ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.267.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 267

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. spalio 2d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. spalio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 872/2012, kuriuo patvirtinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2232/96 numatytas kvapiųjų medžiagų sąrašas, jis įtraukiamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedą, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1565/2000 ir Komisijos sprendimas 1999/217/EB ( 1 )

1

 

*

2012 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 873/2012 dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priede pateiktu Sąjungos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų sąrašu ( 1 )

162

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

2.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 267/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 872/2012

2012 m. spalio 1 d.

kuriuo patvirtinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2232/96 numatytas kvapiųjų medžiagų sąrašas, jis įtraukiamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedą, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1565/2000 ir Komisijos sprendimas 1999/217/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2232/96, nustatantį Bendrijos tvarką, taikomą kvapiosioms medžiagoms, naudojamoms arba skirtoms naudoti maisto produktuose ar ant jų (1), ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį, 4 straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnį,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, reglamentus (EB) Nr. 2232/96 ir (EB) Nr. 110/2008 bei Direktyvą 2000/13/EB (2), ypač į jo 25 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 2232/96 numatyta Bendrijos kvapiųjų medžiagų vertinimo ir leidimo naudoti tvarka. Valstybės narės pranešė Komisijai kvapiųjų medžiagų, kurios gali būti naudojamos jų teritorijoje parduodamuose maisto produktuose arba ant jų, sąrašą;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 2232/96 yra numatytas kvapiųjų medžiagų, kurias išskirtinai leidžiama naudoti, sąrašas. Tas sąrašas turi būti sudarytas naudojantis registru, į kurį yra įtrauktos kvapiosios medžiagos, apie kurias pranešė valstybės narės, ir specialia vertinimo programa;

(3)

medžiagos, apie kurias pranešta, buvo įtrauktos į registrą, nustatytą Sprendimu 1999/217/EB, patvirtinančiu maisto produktuose ar ant jų naudojamų kvapiųjų medžiagų registrą, sudarytą taikant Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 2232/96 (3);

(4)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1565/2000 (4) buvo nustatytos priemonės, kurių reikia vertinimo programai taikant Reglamentą (EB) Nr. 2232/96 priimti. Remiantis Reglamento (EB) Nr. 2232/96 5 straipsnio 2 dalimi, į vertinimo programą taip pat įtraukiamos į registrą neįtrauktos kvapiosios medžiagos;

(5)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) įvertino tam tikras kvapiąsias medžiagas (5) taikydama pakopinį metodą, pagal kurį vertinama informacija apie struktūros ir veikimo santykius, dabartinį suvartojimą, rizikingą toksiškumo ribą ir turimi metabolizmo ir toksiškumo duomenys. Kvapiosios medžiagos, nekeliančios susirūpinimo dėl saugos esant dabartiniam suvartojimo lygiui, turėtų būti įtrauktos į Reglamente (EB) Nr. 2232/96 nurodytą sąrašą;

(6)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 1565/2000 2 straipsnio 1 dalimi pagal vertinimo programą nereikia iš naujo vertinti medžiagų, kurios yra įtrauktos į registrą ir kurias Maisto produktų mokslinis komitetas (toliau – SCF) priskyrė prie 1 kategorijos (6) medžiagų, Europos Taryba – prie A kategorijos (7) medžiagų arba kurias Jungtinis FAO/WHO maisto priedų ekspertų komitetas (toliau – JECFA) priskyrė prie medžiagų, nekeliančių susirūpinimo dėl jų saugos, kaip nustatyta jo 46, 49, 51 ir 53-ojo posėdžių (8) ataskaitose. Šios medžiagos turėtų būti įtrauktos į Reglamente (EB) Nr. 2232/96 nurodytą sąrašą;

(7)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 1565/2000 2 straipsnio 2 dalimi, medžiagas, kurios buvo įtrauktos į registrą ir kurias JECFA, taikydamas standartinį suvartojimo įverčio nustatymo metodą, nuo 2000 m. yra priskyręs prie medžiagų, kurios nekelia susirūpinimo dėl jų saugos esant dabartiniam suvartojimo lygiui, turi nagrinėti Tarnyba. Medžiagos, dėl kurių Tarnyba pritarė JECFA išvadoms, turėtų būti įtrauktos į Reglamente (EB) Nr. 2232/96 nurodytą sąrašą;

(8)

kvapiosios medžiagos gali būti naudojamos maisto produktuose arba ant jų remiantis geros gamybos praktika arba, jei reikia, laikantis specifinių sąlygų. Reglamente (EB) Nr. 2232/96 nurodytame sąraše turėtų būti ši informacija: unikalus medžiagos identifikacinis numeris (FL-Nr.), medžiagos pavadinimas (cheminis pavadinimas), Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registro numeris, JECFA numeris, Europos Tarybos numeris, grynumas, specifinės naudojimo sąlygos ir vertinimą atlikusios arba atliekančios mokslinės įstaigos nuoroda;

(9)

taikant šį reglamentą reikėtų remtis maisto produktų kategorijomis, nustatytomis 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (9) II priede. Jei reikia, pagal Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 13 straipsnio c punktą gali būti priimami aiškinamieji sprendimai, kuriais patikslinama, ar konkretus maisto produktas priklauso tam tikrai maisto produktų kategorijai, ar ne;

(10)

kvapiosios medžiagos, kurių sauga nebuvo palankiai įvertinta, yra išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 III priedo A dalyje dėl medžiagų, kurių nededama į maistą, arba buvo išbrauktos iš registro Komisijos sprendimais 2005/389/EB (10), 2006/252/EB (11) ir 2008/478/EB (12);

(11)

kvapiosios medžiagos, dėl kurių negauta prašomos informacijos ir kurių dėl to Tarnyba neįvertino pagal Reglamento (EB) Nr. 1565/2000 3 straipsnio 5 dalį, neturėtų būti įtrauktos į Reglamente (EB) Nr. 2232/96 nurodytą sąrašą;

(12)

kvapiosios medžiagos, dėl kurių asmenys, atsakingi už jų pateikimą rinkai, atsiėmė prašymą, neturėtų būti įtrauktos į Reglamente (EB) Nr. 2232/96 nurodytą sąrašą;

(13)

Tarnyba neužbaigė tam tikrų medžiagų vertinimo arba paprašė pateikti papildomų mokslinių duomenų, kad galėtų užbaigti vertinimą. Atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 2232/96 ir Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 tikslus ir siekiant didesnio teisinio aiškumo, tikslinga įtraukti minėtas medžiagas į Reglamente (EB) Nr. 2232/96 nurodytą sąrašą, kad medžiagas, kurios šiuo metu tiekiamos rinkai, būtų galima toliau naudoti maisto produktuose arba ant jų, kol nėra baigtos jų rizikos vertinimo ir leidimų suteikimo procedūros;

(14)

kad Tarnyba galėtų sutvarkyti jos paprašytus pateikti papildomus mokslinius duomenis, reikėtų nustatyti terminus asmenims, atsakingiems už kvapiųjų medžiagų pateikimą rinkai, kad jie laikytųsi Tarnybos prašymų, išdėstytų paskelbtose nuomonėse. Todėl Reglamente (EB) Nr. 2232/96 nurodytame sąraše prie medžiagų, dėl kurių Tarnyba paprašė pateikti papildomos mokslinės informacijos, įrašomos 2–4 išnašos. Reikėtų nustatyti terminą, iki kurio Tarnyba turi įvertinti pateiktus duomenis. Jeigu reikiama informacija nebus pateikta iki nustatyto termino, susijusi medžiaga negalės būti vertinama pagal Reglamento (EB) Nr. 1565/2000 3 straipsnio 5 dalį, todėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1331/2008 (13) 7 straipsnyje nustatyta tvarka ji bus išbraukta iš Sąjungos sąrašo;

(15)

Reglamente (EB) Nr. 2232/96 nurodyto sąrašo 1 išnašoje turėtų būti nurodytos kvapiosios medžiagos, kurių vertinimo Tarnyba dar nėra užbaigusi ir dėl kurių nepateiktas papildomos informacijos prašymas;

(16)

jeigu leidžiama naudoti kvapioji medžiaga yra racematas (optinių izomerų lygių dalių mišinys), taip pat turėtų būti leidžiama naudoti jos R ir S formą. Jeigu leidžiama naudoti tik R formą, leidimas neturėtų būti taikomas S formai, ir atvirkščiai;

(17)

Tarnyba įvertino kelių D- ir D,L-amino rūgščių saugą ir leido jas naudoti kaip kvapiąsias medžiagas, jeigu jų forma bus nepakitusi tuo metu, kai jos bus vartojamos. Todėl šios amino rūgštys turėtų būti įtrauktos į Reglamente (EB) Nr. 2232/96 nurodytą sąrašą ir pagal jį naudojamos tik kaip kvapiosios medžiagos;

(18)

Reglamente (EB) Nr. 2232/96 nurodytas sąrašas yra skirtas reglamentuoti tik tas kvapiąsias medžiagas, kurių yra dedama į maistą siekiant suteikti jam kvapą ir (arba) skonį arba juos modifikuoti. Tam tikros į sąrašą įtrauktos medžiagos gali būti dedamos į maistą ir kitais tikslais, ir toks jų naudojimas tebėra reglamentuojamas kitomis taisyklėmis. Reikia nustatyti kai kurių medžiagų leidžiamą naudoti kiekį, kurio neviršijus jos gali būti laikomos kvapiosiomis medžiagomis. Šios medžiagos – tai kofeinas (FL 16.016), teobrominas (FL 16.032), neohesperidindihidrochalkonas (FL 16.061) ir rebaudiozidas A (FL 16.113). Amonio chlorido (FL 16.048) naudojimas jau reglamentuojamas nacionalinėmis nuostatomis. Todėl siekiant užtikrinti vidaus rinkos veikimą, reikėtų suderinti leidžiamą naudoti kiekį;

(19)

2008 m. gegužės 22 d. nuomonėje (14) Tarnyba rekomendavo, kad būtų nustatytas didžiausias leidžiamas naudoti d-kamparo (FL 07.215) kiekis, kad bet kurioje amžiaus grupėje per parą būtų suvartojama ne daugiau kaip 2 mg/kg kūno masės d-kamparo. Todėl reikėtų nustatyti specialias d-kamparo naudojimo sąlygas;

(20)

1988 m. vasario 19 d. priimtoje nuomonėje (15) SCF nurodė padaręs išvadą, kad toksikologiniu požiūriu nėra pagrindo neleisti chinino toliau naudoti karčiuosiuose gėrimuose, jei neviršijamas esamas leidžiamas naudoti kiekis (iki 100 mg/l). Tarnyba neprieštarauja šiam vertinimui, bet rekomenduoja, kad būtų dar kartą apsvarstyti toksikologiniai chinino duomenys (16). Kol neatliktas pakartotinis chinino vertinimas, tris chinino druskas (FL 14.011, FL 14.152 ir FL 14.155) turėtų būti leidžiama naudoti tik nealkoholiniuose ir alkoholiniuose gėrimuose;

(21)

glicirizo rūgšties ir jos amonizuotos formos duomenis Tarnyba aptarė 2008 m. gegužės 22 d. priimtoje nuomonėje (17). Tarnyba pritarė MPMK vertinimui (18), kad 100 mg paros dozė vienam asmeniui nekelia pavojaus. Todėl turėtų būti nustatytos specialios glicirizo rūgšties (FL 16.012) ir jos amonizuotos formos (FL 16.060) naudojimo sąlygos, kai jos naudojamos kaip kvapiosios medžiagos;

(22)

Reglamentas (EB) Nr. 2232/96 panaikinamas Reglamentu (EB) Nr. 1334/2008 nuo to reglamento 2 straipsnio 2 dalyje nurodyto sąrašo taikymo pradžios dienos. Todėl siekiant teisinio aiškumo tikslinga nustatyti to sąrašo taikymo pradžios datą. Tačiau Reglamente (EB) Nr. 2232/96 nustatytas tarpusavio pripažinimo principas turėtų būti toliau taikomas į šio reglamento priedą įtrauktoms kvapiosioms medžiagoms, prie kurių yra 1–4 išnašos. Reglamentas (EB) Nr. 2232/96 nustos galiojęs ir taps nebeaktualus, kai bus užbaigtas šių kvapiųjų medžiagų rizikos vertinimas ir leidimo suteikimo procedūros;

(23)

Reglamentu (EB) Nr. 1565/2000 numatyta vertinimo programa buvo skirta Reglamento (EB) Nr. 2232/96 2 straipsnio 2 dalyje nurodytam sąrašui sudaryti. Sudarius minėtą sąrašą Reglamentas (EB) Nr. 1565/2000 taps nebeaktualus, todėl turėtų būti panaikintas. Vis dėlto jis turėtų būti toliau taikomas į šio reglamento priedą įtrauktoms kvapiosioms medžiagoms, prie kurių yra 1–4 išnašos. Reglamentas (EB) Nr. 1565/2000 nustos galiojęs ir taps nebeaktualus, kai bus užbaigtas šių kvapiųjų medžiagų rizikos vertinimas ir leidimo suteikimo procedūros;

(24)

Sprendimu 1999/217/EB patvirtintas kvapiųjų medžiagų, naudojamų maisto produktuose arba ant jų, registras tapo nebeaktualus sudarius Reglamento (EB) Nr. 2232/96 2 straipsnio 2 dalyje nurodytą sąrašą, todėl turėtų būti panaikintas;

(25)

Reglamente (EB) Nr. 1334/2008 numatyta, kad Sąjungos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų sąrašas turi būti sudarytas Reglamento (EB) Nr. 2232/96 2 straipsnio 2 dalyje nurodytą kvapiųjų medžiagų sąrašą įtraukiant į Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedą jo priėmimo metu. Todėl Reglamento (EB) Nr. 2232/96 2 straipsnio 2 dalyje nurodytas kvapiųjų medžiagų sąrašas turėtų būti įtrauktas į Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedą;

(26)

Sąjungos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų sąrašas turi būti taikomas nepažeidžiant kitų nuostatų, nustatytų konkrečių sektorių teisės aktuose;

(27)

kvapiųjų medžiagų ir žaliavų naudojimas pradinio maitinimo kūdikių mišiniuose ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniuose, perdirbtuose grūdiniuose maisto produktuose ir kituose kūdikiams skirtuose maisto produktuose, taip pat kūdikiams ir mažiems vaikams skirtuose specialiosios medicininės paskirties maisto produktuose, kaip nurodyta 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/39/EB dėl specialios mitybinės paskirties maisto produktų (19), bus suderintas ateityje nustačius specialias taisykles dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų sudėties. Kol tokių taisyklių nėra, valstybės narės turėtų turėti galimybę taikyti nacionalines šios srities nuostatas, kurios yra griežtesnės už numatytąsias Reglamento (EB) Nr. 2232/96 2 straipsnio 2 dalyje nurodytame kvapiųjų medžiagų sąraše;

(28)

remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1334/2008, į Sąjungos sąrašą neįtrauktos kvapiosios medžiagos gali būti pateikiamos rinkai kaip tokios ir naudojamos maisto produktuose arba ant jų 18 mėnesių po Sąjungos sąrašo taikymo pradžios dienos. Kvapiosios medžiagos jau yra valstybių narių rinkose, todėl imtasi priemonių užtikrinti, kad būtų sklandžiai pereita prie Sąjungos leidimų suteikimo procedūros. Šiuo tikslu maisto produktams, kuriuose yra minėtų kvapiųjų medžiagų, Komisijos reglamente (ES) Nr. 873/2012 (20) nustatyti pereinamieji laikotarpiai;

(29)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

Sąjungos sąrašas – Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priede pateiktas kvapiųjų medžiagų ir žaliavų sąrašas;

b)

įvertintos kvapiosios medžiagos – Sąjungos lygmeniu įvertintos ir patvirtintos medžiagos. Sąjungos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų sąrašo A dalyje prie šių medžiagų nėra išnašų;

c)

vertinamos kvapiosios medžiagos – medžiagos, kurių rizika dar neįvertinta Sąjungos lygmeniu šio reglamento įsigaliojimo metu. Sąjungos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų sąrašo A dalyje prie šių medžiagų yra 1–4 išnašos.

2 straipsnis

Reglamente (EB) Nr. 2232/96 nurodyto kvapiųjų medžiagų sąrašo patvirtinimas

Patvirtinamas Reglamento (EB) Nr. 2232/96 2 straipsnio 2 dalyje nurodytas kvapiųjų medžiagų sąrašas, kurio tekstas pateikiamas šio reglamento priedo A dalyje.

3 straipsnis

Kvapiųjų medžiagų sąrašo įtraukimas į Reglamentą (EB) Nr. 1334/2008

Šio reglamento priedo tekstas įtraukiamas į Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedą.

4 straipsnis

Vertinamos kvapiosios medžiagos

Vertinamos kvapiosios medžiagos gali būti pateikiamos rinkai ir naudojamos maisto produktuose arba ant jų, kol nėra įtraukiamos į Sąjungos sąrašo A dalį kaip įvertintos kvapiosios medžiagos arba kol nėra išbraukiamos iš to sąrašo.

5 straipsnis

Sąrašo atnaujinimas

Nuo šio reglamento įsigaliojimo Sąjungos sąrašo A dalis prireikus atnaujinama Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 7 straipsnyje nurodyta tvarka.

6 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2232/96 panaikinimas

1.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 24 straipsnio 2 dalį dėl Reglamento (EB) Nr. 2232/96 panaikinimo, Reglamento (EB) Nr. 2232/96 2 straipsnio 2 dalyje nurodyto kvapiųjų medžiagų sąrašo taikymo pradžios data yra 2013 m. balandžio 22 d.

2.   Tačiau Reglamento (EB) Nr. 2232/96 1 ir 2 straipsniai, 3 straipsnio 1 ir 2 dalys, 4 straipsnio 1 ir 2 dalys ir jo priedas toliau taikomi vertinamoms kvapiosioms medžiagoms, kol jos bus įtrauktos į Sąjungos sąrašo A dalį kaip įvertintos medžiagos arba kol jos bus iš to sąrašo išbrauktos. Minėtuose straipsniuose daromos nuorodos į kvapiųjų medžiagų registrą laikomos nuorodomis į Sąjungos sąrašo A dalį.

7 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1565/2000 panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1565/2000 panaikinamas nuo 2013 m. balandžio 22 d. Tačiau jis toliau taikomas vertinamoms kvapiosioms medžiagoms.

8 straipsnis

Sprendimo 1999/217/EB panaikinimas

Sprendimas 1999/217/EB panaikinamas nuo 2013 m. balandžio 22 d.

9 straipsnis

Nuostatos dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų

Valstybių narių nacionalinės nuostatos, taikomos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų naudojimui pradinio maitinimo kūdikių mišiniuose ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniuose, perdirbtuose grūdiniuose maisto produktuose ir kituose kūdikiams skirtuose maisto produktuose, taip pat kūdikiams ir mažiems vaikams skirtuose specialiosios medicininės paskirties maisto produktuose, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/39/EB, gali būti labiau ribojančios nei Sąjungos sąrašo A dalies nuostatos. Nacionalinės priemonės turi būti būtinos tinkamai vartotojų apsaugai užtikrinti ir proporcingos šiam tikslui.

10 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. balandžio 22 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. spalio 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 1996 11 23, p. 1.

(2)  OL L 354, 2008 12 31, p. 34.

(3)  OL L 84, 1999 3 27, p. 1.

(4)  OL L 180, 2000 7 19, p. 8.

(5)  http://www.efsa.europa.eu/

(6)  Maisto produktų mokslinio komiteto 98-ojo posėdžio protokolo 6 priedas, 1995 m. rugsėjo 21 ir 22 d.

(7)  Kvapiosios medžiagos ir gamtiniai kvapiųjų medžiagų šaltiniai, I tomas, Chemiškai apibrėžtos kvapiosios medžiagos, ketvirtasis leidimas. Europos Taryba, Dalinis susitarimas socialinėje ir visuomenės sveikatos srityje, Strasbūras, 1992 m., įskaitant paskesnius pakeitimus įdėtiniuose lapuose iki 1999 m.

(8)  Tam tikrų maisto priedų ir teršalų vertinimas. Jungtinio FAO/WHO maisto priedų ekspertų komiteto 46-oji ataskaita, WHO techninių ataskaitų serija Nr. 868, 1997 m.

Jungtinio FAO/WHO maisto priedų ekspertų komiteto 49-oji ataskaita, WHO techninių ataskaitų serija Nr. 884, 1999 m.

Jungtinio FAO/WHO maisto priedų ekspertų komiteto 51-oji ataskaita, WHO techninių ataskaitų serija Nr. 891, 2000 m.

Jungtinio FAO/WHO maisto priedų ekspertų komiteto 53-oji ataskaita, WHO techninių ataskaitų serija Nr. 896 serija, 2000 m.

(9)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(10)  OL L 128, 2005 5 12, p. 73.

(11)  OL L 91, 2006 3 29, p. 48.

(12)  OL L 163, 2008 6 24, p. 42.

(13)  OL L 354, 2008 12 31, p. 1.

(14)  Mokslinės grupės maisto priedų, kvapiųjų medžiagų, perdirbimo pagalbinių medžiagų ir su maistu besiliečiančių medžiagų klausimais Komisijos prašymu pateikta nuomonė dėl kamparo naudojimo kvapiosiose medžiagose ir kitose kvapiųjų medžiagų savybių turinčiose maisto sudedamosiose dalyse, EFSA leidinys 729, p. 1–15.

(15)  Maisto produktų mokslinio komiteto ataskaita dėl chinino (1988 m. vasario 19 d. nuomonė). Maisto produktų mokslinio komiteto ataskaitos dėl mokslo apie maistą ir technologijas, 21-as numeris. Vidaus rinkos ir pramonės reikalų generalinis direktoratas.

(16)  Mokslinės grupės maisto priedų, kvapiųjų medžiagų, perdirbimo pagalbinių medžiagų ir su maistu besiliečiančių medžiagų klausimais Komisijos prašymu pateikta nuomonė dėl 35-os kvapiųjų medžiagų grupės vertinimo, (FGE.35). Trys chinino druskos iš prioritetų sąrašo iš 30 cheminės grupės, EFSA leidinys (2008) 739, p. 1–18.

(17)  Mokslinės grupės maisto priedų, kvapiųjų medžiagų, perdirbimo pagalbinių medžiagų ir su maistu besiliečiančių medžiagų klausimais Komisijos prašymu pateikta nuomonė dėl 36-os kvapiųjų medžiagų grupės vertinimo, (FGE.36) du triterpeno glikozidai iš prioritetų sąrašo, EFSA leidinys (2008) 740, p. 1–19.

(18)  Maisto produktų mokslinio komiteto nuomonė dėl glicirhizininės rūgšties ir jos amonio druskos (pateikta 2003 m. balandžio 4 d.). Maisto produktų mokslinis komitetas. SCF/CS/ADD/EDUL/225 Final. 2003 m. balandžio 10 d. Europos Komisija, Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinis direktoratas.

(19)  OL L 124, 2009 5 20, p. 21.

(20)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 162.


PRIEDAS

SĄJUNGOS KVAPIŲJŲ MEDŽIAGŲ IR ŽALIAVŲ SĄRAŠAS

A   DALIS

Sąjungos kvapiųjų medžiagų sąrašas

1   SKIRSNIS

Sąrašo turinys

1 lentelėje pateikiama ši informacija:

 

1 skiltis (FL Nr.): unikalus cheminės medžiagos identifikacinis numeris;

 

2 skiltis (cheminis pavadinimas): medžiagos pavadinimas;

 

3 skiltis (CAS Nr.): Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos (CAS) registro numeris;

 

4 skiltis (JECFA Nr.): Jungtinio FAO/WHO maisto priedų ekspertų komiteto (JECFA) numeris;

 

5 skiltis (CoE Nr.): Europos Tarybos (CoE) numeris;

 

6 skiltis (Nurodytos medžiagos grynumas ne mažiau kaip 95 %, jeigu nenurodyta kitaip): nurodytos kvapiosios medžiagos grynumas turi būti ne mažesnis kaip 95 %. Jeigu grynumas mažesnis, šioje skiltyje nurodoma kvapiosios medžiagos sudėtis;

 

7 skiltis (Naudojimo apribojimai): jeigu šioje skiltyje nenurodyti konkretūs apribojimai, naudoti kvapiąsias medžiagas leidžiama remiantis geros gamybos praktika. Kvapiosios medžiagos, kurių naudojimui nustatyti apribojimai, gali būti dedamos tik į išvardytų kategorijų maisto produktus ir tik jeigu laikomasi nurodytų naudojimo sąlygų. Nustatant apribojimus nurodomos šios maisto produktų kategorijos, nustatytos Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede:

Kategorija

Maisto produktų kategorija

1

Pieno produktai ir pieno produktų pakaitalai

2

Riebalai ir aliejai bei riebalų ir aliejų emulsijos

3

Valgomieji ledai

4.2

Perdirbti vaisiai ir daržovės

5

Konditerijos gaminiai

5.3

Kramtomoji guma

6

Grūdai ir grūdų produktai

7

Kepiniai

8

Mėsa

9

Žuvys ir žuvininkystės produktai

10

Kiaušiniai ir kiaušinių produktai

11

Cukrūs, sirupai, medus ir saldikliai, skirti pasaldinti maistą valgant

12

Druska, prieskoniai, sriubos, padažai, salotos ir baltyminiai produktai

13

Specialios mitybinės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2009/39/EB (1)

14.1

Nealkoholiniai gėrimai

14.2

Alkoholiniai gėrimai, įskaitant į juos panašius nealkoholinius gėrimus ir gėrimus, kuriuose yra mažai alkoholio

15

Gatavi pikantiški užkandžiai

16

Desertai, išskyrus 1, 3 ir 4 kategorijoms priskiriamus produktus

17

Maisto papildai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/46/EB (2), išskyrus maisto papildus kūdikiams ir mažiems vaikams

18

Perdirbti maisto produktai, nepriskiriami 1–17 kategorijoms, išskyrus maisto produktus kūdikiams ir mažiems vaikams

 

8 skiltis (Išnašos): 1 išnaša yra skirta kvapiosioms medžiagoms, kurias turi įvertinti Tarnyba. 2–4 išnašose nurodomi terminai, per kuriuos pareiškėjai turi įvykdyti Tarnybos reikalavimus, išdėstytus paskelbtose nuomonėse. Jeigu iki nustatyto termino reikiama informacija nepateikiama, atitinkama kvapioji medžiaga išbraukiama iš Sąjungos sąrašo. Tarnyba įvertina pateiktus duomenis per 9 mėnesius nuo jų gavimo. 4 skiltyje pateikiamas JECFA numeris reiškia, kad JECFA tą medžiagą jau įvertinto.

(1)

turi įvertinti Tarnyba

(2)

papildomi moksliniai duomenys pateiktini iki 2012 m. gruodžio 31 d.

(3)

papildomi moksliniai duomenys pateiktini iki 2013 m. birželio 30 d.

(4)

papildomi moksliniai duomenys pateiktini iki 2013 m. gruodžio 31 d.

 

9 skiltis (Nuoroda): nurodoma vertinimą atlikusi mokslinė įstaiga.

2   SKIRSNIS

Pastabos

1 pastaba. Amonio, natrio, kalio ir kalcio druskos, taip pat chloridai, karbonatai ir sulfatai laikomi generinėmis medžiagomis, jei turi kvapiųjų medžiagų savybių.

2 pastaba. Jeigu leidžiama naudoti kvapioji medžiaga yra racematas (optinių izomerų lygių dalių mišinys), leidžiama naudoti ir R, ir S formą. Jeigu leidžiama naudoti tik R formą, leidimas negalioja S formai, ir atvirkščiai.

3 pastaba. Didžiausias leidžiamas naudoti kiekis reiškia parduodamuose maisto produktuose arba ant jų esantį kiekį. Nukrypstant nuo šios nuostatos, džiovintų ir (arba) koncentruotų maisto produktų, kurie turi būti regeneruoti, atveju didžiausias leidžiamas naudoti kiekis reiškia pagal etiketėje nurodytas instrukcijas atgamintuose maisto produktuose esantį kiekį, atsižvelgiant į minimalų praskiedimo koeficientą.

4 pastaba. Leidžiama, kad kvapiųjų medžiagų būtų:

a)

sudėtiniuose maisto produktuose (išskyrus Priede nurodytus maisto produktus), kai kvapiąją medžiagą yra leidžiama naudoti vienoje iš sudėtinio maisto produkto sudedamųjų dalių;

b)

maisto produktuose, kurie naudojami tik sudėtiniams maisto produktams gaminti, jei sudėtinis maisto produktas atitinka šio reglamento nuostatas.

Lentelė

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

FL Nr.

Cheminis pavadinimas

CAS Nr.

JECFA NR.

CoE Nr.

Nurodytos medžiagos grynumas ne mažesnis kaip 95 %, jeigu nenurodyta kitaip

Naudojimo apribojimai

Išnaša

Nuoroda

01.001

Limonenas

138-86-3

 

491

 

 

 

EFSA

01.002

1-izopropil-4-metibenzenas

99-87-6

1325

620

 

 

 

EFSA

01.003

Pin-2(10)-enas

127-91-3

1330

2114

 

 

2

EFSA

01.004

Pin-2(3)-enas

80-56-8

1329

2113

 

 

2

EFSA

01.005

Terpinolenas

586-62-9

1331

2115

 

 

 

EFSA

01.006

α-felandrenas

99-83-2

1328

2117

Ne mažiau kaip 85%; antrinės sudedamosios medžiagos – 10–12 % cimeno ir kitų terpeninių angliavandenilių.

 

 

EFSA

01.007

β-kariofilenas

87-44-5

1324

2118

80–92 % β-kariofileno ir 15–19 % C15H24 terpeninių angliavandenilių (pvz., valenceno).

 

2

EFSA

01.008

Mircenas

123-35-3

1327

2197

Ne mažiau kaip 90 %; antrinės sudedamosios dalys – C15H24 terpeniniai angliavandeniliai (pvz., valencenas). Į mažiausią analizės rezultatų vertę gali būti įtraukti limoneno, α- ir β-pineno ir kitų bendrųjų C10H16 terpenų pėdsakai.

 

4

EFSA

01.009

Kamfenas

79-92-5

1323

2227

Ne mažiau kaip 80 %; antrinės sudedamosios dalys – 15–19 % C15H24 terpeninių angliavandenilių (pvz., valenceno).

 

2

EFSA

01.010

1-izopropenil-4-metibenzenas

1195-32-0

1333

2260

 

 

 

EFSA

01.014

1-metilnaftalenas

90-12-0

1335

11009

 

 

4

JECFA/EFSA

01.015

Vinilbenzenas

100-42-5

 

11022

 

 

1

EFSA

01.016

1,4(8),12-bisabolatrienas

495-62-5

1336

10979

 

 

 

EFSA

01.017

Valencenas

4630-07-3

1337

11030

Ne mažiau kaip 94 %; antrinės sudedamosios dalys – 1–4 % kitų C15H24 seskviterpenų.

 

2

EFSA

01.018

β-ocimenas

13877-91-3

1338

11015

Ne mažiau kaip 80 %; antrinė sudedamoji dalis – 15–17 % cis-β-ocimeno.

 

4

EFSA

01.019

α-terpinenas

99-86-5

1339

11023

Ne mažiau kaip 89 %; antrinės sudedamosios dalys – 6–7 % 1,4- ir 1,8-cineolo.

 

 

EFSA

01.020

γ-terpinenas

99-85-4

1340

11025

 

 

 

EFSA

01.024

β-burbonenas

5208-59-3

1345

11931

 

 

2

EFSA

01.026

1(5),7(11)- gvajadienas

88-84-6

1347

 

 

 

2

EFSA

01.027

Bisabol-1,8,12-trienas

17627-44-0

 

 

 

 

 

EFSA

01.028

β-bisabolenas

495-61-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.029

δ-3-karenas

13466-78-9

1342

10983

Ne mažiau kaip 92 %; antrinės sudedamosios dalys – 2–3 % β-pineno; 1–2 % limoneno; 1–2 % mirceno; 0–1 % p-cimeno.

 

2

EFSA

01.033

2,2-dimetilheksanas

590-73-8

 

 

 

 

 

EFSA

01.034

2,4-dimetilheksanas

589-43-5

 

 

 

 

 

EFSA

01.035

2,6-dimetilokta-2,4,6-trienas

673-84-7

 

 

 

 

2

EFSA

01.038

Dodekanas

112-40-3

 

 

 

 

 

EFSA

01.039

δ-elemenas

20307-84-0

 

10996

 

 

 

EFSA

01.040

α-farnezenas

502-61-4

1343

10998

Ne mažiau kaip 38 % α ir 29 % β (bendras cis / trans izomerų kiekis); antrinės sudedamosios dalys – 20 % bisaboleno, ne daugiau kaip 10 % kitų izomerų (valenceno, bourboneno, kadineno, guaieno).

 

4

EFSA

01.045

d-limonenas

5989-27-5

1326

491

 

 

 

EFSA

01.046

l-limonenas

5989-54-8

 

491

 

 

 

EFSA

01.054

Pentadekanas

629-62-9

 

 

 

 

 

EFSA

01.057

Tetradekanas

629-59-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.059

4(10)-tujenas

3387-41-5

 

11018

 

 

2

EFSA

01.061

Undeka-1,3,5-trienas

16356-11-9

1341

 

Ne mažiau kaip 94 % (bendras cis / trans izomerų kiekis); antrinė sudedamoji dalis – 2,4,6-undekatrienas (Z,Z,E)

 

4

EFSA

01.064

cis-3,7-dimetil-1,3,6-oktatrienas

3338-55-4

 

 

 

 

2

EFSA

01.070

1-oktenas

111-66-0

 

 

 

 

2

EFSA

01.077

1-metil-1,3-cikloheksadienas

1489-56-1

1344

 

 

 

 

EFSA

02.001

2-metilpropan-1-olis

78-83-1

251

49

 

 

 

JECFA

02.002

Propan-1-olis

71-23-8

82

50

 

 

 

JECFA

02.003

Izopentanolis

123-51-3

52

51

 

 

 

JECFA

02.004

Butan-1-olis

71-36-3

85

52

 

 

 

JECFA

02.005

Heksan-1-olis

111-27-3

91

53

 

 

 

JECFA

02.006

Oktan-1-olis

111-87-5

97

54

 

 

 

JECFA

02.007

Nonan-1-olis

143-08-8

100

55

 

 

 

JECFA

02.008

Dodekan-1-olis

112-53-8

109

56

 

 

 

JECFA

02.009

Heksadekan-1-olis

36653-82-4

114

57

 

 

 

JECFA

02.010

Benzilo alkoholis

100-51-6

25

58

 

 

 

EFSA

02.011

Citronelolis

106-22-9

1219

59

Ne mažiau kaip 90%; antrinės sudedamosios dalys – 5–8 % di-nesočiųjų ir sočiųjų C10 alkoholių, 1 % citronelilacetato, 1 % citronelalio.

 

 

EFSA

02.012

Geraniolis

106-24-1

1223

60

 

 

 

EFSA

02.013

Linalolis

78-70-6

356

61

 

 

 

JECFA

02.014

α-terpineolis

98-55-5

366

62

 

 

 

JECFA

02.015

Mentolis

89-78-1

427

63

 

 

 

JECFA

02.016

DL-borneolis

507-70-0

1385

64

 

 

 

EFSA

02.017

Cinamilo alkoholis

104-54-1

647

65

 

 

 

EFSA

02.018

Nerolidolis

7212-44-4

1646

67

 

 

 

EFSA

02.019

2-feniletan-1-olis

60-12-8

987

68

 

 

 

EFSA

02.020

Heks-2-en-1-olis

2305-21-7

1354

 

 

 

2

EFSA

02.021

Heptan-1-olis

111-70-6

94

70

 

 

 

JECFA

02.022

Oktan-2-olis

123-96-6

289

71

 

 

 

JECFA

02.023

Okt-1-en-3-olis

3391-86-4

1152

 

 

 

1

EFSA

02.024

Dekan-1-olis

112-30-1

103

73

 

 

 

JECFA

02.026

3,7-dimetiloktan-1-olis

106-21-8

272

75

Ne mažiau kaip 90 %; antrinės sudedamosios dalys – 5–7 % geraniolio ir citronelolio.

 

 

JECFA

02.027

(-)-rodinolis

6812-78-8

1222

76

 

 

 

EFSA

02.028

3,7-dimetiloktan-3-olis

78-69-3

357

77

 

 

 

JECFA

02.029

3,7,11-trimetildodeka-2,6,10-trien-1-olis

4602-84-0

1230

78

 

 

 

EFSA

02.030

α-pentilcinamilo alkoholis

101-85-9

674

79

 

 

 

EFSA

02.031

3-fenilpropan-1-olis

122-97-4

636

80

 

 

 

EFSA

02.033

1-fenilpropan-1-olis

93-54-9

822

82

 

 

 

EFSA

02.034

1-fenilpentan-2-olis

705-73-7

825

83

 

 

 

EFSA

02.035

2-metil-1-fenilpropan-2-olis

100-86-7

1653

84

 

 

 

EFSA

02.036

4-fenilbutan-2-olis

2344-70-9

815

85

 

 

 

EFSA

02.037

3-metil-1-fenilpentan-3-olis

10415-87-9

1649

86

 

 

 

EFSA

02.038

Fenchilo alkoholis

1632-73-1

1397

87

 

 

 

EFSA

02.039

4-izopropilbenzilo alkoholis

536-60-7

864

88

 

 

 

EFSA

02.040

Pentan-1-olis

71-41-0

88

514

 

 

 

JECFA

02.041

2-metilbutan-2-olis

75-85-4

 

515

 

 

 

EFSA

02.042

2-(4-metilfenil)propan-2-olis

1197-01-9

1650

530

Ne mažiau kaip 90 %; antrinė sudedamoji dalis – 9–11 % p-izopropeniltolueno.

 

 

EFSA

02.043

2-etilbutan-1-olis

97-95-0

 

543

 

 

 

SCF/CoE

02.044

Heptan-3-olis

589-82-2

286

544

 

 

 

JECFA

02.045

Heptan-2-olis

543-49-7

284

554

 

 

 

JECFA

02.047

3,7-dimetiloktan-1,7-diolis

107-74-4

610

559

 

 

 

JECFA

02.049

Nona-2,6-dien-1-olis

7786-44-9

1184

589

 

 

2

EFSA

02.050

Pent-2-en-1-olis

20273-24-9

1793

665

 

 

2

EFSA

02.051

5-fenilpentan-1-olis

10521-91-2

675

674

 

 

 

EFSA

02.052

2-metilpropan-2-olis

75-65-0

 

698

 

 

 

EFSA

02.054

p-mentan-1,8-diolis

80-53-5

 

701

 

 

 

EFSA

02.055

3,5,5-trimetilheksan-1-olis

3452-97-9

268

702

 

 

 

JECFA

02.056

Heks-3(cis)-en-1-olis

928-96-1

315

750c

 

 

 

JECFA

02.057

Undekan-1-olis

112-42-5

106

751

 

 

 

JECFA

02.058

(Z)-nerolis

106-25-2

1224

2018

 

 

 

EFSA

02.059

DL-izoborneolis

124-76-5

1386

2020

Ne mažiau kaip 92 %; antrinė sudedamoji dalis – 3–5 % borneolio.

 

 

EFSA

02.060

p-menta-1,8-dien-7-olis

536-59-4

974

 

 

 

2

EFSA

02.061

Dihidrokarveolis

619-01-2

378

2025

 

 

 

JECFA

02.062

Karveolis

99-48-9

381

2027

 

 

 

JECFA

02.063

d-neomentolis

2216-52-6

428

2028

 

 

 

JECFA

02.064

1-feniletan-1-olis

98-85-1

799

2030

 

 

 

EFSA

02.065

4-metil-1-fenilpentan-2-olis

7779-78-4

827

2031

 

 

 

EFSA

02.066

4-fenilbut-3-en-2-olis

17488-65-2

819

 

 

 

2

EFSA

02.067

1R,2S,5R-izopulegolis

89-79-2

755

2033

 

 

4

EFSA

02.070

Cikloheksanolis

108-93-0

 

2138

 

 

 

EFSA

02.071

p-mentan-2-olis

499-69-4

376

2228

 

 

 

JECFA

02.072

4-terpinenolis

562-74-3

439

2229

 

 

 

JECFA

02.073

2-fenilpropan-1-olis

1123-85-9

1459

2257

 

 

 

EFSA

02.074

Heks-4-en-1-olis

6126-50-7

318

2295

 

 

 

JECFA

02.075

(1R,2S,5S)-neo-dihidrokarveolis

18675-33-7

 

2296

 

 

 

EFSA

02.076

2-metilbutan-1-olis

137-32-6

1199

2346

 

 

 

EFSA

02.077

Pentan-3-olis

584-02-1

 

2349

 

 

 

EFSA

02.078

Etanolis

64-17-5

41

11891

 

 

 

JECFA

02.079

Izopropilo alkoholis

67-63-0

277

 

 

 

 

JECFA

02.080

1-(p-tolil)etan-1-olis

536-50-5

805

10197

 

 

 

EFSA

02.081

2,6-dimetilheptan-4-olis

108-82-7

303

11719

Ne mažiau kaip 90 %; antrinė sudedamoji dalis – 8–9 % 2-heptanolio.

 

 

JECFA

02.082

2-etilheksan-1-olis

104-76-7

267

11763

 

 

 

JECFA

02.083

p-ment-1-en-3-olis

491-04-3

434

10248

 

 

 

JECFA

02.085

Sabineno hidratas

546-79-2

441

10309

 

 

 

JECFA

02.086

Undekan-2-olis

1653-30-1

297

11826

 

 

 

JECFA

02.087

Nonan-2-olis

628-99-9

293

11803

 

 

 

JECFA

02.088

Pentan-2-olis

6032-29-7

280

11696

 

 

 

JECFA

02.089

Heksan-3-olis

623-37-0

282

11775

 

 

 

JECFA

02.090

Non-2(trans)-en-1-olis

31502-14-4

1365

10292

 

 

2

EFSA

02.091

Mirtenolis

515-00-4

981

10285

 

 

2

EFSA

02.092

Dehidrodihidrojonolis

57069-86-0

397

10195

Ne mažiau kaip 70 %; antrinė sudedamoji dalis –25–27 % tetrahidrojonono.

 

 

JECFA

02.093

Non-6-en-1-olis

35854-86-5

324

10294

 

 

 

JECFA

02.094

Okt-3-en-1-olis

20125-84-2

321

10296

 

 

 

JECFA

02.095

2-etilfencholis

18368-91-7

440

10208

 

 

 

JECFA

02.096

1-terpinenolis

586-82-3

373

10252

 

 

 

JECFA

02.097

β-terpineolis

138-87-4

374

10254

 

 

 

JECFA

02.098

Oktan-3-olis

589-98-0

291

11715

 

 

 

JECFA

02.099

Pent-1-en-3-olis

616-25-1

1150

11717

 

 

1

EFSA

02.100

Pinokarveolis

5947-36-4

1403

10303

 

 

 

EFSA

02.101

Pin-2-en-4-olis

473-67-6

1404

10304

 

 

 

EFSA

02.102

Okt-3-en-2-olis

76649-14-4

1140

 

 

 

1

EFSA

02.103

Dekan-3-olis

1565-81-7

295

10194

 

 

 

JECFA

02.104

Heks-1-en-3-olis

4798-44-1

1151

10220

 

 

1

EFSA

02.105

4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksenil)but-3-en-2-olis

25312-34-9

391

 

 

 

2

JECFA

02.106

4-(2,2,6-trimetil-1-cikloheksenil)but-3-en-2-olis

22029-76-1

392

 

Ne mažiau kaip 92 %; antrinės sudedamosios dalys – 3–8 % jonolio ir jonono.

 

2

JECFA

02.107

Dihidro-β-jonolis

3293-47-8

395

 

 

 

 

JECFA

02.108

2-metil-4-fenilbutan-2-olis

103-05-9

1477

10281

 

 

 

EFSA

02.109

3-metilbut-2-en-1-olis

556-82-1

1200

11795

 

 

 

EFSA

02.110

2,6-dimetilhept-6-en-1-olis

36806-46-9

348

 

Ne mažiau kaip 90 %; antrinė sudedamoji dalis – 5–10 % 6-metil-5-hepten-2-ono.

 

 

JECFA

02.111

3-metilbutan-2-olis

598-75-4

300

 

 

 

 

JECFA

02.112

Non-2(cis)-en-1-olis

41453-56-9

1369

10292

 

 

2

EFSA

02.113

Okt-5(cis)-en-1-olis

64275-73-6

322

 

Ne mažiau kaip 90 %; antrinė sudedamoji dalis – 7–9 % trans-5-okten-1-olio.

 

 

JECFA

02.114

2-(2,2,3-trimetilciklopent-3-enil)etan-1-olis

1901-38-8

970

 

 

 

 

EFSA

02.115

3-metilpentan-1-olis

589-35-5

263

10275

 

 

 

JECFA

02.119

Cedrenolis

28231-03-0

 

10189

 

 

 

EFSA

02.120

(+)-Cedrolis

77-53-2

 

10190

 

 

 

EFSA

02.121

Butan-2-olis

78-92-2

 

11735

 

 

 

SCF/CoE

02.122

p-menta-1,8(10)-dien-9-olis

3269-90-7

 

 

 

 

2

EFSA

02.123

2-metilbut-3-en-2-olis

115-18-4

 

11794

 

 

 

EFSA

02.124

6-metilhept-5-en-2-olis

1569-60-4

 

10264

 

 

 

EFSA

02.125

Undec-10-en-1-olis

112-43-6

 

10319

 

 

 

EFSA

02.126

Tetradekan-1-olis

112-72-1

 

10314

 

 

 

EFSA

02.128

p-anizilo alkoholis

105-13-5

871

66

 

 

 

EFSA

02.129

(l)-α-bisabololis

23089-26-1

 

10178

Bendras izomerų kiekis ne mažesnis kaip 95 %.

 

 

EFSA

02.131

But-3-en-2-olis

598-32-3

 

 

 

 

1

EFSA

02.132

Butan-1,3-diolis

107-88-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.133

Butan-2,3-diolis

513-85-9

 

10181

 

 

 

EFSA

02.134

2-cikloheksiletan-1-olis

4442-79-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.135

Ciklopentanolis

96-41-3

 

10193

 

 

 

EFSA

02.136

Deka-1-en-3-olis

51100-54-0

1153

 

 

 

1

EFSA

02.137

Deka-2-en-1-olis

22104-80-9

1794

11750

 

 

2

EFSA

02.138

Deka-9-en-1-olis

13019-22-2

 

 

 

 

 

EFSA

02.139

Deka-2,4-dien-1-olis

18409-21-7

1189

 

 

 

2

EFSA

02.140

1,2-dihidrolinaloolis

2270-57-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.141

2-(6,6-dimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-en-2-il)etan-1-olis

128-50-7

986

 

 

 

 

EFSA

02.142

3,3-dimetilbutan-2-olis

464-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.144

2,6-dimetilokt-7-en-2-olis

18479-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.145

2,6-dimetilokta-1,5,7-trien-3-olis

29414-56-0

 

 

 

 

1

EFSA

02.146

(E)-3,7-dimetilokta-1,5,7-trien-3-olis

53834-70-1

 

10202

Ne mažiau kaip 93 %; antrinės sudedamosios dalys – 2–3 % linalolio, 1–2 % linalolio oksido ir ne daugiau kaip 1 % nerolio oksido.

 

4

EFSA

02.147

3,6-dimetiloktan-3-olis

151-19-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.148

Dodekan-2-olis

10203-28-8

 

11760

 

 

 

EFSA

02.149

(-)-α-elemolis

639-99-6

 

10205

 

 

 

EFSA

02.150

(E,E)-geranillinalolis

1113-21-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.152

Hept-3-en-1-olis

10606-47-0

 

10219

 

 

 

EFSA

02.153

Hepta-2,4-dien-1-olis

33467-79-7

1784

 

 

 

2

EFSA

02.154

Heptadekan-1-olis

1454-85-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.155

1-hepten-3-olis

4938-52-7

1842

10218

 

 

1

EFSA

02.156

Heks-2(cis)-en-1-olis

928-94-9

1374

69

Ne mažiau kaip 92 %; antrinė sudedamoji dalis – 3–4 % heks-2(trans)-en-1-olio.

 

2

EFSA

02.159

Heks-3-en-1-olis

544-12-7

315

750

 

 

 

SCF/CoE

02.162

Heksa-2,4-dien-1-olis

111-28-4

1174

 

 

 

2

EFSA

02.164

4-hidroksi-3,5-dimetoksibenzilo alkoholis

530-56-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.165

4-hidroksibenzilo alkoholis

623-05-2

955

 

 

 

 

EFSA

02.166

2-(4-hidroksifenil)etan-1-olis

501-94-0

 

10226

 

 

 

EFSA

02.167

(1R,2R,5S)-izodihidrokarveolis

18675-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.168

Izofitolis

505-32-8

 

10233

 

 

 

EFSA

02.170

(R)-(-)-lavandulolis

498-16-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.171

p-mentan-8-olis

498-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.173

3-(4-metoksifenil)propan-1-olis

5406-18-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.174

2-metilbut-2-en-1-olis

4675-87-0

 

10258

 

 

1

EFSA

02.175

2-metilbut-3-en-1-olis

4516-90-9

 

10259

 

 

 

EFSA

02.176

3-metilbut-3-en-1-olis

763-32-6

 

10260

 

 

 

EFSA

02.177

2-metilheksan-3-olis

617-29-8

 

10266

 

 

 

EFSA

02.178

2-metiloktan-1-olis

818-81-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.180

4-metilpentan-1-olis

626-89-1

 

10278

 

 

 

EFSA

02.181

2-metilpentan-2-olis

590-36-3

 

10274

 

 

 

EFSA

02.182

3-metilpentan-2-olis

565-60-6

 

10276

 

 

 

EFSA

02.183

4-metilpentan-2-olis

108-11-2

 

10279

 

 

 

EFSA

02.184

3-metilpentan-3-olis

77-74-7

 

10277

 

 

 

EFSA

02.186

Mirtanolis

514-99-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.187

Non-1-en-3-olis

21964-44-3

 

10291

 

 

1

EFSA

02.188

Nona-2,4-dien-1-olis

62488-56-6

1183

11802

Ne mažiau kaip 92 %; antrinė sudedamoji dalis – 3–4 % 2-nonen-1-olio.

 

2

EFSA

02.189

(Z,Z)-Nona-3,6-dien-1-olis

76649-25-7

1283

10289

 

 

 

EFSA

02.190

Nonan-3-olis

624-51-1

 

10290

 

 

 

EFSA

02.192

Okt-2-en-1-olis

22104-78-5

 

 

 

 

2

EFSA

02.193

Okt-2-en-4-olis

4798-61-2

1141

 

 

 

1

EFSA

02.194

Okta-1,5-dien-3-olis

83861-74-9

 

 

 

 

1

EFSA

02.195

Okta-(3Z,5E)-dien-1-olis

70664-96-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.196

Oktadekan-1-olis

112-92-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.197

1,2,3,4,4a,5,6,7-oktahidro-2,5,5-trimetilnaftalen-2-olis

41199-19-3

 

10173

 

 

 

EFSA

02.198

Oktan-1,3-diolis

23433-05-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.201

Pent-4-en-1-olis

821-09-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.202

Pentadekan-1-olis

629-76-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.203

2-fenilpropan-2-olis

617-94-7

 

11704

 

 

 

EFSA

02.204

Fitolis

150-86-7

1832

10302

 

 

 

EFSA

02.205

Piperonilo alkoholis

495-76-1

 

10306

 

 

 

EFSA

02.206

(-)-sklareolis

515-03-7

 

10311

 

 

 

EFSA

02.207

Tujilo alkoholis

21653-20-3

1865

 

 

 

 

EFSA

02.209

3,3,5-trimetilcikloheksan-1-olis

116-02-9

1099

 

 

 

 

EFSA

02.210

Undec-2-en-1-olis

37617-03-1

1384

 

 

 

2

EFSA

02.211

Undeka-1,5-dien-3-olis

56722-23-7

 

 

 

 

1

EFSA

02.213

Vanililo alkoholis

498-00-0

886

690

 

 

 

EFSA

02.214

Vetiverolis

89-88-3

1866

10321

 

 

2

EFSA

02.216

12-β-santalen-14-olis

77-42-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.217

12-β-santalen-14-olis

115-71-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.219

2,6-dimetil-2-heptanolis

13254-34-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.222

3-penten-1-olis

39161-19-8

 

10298

 

 

 

EFSA

02.224

3-(1-mentoksi)propan-1,2-diolis

87061-04-9

1408

 

 

 

 

EFSA

02.226

[S-(cis)]-3,7,11-trimetil-1,6,10-dodekatrien-3-olis

142-50-7

 

67

 

 

 

EFSA

02.229

(-)-3,7-dimetil-6-okten-1-olis

7540-51-4

 

 

Ne mažiau kaip 90 % cis-izomero; antrinės sudedamosios dalys – 2–6 % di-nesočiųjų ir sočiųjų C10 alkoholių, 2–4 % citronelilacetato ir 2–3 % citronelalio.

 

1

EFSA

02.230

Terpineolis

8000-41-7

 

 

Bendras izomerų kiekis – 91–99 %. Papildomas santykinis kiekvieno izomero kiekis: 55–75 % alpha, 16–23 % γ, 1–10 % cis-β, 1–13 % trans-β, 0–1 % δ

 

 

EFSA

02.231

trans-2, cis-6-nonadien-1-olis

28069-72-9

 

 

 

 

2

EFSA

02.234

(Z)-non-3-en-1-olis

10340-23-5

 

10293

 

 

 

EFSA

02.242

2-butoksietan-1-olis

111-76-2

 

10182

 

 

 

EFSA

02.243

(E,Z)-3,6-nonadien-1-olis

56805-23-3

1284

 

Ne mažiau kaip 92 %; antrinė sudedamoji dalis – 6 % (E,E)-3,6-nonadien-1-olio.

 

 

EFSA

02.245

2,3,4-trimetil-3-pentanolis

3054-92-0

1643

 

 

 

 

EFSA

02.246

p-mentan-3,8-diolis

42822-86-6

1416

 

 

 

 

EFSA

02.247

l-mentoksietanolis

38618-23-4

1853

 

 

 

 

EFSA

02.248

Vanilino 3-(l-mentoksi)propan-1,2-diolacetalis

180964-47-0

1879

 

 

 

 

EFSA

02.249

(4Z)-hepten-1-olis

6191-71-5

1280

 

 

 

 

EFSA

02.250

2,4,8-trimetil-7-nonen-2-olis

437770-28-0

1644

 

 

 

 

EFSA

02.251

2,4,8-trimetil-3,7-nonadien-2-olis

479547-57-4

1645

 

 

 

 

EFSA

02.252

4,8-dimetil-3,7-nonadien-2-olis

67845-50-5

1841

 

 

 

1

EFSA

02.253

2,4-dimetil-4-nonanolis

74356-31-3

1850

 

 

 

 

EFSA

02.254

(1R, 2S, 5S)-3-mentoksi-2-metilpropan-1,2-diolis

195863-84-4

1411

 

 

 

 

EFSA

02.255

(Z)-4-hepten-2-olis

66642-85-1

 

 

Ne mažiau kaip 91%; antrinės sudedamosios dalys – (E)-4-hepten-2-olis (4–5 %), 2-heptanolis (ne daugiau kaip 1 %), trans-3-hepten-2-olis (ne daugiau kaip 1 %) cis-3-hepten-2-olis (ne daugiau kaip 1 %).

 

 

EFSA

03.001

1,8-cineolas

470-82-6

1234

182

 

 

 

EFSA

03.003

Benziletileteris

539-30-0

1252

521

 

 

 

EFSA

03.004

Dibenzileteris

103-50-4

1256

11856

 

 

 

EFSA

03.005

2-butiletileteris

2679-87-0

1231

10911

 

 

 

EFSA

03.006

2-metoksietilbenzenas

3558-60-9

1254

11812

 

 

 

EFSA

03.007

1,4-cineolas

470-67-7

1233

11225

Ne mažiau kaip 75 %; antrinė sudedamoji dalis – 20–25 % 1,8-cineolio.

 

 

EFSA

03.008

2-acetoksi-1,8-cineolas

57709-95-2

 

 

 

 

 

EFSA

03.010

Benzilbutileteris

588-67-0

1253

520

Ne mažiau kaip 93 %; antrinė sudedamoji dalis – 2–5 % benzilo alkoholio.

 

 

EFSA

03.011

Benzilmetileteris

538-86-3

 

10910

 

 

 

EFSA

03.012

Benziloktileteris

54852-64-1

 

 

 

 

 

EFSA

03.015

Etilgeranileteris

40267-72-9

 

 

 

 

 

EFSA

03.016

Heksilmetileteris

4747-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

03.019

Preniletileteris

22094-00-4

1232

 

 

 

 

EFSA

03.020

α-terpinilmetileteris

14576-08-0

 

 

 

 

 

EFSA

03.022

1-metoksi-1-decenas

79930-37-3

1802

 

 

 

 

EFSA

03.023

1-etoksietilacetatas

1608-72-6

 

 

 

 

 

EFSA

03.024

Digeranileteris

31147-36-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.002

6-etoksiprop-3-enilfenolis

94-86-0

1264

170

 

 

 

EFSA

04.003

Eugenolis

97-53-0

1529

171

 

 

 

EFSA

04.004

Izoeugenolis

97-54-1

1260

172

 

 

 

EFSA

04.005

2-metoksifenolis

90-05-1

713

173

 

 

 

EFSA

04.006

Timolis

89-83-8

709

174

 

 

 

EFSA

04.007

2-metoksi-4-metilfenolis

93-51-6

715

175

 

 

 

EFSA

04.008

4-etilgvajakolis

2785-89-9

716

176

 

 

 

EFSA

04.009

2-metoksi-4-vinilfenolis

7786-61-0

725

177

 

 

 

EFSA

04.010

1-metoksi-4-(prop-1(trans)-enil)benzenas

4180-23-8

217

183

 

 

 

JECFA

04.013

1,2-dimetoksi-4-(prop-1-enil)benzenas

93-16-3

1266

186

 

 

 

EFSA

04.014

1-metoksi-2-metilbenzenas

578-58-5

1242

187

 

 

 

EFSA

04.015

1-metoksi-4-metilbenzenas

104-93-8

1243

188

 

 

 

EFSA

04.016

1,3-dimetoksibenzenas

151-10-0

1249

189

 

 

 

EFSA

04.017

1-etoksi-2-metoksi-4-(prop-1-enil)benzenas

7784-67-0

1267

190

 

 

 

EFSA

04.018

Benzilizoeugenileteris

120-11-6

1268

522

 

 

 

EFSA

04.019

2,5-dimetilfenolis

95-87-4

706

537

 

 

 

EFSA

04.020

3,5-dimetilfenolis

108-68-9

 

538

 

 

 

EFSA

04.021

3-etilfenolis

620-17-7

 

549

 

 

 

EFSA

04.022

4-etilfenolis

123-07-9

694

550

 

 

 

EFSA

04.026

3-metilfenolis

108-39-4

692

617

 

 

 

EFSA

04.027

2-metilfenolis

95-48-7

691

618

 

 

 

EFSA

04.028

4-metilfenolis

106-44-5

693

619

 

 

 

EFSA

04.029

Benzen-1,2-diolis

120-80-9

 

680

 

 

 

SCF/CoE

04.031

Karvakrolis

499-75-2

710

2055

 

 

 

EFSA

04.032

Anizolas

100-66-3

1241

2056

 

 

 

EFSA

04.033

β-naftiletileteris

93-18-5

1258

2058

 

 

 

EFSA

04.034

1,4-dimetoksibenzenas

150-78-7

1250

2059

 

 

 

EFSA

04.035

Difenileteris

101-84-8

1255

2201

 

 

 

EFSA

04.036

2,6-dimetoksifenolis

91-10-1

721

2233

 

 

 

EFSA

04.037

4-etoksifenolis

622-62-8

720

2258

 

 

 

EFSA

04.038

Karvakriletileteris

4732-13-2

1247

11840

 

 

 

EFSA

04.039

1-metoksi-4-propilbenzenas

104-45-0

1244

11835

 

 

 

EFSA

04.040

1,2-dimetoksi-4-vinilbenzenas

6380-23-0

1251

11228

 

 

 

EFSA

04.041

Fenolis

108-95-2

690

11811

 

 

 

EFSA

04.042

2,6-dimetilfenolis

576-26-1

707

11261

 

 

 

EFSA

04.043

1-izopropil-2-metoksi-4-metilbenzenas

1076-56-8

1246

11245

 

 

 

EFSA

04.044

2-izopropilfenolis

88-69-7

697

11234

 

 

 

EFSA

04.045

2-(etoksimetil)fenolis

20920-83-6

714

11905

 

 

 

EFSA

04.046

2-propilfenolis

644-35-9

695

11908

 

 

 

EFSA

04.047

Benzen-1,3-diolis

108-46-3

712

11250

 

 

 

EFSA

04.048

3,4-dimetilfenolis

95-65-8

708

11262

 

 

 

EFSA

04.049

2-metoksi-4-propilfenolis

2785-87-7

717

 

 

 

 

EFSA

04.050

4-propilfenolis

645-56-7

696

 

 

 

 

EFSA

04.051

4-alil-2,6-dimetoksifenolis

6627-88-9

726

11214

 

 

 

EFSA

04.052

4-etil-2,6-dimetoksifenolis

14059-92-8

723

11231

 

 

 

EFSA

04.053

4-metil-2,6-dimetoksifenolis

6638-05-7

722

 

 

 

 

EFSA

04.054

Izobutil-β-naftileteris

2173-57-1

1259

11886

 

 

 

EFSA

04.055

2,6-dimetoksi-4-prop-1-enilfenolis

20675-95-0

1265

 

 

 

 

EFSA

04.056

2,6-dimetoksi-4-propilfenolis

6766-82-1

724

 

 

 

 

EFSA

04.057

4-vinilfenolis

2628-17-3

711

11257

 

 

 

EFSA

04.058

4-alilfenolis

501-92-8

1527

11218

 

 

 

EFSA

04.059

Karvakrilmetileteris

6379-73-3

 

11224

 

 

 

EFSA

04.061

2,6-dimetoksi-4-vinilfenolis

28343-22-8

 

11229

 

 

 

EFSA

04.062

1,2-dimetoksibenzenas

91-16-7

1248

10320

 

 

 

EFSA

04.063

1,3-dimetil-4-metoksibenzenas

6738-23-4

1245

 

 

 

 

EFSA

04.064

4-(1,1-dimetiletil)fenolis

98-54-4

733

 

 

 

 

EFSA

04.065

2,3-dimetilfenolis

526-75-0

 

11258

 

 

 

EFSA

04.066

2,4-dimetilfenolis

105-67-9

 

11259

 

 

 

EFSA

04.067

1-etoksi-2-metoksibenzenas

17600-72-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.068

1-etoksi-4-metoksibenzenas

5076-72-2

 

 

 

 

 

EFSA

04.069

1-etil-4-metoksibenzenas

1515-95-3

 

 

 

 

 

EFSA

04.070

2-etilfenolis

90-00-6

 

11232

 

 

 

EFSA

04.072

3-izopropilfenolis

618-45-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.073

4-izopropilfenolis

99-89-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.074

2-metoksinaftalenas

93-04-9

1257

 

 

 

 

EFSA

04.075

1-metoksinaftalenas

2216-69-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.076

3-metoksifenolis

150-19-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.077

4-metoksifenolis

150-76-5

 

11241

 

 

 

EFSA

04.078

5-metil-2-(tret-butil)fenolis

88-60-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.079

Metil-4-metoksibenzileteris

1515-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

04.084

1,2,3-trimetoksibenzenas

634-36-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.085

2,3,6-trimetilfenolis

2416-94-6

737

 

 

 

 

EFSA

04.088

1-metoksi-4-(1-propenil)benzenas

104-46-1

 

183

 

 

 

CoE

04.091

Etil-4-hidroksibenzileteris

57726-26-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.092

4-hidroksibenzilmetileteris

5355-17-9

 

 

 

 

 

EFSA

04.093

Butilvanilileteris

82654-98-6

888

 

 

 

 

EFSA

04.094

Etil-4-hidroksi-3-metoksibenzileteris

13184-86-6

887

 

 

 

 

EFSA

04.095

2,4,6-trimetilfenolis

527-60-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.096

2-metoksi-6-(2-propenil)fenolis

579-60-2

1528

 

 

 

 

EFSA

04.097

4-prop-1-enilfenolis

539-12-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.001

Acetaldehidas

75-07-0

80

89

 

 

 

JECFA

05.002

Propanalis

123-38-6

83

90

 

 

 

JECFA

05.003

Butanalis

123-72-8

86

91

 

 

 

JECFA

05.004

2-metilpropanalis

78-84-2

252

92

 

 

 

JECFA

05.005

Pentanalis

110-62-3

89

93

 

 

 

JECFA

05.006

3-metilbutanalis

590-86-3

258

94

 

 

 

JECFA

05.007

2-etilbutanalis

97-96-1

256

95

 

 

 

JECFA

05.008

Heksanalis

66-25-1

92

96

 

 

 

JECFA

05.009

Oktanalis

124-13-0

98

97

Ne mažiau kaip 92 %; antrinė sudedamoji dalis – 4–7 % 2-metilheptanalio.

 

 

JECFA

05.010

Dekanalis

112-31-2

104

98

Ne mažiau kaip 92 %; antrinė sudedamoji dalis – 4–7 % 2-metilnonanalio.

 

 

JECFA

05.011

Dodekanalis

112-54-9

110

99

Ne mažiau kaip 92 %; antrinės sudedamosios dalys – 3–6 % tetradekanalio; 2–5 % dekanalio; 1–2 % heksadekanalio.

 

 

JECFA

05.012

3,7-dimetil-7-hidroksioktanalis

107-75-5

611

100

 

 

 

JECFA

05.013

Benzaldehidas

100-52-7

22

101

 

 

 

EFSA

05.014

Cinamaldehidas

104-55-2

656

102

 

 

 

EFSA

05.015

4-metoksibenzaldehidas

123-11-5

878

103

 

 

 

EFSA

05.016

Piperonalis

120-57-0

896

104

 

 

 

EFSA

05.017

Veratraldehidas

120-14-9

877

106

 

 

 

EFSA

05.018

Vanilinas

121-33-5

889

107

 

 

 

EFSA

05.019

Etilvanilinas

121-32-4

893

108

 

 

 

EFSA

05.020

Citralis

5392-40-5

1225

109

 

 

 

EFSA

05.021

Citronelalis

106-23-0

1220

110

Ne mažiau kaip 85 %; antrinės sudedamosios dalys – 12–14 % terpenoidinių medžiagų mišinio (daugiausia 1,8-cineolio, 2-izopropilideno-5-metilcikloheksanolio, linalolio, citronelilacetato ir kitų gamtinių terpenų).

 

 

EFSA

05.022

4-izopropilbenzaldehidas

122-03-2

868

111

 

 

 

EFSA

05.023

2,6-dimetiloktanalis

7779-07-9

273

112

 

 

 

JECFA

05.024

2-metiloktanalis

7786-29-0

270

113

 

 

 

JECFA

05.025

Nonanalis

124-19-6

101

114

Ne mažiau kaip 92 %; antrinė sudedamoji dalis – 4–8 % 2-metiloktanalio.

 

 

JECFA

05.026

o-tolualdehidas

529-20-4

 

 

 

 

1

EFSA

05.027

Tolualdehidas

1334-78-7

866

115

Ne mažiau kaip 95 % (bendras o,m,p-izomerų kiekis).

 

 

EFSA

05.028

m-tolualdehidas

620-23-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.029

p-tolualdehidas

104-87-0

 

 

 

 

1

EFSA

05.030

Fenilacetaldehidas

122-78-1

1002

116

 

 

 

EFSA

05.031

Heptanalis

111-71-7

95

117

Ne mažiau kaip 92 %; antrinė sudedamoji dalis – 4–7 % 2-metilheksanalio.

 

 

EFSA

05.032

Tetradekanalis

124-25-4

112

118

Ne mažiau kaip 85 %; antrinės sudedamosios dalys – 10–12 % dodekanalio, heksadekanalio ir oktadekanalio.

 

 

JECFA

05.033

2-etilhept-2-enalis

10031-88-6

1216

120

 

 

1

EFSA

05.034

Undekanalis

112-44-7

107

121

Ne mažiau kaip 92 %; antrinė sudedamoji dalis – 4–8 % 2-metildekanalio.

 

 

JECFA

05.035

Undec-10-enalis

112-45-8

330

122

 

 

 

JECFA

05.036

Undec-9-enalis

143-14-6

329

123

 

 

 

JECFA

05.037

2-dodecenalis

4826-62-4

1350

124

Ne mažiau kaip 93 %; antrinė sudedamoji dalis – 3–4 % 2-dodeceno rūgšties.

 

2

EFSA

05.038

2-fenilpropanalis

93-53-8

1467

126

 

 

 

EFSA

05.039

α-butilcinamaldehidas

7492-44-6

684

127

 

 

 

EFSA

05.040

α-pentilcinamaldehidas

122-40-7

685

128

 

 

 

EFSA

05.041

α-heksilcinamaldehidas

101-86-0

686

129

 

 

 

EFSA

05.042

p-tolilacetaldehidas

104-09-6

1023

130

 

 

 

EFSA

05.043

2-(p-tolil)propionaldehidas

99-72-9

1471

131

 

 

 

EFSA

05.044

p-izopropilfenilacetaldehidas

4395-92-0

1024

132

 

 

 

EFSA

05.045

3-(p-kumenil)-2-metilpropionaldehidas

103-95-7

1465

133

Ne mažiau kaip 90 %; antrinė sudedamoji dalis – 5 % 3-(p-kumenil)-2-metilpropiono rūgšties.

 

 

EFSA

05.046

2-metil-4-fenilbutiraldehidas

40654-82-8

1462

134

 

 

 

EFSA

05.047

4-hidroksibenzaldehidas

123-08-0

956

558

 

 

 

EFSA

05.048

2-metoksicinamaldehidas

1504-74-1

688

571

Ne mažiau kaip 94 %; antrinė sudedamoji dalis – 3 % o-metoksicinamono rūgšties.

 

 

EFSA

05.049

2-metilbutiraldehidas

96-17-3

254

575

 

 

 

JECFA

05.050

α-metilcinamaldehidas

101-39-3

683

578

 

 

 

EFSA

05.051

3-(4-metoksifenil)-2-metilprop-2-enalis

65405-67-6

689

584

 

 

 

EFSA

05.052

2-metil-3-(p-tolil)propionaldehidas

41496-43-9

1466

587

 

 

 

EFSA

05.053

2,4,6-trimetil-1,3,5-trioksanas

123-63-7

 

594

 

 

 

SCF/CoE

05.055

Salicilaldehidas

90-02-8

897

605

 

 

 

EFSA

05.056

4-etoksibenzaldehidas

10031-82-0

879

626

 

 

 

EFSA

05.057

Heksa-2(trans),4(trans)-dienalis

142-83-6

1175

640

 

 

2

EFSA

05.058

Nona-2(trans),6(cis)-dienalis

557-48-2

1186

659

Ne mažiau kaip 92 %; antrinė sudedamoji dalis – 4–7 % (E,E)-2,6-nonadienalio.

 

2

EFSA

05.059

Non-6(cis)-enalis

2277-19-2

325

661

Ne mažiau kaip 90 %; antrinė sudedamoji dalis – 6–9 % trans-6-nonenalio.

 

 

JECFA

05.060

Okt-2-enalis

2363-89-5

1363

663

Ne mažiau kaip 92 %; antrinė sudedamoji dalis – 3–4 % 2-okteno rūgšties ir etiloktanoato.

 

2

EFSA

05.061

Okt-6-enalis

63826-25-5

 

664

 

 

 

EFSA

05.062

2-fenilkrotonaldehidas

4411-89-6

1474

670

 

 

2

EFSA

05.064

Trideka-2(trans),4(cis),7(cis)-trienalis

13552-96-0

1198

685

Ne mažiau kaip 71 %; antrinės sudedamosios dalys – 14 % 4-cis-7-cis-tridekadienolio; 6 % 3-cis-7-cis-tridekadienolio; 5 % 2-trans-7-cis-tridekadienalio; 3 % 2-trans-4-trans-7-cis-tridekatrienalio.

 

2

EFSA

05.066

4-etoksi-3-metoksibenzaldehidas

120-25-2

 

703

 

 

 

EFSA

05.068

4-etilbenzaldehidas

4748-78-1

865

705

 

 

 

EFSA

05.069

2-metilpentanalis

123-15-9

260

706

 

 

 

JECFA

05.070

2-heptenalis

2463-63-0

1360

730

 

 

2

SCF/CoE

05.071

Nona-2,4-dienalis

6750-03-4

1185

732

Ne mažiau kaip 89 %; antrinės sudedamosios dalys – 5–6 % 2,4-nonadien-1-olio ir 1–2 % 2-nonen-1-olio.

 

2

EFSA

05.072

trans-2-nonenalis

18829-56-6

 

733

Ne mažiau kaip 92 %; antrinė sudedamoji dalis – 3–4 % 2-noneno rūgšties.

 

2

CoE

05.073

Heks-2(trans)-enalis

6728-26-3

1353

748

Ne mažiau kaip 92 %; antrinė sudedamoji dalis – 3–4 % 2-hekseno rūgšties.

 

2

CoE

05.074

2,6-dimetilhept-5-enalis

106-72-9

349

2006

Ne mažiau kaip 85 %; antrinės sudedamosios dalys – 9–10 % 6-metil-5-hepten-2-ono; 1–2 % 2,6-dimetil-6-heptenalio.

 

 

JECFA

05.075

Heks-3(cis)-enalis

6789-80-6

316

2008

 

 

 

JECFA

05.076

Dec-2-enalis

3913-71-1

1349

2009

Ne mažiau kaip 92 %; antrinės sudedamosios dalys – 3–4 % 2-deceno rūgšties.

 

2

EFSA

05.077

2-metilundekanalis

110-41-8

275

2010

 

 

 

JECFA

05.078

Tridec-2-enalis

7774-82-5

1359

2011

Ne mažiau kaip 92 %; antrinės sudedamosios dalys – 3–4 % 2-trideceno rūgšties.

 

2

EFSA

05.079

Citroneliloksiacetaldehidas

7492-67-3

592

2012

Ne mažiau kaip 75 %; antrinės sudedamosios dalys – 20–21 % geraniloksiacetaldehido; 1–2 % citronelolio.

 

 

EFSA

05.080

3-fenilpropanalis

104-53-0

645

2013

 

 

 

EFSA

05.081

2,4-dekadienalis

2363-88-4

 

 

Ne mažiau kaip 89 %; antrinės sudedamosios dalys – (cis, cis)- mišinys; (cis, trans)- ir (trans, cis)- 2,4-dekadienalių (bendras visų izomerų kiekis 95 %); acetonas ir izopropilo alkoholis.

 

2

EFSA

05.082

(Z,Z)-3,6-dodekadienalis

13553-09-8

 

2121

 

 

 

EFSA

05.084

Hepta-2,4-dienalis

4313-03-5

1179

729

Ne mažiau kaip 92 %; antrinės sudedamosios dalys – 2–4 % (E,Z)-2,4-heptadienalio ir 2–4 % 2,4-heptadieno rūgšties.

 

2

EFSA

05.085

Hept-4-enalis

6728-31-0

320

2124

 

 

 

JECFA

05.090

2-metilpent-2-enalis

623-36-9

1209

2129

Ne mažiau kaip 92 %; antrinės sudedamosios dalys – 1,5–2,5 % propionaldehido ir 3,5–4,5 % propiono rūgšties.

 

1

EFSA

05.091

2-hidroksi-4-metilbenzaldehidas

698-27-1

898

2130

 

 

 

EFSA

05.094

3-(4-izopropilfenil)propionaldehidas

7775-00-0

680

2261

85–90 % p-izomero ir 5–10 % o-izomero.

 

 

EFSA

05.095

2-metilkrotonaldehidas

497-03-0

1201

2281

 

 

1

EFSA

05.096

4-decenalis

30390-50-2

326

2297

 

 

 

JECFA

05.097

3-metil-2-fenilbutiraldehidas

2439-44-3

1463

135

 

 

 

EFSA

05.098

p-ment-1-en-9-alis

29548-14-9

971

10347

 

 

 

EFSA

05.099

5-metil-2-fenilheks-2-enalis

21834-92-4

1472

10365

 

 

2

EFSA

05.100

4-metil-2-fenilpent-2-enalis

26643-91-4

1473

10366

 

 

2

EFSA

05.101

Penta-2,4-dienalis

764-40-9

1173

11695

 

 

2

EFSA

05.102

Pent-2-enalis

764-39-6

1364

10375

 

 

2

EFSA

05.103

3-fenilpent-4-enalis

939-21-9

679

10378

 

 

 

EFSA

05.104

2,6,6-trimetilcikloheksa-1,3-diene-1-karbaldehidas

116-26-7

977

10383

 

 

 

EFSA

05.105

2-butilbut-2-enalis

25409-08-9

1214

10324

 

 

1

EFSA

05.106

Mirtenalis

564-94-3

980

10379

 

 

2

EFSA

05.107

2-izopropil-5-metilheks-2-enalis

35158-25-9

1215

10361

 

 

1

EFSA

05.108

Undeka-2,4-dienalis

13162-46-4

1195

10385

 

 

2

EFSA

05.109

2-undecenalis

2463-77-6

1366

11827

 

 

2

EFSA

05.110

2,4-dimetilbenzaldehidas

15764-16-6

869

 

 

 

 

EFSA

05.111

Okta-2(trans),6(trans)-dienalis

56767-18-1

1182

10371

 

 

2

EFSA

05.112

2,6,6-trimetilcikloheks-1-en-1-acetaldehidas

472-66-2

978

10338

Ne mažiau kaip 92 %; antrinės sudedamosios dalys – 2–3 % β-ciklocitralio; 0,5-1 % β-jonono; 2–4 % metil β-homociklogeranato; 0,6–1 % etil β-homociklogeranato.

 

 

EFSA

05.113

Heks-4-enalis

4634-89-3

319

10337

 

 

 

JECFA

05.114

4-metilpent-2-enalis

5362-56-1

1208

10364

 

 

2

EFSA

05.115

2-fenilpent-4-enalis

24401-36-3

1476

10377

 

 

 

EFSA

05.116

3,5,5-trimetilheksanalis

5435-64-3

269

10384

 

 

 

JECFA

05.117

p-menta-1,8-dien-7-alis

2111-75-3

973

11788

 

 

2

EFSA

05.118

4-metoksicinamaldehidas

1963-36-6

687

11919

 

 

 

EFSA

05.119

(1R) 2,2,3-trimetilciklopent-3-en-1-ilacetaldehidas

4501-58-0

967

10325

 

 

 

EFSA

05.120

Dodeka-2,6-dienalis

21662-13-5

1197

 

 

 

2

EFSA

05.121

2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-karboksaldehidas

432-25-7

979

2133

 

 

2

EFSA

05.122

p-metilcinamaldehidas

1504-75-2

682

10352

 

 

 

EFSA

05.123

(1R,2R,5S) 5-izopropenil-2-metilciklopentankarboksaldehidas

55253-28-6

968

 

 

 

 

EFSA

05.124

3-metilkrotonaldehidas

107-86-8

1202

10354

 

 

 

EFSA

05.125

Dodeka-2,4-dienalis

21662-16-8

1196

11758

Ne mažiau kaip 85 %; antrinė sudedamoji dalis – 11–12 % 2-trans-4-cis izomero.

 

2

EFSA

05.126

2-metilokt-2-enalis

49576-57-0

1217

10363

 

 

1

EFSA

05.127

Okta-2(trans),4(trans)-dienalis

30361-28-5

1181

11805

 

 

2

EFSA

05.128

Okt-5(cis)-enalis

41547-22-2

323

 

Ne mažiau kaip 85 %; antrinė sudedamoji dalis – 10–15 % trans-5-oktenalio.

 

 

JECFA

05.129

2-metoksibenzaldehidas

135-02-4

 

10350

 

 

 

EFSA

05.134

2-metil-3-tolilpropionaldehidas (o,m,p-mišinys)

 

 

587

Ne mažiau kaip 95 % (bendras p-80 %; o-10 %; m-5 % izomerų kiekis);

 

 

CoE

05.137

Dec-4(cis)-enalis

21662-09-9

 

 

Ne mažiau kaip 90 %; antrinė sudedamoji dalis – ne mažiau kaip 5 % trans-izomero.

 

1

EFSA

05.139

Dec-9-enalis

39770-05-3

1286

 

 

 

 

EFSA

05.140

Deka-2(trans),4(trans)-dienalis

25152-84-5

1190

2120

Ne mažiau kaip 89 %; antrinės sudedamosios dalys –3–4 % (cis-cis)-; (cis-trans)- ir (trans-cis)- 2,4-dekadienalių mišinio; 3–4 % acetono ir izopropilo alkoholio pėdsako.

 

2

EFSA

05.141

Deka-2,4,7-trienalis

51325-37-2

1786

 

 

 

2

EFSA

05.142

3,4-dihidroksibenzaldehidas

139-85-5

 

10328

 

 

 

EFSA

05.143

2,5-dimetil-2-vinilheks-4-enalis

56134-05-5

 

 

 

 

 

EFSA

05.144

Dodec-2(trans)-enalis

20407-84-5

 

 

Ne mažiau kaip 93 %; antrinė sudedamoji dalis – 2–3 % 2-dodeceno rūgšties.

 

2

EFSA

05.147

2-etilheksanalis

123-05-7

 

10331

 

 

 

EFSA

05.148

Farnezalis

19317-11-4

1228

 

 

 

 

EFSA

05.149

Glutaraldehidas

111-30-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.150

Hept-2(trans)-enalis

18829-55-5

1360

730

 

 

2

EFSA

05.152

Heksadekanalis

629-80-1

 

10336

 

 

 

EFSA

05.153

4-hidroksi-3,5-dimetoksibenzaldehidas

134-96-3

1878

10340

 

 

 

EFSA

05.154

(E)-4-hidroksi-3,5-dimetoksicinamaldehidas

4206-58-0

 

10341

 

 

 

EFSA

05.155

4-hidroksi-3-metoksicinamaldehidas (izomerų mišinys)

458-36-6

 

10342

 

 

 

EFSA

05.156

3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)propanalis

80638-48-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.157

Izociklocitralis

1335-66-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.158

3-metoksibenzaldehidas

591-31-1

 

10351

 

 

 

EFSA

05.159

p-metoksifenilacetaldehidas

5703-26-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.160

2-metildekanalis

19009-56-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.164

2-metilheksanalis

925-54-2

 

 

 

 

 

EFSA

05.166

4-metilpentanalis

1119-16-0

 

10369

 

 

 

EFSA

05.167

12-metiltetradekanalis

75853-50-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.169

12-metiltridekanalis

75853-49-5

1229

 

 

 

 

EFSA

05.170

Neralis

106-26-3

 

 

 

 

1

EFSA

05.171

Non-2-enalis

2463-53-8

1362

733

Ne mažiau kaip 92 %; antrinė sudedamoji dalis – 3–4 % 2-noneno rūgšties.

 

2

EFSA

05.172

Nona-2(trans),6(trans)-dienalis

17587-33-6

1187

 

 

 

2

EFSA

05.173

Nona-2,4,6-trienalis

57018-53-8

1785

 

 

 

2

EFSA

05.174

Pent-4-enalis

2100-17-6

1619

 

 

 

 

EFSA

05.175

2-fenilpent-2-enalis

3491-63-2

 

 

 

 

2

EFSA

05.179

(E)-tetradec-2-enalis

51534-36-2

1803

 

 

 

2

EFSA

05.182

2,6,6-trimetilcikloheks-2-ene-1-karboksaldehidas

432-24-6

 

 

 

 

1

EFSA

05.183

4-(2,6,6-trimetilcikloheksenil)-2-metilbutanalis

73398-85-3

 

 

 

 

 

EFSA

05.184

Undec-2(trans)-enalis

53448-07-0

 

 

 

 

2

EFSA

05.186

2,4-oktadienalis

5577-44-6

 

 

 

 

2

EFSA

05.188

trans-3,7-dimetilokta-2,6-dienalis

141-27-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.189

2-heksenalis

505-57-7

 

 

Ne mažiau kaip 92 %; antrinė sudedamoji dalis – 3–4 % 2-hekseno rūgšties.

 

2

EFSA

05.190

trans-2-oktenalis

2548-87-0

 

 

Ne mažiau kaip 92 %; antrinės sudedamosios dalys – 3–4 % 2-okteno rūgšties ir etiloktanoato.

 

2

EFSA

05.191

trans-2-decenalis

3913-81-3

 

 

Ne mažiau kaip 92 %; antrinė sudedamoji dalis – 3–4 % 2-deceno rūgšties.

 

2

EFSA

05.192

3-heksenalis

4440-65-7

1271

 

Ne mažiau kaip 80 % (bendras cis ir trans izomerų kiekis); antrinė sudedamoji dalis – 18–20 % trans-2-heksenalio.

 

 

EFSA

05.194

tr-2, tr-4-nonadienalis

5910-87-2

 

 

Ne mažiau kaip 89 %; antrinės sudedamosios dalys – ne mažiau kaip 5 % 2,4-nonadien-1-olio ir 2-nonen-1-olio ir kitų 2,4-nonadienalio izomerų.

 

2

EFSA

05.195

trans-2-tridecenalis

7069-41-2

 

 

Ne mažiau kaip 92 %; antrinės sudedamosios dalys – 2–5 % 2-trideceno rūgšties ir 3–5 % cis-2-tridecenalio.

 

2

EFSA

05.196

tr-2, tr-4-undekadienalis

30361-29-6

 

10385

 

 

2

EFSA

05.198

3-butenal, 2-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-

58102-02-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.203

9-oktadecenalis

5090-41-5

1641

 

 

 

 

EFSA

05.208

Z-8-tetradecenalis

169054-69-7

1640

 

 

 

 

EFSA

05.211

6-metiloktanalis

30689-75-9

 

 

 

 

 

EFSA

05.217

(Z)-5-decenalis

21662-08-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.218

16-oktadecenalis

56554-87-1

 

 

 

 

 

EFSA

05.219

3-metilheksanalis

19269-28-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.220

4Z-dodecenalis

21944-98-9

1636

 

Ne mažiau kaip 94 % (4Z)-dodecenalio; antrinė sudedamoji dalis – 3–4 % dodecanalio.

 

 

EFSA

05.221

6,6'-dihidroksi-5,5'-dimetoksi-bifenil-3,3'-dikarbaldehidas

2092-49-1

1881

 

 

 

 

EFSA

05.222

2-fenil-4-metil-2-heksenalis

26643-92-5

 

 

 

 

2

EFSA

05.223

4-etiloctanalis

58475-04-0

1819

 

 

 

 

EFSA

05.224

(4E)-heksenalis

25166-87-4

1622

 

 

 

 

EFSA

05.225

6-metilheptanalis

63885-09-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.226

E-4-undecenalis

68820-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.001

1,1-dietoksietanas

105-57-7

941

35

 

 

 

EFSA

06.002

5-hidroksi-2-fenil-1,3-dioksanas

1708-40-3

838

36

Ne mažiau kaip 98 % (bendras 5-hidroksi-2-fenil-1,3-dioxano ir 2-fenil-4-hidroksimetil-1,3-dioksalano kiekis).

 

 

EFSA

06.003

α,α-dimetoksitoluenas

1125-88-8

837

37

 

 

 

EFSA

06.004

Citraldietilacetalis

7492-66-2

948

38

Ne mažiau kaip 98 % (bendras izomerų + hemiacetalių + citralio kiekis).

 

 

EFSA

06.005

Citraldimetilacetalis

7549-37-3

944

39

Ne mažiau kaip 98 % (bendras izomerų + hemiacetalių + citralio kiekis).

 

 

EFSA

06.006

1,1-dimetoksi-2-feniletanas

101-48-4

1003

40

 

 

 

EFSA

06.007

Fenilacetaldehido glicerilacetalis

29895-73-6

1004

41

57 % 5-hidroksimetil-2-fenil-1,3-dioksolano; 38 % 5-hidroksi-2-fenil-1,3-dioksano.

 

 

EFSA

06.008

1,1-dimetoksioktanas

10022-28-3

942

42

 

 

 

EFSA

06.009

1,1-dimetoksidekanas

7779-41-1

945

43

 

 

 

EFSA

06.010

1,1-dietoksi-3,7-dimetiloktan-7-olis

7779-94-4

613

44

 

 

 

JECFA

06.011

1,1-dimetoksi-3,7-dimetiloktan-7-olis

141-92-4

612

45

 

 

 

JECFA

06.012

Tolualdehido glicerilacetalis

1333-09-1

867

46

40 % 5-hidroksidioksano; 60 % 5-hidroksimetildioksalano.

 

 

EFSA

06.013

α-pentilcinamaldehido dimetilacetalis

91-87-2

681

47

 

 

 

EFSA

06.014

Cinamaldehido etilenglikolio acetalis

5660-60-6

648

48

 

 

 

EFSA

06.015

1,1-dimetoksietanas

534-15-6

940

510

 

 

 

EFSA

06.016

1-feniletoksi-1-propoksietanas

7493-57-4

1000

511

 

 

 

EFSA

06.017

(Dietoksimetil)benzenas

774-48-1

 

517

 

 

 

EFSA

06.019

1-benziloksi-1-(2-metoksietoksi)etanas

7492-39-9

840

523

 

 

 

EFSA

06.020

1,1-dietoksidekanas

34764-02-8

 

531

 

 

 

SCF/CoE

06.021

1,1-dietoksiheptanas

688-82-4

 

553

 

 

 

SCF/CoE

06.023

1,1-dietoksiheksanas

3658-93-3

 

557

 

 

 

SCF/CoE

06.024

1,1-diizobutoksi-2-feniletanas

68345-22-2

1006

595

 

 

 

EFSA

06.025

1,1-dietoksinona-2,6-dienas

67674-36-6

946

660

 

 

2

EFSA

06.027

4,5-dimetil-2-benzil-1,3-dioksolanas

5468-06-4

1005

669

Ne mažiau kaip 93 %; antrinė sudedamoji dalis – 2–3 % butan-2,3-diolio.

 

 

EFSA

06.028

1,1-dimetoksiheptanas

10032-05-0

947

2015

 

 

 

EFSA

06.029

Heptanalglicerilacetalis (1,2 ir 1,3 acetalių mišinys)

72854-42-3

912

2016

Acetalių mišinys (56–58 % dioksolano; 37–39 % dioksano) ir 1–2 % nesureagavusio heptanalio.

 

 

EFSA

06.030

1,1-dimetoksi-2-fenilpropanas

90-87-9

1468

2017

 

 

 

EFSA

06.031

1,1-dietoksiheks-2-enas

54306-00-2

1383

2135

 

 

2

EFSA

06.032

4-metil-2-fenil-1,3-dioksolanas

2568-25-4

839

2226

 

 

 

EFSA

06.033

1,1-dibutoksietanas

871-22-7

 

2341

 

 

 

SCF/CoE

06.034

1,1-dipropoksietanas

105-82-8

 

2342

 

 

 

SCF/CoE

06.035

Citralio propilenglikolio acetalis

10444-50-5

 

2343

 

 

 

SCF/CoE

06.036

1-butoksi-1-(2-feniletoksi)etanas

64577-91-9

1001

10007

 

 

 

EFSA

06.037

1,1-dietoksihept-4-enas (cis ir trans)

1192738-48-9

949

10011

 

 

 

EFSA

06.038

4,4-dimetoksibutan-2-onas

5436-21-5

593

10029

 

 

 

JECFA

06.039

1,2-di((1'-etoksi)-etoksi)propanas

67715-79-1

927

 

 

 

 

EFSA

06.040

1,2,3-tris([1'-etoksi]etoksi)propanas

67715-82-6

913

11930

 

 

 

EFSA

06.041

1-izobutoksi-1-etoksi-2-metilpropanas

 

 

10055

 

 

 

EFSA

06.042

1-izobutoksi-1-etoksi-3-metilbutanas

85136-40-9

 

10057

 

 

 

EFSA

06.043

1-izoamiloksi-1-etoksipropanas

238757-30-7

 

10038

 

 

 

EFSA

06.044

1-izobutoksi-1-etoksipropanas

67234-04-2

 

10058

 

 

 

EFSA

06.045

1-izobutoksi-1-izopentiloksi-2-metilpropanas

 

 

10061

 

 

 

EFSA

06.046

1-izobutoksi-1-izopentiloksi-3-metilbutanas

 

 

10060

 

 

 

EFSA

06.047

1-izopentiloksi-1-propoksietanas

238757-63-6

 

10065

 

 

 

EFSA

06.048

1-izopentiloksi-1-propoksipropanas

238757-65-8

 

10066

 

 

 

EFSA

06.049

1-butoksi-1-(2-metilbutoksi)etanas

77249-20-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.050

1-butoksi-1-etoksietanas

57006-87-8

 

10003

 

 

 

EFSA

06.051

1,1-di-(2-metilbutoksi)etanas

13535-43-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.052

1,1-diizobutoksi-2-metilpropanas

13262-24-3

 

10025

 

 

 

EFSA

06.053

1,1-diizobutoksietanas

5669-09-0

 

10023

 

 

 

EFSA

06.054

1,1-diizobutoksipentanas

13262-27-6

 

10026

 

 

 

EFSA

06.055

1,1-diizopentiloksietanas

13002-09-0

1729

10028

 

 

 

EFSA

06.057

1,1-dietoksi-2-metilbutanas

3658-94-4

 

10013

 

 

 

EFSA

06.058

1,1-dietoksi-2-metilpropanas

1741-41-9

 

10015

 

 

 

EFSA

06.059

1,1-dietoksi-3-metilbutanas

3842-03-3

1730

10014

 

 

 

EFSA

06.061

1,1-dietoksibutanas

3658-95-5

 

10009

 

 

 

EFSA

06.062

1,1-dietoksidodekanas

53405-98-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.063

(Z)-1,1-dietoksiheks-3-enas

73545-18-3

 

 

 

 

 

EFSA

06.064

Dietoksimetanas

462-95-3

 

10012

 

 

 

EFSA

06.065

1,1-dietoksinonanas

54815-13-3

 

10016

 

 

 

EFSA

06.066

1,1-dietoksioktanas

54889-48-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.067

1,1-dietoksipentanas

3658-79-5

 

10017

 

 

 

EFSA

06.069

1,1-dietoksipropanas

4744-08-5

 

10018

 

 

 

EFSA

06.070

1,1-dietoksiundekanas

53405-97-3

 

 

 

 

 

EFSA

06.071

1,1-diheksiloksietanas

5405-58-3

 

10022

 

 

 

EFSA

06.072

1,1-dimetoksiheks-2(trans)-enas

18318-83-7

1728

 

 

 

2

EFSA

06.073

1,1-dimetoksiheksanas

1599-47-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.074

Dimetoksimetanas

109-87-5

 

10031

 

 

 

EFSA

06.075

1,1-dimetoksipentanas

26450-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.076

1,1-dimetoksipropanas

4744-10-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.077

2,4-dimetil-1,3-dioksolanas

3390-12-3

1711

 

 

 

 

EFSA

06.078

1,1-difenetoksietanas

122-71-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.079

1-etoksi-1-(2-metilbutoksi)etanas

13602-09-0

 

10040

 

 

 

EFSA

06.080

1-etoksi-1-(2-feniletoksi)etanas

2556-10-7

 

10049

 

 

 

EFSA

06.081

(Z)-1-etoksi-1-(3-hekseniloksi)etanas

28069-74-1

943

10034

 

 

 

EFSA

06.082

1-etoksi-1-heksiloksietanas

54484-73-0

 

11948

 

 

 

EFSA

06.083

1-etoksi-1-izopentiloksietanas

13442-90-5

 

10037

 

 

 

EFSA

06.084

1-etoksi-1-metoksietanas

10471-14-4

 

10039

 

 

 

EFSA

06.085

1-etoksi-1-pentiloksietanas

13442-89-2

 

10046

 

 

 

EFSA

06.086

1-etoksi-1-propoksietanas

20680-10-8

 

10050

 

 

 

EFSA

06.087

Etil 2,4-dimetil-1,3-dioksolanas-2-acetatas

6290-17-1

1715

 

 

 

 

EFSA

06.088

2-etil-4-metil-1,3-dioksolanas

4359-46-0

 

 

 

 

 

EFSA

06.089

2-heksil-4,5-dimetil-1,3-dioksolanas

6454-22-4

1712

 

 

 

 

EFSA

06.090

4-hidroksimetil-2-metil-1,3-dioksolanas

3773-93-1

 

 

 

 

 

EFSA

06.091

1-izobutoksi-1-etoksietanas

6986-51-2

 

10054

 

 

 

EFSA

06.092

1-izobutoksi-1-izopentyloksietanas

75048-15-6

 

10059

 

 

 

EFSA

06.094

4-metil-2-pentil-1,3-dioksolanas

1599-49-1

928

 

 

 

 

EFSA

06.095

4-metil-2-propil-1,3-dioksolanas

4352-99-2

 

 

 

 

 

EFSA

06.096

Trietoksimetanas

122-51-0

 

10903

 

 

 

EFSA

06.097

1,1,3-trietoksipropanas

7789-92-6

 

10075

 

 

 

EFSA

06.098

2,2,4-trimetil-1,3-dioksolanas

1193-11-9

929

11423

 

 

 

EFSA

06.100

1,1-dipentiloksietanas

13002-08-9

 

10032

 

 

 

EFSA

06.102

2-heksil-5-hidroksi-1,3-dioksanas

1708-36-7

 

2016

 

 

 

EFSA

06.104

Vanilino propilenglikolio acetalis

68527-74-2

1882

 

 

 

 

EFSA

06.105

3-metil-1,1-diizopentiloksibutanas

13285-51-3

 

10070

 

 

 

EFSA

06.106

2-metil-1,1-diizopentiloksipropanas

13112-63-5

 

10071

 

 

 

EFSA

06.107

1-(2-metilbutoksi)-1-izopentiloksietanas

13548-84-0

 

10068

 

 

 

EFSA

06.109

8,8-dietoksi-2,6-dimetilokt-2-enas

71662-17-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.111

1-etoksi-1-metoksipropanas

127248-84-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.114

1-heksiloksi-1-izopentiloksietanas

233665-90-2

 

 

 

 

 

EFSA

06.115

1-izopentiloksi-1-pentiloksietanas

13442-92-7

 

 

 

 

 

EFSA

06.120

DL-Mentono-1,2-glicerolio ketalis

63187-91-7

446

 

 

 

 

JECFA

06.123

1-butoksi-1-izopentiloksietanas

238757-27-2

 

10004

 

 

 

EFSA

06.124

1,1-diizobutoksi-3-metilbutanas

13439-98-0

 

10024

 

 

 

EFSA

06.125

1,1-diizobutoksipropanas

13002-11-4

 

10027

 

 

 

EFSA

06.128

1-etoksi-1-pentiloksibutanas

3658-92-2

 

10045

 

 

 

EFSA

06.129

1-etoksi-2-metil-1-izopentiloksipropanas

253679-74-2

 

10043

 

 

 

EFSA

06.130

1-etoksi-2-metil-1-propoksipropanas

238757-42-1

 

10044

 

 

 

EFSA

06.131

1-etoksi-1-(3-metilbutoksi)-3-metilbutanas

238757-35-2

 

10042

 

 

 

EFSA

06.132

Vanilino butan-2,3-diolacetalis (stereo izomerų mišinys)

63253-24-7

960

 

 

 

 

EFSA

06.133

l-menton-1,2-glicerolketalis

563187-91-7

445

 

 

 

 

JECFA

06.135

2-izobutil-4-metil-1,3-dioksolanas

18433-93-7

1732

 

 

 

 

EFSA

06.136

6-izopropil-3,9-dimetil-1,4-dioksispiro[4.5]dekan-2-onas

831213-72-0

1859

 

Bendras 98 % izomerų kiekis, kuriame ne mažiau kaip 60–70 % (3S,5R,6S,9R)- 6-izopropil-3,9-dimetil-1,4-dioksispiro[4.5]dekan-2-ono.

 

 

EFSA

06.137

Acetaldehidetilo izopropilacetalis

25334-93-4

 

 

 

 

 

EFSA

07.001

2-oksopropanalis

78-98-8

937

105

 

 

 

EFSA

07.002

Heptan-2-onas

110-43-0

283

136

 

 

 

JECFA

07.003

Heptan-3-onas

106-35-4

285

137

 

 

 

JECFA

07.004

Acetofenonas

98-86-2

806

138

 

 

 

EFSA

07.005

Vanililacetonas

122-48-5

730

139

 

 

 

EFSA

07.007

α-jononas

127-41-3

388

141

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.008

β-jononas

14901-07-6

389

142

 

 

2

JECFA/EFSA

07.009

Metil-α-jononas

7779-30-8

398

143

Ne mažiau kaip 90 %; antrinė sudedamoji dalis – 5–6 % metil-β-jonono.

 

2

JECFA/ EFSA

07.010

Metil-β-jononas

127-43-5

399

144

Ne mažiau kaip 88 %; antrinė sudedamoji dalis – 7–10 % α- ir β- izometilionono.

 

2

JECFA/ EFSA

07.011

4-(2,5,6,6-tetrametil-2-cicloheksenil)-3-buten-2-one

79-69-6

403

145

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.012

Karvonas

99-49-0

380

146

 

 

 

SCF/CoE

07.013

Metil 2-naftilketonas

93-08-3

811

147

 

 

 

EFSA

07.014

Maltolis

118-71-8

1480

148

 

 

2

EFSA

07.015

6-metilhept-5-en-2-onas

110-93-0

1120

149

 

 

 

EFSA

07.016

Undekan-2-onas

112-12-9

296

150

 

 

 

JECFA

07.017

4-metilpentan-2-onas

108-10-1

301

151

 

 

 

JECFA

07.018

Heksan-2,3-dionas

3848-24-6

412

152

Ne mažiau kaip 93 %; antrinės sudedamosios dalys – 2–3 % heksanedionų.

 

 

JECFA

07.019

Oktan-2-onas

111-13-7

288

153

 

 

 

JECFA

07.020

Nonan-2-onas

821-55-6

292

154

 

 

 

JECFA

07.021

Undeka-2,3-dionas

7493-59-6

417

155

 

 

 

JECFA

07.022

4-metilacetofenonas

122-00-9

807

156

 

 

 

EFSA

07.023

2,4-dimetilacetofenonas

89-74-7

809

157

 

 

 

EFSA

07.024

4-fenilbut-3-en-2-onas

122-57-6

820

158

 

 

2

EFSA

07.025

4-metil-1-fenilpentan-2-onas

5349-62-2

828

159

 

 

 

EFSA

07.026

4-(p-tolil)butan-2-onas

7774-79-0

817

160

 

 

 

EFSA

07.027

3-metil-4-fenilbut-3-en-2-onas

1901-26-4

821

161

 

 

2

EFSA

07.028

Benzoinas

119-53-9

836

162

 

 

 

EFSA

07.029

4-(4-metoksifenil)butan-2-onas

104-20-1

818

163

 

 

 

EFSA

07.030

1-(4-metoksifenil)pent-1-en-3-onas

104-27-8

826

164

 

 

2

EFSA

07.031

Piperonilacetonas

55418-52-5

 

165

 

 

 

SCF/CoE

07.032

Benzofenonas

119-61-9

831

166

 

 

 

EFSA

07.033

Izojazmonas

11050-62-7

1115

167

 

 

2

EFSA

07.034

2-heksilidenciklopentan-1-onas

17373-89-6

1106

 

 

 

 

EFSA

07.035

Tetrametiletilcikloheksenonas (izomerų mišinys)

17369-60-7

1111

168

 

 

 

EFSA

07.036

α-izometiljononas

127-51-5

404

169

 

 

2

JECFA

07.038

4-metoksiacetofenonas

100-06-1

810

570

 

 

 

EFSA

07.040

1-fenilpropan-1-onas

93-55-0

824

599

 

 

 

EFSA

07.041

β-izometiljononas

79-89-0

 

650

 

 

2

EFSA

07.042

4-izopropilacetofenonas

645-13-6

808

651

 

 

 

EFSA

07.044

Pent-3-en-2-onas

625-33-2

1124

666

 

 

1

EFSA

07.045

2,2,6-trimetilcikloheksanonas

2408-37-9

1108

686

 

 

 

EFSA

07.046

Vanililidenacetonas

1080-12-2

732

691

 

 

2

EFSA

07.047

Etilmaltolas

4940-11-8

1481

692

 

 

 

EFSA

07.048

4-heksen-3-onas

2497-21-4

1125

718

 

 

1

EFSA

07.049

1-(4-metoksifenil)-4-metilpent-1-en-3-onas

103-13-9

829

719

 

 

2

EFSA

07.050

Acetonas

67-64-1

139

737

 

 

 

JECFA

07.051

3-hydroksibutan-2-onas

513-86-0

405

749

 

 

 

JECFA

07.052

Diacetilas

431-03-8

408

752

 

 

 

JECFA

07.053

Butan-2-onas

78-93-3

278

753

 

 

 

JECFA

07.054

Pentan-2-onas

107-87-9

279

754

 

 

 

JECFA

07.055

4-(p-hidroksifenil)butan-2-onas

5471-51-2

728

755

 

 

 

EFSA

07.056

3-metilciklopentan-1,2-dionas

80-71-7

418

758

 

 

 

JECFA

07.057

3-etilciklopentan-1,2-dionas

21835-01-8

419

759

Ne mažiau kaip 90 %; antrinė sudedamoji dalis – 5–10 % 3-etilciklopentan-1,2-diono (enolio forma)

 

 

JECFA

07.058

Heptan-4-onas

123-19-3

287

2034

 

 

 

JECFA

07.059

p-mentan-3-onas

10458-14-7

 

 

 

 

1

EFSA