ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.328.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 328

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. lapkričio 28d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2012/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/971/EB, siekiant į jo taikymo sritį įtraukti miško dauginamąją medžiagą, kurios kategorija yra atitinkanti (kokybės) reikalavimus, ir atnaujinti už patvirtinimą ir auginimo kontrolę atsakingų institucijų pavadinimus

1

 

*

2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1105/2012/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB pratęsiant jo taikymo laikotarpį ir atnaujinant trečiųjų šalių ir institucijų, atsakingų už gamybos patvirtinimą ir kontrolę, pavadinimus ( 1 )

4

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis ( 1 )

7

 

 

2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1107/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

16

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2012/730/ES

 

*

2012 m. lapkričio 20 d. Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje džiuto tyrimų grupėje, dėl derybų dėl naujų įgaliojimų po 2014 m.

18

 

 

2012/731/ES

 

*

2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Danijos paraiška EGF/2012/003 DK/Vestas)

19

 

 

2012/732/ES

 

*

2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Vokietijos paraiška EGF/2012/002 DE/manroland)

20

 

 

2012/733/ES

 

*

2012 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 492/2011 nuostatos dėl laisvų darbo vietų ir darbo ieškančių asmenų nustatymo ir EURES pertvarkymo (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 8548)  ( 1 )

21

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

SPRENDIMAI

28.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2012/ES

2012 m. lapkričio 21 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/971/EB, siekiant į jo taikymo sritį įtraukti miško dauginamąją medžiagą, kurios kategorija yra „atitinkanti (kokybės) reikalavimus“, ir atnaujinti už patvirtinimą ir auginimo kontrolę atsakingų institucijų pavadinimus

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendime 2008/971/EB dėl trečiosiose šalyse išaugintos miško dauginamosios medžiagos lygiavertiškumo (3) nustatytos to sprendimo I priede išvardytose trečiosiose šalyse užaugintos miško dauginamosios medžiagos, kurios kategorijos yra „šaltinio tapatybė nustatyta“ ir „atrinkta“, importavimo į Sąjungą sąlygos;

(2)

pagal Kanados, Kroatijos, Norvegijos, Serbijos, Šveicarijos, Turkijos ir Jungtinių Valstijų nacionalines miško dauginamosios medžiagos sertifikavimo taisykles oficialus pasėlių aprobavimas turi būti atliekamas tuo metu, kai renkamos bei perdirbamos sėklos ir auginami sodmenys;

(3)

pagal tas taisykles, sėklinės bazės patvirtinimo ir registracijos sistemoms bei dauginamosios medžiagos iš tos sėklinės bazės tolesniam auginimui turėtų būti taikoma Tarptautinei prekybai skirtos miško dauginamosios medžiagos EBPO sertifikavimo schema (toliau – miško sėklų ir augalų EBPO sertifikavimo schema). Be to, tose taisyklėse reikalaujama, kad sėklos ir sodmenys, kurių kategorijos yra „šaltinio tapatybė nustatyta“, „atrinkta“ ir „atitinkanti (kokybės) reikalavimus“, būtų oficialiai sertifikuojami, o sėklų pakuotės būtų oficialiai užsandarinamos pagal miško sėklų ir augalų EBPO sertifikavimo schemą;

(4)

išanalizavus tas taisykles, taikomas kategorijai „atitinkanti (kokybės) reikalavimus“, paaiškėjo, kad sėklinės bazės patvirtinimo sąlygos atitinka reikalavimus, nustatytus 1999 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyvoje 1999/105/EB dėl prekybos miško dauginamąja medžiaga (4). Be to, išskyrus sėklų kokybei, sėklų rūšies grynumui ir sodmenų kokybei taikomas sąlygas, šių trečiųjų šalių taisyklės užtikrina tokias pat garantijas dėl sąlygų, taikomų sėkloms ir sodmenims, kurių nauja kategorija yra „atitinkanti (kokybės) reikalavimus“, kaip ir nustatytosios Direktyvoje 1999/105/EB. To pasekoje su Kanados, Kroatijos, Norvegijos, Serbijos, Šveicarijos, Turkijos ir Jungtinių Valstijų miško dauginamąja medžiaga, kurios kategorija yra „atitinkanti (kokybės) reikalavimus“, susijusios sertifikavimo taisyklės turėtų būti laikomos lygiavertėmis nustatytosioms Direktyvoje 1999/105/EB, su sąlyga, kad yra įvykdytos sėkloms ir sodmenims nustatytos Sprendimo 2008/971/EB II priede pateiktos sąlygos;

(5)

kai medžiagos kategorija yra „atitinkanti (kokybės) reikalavimus“, tos sąlygos turėtų apimti informaciją apie tai, ar produktai buvo genetiškai modifikuoti, ar ne. Turint tokios informacijos turėtų būti lengviau taikyti reikalavimus, nustatytus 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką (5), arba, jeigu taikoma, 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (6) ir 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo (7);

(6)

be to, pasikeitė kai kurių už patvirtinimą ir auginimo kontrolę atsakingų institucijų pavadinimai, išvardyti Sprendimo 2008/971/EB I priede;

(7)

todėl Sprendimas 2008/971/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2008/971/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Šiame sprendime nustatomos I priede išvardytose trečiosiose šalyse išaugintos miško dauginamosios medžiagos, kurios kategorijos yra „šaltinio tapatybė nustatyta“, „atrinkta“ ir „atitinkanti (kokybės) reikalavimus“, importavimo į Sąjungą sąlygos.“;

2)

3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Direktyvos 1999/105/EB I priede išvardytų rūšių sėklos ir sodmenys, kurių kategorijos yra „šaltinio tapatybė nustatyta“, „atrinkta“ ir „atitinkanti (kokybės) reikalavimus“, kurie išauginti šio sprendimo I priede išvardytose trečiosiose šalyse ir kuriuos oficialiai sertifikavo tame priede išvardytos institucijos, laikomi lygiaverčiais sėkloms ir sodmenims, atitinkančiais Direktyvą 1999/105/EB, jeigu įvykdomos šio sprendimo II priede nustatytos sąlygos.“;

3)

4 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Įvežant sėklas ir sodmenis į Sąjungos rinką, tiekėjas, importuojantis šias medžiagas apie importą tos valstybės narės oficialiai įstaigai praneša iš anksto. Prieš tiekiant šias medžiagas į rinką, oficiali įstaiga išduoda pagrindinį sertifikatą, atsižvelgiant į oficialų OECD provenencijos sertifikatą.“;

4)

I ir II priedai iš dalies keičiami pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2012 m. lapkričio 21 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL C 351, 2012 11 15, p. 91.

(2)  2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2012 m. lapkričio 13 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 345, 2008 12 23, p. 83.

(4)  OL L 11, 2000 1 15, p. 17.

(5)  OL L 106, 2001 4 17, p. 1.

(6)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1.

(7)  OL L 268, 2003 10 18, p. 24.


PRIEDAS

Sprendimo 2008/971/EB I ir II priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedas pakeičiamas taip:

„I PRIEDAS

Šalys ir institucijos

Šalis (1)

Institucija, atsakinga už patvirtinimą ir auginimo kontrolę

CA

National Forest Genetic Resources Centre/Centre national des ressources génétiques forestières

Natural Resources Canada/Ressources naturelles Canada

Canadian Forest Service-Atlantic/Service canadien des forêts -Atlantique

P.O. Box 4000,

FREDERICTON, NB E3B 5P7

CH

Federal Office for the Environment (FOEN)

Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK)

Forest Division

Federal Plant Protection Service

Zürcherstraße 111

CH-8903 BIRMENSDORF

HR

Croatian Forest Research Institute – CFI

Division of Genetics, Forest Tree Breeding and Seed Science

Cvjetno naselje 41

10450 Jastrebarsko

NO

Norwegian Forest Research Institute

Høgskoleveien 12

N-1432 AAS

Norwegian Forest Seed Station

P.O. Box 118

N-2301 HAMAR

RS

Group for Forest Reproductive Material and Genetic Resources Directorate for Forest

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Ministry of AFW - Directorate for Forest

Omladinskih brigada 1

Novi Beograd

TR

Ministry of Environment and Forestry

General Directorate of Forestation and Erosion Control

Bestepe 06560

Ankara

US

USA United States Department of Agriculture, Forest Service

Cooperative Forestry

National Seed Laboratory

5675 Riggins Mill Road

Dry Branch, Georgia 31020

OFICIALIOS VALSTYBĖS SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOS

(Įgaliotos išduoti OECD sertifikatus laikantis Jungtinių Valstijų Žemės ūkio departamento miškų tarnybos (USDA Forest Service) bendradarbiavimo susitarimo)

Washington State Crop Improvement Association, Inc.

1610 NE Eastgate Blvd, Suite 610

Pullman, Washington 99163

2)

II priedas papildomas šia dalimi:

„C.   Papildomos sąlygos, susijusios su trečiosiose šalyse išaugintomis sėklomis ir sodmenimis, kurių kategorija yra „atitinkanti (kokybės) reikalavimus“.

Sėklų ar sodmenų, kurių kategorija yra „atitinkanti (kokybės) reikalavimus“, EBPO etiketėje ir tiekėjo etiketėje arba dokumente nurodoma, ar auginant sėklinę bazę buvo atlikta genetinė modifikacija.“


(1)  CA – Kanada, CH – Šveicarija, HR – Kroatija, NO – Norvegija, RS – Serbija, TR – Turkija, US – Jungtinės Valstijos.“


28.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/4


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1105/2012/ES

2012 m. lapkričio 21 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB pratęsiant jo taikymo laikotarpį ir atnaujinant trečiųjų šalių ir institucijų, atsakingų už gamybos patvirtinimą ir kontrolę, pavadinimus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendime 2003/17/EB dėl sėklinių augalų aprobavimo, atliekamo trečiosiose šalyse, lygiavertiškumo ir dėl trečiosiose šalyse užaugintos sėklos lygiavertiškumo (3) nustatyta, kad tam tikrą laiką tam tikrų rūšių sėklinių augalų aprobavimas, atliekamas trečiosiose šalyse, turi būti laikomas lygiaverčiu aprobavimui, kuris atliekamas laikantis Sąjungos teisės aktų, ir kad tam tikrų rūšių sėkla, užauginta trečiosiose šalyse, turi būti laikoma lygiaverte sėklai, užaugintai laikantis Sąjungos teisės aktų;

(2)

atrodo, kad aprobavimas, atliekamas trečiosiose šalyse, toliau suteikia tokias pačias garantijas kaip ir valstybių narių atliekamas aprobavimas. Todėl tie aprobavimai ir toliau turėtų būti laikomi lygiaverčiais;

(3)

kadangi Sprendimas 2003/17/EB baigs galioti 2012 m. gruodžio 31 d., reikia pratęsti laikotarpį, kuriuo pagal tą sprendimą pripažįstamas lygiavertiškumas. Pageidautina, kad tas laikotarpis būtų pratęstas dešimčia metų;

(4)

nuoroda į Jugoslaviją Sprendime 2003/17/EB turėtų būti panaikinta. Serbija, kaip EBPO tarptautinėje prekyboje esančios sėklos veislių sertifikavimo sistemų narė ir kaip Tarptautinės sėklų tyrimų asociacijos narė, kiek tai susiję su sėklos mėginių ėmimu ir tyrimu, turėtų būti įtraukta į Sprendimo 2003/17/EB I priede pateiktą trečiųjų šalių sąrašą. Be to, pasikeitė Sprendimo 2003/17/EB I priede išvardytų kai kurių institucijų, atsakingų už gamybos patvirtinimą ir kontrolę, pavadinimai;

(5)

Sprendimo 2003/17/EB nuostatos, kuriose daroma nuoroda į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4), turėtų būti išbrauktos, kadangi šio sprendimo kontekste jų taikymas būtų nesuderinamas su Sutarties 290 ir 291 straipsniais numatyta delegavimo ir įgyvendinimo įgaliojimų sistema;

(6)

todėl Sprendimas 2003/17/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2003/17/EB iš dalies keičiamas taip:

1.

4 straipsnis išbraukiamas.

2.

5 straipsnis išbraukiamas.

3.

6 straipsnyje data „2012 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2022 m. gruodžio 31 d.“

4.

I priedas pakeičiamas šio sprendimo priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2012 m. lapkričio 21 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL C 351, 2012 11 15, p. 92.

(2)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2012 m. lapkričio 13 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 8, 2003 1 14, p. 10.

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.


PRIEDAS

„I PRIEDAS

ŠALYS, INSTITUCIJOS IR SĖKLŲ RŪŠYS

Šalis (1)

Institucija

Rūšys, nurodytos šiose direktyvose

1

2

3

AR

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Av. Paseo Colón 922, 3 Piso

1063 BUENOS AIRES

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/57/EB

AU

Australian Seeds Authority LTD.

P.O. BOX 187

LINDFIELD, NSW 2070

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/57/EB

CA

Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate

59 Camelot DRIVE, Room 250, OTTAWA, ON K1A 0Y9

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/57/EB

CL

Ministerio de Agricultura

Servicio Agricola y Ganadero, División de Semillas

Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 - SANTIAGO DE CHILE

2002/54/EB

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/57/EB

HR

State Institute for Seed and Seedlings,

Vinkovacka Cesta 63

31000 OSIJEK

2002/54/EB

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/57/EB

IL

Ministry of Agriculture & Rural Development

Plant Protection and Inspection Services

P.O. BOX 78, BEIT-DAGAN 50250

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/57/EB

MA

D.P.V.C.T.R.F.

Service de Contrôle des Semences et Plants,

B.P. 1308 RABAT

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/57/EB

NZ

Ministry for Primary Industries,

25 „THE TERRACE“

P.O. BOX 2526

6140 WELLINGTON

2002/54/EB

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/57/EB

RS

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate

Omladinskih brigada 1, 11070 NOVI BEOGRAD

Žemės ūkio ministerija įgaliojo šias institucijas išduoti EBPO sertifikatus:

National Laboratory for Seed Testing

Maksima Gorkog 30–21000 NOVI SAD

Maize Research Institute „ZEMUN POLJE“

Slobodana Bajica 1

11080 ZEMUN, BEOGRAD

2002/54/EB

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/57/EB

TR

Ministry of Agriculture and Rural Affairs,

Variety Registration and Seed Certification Centre

Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62

P.O.BOX: 30,

06172 Yenimahalle/ANKARA

2002/54/EB

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/57/EB

US

USDA - Agricultural Marketing Service

Seed Regulatory & Testing Branch

801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054

2002/54/EB

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/57/EB

UY

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29

91001 PANDO - CANELONES

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/57/EB

ZA

National Department of Agriculture,

C/O S.A.N.S.O.R.

Lynnwood Ridge, P.O. BOX 72981, 0040 PRETORIA

66/401/EEB

66/402/EEB – tik Zea mays ir Sorghum spp. atveju.

2002/57/EB


(1)  AR – Argentina, AU – Australija, CA – Kanada, CL – Čilė, HR – Kroatija, IL – Izraelis, MA – Marokas, NZ – Naujoji Zelandija, RS – Serbija, TR – Turkija, US – Jungtinės Valstijos, UY – Urugvajus, ZA – Pietų Afrika.“


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

28.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1106/2012

2012 m. lapkričio 27 d.

kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/95 (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros, skirtos Bendrijos užsienio prekybos ir prekybos tarp valstybių narių statistikai (2), nustatyta nuo 2007 m. sausio 1 d. galiojanti nomenklatūros versija;

(2)

Pietų Sudanas tapo nepriklausoma valstybe;

(3)

Olandijos Antilai buvo panaikinti;

(4)

Sen Bartelemi nebėra Europos Sąjungos muitų teritorijos dalis;

(5)

reikia nustatyti kodą, kuris būtų taikomas sandoriams, susijusiems su atviroje jūroje esančiais įrenginiais (naftos platformomis, vėjo jėgainėmis, tarpžemyniniais kabeliais);

(6)

abėcėlinis šalių ir teritorijų kodavimas turi atitikti dabartinę ISO dviraidžio standarto versiją tiek, kiek ji atitinka Sąjungos teisės aktų ir statistinius reikalavimus;

(7)

todėl reikėtų parengti naują šios nomenklatūros versiją, kurioje būtų atsižvelgiama į šias naujoves ir su tam tikrais kodais susijusius pakeitimus;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Prekybos su ES nepriklausančiomis šalimis statistikos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2013 m. sausio 1 d. galiojanti šalių ir teritorijų nomenklatūros, skirtos Europos Sąjungos išorės prekybos ir prekybos tarp valstybių narių statistikai rengti, versija pateikiama šio reglamento priede.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1833/2006 panaikinamas nuo 2013 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 152, 2009 6 16, p. 23.

(2)  OL L 354, 2006 12 14, p. 19.


PRIEDAS

ŠALIŲ IR TERITORIJŲ NOMENKLATŪRA, SKIRTA EUROPOS SĄJUNGOS IŠORĖS PREKYBOS IR PREKYBOS TARP VALSTYBIŲ NARIŲ STATISTIKAI RENGTI

(nuo 2013 m. sausio 1 d. galiojanti versija)

Kodas

Pavadinimas

Aprašymas

AD

Andora

 

AE

Jungtiniai Arabų Emyratai

Abu Dabis, Adžmanas, Dubajus, al Fudžaira, Ras al Chaima, Šardža ir Umm al Kaivainas.

AF

Afganistanas

 

AG

Antigva ir Barbuda

 

AI

Angilija

 

AL

Albanija

 

AM

Armėnija

 

AO

Angola

Įskaitant Kabindą.

AQ

Antarktis

Teritorija į pietus nuo 60° pietų platumos; neįtraukiant Prancūzijos Pietų Sričių (TF), Buvė Salos (BV), Pietų Džordžijos ir Pietų Sandvičo Salų (GS).

AR

Argentina

 

AS

Amerikos Samoa

 

AT

Austrija

 

AU

Australija

 

AW

Aruba

 

AZ

Azerbaidžanas

 

BA

Bosnija ir Hercegovina

 

BB

Barbadosas

 

BD

Bangladešas

 

BE

Belgija

 

BF

Burkina Fasas

 

BG

Bulgarija

 

BH

Bahreinas

 

BI

Burundis

 

BJ

Beninas

 

BL

Sen Bartelemi

 

BM

Bermuda

 

BN

Brunėjaus Darusalamas

Dažnai vadinamas Brunėjumi.

BO

Bolivijos Daugiatautė Valstybė

Dažnai vadinama Bolivija.

BQ

Boneras, Sint Eustatijus ir Saba

 

BR

Brazilija

 

BS

Bahamos

 

BT

Butanas

 

BV

Buvė Sala

 

BW

Botsvana

 

BY

Baltarusija

Angl. Belorus, Belorussia.

BZ

Belizas

 

CA

Kanada

 

CC

Kokosų (Kilingo) Salos

 

CD

Kongo Demokratinė Respublika

Anksčiau – Zairas.

CF

Centrinės Afrikos Respublika

 

CG

Kongas

 

CH

Šveicarija

Įskaitant Vokietijos Biuzingeno teritoriją ir Italijos Kampionės savivaldybę.

CI

Dramblio Kaulo Krantas

Angl. Côte d’Ivoire, dažnai Ivory Coast.

CK

Kuko Salos

 

CL

Čilė

 

CM

Kamerūnas

 

CN

Kinija

 

CO

Kolumbija

 

CR

Kosta Rika

 

CU

Kuba

 

CV

Žaliasis Kyšulys

 

CW

Kiurasao

 

CX

Kalėdų Sala

 

CY

Kipras

 

CZ

Čekija

 

DE

Vokietija

Įskaitant Helgolando salą; neįskaitant Biuzingeno teritorijos.

DJ

Džibutis

 

DK

Danija

 

DM

Dominika

 

DO

Dominikos Respublika

 

DZ

Alžyras

 

EC

Ekvadoras

Įskaitant Galapagų Salas.

EE

Estija

 

EG

Egiptas

 

EH

Vakarų Sachara

 

ER

Eritrėja

 

ES

Ispanija

Įskaitant Balearų Salas ir Kanarų Salas; išskyrus Seutą (XC) ir Melilją (XL).

ET

Etiopija

 

FI

Suomija

Įskaitant Alandų Salas.

FJ

Fidžis

 

FK

Folklando Salos

 

FM

Mikronezijos Federacinės Valstijos

Čukas, Kosrajė, Ponpėjus ir Japas.

FO

Farerų Salos

 

FR

Prancūzija

Įskaitant Monaką, Prancūzų užjūrio departamentus (Prancūzijos Gvianą, Gvadelupą, Martiniką ir Reunjoną) ir Prancūzijos šiaurinę Sen Marteno salos dalį.

GA

Gabonas

 

GB

Jungtinė Karalystė

Didžioji Britanija, Šiaurės Airija, Normandijos salos ir Meno Sala.

GD

Grenada

Įskaitant Pietų Grenadinus.

GE

Gruzija

 

GH

Gana

 

GI

Gibraltaras

 

GL

Grenlandija

 

GM

Gambija

 

GN

Gvinėja

 

GQ

Pusiaujo Gvinėja

 

GR

Graikija

 

GS

Pietų Džordžijos ir Pietų Sandvičo Salos

 

GT

Gvatemala

 

GU

Guamas

 

GW

Bisau Gvinėja

 

GY

Gajana

 

HK

Honkongas

Ypatingasis Administracinis Kinijos Liaudies Respublikos Regionas Honkongas.

HM

Herdas ir Makdonaldas

 

HN

Hondūras

Įskaitant Gulbių salas.

HR

Kroatija

 

HT

Haitis

 

HU

Vengrija

 

ID

Indonezija

 

IE

Airija

 

IL

Izraelis

 

IN

Indija

 

IO

Indijos Vandenyno Britų Sritis

Čagoso salynas.

IQ

Irakas

 

IR

Irano Islamo Respublika

 

IS

Islandija

 

IT

Italija

Įskaitant Livinją; neįskaitant Italijos Kampionės savivaldybės.

JM

Jamaika

 

JO

Jordanija

 

JP

Japonija

 

KE

Kenija

 

KG

Kirgizijos Respublika

 

KH

Kambodža

 

KI

Kiribatis

 

KM

Komorai

Nzvanis, Ngazidža ir Mvalis.

KN

Sent Kitsas ir Nevis

 

KP

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

Dažnai vadinama Šiaurės Korėja.

KR

Korėjos Respublika

Dažnai vadinama Pietų Korėja.

KW

Kuveitas

 

KY

Kaimanų Salos

 

KZ

Kazachstanas

 

LA

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

Dažnai vadinama Laosu.

LB

Libanas

 

LC

Sent Lusija

 

LI

Lichtenšteinas

 

LK

Šri Lanka

 

LR

Liberija

 

LS

Lesotas

 

LT

Lietuva

 

LU

Liuksemburgas

 

LV

Latvija

 

LY

Libija

 

MA

Marokas

 

MD

Moldovos Respublika

 

ME

Juodkalnija

 

MG

Madagaskaras

 

MH

Maršalo Salos

 

MK  (1)

buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

 

ML

Malis

 

MM

Mianmaras

Dažnai vadinamas Birma.

MN

Mongolija

 

MO

Makao

Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao.

MP

Marianos Šiaurinės Salos

 

MR

Mauritanija

 

MS

Montseratas

 

MT

Malta

Įskaitant Gocą ir Kemuną.

MU

Mauricijus

Mauricijus, Rodrigeso sala, Agalegos salos ir Kargados Karachosas (Šv. Brendono salos).

MV

Maldyvai

 

MW

Malavis

 

MX

Meksika

 

MY

Malaizija

Pusiasalio Malaizija ir Rytų Malaizija (Labuanas, Saba ir Saravakas).

MZ

Mozambikas

 

NA

Namibija

 

NC

Naujoji Kaledonija

Įskaitant Ištikimybės salas (Lifu, Mrė ir Uvėja).

NE

Nigeris

 

NF

Norfolko Sala

 

NG

Nigerija

 

NI

Nikaragva

Įskaitant Kukurūzų salas.

NL

Nyderlandai

 

NO

Norvegija

Įskaitant Svalbardo salyną ir Jano Majeno salą.

NP

Nepalas

 

NR

Nauru

 

NU

Niujė

 

NZ

Naujoji Zelandija

Neįskaitant Roso teritorijos (Antarktis).

OM

Omanas

 

PA

Panama

Įskaitant buvusią Kanalo zoną.

PE

Peru

 

PF

Prancūzijos Polinezija

Markizo salos, Draugijos salynas (įskaitant Tahitį), Tuamotu salos, Gambyro salos ir Pietų salos.

PG

Papua Naujoji Gvinėja

Naujosios Gvinėjos rytinė dalis; Bismarko salynas (įskaitant Naująją Britaniją, Naująją Airiją, Naująjį Hanoverį ir Admiraliteto salas); Šiaurės Saliamono Salos (Bugenvilis ir Buka); Trobriando salos, Lygučių sala; D’Antrekasto salos ir Luisiadės salynas.

PH

Filipinai

 

PK

Pakistanas

 

PL

Lenkija

 

PM

Sen Pjeras ir Mikelonas

 

PN

Pitkernas

Įskaitant Diusio, Hendersono ir Oeno salas.

PS

Okupuotoji Palestinos Teritorija

Vakarų krantas (įskaitant Rytų Jeruzalę) ir Gazos ruožas.

PT

Portugalija

Įskaitant Azorų salas ir Madeirą.

PW

Palau

 

PY

Paragvajus

 

QA

Kataras

 

RO

Rumunija

 

RU

Rusijos Federacija

Dažnai vadinama Rusija.

RW

Ruanda

 

SA

Saudo Arabija

 

SB

Saliamono Salos

 

SC

Seišeliai

Mahė sala, Prasleno sala, La Diga, Fregatos sala ir Siluetas; Admirolo salos (įskaitant Derošo salą, Alfonso salą, Plato ir Koetivi salas); Farkvoro salos (įskaitant Providensą); Aldabros salos ir Kosmoledo salos.

SD

Sudanas

 

SE

Švedija

 

SG

Singapūras

 

SH

Šv. Elenos, Dangun Žengimo ir Tristano da Kunjos Salos

 

SI

Slovėnija

 

SK

Slovakija

 

SL

Siera Leonė

 

SM

San Marinas

 

SN

Senegalas

 

SO

Somalis

 

SR

Surinamas

 

SS

Pietų Sudanas

 

ST

San Tomė ir Prinsipė

 

SV

Salvadoras

 

SX

Sint Martenas (Nyderlandų dalis)

Sen Marteno sala yra padalyta į šiaurinę Prancūzijos dalį ir pietinę Nyderlandų dalį.

SY

Sirijos Arabų Respublika

Dažnai vadinama Sirija.

SZ

Svazilandas

 

TC

Terkso ir Kaikoso Salos

 

TD

Čadas

 

TF

Prancūzijos Pietų Sritys

Įskaitant Kergeleno salas, Amsterdamo salą, Šv. Pauliaus salą, Krozė salyną ir Prancūzijos Indijos vandenyno salas: Basas da Indijos salą, Europos salą, Glorjezo salas, Žuano da Novos salą ir Tromleno salą.

TG

Togas

 

TH

Tailandas

 

TJ

Tadžikistanas

 

TK

Tokelau

 

TL

Rytų Timoras

 

TM

Turkmėnistanas

 

TN

Tunisas

 

TO

Tonga

 

TR

Turkija

 

TT

Trinidadas ir Tobagas

 

TV

Tuvalu

 

TW

Taivanas

Taivano, Kinmeno, Macu ir Penghu atskiroji muitų teritorija.

TZ

Tanzanijos Jungtinė Respublika

Pemba, Zanzibaro sala ir Tanganika.

UA

Ukraina

 

UG

Uganda

 

UM

Jungtinių Valstijų Mažosios Tolimosios Salos

Įskaitant Beikerio salą, Haulando salą, Džarviso salą, Džonstono atolą, Kingmano rifą, Midvėjaus salas, Navasos salą, Palmairos atolą ir Veiko salą.

US

Jungtinės Valstijos

Įskaitant Puerto Riką.

UY

Urugvajus

 

UZ

Uzbekistanas

 

VA

Šventasis Sostas (Vatikano Miesto Valstybė)

 

VC

Sent Vinsentas ir Grenadinai

 

VE

Venesuelos Bolivaro Respublika

Dažnai vadinama Venesuela.

VG

Didžiosios Britanijos Mergelių Salos

 

VI

Jungtinių Valstijų Mergelių Salos

 

VN

Vietnamas

 

VU

Vanuatu

 

WF

Volisas ir Futūna

Įskaitant Alofio salą.

WS

Samoa

Anksčiau – Vakarų Samoa.

XC

Seuta

 

XK

Kosovas

Kaip nustatyta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.

XL

Melilja

Įskaitant Veles de la Gomeros uolas, Levandų uolas ir Čafarinų salas.

XS

Serbija

 

YE

Jemenas

Anksčiau – Šiaurės Jemenas ir Pietų Jemenas.

YT

Majotas

Didžioji sala ir Pamandzis.

ZA

Pietų Afrika

 

ZM

Zambija

 

ZW

Zimbabvė

 

KITA

ES

Europos Sąjunga

Kodas, skirtas prekių kilmei deklaruoti prekyboje su ES narėmis nesančiomis šalimis, laikantis sąlygų, numatytų atitinkamose ES nuostatose. Šis kodas nenaudotinas statistikos tikslams.

QP

Atvira jūra

Jūrų sritis, nepriklausanti teritoriniams vandenims.

QQ

Atsargos ir maisto atsargos

Neprivaloma pozicija.

arba

 

 

QR

Atsargos ir maisto atsargos, tiekiamos vykdant ES vidaus prekybą

Neprivaloma pozicija.

QS

Atsargos ir maisto atsargos, tiekiamos vykdant prekybą su trečiosiomis šalimis

Neprivaloma pozicija.

QU

Nenurodytos šalys ir teritorijos

Neprivaloma pozicija.

arba

 

 

QV

Šalys ir teritorijos, nenurodytos vykdant ES vidaus prekybą

Neprivaloma pozicija.

QW

Šalys ir teritorijos, nenurodytos vykdant prekybą su trečiosiomis šalimis

Neprivaloma pozicija

QX

Dėl prekybos ar karinių priežasčių nenurodytos šalys ir teritorijos

Neprivaloma pozicija.

arba

 

 

QY

Dėl prekybos ar karinių priežasčių vykdant ES vidaus prekybą nenurodytos šalys ir teritorijos

Neprivaloma pozicija.

QZ

Dėl prekybos ar karinių priežasčių vykdant prekybą su trečiosiomis šalimis nenurodytos šalys ir teritorijos

Neprivaloma pozicija.


(1)  Laikinasis kodas, neturintis įtakos galutiniam šalies pavadinimui, kuris bus suteiktas pasibaigus deryboms, šiuo metu vykstančioms Jungtinėse Tautose.


28.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1107/2012

2012 m. lapkričio 27 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 27 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

44,1

MA

50,0

MK

37,4

TN

73,5

TR

64,0

ZZ

53,8

0707 00 05

AL

64,5

MA

141,4

MK

58,4

TR

89,6

ZZ

88,5

0709 93 10

MA

88,6

TR

100,6

ZZ

94,6

0805 20 10

MA

76,3

ZZ

76,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

65,5

HR

35,6

TR

81,7

ZZ

60,9

0805 50 10

AR

68,7

TR

85,8

ZA

49,1

ZZ

67,9

0808 10 80

MK

38,5

NZ

138,3

US

125,4

ZA

113,0

ZZ

103,8

0808 30 90

CN

59,5

TR

116,3

US

136,8

ZZ

104,2


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

28.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/18


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. lapkričio 20 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje džiuto tyrimų grupėje, dėl derybų dėl naujų įgaliojimų po 2014 m.

(2012/730/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 3 ir 4 dalis kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos sprendimu 2002/312/EB (1) Europos bendrijos vardu buvo patvirtintas 2001 m. Susitarimas, nustatantis Tarptautinės džiuto tyrimų grupės įgaliojimus (toliau – Susitarimas);

(2)

dabartiniai įgaliojimai nustoja galioti 2014 m. balandžio 30 d., o derybų dėl šių įgaliojimų atnaujinimo pradėjimo klausimas bus svarstomas Tarptautinės džiuto tyrimų grupės tarybos 15-oje sesijoje, įvyksiančioje 2012 m. gruodžio mėn.;

(3)

Susitarimo atnaujinimas neatitinka Sąjungos interesų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Europos Sąjungos, kuriai atstovauja Komisija, vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje džiuto tyrimų grupėje, yra balsuoti prieš derybų dėl įgaliojimų atnaujinimo po 2014 m. pradėjimą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL L 112, 2002 4 27, p. 34.


28.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/19


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. lapkričio 21 d.

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Danijos paraiška „EGF/2012/003 DK/Vestas“)

(2012/731/ES)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (1), ypač į jo 28 punktą,

atsižvelgdami į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (2), ypač į jo 12 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) įsteigtas teikti papildomą paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)

2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė mobilizuoti EGF lėšas, neviršijant viršutinės metinės 500 000 000 EUR ribos;

(3)

2012 m. gegužės 14 d. Danija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų atleidimo iš įmonės Vestas Group ir ją papildė iki 2012 m. liepos 10 d. pateikdama papildomos informacijos. Ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl Komisija siūlo mobilizuoti 7 488 000 EUR sumą;

(4)

todėl EGF lėšos turėtų būti mobilizuotos finansinei paramai pagal Danijos pateiktą paraišką suteikti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2012 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 7 488 000 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Strasbūre 2012 m. lapkričio 21 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(2)  OL L 406, 2006 12 30, p. 1.


28.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/20


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. lapkričio 21 d.

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Vokietijos paraiška „EGF/2012/002 DE/manroland“)

(2012/732/ES)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (1), ypač į jo 28 punktą,

atsižvelgdami į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (2), ypač į jo 12 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) įsteigtas teikti papildomą paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)

2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė mobilizuoti EGF lėšas, neviršijant viršutinės metinės 500 000 000 EUR ribos;

(3)

2012 m. gegužės 4 d. Vokietija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų atleidimo iš įmonės manroland AG, dviejų jos patronuojamųjų įmonių ir vienos tiekėjo įmonės ir ją papildė iki 2012 m. liepos 10 d. pateikdama papildomos informacijos. Ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl Komisija siūlo mobilizuoti 5 352 944 EUR sumą;

(4)

todėl EGF lėšos turėtų būti mobilizuotos finansinei paramai pagal Vokietijos pateiktą paraišką suteikti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2012 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 5 352 944 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Strasbūre 2012 m. lapkričio 21 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(2)  OL L 406, 2006 12 30, p. 1.


28.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/21


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. lapkričio 26 d.

kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 492/2011 nuostatos dėl laisvų darbo vietų ir darbo ieškančių asmenų nustatymo ir EURES pertvarkymo

(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 8548)

(Tekstas svarbus EEE)

(2012/733/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje (1), ypač į jo 38 straipsnį,

kadangi:

(1)

siekiant įgyvendinti Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1612/68, nuo EURES tinklo, įsteigto 1993 m. spalio 22 d. Komisijos sprendimu 93/569/EEB (2), įgyvendinančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1612/68 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Bendrijoje nuostatas dėl Eures (Europos užimtumo tarnybos) tinklo (3), veiklos pradžios padaryta didelė pažanga. Siekiant konsoliduoti ir sustiprinti tinklą, Komisijos sprendimu 2003/8/EB (4) jis buvo reorganizuotas ir pertvarkytas;

(2)

2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų Taryba patvirtino pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją „Europa 2020“ ir drauge paragino užtikrinti visišką ES priemonių ir politikos krypčių mobilizavimą siekiant bendrųjų tikslų, o valstybių narių paprašė labiau koordinuoti savo veiksmus;

(3)

2012 m. birželio 28–29 d. Europos Vadovų Taryba priėmė Susitarimą dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo ir, remdamasi 2012 m. balandžio 18 d. Komisijos komunikatu Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Ekonomikos atsigavimas kuriant darbo vietas“, nurodė, kad EURES portalas turėtų būti toliau plėtojamas, kad taptų tikra europine įdarbinimo ir darbuotojų paieškos priemone;

(4)

EURES tinklas turėtų gerinti darbo rinkų veikimą ir ekonominių poreikių tenkinimą, palengvindamas tarptautinį ir tarpvalstybinį geografinį darbuotojų judumą ir užtikrindamas, kad judumas vyktų sąžiningomis sąlygomis ir laikantis galiojančių darbo normų. Jis turėtų prisidėti prie didesnio darbo rinkų skaidrumo, užtikrinant, kad informacija apie laisvas darbo vietas ir darbo ieškančius asmenis būtų dalijamasi ir ji būtų tinkamai tvarkoma (t. y. būtų nustatomos laisvos darbo vietos ir ieškoma konkrečiam asmeniui tinkamo darbo, kaip nustatyta Reglamente) ir remiant darbuotojų paieškos, profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas nacionaliniu bei tarpvalstybiniu lygmenimis. Taip būtų prisidedama prie strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo;

(5)

atsižvelgiant į patirtį, sukauptą nuo tinklo veiklos pradžios 1993 m. ir jo reformos 2003 m., ir į reikmę toliau stiprinti ir plėtoti tinklą, kad būtų visapusiškai siekiama strategijos „Europa 2020“ tikslų, būtina nedelsiant pertvarkyti tinklo sandarą, atsakomybės pasidalijimą ir sprendimų priėmimo tvarką bei teikiamų paslaugų sąrašą;

(6)

šiuo tikslu EURES turėtų būti labiau orientuojamas į valdymą pagal tikslus ir rezultatus, susijusius su tinkamo darbo paieška, įdarbinimu ir darbuotojų paieška. Tokiomis aplinkybėmis įdarbinimą galima suprasti kaip darbo rinkos pasiūlos ir paklausos tarpininko paslaugas, kuriomis siekiama rasti tinkamą darbuotoją laisvai darbo vietai užpildyti;

(7)

monopolijos panaikinimas ir kiti darbo rinkos pokyčiai lėmė pačių įvairiausių užimtumo tarnybų atsiradimą. Kad būtų išnaudojamas visas EURES potencialas, reikia užtikrinti, kad šiuo tinklu naudotųsi visos užimtumo tarnybos, taip pat kad būtų visapusiškai laikomasi taikomų darbo standartų ir teisinių reikalavimų bei kitų EURES kokybės standartų;

(8)

EURES paslaugos turi būti aiškiai apibrėžtos, kad būtų užtikrinta, jog Reglamentu valstybėms narėms nustatytos prievolės, visų pirma susijusios su laisvų darbo vietų ir darbo ieškančių asmenų nustatymu bei su darbo rinkos informacijos mainais ir teikimu, būtų našiai ir veiksmingai įgyvendintos. Šioje veikloje prireikus dalyvautų įvairios suinteresuotosios šalys, įskaitant socialinius partnerius;

(9)

Europos Vadovų Taryba Susitarime dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo ragino išnagrinėti galimybę į EURES tinklo teikiamų paslaugų sąrašą įtraukti darbo praktiką ir stažuotes. Kad būtų užtikrinta sinergija ir EURES galėtų visapusiškai prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ tikslų, visų pirma prie tikslo iki 2020 m. užimtumą padidinti iki 75 %, drauge laikantis Reglamento nuostatų, EURES tinklas turėtų aprėpti ir darbo praktiką bei stažuotes, jeigu kandidatai į jas laikomi darbuotojais, kaip nustatyta Reglamente, ir yra ne jaunesni kaip 18 m., ir jeigu tokios informacijos paskelbimas laikantis nustatytų standartų yra įmanomas;

(10)

siekiant užtikrinti maksimalų paslaugų veiksmingumą, EURES paslaugos turėtų būti integruotos ir įtrauktos į dalyvaujančių organizacijų, kurios gali gauti nacionalinės ir tarpvalstybinės veiklos finansavimą iš Europos socialinio fondo, bendrąją paslaugų pasiūlą;

(11)

kad būtų veiksmingai prisidėta prie geresnio darbo rinkų veikimo ir Europos darbo rinkos plėtotės, EURES turėtų atlikti didesnį vaidmenį užpildant ilgą laiką laisvas darbo vietas ir padėti konkrečioms darbuotojų ir darbdavių grupėms, EURES remiant ES lygmens tikslinę judumo veiklą, visų pirma jaunų darbuotojų mainus;

(12)

reikia visapusiškai išnaudoti galimybes, kurias suteikia naujosios informacinių ir ryšių technologijų priemonės, toliau tobulinti ir racionalizuoti teikiamas paslaugas;

(13)

tvarkant bet kokius asmens duomenis pagal šį sprendimą turėtų būti laikomasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių ES ir nacionalinių teisės aktų;

(14)

siekiant aiškumo, rekomenduotina pertvarkyti EURES tinklą, tiksliau apibrėžiant jo struktūrą, sudėtį ir funkcijas;

(15)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Darbuotojų judėjimo laisvės patariamojo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EURES tinklas

Siekdama įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 492/2011 II skyriuje nustatytas prievoles, Komisija drauge su valstybėmis narėmis sukuria ir valdo Europos užimtumo tarnybų tinklą EURES.

2 straipsnis

Tikslai

Siekiant padėti darbo ieškantiems asmenims, darbuotojams ir darbdaviams, EURES drauge su atitinkamomis Europos tarnybomis ar tinklais skatina:

a)

atviros ir visiems prieinamos Europos darbo rinkos plėtotę visapusiškai laikantis taikomų darbo standartų ir teisinių reikalavimų;

b)

laisvų darbo vietų nustatymą ir įdarbinimą tarptautiniu, tarpregioniniu ir tarpvalstybiniu lygmenimis dalijantis informacija apie laisvas darbo vietas ir darbo ieškančius asmenis, ir dalyvavimą tikslinėje ES lygmens judumo veikloje;

c)

skaidrumą ir dalijimąsi informacija apie Europos darbo rinkas, įskaitant informaciją apie gyvenimo ir darbo sąlygas ir galimybes įgyti įgūdžių;

d)

priemonių, kuriomis būtų skatinamas ir remiamas jaunų darbuotojų judumas, plėtotę;

e)

dalijimąsi informacija, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 492/2011, apie stažuotes ir darbo praktiką ir, prireikus, stažuotojų ir pameistrių įdarbinimą;

f)

atitinkamų metodologijų ir rodiklių rengimą.

3 straipsnis

Struktūra

EURES sudaro šios kategorijos:

a)

Europos laisvų darbo vietų užpildymo ir darbo prašymų koordinavimo centras, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 492/2011 18, 19 ir 20 straipsniuose;

b)

EURES nariai – valstybių narių pagal Reglamento (ES) Nr. 492/2011 11 straipsnio 2 dalį paskirtos specializuotos tarnybos (toliau – nacionaliniai koordinavimo centrai), kaip nustatyta 5 straipsnyje;

c)

EURES partneriai pagal Reglamento (ES) Nr. 492/2011 15 straipsnio 1 dalį. EURES partneriai, kuriuos skiria atitinkamas EURES narys, gali būti įdarbinimo ir užimtumo srities viešųjų arba privačių paslaugų teikėjai, profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijos. Kad atitiktų reikalavimus, EURES partneris turi įsipareigoti vykdyti funkcijas ir prisiimti atsakomybę, nustatytas 7 straipsnyje;

d)

asocijuotieji EURES partneriai, kurie pagal 6 straipsnį teikia tik tam tikras paslaugas, kurių teikimą prižiūri ir už kurias atsako EURES partneris arba Europos koordinavimo centras.

4 straipsnis

Europos koordinavimo centro vaidmuo ir atsakomybė

1.   Už Europos koordinavimo centro valdymą atsako Komisija.

2.   Europos koordinavimo centras prižiūri, kaip laikomasi Reglamento (ES) Nr. 492/2011 II skyriaus nuostatų, ir padeda tinklui vykdyti veiklą.

3.   Jis visų pirma:

a)

formuoja nuoseklų bendrą požiūrį ir teikia EURES tinklui ir visiems jo naudotojams horizontalią pagalbą, kaip antai:

1)

Europos judumo darbo tikslais interneto portalo (toliau – EURES portalas) veikimas ir plėtotė ir susijusios IT paslaugos, įskaitant sistemas ir procedūras, kuriomis naudojamasi dalijantis informacija apie laisvas darbo vietas, darbo prašymais (motyvaciniais laiškais), gyvenimo aprašymais, įgūdžių pasais ir kita informacija, bendradarbiaujant su atitinkamomis Europos tarnybomis ar tinklais;

2)

su EURES susijusi informavimo ir komunikacijos veikla;

3)

EURES darbuotojų mokymas;

4)

EURES narių ir partnerių tinklų veiklos skatinimas, dalijimasis gerąja patirtimi ir tarpusavio mokymasis;

5)

EURES dalyvavimas tikslinėje ES lygmens judumo veikloje;

b)

analizuoja geografinį ir profesinį judumą, atsižvelgdamas į siekį užtikrinti pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą, ir plėtoja bendrą požiūrį į judumą, vadovaujantis Europos užimtumo strategija;

c)

atlieka bendrą EURES veiklos stebėseną ir vertinimą, nustato veiklos, įdarbinimo ir kitus rezultatų rodiklius bei imasi veiksmų užtikrinti, kad veikla būtų vykdoma laikantis Reglamento (ES) Nr. 492/2011 ir šio sprendimo nuostatų.

4.   Europos koordinavimo centras priima savo darbo programas ir drauge su EURES koordinavimo grupe bei pasikonsultavęs su EURES valdyba nustato EURES tinklo tikslus.

5 straipsnis

Nacionalinių koordinavimo centrų vaidmuo ir atsakomybė

1.   Visos valstybės narės paskiria specializuotas tarnybas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 492/2011 11 straipsnio 2 dalyje, kurios įgaliojamos organizuoti EURES tinklo darbą atitinkamoje valstybėje narėje.

2.   Nacionaliniai koordinavimo centrai užtikrina, kad būtų vykdomos visos Reglamentu (ES) Nr. 492/2011 valstybėms narėms nustatytos prievolės, visų pirma susijusios su dalijimusi informacija, kaip nustatyta 12, 13 ir 14 straipsniuose. Jie to siekia:

a)

kurdami ir prižiūrėdami techninę ir funkcinę infrastruktūrą ir sistemas, kurių reikia, kad EURES partneriai ir asocijuotieji EURES partneriai dalyvautų mainų sistemoje;

b)

teikdami reikiamą informaciją patys arba įgaliodami tai daryti EURES partnerius.

3.   Nacionaliniai koordinavimo centrai, glaudžiai bendradarbiaudami su Europos koordinavimo centru ir su kitais nacionaliniais centrais, visų pirma:

a)

taikydami 10 straipsnio 2 dalies b punkto vii papunktyje nustatytą atrankos ir akreditavimo sistemą, skiria vieną ar kelis EURES partnerius ir prižiūri jų veiklą;

b)

planuoja veiklą ir teikia reguliarias ataskaitas apie nacionalinio EURES tinklo veiklą ir rezultatus Europos koordinavimo centrui;

c)

koordinuoja EURES dalyvavimą atitinkamoje tikslinėje ES lygmens judumo veikloje.

4.   Skirdamas EURES partnerius nacionalinis koordinavimo centras siekia užtikrinti geriausią įmanomą geografinę ir darbo rinkos aprėptį bei teikti optimalias paslaugas darbo ieškantiems asmenims, darbuotojams ir darbdaviams, užtikrindamas adekvatų atitinkamų užimtumo tarnybų ir darbo rinkos dalyvių dalyvavimą.

5.   Remdamasis suderintais veiklos tikslais, nacionalinis koordinavimo centras parengia nacionalinio tinklo darbo programą, kuri pateikiama Europos koordinavimo centrui. Darbo programoje visų pirma nurodoma:

a)

pagrindinė veikla, kurią nacionalinis koordinavimo centras ir jam atskaitingi EURES partneriai bei asocijuotieji EURES partneriai vykdys per EURES tinklą, įskaitant tarptautinę, tarpvalstybinę ir sektorinę veiklą, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 492/2011 15 straipsnyje;

b)

žmogiškieji ir finansiniai ištekliai, skirti Reglamento (ES) Nr. 492/2011 II skyriui įgyvendinti;

c)

suplanuotos veiklos stebėsenos ir vertinimo tvarka.

Darbo programose taip pat pateikiamas ankstesnio laikotarpio veiklos ir rezultatų vertinimas.

Dėl darbo programų bus tinkamu lygmeniu konsultuojamasi su socialiniais partneriais ir kitomis atitinkamomis EURES suinteresuotosiomis šalimis.

6.   Nacionalinis koordinavimo centras gali nuspręsti pats tiesiogiai teikti EURES paslaugas darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams ir todėl turi laikytis taisyklių, taikomų tokias pačias paslaugas teikiantiems EURES partneriams. Tokiu atveju nacionalinis koordinavimo centras prašo Europos koordinavimo centro akredituoti jį EURES partneriu.

7.   Visos valstybės narės užtikrina, kad nacionaliniam koordinavimo centrui būtų suteikiama galimybė įdarbinti reikiamus darbuotojus ir gauti kitus išteklius, kurių reikia jo uždaviniams vykdyti.

8.   Nacionaliniam koordinavimo centrui vadovauja nacionalinis EURES koordinatorius, kaip numatyta 10 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktyje.

6 straipsnis

EURES partnerių vaidmuo ir atsakomybė

1.   Organizacija, norinti tapti EURES partnere, turi kreiptis į savo nacionalinį koordinavimo centrą, kuris, vadovaudamasis 3 straipsnio b punktu, gali ją paskirti tokia partnere, jeigu ji įsipareigoja prižiūrima nacionalinio koordinavimo centro regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmenimis bendradarbiauti su EURES tinklo nariais ir teikti 7 straipsnyje nurodytas universaliąsias paslaugas.

2.   EURES partneris pats arba bendradarbiaudamas su kitais EURES partneriais nurodo vieną ar kelis informacinius punktus, pavyzdžiui, įdarbinimo ir darbuotojų paieškos biurus, skambučių centrus, savitarnos centrus ir pan., kur darbo ieškantys asmenys, darbuotojai ir darbdaviai galėtų naudotis jų paslaugomis.

3.   EURES partneris aiškiai nurodo, kokias EURES paslaugų sąrašo paslaugas jis siūlo. Paslaugų lygis ir turinys gali skirtis priklausomai nuo informacinio punkto, tačiau į EURES partnerio paslaugų sąrašą turi būti įtrauktos visos būtinosios universaliosios paslaugos.

4.   Visi EURES partneriai įsipareigoja visapusiškai dalytis informacija apie laisvas darbo vietas ir apie darbo ieškančius asmenis, norinčius įsidarbinti kitoje valstybėje narėje, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 492/2011 13 straipsnio a ir b punktuose ir šio sprendimo 4 straipsnio a punkto i papunktyje. Jie užtikrina, kad visi EURES paslaugas teikiantys darbuotojai turėtų visapusišką prieigą prie IT ir kitų tinklo ryšio priemonių.

5.   EURES partneris, neteikiantis tam tikros papildomos paslaugos, įtrauktos į EURES paslaugų sąrašą, užtikrina, kad asmenys, pageidaujantys gauti tą paslaugą, būtų nukreipti pas kitus tą paslaugą teikiančius EURES partnerius.

6.   EURES partneris gali pavesti kitai organizacijai teikti tas paslaugas, kurios suteikia pridėtinės vertės jo paties teikiamoms paslaugoms. Tokia organizacija laikoma asocijuotąja EURES partnere, už kurios darbą visapusiškai atsako tas EURES partneris, su kuriuo ji yra susijusi.

7.   EURES partneris, siekdamas vykdyti savo užduotis, gali megzti partnerystės ryšius su vienu ar keliais EURES partneriais kitose valstybėse narėse.

8.   Gali būti pareikalauta, kad EURES partneris arba asocijuotasis EURES partneris prisidėtų prie techninės ir funkcinės infrastruktūros ir sistemų, nurodytų 5 straipsnio 2 dalies a punkte.

9.   Kad neprarastų akreditacijos, EURES partneris toliau vykdo įsipareigojimus ir teikia nustatytas paslaugas bei yra reguliariai tikrinamas pagal 10 straipsnio 2 dalies b punkto vii papunktyje nustatytą atrankos ir akreditavimo sistemą.

7 straipsnis

EURES paslaugos

1.   EURES paslaugas sudaro darbuotojų paieška, tinkamo darbo paieška ir įdarbinimas, apimantys visus įdarbinimo proceso etapus pradedant pasirengimu įsidarbinti ir baigiant pagalba įsidarbinus, bei atitinkamos informacijos ir konsultacijų teikimas.

2.   Jos išsamiau išdėstomos EURES paslaugų sąraše, kuris yra EURES chartijos dalis, kaip nustatyta 10 straipsnyje, ir kuriame išvardijamos visų EURES partnerių teikiamos universaliosios paslaugos ir papildomos paslaugos.

3.   Universalios paslaugos tai paslaugos, nustatytos Reglamento (ES) Nr. 492/2011 II skyriuje, visų pirma 12 straipsnio 3 dalyje ir 13 straipsnyje. Papildomos paslaugos nėra privalomos pagal Reglamento (ES) Nr. 492/2011 II skyrių, tačiau padeda tenkinti svarbias darbo rinkos reikmes.

4.   Visos darbo ieškantiems asmenims ir darbuotojams teikiamos paslaugos yra nemokamos. Jei EURES partneriai kitiems vartotojams teikiamas paslaugas apmokestina, EURES paslaugos ir kitos panašios to EURES partnerio teikiamos paslaugos negali būti apmokestinamos skirtingu tarifu. Nustatant paslaugų kainą turi būti atsižvelgta į bet kokį Europos Sąjungos finansavimą, kuriuo remiamas EURES paslaugų teikimas, kad būtų išvengta dvigubo finansavimo.

8 straipsnis

EURES valdyba

1.   EURES valdyba padeda Komisijai, Europos koordinavimo centrui, nacionaliniams koordinavimo centrams skatinti ir prižiūrėti EURES plėtrą.

2.   Valdybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės skiriamą atstovą.

3.   Jeigu EURES veikla valstybėje narėje finansuojama ES finansinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, iš Europos socialinio fondo, prireikus nacionalinė valdžios institucija, skirianti šį finansavimą, gali būti asocijuota valdybos narė.

4.   Europos socialinių partnerių organizacijų atstovai kviečiami valdybos posėdžiuose dalyvauti stebėtojų teisėmis.

5.   Valdyba nusistato darbo metodus ir darbo tvarkos taisykles. Paprastai valdybą sukviečia pirmininkas du kartus per metus. Ji savo nuomonę pareiškia paprasta balsų dauguma.

6.   Valdybai pirmininkauja Europos koordinavimo centro, teikiančio sekretoriato paslaugas, atstovas.

7.   Komisija konsultuojasi su EURES valdyba strateginio planavimo, taip pat šiame sprendime nurodytų paslaugų ir veiklos plėtotės, įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo klausimais, įskaitant:

a)

EURES chartiją, remiantis 10 straipsniu;

b)

EURES tinklo strategijas, veiklos tikslus ir darbo programas;

c)

Komisijos ataskaitas, kurių reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 492/2011 17 straipsnį.

9 straipsnis

EURES koordinavimo grupė

1.   Siekdamas plėtoti, įgyvendinti ir stebėti EURES veiklą, Europos koordinavimo centras suburia koordinavimo grupę, kurią sudaro nacionaliniai EURES koordinatoriai, kurių kiekvienas atstovauja EURES nariui. Europos koordinavimo centras kviečia Europos socialinių partnerių ir prireikus kitų EURES partnerių atstovus ir ekspertus dalyvauti koordinavimo grupės posėdžiuose.

2.   Koordinavimo grupė aktyviai dalyvauja rengiant darbo programas ir koordinuoja jų įgyvendinimą.

3.   Koordinavimo grupė gali suburti nuolatines arba ad hoc darbo grupes, visų pirma horizontaliai pagalbai planuoti ir įgyvendinti.

4.   Koordinavimo grupės darbą organizuoja Europos koordinavimo centras.

10 straipsnis

EURES chartija

1.   Komisija, pasikonsultavusi su šio sprendimo 8 straipsnyje nustatyta EURES valdyba, priima EURES chartiją vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 492/2011 12 straipsnio 2 dalyje, 13 straipsnio 2 dalyje, 19 straipsnio 1 dalyje ir 20 straipsnyje nustatyta tvarka.

2.   Remiantis principu, pagal kurį visos laisvos darbo vietos ir darbo prašymai, kuriuos paskelbia EURES narai, turi būti paviešinti visoje Sąjungoje, EURES chartijoje visų pirma nustatoma:

a)

EURES paslaugų sąrašas, kuriame aprašomos universaliosios ir papildomos paslaugos, kurias teikia EURES nariai ir partneriai, įskaitant tinkamo darbo paieškos paslaugas, pavyzdžiui, darbo ieškančių asmenų, darbuotojų ar darbdavių asmeninį orientavimą ir konsultavimą;

b)

novatoriška užimtumo tarnybų, pavyzdžiui, įprastų įdarbinimo agentūrų, tarptautinio ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo plėtotė, siekiant geresnio darbo rinkų veikimo, integracijos ir judumo. Į bendradarbiavimo veiklą galima įtraukti socialines tarnybas, socialinius partnerius ir kitas susijusias institucijas;

c)

gebėjimų pertekliaus ir trūkumų koordinuotos stebėsenos ir vertinimo skatinimas.

d)

EURES tinklo veiklos tikslai ir taikytini kokybės standartai bei EURES narių ir partnerių įsipareigojimai, be kita ko:

i)

laisvų darbo vietų ir darbo ieškančių asmenų duomenų bazių sąveikumo užtikrinimas ir keitimosi informacija apie laisvas darbo vietas mechanizmas bei teiktinos paslaugos;

ii)

informacija, pavyzdžiui, informacija apie darbo rinką, gyvenimo ir darbo sąlygas, darbo pasiūlymus ir prašymus, taip pat informacija apie stažuotes ir darbo praktiką, jaunumo judumo ir gebėjimų įgijimo skatinimo priemones bei judumo kliūtis, kurią tinklo nariai turi pateikti klientams ir kitiems tinklo dalyviams, kaupiama bendradarbiaujant su kitomis atitinkamomis Europos tarnybomis ar tinklais;

iii)

nacionalinių koordinatorių, EURES patarėjų ir kitų svarbių nacionalinio lygmens darbuotojų pareigybių aprašai ir skyrimo kriterijai;

iv)

EURES darbuotojų išsilavinimo ir kvalifikacijos reikalavimai bei pareigūnų ir specialistų vizitų ir tarnybos sąlygos ir tvarka;

v)

darbo programų rengimas, pateikimas Europos koordinavimo centrui ir įgyvendinimas;

vi)

EURES narių ir partnerių naudojimosi EURES logotipu sąlygos;

vii)

EURES partnerių atrankos ir akreditavimo sistema;

viii)

EURES veiklos stebėsenos ir vertinimo principai;

e)

bendros sistemos ir modelių, skirtų EURES tinkle dalytis informacija apie darbo rinką ir judumą, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 492/2011 12, 13 ir 14 straipsniuose, įskaitant informaciją apie darbo vietas ir mokymosi galimybes Europos Sąjungoje, kuri turi būti pateikta EURES portale, rengimo tvarka.

11 straipsnis

EURES viešinimas

1.   EURES nariai ir partneriai aktyviai viešina EURES.

2.   Jie įgyvendina bendrą komunikacijos strategiją, kuria siekiama užtikrinti tinklo nuoseklumą ir sanglaudą vartotojų akyse, ir dalyvauja bendroje informavimo ir rėmimo veikloje.

3.   Akronimas EURES naudojamas tik EURES veiklai. Jis integruotas į standartinį logotipą – grafinį dizaino elementą, kurį patvirtino Europos koordinavimo centras.

4.   Logotipą, kuris Vidaus rinkos derinimo tarnyboje yra užregistruotas kaip Bendrijos prekės ženklas, naudoja visi EURES nariai ir partneriai bet kokioje su EURES susijusioje veikloje, kad būtų užtikrintas bendras vaizdinis identitetas.

12 straipsnis

Bendradarbiavimas su kitomis tarnybomis ir tinklais

EURES nariai ir partneriai aktyviai bendradarbiauja su kitomis Europos, nacionalinio ir regioninio lygmens informavimo ir patariamosiomis tarnybomis ir tinklais, kad būtų užtikrinta sinergija ir išvengta veiklos dubliavimo.

13 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2003/8/EB yra panaikinamas. Tačiau jis toliau taikomas tai veiklai, dėl kurios prašymas buvo pateiktas prieš įsigaliojant šiam sprendimui.

14 straipsnis

Taikymo pradžios data

Šis sprendimas taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

15 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu

László ANDOR

Komisijos narys


(1)  OL L 141, 2011 5 27, p. 1.

(2)  OL L 257, 1968 10 19, p. 2.

(3)  OL L 274, 1993 11 6, p. 32.

(4)  OL L 5, 2003 1 10, p. 16.