ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.014.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 14

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. sausio 18d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. sausio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 27/2013, kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti didžiaakes siūlapelekes vėgėles V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

1

 

*

2013 m. sausio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 28/2013, kuriuo uždraudžiama su Nyderlandų vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius otus ir švelniuosius rombus IIa ir IV zonų ES vandenyse

3

 

*

2013 m. sausio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 29/2013, kuriuo uždraudžiama su Portugalijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti juodąsias kalavijas VIII, IX ir X zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

5

 

*

2013 m. sausio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 30/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 288/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės dėl Bendrijos pagalbos tiekiant vaisius ir daržoves, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų produktus vaikams į švietimo įstaigas įgyvendinant vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą, ir nukrypstama nuo Reglamento (EB) Nr. 288/2009

7

 

 

2013 m. sausio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 31/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

11

 

 

2013 m. sausio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 32/2013, kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

13

 

 

2013 m. sausio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 33/2013, kuriuo nustatomos paukštienos eksporto grąžinamosios išmokos

15

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2013/33/ES

 

*

2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas dėl keturių Europos vaistų agentūros (EMA) Valdančiosios tarybos narių skyrimo

18

 

*

2013 m. sausio 17 d. Tarybos sprendimas 2013/34/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Malio ginkluotųjų pajėgų mokymo (EUTM Mali)

19

 

 

2013/35/ES

 

*

2012 m. gruodžio 19 d. Europos Centrinio Banko sprendimas dėl taisyklių, susijusių su užsienio valiuta išreikšto įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų (ECB/2012/34)

22

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

18.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 27/2013

2013 m. sausio 15 d.

kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti didžiaakes siūlapelekes vėgėles V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2010 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1225/2010, kuriuo nustatomos ES laivams taikomos tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybės 2011 m. ir 2012 m. (2), nustatytos kvotos 2012 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2012 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2012 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. sausio 15 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 336, 2010 12 21, p. 1.


PRIEDAS

Nr.

FS/83/DSS

Valstybė narė

Ispanija

Ištekliai

GFB/567-

Rūšis

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės (Phycis spp.)

Zona

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

Data

2012 12 12


18.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 28/2013

2013 m. sausio 15 d.

kuriuo uždraudžiama su Nyderlandų vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius otus ir švelniuosius rombus IIa ir IV zonų ES vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2012 m. sausio 17 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 44/2012, kuriuo nustatomos 2012 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių vedamos tarptautinės derybos ar kuriems taikomi tarptautiniai susitarimai, žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse ir ES laivams tam tikruose ne ES vandenyse (2), nustatomos kvotos 2012 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2012 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2012 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. sausio 15 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 25, 2012 1 27, p. 55.


PRIEDAS

Nr.

84/TQ44

Valstybė narė

Nyderlandai

Ištekliai

Paprastasis otas ir švelnusis rombas (Psetta maxima ir Scopthalmus rhombus)

Rūšis

T/B/2AC4-C

Zona

IIa ir IV zonų ES vandenys

Data

2012 12 22


18.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 29/2013

2013 m. sausio 15 d.

kuriuo uždraudžiama su Portugalijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti juodąsias kalavijas VIII, IX ir X zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2010 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1225/2010, kuriuo nustatomos ES laivams taikomos tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybės 2011 m. ir 2012 m. (2), nustatytos kvotos 2012 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2012 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2012 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. sausio 15 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 336, 2010 12 21, p. 1.


PRIEDAS

Nr.

85/DSS

Valstybė narė

Portugalija

Ištekliai

BSF/8910-

Rūšis

Juodoji kalavija (Aphanopus carbo)

Zona

VIII, IX ir X zonų ES ir tarptautiniai vandenys

Data

2012 12 19


18.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 30/2013

2013 m. sausio 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 288/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės dėl Bendrijos pagalbos tiekiant vaisius ir daržoves, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų produktus vaikams į švietimo įstaigas įgyvendinant vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą, ir nukrypstama nuo Reglamento (EB) Nr. 288/2009

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Kroatijos Respublikos stojimo sutartį, ypač į jos 3 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Kroatijos Respublikos stojimo aktą, ypač į jo 50 straipsnį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 103h straipsnio f punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 288/2009 (2) 4 straipsnyje nustatomos išsamios Sąjungos pagalbos valstybėms narėms, kurios ruošiasi taikyti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą, paskirstymo taisyklės. Visų pirma jame numatytos preliminarios kiekvienai valstybei narei skiriamos sumos, apskaičiuojamos remiantis 6–10 metų vaikų skaičiumi. Atsižvelgiant į pirmuosius trejus metus užfiksuotą programos įgyvendinimo lygį ir siekiant užtikrinti tinkamą Sąjungos lėšų panaudojimą, būtina numatyti su valstybių narių veiklos rezultatais siejamą mechanizmą, kuriuo būtų apribota galimybė prašyti pagalbos sumos, viršijančios preliminariai joms skirtą sumą;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 288/2009 12 straipsnyje numatyta, kad kasmet atliekama valstybių narių vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programų įgyvendinimo stebėsena. Siekiant aiškiau apibrėžti valstybių narių įpareigojimus, susijusius su vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programų vertinimu, būtina patikslinti, kad atliekant nacionalinį vertinimą taip pat reikia įvertinti programos poveikį vaikų mitybos įpročiams;

(3)

Komisija sukūrė elektroninio dokumentų tvarkymo ir procedūrų valdymo informacinę sistemą, naudojamą vidaus darbo procedūroms ir ryšiams su valdžios institucijomis, dalyvaujančiomis įgyvendinant bendrą žemės ūkio politiką. Manoma, kad naudojantis ta sistema gali būti įvykdyti kai kurie Reglamente (EB) Nr. 288/2009 numatyti įpareigojimai teikti pranešimus pagal 2009 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 792/2009, kuriuo nustatomos išsamios valstybių narių bendrojo rinkų organizavimo įgyvendinimo, tiesioginių išmokų tvarkos, žemės ūkio produktų gamybos ir pardavimo skatinimo, atokiausiems regionams ir mažosioms Egėjo jūros saloms taikomos tvarkos informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai taisyklės (3);

(4)

Reglamento (EB) Nr. 288/2009 II priede nustatytos preliminarios kiekvienai valstybei narei skiriamos Sąjungos pagalbos sumos. Tą priedą reikia patikslinti atsižvelgiant į Kroatijos stojimą į Europos Sąjungą;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 288/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

siekiant atsižvelgti į Kroatijos stojimą, turėtų būti nustatytos konkrečios Reglamento (EB) Nr. 288/2009 įgyvendinimo 2013–2014 mokslo metais taisyklės. Visų pirma reikia nustatyti terminą, iki kurio Kroatija turi pateikti nacionalinę strategiją ir pagalbos paraišką, taip pat turėtų būti nustatyta speciali tvarka, kad būtų atsižvelgta į Komisijos sprendimo dėl galutinio Sąjungos pagalbos paskirstymo valstybėms narėms priėmimo laiką ir numatytą Kroatijos stojimo datą. Išimties tvarka dėl laiko apribojimų, kuriuos sąlygoja būtinybė dėl galutinio Sąjungos pagalbos paskirstymo visoms valstybėms narės nuspręsti gerokai iki mokslo metų pradžios, Komisija, nustatydama galutines skiriamas sumas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 288/2009 4 straipsnio 4 dalyje, turėtų atsižvelgti į bet kokį Kroatijos savanoriškai iš anksto pateiktą pranešimą apie jos strategiją ir pagalbos paraišką, jei tokia informacija gaunama iki sausio 31 d.;

(7)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 288/2009 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 288/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės, kurios ruošiasi taikyti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą, gali prašyti Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 103ga straipsnyje nurodytos pagalbos vienu ar keliais laikotarpiais, kurie prasideda rugpjūčio 1 d. ir baigiasi liepos 31 d., jei jos iki tų metų, kuriais prasideda pirmasis laikotarpis, sausio 31 d. praneša Komisijai apie savo strategiją.

Su strategija pateikiama pagalbos paraiška, kurioje turi būti nurodyta tokia informacija:

a)

preliminariai skirta pagalbos suma, nurodyta 3 dalyje bei II priede ir išreikšta EUR;

b)

galimybė panaudoti daugiau lėšų negu preliminariai skirta suma, nurodyta 3 dalyje ir II priede;

c)

jei b punkte numatyta galimybė panaudoti papildomų lėšų nenurodoma, turi būti nurodyta prašoma suma, išreikšta EUR;

d)

jei b punkte numatyta galimybė panaudoti papildomų lėšų nurodoma, turi būti nurodyta didžiausia prašoma papildoma suma, išreikšta EUR;

e)

bendras prašomas biudžetas.

Pagalbos paraiška teikiama pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 792/2009 (4).

b)

4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Pirmoje pastraipoje nurodytas Sąjungos pagalbos perskirstymas atliekamas proporcingai II priede nurodytoms pradinėms preliminariai skirtoms sumoms, taikant 5 dalyje nustatytus apribojimus. Tačiau 5 dalyje nustatyti apribojimai netaikomi pirmuosius dvejus mokslo metus, kuriais valstybė narė įgyvendina programą.“;

c)

straipsnis papildomas 5 dalimi:

„5.   Pagalba perskirstoma atsižvelgiant į mokslo metais, pasibaigusiais iki pagalbos paraiškos pateikimo, skirtos sumos panaudojimą, nustatytą kitų mokslo metų spalio 15 d. Panaudota suma nustatoma remiantis Komisijai pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 883/2006 (5) 4 straipsnį pateiktomis išlaidų deklaracijomis. Taikomi tokie apribojimai:

a)

kai panaudota 50 % arba mažiau galutinės skirtos sumos, papildoma suma neskiriama;

b)

kai panaudota daugiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 75 % galutinės skirtos sumos, didžiausia papildoma skiriama suma neviršija 50 % preliminariai skirtos sumos;

c)

kai panaudota daugiau kaip 75 % galutinės skirtos sumos, didžiausia papildoma skiriama suma neribojama.

2)

10 straipsnio 1 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

vaikų, kurie reguliariai lanko atitinkamas švietimo įstaigas, turinčias teisę gauti pagal valstybės narės vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą tiekiamus produktus pagalbos paraiškos laikotarpiu, skaičius;“;

3)

12 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Valstybės narės vertina savo vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programų įgyvendinimą ir veiksmingumą, įskaitant jų poveikį vaikų mitybos įpročiams.“;

4)

15 straipsnis pakeičiamas taip:

„15 straipsnis

Pranešimai

1.   Valstybės narės iki metų, kuriais baigiasi 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas laikotarpis, lapkričio 30 d. praneša Komisijai apie:

a)

stebėsenos rezultatus, kaip numatyta 12 straipsnio 1 dalyje;

b)

patikras vietoje, atliktas pagal 13 ir 16 straipsnius, ir jų rezultatus.

2.   Jei valstybė narė pakeičia 3 straipsnyje nurodytą strategiją, ji apie naują strategiją praneša Komisijai ne vėliau kaip kitų metų sausio 31 d.

3.   Šiame reglamente nurodyti pranešimai teikiami pagal Reglamentą (EB) Nr. 792/2009.

4.   Komisija reguliariai skelbia valstybių narių strategijas ir jų stebėsenos bei vertinimo rezultatus.“;

5)

II priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu tekstu.

6)

II a priedas išbraukiamas.

2 straipsnis

2013–2014 mokslo metams taikomos specialiosios taisyklės

1.   Nukrypdama nuo Reglamento (EB) Nr. 288/2009 4 straipsnio 4 dalies kartu su II priedu, Komisija nusprendžia dėl galutinio Sąjungos pagalbos paskirstymo 2013–2014 mokslo metais, kaip nurodyta to 4 straipsnio 4 dalies trečioje pastraipoje, deramai atsižvelgdama į bet kokią Kroatijos iš anksto, atsižvelgiant į Kroatijos stojimo sutarties įsigaliojimą ir tik įsigaliojus tai sutarčiai pateiktą informaciją apie jos strategiją ir pagalbos paraišką, jei tokia informacija savanoriškai pateikiama iki sausio 31 d.

2.   Nukrypdama nuo Reglamento (EB) Nr. 288/2009 4 straipsnio 1 dalies, Kroatija apie savo strategiją ir pagalbą 2013–2014 mokslo metais praneša iki 2013 m. liepos 10 d., o Komisija, nukrypdama nuo to reglamento 4 straipsnio 4 dalies, sprendimą dėl galutinio pagalbos skyrimo Kroatijai priima iki 2013 m. liepos 31 d.

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 5 punktas ir 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja tik įsigaliojus Kroatijos stojimo sutarčiai ir nuo tos sutarties įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. sausio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 94, 2009 4 8, p. 38.

(3)  OL L 228, 2009 9 1, p. 3.

(4)  OL L 228, 2009 9 1, p. 3.“;

(5)  OL L 171, 2006 6 23, p. 1.“;


PRIEDAS

„II PRIEDAS

Preliminarus Bendrijos pagalbos kiekvienai valstybei narei paskirstymas

Valstybė narė

Bendro finansavimo norma

%

6–10 metų vaikai

absoliutūs skaičiai

EUR

Austrija

50

439 035

1 303 700

Belgija

50

592 936

1 760 700

Bulgarija

75

320 634

1 428 200

Kroatija

75

249 197

1 110 000

Kipras

50

49 723

175 000

Čekija

73

454 532

1 963 100

Danija

50

343 807

1 020 900

Estija

75

62 570

278 700

Suomija

50

299 866

890 500

Prancūzija

51

3 838 940

11 632 700

Vokietija

52

3 972 476

12 333 000

Graikija

59

521 233

1 837 700

Vengrija

69

503 542

2 051 800

Airija

50

282 388

838 500

Italija

58

2 710 492

9 403 100

Latvija

75

99 689

444 100

Lietuva

75

191 033

850 900

Liuksemburgas

50

29 277

175 000

Malta

75

24 355

175 000

Nyderlandai

50

985 163

2 925 400

Lenkija

75

2 044 899

9 108 500

Portugalija

68

539 685

2 172 300

Rumunija

75

1 107 350

4 932 400

Slovakija

73

290 990

1 260 700

Slovėnija

75

93 042

414 400

Ispanija

59

2 006 143

7 073 400

Švedija

50

481 389

1 429 500

Jungtinė Karalystė

51

3 635 300

11 010 800

ES-28

58

26 169 686

90 000 000“


18.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 31/2013

2013 m. sausio 17 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. sausio 17 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

67,8

TN

80,7

TR

124,7

ZZ

91,1

0707 00 05

EG

194,1

MA

158,2

TR

122,2

ZZ

158,2

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

98,6

TR

126,5

ZZ

112,6

0805 10 20

EG

53,7

MA

63,4

TR

61,9

ZA

103,6

ZZ

70,7

0805 20 10

IL

162,4

MA

90,3

ZZ

126,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

119,5

KR

139,7

TR

81,7

ZZ

113,6

0805 50 10

EG

87,0

TR

75,0

ZZ

81,0

0808 10 80

CN

90,1

MK

40,5

US

200,8

ZZ

110,5

0808 30 90

CN

61,0

US

132,9

ZZ

97,0


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


18.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 32/2013

2013 m. sausio 17 d.

kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 143 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

atsižvelgdama į 2009 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 614/2009 dėl bendros prekybos ovalbuminu ir laktalbuminu (2) sistemos, ypač į jo 3 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos (3) reglamentu (EB) Nr. 1484/95 buvo nustatytos išsamios papildomų importo muitų sistemos taikymo taisyklės ir papildomi importo muitai paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui;

(2)

iš reguliarios duomenų, kuriais grindžiamas tipinių kainų nustatymas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui, kontrolės matyti, kad reikia iš dalies pakeisti tipines kai kurių produktų kainas, atsižvelgiant į kainų svyravimą, priklausomai nuo kilmės;

(3)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1484/95;

(4)

siekiant užtikrinti, kad ši priemonė būtų taikoma kuo greičiau po atnaujintų duomenų pateikimo, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1484/95 I priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. sausio 17 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 181, 2009 7 14, p. 8.

(3)  OL L 145, 1995 6 29, p. 47.


PRIEDAS

„I PRIEDAS

KN kodas

Prekių aprašymas

Tipinė kaina

(EUR/100 kg)

3 straipsnio 3 dalyje nurodytas užstatas

(EUR/100 kg)

Kilmės šalis (1)

0207 12 10

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „70 % viščiukais“ skerdenos

135,1

0

AR

121,7

0

BR

0207 12 90

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „65 % viščiukais“ bei turinčios kitą pavidalą skerdenos

161,6

0

AR

136,5

0

BR

0207 14 10

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, be kaulų

267,3

10

AR

271,1

9

BR

319,6

0

CL

224,5

23

TH

0207 25 10

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „80 % kalakutais“

193,1

0

BR

0207 27 10

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, be kaulų

329,0

0

BR

312,8

0

CL

0408 11 80

Kiaušinių tryniai

569,2

0

AR

0408 91 80

Kiaušiniai be lukštų, džiovinti

466,9

0

AR

1602 32 11

Nevirti gaidžių ar vištų pusgaminiai

263,9

7

BR

3502 11 90

Džiovinti ovalbuminai

712,1

0

AR


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.“


18.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/15


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 33/2013

2013 m. sausio 17 d.

kuriuo nustatomos paukštienos eksporto grąžinamosios išmokos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį ir 170 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad to reglamento I priedo XX dalyje išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Sąjungoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis;

(2)

todėl, atsižvelgiant į esamą padėtį paukštienos rinkoje, eksporto grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162, 163, 164, 167 ir 169 straipsniuose nustatytų taisyklių ir kriterijų;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, ypač jei to reikia dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties, tam tikrų rinkų konkrečių reikalavimų arba dėl susitarimais, sudarytais pagal Sutarties 300 straipsnį, prisiimtų įsipareigojimų;

(4)

grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Sąjungoje ir kurie yra paženklinti identifikavimo ženklu, kaip nurodyta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (2), 5 straipsnio 1 dalies b punkte. Tie produktai taip pat turėtų atitikti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (3) reikalavimus;

(5)

šiuo metu taikytinos grąžinamosios išmokos nustatytos Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 962/2012 (4). Kadangi turėtų būti nustatytos naujos grąžinamosios išmokos, tas reglamentas turėtų būti panaikintas;

(6)

siekiant išvengti rinkos sutrikdymo, užkirsti kelią spekuliacijai rinkoje ir užtikrinti veiksmingą valdymą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;

(7)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir taikant jame nurodytą išmokų dydį skiriamos pagal šio straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.

2.   Produktai, už kuriuos pagal 1 dalį gali būti skiriamos grąžinamosios išmokos, atitinka susijusius reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus, visų pirma yra paruošti patvirtintoje įmonėje ir tenkina ženklinimo identifikavimo ženklu sąlygas, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo I skirsnyje.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 962/2012 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. sausio 17 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

(4)  OL L 288, 2012 10 19, p. 6.


PRIEDAS

Nuo 2013 m. sausio 18 d. taikomos paukštienos eksporto grąžinamosios išmokos

Produkto kodas

Paskirties šalis

Matavimo vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 14 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

10,85

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

10,85

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

10,85

Pastaba. Produktų kodai ir „A“ serijos paskirties šalių kodai nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1).

Kitos paskirties šalys apibrėžiamos taip:

V03

:

A24, Angola, Saudo Arabija, Kuveitas, Bahreinas, Kataras, Omanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jordanija, Jemenas, Libanas, Irakas ir Iranas.


SPRENDIMAI

18.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/18


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. gruodžio 20 d.

dėl keturių Europos vaistų agentūros (EMA) Valdančiosios tarybos narių skyrimo

(2013/33/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, nustatantį Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantį Europos vaistų agentūrą (1), ypač į jo 65 straipsnio 1 ir 4 dalis,

atsižvelgdama į 2012 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos sudarytą kandidatų sąrašą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nikolaos DEDES, gimęs 1966 m. gruodžio 15 d., Christophe HUGNET, gimęs 1971 m. vasario 1 d., Wolf-Dieter LUDWIG, gimęs 1952 m. sausio 31 d., ir Wim WIENTJES, gimęs 1937 m. rugsėjo 16 d., skiriami Europos vaistų agentūros (EMA) Valdančiosios tarybos nariais trejų metų laikotarpiui.

2 straipsnis

1 straipsnyje nurodyto trejų metų laikotarpio pradžios datą nustato Europos vaistų agentūros Valdančioji taryba.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. FLOURENTZOU


(1)  OL L 136, 2004 4 30, p. 1.


18.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/19


TARYBOS SPRENDIMAS 2013/34/BUSP

2013 m. sausio 17 d.

dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Malio ginkluotųjų pajėgų mokymo (EUTM Mali)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2012 m. liepos 23 d. Taryba pripažino, kad dėl didelių pokyčių Malyje reikia persvarstyti veiksmus, kurių Sąjunga turėtų imtis siekdama remti demokratinio valdymo ir teisinės valstybės atkūrimą visoje Malio teritorijoje. Ji paprašė Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) ir Komisijos pateikti konkrečius pasiūlymus dėl Sąjungos veiksmų įvairiose srityse siekiant reaguoti į besikeičiančią padėtį;

(2)

2012 m. rugsėjo 18 d. laiške Malio Respublikos Prezidentas paprašė Sąjungos paramos siekiant atkurti Malio teritorinį vientisumą;

(3)

2012 m. spalio 12 d. priimtoje Rezoliucijoje 2071 (2012) dėl padėties Malyje Jungtinių Tautų Saugumo Taryba pareiškė didelį susirūpinimą dėl nestabilumo Malio šiaurinėje dalyje pasekmių regionui bei už jo ribų, taip pat pabrėžė, kad reikia skubiai reaguoti siekiant išsaugoti stabilumą Sahelio regione, ir paprašė tarptautinių partnerių, įskaitant Sąjungą, teikti pagalbą, ekspertines žinias, mokymą ir pajėgumų stiprinimo paramą Malio karinėms ir saugumo pajėgoms;

(4)

2012 m. spalio 15 d. išvadose Taryba paprašė, kad skubos tvarka būtų tęsiamas ir plėtojamas galimos Bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) karinės misijos planavimas, ypač rengiant krizių valdymo koncepciją, susijusią su Malio gynybos pajėgų reorganizavimu ir mokymu, atsižvelgiant į sąlygas, kurios būtinos, kad bet kokia tokio pobūdžio misija būtų sėkminga, įskaitant visapusišką paramą Malio valdžios institucijoms ir pasitraukimo strategijos parengimą;

(5)

2012 m. lapkričio 19 d. išvadose Taryba palankiai įvertino tai, kad vyriausiasis įgaliotinis pateikė krizės valdymo koncepcijos dokumentą, ir paprašė atitinkamų grupių skubiai jį išnagrinėti, kad Taryba galėtų jį patvirtinti 2012 m. gruodžio mėn.;

(6)

2012 m. gruodžio 10 d. Taryba patvirtino krizės valdymo koncepciją dėl galimos BSGP karinės mokymo misijos Malyje. Taryba pabrėžė, kad misija Malyje būtų esminis Sąjungos visa apimančio požiūrio, kuris išdėstytas Saugumo ir plėtros Sahelio regione strategijoje, elementas;

(7)

2012 m. gruodžio 24 d. laišku vyriausiajam įgaliotiniui Malio Respublikos prezidentas pareiškė sutikimą dėl ES karinės mokymo misijos dislokavimo Malyje;

(8)

Politinis ir saugumo komitetas (toliau – PSK) turėtų, Tarybos ir vyriausiojo įgaliotinio atsakomybe, vykdyti Sąjungos karinės misijos politinę priežiūrą, užtikrinti strateginį vadovavimą šiai misijai ir priimti atitinkamus sprendimus pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 38 straipsnio trečią dalį;

(9)

reikia, kad būtų deramasi dėl tarptautinių susitarimų, susijusių su ES padalinių ir personalo statusu bei trečiųjų valstybių dalyvavimu Sąjungos misijose, ir kad tokie susitarimai būtų sudaryti;

(10)

vadovaujantis ES sutarties 41 straipsnio 2 dalimi ir 2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimu 2011/871/BUSP, kuriuo nustatomas Europos Sąjungos karinio ar gynybinio pobūdžio operacijų bendrųjų sąnaudų finansavimo administravimo mechanizmas (ATHENA) (1), su šiuo sprendimu susijusias veiklos išlaidas, atsirandančias dėl karinio ar gynybinio pobūdžio operacijų, turėtų padengti valstybės narės;

(11)

pagal prie ES sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) pridėto Protokolo dėl Danijos pozicijos 5 straipsnį Danija nedalyvauja rengiant ir įgyvendinant su gynyba susijusius Sąjungos sprendimus bei veiksmus. Danija nedalyvauja įgyvendinant šį sprendimą ir todėl nedalyvauja finansuojant šią misiją,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Misija

1.   Sąjunga vykdo karinę mokymo misiją (toliau – EUTM Mali), kurios tikslas – mokyti Malio ginkluotąsias pajėgas Malio pietinėje dalyje, veikiančioms kontroliuojant teisėtoms civilinės valdžios institucijoms, ir teikti joms patarimus, siekiant prisidėti prie to, kad būtų atkurti jų kariniai pajėgumai siekiant sudaryti joms sąlygas vykdyti karines operacijas, kurių tikslas – atkurti Malio teritorinį vientisumą ir mažinti teroristų grupių keliamą grėsmę. EUTM Mali kovos operacijose nedalyvauja.

2.   EUTM Mali tikslas – patenkinti Malio ginkluotųjų pajėgų operatyvinius poreikius teikiant:

a)

paramą Malio ginkluotosioms pajėgoms mokymo srityje;

b)

mokymą ir patarimus vadovavimo ir kontrolės, logistikos grandinės ir žmogiškųjų išteklių srityse, taip pat mokymą tarptautinės humanitarinės teisės, civilių apsaugos ir žmogaus teisių klausimais.

3.   EUTM Mali siekia sustiprinti tinkamą Malio ginkluotųjų pajėgų politinę kontrolę, kurią vykdo teisėtos civilinės valdžios institucijos.

4.   EUTM Mali veikla vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su kitais subjektais, dalyvaujančiais teikiant paramą Malio ginkluotosioms pajėgoms, visų pirma su Jungtinėmis Tautomis (toliau – JT) ir Vakarų Afrikos valstybių ekonomine bendrija (toliau – VAVEB).

2 straipsnis

ES misijos vado skyrimas

1.   Brigados generolas François LECOINTRE skiriamas ES misijos vadu.

2.   ES misijos vadas vykdo ES operacijos vado ir ES pajėgų vado funkcijas.

3 straipsnis

ES štabo įkūrimas

1.   EUTM Mali misijos štabas įkuriamas Malyje. Jis vykdo tiek operacijos štabo, tiek pajėgų štabo funkcijas.

2.   Misijos štabas apima logistikos padalinį Briuselyje.

4 straipsnis

EUTM Mali planavimas ir pradžia

Taryba priima sprendimą pradėti EUTM Mali po to, kai patvirtinamas misijos planas ir veiksmų pradžios taisyklės.

5 straipsnis

Politinė priežiūra ir strateginis vadovavimas

1.   Tarybos ir vyriausiojo įgaliotinio atsakomybe, PSK vykdo EUTM Mali politinę priežiūrą ir strategiškai jai vadovauja. Taryba įgalioja PSK priimti atitinkamus sprendimus pagal ES sutarties 38 straipsnį. Šis įgaliojimas apima teises iš dalies keisti planavimo dokumentus, įskaitant misijos planą ir vadovavimo grandinę. Jis taip pat apima teisę priimti sprendimus dėl vėlesnių ES misijos vadų skyrimo. Tarybai paliekama sprendimų dėl EUTM Mali tikslų ir jos užbaigimo priėmimo teisė.

2.   PSK reguliariai atsiskaito Tarybai.

3.   PSK reguliariai gauna ataskaitas iš ES karinio komiteto (toliau – ESKK) pirmininko dėl EUTM Mali vykdymo. Prireikus PSK gali kviesti ES misijos vadą į savo posėdžius.

6 straipsnis

Karinis vadovavimas

1.   ESKK stebi, kad EUTM Mali, už kurios vykdymą atsako ES misijos vadas, būtų tinkamai vykdoma.

2.   ESKK reguliariai gauna ES misijos vado ataskaitas. Prireikus jis gali kviesti ES misijos vadą į savo posėdžius.

3.   Ryšys su ES misijos vadu pirmiausiai palaikomas per ESKK pirmininką.

7 straipsnis

Sąjungos reagavimo veiksmų suderinamumas ir koordinavimas

1.   Vyriausiasis įgaliotinis užtikrina šio sprendimo įgyvendinimą ir jo derinimą su visais Sąjungos išorės veiksmais, be kita ko, su Sąjungos vystymo programomis.

2.   Nedarant poveikio vadovavimo grandinei, ES misijos vadui politines gaires vietos lygiu teikia Sąjungos delegacijos Bamake vadovas, glaudžiai derindamas veiklą su ES Sahelio reikalų koordinatoriumi.

3.   EUTM Mali derina veiklą su Sąjungos BSGP misija Nigeryje (EUCAP SAHEL Niger) siekiant apsvarstyti galimą sinergiją.

4.   EUTM Mali derina savo veiklą su valstybių narių Malyje dvišaliu lygiu vykdoma veikla, taip pat su kitais regione veikiančiais tarptautiniais subjektais, visų pirma JT, Afrikos Sąjunga (toliau – AS), VAVEB ir dvišaliais subjektais, įskaitant Jungtines Valstijas ir Kanadą, bei su pagrindiniais regiono subjektais.

8 straipsnis

Trečiųjų valstybių dalyvavimas

1.   Nedarant poveikio Sąjungos sprendimų priėmimo autonomijai ir jos bendrai institucinei sąrangai, bei vadovaujantis atitinkamomis Europos Vadovų Tarybos gairėmis, trečiosios valstybės gali būti kviečiamos dalyvauti EUTM Mali.

2.   Taryba įgalioja PSK kviesti trečiąsias valstybes prisidėti prie EUTM Mali ir pagal ES misijos vado bei ESKK rekomendacijas priimti atitinkamus sprendimus dėl pritarimo siūlomam indėliui.

3.   Išsamios trečiųjų valstybių dalyvavimo sąlygos nustatomos susitarimuose, kurie sudaromi vadovaujantis ES sutarties 37 straipsniu ir SESV 218 straipsnyje nustatyta tvarka. Jei Sąjunga ir trečioji valstybė yra sudariusios susitarimą, nustatantį pastarosios dalyvavimo Sąjungos krizių valdymo misijose sąlygas, tokio susitarimo nuostatos taikomos vykdant EUTM Mali.

4.   Trečiosios valstybės, skiriančios svarų karinį indėlį į EUTM Mali, kasdienio EUTM Mali valdymo klausimais turi tas pačias teises ir pareigas, kaip ir EUTM Mali dalyvaujančios valstybės narės.

5.   Taryba įgalioja PSK priimti atitinkamus sprendimus dėl Prisidedančių šalių komiteto įsteigimo, jei trečiosios valstybės suteikia svarų karinį indėlį.

9 straipsnis

ES vadovaujamo personalo statusas

ES vadovaujamų padalinių ir personalo statusas, įskaitant privilegijas, imunitetus ir kitas garantijas, reikalingas jų misijai įvykdyti ir sklandžiai veikti, nustatomas susitarime, kuris sudaromas pagal ES sutarties 37 straipsnį ir SESV 218 straipsnyje nustatyta tvarka.

10 straipsnis

Finansinės nuostatos

1.   Bendrosios EUTM Mali išlaidos valdomos pagal Sprendimą 2011/871/BUSP.

2.   EUTM Mali bendrųjų išlaidų orientacinė finansavimo suma yra 12 300 000 EUR. Sprendimo 2011/871/BUSP 25 straipsnio 1 dalyje nurodytos orientacinės sumos procentinė dalis yra 50 %, o Sprendimo 2011/871/BUSP 32 straipsnio 3 dalyje nurodytų įsipareigojimų procentinė dalis yra 70 %

11 straipsnis

Informacijos teikimas

1.   Vadovaujantis 2011 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimu 2011/292/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (2), vyriausiasis įgaliotinis įgaliojamas atitinkamais atvejais ir pagal EUTM Mali reikmes teikti su šiuo sprendimu susijusioms trečiosioms valstybėms EUTM Mali tikslais parengtą ES įslaptintą informaciją:

a)

pažymėtą ne aukštesnio kaip taikytinuose Sąjungos ir atitinkamos trečiosios valstybės sudarytuose susitarimuose dėl informacijos saugumo nustatyto lygio slaptumo žyma; arba

b)

kitais atvejais – pažymėtą ne aukštesnio kaip „CONFIDENTIEL UE/ES CONFIDENTIAL“ lygio slaptumo žyma.

2.   Vadovaujantis Sprendimu 2011/292/ES, vyriausiasis įgaliotinis taip pat įgaliojamas pagal EUTM Mali operatyvinius poreikius teikti JT ir VAVEB EUTM Mali tikslais parengtą ES įslaptintą informaciją, pažymėtą ne aukštesnio kaip „RESTREINT UE/ES RESTRICTED“ lygio slaptumo žyma. Šiuo tikslu parengiami vyriausiojo įgaliotinio ir JT bei VAVEB kompetentingų institucijų susitarimai.

3.   Atsiradus konkretiems ir neatidėliotiniems operatyviniams poreikiams, vyriausiasis įgaliotinis taip pat įgaliojamas teikti priimančiai valstybei EUTM Mali tikslais parengtą ES įslaptintą informaciją, pažymėtą ne aukštesnio kaip „RESTREINT UE/ES RESTRICTED“ laipsnio slaptumo žyma, vadovaujantis Sprendimu 2011/292/ES. Šiuo tikslu parengiami vyriausiojo įgaliotinio ir priimančiosios valstybės kompetentingų valdžios institucijų susitarimai.

4.   Vyriausiasis įgaliotinis įgaliojamas teikti su šiuo sprendimu susijusioms trečiosioms valstybėms visus neįslaptintus ES dokumentus, susijusius su EUTM Mali klausimų svarstymais Taryboje, kuriems pagal Tarybos darbo tvarkos taisyklių (3) 6 straipsnio 1 dalį taikomas profesinės paslapties reikalavimas.

5.   Vyriausiasis įgaliotinis 1–4 dalyse nurodytus įgaliojimus ir kompetenciją sudaryti 2 ir 3 dalyse nurodytus susitarimus gali perduoti Europos išorės veiksmų tarnybos darbuotojams ir (arba) ES misijos vadui.

12 straipsnis

Įsigaliojimas ir užbaigimas

1.   Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

2.   EUTM Mali įgaliojimai baigiasi praėjus 15 mėnesių nuo Tarybos sprendimo pradėti EUTM Mali priėmimo.

3.   Šis sprendimas panaikinamas nuo misijos štabo uždarymo datos, laikantis patvirtintų EUTM Mali užbaigimo planų ir nedarant poveikio Sprendime 2011/871/BUSP nustatytoms EUTM Mali audito ir ataskaitų teikimo procedūroms.

Priimta Briuselyje 2013 m. sausio 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 343, 2011 12 23, p. 35.

(2)  OL L 141, 2011 5 27, p. 17.

(3)  2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2009/937/ES, patvirtinantis Tarybos darbo tvarkos taisykles (OL L 325, 2009 12 11, p. 35).


18.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/22


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2012 m. gruodžio 19 d.

dėl taisyklių, susijusių su užsienio valiuta išreikšto įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų

(ECB/2012/34)

(2013/35/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį kartu su 3 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka ir 18 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

vadovaujantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 18 straipsnio 1 dalimi, Europos Centrinis Bankas (ECB) ir valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai (toliau – NCB) gali atlikti kredito operacijas su kredito įstaigomis ir kitais rinkos dalyviais skolinant lėšas užtikrinus pakankamu įkeitimu. Standartinės sąlygos, kuriomis ECB ir NCB yra pasirengę atlikti kredito operacijas, įskaitant Eurosistemos kredito operacijoms reikalingo įkaito tinkamumo kriterijus, nustatytos 2011 m. rugsėjo 20 d. Gairių ECB/2011/14 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (1) I priede;

(2)

vadovaujantis Gairių ECB/2011/14 I priedo 1.6 skirsniu, Valdančioji taryba gali bet kuriuo metu pakeisti Eurosistemos pinigų politikos operacijų įgyvendinimui taikomas priemones, sąlygas, kriterijus ir procedūras;

(3)

siekiant palengvinti likvidumo teikimą Eurosistemos pinigų politikos operacijų kitoms sandorių šalims, 2012 m. rugsėjo 6 d. Valdančioji taryba nusprendė laikinai išplėsti kriterijus, nustatančius turto, kuris gali būti naudojamas kaip įkaitas Eurosistemos pinigų politikos operacijoms, tinkamumą, ir antrinę rinką turinčias skolos priemones, išreikštas svarais sterlingų, jenomis ar JAV doleriais, priimti kaip tinkamą turtą pinigų politikos operacijoms. 2012 m. spalio 10 d. Valdančiosios tarybos sprendimas buvo įgyvendintas Gairėmis ECB/2012/23 (2), kurios iš dalies pakeitė 2012 m. rugpjūčio 2 d. Gaires ECB/2012/18 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (3);

(4)

2012 m. lapkričio 26 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2012/25, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/14 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (4). Viena iš dalinių pakeitimų priežasčių buvo būtinybė išvardyti Eurosistemos pinigų politikos sistemoje priimtinų antrinę rinką turinčių skolos priemonių atkarpų struktūras;

(5)

kai kurios užsienio valiuta išreikštos antrinę rinką turinčios skolos priemonės, kurios yra tinkamos pagal Gairių ECB/2012/18 5a straipsnį, turi paprastas kintamąsias atkarpas (angl. flat floating coupons), susietas su indeksu, atitinkančiu jų valiutos pinigų rinkos palūkanų normą. Nuo 2013 m. sausio 3 d., t. y. dienos, kai bus pradėti taikyti vėliausi Gairių ECB/2011/14 pakeitimai, šios priemonės taptų netinkamos. Tačiau Valdančioji taryba mano, kad užsienio valiuta išreikštos antrinę rinką turinčios skolos priemonės turėtų išlikti laikinai tinkamu įkaitu Eurosistemos pinigų politikos operacijoms, nepriklausomai nuo to, kad jų atkarpos yra susietos su ne euro palūkanų norma arba su ne euro zonos infliacijos indeksais. Todėl Valdančioji taryba nusprendė suspenduoti atitinkamą šių Gairių ECB/2011/14 nuostatą, kuri užkirstų kelią laikinam tokio turto tinkamumui;

(6)

šiame sprendime nustatytos papildomos priemonės turėtų būti taikomos laikinai, kol Valdančioji taryba nuspręs, kad jos nebėra būtinos tinkamam pinigų politikos perdavimo mechanizmui užtikrinti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Gairių ECB/2011/14 I priedo kai kurių nuostatų suspendavimas

1.   Vadovaujantis 2 straipsniu užsienio valiuta išreikštoms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms suspenduojami Eurosistemos minimalūs tinkamumo reikalavimai atkarpoms, nurodyti Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.2.1.1 skirsnio 1 dalies b punkte.

2.   Esant bet kokiam šio sprendimo ir nacionaliniu lygiu NCB įgyvendintų Gairių ECB/2011/14 neatitikimui vadovaujamasi sprendimu.

3.   Esant bet kokiam šio sprendimo ir nacionaliniu lygiu NCB įgyvendintų Gairių ECB/2012/18 neatitikimui vadovaujamasi sprendimu.

4.   Jei šiame sprendime nenustatyta kitaip, NCB ir toliau taiko visas gairių ECB/2011/14 ir ECB/2012/18 nuostatas.

2 straipsnis

Tolesnis tam tikro turto, išreikšto svarais sterlingų, jenomis ar JAV doleriais, tinkamumas būti įkaitu

1.   Pagal Gairių ECB/2012/18 5a straipsnį tinkamos antrinę rinką turinčios skolos priemonės su atkarpomis, susietomis tik su viena jų valiutos pinigų rinkos palūkanų norma arba su atitinkamos šalies infliacijos indeksu, neturinčiomis diskretaus intervalo (angl. discrete range), intervalo kintamųjų atkarpų (angl. range accrual), sąlyginių kintamųjų atkarpų (angl. ratchet) arba panašių sudėtingų struktūrų, yra tinkamos Eurosistemos pinigų politikos operacijoms.

2.   Valdančiajai tarybai patvirtinus, greta nurodytųjų 1 dalyje ECB gali savo interneto svetainėje www.ecb.europa.eu paskelbti sąrašą kitų priimtinų kontrolinių užsienio valiutos palūkanų normų.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja 2013 m. sausio 3 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2012 m. gruodžio 19 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 331, 2011 12 14, p. 1.

(2)  OL L 284, 2012 10 17, p. 14.

(3)  OL L 218, 2012 8 15, p. 20.

(4)  OL L 348, 2012 12 18, p. 30.