ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.258.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 258

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. rugsėjo 26d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. liepos 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 874/2012, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant elektros lempų ir šviestuvų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus ( 1 )

1

 

*

2012 m. rugsėjo 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 875/2012, kuriuo inicijuojamas tyrimas dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 990/2011 importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams, vengimo importuojant iš Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso siunčiamus dviračius, deklaruojamus kaip Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso kilmės arba ne, ir įpareigojama registruoti tokius importuojamus produktus

21

 

 

2012 m. rugsėjo 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 876/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

25

 

 

2012 m. rugsėjo 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 877/2012, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 971/2011 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2011–2012 prekybos metais

27

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2012/517/ES

 

*

2012 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Italijai atstovaujantis pakaitinis narys

29

 

 

2012/518/ES

 

*

2012 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriami Regionų komiteto Kiprui atstovaujantys du nariai ir Kiprui atstovaujantys trys pakaitiniai nariai

30

 

 

2012/519/ES

 

*

2012 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriami Regionų komiteto Lenkijai atstovaujantys du pakaitiniai nariai

31

 

 

2012/520/ES

 

*

2012 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Italijai atstovaujantis pakaitinis narys

32

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

26.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 258/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 874/2012

2012 m. liepos 12 d.

kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant elektros lempų ir šviestuvų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (1), ypač į jos 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2010/30/ES nustatyta, kad Komisija turi priimti deleguotuosius teisės aktus dėl su energija susijusių gaminių, kurie turi didelį energijos taupymo potencialą ir kurių veiksmingumo lygiai atliekant lygiavertes funkcijas labai skiriasi, ženklinimo;

(2)

Komisijos direktyva 98/11/EB (2) nustatytos buitinių lempų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete nuostatos;

(3)

elektros lempų suvartojama elektros energija sudaro didelę visos suvartojamos elektros energijos dalį Sąjungoje. Nepaisant to, kad energijos vartojimo efektyvumas jau padidintas, elektros lempų suvartojamos energijos kiekį dar galima gerokai sumažinti;

(4)

Direktyva 98/11/EB turėtų būti panaikinta ir šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos naujos nuostatos siekiant užtikrinti, kad energijos vartojimo efektyvumo etikete tiekėjai būtų skatinami aktyviai imtis elektros lempų energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių ir spartinti efektyviai energiją vartojančių technologijų plėtrą rinkoje. Direktyvos 98/11/EB taikymo sritis yra ribota ir apima tik tam tikras buitinių lempų kategorijai priklausančias technologijas. Siekiant, kad etikete būtų skatinama gerinti kitų lempų technologijų, įskaitant profesionalaus apšvietimo, energijos vartojimo efektyvumą į šį reglamentą reikėtų įtraukti ir kryptines lempas, labai mažos įtampos lempas, šviesos diodus ir daugiausia profesionalaus apšvietimo reikmėms naudojamas lempas, tokias kaip didelio intensyvumo išlydžio lempas;

(5)

šviestuvai dažnai parduodami su įmontuotomis arba pridedamomis lempomis. Šiuo reglamentu reikėtų užtikrinti, kad vartotojai būtų informuoti apie šviestuvų suderinamumą su energiją taupančiomis lempomis ir apie pridedamų prie šviestuvo lempų energijos vartojimo efektyvumą. Tačiau šiuo reglamentu taip pat reikėtų neužkrauti neproporcingos administracinės naštos šviestuvų gamintojams ir mažmenininkams, taip pat juo neturėtų būti teikiama pirmenybė kurios nors rūšies šviestuvams, kiek tai susiję su prievole pateikti vartotojams informaciją apie energijos vartojimo efektyvumą;

(6)

etiketėje pateikiama informacija turėtų būti gauta taikant patikimas, tikslias ir pakartojamas matavimo procedūras, pagrįstas visuotinai pripažintais pažangiausiais matavimo metodais, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB (3) I priede išvardytų Europos standartizacijos institucijų priimtus darniuosius standartus, jei jų yra;

(7)

šiame reglamente turėtų būti nustatyta standartizuota elektros lempų ir šviestuvų etiketės forma ir vienodas etiketėje pateikiamos informacijos turinys;

(8)

be to, šiame reglamente turėtų būti nustatyti elektros lempų ir šviestuvų techninių dokumentų ir elektros lempų vardinių parametrų lentelės reikalavimai;

(9)

šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyti informacijos, kurią privaloma nurodyti elektros lempas ir šviestuvus parduodant bet kokiu nuotolinės prekybos būdu, taip pat jų reklamose ir techninėje reklaminėje medžiagoje, reikalavimai;

(10)

tikslinga numatyti šio reglamento nuostatų peržiūrą atsižvelgiant į technologijų pažangą;

(11)

kad būtų lengviau pereiti nuo Direktyvos 98/11/EB prie šio reglamento, derėtų nustatyti, kad pagal šio reglamento reikalavimus paženklintos buitinės lempos yra laikomos atitinkančiomis Direktyvos 98/11/EB nuostatas;

(12)

todėl Direktyva 98/11/EB turėtų būti panaikinta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomi šių elektros lempų ženklinimo etiketėmis ir papildomos informacijos apie gaminį pateikimo reikalavimai:

a)

kaitinamųjų lempų;

b)

liuminescencinių lempų;

c)

didelio intensyvumo išlydžio lempų;

d)

šviesos diodų lempų ir šviesos diodų modulių.

Šiuo reglamentu taip pat nustatomi šviestuvų, kurie suprojektuoti būti naudojami su tokiomis lempomis ir kuriuos siūloma įsigyti galutiniams naudotojams, įskaitant į kitus produktus, kurių pagrindinė funkcija naudojimo metu nepriklauso nuo energijos tiekimo (pavyzdžiui, baldus), integruotus šviestuvus, ženklinimo etiketėmis reikalavimai.

2.   Šis reglamentas netaikomas šiems produktams:

a)

lempoms ir šviesos diodų moduliams, kurių šviesos srautas mažesnis negu 30 liumenų;

b)

lempoms ir šviesos diodų moduliams, kurie parduodami naudoti su baterijomis;

c)

lempoms ir šviesos diodų moduliams, kurie parduodami naudoti taip, kad jų pagrindinė paskirtis ne apšvietimas, kaip antai:

i)

skleisti šviesai, kuri naudojama kaip cheminių ar biologinių procesų veiksnys (kaip antai polimerizacijoje, fotodinaminėje terapijoje, sodininkystėje, gyvūnų priežiūroje, nuo vabzdžių saugančiuose produktuose);

ii)

vaizdui gauti ir projektuoti (kaip antai fotoaparatų blykstėse, kopijavimo aparatuose, vaizdo projektoriuose);

iii)

šildyti (kaip antai infraraudonųjų spindulių lempos);

iv)

signalizuoti (kaip antai kilimo ir tūpimo takų lempos).

Kai minėtos lempos ir šviesos diodų moduliai parduodami apšvietimo reikmėms, reglamentas jiems taikomas;

d)

lempoms ir šviesos diodų moduliams, kurie parduodami kaip šviestuvo dalis ir nenumatyta, kad galutinis naudotojas galėtų juos išimti iš šviestuvo, išskyrus atvejus, kai jie galutiniam naudotojui parduodami, nuomojami ar parduodami išsimokėtinai arba demonstruojami atskirai, pavyzdžiui, kaip atsarginės dalys;

e)

lempoms ir šviesos diodų moduliams, parduodamiems kaip gaminio, kurio pagrindinė paskirtis nėra apšvietimas, dalis. Tačiau, jeigu jie parduodami, nuomojami ar parduodami išsimokėtinai arba demonstruojami atskirai, pavyzdžiui, kaip atsarginės dalys, šis reglamentas jiems taikomas;

f)

lempoms ir šviesos diodų moduliams, kurie neatitinka reikalavimų, kurie bus pradėti taikyti 2013 m. ir 2014 m. pagal reglamentus, kuriais įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB (4);

g)

šviestuvams, kurie suprojektuoti veikti tik su a–c punktuose išvardytomis lempomis ir šviesos diodų moduliais.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Be nustatytųjų Direktyvos 2010/30/ES 2 straipsnyje, šiame reglamente pateikiamos šių terminų apibrėžtys:

1.   šviesos šaltinis– paviršius arba daiktas, skirtas skleisti daugiausiai matomą optinę spinduliuotę, gaunamą transformuojant energiją. Terminas matomą reiškia 380–780 nm bangos ilgio spinduliuotę;

2.   apšvietimas– šviesos panaudojimas vietai, daiktams ar jų aplinkai apšviesti, kad žmonės galėtų juos matyti;

3.   paryškinamasis apšvietimas– apšvietimo būdas, kai šviesa nukreipiama daiktui ar srities daliai paryškinti;

4.   lempa– iš vieno arba daugiau šviesos šaltinių sudarytas įtaisas, kurio veikimo charakteristikas galima vertinti atskirai; jame gali būti papildomų sudėtinių dalių, reikalingų įtaisui įjungti, maitinimui tiekti ar stabiliam įtaiso veikimui užtikrinti arba optinei spinduliuotei paskirstyti, filtruoti ar transformuoti, jeigu tų sudėtinių dalių negalima išimti visam laikui nesugadinant įtaiso;

5.   lempos cokolis– lempos dalis, kuria lempa per lizdą arba jungtį jungiama prie elektros maitinimo ir kuri taip pat gali laikyti lempą lizde;

6.   lempos lizdas– įtaisas, kuriuo lempa laikoma savo vietoje (paprastai į jį įstatomas lempos cokolis – tuo atveju lempos lizdas yra ir priemonė lempai prie elektros maitinimo prijungti);

7.   kryptinė lempa– lempa, kurios bent 80 % šviesos srauto sklinda erdviniu π sr kampu (tas kampas atitinka 120° kūgį);

8.   nekryptinė lempa– lempa, kuri nėra kryptinė lempa;

9.   lempa su kaitinamuoju siūlu– lempa, kurioje šviesą skleidžia siūlo pavidalo laidininkas, įkaitinamas juo tekančia elektros srove. Lempoje gali būti dujų, kurios turi įtakos įkaitinimo procesui;

10.   kaitinamoji lempa– lempa su kaitinamuoju siūlu, kurioje siūlas kaista vakuuminėje arba inertinių dujų pripildytoje kolboje;

11.   volframo halogeninė lempa– lempa su kaitinamuoju siūlu, kurios kaitinamasis siūlas pagamintas iš volframo ir apgaubtas dujų, kurių sudėtyje yra halogenų arba halogenų junginių. Lempa gali turėti integruotą maitinimo šaltinį;

12.   išlydžio lempa– lempa, kurioje šviesa tiesiogiai arba netiesiogiai sukuriama elektros išlydžiu dujose, metalo garuose arba kelių rūšių dujų ir garų mišinyje;

13.   liuminescencinė lempa– mažaslėgė gyvsidabrio išlydžio lempa, kurioje didžiąją dalį šviesos skleidžia vienas arba keli liuminoforų sluoksniai, sužadinti išlydžio sukelta ultravioletine spinduliuote. Liuminescencinė lempa gali turėti įmontuotą balastinį įtaisą;

14.   liuminescencinė lempa be įmontuoto balastinio įtaiso– viencokolė arba dvicokolė liuminescencinė lempa be įmontuoto balastinio įtaiso;

15.   didelio intensyvumo išlydžio lempa– elektros išlydžio lempa, kurioje šviesą spinduliuojantis lankinis išlydis stabilizuojamas kolbos sienelės temperatūra ir kurioje 1 cm2 kolbos sienelės tenka daugiau kaip 3 W lankinio išlydžio galios;

16.   šviesos diodas (LED)– šviesos šaltinis, sudarytas iš kietojo kūno įtaiso su p-n sandūra, kuri skleidžia elektros srove sužadinamą optinę spinduliuotę;

17.   LED komplektas– mazgas, kuriame yra vienas arba daugiau šviesos diodų. Mazgas gali turėti optinį elementą ir šiluminę, mechaninę bei elektrinę sąsajas;

18.   LED modulis– mazgas, kuris neturi cokolio ir kuriame yra vienas arba daugiau ant spausdintinės plokštės sumontuotų LED komplektų. Mazgas gali turėti elektrinių, optinių, mechaninių ir šiluminių sudėtinių dalių, sąsajas ir valdymo įtaisą;

19.   LED lempa– lempa, kurioje yra vienas arba daugiau LED modulių. Lempa gali turėti cokolį;

20.   lempos valdymo įtaisas– įtaisas tarp elektros maitinimo šaltinio ir vienos ar daugiau lempų, kuris užtikrina su lempos (-ų) veikimu susijusias funkcijas, kaip antai: pakeičia maitinimo įtampą, riboja lempos (-ų) srovę iki reikiamos vertės, užtikrina įjungimo įtampą ir pakaitinimo srovę (kad lempa nebūtų įjungiama šalta), koreguoja galios koeficientą ar mažina radijo trukdžius. Įtaisas gali būti suprojektuotas taip, kad jį būtų galima prijungti prie kitų lempos valdymo įtaisų šioms funkcijoms atlikti. Terminas neapima:

reguliavimo įtaisų,

maitinimo šaltinių, kuriais elektros tinklo įtampa paverčiama kitokia maitinimo įtampa, kurie suprojektuoti tame pačiame įrenginyje tiekti maitinimą ir apšvietimo produktams, ir produktams, kurių pagrindinė paskirtis nėra apšvietimas;

21.   reguliavimo įtaisas– elektroninis arba mechaninis įtaisas, skirtas lempos šviesos srautui reguliuoti arba stebėti ne keičiant lempos galią, o kitais būdais, kaip antai: jungikliai su laikmačiu, buvimo jutikliai, šviesos jutikliai ir natūralaus apšvietimo reguliavimo įtaisai; reguliavimo įtaisais taip pat laikomi faziniai apšvietimo reguliatoriai;

22.   išorinis lempos valdymo įtaisas– neintegruotas lempos valdymo įtaisas, kuris skirtas įrengti už lempos ar šviestuvo korpuso ribų arba kurį galima iš to korpuso išimti nesugadinant lempos arba šviestuvo visam laikui;

23.   balastinis įtaisas– tarp maitinimo šaltinio ir vienos ar daugiau išlydžio lempų jungiamas lempos valdymo įtaisas, kurio pagrindinė paskirtis – panaudojant induktyvumą, elektrinę talpą ar induktyvumo ir elektrinės talpos derinį apriboti lempos (-ų) srovę iki reikiamos vertės;

24.   halogeninės lempos valdymo įtaisas– lempos valdymo įtaisas, kuriuo elektros tinklo įtampa paverčiama labai maža įtampa halogeninėms lempos maitinti;

25.   kompaktinė liuminescencinė lempa– liuminescencinė lempa, turinti visas sudėtines dalis, reikalingas lempai įjungti ir jos stabiliam veikimui užtikrinti;

26.   šviestuvas– aparatas, kuriuo paskirstoma, filtruojama ar transformuojama vienos ar daugiau lempų skleidžiama šviesa ir kuriame yra visos lempoms laikyti, įtvirtinti bei apsaugoti reikalingos dalys ir, jei reikia, pagalbinės elektros grandinės su jų jungimo prie elektros šaltinio priemonėmis;

27.   pardavimo vieta– fizinė vieta, kurioje gaminys rodomas galutiniam naudotojui ar siūlomas jam pirkti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma;

28.   galutinis naudotojas– fizinis asmuo, kuris perka (arba kuris, tikimasi, pirks) elektros lempą arba šviestuvą nesusijusiais su savo prekyba, verslu, amatu ar profesija tikslais;

29.   galutinis savininkas– fizinis arba juridinis asmuo, kuriam priklauso gaminys jo gyvavimo ciklo naudojimo etapu arba bet kuris kitas jo vardu veikiantis fizinis arba juridinis asmuo.

3 straipsnis

Tiekėjų pareigos

1.   Elektros lempų, tiekiamų rinkai kaip atskiri gaminiai, tiekėjai užtikrina, kad:

a)

būtų pateikiama II priede nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė;

b)

valstybių narių institucijų arba Komisijos prašymu joms būtų pateikiami III priede nustatyti techniniai dokumentai;

c)

visose reklamose, oficialiuose kainų pasiūlymuose ar viešuosiuose konkursuose teikiamuose pasiūlymuose, kuriuose teikiama su energija arba kainomis susijusi informacija apie konkrečią lempą, būtų nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė;

d)

bet kokioje konkrečios lempos techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys, būtų nurodoma tos lempos energijos vartojimo efektyvumo klasė;

e)

jei lempą ketinama siūlyti prekybos vietoje, I priedo 1 dalyje nurodyto formato etiketė su toje dalyje nurodyta informacija dedama arba spausdinama, arba tvirtinama ant atskiros pakuotės, o ant pakuotės (ne etiketėje) nurodoma vardinė lempos galia.

2.   Šviestuvų, kuriuos ketinama siūlyti įsigyti galutiniams naudotojams, tiekėjai užtikrina, kad:

a)

valstybių narių institucijų arba Komisijos prašymu joms būtų pateikiami III priede nustatyti techniniai dokumentai;

b)

I priedo 2 dalyje nustatytoje etiketėje nurodyta informacija būtų pateikiama šiais atvejais:

i)

bet kokioje reklamoje, oficialiame kainų pasiūlyme ar viešajame konkurse teikiamame pasiūlyme, jei nurodoma su energija arba kainomis susijusi informacija apie konkretų šviestuvą;

ii)

bet kokioje techninėje reklaminėje medžiagoje, susijusioje su konkrečia lempa, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys.

Šiais atvejais informaciją galima pateikti kitokiu formatu nei nurodyta I priedo 2 dalyje, pavyzdžiui, vien tekstinę informaciją;

c)

jei šviestuvą ketinama siūlyti prekybos vietoje, I priede nurodyto formato etiketė su tame priede nurodyta informacija būtų nemokamai pateikiama pardavėjams elektroniniu ar spausdintiniu pavidalu. Jei tiekėjas pasirenka pristatymo sistemą, kurioje etiketės pateikiamos tik paprašius pardavėjams, gavęs tokį prašymą tiekėjas nedelsdamas pristato etiketes;

d)

jei šviestuvas rinkai tiekiamas galutiniams naudotojams skirtoje pakuotėje su elektros lempomis, kurias galutinis naudotojas šviestuve gali pakeisti, į šviestuvo pakuotę būtų dedama originali tokių lempų pakuotė. Jei ne, tada ant šviestuvo pakuotės arba jos viduje kokiu nors kitu pavidalu turi būti pateikiama ant originalių lempų pakuočių pateikta informacija, kurios reikalaujama pagal šį reglamentą ir pagal Komisijos reglamentus, kuriais nustatomi lempų ekologinio projektavimo reikalavimai vadovaujantis Direktyva 2009/125/EB.

Šviestuvų, kurie skirti parduoti prekybos vietoje, tiekėjai, kurie pateikia informaciją pagal šį reglamentą, bus laikomi įvykdžiusiais savo kaip platintojų įsipareigojimus dėl lempoms taikomų informacijos apie gaminį teikimo reikalavimų, vadovaujantis Direktyva 2009/125/EB nustatytų Komisijos reglamentuose dėl lempų ekologinio projektavimo reikalavimų.

4 straipsnis

Pardavėjų pareigos

1.   Elektros lempų pardavėjai užtikrina, kad:

a)

kiekvienas modelis, kurį siūloma pirkti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis savininkas negali apžiūrėti, būtų pateikiamas su informacija, kurią pagal IV priedą pateikia tiekėjai;

b)

visose reklamose, oficialiuose kainų pasiūlymuose ar viešuosiuose konkursuose teikiamuose pasiūlymuose, kuriuose teikiama su energija arba kainomis susijusi informacija apie konkretų modelį, būtų nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė;

c)

bet kokioje konkretaus modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys, būtų nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė.

2.   Šviestuvų, kuriuos siūloma įsigyti galutiniams naudotojams, pardavėjai užtikrina, kad:

a)

I priedo 2 dalyje nustatytoje etiketėje nurodyta informacija būtų pateikiama šiais atvejais:

i)

bet kokioje reklamoje, oficialiame kainų pasiūlyme ar viešajame konkurse teikiamame pasiūlyme, jei nurodoma su energija arba kainomis susijusi informacija apie konkretų šviestuvą;

ii)

bet kokioje su konkrečiu šviestuvu susijusioje techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys.

Šiais atvejais informaciją galima pateikti kitokiu formatu nei nurodyta I priedo 2 dalyje, pavyzdžiui, vien tekstinę informaciją;

b)

kiekvienas pardavimo vietoje siūlomas modelis būtų pateikiamas su I priedo 2 dalyje nurodyta etikete. Etiketė pateikiama vienu iš šių būdų arba abiem būdais:

i)

arti prie pateikiamo šviestuvo, kad būtų aiškiai matoma ir kad net neskaitant etiketėje pateikiamo prekės ženklo ar modelio numerio būtų galima atpažinti, kad etiketė priklauso šiam modeliui;

ii)

aiškiai kartu su bet kokia labiausiai tiesiogiai matoma pardavimo vietoje pateikiama informacija apie demonstruojamą šviestuvą (tokia kaip kaina arba techniniai duomenys);

c)

jei šviestuvas parduodamas galutiniams naudotojams skirtoje pakuotėje su elektros lempomis, kurias galutinis naudotojas šviestuve gali pakeisti, į šviestuvo pakuotę būtų dedama originali tokių lempų pakuotė. Jei ne, tada ant šviestuvo pakuotės arba jos viduje kokiu nors kitu pavidalu turi būti pateikiama ant originalių lempų pakuočių pateikta informacija, kurios reikalaujama pagal šį reglamentą ir pagal Komisijos reglamentus, kuriais nustatomi lempų ekologinio projektavimo reikalavimai vadovaujantis Direktyva 2009/125/EB.

5 straipsnis

Matavimo metodai

Pagal 3 ir 4 straipsnius pateiktina informacija nustatoma pagal patikimas, tikslias ir pakartojamas matavimo procedūras, kurias taikant atsižvelgiama į pažangiausius pripažintus matavimo metodus, kaip nurodyta V priede.

6 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės atitiktį deklaruotai energijos vartojimo efektyvumo klasei ir deklaruotam energijos suvartojimui vertina pagal V priede nustatytą procedūrą.

7 straipsnis

Persvarstymas

Komisija persvarsto šį reglamentą atsižvelgdama į technologijų pažangą ne vėliau kaip po trejų metų nuo jo įsigaliojimo. Persvarstant visų pirma įvertinamos V priede nustatytos leidžiamosios patikros nuokrypos.

8 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 98/11/EB panaikinama 2013 m. rugsėjo 1 d.

Nuorodos į Direktyvą 98/11/EB interpretuojamos kaip nuorodos į šį reglamentą. Nuorodos į Direktyvos 98/11/EB IV priedą laikomos nuorodomis į šio reglamento VI priedą.

9 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   3 straipsnio 2 dalis ir 4 straipsnio 2 dalis šviestuvams netaikomos iki 2014 m. kovo 1 d.

2.   3 straipsnio 1 dalies c ir d punktai ir 4 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktai netaikomi spausdintiems reklamos skelbimams ir spausdintai techninei reklaminei medžiagai, paskelbtiems iki 2014 m. kovo 1 d.

3.   Direktyvos 98/11/EB 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse minimos lempos, pateiktos rinkai anksčiau kaip 2013 m. rugsėjo 1 d., atitinka Direktyvos 98/11/EB nuostatas.

4.   Direktyvos 98/11/EB 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse minimos lempos, atitinkančios šio reglamento nuostatas ir pateiktos rinkai arba siūlomos parduoti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma anksčiau kaip 2013 m. rugsėjo 1 d., laikomos atitinkančiomis Direktyvos 98/11/EB reikalavimus.

10 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas nuo 2013 m. rugsėjo 1 d., išskyrus 9 straipsnyje išvardytus atvejus.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 153, 2010 6 18, p. 1.

(2)  OL L 71, 1998 3 10, p. 1.

(3)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

(4)  OL L 285, 2009 10 31, p. 10.


I PRIEDAS

Etiketė

1.   PARDAVIMO VIETOJE TEIKIAMŲ ELEKTROS LEMPŲ ETIKETĖ

1.

Jei etiketė nespausdinama ant pakuotės, ji turi būti tokia, kokia parodyta šiame paveikslėlyje:

Image

2.

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo; čia modelio žymuo – tai kodas, kuris paprastai būna raidinis-skaitinis ir pagal kurį tam tikras lempos modelis atskiriamas nuo kitų to paties prekės ženklo modelių ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių;

III.

pagal VI priedą nustatyta energijos vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma lempos energijos vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

IV.

pagal VII priedą nustatytas svertinis energijos suvartojimas (EC ) (kWh per 1 000 valandų, apskaičiuotas ir suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus).

3.

Jei etiketė spausdinama ant pakuotės ir 2 punkto I, II ir IV dalyse nurodyta informacija pateikiama kurioje nors kitoje pakuotės vietoje, tos informacijos etiketėje galima nenurodyti. Tuo atveju etiketė pasirenkama iš šių pavyzdžių:

Image

Image

Image

Image

4.

Nustatomas toks etiketės modelis:

Image

čia:

a)

pirmiau pateiktame paveikslėlyje ir d punkte nurodytos dydžio specifikacijos taikomos lempos etiketei, kurios plotis 36 mm, o ilgis – 75 mm. Jei etiketės formatas skiriasi, jos turinys vis tiek turi būti proporcingas pirmiau nurodytiems matmenims.

1 ir 2 punktuose nurodytas etiketės variantas turi būti mažiausiai 36 mm pločio ir 75 mm ilgio, o 3 punkte nurodyti variantai turi būti atitinkamai ne mažiau kaip 36 mm pločio ir 68 mm ilgio ir ne mažiau kaip 36 mm pločio ir 62 mm ilgio. Jei nėra pakankamai didelio pakuotės paviršiaus, kad būtų galima pritvirtinti apvadu įrėmintą etiketę, arba jeigu ji užimtų daugiau kaip 50 % didžiausio pakuotės paviršiaus ploto, etiketė ir rėmelis gali būti sumažinti, tačiau ne daugiau negu reikia šioms abiem sąlygoms įvykdyti. Tačiau etiketė jokiu atveju negali būti sumažinta daugiau kaip iki 40 % jos standartinio dydžio (ilgio). Jeigu pakuotė yra per maža net ir sumažintai etiketei sutalpinti, 36 mm pločio ir 75 mm ilgio etiketė tvirtinama prie lempos arba pakuotės;

b)

tiek įvairiaspalvio, tiek vienspalvio varianto etiketės fonas turi būti baltas;

c)

įvairiaspalviame etiketės variante naudojamos ŽPGJ modelio spalvos – žydra, purpurinė, geltona ir juoda, vadovaujantis tokiu pavyzdžiu: 00–70-X-00: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos;

d)

etiketė turi atitikti visus toliau nurodytus reikalavimus (skaičiai atitinka nurodytuosius pirmiau pateiktame paveikslėlyje, spalvų specifikacijos taikomos tik įvairiaspalviam etiketės variantui):

Image

Apvado linija: 2 punktų, spalva – 100 % žydra, suapvalinti kampai – 1 mm.

Image

ES ženklas: spalvos: X-80–00–00 ir 00–00-X-00.

Image

Energijos ženklas: spalva – X-00–00–00. Piktograma atitinka pavaizduotąją: ES ženklas ir energijos vartojimo efektyvumo ženklas (bendrai): plotis – 30 mm, aukštis – 9 mm.

Image

Linija po ženklais: 1 punkto, spalva – 100 % žydra, ilgis – 30 mm.

Image

A++–E skalė

Rodyklė: aukštis – 5 mm, tarpelis – 0,8 mm, spalvos –

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70–00-X-00,

trečia klasė – 30–00-X-00,

ketvirta klasė – 00–00-X-00,

penkta klasė – 00–30-X-00,

šešta klasė – 00–70-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

Tekstas: šriftas „Calibri“, pusjuodis, 15 punktų, didžiosios raidės, baltas; „+“ simboliai: šriftas „Calibri“, pusjuodis, 15 punktų, rašomi viršutiniu indeksu, balti, vienoje eilėje.

Image

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Rodyklė: plotis – 11,2 mm, aukštis – 7 mm, 100 % juoda;

Tekstas: šriftas „Calibri“, pusjuodis, 20 punktų, didžiosios raidės, baltas; „+“ simboliai: šriftas „Calibri“, pusjuodis, 20 punktų, rašomi viršutiniu indeksu, balti, vienoje eilėje.

Image

Svertinis energijos suvartojimas

Vertė: šriftas „Calibri“ pusjuodis, 16 punktų, 100 % juoda; ir „Calibri“ normalusis, 9 punktų, 100 % juoda.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

Image

Tiekėjo modelio žymuo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir informacija apie modelį turi tilpti 30 × 7 mm plote.

Jokia kita užklijuota, išspausdinta ar ant pakuotės pritvirtinta informacija neturi užstoti etiketės arba sumažinti jos matomumo.

Nukrypstant nuo šios nuostatos, jeigu modeliui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 (1) buvo suteiktas ES ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

2.   PARDAVIMO VIETOJE TEIKIAMŲ ŠVIESTUVŲ ETIKETĖ

1.

Etiketė turi būti atitinkama kalba ir tokia, kaip parodyta toliau pateikiamame paveikslėlyje arba 2 ir 3 punktuose apibūdintuose variantuose.

Image

2.

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo; čia modelio žymuo – tai kodas, kuris paprastai būna raidinis-skaitinis ir pagal kurį tam tikras šviestuvo modelis atskiriamas nuo kitų to paties prekės ženklo modelių ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių;

III.

sakinys, kaip parodyta 1 punkte pateiktame pavyzdyje, arba vienas iš alternatyvių variantų iš toliau 3 punkte pateiktų pavyzdžių, kaip tinkama. Vietoje žodžio „šviestuvas“ galima vartoti tikslesnį terminą, kuriuo apibūdinamas konkretaus tipo šviestuvas ar gaminys, į kurį įmontuotas šviestuvas (kaip antai baldai), tačiau turi likti aišku, kad terminas vartojamas parduodamam gaminiui, kuriame naudojami šviesos šaltiniai, pavadinti;

IV.

energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas pagal šio priedo 1 dalį, su kuriuo, kai taikoma, pateikiami šie elementai:

a)

piktograma „lemputė“ – ja žymimos lempų, kurias gali pakeisti naudotojas ir su kuriomis pagal pažangiausius suderinamumo reikalavimus šviestuvas yra suderinamas, klasės;

b)

kryželis – juo perbraukiamos klasės, su kuriomis pagal pažangiausius suderinamumo reikalavimus šviestuvas nesuderinamas;

c)

raidės „LED“, išdėstytos vertikaliai prie klasių nuo A iki A++, jei šviestuve yra šviesos diodų modulių, kurių, kaip numatyta, galutinis naudotojas išimti neturėtų. Jei tokiame šviestuve nėra lizdų lempoms, kurias gali pakeisti naudotojas, klasės nuo B iki E perbraukiamos kryželiu;

V.

vienas iš šių variantų, kaip tinkama:

a)

jei šviestuvas veikia su lempomis, kurias gali pakeisti galutinis naudotojas, o tokios lempos pridedamos šviestuvo pakuotėje, sakinys, kaip parodyta 1 punkte pateiktame pavyzdyje, nurodant atitinkamas energijos klases. Jei reikia, sakinį galima pakeisti – nurodyti vieną ar kelias lempas, išvardyti keletą energijos klasių;

b)

jei šviestuve yra tik LED moduliai, kurių, kaip numatyta, galutinis naudotojas išimti neturėtų, sakinys, kaip parodyta 3 punkto b dalyje pateiktame pavyzdyje;

c)

jei šviestuve yra ir LED modulių, kurių, kaip numatyta, galutinis naudotojas išimti neturėtų, ir lizdų keičiamoms lempoms, o tokių lempų prie šviestuvo nepridedama, sakinys, kaip parodyta 3 punkto d dalyje pateiktame pavyzdyje;

d)

jei šviestuvas veikia tik su lempomis, kurias gali keisti galutinis naudotojas, o prie šviestuvo tokių lempų nepridedama, paliekama tuščia vieta, kaip parodyta 3 punkto a dalyje pateiktame pavyzdyje.

3.

Toliau pateikiamuose paveikslėliuose pateikiami papildomi (be 1 punkte pateikto paveikslėlio) tipinių šviestuvų etikečių pavyzdžiai, tačiau parodyti ne visi galimi deriniai.

a)

Šviestuvas, kuris naudojamas su lempomis, kurias gali pakeisti naudotojas, ir kuris suderinamas su visų energijos klasių lempomis, nors lempų nepridedama:

Image

b)

Šviestuvas, kuriame yra tik šviesos diodų moduliai, kurių pakeisti negalima:

Image

c)

Šviestuvas, kuriame yra ir šviesos diodų moduliai, kurių pakeisti negalima, ir lizdai lempoms, kurias gali pakeisti naudotojas, ir prie kurio pridedamos lempos:

Image

d)

Šviestuvas, kuriame yra ir šviesos diodų moduliai, kurių pakeisti negalima, ir lizdai lempoms, kurias gali pakeisti naudotojas, ir prie kurio lempų nepridedama:

Image

4.

Etiketės forma atitinka nurodytąją šiuose paveikslėliuose:

Image

a)

etiketė ne mažesnė kaip 50 mm pločio ir 100 mm ilgio;

b)

fonas turi būti baltas arba skaidrus, tačiau energijos klasių raidės visada turi būti baltos. Jei fonas skaidrus, pardavėjas turi užtikrinti, kad etiketė būtų tvirtinama prie paviršiaus, kuris yra baltas arba šviesiai pilko atspalvio, ir taip užtikrinama, kad visi etiketės elementai būtų įskaitomi;

c)

naudojamos ŽPGJ modelio spalvos – žydra, purpurinė, geltona ir juoda, vadovaujantis tokiu pavyzdžiu: 00-70-X-00: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos;

d)

etiketė turi atitikti visus šiuos reikalavimus (skaičiais žymima nuoroda į pirmiau pateiktą paveikslėlį;

Image

Apvado linija: 2 punktų, spalva – 100 % žydra, suapvalinti kampai – 1 mm.

Image

Linija po ženklais: 1 punkto, spalva – 100 % žydra, ilgis – 43 mm.

Image

Šviestuvo logotipas: linijos storis – 1 punkto, spalva – 100 % žydra, dydis – 13 mm x 13 mm, suapvalinti kampai – 1 mm. Piktograma tokia, kaip parodyta, arba paties tiekėjo pateikta piktograma arba nuotrauka, jei ja etiketei priklausantis šviestuvas apibūdinamas geriau.

Image

Tekstas: šriftas „Calibri“, normalusis, 9 punktų arba didesnis, 100 % juoda.

Image

A++–E skalė

Rodyklė: aukštis – 5 mm, tarpelis – 0,8 mm, spalvos –

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70-00-X-00,

trečia klasė – 30-00-X-00,

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

penkta klasė – 00-30-X-00,

šešta klasė – 00-70-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

Tekstas: šriftas „Calibri“, pusjuodis, 14 punktų, didžiosios raidės, baltos spalvos; „+“ simboliai: šriftas „Calibri“, pusjuodis, 14 punktų, rašomi viršutiniu indeksu, balti, vienoje eilėje.

Image

LED tekstas: šriftas „Calibri“, normalusis, 15 punktų, 100 % juoda.

Image

Kryželis: spalva – 13-X-X-04, linijos storis – 3 pt.

Image

Lemputės ženklas: piktograma atitinka pavaizduotąją.

Image

Tekstas: šriftas „Calibri“, normalusis, 10 punktų arba didesnis, 100 % juoda.

Image

Reglamento numeris: šriftas „Calibri“, pusjuodis, 10 punktų, 100 % juoda.

Image

ES ženklas: spalvos: X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas.

Image

Tiekėjo modelio žymuo.

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir informacija apie modelį turi tilpti 43 × 10 mm plote.

Image

Energijos klasės rodyklė

Rodyklė: aukštis – 3,9 mm, plotis – kaip parodyta 4 punkte pateiktoje iliustracijoje, tačiau sumažintas proporcingai aukščiui, spalva –Image punkte nustatyta spalva, kai taikoma.

Tekstas: šriftas „Calibri“, pusjuodis, 10,5 punktų, didžiosios raidės, baltas; „+“ simboliai: šriftas „Calibri“, pusjuodis, 10,5 punktų, rašomi viršutiniu indeksu, balti, vienoje eilėje.

Jei neužtenka vietos, kad energijos klasės rodyklės būtų 2 punkto V dalies a punkte nurodyto sakinio vietoje, tam galima naudoti vietą tarp reglamento numerio ir ES logotipo.

e)

Etiketė taip pat gali būti demonstruojama horizontaliai – tokiu atveju ji turi būti mažiausiai 100 mm pločio ir 50 mm aukščio. Etiketės sudedamosios dalys turi būti tokios, kaip nurodyta b–d punktuose ir išdėstytos pagal toliau pateiktus pavyzdžius, kaip tinkama. Jei neužtenka vietos energijos klasės rodyklėms teksto laukelyje kairėje A++–E skalės pusėje, teksto laukelį pagal poreikį galima plėsti vertikaliai.

Image Image Image

(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.


II PRIEDAS

Elektros lempų vardinių parametrų lentelė

Vardinių parametrų lentelėje pateikiama etiketėje nurodyta informacija. Jei gaminio brošiūra neteikiama, vardinių parametrų lentele gali būti laikoma su produktu pateikiama etiketė.


III PRIEDAS

Techniniai dokumentai

3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 2 dalies a punkte nurodytuose techniniuose dokumentuose pateikiama:

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b)

modelio bendras aprašymas, kurio pakaktų vienareikšmiškai ir lengvai jį identifikuoti;

c)

jeigu reikia, nuoroda į taikytus darniuosius standartus;

d)

jeigu reikia, kiti taikyti techniniai standartai ir specifikacijos;

e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

f)

elektros lempų atveju – techniniai parametrai energijos suvartojimui ir energijos vartojimo efektyvumui nustatyti, o šviestuvų atveju – suderinamumas su lempomis, nurodant bent vieną realų gaminio nuostatų ir sąlygų, kuriomis tikrinamas gaminys, derinį;

g)

elektros lempų atveju – pagal VII priedą atliktų skaičiavimų rezultatai.

Šiuose techniniuose dokumentuose pateiktą informaciją galima jungti su techniniais dokumentais, pateiktais taikant Direktyvoje 2009/125/EB numatytas priemones.


IV PRIEDAS

Informacija, pateikiama, kai galutinis savininkas negali apžiūrėti siūlomo gaminio

1.

4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a)

VI priede apibrėžta energijos vartojimo efektyvumo klasė;

b)

kai reikalaujama pagal I priedą, svertinis energijos suvartojimas (kWh per 1 000 valandų, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, apskaičiuotas pagal VII priedo 2 dalį).

2.

Jeigu pateikiama ir kita į vardinių parametrų lentelę įtraukta informacija, jos pateikimo forma ir eilės tvarka turi atitikti II priedo nuostatas.

3.

Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama visa šiame priede nurodyta informacija, turi būti toks, kad informaciją būtų lengva perskaityti.


V PRIEDAS

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Atlikdamos rinkos priežiūros patikrinimus, rinkos priežiūros institucijos informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie minėtų patikrinimų rezultatus.

Valstybių narių institucijos taiko patikimas, tikslias ir pakartojamas matavimo procedūras, pagrįstas visuotinai pripažintais pažangiausiais matavimo metodais, įskaitant dokumentuose, kurių nuorodų numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, aprašytus metodus.

1.   ELEKTROS LEMPŲ IR ŠVIESOS DIODŲ MODULIŲ, KURIE TEIKIAMI Į RINKĄ KAIP ATSKIRI GAMINIAI, PATIKROS PROCEDŪRA

Siekdamos patikrinti, ar laikomasi 3 ir 4 straipsniuose nustatytų reikalavimų, valstybių narių institucijos atlieka bandymus su atrinktąja partija, sudaryta iš ne mažiau kaip dvidešimties vieno modelio to paties gamintojo lempų, jei įmanoma, paimtų lygiomis dalimis iš keturių atsitiktine tvarka parinktų šaltinių, atsižvelgdamos į techniniuose dokumentuose nurodytus techninius parametrus pagal III priedo f punktą.

Modelis laikomas atitinkančiu 3 ir 4 straipsniuose išdėstytus reikalavimus, jeigu modelio energijos vartojimo efektyvumo indeksas atitinka deklaruotą energijos vartojimo efektyvumo klasę ir jeigu partijos rezultatų vidurkis nuo ribinės vertės, slenkstinės arba deklaruotos vertės (įskaitant energijos vartojimo efektyvumo indeksą) skiriasi ne daugiau kaip 10 %.

Antraip laikoma, kad modelis 3 ir 4 straipsniuose išdėstytų reikalavimų neatitinka.

Pirmiau nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas jų negali naudoti kaip techniniuose dokumentuose pateikiamų verčių leidžiamųjų nuokrypų siekdamas aukštesnės energijos vartojimo efektyvumo klasės.

Deklaruojamos vertės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.

2.   ŠVIESTUVŲ, KURIE SKIRTI SIŪLYTI ĮSIGYTI GALUTINIAMS NAUDOTOJAMS ARBA SIŪLOMI GALUTINIAMS NAUDOTOJAMS, PATIKROS PROCEDŪRA

Laikoma, kad šviestuvas atitinka 3 ir 4 straipsniuose išdėstytus reikalavimus, jei su juo pateikiama reikiama informacija apie gaminį ir jei taikant pažangiausius metodus ir suderinamumo vertinimo kriterijus nustatoma, kad jis suderinamas su visomis lempomis, su kuriomis teigiama, kad jis esąs suderinamas pagal I priedo 2 dalies 2 skirsnio IV punkto a ir b papunkčius.


VI PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo klasės

Lempų energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal jų energijos vartojimo efektyvumo indeksą (toliau – EEI), kaip nurodyta 1 lentelėje.

Lempų EEI nustatomas pagal VII priedą.

1   lentelė

Lempų energijos vartojimo efektyvumo klasės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Nekryptinių lempų energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI)

Kryptinių lempų energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI)

A++ (didžiausias efektyvumas)

EEI ≤ 0,11

EEI ≤ 0,13

A+

0,11 < EEI ≤ 0,17

0,13 < EEI ≤ 0,18

A

0,17 < EEI ≤ 0,24

0,18 < EEI ≤ 0,40

B

0,24 < EEI ≤ 0,60

0,40 < EEI ≤ 0,95

C

0,60 < EEI ≤ 0,80

0,95 < EEI ≤ 1,20

D

0,80 < EEI ≤ 0,95

1,20 < EEI ≤ 1,75

E (mažiausias efektyvumas)

EEI > 0,95

EEI > 1,75


VII PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo indekso ir energijos suvartojimo apskaičiavimo metodas

1.   ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO INDEKSO APSKAIČIAVIMAS

Apskaičiuojant modelio energijos vartojimo efektyvumo indeksą (EEI), pagal visus valdymo įtaiso nuostolius pakoreguota jo galia lyginama su jo etalonine galia. Etaloninė galia gaunama iš naudingojo šviesos srauto, kurį nekryptinių lempų atveju sudaro visas srautas, o kryptinių lempų atveju – 90° arba 120° kūgio srautas.

EEI apskaičiuojamas ir suapvalinamas šimtųjų tikslumu:

EEI = Pcor/Pref

čia:

Pcor – vardinė galia (Pvardinė), jei modeliai yra be išorinio valdymo įtaiso, ir vardinė galia (Pvardinė), pakoreguota pagal 2 lentelę, jei modeliai yra su išoriniu valdymo įtaisu. Vardinė lempų galia matuojama esant jų nominaliajai įėjimo įtampai.

2   lentelė

Galios pataisa, kai modeliui reikia išorinio valdymo įtaiso

Pataisos taikymo sritis

Pagal valdymo įtaiso nuostolius pakoreguota galia (Pcor)

Lempos, kurios veikia su išoriniu halogeninių lempų valdymo įtaisu

Pvardinė × 1,06

Lempos, kurios veikia su išoriniu šviesos diodų lempų valdymo įtaisu

Pvardinė × 1,10

16 mm skersmens liuminescencinės lempos (T5 lempos) ir 4 kontaktų viencokolės liuminescencinės lempos, kurios veikia su išoriniu liuminescencinių lempų valdymo įtaisu

Pvardinė × 1,10

Kitos lempos, kurios veikia su išoriniu liuminescencinių lempų valdymo įtaisu

Formula

Lempos, kurios veikia su išoriniu didelio intensyvumo išlydžio lempų valdymo įtaisu

Pvardinė × 1,10

Lempos, kurios veikia su išoriniu mažaslėgių natrio lempų valdymo įtaisu

Pvardinė × 1,15

Pref – etaloninė galia, gaunama iš modelio naudingojo šviesos srauto (Φuse) pagal tokias formules:

 

modelių, kurių Φuse < 1 300 liumenų, atveju: Pref = 0,88√Φuse + 0,049Φuse

 

modelių, kurių Φuse ≥ 1 300 liumenų, atveju: Pref = 0,07341Φuse

Naudingasis šviesos srautas (Φuse) apibrėžiamas pagal 3 lentelę.

3   lentelė

Naudingojo šviesos srauto apibrėžtis

Modelis

Naudingasis šviesos srautas (Φuse)

Nekryptinės lempos

Visas vardinis šviesos srautas (Φ)

Kryptinės lempos, kurių spindulio kampas ≥ 90°, išskyrus kaitinamąsias lempas, ir ant kurių pakuotės pateiktas tekstinis arba grafinis įspėjimas, kad šios lempos netinka naudoti paryškinamajam apšvietimui

Vardinis šviesos srautas 120° kūgyje (Φ120°)

Kitos kryptinės lempos

Vardinis šviesos srautas 90° kūgyje (Φ90°)

2.   ENERGIJOS SUVARTOJIMO APSKAIČIAVIMAS

Svertinis energijos suvartojimas (Ec) apskaičiuojamas kWh/1 000 val. pagal toliau pateiktą formulę ir suapvalinamas šimtųjų tikslumu:

Formula

Čia Pcor – galia, pakoreguota pagal visų valdymo įtaisų nuostolius pagal pirmiau pateiktą 1 dalį.


26.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 258/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 875/2012

2012 m. rugsėjo 25 d.

kuriuo inicijuojamas tyrimas dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 990/2011 importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams, vengimo importuojant iš Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso siunčiamus dviračius, deklaruojamus kaip Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso kilmės arba ne, ir įpareigojama registruoti tokius importuojamus produktus

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį,

pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

A.   PRAŠYMAS

(1)

Pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį Europos Komisija (toliau – Komisija) gavo prašymą atlikti galimo antidempingo priemonių, nustatytų importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams, vengimo tyrimą ir įpareigoti importuojant iš Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso siunčiamus dviračius, deklaruojamus kaip Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso kilmės arba ne, juos registruoti.

(2)

2012 m. rugpjūčio 14 d. prašymą trijų Sąjungos dviračių gamintojų (In Cycles – Montagem e Comercio de Bicicletas, Ldo, SC, EUROSPORT DHS S.A. ir MAXCOM Ltd.) vardu pateikė Europos dviračių gamintojų asociacija (EBMA).

B.   PRODUKTAS

(3)

Nagrinėjamasis produktas, kuriam nustatytų priemonių, kaip įtariama, vengiama, – tai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiai ir kitos pedalinės transporto priemonės (įskaitant transportinius triračius, bet išskyrus vienračius) be variklio, kurių KN kodai šiuo metu yra 8712 00 30 ir ex 8712 00 70 (TARIC kodas 8712007090) (toliau – nagrinėjamasis produktas).

(4)

Tiriamasis produktas yra toks pat kaip aprašytasis ankstesnėje konstatuojamojoje dalyje, tačiau siunčiamas iš Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso, nepriklausomai nuo to, ar deklaruojama, kad jis yra Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso kilmės, ar ne; jo KN kodai šiuo metu yra tokie patys kaip nagrinėjamojo produkto (toliau – tiriamasis produktas).

C.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(5)

Šiuo metu galiojančios priemonės, kurių, kaip įtariama, vengiama, – tai antidempingo priemonės, nustatytos Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 990/2011 (2), kuriuo po priemonių, nustatytų Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1524/2000 (3) ir iš dalies pakeistų Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1095/2005 (4), galiojimo termino peržiūros pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams nustatomas galutinis antidempingo muitas.

D.   PAGRINDAS

(6)

Prašyme pateikta pakankamai prima facie įrodymų, kad vengiama importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams nustatytų antidempingo priemonių, dviračius perkraunant ir pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalį tam tikras dviračių dalis iš Kinijos Liaudies Respublikos surenkant Indonezijoje, Malaizijoje, Šri Lankoje ir Tunise.

(7)

Pateikti šie prima facie įrodymai.

(8)

Prašyme nurodyta, kad Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1095/2005 padidinus nagrinėjamajam produktui nustatytą antidempingo muitą, labai pasikeitė su eksportu iš Kinijos Liaudies Respublikos, Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso į Sąjungą susijusios prekybos pobūdis ir kad nėra jokios kitos pagrįstos priežasties arba pateisinančios aplinkybės, išskyrus muito nustatymą, kuria būtų galima paaiškinti tokį pasikeitimą.

(9)

Prekybos pobūdis, atrodo, pasikeitė dėl to, kad Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiai į Sąjungą vežami juos perkraunant ir surenkant Indonezijoje, Malaizijoje, Šri Lankoje ir Tunise.

(10)

Be to, prašyme pateikta pakankamai prima facie įrodymų, kad nagrinėjamajam produktui nustatytų galiojančių antidempingo priemonių taisomasis poveikis mažinamas ir kiekio, ir kainos požiūriu. Vietoje nagrinėjamojo produkto importuojamas didelis tiriamojo produkto kiekis. Be to, esama pakankamai įrodymų, kad tiriamasis produktas importuojamas mažesne kaina, palyginti su nežalinga kaina, nustatyta atlikus tyrimą, po kurio buvo nustatytos galiojančios priemonės.

(11)

Galiausiai prašyme pateikta pakankamai prima facie įrodymų, kad vykdomas tiriamojo produkto kainų dempingas, palyginti su anksčiau nagrinėjamajam produktui nustatyta normaliąja verte.

(12)

Jeigu be perkrovimo ir surinkimo Indonezijoje, Malaizijoje, Šri Lankoje ir Tunise veiksmų atliekant tyrimą bus nustatyti kiti vengimo veiksmai, kuriems taikomas pagrindinio reglamento 13 straipsnis, šie veiksmai taip pat gali būti tyrimo objektas.

E.   PROCEDŪRA

(13)

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija priėjo prie išvados, kad esama pakankamai įrodymų tyrimo inicijavimui pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį pagrįsti ir nustatyti, kad importuojamas tiriamasis produktas (deklaruojamas kaip Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso kilmės arba ne) turi būti registruojamas pagal pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalį.

(a)   Klausimynai

(14)

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, reikalinga tyrimui, Komisija nusiųs klausimynus Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso žinomiems eksportuotojams ir (arba) gamintojams ir žinomoms eksportuotojų ir (arba) gamintojų asociacijoms, Kinijos Liaudies Respublikos žinomiems eksportuotojams ir (arba) gamintojams ir žinomoms eksportuotojų ir (arba) gamintojų asociacijoms, Sąjungos žinomiems importuotojams ir žinomoms importuotojų asociacijoms ir Kinijos Liaudies Respublikos, Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso valdžios institucijoms. Prireikus taip pat gali būti prašoma, kad informacijos pateiktų Sąjungos pramonė.

(15)

Bet kuriuo atveju visos suinteresuotosios šalys turėtų nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per šio reglamento 3 straipsnyje nustatytą terminą kreiptis į Komisiją ir per šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą prašyti klausimyno, atsižvelgiant į tai, kad šio reglamento 3 straipsnio 2 dalyje nustatytas terminas taikomas visoms suinteresuotosioms šalims.

(16)

Kinijos Liaudies Respublikos, Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso valdžios institucijos bus informuotos apie tyrimo inicijavimą.

(b)   Informacijos rinkimas ir suinteresuotųjų šalių išklausymas

(17)

Visos suinteresuotosios šalys raginamos pareikšti nuomonę raštu ir pateikti patvirtinamuosius dokumentus. Be to, Komisija gali išklausyti suinteresuotąsias šalis, jei jos raštu pateikia prašymą ir nurodo svarbias priežastis, dėl kurių jas reikėtų išklausyti.

(c)   Atleidimas nuo reikalavimo registruoti importuojamus produktus arba nuo priemonių

(18)

Remiantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalimi, importuojamam tiriamajam produktui gali būti netaikomas registracijos reikalavimas arba priemonės, jeigu importas nelaikomas vengimu.

(19)

Kadangi priemonių galimai vengiama ne Sąjungoje, nuo reikalavimo registruoti importuojamus produktus pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį gali būti atleisti tie dviračių ir kitų pedalinių transporto priemonių (įskaitant transportinius triračius, bet išskyrus vienračius) be variklio gamintojai Indonezijoje, Malaizijoje, Šri Lankoje ir Tunise, kurie gali įrodyti, kad jie nėra susiję (5) su jokiu gamintoju, kuriam taikomos priemonės (6), ir kurie, kaip nustatyta, nevengia priemonių, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Gamintojai, pageidaujantys būti atleisti nuo reikalavimo, per šio reglamento 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą turėtų pateikti tinkamai įrodymais pagrįstą prašymą.

F.   REGISTRACIJA

(20)

Remiantis pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalimi, importuojamam tiriamajam produktui taikomas registracijos reikalavimas siekiant užtikrinti, kad reikiamo dydžio antidempingo muitai galėtų būti taikomi nuo tos dienos, kai buvo nustatyta tokio iš Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso siunčiamo importuojamo produkto registracija, jeigu atlikus tyrimą būtų nustatytas vengimas.

G.   TERMINAI

(21)

Tinkamo administravimo tikslais reikėtų nustatyti terminą, iki kurio:

suinteresuotosios šalys gali pranešti apie save Komisijai, pareikšti raštu savo nuomonę ir pateikti klausimyno atsakymus arba kitą informaciją, į kurią reikia atsižvelgti atliekant tyrimą;

Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso gamintojai gali prašyti atleisti nuo reikalavimo registruoti importuojamus produktus arba netaikyti priemonių;

suinteresuotosios šalys gali raštu pateikti prašymą, kad Komisija jas išklausytų.

(22)

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad daugumos pagrindiniame reglamente išdėstytų procesinių teisių įgyvendinimas priklauso nuo to, ar per šio reglamento 3 straipsnyje minimą laikotarpį šalys pranešė apie save.

H.   NEBENDRADARBIAVIMAS

(23)

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytą terminą arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados (teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

(24)

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją neatsižvelgiama, o remiamasi turimais faktais.

(25)

Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei tuo atveju, jei ji būtų bendradarbiavusi.

I.   TYRIMO TVARKARAŠTIS

(26)

Pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį tyrimas bus baigtas per devynis mėnesius po šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

J.   ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

(27)

Pažymima, kad visi per šį tyrimą surinkti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (7).

K.   BYLAS NAGRINĖJANTIS PAREIGŪNAS

(28)

Suinteresuotosios šalys gali reikalauti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų Prekybos generalinio direktorato pareigūnas. Šis pareigūnas yra suinteresuotųjų šalių ir Komisijos tyrimo tarnybų tarpininkas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas peržiūri prašymus susipažinti su byla, ginčus dėl dokumentų konfidencialumo, prašymus pratęsti terminus ir trečiųjų šalių prašymus būti išklausytoms. Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali surengti atskiros suinteresuotosios šalies klausymą ir veikti kaip tarpininkas, siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai įgyvendintos suinteresuotųjų šalių teisės į gynybą.

(29)

Visi prašymai išklausyti dalyvaujant bylas nagrinėjančiam pareigūnui turėtų būti pateikiami raštu, nurodant prašymo priežastis. Bylas nagrinėjantis pareigūnas taip pat suteiks galimybę klausyme dalyvauti šalims, kurios galėtų pareikšti skirtingą požiūrį ir pateikti paneigiančių argumentų.

(30)

Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis suinteresuotosios šalys gali rasti bylas nagrinėjančio pareigūno tinklalapiuose Prekybos generalinio direktorato svetainėje http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Inicijuojamas tyrimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 3 dalį siekiant nustatyti, ar iš Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso siunčiami, deklaruojami kaip Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso kilmės arba ne, dviračiai ir kitos pedalinės transporto priemonės (įskaitant transportinius triračius, bet išskyrus vienračius) be variklio, kurių KN kodai šiuo metu yra 8712 00 30 ir ex 8712 00 70 (TARIC kodas 8712003010 ir 8712007091), importuojami į Sąjungą vengiant Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 990/2011 nustatytų priemonių.

2 straipsnis

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 3 dalimi ir 14 straipsnio 5 dalimi muitinės imasi reikiamų veiksmų, kad būtų registruojami šio reglamento 1 straipsnyje nurodyti į Sąjungą importuojami produktai.

Registracija baigiama po devynių mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Komisija reglamentu gali nurodyti muitinėms neberegistruoti į Sąjungą importuojamų produktų, kuriuos pagamino gamintojai, pateikę prašymą atleisti juos nuo registracijos reikalavimo ir, kaip nustatyta, atitinkantys atleidimo sąlygas.

3 straipsnis

1.   Prašyti Komisijos klausimyno reikėtų per 15 dienų po šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jei nori, kad tyrimo metu būtų atsižvelgta į jų pastabas, suinteresuotosios šalys privalo pranešti apie save Komisijai, raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti klausimyno atsakymus arba kitą informaciją per 37 dienas po šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jeigu nenurodyta kitaip.

3.   Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso gamintojai, pageidaujantys būti atleisti nuo reikalavimo registruoti importuojamus produktus arba nuo priemonių, turėtų pateikti tinkamai įrodymais pagrįstą prašymą per tą patį 37 dienų terminą.

4.   Per tą patį 37 dienų terminą suinteresuotosios šalys taip pat gali prašyti, kad Komisija jas išklausytų.

5.   Suinteresuotosios šalys privalo visą informaciją ir prašymus pateikti elektronine forma (nekonfidencialią informaciją – e. paštu, konfidencialią informaciją – vienkartinio rašymo kompaktiniame diske ir (arba) universaliajame diske (CD-R/DVD)), nurodant savo pavadinimą, adresą, e. pašto adresą, telefono ir fakso numerius. Vis dėlto visi įgaliojimai, pasirašyti sertifikatai ir atnaujintos jų formos, pridedamos prie klausimyno atsakymų, pateikiami atspausdinti, t. y. išsiunčiami paštu toliau nurodytu adresu arba įteikiami asmeniškai. Jei suinteresuotoji šalis negali pateikti informacijos ir prašymų elektronine forma, ji apie tai turi nedelsdama pranešti Komisijai, remiantis pagrindinio reglamento 18 straipsnio 2 dalimi. Daugiau informacijos apie susirašinėjimą su Komisija suinteresuotosios šalys gali rasti atitinkamame Prekybos generalinio direktorato svetainės tinklalapyje: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Visa rašytinė informacija, įskaitant informaciją, kurios prašoma šiame reglamente, klausimyno atsakymus ir konfidencialų suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, ženklinama „riboto naudojimo“ (8) grifu, ir pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalies nuostatas kartu pateikiama nekonfidenciali versija, paženklinta „suinteresuotosioms šalims susipažinti“.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faksas +32 22985353

E. paštas: TRADE-R563-BICYCLES-CIRC@ec.europa.eu

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL L 261, 2011 10 6, p. 2.

(3)  OL L 175, 2000 7 14, p. 39.

(4)  OL L 183, 2005 7 14, p. 1.

(5)  Pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 dėl Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo 143 straipsnį asmenys laikomi susijusiais tik tuomet, jei: a) jie yra vienas kito verslo darbuotojai arba direktoriai; b) jie yra juridiškai pripažinti verslo partneriai; c) jie yra darbdavys ir darbuotojas; d) bet kuris asmuo yra tiesioginis arba netiesioginis abiejų šių asmenų 5 proc. įstatinio kapitalo arba akcijų su balso teise savininkas, valdytojas arba disponuotojas; e) vienas iš jų tiesiogiai arba netiesiogiai valdo kitą; f) juos abu tiesiogiai arba netiesiogiai valdo trečiasis asmuo; g) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai valdo trečiąjį asmenį arba h) jie yra vienos šeimos nariai. Asmenys laikomi vienos šeimos nariais tik tuo atveju, jeigu jie yra susiję šiais giminystės ryšiais: i) vyras ir žmona, ii) tėvai ir vaikai, iii) brolis ir sesuo (tikri arba pusiau tikri), iv) seneliai ir anūkai, v) dėdė arba teta ir sūnėnas arba dukterėčia, vi) uošvis ir žentas arba marti, vii) svainis ir svainė. (OL L 253, 1993 10 11, p. 1). Šiuo atveju asmuo reiškia bet kurį fizinį ar juridinį asmenį.

(6)  Tačiau net jei gamintojai yra susiję (pagal minėtą apibrėžtį) su bendrovėmis, kurioms taikomos galiojančios importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės produktams nustatytos priemonės (pradinės antidempingo priemonės), išimtis gali būti taikoma, jei nėra įrodymų, kad ryšiai su bendrovėmis, kurioms taikomos pradinės priemonės, buvo užmegzti arba jais naudotasi siekiant išvengti pradinių priemonių.

(7)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(8)  Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 (OL L 343, 2009 12 22, p. 51) 19 straipsnį ir PPO susitarimo dėl GATT 1994 VI straipsnio įgyvendinimo (Antidempingo susitarimas) 6 straipsnį riboto naudojimo dokumentas yra konfidencialus dokumentas. Jis saugomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnį (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).


26.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 258/25


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 876/2012

2012 m. rugsėjo 25 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 25 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MK

57,9

XS

46,1

ZZ

52,0

0707 00 05

MK

13,4

TR

126,8

ZZ

70,1

0709 93 10

TR

115,6

ZZ

115,6

0805 50 10

AR

93,8

CL

98,0

TR

96,0

UY

67,7

ZA

89,9

ZZ

89,1

0806 10 10

MK

37,9

TR

129,5

ZZ

83,7

0808 10 80

BR

89,7

CL

87,3

NZ

128,4

US

181,6

ZA

108,5

ZZ

119,1

0808 30 90

CN

99,9

TR

113,8

ZA

144,5

ZZ

119,4

0809 30

TR

150,2

ZZ

150,2

0809 40 05

IL

60,4

XS

74,4

ZZ

67,4


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


26.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 258/27


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 877/2012

2012 m. rugsėjo 25 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 971/2011 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2011–2012 prekybos metais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2011–2012 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 971/2011 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 860/2012 (4);

(2)

šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnį;

(3)

siekiant užtikrinti, kad ši priemonė būtų taikoma kuo greičiau po atnaujintų duomenų pateikimo, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2011–2012 prekybos metams, numatyti Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 971/2011, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 25 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 254, 2011 9 30, p. 12.

(4)  OL L 255, 2012 9 21, p. 25.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95, tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2012 m. rugsėjo 26 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 12 10 (1)

34,90

0,68

1701 12 90 (1)

34,90

4,14

1701 13 10 (1)

34,90

0,82

1701 13 90 (1)

34,90

4,43

1701 14 10 (1)

34,90

0,82

1701 14 90 (1)

34,90

4,43

1701 91 00 (2)

44,01

4,27

1701 99 10 (2)

44,01

1,13

1701 99 90 (2)

44,01

1,13

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

(2)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

(3)  Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.


SPRENDIMAI

26.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 258/29


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. rugsėjo 24 d.

kuriuo skiriamas Regionų komiteto Italijai atstovaujantis pakaitinis narys

(2012/517/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 305 straipsnį;

atsižvelgdama į Italijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2009 m. gruodžio 22 d. ir 2010 m. sausio 18 d. Taryba priėmė sprendimus 2009/1014/ES (1) ir 2010/29/ES (2) dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2010 m. sausio 26 d. iki 2015 m. sausio 25 d.;

(2)

pasibaigus Angelo ZUBBANI kadencijai tapo laisva pakaitinio nario vieta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam dabartinės kadencijos laikui iki 2015 m. sausio 25 d. Regionų komiteto pakaitiniu nariu skiriamas:

Leoluca ORLANDO, Sindaco del Comune di Palermo.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL L 348, 2009 12 29, p. 22.

(2)  OL L 12, 2010 1 19, p. 11.


26.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 258/30


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. rugsėjo 24 d.

kuriuo skiriami Regionų komiteto Kiprui atstovaujantys du nariai ir Kiprui atstovaujantys trys pakaitiniai nariai

(2012/518/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 305 straipsnį,

atsižvelgdama į Kipro Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2009 m. gruodžio 22 d. ir 2010 m. sausio 18 d. Taryba priėmė sprendimus 2009/1014/ES (1) ir 2010/29/ES (2) dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2010 m. sausio 26 d. iki 2015 m. sausio 25 d.;

(2)

pasibaigus Savvas ELIOFOTOU ir Evyenios MICHAIL kadencijoms tapo laisvos dvi Regionų komiteto narių vietos. Pasibaigus Andreas MOUSEOS, Andreas HADZILOIZOU ir Christofis ANTONIOU kadencijoms tapo laisvos trys Regionų komiteto pakaitinių narių vietos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui iki 2015 m. sausio 25 d. į Regionų komitetą skiriami:

a)

nariais:

Louisa MAVROMMÁTI, Αντιδήμαρχος 'Εγκωμης

Louis KOUMENIDES, Πρόεδρος Κ.Σ. Κάτω Λευκάρων

ir

b)

pakaitiniais nariais:

Sávvas VÉRGΑS, Δήμαρχος Πάφου

Glavkos KARIÓLOU, Δήμαρχος Κερύνειας

Georgios IAKOVOU, Πρόεδρος Κ.Σ. Αγίων Τριμιθιάς.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL L 348, 2009 12 29, p. 22.

(2)  OL L 12, 2010 1 19, p. 11.


26.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 258/31


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. rugsėjo 24 d.

kuriuo skiriami Regionų komiteto Lenkijai atstovaujantys du pakaitiniai nariai

(2012/519/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 305 straipsnį,

atsižvelgdama į Lenkijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2009 m. gruodžio 22 d. ir 2010 m. sausio 18 d. Taryba priėmė sprendimus 2009/1014/ES (1) ir 2010/29/ES (2) dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2010 m. sausio 26 d. iki 2015 m. sausio 25 d.;

(2)

pasibaigus Jacek CZERNIAK ir Marcin JABŁOŃSKI kadencijai tapo laisvos dvi pakaitinių narių vietos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui iki 2015 m. sausio 25 d. Regionų komiteto pakaitiniais nariais skiriami:

Piotr CAŁBECKI, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Jarosław DWORZAŃSKI, Marszałek Województwa Podlaskiego.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL L 348, 2009 12 29, p. 22.

(2)  OL L 12, 2010 1 19, p. 11.


26.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 258/32


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. rugsėjo 24 d.

kuriuo skiriamas Regionų komiteto Italijai atstovaujantis pakaitinis narys

(2012/520/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 305 straipsnį,

atsižvelgdama į Italijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2009 m. gruodžio 22 d. ir 2010 m. sausio 18 d. Taryba priėmė sprendimus 2009/1014/ES (1) ir 2010/29/ES (2) dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2010 m. sausio 26 d. iki 2015 m. sausio 25 d.;

(2)

pasibaigus Barbara BONINO kadencijai tapo laisva pakaitinio nario vieta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam dabartinės kadencijos laikui iki 2015 m. sausio 25 d. Regionų komiteto pakaitiniu nariu skiriamas:

Mattia TARSI, Consigliere, Provincia di Pesaro.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL L 348, 2009 12 29, p. 22.

(2)  OL L 12, 2010 1 19, p. 11.