ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.028.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 28

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. sausio 30d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. sausio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 81/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1051/2011 nuostatos dėl mikroduomenų rinkmenų, teikiamų perduodant duomenis ( 1 )

1

 

*

2013 m. sausio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 82/2013, nustatantis išsamias Šveicarijos kilmės džiovintos jautienos be kaulų importo tarifų kvotos taikymo taisykles

3

 

 

2013 m. sausio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 83/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

10

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2013/65/ES

 

*

2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Naujosios Zelandijos užtikrinamos tinkamos asmens duomenų apsaugos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 9557)  ( 1 )

12

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

30.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 81/2013

2013 m. sausio 29 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1051/2011 nuostatos dėl mikroduomenų rinkmenų, teikiamų perduodant duomenis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2011 dėl Europos turizmo statistikos, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 95/57/EB (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

Komisija, atsižvelgdama į švietimo srities raidą ir pokyčius, nuolat stengiasi užtikrinti Europos statistikos aktualumą, o tam labai svarbu atnaujinti klasifikavimo sistemą;

(2)

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO) persvarstė Tarptautinio standartizuoto švietimo klasifikatoriaus (ISCED) versiją, taikytą ligi šiol (1997 m. ISCED), siekdama užtikrinti, kad jame būtų atsižvelgta į švietimo ir mokymo srities politinius ir struktūrinius pokyčius;

(3)

kadangi švietimo statistinius duomenis turi būti galima palyginti tarptautiniu mastu, valstybės narės ir Europos Sąjungos institucijos turi naudoti švietimo klasifikatorius, derančius su persvarstytu Tarptautiniu standartizuotu švietimo klasifikatoriumi (2011 m. ISCED), 2011 m. lapkričio mėn. UNESCO valstybių narių patvirtintu 36-joje generalinėje konferencijoje;

(4)

todėl Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1051/2011 (2) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1051/2011 III priedas iš dalies keičiamas, kaip nustatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. sausio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 192, 2011 7 22, p. 17.

(2)  OL L 276, 2011 10 21, p. 13.


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1051/2011 III priedo 80 skiltyje (Išsilavinimo lygis) pateiktas apibūdinimas pakeičiamas taip:

Skiltis

Identifikatorius

Apibūdinimas

Filtrai ir (arba) pastabos

„80

 

Išsilavinimas

Neprivalomas kintamasis (jeigu nepateikiamas): kodas = tuščias laukelis“

 

1

Ne aukštesnis kaip pagrindinis (2011 m. ISCED 0–2 lygiai)

 

 

2

Vidurinis ir povidurinis (netretinis) (2011 m. ISCED 3 ir 4 lygiai)

 

 

3

Tretinis (2011 m. ISCED 5–8 lygiai)

 


30.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 82/2013

2013 m. sausio 29 d.

nustatantis išsamias Šveicarijos kilmės džiovintos jautienos be kaulų importo tarifų kvotos taikymo taisykles

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 144 straipsnio 1 dalį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

2004 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2092/2004, nustatantis išsamias džiovintos jautienos be kaulų, kurios kilmės šalis yra Šveicarija, importo tarifų kvotos taikymo taisykles (2), buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas;

(2)

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl prekybos žemės ūkio produktais (4) (toliau – Susitarimas), kuris Bendrijos vardu buvo patvirtintas Tarybos ir Komisijos (5) sprendimu 2002/309/EB, Euratomas, yra numatytas muitais neapmokestinamos importuotos džiovintos galvijų mėsos be kaulų, klasifikuojamos KN kodu ex 0210 20 90, 1 200 tonų kiekis per metus;

(3)

taigi kasmet turėtų būti nustatytos tam tikros išsamios taisyklės, taikomos neapmokestinamai muitais importo tarifinei kvotai;

(4)

kad būtų galima pasinaudoti ta tarifų kvota, aptariamos prekės turi būti Šveicarijos kilmės, remiantis Susitarimo 4 straipsnyje nurodytomis taisyklėmis. Reikėtų tiksliai apibrėžti reikalavimus atitinkančias prekes. Kontrolės tikslais reikėtų pateikti pagal šią kvotą importuojamų prekių autentiškumo sertifikatą, patvirtinantį, kad mėsa tiksliai atitinka reikalavimus atitinkančių prekių apibrėžimą. Reikia sukurti tokių sertifikatų pavyzdį ir nustatyti išsamias jų naudojimo taisykles;

(5)

priemonės turėtų būti valdomos importo licencijomis. Todėl reikėtų nustatyti taisykles, susijusias su paraiškų pateikimu ir paraiškose ir licencijose pateiktina informacija, jei būtina, nukrypstant nuo 2008 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 376/2008, nustatančio bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (6), ir nuo 2008 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 382/2008 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių (7);

(6)

siekiant užtikrinti tinkamą atitinkamų prekių importo administravimą, reikėtų numatyti, kad importo licencijos būtų išduodamos tik atlikus patikrinimą, visų pirma patikrinus įrašus autentiškumo sertifikate;

(7)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šiuo reglamentu kasmet laikotarpiais nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. leidžiama naudoti po 1 200 tonų Šveicarijos kilmės džiovintos galvijų mėsos be kaulų, kurios KN kodas ex 0210 20 90, muitais neapmokestinamo Sąjungos importo tarifinę kvotą (toliau – kvota).

Kvotos eilės numeris yra 09.4202.

2.   1 dalyje nurodytoms prekėms yra taikomos Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais 4 straipsnyje numatytos kilmės taisyklės.

3.   Šiame reglamente „džiovinta mėsa be kaulų“ – tai ne jaunesnių kaip 18 mėnesių galvijų užpakalinių šlaunų mėsos dalys, be matomų tarpraumeninių riebalų (nuo 3 iki 7 %) ir kurių pH yra nuo 5,4 iki 6,0; sūdyta, su prieskoniais, slėgta, išdžiovinta tik vėsiame ir sausame ore su ant jos augančiomis grynomis pelėsių kultūromis (mikroskopinių grybelių žydėjimas). Galutinio gaminio sausosios medžiagos kiekis yra nuo 41 % iki 53 %.

2 straipsnis

1.   Išleidžiant į laisvą apyvartą 1 straipsnio 1 dalyje nurodyto kiekio importuojamas prekes reikia pateikti importo licenciją.

2.   Kompetetingai institucijai yra pateikiamas autentiškumo sertifikato originalas, parengtas pagal 3 straipsnio nuostatas, ir viena jo kopija kartu su paraiška pirmai importo licencijai, susijusiai su autentiškumo sertifikatu, gauti.

3.   Autentiškumo sertifikatas gali būti naudojamas išduodant keletą importo licencijų kiekiams, neviršijant kiekių, nurodytų sertifikate. Kai yra išduodama daugiau negu viena licencija, kompetetinga institucija patvirtina autentiškumo sertifikatą, pažymėdama priskirtą kiekį.

4.   Kompetetinga institucija gali išduoti importo licencijas tik įsitikinusi, kad autentiškumo sertifikate nurodyta informacija atitinka su tuo susijusią informaciją, gaunamą iš Komisijos kiekvieną savaitę. Tuomet sertifikatas yra išduodamas nedelsiant.

Tačiau išimtiniais atvejais ir gavus tinkamai pagrįstą prašymą, kompetetinga institucija, remdamasi atitinkamais autentiškumo sertifikatais, gali išduoti importo licencijas dar negavusi informacijos iš Komisijos. Tokiais atvejais užstatas už importo licencijas prilygsta sumai, atitinkančiai visą muito mokestį pagal bendrąjį muitų tarifą. Gavusios su sertifikatu susijusią informaciją valstybės narės pakeičia šį užstatą Reglamento (EB) Nr. 382/2008 5 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytu užstatu.

5.   Paraiškose licencijai gauti ir licencijų 20 skiltyje yra nurodomas vienas iš I priede išvardytų įrašų.

3 straipsnis

1.   2 straipsnyje nurodyti autentiškumo sertifikatai – vienas originalas ir dvi kopijos – turi būti išspausdinti ir užpildyti viena iš Sąjungos oficialiųjų kalbų pagal II priede pateiktą pavyzdį. Jie taip pat gali būti išspausdinami ir užpildomi eksportuojančios šalies oficialia kalba arba viena iš oficialių kalbų.

Valstybės narės kompetetingos institucijos, kurioms yra pateikiama paraiška importo licencijai gauti gali paprašyti sertifikato vertimo.

2.   Sertifikato formų matmenys – 210 × 297 mm. Popieriaus svoris yra ne mažesnis kaip 40 g/m2. Originalas yra ant balto popieriaus, pirmoji kopija – ant rožinio, o antroji kopija – ant geltono popieriaus.

3.   Sertifikato originalas ir kopijos gali būti spausdinti arba rašyti ranka. Pastaruoju atveju jos pildomos juodu rašalu ir didžiosiomis raidėmis.

4.   Kiekvienas sertifikatas turi savo atskirą serijos numerį, prie kurio pridedamas išduodančiosios šalies pavadinimas.

Kopijose turi būti toks pats serijos numeris kaip ir originale.

5.   Sertifikate yra aiškiai nurodomas 1 straipsnio 3 dalyje pateiktas džiovintos mėsos be kaulų apibrėžimas.

6.   Sertifikatai galioja tik tuo atveju, jeigu juos tinkamai patvirtina išduodančiosios institucijos, nurodytos III priede.

Sertifikatai yra laikomi tinkamai patvirtintais, jeigu juose yra nurodyta išdavimo data ir vieta, išduodančiosios institucijos antspaudas bei turinčio (-ių) teisę juos pasirašyti asmens (-ų) parašas.

4 straipsnis

1.   Išduodančiosios institucijos gali būti įtrauktos į III priedą tik tada, kai:

a)

jas tokiomis pripažino Šveicarija;

b)

jos įsipareigoja tikrinti įrašus autentiškumo sertifikatuose;

c)

jos įsipareigoja bent vieną kartą per savaitę pateikti Komisijai bet kokią informaciją, kurios gali prireikti norint patikrinti sertifikatuose nurodytus įrašus, visų pirma sertifikato numerį, eksportuotoją, gavėją, paskirties šalį, prekę, neto svorį ir parašo datą.

2.   Komisija gali persvarstyti III priede esantį sąrašą, jeigu 1 dalies a punkte nurodytų reikalavimų yra nesilaikoma, arba kai išduodančioji institucija nevykdo kurio nors savo įsipareigojimo.

5 straipsnis

Autentiškumo sertifikatai ir importo licencijos galioja tris mėnesius nuo kiekvieno iš jų išdavimo dienos.

6 straipsnis

Jeigu šiame reglamente nenumatyta kitaip, taikomos Reglamento (EB) Nr. 376/2008, Reglamento (EB) Nr. 382/2008 ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 (8) III skyriaus nuostatos.

7 straipsnis

Šveicarijos valdžios institucijos pateikia Komisijai institucijų naudojamų antspaudų pavyzdžius ir pavardes bei parašų pavyzdžius asmenų, turinčių teisę pasirašyti autentiškumo sertifikatus. Komisijai pranešama apie bet kokius vėlesnius pavardžių ar antspaudų pakeitimus. Komisija pateikia šią informaciją valstybių narių kompetetingoms institucijoms.

8 straipsnis

1.   Nukrypdamos nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės Komisijai praneša:

a)

ne vėliau kaip vasario 28 d. pasibaigus kiekvienam importo tarifinės kvotos laikotarpiui produktų kiekius, įskaitant nulinius duomenis, kuriems ankstesniu importo tarifinės kvotos laikotarpiu buvo išduotos importo licencijos;

b)

ne vėliau kaip balandžio 30 d. pasibaigus kiekvienam importo tarifinės kvotos laikotarpiui produktų kiekius, įskaitant nulinius duomenis, nurodytus nepanaudotose ar iš dalies panaudotose importo licencijose ir atitinkančius importo licencijų kitoje pusėje nurodytų kiekių ir kiekių, kuriems jos buvo išduotos, skirtumą.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai išsamią informaciją apie produktų, išleistų į laisvą apyvartą pagal Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 4 straipsnį, kiekį.

3.   1 dalyje nurodyti pranešimai teikiami remiantis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 792/2009 (9); naudojamos Reglamento (EB) Nr. 382/2008 V priede nurodytos produktų kategorijos.

9 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2092/2004 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą, ir skaitomos pagal V priede pateiktą atitikmenų lentelę.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. sausio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 362, 2004 12 9, p. 4.

(3)  Žr. IV priedą.

(4)  OL L 114, 2002 4 30, p. 132.

(5)  OL L 114, 2002 4 30, p. 1.

(6)  OL L 114, 2008 4 26, p. 3.

(7)  OL L 115, 2008 4 29, p. 10.

(8)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(9)  OL L 228, 2009 9 1, p. 3.


I PRIEDAS

2 straipsnio 5 dalyje nurodyti įrašai

:

Bulgarų kalba

:

Сушено обезкостено говеждо или телешко месо — Регламент за изпълнение (ЕС) № 82/2013

:

Ispanų kalba

:

Carne de vacuno seca deshuesada — Reglamento de Ejecución (UE) no 82/2013

:

Čekų kalba

:

Vykostěné sušené hovězí maso — prováděcí nařízení (EU) č. 82/2013

:

Danų kalba

:

Tørret udbenet oksekød — gennemførelsesforordning (EU) nr. 82/2013

:

Vokiečių kalba

:

Εntbeintes, getrocknetes Rindfleisch — Durchführungsverordnung (EU) Nr. 82/2013

:

Estų kalba

:

Kuivatatud kondita veiseliha – rakendusmäärus (EL) nr 82/2013

:

Graikų kalba

:

Αποξηραμένο βόειο κρέας χωρίς κόκαλα — Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 82/2013

:

Anglų kalba

:

Dried boneless beef — Implementing Regulation (EU) No 82/2013

:

Prancūzų kalba

:

Viande bovine séchée désossée — règlement d’exécution (UE) no 82/2013

:

Italų kalba

:

Carni bovine disossate ed essiccate — regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013

:

Latvių kalba

:

Žāvēta atkaulota liellopu gaļa – Īstenošanas regula (ES) Nr. 82/2013

:

Lietuvių kalba

:

Džiovinta jautiena be kaulų – Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 82/2013

:

Vengrų kalba

:

Szárított kicsontozott marhahús – 82/2013/EU végrehajtási rendelet

:

Maltiečių kalba

:

Ċanga mnixxfa mingħajr għadam — Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 82/2013

:

Olandų kalba

:

Gedroogd rundvlees zonder been — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 82/2013

:

Lenkų kalba

:

Suszone mięso wołowe bez kości — rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 82/2013

:

Portugalų kalba

:

Carne de bovino seca desossada — Regulamento de Execução (UE) n.o 82/2013

:

Rumunų kalba

:

Carne de vită dezosată uscată – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 82/2013

:

Slovakų kalba

:

Sušené vykostené hovädzie mäso – vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 82/2013

:

Slovėnų kalba

:

Posušeno goveje meso brez kosti — Izvedbena uredba (EU) št. 82/2013

:

Suomių kalba

:

Kuivattua luutonta naudanlihaa – täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 82/2013

:

Švedų kalba

:

Τοrkat benfritt nötkött – genomförandeförordning (EU) nr 82/2013


II PRIEDAS

Image


III PRIEDAS

Autentiškumo sertifikatus įgaliotų išduoti Šveicarijos valdžios institucijų sąrašas

Office fédéral de l’agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell’agricoltura.


IV PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesni pakeitimai

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2092/2004

(OL L 362, 2004 12 9, p. 4)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1830/2006

(OL L 354, 2006 12 14, p. 3)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1965/2006

(OL L 408, 2006 12 30, p. 27)

Tik 7 straipsnis ir VIII priedas

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 749/2008

(OL L 202, 2008 7 31, p. 37)

Tik 2 straipsnis ir II priedas

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 381/2009

(OL L 116, 2009 5 9, p. 16)

 

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 666/2012

(OL L 194, 2012 7 21, p. 3)

Tik 1 straipsnis


V PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 2092/2004

Šis reglamentas

1–7 straipsniai

1–7 straipsniai

7a straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

I, II ir III priedai

I, II ir III priedai

IV priedas

V priedas


30.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 83/2013

2013 m. sausio 29 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. sausio 29 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

57,7

PS

161,2

TN

96,0

TR

128,0

ZZ

110,7

0707 00 05

EG

206,0

MA

124,7

TR

172,0

ZZ

167,6

0709 91 00

EG

119,3

ZZ

119,3

0709 93 10

EG

194,1

MA

71,7

TR

155,9

ZZ

140,6

0805 10 20

EG

57,1

MA

55,4

TN

50,7

TR

77,1

ZZ

60,1

0805 20 10

MA

83,0

ZZ

83,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

153,7

IL

115,4

KR

136,1

MA

141,4

TR

77,6

ZZ

124,8

0805 50 10

EG

87,0

TR

70,3

ZZ

78,7

0808 10 80

BR

86,6

CN

91,9

MK

36,4

US

170,0

ZZ

96,2

0808 30 90

CN

68,0

TR

176,8

US

132,9

ZZ

125,9


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

30.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/12


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. gruodžio 19 d.

dėl Naujosios Zelandijos užtikrinamos tinkamos asmens duomenų apsaugos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 9557)

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/65/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (1), ypač į jos 25 straipsnio 6 dalį,

pasikonsultavusi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

kadangi:

(1)

remiantis Direktyva 95/46/EB, valstybės narės privalo užtikrinti, kad asmens duomenys į trečiąją šalį būtų perduodami tik tuo atveju, jei pastaroji užtikrina tinkamą apsaugos lygį ir jei iki perdavimo laikomasi valstybių narių įstatymų, kuriais įgyvendinamos kitos direktyvos nuostatos;

(2)

Komisija gali nustatyti, kad trečioji šalis užtikrina tinkamą apsaugos lygį. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti perduodami iš valstybių narių be papildomų garantijų;

(3)

pagal Direktyvą 95/46/EB duomenų apsaugos lygis turėtų būti įvertintas atsižvelgiant į visas su duomenų perdavimo operacija ar operacijomis susijusias aplinkybes ir ypatingą dėmesį skiriant tam tikriems apibrėžtiems duomenų perdavimui svarbiems elementams;

(4)

kadangi trečiųjų šalių duomenų apsaugos koncepcijos skiriasi, reikėtų įvertinti apsaugos tinkamumą, o bet koks Direktyva 95/46/EB pagrįstas sprendimas turėtų būti priimtas ir vykdomas taip, kad trečiosios šalys, kuriose yra panašios sąlygos, nebūtų savavališkai ar nepagrįstai diskriminuojamos arba kad trečiosios šalys nediskriminuotų viena kitos ir kad juo nebūtų kuriamos paslėptos prekybos kliūtys atsižvelgiant į Sąjungos prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus;

(5)

Naujoji Zelandija yra buvusioji Britanijos kolonija. Nepriklausoma ji tapo 1907 m., tačiau iki 1947 m. nebuvo oficialiai nutraukusi savo konstitucinių ryšių su Didžiąja Britanija. Naujoji Zelandija yra unitarinė valstybė, neturinti rašytinės konstitucijos, tradiciškai įtvirtinamos konstituciniame akte. Tai yra konstitucinė monarchija ir Vestminsterio modeliu pagrįsta parlamentinė demokratija, kurios vadovas yra Naujosios Zelandijos karalienė;

(6)

Naujoji Zelandija veikia parlamentinio suverenumo principu. Tačiau pagal nusistovėjusią tvarką galioja nemažai ypatingos konstitucinės svarbos įstatymų, kurie laikomi aukštesnę teisinę galią turinčiais įstatymais. Tai reiškia, kad jie sudaro konstitucinį pagrindą arba kontekstą, turintį įtakos vyriausybės veiklai arba kitų teisės aktų priėmimui. Be to, keičiant arba panaikinant tokį įstatymą reikalingas bendras politinis sutarimas. Keletas tokių įstatymų – 1990 m. rugpjūčio 28 d. Teisių chartija (Bill Of Rights Act 1990) (Public Act No 109 of 1990), 1993 m. rugpjūčio 10 d. Žmogaus teisių įstatymas (Human Rights Act 1993)(Public Act No 82 of 1993) ir 1993 m. gegužės 17 d. Privatumo įstatymas (Privacy Act 1993) (Public Act No 28 of 1993) – yra svarbūs duomenų apsaugos požiūriu. Šių įstatymų konstitucinę svarbą pagal nusistovėjusią tvarką rodo tai, kad į juos turi būti atsižvelgta tobulinant naujus įstatymus arba teikiant jų pasiūlymus;

(7)

asmens duomenų apsaugos teisės normos Naujojoje Zelandijoje įtvirtintos visų pirma Privatumo įstatyme (Privacy Act) su pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 7 d. privatumo (tarpvalstybinių duomenų) įstatymo pakeitimo įstatymu (Public Act No 113 of 2010). Jis priimtas anksčiau už Direktyvą 95/46/EB ir jame reglamentuojamas ne tik automatizuotas duomenų tvarkymas arba susistemintuose rinkiniuose pateikti struktūriniai duomenys, bet ir bet kokiu formatu pateikta asmeninė informacija. Įstatymas taikomas visam privačiajam ir viešajam sektoriui, išskyrus kelias specialias viešojo intereso išimtis, kurių galima tikėtis demokratinėje visuomenėje;

(8)

Naujojoje Zelandijoje privatumo klausimai sprendžiami įvairiais būdais: politinėmis nuostatomis, taisyklėmis arba teisminiais skundais. Vieni jų – įstatymai, kiti – savireguliuojamieji ūkio mechanizmai, be kita ko, susiję su žiniasklaida, tiesiogine rinkodara, nepageidaujamomis elektroninėmis žinutėmis, rinkos tyrimais, sveikata ir negalia, bankininkyste, draudimu ir santaupomis;

(9)

be Naujosios Zelandijos parlamento priimtų įstatymų, yra daug bendrosios teisės nuostatų, kurios kildinamos iš Anglijos bendrosios teisės tradicijos ir kuriose įtvirtinti svarbūs duomenų apsaugos teisės bendrieji principai ir taisyklės. Vienas iš pamatinių bendrosios teisės principų – žmogaus orumui teikiamas didžiausias teisės prioritetas. Šis bendrosios teisės principas yra pagrindinis elementas, kuriuo Naujoje Zelandijoje paprastai grindžiami teisės sprendimai. Bendrąja teise grindžiamoje Naujosios Zelandijos teismų praktikoje taip pat galima rasti įvairių privatumo apsaugos aspektų, kaip antai kišimasis į privatų gyvenimą, pareigos saugoti paslaptį pažeidimas ir papildoma apsauga šmeižto atveju, trikdymas, priekabiavimas, žinomai melagingos informacijos paskleidimas, aplaidumas ir kt.;

(10)

Naujojoje Zelandijoje taikomose duomenų apsaugos teisės normose įtvirtinti visi pagrindiniai principai, būtini tinkamam fizinių asmenų apsaugos lygiui užtikrinti, ir nustatytos išimtys bei apribojimai svarbiems viešiesiems interesams apsaugoti. Šios duomenų apsaugos teisės normos ir išimtys atitinka Direktyvoje 95/46/EB nustatytus principus;

(11)

duomenų apsaugos teisės normų taikymas užtikrinamas administracinėmis bei teisminėmis priemonėmis ir nepriklausoma priežiūra, kurią vykdo priežiūros institucija – privatumo reikalų pareigūnas (Privacy Commissioner), kuriam suteikti Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnyje nustatyti įgaliojimai ir kuris veikia visiškai nepriklausomai. Be to, visos suinteresuotos šalys turi teisę kreiptis į teismą su reikalavimu atlyginti neteisėtu asmens duomenų tvarkymu padarytą žalą;

(12)

todėl turėtų būti laikoma, kad Naujoji Zelandija suteikia tinkamo lygio asmens duomenų apsaugą, kaip nustatyta Direktyvoje 95/46/EB;

(13)

šis sprendimas turėtų būti priimamas dėl apsaugos, kurią Naujoji Zelandija užtikrina atsižvelgdama į Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 1 dalies reikalavimus, lygio tinkamumo. Sprendimu neturėtų būti daromas poveikis kitoms sąlygoms ir kitiems apribojimams, kuriais įgyvendinamos kitos tos direktyvos nuostatos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu valstybėse narėse;

(14)

skaidrumo sumetimais ir siekiant garantuoti kompetentingų valstybių narių institucijų gebėjimą užtikrinti asmenų apsaugą tvarkant jų asmens duomenis, būtina nurodyti išimtines aplinkybes, kurioms esant gali būti pagrįstai sustabdyti konkretūs duomenų srautai, nepaisant to, kad nustatytas tinkamas apsaugos lygis;

(15)

Darbo grupė asmenų apsaugai tvarkant asmens duomenis, įsteigta pagal Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnį, pateikė teigiamą nuomonę dėl asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumo Naujoje Zelandijoje (2), ir į šią nuomonę atsižvelgta rengiant šį įgyvendinimo sprendimą;

(16)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Direktyvos 95/46/EB 31 straipsnio 1 dalimi įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 2 dalies tikslais Naujoji Zelandija užtikrina tinkamą iš Sąjungos perduodamų asmens duomenų apsaugos lygį.

2.   Duomenų apsaugos teisės normų laikymąsi Naujoje Zelandijoje užtikrinti kompetentinga institucija yra nurodyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

1.   Nepažeidžiant valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų teisės imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių nuostatų, priimtų remiantis ne 25 straipsniu, o kitomis Direktyvos 95/46/EB nuostatomis, šios institucijos gali pasinaudoti suteiktomis teisėmis sustabdyti duomenų srautus gavėjui Naujoje Zelandijoje, kad apsaugotų asmenis tvarkant jų asmens duomenis, toliau nurodytais atvejais:

a)

kai kompetentinga Naujosios Zelandijos institucija nustatė, kad gavėjas pažeidė taikomas apsaugos normas; arba

b)

kai yra didelė tikimybė, kad pažeidžiamos apsaugos normos, yra pakankamas pagrindas tikėtis, kad kompetentinga Naujosios Zelandijos institucija laiku nesiima arba nesiims atitinkamų žingsnių klausimui išspręsti, jeigu toliau perduodant duomenis kiltų neišvengiama didelės žalos rizika duomenų subjektams ir jeigu valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, atsižvelgdamos į aplinkybes, dėjo pakankamai pastangų, kad įspėtų už duomenų tvarkymą atsakingą šalį Naujojoje Zelandijoje ir suteiktų šiai šaliai galimybę reaguoti.

2.   Sustabdymas atšaukiamas kai tik užtikrinamos duomenų apsaugos normos ir apie tai pranešama atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms.

3 straipsnis

1.   Priėmusios priemones pagal 2 straipsnį, valstybės narės apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.

2.   Valstybės narės ir Komisija vienos kitoms praneša apie atvejus, kai už duomenų apsaugos normų laikymosi užtikrinimą Naujojoje Zelandijoje atsakingų įstaigų veiksmais tokio laikymosi užtikrinti nepavyksta.

3.   Jei remiantis informacija, surinkta pagal šio sprendimo 2 straipsnio 1 dalį ir šio straipsnio 1 ir 2 dalis, nustatoma, kad kuri nors už duomenų apsaugos normų laikymosi užtikrinimą Naujojoje Zelandijoje atsakinga institucija neveiksmingai vykdo savo įgaliojimus, Komisija praneša apie tai kompetentingai Naujosios Zelandijos institucijai ir prireikus pateikia priemonių projektus Direktyvos 95/46/EB 31 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, kad panaikintų šį sprendimą, sustabdytų jo galiojimą arba apribotų jo taikymo sritį.

4 straipsnis

Komisija stebi, kaip vykdomas šis sprendimas, ir pateikia visas būtinas išvadas pagal Direktyvos 95/46/EB 31 straipsnį įsteigtam komitetui, įskaitant visus įrodymus, kurie galėtų turėti įtakos šio sprendimo 1 straipsnio išvadai, kad apsauga Naujojoje Zelandijoje yra tinkama, kaip nurodyta Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnyje, ir visus įrodymus, kad šis sprendimas yra įgyvendinamas diskriminuojamai.

5 straipsnis

Valstybės narės imasi visų priemonių, kad sprendimas būtų įgyvendintas iki 2013 m. kovo 20 d.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Pirmininko pavaduotoja


(1)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(2)  2011 m. balandžio 4 d. Nuomonė Nr. 11/2011 dėl asmens duomenų apsaugos lygio Naujojoje Zelandijoje. Paskelbta adresu http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp182_lt.pdf.


PRIEDAS

Šio sprendimo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta kompetentinga priežiūros institucija:

Privacy Commissioner

Te Mana Matapono Matatapu

Level 4

109-111 Featherston Street

Wellington 6143

NEW ZEALAND

Tel. +64-4-474 7590

E. paštas enquiries@privacy.org.nz

Interneto svetainė http://privacy.org.nz/