ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.215.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 215

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. rugpjūčio 11d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2012/471/ES

 

*

2011 m. gruodžio 13 d. Tarybos sprendimas dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui pasirašymo Sąjungos vardu

1

 

 

2012/472/ES

 

*

2012 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui sudarymo

4

Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimas dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui

5

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2012 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 731/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

15

 

 

2012 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 732/2012, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 971/2011 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2011–2012 prekybos metais

17

 

 

GAIRĖS

 

 

2012/473/ES

 

*

2012 m. liepos 18 d. Europos centrinio banko gairės dėl TARGET2-Securities (ECB/2012/13)

19

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

11.8.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 215/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. gruodžio 13 d.

dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui pasirašymo Sąjungos vardu

(2012/471/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 82 straipsnio 1 dalies d punktą ir 87 straipsnio 2 dalies a punktą kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2010 m. gruodžio 2 d. Taryba priėmė sprendimą kartu su derybiniais nurodymais, kuriuo įgaliojo Komisiją pradėti Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų derybas dėl keleivio duomenų įrašų (PNR) perdavimo ir naudojimo siekiant užkirsti kelią terorizmui ir kitiems sunkiems tarpvalstybiniams nusikaltimams ir su tuo kovoti;

(2)

derybos buvo sėkmingai užbaigtos parafuojant Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimą dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui (Susitarimas);

(3)

Susitarimu užtikrinamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač teisė į privatų ir šeimos gyvenimą, pripažįstama jos 7 straipsnyje, teisė į asmens duomenų apsaugą, pripažįstama jos 8 straipsnyje, ir teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, pripažįstama jos 47 straipsnyje. Šis Susitarimas turėtų būti taikomas atsižvelgiant į šias teises ir principus;

(4)

pagal Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 1 ir 2 straipsnius ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsniui, tos valstybės narės nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis joms nėra privalomas ar taikomas;

(5)

pagal Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir Susitarimas jai nėra privalomas ar taikomas;

(6)

Susitarimas turėtų būti pasirašytas su sąlyga, kad jis bus sudarytas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu įgaliojama pasirašyti Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimą dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui su sąlyga, kad jis bus sudarytas.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti Susitarimą.

3 straipsnis

Patvirtinama Sąjungos deklaracija dėl Susitarimo jo 17 ir 23 straipsniuose nustatytų įsipareigojimų atžvilgiu.

Deklaracijos tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. CICHOCKI


PRIEDAS

Sąjungos deklaracija dėl Susitarimo dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui (Susitarimas) šio Susitarimo 17 ir 23 straipsniuose nustatytų įsipareigojimų atžvilgiu

1.

Atsižvelgdama į Susitarimo 23 straipsnyje nustatytą bendros peržiūros ir vertinimo mechanizmą ir nedarydama įtakos kitiems klausimams, kurie gali būti iškelti taikant šį mechanizmą, Sąjunga tinkamais atvejais sieks iš Jungtinių Valstijų gauti informacijos apie keitimąsi informacija apie Sąjungos piliečių ir gyventojų PNR duomenų perdavimą trečiųjų šalių institucijoms, kaip nustatyta Susitarimo 17 straipsnyje.

2.

Atsižvelgdama į šios deklaracijos 1 punkte nustatytą peržiūros ir vertinimo mechanizmą, Sąjunga prašys Jungtinių Valstijų visos tinkamos informacijos apie sąlygų, kuriomis reglamentuojamas toks perdavimas, įgyvendinimą, pagal Susitarimo 17 straipsnį.

3.

Atsižvelgdama į šios deklaracijos 1 punkte nustatytą peržiūros ir vertinimo mechanizmą, Sąjunga kreips ypatingą dėmesį į visų apsaugos priemonių, susijusių su Susitarimo 17 straipsnio 2 dalies įgyvendinimu, laikymąsi, kad būtų įsitikinusi, jog tokius duomenis gaunančios trečiosios šalys sutiko duomenims taikyti duomenų privatumo apsaugą, panašią į apsaugos priemones, kurias VSD taiko PNR pagal šį Susitarimą.


11.8.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 215/4


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. balandžio 26 d.

dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui sudarymo

(2012/472/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 82 straipsnio 1 dalies d punktą ir 87 straipsnio 2 dalies a punktą kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

2010 m. gruodžio 2 d. Taryba priėmė sprendimą kartu su derybiniais nurodymais, kuriuo įgaliojo Komisiją pradėti Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų derybas dėl keleivio duomenų įrašų (PNR) perdavimo ir naudojimo siekiant užkirsti kelią terorizmui ir kitiems sunkiems tarpvalstybiniams nusikaltimams ir su tuo kovoti;

(2)

pagal Tarybos sprendimą 2012/471/ES (2) Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimas dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui (Susitarimas) pasirašytas 2011 m. gruodžio 14 d. su sąlyga, kad jis bus sudarytas;

(3)

Susitarimu užtikrinamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač teisė į privatų ir šeimos gyvenimą, pripažįstama jos 7 straipsnyje, teisė į asmens duomenų apsaugą, pripažįstama jos 8 straipsnyje, ir teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, pripažįstama jos 47 straipsnyje. Šis Susitarimas turėtų būti taikomas atsižvelgiant į šias teises ir principus;

(4)

pagal Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 3 straipsnį Jungtinė Karalystė pranešė apie savo pageidavimą dalyvauti priimant ir taikant šį sprendimą;

(5)

pagal Protokolo (Nr. 21) dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 1 ir 2 straipsnius ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsniui, Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(6)

pagal Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir Susitarimas jai nėra privalomas ar taikomas;

(7)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimas dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) įgaliojamas (-i) Sąjungos vardu pasikeisti Susitarimo 27 straipsnyje nurodytais pranešimais ir taip išreikšti Sąjungos sutikimą laikytis Susitarimo.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2012 m. balandžio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BØDSKOV


(1)  2012 m. balandžio 19 d. pritarimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.


VERTIMAS

Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos

SUSITARIMAS

dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

toliau taip pat – Jungtinės Valstijos, ir

EUROPOS SĄJUNGA,

toliau taip pat – ES,

kartu toliau – Šalys,

NORĖDAMOS užkirsti kelią terorizmui ir sunkiems tarpvalstybiniams nusikaltimams ir su tuo kovoti, kad apsaugotų demokratinę visuomenę ir bendras vertybes;

SIEKDAMOS stiprinti ir skatinti Šalių bendradarbiavimą transatlantinės partnerystės dvasia;

PRIPAŽINDAMOS šalių teisę ir atsakomybę užtikrinti savo piliečių saugumą ir apsaugoti sienas ir atsižvelgdamos į visų šalių atsakomybę saugoti žmonių gyvybę ir viešąją tvarką, įskaitant susijusią su tarptautinėmis transporto sistemomis;

ĮSITIKINUSIOS, kad dalijimasis informacija yra esminė sudedamoji kovos su terorizmu ir sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais dalis ir tokiomis aplinkybėmis keleivio duomenų įrašo (PNR) tvarkymas ir naudojimas yra būtina priemonė, kuria teikiama informacija, kurios neįmanoma gauti kitomis priemonėmis;

PASIRYŽUSIOS užkirsti kelią teroristiniams nusikaltimams ir tarpvalstybiniams nusikaltimams ir su tuo kovoti kartu užtikrinant pagrindines teises ir laisves, visų pirma asmens duomenų ir informacijos privatumą ir apsaugą;

ATSIŽVELGDAMOS į tarptautinius aktus, JAV įstatymus ir kitus teisės aktus, pagal kuriuos visi oro vežėjai, vykdantys keleivinius tarptautinius oro transporto skrydžius į Jungtines Valstijas arba iš jų, privalo Vidaus saugumo departamentui (VSD) pateikti surinktus ir oro vežėjo automatinėje bilietų užsakymo ir (arba) išvykimo kontrolės sistemoje laikomus PNR, ir į atitinkamus reikalavimus, kurie yra įgyvendinami arba gali būti įgyvendinami ES;

ATKREIPDAMOS DĖMESĮ, kad VSD tvarko ir naudoja PNR siekdamas užkirsti kelią teroristiniams nusikaltimams ir tarpvalstybiniams nusikaltimams, juos nustatyti, tirti ir patraukti už juos baudžiamojon atsakomybėn ir taikydamas privatumo ir asmens duomenų ir informacijos apsaugos priemones, kaip nustatyta šiame Susitarime;

PABRĖŽDAMOS, kad svarbu dalytis PNR ir Jungtinių Valstijų iš PNR gautais svarbiais ir tinkamais analitiniais duomenimis su Europos Sąjungos valstybių narių, toliau – ES valstybės narės, kompetentingomis policijos ir teisminėmis institucijomis, Europolu ar Eurojustu ir taip stiprinti tarptautinį policijos ir teisminį bendradarbiavimą;

PRIPAŽINDAMOS abiejų Šalių ilgalaikes pagarbos asmens privatumui tradicijas, įtvirtintas jų teisės aktuose ir steigiamuosiuose dokumentuose;

ATSIŽVELGDAMOS į ES įsipareigojimus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 6 straipsnį dėl pagarbos pagrindinėms teisėms, teisę į privatumą tvarkant asmens duomenis, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnyje, proporcingumo ir būtinumo principus, susijusius su teise į privatų bei šeimos gyvenimą, pagarbą privatumui ir asmens duomenų apsaugą pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnį, Europos Tarybos konvenciją Nr. 108 dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu ir jos papildomą protokolą Nr. 181 ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad VSD dabar taiko griežtą tvarką, kad apsaugotų asmens privatumą ir užtikrintų duomenų vientisumą, įskaitant fizinį saugumą, prieigos kontrolę, duomenų atskyrimą ir šifravimą, audito galimybes ir veiksmingas atskaitingumo priemones;

PRIPAŽINADAMOS, kad svarbu užtikrinti duomenų kokybę, tikslumą, vientisumą ir saugumą ir nustatyti tinkamą atskaitomybę, kad būtų užtikrintas šių principų laikymasis;

ATKREIPDAMOS DĖMESĮ visų pirma į skaidrumo principą ir įvairias priemones, kuriomis Jungtinės Valstijos užtikrina, kad keleiviai, kurių PNR renka VSD, būtų supažindinti su poreikiu rinkti ir naudoti jų PNR;

TAIP PAT PRIPAŽINDAMOS, kad PNR rinkimas ir analizė yra būtini, kad VSD galėtų vykdyti savo sienų saugumo užduotis ir kartu užtikrintų, kad PNR būtų naudojami tik siekiant tų tikslų, dėl kurių buvo renkami;

PRIPAŽINDAMOS, kad atsižvelgiant į šį Susitarimą ir jo įgyvendinimą, VSD turės užtikrinti tinkamą duomenų apsaugos lygį tvarkant ir naudojant jam perduotus PNR;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Jungtinės Valstijos ir Europos Sąjunga yra įsipareigojusios užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį kovojant su nusikaltimais ir terorizmu ir yra pasiryžusios nedelsiant pasiekti susitarimą dėl visapusiškos asmens duomenų, kuriais keičiamasi kovojant su nusikaltimais ir terorizmu, apsaugos, kuriuo bus daroma pažanga siekiant bendrų tikslų;

PRIPAŽINDAMOS 2004 m. ir 2007 m. Šalių susitarimų dėl PNR perdavimo sėkmingas 2005 m. ir 2010 m. bendras peržiūras;

ATKREIPDAMOS DĖMESĮ į Šalių, taip pat į ES valstybių narių norą keistis informacija apie PNR perdavimo būdą ir tolesnį PNR perdavimą, kaip nustatyta atitinkamuose šio Susitarimo straipsniuose, ir atkreipdamos dėmesį į ES norą šį klausimą spręsti taikant šiame Susitarime nustatytą konsultacijų ir peržiūros mechanizmą;

PATVIRTINDAMOS, kad šis Susitarimas nėra precedentas jokiems būsimiems Šalių ar kurios nors iš Šalių ir kurios nors kitos šalies susitarimams dėl PNR ar dėl bet kurios kitos formos duomenų tvarkymo, naudojimo ar perdavimo arba dėl duomenų apsaugos;

PRIPAŽINDAMOS susijusius proporcingumo, svarbos ir būtinumo principus, kuriais vadovaujamasi šiame Susitarime ir jį įgyvendinant Europos Sąjungai ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms; ir

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių galimybę toliau svarstyti PNR duomenų perdavimą, susijusį su jūrų transportu,

SUSITARIA:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Tikslas

1.   Šio Susitarimo tikslas – užtikrinti saugumą ir apsaugoti žmonių gyvybes ir viešąją tvarką.

2.   Todėl šiame Susitarime nustatytos Šalių pareigos, susijusios su sąlygomis, kuriomis gali būti perduodami, tvarkomi, naudojami ir saugomi PNR.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Kaip nustatyta Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos gairėse, PNR – tai oro vežėjų arba jų įgaliotų atstovų sukurtas įrašas dėl kiekvienos kelionės, užsakytos bet kurio keleivio arba jo vardu, kuris laikomas vežėjų bilietų užsakymo sistemose, išvykimo kontrolės sistemose arba lygiavertėse sistemose, atliekančiose panašias funkcijas (šiame Susitarime toliau kartu vadinamos bilietų užsakymo sistemomis). Konkrečiai šiame Susitarime PNR sudaro šio Susitarimo priede (priedas) nustatytų rūšių duomenys.

2.   Šis Susitarimas taikomas vežėjams, vykdantiems keleivinius skrydžius tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų.

3.   Šis Susitarimas taip pat taikomas vežėjams, registruotiems Europos Sąjungoje arba laikantiems joje duomenis ir vykdantiems keleivinius skrydžius į Jungtines Valstijas arba iš jų.

3 straipsnis

PNR teikimas

Šalys susitaria, kad vežėjai teiks VSD jų bilietų užsakymo sistemose laikomus PNR, kaip reikalaujama ir nustatyta pagal VSD standartus ir laikantis šio Susitarimo. Jeigu vežėjų perduotus PNR sudaro daugiau duomenų nei nustatyta priede, VSD, gavęs šiuos duomenis, juos ištrina.

4 straipsnis

PNR naudojimas

1.   Jungtinės Valstijos renka, naudoja ir tvarko PNR siekdamos užkirsti kelią toliau įvardytoms veikoms, jas nustatyti, tirti ir patraukti už jas baudžiamojon atsakomybėn:

a)

teroristiniai nusikaltimai ir susiję nusikaltimai, įskaitant

i)

veiką,

1.

kurią sudaro smurto veiksmas ar žmogaus gyvybei, nuosavybei ar infrastruktūrai pavojingas veiksmas; ir

2.

kuria, kaip atrodo, siekiama

a)

įbauginti civilius gyventojus ar daryti jiems spaudimą;

b)

bauginant ar darant spaudimą daryti įtaką vyriausybės politikai; arba

c)

paveikti vyriausybės veiksmus masiniu naikinimu, žudymu, žmonių grobimu ar įkaitų ėmimu;

ii)

nusikalstamas veikas, patenkančias į taikytinų tarptautinių konvencijų ir protokolų, susijusių su terorizmu, taikymo sritį ir juose apibūdintas;

iii)

bet kokiais būdais tiesiogiai ar netiesiogiai vykdomą lėšų teikimą ar rinkimą siekiant, kad visos lėšos ar jų dalis būtų panaudotos, arba žinant, kad visos lėšos ar jų dalis bus panaudotos, šios dalies i) ar ii) papunkčiuose išvardytoms veikoms vykdyti;

iv)

bandymą įvykdyti bet kurią iš i), ii) arba iii) papunkčiuose įvardytų veikų;

v)

dalyvavimą kaip bendrininkui bandant vykdyti bet kurią iš i), ii) arba iii) papunkčiuose įvardytų veikų;

vi)

kitų organizavimą arba nukreipimą vykdyti bet kurią iš i), ii) arba iii) papunkčiuose įvardytų veikų;

vii)

prisidėjimą bet kuriuo kitu būdu įvykdant bet kurią iš i), ii) arba iii) papunkčiuose įvardytų veikų;

viii)

grasinimą įvykdyti i) papunktyje nurodytą veiką, kai iš aplinkybių galima spręsti, kad grasinimas yra realus;

b)

kiti nusikaltimai, už kuriuos taikoma trejų metų ar ilgesnio laisvės atėmimo bausmė ir kurie yra tarpvalstybinio pobūdžio.

Nusikaltimas laikomas tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimu, kai jis visų pirma:

i)

įvykdytas daugiau kaip vienoje šalyje;

ii)

įvykdytas vienoje šalyje, bet svarbūs pasirengimo, planavimo, vadovavimo ar kontrolės veiksmai vykdomi kitoje šalyje;

iii)

įvykdytas vienoje šalyje, bet yra susijęs su organizuota nusikalstama grupuote, kuri vykdo nusikalstamą veiklą daugiau nei vienoje šalyje;

iv)

įvykdytas vienoje šalyje, tačiau turi svarbių pasekmių kitoje šalyje; arba

v)

įvykdytas vienoje šalyje, o nusikaltėlis išvyko į kitą šalį arba ketina tą padaryti.

2.   PNR gali būti naudojamas arba tvarkomas kiekvienu konkrečiu atveju, jeigu yra didelė grėsmė ir siekiant apsaugoti asmens gyvybinius interesus arba jeigu tam yra teismo sankcija.

3.   VSD gali naudoti ir tvarkyti PNR, kad nustatytų asmenis, kuriuos reikėtų išsamiau apklausti arba patikrinti jiems atvykus į Jungtines Valstijas arba išvykus iš jų arba kuriuos reikėtų išsamiau patikrinti.

4.   1, 2 ir 3 dalimis nepažeidžiamos nacionalinės teisėsaugos, teismų įgaliojimų arba procesų nuostatos, kai naudojant ir tvarkant PNR nustatomi kiti teisės aktų pažeidimai arba jų požymiai.

II   SKYRIUS

TAIKYTINOS PNR NAUDOJIMO APSAUGOS PRIEMONĖS

5 straipsnis

Duomenų saugumas

1.   VSD užtikrina, kad būtų įgyvendintos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės, kad į PNR sudėtį įeinantys asmens duomenys ir asmeninė informacija būtų apsaugoti nuo atsitiktinio (-ės), neteisėto (-s) arba nesankcionuoto (-s) jų sunaikinimo, praradimo, atskleidimo, pakeitimo, prieigos prie jų, jų tvarkymo arba naudojimo.

2.   VSD tinkamai naudojasi technikos galimybėmis, užtikrindamas duomenų apsaugą, saugumą, konfidencialumą ir vientisumą. VSD visų pirma užtikrina, kad:

a)

būtų taikomos kompetentingų institucijų pripažįstamos šifravimo, leidimų išdavimo ir registravimo procedūros. Visų pirma, galimybė susipažinti su PNR būtų suteikiama tik specialius leidimus turintiems pareigūnams;

b)

PNR būtų laikomi fiziškai saugioje aplinkoje ir apsaugoti naudojant fizinio įsibrovimo kontrolės priemones ir

c)

egzistuotų mechanizmas, kuriuo būtų užtikrinama, kad PNR užklausos būtų vykdomos laikantis 4 straipsnio.

3.   Įvykus su privatumu susijusiam incidentui (įskaitant nesankcionuotą prieigą arba atskleidimą), VSD imasi tinkamų priemonių, kad tinkamai praneštų asmenims, kurie buvo paveikti, sumažintų nesankcionuoto asmens duomenų ir informacijos atskleidimo žalos riziką ir imtųsi techniškai realių taisomųjų veiksmų.

4.   Kiek tai susiję su šio Susitarimo taikymo sritimi, VSD nedelsdamas informuoja atitinkamas Europos institucijas apie svarbius privatumo incidentus, susijusius su ES piliečių ar gyventojų PNR, įvykusius dėl atsitiktinio arba neteisėto duomenų sunaikinimo arba atsitiktinio jų praradimo, pakeitimo, neleistino jų atskleidimo ar neleistinos prieigos prie jų, arba bet kokio neteisėto jų tvarkymo arba naudojimo.

5.   Jungtinės Valstijos patvirtina, kad privatumo incidentų atveju pagal JAV teisę užtikrinamos veiksmingos administracinės, civilinės ir baudžiamosios vykdymo užtikrinimo priemonės. VSD gali imtis tinkamų drausminių priemonių prieš asmenis, atsakingus už bet kokius tokio pobūdžio privatumo incidentus, įskaitant draudimą naudotis sistema, oficialų papeikimą, nušalinimą nuo pareigų, rango pažeminimą arba atleidimą iš pareigų.

6.   VSD registruoja ir dokumentuoja visą prieigą prie PNR, jų tvarkymą ir naudojimą. Registravimo žurnalai arba dokumentai naudojami tik priežiūrai, auditui ir sistemos priežiūros tikslais arba kitais teisės aktais nustatytais atvejais.

6 straipsnis

Neskelbtini duomenys

1.   Jei į surinktus keleivio PNR duomenis įeina neskelbtini duomenys (t. y. asmens duomenys ir informacija, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religines ar filosofines pažiūras, narystę profesinėse sąjungose, arba duomenys, susiję su asmens sveikata arba lytiniu gyvenimu), VSD naudos automatines sistemas, kurios filtruotų ir užmaskuotų neskelbtinus PNR duomenis. Be to, VSD toliau netvarkys ir nenaudos tokių duomenų, išskyrus atvejus, numatytus 3 ir 4 dalyse.

2.   Per 90 dienų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo VSD pateiks Europos Komisijai kodų ir terminų sąrašą, pagal kuriuos bus nustatomi filtruotini neskelbtini duomenys.

3.   Prieiti prie neskelbtinų duomenų, juos tvarkyti ir naudoti leidžiama tik išskirtinėmis aplinkybėmis, kai asmens gyvybei gali grėsti pavojus arba asmeniui gali būti stipriai pakenkta. Prie tokių duomenų galima prieiti tik kiekvienu konkrečiu naudojant ribojamąją tvarką ir turint VSD aukšto rango vadovo leidimą.

4.   Neskelbtini duomenys visam laikui ištrinami ne vėliau kaip po 30 dienų nuo paskutinio karto, kai VSD gavo PNR su tokiais duomenimis. Tačiau neskelbtinus duomenis galima saugoti JAV įstatymuose nustatytą laiką atliekant konkretų tyrimą, patraukiant baudžiamojon atsakomybėn arba atliekant priverstinio vykdymo veiksmus.

7 straipsnis

Automatizuoti individualūs sprendimai

Jungtinės Valstijos nepriims sprendimų, kurie turės didelį neigiamą poveikį asmenų teisiniams interesams remdamosi tik PNR automatiniu tvarkymu ir naudojimu.

8 straipsnis

Duomenų saugojimas

1.   VSD saugo PNR aktyviojoje duomenų bazėje iki penkerių metų. Praėjus pirmiems šešiems šio laikotarpio mėnesiams PNR nuasmeninami ir užmaskuojami pagal šio straipsnio 2 dalį. Prieiga prie šios aktyviosios duomenų bazės suteikiama tik nedideliam skaičiui specialius leidimus turinčių pareigūnų, nebent šiame Susitarime nustatyta kitaip.

2.   Siekiant nuasmeninti duomenis, užmaskuojami šie PNR duomenų tipai, pagal kuriuos galima nustatyti konkretų asmenį:

a)

vardas (-ai) ir pavardė (-ės);

b)

kiti PNR esantys vardai ir pavardės;

c)

visa turima informacija ryšiams (įskaitant informaciją apie teikėją);

d)

bendros pastabos, įskaitant kitą papildomą informaciją (OSI), specialiųjų tarnybų informaciją (SSI) ir specialiųjų tarnybų prašymus (SSR); ir

e)

visa surinkta išankstinio keleivių informavimo sistemos (APIS) informacija.

3.   Po šio aktyvaus saugojimo laikotarpio PNR perkeliami į pasyviąją duomenų bazę, kurioje jie laikomi iki dešimties metų. Ši pasyvioji duomenų bazė bus papildomai kontroliuojama: leidimą ja naudotis turinčių pareigūnų skaičius bus dar mažesnis, o prieigai prie jos reikės aukštesnio rango vadovo leidimo. Šioje pasyviojoje duomenų bazėje PNR nebus vėl suasmeninami, išskyrus atvejus, susijusius su teisėsaugos operacijomis, ir tik jeigu tai susiję su konkrečia byla, grėsme arba rizika. Kiek tai susiję su 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytais tikslais, PNR tokioje pasyviojoje duomenų bazėje gali būti vėl suasmeninti tik ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

4.   Praėjus pasyvaus saugojimo laikotarpiui privaloma užtikrinti, kad saugomi duomenys taptų visiškai anoniminiai ištrinant visus duomenų tipus, kuriuos būtų galima panaudoti keleivio, su kuriuo susijęs PNR, tapatybei nustatyti nepaliekant galimybės duomenis suasmeninti.

5.   Su konkrečia byla arba tyrimu susiję duomenys gali būti laikomi aktyviojoje PNR duomenų bazėje, kol byla arba tyrimas suarchyvuojami. Šia dalimi nepažeidžiami duomenų saugojimo reikalavimai, susiję su atskirais tyrimais arba patraukimu baudžiamojon atsakomybėn.

6.   Šalys susitaria, kad, vykdant 23 straipsnio 1 dalyje nustatytą vertinimą, bus svarstoma 10 metų pasyvaus saugojimo laikotarpio būtinybė.

9 straipsnis

Diskriminacijos draudimas

Jungtinės Valstijos užtikrina, kad PNR tvarkymo ir naudojimo pagal šį Susitarimą apsaugos priemonės būtų vienodai taikomos visiems keleiviams be neteisėtos diskriminacijos.

10 straipsnis

Skaidrumas

1.   VSD teikia informaciją keleiviams dėl PNR naudojimo ir tvarkymo tokiais būdais:

a)

skelbdamas informaciją Federaliniame registre;

b)

skelbdamas informaciją savo svetainėje;

c)

pastabose, kurias vežėjai gali įtraukti į savo vežimo sutartis;

d)

teikdamas Kongresui teisės aktais nustatytas ataskaitas; ir

e)

kitomis tinkamomis priemonėmis, kurios gali būti sukurtos.

2.   VSD skelbia ir teikia ES galimam skelbimui savo tvarką ir sąlygas, susijusias su prieiga, keitimu arba taisymu ir žalos atlyginimo procedūromis.

3.   Šalys dirba su aviacijos pramone, skatindamos, kad užsakant bilietus keleiviams būtų teikiama daugiau informacijos dėl VSD vykdomo PNR rinkimo, tvarkymo ir naudojimo tikslą ir apie tai, kaip prašyti prieigos, ištaisymo ir žalos atlyginimo.

11 straipsnis

Asmenims skirta prieiga

1.   Pagal Informacijos laisvės aktą bet kuris asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, kilmės šalį arba gyvenamąją vietą, turi teisę prašyti, kad VSD jam pateiktų jo PNR. Laikydamasis šio straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatų VSD laiku pateikia tokį PNR.

2.   PNR esančios informacijos atskleidimui gali būti taikomi JAV teisėje nustatyti tinkami teisiniai apribojimai, įskaitant bet kokius apribojimus, kurių gali prireikti siekiant apsaugoti neskelbtiną informaciją, susijusią su saugomu privatumu, nacionaliniu saugumu ir teisėsauga.

3.   Bet koks atsisakymas teikti prieigą arba šios prieigos ribojimas išdėstomas raštu ir laiku teikiamas prašančiam asmeniui. Tokiame pranešime nurodomas teisinis pagrindas, kuriuo grindžiamas atsisakymas teikti informaciją, ir asmuo informuojamas apie JAV teisėje numatytas galimybes siekti žalos atlyginimo.

4.   VSD neatskleidžia PNR visuomenei, išskyrus tą asmenį, kurio PNR buvo tvarkomas ir naudojamas, arba tokio asmens atstovą, arba kaip nustatyta JAV teisės aktuose.

12 straipsnis

Asmenims skirtas keitimas arba taisymas

1.   Bet kuris asmuo, nepriklausomai nuo pilietybės, kilmės šalies arba gyvenamosios vietos, gali prašyti pakeisti arba ištaisyti jo PNR, įskaitant galimybę, kad VSD jį ištrintų arba blokuotų, taikydamas šiame Susitarime nustatytus procesus.

2.   VSD nedelsdamas raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį apie savo sprendimą keisti arba taisyti atitinkamą PNR arba ne.

3.   Bet koks atsisakymas keisti ar taisyti PNR arba to ribojimas išdėstomas raštu ir laiku pateikiamas prašančiam asmeniui. Tokiame pranešime nurodomas teisinis pagrindas, kuriuo grindžiamas atsisakymas keisti ar taisyti PNR arba šių veiksmų ribojimas, ir asmuo informuojamas apie JAV teisėje numatytas galimybes siekti žalos atlyginimo.

13 straipsnis

Asmenims skirtas žalos atlyginimas

1.   Bet kuris asmuo, nepriklausomai nuo pilietybės, kilmės šalies arba gyvenamosios vietos, kurio asmens duomenys arba asmeninė informacija buvo tvarkoma ir naudojama pažeidžiant šį Susitarimą, gali siekti, kad jam pagal JAV teisę administracine ir teismine tvarka būtų veiksmingai atlyginta žala.

2.   Bet kuris asmuo turi teisę administracine tvarka apskųsti VSD sprendimus, susijusius su PNR naudojimu ir tvarkymu.

3.   Pagal Administracinių procedūrų teisės aktą ir kitus taikytinus teisės aktus bet kuris asmuo turi teisę reikalauti visų galutinių VSD veiksmų teisminės peržiūros JAV federaliniame teisme. Be to, bet kuris asmuo turi teisę reikalauti teisminės peržiūros pagal taikytiną teisę ir šių teisės aktų atitinkamas nuostatas:

a)

Informacijos laisvės aktą;

b)

Sukčiavimo naudojant kompiuterius ir piktnaudžiavimo jais aktą;

c)

Elektroninės komunikacijos privatumo aktą; ir

d)

kitas taikytinas JAV teisės aktų nuostatas.

4.   Visų pirma VSD visiems asmenims teikia administracines priemones (šiuo metu – pagal VSD žalos atlyginimo keliautojams paraiškų programą (angl. Traveler Redress Inquiry Program) (VSD TRIP)), kad būtų galima spręsti su kelionėmis susijusių paraiškų klausimus, įskaitant susijusius su PNR naudojimu. Pagal VSD TRIP teikiama galimybė pasinaudoti žalos atlyginimo tvarka asmenims, kurie mano, kad jiems teko vėluoti arba buvo uždrausta lipti į komercinį orlaivį, nes buvo neteisingai nustatyta, kad jie kelia grėsmę. Pagal Administracinių procedūrų teisės aktą ir Jungtinių Valstijų Kodekso 49 antraštinės dalies 46110 skirsnį bet kuris toks nukentėjęs asmuo turi teisę reikalauti visų galutinių VSD veiksmų, susijusių su šiais klausimais, teisminės peržiūros JAV federaliniame teisme.

14 straipsnis

Kontrolė

1.   Šio Susitarimo privatumo apsaugos priemonių laikymąsi prižiūri ir nepriklausomą peržiūrą atlieka departamento privatumo pareigūnai, pvz., VSD vyriausiasis privatumo pareigūnas, kurie:

a)

turi įrodymais pagrįstą autonomiškumą;

b)

veiksmingai vykdo priežiūros, tyrimo, įsikišimo ir peržiūros įgaliojimus; ir

c)

įgalioti pranešti apie su šiuo Susitarimu susijusius teisės pažeidimus, kad prireikus būtų patraukiama baudžiamojon atsakomybėn arba skiriamos drausminės nuobaudos.

Jie visų pirma užtikrina, kad su šio Susitarimo nesilaikymu susiję skundai būtų gaunami, tiriami, į juos būtų atsakoma ir tinkamai atlyginama žala. Šiuos skundus gali teikti visi asmenys, nepriklausomai nuo jų pilietybės, kilmės šalies arba gyvenamosios vietos.

2.   Be to, vienas arba daugiau iš toliau paminėtų subjektų atliks nepriklausomą peržiūrą ir vykdys priežiūrą, kaip Jungtinės Valstijos taiko šį Susitarimą:

a)

VSD generalinio inspektoriaus biuras;

b)

Kongreso įsteigtas Vyriausybės atskaitomybės biuras; ir

c)

JAV Kongresas.

Tokia priežiūra gali būti įtraukta į viešųjų ataskaitų, viešųjų svarstymų ir analizės išvadas ir rekomendacijas.

III   SKYRIUS

PERDAVIMO SĄLYGOS

15 straipsnis

PNR perdavimo metodas

1.   Pagal šį Susitarimą vežėjai turi perduoti PNR VSD naudodami duomenų eksporto metodą ir užtikrindami, kad PNR būtų perduoti tiksliai, laiku ir išsamiai.

2.   Vežėjai turi perduoti PNR VSD elektroniniu būdu laikydamiesi VSD techninių reikalavimų.

3.   Vežėjai turi perduoti PNR VSD laikydamiesi 1 ir 2 dalių, iš pradžių likus 96 valandoms iki numatyto orlaivio išvykimo ir papildomai realiuoju laiku arba VSD nurodytą įprastinių, nustatytų perdavimų skaičių.

4.   Bet kokiu atveju Šalys sutinka, kad vežėjai turi įsidiegti technines galimybes naudoti eksporto metodą ne vėliau kaip po 24 mėnesių nuo šio Susitarimo įsigaliojimo.

5.   Prireikus VSD gali kiekvienu konkrečiu atveju reikalauti, kad vežėjas pateiktų PNR tarp 3 dalyje apibrėžtų įprastinių perdavimų arba po jų. Jeigu vežėjai dėl techninių priežasčių negali laiku atsakyti į šiame straipsnyje nustatytus prašymus, laikydamiesi VSD standartų, arba išskirtinėmis aplinkybėmis reaguodamas į specifinę, skubią, didelę grėsmę VSD gali reikalauti, kad vežėjai prieigą suteiktų kitaip.

16 straipsnis

Dalijimasis šalies viduje

1.   VSD gali dalytis PNR duomenimis tik nuodugniai įvertinęs šias apsaugos priemones:

a)

išskirtinai, kaip nustatyta 4 straipsnyje;

b)

tik su šalies vidaus valdžios institucijomis, kai veikiama 4 straipsnyje nustatytais naudojimo tikslais;

c)

duomenis gaunančios institucijos PNR taiko apsaugos priemones, kurios yra lygiavertės arba panašios į šiame Susitarime nurodytas apsaugos priemones, ir

d)

PNR dalijamasi tik nagrinėjant arba tiriant bylas ir laikantis rašytinių susitarimų bei JAV teisės dėl vidaus valdžios institucijų keitimosi informacija.

2.   Perduodant analitinę informaciją, kurioje yra pagal šį Susitarimą gautų PNR duomenų, laikomasi šio straipsnio 1 dalyje nustatytų apsaugos priemonių.

17 straipsnis

Tolesnis perdavimas

1.   Jungtinės Valstijos gali perduoti PNR trečiųjų šalių kompetentingoms valdžios institucijoms tik šį Susitarimą atitinkančiomis sąlygomis ir tik įsitikinusios, kad gavėjo planuojamas naudojimas atitinka tas sąlygas.

2.   Išskyrus neatidėliotinas aplinkybes, bet koks toks duomenų perdavimas vykdomas pagal aiškius susitarimus, į kuriuos įtrauktos duomenų privatumo apsaugos nuostatos, atitinkančios šiame Susitarime nustatytas nuostatas, kurias VSD taiko PNR.

3.   PNR dalijamasi tik nagrinėjant arba tiriant bylas.

4.   Jei VSD žino, kad perduodami ES valstybės narės piliečio ar gyventojo duomenys, apie tai kuo anksčiau pranešama susijusios valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms.

5.   Perduodant analitinę informaciją, kurioje yra pagal šį Susitarimą gautų PNR duomenų, laikomasi 1–4 dalyse nustatytų apsaugos priemonių.

18 straipsnis

Policijos, teisėsaugos ir teisminis bendradarbiavimas

1.   Laikydamasis galiojančių Jungtinių Valstijų ir bet kurios iš ES valstybių narių arba Europolo ir Eurojusto susitarimų dėl teisėsaugos arba kitų susitarimų dėl dalijimosi informacija, VSD kuo greičiau teikia ES valstybių narių kompetentingoms policijos, kitoms specializuotoms teisėsaugos ir teisminėms institucijoms ir Europolui bei Eurojustui, atsižvelgdamas į atitinkamus jų įgaliojimus, svarbią ir tinkamą analitinę informaciją, gautą iš PNR nagrinėjant arba tiriant bylas, siekiant teroristinių nusikaltimų ir su jais susijusių nusikaltimų bei tarpvalstybinių nusikaltimų, nurodytų 4 straipsnio 1 dalies b punkte, prevencijos, nustatymo, tyrimo ar patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn Europos Sąjungoje.

2.   ES valstybės narės policija ar teisminė institucija arba Europolas ar Eurojustas, atsižvelgiant į jų įgaliojimus, gali prašyti prieigos prie PNR duomenų ar iš PNR duomenų gautos svarbios analitinės informacijos, kuri reikalinga siekiant užkirsti kelią konkrečiam teroristiniam nusikaltimui, su juo susijusiam nusikaltimui ar tarpvalstybiniam nusikaltimui Europos Sąjungoje, nurodytam 4 straipsnio 1 dalies b punkte, jį nustatyti, tirti ar patraukti už jį baudžiamojon atsakomybėn. VSD teikia tokią informaciją, laikydamasis susitarimų ir tvarkos, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje.

3.   Pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis VSD dalijasi PNR tik nuodugniai įvertinęs šias apsaugos priemones:

a)

išskirtinai, kaip nustatyta 4 straipsnyje;

b)

tik kai veikiama 4 straipsnyje nustatytais naudojimo tikslais; ir

c)

duomenis gaunančios institucijos PNR taiko apsaugos priemones, kurios yra lygiavertės arba panašios į šiame Susitarime nurodytas apsaugos priemones.

4.   Perduodant analitinę informaciją, kurioje yra pagal šį Susitarimą gautų PNR duomenų, laikomasi šio straipsnio 1–3 dalyse nustatytų apsaugos priemonių.

IV   SKYRIUS

ĮGYVENDINIMAS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19 straipsnis

Tinkamumas

Atsižvelgdamas į šį Susitarimą ir į jo įgyvendinimą VSD užtikrina tinkamą PNR tvarkymo ir naudojimo apsaugos lygį, kaip nustatyta atitinkamuose ES duomenų apsaugos teisės aktuose. Šiuo atžvilgiu bus laikoma, kad vežėjai, kurie laikydamiesi šio Susitarimo pateikė PNR VSD, įvykdė taikytinus teisinius ES reikalavimus, susijusius su šių duomenų perdavimu iš ES Jungtinėms Valstijoms.

20 straipsnis

Abipusiškumas

1.   Šalys aktyviai skatins jų atitinkamai jurisdikcijai priklausančių vežėjų bendradarbiavimą naudojantis bet kuria veikiančia PNR sistema arba sistema, kuri bus priimta kitoje jurisdikcijoje, pagal šį Susitarimą.

2.   ES PNR sistemos sukūrimas gali padaryti esminį poveikį Šalių įsipareigojimams pagal šį Susitarimą, todėl jei (kai) ES PNR sistema bus priimta, Šalys konsultuojasi ir nustato, ar šį Susitarimą reikėtų atitinkamai patikslinti, kad būtų užtikrintas visiškas abipusiškumas. Per šias konsultacijas visų pirma nagrinėjama, ar būsimoje ES PNR sistemoje būtų taikomi mažiau griežti duomenų apsaugos standartai nei numatytieji šiame Susitarime ir ar jį dėl to reikėtų iš dalies pakeisti.

21 straipsnis

Įgyvendinimas ir draudimas nukrypti

1.   Šiuo Susitarimu pagal JAV teisę nesukuriamos ir nesuteikiamos jokios teisės ar lengvatos jokiam privačiam ar viešajam asmeniui arba subjektui. Kiekviena Šalis užtikrina, kad šio Susitarimo nuostatos būtų tinkamai įgyvendintos.

2.   Jokia šio Susitarimo nuostata nenukrypstama nuo esamų Jungtinių Valstijų ir ES valstybių narių įpareigojimų, įskaitant nustatytuosius 2003 m. birželio 25 d. Susitarime dėl savitarpio teisinės pagalbos tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų, ir Jungtinių Valstijų ir ES valstybių narių susijusių dvišalių savitarpio teisinės pagalbos priemonių.

22 straipsnis

Pranešimas apie vidaus teisės pokyčius

Šalys praneša viena kitai apie teisės aktų, turinčių esminį poveikį šio Susitarimo įgyvendinimui, priėmimą.

23 straipsnis

Peržiūra ir vertinimas

1.   Šalys kartu peržiūri šio Susitarimo įgyvendinimą praėjus metams po jo įsigaliojimo ir vėliau reguliariai bendru sutarimu. Be to, Šalys bendrai įvertins šį Susitarimą praėjus ketveriems metams po jo įsigaliojimo.

2.   Šalys kartu iš anksto nustato bendros peržiūros sąlygas ir praneša viena kitai apie atitinkamų peržiūros grupių sudėtį. Bendros peržiūros tikslais Europos Sąjungai atstovauja Europos Komisija, o Jungtinėms Valstijoms – VSD. Peržiūros grupėse dalyvauja atitinkami duomenų apsaugos ir teisėsaugos ekspertai. Pagal taikomus teisės aktus peržiūros dalyviai privalo turėti tinkamus saugumo leidimus ir laikytis diskusijų konfidencialumo reikalavimų. Bendros peržiūros tikslais VSD užtikrina tinkamą galimybę susipažinti su susijusiais dokumentais, naudotis sistemomis ir bendrauti su personalu.

3.   Po bendros peržiūros Europos Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai. Jungtinėms Valstijoms suteikiama galimybė raštu pateikti pastabas, kurios pridedamos prie ataskaitos.

24 straipsnis

Ginčų sprendimas ir Susitarimo taikymo sustabdymas

1.   Visi ginčai, susiję su šio Susitarimo įgyvendinimu, ir visi su tuo susiję klausimai sprendžiami Šalims konsultuojantis, kad būtų priimtas abiem Šalims priimtinas sprendimas, be kita ko, suteikiant abiem Šalims galimybę įvykdyti reikalavimus per pagrįstą laikotarpį.

2.   Tuo atveju, kai ginčas neišsprendžiamas konsultuojantis, bet kuri Šalis gali sustabdyti šio Susitarimo taikymą diplomatinėmis priemonėmis apie tai pranešdama raštu; toks sustabdymas įsigalioja praėjus 90 dienų nuo tokio pranešimo dienos, nebent Šalys susitaria dėl kitos įsigaliojimo datos.

3.   Nepaisant bet kokio šio Susitarimo taikymo sustabdymo, visi PNR, kuriuos VSD gavo pagal šį Susitarimą prieš jo taikymo sustabdymą, toliau tvarkomi ir naudojami laikantis šiame Susitarime nustatytų apsaugos priemonių.

25 straipsnis

Nutraukimas

1.   Bet kuri Šalis bet kuriuo metu gali nutraukti šį Susitarimą, apie tai raštu pranešdama diplomatinėmis priemonėmis.

2.   Susitarimas nutraukiamas praėjus 120 dienų nuo tokio pranešimo, nebent Šalys susitaria dėl kitos įsigaliojimo datos.

3.   Prieš bet kokį šio Susitarimo nutraukimą Šalys konsultuojasi tarpusavyje taip, kad turėtų pakankamai laiko priimti abiem Šalims priimtiną sprendimą.

4.   Nepaisant bet kokio šio Susitarimo nutraukimo, visi PNR, kuriuos VSD gavo pagal šį Susitarimą prieš jo nutraukimą, toliau tvarkomi ir naudojami laikantis šiame Susitarime nustatytų apsaugos priemonių.

26 straipsnis

Trukmė

1.   Atsižvelgiant į 25 straipsnį, šis Susitarimas galioja septynerius metus nuo jo įsigaliojimo dienos.

2.   Pasibaigus šio straipsnio 1 dalyje nurodytam laikotarpiui, taip pat bet kuriam tolesniam atnaujinimo laikotarpiui pagal šią dalį, Susitarimas atnaujinamas tolesniam septynerių metų laikotarpiui, nebent viena iš Šalių diplomatinėmis priemonėmis bent prieš dvylika mėnesių raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimą neatnaujinti Susitarimo.

3.   Nepaisant šio Susitarimo galiojimo pabaigos, visi PNR, kuriuos VSD gavo pagal šį Susitarimą, toliau tvarkomi ir naudojami laikantis šiame Susitarime nustatytų apsaugos priemonių. Panašiai, visi PNR, kuriuos VSD gavo pagal Briuselyje ir Vašingtone 2007 m. liepos 23 ir 26 d. pasirašyto Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui (DHS) sąlygas, toliau tvarkomi ir naudojami laikantis tame Susitarime nustatytų apsaugos priemonių.

27 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šis Susitarimas įsigalioja pirmą mėnesio dieną po to, kai Šalys pasikeičia pranešimais apie šiam tikslui skirtų jų vidaus procedūrų užbaigimą.

2.   Šiuo Susitarimu nuo jo įsigaliojimo dienos pakeičiamas 2007 m. liepos 23 ir 26 d. Susitarimas.

3.   Šis Susitarimas taikomas Danijos, Jungtinės Karalystės ar Airijos teritorijai tik tuo atveju, jei Europos Komisija raštu praneša Jungtinėms Valstijoms, kad Danija, Jungtinė Karalystė ar Airija nusprendė, kad Susitarimas joms būtų privalomas.

4.   Jei Europos Komisija Jungtinėms Valstijoms praneša, kad Susitarimas bus taikomas Danijos, Jungtinės Karalystės ar Airijos teritorijai, prieš jam įsigaliojant, Susitarimas atitinkamos valstybės teritorijoje įsigalioja tą pačią dieną kaip ir kitų ES valstybių narių, kurioms šis Susitarimas privalomas, teritorijose.

5.   Jei Europos Komisija Jungtinėms Valstijoms praneša, kad Susitarimas taikomas Danijos, Jungtinės Karalystės ar Airijos teritorijai, jam jau įsigaliojus, Susitarimas atitinkamos valstybės teritorijoje įsigalioja pirmą dieną po to, kai Jungtinės Valstijos gauna tokį pranešimą.

Priimta Briuselyje du tūkstančiai vienuoliktųjų metų gruodžio keturioliktą dieną dviem originaliais egzemplioriais.

Pagal ES teisę ES šį Susitarimą parengia taip pat bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis.

Europos Sąjungos vardu

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

PRIEDAS

PNR DUOMENŲ TIPAI

1.

PNR įrašų aptikimo kodas

2.

Bilieto užsakymo / išdavimo data

3.

Planuojamos kelionės data (-os)

4.

Vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

5.

Turima informacija apie dažnai lėktuvais keliaujančius keleivius ir nuolaidas (pvz., nemokamus bilietus, žemesnės klasės bilietų keitimą į aukštesnės klasės bilietus ir pan.)

6.

Kiti į PNR įtraukti vardai ir pavardės, įskaitant keleivių, nurodytų PNR, skaičių

7.

Visa turima informacija ryšiams (įskaitant informaciją apie teikėją)

8.

Visa turima informacija apie mokėjimą (sąskaitos faktūros išrašymą) (neįskaitant kitų sandorio duomenų, susijusių su kreditine kortele ar sąskaita, kurie nėra susiję su kelionės sandoriu)

9.

Su konkrečiu PNR susijęs kelionės maršrutas

10.

Kelionių agentūra (kelionių agentas)

11.

Bendrojo kodo informacija

12.

Išskaidyta (padalinta) informacija

13.

Keleivio kelionės statusas (įskaitant patvirtinimus ir registracijos statusą)

14.

Informacija apie bilietų pardavimą, įskaitant bilieto numerį, bilietus į vieną pusę ir kompiuterizuotą bilietų kainos nurodymą

15.

Visa informacija apie bagažą

16.

Informacija apie sėdimas vietas, įskaitant sėdimos vietos numerį

17.

Bendros pastabos, įskaitant kitą papildomą informaciją, specialiųjų tarnybų informaciją ir specialiųjų tarnybų prašymų informaciją

18.

Visa surinkta išankstinio keleivių informavimo sistemos informacija

19.

Visi ankstesni 1–18 punktuose išvardytų PNR duomenų pakeitimai


REGLAMENTAI

11.8.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 215/15


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 731/2012

2012 m. rugpjūčio 10 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugpjūčio 10 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MK

45,6

TR

55,3

ZZ

50,5

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 93 10

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

95,1

TR

92,0

UY

83,5

ZA

101,6

ZZ

93,1

0806 10 10

EG

202,6

MA

168,7

MK

50,2

MX

186,3

TN

203,8

TR

142,8

ZZ

159,1

0808 10 80

AR

82,0

BR

97,8

CL

112,3

NZ

115,9

US

188,2

ZA

99,9

ZZ

116,0

0808 30 90

AR

129,0

CL

165,2

CN

91,7

NZ

165,5

TR

172,4

ZA

106,8

ZZ

138,4

0809 30

TR

158,1

ZZ

158,1

0809 40 05

BA

66,5

IL

69,8

ZZ

68,2


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


11.8.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 215/17


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 732/2012

2012 m. rugpjūčio 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 971/2011 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2011–2012 prekybos metais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2011–2012 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 971/2011 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 725/2012 (4);

(2)

šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnį;

(3)

siekiant užtikrinti, kad ši priemonė būtų taikoma kuo greičiau po atnaujintų duomenų pateikimo, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2011–2012 prekybos metams, numatyti Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 971/2011, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugpjūčio 10 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 254, 2011 9 30, p. 12.

(4)  OL L 212, 2012 8 9, p. 17.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95, tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2012 m. rugpjūčio 11 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 12 10 (1)

39,31

0,00

1701 12 90 (1)

39,31

2,81

1701 13 10 (1)

39,31

0,00

1701 13 90 (1)

39,31

3,11

1701 14 10 (1)

39,31

0,00

1701 14 90 (1)

39,31

3,11

1701 91 00 (2)

48,19

3,01

1701 99 10 (2)

48,19

0,00

1701 99 90 (2)

48,19

0,00

1702 90 95 (3)

0,48

0,22


(1)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

(2)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

(3)  Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.


GAIRĖS

11.8.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 215/19


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2012 m. liepos 18 d.

dėl TARGET2-Securities

(nauja redakcija)

(ECB/2012/13)

(2012/473/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 1 dalį, 17, 18 ir 22 straipsnius,

kadangi:

(1)

2010 m. balandžio 21 d. ECB/2010/2 Gairėse dėl TARGET2-Securities padaryta daug pakeitimų (1). Siekiant aiškumo, šios Gairės turėtų būti išdėstytos nauja redakcija;

(2)

2006 m. liepos 6 d. Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba nusprendė bendradarbiaudama su centriniais vertybinių popierių depozitoriumais (CVPD) ir kitais rinkos dalyviais ištirti galimybę sukurti naują Eurosistemos paslaugą vertybinių popierių atsiskaitymams centrinio banko pinigais, kuri būtų vadinama TARGET2-Securities (T2S). Kaip dalis Eurosistemos uždavinių pagal ECBS statuto 17, 18 ir 22 straipsnius, T2S siekiama palengvinti poprekybinę integraciją siūlant pagrindinius, neutralius ir nepaisančius sienų paneuropinius atsiskaitymus grynaisiais pinigais ir vertybiniais popieriais centrinio banko pinigais taip, kad CVPD galėtų teikti savo klientams suderintas ir standartizuotas vienalaikio vertybinių popierių ir piniginių lėšų pervedimo atsiskaitymų paslaugas integruotoje techninėje aplinkoje, turinčioje tarptautinių pajėgumų. Kadangi centrinio banko pinigų užtikrinimas yra esminis Eurosistemos uždavinys, T2S yra viešosios paslaugos pobūdžio. Euro zonos nacionaliniai centriniai bankai (NCB) T2S teiks įkaito valdymo paslaugas ir atsiskaitymų centrinio banko pinigais paslaugas;

(3)

ECBS statuto 22 straipsnis įgalioja Eurosistemą užtikrinti „kliringo ir mokėjimo sistemų veiksmingumą ir patikimumą Sąjungoje“. Be to, atsiskaitymais centrinio banko pinigais išvengiama likvidumo rizikos. Todėl jie yra labai svarbūs patikimai poprekybinei vertybinių popierių apyvartai ir finansų rinkai apskritai;

(4)

2008 m. liepos 17 d. Valdančioji taryba nusprendė inicijuoti T2S projektą ir suteikti reikiamus išteklius iki jis bus įvykdytas. Atsižvelgdama į Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France ir Banca d’Italia (toliau – 4CB) pateiktą pasiūlymą, Valdančioji taryba taip pat nusprendė, kad 4CB turėtų plėtoti ir eksploatuoti T2S;

(5)

2012 m. kovo 29 d. Valdančioji taryba priėmė sprendimą ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos sudarymo ir Sprendimo ECB/2009/6 panaikinimo (2). T2S valdyba – supaprastintas Eurosistemos valdymo organas, kuris rengs pasiūlymus Valdančiajai tarybai dėl esminių strateginių klausimų ir vykdys grynai techninio pobūdžio uždavinius. T2S valdybos įgaliojimai, nustatyti Sprendimo ECB/2012/6 I priede, yra vienas iš T2S valdymo kertinių akmenų. Tuo pat metu Eurosistemos centriniai bankai patikėjo T2S valdybai tam tikrus įgyvendinimo uždavinius, kad ji galėtų būti visapusiškai veiksminga ir veikti visos Eurosistemos vardu;

(6)

šios gairės pirmiausia numato T2S fundamentalius pagrindus jos techninių sąlygų nustatymo, jos rengimo ir veiklos etapais. Toliau plėtojant T2S, gairės papildomos kitais teisės aktais ir susitarimais. Už tai pagrindinė atsakomybė tenka Valdančiajai tarybai.

T2S viduje valdoma trimis lygiais. Pirmuoju valdymo lygiu pagrindinių sprendimų dėl T2S priėmimas tenka Valdančiajai tarybai, kuri prisiima visą atsakomybę už T2S ir pagal ECBS statuto 8 straipsnį priima sprendimus visai Eurosistemai. Antruoju valdymo lygiu buvo sudaryta T2S valdyba, kad padėtų ECB sprendimus priimantiems organams užtikrinti sėkmingą T2S programos įvykdymą laiku. Galiausiai trečiąjį valdymo lygį sudaro 4CB;

(7)

kadangi T2S paslaugos yra siūlomos CVPD, ne euro zonos NCB ir kitiems centriniams bankams pagal sutartinius susitarimus, svarbu nustatyti santykius su jais T2S rengimo, perėjimo ir paskesnės veiklos metu. Tuo tikslu buvo sudarytos CVPD valdymo grupė ir Ne euro zonos valiutų valdymo grupė. Nacionalinės vartotojų grupės yra komunikavimo ir sąveikos su vertybinių popierių atsiskaitymo paslaugų teikėjais ir vartotojais jų nacionalinėje rinkoje forumas. T2S patariamoji grupė yra komunikavimo ir sąveikos tarp Eurosistemos ir T2S suinteresuotųjų išorės subjektų forumas;

(8)

T2S nėra komercinis darinys ir juo nesiekiama konkuruoti su CVPD ar bet kokiu kitu rinkos dalyviu. Taigi, nors T2S finansiniu režimu siekiama visų išlaidų susigrąžinimo, T2S paslaugos neteikiamos siekiant gauti pelno. Dėl Eurosistemos visų investicijų į T2S buvo priimtas vidaus sprendimas, o sprendimu dėl T2S paslaugų kainodaros siekiama visų išlaidų susigrąžinimo. Be to, Eurosistema CVPD atžvilgiu turėtų griežtai taikyti nediskriminavimo principą ir siekti užtikrinti vienodas sąlygas CVPD, perduodantiems savo atsiskaitymų platformos funkcijų vykdymą T2S;

(9)

T2S yra techninė įranga, kuri bus prieinama ne tik atsiskaitymams eurais, bet taip pat bus atvira ne euro zonos NCB ir kitiems centriniams bankams, kurie norėtų dalyvauti sudarydami galimybę vykdyti atsiskaitymus T2S jų valiuta centrinio banko pinigais, kaip numatyta šiose gairėse,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

I   SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   T2S yra paremta viena technine platforma, integruota centrinio banko realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų sistemose. Tai paslauga, kurią Eurosistema teikia CVPD, leidžianti atlikti pagrindinius, neutralius ir nepaisančius sienų atsiskaitymus už vertybinių popierių sandorius vienalaikio vertybinių popierių ir piniginių lėšų pervedimo pagrindu centrinio banko pinigais.

2.   Šios gairės nustato T2S vidaus valdymo taisykles. Jos taip pat nustato T2S pagrindines savybes, apibrėždamos T2S valdybos ir 4CB atitinkamas funkcijas ir atsakomybę, taip pat jų santykius techninių sąlygų nustatymo, rengimo ir veiklos etapuose. Jos taip pat nurodo pagrindinius sprendimus, kuriuos Valdančioji taryba turės priimti dėl T2S. Be to, šios gairės numato visų šių su T2S susijusių dalykų pagrindinius principus: a) finansinio režimo, teisių ir garantijų; b) kaip bus nustatomi CVPD prieiga prie T2S ir sutartiniai santykiai su CVPD; c) kaip kitos nei euro valiutos tampa tinkamos naudojimui T2S; d) T2S rengimo.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiose gairėse:

1)   centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (CVPD)– subjektas, kuris: a) sudaro sąlygas sukurti vertybinius popierius ir daryti apie juos įrašus vertybinių popierių sąskaitose ir (ar) prižiūri ir administruoja vertybinius popierius kitų asmenų vardu, teikdamas vertybinių popierių sąskaitas ar jas valdydamas; b) eksploatuoja arba suteikia vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą pagal 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (3) 2 straipsnio a punktą arba, ne Europos ekonominėje erdvėje (EEE) esančių subjektų atveju, pagal atitinkamus nacionalinius Direktyvą 98/26/EB atitinkančius teisės aktus ir (ar) yra reguliuojamas centrinio banko; ir c) yra pripažintas kaip CVPD pagal nacionalinius reguliavimo ir (ar) teisės aktus ir (ar) gauna kompetentingos institucijos leidimą veikti arba yra jos reguliuojamas kaip CVPD;

2)   vienalaikis vertybinių popierių ir piniginių lėšų pervedimas– vertybinių popierių atsiskaitymo mechanizmas, kuris vertybinių popierių pervedimą ir piniginių lėšų pervedimą susieja taip, kad užtikrintų, jog vertybiniai popieriai perduodami tik jei atliekamas atitinkamas mokėjimas;

3)   euro zonos NCB– valstybės narės, kurios valiuta yra euro, NCB;

4)   Eurosistemos centrinis bankas– arba euro zonos NCB, arba, atitinkamais atvejais, ECB;

5)   Pamatinis susitarimas– sutartinis pamatas, kurį CVPD ir Eurosistema sudarė rengimo ir veiklos etapu;

6)   Bendrosios funkcinės techninės sąlygos (BFTS)– T2S veiklos taikomosios programos bendras funkcinis aprašymas, kuris bus parengtas siekiant laikytis T2S vartotojų reikalavimų. Jos apims tokius elementus kaip funkcinė struktūra (sritys, moduliai ir sąveikos), koncepciniai modeliai, duomenų modelis ir duomenų srauto procesas;

7)   2 ir 3 lygių susitarimas– tiekimo ir veiklos susitarimas, dėl kurio susitaria T2S valdyba ir 4CB, kurį tvirtina Valdančioji taryba ir vėliau pasirašo Eurosistemos centriniai bankai ir 4CB, su prireikus padarytais daliniais pakeitimais. Jame pateikiama papildoma informacija apie 4CB, T2S valdybos ir Eurosistemos centrinių bankų uždavinius ir atsakomybę;

8)   ne euro zonos NCB– valstybės narės, kurios valiuta nėra euro, NCB;

9)   veiklos etapas– laikotarpis, prasidedantis pirmam CVPD perėjus į T2S;

10)   kitas centrinis bankas– Sąjungai nepriklausančios šalies centrinis bankas;

11)   mokėjimų tvarkaraštis– dalinių įmokų 4CB išlaidoms padengti mokėjimo eilę nurodantis tvarkaraštis;

12)   susitarimas dėl paslaugų lygio– ir 4CB Eurosistemai teiktinų paslaugų lygį apibrėžiantis susitarimas, ir Eurosistemos CVPD teiktinų paslaugų lygį apibrėžiantis susitarimas, susijęs su T2S;

13)   techninių sąlygų nustatymo ir rengimo etapas– laikotarpis, prasidedantis Valdančiajai tarybai patvirtinus VRD ir pasibaigiantis prasidėjus veiklos etapui;

14)   T2S veiklos taikomoji programa– Eurosistemos vardu 4CB sukurta ir eksploatuojama programinė įranga, kuria siekiama sudaryti sąlygas Eurosistemai teikti T2S paslaugas T2S platformoje;

15)   T2S pakeitimų ir naujų versijų valdymo tvarka– taisyklių ir procedūrų rinkinys, taikomas kiekvienu atveju, kai inicijuojamas T2S paslaugų pakeitimas;

16)   T2S platforma– aparatinė įranga ir visos programinės įrangos sudėtinės dalys, t. y. visa naudojama programinė įranga, išskyrus T2S veiklos taikomąją programą, kurių reikia T2S veiklos taikomajai programai veikti ir ją eksploatuoti;

17)   T2S programa– rinkinys susijusių veiklos rūšių ir produktų, reikalingų parengti T2S iki visiško visų CVPD, pasirašiusių Pamatinį susitarimą, ir visų Eurosistemos centrinių bankų, ne euro zonos NCB ir kitų centrinių bankų perėjimo;

18)   T2S valdyba– pagal Sprendimą ECB/2012/6 sudarytas Eurosistemos valdymo organas, kurio uždavinys – rengti pasiūlymus Valdančiajai tarybai dėl esminių strateginių klausimų ir vykdyti su T2S susijusius grynai techninio pobūdžio uždavinius;

19)   T2S projekto sąskaita– T2S sąskaita, naudojama dalinėms įmokoms, kompensacijoms ir mokesčiams rinkti ir mokėti; Projekto sąskaita gali turėti subsąskaitų skirtingų rūšių pinigų srautams atskirti. Ji nėra biudžetinio pobūdžio;

20)   T2S paslaugos– paslaugos, kurias Eurosistema teikia CVPD ir centriniams bankams pagal Eurosistemos ir CVPD, ne euro zonos NCB ar kitų centrinių bankų sudarytus sutartinius susitarimus;

21)   T2S vartotojai– CVPD dalyviai, juridiniai ar fiziniai asmenys, sudarę sutartinius santykius su CVPD, kad veikla, susijusi su jų vertybinių popierių atsiskaitymais, būtų vykdoma T2S, arba centrinio banko, kurio valiuta gali būti naudojama su atsiskaitymais susijusiai veiklai T2S, nariai, sudarę sutartinius santykius su tuo centriniu banku, kad grynųjų pinigų apdorojimo veikla, susijusi su jų vertybinių popierių atsiskaitymais, būtų vykdoma T2S;

22)   Išsamios funkcinės vartotojų techninės sąlygos (IFVTS)– T2S išorinius duomenų srautus nuo vienos taikomosios programos iki kitos valdančių funkcijų išsamus aprašymas. Jos apims vartotojams reikalingą informaciją, kad jie galėtų pritaikyti ar parengti savo vidines informacines sistemas prisijungimui prie T2S;

23)   Vartotojo vadovas– dokumentas, aprašantis, kaip T2S vartotojai gali naudotis įvairiomis T2S programinės įrangos funkcijomis, kurios yra prieinamos „vartotojo programai“ (ekraniniu) režimu;

24)   Vartotojo reikalavimų dokumentas (VRD)– ECB 2008 m. liepos 3 d. paskelbtas ir vėliau taikant T2S pakeitimų ir naujų versijų valdymo tvarką iš dalies pakeistas vartotojo reikalavimus T2S nustatantis dokumentas.

II   SKIRSNIS

T2S VALDYMAS

3 straipsnis

Vidaus valdymo lygiai

T2S viduje valdoma trimis lygiais. 1 lygis – tai Valdančioji taryba, 2 lygis – T2S valdyba, o 3 lygis – 4CB.

4 straipsnis

Valdančioji taryba

1.   Valdančioji taryba atsako už vadovavimą T2S, jos bendrąjį valdymą ir kontrolę. Ji taip pat atsako už galutinį sprendimų dėl T2S priėmimą ir sprendžia dėl 2 ir 3 lygiams konkrečiai nepriskirtų uždavinių paskirstymo.

2.   Pirmiausia Valdančiosios tarybos kompetencijai priklauso šie dalykai:

a)

atsakomybė už T2S valdymą vykdant visą šią veiklą:

i)

sprendžiant dėl bet kokio su T2S valdymu susijusio klausimo; prisiimant atsakomybę už visą T2S ir todėl priimant galutinį sprendimą kilus bet kokiam ginčui;

ii)

priimant ad hoc sprendimus dėl T2S valdybai ar 4CB priskirtų uždavinių;

iii)

paskiriant T2S valdybai ir (arba) 4CB vėlesnių ar papildomų konkrečių su T2S susijusių uždavinių vykdymą, apibrėžiant, kokius su tuo susijusius sprendimus ji pasilieka sau;

iv)

priimant bet kokį sprendimą dėl T2S valdybos organizavimo;

b)

pagal atitinkamos grupės taisykles pateiktų T2S patariamosios grupės, Ne euro zonos valiutų valdymo grupės (NEVVG) ir CVPD valdymo grupės (CVG) narių prašymų sprendimas;

c)

sprendimų dėl T2S pagrindinio finansinio režimo priėmimas, būtent dėl:

i)

T2S paslaugų kainodaros politikos;

ii)

T2S išlaidų metodikos;

iii)

finansinių priemonių pagal 12 straipsnį;

d)

sprendimų dėl CVPD prisijungimo kriterijų priėmimas;

e)

T2S plano santraukos tvirtinimas ir priėmimas; T2S programos pažangos stebėsena ir sprendimų dėl priemonių, kuriomis sumažinamas bet koks T2S įgyvendinimo uždelsimas, priėmimas;

f)

sprendimų dėl T2S pagrindinių veiklos aspektų priėmimas, būtent dėl:

i)

T2S veikimo sistemos, įskaitant incidentų ir krizių valdymo strategiją;

ii)

T2S informacijos saugumo sistemos;

iii)

T2S pakeitimų ir naujų versijų valdymo tvarkos;

iv)

T2S testavimo strategijos;

v)

T2S perėjimo strategijos;

vi)

T2S rizikos valdymo sistemos;

g)

pagrindinės sutartinės sistemos patvirtinimas, būtent:

i)

susitarimų tarp 2 ir 3 lygių;

ii)

susitarimų dėl paslaugų lygio, dėl kurių susitaria T2S valdyba, CVPD ir Eurosistemos centriniai bankai, taip pat ir su 4CB;

iii)

sutarčių su CVPD, dėl kurių susitaria T2S valdyba kartu su Eurosistemos centriniais bankais ir CVPD;

iv)

sutarčių su ne euro zonos NCB, kitais centriniais bankais ar kitomis kompetentingomis pinigų institucijomis, įskaitant atitinkamus susitarimus dėl paslaugų lygio;

h)

atsakomybė imtis atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti priežiūros taisyklių ir principų vykdymą;

i)

sprendimų dėl CVPD perėjimo į T2S pradžios datos priėmimas.

5 straipsnis

T2S valdyba

T2S valdybos sudėtis ir įgaliojimai yra nustatyti Sprendime ECB/2012/6. T2S valdyba yra atsakinga už Valdančiosios tarybos nustatytoje bendroje sistemoje 2 lygiui priskirtus uždavinius.

6 straipsnis

4CB

1.   4CB parengia T2S ir ją eksploatuoja; jie teikia T2S valdybai informaciją apie savo vidaus organizaciją ir darbo pasiskirstymą.

Visų pirma, 4CB atlieka visus šiuos uždavinius:

a)

remdamiesi VRD ir T2S valdybos pateiktomis gairėmis, pagal T2S plano santrauką rengia BFTS, IFVTS ir Vartotojo vadovus;

b)

Eurosistemos vardu rengia ir kuria T2S, o pagal T2S plano santrauką, VRD, BFTS, IFVTS ir kitas sąlygas bei paslaugų lygius teikia T2S techninius komponentus;

c)

užtikrina T2S prieinamumą T2S valdybai pagal patvirtintus tvarkaraštį, sąlygas ir paslaugų lygius;

d)

T2S finansinių priemonių pagal 12 straipsnį kontekste teikia T2S valdybai:

i)

išlaidų, kurias jie patirs rengdami ir eksploatuodami T2S, sąmatos projektą tokia forma, kad atitinkamas Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) arba Eurosistemos komitetas ir (arba) išorės auditoriai galėtų ją įvertinti ir (arba) atlikti jos auditą;

ii)

finansinį pasiūlymą, įskaitant rūšį, mokėjimų tvarkaraštį ir apimamą laikotarpį;

e)

gauna visas licencijas, kurios būtinos T2S kurti ir eksploatuoti bei sudaryti galimybę Eurosistemai teikti T2S paslaugas CVPD;

f)

įgyvendina T2S pakeitimus pagal T2S pakeitimų ir naujų versijų valdymo tvarką;

g)

pagal savo kompetenciją atsako į Valdančiosios tarybos arba T2S valdybos suformuluotus prašymus;

h)

T2S valdybai koordinuojant rengia apmokymus, teikia techninę bei operacinę paramą testavimams ir perėjimui;

i)

derasi dėl 2 ir 3 lygių susitarimo su T2S valdyba dalinių pakeitimų.

2.   4CB solidariai atsako Eurosistemai už savo uždavinių įvykdymą. Atsakomybė taikoma ir sukčiavimo, tyčinio nusižengimo bei didelio neatsargumo atvejais. Atsakomybės režimas išsamiau apibrėžiamas 2 ir 3 lygių susitarime.

3.   4CB pirmiau minėtų uždavinių vykdymo perdavimas išorės tiekėjams arba subranga neapriboja 4CB atsakomybės Eurosistemai ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams ir yra matomi T2S valdybai.

7 straipsnis

Santykiai su suinteresuotaisiais išorės subjektais

1.   T2S patariamoji grupė yra komunikavimo ir sąveikos tarp Eurosistemos ir T2S suinteresuotųjų išorės subjektų forumas. T2S patariamoji grupė teikia konsultacijas T2S valdybai, o išskirtiniais atvejais gali pateikti kai kuriuos klausimus Valdančiajai tarybai.

2.   T2S patariamajai grupei pirmininkauja T2S valdybos pirmininkas. T2S patariamosios grupės sudėtis ir įgaliojimai yra nustatyti priede.

3.   T2S patariamoji grupė atlieka savo funkcijas pagal T2S patariamosios grupės parengtą ir T2S valdybos patvirtintą darbo reglamentą.

4.   CVG – T2S valdymo organas, kuris dėl Pamatiniame susitarime nurodytų klausimų priima nutarimus ir teikia nuomones CVPD, pasirašiusių Pamatinį susitarimą, vardu. CVG įgaliojimai pridedami prie Pamatinio susitarimo.

5.   NEVVG – T2S valdymo organas, kuris dėl Valiutos dalyvavimo susitarime nurodytų klausimų priima nutarimus ir teikia nuomones ne euro zonos NCB ir kitų centrinių bankų, pasirašiusių Valiutos dalyvavimo susitarimą, vardu. NEVVG įgaliojimai pridedami prie Pamatinio susitarimo.

6.   Nacionalinės vartotojų grupės yra komunikavimo ir sąveikos su vertybinių popierių atsiskaitymo paslaugų teikėjais ir vartotojais jų nacionalinėje rinkoje forumas, kuriuo siekiama prisidėti prie T2S rengimo ir įgyvendinimo bei įvertinti T2S poveikį nacionalinėms rinkoms. Nacionalinėms vartotojų grupėms paprastai pirmininkauja atitinkami NCB. Nacionalinių vartotojų grupių sudėtis ir įgaliojimai yra nustatyti priede.

8 straipsnis

Geras valdymas

1.   Siekdami išvengti interesų konflikto tarp Eurosistemos T2S paslaugų teikimo ir jos reguliavimo funkcijų, Eurosistemos centriniai bankai užtikrina, kad:

a)

T2S valdybos nariai tiesiogiai nedalyvautų T2S ar CVPD, kurie perduoda atsiskaitymų operacijas vykdyti T2S, priežiūros veikloje. Jie negalėtų būti Eurosistemos (ECBS) komiteto, atsakingo už tokią priežiūrą, nariais. Jie negalėtų būti Eurosistemos Informacinių technologijų valdymo komiteto (EITVK) ir Vidaus audito komiteto nariais, ir

b)

T2S priežiūra ir T2S veikla būtų atskirtos.

2.   T2S valdyba yra įpareigota teikti ataskaitas, ji yra kontroliuojama ir atliekamas jos auditas, kaip nustatyta šiose gairėse. Su T2S rengimu, veikla ir išlaidomis susijęs auditas inicijuojamas ir vykdomas remiantis atitinkamo audito atlikimo metu galiojančioje Valdančiosios tarybos ECBS audito politikoje nustatytais principais ir tvarka.

9 straipsnis

Bendradarbiavimas ir keitimasis informacija

1.   T2S rengimo ir veiklos metu 4CB ir T2S valdyba bendradarbiauja tarpusavyje, keičiasi informacija ir teikia vieni kitiems techninę ir kitą pagalbą.

2.   4CB, kiti Eurosistemos centriniai bankai ir T2S valdyba nedelsdami praneša vieni kitiems apie bet kokius dalykus, galinčius iš esmės paveikti T2S rengimą ar kūrimą bei veiklą, ir stengiasi sumažinti bet kokią su tuo susijusią riziką.

3.   T2S valdyba reguliariai teikia Valdančiajai tarybai ataskaitas apie T2S programos rengimą ir T2S veiklą. Šios ataskaitos siunčiamos EITVK, kuris gali konsultuoti ECB sprendimų priėmimo organus. Mokėjimų ir atsiskaitymo sistemų komitetui (MASK) šios ataskaitos siunčiamos žiniai.

4.   T2S valdyba dalijasi su MASK nariais savo posėdžių darbotvarkėmis, santraukomis ir susijusiais dokumentais, kad šie nariai, esant poreikiui, galėtų pateikti savo įnašą.

5.   Prireikus T2S valdyba gali kreiptis į bet kurį kompetentingą ECBS komitetą konsultacijos, o tokiam komitetui paprašius – teikti jam konsultacijas.

6.   4CB teikia T2S valdybai reguliarias ataskaitas apie T2S programą ir T2S veiklą.

7.   T2S valdybos ir 4CB atskaitomybės pareigų turinys ir išsami tvarka apibrėžiama 2 ir 3 lygių susitarime.

III   SKIRSNIS

FINANSINIS REŽIMAS

10 straipsnis

Kainodaros politika

T2S kainodaros politika yra grindžiama šiais pagrindiniais principais: ne pelno siekimo, visų išlaidų susigrąžinimo ir CVPD nediskriminavimo.

11 straipsnis

Išlaidų ir apskaitos metodika

1.   T2S taikoma Eurosistemos bendroji išlaidų metodika ir 2010 m. lapkričio 11 d. Gairės ECB/2010/20 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (4), išskyrus atvejus, kai Valdančioji taryba nusprendžia kitaip.

2.   T2S valdyba labai ankstyvame etape įtraukia atitinkamus ECBS (Eurosistemos) komitetus į vertinimą, ar:

a)

T2S išlaidų sąmatų projektų ir metinių T2S išlaidų apskaičiavimo kontekste tinkamai vykdoma Eurosistemos bendroji išlaidų metodika, ir

b)

T2S išlaidų ir turto pripažinimo kontekste ECB ir 4CB tinkamai vykdo Gaires ECB/2010/20.

12 straipsnis

Finansinės priemonės

1.   T2S valdyba teikia Valdančiajai tarybai pasiūlymus dėl T2S finansinio režimo, kuris apima T2S išlaidas, t. y. 4CB ir ECB išlaidas rengiant, palaikant ir eksploatuojant T2S, koregavimo.

2.   Pasiūlyme taip pat nurodomi:

a)

pasiūlymo tipas;

b)

mokėjimų tvarkaraštis;

c)

apimamas laikotarpis;

d)

išlaidų dalijimosi mechanizmas;

e)

kapitalo išlaidos.

3.   Valdančioji taryba sprendžia dėl T2S finansinio režimo.

13 straipsnis

Mokėjimai

1.   Eurosistemos vardu ECB laikoma T2S projekto sąskaita. T2S projekto sąskaita nėra biudžetinio pobūdžio; ji naudojama visiems su T2S išlaidomis susijusiems išankstiniams mokėjimams, dalinėms įmokoms, kompensacijoms ir T2S naudojimo mokesčiams rinkti ir mokėti.

2.   T2S valdyba Eurosistemos vardu valdo T2S projekto sąskaitą. Patvirtinus ir priėmus 4CB produktus, T2S programos valdyba tvirtina dalinių įmokų mokėjimą 4CB pagal sutartą mokėjimų tvarkaraštį, patvirtintą Valdančiosios tarybos ir nustatytą 2 ir 3 lygių susitarime.

14 straipsnis

Eurosistemos teisės į T2S

1.   T2S veiklos taikomoji programa yra visiška Eurosistemos nuosavybė.

2.   Tuo tikslu 4CB suteikia Eurosistemai licencijas dėl intelektinės nuosavybės teisių, reikalingų tam, kad Eurosistema galėtų pagal taikytinas taisykles ir bendrus paslaugų lygius, taip pat lygiateisiškumo pagrindais, teikti CVPD visas T2S paslaugas. 4CB atlygina Eurosistemai už bet kokius trečiųjų šalių pateiktus reikalavimus dėl pažeidimo, susijusius su tokiomis intelektinės nuosavybės teisėmis.

3.   4CB ir T2S valdyba 2 ir 3 lygių susitarime susitaria dėl išsamių Eurosistemos teisių į T2S. 18 straipsnyje nustatytą valiutos dalyvavimo susitarimą pasirašiusių institucijų teisės bus nustatomos tokiame susitarime.

IV   SKIRSNIS

CENTRINIAI VERTYBINIŲ POPIERIŲ DEPOZITORIUMAI

15 straipsnis

CVPD prisijungimo kriterijai

1.   CVPD yra tinkami gauti prieigą prie T2S paslaugų, jeigu:

a)

apie juos buvo pranešta pagal Direktyvos 98/26/EB 10 straipsnį arba, jei CVPD priklauso ne EEE jurisdikcijai, jie veikia pagal tokią teisinę ir reguliavimo sistemą, kuri atitinka galiojančią Sąjungoje;

b)

kompetentingos institucijos juos teigiamai įvertino pagal CESR/ECBS Vertybinių popierių atsiskaitymų sistemų rekomendacijas;

c)

kiekvieną vertybinį popierių (ISIN), kuriam jie yra CVPD emitentai (arba CVPD techniniai emitentai), jie padaro prieinamą kitiems CVPD T2S, jei jie to prašo;

d)

jie įsipareigoja nediskriminuodami pasiūlyti kitiems T2S esantiems CVPD pagrindinę saugomo turto aptarnavimo paslaugą;

e)

jie įsipareigoja kitiems T2S esantiems CVPD vykdyti savo atsiskaitymus centrinio banko pinigais T2S, jeigu valiuta yra prieinama T2S.

2.   Taisyklės dėl CVPD prisijungimo kriterijų yra nustatytos 2011 m. lapkričio 16 d. Sprendime ECB/2011/20, kuriuo nustatomos centrinių vertybinių popierių depozitoriumų tinkamumo gauti prieigą prie TARGET2-Securities paslaugų kriterijų įgyvendinimo išsamios taisyklės ir tvarka (5), ir yra įgyvendinamos sutartiniuose susitarimuose tarp Eurosistemos centrinių bankų ir CVPD.

3.   ECB savo interneto svetainėje skelbia ir atnaujina sąrašą, kuriame nurodomi CVPD, kuriems leidžiama atsiskaityti T2S.

16 straipsnis

Sutartiniai santykiai su CVPD

1.   Sutartys tarp Eurosistemos centrinių bankų ir CVPD, įskaitant susitarimus dėl paslaugų lygio, turi būti visiškai suderintos.

2.   T2S valdyba kartu su Eurosistemos centriniais bankais derasi dėl sutarčių su CVPD dalinių pakeitimų.

3.   Sutartis su CVPD ir jų dalinius pakeitimus tvirtina Valdančioji taryba, o vėliau pasirašo šalies, kurioje yra CVPD buveinė, Eurosistemos centrinis bankas arba, ne euro zonoje esančių CVPD atveju, ECB; abiem atvejais veikiama visų Eurosistemos centrinių bankų vardu. Airijos atveju sutartį pasirašo valstybės narės, kuri pagal Direktyvos 98/26/EB 10 straipsnį pranešė apie vertybinių popierių atsiskaitymų sistemą, Eurosistemos centrinis bankas.

17 straipsnis

Reguliavimo reikalavimų laikymasis

1.   T2S valdyba siekia remti tai, kad CVPD nuolat laikytųsi atitinkamų teisinių, reguliavimo ir priežiūros reikalavimų.

2.   T2S valdyba svarsto, ar ECB turėtų išleisti rekomendacijas, kad skatintų teisės aktų koregavimą lygioms CVPD prieigos prie T2S paslaugų teisėms užtikrinti, ir teikia su tuo susijusius pasiūlymus Valdančiajai tarybai.

V   SKIRSNIS

KITOS NEI EURO VALIUTOS

18 straipsnis

Įtraukimo į T2S tinkamumo sąlygos

1.   Kita nei euro EEE valiuta yra tinkama naudoti T2S, jeigu ne euro zonos NCB, kitas centrinis bankas arba kita už tokią valiutą atsakinga institucija sudaro su Eurosistema valiutos dalyvavimo susitarimą ir Valdančioji taryba patvirtino tokios valiutos tinkamumą.

2.   Ne EEE valiuta yra tinkama naudoti T2S, jeigu Valdančioji taryba patvirtino tokios valiutos tinkamumą ir jei:

a)

atsiskaitymams ta valiuta taikoma teisinė, reguliavimo ir priežiūros sistema numato iš esmės tokį patį arba aukštesnį teisinio tikrumo lygį kaip ir galiojanti Sąjungoje;

b)

tokios valiutos įtraukimas į T2S turėtų teigiamą poveikį T2S indėliui į Sąjungos vertybinių popierių atsiskaitymų rinką;

c)

kitas centrinis bankas ar kita už tokią valiutą atsakinga institucija sudaro su Eurosistema abipusiai patenkinamą valiutos dalyvavimo susitarimą.

3.   Pagal T2S valdybos įgaliojimus, ne euro zonos NCB ir kiti centriniai bankai gali būti atstovaujami T2S valdyboje.

VI   SKIRSNIS

T2S PROGRAMOS RENGIMAS

19 straipsnis

T2S plano santrauka

1.   Remdamasi T2S valdybos pateiktais pasiūlymais, Valdančioji taryba vertina, tvirtina ir priima T2S plano santraukos dalinius pakeitimus.

2.   T2S valdyba, remdamasi T2S plano santrauka, sudaro veiklos planą. Veiklos planas ir jo atnaujinimai skelbiami ir apie juos pranešama T2S suinteresuotiesiems subjektams.

3.   Jei yra didelė rizika, kad T2S plano santraukos esminis rodiklis nebus pasiektas, T2S valdyba nedelsdama praneša apie tai Valdančiajai tarybai ir pasiūlo priemones bet kokiam T2S įgyvendinimo vėlavimui sumažinti.

VII   SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20 straipsnis

2 ir 3 lygių susitarimas

1.   Atsižvelgiant į šias gaires, 2 ir 3 lygių susitarime pateikiama papildoma informacija apie 4CB, T2S valdybos ir Eurosistemos centrinių bankų uždavinius ir atsakomybę.

2.   2 ir 3 lygių susitarimas ir jo dalinių pakeitimų projektai pateikiami Valdančiajai tarybai tvirtinti, o tada juos pasirašo Eurosistema ir 4CB.

21 straipsnis

Ginčų sprendimas

1.   Jei susijusios šalys negali tarpusavio sutarimu išspręsti su šiomis gairėmis reguliuojamu klausimu susijusio ginčo, bet kuri susijusi šalis gali pateikti šį klausimą Valdančiajai tarybai, kad ji priimtų sprendimą.

2.   2 ir 3 lygių susitarimas nustato, kad T2S valdyba arba 4CB gali bet kokį iš 2 ir 3 lygių susitarimo kylantį ginčą pateikti Valdančiajai tarybai.

22 straipsnis

Panaikinimas

1.   Gairės ECB/2010/2 panaikinamos.

2.   Nuorodos į panaikintas gaires laikomos nuorodomis į šias gaires.

23 straipsnis

Įsigaliojimas

Šios gairės įsigalioja praėjus dviem dienoms po jų priėmimo.

24 straipsnis

Adresatai ir įgyvendinimo priemonės

Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2012 m. liepos 18 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 118, 2010 5 12, p. 65.

(2)  OL L 117, 2012 5 1, p. 13.

(3)  OL L 166, 1998 6 11, p. 45.

(4)  OL L 35, 2011 2 9, p. 31.

(5)  OL L 319, 2011 12 2, p. 117.


PRIEDAS

T2S PATARIAMOJI GRUPĖ

ĮGALIOJIMAI

1.   Preambulė ir tikslai

Vadovaudamasi Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutu Eurosistema siekia pasiūlyti centriniams vertybinių popierių depozitoriumams (CVPD) ir centriniams bankams TARGET2-Securities (T2S) paslaugas Europoje. T2S paslaugos leidžia pagrindinius, neutralius ir nepaisančius sienų atsiskaitymus už vertybinių popierių sandorius vienalaikio vertybinių popierių ir piniginių lėšų pervedimo pagrindu centrinio banko pinigais. Tai atliekama viena technine platforma, integruota visų dalyvaujančių valiutų centrinių bankų realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų sistemose.

Dėl tiekiamų T2S paslaugų Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba, kaip pagrindinis Eurosistemos sprendimų priėmimo organas, sudarė T2S patariamąją grupę (PG), kad užtikrintų, jog T2S ir toliau tenkins rinkos poreikius. PG išlaiko savo, kaip Eurosistemos patariamojo organo visais su T2S susijusiais klausimais, vaidmenį. PG taip pat gali teikti patarimus CVPD valdymo grupei ir Ne euro zonos valiutų valdymo grupei.

2.   Atsakomybė ir uždaviniai

PG yra atsakinga už:

pagalbą palaikant T2S aprėptį apibrėžiančių dokumentų nuoseklumą, ypač jų visapusę atitiktį Vartotojo reikalavimų dokumentui;

pagalbą Eurosistemai vykdant T2S aprėptį apibrėžiančių dokumentų peržiūrą ir nustatant prašymų padaryti pakeitimus prioritetiškumą, laikantis Pamatinio susitarimo (PS) „Valdymo“ ir „Pakeitimų ir naujų versijų valdymo“ tvarkaraščiuose nustatytos taikytinos tvarkos;

pagalbą Eurosistemai adaptuojant kainodaros sistemą;

tolesnį su T2S susijusį derinimo darbų vertybinių popierių atsiskaitymų srityje skatinimą ir paramą įgyvendinimo rinkoje pastangoms;

patarimų dėl Valdančiosios tarybos, T2S valdybos, CVPD valdymo grupės ir Ne euro zonos valiutų valdymo grupės priimtinų sprendimų, kurie, T2S valdybos nuomone, yra reikšmingi T2S vartotojams, teikimą;

patarimų dėl praktikos ir politikos, kuriomis prisidedama prie veiksmingo ir ekonomiškai efektyvaus T2S įgyvendinimo poprekybinėje T2S aplinkoje, teikimą;

patarimų dėl veiklos klausimų teikimą;

patarimų kilus ginčams tarp Eurosistemos ir vieno ar daugiau CVPD ir (ar) tarp Eurosistemos ir vieno ar daugiau ne euro zonos centrinių bankų (NCB) teikimą, laikantis PA ir Valiutų dalyvavimo susitarime (VDS) nustatytos ginčų sprendimo tvarkos.

Kiekvienas visateisis PG narys gali:

pasiūlyti patarimą su T2S susijusiais klausimais;

inicijuoti pakeitimo prašymą, laikydamasis PS „Pakeitimų ir naujų versijų valdymo“ tvarkaraštyje nustatytos tvarkos.

3.   Sudėtis ir kadencija

PG sudaro pirmininkas, sekretorius, visateisiai nariai ir stebėtojai.

PG pirmininkauja T2S valdybos pirmininkas. PG sekretorius yra ypač didelę patirtį turintis ECB darbuotojas. Jį skiria PG pirmininkas. ECB teikia PG sekretoriui veiklos ir sekretoriato pagalbą. Pirmininkas gali paskirti sekretorių pavaduojantį asmenį, kuris pakeistų sekretorių išimtiniais atvejais.

PG visateisiu nariu turi teisę tapti bet kurios iš šių grupių atstovas:

a)

centrinių bankų:

ECB ir kiekvienam valstybių narių, kurių valiuta yra euro, NCB atstovauja po vieną visateisį narį. Valstybei narei įsivedus eurą, jos NCB dalyvaus kaip PG visateisis narys nuo euro įsivedimo dienos. Ne euro zonos centriniam bankui, kuris pasirašė VDS ir iš karto dalyvauja T2S, nuo pasirašymo dienos taip pat atstovaus vienas visateisis narys. Centrinio banko atstovą skiria atitinkamo centrinio banko valdytojas ar pirmininkas, vadovaudamasis taikytinu centrinio banko statutu;

b)

CVPD:

visi CVPD valdymo grupės visateisiai nariai yra PG visateisiai nariai. Išimties tvarka ir atspindint jų dalį atsiskaitymų apimtyje, Euroclear Group turi keturis narius, Clearstream Group – keturis, o Monte Titoli – du (1). Ši sudėtis įšaldoma vieniems metams nuo T2S veiklos pradžios, kuriems pasibaigus Valdančioji taryba peržiūrės papildomus narius, kad atspindėtų esamą atsiskaitymų apimtį T2S;

c)

vartotojų:

Vartotojų suinteresuotųjų subjektų grupė ir CVPD grupė PG turi tiek pat narių, kad rinkos T2S suinteresuotųjų subjektų grupėms būtų atstovaujama lygiai. Valdančioji taryba skiria vartotojų atstovą, remdamasi T2S valdybos siūlymu. T2S valdybos pasiūlymas suformuojamas įvertinus gautas Europos bankų federacijos, Europos taupomųjų bankų grupės, Europos kooperatinių bankų asociacijos, Europos finansų rinkų asociacijos ir Europos tarpuskaitos namų asociacijos paraiškas, siekiant atspindėti skirtingų vartotojų, įskaitant mažas ir dideles institucijas ir rinkas, vidaus ir tarptautinius subjektus ir skirtingas vartotojų teikiamų paslaugų apimtis, interesų T2S pusiausvyrą, daugiausiai dėmesio skiriant vartotojams, T2S vykdantiems didelės apimties vertybinių popierių veiklą eurais ar kitomis valiutomis, kuriomis galimas atsiskaitymas T2S, nepriklausomai nuo jų įregistravimo vietos. Iš kiekvienos iš šių institucijų pareiškėjų atrenkama bent po vieną. Be to, taikomi šie reikalavimai:

i)

ne mažiau kaip vienuolika visateisių narių atstovauja didžiausiems komerciniams bankams;

ii)

ne mažiau kaip du visateisiai nariai atstovauja tarptautiniams investicijų bankams;

iii)

ne mažiau kaip du visateisiai nariai atstovauja bankams, kurie užsiima vertybinių popierių atsiskaitymo veikla savo vietinių klientų poreikiams patenkinti;

iv)

ne mažiau kaip vienas visateisis narys atstovauja pagrindinei sandorio šaliai.

Kiekvienos šių institucijų ir organizacijų vadovai turi teisę paskirti po vieną PG stebėtoją:

Europos finansų rinkų asociacijos (angl. k. the Association for Financial Markets in Europe),

Europos kooperatinių bankų asociacijos (angl. k. the European Association of Co-operative Banks),

Europos bankų federacijos (angl. k. the European Banking Federation),

Europos tarpuskaitos namų asociacijos (angl. k. the European Association of Clearing Houses),

Europos taupomųjų bankų grupės (angl. k. the European Savings Bank Group),

Europos vertybinių popierių biržų federacijos (angl. k. the Federation of European Securities Exchanges),

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos,

Europos Komisijos,

Eurosistemos priežiūros funkcijos,

po vieną kiekvieno iš 4CB atstovą (šie atstovai savo nuomonę PG pateikia vieningai).

Be to, T2S valdybos nariai kviečiami į PG posėdžius kaip stebėtojai.

Kiekvienas paskirtasis asmuo yra tinkamo vyresniškumo lygio ir turi atitinkamos techninės patirties. Skiriantieji subjektai užtikrina, kad paskirtasis asmuo turėtų pakankamai laiko aktyviam dalyvavimui PG darbe.

Siekiant apriboti PG dydį, ne daugiau kaip du visateisiai nariai ar stebėtojai iš vieno centrinio banko gali dalyvauti PG tuo pačiu metu. Ši taisyklė netaikoma PG pirmininkui, kad būtų pakankamai neutralumo.

Visateisiai nariai ir stebėtojai skiriami dvejų metų kadencijai, kuri gali būti atnaujinta. Vartotojų nariams atsistatydinus jų įprastinės kadencijos metu, juos pakeičiančius narius gali paskirti T2S valdyba, įvertinusi iš atitinkamų vartotojų organizacijų gautas paraiškas. PG įgaliojimai prasideda 2012 m. liepą. Jie pakeičia PG įgaliojimus ir darbo reglamentą, pradžioje parengtą techninių sąlygų nustatymo etapui ir pratęstą iki PS įsigaliojimo. Nauji įgaliojimai baigiasi pakeitus PS ir VDS nauju susitarimu ir (arba) pasirašiusioms šalims nutraukus PS ir VDS.

4.   Atskaitomybė

PG teikia patarimus T2S valdybai. Gavusi prašymą, PG taip pat gali teikti patarimus CVPD valdymo grupei ir Ne euro zonos valiutų valdymo grupei. Išimtiniais atvejais PG gali teikti patarimus tiesiogiai Valdančiajai tarybai, jeigu PG mano, kad kilo grėsmė T2S pagrindiniams principams ar kitiems esminiams T2S elementams.

Valdančioji taryba ir T2S valdyba (dėl Valdančiosios tarybos T2S valdybai deleguotų klausimų) gali teikti PG bendro pobūdžio gaires tiek savo iniciatyva, tiek gavusi prašymą.

5.   Darbo tvarka

Visateisiai nariai turi teisę dalyvauti priimant sprendimus PG. Stebėtojai turi teisę dalyvauti PG posėdžiuose, bet negali dalyvauti jos sprendimų priėmimo procese.

PG sprendimai priimami kaip patarimai arba nutarimai dėl PG darbo arba pogrupių darbo organizavimo. PG patarimai, priklausomai nuo aplinkybių, siunčiami tiesiai T2S valdybai, Valdančiajai tarybai, CVPD valdymo grupei ar Ne euro zonos valiutų valdymo grupei. PG patarimai ir nutarimai turėtų būti priimami bendru sutarimu. Jei negalima pasiekti bendro sutarimo, PG pirmininkas gali nuspręsti įvertinti pritarimo konkrečiam sprendimui laipsnį, ir tuo atveju jos patarimai ir nutarimai priimami paprasta visateisių PG narių dauguma. PG pirmininkas ir sekretorius neturi teisės dalyvauti priimant patarimus ir nutarimus.

Esant poreikiui, PG gali įsteigti struktūrinius padalinius, kurie padėtų jai dirbti. Ji derina veiksmus su darbą organizuojančia T2 valdyba, kad visi susiję valdymo organai būtų tinkamai įtraukti ir panašia veikla papildomai neužsiimtų struktūriniai padaliniai.

Paprastai PG posėdžiauja ne mažiau kaip du kartus per metus. Pirmininkas gali šaukti papildomus posėdžius. Jų datos turi būti praneštos PG iš anksto, likus pakankamai laiko. Paprastai posėdžiai vyksta ECB patalpose. Be to, PG pirmininkas gali pasiūlyti PG pateikti jos patarimus kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, rašytine tvarka.

PG dirba atvirai ir skaidriai, o PG dokumentai skelbiami T2S interneto svetainėje. Darbo tvarka bus išsamiai aprašyta PG parengtame ir T2S valdybos patvirtintame darbo reglamente.

NACIONALINĖ VARTOTOJŲ GRUPĖ

ĮGALIOJIMAI

1.   Tikslai

Nacionalinė vartotojų grupė (NVG) sutelkia vertybinių popierių atsiskaitymo paslaugų teikėjus ir vartotojus jų nacionalinėse rinkose tam, kad prisidėtų prie TARGET2-Securities (T2S) rengimo, įgyvendinimo ir veiklos. Jos sukuria forumus, per kuriuos nacionalinių rinkų dalyviai įtraukiami į T2S patariamosios grupės (PG) darbą, ir oficialų ryšį tarp PG ir nacionalinių rinkų. Jos veikia ir kaip T2S programos tarnybos ruporas, ir kaip įnašo PG dėl visų PG svarstomų klausimų teikėjos. Kaip tokios, jos taip pat gali pasiūlyti klausimus PG svarstymui.

NVG gali būti įtrauktos į pakeitimų ir naujų versijų valdymo procesą ir gali atlikti svarbų vaidmenį vertinant tokius prašymus, kiek tai susiję su nacionalinių rinkų veikimu. NVG turėtų priimti T2S principą siekti vengti perkelti nacionalinius ypatumus į T2S ir turėtų aktyviai skatinti derinimą.

2.   Atsakomybė ir uždaviniai

T2S dalyvaujančiose rinkose NVG yra atsakingos už:

T2S funkcionalumo, ypač bet kokių T2S vartotojo reikalavimų pakeitimų, poveikio jų nacionalinei rinkai vertinimą; tai atliekant, tinkamas dėmesys turėtų būti atkreiptas į „supaprastintos T2S“ koncepciją, kuria siekiama išvengti nacionalinių ypatumų ir skatinti derinimą;

prisidėjimą prie stebėsenos ir įgyvendinimo uždavinių, susijusių su T2S derinimo veikla, kurią vykdyti padeda PG;

esminių nacionalinės rinkos interesų pristatymą PG;

žinių apie T2S visuose nacionalinės vertybinių popierių bendruomenės segmentuose skleidimą;

pagalbos nacionalinei bendruomenei atstovaujantiems PG nariams teikimą.

Vykdydamos savo uždavinius NVG laikosi aukštų skaidrumo standartų, kurie yra labai svarbus T2S elementas.

Nors šie įgaliojimai daugiausiai dėmesio skiria T2S dalyvaujančioms rinkoms, T2S dar nedalyvaujančios rinkos taip pat kviečiamos sudaryti NVG. Jei tokia rinka nusprendžia sudaryti NVG, ji veikia pagal panašius įgaliojimus, kad paruoštų savo rinką dalyvauti T2S.

3.   Sudėtis ir kadencija

NVG sudaro pirmininkas, sekretorius ir nariai.

Pageidautina, kad NVG pirmininkas būtų PG visateisis narys arba stebėtojas. Šį vaidmenį paprastai atliks atitinkamo nacionalinio centrinio banko vadovaujantysis pareigūnas. Tuo atveju, kai atitinkamas centrinis bankas nepateikia ar nepaskiria NVG pirmininko, pirmininką paskiria PG pirmininkas, siekdamas atitinkamos rinkos pagrindinių dalyvių bendro sutarimo. Jei pirmininkas nėra PG narys, PG narys turėtų koordinuoti PG ir NVG pirmininko veiklą tam, kad užtikrintų glaudų ryšį tarp PG ir NVG. Jei nė vienas kurios nors NVG narys nedalyvauja PG, NVG siekia glaudžiai bendradarbiauti su PG sekretoriumi, kad būtų informuota apie T2S įvykius.

euro zonos šalyse sekretorių suteikia atitinkamas nacionalinis centrinis bankas; kitose šalyse NVG sekretorių paskiria NVG pirmininkas, pageidautina, nacionalinio centrinio banko teikimu. Tikimasi, kad sekretorius dalyvaus T2S programos tarnybos per NVG ekspertų tinklą rengiamuose NVG sekretoriams skirtuose reguliariuose pasitarimuose. T2S nedalyvaujančių rinkų NVG sekretoriai NVG ekspertų tinkle gali dalyvauti kaip svečiai.

NVG narius sudaro atitinkami PG nariai ir stebėtojai (arba jų paskirti vyresnieji atstovai, kurie yra priimtini NVG pirmininkui), ir papildomi asmenys, pagal savo žinias ir statusą iš esmės atstovaujantys visoms nacionalinės rinkos vartotojų ir tiekėjų kategorijoms, įskaitant grynųjų pinigų ekspertus. Taigi NVG nariais gali būti CVPD, brokeriai, bankai, investicijų bankai, saugomą turtą aptarnaujantys asmenys, emitentai ir (arba) jų atstovai, pagrindinės sandorių šalys, biržos ir daugiašalės prekybos sistemos, atitinkamas nacionalinis centrinis bankas, reguliavimo institucijos ir atitinkamos bankų asociacijos.

NVG įgaliojimai pasibaigia tuo pat metu kaip ir PG įgaliojimai, t. y. pakeitus Pamatinį susitarimą ir Valiutų dalyvavimo susitarimą nauju susitarimu ir (ar) nutraukus Pamatinį susitarimą ir Valiutų dalyvavimo susitarimą su visais pasirašiusiais CVPD ir ne euro zonos centriniais bankais.

4.   Darbo tvarka

NVG sprendžia tik su T2S susijusius klausimus. Jos yra kviečiamos aktyviai siekti informacijos aktualiais klausimais iš T2S programos tarnybos ir laiku teikti nacionalinį požiūrį į PG sekretoriaus pateiktus ar NVG iškeltus klausimus. T2S programos tarnyba reguliariai teikia informaciją NVG apie T2S dalyvaujančias rinkas ir organizuoja posėdžius su NVG sekretoriais per NVG ekspertų tinklą, kad skatintų NVG ir T2S programos tarnybos sąveiką.

NNG stengsis reguliariai posėdžiauti atsižvelgdamos į PG posėdžių tvarkaraštį, kad galėtų teikti patarimus nacionaliniams PG nariams. Tačiau jokie tokie patarimai PG narių neįpareigoja. NVG taip pat gali per PG sekretorių teikti PG rašytines pastabas ir prašyti PG nario pristatyti jos nuomonę.

NVG sekretorius siekia išplatinti darbotvarkę ir susijusius dokumentus diskusijai NVG posėdyje ne mažiau kaip prieš penkias darbo dienas iki posėdžio. NVG posėdžio santrauka bus skelbiama T2S interneto svetainėje ir, jei manoma, kad tai tikslinga, atitinkamo NCB interneto svetainėje. Pageidautina, kad ji būtų paskelbta anglų kalba ir, esant poreikiui, atitinkama nacionaline kalba per tris savaites po kiekvieno NVG posėdžio.

NVG nariai bus skelbiami T2S interneto svetainėje. T2S interneto svetainėje NVG taip pat skelbs NVG kontaktinį elektroninio pašto adresą tam, kad nacionalinių rinkų dalyviai žinotų, į ką kreiptis, norėdami pareikšti savo nuomonę.


(1)  Ši sudėtis nustatoma darant prielaidą, kad Euroclear Group T2S dalyvauja per Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France ir Euroclear Nederland, o Clearstream Group dalyvauja per Clearstream Banking Frankfurt ir LuxCSD.