užduotis, visų pirma vykdyti emisijos centrinio banko funkcijas, savo su finansiniu stabilumu susijusius įgaliojimus ir kai kuriais atvejais kai kurių sandorio šalių rizikos ribojimo priežiūrą. Kadangi tam tikri ECBS nariai pagal nacionalinius teisės aktus turi skirtingus įgaliojimus, jiems prieiga prie duomenų turėtų būti suteikta pagal skirtingus įgaliojimus, nustatytus Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje;

(7)

atitinkamų Sąjungos vertybinių popierių ir rinkų institucijų pagrindinė pareiga yra užtikrinti investuotojų apsaugą jų jurisdikcijoje, todėl joms turėtų būti suteikta prieiga prie sandorių duomenų, susijusių su rinkomis, dalyviais, produktais ir pagrindinėmis priemonėmis, kuriems taikomi jų priežiūros ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimai;

(8)

pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/25/EB dėl įmonių perėmimo pasiūlymų (4) 4 straipsnį paskirtoms institucijoms turėtų būti suteikta prieiga prie duomenų, susijusių su akcijų išvestinių finansinių priemonių sandoriais, kai šių sandorių pagrindine priemone leidžiama prekiauti į jų jurisdikciją patenkančioje reguliuojamoje rinkoje, jos emitento juridinis adresas patenka į jų jurisdikciją arba kai tai yra siūlytojas, teikiantis tokios įmonės vardu pasiūlymus, o jo siūlomas atlygis apima vertybinius popierius;

(9)

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (ACER) prieiga turėtų būti suteikta tam, kad ji galėtų stebėti didmenines energijos rinkas, siekdama nustatyti piktnaudžiavimo rinka atvejus ir užkirsti jiems kelią bendradarbiaudama su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, ir kad galėtų stebėti didmenines energijos rinkas, siekdama nustatyti piktnaudžiavimo rinka atvejus ir užkirsti jiems kelią pagal 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (5). Todėl ACER turėtų turėti prieigą prie visų sandorių duomenų saugyklos saugomų duomenų, susijusių su energetikos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis;

(10)

Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 taikomas tik prekybos duomenims, o ne ikiprekybiniams duomenims, kaip antai nurodymams prekiauti, privalomiems pagal Reglamentą (ES) Nr. 1227/2011. Todėl šiuo tikslu sandorių duomenų saugyklų nereikėtų laikyti tinkamu informacijos, reikalingos ACER, šaltiniu;

(11)

prieigai prie sandorių duomenų saugyklų duomenų taikant funkcinį požiūrį, esminį vaidmenį atlieka rizikos ribojimo priežiūra. Įvairios valdžios įstaigos taip pat gali turėti rizikos ribojimo priežiūros įgaliojimus. Todėl prieiga prie sandorių duomenų apie atitinkamus subjektus turėtų būti užtikrinta visoms valdžios institucijoms, nurodytoms Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje;

(12)

subjektai, naudojantys sandorių duomenų saugyklų duomenis pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalį, privalėtų laikytis politikos, kuria užtikrinama, kad prieigą prie informacijos turėtų tik atitinkami asmenys, naudojantys informaciją aiškiai apibrėžtu ir teisiškai pagrįstu tikslu, ir kuria aiškiai numatomi kiti asmenys, kuriems gali būti suteiktas leidimas tokius duomenis naudoti, taip pat tie subjektai turėtų užtikrinti šios politikos vykdymą;

(13)

prieiga prie duomenų turėtų būti nustatyta pagal tris apibendrinimo lygius. Sandorių duomenys turėtų apimti atskirų sandorių duomenis; pozicijų duomenys turėtų būti susieti su apibendrintais duomenimis, susijusiais su atskirų sandorio šalių pozicijomis pagal pagrindinę priemonę ir (arba) produktą; apibendrinti sąlyginiai duomenys turėtų atitikti bendras pozicijas pagal pagrindinę priemonę ir (arba) produktą, nenurodant sandorio šalių duomenų. Suteikiant prieigą prie sandorių duomenų kartu būtų suteikiama ir prieiga prie pozicijos lygmens ir apibendrintų duomenų. Suteikiant prieigą prie pozicijų duomenų kartu būtų suteikiama ir prieiga prie apibendrintų duomenų, tačiau ne prie sandorio lygmens duomenų. Tačiau prieiga prie apibendrintų sąlyginių duomenų turėtų būti bendresnio pobūdžio, tad šiuo atveju prieiga prie pozicijos ar sandorio lygmens duomenų suteikiama nebūtų;

(14)

šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(15)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10 straipsnį prieš pateikdama techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais grindžiamas šis reglamentas, EVPRI konsultavosi su atitinkamomis institucijomis ir Europos centrinių bankų sistemos nariais, taip pat surengė atviras viešas konsultacijas dėl tų techninių reguliavimo standartų projektų, išnagrinėjo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė, įsteigta pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį, pateiktų savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Apibendrintų duomenų skelbimas

1.   Sandorių duomenų saugyklos skelbia Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis, įskaitant bent:

a)

apibendrintus atvirų pozicijų duomenis, išskirstytus pagal išvestinių finansinių priemonių klasę, t. y.:

i)

biržos prekės;

ii)

kreditas;

iii)

valiutos;

iv)

akcijos;

v)

palūkanų norma;

vi)

kita;

b)

apibendrintus sandorių kiekių duomenis, išskirstytus pagal išvestinių finansinių priemonių klasę, t. y.:

i)

biržos prekės;

ii)

kreditas;

iii)

valiutos;

iv)

akcijos;

v)

palūkanų norma;

vi)

kita;

c)

apibendrintus vertės duomenis, išskirstytus pagal išvestinių finansinių priemonių klasę, t. y.:

i)

biržos prekės;

ii)

kreditas;

iii)

valiutos;

iv)

akcijos;

v)

palūkanų norma;

vi)

kita.

2.   Duomenys skelbiami interneto svetainėje arba interneto portale, kurie lengvai prieinami visuomenei ir atnaujinami bent kartą per savaitę.

2 straipsnis

Atitinkamų valdžios institucijų prieiga prie duomenų

1.   Sandorių duomenų saugykla suteikia prieigą prie visų sandorių duomenų Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, kad šioji galėtų vykdyti savo priežiūros funkcijas.

2.   EVPRI priima vidaus procedūras, kuriomis užtikrinama tinkama darbuotojų prieiga ir visi atitinkami prieigos apribojimai vykdant ne priežiūros veiklą pagal EVPRI įgaliojimus.

3.   Sandorių duomenų saugykla Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai suteikia prieigą prie visų sandorių duomenų, susijusių su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurių pagrindinė priemonė yra energija arba apyvartiniai taršos leidimai.

4.   Sandorių duomenų saugykla kompetentingai institucijai, atliekančiai pagrindinės sandorio šalies priežiūrą, ir atitinkamam Europos centrinių bankų sistemos nariui, kontroliuojančiam tą pagrindinę sandorio šalį, tam tikrais atvejais suteikia prieigą prie visų duomenų, susijusių su sandoriais, kurių tarpuskaitą pagrindinė sandorio šalis atliko arba apie kuriuos pranešė.

5.   Sandorių duomenų saugykla kompetentingai institucijai, atliekančiai sutarčių, apie kurias pranešta, įvykdymo vietų priežiūrą, suteikia prieigą prie visų sandorių duomenų, susijusių su šiose vietose įvykdytomis sutartimis.

6.   Sandorių duomenų saugykla pagal Direktyvos 2004/25/EB 4 straipsnį paskirtai priežiūros institucijai suteikia prieigą prie visų sandorių duomenų, susijusių su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurių pagrindinė priemonė yra vertybinis popierius, išleistas įmonės, atitinkančios vieną iš šių sąlygų:

a)

įmonei leista prekiauti į tos priežiūros institucijos jurisdikciją patenkančioje reguliuojamoje rinkoje;

b)

įmonės registruotoji būstinė arba, kai įmonė registruotosios būstinės neturi, pagrindinė buveinė patenka į tos priežiūros institucijos jurisdikciją;

c)

įmonė yra siūlytojas, teikiantis a ir b punktuose numatytų subjektų vardu pasiūlymą, o jo siūlomas atlygis apima vertybinius popierius.

7.   Pagal 6 dalį teikiami duomenys apima informaciją apie:

a)

pagrindinius vertybinius popierius;

b)

išvestinių finansinių priemonių klasę;

c)

pozicijos ženklą;

d)

susijusių vertybinių popierių skaičių;

e)

išvestinės finansinės priemonės sandorio šalis.

8.   Sandorių duomenų saugykla atitinkamoms Sąjungos vertybinių popierių ir rinkų institucijoms, nurodytoms Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalies h punkte, suteikia prieigą prie visų sandorių duomenų, susijusių su rinkomis, dalyviais, sutartimis ir pagrindinėmis priemonėmis, priskiriamais tos institucijos kompetencijai pagal jos atitinkamą priežiūros atsakomybę ir įgaliojimus.

9.   Sandorių duomenų saugykla Europos sisteminės rizikos valdybai, EVPRI ir atitinkamiems ECBS nariams suteikia prieigą prie sandorių lygmens duomenų, susijusių su:

a)

visomis sandorio šalimis, patenkančiomis į jų atitinkamą jurisdikciją;

b)

išvestinių finansinių priemonių sutartimis, kurių susijęs subjektas yra įsikūręs jų atitinkamoje jurisdikcijoje arba kurių susijęs įsipareigojimas yra atitinkamos jurisdikcijos valstybės skola.

10.   Sandorių duomenų saugykla atitinkamam ECBS nariui suteikia prieigą prie pozicijų duomenų, susijusių su išvestinių finansinių priemonių sutartimis to nario leidžiama valiuta.

11.   Siekdama sudaryti sąlygas vykdyti sandorio šalių, kurioms taikoma prievolė teikti ataskaitas, rizikos ribojimo priežiūrą, sandorių duomenų saugykla atitinkamiems subjektams, nurodytiems Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje, suteikia prieigą prie tokių sandorio šalių visų sandorių duomenų.

3 straipsnis

Trečiųjų šalių valdžios institucijos

1.   Trečiosios šalies, sudariusios tarptautinį susitarimą su Sąjunga, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 75 straipsnyje, atitinkamai valdžios institucijai sandorių duomenų saugykla suteikia prieigą prie duomenų, atsižvelgdama į trečiosios šalies valdžios institucijos įgaliojimus bei atsakomybę ir laikydamasi atitinkamo tarptautinio susitarimo nuostatų.

2.   Trečiosios šalies, atitinkamai valdžios institucijai, sudariusiai bendradarbiavimo susitarimą su EVPRI, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 76 straipsnyje, sandorių duomenų saugykla suteikia prieigą prie duomenų, atsižvelgdama į trečiosios šalies valdžios institucijos įgaliojimus bei atsakomybę ir laikydamasi atitinkamo bendradarbiavimo susitarimo nuostatų.

4 straipsnis

Duomenų apibendrinimo ir palyginimo veiklos standartai

1.   Sandorių duomenų saugykla subjektams, nurodytiems Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje, suteikia prieigą pagal komunikacijos procedūras ir informacijos perdavimo bei referencinių duomenų standartus, plačiai taikomus tarptautiniu lygmeniu.

2.   Siekdamos sudaryti sąlygas sandorių duomenų saugykloms apibendrinti ir lyginti skirtingų sandorių duomenų saugyklų duomenis, sandorio šalys kiekvienai išvestinių finansinių priemonių sutarčiai priskiria unikalų sandorio identifikatorių.

5 straipsnis

Prieigos prie duomenų veiklos standartai

1.   Sandorių duomenų saugykla registruoja informaciją apie prieigą prie duomenų, suteiktą subjektams, nurodytiems Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija apima:

a)

prieinamų duomenų apimtį;

b)

nuorodą į teisės nuostatas, kuriomis pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 ir šį reglamentą suteikiama prieiga prie tokių duomenų.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)  OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

(3)  OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

(4)  OL L 142, 2004 4 30, p. 12.

(5)  OL L 326, 2011 12 8, p. 1.


23.2.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 52/37


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 152/2013

2012 m. gruodžio 19 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl pagrindinių sandorio šalių kapitalo poreikio techninių reguliavimo standartų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos Centrinio Banko nuomonę (1),

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (2), ypač į jo 16 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 648/2012, be kita ko, nustatyti pagrindinėms sandorio šalims taikomi rizikos ribojimo reikalavimai siekiant užtikrinti, kad jos būtų saugios ir patikimos ir visuomet laikytųsi kapitalo reikalavimų. Turint omenyje, kad dėl tarpuskaitos veiklos kylanti rizika iš esmės padengiama konkrečiais finansiniais ištekliais, tokiais kapitalo reikalavimais reikėtų užtikrinti, kad pagrindinės sandorio šalies kapitalizacija visuomet būtų pakankama atsižvelgiant į kredito riziką, sandorio šalies riziką, rinkos riziką, operacinę riziką, teisinę ir verslo riziką, jei ta rizika dar nėra padengta tais konkrečiais finansiniais ištekliais, ir kad pagrindinė sandorio šalis prireikus galėtų tvarkingai nutraukti arba restruktūrizuoti savo operacijas;

(2)

kiek tai susiję su techniniais standartais, reikėtų konkrečiai atsižvelgti į kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms taikomus kapitalo reikalavimus, nes pagrindinėms sandorio šalims vykdant nepadengtą veiklą kyla rizika, panaši į kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms kylančią riziką. Be to, reikėtų atsižvelgti į atitinkamas Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komiteto (CPSS) ir Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos (IOSCO) paskelbtų finansų rinkos infrastruktūros principų dalis. Siekiant užtikrinti, kad pagrindinės sandorio šalys galėtų organizuoti tvarkingą savo veiklos nutraukimą arba restruktūrizavimą, jos turėtų turėti pakankamai finansinių išteklių veiklos išlaidoms padengti per tinkamą laikotarpį. Pagrindinė sandorio šalis per tokį laikotarpį turėtų turėti galimybę nustatyti tvarką, kad galėtų reorganizuoti ypatingos svarbos operacijas, įskaitant rekapitalizaciją, vadovybės pakeitimą, verslo strategijų, sąnaudų arba mokesčių struktūrų pakeitimą, teikiamų paslaugų restruktūrizavimą, tarpuskaitos portfelio likvidavimą, susijungimą su kita pagrindine sandorio šalimi arba savo tarpuskaitos veiklos perdavimą kitai pagrindinei sandorio šaliai. Nutraukianti arba restruktūrizuojanti savo veiklą pagrindinė sandorio šalis vis tiek turi tęsti operacijas. Tokiu atveju kai kurios sąnaudos, pvz., prekiavimo, gali sumažėti, bet kitos, pvz., teisinės išlaidos, gali išaugti. Todėl laikoma, kad bendrosios metinės veiklos išlaidos yra tinkamas artinys nustatant faktines išlaidas, patiriamas nutraukiant arba restruktūrizuojant pagrindinės sandorio šalies operacijas. Siekiant atsižvelgti į pagrindinių sandorio šalių apskaitos praktikos įvairovę, veiklos išlaidos turėtų būti vertinamos laikantis tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS), priimtų pagal 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (3), arba laikantis riboto skaičiaus tam tikrų kitų šioje srityje taikomų taisyklių, kaip nurodyta Sąjungos teisėje;

(3)

kadangi kapitalas visuomet turi būti pakankamas siekiant užtikrinti tvarkingą veiklos nutraukimą ir tinkamą apsaugą nuo atitinkamos rizikos, kaip reikalaujama Reglamento (ES) Nr. 648/2012 16 straipsnio 2 dalyje, būtina nustatyti išankstinio perspėjimo priemonę, kad kompetentingos institucijos pakankamai anksti galėtų sužinoti apie situaciją, kai pagrindinės sandorio šalies kapitalas priartėja prie kapitalo poreikio dydžio, t. y. nustatyti pranešimo ribą, kuri būtų 110 % kapitalo poreikio dydžio;

(4)

nepaisant sunkumų, kylančių norint kiekybiškai įvertinti operacinę riziką, atitinkamas standartas siekiant nustatyti pagrindinių sandorio šalių kapitalo poreikį yra 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (4). Kiek tai susiję su techniniais pagrindinių sandorio šalių kapitalo poreikio standartais, laikantis Direktyvos 2006/48/EB operacinės rizikos apibrėžtis turėtų apimti teisinę riziką;

(5)

Direktyva 2006/48/EB ir 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo (5) yra tinkami standartai siekiant nustatyti kapitalo poreikį, susijusį su konkrečiais finansiniais ištekliais nepadengtos kredito, sandorio šalies ir rinkos rizikos padengimu, nes jis panašus į kredito įstaigoms arba investicinėms įmonėms taikomą poreikį;

(6)

pagrindinė sandorio šalis neturi turėti kapitalo prekybos pozicijoms ir įmokoms į įsipareigojimų neįvykdymo fondą, susijusioms su sąveikos susitarimu, kai laikomasi Reglamento (ES) Nr. 648/2012 52 ir 53 straipsnių reikalavimų. Tačiau kai tų reikalavimų nesilaikoma, pagrindinių sandorio šalių ryšiai gali joms kelti papildomą riziką, jei jų pateiktas įkaitas nėra visiškai apsaugotas ir neliečiamas bankroto atveju arba jei įmokoms į įsipareigojimų neįvykdymo fondą kyla rizika tuomet, kai gaunančiosios pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos narys neįvykdo įsipareigojimų. Todėl tokiais atvejais įmokoms į įsipareigojimų neįvykdymo fondą ir prekybos pozicijoms su kitomis pagrindinėmis sandorio šalimis turėtų būti taikomi kapitalo poreikio koeficientai. Siekiant išvengti užkrato efekto, įmokų į kitų pagrindinių sandorio šalių įsipareigojimų neįvykdymo fondus reikalavimai paprastai turėtų būti konservatyvesni negu reikalavimai kredito įstaigų pozicijoms pagrindinių sandorio šalių atžvilgiu. Pagrindinės sandorio šalies nuosavi ištekliai, naudojami įmokoms į kitos pagrindinės sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo fondą mokėti, neturėtų būti įskaitomi Reglamento (ES) Nr. 648/2012 16 straipsnio 2 dalies tikslais, nes jie nėra investuojami pagal jos investavimo politiką. Be to, nereikėtų jų įskaityti du kartus apskaičiuojant pagal riziką įvertintas pozicijas, atsirandančias dėl šių įmokų;

(7)

laikas, kuris yra būtinas veiklai tvarkingai nutraukti, labai priklauso nuo atskiros pagrindinės sandorio šalies teikiamų tarpuskaitos paslaugų ir nuo rinkos aplinkos, kurioje ji veikia, ypač jei kita pagrindinė sandorio šalis gali perimti jos paslaugas. Todėl mėnesių skaičius, reikalingas veiklai nutraukti, turėtų būti grindžiamas pačios pagrindinės sandorio šalies įverčiu, kurį turėtų patvirtinti kompetentinga institucija. Siekiant užtikrinti rizikos ribojimo principus atitinkantį kapitalo poreikį, reikia nustatyti, kad tas laikotarpis būtų mažiausiai šeši mėnesiai;

(8)

verslo rizika – rizika, kurią pagrindinė sandorio šalis prisiima dėl savo veiksmingumo ir bendrųjų verslo sąlygų galimų pokyčių, kurie galėtų pakenkti jos finansinei būklei sumažėjus jos pajamoms arba išaugus jos išlaidoms dėl nuostolių, kurie turi būti dengiami iš jos kapitalo. Kadangi verslo rizikos lygis labai priklauso nuo kiekvienos pagrindinės sandorio šalies konkrečios situacijos ir jį gali lemti įvairūs veiksniai, pvz., neveiksmingos procedūros, neigiama rinkos aplinka, neveiksmingas atsakas į technologijų pažangą arba netinkamas verslo strategijų įgyvendinimas, kapitalo poreikis turėtų būti grindžiamas pačios pagrindinės sandorio šalies įverčiu, kurį turėtų patvirtinti kompetentinga institucija. Siekiant užtikrinti rizikos ribojimo principus atitinkantį kapitalo poreikį, reikia nustatyti apatinę ribą;

(9)

prieš pateikdama techninių standartų projektus, kuriais grindžiamas šis reglamentas, Europos bankininkystės institucija (EBI) glaudžiai bendradarbiavo su Europos centrinių bankų sistema (ECBS) ir konsultavosi su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI). Be to, ji surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (6) 37 straipsnį įsteigta Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę;

(10)

šis reglamentas grindžiamas Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos) Europos Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kapitalo poreikis

1.   Pagrindinė sandorio šalis turi kapitalo, įskaitant nepaskirstytąjį pelną ir rezervus, kuris visuomet yra ne mažesnis negu šių elementų suma:

a)

pagrindinės sandorio šalies kapitalo poreikio jos veiklai nutraukti arba restruktūrizuoti, apskaičiuoto pagal 2 straipsnį;

b)

pagrindinės sandorio šalies kapitalo poreikio operacinei ir teisinei rizikai padengti, apskaičiuoto pagal 3 straipsnį;

c)

pagrindinės sandorio šalies kapitalo poreikio kredito, sandorio šalies ir rinkos rizikai padengti, apskaičiuoto pagal 4 straipsnį;

d)

pagrindinės sandorio šalies kapitalo poreikio verslo rizikai padengti, apskaičiuoto pagal 5 straipsnį.

2.   Pagrindinė sandorio šalis nustato procedūras visiems rizikos šaltiniams, kurie gali turėti poveikį jos nuolatinėms funkcijoms, nustatyti ir apsvarsto tikimybę, kad jos pajamoms ar išlaidoms ir jos kapitalo lygiui gali būti neigiamų padarinių.

3.   Jei pagrindinės sandorio šalies turimo kapitalo suma pagal 1 dalį yra mažesnė negu 110 % kapitalo poreikio dydžio arba mažesnė negu 110 % 7,5 mln. EUR (t. y. pranešimo riba), pagrindinė sandorio šalis apie tai nedelsdama praneša kompetentingai institucijai ir praneštą informaciją atnaujina bent kartą per savaitę, kol pagrindinės sandorio šalies turimo kapitalo suma vėl bus didesnė už pranešimo ribą.

4.   Tas pranešimas pateikiamas raštu ir apima šiuos elementus:

a)

priežastis, kodėl pagrindinės sandorio šalies kapitalas mažesnis už pranešimo ribą, ir pagrindinės sandorio šalies finansinės būklės trumpalaikės perspektyvos aprašymą;

b)

visapusišką priemonių, kurių pagrindinė sandorio šalis ketina imtis, kad nuolat laikytųsi kapitalo reikalavimų, aprašymą.

2 straipsnis

Kapitalo poreikis veiklai nutraukti arba restruktūrizuoti

1.   Pagrindinė sandorio šalis savo metines bendrąsias veiklos išlaidas dalija iš dvylikos, kad nustatytų savo mėnesines bendrąsias veiklos išlaidas, ir gautą skaičių daugina iš veiklos nutraukimo arba restruktūrizavimo laikotarpio, nustatyto pagal 2 dalį. Šio skaičiavimo rezultatas – kapitalas, reikalingas siekiant užtikrinti tvarkingą pagrindinės sandorio šalies veiklos nutraukimą arba restruktūrizavimą.

2.   Kad nustatytų 1 dalyje nurodytą veiklos nutraukimo arba restruktūrizavimo laikotarpį, pagrindinė sandorio šalis kompetentingai institucijai patvirtinti, laikantis tos kompetentingos institucijos įgaliojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 III antraštinę dalį, teikia nuosavą tinkamo veiklos nutraukimo arba restruktūrizavimo laikotarpio įvertį. Apskaičiuotas laikotarpis yra pakankamas siekiant užtikrinti (taip pat ir nepalankiausiomis rinkos sąlygomis) tvarkingą jos veiklos nutraukimą arba restruktūrizavimą, jos operacijų reorganizavimą, jos tarpuskaitos portfelio likvidavimą arba jos tarpuskaitos veiklos perdavimą kitai pagrindinei sandorio šaliai. Nustatant įvertį atsižvelgiama į pagrindinės sandorio šalies pozicijų likvidumą, dydį, terminų struktūrą bei galimas tarpvalstybines kliūtis ir produktų, kurių tarpuskaita atliekama, tipą. Veiklos nutraukimo arba restruktūrizavimo laikotarpis, kuriam apskaičiuojamas kapitalo poreikis, yra mažiausiai šeši mėnesiai.

3.   Pagrindinė sandorio šalis tinkamo veiklos nutraukimo arba restruktūrizavimo laikotarpio įvertį atnaujina, kai tik reikšmingai pasikeičia prielaidos, kuriomis grindžiamas vertinimas, ir šį atnaujintą įvertį teikia kompetentingai institucijai patvirtinti.

4.   Taikant šį straipsnį, veiklos išlaidos vertinamos laikantis tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS), priimtų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, arba laikantis Tarybos direktyvų 78/660/EEB (7), 83/349/EEB (8) ir 86/635/EB (9), arba laikantis trečiosios šalies visuotinai priimtų apskaitos principų, kurie, kaip nustatyta, yra lygiaverčiai TFAS pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1569/2007 (10), arba trečiosios šalies apskaitos standartų, kuriuos galima naudoti pagal to reglamento 4 straipsnį, priklausomai nuo to, kas taikoma. Pagrindinės sandorio šalys naudoja naujausią audituotą informaciją iš savo metinės finansinės ataskaitos.

3 straipsnis

Kapitalo poreikis operacinei ir teisinei rizikai padengti

1.   Pagrindinė sandorio šalis 1 straipsnyje nurodytą savo kapitalo poreikį operacinei, įskaitant teisinę, rizikai padengti apskaičiuoja arba pagal bazinio indikatoriaus metodą, arba pagal pažangiuosius vertinimo metodus, nustatytus Direktyvoje 2006/48/EB, laikydamasi 2–7 dalyse nustatytų apribojimų.

2.   Kad apskaičiuotų kapitalo poreikį operacinei rizikai padengti, pagrindinė sandorio šalis gali naudoti bazinio indikatoriaus metodą pagal Direktyvos 2006/48/EB 103 straipsnį.

3.   Pagrindinė sandorio šalis nustato dokumentais pagrįstą operacinės rizikos vertinimo ir valdymo sistemą aiškiai paskirstant atsakomybę, susijusią su šia sistema. Ji nustato savo pozicijas operacinės rizikos atžvilgiu ir fiksuoja atitinkamus operacinės rizikos duomenis, įskaitant reikšmingų nuostolių duomenis. Šią sistemą reguliariai peržiūri nepriklausomas subjektas, turintis žinių, būtinų tokiai peržiūrai atlikti.

4.   Pagrindinės sandorio šalies operacinės rizikos vertinimo sistema yra glaudžiai integruota į pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymo procesus. Jos rezultatai yra neatskiriama pagrindinės sandorio šalies operacinės rizikos pobūdžio stebėsenos ir kontrolės proceso dalis.

5.   Pagrindinė sandorio šalis įgyvendina atskaitomybės vyresniajai vadovybei sistemą, pagal kurią operacinės rizikos ataskaitos teikiamos atitinkamas įstaigos funkcijas vykdantiems asmenims. Pagrindinė sandorio šalis nustato procedūras, nustatančias, kaip imtis atitinkamų priemonių atsižvelgiant į vadovybei pateiktose ataskaitose esančią informaciją.

6.   Pagrindinė sandorio šalis į savo kompetentingą instituciją taip pat gali kreiptis leidimo naudoti pažangiuosius vertinimo metodus. Kompetentinga institucija pagrindinei sandorio šaliai gali leisti naudoti pažangiuosius vertinimo metodus, grindžiamus jos nuosavomis operacinės rizikos vertinimo sistemomis, pagal Direktyvos 2006/48/EB 105 straipsnį.

7.   6 dalyje nurodytus pažangiuosius vertinimo metodus naudojančios pagrindinės sandorio šalys, apskaičiuodamos savo kapitalo poreikį operacinei rizikai padengti, turi kapitalo, kuris visuomet yra ne mažesnis negu 80 % kapitalo, reikalaujamo naudojant bazinio indikatoriaus metodą pagal 2 dalį.

4 straipsnis

Kapitalo poreikis kredito rizikai, sandorio šalies rizikai ir rinkos rizikai padengti, jei ta rizika dar nepadengta konkrečiais finansiniais ištekliais, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 41–44 straipsniuose

1.   Pagrindinė sandorio šalis 1 straipsnyje nurodytą savo kapitalo poreikį apskaičiuoja sudėjusi 8 % savo pagal riziką įvertintų pozicijų sumų, skirtų kredito ir sandorio šalies kredito rizikai padengti, ir savo kapitalo poreikį rinkos rizikai padengti, apskaičiuotą pagal direktyvas 2006/48/EB ir 2006/49/EB, laikydamasi 2–5 dalyse nustatytų apribojimų.

2.   Kad apskaičiuotų kapitalo poreikį rinkos rizikai, jei ji dar nepadengta konkrečiais finansiniais ištekliais, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 41–44 straipsniuose, padengti, pagrindinė sandorio šalis naudoja metodus, numatytus Direktyvos 2006/49/EB I–IV prieduose.

3.   Kad apskaičiuotų pagal riziką įvertintų pozicijų sumas, skirtas kredito rizikai, jei ji dar nepadengta konkrečiais finansiniais ištekliais, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 41–44 straipsniuose, padengti, pagrindinė sandorio šalis naudoja standartizuotą kredito rizikos metodą, numatytą Direktyvos 2006/48/EB 78–83 straipsniuose.

4.   Kad apskaičiuotų pagal riziką įvertintų pozicijų sumas, skirtas sandorio šalies kredito rizikai, jei ji dar nepadengta konkrečiais finansiniais ištekliais, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 41–44 straipsniuose, padengti, pagrindinė sandorio šalis naudoja rinkos vertės metodą, numatytą Direktyvos 2006/48/EB III priedo 3 dalyje, ir išsamųjį finansinės užtikrinimo priemonės metodą taikant standartines nepastovumo korekcijas, kaip numatyta Direktyvos 2006/48/EB VIII priedo 3 dalyje.

5.   Jei nesilaikoma visų Reglamento (ES) Nr. 648/2012 52 ir 53 straipsniuose nurodytų sąlygų ir jei pagrindinė sandorio šalis nenaudoja nuosavų išteklių, pagrindinė sandorio šalis savo pozicijai dėl įmokų į kitos pagrindinės sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo fondą taiko 1 250 % rizikos koeficientą, o savo prekybos pozicijoms su kita pagrindine sandorio šalimi – 2 % rizikos koeficientą.

5 straipsnis

Kapitalo poreikis verslo rizikai padengti

1.   Pagrindinė sandorio šalis kompetentingai institucijai patvirtinti, laikantis tos kompetentingos institucijos įgaliojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 III antraštinę dalį, teikia nuosavą kapitalo, būtino nuostoliams dėl verslo rizikos padengti remiantis pagrįstai numatomais neigiamais scenarijais, aktualiais jos verslo modeliui, įvertį.

2.   Kapitalo poreikis verslo rizikai padengti yra lygus patvirtintam įverčiui ir jam taikoma minimali suma – 25 % pagrindinės sandorio šalies metinių bendrųjų veiklos išlaidų. Taikant šį straipsnį bendrosios veiklos išlaidos vertinamos pagal 2 straipsnio 4 dalį.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)  OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

(3)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(4)  OL L 177, 2006 6 30, p. 1.

(5)  OL L 177, 2006 6 30, p. 201.

(6)  OL L 331, 2010 12 15, p. 12.

(7)  OL L 222, 1978 8 14, p. 11.

(8)  OL L 193, 1983 7 18, p. 1.

(9)  OL L 372, 1986 12 31, p. 1.

(10)  OL L 340, 2007 12 22, p. 66.


23.2.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 52/41


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 153/2013

2012 m. gruodžio 19 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl pagrindinėms sandorio šalims taikomų reikalavimų techninių reguliavimo standartų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos Centrinio Banko nuomonę (1),

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (2), visų pirma į jo 25 straipsnio 8 dalį, 26 straipsnio 9 dalį, 29 straipsnio 4 dalį, 34 straipsnio 3 dalį, 41 straipsnio 5 dalį, 42 straipsnio 5 dalį, 44 straipsnio 2 dalį, 45 straipsnio 5 dalį, 46 straipsnio 3 dalį, 47 straipsnio 8 dalį ir 49 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

šio reglamento nuostatos yra glaudžiai susijusios, nes jomis nustatomi organizaciniai reikalavimai, įskaitant reikalavimus dėl įrašų saugojimo ir veiklos tęstinumo, ir rizikos ribojimo reikalavimai, įskaitant reikalavimus dėl garantinių įmokų, įsipareigojimų neįvykdymo fondo, likvidumo rizikos valdymo priemonių, įsipareigojimų neįvykdymo srauto, įkaito, investavimo politikos, modelių peržiūros, testavimo nepalankiausiomis sąlygomis ir grįžtamojo patikrinimo. Siekiant užtikrinti šių nuostatų, kurios turėtų įsigalioti vienu metu, tarpusavio nuoseklumą ir palengvinti sąlygas visapusiškai jas apžvelgti ir su jomis susipažinti vienoje vietoje asmenims, kuriems taikomi šie įpareigojimai, pageidautina visus techninius reguliavimo standartus, kurių reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 III ir IV antraštines dalis, pateikti viename reglamente;

(2)

turint omenyje pasaulinį finansų rinkų pobūdį, šiame reglamente reikėtų atsižvelgti į finansų rinkos infrastruktūrų principus, kuriuos paskelbė Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komitetas (CPSS) ir Tarptautinė vertybinių popierių komisijų organizacija (IOSCO) (toliau – CPSS ir IOSCO principai) ir kurie yra pasaulinis pagrindinėms sandorio šalims taikomų reguliavimo reikalavimų standartas;

(3)

siekiant užtikrinti, kad pagrindinės sandorio šalys būtų saugios ir patikimos visomis rinkos sąlygomis, svarbu, kad jos patvirtintų rizikos ribojimo principais pagrįsto rizikos valdymo procedūras, kurios tinkamai apimtų visų rūšių joms kylančią arba galinčią kilti riziką. Šiuo atžvilgiu rizikos valdymo standartai, kuriuos pagrindinės sandorio šalys faktiškai įgyvendina, turėtų būti griežtesni už šiame reglamente išdėstytus standartus, jei laikoma, kad tai yra tinkama rizikos valdymo tikslais;

(4)

siekiant aiškiai nustatyti tam tikras sąvokas iš Reglamento (ES) Nr. 648/2012 ir patikslinti technines sąlygas, būtinas šiam techniniam standartui parengti, reikėtų apibrėžti tam tikrus terminus;

(5)

svarbu užtikrinti, kad pripažintos trečiosios šalies pagrindinės sandorio šalys netrikdytų tvarkingo Sąjungos rinkų veikimo. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad pripažintos pagrindinės sandorio šalys negalėtų taikyti už Sąjungos standartus mažesnių rizikos valdymo reikalavimų, kai tai galėtų sukelti reguliacinį arbitražą. Informacija, kurią reikėtų pateikti EVPRI dėl trečiosios šalies pagrindinės sandorio šalies pripažinimo, turėtų sudaryti sąlygas EVPRI įvertinti, ar ta pagrindinė sandorio šalis visapusiškai laikosi toje trečiojoje šalyje taikomų rizikos ribojimo reikalavimų. Be to, Komisijai atliekant lygiavertiškumo nustatymą reikėtų užtikrinti, kad trečiosios šalies įstatymai ir kiti teisės aktai būtų lygiaverčiai visoms Reglamento (ES) Nr. 648/2012 IV antraštinės dalies ir šio reglamento nuostatoms;

(6)

siekiant užtikrinti tinkamo lygio investuotojų apsaugą, pripažindama trečiosios šalies pagrindines sandorio šalis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) gali reikalauti papildomos informacijos, šalia informacijos, kuri absoliučiai būtina, kad būtų įvertinta, ar laikomasi Reglamente (ES) Nr. 648/2012 nustatytų sąlygų;

(7)

nuolatinis vertinimas, ar trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis visapusiškai laikosi tokioje trečiojoje šalyje taikomų rizikos ribojimo reikalavimų, yra trečiosios šalies kompetentingos institucijos pareiga. Informacija, kurią EVPRI turi pateikti paraišką teikianti trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis, turėtų būti teikiama ne siekiant atkartoti trečiosios šalies kompetentingos institucijos vertinimą, bet užtikrinti, kad pagrindinei sandorio šaliai toje trečiojoje šalyje būtų taikoma veiksminga priežiūra ir užtikrinamas reikalavimų vykdymas, taip garantuojant aukšto lygio investuotojų apsaugą;

(8)

kad EVPRI galėtų atlikti išsamų vertinimą, paraišką teikiančios trečiosios šalies pagrindinės sandorio šalies pateiktą informaciją reikėtų papildyti informacija, būtina siekiant įvertinti nuolatinės priežiūros, reikalavimų vykdymo užtikrinimo įgaliojimų ir veiksmų, kurių imasi trečiosios šalies kompetentinga institucija, veiksmingumą. Tokia informacija turėtų būti teikiama pagal bendradarbiavimo susitarimą, sudarytą vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 648/2012. Tokiu bendradarbiavimo susitarimu reikėtų užtikrinti, kad EVPRI būtų laiku informuojama apie pagrindinei sandorio šaliai, teikiančiai pripažinimo paraišką, taikomus priežiūros arba reikalavimų vykdymo užtikrinimo veiksmus ir sąlygų, kuriomis atitinkamai pagrindinei sandorio šaliai suteiktas leidimas, pasikeitimus, taip pat atitinkamą informacijos, kurią pagrindinė sandorio šalis iš pradžių pateikė per pripažinimo procesą, atnaujinimą;

(9)

reikia papildomai patikslinti Reglamento (ES) Nr. 648/2012 reikalavimus, susijusius su vidaus rizikos atskaitomybės linijomis, kad būtų įgyvendinta rizikos valdymo sistema, kuri apima vidaus rizikos valdymo proceso struktūrą, teises ir atsakomybę. Valdymo tvarkoje turėtų būti atsižvelgiama į įvairius Sąjungos bendrovių teisės režimus siekiant užtikrinti, kad pagrindinės sandorio šalys veiktų patikimoje teisinėje aplinkoje;

(10)

siekiant užtikrinti, kad pagrindinė sandorio šalis įgyvendintų tinkamas procedūras, kad laikytųsi šio reglamento, Reglamento (ES) Nr. 648/2012 ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1249/2012 (3), reikėtų patikslinti pagrindinės sandorio šalies atitikties užtikrinimo funkciją vykdančių asmenų vaidmenį ir atsakomybę;

(11)

būtina aiškiai apibrėžti valdybos ir vyresniosios vadovybės atsakomybę, taip pat patikslinti būtiniausius reikalavimus dėl valdybos veikimo siekiant užtikrinti, kad pagrindinės sandorio šalies organizacinė struktūra sudarytų sąlygas jai nuolat ir tvarkingai teikti savo paslaugas ir vykdyti veiklą. Taip pat būtina nustatyti aiškias ir tiesiogines atskaitomybės linijas, kad būtų užtikrinta atskaitomybė;

(12)

siekiant užtikrinti patikimą ir rizikos ribojimo principais pagrįstą pagrindinės sandorio šalies valdymą, svarbu, kad jos atlyginimų politikoje nebūtų paskatų prisiimti per didelę riziką. Kad atlyginimų politika atliktų savo paskirtį, valdyba turėtų ją tinkamai stebėti ir peržiūrėti ir įsteigti specialų komitetą, kuris tinkamai prižiūrėtų atlyginimų politikos vykdymą;

(13)

siekiant užtikrinti, kad pagrindinės sandorio šalys veiktų turėdamos būtinus žmogiškuosius išteklius, kad galėtų vykdyti visus savo įsipareigojimus, kad pagrindinės sandorio šalys būtų atskaitingos už savo veiklos vykdymą ir kad kompetentingos institucijos prižiūrimose pagrindinėse sandorio šalyse turėtų atitinkamus asmenis ryšiams, pagrindinės sandorio šalys turėtų turėti bent vyriausiąjį rizikos valdymo pareigūną, vyriausiąjį atitikties užtikrinimo pareigūną ir vyriausiąjį technologijų pareigūną;

(14)

pagrindinės sandorio šalys turėtų tinkamai vertinti ir stebėti, kokiu mastu valdybos nariams, kurie yra skirtingų subjektų valdybų nariai, kyla interesų konfliktų pagrindinės sandorio šalies grupės viduje ir už jos ribų. Valdybos nariams neturėtų būti draudžiama būti skirtingų valdybų nariais, nebent dėl to kiltų interesų konfliktų;

(15)

kad turėtų veiksmingą audito funkciją, pagrindinė sandorio šalis turėtų apibrėžti savo vidaus auditorių atsakomybę ir atskaitomybės linijas siekdama užtikrinti, kad apie svarbius klausimus būtų laiku informuojama pagrindinės sandorio šalies valdyba ir kompetentingos institucijos. Nustatant ir palaikant vidaus audito funkciją, reikėtų aiškiai apibrėžti tokią funkciją vykdančių asmenų misiją, nepriklausomybę ir objektyvumą, kompetencijos sritį ir atsakomybę, įgaliojimus, atskaitomybę ir veiklos standartus;

(16)

kad veiksmingai vykdytų savo pareigas, atitinkama kompetentinga institucija turėtų turėti galimybę susipažinti su visa informacija, kuri būtina norint nustatyti, ar pagrindinė sandorio šalis atitinka leidimo suteikimo sąlygas. Tokią informaciją pagrindinė sandorio šalis turėtų pateikti nepagrįstai nedelsdama;

(17)

pagrindinės sandorio šalies saugomi įrašai turėtų padėti labai gerai žinoti pagrindinės sandorio šalies kredito poziciją tarpuskaitos narių atžvilgiu ir sudaryti sąlygas stebėti numanomą sisteminę riziką. Be to, jie turėtų sudaryti sąlygas kompetentingoms institucijoms, EVPRI ir atitinkamiems Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) nariams tinkamai atkurti tarpuskaitos procesą, kad būtų galima įvertinti, ar laikomasi reguliavimo reikalavimų, įskaitant ataskaitų teikimo reikalavimus. Užregistruoti tie duomenys taip pat yra naudingi pagrindinėms sandorio šalims vykdant reguliavimo reikalavimus ir įsipareigojimus tarpuskaitos nariams ir ginčų atveju;

(18)

pagrindinių sandorio šalių sandorių duomenų saugykloms pateikti duomenys turėtų būti registruojami, kad kompetentingos institucijos galėtų patikrinti, ar pagrindinės sandorio šalys vykdo Reglamente (ES) Nr. 648/2012 nustatytą prievolę teikti ataskaitas, ir lengvai susipažinti su informacija, kai jos nėra sandorių duomenų saugyklose;

(19)

siekiant užtikrinti, kad pagrindinės sandorio šalys tinkamai teiktų ataskaitas, su sandorių įrašų saugojimu susijusių reikalavimų sąvokos turėtų atitikti tas pačias Reglamento (ES) Nr. 648/2012 9 straipsnyje nustatytos prievolės teikti ataskaitas sąvokas;

(20)

siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą esant sutrikimams, antrinė pagrindinės sandorio šalies duomenų apdorojimo vieta turėtų būti pakankamai toli ir pakankamai geografiškai atskirta nuo pirminės vietos, kad jai negrėstų ta pati nelaimė, dėl kurios nebeveiktų pirminė vieta. Reikėtų sukurti scenarijus krizės reiškinių poveikiui ypatingos svarbos paslaugoms išanalizuoti, įskaitant scenarijus, kuriuose numatomas atvejis, kai dėl gaivalinės nelaimės sistemos neveikia. Šios analizės turėtų būti periodiškai peržiūrimos;

(21)

pagrindinės sandorio šalys yra sisteminės svarbos finansų rinkos infrastruktūros ir ypatingos svarbos funkcijas jos turėtų atkurti per dvi valandas, o idealiu atveju atsarginio duomenų išsaugojimo sistemos duomenų apdorojimą pradėtų iškart po incidento. Be to, pagrindinės sandorio šalys turėtų užtikrinti labai didelę tikimybę, kad nebus prarasta jokių duomenų;

(22)

svarbu, kad tarpuskaitos nario įsipareigojimų neįvykdymas nesukeltų didelių nuostolių kitiems rinkos dalyviams. Todėl reikalaujama, kad pagrindinės sandorio šalys pasinaudodamos sutarties nevykdančios šalies pateiktomis garantinėmis įmokomis padengtų bent jau atitinkamą galimo nuostolio, kurį pagrindinė sandorio šalis galimai patiria per uždarymo procesą, procentinę dalį. Taisyklėse reikėtų nustatyti minimalią procentinę dalį, kuri turėtų būti padengiama iš garantinių įmokų įvairių finansinių priemonių klasių atveju. Be to, pagrindinės sandorio šalys turėtų laikytis principų, kad tinkamai pritaikytų savo garantinių įmokų dydžius prie kiekvienos finansinės priemonės ar portfelio, kurių tarpuskaitą jos atlieka, ypatybių;

(23)

pagrindinės sandorio šalys dėl labai konkurencingos aplinkos neturėtų savo garantinių įmokų sumažinti iki tokio lygio, kad keltų grėsmę savo saugai. Todėl garantinių įmokų skaičiavimai turėtų atitikti konkrečius reikalavimus dėl jų esminių sudedamųjų dalių. Šiuo atžvilgiu nustatant garantines įmokas reikėtų atsižvelgti į įvairiausias rinkos sąlygas, įskaitant nepalankiausių sąlygų laikotarpius;

(24)

reikėtų nustatyti taisykles, kad būtų nurodyta tinkama procentinė dalis ir laikotarpiai, susiję su likvidavimo laikotarpiu bei praeities duomenų kintamumo apskaičiavimu. Tačiau, siekiant užtikrinti, kad pagrindinės sandorio šalys tinkamai valdytų joms kylančią riziką, pageidautina nenurodyti metodo, pagal kurį pagrindinė sandorio šalis turėtų apskaičiuoti garantinės įmokos reikalavimus remdamasi šiais parametrais. Dėl tų pačių priežasčių pagrindinėms sandorio šalims neturėtų būti draudžiama remtis įvairiomis patikimomis metodikomis nustatant portfelio garantines įmokas, joms turėtų būti leidžiama remtis metodais, grindžiamais finansinės priemonės arba finansinių priemonių rinkinio, kurių tarpuskaitą jos atlieka, kainos rizikos koreliacijomis, taip pat visais tinkamais metodais, grindžiamais lygiaverčiais statistiniais priklausomybės parametrais;

(25)

kad nustatytų laikotarpį, per kurį pagrindinei sandorio šaliai kyla rinkos rizika, susijusi su sutarties nevykdančios šalies pozicijos valdymu, pagrindinė sandorio šalis turėtų apsvarstyti atitinkamas finansinių priemonių arba portfelio, kurių tarpuskaita atliekama, ypatybes, pvz., jų likvidumo lygį ir pozicijos dydį arba jos koncentraciją. Pagrindinė sandorio šalis turėtų pagal rizikos ribojimo principus įvertinti laiką, kurio reikia sutarties nevykdančios šalies pozicijai visiškai uždaryti nuo paskutinio garantinių įmokų surinkimo, pozicijos dydį ir jos koncentraciją;

(26)

kad nesukeltų ir nedidintų finansinio nestabilumo, pagrindinės sandorio šalys turėtų, kiek praktiškai įmanoma, patvirtinti perspektyvines garantinės įmokos metodikas, kuriomis ribojama garantinės įmokos reikalavimų prociklinių pokyčių tikimybė kartu nemažinant pagrindinės sandorio šalies atsparumo;

(27)

ne biržos išvestinėms finansinėms priemonėms taikomas didesnis pasikliautinasis intervalas paprastai yra pagrįstas, nes tiems produktams gali būti būdinga mažiau patikima kainodara ir turima mažiau praeities duomenų pozicijų įverčiams pagrįsti. Pagrindinės sandorio šalys gali atlikti ne biržos išvestinių finansinių priemonių, kurioms tai nebūdinga ir kurios turi tas pačias rizikos ypatybes kaip ir biržos išvestinės finansinės priemonės, tarpuskaitą ir turėtų turėti galimybę tų produktų tarpuskaitą atlikti nuosekliai ir nepriklausomai nuo įvykdymo metodo;

(28)

esminė pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymo sudedamoji dalis – tinkama ekstremalių, bet tikėtinų rinkos sąlygų apibrėžtis. Kad pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymo sistema būtų nuolat atnaujinama, ekstremalias, bet tikėtinas rinkos sąlygas reikėtų laikyti ne statiška sąvoka, bet sąlygomis, kurios laikui bėgant kinta ir įvairiose rinkose yra skirtingos. Vienas rinkos scenarijus gali būti ekstremalus, bet tikėtinas vienai pagrindinei sandorio šaliai, bet nesvarbus kitai. Pagrindinė sandorio šalis turėtų nustatyti tvirtą vidaus politikos sistemą, skirtą riziką keliančioms rinkoms nustatyti, ir taikyti bendrus būtiniausius standartus ekstremalioms, bet tikėtinoms sąlygoms kiekvienoje nustatytoje rinkoje apibrėžti. Be to, ji turėtų objektyviai apsvarstyti problemų keliose rinkose vienu metu potencialą;

(29)

siekiant užtikrinti, kad būtų įdiegta tinkama ir tvirta valdymo tvarka, rizikos valdymo komitetas turėtų aptarti, o valdyba patvirtinti pagrindinės sandorio šalies sistemą, naudojamą ekstremalioms, bet tikėtinoms rinkos sąlygoms nustatyti. Ji turėtų būti peržiūrima bent kartą per metus, o peržiūros rezultatus turėtų aptarti ir vėliau pranešti valdybai rizikos valdymo komitetas. Atliekant peržiūrą reikėtų užtikrinti, kad ekstremalių, bet tikėtinų rinkos sąlygų apibrėžtyje būtų atsižvelgta į pagrindinės sandorio šalies pozicijų masto ir koncentracijos pokyčius ir pokyčius rinkose, kuriose ji veikia. Tačiau ta peržiūra neturėtų pakeisti reikalavimo, kad pagrindinė sandorio šalis nuolat savo nuožiūra vertintų savo įsipareigojimų neįvykdymo fondo pakankamumą kintant rinkos sąlygoms;

(30)

siekiant užtikrinti veiksmingą pagrindinių sandorio šalių likvidumo rizikos valdymą, turėtų būti reikalaujama, kad jos nustatytų likvidumo rizikos valdymo sistemą. Ta sistema turėtų priklausyti nuo jų įsipareigojimų pobūdžio ir joje reikėtų aptarti priemones, kuriomis pagrindinė sandorio šalis gali naudotis kylančiai likvidumo rizikai vertinti, tikėtinoms likvidumo problemoms nustatyti ir savo likvidžių išteklių pakankamumui užtikrinti;

(31)

turėtų būti reikalaujama, kad vertindama savo likvidžių išteklių pakankamumą pagrindinė sandorio šalis apsvarstytų turimų išteklių dydį ir likvidumą, taip pat galimą to turto koncentracijos riziką. Svarbu, kad pagrindinės sandorio šalys turėtų galimybę nustatyti su savo ištekliais susijusią visų svarbiausių rūšių likvidumo rizikos koncentraciją, kad pagrindinės sandorio šalies likvidumo ištekliai būtų prieinami nedelsiant, kai būtina. Be to, pagrindinės sandorio šalys turėtų apsvarstyti papildomą riziką, kylančią dėl įvairių santykių, tarpusavio priklausomybės ir koncentracijos;

(32)

kadangi likvidžios lėšos turi būti be kliūčių prieinamos tos pačios dienos sandoriams arba netgi dienos sandoriams, pagrindinė sandorio šalis galėtų naudoti pinigus emisijos centriniame banke, pinigus kreditinguose komerciniuose bankuose, įsipareigotas kredito linijas, įsipareigotus atpirkimo sandorius, lengvai parduodamus saugomus įkaitus ir be kliūčių prieinamas investicijas, kurios konvertuojamos į pinigus pagal iš anksto aptartus ir labai patikimus finansavimo susitarimus netgi nepalankiausiomis rinkos sąlygomis. Tokie pinigai ir įkaitas iš anksto aptartų likvidžių finansinių išteklių dalimi turėtų būti laikomi tik tam tikromis sąlygomis;

(33)

kad pagrindinėms sandorio šalims būtų nustatyta būtina paskata nustatyti rizikos ribojimo reikalavimus ir tą sumą laikyti tinkamo dydžio kartu vengiant reguliacinio arbitražo, svarbu nustatyti bendrą konkrečios skiriamų nuosavų išteklių, kuriuos pagrindinė sandorio šalis turėtų turėti, kad galėtų panaudoti įsipareigojimų neįvykdymo srautui, sumos apskaičiavimo ir palaikymo metodiką. Labai svarbu, kad tie ištekliai įsipareigojimų neįvykdymo nuostoliams padengti būtų atskiri ir jų funkcija skirtųsi nuo minimalaus pagrindinės sandorio šalies kapitalo poreikio skirtingai rizikai, kuri gali kilti pagrindinei sandorio šaliai, padengti;

(34)

kad būtų užtikrintos lygiavertės pagrindinių sandorio šalių veiklos sąlygos, svarbu, kad pagrindinės sandorio šalys taikytų nuoseklią metodiką nuosaviems ištekliams, skirtiems panaudoti įsipareigojimų neįvykdymo srautui, apskaičiuoti. Jei būtų leidžiama pagrindinėms sandorio šalims savo nuožiūra įgyvendinti nepakankamai aiškią metodiką, rezultatai būtų labai skirtingi tarp pagrindinių sandorio šalių ir taip būtų skatinamas reguliacinis arbitražas. Todėl labai svarbu, kad pagrindinės sandorio šalys negalėtų metodikos taikyti savo nuožiūra. Taigi, būtų tikslinga nustatyti paprastą procentinę dalį, grindžiamą aiškiai nustatomu vienetu ir aiškia metodika, siekiant užtikrinti, kad pagrindinių sandorio šalių nuosavi ištekliai, skirti panaudoti įsipareigojimų neįvykdymo srautui, būtų apskaičiuojami nuosekliai;

(35)

siekiant užtikrinti, kad priimtinas įkaitas būtų labai likvidus ir galėtų būti greitai konvertuojamas į pinigus darant kiek įmanoma mažesnį poveikį kainai, reikėtų nustatyti būtiniausius kriterijus. Tie kriterijai turėtų būti susiję su įkaito emitentu ir tuo, kokiu mastu jį galima likviduoti rinkoje ir ar jo vertė koreliuoja su įkaitą teikiančio nario kreditingumu, kad būtų atsižvelgta į galimą netinkamai parinkto įkaito riziką. Pagrindinė sandorio šalis turėtų turėti galimybę prireikus taikyti papildomus kriterijus, kad pasiektų pageidautiną atsparumą;

(36)

pagrindinės sandorio šalys turėtų priimti tik labai likvidų įkaitą, kurio kredito ir rinkos rizika minimali. Siekiant užtikrinti, kad pagrindinės sandorio šalies laikomas įkaitas visuomet liktų labai likvidus, būtina, kad pagrindinės sandorio šalys nustatytų skaidrią ir nuspėjamą politiką ir procedūras, skirtas turto, priimamo kaip įkaitas, likvidumui vertinti ir nuolat stebėti, ir įgyvendintų tinkamas vertinimo metodikas. Todėl pagrindinės sandorio šalys taip pat turėtų įgyvendinti koncentracijos ribas, kuriomis palaikoma pakankama įkaito diversifikacija siekiant užtikrinti, kad būtų galima skubiai jį likviduoti nepatiriant didelio rinkos rizikos poveikio jo vertei. Nustatydamos tinkamo įkaito ir koncentracijos ribų politiką, jos turėtų atsižvelgti į bendrą tokio įkaito prieinamumą turint omenyje galimą makroekonominį jų politikos poveikį;

(37)

siekiant išvengti netinkamai parinkto įkaito rizikos, apskritai tarpuskaitos nariams neturėtų būti leidžiama kaip įkaitą naudoti savo pačių vertybinius popierius arba tos pačios grupės subjekto išleistus vertybinius popierius. Tačiau pagrindinė sandorio šalis turėtų turėti galimybę leisti, kad tarpuskaitos nariai teiktų padengtas obligacijas, apsaugotas nuo emitento nemokumo. Vis dėlto pagrindinis įkaitas turėtų būti tinkamai atskirtas nuo emitento ir atitikti būtiniausius įkaito priimtinumo kriterijus. Tarpuskaitos narys neturėtų leisti finansinių priemonių, kurių pagrindinis tikslas būtų tas, kad kitas tarpuskaitos narys jas naudotų kaip įkaitą;

(38)

siekiant užtikrinti pagrindinių sandorio šalių saugą, pagrindinė sandorio šalis komercinio banko garantiją kaip įkaitą turėtų priimti tik nuodugniai įvertinusi emitentą ir garantijos teisinę, sutartinę ir veiklos sistemą. Reikėtų vengti pagrindinių sandorio šalių neužtikrintų pozicijų komercinių bankų atžvilgiu. Todėl komercinių bankų garantijas galima priimti tik griežtomis sąlygomis. Tos sąlygos paprastai yra tenkinamos rinkose, kurioms būdinga didelė komercinių bankų, norinčių teikti kreditą ne finansų tarpuskaitos nariams, koncentracija. Dėl šios priežasties tokiais atvejais turėtų būti leidžiama didesnė koncentracijos riba;

(39)

kad pagrindinė sandorio šalis apribotų savo rinkos riziką, turėtų būti reikalaujama, kad savo įkaitą ji vertintų bent kartą per dieną. Ji turėtų taikyti rizikos ribojimo principais pagrįstą vertės mažinimą, kuris atspindi galimą įkaito vertės sumažėjimą per laikotarpį nuo paskutinio jo vertinimo iki tada, kai pagrįstai galima manyti, kad įkaitą galima likviduoti nepalankiausiomis rinkos sąlygomis. Nustatant įkaito dydį taip pat turėtų būti atsižvelgiama į galimas netinkamai parinkto įkaito rizikos pozicijas;

(40)

vertės sumažinimas turėtų sudaryti sąlygas pagrindinei sandorio šaliai išvengti didelių ir netikėtų reikiamo įkaito sumos koregavimų, taip kiek įmanoma išvengiant prociklinių padarinių;

(41)

pagrindinės sandorio šalies įkaitas neturėtų būti koncentruotas pagal ribotą emitentų skaičių arba ribotą turtą, kad būtų išvengta galimo didelio neigiamo poveikio kainai, kai įkaitas likviduojamas per trumpą laiką. Dėl šios priežasties koncentruotos įkaito pozicijos neturėtų būti laikomos labai likvidžiomis;

(42)

likvidumo, kredito ir rinkos riziką reikėtų vertinti portfelio lygiu ir atskiros finansinės priemonės lygiu. Koncentruotas portfelis gali turėti didelį neigiamą poveikį įkaito arba finansinių priemonių, į kurias pagrindinė sandorio šalis gali investuoti savo finansinius išteklius, likvidumui, nes mažai tikėtina, kad nepalankiausiomis rinkos sąlygomis būtų įmanoma parduoti dideles pozicijas nesumažėjus rinkos kainai. Dėl tos pačios priežasties pagrindinės sandorio šalies laikomas įkaitas turėtų būti nuolat stebimas ir vertinamas siekiant užtikrinti, kad jis liktų likvidus;

(43)

energetikos išvestinių finansinių priemonių rinkos yra ypač tvirtai susijusios su biržos prekių neatidėliotinų sandorių rinkomis, ir šiose išvestinių finansinių priemonių rinkose ne finansų tarpuskaitos nariai užima didelę dalį. Tose rinkose daug rinkos dalyvių yra ir pagrindinės biržos prekės gamintojai. Kad turėtų pakankamą įkaitą komercinių bankų garantijoms visiškai padengti, tiems ne finansų tarpuskaitos nariams gali prireikti atsisakyti daug esamų pozicijų arba tai gali trukdyti jiems toliau vykdyti savo pozicijų tarpuskaitą kaip tiesioginiams pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos nariams. Tas procesas galėtų sutrikdyti energijos rinkų veikimą rinkos dalyvių likvidumo ir įvairovės atžvilgiu. Todėl jo taikymą reikėtų atidėti tinkamai nustatytam laikotarpiui;

(44)

kad būtų užtikrintas nuoseklus Reglamente (ES) Nr. 648/2012 nustatytos sistemos taikymas, visiems sektoriams turėtų būti taikomi panašūs reikalavimai atsižvelgiant į jiems taikomų taisyklių galutinę formą. Šiuo metu energetikos įmonės veikia pagal nusistovėjusią sistemą, kuriai pritaikyti prie naujų nustatytų reikalavimų reikės laiko, kad būtų išvengta žalingų padarinių realiajai ekonomikai. Todėl tokio tipo rinkoms būtų pageidautina nustatyti taikymo datą, kuri leistų tinkamai atsisakyti dabartinės rinkos praktikos nedarant netinkamo poveikio rinkos struktūrai ir likvidumui;

(45)

pagrindinės sandorio šalies investavimo politikos svarbiausias prioritetas turėtų būti kapitalo išsaugojimo ir likvidumo maksimizavimo principai. Be to, investavimo politika turėtų būti užtikrinama, kad nekiltų interesų konfliktų dėl pagrindinės sandorio šalies komercinių interesų;

(46)

siekiant užtikrinti tarptautinį nuoseklumą, kriterijais, kuriuos finansinės priemonės turėtų atitikti, kad būtų laikomos pagrindinei sandorio šaliai tinkamomis investicijomis, turėtų būti atsižvelgta į 16-ąjį CPSS ir IOSCO principą. Konkrečiai, turėtų būti reikalaujama, kad pagrindinė sandorio šalis taikytų ribojamuosius standartus, susijusius su finansinės priemonės emitentu, finansinės priemonės perleidžiamumu ir finansinės priemonės kredito, rinkos, kintamumo ir valiutos kurso rizika. Pagrindinė sandorio šalis turėtų užtikrinti, kad nepakenktų priemonėms, kurių imtasi jos investicijų rizikos pozicijai apriboti, prisiimdama per dideles pozicijas atskirų finansinių priemonių, finansinių priemonių rūšių, atskirų emitentų, emitentų rūšių arba atskirų depozitoriumų atžvilgiu;

(47)

pagrindinei sandorio šaliai naudojant išvestines finansines priemones kyla papildoma kredito ir rinkos rizika, todėl būtina apibrėžti ribotas aplinkybes, kuriomis pagrindinė sandorio šalis gali savo finansinius išteklius investuoti į išvestines finansines priemones. Turint omenyje, kad pagrindinės sandorio šalies tikslas turėtų būti turėti nulinę grynąją poziciją rinkos rizikos atžvilgiu, vienintelė rizika, nuo kurios pagrindinei sandorio šaliai reikėtų apsidrausti, yra rizika, susijusi su priimamu įkaitu, arba rizika, kylanti dėl tarpuskaitos nario įsipareigojimų neįvykdymo. Rizika, susijusi su pagrindinės sandorio šalies priimamu įkaitu, gali būti pakankamai valdoma atliekant vertės mažinimą, ir nelaikoma, kad pagrindinei sandorio šaliai būtina šiuo atžvilgiu naudoti išvestines finansines priemones. Išvestines finansines priemones pagrindinė sandorio šalis turėtų naudoti tik likvidumo rizikai, kylančiai skirtingų valiutų pozicijoms, valdyti ir įsipareigojimų neįvykdžiusio tarpuskaitos nario portfeliui apdrausti, ir tik tuomet, kai pagrindinės sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo valdymo procedūrose numatoma naudoti tas priemones;

(48)

siekiant užtikrinti pagrindinių sandorio šalių saugą, joms turėtų būti leidžiama kaip neužtikrintus indėlius laikyti tik minimalią dalį pinigų. Apsaugodamos savo pinigus pagrindinės sandorio šalys turėtų visuomet užtikrinti, kad jos visuomet būtų tinkamai apsaugotos nuo likvidumo rizikos;

(49)

būtina nustatyti griežtus testavimo nepalankiausiomis sąlygomis ir grįžtamojo patikrinimo reikalavimus siekiant užtikrinti, kad pagrindinės sandorio šalies modeliai, jų metodikos ir likvidumo rizikos valdymo sistema tinkamai veiktų, atsižvelgiant į visų rūšių riziką, kylančią pagrindinei sandorio šaliai, kad ji visuomet turėtų pakankamai išteklių tai rizikai padengti;

(50)

siekiant užtikrinti nuoseklų pagrindinių sandorio šalių reikalavimų taikymą, būtina nustatyti išsamias nuostatas dėl atliktino testavimo rūšių, įskaitant ir testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, ir grįžtamąjį patikrinimą. Kad būtų prisitaikoma prie didelės vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių sandorių, kurių tarpuskaita gali būti atliekama ateityje, įvairovės, atsižvelgiama į pagrindinės sandorio šalies veiklos ir rizikos valdymo metodų skirtumus, sudaromos sąlygos reaguoti į būsimus pokyčius ir naują riziką ir numatomas pakankamas lankstumas, yra būtinas kriterijais grindžiamas metodas;

(51)

tvirtinant pagrindinės sandorio šalies modelius, jų metodikas ir likvidumo rizikos valdymo sistemą, būtina pasitelkti tinkamą nepriklausomą subjektą, kad prieš įgyvendinimą būtų rasta ir imtasi būtinų taisomųjų priemonių ir išvengta reikšmingų interesų konfliktų. Nepriklausomas subjektas turėtų būti pakankamai atskiras nuo pagrindinės sandorio šalies veiklos dalies, kuri rengia, įgyvendina ir taikys peržiūrimą modelį ar politiką, ir jam neturėtų kilti reikšmingas interesų konfliktas. Tas sąlygas galėtų atitikti arba vidaus subjektas, turintis atskiras atskaitomybės linijas, arba išorės subjektas;

(52)

įvairūs pagrindinės sandorio šalies finansinių išteklių aspektai, konkrečiai, garantinės įmokos pakankamumas, įsipareigojimų neįvykdymo fondai ir kiti finansiniai ištekliai, yra skirti skirtingiems scenarijams ir tikslams. Todėl būtina numatyti konkrečius reikalavimus, kuriais būtų atsižvelgiama į šiuos tikslus ir užtikrinamas nuoseklus taikymas visoms pagrindinėms sandorio šalims. Vertindama būtinus išteklius, pagrindinė sandorio šalis neturėtų tarpusavyje užskaityti įsipareigojimų neįvykdžiusių tarpuskaitos narių pozicijų, kad nesumažintų galimo tų pozicijų poveikio;

(53)

skirtingų rūšių finansinėms priemonėms, kurių tarpuskaitą gali atlikti pagrindinė sandorio šalis, kyla įvairių rūšių specifinė rizika. Todėl turėtų būti reikalaujama, kad pagrindinė sandorio šalis nustatydama savo modelius, jų metodikas ir likvidumo rizikos valdymo sistemą apsvarstytų visų rūšių riziką, svarbią rinkose, kurioms ji teikia tarpuskaitos paslaugas, kad tinkamai įvertintų galimą būsimą poziciją. Kad tokia rizika būtų tinkamai apsvarstoma, testavimo nepalankiausiomis sąlygomis reikalavimai turėtų apimti skirtingų rūšių finansinėms priemonėms būdingą riziką;

(54)

kad pagrindinė sandorio šalis užtikrintų, kad jos pradinių garantinių įmokų skaičiavimo modelis atitiktų jos galimas pozicijas, be kasdienio garantinės įmokos pakankamumo grįžtamojo patikrinimo, per kurį vertinamas reikalaujamos sumokėti garantinės įmokos pakankamumas, ji taip pat turi atlikti modelio pagrindinių parametrų ir prielaidų grįžtamąjį patikrinimą. Tai labai svarbu siekiant užtikrinti, kad pagal pagrindinių sandorio šalių modelius pradinė garantinė įmoka būtų tiksliai apskaičiuota;

(55)

griežta garantinės įmokos reikalavimų jautrumo analizė gali tapti dar svarbesnė, kai rinkos yra nelikvidžios arba nestabilios, ir turėtų būti naudojama kintamų svarbių modelio parametrų poveikiui nustatyti. Jautrumo analizė yra veiksminga priemonė paslėptiems trūkumams, kurių neįmanoma rasti atliekant grįžtamąjį patikrinimą, išnagrinėti;

(56)

reguliariai neatliekant testavimo nepalankiausiomis sąlygomis ir grįžtamojo patikrinimo, pagrindinės sandorio šalies finansiniai ir likvidūs ištekliai gali tapti nepakankami jai kylančiai faktinei rizikai padengti. Be to, tinkamas testavimas sudarys sąlygas pagrindinės sandorio šalies modeliams, jų metodikoms ir likvidumo rizikos valdymo sistemai skubiai reaguoti į rinkų pokyčius ir naują riziką. Todėl testavimo rezultatus pagrindinės sandorio šalys turėtų skubiai panaudoti peržiūrėdamos savo modelius, metodikas ir likvidumo rizikos valdymo sistemą;

(57)

ekstremalių rinkos sąlygų modeliavimas gali padėti pagrindinei sandorio šaliai nustatyti savo esamų modelių, likvidumo rizikos valdymo sistemos ir finansinių bei likvidžių išteklių ribas. Tačiau tam pagrindinė sandorio šalis, modeliuodama skirtingas rinkas ir produktus, turi remtis vertinimu savo nuožiūra. Naudinga valdymo priemone, nors ir ne pagrindine, turėtų būti laikomas atvirkštinis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, kad būtų nustatytas tinkamas finansinių išteklių lygis;

(58)

testuojant pagrindinės sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo procedūras atliekant imitavimą labai svarbu įtraukti tarpuskaitos narius, klientus ir kitas svarbias suinteresuotąsias šalis, siekiant užtikrinti, kad jie turėtų supratimą ir praktinį pajėgumą sėkmingai dalyvauti įsipareigojimų neįvykdymo situacijoje. Imitavimo metu turėtų būti atkartojamas įsipareigojimų neįvykdymo scenarijus, kad būtų parodyti tarpuskaitos narių, klientų ir kitų svarbių suinteresuotųjų šalių vaidmenys ir atsakomybė. Be to, svarbu, kad pagrindinė sandorio šalis turėtų tinkamus mechanizmus, kurie sudaro jai sąlygas nustatyti, ar reikia taisomųjų veiksmų, ir nustatyti nepakankamą taisyklių ir procedūrų aiškumą arba jomis leidžiamą interpretavimą. Pagrindinės sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo valdymo procedūrų testavimas ypač svarbus, kai ji pasikliauja įsipareigojimus įvykdžiusių tarpuskaitos narių arba trečiųjų asmenų pagalba uždarymo procese ir kai įsipareigojimų neįvykdymo procedūros niekada nebuvo išbandytos per faktinį įsipareigojimų neįvykdymą;

(59)

šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(60)

prieš pateikdama techninių standartų projektus, kuriais grindžiamas šis reglamentas, EVPRI, jei tinkama, konsultavosi su Europos bankininkystės institucija (EBI), Europos sisteminės rizikos valdyba ir ECBS nariais. Pagal 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) (4), 10 straipsnį EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl tų techninių reguliavimo standartų projektų, išnagrinėjo galimas su jais susijusias išlaidas ir naudą ir paprašė, kad Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė, įsteigta pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį, pateiktų savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDROJI INFORMACIJA

1 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   bazinė rizika– rizika, kylanti dėl neidealiai koreliuojančio dviejų ar daugiau turto vienetų arba sutarčių, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, kitimo;

2)   pasikliautinasis intervalas– kiekvienai finansinei priemonei, kurios tarpuskaita atliekama, atsižvelgiant į konkretų retrospektyvinės peržiūros laikotarpį nustatyta pozicijų kitimo procentinė dalis, kurią pagrindinė sandorio šalis privalo padengti per tam tikrą likvidavimo laikotarpį;

3)   prekės disponavimo pajamingumas– iš fizinės biržos prekės tiesioginės nuosavybės gaunamos pajamos, kurias veikia ir rinkos sąlygos, ir tokie veiksniai kaip fizinio saugojimo išlaidos;

4)   garantinės įmokos– garantinės įmokos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 41 straipsnyje, kurios gali apimti pradines garantines įmokas ir kintamąsias garantines įmokas;

5)   pradinė garantinė įmoka– pagrindinės sandorio šalies renkama garantinė įmoka, skirta galimai būsimai pozicijai garantinę įmoką mokančių tarpuskaitos narių ir, jei tinkama, sąveikių pagrindinių sandorio šalių atžvilgiu padengti laikotarpiu nuo paskutinio garantinės įmokos surinkimo iki pozicijų likvidavimo tarpuskaitos nariui arba sąveikiai pagrindinei sandorio šaliai neįvykdžius įsipareigojimų;

6)   kintamoji garantinė įmoka– garantinė įmoka, surenkama arba grąžinama atsižvelgiant į esamas pozicijas, pasikeitusias dėl faktinių rinkos kainų pokyčių;

7)   staigaus įsipareigojimų neįvykdymo rizika– rizika, kad sandorio šalis arba emitentas neįvykdys įsipareigojimų netikėtai, kol rinka nespėjo atsižvelgti į padidėjusią jo įsipareigojimų neįvykdymo riziką;

8)   likvidavimo laikotarpis– apskaičiuojant garantines įmokas, kurios, pagrindinės sandorio šalies vertinimu, yra būtinos jos pozicijai įsipareigojimų neįvykdžiusio nario atžvilgiu valdyti, naudojamas laikotarpis, kuriuo pagrindinei sandorio šaliai kyla rinkos rizika, susijusi su sutarties nevykdančios šalies pozicijų valdymu;

9)   retrospektyvinės peržiūros laikotarpis– laikotarpis praeities duomenų kintamumui apskaičiuoti;

10)   testavimo išimtis– testavimo rezultatas, rodantis, kad pagrindinės sandorio šalies modelis arba likvidumo rizikos valdymo sistema neužtikrino numatyto pakankamumo lygio;

11)   netinkamai parinkto įkaito rizika– rizika, kylanti dėl sandorio šalies arba emitento atžvilgiu susidariusios pozicijos, kai tos sandorio šalies pateiktas arba to emitento išleistas įkaitas labai koreliuoja su jų pačių kredito rizika.

II   SKYRIUS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PAGRINDINIŲ SANDORIO ŠALIŲ PRIPAŽINIMAS

(Reglamento (ES) Nr. 648/2012 25 straipsnis)

2 straipsnis

Informacija, kurią reikia pateikti EVPRI pagrindinei sandorio šaliai pripažinti

Trečiojoje šalyje įsteigtos pagrindinės sandorio šalies teikiamoje pripažinimo paraiškoje pateikiama bent ši informacija:

a)

visas juridinio asmens pavadinimas;

b)

akcininkų arba narių, turinčių akcijų paketą, tapatybė;

c)

valstybių narių, kuriose ji ketina teikti paslaugas, sąrašas;

d)

finansinių priemonių, kurių tarpuskaita atliekama, klasės;

e)

išsami informacija, kuri bus teikiama EVPRI interneto svetainėje pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 88 straipsnio 1 dalies e punktą;

f)

išsami informacija apie jos finansinius išteklius, jų palaikymo formą bei metodus ir jų apsaugos susitarimus, įskaitant įsipareigojimų neįvykdymo valdymo procedūras;

g)

išsami informacija apie garantinės įmokos metodiką ir įsipareigojimų neįvykdymo fondo apskaičiavimą;

h)

tinkamų įkaitų sąrašas;

i)

verčių, kurių tarpuskaitą atlieka paraišką teikianti pagrindinė sandorio šalis, suskirstymas (jei reikia, perspektyvine forma) pagal kiekvieną Sąjungos valiutą, kuria atliekama tarpuskaita;

j)

testavimų nepalankiausiomis sąlygomis ir grįžtamųjų patikrinimų, atliktų per vienus metus iki paraiškos datos, rezultatai;

k)

jos taisyklės ir vidaus procedūros su įrodymais, kad laikomasi visų toje trečiojoje šalyje taikomų reikalavimų;

l)

išsami informacija apie užsakomųjų paslaugų susitarimus;

m)

išsami informacija apie atskyrimo susitarimus ir atitinkamą teisinį patikimumą bei vykdymo užtikrinimą;

n)

išsami informacija apie pagrindinės sandorio šalies reikalavimus dėl galimybės naudotis jos paslaugomis ir narystės sustabdymo bei nutraukimo sąlygas;

o)

išsami informacija apie sąveikos susitarimus, įskaitant informaciją, pateiktą trečiosios šalies kompetentingai institucijai, kad ji įvertintų tokį susitarimą.

III   SKYRIUS

ORGANIZACINIAI REIKALAVIMAI

(Reglamento (ES) Nr. 648/2012 26 straipsnis)

3 straipsnis

Valdymo tvarka

1.   Pagrindinės sandorio šalies valdymo tvarkos, kurioje apibrėžiama jos organizacinė struktūra, taip pat aiškiai nurodoma ir dokumentais įtvirtinama jos valdybos ir vyresniosios vadovybės veikimo politika, procedūros ir procesai, pagrindinės sudedamosios dalys, be kitų, yra šios:

a)

valdybos ir valdybos komitetų sudėtis, vaidmuo ir atsakomybė;

b)

vadovybės vaidmuo ir atsakomybė;

c)

vyresniosios vadovybės struktūra;

d)

atskaitomybės linijos tarp vyresniosios vadovybės ir valdybos;

e)

valdybos narių ir vyresniosios vadovybės skyrimo procedūros;

f)

rizikos valdymo, atitikties užtikrinimo ir vidaus kontrolės funkcijų struktūra;

g)

atskaitomybės suinteresuotosioms šalims užtikrinimo procesai.

2.   Pagrindinė sandorio šalis turi pakankamai darbuotojų, kad vykdytų visus šiame reglamente ir Reglamente (ES) Nr. 648/2012 nustatytus įpareigojimus. Pagrindinė sandorio šalis savo darbuotojais nesidalija su kitais grupės subjektais, nebent vykdomos užsakomųjų paslaugų susitarimo sąlygos pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 35 straipsnį.

3.   Pagrindinė sandorio šalis nustato aiškias, nuoseklias ir dokumentais įtvirtintas atsakomybės linijas. Pagrindinė sandorio šalis užtikrina, kad vyriausiojo rizikos valdymo pareigūno, vyriausiojo atitikties užtikrinimo pareigūno ir vyriausiojo technologijų pareigūno funkcijas vykdytų skirtingi asmenys, kurie yra pagrindinės sandorio šalies darbuotojai, kuriems patikėta išimtinė atsakomybė už šių funkcijų vykdymą.

4.   Grupei priklausanti pagrindinė sandorio šalis atsižvelgia į grupės poveikį jos valdymo tvarkai, įskaitant tai, ar ji pakankamai nepriklausoma, kad kaip atskiras juridinis asmuo laikytųsi reguliavimo įpareigojimų, ir ar jos nepriklausomybei gali pakenkti grupės struktūra arba tai, kad kuris nors valdybos narys yra ir kitų tos pačios grupės subjektų valdybos narys. Visų pirma tokia pagrindinė sandorio šalis apsvarsto konkrečias interesų konfliktų, įskaitant interesų konfliktus, susijusius su užsakomųjų paslaugų susitarimais, prevencijos ir valdymo procedūras.

5.   Kai pagrindinės sandorio šalies valdybos sistema dualistinė, šiame reglamente ir Reglamente (ES) Nr. 648/2012 nustatytas valdybos vaidmuo ir atsakomybė atitinkamai paskirstomi stebėtojų tarybai ir direktorių valdybai.

6.   Darnios ir nuoseklios valdymo sistemos, kuri reguliariai peržiūrima ir atnaujinama, dalis – rizikos valdymo politika, procedūros, sistemos ir kontrolės priemonės.

4 straipsnis

Rizikos valdymo ir vidaus kontrolės mechanizmai

1.   Pagrindinė sandorio šalis turi patikimą visapusiško visos reikšmingos jai kylančios arba galinčios kilti rizikos valdymo sistemą. Pagrindinė sandorio šalis nustato ir dokumentais įtvirtina politiką, procedūras ir sistemas, kuriomis nustatoma, vertinama, stebima ir valdoma tokia rizika. Nustatydama rizikos valdymo politiką, procedūras ir sistemas, pagrindinė sandorio šalis jas sudaro taip, kad užtikrintų, jog tarpuskaitos nariai tinkamai valdytų ir ribotų riziką, kurią jie kelia pagrindinei sandorio šaliai.

2.   Pagrindinė sandorio šalis integruotai ir visapusiškai apžvelgia visą svarbią riziką. Tokia rizika apima riziką, kurią jai kelia jos tarpuskaitos nariai ir, jei praktiškai įmanoma, klientai, taip pat kiti subjektai, pvz., sąveikios pagrindinės sandorio šalys, vertybinių popierių atsiskaitymo ir mokėjimo sistemos, atsiskaitymo bankai, likvidumą palaikantys subjektai, centriniai vertybinių popierių depozitoriumai, prekybos vietos, kurioms paslaugas teikia pagrindinė sandorio šalis, ir kiti ypatingos svarbos paslaugų teikėjai, ir riziką, kurią ji pati kelia savo tarpuskaitos nariams, jei praktiškai įmanoma, klientams ir kitiems minėtiems subjektams.

3.   Pagrindinė sandorio šalis parengia tinkamas rizikos valdymo priemones, kad galėtų valdyti visą svarbią riziką ir apie ją teikti ataskaitas. Tos priemonės apima sistemos, rinkos ar kitos tarpusavio priklausomybės nustatymą ir valdymą. Jei pagrindinė sandorio šalis teikia su tarpuskaita susijusias paslaugas, kurių rizikos pobūdis skiriasi nuo jos funkcijų ir kurios galimai jai kelia didelę papildomą riziką, pagrindinė sandorio šalis tinkamai valdo tą papildomą riziką. Tai gali apimti teisinį papildomų paslaugų, kurias teikia pagrindinė sandorio šalis, atskyrimą nuo jos pagrindinių funkcijų.

4.   Valdymo tvarka užtikrinama, kad pagrindinės sandorio šalies valdyba prisiimtų galutinę atsakomybę ir atskaitomybę už pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymą. Valdyba apibrėžia, nustato ir dokumentais įtvirtina tinkamą pagrindinei sandorio šaliai priimtinos rizikos ir pajėgumo absorbuoti riziką lygį. Valdyba ir vyresnioji vadovybė užtikrina, kad pagrindinės sandorio šalies politika, procedūros ir kontrolės priemonės atitiktų pagrindinės sandorio šalies priimtinos rizikos ir pajėgumo absorbuoti riziką lygį ir kad jose būtų nustatyta, kaip pagrindinė sandorio šalis nustato, stebi, valdo riziką ir apie ją teikia ataskaitas.

5.   Pagrindinė sandorio šalis naudoja atsparias informacines ir rizikos kontrolės sistemas, kurios pagrindinei sandorio šaliai ir, kai tinkama, jos tarpuskaitos nariams bei, kai įmanoma, klientams suteiktų galimybę laiku gauti informaciją ir tinkamai taikyti rizikos valdymo politiką ir procedūras. Tomis sistemomis bent jau užtikrinama, kad kredito ir likvidumo pozicijos būtų nuolat stebimos pagrindinės sandorio šalies ir, kai tinkama, tarpuskaitos narių bei, kiek praktiškai įmanoma, klientų lygiu.

6.   Pagrindinė sandorio šalis užtikrina, kad rizikos valdymo funkciją vykdantys asmenys turėtų būtinus įgaliojimus, išteklius, kompetenciją bei galimybę susipažinti su visa svarbia informacija ir būtų pakankamai nepriklausomi nuo kitas pagrindinės sandorio šalies funkcijas vykdančių asmenų. Pagrindinės sandorio šalies vyriausiasis rizikos valdymo pareigūnas įgyvendina rizikos valdymo sistemą, įskaitant valdybos nustatytą politiką ir procedūras.

7.   Pagrindinė sandorio šalis turi tinkamus vidaus kontrolės mechanizmus, kurie padeda valdybai stebėti ir vertinti jos rizikos valdymo politikos, procedūrų ir sistemų tinkamumą ir veiksmingumą. Tokie mechanizmai apima patikimas administracines ir apskaitos procedūras, tvirtą atitikties užtikrinimo funkciją ir nepriklausomą vidaus audito ir tvirtinimo arba peržiūros funkciją.

8.   Pagrindinės sandorio šalies finansinė ataskaita rengiama kasmet ir jos auditą atlieka teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai arba audito įmonės, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/43/EB (5).

5 straipsnis

Atitikties užtikrinimo politika ir procedūros

1.   Pagrindinė sandorio šalis nustato, įgyvendina ir palaiko tinkamą politiką ir procedūras, skirtas nustatyti riziką, kad pagrindinė sandorio šalis ir jos darbuotojai nesilaikys įpareigojimų pagal šį reglamentą, Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1249/2012, ir su tuo susijusią riziką, taip pat įdiegia tinkamas priemones ir procedūras, skirtas tokiai rizikai sumažinti iki minimumo ir sudaryti sąlygas kompetentingoms institucijoms veiksmingai naudotis savo įgaliojimais pagal tuos reglamentus.

2.   Pagrindinė sandorio šalis užtikrina, kad jos taisyklės, procedūros ir sutartiniai santykiai būtų aiškūs ir visapusiški ir jais užtikrinama, kad būtų laikomasi šio reglamento, Reglamento (ES) Nr. 648/2012 ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1249/2012, taip pat visų kitų taikomų reguliavimo ir priežiūros reikalavimų.

Pagrindinės sandorio šalies taisyklės, procedūros ir sutartiniai santykiai registruojami raštu arba kita patvariąja laikmena. Šios taisyklės, procedūros, sutartiniai santykiai ir visa susijusi medžiaga yra tikslūs, atnaujinti ir be kliūčių prieinami kompetentingai institucijai, tarpuskaitos nariams ir, kai tinkama, klientams.

Pagrindinė sandorio šalis nustato savo taisykles, procedūras ir sutartinius santykius ir išanalizuoja jų patikimumą. Jei būtina, šiai analizei atlikti kreipiamasi nepriklausomos teisinės nuomonės. Pagrindinė sandorio šalis nustato procesą, kaip pasiūlyti ir įgyvendinti jos taisyklių ir procedūrų pakeitimus, prieš įgyvendindama reikšmingus pakeitimus konsultuojasi su visais tarpuskaitos nariais, kuriems daromas poveikis, ir pateikia siūlomus pakeitimus kompetentingai institucijai.

3.   Rengdama savo taisykles, procedūras ir sutartinius santykius, pagrindinė sandorio šalis apsvarsto svarbius reguliavimo principus, sektoriaus standartus ir rinkos protokolus ir aiškiai nurodo, kur tokia praktika įtraukta į dokumentus, kuriais nustatomos pagrindinės sandorio šalies, jos tarpuskaitos narių ir kitų atitinkamų trečiųjų asmenų teisės ir pareigos.

4.   Pagrindinė sandorio šalis nustato ir išanalizuoja galimų kolizinių normų problemas ir parengia taisykles bei procedūras teisinei rizikai, kylančiai dėl tokių problemų, sušvelninti. Jei būtina, šiai analizei atlikti pagrindinė sandorio šalis kreipiasi nepriklausomos teisinės nuomonės.

Pagrindinės sandorio šalies taisyklėse ir procedūrose aiškiai nurodoma, kurią teisę ketinama taikyti kiekvienam pagrindinės sandorio šalies veiklos ir operacijų aspektui.

6 straipsnis

Atitikties užtikrinimo funkcija

1.   Pagrindinė sandorio šalis nustato ir palaiko nuolatinę ir veiksmingą atitikties užtikrinimo funkciją, kurią vykdantys asmenys veikia nepriklausomai nuo kitas pagrindinės sandorio šalies funkcijas vykdančių asmenų. Ji užtikrina, kad atitikties užtikrinimo funkcijai vykdyti būtų turimi būtini įgaliojimai, ištekliai, kompetencija ir galimybė susipažinti su visa svarbia informacija.

Nustatydama atitikties užtikrinimo funkciją, pagrindinė sandorio šalis atsižvelgia į savo veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą ir į paslaugų ir veiksmų, kurių buvo imtasi vykdant tą veiklą, pobūdį ir įvairovę.

2.   Vyriausiajam atitikties užtikrinimo pareigūnui priskiriama bent ši atsakomybė:

a)

stebėti ir reguliariai vertinti priemonių, nustatytų pagal 5 straipsnio 4 dalį, ir veiksmų, kurių imtasi siekiant pašalinti pagrindinės sandorio šalies įpareigojimų laikymosi trūkumus, tinkamumą ir veiksmingumą;

b)

administruoti vyresniosios vadovybės ir valdybos nustatytą atitikties užtikrinimo politiką ir procedūras;

c)

patarti ir padėti asmenims, atsakingiems už pagrindinės sandorio šalies paslaugų teikimą ir veiklos vykdymą, laikytis pagrindinės sandorio šalies įpareigojimų pagal šį reglamentą, Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1249/2012, taip pat kitų taikomų reguliavimo reikalavimų;

d)

valdybai reguliariai teikti ataskaitas, ar pagrindinė sandorio šalis ir jos darbuotojai laikosi šio reglamento, Reglamento (ES) Nr. 648/2012 ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1249/2012;

e)

nustatyti procedūras, kaip veiksmingai ištaisyti nesilaikymo atvejus;

f)

užtikrinti, kad vykdant atitikties užtikrinimo funkciją dalyvaujantys atitinkami asmenys nedalyvautų teikiant paslaugas ar vykdant veiklą, kurias jie stebi, ir kad tokių asmenų interesų konfliktai būtų tinkamai nustatomi ir panaikinami.

7 straipsnis

Organizacinė struktūra ir atskaitomybės linijų atskyrimas

1.   Pagrindinė sandorio šalis apibrėžia valdybos, vyresniosios vadovybės ir valdybos komitetų sudėtį, vaidmenį ir atsakomybę. Ta tvarka aiškiai išdėstoma ir įtvirtinama dokumentais. Valdyba įsteigia bent jau audito komitetą ir atlyginimų komitetą. Pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 28 straipsnį įsteigtas rizikos valdymo komitetas yra valdybos patariamasis komitetas.

2.   Valdyba prisiima bent šią atsakomybę:

a)

nustatyti aiškius pagrindinės sandorio šalies tikslus ir strategijas;

b)

veiksmingai stebėti vyresniąją vadovybę;

c)

nustatyti tinkamą atlyginimų politiką;

d)

nustatyti ir prižiūrėti rizikos valdymo funkciją;

e)

prižiūrėti atitikties užtikrinimo funkciją ir vidaus kontrolės funkciją;

f)

prižiūrėti užsakomųjų paslaugų susitarimus;

g)

prižiūrėti, ar laikomasi visų šio reglamento, Reglamento (ES) Nr. 648/2012 ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1249/2012 nuostatų ir visų kitų reguliavimo ir priežiūros reikalavimų;

h)

užtikrinti atskaitomybę akcininkams arba savininkams ir darbuotojams, tarpuskaitos nariams ir jų klientams bei kitoms suinteresuotosioms šalims.

3.   Vyresniajai vadovybei priskiriama bent ši atsakomybė:

a)

užtikrinti pagrindinės sandorio šalies veiklos atitiktį valdybos nustatytiems pagrindinės sandorio šalies tikslams ir strategijai;

b)

parengti ir nustatyti atitikties užtikrinimo ir vidaus kontrolės procedūras, kurios padeda siekti pagrindinės sandorio šalies tikslų;

c)

reguliariai peržiūrėti ir testuoti vidaus kontrolės procedūras;

d)

užtikrinti, kad rizikai valdyti ir atitikčiai užtikrinti būtų skiriama pakankamai išteklių;

e)

aktyviai dalyvauti rizikos kontrolės procese;

f)

užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į riziką, kurią pagrindinei sandorio šaliai kelia jos atliekama tarpuskaita ir su tarpuskaita susijusi veikla.

4.   Užduotis perduodama komitetams arba pakomitečiams, valdyba pasilieka teisę patvirtinti sprendimus, galinčius turėti didelį poveikį pagrindinės sandorio šalies rizikos pobūdžiui.

5.   Tvarka, kuria remdamosi veikia valdyba ir vyresnioji vadovybė, apima procesus, skirtus galimiems valdybos ir vyresniosios vadovybės narių interesų konfliktams nustatyti, spręsti ir valdyti.

6.   Pagrindinė sandorio šalis turi aiškias ir tiesiogines atskaitomybės linijas tarp valdybos ir vyresniosios vadovybės siekdama užtikrinti, kad vyresnioji vadovybė būtų atskaitinga už savo veiklos rezultatus. Rizikos valdymo, atitikties užtikrinimo ir vidaus audito atskaitomybės linijos yra aiškios ir atskiros nuo kitų pagrindinės sandorio šalies veiklos atskaitomybės linijų. Vyriausiasis rizikos valdymo pareigūnas valdybai ataskaitas teikia arba tiesiogiai, arba per rizikos valdymo komiteto pirmininką. Vyriausiasis atitikties užtikrinimo pareigūnas ir vidaus audito funkciją vykdantys asmenys valdybai ataskaitas teikia tiesiogiai.

8 straipsnis

Atlyginimų politika

1.   Atlyginimų komitetas parengia ir toliau plėtoja atlyginimų politiką, prižiūri, kaip vyresnioji vadovybė ją įgyvendina, ir reguliariai peržiūri jos praktinį veikimą. Pati politika įtvirtinama dokumentais ir peržiūrima bent kartą per metus.

2.   Atlyginimų politika parengiama taip, kad atlyginimo dydis ir struktūra atitiktų atsargaus rizikos valdymo principus. Politikoje paaiškinama perspektyvinė rizika, esama rizika ir rizikos rezultatai. Išmokėjimo tvarkaraščiai sudaromi atsižvelgiant į rizikos laikotarpius. Visų pirma kintamojo atlyginimo atveju politikoje tinkamai atsižvelgiama į galimą veiklos rezultatų ir rizikos laikotarpių neatitikimą ir užtikrinama, kad mokėjimai būtų atitinkamai atidėti. Fiksuotosios ir kintamosios viso atlyginimo dalys subalansuojamos ir atitinka rizikos išlyginimo principus.

3.   Atlyginimų politikoje nustatoma, kad rizikos valdymo, atitikties užtikrinimo ir vidaus audito funkcijas vykdantiems darbuotojams būtų atlyginama nepriklausomai nuo pagrindinės sandorio šalies veiklos rezultatų. Atlyginimo dydis yra tinkamas turint omenyje atsakomybę ir lyginant su atlyginimo dydžiu verslo srityse.

4.   Kartą per metus atliekamas atlyginimų politikos nepriklausomas auditas. Jo rezultatai pateikiami kompetentingai institucijai.

9 straipsnis

Informacinių technologijų sistemos

1.   Pagrindinė sandorio šalis parengia savo informacinių technologijų sistemų koncepciją ir užtikrina, kad jos būtų patikimos, saugios ir galinčios apdoroti būtiną informaciją, kad pagrindinė sandorio šalis galėtų saugiai ir veiksmingai vykdyti savo veiklą ir operacijas.

Informacinių technologijų struktūra įtvirtinama dokumentais. Sistemos yra parengiamos turint omenyje pagrindinės sandorio šalies veiklos poreikius ir jai kylančią riziką, atsparios (taip pat ir nepalankiausiomis rinkos sąlygomis) ir prireikus keičiamo masto, kad būtų galima apdoroti papildomą informaciją. Pagrindinė sandorio šalis numato procedūras ir pajėgumo planavimą, taip pat pakankamą perteklinį pajėgumą, kad įvykus dideliam sutrikimui sistema galėtų apdoroti visus likusius sandorius iki dienos pabaigos. Pagrindinė sandorio šalis numato naujų technologijų įvedimo procedūras, įskaitant aiškius grįžimo prie senųjų technologijų planus.

2.   Kad užtikrintų aukšto lygio informacijos apdorojimo saugumą ir suteiktų sąsajos su savo tarpuskaitos nariais, klientais ir paslaugų teikėjais galimybę, pagrindinė sandorio šalis savo informacinių technologijų sistemas grindžia tarptautiniu mastu pripažįstamais techniniais standartais ir gerąja sektoriaus praktika. Pagrindinė sandorio šalis imituodama nepalankiausias sąlygas atlieka griežtą savo sistemų testavimą prieš pradėdama tas sistemas naudoti, atlikusi didelių pakeitimų ir įvykus dideliam sutrikimui. Rengiant ir atliekant šį testavimą prireikus dalyvauja tarpuskaitos nariai ir klientai, sąveikios pagrindinės sandorio šalys ir kitos suinteresuotosios šalys.

3.   Pagrindinė sandorio šalis taiko patikimą informacijos saugumo sistemą, kuria tinkamai valdoma jos informacijos saugumo rizika. Sistema apima tinkamus mechanizmus, politiką ir procedūras, kuriais informacija apsaugoma nuo neleistino atskleidimo, užtikrinamas duomenų tikslumas ir vientisumas ir garantuojama galimybė naudotis pagrindinės sandorio šalies paslaugomis.

4.   Informacijos saugumo sistema turi bent šiuos požymius:

a)

prieigos prie sistemos kontrolės priemones;

b)

tinkamas apsaugos priemones nuo įsibrovimo ir neteisėto duomenų naudojimo;

c)

konkrečias priemones duomenų autentiškumui ir vientisumui apsaugoti, įskaitant kriptografijos metodus;

d)

patikimus tinklus ir procedūras tiksliam ir neatidėliotinam duomenų perdavimui be didelių sutrikimų užtikrinti;

e)

audito seką.

5.   Informacinių technologijų sistemos ir informacijos saugumo sistema peržiūrimos bent kartą per metus. Joms taikomas nepriklausomas audito vertinimas. To vertinimo rezultatai pranešami valdybai ir pateikiami kompetentingai institucijai.

10 straipsnis

Informacijos atskleidimas

1.   Pagrindinė sandorio šalis visuomenei nemokamai teikia šią informaciją:

a)

su savo valdymo tvarka susijusią informaciją, įskaitant:

i)

savo organizacinę struktūrą ir pagrindinius tikslus bei strategijas;

ii)

pagrindinius atlyginimų politikos elementus;

iii)

pagrindinę finansinę informaciją, įskaitant naujausias audituotas finansines ataskaitas;

b)

su savo taisyklėmis susijusią informaciją, įskaitant:

i)

įsipareigojimų neįvykdymo valdymo procedūras, procedūras ir papildomus dokumentus;

ii)

svarbią veiklos tęstinumo informaciją;

iii)

informaciją apie pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymo sistemas, metodus ir rezultatus pagal XII skyrių;

iv)

visą svarbią informaciją apie savo struktūrą ir operacijas, apie tarpuskaitos narių ir klientų teises ir pareigas, kad jie galėtų aiškiai nustatyti ir iki galo suprasti naudojimosi pagrindinės sandorio šalies paslaugomis riziką ir sąnaudas;

v)

pagrindinės sandorio šalies dabartines tarpuskaitos paslaugas, įskaitant išsamią informaciją apie kiekvienos paslaugos turinį;

vi)

pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymo sistemas, metodus ir rezultatus, įskaitant informaciją apie finansinius išteklius, investavimo politiką, duomenų apie kainas šaltinius ir modelius, naudojamus apskaičiuojant garantinę įmoką;

vii)

teisę ir taisykles, taikomas:

1)

galimybei naudotis pagrindinės sandorio šalies paslaugomis;

2)

sutartims, kurias pagrindinė sandorio šalis sudaro su tarpuskaitos nariais ir, jei praktiškai įmanoma, klientais;

3)

sutartims, kurių tarpuskaitą gali atlikti pagrindinė sandorio šalis;

4)

sąveikos susitarimams;

5)

įkaito ir įmokų į įsipareigojimų neįvykdymo fondą naudojimui, įskaitant pozicijų bei įkaito likvidavimą ir mastą, kuriuo įkaitas apsaugotas nuo trečiųjų asmenų reikalavimų;

c)

su tinkamu įkaitu ir taikomu vertės sumažinimu susijusią informaciją;

d)

visų dabartinių tarpuskaitos narių sąrašą, įskaitant priėmimo į tarpuskaitos narius, narystės sustabdymo ir nutraukimo kriterijus.

Kai kompetentinga institucija pritaria pagrindinei sandorio šaliai, kad informavimas pagal šios dalies b arba c punktą gali sukelti grėsmę verslo paslaptims arba pagrindinės sandorio šalies saugai ir patikimumui, pagrindinė sandorio šalis gali nuspręsti tą informaciją atskleisti taip, kad užkirstų kelią tai rizikai arba ją sumažintų, arba neatskleisti tokios informacijos.

2.   Pagrindinė sandorio šalis visuomenei nemokamai atskleidžia informaciją, susijusią su reikšmingais savo valdymo tvarkos, tikslų, strategijų ir svarbiausios politikos, taip pat taikomų taisyklių ir procedūrų pakeitimais.

3.   Informacija, kurią pagrindinė sandorio šalis turi atskleisti visuomenei, yra teikiama jos interneto svetainėje. Informacija teikiama bent jau tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

11 straipsnis

Vidaus auditas

1.   Pagrindinė sandorio šalis nustato ir palaiko vidaus audito funkciją, kuri yra atskira ir nepriklausoma nuo kitų pagrindinės sandorio šalies funkcijų ir veiklos ir kurią vykdantiems asmenims priskiriamos šios užduotys:

a)

parengti, įgyvendinti ir palaikyti audito planą pagrindinės sandorio šalies sistemų, vidaus kontrolės mechanizmų ir valdymo tvarkos tinkamumui ir veiksmingumui patikrinti ir įvertinti;

b)

teikti rekomendacijas, remiantis pagal a punktą atliekamo darbo rezultatais;

c)

tikrinti, kaip laikomasi tų rekomendacijų;

d)

valdybai teikti ataskaitas vidaus audito klausimais.

2.   Vidaus audito funkcijai vykdyti suteikiami būtini įgaliojimai, ištekliai, kompetencija ir galimybė susipažinti su visais svarbiais dokumentais. Ją vykdantys asmenys yra pakankamai nepriklausomi nuo vadovybės ir ataskaitas teikia tiesiogiai valdybai.

3.   Vidaus audito funkciją vykdantys asmenys pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymo procesų ir kontrolės mechanizmų veiksmingumą vertina proporcingai rizikai, kuri kyla skirtingoms verslo linijoms, ir nepriklausomai nuo vertinamų verslo sričių. Vidaus audito funkciją vykdantiems asmenims suteikiama būtina galimybė susipažinti su informacija, kad jie galėtų peržiūrėti visą pagrindinės sandorio šalies veiklą ir operacijas, procesus ir sistemas, įskaitant užsakomąsias paslaugas.

4.   Vidaus audito vertinimai grindžiami visapusišku audito planu, kuris bent kartą per metus peržiūrimas ir apie jį pranešama kompetentingai institucijai. Pagrindinė sandorio šalis užtikrina, kad būtų galima skubiai atlikti specialų auditą atsižvelgiant į einamuosius įvykius. Audito planus ir peržiūrą tvirtina valdyba.

5.   Atliekamas nepriklausomas pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos operacijų, rizikos valdymo procesų, vidaus kontrolės mechanizmų ir ataskaitų auditas. Nepriklausomas auditas atliekamas bent kartą per metus.

IV   SKYRIUS

ĮRAŠŲ SAUGOJIMAS

(Reglamento (ES) Nr. 648/2012 29 straipsnis)

12 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

1.   Pagrindinė sandorio šalis įrašus saugo patvariąja laikmena, sudarančia sąlygas informaciją teikti kompetentingoms institucijoms, EVPRI ir atitinkamiems Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) nariams, ir tokia forma ir būdu, kad būtų laikomasi šių sąlygų:

a)

galima atkurti kiekvieną svarbų pagrindinės sandorio šalies atliekamo apdorojimo etapą;

b)

galima užregistruoti, atsekti ir gauti pradinį įrašo turinį prieš pataisymus ar kitus pakeitimus;

c)

įdiegtos priemonės, kad būtų užkirstas kelias neleistinai keisti įrašus;

d)

tinkamomis priemonėmis užtikrinamas užregistruotų duomenų saugumas ir konfidencialumas;

e)

į įrašų saugojimo sistemą įtrauktas klaidų nustatymo ir ištaisymo mechanizmas;

f)

įrašų saugojimo sistemoje užtikrinamas nedelsiamas įrašų atkūrimas įvykus sistemos gedimui.

2.   Jei įrašai ar informacija naujesni nei šešių mėnesių, 1 dalyje nurodytoms institucijoms jie pateikiami kuo greičiau ir ne vėliau kaip kitos darbo dienos pabaigoje nuo atitinkamos institucijos prašymo gavimo.

3.   Jei įrašai ar informacija senesni nei šešių mėnesių, 1 dalyje nurodytoms institucijoms jie pateikiami kuo greičiau ir ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo atitinkamos institucijos prašymo gavimo.

4.   Jei pagrindinės sandorio šalies apdorojamuose įrašuose yra asmens duomenų, pagrindinės sandorio šalys laikosi savo įpareigojimų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB (6) arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 (7).

5.   Už Sąjungos ribų įrašus sauganti pagrindinė sandorio šalis užtikrina, kad kompetentinga institucija, EVPRI ir atitinkami ECBS nariai su įrašais galėtų susipažinti tokiu pačiu mastu ir per tą patį laikotarpį, lyg jie būtų saugomi Sąjungoje.

6.   Kiekviena pagrindinė sandorio šalis nurodo atitinkamus asmenis, kurie per 2 ir 3 dalyse nurodytus atitinkamų įrašų pateikimo terminus kompetentingoms institucijoms gali paaiškinti jos įrašų turinį.

7.   Visus įrašus, kuriuos pagrindinė sandorio šalis turi saugoti pagal šį reglamentą, gali tikrinti kompetentinga institucija. Pagrindinė sandorio šalis kompetentingai institucijai paprašius pateikia tiesioginius įrašų, reikalaujamų pagal 13 ir 14 straipsnius, duomenis.

13 straipsnis

Sandorių įrašai

1.   Pagrindinė sandorio šalis saugo visų sandorių pagal visas sutartis, kurių tarpuskaitą ji atlieka, įrašus ir užtikrina, kad jos įrašai apimtų visą būtiną informaciją, kad būtų galima visapusiškai ir tiksliai atkurti kiekvienos sutarties tarpuskaitos procesą ir kad kiekvienas kiekvieno sandorio įrašas būtų atskirai atpažįstamas ir būtų galima atlikti jo paiešką bent jau pagal visus laukelius, susijusius su pagrindine sandorio šalimi, sąveikia pagrindine sandorio šalimi, tarpuskaitos nariu, klientu, jei jis žinomas pagrindinei sandorio šaliai, ir finansine priemone.

2.   Kiekvieno sandorio, gaunamo tarpuskaitai atlikti, atžvilgiu pagrindinė sandorio šalis gavusi atitinkamą informaciją iškart užregistruoja ir atnaujina šią informaciją:

a)

kainą, normą (kursą) arba skirtumą ir kiekį;

b)

vaidmenį tarpuskaitos procese, nurodant, ar iš įrašą registruojančios pagrindinės sandorio šalies perspektyvos sandoris buvo pirkimas, ar pardavimas;

c)

priemonės identifikavimo duomenis;

d)

tarpuskaitos nario identifikavimo duomenis;

e)

prekybos vietos, kurioje sutartis sudaryta, identifikavimo duomenis;

f)

pagrindinės sandorio šalies įsiterpimo datą ir laiką;

g)

sutarties užbaigimo datą ir laiką;

h)

atsiskaitymo sąlygas ir būdą;

i)

atsiskaitymo už sandorį arba su sandoriu susijusio supirkimo datą bei laiką ir toliau nurodytą informaciją tokiu mastu, kiek taikoma:

i)

pradinio sutarties sudarymo dieną ir laiką;

ii)

pradines sutarties sąlygas ir šalis;

iii)

sąveikios pagrindinės sandorio šalies, atliekančios sandorio dalies tarpuskaitą, jei taikoma, identifikavimo duomenis;

iv)

kliento, įskaitant netiesioginius klientus, jei jie žinomi pagrindinei sandorio šaliai, tapatybę ir sandorio perdavimo atsiskaitymams atlikti (angl. give-up) atveju – sutartį perdavusios šalies identifikavimo duomenis.

14 straipsnis

Pozicijų įrašai

1.   Pagrindinė sandorio šalis saugo pozicijų, kurias turi kiekvienas tarpuskaitos narys, įrašus. Saugomi atskiri kiekvienos sąskaitos, laikomos pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 39 straipsnį, įrašai, ir pagrindinė sandorio šalis užtikrina, kad jos įrašai apimtų visą būtiną informaciją, kad būtų galima visapusiškai ir tiksliai atkurti sandorius, kuriais sukuriama pozicija, ir kad kiekvienas įrašas būtų atpažįstamas ir būtų galima atlikti jo paiešką bent jau pagal visus laukelius, susijusius su pagrindine sandorio šalimi, sąveikia pagrindine sandorio šalimi, tarpuskaitos nariu, klientu, jei jis žinomas pagrindinei sandorio šaliai, ir finansine priemone.

2.   Kiekvienos darbo dienos pabaigoje pagrindinė sandorio šalis užregistruoja kiekvieną poziciją, įskaitant toliau nurodytą informaciją tokiu mastu, kiek ji susijusi su atitinkama pozicija:

a)

tarpuskaitos nario, kliento, jei jis žinomas pagrindinei sandorio šaliai, ir sąveikios pagrindinės sandorio šalies, turinčių tokią poziciją, jei taikoma, identifikavimo duomenis;

b)

pozicijos ženklą;

c)

kasdien atliekamą pozicijos vertės apskaičiavimą užregistruojant kainas, kuriomis sutartys įvertintos, ir visą kitą svarbią informaciją.

3.   Kiekvieno tarpuskaitos nario ir kliento, jei jis žinomas pagrindinei sandorio šaliai, sąskaitos atžvilgiu pagrindinė sandorio šalis užregistruoja ir atnaujina garantinių įmokų, įmokų į įsipareigojimų neįvykdymo fondą ir kitų finansinių išteklių, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 648/2012 43 straipsnyje ir reikalaujamų pateikti pagrindinei sandorio šaliai, sumas ir atitinkamą sumą, kurią tarpuskaitos narys faktiškai pateikė dienos pabaigoje, ir galimus tos sumos pokyčius per dieną.

15 straipsnis

Veiklos įrašai

1.   Pagrindinė sandorio šalis saugo tinkamus ir tvarkingus veiksmų, susijusių su jos veikla ir vidaus organizacine struktūra, įrašus.

2.   1 dalyje nurodyti duomenys užregistruojami kiekvieną kartą, kai reikšmingai pakeičiami atitinkami dokumentai, ir apima bent šią informaciją:

a)

valdybos ir atitinkamų komitetų, tarpuskaitos padalinio, rizikos valdymo padalinio ir visų kitų atitinkamų padalinių ar skyrių organizacines schemas;

b)

ir tiesioginių, ir netiesioginių akcininkų arba narių, fizinių arba juridinių asmenų, turinčių akcijų paketus, tapatybes ir tų akcijų paketų sumas;

c)

dokumentus, patvirtinančius politiką, procedūras ir procesus, kaip reikalaujama pagal III skyrių ir 29 straipsnį;

d)

valdybos posėdžių ir, jei taikoma, valdybos pakomitečių ir vyresniosios vadovybės komitetų posėdžių protokolus;

e)

rizikos valdymo komiteto posėdžių protokolus;

f)

konsultacijų grupių su tarpuskaitos nariais ir klientais (jei yra) protokolus;

g)

vidaus ir išorės audito ataskaitas, rizikos valdymo ataskaitas, atitikties užtikrinimo ataskaitas ir konsultacinių įmonių ataskaitas, įskaitant vadovybės atsakymus;

h)

veiklos tęstinumo politiką ir veiklos atkūrimo planą, kaip reikalaujama pagal 17 straipsnį;

i)

likvidumo planą ir kasdien teikiamas likvidumo ataskaitas, kaip reikalaujama pagal 32 straipsnį;

j)

įrašus, rodančius visą turtą ir įsipareigojimus ir kapitalo sąskaitas, kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 16 straipsnį;

k)

gautus skundus ir informaciją su skundą pateikusio subjekto pavadinimu, adresu ir sąskaitos numeriu; skundo gavimo datą; visų skunde nurodytų asmenų pavardes; skundo pobūdžio aprašymą; skundo sprendimą ir skundo užbaigimo datą;

l)

įrašus apie paslaugų teikimo sustabdymą arba sutrikimą, įskaitant išsamią ataskaitą apie laiką, padarinius ir taisomuosius veiksmus;

m)

atliktų grįžtamųjų patikrinimų ir testavimų nepalankiausiomis sąlygomis rezultatų įrašus;

n)

susirašinėjimą su kompetentingomis institucijomis, EVPRI ir atitinkamais ECBS nariais;

o)

teisines nuomones, gautas pagal III skyrių;

p)

jei taikoma, dokumentus, susijusius su sąveikos susitarimais su kitomis pagrindinėmis sandorio šalimis;

q)

informaciją pagal 10 straipsnio 1 dalies b punkto vii papunktį ir 1 dalies d punktą;

r)

atitinkamus dokumentus, kuriuose aprašomas naujų veiklos iniciatyvų vystymas.

16 straipsnis

Sandorių duomenų saugyklai pateiktų duomenų įrašai

Pagrindinė sandorio šalis nustato ir saugo visą informaciją ir duomenis, kuriuos reikia teikti pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 9 straipsnį, ir pranešimo apie sandorį pateikimo datos ir laiko duomenis.

V   SKYRIUS

VEIKLOS TĘSTINUMAS

(Reglamento (ES) Nr. 648/2012 34 straipsnis)

17 straipsnis

Strategija ir politika

1.   Pagrindinė sandorio šalis turi valdybos patvirtintą veiklos tęstinumo politiką ir veiklos atkūrimo planą. Atliekamos nepriklausomos veiklos tęstinumo politikos ir veiklos atkūrimo plano peržiūros, kurių ataskaitos teikiamos valdybai.

2.   Veiklos tęstinumo politikoje nustatomos visos ypatingos svarbos veiklos funkcijos bei susijusios sistemos ir ta politika apima pagrindinės sandorio šalies strategiją, politiką ir tikslus, kad būtų užtikrintas tų funkcijų ir sistemų tęstinumas.

3.   Veiklos tęstinumo politikoje atsižvelgiama į išorės ryšius ir tarpusavio priklausomybę finansų infrastruktūroje, įskaitant prekybos vietas, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, vertybinių popierių atsiskaitymo ir mokėjimo sistemas ir kredito įstaigas, kurių paslaugomis naudojasi pagrindinė sandorio šalis arba susijusi pagrindinė sandorio šalis. Joje taip pat atsižvelgiama į ypatingos svarbos funkcijas ar paslaugas, kurios perduotos tretiesiems paslaugų teikėjams.

4.   Veiklos tęstinumo politikoje ir veiklos atkūrimo plane pateikiama aiškiai apibrėžta ir dokumentais įtvirtinta tvarka, kuri turi būti taikoma įvykus veiklos tęstinumo požiūriu kritiniam įvykiui, nelaimei ar krizei ir kuri skirta būtiniausiam ypatingos svarbos funkcijų paslaugų lygiui užtikrinti.

5.   Veiklos atkūrimo plane nustatomas ir pateikiamas ypatingos svarbos funkcijų atkurtinų duomenų kiekis (angl. recovery point objectives) bei siektinas duomenų atkūrimo laikas (angl. recovery time objectives) ir nurodoma tinkamiausia kiekvienos iš šių funkcijų atkūrimo strategija. Tokia tvarka parengiama taip, kad būtų užtikrinta, jog įvykus ekstremaliems scenarijams ypatingos svarbos funkcijos būtų užbaigtos laiku ir kad paslaugos būtų sutarto lygio.

6.   Pagrindinės sandorio šalies veiklos tęstinumo politikoje nustatomas ilgiausias priimtinas ypatingos svarbos funkcijų ir sistemų neveikimo laikas. Ilgiausias pagrindinės sandorio šalies ypatingos svarbos funkcijų atkūrimo laikas, kuris pateikiamas veiklos tęstinumo politikoje, neviršija 2 valandų. Dienos pabaigos procedūros ir mokėjimai visomis aplinkybėmis užbaigiami reikalaujamu laiku ir reikalaujamą dieną.

7.   Pagrindinė sandorio šalis, nustatydama kiekvienos funkcijos atkūrimo laiką, atsižvelgia į galimą bendrą poveikį rinkos veiksmingumui.

18 straipsnis

Poveikio veiklai analizė

1.   Pagrindinė sandorio šalis atlieka poveikio veiklai analizę, skirtą nustatyti veiklos funkcijas, kurios yra ypatingos svarbos užtikrinant pagrindinės sandorio šalies paslaugų teikimą. Analizėje aptariama ypatinga šių funkcijų svarba kitoms finansų infrastruktūros įstaigoms ir funkcijoms.

2.   Pagrindinė sandorio šalis taiko scenarijais grindžiamą rizikos analizę, skirtą nustatyti, kaip įvairūs scenarijai veikia riziką, kylančią jos kritinės svarbos veiklos funkcijoms.

3.   Vertindama riziką, pagrindinė sandorio šalis atsižvelgia į priklausomybę nuo išorės tiekėjų, įskaitant komunalinių paslaugų teikėjus. Pagrindinė sandorio šalis imasi veiksmų tokiai priklausomybei valdyti tinkamais sutartiniais ir organizaciniais susitarimais.

4.   Poveikio veiklai analizė ir scenarijų analizė nuolat atnaujinama; jos peržiūrimos bent kartą per metus ir įvykus incidentui ar dideliems organizaciniams pasikeitimams. Atliekant analizes atsižvelgiama į visus atitinkamus pokyčius, įskaitant rinkos ir technologijų pokyčius.

19 straipsnis

Veiklos atkūrimas

1.   Pagrindinė sandorio šalis nustato tvarką, kuria, remiantis nelaimių scenarijais, užtikrinamas jos ypatingos svarbos funkcijų tęstinumas. Ta tvarka sprendžiami bent jau pakankamų žmogiškųjų išteklių, ilgiausio ypatingos svarbos funkcijų neveikimo laiko ir automatinio perjungimo bei veiklos atkūrimo antrinėje vietoje klausimai.

2.   Pagrindinė sandorio šalis turi antrinę duomenų apdorojimo vietą, kuri gali užtikrinti visų pagrindinės sandorio šalies ypatingos svarbos funkcijų tęstinumą vienodai kaip pirminėje vietoje. Šios antrinės vietos geografinės rizikos pobūdis skiriasi nuo pirminės vietos geografinės rizikos pobūdžio.

3.   Pagrindinė sandorio šalis turi bent jau antrinę veiklos vietą arba gali nedelsdama ja pasinaudoti tam, kad sudarytų sąlygas darbuotojams užtikrinti paslaugų tęstinumą, jei pirmine veiklos vieta negalima naudotis.

4.   Ar reikia papildomų duomenų apdorojimo vietų, pagrindinė sandorio šalis apsvarsto visų pirma tuomet, jei pirminės ir antrinės vietų rizikos pobūdžio skirtumai nesuteikia pakankamai tikrumo, kad pagrindinės sandorio šalies veiklos tęstinumo tikslai bus įgyvendinti įvykus visiems scenarijams.

20 straipsnis

Testavimas ir stebėsena

1.   Pagrindinė sandorio šalis reguliariai ir labai pakeitus sistemas ar susijusias funkcijas arba joms labai pasikeitus testuoja ir stebi savo veiklos tęstinumo politiką ir veiklos atkūrimo planą siekdama užtikrinti, kad būtų įgyvendinti vykdant veiklos tęstinumo politiką nustatyti tikslai, įskaitant tikslą, kad veikla būtų atkurta per ne ilgiau kaip 2 valandas. Testavimas planuojamas ir įtvirtinamas dokumentais.

2.   Veiklos tęstinumo politikos ir veiklos atkūrimo plano testavimas atitinka šias sąlygas:

a)

apima didelio masto nelaimių ir veiklos perkėlimo iš pirminės vietos į antrinę ir atvirkščiai scenarijus;

b)

jį atliekant dalyvauja tarpuskaitos nariai, išorės tiekėjai ir atitinkamos finansų infrastruktūros įstaigos, su kuriais veiklos tęstinumo politikoje nustatyta tarpusavio priklausomybė.

21 straipsnis

Priežiūra

1.   Pagrindinė sandorio šalis reguliariai peržiūri ir atnaujina savo veiklos tęstinumo politiką, kad ji apimtų visas ypatingos svarbos funkcijas ir jai tinkamiausią atkūrimo strategiją.

2.   Pagrindinė sandorio šalis reguliariai peržiūri ir atnaujina savo veiklos atkūrimo planą, kad jis apimtų tinkamiausią visų ypatingos svarbos funkcijų atkūrimo strategiją.

3.   Atnaujinant veiklos tęstinumo politiką ir veiklos atkūrimo planą atsižvelgiama į testavimo rezultatus ir nepriklausomų bei kitų peržiūrų ir kompetentingų institucijų rekomendacijas. Pagrindinės sandorio šalys savo veiklos tęstinumo politiką ir veiklos atkūrimo planą peržiūri po kiekvieno didelio sutrikimo, kad nustatytų priežastis ir reikiamus pagrindinės sandorio šalies operacijų, veiklos tęstinumo politikos ir veiklos atkūrimo plano patobulinimus.

22 straipsnis

Krizių valdymas

1.   Pagrindinė sandorio šalis turi krizių valdymo funkciją, kuri veiktų kritiniais atvejais. Krizių valdymo procedūra yra aiški ir įtvirtinta raštu. Valdyba stebi krizių valdymo funkciją, reguliariai gauna ir peržiūri su ja susijusias ataskaitas.

2.   Krizių valdymo funkcija apima tinkamai struktūrizuotas ir aiškias procedūras, skirtas vidaus ir išorės ryšiams valdyti krizės atveju.

3.   Krizei praėjus pagrindinė sandorio šalis peržiūri savo krizės valdymo veiksmus. Jei aktualu, peržiūra apima tarpuskaitos narių ir kitų išorės suinteresuotųjų šalių pastabas.

23 straipsnis

Ryšių palaikymas

1.   Pagrindinė sandorio šalis turi ryšių palaikymo planą, kuriame įtvirtinama, kaip per krizę bus tinkamai informuojama vyresnioji vadovybė, valdyba ir atitinkamos išorės suinteresuotosios šalys, įskaitant kompetentingas institucijas, tarpuskaitos narius, klientus, atsiskaitymų tarpininkus, vertybinių popierių atsiskaitymo ir mokėjimo sistemas ir prekybos vietas.

2.   Scenarijų analizė, rizikos analizė, peržiūros ir stebėsenos bei testavimo rezultatai teikiami valdybai.

VI   SKYRIUS

GARANTINĖS ĮMOKOS

(Reglamento (ES) Nr. 648/2012 41 straipsnis)

24 straipsnis

Procentinė dalis

1.   Pagrindinė sandorio šalis apskaičiuoja pradines garantines įmokas, kuriomis padengiamos pozicijos, susidarančios dėl rinkos pasikeitimų, kiekvienai finansinei priemonei, kurios užtikrinimas įkaitu priklauso nuo produkto, per 25 straipsnyje apibrėžtą laikotarpį ir darydama prielaidą dėl 26 straipsnyje apibrėžto pozicijos likvidavimo laikotarpio. Kad apskaičiuotų pradines garantines įmokas, pagrindinė sandorio šalis laikosi bent šių pasikliautinųjų intervalų:

a)

ne biržos išvestinių finansinių priemonių atveju – 99,5 %;

b)

finansinių priemonių, kurios nėra ne biržos išvestinės finansinės priemonės, atveju – 99 %.

2.   Kad nustatytų tinkamą pasikliautinąjį intervalą kiekvienai finansinių priemonių, kurių tarpuskaitą ji atlieka, klasei, pagrindinė sandorio šalis papildomai atsižvelgia bent į šiuos veiksnius:

a)

finansinių priemonių klasės kainodaros neapibrėžtumo sudėtingumą ir lygį, dėl kurio gali būti ribojamas pradinės ir kintamosios garantinės įmokos apskaičiavimo patvirtinimas;

b)

finansinių priemonių klasės rizikos ypatybes, pvz., kintamumas, trukmė, likvidumas, nelinijinės kainos ypatybės, staigaus įsipareigojimų neįvykdymo rizika ir netinkamai parinkto įkaito rizika;

c)

laipsnį, kuriuo kitos rizikos kontrolės priemonės nepakankamai riboja kredito pozicijas;

d)

finansinių priemonių klasei būdingą svertą, įskaitant tai, ar finansinių priemonių klasė labai nestabili, ji labai koncentruota tarp keleto rinkos dalyvių arba gali būti sunku ją uždaryti.

3.   Pagrindinė sandorio šalis savo kompetentingą instituciją ir tarpuskaitos narius informuoja apie kriterijus, pagal kuriuos nustatoma procentinė dalis, taikoma kiekvienos finansinių priemonių klasės garantinėms įmokoms apskaičiuoti.

4.   Kai pagrindinė sandorio šalis atlieka ne biržos išvestinių finansinių priemonių, kurių rizikos ypatybės yra tos pačios kaip išvestinių finansinių priemonių, kurių sandoriai vykdomi reguliuojamose rinkose arba lygiavertėje trečiosios šalies rinkoje, tarpuskaitą, remdamasi 2 dalyje nustatytų rizikos veiksnių vertinimu, pagrindinė sandorio šalis toms sutartims naudoja kitą pasikliautinąjį intervalą, kuris būtų mažiausiai 99 %, jei ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitą ji atlieka, rizika yra tinkamai sumažinama naudojant tokį pasikliautinąjį intervalą ir laikomasi 2 dalyje nustatytų sąlygų.

25 straipsnis

Laikotarpis praeities duomenų kintamumui apskaičiuoti

1.   Pagrindinė sandorio šalis užtikrina, kad pagal jos modelio metodiką ir jo tvirtinimo procesą, nustatytą pagal XII skyrių, pradinės garantinės įmokos bent jau atsižvelgiant į 24 straipsnyje apibrėžtą pasikliautinąjį intervalą ir 26 straipsnyje apibrėžtam likvidavimo laikotarpiui padengtų pozicijas, atsirandančias dėl praeities duomenų kintamumo, apskaičiuoto remiantis bent paskutinių 12 mėnesių duomenimis.

Pagrindinė sandorio šalis užtikrina, kad duomenimis, naudojamais praeities duomenų kintamumui apskaičiuoti, būtų atsižvelgiama į visas rinkos sąlygas, įskaitant nepalankiausių sąlygų laikotarpius.

2.   Pagrindinė sandorio šalis praeities duomenų kintamumui apskaičiuoti gali naudoti kitą laikotarpį su sąlyga, kad garantinės įmokos reikalavimai, apskaičiuoti naudojant tokį laikotarpį, būtų ne mažesni už garantinės įmokos reikalavimus, apskaičiuotus naudojant 1 dalyje apibrėžtą laikotarpį.

3.   Finansinių priemonių, kurių praėjusių laikotarpių stebėjimo duomenų nėra, garantinės įmokos parametrai grindžiami konservatyviomis prielaidomis. Pagrindinė sandorio šalis nedelsdama pritaiko reikalaujamų garantinių įmokų skaičiavimus remdamasi naujų finansinių priemonių praeities laikotarpių kainų analize.

26 straipsnis

Likvidavimo laikotarpio trukmė

1.   Pagrindinė sandorio šalis apibrėžia likvidavimo laikotarpio trukmę atsižvelgdama į finansinės priemonės, kurios tarpuskaita atliekama, ypatybes, rinką, kurioje ja prekiaujama, ir laikotarpį garantinėms įmokoms apskaičiuoti ir surinkti. Tie likvidavimo laikotarpiai yra mažiausiai:

a)

penkios darbo dienos ne biržos išvestinių finansinių priemonių atveju;

b)

dvi darbo dienos finansinių priemonių, kurios nėra ne biržos išvestinės finansinės priemonės, atveju.

2.   Kad nustatytų tinkamą likvidavimo laikotarpį, pagrindinė sandorio šalis visais atvejais mažų mažiausiai įvertina ir susumuoja:

a)

ilgiausią įmanomą laiką, kuris gali praeiti nuo paskutinio garantinių įmokų surinkimo iki pagrindinės sandorio šalies skelbiamo įsipareigojimų neįvykdymo arba pagrindinės sandorio šalies pradedamo įsipareigojimų neįvykdymo valdymo proceso pradžios;

b)

numatomą laikotarpį, kurio reikia tarpuskaitos nario įsipareigojimų neįvykdymo valdymo strategijai parengti ir įgyvendinti atsižvelgiant į kiekvienos finansinių priemonių klasės ypatybes, įskaitant jų likvidumą ir pozicijų dydį bei koncentraciją, ir rinkas, kuriose pagrindinė sandorio šalis uždarys arba visiškai apdraus tarpuskaitos nario poziciją;

c)

jei tinka, laikotarpį, kurio reikia pagrindinei sandorio šaliai kylančiai sandorio šalies rizikai padengti.

3.   Vertindama 2 dalyje apibrėžtus laikotarpius, pagrindinė sandorio šalis apsvarsto bent jau 24 straipsnio 2 dalyje nurodytus veiksnius ir 25 straipsnyje apibrėžtą laikotarpį praeities duomenų kintamumui apskaičiuoti.

4.   Jei pagrindinė sandorio šalis atlieka ne biržos išvestinių finansinių priemonių, kurių rizikos ypatybės yra tos pačios kaip išvestinių finansinių priemonių, kurių sutartys vykdomos reguliuojamose rinkose arba lygiavertėje trečiosios šalies rinkoje, tarpuskaitą, ji gali naudoti kitos trukmės likvidavimo laikotarpį nei 1 dalyje nurodyta likvidavimo laikotarpio trukmė su sąlyga, kad ji gali kompetentingai institucijai įrodyti, kad:

a)

toks laikotarpis būtų tinkamesnis nei 1 dalyje nurodytas laikotarpis turint omenyje specifinius atitinkamų ne biržos išvestinių finansinių priemonių požymius;

b)

toks laikotarpis yra ne trumpesnis nei dvi darbo dienos.

27 straipsnis

Portfelio garantinės įmokos nustatymas

1.   Pagrindinė sandorio šalis gali leisti reikalaujamos garantinės įmokos įskaitymą arba sumažinimą tarp skirtingų finansinių priemonių, kurių tarpuskaitą ji atlieka, jei vienos finansinės priemonės arba finansinių priemonių rinkinio kainos rizika dideliu mastu ir patikimai koreliuoja su kitų finansinių priemonių kainos rizika arba yra pagrįsta lygiaverčiu statistiniu priklausomybės parametru.

2.   Pagrindinė sandorio šalis dokumentais įtvirtina savo portfelio garantinės įmokos nustatymo metodą ir mažų mažiausiai numato, kad dviejų ar daugiau finansinių priemonių, kurių tarpuskaita atliekama, koreliacijos arba lygiaverčio statistinio priklausomybės parametro patikimumas turi būti įrodytas per retrospektyvinės peržiūros laikotarpį, apskaičiuotą pagal 25 straipsnį, ir rodytų atsparumą taikant nepalankiausių sąlygų praeities arba hipotetinius scenarijus. Pagrindinė sandorio šalis įrodo, kad yra ekonominis kainos santykio pagrindas.

3.   Visas finansines priemones, kurioms taikomas portfelio garantinės įmokos nustatymas, dengia tas pats įsipareigojimų neįvykdymo fondas. Nuo to nukrypstant, jei pagrindinė sandorio šalis gali iš anksto parodyti savo kompetentingai institucijai ir tarpuskaitos nariams, kaip galimi nuostoliai būtų paskirstyti tarp skirtingų įsipareigojimų neįvykdymo fondų, ir savo taisyklėse pateikė būtinas nuostatas, portfelio garantinės įmokos nustatymas gali būti taikomas finansinėms priemonėms, kurias dengia skirtingi įsipareigojimų neįvykdymo fondai. –

4.   Jei portfelio garantinės įmokos nustatymas apima daug priemonių, garantinės įmokos sumažinimo suma neviršija 80 % skirtumo tarp kiekvieno produkto garantinių įmokų, apskaičiuotų individualiai, sumos ir garantinės įmokos, apskaičiuotos remiantis bendrai apskaičiuota bendro portfelio pozicija. Jei pagrindinei sandorio šaliai dėl garantinės įmokos sumažinimo nekyla galima rizika, jos taikomas sumažinimas gali sudaryti iki 100 % to skirtumo.

5.   Garantinės įmokos sumažinimui, susijusiam su portfelio garantinės įmokos nustatymu, taikoma patikima testavimo nepalankiausiomis sąlygomis programa pagal XII skyrių.

28 straipsnis

Procikliškumas

1.   Pagrindinė sandorio šalis užtikrina, kad jos pasikliautinojo intervalo, likvidavimo laikotarpio ir retrospektyvinės peržiūros laikotarpio pasirinkimo ir peržiūrėjimo politika būtų užtikrinti perspektyviniai, stabilūs ir rizikos ribojimo principus atitinkantys garantinės įmokos reikalavimai, kuriais procikliškumas ribojamas tiek, kad nebūtų neigiamo poveikio pagrindinės sandorio šalies patikimumui ir finansiniam saugumui. Tam, be kita ko, reikia vengti galimų trikdančių arba didelių garantinės įmokos reikalavimų pakeitimų ir nustatyti skaidrias bei nuspėjamas garantinės įmokos reikalavimų koregavimo atsižvelgiant į rinkos sąlygų pokyčius procedūras. Tą darydama pagrindinė sandorio šalis naudojasi bent viena iš šių galimybių:

a)

taikyti garantinės įmokos rezervą, kuris būtų ne mažiau kaip 25 % apskaičiuotų garantinių įmokų ir kurį visą leidžiama laikinai išnaudoti tais laikotarpiais, kai apskaičiuoti garantinės įmokos reikalavimai labai didėja;

b)

priskirti ne mažiau kaip 25 % koeficientą nepalankiausių sąlygų stebėjimui retrospektyvinės peržiūros laikotarpiu, apskaičiuotu pagal 26 straipsnį;

c)

užtikrinti, kad jos garantinės įmokos reikalavimai nebūtų mažesni už garantinės įmokos reikalavimus, kurie būtų apskaičiuoti atsižvelgiant į kintamumą, apskaičiuotą per 10 metų retrospektyvinės peržiūros laikotarpį.

2.   Peržiūrėdama garantinių įmokų modelio parametrus, kad būtų geriau atspindėtos esamos rinkos sąlygos, pagrindinė sandorio šalis atsižvelgia į tokios peržiūros galimą prociklinį poveikį.

VII   SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMO FONDAS

(Reglamento (ES) Nr. 648/2012 42 straipsnis)

29 straipsnis

Sistema ir valdymas

1.   Kad nustatytų mažiausią įsipareigojimų neįvykdymo fondo dydį ir kitų finansinių išteklių sumą, kurie būtini siekiant laikytis Reglamento (ES) Nr. 648/2012 42 ir 43 straipsnių reikalavimų, atsižvelgdama į grupės tarpusavio priklausomybę, pagrindinė sandorio šalis įgyvendina vidaus politikos sistemą, skirtą ekstremalių, bet tikėtinų rinkos sąlygų, kurios galėtų jai kelti didžiausią riziką, tipams apibrėžti.

2.   Sistema apima pareiškimą, kuriame aprašoma, kaip pagrindinė sandorio šalis apibrėžia ekstremalias, bet tikėtinas rinkos sąlygas. Sistema įtvirtinama dokumentais ir jie saugomi pagal 12 straipsnį.

3.   Sistemą apsvarsto rizikos valdymo komitetas ir tvirtina valdyba. Sistemos atsparumas ir jos gebėjimas atspindėti rinkos pokyčius peržiūrimi bent kartą per metus. Peržiūrą apsvarsto rizikos valdymo komitetas ir pateikia ataskaitą valdybai.

30 straipsnis

Ekstremalių, bet tikėtinų rinkos sąlygų nustatymas

1.   29 straipsnyje aprašyta sistema atspindi pagrindinės sandorio šalies rizikos pobūdį, prireikus atsižvelgiant į skirtingų valstybių ir skirtingų valiutų pozicijas. Joje nurodoma visa rinkos rizika, kuri kiltų pagrindinei sandorio šaliai vienam ar daugiau tarpuskaitos narių neįvykdžius įsipareigojimų, įskaitant nepalankius priemonių, kurių tarpuskaita atliekama, rinkos kainų pokyčius, sumažėjusį tų priemonių rinkos likvidumą ir įkaito likvidacinės vertės sumažėjimą. Sistema taip pat atspindi papildomą riziką, pagrindinei sandorio šaliai kylančią dėl įsipareigojimų neįvykdžiusio tarpuskaitos nario grupės subjektų bankroto vienu metu.

2.   Sistemoje atskirai nurodomos visos rinkos, kurios keltų riziką pagrindinei sandorio šaliai tarpuskaitos nario įsipareigojimų neįvykdymo atveju. Kiekvienos nurodytos rinkos atžvilgiu pagrindinė sandorio šalis patikslina ekstremalias, bet tikėtinas sąlygas, remdamasi bent jau:

a)

įvairiais praeities scenarijais, įskaitant ekstremalių rinkos pokyčių laikotarpius, kurie užregistruoti per paskutinius 30 metų arba, jei yra patikimų duomenų, kurie pagrindinei sandorio šaliai būtų sukėlę didžiausią finansinę riziką. Nusprendusi, kad praeityje užfiksuoto didelių kainos pokyčių atvejo pasikartojimas nėra tikėtinas, pagrindinė sandorio šalis kompetentingai institucijai pagrindžia, kodėl jo neįtraukė į sistemą;

b)

įvairiais ateityje galimais scenarijais, pagrįstais nuosekliomis prielaidomis, susijusiomis su rinkos kintamumu ir kainų koreliacija skirtingose rinkose ir skirtingų finansinių priemonių atžvilgiu, remdamasi ir kiekybiniais, ir kokybiniais galimų rinkos sąlygų vertinimais.

3.   Sistemoje kiekybiniu ir kokybiniu požiūriu taip pat apsvarstomas tikimybės, kad ekstremalūs kainų pokyčiai galėtų vykti keliose nurodytose rinkose vienu metu, mastas. Sistemoje pripažįstama, kad praeities kainų koreliacijos gali negalioti ekstremaliomis, bet tikėtinomis rinkos sąlygomis.

31 straipsnis

Ekstremalių, bet tikėtinų scenarijų peržiūra

Pagrindinė sandorio šalis 30 straipsnyje aprašytas procedūras reguliariai peržiūri, atsižvelgdama į visus svarbius rinkos pokyčius ir tarpuskaitos narių pozicijų mastą bei koncentraciją. Praeities ir hipotetinius scenarijus, kuriuos pagrindinė sandorio šalis naudoja ekstremalioms, bet tikėtinoms rinkos sąlygoms nustatyti, konsultuodamasi su rizikos valdymo komitetu ji peržiūri bent kartą per metus ir dažniau, kai rinkos pokyčiai arba reikšmingi sutarčių, kurių tarpuskaitą ji atlieka, rinkinio pakeitimai daro poveikį pagrindinėms scenarijų prielaidoms ir dėl to scenarijus reikia koreguoti. Apie reikšmingus sistemos pokyčius pranešama valdybai.

VIII   SKYRIUS

LIKVIDUMO RIZIKOS VALDYMO PRIEMONĖS

(Reglamento (ES) Nr. 648/2012 44 straipsnis)

32 straipsnis

Likvidumo rizikos vertinimas

1.   Pagrindinė sandorio šalis nustato tvirtą likvidumo rizikos valdymo sistemą, kuri apima veiksmingas praktines ir analitines priemones, kuriomis nuolat ir laiku nustatomi, vertinami ir stebimi jos atsiskaitymo ir finansavimo srautai, įskaitant dienos likvidumo naudojimą. Pagrindinės sandorio šalys reguliariai vertina savo likvidumo valdymo sistemos struktūrą ir veikimą, taip pat atsižvelgdamos į testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus.

2.   Pagrindinės sandorio šalies likvidumo rizikos valdymo sistema yra pakankamai atspari užtikrinti, kad pagrindinė sandorio šalis galėtų įvykdyti mokėjimo ir atsiskaitymo įsipareigojimus visomis atitinkamomis valiutomis suėjus terminui, taip pat prireikus per tą pačią dieną. Pagrindinės sandorio šalies likvidumo rizikos valdymo sistema taip pat apima jos galimų būsimų likvidumo poreikių vertinimą pagal įvairius galimus testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijus. Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijus apima tarpuskaitos narių įsipareigojimų neįvykdymą pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 648/2012 44 straipsnį nuo įsipareigojimų neįvykdymo datos iki likvidavimo laikotarpio pabaigos ir likvidumo riziką, kurią kelia pagrindinės sandorio šalies investavimo politika ir procedūros ekstremaliomis, bet tikėtinomis rinkos sąlygomis.

3.   Likvidumo rizikos valdymo sistema apima likvidumo planą, kuris įtvirtinamas dokumentais ir saugomas pagal 12 straipsnį. Likvidumo plane mažų mažiausiai nurodomos šios pagrindinės sandorio šalies procedūros:

a)

jos likvidumo poreikių bent jau kasdienio valdymo ir stebėjimo pagal įvairius rinkos scenarijus;

b)

pakankamų likvidžių finansinių išteklių laikymo jos likvidumo poreikiams padengti ir skirtingų tipų likvidžių išteklių naudojimo atskyrimo;

c)

kasdien atliekamo pagrindinei sandorio šaliai prieinamo likvidaus turto ir jos likvidumo poreikių vertinimo;

d)

likvidumo rizikos šaltinių nustatymo;

e)

terminų, per kuriuos turėtų būti prieinami pagrindinės sandorio šalies likvidūs finansiniai ištekliai, vertinimo;

f)

galimų likvidumo poreikių, kuriuos lemia tarpuskaitos narių galimybė piniginį įkaitą apkeisti nepiniginiu, svarstymo;

g)

procesų, taikomų likvidumo problemų atveju;

h)

likvidžių finansinių išteklių, kuriuos ji gali naudoti nepalankiausiomis sąlygomis, papildymo.

Pagrindinės sandorio šalies valdyba planą tvirtina pasikonsultavusi su rizikos valdymo komitetu.

4.   Pagrindinė sandorio šalis vertina jai kylančią likvidumo riziką, taip pat ir tais atvejais, kai pagrindinė sandorio šalis arba jos tarpuskaitos nariai vykstant tarpuskaitos arba atsiskaitymo procesui negali įvykdyti savo mokėjimo įsipareigojimų suėjus terminui, atsižvelgiant ir į pagrindinės sandorio šalies investavimo veiklą. Rizikos valdymo sistemoje apsvarstomi likvidumo poreikiai, kuriuos lemia pagrindinės sandorio šalies santykiai su bet kokiu subjektu, kurio atžvilgiu pagrindinė sandorio šalis turi likvidumo poziciją, įskaitant:

a)

atsiskaitymo bankus;

b)

mokėjimo sistemas;

c)

vertybinių popierių atsiskaitymo sistemas;

d)

nostro tarpininkus;

e)

depozitoriumus;

f)

likvidumą palaikančius subjektus;

g)

sąveikias pagrindines sandorio šalis;

h)

paslaugų teikėjus.

5.   Pagrindinė sandorio šalis savo likvidumo rizikos valdymo sistemoje atsižvelgia į 4 dalyje išvardytų subjektų tarpusavio priklausomybę ir įvairius santykius, kuriuos 4 dalyje nurodytas subjektas gali turėti su pagrindine sandorio šalimi.

6.   Pagrindinė sandorio šalis nustato kasdien teikiamą ataskaitą apie poreikius ir išteklius pagal 3 dalies a, b ir c punktus ir ketvirtinę ataskaitą apie jos likvidumo planą pagal 3 dalies d–h punktus. Ataskaitos įtvirtinamos dokumentais ir saugomos pagal IV skyrių.

33 straipsnis

Likvidumo galimybės

1.   Pagrindinė sandorio šalis kiekviena atitinkama valiuta laiko likvidžius išteklius, proporcingus jos likvidumo poreikiams, apibrėžtiems pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 44 straipsnį ir šio reglamento 32 straipsnį. Šie likvidūs ištekliai apsiriboja:

a)

pinigais, laikomais emisijos centriniame banke;

b)

pinigais, laikomais veiklos leidimą turinčiose kredito įstaigose pagal 47 straipsnį;

c)

įsipareigotomis kredito linijomis arba lygiaverčiais susitarimais su įsipareigojimus vykdančiais tarpuskaitos nariais;

d)

įsipareigotais atpirkimo sandoriais;

e)

lengvai parduodamomis finansinėmis priemonėmis, kurios atitinka 45 ir 46 straipsnių reikalavimus ir kurios, kaip pagrindinė sandorio šalis gali įrodyti, yra be kliūčių prieinamos ir konvertuojamos į pinigus tą pačią dieną pagal iš anksto aptartus ir labai patikimus finansavimo susitarimus, taip pat ir nepalankiausiomis rinkos sąlygomis.

2.   Pagrindinė sandorio šalis atsižvelgia į valiutas, kuriomis išreikšti jos įsipareigojimai, ir į galimą nepalankiausių sąlygų poveikį jos prieigai prie užsienio valiutų rinkų taip, kad būtų paisoma užsienio valiutų ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoms būdingų vertybinių popierių atsiskaitymo ciklų.

3.   Įsipareigotos kredito linijos, susijusios su tarpuskaitos narių pateiktu įkaitu, neturėtų būti užskaitomos du kartus kaip likvidūs ištekliai. Pagrindinė sandorio šalis imasi veiksmų, kad stebėtų ir kontroliuotų likvidumo rizikos pozicijų atskirų likvidumą palaikančių subjektų atžvilgiu koncentraciją.

4.   Pagrindinė sandorio šalis atlieka griežtą išsamų patikrinimą, ar jos likvidumą palaikantys subjektai turės pakankamai pajėgumų įvykdyti likvidumo susitarimus.

5.   Pagrindinė sandorio šalis periodiškai testuoja savo procedūras, skirtas pasinaudoti iš anksto suplanuotais finansavimo susitarimais. Tai gali apimti prašymą testavimo tikslais išmokėti komercinių kredito linijų lėšas, kad būtų galima patikrinti galimybės gauti išteklius greitį ir procedūrų patikimumą.

6.   Pagrindinė sandorio šalis savo likvidumo plane nustato išsamias procedūras, susijusias su likvidžių finansinių išteklių naudojimu jos mokėjimo įsipareigojimams vykdyti, kai yra likvidumo problemų. Likvidumo procedūrose aiškiai nurodoma, kada turėtų būti naudojamasi tam tikrais ištekliais. Be to, procedūrose aprašoma, kaip atsiimti piniginius indėlius arba vienos nakties piniginių indėlių investicijas, kaip įvykdyti tos pačios dienos rinkos sandorius arba kaip gauti iš anksto aptartų likvidumo linijų lėšas. Tos procedūros reguliariai testuojamos. Pagrindinė sandorio šalis taip pat nustato tinkamą planą finansavimo susitarimams atnaujinti prieš pasibaigiant jų galiojimui.

34 straipsnis

Koncentracijos rizika

1.   Pagrindinė sandorio šalis atidžiai stebi ir kontroliuoja savo likvidumo rizikos, įskaitant jos pozicijas 32 straipsnio 4 dalyje išvardytų subjektų ir tos pačios grupės subjektų atžvilgiu, koncentraciją.

2.   Pagrindinės sandorio šalies likvidumo rizikos valdymo sistema apima pozicijų ir koncentracijų ribų taikymą.

3.   Pagrindinė sandorio šalis apibrėžia procesus ir procedūras, taikomus pažeidus koncentracijos ribas.

IX   SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMO SRAUTAS

(Reglamento (ES) Nr. 648/2012 45 straipsnis)

35 straipsnis

Pagrindinės sandorio šalies nuosavų išteklių sumos įsipareigojimų neįvykdymo srautui apskaičiavimas

1.   Pagrindinė sandorio šalis laiko ir atskirai balanse nurodo Reglamento (ES) Nr. 648/2012 45 straipsnio 4 dalyje nurodytam tikslui skiriamų nuosavų išteklių sumą.

2.   1 dalyje nurodytą mažiausią sumą pagrindinė sandorio šalis apskaičiuoja minimalų kapitalą, įskaitant nepaskirstytąjį pelną ir rezervus, laikomą pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 16 straipsnį ir Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 152/2013 (8), padauginusi iš 25 %.

Pagrindinė sandorio šalis tą mažiausią sumą tikslina kartą per metus.

3.   Jei pagrindinė sandorio šalis nustatė daugiau nei vieną įsipareigojimų neįvykdymo fondą skirtingų klasių finansinėms priemonėms, kurių tarpuskaitą ji atlieka, visi pagal 1 dalį apskaičiuoti skiriami nuosavi ištekliai paskirstomi kiekvienam iš tų įsipareigojimų neįvykdymo fondų proporcingai kiekvieno įsipareigojimų neįvykdymo fondo dydžiui, atskirai nurodomi jos balanse ir naudojami įsipareigojimų neįvykdymo atvejais įvairiuose rinkos segmentuose, su kuriais įsipareigojimų neįvykdymo fondai yra susiję.

4.   Vykdant reikalavimą pagal 1 dalį nenaudojami jokie kiti ištekliai, išskyrus kapitalą, įskaitant nepaskirstytąjį pelną ir rezervus, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 16 straipsnyje.

36 straipsnis

Pagrindinės sandorio šalies nuosavų išteklių sumos įsipareigojimų neįvykdymo srautui laikymas

1.   Pagrindinė sandorio šalis nedelsdama informuoja kompetentingą instituciją, jei laikomų nuosavų išteklių suma nebesiekia sumos, reikalaujamos 35 straipsnyje, kartu pateikdama to priežastis ir visapusišką raštišką tokios sumos papildymo priemonių ir grafiko aprašymą.

2.   Jei po to vienas ar daugiau tarpuskaitos narių neįvykdo įsipareigojimų, pagrindinei sandorio šaliai nespėjus atkurti skiriamų nuosavų išteklių, Reglamento (ES) Nr. 648/2012 45 straipsnio tikslu naudojama tik likusi priskirtų nuosavų išteklių suma.

3.   Pagrindinė sandorio šalis skiriamus nuosavus išteklius atkuria bent jau per mėnesį nuo pranešimo pagal 1 dalį.

X   SKYRIUS

ĮKAITAS

(Reglamento (ES) Nr. 648/2012 46 straipsnis)

37 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

Pagrindinė sandorio šalis nustato ir įgyvendina skaidrią ir nuspėjamą politiką ir procedūras, skirtas turto, priimamo kaip įkaitas, likvidumui vertinti ir nuolat stebėti, ir prireikus imasi taisomųjų veiksmų.

Pagrindinė sandorio šalis tinkamo turto politiką ir procedūras peržiūri bent kartą per metus. Be to, tokia peržiūra atliekama visais atvejais, kai įvyksta reikšmingas pokytis, veikiantis pagrindinės sandorio šalies rizikos poziciją.

38 straipsnis

Piniginis įkaitas

Taikant Reglamento (ES) Nr. 648/2012 46 straipsnio 1 dalį, labai likvidus įkaitas pinigais išreiškiamas viena iš šių valiutų:

a)

valiuta, kurios riziką pagrindinė sandorio šalis gali tinkamai valdyti ir ji gali tai įrodyti kompetentingoms institucijoms;

b)

valiuta, kuria pagrindinė sandorio šalis atlieka sandorių tarpuskaitą, apsiribojant įkaitu, kurio reikia pagrindinės sandorio šalies pozicijoms ta valiuta padengti.

39 straipsnis

Finansinės priemonės

Taikant Reglamento (ES) Nr. 648/2012 46 straipsnio 1 dalį labai likvidžiu įkaitu yra laikomos finansinės priemonės, banko garantijos ir auksas, atitinkantys I priede nustatytas sąlygas.

40 straipsnis

Įkaito vertės nustatymas

1.   Labai likvidaus įkaito vertinimo pagal 37 straipsnį tikslais pagrindinė sandorio šalis nustato ir įgyvendina politiką ir procedūras, skirtas kiekvieno turto vieneto, priimto kaip įkaitas, kredito kokybei, rinkos likvidumui ir kainų kintamumui beveik realiu laiku stebėti. Pagrindinė sandorio šalis reguliariai ir ne rečiau kaip kartą per metus tikrina savo vertinimo politikos ir procedūrų tinkamumą. Be to, tokia peržiūra atliekama visais atvejais, kai įvyksta reikšmingas pokytis, veikiantis pagrindinės sandorio šalies rizikos poziciją.

2.   Pagrindinė sandorio šalis įkaitą beveik realiu laiku koreguoja pagal rinkos vertę, o kai neįmanoma, pagrindinė sandorio šalis gali įrodyti kompetentingoms institucijoms, kad gali valdyti riziką.

41 straipsnis

Vertės mažinimas

1.   Pagrindinė sandorio šalis nustato ir įgyvendina politiką ir procedūras, kuriomis nustatoma, kokį rizikos ribojimu pagrįstą vertės mažinimą taikyti įkaito vertei.

2.   Nustatant vertės mažinimą, pripažįstama, kad gali reikėti įkaitą likviduoti nepalankiausiomis rinkos sąlygomis, ir atsižvelgiama į laiką, kurio reikia jam likviduoti. Pagrindinė sandorio šalis kompetentingai institucijai įrodo, kad vertės mažinimas apskaičiuotas konservatyviai, kad kiek įmanoma būtų ribojami procikliniai padariniai. Kiekvieno įkaitu priimto turto vertės mažinimas nustatomas atsižvelgiant į atitinkamus kriterijus, įskaitant:

a)

turto rūšį ir kredito rizikos, susijusios su finansine priemone, dydį remiantis pagrindinės sandorio šalies vidaus vertinimu. Atlikdama tokį vertinimą pagrindinė sandorio šalis naudoja apibrėžtą ir objektyvią metodiką, kuri nėra visiškai priklausoma nuo išorės nuomonių ir kuria atsižvelgiama į riziką, kylančią dėl emitento įsisteigimo tam tikroje šalyje;

b)

turto terminą;

c)

turto praeities ir hipotetinį būsimą kainų kintamumą nepalankiausiomis rinkos sąlygomis;

d)

pagrindinės rinkos likvidumą, įskaitant skirtumus tarp pirkimo ir pardavimo kainų;

e)

valiutos kurso riziką, jei yra;

f)

netinkamai parinkto įkaito riziką.

3.   Pagrindinė sandorio šalis reguliariai tikrina vertės mažinimo tinkamumą. Pagrindinė sandorio šalis peržiūri vertės mažinimo politiką ir procedūras bent kartą per metus ir visais atvejais, kai įvyksta reikšmingas pokytis, veikiantis pagrindinės sandorio šalies rizikos poziciją, bet turėtų kiek įmanoma vengti galimų trikdančių arba didelių vertės mažinimo pakeitimų, kurie galėtų nulemti procikliškumą. Vertės mažinimo politiką ir procedūras nepriklausoma šalis tvirtina bent kartą per metus.

42 straipsnis

Koncentracijos ribos

1.   Pagrindinė sandorio šalis nustato ir įgyvendina politiką ir procedūras, kuriomis užtikrinama, kad įkaitas liktų pakankamai diversifikuotas, kad būtų galima jį likviduoti per apibrėžtą laikymo laikotarpį be didelio rinkos poveikio. Politikoje ir procedūrose nustatoma, kokias rizikos mažinimo priemones reikia taikyti, kai viršijamos 2 dalyje nurodytos koncentracijos ribos.

2.   Pagrindinė sandorio šalis nustato koncentracijos ribas tokiu lygiu:

a)

atskirų emitentų;

b)

emitento tipo;

c)

turto rūšies;

d)

kiekvieno tarpuskaitos nario;

e)

visų tarpuskaitos narių.

3.   Koncentracijos ribos nustatomos konservatyviai, atsižvelgiant į visus atitinkamus kriterijus, įskaitant:

a)

finansines priemones, išleistas to paties tipo emitentų pagal ekonomikos sektorius, veiklą, geografinius regionus;

b)

finansinės priemonės arba emitento kredito rizikos dydį remiantis pagrindinės sandorio šalies vidaus vertinimu. Atlikdama tokį vertinimą pagrindinė sandorio šalis naudoja apibrėžtą ir objektyvią metodiką, kuri nėra visiškai priklausoma nuo išorės nuomonių ir kuria atsižvelgiama į riziką, kylančią dėl emitento įsisteigimo tam tikroje šalyje;

c)

finansinių priemonių likvidumą ir kainų kintamumą.

4.   Pagrindinė sandorio šalis užtikrina, kad ne daugiau kaip 10 % jos įkaito garantuotų viena kredito įstaiga ar lygiavertė trečiosios šalies finansų įstaiga arba subjektas, priklausantis tai pačiai grupei kaip ir kredito įstaiga arba trečiosios šalies finansų įstaiga. Kai pagrindinės sandorio šalies gautas įkaitas komercinio banko garantijų forma viršija 50 % viso įkaito, ši riba gali būti 25 %.

5.   Apskaičiuodama 2 dalyje numatytas ribas, pagrindinė sandorio šalis įtraukia visą pagrindinės sandorio šalies poziciją emitento atžvilgiu, įskaitant sukauptą kredito linijų, indėlių sertifikatų, terminuotųjų indėlių, taupomųjų sąskaitų, indėlių sąskaitų, einamųjų sąskaitų, pinigų rinkos priemonių ir atvirkštinio atpirkimo priemonių, naudojamų pagrindinės sandorio šalies, sumą. Šios ribos netaikomos pagrindinės sandorio šalies laikomam įkaitui, viršijančiam būtiniausius reikalavimus dėl garantinių įmokų, įsipareigojimų neįvykdymo fondo ar kitų finansinių išteklių.

6.   Nustatydama savo pozicijos atskiro emitento atžvilgiu koncentracijos ribą, pagrindinė sandorio šalis sujungia ir kaip vieną riziką vertina savo poziciją visų emitento arba grupės subjekto išleistų finansinių priemonių, kurias aiškiai garantuoja emitentas arba grupės subjektas, ir finansinių priemonių, kurias išleido įmonės, kurių išskirtinis tikslas yra valdyti tas gamybos priemones, kurios yra pagrindinės vykdant emitento veiklą, atžvilgiu.

7.   Pagrindinė sandorio šalis reguliariai tikrina savo koncentracijos ribų politikos ir procedūrų tinkamumą. Pagrindinė sandorio šalis savo koncentracijos ribų politiką ir procedūrą peržiūri bent kartą per metus ir visais atvejais, kai įvyksta reikšmingas pokytis, veikiantis pagrindinės sandorio šalies rizikos poziciją.

8.   Pagrindinė sandorio šalis informuoja kompetentingą instituciją ir tarpuskaitos narius apie taikomas koncentracijos ribas ir šių ribų pakeitimus.

9.   Jei pagrindinė sandorio šalis reikšmingai pažeidžia savo politikoje ir procedūrose nustatytą koncentracijos ribą, ji nedelsdama informuoja kompetentingą instituciją. Pagrindinė sandorio šalis kuo greičiau ištaiso pažeidimą.

XI   SKYRIUS

INVESTAVIMO POLITIKA

(Reglamento (ES) Nr. 648/2012 47 straipsnis)

43 straipsnis

Labai likvidžios finansinės priemonės

10. Taikant Reglamento (ES) Nr. 648/2012 47 straipsnio 1 dalį, skolos priemones galima laikyti labai likvidžiomis, keliančiomis minimalią kredito ir rinkos riziką, jei jos yra skolos priemonės, atitinkančios kiekvieną iš II priede nustatytų sąlygų.

44 straipsnis

Labai saugūs finansinių priemonių deponavimo būdai

1.   Jei pagrindinė sandorio šalis finansinių priemonių, nurodytų 45 straipsnyje arba jai pateiktų kaip garantinės įmokos, įmokos į įsipareigojimų neįvykdymo fondą arba įmokos į kitus finansinius išteklius, tiek perleidžiant nuosavybės teisę, tiek paliekant teisę į įkeistą turtą, negali deponuoti pas vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos valdytoją, užtikrinantį visišką tų priemonių apsaugą, tuomet tokios finansinės priemonės deponuojamos pas bet kurį iš šių subjektų:

a)

centriniame banke, užtikrinančiame visišką tų priemonių apsaugą ir sudarančiame galimybę pagrindinei sandorio šaliai prireikus greitai pasinaudoti finansinėmis priemonėmis;

b)

veiklos leidimą turinčioje kredito įstaigoje, kaip apibrėžta pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/48/EB (9), kuri užtikrina visapusišką tų priemonių atskyrimą ir apsaugą, kuri sudaro galimybę pagrindinei sandorio šaliai prireikus greitai pasinaudoti finansinėmis priemonėmis ir kurios kredito rizika remiantis pagrindinės sandorio šalies vidaus vertinimu yra nedidelė, o pagrindinė sandorio šalis gali tai įrodyti. Atlikdama tokį vertinimą pagrindinė sandorio šalis naudoja apibrėžtą ir objektyvią metodiką, kuri nėra visiškai priklausoma nuo išorės nuomonių ir kuria atsižvelgiama į riziką, kylančią dėl emitento įsisteigimo tam tikroje šalyje;

c)

trečiosios šalies finansų įstaigoje, kuriai taikomos rizikos ribojimo taisyklės, kurias atitinkamos kompetentingos institucijos laiko ne mažiau griežtomis kaip Direktyvoje 2006/48/EB nustatytos rizikos ribojimo taisyklės, kuri tų taisyklių laikosi, kuri taiko patikimą apskaitos praktiką, saugojimo procedūras ir vidaus kontrolės priemones, kuri užtikrina visapusišką tų priemonių atskyrimą ir apsaugą, kuri sudaro galimybę pagrindinei sandorio šaliai prireikus greitai pasinaudoti finansinėmis priemonėmis ir kurios kredito rizika remiantis pagrindinės sandorio šalies vidaus vertinimu yra nedidelė, o pagrindinė sandorio šalis gali tai įrodyti. Atlikdama tokį vertinimą pagrindinė sandorio šalis naudoja apibrėžtą ir objektyvią metodiką, kuri nėra visiškai priklausoma nuo išorės nuomonių ir kuria atsižvelgiama į riziką, kylančią dėl emitento įsisteigimo tam tikroje šalyje.

2.   Jei finansinės priemonės deponuojamos pagal 1 dalies b arba c punktą, jos laikomos taip, kad būtų užkertamas kelias pagrindinei sandorio šaliai patirti nuostolių dėl veiklos leidimą turinčios finansų įstaigos įsipareigojimų neįvykdymo arba nemokumo.

3.   Labai saugūs finansinių priemonių, pateiktų kaip garantinės įmokos, įmokos į įsipareigojimų neįvykdymo fondą arba įmokos į kitus finansinius išteklius, deponavimo būdai sudaro sąlygas pagrindinei sandorio šaliai pakartotinai naudoti tas finansines priemones tik tuomet, jei laikomasi Reglamento (ES) Nr. 648/2012 39 straipsnio 8 dalyje nustatytų sąlygų ir jei pakartotinio naudojimo tikslas – atlikti mokėjimus, valdyti tarpuskaitos nario įsipareigojimų neįvykdymą arba įvykdyti sąveikos susitarimą.

45 straipsnis

Labai saugūs pinigų laikymo būdai

1.   Taikant Reglamento (ES) Nr. 648/2012 47 straipsnio 4 dalį, kai pinigai laikomi ne centriniame banke, toks indėlis atitinka kiekvieną iš šių sąlygų:

a)

indėlis išreikštas viena iš šių valiutų:

i)

valiuta, kurios riziką pagrindinė sandorio šalis gali valdyti ir ji gali labai patikimai tai įrodyti;

ii)

valiuta, kuria pagrindinė sandorio šalis atlieka sandorių tarpuskaitą, apsiribojant įkaitu, gautu ta valiuta;

b)

indėlis padedamas pas vieną iš šių subjektų:

i)

veiklos leidimą turinčioje kredito įstaigoje, kaip apibrėžta pagal Direktyvą 2006/48/EB, kurios kredito rizika remiantis pagrindinės sandorio šalies vidaus vertinimu yra nedidelė, o pagrindinė sandorio šalis gali tai įrodyti. Atlikdama tokį vertinimą pagrindinė sandorio šalis naudoja apibrėžtą ir objektyvią metodiką, kuri nėra visiškai priklausoma nuo išorės nuomonių ir kuria atsižvelgiama į riziką, kylančią dėl emitento įsisteigimo tam tikroje šalyje;

ii)

trečiosios šalies finansų įstaigoje, kuriai taikomos rizikos ribojimo taisyklės, kurias atitinkamos kompetentingos institucijos laiko ne mažiau griežtomis kaip Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/48/EB (10) nustatytos rizikos ribojimo taisyklės, kuri tų taisyklių laikosi, kuri taiko patikimą apskaitos praktiką, saugojimo procedūras ir vidaus kontrolės priemones ir kurios kredito rizika remiantis pagrindinės sandorio šalies vidaus vertinimu yra nedidelė, o pagrindinė sandorio šalis gali tai įrodyti. Atlikdama tokį vertinimą pagrindinė sandorio šalis naudoja apibrėžtą ir objektyvią metodiką, kuri nėra visiškai priklausoma nuo išorės nuomonių ir kuria atsižvelgiama į riziką, kylančią dėl emitento įsisteigimo tam tikroje šalyje.

2.   Jei pinigai naktį laikomi pagal 1 dalį, tuomet ne mažiau kaip 95 % tokių pinigų, apskaičiuotų per vidutinį vieno kalendorinio mėnesio trukmės laikotarpį, padedami taip, kad būtų užtikrintas pinigų padengimas labai likvidžių finansinių priemonių, atitinkančių 45 straipsnio reikalavimus, išskyrus to straipsnio 1 dalies c punkto reikalavimą, įkaitu.

45 straipsnis

Koncentracijos ribos

1.   Pagrindinė sandorio šalis nustato ir įgyvendina politiką ir procedūras, kuriomis užtikrinama, kad finansinės priemonės, į kurias investuoti jos finansiniai ištekliai, liktų pakankamai diversifikuotos.

2.   Pagrindinė sandorio šalis nustato koncentracijos ribas ir stebi savo finansinių išteklių koncentraciją tokiu lygiu:

a)

atskirų finansinių priemonių;

b)

finansinių priemonių rūšių;

c)

atskirų emitentų;

d)

emitentų tipų;

e)

sandorio šalių, su kuriomis susitariama dėl 44 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose ir 45 straipsnio 2 dalyje nurodytų būdų.

3.   Svarstydama emitentų tipus pagrindinė sandorio šalis atsižvelgia į:

a)

geografinį pasiskirstymą;

b)

tarpusavio priklausomybę ir įvairius santykius, kuriuos subjektas gali turėti su pagrindine sandorio šalimi;

c)

kredito rizikos dydį;

d)

pagrindinės sandorio šalies turimas pozicijas emitento atžvilgiu dėl pagrindinės sandorio šalies atliekamos produktų tarpuskaitos.

4.   Politikoje ir procedūrose nustatoma, kokias rizikos mažinimo priemones reikia taikyti, kai viršijamos koncentracijos ribos.

5.   Nustatydama savo pozicijos atskiro emitento arba depozitoriumo atžvilgiu koncentracijos ribą, pagrindinė sandorio šalis sujungia ir kaip vieną riziką vertina poziciją visų emitento išleistų arba aiškiai garantuojamų finansinių priemonių ir visų depozitoriume saugomų finansinių išteklių atžvilgiu.

6.   Pagrindinė sandorio šalis reguliariai tikrina savo koncentracijos ribų politikos ir procedūrų tinkamumą. Be to, pagrindinė sandorio šalis savo koncentracijos ribų politiką ir procedūrą peržiūri bent kartą per metus ir visais atvejais, kai įvyksta reikšmingas pokytis, veikiantis pagrindinės sandorio šalies rizikos poziciją.

7.   Jei pagrindinė sandorio šalis pažeidžia savo politikoje ir procedūrose nustatytą koncentracijos ribą, ji nedelsdama informuoja kompetentingą instituciją. Pagrindinė sandorio šalis kuo greičiau ištaiso pažeidimą.

46 straipsnis

Nepiniginis įkaitas

Jei pagal X skyriaus nuostatas įkaitas gaunamas finansinių priemonių forma, taikomi tik 44 ir 45 straipsniai.

XII   SKYRIUS

MODELIŲ PERŽIŪRA, TESTAVIMAS NEPALANKIAUSIOMIS SĄLYGOMIS IR GRĮŽTAMASIS PATIKRINIMAS

(Reglamento (ES) Nr. 648/2012 49 straipsnis)

1   SKIRSNIS

Modeliai ir programos

47 straipsnis

Modelių tvirtinimas

1.   Pagrindinė sandorio šalis visapusiškai tvirtina savo modelius, jų metodikas ir likvidumo rizikos valdymo sistemą, kurie naudojami jai kylančiai rizikai apskaičiuoti, agreguoti ir valdyti. Reikšmingi jos modelių, jų metodikų ir likvidumo rizikos valdymo sistemos pakeitimai arba koregavimai tinkamai valdomi, įskaitant prašymą dėl rizikos valdymo komiteto patarimų, ir tvirtinami kvalifikuoto ir nepriklausomo subjekto prieš juos atliekant.

2.   Pagrindinės sandorio šalies tvirtinimo procesas įtvirtinamas dokumentais ir bent jau patikslinama, kokia politika naudojama testuojant pagrindinės sandorio šalies garantinės įmokos, įsipareigojimų neįvykdymo fondo ir kitų finansinių išteklių metodikas ir sistemą, skirtas likvidiems finansiniams ištekliams apskaičiuoti. Reikšmingi tokios politikos pakeitimai arba koregavimai tinkamai valdomi, įskaitant prašymą dėl rizikos valdymo komiteto patarimų, ir tvirtinami kvalifikuoto ir nepriklausomo subjekto prieš juos atliekant.

3.   Visapusiškas tvirtinimas apima bent jau:

a)

modelių ir sistemos, įskaitant rengimo patvirtinamuosius dokumentus, konceptualaus patikimumo vertinimą;

b)

nuolatinės stebėsenos procedūrų peržiūrą, įskaitant procesų ir lyginamųjų standartų nustatymo patikrinimą;

c)

parametrų ir prielaidų, padarytų rengiant modelius, jų metodikas ir sistemą, peržiūrą;

d)

modelių, jų metodikų ir sistemos, kurie patvirtinti konkretiems sutarčių tipams, pakankamumo ir tinkamumo peržiūrą;

e)

testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų pagal VII skyrių ir 52 straipsnį tinkamumo peržiūrą;

f)

testavimo rezultatų išvadų analizę.

4.   Pagrindinė sandorio šalis nustato kriterijus, pagal kuriuos vertina, ar galima sėkmingai patvirtinti jos modelius, jų metodikas ir likvidumo rizikos valdymo sistemą. Kriterijai apima sėkmingus testavimo rezultatus.

5.   Jei kainodaros duomenis nelengva gauti arba jie nepatikimi, pagrindinė sandorio šalis atsižvelgia į tokius kainodaros apribojimus ir mažų mažiausiai patvirtina konservatyvias prielaidas, pagrįstas stebimomis koreliuojančiomis arba susijusiomis rinkomis ir esamu elgesiu rinkoje.

6.   Jei kainodaros duomenis nelengva gauti arba jie nepatikimi, šiam tikslui naudojamos sistemos ir vertinimo modeliai tinkamai valdomi, įskaitant prašymą dėl rizikos valdymo komiteto patarimų, taip pat tvirtinami ir testuojami. Pagrindinės sandorio šalies vertinimo modelius pagal įvairius rinkos scenarijus tvirtina kvalifikuotas ir nepriklausomas subjektas, siekiant užtikrinti, kad jos modeliai tiksliai rodytų tinkamas kainas, ir prireikus ji koreguoja pradinių garantinių įmokų skaičiavimus, kad jos atspindėtų nustatytą modelio riziką.

7.   Pagrindinė sandorio šalis reguliariai vertina teorines ir empirines jos garantinių įmokų modelio, skirto visoms finansinėms priemonėms, kurių tarpuskaitą ji atlieka, savybes.

48 straipsnis

Testavimo programos

1.   Pagrindinė sandorio šalis įdiegia politiką ir procedūras, kuriose išsamiai apibūdinamos testavimo nepalankiausiomis sąlygomis ir grįžtamojo patikrinimo programos, kurias ji vykdo, kad įvertintų modelių ir jų metodikų, naudojamų jos rizikos kontrolės mechanizmams (įskaitant garantinę įmoką, įmokas į įsipareigojimų neįvykdymo fondą ir kitus finansinius išteklius) apskaičiuoti, tinkamumą, tikslumą, patikimumą ir atsparumą labai įvairiomis rinkos sąlygomis.

2.   Be to, pagrindinės sandorio šalies politikoje ir procedūrose išsamiai apibūdinama testavimo nepalankiausiomis sąlygomis programa, kurią ji vykdo, kad įvertintų likvidumo rizikos valdymo sistemos tinkamumą, tikslumą, patikimumą ir atsparumą.

3.   Politika ir procedūros apima bent jau metodikas, susijusias su tinkamo testavimo atranka ir rengimu, įskaitant portfelio ir rinkos duomenų atranką, testavimo reguliarumą, finansinių priemonių, kurių tarpuskaita atliekama, specifinės rizikos ypatybes, testavimo rezultatų bei išimčių analizę ir reikiamas atitinkamas taisomąsias priemones.

4.   Pagrindinė sandorio šalis atlikdama visus testavimus įtraukia klientų pozicijas.

2   SKIRSNIS

Grįžtamasis patikrinimas

49 straipsnis

Grįžtamojo patikrinimo procedūra

1.   Pagrindinė sandorio šalis savo garantinės įmokos pakankamumą vertina atlikdama stebimų rezultatų ir numatytų rezultatų, gautų naudojant garantinių įmokų modelius, ex post palyginimą. Toks grįžtamasis patikrinimas atliekamas kasdien, kad būtų įvertinta, ar yra garantinės įmokos pakankamumo testavimo išimčių. Pakankamumas vertinamas pagal esamas finansinių priemonių pozicijas, tarpuskaitos narius ir juo atsižvelgiama į galimą portfelio garantinės įmokos nustatymo ir, kai taikoma, sąveikių pagrindinių sandorio šalių poveikį.

2.   Pagrindinė sandorio šalis savo grįžtamojo patikrinimo programai numato tinkamus praeities laikotarpius siekdama užtikrinti, kad naudojamas stebėjimo intervalas būtų pakankamas siekiant sumažinti žalingą poveikį statistiniam reikšmingumui.

3.   Pagrindinė sandorio šalis savo grįžtamojo patikrinimo programoje numato bent jau aiškius statistinius testus ir rezultatų kriterijus, kuriuos pagrindinė sandorio šalis apibrėžia grįžtamojo patikrinimo rezultatams vertinti.

4.   Pagrindinė sandorio šalis apie savo grįžtamojo patikrinimo rezultatus ir analizę konfidencialumo nepažeidžiančia forma periodiškai praneša rizikos valdymo komitetui, kad gautų jo patarimus peržiūrint garantinių įmokų modelį.

5.   Grįžtamojo patikrinimo rezultatai ir analizė pateikiami visiems tarpuskaitos nariams ir klientams, jei jie žinomi pagrindinei sandorio šaliai. Visiems kitiems klientams grįžtamojo patikrinimo rezultatus ir analizę gavę prašymą pateikia atitinkami tarpuskaitos nariai. Tokia informacija apibendrinama konfidencialumo nepažeidžiančia forma, o tarpuskaitos nariai ir klientai su išsamiais grįžtamojo patikrinimo rezultatais ir analize gali susipažinti tik tiek, kiek jie susiję su jų portfeliais.

6.   Pagrindinė sandorio šalis apibrėžia procedūras, kuriomis išsamiai nurodomi veiksmai, kurių ji galėtų imtis atsižvelgdama į grįžtamojo patikrinimo analizės rezultatus.

3   SKIRSNIS

Jautrumo testavimas ir analizė

50 straipsnis

Jautrumo testavimo ir analizės procedūra

1.   Pagrindinė sandorio šalis atlieka jautrumo testus ir analizę, kuriais vertinamas jos garantinių įmokų modelio tinkamumas įvairiomis rinkos sąlygomis naudojant praeities duomenis, susijusius su pasireiškusiomis nepalankiausiomis rinkos sąlygomis, ir hipotetinius duomenis, susijusius su nepasireiškusiomis nepalankiausiomis rinkos sąlygomis.

2.   Pagrindinė sandorio šalis naudoja labai įvairius parametrus ir prielaidas, kuriais būtų atsižvelgiama į įvairias praeities ir hipotetines sąlygas, įskaitant pačius nestabiliausius laikotarpius, kurie pasitaikė jos aptarnaujamose rinkose, ir ekstremalius sutarčių, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, kainų koreliacijos pokyčius, kad suprastų, kaip garantinės įmokos pakankamumo lygį gali paveikti pačios nepalankiausios rinkos sąlygos ir svarbių modelio parametrų pokyčiai.

3.   Jautrumo analizė atliekama keliems faktiniams ir tipiniams tarpuskaitos narių portfeliams. Tipiniai portfeliai pasirenkami remiantis jų jautrumu reikšmingiems pagrindinės sandorio šalies patiriamos rizikos veiksniams ir koreliacijai. Toks jautrumo testavimas ir analizė parengiami taip, kad pagrindiniai pradinių garantinių įmokų modelio parametrai ir prielaidos būtų testuojami keliuose pasikliautinuosiuose intervaluose siekiant nustatyti sistemos jautrumą tokių parametrų ir prielaidų kalibravimo klaidoms. Tinkamai atsižvelgiama į rizikos veiksnių trukmės struktūrą ir numanomą rizikos veiksnių koreliaciją.

4.   Pagrindinė sandorio šalis įvertina galimus nuostolius dėl tarpuskaitos narių pozicijų.

5.   Kai taikoma, pagrindinė sandorio šalis apsvarsto parametrus, atspindinčius tarpuskaitos narių, leidžiančių finansines priemones, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, arba išvestinių finansinių priemonių pagrindines finansines priemones, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, įsipareigojimų neįvykdymą vienu metu. Kai taikoma, taip pat apsvarstomi kliento, leidžiančio finansines priemones, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, arba išvestinių finansinių priemonių pagrindines finansines priemones, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, įsipareigojimų neįvykdymo padariniai.

6.   Pagrindinė sandorio šalis apie savo jautrumo testavimo rezultatus ir analizę konfidencialumo nepažeidžiančia forma periodiškai praneša rizikos valdymo komitetui, kad gautų jo patarimus peržiūrint garantinių įmokų modelį.

7.   Pagrindinė sandorio šalis apibrėžia procedūras, kuriomis išsamiai nurodomi veiksmai, kurių ji galėtų imtis atsižvelgdama į jautrumo testavimo analizės rezultatus.

4   SKIRSNIS

Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis

51 straipsnis

Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis procedūra

1.   Pagrindinei sandorio šaliai atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis nepalankiausių sąlygų parametrai, prielaidos ir scenarijai taikomi modeliams, naudojamiems rizikos pozicijoms įvertinti, siekiant užtikrinti, kad jos finansiniai ištekliai būtų pakankami toms pozicijoms padengti ekstremaliomis, bet tikėtinomis rinkos sąlygomis.

2.   Pagrindinės sandorio šalies testavimo nepalankiausiomis sąlygomis programoje reikalaujama, kad pagrindinė sandorio šalis reguliariai atliktų įvairius testavimus nepalankiausiomis sąlygomis, kuriais atsižvelgiama į pagrindinės sandorio šalies produktų derinį ir visus jos modelių, jų metodikų ir jos likvidumo rizikos valdymo sistemos elementus.

3.   Pagrindinės sandorio šalies testavimo nepalankiausiomis sąlygomis programoje nustatoma, kad testavimas nepalankiausiomis sąlygomis atliekamas naudojant apibrėžtus testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijus tiek praeities, tiek hipotetinėmis ekstremaliomis, bet tikėtinomis rinkos sąlygomis pagal VII skyrių. Naudotinos praeities sąlygos peržiūrimos ir prireikus koreguojamos. Pagrindinė sandorio šalis taip pat apsvarsto kitų formų tinkamus testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijus, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) jos atsiskaitymo bankų, nostro tarpininkų, depozitoriumų, likvidumą palaikančių subjektų arba sąveikių pagrindinių sandorio šalių techninės ar finansinės veiklos nutrūkimą.

4.   Pagrindinė sandorio šalis turi galimybę greitai pritaikyti savo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kad jis apimtų naują arba atsirandančią riziką.

5.   Pagrindinė sandorio šalis atsižvelgia į galimus nuostolius, kylančius dėl kliento, jei jis žinomas, kurio tarpuskaita atliekama per keletą tarpuskaitos narių, įsipareigojimų neįvykdymo.

6.   Pagrindinė sandorio šalis apie savo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus ir analizę konfidencialumo nepažeidžiančia forma periodiškai praneša rizikos valdymo komitetui, kad gautų jo patarimus peržiūrint jos modelius, metodikas ir likvidumo rizikos valdymo sistemą.

7.   Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai ir analizė pateikiami visiems tarpuskaitos nariams ir klientams, jei jie žinomi pagrindinei sandorio šaliai. Visiems kitiems klientams grįžtamojo patikrinimo rezultatus ir analizę gavę prašymą pateikia atitinkami tarpuskaitos nariai. Tokia informacija apibendrinama konfidencialumo nepažeidžiančia forma, o tarpuskaitos nariai ir klientai su išsamiais testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatais ir analize gali susipažinti tik tiek, kiek jie susiję su jų portfeliais.

8.   Pagrindinė sandorio šalis apibrėžia procedūras, kuriomis išsamiai nurodomi veiksmai, kurių ji galėtų imtis atsižvelgdama į testavimo nepalankiausiomis sąlygomis analizės rezultatus.

52 straipsnis

Rizikos veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis

1.   Pagrindinė sandorio šalis nustato atitinkamus sutartims, kurių tarpuskaitą ji atlieka, būdingus rizikos veiksnius, kurie galėtų veikti jos nuostolius, ir turi tinkamą jų vertinimo metodą. Pagrindinei sandorio šaliai atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis atsižvelgiama bent jau į rizikos veiksnius, nurodytus šių tipų finansinėms priemonėms (kai taikoma):

a)

su palūkanų norma susijusioms sutartims: rizikos veiksniai, atitinkantys palūkanų normas kiekviena valiuta, kuria pagrindinė sandorio šalis atlieka finansinių priemonių tarpuskaitą. Pajamingumo kreivės modeliavimas dalijamas į įvairius terminų segmentus, kad būtų atsižvelgiama į normų kintamumo svyravimą visoje pajamingumo kreivėje. Susijusių rizikos veiksnių skaičius priklauso nuo palūkanų normų sutarčių, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, sudėtingumo. Atskirai atsižvelgiama į bazinę riziką, kylančią dėl neidealiai koreliuojančio Vyriausybės ir kitų fiksuotų pajamų palūkanų normų judėjimo;

b)

su valiutos kursu susijusioms sutartims: rizikos veiksniai, atitinkantys kiekvieną užsienio valiutą, kuria pagrindinė sandorio šalis atlieka finansinių priemonių tarpuskaitą, ir valiutos kursą, taikomą tarpusavyje keičiant valiutą, kuria vykdytina garantinės įmokos prievolė, ir valiutą, kuria pagrindinė sandorio šalis atlieka finansinių priemonių tarpuskaitą;

c)

su nuosavybės vertybiniais popieriais susijusioms sutartims: rizikos veiksniai, atitinkantys atskirų nuosavybės vertybinių popierių emisijų kintamumą kiekvienoje rinkoje, kurioje pagrindinė sandorio šalis atlieka tarpuskaitą, ir visos nuosavybės vertybinių popierių rinkos įvairių sektorių kintamumą. Atitinkamai rinkai skirto modeliavimo metodo sudėtingumas ir pobūdis atitinka pagrindinės sandorio šalies poziciją visos rinkos atžvilgiu ir atskirų nuosavybės vertybinių popierių emisijų toje rinkoje koncentraciją;

d)

biržos prekių sutartims: rizikos veiksniai, kuriais atsižvelgiama į skirtingas biržos prekių sutarčių ir susijusių išvestinių finansinių priemonių, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, kategorijas ir pakategores, įskaitant, jei taikoma, tos biržos prekės išvestinių finansinių priemonių pozicijų ir piniginių pozicijų patogumo pajamingumo svyravimus;

e)

su kreditu susijusioms sutartims: rizikos veiksniai, kuriais atsižvelgiama į staigaus įsipareigojimų neįvykdymo riziką, įskaitant sukauptą riziką, kylančią dėl daugelio įsipareigojimų neįvykdymo, bazinės rizikos ir išieškotos sumos kintamumo.

2.   Be to, pagrindinė sandorio šalis atlikdama testavimą nepalankiausiomis sąlygomis tinkamai apsvarsto bent jau:

a)

koreliaciją, įskaitant nustatytų rizikos veiksnių ir panašių sutarčių, kurių tarpuskaitą ji atlieka, koreliaciją;

b)

veiksnius, atitinkančius sutarties, kurios tarpuskaita atliekama, numanomą ir praeities kintamumą;

c)

specifines naujų sutarčių, kurių tarpuskaitą atliks pagrindinė sandorio šalis, ypatybes;

d)

koncentracijos riziką, įskaitant tarpuskaitos nario ir tarpuskaitos narių grupės subjektų atžvilgiu;

e)

tarpusavio priklausomybę ir įvairius santykius;

f)

atitinkamą riziką, įskaitant valiutos kurso riziką;

g)

nustatytas pozicijos ribas;

h)

netinkamai parinkto įkaito riziką.

53 straipsnis

Visų finansinių išteklių testavimas nepalankiausiomis sąlygomis

1.   Pagrindinės sandorio šalies testavimo nepalankiausiomis sąlygomis programa užtikrinama, kad ekstremaliomis, bet tikėtinomis rinkos sąlygomis garantinės įmokos, įmokų į įsipareigojimų neįvykdymo fondą ir kitų finansinių išteklių derinys būtų pakankamas bent dviejų tarpuskaitos narių, kurių atžvilgiu jos pozicijos didžiausios, įsipareigojimų neįvykdymui padengti. Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis programoje taip pat nagrinėjami galimi nuostoliai, ekstremaliomis, bet tikėtinomis rinkos sąlygomis atsirandantys dėl tos pačios grupės, kuriai priklauso du tarpuskaitos nariai, kurių atžvilgiu jos pozicijos didžiausios, subjektų įsipareigojimų neįvykdymo.

2.   Pagrindinės sandorio šalies testavimo nepalankiausiomis sąlygomis programa užtikrinama, kad jos garantinės įmokos ir įsipareigojimų neįvykdymo fondas būtų pakankami bent jau tarpuskaitos nario, kurio atžvilgiu jos pozicijos didžiausios, arba antrojo ir trečiojo pagal dydį tarpuskaitos narių, jei jų pozicijų suma didesnė pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 42 straipsnį, įsipareigojimų neįvykdymui padengti.

3.   Pagrindinė sandorio šalis nuodugniai išanalizuoja galimus nuostolius ir įvertina galimus nuostolius tarpuskaitos narių pozicijose, įskaitant riziką, kad tokių pozicijų likvidavimas gali turėti poveikį rinkai ir pagrindinės sandorio šalies garantinės įmokos pakankamumo lygiui.

4.   Kai taikoma, pagrindinė sandorio šalis atlikdama testavimą nepalankiausiomis sąlygomis apsvarsto tarpuskaitos nario, leidžiančio finansines priemones, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, arba išvestinių finansinių priemonių pagrindines finansines priemones, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, įsipareigojimų neįvykdymo padarinius. Kai taikoma, taip pat apsvarstomi kliento, leidžiančio finansines priemones, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, arba išvestinių finansinių priemonių pagrindines finansines priemones, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, įsipareigojimų neįvykdymo padariniai.

5.   Pagrindinės sandorio šalies testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metu atsižvelgiama į likvidavimo laikotarpį, kaip numatyta 26 straipsnyje.

54 straipsnis

Likvidžių finansinių išteklių testavimas nepalankiausiomis sąlygomis

1.   Pagrindinės sandorio šalies likvidžių finansinių išteklių testavimo nepalankiausiomis sąlygomis programa užtikrinama, kad jie būtų pakankami laikantis VIII skyriuje nustatytų reikalavimų.

2.   Pagrindinė sandorio šalis turi aiškias ir skaidrias taisykles bei procedūras, taikomas nepakankamų likvidžių finansinių išteklių atveju, kurį parodo jos testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, siekiant užtikrinti mokėjimų įsipareigojimų įvykdymą.

Pagrindinė sandorio šalis taip pat turi aiškias procedūras, kaip jos testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus ir analizę naudoti jos likvidumo rizikos valdymo sistemai ir likvidumą užtikrinančių subjektų tinkamumui vertinti ir koreguoti.

3.   Atliekant likvidžių finansinių išteklių testavimą nepalankiausiomis sąlygomis naudojamuose testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijuose atsižvelgiama į pagrindinės sandorio šalies struktūrą bei veikimą ir jie apima visus subjektus, kurie gali jai kelti reikšmingą likvidumo riziką. Atliekant tokį testavimą nepalankiausiomis sąlygomis taip pat atsižvelgiama į jos tarpuskaitos narių, įskaitant kitus tai pačiai grupei priklausančius subjektus, tarpusavio tvirtus ryšius ar panašią riziką ir vertinama daugelio įsipareigojimų neįvykdymo atvejų tikimybė ir užkrato efektas tarp jos tarpuskaitos narių, kurį tokie įsipareigojimų neįvykdymo atvejai gali sukelti.

5   SKIRSNIS

Pakankamumas ir testavimo rezultatų naudojimas

55 straipsnis

Tinkamo pakankamumo užtikrinimas

1.   Pagrindinė sandorio šalis nustato ir taiko procedūras, kuriomis pripažįstami rinkos sąlygų pokyčiai, įskaitant finansinių priemonių, kurių tarpuskaitą ji atlieka, kintamumo padidėjimą arba likvidumo sumažėjimą, kad galėtų skubiai pritaikyti garantinės įmokos reikalavimo apskaičiavimą siekiant tinkamai atsižvelgti į naujas rinkos sąlygas.

2.   Pagrindinė sandorio šalis atlieka taikomo vertės sumažinimo testavimą siekdama užtikrinti, kad įkaitą būtų galima likviduoti bent jau sumažinta verte stebimomis ir ekstremaliomis, bet tikėtinomis rinkos sąlygomis.

3.   Jei pagrindinė sandorio šalis garantinę įmoką renka portfelio, o ne produkto lygiu, ji nuolat peržiūri ir testuoja skirtingų produktų įskaitymą. Pagrindinė sandorio šalis tokį įskaitymą grindžia rizikos ribojimo principais pagrįsta ir ekonomiškai prasminga metodika, atspindinčia atskirų produktų kainų priklausomybės laipsnį. Konkrečiai, pagrindinė sandorio šalis testuoja, kaip koreliacija keičiasi faktinių ir hipotetinių nepalankiausių rinkos sąlygų laikotarpiais.

56 straipsnis

Modelių peržiūra naudojant testavimo rezultatus

1.   Pagrindinė sandorio šalis turi aiškias procedūras, kuriomis nustatoma papildomos garantinės įmokos suma, kurią gali reikėti surinkti, taip pat ir tą pačią dieną, ir perkalibruojamas garantinių įmokų modelis, kai grįžtamasis patikrinimas rodo, kad modelis veikia ne taip, kaip tikėtasi, ir pagal jį nenustatoma tinkama pradinės garantinės įmokos suma, būtina numatytam pasitikėjimo lygiui pasiekti. Nustačiusi, kad būtina reikalauti papildomos garantinės įmokos, pagrindinė sandorio šalis jos pareikalauja per kitą reikalavimą įnešti garantinę įmoką.

2.   Pagrindinė sandorio šalis įvertina testavimo išimčių, nustatytų per grįžtamąjį patikrinimą, šaltinį. Priklausomai nuo išimčių šaltinio, pagrindinė sandorio šalis nustato, ar reikia iš esmės keisti garantinių įmokų modelį arba modelius, iš kurio imami jo duomenys, ir ar būtina perkalibruoti esamus parametrus.

3.   Pagrindinė sandorio šalis įvertina testavimo išimčių, nustatytų atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, šaltinius. Remdamasi išimčių šaltiniais, pagrindinė sandorio šalis nustato, ar reikia iš esmės keisti savo modelius, jų metodikas ar likvidumo rizikos valdymo sistemą ir ar būtina perkalibruoti esamus parametrus arba prielaidas.

4.   Jei testavimo rezultatai rodo garantinės įmokos, įsipareigojimų neįvykdymo fondo ar kitų finansinių išteklių nepakankamumą, pagrindinė sandorio šalis per kitą reikalavimą įnešti garantinę įmoką padidina bendrus savo finansinius išteklius iki priimtino lygio. Jei testavimo rezultatai rodo, kad likvidūs finansiniai ištekliai nepakankami, pagrindinė sandorio šalis kuo greičiau padidina savo likvidžius finansinius išteklius iki priimtino lygio.

5.   Pagrindinė sandorio šalis peržiūrėdama savo modelius, jų metodikas ir likvidumo rizikos valdymo sistemą stebi testavimo išimčių pasikartojimo dažnumą, kad tinkamai ir nepagrįstai nedelsdama nustatytų ir išspręstų problemas.

6   SKIRSNIS

Atvirkštinis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis

57 straipsnis

Atvirkštinis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis

1.   Pagrindinė sandorio šalis atlieka atvirkštinį testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kuris parengiamas taip, kad jį atliekant būtų nustatoma, kokiomis rinkos sąlygomis jos garantinės įmokos, įsipareigojimų neįvykdymo fondo ir kitų finansinių išteklių derinys gali būti nepakankamas kredito pozicijoms padengti ir jos likvidūs finansiniai ištekliai gali būti nepakankami. Atlikdama tokį testavimą pagrindinė sandorio šalis modeliuoja ekstremalias rinkos sąlygas, kurios laikomos ekstremalesnėmis už tikėtinas rinkos sąlygas, kad padėtų nustatyti savo modelių, likvidumo rizikos valdymo sistemos, finansinių išteklių ir likvidžių finansinių išteklių ribas.

2.   Pagrindinė sandorio šalis parengia atvirkštinį testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, pritaikytą prie specifinės rinkų ir sutarčių, kurių tarpuskaitos paslaugas ji teikia, rizikos.

3.   Pagrindinė sandorio šalis 1 dalyje nurodytas sąlygas ir atvirkštinio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus ir analizę naudoja nustatydama ekstremalius, bet tikėtinus scenarijus pagal VII skyrių.

4.   Pagrindinė sandorio šalis apie savo atvirkštinio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus ir analizę konfidencialumo nepažeidžiančia forma periodiškai praneša rizikos valdymo komitetui, kad gautų jo patarimus peržiūrint tą testavimą.

7   SKIRSNIS

Įsipareigojimų neįvykdymo atveju taikomos procedūros

58 straipsnis

Įsipareigojimų neįvykdymo atveju taikomų procedūrų testavimas

1.   Pagrindinė sandorio šalis testuoja ir peržiūri įsipareigojimų neįvykdymo atveju taikomas procedūras siekdama užtikrinti, kad jos būtų ir praktiškos, ir veiksmingos. Pagrindinė sandorio šalis testuodama įsipareigojimų neįvykdymo atveju taikomas procedūras atlieka imitavimą.

2.   Atlikusi įsipareigojimų neįvykdymo atveju taikomų procedūrų testavimą, pagrindinė sandorio šalis nustato neapibrėžtumą ir savo procedūras tinkamai pritaiko, kad tas neapibrėžtumas sumažėtų.

3.   Atlikdama imitavimą pagrindinė sandorio šalis tikrina, ar visi tarpuskaitos nariai, jei taikoma, klientai ir kiti atitinkami subjektai, įskaitant sąveikias pagrindines sandorio šalis ir susijusius paslaugų teikėjus, yra tinkamai informuojami ir žino procedūras, taikomas įsipareigojimų neįvykdymo atveju.

8   SKIRSNIS

Tvirtinimo ir testavimo periodiškumas

59 straipsnis

Periodiškumas

1.   Pagrindinė sandorio šalis savo modelius ir jų metodikas visapusiškai tvirtina bent kartą per metus.

2.   Pagrindinė sandorio šalis savo likvidumo rizikos valdymo sistemą visapusiškai tvirtina bent kartą per metus.

3.   Pagrindinė sandorio šalis savo vertinimo modelius visapusiškai tvirtina bent kartą per metus.

4.   Pagrindinė sandorio šalis 51 straipsnyje nurodytos politikos tinkamumą peržiūri bent kartą per metus.

5.   Pagrindinė sandorio šalis savo modelių veikimą ir finansinių išteklių pakankamumą įsipareigojimų neįvykdymo atvejais analizuoja ir stebi bent kartą per dieną atlikdama garantinės įmokos pakankamumo grįžtamąjį patikrinimą ir bent kartą per dieną atlikdama testavimą nepalankiausiomis sąlygomis pagal standartinius ir iš anksto nustatytus parametrus ir prielaidas.

6.   Pagrindinė sandorio šalis savo likvidumo rizikos valdymo sistemą analizuoja ir stebi bent kartą per dieną atlikdama savo likvidžių finansinių išteklių testavimą nepalankiausiomis sąlygomis.

7.   Pagrindinė sandorio šalis testavimo rezultatus išsamiai ir nuodugniai analizuoja bent kartą per mėnesį siekdama užtikrinti, kad jos testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijai, modeliai ir likvidumo rizikos valdymo sistema, pagrindiniai parametrai ir prielaidos būtų teisingi. Tokia analizė atliekama dažniau esant nepalankiausioms rinkos sąlygoms, įskaitant atvejus, kai finansinių priemonių, kurių tarpuskaita atliekama, arba aptarnaujamų rinkų kintamumas apskritai yra didelis arba sumažėja jų likvidumas, jos tarpuskaitos narių turimų pozicijų dydis arba koncentracija labai išauga arba numatoma, kad pagrindinė sandorio šalis patirs nepalankiausias rinkos sąlygas.

8.   Jautrumo analizė atliekama bent kartą per mėnesį naudojant jautrumo testavimo rezultatus. Ši analizė turėtų būti atliekama dažniau, kai rinkos yra neįprastai nestabilios, sumažėja jų likvidumas arba jos tarpuskaitos narių turimų pozicijų dydis arba koncentracija labai išauga.

9.   Pagrindinė sandorio šalis skirtingų finansinių priemonių įskaitymą ir tai, kaip koreliacija keičiasi faktinių ir hipotetinių nepalankiausių rinkos sąlygų laikotarpiais, testuoja bent kartą per metus.

10.   Pagrindinės sandorio šalies taikomas vertės sumažinimas testuojamas bent kartą per mėnesį.

11.   Pagrindinė sandorio šalis atvirkštinį testavimą nepalankiausiomis sąlygomis atlieka bent kartą per ketvirtį.

12.   Pagrindinė sandorio šalis įsipareigojimų neįvykdymo atveju taikomas procedūras testuoja ir peržiūri bent kartą per ketvirtį ir imitavimą atlieka bent kartą per metus laikydamasi 61 straipsnio. Pagrindinė sandorio šalis imitavimą taip pat atlieka reikšmingai pasikeitus įsipareigojimų neįvykdymo atveju jos taikomoms procedūroms.

9   SKIRSNIS

Atliekant testavimą naudojami laikotarpiai

60 straipsnis

Laikotarpiai

1.   Atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis naudojami laikotarpiai apibrėžiami pagal VII skyrių ir apima perspektyvines ekstremalias, bet tikėtinas rinkos sąlygas.

2.   Atliekant grįžtamąjį patikrinimą naudojami praeities laikotarpiai apima mažiausiai pačių paskutinių metų arba laiko, kurį pagrindinė sandorio šalis atlieka atitinkamos finansinės priemonės tarpuskaitą, jei tas laikas trumpesnis nei metai, duomenis.

10   SKIRSNIS

Viešas informacijos skelbimas

61 straipsnis

Viešai skelbtina informacija

1.   Pagrindinė sandorio šalis viešai skelbia informaciją apie bendruosius principus, kuriais grindžiami jos modeliai ir jų metodikos, atliekamo testavimo pobūdį, pateikdama testavimo rezultatų ir taikytų taisomųjų veiksmų aukšto lygio santrauką.

2.   Pagrindinė sandorio šalis viešai skelbia pagrindinius įsipareigojimų neįvykdymo atveju taikomų procedūrų aspektus, įskaitant:

a)

aplinkybes, kuriomis galima imtis veiksmų;

b)

asmenis, kurie gali imtis tų veiksmų;

c)

veiksmų, kurių galima imtis, taikymo sritį, įskaitant veiksmus ir nuosavų, ir klientų pozicijų, lėšų ir turto atžvilgiu;

d)

mechanizmus, susijusius su pagrindinės sandorio šalies įsipareigojimų įsipareigojimus įvykdžiusiems tarpuskaitos nariams vykdymu;

e)

mechanizmus, kurių tikslas – padėti įsipareigojimų neįvykdžiusiems tarpuskaitos nariams vykdyti įsipareigojimus savo klientams.

62 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Sandoriams su išvestiniais produktais, nurodytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 2 straipsnio 4 punkto b ir d papunkčiuose (11), I priedo 2 skirsnio h punktas taikomas praėjus trejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)  OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

(3)  OL L 352, 2012 12 21, p. 32.

(4)  OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

(5)  OL L 157, 2006 6 9, p. 87.

(6)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(7)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(8)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 37.

(9)  OL L 177, 2006 6 30, p. 1.

(10)  OL L 177, 2006 6 30, p. 1.

(11)  OL L 326, 2011 12 8, p. 1.


I PRIEDAS

Labai likvidžiu įkaitu laikomoms finansinėms priemonėms, banko garantijoms ir auksui taikomos sąlygos

1   SKIRSNIS

Finansinės priemonės

Taikant Reglamento (ES) Nr. 648/2012 46 straipsnio 1 dalį, labai likvidus įkaitas finansinių priemonių forma yra finansinės priemonės, atitinkančios šios reglamento II priedo 1 punkte numatytas sąlygas, arba perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, atitinkantys kiekvieną iš šių sąlygų:

a)

pagrindinė sandorio šalis gali įrodyti kompetentingai institucijai, kad finansines priemones išleido emitentas, kurio kredito rizika nedidelė, remiantis pagrindinės sandorio šalies tinkamu vidaus vertinimu. Atlikdama tokį vertinimą pagrindinė sandorio šalis naudoja apibrėžtą ir objektyvią metodiką, kuri nėra visiškai priklausoma nuo išorės nuomonių ir kuria atsižvelgiama į riziką, kylančią dėl emitento įsisteigimo tam tikroje šalyje;

b)

pagrindinė sandorio šalis gali įrodyti kompetentingai institucijai, kad finansinių priemonių rinkos rizika nedidelė, remiantis pagrindinės sandorio šalies tinkamu vidaus vertinimu. Atlikdama tokį vertinimą pagrindinė sandorio šalis naudoja apibrėžtą ir objektyvią metodiką, kuri nėra visiškai priklausoma nuo išorės nuomonių;

c)

jie išreikšti viena iš šių valiutų:

i)

valiuta, kurios riziką pagrindinė sandorio šalis gali valdyti ir ji gali tai įrodyti kompetentingoms institucijoms;

ii)

valiuta, kuria pagrindinė sandorio šalis atlieka sutarčių tarpuskaitą, apsiribojant įkaitu, kurio reikia pagrindinės sandorio šalies pozicijoms ta valiuta padengti;

d)

jie yra laisvai perleidžiami be reguliavimo arba teisinių suvaržymų arba trečiojo asmens reikalavimų, kurie trukdo juos likviduoti;

e)

yra aktyvi tiesioginio jų pardavimo arba atpirkimo sandorių rinka, kurioje veikia įvairūs pardavėjai ir pirkėjai ir kurios patikimą prieigą pagrindinė sandorio šalis gali įrodyti, taip pat ir nepalankiausiomis sąlygomis;

f)

reguliariai skelbiami patikimi jų kainų duomenys;

g)

jų emitentas nėra:

i)

teikiantis įkaitą tarpuskaitos narys arba subjektas, priklausantis tai pačiai grupei kaip ir tarpuskaitos narys, išskyrus padengtos obligacijos atvejį ir tik tuomet, kai tą obligaciją dengiantis turtas yra tinkamai atskirtas pagal tvirtą teisinę sistemą ir atitinka šiame skirsnyje nustatytus reikalavimus;

ii)

pagrindinė sandorio šalis arba subjektas, priklausantis tai pačiai grupei kaip ir pagrindinė sandorio šalis;

iii)

subjektas, kurio veikla apima paslaugų, kurios yra ypatingos svarbos pagrindinės sandorio šalies veikimui, teikimą, nebent tas subjektas yra EEE centrinis bankas arba valiutos, kuria pagrindinė sandorio šalis turi pozicijų, emisijos centrinis bankas;

h)

jiems nekyla didelė netinkamai parinkto įkaito rizika kitais atžvilgiais.

2   SKIRSNIS

Banko garantijos

1.

Kad galėtų būti priimama kaip įkaitas pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 46 straipsnio 1 dalį, komercinio banko garantija laikantis ribų, suderintų su kompetentinga institucija, atitinka šias sąlygas:

a)

ji išleista kaip garantija, skirta ne finansų tarpuskaitos nariui;

b)

ji išleista emitento, kurio kredito rizika remiantis pagrindinės sandorio šalies tinkamu vidaus vertinimu nedidelė, ir pagrindinė sandorio šalis gali tai įrodyti kompetentingai institucijai. Atlikdama tokį vertinimą pagrindinė sandorio šalis naudoja apibrėžtą ir objektyvią metodiką, kuri nėra visiškai priklausoma nuo išorės nuomonių ir kuria atsižvelgiama į riziką, kylančią dėl emitento įsisteigimo tam tikroje šalyje;

c)

ji išreikšta viena iš šių valiutų:

i)

valiuta, kurios riziką pagrindinė sandorio šalis gali tinkamai valdyti ir ji gali tai įrodyti kompetentingoms institucijoms;

ii)

valiuta, kuria pagrindinė sandorio šalis atlieka sutarčių tarpuskaitą, apsiribojant įkaitu, kurio reikia pagrindinės sandorio šalies pozicijoms ta valiuta padengti;

d)

ji neatšaukiama, besąlyginė ir emitentas negali pasinaudoti teisine arba sutartine išimtimi arba gynybos priemone, kad neapmokėtų garantijos;

e)

gavus prašymą ją galima įvykdyti per ją pateikusio įsipareigojimų neįvykdžiusio tarpuskaitos nario portfelio likvidavimo laikotarpį be reguliavimo, teisinių ar veiklos suvaržymų;

f)

jos emitentas nėra:

i)

subjektas, priklausantis tai pačiai grupei kaip ir ne finansų tarpuskaitos narys, kuriam taikoma garantija;

ii)

subjektas, kurio veikla apima paslaugų, kurios yra ypatingos svarbos pagrindinės sandorio šalies veikimui, teikimą, nebent tas subjektas yra EEE centrinis bankas arba valiutos, kuria pagrindinė sandorio šalis turi pozicijų, emisijos centrinis bankas;

g)

jai nekyla didelė netinkamai parinkto įkaito rizika kitais atžvilgiais;

h)

ji visiškai padengiama įkaitu, atitinkančiu šias sąlygas:

i)

jai nekyla netinkamai parinkto įkaito rizika remiantis koreliacija su garanto arba ne finansų tarpuskaitos nario kreditingumu, nebent ta netinkamai parinkto įkaito rizika pakankamai sumažinama sumažinus įkaito vertę;

ii)

pagrindinė sandorio šalis turi galimybę greitai ja pasinaudoti ir ji yra neliečiama bankroto atveju, jei vienu metu įsipareigojimų neįvykdo tarpuskaitos narys ir garantas;

i)

atlikus visapusišką emitento ir garantijos teisinės, sutartinės ir veiklos sistemos vertinimą, kad būtų užtikrintas aukšto lygio pasitikėjimas garantijos veiksmingumu, garanto tinkamumą ratifikavo pagrindinės sandorio šalies valdyba ir apie tai pranešta kompetentingai institucijai.

2.

Kad galėtų būti priimama kaip įkaitas pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 46 straipsnio 1 dalį, centrinio banko garantija atitinka šias sąlygas:

a)

ją išleido EEE centrinis bankas arba valiutos, kuria pagrindinė sandorio šalis turi pozicijų, emisijos centrinis bankas;

b)

ji išreikšta viena iš šių valiutų:

i)

valiuta, kurios riziką pagrindinė sandorio šalis gali tinkamai valdyti ir ji gali tai įrodyti kompetentingoms institucijoms;

ii)

valiuta, kuria pagrindinė sandorio šalis atlieka sandorių tarpuskaitą, apsiribojant įkaitu, kurio reikia pagrindinės sandorio šalies pozicijoms ta valiuta padengti;

c)

ji neatšaukiama, besąlyginė ir centrinis bankas emitentas negali pasinaudoti teisine arba sutartine išimtimi arba gynybos priemone, kad neapmokėtų garantijos;

d)

ją galima įvykdyti per ją pateikusio įsipareigojimų neįvykdžiusio tarpuskaitos nario portfelio likvidavimo laikotarpį be reguliavimo, teisinių ar veiklos suvaržymų arba su ja susijusių trečiojo asmens reikalavimų.

3   SKIRSNIS

Auksas

Kad galėtų būti priimamas kaip įkaitas pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 46 straipsnio 1 dalį, auksas yra priskiriamas pripažinto kokybės standarto grynas luitinis auksas ir atitinka šias sąlygas:

a)

jį tiesiogiai laiko pagrindinė sandorio šalis;

b)

jis laikomas EEE centriniame banke arba valiutos, kuria yra pagrindinės sandorio šalies pozicijos, emisijos centriniame banke, turinčiame tinkamą tvarką, kad būtų apsaugotos tarpuskaitos nario arba klientų nuosavybės teisės į auksą, ir sudarančiame galimybę pagrindinei sandorio šaliai prireikus greitai pasinaudoti auksu;

c)

jis laikomas veiklos leidimą turinčioje kredito įstaigoje, kaip apibrėžta pagal Direktyvą 2006/48/EB, kuri turi tinkamą tvarką, kad būtų apsaugotos tarpuskaitos nario arba klientų nuosavybės teisės į auksą, kuri sudaro galimybę pagrindinei sandorio šaliai prireikus greitai pasinaudoti auksu ir kurios kredito rizika remiantis pagrindinės sandorio šalies tinkamu vidaus vertinimu yra nedidelė, o pagrindinė sandorio šalis gali tai įrodyti kompetentingai institucijai. Atlikdama tokį vertinimą pagrindinė sandorio šalis naudoja apibrėžtą ir objektyvią metodiką, kuri nėra visiškai priklausoma nuo išorės nuomonių ir kuria atsižvelgiama į riziką, kylančią dėl kredito įstaigos įsisteigimo tam tikroje šalyje;

d)

jis laikomas trečiosios šalies kredito įstaigoje, kuriai taikomos rizikos ribojimo taisyklės, kurias kompetentingos institucijos laiko ne mažiau griežtomis kaip Direktyvoje 2006/48/EB nustatytos rizikos ribojimo taisyklės, kuri tų taisyklių laikosi, kuri taiko patikimą apskaitos praktiką, saugojimo procedūras ir vidaus kontrolės priemones, kuri turi tinkamą tvarką, kad būtų apsaugotos tarpuskaitos nario arba klientų nuosavybės teisės į auksą, kuri sudaro galimybę pagrindinei sandorio šaliai prireikus greitai pasinaudoti auksu ir kurios kredito rizika remiantis pagrindinės sandorio šalies vidaus vertinimu yra nedidelė, o pagrindinė sandorio šalis gali tai įrodyti kompetentingai institucijai. Atlikdama tokį vertinimą pagrindinė sandorio šalis naudoja apibrėžtą ir objektyvią metodiką, kuri nėra visiškai priklausoma nuo išorės nuomonių ir kuria atsižvelgiama į riziką, kylančią dėl kredito įstaigos įsisteigimo tam tikroje šalyje.


II PRIEDAS

Labai likvidžioms finansinėms priemonėms taikomos sąlygos

1.

Taikant Reglamento (ES) Nr. 648/2012 47 straipsnio 1 dalį, finansines priemones galima laikyti labai likvidžiomis finansinėmis priemonėmis, keliančiomis minimalią kredito ir rinkos riziką, jei jos yra skolos priemonės, atitinkančios kiekvieną iš šių sąlygų:

a)

jas išleido arba aiškiai garantuoja:

i)

Vyriausybė;

ii)

centrinis bankas;

iii)

daugiašalis plėtros bankas, kaip nurodyta Direktyvos 2006/48/EB VI priedo 1 dalies 4.2 skirsnyje;

iv)

Europos finansinio stabilumo fondas arba Europos stabilumo mechanizmas, kai taikoma;

b)

pagrindinė sandorio šalis gali įrodyti, kad jų kredito ir rinkos rizika nedidelė, remiantis pagrindinės sandorio šalies vidaus vertinimu. Atlikdama tokį vertinimą pagrindinė sandorio šalis naudoja apibrėžtą ir objektyvią metodiką, kuri nėra visiškai priklausoma nuo išorės nuomonių ir kuria atsižvelgiama į riziką, kylančią dėl emitento įsisteigimo tam tikroje šalyje;

c)

pagrindinės sandorio šalies portfelio vidutinė trukmė iki termino pabaigos neviršija dvejų metų;

d)

jos išreikštos viena iš šių valiutų:

i)

valiuta, kurios riziką pagrindinė sandorio šalis gali valdyti ir ji gali tai įrodyti; arba

ii)

valiuta, kuria pagrindinė sandorio šalis atlieka sandorių tarpuskaitą, apsiribojant įkaitu, gautu ta valiuta;

e)

jos yra laisvai perleidžiamos be reguliavimo suvaržymų arba trečiojo asmens reikalavimų, kurie trukdo jas likviduoti;

f)

yra aktyvi tiesioginio jų pardavimo arba atpirkimo sandorių rinka, kurioje veikia įvairūs pardavėjai ir pirkėjai, taip pat ir nepalankiausiomis sąlygomis, ir kurios patikimą prieigą turi pagrindinė sandorio šalis;

g)

reguliariai skelbiami patikimi šių priemonių kainų duomenys.

2.

Taikant Reglamento (ES) Nr. 648/2012 47 straipsnio 1 dalį, išvestinių finansinių priemonių sutartis taip pat galima laikyti labai likvidžiomis finansinėmis priemonėmis, keliančiomis minimalią kredito ir rinkos riziką, jei jos sudarytos šiuo tikslu:

a)

įsipareigojimų neįvykdžiusio tarpuskaitos nario portfeliui apdrausti, kai tai yra pagrindinės sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo valdymo procedūros dalis; arba

b)

apsidrausti nuo valiutos rizikos, kylančios dėl jos likvidumo valdymo sistemos, nustatytos pagal VIII skyrių.

Jei išvestinių finansinių priemonių sutartys naudojamos tokiomis aplinkybėmis, jų naudojimas apsiriboja išvestinių finansinių priemonių sutartimis, kurių atžvilgiu reguliariai skelbiami patikimi kainų duomenys, ir tik tokiam laikotarpiui, kuris būtinas siekiant sumažinti pagrindinei sandorio šaliai kylančią kredito ir rinkos riziką.

Pagrindinės sandorio šalies politiką, susijusią su išvestinių finansinių priemonių sutarčių naudojimu, tvirtina valdyba, pasikonsultavusi su rizikos valdymo komitetu.