ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.342.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 342

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. gruodžio 14d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1194/2012, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kryptinių lempų, šviesos diodų lempų ir susijusių įrenginių ekologinio projektavimo reikalavimai ( 1 )

1

 

*

2012 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1195/2012 dėl leidimo naudoti endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Trichoderma koningii (MUCL 39203), preparatą mėsiniams kalakutams ir veislei auginamiems kalakutams (leidimo turėtojas – Lyven) ( 1 )

23

 

*

2012 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1196/2012, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 9/2010 nuostatos dėl endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), preparato, naudojamo kaip vištų dedeklių pašarų priedas, mažiausio kiekio (leidimo turėtojas – Danisco Animal Nutrition) ( 1 )

25

 

*

2012 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1197/2012, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų acetamiprido, alfa cipermetrino, Ampelomyces quisqualis padermės AQ 10, benalaksilo, bifenazato, bromoksinilo, chlorprofamo, desmedifamo, etoksazolio, Gliocladium catenulatum padermės J1446, imazosulfurono, laminarino, mepanipirimo, metoksifenozido, milbemektino, fenmedifamo, Pseudomonas chlororaphis padermės MA 342, chinoksifeno, s-metolachloro, tepraloksidimo, tiakloprido, tiramo ir ziramo patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

27

 

 

2012 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1198/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

31

 

 

2012 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1199/2012, kuriuo nustatomos kiaušinių eksporto grąžinamosios išmokos

33

 

 

2012 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1200/2012, kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

36

 

 

2012 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1201/2012, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 892/2012 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2012–2013 prekybos metais

38

 

 

2012 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1202/2012, nustatantis grąžinamąsias išmokas už kiaušinius ir kiaušinių trynius, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

40

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2012/778/ES

 

*

2012 m. gruodžio 4 d. Tarybos sprendimas, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2009/587/EB dėl perviršinio deficito Maltoje

43

 

 

2012/779/ES

 

*

2012 m. gruodžio 11 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Nyderlandams atstovaujantis narys ir Nyderlandams atstovaujantis pakaitinis narys

45

 

 

2012/780/ES

 

*

2012 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimas dėl prieigos prie Europos centrinės saugos rekomendacijų ir su jomis susijusių atsakymų saugyklos, sukurtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 996/2010 dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB, 18 straipsnio 5 dalį, teisių ( 1 )

46

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

14.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 342/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1194/2012

2012 m. gruodžio 12 d.

kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kryptinių lempų, šviesos diodų lempų ir susijusių įrenginių ekologinio projektavimo reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

pasikonsultavusi su Ekologinio projektavimo konsultacijų forumu,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2009/125/EB reikalaujama, kad Komisija nustatytų ekologinio projektavimo reikalavimus su energija susijusiems gaminiams, kurių pardavimo ir prekybos apimtis yra didelė ir kurie aplinkai daro didelį poveikį, kurį galima gerokai sumažinti be pernelyg didelių išlaidų patobulinant konstrukciją;

(2)

Direktyvos 2009/125/EB 16 straipsnio 2 dalies a punkte numatyta, kad 19 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka, atsižvelgdama į 15 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus ir pasitarusi su Ekologinio projektavimo konsultacijų forumu, Komisija prireikus pirmiausia nustato įgyvendinimo priemones gaminiams, turintiems didelių rentabilaus išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo galimybių, kaip antai buities ir paslaugų sektoriaus apšvietimo įrenginiams, prie kurių priskiriamos kryptinės lempos, šviesos diodų lempos ir susiję įrenginiai;

(3)

Komisija atliko parengiamąjį tyrimą, kuriame techniniu, aplinkos ir ekonominiu atžvilgiu nagrinėjo kryptines lempas, šviesos diodų lempas ir susijusius įrenginius. Tyrimas buvo atliktas kartu su Sąjungos ir trečiųjų šalių suinteresuotosiomis šalimis ir interesų grupėmis, o rezultatai paskelbti viešai. Per išorinių maitinimo šaltinių parengiamąjį tyrimą panašiai išnagrinėti ir halogeninių lempų valdymo įtaisai;

(4)

privalomieji ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi Sąjungos rinkai pateikiamiems gaminiams neatsižvelgiant į vietą, kurioje jie įrengiami ar naudojami; todėl tokie reikalavimai negali priklausyti nuo gaminio paskirties;

(5)

gaminiai, kuriems taikomas šis reglamentas, iš esmės skirti sričiai ar jos daliai apšviesti dirbtine šviesa, kuria pakeičiama arba papildoma natūrali šviesa, siekiant pagerinti matomumą toje srityje. Šiame reglamente pateikti ekologinio projektavimo reikalavimai neturėtų būti taikomi specialiosios paskirties lempoms, kurios iš esmės yra skirtos naudoti kitais tikslais (pvz., šviesoforų, terariumų apšvietimo ar buitinių prietaisų) ir kurių tokia paskirtis yra aiškiai nurodyta pridedamoje informacijoje apie gaminį;

(6)

šis reglamentas turėtų būti taikomas naujoms į rinką patenkančioms technologijoms, pvz., šviesos diodams;

(7)

šiame reglamente svarbūs šie gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, aplinkosauginiai aspektai: energijos suvartojimas gaminio naudojimo etapu, gyvsidabrio kiekis ir gyvsidabrio išmetimas;

(8)

apskaičiuota, kad gyvsidabrio kiekis, išmetamas įvairiais naudojamų lempų gyvavimo ciklo etapais, įskaitant gyvsidabrį, išmetamą gaminant elektros energiją lempų naudojimo etapu, ir gyvsidabrį iš 80 % kryptinių kompaktinių liuminescencinių lempų, kurios, kaip manoma, neperdirbamos naudojimo laikui pasibaigus, 2007 m. buvo 0,7 tonos. Jei nebus imtasi specialių priemonių, prognozuojama, kad su naudojamomis lempomis susijęs išmetamo gyvsidabrio kiekis didės ir 2020 m. sieks 0,9 tonos, tačiau įrodyta, jog šį kiekį įmanoma gerokai sumažinti;

(9)

nors gyvsidabrio kiekis kompaktinėse liuminescencinėse lempose laikomas svarbiu aplinkosauginiu veiksniu, jis turėtų būti reglamentuojamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES (2). Lempų skleidžiamos ultravioletinės šviesos kiekį ir kitus parametrus, nuo kurių gali priklausyti poveikis sveikatai, tikslinga reguliuoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2006/95/EB (3) ir 2001/95/EB (4);

(10)

nustačius lempų, kurioms taikomas šis reglamentas, energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, bendras išmetamo gyvsidabrio kiekis sumažėtų;

(11)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/19/ES (5) 14 straipsnio 2 dalies d punkte reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, kad elektros ir elektroninės įrangos naudotojams privačiuose namų ūkiuose būtų suteikiama reikalinga informacija apie potencialius padarinius gamtai ir žmonių sveikatai dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų. Ši nuostata turėtų būti papildyta šiame reglamente pateiktais informacijos apie gaminį reikalavimais dėl gyvsidabrio kompaktinėse liuminescencinėse lempose;

(12)

gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, elektros energijos vartojimo efektyvumas turėtų būti didinamas taikant esamas nepatentuotas rentabilias technologijas, kurios leidžia sumažinti bendras įrangos pirkimo ir naudojimo išlaidas;

(13)

gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, ekologinio projektavimo reikalavimai turėtų būti nustatyti siekiant padidinti šių gaminių aplinkosauginį veiksmingumą ir taip padėti užtikrinti vidaus rinkos veikimą bei siekti Sąjungos tikslo iki 2020 m. sumažinti energijos suvartojimą 20 %, palyginti su numatomu energijos kiekiu, kuris tais metais būtų suvartotas, jeigu nebūtų imtasi jokių priemonių;

(14)

numatoma, kad dėl bendro šiame reglamente ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 874/2012 (6) nustatytų ekologinio projektavimo reikalavimų poveikio iki 2020 m. per metus būtų sutaupoma 25 TWh elektros energijos, suvartojamos naudojant kryptines lempas, palyginti su atveju, kai nesiimama jokių priemonių;

(15)

dėl ekologinio projektavimo reikalavimų neturėtų sumažėti gaminių funkcionalumas vartotojo požiūriu ir neturėtų būti padaryta neigiamo poveikio sveikatai, saugai ar aplinkai. Visų pirma nauda, gaunama sumažinus suvartojamos elektros energijos kiekį gaminių naudojimo etapu, turėtų būti didesnė už galimą papildomą poveikį aplinkai gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, gamybos etapu. Kad vartotojai būtų patenkinti energiją taupančiomis lempomis, visų pirma šviesos diodų (LED) lempomis, funkcionalumo reikalavimai turėtų būti nustatyti ne tik kryptinėms lempoms, bet ir nekryptinėms LED lempoms, nes joms netaikyti funkcionalumo reikalavimai, nustatyti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 244/2009 (7). Informacijos apie gaminį reikalavimai vartotojams turėtų užtikrinti galimybę rinktis gaminius sąmoningai;

(16)

LED šviestuvai, iš kurių LED lempos ar modulio negalima išimti ir atskirai išbandyti, neturėtų suteikti galimybės LED gamintojams išsisukti nuo šio reglamento reikalavimų;

(17)

tikslinga nustatyti tokio lygmens specialius reikalavimus, kad išliktų galimybė pakeisti visų naudojamų apšvietimo įrenginių lempas. Kartu reikėtų nustatyti darniaisiais standartais įgyvendinamus bendruosius reikalavimus, kad nauji apšvietimo įrenginiai būtų labiau suderinami su energiją taupančiomis lempomis ir kad energiją taupančios lempos būtų suderinamos su įvairesniais apšvietimo įrenginiais. Apšvietimo įrenginiams taikomi informacijos apie gaminį reikalavimai gali padėti vartotojams rasti tinkamas lempas ir tinkamus įrenginius;

(18)

laipsniškai pradedant taikyti ekologinio projektavimo reikalavimus turėtų būti užtikrinta, kad gamintojai turėtų pakankamai laiko perprojektuoti gaminius, kuriems taikomas šis reglamentas. Etapų įgyvendinimo laikas turėtų būti pasirenkamas taip, kad nesumažėtų rinkai tiekiamų įrenginių funkcionalumas ir būtų atsižvelgta į poveikį galutinių naudotojų ir gamintojų (ypač mažųjų ir vidutinių įmonių) sąnaudoms, kartu užtikrinant, kad šio reglamento tikslai būtų pasiekti laiku;

(19)

atitinkami gaminių parametrai turėtų būti matuojami patikimais, tiksliais ir pakartojamais matavimo metodais, kuriuos taikant atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo metodus, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB (8) I priede išvardytų Europos standartizacijos institucijų priimtus darniuosius standartus, jei jų yra;

(20)

pagal Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnį šiame reglamente turėtų būti nustatytos taikytinos atitikties vertinimo procedūros;

(21)

kad būtų galima lengviau patikrinti atitiktį, gamintojai Direktyvos 2009/125/EB V ir VI prieduose nurodytuose techniniuose dokumentuose turėtų pateikti su šiame reglamente nustatytais reikalavimais susijusią informaciją;

(22)

be šiame reglamente pateiktų teisiškai privalomų reikalavimų, turėtų būti nustatyti orientaciniai geriausių turimų technologijų etalonai siekiant užtikrinti geresnes sąlygas lengvai gauti informacijos apie gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, aplinkosauginį veiksmingumą per jų gyvavimo ciklą;

(23)

persvarstant šį reglamentą ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į prekybos specialios paskirties lempomis tendenciją siekiant užtikrinti, kad jos nebūtų naudojamos ne pagal savo paskirtį, ir į naujų technologijų, kaip antai LED ir organinių LED, plėtrą. Reikėtų įvertinti, ar tikslinga nustatyti A klasės lygio energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 874/2012, ar bent B klasės lygio reikalavimus elektros tinklo įtampos kryptinėms halogeninėms lempoms (atsižvelgiant į III priedo 1.1 punkte po 2 lentele nurodytus kriterijus). Taip pat reikėtų įvertinti, ar būtų galima gerokai sugriežtinti kitoms kaitinamosioms lempoms taikomus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus. Persvarstant taip pat reikėtų įvertinti su spalvos perteikimo rodikliu susijusius LED lempų funkcionalumo reikalavimus;

(24)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2009/125/EB 19 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomi ekologinio projektavimo reikalavimai, taikomi pateikiant rinkai šiuos elektrinius apšvietimo gaminius:

a)

kryptines lempas;

b)

šviesos diodų (LED) lempas;

c)

įtaisus, skirtus įrengti tarp elektros tinklo ir lempų, įskaitant lempų valdymo įtaisus, reguliatorius ir šviestuvus (išskyrus balastinius įtaisus ir šviestuvus, skirtus liuminescencinėms ir didelio intensyvumo išlydžio lempoms);

įskaitant ir tuo atveju, kai jie yra įmontuoti į kitus gaminius.

Reglamentu taip pat nustatomi specialios paskirties gaminiams taikomi informacijos apie gaminį reikalavimai.

Šio reglamento reikalavimai netaikomi LED moduliams, jei jie parduodami kaip šviestuvų, kurių rinkoje parduodama mažiau nei 200 vienetų per metus, sudėtinė dalis.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Be nustatytųjų Direktyvos 2009/125/EB 2 straipsnyje, šiame reglamente pateikiamos šių terminų apibrėžtys:

1.   apšvietimas– šviesos panaudojimas vietai, daiktams ar jų aplinkai apšviesti, kad žmonės galėtų juos matyti;

2.   paryškinamasis apšvietimas– apšvietimo būdas, kai šviesa nukreipiama daiktui ar srities daliai paryškinti;

3.   elektrinis apšvietimo gaminys– apšvietimo reikmėms skirtas elektrą naudojantis gaminys;

4.   specialios paskirties gaminys– gaminys, kuriame panaudotos technologijos, kurioms taikomas šis reglamentas, bet kuris, kaip nurodyta jo techniniuose dokumentuose, dėl savo techninių parametrų yra skirtas naudoti specialiosiose srityse. Specialiosios sritys – tos, kuriose naudojant būtina užtikrinti techninius parametrus, kurių nereikia įprastos aplinkos ar daiktų apšvietimui vidutinėmis sąlygomis. Jos yra:

i)

šviesos, kuri naudojama kaip cheminių ar biologinių procesų veiksnys (kaip antai: polimerizacija; ultravioletinės šviesos naudojimas apdorojimo, džiovinimo ir kietinimo procesuose; fotodinaminė terapija; sodininkystė; gyvūnų priežiūra; apsaugos nuo vabzdžių gaminiai), skleidimas;

ii)

vaizdo gavimas ir demonstravimas (kaip antai: fotoaparatų blykstės, kopijavimo aparatai, vaizdo projektoriai);

iii)

šildymas (kaip antai infraraudonųjų spindulių lempos);

iv)

signalizavimas (kaip antai eismo reguliavimo ar aerodromo žiburių lempos);

i)

šviesos spektras paskirstomas taip, kad apšviečiama vieta ar daiktas ne tik taptų matomas, bet ir pasikeistų jos (jo) išvaizda (kaip antai maisto prekių vitrinų apšvietimas ar I priedo 1 punkte apibrėžtos spalvinės lempos), išskyrus, kai tai atsitinka dėl susietosios spalvinės temperatūros nuokrypio, arba

ii)

apšviečiama vieta ar daiktas ne tik tampa matomas žmonėms, bet reguliuojamas ir šviesos spektro paskirstymas pritaikant prie specialių konkrečios techninės įrangos reikalavimų (kaip antai studijų, reginių efektų, teatro apšvietimas), arba

iii)

apšviečiama vieta ar daiktas turi būti specialiai apsaugomas nuo neigiamo šviesos šaltinio poveikio (kaip antai specialiai filtruotas apšvietimas šviesai jautriems pacientams ar specialiai filtruotas šviesai jautrių muziejaus eksponatų apšvietimas), arba

iv)

apšvietimas reikalingas tik ekstremaliose situacijose (kaip antai avarinio apšvietimo šviestuvai ar avarinio apšvietimo valdymo įtaisai), arba

v)

apšvietimo gaminiai turi atlaikyti ekstremalias fizines sąlygas (kaip antai vibraciją ar žemesnę nei – 20 °C arba aukštesnę nei 50 °C temperatūrą);

5.   šviesos šaltinis– paviršius arba daiktas, skirtas skleisti daugiausiai matomą optinę spinduliuotę, gaunamą transformuojant energiją. Terminas matomą reiškia 380–780 nm bangos ilgio spinduliuotę;

6.   lempa– iš vieno arba daugiau šviesos šaltinių sudarytas įtaisas, kurio veikimo charakteristikas galima vertinti atskirai; jame gali būti papildomų sudėtinių dalių, reikalingų įtaisui įjungti, maitinimui tiekti ar stabiliam įtaiso veikimui užtikrinti arba optinei spinduliuotei paskirstyti, filtruoti ar transformuoti, jeigu tų sudėtinių dalių negalima išimti visam laikui nesugadinant įtaiso;

7.   lempos cokolis– lempos dalis, kuria lempa per lizdą arba jungtį jungiama prie elektros maitinimo ir kuri taip pat gali laikyti lempą lizde;

8.   lempos laikiklis (lizdas)– įtaisas, kuriuo lempa laikoma savo vietoje (paprastai į jį įstatomas lempos cokolis – tuo atveju lempos laikiklis yra ir priemonė lempai prie elektros šaltinio prijungti);

9.   kryptinė lempa– lempa, kurios bent 80 % šviesos srauto sklinda erdviniu π sr kampu (tas kampas atitinka 120° kūgį);

10.   nekryptinė lempa– lempa, kuri nėra kryptinė lempa;

11.   lempa su kaitinamuoju siūlu– lempa, kurioje šviesą skleidžia siūlo pavidalo laidininkas, įkaitinamas juo tekančia elektros srove. Lempoje gali būti dujų, kurios turi įtakos įkaitinimo procesui;

12.   kaitinamoji lempa– lempa su kaitinamuoju siūlu, kurioje siūlas kaista vakuuminėje arba inertinių dujų pripildytoje kolboje;

13.   volframo halogeninė lempa– lempa su kaitinamuoju siūlu, kurios kaitinamasis siūlas pagamintas iš volframo ir apgaubtas dujų, kurių sudėtyje yra halogenų arba halogenų junginių. Lempa gali turėti integruotą maitinimo šaltinį;

14.   išlydžio lempa– lempa, kurioje šviesa tiesiogiai arba netiesiogiai sukuriama elektros išlydžiu dujose, metalo garuose arba kelių rūšių dujų ir garų mišinyje;

15.   liuminescencinė lempa– mažaslėgė gyvsidabrio išlydžio lempa, kurioje didžiąją dalį šviesos skleidžia vienas arba keli liuminoforų sluoksniai, sužadinti išlydžio sukelta ultravioletine spinduliuote. Liuminescencinė lempa gali turėti įmontuotą balastinį įtaisą;

16.   liuminescencinė lempa be įmontuoto balastinio įtaiso– viencokolė arba dvicokolė liuminescencinė lempa be įmontuoto balastinio įtaiso;

17.   didelio intensyvumo išlydžio lempa– elektros išlydžio lempa, kurioje šviesą spinduliuojantis lankinis išlydis stabilizuojamas kolbos sienelės temperatūra ir kurioje 1 cm2 kolbos sienelės tenka daugiau kaip 3 W lankinio išlydžio galios;

18.   šviesos diodas (LED)– šviesos šaltinis, sudarytas iš kietojo kūno įtaiso su neorganinės medžiagos p-n sandūra. Sužadinta elektros srove sandūra skleidžia optinę spinduliuotę;

19.   LED komplektas– mazgas, kuriame yra vienas arba daugiau šviesos diodų. Mazgas gali turėti optinį elementą ir šiluminę, mechaninę bei elektrinę sąsajas;

20.   LED modulis– mazgas, kuris neturi cokolio ir kuriame yra vienas arba daugiau ant spausdintinės plokštės sumontuotų LED komplektų. Mazgas gali turėti elektrinių, optinių, mechaninių ir šiluminių sudėtinių dalių, taip pat valdymo įtaisą;

21.   LED lempa– lempa, kurioje yra vienas arba daugiau LED modulių. Lempa gali turėti cokolį;

22.   lempos valdymo įtaisas– įtaisas tarp elektros maitinimo šaltinio ir vienos ar daugiau lempų, kuris užtikrina su lempos (-ų) veikimu susijusias funkcijas, kaip antai: pakeičia maitinimo įtampą, riboja lempos (-ų) srovę iki reikiamos vertės, užtikrina įjungimo įtampą ir pakaitinimo srovę (kad lempa nebūtų įjungiama šalta), koreguoja galios koeficientą ar mažina radijo trukdžius. Įtaisas gali būti suprojektuotas taip, kad jį būtų galima prijungti prie kitų lempos valdymo įtaisų šioms funkcijoms atlikti. Terminas neapima:

reguliavimo įtaisų,

maitinimo šaltinių, kuriems taikomas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 278/2009 (9);

23.   reguliavimo įtaisas– elektroninis arba mechaninis įtaisas, skirtas lempos šviesos srautui reguliuoti arba stebėti ne keičiant galią, o kitais būdais, kaip antai: jungikliai su laikmačiu, buvimo jutikliai, šviesos jutikliai ir natūralaus apšvietimo reguliavimo įtaisai. Faziniai apšvietimo reguliatoriai taip pat laikomi reguliavimo įtaisais;

24.   išorinis lempos valdymo įtaisas– neintegruotas lempos valdymo įtaisas, kuris skirtas įrengti už lempos ar šviestuvo korpuso ribų arba kurį galima iš to korpuso išimti nesugadinant lempos arba šviestuvo visam laikui;

25.   balastinis įtaisas– tarp maitinimo šaltinio ir vienos ar daugiau išlydžio lempų jungiamas lempos valdymo įtaisas, kurio pagrindinė paskirtis – panaudojant induktyvumą, elektrinę talpą ar induktyvumo ir elektrinės talpos derinį apriboti lempos (-ų) srovę iki reikiamos vertės;

26.   halogeninės lempos valdymo įtaisas– lempos valdymo įtaisas, kuriuo elektros tinklo įtampa paverčiama labai maža įtampa halogeninėms lempoms maitinti;

27.   kompaktinė liuminescencinė lempa– liuminescencinė lempa, turinti visas sudėtines dalis, reikalingas lempai įjungti ir jos stabiliam veikimui užtikrinti;

28.   šviestuvas– aparatas, kuriuo paskirstoma, filtruojama ar transformuojama vienos ar daugiau lempų skleidžiama šviesa ir kuriame yra visos lempoms laikyti, įtvirtinti bei apsaugoti reikalingos dalys ir, jei reikia, pagalbinės elektros grandinės su jų jungimo prie elektros šaltinio priemonėmis;

29.   galutinis naudotojas– fizinis asmuo, kuris perka (arba kuris, tikimasi, pirks) gaminį nesusijusiais su savo prekyba, verslu, amatu ar profesija tikslais;

30.   galutinis savininkas– fizinis arba juridinis asmuo, kuriam priklauso gaminys jo gyvavimo ciklo naudojimo etapu arba bet kuris kitas jo vardu veikiantis fizinis arba juridinis asmuo.

III–V prieduose vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos II priede.

3 straipsnis

Ekologinio projektavimo reikalavimai

1.   1 straipsnyje išvardyti elektriniai apšvietimo gaminiai atitinka III priede pateiktus ekologinio projektavimo reikalavimus, nebent jie yra specialios paskirties gaminiai.

Ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi šiais etapais:

 

1 etapas – 2013 m. rugsėjo 1 d.

 

2 etapas – 2014 m. rugsėjo 1 d.

 

3 etapas – 2016 m. rugsėjo 1 d.

Kiekvienas ekologinio projektavimo reikalavimas toliau taikomas kartu su kitais reikalavimais, kurie nustatomi vėlesniais etapais, išskyrus atvejus, kai jis pakeičiamas arba kai nurodyta kitaip.

2.   Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. specialios paskirties gaminiai atitinka I priede pateiktus informacijos reikalavimus.

4 straipsnis

Atitikties vertinimas

1.   Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnyje nurodyta atitikties vertinimo procedūra – tai tos direktyvos IV priede nustatyta projektavimo vidaus kontrolės sistema arba V priede nustatyta valdymo sistema.

2.   Atitikties vertinimo pagal Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnį tikslais parengiamame techninių dokumentų rinkinyje pateikiama:

a)

informacijos apie gaminį, pateiktos pagal šio reglamento III priedo 3 dalį, kopija;

b)

visa kita informacija, kuri pagal I, III ir IV priedus turi būti pateikta techninių dokumentų rinkinyje;

c)

bent vienas praktiškas gaminio nuostatų ir sąlygų derinys, kuriam esant gaminys atitinka šio reglamento reikalavimus.

5 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Atlikdamos Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, valstybės narės taiko šio reglamento IV priede aprašytą patikros procedūrą.

6 straipsnis

Orientaciniai etalonai

Priimant šį reglamentą rinkoje esančių efektyviausių gaminių ir technologijų orientaciniai etalonai pateikiami V priede.

7 straipsnis

Persvarstymas

Komisija persvarsto šį reglamentą atsižvelgdama į technologijų pažangą ne vėliau kaip po trejų metų nuo jo įsigaliojimo ir pateikia to persvarstymo rezultatus Ekologinio projektavimo konsultacijų forumui.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 285, 2009 10 31, p. 10.

(2)  OL L 174, 2011 7 1, p. 88.

(3)  OL L 374, 2006 12 27, p. 10.

(4)  OL L 11, 2002 1 15, p. 4.

(5)  OL L 197, 2012 7 24, p. 38.

(6)  OL L 258, 2012 9 26, p. 1

(7)  OL L 76, 2009 3 24, p. 3.

(8)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

(9)  OL L 93, 2009 4 7, p. 3.


I PRIEDAS

Specialios paskirties gaminiams taikomi informacijos apie gaminį reikalavimai

1.

Jei lempos spalvio koordinatės visada atitinka intervalą

x < 0,270 arba x > 0,530,

Formula arba Formula,

tos spalvio koordinatės nurodomos techninių dokumentų rinkinyje, kuris parengiamas atitikčiai įvertinti pagal Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnį; taip nurodoma, kad dėl šių koordinačių tos lempos yra specialios paskirties gaminys.

2.

Visų specialios paskirties gaminių numatytoji paskirtis nurodoma bet kokia forma pateikiamoje informacijoje apie gaminį ir aiškiai nurodoma, kad jie nėra skirti naudoti kitais tikslais.

Techninių dokumentų rinkinyje, kuris parengiamas atitikčiai įvertinti pagal Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnį, išvardijami techniniai parametrai, dėl kurių gaminio konstrukcija specialiai atitinka nurodytą paskirtį. Jei reikia, parametrai gali būti išvardijami taip, kad nebūtų atskleista neskelbtina komercinė informacija, susijusi su gamintojo intelektinės nuosavybės teisėmis.

Jei gaminys rinkai tiekiamas pakuotėje, ant kurios pateikiama galutiniam naudotojui prieš perkant gaminį matoma informacija, ant pakuotės aiškiai matomoje vietoje, taip pat bet kuria kita forma pateikiant informaciją apie gaminį, pateikiama ši informacija:

a)

jo numatytoji paskirtis ir

b)

tai, kad jis netinka kambarių apšvietimui.


II PRIEDAS

III–V prieduose vartojamų terminų apibrėžtys

III–V prieduose vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   šviesos srautas (Φ)– iš spinduliuotės srauto (spinduliuotės galios) apskaičiuojamas dydis, kai spinduliavimas vertinamas atsižvelgiant į žmogaus akies spektrinį jautrumą. Jei nenurodyta išsamiau, jis reiškia pradinį šviesos srautą;

b)   pradinis šviesos srautas– lempos šviesos srautas po trumpo veikimo laikotarpio;

c)   naudingasis šviesos srautas (Φuse)– lempos šviesos srauto dalis, tenkanti kūgiui, į kurį atsižvelgiama skaičiuojant lempos energijos vartojimo efektyvumą pagal III priedo 1.1 punktą;

d)   šviesos intensyvumas (matuojamas kandelomis (cd))– koeficientas, apskaičiuojamas paviršiaus skleidžiamą šviesos srautą, sklindantį tam tikrą kryptį atitinkančia erdvinio kampo dalimi, padalijant iš tos erdvinio kampo dalies;

e)   pluošto kampas– kampas tarp dviejų įsivaizduojamų linijų, išvestų per lempos priekinio paviršiaus centrą ir taškus, kuriuose šviesos intensyvumas yra 50 % intensyvumo pluošto centre, plokštumoje, einančioje per optinę pluošto ašį; čia pluošto intensyvumas – šviesos srauto vertė, išmatuota optinėje pluošto ašyje;

f)   spalvis– spalvio koordinatėmis arba vyraujančiuoju ar papildomuoju bangų ilgiu ir spalvos grynumu apibrėžiamas spalvos dirgiklio parametras;

g)   susietoji spalvinė temperatūra (Tc [K])– Planko spinduolio (juodojo kūno), kurio spalva suvokiama kaip labiausiai atitinkanti tam tikro dirgiklio spalvą esant tam pačiam skaisčiui ir nustatytomis stebėjimo sąlygomis, temperatūra;

h)   spalvos perteikimas (Ra)– šviesos šaltinio poveikis objektų spalvos suvokimui ją sąmoningai ar nesąmoningai lyginant su tų objektų spalva, kai tie objektai apšviesti etaloninio šviesos šaltinio;

i)   spalvos pastovumas– didžiausias pavienės lempos spalvio koordinačių (x ir y) nuokrypis nuo vidurinio spalvio taško (cx ir cy), išreiškiamas apie vidurinį spalvio tašką (cx ir cy) apibrėžtos Makadamo elipsės dydžiu (slenksčių skaičiumi);

j)   lempos šviesos srauto išlaikymo faktorius (angl. Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF)– tam tikru veikimo momentu lempos spinduliuojamo šviesos srauto ir pradinio šviesos srauto santykis;

k)   lempos negendamumo faktorius (angl. Lamp Survival Factor, LSF)– viso lempų skaičiaus dalis, atitinkanti tam tikru momentu vis dar veikiančių lempų, kurios iki tol švietė nustatytomis sąlygomis ir buvo junginėjamos tam tikru dažnumu, skaičių;

l)   lempos naudojimo trukmė– lempos veikimo laikotarpis, po kurio viso lempų skaičiaus dalis, atitinkanti vis dar veikiančių lempų, kurios iki tol švietė nustatytomis sąlygomis ir buvo junginėjamos tam tikru dažnumu, skaičių, atitinka lempos negendamumo faktorių. LED lempų atveju lempos naudojimo trukmė yra veikimo laikas nuo naudojimo pradžios iki momento, kuriuo tik 50 % visų lempų išliks nesugedusios arba kuriuo vidutinis partijos šviesos srauto išlaikymas taps mažesnis nei 70 %, priklausomai nuo to, kuri iš šių dviejų sąlygų pasireikš pirmiau;

m)   lempos įjungimo trukmė– laikas, kurio reikia, kad lempa, įjungus maitinimo įtampą, pradėtų visiškai šviesti ir toliau šviestų;

n)   lempos įkaitimo trukmė– laikas po įjungimo, kurio reikia, kad lempa pradėtų skleisti nustatytą nusistovėjusio šviesos srauto dalį;

o)   galios faktorius– aktyviosios galios absoliučiosios vertės ir pilnutinės galios santykis cikliško veikimo sąlygomis;

p)   gyvsidabrio kiekis lempoje– lempoje esančio gyvsidabrio kiekis;

q)   vardinė vertė– specifikacijos tikslais naudojama dydžio vertė nustatytomis gaminio naudojimo sąlygomis. Jeigu nenustatyta kitaip, visi reikalavimai nurodomi vardinėmis vertėmis;

r)   nominalioji vertė– dydžio vertė, naudojama gaminiui žymėti ir atpažinti;

s)   veiksena be apkrovos– lempos valdymo įtaiso būsena, kai įtaisas yra prijungtas prie maitinimo įtampos ir kai jo išėjimas įprasto veikimo metu nuo bet kokios pagrindinės apkrovos yra atjungtas tam tikslui skirtu jungikliu (būsena, kai lempa yra sugedusi arba jos nėra, taip pat kai apkrova atjungta saugos jungikliu, nelaikoma įprastu veikimu);

t)   parengties būsena– lempos valdymo įtaiso veiksena, kai įprastomis veikimo sąlygomis lempos yra išjungtos valdymo signalu. Tai lempos valdymo įtaiso, kuris turi junginėjimo funkciją ir kuris įprasto naudojimo sąlygomis yra nuolat prijungtas prie maitinimo įtampos, veiksena;

u)   valdymo signalas– analoginis arba skaitmeninis signalas, kuris į valdymo įtaisą perduodamas belaidžiu ryšiu arba moduliuojant atskirais valdymo laidais tiekiamą įtampą arba maitinimo įtampą;

v)   parengties būsenos vartojamoji galia– parengties būsenos valdymo įtaiso vartojamoji galia;

w)   vartojamoji galia be apkrovos– veiksena be apkrovos veikiančio lempos valdymo įtaiso vartojamoji galia;

x)   junginėjimo ciklas– lempos įjungimo ir išjungimo nustatytais laiko intervalais seka;

y)   pirmalaikis gedimas– atvejis, kai lempa tampa netinkama naudoti praėjus mažiau laiko nei techniniuose dokumentuose nustatyta vardinė naudojimo trukmė;

z)   skydas nuo akinimo– mechaninis arba optinis atspindintis arba neatspindintis nepralaidus skydas, skirtas užstoti tiesiogiai kryptinės lempos šviesos šaltinio skleidžiamą regimąją spinduliuotę, kad būtų išvengta tiesiai žiūrinčio stebėtojo laikino dalinio apakinimo (neįgalumo dėl akinimo). Kryptinės lempos šviesos šaltinio paviršiaus danga nelaikoma skydu nuo akinimo;

aa)   suderinamumas– sąlyga, kai gaminį, skirtą įmontuoti į įrangą, įdėti į kitą gaminį ar prijungti prie jo fiziškai arba belaidžiu ryšiu,


III PRIEDAS

Ekologinio projektavimo reikalavimai

1.   ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI

1.1.   Kryptinėms lempoms taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

Lempos energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) apskaičiuojamas, kaip nurodyta toliau, ir suapvalinamas šimtųjų tikslumu:

Formula

čia:

Pcor – vardinė galia, išmatuota esant nominaliajai įėjimo įtampai ir prireikus pakoreguota pagal 1 lentelę. Kai taikoma, pataisos koeficientai yra suvestiniai.

1   lentelė

Pataisos koeficientai

Pataisos taikymo sritis

Pakoreguotoji galia (Pcor)

Lempos, naudojamos su išoriniu halogeninės lempos valdymo įtaisu

Formula

Lempos, naudojamos su išoriniu LED lempos valdymo įtaisu

Formula

16 mm skersmens liuminescencinės lempos (T5 lempos) ir viencokolės liuminescencinės lempos su 4 kontaktiniais strypeliais, naudojamos su išoriniu liuminescencinės lempos valdymo įtaisu

Formula

Kitos lempos, naudojamos su išoriniu liuminescencinės lempos valdymo įtaisu

Formula

Lempos, naudojamos su išoriniu didelio intensyvumo išlydžio lempos valdymo įtaisu

Formula

Kompaktinės liuminescencinės lempos, kurių spalvos perteikimo rodiklis ≥ 90

Formula

Lempos su skydu nuo akinimo

Formula

Pref – etaloninė galia, apskaičiuojama iš lempos naudingojo šviesos srauto (Φuse) pagal formulę:

modeliams, kurių Φuse < 1 300 liumenų – Formula

modeliams, kurių Φuse ≥ 1 300 liumenų – Formula

Φuse apibrėžiamas taip:

kitoms nei lempos su kaitinamuoju siūlu kryptinėms lempoms, kurių pluošto kampas ≥ 90° ir ant kurių pakuotės pateikiamas įspėjimas pagal šio priedo 3.1.2 skirsnio j punktą – vardinis šviesos srautas, tenkantis 120° kūgiui (Φ120°);

kitoms kryptinėms lempoms – vardinis šviesos srautas, tenkantis 90° kūgiui (Φ90°).

Didžiausios kryptinių lempų EEI vertės nurodytos 2 lentelėje.

2   lentelė

Data, nuo kurios taikoma

Didžiausias energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI)

Elektros tinklo įtampos lempos su kaitinamuoju siūlu

Kitos lempos su kaitinamuoju siūlu

Didelio intensyvumo išlydžio lempos

Kitos lempos

1 etapu

Jei Φuse > 450 lm – 1,75

Jei Φuse ≤ 450 lm – 1,20

Jei Φuse > 450 lm – 0,95

0,50

0,50

2 etapu

1,75

0,95

0,50

0,50

3 etapu

0,95

0,95

0,36

0,20

Elektros tinklo įtampos lempoms su kaitinamuoju siūlu 3 etapas taikomas tik jei ne vėliau kaip 2015 m. rugsėjo 30 d. Komisija, atlikusi išsamų rinkos vertinimą, praneša konsultacijų forumui ir pateikia įrodymų, kad rinkoje esama elektros tinklo įtampos lempų, kurios:

atitinka didžiausio EEI reikalavimus 3 etapu,

yra įperkamos, t. y. su jomis susijusios išlaidos daugumai galutinių naudotojų nėra pernelyg didelės,

vartotojui svarbių funkcionalumo parametrų atžvilgiu pakankamai atitinka elektros tinklo įtampos lempas su kaitinamuoju siūlu, kurių įsigaliojant šiam reglamentui galima įsigyti rinkoje, įskaitant tai, kad šviesos srauto vertės apima visą 6 lentelėje išvardytų etaloninių šviesos srauto verčių intervalą,

vartotojui svarbių funkcionalumo parametrų atžvilgiu pagal pažangiausius suderinamumo reikalavimus pakankamai atitinka elektros tinklo įtampos lempas su kaitinamuoju siūlu, kurių įsigaliojant šiam reglamentui galima įsigyti rinkoje.

1.2.   Lempų valdymo įtaisams taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

Nuo 2 etapo lempų valdymo įtaisų, kurie skirti naudoti tarp elektros tinklo ir jungiklio ir kuriais įjungiama ir išjungiama lempos apkrova, vartojamoji galia be apkrovos turi būti ne didesnė kaip 1,0 W. Nuo 3 etapo ši riba yra 0,50 W. Lempų valdymo įtaisų, kurių išėjimo galia (P) yra didesnė kaip 250 W, taikomos vartojamosios galios be apkrovos ribos dauginamos iš P/250 W.

Nuo 3 etapo lempų valdymo įtaisų parengties būsenos vartojamoji galia turi būti ne didesnė kaip 0,50 W.

Nuo 2 etapo halogeninių lempų valdymo įtaisų efektyvumas esant 100 % apkrovai turi būti bent 0,91.

2.   FUNKCIONALUMO REIKALAVIMAI

2.1.   Kitų nei LED kryptinių lempų funkcionalumo reikalavimai

Kryptinių kompaktinių liuminescencinių lempų funkcionalumo reikalavimai pateikiami 3 lentelėje, o kitų kryptinių lempų, išskyrus kompaktines liuminescencines lempas, LED lempas ir didelio intensyvumo išlydžio lempas, funkcionalumo reikalavimai – 4 lentelėje.

3   lentelė

Kryptinių kompaktinių liuminescencinių lempų funkcionalumo reikalavimai

Funkcionalumo parametras

1 etapu

išskyrus kai nurodyta kitaip

3 etapu

Lempos negendamumo faktorius, kai lempos veikimo trukmė 6 000 h

Nuo 2014 m. kovo 1 d. – ≥ 0,50

≥ 0,70

Šviesos srauto išlaikymas

Esant 2 000 h veikimo trukmei – ≥ 80 %

Esant 2 000 h veikimo trukmei – ≥ 83 %

Esant 6 000 h veikimo trukmei – ≥ 70 %

Įjungimo ir išjungimo ciklų skaičius prieš lempai sugendant

≥ pusei valandomis išreikštos lempos naudojimo trukmės

≥ 10 000, jei lempos įjungimo trukmė > 0,3 s

≥ valandomis išreikštai lempos naudojimo trukmei

≥ 30 000, jei lempos įjungimo trukmė > 0,3 s

Įjungimo trukmė

< 2,0 s

< 1,5 s, jei P < 10 W

< 1,0 s, jei P ≥ 10 W

Lempos įkaitimo iki 60% Φ trukmė

< 40 s

arba < 100 s lempoms, kuriose yra gyvsidabrio amalgamos pavidalu

< 40 s

arba < 100 s lempoms, kuriose yra gyvsidabrio amalgamos pavidalu

Pirmalaikių gedimų dažnis

≤ 5,0 % esant 500 h veikimo trukmei

≤ 5,0 % esant 1 000 h veikimo trukmei

Lempoms su integruotu valdymo įtaisu taikomas lempos galios faktorius

≥ 0,50, jei P < 25 W

≥ 0,90, jei P ≥ 25 W

≥ 0,55, jei P < 25 W

≥ 0,90, jei P ≥ 25 W

Spalvos perteikimas (Ra)

≥ 80

≥ 65, jei lempa skirta naudoti lauke arba yra pramoninės paskirties pagal šio priedo 3.1.3 skirsnio l punktą

≥ 80

≥ 65, jei lempa skirta naudoti lauke arba yra pramoninės paskirties pagal šio priedo 3.1.3 skirsnio l punktą

Jei lempos cokolis yra standartizuoto tipo, kuris taip pat naudojamas lempoms su kaitinamuoju siūlu, nuo 2 etapo lempa turi atitikti pažangiausius suderinamumo su įtaisais, skirtais įrengti tarp elektros tinklo ir lempų su kaitinamuoju siūlu, reikalavimus.

4   lentelė

Kitų kryptinių lempų (išskyrus LED lempas, kompaktines liuminescencines lempas ir didelio intensyvumo išlydžio lempas) funkcionalumo reikalavimai

Funkcionalumo parametras

1 ir 2 etapais

3 etapu

Vardinė lempos naudojimo trukmė, kai lempų negendamumas yra 50 %

≥ 1 000 h (≥ 2 000 h 2 etapu) ≥ 2 000 h labai mažos įtampos lempoms, kurios neatitinka šio priedo 1.1 punkte nustatyto 3 etapo lempų su kaitinamuoju siūlu efektyvumo reikalavimo

≥ 2 000 h

≥ 4 000 h labai mažos įtampos lempoms

Šviesos srauto išlaikymas

≥ 80 %, kai naudojimo trukmė lygi 75 % vardinės vidutinės lempos naudojimo trukmės

≥ 80 %, kai naudojimo trukmė lygi 75 % vardinės vidutinės lempos naudojimo trukmės

Įjungimo ir išjungimo ciklų skaičius

≥ skaičiui, gautam padauginus valandomis išreikštą vardinę lempos naudojimo trukmę iš keturių

≥ skaičiui, gautam padauginus valandomis išreikštą vardinę lempos naudojimo trukmę iš keturių

Įjungimo trukmė

< 0,2 s

< 0,2 s

Lempos įkaitimo iki 60% Φ trukmė

≤ 1,0 s

≤ 1,0 s

Pirmalaikių gedimų dažnis

≤ 5,0 %, kai naudojimo trukmė 100 h

≤ 5,0 %, kai naudojimo trukmė 200 h

Lempoms su integruotu valdymo įtaisu taikomas lempos galios faktorius

> 25 W galios lempos – ≥ 0,9

≤ 25 W galios lempos – ≥ 0,5

> 25 W galios lempos – ≥ 0,9

≤ 25 W galios lempos – ≥ 0,5

2.2.   Nekryptinių ir kryptinių LED lempų funkcionalumo reikalavimai

5 lentelėje pateikti ir nekryptinių, ir kryptinių LED lempų funkcionalumo reikalavimai.

5   lentelė

Nekryptinių ir kryptinių LED lempų funkcionalumo reikalavimai

Funkcionalumo parametras

Nuo 1 etapo taikomas reikalavimas, išskyrus kai nurodyta kitaip

Lempos negendamumo faktorius, kai lempos veikimo trukmė 6 000 h

Nuo 2014 m. kovo 1 d. – ≥ 0,90

Šviesos srauto išlaikymas, kai lempos veikimo trukmė 6 000 h

Nuo 2014 m. kovo 1 d. – ≥ 0,80

Įjungimo ir išjungimo ciklų skaičius prieš lempai sugendant

≥ 15 000, jei vardinė lempos naudojimo trukmė ≥ 30 000 h kitais atvejais –

≥ pusei valandomis išreikštos vardinės lempos naudojimo trukmės

Įjungimo trukmė

< 0,5 s

Lempos įkaitimo iki 95% Φ trukmė

< 2 s

Pirmalaikių gedimų dažnis

≤ 5,0 %, kai naudojimo trukmė 1 000 h

Spalvos perteikimas (Ra)

≥ 80

≥ 65, jei lempa skirta naudoti lauke arba yra pramoninės paskirties pagal šio priedo 3.1.3 skirsnio l punktą

Spalvos pastovumas

Spalvio koordinatės pasiskirsčiusios šešių slenksčių arba mažesnėje Makadamo elipsėje

Lempoms su integruotu valdymo įtaisu taikomas lempos galios faktorius (PF)

P ≤ 2 W – reikalavimų nėra;

2 W < P ≤ 5 W – PF > 0,4

5 W < P ≤ 25 W – PF > 0,5

P > 25 W – PF > 0,9

Jei lempos cokolis yra standartizuoto tipo, kuris taip pat naudojamas lempoms su kaitinamuoju siūlu, nuo 2 etapo lempa turi atitikti pažangiausius suderinamumo su įtaisais, skirtais įrengti tarp elektros tinklo ir lempų su kaitinamuoju siūlu, reikalavimus.

2.3.   Įtaisų, skirtų įrengti tarp elektros tinklo ir lempų, funkcionalumo reikalavimas

Nuo 2 etapo įtaisai, skirti įrengti tarp elektros tinklo ir lempų, turi atitikti pažangiausius reikalavimus dėl suderinamumo su lempomis, kurių energijos vartojimo efektyvumo indeksas (ir kryptinių, ir nekryptinių lempų indeksas skaičiuojamas pagal šio priedo 1.1 punkte nustatytą metodą) yra ne didesnis kaip:

0,24 nekryptinėms lempoms (daroma prielaida, kad Φuse = bendras vardinis šviesos srautas),

0,40 kryptinėms lempoms.

Kai šviesos srauto reguliavimo įtaisas įjungtas mažiausio šviesos srauto nuostata, kuriai esant valdomos lempos vartoja elektros energiją, lempų skleidžiamos šviesos srautas turi sudaryti bent 1 % visa apkrova veikiančios lempos skleidžiamo šviesos srauto.

Kai šviestuvas pateikiamas rinkai, kad būtų parduodamas galutiniams naudotojams, ir kai lempos, kurias gali pakeisti galutinis naudotojas, pateikiamos su šviestuvu, tos lempos turi būti vienos iš dviejų aukščiausių energijos vartojimo efektyvumo klasių pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 874/2012, kurių lempos, kaip nurodyta šviestuvo etiketėje, yra suderinamos su tuo šviestuvu.

3.   INFORMACIJOS APIE GAMINĮ REIKALAVIMAI

3.1.   Kryptinėms lempoms taikomi informacijos apie gaminį reikalavimai

Toliau nurodyta informacija pateikiama nuo 1 etapo, išskyrus kai nustatyta kitaip.

Šie informacijos reikalavimai netaikomi:

2 etapo efektyvumo reikalavimų neatitinkančioms lempoms su kaitinamuoju siūlu,

LED moduliams, kai jie parduodami kaip šviestuvo dalis, kurios, kaip numatyta, galutinis naudotojas neturėtų išimti.

Bet kokia forma pateikiamoje informacijoje apie gaminį terminas „energiją taupanti lempa“ ar panašus su gaminiu susijęs reklaminis teiginys apie lempos efektyvumą gali būti vartojamas tik tuo atveju, jei lempos energijos vartojimo efektyvumo indeksas (apskaičiuotas pagal šio priedo 1.1 punkte nustatytą metodiką) yra ne didesnis kaip 0,40.

3.1.1.   Ant lempos pateikiama informacija

Kitų nei didelio intensyvumo išlydžio lempų atveju įskaitomu šriftu ant lempos paviršiaus pateikiamos nominalioji naudingojo šviesos srauto, spalvinės temperatūros ir nominalioji pluošto kampo vertės ir nurodomi vienetai („lm“, „K“ ir „°“) jei, pateikus su sauga susijusią informaciją, kaip antai galios ir įtampos vertes, ant lempos lieka pakankamai vietos, kad šią informaciją būtų galima pateikti be reikalo neužstojant lempos skleidžiamos šviesos.

Jei yra vietos tik vienai iš trijų verčių, pateikiama nominalioji naudingojo šviesos srauto vertė. Jei yra vietos dviem vertėms, nurodomas nominalusis naudingasis šviesos srautas ir spalvinė temperatūra.

3.1.2.   Informacija, kuri prieš galutiniams vartotojams perkant prekę turi būti aiškiai nurodyta ant pakuotės ir pateikta laisvai prieinamose interneto svetainėse

Toliau a–o punktuose nurodyta informacija pateikiama laisvai prieinamose interneto svetainėse ir bet kuria kita gamintojo nuožiūra tinkama forma.

Jei gaminys su informacija, kurią prieš pirkdamas gaminį turi matyti galutinis naudotojas, rinkai tiekiamas pakuotėje, ta informacija pateikiama ir ant pakuotės aiškiai matomoje vietoje.

Pateikiant informaciją nebūtina naudoti tikslią sąraše pateiktą formuluotę. Informaciją galima pateikti vietoje teksto naudojant diagramas, brėžinius arba simbolius.

a)

Nominalusis naudingasis šviesos srautas nurodomas bent dvigubai didesniu šriftu, nei bet kuris šriftas, kuriuo nurodoma vardinė lempos galia.

b)

Nominalioji lempos naudojimo trukmė valandomis (ne didesnė nei vardinė lempos naudojimo trukmė).

c)

Spalvinė temperatūra (nurodoma vertė kelvinais ir išreiškiama grafiškai arba žodžiais).

d)

Įjungimo ir išjungimo ciklų skaičius prieš lempai sugendant pirma laiko.

e)

Lempos įkaitimo iki 60 % viso šviesos atidavimo trukmė (gali būti nurodoma kaip „šviesos įjungimas iš karto visu pajėgumu“, jei trukmė yra trumpesnė nei 1 sekundė).

f)

Įspėjimas, jei lempos šviesos srauto negalima reguliuoti arba galima reguliuoti tik su tam tikrais apšvietimo reguliatoriais; pastaruoju atveju gamintojo interneto svetainėje pateikiamas ir suderinamų apšvietimo reguliatorių sąrašas.

g)

Jei lempa skirta optimaliai naudoti nestandartinėmis sąlygomis (pvz., esant aplinkos temperatūrai Ta ≠ 25 °C arba jei reikalingas specialus šiluminis režimas), informacija apie tokias sąlygas.

h)

Lempos matmenys milimetrais (ilgis ir didžiausias skersmuo).

i)

Nominalusis pluošto kampas laipsniais.

j)

Jei lempos pluošto kampas yra ≥ 90° ir jos naudingasis šviesos srautas, kaip apibrėžta šio priedo 1.1 punkte, turi būti matuojamas 120° kūgyje – įspėjimas, kad lempa netinkama paryškinamajam apšvietimui.

k)

Jei lempos cokolis yra standartizuoto tipo, kuris taip pat naudojamas lempoms su kaitinamuoju siūlu, bet lempos matmenys skiriasi nuo lempos su kaitinamuoju siūlu, kurią pakeisti lempa skirta, matmenų – lempos matmenų ir lempos su kaitinamuoju siūlu, kurią pakeisti ji skirta, matmenų palyginamasis piešinys.

l)

Nuoroda, kad lempa yra 6 lentelės pirmoje skiltyje nurodyto tipo, gali būti pateikiama tik jei lempos šviesos srautas 90° kūgyje (Φ90°) yra ne mažesnis nei 6 lentelėje nurodytas atitinkamo lempų tipo mažiausios galios lempos etaloninis šviesos srautas. Etaloninis šviesos srautas dauginamas iš 7 lentelėje nurodyto pataisos koeficiento. LED lempų atveju papildomai dauginama iš 8 lentelėje nurodyto pataisos koeficiento.

m)

Teiginys apie lygiavertiškumą, kai nurodoma pakeičiamos lempos galia, gali būti pateikiamas tik jei lempos tipas yra nurodytas 6 lentelėje ir jei lempos šviesos srautas 90° kūgyje (Φ90°) yra ne mažesnis nei atitinkamas 6 lentelėje nurodytas etaloninis šviesos srautas. Etaloninis šviesos srautas dauginamas iš 7 lentelėje nurodyto pataisos koeficiento. LED lempų atveju papildomai dauginama iš 8 lentelėje nurodyto pataisos koeficiento. Šviesos srauto ir nurodytos ekvivalentinės lempos galios (suapvalintos 1 W tikslumu) tarpinės vertės apskaičiuojamos tiesiškai interpoliuojant iš dviejų gretimų verčių.

6   lentelė

Pateikiant lygiavertiškumo teiginius taikomos etaloninio šviesos srauto vertės

Labai mažos įtampos, su atšvaitu

Tipas

Galia (W)

Etaloninis Φ90° (lm)

MR11 GU4

20

160

 

35

300

MR16 GU 5.3

20

180

 

35

300

 

50

540

AR111

35

250

 

50

390

 

75

640

 

100

785

Elektros tinklo įtampos, išpūsto stiklo, su atšvaitu

Tipas

Galia (W)

Etaloninis Φ90° (lm)

R50/NR50

25

90

 

40

170

R63/NR63

40

180

 

60

300

R80/NR80

60

300

 

75

350

 

100

580

R95/NR95

75

350

 

100

540

R125

100

580

 

150

1 000

Elektros tinklo įtampos, štampuoto stiklo, su atšvaitu

Tipas

Galia (W)

Etaloninis Φ90° (lm)

PAR16

20

90

 

25

125

 

35

200

 

50

300

PAR20

35

200

 

50

300

 

75

500

PAR25

50

350

 

75

550

PAR30S

50

350

 

75

550

 

100

750

PAR36

50

350

 

75

550

 

100

720

PAR38

60

400

 

75

555

 

80

600

 

100

760

 

120

900

7   lentelė

Šviesos srauto išlaikymo daugikliai

Lempos tipas

Šviesos srauto daugiklis

Halogeninės lempos

1

Kompaktinės liuminescencinės lempos

1,08

LED lempos

Formula

čia LLMF – šviesos srauto išlaikymo faktorius nominaliosios naudojimo trukmės pabaigoje

8   lentelė

LED lempoms taikomi daugikliai

LED lempos pluošto kampas

Šviesos srauto daugiklis

pluošto kampas ≥ 20°

1

15° ≤ pluošto kampas < 20°

0,9

10° ≤ pluošto kampas < 15°

0,85

pluošto kampas < 10°

0,80

Jeigu lempoje yra gyvsidabrio:

n)

gyvsidabrio kiekis lempoje X,X mg;

o)

nuoroda į interneto svetainę, kurioje ieškoti informacijos apie tai, kaip sutvarkyti lempos duženas ją atsitiktinai sudaužius.

3.1.3.   Informacija, kuri turi būti viešai paskelbta laisvai prieinamose interneto svetainėse ir bet kuria kita gamintojo nuožiūra tinkama forma

Toliau nurodyta informacija pateikiama bent nurodant vertes:

a)

3.1.2 punkte nurodyta informacija;

b)

vardinė galia (0,1 W tikslumu);

c)

vardinis naudingasis šviesos srautas;

d)

vardinė lempos naudojimo trukmė;

e)

lempos galios faktorius;

f)

šviesos srauto išlaikymo faktorius nominaliosios naudojimo trukmės pabaigoje (išskyrus lempas su kaitinamuoju siūlu);

g)

įsijungimo trukmė (X,X sekundės);

h)

spalvos perteikimas;

i)

spalvos pastovumas (tik LED);

j)

vardinis pikinis intensyvumas kandelomis (cd);

k)

vardinis pluošto kampas;

l)

jei lempa skirta naudoti lauke arba yra pramoninės paskirties – atitinkama nuoroda apie tai;

m)

spektrinis galios pasiskirstymas 180–800 nm intervale;

Jeigu lempoje yra gyvsidabrio:

n)

nurodymai, kaip sutvarkyti lempos duženas ją atsitiktinai sudaužius;

o)

Rekomendacijos, kaip lempos naudojimo ciklo pabaigoje pateikti ją perdirbti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/19/ES (1).

3.2.   Papildomi informacijos apie gaminį reikalavimai, taikomi LED lempoms, kuriomis keičiamos liuminescencinės lempos be įmontuoto balastinio įtaiso

Be šio priedo 3.1 punkte arba Reglamento (EB) Nr. 244/2009 II priedo 3.1 punkte nurodytų informacijos apie gaminį reikalavimų, nuo 1 etapo LED lempų, kuriomis keičiamos liuminescencinės lempos be įmontuoto balastinio įtaiso, gamintojai laisvai prieinamose interneto svetainėse ir bet kuria kita gamintojo nuožiūra tinkama forma paskelbia įspėjimą, kad bendrą įrenginio, kuriame naudojamos tokios lempos, energijos vartojimo efektyvumą ir šviesos paskirstymą nulemia to įrenginio konstrukcija.

Teiginiai, kad LED lempa atitinka tam tikros galios liuminescencinę lempą be įmontuoto balastinio įtaiso, gali būti pateikiami tik jei:

šviesos intensyvumas bet kuria kryptimi apie vamzdelio ašį nuo vidutinio šviesos intensyvumo apie vamzdelį skiriasi ne daugiau kaip 25 % ir

LED lempos šviesos srautas yra ne mažesnis nei nurodytos galios liuminescencinės lempos šviesos srautas. Liuminescencinės lempos šviesos srautas apskaičiuojamas teiginyje nurodomą galią padauginant iš Komisijos reglamente (EB) Nr. 245/2009 (2) nurodytos liuminescencines lempas atitinkančios mažiausios šviesinio veiksmingumo vertės, ir

LED lempos galia yra ne didesnė nei liuminescencinės lempos, kurią ji, kaip teigiama, atitinka, galia.

Techninių dokumentų rinkinyje pateikiami tokių teiginių pagrindžiamieji duomenys.

3.3.   Informacijos apie gaminį reikalavimai, taikomi kitiems nei šviestuvai įrenginiams, skirtiems įrengti tarp elektros tinklo ir lempų

Nuo 2 etapo, jei įrenginys yra nesuderinamas su kuria nors iš energiją taupančių lempų pagal šio priedo 2.3 dalį, laisvai prieinamose interneto svetainėse ir bet kuria kita gamintojo nuožiūra tinkama forma paskelbiamas įspėjimas, kad įrenginys yra nesuderinamas su energiją taupančiomis lempomis.

3.4.   Lempų valdymo įtaisams taikomi informacijos apie gaminį reikalavimai

Nuo 2 etapo laisvai prieinamose interneto svetainėse ir bet kuria kita gamintojo nuožiūra tinkama forma skelbiama ši informacija:

nurodymas, kad gaminys skirtas naudoti kaip lempos valdymo įtaisas,

jei taikoma, informacija apie tai, kad gaminys gali būti naudojamas veiksena be apkrovos.


(1)  OL L 197, 2012 7 24, p. 38.

(2)  OL L 76, 2009 3 24, p. 17.


IV PRIEDAS

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Atlikdamos Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, valstybių narių institucijos taiko šiame priede išvardytas patikros procedūras. Rinkos priežiūrą vykdančios institucijos informaciją apie bandymų rezultatus pateikia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

Valstybės narės institucijos taiko patikimas, tikslias ir pakartojamas matavimo procedūras, pagrįstas visuotinai pripažintais pažangiausiais matavimo metodais, įskaitant dokumentuose, kurių nuorodų numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, nurodytus metodus.

1.   KITŲ NEI LED LEMPŲ IR LED LEMPŲ, KURIAS ŠVIESTUVE GALI PAKEISTI GALUTINIS NAUDOTOJAS, PATIKROS PROCEDŪRA

Valstybių narių institucijos išbando atrinktą partiją, sudarytą iš bent dvidešimties atsitiktine tvarka atrinktų to paties gamintojo vieno modelio lempų, gautų, jei įmanoma, lygiomis dalimis iš keturių atsitiktinai parinktų šaltinių, jei 9 lentelėje nenurodyta kitaip.

Laikoma, kad modelis atitinka šiuo reglamentu nustatytus reikalavimus, jei:

a)

su partijoje esančiomis lempomis pateikta visa reikalinga ir teisinga informacija apie gaminį; ir

b)

taikant pažangiausius matavimo metodus ir suderinamumo vertinimo kriterijus, įskaitant dokumentuose, kurių nuorodų numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, nurodytus metodus ir kriterijus, nustatyta, kad partijoje esančios lempos atitinka III priedo 2.1 ir 2.2 punktuose pateiktas suderinamumo nuostatas; ir

c)

bandant partijoje esančias lempas pagal 9 lentelėje išvardytus parametrus nenustatyta neatitikties pagal jokį parametrą.

9   lentelė

Parametras

Procedūra

Lempos negendamumo faktorius esant 6 000 h veikimo trukmei (tik LED lempoms)

Bandymas baigiamas:

kai pasiekiamas reikalaujamas valandų skaičius arba

kai sugenda daugiau kaip dvi lempos,

priklausomai nuo to, kuri iš šių dviejų sąlygų pasireiškia pirmiau.

Modelis atitinka reikalavimus, jei iš kiekvienų 20 bandomos partijos lempų nepraėjus reikalaujamam valandų skaičiui sugenda ne daugiau kaip dvi lempos.

Kitu atveju modelis neatitinka reikalavimų.

Įjungimo ir išjungimo ciklų skaičius prieš lempai sugendant

Bandymas baigiamas pasiekus reikalaujamą įjungimo ir išjungimo ciklų skaičių arba kai sugenda daugiau kaip viena iš kiekvienų 20 bandomos partijos lempų, priklausomai nuo to, kuri iš šių dviejų sąlygų pasireiškia pirmiau.

Modelis atitinka reikalavimus, jei, pasiekus reikalaujamą įjungimo ir išjungimo ciklų skaičių, bent 19 iš kiekvienų 20 bandomos partijos lempų lieka nesugedusios.

Kitu atveju modelis neatitinka reikalavimų.

Įjungimo trukmė

Modelis atitinka reikalavimus, jei vidutinė bandomos partijos lempų įjungimo trukmė nėra daugiau kaip 10 % ilgesnė už reikalaujamą įjungimo trukmę ir jei nė vienos partijos lempos įjungimo trukmė nėra daugiau kaip dvigubai ilgesnė už reikalaujamą įjungimo trukmę.

Kitu atveju modelis neatitinka reikalavimų.

Lempos įkaitimo iki 60 % Φ trukmė

Modelis atitinka reikalavimus, jei vidutinė bandomos partijos lempų įkaitimo trukmė nėra daugiau kaip 10 % ilgesnė už reikalaujamą įkaitimo trukmę ir jei nė vienos partijos lempos įkaitimo trukmė nėra daugiau kaip 1,5 karto ilgesnė už reikalaujamą įkaitimo trukmę.

Kitu atveju modelis neatitinka reikalavimų.

Pirmalaikių gedimų dažnis

Bandymas baigiamas:

kai pasiekiamas reikalaujamas valandų skaičius arba

kai sugenda daugiau kaip viena lempa, priklausomai nuo to, kuri iš šių dviejų sąlygų pasireiškia pirmiau.

Modelis atitinka reikalavimus, jei iš kiekvienų 20 bandomos partijos lempų nepraėjus reikalaujamam valandų skaičiui sugenda ne daugiau kaip viena lempa.

Kitu atveju modelis neatitinka reikalavimų.

Spalvos perteikimas (Ra)

Modelis atitinka reikalavimus, jei vidutinė bandomos partijos lempų Ra vertė nėra daugiau kaip trimis punktais mažesnė už reikalaujamą vertę ir jei nė vienos partijos lempos Ra vertė nėra daugiau kaip 3,9 punkto mažesnė už reikalaujamą vertę.

Kitu atveju modelis neatitinka reikalavimų.

Šviesos srauto išlaikymas naudojimo laikotarpio pabaigoje ir vardinis naudojimo laikotarpis (tik LED lempoms)

Tuo tikslu naudojimo laikotarpio pabaiga yra momentas, kuriuo, kaip numatoma, tik 50 % lempų išliks nesugedusios arba kuriuo vidutinis partijos šviesos srauto išlaikymas taps mažesnis nei 70 %, priklausomai nuo to, kuri iš šių dviejų sąlygų pasireikš pirmiau.

Modelis atitinka reikalavimus, jei ekstrapoliuojant iš lempos negendamumo faktoriaus vertės ir partijos vidutinės šviesos srauto išlaikymo vertės (esant 6 000 h veikimo trukmei) gautos šviesos srauto išlaikymo (naudojimo laikotarpio pabaigoje) ir naudojimo laikotarpio vertės už šviesos srauto išlaikymo vertę ir vardinės naudojimo trukmės vertę, deklaruotas pateikiant informaciją apie gaminį, yra mažesnės ne daugiau kaip 10 %.

Kitu atveju modelis neatitinka reikalavimų.

Teiginiai apie pakaitinių lempų lygiavertiškumą pagal III priedo 3.1.2 skirsnio l ir m punktus

Jei tikrinama tik teiginio apie lygiavertiškumą atitiktis, pakanka išbandyti 10 lempų, gautų, jei įmanoma, maždaug lygiomis dalimis iš keturių atsitiktine tvarka parinktų šaltinių.

Modelis atitinka reikalavimus, jei partijos lempų rezultatų vidurkis nuo ribos, slenksčio ar deklaruotos vertės skiriasi ne daugiau kaip 10 %.

Kitu atveju modelis neatitinka reikalavimų.

Pluošto kampas

Modelis atitinka reikalavimus, jei bandomos partijos lempų rezultatų vidurkis nuo deklaruotos pluošto kampo vertės skiriasi ne daugiau kaip 25 % ir jei nė vienos partijos lempos pluošto kampo vertė nuo vardinės vertės skiriasi ne daugiau kaip 25 %.

Kitu atveju modelis neatitinka reikalavimų.

Pikinis intensyvumas

Modelis atitinka reikalavimus, jei kiekvienos partijos LED lempos pikinio intensyvumo vertė yra ne mažesnė kaip 75 % vardinės to modelio intensyvumo vertės.

Kitu atveju modelis neatitinka reikalavimų.

Kiti parametrai (įskaitant energijos vartojimo efektyvumo indeksą)

Modelis atitinka reikalavimus, jei partijos lempų rezultatų vidurkis nuo ribos, slenksčio ar deklaruotos vertės skiriasi ne daugiau kaip 10 %.

Kitu atveju modelis neatitinka reikalavimų.

Kitu atveju laikoma, kad modelis neatitinka reikalavimų.

2.   LED MODULIŲ, KURIŲ, KAIP NUMATYTA, GALUTINIS NAUDOTOJAS NETURĖTŲ IŠIMTI IŠ ŠVIESTUVO, PATIKROS PROCEDŪRA

Toliau aprašytų bandymų tikslu valstybių narių institucijos atrenka to paties gamintojo (atitinkamai LED modulių arba šviestuvų) vieno modelio pavyzdžius, gautus, jei įmanoma, lygiomis dalimis iš atsitiktinai parinktų šaltinių. Taikant toliau pateiktus 1, 3 ir 5 punktus pavyzdžiai turi būti gaunami, jei įmanoma, bent iš keturių šaltinių. Taikant 2 punktą, pavyzdžiai turi būti gaunami, jei įmanoma, bent iš keturių šaltinių, nebent šviestuvų, iš kurių būtų galima išimti 20 to paties modelio LED modulių, skaičius yra mažesnis nei keturi – tuo atveju šaltinių skaičius yra lygus reikalingų šviestuvų skaičiui. Taikant 4 punktą, jei pirmi du šviestuvai bandymo neišlaiko, kiti trys bandomi šviestuvai turi būti gaunami, jei įmanoma, iš kitų trijų šaltinių.

Valstybių narių institucijos taiko toliau aprašytą procedūrą nurodyta tvarka, kol padaroma išvada dėl LED modulio (-ų) modelio (-ų) atitikties arba išvada, kad bandymo atlikti negalima. Terminas šviestuvas nurodo šviestuvą, kuriame įmontuoti LED moduliai, o bandymas (išskyrus 4 punkte) – šio priedo 1 dalyje aprašytą procedūrą. Jei techninių dokumentų rinkinyje leidžiama atlikti bandymą ir pagal 1, ir pagal 2 punktus, institucijos gali pasirinkti tinkamiausią metodą.

1)

Jei šviestuvo techninių dokumentų rinkinyje kaip lempą numatyta bandyti visą šviestuvą, institucijos išbando 20 šviestuvų kaip lempas. Jei šviestuvo modelis atitinka reikalavimus, laikoma, kad LED modulio (-ų) modelis (-ai) atitinka šiuo reglamentu nustatytus reikalavimus. Jei šviestuvo modelis neatitinka reikalavimų, laikoma, kad LED modulio (-ų) modelis (-ai) taip pat neatitinka reikalavimų.

2)

Kitu atveju, jei, remiantis šviestuvo techninių dokumentų rinkiniu, leidžiama išimti LED modulį (-ius), kad būtų galima atlikti bandymą, institucijos gauna pakankamai šviestuvų, kad galėtų išbandyti po 20 kiekvieno įmontuoto LED modulio modelio pavyzdžių. Pagal techninių dokumentų rinkinyje pateiktus nurodymus jos išmontuoja šviestuvus ir atskirai išbando kiekvieną LED modulio modelį. Remiantis bandymo (-ų) rezultatais padaroma išvada dėl LED modulio (-ų) modelio (-ių) atitikties.

3)

Kitu atveju, jei, remiantis šviestuvo techninių dokumentų rinkinyje pateikta informacija, šviestuvo gamintojas įmontuotą (-us) LED modulį (-ius) įsigijo Sąjungos rinkoje kaip atskirą (-us) CE ženklu pažymėtą (-us) gaminį (-us), institucijos iš Sąjungos rinkos gauna po 20 kiekvieno LED modulio modelio pavyzdžių ir atskirai išbando kiekvieną LED modulio modelį. Remiantis bandymo (-ų) rezultatais padaroma išvada dėl LED modulio (-ų) modelio (-ių) atitikties. Jei modelis (-ai) Sąjungos rinkai nebetiekiamas (-i), rinkos priežiūros procedūros atlikti negalima.

4)

Kitu atveju, jei šviestuvo gamintojas įmontuotą (-us) LED modulį (-ius) įsigijo ne kaip atskirą (-us) CE ženklu pažymėtą (-us) gaminį (-us) Sąjungos rinkoje, institucijos pareikalauja, kad šviestuvo gamintojas pateiktų originalių LED modulio (-ų) bandymų duomenų kopiją; tais duomenimis turi būti įrodoma, kad LED modulis (-ai) atitinka šiuos reikalavimus:

visi LED moduliai – šio reglamento 5 lentelėje nurodytus reikalavimus,

kryptiniai LED moduliai – šio reglamento 1 ir 2 lentelėse nurodytus reikalavimus,

nekryptiniai LED moduliai – Komisijos reglamento (EB) Nr. 244/2009 1, 2 ir 3 lentelėse nurodytus reikalavimus.

Jei, remiantis bandymų rezultatais, kuris nors iš šviestuve naudojamų LED modulių modelių neatitinka reikalavimų, laikoma, kad LED modulio (-ų) modelis (-ai) neatitinka reikalavimų.

Kitu atveju institucijos išmontuoja vieną šviestuvą, kad patikrintų, ar šviestuve įmontuotas (-i) LED modulis (-ai) yra bandymų duomenyse nurodyto tipo. Jei bet kuris iš jų yra kitoks arba jo negalima atpažinti, laikoma, kad LED modulio (-ų) modelis (-ai) neatitinka reikalavimų.

Kitu atveju bandoma, ar kitas vardinėmis veikimo sąlygomis veikiantis šviestuvas atitinka 5 lentelėje nurodytus įjungimo ir išjungimo ciklų, pirmalaikių gedimų dažnio, įjungimo trukmės ir įkaitimo trukmės reikalavimus. Šviestuvui veikiant vardinėmis sąlygomis taip pat tikrinama, ar LED modulio (-ių) temperatūra atitinka nustatytas ribas. Jei bandymų (išskyrus pirmalaikių gedimų dažnio bandymą) rezultatai nuo verčių ribų skiriasi daugiau kaip 10 % arba šviestuvas sugenda pirma laiko, išbandomi dar trys šviestuvai. Jei trijų papildomų bandymų rezultatų (išskyrus pirmalaikių gedimų dažnio ir veikimo temperatūros bandymus) vidurkiai nuo verčių ribų nesiskiria daugiau kaip 10 %, nė vienas šviestuvas nesugenda pirma laiko ir visų trijų šviestuvų veikimo temperatūra (°C) atitinka nustatytas ribas 10 % tikslumu, laikoma, kad LED modulio (-ų) modelis (-ai) atitinka reikalavimus. Kitu atveju laikoma, kad jie neatitinka reikalavimų.

5)

Jei išbandyti pagal 1–4 punktus negalima todėl, kad šviestuve negalima nustatyti LED modulių, kuriuos būtų galima atskirai išbandyti, institucijos išbando vieną šviestuvą, patikrindamos, ar jis atitinka 5 lentelėje nurodytus įjungimo ir išjungimo ciklų, pirmalaikių gedimų dažnio, įjungimo trukmės ir įkaitimo trukmės reikalavimus. Jei bandymų rezultatai nuo verčių ribų skiriasi daugiau kaip 10 % arba šviestuvas sugenda pirma laiko, išbandomi dar trys šviestuvai. Jei trijų papildomų bandymų rezultatų (išskyrus pirmalaikių gedimų dažnio bandymą) vidurkiai nuo verčių ribų nesiskiria daugiau kaip 10 % ir nė vienas šviestuvas nesugenda pirma laiko, laikoma, kad į šviestuvą įmontuoto LED modulio (-ų) modelis (-ai) atitinka šiuo reglamentu nustatytus reikalavimus. Kitu atveju laikoma, kad jie neatitinka reikalavimų.

3.   ĮTAISŲ, SKIRTŲ ĮRENGTI TARP ELEKTROS TINKLO IR LEMPŲ, PATIKROS PROCEDŪRA

Valstybės narės institucijos išbando vieną gaminio egzempliorių.

Laikoma, kad įtaisas atitinka šiuo reglamentu nustatytus reikalavimus, jei, taikant pažangiausius matavimo metodus ir suderinamumo vertinimo kriterijus, įskaitant dokumentuose, kurių nuorodų numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, nurodytus metodus ir kriterijus, nustatoma, kad jis atitinka III priedo 2.3 punkte pateiktas suderinamumo nuostatas. Jei nustatomas įtaiso nesuderinamumas, vis tiek gali būti laikoma, kad modelis atitinka reikalavimus, jei jis atitinka III priedo 3.3 punkte arba Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 874/2012 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus informacijos apie gaminį reikalavimus.

Be suderinamumo reikalavimų, išbandoma, ar lempų valdymo įtaisas atitinka III priedo 1.2 punkte nurodytus efektyvumo reikalavimus. Išbandomas vienas lempų valdymo įtaiso vieneto (ne kelių lempų valdymų įtaisų derinio) egzempliorius, net jei modelis skirtas naudoti kartu su kitais lempų valdymo įtaiso vienetais valdyti lempą (-as) konkrečiame įrenginyje. Laikoma, kad modelis atitinka reikalavimus, jei rezultatai nuo verčių ribų skiriasi ne daugiau kaip 2,5 %. Jei rezultatai nuo verčių ribų skiriasi daugiau kaip 2,5 %, išbandomi dar trys egzemplioriai. Laikoma, kad modelis atitinka reikalavimus, jeigu tų trijų papildomų egzempliorių bandymo rezultatų vidurkis nuo verčių ribų skiriasi ne daugiau kaip 2,5 %.

Be suderinamumo reikalavimų taip pat patikrinama, ar šviestuvų, skirtų parduoti galutiniams naudotojams, pakuotėje yra lempų. Laikoma, kad modelis atitinka reikalavimus, jei pakuotėje lempų nėra arba jei joje esančios lempos yra III priedo 2.3 punkte reikalaujamų energijos klasių.

Be suderinamumo reikalavimų, lempų valdymo įtaisai išbandomi su lempomis su kaitinamuoju siūlu mažiausią šviesos srautą atitinkančioje reguliatoriaus padėtyje. Laikoma, kad modelis atitinka reikalavimus, jei pagal gamintojo nurodymus įrengtų lempų skleidžiamos šviesos srautas yra bent 1 % visa apkrova veikiančios lempos skleidžiamo šviesos srauto.

Jei modelis neatitinka taikomų pirmiau nurodytų reikalavimų, laikoma, kad jis reikalavimų neatitinka.


V PRIEDAS

6 straipsnyje nurodyti orientaciniai etalonai

Geriausios įsigaliojant šiam reglamentui rinkoje esančios technologijos, vertinamos pagal svarbius ir kiekybiškai įvertinamus aplinkosauginius aspektus, nurodytos toliau. Dėl tam tikrose taikymo srityse reikalingų savybių (kaip antai didelio spalvos perteikimo indekso), tas savybes turinčių gaminių parametrai gali nesiekti šių etalonų.

1.   KRYPTINĖS LEMPOS EFEKTYVUMAS

Geriausias nustatytas lempos energijos vartojimo efektyvumo indeksas 0,16.

2.   GYVSIDABRIO KIEKIS LEMPOJE

Esama lempų, kuriose nėra gyvsidabrio ir kurios yra vienos iš efektyviausiai energiją vartojančių lempų.

3.   HALOGENINIŲ LEMPŲ VALDYMO ĮTAISŲ EFEKTYVUMAS

Geriausias nustatytas halogeninės lempos valdymo įtaiso efektyvumas 0,93.


14.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 342/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1195/2012

2012 m. gruodžio 13 d.

dėl leidimo naudoti endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Trichoderma koningii (MUCL 39203), preparatą mėsiniams kalakutams ir veislei auginamiems kalakutams (leidimo turėtojas – Lyven)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

neterminuotas leidimas naudoti endo-1,4-beta-ksilanazės (EC 3.2.1.8), gautos iš Trichoderma koningii (MUCL 39203), preparatą mėsinių viščiukų lesaluose buvo suteiktas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 828/2007 (2);

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas dėl leidimo pagal naują paskirtį naudoti endo-1,4-beta-ksilanazės (EC 3.2.1.8), gautos iš Trichoderma koningii (MUCL 39203), preparatą mėsiniams kalakutams ir veislei auginamiems kalakutams, prašant priskirti šį priedą priedų kategorijai „zootechniniai priedai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2012 m. liepos 4 d. priimtoje nuomonėje (3) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis endo-1,4-beta-ksilanazės (EC 3.2.1.8), gautos iš Trichoderma koningii (MUCL 39203), preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai ir kad šis preparatas gali pagerinti pašarų kiekio ir mėsinių kalakutų prieaugio santykį. Ji taip pat nusprendė, kad ši išvada gali būti taikoma ir veislei auginamiems kalakutams. Tarnyba nemano, kad reikėtų nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patvirtino pašaruose esančio pašarų priedo analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

endo-1,4-beta-ksilanazės (EC 3.2.1.8), gautos iš Trichoderma koningii (MUCL 39203), preparato vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimo išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti minėtą preparatą;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „virškinimo stimuliatoriai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  OL L 184, 2007 7 14, p. 12.

(3)  EMST leidinys (2012 m.), 10(7):2843.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetai vienam kilogramui visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: virškinimo stimuliatoriai

4a1642

Lyven

Endo-1,4-beta-ksilanazė

EC 3.2.1.8

 

Priedo sudėtis

Endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Trichoderma koningii (MUCL 39203), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:

 

kieto pavidalo: 1 500 AXC (1)/g

 

skysčių: 200 AXC/ml

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

endo-1,4-beta-ksilanazė, gauta iš Trichoderma koningii (MUCL 39203)

 

Analizės metodas  (2)

Pašaruose esančios endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Trichoderma koningii (MUCL 39203), kiekybiniam vertinimui atlikti:

kolorimetrinis metodas, pagrįstas dažikliu paveiktų oligomerų, gautų endo-1,4-beta-ksilanazei reaguojant su Remazol-Brilliant-Blue-R ksilanu esant pH 4,7 ir 30 °C, kiekybiniu vertinimu.

Mėsiniai kalakutai

Veislei auginami kalakutai

75 AXC

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą, saugojimo trukmę ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama didžiausia dozė vienam kilogramui visaverčio pašaro, skirto mėsiniams kalakutams ir veislei auginamiems kalakutams: 100 AXU.

3.

Naudoti pašaruose, kuriuose yra daug nekrakmolinių polisacharidų (daugiausia arabinoksilanų).

4.

Sauga: tvarkant produktą reikia naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, dėvėti akinius ir mūvėti pirštines.

2023 m. sausio 3 d.


(1)  1 AXC – fermento, kuris, esant pH 4,7 ir 30 °C, iš avižų ksilano atpalaiduoja 17,2 mikromolį redukuojančiųjų cukrų (maltozės ekvivalentai) per minutę, kiekis.

(2)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


14.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 342/25


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1196/2012

2012 m. gruodžio 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 9/2010 nuostatos dėl endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), preparato, naudojamo kaip vištų dedeklių pašarų priedas, mažiausio kiekio (leidimo turėtojas – „Danisco Animal Nutrition“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

endo-1,4-beta-ksilanazės (EC 3.2.1.8), gautos iš Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“, leista 10 metų naudoti kaip pašarų priedą mėsinių viščiukų, vištų dedeklių, ančių ir mėsinių kalakutų lesaluose Komisijos reglamentu (ES) Nr. 9/2010 (2), nujunkytų paršelių ir mėsinių kiaulių pašaruose – Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 528/2011 (3), o retesnių rūšių naminių paukščių, išskyrus antis, lesaluose – Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1021/2012 (4);

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 13 straipsnio 3 dalį leidimo turėtojas pasiūlė pakeisti leidimo naudoti minėtą preparatą sąlygas, sumažinant jo mažiausią kiekį nuo 2 500 U/kg iki 625 U/kg, kai jis naudojamas kaip vištų dedeklių pašarų priedas. Kartu su prašymu pateikti atitinkami jį pagrindžiantys duomenys. Komisija šį prašymą perdavė Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba);

(3)

Tarnyba 2012 m. gegužės 22 d. nuomonėje (5) padarė išvadą, kad siūlomomis naujomis naudojimo sąlygomis naudojant mažiausią siūlomą 625 U/kg dozę, preparatas yra veiksmingas. Tarnyba nemano, kad reikėtų nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patvirtino pašaruose esančio pašarų priedo analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos sąlygos įvykdytos;

(5)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 9/2010 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 9/2010 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  OL L 3, 2010 1 7, p. 10.

(3)  OL L 143, 2011 5 31, p. 10.

(4)  OL L 307, 2012 11 7, p. 68.

(5)  EMST leidinys (2012 m.), 10(6):2739.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 9/2010 priedas pakeičiamas taip:

„PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetai vienam kilogramui visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: virškinimo stimuliatoriai

4a11

Danisco Animal Nutrition

(juridinis asmuo Danisco (UK) Limited)

Endo-1,4-beta-ksilanazė

EC 3.2.1.8

 

Priedo sudėtis

Endo-1,4-beta-ksinalazės (EC 3.2.1.8), gautos iš Trichoderma reesei, preparatas

(ATCC PTA 5588), kurio mažiausias aktyvumas yra 40 000 U (1)/g.

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Endo-1,4-beta-ksilanazė (EC 3.2.1.8), gauta iš Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588)

 

Analizės metodas  (2)

Kiekybiniam endo-1,4-beta-ksilanazės veikimo įvertinimui:

kolorimetrinis metodas, pagrįstas vandenyje tirpių dažiklių dalelių kiekybiniu vertinimu; jos gautos endo-1,4-beta-ksilanazei reaguojant su azurinu, skersiniu ryšiu susietu su kviečių arabinoksilanu, esant pH 4,25 ir 50 °C.

Mėsiniai viščiukai

 

625 U

 

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą, saugojimo trukmę ir stabilumą granuliuojant.

2.

Naudoti pašaruose, kuriuose yra daug nekrakmolinių polisacharidų (daugiausia beta-arabinoksilanų).

2020 m. sausio 13 d.

Vištos dedeklės

625 U

Antys

625 U

Mėsiniai kalakutai

1 250 U


(1)  1 U – fermento kiekis, per minutę atpalaiduojantis 0,5 μmol redukuojančiųjų cukrų (ksilozės ekvivalentai) iš skersiniu ryšiu susieto avižų speltos arabinoksilano substrato, esant pH 5,3 ir 50 °C temperatūrai.

(2)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.“


14.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 342/27


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1197/2012

2012 m. gruodžio 13 d.

kuriuo dėl veikliųjų medžiagų acetamiprido, alfa cipermetrino, Ampelomyces quisqualis padermės AQ 10, benalaksilo, bifenazato, bromoksinilo, chlorprofamo, desmedifamo, etoksazolio, Gliocladium catenulatum padermės J1446, imazosulfurono, laminarino, mepanipirimo, metoksifenozido, milbemektino, fenmedifamo, Pseudomonas chlororaphis padermės MA 342, chinoksifeno, s-metolachloro, tepraloksidimo, tiakloprido, tiramo ir ziramo patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 17 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (2), priedo A dalyje išvardytos veikliosios medžiagos laikomos patvirtintomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009;

(2)

veikliųjų medžiagų acetamiprido, alfa cipermetrino, Ampelomyces quisqualis padermės AQ 10, benalaksilo, bifenazato, bromoksinilo, chlorprofamo, desmedifamo, etoksazolio, Gliocladium catenulatum padermės J1446, imazosulfurono, laminarino, mepanipirimo, metoksifenozido, milbemektino, fenmedifamo, Pseudomonas chlororaphis padermės MA 342, chinoksifeno, s-metolachloro, tepraloksidimo, tiakloprido, tiramo ir ziramo patvirtinimo galiojimas baigiasi 2014 m. liepos 31 d.–2015 m. lapkričio 30 d. Dėl šių veikliųjų medžiagų patvirtinimo galiojimo pratęsimo pateiktos paraiškos. Kadangi šioms veikliosioms medžiagoms bus taikomi reikalavimai, nustatyti 2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 844/2012, kuriuo nustatomos veikliųjų medžiagų patvirtinimo pratęsimo procedūros įgyvendinimo nuostatos, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų patekimo į rinką (3), būtina skirti pakankamai laiko patvirtinimo pratęsimo procedūrai pagal tą reglamentą užbaigti. Dėl šios priežasties šių veikliųjų medžiagų patvirtinimo galiojimas veikiausiai baigsis prieš priimant sprendimą dėl jo pratęsimo. Todėl būtina atidėti jų patvirtinimo galiojimo pabaigos datą;

(3)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 17 straipsnio pirmos pastraipos tikslą, tais atvejais, kai pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 844/2012 per 30 mėnesių iki šio reglamento priede nustatytos atitinkamos galiojimo pabaigos datos nepateikiamas joks papildomų dokumentų rinkinys, Komisija nustatys galiojimo pabaigos datą, kuri bus tokia pati, kaip ir buvo prieš priimant šį reglamentą, arba kuri bus kita po jos einanti anksčiausia data;

(5)

atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 17 straipsnio pirmos pastraipos tikslą, tais atvejais, kai Komisija priims reglamentą, kuriame bus nustatyta, kad šio reglamento priede nurodytų veikliųjų medžiagų patvirtinimo galiojimas nepratęsiamas, nes nėra patenkinti patvirtinimo kriterijai, Komisija nustatys galiojimo pabaigos datą, kuri bus tokia pati, kaip ir prieš priimant šį reglamentą, arba kuri bus reglamento dėl veikliųjų medžiagų patvirtinimo galiojimo nepratęsimo priėmimo data, priklausomai nuo to, kuri iš šių datų bus vėlesnė;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalis iš dalies keičiama taip, kaip nustatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  OL L 153, 2011 6 11, p. 1.

(3)  OL L 252, 2012 9 19, p. 26.


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalis iš dalies keičiama taip:

1)

šeštoje skiltyje tiramo (73 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data 2014 m. liepos 31 d. keičiama į 2017 m. balandžio 30 d.;

2)

šeštoje skiltyje ziramo (74 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data 2014 m. liepos 31 d. keičiama į 2017 m. balandžio 30 d.;

3)

šeštoje skiltyje chinoksifeno (82 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data 2014 m. rugpjūčio 31 d. keičiama į 2017 m. balandžio 30 d.;

4)

šeštoje skiltyje Pseudomonas chlororaphis padermės MA 342 (89 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data 2014 m. rugsėjo 30 d. keičiama į 2017 m. balandžio 30 d.;

5)

šeštoje skiltyje mepanipirimo (90 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data 2014 m. rugsėjo 30 d. keičiama į 2017 m. balandžio 30 d.;

6)

šeštoje skiltyje acetamiprido (91 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data 2014 m. gruodžio 31 d. keičiama į 2017 m. balandžio 30 d.;

7)

šeštoje skiltyje tiakloprido (92 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data 2014 m. gruodžio 31 d. keičiama į 2017 m. balandžio 30 d.;

8)

šeštoje skiltyje chlorprofamo (78 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data 2015 m. sausio 31 d. keičiama į 2017 m. liepos 31 d.;

9)

šeštoje skiltyje alfa cipermetrino (83 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data 2015 m. vasario 28 d. keičiama į 2017 m. liepos 31 d.;

10)

šeštoje skiltyje benalaksilo (84 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data 2015 m. vasario 28 d. keičiama į 2017 m. liepos 31 d.;

11)

šeštoje skiltyje bromoksinilo (85 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data 2015 m. vasario 28 d. keičiama į 2017 m. liepos 31 d.;

12)

šeštoje skiltyje desmedifamo (86 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data 2015 m. vasario 28 d. keičiama į 2017 m. liepos 31 d.;

13)

šeštoje skiltyje fenmedifamo (88 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data 2015 m. vasario 28 d. keičiama į 2017 m. liepos 31 d.;

14)

šeštoje skiltyje Ampelomyces quisqualis padermės AQ 10 (93 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data 2015 m. kovo 31 d. keičiama į 2017 m. liepos 31 d.;

15)

šeštoje skiltyje imazosulfurono (94 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data 2015 m. kovo 31 d. keičiama į 2017 m. liepos 31 d.;

16)

šeštoje skiltyje laminarino (95 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data 2015 m. kovo 31 d. keičiama į 2017 m. liepos 31 d.;

17)

šeštoje skiltyje metoksifenozido (96 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data 2015 m. kovo 31 d. keičiama į 2017 m. liepos 31 d.;

18)

šeštoje skiltyje s-metolachloro (97 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data 2015 m. kovo 31 d. keičiama į 2017 m. liepos 31 d.;

19)

šeštoje skiltyje Gliocladium catenulatum padermės J1446 (98 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data 2015 m. kovo 31 d. keičiama į 2017 m. liepos 31 d.;

20)

šeštoje skiltyje etoksazolio (99 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data 2015 m. gegužės 31 d. keičiama į 2017 m. liepos 31 d.;

21)

šeštoje skiltyje tepraloksidimo (100 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data 2015 m. gegužės 31 d. keičiama į 2017 m. liepos 31 d.;

22)

šeštoje skiltyje bifenazato (109 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data 2015 m. lapkričio 30 d. keičiama į 2017 m. liepos 31 d.;

23)

šeštoje skiltyje milbemektino (110 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data 2015 m. lapkričio 30 d. keičiama į 2017 m. liepos 31 d.


14.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 342/31


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1198/2012

2012 m. gruodžio 13 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

48,7

MA

84,8

TN

104,4

TR

89,6

ZZ

81,9

0707 00 05

AL

88,1

JO

174,9

MA

133,1

TR

141,0

ZZ

134,3

0709 93 10

MA

140,7

TR

104,3

ZZ

122,5

0805 10 20

TR

73,8

ZA

51,4

ZW

43,2

ZZ

56,1

0805 20 10

MA

70,6

ZZ

70,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

JM

129,1

MA

106,4

TR

82,4

ZZ

106,0

0805 50 10

TR

76,3

ZZ

76,3

0808 10 80

CA

157,2

MK

37,9

NZ

165,3

US

159,7

ZA

138,0

ZZ

131,6

0808 30 90

CN

100,5

TR

135,1

US

160,6

ZZ

132,1


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


14.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 342/33


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1199/2012

2012 m. gruodžio 13 d.

kuriuo nustatomos kiaušinių eksporto grąžinamosios išmokos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį ir 170 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad to reglamento I priedo XIX dalyje išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Sąjungoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis;

(2)

todėl, atsižvelgiant į esamą padėtį kiaušinių rinkoje, eksporto grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162, 163. 164, 167 ir 169 straipsniuose nustatytų taisyklių ir kriterijų;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, ypač jei to reikia dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties, tam tikrų rinkų konkrečių reikalavimų arba dėl susitarimais, sudarytais pagal Sutarties 300 straipsnį, prisiimtų įsipareigojimų;

(4)

grąžinamosios išmokos skiriamos tik už produktus, kuriuos galima laisvai vežti Sąjungoje ir kurie atitinka 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (2) reikalavimus ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (3), reikalavimus, taip pat Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIV priedo A dalyje nustatytas ženklinimo sąlygas;

(5)

šiuo metu taikytinos grąžinamosios išmokos nustatytos Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 858/2012 (4). Kadangi turėtų būti nustatytos naujos grąžinamosios išmokos, tas reglamentas turėtų būti panaikintas;

(6)

siekiant išvengti rinkos sutrikdymo, užkirsti kelią spekuliacijai rinkoje ir užtikrinti veiksmingą valdymą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;

(7)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir taikant jame nurodytą išmokų dydį skiriamos pagal šio straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.

2.   Produktai, už kuriuos pagal 1 dalį gali būti skiriamos grąžinamosios išmokos, atitinka susijusius reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus, visų pirma yra paruošti patvirtintoje įmonėje ir tenkina ženklinimo identifikavimo ženklu sąlygas, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo I skirsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIV priedo A dalyje.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 858/2012 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(4)  OL L 255, 2012 9 21, p. 18.


PRIEDAS

Nuo 2012 m. gruodžio 14 d. taikomos kiaušinių eksporto grąžinamosios išmokos

Produkto kodas

Paskirties šalis

Matavimo vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydžiai

0407 11 00 9000

A02

EUR už 100 vnt.

0,00

0407 19 11 9000

A02

EUR už 100 vnt.

0,00

0407 19 19 9000

A02

EUR už 100 vnt.

0,00

0407 21 00 9000

E09

EUR už 100 kg

0,00

E10

EUR už 100 kg

0,00

E19

EUR už 100 kg

0,00

0407 29 10 9000

E09

EUR už 100 kg

0,00

E10

EUR už 100 kg

0,00

E19

EUR už 100 kg

0,00

0407 90 10 9000

E09

EUR už 100 kg

0,00

E10

EUR už 100 kg

0,00

E19

EUR už 100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR už 100 kg

0,00

0408 19 81 9100

A03

EUR už 100 kg

0,00

0408 19 89 9100

A03

EUR už 100 kg

0,00

0408 91 80 9100

A03

EUR už 100 kg

0,00

0408 99 80 9100

A03

EUR už 100 kg

0,00

Pastaba. Produktų kodai ir „A“ serijos paskirties šalių kodai nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1).

Kitos paskirties šalys apibrėžiamos taip:

E09

:

Kuveitas, Bahreinas, Omanas, Kataras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jemenas, Ypatingasis administracinis Kinijos regionas Honkongas, Rusija ir Turkija.

E10

:

Pietų Korėja, Japonija, Malaizija, Tailandas, Taivanas ir Filipinai.

E19

:

visos paskirties šalys, išskyrus Šveicariją ir paskirties šalis, kurių kodai E09 ir E10.


14.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 342/36


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1200/2012

2012 m. gruodžio 13 d.

kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 143 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

atsižvelgdama į 2009 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 614/2009 dėl bendros prekybos ovalbuminu ir laktalbuminu (2) sistemos, ypač į jo 3 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos (3) reglamentu (EB) Nr. 1484/95 buvo nustatytos išsamios papildomų importo muitų sistemos taikymo taisyklės ir papildomi importo muitai paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui;

(2)

iš reguliarios duomenų, kuriais grindžiamas tipinių kainų nustatymas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui, kontrolės matyti, kad reikia iš dalies pakeisti tipines kai kurių produktų kainas, atsižvelgiant į kainų svyravimą, priklausomai nuo kilmės;

(3)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1484/95;

(4)

siekiant užtikrinti, kad ši priemonė būtų taikoma kuo greičiau po atnaujintų duomenų pateikimo, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1484/95 I priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 181, 2009 7 14, p. 8.

(3)  OL L 145, 1995 6 29, p. 47.


PRIEDAS

„I PRIEDAS

KN kodas

Prekių aprašymas

Tipinė kaina

(EUR/100 kg)

3 straipsnio 3 dalyje nurodytas užstatas

(EUR/100 kg)

Kilmės šalis (1)

0207 12 10

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „70 % viščiukais“ skerdenos

132,2

0

AR

121,7

0

BR

0207 12 90

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „65 % viščiukais“ bei turinčios kitą pavidalą skerdenos

139,3

0

AR

160,0

0

BR

0207 14 10

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, be kaulų

265,2

10

AR

216,4

25

BR

324,9

0

CL

221,2

24

TH

0207 25 10

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „80 % kalakutais“

193,1

0

BR

0207 27 10

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, be kaulų

320,8

0

BR

304,8

0

CL

0408 91 80

Kiaušinių tryniai

468,8

0

AR

1602 32 11

Kiaušiniai be lukštų, džiovinti

263,2

7

BR

312,6

0

CL

3502 11 90

Džiovinti ovalbuminai

712,1

0

AR


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.“


14.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 342/38


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1201/2012

2012 m. gruodžio 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 892/2012 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2012–2013 prekybos metais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2012–2013 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 892/2012 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1103/2012 (4);

(2)

šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnį;

(3)

siekiant užtikrinti, kad ši priemonė būtų taikoma kuo greičiau po atnaujintų duomenų pateikimo, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2012–2013 prekybos metams, numatyti Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 892/2012, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 263, 2012 9 28, p. 37.

(4)  OL L 327, 2012 11 27, p. 22.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95, tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2012 m. gruodžio 14 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 12 10 (1)

33,26

1,17

1701 12 90 (1)

33,26

4,63

1701 13 10 (1)

33,26

1,31

1701 13 90 (1)

33,26

4,93

1701 14 10 (1)

33,26

1,31

1701 14 90 (1)

33,26

4,93

1701 91 00 (2)

38,40

6,03

1701 99 10 (2)

38,40

2,82

1701 99 90 (2)

38,40

2,82

1702 90 95 (3)

0,38

0,29


(1)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

(2)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

(3)  Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.


14.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 342/40


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1202/2012

2012 m. gruodžio 13 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas už kiaušinius ir kiaušinių trynius, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1b dalyje numatyta, kad skirtumas tarp šio reglamento 1 straipsnio 1s dalyje nurodytų ir I priedo XIX dalyje išvardytų produktų kainų tarptautinėje prekyboje ir Sąjungoje vidaus rinkos kainų gali būti padengtas eksporto grąžinamosiomis išmokomis, kai prekės yra eksportuojamos kaip prekės, išvardytos šio reglamento XX priedo V dalyje;

(2)

2010 m. birželio 29 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 578/2010, įgyvendinančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 1216/2009 nuostatas dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (2), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai produktai eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XX priedo V dalyje;

(3)

pagal Reglamento (ES) Nr. 578/2010 14 straipsnio 1 dalį grąžinamųjų išmokų dydis už 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų būti nustatytas tos pačios trukmės laikotarpiui, kuriam grąžinamosios išmokos yra nustatomos tiems patiems produktams, eksportuojamiems neperdirbtais;

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos už produktą, kuris yra prekės sudėtyje, negali viršyti tos grąžinamosios išmokos, kuri mokama už produktą, kai eksportuojama jo vėliau neperdirbant;

(5)

šiuo metu taikytinos išmokos yra nustatytos Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 861/2012 (3). Reikėtų nustatyti naujas išmokas ir atitinkamai panaikinti tą reglamentą;

(6)

siekiant išvengti rinkos sutrikdymo, užkirsti kelią spekuliacijai rinkoje ir užtikrinti veiksmingą valdymą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;

(7)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi Reglamento (ES) Nr. 578/2010 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo XIX dalyje išvardytiems pagrindiniams produktams ir eksportuojamiems kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XX priedo V dalyje, yra nustatomi pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 861/2012 yra panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Daniel CALLEJA

Įmonių ir pramonės generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 171, 2010 7 6, p. 1.

(3)  OL L 255, 2012 9 21, p. 27.


PRIEDAS

Nuo 2012 m. gruodžio 14 d. kiaušiniams ir kiaušinių tryniams, eksportuojamiems kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą, taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai

(EUR/100 kg)

KN kodas

Aprašymas

Paskirties šalis (1)

Grąžinamosios išmokos dydis

0407

Paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži, konservuoti arba virti:

 

 

– Apvaisinti kiaušiniai, skirti inkubacijai (perinimui):

 

 

0407 21 00

– – Gallus domesticus rūšies vištų (naminių):

 

 

a)

eksportuojant ovalbuminą, klasifikuojamą KN kodais 3502 11 90 ir 3502 19 90

02

0,00

03

0,00

04

0,00

b)

eksportuojant kitas prekes

01

0,00

0407 29

– – Kiti:

 

 

0407 29 10

– – – Naminių paukščių, išskyrus Gallus domesticus rūšies vištas

 

 

a)

eksportuojant ovalbuminą, klasifikuojamą KN kodais 3502 11 90 ir 3502 19 90

02

0,00

03

0,00

04

0,00

b)

eksportuojant kitas prekes

01

0,00

0407 90

– Kiti:

 

 

0407 90 10

– – Naminių paukščių

 

 

a)

eksportuojant ovalbuminą, klasifikuojamą KN kodais 3502 11 90 ir 3502 19 90

02

0,00

03

0,00

04

0,00

b)

eksportuojant kitas prekes

01

0,00

0408

Paukščių kiaušiniai, be lukštų ir trynių, švieži, džiovinti, virti garuose arba verdančiame vandenyje, lieti, šaldyti ar kitokiu būdu užkonservuoti, į kuriuos pridėta ar nepridėta cukraus ar kitokio saldiklio:

 

 

– Kiaušinių tryniai:

 

 

0408 11

– – Džiovinti:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Tinkami maistui:

 

 

nesaldinti

01

0,00

0408 19

– – Kita:

 

 

– – – Tinkami maistui:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Skysti:

 

 

nesaldinti

01

0,00

ex 0408 19 89

– – – – Šaldyti:

 

 

nesaldinti

01

0,00

– Kita:

 

 

0408 91

– – Džiovinti:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Tinkami maistui:

 

 

nesaldinti

01

0,00

0408 99

– – Kita:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Tinkami maistui:

 

 

nesaldinti

01

0,00


(1)  Paskirties šalys yra šios:

01

trečiosios šalys. Šveicarijai ir Lichtenšteinui šie dydžiai netaikomi 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos protokolo Nr. 2 I ir II lentelėse išvardytoms prekėms;

02

Kuveitas, Bahreinas, Omanas, Kataras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jemenas, Turkija, Honkongo SAR ir Rusija;

03

Pietų Korėja, Japonija, Malaizija, Tailandas, Taivanas ir Filipinai;

04

visos paskirties vietos, išskyrus Šveicariją ir 02 ir 03 pažymėtas šalis.


SPRENDIMAI

14.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 342/43


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. gruodžio 4 d.

kuriuo panaikinamas Sprendimas 2009/587/EB dėl perviršinio deficito Maltoje

(2012/778/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 126 straipsnio 12 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos rekomendaciją,

kadangi:

(1)

2009 m. liepos 7 d. Sprendimu 2009/587/EB (1), priimtu remiantis Komisijos rekomendacija pagal Europos bendrijos steigimo sutarties (EB sutarties) 104 straipsnio 6 dalį, Taryba nusprendė, kad Maltoje susidarė perviršinis deficitas. Taryba pažymėjo, kad Maltos valdžios sektoriaus deficitas 2008 m. pasiekė 4,7 % BVP, dėl to gerokai viršijo 3 % BVP pamatinę vertę, o bendroji valdžios sektoriaus skola 60 % BVP pamatinę vertę viršijo nuo 2003 m. ir 2008 m. sudarė 64,1 % BVP (2);

(2)

vadovaudamasi EB sutarties 104 straipsnio 7 dalimi ir 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (3) 3 straipsnio 4 dalimi ir remdamasi Komisijos rekomendacija, 2009 m. liepos 7 d. Taryba pateikė Maltai skirtą rekomendaciją, kad ši padėtis būtų ištaisyta ne vėliau kaip 2010 m. Rekomendacija buvo paskelbta viešai;

(3)

remdamasi Komisijos rekomendacija 2010 m. vasario 16 d. Taryba padarė išvadą, kad laikantis jos rekomendacijos pagal EB sutarties 104 straipsnio 7 dalį buvo imtasi veiksmingų priemonių, bet priėmus jos rekomendaciją Maltoje įvyko netikėtų neigiamų ekonominių įvykių, turinčių didelį nepalankų poveikį valstybės finansams. Todėl pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 126 straipsnio 7 dalį Taryba priėmė patikslintą Maltai skirtą rekomendaciją, kurioje metais, t. y. iki 2011 m., pratęsė perviršinio deficito panaikinimo terminą. Rekomendacija buvo paskelbta viešai;

(4)

pagal SESV 126 straipsnio 12 dalį Tarybos sprendimas dėl perviršinio deficito panaikinamas, kai, Tarybos nuomone, perviršinis deficitas atitinkamoje valstybėje narėje panaikinamas;

(5)

pagal Europos bendrijos steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros 4 straipsnį Komisija teikia šiai procedūrai vykdyti reikalingus duomenis. Taikydamos tą protokolą, pagal 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2009 dėl SESV priede pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo (4) 3 straipsnį valstybės narės du kartus per metus, t. y. iki balandžio 1 d. ir spalio 1 d., privalo pranešti valdžios sektoriaus deficito ir skolos duomenis ir kitus susijusius kintamuosius;

(6)

svarstydama, ar reikėtų panaikinti sprendimą dėl esamo perviršinio deficito, Taryba sprendimą turėtų priimti remdamasi pateiktais duomenimis. Be to, sprendimas dėl esančio perviršinio deficito turėtų būti panaikintas tik jei pagal Komisijos prognozes numatoma, kad prognozės laikotarpiu deficitas neviršys 3 % BVP ribos;

(7)

remiantis Komisijos (Eurostato) duomenimis, pateiktais pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2009 14 straipsnį, Maltai pateikus pranešimą iki 2012 m. balandžio 1 d. ir remiantis Komisijos tarnybų 2012 m. rudens prognoze patvirtinamos šios išvados:

Aukščiausią tašką pasiekęs 2008 m., valdžios sektoriaus deficitas laipsniškai sumažėjo iki 2,7 % BVP 2011 m. ir nesiekia 3 % BVP pamatinės vertės. Didelį pagerėjimą, palyginti su 2010 m., kai valdžios sektoriaus deficitas buvo 3,6 % BVP, daugiausia nulėmė pajamų padidėjimas 0,7 % BVP. Komisijos tarnybų 2012 m. rudens prognozėje apskaičiuota, kad grynųjų deficitą mažinančių vienkartinių priemonių poveikis 2011 m. sudaro 0,7 % BVP. Apskaičiuota, kad struktūrinis balansas (t. y. pagal ciklą pakoreguotas balansas, atmetus vienkartines ir kitas laikinąsias priemones) 2011 m. pagerėjo 1 procentiniu punktu BVP – tai geresnis nei Tarybos rekomenduotas bent ¾ % BVP rodiklis.

Komisijos tarnybų 2012 m. rudens prognozėje numatoma, kad 2012 m. deficitas dar mažės iki 2,6 % BVP, daugiausia dėl pajamas didinančių priemonių, kurių dauguma laikomos vienkartinėmis; apskaičiuotas grynasis vienkartinių priemonių deficitą mažinantis poveikis sudaro 1 % BVP. Jei politika nesikeis, t. y. neįtraukiant 2013 m. biudžete nustatytų konsolidavimo priemonių, priimtų po prognozės parengimo dienos, prognozuojama, kad valdžios sektoriaus deficitas 2013 m. padidės iki 2,9 % BVP, o vėliau vėl sumažės iki 2,6 % BVP 2014 m. – taigi prognozės laikotarpiu neviršys 3 % BVP pamatinės vertės. 2012 m. balandžio mėn. stabilumo programoje nustatytas mažesnis siektinas deficitas: 2,2 %, 1,7 % ir 1,1 % BVP atitinkamai 2012, 2013 ir 2014 m. Skirtumas tarp Komisijos tarnybų 2012 m. rudens prognozės ir stabilumo programos 2012 m. tikslo daugiausia paaiškinamas pastarojoje numatomu dinamiškesniu pajamų augimu.

Komisijos tarnybų 2012 m. rudens prognozėje pateikiamos laikotarpio po Tarybos nustatyto 2011 m. termino biudžeto projekcijos rodo, kad pagal ciklą pakoreguoto biudžeto balanso, atmetus vienkartines ir kitas laikinąsias priemones, pagerėjimo 2012 m. nebus, o 2013 m. jo pagerėjimas sudarys ¼ proc. punkto BVP. Tai reiškia, kad koregavimas siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo nesieks 0,5 % BVP ribos, kaip reikalaujama pagal Stabilumo ir augimo pakto prevencinę funkciją, būtent 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo (5). Toks lėtas koregavimas prognozuojamas esant iš esmės subalansuotoms ciklo sąlygoms, t. y. gamybos apimties atotrūkis pagal apskaičiavimus artimas nuliui. Kartu numatoma, kad augimo struktūrai bus būdingos santykinai mažos mokestinės pajamos. Ypač 2012 m. ekonomikos augimas skatinamas grynojo eksporto, o vidaus paklausa pagal prognozes bus gana menka, palyginti su praeities tendencijomis. Prognozuojama, kad 2014 m. pagerėjimas sudarys ½ proc. punkto BVP. Be to, prognozuojama, kad 2012 m. Vyriausybės išlaidų (atmetus diskrecines pajamų priemones) realiojo augimo rodiklis bus mažesnis už lyginamąjį pamatinį vidutinės trukmės laikotarpio potencialaus BVP augimo rodiklį, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1466/97 5 straipsnyje. Tačiau darant prielaidą, kad politika nesikeis, realusis grynasis išlaidų augimas šį lyginamąjį pamatinį rodiklį labai viršys 2013 ir 2014 m.

Valdžios sektoriaus bendroji skola, palyginti su BVP, nuolat didėjo nuo 2008 m. ir 2011 m. pasiekė 70,9 % BVP. Komisijos tarnybų 2012 m. rudens prognozėje numatoma, kad skolos santykis toliau didės ir sudarys 72,4 % BVP 2012 m., 73,1 % BVP 2013 m. ir 72,8 % BVP 2014 m. Tačiau 2012 m. stabilumo programoje numatoma, kad po 2011 m. skolos santykis pradės mažėti ir 2014 m. sumažės iki 67,4 % BVP. Skirtumą tarp šių projekcijų lemia mažesnis pirminis perteklius ir didesnis atsargų ir srautų koregavimas rudens prognozėje;

(8)

Taryba primena, kad nuo 2012 m., t. y. praėjus metams po perviršinio deficito panaikinimo, trejų metų laikotarpiu Malta turėtų daryti pakankamą pažangą, kad laikytųsi skolos kriterijaus reikalavimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1467/97 2 straipsnio 1a dalį;

(9)

Tarybos nuomone, perviršinis deficitas Maltoje iki 2011 m. termino panaikintas, todėl Sprendimas 2009/587/EB turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Atlikus bendrą vertinimą daroma išvada, kad perviršinio deficito padėtis Maltoje yra ištaisyta.

2 straipsnis

Sprendimas 2009/587/EB panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Maltai.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

V. SHIARLY


(1)  OL L 202, 2009 8 4, p. 42.

(2)  Vėliau 2008 m. rodikliai buvo patikslinti: atitinkamai valdžios sektoriaus deficitas – iki 4,6 % BVP, o skola – iki 62,0 % BVP.

(3)  OL L 209, 1997 8 2, p. 6.

(4)  OL L 145, 2009 6 10, p. 1.

(5)  OL L 209, 1997 8 2, p. 1.


14.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 342/45


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. gruodžio 11 d.

kuriuo skiriamas Regionų komiteto Nyderlandams atstovaujantis narys ir Nyderlandams atstovaujantis pakaitinis narys

(2012/779/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 305 straipsnį,

atsižvelgdama į Nyderlandų Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2009 m. gruodžio 22 d. ir 2010 m. sausio 18 d. Taryba priėmė sprendimus 2009/1014/ES (1) ir 2010/29/ES (2) dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2010 m. sausio 26 d. iki 2015 m. sausio 25 d.;

(2)

pasibaigus C.H.J. (Cor) LAMERS kadencijai tapo laisva Regionų komiteto nario vieta;

(3)

pasibaigus F. (Frank) de VRIES kadencijai tapo laisva pakaitinio nario vieta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui iki 2015 m. sausio 25 d. į Regionų komitetą skiriami:

a)

nariu:

C.H.J. (Cor) LAMERS, Burgemeester (mayor) of the municipality of Schiedam

ir

b)

pakaitiniu nariu:

J.H.M. (Jon) HERMANS-VLOEDBELD, Burgemeester (mayor) of the municipality of Almelo.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL L 348, 2009 12 29, p. 22.

(2)  OL L 12, 2010 1 19, p. 11.


14.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 342/46


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2012 m. gruodžio 5 d.

dėl prieigos prie Europos centrinės saugos rekomendacijų ir su jomis susijusių atsakymų saugyklos, sukurtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 996/2010 dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB, 18 straipsnio 5 dalį, teisių

(Tekstas svarbus EEE)

(2012/780/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 996/2010 dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB (1), ypač į jo 18 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 996/2010 18 straipsnio 5 dalį Europos Komisija sukūrė Europos saugos rekomendacijų duomenų bazę, kuri pradėjo veikti 2012 m. vasario mėn.;

(2)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 996/2010 18 straipsnio 5 dalimi, 1 dalyje nurodytoje duomenų bazėje saugomos visos pagal 17 straipsnio 1 ir 2 dalis saugos tyrimų institucijų pateiktos saugos rekomendacijos ir atsakymai. Joje taip pat saugomos iš trečiųjų šalių gautos saugos tyrimų institucijų saugos rekomendacijos;

(3)

pagal Reglamento (ES) Nr. 996/2010 7 straipsnio 3 dalies g punktą saugos tyrimų institucijos turi visiškąją prieigą prie 1 dalyje minimos duomenų bazės;

(4)

pagal Reglamento (ES) Nr. 996/2010 7 straipsnio 3 dalies a punktą Komisija paprašė, kad Europos civilinės aviacijos saugos tyrimų institucijų tinklas pateiktų nuomonę;

(5)

saugos rekomendacijos yra viešos, nes jomis dažnai baigiamos saugos tyrimų ataskaitos, kurios pagal Reglamentą (ES) Nr. 996/2010 turi viešą statusą. Be to, saugos rekomendacijos taip pat gali būti teikiamos raštuose, tarpiniuose pranešimuose arba ataskaitose ar saugumo studijose. Visais šiais atvejais rekomendacijų paviešinimas yra svarbus veiksnys, skatinantis rekomendacijų adresatus pateikti atsakymus ir didinti aviacijos sistemos saugą;

(6)

su saugos rekomendacijomis susijusių atsakymų statusas Reglamentu (ES) Nr. 996/2010 neapibrėžtas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo sprendimu nustatomos priemonės, susijusios su prieigos prie Europos saugos rekomendacijų duomenų bazės, kuri sukurta pagal Reglamento (ES) Nr. 996/2010 dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos 18 straipsnio 5 dalį ir kurioje saugomos saugos tyrimų institucijų pateiktos arba gautos saugos rekomendacijos ir atsakymai, susiję su tomis institucijų pateiktomis saugos rekomendacijomis.

2 straipsnis

Saugos rekomendacijų statusas

Visos 1 straipsnyje nurodytoje duomenų bazėje saugomos saugos rekomendacijos pateikiamos visuomenei viešai prieinamoje interneto svetainėje.

3 straipsnis

Su saugos rekomendacijomis susijusių atsakymų statusas

1.   Prieiga prie atsakymų, susijusių su saugos rekomendacijomis, suteikiama tik saugos rekomendacijų adresatams.

2.   Prašyti prieigos prie 1 straipsnyje minimoje duomenų bazėje saugomų atsakymų gali bet kuris saugos rekomendacijos adresatas, visų pirma valstybių narių civilinės aviacijos institucijos ir Europos aviacijos saugos agentūra. Prieigos prie atsakymų, saugomų 1 straipsnyje minimoje duomenų bazėje, gali prašyti ir už Europos Sąjungos ribų veikiančios saugos tyrimų institucijos.

3.   Saugos rekomendacijų adresatai prašymus siunčia Europos Komisijai.

4.   Europos Komisija įvertina prašymą ir kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia, ar prašymas pagrįstas ir įgyvendinamas praktiškai.

4 straipsnis

Duomenų bazėje laikomos informacijos naudojimas

Saugos rekomendacijos ir su jomis susiję atsakymai nenaudojami kaltei ar atsakomybei nustatyti.

5 straipsnis

Civilinės aviacijos įvykių, susijusių su saugos rekomendacijomis, statusas

Prieigos prie informacijos apie civilinės aviacijos įvykius, susijusius su 1 straipsnyje minimomis saugos rekomendacijomis, sąlygos nustatytos 2007 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1321/2007, nustatančiu įgyvendinimo taisykles, pagal kurias centrinėje saugykloje integruojama civilinės aviacijos įvykių informacija, kuria keičiamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/42/EB (2), ir 2007 m. rugsėjo 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1330/2007, nustatančiu informacijos apie civilinės aviacijos įvykius, nurodytus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/42/EB (3) 7 straipsnio 2 dalyje, suinteresuotosioms šalims skleidimo taisyklių taikymą.

6 straipsnis

Prieiga prie dokumentų ir asmens duomenų apsauga

Šio sprendimo taikymas neturi įtakos 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (4).

Šis sprendimas taikomas laikantis 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (5) ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (6).

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 295, 2010 11 12, p. 35.

(2)  OL L 294, 2007 11 13, p. 3.

(3)  OL L 295, 2007 11 14, p. 7.

(4)  OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

(5)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(6)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.