ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.284.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 284

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. spalio 17d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. spalio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 951/2012, kuriuo uždraudžiama su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius V zonos ES ir tarptautiniuose vandenyse ir XII ir XIV zonų tarptautiniuose vandenyse

1

 

*

2012 m. spalio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 952/2012, kuriuo uždraudžiama su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes NAFO 3M zonoje

3

 

*

2012 m. spalio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 953/2012, kuriuo uždraudžiama su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines silkes I ir II zonų ES, Norvegijos ir tarptautiniuose vandenyse

5

 

*

2012 m. spalio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 954/2012, kuriuo uždraudžiama su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti juoduosius paltusus II a ir IV zonų ES vandenyse ir V b ir VI zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

7

 

*

2012 m. spalio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 955/2012, kuriuo uždraudžiama su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius NAFO 3M zonoje

9

 

 

2012 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 956/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

11

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2012/640/ES

 

*

2012 m. spalio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl papildomų dienų, kurias laivai gali būti TJTT VIIIc ir IXa kvadratuose, išskyrus Kadiso įlanką, skyrimo Ispanijai (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 7086)

13

 

 

GAIRĖS

 

 

2012/641/ES

 

*

2012 m. spalio 10 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/18 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (ECB/2012/23)

14

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

17.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 951/2012

2012 m. spalio 11 d.

kuriuo uždraudžiama su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius V zonos ES ir tarptautiniuose vandenyse ir XII ir XIV zonų tarptautiniuose vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2012 m. sausio 17 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 44/2012, kuriuo nustatomos 2012 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių vedamos tarptautinės derybos ar kuriems taikomi tarptautiniai susitarimai, žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse ir ES laivams tam tikruose ne ES vandenyse (2), nustatomos kvotos 2012 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2012 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybos veiklą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2012 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama tame priede nurodytų išteklių žuvų žvejybos veikla. Visų pirma draudžiama laivuose laikyti, perkelti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. spalio 11 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 25, 2012 1 27, p. 55.


PRIEDAS

Nr.

53/TQ44

Valstybė narė

Prancūzija

Ištekliai

RED/51214D

Rūšis

Paprastieji jūriniai ešeriai (Sebastes spp.)

Zona

V zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

Data

2012 9 26


17.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 952/2012

2012 m. spalio 11 d.

kuriuo uždraudžiama su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes NAFO 3M zonoje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2012 m. sausio 17 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 44/2012, kuriuo nustatomos 2012 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių vedamos tarptautinės derybos ar kuriems taikomi tarptautiniai susitarimai, žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse ir ES laivams tam tikruose ne ES vandenyse (2), nustatomos kvotos 2012 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2012 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybos veiklą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2012 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama tame priede nurodytų išteklių žuvų žvejybos veikla. Visų pirma draudžiama laivuose laikyti, perkelti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. spalio 11 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 25, 2012 1 27, p. 55.


PRIEDAS

Nr.

54/TQ44

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė

Ištekliai

COD/N3M

Rūšis

Atlantinės menkės (Gadus Morhua)

Zona

NAFO 3M

Data

2012 10 1


17.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 953/2012

2012 m. spalio 11 d.

kuriuo uždraudžiama su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines silkes I ir II zonų ES, Norvegijos ir tarptautiniuose vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2012 m. sausio 17 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 44/2012, kuriuo nustatomos 2012 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių vedamos tarptautinės derybos ar kuriems taikomi tarptautiniai susitarimai, žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse ir ES laivams tam tikruose ne ES vandenyse (2), nustatomos kvotos 2012 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2012 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybos veiklą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2012 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama tame priede nurodytų išteklių žuvų žvejybos veikla. Visų pirma draudžiama laivuose laikyti, perkelti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. spalio 11 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 25, 2012 1 27, p. 55.


PRIEDAS

Nr.

55/TQ44

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė

Ištekliai

HER/1/2-

Rūšis

Atlantinės silkės (Clupea harengus)

Zona

I ir II zonų ES, Norvegijos ir tarptautiniai vandenys

Data

2012 3 4


17.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 954/2012

2012 m. spalio 11 d.

kuriuo uždraudžiama su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti juoduosius paltusus II a ir IV zonų ES vandenyse ir V b ir VI zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2012 m. sausio 17 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 44/2012, kuriuo nustatomos 2012 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių vedamos tarptautinės derybos ar kuriems taikomi tarptautiniai susitarimai, žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse ir ES laivams tam tikruose ne ES vandenyse (2), nustatomos kvotos 2012 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2012 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybos veiklą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2012 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama tame priede nurodytų išteklių žuvų žvejybos veikla. Visų pirma draudžiama laivuose laikyti, perkelti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. spalio 11 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 25, 2012 1 27, p. 55.


PRIEDAS

Nr.

56/TQ44

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė

Ištekliai

GHL/2A-C46

Rūšis

Juodieji paltusai (Reinhardtius hippoglossoides)

Zona

II a ir IV zonų ES vandenys; V b ir VI zonų ES ir tarptautiniai vandenys

Data

2012 7 11


17.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 955/2012

2012 m. spalio 11 d.

kuriuo uždraudžiama su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius NAFO 3M zonoje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2012 m. sausio 17 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 44/2012, kuriuo nustatomos 2012 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių vedamos tarptautinės derybos ar kuriems taikomi tarptautiniai susitarimai, žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse ir ES laivams tam tikruose ne ES vandenyse (2), nustatomos kvotos 2012 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2012 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybos veiklą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2012 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama tame priede nurodytų išteklių žuvų žvejybos veikla. Visų pirma draudžiama laivuose laikyti, perkelti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. spalio 11 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 25, 2012 1 27, p. 55.


PRIEDAS

Nr.

57/TQ44

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė

Ištekliai

RED/N3M

Rūšis

Paprastieji jūriniai ešeriai (Sebastes spp.)

Zona

NAFO 3M

Data

2012 9 17


17.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 956/2012

2012 m. spalio 16 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. spalio 16 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

72,4

MK

46,1

TR

59,9

ZZ

59,5

0707 00 05

MK

30,3

TR

123,1

ZZ

76,7

0709 93 10

TR

116,7

ZZ

116,7

0805 50 10

AR

88,3

CL

97,2

TR

88,0

UY

65,5

ZA

89,0

ZZ

85,6

0806 10 10

BR

275,2

MK

59,9

TR

154,2

ZZ

163,1

0808 10 80

AR

217,5

MK

28,2

NZ

120,0

US

143,5

ZA

94,4

ZZ

120,7

0808 30 90

CN

92,8

TR

107,9

ZZ

100,4


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

17.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. spalio 11 d.

dėl papildomų dienų, kurias laivai gali būti TJTT VIIIc ir IXa kvadratuose, išskyrus Kadiso įlanką, skyrimo Ispanijai

(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 7086)

(Tekstas autentiškas tik ispanų kalba)

(2012/640/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. sausio 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 43/2012, kuriuo ES laivams nustatomos 2012 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių nevedamos tarptautinės derybos ir kuriems netaikomi tarptautiniai susitarimai, žvejybos galimybės (1), ir ypač į jo IIB priedo 8 punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 43/2012 IIB priedo 5.1 punkte, susijusiame su I lentele, nustatytas didžiausias dienų, kurias Sąjungos laivai, kurių bendras ilgis yra 10 metrų arba daugiau ir kurie turi reglamentuojamų žvejybos įrankių (tralų, daniškų velkamųjų tinklų arba panašių žvejybos įrankių, kurių tinklinio audeklo akių dydis yra 32 mm arba didesnis, žiauninių tinklų, kurių tinklinio audeklo akių dydis yra 60 mm arba didesnis, arba inkarinių ūdų), gali būti TJTT VIIIc ir IXa kvadratuose, išskyrus Kadiso įlanką, nuo 2012 m. vasario 1 d. iki 2013 m. sausio 31 d., skaičius;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 43/2012 IIB priedo 8.5 punktą Komisija gali, atsižvelgdama į 2011 m. vasario 1 d. – 2012 m. sausio 31 d. visam laikui nutrauktą žvejybos veiklą, įgyvendinimo aktu skirti papildomų dienų, kuriomis laivui, turinčiam bet kurį reglamentuojamą žvejybos įrankį, jo vėliavos valstybė narė gali leisti būti rajone, skaičių;

(3)

2012 m. birželio 28 d. Ispanija pateikė prašymą, iš kurio matyti, kad 2011 m. vasario 1 d. – 2012 m. sausio 31 d. aštuoni žvejybos laivai visam laikui nutraukė veiklą. Atsižvelgiant į pateiktus duomenis ir į to priedo 8.2 punkte esantį apskaičiavimo metodą, 2012 m. vasario 1 d. – 2013 m. sausio 31 d. laikotarpiui Ispanijai turėtų būti skirtos 7 papildomos dienos to priedo 1 punkte nurodytiems laivams;

(4)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Didžiausias dienų, kurias žvejybos laivas, plaukiojantis su Ispanijos vėliava ir turintis reglamentuojamų žvejybos įrankių, kuriam netaikoma nė viena iš Reglamento (ES) Nr. 43/2012 IIB priedo 6.1 punkte nurodytų specialiųjų sąlygų, gali būti TJTT VIIIc ir IXa kvadratuose, išskyrus Kadiso įlanką, skaičius, nurodytas to priedo I lentelėje, padidinamas iki 157 dienų per metus.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Ispanijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2012 m. spalio 11 d.

Komisijos vardu

Maria DAMANAKI

Komisijos narė


(1)  OL L 25, 2012 1 27, p. 1.


GAIRĖS

17.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/14


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2012 m. spalio 10 d.

kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/18 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu

(ECB/2012/23)

(2012/641/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį kartu su 3 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka ir 18 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

vadovaujantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 18 straipsnio 1 dalimi, Europos Centrinis Bankas (ECB) ir valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai (toliau – NCB) gali atlikti kredito operacijas su kredito įstaigomis ir kitais rinkos dalyviais skolinant lėšas užtikrinus pakankamu įkeitimu. Eurosistemos pinigų politikos operacijoms reikalingo įkaito tinkamumo kriterijai yra nustatyti 2011 m. rugsėjo 20 d. Gairių ECB/2011/14 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (1) I priede. Papildomos laikinos priemonės dėl įkaito tinkamumo yra nustatytos 2012 m. rugpjūčio 2 d. Gairėse ECB/2012/18 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (2);

(2)

vadovaujantis Gairių ECB/2011/14 I priedo 1.6 skirsniu, Valdančioji taryba gali bet kuriuo metu pakeisti Eurosistemos pinigų politikos operacijų įgyvendinimui taikomas priemones, sąlygas, kriterijus ir procedūras. Be to, vadovaujantis 6.3.1 skirsniu, Eurosistema pasilieka teisę spręsti, ar emisija, emitentas, skolininkas arba garantas atitinka jiems taikomus griežtų kredito standartų reikalavimus bet kokios, jos manymu, aktualios informacijos pagrindu;

(3)

siekiant pagerinti likvidumo teikimą Eurosistemos pinigų politikos operacijų kitoms sandorių šalims, Valdančioji taryba nusprendė laikinai išplėsti kriterijus, nustatančius turto, kuris gali būti naudojamas kaip įkaitas Eurosistemos pinigų politikos operacijoms, tinkamumą ir antrinę rinką turinčias skolos priemones, išreikštas svarais sterlingų, jenomis ar JAV doleriais, priimti kaip tinkamą turtą pinigų politikos operacijoms. Tokioms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms turėtų būti taikomas įvertinimo sumažinimas, atspindintis atitinkamų valiutų kursų istorinį kintamumą;

(4)

šios papildomos priemonės turėtų būti taikomos laikinai, kol Valdančioji taryba nuspręs, kad jos nebėra būtinos tinkamam pinigų politikos perdavimo mechanizmui užtikrinti. Todėl jos turėtų būti įgyvendintos iš dalies pakeičiant Gaires ECB/2012/18,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Gairės ECB/2012/18 iš dalies keičiamos taip:

1.

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Papildomos priemonės, susijusios su refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu

1.   Šiose gairėse nustatytos Eurosistemos pinigų politikos operacijų vykdymo ir įkaito tinkamumo kriterijų taisyklės, kaip nurodyta 2 dalyje, taikomos kartu su Gairėmis ECB/2011/14.

2.   Užsienio valiuta išreikštam įkaitui taikomi tik šių gairių 3, 5 ir 5a straipsniai.

3.   Esant bet kokiam šių gairių ir nacionaliniu lygiu NCB įgyvendintų Gairių ECB/2011/14 neatitikimui vadovaujamasi šiomis gairėmis. Jei šiose gairėse nenustatyta kitaip, NCB ir toliau taiko visas Gairių ECB/2011/14 nuostatas nepakeistas.“

2.

Įterpiamas šis 5a straipsnis:

„5a straipsnis

Tam tikro turto, išreikšto svarais sterlingų, jenomis ar JAV doleriais, kaip tinkamo įkaito priimtinumas

1.   Antrinę rinką turinčios skolos priemonės, kaip nurodyta Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.2.1 skirsnyje, išreikštos svarais sterlingų, jenomis ar JAV doleriais, yra tinkamas įkaitas Eurosistemos pinigų politikos operacijoms, jeigu: a) jos išleistos ir laikomos / jomis atsiskaitoma euro zonoje, b) emitentas yra įsteigtas Europos ekonominėje erdvėje ir c) jos atitinka visus kitus tinkamumo kriterijus, nustatytus Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.2.1 skirsnyje.

2.   Tokioms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms Eurosistema taiko tokius įvertinimų sumažinimus: a) 16 % įvertinimo sumažinimą svarais sterlingų ar JAV doleriais išreikštam turtui ir b) 26 % įvertinimo sumažinimą jenomis išreikštam turtui.“

2 straipsnis

Tikrinimas

NCB ne vėliau kaip iki 2012 m. spalio 26 d. perduoda ECB tekstus ir priemones, kuriomis jie ketina laikytis šių gairių.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šios gairės įsigalioja praėjus dviem dienoms po jų priėmimo.

2.   1 straipsnis taikomas nuo 2012 m. lapkričio 9 d.

4 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2012 m. spalio 10 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 331, 2011 12 14, p. 1.

(2)  OL L 218, 2012 8 15, p. 20.