ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.310.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 310

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. lapkričio 9d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. spalio 29 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1039/2012, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aliumininiams radiatoriams nustatomas galutinis antidempingo muitas ir jiems nustatyto laikinojo muito galutinis surinkimas

1

 

*

2012 m. lapkričio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1040/2012, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 754/2009 nuostatos dėl leidimo tam tikrų grupių laivams netaikyti Reglamente (EB) Nr. 1342/2008 nustatytos žvejybos pastangų sistemos ir kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 43/2012 ir (ES) Nr. 44/2012 nuostatos dėl tam tikrų žvejybos galimybių

13

 

*

2012 m. spalio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1041/2012, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas 平谷大桃 (Pinggu Da Tao) (SKVN)

17

 

*

2012 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1042/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010, kad į sąrašą būtų įtraukta aukciono platforma, kurią paskirs Jungtinė Karalystė ( 1 )

19

 

*

2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1043/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga fosfanas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

24

 

*

2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1044/2012, kuriuo dėl prekių kilmės taisyklių taikymo bendrųjų lengvatinių muitų tarifų sistemoje leidžiama nukrypti nuo Reglamento (EEB) Nr. 2454/93, kad būtų atsižvelgta į ypatingą Gvatemalos padėtį, susijusią su tam tikrų žuvininkystės produktų eksportu į Sąjungą

28

 

*

2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1045/2012, kuriuo dėl prekių kilmės taisyklių taikymo bendrųjų lengvatinių muitų tarifų sistemoje leidžiama nukrypti nuo Reglamento (EEB) Nr. 2454/93, kad būtų atsižvelgta į ypatingą Salvadoro padėtį, susijusią su tam tikrų žuvininkystės produktų eksportu į Sąjungą

31

 

*

2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1046/2012, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo nuostatos dėl naujojo regionų suskirstymo laiko eilučių perdavimo

34

 

*

2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1047/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maistingumą sąrašo ( 1 )

36

 

*

2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1048/2012 dėl leidimo vartoti teiginį apie maisto produktų sveikumą – rizikos susirgti mažinimą ( 1 )

38

 

*

2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1049/2012, kuriuo dėl poligliucitolio sirupo naudojimo kelių kategorijų maisto produktuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ( 1 )

41

 

*

2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1050/2012, kuriuo dėl poligliucitolio sirupo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos ( 1 )

45

 

 

2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1051/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

47

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2012/693/ES

 

*

2012 m. lapkričio 7 d. Tarybos sprendimas dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Danijai atstovaujančio nario skyrimo

49

 

 

2012/694/ES

 

*

2012 m. lapkričio 7 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Liuksemburgui atstovaujantis narys

50

 

 

2012/695/ES

 

*

2012 m. lapkričio 7 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Jungtinei Karalystei atstovaujantis narys

51

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

9.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 310/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1039/2012

2012 m. spalio 29 d.

kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aliumininiams radiatoriams nustatomas galutinis antidempingo muitas ir jiems nustatyto laikinojo muito galutinis surinkimas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 9 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos (toliau – Komisija) pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

1.1.   Laikinosios priemonės

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 402/2012 (2) (toliau – laikinasis reglamentas) Komisija nustatė laikinąjį antidempingo muitą importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR arba nagrinėjamoji šalis) kilmės aliumininiams radiatoriams.

(2)

Tyrimas inicijuotas 2011 m. rugpjūčio 12 d. (3) Tarptautinei ribotos atsakomybės aliumininių radiatorių gamintojų konsorciumo asociacijai (angl. International Association of Aluminium Radiator Manufacturers Limited Liability Consortium (AIRAL S.c.r.l.) (toliau - skundo pateikėjas) gamintojų, kurie pagamina daugiau nei 25 % visų aliumininių radiatorių Sąjungoje, vardu pateikus skundą.

(3)

Kaip nustatyta laikinojo reglamento 14 konstatuojamojoje dalyje, atliekant dempingo ir žalos tyrimą nagrinėtas 2010 m. liepos 1 d.–2011 m. birželio 30 d. Laikotarpis (toliau – tiriamasis laikotarpis arba TL). Tiriant žalai įvertinti svarbias tendencijas nagrinėtas laikotarpis nuo 2008 m. sausio 1 d. iki TL pabaigos (toliau – nagrinėjamasis laikotarpis).

1.2.   Tolesnė procedūra

(4)

Paskelbus pagrindinius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis nuspręsta nustatyti laikinąjį antidempingo muitą (toliau – preliminarus faktų atskleidimas), kelios suinteresuotosios šalys raštu pateikė savo pastabas apie preliminarius faktus. Šalims, kurios to prašė, buvo suteikta galimybė būti išklausytoms.

(5)

Komisija toliau rinko ir tikrino visą informaciją, kuri, jos manymu, buvo būtina norint padaryti galutines išvadas. Suinteresuotųjų šalių žodžiu ir raštu pateiktos pastabos buvo išnagrinėtos ir prireikus laikinosios išvados buvo atitinkamai pakeistos.

(6)

Kaip jau minėta laikinojo reglamento 12 konstatuojamojoje dalyje, iš vienos susijusių eksportuojančių gamintojų grupės gautas prašymas atlikti individualų nagrinėjimą pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnio 3 dalį. Nagrinėti šiuos prašymus pradiniu etapu buvo per sudėtinga ir nagrinėjimas atidėtas galutiniam etapui. Galiausiai nuspręsta suteikti individualaus nagrinėjimo galimybę to prašiusiai grupei, t. y. Sira Group. Kalbant apie veiklą KLR, Sira Group sudaro Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd. ir Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd.

(7)

Visoms šalims buvo pranešta apie esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis ketinta rekomenduoti nustatyti galutinį antidempingo muitą importuojamiems KLR kilmės aliumininiams radiatoriams ir galutinai surinkti garantijomis užtikrintas laikinųjų muitų sumas (toliau – galutinis atskleidimas). Visoms šalims buvo suteiktas laikotarpis, per kurį jos galėjo teikti pastabas dėl šio galutinio atskleidimo.

(8)

Suinteresuotųjų šalių žodžiu ir raštu pateiktos pastabos išnagrinėtos ir prireikus į jas atsižvelgta.

2.   NAGRINĖJAMASIS PRODUKTAS IR PANAŠUS PRODUKTAS

(9)

Kaip nustatyta laikinojo reglamento 15 konstatuojamojoje dalyje, nagrinėjamasis produktas yra aliumininiai radiatoriai ir tokius radiatorius sudarantys elementai arba sekcijos, neatsižvelgiant į tai, ar tokie elementai yra surinkti į rinkinius, išskyrus elektrinius radiatorius, jų elementus ir sekcijas (toliau – nagrinėjamasis produktas). Nagrinėjamojo produkto KN kodai šiuo metu yra ex 7615 10 10, ex 7615 10 90, ex 7616 99 10 ir ex 7616 99 90.

(10)

Paskelbus laikinąsias priemones, viena šalis teigė, kad nagrinėjamąjį produktą ir panašų produktą galima pakeisti plieniniais radiatoriais, ir prašė Komisijos išanalizuoti plieninių radiatorių rinkos tendenciją ir ją įtraukti, visų pirma, atliekant palyginimą su aliumininių radiatorių rinka.

(11)

Remiantis turima informacija, aliumininių radiatorių techninės savybės skiriasi, ypač skiriasi pagrindinė žaliava (vienu atveju – plienas, kitu – aliuminis), svoris, šiluminė inercija ir šilumos laidumas. Be to, išnagrinėjus surinktą informaciją, nenustatyta, kad šie du produktai tiesiogiai konkuruotų arba vieną jų būtų galima pakeisti kitu. Galiausiai šalis nepateikė jokių savo tvirtinimus pagrindžiančių įrodymų. Atsižvelgiant į tai tvirtinimas buvo atmestas.

(12)

Kadangi kitų pastabų dėl nagrinėjamojo produkto ir panašaus produkto negauta, patvirtinamos laikinojo reglamento 15 ir 23 konstatuojamosios dalys.

3.   DEMPINGAS

3.1.   Rinkos ekonomikos režimas (RER) ir individualus režimas (IR)

3.1.1.   Preliminari pastaba

(13)

Kaip jau minėta 6 konstatuojamojoje dalyje, individualaus nagrinėjimo galimybę nuspręsta suteikti Sira Group. Kalbant apie veiklą KLR, Sira Group sudaro Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd. ir Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd. Sira Group taip pat prašė taikyti rinkos ekonomikos režimą arba individualų režimą.

3.1.2.   RER

(14)

Primenama, kad, kaip minėta laikinojo reglamento 30–31 konstatuojamosiose dalyse, nė viena iš atrinktų šalių neprašė taikyti RER.

(15)

Kaip minėta 13 konstatuojamojoje dalyje, Sira Group, kuriai nustačius laikinąsias priemones suteikta individualaus nagrinėjimo galimybė, prašė taikyti RER ir pateikė RER formas dviejų bendrovių, kurios gamina ir parduoda nagrinėjamąjį produktą, vardu.

(16)

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktu, KLR kilmės importui normalioji vertė tiems gamintojams, kurie, kaip nustatyta, atitiko pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte nustatytus kriterijus, nustatoma pagal to straipsnio 1–6 dalis. Trumpai ir tik aiškumo sumetimais toliau pateikiami apibendrinti kriterijai:

verslo sprendimai priimami atsižvelgiant į rinkos sąlygas, be didelio valstybės kišimosi, o sąnaudos atitinka rinkos vertes,

įmonės turi vieną aiškų pagrindinių apskaitos įrašų, kurie yra tikrinami nepriklausomų auditorių, rinkinį,

nėra nukrypimų, išlikusių po ne rinkos ekonomikos sistemos,

bankroto ir nuosavybės įstatymai užtikrina pastovumą ir teisinį tikrumą ir

valiutos keitimo kursas nustatomas pagal rinkos kursą.

(17)

Dviejų Sira Group priklausančių bendrovių RER formose pateikta informacija buvo tinkamai išnagrinėta, paprašyta pateikti papildomos informacijos ir ji gauta. Atsižvelgiant į išvadas, nemanyta, kad yra būtina surengti tikrinamuosius vizitus bendrovių patalpose.

(18)

RER tyrimu nustatyta, kad Sira Group netenkina 1 kriterijaus reikalavimų, nes sprendimai dėl pagrindinės žaliavos, aliuminio, priimami su valstybės kišimusi. Aliuminio kaina sudaro apie 70 % nagrinėjamojo produkto gamybos sąnaudų. Tyrimu nustatyta, kad abu Sira Group gamintojai aliuminį, naudotą gaminant nagrinėjamąjį produktą, pirko Kinijos vidaus rinkoje. Kainos yra pagrįstos valstybės kontroliuojamos Šanchajaus spalvotųjų metalų biržos (angl. Shanghai Non-ferrous Metal Exchange market, toliau – birža arba SHFE) aliuminio kaina. SHFE yra Kinijoje registruotoms bendrovėms ir Kinijos piliečiams skirta uždara birža, kontroliuojama Valstybinės vertybinių popierių reguliavimo komisijos (angl. State Securities Regulatory Commission). Biržos veikimą reglamentuoja kelios taisyklės, kurios padeda užtikrinti nedidelį kitimą ir sumažintas SHFE kainas: dienos kaina negali svyruoti daugiau kaip 4 % palyginti su ankstesnės prekybos dienos galutine kaina, prekyba vyksta nedažnai (iki kiekvieno mėnesio 15-tos dienos), ateities sandorių trukmė apribota iki 12 mėnesių, o mokesčius už operacijas ima tiek birža, tiek brokeriai.

(19)

Be to, kalbant apie SHFE sandorius, produktas gali būti fiziškai pristatytas tik į patvirtintą KLR esantį sandėlį, priešingai, tarptautinių biržų sandorių atveju produktas gali būti pristatytas į bet kurią pasaulio vietą. Be to, kadangi SHFE yra tik fizinės prekybos platforma (derivatais neprekiaujama), Kinijos aliuminio rinka yra visiškai izoliuota. Dėl šios priežasties arbitražas su pasauliniu orientyru, Londono metalo birža (angl. London Metals Exchange, toliau – LME) arba kitomis rinkomis praktiškai neįmanomas, o birža yra izoliuota nuo kitų pasaulio rinkų. Todėl šių rinkų sulyginti neįmanoma. Per TL LME vidutinė mėnesio aliuminio kaina buvo 14 % didesnė už SHFE kainą.

(20)

Valstybė taip pat kišasi į SHFE kainų nustatymo mechanizmus, nes per Valstybės rezervo biurą ir kitas valstybės institucijas ji pirminį aliuminį ir parduoda, ir perka. Be to, pagal SHFE taisykles, kurias patvirtino valstybinis reguliuotojas – Kinijos vertybinių popierių reguliavimo komisija, valstybė nustato dienos kainos ribas.

(21)

Taip pat tyrimu nustatyta, kad eksportui skirtam pirminiam aliuminiui taikomas 17 % PVM, kuris už eksportuotą produktą negrąžinamas, o už vietos rinkoje parduotą aliuminį ir pagamintas prekes grąžinama 13 % taikomo PVM. Be to, eksportui skirtam pirminiam aliuminiui taikomas 17 % eksporto mokestis. Todėl didžioji pagaminamo pirminio aliuminio dalis parduodama Kinijos rinkoje, dėl to mažinama pirminio aliuminio kaina vidaus rinkoje, o KLR aliumininių radiatorių gamintojai įgyja didelį sąnaudų pranašumą. Per TL Kinijos valstybė toliau kišosi į rinką, nes per finansų krizę ji panaikino metalams taikomą 5 % importo muitą.

(22)

Dar vienas Kinijos valstybės iškraipymas – Valstybės rezervo biuro (angl. State Reserves Bureau, toliau – SRB), kuris yra Nacionalinės vystymosi reformos komisijos (angl. National Development Reform Commission, toliau – NDRC) padalinys, kišimasis į rinką. 2008 m. pabaigoje ir 2009 m. pradžioje SRB pradėjo iš lydyklų supirkti pirminio aliuminio akcijas. Tai buvo skatinamųjų priemonių paketas, kuriuo siekta sumažinti pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikį, dėl kurio sumažėjo paklausa. Vykdant šiuos valstybės remiamus pirkimus 2009 m. kovo ir balandžio mėnesiais supirkta didžioji dalis atsargų vidaus rinkoje, dėl to 2009 m. pirmąjį pusmetį padidėjo kainos. SRB pirminį aliuminį vėl pardavė rinkoje, kaip 2010 m. lapkričio mėn. pradžioje, kai SRB aukcione pardavė 96 000 tonų, kaip pranešė agentūra Bloomberg  (4). Naujienų agentūra Xinhua pranešė apie atsargų kaupimo priemones 2008 m., paaiškindama, kad planuota sukaupti 300 000 tonų aliuminio 10 % už rinkos kainą didesnėmis kainomis, taikant priemonę, skirtą padidinti kainas (5). SRB atsargų kaupimo planas buvo supirkti aliuminį iš kelių Kinijos lydyklų, nors maždaug pusę planuota nupirkti iš Aluminium Corporation of China Ltd. Be to, už NDRC atsakingas ministras paaiškino, kad kitas skatinamųjų priemonių paketo dalis sudarė palengvintos eksporto kontrolės sąlygos, elektros energijos subsidijos, sumažintos elektros energijos kainos ir padidinti paskolų limitai. Pranešta, kad paketas turėjo tiesioginio poveikio kainoms. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, darytina išvada, kad Kinijos valstybė atlieka svarbų vaidmenį nustatant pirminio aliuminio kainas ir kad ji kišasi į rinką.

(23)

Faktas, kad didelis valstybės kišimasis yra tikslingas, inter alia, yra patvirtintas 12-tame aliuminio penkmečio plėtros plane (2011–2015 m.), kuriame Kinijos Vyriausybė aiškiai nurodo ketinimą „nustatyti mokesčių ir eksporto mokesčių lengvatas bei kitus ekonominius svertus ir griežtai kontroliuoti visą plėtros ir pirminių produktų eksporto apimtį“. Šiuo planu tęsiama ankstesnio aliuminio plano politikos kryptis. Be to, tokie planai įgyvendinami jau daugelį metų, ir, kaip išdėstyta pirmiau, per TL buvo taikytos kelios įgyvendinimo priemonės.

(24)

Taigi, daugybiniai valstybės skatinti Kinijos pirminio aliuminio kainų iškraipymai turi poveikio žaliavų kainoms. Be to, gamintojai naudojasi iškraipymų teikiamais privalumais, nes jie paprastai žaliavas perka iš vietos tiekėjų Kinijos rinkoje Kinijos vietos biržų (arba SHFE) kainomis. Per TL šios kainos buvo apie 15 % mažesnės už pasaulinės rinkos kainas. Teoriškai Kinijos bendrovės taip pat gali tam tikrą kiekį žaliavų pirkti LME kainomis, kai kainos Kinijos rinkoje dėl valstybės kišimosi yra didesnės, tačiau ne Kinijos subjektai Kinijos rinkoje žaliavų įsigyti negali.

(25)

Išnagrinėjus tiek Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd., tiek Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd. klausimyno atsakymus, paaiškėjo, kad jos per TL pirminio aliuminio produktus pirko su SHFE kaina susijusia kaina ir kad jų pirkimo kainos ilgesniu laikotarpiu kito pagal SHFE indeksą.

(26)

Be to, atlikus tyrimą nustatyta, kad viena iš dviejų susijusių bendrovių pasinaudojo įmonių pajamų mokesčio nuolaida, pagal kurią pirmus dvejus metus atleidžiama nuo viso mokesčio, o vėlesniais trejais metais jis sumažinamas per pusę. Ši Kinijos valstybės nuolaidos sistema reiškia, kad pradėjusi gauti pelną bendrovė dvejus metus nemoka įmonių pajamų mokesčio, o tolesnius trejus metus moka perpus mažesnį mokestį. Tokie iškraipymai pelno ir nuostolio ataskaitoje įrašomi kaip neigiamos sąnaudos ir taip padidinamas pelningumas.

(27)

Tokiomis aplinkybėmis nė viena iš susijusių bendrovių nesugebėjo įrodyti, kad jų verslo sprendimai dėl žaliavų įsigijimo priimami be didelio valstybės kišimosi ir kad pagrindinės gamybos sąnaudos iš esmės atitinka rinkos kainą. Todėl jos negalėjo įrodyti, kad atitinka 1 kriterijų.

(28)

Atsižvelgiant į pirmiau minėtas išvadas dėl 1 kriterijaus, pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu, nuspręsta, kad RER Sira Group neturėtų būti taikomas.

(29)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punkte išdėstyti RER kriterijai toliau nebuvo nagrinėjami.

(30)

Komisija susijusių nagrinėjamųjų KLR bendrovių grupei ir skundo pateikėjui oficialiai atskleidė su RER susijusius nustatytus faktus. Be to, jiems buvo suteikta galimybė raštu pareikšti savo nuomonę ir prašyti juos išklausyti, jei tam būtų svarbių priežasčių.

(31)

Atskleidus su RER susijusius faktus, Sira Group pateikė pastabų dėl siūlomų išvadų dėl RER. Tačiau, kadangi Sira Group savo pastabas įvardijo kaip ribotas, Komisija iškeltus klausimus sprendė dvišaliu pagrindu, priimdama konkretų atskleidimo dokumentą. Dėl pastabų išvados dėl 1 kriterijaus nebuvo keičiamos.

(32)

Atlikus minėtą analizę ir kadangi negauta jokių pastabų, laikinojo reglamento 30–31 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

3.1.3.   IR

(33)

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktu prireikus muitas visos šalies mastu nustatomas šalims, kurioms taikomas minėtas straipsnis, išskyrus tuos atvejus, kai bendrovės gali įrodyti, kad jos atitinka visus pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalyje nustatytus kriterijus. Trumpai, ir tik aiškumo sumetimais, šie kriterijai buvo pateikti laikinojo reglamento 32 konstatuojamojoje dalyje.

(34)

Abu susiję eksportuojantys Sira Group gamintojai prašė taikyti IR, jeigu nebus taikomas RER. Šie prašymai buvo išnagrinėti. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad jie atitiko visas pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalies sąlygas.

(35)

Todėl Sira Group nustatytas IR.

(36)

2011 m. liepos 28 d. PPO ginčų sprendimo institucija (toliau – GSI) patvirtino apeliacinio komiteto ataskaitą ir šia ataskaita iš dalies pakeistą kolegijos ataskaitą byloje „Europos Bendrijos. Galutinės antidempingo priemonės, taikomos tam tikroms geležinėms ir plieninėms tvirtinimo detalėms iš Kinijos“ (6) (toliau – ataskaitos).

(37)

Ataskaitose konstatuota, inter alia, kad pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalis prieštaravo PPO Antidempingo susitarimo 6 straipsnio 10 daliai, 9 straipsnio 2 daliai ir 18 straipsnio 4 daliai bei PPO susitarimo XVI straipsnio 4 daliai. Pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad atskiriems ne rinkos ekonomikos šalių eksportuojantiems gamintojams, kuriems netaikomas rinkos ekonomikos režimas pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punktą, taikomas visoje šalyje galiojantis muito tarifas, išskyrus atvejus, kai tokie eksportuotojai gali įrodyti, kad jie atitinka pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalyje nustatytas individualaus režimo sąlygas (toliau – GSI išvada dėl pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalies).

(38)

Bet kuris eksportuojantis KLR gamintojas, manantis, kad šis reglamentas turėtų būti peržiūrėtas atsižvelgiant į ataskaitose pateiktą teisinį 9 straipsnio 5 dalies aiškinimą, raginamas pateikti prašymą atlikti peržiūrą remiantis 2001 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1515/2001 dėl priemonių, kurių gali imtis Bendrija remdamasi PPO ginčų sprendimo tarybos patvirtinta ataskaita antidempingo ir apsaugos nuo subsidijavimo klausimais (7) (toliau – PPO įgaliojimų suteikimo reglamentas), 2 straipsniu.

(39)

Atitinkama Sąjungos institucija gali panaikinti, iš dalies pakeisti ar palikti galioti peržiūrimas priemones, kad būtų atsižvelgta į peržiūros išvadas. Peržiūros prašančios šalys turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad, jeigu atsižvelgiant į su jomis susijusias išvadas reikia keisti priemones, toks pakeitimas gali reikšti priemonių lygmens sumažinimą arba padidinimą.

(40)

Be to, kas išdėstyta pirmiau, negauta jokių pastabų dėl IR nustatymo, todėl laikinojo reglamento 32–34 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

3.2.   Panaši šalis

(41)

Kadangi jokių pastabų dėl panašios šalies negauta, laikinojo reglamento 35–41 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

3.3.   Normalioji vertė

(42)

Nustatant normaliąją vertę Sira Group taikyta tokia pati metodika kaip aprašytoji laikinojo reglamento 42–46 konstatuojamosiose dalyse. Kadangi jokių pastabų dėl normaliosios vertės negauta, laikinojo reglamento 42–46 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

3.4.   Eksporto kaina

(43)

Sira Group eksporto kaina apskaičiuota pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 9 dalį, nes eksportas vykdytas sandorių kainomis, kurios laikytos nepatikimomis. Todėl eksporto kainos buvo apskaičiuotos remiantis perpardavimo pirmiems nepriklausomiems pirkėjams Sąjungos rinkoje kainomis, atskaičius atitinkamas sąnaudas ir pelną, kad eksporto kaina būtų pakoreguota iki gamintojo kainos EXW sąlygomis. Perpardavimo pirmajam nepriklausomam Sąjungos pirkėjui kaina buvo pakoreguota siekiant atsižvelgti į visas nuo importo iki perpardavimo patirtas išlaidas, įskaitant muitus ir mokesčius, taip pat pagrįstą PBA išlaidų bei pelno dydį. Nustatant pelno dydį naudotas nesusijusio bendradarbiaujančio importuotojo už nagrinėjamąjį produktą gautas pelnas, nes faktinis susijusio importuotojo pelnas laikytas nepatikimu dėl eksportuojančio gamintojo ir susijusio importuotojo ryšių.

(44)

Kalbant apie atrinktus eksportuotojus, kadangi jokių pastabų dėl eksporto kainos negauta, laikinojo reglamento 47 konstatuojamoji dalis patvirtinama.

3.5.   Palyginimas

(45)

Gauta pastabų dėl normaliosios vertės ir eksporto kainos palyginimo.

(46)

Metal Group Ltd. užginčijo normaliosios vertės ir eksporto kainos palyginimą, argumentuodama, kad palyginimas buvo nesąžiningas dėl taikytos palyginimo metodikos, ir teigdama, kad fizinės savybės skyrėsi.

(47)

Metal Group siūlė palyginimą atlikti taikant alternatyvų vien svoriu grindžiamą metodą. Šis metodas atmestas, nes juo neatsižvelgiama į kitus svarbius veiksnius, įtrauktus į produktų tipo palyginimo sistemą, pvz., galingumą, dėl kurių užtikrinamas geresnis palyginamumas.

(48)

Metal Group Ltd. tvirtinimas dėl fizinių savybių buvo trejopas ir pateiktas po termino pastaboms teikti. Nė vienas iš šių trijų tvirtinimų nebuvo paminėtas klausimyno atsakyme (klausimyne buvo konkrečiai prašoma pateikti tokius tvirtinimus). Be to, apie šiuos tvirtinimus neužsiminta per tikrinamąjį vizitą, kai tyrimo grupei būtų suteikta galimybė patikrinti jų pagrįstumą ir mastą.

(49)

Pirmasis tvirtinimas buvo susijęs su gamybai naudojamo aliuminio lydinio rūšimi. Šiuo atžvilgiu tvirtinta, kad šio lydinio Kinijos standartas nėra toks pats kaip to paties pavadinimo Sąjungoje naudojamo lydinio. Nors yra aišku, kad šie lydiniai nėra identiški, nebuvo pateikta įrodymų, kad jų kaina skiriasi.

(50)

Antrasis tvirtinimas buvo susijęs su, kaip tvirtinta, pigesniais apdailos milteliais. Vėlgi nebuvo pateikta šį tvirtinimą pagrindžiančių įrodymų, ir reikėtų pažymėti, kad šie apdailos milteliai sudarė tokią mažą visos gamybos kainos dalį, kad tai turėtų tik nedidelio poveikio.

(51)

Trečiuoju tvirtinimu teigta, kad bendrovė gaminio nedengė vidiniu antikoroziniu sluoksniu, priešingai nei ES gaminamas produktas. Kaip ir dviem ankstesniais atvejais, nepateikta šį tvirtinimą pagrindžiančių įrodymų.

(52)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, tvirtinimas dėl fizinių savybių skirtumų buvo atmestas.

(53)

Kadangi negauta jokių kitų pastabų, laikinojo reglamento 48–50 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

3.6.   Dempingo skirtumai

(54)

Sira Group dempingo skirtumas apskaičiuotas remiantis laikinojo reglamento 51 konstatuojamojoje dalyje minėta metodika ir siekė 23,0 %.

(55)

Kadangi negauta jokių kitų pastabų, laikinojo reglamento 51–54 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

4.   ŽALA

4.1.   Visa Sąjungos gamyba

(56)

Kadangi jokių pastabų dėl Sąjungos gamybos negauta, laikinojo reglamento 55–57 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

4.2.   Sąjungos suvartojimas

(57)

Kadangi jokių pastabų dėl Sąjungos suvartojimo negauta, laikinojo reglamento 58–61 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

4.3.   Importas iš susijusios šalies

4.3.1.   Importo kaina ir priverstinis kainų mažinimas

(58)

Atskleidus pirmines išvadas, viena šalis tvirtino, kad nustatytas 6,1 % priverstinio kainų mažinimo skirtumas per TL buvo nedidelis ir dėl jo Sąjungos pramonei negalėjo būti daroma materialinė žala.

(59)

Tačiau Kinijos eksportuotojų vykdytą priverstinį kainų mažinimą reikėtų vertinti atsižvelgiant į šio priverstinio kainų mažinimo spaudimą Sąjungos rinkai ir poveikį Sąjungos pramonės kainoms. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad spaudimas kainoms dėl importo mažomis dempingo kainomis neleido Sąjungos pramonei nustatyti kainų, kurios būtų leidusios padengti sąnaudas ir gauti pagrįstą pelną, visų pirma, per TL.

(60)

Kaip minėta laikinojo reglamento 65 konstatuojamojoje dalyje, atlikus tyrimą patvirtinta, kad importas iš KLR buvo vykdomas dempingo kainomis, kurios nagrinėjamuoju laikotarpiu visuomet buvo mažesnės už Sąjungos pramonės pardavimo kainas. Kinijos eksportuotojų vykdytas nuolatinis priverstinis kainų mažinimas leido išplėsti jų pardavimo apimtį ir rinkos dalį, ypač per TL. Be to, nustatyta, kad kai kurių rūšių radiatorių kainos skirtumas buvo daug didesnis nei nustatytas vidutinis priverstinis kainų mažinimas. Todėl negalima nuvertinti neigiamo priverstinio kainų mažinimo poveikio Sąjungos rinkai ir Sąjungos pramonei. Todėl šis tvirtinimas buvo atmestas.

(61)

Ta pati šalis pabrėžė, kad Kinijos radiatoriai buvo prastesnės kokybės palyginti su gaminamais Sąjungoje ir kad todėl jie negalėjo būti žalos Sąjungos pramonei priežastimi.

(62)

Tačiau šis tvirtinimas nebuvo pagrįstas įrodymais, o atlikus tyrimą šį tvirtinimą paremiančių faktų nenustatyta. Kaip nurodyta laikinojo reglamento 23 konstatuojamojoje dalyje, atlikus tyrimą nustatyta, kad KLR gaminamų ir iš jos eksportuojamų aliumininių radiatorių ir Sąjungoje Sąjungos gamintojų gaminamų ir joje parduodamų aliumininių radiatorių pagrindinės fizinės ir techninės savybės bei naudojimo paskirtis yra tokios pačios. Be to, juos taip pat galima visiškai pakeisti vienus kitais ir jie atrodo identiškai, ypač pirkėjams. Todėl šie produktai yra laikomi panašiais, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalyje.

(63)

Svarbu pažymėti, kad priverstinis kainų mažinimas ir žalos pašalinimo lygis yra nustatomi remiantis išsamiu Kinijos ir Sąjungos produktų rūšių palyginimu. Taigi atliekant išsamų kainos palyginimą atsižvelgiama į visus tariamus įvairių radiatorių rūšių skirtumus. Atsižvelgiant į tai tvirtinimas buvo atmestas.

(64)

Kadangi jokių kitų pastabų dėl importo iš nagrinėjamosios šalies negauta, laikinojo reglamento 62–67 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

4.4.   Sąjungos pramonės ekonominė padėtis

(65)

Kadangi kitų pastabų dėl pirminių pastabų negauta, laikinojo reglamento 68–71 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

4.4.1.   Gamyba, gamybos pajėgumai ir pajėgumų naudojimas

(66)

Kadangi pastabų dėl gamybos, gamybos pajėgumų ir pajėgumų naudojimo negauta, laikinojo reglamento 72–74 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

4.4.2.   Pardavimo apimtis ir rinkos dalis

(67)

Kadangi pastabų dėl Sąjungos pramonės pardavimo apimties ir rinkos dalies raidos negauta, laikinojo reglamento 75 konstatuojamoji dalis patvirtinama.

4.4.3.   Augimas

(68)

Kadangi pastabų dėl augimo negauta, laikinojo reglamento 76 konstatuojamoji dalis patvirtinama.

4.4.4.   Užimtumas

(69)

Kadangi pastabų dėl užimtumo negauta, laikinojo reglamento 77 ir 78 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

4.4.5.   Vidutinės vieneto kainos Sąjungoje ir gamybos sąnaudos

(70)

Kadangi pastabų dėl vidutinių Sąjungos vieneto kainų ir gamybos sąnaudų negauta, laikinojo reglamento 79 ir 80 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

4.4.6.   Pelningumas, grynųjų pinigų srautas, investicijos, investicijų grąža ir pajėgumas padidinti kapitalą

(71)

Kadangi pastabų dėl pelningumo, grynųjų pinigų srauto, investicijų, investicijų grąžos ir pajėgumo padidinti kapitalą negauta, laikinojo reglamento 81–83 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

4.4.7.   Atsargos

(72)

Kadangi pastabų dėl atsargų negauta, laikinojo reglamento 84 konstatuojamoji dalis patvirtinama.

4.4.8.   Faktinio dempingo skirtumo dydis

(73)

Kadangi jokių pastabų dėl faktinio dempingo skirtumo dydžio negauta, laikinojo reglamento 85 konstatuojamoji dalis patvirtinama.

4.4.9.   Išvada dėl žalos

(74)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad daugumos žalos rodiklių raidos tendencija per nagrinėjamąjį laikotarpį buvo neigiama. Todėl laikinojo reglamento 86–89 konstatuojamosiose dalyse padaryta išvada, kad Sąjungos pramonė patyrė materialinės žalos, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 3 straipsnio 5 dalyje, patvirtinama.

5.   PRIEŽASTINIS RYŠYS

5.1.   Įžanga

(75)

Kadangi jokių pastabų dėl laikinojo reglamento 90 konstatuojamosios dalies negauta, ta konstatuojamoji dalis patvirtinama.

5.2.   Importo dempingo kaina poveikis

(76)

Kadangi jokių pastabų dėl importo dempingo kaina poveikio negauta, laikinojo reglamento 91–95 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

5.3.   Kitų veiksnių poveikis

5.3.1.   Importas iš trečiųjų šalių

(77)

Kadangi jokių pastabų dėl importo iš trečiųjų šalių negauta, laikinojo reglamento 96 konstatuojamoji dalis patvirtinama.

5.3.2.   Ekonomikos krizė

(78)

Viena šalis tvirtino, kad Sąjungos pramonės patirta žala, jeigu tokios būta, atsirado dėl ekonomikos krizės, kuri turėjo didelio poveikio statybos ir būsto sektoriui, ypač tam tikrose valstybėse narėse, kaip antai Ispanijoje ir Italijoje, kurias ši šalis laiko pagrindinėmis Sąjungos pramonės pardavimo rinkomis.

(79)

Tačiau atlikus tyrimą paaiškėjo, kad Sąjungos pramonė taip pat pardavė didelį kiekį radiatorių kitose valstybėse narėse, ne tik Ispanijoje ir Italijoje. Be to, nagrinėjamojo produkto ir panašaus produkto rinka yra ne tik Ispanijos ir Italijos statybos ir būsto rinkos. Vis dėlto, net jei negalima atmesti galimybės, kad ekonomikos krizė turėjo poveikio Sąjungos rinkai, didėjanti Kinijos importo mažomis dempingo kainomis apimtis padidino neigiamą ekonominio nuosmukio poveikį, kuris galėjo būti daromas nagrinėjamuoju laikotarpiu, ir neleido Sąjungos pramonei gauti naudos iš bendro ekonomikos atsigavimo per TL. Todėl šis tvirtinimas buvo atmestas.

(80)

Kadangi kitų pastabų dėl ekonomikos krizės negauta, laikinojo reglamento 97–100 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

5.3.3.   Sąjungos pramonės gamybos sąnaudų pokyčiai

(81)

Tvirtinta, kad Sąjungos pramonės žala atsirado dėl padidėjusios aliuminio kainos, kuri sudaro didelę dalį panašaus produkto gamybos sąnaudų.

(82)

Tačiau vis dėlto manoma, kad rinkoje, kurioje vyrauja sąžininga konkurencija, galima nustatyti tokias kainas, kad būtų padengtos sąnaudos ir būtų gautas pagrįstas pelnas. Kaip patvirtinta 60 konstatuojamojoje dalyje, dėl vidutinių importo iš KLR kainų Sąjungos pramonės kainos nagrinėjamuoju laikotarpiu buvo nuolat priverstinai mažinamos. Padidėjus sąnaudoms, Sąjungos pramonė dėl nuolatinio spaudimo kainoms negalėjo atitinkamai padidinti savo kainų. Todėl šis tvirtinimas buvo atmestas.

(83)

Kadangi jokių kitų pastabų dėl Sąjungos pramonės gamybos sąnaudų pokyčių negauta, laikinojo reglamento 101–103 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

5.3.4.   Atrinktų Sąjungos gamintojų eksportas

(84)

Viena šalis tvirtino, kad Sąjungos pramonės pardavimo eksportui apimtis ir sumažėjimas turėjo didelio poveikio jos bendrai ekonominei veiklai nagrinėjamuoju laikotarpiu.

(85)

Tačiau atlikus tyrimą paaiškėjo, kad nors Sąjungos pramonės pardavimo eksportui apimtis nagrinėjamuoju laikotarpiu sumažėjo, pardavimas eksportui išliko svarbus ir sudarė 51 % Sąjungos pramonės viso pardavimo ES per TL ir 27 % visos Sąjungos pramonės gamybos per TL apimties. Taigi, kaip nurodyta laikinojo reglamento 106 konstatuojamojoje dalyje, pardavimas eksportui Sąjungos pramonei suteikė galimybę pasiekti masto ekonomiją ir todėl negalima laikyti, kad jis buvo Sąjungos pramonės patirtos materialinės žalos nagrinėjamuoju laikotarpiu priežastimi. Sąjungos pramonės pardavimo eksportui tendencija ir apimtis nebuvo tokie, kad būtų nutrauktas žalos ir importo mažomis dempingo kainomis iš KLR priežastinis ryšys. Todėl tvirtinimas buvo atmestas.

(86)

Ta pati šalis paprašė atskleisti Sąjungos pramonės eksporto vertes, taigi ir kainas, nes laikinajame reglamente buvo paskelbta tik eksporto apimtis. Tačiau šie duomenys negali būti atskleisti, nes jie laikomi konfidencialiais.

(87)

Kadangi kitų pastabų dėl atrinktų Sąjungos gamintojų eksporto rodiklių negauta, laikinojo reglamento 104–106 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

5.4.   Išvada dėl priežastinio ryšio

(88)

Viena šalis tvirtino, kad pagrindinės Sąjungos pramonės pajėgumų panaudojimo sumažėjimo ir jos neigiamo pelningumo priežastys yra Sąjungos pramonės sprendimas 2008 m. padidinti gamybos pajėgumus ir sunki ekonominė situacija, kuri išliko ir vėlesniais metais. Taigi buvo tvirtinama, kad žala atsirado dėl įvairių vidaus veiksnių, kaip antai ekonominės krizės ir prastų Sąjungos pramonės investavimo sprendimų.

(89)

Tačiau žala įvertinama atsižvelgiant į visus žalos veiksnius, o pajėgumų panaudojimas ir pelningumas yra tik du iš jų. Atlikus žalos tyrimą nustatyta, kad visų pirma Sąjungos pramonės pardavimo apimtis nagrinėjamuoju laikotarpiu sumažėjo 16 %, o importas iš KLR nagrinėjamuoju laikotarpiu padidėjo 77 % ir jo rinkos dalis nagrinėjamuoju laikotarpiu padidėjo nuo 13 % iki 24 %. NET per TL, kai palyginti su 2009 m. vartojimas padidėjo, Sąjungos pramonės rinkos dalis ir toliau mažėjo. Nepaisant kitų žalos veiksnių pablogėjimo, dar vienas Sąjungos pramonės sunkios ekonominės situacijos ženklų – nagrinėjamuoju laikotarpiu labai padidėjęs Sąjungos pramonės atsargų lygis. Todėl siekiant susidaryti išsamų vaizdą, padidėjusius Sąjungos pramonės gamybos pajėgumus 2008 m. reikėtų nagrinėti kartu su visais kitais elementais.

(90)

Nors ekonomikos krizė turėjo tam tikro neigiamo poveikio Sąjungos pramonės padėčiai, negalima neatsižvelgti į tai, kad nagrinėjamuoju laikotarpiu Kinijos importo mažomis dempingo kainomis apimtis labai padidėjo, todėl tai sustiprino neigiamą ekonominio nuosmukio poveikį, kuris galėjo būti daromas nagrinėjamuoju laikotarpiu, ir neleido Sąjungos pramonei gauti naudos iš bendro ekonomikos atsigavimo per TL.

(91)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad vartojimas nuo 2009 m. iki TL padidėjo 9 %, o Sąjungos pramonės rinkos dalis toliau mažėjo ir net pagerėjus bendrai ekonomikos situacijai Sąjungos pramonė neatsigavo, nes jai nuolatinį spaudimą darė importas mažomis dempingo kainomis iš KLR. Taigi atsižvelgiant į tai tvirtinimas buvo atmestas.

(92)

Kadangi kitų pastabų dėl išvados dėl priežastinio ryšio negauta, laikinojo reglamento 107–110 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

6.   SĄJUNGOS INTERESAI

(93)

Atliekant šį tyrimą naudotojai nebendradarbiavo ir nepaisant pastangų paskelbus pirmines išvadas apie save nepranešė joks naudotojas.

(94)

Remiantis turima informacija, nustatyta, kad pagrindiniai aliumininių radiatorių pirkėjai yra didelės statybos bendrovės, platintojai ir didmenininkai, kurie juos perparduoda specializuotiems tinklams arba mažmeninėms parduotuvėms, o šie juos parduoda mažesnėms statybos bendrovėms arba galutiniams naudotojams. Įvertinus, kokį poveikį galutinių muitų nustatymas gali turėti susijusioms šalims, nustatyta, kad net jei vieno importuoto aliumininio radiatoriaus elemento kaina būtų padidinta 61 %, o tai yra didžiausias siūlomas antidempingo muitas, šis kainos padidėjimas yra gana mažas, nes nagrinėjamasis produktas paprastai yra susijęs su dideliais projektais, kai jo kaina sudaro tik nedidelę dalį visų sąnaudų. Todėl, net atsižvelgiant į blogiausią atvejį, susidarantis kainos padidėjimas galėtų būti lengvai absorbuotas tolesnio pardavimo grandinėje.

(95)

Kadangi pastabų dėl Sąjungos interesų negauta, laikinojo reglamento 111–118 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

7.   GALUTINĖS ANTIDEMPINGO PRIEMONĖS

7.1.   Žalos pašalinimo lygis

(96)

Tvirtinta, kad pelno dydis, naudotas muito dydžiui, kurio reikia žalingo dempingo poveikiui pašalinti, apskaičiuoti, buvo per didelis. Teigta, kad 7,4 % pelno dydis, kurį atrinkti Sąjungos gamintojai gavo 2008 m., buvo išskirtinis ir neatitinkantis tikrovės. Dėl ekonomikos krizės, kuri smogė rinkai vėlesniais metais, tapo neįmanoma pasiekti tokio pelno dydžio.

(97)

Reikia pastebėti, kad šis pelno dydis atliekant tyrimą buvo patikrintas kaip atrinktų bendrovių pelno dydis, pasiektas esant įprastoms rinkos sąlygoms, tai yra nesant žalingo dempingo. Negalima daryti išvados, kad ekonomikos krizė neturėjo poveikio Sąjungos pramonės padėčiai, tačiau importo mažomis dempingo kainomis iš KLR, kuris dirbtinai mažino Sąjungos pramonės kainas, apimtis visu nagrinėjamuoju laikotarpiu vis didėjo, taip darant žalą Sąjungos pramonės kainoms ir rinkos daliai. Todėl akivaizdu, kad importas dempingo kaina iš KLR sustiprino galimą ekonominio nuosmukio poveikį Sąjungos pramonei. Todėl šis tvirtinimas buvo atmestas.

(98)

Taip pat tvirtinta, kad nepakankamai įvertintos išlaidos po importo, naudotos priverstinio kainų mažinimo ir žalos skirtumams apskaičiuoti (0,2 %, įskaitant visas sąnaudas, būtinas prekėms išleisti į laisvą apyvartą ES, kaip antai tvarkymo sąnaudas ir muitinio įforminimo mokestį, tačiau išskyrus importo muitą). Šios šalies nuomone, išlaidos po importo turėtų apimti tvarkymo sąnaudas, muitinio įforminimo mokestį ir vidaus transportą (apskaičiuota, kad tai siekia 3,5 %). Siekiant apskaičiuoti priverstinį kainų mažinimą ir priverstinį pardavimą mažesnėmis kainomis, kaina ES pasienyje yra lyginama su Sąjungos pramonės gamintojų kaina EXW sąlygomis. Į kainą ES pasienyje turi būti įskaitytos visos sąnaudos, būtinos prekėms išleisti į laisvą apyvartą ES (t. y. muitinio įforminimo mokestis ir tvarkymo sąnaudos), tačiau neįskaitomas vidaus transportas, kaip teigia šalis. Todėl šis tvirtinimas buvo atmestas.

(99)

Kadangi kitų pastabų dėl žalos pašalinimo lygio negauta, laikinojo reglamento 119–123 konstatuojamosiose dalyse aprašyta metodika patvirtinama.

7.2.   Muitų forma ir dydis

(100)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, manoma, kad, vadovaujantis pagrindinio reglamento 9 straipsnio 4 dalimi, importuojamam nagrinėjamam produktui turėtų būti nustatytos galutinės antidempingo priemonės, kurių dydis prilygtų mažesniam iš dempingo arba žalos skirtumų, vadovaujantis mažesnio muito taisykle. Todėl visos muitų normos turėtų būti nustatytos pagal nustatytus žalos skirtumus.

(101)

Siūlomi galutiniai antidempingo muitai yra tokie:

Šalis

Bendrovė

Dempingo skirtumas

Žalos skirtumas

Galutinis muitas

KLR

Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd.

23,0 %

12,6 %

12,6 %

 

Metal Group Co., Ltd.

70,8 %

56,2 %

56,2 %

 

Sira Group (Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd. ir Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd.)

23,0 %

14,9 %

14,9 %

 

Kitos bendradarbiaujančios bendrovės

32,5 %

21,2 %

21,2 %

 

Visos kitos bendrovės (dempingo skirtumas visos šalies mastu)

76,6 %

61,4 %

61,4 %

(102)

Šiame reglamente nurodytos konkrečioms bendrovėms taikomos antidempingo muito normos buvo nustatytos remiantis šio tyrimo išvadomis. Todėl jos atitinka šių bendrovių padėtį, nustatytą atliekant tą tyrimą. Tai reiškia, kad šios muitų normos (skirtingai nei muitas, šalies mastu taikomas „visoms kitoms bendrovėms“) taikomos tik KLR kilmės šių bendrovių, taigi paminėtų konkrečių juridinių asmenų, pagamintiems importuojamiems produktams. Bet kurios kitos bendrovės, kurios pavadinimas ir adresas konkrečiai nepaminėtas šio reglamento dėstomojoje dalyje, įskaitant subjektus, susijusius su konkrečiai paminėtomis bendrovėmis, pagamintam importuojamam nagrinėjamajam produktui negali būti taikomos šios normos – jam taikoma „visoms kitoms bendrovėms“ nustatyta muito norma.

(103)

Siekiant sumažinti priemonių vengimo riziką, kylančią dėl didelio muito normų skirtumo, manoma, kad šiuo atveju būtinos specialios priemonės, kuriomis būtų užtikrintas tinkamas antidempingo muitų taikymas. Šioms specialioms priemonėms priskiriamas galiojančios komercinės sąskaitos faktūros, atitinkančios šio reglamento II priede nurodytus reikalavimus, pateikimas valstybių narių muitinėms. Importuojant be šios sąskaitos faktūros, taikomas visiems kitiems eksportuotojams nustatytas antidempingo muitas.

(104)

Jeigu nustačius susijusias priemones labai padidėtų vienos iš bendrovių, kuriai taikomos mažesnės individualios muito normos, eksporto apimtis, tokį padidėjimą būtų galima laikyti prekybos pobūdžio pasikeitimu dėl nustatytų priemonių, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje. Tokiomis aplinkybėmis ir jeigu laikomasi sąlygų, gali būti inicijuojamas priemonių vengimo tyrimas. Atliekant šį tyrimą galima, inter alia, nagrinėti, ar būtina panaikinti individualias muito normas ir nustatyti visos šalies mastu taikomą muitą.

(105)

Visus prašymus taikyti individualią antidempingo muito normą (pvz., pasikeitus subjekto pavadinimui arba įsteigus naujus gamybos ar pardavimo subjektus) reikėtų siųsti Komisijai (8) kartu su visa svarbia informacija, ypač apie bendrovės veiklos pasikeitimus, susijusius su gamyba, vidaus ir eksporto pardavimu, kurie yra susiję, pavyzdžiui, su tokiu pavadinimo arba gamybos ir pardavimo subjektų pasikeitimu. Prireikus šis reglamentas bus iš dalies pakeistas atnaujinant bendrovių, kurioms taikomos individualios antidempingo muito normos, sąrašą.

(106)

Siekiant užtikrinti tinkamą antidempingo muito taikymą, visai šaliai taikomas muito dydis turėtų būti taikomas ne tik nebendradarbiaujantiems eksportuojantiems gamintojams, bet ir tiems gamintojams, kurie per TL nevykdė eksporto į Sąjungą.

(107)

Siekiant užtikrinti, kad naujiems eksportuotojams ir neatrinktoms bendradarbiaujančioms bendrovėms, nurodytoms šio reglamento I priede, būtų taikomos vienodos sąlygos, reikėtų priimti nuostatą, kad pastarosioms bendrovėms nustatytas svertinis vidutinis muitas būtų taikomas bet kokiems naujiems eksportuotojams, kurie priešingu atveju turėtų teisę į peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalį, nes tas straipsnis netaikomas, jei buvo atlikta atranka.

7.3.   Galutinis laikinųjų antidempingo muitų surinkimas

(108)

Manoma, kad, atsižvelgiant į nustatytus dempingo skirtumus, taip pat į Sąjungos pramonei padarytos žalos lygį, būtina galutinai surinkti garantijomis užtikrintas laikinuoju reglamentu nustatytas laikinojo antidempingo muito sumas neviršijant nustatytų galutinių muitų sumos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aliumininiams radiatoriams ir šiuos radiatorius sudarantiems elementams arba sekcijoms, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7615 10 10, ex 7615 10 90, ex 7616 99 10 ir ex 7616 99 90 (TARIC kodai 7615101010, 7615109010, 7616991091, 7616999001 ir 7616999091), neatsižvelgiant į tai, ar tokie elementai yra surinkti į rinkinius, išskyrus elektrinius radiatorius, jų elementus ir sekcijas, nustatomas galutinis antidempingo muitas.

2.   Galutinio antidempingo muito, taikomo 1 dalyje aprašyto produkto, kurį pagamino toliau išvardytos bendrovės, neto kainai Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą norma yra tokia:

Bendrovė

Galutinis muitas

Papildomas TARIC kodas

Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd.

12,6 %

B272

Metal Group Co. Ltd.

56,2 %

B273

Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd.

14,9 %

B279

Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd.

14,9 %

B280

I priede išvardytos bendrovės

21,2 %

 

Visos kitos bendrovės

61,4 %

B999

3.   Individualios muito normos, nustatytos 2 dalyje nurodytoms bendrovėms, taikomos tik tuo atveju, jei valstybių narių muitinėms pateikiama galiojanti komercinė sąskaita faktūra, atitinkanti II priede išdėstytus reikalavimus. Jeigu tokia sąskaita faktūra nepateikiama, taikomas visoms kitoms bendrovėms nustatytas muitas.

4.   Jeigu nenurodyta kitaip, taikomos galiojančios muitus reglamentuojančios nuostatos.

2 straipsnis

Galutinai surenkamos garantijomis užtikrintos laikinojo antidempingo muito, nustatyto Reglamentu (ES) Nr. 402/2012 importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aliumininiams radiatoriams, sumos. Garantijomis užtikrintos sumos, viršijančios galutinę antidempingo muito normą, nerenkamos.

3 straipsnis

Jeigu kuris nors naujas Kinijos Liaudies Respublikos eksportuojantis gamintojas pateikia Komisijai pakankamai įrodymų, kad:

tiriamuoju laikotarpiu (nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2011 m. birželio 30 d.) į Sąjungą neeksportavo 1 straipsnio 1 dalyje aprašyto produkto,

nėra susijęs su jokiu Kinijos Liaudies Respublikos eksportuotoju ar gamintoju, kuriam taikomos šiuo reglamentu nustatytos priemonės,

faktiškai nagrinėjamąjį produktą eksportavo į Sąjungą po tiriamojo laikotarpio, kurio duomenimis remtasi nustatant priemones, arba turi neatšaukiamų sutartinių įsipareigojimų eksportuoti į Sąjungą didelį jo kiekį,

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, pateiktu pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu, paprasta balsų dauguma gali iš dalies pakeisti 1 straipsnio 2 dalį, naują eksportuojantį gamintoją priskirdama prie neatrinktų bendradarbiaujančių bendrovių, kurioms taikoma 21,2 % svertinė vidutinė muito norma.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2012 m. spalio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. FLOURENTZOU


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL L 124, 2012 5 11, p. 17.

(3)  OL C 236, 2011 8 12, p. 18.

(4)  www.bloomberg.com

(5)  http://news.xinhuanet.com/english/2008-12/26/content_10564812.htm

(6)  2011 m. liepos 15 d. PPO apeliacinio komiteto ataskaita AB-2011-2, WT/DS397/AB/R. 2010 m. rugsėjo 29 d. PPO kolegijos ataskaita WT/DS397/R. Ataskaitas galima parsisiųsti iš PPO tinklavietės (http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds397_e.htm).

(7)  OL L 201, 2001 7 26, p. 10.

(8)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Office: NERV-105, 08/020, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.


I PRIEDAS

NEATRINKTI BENDRADARBIAUJANTYS KLR EKSPORTUOJANTYS GAMINTOJAI

Pavadinimas

Papildomas TARIC kodas

Jinyun Shengda Industry Co., Ltd.

B274

Ningbo Ephriam Radiator Equipment Co.,Ltd.

B275

Ningbo Everfamily Radiator Co., Ltd

B276

Ningbo Ningshing Kinhil Industrial Co.,Ltd.

B277

Ningbo Ninhshing Kinhil International Co., Ltd.

B278

Yongkang Jinbiao Machine Electric Co., Ltd.

B281

Yongkang Sanghe Radiator Co., Ltd.

B282

Zhejiang Aishuibao Piping Systems Co.,Ltd.

B283

Zhejiang Botai Tools Co., Ltd.

B284

Zhejiang East Industry Co.,Ltd.

B285

Zhejiang Guangying Machinery Co.,Ltd.

B286

Zhejiang Kangfa Industry & Trading Co., Ltd.

B287

Zhejiang Liwang Industrial and Trading Co., Ltd.

B288

Zhejiang Ningshuai Industry Co., Ltd.

B289

Zhejiang Rongrong Industrial Co., Ltd.

B290

Zhejiang Yuanda Machinery & Electrical Manufacturing Co., Ltd.

B291


II PRIEDAS

1 straipsnio 3 dalyje nurodytoje galiojančioje komercinėje sąskaitoje faktūroje turi būti tokios formos komercinę sąskaitą faktūrą išrašančio subjekto atstovo pasirašyta deklaracija:

1.

komercinę sąskaitą faktūrą išrašančio subjekto atstovo vardas, pavardė ir pareigos;

2.

deklaracija:

„Patvirtinu, kad (kiekis) šioje sąskaitoje faktūroje nurodytų aliumininių radiatorių ir šiuos radiatorius sudarančių elementų arba sekcijų, parduodamų eksportui į Europos Sąjungą, Kinijos Liaudies Respublikoje pagamino (bendrovės pavadinimas ir registruota buveinė) (papildomas TARIC kodas). Patvirtinu, kad šioje sąskaitoje faktūroje pateikta informacija yra išsami ir teisinga.

Data ir parašas“.


9.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 310/13


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1040/2012

2012 m. lapkričio 7 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 754/2009 nuostatos dėl leidimo tam tikrų grupių laivams netaikyti Reglamente (EB) Nr. 1342/2008 nustatytos žvejybos pastangų sistemos ir kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 43/2012 ir (ES) Nr. 44/2012 nuostatos dėl tam tikrų žvejybos galimybių

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2011 m. atlantinių silkių išteklių Airijos jūroje įvertinimas buvo grindžiamas vien tendencijų įvertinimu ir buvo priimtas sumažintas mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (toliau – BLSK). Po to 2012 m. atlikus šio ištekliaus lyginamąją analizę buvo patobulinta vertinimo metodika ir dabar gali būti pateikta didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio metodu grindžiama sužvejojamo kiekio prognozė. Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (toliau – ŽMTEK) buvo paprašyta pakomentuoti atgaline data taikomą šio ištekliaus žvejybos galimybių didinimą ir paaiškinti tokio didinimo poveikį 2013 m. mokslinėms rekomendacijoms. Remiantis ŽMTEK analize gali būti padidintos 2012 m. numatytos žvejybos galimybės su sąlyga, kad bus atliktas būtinas 2013 m. BLSK patikslinimas siekiant, kad mirtingumas dėl žvejybos išliktų didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio lygio. Todėl 2012 m. sausio 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 43/2012, kuriuo ES laivams nustatomos 2012 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių nevedamos tarptautinės derybos ir kuriems netaikomi tarptautiniai susitarimai, žvejybos galimybės (1), reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(2)

Prancūzija pateikė informacijos apie sužvejojamų atlantinių menkių kiekį trijuose žvejybos rajonuose, susijusį su trimis laivų grupėmis: dugninių tralų, kuriais Šiaurės jūroje žvejojamos ledjūrio menkės, grupe, dugninių tralų, kuriais į vakarus nuo Škotijos žvejojamos ledjūrio menkės ir giliavandenių žuvų rūšys, grupe ir laivų, iš kurių ūdomis žvejojamos europinės paprastosios jūrinės lydekos, grupe. Remiantis šia informacija, ŽMTEK vertinimu, galima teigti, kad šių trijų laivų grupių sužvejotų atlantinių menkių kiekis, įskaitant į jūrą išmestas žuvis, neviršijo 1,5 % viso kiekvienos laivų grupės kiekviename iš trijų rajonų sužvejotų žuvų kiekio. Be to, atsižvelgiant į taikomas priemones, kuriomis užtikrinama šių laivų grupių žvejybos veiklos stebėsena ir kontrolė, ir į tai, kad žvejybos pastangų sistemos taikymas šioms laivų grupėms sudarytų administracinę naštą, kuri būtų neproporcinga jų bendram poveikiui atlantinių menkių ištekliams, tikslinga šioms trims laivų grupėms netaikyti 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1342/2008, nustatančiame menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą (2), nustatytos žvejybos pastangų sistemos. 2009 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 754/2009, kuriuo leidžiama tam tikrų grupių laivams netaikyti Reglamento (EB) Nr. 1342/2008 III skyriuje nustatytos žvejybos pastangų sistemos (3), Reglamentas (ES) Nr. 43/2012 ir 2012 m. sausio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 44/2012, kuriuo nustatomos 2012 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių vedamos tarptautinės derybos ar kuriems taikomi tarptautiniai susitarimai, žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse ir ES laivams tam tikruose ne ES vandenyse (4), turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(3)

2012 m. spalio mėn. Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba (toliau – ICES) paskelbė mokslines rekomendacijas dėl norveginių menkučių išteklių Šiaurės jūroje bei Skagerako ir Kategato sąsiauriuose. ICES rekomendacijose nurodyta, kad 2012 m. sužvejotas kiekis turėtų neviršyti 101 000 tonų. Kvotų atžvilgiu šioje srityje 75 % norveginių menkučių BLSK tenka Sąjungos kvotai, iš kurios 5 000 tonų turėtų būti skirta Norvegijai. Likusi Sąjungos kvotos dalis turėtų būti paskirstyta valstybėms narėms;

(4)

šiame reglamente numatyti sužvejojamo žuvų kiekio apribojimai turėtų būti taikomi nuo 2012 m. sausio 1 d., išskyrus nuostatas dėl žvejybos pastangų apribojimų, kurios turėtų būti taikomos nuo 2012 m. vasario 1 d. Toks taikymas atgaline data nedarys poveikio teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principams, kiek tai susiję su atitinkamomis žvejybos galimybėmis, kurios dar neišnaudotos. Kadangi sužvejojamo žuvų kiekio apribojimai turi įtakos Sąjungos laivų ekonominei veiklai ir veiklos žvejybos sezonu planavimui, šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto po jo paskelbimo;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 754/2009, Reglamentas (ES) Nr. 43/2012 ir Reglamentas (ES) Nr. 44/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 754/2009 pakeitimai

Reglamento (EB) Nr. 754/2009 1 straipsnis papildomas šiais punktais:

„j)

2012 m. birželio 8 d. Prancūzijos prašyme nurodytiems su Prancūzijos vėliava plaukiojančių laivų, dugniniais tralais, kurių tinklinio audeklo akies dydis yra 100 mm ar didesnis (žvejybos įrankių kategorija TR1), Šiaurės jūroje (ICES IV zonoje) žvejojančių ledjūrio menkes, grupės laivams;

k)

2012 m. birželio 8 d. Prancūzijos prašyme nurodytiems su Prancūzijos vėliava plaukiojančių laivų, dugniniais tralais, kurių tinklinio audeklo akies dydis yra 100 mm ar didesnis (žvejybos įrankių kategorija TR1), į vakarus nuo Škotijos (ICES VI zonoje) žvejojančių ledjūrio menkes ir giliavandenių žuvų rūšis, grupės laivams;

l)

2012 m. birželio 8 d. Prancūzijos prašyme nurodytiems su Prancūzijos vėliava plaukiojančių laivų, ūdomis (žvejybos įrankių kategorija LL) į vakarus nuo Škotijos (ICES VI zonoje) žvejojančių europines paprastąsias jūrines lydekas, grupės laivams.“

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 43/2012 pakeitimai

Reglamento (ES) Nr. 43/2012 I ir IIA priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento I priede pateiktą tekstą.

3 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 44/2012 pakeitimai

Reglamento (ES) Nr. 44/2012 IA ir IIA priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento II priede pateiktą tekstą.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

I priedo 1 punktas ir II priedo 1 punktas taikomi nuo 2012 m. sausio 1 d.

1 straipsnis, I priedo 2 punktas ir II priedo 2 punktas taikomi nuo 2012 m. vasario 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL L 25, 2012 1 27, p. 1.

(2)  OL L 348, 2008 12 24, p. 20.

(3)  OL L 214, 2009 8 19, p. 16.

(4)  OL L 25, 2012 1 27, p. 55.


I PRIEDAS

1.

Reglamento (ES) Nr. 43/2012 I priedo B dalyje įrašas, skirtas atlantinėms silkėms VIIa zonoje, pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Atlantinė silkė

Clupea harengus

Zona

:

VIIa (1)

(HER/07A/MM)

Airija

1 374

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Jungtinė Karalystė

3 906

Sąjunga

5 280

BLSK

5 280

2.

Reglamento (ES) Nr. 43/2012 IIA priedo 1 priedėlio d lentelės skiltis, skirta Prancūzijai (FR), pakeičiama taip:

„FR

1 057 828

34 926

0

0

0

302 917

0

184 354“


(1)  Ši zona sumažinama rajonu, kuris apibrėžiamas:

šiaurėje iki 52° 30′ šiaurės platumos,

pietuose iki 52° 00′ šiaurės platumos,

vakaruose iki Airijos pakrantės,

rytuose iki Jungtinės Karalystės pakrantės.“


II PRIEDAS

1.

Reglamento (ES) Nr. 44/2012 IA priedo įrašas, skirtas norveginėms menkutėms ir susijusiai priegaudai IIIa zonoje; IIa ir IV zonų ES vandenyse, pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Norveginė menkutė ir susijusi priegauda

Trisopterus esmarki

Zona

:

IIIa zona; IIa ir IV zonų ES vandenys

(NOP/2A3A4.)

Danija

70 684 (1)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Vokietija

14 (1)  (2)

Nyderlandai

52 (1)  (2)

Sąjunga

75 750 (1)  (3)

BLSK

Netaikoma

2.

Reglamento (ES) Nr. 44/2012 IIA priedo 1 priedėlio skiltis, skirta Prancūzijai (FR), pakeičiama taip:

„FR

533 451

6 496 811

101 316

0

1 202 818

342 579

4 338 315

125 141“


(1)  Bent 95 % iškrauto kiekio, įskaičiuojamo į kvotą, turi sudaryti norveginės menkutės. Juodadėmės menkės ir paprastojo merlango priegauda turi būti įskaičiuota į likusius 5 % kvotos.

(2)  Pagal šią kvotą galima žvejoti tik ICES IIa, IIIa ir IV zonų ES vandenyse.

(3)  Iš kurių 5 000 tonų skiriama Norvegijai.“


9.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 310/17


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1041/2012

2012 m. spalio 26 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimasImage (Pinggu Da Tao) (SKVN)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, Kinijos paraiška įregistruoti pavadinimą

Image

(Pinggu Da Tao) paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. spalio 26 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 48, 2012 2 18, p. 28.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.6 klasė.   Švieži ar perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdai

KINIJA

Image (Pinggu Da Tao) (SKVN)


9.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 310/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1042/2012

2012 m. lapkričio 7 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010, kad į sąrašą būtų įtraukta aukciono platforma, kurią paskirs Jungtinė Karalystė

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB (1), ypač į jos 3d straipsnio 3 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

valstybės narės, nevykdančios 2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų aspektų (2) 26 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytos bendros veiklos, gali paskirti savo aukciono platformą, kurioje jos parduotų savo dalį visų apyvartinių taršos leidimų, numatytų Direktyvos 2003/87/EB II ir III skyriuose. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 30 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą tokią aukciono platformą galima paskirti tuo atveju, jei ji yra įtraukta į to reglamento III priede pateikiamą aukciono platformų sąrašą;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 30 straipsnio 4 dalį Jungtinė Karalystė informavo Komisiją apie savo sprendimą nevykdyti bendros veiklos, numatytos to reglamento 26 straipsnio 1 ir 2 dalyse, ir paskirti savo aukciono platformą;

(3)

2012 m. balandžio 30 d. Jungtinė Karalystė informavo Komisiją apie savo ketinimą ICE Futures Europe (toliau – ICE) paskirti kaip aukciono platformą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 30 straipsnio 1 dalyje;

(4)

2012 m. balandžio 25 d. Jungtinė Karalystė pateikė pranešimą Klimato kaitos komitetui, įsteigtam pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 280/2004/EB dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos Bendrijoje monitoringo mechanizmo ir Kioto protokolo įgyvendinimo (3) 9 straipsnį. Be to, Jungtinė Karalystė savo pranešimą Komisijai papildė – pateikė išsamesnės informacijos ir paaiškinimų;

(5)

siekiant, kad siūlomas ICE paskyrimas aukciono platforma, nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 30 straipsnio 1 dalyje, būtų suderinamas su minėto reglamento reikalavimais ir atitiktų Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalyje išdėstytus tikslus, būtina ICE nustatyti tam tikras sąlygas ir įpareigojimus;

(6)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 18–21 straipsnius aukciono platformai pavedamos įvairios su leidimu asmenims teikti pasiūlymus aukcionuose susijusios užduotys, kaip antai deramo klientų tikrinimo priemonių taikymas siekiant užtikrinti, kad tik reikalavimus atitinkantys asmenys galėtų teikti prašymus tiesiogiai teikti pasiūlymus aukcionuose. Jai taip pat tenka atsakomybė patikrinti, ar asmenys, prašantys leidimo teikti pasiūlymus aukcionuose, atitinka minimaliuosius jiems taikomus reikalavimus, jai teikiami prašymai leisti teikti pasiūlymus aukcionuose, kuriuos ji nagrinėja ir priima sprendimą leisti arba neleisti pareiškėjams teikti pasiūlymus aukcionuose, taip pat panaikinti jau suteiktą leidimą teikti pasiūlymus arba sustabdyti tokio leidimo galiojimą. Pagal ICE ir jos biržos narių bei jų klientų bendradarbiavimo modelį ICE biržos nariai ir tam tikri jų klientai vykdys leidimo suteikimo funkcijas savo esamų arba būsimų klientų atžvilgiu. Toks bendradarbiavimo modelis gali būti suderinamas su Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 nuostatomis tik jei ICE užtikrins atitiktį Reglamentu (ES) Nr. 1031/2010 nustatytiems aukciono platformos įpareigojimams;

(7)

be to, Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 35 straipsnio 3 dalies b punkte reikalaujama, kad paskirtoji aukciono platforma mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) suteiktų visišką, sąžiningą ir nešališką galimybę teikti pasiūlymus aukcione, taip pat mažiesiems teršėjams suteiktų galimybę teikti pasiūlymus aukcione. Laikydamasi šios nuostatos ICE turėtų tokioms MVĮ ir mažiesiems teršėjams suteikti skaidrią, išsamią ir naujausią informaciją apie galimybes dalyvauti jos rengiamuose aukcionuose Jungtinėje Karalystėje, įskaitant visas reikiamas praktines konsultacijas, kaip geriausiai pasinaudoti tokiomis galimybėmis. Tokia informacija turėtų būti viešai skelbiama ICE interneto svetainėje. Be to, ICE turėtų pagal Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 24 straipsnio 2 dalį paskirtam aukcionų stebėtojui pateikti ataskaitą apie aprėptį, kurią jai pavyko pasiekti taikant bendradarbiavimo su biržos nariais ir jų klientais modelį, įskaitant geografinės aprėpties mastą, ir kuo labiau atsižvelgti į tuo klausimu pateiktas aukcionų stebėtojo rekomendacijas, kad įgyvendintų to reglamento 35 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose nustatytus aukciono platformos įpareigojimus;

(8)

remdamosi Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 35 straipsnio 3 dalies e punktu, valstybės narės, skirdamos aukciono platformą, privalo atsižvelgti į tai, kiek kandidatė į aukciono platformą yra pajėgi išvengti vidaus rinkos, įskaitant anglies dioksido rinką, konkurencijos iškraipymų. Visų pirma, aukciono platforma neturėtų turėti galimybės savo paskyrimo sutarties panaudoti kitos savo veiklos, konkrečiai jos organizuojamos antrinės rinkos, konkurencingumui didinti. Be to, ICE turėtų būti įrašyta į aukciono platformų sąrašą su sąlyga, kad ICE, įskaitant visus jos priimtus biržos narius ar tarpuskaitos sistemos narius, potencialiems pasiūlymų teikėjams suteiktų galimybę teikti pasiūlymus aukcionuose nereikalaudama, kad jie taptų ICE arba kitos prekyvietės, kurios veiklą vykdo ICE, ar bet kurios kitos trečiosios šalies organizuojamos antrinės rinkos nariais arba dalyviais;

(9)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 35 straipsnio 3 dalies h punktą valstybės narės, skirdamos aukciono platformą, turi atsižvelgti į tai, kokiu mastu užtikrinta, kad būtų taikomos tinkamos priemonės, kuriomis reikalaujama, kad aukciono platforma perduotų ją pakeičiančiai aukciono platformai visą aukcionams vykdyti būtiną materialųjį ir nematerialųjį turtą. Tokios priemonės nustatomos pasitraukimo strategijoje, kurią turi peržiūrėti aukcionų stebėtojas. ICE turėtų laiku parengti aiškią savo pasitraukimo strategiją, kuo labiau atsižvelgdama į aukcionų stebėtojo nuomonę;

(10)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 51 straipsnio 3 dalį visi aukciono platformos, tarpuskaitos sistemos ar atsiskaitymo sistemos imami mokesčiai ir taikomos sąlygos turi būti aiškiai nurodyti, lengvai suprantami ir viešai skelbiami. Atsižvelgiant į ICE numatytą bendradarbiavimo modelį, visi papildomi biržos narių ar jų klientų imami mokesčiai ir taikomos sąlygos, susiję su jų vykdomomis leidimo teikti pasiūlymus aukcionuose funkcijomis, taip pat turėtų būti aiškiai nurodyti, lengvai suprantami ir viešai skelbiami paslaugas teikiančių subjektų interneto svetainėse, o nuorodos į jų svetaines turi būti pateikiamos ICE interneto svetainėje;

(11)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 64 straipsnio 1 dalį galutinai paskirta aukciono platforma turi turėti neteisminį mechanizmą, taikomą asmenų, prašančių leidimo teikti pasiūlymus, asmenų, kuriems leidžiama teikti pasiūlymus, arba asmenų, kuriems neleidžiama teikti pasiūlymų, ir asmenų, kurių leidimai atšaukti arba kurių leidimų galiojimas sustabdytas, skundams nagrinėti. Asmenys, prašantys leidimo teikti pasiūlymus, asmenys, kuriems leidžiama teikti pasiūlymus, arba asmenys, kuriems neleidžiama teikti pasiūlymų, ir asmenys, kurių leidimai atšaukti arba kurių leidimų galiojimas sustabdytas, turėtų galėti pasinaudoti Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 64 straipsniu jiems suteikta teise apskųsti sprendimą, net jei tą sprendimą priima ICE biržos nariai ir jų klientai;

(12)

ICE turėtų ne tik pakeisti savo biržos taisykles taip, kad būtų užtikrinta visiška atitiktis šio reglamento priede nustatytoms sąlygoms ir įpareigojimams, bet ir imtis visų reikiamų papildomų veiksmų visiškai atitikčiai užtikrinti, kurie gali apimti ICE ir jos biržos narių sutartinių susitarimų pakeitimus, biržos narių ir jų klientų sutartinius susitarimus ir šių klientų sutartinius susitarimus su savo klientais;

(13)

be to, reikėtų iš dalies pakeisti tam tikras Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 25 straipsnio 2 dalyje pateikiamas nuorodas siekiant panaikinti aukcionų stebėtojo atliekamos aukciono proceso stebėsenos spragas ir labiau suderinti su kitomis to reglamento nuostatomis;

(14)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(15)

siekiant užtikrinti, kad apie aukciono platformos, kurią paskirs Jungtinė Karalystė, rengiamus aukcionus būtų žinoma iš anksto ir jie būtų vykdomi laiku, šis reglamentas turėtų įsigalioti neatidėliotinai;

(16)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Klimato kaitos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 iš dalies keičiamas taip:

(1)

25 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

visus įrodymus apie antikonkurencinį elgesį, piktnaudžiavimą rinka, pinigų plovimą, teroristų finansavimą arba nusikalstamą veiklą;“

b)

f punktas pakeičiamas taip:

„f)

informaciją apie skundų, pateiktų pagal 59 straipsnio 4 dalį arba 64 straipsnio 1 dalį, ir visų kitų skundų dėl aukciono platformos, pateiktų tą aukciono platformą prižiūrinčioms nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, teismams ar kompetentingoms administracinėms institucijoms, numatytoms nacionalinėse priemonėse, kuriomis perkeliama Direktyvos 2004/39/EB 52 straipsnio 2 dalis, skaičių, pobūdį ir būklę.“

(2)

III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(2)  OL L 302, 2010 11 18, p. 1.

(3)  OL L 49, 2004 2 19, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1031/2010 III priedo lentelė papildoma šiuo tekstu:

Jungtinės Karalystės paskirtos aukciono platformos

2

Aukciono platforma

ICE Futures Europe (ICE)

 

Paskyrimo laikotarpis

Ne anksčiau kaip nuo 2012 m. lapkričio 10 d. iki vėliausiai 2017 m. lapkričio 9 d., nepažeidžiant 30 straipsnio 5 dalies antros pastraipos.

 

Terminų apibrėžtys

Taikomos šios su ICE taikoma sąlyga ir įpareigojimais susijusių terminų apibrėžtys:

a)   ICE biržos taisyklės– ICE taisyklės, visų pirma įskaitant sutarties taisykles ir procedūras, susijusias su ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT ir ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT;

b)   biržos narys– ICE biržos taisyklių A.1 skirsnyje apibrėžtas narys;

c)   klientas– biržos nario klientas, taip pat tų klientų klientai, padedantys asmenims teikti pasiūlymus ir veikiantys pasiūlymus teikiančių asmenų vardu.“

 

Sąlygos

Turi būti leidžiama dalyvauti aukcionuose nereikalaujant, kad aukciono dalyviai taptų ICE arba kitos prekyvietės, kurios veiklą vykdo ICE, ar bet kurios kitos trečiosios šalies organizuojamos antrinės rinkos nariais arba dalyviais.

 

Įpareigojimai

1.

ICE reikalauja, kad apie visus ICE biržos narių ar jų klientų priimtus sprendimus dėl leidimo teikti pasiūlymus aukcionuose, tokio leidimo atšaukimo ar sustabdymo juos priėmę ICE biržos nariai ar jų klientai informuotų ICE taip:

a)

nedelsiant apie kiekvieną sprendimą nesuteikti leidimo teikti pasiūlymus aukcionuose, taip pat sprendimą atšaukti arba sustabdyti tokį leidimą;

b)

apie visus kitus sprendimus – paprašius.

ICE užtikrina, kad visus tokius sprendimus ICE galėtų išnagrinėti, ar jie atitinka šiuo reglamentu aukciono platformai nustatytus įpareigojimus, ir kad ICE biržos nariai ar jų klientai priimtų tokio ICE nagrinėjimo rezultatus. Tokie rezultatai gali būti, be kita ko, sprendimas keisti ICE biržos taisykles, įskaitant drausmines procedūras, ar bet kuris kitas atitinkamas veiksmas, kuriuo sudaromos sąlygos teikti pasiūlymus aukcionuose.

2.

ICE parengia ir savo interneto svetainėje skelbia bei nuolat atnaujina išsamų sąrašą jos biržos narių ar jų klientų, kurie turi teisę padėti MVĮ ir mažiesiems teršėjams dalyvauti Jungtinės Karalystės aukcionuose, rengiamuose ICE, ir MVĮ bei mažiesiems teršėjams skirtus lengvai suprantamus praktinius patarimus apie tai, ką reikia daryti norint dalyvauti aukcionuose per biržos narius ar jų klientus.

3.

Per šešis mėnesius po aukcionų pradžios arba per du mėnesius nuo aukcionų stebėtojo paskyrimo, nelygu kuris veiksmas yra vėlesnis, ICE aukcionų stebėtojui pateikia ataskaitą apie aprėptį, pasiektą taikant bendradarbiavimo su biržos nariais ir jų klientais modelį, įskaitant geografinės aprėpties mastą, ir kuo labiau atsižvelgia į tuo klausimu pateiktas aukcionų stebėtojo rekomendacijas, kad įgyvendintų šio reglamento 35 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose jai nustatytus įpareigojimus.

4.

Visi ICE ir jos tarpuskaitos sistemos mokesčiai ir sąlygos, taikomos asmenims, kuriems leista teikti pasiūlymus, arba pasiūlymų teikėjams, turi būti aiškiai nustatyti, lengvai suprantami ir viešai skelbiami ICE interneto svetainėje, kuri turi būti nuolat atnaujinama.

ICE užtikrina, kad jei biržos narys ar jo klientas už leidimą teikti pasiūlymus ima papildomus mokesčius arba taiko papildomas sąlygas, tokie mokesčiai ir sąlygos taip pat turi būti aiškiai nustatyti, lengvai suprantami ir viešai skelbiami tų paslaugų teikėjų interneto svetainėse, o nuorodos į tas svetaines pateikiamos ICE interneto svetainėje.

5.

Netrukdydama imtis kitų teisinių priemonių, ICE užtikrina, kad ICE numatytų skundų nagrinėjimo tvarką, pagal kurią būtų priimami sprendimai dėl skundų, susijusių su ICE biržos narių ar jų klientų sprendimais dėl leidimo teikti pasiūlymus aukcionuose, leidimo teikti pasiūlymus aukcionuose nesuteikimo, jau suteiktų tokių leidimų atšaukimo ar sustabdymo, kaip išsamiai nurodyta 1 punkte.

6.

ICE iš dalies pakeičia savo biržos taisykles, kad visiškai išpildytų jos įrašymui į sąrašą keliamas sąlygas ir įpareigojimus, nustatytus šiame priede. Visų pirma pakeistose ICE biržos taisyklėse turi būti nustatyti 1, 2, 4 ir 5 punktuose nurodyti įpareigojimai.

7.

Per du mėnesius nuo 2012 m. lapkričio 10 d. ICE pateikia Jungtinei Karalystei savo išsamią pasitraukimo strategiją, kad aukcionų stebėtojas pateiktų apie ją savo nuomonę. Per du mėnesius nuo aukcionų stebėtojo nuomonės gavimo dienos ICE peržiūri savo pasitraukimo strategiją kuo labiau atsižvelgdama į minėtą nuomonę.

8.

Jungtinė Karalystė informuoja Komisiją apie visus reikšmingus sutartinių sąlygų su ICE, apie kurias Komisijai pranešta 2012 m. balandžio 30 d., gegužės 4 d. ir birželio 14 d., o Klimato kaitos komitetui pranešta 2012 m. gegužės 15 d. ir liepos 3 d., pasikeitimus.“


9.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 310/24


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1043/2012

2012 m. lapkričio 8 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga fosfanas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 13 straipsnio 2 dalį ir 78 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 80 straipsnio 1 dalies a punktą Tarybos direktyva 91/414/EEB (2) turi būti taikoma veikliųjų medžiagų, dėl kurių sprendimas pagal šios direktyvos 6 straipsnio 3 dalį buvo priimtas iki 2011 m. birželio 14 d., patvirtinimo tvarkai ir sąlygoms. Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 80 straipsnio 1 dalies a punkto sąlygos, taikomos fosfanui, įgyvendintos Komisijos sprendimu 2008/566/EB (3);

(2)

pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalį 2007 m. lapkričio 11 d. Vokietija gavo bendrovės „S&A Service- und Anwendungstechnik GmbH“ paraišką dėl veikliosios medžiagos fosfano įtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. Sprendimu 2008/566/EB patvirtinta, kad dokumentų rinkinys buvo išsamus ir parengtas taip, kad jį būtų galima laikyti iš esmės atitinkančiu Direktyvos 91/414/EEB II ir III prieduose nustatytus duomenų ir informacijos reikalavimus;

(3)

šios veikliosios medžiagos poveikis žmonių ir gyvūnų sveikatai ir aplinkai pareiškėjo pasiūlytais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatas. Paskirta ataskaitą rengianti valstybė narė vertinimo ataskaitos projektą pateikė 2010 m. vasario 24 d.;

(4)

valstybės narės ir Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) peržiūrėjo vertinimo ataskaitos projektą. 2012 m. vasario 22 d. Tarnyba pateikė Komisijai bendros peržiūros išvadas dėl veikliosios medžiagos pesticido fosfano keliamos rizikos vertinimo (4). Vertinimo ataskaitos projektą valstybės narės ir Komisija persvarstė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2012 m. rugsėjo 28 d. pateikė kaip Komisijos fosfano peržiūros ataskaitą;

(5)

atlikus įvairius tyrimus, nustatyta, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra fosfano, gali būti laikomi iš esmės atitinkančiais Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktų ir 5 straipsnio 3 dalies reikalavimus, visų pirma kai naudojimo paskirtys yra tos, kurios buvo išnagrinėtos ir išsamiai aprašytos Komisijos peržiūros ataskaitoje. Todėl tikslinga fosfaną patvirtinti;

(6)

tačiau pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 2 dalį kartu su jo 6 straipsniu ir atsižvelgiant į dabartines mokslo ir technikos žinias būtina nustatyti tam tikras sąlygas ir apribojimus;

(7)

tačiau, nepažeidžiant Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 nustatytų įpareigojimų, atsiradusių patvirtinus medžiagą, atsižvelgiant į tam tikrą padėtį, susidariusią dėl perėjimo nuo Direktyvos 91/414/EEB prie Reglamento (EB) Nr. 1107/2009, turėtų būti taikomos toliau pateiktos nuostatos. Valstybėms narėms turėtų būti suteiktas šešių mėnesių laikotarpis po medžiagos patvirtinimo augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra fosfano, registracijai peržiūrėti. Valstybės narės turėtų atitinkamai pataisyti, pakeisti arba panaikinti registraciją. Nukrypstant nuo to termino, turėtų būti nustatytas ilgesnis laikotarpis, per kurį, kaip nustatyta Direktyvoje 91/414/EEB ir taikant vienodus principus, turėtų būti pateiktas ir įvertintas III priede nustatytas atnaujintas išsamus kiekvieno augalų apsaugos produkto dokumentų rinkinys, parengtas pagal kiekvieną numatomą naudojimo paskirtį;

(8)

patirtis, įgyta į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtraukiant veikliąsias medžiagas, įvertintas remiantis 1992 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3600/92, nustatančio išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 8 straipsnio 2 dalyje, pirmojo etapo įgyvendinimo taisykles (5), nuostatomis, rodo, kad gali kilti sunkumų išaiškinant galiojančios registracijos turėtojų pareigas, susijusias su galimybe naudotis duomenimis. Todėl, siekiant išvengti tolesnių sunkumų, būtina aiškiau apibrėžti valstybių narių pareigas, visų pirma pareigą patikrinti, ar registracijos turėtojas gali naudotis šios direktyvos II priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu. Tačiau, jas aiškiau apibrėžus, valstybėms narėms ar registracijos turėtojams naujų įpareigojimų, palyginti su nustatytaisiais iki šiol priimtomis direktyvomis, kuriomis iš dalies keičiamas minėtos direktyvos I priedas, arba reglamentais, kuriais patvirtinamos veikliosios medžiagos, neatsirastų;

(9)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 4 dalį 2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (6), priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Veikliosios medžiagos patvirtinimas

I priede nurodyta veiklioji medžiaga fosfanas patvirtinama pagal šiame priede nustatytas sąlygas.

2 straipsnis

Pakartotinis augalų apsaugos produktų vertinimas

1.   Vadovaudamosi Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009, valstybės narės iki 2013 m. rugsėjo 30 d. prireikus iš dalies pakeičia arba panaikina galiojančią augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos fosfano, registraciją.

Iki tos datos jos pirmiausia patikrina, ar laikomasi šio reglamento I priede nustatytų sąlygų, išskyrus to priedo konkrečių nuostatų skiltyje nustatytas sąlygas, ir ar registracijos turėtojas turi dokumentų rinkinį, atitinkantį Direktyvos 91/414/EEB II priedo reikalavimus, arba gali juo naudotis vadovaudamasis šios direktyvos 13 straipsnio 1–4 dalyse ir Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 62 straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų valstybės narės iš naujo įvertina kiekvieną registruotą augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje fosfanas yra vienintelė veiklioji medžiaga arba viena iš keleto veikliųjų medžiagų, kurios visos įtrauktos į Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedą ne vėliau kaip iki 2013 m. kovo 31 d., pagal vienodus principus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, vadovaudamosi Direktyvos 91/414/EEB III priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu ir atsižvelgdamos į šio reglamento I priedo konkrečių nuostatų skiltį. Remdamosi tuo vertinimu valstybės narės nustato, ar produktas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

Nustačiusios, ar produktas atitinka minėtas sąlygas, valstybės narės:

a)

jei reikia, iš dalies keičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje fosfanas yra vienintelė veiklioji medžiaga, registraciją ne vėliau kaip iki 2014 m. rugsėjo 30 d. arba

b)

jei reikia, iš dalies pakeičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje fosfatas yra viena iš kelių veikliųjų medžiagų, registraciją iki 2014 m. rugsėjo 30 d. arba iki tokiam pakeitimui ar panaikinimui skirtos dienos, nustatytos atitinkamu teisės aktu ar aktais, kuriais atitinkama medžiaga ar medžiagos buvo įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą arba patvirtintos, pasirinkdamos vėliausią datą.

3 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo data

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(3)  OL L 181, 2008 7 10, p. 52.

(4)  EMST leidinys, 2012 m.; 10(3):2595. Galima rasti internete adresu www.efsa.europa.eu.

(5)  OL L 366, 1992 12 15, p. 10.

(6)  OL L 153, 2011 6 11, p. 1.


I PRIEDAS

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo termino pabaiga

Konkrečios nuostatos

Fosfanas

CAS Nr. 7803-51-2

CIPAC Nr. 127

Fosfanas

≥ 994 g/kg

Priemaiša arsanas techninėje medžiagoje neturi viršyti 0,023 g/kg

2013 m. balandžio 1 d.

2023 m. kovo 31 d.

Registracija suteikiama tik profesionaliems naudotojams.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į fosfano peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2012 m. rugsėjo 28 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti:

naudotojų saugai apdorotose patalpose ir aplink jas apdorojimo metu, taip pat vėdinimo metu ir po vėdinimo,

dirbančių asmenų saugai apdorotose patalpose ir aplink jas apdorojimo metu, taip pat vėdinimo metu ir po vėdinimo,

pašalinių asmenų saugai aplink apdorotas patalpas apdorojimo metu, taip pat vėdinimo metu ir po vėdinimo;

Naudojimo sąlygose turi būti nurodyta naudoti rizikos mažinimo priemones, pavyzdžiui, automatiniais prietaisais nuolat stebėti fosfato koncentraciją, naudoti asmens apsaugos priemones, prireikus aplink apdorotas patalpas nustatyti teritoriją, į kurią negalėtų patekti pašaliniai asmenys.


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatumą ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


II PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo B dalis papildoma šiuo įrašu:

Numeris

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo termino pabaiga

Konkrečios nuostatos

„28

Fosfanas

CAS Nr. 7803-51-2

CIPAC Nr. 127

Fosfanas

≥ 994 g/kg

Priemaiša arsanas techninėje medžiagoje neturi viršyti 0,023 g/kg

2013 m. balandžio 1 d.

2023 m. kovo 31 d.

Registracija suteikiama tik profesionaliems naudotojams.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į fosfano peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2012 m. rugsėjo 28 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti:

naudotojų saugai apdorotose patalpose ir aplink jas apdorojimo metu, taip pat vėdinimo metu ir po vėdinimo,

dirbančių asmenų saugai apdorotose patalpose ir aplink jas apdorojimo metu, taip pat vėdinimo metu ir po vėdinimo,

pašalinių asmenų saugai aplink apdorotas patalpas apdorojimo metu, taip pat vėdinimo metu ir po vėdinimo.

Naudojimo sąlygose turi būti nurodyta naudoti rizikos mažinimo priemones, pavyzdžiui, automatiniais prietaisais nuolat stebėti fosfato koncentraciją, naudoti asmens apsaugos priemones, prireikus aplink apdorotas patalpas nustatyti teritoriją, į kurią negalėtų patekti pašaliniai asmenys.“


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatumą ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


9.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 310/28


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1044/2012

2012 m. lapkričio 8 d.

kuriuo dėl prekių kilmės taisyklių taikymo bendrųjų lengvatinių muitų tarifų sistemoje leidžiama nukrypti nuo Reglamento (EEB) Nr. 2454/93, kad būtų atsižvelgta į ypatingą Gvatemalos padėtį, susijusią su tam tikrų žuvininkystės produktų eksportu į Sąjungą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1), ypač į jo 247 straipsnį,

atsižvelgdama į 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (2), ypač į jo 89 straipsnio 1 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 732/2008 dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo nuo 2009 m. sausio 1 d. (3) Sąjunga suteikė bendrųjų tarifų lengvatas Gvatemalai;

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2454/93 nustatoma produktų kilmės sąvokos apibrėžtis, taikoma bendrųjų tarifų lengvatų sistemoje (toliau – BLS). To reglamento 89 straipsnyje numatoma nuo tos apibrėžties leidžianti nukrypti nuostata, skirta šalims, kurioms taikoma BLS;

(3)

2012 m. sausio 24 d. raštu Gvatemala pateikė prašymą dėl nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo BLS kilmės taisyklių, pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 89 straipsnį. 2012 m. kovo 28 d., birželio 21 d. ir 27 d. raštais Gvatemala pateikė šį prašymą papildančios informacijos;

(4)

prašymas yra susijęs su bendru metiniu 4 000 tonų virtos, užšaldytos ir vakuuminėje pakuotėje supakuotos tunų filė, vadinamos nugarine (toliau – tunų nugarinė), kurios KN kodas 1604 14 16, kiekiu 2012 m. balandžio 1 d.–2013 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu;

(5)

prašyme nurodoma, kad, jei nebūtų taikoma nukrypti leidžianti nuostata, tai turėtų labai didelį poveikį Gvatemalos žuvų perdirbimo pramonės pajėgumui toliau į Sąjungą eksportuoti lengvatinių tarifų režimo reikalavimus atitinkančią tunų filė;

(6)

todėl siekiant Gvatemalai suteikti pakankamai laiko parengti savo žuvų perdirbimo pramonę tunų nugarinės lengvatinės kilmės statuso įgijimo taisyklių laikymuisi, reikia nustatyti nukrypti leidžiančią nuostatą. Pakankamai laiko reikia suteikti dėl to, kad Gvatemalos Vyriausybė ir perdirbimo pramonės šakų atstovai galėtų užtikrinti pakankamą į šalį tiekiamų kilmės statusą turinčių tunų kiekį;

(7)

atsižvelgiant į dabartinį tiekimo lygį ir gamybos modelius, nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti taikoma metiniam 1 975 tonų tunų nugarinės, kurios KN kodas ex 1604 14 16, kiekiui. Siekiant užtikrinti, kad laikinai nukrypti leidžianti nuostata būtų taikoma ribotą laiką, kol Gvatemala užtikrins tunų nugarinės lengvatinės kilmės statuso įgijimo taisyklių laikymąsi, ši nuostata turėtų būti taikoma nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. birželio 30 d. 2013 m. kvotos dydis turėtų būti nustatytas pro rata pagrindu, atsižvelgiant į nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo laikotarpį. Todėl 2012 m. turėtų būti nustatyta 1 975 tonų, o 2013 m. – 987,5 tonų dydžio kvota;

(8)

siekiant užtikrinti nepertraukiamą lengvatinių tarifų režimo taikymo reikalavimus atitinkančios perdirbtos žuvies eksportą iš Gvatemalos į Sąjungą, nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti taikoma atgaline data nuo 2012 m. sausio 1 d.;

(9)

aiškumo sumetimais ir siekiant, kad tunų nugarinei, kurios KN kodas ex 1604 14 16, būtų taikoma nukrypti leidžianti nuostata, tikslinga aiškiai nurodyti, kad vienintelės kilmės statuso neturinčios medžiagos, naudotinos minėtai tunų nugarinei gaminti, turėtų būti SS pozicijoje 0302 arba 0303 nurodyti tunai;

(10)

Reglamente (EEB) Nr. 2454/93 nustatytos tarifinių kvotų administravimo taisyklės. Kad būtų užtikrintas veiksmingas administravimas glaudžiai bendradarbiaujant Gvatemalos valdžios institucijoms, Sąjungos muitinėms ir Komisijai, minėtos taisyklės turėtų būti taikomos mutatis mutandis importuojamam prekių kiekiui, kuriam taikoma šiuo reglamentu suteikta nukrypti leidžianti nuostata;

(11)

siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo stebėsenai užtikrinti, būtina Gvatemalos valdžios institucijas įpareigoti reguliariai pranešti Komisijai išduotų A formos kilmės sertifikatų duomenis;

(12)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 72, 73 ir 75–79 straipsnių, Gvatemaloje iš kilmės statuso neturinčių tunų, nurodytų SS pozicijoje 0302 arba 0303, pagaminta virta, užšaldyta ir vakuuminėje pakuotėje supakuota tunų filė, vadinama nugarine, kurios KN kodas yra ex 1604 14 16, pagal šio reglamento 2, 3 ir 4 straipsniuose nustatytas sąlygas laikoma Gvatemalos kilmės produktu.

2 straipsnis

1 straipsnyje numatyta nukrypti leidžianti nuostata taikoma iš Gvatemalos eksportuojamiems produktams, deklaruojamiems išleidimui į laisvą apyvartą Sąjungoje nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. birželio 30 d., neviršijant šio reglamento priede nustatyto kiekio.

3 straipsnis

Šio reglamento priede nustatytas kiekis administruojamas vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b ir 308c straipsniais.

4 straipsnis

Gvatemalos muitinė imasi 1 straipsnyje nurodytų eksportuojamų produktų kiekio patikroms atlikti būtinų priemonių.

A formos kilmės sertifikatų, išduotų Gvatemalos kompetentingų valdžios institucijų remiantis šio reglamento nuostatomis, 4 langelyje įrašomas vienas iš šių patvirtinimų:

„Derogation – Commission Implementing Regulation (EU) No 1044/2012“,

„Excepción – Reglamento de Ejecución (UE) no 1044/2012 de la Comisión“.

Gvatemalos kompetentingos institucijos iki mėnesio, einančio po kiekvieno kalendorinio ketvirčio, pabaigos Komisijai pateikia kiekio, dėl kurio pagal šį reglamentą išduoti A formos kilmės sertifikatai, ketvirčio ataskaitą ir minėtų sertifikatų serijos numerius.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(2)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

(3)  OL L 211, 2008 8 6, p. 1.


PRIEDAS

Kvotos Nr.

KN kodas

Prekių aprašymas

Laikotarpis

Kiekis

(neto masė tonomis)

09.1627

ex 1604 14 16

Virta, užšaldyta ir vakuuminėje pakuotėje supakuota tunų filė, vadinama nugarine

2012 01 01–2012 12 31

1 975

2013 01 01–2013 06 30

987,5


9.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 310/31


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1045/2012

2012 m. lapkričio 8 d.

kuriuo dėl prekių kilmės taisyklių taikymo bendrųjų lengvatinių muitų tarifų sistemoje leidžiama nukrypti nuo Reglamento (EEB) Nr. 2454/93, kad būtų atsižvelgta į ypatingą Salvadoro padėtį, susijusią su tam tikrų žuvininkystės produktų eksportu į Sąjungą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1), ypač į jo 247 straipsnį,

atsižvelgdama į 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (2), ypač į jo 89 straipsnio 1 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 732/2008 (3) dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo nuo 2009 m. sausio 1 d. Sąjunga suteikė bendrųjų tarifų lengvatas Salvadorui;

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2454/93 nustatoma produktų kilmės sąvokos apibrėžtis, taikoma bendrųjų tarifų lengvatų sistemoje (toliau – BLS). To reglamento 89 straipsnyje numatoma nuo tos apibrėžties leidžianti nukrypti nuostata, skirta šalims, kurioms taikoma BLS;

(3)

2012 m. kovo 30 d. raštu Salvadoras pateikė prašymą dėl nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo BLS kilmės taisyklių, pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 89 straipsnį. 2012 m. birželio 20 d. ir liepos 30 d. raštais Salvadoras pateikė šį prašymą papildančios informacijos;

(4)

prašymas yra susijęs su bendru metiniu 4 000 tonų virtos, užšaldytos ir vakuuminėje pakuotėje supakuotos tunų filė, vadinamos nugarine (toliau – tunų nugarinė), kurios KN kodas 1604 14 16, kiekiu 2012 m. liepos 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiu;

(5)

prašyme nurodoma, kad, jei nebūtų taikoma nukrypti leidžianti nuostata, tai turėtų labai didelį poveikį Salvadoro žuvų perdirbimo pramonės pajėgumui toliau į Sąjungą eksportuoti lengvatinių tarifų režimo reikalavimus atitinkančią tunų filė;

(6)

todėl siekiant Salvadorui suteikti pakankamai laiko parengti savo žuvų perdirbimo pramonę tunų nugarinės lengvatinės kilmės statuso įgijimo taisyklių laikymuisi, reikia nustatyti nukrypti leidžiančią nuostatą. Pakankamai laiko reikia suteikti dėl to, kad Salvadoro Vyriausybė ir perdirbimo pramonės šakų atstovai galėtų užtikrinti pakankamą į šalį tiekiamų kilmės statusą turinčių tunų kiekį;

(7)

atsižvelgiant į dabartinį tiekimo lygį ir gamybos modelius, nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti taikoma metiniam 1 975 tonų tunų nugarinės, kurios KN kodas ex 1604 14 16, kiekiui. Siekiant užtikrinti, kad laikinai nukrypti leidžianti nuostata būtų taikoma ribotą laiką, kol Salvadoras užtikrins tunų nugarinės lengvatinės kilmės statuso įgijimo taisyklių laikymąsi, ši nuostata turėtų būti taikoma nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. birželio 30 d. 2013 m. kvotos dydis turėtų būti nustatytas pro rata pagrindu, atsižvelgiant į nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo laikotarpį. Todėl 2012 m. turėtų būti nustatyta 1 975 tonų, o 2013 m. – 987,5 tonų dydžio kvota;

(8)

siekiant užtikrinti nepertraukiamą lengvatinių tarifų režimo taikymo reikalavimus atitinkančios perdirbtos žuvies eksportą iš Salvadoro į Sąjungą, nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti taikoma atgaline data nuo 2012 m. sausio 1 d.;

(9)

aiškumo sumetimais ir siekiant, kad tunų nugarinei, kurios KN kodas ex 1604 14 16, būtų taikoma nukrypti leidžianti nuostata, tikslinga aiškiai nurodyti, kad vienintelės kilmės statuso neturinčios medžiagos, naudotinos minėtai tunų nugarinei gaminti, turėtų būti SS pozicijoje 0302 arba 0303 nurodyti tunai;

(10)

Reglamente (EEB) Nr. 2454/93 nustatytos tarifinių kvotų administravimo taisyklės. Kad būtų užtikrintas veiksmingas administravimas glaudžiai bendradarbiaujant Salvadoro valdžios institucijoms, Sąjungos muitinėms ir Komisijai, minėtos taisyklės turėtų būti taikomos mutatis mutandis importuojamam prekių kiekiui, kuriam taikoma šiuo reglamentu suteikta nukrypti leidžianti nuostata;

(11)

siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo stebėsenai užtikrinti, būtina Salvadoro valdžios institucijas įpareigoti reguliariai pranešti Komisijai išduotų A formos kilmės sertifikatų duomenis;

(12)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 72, 73 ir 75–79 straipsnių, Salvadore iš kilmės statuso neturinčių tunų, nurodytų SS pozicijoje 0302 arba 0303, pagaminta virta, užšaldyta ir vakuuminėje pakuotėje supakuota tunų filė, vadinama nugarine, kurios KN kodas yra ex 1604 14 16, pagal šio reglamento 2, 3 ir 4 straipsniuose nustatytas sąlygas laikoma Salvadoro kilmės produktu.

2 straipsnis

1 straipsnyje numatyta nukrypti leidžianti nuostata taikoma iš Salvadoro eksportuojamiems produktams, deklaruojamiems išleidimui į laisvą apyvartą Sąjungoje nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. birželio 30 d., neviršijant šio reglamento priede nustatyto kiekio.

3 straipsnis

Šio reglamento priede nustatytas kiekis administruojamas vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b ir 308c straipsniais.

4 straipsnis

Salvadoro muitinė imasi 1 straipsnyje nurodytų eksportuojamų produktų kiekio patikroms atlikti būtinų priemonių.

A formos kilmės sertifikatų, išduotų Salvadoro kompetentingų valdžios institucijų remiantis šio reglamento nuostatomis, 4 langelyje įrašomas vienas iš šių patvirtinimų:

„Derogation – Commission Implementing Regulation (ES) No …/2012“;

„Excepción – Reglamento de Ejecución (UE) No …/2012 de la Comisión“.

Salvadoro kompetentingos institucijos iki mėnesio, einančio po kiekvieno kalendorinio ketvirčio, pabaigos Komisijai pateikia kiekio, dėl kurio pagal šį reglamentą išduoti A formos kilmės sertifikatai, ketvirčio ataskaitą ir minėtų sertifikatų serijos numerius.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(2)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

(3)  OL L 211, 2008 8 6, p. 1.


PRIEDAS

Kvotos Nr.

KN kodas

Prekių aprašymas

Laikotarpis

Kiekis

(neto masė tonomis)

09.1629

ex 1604 14 16

Virta, užšaldyta ir vakuuminėje pakuotėje supakuota tunų filė, vadinama nugarine

2012 1 1–2012 12 31

1 975

2013 1 1–2013 06 30

987,5


9.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 310/34


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1046/2012

2012 m. lapkričio 8 d.

kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo nuostatos dėl naujojo regionų suskirstymo laiko eilučių perdavimo

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (1), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant sudaryti galimybę Sąjungoje rinkti, rengti ir skleisti suderintą regioninę statistiką Reglamentu (EB) Nr. 1059/2003 nustatyta teisinė regionų klasifikavimo sistema;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 5 straipsnio 5 dalį atlikus NUTS klasifikatoriaus pakeitimą susijusi valstybė narė turėtų perduoti Komisijai naujo regionų suskirstymo laiko eilutes, kad pakeistų anksčiau perduotus duomenis. Perduotinų laiko eilučių sąrašą ir jų trukmę turėtų nurodyti Komisija, atsižvelgdama į galimybes jas pateikti. Šios laiko eilutės turi būti perduotos per dvejus metus nuo NUTS klasifikatoriaus pakeitimo;

(3)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 31/2011 (2) iš dalies pakeistas NUTS klasifikatorius taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.;

(4)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės perduoda Komisijai naujojo regioninio suskirstymo laiko eilutes pagal priede pateiktą sąrašą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 154, 2003 6 21, p. 1.

(2)  OL L 13, 2011 1 18, p. 3.


PRIEDAS

Metai, nuo kurių reikalaujama pateikti duomenis (pagal statistikos sritį)

Sritis

NUTS 2 lygis

NUTS 3 lygis

Žemės ūkis. Žemės ūkio sąskaitos

2007 (1)

 

Žemės ūkis. Gyvuliai

2007

 

Žemės ūkis. Augalų auginimas

2007

 

Žemės ūkis. Pieno gamyba

2010

 

Žemės ūkis. Žemės ūkio valdų struktūra

2007

 

Demografinė padėtis

1990 (1)

1990 (1)

Užimtumas, nedarbas

2005

2005 (1)

Aplinka. Kietosios atliekos

2004

 

Sveikatos priežiūra. Mirties priežastys

1994 (1)

 

Sveikatos priežiūra. Infrastruktūra

1993 (1)

 

Sveikatos priežiūra. Pacientai

2000 (1)

 

Namų ūkių sąskaitos

2000

 

Informacinė visuomenė

2007 (1)

 

Regioninės sąskaitos

2000

2000

Mokslas ir technologijos. MTTP sąnaudos ir personalas

2009

 

Turizmas

2004

2004


(1)  Perduoti neprivaloma.


9.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 310/36


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1047/2012

2012 m. lapkričio 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maistingumą sąrašo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 8 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad teiginiai apie maisto produktų maistingumą gali būti leidžiami tik tuo atveju, jei jie išvardyti to reglamento priede, kuriame taip pat nustatytos tokių teiginių vartojimo sąlygos;

(2)

po konsultacijų su valstybėmis narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis, visų pirma maisto ūkio subjektais ir vartotojų grupėmis, buvo padaryta išvada, kad yra būtina įrašyti naujus teiginius apie maistingumą į leidžiamų vartoti teiginių apie maistingumą sąrašą ir pakeisti jau leidžiamų vartoti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 teiginių vartojimo sąlygas;

(3)

druska buvo naudojama kaip konservantas ir skonio stipriklis. Kadangi plėtojama nauja technologija ir vis labiau atsižvelgiama į mokslines rekomendacijas dėl druskos, gamintojai deda pastangas gaminti vis daugiau ir daugiau produktų neįdėdami druskos, jei tai techniškai įmanoma. Tačiau teiginys, kad druskos (natrio) nėra įdėta į konkretų maisto produktą, šiuo metu nėra leidžiamas vartoti. Atsižvelgiant į tai, kad sveikatos požiūriu ypač svarbu skatinti tokias inovacijas, būtų tikslinga sudaryti galimybę gamintojams informuoti vartotojus apie šį svarbų gamybos proceso aspektą. Siekiant išvengti tokio teiginio vartojimo apie maisto produktus, kuriuose natūraliai yra daug natrio, jo vartojimas turėtų būti leidžiamas tik kalbant apie mažai natrio turinčius maisto produktus;

(4)

2012 m. vasario 2 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl Komisijos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maistingumą sąrašo, projekto nurodoma, kad naujas teiginys apie maistingumą, kuriuo leidžiama informuoti apie saikingesnį sumažinimą, nei leidžiama pagal teiginį „lengvas“, prieštarautų pagrindinio teisės akto tikslui ir turiniui.

(5)

sočiųjų riebalų kiekio mažinimas naudingas tik tada, jei jie nėra niekuo keičiami arba jie pakeičiami nesočiais riebalais. Sočiųjų riebalų pakeitimas riebalų rūgščių transizomerais nėra naudingas sveikatai, taigi ir teiginio apie maistingumą, kuriuo siekiama nurodyti apie sočiųjų riebalų kiekio sumažinimą, vartojimo sąlygos turėtų būti tokios, kad būtų išvengta sočiųjų riebalų pakeitimo riebalų rūgščių transizomerais;

(6)

pagal galiojančias sąlygas, cukrų kiekio sumažinimas gali būti nurodomas net tada, kai cukrūs pakeičiami riebalais, padidinant pakeistos sudėties produkto energinę vertę. Todėl teiginys, kad cukrų mažiau, turėtų būti leidžiamas vartoti, tik jei maisto produkto energinė vertė dėl sudėties pakeitimo nepadidėja. Griežtesnes vartojimo sąlygas, pagal kurias energinės vertės sumažinimas turėtų atitikti cukrų kiekio sumažinimą, būtų galima taikyti tik labai ribotam produktų skaičiui, o teiginio vartojimas tokiu būdu būtų labai apribotas;

(7)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir joms neprieštarauja nei Europos Parlamentas, nei Taryba,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priedas keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Produktai, tiekti rinkai iki 2012 m. birželio 1 d., kurie neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, reikalavimų, gali būti parduodami, kol bus sunaudotos jų atsargos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 404, 2006 12 30, p. 9.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

Po įrašo dėl teiginio „BE NATRIO“ arba „BE DRUSKOS“ įrašomas toks įrašas:

„NEĮDĖTA NATRIO / DRUSKOS

Teiginys, kad natrio (druskos) neįdėta į maisto produktą, ir bet kuris teiginys, kuris, tikėtina, turės panašią prasmę vartotojui, gali būti vartojamas tik su sąlyga, kad produkte nėra įdėta natrio (druskos) ar bet kurios kitos sudedamosios dalies, į kurią įdėta natrio (druskos), o 100 g ar 100 ml produkto yra ne daugiau kaip 0,12 g natrio arba atitinkamai druskos.“

(2)

Po įrašo dėl teiginio „MAŽIAU [MAISTINĖS MEDŽIAGOS PAVADINIMAS]“ įrašomos tokios pastraipos:

„Teiginys „mažiau sočiųjų riebalų“ ir bet kuris teiginys, kuris, tikėtina, kad turės panašią prasmę vartotojui, gali būti vartojamas:

a)

tik jei bendras sočiųjų riebalų rūgščių ir riebalų rūgščių transizomerų kiekis produkte, apie kurį pateikiamas teiginys, yra bent 30 % mažesnis nei bendras sočiųjų riebalų rūgščių ir riebalų rūgščių transizomerų kiekis panašiame produkte; ir

b)

jei riebalų rūgščių transizomerų kiekis produkte, apie kurį pateikiamas teiginys, lygus ar mažesnis nei panašiame produkte esantis jų kiekis.

Teiginys „mažiau cukrų“ ir bet kuris teiginys, kuris, tikėtina, turės panašią prasmę vartotojui, gali būti vartojamas tik tada, jei produkto, apie kurį pateikiamas teiginys, energinė vertė yra lygi panašaus produkto energinei vertei ar už ją mažesnė.“


9.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 310/38


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1048/2012

2012 m. lapkričio 8 d.

dėl leidimo vartoti teiginį apie maisto produktų sveikumą – rizikos susirgti mažinimą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (1), ypač į jo 17 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 teiginiai apie maisto produktų sveikumą draudžiami, jeigu jie nėra leisti vartoti Komisijos laikantis to reglamento reikalavimų ir nėra įtraukti į leidžiamų vartoti teiginių sąrašą;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 taip pat nustatyta, kad paraiškas leisti vartoti teiginius apie maisto produktų sveikumą maisto tvarkymo subjektai gali teikti valstybės narės nacionalinei kompetentingai institucijai. Nacionalinė kompetentinga institucija turi perduoti reikalavimus atitinkančias paraiškas Europos maisto saugos tarnybai (EMST) (toliau – Tarnyba);

(3)

gavusi paraišką Tarnyba nedelsdama apie ją informuoja kitas valstybes nares bei Komisiją ir pateikia nuomonę dėl atitinkamo teiginio apie sveikumą;

(4)

Komisija, atsižvelgdama į Tarnybos nuomonę, sprendžia dėl leidimo vartoti teiginius apie sveikumą suteikimo;

(5)

gavus Cargill Incorporated paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 14 straipsnio 1 dalies a punktą, kurioje taip pat prašoma apsaugoti nuosavybės teises į vienos metaanalizės (2) duomenis ir informaciją apie miežių beta gliukano skaidulų (BarlivTM) gamybos procesą, paprašyta, kad Tarnyba pateiktų nuomonę dėl teiginio apie sveikumą, susijusio su miežių beta gliukano poveikiu mažinant cholesterolio kiekį kraujyje ir mažinant riziką susirgti (koronarine) širdies liga (Klausimas Nr. EFSAQ201100798) (3) Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Miežių beta gliukano poveikis mažinant cholesterolio kiekį kraujyje yra įrodytas. Dėl mažesnio cholesterolio kiekio kraujyje gali sumažėti rizika susirgti (koronarine) širdies liga“;

(6)

remdamasi pateiktais duomenimis Tarnyba nuomonėje, kurią Komisija ir valstybės narės gavo 2011 m. gruodžio 8 d., padarė išvadą, kad yra nustatytas priežastinis ryšys tarp miežių beta gliukano vartojimo ir mažesnio MTL cholesterolio kiekio kraujyje. Taigi šią išvadą atitinkantis teiginys apie sveikumą turėtų būti laikomas atitinkančiu Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 reikalavimus, todėl reikėtų jį įtraukti į Sąjungos leidžiamų vartoti teiginių sąrašą. Metaanalizės duomenų ir informacijos apie miežių beta gliukano skaidulų (BarlivTM) gamybos procesą, kuriuos pareiškėjas prašė apsaugoti kaip jo nuosavybę, Tarnybai neprireikė, kad padarytų išvadą. Laikoma, kad Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 21 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytas reikalavimas neįvykdytas, todėl remiantis nuosavybės teise duomenys neturi būti saugomi;

(7)

gavus Valens Int. d.o.o. paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 14 straipsnio 1 dalies a punktą, paprašyta, kad Tarnyba pateiktų nuomonę dėl teiginio apie sveikumą, susijusio su miežių beta gliukano poveikiu mažinant cholesterolio kiekį kraujyje ir mažinant riziką susirgti (koronarine) širdies liga (Klausimas Nr. EFSAQ-2011–00799) (4). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Miežių beta gliukano poveikis mažinant cholesterolio kiekį kraujyje yra įrodytas. Dėl mažesnio cholesterolio kiekio kraujyje gali sumažėti rizika susirgti širdies liga“;

(8)

remdamasi pateiktais duomenimis Tarnyba nuomonėje, kurią Komisija ir valstybės narės gavo 2011 m. gruodžio 8 d., padarė išvadą, kad yra nustatytas priežastinis ryšys tarp miežių beta gliukano vartojimo ir mažesnio MTL cholesterolio kiekio kraujyje. Taigi šią išvadą atitinkantis teiginys apie sveikumą turėtų būti laikomas atitinkančiu Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 reikalavimus, todėl reikėtų jį įtraukti į Sąjungos leidžiamų vartoti teiginių sąrašą;

(9)

Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 16 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad palankioje nuomonėje dėl leidimo vartoti teiginį apie sveikumą turėtų būti tam tikra informacija. Atitinkamai ši informacija turėtų būti nurodyta šio reglamento priede dėl leidžiamo vartoti teiginio, įskaitant galimą teiginio formuluotės pakeitimą, konkrečias teiginio vartojimo sąlygas ir, jei taikoma, maisto produkto vartojimo sąlygas ar apribojimus ir (arba) papildomus teiginius ar įspėjimus, laikantis Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų taisyklių ir atsižvelgiant į Tarnybos nuomones;

(10)

vienas iš Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 tikslų yra užtikrinti, kad teiginiai apie sveikumą būtų teisingi, aiškūs ir patikimi bei naudingi vartotojui ir kad to siekiant būtų atsižvelgiama į teiginių formuluotę ir pateikimą. Todėl tais atvejais, kai teiginių formuluotės turi tą pačią prasmę vartotojams, palyginti su jau leidžiamais vartoti teiginiais apie sveikumą, nes nurodomas tas pats maisto produkto kategorijos, maisto produkto ar vienos iš jo sudedamųjų dalių ir sveikatos ryšys, jie turėtų būti vartojami laikantis tų pačių vartojimo sąlygų, kaip nurodyta šio reglamento priede;

(11)

nustatant šiame reglamente pateiktas priemones apsvarstytos pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 16 straipsnio 6 dalį Komisijos gautos pareiškėjų ir visuomenės atstovų pastabos;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir joms neprieštarauja nei Europos Parlamentas, nei Taryba,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šio reglamento priede pateiktas teiginys apie Europos Sąjungos rinkai tiekiamų maisto produktų sveikumą gali būti vartojamas laikantis tame priede nustatytų sąlygų.

2.   1 dalyje nurodytas teiginys apie sveikumą įtraukiamas į Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 14 straipsnio 1 dalyje nurodytą Sąjungos leidžiamų vartoti teiginių sąrašą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 404, 2006 12 30, p. 9.

(2)  Harland JI, 2011 m. (nepaskelbta); Miežių beta gliukano poveikio kraujo lipidams metaanalizė.

(3)  EFSA leidinys (2011 m.), 9(12):2470.

(4)  EFSA leidinys (2011 m.), 9(12):2471.


PRIEDAS

Leidžiamas vartoti teiginys apie sveikumą

Paraiška ir atitinkamos Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 nuostatos

Pareiškėjo adresas

Maistinė ar kita medžiaga, maisto produktas ar maisto produkto kategorija

Teiginys

Teiginio vartojimo sąlygos

Maisto produkto vartojimo sąlygos ir (arba) apribojimai ir (arba) papildomi teiginiai ar perspėjimai

EMST nuomonės nuoroda

14 straipsnio 1 dalies a punkto teiginys apie sveikumą, kuriame nurodomas susirgimo rizikos mažinimas

Cargill Incorporated, veikianti per Cargill Health and Nutrition, c/o Cargill R&D Centre Europe, Havenstraat 84, B-1800 Vilvoorde, Belgium

Miežių beta gliukanas

Miežių beta gliukano poveikis mažinant cholesterolio kiekį kraujyje yra įrodytas. Didelis cholesterolio kiekis yra rizikos susirgti koronarine širdies liga veiksnys.

Vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis atsiranda per parą suvartojant 3 g miežių beta gliukano.

Šį teiginį galima naudoti maisto produktams, kurių kiekybinėje porcijoje yra bent 1 g miežių beta gliukano.

 

Q-2011–00798

Valens Int. d.o.o., Kidričeva ulica 24b, SI-3000 Celje, Slovenia

Q-2011–00799


9.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 310/41


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1049/2012

2012 m. lapkričio 8 d.

kuriuo dėl poligliucitolio sirupo naudojimo kelių kategorijų maisto produktuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 10 straipsnio 3 dalį ir 30 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede nustatytas Sąjungos maisto priedų, leidžiamų naudoti maisto produktuose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(2)

šis sąrašas gali būti iš dalies pakeistas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1331/2008, nustatančiame maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (2), nurodytą procedūrą;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 1 dalį Sąjungos maisto priedų sąrašas gali būti atnaujintas Komisijos iniciatyva arba gavus paraišką;

(4)

buvo pateikta ir valstybėms narėms perduota paraiška dėl poligliucitolio sirupo naudojimo kelių kategorijų maisto produktuose;

(5)

Europos maisto saugos tarnyba įvertino poligliucitolio sirupo, naudojamo kaip maisto priedas, saugą (3). Ji mano, kad turimų poligliucitolio cheminių ir toksikologinių duomenų nepakanka leistinai paros dozei nustatyti. Tačiau, remdamasi turimais duomenimis, ji daro išvadą, kad nėra požymių, jog vartojant jį siūlomais būdais ir kiekiais kiltų pavojus saugai;

(6)

šiuo metu yra technologinis poreikis naudoti poligliucitolio sirupą kaip pakaitinį poliolį vietoje leidžiamo naudoti poliolio. Poligliucitolio sirupas yra mažiau saldus, didesnės apimties, neskaidresnis, labiau rišantis ir stabilesnis mažiau kalorijų turinčiuose arba becukriuose produktuose. Todėl tikslinga leisti naudoti poligliucitolio sirupą tų kategorijų maisto produktuose, dėl kurių teikiama paraiška, ir priskirti jam E 964 maisto priedo numerį;

(7)

laikantis 2011 m. lapkričio 11 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1129/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas sudarant Sąjungos maisto priedų sąrašą (4), pereinamojo laikotarpio nuostatų, II priedas, kuriame pateikiamas Sąjungos maisto priedų, leistinų naudoti maisto produktuose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos, taikomas nuo 2013 m. birželio 1 d. Siekiant leisti poligliucitolio sirupą susijusių kategorijų maisto produktuose naudoti anksčiau, būtina patikslinti ankstesnę taikymo datą, susijusią su tuo maisto priedu;

(8)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir joms neprieštarauja nei Europos Parlamentas, nei Taryba,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)  OL L 354, 2008 12 31, p. 1.

(3)  EMST leidinys (2009 m.); 7(12):1413.

(4)  OL L 295, 2011 11 12, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

B dalies 2 punkte po E 962 skirto įrašo įterpiamas toks E 964 skirtas įrašas:

„E 964

Poligliucitolio sirupas“

2)

E dalyje atitinkamose maisto gaminių kategorijose eilės tvarka įterpiami šie E 964 skirti įrašai:

03.

Valgomieji ledai

E 964

Poligliucitolio sirupas

200 000

 

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

Taikymo laikotarpis –

nuo 2012 m. lapkričio 29 d.

04.2.5.1

Aukščiausios rūšies džemai ir aukščiausios rūšies želė, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/113/EB

E 964

Poligliucitolio sirupas

500 000

 

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

Taikymo laikotarpis –

nuo 2012 m. lapkričio 29 d.

04.2.5.2

Džemai, želė, marmeladai ir saldinta kaštainių tyrė, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/113/EB

E 964

Poligliucitolio sirupas

500 000

 

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

Taikymo laikotarpis –

nuo 2012 m. lapkričio 29 d.

04.2.5.3

Kiti panašūs vaisių arba daržovių užtepai

E 964

Poligliucitolio sirupas

500 000

 

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

Taikymo laikotarpis –

nuo 2012 m. lapkričio 29 d.

05.1

Kakavos ir šokolado produktai, kuriems taikoma Direktyva 2000/36/EB

E 964

Poligliucitolio sirupas

200 000

 

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

Taikymo laikotarpis –

nuo 2012 m. lapkričio 29 d.

05.2

Kiti konditerijos gaminiai, įskaitant burnos kvapo gaivinamąsias pastiles

E 964

Poligliucitolio sirupas

200 000

 

Tik konditerijos kepiniai su kakava, turintys mažiau kalorijų arba į kuriuos nepridėta cukraus

Taikymo laikotarpis –

nuo 2012 m. lapkričio 29 d.

E 964

Poligliucitolio sirupas

600 000

 

Tik konditerijos gaminiai iš krakmolo, turintys mažiau kalorijų arba į kuriuos nepridėta cukraus

Taikymo laikotarpis –

nuo 2012 m. lapkričio 29 d.

E 964

Poligliucitolio sirupas

800 000

 

Tik kramtomieji saldainiai, į kuriuos nepridėta cukraus

Taikymo laikotarpis –

nuo 2012 m. lapkričio 29 d.

E 964

Poligliucitolio sirupas

990 000

 

Tik kietieji saldainiai, į kuriuos nepridėta cukraus

Taikymo laikotarpis –

nuo 2012 m. lapkričio 29 d.

05.3

Kramtomoji guma

E 964

Poligliucitolio sirupas

200 000

 

Tik į kuriuos nepridėta cukraus

Taikymo laikotarpis –

nuo 2012 m. lapkričio 29 d.

06.3

Pusryčių javainiai

E 964

Poligliucitolio sirupas

200 000

 

Tik pusryčių javainiai arba perdirbti grūdiniai maisto produktai, turintys mažiau kalorijų arba į kuriuos nepridėta cukraus

Taikymo laikotarpis –

nuo 2012 m. lapkričio 29 d.

07.2

Smulkūs konditerijos kepiniai

E 964

Poligliucitolio sirupas

300 000

 

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

Taikymo laikotarpis –

nuo 2012 m. lapkričio 29 d.

16.

Desertai, išskyrus 1, 3 ir 4 kategorijoms priskiriamus produktus

E 964

Poligliucitolio sirupas

300 000

 

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

Taikymo laikotarpis –

nuo 2012 m. lapkričio 29 d.“


9.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 310/45


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1050/2012

2012 m. lapkričio 8 d.

kuriuo dėl poligliucitolio sirupo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 14 straipsnį,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1331/2008, nustatantį maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (2), ypač į jo 7 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 231/2012 (3) nustatytos Reglamento Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos;

(2)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – EMST), atsižvelgusi į pareiškėjo 2009 m. lapkričio 24 d. pasiūlytas specifikacijas, pareiškė savo nuomonę dėl poligliucitolio sirupo naudojimo kaip maisto priedo saugos (4). Po šios nuomonės minėtą maisto priedą leista naudoti remiantis tuo, kad jis naudojamas konkrečiais atvejais, ir 2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1049/2012, kuriuo dėl poligliucitolio sirupo naudojimo tam tikrų kategorijų maisto produktuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1333/2008 II priedas, jam priskirtas E 964 numeris (5). Todėl reikėtų nustatyti minėto maisto priedo specifikacijas;

(3)

būtina atsižvelgti į Jungtinio FAO/WHO maisto priedų ekspertų komiteto (JECFA) pasiūlytus priedų specifikacijas ir analizės metodus;

(4)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 231/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir nei Europos Parlamentas, nei Taryba joms neprieštarauja,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)  OL L 354, 2008 12 31, p. 1.

(3)  OL L 83, 2012 3 22, p. 1.

(4)  EMST maisto priedų ir į maistą dedamų maistinių medžiagų specialistų grupė; Europos Komisijos prašymu parengta mokslinė nuomonė dėl poligliucitolio sirupo naudojimo kaip maisto priedo. EMST leidinys 2009 m., 7(12):1413.

(5)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 41.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priede po maisto priedui E 962 skirto įrašo įterpiamas šis E 964 įrašas:

E 964 POLIGLIUCITOLIO SIRUPAS

Sinonimai

Hidrintas krakmolo hidrolizatas, hidrintas gliukozės sirupas ir poligliucitolis

Apibrėžtis

Mišinys, daugiausia sudarytas iš maltitolio ir sorbitolio bei nedidelio hidrintų oligo- ir polisacharidų bei maltrotriitolio kiekio. Jis yra gaminamas katalizinio krakmolo hidrolizatų mišinių, kuriuose yra gliukozės, maltozės ir aukštesniųjų gliukozės polimerų, hidrinimo būdu, panašiu į katalizinio hidrinimo procesą, naudojamą maltitolio sirupui gaminti. Gautas sirupas išgėlinamas jonų mainais ir koncentruojamas iki pageidaujamo lygio

Cheminis pavadinimas

 

Cheminis pavadinimas

Sorbitolis: D-gliucitolis

Maltitolis: (α)-D-gliukopiranozil-1,4-D-gliucitolis

Cheminė formulė

Sorbitolis: C6H14O6

Maltitolis: C12H24O11

Molekulinė masė

Sorbitolis: 182,2

Maltitolis: 344,3

Analizės duomenys

Yra ne mažiau kaip 99 % viso hidrintų sacharidų (bevandenių) kiekio, ne mažiau kaip 50 % didesnės molekulinės masės poliolių, ne daugiau kaip 50 % maltitolio ir ne daugiau kaip 20 % sorbitolio (bevandenio)

Apibūdinimas

Bespalvis ir bekvapis skaidrus klampus skystis

Identifikavimas

 

Tirpumas

Labai tirpus vandenyje, šiek tiek tirpus etanolyje

Maltitolio bandymas

Bandymas teigiamas

Sorbitolio bandymas

Į 5 g ėminį įpilama 7 ml metanolio, 1 ml benzaldehido ir 1 ml vandenilio chlorido. Sumaišoma ir purtoma ant mechaninės purtyklės tol, kol susidarys kristalai. Kristalai filtruojami ir ištirpinami 20 ml verdančio vandens, kuriame yra 1 g natrio hidrokarbonato. Kristalai filtruojami, plaunami 5 ml vandens ir metanolio mišiniu (1:2) ir išdžiovinami ore. Taip gauti sorbitolio monobenzilideno darinio kristalai lydosi 173–179 °C

Grynumas

 

Vandens kiekis

Ne daugiau kaip 31 % (Karlo Fišerio metodas)

Chloridai

Ne daugiau kaip 50 mg/kg

Sulfatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg

Redukuojantieji cukrūs

Ne daugiau kaip 0,3 %

Nikelis

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg“


9.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 310/47


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1051/2012

2012 m. lapkričio 8 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 8 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

36,4

MA

37,6

MK

30,8

TR

65,0

ZZ

42,5

0707 00 05

AL

31,8

TR

77,5

ZZ

54,7

0709 93 10

TR

94,7

ZZ

94,7

0805 20 10

PE

72,2

ZA

152,8

ZZ

112,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

96,7

HR

51,5

PE

42,6

TR

74,9

UY

101,2

ZA

174,3

ZZ

90,2

0805 50 10

AR

60,7

TR

89,1

ZA

98,8

ZZ

82,9

0806 10 10

BR

271,2

PE

308,9

TR

153,1

US

264,9

ZZ

249,5

0808 10 80

CL

151,5

CN

83,7

MK

34,4

NZ

136,8

ZA

141,9

ZZ

109,7

0808 30 90

CN

90,7

TR

112,8

ZZ

101,8


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

9.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 310/49


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. lapkričio 7 d.

dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Danijai atstovaujančio nario skyrimo

(2012/693/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 302 straipsnį,

atsižvelgdama į Danijos Vyriausybės pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos nuomonę,

kadangi:

(1)

2010 m. rugsėjo 13 d. Taryba priėmė sprendimą 2010/570/ES, Euratomas, kuriuo skiriami Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai laikotarpiui nuo 2010 m. rugsėjo 21 d. iki 2015 m. rugsėjo 20 d. (1);

(2)

Pasibaigus Nils Juhl ANDREASEN kadencijai tapo laisva Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nario vieta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui – iki 2015 m. rugsėjo 20 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nare skiriama Rikke EDSJÖ, Senior Consultant, Danish Agriculture and Food Council.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL L 251, 2010 9 25, p. 8.


9.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 310/50


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. lapkričio 7 d.

kuriuo skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Liuksemburgui atstovaujantis narys

(2012/694/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 302 straipsnį,

atsižvelgdama į Liuksemburgo Vyriausybės pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos nuomonę,

kadangi:

(1)

2010 m. rugsėjo 13 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/570/ES, Euratomas, kuriuo skiriami Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai laikotarpiui nuo 2010 m. rugsėjo 21 d. iki 2015 m. rugsėjo 20 d. (1);

(2)

pasibaigus Christian ZEYEN kadencijai tapo laisva Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nario vieta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui iki 2015 m. rugsėjo 20 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariu skiriamas Christophe ZEEB, Conseiller à la Chambre de Commerce du Luxembourg.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL L 251, 2010 9 25, p. 8.


9.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 310/51


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. lapkričio 7 d.

kuriuo skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Jungtinei Karalystei atstovaujantis narys

(2012/695/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 302 straipsnį,

atsižvelgdama į Jungtinės Karalystės Vyriausybės pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos nuomonę,

kadangi:

(1)

2010 m. rugsėjo 13 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/570/ES, Euratomas, kuriuo skiriami Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai laikotarpiui nuo 2010 m. rugsėjo 21 d. iki 2015 m. rugsėjo 20 d. (1);

(2)

pasibaigus Sukhdev SHARMA kadencijai tapo laisva Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nario vieta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui iki 2015 m. rugsėjo 20 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariu skiriamas Richard BALFE.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL L 251, 2010 9 25, p. 8.