ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.349.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 349

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. gruodžio 19d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl tolesnio galiojančiame ES ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime nustatytų įsipareigojimų dėl prekybos paslaugomis taikymo laikino taikymo

1

 

*

Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl eksporto muitų žaliavoms nustatymo arba padidinimo laikino taikymo

1

 

*

Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo pasikeičiant laiškais, susijusio su iš Rusijos Federacijos į Europos Sąjungą eksportuojamai medienai taikomų tarifinių kvotų administravimu, ir Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės protokolo dėl techninių sąlygų pagal tą susitarimą laikino taikymo

2

 

*

Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimo dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos prekybos variklinių transporto priemonių dalimis ir detalėmis laikino taikymo

2

 

 

2012/793/ES

 

*

2012 m. gruodžio 11 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo pasikeičiant laiškais, susijusio su iš Rusijos Federacijos į Europos Sąjungą eksportuojamai medienai taikomų tarifinių kvotų administravimu, ir Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės protokolo dėl techninių sąlygų pagal tą susitarimą sudarymo

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. gruodžio 3 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1220/2012 dėl priemonių, susijusių su prekyba, kuriomis siekiama 2013–2015 m. užtikrinti tam tikrų žuvininkystės produktų tiekimą Sąjungos perdirbėjams, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 104/2000 ir (ES) Nr. 1344/2011

4

 

*

2012 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1221/2012, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 684/2009 nuostatos dėl duomenų, pateiktinų taikant akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinę procedūrą

9

 

*

2012 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1222/2012, kuriuo dėl grūdų, ryžių, cukraus ir alyvuogių aliejaus importo licencijų paraiškų pateikimo ir šių licencijų išdavimo datų 2013 metais nukrypstama nuo reglamentų (EB) Nr. 2305/2003, (EB) Nr. 969/2006, (EB) Nr. 1067/2008, (EB) Nr. 1964/2006, įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012, reglamentų (EB) Nr. 828/2009 ir (EB) Nr. 1918/2006; kuriuo dėl eksporto licencijų išdavimo datų 2013 metais nekvotinio cukraus bei izogliukozės ir kiaulienos, galvijienos, kiaušinių bei paukštienos sektoriuose nukrypstama nuo reglamentų (EB) Nr. 951/2006, (EB) Nr. 1518/2003, (EB) Nr. 382/2008, (ES) Nr. 1178/2010 ir (ES) Nr. 90/2011; ir kuriuo dėl pasiūlymų pirkti paprastuosius kviečius fiksuota kaina taikant valstybės intervenciją išnagrinėjimo termino nukrypstama nuo Reglamento (ES) Nr. 1272/2009

35

 

*

2012 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1223/2012, nustatantis išsamias Šveicarijos kilmės didesnio kaip 160 kg svorio gyvų galvijų importo tarifų kvotos, numatytos Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl prekybos žemės ūkio produktais, taikymo taisykles

39

 

*

2012 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1224/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką ( 1 )

45

 

 

2012 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1225/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

47

 

 

2012 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1226/2012 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2012 m. gruodžio mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

49

 

 

2012 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1227/2012 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2012 m. gruodžio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 leidžiamą naudoti tam tikrų kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriaus produktų tarifinę kvotą

51

 

 

2012 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1228/2012 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2012 m. gruodžio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007 leidžiamą naudoti paukštienos tarifinę kvotą

53

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2012/794/ES

 

*

2012 m. gruodžio 17 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo Bulgarijai ir Rumunijai leidžiama taikyti priemones, kuriomis nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 5 straipsnio

55

 

 

2012/795/ES

 

*

2012 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas valstybių narių teikiamose Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų įgyvendinimo ataskaitose pateikiamos informacijos pobūdis, forma ir dažnumas (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 9181)  ( 2 )

57

 

 

2012/796/ES

 

*

2012 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl trečio Sąjungos 2006 ir 2007 m. finansinio įnašo pagal Tarybos direktyvą 2000/29/EB Portugalijos kovos su pušiniu stiebiniu nematodu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. išlaidoms padengti (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 9356)

66

 

 

2012/797/ES

 

*

2012 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/336/EB, kuriuo taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003 įsteigiama Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga, kuriai pavedama administruoti Bendrijos veiksmus švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros srityse

68

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

2012/798/ES

 

*

2012 m. gruodžio 12 d. Komisijos rekomendacija dėl pranešimo tvarkos, numatytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, 22 straipsnio 3 dalyje ( 2 )

72

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai

 

(2)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

19.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 349/1


Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl tolesnio galiojančiame ES ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime nustatytų įsipareigojimų dėl prekybos paslaugomis taikymo laikino taikymo

2011 m. gruodžio 16 d. Ženevoje pasirašytas Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl tolesnio galiojančiame ES ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime nustatytų įsipareigojimų dėl prekybos paslaugomis taikymo (1) laikinai taikomas nuo 2012 m. rugpjūčio 22 d., tą dieną Rusijos Federacijai įstojus į PPO.


(1)  OL L 57, 2012 2 29, p. 44


19.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 349/1


Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl eksporto muitų žaliavoms nustatymo arba padidinimo laikino taikymo

2011 m. gruodžio 16 d. Ženevoje pasirašytas Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl eksporto muitų žaliavoms nustatymo arba padidinimo (1) laikinai taikomas nuo 2012 m. rugpjūčio 22 d., tą dieną Rusijos Federacijai įstojus į PPO.


(1)  OL L 57, 2012 2 29, p. 53.


19.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 349/2


Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo pasikeičiant laiškais, susijusio su iš Rusijos Federacijos į Europos Sąjungą eksportuojamai medienai taikomų tarifinių kvotų administravimu, ir Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės protokolo dėl techninių sąlygų pagal tą susitarimą laikino taikymo

2011 m. gruodžio 16 d. Ženevoje pasirašyti Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimas pasikeičiant laiškais, susijęs su iš Rusijos Federacijos į Europos Sąjungą eksportuojamai medienai taikomų tarifinių kvotų administravimu, ir Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės protokolas dėl techninių sąlygų pagal tą susitarimą (1) laikinai taikomi nuo 2012 m. rugpjūčio 22 d., tą dieną Rusijos Federacijai įstojus į PPO.


(1)  OL L 57, 2012 2 29, p. 3.


19.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 349/2


Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimo dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos prekybos variklinių transporto priemonių dalimis ir detalėmis laikino taikymo

2011 m. gruodžio 16 d. Ženevoje pasirašytas Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos prekybos variklinių transporto priemonių dalimis ir detalėmis (1) laikinai taikomas nuo 2012 m. rugpjūčio 22 d., tą dieną Rusijos Federacijai įstojus į PPO.


(1)  OL L 57, 2012 2 29, p. 15.


19.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 349/3


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. gruodžio 11 d.

dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo pasikeičiant laiškais, susijusio su iš Rusijos Federacijos į Europos Sąjungą eksportuojamai medienai taikomų tarifinių kvotų administravimu, ir Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės protokolo dėl techninių sąlygų pagal tą susitarimą sudarymo

(2012/793/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

remiantis Tarybos sprendimu 2012/105/ES (1), Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimas pasikeičiant laiškais, susijęs su iš Rusijos Federacijos į Europos Sąjungą eksportuojamai medienai taikomų tarifinių kvotų administravimu (Susitarimas), ir Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės protokolas dėl techninių sąlygų pagal tą susitarimą (toliau – protokolas) buvo pasirašyti 2011 m. gruodžio 16 d., su sąlyga, kad jie bus sudaryti;

(2)

Susitarimas ir protokolas turėtų būti patvirtinti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimas pasikeičiant laiškais, susijęs su iš Rusijos Federacijos į Europos Sąjungą eksportuojamai medienai taikomų tarifinių kvotų administravimu, ir Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės protokolas dėl techninių sąlygų pagal tą susitarimą patvirtinami Sąjungos vardu (2).

2 straipsnis

Tarybos Pirmininkas paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) įgaliojamas (-i) Sąjungos vardu pagal Susitarimą ir protokolo 26 straipsnio 2 dalį pateikti pranešimą ir taip išreikšti Sąjungos sutikimą laikytis Susitarimo ir protokolo (3).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL L 57, 2012 2 29, p. 1.

(2)  Susitarimas ir protokolas paskelbti OL L 57, 2012 2 29 kartu su sprendimu dėl pasirašymo.

(3)  Tarybos Generalinis sekretoriatas paskelbs Susitarimo ir protokolo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


REGLAMENTAI

19.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 349/4


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1220/2012

2012 m. gruodžio 3 d.

dėl priemonių, susijusių su prekyba, kuriomis siekiama 2013–2015 m. užtikrinti tam tikrų žuvininkystės produktų tiekimą Sąjungos perdirbėjams, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 104/2000 ir (ES) Nr. 1344/2011

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 31 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

kai kurių žuvininkystės produktų tiekimas Sąjungai šiuo metu priklauso nuo importo iš trečiųjų šalių. Per paskutinius 15 metų, norėdama patenkinti žuvininkystės produktų suvartojimo poreikius, Sąjunga tapo labiau priklausoma nuo importo. Sąjungos apsirūpinimo žuvininkystės produktais lygis sumažėjo nuo 57 % iki 38 %. Siekiant nepakenkti Sąjungos žuvininkystės produktų gamybai ir užtikrinti tinkamą tiekimą Sąjungos perdirbimo pramonei, turėtų būti iš dalies arba visiškai sustabdytas muitų tarifų taikymas kai kuriems produktams, laikantis atitinkamo dydžio tarifinių kvotų. Kad Sąjungos gamintojams būtų užtikrintos vienodos veiklos sąlygos, reikėtų atsižvelgti ir į atskirų žuvininkystės produktų padėtį Sąjungos rinkoje;

(2)

Taryba Reglamentu (EB) Nr. 1062/2009 (1) nustatė Bendrijos autonomines tarifines kvotas tam tikriems žuvininkystės produktams ir numatė tų kvotų valdymą 2010–2012 m. Atsižvelgiant į tai, kad to reglamento taikymo laikotarpis nustoja galioti 2012 m. gruodžio 31 d., svarbu, kad jame išdėstytos atitinkamos taisyklės būtų taikomos ir 2013–2015 m. laikotarpiu;

(3)

1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (2) yra peržiūrimas vykdant bendros žuvininkystės politikos reformą. Tame reglamente nustatytas muito tarifų taikymo tam tikriems žuvininkystės produktams sustabdymas. Siekiant sistemą padaryti nuoseklesne ir racionalizuoti žuvininkystės produktams taikomų Sąjungos autonominių lengvatų procedūras, turėtų būti nustatytos autonominės tarifinės kvotos, kurios pakeistų minėtą muitų tarifų taikymo sustabdymo priemonę, o Reglamentas (EB) Nr. 104/2000 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas. Siekiant užtikrinti importo nuspėjamumą ir tęstinumą, taip pat pakankamą žuvininkystės žaliavinių medžiagų tiekimą Sąjungai, naujos autonominės tarifinės kvotos turėtų būti pakankamo dydžio;

(4)

2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1344/2011, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio, žuvininkystės ir pramonės produktams (3), muitų tarifų taikymas sustabdomas kai kuriems žuvininkystės produktams. Siekiant sistemą padaryti nuoseklesne ir racionalizuoti žuvininkystės produktams taikomų Sąjungos autonominių lengvatų procedūras, turėtų būti nustatytos autonominės tarifinės kvotos, kurios pakeistų minėtą muitų tarifų taikymo sustabdymo priemonę. Todėl Reglamentas (ES) Nr. 1344/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas. Siekiant užtikrinti importo nuspėjamumą ir tęstinumą, taip pat pakankamą žuvininkystės žaliavinių medžiagų tiekimas Sąjungai, naujos autonominės tarifinės kvotos turėtų būti pakankamo dydžio;

(5)

svarbu žuvų perdirbimo pramonei užtikrinti aprūpinimą žuvininkystės žaliavomis, kad būtų sudarytos sąlygos nuolatiniam augimui ir investicijoms bei, tai ypač svarbu, kad tai pramonei būtų sudarytos sąlygos minėtas muitų tarifų sustabdymo priemones pakeisti kvotomis nesutrikdant tiekimo. Todėl dėl tam tikrų žuvininkystės produktų, kuriems iki šiol buvo taikytas sustabdymas, tikslinga numatyti sistemą, pagal kurią, laikantis tam tikrų sąlygų, būtų automatiškai padidinamos taikytinos tarifinės kvotos;

(6)

reikėtų užtikrinti, kad visi Sąjungos importuotojai vienodomis sąlygomis ir nuolat galėtų naudotis šiame reglamente numatytomis tarifinėmis kvotomis, o kvotoms nustatytos normos turėtų būti taikomos nepertraukiamai visam atitinkamų produktų importui į visas valstybes nares, kol tarifinės kvotos bus išnaudotos;

(7)

siekiant užtikrinti veiksmingą bendrą tarifinių kvotų valdymą, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama naudotis reikiamais kvotos kiekiais, atitinkančiais jų faktinį importą. Taikant šį valdymo būdą būtinas glaudus valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimas, todėl reikėtų, kad Komisija galėtų stebėti kvotų naudojimo tempą ir apie jį informuotų valstybes nares;

(8)

1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiame Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (4), numatoma tarifinių kvotų valdymo sistema, pagrįsta išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijų priėmimo datų chronologine tvarka. Šiuo reglamentu leidžiamas naudoti tarifines kvotas Komisija ir valstybės narės turėtų valdyti pagal tą sistemą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede išvardytų produktų importo muitų taikymas sustabdomas, laikantis jame nurodytų tarifinių kvotų, muito normų konkretiems laikotarpiams ir kiekių.

2 straipsnis

1 straipsnyje nurodytos tarifinės kvotos valdomos pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b straipsnius ir 308c straipsnio 1 dalį.

3 straipsnis

1.   Komisija nepagrįstai nedelsdama nustato, ar atitinkamų kalendorinių metų rugsėjo 30 d. duomenimis išnaudota žuvininkystės produkto, kuriam šis straipsnis taikomas pagal priedą, 80 % metinės tarifinės kvotos. Jei toks kvotos dydis išnaudotas, priede nustatyta metinė tarifinė kvota automatiškai padidėja 20 %. Padidinta metinė tarifinė kvota laikoma tam žuvininkystės produktui taikytina tarifine kvota atitinkamais kalendoriniais metais.

2.   Bent vienos valstybės narės prašymu ir nedarant poveikio 1 daliai, Komisija nustato, ar iki atitinkamų kalendorinių metų rugsėjo 30 d. išnaudota žuvininkystės produkto, kuriam šis straipsnis taikomas pagal priedą, 80 % metinės tarifinės kvotos. Jei toks kvotos dydis išnaudotas, taikoma 1 dalis.

3.   Komisija nepagrįstai nedelsdama informuoja valstybes nares, kad patenkintos 1 arba 2 dalyse nustatytos sąlygos ir Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje paskelbia informaciją apie naujai taikytinas tarifines kvotas.

4.   Jeigu tarifinė kvota padidinta pagal 1 dalį, atitinkamais kalendoriniais metais ji daugiau nedidinama.

4 straipsnis

Komisija ir valstybių narių muitinės institucijos glaudžiai bendradarbiauja siekdamos užtikrinti tinkamą šio reglamento taikymo valdymą ir kontrolę.

5 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 104/2000 28 straipsnis ir VI priedas išbraukiami.

2.   Reglamento (ES) Nr. 1344/2011 priedo įrašai, susiję su žuvininkystės produktais, kurių TARIC kodai yra 0302899030, 0302900095, 0303909091, 0305200011, 0305200030, 1604110020, 1604320010, 1605100011 ir 1605100019, išbraukiami.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. SYLIKIOTIS


(1)  OL L 291, 2009 11 7, p. 8.

(2)  OL L 17, 2000 1 21, p. 22.

(3)  OL L 349, 2011 12 31, p. 1.

(4)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.


PRIEDAS

Eilės Nr.

KN kodas

TARIC kodas

Aprašymas

Metinis kvotos kiekis

(tonomis) (1)

Kvo-tos mui-tas

Kvotos galiojimo laikotarpis

09.2759

ex 0302 51 10

20

Menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ir Boreogadus saida rūšies žuvys, išskyrus jų kepenis, ikrus ir pienius, šviežios, atšaldytos arba užšaldytos, skirtos perdirbti (2)  (3)

70 000 (9)

0 %

2013 1 1–2015 12 31

ex 0302 51 90

10

ex 0302 59 10

10

ex 0303 63 10

10

ex 0303 63 30

10

ex 0303 63 90

10

ex 0303 69 10

10

09.2765

ex 0305 62 00

20

Menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ir Boreogadus saida rūšies žuvys, sūdytos arba užpiltos sūrymu, išskyrus vytintas arba rūkytas, skirtos perdirbti (2)  (3)

2 600

0 %

2013 1 1–2015 12 31

 

25

 

29

ex 0305 69 10

10

09.2776

ex 0304 71 10

10

Menkės (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), užšaldyta filė ir užšaldyta mėsa, skirtos perdirbti (2)  (3)

30 000

0 %

2013 1 1–2015 12 31

ex 0304 71 90

10

ex 0304 95 21

10

ex 0304 95 25

10

09.2761

ex 0304 79 50

10

Ilgauodegės jūrų lydekos (Macruronus spp.), užšaldyta filė ir kita užšaldyta mėsa, skirtos perdirbti (2)  (3)

25 000 (9)

0 %

2013 1 1–2015 12 31

ex 0304 79 90

11

 

17

ex 0304 95 90

11

 

17

09.2798

ex 0306 16 99

20

Pandalus borealis rūšies krevetės, su geldelėmis, šviežios, atšaldytos arba užšaldytos, skirtos perdirbti (2)  (3)  (5)

9 000

0 %

2013 1 1–2015 12 31

ex 0306 26 90

12

 

92

09.2794

ex 1605 21 90

45

Pandalus borealis rūšies krevetės, išvirtos ir nuluptos, skirtos perdirbti (2)  (3)  (5)

30 000

0 %

2013 1 1–2015 12 31

ex 1605 29 00

50

09.2800

ex 1605 21 90

55

Pandalus jordani rūšies krevetės, išvirtos ir nuluptos, skirtos perdirbti (2)  (3)  (5)

2 000

0 %

2013 1 1–2015 12 31

ex 1605 29 00

60

09.2802

ex 0306 17 92

10

Penaeus Vannamei rūšies krevetės, su geldelėmis arba be geldelių, šviežios, atšaldytos arba užšaldytos, skirtos perdirbti (2)  (3)

20 000

0 %

2013 1 1–2015 12 31

ex 0306 27 99

10

09.2760

ex 0303 66 11

10

Jūrinės lydekos (Merluccius spp., išskyrus Merluccius merluccius, Urophycis spp.) ir juodosios kongrijos (Genypterus blacodes), užšaldytos, skirtos perdirbti (2)  (3)

12 500

0 %

2013 1 1–2015 12 31

ex 0303 66 12

10

ex 0303 66 13

10

ex 0303 66 19

11

 

91

ex 0303 89 70

10

09.2774

ex 0304 74 19

10

Šiaurės Ramiojo vandenyno jūrų lydeka (Merluccius productus), užšaldyta filė ir kita mėsa, skirtos perdirbti (2)  (3)

12 000

0 %

2013 1 1–2015 12 31

ex 0304 95 50

10

09.2770

ex 0305 63 00

10

Argentininiai ančiuviai (Engraulis anchoita), sūdyti arba užpilti sūrymu, išskyrus vytintus ar rūkytus, skirti perdirbti (2)  (3)

2 500

0 %

2013 1 1–2015 12 31

09.2788

ex 0302 41 00

10

Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii), kurių vienos dalies svoris didesnis nei 100 g arba kurių vienos filė puselės (juostelės) svoris didesnis nei 80 g, išskyrus jų kepenis, ikrus ir pienius, skirtos perdirbti (2)  (3)

17 500

0 %

2013 10 1–2013 12 31

ex 0303 51 00

10

2014 10 1–2014 12 31

ex 0304 59 50

10

2015 10 1–2015 12 31

ex 0304 86 00

10

ex 0304 99 23

10

09.2792

ex 1604 12 99

1111

Silkės, pagardintos prieskoniais ir (arba) marinuotos acte, užpiltos sūrymu, laikomos statinėse, kurių svoris ne mažesnis kaip 70 kg grynojo sausojo svorio, skirtos perdirbti (2)  (3)

15 000 (8)

6 %

2013 1 1–2015 12 31

09.2790

ex 1604 14 16

21

23

31

33

41

43

91

93

Tunų ir dryžųjų tunų nugarinė, skirta perdirbti (2)  (3)

22 000

0 %

2013 1 1–2015 12 31

09.2762

ex 0306 11 90

10

Langustai ir kiti jūriniai vėžiai (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), gyvi, atšaldyti, užšaldyti, skirti perdirbti (2)  (3)  (4)

200

6 %

2013 1 1–2015 12 31

ex 0306 21 90

10

09.2785

ex 0307 49 59

10

Kalmarų kūnas (7) (Ommastrephes spp. (išskyrus Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) ir Illex spp., užšaldyti, su odelėmis ir pelekais, skirti perdirbti (2)  (3)

45 000

0 %

2013 1 1–2015 12 31

ex 0307 99 11

10

09.2786

ex 0307 49 59

20

Kalmarai (Ommastrephes spp. (išskyrus Ommastrephes sagittatus), Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) ir Illex spp., užšaldyti visi arba tik čiuptuvai ir pelekai, skirti perdirbti (2)  (3)

3 000

0 %

2013 1 1–2015 12 31

ex 0307 99 11

20

09.2777

ex 0303 67 00

10

Aliaskinės rudagalvės menkės (Theragra chalcogramma), užšaldytos, užšaldyta filė ir kita užšaldyta mėsa, skirtos perdirbti (2)  (3)

350 000 (9)

0 %

2013 1 1–2015 12 31

ex 0304 75 00

10

ex 0304 94 90

10

09.2772

ex 0304 93 10

10

Surimiai, užšaldyti, skirti perdirbti (2)  (3)

66 000 (9)

0 %

2013 1 1–2015 12 31

ex 0304 94 10

10

ex 0304 95 10

10

ex 0304 99 10

10

09.2746

ex 0302 89 90

30

Purpuriniai rifešeriai (Lutjanus purpureus), švieži, atšaldyti, skirti perdirbti (2)  (3)

1 650 (9)

0 %

2013 1 1–2015 12 31

09.2748

ex 0302 90 00

95

Žuvų ikrai ir pieniai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti, sūdyti arba užpilti sūrymu

11 000 (9)

0 %

2013 1 1–2015 12 31

ex 0303 90 90

91

ex 0305 20 00

30

09.2750

ex 1604 32 00

10

Plauti, išvalyti nuo lipnių organų ir sūdyti arba užpilti sūrymu ikrai, skirti perdirbti (2)

6 600 (9)

0 %

2013 1 1–2015 12 31

09.2764

ex 1604 11 00

20

Rytinės lašišos (Oncorhynchus spp.), skirtos perdirbimo pramonei pastoms ar paštetams gaminti (2)

1 300 (9)

0 %

2013 1 1–2015 12 31

09.2784

ex 1605 10 00

11

19

„King“ (Paralithodes camchaticus), „Hanasaki“ (Paralithodes brevipes), „Kegani“ (Erimacrus isenbecki), „Queen“ ir „Snow“ (Chionoecetes spp.), „Red“ (Geryon quinquedens), „Rough stone“ (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, „Mud“ (Scylla serrata), „Blue“ (Portunus spp.) rūšių krabai, virti vandenyje, be kiautų, užšaldyti arba neužšaldyti, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne mažesnė kaip 2 kg

2 750 (9)

0 %

2013 1 1–2015 12 31

09.2778

ex 0304 83 90

21

Plekšniažuvės (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), užšaldytos filė ir kita mėsa, skirtos perdirbti (2)  (3)

5 000

0 %

2013 1 1–2015 12 31

ex 0304 99 99

65


(1)  Išreikšta grynuoju svoriu, jei nenurodyta kitaip.

(2)  Kvotai taikomos sąlygos, nustatytos Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 291–300 straipsniuose.

(3)  Kvota netaikoma produktams, kuriems numatyta tik viena ar kelios iš šių operacijų:

valymas, išdarinėjimas, uodegos ar galvos nupjovimas,

pjaustymas (išskyrus pjaustymą kubeliais, filė gamybą, filė puselių (juostelių) gamybą arba užšaldytų blokų pjaustymą arba užšaldytų sluoksniuotų filė blokų skaldymą),

atskirais gabaliukais greitai užšaldytų filė perpakavimas,

atrinkimas, rūšiavimas,

ženklinimas etiketėmis,

pakavimas,

atšaldymas,

užšaldymas,

stiprus užšaldymas,

atšildymas, atskyrimas.

Kvota netaikoma produktams, kuriems numatytas apdorojimas arba operacijos, atitinkantys kvotos taikymo sąlygas, jei toks apdorojimas arba operacijos vykdomi mažmeninės prekybos arba viešojo maitinimo lygiu. Kvota taikoma tik žmonėms vartoti skirtiems produktams.

(4)  Nepaisant (2) išnašos, produktams, kurių KN kodai 0306 11 90 (TARIC kodas 10) ir 0306 21 90 (TARIC kodas 10), kvota taikoma, jei jie apdorojami atliekant vieną iš šių operacijų arba abi operacijas: užšaldyto produkto padalijimas į dalis, užšaldyto produkto terminis apdorojimas siekiant pašalinti nereikalingas vidaus dalis.

(5)  Nepaisant (2) išnašos, produktams, kurių KN kodai 1605 21 90 (TARIC kodai 45 ir 55) ir 1605 29 00 (TARIC kodai 50 ir 60), kvota taikoma, jei jie apdorojami taikant šią operaciją: krevečių perdirbimas naudojant įpakavimo dujas, kaip apibrėžta 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų () I priede.

(6)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(7)  Galvakojų moliuskų arba kalmarų kūnas be galvos ir be čiuptuvų.

(8)  Išreikšta grynuoju sausuoju svoriu.

(9)  Taikomas 3 straipsnis.


19.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 349/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1221/2012

2012 m. gruodžio 12 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 684/2009 nuostatos dėl duomenų, pateiktinų taikant akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinę procedūrą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančią Direktyvą 92/12/EEB (1), ypač į jos 29 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

kai pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 684/2009 (2) I priedą į elektroninio administracinio dokumento projekto lauką turi būti įrašytas tik PVM mokėtojo kodas, maksimalus lauko ilgis turėtų atitikti maksimalų valstybių narių suteikiamų PVM mokėtojų kodų lauko ilgį;

(2)

stacionarūs transporto įrenginiai ne visada turi unikalų identifikavimo numerį, todėl I priede nustatytas reikalavimas naudojamą transporto priemonę identifikuoti naudojant unikalų identifikavimo numerį turėtų būti taikomas tik jeigu tokia identifikavimo priemonė egzistuoja;

(3)

turėtų būti pakeista Reglamento (EB) Nr. 684/2009 I priedo 1, 2 ir 5 lentelių struktūra, atsižvelgiant į tai, kad kai kurioms jose pateiktų duomenų grupėms gali reikėti daugiau nei vieno įrašo;

(4)

I priedo 1 lentelės duomenų pogrupio „VYNO PRODUKTAS“ duomenų elementui „Trečioji kilmės šalis“ taikomi trečiųjų šalių kodai neturėtų apimti II priedo valstybių narių kodų sąraše nurodytų kodų, taip pat Graikijos kodo pagal ISO 3166 – GR. Atsižvelgiant į tai, I priedas turėtų būti iš dalies pakeistas;

(5)

į Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo transporto priemonės rūšies kodų sąrašą įtrauktas kodas, nurodantis kitas transporto priemonės rūšis, kurios nenurodytos sąraše. Jeigu naudojamas kodas, skirtas kitai transporto priemonės rūšiai nurodyti, būtina pridėti tekstinį konkrečios transporto priemonės rūšies aprašą. I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

siekiant identifikuoti akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo paskirties vietos pakeitimus ar suskaidymo operacijas, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 684/2009 5 ir 6 straipsniuose, į elektroninį administracinį dokumentą turėtų būti įtrauktas kiekvienos šios operacijos sekos numeris. Todėl I priedo 4 lentelė turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(7)

Reglamento (EB) Nr. 684/2009 I priedo 5 lentelėje nustatytame pranešime „Suskaidymo operacija“ turėtų būti parodyta, kurioje valstybėje narėje vykdoma suskaidymo operacija. Todėl tos lentelės struktūra turėtų būti pakeista įtraukiant papildomą duomenų grupę, kurioje pateikiama ši informacija;

(8)

Reglamento (EB) Nr. 684/2009 I priedo 6 lentelėje pateiktame nepatenkinamų priežasčių kodų sąraše yra nurodytas 6 kodas „Vienas ar daugiau pagrindinių duomenų įrašų su neteisingomis reikšmėmis“, tačiau šis kodas nenurodo konkrečios neteisingų reikšmių priežasties, taigi nesuteikia jokios informacijos, kuri nebūtų suteikta kitu atveju. Todėl jis turėtų būti išbrauktas;

(9)

Direktyvos 2008/118/EB 19 straipsnio 3 dalyje valstybėms narėms leidžiama suteikti laikiną leidimą asmeniui veikti kaip registruotam gavėjui. Leidime gali būti nurodytas didžiausias leistinas kiekvienos kategorijos akcizais apmokestinamų produktų, kuriuos galima gauti, kiekis. Turėtų būti įmanoma nurodyti atvejus, kai siuntoje viršijamas didžiausias kiekis. Todėl Reglamento (EB) Nr. 684/2009 I priedo 6 lentelėje pateiktas nepatenkinamų priežasčių kodų sąrašas turėtų būti iš dalies pakeistas įrašant naują šios paskirties kodą;

(10)

elektroniniame administraciniame dokumente nurodant muitinės įstaigos nuorodos numerį turėtų būti naudojami ISO standarte 3166 nustatyti dviraidžiai šalių kodai. II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

į elektroninio administracinio dokumento projektą turėtų būti įmanoma įtraukti įrašą apie akcizais apmokestinamoms prekėms naudojamus stacionarius transporto įrenginius, kaip transporto priemonę. Todėl Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priede pateiktas transporto priemonės vieneto kodų sąrašas turėtų būti iš dalies pakeistas pridedant naują elementą;

(12)

pagal 2012 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2012/209/ES dėl Tarybos direktyvos 2008/118/EB kontrolės ir judėjimo nuostatų taikymo tam tikriems priedams, vadovaujantis Tarybos direktyvos 2003/96/EB (3) 20 straipsnio 2 dalimi, tam tikriems produktams, kurie skirti naudoti kaip motorinių transporto priemonių degalų priedai, turėtų būti taikomos Direktyvos 2008/118/EB kontrolės ir judėjimo nuostatos. Todėl Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priede pateiktas akcizais apmokestinamų produktų sąrašas turėtų būti iš dalies pakeistas įtraukiant šiems produktams skirtą naują akcizais apmokestinamų produktų kodą;

(13)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 684/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(14)

Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priede pateikto akcizais apmokestinamų produktų sąrašo pakeitimai turėtų būti taikomi nuo tos datos, kai pagal Įgyvendinimo sprendimą 2012/209/ES tam tikriems produktams, kurie skirti naudoti kaip motorinių transporto priemonių degalų priedai, pradedamos taikyti Direktyvos 2008/118/EB kontrolės ir judėjimo nuostatos. Be to, valstybėms narėms ir ekonominių operacijų vykdytojams būtina suteikti pakankamai laiko prisitaikyti prie naujų reikalavimų prieš pradedant taikyti šį reglamentą;

(15)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Akcizų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 684/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)

I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento I priede;

2)

II priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento II priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d..

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 9, 2009 1 14, p. 12.

(2)  OL L 192, 2009 7 24, p. 13.

(3)  OL L 110, 2012 4 24, p. 41.


I PRIEDAS

I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 lentelė pakeičiama taip:

1   lentelė

Elektroninio administracinio dokumento projektas ir elektroninis administracinis dokumentas

(nurodyta 3 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnio 1 dalyje)

A

B

C

D

E

F

G

 

POŽYMIS

R

 

 

 

 

a

Pranešimo tipas

R

 

Galimos reikšmės:

1

=

Standartinis pateikimas (naudotinas visais atvejais, išskyrus kai pateikimas susijęs su eksporto procedūrų įforminimu vietoje)

2

=

Pateikimas eksporto procedūrų įforminimo vietoje atveju (Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (1) 283 straipsnio taikymas)

Šio tipo pranešimo neturi būti nei e-AD, kuriam priskirtas ARC, nei šio reglamento 8 straipsnio 1 dalyje nurodytame popieriniame dokumente

n1

 

b

Atidėto pateikimo vėliavėlė

D

„R“, kai pateikiamas prekių gabenimo, kuris jau pradėtas turint 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą popierinį dokumentą, e-AD

Galimos reikšmės:

0

=

klaidinga

1

=

teisinga

Standartinė reikšmė – „klaidinga“.

Šio duomenų elemento neturi būti nei e-AD, kuriam priskirtas ARC, nei 8 straipsnio 1 dalyje nurodytame popieriniame dokumente

n1

1

AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ GABENIMO e-AD

R

 

 

 

 

a

Paskirties vietos tipo kodas

R

 

Nurodyti gabenimo paskirties vietą, naudojant vieną iš šių reikšmių:

1

=

Apmokestinamų prekių sandėlis (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis)

2

=

Registruotas gavėjas (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis)

3

=

Laikinasis registruotas gavėjas (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis ir 19 straipsnio 3 dalis)

4

=

Tiesioginis pristatymas (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 2 dalis)

5

=

Nuo akcizų mokėjimo atleistas gavėjas (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis)

6

=

Eksportas (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis)

8

=

Nežinoma paskirties vieta (nežinomas gavėjas, Direktyvos 2008/118/EB 22 straipsnis)

n1

 

b

Kelionės laikas

R

 

Nurodyti laiką, kurio paprastai reikia kelionei, atsižvelgiant į transporto priemonę ir atstumą, valandas žymint H raide arba dienas D raide, po kurių rašomas dviejų skaitmenų skaičius. (Pavyzdžiai: H12 arba D04). Po „H“ rašomas skaičius turi būti ne didesnis kaip 24. Po „D“ rašomas skaičius turi būti ne didesnis kaip 92

an3

 

c

Vežimo organizavimas

R

 

Nurodyti asmenį, atsakingą už pirmojo vežimo organizavimą, naudojant vieną iš šių reikšmių:

1

=

Siuntėjas

2

=

Gavėjas

3

=

Prekių savininkas

4

=

Kita

n1

 

d

ARC

R

Turi nurodyti išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos, tvirtindamos e-AD projektą

Žr. II priedo 2 kodų sąrašą

an21

 

e

e-AD patvirtinimo data ir laikas

R

Turi nurodyti išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos, tvirtindamos e-AD projektą

Nurodomas laikas vietos laiku

dateTime

 

f

Sekos numeris

R

Turi nurodyti išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos, tvirtindamos e-AD projektą, ir kiekvieną kartą, kai keičiama paskirties vieta

Pirmą kartą patvirtinant suteikiamas numeris 1, vėliau kiekviename išsiuntimo valstybės narės kompetentingų institucijų parengtame e-AD kiekvieną kartą, kai keičiama paskirties vieta, numeris padidinamas 1

n..2

 

g

Atnaujinimo tvirtinimo data ir laikas

C

Pranešimo apie paskirties vietos pakeitimą patvirtinimo data ir laikas 3 lentelėje, kuriuos nurodo išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos, jei keičiama paskirties vieta

Nurodomas laikas vietos laiku

dateTime

2

PREKIAUTOJAS Siuntėjas

R

 

 

 

 

a

Prekiautojo akcizo numeris

R

 

Nurodyti įgalioto sandėlio savininko arba registruoto siuntėjo galiojantį SEED registracijos numerį

an13

 

b

Prekiautojo pavadinimas

R

 

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

R

 

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

 

an..11

 

e

Pašto kodas

R

 

 

an..10

 

f

Miestas

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

3

PREKIAUTOJAS Išsiuntimo vieta

C

„R“, jei kilmės vietos tipo kodas 9d langelyje yra „1“

 

 

 

a

Apmokestinamų prekių sandėlio nuoroda

R

 

Nurodyti išsiuntimo vietos apmokestinamų prekių sandėlio galiojantį SEED registracijos numerį

an13

 

b

Prekiautojo pavadinimas

O

 

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

O

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

an..11

 

e

Pašto kodas

O

 

an..10

 

f

Miestas

O

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

4

Išsiuntimo vietos ĮSTAIGA. Importas

C

„R“, jei kilmės vietos tipo kodas 9d langelyje yra „2“

 

 

 

a

Įstaigos nuorodos numeris

R

 

Nurodyti importo muitinės įstaigos kodą. Žr. II priedo 5 kodų sąrašą

an8

5

PREKIAUTOJAS Gavėjas

C

„R“, išskyrus kai pranešimo tipas „2 – Pateikimas eksporto procedūrų įforminimo vietoje atveju“ arba kai paskirties vietos tipo kodas 8

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 1a langelyje)

 

 

 

a

Prekiautojo identifikavimas

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1, 2, 3 ir 4

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 6

Šis duomenų elementas netaikomas, kai paskirties vietos tipo kodas 5

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 1a langelyje)

Kai paskirties vietos tipo kodas:

1, 2, 3 ir 4: nurodyti įgalioto sandėlio savininko arba registruoto gavėjo galiojantį SEED registracijos numerį

6: nurodyti eksporto įstaigoje siuntėjui atstovaujančio asmens PVM mokėtojo kodą

an..16

 

b

Prekiautojo pavadinimas

R

 

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

R

 

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

 

an..11

 

e

Pašto kodas

R

 

 

an..10

 

f

Miestas

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

6

PREKIAUTOJAS PAPILDOMA INFORMACIJA Gavėjas

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 5

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 1a langelyje)

 

 

 

a

Valstybės narės kodas

R

 

Nurodyti paskirties valstybę narę, naudojant II priedo 3 kodų sąraše pateiktą valstybės narės kodą

a2

 

b

Atleidimo nuo akcizų sertifikato serijos numeris

D

„R“, jei serijos numeris paminėtas atleidimo nuo akcizų sertifikate, nustatytame 1996 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 31/96 dėl atleidimo nuo akcizų sertifikato (2)

 

an..255

7

PREKIAUTOJAS Pristatymo vieta

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1 ir 4

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 2, 3 ir 5

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 1a langelyje)

Nurodyti faktinę akcizais apmokestinamų prekių pristatymo vietą

 

 

a

Prekiautojo identifikavimas

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 2, 3 ir 5

(Paskirties vietos tipo kodą žr. 1a langelyje)

Kai paskirties vietos tipo kodas:

1: nurodyti paskirties vietos apmokestinamų prekių sandėlio galiojantį SEED registracijos numerį

2, 3 ir 5: nurodyti PVM mokėtojo kodą arba bet kurį kitą identifikavimo numerį

an..16

 

b

Prekiautojo pavadinimas

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1, 2, 3 ir 5

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 4

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 1a langelyje)

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

C

7c, 7e ir 7f langeliuose:

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 2, 3, 4 ir 5

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 1

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 1a langelyje)

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

an..11

 

e

Pašto kodas

C

 

an..10

 

f

Miestas

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

8

ĮSTAIGA Pristatymo vieta. Muitinė

C

„R“ eksporto atveju (paskirties vietos tipo kodas 6)

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 1a langelyje)

 

 

 

a

Įstaigos nuorodos numeris

R

 

Nurodyti eksporto įstaigos, kuriai pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (3) 161 straipsnio 5 dalį bus pateikta eksporto deklaracija, kodą. Žr. II priedo 5 kodų sąrašą

an8

9

e-AD

R

 

 

 

 

a

Vietos nuorodos numeris

R

 

Siuntėjo e-AD suteiktas unikalus serijos numeris, pagal kurį siuntėjo įrašuose identifikuojama siunta

an..22

 

b

Sąskaitos faktūros numeris

R

 

Nurodyti su prekėmis susijusios sąskaitos faktūros numerį. Jei sąskaita faktūra dar neparengta, turėtų būti nurodytas pranešimo apie pristatymą arba bet kurio kito vežimo dokumento numeris

an..35

 

c

Sąskaitos faktūros data

O

Išsiuntimo valstybė narė gali nuspręsti, kad šie duomenys būtų „R“

9b langelyje nurodyta dokumento data

Date

 

d

Kilmės vietos tipo kodas

R

 

Vietos, kurioje pradėtas gabenimas, galimos reikšmės:

1

=

Kilmė. Apmokestinamų prekių sandėlis (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytais atvejais)

2

=

Kilmė. Importas (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytu atveju)

n1

 

e

Išsiuntimo data

R

 

Diena, kurią prekės pradedamos gabenti pagal Direktyvos 2008/118/EB 20 straipsnio 1 dalį. Tai negali būti vėliau nei 7 dienos po e-AD projekto pateikimo dienos. Direktyvos 2008/118/EB 26 straipsnyje nurodytu atveju išsiuntimo data gali būti data praeityje

Date

 

f

Išsiuntimo laikas

O

Išsiuntimo valstybė narė gali nuspręsti, kad šie duomenys būtų „R“

Laikas, kada prekės pradedamos gabenti pagal Direktyvos 2008/118/EB 20 straipsnio 1 dalį. Nurodomas laikas vietos laiku

Time

 

g

Pradinis ARC

D

Turi nurodyti išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos, tvirtindamos naujus e-AD, po to, kai patvirtinamas pranešimas „Suskaidymo operacija“ (5 lentelė)

Turi būti nurodytas pakeisto e-AD ARC

an21

9.1

IMPORTO BAD

C

„R“, jei kilmės vietos tipo kodas 9d langelyje yra „2“ (importas)

 

9X

 

a

Importo BAD numeris

R

BAD numerį nurodo siuntėjas, pateikdamas e-AD projektą, arba išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos, tvirtindamos e-AD projektą

Nurodyti Bendrojo (-ųjų) administracinio (-ių) dokumento (-ų), naudotų į laisvąją prekybą išleidžiant susijusias prekes, numerį (-ius)

an..21

10

ĮSTAIGA Išsiuntimo vietos kompetentinga institucija

R

 

 

 

 

a

Įstaigos nuorodos numeris

R

 

Nurodyti išsiuntimo valstybės narės kompetentingų institucijų, atsakingų už akcizų kontrolę išsiuntimo vietoje, įstaigos kodą. Žr. II priedo 5 kodų sąrašą

an8

11

GABENIMO GARANTIJA

R

 

 

 

 

a

Garanto tipo kodas

R

 

Nurodyti asmenį (-is), atsakingą (-us) už garantijos suteikimą, naudojant II priedo 6 kodų sąrašo garanto tipo kodą

n..4

12

PREKIAUTOJAS Garantas

C

„R“, jei taikomas vienas iš šių garanto tipo kodų: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 arba 1234

(Garanto tipo kodą žr. II priedo 6 kodų sąraše)

Nurodyti vežėją ir (arba) prekių savininką, jei jie suteikia garantiją

2X

 

a

Prekiautojo akcizo numeris

O

Išsiuntimo valstybė narė gali nuspręsti, kad šie duomenys būtų „R“

Nurodyti vežėjo arba akcizais apmokestinamų prekių savininko galiojantį SEED registracijos numerį arba PVM mokėtojo kodą

an13

 

b

PVM mokėtojo kodas

O

an..14

 

c

Prekiautojo pavadinimas

C

12c, d, f ir g langeliuose:

„O“, jei nurodytas prekiautojo akcizo numeris, kitais atvejais – „R“

 

an..182

 

d

Gatvės pavadinimas

C

 

an..65

 

e

Namo numeris

O

 

an..11

 

f

Pašto kodas

C

 

an..10

 

g

Miestas

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

13

TRANSPORTAS

R

 

 

 

 

a

Transporto priemonės rūšies kodas

R

 

Nurodyti transporto priemonės rūšį pradedant gabenti prekes, naudojant II priedo 7 kodų sąrašo kodus

n..2

 

b

Papildoma informacija

C

„R“, jei <Transporto priemonės rūšies kodas> yra „Kita“,

kitais atvejais – „O“

Pateikti transporto priemonės rūšies tekstinį aprašą

an..350

 

c

Papildoma informacija_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

14

PREKIAUTOJAS Vežimo organizatorius

C

„R“ asmeniui, atsakingam už pirmojo vežimo organizavimą, nurodyti, jei 1c langelyje nurodyta reikšmė „3“ arba „4“

 

 

 

a

PVM mokėtojo kodas

O

Išsiuntimo valstybė narė gali nuspręsti, kad šie duomenys būtų „R“

 

an..14

 

b

Prekiautojo pavadinimas

R

 

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

R

 

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

 

an..11

 

e

Pašto kodas

R

 

 

an..10

 

f

Miestas

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

15

PREKIAUTOJAS Pirmasis vežėjas

O

Išsiuntimo valstybė narė gali nuspręsti, kad šie duomenys būtų „R“

Nurodyti asmenį, vykdantį pirmąjį vežimą

 

 

a

PVM mokėtojo kodas

O

 

 

an..14

 

b

Prekiautojo pavadinimas

R

 

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

R

 

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

 

an..11

 

e

Pašto kodas

R

 

 

an..10

 

f

Miestas

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

16

KITA SU VEŽIMU SUSIJUSI INFORMACIJA

R

 

 

99X

 

a

Transporto priemonės kodas

R

 

Nurodyti transporto priemonės kodą (-us), susijusį (-ius) su 13a langelyje nurodyta transporto priemonės rūšimi

Žr. II priedo 8 kodų sąrašą

n..2

 

b

Transporto priemonių identifikavimas

C

„R“, jei transporto priemonės kodas nėra 5

(žr. 16a langelį)

Įrašyti transporto priemonės (-ių) registracijos numerį, jei Transporto priemonės kodas nėra 5

an..35

 

c

Komercinės plombos identifikavimas

D

„R“, jei naudojamos komercinės plombos

Nurodyti komercinių plombų identifikavimą, jei jos naudojamos transporto priemonei plombuoti

an..35

 

d

Informacija apie plombą

O

 

Pateikti visą papildomą informaciją, susijusią su šiomis komercinėmis plombomis (pvz., naudotų plombų tipas)

an..350

 

e

Informacija apie plombą_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

 

f

Papildoma informacija

O

 

Pateikti visą papildomą informaciją, susijusią su vežimu, pvz., visų kitų vežėjų identifikavimą, informaciją apie kitas transporto priemones

an..350

 

g

Papildoma informacija_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

17

e-AD pagrindiniai duomenys

R

 

Kiekvienam siuntą sudarančiam produktui turi būti naudojama atskira duomenų grupė

999x

 

a

Pagrindinių duomenų įrašo unikali nuoroda

R

 

Nurodyti unikalų sekos numerį, pradedant 1

n..3

 

b

Akcizais apmokestinamo produkto kodas

R

 

Nurodyti akcizais apmokestinamam produktui taikomą kodą. Žr. II priedo 11 kodų sąrašą

an..4

 

c

KN kodas

R

 

Nurodyti išsiuntimo dieną taikomą KN kodą

n8

 

d

Kiekis

R

 

Nurodyti kiekį (išreikštą matavimo vienetu, susijusiu su produkto kodu. Žr. II priedo 11 ir 12 lenteles)

Kai gabenama Direktyvos 2008/118/EB 19 straipsnio 3 dalyje nurodytam registruotam gavėjui, kiekis neturi būti didesnis nei kiekis, kurį minėtas gavėjas yra įgaliotas gauti

Kai gabenama Direktyvos 2008/118/EB 12 straipsnyje nurodytai nuo akcizų mokėjimo atleistai organizacijai, kiekis neturi būti didesnis nei atleidimo nuo akcizų sertifikate įrašytas kiekis

n..15,3

 

e

Masė bruto

R

 

Nurodyti siuntos masę bruto (akcizais apmokestinamos prekės su pakuote)

n..15,2

 

f

Masė neto

R

 

Nurodyti akcizais apmokestinamų prekių masę be pakuotės (alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams, energetikos produktams ir visiems tabako produktams, išskyrus cigaretes)

n..15,2

 

g

Alkoholio koncentracija

C

„R“, jei taikoma susijusiai akcizais apmokestinamai prekei

Nurodyti alkoholio koncentraciją (tūrio procentais 20 °C temperatūroje), jei taikytina pagal II priedo 11 kodų sąrašą

n..5,2

 

h

Plato laipsnis

D

„R“, jei išsiuntimo valstybė narė ir (arba) paskirties valstybė narė alų apmokestina remdamasi Plato laipsniais

Alui nurodyti Plato laipsnį, jei išsiuntimo valstybė narė ir (arba) paskirties valstybė narė alų apmokestina remdamasi Plato laipsniais. Žr. II priedo 11 kodų sąrašą

n..5,2

 

i

Fiskalinis žymuo

O

 

Nurodyti visą papildomą informaciją, susijusią su fiskaliniais žymenimis, kurios reikalauja paskirties valstybė narė

an..350

 

j

Fiskalinis žymuo_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

 

k

Fiskaliniam žymeniui naudota vėliavėlė

D

„R“, jei naudojami fiskaliniai žymenys

Nurodyti „1“, jei prekės pažymėtos fiskaliniais žymenimis, arba „0“, jei prekės nepažymėtos fiskaliniais žymenimis

n1

 

l

Kilmės vietos nuoroda

O

 

Šį langelį galima naudoti pažymėjimui suteikti:

1.

tam tikrų vynų atveju pažymėjimas, susijęs su saugoma kilmės vietos arba geografine nuoroda, vadovaujantis susijusiais Bendrijos teisės aktais;

2.

tam tikrų spiritinių gėrimų atveju pažymėjimas, susijęs su gamybos vieta, vadovaujantis susijusiais Bendrijos teisės aktais;

3.

alui, kurį pagamino nepriklausoma maža alaus darykla, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 92/83/EEB (4), ir kuriam ketinama prašyti taikyti sumažintus akcizus paskirties valstybėje narėje. Pažymėjimo formuluotė turėtų būti tokia: „Pažymima, kad aprašytą produktą pagamino nepriklausoma maža alaus darykla“;

4.

etilo alkoholiui, kurį pagamino maža degtinės darykla, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 92/83/EEB, ir kuriam ketinama prašyti taikyti sumažintus akcizus paskirties valstybėje narėje. Pažymėjimo formuluotė turėtų būti tokia: „Pažymima, kad aprašytą produktą pagamino maža degtinės darykla“.

an..350

 

m

Kilmės vietos nuoroda_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

 

n

Gamintojo gamybos apimtis

O

 

Alaus ar spiritų, kuriems 17l lauke (Kilmės vietos nuoroda) pateikiamas pažymėjimas, atveju nurodyti, kiek per praėjusius metus atitinkamai pagaminta hektolitrų alaus arba gryno alkoholio

n..15

 

o

Tankis

C

„R“, jei taikoma susijusiai akcizais apmokestinamai prekei

Nurodyti tankį esant 15 °C temperatūrai, jei taikoma, pagal II priedo lentelės 11 kodų sąrašą

n..5,2

 

p

Komercinis aprašas

O

Išsiuntimo valstybė narė gali nuspręsti, kad šie duomenys būtų privalomi

„R“, kai vežamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 (5) IV priedo 1–9, 15 ir 16 dalyse nurodytas neišpilstytas vynas, kurio produkto apraše yra neprivalomų duomenų, nurodytų to reglamento 60 straipsnyje, jei tie duomenys nurodyti ženklinant arba planuojama juos nurodyti ženklinant

Pateikti komercinį prekių aprašą, kad būtų nustatyti vežami produktai

an..350

 

q

Komercinis aprašas_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

 

r

Produktų registruotasis prekės pavadinimas

D

„R“, jei akcizais apmokestinamos prekės turi registruotąjį prekės pavadinimą. Išsiuntimo valstybė narė gali nuspręsti, kad vežamų produktų registruotasis prekės pavadinimas neturi būti nurodytas, jei jis nurodytas sąskaitoje faktūrojear 9b langelyje nurodytame kitame komerciniame dokumente.

Nurodyti prekių registruotąjį pavadinimą, jei taikoma

an..350

 

s

Produktų registruotasis prekės pavadinimas_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

17.1

PAKUOTĖ

R

 

 

99x

 

a

Pakuočių rūšies kodas

R

 

Nurodyti pakuotės rūšį, naudojant vieną iš II priedo 9 kodų sąrašo kodų

an2

 

b

Pakuočių skaičius

C

„R“, jei pažymėta „Skaičiuojamas“

Nurodyti pakuočių skaičių, jei pakuotės yra skaičiuojamos, pagal II priedo 9 kodų sąrašą

n..15

 

c

Komercinės plombos identifikavimas

D

„R“, jei naudojamos komercinės plombos

Nurodyti komercinių plombų identifikavimą, jei jos naudojamos pakuotėms plombuoti

an..35

 

d

Informacija apie plombą

O

 

Pateikti visą papildomą informaciją, susijusią su šiomis komercinėmis plombomis (pvz., naudotų plombų tipas)

an..350

 

e

Informacija apie plombą_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

17.2

VYNO PRODUKTAS

D

„R“, kai tai vyno produktai, įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (6) I priedo XII dalį

 

 

 

a

Vyno produkto kategorija

R

 

Jei tai į Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo XII dalį įtraukti vyno produktai, nurodyti vieną iš šių reikšmių:

1

=

Vynas be SKVN / SGN

2

=

Rūšinis vynas be SKVN / SGN

3

=

Vynas su SKVN arba SGN

4

=

Importuotas vynas

5

=

Kita

n1

 

b

Vynuogių auginimo zonos kodas

D

„R“, kai tai neišpilstyti vyno produktai (nominali talpa daugiau nei 60 litrų)

Nurodyti vynuogių auginimo zoną, kuri yra vežamo produkto kilmės vieta, pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 IX priedą

n..2

 

c

Trečioji kilmės šalis

C

„R“, jei vyno produkto kategorija 17.2a langelyje yra „4“ (importuotas vynas)

Nurodyti „Šalies kodą“, įtrauktą į II priedo 4 kodų sąrašą, bet neįtrauktą į II priedo 3 kodų sąrašą, išskyrus „Šalies kodą“ GR

a2

 

d

Kita informacija

O

 

 

an..350

 

e

Kita informacija_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

17.2.1

PROCESO, ATLIKTO SU VYNU, Kodas

D

„R“, kai tai neišpilstyti vyno produktai (nominali talpa daugiau nei 60 litrų)

 

99x

 

a

Proceso, atlikto su vynu, kodas

R

 

Nurodyti vieną arba kelis „Proceso, atlikto su vynu, kodą (-us)“ pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 436/2009 (7) VI priedo B dalies 1.4 punkto b papunkčio sąrašą

n..2

18

DOKUMENTAS Pažymėjimas

O

 

 

9x

 

a

Trumpas dokumento aprašas

C

„R“, išskyrus jei naudojamas 18c duomenų laukas

Pateikti bet kurio pažymėjimo, susijusio su vežamomis prekėmis, pavyzdžiui, pažymėjimų, susijusių su 17l langelyje nurodyta kilmės vietos nuoroda, aprašą.

an..350

 

b

Trumpas dokumento aprašas_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

 

c

Dokumento nuoroda

C

„R“, išskyrus jei naudojamas 18a duomenų laukas

Pateikti visų pažymėjimų, susijusių su vežamomis prekėmis, nuorodas

an..350

 

d

Dokumento nuoroda_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2“

2)

2 lentelė pakeičiama taip:

2   lentelė

Atšaukimas

(nurodyta 4 straipsnio 1 dalyje)

A

B

C

D

E

F

G

1

POŽYMIS

R

 

 

 

 

a

Atšaukimo tvirtinimo data ir laikas

C

Turi nurodyti išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos, tvirtindamos pranešimo apie atšaukimą projektą

Nurodomas laikas vietos laiku

dateTime

2

AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ GABENIMO e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Nurodyti e-AD, kurį prašoma atšaukti, administracinį nuorodos kodą (ARC)

an21

3

ATŠAUKIMAS

R

 

 

 

 

a

Atšaukimo priežastis

R

 

Nurodyti e-AD atšaukimo priežastį, naudojant II priedo 10 kodų sąrašo kodus

n..1

 

b

Papildoma informacija

C

„R“, jei atšaukimo priežasties kodas 0

„O“, jei atšaukimo priežasties kodas 1, 2, 3 arba 4

(žr. 3a langelį)

Pateikti visą papildomą informaciją, susijusią su e-AD atšaukimu

an..350

 

c

Papildoma informacija_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2“

3)

3 lentelė pakeičiama taip:

3

lentelė

Paskirties vietos pakeitimas

(nurodyta 5 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje)

A

B

C

D

E

F

G

1

POŽYMIS

R

 

 

 

 

a

Paskirties vietos pakeitimo patvirtinimo data ir laikas

C

Turi nurodyti išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos, tvirtindamos pranešimo apie paskirties vietos pakeitimą projektą

Nurodomas laikas vietos laiku

dateTime

2

e-AD atnaujinimas

R

 

 

 

 

a

Sekos numeris

C

Turi nurodyti išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos, tvirtindamos pranešimo apie paskirties vietos pakeitimą projektą

Pirmą kartą tvirtinant e-AD suteikiamas numeris 1, vėliau kiekvieną kartą, kai keičiama paskirties vieta, numeris padidinamas 1

n..2

 

b

ARC

R

 

Nurodyti e-AD, kuriame keičiama paskirties vieta, administracinį nuorodos kodą (ARC)

an21

 

c

Kelionės laikas

D

„R“, kai pasikeitus paskirties vietai keičiasi kelionės laikas

Nurodyti laiką, kurio paprastai reikia kelionei, atsižvelgiant į transporto priemonę ir atstumą, valandas žymint H raide arba dienas D raide, po kurių rašomas dviejų skaitmenų skaičius. (Pavyzdžiai: H12 arba D04). Po H rašomas skaičius turi būti ne didesnis kaip 24. Po D rašomas skaičius turi būti ne didesnis kaip 92

an3

 

d

Vežimo pakeitimo organizavimas

D

„R“, kai pasikeitus paskirties vietai keičiasi už vežimo organizavimą atsakingas asmuo

Nurodyti asmenį, atsakingą už vežimo organizavimą, naudojant vieną iš šių reikšmių:

1

=

Siuntėjas

2

=

Gavėjas

3

=

Prekių savininkas

4

=

Kita

n1

 

e

Sąskaitos faktūros numeris

D

„R“, kai pasikeitus paskirties vietai keičiasi sąskaita faktūra

Nurodyti su prekėmis susijusios sąskaitos faktūros numerį. Jei sąskaita faktūra dar neparengta, turėtų būti nurodytas pranešimo apie pristatymą arba bet kurio kito vežimo dokumento numeris

an..35

 

f

Sąskaitos faktūros data

O

Išsiuntimo valstybė narė gali nuspręsti, kad šie duomenys būtų „R“, jei pasikeitus paskirties vietai keičiasi sąskaitos faktūros numeris

2e langelyje nurodyta dokumento data

date

 

g

Transporto priemonės rūšies kodas

D

„R“, kai pasikeitus paskirties vietai keičiasi transporto priemonės rūšis

Nurodyti transporto priemonės rūšį, naudojant II priedo 7 kodų sąrašo kodus

n..2

3

PASIKEITUSI Paskirties vieta

R

 

 

 

 

a

Paskirties vietos tipo kodas

R

 

Nurodyti naują gabenimo paskirties vietą, naudojant vieną iš šių reikšmių:

1

=

Apmokestinamų prekių sandėlis (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis)

2

=

Registruotas gavėjas (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis)

3

=

Laikinasis registruotas gavėjas (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis ir 19 straipsnio 3 dalis)

4

=

Tiesioginis pristatymas (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 2 dalis)

6

=

Eksportas (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis)

n1

4

PREKIAUTOJAS Naujas gavėjas

D

„R“, kai pasikeitus paskirties vietai keičiasi gavėjas

 

 

 

a

Prekiautojo identifikavimas

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1, 2, 3 ir 4

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 6

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 3a langelyje)

Kai paskirties vietos tipo kodas:

1, 2, 3 ir 4: nurodyti įgalioto sandėlio savininko arba registruoto gavėjo galiojantį SEED registracijos numerį

6: nurodyti eksporto įstaigoje siuntėjui atstovaujančio asmens PVM mokėtojo kodą

an..16

 

b

Prekiautojo pavadinimas

R

 

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

R

 

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

 

an..11

 

e

Pašto kodas

R

 

 

an..10

 

f

Miestas

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

5

PREKIAUTOJAS Pristatymo vieta

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1 ir 4

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 2 ir 3

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 3a langelyje)

Nurodyti faktinę akcizais apmokestinamų prekių pristatymo vietą

 

 

a

Prekiautojo identifikavimas

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 2 ir 3

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 3a langelyje)

Kai paskirties vietos tipo kodas:

1: nurodyti paskirties vietos apmokestinamų prekių sandėlio galiojantį SEED registracijos numerį

2 ir 3: nurodyti PVM mokėtojo kodą arba bet kurį kitą identifikavimo numerį

an..16

 

b

Prekiautojo pavadinimas

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1, 2 ir 3

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 4

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 3a langelyje)

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

C

5c, 5e ir 5f langeliuose:

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 2, 3 ir 4

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 1

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 3a langelyje)

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

an..11

 

e

Pašto kodas

C

 

an..10

 

f

Miestas

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

6

ĮSTAIGA Pristatymo vieta. Muitinė

C

„R“ eksporto atveju (paskirties vietos tipo kodas 6)

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 3a langelyje)

 

 

 

a

Įstaigos nuorodos numeris

R

 

Nurodyti eksporto įstaigos, kuriai pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 161 straipsnio 5 dalį bus pateikta eksporto deklaracija, kodą. Žr. II priedo 5 kodų sąrašą

an8

7

PREKIAUTOJAS Naujas vežimo organizatorius

C

„R“ asmeniui, atsakingam už vežimo organizavimą, nurodyti, jei 2d langelyje nurodyta reikšmė „3“ arba „4“

 

 

 

a

PVM mokėtojo kodas

O

Išsiuntimo valstybė narė gali nuspręsti, kad šie duomenys būtų „R“

 

an..14

 

b

Prekiautojo pavadinimas

R

 

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

R

 

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

 

an..11

 

e

Pašto kodas

R

 

 

an..10

 

f

Miestas

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

8

PREKIAUTOJAS Naujas vežėjas

O

Išsiuntimo valstybė narė gali nuspręsti, kad šie duomenys būtų „R“, jei pasikeitus paskirties vietai keičiasi vežėjas

Nurodyti naują asmenį, vykdantį vežimą

 

 

a

PVM mokėtojo kodas

O

 

 

an..14

 

b

Prekiautojo pavadinimas

R

 

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

R

 

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

 

an..11

 

e

Pašto kodas

R

 

 

an..10

 

f

Miestas

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

9

KITA SU VEŽIMU SUSIJUSI INFORMACIJA

D

„R“, kai pasikeitus paskirties vietai keičiasi kita su vežimu susijusi informacija

 

99x

 

a

Transporto priemonės kodas

R

 

Nurodyti transporto priemonės kodą (-us), susijusį (-ius) su 2g langelyje nurodyta transporto priemonės rūšimi; žr. II priedo 8 kodų sąrašą

n..2

 

b

Transporto priemonių identifikavimas

C

„R“, jei Transporto priemonės kodas nėra 5

(žr. 9a langelį)

Įrašyti transporto priemonės (-ių) registracijos numerį, jei Transporto priemonės kodas nėra 5

an..35

 

c

Komercinės plombos identifikavimas

D

„R“, jei naudojamos komercinės plombos

Nurodyti komercinių plombų identifikavimą, jei jos naudojamos transporto priemonei plombuoti

an..35

 

d

Informacija apie plombą

O

 

Pateikti visą papildomą informaciją, susijusią su šiomis komercinėmis plombomis (pvz., naudotų plombų tipas).

an..350

 

e

Informacija apie plombą_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Nurodyti kalbos kodą; žr. II priedo 1 kodų sąrašą

a2

 

f

Papildoma informacija

O

 

Pateikti visą papildomą informaciją, susijusią su vežimu, pvz., visų kitų vežėjų identifikavimą, informaciją apie kitas transporto priemones

an..350

 

g

Papildoma informacija_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2“

4)

4 lentelė papildoma 1d eilute:

A

B

C

D

E

F

G

 

d

Sekos numeris

R

Turi nurodyti paskirties valstybės narės kompetentingos institucijos (Pranešimo apie paskirties vietos pakeitimą atveju) arba išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos (Pranešimo apie suskaidymą atveju)

Nurodyti e-AD sekos numerį

n..2“

5)

5 lentelė pakeičiama taip:

5   lentelė

Suskaidymo operacija

(nurodyta 6 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje)

A

B

C

D

E

F

G

1

e-AD suskaidymas

R

 

 

 

 

a

Pradinis ARC

R

 

Pateikti e-AD, kuris turi būti suskaidytas, administracinį nuorodos kodą (ARC).

Žr. II priedo 2 kodų sąrašą

an21

2

Suskaidymo valstybė narė

R

 

 

 

 

a

Valstybės narės kodas

R

 

Nurodyti valstybę narę, kurios teritorijoje suskaidomas gabenimas, naudojant II priedo 3 kodų sąraše pateiktą valstybės narės kodą

a2

3

e-AD Kita informacija apie suskaidymą

R

 

 

9x

 

a

Vietos nuorodos numeris

R

 

Siuntėjo e-AD suteiktas unikalus serijos numeris, pagal kurį siuntėjo įrašuose identifikuojama siunta

an..22

 

b

Kelionės laikas

D

„R“, kai po suskaidymo operacijos keičiasi kelionės laikas

Nurodyti laiką, kurio paprastai reikia kelionei, atsižvelgiant į transporto priemonę ir atstumą, valandas žymint H raide arba dienas D raide, po kurių rašomas dviejų skaitmenų skaičius. (Pavyzdžiai: H12 arba D04). Po H rašomas skaičius turi būti ne didesnis kaip 24. Po D rašomas skaičius turi būti ne didesnis kaip 92

an3

 

c

Vežimo pakeitimo organizavimas

D

„R“, kai po suskaidymo operacijos keičiasi už vežimo organizavimą atsakingas asmuo

Nurodyti asmenį, atsakingą už pirmojo vežimo organizavimą, naudojant vieną iš šių reikšmių:

1

=

Siuntėjas

2

=

Gavėjas

3

=

Prekių savininkas

4

=

Kita

n1

3.1

PASIKEITUSI Paskirties vieta

R

 

 

 

 

a

Paskirties vietos tipo kodas

R

 

Nurodyti gabenimo paskirties vietą, naudojant vieną iš šių reikšmių:

1

=

Apmokestinamų prekių sandėlis (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis)

2

=

Registruotas gavėjas (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis)

3

=

Laikinasis registruotas gavėjas (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis ir 19 straipsnio 3 dalis)

4

=

Tiesioginis pristatymas (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 2 dalis)

6

=

Eksportas (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis)

8

=

Nežinoma paskirties vieta (nežinomas gavėjas, Direktyvos 2008/118/EB 22 straipsnis)

n1

3.2

PREKIAUTOJAS Naujas gavėjas

D

„R“, kai po suskaidymo operacijos keičiasi gavėjas

 

 

 

a

Prekiautojo identifikavimas

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1, 2, 3 ir 4

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 6

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 3.1a langelyje)

Kai paskirties vietos tipo kodas:

1, 2, 3 ir 4: nurodyti įgalioto sandėlio savininko arba registruoto gavėjo galiojantį SEED registracijos numerį

6: nurodyti eksporto įstaigoje siuntėjui atstovaujančio asmens PVM mokėtojo kodą

an..16

 

b

Prekiautojo pavadinimas

R

 

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

R

 

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

 

an..11

 

e

Pašto kodas

R

 

 

an..10

 

f

Miestas

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

3.3

PREKIAUTOJAS Pristatymo vieta

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1 ir 4

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 2 ir 3

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 3.1a langelyje)

 

 

 

a

Prekiautojo identifikavimas

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 2 ir 3

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 3.1a langelyje)

Kai paskirties vietos tipo kodas:

1: nurodyti paskirties vietos apmokestinamų prekių sandėlio galiojantį SEED registracijos numerį

2 ir 3: nurodyti PVM mokėtojo kodą arba bet kurį kitą identifikavimo numerį

an..16

 

b

Prekiautojo pavadinimas

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1, 2 ir 3

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 4

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 3.1a langelyje)

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

C

3.3c, 3.3e ir 3.3f langeliuose:

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 2, 3 ir 4

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 1

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 3.1a langelyje)

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

an..11

 

e

Pašto kodas

C

 

an..10

 

f

Miestas

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

3.4

ĮSTAIGA Pristatymo vieta. Muitinė

C

„R“ eksporto atveju (pasikeitusios paskirties vietos tipo kodas 6)

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 3.1a langelyje)

 

 

 

a

Įstaigos nuorodos numeris

R

 

Nurodyti eksporto įstaigos, kuriai pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 161 straipsnio 5 dalį bus pateikta eksporto deklaracija, kodą.

Žr. II priedo 5 kodų sąrašą

an8

3.5

PREKIAUTOJAS Naujas vežimo organizatorius

C

„R“ asmeniui, atsakingam už vežimo organizavimą, nurodyti, jei 3c langelyje nurodyta reikšmė „3“ arba „4“

 

 

 

a

PVM mokėtojo kodas

O

Išsiuntimo valstybė narė gali nuspręsti, kad šie duomenys būtų „R“

 

an..14

 

b

Prekiautojo pavadinimas

R

 

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

R

 

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

 

an..11

 

e

Pašto kodas

R

 

 

an..10

 

f

Miestas

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

3.6

PREKIAUTOJAS Naujas vežėjas

O

Išsiuntimo valstybė narė gali nuspręsti, kad šie duomenys būtų „R“, jei po suskaidymo operacijos keičiasi vežėjas

Nurodyti asmenį, vykdantį naują vežimą

 

 

a

PVM mokėtojo kodas

O

 

 

an..14

 

b

Prekiautojo pavadinimas

R

 

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

R

 

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

 

an..11

 

e

Pašto kodas

R

 

 

an..10

 

f

Miestas

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

3.7

KITA SU VEŽIMU SUSIJUSI INFORMACIJA

D

„R“, kai po suskaidymo operacijos keičiasi kita su vežimu susijusi informacija

 

99X

 

a

Transporto priemonės kodas

R

 

Nurodyti transporto priemonės kodą (-us). Žr. II priedo 8 kodų sąrašą

n..2

 

b

Transporto priemonių identifikavimas

C

„R“, jei transporto priemonės kodas nėra 5

(žr. 3.7a langelį)

Įrašyti transporto priemonės (-ių) registracijos numerį, jei transporto priemonės kodas nėra 5

an..35

 

c

Komercinės plombos identifikavimas

D

„R“, jei naudojamos komercinės plombos

Nurodyti komercinių plombų identifikavimą, jei jos naudojamos transporto priemonei plombuoti

an..35

 

d

Informacija apie plombą

O

 

Pateikti visą papildomą informaciją, susijusią su šiomis komercinėmis plombomis (pvz., naudotų plombų tipas).

an..350

 

e

Informacija apie plombą_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

 

f

Papildoma informacija

O

 

Pateikti visą papildomą informaciją, susijusią su vežimu, pvz., visų kitų vežėjų identifikavimą, informaciją apie kitas transporto priemones

an..350

 

g

Papildoma informacija_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

3.8

E-AD pagrindiniai duomenys

R

 

Kiekvienam siuntą sudarančiam produktui turi būti naudojama atskira duomenų grupė

999x

 

a

Pagrindinių duomenų įrašo unikali nuoroda

R

 

Nurodyti pirminiame suskaidytame e-AD nurodyto produkto pagrindinių duomenų įrašo unikalią nuorodą. Kiekvienam įrašui „e-AD Kita informacija apie suskaidymą“ nurodyta pagrindinių duomenų įrašo unikali nuoroda turi būti unikali

n..3

 

b

Akcizais apmokestinamo produkto kodas

R

 

Nurodyti akcizais apmokestinamam produktui taikomą kodą. Žr. II priedo 11 kodų sąrašą

an..4

 

c

KN kodas

R

 

Nurodyti KN kodą, taikytiną pranešimo apie suskaidymo operaciją dieną

n8

 

d

Kiekis

R

 

Nurodyti kiekį (išreikštą matavimo vienetu, susijusiu su produkto kodu. Žr. II priedo 11 ir 12 lenteles).

Kai gabenama Direktyvos 2008/118/EB 19 straipsnio 3 dalyje nurodytam registruotam gavėjui, kiekis neturi būti didesnis nei kiekis, kurį minėtas gavėjas yra įgaliotas gauti.

Kai gabenama Direktyvos 2008/118/EB 12 straipsnyje nurodytai nuo akcizų mokėjimo atleistai organizacijai, kiekis neturi būti didesnis nei atleidimo nuo akcizų sertifikate įrašytas kiekis

n..15,3

 

e

Masė bruto

R

 

Nurodyti siuntos masę bruto (akcizais apmokestinamos prekės su pakuote)

n..15,2

 

f

Masė neto

R

 

Nurodyti akcizais apmokestinamų prekių masę be pakuotės

n..15,2

 

i

Fiskalinis žymuo

O

 

Nurodyti visą papildomą informaciją, susijusią su fiskaliniais žymenimis, kurios reikalauja paskirties valstybė narė

an..350

 

j

Fiskalinis žymuo_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

 

k

Fiskaliniam žymeniui naudota vėliavėlė

D

„R“, jei naudojami fiskaliniai žymenys

Nurodyti „1“, jei prekės pažymėtos fiskaliniais žymenimis, arba „0“, jei prekės nepažymėtos fiskaliniais žymenimis

n1

 

o

Tankis

C

„R“, jei taikoma susijusiai akcizais apmokestinamai prekei

Nurodyti tankį esant 15 °C temperatūrai, jei taikoma, pagal II priedo lentelės 11 kodų sąrašą

n..5,2

 

p

Komercinis aprašas

O

Išsiuntimo valstybė narė gali nuspręsti, kad šie duomenys būtų privalomi

Pateikti komercinį prekių aprašą, kad būtų nustatyti vežami produktai

an..350

 

q

Komercinis aprašas_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

 

r

Produktų registruotasis prekės pavadinimas

D

„R“, jei akcizais apmokestinamos prekės turi registruotąjį prekės pavadinimą

Nurodyti prekių registruotąjį pavadinimą, jei taikoma

an..350

 

s

Produktų registruotasis prekės pavadinimas_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

3.8.1

PAKUOTĖ

R

 

 

99x

 

a

Pakuočių rūšies kodas

R

 

Nurodyti pakuotės rūšį, naudojant vieną iš II priedo 9 kodų sąrašo kodų

an2

 

b

Pakuočių skaičius

C

„R“, jei pažymėta „Skaičiuojamas“

Nurodyti pakuočių skaičių, jei pakuotės yra skaičiuojamos, pagal II priedo 9 kodų sąrašą

n..15

 

c

Komercinės plombos identifikavimas

D

„R“, jei naudojamos komercinės plombos

Nurodyti komercinių plombų identifikavimą, jei jos naudojamos pakuotėms plombuoti

an..35

 

d

Informacija apie plombą

O

 

Pateikti visą papildomą informaciją, susijusią su šiomis komercinėmis plombomis (pvz., naudotų plombų tipas)

an..350

 

e

Informacija apie plombą_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2“

6)

6 lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

3 eilutė iš dalies keičiama taip:

i)

D stulpelyje raidė „R“ pakeičiama raide „C“;

ii)

E stulpelyje įterpiamas tekstas „ „R“, išskyrus atvejus, kai atitinkamame elektroniniame administraciniame dokumente duomenų elementas „Pranešimo tipas“ yra „2 – Pateikimas eksporto procedūrų įforminimo vietoje atveju“ “;

b)

5 eilutės E stulpelio tekstas „ „R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1, 2, 3, 4, 5 ir 8“ pakeičiamas tekstu „ „R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1, 2, 3, 4 ir 5“;

c)

7.1 a eilutės F stulpelis iš dalies keičiamas taip:

i)

Tekstas „6 = Vienas ar daugiau pagrindinių duomenų įrašų su neteisingomis reikšmėmis“ išbraukiamas;

ii)

Pridedamas tekstas „7 = Kiekis didesnis, nei nurodyta laikinajame leidime“;

d)

7.1 b eilutės E stulpelio tekstas „ „O“, jei nepatenkinamos priežasties kodas 3, 4 arba 5“ pakeičiamas tekstu „ „O“, jei nepatenkinamos priežasties kodas 1, 2, 3, 4, 5 arba 7“.


II PRIEDAS

II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Po 2 punkto lentelės, tarp sakinio „1 laukas – tai paskutiniai dveji metų, kuriais oficialiai patvirtintas gabenimas, skaitmenys.“ ir teksto „Į 3 lauką turi būti įrašytas kiekvieno gabenimo pagal Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo kontrolės sistemą (EMCS) unikalus identifikatorius. Lauko naudojimas priklauso nuo valstybių narių, tačiau kiekvienam gabenimui pagal Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo kontrolės sistemą (EMCS) turi būti priskirtas unikalus numeris.“ įterpiamas naujas sakinys „2 laukas pildomas naudojant sąrašą <VALSTYBĖS NARĖS> (3 kodų sąrašas)“;

2)

5 punktas pakeičiamas taip:

„5.   MUITINĖS ĮSTAIGOS NUORODOS NUMERIS (COR)

COR sudaromas iš valstybės narės šalies kodo identifikatoriaus (paimto iš 4 kodų sąrašo) ir 6 skaitmenų raidinio skaitmeninio nacionalinio numerio, pavyzdžiui, IT0830AB“;

3)

8 punktas papildomas 5 eilute:

„5

Stacionarūs transporto įrenginiai“;

4)

11 punktas papildomas šia eilute:

EPC

CAT

VIENETAS

Apibūdinimas

A

P

D

„E930

E

2

Priedai, kurių KN kodai yra 3811 11, 3811 19 00 ir 3811 90 00

N

N

N“


19.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 349/35


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1222/2012

2012 m. gruodžio 14 d.

kuriuo dėl grūdų, ryžių, cukraus ir alyvuogių aliejaus importo licencijų paraiškų pateikimo ir šių licencijų išdavimo datų 2013 metais nukrypstama nuo reglamentų (EB) Nr. 2305/2003, (EB) Nr. 969/2006, (EB) Nr. 1067/2008, (EB) Nr. 1964/2006, įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012, reglamentų (EB) Nr. 828/2009 ir (EB) Nr. 1918/2006; kuriuo dėl eksporto licencijų išdavimo datų 2013 metais nekvotinio cukraus bei izogliukozės ir kiaulienos, galvijienos, kiaušinių bei paukštienos sektoriuose nukrypstama nuo reglamentų (EB) Nr. 951/2006, (EB) Nr. 1518/2003, (EB) Nr. 382/2008, (ES) Nr. 1178/2010 ir (ES) Nr. 90/2011; ir kuriuo dėl pasiūlymų pirkti paprastuosius kviečius fiksuota kaina taikant valstybės intervenciją išnagrinėjimo termino nukrypstama nuo Reglamento (ES) Nr. 1272/2009

EUROPOS KOMISIJA

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1095/96 dėl nuolaidų, pateiktų CXL sąraše, parengtame užbaigus derybas dėl GATT XXIV.6 straipsnio, įgyvendinimo (1), ypač į jo 1 straipsnį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (2), ypač į jo 43 straipsnio aa punktą, 61 straipsnį, 144 straipsnio 1 dalį, 148 ir 156 straipsnius, 161 straipsnio 3 dalį kartu su 4 straipsniu,

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus (3), ypač į jo 9 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 732/2008 dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d., iš dalies keičiantį reglamentus (EB) Nr. 552/97, Nr. 1933/2006 ir Komisijos reglamentus (EB) Nr. 1100/2006 ir Nr. 964/2007 (4), ypač į jo 11 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 29 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2305/2003, atidarančiu miežių importo iš trečiųjų šalių tarifines kvotas ir numatančiu jų administravimą (5), 2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 969/2006, kuriuo atidaroma kukurūzų importo iš trečiųjų šalių Bendrijos tarifinė kvota ir numatomas jos administravimas (6), ir 2008 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1067/2008, atidarančiu trečiųjų šalių kilmės paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, Bendrijos tarifines kvotas ir numatančiu jų administravimą bei nukrypstančiu nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (7), nustatytos specialios nuostatos dėl miežių (kvota 09.4126), kukurūzų (kvota 09.4131) ir paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius (kvotos 09.4123, 09.4124, 09.4125 ir 09.4133) importo licencijų paraiškų teikimo ir šių licencijų išdavimo;

(2)

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1964/2006, nustatančiu išsamias leidimo pradėti naudoti Bangladešo kilmės ryžių importo kvotas ir jų administravimo taisykles remiantis Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3491/90 (8), ir 2012 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 480/2012 dėl tarifinės kvotos skaldytiems ryžiams, kurių KN kodas – 1006 40 00, skirtiems KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai, nustatymo ir valdymo (9) nustatytos specialios nuostatos dėl Bangladešo kilmės ryžių (kvota 09.4517) ir skaldytų ryžių (kvota 09.4079) importo licencijų paraiškų teikimo ir šių licencijų išdavimo;

(3)

2009 m. rugsėjo 10 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 828/2009, kuriuo nustatomos išsamios prie 1701 tarifinės pozicijos priskiriamų cukraus sektoriaus produktų importo ir rafinavimo pagal lengvatinius susitarimus taisyklės, taikomos nuo 2009–2010 iki 2014–2015 prekybos metų (10), nustatytos specialios importo licencijų paraiškų, susijusių su kvotomis 09.4221, 09.4231, 09.4241–09.4247, teikimo ir šių licencijų išdavimo nuostatos;

(4)

2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1918/2006, atidarančiame Tuniso kilmės alyvuogių aliejaus tarifinę kvotą ir nustatančiame jos administravimą (11), nustatytos specialios alyvuogių aliejaus importo pagal kvotą 09.4032 licencijų paraiškų pateikimo ir jų išdavimo nuostatos;

(5)

atsižvelgiant į 2013 metų nedarbo dienas, tam tikrais laikotarpiais reikėtų leisti nukrypti nuo reglamentuose (EB) Nr. 2305/2003, (EB) Nr. 969/2006, (EB) Nr. 1067/2008, (EB) Nr. 1964/2006, įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 480/2012 ir reglamentuose (EB) Nr. 828/2009 bei (EB) Nr. 1918/2006 nurodytų importo licencijų paraiškų pateikimo ir šių licencijų išdavimo datų, kad būtų laikomasi pagal tas kvotas nustatyto kiekio apribojimų;

(6)

2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 951/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (12), 7d straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nekvotinio cukraus ir izogliukozės eksporto licencijos išduodamos nuo kito penktadienio po savaitės, kurią buvo pateikta paraiška, jeigu iki tol Komisija nesiima jokių ypatingų priemonių;

(7)

2003 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1518/2003, nustatančio išsamias eksporto licencijų sistemos įgyvendinimo kiaulienos sektoriuje taisykles (13), 3 straipsnio 3 dalyje, 2008 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 382/2008 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių (14) 12 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, 2010 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2010, nustatančio išsamias eksporto licencijų sistemos įgyvendinimo kiaušinių sektoriuje taisykles (15), 3 straipsnio 3 dalyje ir 2011 m. vasario 3 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 90/2011, nustatančio išsamias eksporto licencijų sistemos įgyvendinimo paukštienos sektoriuje taisykles (16), 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad eksporto licencijos išduodamos kitą trečiadienį po savaitės, kurią buvo pateikta paraiška, jeigu iki tol Komisija nesiima jokių ypatingų priemonių;

(8)

atsižvelgiant į 2013 m. nedarbo dienas ir dėl jų keičiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio leidybos datas, laikotarpis tarp paraiškų pateikimo ir licencijų išdavimo bus per trumpas tinkamam rinkos administravimui užtikrinti. Dėl to šis laikotarpis turėtų būti pratęstas;

(9)

2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1272/2009, kuriuo nustatomos bendros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su žemės ūkio produktų supirkimu ir pardavimu taikant valstybės intervenciją (17), 14 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatyta, kad Komisija priima sprendimą per 2 darbo dienas nuo to reglamento 13 straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo ir per 5 darbo dienas nuo to reglamento 13 straipsnio 3 dalyje nurodyto pranešimo;

(10)

atsižvelgiant į 2013 m. nedarbo dienas ir dėl jų keičiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio leidybos datas, pasiūlymų išnagrinėjimo laikotarpis bus per trumpas tinkamai užtikrinti pasiūlytų kiekių apskaičiavimą. Dėl to šis laikotarpis turėtų būti pratęstas;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grūdai

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 2305/2003 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, miežių 2013 m. importo pagal kvotą 09.4126 licencijų paraiškos nebegali būti teikiamos po 2013 m. gruodžio 13 d. (penktadienio) 13 valandos Briuselio laiku.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 969/2006 4 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, kukurūzų 2013 m. importo pagal kvotą 09.4131 licencijų paraiškos nebegali būti teikiamos po 2013 m. gruodžio 13 d. (penktadienio) 13 valandos Briuselio laiku.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1067/2008 4 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, 2013 m. importo pagal kvotas 09.4123, 09.4124, 09.4125 ir 09.4133 licencijų paraiškos nebegali būti teikiamos po 2013 m. gruodžio 13 d. (penktadienio) 13 valandos Briuselio laiku.

2 straipsnis

Ryžiai

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1964/2006 4 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos, Bangladešo kilmės ryžių 2013 m. importo pagal kvotą 09.4517 licencijų paraiškos nebegali būti teikiamos po 2013 m. gruodžio 6 d. (penktadienio) 13 valandos Briuselio laiku.

2.   Nukrypstant nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 2 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos, skaldytų ryžių 2013 m. importo pagal kvotą 09.4079 licencijų paraiškos nebegali būti teikiamos po 2013 m. gruodžio 6 d. (penktadienio) 13 valandos Briuselio laiku.

3 straipsnis

Cukrus

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 828/2009 4 straipsnio 1 dalies, cukraus sektoriaus produktų importo pagal kvotas 09.4221, 09.4231, 09.4241–09.4247 licencijų paraiškos nebegali būti teikiamos po 2013 m. gruodžio 13 d. (penktadienio) 13 valandos Briuselio laiku iki 2013 m. gruodžio 27 d. (penktadienio) 13 valandos Briuselio laiku.

4 straipsnis

Alyvuogių aliejus

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1918/2006 3 straipsnio 3 dalies, alyvuogių aliejaus importo licencijos, kurių paraiškos pateikiamos šio reglamento I priede nurodytais laikotarpiais, išduodamos tame priede nurodytomis dienomis, jeigu priimamos priemonės taikant Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 (18) 7 straipsnio 2 dalį.

5 straipsnis

Nekvotinis cukrus ir izogliukozė

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 951/2006 7d straipsnio 1 dalies, nekvotinio cukraus ir izogliukozės eksporto licencijos, kurias prašoma išduoti šio reglamento II priede nurodytais laikotarpiais, išduodamos atitinkamomis jame nurodytomis dienomis, atsižvelgiant, esant reikalui, į Reglamento (EB) Nr. 951/2006 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas ypatingas priemones, kurių buvo imtasi prieš minėtas išdavimo datas.

6 straipsnis

Eksporto licencijos su nustatytomis grąžinamosiomis išmokomis už kiaulieną, galvijieną, kiaušinius ir paukštieną

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1518/2003 3 straipsnio 3 dalies, nuo Reglamento (EB) Nr. 382/2008 12 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, nuo Reglamento (ES) Nr. 1178/2010 3 straipsnio 3 dalies ir nuo Reglamento (ES) Nr. 90/2011 3 straipsnio 3 dalies, eksporto licencijos, kurių paraiškos pateikiamos šio reglamento III priede nurodytais laikotarpiais, išduodamos tame priede nurodytomis dienomis, atsižvelgiant, esant reikalui, į ypatingas priemones, kurių buvo imtasi prieš tas išdavimo datas ir kurios numatytos Reglamento (EB) Nr. 1518/2003 3 straipsnio 4 ir 4a dalyse, Reglamento (EB) Nr. 382/2008 12 straipsnio 2 ir 3 dalyse, Reglamento (ES) Nr. 1178/2010 3 straipsnio 4 ir 5 dalyse ir Reglamento (ES) Nr. 90/2011 3 straipsnio 4 ir 5 dalyse.

7 straipsnis

Pasiūlymai pirkti paprastuosius kviečius fiksuota kaina taikant valstybės intervenciją

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1272/2009 14 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, paprastųjų kviečių pasiūlymų, pateiktų šio reglamento IV priede minėtais laikotarpiais, atveju, laikotarpis, per kurį Komisija priima sprendimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1272/2009 13 straipsnio 2 dalies b punkte ir 13 straipsnio 3 dalyje nurodytus pranešimus, baigiasi minėtame priede nurodytą dieną.

Article 8

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jo galiojimas baigiasi 2014 m. sausio 10 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 146, 1996 6 20, p. 1.

(2)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(3)  OL L 348, 2007 12 31, p. 1.

(4)  OL L 211, 2008 8 6, p. 1.

(5)  OL L 342, 2003 12 30, p. 7.

(6)  OL L 176, 2006 6 30, p. 44.

(7)  OL L 290, 2008 10 31, p. 3.

(8)  OL L 408, 2006 12 30, p. 19.

(9)  OL L 148, 2012 6 8, p. 1.

(10)  OL L 240, 2009 9 11, p. 14.

(11)  OL L 365, 2006 12 21, p. 84.

(12)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(13)  OL L 217, 2003 8 29, p. 35.

(14)  OL L 115, 2008 4 29, p. 10.

(15)  OL L 328, 2010 12 14, p. 1.

(16)  OL L 30, 2011 2 4, p. 1.

(17)  OL L 349, 2009 12 29, p. 1.

(18)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.


I PRIEDAS

Alyvuogių aliejaus importo licencijų paraiškų teikimo laikotarpiai

Išdavimo datos

2013 m. kovo 25 d. (pirmadienis) arba 26 d. (antradienis)

2013 m. balandžio 5 d. (penktadienis)

2013 m. gegužės 6 d. (pirmadienis) arba 7 d. (antradienis)

2013 m. gegužės 16 d. (ketvirtadienis)

2013 m. gegužės 13 d. (pirmadienis) arba 14 d. (antradienis)

2013 m. gegužės 22 d. (trečiadienis)

2013 m. rugpjūčio 12 d. (pirmadienis) arba 13 d. (antradienis)

2013 m. rugpjūčio 21 d. (trečiadienis)

2013 m. spalio 28 d. (pirmadienis) arba 29 d. (antradienis)

2013 m. lapkričio 6 d. (trečiadienis)


II PRIEDAS

Nekvotinio cukraus ir izogliukozės eksporto licencijų paraiškų teikimo laikotarpiai

Išdavimo datos

Nuo 2013 m. kovo 18 (pirmadienis) iki kovo 22 d. (penktadienis)

2013 m. balandžio 4 d. (ketvirtadienis)

Nuo 2013 m. balandžio 22 (pirmadienis) iki balandžio 26 d. (penktadienis)

2013 m. gegužės 6 d. (pirmadienis)

Nuo 2013 m. rugpjūčio 5 (pirmadienis) iki rugpjūčio 9 d. (penktadienis)

2013 m. rugpjūčio 19 d. (pirmadienis)

Nuo 2013 m. gruodžio 16 (pirmadienis) iki gruodžio 27 d. (penktadienis)

2014 m. sausio 8 d. (trečiadienis)


III PRIEDAS

Eksporto licencijų su nustatytomis grąžinamosiomis išmokomis už kiaulieną, galvijieną, kiaušinius ir paukštieną paraiškų teikimo laikotarpiai

Išdavimo datos

Nuo 2013 m. kovo 25 (pirmadienis) iki kovo 29 d. (penktadienis)

2013 m. balandžio 4 d. (ketvirtadienis)

Nuo 2013 m. balandžio 22 (pirmadienis) iki balandžio 26 d. (penktadienis)

2013 m. gegužės 2 d. (ketvirtadienis)

Nuo 2013 m. gegužės 13 (pirmadienis) iki gegužės 17 d. (penktadienis)

2013 m. gegužės 23 d. (ketvirtadienis)

Nuo 2013 m. gruodžio 16 (pirmadienis) iki gruodžio 27 d. (penktadienis)

2014 m. sausio 8 d. (trečiadienis)


IV PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1272/2009 13 straipsnio 2 dalies b punkte minimo pranešimo apie paprastųjų kviečių pasiūlymus data

Reglamento (ES) Nr. 1272/2009 13 straipsnio 3 dalyje minimo pranešimo apie paprastųjų kviečių pasiūlymus laikotarpis

Minėtais pranešimais remiantis Komisijos priimto sprendimo dėl paprastųjų kviečių pasiūlymų terminas

2013 m. kovo 27 d. (trečiadienis)

Nuo 2013 m. kovo 25 (pirmadienis) iki balandžio 1 d. (pirmadienis)

2013 m. balandžio 4 d. (ketvirtadienis)

2013 m. gegužės 8 d. (trečiadienis)

Nuo 2013 m. gegužės 6 (pirmadienis) iki gegužės 10 d. (penktadienis)

2013 m. gegužės 15 d. (trečiadienis)

2013 m. gruodžio 18 d. (trečiadienis)

2013 m. gruodžio 25 d. (trečiadienis)

2014 m. sausio 1 d. (trečiadienis)

Nuo 2013 m. gruodžio 18 (trečiadienis) iki 2014 m. sausio 3 d. (penktadienis)

2014 m. sausio 8 d. (trečiadienis)


19.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 349/39


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1223/2012

2012 m. gruodžio 18 d.

nustatantis išsamias Šveicarijos kilmės didesnio kaip 160 kg svorio gyvų galvijų importo tarifų kvotos, numatytos Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl prekybos žemės ūkio produktais, taikymo taisykles

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 144 straipsnio 1 dalį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2172/2005, nustatantis išsamias Šveicarijos kilmės didesnio kaip 160 kg svorio gyvų galvijų importo tarifų kvotos, numatytos Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl prekybos žemės ūkio produktais, taikymo taisykles (2), buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas;

(2)

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais (4) (toliau – Susitarimas) numato Sąjungos nulinio muitų tarifo kvotos atidarymą, taikomą 4 600 Šveicarijos kilmės gyvų galvijų, kurių svoris didesnis kaip 160 kg, importui. Turi būti priimtos išsamios taisyklės dėl kasmetinio šios tarifų lengvatų kvotos atidarymo ir administravimo;

(3)

tai tarifų kvotai paskirstyti ir atsižvelgiant į aptariamus produktus reikėtų taikyti „vienalaikio nagrinėjimo“ būdą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 144 straipsnio 2 dalies b punkte;

(4)

kad tą tarifų kvotą būtų galima taikyti, gyvi gyvūnai turėtų būti Šveicarijos kilmės pagal Susitarimo 4 straipsnyje nurodytas taisykles;

(5)

siekiant užkirsti kelią spekuliacijai, tarifų kvotoje numatyti kiekiai turėtų būti prieinami ūkio subjektams, kurie gali įrodyti, kad iš tiesų užsiima didelės apimties prekyba su trečiosiomis šalimis. Tam nustatyti ir siekiant užtikrinti veiksmingą valdymą turėtų būti reikalaujama, kad atitinkami prekybininkai per metus, einančius prieš konkretų metinės kvotos laikotarpį, būtų importavę ne mažiau kaip 50 gyvūnų, atsižvelgiant į tai, kad 50 gyvūnų siunta gali būti laikoma įprasto dydžio. Patirtis parodė, kad vienos siuntos įsigijimas yra būtinas reikalavimas tam, kad operacija būtų laikoma realia ir perspektyvia;

(6)

turėtų būti nustatytas importo teisių užstatas, licencijos turėtų būti neperleidžiamosios, o importo licencijos prekybininkams turėtų būti išduodamos tik tam kiekiui, kuriam jiems suteiktos importo teisės;

(7)

kad būtų sudarytos lygesnės galimybės pasinaudoti tarifų kvota, užtikrinant komerciškai perspektyvų gyvūnų skaičių vienai paraiškai, turėtų būti nustatytas didžiausias ir mažiausias galvijų skaičius kiekvienoje paraiškoje;

(8)

reikėtų nustatyti, kad importo teisės būtų suteikiamos po svarstymo laikotarpio ir, kai reikia, taikant fiksuotą paskirstymo koeficientą;

(9)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 130 straipsnį priemonės turėtų būti tvarkomos taikant importo licencijas. Todėl turėtų būti nustatytos paraiškų pateikimo ir informacijos apie pareiškėjus bei licencijas teikimo taisyklės, jei reikia, kartu su tam tikromis 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006, nustatančio žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (5), 2008 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 376/2008, nustatančio bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (6), ir 2008 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 382/2008 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių (7) nuostatomis arba nuo jų nukrypstant;

(10)

siekiant ūkio subjektus įpareigoti pateikti importo licencijų paraiškas visoms priskirtoms importo teisėms, turėtų būti nustatyta, kad toks paraiškų pateikimas importo teisių užstato atžvilgiu būtų pagrindinis reikalavimas, kaip apibrėžta 2012 m. kovo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 282/2012, nustatančiame bendras išsamias taisykles dėl užstatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (8);

(11)

patirtis rodo, kad tinkamam tarifų kvotos valdymui yra būtina, kad nominalus licencijos turėtojas būtų realus importuotojas. Todėl toks importuotojas turėtų aktyviai dalyvauti perkant, vežant ir importuojant atitinkamus gyvūnus. Taigi tokios veiklos įrodymo pateikimas taip pat turėtų būti pagrindinis reikalavimas licencijos užstato atžvilgiu;

(12)

siekiant užtikrinti griežtą pagal šią tarifų kvotą importuojamų gyvūnų statistinių duomenų kontrolę, Reglamento (EB) Nr. 376/2008 7 straipsnio 4 dalyje nustatytas leistinas nuokrypis neturėtų būti taikomas;

(13)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Kasmet nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra leidžiama naudoti muitu neapmokestinamą Sąjungos importo tarifinę kvotą importuoti Šveicarijos kilmės 4 600 gyvų galvijų, kurių svoris didesnis kaip 160 kg ir kurių KN kodai yra 0102 29 41, 0102 29 49, 0102 29 51, 0102 29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99, ex 0102 39 10, didesnio kaip 160 kg svorio, ar ex 0102 90 91, didesnio kaip 160 kg svorio.

Tarifų kvotos eilės numeris yra 09.4203.

2.   1 dalyje nurodytiems produktams yra taikomos Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais 4 straipsnyje numatytos kilmės taisyklės.

2 straipsnis

1.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnį, šiame straipsnyje minima prekyba su trečiosiomis šalimis reiškia, kad pareiškėjai importavo bent 50 galvijų, kurių KN kodas 0102.

Prekybos su trečiosiomis šalimis įrodymu valstybės narės gali pripažinti kompetentingos institucijos tinkamai patvirtintus Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnio antroje pastraipoje minimus dokumentus.

2.   Bendrovė, sudaryta susijungus bendrovėms, kurių kiekvienos importuotas apskaitinis kiekis yra ne mažesnis už 1 dalyje nustatytą mažiausią kiekį, gali savo paraišką pagrįsti tuo kiekiu.

3 straipsnis

1.   Paraiškos įgyti importo teises turi būti teikiamos dėl ne mažiau kaip 50 gyvūnų ir neturi sudaryti daugiau kaip 5 % viso kiekio.

2.   Paraiškos įgyti importo teises pateikiamos prieš konkretaus metinės kvotos laikotarpio pradžią esančią gruodžio 1 d. ne vėliau kaip iki 13.00 val. Briuselio laiku.

3.   Patikrinusios pateiktus dokumentus, valstybės narės ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos praneša Komisiją apie bendrą prašomą kiekį.

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 6 straipsnio 3 dalies, taikomas to reglamento 11 straipsnis.

4 straipsnis

1.   Importo teisės suteikiamos ne anksčiau kaip septintą darbo dieną po 3 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodyto pranešimo pateikimo laikotarpio ir ne vėliau kaip šešioliktą darbo dieną po to laikotarpio galiojimo pabaigos.

2.   Jei pritaikius Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą paskirstymo koeficientą, vienai paraiškai tenka mažiau negu 50 galvijų, turimą kiekį atitinkamos valstybės narės paskirsto po 50 galvijų pagal kiekvieną paraišką. Jei likutis yra mažesnis nei 50 galvijų, tam kiekiui suteikiama atskira importo licencija.

3.   Jei pritaikius 2 dalį yra skiriama mažiau importo teisių, nei buvo prašoma paraiškoje, atitinkama pagal 5 straipsnio 1 dalį pateikta užstato dalis nedelsiant grąžinama.

5 straipsnis

1.   Importo teisių užstatas yra 3 EUR už galviją. Jis pateikiamas kompetentingai institucijai kartu su paraiška įgyti importo teises.

2.   Importo licencijos paraiškos būti teikiamos pagal paskirtą kiekį. Šis įpareigojimas yra pagrindinis reikalavimas, kaip apibrėžta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/2012 19 straipsnio 2 dalyje.

3.   Jei pritaikius 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą paskirstymo koeficientą yra skiriama mažiau importo teisių, nei buvo prašoma paraiškoje, proporcinga užstato dalis nedelsiant grąžinama.

6 straipsnis

1.   Priskirtas kiekis importuojamas pateikus vieną ar kelias importo licencijas.

2.   Paraiškos gauti licenciją gali būti pateikiamos tik valstybėje narėje, kurioje pareiškėjas yra prašęs ir gavęs importo pagal tarifų kvotą teises.

Kiekvieną kartą išdavus importo licencijas atitinkamai sumažinamas kiekis, kurį leidžiama importuoti ir nedelsiant grąžinama atitinkama pagal 5 straipsnio 1 dalį pateikto užstato dalis.

3.   Importo licencijos išduodamos pagal importo teises įgijusio ūkio subjekto paraišką ir jo vardu.

4.   Paraiškose gauti licenciją ir licencijose turi būti nurodyta:

a)

8 langelyje kilmės šalis ir žodis „taip“ perbraukti kryžmai;

b)

16 langelyje – vienas ar keli iš tokių KN kodų:

0102 29 41, 0102 29 49, 0102 29 51, 0102 29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99, ex 0102 39 10, didesnio kaip 160 kg svorio, ar ex 0102 90 91, didesnio kaip 160 kg svorio;

c)

20 langelyje – tarifų kvotos užsakymo numeris (09.4203) ir bent vienas iš I priede pateiktų įrašų.

Licencijose nurodomas įpareigojimas importuoti iš Šveicarijos.

7 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 376/2008 8 straipsnio 1 dalies, pagal šį reglamentą išduotos importo licencijos negali būti perduotos.

2.   Importo licencija skiriama pateikus 20 EUR užstatą, kurį sudaro:

a)

3 EUR užstatas, kaip tai nurodyta 5 straipsnio 1 dalyje, ir

b)

17 EUR, kuriuos pareiškėjas sumoka pateikdamas paraišką licencijai gauti.

3.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 376/2008 48 straipsnio 1 dalį, visas Bendrojo muitų tarifo muitas, taikytinas muitinės deklaracijos dėl išleidimo į laisvą apyvartą priėmimo dieną, surenkamas už visus kiekius, kurie buvo importuoti viršijant tuos, kurie nurodyti importo licencijoje.

4.   Neatsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 376/2008 III skyriaus 4 skirsnio nuostatas, užstatas grąžinamas tik pateikus įrodymą, kad nominalus licencijos turėtojas komercijos ir logistikos atžvilgiu buvo atsakingas už atitinkamų gyvūnų pirkimą, vežimą ir muitinės formalumų sutvarkymą atidavimui į laisvą apyvartą. Toks įrodymas turi būti bent:

a)

originali komercinė sąskaita faktūra arba patvirtinta jos kopija, kurią nominalaus turėtojo vardu išdavė prekybininkas arba jo atstovas, įsisteigę Šveicarijoje, ir nominalaus turėtojo mokėjimo arba neatšaukiamo dokumentinio kredito suteikimo pardavėjo naudai įrodymas;

b)

vežimo dokumentas, nominalaus turėtojo vardu sudarytas dėl atitinkamų gyvūnų;

c)

įrodymas, kad prekės buvo deklaruotos išleidimui į laisvą apyvartą, nurodant nominalaus turėtojo, kaip gavėjo, pavadinimą (vardą) ir adresą.

8 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, (EB) Nr. 376/2008 ir, (EB) Nr. 382/2008 taikomi laikantis šio reglamento nuostatų.

9 straipsnis

1.   Nukrypdamos nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės Komisijai praneša:

a)

ne vėliau kaip vasario 28 d. pasibaigus kiekvienam importo tarifinės kvotos laikotarpiui produktų kiekius, įskaitant nulinius duomenis, kuriems ankstesniu importo tarifinės kvotos laikotarpiu buvo išduotos importo licencijos;

b)

ne vėliau kaip balandžio 30 d. pasibaigus kiekvienam importo tarifinės kvotos laikotarpiui produktų kiekius, įskaitant nulinius duomenis, nurodytus nepanaudotose ar iš dalies panaudotose importo licencijose ir atitinkančius importo licencijų kitoje pusėje nurodytų kiekių ir kiekių, kuriems jos buvo išduotos, skirtumą.

2.   Ne vėliau kaip balandžio 30 d. pasibaigus kiekvienam importo tarifinės kvotos laikotarpiui, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 4 straipsniuvalstybės narės perduoda Komisijai informaciją apie produktų kiekius, išleistus į laisvą apyvartą.

3.   1 ir 2 dalyse nurodytuose pranešimuose kiekiai nurodomi galvijų vienetais ir kiekvienai produkto kategorijai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 382/2008 V priede.

10 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2172/2005 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikmenų lentelę.

11 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 346, 2005 12 29, p. 10.

(3)  Žr. II priedą.

(4)  OL L 114, 2002 4 30, p. 132.

(5)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(6)  OL L 114, 2008 4 26, p. 3.

(7)  OL L 115, 2008 4 29, p. 10.

(8)  OL L 92, 2012 3 30, p. 4.


I PRIEDAS

Įrašai nurodytis 6 straipsnio 4 dalies c punkte

:

bulgarų kalba

:

Регламент за изпълнение (ЕC) № 1223/2012

:

ispanų kalba

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 1223/2012

:

čekų kalba

:

Prováděcí nařízení (EU) č. 1223/2012

:

danų kalba

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 1223/2012

:

vokiečių kalba

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1223/2012

:

estų kalba

:

Rakendusmäärus (EL) nr 1223/2012

:

graikų kalba

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1223/2012

:

anglų kalba

:

Implementing Regulation (EU) No 1223/2012

:

prancūzų kalba

:

Règlement d’exécution (UE) no 1223/2012

:

italų kalba

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2012

:

latvių kalba

:

Īstenošanas regula (ES) Nr. 1223/2012

:

lietuvių kalba

:

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1223/2012

:

vengrų kalba

:

1223/2012/EU végrehajtási rendelet

:

maltiečių kalba

:

Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1223/2012

:

nyderlandų kalba

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1223/2012

:

lenkų kalba

:

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1223/2012

:

portugalų kalba

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 1223/2012

:

rumunų kalba

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1223/2012

:

slovakų kalba

:

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1223/2012

:

slovėnų kalba

:

Izvedbena uredba (EU) št. 1223/2012

:

suomių kalba

:

Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1223/2012

:

švedų kalba

:

Genomförandeförordning (EU) nr 1223/2012


II PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesni pakeitimai

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2172/2005

(OL L 346, 2005 12 29, p. 10)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1869/2006

(OL L 358, 2006 12 16, p. 49)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1965/2006

(OL L 408, 2006 12 30, p. 27)

tik 8 straipsnis ir IX priedas

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 749/2008

(OL L 202, 2008 7 31, p. 37)

tik 3 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1267/2008

(OL L 338, 2008 12 17, p. 37)

 


III PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 2172/2005

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 4 dalis

2 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

3 straipsnio 5 dalis

3 straipsnio 3 dalis

4, 5 ir 6 straipsniai

4, 5 ir 6 straipsniai

7 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 5 dalis

7 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 6 dalis

7 straipsnio 4 dalis

8 straipsnis

8 straipsnis

8a straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 1 dalis

8a straipsnio 2 dalies pirma ir antra pastraipos

9 straipsnio 2 dalis

8a straipsnio 3 dalis

9 straipsnio 3 dalis

10 straipsnis

9 straipsnis

11 straipsnis

II priedas

I priedas

II priedas

III priedas


19.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 349/45


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1224/2012

2012 m. gruodžio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką

(Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (1),

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 987/2009, nustatantį Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (2), ypač į jo 92 straipsnį,

kadangi:

(1)

atsižvelgdamos į tam tikrus kai kurių valstybių narių teisės aktų pakeitimus arba į siekį supaprastinti Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 taikymą, valstybės narės Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinei komisijai pateikė prašymą iš dalies pakeisti kai kuriuos Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 priedus;

(2)

socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinė komisija pritarė prašomiems daliniams pakeitimams ir pateikė atitinkamus pasiūlymus techninių priedų pritaikymo komisijai;

(3)

Komisija gali pritarti atitinkamiems pasiūlymams;

(4)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamentą (EB) Nr. 987/2009,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

VI priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

po skirsnio „LATVIJA“ pridedami šie nauji skirsniai:

„VENGRIJA

Nuo 2012 m. sausio 1 d. pagal 2011 m. aktą CXCI dėl išmokų asmenims, kurių galimybės dirbti pasikeitė, ir tam tikrų kitų aktų pakeitimus:

a)

reabilitacijos išmokų;

b)

invalidumo išmokų.

SLOVAKIJA

Invalidumo pensija asmeniui, kuris įgijo invalidumą būdamas išlaikomas vaikas arba per doktorantūros studijas (dirbant visą laiką), jam dar nesulaukus 26 metų amžiaus ir kuris laikomas atitinkančiu draudimo laikotarpio reikalavimą (Socialinio draudimo akto Nr. 461/2003 su pakeitimais 70 straipsnio 2 dalis, 72 straipsnio 3 dalis ir 73 straipsnio 3 ir 4 dalys).“;

b)

skirsnyje „ŠVEDIJA“ tekstas „(Aktas 1962:381 su pakeitimais, padarytais Aktu 2001:489)“ pakeičiamas taip: „(Socialinio draudimo kodekso (2010:110) 34 skyrius)“;

c)

skirsnis „JUNGTINĖ KARALYSTĖ“ pakeičiamas taip:

„JUNGTINĖS KARALYSTĖS

darbo ir paramos išmoka

a)   Didžioji Britanija:

2007 m. Gerovės reformos akto 1 dalis.

b)   Šiaurės Airija

2007 m. Gerovės reformos akto 1 dalis.“;

2)

VIII priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies skirsnis „AUSTRIJA“ iš dalies keičiamas taip:

i)

c punktas pakeičiamas taip: „c) Visi prašymai dėl maitintojo netekimo pensijų, pagrįstų pensijų sąskaita pagal 2004 m. lapkričio 18 d. Bendrąjį pensijų aktą (APG), išskyrus atvejus, minimus 2 dalyje.“;

ii)

pridedamas naujas g punktas: „g) Visi prašymai gauti išmokas pagal 1972 m. vasario 3 d. Notarinio draudimo aktą – NVG 1972.“;

b)

1 dalies skirsnis „ŠVEDIJA“ pakeičiamas taip:

„ŠVEDIJA

a)

visi prašymai dėl senatvės pensijos formos garantijų pensijų (Socialinio draudimo kodeksas (2010:110), 66 ir 67 dalys);

b)

visi prašymai dėl maitintojo netekimo pensijos formos garantijų pensijų (Socialinio draudimo kodeksas (2010:110), 81 dalis).“;

c)

2 dalyje po skirsnio „BULGARIJA“ įterpiamas naujas skirsnis:

„DANIJA

a)

asmeninės pensijos;

b)

išmokos mirties atveju (sukauptos remiantis įnašais į Arbejdsmarkedets Tillægspension laikotarpiu iki 2002 m. sausio 1 d.);

c)

išmokos mirties atveju (sukauptos remiantis įnašais į Arbejdsmarkedets Tillægspension laikotarpiu po 2002 m. sausio 1 d.) minimos Konsoliduotame darbo rinkos papildomų pensijų akte (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.“;

d)

2 dalies skirsnis „ŠVEDIJA“ pakeičiamas taip:

„ŠVEDIJA

Pajamų pensijos ir pirmenybinės pensijos (Socialinio draudimo kodekso (2010:110) 62 ir 64 skyriai).“;

3)

IX priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

I dalies skirsnyje „ŠVEDIJA“ tekstas „(Aktas 1962:381)“ pakeičiamas taip: „(Socialinio draudimo kodekso (2010:110) 34 skyrius)“;

b)

II dalies skirsnyje „SLOVAKIJA“ išbraukiamas b punktas;

c)

II dalies skirsnis „ŠVEDIJA“ pakeičiamas taip:

„ŠVEDIJA

Ligos kompensacija ir veiklos kompensacija garantijų kompensacijos forma (Socialinio draudimo kodekso (2010:110) 35 skyrius).

Našlių pensijos skaičiuojamos pagal įgytus draudimo laikotarpius (Socialinio draudimo kodekso (2010:110) 84 skyrius).“

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)

skyriaus „ISPANIJA-PORTUGALIJA“ 1 priede išbraukiamas a punktas;

2)

3 priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

išbraukiami skyriai „ITALIJA“ ir „MALTA“;

b)

po skyriaus „ISPANIJA“ pridedamas naujas skyrius „KIPRAS“;

3)

5 priede po skyriaus „ČEKIJOS RESPUBLIKA“ pridedamas naujas skyrius „DANIJA“.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 166, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 284, 2009 10 30, p. 1.


19.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 349/47


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1225/2012

2012 m. gruodžio 18 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

32,6

MA

80,2

TN

111,9

TR

102,4

ZZ

81,8

0707 00 05

AL

88,1

TR

143,2

ZZ

115,7

0709 93 10

MA

152,5

TR

68,4

ZZ

110,5

0805 10 20

MA

71,3

TR

51,1

ZA

51,1

ZZ

57,8

0805 20 10

MA

66,6

ZZ

66,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

97,8

JM

129,1

MA

106,4

TR

83,5

ZZ

104,2

0805 50 10

TR

75,0

ZZ

75,0

0808 10 80

MK

39,0

NZ

165,3

US

133,0

ZA

123,7

ZZ

115,3

0808 30 90

CN

48,8

TR

135,1

US

154,6

ZZ

112,8


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


19.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 349/49


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1226/2012

2012 m. gruodžio 18 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2012 m. gruodžio mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2007 m. gegužės 14 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 533/2007, leidžiantį naudoti tarifines kvotas paukštienos sektoriuje bei nustatantį jų administravimo tvarką (3), ypač į jo 5 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 leista naudoti tarifines kvotas paukštienos sektoriuje.

(2)

2013 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per pirmąsias 2012 m. gruodžio birželio mėnesio dienas, nurodytas kiekis tam tikrų kvotų atveju yra didesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl kiekį, kuriam galima išduoti importo licencijas, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2013 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms, pateiktoms remiantis Reglamentu (EB) Nr. 533/2007, taikomi šio reglamento priede pateikti paskirstymo koeficientai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2012 m. gruodžio 19 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 125, 2007 5 15, p. 9.


PRIEDAS

Grupės Nr.

Eilės Nr.

2013 1 1–2013 3 31 laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms taikomi paskirstymo koeficientai

(%)

P1

09.4067

5,952549

P3

09.4069

0,335124


19.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 349/51


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1227/2012

2012 m. gruodžio 18 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2012 m. gruodžio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 leidžiamą naudoti tam tikrų kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriaus produktų tarifinę kvotą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 539/2007, leidžiantį naudoti tarifines kvotas kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriuje bei nustatantį jų administravimo tvarką (3), ypač į jo 5 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 leista naudoti kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriaus produktų importo tarifines kvotas.

(2)

2013 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per pirmąsias septynias 2012 m. gruodžio mėnesio dienas, nurodytas kiekis tam tikrų kvotų atveju yra didesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl kiekį, kuriam galima išduoti importo licencijas, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2013 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms, pateiktoms remiantis Reglamentu (EB) Nr. 539/2007, taikomi šio reglamento priede pateikti paskirstymo koeficientai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2012 m. gruodžio 19 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 128, 2007 5 16, p. 19.


PRIEDAS

Grupės Nr.

Eilės Nr.

2013 1 1–2013 3 31 laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms taikomi paskirstymo koeficientai

(%)

E2

09.4401

30,039342


19.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 349/53


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1228/2012

2012 m. gruodžio 18 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2012 m. gruodžio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007 leidžiamą naudoti paukštienos tarifinę kvotą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1385/2007, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 774/94 taikymo taisykles, susijusias su leidimu naudoti tam tikras Bendrijos tarifines kvotas paukštienos sektoriuje ir susijusias su tokių kvotų administravimu (3), ypač į jo 5 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

2013 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per pirmąsias septynias 2012 m. gruodžio mėn. dienas, nurodytas kiekis tam tikrų kvotų atveju yra didesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl kiekį, kuriam galima išduoti importo licencijas, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2013 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms, pateiktoms remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007, taikomi šio reglamento priede pateikti paskirstymo koeficientai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2012 m. gruodžio 19 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 309, 2007 11 27, p. 47.


PRIEDAS

Grupės Nr.

Eilės Nr.

2013 1 1–2013 3 31 laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms taikomi paskirstymo koeficientai

(%)

1

09.4410

0,29533

2

09.4411

0,304506

3

09.4412

0,327761

4

09.4420

0,398565

6

09.4422

0,400962


SPRENDIMAI

19.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 349/55


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. gruodžio 17 d.

kuriuo Bulgarijai ir Rumunijai leidžiama taikyti priemones, kuriomis nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 5 straipsnio

(2012/794/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1), ypač į jos 395 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2011 m. gegužės 25 d. Komisijoje užregistruotu laišku Bulgarija ir Rumunija paprašė leisti nukrypti nuo Direktyvos 2006/112/EB 5 straipsnio dėl tos direktyvos teritorinio taikymo vykdant pasienio tilto virš Dunojaus upės tarp Vidino (Bulgarija) ir Kalafato (Rumunija) priežiūros bei remonto darbus ir imant už jį rinkliavas (toliau – prašymas leisti taikyti nukrypti leidžiančias priemones). 2012 m. kovo 7 d. Komisijoje užregistruotu laišku prašymą leisti taikyti nukrypti leidžiančias priemones Bulgarija ir Rumunija iš dalies pakeitė;

(2)

pagal Direktyvos 2006/112/EB 395 straipsnio 2 dalį 2012 m. liepos 17 d. laišku Komisija perdavė prašymą leisti taikyti nukrypti leidžiančias priemones kitoms valstybės narėms, išskyrus Ispaniją, kuri buvo informuota 2012 m. liepos 18 d. laišku. 2012 m. liepos 19 d. laišku Komisija pranešė Bulgarijai ir Rumunijai, kad turi visą informaciją, kuri, jos nuomone, yra būtina prašymui leisti taikyti nukrypti leidžiančias priemones įvertinti;

(3)

dėl tilto priežiūros ir remonto – prašymas leisti taikyti nukrypti leidžiančias priemones apima nuostatą, kad teritorinė siena tarp Bulgarijos ir Rumunijos eina per tilto vidurį;

(4)

dėl rinkliavos už perėjimą per tiltą ėmimo – prašymas leisti taikyti nukrypti leidžiančias priemones apima nuostatą, kad visas tiltas būtų laikomas valstybės narės, kurioje prasideda bet kuri kelionė tranzitu, teritorijos dalimi. Todėl visoms rinkliavoms už Bulgarijos pusėje prasidedančias keliones taikomas tik Bulgarijos PVM. Tokiu pačiu būdu rinkliavoms už Rumunijos pusėje prasidedančias keliones taikomas tik Rumunijos PVM;

(5)

jei nebūtų imtasi tokių nukrypti leidžiančių priemonių, priežiūros bei remonto paslaugų teikimo ir rinkliavos ėmimo vietos nustatymas pirmiausia priklausytų nuo tikslaus teritorinės sienos virš Dunojaus upės nustatymo, o tai padaryti būtų labai sunku susijusiems apmokestinamiesiems asmenims. Be to, kai tai susiję su rinkliavų imimu, ir Bulgarijos PVM, ir Rumunijos PVM reikėtų taikyti rinkliavoms, imamoms už kelionę į vieną pusę per tiltą. Todėl nukrypti leidžiančiomis priemonėmis siekiama supaprastinti taikomo PVM surinkimą;

(6)

kadangi prašymas leisti taikyti nukrypti leidžiančias priemones susijęs su teritoriniu taikymu PVM tikslais, kuris neturėtų būti ateityje keičiamas, prašymas leisti taikyti nukrypti leidžiančias priemones turėtų būti patvirtintas neribotam laikui;

(7)

nukrypti leidžiančios priemonės turės tik nežymų poveikį bendrai galutinio vartojimo etapu surenkamų mokesčių sumai ir neturės neigiamo poveikio Sąjungos nuosaviems ištekliams, gaunamiems iš pridėtinės vertės mokesčio;

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Direktyvos 2006/112/EB 5 straipsnio, Bulgarijai ir Rumunijai leidžiama taikyti šio sprendimo 2 ir 3 straipsniuose nustatytas nukrypti leidžiančias priemones, vykdant pasienio tilto virš Dunojaus upės tarp Vidino (Bulgarija) ir Kalafato (Rumunija) priežiūros bei remonto darbus ir imant už jį rinkliavas.

2 straipsnis

Siekiant nustatyti apmokestinamųjų sandorių, susijusių su pasienio tilto priežiūra arba remontu, vietą, laikoma, kad, kai tiekiamos prekės ir teikiamos paslaugos, prekės įsigyjamos Bendrijos viduje ir importuojamos tilto priežiūros arba remonto darbams vykdyti, teritorinė siena eina per tilto vidurį.

3 straipsnis

Siekiant nustatyti apmokestinamųjų sandorių, susijusių su rinkliavų už pasienio tiltą ėmimu, vietą, laikoma, kad visas tiltas yra valstybės narės, kurioje prasideda bet kuri kelionė per tiltą, teritorijos dalis.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pranešimo apie jį dieną.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Bulgarijos Respublikai ir Rumunijai.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. ALETRARIS


(1)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.


19.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 349/57


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. gruodžio 12 d.

kuriuo nustatomas valstybių narių teikiamose Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų įgyvendinimo ataskaitose pateikiamos informacijos pobūdis, forma ir dažnumas

(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 9181)

(Tekstas svarbus EEE)

(2012/795/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (1), ypač į jos 72 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisija parengė klausimynus, siekdama nustatyti informaciją, kurią valstybės narės turi pateikti 2013–2016 m. Direktyvos 2010/75/ES įgyvendinimo ataskaitose;

(2)

valstybės narės, atsakydamos į klausimyno klausimus, turėtų pateikti tik 2013 m. duomenis, kad ataskaitose būtų nurodytos priemonės, kurių jos ėmėsi siekdamos įgyvendinti tuos Direktyvos 2010/75/ES reikalavimus, kurie dar nebuvo taikomi pagal 1978 m. vasario 20 d. Tarybos direktyvą dėl titano dioksido pramonės atliekų (2), 1982 m. gruodžio 3 d. Tarybos direktyvą 82/883/EEB dėl aplinkos, veikiamos titano dioksido pramonės atliekų, priežiūros ir stebėjimo tvarkos (3), 1992 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyvą 92/112/EEB dėl titano dioksido pramonės atliekų sukeltos taršos mažinimo ir galutinio panaikinimo programų derinimo tvarkos (4), 1999 m. kovo 11 d. Tarybos direktyvą 1999/13/EB dėl tam tikrų veiklos rūšių ir tam tikrų įrenginių lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius, emisijų apribojimo (5), 2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/76/EB dėl atliekų deginimo (6), 2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/80/EB dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo (7) ir 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (8), iki šių teisės aktų panaikinimo Direktyva 2010/75/ES;

(3)

be to, valstybės narės, atsakydamos į klausimyno klausimus, turėtų pateikti 2013–2016 m. ataskaitas, kuriose nurodytų reprezentatyvius duomenis apie išmetamus teršalus ir kitokių rūšių taršą, apie išmetamų teršalų ribines vertes, apie Direktyvos 2010/75/ES 14 ir 15 straipsnių taikymą ir apie pažangą, padarytą kuriant ir taikant naujus gamybos būdus pagal 27 straipsnį, kad Komisija galėtų surinkti informaciją apie bendras įgyvendinimo priemones (1 modulis), sukurti informacijos apie atskirus įrenginius šaltinį, kuris derėtų su Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registru (2 modulis), leidimuose patvirtinti, kad geriausi prieinami gamybos būdai taikomi tinkamai (3 modulis), ir patikrinti, kaip taikomi minimalieji sektoriaus reikalavimai (4 modulis);

(4)

pagal Direktyvos 2010/75/ES 72 straipsnio 1 dalį valstybės narės informaciją turi pateikti elektronine forma;

(5)

siekdama užtikrinti, kad valstybių narių teikiama informacija būtų nuosekli ir suderinama, Komisija, Europos aplinkos agentūros padedama, turėtų sukurti specialią elektroninę ataskaitų teikimo formą;

(6)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2010/75/ES 75 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybių narių teikiamos ataskaitos

Valstybės narės pateikia Europos Komisijai informaciją apie Direktyvos 2010/75/ES įgyvendinimą, atsakydamos į I ir II prieduose esančių klausimynų klausimus ir naudodamos specialią elektroninę formą, kuri turi būti sukurta šios ataskaitos teikimo tikslais.

Atsakymai į I priede esančio klausimyno klausimus turi būti pateikti ne vėliau kaip 2014 m. rugsėjo 30 d.

Atsakymai į II priede esančio klausimyno klausimus turi būti pateikti ne vėliau kaip 2017 m. rugsėjo 30 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 12 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


(1)  OL L 334, 2010 12 17, p. 17.

(2)  OL L 54, 1978 2 25, p. 19.

(3)  OL L 378, 1982 12 31, p. 1.

(4)  OL L 409, 1992 12 31, p. 11.

(5)  OL L 85, 1999 3 29, p. 1.

(6)  OL L 332, 2000 12 28, p. 91.

(7)  OL L 309, 2001 11 27, p. 1.

(8)  OL L 24, 2008 1 29, p. 8.


I PRIEDAS

Klausimynas apie Direktyvos 2010/75/ES įgyvendinimą, nurodytas 1 straipsnio antroje pastraipoje

Bendrosios pastabos

a)

Atsakymai į šio klausimyno klausimus apima 2013 m. sausio 7 d.–gruodžio 31 d. laikotarpį.

b)

Jei atsakant į klausimą reikia pateikti informaciją apie laike kintančius parametrus, atsakymuose reikėtų nurodyti padėtį 2013 m. gruodžio 31 d.

c)

Atsakymuose į žemiau esančius klausimus pateikiama informacija tik apie valstybių narių atliktus pakeitimus, kad būtų įgyvendintos Direktyvos 2010/75/ES 80 straipsnio 1 dalyje nurodytos nuostatos.

d)

Šiame klausimyne žodžiai „valstybės narės politika arba gairės“ suprantami kaip bet kuri galiojanti įgyvendinimo priemonė, sukurta arba taikoma nacionaliniu, regionų ar vietos lygiu. Jei valstybė narė norėtų pateikti informaciją, susijusią su įstatymais, kuriais Direktyva 2010/75/ES perkeliama į nacionalinę teisę, tai nepanaikintų valstybės narės prievolės vykdyti Direktyvos 2010/75/ES 80 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų.

1.   Pažeidimai (8 straipsnis)

Kokiais kriterijais galima remtis siekiant nustatyti, ar leidimo sąlygų pažeidimas kelia tiesioginį pavojų žmonių sveikatai arba tiesioginį reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai?

2.   Leidimo sąlygos (14 straipsnis)

Trumpai apibūdinkite valstybės narės politiką ar gaires, susijusias su toliau nurodytais klausimais, ir, jei jos paskelbtos internete, pateikite jų nuorodą:

2.1.

Kaip užtikrinama, kad nustatant leidimų sąlygas būtų remiamasi geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvadomis (14 straipsnio 3 dalis)?

2.2.

Kokiais būdais kompetentingos institucijos gali nustatyti griežtesnes leidimo sąlygas nei tos, kurias galima užtikrinti naudojant GPGB išvadose aprašytus GPGB (14 straipsnio 4 dalis)?

3.   Išmetamų teršalų ribinės vertės, lygiaverčiai parametrai ir techninės priemonės (15 straipsnis)

Trumpai apibūdinkite valstybės narės politiką ar gaires, susijusias su toliau nurodytais klausimais, ir, jei jos paskelbtos internete, pateikite jų nuorodą:

3.1.

Kaip, atsižvelgiant į išmetamų teršalų kiekį, susijusį su geriausiais prieinamais gamybos būdais, nustatytais GPGB išvadose, nustatomos išmetamų teršalų ribinės vertės (15 straipsnio 3 dalis)?

3.2.

Kaip suteikiamos 15 straipsnio 3 dalies taikymo išimtys (15 straipsnio 4 dalis)?

3.3.

Kaip atliekamas sąnaudų ir naudos vertinimas, kuriuo remiantis būtų leidžiama taikyti tokias išimtis, ir kas yra laikoma neproporcingai didelėmis sąnaudomis, palyginti su aplinkai teikiama nauda (15 straipsnio 4 dalis)?

3.4.

Aš išimtims taikomi masto ar trukmės apribojimai (15 straipsnio 4 dalis)?

3.5.

Kaip naujų gamybos būdų bandymo ir taikymo atvejais suteikiamos laikinos išimtys, kuriomis leidžiama nukrypti nuo 11 straipsnio a ir b punktuose ir 15 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytų reikalavimų (15 straipsnio 5 dalis)?

4.   Stebėsenos reikalavimai (16 straipsnis)

Trumpai apibūdinkite valstybės narės politiką ar gaires, susijusias su toliau nurodytais klausimais, ir, jei jos paskelbtos internete, pateikite jų nuorodą:

4.1.

Kaip užtikrinama, kad leidimuose nustatant stebėsenos reikalavimus būtų remiamasi GPGB išvadomis (16 straipsnio 1 dalis)?

4.2.

Kaip nustatomas periodiškos dirvožemio ir požeminio vandens stebėsenos dažnumas (16 straipsnio 2 dalis)?

4.3.

Kaip, siekiant pateisinti retesnę, nei nustatyta, dirvožemio ir požeminio vandens stebėseną, taikoma sistemingo užteršimo pavojaus vertinimo išlyga (16 straipsnio 2 dalis)?

5.   Bendrosios privalomos taisyklės (17 straipsnis)

Jei įgyvendinant Direktyvą 2010/75/ES taikomos bendrosios privalomos taisyklės:

5.1.

Kuriuos reikalavimus jos apima ir kuriai veiklai (išvardytai Direktyvos 2010/75/ES I priede) ir teršalams jos taikomos?

5.2.

Kaip bendrosiomis privalomomis taisyklėmis užtikrinami integruoti tokios tvarkos taikymo būdai ir aukštas aplinkos apsaugos lygis, prilygstantis lygiui, pasiekiamam laikantis atskiro leidimo sąlygų (17 straipsnio 1 dalis)?

5.3.

Kaip užtikrinama, kad bendrosios privalomos taisyklės būtų grindžiamos geriausiais prieinamais gamybos būdais (17 straipsnio 2 dalis)?

5.4.

Kaip bendrosios privalomos taisyklės yra atnaujinamos siekiant atsižvelgti į geriausių prieinamų gamybos būdų raidą (17 straipsnio 3 dalis)?

5.5.

Kokios nuorodos, oficialiai skelbiant bendrąsias privalomas taisykles, daromos į Direktyvą 2010/75/ES (17 straipsnio 4 dalis)?

5.6.

Jei bendrosios privalomos taisyklės skelbiamos internete, pateikite jų nuorodą.

6.   GPGB raida (19 straipsnis)

6.1.

Kaip kompetentingos institucijos sužino arba kaip jos informuojamos apie naujų ar atnaujintų GPGB išvadų paskelbimą?

6.2.

Kaip kompetentingos institucijos šią informaciją paskelbia suinteresuotai visuomenei?

7.   Leidimų sąlygų persvarstymas ir atnaujinimas (21 straipsnis)

Trumpai apibūdinkite valstybės narės politiką ar gaires, susijusias su toliau nurodytais leidimo sąlygų persvarstymo ir atnaujinimo proceso aspektais, ir, jei jos paskelbtos internete, pateikite jų nuorodą:

7.1.

Kokią informaciją paprastai turi pateikti ūkio subjektas leidimo sąlygų persvarstymo ir (arba) atnaujinimo tikslais (21 straipsnio 2 dalis)?

7.2.

Kaip apibrėžiama ir (arba) nustatoma pagrindinė įrenginio veikla (21 straipsnio 3 dalis)?

7.3.

Kaip imamasi leidimo sąlygų persvarstymo ir (arba) atnaujinimo veiksmų didelės taršos atvejais, siekiant užtikrinti eksploatavimo saugą arba siekiant užtikrinti atitiktį naujai ar pakeistai aplinkos kokybės normai (21 straipsnio 5 dalis)?

8.   Eksploatavimo vietos uždarymas (22 straipsnis)

8.1.

Kaip nusprendžiama, kuriai veiklai reikalinga pradinės būklės ataskaita, konkrečiai:

a)

Kuri Direktyvos 2010/75/ES I priede išvardyta veikla paprastai yra susijusi su atitinkamų pavojingų medžiagų naudojimu, gamyba arba išleidimu (22 straipsnio 2 dalis)?

b)

Kaip atsižvelgiama į įrenginio eksploatavimo vietos dirvožemio ir požeminių vandenų užteršimo galimybę (22 straipsnio 2 dalis)?

c)

Kokią informaciją ūkio subjektai turi pateikti pradinės būklės ataskaitoje (22 straipsnio 2 dalis)?

d)

Kaip šiomis aplinkybėmis naudojamasi Komisijos gairėmis dėl pradinės būklės ataskaitos turinio (22 straipsnio 2 dalis)?

8.2.

Galutinai nutraukus veiklą:

a)

Kaip ūkio subjektai įvertina dirvožemio ir požeminių vandenų užterštumo būklę (22 straipsnio 3 dalis)?

b)

Kaip nusprendžiama, ar eksploatuojant įrenginį dirvožemis arba požeminiai vandenys labai užteršiami (22 straipsnio 3 dalis)?

c)

Kaip nusprendžiama, ar dirvožemio arba požeminio vandens užteršimas kelia didelį pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai (22 straipsnio 3 dalis)?

d)

Kaip nusprendžiama, kokių būtinų priemonių ar veiksmų turi imtis ūkio subjektai (22 straipsnio 3 ir 4 dalys)?

9.   Aplinkosauginiai tikrinimai (23 straipsnis)

9.1.

Kokie parengti aplinkosauginiai tikrinimo planai? Kas juos sudaro? Kaip su jais gali susipažinti visuomenė? Jei jie skelbiami internete, pateikite nuorodą (23 straipsnio 2 dalis).

9.2.

Kokios parengtos planinės aplinkosauginės tikrinimų programos? Kas jas sudaro? Kaip su jomis gali susipažinti visuomenė? Jei jos skelbiamos internete, pateikite nuorodą (23 straipsnio 4 dalis).

9.3.

Kaip, siekiant nustatyti patikrinimų vietoje dažnumą, sistemingai vertinamas įrenginių keliamas pavojus aplinkai? Pateikite atitinkamų gairių santrauką ir nuorodą į jas (23 straipsnio 4 dalis).

9.4.

Kokiomis aplinkybėmis atliekami neplaniniai aplinkosauginiai tikrinimai (23 straipsnio 5 dalis)?

9.5.

Kokia informacija paprastai pateikiama patikrinimų vietoje ataskaitoje? Kaip apie šias ataskaitas pranešama ūkio subjektui? Kaip jos skelbiamos visuomenei? Ar esama aplinkybių, kuriomis tokios ataskaitos nėra skelbiamos visuomenei, atsižvelgiant į 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinančią Tarybos direktyvą 90/313/EEB (1) (23 straipsnio 6 dalis)?

9.6.

Kokiomis priemonėmis užtikrinama, kad ūkio subjektai imtųsi visų patikrinimo vietoje ataskaitoje nurodytų būtinų veiksmų (23 straipsnio 6 dalis)?

10.   Prieiga prie informacijos ir visuomenės dalyvavimas (24 straipsnis)

10.1.

Kaip visuomenei sudaromos išankstinės ir veiksmingos sąlygos dalyvauti priimant sprendimus dėl leidimų išdavimo ir (arba) jų sąlygų atnaujinimo, visų pirma tais atvejais, kai siūlomos išimtys pagal 15 straipsnio 4 dalį (24 straipsnio 1 dalis)?

10.2.

Kaip ši informacija skelbiama visuomenei (24 straipsnio 2 ir 3 dalys)?

10.3.

Ar visa susijusi informacija skelbiama internete (24 straipsnio 2 dalies a, b ir f punktai ir 3 dalies a punktas)?

11.   Nauji gamybos būdai (27 straipsnis)

Kaip valstybės narės skatina kurti ir taikyti naujus gamybos būdus, visų pirma tuos, kurie nustatyti GPGB informaciniuose dokumentuose (27 straipsnio 1 dalis)?


(1)  OL L 41, 2003 2 14, p. 26.


II PRIEDAS

Klausimynas apie Direktyvos 2010/75/ES įgyvendinimą, nurodytas 1 straipsnio trečioje pastraipoje

Bendrosios pastabos

a)

Šis klausimynas apima laikotarpį nuo 2013 m. sausio 7 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.

b)

Jei atsakant į klausimą reikia pateikti informaciją apie laike kintančius parametrus, atsakymuose reikėtų nurodyti padėtį 2016 m. gruodžio 31 d.

1 MODULIS.   ATNAUJINTA INFORMACIJA APIE DIREKTYVOS ĮGYVENDINIMĄ

1 modulio pastaba

Šie klausimai susiję su įrenginiais, kuriems taikomas Direktyvos 2010/75/ES II skyrius.

1.   Įgyvendinimas. Pokyčiai

Ar nuo paskutinio ataskaitinio laikotarpio įvyko esminių Direktyvos 2010/75/ES įgyvendinimo pokyčių, palyginti su informacija, pateikta atsakymuose į pirmojo ataskaitinio laikotarpio klausimyno, pateikto pagal Pramoninių išmetamų teršalų direktyvą (PITD), klausimus? Jei taip, atnaujinkite informaciją – aprašykite pokyčius ir jų priežastis, taip pat pateikite atitinkamas nuorodas.

2.   Įgyvendinimas. Sunkumai

Ar iškilo sunkumų taikant pagal 80 straipsnio 1 dalį priimtus įstatymus, taisykles ir administracines nuostatas? Jei taip, apibūdinkite šiuos sunkumus ir jų priežastis.

2 MODULIS.   INFORMACIJA APIE ATSKIRUS ĮRENGINIUS

2 modulio pastaba

Kryžminės nuorodos į kitus ES teisės aktus daromos vien tik siekiant parodyti egzistuojančias sąsajas. Jomis nesiekiama sudaryti įrenginius, kuriems taikomas kiekvienas iš tų režimų, siejančių tikslių sąsajų plano.

3.   Toliau nurodytą informaciją pateikite apie visus įrenginius, kuriems taikomas Direktyvos 2010/75/ES II skyrius (toliau – PITD įrenginiai)

3.1.   Bendra informacija:

 

Laukelis

Aprašymas

3.1.1.

PITD įrenginio nuorodos numeris

Unikalus įrenginio identifikavimo numeris, nustatytas Direktyvos 2010/75/ES tikslais.

3.1.2.

Objekto, kuriam taikomas 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB (1), nuorodos numeris (neprivalomas)

Jei PITD įrenginiui taikomas visas Reglamentas (EB) Nr. 166/2006 arba jo dalis, nurodykite pagal tą reglamentą teikiant ataskaitas apie įrenginį naudojamą identifikacinį numerį.

3.1.3.

Objekto, kuriam taikoma 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, iš dalies keičianti ir vėliau panaikinanti Tarybos direktyvą 96/82/EB (2), nuorodos numeris (neprivalomas)

Jei PITD įrenginiui taikoma visa Direktyva 2012/18/ES arba jos dalis, nurodykite unikalų identifikavimo numerį, naudojamą Seveso įmonių informacijos paieškos sistemoje (angl. SPIRS).

3.1.4.

Įrenginio, kuriam taikoma 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (3), nuorodos numeris (neprivalomas)

Jei PITD įrenginiui taikoma visa Direktyva 2003/87/ES arba jos dalis, pateikite ES sandorių žurnale nurodytą unikalų registro identifikavimo numerį.

3.1.5.

Įrenginio pavadinimas

Jei įmanoma, pavadinimo formatas turėtų derėti su laukelio „Objekto pavadinimas“, naudojamo ataskaitose pagal Reglamentą (EB) Nr. 166/2006, formatu.

3.1.6.

Veikla, kuriai taikoma Direktyva 2010/75/ES

Visa įrenginyje vykdoma Direktyvos 2010/75/ES I priede nurodyta veikla.

3.1.7.

Kiti susiję Direktyvos 2010/75/ES skyriai

Nurodykite, kuris kitas iš Direktyvos 2010/75/ES III, IV, V ir VI skyrių taikomas įrenginiui (arba jo daliai).


3.2.   Kontaktinė informacija:

 

Laukelis

Aprašymas

3.2.1.

Ūkio subjekto pavadinimas

Jei įmanoma, pavadinimo formatas turėtų derėti su laukelio „Pagrindinės bendrovės pavadinimas“, naudojamo ataskaitose pagal Reglamentą (EB) Nr. 166/2006, formatu.

3.2.2.

Įrenginio adresas: gatvė, miestas, pašto indeksas ir šalis

Duomenis pateikite pagal 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/2/EB, sukuriančią Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (4), ir, jei įmanoma, formatu, kuris derėtu su laukelių „Adresas (gatvė)“, „Miestas (kaimas)“, „Pašto indeksas“, „Šalis“, naudojamų ataskaitose pagal Reglamentą (EB) Nr. 166/2006, formatu.

3.2.3.

Įrenginio vietos platuma ir ilguma

Duomenis pateikite pagal Direktyvą 2007/2/EB ir, jei įmanoma, formatu, kuris derėtų su laukelio „Vietos koordinatės“, naudojamo ataskaitose pagal Reglamentą (EB) Nr. 166/2006, formatu.


3.3.   Kompetentingos institucijos:

 

Laukelis

Aprašymas

3.3.1.

Kompetentinga institucija, atsakinga už leidimų išdavimą

Kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) pavadinimas (-ai) ir e. pašto adresas (-ai).

3.3.2.

Kompetentinga institucija, atsakinga už tikrinimus ir reikalavimų vykdymo užtikrinimą

Kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) pavadinimas (-ai) ir e. pašto adresas (-ai).

3.3.3.

Bendras kompetentingų institucijų surengtų patikrinimų vietoje skaičius (23 straipsnio 4 dalis)

Bendras per kiekvienus – 2013, 2014, 2015 ir 2016 – metus surengtų patikrinimų skaičius.


3.4.   Su leidimais susijusi informacija:

 

Laukelis

Aprašymas

3.4.1.

Interneto nuoroda į galiojančius leidimus

Kaip reikalaujama 24 straipsnio 2 dalyje.

3.4.2.

Ar įrenginiui taikoma 15 straipsnio 4 dalyje numatyta išimtis?

Taip / ne.

3.4.3.

Ar pagal 22 straipsnį parengta pradinės būklės ataskaita?

Taip / ne.

3 MODULIS.   DUOMENYS, SUSIJĘ SU KONKREČIAIS SEKTORIAIS

3 modulio pastabos:

Šis modulis taikomas įrenginiams, dėl kurių, paskelbus sprendimus dėl GPGB išvadų, per ataskaitinį laikotarpį imtasi leidimo sąlygų persvarstymo ir (arba) atnaujinimo veiksmų, t. y. įrenginiams, kurių pagrindinei veiklai taikomas:

2012 m. vasario 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/134/ES, kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl stiklo gamybos (5), arba

2012 m. vasario 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/135/ES, kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl geležies ir plieno gamybos (6).

4.   Leidimo sąlygos (14 straipsnis)

Ar nustatant leidimo sąlygas be GPGB išvadų remtasi ir kitais informacijos šaltiniais (14 straipsnio 3 dalis)?

5.   Griežtesnės leidimų sąlygos (14 straipsnio 4 dalis ir 18 straipsnis)

5.1.

Kuriose aplinkos kokybės normose reikalaujama griežtesnių leidimų sąlygų nei tos, kurios įvykdomos taikant GPGB, ir kokios papildomos priemonės numatytos leidimuose (18 straipsnis)?

5.2.

Pateikite kitų atvejų pavyzdžių, kai kompetentingos institucijos pagal 14 straipsnio 4 dalį nustatė griežtesnes leidimo sąlygas nei tos, kurios įvykdomos taikant GPGB.

6.   Leidimų sąlygų nustatymas neturint atitinkamų GPGB išvadų (14 straipsnio 5 ir 6 dalys)

6.1.

Aprašykite leidimo sąlygų nustatymo procedūrą ir pateikite pavyzdžių, kai leidimo sąlygos nustatomos:

a)

remiantis GPGB, neaprašytais jokiose atitinkamose GPGB išvadose (14 straipsnio 5 dalis);

b)

remiantis GPGB, nustatytais pasikonsultavus su ūkio subjektu, nes atskiros GPGB išvados netaikomos įrenginyje vykdomai veiklai arba gamybos proceso rūšiai arba tose išvadose nenumatytos visos galimos veiklos ar proceso poveikio aplinkai rūšys (14 straipsnio 6 dalis).

6.2.

Pateikdami pirmiau minėtų pavyzdžių, nurodykite:

a)

kodėl GPGB išvadose pateikta informacija negalėjo būti taikoma;

b)

kokiais papildomais informacijos šaltiniais naudotasi GPGB nustatyti;

c)

kaip konkrečiai atsižvelgta į Direktyvos 2010/75/ES III priede nurodytus kriterijus.

7.   Išmetamų teršalų ribinės vertės, lygiaverčiai parametrai ir techninės priemonės (15 straipsnis)

7.1.

Jei leidimuose nustatyta viena ar kelios išmetamųjų teršalų ribinės vertės dydžio, laikotarpių ar nustatytų sąlygų atžvilgiu skiriasi nuo išmetamųjų teršalų lygio, susijusio su GPGB išvadose nustatytais GPGB (15 straipsnio 3 dalies b punktas):

a)

nurodykite šių skirtingų išmetamųjų teršalų ribinių verčių pobūdį ir pateikite jų pavyzdžių;

b)

pateikite pavyzdžių, pasinaudodami 14 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktyje nurodyta teršalų išmetimo stebėsenos rezultatų santrauka, ir nurodykite, kaip vykdant teršalų išmetimo stebėseną siekta užtikrinti, jog įprastinėmis eksploatacijos sąlygomis išmetamų teršalų kiekis neviršytų išmetamų teršalų kiekių, susijusių su geriausių prieinamų gamybos būdų taikymu (15 straipsnio 3 dalies antra pastraipa).

7.2.

Apie visus įrenginius, kuriems leidžiama taikyti 15 straipsnio 4 dalyje nurodytą išimtį, pateikite šiuos duomenis:

a)

išmetamųjų teršalų šaltinius, kuriems taikoma išimtis;

b)

su GPGB susijusį išmetamųjų teršalų lygį, kuriam taikoma išimtis;

c)

faktines išmetamųjų teršalų ribines vertes;

d)

pereinamuosius (-ąjį) laikotarpius (-į) (jei toks ar tokie yra nustatyti), per kurį (-iuos) turi būti įvykdyti 15 straipsnio 3 dalies reikalavimai;

e)

nuorodą į svetainę (-es), kurioje (-iose) pateikta informacija apie 15 straipsnio 4 dalyje nurodytų išimčių taikymą (24 straipsnio 2 dalies f punktas).

7.3.

Ar suteikta laikinų išimčių dėl naujų gamybos būdų bandymo ir taikymo (15 straipsnio 5 dalis)?

8.   Stebėsenos reikalavimai (16 straipsnis)

8.1.

Koks teršalų, išmetamų į orą, vandenį, dirvožemį ir (arba) požeminius vandenis, stebėsenos dažnumas ir kiti susiję proceso parametrai apskritai nustatyti leidimuose?

8.2.

Kaip, nustatant tokį stebėsenos dažnumą, taikytos GPGB išvados?

9.   Leidimo sąlygų persvarstymas ir atnaujinimas (21 straipsnis)

Apie visus leidimus, kurių sąlygos nebaigtos persvarstyti iki 2016 m. kovo 8 d., nurodykite:

a)

įrenginių pavadinimus ir leidimų nuorodos numerius;

b)

priežastis, dėl kurių leidimų sąlygos nebaigtos persvarstyti;

c)

datą, iki kurios sąlygos bus baigtos persvarstyti.

10.   Kita

Ar turite grįžtamosios informacijos apie praktines problemas, iškilusias GPGB išvadas taikant dviejuose 3 modulyje aptariamuose sektoriuose?

4 MODULIS.   MINIMALŪS REIKALAVIMAI

11.   Atliekų deginimas ir bendras atliekų deginimas

Įrenginiai, kuriems taikomas Direktyvos 2010/75/ES IV skyrius:

11.1.

Nurodykite įrenginius, kurių atžvilgiu kompetentingos institucijos leido taikyti 51 straipsnio 1, 2 arba 3 dalyje nurodytas sąlygas, taip pat faktiškai leidžiamas taikyti sąlygas ir atitinkamų patikrinimų rezultatus (51 straipsnio 4 dalis).

11.2.

Apie kiekvieną atliekų deginimo ir bendro atliekų deginimo įrenginį, kurio pajėgumas yra ne mažesnis kaip 2 tonos per valandą, pateikite toliau nurodytą informaciją:

a)

informaciją apie įrenginio veiklą ir stebėseną;

b)

deginimo arba bendro deginimo proceso ataskaitą (nurodykite eksploatavimo valandas, gedimų skaičių ir bendrą trukmę, jei tokių duomenų turima);

c)

duomenis apie teršalų, išmestų į orą ir vandenį, lygį ir juos palyginkite su išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis;

d)

aprašymą, kaip su šia informacija gali susipažinti visuomenė, įskaitant nuorodą į visas šiuo tikslu sukurtas susijusias svetaines (55 straipsnio 2 dalis).

12.   Naudojant tirpiklius išmetami teršalai

Įrenginiai, kuriems taikomas Direktyvos 2010/75/ES V skyrius:

12.1.

Jei valstybės narės vietoj išmetamųjų teršalų ribinių verčių nusprendė taikyti taršos mažinimo planą (kaip nurodyta VII priedo 5 dalyje), kokia pažanga padaryta siekiant užtikrinti, kad būtų sumažintas lygiavertis išmetamų teršalų kiekis (59 straipsnio 1 dalies b punktas)?

12.2.

Nurodykite įrenginius, dėl kurių suteiktos išimtys pagal 59 straipsnio 2 arba 3 dalį, ir tokių išimčių suteikimo priežastis.


(1)  OL L 33, 2006 2 4, p. 1.

(2)  OL L 197, 2012 7 24, p. 1.

(3)  OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(4)  OL L 108, 2007 4 25, p. 1.

(5)  OL L 70, 2012 3 8, p. 1.

(6)  OL L 70, 2012 3 8, p. 63.


19.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 349/66


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. gruodžio 17 d.

dėl trečio Sąjungos 2006 ir 2007 m. finansinio įnašo pagal Tarybos direktyvą 2000/29/EB Portugalijos kovos su pušiniu stiebiniu nematodu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. išlaidoms padengti

(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 9356)

(Tekstas autentiškas tik portugalų kalba)

(2012/796/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 23 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2006/923/EB (2) patvirtintas Sąjungos finansinis įnašas Portugalijos pateiktai priemonių 2006 ir 2007 m. programai, skirtai pušinio stiebinio nematodo Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. plitimui į kitas valstybes nares kontroliuoti. Įgyvendinant šias priemones buvo suformuota apsauginė zona, kurioje nėra pušiniu stiebiniu nematodu užkrėstų medžių, (toliau – plyno kirtimo juosta);

(2)

Sprendimu 2006/923/EB suteiktas finansinis įnašas buvo pagrįstas programa, skirta tolesniems kovos su pušiniu stiebiniu nematodu (toliau – PSN) veiksmams ir šios programos biudžeto sąmata, kurią Portugalija pateikė Komisijai 2006 m. liepos 28 d.;

(3)

galutinės išmokos, susijusios su Sprendime 2006/923/EB nustatytais veiksmais, Portugalijai buvo išmokėtos 2008 m. birželio mėn.;

(4)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2011/851/ES (3) Portugalijai suteikta 3 986 138,36 EUR papildomų Sąjungos bendrojo finansavimo lėšų, skirtų padengti tinkamas finansuoti išlaidas, viršijančias 2006 m. liepos mėn. pradinę sąmatą;

(5)

kai buvo suteiktos tos papildomos Sąjungos bendrojo finansavimo lėšos, Portugalija savo prašyme nepateikė visų sąskaitų, susijusių su plyno kirtimo juostos formavimu;

(6)

2011 m. gruodžio 5 d. raštu Portugalijos valdžios institucijos pateikė pakoreguotą prašymą skirti 15 000 932,08 EUR. Tame prašyme nurodyta 4 915 405,87 EUR suma, kuri dar nebuvo išmokėta atliekant 2010 m. liepos mėn. auditą (SANCO/10/2010 auditas) ir tuo metu negalėjo būti deklaruota kaip bendrojo finansavimo lėšomis tinkamų finansuoti išlaidų suma. Likusią to naujo prašymo dalį sudaro išlaidos, skirtos didesniam spygliuočių skaičiui kirsti, ir atskira išlaidų dalis, susijusi su mažų spygliuočių naikinimu;

(7)

2012 m. kovo mėn. Komisija atliko Portugalijos 2011 m. gruodžio 5 d. perduotos informacijos auditą. Išnagrinėjusi visus papildomo prašymo patvirtinamuosius dokumentus ir remdamasi to audito ataskaita, Komisija priėjo prie išvados, kad kaip tinkamą finansuoti galima svarstyti tik 5 044 839,72 EUR apmokėtų sąskaitų sumą (įskaitant koordinavimo išlaidas). Nustatyta, kad likusios deklaruojamos išlaidos nėra tinkamos finansuoti bendrojo finansavimo lėšomis, nes jos susijusios su išlaidomis, kurioms padengti Įgyvendinimo sprendimu 2011/851/ES jau buvo skirtos bendrojo finansavimo lėšos (2 024 128,16 EUR), o 7 931 964,20 EUR išlaidų dalis susijusi su nepakankamai Portugalijos pagrįsta būtinybe naikinti medelius;

(8)

kadangi šiame papildomame prašyme nurodytos priemonės yra tokio paties pobūdžio ir skirtos tam pačiam tikslui kaip ir Sprendime 2006/923/EB nustatytos priemonės, tikslinga skirti tokį patį, t. y. 75 %, Sąjungos finansinį įnašą kaip ir minėtame sprendime;

(9)

remiantis 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (4) 3 straipsnio 2 dalies a punktu, su augalų sveikata susijusios priemonės turi būti finansuojamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo. Šių priemonių finansinė kontrolė turėtų būti vykdoma taikant minėto reglamento 9, 36 ir 37 straipsnius;

(10)

Remiantis 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (5) 75 straipsniu ir 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (6), 90 straipsnio 1 dalimi, prieš išlaidų iš Sąjungos biudžeto įsipareigojimą įgaliotoji institucija arba valdžios institucijos turi priimti finansavimo sprendimą, kuriame išdėstomi pagrindiniai su biudžeto išlaidomis susijusių veiksmų elementai.

(11)

šis sprendimas laikomas Portugalijos pateiktame bendro finansavimo prašyme numatytų išlaidų finansavimo sprendimu;

(12)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Principas

Patvirtinamas trečio Sąjungos finansinio įnašo skyrimas išlaidoms, kurias Portugalija patyrė 2006 ir 2007 m. formuodama plyno kirtimo juostą ir kovodama su pušiniu stiebiniu nematodu, atlyginti.

2 straipsnis

Sąjungos finansinio įnašo suma

1 straipsnyje nurodyto Sąjungos finansinio įnašo didžiausia suma yra 3 783 629,79 EUR.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Portugalijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  OL L 354, 2006 12 14, p. 42.

(3)  OL L 335, 2011 12 17, p. 107.

(4)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(5)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(6)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1.


19.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 349/68


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. gruodžio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/336/EB, kuriuo taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003 įsteigiama „Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga“, kuriai pavedama administruoti Bendrijos veiksmus švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros srityse

(2012/797/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus (1), ypač į jo 3 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

vadovaujantis 2009 m. balandžio 20 d. Komisijos sprendimo 2009/336/EB, kuriuo taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003 įsteigiama „Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga“, kuriai pavedama administruoti Bendrijos veiksmus švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros srityse (2), 4 straipsniu, Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai (toliau – Įstaiga) pavedama administruoti Sąjungos veiksmus švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros srityse;

(2)

Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1041/2009/EB (3) sukurta bendradarbiavimo su trečiųjų valstybių specialistais audiovizualinėje srityje programa (MEDIA Mundus) 2011 m. sausio 1 d.–2013 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui;

(3)

atsižvelgdama į Įstaigos sukauptą patirtį, Komisija norėtų jai pavesti administruoti ne tik šią naują programą, bet ir projektus, patenkančius į dabartinę Įstaigos kompetencijos sritį, tačiau galimus finansuoti pagal kitas nuostatas ar iš kitų šaltinių. Tai būtų pradinio ir vidurinio mokymo bei jaunimo reikalų sričių projektai, kurie gali būti finansuojami tam tikromis Europos kaimynystės ir partnerystės politikos priemonėmis;

(4)

be to, Komisija ketina Įstaigai patikėti naujas, su Europos bendradarbiavimu jaunimo reikalų srityje susijusias užduotis;

(5)

todėl Sprendimas 2009/336/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Vykdomųjų įstaigų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2009/336/EB 4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

1.   Įstaiga atsako už šių Bendrijos programų tam tikrų dalių administravimą:

1)

aukštojo mokslo srities projektai, kurie gali būti finansuojami pagal ekonominės paramos tam tikroms Vidurio ir Rytų Europos šalims (Phare) nuostatas, nustatytas Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3906/89 (4);

2)

Europos garso ir vaizdo kūrinių kūrimo ir platinimo skatinimo programa (MEDIA II – kūrimas ir platinimas) (1996–2000 m.), patvirtinta Tarybos sprendimu 95/563/EB (5);

3)

Europos garso ir vaizdo įrašų programų pramonės specialistų mokymo programa (MEDIA II – mokymas) (1996–2000 m.), patvirtinta Tarybos sprendimu 95/564/EB (6);

4)

antrasis Bendrijos veiksmų švietimo srityje programos „Socrates“ etapas (2000–2006 m.), patvirtintas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 253/2000/EB (7);

5)

Bendrijos profesinio mokymo veiksmų programos „Leonardo da Vinči“ antrasis etapas (2000–2006 m.), patvirtintas Tarybos sprendimu 1999/382/EB (8);

6)

Bendrijos veiksmų programa „Jaunimas“ (2000–2006 m.), patvirtinta Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1031/2000/EB (9);

7)

programa „Kultūra 2000“ (2000–2006 m.), patvirtinta Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 508/2000/EB (10);

8)

aukštojo mokslo srities projektai, kurie gali būti finansuojami pagal paramos teikimo valstybėms partnerėms Rytų Europoje ir Vidurinėje Azijoje (2000–2006 m.) nuostatas, nustatytas Tarybos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 99/2000 (11);

9)

aukštojo mokslo srities projektai, kurie gali būti finansuojami pagal pagalbos Albanijai, Bosnijai ir Hercegovinai, Kroatijai, buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, Juodkalnijai, Serbijai ir Kosovui (UNSCR 1244) (2000–2006 m.) nuostatas, patvirtintas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2666/2000 (12);

10)

aukštojo mokslo srities projektai, kurie gali būti finansuojami pagal finansinių ir techninių priemonių (MEDA), remiančių ekonominių ir socialinių struktūrų reformą pagal Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių partnerystę, nuostatas, patvirtintas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2698/2000 (13);

11)

trečiasis transeuropinio bendradarbiavimo aukštojo mokslo srityje programos (Tempus III) etapas (2000–2006 m.), patvirtintas Tarybos sprendimu 1999/311/EB (14);

12)

projektai, kurie gali būti finansuojami pagal Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo, atnaujinančio bendradarbiavimo aukštojo išsilavinimo ir profesinio mokymo bei lavinimo srityje programą (2001–2005 m.), nuostatas, patvirtintas Tarybos sprendimu 2001/196/EB (15);

13)

projektai, kurie gali būti finansuojami pagal Europos bendrijos ir Kanados Vyriausybės susitarimo, kuriuo pratęsiama bendradarbiavimo programa aukštojo mokslo ir mokymo srityje (2001–2005 m.), nuostatas, patvirtintas Tarybos sprendimu 2001/197/EB (16);

14)

Europos garso ir vaizdo kūrinių kūrimo ir platinimo skatinimo programa (MEDIA Plius – kūrimas, platinimas ir reklama) (2001–2006 m.), patvirtinta Tarybos sprendimu 2000/821/EB (17);

15)

Europos garso ir vaizdo įrašų programų pramonės specialistų mokymo programa (MEDIA – mokymas) (2001–2006 m.), patvirtinta Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 163/2001/EB (18);

16)

daugiametė veiksmingos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) integracijos į Europos švietimo ir mokymo sistemas programa („E. mokymosi programa“) (2004–2006 m.), patvirtinta Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2318/2003/EB (19);

17)

Bendrijos veiksmų programa aktyviam europiniam pilietiškumui (piliečių dalyvavimui) skatinti (2004–2006 m.), patvirtinta Tarybos sprendimu 2004/100/EB (20);

18)

Bendrijos veiklos programa, skatinant įstaigų veiklą jaunimo ugdymo srityje Europos mastu (2004–2006 m.), patvirtinta Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 790/2004/EB (21);

19)

Bendrijos veiklos programa, skatinant įstaigų veiklą Europos mastu ir palaikant specifines veiklos kryptis mokymo ir lavinimo srityje (2004–2006 m.), patvirtinta Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 791/2004/EB (22);

20)

Bendrijos veiksmų programa, skatinanti organizacijas, veikiančias Europos mastu kultūros srityje (2004–2006 m.), patvirtinta Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 792/2004/EB (23);

21)

aukštojo mokslo kokybės stiprinimo ir tarpkultūrinio supratimo stiprinimo bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis programa („Erasmus Mundus“) (2004–2008 m.), patvirtinta Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2317/2003/EB (24);

22)

projektai, kurie gali būti finansuojami pagal Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo, atnaujinančio bendradarbiavimo programą aukštojo mokslo bei profesinio švietimo ir mokymo srityse (2006–2013 m.), nuostatas, patvirtintas Tarybos sprendimu 2006/910/EB (25);

23)

projektai, kurie gali būti finansuojami pagal Europos bendrijos ir Kanados Vyriausybės susitarimo, nustatančio bendradarbiavimo aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo klausimais pagrindą (2006–2013 m.), nuostatas, patvirtintas Tarybos sprendimu 2006/964/EB (26);

24)

švietimo ir mokymosi visą gyvenimą veiksmų programa „Mokymasis visą gyvenimą“ (2007–2013 m.), patvirtinta Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1720/2006/EB (27);

25)

programa „Kultūra“ (2007–2013 m.), patvirtinta Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1855/2006/EB (28);

26)

programa „Europa piliečiams“, skirta aktyviam Europos pilietiškumui skatinti (2007–2013 m.), patvirtinta Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1904/2006/EB (29);

27)

programa „Veiklus jaunimas“ (2007–2013 m.), patvirtinta Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1719/2006/EB (30);

28)

Europos garso ir vaizdo sektoriaus rėmimo programa (MEDIA 2007) (2007–2013 m.), patvirtinta Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1718/2006/EB (31);

29)

veiksmų programa „Erasmus Mundus“ (II) (2009–2013 m.), skirta gerinti aukštojo mokslo kokybę ir skatinti kultūrų tarpusavio supratimą bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis, patvirtinta Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1298/2008/EB (32);

30)

bendradarbiavimo su trečiųjų valstybių specialistais audiovizualinėje srityje programa (MEDIA Mundus) (2011–2013 m.), sukurta Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1041/2009/EB (33);

31)

aukštojo mokslo srities projektai, kurie gali būti finansuojami pagal paramos ekonominiam bendradarbiavimui su besivystančiomis Azijos šalimis nuostatas, patvirtintas Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 443/92 (34);

32)

aukštojo mokslo ir jaunimo sričių projektai, kurie gali būti finansuojami pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP) nuostatas, nustatytas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1085/2006 (35);

33)

pradinio, vidurinio ir aukštojo mokslo bei jaunimo reikalų sričių projektai, kurie gali būti finansuojami pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės nuostatas, priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1638/2006 (36);

34)

aukštojo mokslo srities projektai, kurie gali būti finansuojami pagal vystomojo bendradarbiavimo finansinės priemonės nuostatas, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1905/2006 (37);

35)

aukštojo mokslo ir jaunimo reikalų sričių projektai, kurie gali būti finansuojami pagal bendradarbiavimo su pramoninėmis ir kitomis dideles pajamas gaunančiomis šalimis ir teritorijomis finansavimo priemonę, nustatytą Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1934/2006 (38);

36)

aukštojo mokslo srities projektai, kurie gali būti finansuojami Europos plėtros fondo lėšomis, taikant 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą (Tarybos sprendimas 2003/159/EB (39)) su pakeitimais, padarytais 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pasirašytu susitarimu (Tarybos sprendimas 2005/599/EB (40));

2)   Įstaigai pavedama vykdyti šias 1 dalyje minimų Bendrijos programų dalių administravimo užduotis:

a)

administruoti projektų, kuriais įgyvendinamos jai pavestos Bendrijos programos, vykdymą visais jų etapais, remiantis Komisijos patvirtinta metine darbo programa, kuri prilygsta finansavimo sprendimui skiriant dotacijas ir sudarant švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros sričių viešojo pirkimo sutartis, arba remiantis Komisijos priimtais konkrečiais finansavimo sprendimais, taip pat šiuo tikslu atliktais būtinais patikrinimais, priimant tinkamus sprendimus, jei Komisija suteikia tokius įgaliojimus;

b)

priimti biudžeto pajamų ir išlaidų įgyvendinimo aktus ir, jei Komisija suteikia tokius įgaliojimus, atlikti visus ar dalį veiksmų, kurių reikia Bendrijos programoms administruoti, ypač veiksmus, susijusius su dotacijų teikimu ir viešojo pirkimo sutarčių sudarymu;

c)

rinkti, nagrinėti ir perduoti Komisijai visą informaciją, kurios reikia vadovaujant Bendrijos programų įgyvendinimui;

d)

Bendrijos mastu kuriant informacijos apie švietimą Europoje tinklą (Eurydice) ir vykdant veiksmus, kuriais siekiama pagerinti jaunimo reikalų srities supratimą ir išmanymą: rinkti, analizuoti ir skleisti informaciją bei rengti tyrimus ir leidinius.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 11, 2003 1 16, p. 1.

(2)  OL L 101, 2009 4 21, p. 26.

(3)  OL L 288, 2009 11 4, p. 10.

(4)  

(1)*

OL L 375, 1989 12 23, p. 11.

(5)  

(2)*

OL L 321, 1995 12 30, p. 25.

(6)  

(3)*

OL L 321, 1995 12 30, p. 33.

(7)  

(4)*

OL L 28, 2000 2 3, p. 1.

(8)  

(5)*

OL L 146, 1999 6 11, p. 33.

(9)  

(6)*

OL L 117, 2000 5 18, p. 1.

(10)  

(7)*

OL L 63, 2000 3 10, p. 1.

(11)  

(8)*

OL L 12, 2000 1 18, p. 1.

(12)  

(9)*

OL L 306, 2000 12 7, p. 1.

(13)  

(10)*

OL L 311, 2000 12 12, p. 1.

(14)  

(11)*

OL L 120, 1999 5 8, p. 30.

(15)  

(12)*

OL L 71, 2001 3 13, p. 7.

(16)  

(13)*

OL L 71, 2001 3 13, p. 15.

(17)  

(14)*

OL L 336, 2000 12 30, p. 82.

(18)  

(15)*

OL L 26, 2001 1 27, p. 1.

(19)  

(16)*

OL L 345, 2003 12 31, p. 9.

(20)  

(17)*

OL L 30, 2004 2 4, p. 6.

(21)  

(18)*

OL L 138, 2004 4 30, p. 24.

(22)  

(19)*

OL L 138, 2004 4 30, p. 31.

(23)  

(20)*

OL L 138, 2004 4 30, p. 40.

(24)  

(21)*

OL L 345, 2003 12 31, p. 1.

(25)  

(22)*

OL L 346, 2006 12 9, p. 33.

(26)  

(23)*

OL L 397, 2006 12 30, p. 14.

(27)  

(24)*

OL L 327, 2006 11 24, p. 45.

(28)  

(25)*

OL L 372, 2006 12 27, p. 1.

(29)  

(26)*

OL L 378, 2006 12 27, p. 32.

(30)  

(27)*

OL L 327, 2006 11 24, p. 30.

(31)  

(28)*

OL L 327, 2006 11 24, p. 12.

(32)  

(29)*

OL L 340, 2008 12 19, p. 83.

(33)  

(30)*

OL L 288, 2009 11 4, p. 10.

(34)  

(31)*

OL L 52, 1992 2 27, p. 1.

(35)