ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.338.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 338

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. gruodžio 12d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2012 m. kovo 9 d. Tarybos sprendimas 2012/768/BUSP dėl Europos Sąjungos ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimo, kuriuo nustatomos buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos dalyvavimo Europos Sąjungos krizių valdymo operacijose bendrosios sąlygos, pasirašymo ir sudarymo

1

Europos Sąjungos ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimas, kuriuo nustatomos buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos dalyvavimo Europos Sąjungos krizių valdymo operacijose bendrosios sąlygos

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1183/2012, kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais ( 1 )

11

 

*

2012 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1184/2012, kuriuo patvirtinami reikšmingi saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimai [Cecina de León (SGN)]

16

 

*

2012 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1185/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 607/2009, kuriuo nustatomos tam tikros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su tam tikrų vyno sektoriaus produktų saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis, tradiciniais terminais, ženklinimu ir pateikimu

18

 

*

2012 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1186/2012, kuriuo dėl medžiagos foksimo iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose priedas ( 1 )

20

 

*

2012 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1187/2012, kuriuo 184-ąjį kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

23

 

 

2012 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1188/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

25

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2012/769/ES

 

*

2012 m. gruodžio 4 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas 2009/790/EB, kuriuo Lenkijos Respublikai leidžiama taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 287 straipsnio

27

 

 

2012/770/ES

 

*

2012 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 patvirtinami 2011 kalendorinių metų keleivinių automobilių gamintojų vidutiniai savitieji išmetamo CO2 kiekiai ir savitosios teršalų išmetimo normos ( 1 )

29

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

2012/771/ES

 

*

2012 m. gruodžio 6 d. Komisijos rekomendacija dėl priemonių, kuriomis trečiosios šalys skatinamos laikytis minimalių gero mokesčių srities valdymo standartų

37

 

 

2012/772/ES

 

*

2012 m. gruodžio 6 d. Komisijos rekomendacija dėl agresyvaus mokesčių planavimo

41

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2012 m. birželio 8 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 488/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 658/2007 dėl finansinių nuobaudų už tam tikrų įsipareigojimų, susijusių su leidimu prekiauti, suteiktu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, pažeidimą, klaidų ištaisymas (OL L 150, 2012 6 9)

44

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

12.12.2012   

LT EN EN EN

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/1


TARYBOS SPRENDIMAS 2012/768/BUSP

2012 m. kovo 9 d.

dėl Europos Sąjungos ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimo, kuriuo nustatomos buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos dalyvavimo Europos Sąjungos krizių valdymo operacijose bendrosios sąlygos, pasirašymo ir sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 218 straipsnio 5 ir 6 dalis,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) pasiūlymą,

kadangi:

(1)

trečiųjų valstybių dalyvavimo Europos Sąjungos krizių valdymo operacijose sąlygos turėtų būti nustatytos susitarimu, kuriuo nustatomos tokio galimo būsimo bendradarbiavimo bendrosios sąlygos, o ne apibrėžiamos kiekvienai operacijai atskirai;

(2)

2010 m. balandžio 26 d. Tarybai priėmus sprendimą, kuriuo leista pradėti derybas, vyriausiasis įgaliotinis derybose susitarė dėl Europos Sąjungos ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimo, kuriuo nustatomos buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos dalyvavimo Europos Sąjungos krizių valdymo operacijose bendrosios sąlygos (toliau – Susitarimas);

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimas, kuriuo nustatomos buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos dalyvavimo Europos Sąjungos krizių valdymo operacijose bendrosios sąlygos (toliau – Susitarimas), patvirtinamas Sąjungos vardu.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Susitarimą, kad įpareigotų Sąjungą.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia Susitarimo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

I. AUKEN


Image

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 29 October 2012

H.E. Mr. Nikola POPOSKI,

Minister of Foreign Affairs

of the former Yugoslav Republic of Macedonia.

Sir,

I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia establishing a framework for the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia in European Union crisis management operations.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature and conclusion, on behalf of the European Union, by a decision of the Council of the European Union on 9 March 2012 and is, consequently, binding on the Union. Pending its entry into force, this Agreement, in accordance with its Article 16.2, shall be provisionally applied from today’s date.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Union

Image

Pierre VIMONT

Executive Secretary General

European External Action Service

Encl.

175 Rue de la Loi,

1048 Brussels, Belgium

VERTIMAS

Europos Sąjungos ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos

SUSITARIMAS,

kuriuo nustatomos buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos dalyvavimo Europos Sąjungos krizių valdymo operacijose bendrosios sąlygos

EUROPOS SĄJUNGA

ir

BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA MAKEDONIJA,

toliau – Šalys,

KADANGI:

(1)

Europos Sąjunga gali nuspręsti imtis veiksmų krizių valdymo srityje;

(2)

Europos Sąjunga nuspręs, ar trečiosios valstybės bus pakviestos dalyvauti ES krizių valdymo operacijoje. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija gali priimti Europos Sąjungos kvietimą ir pasiūlyti savo įnašą. Tuo atveju Europos Sąjunga nuspręs, ar priimti pasiūlytą buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos įnašą;

(3)

buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos dalyvavimo ES krizių valdymo operacijose sąlygos turėtų būti nustatytos susitarimu, kuriuo nustatomos tokio galimo būsimo dalyvavimo bendrosios sąlygos, o ne apibrėžiamos kiekvienai operacijai atskirai;

(4)

toks susitarimas turėtų nedaryti poveikio Europos Sąjungos sprendimų priėmimo autonomiškumui ir neturėtų iš anksto nulemti kiekvienu atveju atskirai priimamo sprendimo dalyvauti ES krizių valdymo operacijoje;

(5)

toks susitarimas turėtų būti taikomas tik būsimoms ES krizių valdymo operacijoms ir neturėtų pažeisti jokių galiojančių susitarimų, kuriais reglamentuojamas buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos dalyvavimas jau vykdomoje ES krizių valdymo operacijoje,

SUSITARĖ:

I   SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Sprendimai dėl dalyvavimo

1.   Europos Sąjungai priėmus sprendimą pakviesti buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją dalyvauti ES krizių valdymo operacijoje ir pastarajai valstybei nusprendus dalyvauti, ta valstybė pateikia informaciją apie Europos Sąjungai siūlomą savo įnašą.

2.   Europos Sąjunga įvertina pasiūlytą įnašą konsultuodamasi su buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija.

3.   Europos Sąjunga iš anksto kuo greičiau nurodo buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai tikėtiną įnašo bendrosioms operacijos išlaidoms padengti dydį, kad padėtų buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai suformuluoti savo pasiūlymą.

4.   Europos Sąjunga laišku praneša buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai apie to įvertinimo rezultatus, kad užtikrintų jos dalyvavimą pagal šio Susitarimo nuostatas.

2 straipsnis

Bendrosios sąlygos

1.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija prisijungia prie Tarybos sprendimo, kuriuo Europos Sąjungos Taryba nusprendžia, kad Europos Sąjunga vykdys krizių valdymo operaciją, ir prie bet kokio kito sprendimo, kuriuo Europos Sąjungos Taryba nusprendžia pratęsti ES krizių valdymo operaciją, remdamasi šio Susitarimo nuostatomis ir bet kuriais reikalingais įgyvendinimo susitarimais.

2.   Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos įnašas į ES krizių valdymo operaciją nedaro poveikio ES sprendimų priėmimo autonomiškumui.

3 straipsnis

Personalo ir pajėgų statusas

1.   Į ES civilinio krizių valdymo operaciją buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos komandiruoto personalo ir (arba) į ES karinio krizių valdymo operaciją nusiųstų buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pajėgų statusas grindžiamas Europos Sąjungos ir valstybės (-ių), kurioje (-iose) vykdoma operacija, sudarytu susitarimu dėl pajėgų ir (arba) misijos statuso, jei toks yra.

2.   Į štabą ar vadovaujančius padalinius, įsikūrusius ne toje (-ose) valstybėje (-ėse), kurioje (-iose) vykdoma ES krizių valdymo operacija, nusiųsto personalo statusas grindžiamas atitinkamo štabo ir vadovaujančių padalinių susitarimais su buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija.

3.   Nedarant poveikio 1 dalyje minėtam susitarimui dėl pajėgų ir (arba) misijos statuso, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija turi jurisdikciją savo personalo, dalyvaujančio ES krizių valdymo operacijoje, atžvilgiu. Tais atvejais, kai buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pajėgos veikia Europos Sąjungos valstybės narės laive ar orlaivyje, pastaroji valstybė turi jurisdikciją pagal savo vidaus įstatymus ir procedūras.

4.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija yra atsakinga už atsakymą į bet kokias su dalyvavimu ES krizių valdymo operacijose susijusias pretenzijas, pateikiamas jos personalo ar susijusias su juo, ir atsakinga už bet kokio ieškinio, ypač teisinio ar drausminio, pareiškimą bet kuriam savo personalo nariui pagal savo įstatymus ir kitus teisės aktus.

5.   Šalys susitaria atsisakyti visų pretenzijų, išskyrus sutartinius reikalavimus, viena kitai dėl žalos, padarytos bet kuriai iš Šalių priklausančiam ir (arba) jos valdomam turtui, jo praradimo ar sunaikinimo, arba dėl bet kurios iš Šalių personalo sužalojimo ar mirties, sukelto jiems atliekant tarnybines pareigas vykdant šiame Susitarime numatytą veiklą, išskyrus didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.

6.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija įsipareigoja pateikti deklaraciją dėl pretenzijų bet kuriai valstybei, dalyvaujančiai ES krizių valdymo operacijoje, kurioje dalyvauja buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, atsisakymo, ir tai padaryti pasirašydama šį Susitarimą.

7.   Europos Sąjunga įsipareigoja užtikrinti, kad Europos Sąjungos valstybės narės pateiktų deklaraciją dėl pretenzijų buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai atsisakymo jai ateityje dalyvaujant ES krizių valdymo operacijoje, ir tai padaryti pasirašydama šį Susitarimą.

4 straipsnis

Įslaptinta informacija

2005 m. kovo 25 d. Skopjėje sudarytas buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Vyriausybės ir Europos Sąjungos susitarimas dėl keitimosi įslaptinta informacija taikomas vykdant ES krizių valdymo operacijas.

II   SKIRSNIS

DALYVAVIMO CIVILINIO KRIZIŲ VALDYMO OPERACIJOSE NUOSTATOS

5 straipsnis

Į ES civilinio krizių valdymo operaciją komandiruotas personalas

1.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija:

a)

užtikrina, kad į ES civilinio krizių valdymo operaciją komandiruotas jos personalas atliktų savo misiją vadovaudamasis:

Tarybos sprendimu ir vėlesniais pakeitimais, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalyje,

operacijos planu,

įgyvendinimo priemonėmis;

b)

laiku informuoja ES civilinio krizių valdymo operacijos misijos vadovą (toliau – misijos vadovas) ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) apie bet kokį savo įnašo į ES civilinio krizių valdymo operaciją pakeitimą.

2.   Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kompetentinga institucija atlieka į ES civilinio krizių valdymo operaciją komandiruojamo personalo sveikatos patikrinimą, skiepijimą ir išduoda medicininius pažymėjimus, kad darbuotojai gali eiti pareigas. Į ES civilinio krizių valdymo operaciją komandiruotas personalas pateikia tų pažymėjimų kopiją.

6 straipsnis

Pavaldumo tvarka

1.   Dalyvaujančios valstybės komandiruotas personalas vykdo savo pareigas ir elgiasi išimtinai atsižvelgdamas į ES civilinio krizių valdymo operacijos interesus.

2.   Visas personalas išlieka visiškai pavaldus savo nacionalinėms valdžios institucijoms.

3.   Nacionalinės valdžios institucijos perduoda operacinį valdymą Europos Sąjungai.

4.   Misijos vadovas yra atsakingas už ES civilinio krizių valdymo operaciją, jai vadovauja ir vykdo jos kontrolę veiksmų vietoje.

5.   Misijos vadovas vadovauja ES civilinio krizių valdymo operacijai ir administruoja jos kasdienę veiklą.

6.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija turi tas pačias teises ir pareigas tvarkant kasdienę operacijos veiklą kaip ir operacijoje dalyvaujančios Europos Sąjungos valstybės narės, remiantis 2 straipsnio 1 dalyje nurodytais teisiniais dokumentais.

7.   Misijos vadovas yra atsakingas už ES civilinio krizių valdymo operacijos personalo drausmės kontrolę. Prireikus atitinkama nacionalinė valdžios institucija imasi drausminių priemonių.

8.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija skiria nacionalinio kontingento koordinatorių (NKK), kuris atstovauja operacijoje dalyvaujančiam jos nacionaliniam kontingentui. NKK nacionaliniais klausimais atsiskaito misijos vadovui ir yra atsakingas už kasdienę kontingento drausmę.

9.   Sprendimą užbaigti operaciją priima Europos Sąjunga, pasikonsultavusi su buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija, jei operacijos nutraukimo dieną buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija vis dar prisideda prie ES civilinio krizių valdymo operacijos.

7 straipsnis

Finansiniai aspektai

1.   Nedarant poveikio 8 straipsniui, dalyvaujanti valstybė prisiima visas išlaidas, susijusias su jos dalyvavimu operacijoje, išskyrus einamąsias išlaidas, kaip išdėstyta operacijos veiklos biudžete.

2.   Valstybės (-ių), kurioje (-iose) vykdoma operacija, fizinių arba juridinių asmenų mirties, sužalojimo atveju arba jiems patyrus nuostolius ar žalą buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, nustačius jos atsakomybę, sumoka kompensaciją laikydamasi sąlygų, numatytų 3 straipsnio 1 dalyje nurodytame taikomame susitarime dėl misijos statuso.

8 straipsnis

Įnašas į veiklos biudžetą

1.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija prisideda prie ES civilinio krizių valdymo operacijos veiklos biudžeto finansavimo.

2.   Šis įnašas į veiklos biudžetą apskaičiuojamas pagal tą iš toliau nurodytų formulių, kurią taikant gaunama mažesnė suma:

a)

orientacinės sumos dalis, proporcinga buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos BNP ir visų valstybių, prisidedančių prie operacijos veiklos biudžeto, BNP sumos santykiui; arba

b)

veiklos biudžetui skirtos orientacinės sumos dalis, proporcinga buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos personalo, dalyvaujančio operacijoje, skaičiaus ir bendro visų operacijoje dalyvaujančių valstybių personalo skaičiaus santykiui.

3.   Nepaisant 1 ir 2 dalių, dalyvaujanti valstybė neprisideda prie Europos Sąjungos valstybių narių personalui mokamų dienpinigių finansavimo.

4.   Nepaisant 1 dalies, Europos Sąjunga iš principo atleidžia dalyvaujančią valstybę nuo finansinių įnašų, skirtų konkrečiai ES civilinio krizių valdymo operacijai, jeigu:

a)

Europos Sąjunga nusprendžia, kad buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija reikšmingai prisideda prie operacijos, ir tai yra labai svarbu tai operacijai; arba

b)

buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos BNP vienam gyventojui neviršija nei vienos Europos Sąjungos valstybės narės BNP vienam gyventojui.

5.   Misijos vadovas ir atitinkamos buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos administracinės tarnybos pasirašo susitarimą dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos įnašų į ES civilinio krizių valdymo operacijos veiklos biudžetą mokėjimo. Į tą susitarimą įtraukiamos, inter alia, nuostatos dėl:

a)

atitinkamos sumos;

b)

finansinio įnašo mokėjimo tvarkos;

c)

audito procedūros.

III   SKIRSNIS

DALYVAVIMO KARINIO KRIZIŲ VALDYMO OPERACIJOSE NUOSTATOS

9 straipsnis

Dalyvavimas ES karinio krizių valdymo operacijoje

1.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija užtikrina, kad ES karinio krizių valdymo operacijoje dalyvaujančios jos pajėgos ir personalas atliktų savo misiją vadovaudamiesi:

a)

Tarybos sprendimu ir vėlesniais pakeitimais, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalyje;

b)

operacijos planu;

c)

įgyvendinimo priemonėmis.

2.   Dalyvaujančių valstybių komandiruotas personalas vykdo savo pareigas ir elgiasi išimtinai atsižvelgdamas į ES karinio krizių valdymo operacijos interesus.

3.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija laiku informuoja ES operacijos vadą apie bet kokį savo dalyvavimo operacijoje pasikeitimą.

10 straipsnis

Pavaldumo tvarka

1.   Visos ES karinio krizių valdymo operacijoje dalyvaujančios pajėgos ir personalas išlieka visiškai pavaldūs savo nacionalinėms valdžios institucijoms.

2.   Vadovavimą savo pajėgų ir personalo veiklai ir taktinį vadovavimą ir (arba) kontrolę nacionalinės valdžios institucijos perduoda ES operacijos vadui, kuris turi teisę perduoti savo įgaliojimus.

3.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija turi tas pačias teises ir pareigas administruojant kasdienę operacijos veiklą kaip ir dalyvaujančios Europos Sąjungos valstybės narės.

4.   ES operacijos vadas, pasikonsultavęs su buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija, gali bet kada pareikalauti atšaukti dalyvaujančios valstybės įnašą.

5.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija skiria vyriausiąjį karinį atstovą (VKA), kuris ES karinio krizių valdymo operacijoje atstovauja buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kontingentui. VKA konsultuojasi su ES pajėgų vadu visais su operacija susijusiais klausimais ir yra atsakingas už kasdienę buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kontingento drausmę.

11 straipsnis

Finansiniai aspektai

1.   Nedarant poveikio šio susitarimo 12 straipsniui, dalyvaujanti valstybė prisiima visas išlaidas, susijusias su jos dalyvavimu operacijoje, išskyrus bendrai finansuojamas išlaidas, kaip numatyta 2 straipsnio 1 dalyje nurodytuose teisiniuose dokumentuose, taip pat 2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendime 2011/871/BUSP, nustatančiame Europos Sąjungos karinio ar gynybinio pobūdžio operacijų bendrųjų išlaidų finansavimo administravimo mechanizmą (Athena) (1).

2.   Valstybės (-ių), kurioje (-iose) vykdoma operacija, fizinių arba juridinių asmenų mirties, sužalojimo atveju arba jiems patyrus nuostolius ar žalą buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, nustačius jos atsakomybę, sumoka kompensaciją laikydamasi sąlygų, numatytų 3 straipsnio 1 dalyje nurodytame taikomame susitarime dėl pajėgų statuso.

12 straipsnis

Įnašas į bendrąsias išlaidas

1.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija prisideda prie ES karinio krizių valdymo operacijos bendrųjų išlaidų finansavimo.

2.   Šis įnašas į bendrąsias išlaidas apskaičiuojamas pagal tą iš toliau nurodytų dviejų formulių, kurią taikant gaunama mažesnė suma:

a)

bendrųjų išlaidų dalis, kuri proporcingai atitinka buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos BNP ir visų valstybių, prisidedančių prie bendrųjų operacijos išlaidų, BNP sumos santykį; arba

b)

bendrųjų išlaidų dalis, kuri proporcingai atitinka buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos personalo, dalyvaujančio operacijoje, skaičiaus ir bendro visų operacijoje dalyvaujančių valstybių personalo skaičiaus santykį.

Jei naudojama pirmos pastraipos b punkte nurodyta formulė ir buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija suteikia personalą tik į operacijos arba pajėgų štabą, atsižvelgiama į jos personalo ir bendro atitinkamų štabų personalo skaičiaus santykį. Kitais atvejais atsižvelgiama į viso dalyvaujančios valstybės suteikto personalo ir bendro operacijoje dalyvaujančio personalo skaičiaus santykį.

3.   Nepaisant 1 dalies, Europos Sąjunga iš esmės atleidžia dalyvaujančią valstybę nuo finansinių įnašų į konkrečios ES karinio krizių valdymo operacijos bendrąsias išlaidas, jeigu:

a)

Europos Sąjunga nusprendžia, kad buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija reikšmingai prisideda prie turto ir (arba) pajėgumų, kurie yra būtini operacijai; arba

b)

buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos BNP vienam gyventojui neviršija nei vienos Europos Sąjungos valstybės narės BNP vienam gyventojui.

4.   Sudaromas susitarimas su Tarybos sprendime 2011/871/BUSP numatytu administratoriumi ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kompetentingomis administracinėmis valdžios institucijomis. Į tą susitarimą, inter alia, įtraukiamos nuostatos dėl:

a)

atitinkamos sumos;

b)

finansinio įnašo mokėjimo tvarkos;

c)

audito procedūros.

IV   SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13 straipsnis

Susitarimai šiam Susitarimui įgyvendinti

Nedarant poveikio 8 straipsnio 5 dalies ir 12 straipsnio 4 dalies nuostatoms, vyriausiasis įgaliotinis ir atitinkamos buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos valdžios institucijos sudaro reikalingus techninius ir administracinius susitarimus šiam Susitarimui įgyvendinti.

14 straipsnis

Įsipareigojimų nesilaikymas

Jei viena iš Šalių nesilaiko šiame Susitarime nustatytų savo įsipareigojimų, kita Šalis turi teisę nutraukti šį Susitarimą, apie tai pranešusi raštu prieš vieną mėnesį.

15 straipsnis

Ginčų sprendimas

Ginčus dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo Šalys sprendžia diplomatinėmis priemonėmis.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis Susitarimas įsigalioja kito mėnesio po to, kai Šalys praneša viena kitai apie jo įsigaliojimui būtinų teisinių vidaus procedūrų užbaigimą, pirmą dieną.

2.   Šis Susitarimas laikinai taikomas nuo jo pasirašymo dienos.

3.   Šis Susitarimas reguliariai peržiūrimas.

4.   Šis Susitarimas gali būti iš dalies keičiamas Šalių tarpusavio rašytiniu susitarimu.

5.   Bet kuri Šalis gali denonsuoti šį Susitarimą, raštu pateikdama denonsavimo pranešimą kitai Šaliai. Toks denonsavimas įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams po to, kai kita Šalis gavo pranešimą.

Priimta Briuselyje du tūkstančiai dvyliktų metų spalio dvidešimt devintą dieną 2 egzemplioriais anglų kalba.

 


(1)  OL L 343, 2011 12 23, p. 35.

Image

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

REPUBLIC PF MACEDONIA

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Министер/ Minister

Brussels, 29 October 2012

Sir,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 29 of October 2012 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Union establishing a framework for the participation of the Republic of Macedonia in European Union crisis management operations.

I hereby confirm that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the aforementioned Agreement, and considers the said Agreement as being signed with your letter and this letter of confirmation.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the text of the above-mentioned Agreement having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Nikola POPOSKI

Image

To

Mr. Pierre Vimont

Executive Secretary General

European External Action Service

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Image

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 29 October 2012

H.E. Mr. Nikola POPOSKI,

Minister of Foreign Affairs

of the former Yugoslav Republic of Macedonia.

Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Union notes that the Exchange of Letters between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia establishing a framework for the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia in European Union crisis management operations, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Union in whatever form or content of a denomination other than the "former Yugoslav Republic of Macedonia".

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Union

Image

Pierre VIMONT

Executive Secretary General

European External Action Service

175 Rue de la Loi,

1048 Brussels, Belgium

DEKLARACIJOS

ES valstybių narių deklaracija:

„Taikydamos ES Tarybos sprendimą dėl ES krizių valdymo operacijos, kurioje dalyvauja buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, ES valstybės narės, kiek įmanoma pagal jų vidaus teisines sistemas, stengsis kiek galima atsisakyti pretenzijų buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai dėl jų personalo sužalojimo, mirties arba joms priklausančiam ir ES krizių valdymo operacijų metu naudojamam turtui padarytos žalos ar jo praradimo, jeigu toks sužalojimas, mirtis, žala arba praradimas:

buvo sukelti buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos personalo jam vykdant su ES krizių valdymo operacija susijusias savo pareigas, išskyrus didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus,

arba atsirado naudojant bet kurį buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai priklausantį turtą, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant operaciją, išskyrus šį turtą naudojusio buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ES krizių valdymo operacijos personalo didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.“

Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos deklaracija:

„Taikydama ES Tarybos sprendimą dėl ES krizių valdymo operacijos, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, kiek įmanoma pagal jos vidaus teisinę sistemą, stengsis kiek galima atsisakyti pretenzijų bet kuriai kitai ES krizių valdymo operacijoje dalyvaujančiai valstybei dėl jos personalo sužalojimo, mirties arba jai priklausančiam ir ES krizių valdymo operacijų metu naudojamam turtui padarytos žalos ar jo praradimo, jeigu toks sužalojimas, mirtis, žala arba praradimas:

buvo sukelti personalo jam vykdant su ES krizių valdymo operacija susijusias savo pareigas, išskyrus didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus, arba

atsirado naudojant bet kurį ES krizių valdymo operacijoje dalyvaujančioms valstybėms priklausantį turtą, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant operaciją, išskyrus šį turtą naudojusio ES krizių valdymo operacijos personalo didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.“


REGLAMENTAI

12.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1183/2012

2012 m. lapkričio 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantį Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalies a ir e punktus, 11 straipsnio 3 dalį ir 12 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

2011 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais (2), nustatytas monomerų ir kitų pradinių medžiagų bei priedų, kurie gali būti naudojami plastikinėms medžiagoms ir gaminiams gaminti, Sąjungos sąrašas. Neseniai Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) pateikė palankų papildomų medžiagų mokslinį vertinimą, todėl jas reikėtų įtraukti į galiojantį sąrašą;

(2)

remiantis nauju palankiu Tarnybos moksliniu vertinimu, kai kurioms kitoms medžiagoms ES lygmeniu nustatyti apribojimai ir (arba) specifikacijos turėtų būti iš dalies pakeisti;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 10/2011 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

cheminę medžiagą su maistu besiliečiančioje medžiagoje Nr. 257, kurios pavadinimas – dipropilenglikolis, leidžiama naudoti kaip priedą plastikuose pagal Reglamento (ES) Nr. 10/2011 I priedo 1 lentelę, ir sąraše jai priskirtas CAS Nr. 0000110-98-5. 2002 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos direktyvoje 2002/72/EB dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais (3), šios medžiagos CAS Nr. 0025265-71-8. Ši nuoroda išbraukta įsigaliojus Reglamentui (ES) Nr. 10/2011, kuriuo Direktyva 2002/72/EB buvo pakeista, nusprendus, kad ta nuoroda nebereikalinga. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad CAS Nr. 0025265-71-8 susijęs su komerciškai naudojamu izomerų mišiniu, o ne gryna medžiaga, ši nuoroda turėtų būti vėl įrašyta į Reglamentą (ES) Nr. 10/2011. CAS Nr. 0000110-98-5 turėtų likti 1 lentelėje;

(5)

Reglamento (ES) Nr. 10/2011 I priedo 3 lentelės pastaboje dėl atitikties Nr. 4 vietoje nuorodos į D2 modelinį tirpalą pateikta neaiški nuoroda į D modelinį tirpalą. Todėl pastaboje Nr. 4 turėtų būti daroma nuoroda į D2 modelinį tirpalą;

(6)

todėl Reglamento (ES) Nr. 10/2011 I priedas turėtų būti atitinkamai ištaisytas;

(7)

siekiant sumažinti administracinę naštą verslo subjektams, plastikines medžiagas ir gaminius, teisėtai tiektus rinkai laikantis Reglamente (ES) Nr. 10/2011 nustatytų reikalavimų, tačiau neatitinkančius šio reglamento nuostatų, turėtų būti leidžiama tiekti rinkai vienus metus po šio reglamento įsigaliojimo. Turėtų būti leista, kad jie liktų rinkoje tol, kol baigsis jų atsargos;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir joms neprieštarauja nei Europos Parlamentas, nei Taryba,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 10/2011 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Plastikines medžiagas ir gaminius, teisėtai tiektus rinkai iki 2013 m. sausio 1 d., tačiau neatitinkančius šio reglamento nuostatų, leidžiama toliau tiekti rinkai iki 2014 m. sausio 1 d. Tos plastikinės medžiagos ir gaminiai gali likti rinkoje tol, kol baigsis jų atsargos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 338, 2004 11 13, p. 4.

(2)  OL L 12, 2011 1 15, p. 1.

(3)  OL L 220, 2002 8 15, p. 18.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 10/2011 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 lentelėje 3 skilties tekstas, susijęs su toliau nurodyta medžiaga, pakeičiamas šiuo tekstu:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

257

13550

0000110-98-5

dipropilenglikolis

taip

taip

ne

 

 

 

 

16660

0025265-71-8

51760

 

2)

1 lentelėje 8 skilties tekstas, susijęs su toliau nurodyta medžiaga, pakeičiamas šiuo tekstu:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

449

49840

0002500-88-1

dioktadecildisulfidas

taip

ne

taip

0,05

 

 

 

3)

1 lentelėje 8 ir 9 skilčių tekstas, susijęs su toliau nurodyta medžiaga, pakeičiamas šiuo tekstu:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

180

17160

0000097-53-0

eugenolis

ne

taip

ne

 

(33)

 

 

4)

1 lentelėje 10 skilties tekstas, susijęs su toliau nurodytomis medžiagomis, pakeičiamas šiuo tekstu:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

807

93485

titano nitridas, nanodalelės

taip

ne

ne

 

 

Negali būti leidžiamas titano nitrido nanodalelių išsiskyrimas.

Naudojamas tik polietileno tereftalate (PET), ne daugiau kaip 20 mg/kg.

PET grupuojasi į 100–500 nm dydžio konglomeratus, kuriuos sudaro pirminės titano nitrido nanodalelės. Pirminės dalelės yra apytikriai 20 nm skersmens.

 

865

40619

0025322-99-0

(butilakrilato, metilmetakrilato, butilmetakrilato) kopolimeras

taip

ne

ne

 

 

Naudojamas tik:

a)

kietame polivinilchloride (PVC), ne daugiau kaip 1 % m/m;

b)

polilaktinėje rūgštyje (PLR), ne daugiau kaip 5 % m/m.

 

868

53245

0009010-88-2

(etilakrilato, metilmetakrilato) kopolimeras

taip

ne

ne

 

 

Naudojamas tik:

a)

kietame polivinilchloride (PVC), ne daugiau kaip 2 % m/m;

b)

polilaktinėje rūgštyje (PLR), ne daugiau kaip 5 % m/m;

c)

polietileno tereftalate (PET), ne daugiau kaip 5 % m/m.

 

5)

1 lentelėje eilės tvarka įterpiamos šios cheminių medžiagų su maistu besiliečiančioje medžiagoje numerių eilutės:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

858

38565

0090498-90-1

3,9-bis[2-(3-(3-tret-butil-4-hidroksi-5-metilfenil)propioniloksi-1,1-dimetiletil)-2,4,8,10- tetraoksaspiro[5,5]undekanas

taip

ne

taip

0,05

 

SML išreikštas kaip cheminės medžiagos ir jos oksidacijos produkto 3-[(3-(3-tret-butil-4-hidroksi-5-metilfenil)prop-2-enoiloksi)-1,1-dimetiletil]-9-[(3-(3-tret-butil-4-hidroksi-5-metilfenil)propioniloksi)-1,1-dimetiletil]-2,4,8,10-tetraoksaspiro[5,5]-undekano bendras kiekis, esantis pusiausvyroje su jos parachinono metido tautomeru.

(2)

874

16265

0156065-00-8

α-dimetil-3-(4’-hidroksi-3’-metoksifenil)propilsililoksi, ω-3-dimetil-3-(4’-hidroksi-3’-metoksifenil)propilsilil polidimetilsiloksanas

ne

taip

ne

0,05

(33)

Naudojamas tik kaip komonomeras polikarbonato modifikuotame siloksane.

Oligomerinis mišinys apibūdinamas formule

C24H38Si2O5(SiOC2H6)n (50 > n ≥ 26).

 

902

 

0000128-44-9

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono 1,1-dioksidas, valgomoji druska

taip

ne

ne

 

 

Medžiaga turi atitikti konkrečius grynumo kriterijus, nustatytus Komisijos reglamente (ES) Nr. 231/2012 (1).

 

979

79987

(polietileno tereftalato, hidroksilinto polibutadieno, piromelito rūgšties anhidrido) kopolimeras

taip

ne

ne

 

 

Naudojamas tik polietileno tereftalate (PET), ne daugiau kaip 5 % m/m.

 

6)

2 lentelėje eilės tvarka įterpiama ši grupinio apribojimo numerių eilutė:

(1)

(2)

(3)

(4)

Grupinio apribojimo Nr.

Cheminės medžiagos su maistu besiliečiančioje medžiagoje Nr.

SML (T) [mg/kg]

Grupinio apribojimo specifikacija

33

180

874

NA

išreikšta kaip eugenolio

7)

3 lentelės pastabos dėl atitikties patikros Nr. 4 tekstas pakeičiamas šiuo tekstu:

(1)

(2)

Pastabos Nr.

Pastabos dėl atitikties patikros

(4)

Atitikties bandymas, kai liečiamasi su riebalais, turėtų būti atliktas naudojant sočius riebių maisto produktų modelinius tirpalus, pavyzdžiui, D2 modelinį tirpalą.


(1)  OL L 83, 2012 3 22, p. 1.


12.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1184/2012

2012 m. gruodžio 7 d.

kuriuo patvirtinami reikšmingi saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimai [Cecina de León (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (EB) Nr. 510/2006 9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa ir taikydama 17 straipsnio 2 dalį, Komisija išnagrinėjo Ispanijos pateiktą saugomos geografinės nuorodos Cecina de León, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1107/96 (2) specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 9 straipsnio nuostatas šie pakeitimai yra reikšmingi, todėl pakeitimų paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 6 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje. Prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šie pakeitimai turi būti patvirtinti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbti šio reglamento priede nurodyto pavadinimo specifikacijos pakeitimai patvirtinami.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 7 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL L 148, 1996 6 21, p. 1.

(3)  OL C 81, 2012 3 20, p. 6.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.2 klasė.   Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.)

ISPANIJA

Cecina de León (SGN)


12.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1185/2012

2012 m. gruodžio 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 607/2009, kuriuo nustatomos tam tikros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su tam tikrų vyno sektoriaus produktų saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis, tradiciniais terminais, ženklinimu ir pateikimu

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 121 straipsnio pirmos pastraipos m punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118y straipsnio 1 dalies e punktą, ženklinant ir pateikiant putojantį vyną, gazuotą putojantį vyną, rūšinį putojantį vyną ar rūšinį aromatinį putojantį vyną, privaloma nurodyti gamintojo ar pardavėjo pavadinimą. Komisijos reglamento (EB) Nr. 607/2009 (2) 56 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad prie šių duomenų pateikiami terminai „gamintojas“ ar „pagamino“ ir „pardavėjas“ ar „pardavė“ arba lygiaverčiai terminai. Šioje nuostatoje taip pat numatyta, kad valstybės narės gali nuspręsti reikalauti pateikti gamintojo nuorodą ir tokiu atveju leisti terminus „gamintojas“ ar „pagamino“ pakeisti kitais terminais. Kadangi ženklinant putojančius vynus tam tikri terminai valstybėse narėse yra tradiciškai pripažinti ir naudojami, valstybėms narėms nusprendus reikalauti pateikti gamintojo nuorodą ir leidus terminus „gamintojas“ ar „pagamino“ pakeisti kitais terminais, reikėtų, kad jie būtų tradiciškai sektoriuje naudojami. Be to, kad vartotojai būtų informuoti apie šios srities terminologiją, reikėtų patikslinti, kokie terminai leidžiami naudoti įvairiomis Sąjungos kalbomis;

(2)

Reglamentas (EB) Nr. 607/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(3)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 607/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)

56 straipsnio 3 dalies antros pastraipos b punktas pakeičiamas taip:

„b)

leisti terminus „gamintojas“ ar „pagamino“ pakeisti terminais, esančiais šio reglamento Xa priede.“

2)

Įterpiamas Xa priedas, kurio tekstas pateikiamas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 193, 2009 7 24, p. 60.


PRIEDAS

„Xa PRIEDAS

(56 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyti terminai)

Kalba

Terminai, naudojami vietoj termino „gamintojas“

Terminai, naudojami vietoj termino „pagamino“

BG

„преработвател“

„преработено от“

ES

"elaborador"

"elaborado por"

CS

zpracovatel“ arba "vinař"

zpracováno v“ arba "vyrobeno v"

DA

»forarbejdningsvirksomhed« arba »vinproducent«

»forarbejdet af«

DE

Verarbeiter

verarbeitet vonarba"versektet durch"

ET

töötleja

töödelnud

EL

«οινοποιός»

«οινοποιήθηκε από»,

EN

"processor"arba"winemaker"

"processed by"arba"made by"

FR

"élaborateur"

"élaboré par"

IT

"elaboratore"arba"spumantizzatore"

"elaborato da"arba"spumantizzato da"

LV

“izgatavotājs”

«vīndaris» arba »ražojis«

LT

„perdirbėjas“

„perdirbo“

HU

feldolgozó:

feldolgozta:

MT

"proċessur"

"ipproċessat minn"

NL

verwerker” arba "bereider"

verwerkt door” arba "bereid door"

PL

przetwórca” arba „wytwórca

przetworzone przez” arba „wytworzone przez

PT

"elaborador"arba"preparador"

"elaborado por"arba"preparado por"

RO

"elaborator"

"elaborat de"

SI

«pridelovalec«

«prideluje»

SK

spracovateľ

spracúva

FI

"valmistaja"

"valmistanut"

SV

bearbetningsföretag

bearbetat av” “


12.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/20


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1186/2012

2012 m. gruodžio 11 d.

kuriuo dėl medžiagos foksimo iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 470/2009, nustatantį Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (1), ypač į jo 14 straipsnį kartu su 17 straipsniu,

atsižvelgdama į Veterinarinių vaistų komiteto suformuluotą Europos vaistų agentūros nuomonę,

kadangi:

(1)

farmakologiškai aktyvių medžiagų, naudojamų Sąjungoje maistiniams gyvūnams skirtuose veterinariniuose vaistuose arba gyvulininkystėje naudojamuose biocidiniuose produktuose, didžiausia leidžiamoji koncentracija (toliau – DLK) turėtų būti nustatoma pagal Reglamentą (EB) Nr. 470/2009;

(2)

farmakologiškai aktyvios medžiagos, jų klasifikacija ir DLK gyvūniniuose maisto produktuose nustatytos 2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose (2) priede;

(3)

foksimas šiuo metu įtrauktas į Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelę kaip medžiaga, leidžiama naudoti avims (taikoma raumenims, riebalams ir inkstams), kiaulėms (taikoma raumenims, odai ir riebalams, kepenims ir inkstams) ir viščiukams (taikoma raumenims, odai ir riebalams, kepenims, inkstams ir kiaušiniams), išskyrus gyvūnus, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti;

(4)

Europos vaistų agentūrai pateiktas prašymas dabartinį foksimo įrašą papildyti į jį įtraukiant galvijus;

(5)

pagal Reglamento (EB) Nr. 470/2009 5 straipsnį Europos vaistų agentūra turi svarstyti, ar konkrečiam maisto produktui nustatytą farmakologiškai aktyvių medžiagų DLK galima taikyti kitam maisto produktui, gaunamam iš tos pačios rūšies, arba vienai ar kelioms rūšims nustatytą farmakologiškai aktyvių medžiagų DLK galima taikyti kitoms rūšims. Veterinarinių vaistų komitetas rekomendavo nustatyti foksimo DLK galvijams (taikoma raumenims, riebalams, kepenims ir inkstams), išskyrus gyvūnus, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti, ir ekstrapoliuoti avims, galvijams, kiaulėms ir viščiukams nustatytą foksimo DLK visoms maistinių gyvūnų rūšims, išskyrus pelekines žuvis (taikoma raumenims, riebalams, kepenims, inkstams ir kiaušiniams (ikrams)), išskyrus gyvūnus, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti;

(6)

todėl foksimo įrašas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelėje turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas siekiant įtraukti visas maistinių gyvūnų rūšis, išskyrus pelekines žuvis;

(7)

tikslinga nustatyti tinkamą laikotarpį susijusioms suinteresuotosioms šalims imtis priemonių, kurių gali reikėti, kad būtų laikomasi naujos DLK;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Veterinarinių vaistų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. vasario 13 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 152, 2009 6 16, p. 11.

(2)  OL L 15, 2010 1 20, p. 1.


PRIEDAS

Foksimo įrašas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelėje pakeičiamas taip:

Farmakologiškai aktyvi medžiaga

Žymeklio likutis

Gyvūnų rūšis

DLK

Tiksliniai audiniai

Kitos nuostatos (pagal Reglamento (EB) Nr. 470/2009 14 straipsnio 7 dalį)

Terapinė klasifikacija

„Foksimas

Foksimas

Visos maistinių gyvūnų rūšys, išskyrus pelekines žuvis

25 μg/kg

Raumenys

DLK kiaulių ir naminių paukščių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios ektoparazitus“

550 μg/kg

Riebalai

50 μg/kg

Kepenys

30 μg/kg

Inkstai

60 μg/kg

Kiaušiniai (ikrai)


12.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1187/2012

2012 m. gruodžio 11 d.

kuriuo 184-ąjį kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7a straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal tą reglamentą įšaldomi;

(2)

2012 m. gruodžio 5 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sankcijų komitetas nusprendė į asmenų, grupių ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašą įtraukti vieną organizaciją;

(3)

Europos Komisijos adresas turėtų būti atnaujintas;

(4)

todėl Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I ir II priedai turėtų būti atitinkamai atnaujinti;

(5)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 881/2002 iš dalies keičiamas taip:

(1)

I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą.

(2)

II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovas


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

Į antraštinę dalį „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įtraukiamas šis įrašas:

„Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO). Adresas: a) Malis, b) Alžyras. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2012 12 05.“


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 II priedas iš dalies keičiamas taip:

Antraštė „Europos bendrija“ ir po jos einanti pastraipa pakeičiamos šia antrašte ir pastraipa:

„Adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E. paštas relex-sanctions@ec.europa.eu“


12.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/25


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1188/2012

2012 m. gruodžio 11 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 11 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

56,9

MA

83,2

TN

94,1

TR

80,9

ZZ

78,8

0707 00 05

AL

87,0

JO

174,9

MA

133,1

TR

107,8

ZZ

125,7

0709 93 10

MA

155,9

TR

100,7

ZZ

128,3

0805 10 20

TR

47,5

ZA

49,4

ZW

43,2

ZZ

46,7

0805 20 10

MA

69,5

ZZ

69,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

JM

124,6

MA

99,2

TR

78,5

ZZ

100,8

0805 50 10

TR

74,7

ZZ

74,7

0808 10 80

CA

157,2

MK

39,0

US

125,4

ZA

138,0

ZZ

114,9

0808 30 90

CN

61,4

TR

112,1

US

150,9

ZZ

108,1


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

12.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/27


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. gruodžio 4 d.

kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas 2009/790/EB, kuriuo Lenkijos Respublikai leidžiama taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 287 straipsnio

(2012/769/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 291 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1), ypač į jos 395 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2012 m. balandžio 12 d. Komisijos Generaliniame sekretoriate užregistruotu raštu Lenkija paprašė leisti pratęsti priemonės, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB 287 straipsnio 14 punkto, taikymą, siekdama ir toliau nuo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) atleisti apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė apyvarta neviršija 30 000 EUR sumos, apskaičiuotos nacionaline valiuta pagal Lenkijos įstojimo į Sąjungą dieną galiojusį valiutos kursą. Pagal tą priemonę apmokestinamieji asmenys ir toliau būtų atleidžiami nuo tam tikrų ar visų su PVM susijusių prievolių, nurodytų Direktyvos 2006/112/EB XI antraštinės dalies 2–6 skyriuose;

(2)

remdamasi Direktyvos 2006/112/EB 395 straipsnio 2 dalies antra pastraipa, 2012 m. liepos 17 ir 18 d. raštais Komisija pranešė kitoms valstybėms narėms apie Lenkijos prašymą. 2012 m. liepos 19 d. raštu Komisija pranešė Lenkijai, kad turi visą prašymui įvertinti būtiną informaciją;

(3)

remdamasi Direktyvos 2006/112/EB 287 straipsnio 14 punktu, Lenkija nuo PVM gali atleisti apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė apyvarta neviršija 10 000 EUR sumos, apskaičiuotos nacionaline valiuta pagal jos įstojimo į Sąjungą dienos valiutos keitimo kursą;

(4)

2009 m. spalio 20 d. Tarybos sprendimu 2009/790/EB, kuriuo Lenkijos Respublikai leidžiama taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 287 straipsnio (2), Lenkijai leista taikyti nukrypti leidžiančią priemonę ir iki 2012 m. gruodžio 31 d. atleisti nuo PVM apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė apyvarta neviršija 30 000 EUR sumos, apskaičiuotos nacionaline valiuta pagal jos įstojimo į Sąjungą dienos valiutos keitimo kursą. Atsižvelgiant į tai, kad padidinus ribą sumažėjo mažiausių įmonių PVM prievolės, nors jos ir toliau gali pasirinkti taikyti įprastines PVM procedūras, kaip nustatyta Direktyvos 2006/112/EB 290 straipsnyje, reikėtų leisti Lenkijai toliau ribotą laikotarpį taikyti minėtą priemonę;

(5)

Komisija į 2004 m. spalio 29 d. Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 77/388/EEB siekiant supaprastinti su pridėtinės vertės mokesčiu susijusias prievoles (dabar – Direktyva 2006/112/EB), pasiūlymą įtraukė nuostatas, kuriomis pagal atleidimo nuo PVM schemą valstybėms narėms leidžiama nustatyti viršutinę metinės apyvartos ribą neviršijant 100 000 EUR arba lygiavertės sumos nacionaline valiuta ir suteikiama galimybė šią sumą kasmet persvarstyti. Lenkijos pateiktas prašymas pratęsti priemonės galiojimą atitinka minėtą pasiūlymą;

(6)

iš Lenkijos pateiktos informacijos matyti, kad dėl priemonės į valstybės biudžetą iš PVM surenkamų pajamų bendra suma sumažėjo apytiksliai 0,14 %;

(7)

nukrypti leidžianti priemonė neturės neigiamo poveikio Sąjungos nuosaviems ištekliams, kuriuos sudaro surenkamas PVM;

(8)

todėl Sprendimas 2009/790/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2009/790/EB 2 straipsnyje data „2012 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2015 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pranešimo apie jį dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Lenkijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

V. SHIARLY


(1)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(2)  OL L 283, 2009 10 30, p. 53.


12.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/29


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. gruodžio 11 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 patvirtinami 2011 kalendorinių metų keleivinių automobilių gamintojų vidutiniai savitieji išmetamo CO2 kiekiai ir savitosios teršalų išmetimo normos

(Tekstas svarbus EEE)

(2012/770/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009, nustatantį naujų keleivinių automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (1), ypač į jo 8 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą ir 10 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 443/2009 8 straipsnio 5 dalyje reikalaujama, kad Komisija kasmet patvirtintų kiekvieno Sąjungos keleivinių automobilių gamintojo ir kiekvieno pagal to reglamento 7 straipsnio 7 dalį sudaryto bendro gamintojų fondo vidutinį savitąjį išmetamo CO2 kiekį ir savitąją teršalų išmetimo normą. Remdamasi tuo patvirtinimu, Komisija turi nustatyti, ar gamintojai ir bendri fondai laikėsi to reglamento 4 straipsnio reikalavimų. Jei akivaizdu, kad gamintojas arba bendras fondas nesilaikė savo savitosios teršalų išmetimo normos, pagal to reglamento 9 straipsnio 1 dalį reikalaujama, kad nuo 2013 m. Komisija atskirais tokiems gamintojams arba bendro fondo valdytojams skirtais sprendimais nustatytų mokestį už viršytą taršos normą;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 443/2009 4 straipsnį normos gamintojams ir bendriems fondams privalomos nuo 2012 m. Tačiau Komisija turėtų apskaičiuoti orientacines 2010 ir 2011 kalendorinių metų normas ir pagal to reglamento 8 straipsnio 6 dalį pranešti gamintojams ir bendriems fondams, jei jų vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis viršijo jų orientacinę normą. Kadangi pagal tas 2010 ir 2011 m. normas gamintojai orientuosis, kokių pastangų reikės laikantis privalomos 2012 m. normos, tikslinga nustatyti 2010 ir 2011 m. gamintojų vidutinį savitąjį išmetamo CO2 kiekį pagal to reglamento 4 straipsnio antrą pastraipą ir atsižvelgti tik į 65 % mažiausiai CO2 išmetančių kiekvieno gamintojo automobilių;

(3)

duomenys, pagal kuriuos turi būti skaičiuojami vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis ir savitoji teršalų išmetimo norma, nustatyti Reglamento (EB) Nr. 443/2009 II priedo C dalyje ir yra grindžiami valstybėse narėse per praėjusius kalendorinius metus užregistruotų naujų automobilių duomenimis. Duomenys imami iš gamintojų išduotų atitikties liudijimų arba iš dokumentų, kuriuose pagal 2010 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1014/2010 dėl naujų keleivinių automobilių registracijos stebėsenos ir duomenų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 (2) 3 straipsnio 1 dalį pateikiama lygiavertė informacija;

(4)

dauguma valstybių narių 2011 m. duomenis Komisijai perdavė laikydamosi Reglamento (EB) Nr. 443/2009 8 straipsnio 2 dalyje nustatyto 2012 m. vasario 28 d. termino. Kadangi trys valstybės narės vėlavo pateikti duomenis, visą duomenų rinkinį Komisija turėjo tik gegužės mėn. pabaigoje;

(5)

jei Komisijai tikrinant duomenis buvo akivaizdu, kad tam tikrų duomenų trūksta arba jie yra aiškiai neteisingi, ji susisiekė su atitinkamomis valstybėmis narėmis ir, jei jos sutiko, atitinkamai patikslino arba papildė duomenis. Jei susitarimo su valstybe nare pasiekti nepavyko, tos valstybės narės preliminarūs duomenys palikti netaisyti;

(6)

2012 m. rugsėjo mėn. Vokietija pranešė Komisijai, kad į 2012 m. vasario mėn. Komisijai pateiktus duomenis neįtraukta 200 000 naujų 2011 m. užregistruotų automobilių. Duomenims patvirtinti buvo likę nedaug laiko, todėl jo neužteko Komisijai kreiptis į gamintojus, kad šie patikrintų šias trūkstamas registracijas. Taigi su tomis registracijomis susiję duomenys neįtraukti į galutinį duomenų rinkinį ir į juos negalima atsižvelgti apskaičiuojant atitinkamų gamintojų vidutinį savitąjį išmetamo CO2 kiekį ir savitąją teršalų išmetimo normą;

(7)

2012 m. birželio 20 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 443/2009 8 straipsnio 4 dalį Komisija paskelbė preliminarius duomenis ir 84-iems gamintojams pranešė preliminarius 2011 m. jų vidutinio savitojo išmetamo CO2 kiekio ir jų savitosios teršalų išmetimo normos skaičiavimo rezultatus. Gamintojų paprašyta patikrinti duomenis ir pagal to reglamento 8 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą per tris mėnesius nuo pranešimo gavimo Komisijai pranešti visas pastebėtas klaidas;

(8)

per nustatytą trijų mėnesių terminą trisdešimt aštuoni gamintojai pateikė pranešimus apie klaidas. Du gamintojai pranešė Komisijai, kad duomenų rinkiniuose yra klaidų, bet nepateikė pataisymų pagal Reglamento (ES) Nr. 1014/2010 9 straipsnio 3 dalį;

(9)

46 gamintojų, kurie nepranešė apie klaidas duomenų rinkiniuose arba to nepadarė pagal Reglamento (ES) Nr. 1014/2010 9 straipsnio 3 dalį, preliminarūs duomenys ir apskaičiuotos preliminarios vidutinio savitojo išmetamo CO2 kiekio ir savitosios teršalų išmetimo normos vertės turėtų būti patvirtinti netaisyti;

(10)

Komisija patikrino gamintojų pateiktus pataisymus ir atitinkamą Reglamento (ES) Nr. 1014/2010 9 straipsnio 3 dalyje nustatytais klaidų kodais išreikštą jų pagrindimą ir atliko reikiamus duomenų rinkinio pataisymus;

(11)

tais atvejais, kai gamintojai klaidingą įrašą pažymėjo B kodu, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1014/2010 9 straipsnio 3 dalyje, būtina atsižvelgti į tai, kad gamintojai negali deramai patikrinti arba pataisyti įrašų, nes automobilio identifikacijos parametrų nėra arba jie neteisingi. Taigi išmetamo CO2 kiekio ir masės vertėms taikytinos vertinimo paklaidos;

(12)

vertinimo paklaida turėtų būti apskaičiuojama kaip skirtumas tarp atotrūkių nuo savitosios teršalų išmetimo normos, nustatytų vidutinį išmetamo CO2 kiekį atėmus iš savitosios teršalų išmetimo normos verčių, kurių viena apskaičiuota įtraukiant užregistruotus automobilius, kurių duomenų negali patikrinti gamintojai, o kita – neįtraukiant tokių automobilių. Nepaisant to, ar skirtumas yra teigiamas, ar neigiamas, vertinimo paklaida visada turėtų mažinti gamintojo atotrūkį nuo normos;

(13)

atitinkamai turėtų būti patvirtintos vidutinės 2011 m. užregistruotų keleivinių automobilių savitosios išmetamo CO2 kiekio vertės, savitosios teršalų išmetimo normos ir tų dviejų verčių skirtumai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Patvirtinamos šios priede nurodytos kiekvieno keleivinių automobilių gamintojo ir kiekvieno gamintojų bendro fondo 2011 kalendorinių metų vertės:

a)

savitoji teršalų išmetimo norma;

b)

vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis, prireikus pakoreguotas atsižvelgiant į atitinkamą vertinimo paklaidą;

c)

a ir b punktuose nurodytų verčių skirtumas;

d)

visų Sąjungoje užregistruotų naujų keleivinių automobilių vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis;

e)

visų Sąjungoje užregistruotų naujų keleivinių automobilių masės vidurkis.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 140, 2009 6 5, p. 1.

(2)  OL L 293, 2010 11 11, p. 15.


PRIEDAS

1   lentelė

Pagal Reglamento (EB) Nr. 443/2009 10 straipsnio 1 dalį patvirtintos su gamintojų veiklos rezultatais susijusios vertės

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Gamintojo pavadinimas

Bendri fondai ir nukrypti leidžiančios nuostatos

Užregistruotų automobilių skaičius

Pakoreguotas (65 %) vidutinis išmetamo CO2 kiekis

Savitoji teršalų išmetimo norma

Atotrūkis nuo normos

Pakoreguotas atotrūkis nuo normos

Vidutinė masė

Vidutinis išmetamo CO2 kiekis (100 %)

Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG

 

572

177,439

147,733

29,706

29,706

1 760,03

203,024

Aston Martin Lagonda Ltd

D

1 306

293,478

320,000

–26,522

–26,522

1 778,25

320,737

Audi AG

P8

617 058

126,995

139,414

–12,419

–13,108

1 578,00

144,669

Audi Hungaria Motor KFT

P8

14 853

136,758

133,273

3,485

3,344

1 443,62

148,573

Automobiles Citroën

 

741 890

112,738

127,624

–14,886

–14,886

1 320,01

125,666

Automobiles Dangel

 

45

145,103

137,974

7,129

7,129

1 546,49

148,267

Automobiles Peugeot

 

871 307

115,971

129,369

–13,398

–13,398

1 358,19

128,318

Avtovaz JSC

 

2 877

206,591

125,487

81,104

81,104

1 273,25

214,379

Bayerische Motoren Werke AG

 

723 001

129,243

139,011

–9,768

–9,768

1 569,17

144,289

Bentley Motors Ltd

P8

1 281

385,470

181,852

203,618

203,618

2 506,62

389,560

BMW M GmbH

 

32 688

128,168

141,763

–13,595

–13,595

1 629,39

153,267

Caterham Cars Limited

D

146

164,936

210,000

–45,064

–45,064

707,19

182,973

Chongqing Lifan Passenger Vehicle CO Ltd

 

41

174

123,282

50,718

50,718

1 225,00

174,000

Chevrolet Italia

 

11 747

110,522

117,194

–6,672

–6,672

1 091,78

113,295

Chrysler Group LLC

 

40 418

172,738

158,926

13,812

13,812

2 004,95

192,096

CNG Technik

P1

126

114,000

118,073

–4,073

–4,073

1 111,01

114,000

Automobile Dacia SA

 

235 036

132,368

126,693

5,675

5,674

1 299,64

142,774

Daihatsu Motor Co. Ltd

P7

9 603

128,506

118,136

10,370

10,370

1 112,40

145,796

Daimler AG Stuttgart

P2

626 079

132,125

139,031

–6,906

–6,985

1 569,61

152,765

Dr Motor Company SRL

 

2 783

121,075

118,756

2,319

2,319

1 125,95

134,736

Ferrari

D

2 318

299,849

303,000

–3,151

–3,151

1 721,13

321,016

Ford Motor Company

P1

651

117,104

120,917

–3,813

–3,858

1 173,24

123,097

Fiat Group Automobiles SpA

 

836 642

109,885

119,406

–9,521

–9,593

1 140,19

118,279

Ford-Werke GmbH

P1

1 004 863

119,012

127,825

–8,813

–8,895

1 324,41

131,951

Fuji Heavy Industries Ltd

ND

26 702

158,145

164,616

–6,471

–6,471

1 582,48

170,332

General Motors Company

 

958

224,111

153,828

70,283

70,283

1 893,39

293,342

GM Korea Company

 

156 775

125,945

127,643

–1,698

–1,698

1 320,43

142,195

GM Italia SRL

 

1 497

113,238

121,524

–8,286

–8,286

1 186,53

117,716

Great Wall Motor Company Limited

D

1 734

219,029

195,000

24,029

24,029

1 894,19

220,578

Honda Automobile China CO

P3

20 699

123,950

119,659

4,291

4,279

1 145,71

125,329

Honda Automobile Thailand CO

P3

203

146,221

120,814

25,407

25,407

1 171,00

150,567

Honda Motor CO

P3

80 194

123,371

130,019

–6,648

–6,970

1 372,42

142,092

Honda of the UK Manufacturing

P3

37 627

146,211

133,571

12,640

12,409

1 450,15

161,127

Honda Turkiye AS

P3

1 051

151,798

125,595

26,203

26,203

1 275,60

155,955

Hyundai Motor Company

 

363 165

118,966

126,578

–7,612

–7,612

1 297,12

132,139

Iveco SpA

 

51

213,636

179,988

33,648

33,648

2 465,84

220,510

Jaguar Cars Ltd

ND

P6

21 980

169,666

178,025

–8,359

–8,359

1 899,75

189,103

KIA Motors Corporation

 

279 401

122,048

129,147

–7,099

–7,099

1 353,33

136,944

KTM-Sportmotorcycle AG

D

31

181,7

200,000

–18,300

–18,300

875,00

184,161

Automobili Lamborghini SpA

P8

270

322,109

141,622

180,487

179,992

1 626,30

341,804

Land Rover

ND

P6

68 080

188,659

178,025

10,634

10,634

2 291,53

210,911

Lotus Cars Limited

D

522

179,209

280,000

– 100,791

– 100,791

1 280,82

198,571

Magyar Suzuki Corporation Ltd

P5

96 175

118,469

120,435

–1,966

–1,966

1 162,71

127,816

Mahindra & Mahindra Ltd

D

12

236

205,000

31,000

31,000

2 012,50

238,000

Maruti Suzuki India Ltd

P5

22 813

102,997

109,967

–6,970

–6,970

933,65

104,430

Maserati SpA

 

1 330

351,103

158,453

192,650

192,650

1 994,61

360,656

Mazda Motor Corporation

 

125 367

131,622

130,645

0,977

0,724

1 386,11

146,625

McLaren Automotive Ltd

D

76

279,000

285,000

–6,000

–6,000

1 514,20

282,342

Mercedes-AMG GmbH, Affalterbach

P2

1 507

307,578

145,071

162,507

162,494

1 701,79

307,768

MG Motor UK Limited

D

426

183,156

184,000

–0,844

–0,844

1 513,43

183,667

MIA Electric SAS

 

249

0

108,388

– 108,388

– 108,388

899,09

0,000

Micro-Vett SpA

 

4

0

129,772

– 129,772

– 129,772

1 367,00

0,000

Mitsubishi Motors Corporation (MMC)

P4

78 039

128,395

139,904

–11,509

–12,224

1 588,71

153,864

Mitsubishi Motor Europe BV (MME)

P4

19 270

117,472

115,081

2,391

2,387

1 045,55

120,139

Morgan Motor Co. Ltd

D

452

155,382

180,000

–24,618

–24,618

1 113,11

176,626

Nissan International SA

 

443 400

127,348

130,153

–2,805

–2,805

1 375,34

142,469

O.M.C.I. SRL

 

51

156,061

119,537

36,524

36,524

1 143,04

169,431

Adam Opel AG

 

952 117

122,860

132,649

–9,789

–9,790

1 429,97

134,205

OSV - Opel Special Vehicles GmbH

 

2

133

136,581

–3,581

–3,581

1 516,00

135,500

Perodua Manufacturing Sdn Bhd

 

526

136,941

114,004

22,937

22,937

1 021,98

141,848

PGO Automobiles

 

66

184,738

113,598

71,140

71,140

1 013,09

188,015

Dr.Ing.h.c.F. Porsche AG

P8

37 201

202,993

152,904

50,089

50,089

1 873,19

221,560

Potenza Sports Cars

 

22

178

99,975

78,025

78,025

715,00

178,000

Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd

D

442

144,78

185,000

–40,220

–40,220

1 394,86

154,495

Quattro GmbH

P8

3 307

232,028

149,311

82,717

81,792

1 794,57

258,705

Renault

 

1 004 850

114,816

126,391

–11,575

–11,580

1 293,02

128,566

Rolls-Royce Motors Cars Ltd

 

409

316,238

182,073

134,165

134,165

2 511,46

334,760

Saab Automobile AB

 

12 570

134,632

144,930

–10,298

–10,298

1 698,70

155,341

Santana Motor SA

 

22

217,929

149,065

68,864

68,864

1 789,18

245,591

Seat

P8

293 241

114,132

126,196

–12,064

–12,110

1 288,76

124,878

Secma

 

43

131,000

97,370

33,630

33,630

658,00

137,140

Shanghai Maple Automobile Co Ltd

 

15

212

154,130

57,870

57,870

1 900,00

216,200

Shijiazhuang Shuanghuan Automobile Company

 

51

269,242

153,977

115,265

115,265

1 896,67

269,510

Skoda Auto AS

P8

448 804

122,323

127,444

–5,121

–5,453

1 316,07

134,649

Sovab

 

9

211,8

163,955

47,845

47,845

2 115,00

215,000

Ssangyong Motor Company

D

6 258

165,95

180,000

–14,050

–14,050

1 820,03

184,144

Suzuki Motor Corporation

P5

58 442

129,792

124,059

5,733

5,733

1 241,99

148,166

Tata Motors Limited

ND

P6

2 075

132,499

178,025

–45,526

–45,526

1 323,63

145,692

Tesla Motors Ltd

 

76

0

128,354

– 128,354

– 128,354

1 335,99

0,000

Think

 

224

0

119,830

– 119,830

– 119,830

1 149,47

0,000

Toyota Motor Europe NV SA

P7

522 865

109,293

128,141

–18,848

–18,905

1 331,32

126,194

Volkswagen AG

P8

1 574 053

121,739

131,971

–10,232

–10,399

1 415,14

134,918

Volvo Car Corporation

 

225 326

132,245

145,021

–12,776

–12,776

1 700,69

151,452

Wiesmann GmbH

D

5

270,333

274,000

–3,667

–3,667

1 434,60

277,000


2   lentelė

Pagal Reglamento (EB) Nr. 443/2009 10 straipsnio 1 dalį patvirtintos su bendrų fondų veiklos rezultatais susijusios vertės

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Bendro fondo pavadinimas

Bendras fondas

Užregistruotų automobilių skaičius

Pakoreguotas (65 %) vidutinis išmetamo CO2 kiekis

Savitoji teršalų išmetimo norma

Atotrūkis nuo normos

Pakoreguotas atotrūkis nuo normos

Vidutinė masė

Vidutinis išmetamo CO2 kiekis (100 %)

Ford Werke GMBH

P1

1 005 640

119,007

127,82

–8,813

–8,893

1 324,29

131,943

Daimler AG

P2

627 586

132,189

139,045

–6,856

–6,933

1 569,93

153,137

Honda Motor Europe Ltd

P3

139 774

127,001

129,394

–2,393

–2,703

1 358,75

144,850

Mitsubishi Motors

P4

97 309

123,768

134,988

–11,220

–11,651

1 481,15

147,185

Suzuki

P5

177 430

116,184

120,283

–4,099

–4,099

1 159,37

131,512

Tata Motors Ltd, Jaguar Cars Ltd, Land Rover

P6

92 135

177,629

178,025

–0,396

–0,396

2 176,27

204,240

Toyota-Daihatsu Group

P7

532 468

109,496

127,96

–18,464

–18,506

1 327,37

126,547

VW Group PC

P8

2 990 068

121,99

132,57

–10,580

–10,707

1 428,23

137,316

1 ir 2 lentelių paaiškinimai

A skiltis:

1 lentelėje Gamintojo pavadinimas – gamintojo pavadinimas, kurį jis pranešė Komisijai, arba, jei gamintojas savo pavadinimo Komisijai nepranešė, pavadinimas, užregistruotas valstybės narės registravimo institucijoje.

2 lentelėje Bendro fondo pavadinimas – bendro fondo valdytojo praneštas bendro fondo pavadinimas.

B skiltis:

Raidė „D“ reiškia, kad, remiantis Reglamento (EB) Nr. 443/2009 11 straipsnio 3 dalimi, nuo 2012 m. taikoma nukrypti leidžianti nuostata dėl mažais kiekiais gaminančių gamintojų.

Raidės „ND“ reiškia, kad, remiantis Reglamento (EB) Nr. 443/2009 11 straipsnio 4 dalimi, nuo 2012 m. taikoma nukrypti leidžianti nuostata dėl tam tikro rinkos segmento gamintojų.

Raidė „P“ reiškia, kad gamintojas yra pagal Reglamento (EB) Nr. 443/2009 7 straipsnį sudaryto bendro fondo (nurodyto 2 lentelėje) narys.

C skiltis:

Užregistruotų automobilių skaičius – bendras naujų valstybėje narėje kalendoriniais metais užregistruotų automobilių skaičius, neįskaitant tų, kurių įrašuose trūksta masės ir CO2 duomenų, ir tų, kurių gamintojas nepripažįsta (pažymėtų klaidos kodu C, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1014/2010 9 straipsnio 3 dalyje). Kitu atveju valstybės narės nurodytas užregistruotų automobilių skaičius negali būti keičiamas.

D skiltis:

Pakoreguotas (65 %) vidutinis išmetamo CO2 kiekis – vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis, apskaičiuotas pagal 65 % mažiausiai CO2 išmetančių gamintojo automobilių duomenis ir vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 443/2009 4 straipsnio antros pastraipos pirma įtrauka bei Komisijos komunikato COM(2010) 657 galutinis 4 punktu. Kai taikoma, vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis pakoreguotas atsižvelgiant į atitinkamo gamintojo Komisijai pateiktus pataisymus. Apskaičiuojama remiantis įrašais, kuriuose nurodytos tinkamos masės ir išmetamo CO2 kiekio vertės.

E skiltis:

Savitoji teršalų išmetimo norma – teršalų išmetimo norma, apskaičiuota pagal vidutinę visų gamintojui priskirtų automobilių masę, pritaikius Reglamento (EB) Nr. 443/2009 I priede nurodytą formulę.

F skiltis:

Atotrūkis nuo normos – vidutinio savitojo išmetamo CO2 kiekio, nurodyto D skiltyje, ir savitosios teršalų išmetimo normos, nurodytos E skiltyje, skirtumas. Jei prieš F skiltyje pateiktą vertę yra minuso ženklas, reiškia, kad vidutinis išmetamo CO2 kiekis yra mažesnis negu norma.

G skiltis:

Pakoreguotas atotrūkis nuo normos – jei šioje skiltyje pateikiamos vertės skiriasi nuo F skilties verčių, reiškia, kad tos vertės pakoreguotos atsižvelgiant į vertinimo paklaidą. Vertinimo paklaida taikoma tiems įrašams, į kuriuos atsižvelgiama apskaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo CO2 kiekį ir normą, tačiau gamintojas dėl duomenų stygiaus negali patikrinti, ar tos vertės yra teisingos. Vertinimo paklaida taikoma tik jei gamintojas pranešė Komisijai apie klaidingus įrašus, nurodydamas klaidos kodą B, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1014/2010 9 straipsnio 3 dalyje. Vertinimo paklaida apskaičiuojama pagal tokią formulę:

 

Paklaida = absoliuti [(AC1 - TG1) - (AC2 - TG2)] vertė.

 

AC1 = vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis, apskaičiuotas įskaitant nenustatytus automobilius (nurodytas D skiltyje);

 

TG1 = savitoji teršalų išmetimo norma, apskaičiuota įskaitant nenustatytus automobilius (nurodyta E skiltyje);

 

AC2 = vidutinis išmetamo CO2 kiekis, apskaičiuotas neįskaitant nenustatytų automobilių;

 

TG2 = savitoji teršalų išmetimo norma, nustatyta neįskaitant nenustatytų automobilių.

I skiltis:

Vidutinis išmetamo CO2 kiekis (100 %) – vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis, apskaičiuotas pagal visų (100 %) gamintojui priskiriamų automobilių duomenis. Kai taikoma, vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis pakoreguotas atsižvelgiant į atitinkamo gamintojo Komisijai pateiktus pataisymus. Apskaičiuojama remiantis įrašais, kuriuose nurodytos tinkamos masės ir išmetamo CO2 kiekio vertės.


REKOMENDACIJOS

12.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/37


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2012 m. gruodžio 6 d.

dėl priemonių, kuriomis trečiosios šalys skatinamos laikytis minimalių gero mokesčių srities valdymo standartų

(2012/771/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 292 straipsnį,

kadangi:

(1)

tarptautinėje aplinkoje skirtingi mokesčių teisės aktai paprastai laikomi fiskalinio suverenumo pasekme. Tokiomis aplinkybėmis nedidelės trečiosios šalys, turinčios ribotus finansinius poreikius, nustatė nedidelio dydžio pajamų mokestį, kuris bendrai taikomas asmenims ir įmonėms, arba nenustatė jokio pajamų mokesčio. Tokia mokesčių politika nebūtinai pati savaime yra nepageidaujama, jeigu valstybė bendradarbiauja tarptautiniu mastu, kad padėtų kitoms šalims stiprinti savo mokesčių politiką;

(2)

tačiau dažnai tokiai politikai, pagal kurią nustatytas nedidelio dydžio pajamų mokestis arba nenustatyta jokio mokesčio, būdingas skaidrumo trūkumas arba informacijos keitimosi su kitomis valstybėmis stoka. Tokios valstybės pritraukia investicijų suteikdamos nerezidentams galimybę apsaugoti tam tikro pobūdžio judrias pajamas arba kapitalą ir leidžia jiems nuslėpti tokias pajamas arba kapitalą nuo jų gyvenamosios vietos valstybės mokesčių administracijos;

(3)

tarptautiniuose forumuose, pvz., Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje arba Didžiojo dvidešimtuko susitikimuose imtasi įvairių iniciatyvų šiems susirūpinimą keliantiems klausimams spręsti. Be to, Pasaulinis skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių tikslais forumas (toliau – Pasaulinis forumas) parengė skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių tikslais standartus. 2009 m. Pasaulinis forumas sutiko peržiūrėti šių standartų įgyvendinimą. Pradėtas visapusiškas tarpusavio vertinimo procesas ir nemažai tradiciškai mažus mokesčius taikančių šalių arba teritorijų susitarė sudaryti dvišalius susitarimus dėl keitimosi informacija mokesčių tikslais;

(4)

Sąjungoje skaidrumo ir keitimosi informacija klausimai reglamentuojami 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinančia Direktyvą 77/799/EEB (1). Be to, Sąjungoje susitarta, kad žalingos mokesčių priemonės laikomos nepriimtinomis, todėl valstybėms narėms sudėtinga tokias priemones toliau taikyti arba nustatyti, ir šie principai įtraukti į Verslo apmokestinimo elgesio kodeksą, nurodytą 1997 m. gruodžio 1 d. posėdžiavusios Ecofin tarybos išvadų dėl mokesčių politikos (2) 1 priede. Įvairios priemonės, kurios gali patekti į Elgesio kodekso taikymo sritį, taip pat vertinamos pagal valstybės pagalbos taisykles, nustatytas Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV);

(5)

palaikydama ryšius su trečiosiomis šalimis Sąjunga siekė jas įtikinti laikytis tokių Sąjungos principų kaip skaidrumas ir keitimasis informacija (kurie panašūs į plačiai priimtus tarptautinius skaidrumo ir keitimosi informacija principus) ir panaikinti žalingas mokesčių priemones, kaip nurodyta Komisijos komunikate „Gero mokesčių srities valdymo skatinimas“ (3) ir Komisijos komunikate „Mokesčiai ir vystymasis. Bendradarbiavimas su besivystančiomis šalimis skatinant gerą mokesčių srities valdymą“ (4);

(6)

valstybės narės, kurių mokesčio bazei neigiamą poveikį padarė skaidrumo trečiosiose šalyse trūkumas arba jų taikomos žalingos priemonės, ėmėsi veiksmų, kad padėtis būtų ištaisyta. Tačiau mokesčių mokėtojai tokių priemonių vengia ir savo verslą ir sandorius perkelia į kitą šalį ar teritoriją, kurioje apsaugos lygis mažesnis. Šis pavojus labai svarbus Sąjungos viduje, nes ekonominės veiklos vykdytojai veiklą gali vykdyti bet kurioje Sąjungos šalyje. Todėl apsaugos nuo tokio mokesčio bazės nykimo lygmuo Sąjungoje atitinka mažiausią bet kurios valstybės narės garantuojamą apsaugos lygį;

(7)

dėl tokios padėties Sąjungoje atsiranda iškraipymų, kurie skatina dirbtinius kapitalo srautus ir mokesčių mokėtojų judėjimą vidaus rinkoje, o tai kenkia vidaus rinkos tinkamam veikimui ir lemia valstybių narių mokesčių bazės nykimą. Tokia iškraipymų problema turėtų būti sprendžiama visoms valstybėms narėms laikantis bendro požiūrio;

(8)

todėl būtina nustatyti aiškius minimalius gero mokesčių srities valdymo standartus, tiek susijusius su skaidrumu ir su keitimusi informacija, tiek su žalingomis mokesčių priemonėmis, taip pat nustatyti įvairias priemones, taikomas trečiųjų šalių atžvilgiu, kad jos būtų skatinamos laikytis tokių standartų;

(9)

tarptautiniu mastu pripažintas skaidrumo ir keitimosi informacija standartas nustatytas Pažangos stebėjimo ir peržiūros sąlygose, dėl kurių 2009 m. susitarė Pasaulinis forumas. Todėl šios sąlygos turėtų būti šios rekomendacijos pagrindas. Kalbant apie žalingas mokesčių priemones, Verslo apmokestinimo elgesio kodeksas yra tinkamas orientacinis dokumentas Sąjungoje. Valstybės narės įsipareigojo skatinti trečiąsias šalis laikytis minėtame kodekse įtvirtintų principų. Todėl šios rekomendacijos tikslais tikslinga remtis minėto kodekso kriterijais. Taip pat svarbu atsižvelgti į mokesčių priemonėms, kurios gali patekti į Verslo apmokestinimo elgesio kodekso (5) taikymo sritį, vertinti Taryboje sukurtos Elgesio kodekso grupės (verslo apmokestinimas) darbą. Šios grupės įvertinti atvejai gali būti naudingi nagrinėjant, ar tam tikra priemonė laikytina žalinga;

(10)

šioje rekomendacijoje turėtų būti nurodytos priemonės, kurios turėtų būti taikomos trečiųjų šalių, nesilaikančių minimalių gero mokesčių srities valdymo standartų, atžvilgiu. Drauge taikydamos šias priemones valstybės narės galėtų smarkiai padidinti bendrą kiekvienos valstybės narės taikomų priemonių veiksmingumą. Todėl būtų galima sumažinti prarandamas mokestines pajamas, mokesčių administracijų patiriamas administracines išlaidas ir mokesčių mokėtojams tenkančią prievolių vykdymo naštą;

(11)

siekiant skatinti laikytis minimalių gero mokesčių srities valdymo standartų, taip pat būtina nustatyti palankias priemones, kad trečiosios šalys būtų skatinamos šių standartų laikytis arba kad jų laikytis įsipareigojusios trečiosios šalys sulauktų pagalbos;

(12)

šioje rekomendacijoje nurodytos ir valstybių narių taikomos priemonės turi atitikti Sąjungos teisę, visų pirma SESV įtvirtintas pagrindines laisves,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

1.   Dalykas

Šioje rekomendacijoje nurodomi kriterijai, kurie padeda nustatyti trečiąsias šalis, nesilaikančias minimalių gero mokesčių srities valdymo standartų. Joje taip pat išvardijami veiksmai, kurių valstybės narės imasi trečiųjų šalių, kurios tokių standartų nesilaiko, atžvilgiu ir trečiųjų šalių, kurios tokių standartų laikosi, atžvilgiu.

Ši rekomendacija susijusi su pajamų mokesčiu.

2.   Terminų apibrėžtys

Šioje rekomendacijoje vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   pajamų mokestis– asmenims arba juridiniams subjektams nustatytas bet kokiu būdu valstybės, jos politinių vienetų arba vietos valdžios institucijų renkamas bet koks pajamų mokestis;

b)   trečioji šalis– bet kokia šalis ar teritorija ne valstybė narė;

c)   nacionalinis juodasis sąrašas– valstybės narės patvirtintas sąrašas, kuriame nustatytos kitos šalys ar teritorijos, kurių atžvilgiu valstybė narė taiko iš anksto nustatytas mokesčių priemones arba mokesčių politiką.

3.   Minimalūs gero mokesčių srities valdymo standartai

Trečioji šalis minimalių gero mokesčių srities valdymo standartų laikosi, jeigu:

a)

ji priėmė teisines, reguliavimo ir administracines priemones, skirtas laikytis skaidrumo ir keitimosi informacija standartų, nustatytų šios rekomendacijos priede, ir tas priemones veiksmingai taiko;

b)

ji netaiko žalingų mokesčių priemonių verslo apmokestinimo srityje.

Mokesčių priemonės, kuriomis nustatomas gerokai mažesnis faktinis apmokestinimo lygis, įskaitant nulinį apmokestinimą, negu paprastai taikoma aptariamoje trečiojoje šalyje, laikytinos potencialiai žalingomis. Toks apmokestinimo lygis gali būti taikomas remiantis nominaliu mokesčių tarifu, mokesčio baze arba bet kokiu kitu susijusiu veiksniu.

Vertinant, ar tokios priemonės yra žalingos, be kita ko, turėtų būti atsižvelgiama į tai, ar:

a)

pranašumai suteikiami tik nerezidentams arba sandorių, sudaromų su nerezidentais, atžvilgiu;

b)

pranašumai visiškai atskirti nuo vidaus rinkos, kad jie neturėtų poveikio šalies mokesčio bazei;

c)

pranašumai suteikiami net tais atvejais, kai trečiojoje šalyje, kurioje gaunama mokestinė nauda, faktiškai nevykdoma jokia ūkinė veikla ir nedaroma didelė ekonominė įtaka;

d)

pelno, gaunamo tarptautinei įmonių grupei vykdant veiklą, nustatymo taisyklės skiriasi nuo tarptautiniu mastu patvirtintų principų, visų pirma nuo taisyklių, dėl kurių susitarta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje, arba

e)

mokesčių priemonėms trūksta skaidrumo, be kita ko, kai teisinės nuostatos administraciniu lygmeniu neskaidriai sušvelninamos.

Taikydamos šiuos kriterijus valstybės narės turėtų atsižvelgti į Elgesio kodekso grupės (verslo apmokestinimas) išvadas, susijusias su mokesčių priemonėmis, kurias ji laiko žalingomis.

4.   Trečiosioms šalims, kurios nesilaiko 3 punkte nurodytų minimalių standartų, taikomos priemonės

4.1.

Valstybės narės turėtų skelbti trečiųjų šalių, kurios nesilaiko 3 punkte nurodytų minimalių standartų, juoduosius sąrašus, kad būtų taikomas 4.3 punktas. Šiuose juoduosiuose sąrašuose turėtų būti daroma nuoroda į šią rekomendaciją.

4.2.

Nacionalinius juoduosius sąrašus patvirtinusios valstybės narės juose turėtų nurodyti trečiąsias šalis, kurios nesilaiko 3 punkte nurodytų minimalių standartų.

4.3.

Su trečiąja šalimi, kuri nesilaiko 3 punkte nurodytų minimalių standartų, sutartį dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo sudariusi kiekviena valstybė narė turėtų siekti iš naujo derėtis dėl sutarties dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo, ją sustabdyti arba nutraukti, atsižvelgdama į tai, kas tinkamiausia siekiant, kad ta trečioji šalis laikytųsi minėtų standartų.

5.   Trečiosioms šalims, kurios laikosi 3 punkte nurodytų minimalių standartų, taikomos priemonės

5.1.

Valstybės narės turėtų išbraukti trečiąsias šalis, kurios laikosi 3 punkte nurodytų minimalių standartų, iš 4.1 punkte nurodytų juodųjų sąrašų.

5.2.

Valstybės narės turėtų svarstyti galimybę išbraukti trečiąsias šalis, kurios laikosi 3 punkte nurodytų minimalių standartų, iš bet kokių 4.2 punkte nurodytų esamų nacionalinių juodųjų sąrašų.

5.3.

Valstybės narės turėtų svarstyti galimybę pradėti dvišales derybas dėl sutarčių dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo sudarymo su trečiosiomis šalimis, kurios laikosi 3 punkte nurodytų minimalių standartų.

6.   Trečiosioms šalims, kurios įsipareigoja laikytis 3 punkte nurodytų minimalių standartų, taikomos priemonės

6.1.

Valstybės narės turėtų svarstyti galimybę glaudžiau bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, visų pirma besivystančiomis šalimis, kurios įsipareigoja laikytis 3 punkte nurodytų minimalių standartų, ir joms padėti veiksmingai kovoti su mokesčių slėpimu ir agresyviu mokesčių planavimu. Šiuo tikslu į tokias šalis ribotam laikotarpiui jos galėtų komandiruoti mokesčių srities ekspertus.

Vertindamos trečiųjų šalių įsipareigojimą laikytis minėtų minimalių standartų, valstybės narės turėtų atsižvelgti į visus veiksmus, kurių imtasi siekiant šio tikslo, visų pirma į konkrečias priemones, kurių trečioji šalis jau ėmėsi siekdama laikytis minėtų standartų.

6.2.

Jeigu trečioji šalis gauna pagalbą, kaip nurodyta 6.1 punkte, ir padaro tinkamą pažangą laikydamasi minėtų minimalių standartų, valstybės narės neturėtų šių trečiųjų šalių atžvilgiu taikyti 4 punkte nurodytų priemonių, išskyrus derybas dėl sutarčių dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.

7.   Tolesni veiksmai

Valstybės narės Komisijai turėtų pranešti apie priemones, kurių jos imasi siekdamos atsižvelgti į šią rekomendaciją, taip pat visus tokių priemonių pakeitimus.

Per trejus metus po šios rekomendacijos priėmimo Komisija paskelbs ataskaitą dėl jos taikymo.

8.   Adresatai

Ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 6 d.

Komisijos vardu

Algirdas ŠEMETA

Komisijos narys


(1)  OL L 64, 2011 3 11, p. 1.

(2)  OL C 2, 1998 1 6, p. 1.

(3)  COM(2009) 201 galutinis, 2009 m. balandžio 28 d.

(4)  COM(2010) 163 galutinis, 2010 m. balandžio 21 d.

(5)  OL C 99, 1998 4 1, p. 1.


PRIEDAS

SKAIDRUMO IR KEITIMOSI INFORMACIJA STANDARTAI

A.   GALIMYBĖ SUSIPAŽINTI SU INFORMACIJA

A.1.

Atitinkamos trečiosios šalys užtikrina, kad jos kompetentingos valdžios institucijos galėtų susipažinti su nuosavybės ir tapatybės informacija, susijusia su visais svarbiais subjektais ir susitarimais.

A.2.

Atitinkamos trečiosios šalys užtikrina, kad visų svarbių subjektų ir visų susitarimų atžvilgiu būtų daromi patikimi apskaitos įrašai.

A.3.

Su bankų turima informacija susipažinti gali visi banko sąskaitos turėtojai.

B.   GALIMYBĖ GAUTI INFORMACIJĄ

B.1.

Atitinkamų trečiųjų šalių kompetentingoms valdžios institucijoms suteikti įgaliojimai gauti informaciją, kurios prašoma pagal susitarimą dėl keitimosi informacija, iš visų jų teritorijai priklausančių asmenų, kurie tokią informaciją turi arba kuriems ji priklauso, ir ją perduoti.

B.2.

Asmenų teisės ir jiems taikomos apsaugos priemonės trečiojoje šalyje, kurioje prašoma informacijos, atitinka veiksmingo keitimosi informacija principą.

C.   KEITIMASIS INFORMACIJA

C.1.

Keitimosi informacija su valstybėmis narėmis mechanizmais užtikrinama, kad toks keitimasis vyktų veiksmingai.

C.2.

Atitinkamos trečiosios šalies keitimosi informacija mechanizmų tinklas apima visas valstybes nares.

C.3.

Atitinkamos trečiosios šalies keitimosi informacija mechanizmais tinkamai užtikrinamas iš valstybių narių gaunamos informacijos konfidencialumas.

C.4.

Atitinkamos trečiosios šalies keitimosi informacija mechanizmais užtikrinamos mokesčių mokėtųjų ir trečiųjų asmenų teisės ir apsaugos priemonės.

C.5.

Atitinkama trečioji šalis informaciją pagal susitarimus su valstybėmis narėmis teikia laiku.


12.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/41


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2012 m. gruodžio 6 d.

dėl agresyvaus mokesčių planavimo

(2012/772/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 292 straipsnį,

kadangi:

(1)

visame pasaulyje mokesčių planavimas tradiciškai laikomas teisėta praktika. Vis dėlto ilgainiui mokesčių planavimo struktūros kaip niekada ištobulėjo. Jos plėtojamos įvairiose šalyse ir teritorijose ir dėl jų apmokestinamasis pelnas realiai perkeliamas į palankią apmokestinimo tvarką taikančias valstybes. Pagrindinė aptariamos praktikos savybė yra ta, kad mokestinė prievolė mažinama visiškai teisėtomis priemonėmis, kurios vis dėlto prieštarauja teisės esmei;

(2)

vykdant agresyvų mokesčių planavimą mokestinė prievolė mažinama pasinaudojant mokesčių sistemos techniniais aspektais arba dviejų ar daugiau mokesčių sistemų neatitikimais. Agresyvus mokesčių planavimas gali pasireikšti daugeliu pavidalų. Jo padariniai, be kita ko, apima dvigubą atskaitą (pvz., tas pats nuostolis atskaitomas ir kilmės valstybėje, ir gyvenamosios vietos valstybėje) ir visišką neapmokestinimą (pvz., kilmės valstybėje neapmokestintos pajamos yra neapmokestinamos ir gyvenamosios vietos valstybėje);

(3)

nepaisant nemažų pastangų, valstybėms narėms sunku apsaugoti savo nacionalines mokesčių bazes nuo nykimo dėl agresyvaus mokesčių planavimo. Nacionalinės šios srities nuostatos dažnai nevisiškai veiksmingos, visų pirma dėl tarpvalstybinio daugelio mokesčių planavimo struktūrų aspekto ir didesnio kapitalo ir asmenų mobilumo;

(4)

siekiant užtikrinti geresnį vidaus rinkos veikimą, būtina paskatinti visas valstybes nares laikytis vienodo bendro požiūrio į agresyvų mokesčių planavimą, nes tai padėtų sumažinti dabartinius iškraipymus;

(5)

todėl būtina spręsti klausimus, susijusius su atvejais, kai mokesčių mokėtojas gauna mokestinės naudos savo mokesčių reikalus planuodamas taip, kad pajamos būtų neapmokestintos pagal jokią susijusią mokesčių jurisdikciją (visiškas neapmokestinimas). Tokia padėtis gali nulemti dirbtinius kapitalo srautus ir mokesčių mokėtojų judėjimą vidaus rinkoje ir taip trukdyti jai tinkamai veikti, taip pat skatinti valstybių narių mokesčių bazių nykimą;

(6)

2012 m. Komisija vykdė viešąsias konsultacijas dėl visiško neapmokestinimo vidaus rinkoje. Kadangi visų klausimų, dėl kurių buvo konsultuotasi, neįmanoma išspręsti taikant vieną bendrą sprendimą, tikslinga pirmiausia spręsti problemą, susijusią su tam tikromis dažnai naudojamomis mokesčių planavimo struktūromis, kuriose pasinaudojama dviejų ar daugiau mokesčių sistemų neatitikimais ir kurios dažnai nulemia visišką neapmokestinimą;

(7)

dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse valstybės dažnai įsipareigoja neapmokestinti tam tikrų pajamų elementų. Nustatydamos tokią apmokestinimo tvarką, jos nebūtinai atsižvelgia į tai, ar tokius pajamų elementus apmokestina kita tos sutarties šalis, taigi ar kyla visiško neapmokestinimo rizika. Tokia rizika taip pat gali kilti, jeigu valstybės narės vienašališkai neapmokestina užsienyje gautų pajamų elementų, neatsižvelgdamos į tai, ar jie yra apmokestinami kilmės valstybėje ar ne. Šioje rekomendacijoje svarbu atsižvelgti į abu atvejus;

(8)

mokesčių planavimo struktūros yra kaip niekada ištobulintos ir nacionalinės teisės aktų leidėjai dažnai neturi pakankamai laiko į jas atsižvelgti, todėl specialių kovos su piktnaudžiavimu priemonių dažnai nepakanka, siekiant tinkamai reaguoti į naujoviškas agresyvaus mokesčių planavimo struktūras. Tokios struktūros gali daryti neigiamą poveikį nacionalinėms mokestinėms pajamoms ir vidaus rinkos veikimui. Todėl tikslinga rekomenduoti valstybėms narėms priimti bendrąją kovos su piktnaudžiavimu taisyklę, kuria taip pat turėtų būti išvengta sudėtingumo dėl įvairių skirtingų taisyklių taikymo. Atsižvelgiant į tai, būtina paisyti Sąjungos teise nustatytų ribų, susijusių su kovos su piktnaudžiavimu taisyklėmis;

(9)

siekiant užtikrinti nepriklausomą galiojančių aptariamos srities Sąjungos aktų veikimą, ši rekomendacija netaikoma Tarybos direktyvos 2009/133/EB (1), Tarybos direktyvos 2011/96/ES (2) ir Tarybos direktyvos 2003/49/EB (3) taikymo srityje. Komisija šiuo metu svarsto šių direktyvų pakeitimus, kad būtų galima įgyvendinti pagrindinius šios rekomendacijos principus,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

1.   Dalykas ir taikymo sritis

Ši rekomendacija skirta agresyvaus mokesčių planavimo tiesioginių mokesčių srityje klausimams.

Ji netaikoma Sąjungos aktų, kurių veikimui galėtų daryti poveikį jos sąlygos, taikymo srityje.

2.   Sąvokų apibrėžtys

Šioje rekomendacijoje vartojamų sąvokų apibrėžtys:

a)   mokestis– pajamų mokestis, pelno mokestis ir, jei taikytina, kapitalo prieaugio mokestis, taip pat išskaičiuojamasis mokestis, savo pobūdžiu lygiavertis bet kuriam iš šių mokesčių;

b)   pajamos– visi elementai, taip apibrėžiami pagal valstybės narės, kurioje šis terminas vartojamas, nacionalinę teisę ir, jei taikytina, elementai, apibrėžiami kaip kapitalo prieaugis.

3.   Taisyklių, kurių paskirtis – išvengti dvigubo apmokestinimo, taikymo ribojimas

3.1.

Jeigu valstybių narių tarpusavyje arba su trečiosiomis šalimis sudarytose sutartyse dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo valstybės narės įsipareigojo neapmokestinti konkretaus pajamų elemento, jos turėtų užtikrinti, kad toks įsipareigojimas būtų taikomas tik jeigu tas pajamų elementas yra apmokestinamas kitoje tos sutarties šalyje.

3.2.

Kad galėtų įgyvendinti 3.1 punktą, valstybės narės raginamos į sutartis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo įtraukti atitinkamą sąlygą. Tokia sąlyga galėtų būti išdėstyta taip:

„Jeigu šioje Sutartyje numatyta, kad pajamų elementas yra apmokestinamas tik vienoje iš Susitariančiųjų Valstybių arba kad jis gali būti apmokestintas vienoje iš Susitariančiųjų Valstybių, kita Susitariančioji Valstybė tokio pajamų elemento negali apmokestinti tik jeigu jis yra apmokestinamas pirmojoje Susitariančiojoje Valstybėje.“

Daugiašalių sutarčių atveju nuoroda į „kitą Susitariančiąją Valstybę“ turėtų būti pakeista nuoroda į „kitas Susitariančiąsias Valstybes“.

3.3.

Jeigu, siekdamos išvengti dvigubo apmokestinimo, valstybės narės taiko vienašales nacionalines taisykles ir numato netaikyti mokesčio konkrečiam pajamų elementui, kurio šaltinis yra kitoje šalyje arba teritorijoje, kurioje šis pajamų elementas nėra apmokestinamas, jos raginamos užtikrinti, kad toks pajamų elementas būtų apmokestintas.

3.4.

Taikant 3.1, 3.2 ir 3.3 punktus turėtų būti laikoma, kad pajamų elementas yra apmokestinamas, jeigu atitinkamoje šalyje ar teritorijoje jis yra laikomas apmokestinamu ir nėra atleistas nuo mokesčio, jam netaikoma visapusiška mokestinė lengvata ar nulinis mokesčio tarifas.

4.   Bendroji kovos su piktnaudžiavimu taisyklė

4.1.

Kad pasipriešintų agresyvaus mokesčių planavimo praktikai, kuri nepatenka į specialių kovos su mokesčių vengimu taisyklių taikymo sritį, valstybės narės turėtų priimti bendrąją kovos su piktnaudžiavimu taisyklę, pritaikytą nacionaliniams ir tarpvalstybiniams atvejams Sąjungoje, taip pat atvejams, susijusiems su trečiosiomis šalimis.

4.2.

Kad galėtų įgyvendinti 4.1 punktą, valstybės narės raginamos į savo nacionalinės teisės aktus įtraukti atitinkamą sąlygą:

„Į vieną ar kelias dirbtines priemones, taikomas siekiant pagrindinio tikslo – išvengti apmokestinimo ir dėl kurių gaunama mokesčio lengvata, neatsižvelgiama. Nacionalinės valdžios institucijos šias priemones mokesčių tikslais vertina atsižvelgdamos į jų ekonominį pobūdį.“

4.3.

4.2 punkte priemonė reiškia bet kokį sandorį, schemą, veiksmą, operaciją, susitarimą, dotaciją, sutarimą, pažadą, įsipareigojimą ar įvykį. Priemonė gali apimti daugiau nei vieną etapą ar dalį.

4.4.

4.2 punkte viena ar kelios priemonės yra dirbtinės, jeigu joms trūksta komercinio pagrindo. Nustatydamos, ar viena ar kelios priemonės yra dirbtinės, nacionalinės valdžios institucijos raginamos apsvarstyti, ar jos turi vieną ar daugiau šių aspektų:

a)

teisiniai atskirų priemonę sudarančių etapų požymiai neatitinka visos priemonės teisinio pobūdžio;

b)

viena ar kelios priemonės taikomos taip, kaip jos paprastai nebūtų taikomos pagal tinkama laikytiną verslo praktiką;

c)

viena ar kelios priemonės apima elementus, kurie vienas kitą kompensuoja ar panaikina;

d)

sudaromi žiedinio pobūdžio sandoriai;

e)

taikant vieną ar kelias priemones gaunama didelė mokesčių lengvata, tačiau to neparodo mokesčio mokėtojo prisiimta verslo rizika arba jo pinigų srautai;

f)

tikėtinas ikimokestinis pelnas yra nedidelis, palyginti su tikėtina mokesčių lengvata.

4.5.

Taikant 4.2 punktą, vienos ar kelių priemonių tikslas yra mokesčių vengimas, kai, nepaisant jokių subjektyvių mokesčio mokėtojo ketinimų, juo panaikinamas mokesčių nuostatų, kurios kitu atveju būtų taikomos, objektas, prasmė ir tikslas.

4.6.

Taikant 4.2 punktą, konkretus tikslas laikytinas esminiu, jeigu bet koks kitas tikslas, kuris yra ar galėtų būti priskirtas vienai ar kelioms priemonėms, atsižvelgiant į visas konkretaus atvejo aplinkybes, būtų visiškai nereikšmingas.

4.7.

Kad galėtų nustatyti, ar dėl vienos arba kelių priemonių gauta mokesčių lengvata, kaip nurodyta 4.2 punkte, nacionalinės valdžios institucijos raginamos palyginti mokesčio mokėtojo mokėtino mokesčio sumą, kai priemonė (-s) taikoma (-os), ir mokestį, kurį tas pats mokesčio mokėtojas mokėtų tomis pačiomis aplinkybėmis, jeigu priemonė (-ės) nebūtų taikoma (-os). Atsižvelgiant į tai, verta apsvarstyti, ar egzistuoja viena ar daugiau toliau nurodytų situacijų:

a)

suma neįtraukta į mokesčio bazę;

b)

mokesčio mokėtojui taikoma atskaita;

c)

patiriamas nuostolis mokesčių tikslais;

d)

nereikia mokėti išskaičiuojamojo mokesčio;

e)

kompensuojamas užsienyje nustatytas mokestis.

5.   Tolesni veiksmai

Valstybės narės Komisijai turėtų pranešti apie priemones, kurių ėmėsi, kad laikytųsi šios rekomendacijos, ir apie visus tokių priemonių pakeitimus.

Komisija paskelbs šios rekomendacijos taikymo ataskaitą per trejus metus nuo jos priėmimo.

6.   Adresatai

Ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 6 d.

Komisijos vardu

Algirdas ŠEMETA

Komisijos narys


(1)  OL L 310, 2009 11 25, p. 34.

(2)  OL L 345, 2011 12 29, p. 8.

(3)  OL L 157, 2003 6 26, p. 49.


Klaidų ištaisymas

12.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/44


2012 m. birželio 8 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 488/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 658/2007 dėl finansinių nuobaudų už tam tikrų įsipareigojimų, susijusių su leidimu prekiauti, suteiktu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, pažeidimą, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 150, 2012 m. birželio 9 d. )

69 puslapis, 1 straipsnio 7 punktas:

yra:

„Agentūros prašymu teikti visus duomenis, kuriais įrodomas teigiamas naudos ir rizikos balansas, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 726/2004 16 straipsnio 4 dalyje ir 41 straipsnio 4 dalyje;“,

turi būti:

„Agentūros prašymu teikti visus duomenis, kuriais įrodomas teigiamas naudos ir rizikos balansas, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 726/2004 16 straipsnio 3a dalyje ir 41 straipsnio 4 dalyje;“.

69 puslapis, 1 straipsnio 12 punktas:

yra:

„Agentūros prašymu pateikti farmakologinio budrumo sistemos pagrindinės bylos kopiją, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 726/2004 16 straipsnio 4 dalyje;“,

turi būti:

„Agentūros prašymu pateikti farmakologinio budrumo sistemos pagrindinės bylos kopiją, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 726/2004 16 straipsnio 3a dalyje;“.