ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.200.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 200

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. liepos 27d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2012/434/ES

 

*

2012 m. liepos 24 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl tolesnio galiojančiame ES ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime nustatytų įsipareigojimų dėl prekybos paslaugomis taikymo sudarymo

1

 

 

2012/435/ES

 

*

2012 m. liepos 24 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl eksporto muitų žaliavoms nustatymo ar padidinimo sudarymo

2

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 685/2012, kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti melsvąsias molvas Vb,VI ir VII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

3

 

*

2012 m. liepos 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 686/2012, kuriuo valstybės narės įgaliojamos atlikti veikliųjų medžiagų, kurių patvirtinimo galiojimas baigiasi ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d., vertinimą, reikalingą patvirtinimui atnaujinti ( 1 )

5

 

 

2012 m. liepos 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 687/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

11

 

 

2012 m. liepos 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 688/2012 dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1273/2011 leista naudoti 2012 m. liepos mėn.

13

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2012/436/BUSP

 

*

2012 m. liepos 17 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EUCAP SAHEL Niger/1/2012 dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP SAHEL Niger) vadovo skyrimo

17

 

 

2012/437/BUSP

 

*

2012 m. liepos 24 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EU BAM Rafah/2/2012, kuriuo pratęsiami Europos Sąjungos pasienio pagalbos misijos Rafos perėjimo punktui (EU BAM Rafah) vadovo įgaliojimai ad minterim

18

 

 

2012/438/ES

 

*

2012 m. liepos 24 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Suomijai atstovaujantis narys

19

 

 

2012/439/ES

 

*

2012 m. liepos 24 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Lietuvai atstovaujantis narys

20

 

*

2012 m. liepos 25 d. Tarybos sprendimas 2012/440/BUSP, kuriuo skiriamas Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis žmogaus teisių klausimais

21

 

 

IV   Aktai, priimti iki 2009 m. gruodžio 1 d. remiantis EB sutartimi, ES sutartimi ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi

 

 

2012/441/EB

 

*

2009 m. spalio 9 d. Tarybos sprendimas dėl Protokolo, iš dalies keičiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą dėl oro susisiekimo, pasirašymo ir laikino taikymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

24

Protokolas, iš dalies keičiantis Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą dėl oro susisiekimo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

25

 

 

Klaidų ištaisymas

 

 

2012 m. liepos 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 648/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti, klaidų ištaisymas (OL L 199, 2012 7 26)

28

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

27.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 200/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. liepos 24 d.

dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl tolesnio galiojančiame ES ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime nustatytų įsipareigojimų dėl prekybos paslaugomis taikymo sudarymo

(2012/434/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

remiantis Tarybos sprendimu 2012/107/ES (1), 2011 m. gruodžio 16 d. buvo pasirašytas Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl tolesnio galiojančiame ES ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime nustatytų įsipareigojimų dėl prekybos paslaugomis taikymo (Susitarimas), su sąlyga, kad jis bus sudarytas;

(2)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl tolesnio galiojančiame ES ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime nustatytų įsipareigojimų dėl prekybos paslaugomis taikymo patvirtinamas Sąjungos vardu (2).

2 straipsnis

Tarybos Pirmininkas paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) įgaliojamas (-i) Sąjungos vardu pagal Susitarimą pateikti pranešimą ir taip išreikšti Sąjungos sutikimą laikytis Susitarimo (3).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL L 57, 2012 2 29, p. 43.

(2)  Susitarimas paskelbtas OL L 57, 2012 2 29, p. 44 kartu su sprendimu dėl pasirašymo.

(3)  Tarybos Generalinis sekretoriatas paskelbs Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


27.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 200/2


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. liepos 24 d.

dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl eksporto muitų žaliavoms nustatymo ar padidinimo sudarymo

(2012/435/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

remiantis Tarybos sprendimu 2012/108/ES (1), 2011 m. gruodžio 16 d. buvo pasirašytas Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl eksporto muitų žaliavoms nustatymo ar padidinimo (Susitarimas), su sąlyga, kad jis bus sudarytas;

(2)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl eksporto muitų žaliavoms nustatymo ar padidinimo patvirtinamas Sąjungos vardu (2).

2 straipsnis

Tarybos Pirmininkas paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) įgaliojamas (-i) Sąjungos vardu pagal Susitarimą pateikti pranešimą ir taip išreikšti Sąjungos sutikimą laikytis Susitarimo (3).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL L 57, 2012 2 29, p. 52.

(2)  Susitarimas paskelbtas OL L 57, 2012 2 29, p. 53 kartu su sprendimu dėl pasirašymo.

(3)  Tarybos Generalinis sekretoriatas paskelbs Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


REGLAMENTAI

27.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 200/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 685/2012

2012 m. liepos 24 d.

kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti melsvąsias molvas Vb,VI ir VII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2012 m. sausio 17 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 44/2012, kuriuo nustatomos 2012 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių vedamos tarptautinės derybos ar kuriems taikomi tarptautiniai susitarimai, žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse ir ES laivams tam tikruose ne ES vandenyse (2), nustatytos kvotos 2012 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2012 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybos veiklą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2012 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama tame priede nurodytų išteklių žuvų žvejybos veikla. Visų pirma draudžiama laivuose laikyti, perkelti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 24 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 25, 2012 1 27, p. 55.


PRIEDAS

Nr.

8/T&Q

Valstybė narė

Ispanija

Ištekliai

BLI/5B67-

Rūšis

Melsvoji molva (Molva dypterygia)

Zona

Vb, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

Data

2012 6 12


27.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 200/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 686/2012

2012 m. liepos 26 d.

kuriuo valstybės narės įgaliojamos atlikti veikliųjų medžiagų, kurių patvirtinimo galiojimas baigiasi ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d., vertinimą, reikalingą patvirtinimui atnaujinti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 19 straipsnį,

kadangi:

(1)

veikliųjų medžiagų, kurių patvirtinimo galiojimas baigiasi ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d., tikslinga įgalioti valstybes nares atlikti vertinimą, reikalingą patvirtinimui atnaujinti, ir dėl kiekvienos veikliosios medžiagos paskirti ataskaitą rengiančią valstybę narę ir bendrai ataskaitą rengiančią valstybę narę. Atlikti vertinimą turėtų būti įgaliota taip, kad būtų pasiekta valstybėms narėms tenkančių pareigų ir darbų pusiausvyra;

(2)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Ataskaitą rengianti valstybė narė, kuri nurodyta antroje to priedo skiltyje, ir bendrai ataskaitą rengianti valstybė narė, kuri nurodyta trečioje to priedo skiltyje, įgaliojamos atlikti kiekvienos pirmoje priedo skiltyje nurodytos veikliosios medžiagos vertinimą, reikalingą patvirtinimui atnaujinti.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.


PRIEDAS

Veiklioji medžiaga

Ataskaitą rengianti valstybė narė

Bendrai ataskaitą rengianti valstybė narė

1-metilciklopropenas

UK

PT

2,4-DB

BE

EL

Acetamipridas

NL

ES

Alfa cipermetrinas

BE

EL

Amidosulfuronas

FI

HR

Ampelomyces quisqualis

Padermė: AQ 10

FR

DE

Bacillus subtilis (Cohn 1872)

Padermė QST 713, tolygi padermei AQ 713

DE

DK

Beflubutamidas

DE

LT

Benalaksilas

RO

PT

Bentiavalikarbas

PL

FR

Benzenkarboksirūgštis

HU

NL

Beta ciflutrinas

DE

HU

Bifenazatas

SE

IT

Bifenoksas

PL

BE

Bitertanolis

SE

CZ

Boskalidas

SK

FR

Bromoksinilas

FR

DE

Kaptanas

AT

IT

Karbendazimas

DE

SI

Etilkarfentrazonas

BE

FR

Karvonas

NL

SE

Chloridazonas

DE

PL

Chlortalonilas

NL

BE

Chlortoluronas

BG

FR

Chlorprofamas

NL

ES

Chlorpirifosas

ES

PL

Metilchlorpirifosas

ES

PL

Klodinafopas

EL

DE

Klofentezinas

ES

NL

Klomazonas

DK

DE

Klopiralidas

FI

PL

Klotianidinas

DE

ES

Coniothyrium minitans

Padermė CON/M/91–08 (DSM 9660)

NL

EE

Vario junginiai

FR

DE

Ciazofamidas

FR

LV

Ciflutrinas

DE

HU

Cipermetrinas

BE

DE

Ciprodinilas

FR

BG

Daminozidas

CZ

HU

Deltametrinas

UK

AT

Desmedifamas

FI

DK

Dikamba

DK

RO

Dichlorpropas-P

IE

PL

Difenokonazolas

ES

UK

Diflubenzuronas

EL

SK

Diflufenikanas

UK

CZ

P-dimetenamidas

DE

BG

Dimetoatas

IT

BG

Dimetomorfas

PL

DE

Dimoksistrobinas

HU

IE

Diuronas

DE

DK

Etefonas

NL

PL

Etofumesatas

AT

DK

Etoprofosas

IT

IE

Etoksisulfuronas

IT

AT

Etoksazolis

EL

UK

Fenamidonas

CZ

FR

Fenamifosas

EL

CY

Fenoksapropas-P

AT

FI

Fenpropidinas

CZ

DE

Fipronilas

AT

NL

Flazasulfuronas

ES

FR

Fludioksonilas

FR

ES

Flufenacetas

PL

FR

Fluoksastrobinas

UK

CZ

Flurtamonas

CZ

IE

Folpetas

AT

IT

Foramsulfuronas

FI

SK

Forchlorfenuronas

ES

EL

Formetanatas

ES

EL

Fosetilas

FR

EE

Fostiazatas

DE

EL

Gliocladium catenulatum

Padermė: J1446

HU

NL

Gliufosinatas

DE

FR

Imazamoksas

FR

IT

Imazakvinas

BE

IE

Imazosulfuronas

SI

FI

Indoksakarbas

FR

ES

Jodsulfuronas

SE

FI

Joksinilas

FR

AT

Iprodionas

FR

BE

Izoksaflutolas

IT

SI

Laminarinas

NL

FR

Lenacilas

BE

AT

Linuronas

IT

DE

Maleino hidrazidas

DK

BE

Mankozebas

UK

EL

Manebas

IT

UK

MCPA

PL

NL

MCPB

PL

NL

Mekopropas

PL

IE

Mekopropas-P

PL

IE

Mepanipirimas

BE

EL

Mezosulfuronas

FR

PL

Mezotrionas

UK

BE

Metkonazolis

BE

UK

Metiokarbas

UK

DE

Metoksifenozidas

UK

SK

Metiramas

IT

UK

Metrafenonas

LV

SK

Metribuzinas

EE

DE

Milbemektinas

DE

NL

Molinatas

EL

PT

Nikosulfuronas

LV

NL

Oksadiargilas

PL

IT

Oksadiazonas

IT

ES

Oksamilas

IT

FR

Oksasulfuronas

IT

AT

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974 padermė 251 (AGAL: No 89/030550)

HU

NL

Pendimetalinas

NL

ES

Petoksamidas

AT

CZ

Fenmedifamas

FI

DK

Fosmetas

ES

EL

Pikloramas

PL

CZ

Pikoksistrobinas

CZ

RO

Pirimikarbas

UK

SE

Metilpirimifosas

UK

FR

Propamokarbas

PT

BE

Propikonazolas

FI

UK

Propinebas

IT

RO

Propoksikarbazonas

SE

EE

Propizamidas

SE

UK

Prosulfokarbas

PT

SE

Protiokonazolas

UK

FR

Pseudomonas chlororaphis

Padermė: MA 342

NL

DK

Piraklostrobinas

DE

HU

Pirimetanilas

CZ

AT

Piriproksifenas

NL

ES

Kvinoklaminas

SE

DE

Chinoksifenas

UK

AT

Rimsulfuronas

SI

FI

Siltiofamas

IE

BE

S-metolachloras

DE

FR

Spinozadas

NL

FR

Spodoptera exigua branduolių polihedrozės virusas

HU

NL

Tepraloksidimas

ES

PL

Tiaklopridas

UK

DE

Tiametoksamas

FR

ES

Metiltiofanatas

SE

FI

Tiramas

FR

BE

Metiltolklofosas

SE

DK

Tribenuronas

SE

LV

Triklopiras

PL

HU

Trifloksistrobinas

UK

EL

Trineksapakas

LT

LV

Tritikonazolis

AT

UK

Tritosulfuronas

SI

AT

Varfarinas

SE

DE

Ziramas

IT

MT

Zoksamidas

LV

FR


27.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 200/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 687/2012

2012 m. liepos 26 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 26 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

97,8

ZZ

97,8

0805 50 10

AR

75,7

TR

89,0

UY

97,3

ZA

101,8

ZZ

91,0

0806 10 10

EG

190,5

IL

121,6

MA

254,1

TR

165,1

ZZ

182,8

0808 10 80

AR

162,2

BR

99,1

CL

103,5

NZ

123,2

US

145,9

UY

52,1

ZA

107,0

ZZ

113,3

0808 30 90

AR

159,7

CL

124,9

NZ

175,8

ZA

95,2

ZZ

138,9

0809 10 00

AR

124,4

TR

170,0

ZZ

147,2

0809 29 00

TR

341,6

ZZ

341,6

0809 30

TR

175,5

ZZ

175,5

0809 40 05

BA

70,8

IL

84,6

ZZ

77,7


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


27.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 200/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 688/2012

2012 m. liepos 26 d.

dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1273/2011 leista naudoti 2012 m. liepos mėn.

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio rinkų organizavimas ir konkrečios tam tikriems žemės ūkio produktams taikomos nuostatos (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, kuriuo nustatomos žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrosios taisyklės (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2011 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1273/2011, kuriuo leidžiama naudoti tam tikras ryžių ir skaldytų ryžių importo tarifines kvotas ir nustatomas jų administravimas (3), ypač į jo 5 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1273/2011 leista naudoti tam tikras ryžių ir skaldytų ryžių importo tarifines kvotas, suskirstytas pagal kilmės šalis ir pagal laikotarpio dalis remiantis to įgyvendinimo reglamento I priedu, ir nustatyta tų kvotų administravimo tvarka;

(2)

liepos mėn. kvotos laikotarpio dalis yra trečioji kvotos, nurodytos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1273/2011 1 straipsnio 1 dalies a punkte, laikotarpio dalis ir antroji kvotų, nurodytų to įgyvendinimo reglamento 1 straipsnio b, c ir d punktuose, laikotarpio dalis;

(3)

pranešimų, pateiktų remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1273/2011 8 straipsnio a punktu, duomenimis, pagal to įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 1 dalį per dešimt pirmųjų 2012 m. liepos mėn. darbo dienų pateiktose kvotų, kurių eilės numeriai yra 09.4154–09.4166, paraiškose nurodytas kiekis viršija tam laikotarpiui nustatytą kiekį. Todėl kiekį, kuriam importuoti galima išduoti licencijas, reikėtų nustatyti pagal atitinkamą kvotas prašomam kiekiui taikant paskirstymo koeficientą;

(4)

be to, minėtų pranešimų duomenimis, pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1273/2011 4 straipsnio 1 dalį per dešimt pirmųjų 2012 m. liepos mėn. darbo dienų pateiktose kvotų, kuriių eilės numeriai yra 09.4127–09.4128–09.4129–09.4148–09.4149–09.4150–09.4152–09.4153, paraiškose nurodytas kiekis yra mažesnis už tam laikotarpiui nustatytą kiekį;

(5)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1273/2011 5 straipsnio pirma pastraipa, taip pat reikėtų nustatyti kitos laikotarpio dalies bendrą kiekį pagal kvotas, kurių eilės numeris (-iai) yra 09.4127–09.4128–09.4129–09.4130–09.4148–09.4112–09.4116–09.4117–09.4118–09.4119–09.4166;

(6)

kad importo licencijų išdavimo tvarka būtų sklandesnė, šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto, kai tik bus paskelbtas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pagal ryžių importo licencijų paraiškas, pateiktas per dešimt pirmųjų 2012 m. liepos mėn. darbo dienų, laikantis Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1273/2011 nustatytų ryžių kvotų, kurių eilės numeriai yra 09.4154–09.4166, licencijos prašomam kiekiui importuoti išduodamos pritaikius šio reglamento priede nurodytą paskirstymo koeficientą.

2.   Bendras kitai laikotarpio daliai nustatytas kiekis pagal Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1273/2011 nurodytas kvotas, kurių eilės numeriai) yra 09.4127–09.4128–09.4129–09.4130–09.4148–09.4112–09.4116–09.4117–09.4118–09.4119–09.4166, pateiktas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 26 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 325, 2011 12 8, p. 6.


PRIEDAS

Pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1273/2011 2012 m. liepos mėn. paskirstomas kiekis ir kitai laikotarpio daliai nustatytas kiekis

a)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1273/2011 1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų visiškai nulukštentų ryžių arba iš dalies nulukštentų ryžių, kurių KN kodas 1006 30, kvota

Kilmės šalis

Eilės Nr.

2012 m. liepos mėn. nustatytas paskirstymo koeficientas

Bendras 2012 m. rugsėjo mėn. nustatytas kiekis (kg)

Jungtinės Amerikos Valstijos

09.4127

 (1)

12 327 801

Tailandas

09.4128

 (1)

1 716 114

Australija

09.4129

 (1)

811 500

Kitos kilmės šalys

09.4130

 (2)

227

b)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1273/2011 1 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų lukštentų ryžių, kurių KN kodas 1006 20, kvota

Kilmės šalis

Eilės Nr.

2012 m. liepos mėn. nustatytas paskirstymo koeficientas

Bendras 2012 m. spalio mėn. nustatytas kiekis (kg)

Visos šalys

09.4148

 (3)

1 634 000

c)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1273/2011 1 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų skaldytų ryžių, kurių KN kodas 1006 40 00, kvota

Kilmės šalis

Eilės Nr.

2012 m. liepos mėn. nustatytas paskirstymo koeficientas

Tailandas

09.4149

 (4)

Australija

09.4150

 (5)

Gajana

09.4152

 (5)

Jungtinės Amerikos Valstijos

09.4153

 (5)

Kitos kilmės šalys

09.4154

1,470237 %

d)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1273/2011 1 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytų visiškai nulukštentų ryžių arba iš dalies nulukštentų ryžių, kurių KN kodas 1006 30, kvota

Kilmės šalis

Eilės Nr.

2012 m. liepos mėn. nustatytas paskirstymo koeficientas

Bendras 2012 m. rugsėjo mėn. nustatytas kiekis (kg)

Tailandas

09.4112

 (6)

76 317

Jungtinės Amerikos Valstijos

09.4116

 (6)

65 072

Indija

09.4117

 (6)

7 985

Pakistanas

09.4118

 (6)

29 077

Kitos kilmės šalys

09.4119

 (6)

235 183

Visos šalys

09.4166

0,835139 %

0


(1)  Paraiškose nurodytas kiekis neviršija tam laikotarpiui nustatyto kiekio, todėl priimtinos visos paraiškos.

(2)  Šiai laikotarpio daliai kiekis nenustatytas.

(3)  Šiai laikotarpio daliai paskirstymo koeficientas netaikomas: Komisijai pranešimų apie gautas licencijų paraiškas nepateikta.

(4)  Paraiškose nurodytas kiekis neviršija tam laikotarpiui nustatyto kiekio, todėl priimtinos visos paraiškos.

(5)  Šiai laikotarpio daliai paskirstymo koeficientas netaikomas: Komisijai pranešimų apie gautas licencijų paraiškas nepateikta.

(6)  Šiai laikotarpio daliai kiekis nenustatytas.


SPRENDIMAI

27.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 200/17


POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS EUCAP SAHEL NIGER/1/2012

2012 m. liepos 17 d.

dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP SAHEL Niger) vadovo skyrimo

(2012/436/BUSP)

POLITINIS IR SAUGUMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 38 straipsnio trečią pastraipą,

atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimą 2012/392/BUSP dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP SAHEL Niger) (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Sprendimo 2012/392/BUSP 9 straipsnio 1 dalimi Taryba įgaliojo Politinį ir saugumo komitetą pagal Sutarties 38 straipsnį priimti atitinkamus sprendimus EUCAP SAHEL Niger misijos politinės kontrolės ir strateginio vadovavimo jai tikslais, įskaitant sprendimą dėl misijos vadovo skyrimo;

(2)

Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlė EUCAP SAHEL Niger misijos vadovu skirti pulkininką Francisco ESPINOSA NAVAS,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pulkininkas Francisco ESPINOSA NAVAS skiriamas Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP SAHEL Niger) vadovu 12 mėnesių laikotarpiui.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 17 d.

Politinio ir saugumo komiteto vardu

Pirmininkas

O. SKOOG


(1)  OL L 187, 2012 7 17, p. 48.


27.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 200/18


POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS EU BAM RAFAH/2/2012

2012 m. liepos 24 d.

kuriuo pratęsiami Europos Sąjungos pasienio pagalbos misijos Rafos perėjimo punktui (EU BAM Rafah) vadovo įgaliojimai ad minterim

(2012/437/BUSP)

POLITINIS IR SAUGUMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 38 straipsnio trečią pastraipą,

atsižvelgdamas į 2005 m. lapkričio 25 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2005/889/BUSP dėl Europos Sąjungos pasienio pagalbos misijos Rafah perėjimo punktui (ES PPM Rafah) įsteigimo (1), ypač į jų 10 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Bendrųjų veiksmų 2005/889/BUSP 10 straipsnio 1 dalį Politinis ir saugumo komitetas (toliau – PSK) yra įgaliotas pagal Sutarties 38 straipsnį priimti atitinkamus sprendimus EU BAM Rafah misijos politinės kontrolės vykdymo ir strateginio vadovavimo jai tikslais, visų pirma priimti sprendimą dėl misijos vadovo skyrimo;

(2)

2012 m. liepos 3 d. Sprendimu 2012/382/BUSP (2) PSK, remdamasis Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) pasiūlymu, paskyrė Davide PALMIGIANI EU BAM Rafah misijos vadovu ad interim laikotarpiui nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2012 m. liepos 31 d.;

(3)

vyriausiasis įgaliotinis pasiūlė EU BAM Rafah misijos vadovo Davide PALMIGIANI įgaliojimus ad interim pratęsti dar dviejų mėnesių laikotarpiui nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos pasienio pagalbos misijos Rafos perėjimo punktui (EU BAM Rafah) vadovo Davide PALMIGIANI įgaliojimai ad interim pratęsiami iki 2012 m. rugsėjo 30 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 24 d.

Politinio ir saugumo komiteto vardu

Pirmininkas

O. SKOOG


(1)  OL L 327, 2005 12 14, p. 28.

(2)  OL L 186, 2012 7 14, p. 30.


27.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 200/19


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. liepos 24 d.

kuriuo skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Suomijai atstovaujantis narys

(2012/438/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 302 straipsnį,

atsižvelgdama į Suomijos Vyriausybės pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos nuomonę,

kadangi:

(1)

2010 m. rugsėjo 13 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/570/ES, Euratomas, kuriuo skiriami Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai laikotarpiui nuo 2010 m. rugsėjo 21 d. iki 2015 m. rugsėjo 20 d. (1);

(2)

pasibaigus Reijo PAANANEN kadencijai tapo laisva Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nario vieta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui iki 2015 m. rugsėjo 20 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariu skiriamas Pekka RISTELÄ, SAK (Suomijos profesinių sąjungų centrinės organizacijos) patarėjas tarptautiniais klausimais.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL L 251, 2010 9 25, p. 8.


27.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 200/20


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. liepos 24 d.

kuriuo skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Lietuvai atstovaujantis narys

(2012/439/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 302 straipsnį,

atsižvelgdama į Lietuvos Vyriausybės pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos nuomonę,

kadangi:

(1)

2010 m. rugsėjo 13 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/570/ES, Euratomas, kuriuo skiriami Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai laikotarpiui nuo 2010 m. rugsėjo 21 d. iki 2015 m. rugsėjo 20 d. (1);

(2)

pasibaigus Zenono Rokaus RUDZIKO kadencijai tapo laisva Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nario vieta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui iki 2015 m. rugsėjo 20 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariu skiriamas Vitas MAČIULIS, Fizinių ir technologijos mokslų centro verslo konsultantas, Fotoelektros technologijų ir verslo asociacijos valdybos narys.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL L 251, 2010 9 25, p. 8.


27.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 200/21


TARYBOS SPRENDIMAS 2012/440/BUSP

2012 m. liepos 25 d.

kuriuo skiriamas Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis žmogaus teisių klausimais

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį, 31 straipsnio 2 dalį ir 33 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2011 m. gruodžio 12 d. Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) pateikė, taip pat ir Komisijos vardu, Europos Parlamentui ir Tarybai bendrą komunikatą „Žmogaus teisės ir demokratija – svarbiausias ES išorės veiksmų elementas. Veiksmingesnio požiūrio formavimas“;

(2)

2012 m. birželio 25 d. Taryba priėmė ES žmogaus teisių bei demokratijos pamatinę strategiją ir ES žmogaus teisių bei demokratijos veiksmų planą;

(3)

todėl turėtų būti paskirtas Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis (toliau – ES specialusis įgaliotinis) žmogaus teisių klausimais siekiant sustiprinti Sąjungos žmogaus teisių politikos veiksmingumą bei matomumą ir prisidėti prie jos tikslų įgyvendinimo, remiant vyriausiojo įgaliotinio vaidmenį pagal Sutartį atstovauti Sąjungai su bendra užsienio ir saugumo politika susijusiose srityse ir nedarant jam poveikio,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Skyrimas

Šiuo sprendimu Stavros LAMBRINIDIS skiriamas ES specialiuoju įgaliotiniu žmogaus teisių klausimais iki 2014 m. birželio 30 d. ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas gali būti nutrauktas anksčiau, jei Taryba, remdamasi vyriausiojo įgaliotinio pasiūlymu, priima tokį sprendimą.

2 straipsni

Politikos tikslai

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami Sąjungos politikos tikslais, susijusiais su žmogaus teisėmis, kaip išdėstyta Sutartyje, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, taip pat ES žmogaus teisių bei demokratijos pamatinėje strategijoje ir ES žmogaus teisių bei demokratijos veiksmų plane:

a)

didinti Sąjungos veiklos veiksmingumą, dalyvavimą ir matomumą saugant ir propaguojant žmogaus teises, visų pirma stiprinant Sąjungos bendradarbiavimą ir politinį dialogą su trečiosiomis šalimis, atitinkamais partneriais, verslo subjektais, pilietine visuomene ir tarptautinėmis bei regioninėmis organizacijomis; taip pat veikiant atitinkamuose tarptautiniuose forumuose;

b)

didinti Sąjungos indėlį stiprinant demokratiją ir institucijų kūrimą, teisinę valstybę, gerą valdymą, pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms visame pasaulyje;

c)

didinti Sąjungos veiksmų žmogaus teisių srityje nuoseklumą ir žmogaus teisių klausimo integravimą į visas Sąjungos išorės veiksmų sritis.

3 straipsnis

Įgaliojimai

Kad būtų pasiekti politikos tikslai, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami šie įgaliojimai:

a)

prisidėti prie Sąjungos žmogaus teisių politikos, visų pirma ES žmogaus teisių bei demokratijos pamatinės strategijos ir ES žmogaus teisių bei demokratijos veiksmų plano, įgyvendinimo, be kita ko, rengiant rekomendacijas šiuo klausimu;

b)

prisidėti prie Sąjungos gairių, priemonių ir veiksmų planų žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės klausimais įgyvendinimo;

c)

stiprinti dialogą su trečiųjų šalių vyriausybėmis ir tarptautinėmis bei regioninėmis organizacijomis žmogaus teisių klausimais, taip pat su pilietinės visuomenės organizacijomis ir kitais atitinkamais subjektais siekiant užtikrinti Sąjungos žmogaus teisių politikos veiksmingumą ir matomumą;

d)

padėti užtikrinti geresnį Sąjungos politikos ir veiksmų žmogaus teisių apsaugos ir propagavimo srityje darnumą ir nuoseklumą, visų pirma prisidedant prie atitinkamos Sąjungos politikos formavimo.

4 straipsnis

Įgaliojimų vykdymas

1.   ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų vykdymą; jo veiklą prižiūri vyriausiasis įgaliotinis.

2.   Politinis ir saugumo komitetas (toliau – PSK) palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba ES specialusis įgaliotinis bendrauja pirmiausia pasitelkęs šį komitetą. PSK teikia ES specialiajam įgaliotiniui strategines gaires ir politinius nurodymus pagal jo įgaliojimus, nedarant poveikio vyriausiojo įgaliotinio galioms.

3.   ES specialusis įgaliotinis savo veiklą visapusiškai koordinuoja su Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) ir jos atitinkamais padaliniais, kad būtų užtikrintas jų atitinkamos veiklos žmogaus teisių srityje darnumas ir nuoseklumas.

5 straipsnis

Finansavimas

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu iki 2013 m. birželio 30 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 712 500 EUR.

2.   Orientacinę finansavimo sumą kitam ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų laikotarpiui nustato Taryba.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles.

4.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis atsiskaito Komisijai.

6 straipsnis

Darbuotojų grupės sudarymas ir sudėtis

1.   ES specialusis įgaliotinis sudaro darbuotojų grupę, neviršydamas ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių išteklių. Į darbuotojų grupę įtraukiami darbuotojai, turintys profesinės patirties konkrečiose politikos srityse, kaip reikalaujama įgaliojimuose. ES specialusis įgaliotinis nedelsdamas praneša Tarybai ir Komisijai apie darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės, Sąjungos institucijos ir EIVT gali pasiūlyti komandiruoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą tokiems komandiruotiems darbuotojams moka atitinkamai ta valstybė narė, Sąjungos institucija arba EIVT. Valstybių narių į Sąjungos institucijas arba EIVT komandiruoti ekspertai taip pat gali būti priskirti ES specialiajam įgaliotiniui. Pagal sutartį pasamdyti kitų šalių darbuotojai turi turėti vienos iš valstybių narių pilietybę.

3.   Visi komandiruoti darbuotojai administraciniu požiūriu lieka pavaldūs siunčiančiajai valstybei narei, siunčiančiajai Sąjungos institucijai ar EIVT ir vykdo savo pareigas bei veikia ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų labui.

7 straipsnis

ES įslaptintos informacijos saugumas

ES specialusis įgaliotinis ir ES specialiojo įgaliotinio darbuotojų grupės nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų 2011 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimu 2011/292/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (1).

8 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija ir logistinė parama

1.   Valstybės narės, Komisija, EIVT ir Tarybos generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ES specialiajam įgaliotiniui būtų sudaryta galimybė susipažinti su visa reikiama informacija.

2.   Prireikus Sąjungos delegacijos ir valstybių narių diplomatinės atstovybės teikia ES specialiajam įgaliotiniui logistinę paramą.

9 straipsnis

Saugumas

ES specialusis įgaliotinis, laikydamasis Sąjungos politikos dėl personalo, dislokuoto už Sąjungos ribų vykdyti veiksmus pagal Sutarties V antraštinę dalį, saugumo, neviršydamas įgaliojimų ir atsižvelgdamas į saugumo padėtį atitinkamoje šalyje, imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių viso tiesiogiai ES specialiajam įgaliotiniui pavaldaus personalo saugumui užtikrinti, visų pirma:

a)

sudarydamas misijai skirtą saugumo planą, grindžiamą EIVT pateiktomis gairėmis, numatydamas misijai skirtas fizines, organizacines ir procedūrines saugumo priemones, reglamentuojančias saugaus personalo atvykimo į misijos teritoriją ir judėjimo toje teritorijoje valdymą, taip pat saugumo incidentų valdymą, ir numatydamas nenumatytų atvejų planą ir misijos evakuacijos planą;

b)

užtikrindamas, kad visi už Sąjungos ribų dislokuoti personalo nariai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu, būtinu dėl misijos teritorijoje esančių sąlygų;

c)

užtikrindamas, kad prieš atvykstant arba atvykus į misijos teritoriją būtų organizuotas visų ES specialiojo įgaliotinio darbuotojų grupės narių, kurie turi būti dislokuoti už Sąjungos ribų, įskaitant vietoje pasamdytus darbuotojus, atitinkamas mokymas saugumo klausimais, atsižvelgiant į EIVT nustatytą rizikos lygį misijos teritorijoje;

d)

užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo įvertinimais, ir vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai bei Komisijai raštu būtų teikiamos jų įgyvendinimo ir kitų saugumo klausimų ataskaitos, sudarančios tarpinės ataskaitos ir įgaliojimų vykdymo ataskaitos dalį.

10 straipsnis

Ataskaitų teikimas

ES specialusis įgaliotinis vyriausiajam įgaliotiniui ir PSK reguliariai teikia ataskaitas žodžiu ir raštu. ES specialusis įgaliotinis prireikus taip pat teikia ataskaitas kompetentingoms Tarybos darbo grupėms, visų pirma Žmogaus teisių darbo grupei. Reguliariai teikiamos ataskaitos raštu platinamos per COREU tinklą. Vyriausiajam įgaliotiniui ar PSK rekomendavus, ES specialusis įgaliotinis gali teikti ataskaitas Užsienio reikalų tarybai. Pagal Sutarties 36 straipsnį ES specialusis įgaliotinis gali dalyvauti informuojant Europos Parlamentą.

11 straipsnis

Koordinavimas

1.   ES specialusis įgaliotinis prisideda prie Sąjungos veiksmų vieningumo, nuoseklumo bei veiksmingumo ir padeda užtikrinti, kad visų Sąjungos priemonių ir valstybių narių veiksmų būtų imamasi suderintai siekiant Sąjungos politikos tikslų. ES specialiojo įgaliotinio veikla derinama su valstybių narių ir Komisijos veikla, taip pat prireikus su kitų Europos Sąjungos specialiųjų įgaliotinių veikla. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių atstovybes ir Sąjungos delegacijas.

2.   Vietos lygiu glaudus ryšys palaikomas su Sąjungos delegacijų vadovais, valstybių narių atstovybių vadovais, taip pat, prireikus, su bendros saugumo ir gynybos politikos misijų ir operacijų vadovais ar vadais ir su kitais Europos Sąjungos specialiaisiais įgaliotiniais, kurie deda visas įmanomas pastangas, kad padėtų ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti jo įgaliojimus.

3.   ES specialusis įgaliotinis centrinių būstinių ir vietos lygiu taip pat palaiko ryšius ir siekia papildomumo bei sąveikos su kitais tarptautiniais ir regioniniais subjektais. ES specialusis įgaliotinis centrinių būstinių ir vietos lygiu siekia palaikyti reguliarius ryšius su pilietinės visuomenės organizacijomis.

12 straipsnis

Peržiūra

Šio sprendimo įgyvendinimas ir jo suderinamumas su kita Sąjungos veikla šioje srityje yra nuolat peržiūrimi. ES specialusis įgaliotinis kartą per šešis mėnesius pateikia vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai ir Komisijai pažangos ataskaitą, o pasibaigus jo įgaliojimų terminui – išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL L 141, 2011 5 27, p. 17.


IV Aktai, priimti iki 2009 m. gruodžio 1 d. remiantis EB sutartimi, ES sutartimi ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi

27.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 200/24


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. spalio 9 d.

dėl Protokolo, iš dalies keičiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą dėl oro susisiekimo, pasirašymo ir laikino taikymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

(2012/441/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį kartu su 300 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies pirma pastraipa ir 4 dalimi,

atsižvelgdama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

2004 m. gruodžio 5 d. Taryba įgaliojo Komisiją vesti derybas dėl Europos bendrijos bei visų jos valstybių narių ir Maroko Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo dėl oro susisiekimo;

(2)

Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas dėl oro susisiekimo (toliau - Susitarimas) buvo pasirašytas 2006 m. gruodžio 12 d. Briuselyje (1);

(3)

Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą sutartis buvo pasirašyta 2005 m. balandžio 25 d. Liuksemburge ir įsigaliojo 2007 m. sausio 1 d.;

(4)

Protokolas, iš dalies keičiantis Susitarimą, yra būtinas siekiant atsižvelgti į dviejų naujų valstybių narių įstojimą;

(5)

dėl Protokolo abi Šalys susitarė 2007 m. kovo 19 d.;

(6)

Protokolas turėtų būti pasirašytas ir laikinai taikomas, kol bus užbaigtos jo oficialiam sudarymui būtinos procedūros,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.   Protokolo, iš dalies keičiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą dėl oro susisiekimo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą (toliau – Protokolas), pasirašymas yra patvirtinamas Europos bendrijos vardu su sąlyga, kad minėtas Protokolas bus sudarytas.

2.   Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu pasirašyti Protokolą su sąlyga, kad jis bus sudarytas.

3 straipsnis

Nuo tos dienos, kai Protokolą pasirašys Šalys, jis yra laikinai taikomas remiantis abipusiškumo sąlyga iki tol, kol jis bus oficialiai sudarytas.

4 straipsnis

Protokolo 4 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą parengia Taryba.

Priimta Liuksemburge 2009 m. spalio 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

Å. TORSTENSSON


(1)  OL L 386, 2006 12 29, p. 55.


PROTOKOLAS,

iš dalies keičiantis Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą dėl oro susisiekimo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

BELGIJOS KARALYSTĖ,

BULGARIJOS RESPUBLIKA,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJOS RESPUBLIKA,

MALTA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

RUMUNIJA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

toliau – valstybės narės, bei

EUROPOS BENDRIJA,

toliau – Bendrija,

atstovaujamos Europos Sąjungos Tarybos,

ir

MAROKO KARALYSTĖ,

toliau – Marokas,

atsižvelgdamos į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, taigi į Bendriją, 2007 m. sausio 1 d.,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Bulgarijos Respublika ir Rumunija yra Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo dėl oro susisiekimo, pasirašyto 2006 m. gruodžio 12 d. Briuselyje (toliau – Susitarimas), Šalys.

2 straipsnis

1.   Susitarimo II priedas (Maroko ir Europos bendrijos valstybių narių dvišaliai susitarimai) papildomas šiomis nuostatomis:

a)

po pirmos įtraukos:

„—

Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Maroko Karalystės susitarimas dėl oro susisiekimo, pasirašytas 1966 m. spalio 14 d. Rabate;“;

b)

po šešioliktos įtraukos:

„—

Rumunijos Socialistinės Respublikos ir Maroko Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl civilinio oro transporto, pasirašytas 1971 m. gruodžio 6 d. Bukarešte,

su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1996 m. vasario 29 d. Rabate sudarytu Susitarimo memorandumu;“.

2.   Susitarimo III priedo 1 dalis (leidimų oro susissiekimui vykdyti ir techninių leidimų procedūros: kompetentingos institucijos) papildoma šiomis nuostatomis:

a)

po Belgijai skirto įrašo:

„Bulgarija:

Civilinės aviacijos administracijos generalinė direkcija

Transporto, informacijos technologijų ir ryšių ministerija“;

b)

po Slovakijos Respublikai skirto įrašo:

„Rumunija:

Infrastruktūros ir oro transporto generalinė direkcija

Transporto ir infrastruktūros ministerija“.

3 straipsnis

Prie šio Protokolo pridėti Susitarimo tekstai bulgarų ir rumunų kalbomis yra autentiški tomis pačiomis sąlygomis kaip ir tekstai kitomis kalbomis.

4 straipsnis

1.   Šalys šį Protokolą patvirtina jų nustatyta tvarka. Jis įsigalioja Susitarimo įsigaliojimo dieną. Tačiau, jei šį Protokolą Susitariančios Šalys patvirtintų po Susitarimo įsigaliojimo dienos, pagal Susitarimo 27 straipsnio 1 dalį šis Protokolas įsigaliotų tą dieną, kurią Šalys viena kitai praneša apie patvirtinimo vidaus formalumų užbaigimą.

2.   Šis Protokolas laikinai taikomas nuo tos dienos, kai jį pasirašys Šalys.

5 straipsnis

Priimta Briuselyje 2012 m. birželio 18 d. dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir arabų kalbomis; visi tekstai yra autentiški.

За дьржавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalīvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaternas

Image

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság nevében

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Maroka

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image

Image


Klaidų ištaisymas

27.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 200/28


2012 m. liepos 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 648/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 199, 2012 m. liepos 26 d. )

Dokumento pavadinime viršelyje ir 4 puslapyje reglamento oficialusis numeris:

yra:

„(ES) Nr. 648/2012“,

turi būti:

„(ES) Nr. 684/2012“.