ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.252.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 252

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. rugsėjo 19d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 835/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (kadmis) ( 1 )

1

 

*

2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 836/2012, kuriuo dėl švino iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas ( 1 )

4

 

*

2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 837/2012 dėl leidimo naudoti 6-fitazę (EC 3.1.3.26), gautą iš Aspergillus oryzae (DSM 22594), kaip naminių paukščių, nujunkytų paršelių, penimų kiaulių ir paršavedžių pašarų priedą (leidimo turėtojas – DSM Nutritional Products) ( 1 )

7

 

*

2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 838/2012 dėl leidimo naudoti Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą ( 1 )

9

 

*

2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 839/2012 dėl leidimo naudoti karbamidą kaip atrajotojų pašarų priedą ( 1 )

11

 

*

2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 840/2012 dėl leidimo naudoti 6-fitazę (EC 3.1.3.26), gautą iš Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), kaip visų rūšių mėsinių paukščių, išskyrus mėsinius viščiukus, mėsinius kalakutus ir mėsines antis, ir visų rūšių paukščių dedeklių, išskyrus vištas dedekles, pašarų priedą (leidimo turėtojas – Danisco Animal Nutrition) ( 1 )

14

 

*

2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 841/2012 dėl leidimo naudoti Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) ir Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus ( 1 )

17

 

*

2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 842/2012 dėl leidimo lantano karbonato oktahidrato preparatą naudoti kaip šunų pašarų priedą (leidimo turėtojas Bayer Animal Health GmbH) ( 1 )

21

 

*

2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 843/2012 dėl leidimo endo-1,4-beta-ksilanazę, gautą iš Aspergillus niger (CBS 109.713), naudoti kaip veislei auginamų kalakutų, smulkiųjų paukščių (mėsinių ir iš kurių auginamos dedeklės arba kurie auginami veislei) ir dekoratyvinių paukščių lesalų priedą (leidimo turėtojas BASF SE) ( 1 )

23

 

*

2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 844/2012, kuriuo nustatomos veikliųjų medžiagų patvirtinimo pratęsimo procedūros įgyvendinimo nuostatos, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ( 1 )

26

 

*

2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 845/2012, kuriuo tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės organinėmis medžiagomis dengtiems plieno produktams nustatomas laikinasis antidempingo muitas

33

 

 

2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 846/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

55

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2012/505/ES

 

*

2012 m. rugsėjo 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Egipto jūrininkų rengimo ir atestavimo sistemų pripažinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/106/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 6297)

57

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2010 m. kovo 31 d. Komisijos direktyvos 2010/26/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/68/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su priemonėmis, mažinančiomis vidaus degimo variklių, įrengiamų ne kelių mobiliosiose mašinose, dujinių ir kietųjų dalelių teršalų kiekį, suderinimo, klaidų ištaisymas (OL L 86, 2010 4 1)

58

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

19.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 252/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 835/2012

2012 m. rugsėjo 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (kadmis)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 131 straipsnį,

kadangi:

(1)

2011 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 494/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (kadmis) (2), iš dalies pakeista kadmio ir kadmio junginių apribojimo taikymo sritis, priimant nuostatas, taikomas kietojo litavimo lazdelėms ir juvelyriniams dirbiniams, atsižvelgiant į kadmio ir kadmio oksido keliamos rizikos vertinimą ir jos mažinimo strategijas (3);

(2)

Reglamentu (ES) Nr. 494/2011 kadmio ir kadmio junginių naudojimo sintetiniuose organiniuose polimeruose (plastikinė medžiaga) apribojimas pradėtas taikyti visoms plastikinėms medžiagoms, išskyrus kai jos naudojamos perdirbtame PVC, kuriame yra kadmio, tam tikrų statybinių medžiagų gamyboje. Ši nukrypti leidžianti nuostata suteikta atsižvelgiant į diskusijas ad hoc ekspertų posėdyje apie rizikos valdymo veiklą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 ir 2010 m. sausio mėn. paskelbtą Kadmio tiekimo rinkai ir naudojimo juvelyriniuose dirbiniuose, kietojo litavimo lydiniuose ir PVC apribojimų galimo atnaujinimo socialinio ir ekonominio poveikio tyrimą (4). Dėl visų apribojimo aspektų taip pat konsultuotasi su kompetentingomis valstybių narių institucijomis, atsakingomis už Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 įgyvendinimą, ir su suinteresuotosiomis šalimis;

(3)

priėmus Reglamentą (ES) Nr. 494/2011 Komisijai buvo pranešta apie kadmio pigmentų naudojimą tam tikrų rūšių plastikinėse medžiagose, kuris buvo pirmą kartą apribotas Reglamentu (ES) Nr. 494/2011, kai kadmio junginiams nėra tinkamų pakaitalų ir kurį, atsižvelgiant į išskirtines aplinkybes dėl ribotos konsultacijų galimybės, tikslinga toliau įvertinti;

(4)

1988 m. sausio 25 d. Tarybos rezoliucija raginama parengti bendrą kovos su aplinkos tarša kadmiu strategiją, numatant konkrečias priemones, kuriomis būtų apribotas kadmio naudojimas ir skatinama kurti pakaitalus, kuriais būtų pakeičiamas kadmis, naudojamas pigmentuose, stabilizatoriuose bei dengiant paviršius kadmiu, ir reikalaujama apriboti kadmio naudojimą, kad jį naudoti būtų leidžiama tik tais atvejais, kai nėra tinkamų pakaitalų;

(5)

pagal REACH 69 straipsnį Komisija paprašys Europos cheminių medžiagų agentūros parengti XV priedo reikalavimus atitinkantį dokumentų rinkinį apie kadmio ir kadmio junginių naudojimą tų rūšių plastikinėse medžiagose, kurios buvo pirmą kartą apribotos Reglamentu (ES) Nr. 494/2011, visapusiškai atsižvelgiant į 1988 m. sausio 25 d. Tarybos rezoliuciją;

(6)

kol bus užbaigta apribojimo procedūra, kadmio ir jo junginių naudojimo apribojimas turėtų būti taikomas tik XVII priedo 23 įraše prieš priimant Reglamentą (ES) Nr. 494/2011 išvardytų rūšių plastikinėms medžiagoms;

(7)

dėl teisinio tikrumo šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2011 m. gruodžio 10 d.;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka komiteto, įsteigto pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2011 m. gruodžio 10 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  OL L 134, 2011 5 21, p. 2.

(3)  OL C 149, 2008 6 14, p. 6.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priede lentelė, kurioje nurodomas medžiagų, medžiagų grupių arba mišinių pavadinimas ir apribojimo sąlygos, iš dalies keičiama taip:

1.

23 įrašo antroje skiltyje 1 punkto pirmas ir antras papunkčiai pakeičiami taip:

 

„1.

Nenaudojamas mišiniams ir gaminiams, gaminamiems iš šių sintetinių organinių polimerų (toliau – plastikinė medžiaga):

vinilchlorido polimerų arba kopolimerų (PVC) [3904 10] [3904 21]

poliuretano (PUR) [3909 50]

mažo tankio polietileno (LDPE), išskyrus mažo tankio polietileną, naudojamą dažytam pradiniam mišiniui gaminti [3901 10]

celiuliozės acetato (CA) [3912 11]

celiuliozės acetatbutirato (CAB) [3912 11]

epoksidinių dervų [3907 30]

melaminformaldehidinių (MF) dervų [3909 20]

karbamidinių (UF) dervų [3909 10]

nesočiųjų poliesterių (UP) [3907 91]

polietilentereftalato (PET) [3907 60]

polibutilentereftalato (PBT)

skaidriojo (bendrosios paskirties) polistireno [3903 11]

akrilonitrilmetilmetakrilato (AMMA)

skersinio ryšio polietileno (VPE)

smūgiui atsparaus polistireno

polipropileno (PP) [3902 10]

Mišiniai ir gaminiai iš pirmiau išvardytų plastikinių medžiagų netiekiami rinkai, jeigu kadmio koncentracija (išreikšta kaip Cd metalas) yra ne mažesnė nei 0,01 % plastikinės medžiagos masės.“

2.

23 įrašo antroje skiltyje 1 punktas papildomas šiuo papunkčiu:

 

„Pagal 69 straipsnį iki 2012 m. lapkričio 19 d. Komisija paprašys Europos cheminių medžiagų agentūros parengti XV priedo reikalavimus atitinkantį dokumentų rinkinį, kad būtų įvertinta, ar turėtų būti apribotas kadmio ir jo junginių naudojimas kitose plastikinėse medžiagose, nei išvardytos 1 papunktyje.“


19.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 252/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 836/2012

2012 m. rugsėjo 18 d.

kuriuo dėl švino iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 68 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006, jeigu valstybės narės nuomone pačios cheminės medžiagos, mišinio arba gaminio sudėtyje esančios cheminės medžiagos gamyba, tiekimas rinkai arba naudojimas kelia žmonių sveikatai ar aplinkai pavojų, kuris nėra tinkamai kontroliuojamas, ir problema turi būti sprendžiama, valstybė narė parengia dokumentaciją, apie savo ketinimą ją rengti prieš tai pranešusi Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra);

(2)

2010 m. balandžio 15 d. Prancūzija Agentūrai pateikė dokumentaciją pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69 straipsnio 4 dalį, siekdama inicijuoti apribojimų nustatymo procesą pagal to reglamento 69–73 straipsnius. Dokumentacijoje įrodyta, kad vaikai, ypač iki 36 mėnesių, dėdamiesi juvelyrinius dirbinius į burną gali patirti dažną sąlytį su iš tų dirbinių išskiriančiu švinu. Dažnas sąlytis su švinu gali sukelti sunkių ir negrįžtamų nervų sistemos veiklos ir vystymosi sutrikimo padarinių, vaikams šie padariniai gali būti itin sunkūs, nes jų centrinė nervų sistema tebesivysto. Remiantis dokumentacija, nepaisant jau taikomų priemonių, Sąjungos lygmeniu būtina imtis veiksmų ir kuo labiau vengti sąlyčio su juvelyriniuose dirbiniuose esančiu švinu ir jo junginiais. Atitinkamai, dokumentacijoje siūloma drausti naudoti šviną ir jo junginius juvelyriniuose dirbiniuose ir tiekti tokius dirbinius rinkai, jei švino migracija didesnė negu 0,09 μg/cm2/val.;

(3)

2011 m. kovo 10 d. nuomonėje Rizikos vertinimo komitetas (toliau – RVK) teigia, kad tinkamiausia, t. y. veiksmingiausia, Sąjungos lygmens priemonė nustatytiems pavojams mažinti yra draudimas naudoti šviną ir jo junginius metalinėse ir nemetalinėse juvelyrinių dirbinių dalyse, taip pat uždrausti tokius dirbinius ar jų dalis tiekti rinkai, kai švino koncentracija toje dalyje yra ne mažesnė negu 0,05 % masės kiekvienoje atskiroje dalyje ir negalima įrodyti, kad išsiskiria ne daugiau kaip 0,05 μg/cm2/val. švino (0,05 μg/g/val.);

(4)

2011 m. rugsėjo 15 d. nuomonėje Socialinės ir ekonominės analizės komitetas (toliau – SEAK) svarsto draudimą naudoti šviną bei jo junginius juvelyriniuose dirbiniuose ir tiekti tokius dirbinius rinkai, kai švino koncentracija bet kurioje atskiroje dirbinio dalyje yra ne mažesnė kaip 0,05 % masės. Ši priemonė laikoma tinkamiausia Sąjungos lygmens priemone nustatytiems pavojams mažinti, nes jos socialinė ir ekonominė kaina yra proporcinga socialinei ir ekonominei naudai. Kadangi šiuo metu nėra migracijos tyrimo metodo, kurį taikant imituojamos tiriamojo objekto įsidėjimo į burną sąlygos, SEAK mano, kad apribojimas turėtų būti pagrįstas ne švino migracijos iš tokių dirbinių lygiu, bet švino koncentracija bet kuriose atskirose juvelyrinių dirbinių dalyse. Be to, SEAK rekomenduoja draudimo netaikyti krištolui, emaliui, laikrodžių ir chronometrų vidaus sudedamosioms dalims, taip pat nesintetiniams arba regeneruotiems brangakmeniams arba pusbrangiams akmenims.

(5)

2011 m. rugsėjo 23 d. Agentūra RVK ir SEAK nuomones pateikė Komisijai;

(6)

kadangi nėra informacijos apie švino išsiskyrimą objektą įsidėjus į burną ir nėra tinkamo pakaitalo švinui krištole ir emalyje, krištolui ir emaliui ši priemonė netaikoma. Be to, SEAK rekomendavo priemonės netaikyti tik 1 ir 2 klasių krištolui (atitinkamai daugiašviniam krištolui ir švino krištolui), kaip apibrėžta 1969 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyvos 69/493/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių krištolo stiklą, suderinimo (2) I priede. Tačiau 3 ir 4 klasių krištolo stiklui (krištolui, krištolo stiklui), apibrėžtam minėtoje direktyvoje, apribojimas taip pat turėtų būti netaikomas siekiant užtikrinti derėjimą su išimtimi, nustatyta 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (3) su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2010/571/ES (4), priede, nes jame švino yra mažiau negu 1 ir 2 klasių krištole.

(7)

dėl tų pačių priežasčių, kaip krištolo ir emalio atveju, apribojimas taip pat turėtų būti netaikomas nesintetiniams arba regeneruotiems brangakmeniams arba pusbrangiams akmenims, kuriuose švinas yra natūrali sudedamoji dalis;

(8)

apribojimas turėtų būti netaikomas vartotojams nepasiekiamoms laikrodžių ir chronometrų vidaus sudedamosioms dalims, nes galima išvengti sąlyčio su jose esančiu švinu;

(9)

draudimas tiekti rinkai padėvėtus ir senus juvelyrinius dirbinius turėtų didžiulį socialinį ir ekonominį poveikį, nes tokie dirbiniai Sąjungoje netektų rinkos vertės, be to, būtų labai sunku užtikrinti draudimo vykdymą. Todėl apribojimas turėtų būti netaikomas juvelyriniams dirbiniams, pirmą kartą pateiktiems rinkai per 12 mėnesių po ribojimo įsigaliojimo, ir importuotiems antikvariniams juvelyriniams dirbiniams;

(10)

Komisija, atsižvelgdama į turimą naują mokslinę informaciją, įskaitant informaciją apie švino migraciją iš dirbinių, kuriems taikoma išimtis, taip pat į tai, kad gali atsirasti tinkamų pakaitalų ar būti sukurti migracijos tyrimų metodai, turėtų persvarstyti krištolui, emaliui ir brangakmeniams bei pusbrangiems akmenims taikomą išimtį;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  OL L 326, 1969 12 29, p. 36.

(3)  OL L 37, 2003 2 13, p. 19.

(4)  OL L 251, 2010 9 25, p. 28.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas papildomas šiuo 63 skirsniu:

„63.

Švinas

 

CAS Nr. 7439–92–1

 

EB Nr. 231–100–4

ir jo junginiai

1.

Negali būti tiekiamas rinkai ar naudojamas bet kurioje atskiroje juvelyrinių dirbinių dalyje tais atvejais, kai švino koncentracija (išreikšta kaip metalo koncentracija) bet kurioje atskiroje dalyje yra ne mažesnė kaip 0,05 % masės

2.

1 dalyje:

i)

„juvelyriniai dirbiniai“ – tai juvelyriniai dirbiniai, dirbtinė bižuterija ir plaukų aksesuarai, įskaitant:

a)

apyrankes, vėrinius ir žiedus;

b)

įveriamuosius juvelyrinius dirbinius;

c)

rankinius laikrodžius ir riešo papuošalus;

d)

sages ir sąsagas;

ii)

„bet kuri atskira dirbinio dalis“ apima medžiagas, iš kurių juvelyriniai dirbiniai pagaminti, ir atskiras sudedamąsias juvelyrinių dirbinių dalis.

3.

1 dalis taip pat taikoma atskiroms dalims tais atvejais, kai jos tiekiamos rinkai arba naudojamos juvelyrinių dirbinių gamybos tikslais.

4.

Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, 1 dalis netaikoma:

a)

krištolui, kaip apibrėžiama Tarybos direktyvos 69/493/EEB (1) I priede (1, 2, 3 ir 4 klasės);

b)

vartotojams nepasiekiamoms laikrodžių ir chronometrų vidaus sudedamosioms dalims;

c)

nesintetiniams arba regeneruotiems brangakmeniams arba pusbrangiams akmenims (KN kodas 7103, kaip nustatyta Reglamentu (EEB) Nr. 2658/87), jei jie nebuvo apdoroti švinu ar jo junginiais arba šių medžiagų turinčiais mišiniais;

d)

emaliams, apibrėžiamiems kaip stiklėjantys mišiniai, gauti sulydant, stiklinant ar aglomeruojant bent 500 °C temperatūroje išlydytus mineralus.

5.

Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, 1 dalis netaikoma juvelyriniams dirbiniams, pirmą kartą pateiktiems rinkai iki 2013 m. spalio 9 d. ir iki 1961 m. gruodžio 10 d. pagamintiems juvelyriniams dirbiniams.

6.

Iki 2017 m. spalio 9 d. Komisija šį skirsnį iš naujo įvertins atsižvelgdama į naują mokslinę informaciją, taip pat į tai, ar yra pakaitalų, ir į informaciją apie švino migraciją iš 1 dalyje nurodytų dirbinių ir prireikus šį skirsnį atitinkamai pakeis.


(1)  OL L 326, 1969 12 29, p. 36.“


19.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 252/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 837/2012

2012 m. rugsėjo 18 d.

dėl leidimo naudoti 6-fitazę (EC 3.1.3.26), gautą iš Aspergillus oryzae (DSM 22594), kaip naminių paukščių, nujunkytų paršelių, penimų kiaulių ir paršavedžių pašarų priedą (leidimo turėtojas – DSM Nutritional Products)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti 6-fitazę (EC 3.1.3.26), gautą iš Aspergillus oryzae (DSM 22594). Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti 6-fitazę (EC 3.1.3.26), gautą iš Aspergillus oryzae (DSM 22594), kaip naminių paukščių, nujunkytų paršelių, penimų kiaulių ir paršavedžių pašarų priedą, priskirtiną prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2011 m. gruodžio 14 d. priimtoje nuomonėje (2) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis 6-fitazė (EC 3.1.3.26), gauta iš Aspergillus oryzae (DSM 22594), nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų ir žmonių sveikatai ar aplinkai ir kad ją naudojant gali pagerėti visų tikslinių rūšių gyvūnų fosforo panaudojimas. Tarnyba nemano, kad reikėtų nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

atlikus 6-fitazės (EC 3.1.3.26), gautos iš Aspergillus oryzae (DSM 22594), vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimo suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Todėl reikėtų leisti naudoti šį preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį zootechninių priedų kategorijai ir virškinimo stimuliatorių funkcinei grupei, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EMST leidinys, 2012 m., 10(1):2527.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: virškinimo stimuliatoriai

4a18

DSM Nutritional Products

6-fitazė (EC 3.1.3.26)

 

Priedo sudėtis

6-fitazės (EC 3.1.3.26), gautos iš Aspergillus oryzae (DSM 22594), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:

 

50 000 (1) FYT/g kieto pavidalo

 

20 000 FYT/g skysto pavidalo

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

6-fitazė (EC 3.1.3.26), gauta iš Aspergillus oryzae (DSM 22594)

 

Analizės metodas  (2)

Kolorimetrinis metodas matuojant neorganinį fosfatą, 6-fitazės atpalaiduotą iš fitato (ISO 30024:2009)

Naminiai paukščiai

Penimos kiaulės

Paršeliai (nujunkyti)

500 FYT

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro:

naminiams paukščiams, nujunkytiems paršeliams ir penimoms kiaulėms: 500–4 000 FYT;

paršavedėms: 1 000-4 000 FYT.

3.

Naudoti pašaruose, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 0,23 % su fitinu sujungto fosforo.

4.

Sauga: tvarkant produktą reikia dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones, akinius ir pirštines.

5.

Naudoti nujunkytiems paršeliams iki 35 kg svorio.

2022 m. spalio 9 d.

Paršavedės

1 000 FYT


(1)  1 FYT – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį neorganinio fosfato per minutę iš fitato, esant tokioms reakcijos sąlygoms: fitato koncentracija 5,0 mM, esant 5,0 pH ir 37 °C temperatūrai.

(2)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Etaloninės laboratorijos svetainėje http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


19.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 252/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 838/2012

2012 m. rugsėjo 18 d.

dėl leidimo naudoti Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti Lactobacillus brevis (DSMZ 21982). Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą, priskirtiną prie priedų kategorijos „technologiniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2012 m. kovo 6 d. priimtoje nuomonėje (2) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai ir kad naudojant šį preparatą galima pagerinti siloso gamybą, nes juo padidinamas acto rūgšties susidarymas, dėl to pailgėja apdoroto siloso aerobinio stabilumo laikotarpis. Tarnyba nemano, kad reikėtų nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, Tarnyba patvirtino pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

atlikus Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimo suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Todėl reikėtų leisti naudoti šį preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „technologiniai priedai“ ir funkcinei grupei „siloso priedai“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EMST leidinys (2012 m.); 10(3):2617.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV/kg šviežios medžiagos

Technologinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: siloso priedai.

1k20715

Lactobacillus brevis

(DSMZ 21982)

 

Priedo sudėtis

Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 8 × 1010 KSV/g priedo

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Lactobacillus brevis (DSMZ 21982)

 

Analizės metodas  (1)

 

Pašarų priedo skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas (EN 15787).

 

Identifikavimas: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą ir laiką.

2.

Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas atskirai nuo kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1 × 108 KSV/kg šviežios medžiagos.

3.

Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.

2022 m. spalio 9 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 252/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 839/2012

2012 m. rugsėjo 18 d.

dėl leidimo naudoti karbamidą kaip atrajotojų pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. Minėto reglamento 10 straipsnyje nustatyta, kad reikia iš naujo įvertinti produktus, kuriuos leista naudoti remiantis 1982 m. birželio 30 d. Tarybos direktyva 82/471/EEB dėl tam tikrų produktų, naudojamų gyvūnams šerti (2);

(2)

neterminuotas leidimas naudoti karbamidą buvo suteiktas Direktyva 82/471/EEB. Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalimi, šis produktas buvo įtrauktas į Bendrijos pašarų priedų registrą kaip esamas produktas;

(3)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalimi kartu su to reglamento 7 straipsniu, buvo pateiktas prašymas iš naujo įvertinti karbamidą kaip atrajotojų pašarų priedą ir priskirti jį prie priedų kategorijos „maistiniai priedai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2012 m. kovo 7 d. priimtoje nuomonėje (3) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis karbamidas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai arba aplinkai ir kad jį naudojant išskiriamas nebaltyminis azotas, reikalingas mikrobinei baltymų sintezei didžiajame prieskrandyje. Tarnyba nemano, kad reikėtų nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta Bendrijos etaloninė laboratorija;

(5)

atlikus karbamido vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimo suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Todėl reikėtų leisti naudoti minėtą medžiagą, kaip nurodyta šio reglamento priede;

(6)

kadangi keičiamos leidimo naudoti karbamidą suteikimo sąlygos ir nėra tiesioginio greito poveikio saugai, reikėtų nustatyti pagrįstą laikotarpį iki leidimo suteikimo, per kurį suinteresuotosios šalys pasirengtų laikytis naujų, su leidimu susijusių reikalavimų. Be to, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį būtų parduodamos esamos karbamido atsargos, kaip nustatyta Direktyva 82/471/EEB, ir pašarų, kurių sudėtyje yra karbamido, atsargos;

(7)

ūkio subjektams pernelyg sudėtinga iš naujo kaskart pritaikyti etiketes, skirtas pašarams, kurių sudėtyje yra skirtingų priedų, kuriuos buvo paeiliui leista naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką ir kuriems reikia taikyti naujas ženklinimo taisykles. Todėl tikslinga sumažinti ūkio subjektų administracinę naštą nustatant laikotarpį, per kurį būtų sklandžiai pakeistos etiketės;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „maistiniai priedai“ ir funkcinei grupei „karbamidas ir jo dariniai“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Ženklinimo reikalavimai

Pašarai, kurių sudėtyje yra karbamido, ženklinami remiantis šiuo reglamentu ne vėliau kaip 2013 m. gegužės 19 d.

Tačiau pašarai, kurių sudėtyje yra karbamido ir kurie buvo paženklinti pagal Direktyvą 82/471/EEB iki 2013 m. gegužės 19 d., gali būti toliau teikiami rinkai tol, kol baigsis jų atsargos.

3 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Esamos karbamido ir pašarų, kurių sudėtyje yra karbamido, atsargos šio reglamento įsigaliojimo dieną gali būti toliau teikiamos rinkai ir naudojamos Direktyvoje 82/471/EEB nustatytomis sąlygomis tol, kol pasibaigs.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja 2012 m. lapkričio 19 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  OL L 213, 1982 7 21, p. 8.

(3)  EMST leidinys, 2012 m.; 10(3):2624.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Maistinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: Karbamidas ir jo dariniai

3d1

Karbamidas

 

Priedo sudėtis

 

Karbamido kiekis: mažiausiai 97 %

 

Azoto kiekis: 46 %

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Diamino metanonas, CAS numeris 58069–82–2, cheminė formulė: (NH2)2CO

 

Analizės metodas  (1)

 

Viso azoto kiekio priede nustatymas: titrimetrija (2.3.3 metodas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 IV priede)

 

Biureto nustatymas visame priede esančio azoto kiekyje: spektrofotometrija (2.5 metodas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 IV priede)

 

Karbamido nustatymas premiksuose, kombinuotuosiuose pašaruose ir pašarinėse žaliavose: spektrofotometrija (Reglamento (EB) Nr. 152/2009 III priedo D dalis)

Atrajotojai, turintys funkcinį didįjį prieskrandį

 

8 800

Pašarų priedo ir pašarų, kurių sudėtyje yra karbamido, naudojimo taisyklės yra šios:

„Karbamidas naudojamas tik tiems gyvūnams, kurie turi funkcinį didįjį prieskrandį. Karbamido kiekis pašaruose turėtų būti didinamas palaipsniui iki didžiausios dozės. Didžiausias karbamido kiekis turėtų būti naudojamas tik kartu su pašaru, kuriame gausu lengvai virškinamų angliavandenių ir mažai tirpaus azoto.

Ne didesnį kaip 30 % viso azoto kiekį turėtų sudaryti karbamidas N.“

2022 m. lapkričio 19 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Bendrijos etaloninės laboratorijos interneto svetainėje: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx.


19.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 252/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 840/2012

2012 m. rugsėjo 18 d.

dėl leidimo naudoti 6-fitazę (EC 3.1.3.26), gautą iš Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), kaip visų rūšių mėsinių paukščių, išskyrus mėsinius viščiukus, mėsinius kalakutus ir mėsines antis, ir visų rūšių paukščių dedeklių, išskyrus vištas dedekles, pašarų priedą (leidimo turėtojas – Danisco Animal Nutrition)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti 6-fitazę (EC 3.1.3.26), gautą iš Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233). Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti 6-fitazę (EC 3.1.3.26), gautą iš Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), kaip visų rūšių mėsinių paukščių, išskyrus mėsinius viščiukus, mėsinius kalakutus ir mėsines antis, ir visų rūšių dedeklių paukščių, išskyrus vištas dedekles, pašarų priedą, priskirtiną prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“;

(4)

leidimas dešimt metų naudoti 6-fitazės EC 3.1.3.26 preparatus mėsiniams viščiukams, mėsiniams kalakutams, vištoms dedeklėms, nujunkytiems paršeliams, mėsinėms antims, penimoms kiaulėms ir paršavedėms buvo suteiktas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 785/2007 (2) ir Komisijos reglamentu (EB) Nr. 379/2009 (3);

(5)

buvo pateikta naujų duomenų, kuriais pagrindžiamas prašymas leisti naudoti 6-fitazę (EC 3.1.3.26), gautą iš Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), kaip visų rūšių mėsinių paukščių, išskyrus mėsinius viščiukus, mėsinius kalakutus ir mėsines antis, ir visų rūšių paukščių dedeklių, išskyrus vištas dedekles, pašarų priedą. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2012 m. kovo 7 d. priimtoje nuomonėje (4) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis 6-fitazė (EC 3.1.3.26), gauta iš Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai ir kad naudojant šį preparatą gali pagerėti visų tikslinių rūšių fosforo panaudojimas. Tarnyba nemano, kad reikėtų nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(6)

atlikus 6-fitazės (EC 3.1.3.26), gautos iš Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimo suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Todėl reikėtų leisti naudoti šį preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „virškinimo stimuliatoriai“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  OL L 175, 2007 7 5, p. 5.

(3)  OL L 116, 2009 5 9, p. 6.

(4)  EMST leidinys, 2012 m.; 10(3):2619.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: virškinimo stimuliatoriai.

4a1640

Danisco Animal Nutrition (juridinis asmuo Danisco (UK) Limited)

6-fitazė EC 3.1.3.26

 

Priedo sudėtis

6-fitazės (EC 3.1.3.26), gautos iš Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:

skysto ir kieto pavidalo: 5 000 FTU (1)/g.

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

6-fitazė (EC 3.1.3.26), gauta iš Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233).

 

Analizės metodas  (2)

 

6 fitazės EC 3.1.3.26 aptikimas pašarų priede: kolometrinis metodas, pagrįstas neorganinio fosfato, atpalaiduoto naudojant fermentą iš natrio fitato, kiekybiniu vertinimu.

 

6 fitazės EC 3.1.3.26 aptikimas pašarų premiksuose ir pašaruose: EN ISO 30024: kolometrinis metodas, pagrįstas neorganinio fosfato, atpalaiduoto naudojant fermentą iš natrio fitato (atskiedus su termiškai apdorotais viso grūdo miltais) kiekybiniu vertinimu.

Visų rūšių mėsiniai paukščiai, išskyrus mėsinius viščiukus, mėsinius kalakutus ir mėsines antis

250 FTU

 

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 0,23 % su fitinu sujungto fosforo.

3.

Didžiausia rekomenduojama dozė: 1 000 FTU/kg visaverčio pašaro.

4.

Sauga: tvarkant produktą reikia dėvėti saugos akinius ir mūvėti pirštines.

2022 m. spalio 9 d.

Visų rūšių paukščiai dedekliai, išskyrus vištas dedekles

150 FTU


(1)  1 FTU – tai fermento, kuris, esant pH 5,5 ir 37 °C temperatūrai iš natrio fitato substrato per minutę atpalaiduoja 1 mikromolį neorganinio fosfato, kiekis.

(2)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


19.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 252/17


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 841/2012

2012 m. rugsėjo 18 d.

dėl leidimo naudoti Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) ir Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 7 dalyje kartu su 10 straipsnio 1–4 dalimis nustatytos specialios nuostatos dėl produktų, kurie pradėjus taikyti minėtą reglamentą Sąjungoje naudojami kaip siloso priedai, įvertinimo;

(2)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalies b punktu ir 7 straipsniu, mikroorganizmai Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) ir Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) buvo įtraukti į Bendrijos pašarų priedų registrą kaip esami produktai, priklausantys prie siloso priedų funkcinės grupės, skirti visų rūšių gyvūnams;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalį kartu su 7 straipsniu buvo pateikti prašymai suteikti leidimą naudoti mikroorganizmus Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) ir Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus ir juos priskirti prie kategorijos „technologiniai priedai“ ir funkcinės grupės „siloso priedai“. Kartu su paraiškomis pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(4)

prašymai pateikti dėl leidimo naudoti mikroorganizmus Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) ir Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus, priskirtinus prie priedų kategorijos „technologiniai priedai“;

(5)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2011 m. gruodžio 13 d. priimtoje nuomonėje (2) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis mikroorganizmai Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) ir Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai ir kad jie gali pagerinti siloso gamybą iš visų pašarų, nes prailginamas sausosios medžiagos išlaikymas ir denatūruojama mažiau baltymų. Be to, Tarnyba patvirtino pašarų priedų pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(6)

atlikus mikroorganizmų Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) ir Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimo suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Todėl turėtų būti suteiktas leidimas naudoti šiuos mikroorganizmus, kaip nurodyta šio reglamento prieduose;

(7)

kadangi keičiamos leidimo naudoti mikroorganizmus Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) ir Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) suteikimo sąlygos ir nėra tiesioginio greito poveikio saugai, reikėtų nustatyti pagrįstą laikotarpį prieš leidimo suteikimą, per kurį suinteresuotosios šalys pasirengtų laikytis naujų, su leidimu susijusių reikalavimų. Be to, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį būtų parduodamos esamos mikroorganizmų ir pašarų, kurių sudėtyje jų yra, atsargos;

(8)

ūkio subjektams neproporcingai sudėtinga iš naujo kaskart pritaikyti etiketes, skirtas pašarams, kurių sudėtyje yra skirtingų priedų, kuriuos buvo paeiliui leista naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką ir kuriems reikia taikyti naujas ženklinimo taisykles. Todėl tikslinga sumažinti ūkio subjektų administracinę naštą nustatant laikotarpį, per kurį būtų sklandžiai pakeistos etiketės;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

I priede nurodytą mikroorganizmą, priklausantį prie priedų kategorijos „technologiniai priedai“ ir funkcinės grupės „siloso priedai“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

II priede nurodytą mikroorganizmą, priklausantį prie priedų kategorijos „technologiniai priedai“ ir funkcinės grupės „siloso priedai“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede nustatytomis sąlygomis.

3 straipsnis

Ženklinimo reikalavimai

Pašarai, kurių sudėtyje yra 1 ir 2 straipsniuose nurodytų mikroorganizmų, ženklinami remiantis šiuo reglamentu ne vėliau kaip 2013 m. gegužės 19 d.

Tačiau pašarai, kurių sudėtyje yra 1 ir 2 straipsniuose nurodytų mikroorganizmų ir kurie buvo paženklinti pagal ankstesnes leidimo sąlygas iki 2013 m. gegužės 19 d., gali būti toliau teikiami rinkai tol, kol pasibaigs jų atsargos.

4 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Esamos 1 ir 2 straipsniuose nurodytų mikroorganizmų ir pašarų, kurių sudėtyje jų yra, atsargos šio reglamento įsigaliojimo dieną gali būti toliau teikiamos rinkai ir naudojamos ankstesnėmis leidimo sąlygomis tol, kol pasibaigs.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2012 m. lapkričio 19 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EMST leidinys (2012 m.); 10(1):2529.


I PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV/kg šviežios medžiagos

Technologinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: siloso priedai

1k20713

Lactobacillus plantarum

(NCIMB 41028)

 

Priedo sudėtis

Lactobacillus plantarum NCIMB 41028 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 7 × 1010 KSV/g priedo.

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Lactobacillus plantarum NCIMB 41028.

 

Analizės metodas  (1)

 

Pašarų priedo skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas (EN 15787).

 

Identifikavimas: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą ir laiką.

2.

Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1 × 109 KSV/kg šviežios medžiagos.

3.

Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.

2022 m. lapkričio 19 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


II PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV/kg šviežios medžiagos

Technologinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: siloso priedai

1k20714

Lactobacillus plantarum

(NCIMB 30148)

 

Priedo sudėtis

Lactobacillus plantarum NCIMB 30148 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 7 × 1010 KSV/g priedo.

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Lactobacillus plantarum NCIMB 30148.

 

Analizės metodas  (1)

 

Pašarų priedo skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas (EN 15787).

 

Identifikavimas: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą ir laiką.

2.

Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1 × 109 KSV/kg šviežios medžiagos.

3.

Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.

2022 m. lapkričio 19 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 252/21


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 842/2012

2012 m. rugsėjo 18 d.

dėl leidimo lantano karbonato oktahidrato preparatą naudoti kaip šunų pašarų priedą (leidimo turėtojas Bayer Animal Health GmbH)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti lantano karbonato oktahidrato preparatą (CAS numeris 6487-39-4). Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo lantano karbonato oktahidrato preparatą (CAS numeris 6487-39-4) preparatą naudoti kaip šunų pašarų priedą, priskirtiną prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“;

(4)

leidimas naudoti šį preparatą katėms buvo suteiktas dešimties metų laikotarpiui Komisijos reglamentu (EB) Nr. 163/2008 (2);

(5)

buvo pateikta naujų duomenų, kuriais pagrindžiamas prašymas leisti lantano karbonato oktahidrato preparatą (CAS numeris 6487-39-4) naudoti šunims. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2012 m. kovo 6 d. nuomonėje padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis lantano karbonato oktahidrato preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio tikslinėms rūšims (3). Ji taip pat padarė išvadą, kad lantano karbonato oktahidrato preparatas gali sumažinti suaugusių šunų biologinį fosforo įsisavinamumą. Tačiau Tarnyba pastabų dėl ilgalaikio poveikio nepateikė. Be to, patikrinta pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(6)

atlikus lantano karbonato oktahidrato (CAS numeris 6487-39-4) vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimo suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtą preparatą. Po pateikimo į rinką tikslinga nustatyti ilgalaikio nepageidaujamo poveikio stebėseną;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „kiti zootechniniai priedai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  OL L 50, 2008 2 23, p. 3.

(3)  EMST leidinys (2012 m.); 10(3):2618.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: kiti zootechniniai priedai (fosforo šalinimo su šlapimu mažinimas)

4d1

Bayer Animal Health GmbH

Lantano karbonato oktahidratas

 

Priedo sudėtis

 

Lantano karbonato oktahidrato preparatas.

 

Ne mažiau kaip 85 % veikliosios medžiagos lantano karbonato oktahidrato.

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

 

Lantano karbonato oktahidratas

 

La2 (CO3)3 · 8H2O

 

CAS numeris 6487-39-4.

 

Analizės metodas  (1)

 

Karbonato kiekio pašarų priede nustatymas:

Bendrijos metodas (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009) (2)

 

Lantano kiekio pašarų priede ir pašaruose nustatymas: induktyviai susietos plazmos atominės emisinės spektroskopijos metodas (ICP-AES).

Šunys

1 500

7 500

Reikalinga lėtinio nepageidaujamo poveikio stebėsena po pateikimo į rinką.

Priedo naudojimo instrukcijose nurodyti:

suaugusiems šunims,

rekomenduojama dozė drėgnam pašarui, kurio sausosios medžiagos kiekis – 20–25 %: nuo 340 iki 2 100 mg/kg,

nenaudoti pašaro kartu su dideliu kiekiu fosforo.

2022 m. spalio 9 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės pašarų priedų laboratorijos svetainėje http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  OL L 54, 2009 2 26, p. 1.


19.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 252/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 843/2012

2012 m. rugsėjo 18 d.

dėl leidimo endo-1,4-beta-ksilanazę, gautą iš Aspergillus niger (CBS 109.713), naudoti kaip veislei auginamų kalakutų, smulkiųjų paukščių (mėsinių ir iš kurių auginamos dedeklės arba kurie auginami veislei) ir dekoratyvinių paukščių lesalų priedą (leidimo turėtojas BASF SE)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti endo-1,4-beta-ksilanazę (EC 3.2.1.8), gautą iš Aspergillus niger (CBS 109.713). Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo endo-1,4-beta-ksilanazę (EC 3.2.1.8), gautą iš Aspergillus niger (CBS 109.713), naudoti kaip viščiukų, iš kurių auginamos dedeklės, veislei auginamų kalakutų, smulkiųjų paukščių (mėsinių ir iš kurių auginamos dedeklės arba kurie auginami veislei) ir dekoratyvinių paukščių lesalų priedą, priskirtiną prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“;

(4)

leidimas naudoti šį preparatą mėsiniams viščiukams ir antims buvo suteiktas dešimties metų laikotarpiui Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1096/2009 (2), o mėsiniams kalakutams – Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1380/2007 (3);

(5)

buvo pateikta naujų duomenų, kuriais pagrindžiamas prašymas leisti endo-1,4-beta-ksilanazę (EC 3.2.1.8), gautą iš Aspergillus niger (CBS 109.713), naudoti viščiukams, iš kurių auginamos dedeklės, veislei auginamiems kalakutams, smulkiesiems paukščiams (mėsiniams ir iš kurių auginamos dedeklės arba kurie auginami veislei) ir dekoratyviniams paukščiams. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2012 m. vasario 2 d. nuomonėje (4) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis endo-1,4-beta-ksilanazė (EC 3.2.1.8), gauta iš Aspergillus niger (CBS 109.713), nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai ir kad šis preparatas gali pagerinti pašarų kiekio ir prieaugio santykį. Tarnyba nemano, kad reikėtų nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patikrinta pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta Bendrijos etaloninė laboratorija;

(6)

įvertinus endo-1,4-beta-ksilanazę (EC 3.2.1.8), gautą iš Aspergillus niger (CBS 109.713), nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtą preparatą;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „virškinimo stimuliatoriai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  OL L 301, 2009 11 17, p. 3.

(3)  OL L 309, 2007 11 27, p. 21.

(4)  EMST leidinys, (2012 m.); 10(2):2575.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetai vienam kilogramui visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: virškinimo stimuliatoriai

4a62

BASF SE

endo-1,4-beta-ksilanazė

EC 3.2.1.8

 

Priedo sudėtis

Endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Aspergillus niger (CBS 109.713), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:

 

kieto pavidalo – 5 600 TXU (1)/g

 

skysčių – 5 600 TXU/ml.

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Endo-1,4-beta-ksilanazė, gauta iš Aspergillus niger (CBS 109.713).

 

Analizės metodas  (2)

Viskozimetrinis metodas, pagrįstas klampumo sumažėjimu endo-1,4-beta-ksilanazei veikiant ksilano turintį substratą (kviečių arabinoksilaną) esant 3,5 pH ir 55 °C temperatūrai.

Veislei auginami kalakutai

560 TXU

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama didžiausia dozė vienam kilogramui visaverčio pašaro visoms gyvūnų rūšims, kurioms taikomas šis reglamentas: 840 TXU.

3.

Naudoti pašaruose, kuriuose yra daug krakmolo ir nekrakmolinių polisacharidų (daugiausia beta-gliukanų ir arabinoksilanų).

2022 m. spalio 9 d.

Dekoratyviniai paukščiai, smulkieji paukščiai, išskyrus antis ir paukščius dedeklius

280 TXU


(1)  1 TXU – fermento, kuris, esant pH 3,5 ir 55 °C, iš kviečių arabinoksilano atpalaiduoja 5 mikromolį redukuojančių angliavandenių (ksilozės ekvivalentai) per minutę, kiekis.

(2)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 252/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 844/2012

2012 m. rugsėjo 18 d.

kuriuo nustatomos veikliųjų medžiagų patvirtinimo pratęsimo procedūros įgyvendinimo nuostatos, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 19 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 nustatyta, kad pasibaigus veikliosios medžiagos patvirtinimo galiojimui jį galima pratęsti;

(2)

reikia nustatyti pratęsimo procedūros įgyvendinimo nuostatas;

(3)

ypač turėtų būti nustatyta atskirų pratęsimo procedūros etapų trukmė, kad būtų užtikrintas tinkamas jos atlikimas;

(4)

turėtų būti nustatytos taisyklės dėl pratęsimo paraiškos, papildomų dokumentų rinkinių ir jų atnaujinimų konfidencialumo ir viešinimo;

(5)

taip pat turėtų būti nustatytos taisyklės, taikomos pateikiamai pratęsimo paraiškai, jos turiniui ir formai. Pareiškėjai turėtų būti įpareigoti pagrįsti naujos informacijos pateikimą ir atskirai pateikti tyrimų su stuburiniais gyvūnais, kuriuos jie ketina pateikti, sąrašą;

(6)

turėtų būti nustatytos taisyklės, kuriomis vadovaudamasi ataskaitą rengianti valstybė narė tikrina paraišką;

(7)

siekiant užtikrinti tinkamą pratęsimo procedūros atlikimą, ataskaitą rengianti valstybė narė, pareiškėjui paprašius, prieš pateikiant papildomą dokumentų rinkinį turėtų surengti susitikimą, kuriame paraiška būtų aptarta;

(8)

siekiant pratęsti patvirtinimą pateiktuose papildomuose dokumentų rinkiniuose pirmiausia turėtų būti pateikti būtini nauji duomenys ir nauji rizikos vertinimai bei pagrindžiama, kodėl tų duomenų ir rizikos vertinimų reikia;

(9)

turėtų būti nustatytos taisyklės, kuriomis vadovaudamasi ataskaitą rengianti valstybė narė tikrina paraiškos priimtinumą;

(10)

jei visos pateiktos paraiškos yra nepriimtinos, Komisija turėtų priimti reglamentą dėl atitinkamos veikliosios medžiagos patvirtinimo nepratęsimo;

(11)

turėtų būti nustatytos taisyklės siekiant užtikrinti nepriklausomą, nešališką ir skaidrų veikliosios medžiagos vertinimą;

(12)

pareiškėjui, valstybėms narėms, išskyrus ataskaitą rengiančią valstybę narę, ir visuomenei turėtų būti suteikiama galimybė pateikti pastabas dėl pratęsimo vertinimo ataskaitos projekto;

(13)

Europos maisto saugos tarnyba turėtų pateikti išvadas ir rengti ekspertų konsultacijas, išskyrus, jei Komisija praneša jai, kad tokių išvadų nereikia;

(14)

turėtų būti nustatytos pratęsimo ataskaitos ir reglamento dėl veikliųjų medžiagų patvirtinimo pratęsimo, priėmimo taisyklės;

(15)

2010 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1141/2010, kuriuo nustatomi antrosios grupės veikliųjų medžiagų įrašų Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priede galiojimo pratęsimo tvarka ir tų medžiagų sąrašas (2), turėtų būti toliau taikomas, atsižvelgiant į veikliųjų medžiagų, išvardytų I priede, patvirtinimo pratęsimą;

(16)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1   SKYRIUS

PRIIMTINUMAS

1   SKIRSNIS

Pratęsimo paraiška

1 straipsnis

Paraiškos teikimas

1.   Paraišką pratęsti veikliosios medžiagos patvirtinimą veikliosios medžiagos gamintojas pateikia ataskaitą rengiančiai valstybei narei, kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 686/2012 (3) priedo antroje skiltyje, ir bendrai ataskaitą rengiančiai valstybei narei, kaip nustatyta to priedo trečioje skiltyje, ne vėliau kaip likus trejiems metams iki patvirtinimo galiojimo pabaigos.

Teikdamas paraišką pareiškėjas, vadovaudamasis Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 63 straipsniu, gali prašyti išsaugoti tam tikros informacijos konfidencialumą. Tokiais atvejais pareiškėjas paraiškos dalis pateikia fiziškai atskirai ir nurodo konfidencialumo prašymo priežastis.

Tuo pačiu pareiškėjas pateikia visus reikalavimus dėl duomenų apsaugos pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 59 straipsnį.

2.   Pareiškėjas nusiunčia paraiškos kopiją Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba), įskaitant informaciją apie tas paraiškos dalis, kurias buvo paprašyta laikyti konfidencialiomis, kaip nurodyta 1 dalyje.

3.   Siekiant laikytis šio reglamento, gamintojų paskirta gamintojų asociacija gali teikti bendrą paraišką.

2 straipsnis

Paraiškos forma ir turinys

1.   Paraiška teikiama priede nurodyta forma.

2.   Paraiškoje išvardijama nauja informacija, kurią pareiškėjas ketina pateikti. Joje įrodoma, kad tokia informacija yra reikalinga pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 15 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą.

Paraiškoje atskirai išvardijami nauji tyrimai su stuburiniais gyvūnais, kuriuos pareiškėjas ketina pateikti.

3 straipsnis

Paraiškos tikrinimas

1.   Jei paraiška buvo pateikta iki datos, nurodytos 1 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, ir joje yra visi 2 straipsnyje nurodyti duomenys, ataskaitą rengianti valstybė narė per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos praneša pareiškėjui, bendrai ataskaitą rengiančiai valstybei narei, Komisijai ir Tarnybai paraiškos gavimo datą ir faktą, kad ji buvo pateikta iki 1 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nustatytos datos ir kad joje yra visi 2 straipsnyje nurodyti duomenys.

Ataskaitą rengianti valstybė narė įvertina prašymą dėl konfidencialumo. Gavusi prašymą susipažinti su informacija, ataskaitą rengianti valstybė narė sprendžia, kokia informacija turi būti laikoma konfidencialia.

2.   Jei paraiška buvo pateikta iki datos, nustatytos 1 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, tačiau joje trūksta vieno ar kelių 2 straipsnyje nurodytų duomenų, ataskaitą rengianti valstybė narė per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos praneša pareiškėjui apie tai, kokių duomenų trūksta, ir nustato 14 dienų laikotarpį trūkstamiems duomenims ataskaitą rengiančiai valstybei narei ir bendrai ataskaitą rengiančiai valstybei narei pateikti.

Jei paraiškoje yra visi 2 straipsnyje nurodyti duomenys pasibaigus tam laikotarpiui, valstybė narė nedelsdama pradeda veikti, kaip nurodyta 1 dalyje.

3.   Jei paraiška nebuvo pateikta iki datos, nustatytos 1 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, arba jei paraiškoje vis dar nepateikti visi 2 straipsnyje nurodyti duomenys pasibaigus laikotarpiui, skirtam trūkstamiems duomenims pateikti, kaip nurodyta 2 pastraipoje, ataskaitą rengianti valstybė narė nedelsdama praneša pareiškėjui, bendrai ataskaitą rengiančiai valstybei narei, Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir Tarnybai, kad paraiška yra nepriimtina, ir nurodo jos nepriimtinumo priežastis.

4.   Pareiškėjas per 14 dienų nuo informacijos apie tai, kad paraiška buvo pateikta iki datos, nustatytos 1 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, ir kad joje yra visi 2 straipsnyje nurodyti duomenys, pateikia Tarnybai paraiškos kopiją, įskaitant informaciją apie tas paraiškos dalis, kurias paprašyta laikyti konfidencialiomis, ir pareiškėjo pagrindimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 63 straipsnį.

Tuo pačiu metu pareiškėjas pateikia Tarnybai paraišką be informacijos, kurią buvo paprašyta laikyti konfidencialia ir be pareiškėjo pagrindimo, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 63 straipsnyje.

5.   Jei iki datos, nustatytos 1 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, atskirai buvo pateiktos dvi arba daugiau paraiškų dėl tos pačios veikliosios medžiagos ir kiekvienoje iš jų yra visi 2 straipsnyje nurodyti duomenys, ataskaitą rengianti valstybė narė perduoda kiekvieno pareiškėjo duomenis ryšiams kitam (-iems) pareiškėjui (-ams).

6.   Komisija (dėl kiekvienos veikliosios medžiagos) skelbia pareiškėjų, kurie pateikė paraiškas iki datos, nustatytos 1 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, ir kuriose yra visi 2 straipsnyje nurodyti duomenys, vardus, pavardes arba pavadinimus ir adresus.

4 straipsnis

Ryšiai prieš pateikiant papildomus dokumentų rinkinius

Pareiškėjas gali paprašyti surengti susitikimą su ataskaitą rengiančios valstybės narės ir su bendrai ataskaitą rengiančios valstybės narės atstovais paraiškai aptarti.

Tokie ryšiai prieš pateikimą (jei jų prašoma) palaikomi prieš pateikiant papildomus dokumentų rinkinius, kaip nustatyta 6 straipsnyje.

5 straipsnis

Galimybė susipažinti su paraiška

Gavusi paraišką, kaip nustatyta 3 straipsnio 4 dalyje, Tarnyba nedelsdama suteikia visuomenei galimybę susipažinti su paraiška, išskyrus informaciją, kurią buvo prašoma laikyti konfidencialia ir kurią pareiškėjas pagrindė pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 63 straipsnį, išskyrus atvejus, kai yra viršesnis visuomenės interesas atskleisti šią informaciją.

2   SKIRSNIS

Papildomi dokumentų rinkiniai

6 straipsnis

Papildomų dokumentų rinkinių pateikimas

1.   Ataskaitą rengiančiai valstybei narei pagal 3 straipsnio 1 dalį pranešus pareiškėjui, kad jo paraiška buvo pateikta iki datos, nustatytos 1 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, ir kad joje yra visi 2 straipsnyje nurodyti duomenys, pareiškėjas pateikia papildomus dokumentų rinkinius ataskaitą rengiančiai valstybei narei, bendrai ataskaitą rengiančiai valstybei narei, Komisijai ir Tarnybai.

2.   Papildomo dokumentų rinkinio santraukos ir išsamių papildomų dokumentų rinkinių turinys atitinka 7 straipsnio reikalavimus.

3.   Papildomi dokumentų rinkiniai pateikiami ne vėliau kaip likus 30 mėnesių iki patvirtinimo galiojimo pabaigos.

4.   Jei tos pačios veikliosios medžiagos patvirtinimą pratęsti prašo keli pareiškėjai, tie pareiškėjai imasi visų tinkamų priemonių savo dokumentų rinkiniams pateikti bendrai.

Jei atitinkami pareiškėjai tokias paraiškas pateikia ne bendrai, to priežastys nurodomos tuose dokumentų rinkiniuose.

5.   Teikdamas papildomus dokumentų rinkinius pareiškėjas, vadovaudamasis Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 63 straipsniu, gali prašyti išsaugoti tam tikros informacijos, įskaitant tam tikras dokumentų rinkinio dalis, konfidencialumą ir fiziškai atskiria tą informaciją.

7 straipsnis

Papildomų dokumentų rinkinių turinys

1.   Papildomo dokumentų rinkinio santraukoje turi būti:

a)

paraiškos kopija;

b)

jei prie pareiškėjo prisijungia ar jį pakeičia vienas ar keli kiti pareiškėjai, – to pareiškėjo arba tų kitų pareiškėjų vardai, pavardės arba pavadinimai ir adresai ir, jei taikoma, gamintojų asociacijos pavadinimas, kaip nustatyta 1 straipsnio 3 dalyje;

c)

informacija apie bent vieno veikliosios medžiagos turinčio augalų apsaugos produkto vieną ar kelis tipiško naudojimo kiekvienoje zonoje plačiai auginamiems pasėliams būdus, kuri įrodo, kad laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatytų patvirtinimo kriterijų. Jei teikiama informacija neaprėpia visų zonų ar nesusijusi su plačiai auginamais pasėliais, pateikiamas pagrįstas paaiškinimas;

d)

duomenys ir rizikos vertinimas, kurie nenurodyti patvirtinimo dokumentų rinkinyje arba vėlesniuose pratęsimo dokumentų rinkiniuose ir kurie yra reikalingi:

i)

siekiant atspindėti teisinių reikalavimų pakeitimus, padarytus patvirtinus arba paskutinį kartą pratęsus atitinkamos veikliosios medžiagos patvirtinimą;

ii)

siekiant atspindėti mokslo ir technikos žinių pokyčius patvirtinus arba paskutinį kartą pratęsus atitinkamos veikliosios medžiagos patvirtinimą;

iii)

siekiant atspindėti tipiško naudojimo būdų pokyčius arba

iv)

dėl to, kad paraiška pateikta dėl iš dalies pakeisto patvirtinimo pratęsimo;

e)

dėl kiekvieno veikliosios medžiagos duomenų pateikimo reikalavimų punkto, kaip nustatyta reglamente, kuriuo nustatomi veikliųjų medžiagų duomenų pateikimo reikalavimai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009, pagal kurį, laikantis d punkto, reikalingi nauji duomenys, bandymų ir tyrimų santraukos ir rezultatai, jų savininko ir juos atlikusio asmens vardas ir pavardė arba instituto pavadinimas ir paaiškinimas, kodėl kiekvienas bandymas arba tyrimas yra būtinas;

f)

dėl kiekvieno augalų apsaugos produkto duomenų pateikimo reikalavimų punkto, kaip nustatyta reglamente, kuriuo nustatomi augalų apsaugos produktų duomenų pateikimo reikalavimai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009, pagal kurį, laikantis d punkto, reikalingi nauji duomenys, bandymų ir tyrimų santraukos ir rezultatai, jų savininko ir bandymus bei tyrimus dėl vieno ar kelių augalų apsaugos produktų, kurių naudojimo būdai yra tipiški nurodytiesiems, atlikusio asmens vardas ir pavardė arba instituto pavadinimas ir paaiškinimas, kodėl kiekvienas bandymas arba tyrimas yra būtinas;

g)

jei reikia, dokumentais pagrįstas įrodymas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 7 dalyje;

h)

dėl kiekvieno su stuburiniais gyvūnais susijusio bandymo ar tyrimo – priemonių, kurių buvo imtasi siekiant išvengti bandymų su stuburiniais gyvūnais, aprašymas;

i)

jei reikia, paraiškos dėl didžiausios leidžiamosios koncentracijos, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 (4) 7 straipsnyje, kopija;

j)

jei reikia, pasiūlymo klasifikuoti, jei nuspręsta, kad veikliąją medžiagą reikia klasifikuoti arba perklasifikuoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (5), kopija;

k)

visos pateiktos informacijos vertinimas;

l)

kontrolinis sąrašas, kuriuo įrodoma, kad 3 dalyje nurodyti papildomi dokumentų rinkiniai yra išsamūs taikomų naudojimo būdų atžvilgiu, ir kuriame nurodoma, kurie duomenys yra nauji;

m)

specialistų recenzuotos mokslinės literatūros, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 8 straipsnio 5 dalyje, santrauka ir rezultatai.

2.   Jei reikia, aprašant 1 dalies c punkte nurodytus naudojimo būdus pateikiami naudojimo būdai, įvertinti siekiant patvirtinti veikliąją medžiagą arba pratęsti jos patvirtinimo galiojimą. Bent vieno 1 dalies c punkte nurodyto augalų apsaugos produkto sudėtyje neturi būti jokios kitos veikliosios medžiagos, jei toks produktas egzistuoja tipiškam naudojimo būdui.

3.   Išsamiuose papildomuose dokumentų rinkiniuose pateikiamas visas kiekvieno 1 dalies e, f ir m punktuose nurodyto bandymo ir tyrimo ataskaitos tekstas.

Jame negali būti bandymų arba tyrimų, susijusių su tyčiniu veikliosios medžiagos ar jos turinčio augalų apsaugos produkto skyrimu žmonėms, ataskaitos.

8 straipsnis

Paraiškos priimtinumas

1.   Jei papildomi dokumentų rinkiniai buvo pateikti iki 6 straipsnio 3 dalyje nustatytos datos ir juose yra visi 7 straipsnyje nurodyti duomenys, ataskaitą rengianti valstybė narė per vieną mėnesį praneša pareiškėjui, bendrai ataskaitą rengiančiai valstybei narei, Komisijai ir Tarnybai papildomų dokumentų rinkinių gavimo datą ir apie paraiškos priimtinumą.

Ataskaitą rengianti valstybė narė įvertina prašymus dėl konfidencialumo. Gavusi prašymą susipažinti su informacija, ataskaitą rengianti valstybė narė sprendžia, kokia informacija turi būti laikoma konfidencialia.

2.   Jei papildomi dokumentų rinkiniai buvo pateikti iki 6 straipsnio 3 dalyje nustatytos datos, tačiau joje trūksta vieno ar kelių 7 straipsnyje nurodytų duomenų, ataskaitą rengianti valstybė narė per vieną mėnesį nuo papildomų dokumentų rinkinių gavimo dienos praneša pareiškėjui apie tai, kokių duomenų trūksta ir nustato 14 dienų laikotarpį trūkstamiems duomenims ataskaitą rengiančiai valstybei narei ir bendrai ataskaitą rengiančiai valstybei narei pateikti.

Jei pasibaigus tam laikotarpiui papildomuose dokumentų rinkiniuose yra visi 7 straipsnyje nurodyti duomenys, valstybė narė nedelsdama pradeda veikti, kaip nurodyta 1 dalyje.

3.   Pareiškėjas, gavęs informaciją, kad paraiška yra priimtina, nedelsdamas perduoda papildomus dokumentų rinkinius kitoms valstybėms narėms, Komisijai ir Tarnybai, įskaitant informaciją apie tas dokumentų rinkinio dalis, kurias buvo paprašyta laikyti konfidencialiomis ir toks prašymas buvo pagrįstas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 63 straipsnyje.

Tuo pačiu metu pareiškėjas pateikia Tarnybai papildomus dokumentų rinkinius be informacijos, kurią buvo paprašyta laikyti konfidencialia, ir be pareiškėjo pagrindimo, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 63 straipsnyje.

4.   Tarnyba nedelsdama suteikia visuomenei galimybę susipažinti su papildomais dokumentų rinkiniais, išskyrus informaciją, kurią buvo paprašyta laikyti konfidencialia ir prašymas buvo pagrįstas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 63 straipsnyje, išskyrus atvejus, kai yra viršesnis visuomenės interesas atskleisti šią informaciją.

5.   Tarnybos arba valstybės narės prašymu pareiškėjas pateikia dokumentų rinkinius, pateiktus siekiant patvirtinti ir vėliau pratęsti patvirtinimą (jei turi galimybę juos gauti).

6.   Jei papildomi dokumentų rinkiniai nebuvo pateikti iki 6 straipsnio 3 dalyje nustatytos datos arba jei pasibaigus laikotarpiui, skirtam trūkstamiems duomenims pateikti, kaip nurodyta šio straipsnio 2 pastraipoje, papildomuose dokumentų rinkiniuose vis dar trūksta 7 straipsnyje nurodytų duomenų, ataskaitą rengianti valstybė narė nedelsdama praneša pareiškėjui, bendrai ataskaitą rengiančiai valstybei narei, Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir Tarnybai, kad paraiška yra nepriimtina, ir nurodo jos nepriimtinumo priežastis.

9 straipsnis

Pareiškėjo pakeitimas

Pareiškėjas gali būti pakeistas kitu gamintoju, pastarajam perimant visas teises ir pareigas pagal šį reglamentą, informuojant ataskaitą rengiančią valstybę narę ir pareiškėjui bei kitam gamintojui pateikiant bendrą pareiškimą. Tokiu atveju pareiškėjas ir kitas gamintojas tuo pačiu metu informuoja bendrai ataskaitą rengiančią valstybę narę, Komisiją, kitas valstybes nares, Tarnybą ir visus kitus pareiškėjus, pateikusius paraišką dėl tos pačios veikliosios medžiagos, su kuria susijęs pareiškėjo pakeitimas.

10 straipsnis

Nepratęsimo reglamento priėmimas

Komisija priima reglamentą dėl veikliosios medžiagos patvirtinimo nepratęsimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 20 straipsnio 1 dalies b punktą, jei visos veikliosios medžiagos patvirtinimo pratęsimo paraiškos yra nepriimtinos pagal šio reglamento 3 straipsnio 3 dalį arba pagal jo 8 straipsnio 6 dalį.

2   SKYRIUS

VERTINIMAS

11 straipsnis

Ataskaitą rengiančios valstybės narės ir bendrai ataskaitą rengiančios valstybės narės vertinimas

1.   Jei paraiška yra priimtina pagal 8 straipsnio 1 dalį, ataskaitą rengianti valstybė narė, pasikonsultavusi su bendrai ataskaitą rengiančia valstybe nare, per 12 mėnesių nuo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytos datos, parengia ir Komisijai pateikia ataskaitą, kurioje vertinama, ar galima manyti, kad veiklioji medžiaga atitinka patvirtinimo kriterijus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje (toliau – pratęsimo vertinimo ataskaitos projektas), o Tarnybai pateikia tos ataskaitos kopiją.

2.   Pratęsimo vertinimo ataskaitos projekte taip pat pateikiama tokia informacija:

a)

rekomendacija dėl patvirtinimo pratęsimo;

b)

rekomendacija dėl medžiagos laikymo nelabai pavojinga medžiaga;

c)

rekomendacija dėl to, ar medžiaga turėtų būti laikoma keistina medžiaga;

d)

jei reikia, pasiūlymas nustatyti didžiausią leidžiamąją koncentraciją;

e)

jei reikia, pasiūlymas klasifikuoti arba perklasifikuoti veikliąją medžiagą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008;

f)

išvada, kurie iš papildomuose dokumentų rinkiniuose nurodytų naujų tyrimų yra svarbūs atliekant vertinimą;

g)

rekomendacija, dėl kurių ataskaitos dalių turi būti konsultuojamasi su ekspertais, vadovaujantis 13 straipsnio 1 dalimi;

h)

punktai, dėl kurių bendrai ataskaitą rengianti valstybė narė nepritaria ataskaitą rengiančios valstybės narės vertinimui (jei taikoma).

3.   Ataskaitą rengianti valstybė narė atlieka nepriklausomą, nešališką ir skaidrų vertinimą atsižvelgdama į dabartines mokslo ir technikos žinias. Ji atsižvelgia į papildomus dokumentų rinkinius ir, jei reikia, į dokumentų rinkinius, pateiktus siekiant patvirtinimo ir vėliau pratęsiant patvirtinimą.

4.   Ataskaitą rengianti valstybė narė pirmiausia nustato, ar tenkinami Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedo 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4 ir 3.7 punktuose nustatyti patvirtinimo kriterijai.

Jei šie kriterijai netenkinami, pratęsimo vertinimo ataskaitos projekte vertinamos tik tos dalys, nebent taikoma Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 7 dalis.

5.   Jei ataskaitą rengiančiai valstybei narei reikia papildomos informacijos, ji nustato laikotarpį, per kurį pareiškėjas turi ją pateikti. Tuo laikotarpiu nepratęsiamas 1 dalyje nustatytas 12 mėnesių laikotarpis. Pareiškėjas, vadovaudamasis Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 63 straipsniu, gali prašyti išsaugoti tokios informacijos konfidencialumą.

6.   Ataskaitą rengianti valstybė narė gali konsultuotis su Tarnyba ir kitų valstybių narių prašyti papildomos techninės ar mokslinės informacijos. 1 dalyje nustatytas 12 mėnesių laikotarpis dėl tokių konsultacijų ir prašymų nepratęsiamas.

7.   Į informaciją, kurią pareiškėjas pateikė neprašomas arba pasibaigus 5 dalies pirmame sakinyje nustatytam jos pateikimo laikotarpiui, neatsižvelgiama, nebent ji būtų pateikta pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 56 straipsnį.

8.   Ataskaitą rengianti valstybė narė, teikdama Komisijai pratęsimo vertinimo ataskaitos projektą, prašo, kad pareiškėjas pateiktų papildomų dokumentų rinkinių santrauką, atnaujintą įtraukiant papildomą informaciją, kurios ataskaitą rengianti valstybė narė prašė vadovaudamasi 5 dalimi arba kuri buvo pateikta vadovaujantis Reglamento 1107/2009 56 straipsniu, bendrai ataskaitą rengiančiai valstybei narei, Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir Tarnybai.

Pareiškėjas, vadovaudamasis Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 63 straipsniu, gali prašyti išsaugoti tokios informacijos konfidencialumą. Prašymai pateikiami Tarnybai.

12 straipsnis

Pastabos apie pratęsimo vertinimo ataskaitos projektą

1.   Tarnyba išsiunčia iš ataskaitą rengiančios valstybės narės gautą pratęsimo vertinimo ataskaitos projektą pareiškėjui ir kitoms valstybėms narėms per 30 dienų nuo jo gavimo.

2.   Tarnyba, suteikusi pareiškėjui dvi savaites pateikti prašymą, kad tam tikros pratęsimo vertinimo ataskaitos projekto dalys pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 63 straipsnį būtų laikomos konfidencialiomis, suteikia visuomenei galimybę susipažinti su pratęsimo vertinimo ataskaitos projektu.

3.   Tarnyba suteikia 60 dienų laikotarpį nuo tos ataskaitos pateikimo susipažinti su ja visuomenei dienos pastaboms raštu pateikti. Tokios pastabos pateikiamos Tarnybai, kuri jas apibendrina ir, kartu su savo pastabomis, perduoda Komisijai.

4.   Tarnyba suteikia visuomenei galimybę susipažinti su atnaujintais papildomais dokumentų rinkiniais, išskyrus informaciją, kurią buvo paprašyta laikyti konfidencialia ir prašymas buvo pagrįstas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 63 straipsnyje, išskyrus atvejus, kai yra viršesnis visuomenės interesas atskleisti šią informaciją.

13 straipsnis

Tarnybos išvada

1.   Per penkis mėnesius nuo 12 straipsnio 3 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos Tarnyba, atsižvelgdama į dabartines mokslo ir technikos žinias, naudodamasi rekomendaciniais dokumentais, turimais teikiant papildomus dokumentų rinkinius, padaro išvadą, ar galima manyti, kad veiklioji medžiaga atitinka patvirtinimo kriterijus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje. Jei reikia, Tarnyba rengia konsultacijas su ekspertais, įskaitant ataskaitą rengiančios valstybės narės ir bendrai ataskaitą rengiančios valstybės narės ekspertus. Tarnyba praneša savo išvadą pareiškėjui, valstybėms narėms ir Komisijai.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, Komisija gali pasibaigus 12 straipsnio 3 dalyje nurodytam laikotarpiui nedelsdama pranešti Tarnybai, kad išvados pateikti nereikia.

2.   Tarnyba, suteikusi pareiškėjui dviejų savaičių laikotarpį pateikti prašymui pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 63 straipsnį, kad tam tikros išvados dalys būtų laikomos konfidencialiomis, pateikia išvadą susipažinti visuomenei, išskyrus informaciją, kurią Tarnyba leido laikyti konfidencialia, išskyrus atvejus, kai yra viršesnis visuomenės interesas atskleisti šią informaciją.

3.   Jei Tarnyba nusprendžia, kad jai reikia papildomos informacijos iš pareiškėjo, ji, pasikonsultavusi su ataskaitą rengiančia valstybe nare, nustato ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį, per kurį pareiškėjas turi pateikti tokią informaciją valstybėms narėms, Komisijai ir Tarnybai. Per 60 dienų nuo papildomos informacijos gavimo ataskaitą rengianti valstybė narė įvertina gautą informaciją ir nusiunčia savo vertinimą Tarnybai.

Jei taikoma pirma pastraipa, 1 dalyje nurodytas laikotarpis pratęsiamas laikotarpiu, nurodytu šios dalies pirmoje pastraipoje.

4.   Tarnyba gali prašyti Komisijos pasikonsultuoti su Europos Sąjungos etalonine laboratorija, paskirta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 (6) patikrinti, ar pareiškėjo siūlomas analizės metodas likučiams nustatyti yra tinkamas ir atitinka Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 1 dalies g punkto reikalavimus. Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos prašymu pareiškėjas turi pateikti pavyzdžius ir analizės standartus.

5.   Į informaciją, kurią pareiškėjas pateikė neprašomas arba pasibaigus 3 dalies pirmoje pastraipoje nustatytam jos pateikimo laikotarpiui, neatsižvelgiama, nebent ji būtų pateikta pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 56 straipsnį.

14 straipsnis

Pratęsimo ataskaita ir pratęsimo reglamentas

1.   Komisija pristato Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 79 straipsnio 1 dalyje nurodytam Komitetui pratęsimo ataskaitą ir reglamento projektą per šešis mėnesius nuo Tarnybos išvados gavimo arba, jei Tarnyba išvados nepateikė, nuo šio reglamento 12 straipsnio 3 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos.

Pratęsimo ataskaitoje ir reglamento projekte atsižvelgiama į ataskaitą rengiančios valstybės narės pratęsimo vertinimo ataskaitą, šio reglamento 12 straipsnio 3 dalyje nurodytas pastabas ir į Tarnybos išvadą, jei ji buvo pateikta.

Pareiškėjui suteikiama galimybė pateikti pastabas dėl pratęsimo ataskaitos per 14 dienų laikotarpį.

2.   Komisija, remdamasi pratęsimo ataskaita ir atsižvelgdama į pareiškėjo pastabas, pateiktas per 1 dalies trečioje pastraipoje nurodytą laikotarpį, priima reglamentą, atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 20 straipsnio 1 dalį.

3   SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Reglamentas (ES) Nr. 1141/2010 toliau taikomas pratęsiant veikliųjų medžiagų, išvardytų I priede, patvirtinimą.

16 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  OL L 322, 2010 12 8, p. 10.

(3)  OL L 200, 2012 7 27, p. 5.

(4)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

(5)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(6)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.


PRIEDAS

2 straipsnio 1 dalyje nurodyta paraiškos forma

Paraiška teikiama raštu, pasirašyta pareiškėjo, ir siunčiama ataskaitą rengiančiai valstybei narei ir bendrai ataskaitą rengiančiai valstybei narei.

Paraiškos kopija siunčiama Europos Komisijai, Sveikatos ir vartotojų reikalų generaliniam direktoratui adresu European Commission, DG Health and Consumers, 1049 Brussels, Belgium, Europos maisto saugos tarnybai adresu European Food Safety Authority, Via Carlo Magno 1/A, 43126 Parma, Italy ir kitoms valstybėms narėms.

PAVYZDYS

1.   Informacija apie pareiškėją

1.1.

Pareiškėjo vardas, pavardė arba pavadinimas ir adresas, įskaitant už paraišką ir kitus šiame reglamente nurodytus įpareigojimus atsakingo fizinio asmens vardą ir pavardę:

1.1.1.

a)

telefono Nr.

b)

e. pašto adresas

1.1.2.

a)

kontaktiniai duomenys

b)

arba

2.   Informacija identifikavimui palengvinti

2.1.

Bendrinis pavadinimas (pasiūlytas arba ISO priimtas) nurodant, jei reikia, visus gamintojo gaminamus variantus, pvz., druskas, esterius arba aminus.

2.2.

Cheminis pavadinimas (IUPAC ir CAS nomenklatūra).

2.3.

CAS, CIPAC ir EB numeriai (jei yra).

2.4.

Empirinė ir struktūrinė formulė, molekulinė masė.

2.5.

Veikliosios medžiagos grynumo apibūdinimas g/kg, kuris, jeigu įmanoma, turėtų būti identiškas arba priimtas kaip lygiavertis įtrauktajam į Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (1) priedą.

2.6.

Veikliosios medžiagos klasifikavimas ir ženklinimas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 (2) (poveikis sveikatai ir aplinkai).

3.   Nauja informacija

3.1.

Naujos informacijos, kurią ketinama pateikti drauge su jos reikalingumo pagrindimu, sąrašas atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 15 straipsnio 2 dalį.

3.2.

Naujų tyrimų su stuburiniais gyvūnais, kuriuos ketinama pateikti, sąrašas.

3.3.

Naujų ir tęsiamų tyrimų tvarkaraštis.

Pareiškėjas patvirtina, kad paraiškoje pirmiau nurodyta informacija yra teisinga.

Data ir parašas (asmens, turinčio įgaliojimą veikti 1.1 punkte nurodyto pareiškėjo vardu).


(1)  OL L 153, 2011 6 11, p. 1,

(2)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.


19.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 252/33


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 845/2012

2012 m. rugsėjo 18 d.

kuriuo tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės organinėmis medžiagomis dengtiems plieno produktams nustatomas laikinasis antidempingo muitas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 7 straipsnį,

pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

1.   Inicijavimas

(1)

2011 m. gruodžio 21 d. pranešimu Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (2) (toliau – pranešimas apie inicijavimą) Komisija paskelbė apie antidempingo tyrimo dėl tam tikrų į Sąjungą importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – nagrinėjamoji šalis arba KLR) kilmės organinėmis medžiagomis dengtų plieno produktų inicijavimą.

(2)

Tyrimas inicijuotas po to, kai 2011 m. lapkričio 7 d.Eurofer (toliau – skundo pateikėjas) gamintojų, kurie pagamina didžiąją dalį (šiuo atveju daugiau nei 70 proc.) visų tam tikrų organinėmis medžiagomis dengtų plieno produktų Sąjungoje, vardu pateikė skundą. Skunde pateikta šio produkto dempingo ir jo daromos materialinės žalos prima facie įrodymų, kurių pakako tyrimui pradėti.

2.   Su tyrimu susijusios šalys

(3)

Komisija apie tyrimo inicijavimą oficialiai pranešė skundo pateikėjams, kitiems žinomiems Sąjungos gamintojams, žinomiems eksportuojantiems KLR gamintojams, importuotojams, prekiautojams, naudotojams, tiekėjams ir žinomoms susijusioms asociacijoms ir KLR atstovams. Komisija taip pat informavo gamintojus Kanadoje ir Pietų Afrikos Respublikoje (toliau – Pietų Afrika), kurios pranešime apie inicijavimą buvo numatytos kaip galimos panašios šalys. Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė raštu pareikšti savo nuomonę ir prašyti jas išklausyti per pranešime apie inicijavimą nustatytą laikotarpį.

(4)

Atsižvelgiant į akivaizdžiai didelį eksportuojančių gamintojų, Sąjungos gamintojų ir nesusijusių importuotojų skaičių, pranešime apie inicijavimą buvo numatyta, kad pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį gali būti vykdoma atranka. Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar bus reikalinga atranka, ir jei ji reikalinga, kad galėtų atrinkti bendroves, visų žinomų eksportuojančių gamintojų ir nesusijusių importuotojų paprašyta pranešti apie save Komisijai ir, kaip nurodyta pranešime apie inicijavimą, pateikti pagrindinę informaciją apie su nagrinėjamu produktu susijusią veiklą per 2010 m. spalio 1 d. – 2011 m. rugsėjo 30 d. laikotarpį.

(5)

Pranešime apie inicijavimą Komisija paskelbė preliminariai atlikusi Sąjungos gamintojų atranką. Šią imtį sudarė šeši Sąjungos gamintojai, kurie Komisijai buvo žinomi kaip panašaus produkto gamintojai, atrinkti remiantis jų pardavimo ir gamybos apimtimi, dydžiu ir geografine vieta Sąjungoje. Atrinktų Sąjungos gamintojų gamyba sudarė 46 proc. Sąjungos gamybos ir 38 proc. Sąjungos pardavimo. Pranešime apie inicijavimą suinteresuotosios šalys taip pat buvo prašomos pareikšti savo nuomonę dėl laikinosios atrankos. Vienas Sąjungos gamintojas pareiškė, kad nenori būti įtrauktas į atranką ir buvo pakeistas kitu didžiausiu gamintoju.

(6)

26 eksportuojantys gamintojai arba eksportuojančių KLR gamintojų grupės pateikė prašomą informaciją ir sutiko būti atrinktais. Remdamasi eksportuojančių gamintojų pateikta informacija Komisija iš pradžių atrinko tris eksportuojančius gamintojus, kurių eksporto į Sąjungą kiekis buvo didžiausias. Tačiau vienas iš atrinktų eksportuojančių gamintojų nepateikė tikslių eksporto duomenų ir buvo išbrauktas iš atrinktų bendrovių sąrašo. Du kiti eksportuojantys gamintojai, kurie vėliau buvo įtraukti į atranką, bendradarbiauti atsisakė. Todėl galiausiai Komisija nusprendė apriboti atranką iki pradžioje tyrimui atrinktų dviejų eksportuojančių gamintojų, kurių eksporto į Sąjungą kiekis buvo didžiausias. Jų eksporto kiekis sudarė daugiau kaip 30 proc. viso eksporto iš visų bendradarbiaujančių Kinijos eksportuojančių gamintojų.

(7)

Kad eksportuojantys KLR gamintojai, kurie to pageidauja, galėtų pateikti prašymus taikyti rinkos ekonomikos režimą (toliau – RER) arba individualų režimą (toliau – IR), Komisija žinomiems susijusiems eksportuojantiems Kinijos gamintojams, Kinijos valdžios institucijoms ir kitiems eksportuojantiems Kinijos gamintojams, kurie pranešė apie save per pranešime apie inicijavimą nurodytą terminą, išsiuntė prašymų formas. Trys Kinijos eksportuojantys gamintojai, įskaitant vieną atrinktą gamintoją, prašė, kad pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalį jiems būtų taikomas RER arba, o jeigu atlikus tyrimą būtų nustatyta, kad jie neatitiko RER sąlygų, – IR. Vienas iš šių eksportuojančių gamintojų, kuris nebuvo atrinktas, vėliau prašymą atsiėmė. Kitas atrinktas eksportuojantis gamintojas paprašė jam taikyti tik IR.

(8)

Penki nesusiję importuotojai pateikė prašomą informaciją ir sutiko būti atrinktais. Todėl atsižvelgiant į nedidelį bendradarbiaujančių importuotojų skaičių, atranka buvo nebereikalinga.

(9)

Komisija nusiuntė klausimynus dviem atrinktiems eksportuojantiems KLR gamintojams, 14 kitų eksportuojančių KLR gamintojų, kurie prašė klausimyno, keturiems Kanados gamintojams, trims Pietų Afrikos gamintojams, penkiems Korėjos Respublikos (toliau – Pietų Korėja) gamintojams, penkiems Brazilijos Federacinės Respublikos (toliau – Brazilija) gamintojams, – šalims, kurios gali būti pasirinktos panašiomis šalimis), šešiems atrinktiems Sąjungos gamintojams, penkiems bendradarbiaujantiems Sąjungos importuotojams ir žinomiems naudotojams.

(10)

Atsakymus pateikė devyni eksportuojantys KLR gamintojai ir susijusios bendrovės, vienas Kanados gamintojas ir vienas kitos galimos panašios šalies (Pietų Korėjos) gamintojas. Be to, klausimyno atsakymus pateikė šeši atrinkti Sąjungos gamintojai, du nesusiję importuotojai ir dešimt naudotojų.

(11)

Komisija rinko ir tikrino visą informaciją, kuri, jos manymu, buvo reikalinga norint padaryti preliminarias išvadas dėl dempingo, jo daromos žalos ir Sąjungos interesų. Tikrinamieji vizitai buvo surengti toliau nurodytų bendrovių patalpose:

(a)

Sąjungos gamintojai

ArcelorMittal Belgium (Belgija) ir susijusi pardavimo bendrovė ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA (Liuksemburgas);

ArcelorMittal Poland (Lenkija);

ThyssenKrupp Steel Europe AG (Vokietija);

voestalpine Stahl GmbH ir voestalpine Stahl Service Center GmbH (Austrija);

Tata Steel Maubeuge SA (anksčiau vadinta Myriad SA, Prancūzija);

Tata Steel UK Ltd (Jungtinė Karalystė);

(b)

Eksportuojantys KLR gamintojai

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd ir jos susijusios bendrovės: Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd ir Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd;

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd ir jos susijusi bendrovė Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd;

Union Steel China ir jos susijusi bendrovė Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd.;

(c)

Sąjungos importuotojai

ThyssenKrupp Mannex (Vokietija);

(d)

Sąjungos naudotojai

Steelpartners NV (priklausanti Joris IDE group), Belgija.

3.   Tiriamasis laikotarpis

(12)

Atliekant tyrimą dėl dempingo ir žalos nagrinėtas laikotarpis nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2011 m. rugsėjo 30 d. (toliau – tiriamasis laikotarpis arba TL). Tiriant žalai įvertinti svarbias tendencijas nagrinėtas laikotarpis nuo 2008 m. sausio 1 d. iki tiriamojo laikotarpio pabaigos (toliau – nagrinėjamasis laikotarpis).

B.   NAGRINĖJAMASIS PRODUKTAS IR PANAŠUS PRODUKTAS

1.   Nagrinėjamasis produktas

(13)

Šiame tyrime nagrinėjamas produktas – tam tikri organinėmis medžiagomis dengti plieno produktai, t. y. plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno (neįskaitant nerūdijančio plieno), dažyti, lakuoti arba apvilkti plastikais bent iš vienos pusės, išskyrus vadinamąsias statybai skirtas sluoksniuotąsias plokštes, sudarytas iš dviejų išorinių metalo lakštų su stabilizuojančiu izoliacinės medžiagos sluoksniu tarp jų, ir išskyrus produktus, padengtus galutiniu cinko dulkių dangos (cinko dažai, kurių sudėtyje esantis cinkas sudaro ne mažiau 70 proc. masės) sluoksniu, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70, ir kurių kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika (toliau – nagrinėjamasis produktas).

(14)

Organinėmis medžiagomis dengti plieno produktai daugiausia naudojami statybos pramonėje, taip pat tolesniam įvairių statyboje naudojamų produktų apdorojimui (pvz., sluoksniuotosioms plokštėms, stogams, plakiravimui ir t. t.). Kitos naudojimo sritys – buitinės technikos gamyba (buitinės technikos ir elektronikos prekės) arba statybinė įranga (durys, radiatoriai, lempos ir kt.).

2.   Panašus produktas

(15)

Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad Sąjungos pramonės gaminami ir Sąjungoje parduodami organinėmis medžiagomis dengti plieno produktai, KLR gaminami ir KLR vidaus rinkoje parduodami organinėmis medžiagomis dengti plieno produktai ir iš KLR į Sąjungą importuojami organinėmis medžiagomis dengti plieno produktai, kaip ir Kanadoje, kuri pasirinkta panašia šalimi, gaminami ir parduodami organinėmis medžiagomis dengti plieno produktai, iš esmės pasižymi tokiomis pačiomis pagrindinėmis fizinėmis ir cheminėmis savybėmis ir jų galutinio naudojimo paskirtis yra ta pati. Todėl šie produktai preliminariai laikomi panašiais, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalyje.

(16)

Kai kurios suinteresuotosios šalys teigė, kad produktų iš KLR nebuvo galima palyginti su Sąjungos pramonės parduodamais produktais, nes pirmieji buvo parduodami skirtingai rinkai ir kainų segmentui bei skirti naudoti kitai galutinei paskirčiai, pvz., statybose lauko sąlygomis, o didelė Sąjungos pramonės produktų dalis yra aukštos kokybės produktai, skirti tik specializuotai buitinės technikos rinkai.

(17)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad, nors iš tiesų Sąjungos gamintojai dalį savo gamybos pardavė tokiuose rinkos segmentuose, kaip buitinė technika, tie patys produktai buvo parduodami ir statybinių medžiagų pramonėje, kuri, kaip teigiama, yra pagrindinis Kinijos eksporto rinkos segmentas. Be to, nustatyta, kad šių dviejų sektorių kainos, palyginus skirtingiems naudotojams parduodamas tas pačias produktų rūšis, yra iš esmės panašios.

(18)

Reikėtų pažymėti, kad, kadangi nagrinėjamasis produktas yra labai standartizuotas, jis pasižymi panašiomis pagrindinėmis fizinėmis ir cheminėmis savybėmis kaip ir panašus produktas, neatsižvelgiant į galutinę naudojimo paskirtį. Todėl šis argumentas yra laikinai atmestas.

3.   Prašymai neįtraukti produkto

(19)

Buvo gauti keli naudotojų, Kinijos eksportuotojų ir Sąjungos gamintojų prašymai neįtraukti tam tikrų rūšių produktų. Produktų rūšys, kurių prašyta neįtraukti yra, pvz., chromu arba alavu dengtas plienas ir plieno plokštės, dažytos neorganiniu cinko silikato gruntu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis.

(20)

Tačiau kol kas nepadaryta jokių išvadų, nes kai kurie prašymai nėra pakankamai pagrįsti dokumentais, kad būtų galima priimti pagrįstą sprendimą. Todėl buvo nuspręsta šiuos teiginius išnagrinėti išsamiau.

C.   DEMPINGAS

1.   Rinkos ekonomikos režimas (toliau – RER)

(21)

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktu, atliekant antidempingo tyrimus dėl importuojamų KLR kilmės produktų pagal minėto straipsnio 1–6 dalis normalioji vertė nustatoma tiems gamintojams, kurie atitiko pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte nustatytus kriterijus. Trumpai ir tik aiškumo sumetimais toliau pateikiami apibendrinti kriterijai:

verslo sprendimai priimami atsižvelgiant į rinkos sąlygas, be didelio valstybės kišimosi, o sąnaudos atitinka rinkos vertes;

įmonės turi vieną aiškų svarbiausių apskaitos dokumentų, kurių nepriklausomas auditas atliekamas pagal tarptautinius apskaitos standartus ir kurie taikomi įvairiems tikslams, rinkinį;

nėra jokių didelių iškraipymų, likusių iš ankstesnės ne rinkos ekonomikos sistemos;

bankroto ir nuosavybės įstatymai užtikrina pastovumą ir teisinį tikrumą ir

valiutos keitimo kursas nustatomas pagal rinkos kursą.

(22)

Kaip nurodyta 8 konstatuojamojoje dalyje, trys eksportuojantys KLR gamintojai pateikė prašymą dėl rinkos ekonomikos režimo (toliau – RER) ir užpildė prašymo taikyti RER formą per nurodytą laikotarpį. Vėliau vienas eksportuojantis gamintojas prašymą atsiėmė.

(23)

Dėl likusių dviejų bendradarbiaujančių eksportuojančių KLR gamintojų, kurie prašė jiems taikyti RER, po 2012 m. vasario 2 d. Teisingumo Teismo sprendimo (3) buvo nuspręsta toliau nagrinėti atrinkto eksportuojančio gamintojo (Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co. Ltd ir jo susijusių bendrovių) ir neatrinkto eksportuojančio gamintojo (Union Steel China ir jo susijusios bendrovės) pateiktus skundus. Komisija surinko visą, jos nuomone, būtiną informaciją ir atitinkamų bendrovių patalpose patikrino RER prašyme pateiktą informaciją.

(24)

Nustatyta, kad nei viena iš dviejų bendradarbiaujančių eksportuojančių KLR gamintojų grupių neatitinka RER taikymo kriterijų, nes pagrindinių žaliavų (karštai valcuoto plieno ritinių) sąnaudos yra gerokai iškraipytos dėl valstybės kišimosi į KLR plieno rinką ir iš esmės neatitinka rinkos vertės, kaip reikalaujama pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punktą.

(25)

Kinijos valstybės kišimąsi į plieno sektorių rodo tai, kad didžioji dauguma didelių Kinijos plieno gamintojų priklauso valstybei, o įrengtiesiems plieno sektoriaus pajėgumams ir produkcijai turi poveikio įvairūs penkerių metų pramonės planai, visų pirma dabartinis 12-asis penkerių metų (2011–2015 m.) geležies ir plieno sektoriaus planas.

(26)

Valstybė iš esmės kontroliuoja ir žaliavų rinką. Koksui ir geležies rūdai (pagrindinės plieno gamybos žaliavos) taikomi kiekybiniai eksporto apribojimai ir 40 proc. eksporto muitas. Todėl galima daryti išvadą, kad Kinijos plieno rinka yra iškreipiama dėl didelio valstybės kišimosi.

(27)

Šis iškraipymas atsispindi kainoje, kurią nagrinėtos bendrovės mokėjo už karštai valcuoto plieno ritinius TL. Nustatyta, kad kainos buvo gerokai mažesnės už tarptautines kainas. Todėl galima daryti išvadą, kad organinėmis medžiagomis dengtų plieno produktų gamybai itin naudinga dėl vyriausybės kišimosi nustatyta neįprastai maža karštai valcuotų plieno ritinių kaina, o tai iškraipo organinėmis medžiagomis dengtų plieno produktų kainą KLR. Šis iškraipymas suteikia Kinijos eksportuojantiems gamintojams didelį sąnaudų pranašumą, nes pagrindinės žaliavos (karštai valcuotų plieno ritinių) sąnaudos sudaro apie 80 proc. gamybos sąnaudų. Todėl galima teigti, kad nesilaikoma pirmojo kriterijaus.

(28)

Be pirmiau aprašytos bendros padėties, vienas eksportuojantis gamintojas neatitiko 2 kriterijaus, nes trijų su juo susijusių bendrovių grupės bendrovių apskaitos sistemos turėjo didelių trūkumų.

(29)

Komisija susijusioms KLR bendrovėms, KLR valdžios institucijoms ir skundo pateikėjui oficialiai atskleidė su RER susijusius nustatytus faktus. Be to, jiems buvo suteikta galimybė raštu pareikšti savo nuomonę ir prašyti juos išklausyti, jei tam būtų svarbių priežasčių.

(30)

Rašytinius pareiškimus pateikė skundo pateikėjas, vienas Kinijos eksportuojantis gamintojas ir KLR valdžios institucijos. Skundo pateikėjas sutiko su nustatytais faktais dėl RER. Kinijos eksportuojantis gamintojas iš esmės suabejojo, ar kainos, kurias nagrinėjamos bendrovės mokėjo už karštai valcuotus plieno ritinius, yra gerokai mažesnės už tarptautines kainas, tačiau nepateikė šį argumentą pagrindžiančios informacijos. Tačiau Eurostato duomenys, patvirtinti kitais turimais statistiniais duomenimis (4), aiškiai rodo, kad šios kainos buvo gerokai mažesnės už tarptautines kainas palyginus su atitinkamomis kainomis Europoje, Šiaurės Amerikoje, Pietų Amerikoje ir Japonijoje. Todėl šis argumentas atmetamas.

(31)

KLR valdžios institucijos teigė, kad, remiantis galimu pramonės žaliavų (karštai valcuotų plieno ritinių) kainų iškraipymu visos šalies mastu, negalima automatiškai teigti, kad nesilaikoma 1 kriterijaus, pagal kurį raginama kainas nustatyti bendrovės lygiu. Tačiau, kaip minėta 27 konstatuojamojoje dalyje, pagrindinės žaliavos kainos iškraipymas atsispindi kainoje, kurią mokėjo visos nagrinėtos bendrovės. Pirma, šio fakto neginčijo nei viena šalis, ir, antra, RER tyrimas buvo atliktas bendrovės lygiu ir tyrimo išvados nėra susijusios vien tik su bendraisiais horizontaliaisiais klausimais. Todėl šis argumentas atmetamas.

(32)

Be to, KLR valdžios institucijos paaiškino, kad penkerių metų planai yra neprivalomos gairės, kurios neturi teisinės galios KLR. Tačiau, kaip nurodyta 25 konstatuojamojoje dalyje, nepaisant šių planų teisinio statuso, negalima paneigti, kad šiais planais KLR vyriausybės intervencija daro didelį poveikį įrengtiesiems plieno sektoriaus pajėgumams ir produkcijai. Todėl šis argumentas atmetamas.

(33)

Taip pat buvo tvirtinama, kad tai, kad RER prašymus nagrinėjo Komisija, yra nesuderinama su Teisingumo Teismo sprendimais (2012 m. vasario 2 d. (5) sprendimu Brosmann byloje ir 2012 m. liepos 19 d. (6) sprendimu Zhejiang Xinan Chemical byloje). Dėl šio argumento reikėtų pažymėti, kad tyrimas buvo atliekamas atsižvelgiant į sprendimą Brosmann byloje, tai savo pastabose pripažino ir pačios KLR valdžios institucijos. Be to, Zhejiang byloje buvo nagrinėtas valstybės kišimosi į bendrovės sprendimus klausimas. Tačiau atliekant šį tyrimą, pagrindinė priežastis atsisakyti suteikti RER buvo ta, kad pagrindinės žaliavos kainos neatspindi rinkos verčių. Todėl šis argumentas yra laikinai atmestas.

(34)

Taip pat tvirtinta, kad kadangi tuo pačiu metu atliekant antisubsidijų tyrimą dėl nagrinėjamojo produkto taip pat buvo nagrinėjamas sąnaudų iškraipymo klausimas, Komisija turėjo atsižvelgti į minėto tyrimo metu surinktus įrodymus šiuo klausimu. Dėl šio argumento reikėtų pažymėti, kad dabartinio antidempingo tyrimo metu atliekant RER tyrimą, buvo nagrinėta, ar pagrindinių žaliavų sąnaudos atitinka rinkos vertes. Todėl išvada, kad organinėmis medžiagomis dengtų plieno produktų gamybai KLR itin naudinga neįprastai maža karštai valcuotų plieno ritinių kaina, kaip išdėstyta 27 konstatuojamojoje dalyje, šiuo atžvilgiu yra pagrįsta ir niekaip nepažeidžia jokių galimų antisubsidijų tyrimo išvadų arba atvirkščiai. Bet kokios galimos antisubsidijų tyrimo išvados iš esmės skiriasi nuo RER nustatymo. Todėl šis argumentas yra laikinai atmestas.

(35)

KLR valdžios institucijos taip pat teigė, kad Komisija neatskleidė RER išvadų Kinijos valdžios institucijoms. Tačiau tai netiesa, nes 2012 m. liepos 12 d. Komisijos tarnybos Kinijos atstovybei ES pateikė verbalinę notą kartu su RER tyrimo išvadomis.

(36)

Galiausiai tvirtinta, kad nustatydama laikinus muitus Komisija naudojasi nepatikrintais panašios šalies gamintojo duomenimis. Tačiau tai netiesa, nes Komisija naudojosi duomenimis, kuriuos ji patikrino ir nustatė esant patikimus, kaip aiškiai nurodyta 48 konstatuojamojoje dalyje. Dėl bendradarbiavimo Komisijai teko kreiptis į panašų Kanados gamintoją, nes panašus Korėjos gamintojas atsisakė bendradarbiauti prieš pat suplanuotą ir sutartą tikrinamąjį vizitą, kaip paaiškinta 45 konstatuojamojoje dalyje. Todėl patikrinimas gamintojo patalpose bus atliktas po pirminio tyrimo etapo. Taip pat buvo teigiama, kad panašios šalies Korėjos bendrovė nutraukė bendradarbiavimą dėl sprendimo dėl RER. Tačiau taip nebuvo, nes bendradarbiavimas nutrauktas liepos 3 d., o išvados dėl RER paskelbtos 2012 m. liepos 12 d.

(37)

Nebuvo pateikta nei vieno argumento, kuriuo remiantis būtų galima pakeisti išvadas dėl RER nustatymo.

(38)

Remiantis tuo, kas išdėstyta, nei viena iš dviejų bendradarbiaujančių KLR gamintojų grupių, kurios buvo prašiusios taikyti RER, negalėjo įrodyti, kad atitinka pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte išdėstytus kriterijus.

2.   Individualus režimas (IR)

(39)

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktu, muitas, jeigu jis taikomas, visos šalies mastu nustatomas šalims, kurioms taikomas minėtas straipsnis, išskyrus atvejus, kai bendrovės gali įrodyti, kad jos atitinka pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalyje nustatytus kriterijus. Trumpai ir tik aiškumo sumetimais toliau pateikiami šie kriterijai:

jei įmonės yra visiškai ar iš dalies užsienio kapitalo įmonės ar bendrosios įmonės, eksportuotojai gali nevaržomai grąžinti kapitalą ir pelną į savo šalį;

eksporto kainos ir apimtis, pardavimo sąlygos ir terminai yra nustatomi laisvai;

dauguma akcijų priklauso privatiems asmenims. Direktorių valdybose esantys ar svarbias vadovaujančias pareigas užimantys valstybės pareigūnai sudaro mažumą, arba turi būti įrodyta, kad įmonė vis dėlto yra pakankamai nepriklausoma nuo valstybės kišimosi;

valiutos keitimo kursas nustatomas pagal rinkos kursą ir

valstybės kišimasis nėra toks, kad būtų galima išvengti nustatytų priemonių, jei atskiriems eksportuotojams nustatytos skirtingos muito normos.

(40)

RER taikyti prašęs atrinktas eksportuojantis gamintojas taip pat prašė taikyti IT, jei jam nebūtų taikomas RER. Kitas atrinktas eksportuojantis gamintojas prašė taikyti tik IR. Remiantis turima informacija buvo preliminariai nustatyta, kad šie du eksportuojantys KLR gamintojai atitiko IR taikymo kriterijus.

3.   Individualus nagrinėjimas (IN)

(41)

Prašymus atlikti individualų nagrinėjimą pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnio 3 dalį pateikė šeši bendradarbiaujantys eksportuojantys gamintojai, iš kurių tik vienas prašė RER. Preliminariai nuspręsta IN taikyti RER prašiusiam eksportuojančiam gamintojui, t. y. Union Steel China, kadangi tai pernelyg neapsunkintų tyrimo, nes šio eksportuojančio gamintojo patikrinimas jau buvo atliktas nagrinėjant jo prašymą taikyti RER.

(42)

Šis eksportuojantis gamintojas pateikė prašymą dėl RER, tačiau taip pat prašė taikyti IR, jei jam nebūtų taikomas RER. Išnagrinėjus jo prašymą, preliminariai nuspręsta Union Steel China taikyti IR, nes ji atitiko IR kriterijus.

4.   Normalioji vertė

4.1.   Panašios šalies pasirinkimas

(43)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktą eksportuojantiems gamintojams, kuriems netaikomas RER, normalioji vertė turi būti nustatyta remiantis vidaus rinkos kainomis arba apskaičiuota normaliąja verte panašioje šalyje.

(44)

Pranešime apie inicijavimą Komisija nurodė, kad normaliajai vertei nustatyti panašia šalimi ji ketina pasirinkti Kanadą arba Pietų Afriką ir paragino suinteresuotąsias šalis pateikti savo pastabas apie tai.

(45)

Komisija nagrinėjo, ar kitos šalys galėtų būti pagrįstai pasirinktos panašiomis šalimis, todėl buvo išsiųsti klausimynai organinėmis medžiagomis dengtų plieno produktų gamintojams Kanadoje ir Pietų Afrikoje, taip pat Brazilijoje ir Pietų Korėjoje. Tik du organinėmis medžiagomis dengtų plieno produktų gamintojai, vienas Kanadoje ir vienas Pietų Korėjoje, atsakė į klausimyną. Paaiškėjo, kad abi šalys turi atviras rinkas be jokių importo muitų, į kurias daug importuojama iš kelių trečiųjų šalių. Be to, paaiškėjo, kad nagrinėjamąjį produktą Pietų Korėjoje gamina bent keturi kiti vietos gamintojai, o tai užtikrina tinkamą konkurencijos lygį vidaus rinkoje. Tačiau, tyrimui gerokai pasistūmėjus į priekį, 2012 m. liepos 3 d., prieš pat Komisijos tarnybų tikrinamąjį vizitą, Pietų Korėjos gamintojas nieko nepaaiškinęs nutraukė bendradarbiavimą.

(46)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Kanada buvo pasirinkta panašia šalimi. Nagrinėjamąjį produktą Kanadoje gamina bent keturi kiti vietos gamintojai, o tai užtikrina tinkamą konkurencijos lygį vidaus rinkoje. Atlikus tyrimą nenustatyta priežasčių, dėl kurių Kanada nebūtų tinkama šalis normaliajai vertei nustatyti.

(47)

Kelios suinteresuotosios šalys teigė, kad Kanados gamintojo sąnaudų struktūros negalima palyginti su eksportuojančio Kinijos gamintojo išlaidų struktūra. Tačiau nebuvo nustatyta jokių didelių sąnaudų struktūros skirtumų, todėl šis argumentas buvo atmestas.

(48)

Duomenys, kuriuos bendradarbiaujantis Kanados gamintojas pateikė klausimyno atsakymuose, buvo patikrinti ir nustatyta, kad informacija yra patikima ir ja remiantis galima nustatyti normaliąją vertę.

(49)

Todėl daroma preliminari išvada, kad Kanada yra tinkama ir pagrįsta panaši šalis pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktą.

4.2.   Normaliosios vertės nustatymas

(50)

Kadangi viena atrinkta bendrovė, kurios prašymas taikyti individualų nagrinėjimą buvo priimtas, negalėjo įrodyti, kad ji atitinka RER kriterijus, o kita atrinkta bendrovė nepateikė prašymo taikyti RER, normalioji vertė visiems eksportuojantiems Kinijos gamintojams buvo nustatyta remiantis iš panašios šalies gamintojo gauta informacija.

(51)

Remdamasi pagrindinio reglamento 2 straipsnio 2 dalimi Komisija pirmiausia išnagrinėjo, ar Kanadoje nepriklausomiems pirkėjams parduotas panašaus produkto kiekis buvo tipiškas. Nustatyta, kad bendradarbiavusio Kanados panašaus produkto gamintojo parduodamas kiekis Kanados vidaus rinkoje buvo tipiškas, palyginti su atrinktų eksportuojančių gamintojų ir eksportuojančio gamintojo, kurio prašymas taikyti individualų nagrinėjimą buvo priimtas, į Sąjungą eksportuoto nagrinėjamojo produkto kiekiu.

(52)

Komisija vėliau patikrino, ar toks pardavimas gali būti laikomas pardavimu įprastomis prekybos sąlygomis pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 4 dalį. Tai atlikta nustatant, kokia nepriklausomiems pirkėjams parduoto kiekio dalis buvo parduota pelningai. Pelningais buvo laikomi pardavimo sandoriai, kai vieneto kaina buvo lygi gamybos sąnaudoms arba jas viršijo. Todėl buvo nustatytos Kanados gamintojo gamybos sąnaudos per TL.

(53)

Tų rūšių produkto, kurio kiekis, parduotas tos rūšies produkto vidaus rinkoje didesnėmis už vieneto sąnaudas kainomis, buvo didesnis nei 80 proc., o vidutinė svertinė tos rūšies produkto pardavimo kaina buvo ne mažesnė nei tos rūšies produkto vieneto gamybos sąnaudos, atveju normalioji vertė kiekvienai produkto rūšiai apskaičiuota pagal viso nagrinėjamosios rūšies produkto pardavimo faktinių vidaus rinkos kainų svertinį vidurkį, neatsižvelgiant į tai, ar pardavimas buvo pelningas ar nepelningas.

(54)

Jeigu tam tikros rūšies produkto pelningo pardavimo apimtis sudarė ne daugiau kaip 80 proc. visos tos rūšies produkto pardavimo apimties arba jeigu tos rūšies produkto vidutinė svertinė kaina buvo mažesnė už vieneto gamybos sąnaudas, normalioji vertė buvo nustatoma pagal faktinę vidaus rinkos kainą, kuri buvo apskaičiuota pagal tos rūšies produkto tik pelningo pardavimo vidaus rinkoje per TL vidutinę svertinę kainą.

(55)

Produkto rūšims, kurios nebuvo parduodamos pelningai, normalioji vertė apskaičiuota remiantis Kanados gamintojo gamybos sąnaudomis, pridėjus pardavimo, bendrąsias ir administracines išlaidas (PBA) ir pelno maržą už pelningus produktus.

4.3.   Eksportuojančių gamintojų, kuriems taikomas IR, eksporto kainos

(56)

Kadangi visi bendradarbiaujantys eksportuojantys gamintojai, kuriems buvo suteiktas IR, eksportavo prekes į Sąjungą parduoti tiesiogiai nepriklausomiems Sąjungos pirkėjams, pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 8 dalį eksporto kainos buvo nustatytos remiantis faktiškai sumokėtomis arba mokėtinomis nagrinėjamojo produkto kainomis.

4.4.   Palyginimas

(57)

Normalioji vertė ir eksporto kaina palygintos remiantis gamintojo kainomis EXW sąlygomis. Siekiant užtikrinti teisingą normaliosios vertės ir eksporto kainos palyginimą, pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį koreguojant deramai atsižvelgta į skirtumus, turinčius poveikio kainoms ir kainų palyginamumui. Prireikus atlikti koregavimai, atsižvelgiant į transporto frachto, draudimo, tvarkymo ir papildomas išlaidas, pakavimo, kreditų ir banko mokesčius bei komisinius, jei jie, kaip nustatyta, visais atvejais buvo pagrįsti, tikslūs ir paremti įrodymais.

5.   Dempingo skirtumai

(58)

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 ir 12 dalimis, dempingo skirtumai eksportuojantiems gamintojams, kuriems suteiktas IR, nustatyti remiantis panašiai šaliai nustatytos vidutinės svertinės normaliosios vertės ir kiekvienos bendrovės vidutinės svertinės nagrinėjamojo produkto eksporto kainos palyginimu, ir išreikšti CIF kainos Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą procentine dalimi.

(59)

Neatrinktiems bendradarbiaujantiems eksportuojantiems gamintojams buvo nustatytas atrinktų eksportuojančių gamintojų taikomo dempingo skirtumų svertinis vidurkis. Tuo remiantis, procentais išreikštas CIF kainos Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą laikinasis dempingo skirtumas neatrinktiems eksportuojantiems gamintojams yra 61,1 proc.

(60)

Kad būtų galima apskaičiuoti dempingo skirtumą, visos šalies mastu taikomą nebendradarbiaujantiems arba nežinomiems eksportuojantiems KLR gamintojams, pirmiausia, palyginus bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų nurodytą eksporto į Sąjungą apimtį ir atitinkamus Eurostato statistinius duomens, nustatytas bendradarbiavimo lygis.

(61)

Atsižvelgiant į maždaug 70 proc. KLR bendradarbiavimo lygį, dempingo skirtumas, visos šalies mastu taikomas visiems kitiems KLR eksportuotojams, apskaičiuotas naudojant didžiausią dempingo skirtumą, nustatytą tipiškoms eksportuojančių gamintojų produktų rūšims. Tuo remiantis, preliminariai nustatytas dempingo dydis visos šalies mastu buvo 77,9 proc. CIF kainos Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą.

(62)

Atsižvelgiant į tai, procentais išreikšti CIF kainos Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą laikinojo dempingo skirtumai yra tokie:

Bendrovė

Laikinasis dempingo skirtumas

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd) ir Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

67,4 %

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd ir Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

54,6 %

Union Steel China ir Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

59,2 %

Svertinis atrinktų bendrovių vidurkis

61,1 %

Visos šalies dempingo skirtumas

77,9 %

D.   ŽALA

1.   Sąjungos gamyba ir Sąjungos pramonė

(63)

Norint nustatyti visą nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungoje pagamintą produkto kiekį naudotasi visa turima informacija apie Sąjungos gamintojus, įskaitant skunde nurodytą informaciją, Sąjungos gamintojų prieš inicijuojant tyrimą ir jį inicijavus pateiktus duomenis ir patikrintus atrinktų Sąjungos gamintojų klausimyno atsakymus.

(64)

Per TL organinėmis medžiagomis dengtus plieno produktus Sąjungoje gamino 22 gamintojai. Remiantis tuo, kas išdėstyta ankstesnėje konstatuojamojoje dalyje, apskaičiuota, kad per TL Sąjungoje iš viso pagaminta 3 645 298 tonų. Remiantis pagrindinio reglamento 4 straipsnio 1 dalimi ir 5 straipsnio 4 dalimi, Sąjungos pramonei priskiriami visi Sąjungos gamintojai, kurie pagamina visą Sąjungos produkciją ir kurie toliau vadinami Sąjungos pramone.

2.   Susijusios Sąjungos rinkos nustatymas

(65)

Tyrimo metu nustatyta, kad didelė dalis atrinktų Sąjungos gamintojų produkcijos buvo skirta uždarajam naudojimui, t. y. dažnai paprasčiausiai pervežama (neišrašant sąskaitos faktūros) ir (arba) pristatoma vidaus sandorių kainomis tai pačiai bendrovei ar bendrovių grupei tolesniam perdirbimui.

(66)

Siekiant nustatyti, ar Sąjungos pramonei buvo padaryta žala, ir vartojimo bei įvairius ekonominius rodiklius, susijusius su Sąjungos pramonės padėtimi, buvo tiriama, ar atliekant analizę reikės atsižvelgti ir kokiu mastu į tolesnį Sąjungos pramonės pagaminto panašaus produkto naudojimą.

(67)

Siekiant kiek įmanoma išsamiau apibūdinti Sąjungos pramonės padėtį, buvo renkami ir analizuojami su visa organinėmis medžiagomis dengtų plieno produktų veikla susiję duomenys ir vėliau buvo nustatyta, ar produkcija skirta uždarajai ar laisvajai rinkoms.

(68)

Analizuojant kitus su Sąjungos pramone susijusius ekonominius rodiklius nustatyta, kad, norint atlikti pagrįstą analizę ir vertinimą reikėjo atsižvelgti į laisvojoje rinkoje vyraujančią padėtį: pardavimo apimtį ir pardavimo kainas Sąjungos rinkoje, rinkos dalį, augimą, eksporto apimtį ir kainas, todėl atitinkamai buvo pakoreguoti žinomo uždarojo naudojimo ir pardavimo Sąjungos pramonei žalos rodikliai, o uždarasis naudojimas ir pardavimas buvo nagrinėti atskirai.

(69)

Tačiau kitų ekonominių rodiklių analizė, atlikus tyrimą, parodė, kad juos galima pagrįstai išnagrinėti tik atsižvelgiant į visą veiklą. Iš tikrųjų gamyba (uždarojoje ir laisvojoje rinkoje), pajėgumai, pajėgumų panaudojimas, investicijos, atsargos, užimtumas, produktyvumas, darbo užmokestis, sugebėjimas padidinti kapitalą priklauso nuo visos veiklos, neatsižvelgiant į tai, ar produkcija realizuojama uždarojoje, ar laisvojoje rinkoje.

3.   Sąjungos vartojimas

(70)

Sąjungos pramonė panašų produktą parduoda nesusijusiems pirkėjams ir parduoda (perleidžia) susijusioms bendrovėms kaip naudotojoms toliau perdirbti, pvz., plieno gaminių centrams.

(71)

Apskaičiuodama tariamą Sąjungos organinėmis medžiagomis dengtų plieno produktų vartojimą, Komisija susumavo visą į Sąjungą importuotų organinėmis medžiagomis dengtų plieno produktų kiekį, kurį nurodė Eurostatas, ir Sąjungoje parduotą bei savo reikmėms sunaudotą Sąjungos pramonės pagaminto panašaus produkto kiekį, kaip nurodyta skunde ir kaip buvo patikrinta per tikrinamuosius vizitus atrinktų Sąjungos gamintojų patalpose.

(72)

Kalbant apie Eurostato importo duomenis, reikėtų paminėti, kad atitinkami jų KN kodų aprašymai (žr. 13 konstatuojamąją dalį) neapsiriboja tik tiriamojo produkto aprašymu, taigi, į Eurostato pateiktus importo duomenis pagal minėtus kodus gali būti įtraukti kiti produktai. Tačiau neturint informacijos apie faktiškai paveiktą tokio kito importo kiekį arba įrodymų, kad toks kiekis gali būti svarbus, laikinai nuspręsta naudoti Eurostato pateiktus išsamius duomenis apie importą pagal atitinkamus KN kodus.

(73)

Taigi bendro vartojimo Sąjungoje raida buvo tokia:

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

TL

Vartojimas (tonomis)

5 691 713

4 327 650

4 917 068

5 177 970

Indeksas (2008 m. = 100)

100

76

86

91

(74)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu bendras vartojimas ES rinkoje sumažėjo 9 proc. 2008–2009 m. vartojimas sumažėjo maždaug 24 proc., ir tai gali būti siejama su pasauliniu neigiamu ekonomikos krizės poveikiu, ypač statybos pramonei. Vėliau vartojimas pradėjo didėti ir nuo 2009 m. iki TL padidėjo iš viso 20 proc., bet pradinio 2008 m. lygio nepasiekė.

4.   Importo iš nagrinėjamosios šalies rinkos dalis

(75)

Importo iš KLR į Sąjungą raida per nagrinėjamąjį laikotarpį:

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

TL

Importo iš KLR apimtis (tonomis)

472 988

150 497

464 582

702 452

Indeksas (2008 m. = 100)

100

32

98

149

Rinkos dalis

8,3 %

3,5 %

9,4 %

13,6 %

Indeksas (2008 m. = 100)

100

42

114

163

Šaltinis – Eurostato duomenys.

(76)

Nepaisant vartojimo raidos, importo iš KLR kiekis nagrinėjamuoju laikotarpiu gerokai – 49 proc. – padidėjo. Dėl neigiamų ekonomikos krizės pasekmių importo iš KLR kiekis 2009 m. taip pat smarkiai sumažėjo. Tačiau importas iš KLR pradėjo itin sparčiai atsigauti, o nuo 2009 m. iki TL buvo įspūdingas – 367 proc.

(77)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu 63 proc. padidėjo ir minėto importo rinkos dalis. Nors nuo 2008 m. iki 2009 m. ji sumažėjo daugiau nei per pusę, nuo 2009 m. iki TL įspūdingai didėjo ir pasiekė 290 proc.

4.1.   Importo kaina ir priverstinis kainų mažinimas

Importas iš KLR

2008 m.

2009 m.

2010 m.

TL

Vidutinė kaina (EUR už toną)

875

728

768

801

Indeksas (2008 m. = 100)

100

83

88

91

Šaltinis – Eurostato duomenys.

(78)

Vidutinė importo iš KLR kaina per nagrinėjamąjį laikotarpį sumažėjo 9 proc. 2008–2009 m. gerokai sumažėjo – 17 proc., tuomet 2009–2010 m. padidėjo penkiais procentiniais punktais, o TL – dar trimis procentiniais punktais.

(79)

Importo iš KLR kainos nuolat buvo mažesnės nei Sąjungos pramonės pardavimo kainos per visą nagrinėjamąjį laikotarpį. Kaip matyti iš pirmiau pateiktos lentelės, 2009 m., pačiame ekonomikos krizės įkarštyje, net 17 proc. sumažinus kainas Kinijos importui nepavyko išlaikyti užimamos rinkos dalies tokiomis aplinkybėmis, kai smarkiai mažėjo vartojimas ir iš esmės sulėtėjo rinkos raida, tačiau dėl vėlesniais metais nuolat mažintų kainų, nuo 2009 m. iki TL importo iš KLR rinkos dalis įspūdingai ir nuolat didėjo.

(80)

Siekiant nustatyti priverstinį kainų mažinimą per TL, pagal gamintojo kainas EXW sąlygomis pakoreguotos vidutinės svertinės atrinktų Sąjungos gamintojų kiekvienos rūšies produkto pardavimo nesusijusiems pirkėjams Sąjungos rinkoje kainos palygintos su atitinkamomis vidutinėmis svertinėmis bendradarbiaujančių Kinijos gamintojų importuojamo kiekvienos rūšies produkto kainomis pirmam nepriklausomam pirkėjui Sąjungos rinkoje, nustatytomis remiantis CIF kaina ir atitinkamu koregavimu atsižvelgiant į galiojantį muitą ir išlaidas po importo.

(81)

Lygintos to paties prekybos lygio sandorių kiekvienos rūšies produkto kainos, prireikus jos buvo tinkamai pakoreguotos ir apskaičiuotos atėmus lengvatas ir nuolaidas. Remiantis palyginimo rezultatais, išreikštais atrinktų Sąjungos gamintojų apyvartos per TL procentine dalimi, nustatyta, kad eksportuojantys Kinijos gamintojai kainas priverstinai mažino, o vidutinis svertinis jų priverstinai mažinamų kainų skirtumas siekė iki 25,9 proc.

5.   Sąjungos pramonės ekonominė padėtis

5.1.   Pirminės pastabos

(82)

Pagal pagrindinio reglamento 3 straipsnio 5 dalį Komisija išnagrinėjo visus svarbius Sąjungos pramonės padėčiai įtakos turinčius ekonominius veiksnius ir rodiklius.

(83)

Kaip minėta 5 konstatuojamojoje dalyje, tiriant galimą žalą Sąjungos pramonei atlikta atranka.

(84)

Šešių atrinktų ES gamintojų pateikti ir patikrinti duomenys panaudoti mikrorodikliams, pavyzdžiui, vieneto kainai, vieneto sąnaudoms, pelningumui, grynųjų pinigų srautui, investicijoms, investicijų grąžai, gebėjimui padidinti kapitalą ir akcijų vertę, nustatyti.

(85)

Skundo pateikėjo pateikti duomenys apie visus organinėmis medžiagomis dengtų plieno produktų gamintojus Sąjungoje, kryžmiškai sutikrinti su kitais turimais šaltiniais ir patikrintais atrinktų Sąjungos gamintojų duomenimis, buvo naudoti makroekonominiams rodikliams, pavyzdžiui, Sąjungos pramonės gamybai, gamybos pajėgumams, pajėgumų naudojimui, pardavimo kiekiui, rinkos daliai, užimtumui ir našumui, nustatyti.

5.2.   Su visa Sąjungos pramone susiję duomenys

5.2.1.   Gamyba, gamybos pajėgumai ir pajėgumų panaudojimas

(86)

Norint nustatyti visą nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungoje pagamintą produkto kiekį, naudotasi visa turima informacija apie Sąjungos gamintojus, įskaitant skunde nurodytą informaciją, Sąjungos gamintojų prieš inicijuojant tyrimą ir jį inicijavus pateiktus duomenis ir patikrintus atrinktų Sąjungos gamintojų klausimyno atsakymus.

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

TL

Gamybos apimtis (tonomis)

4 218 924

3 242 741

3 709 441

3 645 298

Indeksas (2008 m. = 100)

100

77

88

86

Gamybos pajėgumai (tonomis)

5 649 268

5 754 711

5 450 138

5 431 288

Indeksas (2008 m. = 100)

100

102

96

96

Pajėgumų panaudojimas

75 %

56 %

68 %

67 %

Indeksas (2008 m. = 100)

100

75

91

90

Šaltinis – skundas, atsakymai į klausimyno klausimus.

(87)

Iš pateiktos lentelės matyti, kad nagrinėjamuoju laikotarpiu gamybos apimtis gerokai sumažėjo – 14 proc. Mažėjant paklausai, 2009 m. smarkiai sumažėjo gamyba, vėliau 2010 m. ji iš dalies atsigavo, o per TL nežymiai sumažėjo, nors vartojimas padidėjo.

(88)

Gamybos pajėgumai per nagrinėjamąjį laikotarpį sumažėjo 4 proc. Pajėgumų naudojimas, panašiai kaip ir gamyba, nagrinėjamuoju laikotarpiu sumažėjo 10 proc.

5.2.2.   Pardavimo apimtis, rinkos dalis ir augimas

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

TL

Pardavimo apimtis (tonomis)

3 355 766

2 707 611

3 003 917

2 936 255

Indeksas (2008 m. = 100)

100

81

90

87

Rinkos dalis (tonomis)

59,0 %

62,6 %

61,1 %

56,7 %

Indeksas (2008 m. = 100)

100

106

104

96

Šaltinis – skundas, atsakymai į klausimyno klausimus.

(89)

2009 m. Sąjungos pramonės pardavimo nesusijusiems pirkėjams apimtis staiga sumažėjo 19 proc. 2010 m. pardavimo apimtis padidėjo devyniais procentiniais punktais, tačiau per TL sumažėjo trimis procentiniais punktais.

(90)

Sąjungos pramonės rinkos dalis nagrinėjamuoju laikotarpiu sumažėjo 4 proc. Sąjungos rinkos dalis iš pradžių padidėjo 2009 m., o 2010 m. ir TL sumažėjo, todėl TL jos rinkos dalis buvo 6 proc. mažesnė nei 2009 m.; vartojimas tuo pačiu laikotarpiu padidėjo daugiau kaip 20 proc. Taigi Sąjungos pramonė negalėjo pasinaudoti tuo, kad didėja vartojimas, ir atgauti bent dalį anksčiau prarastos pardavimo apimties ir rinkos dalies.

(91)

Sąjungos vartojimas nagrinėjamuoju laikotarpiu sumažėjo 9 proc., Sąjungos pramonės pardavimo nesusijusioms šalims apimtis sumažėjo 13 proc., o Sąjungos pramonės rinkos dalis sumažėjo 2,3 procentinio punkto nuo – 59 proc. 2008 m. iki 56,7 proc. per TL.

5.2.3.   Užimtumas ir našumas

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

TL

Užimtumas (visos darbo dienos ekvivalento vienetais)

6 790

5 953

5 723

5 428

Indeksas (2008 m. = 100)

100

88

84

80

Našumas (tonų/visos darbo dienos ekvivalentas)

621

545

648

672

Indeksas (2008 m. = 100)

100

88

104

108

Šaltinis – skundas, atsakymai į klausimyno klausimus, Eurofer.

(92)

Sąjungos pramonės užimtumas palaipsniui mažėjo. Todėl nagrinėjamuoju laikotarpiu bendras darbuotojų skaičius, skaičiuojamas visos darbo dienos ekvivalentais, pramonėje sumažėjo 20 proc., o per TL pasiekė žemiausią lygį. Tačiau našumas nagrinėjamuoju laikotarpiu padidėjo 8 proc., o tai rodo, kad pramonė taip pat stengėsi racionalizuoti gamybos sąnaudas.

5.3.   Su atrinktais Sąjungos gamintojais susiję duomenys

5.3.1.   Vidutinės vieneto pardavimo kainos Sąjungoje ir gamybos sąnaudos

(93)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu vidutinė atrinktų Sąjungos gamintojų pardavimo nesusijusiems pirkėjams ES kaina sumažėjo 3 proc. Nuo 2009 m. iki TL, didėjant vartojimui ir pardavimo apimčiai, kainos padidėjo 23 proc., bet 2008 m. lygio nepasiekė.

(94)

Kartu, su panašaus produkto pagaminimu ir pardavimu susijusios išlaidos nagrinėjamuoju laikotarpiu dėl didėjančių vieneto gamybos sąnaudų padidėjo 6 proc., o PBA sąnaudos už vienetą sumažėjo 34 proc.

(95)

2009 m. 21 proc. sumažėjus vieneto kainai nesusijusiems pirkėjams ir patyrus su tuo susijusių nuostolių, vieneto kainos pradėjo atsigauti. 2010 m. ir per TL Sąjungos pramonės sąnaudos padidėjo ir ji galėjo tik nežymiai padidinti savo kainas, kad padengtų papildomas sąnaudas ir sugebėtų išlaikytų tą patį pelno lygį 2010 m. ir TL. Tačiau dėl to rinkos dalis dar labiau sumažėjo, nes Kinijos importo kainos buvo nuolat mažesnės už Sąjungos pramonės kainas.

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

TL

Vieneto kaina ES nesusijusiems pirkėjams (EUR už toną)

1 023

805

911

994

Indeksas (2008 m. = 100)

100

79

89

97

Vieneto gamybos sąnaudos (EUR/toną)

925

884

893

978

Indeksas (2008 m. = 100)

100

95

97

106

Šaltinis – patikrinti atrinktų gamintojų klausimyno atsakymai.

5.3.2.   Pelningumas, grynųjų pinigų srautas, investicijos, investicijų grąža ir pajėgumas padidinti kapitalą

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

TL

ES pardavimo pelningumas nesusijusiems pirkėjams (% nuo pardavimų apyvartos)

6,7 %

–9,3 %

2,8 %

2,6 %

Indeksas (2008 m. = 100)

100

– 138

41

39

Grynųjų pinigų srautas (EUR)

328 190 880

211 298 356

152 030 083

204 650 414

Indeksas (2008 m. = 100)

100

64

46

62

Investicijos (EUR)

55 717 957

4 537 128

12 530 132

15 302 264

Indeksas (2008 m. = 100)

100

8

22

27

Investicijų grąža

13,8 %

–13,9 %

5,9 %

6 %

Indeksas (2008 m. = 100)

100

– 101

43

44

Šaltinis – patikrinti atrinktų gamintojų klausimyno atsakymai.

(96)

Sąjungos pramonės pelningumas nustatytas ikimokestinį grynąjį pelną, gautą parduodant panašų produktą nesusijusiems pirkėjams, išreiškus tokio pardavimo apyvartos procentine dalimi. 2009 m., ekonominės krizės metu, Sąjungos pramonės pelningumas gerokai sumažėjo – prarasta 13,9 proc. Nuo 2010 m. pelningumas pradėjo atsigauti, bet dėl didėjančių gamybos sąnaudų nepavyko pasiekti pramonei palankaus ir tvaraus lygio (6,7 proc.) (žr. 156 konstatuojamąją dalį). Per visą nagrinėjamąjį laikotarpį pelningumas sumažėjo 61 proc.

(97)

Neigiama pelningumo tendencija iš esmės lėmė neigiamą grynųjų pinigų srauto tendenciją. Mažiausias lygis buvo pasiektas 2010 m. Panašiai, investicijų grąža nuo 13,8 proc. 2008 m. sumažėjo 56 proc. ir per TL siekė 6 proc.

(98)

Dėl pelningumo raidos, grynųjų pinigų srauto ir investicijų grąžos nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungos pramonės galimybės investuoti į savo veiklą buvo ribotos, ir tai pakenkė jos plėtrai. Nagrinėjamojo laikotarpio pradžioje Sąjungos pramonei pavyko imtis didelių investicijų, tačiau vėliau, 2009 m., investicijų smarkiai sumažėjo, o iš viso nagrinėjamuoju laikotarpiu jų sumažėjo 73 proc.

(99)

Kaip nurodyta pirmiau, finansiniai Sąjungos pramonės rezultatai pablogėjo, tačiau nenustatyta, kad nagrinėjamuoju laikotarpiu būtų buvęs padarytas rimtas poveikis jos pajėgumui padidinti kapitalą.

5.3.3.   Atsargos

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

TL

Laikotarpio pabaigos atsargos (tonomis)

116 852

97 533

124 848

130 593

Indeksas (2008 m. = 100)

100

83

107

112

Šaltinis – patikrinti atrinktų gamintojų klausimyno atsakymai.

(100)

Šešių atrinktų Sąjungos gamintojų atsargos per TL sudarė apie 8 proc. gamybos apimties. Laikotarpio pabaigos atsargų lygis nagrinėjamuoju laikotarpiu padidėjo 12 proc. Tačiau reikėtų pažymėti, kad nors atsargos nėra pramonei svarbus rodiklis, nes gamyba dažniausiai vykdoma pagal užsakymą, labiausiai atsargos padidėjo nuo 2009 m. iki TL, o tai sutapo su padidėjusiu importu iš KLR dempingo kaina.

5.3.4.   Darbo sąnaudos

Vidutinės vieno darbuotojo darbo sąnaudos (EUR, atrinkti ES gamintojai)

60 959

57 892

58 637

62 347

Indeksas (2008 m. = 100)

100

95

96

102

(101)

Vidutinės atrinktų Sąjungos gamintojų darbo sąnaudos nagrinėjamuoju laikotarpiu padidėjo tik 2 proc., o tai mažiau nei infliacijos lygis. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad atrinkti gamintojai gerokai sumažino išlaidas, ypač bendrąsias ir administracines sąnaudas ir griežtai kontroliavo efektyvumą.

5.3.5.   Uždarasis naudojimas ir uždarasis pardavimas

(102)

Kaip nurodyta 65 konstatuojamojoje dalyje, ES yra didelė organinėmis medžiagomis dengtų plieno produktų rinka, nes Sąjungos pramonė juos naudoja tolesnėse pramonės grandyse. Analizuojant šią rinką buvo atsižvelgta į visą atrinktų Sąjungos gamintojų ir kitų Sąjungos gamintojų uždarojo naudojimo ir pardavimo susijusioms šalims kiekį (uždarasis pardavimas).

(103)

Nustatyta, kad uždarasis naudojimas ir uždarasis pardavimas buvo numatyti tolesniam perdirbimui tose pačiose atrinktų Sąjungos gamintojų grupių bendrovėse arba jų susijusiose bendrovėse, kurių veikla daugiausia susijusi su statybinių medžiagų verslu, t. y. jos yra galutiniai organinėmis medžiagomis dengtų plieno produktų naudotojai.

(104)

Remiantis tuo, kas išdėstyta, nustatyta, kad Sąjungos gamintojų uždarasis naudojimas ir uždarasis pardavimas sudarė 27 proc. viso gamybos kiekio per TL. Nagrinėjamuoju laikotarpiu uždarasis naudojimas ir susijęs parduotas kiekis sumažėjo 19 proc., o rinkos dalis sumažėjo 11 proc.

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

TL

Uždarasis naudojimas ir uždarasis pardavimas (tonomis)

1 225 686

935 374

994 933

993 701

Indeksas (2008 m. = 100)

100

76

81

81

Rinkos dalis

22 %

22 %

20 %

19 %

Indeksas (2008 m. = 100)

100

100

94

89

Šaltinis – skundas ir patikrinti atrinktų gamintojų atsakymai į klausimyną.

(105)

Uždarojo naudojimo ir uždarojo pardavimo vertė buvo nagrinėjama remiantis klausimyno atsakymais, kurie buvo patikrinti per tikrinamuosius vizitus atrinktų gamintojų patalpose. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad kalbant apie galutinę produkto naudojimo paskirtį nėra jokio esminio skirtumo tarp uždarojo naudojimo ir uždarojo pardavimo. Duomenis apie uždarąjį naudojimą pateikė bendrovės, kurios vykdė tolesnės grandies gamybą kaip tas pats juridinis asmuo, tačiau uždarasis pardavimas buvo pardavimas kitiems susijusiems juridiniams asmenims išrašant sąskaitą faktūrą. Be to, kainų nustatymo metodas tiek uždarojo naudojimo, tiek pardavimo susijusioms šalims atveju buvo panašus, t. y. susijusioms bendrovėms ir atrinktų gamintojų vidiniams tolesnės grandies gamybos skyriams buvo taikoma tikroji vertė (papildomų išlaidų metodas).

(106)

Todėl vidutinė vertė už toną nagrinėjamuoju laikotarpiu padidėjo 1 proc. ir buvo 2 proc. mažesnė nei Sąjungos gamintojų pardavimo kaina nesusijusiems pirkėjams per TL.

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

TL

Uždarasis naudojimas ir uždarasis pardavimas (EUR/toną)

967

787

910

975

Indeksas (2008 m. = 100)

100

81

94

101

Šaltinis – patikrinti atrinktų gamintojų klausimyno atsakymai.

(107)

Atsižvelgiant į tai, kad uždarasis pardavimas ir uždarasis naudojimas iš esmės buvo skirti tolesnei statybinių medžiagų gamintojų Sąjungoje grandžiai, šį pardavimą ir uždarąjį naudojimą taip pat netiesiogiai paveikė konkurencija su kitais rinkos dalyviais, įskaitant importą dempingo kaina iš KLR. Vidaus paklausa tolesnėje gamybos grandyje priklauso nuo galimybių parduoti tolesnės grandies produktus laisvoje rinkoje, kuri nepatiria neigiamo importo dempingo kaina poveikio. Taigi, galima daryti išvadą, kad kiekis ir rinkos dalis nagrinėjamuoju laikotarpiu mažėjo dėl konkurencijos su importu dempingo kaina iš KLR.

5.3.6.   Ankstesnio dempingo arba subsidijavimo poveikis

(108)

Kadangi šio nagrinėjamojo produkto antidempingo tyrimas atliekamas pirmą kartą, nėra duomenų, kuriais remiantis būtų įvertintas galimas ankstesnio dempingo arba subsidijavimo poveikis.

6.   Faktinio dempingo skirtumo dydis

(109)

Visi nustatyti ir skirsnyje apie dempingą pateikti skirtumai yra gerokai didesni už de minimis lygį. Be to, atsižvelgiant į importo dempingo kaina iš KLR apimtį ir kainas, faktinio dempingo skirtumo dydžio poveikio ES rinkai negalima laikyti nereikšmingu.

7.   Išvada dėl žalos

(110)

Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad beveik visi žalos rodikliai, susiję su ekonomine Sąjungos pramonės padėtimi, nagrinėjamuoju laikotarpiu pablogėjo arba nekito pagal tai, kaip kito vartojimas.

(111)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu mažėjant vartojimui importo iš KLR apimtis didėjo stabiliai ir žymiai. Kartu, Sąjungos pramonės pardavimo apimtis iš viso sumažėjo 13 proc., o jos rinkos dalis sumažėjo nuo 59 proc. 2008 m. iki 56,7 proc. per TL. Nors vartojimas nuo 2009 m. iki TL padidėjo 20 proc., Sąjungos pramonės rinkos dalis toliau mažėjo. Sąjungos pramonė negalėjo atgauti anksčiau prarastos rinkos dalies dėl didelio importo dempingo kaina iš KLR į ES rinką augimo. Importo žema dempingo kaina apimtis nagrinėjamuoju laikotarpiu stabiliai didėjo, dėl to buvo nuolat dirbtinai mažinamos Sąjungos pramonės kainos.

(112)

Be to, padarytas didelis poveikis su Sąjungos pramonės finansine veikla susijusiems žalos rodikliams, kaip antai grynųjų pinigų srautui ir pelningumui. Tai reiškia, kad Sąjungos pramonės pajėgumui padidinti kapitalą ir investuoti taip pat padarytas neigiamas poveikis.

(113)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, padaryta išvada, kad Sąjungos pramonė patyrė materialinę žalą, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 3 straipsnio 5 dalyje.

E.   PRIEŽASTINIS RYŠYS

1.   Įžanga

(114)

Pagal pagrindinio reglamento 3 straipsnio 6 ir 7 dalis nagrinėta, ar dėl KLR kilmės importo dempingo kaina Sąjungos pramonei padaryta tokia žala, kad ją būtų galima laikyti materialine. Taip pat nagrinėti kiti, su importu dempingo kaina nesusiję žinomi veiksniai, galėję tuo pačiu metu daryti žalą Sąjungos pramonei, nes siekta užtikrinti, kad žala, kuri galėjo būti padaryta dėl tų kitų veiksnių, nebūtų priskirta importui dempingo kaina.

2.   Importo dempingo kaina poveikis

(115)

Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad Sąjungos vartojimas nagrinėjamuoju laikotarpiu sumažėjo 9 proc., o importo iš KLR dempingo kaina apimtis padidėjo gerokai – maždaug 49 proc., šio importo rinkos dalis taip pat padidėjo 63 proc. (nuo 8,3 proc. 2008 m. iki 13,6 proc. per TL). Kartu, Sąjungos pramonės pardavimo nesusijusioms šalims apimtis sumažėjo 13 proc., o to pardavimo rinkos dalis sumažėjo nuo 4 proc. – nuo 59 proc. 2008 m. iki 56,7 proc. per TL.

(116)

Be to, nors importą iš KLR taip pat paveikė ekonomikos krizė, nes 2008–2009 m. jis sumažėjo 68 proc., nuo 2009 m. iki TL jis atsigavo labai sparčiai ir TL pabaigoje buvo padidėjęs 367 proc., nors Sąjungos vartojimas tuo pačiu laikotarpiu padidėjo tik 20 proc. Sumažinus vieneto kainą 9 proc., palyginti su 2008 m., ir priverčiant Sąjungos pramonę per TL sumažinti kainas 25,9 proc., Kinijos importo rinkos dalis nuo 2008 m. iki TL padidėjo 63 proc. ir pasiekė 13,6 proc.

(117)

Tuo pačiu metu, 2008 m. – TL, Sąjungos gamintojų pardavimo nesusijusioms šalims apimtis sumažėjo 13 proc. Rinkai atsigaunant, nuo 2009 m. iki TL, Sąjungos pramonei pavyko vos 8 proc. padidinti pardavimo nesusijusioms šalims apimtį, tačiau ji prarado 9 proc. rinkos dalies, taigi, padidėjęs vartojimas jai buvo tik nežymiai naudingas. Iš tikrųjų atsigaunantis vartojimas labiausiai pravertė importui iš Kinijos, ji gerokai pralenkė kitus rinkos dalyvius.

(118)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu vidutinės importo iš KLR kainos sumažėjo 9 proc. Nors po 2009 m. staigaus nuosmukio kainos didėjo nuo 2009 m. iki TL, jos visą laiką buvo mažesnės už Sąjungos pramonės taikomas kainas. Vieneto kaina nesusijusiems pirkėjams ES sumažėjo tik 3 proc., o tai rodo tam tikrą atsparumą importo iš Kinijos daromam spaudimui kainoms. Tačiau akivaizdu, kad šios kainos laikėsi tik dėl to, kad sumažėjo pardavimo apimtis ir jo pelningumas, nes didėjant gamybos sąnaudoms pardavimas sumažėjo 61 proc. – nuo 6,7 proc. 2008 m. iki 2,6 proc. per TL.

(119)

Remiantis tuo, kas išdėstyta, padaryta išvada, kad padidėjęs importas dempingo kaina iš KLR, vykdomas kainomis, dėl kurių nuolat buvo mažinamos Sąjungos pramonės kainos, turėjo lemiamą įtaką Sąjungos pramonės patirtai materialinei žalai, todėl Sąjungos pramonė negalėjo pasinaudoti atsigaunančiu Sąjungos vartojimu.

3.   Kitų veiksnių poveikis

3.1.   Importas iš trečiųjų šalių

Šalis

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

TL

Pietų Korėja

Kiekis (tonomis)

228 123

226 568

173 935

237 164

 

Indeksas (2008 m. = 100)

100

99

76

104

 

Rinkos dalis (%)

4 %

5,2 %

3,5 %

4,6 %

 

Indeksas (2008 m. = 100)

100

131

88

114

 

Vidutinė kaina

901

727

846

903

 

Indeksas (2008 m. = 100)

100

81

94

100

Indija

Kiekis (tonomis)

159 999

149 138

155 384

141 391

 

Indeksas (2008 m. = 100)

100

93

97

88

 

Rinkos dalis (%)

2,8 %

3,4 %

3,2 %

2,7 %

 

Indeksas (2008 m. = 100)

100

123

112

97

 

Vidutinė kaina

932

667

773

824

 

Indeksas (2008 m. = 100)

100

72

83

88

Kitos šalys

Kiekis (tonomis)

249 151

158 461

124 319

167 007

 

Indeksas (2008 m. = 100)

100

64

50

67

 

Rinkos dalis (%)

4,4 %

3,7 %

2,5 %

3,2 %

 

Indeksas (2008 m. = 100)

100

84

58

74

 

Vidutinė kaina

951

809

924

955

 

Indeksas (2008 m. = 100)

100

85

97

100

Iš viso: visos trečiosios šalys, išskyrus KLR

Kiekis (tonomis)

637 274

534 167

453 637

545 562

 

Indeksas (2008 m. = 100)

100

84

71

86

 

Rinkos dalis (%)

11,2 %

12,3 %

9,2 %

10,5 %

 

Indeksas (2008 m. = 100)

100

110

82

94

 

Vidutinė kaina

929

735

842

898

 

Indeksas (2008 m. = 100)

100

79

91

97

Šaltinis – Eurostato duomenys.

(120)

Nors importas iš KLR sudarė 56 proc. viso importo į ES per TL, kiti svarbūs importo šaltiniai buvo Indijos Respublika (toliau – Indija) (11 proc.) ir Pietų Korėja (19 proc.). Priešingai nei importo iš KLR atveju, nepaisant staiga 12 proc. sumažėjusios vidutinės kainos, importas iš Indijos nagrinėjamuoju laikotarpiu iš viso sumažėjo 12 proc., o rinkos dalis – 3 proc. Importas iš Pietų Korėjos padidėjo tik 4 proc., o vidutinė kaina tebėra tokio paties lygio kaip 2008 m. Per TL importo iš Indijos rinkos dalis siekė 2,7 proc., o Pietų Korėjos – 4,6 proc.

(121)

Kitas importas, sudarantis 14 proc. viso importo, sumažėjo 33 proc., o vidutinė kaina išliko to paties lygio kaip 2008 m.

(122)

Nors viso kito importo vidutinės kainos buvo mažesnės už Sąjungos pramonės kainas, šio importo poveikis, jei toks yra, galėtų būti tik nežymus. Pirma, nėra įrodymų, kad importas iš kitų šaltinių buvo vykdomas taikant nesąžiningą prekybos praktiką. Antra, priešingai nei Kinijos importo atveju, bendras pagrindinių kitų importo šaltinių kainų lygis išliko gana stabilus visu nagrinėjamuoju laikotarpiu, o tai rodo, kad Sąjungos pramonė būtų galėjusi sėkmingai konkuruoti to importo rinkos segmentuose. Trečia, importas iš kitų šalių, tiek bendras, tiek kiekvienos pagrindinės eksportuojančios šalies atskirai, per nagrinėjamąjį laikotarpį sumažėjo ir vis dar yra nedidelis. Be to, kito importo rinkos dalies mažėjimas patvirtina, kad toks importas negalėjo daryti žalos Sąjungos pramonei.

3.2.   Sąjungos pramonės eksporto veiklos rezultatai

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

TL

Eksportas (Eurostatas) (tonomis)

669 790

612 204

580 477

605 760

Indeksas (2008 m. = 100)

100

91

87

90

Vidutinė kaina (EUR/t)

1 068

937

995

1 092

Indeksas (2008 m. = 100)

100

88

93

102

Atrinktų Sąjungos gamintojų eksportas

53 542

46 516

48 102

46 228

Indeksas (2008 m. = 100)

100

87

90

86

Vidutinė pardavimo kaina (EUR/t)

1 086

826

984

1 132

Indeksas (2008 m. = 100)

100

76

91

104

Šaltinis – Eurostatas ir patikrinti klausimyno atsakymai.

(123)

Remiantis Eurostato duomenimis, nagrinėjamuoju laikotarpiu visas Sąjungos pramonės organinėmis medžiagomis dengtų plieno produktų eksportas į trečiąsias šalis sumažėjo 10 proc. Tačiau vidutinė kaina buvo palyginti didelė, o nagrinėjamuoju laikotarpiu padidėjo 2 proc. Eksportas sudarė 17 proc. visos ES produkcijos ir padėjo Sąjungos pramonei pasiekti masto ekonomiją bei mažinti bendras gamybos sąnaudas. Taigi, galima daryti išvadą, kad Sąjungos pramonės eksporto veikla negali būti galima materialinės žalos priežastis.

(124)

Tokį bendrą vaizdą atspindi ir atrinktų Sąjungos gamintojų eksportas nesusijusiems pirkėjams trečiosiose šalyse. Šis eksportas nagrinėjamuoju laikotarpiu sumažėjo 14 proc., tačiau ir šiuo atveju vieneto eksporto kaina buvo nuolat didesnė (vidutiniškai 2–12 proc., priklausomai nuo metų) už kainą ES. Kadangi eksporto apimtis siekė tik 3 proc. visos produkcijos, ji negalėjo padaryti žalos ES rinkai.

3.3.   Sąjungos pramonės importas iš KLR

(125)

Atliekant tyrimą, buvo teigiama, kad skundo pateikėjai (per susijusias bendroves) importavo nagrinėjamąjį produktą iš KLR ir kad šis importas sudarė 20–40 proc. viso importo iš KLR. Tačiau šiam teiginiui pagrįsti jokių įrodymų nepateikta. Išnagrinėjus šį teiginį, buvo nustatyta, kad per TL Sąjungos gamintojai importavo tik apie 10 000 tonų, o tai iš esmės atitinka tyrimo pradžioje skundo pateikėjo pateiktus duomenis. Nustatyta, kad susijusios Sąjungos gamintojų bendrovės importavo panašų kiekį ir jis nebuvo nurodytas pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį. Šis importas sudarė tik apie 2–3 proc. viso importo iš KLR. Todėl negalima daryti išvados, kad Sąjungos pramonė importavo iš KLR tokį kiekį ir tokiu būdu, kad 1) dėl to būtų galima suabejoti jų kaip Sąjungos gamintojų statusu pagal 4 straipsnio 1 dalies a punktą, arba 2) padaryti žalos sau. Todėl šis argumentas yra laikinai atmestas.

3.4.   Uždarasis naudojimas ir uždarasis pardavimas

(126)

Kai kurios suinteresuotosios šalys tvirtino, kad žalą Sąjungos pramonei sukėlė jos dalyvavimas (tiesiogiai arba per susijusias bendroves įmonių grupėse) tolesnės grandies įmonėje, susijusioje su statybinių medžiagų (pvz., sluoksniuotųjų plokščių, trapecinių lakštų ir kt.) gamyba. Konkrečiai, buvo teigiama, kad Sąjungos pramonė organinėmis medžiagomis dengtus plieno produktus savo tolesnės grandies įmonei pardavė mažesne kaina nei nesusijusioms bendrovėms, taigi, ji „subsidijavo“ jas grupėje ir sudarė galimybes priversti konkurentus tolesnės grandies segmente mažinti kainas.

(127)

Kaip išdėstyta 102–107 konstatuojamosiose dalyse, vidutinė uždarojo naudojimo ir uždarojo pardavimo vertė už toną buvo tik 2 proc. mažesnė už nesusijusiems pirkėjams per TL taikytą pardavimo kainą. Be to, atlikus tyrimą paaiškėjo, kad uždarąjį naudojimą ir uždarąjį pardavimą taip pat greičiausiai paveikė dėl importo dempingo kaina kilusi nesąžininga konkurencija. Iš tikrųjų, jei Sąjungos gamintojų tolesnės grandies įmonė tariamai būtų gavusi kokios nors naudos, tai būtų atsispindėję šio žalos rodiklio raidoje. Todėl šis argumentas yra laikinai atmestas.

3.5.   Ekonomikos krizė

(128)

Ekonomikos krize ir jos poveikiu statybų verslui bent iš dalies galima paaiškinti, kodėl nagrinėjamuoju laikotarpiu sumažėjo paklausa ir kilo spaudimas kainoms. Kaip minėta pirmiau, 2009 m. vartojimas sumažėjo 24 proc. Tačiau nuo 2010 m. rinka ėmė atsigauti ir iki TL pabaigos vartojimas padidėjo 20 proc.

(129)

Tačiau atliekant žalos ir priežastinio ryšio analizę, 2009 m. rinkos nuosmukis ir atsigavimo laikotarpis nuo 2009 m. iki TL buvo atskirti. Atliekant analizę paaiškėjo, kad importui iš KLR buvo itin naudingas atsigaunantis vartojimas, be to, jis ir toliau vertė Sąjungos pramonę mažinti kainas, todėl vienodos visų rinkos dalyvių galimybės atsigauti nuo nuosmukio tapo nuolatine kova dėl išlikimo.

3.6.   Struktūrinis perteklinis pajėgumas

(130)

Kai kurios suinteresuotosios šalys teigė, kad Sąjungos pramonei, kurią iš esmės sudaro vertikaliai integruoti plieno produktų gamintojai, žalą sukėlė ne importas iš KLR, bet struktūrinės problemos, kaip antai ES plieno pramonės perteklinis pajėgumas. Taip pat buvo teigiama, kad dėl plieno pramonės konsolidavimo, vykusio prieš nagrinėjamąjį laikotarpį, atsirado perteklinis pajėgumas ir kad visa patirta žala kilo dėl to, kad turima pernelyg daug gamybos įrenginių.

(131)

Iš tiesų organinėmis medžiagomis dengtų plieno produktų gamybai reikia daug kapitalo, be to, šiai pramonei būdingos santykinai didelės pastoviosios sąnaudos. Tačiau negalima daryti išvados, kad prieš nagrinėjamąjį laikotarpį vykęs plieno pramonės konsolidavimas buvo priežastis, sukėlusi perteklinį pajėgumą. Remiantis nustatytais faktais, paaiškėjo, kad įrengtajam pajėgumui šiek tiek padidėjus 2009 m., 2010 m., o vėliau ir per TL, jis mažėjo. Per TL pajėgumas buvo mažesnis nei faktinis vartojimas 2008 m., o didžiausias ekonomikos krizės poveikis buvo juntamas tik po metų. Vartojimas ES dar nepasiekė 2008 m. lygio.

(132)

Be to, remiantis tyrimo rezultatais, tik minimalią neigiamo perteklinio pajėgumo poveikio dalį galima priskirti organinėmis medžiagomis dengtų plieno produktų gamintojams ES. Pirma, atlikus tyrimą nustatyta, kad Sąjungos pramonė ėmėsi akivaizdžių veiksmų išlaikyti efektyvumą – PBA išlaidos buvo sumažintos net 34 proc., o našumas padidėjo padidėjo 8 proc. (visos pramonės) ir 6 proc. (atrinktų bendrovių). Antra, nuolatinės investicijos į gamybos linijas ir lankstus jų naudojimas kitų produktų gamybai padėjo pasiekti masto ekonomijos ir sumažinti galutines pastoviąsias sąnaudas. Taigi, nagrinėjamuoju laikotarpiu sumažėjus atrinktų bendrovių pajėgumų naudojimui 18 proc., vidutinės gamybos sąnaudos, įskaitant ir žaliavų sąnaudas, padidėjo tik 9 proc. Todėl negalima daryti išvados, kad dėl perteklinio pajėgumo galėtų būti nutrauktas priežastinis ryšys. Todėl šis argumentas yra laikinai atmestas.

4.   Išvada dėl priežastinio ryšio

(133)

Nustatyta, kad nagrinėjamuoju laikotarpiu, ypač nuo 2009 m. iki TL, itin padidėjo KLR kilmės importo dempingo kaina apimtis ir rinkos dalis. Taip pat nustatyta, kad dėl šio importo Sąjungos pramonė buvo priversta nuolat mažinti kainas Sąjungos rinkoje, ypač per TL.

(134)

Šis importo iš KLR mažomis dempingo kainomis apimties ir rinkos dalies didėjimas sutapo su neigiamais Sąjungos pramonės ekonominės padėties pokyčiais. Ši padėtis per TL dar pablogėjo, kai Sąjungos pramonė, nepaisant atsigaunančio vartojimo, nebegalėjo atgauti prarastos rinkos dalies ir pelningumo, o kiti finansiniai rodikliai, kaip antai, grynųjų pinigų srautas ir investicijų grąža nesikeitė nuo 2010 m. lygio ir užimtumas pasiekė žemiausią lygį.

(135)

Išnagrinėjus kitus žinomus veiksnius, kurie galėjo daryti žalą Sąjungos pramonei, paaiškėjo, kad tie veiksniai negalėjo nutraukti nustatyto priežastinio ryšio tarp importo dempingo kainomis iš KLR ir Sąjungos pramonei padarytos žalos.

(136)

Remiantis pateikta analize, kurią atlikus buvo tinkamai nustatytas ir atskirtas visų žinomų veiksnių poveikis Sąjungos pramonės padėčiai nuo žalingo poveikio, kurį darė eksportas dempingo kainomis, padaryta preliminari išvada, kad importas iš KLR dempingo kaina Sąjungos pramonei padarė materialinę žalą, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 3 straipsnio 6 dalyje.

F.   SĄJUNGOS INTERESAI

1.   Pirminės pastabos

(137)

Remdamasi pagrindinio reglamento 21 straipsniu Komisija nagrinėjo, ar, nepaisant preliminarios išvados dėl žalingo dempingo, buvo įtikinamų priežasčių, leidžiančių daryti išvadą, kad šiuo konkrečiu atveju laikinųjų priemonių taikymas neatitiktų Sąjungos interesų. Sąjungos interesų nagrinėjimas buvo pagrįstas visų susijusių asmenų interesų, taip pat Sąjungos pramonės, nagrinėjamojo produkto importuotojų ir naudotojų interesų, vertinimu.

2.   Sąjungos pramonės interesai

(138)

Visą Sąjungos pramonę sudaro 22 žinomi gamintojai, kurie, Eurofer teigimu, pagamina visus organinėmis medžiagomis dengtus plieno produktus Sąjungoje. Gamintojai įsikūrę skirtingose Sąjungos valstybėse narėse ir tiesiogiai įdarbinę daugiau nei 5 400 darbuotojų, kurių darbas yra susijęs su nagrinėjamuoju produktu.

(139)

Nei vienas gamintojas neprieštaravo tyrimo inicijavimui. Kaip nurodyta kalbant apie makroekonominius rodiklius, visos ES pramonės padėtis blogėjo ir ji patyrė neigiamą importo dempingo kaina poveikį.

(140)

Sąjungos pramonei dėl importo iš KLR dempingo kaina padaryta materialinė žala. Primenama, kad visų žalos rodiklių raida per nagrinėjamąjį laikotarpį buvo neigiama. Visų pirma, padarytas didelis poveikis su bendradarbiaujančių Sąjungos gamintojų finansine veikla susijusiems žalos rodikliams, kaip antai pelningumui ir investicijų grąžai. Panašu, kad nenustačius priemonių Sąjungos pramonės ekonominė padėtis toliau blogėtų.

(141)

Tikimasi, kad nustačius laikinuosius antidempingo muitus Sąjungos rinkoje bus atkurtos sąžiningos prekybos sąlygos ir kad organinėmis medžiagomis dengtų plieno produktų kainos bus nustatytos atsižvelgiant į įvairių sudedamųjų dalių sąnaudas ir rinkos sąlygas. Galima tikėtis, kad nustačius laikinąsias priemones Sąjungos pramonė galėtų atgauti bent dalį per nagrinėjamąjį laikotarpį prarastos rinkos dalies, o tai turėtų teigiamo poveikio jos pelningumui ir bendrai finansinei padėčiai.

(142)

Priemonių nenustačius Sąjungos pramonė gali prarasti daugiau rinkos ir liktų nuostolinga. Vidutiniu ar ilgu laikotarpiu šie rodikliai nebūtų stabilūs. Taip pat tikėtina, kad kai kurie gamintojai būtų priversti uždaryti savo gamybos įmones, nes nagrinėjamuoju laikotarpiu jos veikė labai nuostolingai. Atsižvelgiant į patirtus nuostolius ir aukštą investicijų į gamybą lygį nagrinėjamojo laikotarpio pradžioje galima manyti, kad nenustačius priemonių dauguma Sąjungos gamintojų negalėtų susigrąžinti investicijų.

(143)

Todėl daroma preliminari išvada, kad antidempingo muitų nustatymas atitiktų Sąjungos pramonės interesus.

3.   Naudotojų ir importuotojų interesai

(144)

Kaip minėta 10 konstatuojamojoje dalyje, apie save pranešė penki importuotojai, bet tik du pateikė klausimyno atsakymus. Iš maždaug 100 skunde nurodytų naudotojų, 19 pranešė apie save ir pareiškė norintys dalyvauti tyrime. Vėliau dešimt bendrovių pateikė klausimyno atsakymus.

(145)

Aktyviausi naudotojai ir importuotojai pateikė bendrus rašytinius pareiškimus ir tyrimo metu buvo surengti keli klausymai. Toliau aptariami pagrindiniai jų argumentai dėl priemonių nustatymo.

3.1.   Konkurencija ES rinkoje

(146)

Buvo teigiama, kad ES organinėmis medžiagomis dengtų plieno produktų rinka nebuvo pakankamai konkurencinga ir kad importas iš KLR buvo būtinas, siekiant suteikti daugiau derėjimosi galių organinėmis medžiagomis dengtus plieno produktus importuojančioms ir naudojančioms bendrovėms. Be to, buvo tvirtinama, kad Sąjungos pramonė ėmėsi oligopolinių priemonių rinkai kontroliuoti. Pradiniame tyrimo etape šie argumentai nepasitvirtino. Be to, buvo nustatyta, kad Sąjungos gamintojai konkuravo tose pačiose rinkose ir dažnai parduodavo produktus tiems patiems pirkėjams arba viena kitos statybų bendrovėms. Atsižvelgiant į tai, kad jokių įrodymų, išskyrus pavienius skundus apie derybose dėl kainų kilusius sunkumus, nepateikta, ir kad be penkių skundą pateikusių Sąjungos gamintojų grupių, ES veiklą vykdo dar 11 kitų organinėmis medžiagomis dengtų plieno produktų gamintojų, iš kurių kai kurie yra labai stambūs, ir atsižvelgiant į kitų importo šaltinių įvairovę, šis teiginys yra nepagrįstas ir yra laikinai atmestas.

3.2.   Pasiūlos trūkumas

(147)

Taip pat buvo tvirtinama, kad nustačius priemones Kinijos importui, ES rinkoje pritrūktų organinėmis medžiagomis dengtų plieno produktų. Tačiau atsižvelgiant į pirmiau nurodytą didelę tiekimo šaltinių įvairovę ir neišnaudotą Sąjungos pramonės gamybos pajėgumą, nepanašu, kad toks trūkumas galėtų būti realus. Todėl šis argumentas yra laikinai atmestas.

3.3.   Išvada dėl naudotojų ir importuotojų interesų

(148)

Dešimt bendradarbiaujančių naudotojų sudarė 7 proc. viso importo iš Kinijos per TL. Tyrimo metu paaiškėjo, kad visi naudotojai naudojasi įvairiais tiekimo šaltiniais. Iš Kinijos pirkti produktai vidutiniškai sudarė apie 15 proc. viso jų pirkto organinėmis medžiagomis dengtų plieno produktų kiekio; be to, nustatyta, kad didžiausias kiekis buvo pirktas iš ES gamintojų (73 proc.), o 12 proc. importuota iš kitų trečiųjų šalių. Iš tiesų, kadangi nagrinėjamasis produktas yra labai standartizuotas, ryšys su klientu yra tik santykinai svarbus, o naudotojai ir importuotojai, ieškodami geresnės produktų kokybės, gali lengvai keisti tiekimo šaltinius.

(149)

Tyrimas parodė, kad visi bendradarbiaujantys naudotojai, išskyrus vieną, buvo pelningi sektoriuje, kuriame naudojamas nagrinėjamasis produktas, o jų pelningumas per TL, priklausomai nuo bendrovės, buvo 1–13 proc. Be to, tų bendrovių pelningumas nelabai priklausė nuo nagrinėjamojo produkto importo iš KLR.

(150)

Remiantis naudotojų atsakymais į klausimyną, buvo įvertintas tikėtinas siūlomų priemonių poveikis. Taigi, net darant prielaidą dėl bendradarbiaujantiems naudotojams nepalankiausio scenarijaus, t. y., jei nebūtų galima padidinti kainų vartotojams ir reikėtų importuoti iš Kinijos ankstesnį kiekį, dėl muito jų gamybos sąnaudos padidėtų 1–5 proc., daugumos importo pelningumas sumažėtų 1–2,8 procentinio punkto, o importo taikant nustatytą muitą pelningumas sumažėtų maždaug 4 procentiniais punktais. Tačiau labiau tikėtinas scenarijus, kurio poveikis bus gerokai mažesnis, nes importas iš Kinijos sudaro gana mažą naudotojų verslo dalį, todėl tikėtina, kad dėl antidempingo priemonių padidėjusias sąnaudas bus galima gana lengvai perkelti vartotojams. Be to, atsižvelgiant į tai, kad be didelio skaičiaus ES gamintojų, yra ir nemažai alternatyvių importo šaltinių, kuriems netaikomos priemonės, pvz., Indija ir Pietų Korėja, tikimasi, kad nustačius priemones rinkos kainos taip pat atspindės šiuos veiksnius.

(151)

Dviejų bendradarbiaujančių importuotojų importas sudarė maždaug 6 proc. viso importo iš Kinijos per TL; tiksli suma nėra nurodyta pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį. Panašiai kaip ir naudotojai, be KLR, importuotojai taip pat naudojosi įvairiais tiekimo šaltiniais. Be to, nustatyta, kad priemonės greičiausiai darytų didesnį poveikį ne naudotojų, bet importuotojų pelningumui, jei pastarieji laikytųsi per TL taikytos importo praktikos. Tačiau faktiškai importuotojai kaip prekiautojai yra lankstesni nei naudotojai, nes jie ko gero pirmieji pereitų prie alternatyvių tiekimo šaltinių.

(152)

Taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kad šiomis aplinkybėmis importo iš Kinijos teikiamą naudą naudotojams ir importuotojams iš dalies sukuria Kinijos eksportuotojų vykdoma nesąžininga diskriminacija kainų srityje, o ne savaiminiai konkurenciniai pranašumai. Taigi, ištaisius prekybos iškraipymus, atsiradusius dėl importo dempingo kaina, ES rinkoje būtų atkurtos vienodos sąlygos, o organinėmis medžiagomis dengtų plieno produktų rinkai faktiškai vėl būtų sudarytos sąlygos atkurti sveiką ir rinkos ekonomika pagrįstą dinamiką bei kainų raidą, nesudarant nepalankių sąlygų kitiems rinkos dalyviams (naudotojams, gamintojams, galutiniams vartotojams), kurie negali iškart pasinaudoti importu dempingo kaina.

4.   Išvada dėl Sąjungos interesų

(153)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, daroma preliminari išvada, kad remiantis turima informacija apie Sąjungos interesus, nėra įtikinamų priežasčių, dėl kurių importuojamam KLR kilmės nagrinėjamajam produktui nereikėtų nustatyti laikinųjų priemonių.

G.   LAIKINOSIOS ANTIDEMPINGO PRIEMONĖS

1.   Žalos pašalinimo lygis

(154)

Atsižvelgiant į padarytas išvadas dėl dempingo, žalos, priežastinio ryšio ir Sąjungos interesų, turėtų būti nustatytos laikinosios antidempingo priemonės, kad būtų apsisaugota nuo tolesnės importo dempingo kaina Sąjungos pramonei daromos žalos.

(155)

Nustatant šių priemonių dydį buvo atsižvelgta į nustatytus dempingo skirtumus ir muito dydį, kurio reikia Sąjungos pramonės patiriamai žalai pašalinti.

(156)

Apskaičiuojant muito dydį, kurio reikia žalingo dempingo poveikiui pašalinti, laikyta, kad taikydama bet kurias priemones Sąjungos pramonė turėtų galėti padengti gamybos sąnaudas ir gauti tokį ikimokestinį pelną, kurį tokios rūšies pramonė pagrįstai galėtų uždirbti tokiame sektoriuje įprastomis konkurencijos sąlygomis, t. y. kai nėra importo dempingo kaina, parduodant panašų produktą Sąjungoje. Manoma, kad pelnas, kurį būtų galima gauti nesant importo dempingo kaina, turėtų būti pagrįstas 2008 m., kai importo iš Kinijos apimtis Sąjungos rinkoje buvo mažesnė. Todėl manyta, kad 6,7 proc. apyvartos sudarantis pelno dydis galėtų būti laikomas tinkamu minimaliu dydžiu, kurį Sąjungos pramonė būtų galėjusi tikėtis pasiekti, jeigu nebūtų buvę žalingo dempingo.

(157)

Tuo remiantis buvo apskaičiuota nežalinga Sąjungos pramonės panašaus produkto kaina. Nežalinga kaina buvo apskaičiuota prie gamybos sąnaudų pridėjus minėtą 6,7 proc. pelno dydį.

(158)

Tuomet nustatytas būtinas kainų padidinimas remiantis bendradarbiaujančių eksportuojančių KLR gamintojų vidutinės svertinės importo kainos, kuri tinkamai pakoreguota atsižvelgiant į importo sąnaudas ir muitus, ir nežalingos Sąjungos pramonės Sąjungos rinkoje kainos per TL palyginimu. Atlikus šį palyginimą gautas skirtumas išreikštas lygintų rūšių produktų vidutinės CIF importo vertės procentine dalimi.

2.   Laikinosios priemonės

(159)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, laikoma, kad remiantis pagrindinio reglamento 7 straipsnio 2 dalimi importuojamiems KLR kilmės produktams turėtų būti nustatytos laikinosios antidempingo priemonės, kurių dydis prilygtų mažesniam iš dempingo ir žalos skirtumų, vadovaujantis mažesniojo muito taisykle.

(160)

Šiame reglamente nurodytos konkrečioms bendrovėms taikomos antidempingo muito normos buvo nustatytos remiantis šio tyrimo išvadomis. Todėl jos atitinka šių bendrovių padėtį, nustatytą atliekant tyrimą. Tai reiškia, kad šios muitų normos (skirtingai nei muitas, šalies mastu taikomas „visoms kitoms bendrovėms“) taikomos tik KLR kilmės importuojamiems produktams, pagamintiems šių bendrovių, taigi paminėtų konkrečių juridinių asmenų. Importuojamiems produktams, pagamintiems bet kurios kitos bendrovės, kuri konkrečiai nepaminėta šio reglamento rezoliucinėje dalyje, įskaitant subjektus, susijusius su konkrečiai paminėtomis bendrovėmis, negali būti taikomos šios normos – jiems taikoma visoms kitoms bendrovėms nustatyta muito norma.

(161)

Bet koks prašymas taikyti šias bendrovėms individualiai nustatytas antidempingo muito normas (pvz., pasikeitus subjekto pavadinimui arba įsteigus naują gamybos arba prekybos subjektą) turėtų būti nedelsiant siunčiamas Komisijai (7), pateikiant jame visą susijusią informaciją, visų pirma apie bendrovės veiklos, pvz., gamybos, prekybos vidaus rinkoje ir eksporto, pasikeitimus, susijusius su šiuo pavadinimo arba gamybos ir prekybos subjektų pasikeitimu. Prireikus reglamentas bus atitinkamai iš dalies pakeistas, atnaujinant bendrovių, kurioms taikomos individualios muito normos, sąrašą.

(162)

Siekiant užtikrinti tinkamą antidempingo muito taikymą, kitoms bendrovėms nustatyto dydžio muitas turėtų būti taikomas ne tik nebendradarbiaujantiems eksportuojantiems gamintojams, bet ir tiems gamintojams, kurie per TL neeksportavo į Sąjungą.

(163)

Remiantis tuo, kas išdėstyta, nustatyti dempingo ir žalos skirtumai bei laikinosios muito normos yra šios:

Bendrovė

Dempingo skirtumas

Žalos skirtumas

Laikinasis muitas

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd ir Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

54,6 %

29,2 %

29,2 %

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd ir Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd) ir Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

67,4 %

55,3 %

55,3 %

Union Steel China ir Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

59,2 %

13,2 %

13,2 %

Kitos bendradarbiaujančios bendrovės

61,1 %

42,5 %

42,5 %

Visos kitos bendrovės

77,9 %

57,8 %

57,8 %

H.   BAIGIAMOJI NUOSTATA

(164)

Siekiant gero administravimo reikėtų nustatyti laikotarpį, per kurį suinteresuotosios šalys, pranešusios apie save per pranešime apie inicijavimą nustatytą terminą, galėtų raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti prašymą jas išklausyti. Be to, reikėtų pažymėti, kad šiame reglamente išvados dėl muitų nustatymo yra laikinos ir gali būti peržiūrėtos nustatant bet kokias kitas galutines priemones.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Tam tikriems importuojamiems organinėmis medžiagomis dengtiems plieno produktams, t. y. plokštiems valcavimo produktams iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno (neįskaitant nerūdijančio plieno), dažytiems, lakuotiems arba apvilktiems plastikais bent iš vienos pusės, išskyrus vadinamąsias statybai skirtas sluoksniuotąsias plokštes, sudarytas iš dviejų išorinių metalo lakštų su stabilizuojančiu izoliacinės medžiagos sluoksniu tarp jų, ir išskyrus produktus, padengtus galutiniu cinko dulkių dangos (cinko dažai, kurių sudėtyje esantis cinkas sudaro ne mažiau 70 proc. masės) sluoksniu, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 (TARIC kodai 7210708011, 7210708091, 7212408001, 7212408021, 7212408091, 7225990011, 7225990091, 7226997011 ir 7226997091) ir kurių kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, nustatomas laikinasis antidempingo muitas.

2.   Laikinojo antidempingo muito, taikomo 1 dalyje apibrėžto ir toliau išvardytų bendrovių pagaminto produkto grynajai kainai Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą, norma yra tokia:

Bendrovė

Muitas

Papildomas TARIC kodas

Union Steel China; Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

13,2 %

B311

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd; Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd; Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd; Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd; Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

55,3 %

B312

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd; Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

29,2 %

B313

Angang Steel Company Limited

42,5 %

B314

Anyang Iron Steel Co. Ltd

42,5 %

B315

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd

42,5 %

B316

Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd.

42,5 %

B317

Changshu Everbright Material Technology Co.Ltd.

42,5 %

B318

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd.

42,5 %

B319

Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co Ltd.

42,5 %

B320

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd.

42,5 %

B321

Jiangyin Ninesky Technology Co.Ltd.

42,5 %

B322

Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.Ltd.

42,5 %

B323

Jigang Group Co., Ltd.

42,5 %

B324

Maanshan Iron&Steel Company Limited

42,5 %

B325

Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd.

42,5 %

B326

Shandong Guanzhou Co. Ltd.

42,5 %

B327

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.Ltd.

42,5 %

B328

Tangshan Iron And Steel Group Co.Ltd.

42,5 %

B329

Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd.

42,5 %

B330

Wuhan Iron And Steel Company Limited

42,5 %

B331

Wuxi Zhongcai New Materials Co.Ltd.

42,5 %

B332

Xinyu Iron And Steel Co.Ltd.

42,5 %

B333

Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd.

42,5 %

B334

Visos kitos bendrovės

57,8 %

B999

3.   Laikinojo antidempingo muito normos, nustatytos 2 dalyje nurodytoms bendrovėms, taikomos tik tuo atveju, jei valstybių narių muitinėms pateikiama galiojanti komercinė sąskaita faktūra, kuri turi atitikti priede išdėstytus reikalavimus. Jeigu tokia sąskaita faktūra nepateikiama, taikomas visoms kitoms bendrovėms nustatytas muitas.

4.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas produktas į laisvą apyvartą Sąjungoje išleidžiamas tik tuo atveju, jeigu pateikiama laikinojo muito dydžio garantija.

5.   Jeigu nenurodyta kitaip, taikomos galiojančios muitus reglamentuojančios nuostatos.

2 straipsnis

1.   Nepažeisdamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 20 straipsnio, suinteresuotosios šalys per mėnesį nuo šio reglamento įsigaliojimo gali prašyti atskleisti esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis buvo priimtas šis reglamentas, Komisijai raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti prašymą jas išklausyti.

2.   Remdamosi Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 21 straipsnio 4 dalimi, susijusios šalys per mėnesį nuo šio reglamento įsigaliojimo gali pateikti pastabas dėl jo taikymo.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šio reglamento 1 straipsnis taikomas šešis mėnesius.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 373, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL C 373, 2011 12 21, p. 16.

(3)  2012 m. vasario 2 d. Sprendimas Brosmann Footwear (HK) ir kt. prieš Europos Sąjungos Tarybą, C-249/10 P.

(4)  SBB/Worldsteelprice.com.

(5)  Brosmann Footwear (HK) ir kt. prieš Europos Sąjungos Tarybą, C-249/10 P.

(6)  Europos Sąjungos Taryba prieš Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd, C-337/09 P.

(7)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brussels, Belgium (Belgija).


PRIEDAS

1 straipsnio 3 dalyje nurodytoje galiojančioje komercinėje sąskaitoje faktūroje turi būti tokios formos komercinę sąskaitą faktūrą išrašančio subjekto atstovo pasirašyta deklaracija:

(1)

Komercinę sąskaitą faktūrą išrašančio subjekto atstovo vardas, pavardė ir pareigos.

(2)

Deklaracija: „Patvirtinu, kad (kiekis) šioje sąskaitoje faktūroje nurodytų (nagrinėjamasis produktas), parduotų eksportui į Europos Sąjungą, pagamino (bendrovės pavadinimas ir adresas) (papildomas TARIC kodas) (nagrinėjamosios šalies pavadinimas). Patvirtinu, kad šioje sąskaitoje faktūroje pateikta informacija yra išsami ir teisinga.“

(3)

Data ir parašas.


19.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 252/55


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 846/2012

2012 m. rugsėjo 18 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 18 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MK

50,7

XS

59,9

ZZ

55,3

0707 00 05

MK

31,3

TR

106,4

ZZ

68,9

0709 93 10

TR

116,5

ZZ

116,5

0805 50 10

AR

93,8

BO

100,6

CL

89,9

TR

97,0

UY

76,0

ZA

95,7

ZZ

92,2

0806 10 10

MK

41,5

TN

197,3

TR

122,2

ZZ

120,3

0808 10 80

AR

201,7

BR

89,7

CL

158,8

NZ

122,8

US

119,9

ZA

111,4

ZZ

134,1

0808 30 90

CN

65,0

TR

112,6

ZA

145,4

ZZ

107,7

0809 30

TR

153,9

ZZ

153,9

0809 40 05

BA

60,9

IL

63,3

TR

107,6

XS

74,4

ZZ

76,6


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

19.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 252/57


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. rugsėjo 17 d.

dėl Egipto jūrininkų rengimo ir atestavimo sistemų pripažinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/106/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 6297)

(2012/505/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/106/EB dėl minimalaus jūrininkų rengimo (1), ypač į jos 19 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į prašymus, kuriuos 2005 m. gegužės 13 d., 2006 m. rugsėjo 25 d. ir 2006 m. spalio 26 d. pateikė, atitinkamai, Kipras, Jungtinė Karalystė ir Graikijos Respublika,

kadangi:

(1)

pagal Direktyvą 2008/106/EB valstybės narės gali nuspręsti patvirtinti trečiųjų šalių išduotus atitinkamus jūrininkų atestatus, jeigu Komisija yra pripažinusi tą trečiąją šalį. Tos trečiosios šalys turi atitikti visus 1978 m. Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (JRAB konvencija) (2) su pakeitimais, padarytais 1995 m., reikalavimus;

(2)

prašymus dėl Egipto sistemų pripažinimo 2005 m. gegužės 13 d., 2006 m. rugsėjo 25 d. ir 2006 m. spalio 26 d. raštais pateikė, atitinkamai, Kipras, Jungtinė Karalystė ir Graikijos Respublika. Gavusi šiuos prašymus, Komisija įvertino Egipto jūrininkų rengimo ir atestavimo sistemas, kad patikrintų, ar Egiptas laikosi visų JRAB konvencijos reikalavimų ir ar imtasi tinkamų priemonių siekiant užkirsti kelią atestatų klastojimui. Tas vertinimas buvo grindžiamas 2006 m. gruodžio mėn. Europos jūrų saugumo agentūros ekspertų atlikto patikrinimo rezultatais. Atliekant patikrinimą buvo nustatyti tam tikri jūrininkų rengimo ir atestavimo sistemų trūkumai;

(3)

Komisija valstybėms narėms pateikė vertinimo rezultatų ataskaitą;

(4)

2009 m. vasario 16 d., 2010 m. rugsėjo 21 d. ir 2011 m. gruodžio 20 d. raštais Komisija paprašė Egipto pateikti įrodymų, kad nustatyti trūkumai buvo pašalinti;

(5)

Egiptas 2009 m. lapkričio 12 d., 2010 m. lapkričio 25 d. ir 2012 m. vasario 28 d. raštais pateikė prašomą informaciją ir įrodymus, kad imtasi tinkamų ir pakankamų taisomųjų veiksmų, kad būtų pašalinti per atitikties vertinimą nustatyti trūkumai;

(6)

iš atitikties vertinimo rezultatų ir Egipto pateiktos informacijos vertinimo išvadų matyti, kad Egipto sistema atitinka JRAB konvencijos reikalavimus ir kad šalis ėmėsi tinkamų priemonių siekdama užkirsti kelią su atestatais susijusiam sukčiavimui;

(7)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinant Direktyvos 2008/106/EB 19 straipsnį pripažįstamos Egipto jūrininkų rengimo ir atestavimo sistemos.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 17 d.

Komisijos vardu

Siim KALLAS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 323, 2008 12 3, p. 33.

(2)  Priimta Tarptautinės jūrų organizacijos.


Klaidų ištaisymas

19.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 252/58


2010 m. kovo 31 d. Komisijos direktyvos 2010/26/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/68/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su priemonėmis, mažinančiomis vidaus degimo variklių, įrengiamų ne kelių mobiliosiose mašinose, dujinių ir kietųjų dalelių teršalų kiekį, suderinimo, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 86, 2010 m. balandžio 1 d. )

1.

38 puslapis, III priedo 3 punkto 2 išnaša:

yra:

„(2)

Atitinka D2 ciklą, aprašytą ISO 8178–4: 8.5.1, 8.5.2 ir 8.5.3 skirsniuose.“,

turi būti:

„(2)

Atitinka D2 ciklą, aprašytą ISO 8178–4:2002 (E) standarto 8.4.1 skirsnyje.“

2.

40 puslapis, III priedo 5 punkte pateiktas 4.5.7.1 skirsnis:

yra:

„Laivas tuščios eigos laikas įtraukiamas į 23 ± 1 s.“,

turi būti:

„Laisvas tuščios eigos laikas įtraukiamas į 23 ± 1 s.“

3.

43 puslapis, III priedo 6 punkto b papunktyje pateikto 2.1.3.1 skirsnio a punktas:

yra:

„MEDFW

=

per kietųjų dalelių surinkimo filtrus srūvančių praskiestų išmetamųjų dujų masė (kg)“,

turi būti:

„MEDFW

=

lygiaverčių praskiestų išmetamųjų dujų masė per ciklą (kg)“;

yra:

„MSAM

=

visa lygiaverčių praskiestų išmetamųjų dujų masė per ciklą (kg)“,

turi būti:

„MSAM

=

per kietųjų dalelių surinkimo filtrus srūvančių praskiestų išmetamųjų dujų masė (kg)“;

yra:

„GEDFW,i

=

momentinis lygiavertis išmetamųjų dujų masės srautas (kg/s)“,

turi būti:

„GEDFW,i

=

momentinis lygiavertis praskiestų išmetamųjų dujų masės srautas (kg/s)“.