ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.299.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 299

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. spalio 27d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/26/ES, kuria dėl farmakologinio budrumo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB ( 1 )

1

 

*

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/28/ES dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo ( 1 )

5

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 994/2012/ES, kuriuo nustatomas keitimosi informacija apie tarpvyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos susitarimus mechanizmas ( 1 )

13

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. spalio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 995/2012, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1608/2003/EB dėl Bendrijos mokslo ir technologijų statistikos rengimo ir plėtros įgyvendinimo taisyklės ( 1 )

18

 

*

2012 m. spalio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 996/2012, kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 284/2012 ( 1 )

31

 

 

2012 m. spalio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 997/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

42

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2012/664/ES

 

*

2012 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis su Švedija pradžios

44

 

*

2012 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas 2012/665/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/638/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Gvinėjos Respublikai

45

 

 

2012/666/ES

 

*

2012 m. spalio 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su klasikiniu kiaulių maru Vengrijoje, iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/855/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 7433)  ( 1 )

46

 

 

2012/667/ES

 

*

2012 m. spalio 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms 2011 m. Nyderlanduose taikant skubias kovos su paukščių gripu priemones, atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 7440)

47

 

 

2012/668/ES

 

*

2012 m. spalio 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms 2011 m. Bulgarijoje taikant skubias kovos su snukio ir nagų liga priemones, atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 7454)

49

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

DIREKTYVOS

27.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2012/26/ES

2012 m. spalio 25 d.

kuria dėl farmakologinio budrumo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį ir į 168 straipsnio 4 dalies c punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

neseni su farmakologiniu budrumu susiję incidentai Sąjungoje parodė automatinės procedūros Sąjungos lygmeniu būtinumą su specialiomis saugumo problemomis susijusiais atvejais, kad būtų galima užtikrinti, jog problema būtų vienodai tiriama ir nagrinėjama visose valstybėse narėse, kuriose vaistu leidžiama prekiauti. Skirtingos su vaistais, kurių leidimai prekiauti suteikti nacionaliniu lygmeniu, kaip nustatyta 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (3), susijusios Sąjungos procedūros turėtų būti patikslintos;

(2)

be to, leidimo prekiauti turėtojui veikiant savarankiškai neturėtų susidaryti situacija, kai su vaisto, kurio leidimas prekiauti suteiktas Sąjungoje, nauda ir rizika susijusios problemos nebūtų tinkamai sprendžiamos visose valstybėse narėse. Todėl leidimo prekiauti turėtojas turėtų būti įpareigotas informuoti atitinkamas kompetentingas institucijas ir Europos vaistų agentūrą apie vaisto išėmimo iš rinkos ar tiekimo rinkai nutraukimo, prašymų atšaukti leidimą prekiauti ar leidimo prekiauti neatnaujinimo priežastis;

(3)

tikslinga toliau tikslinti ir stiprinti įprastą procedūrą ir skubią Sąjungos procedūrą siekiant užtikrinti koordinavimą, greitą įvertinimą skubos atveju ir galimybę imtis neatidėliotinų veiksmų, jei būtina apsaugoti visuomenės sveikatą, prieš priimant sprendimą Sąjungos lygiu. Įprasta procedūra turėtų būti taikoma sprendžiant vaistų kokybės, saugumo ir veiksmingumo problemas, susijusias su Sąjungos interesais. Skubi Sąjungos procedūra turėtų būti taikoma, kai būtina greitai įvertinti susirūpinimą keliančius klausimus, kilusius įvertinus farmakologinio budrumo veiklos duomenis. Jei būtinybę imtis veiksmų lemia farmakologinio budrumo duomenys, Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetas turėtų visada pateikti rekomendaciją neatsižvelgdamas į tai, ar buvo taikoma skubi Sąjungos procedūra, ar įprasta procedūra, nei į tai, ar leidimas prekiauti vaistu išduotas pagal centralizuotą procedūrą ar kitu būdu. Koordinavimo grupė ir Žmonėms skirtų vaistų komitetas, atlikdami savo atitinkamo klausimo vertinimą, turėtų ta rekomendacija pasikliauti;

(4)

kai nesiimama skubios Sąjungos procedūros, valstybės narės turėtų atkreipti koordinavimo grupės dėmesį į atvejus, susijusius su vaistų, kurių leidimai prekiauti išduoti pagal decentralizuotą procedūrą ir abipusio pripažinimo tvarką, naujomis kontraindikacijomis, rekomenduojamos dozės sumažinimu arba indikacijų apribojimais. Kad būtų užtikrintas tų produktų suderinimas, koordinavimo grupė gali aptarti, ar būtina imtis kokių nors veiksmų tuo atveju, kai jokia valstybė narė nėra pradėjusi įprastos procedūros;

(5)

kadangi šios direktyvos tikslo, būtent, suderinti Sąjungoje farmakologinio budrumo taisykles, valstybės narės negali tinkamai pasiekti ir todėl jį galima geriau pasiekti Sąjungos lygiu, Sąjunga, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, gali nustatyti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(6)

todėl Direktyva 2001/83/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2001/83/EB iš dalies keičiama taip:

1)

23a straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jeigu vaisto tiekimas rinkai laikinai ar visiškai nutraukiamas valstybėje narėje, leidimo prekiauti turėtojas apie tai praneša tos valstybės narės kompetentingai institucijai. Išskyrus išimtinius atvejus, apie tai turi būti pranešta ne vėliau kaip likus dviem mėnesiams iki vaisto tiekimo į rinką sustabdymo. Leidimo prekiauti turėtojas informuoja kompetentingą instituciją apie tokio veiksmo priežastis pagal 123 straipsnio 2 dalį.“;

2)

31 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Tačiau jeigu tenkinamas vienas iš 107i straipsnio l dalyje išvardytų kriterijų, laikomasi 107i–107k straipsniuose nustatytos tvarkos.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Kai Komitetui perduodamas klausimas yra susijęs su vaistų veikimo diapazonu arba terapine klase, Agentūra gali apriboti procedūrą pagal tam tikrus leidimo punktus.

Tuo atveju 35 straipsnis tiems vaistams taikomas tik jeigu jiems buvo taikoma šiame skyriuje nurodyta leidimo suteikimo tvarka.

Jeigu pagal šį straipsnį inicijuota procedūra taikoma vaistų veikimo diapazonui arba terapinei klasei, vaistams, kuriais leidžiama prekiauti pagal Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 ir kurie priklauso tam veikimo diapazonui ar klasei, ta procedūra taip pat taikoma.

3.   Nedarant poveikio 1 daliai, jei bet kuriuo procedūros etapu reikia imtis skubių veiksmų visuomenės sveikatai apsaugoti, valstybė narė gali sustabdyti leidimą prekiauti ir uždrausti vartoti atitinkamą vaistą savo teritorijoje iki tol, kol bus priimtas galutinis sprendimas. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną ji informuoja Komisiją, Agentūrą ir kitas valstybes nares apie šių veiksmų priežastis.

4.   Jei, kaip nustatyta pagal 2 dalį, pagal šį straipsnį pradedama taikyti procedūra ir vaistams, kuriais leidžiama prekiauti pagal Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, Komisija, jei bet kuriuo procedūros etapu reikia imtis skubių veiksmų visuomenės sveikatai apsaugoti, gali sustabdyti leidimus prekiauti ir uždrausti vartoti atitinkamus vaistus iki tol, kol bus priimtas galutinis sprendimas. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną Komisija informuoja Agentūrą ir kitas valstybes nares apie savo veiksmų priežastis.“;

3)

34 straipsnio 3 dalis papildoma šia pastraipa:

„Jeigu pagal 31 straipsnį pradedama taikyti procedūra taikoma ir vaistams, kuriais leidžiama prekiauti pagal Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, pagal šios direktyvos 31 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą Komisija prireikus priima sprendimus pakeisti, sustabdyti ar atšaukti leidimus prekiauti ar atsisakyti atnaujinti atitinkamus leidimus prekiauti.“;

4)

37 straipsnyje žodžiai „35 ir 36 straipsniai analogiškai taikomi“ pakeičiami žodžiais „35 straipsnis analogiškai taikomas“;

5)

63 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1   54, 59 ir 62 straipsniuose išvardyti ženklinimo duomenys yra pateikiami valstybės narės, kurioje vaistas tiekiamas rinkai, oficialiąja kalba arba oficialiosiomis kalbomis, kurias šios direktyvos taikymo tikslais nurodė ta valstybė narė.“;

b)

2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„2.   Informacinis lapelis turi būti parašytas ir parengtas taip, kad būtų aiškus ir suprantamas vartotojams, vartojantiems vaistą, kai būtina, prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams. Pakuotės informacinis lapelis turi būti aiškiai perskaitomas valstybės narės, kurioje vaistas tiekiamas rinkai, oficialiąja kalba arba oficialiosiomis kalbomis, kurias šios direktyvos taikymo tikslais nurodė ta valstybė narė.“;

c)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Kai vaistas nėra tiesiogiai tiekiamas pacientui ar kai esama rimtų problemų, susijusių su vaisto prieinamumu, kompetentingos institucijos gali, taikydamos priemones, kurias jos laiko būtinomis žmogaus sveikatai apsaugoti, atleisti nuo įpareigojimo pateikti tam tikrą informaciją etiketėje ir informaciniame lapelyje. Jos taip pat gali visiškai ar iš dalies atleisti nuo įpareigojimo užtikrinti, kad etiketės ir informaciniai lapeliai būtų rengiami valstybės narės, kurioje vaistas tiekiamas rinkai, oficialiąja kalba arba oficialiosiomis kalbomis, kurias šios direktyvos taikymo tikslais nurodė ta valstybė narė.“;

6)

85a straipsnis pakeičiamas taip:

„85a straipsnis

Vykdant vaistų didmeninį platinimą į trečiąsias šalis, 76 straipsnis ir 80 straipsnio pirmos pastraipos c punktas netaikomi. Be to, jeigu vaistai gaunami tiesiogiai iš trečiosios šalies, tačiau neimportuojami, 80 straipsnio pirmos pastraipos b ir ca punktai netaikomi. Vis dėlto tuo atveju didmeniniai platintojai užtikrina, kad vaistai būtų gaunami tik iš asmenų, kuriems yra suteiktas leidimas ar teisė tiekti vaistus vadovaujantis taikomomis atitinkamos trečiosios šalies teisinėmis ir administracinėmis nuostatomis. Jei didmeniniai platintojai tiekia vaistus asmenims trečiosiose šalyse, jie užtikrina, kad tiekiama tik tiems asmenims, kuriems yra suteiktas leidimas ar teisė gauti vaistų didmeniniam platinimui ar tiekimui visuomenei vadovaujantis taikomomis atitinkamos trečiosios šalies teisinėmis ir administracinėmis nuostatomis. 82 straipsnyje nustatyti reikalavimai taikomi tiekiant vaistus asmenims trečiosiose šalyse, turintiems leidimą arba įgaliotiems tiekti vaistus visuomenei.“;

7)

107i straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Atitinkamai valstybė narė arba Komisija, remdamasi susirūpinimą keliančiais klausimais, kilusiais įvertinus farmakologinio budrumo veiklos duomenis, inicijuoja šiame skirsnyje numatytą procedūrą, pranešdama kitoms valstybėms narėms, Agentūrai ir Komisijai, jei:

a)

ji nusprendžia sustabdyti arba atšaukti leidimą prekiauti;

b)

ji nusprendžia uždrausti tiekti vaistą;

c)

ji nusprendžia atsisakyti atnaujinti leidimą prekiauti arba

d)

leidimo prekiauti turėtojas jai praneša, kad dėl saugumo turėtojas sustabdė vaisto tiekimą rinkai arba ėmėsi veiksmų panaikinti leidimą prekiauti arba ketina imtis tokių veiksmų, arba neprašė atnaujinti leidimo prekiauti.

1a.   Atitinkamai valstybė narė arba Komisija, remdamasi susirūpinimą keliančiais klausimais, kilusiais įvertinus farmakologinio budrumo veiklos duomenis, informuoja kitas valstybes nares, Agentūrą ir Komisiją, jei ji nusprendė, kad būtina nauja vaisto kontraindikacija, rekomenduojamos dozės sumažinimas arba indikacijų apribojimas. Informuojant nurodomi siūlomi veiksmai ir jų priežastys.

Atitinkamai bet kuri valstybė narė arba Komisija, jei reikia imtis skubių veiksmų, bet kuriuo iš šioje dalyje nurodytų atvejų inicijuoja šiame skirsnyje nustatytą procedūrą.

Jei šiame skyriuje nustatyta procedūra nepradedama vaistų, kurių leidimai prekiauti išduoti pagal III antraštinės dalies 4 skyrių, atžvilgiu, į tą atvejį atkreipiamas koordinavimo grupės dėmesys.

31 straipsnis taikomas, jei tai susiję su Sąjungos interesais.

1b.   Jei inicijuojama šiame skirsnyje nustatyta procedūra, Agentūra patikrina, ar saugumo problema susijusi su daugiau vaistų, nei nurodyta informacijoje, ir ar ji būdinga visiems to veikimo diapazono ar terapinės klasės vaistams.

Jei leidimas prekiauti atitinkamu vaistu išduotas daugiau negu vienoje valstybėje narėje, Agentūra nedelsdama procedūros iniciatorių informuoja apie šio patikrinimo rezultatus, ir taikomos 107j ir 107k straipsniuose nustatytos procedūros. Kitu atveju saugumo problemą spendžia atitinkama valstybė narė. Agentūra arba valstybė narė leidimo prekiauti turėtojus informuoja apie tai, kad procedūra inicijuota.“;

8)

107i straipsnio 2 dalies žodžiai „šio straipsnio 1 dalis“ pakeičiami žodžiais „šio straipsnio 1 ir 1a dalys“;

9)

107i straipsnio 3 dalies antros pastraipos žodžiai „pagal 1 dalį“ pakeičiami žodžiais „pagal 1 ir 1a dalis“;

10)

107i straipsnio 5 dalies žodžiai „1 dalyje“ pakeičiami žodžiais „1 ir 1a dalyse“;

11)

107j straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos žodžiai „107i straipsnio 1 dalyje“ pakeičiami žodžiais „107i straipsnio 1 ir 1a dalyse“;

12)

123 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Leidimo prekiauti turėtojas įpareigojamas nedelsiant pranešti atitinkamoms valstybėms narėms apie bet kokius veiksmus, kurių jis ėmėsi, siekdamas laikinai sustabdyti vaistų tiekimą rinkai, išimti juos iš rinkos, prašyti panaikinti leidimo prekiauti galiojimą arba neprašyti atnaujinti leidimo prekiauti ir apie tų veiksmų priežastis. Leidimo prekiauti turėtojas visų pirma paskelbia, jei tokie veiksmai grindžiami 116 straipsnyje arba 117 straipsnio 1 dalyje nustatytais motyvais.

2a.   Leidimo prekiauti turėtojas pateikia pranešimą pagal šio straipsnio 2 dalį, jei imtasi veiksmų trečiojoje šalyje ir jei tokie veiksmai grindžiami bet kuria iš 116 straipsnyje arba 117 straipsnio 1 dalyje nurodytų priežasčių.

2b.   Leidimo prekiauti turėtojas taip pat praneša Agentūrai, jei šio straipsnio 2 ar 2a dalyje nurodyti veiksmai yra grindžiami bet kuria iš 116 straipsnyje ar 117 straipsnio 1 dalyje nurodytų priežasčių.

2c.   Agentūra nedelsdama visoms valstybėms narėms perduoda pagal 2b dalį gautus pranešimus.“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Kiekvienais metais Agentūra viešai skelbia vaistų, kuriais Sąjungoje buvo atsisakyta išduoti leidimą prekiauti, taip pat kurių leidimas buvo atšauktas arba leidimo galiojimas buvo sustabdytas ir kurių tiekimas uždraustas arba kurie pašalinti iš rinkos, sąrašą ir tokių veiksmų priežastis.“

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2013 m. spalio 28 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2013 m. spalio 28 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2012 m. spalio 25 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL C 181, 2012 6 21, p. 201.

(2)  2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2012 m. spalio 4 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 311, 2001 11 28, p. 67.


27.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/5


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2012/28/ES

2012 m. spalio 25 d.

dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 1 dalį, 62 ir 114 straipsnius,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

valstybėse narėse įsteigtos viešosios bibliotekos, švietimo įstaigos ir muziejai, taip pat archyvai, kino ar garso paveldo institucijos ir viešosios transliuojančiosios organizacijos dalyvauja savo kolekcijų arba archyvų didelės apimties skaitmeninimo projektuose siekiant sukurti Europos skaitmenines bibliotekas. Jie prisideda prie Europos kultūros paveldo išsaugojimo ir sklaidos, o tai taip pat svarbu kuriant Europos skaitmenines bibliotekas, pavyzdžiui, „Europeana“. Spausdintos medžiagos masinio skaitmeninimo, paieškos ir indeksavimo technologijos padidina bibliotekų kolekcijų vertę tiriamojo darbo tikslais. Sukūrus turtingas internetines bibliotekas, palengvėtų elektroninė paieška ir paieškos rezultatų pateikimo priemonės, kurios suteiktų naujų paieškos rezultatų pateikimo šaltinių tyrėjams ir mokslininkams, kurie priešingu atveju turėtų tenkintis labiau tradiciniais ir analoginiais paieškos metodais;

(2)

poreikis skatinti laisvą žinių ir inovacijų judėjimą vidaus rinkoje yra svarbi strategijos „Europa 2020“ sudedamoji dalis, kaip nurodyta Komisijos komunikate „Europa 2020: pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“, kuriame viena iš nurodytų pavyzdinių iniciatyvų yra Europos skaitmeninės darbotvarkės parengimas;

(3)

teisinės sistemos, kuria būtų palengvintas kūrinių arba kitų objektų, kuriems taikoma autorių teisių ar gretutinių teisių apsauga ir kurių teisių turėtojas nenustatytas arba kurių teisių turėtojas nustatytas, tačiau nerastas (nenustatytų autorių teisių kūrinių), skaitmeninimas ir sklaida, sukūrimas yra pagrindinis Europos skaitmeninės darbotvarkės veiksmas, kaip tai nurodyta Komisijos komunikate „Europos skaitmeninė darbotvarkė“. Šia direktyva siekiama spręsti specifinę nenustatytų autorių teisių kūrinio teisinio statuso nustatymo ir jo padarinių, susijusių su kūrinių ar fonogramų, laikomų nenustatytų autorių teisių kūriniais, leistinais naudotojais ir leistinais naudojimo būdais, problemą;

(4)

šia direktyva nedaromas poveikis konkretiems valstybių narių rengiamiems masinio didesnės apimties skaitmeninimo, pavyzdžiui, kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, atveju, klausimo sprendimams. Rengiant tokius sprendimus atsižvelgiama į skirtingų tipų turinio ir skirtingų naudotojų ypatumus ir remiamasi atitinkamų suinteresuotųjų subjektų konsensusu. Tokio metodo taip pat buvo laikomasi 2011 m. rugsėjo 20 d. Europos bibliotekų, autorių, leidėjų ir kolektyvinio teisių valdymo organizacijų pasirašytame ir Komisijos remiamame Susitarimo memorandume dėl kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, skaitmeninimo ir prieigos prie jų užtikrinimo pagrindinių principų. Šia direktyva nedaromas poveikis tam Susitarimo memorandumui, kuriame valstybės narės ir Komisija raginamos užtikrinti, kad sudarant savanoriškus naudotojų, teisių turėtojų ir kolektyvinio teisių valdymo organizacijų susitarimus licencijuoti kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, naudojimą remiantis jame nurodytais principais, būtų galima pasinaudoti reikalingu teisiniu tikrumu nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmeniu;

(5)

autorių teisės yra kūrybinės pramonės ekonominis pagrindas, nes jos skatina inovacijas, kūrybą, investicijas ir gamybą. Taigi masinis kūrinių skaitmeninimas ir sklaida yra Europos kultūros paveldo apsaugos priemonė. Autorių teisės yra svarbi priemonė užtikrinti, kad kūrybos sektoriaus atstovams būtų atlyginta už jų darbą;

(6)

pagal teisių turėtojams suteikiamas išimtines teises atgaminti savo kūrinius ir kitus saugomus objektus ir padaryti juos viešai prieinamus, suderintas pagal 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (3), reikalaujama, kad kūrinys ar kitas saugomas objektas būtų skaitmeninamas ir padaromas viešai prieinamas tik gavus išankstinį jo teisių turėtojų sutikimą;

(7)

jei kūriniai yra nenustatytų autorių, nėra įmanoma gauti tokį išankstinį sutikimą dėl kūrinių atgaminimo arba padarymo prieinamais;

(8)

dėl valstybių narių nenustatytų autorių teisių kūrinio pripažinimo metodų skirtumų gali kilti vidaus rinkos veikimo, nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo ir tarpvalstybinės prieigos prie jų kliūčių. Dėl tokių skirtingų metodų taip pat gali būti apribotas laisvas kultūrinio turinio prekių ir paslaugų judėjimas. Todėl reikėtų užtikrinti tokio statuso tarpusavio pripažinimą, nes taip bus sudarytos galimybės naudotis nenustatytų autorių teisių kūriniais visose valstybėse narėse;

(9)

visų pirma reikalingas bendras metodas nenustatytų autorių teisių kūrinio statusui ir leidžiamiems nenustatytų autorių teisių kūrinio naudojimo būdams nustatyti, kad vidaus rinkoje būtų užtikrintas viešųjų bibliotekų, švietimo įstaigų ir muziejų, taip pat archyvų, kino ar garso paveldo institucijų ir viešųjų transliuojančiųjų organizacijų nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo teisinis tikrumas;

(10)

viešųjų transliuojančiųjų organizacijų archyvuose laikomi ir jų sukurti kinematografiniai ar audiovizualiniai kūriniai ir fonogramos apima nenustatytų autorių teisių kūrinius. Atsižvelgiant į ypatingą transliuotojų, kaip fonogramų ir audiovizualinės medžiagos kūrėjų, padėtį ir į poreikį priimti priemones, kuriomis ateityje būtų apribotas nenustatytų autorių teisių kūrinių reiškinio mastas, reikėtų nustatyti šios direktyvos taikymo transliuojančiųjų organizacijų archyvuose laikomiems kūriniams ir fonogramoms galutinę datą;

(11)

viešųjų transliuojančiųjų organizacijų archyvuose laikomi ir jų sukurti kinematografiniai ir audiovizualiniai kūriniai ir fonogramos šios direktyvos tikslais turėtų apimti kinematografinius ir audiovizualinius kūrinius ir fonogramas, kurie tokių organizacijų užsakomi išskirtiniam jų ar kitų bendrai produkciją kuriančių viešųjų transliuojančiųjų organizacijų naudojimui. Viešųjų transliuojančiųjų organizacijų archyvuose laikomi kinematografiniai ir audiovizualiniai kūriniai ir fonogramos, kurie nebuvo tokių organizacijų sukurti ar jų užsakyti, tačiau kuriuos šioms organizacijoms leista naudoti pagal licencinį susitarimą, neturėtų patekti į šios direktyvos taikymo sritį;

(12)

tarptautinės pagarbos tikslais ši direktyva turėtų būti taikoma tik kūriniams ir fonogramoms, kurie pirmą kartą buvo paskelbti valstybės narės teritorijoje arba, jei nebuvo paskelbti, pirmą kartą transliuoti valstybės narės teritorijoje, arba, jei nebuvo paskelbti ar transliuoti, prie kurių viešą prieigą jų teisių turėtojų sutikimu suteikė subjektai, kuriems taikoma ši direktyva. Pastaruoju atveju ši direktyva turėtų būti taikoma tik tuomet, jei pagrįstai galima manyti, kad teisių turėtojai nepareikš prieštaravimo dėl naudojimo, kuris leidžiamas pagal šią direktyvą;

(13)

prieš pradedant kūrinį ar fonogramą laikyti nenustatytų autorių teisių kūriniu, turėtų būti sąžiningai atlikta kruopšti kūrinio ar fonogramos teisių turėtojų, įskaitant kūrinių ir kitų saugomų objektų, kurie yra kūrinio ar fonogramos sudėtinė dalis arba yra į jį įtraukti, teisių turėtojus, paieška. Turėtų būti leista valstybėms narėms numatyti, kad tokią kruopščią paiešką atliktų šioje direktyvoje nurodytos arba kitos organizacijos. Už kruopščios paieškos atlikimo paslaugą tokios kitos organizacijos gali imti užmokestį;

(14)

siekiant užtikrinti aukšto lygio autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą Sąjungoje, reikėtų numatyti suderintą tokios kruopščios paieškos metodą. Kruopšti paieška turėtų apimti paiešką šaltiniuose, kuriuose teikiama informacija apie kūrinius ir kitus saugomus objektus, ir kuriuos pagal šią direktyvą nustatė valstybė narė, kurioje turi būti atliekama kruopšti paieška. Tai darydamos valstybės narės gali vadovautis kruopščios paieškos gairėmis, patvirtintomis Aukšto lygio ekspertų grupės skaitmeninių bibliotekų klausimais, įsteigtos kaip i2010 skaitmeninės bibliotekos iniciatyvos dalis;

(15)

siekiant išvengti paieškos pastangų dubliavimosi, kruopšti paieška turėtų būti atliekama toje valstybėje narėje, kurioje kūrinys ar fonograma buvo pirmą kartą paskelbti, arba, jei nebuvo paskelbti, kurioje pirmą kartą buvo transliuoti. Kruopšti paieška, susijusi su kinematografiniais arba audiovizualiniais kūriniais, kurių kūrėjų buveinė ar nuolatinė gyvenamoji vieta yra valstybėje narėje, turėtų būti atliekama toje valstybėje narėje. Jei kinematografinis ar audiovizualinis kūrinys yra bendrai sukurtas kūrėjų, kurie įsisteigę skirtingose valstybėse narėse, kruopšti paieška turėtų būti atliekama kiekvienoje iš tų valstybių narių. Kruopšti paieška, susijusi su kūriniais ir fonogramomis, kurie nebuvo nei paskelbti, nei transliuoti, bet prie kurių viešą prieigą teisių turėtojų sutikimu suteikė subjektai, kuriems taikoma ši direktyva, turėtų būti atliekama valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigusi organizacija, teisių turėtojų sutikimu suteikusi viešą prieigą prie to kūrinio ar fonogramos. Kruopšti kūrinio ar kito saugomo objekto, kuris yra kūrinio ar fonogramos sudėtinė dalis arba yra į jį įtrauktas, teisių turėtojų paieška turėtų būti atliekama toje valstybėje narėje, kurioje atliekama kruopšti kūrinio ar fonogramos, kurio sudėtine dalimi yra arba į kurią yra įtrauktas kūrinys ar kitas saugomas objektas, paieška. Taip pat turėtų būti tikrinami informacijos šaltiniai kitose šalyse, jei yra įrodymų, kad tose kitose šalyse galima rasti svarbios informacijos apie teisių turėtojus. Atlikus kruopščią paiešką gali likti įvairių rūšių informacijos, kaip antai paieškos įrašas ir rezultatas. Paieškos įrašas turėtų būti saugomas byloje siekiant, kad atitinkama organizacija galėtų įrodyti, kad paieška buvo kruopšti;

(16)

valstybės narės turėtų užtikrinti, kad atitinkamos organizacijos saugotų jų atliktų kruopščių paieškų įrašus ir kad tokių paieškų rezultatai, kuriuos visų pirma sudaro bet kokie nustatyti faktai, kad kūrinys ar fonograma turi būti laikomi nenustatytų autorių teisių kūriniu, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, taip pat informacija apie statuso pokyčius ir apie tai, kokiais būdais šios organizacijos naudoja nenustatytų autorių teisių kūrinius, renkami ir prieinami plačiajai visuomenei, visų pirma svarbią informaciją registruojant internetinėje duomenų bazėje. Visų pirma atsižvelgiant į tai, kad šis klausimas yra europinio masto, ir siekiant išvengti pastangų dubliavimosi, tikslinga numatyti, kad būtų sukurta viena bendra Sąjungos internetinė duomenų bazė, kurią sudarytų tokia informacija, su kuria galėtų skaidriu būdu susipažinti plačioji visuomenė. Taip kruopščią paiešką atliekančios abi organizacijos ir teisių turėtojai galėtų lengvai susipažinti su tokia informacija. Duomenų bazė taip pat galėtų atlikti svarbų vaidmenį užkertant kelią galimiems autorių teisių pažeidimams ir juos sustabdant, visų pirma kūrinių ir fonogramų nenustatytų autorių teisių kūrinio statuso pasikeitimo atveju. Pagal Reglamentą (ES) Nr. 386/2012 (4), Vidaus rinkos derinimo tarnybai (toliau – Tarnyba) pavedamos tam tikros užduotys ir veikla, kurios finansuojamos naudojant savo biudžeto lėšas ir kuriomis siekiama palengvinti nacionalinių valdžios institucijų, privačiojo sektoriaus ir Sąjungos institucijų veiklą kovojant su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais, įskaitant kelio jiems užkirtimą, ir šią veiklą remti.

Pagal to reglamento 2 straipsnio 1 dalies g punktą į tas užduotis visų pirma įeina mechanizmų, kurie padeda gerinti atitinkamų valstybių narių valdžios institucijų internetu vykdomą keitimąsi svarbia informacija, kūrimas ir skatinimas tas valdžios institucijas bendradarbiauti. Todėl tikslinga Tarnybai pavesti sukurti ir valdyti Europos duomenų bazę, kurioje būtų informacija, susijusi su šioje direktyvoje nurodytais nenustatytų autorių teisių kūriniais;

(17)

gali būti keli tam tikrų kūrinių ir fonogramų teisių turėtojai, o kūriniai ir fonogramos gali apimti kitus kūrinius ar saugomus objektus. Ši direktyva neturėtų daryti poveikio nustatytų ir surastų teisių turėtojų teisėms. Jei nors vienas teisių turėtojas buvo nustatytas ir surastas, kūrinys ar fonograma neturėtų būti laikomi nenustatytų autorių teisių kūriniu. Subjektams, kuriems taikoma ši direktyva, turėtų būti leidžiama naudoti kūrinį ar fonogramą, kurių vienas ar daugiau teisių turėtojų nenustatyti ir nerasti, tik tuomet, jei jiems tie teisių turėtojai, kurie buvo nustatyti ir surasti, įskaitant kūrinių ir kitų saugomų objektų, kurie yra kūrinių ar fonogramų sudėtinė dalis arba yra į juos įtraukti, teisių turėtojus, suteikė leidimą atgaminti ir padaryti viešai prieinamus atitinkamai pagal Direktyvos 2001/29/EB 2 ir 3 straipsnius. Nustatyti ir surasti teisių turėtojai gali suteikti leidimą naudotis tik tomis teisėmis, kurias jie patys turi, – dėl to, kad tos teisės yra jų pačių teisės, arba dėl to, kad teisės buvo jiems perleistos, o nenustatytų ir nerastų teisių turėtojų vardu jie neturėtų galėti duoti leidimo pagal šią direktyvą jokiam naudojimo būdui. Taip pat kai anksčiau nenustatyti ar nerasti teisių turėtojai pareiškia savo teises į kūrinį ar fonogramą, to kūrinio ar fonogramos naudotojai toliau teisėtai jį gali naudoti tik tuomet, jei tie teisių turėtojai suteikė leidimą naudotis jų turimomis teisėmis pagal Direktyvą 2001/29/EB;

(18)

teisių turėtojai turėtų turėti teisę panaikinti jų kūriniams suteiktą nenustatytų autorių teisių kūrinio statusą, jei šie turėtojai pareiškia savo teises į kūrinį ar kitą saugomą objektą. Teisių turėtojai, panaikinę kūrinio ar kito saugomo objekto nenustatytų autorių teisių kūrinio statusą, už jų kūrinio ar kito pagal šią direktyvą saugomo objekto naudojimą turėtų gauti teisingą kompensaciją, kurią turi nustatyti valstybė narė, kurioje įsisteigusi nenustatytų autorių teisių kūrinį naudojanti organizacija. Valstybės narės turėtų galėti savo nuožiūra nustatyti aplinkybes, kuriomis gali būti organizuojamas tokios kompensacijos mokėjimas, įskaitant ir tikslų laiką, kada mokėjimas turi būti atliktas. Siekiant nustatyti galimą teisingos kompensacijos dydį, reikėtų deramai atsižvelgti, inter alia, į valstybių narių kultūros rėmimo tikslus, į nekomercinį naudojimo būdą, taikytą šių organizacijų siekiant viešojo intereso misijos tikslų, pavyzdžiui, skatinti mokymąsi ir skleisti kultūrą, ir į galimą žalą teisių turėtojams;

(19)

jei atlikus nepakankamai kruopščią paiešką kūrinys ar fonograma buvo neteisingai pripažinti nenustatytų autorių teisių kūriniu, išlieka galimybė pasinaudoti valstybių narių teisės aktuose numatytomis autorių teisių pažeidimo atveju taikomomis teisių gynimo priemonėmis, numatytomis atitinkamose nacionalinėse ir Sąjungos teisės nuostatose;

(20)

valstybės narės, siekdamos skatinti mokslą ir kultūros sklaidą, turėtų numatyti kitą išimtį ar apribojimą, be numatytųjų Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnyje. Ta išimtimi ar apribojimu turėtų būti leidžiama tam tikroms organizacijoms, kaip nurodyta Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 2 dalies c punkte, ir kino ar garso paveldo institucijoms, kurios veikia nesiekdamos pelno, taip pat viešosioms transliuojančiosioms organizacijoms atgaminti ir padaryti viešai prieinamus, kaip nurodyta toje direktyvoje, nenustatytų autorių teisių kūrinius su sąlyga, kad toks šių kūrinių naudojimas atitiktų šių įstaigų viešojo intereso misiją, visų pirma jų kolekcijų, įskaitant skaitmenines kolekcijas, išsaugojimo, atgaminimo ir kultūrinės bei švietėjiškos prieigos prie jų tikslus. Šios direktyvos tikslais kino ar garso paveldo institucijos turėtų apimti valstybių narių paskirtas organizacijas kultūrinio paveldo filmams ir kitiems audiovizualiniams kūriniams ar fonogramoms rinkti, sisteminti, saugoti ir atgaminti. Šios direktyvos tikslais visuomeniniai transliuotojai turėtų apimti transliuotojus, kurie vykdo su viešosiomis paslaugomis susijusius įgaliojimus, kuriuos suteikia, apibrėžia ir organizuoja kiekviena valstybė narė. Tam, kad būtų leista naudoti nenustatytų autorių teisių kūrinius, pagal šią direktyvą nustatyta išimtis ar apribojimas neturi poveikio išimtims ir apribojimams, numatytiems Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnyje. Jie gali būti taikomi tik tam tikrais specialiais atvejais, kurie neprieštarauja įprastiniam kūrinio ar kito saugomo objekto naudojimui ir nepagrįstai nepažeidžia teisių turėtojo teisėtų interesų;

(21)

siekiant skatinti skaitmeninimą, subjektams, kuriems taikoma ši direktyva, turėtų būti leista gauti pajamų, susijusių su nenustatytų autorių teisių kūrinių, kaip numatyta šioje direktyvoje, naudojimu siekiant tikslų, susijusių su jų viešojo intereso misijos vykdymu, taip pat ir sudarant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės susitarimus;

(22)

sutarčių sudarymas gali būti svarbus skatinant Europos kultūros paveldo skaitmeninimą, o tai reiškia, kad viešosioms bibliotekoms, švietimo įstaigoms ir muziejams, taip pat archyvams, kino ar garso paveldo institucijoms ir viešosioms transliuojančiosioms organizacijoms, siekiančioms panaudoti nenustatytų autorių teisių kūrinius šioje direktyvoje nurodytais būdais, turėtų būti leista su komerciniais partneriais sudaryti nenustatytų autorių teisių kūrinių skaitmeninimo ir padarymo viešai prieinamais sutartis. Tose sutartyse gali būti numatyta, kad tokie partneriai prisidės finansiškai. Tokiose sutartyse neturėtų būti numatyti jokie apribojimai, taikomi subjektams, kuriems taikoma ši direktyva, susiję su nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimu, taip pat komerciniams partneriams neturėtų būti suteikiamos jokios teisės naudoti nenustatytų autorių teisių kūrinius ar kontroliuoti jų naudojimą;

(23)

siekiant pagerinti Sąjungos piliečių prieigą prie Europos kultūrinio paveldo, taip pat būtina užtikrinti, kad vienoje valstybėje narėje skaitmeniniu formatu atgaminti ir padaryti viešai prieinami nenustatytų autorių teisių kūriniai galėtų būti viešai prieinami ir kitose valstybėse narėse. Viešosios bibliotekos, švietimo įstaigos ir muziejai, taip pat archyvai, kino ar garso paveldo institucijos ir viešosios transliuojančiosios organizacijos, naudojantys nenustatytų autorių teisių kūrinį tam, kad įvykdytų savo viešojo intereso misiją, turėtų galėti tokį nenustatytų autorių teisių kūrinį padaryti viešai prieinamą kitose valstybėse narėse;

(24)

šia direktyva nedaromas poveikis valstybių narių susitarimams dėl teisių valdymo, pavyzdžiui, dėl išplėstinių kolektyvinių licencijų, atstovavimo ar perdavimo teisinių prezumpcijų, kolektyvinio valdymo ar panašių susitarimų, arba šių dalykų derinio, įskaitant masinį skaitmeninimą;

(25)

kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. užtikrinti nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo teisinį tikrumą, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir kadangi dėl poreikio taikyti vienodas nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo taisykles tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Ši direktyva yra susijusi su tam tikru nenustatytų autorių teisių kūrinių valstybėse narėse įsteigtose viešosiose bibliotekose, švietimo įstaigose ir muziejuose, taip pat archyvuose, kino ar garso paveldo institucijose ir viešosiose transliuojančiosiose organizacijose naudojimu tam, kad siektų tikslų, susijusių su jų viešojo intereso misijos vykdymu.

2.   Ši direktyva taikoma:

a)

knygų, dienoraščių, laikraščių, žurnalų arba kitų rašytinių kūrinių forma paskelbtiems kūriniams, laikomiems viešųjų bibliotekų, švietimo įstaigų ar muziejų kolekcijose, taip pat archyvų arba kino ar garso paveldo institucijų kolekcijose;

b)

kinematografiniams arba audiovizualiniams kūriniams ir fonogramoms, laikomiems viešųjų bibliotekų, švietimo įstaigų ar muziejų kolekcijose, taip pat archyvų arba kino ar garso paveldo institucijų kolekcijose, ir

c)

kinematografiniams arba audiovizualiniams kūriniams ir fonogramoms, kuriuos sukūrė viešosios transliuojančiosios organizacijos anksčiau nei arba 2002 m. gruodžio 31 d. ir kurie yra laikomi tų organizacijų archyvuose,

kurie saugomi autorių teisių ar gretutinių teisių ir kurie pirmą kartą buvo paskelbti valstybėje narėje arba, jei nebuvo paskelbti, pirmą kartą transliuoti valstybėje narėje.

3.   Ši direktyva taip pat taikoma 2 dalyje nurodytiems kūriniams ir fonogramoms, kurie niekada nebuvo paskelbti ar transliuoti, bet prie kurių viešą prieigą teisių turėtojų sutikimu suteikė 1 dalyje nurodytos organizacijos, jei pagrįstai galima manyti, kad teisių turėtojai nepareikš prieštaravimo dėl naudojimo būdų, nurodytų 6 straipsnyje. Valstybės narės gali apriboti šios dalies taikymą kūriniams ir fonogramoms, kurie buvo tose organizacijose deponuoti anksčiau nei 2014 m. spalio 29 d.

4.   Ši direktyva taip pat taikoma kūriniams ir kitiems saugomiems objektams, kurie yra 2 ir 3 dalyje nurodytų kūrinių ar fonogramų sudėtinė dalis, yra į juos įtraukti arba yra jų neatskiriama dalis.

5.   Ši direktyva neturi įtakos jokiai teisių valdymo nacionaliniu lygmeniu tvarkai.

2 straipsnis

Nenustatytų autorių teisių kūriniai

1.   Kūrinys ar fonograma laikomi nenustatytų autorių teisių kūriniu, jei nenustatytas nė vienas iš kūrinio ar fonogramos teisių turėtojų arba, jei vienas ar daugiau jų nustatyti, nė vienas nebuvo rastas nepaisant kruopščios teisių turėtojų paieškos, atliktos ir užregistruotos pagal 3 straipsnį.

2.   Jei yra daugiau nei vienas kūrinio ar fonogramos teisių turėtojas ir ne visi iš jų buvo nustatyti arba, jei nustatyti, nebuvo surasti po kruopščios paieškos, atliktos ir užregistruotos pagal 3 straipsnį, kūrinys ar fonograma gali būti naudojami pagal šią direktyvą, jei nustatyti ir surasti teisių turėtojai pagal turimas savo teises suteikė 1 straipsnio 1 dalyje nurodytoms organizacijoms leidimą atgaminti ir padaryti viešai prieinamus atitinkamai pagal Direktyvos 2001/29/EB 2 ir 3 straipsnius.

3.   2 dalis nedaro poveikio teisių turėtojų, kurie nustatyti ir surasti, teisėms į jų kūrinį ar fonogramą.

4.   5 straipsnis mutatis mutandis taikomas 2 dalyje nurodytų kūrinių teisių turėtojams, kurie nenustatyti ir nerasti.

5.   Ši direktyva nedaro poveikio nacionalinėms nuostatoms, susijusioms su anoniminiais ir pasirašytais slapyvardžiu kūriniais.

3 straipsnis

Kruopšti paieška

1.   Siekdamos nustatyti, ar kūrinys ar fonograma yra nenustatytų autorių teisių kūrinys, 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos organizacijos užtikrina, kad būtų sąžiningai atliekama kiekvieno kūrinio ar kito saugomo objekto kruopšti paieška – būtų tikrinami atitinkami konkrečios kategorijos kūriniams ir kitiems saugomiems objektams tinkami šaltiniai. Kruopšti paieška atliekama prieš naudojant kūrinį ar fonogramą.

2.   Pasikonsultavusi su teisių turėtojais ir vartotojais, kiekviena valstybė narė nustato kiekvienos kategorijos atitinkamiems kūriniams ar fonogramoms tinkamus šaltinius, kurie turi apimti bent reikiamus priede išvardytus šaltinius.

3.   Kruopšti paieška atliekama valstybėje narėje, kurioje kūrinys buvo pirmą kartą paskelbtas, arba, jei nebuvo paskelbtas, pirmą kartą transliuotas, išskyrus kinematografinių arba audiovizualinių kūrinių, kurių kūrėjo buveinė ar nuolatinė gyvenamoji vieta yra valstybėje narėje, atveju – tuomet atliekama kruopšti paieška valstybėje narėje, kurioje yra jo buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta.

1 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju kruopšti paieška atliekama valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigusi organizacija, teisių turėtojo sutikimu suteikusi viešą prieigą prie kūrinio ar fonogramos.

4.   Jei yra įrodymų, kad svarbios informacijos apie teisių turėtojus galima rasti kitose šalyse, taip pat tikrinami informacijos šaltiniai tose kitose šalyse.

5.   Valstybės narės užtikrina, kad 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos organizacijos registruotų kruopščios paieškos atvejus ir kad tos organizacijos kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms pateiktų šią informaciją:

a)

organizacijų atliktos kruopščios paieškos, po kurios padaryta išvada, kad kūrinys ar fonograma laikomi nenustatytų autorių teisių kūriniu, rezultatus;

b)

kokiais būdais organizacijos naudoja nenustatytų autorių teisių kūrinius pagal šią direktyvą;

c)

bet kokius organizacijų naudojamų kūrinių ir fonogramų nenustatytų autorių teisių kūrinio statuso pokyčius pagal 5 straipsnį;

d)

reikiamą atitinkamos organizacijos kontaktinę informaciją.

6.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad 5 dalyje nurodyta informacija būtų registruojama vienoje bendroje viešai prieinamoje duomenų bazėje, sukurtoje ir valdomoje Vidaus rinkos derinimo tarnybos (toliau – Tarnyba) pagal Reglamentą (ES) Nr. 386/2012. Gavusios tą informaciją iš 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų organizacijų, tuo tikslu jos nedelsdamos ją perduoda Tarnybai.

4 straipsnis

Nenustatytų autorių teisių kūrinio statuso tarpusavio pripažinimas

Kūrinys ar fonograma, pagal 2 straipsnį valstybėje narėje laikomi nenustatytų autorių teisių kūriniu, laikomi nenustatytų autorių teisių kūriniu visose valstybėse narėse. Tas kūrinys ar fonograma gali būti naudojami ir prieinami pagal šią direktyvą visose valstybėse narėse. Tai taip pat taikoma kūriniams ir fonogramoms, nurodytiems 2 straipsnio 2 dalyje, kiek tai susiję su nenustatytų ir nerastų teisių turėtojų teisėmis.

5 straipsnis

Nenustatytų autorių teisių kūrinio statuso panaikinimas

Valstybės narės užtikrina, kad kūrinio ar fonogramos, kurie laikomi nenustatytų autorių teisių kūriniais, teisių turėtojas bet kuriuo metu turėtų galimybę panaikinti su savo teisėmis susijusį tokį nenustatytų autorių teisių kūriniui suteiktą statusą.

6 straipsnis

Leistini nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo būdai

1.   Valstybės narės numato teisės atgaminti ir teisės padaryti viešai prieinamus, numatytų atitinkamai Direktyvos 2001/29/EB 2 ir 3 straipsniuose, išimtį ar apribojimą siekdamos užtikrinti, kad 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos organizacijos turėtų teisę naudoti jų kolekcijoje laikomus nenustatytų autorių teisių kūrinius šiais būdais:

a)

padarydamos nenustatytų autorių teisių kūrinį viešai prieinamą, kaip apibrėžta Direktyvos 2001/29/EB 3 straipsnyje;

b)

atgamindamos juos taip, kaip apibrėžta Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsnyje, skaitmeninimo, padarymo viešai prieinamais, indeksavimo, sisteminimo, išsaugojimo arba atkūrimo tikslais.

2.   1 straipsnio 1 dalyje nurodytos organizacijos pagal šio straipsnio 1 dalį naudoja nenustatytų autorių teisių kūrinį tik tikslams, susijusiems su jų viešojo intereso misijomis, pasiekti, visų pirma savo kolekcijoje laikomų kūrinių ir fonogramų išsaugojimo, atgaminimo ir prieigos prie jų suteikimo kultūriniais ir švietimo tikslais. Organizacijos tokiais būdais naudodamos kūrinius gali gauti pajamų išimtinai tik patiriamoms nenustatytų autorių teisių kūrinių skaitmeninimo ir jų padarymo viešai prieinamais išlaidoms padengti.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos organizacijos, bet kokiais būdais naudodamos nenustatytų autorių teisių kūrinius, nurodytų nustatytų autorių ir kitų teisių turėtojų pavardes.

4.   Ši direktyva nedaro poveikio tokių organizacijų laisvei sudaryti sutartis, ypač viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės susitarimus, siekiant įgyvendinti jų viešojo intereso misiją.

5.   Valstybės narės nustato, kad teisių turėtojams, panaikinusiems jų kūrinių ar kitų saugomų objektų nenustatytų autorių teisių kūrinio statusą, būtų sumokėta teisinga kompensacija už tai, kad tokius jų kūrinius ir kitus saugomus objektus pagal šio straipsnio 1 dalį naudojo 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos organizacijos. Valstybės narės gali savo nuožiūra nustatyti aplinkybes, kuriomis gali būti organizuojamas tokios kompensacijos mokėjimas. Kompensacijos dydis, neviršijant Sąjungos teisėje nustatytų ribų, nustatomas valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi atitinkamą nenustatytų autorių teisių kūrinį naudojanti organizacija, teisės aktais.

7 straipsnis

Tęstinis kitų teisinių nuostatų taikymas

Ši direktyva nedaro poveikio nuostatoms, visų pirma dėl patentų teisių, prekių ženklų, dizaino teisių, naudingųjų modelių, puslaidininkių gaminių topografijų, šriftų, sąlyginės prieigos, kabelinio transliavimo paslaugų prieinamumo, nacionalinių vertybių apsaugos, teisinių deponavimo reikalavimų, teisės aktų dėl konkurenciją ribojančių veiksmų ir nesąžiningos konkurencijos, komercinių paslapčių, saugumo, konfidencialumo, duomenų apsaugos ir asmens privatumo, viešųjų dokumentų prieinamumo, sutarčių teisės nuostatų ir spaudos laisvės bei žodžio laisvės žiniasklaidoje taisyklėms.

8 straipsnis

Taikymas laiko atžvilgiu

1.   Ši direktyva taikoma visiems 1 straipsnyje nurodytiems kūriniams ir fonogramoms, kuriuos saugo valstybių narių teisės aktai autorių teisių srityje 2014 m. spalio 29 d. arba vėliau.

2.   Ši direktyva taikoma nedarant poveikio jokiems anksčiau nei 2014 m. spalio 29 d. atliktiems veiksmams ir įgytoms teisėms.

9 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2014 m. spalio 29 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai šių nuostatų tekstą.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės pagrindinių nuostatų tekstus.

10 straipsnis

Peržiūros išlyga

Komisija nuolat peržiūri teisių informacijos šaltinių pokyčius ir ne vėliau kaip 2015 m. spalio 29 d., o vėliau – kas metai, pateikia ataskaitą dėl galimo į direktyvos taikymo sritį neįtrauktų leidėjų ir kūrinių arba kito saugomo objekto, visų pirma atskirų fotografijų ir kitų atvaizdų, įtraukimo į jos taikymo sritį.

Ne vėliau kaip 2015 m. spalio 29 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui šios direktyvos taikymo ataskaitą, kurioje atsižvelgiama į skaitmeninių bibliotekų plėtrą.

Prireikus, visų pirma siekiant užtikrinti vidaus rinkos veikimą, Komisija pateikia pasiūlymus dėl šios direktyvos dalinio keitimo.

Valstybė narė, turinti pagrįstų priežasčių manyti, kad šios direktyvos įgyvendinimas trukdo nacionalinėms nuostatoms, susijusioms su 1 straipsnio 5 dalyje nurodytų teisių valdymu, gali atkreipti Komisijos dėmesį į šį klausimą kartu pateikdama visus reikiamus įrodymus. Komisija atsižvelgia į tokius įrodymus, rengdama šio straipsnio antroje pastraipoje nurodytą ataskaitą ir vertindama, ar reikia pateikti pasiūlymus dėl šios direktyvos dalinio keitimo.

11 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

12 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2012 m. spalio 25 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL C 376, 2011 12 22, p. 66.

(2)  2012 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2012 m. spalio 4 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 167, 2001 6 22, p. 10.

(4)  2012 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 386/2012 dėl su intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimu susijusių užduočių pavedimo Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklai ir dizainas), įskaitant Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centro sudarymą iš viešojo ir privačiojo sektorių atstovų (OL L 129, 2012 5 16, p. 1).


PRIEDAS

3 straipsnio 2 dalyje nurodyti šaltiniai, be kitų šaltinių, yra:

1)

paskelbtoms knygoms:

a)

privalomasis egzempliorius, bibliotekų ir kitų institucijų turimi bibliotekos katalogai ir privalomieji sąrašai;

b)

leidėjų ir autorių asociacijos atitinkamoje šalyje;

c)

esamos duomenų bazės ir registrai, WATCH (angl. Writers, Artists and their Copyright Holders), ISBN (tarptautinis standartinis knygos numeris, angl. International Standard Book Number) ir duomenų bazės, kuriose išvardytos spausdintos knygos;

d)

susijusių kolektyvinio autorių teisių administravimo asociacijų, visų pirma atgaminimo teisių organizacijų, duomenų bazės;

e)

šaltiniai, apimantys kelias duomenų bazes ir registrus, įskaitant VIAF (angl. Virtual International Authority Files) ir ARROW (angl. Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works);

2)

laikraščiams, žurnalams, dienoraščiams ir periodiniams leidiniams:

a)

ISSN (angl. International Standard Serial Number), naudojamas periodiniams leidiniams;

b)

bibliotekų fondų ir kolekcijų indeksai ir katalogai;

c)

privalomasis egzempliorius;

d)

atitinkamos šalies leidėjų asociacijos bei autorių ir žurnalistų asociacijos;

e)

susijusių kolektyvinio autorių teisių administravimo asociacijų, įskaitant atgaminimo teisių organizacijas, duomenų bazės;

3)

vizualiniams kūriniams, įskaitant vaizduojamojo meno kūrinius, fotografijas, iliustracijas, dizaino darbus, architektūros darbus ir jų brėžinius ir kitus tokius darbus, skelbiamus knygose, dienoraščiuose, laikraščiuose ir žurnaluose ar kituose kūriniuose:

a)

1 ir 2 punktuose nurodyti šaltiniai;

b)

susijusių kolektyvinio autorių teisių administravimo asociacijų, visų pirma vizualinių kūrinių atgaminimo teisių organizacijų, duomenų bazės;

c)

prireikus atvaizdo agentūrų duomenų bazės;

4)

audiovizualiniams kūriniams ir fonogramoms:

a)

privalomasis egzempliorius;

b)

kūrėjų asociacijos atitinkamoje šalyje;

c)

kino ar garso paveldo institucijų ir nacionalinių bibliotekų duomenų bazės;

d)

duomenų bazės, kuriose taikomi atitinkami standartai ir identifikatoriai, pavyzdžiui, ISAN (angl. International Standard Audiovisual Number) – audiovizualinei medžiagai, ISWC (angl. International Standard Music Work Code) – muzikos kūriniams ir ISRC (angl. International Standard Recording Code) – fonogramoms;

e)

susijusių kolektyvinio autorių teisių administravimo asociacijų, visų pirma autorių, atlikėjų, fonogramų kūrėjų ir audiovizualinės medžiagos kūrėjų, duomenų bazės;

f)

kreditai ir kita informacija, nurodyta ant kūrinio pakuotės;

g)

kitų susijusių asociacijų, atstovaujančių konkrečiai teisių turėtojų kategorijai, duomenų bazės.


SPRENDIMAI

27.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/13


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 994/2012/ES

2012 m. spalio 25 d.

kuriuo nustatomas keitimosi informacija apie tarpvyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos susitarimus mechanizmas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 194 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Europos Vadovų Taryba paprašė valstybių narių nuo 2012 m. sausio 1 d. informuoti Komisiją apie visus savo naujus ir galiojančius dvišalius susitarimus su trečiosiomis šalimis energijos srityje. Komisija turėtų sudaryti galimybę visoms kitoms valstybėms narėms susipažinti su šia informacija tinkama forma, atsižvelgdama į tai, kad reikia apsaugoti neskelbtiną komercinę informaciją;

(2)

pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 4 straipsnį reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi visų tinkamų priemonių, kad būtų užtikrintas Sutartimis ar Sąjungos institucijų aktais nustatytų pareigų vykdymas. Todėl valstybės narės turėtų vengti Sąjungos teisės ir tarptautinių susitarimų, sudarytų tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių, nesuderinamumo arba turėtų jį pašalinti;

(3)

siekiant, kad energijos vidaus rinka veiktų tinkamai, į Sąjungą importuojama energija turėtų būti visapusiškai reglamentuojama taisyklėmis, kuriomis sukuriama energijos vidaus rinka. Dėl netinkamai veikiančios energijos vidaus rinkos Sąjunga atsiduria pažeidžiamoje ir nepalankioje padėtyje energijos tiekimo saugumo atžvilgiu, ir dėl to sumažėja jos galima nauda Europos vartotojams ir pramonei. Didelis valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos susitarimų skaidrumas leistų Sąjungai solidariai imtis koordinuotų veiksmų, kad būtų užtikrintas tokių susitarimų suderinamumas su Sąjungos teise ir veiksmingai užtikrintas energijos tiekimo saugumas. Toks skaidrumas taip pat būtų naudingas siekiant glaudesnio Sąjungos vidaus bendradarbiavimo išorės santykių energetikos srityje ir ilgalaikių Sąjungos politikos tikslų, susijusių su energetika, klimatu ir energijos tiekimo saugumu;

(4)

todėl turėtų būti nustatytas naujas keitimosi informacija mechanizmas. Jis turėtų būti taikomas tik tarpvyriausybiniams susitarimams, turintiems poveikį energijos vidaus rinkai arba energijos tiekimo saugumui Sąjungoje, nes šios dvi sritys itin glaudžiai susijusios. Už pirminį vertinimą, ar tarpvyriausybinis susitarimas arba kitas tekstas, kuris aiškiai nurodomas tarpvyriausybiniame susitarime, turi poveikį energijos vidaus rinkai ar energijos tiekimo saugumui Sąjungoje, turėtų būti atsakingos valstybės narės; jei kyla abejonių, valstybės narės turėtų konsultuotis su Komisija. Iš esmės susitarimai, kurie jau nebegalioja arba yra nebetaikomi, neturi poveikio energijos vidaus rinkai ar energijos tiekimo saugumui Sąjungoje, todėl šis keitimosi informacija mechanizmas jiems neturėtų būti taikomas. Keitimosi informacija mechanizmas turėtų apimti pirmiausia visus tarpvyriausybinius susitarimus, kurie turi poveikį dujų, naftos arba elektros tiekimui per pastoviąją infrastruktūrą arba kurie turi poveikį į Sąjungą importuojamos energijos kiekiui;

(5)

keitimosi informacija mechanizmas neturėtų būti taikomas tarpvyriausybiniams susitarimams, apie kuriuos visa apimtimi turi būti pranešta Komisijai remiantis kitais Sąjungos teisės aktais. Tačiau tas atleidimas neturėtų būti taikomas tarpvyriausybiniams susitarimams su trečiosiomis šalimis, kurie turi poveikį dujų infrastruktūros vystymui ir naudojimui bei dujų tiekimui ir apie kuriuos turi būti pranešta Komisijai pagal 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių (3) 13 straipsnio 6 dalies a punktą. Apie tokius susitarimus turėtų būti pranešama pagal šiame sprendime išdėstytas taisykles. Siekiant išvengti dubliavimosi, reikėtų laikyti, kad, pateikus pranešimą pagal šį sprendimą, įvykdoma Reglamento (ES) Nr. 994/2010 13 straipsnio 6 dalies a punkte nustatyta pareiga;

(6)

šis sprendimas neturėtų būti taikomas tarpvyriausybiniams susitarimams tais klausimais, kurie reglamentuojami Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi;

(7)

šiuo sprendimu nesukuriama pareigų komercinių ūkio subjektų susitarimų atžvilgiu. Tačiau juo neužkertamas kelias tam, kad valstybės narės savanoriškai praneštų Komisijai apie komercinius susitarimus, kurie aiškiai nurodomi tarpvyriausybiniuose susitarimuose. Be to, kadangi komerciniuose susitarimuose gali būti reguliuojamojo pobūdžio nuostatų, komercinės veiklos vykdytojai, vedantys derybas dėl komercinių susitarimų su trečiųjų šalių veiklos vykdytojais, turėtų turėti galimybę konsultuotis su Komisija, kad išvengtų galimų prieštaravimų Sąjungos teisei;

(8)

valstybės narės turėtų pateikti Komisijai visus galiojančius tarpvyriausybinius susitarimus, neatsižvelgiant į tai, ar jie įsigaliojo ar taikomi laikinai, kaip apibrėžta Vienos konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės 25 straipsnyje, ir visus naujus tarpvyriausybinius susitarimus;

(9)

didesnis būsimų tarpvyriausybinių susitarimų, dėl kurių bus arba yra deramasi tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių, skaidrumas galėtų prisidėti prie valstybių narių požiūrio į tokius susitarimus nuoseklumo, atitikties Sąjungos teisei bei energijos tiekimo saugumo Sąjungoje. Todėl valstybės narės turėtų turėti galimybę pranešti Komisijai apie derybas dėl naujų tarpvyriausybinių susitarimų arba galiojančių tarpvyriausybinių susitarimų pakeitimų. Jei valstybės narės pasirenka tokią galimybę, Komisija turėtų būti reguliariai informuojama apie derybų pažangą. Valstybės narės turėtų turėti galimybę pakviesti Komisiją dalyvauti derybose kaip stebėtoją.

Komisija taip pat turėtų turėti galimybę dalyvauti kaip stebėtoja savo prašymu, jei tam pritaria atitinkama valstybė narė. Be to, valstybės narės turėtų turėti galimybę paprašyti Komisijos padėti joms derybose su trečiosiomis šalimis. Tokiu atveju Komisija turėtų turėti galimybę teikti konsultacijas, kaip išvengti nesuderinamumo su Sąjungos teise, ir atkreipti dėmesį į Sąjungos energetikos politikos tikslus ir valstybių narių solidarumo principą;

(10)

Komisija turėtų įvertinti galiojančių tarpvyriausybinių susitarimų suderinamumą su Sąjungos teise. Jei tie susitarimai nesuderinami su Sąjungos teise, valstybės narės turėtų imtis visų reikalingų veiksmų, kad būtų rastas tinkamas sprendimas nustatytam nesuderinamumui pašalinti;

(11)

siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą ir išvengti galimų prieštaravimų Sąjungos teisei, tuo atveju, jei valstybės narės ketina pradėti derybas dėl naujo tarpvyriausybinio susitarimo su trečiąja šalimi, jos turėtų turėti galimybę pranešti apie tai Komisijai prieš derybų pradžią arba jų eigoje. Jei valstybė narė, kuri derasi dėl tarpvyriausybinio susitarimo, pranešė Komisijai prieš užbaigdama derybas ir pateikė jai to tarpvyriausybinio susitarimo projektą, Komisija turėtų turėti galimybę pranešti tai valstybei narei savo nuomonę apie susitarimo, dėl kurio deramasi, suderinamumą su Sąjungos teise. Komisija, vadovaudamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 258 straipsniu, turi teisę pradėti pažeidimo tyrimo procedūrą, jei ji mano, kad valstybė narė neįvykdė savo pareigų pagal SESV;

(12)

visi galutiniai ratifikuoti tarpvyriausybiniai susitarimai, kuriems taikomas šis sprendimas, turėtų būti perduoti Komisijai, kad ši galėtų informuoti visas kitas valstybes nares;

(13)

Komisija turėtų sudaryti galimybę visoms kitoms valstybėms narėms saugiu elektroniniu būdu susipažinti su visa jos gaunama informacija. Komisija turėtų paisyti valstybių narių prašymų užtikrinti jai pateiktos informacijos konfidencialumą. Tačiau prašymai laikytis konfidencialumo neturėtų apriboti pačios Komisijos prieigos prie konfidencialios informacijos, nes Komisijai reikia turėti išsamią informaciją, kad ji galėtų atlikti vertinimus. Komisija turėtų būti atsakinga už tai, kad būtų užtikrintas konfidencialumo išlygos taikymas. Prašymais laikytis konfidencialumo neturėtų būti daromas poveikis teisei susipažinti su dokumentais, kaip numatyta 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/2001 dėl visuomenės teisės susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (4);

(14)

jei valstybė narė mano, kad tarpvyriausybinis susitarimas yra konfidencialus, ji turėtų pateikti Komisijai jo santrauką, kad su ta santrauka galėtų susipažinti kitos valstybės narės;

(15)

nuolatinis keitimasis informacija apie tarpvyriausybinius susitarimus Sąjungos lygiu turėtų padėti išvystyti geriausią praktiką. Remdamasi tais geriausios praktikos pavyzdžiais, Komisija, atitinkamais atvejais bendradarbiaudama su Europos išorės santykių tarnyba (toliau – EIVT) Sąjungos išorės politikos klausimais, turėtų parengti neprivalomas standartines nuostatas, kurios galėtų būti vartojamos valstybių narių ir trečiųjų šalių tarpvyriausybiniuose susitarimuose. Vartojant tokias standartines nuostatas turėtų būti siekiama išvengti tarpvyriausybinių susitarimų prieštaravimų Sąjungos teisei, visų pirma konkurencijos teisei ir energijos vidaus rinkos taisyklėms, taip pat Sąjungos sudarytiems tarptautiniams susitarimams. Jos turėtų būti neprivalomos, ir turėtų būti numatyta galimybė jų turinį pritaikyti pagal konkrečias aplinkybes;

(16)

įvertinusios esamą energijos vidaus rinką ir Sąjungos energetikos politikos tikslus, valstybės narės, vesdamos derybas dėl tarpvyriausybinių susitarimų energijos srityje, darančių poveikį Sąjungos energetikos politikai, turėtų deramai atsižvelgti į tuos tikslus;

(17)

užtikrinant, kad abi pusės daugiau žinotų apie galiojančius ir naujus tarpvyriausybinius susitarimus, turėtų būti padedama geriau koordinuoti valstybių narių tarpusavio ir valstybių narių bei Komisijos veiksmus energetikos srityje. Toks geresnis koordinavimas turėtų padėti valstybėms narėms visapusiškai pasinaudoti privalumais, susijusiais su politine ir ekonomine Sąjungos įtaka, ir sudaryti galimybę Komisijai siūlyti problemų, nustatytų tarpvyriausybinių susitarimų srityje, sprendimus;

(18)

Komisija turėtų sudaryti palankesnes sąlygas valstybių narių tarpusavio veiksmų koordinavimui ir jį skatinti, kad būtų sustiprintas bendras strateginis Sąjungos vaidmuo pasitelkus tvirtą ir veiksmingą suderintą požiūrį į gamybos, tranzito ir vartojimo šalis;

(19)

keitimosi informacija mechanizmu, įskaitant vertinimus, kuriuos valstybės narės turi atlikti jį įgyvendindamos, nedaromas poveikis Sąjungos taisyklių dėl pažeidimų, valstybės pagalbos ir konkurencijos taikymui;

(20)

Komisija turėtų įvertinti, ar šis sprendimas yra pakankamas ir veiksmingas užtikrinant tarpvyriausybinių susitarimų atitiktį Sąjungos teisei ir valstybių narių veiksmų, susijusių su tarpvyriausybiniais energetikos susitarimais, aukšto lygio tarpusavio koordinavimą;

(21)

kadangi šio sprendimo tikslo, t. y. užtikrinti, kad valstybės narės ir Komisija keistųsi informacija apie tarpvyriausybinius energetikos srities susitarimus, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl šio sprendimo poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo sprendimu nustatomas valstybių narių ir Komisijos keitimosi informacija apie tarpvyriausybinius energetikos susitarimus, kaip apibrėžta 2 straipsnyje, mechanizmas, siekiant užtikrinti optimalų energijos vidaus rinkos veikimą.

2.   Šis sprendimas netaikomas tarpvyriausybiniams susitarimams, kuriems visa apimtimi pagal Sąjungos teisę jau taikomos kitos konkrečios pranešimo procedūros.

Nepaisant pirmos pastraipos, šis sprendimas taikomas tarpvyriausybiniams susitarimams, apie kuriuos Komisijai turi būti pranešama pagal Reglamento (ES) Nr. 994/2010 13 straipsnio 6 dalies a punktą.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   tarpvyriausybinis susitarimas– teisiškai privalomas vienos ar kelių valstybių narių susitarimas su viena ar keliomis trečiosiomis šalimis, darantis poveikį energijos vidaus rinkos veikimui ar funkcionavimui arba energijos tiekimo saugumui Sąjungoje, arba, jei toks teisiškai privalomas susitarimas apima ir kitus klausimus – tik tos nuostatos, kurios susijusios su energija, įskaitant toms su energija susijusioms nuostatoms taikomas bendrąsias nuostatas;

2)   galiojantis tarpvyriausybinis susitarimas– tarpvyriausybinis susitarimas, įsigaliojęs arba laikinai taikomas iki šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis

Valstybių narių ir Komisijos keitimasis informacija

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2013 m. vasario 17 d. pateikia Komisijai visus galiojančius tarpvyriausybinius susitarimus, įskaitant tų susitarimų priedus ir pakeitimus. Jei tuose galiojančiuose tarpvyriausybiniuose susitarimuose aiškiai daroma nuoroda į kitus tekstus, valstybės narės pateikia Komisijai ir tuos kitus tekstus, jei juose yra nuostatų, darančių poveikį energijos vidaus rinkos veikimui arba energijos tiekimo saugumui Sąjungoje. Tačiau ta pareiga netaikoma komercinių ūkio subjektų susitarimams.

Taikant šią dalį laikoma, kad galiojantys tarpvyriausybiniai susitarimai, apie kuriuos jau pranešta Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 994/2010 13 straipsnio 6 dalies a punktą šio sprendimo įsigaliojimo dieną, jau yra pateikti, su sąlyga, kad tas pranešimas atitinka šios dalies pirmos pastraipos reikalavimus. Valstybės narės ne vėliau kaip 2013 m. vasario 17 d. praneša Komisijai, ar kuri nors iš tokių tarpvyriausybinių susitarimų dalis laikytina konfidencialia ir ar pateikta informacija galima dalytis su kitomis valstybėmis narėmis.

Jei, remiantis šia dalimi, valstybė narė praneša Komisijai apie galiojančius tarpvyriausybinius susitarimus, kuriems taip pat taikomas Reglamento (ES) Nr. 994/2010 13 straipsnio 6 dalies a punktas, laikoma, kad tame straipsnyje nustatyta pareiga pranešti yra įvykdyta.

2.   Jei atlikus pirmąjį vertinimą Komisijai kyla abejonių dėl pagal 1 dalį jai pateiktų susitarimų suderinamumo su Sąjungos teise, visų pirma Sąjungos konkurencijos teise bei teisės aktais dėl energijos vidaus rinkos, Komisija per 9 mėnesius nuo tų susitarimų pateikimo atitinkamai informuoja atitinkamas valstybes nares.

3.   Prieš derybas su trečiąja šalimi dėl tarpvyriausybinio susitarimo arba dėl galiojančio tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimo ar jų metu valstybė narė gali raštu informuoti Komisiją apie derybų tikslus ir nuostatas, dėl kurių deramasi, taip pat pateikti bet kokią kitą svarbią informaciją Komisijai. Jei valstybė narė pateikia Komisijai tokį pranešimą apie derybas, ta valstybė narė reguliariai praneša Komisijai apie derybų eigą.

Atitinkama valstybė narė nurodo Komisijai, ar pagal pirmą pastraipą pateikta informacija galima dalintis su visomis kitomis valstybėmis narėmis. Jei informacija dalintis galima, Komisija sudaro galimybę visoms valstybėms narėms saugiu elektroniniu būdu susipažinti su jos gauta informacija, išskyrus pagal 4 straipsnį nustatytas konfidencialias dalis.

4.   Jei valstybė narė pateikia Komisijai pranešimą apie derybas pagal 3 dalį, Komisija gali jai teikti patarimus, kaip išvengti tarpvyriausybinio susitarimo arba galiojančio tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimo, dėl kurio deramasi, nesuderinamumo su Sąjungos teise.

5.   Ratifikavus tarpvyriausybinį susitarimą arba tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimą, atitinkama valstybė narė tarpvyriausybinį susitarimą arba jo pakeitimą, įskaitant susitarimo arba jo pakeitimo priedus, pateikia Komisijai.

Jei tarpvyriausybiniame susitarime arba tarpvyriausybinio susitarimo pakeitime aiškiai daroma nuoroda į kitus tekstus, valstybės narės pateikia ir tuos kitus tekstus, jei juose yra nuostatų, darančių poveikį energijos vidaus rinkos veikimui arba energijos tiekimo saugumui Sąjungoje. Tačiau ta pareiga netaikoma komercinių ūkio subjektų susitarimams.

6.   Nedarant poveikio šio straipsnio 7 daliai ir 4 straipsniui, Komisija sudaro galimybę visoms kitoms valstybėms narėms saugiu elektroniniu būdu susipažinti su jos pagal 1 ir 5 dalis gautais dokumentais.

7.   Jei valstybė narė pagal 4 straipsnį nurodo Komisijai nesuteikti galimybės kitoms valstybėms narėms susipažinti su galiojančiu tarpvyriausybiniu susitarimu, galiojančio tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimu arba nauju tarpvyriausybiniu susitarimu, ji pateikia perduotos informacijos santrauką. Toje santraukoje nurodoma bent ši informacija apie atitinkamą susitarimą ar pakeitimą:

a)

dalykas;

b

tikslas ir taikymo sritis;

c)

galiojimo trukmė;

d)

susitariančiosios šalys;

e)

informacija apie pagrindinius aspektus.

Komisija sudaro galimybę visoms kitoms valstybėms narėms elektroniniu būdu susipažinti su santraukomis.

4 straipsnis

Konfidencialumas

1.   Valstybė narė, teikdama informaciją Komisijai pagal 3 straipsnio 1–6 dalis, gali nurodyti, ar kuri nors informacijos – komercinės ar kitos informacijos – dalis, kurią atskleidus būtų padaryta žala susijusių šalių veiklai, turi būti laikoma konfidencialia ir ar suteikta informacija gali būti dalijamasi su kitomis valstybėmis narėmis. Komisija laikosi tokių nurodymų.

2.   Prašymai laikytis konfidencialumo pagal šį straipsnį neriboja pačios Komisijos prieigos prie konfidencialios informacijos. Komisija užtikrina, kad prieiga prie konfidencialios informacijos būtų suteikiama tik Komisijos tarnyboms, kurioms neabejotinai būtina susipažinti su turima informacija.

5 straipsnis

Komisijos pagalba

Jei valstybė narė pagal 3 straipsnio 3 dalį praneša Komisijai apie derybas su trečiąja šalimi, ta valstybė narė gali paprašyti Komisijos pagalbos tose derybose.

Atitinkamos valstybės narės prašymu arba Komisijos prašymu ir gavus atitinkamos valstybės narės raštišką sutikimą Komisija derybose gali dalyvauti kaip stebėtoja.

Jei Komisija dalyvauja derybose kaip stebėtoja, ji gali atitinkamai valstybei narei teikti patarimus, kaip išvengti tarpvyriausybinio susitarimo ar jo pakeitimo, dėl kurio deramasi, nesuderinamumo su Sąjungos teise.

6 straipsnis

Suderinamumo vertinimas

1.   Jei valstybė narė, vedanti derybas dėl tarpvyriausybinio susitarimo arba dėl galiojančio tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimo, remdamasi savo pačios vertinimu nėra pajėgi padaryti tvirtos išvados, ar tarpvyriausybinis susitarimas arba jo pakeitimas, dėl kurio deramasi, yra suderinamas su Sąjungos teise, ji, prieš užbaigdama derybas, praneša apie tai Komisijai ir pateikia jai atitinkamo susitarimo ar jo pakeitimo projektą kartu su visais jų priedais.

2.   Komisija per keturias savaites nuo susitarimo ar jo pakeitimo projekto, įskaitant visus priedus, gavimo atitinkamai valstybei narei praneša apie abejones, kurių ji gali turėti dėl tarpvyriausybinio susitarimo ar jo pakeitimo projekto suderinamumo su Sąjungos teise. Jei Komisija per tą laikotarpį atsakymo nepateikia, laikoma, kad Komisija prieštaravimų neturi.

3.   Jei Komisija pagal 2 dalį praneša atitinkamai valstybei narei, kad jai kyla abejonių, apie savo nuomonę dėl susitarimo ar jo atitinkamo pakeitimo projekto suderinamumo su Sąjungos teise ji atitinkamai valstybei narei praneša per 10 savaičių nuo 2 dalyje nurodytos gavimo dienos (toliau – nagrinėjimo laikotarpis). Atitinkamai valstybei narei pritarus, nagrinėjimo laikotarpis gali būti pratęstas. Jei Komisija per nagrinėjimo laikotarpį nuomonės nepateikia, laikoma, kad Komisija prieštaravimų neturi.

4.   Jei aplinkybės tai pateisina, 2 ir 3 dalyse nurodyti laikotarpiai sutrumpinami suderinus tai su Komisija.

7 straipsnis

Valstybių narių veiksmų tarpusavio koordinavimas

Komisija sudaro palankesnes sąlygas valstybių narių veiksmų tarpusavio koordinavimui ir jį skatina, kad būtų galima:

a)

peržiūrėti pokyčius, susijusius su tarpvyriausybiniais susitarimais, ir siekti Sąjungos išorės santykių energetikos srityje su gamybos, tranzito ir vartojimo šalimis nuoseklumo ir darnos;

b)

nustatyti bendras problemas, susijusias su tarpvyriausybiniais susitarimais, ir apsvarstyti, kokių tinkamų veiksmų būtų galima imtis toms problemoms spręsti, taip pat atitinkamais atvejais pasiūlyti sprendimų;

c)

geriausios praktikos ir konsultacijų su valstybėmis narėmis pagrindu parengti neprivalomas standartines nuostatas, kurios, jei būtų taikomos, labai pagerintų būsimų tarpvyriausybinių susitarimų atitiktį Sąjungos teisei;

d)

atitinkamais atvejais remti daugiašalių tarpvyriausybinių susitarimų, kurie apima kelias valstybes nares ar visą Sąjungą, rengimą.

8 straipsnis

Ataskaitų teikimas ir peržiūra

1.   Komisija ne vėliau kaip 2016 m. sausio 1 d. pateikia šio sprendimo taikymo ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

2.   Ataskaitoje visų pirma įvertinama, kokiu mastu šiuo sprendimu skatinama tarpvyriausybinių susitarimų atitiktis Sąjungos teisei ir valstybių narių veiksmų, susijusių su tarpvyriausybiniais susitarimais, aukšto lygio tarpusavio koordinavimas. Joje taip pat įvertinamas šio sprendimo poveikis valstybių narių deryboms su trečiosiomis šalimis ir tai, ar šio sprendimo taikymo sritis bei jame nustatytos procedūros yra tinkamos.

3.   Po pirmos ataskaitos pateikimo, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, Komisija kas trejus metus Europos Parlamentui ir Tarybai teikia ataskaitas apie informaciją, gautą pagal 3 straipsnį, deramai atsižvelgdama į šio sprendimo nuostatas dėl konfidencialumo.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

10 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2012 m. spalio 25 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL C 68, 2012 3 6, p. 65.

(2)  2012 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2012 m. spalio 4 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 295, 2010 11 12, p. 1.

(4)  OL L 145, 2001 5 31, p. 43.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

27.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 995/2012

2012 m. spalio 26 d.

kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1608/2003/EB dėl Bendrijos mokslo ir technologijų statistikos rengimo ir plėtros įgyvendinimo taisyklės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1608/2003/EB dėl Bendrijos mokslo ir technologijų statistikos rengimo ir plėtros (1), ypač į jo 3 straipsnį,

kadangi:

(1)

siekiant atsižvelgti į mokslo ir technologijų statistikos raidą ir prašymus teikti naujus, išsamesnius ir dažnesnius statistinius duomenis, reikėtų nustatyti naujas Sprendimo Nr. 1608/2003/EB įgyvendinimo priemones;

(2)

reikėtų toliau teikti šiuo metu teikiamą statistinę paramą sprendimams dabartinės politikos srityse ir tenkinti papildomus poreikius, atsirandančius dėl naujų politikos iniciatyvų, siekiant geriausiai naudoti turimus išteklius ir kiek įmanoma mažinti duomenų teikimo naštą;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 223/2009 (2) dėl Europos statistikos nustatytas orientacinis pagrindas, visų pirma dėl galimybės naudotis administraciniais duomenų šaltiniais ir statistinių duomenų konfidencialumo taisyklių;

(4)

būtina užtikrinti, kad Europos mokslo ir technologijų statistika atitiktų kitus tarptautinius standartus. Todėl reikėtų atsižvelgti į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ir kitų tarptautinių organizacijų veiklą. Visų pirma kaip orientacinį pagrindą reikėtų naudoti Fraskačio vadovą (mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros statistika), Kanberos vadovą (mokslui ir technologijoms skirtų žmogiškųjų išteklių statistika), EBPO paskelbtą EBPO patentų statistikos vadovą ir EBPO ir Europos Komisijos (Eurostato) bendrai paskelbtą Oslo vadovą (inovacijų statistika);

(5)

siekiant aiškumo 2004 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 753/2004, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1608/2003/EB dėl mokslo ir technologijų statistikos (3), ir 2004 m. rugpjūčio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1450/2004, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1608/2003/EB dėl Bendrijos inovacijų statistikos rengimo ir plėtros (4), turėtų būti panaikinti;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiuo reglamentu nustatomos išsamios Europos mokslo ir technologijų statistikos rengimo taisyklės.

2 straipsnis

1.   Šio reglamento taikymo sritys:

a)

mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) statistika;

b)

valstybės biudžeto asignavimų ar išlaidų moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai (GBAORD) statistika;

c)

inovacijų statistika;

d)

mokslo ir technologijų žmogiškųjų išteklių statistika, įskaitant lyčių ir judumo statistiką, patentų statistiką, aukštųjų technologijų pramonės šakų ir žiniomis pagrįstų paslaugų statistiką bei kitą mokslo ir technologijų statistiką.

I ir II prieduose nustatyti statistinių kintamųjų sąrašai, veiklos rūšys ir sektoriai, rezultatų suskirstymas, dažnumas, duomenų teikimo galutiniai terminai ir ataskaitinis laikotarpis.

Būtini pirmos dalies d punkte nurodytų sričių duomenys gaunami iš esamų statistinių ar kitų duomenų šaltinių, kaip nurodyta I priedo 3 skirsnyje.

2.   I ir II prieduose nustatyti statistinių kintamųjų sąrašai, veiklos rūšys ir sektoriai, rezultatų suskirstymas, dažnumas, duomenų teikimo galutiniai terminai ir kiti rodikliai prireikus reguliariai peržiūrimi.

3 straipsnis

Valstybės narės būtinus duomenis gauna naudodamosi įvairiais šaltiniais, pavyzdžiui, atrankiniais tyrimais, administraciniais duomenų šaltiniais ar kitais duomenų šaltiniais. Kokybės arba statistinių duomenų apskaičiavimo procedūrų atžvilgiu kiti duomenų šaltiniai yra bent lygiaverčiai atrankiniams tyrimams arba administraciniams duomenų šaltiniams.

4 straipsnis

I ir II prieduose nurodyta statistika grindžiama suderintomis sąvokomis ir apibrėžtimis, visų pirma pateiktomis Fraskačio vadovo (MTTP statistika), Kanberos vadovo (mokslo ir technologijų žmogiškųjų išteklių statistika), EBPO patentų statistikos vadovo (patentų statistika) ir Oslo vadovo (inovacijų statistika) ar kitų suderintų standartų naujausiose versijose.

5 straipsnis

Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) I ir II prieduose išvardytus kintamuosius, įskaitant konfidencialius duomenis, naudodamos techninį standartą, kurį Komisija (Eurostatas) nustato kartu su valstybėmis narėmis.

Valstybės narės gali savanoriškai pateikti Komisijai (Eurostatui) atskirus inovacijų statistikos duomenų įrašus, naudodamos Komisijos (Eurostato) nustatytą techninį standartą.

6 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių teikiamų duomenų kokybei užtikrinti.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) standartines šių sričių duomenų kokybės ataskaitas:

a)

moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra (MTTP);

b)

valstybės biudžeto asignavimai ir išlaidos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai (GBAORD);

c)

inovacijos.

Verslo įmonių sektoriaus, valdžios sektoriaus ir aukštojo mokslo sektoriaus mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros statistikos kokybės ataskaitos rengiamos atskirai. Privataus ne pelno sektoriaus kokybės ataskaitos rengiamos tik tokiu atveju, jei šio sektoriaus išlaidos MTTP, išreikštos bendrų nacionalinių išlaidų MTTP procentine dalimi, viršija 5 %

3.   Kokybės ataskaitas pagal III priede išdėstytas taisykles rengia valstybės narės; jose atsižvelgiama į Reglamento (EB) Nr. 223/2009 12 straipsnio 1 dalyje apibrėžtus kokybės kriterijus.

4.   Pirmosios MTTP ir GBAORD kokybės ataskaitos rengiamos dėl 2011 ataskaitinių metų duomenų ir pateikiamos iki 2013 m. spalio 31 d. Pirmosios inovacijų statistikos srities kokybės ataskaitos rengiamos dėl 2012 ataskaitinių metų duomenų ir pateikiamos iki 2014 m. spalio 31 d. Vėlesnės kokybės ataskaitos Komisijai (Eurostatui) pateikiamos kas dvejus metus per 22 mėnesius po ataskaitinių metų, kurių duomenys surinkti, pabaigos.

7 straipsnis

Reglamentai (EB) Nr. 753/2004 ir (EB) Nr. 1450/2004 panaikinami.

Reglamentas (EB) Nr. 753/2004 toliau taikomas 2011 ataskaitinių metų MTTP ir GBAORD sričių statistinių duomenų atžvilgiu.

Nuorodos į panaikintus reglamentus yra laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. spalio 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 230, 2003 9 16, p. 1.

(2)  OL L 87, 2009 3 31, p. 164.

(3)  OL L 118, 2004 4 23, p. 23.

(4)  OL L 267, 2004 8 14, p. 32.


I PRIEDAS

MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ STATISTIKA

1   skirsnis

Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros statistika

1.   Turi būti rengiami visuose ekonomikos sektoriuose vykdomos MTTP veiklos statistiniai duomenys. Rezultatai siejami su MTTP vykdančių vienetų, priskiriamų prie Statistinio ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus A–U sekcijų, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1893/2006 (1) (NACE 2 red.), visuma.

2.   3 dalyje nurodytiems statistiniams duomenims rengti naudotini šie statistiniai vienetai: a) rengiant statistinius duomenis nacionaliniu lygmeniu – įmonės ir b) rengiant statistinius duomenis regionų lygmeniu (NUTS 2) – vietos vienetai. Naudotinų statistinių vienetų apibrėžtys („įmonė“ ir „vietos vienetas“) pateikiamos 1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 696/93 dėl statistinių vienetų gamybos sistemai stebėti ir analizuoti Bendrijoje (2).

3.   Toliau pateikiamas rengtinų statistinių duomenų (įskaitant suskirstymą) sąrašas.

Kodas

Pavadinimas

Visi sektoriai

Pagal veiklos sektorių

Verslo įmonių sektorius

Aukštojo mokslo sektorius

Valdžios sektorius

Privatusis ne pelno sektorius

Pastabos

1.11

MTTP darbuotojų skaičius pagal darbuotojų surašymą

 

Neskirstant

1.11.0.0

1.11.0.1

1.11.0.2

1.11.0.3

1.11.0.4

 

 

Pagal profesiją ir lytį

1.11.1.0

1.11.1.1

1.11.1.2

1.11.1.3

1.11.1.4

 

 

Pagal kvalifikaciją ir lytį

1.11.2.0

1.11.2.1

1.11.2.2

1.11.2.3

1.11.2.4

Neprivaloma

 

Pagal pagrindinės ekonominės veiklos rūšį (NACE)

 

1.11.3.1

 

 

 

 

 

Pagal pagrindinę mokslo sritį ir lytį

 

 

1.11.4.2

1.11.4.3

 

 

 

Pagal regioną (NUTS 2)

1.11.5.0

1.11.5.1

1.11.5.2

1.11.5.3

1.11.5.4

 

 

Pagal regioną (NUTS 2) ir lytį

1.11.6.0

1.11.6.1

1.11.6.2

1.11.6.3

1.11.6.4

Neprivaloma

 

Pagal pagrindinės ekonominės veiklos rūšį (NACE) ir lytį

 

1.11.7.1

 

 

 

 

1.12

Tyrėjų skaičius pagal darbuotojų surašymą

 

Neskirstant

1.12.0.0

1.12.0.1

1.12.0.2

1.12.0.3

1.12.0.4

 

 

Pagal lytį

1.12.1.0

1.12.1.1

1.12.1.2

1.12.1.3

1.12.1.4

 

 

Pagal kvalifikaciją ir lytį

1.12.2.0

1.12.2.1

1.12.2.2

1.12.2.3

1.12.2.4

Neprivaloma

 

Pagal pagrindinės ekonominės veiklos rūšį (NACE) ir lytį

 

1.12.3.1

 

 

 

 

 

Pagal pagrindinę mokslo sritį ir lytį

 

 

1.12.4.2

1.12.4.3

 

 

 

Pagal regioną (NUTS 2)

1.12.5.0

1.12.5.1

1.12.5.2

1.12.5.3

1.12.5.4

 

 

Pagal regioną (NUTS 2) ir lytį

1.12.6.0

1.12.6.1

1.12.6.2

1.12.6.3

1.12.6.4

Neprivaloma

 

Pagal amžiaus grupę ir lytį

1.12.7.0

1.12.7.1

1.12.7.2

1.12.7.3

1.12.7.4

Neprivaloma

 

Pagal pilietybę ir lytį

1.12.8.0

1.12.8.1

1.12.8.2

1.12.8.3

1.12.8.4

Neprivaloma

1.13

MTTP darbuotojų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais)

 

Neskirstant

1.13.0.0

1.13.0.1

1.13.0.2

1.13.0.3

1.13.0.4

Kasmet

 

Pagal profesiją

1.13.1.0

1.13.1.1

1.13.1.2

1.13.1.3

1.13.1.4

 

 

Pagal kvalifikaciją

1.13.2.0

1.13.2.1

1.13.2.2

1.13.2.3

1.13.2.4

Neprivaloma

 

Pagal pagrindinės ekonominės veiklos rūšį (NACE)

 

1.13.3.1

 

 

 

 

 

Pagal pagrindinę mokslo sritį ir lytį

 

 

1.13.4.2

1.13.4.3

 

Neprivaloma

 

Pagal regioną (NUTS 2)

1.13.5.0

1.13.5.1

1.13.5.2

1.13.5.3

1.13.5.4

 

 

Pagal dydžio kategoriją

 

1.13.6.1

 

 

 

Neprivaloma, jei dydžio kategorija 0 ir 1–9 darbuotojai

1.14

Tyrėjų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais)

 

Neskirstant

1.14.0.0

1.14.0.1

1.14.0.2

1.14.0.3

1.14.0.4

Kasmet

 

Pagal lytį

1.14.1.0

1.14.1.1

1.14.1.2

1.14.1.3

1.14.1.4

Neprivaloma

 

Pagal kvalifikaciją

1.14.2.0

1.14.2.1

1.14.2.2

1.14.2.3

1.14.2.4

Neprivaloma

 

Pagal pagrindinės ekonominės veiklos rūšį (NACE)

 

1.14.3.1

 

 

 

 

 

Pagal pagrindinę mokslo sritį ir lytį

 

 

1.14.4.2

1.14.4.3

 

Neprivaloma

 

Pagal regioną (NUTS 2)

1.14.5.0

1.14.5.1

1.14.5.2

1.14.5.3

1.14.5.4

 

 

Pagal regioną (NUTS 2) ir lytį

1.14.6.0

1.14.6.1

1.14.6.2

1.14.6.3

1.14.6.4

Neprivaloma

 

Pagal dydžio kategoriją

 

1.14.7.1

 

 

 

Neprivaloma, jei dydžio kategorija 0 ir 1–9 darbuotojai

1.20

Vidaus išlaidos MTTP

 

Neskirstant

1.20.0.0

1.20.0.1

1.20.0.2

1.20.0.3

1.20.0.4

Kasmet

 

Pagal lėšų šaltinį

1.20.1.0

1.20.1.1

1.20.1.2

1.20.1.3

1.20.1.4

 

 

Pagal MTTP rūšį

1.20.3.0

1.20.3.1

1.20.3.2

1.20.3.3

1.20.3.4

Neprivaloma aukštojo mokslo sektoriui ir visiems sektoriams

 

Pagal išlaidų rūšį

1.20.4.0

1.20.4.1

1.20.4.2

1.20.4.3

1.20.4.4

 

 

Pagal pagrindinės ekonominės veiklos rūšį (NACE)

 

1.20.5.1.1

 

 

 

 

Pagal produkto sritį (NACE)

 

1.20.5.1.2

 

 

 

Neprivaloma

 

Pagal dydžio kategoriją

 

1.20.6.1

 

 

 

Neprivaloma, jei dydžio kategorija 0 ir 1–9 darbuotojai

 

Pagal lėšų šaltinį ir dydžio kategoriją

 

1.20.7.1

 

 

 

Neprivaloma, jei dydžio kategorija 0 ir 1–9 darbuotojai

 

Pagal pagrindinę mokslo sritį

 

 

1.20.8.2

1.20.8.3

 

 

 

Pagal socialinį ekonominį tikslą (SEO)

 

 

 

1.20.9.3

 

Neprivaloma

 

Pagal regioną (NUTS 2)

1.20.10.0

1.20.10.1

1.20.10.2

1.20.10.3

1.20.10.4

 

4.   Visi kintamieji teikiami kas dvejus metus kiekvienais nelyginiais metais, išskyrus tuos, kurie turi būti pateikti kasmet, kaip nurodyta 3 dalies lentelėse.

5.   Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių 3 dalyje nurodyti statistiniai duomenys turi būti parengti, yra 2012 kalendoriniai metai.

6.   Rezultatai turi būti pateikti per 18 mėnesių po ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos. Be to, kintamųjų, kurie teikiami kasmet, preliminarūs rezultatai turi būti pateikti per 10 mėnesių po ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos.

7.   Rezultatų parengimas

7.1.

Gauti statistiniai duomenys pagal profesiją turi būti skirstomi į kategorijas: „tyrėjai“ ir „kiti MTTP darbuotojai“.

7.2.

Statistinių duomenų pagal kvalifikaciją rezultatai turi būti skirstomi į kategorijas: „turintys daktaro laipsnį (2011 m. ISCED 8 lygmuo)“, „kiti universitetiniai laipsniai ir kiti tretinio mokslo diplomai (2011 m. ISCED 5, 6 ir 7 lygmenys)“ ir „kita kvalifikacija“.

7.3.

Statistinių duomenų pagal pagrindinę mokslo sritį rezultatai turi būti skirstomi į kategorijas: „gamtos mokslai“, „technika ir technologija“, „medicinos mokslai“, „žemės ūkio mokslai“, „socialiniai mokslai“ ir „humanitariniai mokslai“.

7.4.

Statistinių duomenų pagal dydžio kategoriją rezultatai turi būti skirstomi į kategorijas: „0 darbuotojų“, „1–9 darbuotojai“, „10–49 darbuotojai“, „50–249 darbuotojai“, „250–499 darbuotojai“, „500 ir daugiau darbuotojų“.

7.5.

Statistinių duomenų pagal lėšų šaltinį rezultatai turi būti skirstomi į kategorijas: „verslo įmonių sektorius“, „valdžios sektorius“, „privatusis ne pelno sektorius“, „aukštojo mokslo sektorius“ ir „užsienis“. Kategorija „užsienis“ dar skirstoma į: „užsienio verslo įmonės“, „Europos Komisija“, „tarptautinės organizacijos“ ir „kiti šaltiniai“. Verslo įmonių sektoriaus kategorija „užsienio verslo įmonės“ dar skirstoma į „tos pačios grupės užsienio įmonės“ ir „kitos užsienio įmonės“.

7.6.

Statistinių duomenų pagal MTTP rūšį rezultatai turi būti skirstomi į kategorijas: „pagrindiniai moksliniai tyrimai“, „taikomieji moksliniai tyrimai“ ir „eksperimentinė plėtra“.

7.7.

Statistinių duomenų pagal išlaidų rūšį rezultatai turi būti skirstomi į kategorijas: „einamosios išlaidos (darbo sąnaudos ir kitos išlaidos)“ ir „kapitalo išlaidos“.

7.8.

Statistinių duomenų pagal socialinį ekonominį tikslą (SEO) rezultatai turi būti skirstomi pagal mokslo programų ir biudžetų analizės ir lyginimo nomenklatūros (NABS) skyrius.

7.9.

Statistinių duomenų pagal amžiaus grupę rezultatai turi būti skirstomi į šias amžiaus kategorijas (metais): „iki 25“, „25–34“, „35–44“, „45–54“, „55–64“, „65 ir vyresni“.

7.10.

Statistinių duomenų pagal pilietybę rezultatai turi būti skirstomi į šias kategorijas: „šalies pilietybė“, „kitų ES valstybių narių pilietybė“, „kitų Europos šalių pilietybė“, „Šiaurės Amerikos pilietybė“, „Centrinės ir Pietų Amerikos pilietybė“, „Azijos pilietybė“, „Afrikos pilietybė“, „kita pilietybė“.

7.11.

Statistinių duomenų pagal pagrindinės ekonominės veiklos rūšį ir pagal produkto sritį (NACE 2 red.) rezultatai turi būti skirstomi į šiuos NACE 2 red. skyrius, grupes ir suvestinius lygmenis:

„01, 02, 03“, „05, 06, 07, 08, 09“, „10 to 33“, „10, 11, 12“, „10, 11“, „12“, „13, 14, 15“, „13“, „14“, „15“, „16, 17, 18“, „16“, „17“, „18“, „19“, „20“, „21“, „22“, „23“, „24“, „25, 26, 27, 28, 29, 30“, „25“, „25.4“, „26“, „26.1“, „26.2“, „26.3“, „26.4“, „26.5“, „26.6“, „26.7“, „27“, „28“, „29“, „30“, „30.1“, „30.2“, „30.3“, „30.4“, „31“, „32“, „32.5“, „33“, „35, 36, 37, 38, 39“, „35, 36“, „37, 38, 39“, „41, 42, 43“, „45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82“, „45, 46, 47“, „49, 50, 51, 52, 53“, „55, 56“, „58, 59, 60, 61, 62, 63“, „61“, „62“, „63“, „64, 65, 66“, „68“, „69, 70, 71, 72, 73, 74, 75“, „71“, „72“, „72.1“, „72.2“, „77, 78, 79, 80, 81, 82“, „84, 85“, „86, 87, 88“, „86“, „87, 88“, „90, 91, 92, 93“, „94, 95, 96, 97, 98, 99“, „01–99“.

8.   Sąvokos ir apibrėžtys, susijusios su šiame skirsnyje apibrėžtais statistiniais duomenimis, nustatyti Fraskačio vadove.

9.   Siekdamos sustiprinti mokslinių duomenų bazę, kuri yra būtina formuojant MTTP politiką, Komisija ir (arba) valstybės narės savanoriškai atliks MTTP statistinių duomenų papildomų kintamųjų ir suskirstymų bandomuosius tyrimus. Bandomieji tyrimai turi būti atlikti siekiant įvertinti, ar reikia ir ar galima gauti duomenis atsižvelgiant į galimybės jais naudotis naudą, palyginti su jų rinkimo sąnaudomis ir įmonėms tenkančia našta. Sprendimas dėl šių bandomųjų tyrimų temų bus priimtas glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis.

2   skirsnis

Valstybės biudžeto asignavimų ar išlaidų moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai (GBAORD) statistika

1.   Rengiami šie statistiniai duomenys:

Kodas

Pavadinimas

21.0

Preliminaraus valstybės biudžeto (kurį parlamentas patvirtina biudžetinių metų pradžioje) asignavimai MTTP

21.1

Galutinio valstybės biudžeto (peržiūrėto ir per biudžetinius metus patvirtinto biudžeto) asignavimai MTTP

22.0

Nacionalinis viešasis finansavimas tarpvalstybiniu lygmeniu koordinuojamiems MTTP

2.   Visi kintamieji teikiami kasmet.

3.   Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių statistiniai duomenys rengiami, yra 2012 kalendoriniai metai.

4.   Kintamojo 21.0 (įskaitant visus suskirstymus) rezultatai turi būti pateikti per šešis mėnesius po ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos, o kintamųjų 21.1 ir 22.0 (įskaitant visus suskirstymus) – per 12 mėnesių.

5.   Rezultatų parengimas

5.1.

21.0 ir 21.1 kintamųjų gautieji statistiniai duomenys turi būti skirstomi pagal mokslo programų ir biudžetų analizės ir lyginimo nomenklatūros (2007 m. NABS) skyrius.

5.2.

21.1 kintamojo gautieji statistiniai duomenys turi būti skirstomi:

a)

pagal mokslo programų ir biudžetų analizės ir lyginimo nomenklatūros (2007 m. NABS) poskyrius – neprivaloma;

b)

į „projektų finansavimas“ ir „institucinis finansavimas“ – neprivaloma.

5.3.

22.0 kintamojo gautieji statistiniai duomenys turi būti skirstomi į: „nacionalinės įmokos tarpvalstybiniams viešiesiems MTTP vykdytojams“, „nacionalinės įmokos tarpvalstybiniu mastu Europoje vykdomoms viešosioms MTTP programoms“ ir „nacionalinės įmokos dvišalėms ar daugiašalėms viešosioms MTTP programoms, vykdomoms bendradarbiaujant valstybių narių Vyriausybėms (ir su šalimis kandidatėmis ir ELPA šalimis)“.

6.   Sąvokos ir apibrėžtys, susijusios su šiame skirsnyje apibrėžtais statistiniais duomenimis, nustatyti Fraskačio vadove ar kituose suderintuose standartuose.

3   skirsnis

Kita mokslo ir technologijų statistika

Su kitomis mokslo ir technologijų statistikos sritimis susijusi veikla visų pirma siejama su šiomis sritimis:

a)

mokslo ir technologijų žmogiškųjų išteklių statistika (įskaitant lyčių ir judumo statistiką) (HRST): visapusiškos HRST statistikos sistemos plėtojimas ir įgyvendinimas visų pirma veiksmingiau išnaudojant esamus nacionalinius ir tarptautinius duomenų šaltinius (taip pat ir Europos statistikos sistemoje). Ypač daug dėmesio turi būti skiriama lyčių aspektams;

b)

patentų statistika: išsamios patentų statistikos sistemos plėtojimas ir įgyvendinimas reguliariai teikiant tarptautinių ir nacionalinių patentų statistinius duomenis ir rodiklius, pagrįstus nacionalinių ir tarptautinių patentų biurų turima informacija;

c)

aukštųjų technologijų pramonės šakų ir žiniomis pagrįstų paslaugų statistika: išsamios aukštųjų technologijų pramonės šakų ir žiniomis pagrįstų paslaugų statistikos sistemos plėtojimas ir įgyvendinimas visų pirma veiksmingiau išnaudojant esamus nacionalinius ir tarptautinius duomenų šaltinius (taip pat ir Europos statistikos sistemoje). Taip pat turėtų būti nustatomos ir klasifikuojamos veiklos rūšys ir produktai, vertinami šių veiklos rūšių ekonominiai rezultatai ir jų indėlis į visos ekonomikos rezultatus;

d)

kita mokslo ir technologijų statistika: papildomas plėtojimas ir įgyvendinimas yra susiję su, inter alia, biotechnologijų, nanotechnologijų ar kitų sričių, kuriose technologijos yra itin svarbios įgyvendinant Europos Sąjungos prioritetinius tikslus (pvz., sveikatos, saugumo, aplinkos ir klimato kaitos), statistika.

Būtini šiame skirsnyje išvardytų sričių duomenys daugiausia bus gaunami iš esamų statistinių ar kitų duomenų šaltinių (pvz., socialinės ar ekonomikos statistikos srities).


(1)  OL L 393, 2006 12 30, p. 1.

(2)  OL L 76, 1993 3 30, p. 1.


II PRIEDAS

INOVACIJŲ STATISTIKA

1   skirsnis

2 skirsnyje išvardytiems statistiniams duomenims rengti naudojamas statistinis vienetas „įmonė“. Naudotinų statistinių vienetų („įmonė“) apibrėžtys pateikiamos Reglamente (EEB) Nr. 696/93.

2   skirsnis

Valstybės narės rengia šiuos inovacijų statistinius duomenis:

Kintamasis

Pavadinimas

Pastabos

1

Inovacinių įmonių skaičius

Absoliučioji vertė ir visų įmonių procentinė dalis

2

Inovacinių įmonių, kurios pateikė naujus arba labai patobulintus produktus, kurie yra rinkos ir (arba) įmonės naujovė, skaičius

Absoliučioji vertė, visų įmonių procentinė dalis ir visų inovacinių įmonių procentinė dalis

3

Apyvarta iš inovacijų, susijusių su naujais arba labai patobulintais produktais (rinkos naujovėmis)

Absoliučioji vertė, visos apyvartos procentinė dalis ir visos inovacinių įmonių apyvartos procentinė dalis

4

Apyvarta iš inovacijų, susijusių su naujais arba labai patobulintais produktais, kurie yra įmonės, bet ne rinkos naujovė

Absoliučioji vertė, visos apyvartos procentinė dalis ir visos inovacinių įmonių apyvartos procentinė dalis

5

Inovacijų srities bendradarbiavimą vykdančių inovacinių įmonių skaičius

Absoliučioji vertė ir inovacinių įmonių procentinė dalis

6

Išlaidos inovacijoms

Absoliučioji vertė, visos apyvartos procentinė dalis ir visos inovacinių įmonių apyvartos procentinė dalis

7

Inovacinių įmonių, kurios nurodė labai svarbius inovacijų taikymo tikslus, skaičius

Absoliučioji vertė ir visų inovacinių įmonių procentinė dalis – neprivaloma

8

Inovacinių įmonių, kurios nurodė labai svarbius informacijos apie inovacijas šaltinius, skaičius

Absoliučioji vertė ir visų inovacinių įmonių procentinė dalis – neprivaloma

9

Su didelėmis kliūtimis susiduriančių įmonių skaičius

Absoliučioji vertė, visų įmonių procentinė dalis, visų inovacinių įmonių procentinė dalis ir neinovacinių įmonių procentinė dalis – neprivaloma

10

Inovacinių įmonių, kurios inovacijas sukūrė pačios arba kartu su kitomis įmonėmis ir (arba) institucijomis, skaičius

Absoliučioji vertė ir visų inovacinių įmonių procentinė dalis

Be išvardytų statistinių duomenų, valstybės narės gali parengti papildomus duomenis (taip pat suskirstytus) pagal pagrindines Oslo vadove išvardytas temas. Sprendimas dėl šios papildomos statistikos įtraukimo bus priimtas glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir įtrauktas į suderintą tyrimo klausimyną.

3   skirsnis

Įtraukiamos NACE 2 red. B, C, D, E, H, J, K sekcijoms ir NACE 2 red. 46 skyriui ir 71, 72 ir 73 skyriams priskiriamos rinkoje veikiančios įmonės. Valstybėms narėms suteikiama galimybė išplėsti taikymo sritį.

4   skirsnis

Visi kintamieji teikiami kas dvejus metus kiekvienais lyginiais metais.

5   skirsnis

Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių statistiniai duomenys rengiami, yra 2012 kalendoriniai metai.

6   skirsnis

1.

Visi rezultatai turi būti skirstomi pagal ekonominės veiklos rūšį pagal NACE 2 red. sekcijas, skyrius ar kitus suvestinius lygmenis ir pagal šias darbuotojų skaičiaus dydžio kategorijas:

NACE kategorija ir (arba) dydžio kategorija

10–49 darbuotojai

50–249 darbuotojai

Daugiau nei 249 darbuotojai

Iš viso

B, C, D, E, 46, H, J, K, 71, 72, 73

x

x

x

x

B, C, D, E

x

x

x

x

B

x

x

x

x

C

x

x

x

x

10–12

 

 

 

x

13–15

 

 

 

x

16–18

 

 

 

x

19–22

 

 

 

x

20

 

 

 

x

21

 

 

 

x

23

 

 

 

x

24

 

 

 

x

25–30

 

 

 

x

25

 

 

 

x

26

 

 

 

x

31–33

 

 

 

x

D

x

x

x

x

E

x

x

x

x

36

 

 

 

x

37–39

 

 

 

x

46, H, J, K, 71, 72, 73

x

x

x

x

46

x

x

x

x

H

x

x

x

x

49–51

 

 

 

x

52–53

 

 

 

x

J

x

x

x

x

58

 

 

 

x

61

 

 

 

x

62

 

 

 

x

63

 

 

 

x

K

x

x

x

x

64

 

 

 

x

65

 

 

 

x

66

 

 

 

x

71, 72, 73

x

x

x

x

71

 

 

 

x

72

 

 

 

x

73

 

 

 

x

2.

1 kintamojo rezultatai aprėpia šias keturias inovacijų rūšis ir skirstomi atitinkamai į: procesų, produktų, organizacines ir rinkodaros inovacijas. 5–10 kintamųjų rezultatai aprėpia įmones, vykdančias su procesais ir (arba) produktais susijusią inovacinę veiklą. Sprendimas dėl kitų kintamųjų, išskyrus 1 kintamąjį, aprėpties ir skirstymo į keturias inovacijų rūšis bus priimtas glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir įtrauktas į suderintą tyrimo klausimyną.

3.

5 kintamojo rezultatai turi būti skirstomi pagal inovacijų srities bendradarbiavimo rūšį. 6 kintamojo rezultatai turi būti skirstomi pagal išlaidų inovacijoms rūšį. 7 kintamojo rezultatai turi būti skirstomi pagal inovacijų taikymo tikslų rūšį. 8 kintamojo rezultatai turi būti skirstomi pagal informacijos šaltinių rūšį. 9 kintamojo rezultatai turi būti skirstomi pagal kliūčių rūšį. 10 kintamojo rezultatai turi būti skirstomi pagal tos veiklos vykdytojų rūšį. Sprendimas dėl šių suskirstymų bus priimtas glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir įtrauktas į suderintą tyrimo klausimyną.

7   skirsnis

1.

Visi rezultatai turi būti pateikti per 18 mėnesių po ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos.

2.

Valstybės narės gali Komisijai (Eurostatui) savanoriškai pateikti atskirus duomenų įrašus, aprėpiančius visus statistinius vienetus, įtrauktus į nacionalinius inovacijų srities tyrimus.

8   skirsnis

1.

Į inovacijų srities tyrimams, pradedamiems vykdyti nuo 2012 ataskaitinių metų ir vykdomiems kas dvejus metus, naudojamą klausimyną įtraukiamos Oslo vadove dėl inovacijų įmonėse vertinimo išvardytos pagrindinės temos.

2.

Komisija (Eurostatas), glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, parengia inovacijų srities tyrimų metodines rekomendacijas, kad tyrimų rezultatai būtų labai suderinti. Šios rekomendacijos teikiamos bent dėl tikslinių gyventojų, tyrimo metodikos (įskaitant regioninius aspektus), suderinto tyrimo klausimyno, duomenų rinkimo, apdorojimo ir pateikimo bei duomenų kokybės reikalavimų.

3.

Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) reikalingą informaciją apie nacionalinei inovacijų statistikai taikomą nacionalinę metodiką.


III PRIEDAS

KOKYBĖS ATASKAITŲ REIKALAVIMAI

1   skirsnis

Įžanga

Laikantis standartinės struktūros, kurią Komisija (Eurostatas) nustato kartu su valstybėmis narėmis, kokybės ataskaitose pateikiami duomenų kokybės kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai. Komisija (Eurostatas) pateikia šių kiekybinių rodiklių rezultatus, apskaičiuojamus pagal valstybių narių pateiktus duomenis. Valstybės narės juos išnagrinėja ir pateikia pastabų, remdamosi savo rinkimo metodika, ir pateikia likusius kiekybinius rodiklius ir kokybinę informaciją.

2   skirsnis

Tvarkaraštis

Komisija (Eurostatas) kas dvejus metus per 20 mėnesių po ataskaitinių metų pabaigos (iki rugpjūčio mėn. pabaigos) pateikia valstybėms narėms preliminarias standartines kokybės ataskaitas, užpildytas kokybės rodikliais ir kita Komisijos (Eurostato) turima informacija.

Valstybės narės kas dvejus metus per 22 mėnesius po ataskaitinių metų pabaigos (iki spalio pabaigos) pateikia Komisijai (Eurostatui) užpildytas standartines kokybės ataskaitas.


27.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/31


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 996/2012

2012 m. spalio 26 d.

kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 284/2012

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 53 straipsnyje nustatyta galimybė Sąjungai imtis atitinkamų iš trečiųjų šalių importuojamiems maisto produktams ir pašarams taikomų skubių priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą arba aplinką, jeigu pavienių valstybių narių taikomomis priemonėmis tinkamai išvengti pavojaus neįmanoma;

(2)

po 2011 m. kovo 11 d. įvykusios avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje Komisijai pranešta, kad tam tikruose Japonijos kilmės maisto produktuose radionuklidų lygis viršijo Japonijoje taikomus maisto produktų taršos lygius. Ši tarša gali būti pavojinga Sąjungos gyventojų ir gyvūnų sveikatai, todėl 2011 m. kovo 25 d. priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 297/2011, kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai (2). Tas reglamentas buvo pakeistas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 961/2011 (3), kuris vėliau buvo pakeistas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 284/2012 (4);

(3)

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 284/2012 kelis kartus iš dalies keistas siekiant atsižvelgti į padėties pokyčius. Kadangi dabar reikalingi nauji pakeitimai, Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 284/2012 reikėtų pakeisti nauju reglamentu;

(4)

galiojančios priemonės peržiūrėtos atsižvelgiant į Japonijos valdžios institucijų pateiktus antro augimo sezono po avarijos duomenis apie daugiau kaip 26 000 pašarų ir maisto produktų užteršimo radioaktyviomis medžiagomis atvejų;

(5)

tikslinga šio reglamento nuostatų netaikyti asmeninėms siuntoms. Dėl gyvūninių maisto produktų bei pašarų reikėtų pateikti nuorodą į 2009 m. kovo 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 206/2009 dėl gyvūninių produktų asmeninių siuntų įvežimo į Bendriją, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 136/2004 (5), nuostatas. Dėl kitų pašarų ir maisto produktų turėtų būti nustatyta, kad siuntos gali būti laikomos asmeninėmis siuntomis tik jei jos yra nekomercinės ir skirtos privačiam asmeniui vartoti ar naudoti;

(6)

Japonijos valdžios institucijos pateikė Komisijai išsamios informacijos, kad be alkoholinių gėrimų, kuriems specialūs reikalavimai nebuvo taikomi(sakės, viskio ir shochu), kitų alkoholinių gėrimų radioaktyvumo lygis taip pat labai nežymus. Poliravimo ir fermentavimo metu alkoholinių gėrimų radioaktyvumo lygis gerokai sumažėja. Todėl, siekiant sumažinti Japonijos valdžios institucijų ir importuojančių valstybių narių kompetentingų institucijų administracinę naštą, reikėtų tam tikriems kitiems alkoholiniams gėrimams netaikyti šio reglamento;

(7)

iš Japonijos valdžios institucijų pateiktų duomenų matyti, kad nebūtina toliau taikyti reikalavimą prieš eksportuojant į Sąjungą imti Jamanašio ir Šidzuokos prefektūrų kilmės pašarų ir maisto produktų mėginius ir juos tirti dėl radioaktyvumo lygio. Reikalavimas imti mėginius ir juos tirti turėtų būti toliau taikomas tik Šidzuokos kilmės arbatai ir Šidzuokos ir Jamanašio kilmės grybams;

(8)

kadangi Fukušimos prefektūros kilmės pašarų ir maisto produktų radioaktyvumo lygis vis dar neatitinka reikalavimų arba yra didelis, reikėtų toliau taikyti galiojantį reikalavimą prieš eksportuojant į Sąjungą imti visų tos prefektūros kilmės pašarų ir maisto produktų mėginius ir juos tirti. Tačiau tokiems pašarams ir maisto produktams turėtų būti toliau taikomos bendrosios išimtys (pvz., kaip alkoholiniams gėrimams ir asmeninėms siuntoms);

(9)

reikėtų apriboti šiuo metu galiojantį reikalavimą prieš eksportuojant į Sąjungą imti visų Gunmos, Ibarakio, Točigio, Miagio, Saitamos, Tokijo, Ivatės, Čibos ir Kanagavos prefektūrų kilmės pašarų ir maisto produktų mėginius ir juos tirti, ir šį reikalavimą taikyti tik grybams, arbatai, žuvininkystės produktams, tam tikriems valgomiesiems laukiniams augalams, tam tikroms daržovėms, tam tikriems vaisiams, ryžiams, sojos pupelėms ir iš jų pagamintiems perdirbtiems arba šalutiniams produktams. Tie patys reikalavimai turėtų būti taikomi sudėtiniams maisto produktams, kurių sudėtyje sudedamoji (-osios) dalis (-ys), kurią (-ias) reikalaujama tirti prieš eksportuojant į Sąjungą, sudaro daugiau kaip 50 proc.;

(10)

iš importuojamų produktų patikrinimų rezultatų matyti, kad Japonijos valdžios institucijos tinkamai įgyvendina Sąjungos teisės aktuose numatytas specialias sąlygas, o šių sąlygų nesilaikymo atvejų nenustatyta ilgiau nei metus. Todėl reikėtų rečiau atlikti importuojamų produktų patikrinimus ir teikti jų rezultatų ataskaitas Komisijai;

(11)

reikėtų numatyti vėl peržiūrėti nuostatas, kai bus gauti trečio augimo sezono po avarijos pašarų ir maisto produktų mėginių ėmimo ir tyrimo dėl radioaktyvumo lygio rezultatai, t. y. iki 2014 m. kovo 31 d. Tačiau su produktais, kurių derlius nuimamas daugiausia antro augimo sezono antroje pusėje ir kurių visi antro augimo sezono duomenys iki minėtos datos dar nebus gauti, susijusias nuostatas reikėtų numatyti peržiūrėti iki 2013 m. kovo 31 d.;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstiems pašarams ir maisto produktams, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (Euratomas) Nr. 3954/87 (6) 1 straipsnio 2 dalyje, išskyrus:

a)

produktus, kurie išvežti iš Japonijos iki 2011 m. kovo 28 d.,

b)

produktus, kurie gauti ir (arba) perdirbti iki 2011 m. kovo 11 d.,

c)

alkoholinius gėrimus, kurių KN kodai 2203–2208,

d)

asmenines gyvūninių maisto produktų bei pašarų siuntas, kurioms taikomas Reglamento (EB) 206/2009 2 straipsnis,

e)

nekomercines maisto produktų bei pašarų, išskyrus gyvūninius maisto produktus bei pašarus, asmenines siuntas, skirtas tik privačiam asmeniui vartoti ar naudoti. Kilus abejonių, prievolė įrodyti tenka siuntos gavėjui.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame reglamente „Japonijos teisės aktuose nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės“ – pereinamojo laikotarpio priemonės, kurias dėl didžiausio cezio-134 ir cezio-137 sumos lygio, kaip išdėstyta III priede, 2012 m. vasario 24 d. patvirtino Japonijos valdžios institucijos.

„Siunta“ – tam tikras tos pačios klasės ar aprašo pašarų ar maisto produktų, kuriems taikomas šis reglamentas ir kurie, nepažeidžiant 5 straipsnyje nurodytoje deklaracijoje nustatytų apribojimų, vežami su tuo (-ais) pačiu (-iais) dokumentu (-ais), ta pačia transporto priemone ir iš tos (-ų) pačios (-ių) Japonijos prefektūros (-ų), kiekis.

3 straipsnis

Importas į Sąjungą

1 straipsnyje nurodytus pašarus ir maisto produktus (toliau – produktai) į Sąjungą leidžiama importuoti tik jeigu jie atitinka šiame reglamente išdėstytus reikalavimus.

4 straipsnis

Didžiausias cezio-134 ir cezio-137 lygis

1.   1 straipsnyje nurodyti produktai, išskyrus išvardytus III priede, turi atitikti II priede nustatytą didžiausią cezio-134 ir cezio-137 sumos lygį.

2.   III priede išvardyti produktai turi atitikti tame priede nustatytą didžiausią radioaktyviojo cezio lygį.

5 straipsnis

Deklaracija

1.   Prie kiekvienos 1 straipsnyje nurodytų produktų siuntos pridedama pagal 6 straipsnį parengta ir pasirašyta galiojanti deklaracija.

2.   1 dalyje nurodytoje deklaracijoje:

a)

patvirtinama, kad produktai atitinka galiojančius Japonijos teisės aktus ir

b)

nurodoma, ar produktams taikytinos Japonijos teisės aktuose nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės.

3.   Be to, 1 dalyje nurodytoje deklaracijoje patvirtinama, kad:

a)

produktai gauti ir (arba) perdirbti iki 2011 m. kovo 11 d. arba

b)

produktų, išskyrus Šidzuokos prefektūros kilmės arbatą ir grybus ir Jamanašio prefektūros kilmės grybus, kilmės prefektūros nėra Fukušimos, Gunmos, Ibarakio, Točigio, Miagio, Saitamos, Tokijo, Čibos, Kanagavos ir Ivatės prefektūros ir jie nėra siunčiami iš šių prefektūrų, arba

c)

produktų kilmės prefektūros yra Gunmos, Ibarakio, Točigio, Miagio, Saitamos, Tokijo, Čibos, Kanagavos ir Ivatės prefektūros ir jie yra siunčiami iš šių prefektūrų, tačiau jie nėra išvardyti šio reglamento IV priede (todėl šių produktų nereikalaujama tirti prieš eksportuojant), arba

d)

produktai siunčiami iš Fukušimos, Gunmos, Ibarakio, Točigio, Miagio, Saitamos, Tokijo, Čibos, Kanagavos ir Ivatės prefektūrų, tačiau jos nėra produktų kilmės prefektūros ir tranzito metu produktai nebuvo paveikti radioaktyvios spinduliuotės, arba

e)

jei produktai yra Šidzuokos prefektūros kilmės arbata ar grybai arba Jamanašio prefektūros kilmės grybai, iš jų pagaminti šalutiniai produktai arba kombinuotieji pašarai ar sudėtiniai maisto produktai, kurių sudėtyje tokių produktų yra daugiau kaip 50 proc., prie jų pridedama mėginių ėmimo ir tyrimų rezultatų ataskaita, arba

f)

jei šio Reglamento IV priede išvardyti produktai yra Fukušimos, Gunmos, Ibarakio, Točigio, Miagio, Saitamos, Tokijo, Čibos, Kanagavos ir Ivatės prefektūrų kilmės arba yra kombinuotieji pašarai ar sudėtiniai maisto produktai, kurių sudėtyje tokių produktų yra daugiau kaip 50 proc., prie jų pridedama mėginių ėmimo ir tyrimų rezultatų ataskaita. IV priede pateiktu produktų sąrašu nedaromas poveikis 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (7) nustatytiems reikalavimams, arba

g)

jei produktų ar daugiau kaip 50 proc. juos sudarančių sudedamųjų dalių kilmė nežinoma, prie jų pridedama mėginių ėmimo ir tyrimų rezultatų ataskaita.

4.   3 dalies f punktas taip pat taikomas tame punkte nurodytų prefektūrų pakrančių vandenyse pagautiems ar gautiems produktams, neatsižvelgiant į tai, kur šie produktai iškelti į sausumą.

6 straipsnis

Deklaracijos parengimas ir pasirašymas

1.   5 straipsnyje nurodyta deklaracija rengiama pagal I priede pateiktą pavyzdį.

2.   5 straipsnio 3 dalies a, b, c arba d punktuose nurodytų produktų deklaracijas pasirašo Japonijos kompetentingos institucijos įgaliotas atstovas arba Japonijos kompetentingos institucijos įgaliotos instancijos įgaliotas atstovas, veikiantis Japonijos kompetentingos institucijos įgaliojimu ir jai prižiūrint.

3.   5 straipsnio 3 dalies e, f ir g punktuose nurodytų produktų deklaraciją pasirašo Japonijos kompetentingos institucijos įgaliotas atstovas ir prie jos pridedama mėginių ėmimo ir tyrimų rezultatų ataskaita.

7 straipsnis

Identifikacija

Kiekvienai 1 straipsnyje nurodytų produktų siuntai suteikiamas kodas, kuris nurodomas 5 straipsnio 1 dalyje minėtoje deklaracijoje, 5 straipsnio 3 dalyje minėtoje tyrimų ataskaitoje, sanitariniame sertifikate ir visuose prekybos dokumentuose, kurie pridedami prie siuntos.

8 straipsnis

Pasienio kontrolės postai ir nustatyti įvežimo punktai

1 straipsnyje nurodytų produktų siuntos, kurioms netaikoma Tarybos direktyva 97/78/EB (8), į Sąjungą įvežamos per nustatytą įvežimo punktą, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (EB) Nr. 669/2009 (9) 3 straipsnio b punkte (toliau – nustatytas įvežimo punktas).

9 straipsnis

Išankstinis pranešimas

Pašarų ir maisto ūkio subjektai arba jų atstovai iš anksto praneša pasienio kontrolės posto arba nustatyto įvežimo punkto kompetentingoms institucijoms apie visas 1 straipsnyje nurodytų produktų siuntas bent dvi darbo dienas prieš fizinį siuntos atvežimą.

10 straipsnis

Oficialūs patikrinimai

1.   Pasienio kontrolės posto arba nustatyto įvežimo punkto kompetentingos institucijos:

a)

patikrina visų 1 straipsnyje nurodytų produktų siuntų dokumentus,

b)

atlieka 5 proc. siuntų fizinius ir tapatumo patikrinimus, įskaitant laboratorinius tyrimus dėl cezio-134 ir cezio-137.

2.   Oficialios kontrolės priemonės siuntoms taikomos ne ilgiau kaip penkias darbo dienas, kol bus gauti laboratorinio tyrimo rezultatai.

3.   Jei iš laboratorinio tyrimo rezultatų paaiškėja, kad pateiktos garantijos neatitinka tikrovės, laikoma, kad deklaracija negalioja, o pašarų ir maisto produktų siunta neatitinka šio reglamento nuostatų.

11 straipsnis

Sąnaudos

Visas 10 straipsnyje nurodytų oficialių patikrinimų ir priemonių, taikomų reikalavimų neatitinkančioms siuntoms, sąnaudas padengia pašarų ir maisto ūkio subjektai.

12 straipsnis

Išleidimas į laisvą apyvartą

Siuntos į laisvą apyvartą gali būti išleidžiamos tik jei pašarų ir maisto ūkio subjektai ar jų atstovai muitinei pateikia 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą deklaraciją,

a)

kurią tinkamai patvirtino pasienio kontrolės posto arba nustatyto įvežimo punkto kompetentinga institucija ir

b)

kuria įrodoma, kad buvo atlikti 10 straipsnyje nurodyti oficialūs patikrinimai ir gauti palankūs rezultatai.

13 straipsnis

Reikalavimų neatitinkantys produktai

Šio reglamento reikalavimų neatitinkantys produktai rinkai neteikiami. Tokie produktai sunaikinami laikantis saugos reikalavimų arba grąžinami į kilmės šalį.

14 straipsnis

Pranešimai

Pasinaudodamos skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (RASFF) valstybės narės kas tris mėnesius praneša Komisijai apie visus gautus tyrimų rezultatus. Ši ataskaita pateikiama per mėnesį po kiekvieno ketvirčio pabaigos.

15 straipsnis

Panaikinimas

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 284/2012 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

16 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonė

Nukrypstant nuo 3 straipsnio, 1 straipsnyje nurodytus produktus galima importuoti į Sąjungą, jei jie atitinka Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 284/2012 šiais atžvilgiais:

a)

produktai išvežti iš Japonijos prieš įsigaliojant šiam reglamentui arba

b)

prie produktų pridedama Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 284/2012 nustatyta deklaracija, išduota iki 2012 m. lapkričio 1 d., o produktai išvežti iš Japonijos iki 2012 m. gruodžio 1 d.

17 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo laikotarpis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo įsigaliojimo dienos iki 2014 m. kovo 31 d.

Dėl produktų, kurių derlius nuimamas daugiausia rugpjūčio – lapkričio mėn., ir žuvies bei žuvininkystės produktų šis reglamentas peržiūrimas iki 2013 m. kovo 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. spalio 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(2)  OL L 80, 2011 3 26, p. 5.

(3)  OL L 252, 2011 9 28, p. 10.

(4)  OL L 92, 2012 3 30, p. 16.

(5)  OL L 77, 2009 3 24, p. 1.

(6)  OL L 371, 1987 12 30, p. 11.

(7)  OL L 43, 1997 2 14, p. 1.

(8)  OL L 24, 1998 1 24, p. 9.

(9)  OL L 194, 2009 7 25, p. 11.


I PRIEDAS

Deklaracija, išduodama į Sąjungą importuojant

… (produktai ir kilmės šalis)

Partijos identifikavimo kodas … Deklaracijos numeris …

Remdamasis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 996/2012, kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiustų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai, nuostatomis

(Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 996/2012 6 straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytas įgaliotas atstovas)

PATVIRTINA, kad …

… (1 straipsnyje nurodyti produktai)

iš šios siuntos, sudarytos iš: …

… (siuntos aprašas, produktai, pakuočių skaičius ir rūšis, bruto arba neto svoris)

pakrautos … (pakrovimo vieta)

(vieta) … (pakrovimo data)

… (vežėjo identifikavimas)

vežamos į … (paskirties vieta ir šalis)

siunčiamos iš …

… (siuntėjo pavadinimas ir adresas)

dėl didžiausio cezio-134 ir cezio-137 sumos lygio atitinka galiojančius Japonijos teisės aktus.

PATVIRTINA, kad siunčiamiems pašarams ar maisto produktams

netaikomos Japonijos teisės aktuose nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės dėl didžiausio cezio-134 ir cezio-137 sumos lygio (žr. įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 996/2012 III priedą);

taikomos Japonijos teisės aktuose nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės dėl didžiausio cezio-134 ir cezio-137 sumos lygio (žr. įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 996/2012 III priedą).

PATVIRTINA, kad siunčiami:

pašarai ar maisto produktai gauti ir (arba) perdirbti iki 2011 m. kovo 11 d.;

pašarai ar maisto produktai, kurių kilmės prefektūros nėra Fukušimos, Gunmos, Ibarakio, Točigio, Miagio, Saitamos, Tokijo, Čibos, Kanagavos ir Ivatės prefektūros ir jie nėra siunčiami iš šių prefektūrų, išskyrus Šidzuokos prefektūros kilmės arbatą ir grybus ir Jamanašio prefektūros kilmės grybus;

pašarai ir maisto produktai siunčiami iš Fukušimos, Gunmos, Ibarakio, Točigio, Miagio, Saitamos, Tokijo, Čibos, Kanagavos ir Ivatės prefektūrų, tačiau jos nėra produktų kilmės prefektūros ir tranzito metu produktai nebuvo paveiktas radioaktyvios spinduliuotės;

įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 996/2012 IV priede neišvardyti pašarai ir maisto produktai, kurių kilmės prefektūros yra Gunmos, Ibarakio, Točigio, Miagio, Saitamos, Tokijo, Čibos, Kanagavos ir Ivatės prefektūros ir jie yra siunčiami iš šių prefektūrų;

Šidzuokos prefektūros kilmės arbata arba grybai arba kombinuotieji pašarai ar sudėtiniai maisto produktai, kurių sudėtyje tokių produktų yra daugiau kaip 50 proc., kurių mėginiai paimti … (data), o laboratoriniai tyrimai atlikti …

(data) …

(laboratorijos pavadinimas) siekiant nustatyti radionuklidų cezio-134 ir cezio-137 lygį. Tyrimų ataskaita pridedama;

Jamanašio prefektūros kilmės grybai arba kombinuotieji pašarai ar sudėtiniai maisto produktai, kurių sudėtyje tokių produktų yra daugiau kaip 50 proc., kurių mėginiai paimti … (data), o laboratoriniai tyrimai atlikti …

(data) …

(laboratorijos pavadinimas) siekiant nustatyti radionuklidų cezio-134 ir cezio-137 lygį. Tyrimų ataskaita pridedama;

įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 996/2012 IV priede išvardyti pašarai ir maisto produktai arba kombinuotieji pašarai ar sudėtiniai maisto produktai, kurių sudėtyje tokių produktų yra daugiau kaip 50 proc., kurių kilmės prefektūros yra Fukušimos, Gunmos, Ibarakio, Točigio, Miagio, Saitamos, Tokijo, Čibos, Kanagavos ir Ivatės prefektūros ir kurių mėginiai paimti … (data), o laboratoriniai tyrimai atlikti … (data) … (laboratorijos pavadinimas) siekiant nustatyti radionuklidų cezio-134 ir cezio-137 lygį. Tyrimų ataskaita pridedama;

pašarai ir maisto produktai, kurių kilmė nežinoma, arba kurių sudedamosios (-ųjų) dalies (-ių), sudarančios (-ų) daugiau kaip 50 proc. šių pašarų ir maisto produktų, kilmė nežinoma, ir kurių mėginiai paimti … (data), o laboratoriniai tyrimai atlikti … (data) … (laboratorijos pavadinimas) siekiant nustatyti radionuklidų cezio-134 ir cezio-137 lygį. Tyrimų ataskaita pridedama.

Pasirašyta … (vieta ir data) …

Antspaudas ir parašas (įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 996/2012 6 straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytas įgaliotas atstovas)

Šią dalį pildo pasienio kontrolės posto arba nustatyto įvežimo punkto kompetentinga institucija

Muitinė priėmė šią siuntą, kad ji būtų išleista į laisvą apyvartą Sąjungoje.

Muitinė NEPRIĖMĖ šios siuntos, kad ji būtų išleista į laisvą apyvartą Sąjungoje.

(valstybės narės kompetentinga institucija)

Data

Antspaudas

Parašas


II PRIEDAS

Japonijos teisės aktuose nustatyti didžiausi maisto produktų taršos lygiai  (1) (Bq/kg)

 

Kūdikiams ir mažiems vaikams skirti maisto produktai

Pienas ir pieno gėrimai

Kiti maisto produktai, išskyrus - mineralinį vandenį ir panašius gėrimus - iš nefermentuotų lapų užpilo pagamintą arbatą

Mineralinis vanduo bei panašūs gėrimai ir iš nefermentuotų lapų užpilo pagaminta arbata

Cezio-134 ir cezio-137 suma

50 (2)

50 (2)

100 (2)

10 (2)


Japonijos teisės aktuose nustatyti didžiausi pašarų taršos lygiai  (3) (Bq/kg)

 

Galvijams ir arkliams skirtas pašaras

Naminiams paukščiams pašaras

Naminiams paukščiams pašaras

Žuvims skirtas pašaras (5)

Cezio-134 ir cezio-137 suma

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  Sausiems produktams, kurie skirti vartoti juos atgaminus, didžiausias lygis taikomas atgamintam ir paruoštam vartoti produktui.

Džiovintiems grybams taikomas atgaminimo koeficientas yra 5.

Arbatai didžiausias lygis taikomas iš arbatžolių pagamintam užpilui. Džiovintos arbatos perdirbimo koeficientas yra 50, todėl džiovintiems arbatos lapams nustačius 500 Bq/kg didžiausią lygį užtikrinama, kad užpiltos arbatos lygis neviršija 10 Bq/kg didžiausio lygio.

(2)  Siekiant derėjimo su šiuo metu Japonijoje taikomais didžiausiais taršos lygiais, šiomis vertėmis laikinai pakeičiamos Tarybos reglamentu (Euratomas) Nr. 3954/87 nustatytos vertės.

(3)  Didžiausias lygis siejamas su pašarais, kurių drėgnis yra 12 proc.

(4)  Siekiant derėjimo su šiuo metu Japonijoje taikomais didžiausiais taršos lygiais, šiomis vertėmis laikinai pakeičiama Komisijos reglamentu (Euratomas) Nr. 770/90 (OL L 83, 1990 3 30, p. 78) nustatyta vertė.

(5)  Išskyrus pašarą, skirtą dekoratyvinėms žuvims.


III PRIEDAS

Šiam reglamentui taikomos Japonijos teisės aktuose nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės

a)

Radioaktyviojo cezio lygis piene ir pieno produktuose, mineraliniame vandenyje bei panašiuose gėrimuose, pagamintuose ir (arba) perdirbtuose iki 2012 m. kovo 31 d., neviršija 200 Bq/kg. Radioaktyviojo cezio lygis kituose maisto produktuose, išskyrus ryžius, sojos pupeles ir iš jų pagamintus perdirbtus produktus, kurie pagaminti ir (arba) perdirbti iki 2012 m. kovo 31 d., neviršija 500 Bq/kg.

b)

Radioaktyviojo cezio lygis ryžių produktuose, pagamintuose ir (arba) perdirbtuose iki 2012 m. rugsėjo 30 d., neviršija 500 Bq/kg.

c)

Radioaktyviojo cezio lygis sojos pupelėse, gautose ir pateiktose rinkai iki 2012 m. gruodžio 31 d., neviršija 500 Bq/kg.

d)

Radioaktyviojo cezio lygis sojos pupelių produktuose, pagamintuose ir (arba) perdirbtuose iki 2012 m. gruodžio 31 d., neviršija 500 Bq/kg.


IV PRIEDAS

Pašarai ir maisto produktai, kuriems taikomas reikalavimas prieš eksportuojant į Sąjungą imti mėginius ir juos tirti dėl cezio-134 ir cezio-137

a)

Fukušimos prefektūros kilmės produktai:

visi produktai, atsižvelgiant į šio reglamento 1 straipsnyje nurodytas išimtis.

b)

Šidzuokos prefektūros kilmės produktai:

arbata ir iš jos pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 09022101 20 ir 2202 90 10;

grybai ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 ir 2005 99 80.

c)

Jamanašio prefektūros kilmės produktai:

grybai ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 ir 2005 99 80.

d)

Gunmos, Ibarakio, Točigio, Miagio, Saitamos, Tokijo, Čibos, Kanagavos ar Ivatės prefektūrų kilmės produktai:

arbata ir iš jos pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0902, 2101 20 ir 2202 90 10;

grybai ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 ir 2005 99 80;

žuvies ir žuvininkystės produktai, kurių KN kodai yra 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307 ir 0308 (1);

ryžiai ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 ir 1905 90 (1);

sojos pupelės ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 1201 90, 1208 10, 1507 (1);

japoninės pupuolės (adzuki), kurių KN kodai yra 0708 20, 0713 32 00, ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra, pvz., 1106 10 (1);

mėlynės ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0810 40 30, 0810 40 50, 0811 90 50, 0811 90 70, 0812 90 40, 0813 40 95;

ginkmedžio riešutai, kurių KN kodas yra 0802 90 85, ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra, pvz., 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

japoniniai abrikosai, kurių KN kodas yra 0809 40 05, ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra, pvz., 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

citrusiniai vaisiai, kurių KN kodas yra 0805, citrusinių vaisių žievelės, kurių KN kodas yra 0814 00 00, ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra, pvz., 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 25, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

rytiniai persimonai, kurių KN kodas yra 0810 70 00, ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra, pvz., 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

granatai, kurių KN kodas yra 0810 90 75, ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra, pvz., 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

stambiavaisė akebija (Akebia quinata) ir iš jos pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 ir 0813 40 95;

svarainiai (Chaenomeles), kurių KN kodas yra 0810 90 75, ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra, pvz., 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

triskiautė azimina (Asimina triloba), kurios KN kodas yra 0810 90 75, ir iš jos pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra, pvz., 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

kriaušės, kurių KN kodas yra 0810 30 10, ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra, pvz., 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 30 (1);

kaštainiai, kurių KN kodas yra 0802 41 00, ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra, pvz., 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

graikiniai riešutai, kurių KN kodai yra 0802 31 00 ir 0802 32 00, ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra, pvz., 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

Ashitaba (Angelica keiskei) ir iš jo pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90;

plačialapis šaukštis (fuki), japoninio šaukščio stiebai (Petasites japonica) ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90;

japoninis imbieras (myoga), kurio KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, ir iš jo pagaminti perdirbti produktai, pvz., kurių KN kodai yra 2008 99 49, 2008 99 67;

Aralia sp. valgomosios dalys ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90;

bambukų ūgliai (Phyllostacys pubescens) ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 ir 2005 91;

didžialapis šakys (Pteridium aquilinum) ir iš jo pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90;

japoninio pipirkrienio (Wasabia japonica) valgomosios dalys ir iš jo pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 ir 0910 99;

indinė išnė (Oenanthe javanica) ir iš jos pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90;

pipirinė uosrūtė (Zanthoxylum piperitum), kurios KN kodas yra 0910 99;

japoninė osmunda (Osmunda japonica) ir iš jos pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90;

koshiabura (Eleuterococcus sciadophylloides ūgliai) ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90;

momijigasa (Parasenecio delphiniifolius) ir iš jo pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90;

paupinis jonpapartis (Matteuccia struthioptheris) ir iš jo pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90;

kalninė melsvė (Hosta Montana) ir iš jos pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90;

uwabamisou (Elatostoma umbellatum var. majus) ir iš jo pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90;

plačialapis česnakas (Allium victoralis subsp; Platyphyllum) ir iš jo pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0703 10, 0710 80, 0711 90, 0712 20 ir 0712 90;

japoninė usnis (Cirsium japonicum) ir iš jos pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90 (1);

yobusumaso (Honma) (Cacalia hastata ssp orientalis) ir iš jo pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90 (1);

oyamabokuchi (Synurus pungens) ir iš jo pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90 (1);

dirvinis asiūklis (Equisetum arvense) ir iš jo pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90 (1);

karčioji aktinidija (Actinidia polygama) ir iš jos pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 ir 0813 40 95 (1);

valgomoji kolokazija (taro) (Colocasia esculenta) ir iš jos pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodas yra 0714 40 (1);

yacon (Smallanthus sonchifolius) ir iš jo pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 ir 0714 90 (1);

e)

sudėtiniai produktai, kurių daugiau kaip 50 proc. sudaro šio priedo a, b, c ir d punktuose nurodyti produktai.


(1)  ar palikti šiuos produktus sąraše bus nuspręsta iki 2013 m. kovo 31 d., atsižvelgiant į 2012 m. rugsėjo – gruodžio mėn. gautus tyrimų rezultatus;


27.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/42


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 997/2012

2012 m. spalio 26 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. spalio 26 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

38,5

MA

49,6

MK

40,5

ZZ

42,9

0707 00 05

AL

36,9

MK

32,3

TR

126,2

ZZ

65,1

0709 93 10

TR

116,3

ZZ

116,3

0805 50 10

AR

57,6

CL

75,4

TR

83,1

UY

56,6

ZA

88,8

ZZ

72,3

0806 10 10

BR

258,6

LB

333,4

MK

87,0

TR

158,3

US

225,7

ZZ

212,6

0808 10 80

CL

148,8

CN

95,2

MK

34,4

NZ

128,3

US

118,8

ZA

150,3

ZZ

112,6

0808 30 90

CN

51,0

TR

113,5

ZZ

82,3


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

27.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/44


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. spalio 25 d.

dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis su Švedija pradžios

(2012/664/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimą 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje (1), ypač į jo 25 straipsnį,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimą 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR įgyvendinimo (2), ypač į jo 20 straipsnį ir priedo 4 skyrių,

kadangi:

(1)

pagal Protokolą dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties, Sąjungos institucijų, organų, įstaigų ir agentūrų aktų, priimtų prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai, teisinė galia išlieka tol, kol įgyvendinant Sutartis tie aktai nepanaikinami, neanuliuojami arba iš dalies nepakeičiami;

(2)

todėl yra taikytinas Sprendimo 2008/615/TVR 25 straipsnis, ir Taryba turi vieningai nuspręsti, ar valstybės narės yra įgyvendinusios to sprendimo 6 skyriaus nuostatas;

(3)

Sprendimo 2008/616/TVR 20 straipsnyje nustatyta, kad Sprendimo 2008/615/TVR 25 straipsnio 2 dalyje nurodyti sprendimai turi būti priimami remiantis įvertinimo ataskaita, kuri grindžiama klausimynu. Kalbant apie automatinį keitimąsi duomenimis pagal Sprendimo 2008/615/TVR 2 skyrių, įvertinimo ataskaita turi būti grindžiama vertinimo vizito ir bandomojo sistemos patikrinimo rezultatais;

(4)

vadovaujantis Sprendimo 2008/616/TVR priedo 4 skyriaus 1.1 punktu, atitinkama Tarybos darbo grupė parengia klausimyną dėl kiekvieno automatinio keitimosi duomenimis, ir, kai valstybė narė mano, kad ji atitinka keitimosi atitinkamos duomenų kategorijos duomenimis sąlygas, ji turi atsakyti į atitinkamo klausimyno klausimus;

(5)

Švedija atsakė į klausimyno apie duomenų apsaugą ir klausimyno apie transporto priemonių registracijos duomenis klausimus;

(6)

Švedija sėkmingai atliko bandomąjį sistemos patikrinimą su Nyderlandais;

(7)

Švedijoje buvo surengtas vertinimo vizitas, o Belgijos ir Nyderlandų vertinimo grupė parengė šio vertinimo vizito ataskaitą bei ją pateikė atitinkamai Tarybos darbo grupei;

(8)

Tarybai buvo pateikta bendra įvertinimo ataskaita, kurioje apibendrinami klausimyno, vertinimo vizito ir transporto priemonių registracijos duomenų sistemos bandomojo patikrinimo rezultatai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Automatinės transporto priemonių registracijos duomenų paieškos srityje Švedija visiškai įgyvendino bendrąsias Sprendimo 2008/615/TVR 6 skyriaus nuostatas dėl duomenų apsaugos ir nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos turi teisę gauti bei teikti asmens duomenis pagal to sprendimo 12 straipsnį.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2012 m. spalio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. MAVROU


(1)  OL L 210, 2008 8 6, p. 1.

(2)  OL L 210, 2008 8 6, p. 12.


27.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/45


TARYBOS SPRENDIMAS 2012/665/BUSP

2012 m. spalio 26 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/638/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Gvinėjos Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2010 m. spalio 25 d. Sprendimu 2010/638/BUSP (1) Taryba nustatė ribojamąsias priemones Gvinėjos Respublikai;

(2)

remiantis Sprendimo 2010/638/BUSP peržiūra, ribojamųjų priemonių taikymas turėtų būti pratęstas iki 2013 m. spalio 27 d.;

(3)

reikia iš dalies pakeisti Sprendime 2010/638/BUSP numatytas priemones, susijusias su ginklų embargu;

(4)

todėl Sprendimas 2010/638/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2010/638/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

įrašomas šis punktas:

„g)

sprogmenų ir susijusios įrangos, skirtos civiliniam naudojimui kasyboje, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui, investicijoms į infrastruktūrą ir techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų ir kitų paslaugų teikimui, taip pat su tokiais objektais susijusiam finansavimo ir finansinės paramos teikimui, jeigu sprogmenų ir susijusios įrangos saugojimą, naudojimą bei paslaugų teikimą kontroliuoja ir tikrina nepriklausoma įstaiga ir yra nustatyti susijusių paslaugų teikėjai;“;

b)

pridedama ši pastraipa:

„Tais atvejais, kai taikomas g punktas, valstybė narė apie savo ketinimą pagal tą punktą suteikti leidimą praneša kitoms valstybėms narėms prieš dvi savaites.“

2.

8 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Šis sprendimas taikomas iki 2013 m. spalio 27 d. Jis nuolat peržiūrimas. Prireikus jis gali būti atnaujinamas ar iš dalies keičiamas, jei Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nepasiekti.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. spalio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL L 280, 2010 10 26, p. 10.


27.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/46


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. spalio 25 d.

kuriuo dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su klasikiniu kiaulių maru Vengrijoje, iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/855/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 7433)

(Tekstas svarbus EEE)

(2012/666/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ir ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį;

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), o ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos sprendimu 2008/855/EB dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su klasikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse (3), nustatytos tam tikros klasikinio kiaulių maro kontrolės priemonės to sprendimo priede nurodytose valstybėse narėse ar jų regionuose. Į tą sąrašą įtraukta Vengrijos Nogrado apygarda;

(2)

Vengrija Komisijai pranešė apie naujausius su klasikiniu kiaulių maru susijusius pokyčius Nogrado apygardos, įtrauktos į Sprendimo 2008/855/EB priedą, teritorijoje;

(3)

Vengrija nurodė, kad Nogrado apygardos teritorijoje klasikinis kiaulių maras išnaikintas. Todėl Sprendime 2008/855/EB nustatytos priemonės šiai apygardai turėtų būti nebetaikomos, o Nogrado apygardai skirtas įrašas to sprendimo priedo 1 dalyje turėtų būti išbrauktas;

(4)

todėl Sprendimas 2008/855/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2008/855/EB priedo I dalies 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.   Vengrija

Pešto apygardos teritorija į šiaurę ir rytus nuo Dunojaus, į pietus nuo sienos su Slovakija, į vakarus nuo sienos su Nogrado apygarda ir į šiaurę nuo E71 greitkelio.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. spalio 25 d.

Komisijos vardu

Maroš ŠEFČOVIČ

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  OL L 302, 2008 11 13, p. 19.


27.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/47


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. spalio 25 d.

kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms 2011 m. Nyderlanduose taikant skubias kovos su paukščių gripu priemones, atlyginti

(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 7440)

(Tekstas autentiškas tik olandų kalba)

(2012/667/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Finansinio reglamento 75 straipsnį ir Įgyvendinimo taisyklių 90 straipsnio 1 dalį įsipareigojimai dėl išlaidų iš Sąjungos biudžeto yra grindžiami ankstesniu institucijos arba kitų institucijų, kurioms institucija yra perdavusi įgaliojimus, finansavimo sprendimu, kuriame išdėstomi pagrindiniai su biudžeto išlaidomis susijusių veiksmų elementai;

(2)

Sprendimu 2009/470/EB nustatyta Sąjungos finansinio įnašo, skirto specialiųjų veterinarijos priemonių, įskaitant skubias priemones, išlaidoms padengti, nustatymo tvarka. Siekdama padėti kuo greičiau likviduoti paukščių gripą, Sąjunga turėtų finansiškai prisidėti prie valstybių narių patirtų tinkamų finansuoti išlaidų atlyginimo. To sprendimo 4 straipsnio 3 dalies pirmoje ir antroje įtraukose nustatyta, kokia valstybių narių patirtų išlaidų dalis privalo būti atlyginta;

(3)

2005 m. vasario 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 349/2005, nustatančio Tarybos sprendime 90/424/EEB paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisykles (2), 3 straipsnyje nustatyta, kokioms tinkamoms finansuoti išlaidoms atlyginti gali būti skiriama Sąjungos finansinė parama;

(4)

2012 m. vasario 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2012/132/ES dėl Sąjungos finansinio įnašo, skirto išlaidoms, patirtoms 2011 m. Nyderlanduose taikant skubias kovos su paukščių gripu priemones, padengti (3), suteiktas Sąjungos finansinis įnašas skubių kovos su paukščių gripu priemonių Nyderlanduose 2011 m. išlaidoms atlyginti. 2012 m. balandžio 13 d. Nyderlandai, vadovaudamiesi Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnio 1 ir 2 dalimis, pateikė oficialų prašymą atlyginti išlaidas;

(5)

Sąjungos finansinis įnašas išmokamas tik tuo atveju, jei planuota veikla buvo tikrai įgyvendinta ir valdžios institucijos per nustatytus terminus pateikė visą reikalingą informaciją;

(6)

pagal Sprendimo 2009/470/EB 3 straipsnio 4 dalį Nyderlandai nedelsdami informavo Komisiją ir kitas valstybes nares apie priemones, taikytas pagal Sąjungos teisės aktus dėl pranešimo ir ligos likvidavimo, ir jų rezultatus. Kaip reikalaujama Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnyje, su prašymu atlyginti išlaidas buvo pateikta finansinė ataskaita, patvirtinamieji dokumentai, epidemiologinė ataskaita iš kiekvieno ūkio, kuriame gyvūnai buvo skerdžiami ar naikinami, ir atitinkamo audito rezultatai;

(7)

2012 m. balandžio 25 d. ir birželio 4 d. Nyderlandams buvo pateiktos Komisijos pastabos, galutinės išvados ir nurodytas tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo metodas. 2012 m. birželio 11 d. el. laišku Nyderlandai išreiškė sutikimą;

(8)

todėl dabar gali būti nustatyta visa Sąjungos finansinės paramos, kuria būtų atlygintos tinkamos finansuoti išlaidos, patirtos 2011 m. Nyderlanduose likviduojant paukščių gripą, suma;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, susijusioms su paukščių gripo likvidavimu Nyderlanduose 2011 m., atlyginti yra 429 425,74 EUR.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra finansavimo sprendimas, kaip apibrėžta Finansinio reglamento 75 straipsnyje, ir skiriamas Nyderlandų Karalystei.

Priimta Briuselyje 2012 m. spalio 25 d.

Komisijos vardu

Maroš ŠEFČOVIČ

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

(2)  OL L 55, 2005 3 1, p. 12.

(3)  OL L 59, 2012 3 1, p. 34.


27.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/49


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. spalio 25 d.

kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms 2011 m. Bulgarijoje taikant skubias kovos su snukio ir nagų liga priemones, atlyginti

(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 7454)

(Tekstas autentiškas tik bulgarų kalba)

(2012/668/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 14 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Finansinio reglamento 75 straipsnį ir Įgyvendinimo taisyklių 90 straipsnio 1 dalį įsipareigojimai dėl išlaidų iš Sąjungos biudžeto yra grindžiami ankstesniu institucijos arba kitų institucijų, kurioms institucija yra perdavusi įgaliojimus, finansavimo sprendimu, kuriame išdėstomi pagrindiniai su biudžeto išlaidomis susijusių veiksmų elementai;

(2)

Sprendimu 2009/470/EB nustatyta Sąjungos finansinio įnašo, skirto specialiųjų veterinarijos priemonių, įskaitant skubias priemones, išlaidoms padengti, nustatymo tvarka. Siekdama padėti kuo greičiau likviduoti snukio ir nagų ligą, Sąjunga turėtų finansiškai prisidėti prie tinkamų finansuoti išlaidų, kurias patyrė valstybės narės, atlyginimo. To sprendimo 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kokia valstybių narių patirtų išlaidų dalis privalo būti padengta;

(3)

2005 m. vasario 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 349/2005, nustatančio Tarybos sprendime 90/424/EEB paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisykles (2), 3 straipsnyje nustatyta, kokioms tinkamoms finansuoti išlaidoms atlyginti gali būti skiriama Sąjungos finansinė parama;

(4)

2011 m. lapkričio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2011/730/ES dėl Sąjungos finansinio įnašo, skirto skubių kovos su snukio ir nagų liga priemonių Bulgarijoje 2011 m. išlaidoms atlyginti (3), suteiktas Sąjungos finansinis įnašas skubių kovos su snukio ir nagų liga priemonių Bulgarijoje 2011 m. išlaidoms atlyginti. 2011 m. gruodžio 9 d. ir 2012 m. sausio 24 d. Bulgarija, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnio 1 ir 2 dalimis, pateikė oficialų prašymą atlyginti išlaidas;

(5)

Sąjungos finansinis įnašas išmokamas tik tuo atveju, jei planuota veikla buvo tikrai įgyvendinta ir valdžios institucijos per nustatytus terminus pateikė visą reikalingą informaciją;

(6)

pagal Sprendimo 2009/470/EB 14 straipsnio 3 dalį Bulgarija nedelsdama informavo Komisiją ir kitas valstybes nares apie priemones, taikytas pagal Sąjungos teisės aktus dėl pranešimo ir ligos likvidavimo, ir jų rezultatus. Kaip reikalaujama Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnyje, su prašymu atlyginti išlaidas buvo pateikta finansinė ataskaita, patvirtinamieji dokumentai, epidemiologinė ataskaita iš kiekvieno ūkio, kuriame gyvūnai buvo skerdžiami ar naikinami, ir atitinkamo audito rezultatai;

(7)

2012 m. birželio 19 d. Bulgarijai buvo pateiktos Komisijos pastabos, galutinės išvados ir nurodytas tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo metodas. 2012 m. birželio 20 d. el. laišku Bulgarija išreiškė sutikimą;

(8)

todėl dabar gali būti nustatyta visa Sąjungos finansinės paramos, kuria būtų atlygintos tinkamos finansuoti išlaidos, patirtos 2011 m. Bulgarijoje likviduojant snukio ir nagų ligą, suma;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, susijusioms su snukio ir nagų ligos likvidavimu Bulgarijoje 2011 m., atlyginti yra 463 583,37 EUR.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra finansavimo sprendimas, kaip apibrėžta Finansinio reglamento 75 straipsnyje, ir skiriamas Bulgarijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2012 m. spalio 25 d.

Komisijos vardu

Maroš ŠEFČOVIČ

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

(2)  OL L 55, 2005 3 1, p. 12.

(3)  OL L 293, 2011 11 11, p. 36.