ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.199.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 199

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. liepos 26d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2012/428/ES

 

*

2012 m. liepos 23 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo, pasirašymo Europos Sąjungos vardu

1

 

 

2012/429/ES

 

*

2012 m. liepos 24 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimo dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos prekybos variklinių transporto priemonių dalimis ir detalėmis sudarymo

3

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2012 m. liepos 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 648/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

4

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2012/430/ES

 

*

2012 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu ES ir ELPA jungtiniame komitete dėl Sprendimo, kuriuo iš dalies keičiama 1987 m. gegužės 20 d. Konvencija dėl bendrosios tranzito procedūros, priėmimo

6

 

 

2012/431/ES

 

*

2012 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu ES ir ELPA jungtiniame komitete dėl Sprendimo, kuriuo iš dalies keičiama 1987 m. gegužės 20 d. Konvencija dėl bendrosios tranzito procedūros, priėmimo

15

 

 

2012/432/ES

 

*

2012 m. liepos 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pripažįstama, kad schema REDcert tinka atitikčiai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 98/70/EB ir 2009/28/EB nustatytiems tvarumo kriterijams įrodyti

24

 

 

2012/433/ES

 

*

2012 m. liepos 18 d. Europos centrinio banko sprendimas, kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2012/3 dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo Graikijos Respublikos skolos mainų pasiūlymo kontekste (ECB/2012/14)

26

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

26.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. liepos 23 d.

dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo, pasirašymo Europos Sąjungos vardu

(2012/428/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalies a punktą kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo (1) įsigaliojo 2008 m. sausio 1 d.;

(2)

2011 m. balandžio 11 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Ukraina dėl Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo pakeitimo. 2012 m. vasario mėn. derybos buvo sėkmingai užbaigtos ir parafuotas Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo (toliau – Susitarimas);

(3)

Susitarimas turėtų būti pasirašytas su sąlyga, kad jis bus sudarytas;

(4)

šis sprendimas yra Šengeno acquis nuostatų, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimą 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (2), plėtojimas; todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(5)

šis sprendimas yra Šengeno acquis nuostatų, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (3), plėtojimas; todėl Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(6)

pagal Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu leidžiama pasirašyti Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimą, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo, su sąlyga, kad minėtas susitarimas bus sudarytas (4).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti Susitarimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 332, 2007 12 18, p. 68.

(2)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(3)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(4)  Susitarimo tekstas bus paskelbtas kartu su sprendimu dėl jo sudarymo.


26.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/3


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. liepos 24 d.

dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimo dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos prekybos variklinių transporto priemonių dalimis ir detalėmis sudarymo

(2012/429/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

remiantis Tarybos sprendimu 2012/106/ES (1) Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos prekybos variklinių transporto priemonių dalimis ir detalėmis (Susitarimas) buvo pasirašytas 2011 m. gruodžio 16 d., su sąlyga, kad jis bus sudarytas;

(2)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos prekybos variklinių transporto priemonių dalimis ir detalėmis patvirtinamas Sąjungos vardu (2).

2 straipsnis

Tarybos Pirmininkas paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) įgaliojamas (-i) Sąjungos vardu pagal Susitarimo 13 straipsnio 2 dalį pateikti pranešimą ir taip išreikšti Sąjungos sutikimą laikytis Susitarimo (3).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL L 57, 2012 2 29, p. 14.

(2)  Susitarimas paskelbtas OL L 57, 2012 2 29, p. 15 kartu su sprendimu dėl pasirašymo.

(3)  Tarybos Generalinis sekretoriatas paskelbs Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


REGLAMENTAI

26.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 648/2012

2012 m. liepos 25 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 25 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

96,1

ZZ

96,1

0805 50 10

AR

83,2

TR

89,0

UY

106,7

ZA

102,2

ZZ

95,3

0806 10 10

EG

140,2

IL

196,3

MA

135,3

TR

165,3

ZZ

159,3

0808 10 80

AR

204,7

BR

93,3

CL

106,4

CN

126,4

NZ

133,2

US

136,9

UY

52,1

ZA

107,3

ZZ

120,0

0808 30 90

AR

143,8

CL

130,0

NZ

175,8

ZA

106,1

ZZ

138,9

0809 10 00

AR

124,4

TR

169,0

ZZ

146,7

0809 29 00

TR

349,6

ZZ

349,6

0809 30

TR

172,7

ZZ

172,7

0809 40 05

BA

74,7

IL

84,6

ZZ

79,7


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

26.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/6


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. birželio 26 d.

dėl pozicijos, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu ES ir ELPA jungtiniame komitete dėl Sprendimo, kuriuo iš dalies keičiama 1987 m. gegužės 20 d. Konvencija dėl bendrosios tranzito procedūros, priėmimo

(2012/430/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

pagal 1987 m. gegužės 20 d. Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros (1) (toliau – Konvencija) 15a straipsnį trečiajai šaliai leidžiama tapti Konvencijos Susitariančiąja Šalimi, Jungtiniam komitetui, įsteigtam pagal Konvenciją, priėmus sprendimą tą šalį pakviesti;

(2)

pagal Konvencijos 15 straipsnį Jungtiniam komitetui suteikti įgaliojimai teikti rekomendacijas dėl Konvencijos ir jos priedėlių pakeitimų ir savo sprendimais juos tvirtinti;

(3)

Turkija oficialiai pareiškė pageidavimą prisijungti prie bendrosios tranzito sistemos ir 2012 m. sausio 19 d. Jungtinio komiteto sprendimu buvo pakviesta tai padaryti;

(4)

įvykdžiusi esminius teisinius, struktūrinius ir informacinių technologijų reikalavimus, kurie yra išankstinė prisijungimo sąlyga, ir atlikusi oficialią prisijungimo procedūrą, Turkija prisijungs prie Konvencijos;

(5)

dėl bendrosios tranzito sistemos plėtros reikės padaryti tam tikrus Konvencijos pakeitimus. Šie pakeitimai susiję su naujomis kalbinėmis nuorodomis turkų kalba ir atitinkamu garantijos dokumentų pritaikymu;

(6)

siūlomas pakeitimas buvo pateiktas svarstyti ES ir ELPA darbo grupei ir jo tekstui buvo preliminariai pritarta;

(7)

todėl reikėtų nustatyti Europos Sąjungos poziciją dėl siūlomo pakeitimo,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Europos Sąjunga turi laikytis ES ir ELPA bendrojo tranzito jungtiniame komitete dėl to komiteto Sprendimo Nr. XXX, kuriuo iš dalies keičiama 1987 m. gegužės 20 d. Konvencija dėl bendrosios tranzito procedūros, priėmimo, grindžiama prie šio sprendimo pridėtu sprendimo projektu.

Sąjungos atstovai ES ir ELPA jungtiniame komitete, deramai informavę Tarybą, gali pritarti neesminiams sprendimo projekto pakeitimams.

2 straipsnis

Priėmus ES ir ELPA bendrojo tranzito jungtinio komiteto sprendimą, Komisija jį paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge 2012 m. birželio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. WAMMEN


(1)  OL L 226, 1987 8 13, p. 2.


PROJEKTAS

ES IR ELPA BENDROJO TRANZITO JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. XXX

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiama 1987 m. gegužės 20 d. Konvencija dėl bendrosios tranzito procedūros […]

JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į 1987 m. gegužės 20 d. Konvenciją dėl bendrosios tranzito procedūros (1), ypač į jos 15 straipsnio 3 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Turkija pareiškė pageidavimą prisijungti prie 1987 m. gegužės 20 d. Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros (toliau – Konvencija), ir pagal Konvenciją įsteigto Jungtinio komiteto 2012 m. sausio 19 d. sprendimu ji buvo pakviesta tai padaryti;

(2)

Konvencija atitinkamai turėtų būti papildyta joje vartojamų nuorodų atitikmenimis turkų kalba;

(3)

šio sprendimo taikymo pradžios data siejama su Turkijos prisijungimo prie Konvencijos data;

(4)

norint sudaryti galimybę naudoti garantijos dokumentų blankus, išspausdintus laikantis reikalavimų, galiojusių iki Turkijos prisijungimo prie Konvencijos datos, turėtų būti nustatytas pereinamasis laikotarpis, kurio metu galėtų būti toliau naudojami kiek pakeisti jau išspausdinti dokumentų blankai;

(5)

todėl Konvenciją reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros III priedėlis iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

1.   Šis sprendimas taikomas nuo Turkijos prisijungimo prie Konvencijos datos.

2.   Atlikus reikalingus geografinių pavadinimų ir įstaigų arba įgaliotųjų agentų adresų pakeitimus, blankai, atitinkantys III priedėlio C1, C2, C3, C4, C5 ir C6 prieduose pateiktus pavyzdžius, gali būti toliau naudojami, bet ne ilgiau kaip iki dvylikto mėnesio, einančio po šio sprendimo įsigaliojimo, pabaigos.

Priimta Briuselyje

Jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas


(1)  OL L 226, 1987 8 13, p. 2.

PRIEDAS

1.

B1 priedo 51 langelyje po Šveicarijos įterpiama ši įtrauka:

„Turkija TR“,

2.

B6 priedo III antraštinė dalis iš dalies keičiama taip:

   TR Sınırlı Geçerli“

2.1.

Pirmoje lentelės dalyje „Galiojimas apribotas – 99200“ po NO įterpiama ši įtrauka:

„—

   TR Vazgeçme“

2.2.

Antroje lentelės dalyje „Leista neplombuoti – 99201“ po NO įterpiama ši įtrauka:

„—

   TR Alternatif Kanıt“

2.3.

Trečioje lentelės dalyje „Alternatyvusis įrodymas – 99202“ po NO įterpiama ši įtrauka:

„—

   TR Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi)“

2.4.

Ketvirtoje lentelės dalyje „Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės … (pavadinimas ir valstybė) – 99203“ po NO įterpiama ši įtrauka:

„—

   TR Eșyanın … ’dan çıkıșı … No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir“

2.5.

Penktoje lentelės dalyje „Išvežimui iš … taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr. … – 99204“ po NO įterpiama ši įtrauka:

„—

   TR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme“

2.6.

Šeštoje lentelės dalyje „Leista nenustatyti maršruto – 99205“ po NO įterpiama ši įtrauka:

„—

   TR İzinli Gönderici“

2.7.

Septintoje lentelės dalyje „Įgaliotasis siuntėjas – 99206“ po NO įterpiama ši įtrauka:

„—

   TR İmzadan Vazgeçme“

2.8.

Aštuntoje lentelės dalyje „Leista nepasirašyti – 99207“ po NO įterpiama ši įtrauka:

„—

   TR Kapsamlı teminat yasaklanmıștır“

2.9.

Devintoje lentelės dalyje „Naudoti bendrąją garantiją uždrausta – 99208“ po NO įterpiama ši įtrauka:

„—

   TR Kısıtlanmamıș kullanım“

2.10.

Dešimtoje lentelės dalyje „Neapribotas naudojimas – 99209“ po NO įterpiama ši įtrauka:

„—

   TR Sonradan Düzenlenmiștir“

2.11.

Vienuoliktoje lentelės dalyje „Retrospektyvusis išdavimas – 99210“ po NO įterpiama ši įtrauka:

„—

   TR Çeșitli“

2.12.

Dvyliktoje lentelės dalyje „Įvairūs – 99211“ po NO įterpiama ši įtrauka:

„—

   TR Dökme“

2.13.

Tryliktoje lentelės dalyje „Nesupakuota – 99212“ po NO įterpiama ši įtrauka:

„—

   TR Gönderici“

2.14.

Keturioliktoje lentelės dalyje „Siuntėjas – 99213“ po NO įterpiama ši įtrauka:

„—

3.

C1 priedas pakeičiamas taip:

„C1 PRIEDAS

BENDROJI/BENDRIJOS TRANZITO PROCEDŪRA

Image

Image

4.

C2 priedas pakeičiamas taip:

„C2 PRIEDAS

BENDROJI/BENDRIJOS TRANZITO PROCEDŪRA

Image

Image

5.

C4 priedas pakeičiamas taip:

„C4 PRIEDAS

BENDROJI/BENDRIJOS TRANZITO PROCEDŪRA

Image

Image

6.

C5 priedo 7 langelyje tarp žodžių „Šveicarija“ ir „Andora“ įterpiamas žodis „Turkija“.

7.

C6 priedo 6 langelyje tarp žodžių „Šveicarija“ ir „Andora“ įterpiamas žodis „Turkija“.


26.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/15


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. birželio 26 d.

dėl pozicijos, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu ES ir ELPA jungtiniame komitete dėl Sprendimo, kuriuo iš dalies keičiama 1987 m. gegužės 20 d. Konvencija dėl bendrosios tranzito procedūros, priėmimo

(2012/431/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

pagal 1987 m. gegužės 20 d. Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros (1) (toliau – Konvencija) 15a straipsnį trečiajai šaliai leidžiama tapti Konvencijos Susitariančiąja Šalimi, Jungtiniam komitetui, įsteigtam pagal Konvenciją, priėmus sprendimą tą šalį pakviesti;

(2)

pagal Konvencijos 15 straipsnį Jungtiniam komitetui suteikti įgaliojimai teikti rekomendacijas dėl Konvencijos ir jos priedėlių pakeitimų ir savo sprendimais juos tvirtinti;

(3)

Kroatija oficialiai pareiškė pageidavimą prisijungti prie bendrosios tranzito sistemos ir 2012 m. sausio 19 d. Jungtinio komiteto sprendimu buvo pakviesta tai padaryti;

(4)

įvykdžiusi esminius teisinius, struktūrinius ir informacinių technologijų reikalavimus, kurie yra išankstinė prisijungimo sąlyga, ir atlikusi oficialią prisijungimo procedūrą, Kroatija prisijungs prie Konvencijos;

(5)

dėl bendrosios tranzito sistemos plėtros reikės padaryti tam tikrus Konvencijos pakeitimus. Šie pakeitimai susiję su naujomis kalbinėmis nuorodomis kroatų kalba ir atitinkamu garantijos dokumentų pritaikymu;

(6)

siūlomas pakeitimas buvo pateiktas svarstyti ES ir ELPA darbo grupei ir jo tekstui buvo preliminariai pritarta;

(7)

todėl reikėtų nustatyti Europos Sąjungos poziciją dėl siūlomo pakeitimo,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Europos Sąjunga turi laikytis ES ir ELPA bendrojo tranzito jungtiniame komitete dėl to komiteto Sprendimo Nr. XXX, kuriuo iš dalies keičiama 1987 m. gegužės 20 d. Konvencija dėl bendrosios tranzito procedūros, priėmimo, grindžiama prie šio sprendimo pridėtu sprendimo projektu.

Sąjungos atstovai ES ir ELPA jungtiniame komitete, deramai informavę Tarybą, gali pritarti neesminiams sprendimo projekto pakeitimams.

2 straipsnis

Priėmus ES ir ELPA bendrojo tranzito jungtinio komiteto sprendimą, Komisija jį paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge 2012 m. birželio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. WAMMEN


(1)  OL L 226, 1987 8 13, p. 2.


PROJEKTAS

ES IR ELPA BENDROJO TRANZITO JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. XXX

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiama 1987 m. gegužės 20 d. Konvencija dėl bendrosios tranzito procedūros […]

JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į 1987 m. gegužės 20 d. Konvenciją dėl bendrosios tranzito procedūros (1), ypač į jos 15 straipsnio 3 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Kroatija pareiškė pageidavimą prisijungti prie 1987 m. gegužės 20 d. Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros (toliau – Konvencija), ir pagal Konvenciją įsteigto Jungtinio komiteto 2012 m. sausio 19 d. sprendimu ji buvo pakviesta tai padaryti;

(2)

Konvencija atitinkamai turėtų būti papildyta joje vartojamų nuorodų atitikmenimis kroatų kalba;

(3)

šio sprendimo taikymo pradžia siejama su Kroatijos prisijungimo prie Konvencijos data;

(4)

norint sudaryti galimybę naudoti garantijos dokumentų blankus, išspausdintus laikantis reikalavimų, galiojusių iki Kroatijos prisijungimo prie Konvencijos datos, turėtų būti nustatytas pereinamasis laikotarpis, kurio metu galėtų būti toliau naudojami kiek pakeisti jau išspausdinti dokumentų blankai;

(5)

todėl Konvenciją reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros III priedėlis iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

1.   Šis sprendimas taikomas nuo Kroatijos prisijungimo prie Konvencijos datos.

2.   Atlikus reikalingus geografinių pavadinimų ir įstaigų arba įgaliotųjų agentų adresų pakeitimus, blankai, atitinkantys III priedėlio C1, C2, C3, C4, C5 ir C6 prieduose pateiktus pavyzdžius, gali būti toliau naudojami, bet ne ilgiau kaip iki dvylikto mėnesio, einančio po šio sprendimo įsigaliojimo, pabaigos.

Priimta Briuselyje

Jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas


(1)  OL L 226, 1987 8 13, p. 2.

PRIEDAS

1.

B1 priedo 51 langelyje tarp Jungtinės Karalystės ir Islandijos įterpiama ši įtrauka:

„Kroatija HR“

2.

B6 priedo III antraštinė dalis iš dalies keičiama taip:

   HR Valjanost ograničena“

2.1.

Pirmoje lentelės dalyje „Galiojimas apribotas – 99200“ prieš IS įterpiama ši įtrauka:

„—

   HR Oslobođeno“

2.2.

Antroje lentelės dalyje „Leista neplombuoti – 99201“ prieš IS įterpiama ši įtrauka:

„—

   HR Alternativni dokaz“

2.3.

Trečioje lentelės dalyje „Alternatyvusis įrodymas – 99202“ prieš IS įterpiama ši įtrauka:

„—

   HR Razlike:Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)“

2.4.

Ketvirtoje lentelės dalyje „Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės … (pavadinimas ir valstybė) – 99203“ prieš IS įterpiama ši įtrauka:

„—

   HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br … “

2.5.

Penktoje lentelės dalyje „Išvežimui iš … taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr. … – 99204“ prieš IS įterpiama ši įtrauka:

„—

   HR Oslobođeno od propisanog plana puta“

2.6.

Šeštoje lentelės dalyje „Leista nenustatyti maršruto – 99205“ prieš IS įterpiama ši įtrauka:

„—

   HR Ovlašteni pošiljatelj“

2.7.

Septintoje lentelės dalyje „Įgaliotasis siuntėjas – 99206“ prieš IS įterpiama ši įtrauka:

„—

   HR Oslobođeno potpisa“

2.8.

Aštuntoje lentelės dalyje „Leista nepasirašyti – 99207“ prieš IS įterpiama ši įtrauka:

„—

   HR Zabranjeno zajedničko jamstvo“

2.9.

Devintoje lentelės dalyje „Naudoti bendrąją garantiją uždrausta – 99208“ prieš IS įterpiama ši įtrauka:

„—

   HR Neograničena uporaba“

2.10.

Dešimtoje lentelės dalyje „Neapribotas naudojimas – 99209“ prieš IS įterpiama ši įtrauka:

„—

   HR Izdano naknadno“

2.11.

Vienuoliktoje lentelės dalyje „Retrospektyvusis išdavimas – 99210“ prieš IS įterpiama ši įtrauka:

„—

   HR Razni“

2.12.

Dvyliktoje lentelės dalyje „Įvairūs – 99211“ prieš IS įterpiama ši įtrauka:

„—

   HR Rasuto“

2.13.

Tryliktoje lentelės dalyje „Nesupakuota – 99212“ prieš IS įterpiama ši įtrauka:

„—

   HR Pošiljatelj“

2.14.

Keturioliktoje lentelės dalyje „Siuntėjas – 99213“ prieš IS įterpiama ši įtrauka:

„—

3.

C1 priedas pakeičiamas taip:

„C1 PRIEDAS

BENDROJI/BENDRIJOS TRANZITO PROCEDŪRA

Image

Image

4.

C2 priedas pakeičiamas taip:

„C2 PRIEDAS

BENDROJI/BENDRIJOS TRANZITO PROCEDŪRA

Image

Image

5.

C4 priedas pakeičiamas taip:

„C4 PRIEDAS

BENDROJI/BENDRIJOS TRANZITO PROCEDŪRA

Image

Image

6.

C5 priedo 7 langelyje tarp žodžių „Europos bendrija“ ir „Islandija“ įterpiamas žodis „Kroatija“.

7.

C6 priedo 6 langelyje tarp žodžių „Europos bendrija“ ir „Islandija“ įterpiamas žodis „Kroatija“.


26.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/24


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. liepos 24 d.

kuriuo pripažįstama, kad schema „REDcert“ tinka atitikčiai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 98/70/EB ir 2009/28/EB nustatytiems tvarumo kriterijams įrodyti

(2012/432/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančią bei vėliau panaikinančią direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (1), ypač į jos 18 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės (2) su pakeitimais, padarytais Direktyva 2009/30/EB (3), ypač į jos 7c straipsnio 6 dalį,

pasikonsultavusi su Direktyvos 2009/28/EB 25 straipsnio 2 dalimi įsteigtu patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

direktyvomis 98/70/EB ir 2009/28/EB nustatomi biodegalų tvarumo kriterijai. Direktyvos 98/70/EB 7b ir 7c straipsnių ir IV priedo nuostatos panašios į Direktyvos 2009/28/EB 17 ir 18 straipsnių ir V priedo nuostatas;

(2)

kai Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytais tikslais reikia atsižvelgti į biodegalus ir skystuosius bioproduktus, valstybės narės turėtų reikalauti, kad ūkio subjektai įrodytų, kad biodegalai ir skystieji bioproduktai atitinka Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus tvarumo kriterijus;

(3)

Direktyvos 2009/28/EB 76 konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad reikėtų vengti užkrauti nepagrįstą naštą pramonei, o taikant savanoriškas schemas galima sukurti veiksmingų būdų įrodyti atitiktį šiems tvarumo kriterijams;

(4)

Komisija gali nuspręsti, kad pagal savanorišką nacionalinę ar tarptautinę schemą galima įrodyti, jog biodegalų siuntos atitinka Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 3–5 dalyse nustatytus tvarumo kriterijus, arba kad šios direktyvos 17 straipsnio 2 dalies taikymo tikslu savanoriškos nacionalinės ar tarptautinės išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo matavimo schemos duomenys yra tikslūs;

(5)

Komisija tokią savanorišką schemą gali pripažinti penkeriems metams;

(6)

jei ūkio subjektas pateikia įrodymų ar duomenų, gautų pagal Komisijos pripažintą savanorišką schemą, atsižvelgdama į pripažinimo sprendimo taikymo sritį, valstybė narė neturėtų reikalauti, kad tiekėjas pateiktų papildomų atitikties tvarumo kriterijams įrodymų;

(7)

schema „REDcert“ Komisijai pateikta 2012 m. vasario 21 d. kartu su prašymu ją pripažinti. Schema gali apimti įvairius biodegalus ir skystuosius bioproduktus. Pripažinta schema turėtų būti paskelbta skaidrumo platformoje, sukurtoje pagal Direktyvą 2009/28/EB. Komisija turėtų atsižvelgti į neskelbtinos verslo informacijos slaptumą ir gali nuspręsti paskelbti tik dalį schemos;

(8)

įvertinus schemą „REDcert“ nustatyta, kad ji tinkamai apima Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse ir Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nustatytus tvarumo kriterijus ir kad joje taikomas masės balanso metodas, atitinkantis Direktyvos 98/70/EB 7c straipsnio 1 dalies ir Direktyvos 2009/28/EB 18 straipsnio 1 dalies reikalavimus;

(9)

įvertinus schemą „REDcert“ nustatyta, kad ji atitinka tinkamus patikimumo, skaidrumo ir nepriklausomo audito standartus, taip pat Direktyvos 98/70/EB IV priede ir Direktyvos 2009/28/EB V priede nustatytus metodikos reikalavimus;

(10)

į jokius papildomus schemoje „REDcert“ numatytus tvarumo aspektus priimant šį sprendimą neatsižvelgta. Šie papildomi tvarumo aspektai nėra privalomi siekiant įrodyti, kad laikomasi direktyvomis 98/70/EB ir 2009/28/EB nustatytų tvarumo reikalavimų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Savanoriška schema „REDcert“, kurios pripažinimo prašymas Komisijai pateiktas 2012 m. vasario 21 d., įrodoma, kad biodegalų siuntos atitinka Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse ir Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nustatytus tvarumo kriterijus. Schemoje taip pat gaunami tikslūs duomenys Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 2 dalies ir Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 2 dalies taikymo tikslais.

Be to, savanorišką schemą „REDcert“ galima naudoti siekiant įrodyti, kad laikomasi Direktyvos 98/70/EB 7c straipsnio 1 dalies ir Direktyvos 2009/28/EB 18 straipsnio 1 dalies nuostatų.

2 straipsnis

Įsigaliojęs šis sprendimas galioja penkerius metus. Jei po to, kai priimamas šis sprendimas, schemos turinys pakeičiamas taip, kad gali pasikeisti pagrindas, kuriuo remiantis priimtas šis sprendimas, apie tokius pakeitimus nedelsiant pranešama Komisijai. Komisija įvertina pakeitimus, apie kuriuos jai pranešta, siekdama nustatyti, ar schema vis dar tinkamai apima tvarumo kriterijus, dėl kurių buvo pripažinta.

Jei aiškiai įrodoma, kad schemoje neįgyvendinti šio sprendimo priėmimą lėmę elementai, ir jei padaromas didelis struktūrinis tų elementų pažeidimas, Komisija gali panaikinti šį sprendimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 140, 2009 6 5, p. 16.

(2)  OL L 350, 1998 12 28, p. 58.

(3)  OL L 140, 2009 6 5, p. 88.


26.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/26


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2012 m. liepos 18 d.

kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2012/3 dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo Graikijos Respublikos skolos mainų pasiūlymo kontekste

(ECB/2012/14)

(2012/433/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką, 12 straipsnio 1 dalį, 18 straipsnį ir 34 straipsnio 1 dalies antrą įtrauką,

atsižvelgdama į 2011 m. rugsėjo 20 d. Gaires ECB/2011/14 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (1), ypač į jų I priedo 1.6, 6.3.1 ir 6.3.2 skirsnius,

kadangi:

(1)

vadovaujantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 18 straipsnio 1 dalimi, Europos Centrinis Bankas (ECB) ir valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai gali atlikti kredito operacijas su kredito įstaigomis ir kitais rinkos dalyviais skolinant lėšas užtikrinus pakankamu įkeitimu. Eurosistemos pinigų politikos operacijoms reikalingo įkaito tinkamumo kriterijai yra nustatyti Gairių ECB/2011/14 I priede;

(2)

vadovaujantis Gairių ECB/2011/14 I priedo 1.6 skirsniu, Valdančioji taryba gali bet kuriuo metu pakeisti Eurosistemos pinigų politikos operacijų įgyvendinimui taikomas priemones, sąlygas, kriterijus ir procedūras. Vadovaujantis Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.3.1 skirsniu, Eurosistema pasilieka teisę spręsti, ar emisija, emitentas, skolininkas arba garantas atitinka jiems taikomus griežtų kredito standartų reikalavimus bet kokios, jos manymu, aktualios informacijos pagrindu;

(3)

skolos mainų pasiūlymo, kurį Graikijos Respublika paskelbė Graikijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių turėtojams, kontekste 2012 m. vasario 24 d. nacionaliniams centriniams bankams skolos išpirkimo schemos forma buvo padidinta įkaito vertė, siekiant paremti Graikijos Respublikos išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių kokybę;

(4)

kaip išimtinė priemonė, 2012 m. kovo 5 d. Sprendimas ECB/2012/3 dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo Graikijos Respublikos skolos mainų pasiūlymo kontekste (2) laikinai suspendavo Eurosistemos kredito kokybės minimalios ribos taikymą Graikijos Respublikos išleistoms arba visapusiškai garantuotoms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms, pripažindamas jas tinkamomis tol, kol trunka įkaito vertės padidinimas;

(5)

pasibaigus įkaito vertės padidinimui, atsižvelgdama į tai, kad Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių kaip įkaito tinkamumas šiuo metu nėra užtikrintas, Valdančioji taryba nusprendė, kad tokioms priemonėms turėtų būti taikoma Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.3.2 skirsnyje nustatyta Eurosistemos kredito kokybės minimali riba;

(6)

todėl Sprendimas ECB/2012/3 turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo ECB/2012/3 panaikinimas

Sprendimas ECB/2012/3 panaikinamas.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja 2012 m. liepos 25 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2012 m. liepos 18 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 331, 2011 12 14, p. 1.

(2)  OL L 77, 2012 3 16, p. 19.