ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.228.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 228

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. rugpjūčio 23d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. rugpjūčio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 741/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto ir jo I priedas

1

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

REGLAMENTAI

23.8.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 228/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES, EURATOMAS) Nr. 741/2012

2012 m. rugpjūčio 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto ir jo I priedas

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 257 straipsnio pirmą ir antrą pastraipas bei į 281 straipsnio antrą pastraipą,

atsižvelgdami į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Teisingumo Teismo prašymą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos nuomonę,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

siekiant, kad visi teisėjai kuo dažniau dalyvautų Teisingumo Teismo didžiojoje kolegijoje priimant sprendimus, reikėtų padidinti teisėjų, galinčių dalyvauti šios sudėties teisme, skaičių ir panaikinti nuolatinio dalyvavimo reikalavimą, taikomą visiems penkių teisėjų kolegijų pirmininkams;

(2)

atitinkamai turėtų būti pakeisti didžiosios kolegijos ir visos sudėties Teismo kvorumai;

(3)

padaugėjus Teisingumo Teismo pirmininkui ir Bendrojo Teismo pirmininkui tenkančių užduočių, reikia kiekviename iš tų teismų įsteigti po pirmininko pavaduotojo, įpareigoto padėti pirmininkui vykdyti tas užduotis, pareigybę;

(4)

nuo Bendrojo Teismo įsteigimo laipsniškai išplėtus jo jurisdikciją šiuo metu jam pateikiamų bylų skaičius nuolat auga;

(5)

Bendrajam Teismui pateikiama bylų daugiau, negu jis kasmet išnagrinėja, todėl reikšmingai išaugo jo nagrinėjamų bylų skaičius ir pailgėjo proceso trukmė;

(6)

egzistuoja nuolatinis poreikis spręsti problemas, susijusias su užsitęsusiu nagrinėjimu dėl didelio Bendrojo Teismo darbo krūvio, todėl reikia parengti tinkamas priemones, kurios būtų įgyvendintos iki to Teismo sudėties dalinio atnaujinimo 2013 m.;

(7)

atsižvelgiant į Teisingumo Teismo sudėties dalinį atnaujinimą 2012 m. spalio 7 d. ir remiantis 2012 m. gegužės 8 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pirmininko laišku, pirmiausia turėtų būti priimti tik su Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo organizavimu susiję Statuto daliniai pakeitimai. Teisingumo Teismo pateikto prašymo dalis, susijusi su Bendrojo Teismo sudėtimi, turėtų būti nagrinėjama vėliau;

(8)

atsižvelgiant į tai, kad reikia skubiai rasti išeitį siekiant užtikrinti tinkamą Tarnautojų teismo veiklos vykdymą, su tuo teismu susiję daliniai pakeitimai turėtų būti priimti kartu su daliniais pakeitimais, susijusiais su Teisingumo Teismu;

(9)

tam, kad specializuoti teismai galėtų tinkamai tęsti veiklą be teisėjo, kuris, nors ir nėra tapęs visiškai neįgalus, ilgą laiką negali dalyvauti nagrinėjant bylas, reikėtų numatyti galimybę tuos teismus papildyti ad interim teisėjais;

(10)

todėl Protokolą Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto ir jo I priedą reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto iš dalies keičiamas taip:

1)

įterpiamas šis straipsnis:

„9a straipsnis

Teisingumo Teismo pirmininką ir pirmininko pavaduotoją teisėjai renka iš savo tarpo trejų metų kadencijai. Jie gali būti perrenkami kitai kadencijai.

Pirmininko pavaduotojas procedūros reglamente nustatytomis sąlygomis padeda pirmininkui. Jis pavaduoja pirmininką, jei šis negali vykdyti savo pareigų arba jeigu pirmininko vieta yra laisva.“;

2)

16 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Didžiąją kolegiją sudaro penkiolika teisėjų. Jai pirmininkauja Teismo pirmininkas. Didžiosios kolegijos nariai taip pat yra Teismo pirmininko pavaduotojas ir, procedūros reglamente nustatytomis sąlygomis, trys penkių teisėjų kolegijų pirmininkai ir kiti teisėjai.“;

3)

17 straipsnio trečia ir ketvirta pastraipos pakeičiamos taip:

„Didžiosios kolegijos sprendimai galioja tik tada, jei posėdyje dalyvauja vienuolika teisėjų.

Visos sudėties Teismo sprendimai galioja tik tada, jei posėdyje dalyvauja septyniolika teisėjų.“;

4)

20 straipsnio ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Žodinę proceso dalį sudaro atstovų, patarėjų ir advokatų išklausymas, generalinio advokato išvados, taip pat prireikus liudytojų ir ekspertų išklausymas Teisme.“;

5)

39 straipsnio antra pastraipa pakeičiama šiomis dviem pastraipomis:

„Pirmojoje pastraipoje nurodytus įgaliojimus laikantis procedūros reglamente nustatytų sąlygų gali vykdyti Teisingumo Teismo pirmininko pavaduotojas.

Tais atvejais, kai pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas negali vykdyti savo pareigų, laikantis procedūros reglamente nustatytų sąlygų juos pakeičia kitas teisėjas.“;

6)

47 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„9 straipsnio pirmoji pastraipa, 9a straipsnis, 14 ir 15 straipsniai, 17 straipsnio pirmoji, antroji, ketvirtoji ir penktoji pastraipos bei 18 straipsnis taikomi Bendrajam Teismui ir jo nariams.“;

7)

62c straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 257 straipsnį, gali papildyti specializuotus teismus ad interim teisėjais, laikinai pakeisiančiais nesančius teisėjus, kurie, nors ir nėra tapę visiškai neįgalūs, ilgą laiką negali dalyvauti nagrinėjant bylas. Tokiu atveju Europos Parlamentas ir Taryba nustato sąlygas, kuriomis skiriami ad interim teisėjai, jų teises ir pareigas, tvarką, pagal kurią jie vykdo savo pareigas, ir aplinkybes, kuriomis nustoja jas eiti.“

2 straipsnis

Protokolo Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto I priedo 2 straipsnis, kurio dabartinė redakcija tampa 1 dalimi, papildomas šia dalimi:

„2.   Šalia 1 dalies pirmojoje pastraipoje nurodytų teisėjų skiriami ad interim teisėjai, kad laikinai eitų pareigas tų teisėjų, kurie, nors ir nėra tapę visiškai neįgalūs, ilgą laiką negali dalyvauti nagrinėjant bylas.“

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja pirmą kito mėnesio po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

1 straipsnio 1, 2, 3, 5 ir 6 punktai pradedami taikyti pirmą kartą pakeičiant dalį teisėjų, kaip numatyta Protokolo Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 9 straipsnio pirmoje pastraipoje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugpjūčio 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  2012 m. liepos 5 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2012 m. liepos 24 d. Tarybos sprendimas.