ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.045.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 45

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. vasario 16d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. vasario 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 131/2013, kuriuo nustatomos išimtinės priemonės dėl nekvotinio cukraus ir izogliukozės išleidimo į Sąjungos rinką taikant sumažintą pertekliaus mokestį 2012–2013 prekybos metais

1

 

*

2013 m. vasario 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 132/2013, kuriuo 187-ąjį kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

6

 

 

2013 m. vasario 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 133/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

8

 

 

2013 m. vasario 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 134/2013, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2013 m. vasario 16 d.

10

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2013/84/ES

 

*

2013 m. vasario 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų pateikiamos odos išdirbimo geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 618)  ( 1 )

13

 

 

2013/85/ES

 

*

2013 m. vasario 14 d. Komisijos sprendimas dėl tam tikrų medžiagų neįrašymo į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką I, IA arba IB priedus (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 670)  ( 1 )

30

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

16.2.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 45/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 131/2013

2013 m. vasario 15 d.

kuriuo nustatomos išimtinės priemonės dėl nekvotinio cukraus ir izogliukozės išleidimo į Sąjungos rinką taikant sumažintą pertekliaus mokestį 2012–2013 prekybos metais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 64 straipsnio 2 dalį ir 186 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

2011–2012 cukraus prekybos metais baltojo cukraus vidutinė didmeninė gamintojo pardavimo kaina Sąjungoje siekė 175 % orientacinės kainos, kuri lygi 404 EUR už toną, ir apie 275 EUR už toną viršijo pasaulinės rinkos kainą. Šiuo metu Sąjungoje laikosi pastovi kaina – apie 700 EUR už toną, kuri yra didžiausia po cukraus rinkos organizavimo reformos ir dėl kurios sunku užtikrinti optimalias lanksčias cukraus tiekimo Sąjungos rinkai sąlygas. Numatoma, kad 2012–2013 prekybos metais ši ir taip didelė kaina toliau augs ir gali kilti didelių rinkos sutrikimų pavojus, kurio turėtų būti išvengta taikant reikiamas priemones;

(2)

atsižvelgiant į 2012–2013 m. prognozuojamą pasiūlą ir paklausą, numatoma, kad laikotarpio pabaigoje atsargų kiekis cukraus rinkoje bus bent 0,5 mln. tonų mažesnis nei 2011–2012 m. Nustatant šį skaičių jau atsižvelgta į importą iš trečiųjų šalių, kurioms taikomi tam tikri lengvatiniai susitarimai;

(3)

kita vertus, tikintis gero derliaus apskaičiuota, kad pagaminto cukraus kiekis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 56 straipsnyje nustatytą cukraus kvotą viršys beveik 5 400 000 tonų. Atsižvelgiant į numatomus cukraus gamintojų sutartinius įsipareigojimus dėl pramoninio cukraus naudojimo tam tikriems produktams gaminti, kaip numatyta to reglamento 62 straipsnyje, ir į nekvotinio cukraus eksporto įsipareigojimus 2012–2013 m., dar liktų nepanaudotas didelis – ne mažiau kaip 2 000 000 tonų – kiekis nekvotinio cukraus. Dalis šio cukraus galėtų būti pateikta rinkai, siekiant pagerinti nepakankamos cukraus pasiūlos Sąjungos maisto produktų rinkoje padėtį ir išvengti pernelyg didelio kainų kilimo;

(4)

siekiant užtikrinti sklandų rinkos veikimą, būtina pateikti rinkai nekvotinį cukrų. 2012–2013 prekybos metais turėtų būti suteikta galimybė tokią priemonę taikyti kiekvieną kartą, kai reikia;

(5)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 186 ir 188 straipsnius, kai reikia, gali būti imamasi priemonių, skirtų pašalinti rinkos sutrikimus arba sutrikimų pavojų, jei visų pirma šie sutrikimai kyla dėl didelio kainų pakilimo Sąjungoje, su sąlyga, kad šio tikslo nepavyktų pasiekti kitomis tame reglamente numatytomis priemonėmis. Atsižvelgiant į dabartines rinkos sąlygas, Reglamente (EB) Nr. 1234/2007 nepateiktos jokios konkrečios priemonės, skirtos didelių cukraus kainų tendencijoms riboti ir sudarančios sąlygas tiekti cukrų Sąjungos rinkai už pagrįstas kainas, išskyrus kainas, nustatytas pagal to reglamento 186 straipsnį;

(6)

kad nesusikauptų perteklinis kiekis, Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 64 straipsnio 2 dalimi Komisija įgaliojama nustatyti pakankamai didelį pertekliaus mokestį cukrui ir izogliukozei, pagamintiems viršijant kvotą. 2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 967/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 išsamias nekvotinės gamybos cukraus sektoriuje įgyvendinimo taisykles (2), 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas mokestis – 500 EUR už toną;

(7)

ribotam cukraus kiekiui, pagamintam viršijant kvotą, turėtų būti nustatytas sumažintas pertekliaus mokestis, kurio dydis už toną leistų vienodomis sąlygomis veikti visiems Sąjungos cukraus gamintojams, užtikrinant gerą Sąjungos cukraus rinkos veikimą ir padedant sumažinti Sąjungos ir pasaulinės rinkos cukraus kainų skirtumą nesukeliant perviršio kaupimosi Sąjungos rinkoje pavojaus;

(8)

kadangi Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 nustatytos kvotos cukrui ir izogliukozei, panaši priemonė turėtų būti taikoma atitinkamam izogliukozės kiekiui, pagamintam viršijant kvotą, nes izogliukozė tam tikra prasme yra komercinis cukraus pakaitalas;

(9)

siekdami padidinti pasiūlą, cukraus ir izogliukozės gamintojai turėtų valstybių narių kompetentingoms institucijoms teikti paraiškas gauti sertifikatus, kuriais jiems būtų leista, taikant sumažintą pertekliaus mokestį, Sąjungos rinkoje parduoti tam tikrus cukraus ir izogliukozės kiekius, pagamintus viršijant kvotą;

(10)

sumažintas pertekliaus mokestis turėtų būti mokamas po to, kai priimama paraiška, bet prieš išduodant sertifikatą;

(11)

siekiant greitai padidinti pasiūlą, sertifikatai turėtų galioti ribotą laiką;

(12)

nustačius kiekių, dėl kurių kiekvienas gamintojas gali teikti paraišką per vieną paraiškų teikimo laikotarpį, viršutines ribas ir išduodant tik paraiškų teikėjų pagamintų produktų pardavimo sertifikatus, turėtų būti užkirstas kelias spekuliaciniams veiksmams pasinaudojant šiuo reglamentu sukurta sistema;

(13)

pateikdami paraiškas cukraus gamintojai turėtų įsipareigoti už cukrinius runkelius, naudojamus jų paraiškoje nurodytam cukraus kiekiui pagaminti, mokėti minimalią kainą. Turėtų būti nustatyti mažiausi privalomi paraiškų tinkamumo reikalavimai;

(14)

valstybių narių kompetentingos institucijos apie gautas paraiškas turėtų pranešti Komisijai. Siekiant tokius pranešimus supaprastinti ir suvienodinti, turėtų būti parengti jų pavyzdžiai;

(15)

Komisija turėtų užtikrinti, kad sertifikatai būtų išduodami tik laikantis šiame reglamente nustatytų kiekybinių apribojimų. Todėl prireikus Komisijai turėtų būti suteikta teisė nustatyti gautoms paraiškoms taikytiną paskirstymo koeficientą;

(16)

valstybės narės turėtų nedelsdamos informuoti pareiškėjus, ar patvirtinamas visas jų paraiškose nurodytas kiekis ar jo dalis;

(17)

kompetentingos institucijos turėtų pranešti Komisijai apie kiekius, dėl kurių išduoti sertifikatai, pagal kuriuos taikomas sumažintas pertekliaus mokestis. Šiuo tikslu Komisija turėtų parengti reikalingus pavyzdžius;

(18)

į Sąjungos rinką išleistiems cukraus kiekiams, kurie viršija pagal šį reglamentą išduotuose sertifikatuose nurodytus kiekius, turėtų būti taikomas Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 64 straipsnio 2 dalyje nustatytas pertekliaus mokestis. Todėl tikslinga numatyti, kad kiekvienas pareiškėjas, kuris nesilaiko įsipareigojimo į Sąjungos rinką išleisti jam išduotame sertifikate nurodyto cukraus kiekio, taip pat turėtų sumokėti 500 EUR už toną sumą. Taikant šį nuoseklų požiūrį siekiama užtikrinti, kad nebūtų piktnaudžiaujama šiuo reglamentu nustatytu mechanizmu;

(19)

siekiant pagal 2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 952/2006 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 taikymo taisyklių, susijusių su cukraus vidaus rinkos valdymu ir kvotų sistema (3), 13 straipsnio 1 dalį nustatyti vidutines į Sąjungos rinką išleisto kvotinio ir nekvotinio cukraus kainas, cukrus, dėl kurio pagal šį reglamentą išduotas sertifikatas, turėtų būti laikomas kvotiniu cukrumi;

(20)

pagal 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimo 2007/436/EB (Euratomas) dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (4) 2 straipsnio 1 dalies a punktą įnašai ir kiti mokesčiai, numatyti pagal bendrą cukraus sektoriaus rinkų organizavimą, turi būti laikomi nuosavaisiais ištekliais. Todėl būtina nustatyti tokių sumų nustatymo datą, kaip apibrėžta 2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinančio Sprendimą 2007/436/EB (Euratomas) dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (5), 2 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 3 dalies a punkte;

(21)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Laikinas pertekliaus mokesčio sumažinimas

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 967/2006 3 straipsnio 1 dalies, nustatomas 224 EUR už toną pertekliaus mokestis už ne didesnį kaip 150 000 tonų cukraus kiekį baltojo cukraus ekvivalentu ir 8 000 tonų izogliukozės kiekį sausosios medžiagos ekvivalentu, pagamintus viršijant Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 VI priede nustatytą kvotą ir išleistus į Sąjungos rinką 2012–2013 prekybos metais.

2.   1 pastraipoje nustatytas sumažintas pertekliaus mokestis mokamas po to, kai priimama 2 straipsnyje nurodyta paraiška, prieš išduodant 6 straipsnyje nurodytą sertifikatą.

2 straipsnis

Sertifikatų paraiškos

1.   Kad pasinaudotų 1 straipsnyje nustatytomis sąlygomis, cukraus ir izogliukozės gamintojai teikia sertifikatų paraiškas.

2.   Paraiškas gali teikti tik cukrinių runkelių ir cukranendrių cukrų arba izogliukozę gaminančios įmonės, kurios yra patvirtintos pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 57 straipsnį ir kurioms pagal to reglamento 56 straipsnį 2012–2013 prekybos metams skirta gamybos kvota.

3.   Kiekvienu paraiškų teikimo laikotarpiu vienas pareiškėjas gali pateikti ne daugiau kaip vieną paraišką dėl cukraus ir vieną paraišką dėl izogliukozės.

4.   Sertifikatų paraiškos teikiamos faksu arba elektroniniu paštu valstybės narės, kurioje įmonė patvirtinta, kompetentingai institucijai. Valstybių narių kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad elektroninės paraiškos būtų pasirašytos saugiu elektroniniu parašu, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 1999/93/EB (6).

5.   Kad paraiškos būtų priimtos, jos turi atitikti šias sąlygas:

a)

paraiškose nurodoma:

i)

pareiškėjo pavadinimas, adresas ir PVM mokėtojo kodas, ir

ii)

prašomi cukraus ir izogliukozės kiekiai tonomis, išreikšti baltojo cukraus ekvivalentu ir izogliukozės sausosios medžiagos ekvivalentu, suapvalinti iki sveiko skaičiaus;

b)

šiuo paraiškos teikimo laikotarpiu prašomi cukraus ir izogliukozės kiekiai tonomis, išreikšti baltojo cukraus ekvivalentu ir izogliukozės sausosios medžiagos ekvivalentu, atitinkamai neviršija 50 000 ir 2 500 tonų;

c)

jei paraiška susijusi su cukrumi, už cukraus kiekį, nurodytą pagal šio reglamento 6 straipsnį išduotuose sertifikatuose, pareiškėjas įsipareigoja mokėti Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 49 straipsnyje nustatytą minimalią runkelių kainą;

d)

paraiška rengiama valstybės narės, kurioje paraiška teikiama, valstybine kalba arba viena iš valstybinių kalbų;

e)

paraiškoje pateikiama nuoroda į šį reglamentą ir nurodoma nustatyta galutinė paraiškų teikimo data;

f)

šiame reglamente nustatytų sąlygų pareiškėjas nepapildo kitomis sąlygomis.

6.   Paraiška, pateikta nesilaikant 1–5 dalyse nustatytų reikalavimų, nepriimama.

7.   Pateikus paraišką, jos nebegalima atsiimti arba pakeisti, net jei patvirtinamas ne visas paraiškoje nurodytas kiekis.

3 straipsnis

Paraiškų teikimas

Paraiškų teikimo laikotarpio pabaiga – 2013 m. vasario 26 d. 12 val. Briuselio laiku.

4 straipsnis

Valstybių narių pranešimas apie paraiškas

1.   Valstybių narių kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į 2 straipsnyje išdėstytas sąlygas, nusprendžia, ar paraiškos yra priimtinos. Jei kompetentingos institucijos nusprendžia, kad paraiška nepriimtina, jos nedelsdamos informuoja pareiškėją.

2.   Apie praėjusį paraiškų teikimo laikotarpį pateiktas priimtinas paraiškas kompetentinga institucija Komisijai praneša vėliausiai penktadienį faksu arba elektroniniu paštu. Pranešime neteikiami 2 straipsnio 5 dalies a punkto i papunktyje nurodyti duomenys. Valstybės narės, kuriose paraiškų nepateikta, tačiau kurioms 2012–2013 prekybos metais buvo skirtos cukraus arba izogliukozės kvotos, taip pat laikydamosi to paties termino siunčia Komisijai pranešimus, kad paraiškų negauta.

3.   Pranešimų forma ir turinys nustatomi remiantis Komisijos valstybėms narėms pateiktais pavyzdžiais.

5 straipsnis

Ribų viršijimas

Gavusi valstybių narių kompetentingų institucijų pagal 4 straipsnio 2 dalį pateiktus pranešimus, kuriuose nurodyta, kad paraiškose nurodyti kiekiai viršija 1 straipsnyje nustatytas ribas, Komisija:

a)

nustato paskirstymo koeficientą, kurį valstybės narės taiko kiekiams, nurodytiems visose sertifikatų paraiškose, apie kurias buvo pranešta;

b)

atmeta visas paraiškas, apie kurias dar nepranešta.

6 straipsnis

Sertifikatų išdavimas

1.   Nepažeisdama 5 straipsnio, dešimtą darbo dieną, einančią po tos savaitės, kurią baigėsi paraiškų teikimo laikotarpis, kompetentinga institucija išduoda sertifikatus pagal paraiškas, apie kurias Komisijai buvo pranešta pagal 4 straipsnio 2 dalį.

2.   Kiekvieną pirmadienį valstybės narės praneša Komisijai cukraus ir (arba) izogliukozės kiekius, dėl kurių praėjusią savaitę buvo išduoti sertifikatai.

3.   Sertifikato pavyzdys pateikiamas priede.

7 straipsnis

Sertifikatų galiojimas

Sertifikatai galioja iki antro mėnesio, einančio po išdavimo mėnesio, pabaigos.

8 straipsnis

Sertifikatų perleidžiamumas

Su sertifikatais susijusios teisės ir įsipareigojimai neperleidžiami.

9 straipsnis

Pranešimas apie kainas

Taikant Reglamento (EB) Nr. 952/2006 13 straipsnio 1 dalį, parduoto cukraus kiekis, nurodytas pagal šį reglamentą išduotame sertifikate, laikomas kvotinio cukraus kiekiu.

10 straipsnis

Stebėsena

1.   Pareiškėjai į savo mėnesinius pranešimus, numatytus Reglamento (EB) Nr. 952/2006 21 straipsnio 1 dalyje, įtraukia kiekius, dėl kurių jiems išduoti sertifikatai pagal šio reglamento 6 straipsnį.

2.   Iki 2013 m. spalio 31 d. kiekvienas sertifikato pagal šį reglamentą turėtojas valstybių narių kompetentingoms institucijoms pateikia įrodymą, kad visi jo sertifikatuose nurodyti kiekiai yra išleisti į Sąjungos rinką. Už kiekvieną sertifikate nurodytą toną, kuri nėra išleista į Sąjungos rinką dėl kitų nei force majeure priežasčių, taikomas 276 EUR už toną mokestis.

3.   Valstybės narės apie kiekius, neišleistus į Sąjungos rinką, praneša Komisijai.

4.   Valstybės narės apskaičiuoja ir praneša Komisijai kiekvieno gamintojo viršijant kvotą pagaminto bendro cukraus ir izogliukozės kiekio ir kiekių, kuriuos tie gamintojai realizavo pagal Reglamento (EB) Nr. 967/2006 4 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, skirtumą. Jei likę gamintojo nekvotinio cukraus arba izogliukozės kiekiai yra mažesni už tam gamintojui pagal šį reglamentą patvirtintus kiekius, gamintojas to skirtumo atžvilgiu moka 500 EUR už toną.

5.   3 ir 4 dalyse nurodyti pranešimai pateikiami ne vėliau kaip 2014 m. birželio 30 d.

11 straipsnis

Sumų nustatymo data

Taikant Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 2 straipsnio 2 dalį ir 6 straipsnio 3 dalies a punktą, Sąjungai mokėtina suma nustatoma tą dieną, kai pareiškėjas sumoka pertekliaus mokestį pagal šio reglamento 1 straipsnio 2 dalį.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis nustoja galioti 2014 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. vasario 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 176, 2006 6 30, p. 22.

(3)  OL L 178, 2006 7 1, p. 39.

(4)  OL L 163, 2007 6 23, p. 17.

(5)  OL L 130, 2000 5 31, p. 1.

(6)  OL L 13, 2000 1 19, p. 12.


PRIEDAS

6 straipsnio 3 dalyje nurodyto sertifikato pavyzdys

Reglamento (EB) Nr. 967/2006 3 straipsnyje nustatyto mokesčio sumažinimo 2012–2013 prekybos metais

SERTIFIKATAS

Valstybė narė

Kvotos turėtojas

 

Produktas

 

Paraiškose nurodyti kiekiai

 

Patvirtinti kiekiai

 

Sumokėtas mokestis (EUR už toną)

224

2012–2013 prekybos metais Reglamento (EB) Nr. 967/2006 3 straipsnyje nurodytas mokestis netaikomas šiame sertifikate patvirtintiems kiekiams, jei laikomasi Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 131/2013, ypač jo 2 straipsnio 5 dalies c punkte, nustatytų taisyklių.

Valstybės narės kompetentingos institucijos atstovo parašas

Išdavimo data

Sertifikatas galioja iki antro mėnesio, einančio po išdavimo dienos, pabaigos.


16.2.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 45/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 132/2013

2013 m. vasario 15 d.

kuriuo 187-ąjį kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7a straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldomi, kaip numatyta tame reglamente;

(2)

2013 m. vasario 11 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JTST) Sankcijų komitetas nusprendė pašalinti vieną fizinį asmenį iš asmenų, grupių ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašo, apsvarstęs šio asmens prašymą pašalinti jį iš sąrašo ir išsamią ombudsmeno tarnybos, įsteigtos pagal JTST rezoliuciją Nr. 1904(2009), ataskaitą;

(3)

todėl Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas turėtų būti atitinkamai atnaujintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. vasario 15 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovas


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

Antraštinėje dalyje „Fiziniai asmenys“ išbraukiamas šis įrašas:

„Suliman Hamd Suleiman Al-Buthe (alias a) Soliman H.S. Al Buthi), b) Sulayman Hamad Sulayman Al Batha). Adresas: Rijadas, Saudo Arabija. Gimimo data: 1961 12 08. Gimimo vieta: Kairas, Egiptas. Pilietybė: Saudo Arabijos. Paso Nr.: a) B049614 (Saudo Arabijos), (b) C 536660 (Saudo Arabijos pasas, išduotas 2001 05 05, nebegalioja nuo 2006 05 11). Kita informacija: Rijado savivaldybės Aplinkos higienos departamento direktorius (2010 m. vasario mėn. duomenimis). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 06 23.“


16.2.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 45/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 133/2013

2013 m. vasario 15 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. vasario 15 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

78,2

MA

53,2

TN

57,5

TR

102,0

ZZ

72,7

0707 00 05

EG

158,2

MA

176,1

TR

174,5

ZZ

169,6

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

50,8

TR

133,6

ZZ

92,2

0805 10 20

EG

52,2

IL

71,3

MA

59,9

TN

51,5

TR

60,1

ZZ

59,0

0805 20 10

IL

182,8

MA

98,8

ZZ

140,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

120,1

KR

135,8

MA

121,4

TR

76,5

ZA

148,7

ZZ

120,5

0805 50 10

EG

83,9

MA

60,5

TR

70,4

ZZ

71,6

0808 10 80

CN

87,7

MK

34,9

US

176,5

ZZ

99,7

0808 30 90

AR

144,3

CL

181,3

CN

36,6

TR

177,8

US

173,1

ZA

114,7

ZZ

138,0


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


16.2.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 45/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 134/2013

2013 m. vasario 15 d.

kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2013 m. vasario 16 d.

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio rinkų organizavimas ir konkrečios tam tikriems žemės ūkio produktams taikomos nuostatos („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2010 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 642/2010 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad produktams, kurių KN kodai 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (paprastieji kviečiai, skirti sėjai), ex 1001 99 00 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ir 1007 90 00 nustatomas importo muitas yra lygus šių importuotų produktų intervencinei kainai, padidintai 55 % ir atėmus konkrečiai siuntai taikomą CIF importo kainą. Tačiau tas muitas negali viršyti Bendrojo muitų tarifo muito normos;

(2)

reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, siekiant apskaičiuoti minėto straipsnio 1 dalyje nurodytą importo muitą, reguliariai nustatomos tipinės minėtų produktų CIF importo kainos;

(3)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 2 dalimi, produktų, pažymėtų kodais 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (paprastieji kviečiai, skirti sėjai), ex 1001 99 00 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ir 1007 90 00 importo muito apskaičiavimui turi būti taikoma kasdieninė tipinė CIF importo kaina, nustatyta minėto Reglamento 5 straipsnyje nurodyta tvarka;

(4)

reikėtų nustatyti importo muitus laikotarpiu nuo 2013 m. vasario 16 d., kurie yra taikomi tol, kol bus nustatyti nauji;

(5)

siekiant užtikrinti, kad ši priemonė būtų taikoma kuo greičiau po atnaujintų duomenų paskelbimo, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2013 m. vasario 16 d. importo muitai grūdų sektoriuje, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, yra nustatomi šio reglamento I priede remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. vasario 15 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 187, 2010 7 21, p. 5.


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2013 m. vasario 16 d.

KN kodas

Prekių aprašymas

Importo muitas (1)

(EUR už toną)

1001 19 00

1001 11 00

Aukštos kokybės kietieji KVIEČIAI

0,00

vidutinės kokybės

0,00

žemos kokybės

0,00

ex 1001 91 20

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 99 00

Paprastieji KVIEČIAI, aukštos kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 10 00

1002 90 00

RUGIAI

0,00

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

0,00

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

0,00


(1)  Remiantis Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 4 dalimi, importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR už toną, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūros uostas (už Gibraltaro sąsiaurio ribų) arba Juodosios jūros uostas ir jei prekės atgabenamos Atlanto vandenynu arba per Sueco kanalą;

2 EUR ų toną, jei iškrovimo uostas yra Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje ir jei prekės atgabenamos Atlanto vandenynu;

(2)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR už toną suma, jei laikomasi Reglamento (ES) Nr. 642/2010 3 straipsnyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

1.2.2013-14.2.2013

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR/t)

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Kietieji kviečiai, aukštos kokybės

Kietieji kviečiai, vidutinės kokybės (2)

Kietieji kviečiai, žemos kokybės (3)

Prekių birža

Minnéapolis

Chicago

Kotiruojama

241,45

208,21

FOB kaina JAV

295,74

285,74

265,74

Meksikos įlankos priemoka

78,15

17,92

Didžiųjų ežerų priemoka

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 2 dalyje:

Vežimo išlaidos: Meksikos įlanka – Roterdamas:

14,32 EUR/t

Vežimo išlaidos: Didieji ežerai – Roterdamas:

— EUR/t


(1)  Įtraukta 14 EUR už toną priemoka (Reglamento (ES) Nr. 642/2010 5 straipsnio 3 dalis).

(2)  10 EUR už toną nuolaida (Reglamento (ES) Nr. 642/2010 5 straipsnio 3 dalis).

(3)  30 EUR už toną nuolaida (Reglamento (ES) Nr. 642/2010 5 straipsnio 3 dalis).


SPRENDIMAI

16.2.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 45/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. vasario 11 d.

kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų pateikiamos odos išdirbimo geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 618)

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/84/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (1), ypač į jos 13 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2010/75/ES 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Komisija, siekdama palengvinti geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) informacinių dokumentų, apibrėžtų tos direktyvos 3 straipsnio 11 dalyje, rengimą, turi organizuoti savo ir valstybių narių, atitinkamų pramonės sektorių ir aplinkos apsaugos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų keitimąsi informacija apie pramoninius išmetamuosius teršalus;

(2)

pagal Direktyvos 2010/75/ES 13 straipsnio 2 dalį keitimasis informacija turi apimti informaciją apie įrenginių ir priemonių veikimą teršalų išmetimo aspektu (išreikštą, prireikus, vidurkiais per trumpąjį ir ilgąjį laikotarpius bei susijusiomis nustatytomis sąlygomis), žaliavų suvartojimo ir pobūdžio, vandens suvartojimo, energijos naudojimo ir atliekų susidarymo aspektais, naudotus gamybos metodus, su jais susijusią stebėseną, poveikį įvairių rūšių aplinkos komponentams, ekonominį bei techninį perspektyvumą ir jų raidą, taip pat geriausius prieinamus gamybos būdus ir naujus būdus, nustatytus aptarus tos direktyvos 13 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose minimus klausimus;

(3)

Direktyvos 2010/75/ES 3 straipsnio 12 dalyje apibrėžtos GPGB išvados – tai pagrindinė sudedamoji GPGB informacinių dokumentų dalis, kurioje išdėstomos išvados dėl geriausių prieinamų gamybos būdų, jie aprašomi, pateikiama informacija dėl jų taikymo galimybių, su geriausiais prieinamais gamybos būdais siejamo išmetamų teršalų kiekio, susijusios stebėsenos, susijusių sunaudojimo lygių ir, prireikus, atitinkamos eksploatavimo vietos atkūrimo priemonių;

(4)

pagal Direktyvos 2010/75/ES 14 straipsnio 3 dalį GPGB išvadomis turi būti remiamasi nustatant leidimų sąlygas įrenginiams, kuriems taikomas tos direktyvos II skyrius;

(5)

Direktyvos 2010/75/ES 15 straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad kompetentinga institucija nustatytų išmetamųjų teršalų ribines vertes, kuriomis užtikrinama, kad įprastinėmis eksploatacijos sąlygomis išmetamas teršalų kiekis neviršytų išmetamųjų teršalų kiekio, susijusio su Direktyvos 2010/75/ES 13 straipsnio 5 dalyje nurodytuose sprendimuose dėl GPGB išvadų nustatytų geriausių prieinamų gamybos būdų taikymu;

(6)

Direktyvos 2010/75/ES 15 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad nuo 15 straipsnio 3 dalyje nustatyto reikalavimo galima nukrypti tik tuo atveju, kai dėl išmetamųjų teršalų kiekių, susijusių su geriausiais prieinamais gamybos būdais, būtų patiriamos neproporcingai didelės, palyginti su aplinkai teikiama nauda, sąnaudos, susijusios su atitinkamo įrenginio geografine padėtimi, vietos aplinkos sąlygomis ar techninėmis savybėmis;

(7)

Direktyvos 2010/75/ES 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad leidime nurodyti stebėsenos reikalavimai, kurie minimi direktyvos 14 straipsnio 1 dalies c punkte, turi būti grindžiami GPGB išvadose aprašytos stebėsenos išvadomis;

(8)

pagal Direktyvos 2010/75/ES 21 straipsnio 3 dalį per ketverius metus nuo sprendimų dėl GPGB išvadų paskelbimo kompetentinga institucija turi persvarstyti ir, jei būtina, atnaujinti visas leidimo sąlygas bei užtikrinti, kad įrenginys atitiktų tas leidimo sąlygas;

(9)

2011 m. gegužės 16 d. Komisijos sprendimu, kuriuo pagal Direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų 13 straipsnį sukuriamas keitimosi informacija forumas (2), sukurtas iš valstybių narių, atitinkamų pramonės sektorių ir aplinkos apsaugos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų atstovų sudarytas forumas;

(10)

2012 m. rugsėjo 13 d. pagal Direktyvos 2010/75/ES 13 straipsnio 4 dalį Komisija gavo to forumo nuomonę (3) apie siūlomą odų išdirbimui taikomo GPGB informacinio dokumento turinį ir šią nuomonę paskelbė viešai;

(11)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2010/75/ES 75 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Odų išdirbimo GPGB išvados yra išdėstytos šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. vasario 11 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


(1)  OL L 334, 2010 12 17, p. 17.

(2)  OL C 146, 2011 5 17, p. 3.

(3)  http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/opinions_article


PRIEDAS

ODŲ IŠDIRBIMO GPGB IŠVADOS

TAIKYMO SRITIS

APIBRĖŽTYS

1.1.

Bendrosios odų išdirbimo GPGB išvados

1.1.1.

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos

1.1.2.

Tinkamos tvarkos palaikymas

1.2.

Stebėsena

1.3.

Vandens sąnaudų mažinimas

1.4.

Išmetamųjų teršalų kiekio nuotekose mažinimas

1.4.1.

Išmetamųjų teršalų kiekio nuotekose mažinimas odų paruošimo etape

1.4.2.

Išmetamųjų teršalų kiekio nuotekose mažinimas odų rauginimo etape

1.4.3.

Išmetamųjų teršalų kiekio nuotekose mažinimas raugintų odų apdorojimo etape

1.4.4.

Kiti teršalų kiekio nuotekose mažinimo būdai

1.5.

Į vandenį išleidžiamų teršalų valymas

1.6.

Oro tarša

1.6.1.

Kvapas

1.6.2.

Lakieji organiniai junginiai

1.6.3.

Kietosios dalelės

1.7.

Atliekų tvarkymas

1.8.

Energija

TAIKYMO SRITIS

Šios GPGB išvados susijusios su Direktyvos 2010/75/ES I priede nurodyta veikla, t. y.:

6.3.

Kailių ir odų rauginimas, kai apdorojimo pajėgumas didesnis kaip 12 tonų gatavos produkcijos per dieną,

6.11.

Nepriklausomai atliekamas nuotekų, kurioms netaikoma Tarybos direktyva 91/271/EEB  (1) ir kurios išleidžiamos iš įrenginių, kuriuose vykdoma pirmesniame 6.3 punkte nurodyta veikla, valymas.

Jeigu nenurodyta kitaip, čia pateikiamos GPGB išvados gali būti naudojamos visuose įrenginiuose, kuriems jos taikomos.

Kiti informaciniai dokumentai, susiję su veikla, kuriai taikomos šios GPGB išvados:

Informacinis dokumentas

Tema

Energijos vartojimo efektyvumas (ENE)

Bendrasis energijos vartojimo efektyvumas

Ekonominiai klausimai ir poveikis aplinkos terpėms (ECM)

Taikomų gamybos būdų ekonominiai klausimai ir poveikis aplinkos terpėms

Bendrieji monitoringo principai (MON)

Išmetamų teršalų ir sunaudojamų medžiagų monitoringas

Teršalų išmetimas iš saugyklų (EFS)

Teršalų išsiskyrimas iš cisternų, vamzdynų ir saugomų cheminių medžiagų

Atliekų deginimas (WI)

Atliekų deginimas

Atliekų apdorojimo pramonė (WT)

Atliekų apdorojimas

Šiose GPGB išvadose aprašyti gamybos būdai nėra privalomi ar išsamūs. Gali būti naudojami kiti metodai, kuriais užtikrinamas bent lygiavertis aplinkos apsaugos lygis.

APIBRĖŽTYS

Šiose GPGB išvadose taikomos šios sąvokų apibrėžtys:

Paruošimo cechas /kalkinimo cechas

Odų išdirbimo gamyklos dalis, kurioje prieš rauginimo procesą odos mirkomos, kalkinamos, kaišiamos ir nuo jų pašalinami plaukai, jei reikia.

Šalutinis produktas

Objektas ar medžiaga, atitinkanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB (2) 5 straipsnio reikalavimus.

Esama gamykla

Gamykla, kuri nėra nauja gamykla.

Esamas odos apdorojimo rezervuaras

Odos apdorojimo rezervuaras, kuris nėra naujas odos apdorojimo rezervuaras.

Nauja gamykla

Gamykla, kuri įrenginyje pradėta eksploatuoti po šių GPGB išvadų paskelbimo, arba visiškai nauja gamykla, pastatyta ant įrenginyje esamų pamatų po šių GPGB išvadų paskelbimo.

Naujas odos apdorojimo rezervuaras

Odos apdorojimo rezervuaras, pradėtas eksploatuoti gamykloje po šių GPGB išvadų paskelbimo, arba odos apdorojimo rezervuaras, kuris visiškai perstatytas po šių GPGB išvadų paskelbimo.

Odų išdirbimo gamykla

Gamykla, kurioje vykdoma veikla „kailių ir odų rauginimas, kai apdorojimo pajėgumas didesnis kaip 12 tonų gatavos produkcijos per dieną“ (Direktyvos 2010/75/ES I priedo 6.3 punkte nurodyta veikla).

Raugykla

Odų išdirbimo gamyklos dalis, kurioje atliekami pikeliavimo ir rauginimo procesai.

Komunalinių nuotekų valymo įrenginys

Įrenginys, kuriam taikoma Direktyva 91/271/EEB

1.1.   Bendrosios odų išdirbimo GPGB išvados

1.1.1.   Aplinkos apsaugos vadybos sistemos

1.   Siekiant pagerinti bendrą odų išdirbimo poveikį aplinkai, GPGB yra įgyvendinti aplinkos vadybos sistemą (AVS), turinčią visus toliau išvardytus elementus, ir laikytis tos sistemos reikalavimų:

i.

vadovybės, įskaitant aukščiausiąją vadovybę, įsipareigojimas;

ii.

aplinkos politikos, kuri apimtų nuolatinį įrenginio modernizavimą, už kurį atsakinga vadovybė, nustatymas;

iii.

planavimas ir būtinų procedūrų parengimas, tikslų ir užduočių nustatymas, juos susiejant su finansiniu planavimu ir investicijomis;

iv.

procedūrų įgyvendinimas, ypatingą dėmesį skiriant:

a)

struktūrai ir atsakomybei

b)

mokymui, informuotumui ir kompetencijai

c)

ryšiams

d)

darbuotojų dalyvavimui

e)

dokumentams

f)

veiksmingai procesų kontrolei

g)

techninės priežiūros programoms

h)

avarinei parengčiai ir reagavimui

i)

atitikties aplinkos teisės aktams užtikrinimui;

v.

veiklos parametrų tikrinimas ir ištaisomieji veiksmai, ypatingą dėmesį skiriant:

a)

stebėsenai ir matavimui (dar žr. Bendrųjų stebėsenos principų informacinį dokumentą)

b)

ištaisomiesiems ir prevenciniams veiksmams

c)

įrašų tvarkymui

d)

nepriklausomam (jeigu įmanoma) vidaus ir išorės auditui siekiant nustatyti, ar AVS atitinka numatytas priemones ir ar ji tinkamai įgyvendinama bei palaikoma;

vi.

AVS persvarstymas ir jos nuolatinio tinkamumo, pakankamumo ir veiksmingumo užtikrinimas (šią užduotį atlieka aukščiausioji vadovybė);

vii.

švaresnių technologijų raidos stebėjimas;

viii.

įrenginio poveikio aplinkai nutraukus jos eksploataciją apsvarstymas naujos gamyklos projektavimo etape ir per visą jos eksploatavimo laikotarpį;

ix.

reguliarus lyginamosios sektoriaus analizės taikymas.

Konkrečiai odų išdirbimo sektoriuje svarbu apsvarstyti tokius galimus AVS elementus:

x.

įrašų apie teritorijos vietas, kuriose vykdomi atitinkami proceso etapai, tvarkymas siekiant palengvinti eksploatacijos nutraukimą;

xi.

kitus GPGB išvadų 2 dalyje išvardytus elementus.

Taikymas

AVS taikymo sritis (pvz., išsamumas) ir pobūdis (pvz., standartizuota ar nestandartizuota) yra apskritai susiję su gamyklos pobūdžiu, mastu ir sudėtingumu, taip pat su galimo jos poveikio aplinkai dydžiu.

1.1.2.   Tinkamos tvarkos palaikymas

2.   Siekiant kuo labiau sumažinti gamybos procesų poveikį aplinkai, GPGB yra palaikyti tinkamą tvarką taikant toliau išvardytų metodų derinius:

i.

atidžiai rinktis ir kontroliuoti medžiagas bei žaliavas (pvz., odų kokybė, cheminių medžiagų kokybė);

ii.

atlikti cheminių medžiagų sąnaudų ir išeigos analizę, įskaitant cheminių medžiagų kiekius ir toksines savybes;

iii.

naudoti kuo mažiau cheminių medžiagų – tik tiek, kiek būtina pagal galutinio produkto kokybės specifikacijas;

iv.

atsargiai tvarkyti ir saugoti žaliavas bei gatavus gaminius siekiant sumažinti išsiliejimų, nelaimingų atsitikimų, vandens švaistymą;

v.

atskirti, jei įmanoma, atliekų srautus, kad tam tikri atliekų srautai būtų perdirbami;

vi.

vykdyti svarbiausių proceso parametrų stebėseną siekiant užtikrinti gamybos proceso stabilumą;

vii.

reguliariai atlikti nuotekų valymo sistemų techninę priežiūrą;

viii.

persvarstyti procesui arba plovimui naudoto vandens pakartotinio naudojimo galimybes;

ix.

persvarstyti atliekų šalinimo galimybes.

1.2.   Stebėsena

3.   GPGB yra nurodytu dažnumu vykdyti išmetamųjų teršalų ir kitų svarbių proceso parametrų, įskaitant toliau nurodytuosius, stebėseną ir vykdyti išmetamųjų teršalų stebėseną pagal EN standartus. Jei EN standartų nėra, GPGB yra naudotis ISO, nacionaliniais arba kitais tarptautiniais standartais, kuriuos taikant gaunami lygiavertės mokslinės kokybės duomenys.

Parametras

Dažnumas

Taikymas

a

Dviejuose proceso etapuose (iki rauginimo ir po rauginimo) sunaudojamo vandens kiekio matavimas; taip pat tuo pačiu laikotarpiu pagamintos produkcijos kiekio registravimas.

Bent kartą per mėnesį.

Taikoma gamykloms, kuriose atliekamas apdorojimas šlapiuoju būdu.

b

Kiekviename proceso etape sunaudojamų cheminių medžiagų kiekių registravimas ir tuo pačiu laikotarpiu pagamintos produkcijos kiekio registravimas.

Bent kartą per metus.

Bendrai taikoma visiems.

c

Sulfidų koncentracijos ir bendros chromo koncentracijos galutinėse išvalytose nuotekose, kurios išleidžiamos tiesiogiai į priimančiuosius vandenis, stebėsena naudojant srautui proporcingus 24 valandų sudėtinius mėginius.

Netiesioginių nuotekų sulfidų koncentracijos ir bendros chromo koncentracijos po chromo nusodinimo stebėsena naudojant srautui proporcingus 24 valandų sudėtinius mėginius.

Kas savaitę arba kas mėnesį.

Chromo koncentracijos stebėsena taikoma odų išdirbimo gamykloje arba už jos ribų esantiems nuotekų valymo įrenginiams, kuriuose atliekamas chromo nusodinimas.

Jei ekonomiškai pagrįsta, sulfidų koncentracijos stebėsena taikoma odų išdirbimo gamykloje arba už jos ribų esantiems nuotekų valymo įrenginiams, kuriuose iš dalies išvalomos odų išdirbimo gamyklos nuotekos.

d

Į priimančiuosius vandenis tiesiogiai išleidžiamų nuotekų, išvalius jas odų išdirbimo gamykloje arba už jos ribų esančiais nuotekų valymo įrenginiais, cheminio deguonies suvartojimo (ChDS), biocheminio deguonies suvartojimo (BDS) ir amoniakinio azoto stebėsena naudojant srautui proporcingus 24 valandų sudėtinius mėginius.

Į priimančiuosius vandenis tiesiogiai išleidžiamų nuotekų, išvalius jas odų išdirbimo gamykloje arba už jos ribų esančiais nuotekų valymo įrenginiais, bendrojo skendinčių medžiagų kiekio stebėsena.

Kas savaitę arba kas mėnesį.

Dažniau matuojama, jei reikia keisti procesą.

Taikoma odų išdirbimo gamykloje arba už jos ribų esantiems nuotekų valymo įrenginiams, kuriuose iš dalies išvalomos raugyklos nuotekos.

e

Į priimančiuosius vandenis tiesiogiai išleidžiamų nuotekų, išvalius jas odų išdirbimo gamykloje arba už jos ribų esančiais nuotekų valymo įrenginiais, halogenintų organinių junginių kiekio stebėsena.

Reguliariai.

Taikoma gamykloms, kuriose gamybos procesui naudojami halogeninti organiniai junginiai galintys patekti į priimančiuosius vandenis.

f

PH arba oksidacijos-redukcijos potencialo stebėsena šlapiojo valymo skysčių išleidimo vietoje.

Nepertraukiamai.

Taikoma gamykloms, kuriose šlapiuoju valymu mažinamas vandenilio sulfido arba amoniako teršalų išlakų kiekis.

g

Metinio tirpiklių inventorinio sąrašo tvarkymas ir to paties laikotarpio produkcijos kiekio registravimas.

Kasmet.

Taikoma gamykloms, kuriose atliekama apdaila naudojant tirpiklius ir vandenines dangas arba panašias medžiagas siekiant naudoti mažiau tirpiklių.

h

Lakiųjų organinių junginių išlakų stebėsena jų išleidimo iš valymo įrenginio vietoje ir produkcijos kiekio registravimas.

Nepertraukiamai arba periodiškai.

Taikoma gamykloms, kuriose atliekama apdaila naudojant tirpiklius ir taikomos teršalų mažinimo priemonės.

i

Orientacinė slėgio kritimo visuose rankoviniuose filtruose stebėsena.

Reguliariai.

Taikoma gamykloms, kuriose naudojami rankoviniai filtrai, kad būtų sumažintas išmetamų kietųjų dalelių kiekis, kai yra tiesioginis išleidimas į atmosferą.

j

Šlapiojo valymo sistemų surinkimo efektyvumo tikrinimas.

Kasmet.

Taikoma gamykloms, kuriose šlapiuoju valymu mažinamas išmetamų kietųjų dalelių kiekis, kai yra tiesioginis išleidimas į atmosferą.

k

Proceso likučių, išsiųstų surinkti, pakartotinai panaudoti, perdirbti ir pašalinti, kiekių registravimas.

Reguliariai.

Bendrai taikoma visiems.

l

Visais būdais sunaudojamos energijos ir tuo pačiu metu pagamintos produkcijos kiekio registravimas.

Reguliariai.

Bendrai taikoma visiems.

1.3.   Vandens sąnaudų mažinimas

4.   Siekiant sunaudoti mažiau vandens, GPGB yra naudoti vieną arba abu toliau pateiktus metodus.

Metodas

Aprašymas

Taikymas

a

Vandens naudojimo optimizavimas visuose apdorojimo šlapiuoju būdu etapuose, įskaitant plovimą partijomis, o ne po tekančiu vandeniu

Vandens naudojimas optimizuojamas nustatant kiekvienam proceso etapui reikiamą optimalų vandens kiekį ir kaskart įpilti tinkamą vandens kiekį naudojantis matavimo įranga. Odų plovimas partijomis reiškia, kad į odos apdorojimo rezervuarą įpilamas reikiamas kiekis švaraus vandens ir, įjungus rezervuarą, pakankamai sujudinamas, tuo tarpu plovimui naudojant tekantį vandenį įteka ir išteka dideli vandens kiekiai.

Taikoma visoms gamykloms, kuriose naudojamas apdorojimas šlapiuoju būdu.

b

Naudoti trumpojo ciklo plovimą

Trumpasis ciklas reiškia, kad odoms apdoroti naudojama proporcingai mažesnė vandens dalis negu taikant tradicinius metodus. Vandens kiekį galima sumažinti tik iki tam tikros ribos, nes apdorojant odas vanduo atlieka ir tirpiklio bei aušinamąją funkciją. Odos apdorojimo rezervuarams, kuriuose yra tam tikras vandens kiekis, sukti (rotuoti) reikia tvirtesnių standžiųjų pavarų, nes sukama masė yra netolygi.

Šis metodas negali būti taikomas dažymo etape ir veršenų apdorojimui.

Be to, šis metodas gali būti taikomas tik:

naujiems odos apdorojimo rezervuarams,

esamiems odos apdorojimo rezervuarams, kuriuose gali būti taikomas trumpasis ciklas arba kurie gali būti perdaryti taip, kad juose būtų galima taikyti trumpąjį ciklą.

Procese arba plauti naudoto vandens pakartotinio naudojimo galimybių apsvarstymas yra Aplinkosaugos vadybos sistemos (žr. GPGB 1) ir ūkiškumo principų (žr. GPGB 2) sudedamoji dalis.

Su GPGB susiję sunaudojamo vandens kiekiai

Žr. 1 lentelę (galvijų odos) ir 2 lentelę (avių odos).

1   lentelė

GPGB, susiję su galvijų odoms išdirbti sunaudojamo vandens kiekiu

Proceso etapai

Tonai neapdorotos (žalios) odos sunaudojamas vandens kiekis (3)

(m3/t)

Nesūdytos odos

Sūdytos odos

Nuo neapdorotos iki rauginimo chromu arba aldehidais

10–15

13–18

Procesai po rauginimo ir apdaila

6–10

6–10

Iš viso daugiau vandens.

16–25

19–28


2   lentelė

GPGB, susiję su avių odoms išdirbti sunaudojamo vandens kiekiu

Proceso etapai

Būdingas sunaudojamo vandens kiekis (4)

(litrai vienai odai)

Nuo neapdorotos iki pikeliavimo

65–80

Nuo pikeliavimo iki rauginimo chromu

30–55

Procesai po rauginimo ir apdaila

15–45

Iš viso

110–180

1.4.   Išmetamųjų teršalų kiekio nuotekose mažinimas

1.4.1.   Išmetamųjų teršalų kiekio nuotekose mažinimas odų paruošimo etape

5.   Siekiant, kad odų paruošimo etape į dar nevalytas nuotekas patektų mažiau išmetamųjų teršalų, GPGB yra naudoti tinkamą toliau nurodytų metodų derinį.

Metodas

Aprašymas

Taikymas

a

Naudoti trumpąjį ciklą

Naudojant trumpąjį ciklą, sumažėja technologinio vandens kiekis. Kai yra mažiau vandens, išmetama mažiau nesureagavusių odoms apdoroti naudojamų cheminių medžiagų.

Šis metodas negali būti naudojamas veršenoms apdoroti.

Metodas gali būti taikomas tik:

naujuose odos apdorojimo rezervuaruose,

esamuose odos apdorojimo rezervuaruose, kuriuose gali būti taikomas trumpasis ciklas arba kurie gali būti perdaryti taip, kad juose būtų galima taikyti trumpąjį ciklą.

b

Naudoti švarias odas

Naudojamos odos, prie kurių yra prilipę mažiau mėšlo, galbūt taikant „švarių odų“ programą.

Taikymas priklauso nuo galimybių gauti švarių odų.

c

Šviežių odų apdorojimas

Naudojamos nesūdytos odos.

Kad odos nepradėtų pūti, jos atvėsinamos iškart nudyrus jas nuo skerdenos ir greitai pristatomos į odų išdirbimo gamyklą arba transportuojamos ir laikomos kontroliuojamos temperatūros sąlygomis.

Taikymas priklauso nuo galimybių gauti šviežių odų.

Negali būti taikomas, jei tiekimo grandinė yra ilgesnė kaip dvi dienos.

d

Neįsigėrusios druskos nukratymas mechaniniu būdu

Sūdytos odos prieš mirkymą išskleidžiamos ir supurtomos ar pakratomos, kad nuo jų nukristų palaidi druskos kristalai (ir nebūtų mirkomi kartu su odomis).

Taikoma odų išdirbimo gamyklose, kuriose apdorojamos sūdytos odos.

e

Plaukų pašalinimas jų nesunaikinant

Plaukai šalinami ištirpdant plauko šaknį, o ne visą plauką. Likę plaukai išfiltruojami iš nuotekų. Todėl nuotekose yra mažiau plaukų skilimo produktų.

Metodas netinka, jei pakankamai arti nėra plaukų apdorojimo įrenginių arba jei plaukų neįmanoma panaudoti.

Metodas taip pat gali būti taikomas tik:

naujuose odos apdorojimo rezervuaruose

esamuose odos apdorojimo rezervuaruose, kuriuose šis metodas gali būti taikomas arba kuriuos galima perdaryti taip, kad juose būtų galima taikyti šį metodą.

f

Plaukams nuo galvijų odų pašalinti naudoti organinius sieros junginius arba fermentus

Plaukų šalinimo procese naudojamas neorganinių sulfitų kiekis sumažinamas iš dalies juos pakeičiant organiniais sieros junginiais arba papildomai naudojant atitinkamus fermentus.

Papildomas fermentų naudojimas netaikomas odų išdirbimo gamykloms, kuriose gaminama grūdėtos faktūros oda (pvz., anilininė oda).

g

Naudoti mažiau amonio nukalkinimo procese

Nukalkinimo procese naudojami amonio junginiai iš dalies arba visiškai pakeičiami įpurškiamu anglies dioksidu ir (arba) kitomis pakaitinėmis nukalkinimo medžiagomis.

Amonio junginių nukalkinimo procese visiškai pakeisti CO2 negalima, jei apdorojamos storesnės kaip 1,5 mm medžiagos.

Be to, nukalkinimo procese iš dalies arba visiškai pakeisti amonio junginius CO2 galima tik:

naujuose odos apdorojimo rezervuaruose,

esamuose odos apdorojimo rezervuaruose, kuriuose galima naudoti CO2 arba kuriuos galima perdaryti taip, kad juose būtų galima taikyti CO2 nukalkinimo procese.

1.4.2.   Išmetamųjų teršalų kiekio nuotekose mažinimas odų rauginimo etape

6.   Siekiant, kad odų rauginimo etape į dar nevalytas nuotekas patektų mažiau išmetamųjų teršalų, GPGB yra naudoti tinkamą toliau nurodytų metodų derinį.

Metodas

Aprašymas

Taikymas

a

Naudoti trumpąjį ciklą

Naudojant trumpąjį ciklą, sumažėja technologinio vandens kiekis. Kai yra mažiau vandens, išmetama mažiau nesureagavusių odoms apdoroti naudojamų cheminių medžiagų.

Šis metodas negali būti taikomas veršenoms apdoroti.

Metodas taip pat gali būti taikomas tik:

naujuose odos apdorojimo rezervuaruose

esamuose odos apdorojimo rezervuaruose, kuriuose gali būti taikomas trumpasis ciklas arba kurie gali būti perdaryti taip, kad juose būtų galima taikyti trumpąjį ciklą.

b

Kuo labiau padidinti chromo rauginimo reagentų įsisavinimą

Optimizuojami darbiniai parametrai (pvz., pH, rauginimo skystis, temperatūra, laikas ir būgno greitis) ir cheminių medžiagų naudojimas, siekiant užtikrinti kuo geresnį chromo rauginimo reagentų įsisavinimą.

Bendrai taikoma visiems.

c

Optimizuoti rauginimo augalinės kilmės medžiagomis metodus

Daliai proceso naudojamas rauginimas būgne.

Naudojami parengiamojo rauginimo reagentai, kad augalinės kilmės taninai geriau įsiskverbtų į odą.

Negali būti taikomas augalinės kilmės medžiagomis raugintai padinei odai gaminti.

1.4.3.   Išmetamųjų teršalų kiekio nuotekose mažinimas raugintų odų apdorojimo etape

7.   Siekiant, kad raugintų odų apdorojimo etape į dar nevalytas nuotekas patektų mažiau išmetamųjų teršalų, GPGB yra naudoti tinkamą toliau nurodytų metodų derinį.

Metodas

Aprašymas

Taikymas

a

Naudoti trumpąjį ciklą

Naudojant trumpąjį ciklą, sumažėja technologinio vandens kiekis. Kai yra mažiau vandens, išmetama mažiau nesureagavusių odoms apdoroti naudojamų cheminių medžiagų.

Šis metodas negali būti taikomas giluminio dažymo procese ir veršenoms apdoroti.

Metodas taip pat gali būti taikomas tik:

naujuose odos apdorojimo rezervuaruose

esamuose odos apdorojimo rezervuaruose, kuriuose gali būti taikomas trumpasis ciklas arba kurie gali būti perdaryti taip, kad juose būtų galima taikyti trumpąjį ciklą.

b

Optimizuoti papildomą rauginimą, giluminį dažymą ir įriebinimą (mirkymą riebaluose)

Optimizuojami proceso parametrai siekiant užtikrinti kuo geresnį proceso cheminių medžiagų įsisavinimą.

Bendrai taikoma visiems.

1.4.4.   Kiti teršalų kiekio nuotekose mažinimo būdai

8.   Siekiant, kad nuotekose nebūtų konkrečių pesticidų, GPGB yra išdirbti tik tomis medžiagomis neapdorotas odas.

Aprašymas

Šis metodas – tai tiekimo sutartyse nurodyti, kad tiekiamos medžiagos turi būti be pesticidų, kurie:

yra išvardyti 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/105/EB (5) dėl aplinkos kokybės standartų vandens politikos srityje,

yra išvardyti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 850/2004 (6) dėl patvariųjų organinių teršalų,

yra priskirti kancerogeninėms, mutageninėms arba toksiškoms reprodukcijai medžiagoms pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (7) dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo.

Pavyzdžiai: DDT, ciklodieno pesticidai (aldrinas, dieldrinas, endrinas, izodrinas) ir HCH, įskaitant lindaną.

Taikymas

Bendrai taikomas odų išdirbimo gamykloms, kuriose kontroliuojamos specifikacijos, skirtos ne ES odų tiekėjams.

9.   Siekiant sumažinti biocidų kiekį nuotekose, GPGB yra apdoroti odas naudojant tik pagal 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo nuostatas patvirtintus biocidinius produktus (8).

1.5.   Į vandenį išleidžiamų teršalų valymas

10.   Siekiant sumažinti į priimančiuosius vandenis išmetamų teršalų kiekį, GPGB yra valyti nuotekas derinant toliau nurodytus metodus gamykloje ir (arba) už jos ribų:

i.

mechaninį valymą

ii.

fizinį-cheminį valymą

iii.

biologinį valymą

iv.

biologinį azoto pašalinimą.

Aprašymas

Tinkamas toliau aprašytų metodų derinimas. Metodų derinį galima įdiegti gamykloje arba už jos ribų dviem ar trimis etapais.

Metodas

Aprašymas

Taikymas

a

Mechaninis valymas

Didelių kietųjų dalelių filtravimas, taukų ir riebalų nugriebimas ir kietųjų dalelių šalinimas sedimentacijos būdu.

Bendrai taikoma gamykloje ir (arba) už jos ribų esančiuose valymo įrenginiuose.

b

Fizinis-cheminis valymas

Sulfido oksidacija ir (arba) nusodinimas, cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) ir suspenduotų kietųjų dalelių pašalinimas, pvz., koaguliacijos ir flokuliacijos būdu. Chromo nusodinimas padidinant pH iki 8 arba daugiau naudojant šarmą (pvz., kalcio hidroksidą, magnio oksidą, natrio karbonatą, natrio hidroksidą, natrio aliuminatą).

Bendrai taikoma gamykloje ir (arba) už jos ribų esančiuose valymo įrenginiuose.

c

Biologinis valymas

Aerobinis biologinis nuotekų valymas naudojant aeravimą, įskaitant suspenduotų kietųjų dalelių pašalinimą, pvz., taikant sedimentaciją, antrinę flotaciją.

Bendrai taikoma gamykloje ir (arba) už jos ribų esančiuose valymo įrenginiuose.

d

Biologinis azoto pašalinimas

Amoniakinio azoto junginių nitrifikacija iki nitratų, po kurios nitratai redukuojami į dujinį azotą.

Taikoma gamykloms, iš kurių nuotekos tiesiogiai išleidžiamos į priimančiuosius vandenis.

Sunku įdiegti esamose gamyklose, kuriose yra ribota erdvė.

Su GPGB susiję išmetamųjų teršalų kiekiai

Žr. 3 lentelę. Su GPGB susiję išmetamųjų teršalų kiekiai taikomi:

i.

iš odų išdirbimo gamyklose esančių nuotekų valymo įrenginių tiesiogiai išleidžiamoms nuotekoms;

ii.

iš nepriklausomų nuotekų valymo įrenginių, kuriems taikomas Direktyvos 2010/75/ES I priedo 6.11 skirsnis ir kuriuose valomos daugiausia odų išdirbimo gamyklų nuotekos, tiesiogiai išleidžiamoms nuotekoms.

3   lentelė

Su GPGB susiję išmetamųjų teršalų kiekiai po valymo tiesiogiai išleidžiamose nuotekose

Parametras

Su GPGB susiję išm. teršalų kiekiai

mg/l

(mėnesinis vidutinių verčių vidurkis pagal 24 valandų sudėtinius mėginius, paimtus per mėnesį)

Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)

200–500 (9)

Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS5)

15–25

Suspenduotos kietosios medžiagos

< 35

Amoniakinis azotas NH4-N (kaip N)

< 10

Bendras chromo kiekis (kaip Cr)

< 0,3–1

Sulfidas (kaip S)

< 1

11.   Siekiant sumažinti chromo kiekį nuotekose, GPGB yra gamykloje arba už jos ribų esančiuose valymo įrenginiuose atlikti chromo nusodinimą.

Aprašymas

Žr. GPGB 10, b metodą.

Chromas nusodinamas veiksmingiau jei daug chromo turintys srautai atskiriami.

Taikymas

Bendrai taikoma nuotekų valymo įrenginiuose, esančiuose odų išdirbimo gamyklose, kuriose odos rauginamos ir (arba) papildomai rauginamos chromu, ir (arba) už jų ribų esančiuose nuotekų valymo įrenginiuose.

Su GPGB susiję išmetamųjų teršalų kiekiai

Žr. 3 lentelę (su GPGB susiję išmetamųjų teršalų tiesioginėse nuotekose į priimančiuosius vandenis kiekiai) ir 4 lentelę (su GPGB susiję išmetamųjų teršalų netiesioginėse nuotekose į komunalinių nuotekų valymo įrenginius kiekiai).

12.   Siekiant sumažinti bendrą chromo ir sulfido teršalų kiekį netiesioginėse odos išdirbimo gamyklos nuotekose į komunalinius nuotekų valymo įrenginius, GPGB yra taikyti chromo nusodinimą ir sulfido oksidaciją.

Aprašymas

Žr. GPGB 10, b metodą.

Pašalinimo veiksmingumas yra didesnis, jei daug chromo ir (arba) sulfido turintys srautai atskiriami.

Sulfidas oksiduojamas katalizinės oksidacijos būdu (aeravimas esant mangano druskoms).

Taikymas

Chromo nusodinimas paprastai taikomas nuotekų valymo įrenginiuose, esančiuose odų išdirbimo gamyklose, kuriose odos rauginamos ir (arba) papildomai rauginamos chromu, ir (arba) už jų ribų esančiuose nuotekų valymo įrenginiuose.

Su GPGB susiję išmetamųjų teršalų kiekiai

Žr. 4 lentelėje pateikiamus su GPGB susijusius chromo ir sulfido išmetamųjų teršalų kiekius netiesioginėse nuotekose į komunalinių nuotekų valymo įrenginius.

4   lentelė

Su GPGB susiję chromo ir sulfido išmetamųjų teršalų kiekiai netiesioginėse odos išdirbimo gamyklų nuotekose į komunalinių nuotekų valymo įrenginius

Parametras

Su GPGB susiję išm. teršalų kiekiai

mg/l

(mėnesinis vidutinių verčių vidurkis pagal 24 valandų sudėtinius mėginius, paimtus per mėnesį)

Bendras chromo kiekis (kaip Cr)

< 0,3–1

Sulfidas (kaip S)

< 1

1.6.   Oro tarša

1.6.1.   Kvapas

13.   Siekiant sumažinti išdirbant odą sklindantį amoniako kvapą, GPGB yra nukalkinimo procese iš dalies arba visiškai pakeisti amonio junginius.

Taikymas

Amonio junginių nukalkinimo procese visiškai pakeisti CO2 negalima, jei apdorojamos storesnės kaip 1,5 mm medžiagos.

Be to, odų nukalkinimo procese amonio junginius iš dalies arba visiškai pakeisti CO2 galima tik naujuose odos apdorojimo rezervuaruose arba tokiuose esamuose odos apdorojimo rezervuaruose, kuriuose galima naudoti CO2 nukalkinimo procese arba kuriuos galima pakeisti taip, kad būtų galima naudoti CO2 nukalkinimo procese.

14.   Siekiant sumažinti apdorojant odas ir valant nuotekas sklindančius kvapus, GPGB yra sumažinti amoniako ir vandenilio sulfido kiekį valant ir (arba) biologiškai filtruojant ištrauktą orą, kuriame jaučiamas šių dujų kvapas.

15.   Siekiant išvengti kvapų, susijusių su žalių odų irimu, GPGB yra odas konservuoti ir laikyti taip, kad neirtų, taip pat taikyti griežtą atsargų rotaciją.

Aprašymas

Tinkamas konservavimas druska arba temperatūros kontrolė, derinami su nuolatine atsargų rotacija, siekiant išvengti puvimo kvapų.

16.   Siekiant sumažinti kvapų sklidimą iš atliekų, GPGB yra tvarkyti ir laikyti odas taip, kad atliekos mažiau irtų.

Aprašymas

Kontroliuoti atliekų laikymą ir metodiškai pašalinti puvias atliekas iš įrenginio prieš tai, kai jos irdamos pradeda skleisti nemalonius kvapus.

Taikymas

Taikoma tik gamykloms, kuriose susidaro puvios atliekos.

17.   Siekiant sumažinti iš paruošimo cecho nuotekų sklindančius kvapus, GPGB yra kontroliuoti pH, o po to iš jų atitinkamai apdorojant pašalinti sulfidą.

Aprašymas

Išlaikyti paruošimo cecho nuotekų, kuriose yra sulfido, pH didesnį kaip 9,5 iki sulfidas išvalomas (gamykloje ar už jos ribų), taikant vieną iš šių metodų:

i.

katalizinę oksidaciją (mangano druskas naudojant kaip katalizatorių);

ii.

biologinę oksidaciją;

iii.

nusodinimą arba

iv.

sumaišymą uždarame rezervuare su sumontuotu išmetamų dujų skruberiu arba anglies filtru.

Taikymas

Taikoma tik gamykloms, kuriose plaukai šalinami sulfidu.

1.6.2.   Lakieji organiniai junginiai

18.   Siekiant sumažinti oro taršą halogenintais lakiaisiais organiniais junginiais, GPGB yra pakeisti procese naudojamus halogenintus lakiuosius organinius junginius kitomis nehalogenintomis medžiagomis.

Aprašymas

Halogenintų tirpiklių pakeitimas nehalogenintais tirpikliais.

Taikymas

Netaikoma sausu būdu šalinant riebalus nuo avies odų uždarojo ciklo įrenginiuose.

19.   Siekiant sumažinti taršą lakiaisiais organiniais junginiais (LOJ) apdailos etape, GPGB yra naudoti vieną ar abu toliau pateikiamus metodus, pirmenybę teikiant pirmajam.

Metodas

Aprašymas

a

Naudoti vandeninę dangą ir efektyvią dengimo sistemą

Išmetamų lakiųjų organinių junginių kiekis mažinamas naudojant vandenines dangas, kurių kiekvienas sluoksnis padengiamas vienu iš šių būdų: dengimas plokštumine čiurkšle arba voleliu arba patobulintais purškimo metodais.

b

Ištraukiamosiosventiliacijos sistemos ir oro taršos valymo sistemos naudojimas

Ištrauktas oras valomas naudojant ištraukimo sistemą su vienu ar daugiau šių įrenginių: šlapias skruberis, adsorbcijos, biologinės filtracijos arba deginimo įrenginys.

Su GPGB susiję tirpiklių naudojimo ir lakiųjų organinių teršalų išmetimo kiekiai

5 lentelėje pateikiami tirpiklių naudojimo kiekiai, susiję su bendru vandeninių dangų ir efektyvių dengimo sistemų naudojimu, ir su GPGB susijusių specifinių lakiųjų organinių junginių išmetimo kiekių intervalas, kai vietoj vandeninių apdailos medžiagų naudojama ištraukiamosios ventiliacijos ir taršos mažinimo sistema.

5   lentelė

Su GPGB susiję tirpiklių naudojimo ir LOJ išmetimo kiekiai

Parametras

Gamybos tipas

Su GPGB susiję kiekiai

g/m2

(vidutinės metinės vertės išdirbtos odos vienetui)

Tirpiklių kiekiai

Jei vandeninės dangos naudojamos kartu su efektyviomis dengimo sistemomis.

Baldų apmušalų ir automobilių salonų odos

10–25

Avalynės, drabužių ir odos gaminių oda

40–85

Dengtos odos (dangos storis > 0,15 mm)

115–150

Išmetamas LOJ kiekis

Jei ištraukiamoji ventiliacija ir taršos mažinimo sistema naudojamos kaip alternatyva vandeninėms apdailos medžiagoms

9–23 (10)

1.6.3.   Kietosios dalelės

20.   Siekiant sumažinti sausos apdailos etape į orą išmetamų kietųjų dalelių kiekį, GPGB yra naudoti ištraukiamosios ventiliacijos sistemą su įrengtu rankoviniu filtru arba šlapiojo valymo skruberiais.

Su GPGB susiję išmetamųjų teršalų kiekiai

Su GPGB susijęs išmetamas kietųjų dalelių kiekis yra 3–6 mg kietųjų dalelių normaliniame m3 ištraukto oro, skaičiuojant 30 min. vidutinę vertę.

1.7.   Atliekų tvarkymas

21.   Siekiant sumažinti šalinti siunčiamų atliekų kiekį, GPGB yra odų išdirbimo gamykloje organizuoti operacijas taip, kad kuo didesnė proceso likučių dalis būtų šalutiniai produktai, įskaitant:

Proceso likučiai

Naudojama kaip šalutinis produktas

Plaukai ir vilna

Užpildai

Vilnos tekstilė

Kalkintos nuopjovos

Kolageno gamyba

Neraugintos skėlimo atliekos

Apdorojama iki išdirbtos odos

Dešrų žarnų gamyba

Kolageno gamyba

Šunų kramtalai

Raugintos skėlimo atliekos ir nuopjovos

Apdorojamos naudoti skiautiniams, mažiems odos gaminiams ir kt.

Kolageno gamyba

22.   Siekiant sumažinti šalinti siunčiamų atliekų kiekį, GPGB yra odų išdirbimo gamykloje organizuoti operacijas taip, kad atliekos būtų panaudojamos dar kartą; jei tai neįmanoma, kad jos būtų perdirbamos, o jei ir tai neįmanoma, kitaip utilizuojamos, įskaitant:

Atliekos

Pakartotinis naudojimas po paruošimo

Perdirbimas

Kitas utilizavimas

Plaukai ir vilna

Baltymų hidrolizatų gamyba

Trąša

Energijos gamyba

Žalios odos nuopjovos

 

Odos klijai

Energijos gamyba

Kalkintos nuopjovos

Lajus

Techninės želatinos gamyba

Odos klijai

 

Kaišimo atliekos

Baltymų hidrolizatų gamyba

Lajus

Odos klijai

Pakaitinio kuro gamyba

Energijos gamyba

Neraugintos skėlimo atliekos

Techninės želatinos gamyba

Baltymų hidrolizatų gamyba

Odos klijai

Energijos gamyba

Raugintos skėlimo atliekos ir nuopjovos

Odos plaušo plokščių gamyba iš negatavų nuopjovų

Baltymų hidrolizatų gamyba

 

Energijos gamyba

Raugintos drožimo atliekos

Odos plaušo plokščių gamyba

Baltymų hidrolizatų gamyba

 

Energijos gamyba

Nuotekų valymo dumblas

 

 

Energijos gamyba

23.   Siekiant sumažinti cheminių medžiagų naudojimą ir šalinti siunčiamų odos atliekų, kuriose yra chromo rauginimo reagentų, GPGB yra skelti odas kalkinimo etape.

Aprašymas

Odos skeliamos ankstesniame apdorojimo etape siekiant gauti neraugintą šalutinį produktą.

Taikymas

Taikoma tik gamykloms, naudojančioms rauginimą chromu.

Netaikoma:

jei odos apdorojamos visos (t. y. neskeliamos);

jei turi būti pagaminta tvirtesnė oda (pvz., batų oda),

jei galutinis produktas turi būti vientiso storio,

jei gaminamas produktas arba bendras produktas yra rauginta skeltinė oda.

24.   Siekiant sumažinti chromo kiekį šalinti siunčiamame dumble, GPGB yra naudoti vieną arba abu toliau nurodytus metodus.

Metodas

Aprašymas

Taikymas

a

Chromo surinkimas siekiant jį dar kartą panaudoti raugykloje

Iš rauginimo skysčio nusodinto chromo ištirpdymas naudojant sulfato rūgštį, kad jį būtų galima panaudoti vietoj dalies naujų chromo druskų.

Metodo taikymas priklauso poreikio laikytis kliento nustatytų išdirbtos odos specifikacijų, visų pirma susijusių su dažymu (mažesnis tvirtumas ir spalvų ryškumas) ir drėgmės skleidimu.

b

Chromo surinkimas siekiant jį dar kartą panaudoti kitoje pramonės šakoje

Chromo dumblo kaip žaliavos naudojimas kitoje pramonės šakoje.

Taikoma tada, kai randamas surinkto dumblo pramoninis naudotojas.

25.   Siekiant, kad tolesniam dumblo naudojimui reikėtų mažiau energijos, cheminių medžiagų ir tvarkymo pajėgumų, GPGB yra sumažinti vandens kiekį dumble.

Taikymas

Taikoma visoms gamykloms, kuriose naudojamas apdorojimas šlapiuoju būdu.

1.8.   Energija

26.   Siekiant sumažinti džiovinant naudojamos energijos kiekį, GPGB yra optimizuoti paruošimą džiovinimui išgręžiant (nuspaudžiant) odas arba kitais mechaniniais būdais sumažinant jose esantį vandens kiekį.

27.   Siekiant sumažinti suvartojamos energijos kiekį šlapiojo apdorojimo procesuose, GPGB yra naudoti trumpąjį ciklą.

Aprašymas

Sumažinti vandeniui šildyti naudojamos energijos kiekį naudojant mažiau karšto vandens.

Taikymas

Šis metodas negali būti taikomas giluminio dažymo procese ir veršenoms apdoroti.

Metodas taip pat gali būti taikomas tik:

naujuose odos apdorojimo rezervuaruose,

esamuose odos apdorojimo rezervuaruose, kuriuose gali būti taikomas trumpasis ciklas arba kurie gali būti perdaryti taip, kad juose būtų galima taikyti trumpąjį ciklą.

Su GPGB susijęs suvartojamos energijos kiekis

Žr. 6 lentelę.

6   lentelė

Su GPGB susijęs suvartojamos savitosios energijos kiekis

Veiklos etapai

Suvartojamos savitosios energijos kiekis vienam žaliavos vienetui (11)

GJ/t

Žalių galvijų odų apdorojimas iki tarpinio produkto – mėlynos spalvos (wet blue) arba blyškios spalvos (wet white) raugintos odos

< 3

Žalių galvijų odų apdorojimas iki galutinės išdirbtos odos

< 14

Žalių avių odų apdorojimas iki galutinės išdirbtos odos

< 6


(1)  OL L 135, 1991 5 30, p. 40.

(2)  OL L 312, 2008 11 22, p. 3.

(3)  Vidutinės mėnesinės vertės. Veršenų apdorojimui ir odų rauginimui augalinėmis medžiagomis gali reikėti

(4)  Vidutinės mėnesinės vertės. Avių odoms su avikailiu išdirbti gali reikėti daugiau vandens.

(5)  OL L 348, 2008 12 24, p. 84.

(6)  OL L 158, 2004 4 30, p. 7.

(7)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(8)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(9)  Viršutinė riba siejama su ≥ 8 000 mg/l ChDS koncentracija ties įleidimo anga.

(10)  Su GPGB susijęs išmetimo kiekių intervalas išreiškiamas bendru anglies kiekiu.

(11)  Energijos suvartojimo vertės (išreiškiamos kaip metinis vidurkis, nepakoreguotas atsižvelgiant į pirminę energiją) apima energijos sąnaudas gamybos procese, įskaitant elektros energiją ir visą patalpų šildymą, tačiau neįskaitant nuotekoms valyti suvartojamos energijos kiekio.


16.2.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 45/30


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2013 m. vasario 14 d.

dėl tam tikrų medžiagų neįrašymo į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką I, IA arba IB priedus

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 670)

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/85/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 16 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo (2) yra nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti siekiant nuspręsti, ar reikia įrašyti į Direktyvos 98/8/EB I, IA arba IB priedą, sąrašas;

(2)

tam tikri į tą sąrašą įrašytų medžiagų ir produktų tipų deriniai nebuvo įvertinti, nes arba visi dalyviai pasitraukė iš peržiūros programos, arba per Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 9 straipsnyje ir 12 straipsnio 3 dalyje nustatytą laikotarpį už vertinimo ataskaitos rengimą atsakinga valstybė narė negavo visų reikiamų dokumentų;

(3)

todėl, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 11 straipsnio 2 dalimi, 12 straipsnio 1 dalimi ir 13 straipsnio 5 dalimi, Komisija apie tai informavo valstybes nares. Be to, ši informacija paskelbta elektroninėmis priemonėmis;

(4)

per tris mėnesius nuo minėtos informacijos paskelbimo tam tikras skaičius bendrovių pareiškė norą perimti peržiūros programos dalyvio vaidmenį dėl tam tikrų medžiagų ir produktų tipų. Tačiau šios bendrovės nepateikė visų reikiamų dokumentų;

(5)

todėl, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 12 straipsnio 4 ir 5 dalimis, minėtos medžiagos ir produktų tipai neturėtų būti įrašyti į Direktyvos 98/8/EB I, IA arba IB priedą;

(6)

siekiant teisinio tikrumo dera nustatyti datą, po kurios šio sprendimo priede nurodytų produktų tipų biocidiniai produktai, kurių sudėtyje yra tame priede nurodytų veikliųjų medžiagų, neturėtų būti tiekiami rinkai;

(7)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede nurodytos medžiagos, skirtos atitinkamiems produktų tipams, į Direktyvos 98/8/EB I, IA arba IB priedą neįrašomos.

2 straipsnis

Taikant Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 4 straipsnio 2 dalį, šio sprendimo priede nurodytų produktų tipų biocidiniai produktai, kurių sudėtyje yra šio sprendimo priede nurodytų veikliųjų medžiagų, rinkai netiekiami nuo 2014 m. vasario 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. vasario 14 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


(1)  OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

(2)  OL L 325, 2007 12 11, p. 3.


PRIEDAS

Medžiagos ir produktų tipai, kurie neįrašomi į Direktyvos 98/8/EB I, IA arba IB priedą

Pavadinimas

EB numeris

CAS numeris

Produkto tipas

Ataskaitą rengianti valstybė narė

Glutaralis

203-856-5

111-30-8

5

FI

4-(2-nitrobutil)morfolinas

218-748-3

2224-44-4

6

UK

4-(2-nitrobutil)morfolinas

218-748-3

2224-44-4

13

UK

N,N’-(dekan-1,10-diildi-1(4H)-piridil-4-iliden)bis(oktilamonio) dichloridas

274-861-8

70775-75-6

1

HU

Salicilo rūgštis

200-712-3

69-72-7

1

NL