ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.187.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 187

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. liepos 17d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2012/387/ES

 

*

2012 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimas, kuriuo pratęsiamas atitinkamų priemonių, nustatytų Sprendime 2011/492/ES, kuriuo baigiamos konsultacijos su Bisau Gvinėjos Respublika pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsnį, taikymo laikotarpis ir iš dalies keičiamas tas sprendimas

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. liepos 16 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 641/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 356/2010, kuriuo, atsižvelgiant į padėtį Somalyje, nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės tam tikriems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms

3

 

*

2012 m. liepos 16 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 642/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 147/2003 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Somaliui

8

 

*

2012 m. liepos 16 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 643/2012, kuriuo įgyvendinamos Reglamento (ES) Nr. 753/2011 dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane 11 straipsnio 1 ir 4 dalys

13

 

*

2012 m. liepos 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 644/2012, kuriuo dėl Rusijos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 206/2010, kuriuo nustatomi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus gyvūnus ir šviežią mėsą, sąrašai ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai ( 1 )

18

 

*

2012 m. liepos 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 645/2012, kuriuo nukrypstama nuo Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 ir Reglamento (ES) Nr. 65/2011 nuostatų dėl paramos sumų sumažinimo, taikomo dėl vėlavimo pateikti 2012 m. su žemynine Portugalija ir Madeira susijusias bendrąsias paraiškas

26

 

*

2012 m. liepos 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 646/2012, kuriuo nustatomos taisyklės, susijusios su vienkartinėmis ir periodinėmis baudomis, pagalEuropos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 ( 1 )

29

 

 

2012 m. liepos 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 647/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

36

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2012 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimas 2012/388/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/231/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui

38

 

*

2012 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimas 2012/389/BUSP dėl Europos Sąjungos regioninių jūrinių pajėgumų stiprinimo Somalio pusiasalyje misijos (EUCAP NESTOR)

40

 

*

2012 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimas 2012/390/BUSP, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afrikos Sąjungoje įgaliojimų terminas

44

 

*

2012 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimas 2012/391/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/279/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN)

47

 

*

2012 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimas 2012/392/BUSP dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP SAHEL Niger)

48

 

*

2012 m. liepos 16 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2012/393/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2011/486/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane

52

 

 

2012/394/ES

 

*

2011 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas dėl priemonių, kurių Italija ketina imtis pagal Direktyvos 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos) 14 straipsnį, suderinamumo su ES teise

57

 

 

2012/395/ES

 

*

2012 m. liepos 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pripažįstama, kad schema Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme tinka atitikčiai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 98/70/EB ir 2009/28/EB nustatytiems tvarumo kriterijams įrodyti

62

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

2012/396/ES

 

*

2012 m. vasario 17 d. ES ir PIO jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/2012, kuriuo įsteigiami šeši pakomitečiai ir panaikinamas EB-PIO jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/2008

64

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

17.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. liepos 16 d.

kuriuo pratęsiamas atitinkamų priemonių, nustatytų Sprendime 2011/492/ES, kuriuo baigiamos konsultacijos su Bisau Gvinėjos Respublika pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsnį, taikymo laikotarpis ir iš dalies keičiamas tas sprendimas

(2012/387/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. birželio 22 d. Uagadugu (2) (toliau – AKR ir ES partnerystės susitarimas), ypač į jo 96 straipsnį,

atsižvelgdama į Taryboje susirinkusių valstybių narių Vyriausybių atstovų vidinį susitarimą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi, ir tvarkos, kurios turi būti laikomasi siekiant įgyvendinti AKR ir EB partnerystės susitarimą (3), ypač į jo 3 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

remiantis Sprendimu 2011/492/ES (4) konsultacijos su Bisau Gvinėjos Respublika pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsnį buvo užbaigtos ir buvo imtasi to sprendimo priede nustatytų atitinkamų priemonių;

(2)

2012 m. balandžio 12 d. ginkluotųjų pajėgų elementai įvykdė valstybinį perversmą, kai turėjo prasidėti prezidento rinkimų, turėjusių įvykti sausio mėn. mirus prezidentui Bacai Sanhá, antrojo rinkimų turo rinkiminė kampanija;

(3)

pagrindinės AKR ir ES partnerystės susitarimo 9 straipsnio nuostatos tebėra pažeidinėjamos ir dabartinės sąlygos Bisau Gvinėjos Respublikoje žymiai pablogėjo ir jomis neužtikrinama pagarba žmogaus teisėms, demokratinių ar teisinės valstybės principų laikymasis;

(4)

todėl Sprendimas 2011/492/ES turėtų būti iš dalies pakeistas, siekiant pratęsti atitinkamų priemonių taikymo laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2011/492/ES galiojimo laikotarpis pratęsiamas 12 mėnesių. Tuo tikslu Sprendimo 2011/492/ES 3 straipsnio antroje pastraipoje data „2012 m. liepos 19 d.“ pakeičiama data „2013 m. liepos 19 d.“

2 straipsnis

Apie šio sprendimo priede pateiktą laišką pranešama Bisau Gvinėjos Respublikos valdžios institucijoms.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. ALETRARIS


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(2)  Susitarimas, kuriuo antrą kartą iš dalies keičiamas 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytas ir 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pirmą kartą iš dalies pakeistas Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimas (OL L 287, 2010 11 4, p. 3).

(3)  OL L 317, 2000 12 15, p. 376.

(4)  OL L 203, 2011 8 6, p. 2.


PRIEDAS

Po konsultacijų, surengtų remiantis AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsniu, kurios 2011 m. kovo 29 d. įvyko Briuselyje, Europos Sąjunga 2011 m. liepos 18 d. nusprendė Tarybos sprendimu 2011/492/ES priimti atitinkamas priemones, įskaitant abipusius įsipareigojimus dėl laipsniško ES bendradarbiavimo atnaujinimo.

Europos Sąjungos nuomone, per dvylika mėnesių po to sprendimo priėmimo nebuvo padaryta pažanga, o 2012 m. balandžio 12 d. ginkluotųjų pajėgų įvykdytas valstybinis perversmas žymiai pakenkė pažangai. Todėl ji nusprendė pratęsti savo Sprendimo 2011/492/ES taikymo laikotarpį 12 mėnesių iki 2013 m. liepos 19 d.

Europos Sąjunga primena apie 2012 m. balandžio 23 d. priimtas Tarybos išvadas dėl Bisau Gvinėjos Respublikos, dar kartą pabrėžia, koks jai svarbus būsimas bendradarbiavimas su Bisau Gvinėjos Respublika, ir patvirtina savo pasiryžimą padėti Bisau Gvinėjos Respublikai pagal 2012 m. gegužės 18 d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 2048 (2012) atkurti konstitucinę tvarką ir sukurti padėtį, kuriai esant būtų galima atnaujinti visapusišką bendradarbiavimą.

Europos Sąjunga remia bendras tarptautinių partnerių pastangas atkurti stabilumą, demokratiją ir pagarbą žmogaus teisėms Bisau Gvinėjos Respublikoje.

Pagarbiai

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON

Komisijos vardu

Komisijos narys

A. PIEBALGS


REGLAMENTAI

17.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/3


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 641/2012

2012 m. liepos 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 356/2010, kuriuo, atsižvelgiant į padėtį Somalyje, nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės tam tikriems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnio 1 ir 2 dalis,

atsižvelgdama į 2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimą 2010/231/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 356/2010 (2), nustatomos ribojamosios priemonės to reglamento I priede nurodytiems asmenims, subjektams ir įstaigoms, kaip nurodyta Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JT ST) rezoliucijoje 1844 (2008);

(2)

2012 m. vasario 22 d. JT ST priėmė Rezoliuciją 2036 (2012), kurios 23 pastraipoje patvirtina savo vertinimą, kad dėl medžio anglies eksporto iš Somalio gali kilti grėsmė taikai, saugumui ar stabilumui Somalyje;

(3)

2012 m. vasario 17 d. Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliuciją 751 (1992) dėl Somalio, atnaujino asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(4)

2012 m. liepos 16 d. Taryba priėmė Sprendimą 2012/388/BUSP (3), kuriuo siekiama įgyvendinti JT ST rezoliuciją 751 (1992) įtraukiant vieną papildomą asmenį į Sprendime 2010/231/BUSP esantį asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(5)

ši priemonė patenka į Sutarties taikymo sritį, todėl jai įgyvendinti būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu, siekiant visų pirma užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse ją taikytų vienodai;

(6)

be to, JT ST rezoliucijoje 2002 (2011) paaiškinta išimtis, kuri jau nustatyta Reglamente (ES) Nr. 356/2010 ir kuria remiantis leidžiama teikti lėšas, kitą finansinį turtą arba ekonominius išteklius, būtinus užtikrinti, kad Somaliui būtų laiku suteikta skubiai reikalinga humanitarinė pagalba, kurią teikia JT ar jų specializuotos agentūros arba kuri teikiama pagal Jungtinių Tautų programas, taip pat pagalba, kurią teikia humanitarinės organizacijos, turinčios stebėtojo statusą Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje, arba jų įgyvendinantieji partneriai. Šis paaiškinimas turėtų būti įtrauktas į Reglamentą (ES) Nr. 356/2010;

(7)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 356/2010 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 356/2010 iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   I priede išvardyti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, kuriuos, vadovaudamiesi JT ST rezoliucija 1844 (2008), nurodė Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas, nes jie:

a)

vykdo veiksmus, keliančius grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Somalyje, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę pažeisti 2008 m. rugpjūčio 18 d. Džibučio susitarimą arba politinio proceso įgyvendinimą, arba veiksmus, kuriais pasitelkus jėgą grasinama pereinamojo laikotarpio federalinėms institucijoms ar Afrikos Sąjungos misijai Somalyje (AMISOM), arba remia šiuos veiksmus;

b)

savo veiksmais pažeidė ginklų embargą ir nesilaikė susijusių priemonių, kaip patvirtinta JT ST rezoliucijos 1844 (2008) 6 dalyje;

c)

trukdo teikti Somaliui humanitarinę pagalbą, ją gauti arba platinti Somalyje;

d)

yra politiniai arba kariniai lyderiai, verbuojantys vaikus dalyvauti ginkluotuose konfliktuose ar juos naudojantys tokiuose ginkluotuose konfliktuose Somalyje, pažeidžiant taikomą tarptautinę teisę; arba

e)

yra atsakingi už taikomos tarptautinės teisės pažeidimus Somalyje, už civilių gyventojų, įskaitant vaikus ir moteris, įtraukimą į ginkluotus konfliktus, įskaitant žudymą ir žalojimą, seksualinį smurtą ir smurtą dėl lyties, išpuolius prieš mokyklas ir ligonines, grobimą ir priverstinį perkėlimą.“

2.

4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   2 straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos teikimui lėšų arba ekonominių išteklių, būtinų siekiant užtikrinti, kad Somaliui būtų laiku suteikta skubiai reikalinga humanitarinė pagalba, kurią teikia JT, jų specializuotos agentūros arba kuri teikiama pagal Jungtinių Tautų programas, taip pat pagalba, kurią teikia humanitarinės organizacijos, turinčios stebėtojo statusą Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje, ir jų įgyvendinantieji partneriai, įskaitant dvišalį ar daugiašalį finansavimą gaunančias nevyriausybines organizacijas, dalyvaujančias vykdant JT konsoliduotą pagalbos Somaliui prašymą.“

3.

Asmuo, nurodytas šio reglamento II priede, įtraukiamas į I priedo I skirsnyje esantį asmenų sąrašą.

4.

II priedas pakeičiamas šio reglamento I priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. ALETRARIS


(1)  OL L 105, 2010 4 27, p. 17.

(2)  OL L 105, 2010 4 27, p. 1.

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 38.


I PRIEDAS

„II PRIEDAS

Interneto svetainės, kuriose pateikiama informacija apie kompetentingas institucijas ir adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E. paštas relex-sanctions@ec.europa.eu“.


II PRIEDAS

1 straipsnio 3 punkte nurodytas asmuo

Jim’ale, Ali Ahmed Nur; (dar žinomas kaip a) Jim’ale, Ahmed Ali, dar žinomas kaip b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali, dar žinomas kaip c) Jim’ale, Sheikh Ahmed, dar žinomas kaip d) Jim’ale, Ahmad Ali, dar žinomas kaip e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur).

Gimimo data: 1954 m. Gimimo vieta: Eilburas, Somalis. Pilietybė: Somalio. Kita pilietybė: Džibučio. Pasas: A0181988 (Somalis), galiojimas baigėsi 2011 m. sausio 23 d. Buvimo vieta: Džibutis, Džibučio Respublika. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 m. vasario 17 d.

Ali Ahmed Nur Jim’ale (Jim’ale) atliko vadovaujamas funkcijas buvusiojoje Somalio Islamo teismų taryboje, dar žinomoje kaip Somalio Islamo teismų sąjunga, kuri buvo radikalus islamistinis organas. Radikaliausi Somalio Islamo teismų sąjungos elementai galiausiai susijungė į grupę, žinomą kaip Al-Shabaab. Pagal Rezoliucijas 751 (1992) ir 1907 (2009) dėl Somalio ir Eritrėjos įsteigtas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas (Somalio/Eritrėjos sankcijų komitetas) 2010 m. balandžio mėn. įtraukė Al-Shabaab į subjektų, kuriems taikomos tikslinės sankcijos, sąrašus. Komitetas įtraukė Al-Shabaab grupę į sąrašus kaip subjektą, dalyvavusį veiksmuose, tiesiogiai ar netiesiogiai keliančiuose grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Somalyje, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę Somalio pereinamojo laikotarpio federalinei Vyriausybei, tačiau neapsiribojant vien jais.

Somalio/Eritrėjos sankcijų komiteto stebėsenos grupės 2011 m. liepos 18 d. ataskaitoje (S/2011/433) nurodoma, kad Jim’ale yra žinomas verslininkas ir subjektas, dalyvaujantis Al-Shabaab medžio anglies – cukraus prekybos cikle ir gaunantis naudą iš privilegijuotų santykių su Al-Shabaab.

Jim’ale nurodomas kaip vienas iš Al-Shabaab pagrindinių finansuotojų ir laikosi tokio paties ideologinio požiūrio kaip Al-Shabaab. Jim’ale teikė svarbią finansinę bei politinę paramą Hassan Dahir Aweys („Aweys“), kurį Somalio/Eritrėjos sankcijų komitetas taip pat įtraukė į sąrašus. Buvęs Al-Shabaab vadovo pavaduotojas Emir Muktar Robow, kaip pranešama, ir toliau dalyvavo nustatant Al-Shabaab organizacijos politiką 2011 m. viduryje. Buvęs Al-Shabaab vadovo pavaduotojas Emir Muktar Robow, kaip pranešama, ir toliau dalyvavo nustatant Al-Shabaab organizacijos politiką 2011 m. viduryje. Robow įtraukė Aweys ir Jim’ale į veiksmus siekiant jų bendrų tikslų ir siekiant sutvirtinti jų bendrą poziciją esant nesutarimams dėl vadovavimo Al-Shabaab.

Nuo 2007 m. rudenį Jim’ale kaip priedangą ekstremistinei veiklai įkūrė bendrovę Džibutyje, kuri vadinasi „Investors Group“. Trumpalaikis grupės tikslas buvo finansuojant ekstremistinę veiklą ir ginklų pirkimą destabilizuoti Somalilandą. Grupė teikė paramą kontrabanda gabenant šaulių ginklus iš Eritrėjos per Džibutį į 5-ąjį Etiopijos regioną, kur siuntą gaudavo ekstremistai. Nuo 2008 m. vidurio Jim’ale toliau valdė „Investors Group“.

Nuo 2010 m. rugsėjo mėn. pabaigos Jim’ale įkūrė ZAAD – pinigų pervedimo mobiliojo ryšio telefonais įmonę – ir sudarė sandorį su Al-Shabaab, kad pinigų pervedimai būtų anonimiškesni panaikinant reikalavimą atskleisti tapatybę.

Nuo 2009 m. pabaigos Jim’ale turėjo žinomą hawala (nebankinės pinigų pervedimo sistemos) fondą, kuriame jis rinko zakat (pinigus labdaringiems tikslams); šie pinigai buvo teikiami Al-Shabaab.


17.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/8


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 642/2012

2012 m. liepos 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 147/2003 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Somaliui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimą 2010/231/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 147/2003 (2) nustatytas visuotinis draudimas bet kokiam asmeniui, subjektui arba įstaigai Somalyje teikti su karine veikla susijusias technines žinias, paramą, rengti mokymus, teikti finansavimą ir finansinę paramą;

(2)

2012 m. vasario 22 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (JT ST) priėmė Rezoliuciją 2036 (2012), kurios 22 pastraipoje ragina visas JT valstybes nares imtis būtinų priemonių, kad būtų užkirstas kelias tiesioginiam arba netiesioginiam medžio anglies importui iš Somalio;

(3)

2012 m. liepos 16 d. Taryba priėmė Sprendimą 2012/388/BUSP (3), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/231/BUSP, siekiant uždrausti tiesiogiai arba netiesiogiai importuoti medžio anglį iš Somalio į Sąjungą;

(4)

ta priemonė patenka į Sutarties taikymo sritį, todėl jai įgyvendinti būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu, siekiant visų pirma užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse ją taikytų vienodai;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 147/2003 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 147/2003 iš dalies keičiamas taip:

1.

Įterpiamas toks straipsnis:

„3b straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

į Sąjungą importuoti medžio anglis, jeigu

i)

jų kilmės šalis – Somalis arba

ii)

jos eksportuotos iš Somalio;

b)

pirkti anglis, kurios yra Somalio teritorijoje arba kurių kilmės šalis – Somalis;

c)

gabenti anglis, jei jų kilmės šalis – Somalis arba jei jos iš Somalio eksportuojamos į kitą šalį;

d)

teikti tiesioginę arba netiesioginę finansavimo ar finansinę pagalbą, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusias su a, b ir c punktuose nurodytu medžio anglies importu į Somalį, eksportu iš Somalio ar pirkimu iš Somalio; ir

e)

sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria tiesioginiai arba netiesiogiai siekiama nesilaikyti arba dėl kurios nesilaikoma a, b, c ir d punktuose nurodytų draudimų.

2.   Šiame straipsnyje „medžio anglis“ – II priede išvardyti produktai.

3.   1 dalyje nurodytas draudimas netaikomas medžio angliai, kuri iš Somalio eksportuota, Somalyje pirkta arba iš jo išgabenta iki 2012 m. vasario 22 d.“

2.

2a straipsnyje, 6a straipsnyje ir 7a straipsnio 1 dalyje nuorodos į priedą pakeičiamos nuorodomis į I priedą.

3.

Priedas pervadinamas I priedu ir jo tekstas pakeičiamas šio reglamento I priede pateiktu tekstu.

4.

Šio reglamento II priede pateiktas tekstas pridedamas kaip II priedas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. ALETRARIS


(1)  OL L 105, 2010 4 27, p. 17.

(2)  OL L 24, 2003 1 29, p. 2.

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 38.


I PRIEDAS

„I PRIEDAS

Interneto svetainės, kuriose pateikiama informacija apie kompetentingas institucijas ir adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E. paštas relex-sanctions@ec.europa.eu“.


II PRIEDAS

„II PRIEDAS

Produktai, kuriuos apima žodžio „medžio anglis“ reikšmė

SS kodas

Aprašas

4402

Medžio anglys (įskaitant kevalų arba riešutų anglis), aglomeruotos arba neaglomeruotos“.


17.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/13


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 643/2012

2012 m. liepos 16 d.

kuriuo įgyvendinamos Reglamento (ES) Nr. 753/2011 dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane 11 straipsnio 1 ir 4 dalys

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. rugpjūčio 1 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 753/2011 dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane (1), ypač į jo 11 straipsnio 1 ir 4 dalis,

kadangi:

(1)

2011 m. rugpjūčio 1 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 753/2011;

(2)

2012 m. birželio 11 d. Komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 1988 (2011) 30 punktą, du asmenis išbraukė iš asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašo;

(3)

2012 m. birželio 27 d. Komitetas vieną asmenį įrašė į asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(4)

be to, 2012 m. birželio 28 d. komitetas dar du asmenis ir du subjektus įrašė į asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(5)

todėl Reglamento (ES) Nr. 753/2011 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 753/2011 I priede pateiktas sąrašas papildomas šio reglamento I priede pateiktais asmenų ir subjektų įrašais.

2 straipsnis

Šio reglamento II priede pateikti asmenų įrašai išbraukiami iš Reglamento (ES) Nr. 753/2011 I priede pateikto sąrašo.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. ALETRARIS


(1)  OL L 199, 2011 8 2, p. 1.


I PRIEDAS

1 straipsnyje nurodyti įrašai

A.   Su Talibanu susiję asmenys

1.

Bakht Gul (alias a) Bakhta Gul b) Bakht Gul Bahar c) Shuqib).

Gimimo data: 1980 m. Gimimo vieta: Aki kaimas, Zadran rajonas, Paktiya provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Adresas: Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan. Kita informacija: a) Badruddin Haqqani padėjėjas ryšių klausimais; b) be to, koordinuoja Haqqani sukilėlių, užsienio kovotojų ir ginklų judėjimą Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje; c) priklauso Zadran genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 06 27.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Bakht Gul – pagrindinis Haqqani tinklo pareigūnas ryšių klausimams bent jau nuo 2009 m., kai Afganistane buvo suimtas jo pirmtakas. 2011 m. Gul toliau tiesiogiai teikė informaciją Badruddin Haqqani, vienam iš Haqqani tinklo vyriausiųjų vadovų, ir tarpininkavo asmenims, kurie norėjo su juo susisiekti. Gul pareigos: Afganistano vadų ataskaitų perdavimas vyresniesiems Haqqani tinklo pareigūnams, Talibano žiniasklaidos pareigūnams ir teisėtoms Afganistano žiniasklaidos priemonėms.

Be to, Gul su Haqqani tinklo pareigūnais, įskaitant Badruddin Haqqani, derina Haqqani tinklo sukilėlių, užsienio kovotojų ir ginklų judėjimą Afganistano ir Pakistano pasienio regione ir rytų Afganistane. 2010 m. Gul kovotojams Afganistane perduodavo Badruddin Haqqani operatyvinius įsakymus. 2009 m. pabaigoje Gul paskirstė pinigus Haqqani tinklo žemesnio rango vadams, vykstantiems iš Miram Shah į Afganistaną ir atgal.

2.

Abdul Satar Abdul Manan (alias a) Haji Abdul Sattar Barakzai b) Haji Abdul Satar c) Haji Satar Barakzai d) Abdulasattar).

Titulas: Haji. Gimimo data: 1964 m. Gimimo vieta: a) Mirmandaw kaimas, Nahr-e Saraj rajonas, Helmand provincija, Afganistanas; b) Mirmadaw kaimas, Gereshk rajonas, Helmand provincija, Afganistanas; c) Qilla Abdullah, Baluchistan provincija, Pakistanas. Paso Nr.: AM5421691 (Pakistano pasas, galiojimas baigiasi 2013 m. rugpjūčio 11 d.). Nacionalinis identifikavimo Nr.: a) Pakistano nacionalinis identifikavimo Nr. 5420250161699; b) Afganistano nacionalinis identifikavimo Nr. 585629. Adresas: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, Baluchistan Province, Pakistan; c) Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandahar Province, Afghanistan. Kita informacija: a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange bendrasavininkis; b) taip pat susijęs su Khairullah Barakzai; c) priklauso Barakzai genčiai; d) tėvo vardas – Hajji ‘Abd-al-Manaf. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 06 29.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul Satar Abdul Manan yra Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange bendrasavininkis ir valdytojas. Satar ir Khairullah Barakzai Khudai Nazar yra hawala (neoficialias pinigų perlaidas atliekantys punktai) (žinomų HKHS pavadinimu) bendrasavininkiai ir juos bendrai valdo Afganistane, Pakistane ir Dubajuje, taip pat valdo HKHS filialą Afganistano ir Pakistano pasienio regione. 2009 m. pabaigoje Satar ir Khairullah valdė HKHS vienodomis partnerių teisėmis. Satar įkūrė HKHS, o klientai nusprendė iš dalies naudotis HKHS paslaugomis dėl gerai žinomų Satar ir Khairullah pavardžių. Satar Talibanui paaukojo tūkstančius dolerių, kad paremtų Talibano veiklą Afganistane ir pasinaudodamas savo hawala teikė lėšas Talibanui. 2010 m. Satar teikė finansinę paramą Talibanui, ir gali būti, kad vienas Talibano vadų ir jo sąjungininkai pasinaudodami Satar paslaugomis pervedė tūkstančius dolerių sukilėliams remti. 2009 m. pabaigoje Satar priėmė vyresniuosius Talibano narius, teikė dešimtis tūkstančių dolerių Talibano kovai su koalicijos pajėgomis Marjah, Nad’Ali rajone, Helmand provincijoje, Afganistane, remti ir padėjo vienam Talibano narių nuvykti į Marjah. 2008 m. Satar ir Khairullah rinko pinigus iš paramos teikėjų ir naudodamiesi savo hawala pervedė lėšas Talibanui.

3.

Khairullah Barakzai Khudai Nazar (alias a) Haji Khairullah b) Haji Khair Ullah c) Haji Kheirullah d) Haji Karimullah e) Haji Khair Mohammad).

Titulas: Haji. Gimimo data: 1965 m. Gimimo vieta: a) Zumbaleh kaimas, Nahr-e Saraj rajonas, Helmand provincija, Afganistanas; b) Mirmadaw kaimas, Gereshk rajonas, Helmand provincija, Afganistanas; c) Qilla Abdullah, Baluchistan provincija, Pakistanas. Paso Nr.: BP4199631 (Pakistano pasas, 2014 m. sausio 25 d.). Nacionalinis identifikavimo Nr.: Pakistano nacionalinis identifikavimo Nr. 5440005229635. Adresas: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province. Kita informacija: a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange bendrasavininkis; b) taip pat susijęs su Abdul Satar Abdul Manan; c) priklauso Barakzai genčiai; d) tėvo vardas – Haji Khudai Nazar; e) kitas tėvo vardas – Nazar Mohammad. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 06 29.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar yra Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange(HKHS) bendrasavininkis ir valdytojas. 2009 m. pabaigoje Khairullah ir Abdul Satar Abdul Manan valdė HKHS vienodomis partnerių teisėmis. Jie bendrai valdė hawala (žinomų HKHS pavadinimu) Afganistane, Pakistane ir Dubajuje, taip pat valdė HKHS filialą Afganistano ir Pakistano pasienio regione. 2010 m. pradžioje Khairullah vadovavo HKHS filialui Kabule. 2010 m. Khairullah teikė hawala tarpininkavimo paslaugas Talibano vyresniesiems vadams ir teikė finansinę paramą Talibanui. Khairullah kartu su savo verslo partneriu Satar Talibanui suteikė tūkstančius dolerių, kad paremtų Talibano veiklą Afganistane. 2008 m. Khairullah ir Satar rinko pinigus iš paramos teikėjų ir naudodamiesi savo hawala pervedė lėšas Talibanui.

B.   Su Talibanu susiję subjektai ir kitos grupės bei įmonės

1.

Haji Khairullah Haji Sattar money exhange (alias a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi; b) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company; c) Haji Khairullah Money Exchange; d) Haji Khair Ullah Money Service; e) Haji Salam Hawala; f) Haji Hakim Hawala; g) Haji Alim Hawala)

Adresas: a) Filialas Nr. 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; b) Filialas Nr. 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan; c) Filialas Nr. 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan; d) Filialas Nr. 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan; e) Filialas Nr. 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; f) Filialas Nr. 6: i) Shop number 237, Shah Zada Market (taip pat žinomas kaip Sarai Shahzada), Kabul, Afghanistan; ii) Shop number 257, 3rd Floor, Shah Zada Market (taip pat žinomas kaip Sarai Shahzada), Kabul, Afghanistan; g) Filialas Nr. 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; h) Filialas Nr. 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan; i) Filialas Nr. 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan; j) Filialas Nr. 10: i) Suite numbers 196–197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan; ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan; k) Filialas Nr. 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan; ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan; l) Filialas Nr. 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan; m) Filialas Nr. 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan; n) Filialas Nr. 14: Dubai, United Arab Emirates; o) Filialas Nr. 15: Zahedan, Iran; p) Filialas Nr. 16: Zabul, Iran. Mokesčių mokėtojo kodai ir licencijos Nr.: a) Pakistano nacionalinis mokesčių mokėtojo kodas: 1774308; b) Pakistano nacionalinis mokesčių mokėtojo kodas: 0980338; c) Pakistano nacionalinis mokesčių mokėtojo kodas: 3187777; d) Afganistano finansinių paslaugų teikėjo licencijos Nr.: 044. Kita informacija: a) Talibano vadovai naudojosi Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange tam, kad pervestų pinigus Talibano vadams siekiant 2011 m. finansuoti kovotojus ir operacijas Afganistane; b) sąsajos su Abdul Sattar Abdul Manan ir Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 06 29.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) bendrasavininkiai yra Abdul Satar Abdul Manan ir Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar ir Khairullah bendrai valdo valiutos keityklas Afganistane, Pakistane ir Dubajuje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Talibano vadovai naudojasi HKHS skirstydami pinigus Talibano šešėliniams gubernatoriams ir vadams, taip pat priimdami hawala (neoficialios pinigų perlaidos) pervedimus, skirtus Talibanui. 2011 m. Talibano vadovybė naudodamasi HKHS pervedė pinigus Talibano vadams Afganistane. 2011 m. pabaigoje HKHS filialu Lashkar Gah, Helmand provincijoje, Afganistane, buvo pasinaudota pervedant pinigus Helmand provincijos šešėliniam Talibano gubernatoriui. 2011 m. viduryje vienas Talibano vadų pasinaudojo HKHS filialu, esančiu Afganistano ir Pakistano pasienio regione, finansuodamas kovotojus ir operacijas Afganistane. Talibanas kas mėnesį įnešdavo dideles grynųjų pinigų sumas į šį HKHS filialą ir vėliau Talibano vadai galėdavo pasinaudoti šiomis lėšomis iš bet kurio HKHS filialo. 2010 m. Talibano personalas naudojosi HKHS pervesdami pinigus į hawala Afganistane, o ten operacijų vadai galėdavo pasinaudoti tomis lėšomis. 2009 m. pabaigoje HKHS filialo Lashkar Gah valdytojas prižiūrėjo Talibano lėšų judėjimą naudojantis HKHS.

2.

Roshan money exchange (alias a) Roshan Sarafi; b) Roshan Trading Company; c) Rushaan Trading Company; d) Roshan Shirkat; e) Maulawi Ahmed Shah Hawala; f) Mullah Ahmed Shah Hawala; g) Haji Ahmad Shah Hawala; h) Ahmad Shah Hawala).

Adresas: a) Filialas Nr. 1: i) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road,Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; iv) Cholmon Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; v) Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; b) Filialas Nr. 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan; ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan; c) Filialas Nr. 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan; ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan; iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan; d) Filialas Nr. 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan; e) Filialas Nr. 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan; f) Filialas Nr. 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan; g) Filialas Nr. 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan; h) Filialas Nr. 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan; i) Filialas Nr. 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan; j) Filialas Nr. 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan; k) Filialas Nr. 11: Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan. Kita informacija: Roshan Money Exchange saugo ir perveda lėšas, skirtas Talibano karinėms operacijoms ir narkotikų prekybai Afganistane remti. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 06 29.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Roshan Money Exchange (RMX) saugo ir perveda lėšas, skirtas Talibano karinėms operacijoms remti ir Talibano vaidmeniui narkotikų prekyboje Afganistane palaikyti. RMX buvo viena iš pagrindinių hawala (neoficialių pinigų perlaidų punktų), kuriomis 2011 m. naudojosi Talibano pareigūnai Helmand provincijoje. 2011 m. vienas vyresniųjų Talibano narių išėmė šimtus tūkstančių dolerių iš RMX filialo, esančio Afganistano ir Pakistano pasienio regione, ir išdalijo juos Talibano šešėliniams provincijų gubernatoriams. Talibano šešėlinis Helmand provincijos gubernatorius pervedė į RMX šimtus tūkstančius dolerių, skirtų 2011 m. pavasaryje vykdytai Talibano karinei kampanijai finansuoti. Taip pat 2011 m. vienam Talibano narių iš RMX buvo išmokėta dešimtys tūkstančių dolerių, skirtų karinėms operacijoms finansuoti. Be to, RMX filiale, esančiame Afganistano ir Pakistano pasienio regione, buvo saugoma dešimtys tūkstančių dolerių, kurie turėjo būti išmokėti vienam Talibano vadų. 2010 m. Talibano šešėlinio Helmand provincijos gubernatoriaus vardu vienas Talibano narių pasinaudojo RMX išsiųsdamas tūkstančius dolerių į Afganistano ir Pakistano pasienio regioną. Talibanas naudojosi RMF filialu Lashkar Gah, Helmand provincijoje, pervesdamas vietos operacijoms skirtas lėšas. 2011 m. vienas Talibano žemesnio rango vadų pervedė dešimtis tūkstančių dolerių vienam Talibano vadų per RMX filialą Lashkar Gah. Be to, 2010 m. Talibanas per RMX filialą Lashkar Gah pervedė lėšas, kurios turėjo būti paskirstytos Talibano vadams. Taip pat 2010 m. vienas Talibano narių pasinaudojo RMX išsiųsdamas dešimtis tūkstančių dolerių į Helmand provinciją ir Herat provinciją, Afganistane, Talibano šešėlinio Helmand provincijos gubernatoriaus vardu.

2009 m. vienas vyresniųjų Talibano atstovų iš RMX filialo, esančio Afganistano ir Pakistano pasienio regione, išėmė šimtus tūkstančių dolerių, skirtų Talibano karinėms operacijoms Afganistane finansuoti. Pinigai į RMX buvo pervesti iš Irano. 2008 m. vienas Talibano vadovų pasinaudojo RMX pervesdamas dešimtis tūkstančių dolerių iš Pakistano į Afganistaną. Talibanas taip pat naudojasi RMX, kad galėtų lengviau dalyvauti narkotikų prekyboje Afganistane. 2011 m. Talibano pareigūnai, įskaitant šešėlinį Helmand provincijos gubernatorių, iš RMX filialo, esančio Afganistano ir Pakistano pasienio regione, į hawala Afganistane pervedė šimtus tūkstančių dolerių, skirtų narkotikams pirkti Talibano pareigūnų vardu. Taip pat 2011 m. vienas Talibano pareigūnų nurodė Talibano vadams Helmand provincijoje lėšas, gautas už opiumą, pervesti per RMX. Vienas Talibano rajono vadovų pervedė tūkstančius dolerių iš Marjah, Helmand provincijoje, Afganistane, į RMX filialą, esantį Afganistano ir Pakistano pasienio regione.


II PRIEDAS

2 straipsnyje nurodyti įrašai

1.

Mohammad Homayoon Mohammad Yonus Kohistani (alias Mohammad Homayoon Kohistani).

2.

Mohammad Sharif Masood Mohammad Akbar.


17.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 644/2012

2012 m. liepos 16 d.

kuriuo dėl Rusijos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 206/2010, kuriuo nustatomi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus gyvūnus ir šviežią mėsą, sąrašai ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvą 2004/68/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias tam tikrų kanopinių gyvūnų importą į ir tranzitą per Bendriją, iš dalies keičiančią direktyvas 90/426/EEB ir 92/65/EEB ir pakeičiančią Direktyvą 72/462/EEB (1), ypač į jos 3 straipsnio 1 dalies pirmą ir antrą pastraipas, 6 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, 7 straipsnio e punktą, 8 straipsnio d punktą, ir 13 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2004/68/EB nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi vežant gyvus poranagius tranzitu per Sąjungą. Joje numatyta, kad gali būti nustatomos specialiosios nuostatos, taikomos gyvų poranagių vežimui iš šalių, iš kurių juos vežti leidžiama, tranzitu per Sąjungą, ir atitinkami veterinarijos sertifikatų pavyzdžiai, jei tie gyvūnai vežami tranzitu per Sąjungos teritoriją gavus muitinės ir oficialų veterinarinį patvirtinimą ir vykdant muitinės ir oficialią veterinarinę priežiūrą, per patvirtintus pasienio kontrolės postus ir nestojant Sąjungos teritorijoje jokiais tikslais, išskyrus būtinus gyvūnų gerovei užtikrinti;

(2)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 206/2010 (2) nustatyti veterinarinio sertifikavimo reikalavimai, taikomi įvežant į Sąjungą tam tikras gyvų gyvūnų, įskaitant poranagius, siuntas. To reglamento I priede pateiktas trečiųjų šalių, teritorijų ar jų dalių, iš kurių tokios siuntos į Sąjungą gali būti įvežamos, sąrašas ir nustatyti veterinarijos sertifikatų, kurie turi būti pridedami vežant tas siuntas, pavyzdžiai;

(3)

gavusi Rusijos prašymą leisti vežti veisimui ir gamybai skirtus gyvus galvijus iš Kaliningrado srities (Kaliningradskaya oblast) tranzitu per Lietuvos teritoriją Komisija Kaliningrade atliko patikrinimą. Ji padarė išvadą, kad gyvūnų sveikatos padėtis šiame regione atrodo palanki. Todėl turėtų būti leista įvežti į Sąjungą šių gyvūnų siuntas, jei jos skirtos tik vežti tranzitu kelių transporto priemonėmis iš Kaliningrado srities į kitas Rusijos teritorijos dalis per Lietuvos teritoriją;

(4)

be to, Lietuva gali užtikrinti, kad gyvūnams iš Kaliningrado srities, kuriuos vežant tranzitu dėl išorės aplinkybių prireikia iškrauti, būtų taikomos priemonės, nustatytos 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvos 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (3), 8 straipsnio 1 dalyje.

(5)

Rusija taip pat patvirtino, kad kartu su Baltarusija įkūrus muitų sąjungą abi šalys sudarė susitarimą, pagal kurį abiejose šalyse galioja vienodi standartiniai veterinarijos ir sanitarijos reikalavimai;

(6)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 206/2010 turėtų būti iš dalies pakeistas, įterpiant nuostatas dėl gyvų veisimui ir gamybai skirtų galvijų vežimo tranzitu iš Kaliningrado srities. Trečiųjų šalių, teritorijų ar jų dalių, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti tam tikrus gyvūnus, sąrašas, pateiktas Reglamento (ES) Nr. 206/2010 I priedo 1 dalyje, turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

taip pat būtina nustatyti veterinarijos sertifikato pavyzdį, skirtą šių gyvūnų vežimui tranzitu. Todėl į Reglamento (ES) Nr. 206/2010 I priedo 2 dalį reikėtų įterpti veterinarijos sertifikato pavyzdį BOV-X-TRANSIT-RU;

(8)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 206/2010 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 206/2010 iš dalies keičiamas taip:

(1)

Įterpiamas šis straipsnis:

„12a straipsnis

Leidžianti nukrypti nuostata dėl tam tikrų veisimui ir gamybai skirtų gyvų galvijų siuntų vežimo tranzitu per Lietuvą

1.   Veisimui ir gamybai skirtų gyvų galvijų siuntas iš Rusijos Kaliningrado srities į ne Sąjungoje esančią paskirties vietą leidžiama vežti tranzitu keliais per Lietuvą laikantis tokių sąlygų:

a)

gyvūnai įvežami į Lietuvą per Kybartų kelio pasienio kontrolės postą ir išvežami per Medininkų Lietuvos pasienio kontrolės postą;

b)

gyvūnai vežami kelių transporto priemonėmis talpyklose, kurias Lietuvos kompetentingos institucijos veterinarijos tarnybos įvežant į Sąjungą Kybartų kelio pasienio kontrolės poste užplombuoja serijos numeriu pažymėta plomba;

c)

Tarybos direktyvos 91/496/EEB 7 straipsnio 1 dalies trečioje įtraukoje nurodyti dokumentai, įskaitant tinkamai užpildytą veterinarijos sertifikatą, atitinkantį šio reglamento I priedo 2 dalyje pateiktą veterinarijos sertifikato pavyzdį BOV-X-TRANSIT-RU, pridedami vežant gyvūnus nuo Kybartų kelio pasienio kontrolės posto iki Medininkų pasienio kontrolės posto, kiekviename lape pažymimi kompetentingos institucijos, atsakingos už Kybartų kelio pasienio kontrolės postą, valstybinio veterinarijos gydytojo spaudu „TIK VEŽTI TRANZITU IŠ RUSIJOS KALININGRADO SRITIES PER LIETUVĄ“;

d)

laikomasi Tarybos direktyvos 91/496/EB 9 straipsnyje nustatytų reikalavimų;

e)

bendrajame veterinarijos įvežimo dokumente, kaip nurodyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 282/2004 (4) 1 straipsnio 1 dalyje, patvirtinama, kad siunta yra tinkama vežti tranzitu per Lietuvą, o tas dokumentas pasirašytas Kybartų kelio pasienio kontrolės posto valstybinio veterinarijos gydytojo;

f)

gyvūnai vežami pateikiant sveikatos sertifikatą, kuriuo leidžiama netrukdomai įvežti juos į Baltarusiją, ir veterinarijos sertifikatą, išduotą gyvūnui paskirties vietai Rusijoje.

2.   Siunta negali būti iškrauta Sąjungoje; ji vežama tiesiai į Medininkų išvežimo pasienio kontrolės postą.

Po to, kai išvežant atliekamomis patikromis patvirtinama, kad siunta yra ta pati, kuri buvo įvežta per Kybartų kelio pasienio kontrolės postą, Medininkų pasienio kontrolės posto valstybinis veterinarijos gydytojas užpildo bendrojo veterinarijos įvežimo dokumento 3 dalį.

3.   Jei vežant siuntas tranzitu nustatomas pažeidimas ar įvyksta nenumatytas atvejis, tranzito valstybė narė prireikus taiko ir Direktyvos 90/425/EEB (5) 8 straipsnio 1 dalies b punkto antroje įtraukoje nurodytas priemones.

4.   Lietuvos kompetentingos institucijos reguliariai tikrina, kad iš Sąjungos įvežamų siuntų skaičius atitiktų išvežamų siuntų skaičių.

(2)

I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL 139, 2004 4 30, p. 321.

(2)  OL L 73, 2010 3 20, p. 1.

(3)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(4)  OL L 49, 2004 2 19, p. 11.

(5)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.“


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 I priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1   DALIS

Trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių sąrašas  (1)

Trečiosios šalies ISO kodas ir pavadinimas

Teritorijos kodas

Trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių sąrašas

Veterinarijos sertifikatas

Specialiosios sąlygos

Pavyzdys (-iai)

PG

1

2

3

4

5

6

CA – Kanada

CA-0

Visa šalies teritorija

POR-X

 

IVb

IX

V

CA-1

Visa šalies teritorija, išskyrus Britų Kolumbijos Okanagano slėnio regioną, kuris apibrėžiamas taip:

nuo Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų pasienio linijos 120°15’ ilgumos ir 49° platumos taško;

į šiaurę iki 119°35’ ilgumos ir 50°30’ platumos taško;

į šiaurės rytus iki 119° ilgumos ir 50°45’ platumos taško;

į pietus nuo Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų pasienio linijos 118°15’ ilgumos ir 49° platumos taško.

BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (2)

A

CH – Šveicarija

CH-0

Visa šalies teritorija

 (3)

 

 

CL – Čilė

CL-0

Visa šalies teritorija

BOV-X,OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

GL – Grenlandija

GL-0

Visa šalies teritorija

OVI-X, RUM

 

V

HR – Kroatija

HR-0

Visa šalies teritorija

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS – Islandija

IS-0

Visa šalies teritorija

BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

POR-X, POR-Y

B

ME – Juodkalnija

ME-0

Visa šalies teritorija

 

 

I

MK - buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (4)

MK-0

Visa šalies teritorija

 

 

I

NZ – Naujoji Zelandija

NZ-0

Visa šalies teritorija

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y OVI-X, OVI-Y

 

III

V

PM – Sen Pjeras ir Mikelonas

PM-0

Visa šalies teritorija

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM

 

 

RS – Serbija (5)

RS-0

Visa šalies teritorija

 

 

I

RU – Rusija

RU-0

Visa šalies teritorija

 

 

 

RU-1

Visa šalies teritorija, išskyrus Kaliningrado sritį

 

 

 

RU-2

Kaliningrado sritis

BOV-X-TRANSIT-RU

 

X

Specialiosios sąlygos (žr. kiekvieno sertifikato išnašas):

I

:

Iš karto skersti skirtų gyvų gyvūnų arba penėti skirtų gyvų galvijų, vežamų iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę serijos numeriu pažymėta plomba užplombuotuose sunkvežimiuose, tranzitui per trečiosios šalies teritoriją.

Plombos numeris turi būti nurodytas skersti ir penėti skirtų gyvų galvijų sveikatos sertifikatuose, išduotuose pagal Direktyvos 64/432/EEB (6) F priede nustatytą pavyzdį, ir skersti skirtų avių ir ožkų sveikatos sertifikatuose, išduotuose pagal Direktyvos 91/68/EEB (7) E priedo I pavyzdį

Be to, sunkvežimiui atvažiavus į nurodytą įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės postą, plomba turi būti nepažeista, o jos numeris turi būti įregistruotas Sąjungos integruotoje kompiuterizuotoje veterinarijos sistemoje (TRACES).

Prieš įvažiuojant į vieną ar kelias trečiąsias tranzito šalis Sąjungos išvežimo punkte ant sertifikato turi būti uždėtas kompetentingos veterinarijos institucijos spaudas su šiuo tekstu: „TIK TRANZITUI TARP ĮVAIRIŲ EUROPOS SĄJUNGOS DALIŲ PER BUVUSIĄJĄ JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKĄ MAKEDONIJĄ / JUODKALNIJĄ / SERBIJĄ (8)  (9)“.

Penėti skirti galvijai turi būti vežami tiesiai į paskirties ūkį, kurį nurodo kompetentinga paskirties vietos veterinarijos institucija. Šie gyvūnai turi likti tame ūkyje, jeigu nėra skirti iš karto skersti.

II

:

Teritorija, kuri pagal sertifikatų pavyzdį BOV-X sertifikuotų gyvų gyvūnų eksporto į Sąjungą tikslais oficialiai patvirtinta neužkrėsta tuberkulioze.

III

:

Teritorija, kuri pagal sertifikatų pavyzdį BOV-X sertifikuotų gyvų gyvūnų eksporto į Sąjungą tikslais oficialiai patvirtinta neužkrėsta brucelioze.

IVa

:

Teritorija, kuri pagal sertifikatų pavyzdį BOV-X sertifikuotų gyvų gyvūnų eksporto į Sąjungą tikslais oficialiai patvirtinta neužkrėsta enzootine galvijų leukoze (EGL).

IVb

:

Teritorija, kurios bandos oficialiai patvirtintos neužkrėstomis enzootine galvijų leukoze (EGL) pagal reikalavimus, lygiaverčius Direktyvos 64/432/EEB D priede nustatytiems reikalavimams, gyvų gyvūnų, sertifikuotų pagal sertifikato pavyzdį BOV-X, eksporto į Sąjungą tikslais.

V

:

Teritorija, kuri pagal sertifikatų pavyzdį OVI-X sertifikuotų gyvų gyvūnų eksporto į Sąjungą tikslais oficialiai patvirtinta neužkrėsta brucelioze.

VI

:

Geografiniai apribojimai.

VII

:

Teritorija, kuri pagal sertifikatų pavyzdį RUM sertifikuotų gyvų gyvūnų eksporto į Sąjungą tikslais oficialiai patvirtinta neužkrėsta tuberkulioze.

VIII

:

Teritorija, kuri pagal sertifikatų pavyzdį RUM sertifikuotų gyvų gyvūnų eksporto į Sąjungą tikslais oficialiai patvirtinta neužkrėsta brucelioze.

IX

:

Teritorija, kuri pagal sertifikatų pavyzdį POR-X sertifikuotų gyvų gyvūnų eksporto į Sąjungą tikslais oficialiai patvirtinta neužkrėsta Aujeskio liga.

X

:

Tik veisimui ir (arba) gamybai skirtų galvijų vežimui tranzitu per Lietuvą iš Kaliningrado srities į kitus Rusijos regionus.

2   DALIS

Veterinarijos sertifikatų pavyzdžiai

Pavyzdžiai

BOV-X

Naminių galvijų (įskaitant Bubalus ir Bison rūšių galvijus bei jų mišrūnus), skirtų veisimui ir (arba) gamybai po importavimo, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

BOV-Y

Naminių galvijų (įskaitant Bubalus ir Bison rūšių galvijus bei jų mišrūnus), skirtų skersti iš karto po importavimo, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

BOV-X-TRANSIT-RU

Naminių galvijų (įskaitant Bubalus ir Bison rūšių galvijus bei jų mišrūnus), skirtų vežti tranzitu iš Kaliningrado srities į kitus Rusijos regionus per Lietuvos teritoriją, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

OVI-X

Naminių avių (Ovis aries) ir naminių ožkų (Capra hircus), skirtų veisimui ir (arba) gamybai po importavimo, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

OVI-Y

Naminių avių (Ovis aries) ir naminių ožkų (Capra hircus), skirtų skersti iš karto po importavimo, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

POR-X

Naminių kiaulių (Sus scrofa), skirtų veisimui ir (arba) gamybai po importavimo, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

POR-Y

Naminių kiaulių (Sus scrofa), skirtų skersti iš karto po importavimo, veterinarijos sertifikato pavyzdys.

RUM

Poranagių (Artiodactyla) būrio gyvūnų (išskyrus galvijus (įskaitant Bubalus ir Bison rūšių galvijus bei jų mišrūnus), Ovis aries, Capra hircus, Suidae ir Tayassuidae) ir Rhinocerotidae bei Elephantidae šeimų gyvūnų veterinarijos sertifikato pavyzdys.

SUI

Laukinių Suidae, Tayassuidae ir Tapiridae šeimų gyvūnų veterinarijos sertifikato pavyzdys.

CAM

Specialaus gyvūnų, importuotų iš Sen Pjero ir Mikelono pagal I priedo 7 dalyje nustatytas sąlygas, patvirtinimo pavyzdys.

PG (papildomos garantijos)

A

Garantijos dėl mėlynojo liežuvio ir epizootinės hemoraginės ligos tyrimų, tiriant gyvūnus, sertifikuotus pagal veterinarijos sertifikatų pavyzdžius BOV-X (II.2.8 B punktas), OVI-X (II.2.6 D punktas) ir RUM (II.2.6 punktas).

B

Garantijos dėl kiaulių vezikulinės ligos ir klasikinio kiaulių maro tyrimų, tiriant gyvūnus, sertifikuotus pagal veterinarijos sertifikatų pavyzdžius POR-X (II.2.4 B punktas) ir SUI (II.2.4 B punktas).

C

Garantijos dėl bruceliozės tyrimo, tiriant gyvūnus, sertifikuotus pagal veterinarijos sertifikatų pavyzdžius POR-X (II.2.4 C punktas) ir SUI (II.2.4 C punktas).“

(2)

Toliau pateiktas veterinarijos sertifikato pavyzdys įterpiamas tarp veterinarijos sertifikatų BOV-Y ir OVI-X:

Image

Image

Image


(1)  Nedarant poveikio nei viename susijusiame Sąjungos ir trečiųjų šalių susitarime numatytiems specialiems sertifikavimo reikalavimams.

(2)  Tik gyviems gyvūnams, išskyrus priskiriamus Cervidae šeimos rūšims.

(3)  Sertifikatai pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais (OL L 114, 2002 4 30, p. 132).

(4)  Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija: dėl galutinio šios šalies kodo bus susitarta užbaigus Jungtinėse Tautose vykstančias derybas.

(5)  Neįskaitant Kosovo pagal JTST rezoliuciją Nr. 1244/99.

(6)  OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64.

(7)  OL L 46, 1991 2 19, p. 19.

(8)  Išbraukti šalį, kuriai tai netaikoma.

(9)  Serbija, neįskaitant Kosovo pagal JTST rezoliuciją Nr. 1244/99.


17.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 645/2012

2012 m. liepos 16 d.

kuriuo nukrypstama nuo Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 ir Reglamento (ES) Nr. 65/2011 nuostatų dėl paramos sumų sumažinimo, taikomo dėl vėlavimo pateikti 2012 m. su žemynine Portugalija ir Madeira susijusias bendrąsias paraiškas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (1), ypač į jo 91 straipsnį,

atsižvelgdama į 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 73/2009, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantį Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (2), ypač į jo 142 straipsnio c punktą,

kadangi:

(1)

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1122/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu, moduliavimu ir integruota administravimo ir kontrolės sistema pagal tame reglamente numatytas ūkininkams skirtas tiesioginės paramos schemas, ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu pagal vyno sektoriui numatytą paramos schemą (3), 23 straipsnio 1 dalyje numatyta mažinti paramos sumą tuo atveju, kai paramos paraiška bei dokumentai, sutartys ar deklaracijos, kurių pateikimas yra svarbi paramos skyrimo reikalavimų atitikties sąlyga, pateikiami pavėluotai;

(2)

vadovaujantis 2011 m. sausio 27 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 65/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės, susijusios su paramos kaimo plėtrai priemonėmis (4), 8 straipsnio 3 dalimi, Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 22 ir 23 straipsniai taikomi mutatis mutandis mokėjimo prašymams pagal Reglamento (ES) Nr. 65/2011 II dalies I antraštinę dalį;

(3)

Portugalija įgyvendino bendrosios paramos paraiškos, pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 19 straipsnio 3 dalį skirtos kelioms paramos schemoms, sistemą. Visų pirma paraiškos dėl bendrosios išmokos schemos pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 III antraštinę dalį, paraiškos gauti priemokas už avis ir ožkas pagal 2009 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1121/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 IV ir V antraštinėse dalyse numatytų paramos ūkininkams schemų taikymo taisyklės (5), 35 straipsnį ir tam tikros paraiškos gauti paramą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 yra bendrosios paraiškos dalis;

(4)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 11 straipsnio 2 dalį ir Reglamento (ES) Nr. 65/2011 8 straipsnio 1 dalį Portugalija nustatė, kad 2012 m. bendrąsias paraiškas galima pateikti ne vėliau kaip 2012 m. gegužės 15 d. Bendrųjų paraiškų, apimančių paraišką gauti priemokas už avis ir ožkas, atžvilgiu Portugalija pagal Reglamento (EB) Nr. 1121/2009 35 straipsnio 2 dalį nustatė, kad 2012 m. paraiškas gauti priemokas už avis ir ožkas galima pateikti ne vėliau kaip paraiškų teikimo metų balandžio 30 d.;

(5)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 6 straipsnį reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų patikimą žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimą ir kad kartu su bendrąja paraiška būtų pateikti žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo dokumentai, kad būtų galima įgyvendinti kontrolės sistemą;

(6)

siekdama ištaisyti su žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimu susijusius trūkumus, kurių praeityje buvo nuolat aptinkama, Portugalija, bendradarbiaudama su Komisija, įgyvendino veiksmų planą. Visų pirma įsipareigota atnaujinti Portugalijos žemės sklypų identifikavimo sistemą (ŽSIS);

(7)

tvarkydama 2012 m. su žemynine Portugalija ir Madeira susijusias bendrąsias paraiškas Portugalija susidūrė su ypatingomis aplinkybėmis. Veiksmų plano antruoju etapu Portugalija turėjo peržiūrėti maždaug 1 600 000 sklypų. Šis darbas sudėtingas, o kokybės kontrolė paskatino naujus sklypų tyrimus, todėl gaištamas laikas. Taip pat kadangi atidėta dalis darbų, kuriuos vykdo išorės rangovai, ŽSIS negalėjo būti atnaujinta laikantis numatyto grafiko. Todėl atnaujinta informacija apie sklypus ūkininkams pateikta vėliau nei numatyta;

(8)

atsižvelgiant į dabartinį Portugalijos techninį pajėgumą, kuris jau padidintas rengiantis įgyvendinti veiksmų planą, tokia situacija turėjo įtakos pareiškėjų galimybei pateikti bendrąsias paramos paraiškas, susijusias su žemynine Portugalija ir Madeira, per Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 11 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1121/2009 35 straipsnio 2 dalyje nustatytus laikotarpius;

(9)

šių sunkumų poveikis dar sustiprėja dėl to, kad Portugalijoje paraiškų teikimo procedūra užima labai daug laiko, turint omenyje, kad po ŽSIS atnaujinimo ūkininkai turi atidžiai patikrinti pakoreguotas referencinių sklypų ribas. Todėl, atsižvelgiant į bendras veiksmų plano aplinkybes ir Portugalijos prisiimtus įsipareigojimus gerinti integruotą administravimo ir kontrolės sistemą, laikytis atitinkamai 2012 m. gegužės 15 d. ir 2012 m. balandžio 30 d. terminų neįmanoma;

(10)

be to, dėl didelės sausros įgyvendintos papildomos priemonės paskatino aktyvesnį naudojimąsi kompiuterine sistema. Kadangi šios priemonės buvo administruojamos taikant tą pačią kompiuterinę sistemą kaip ir veiksmų planui, veiksmų plano administravimo pajėgumas dar sumažėjo;

(11)

dėl pirmiau minėtų sunkumų 2012 m. paraiškų teikimo procesas galėjo būti pradėtas vėliau nei 2011 m. ir ankstesniais metais. Dėl tų pačių priežasčių paraiškos buvo teikiamos lėčiau nei 2011 m. Iš Portugalijos valdžios institucijų Komisijai pateiktos informacijos dėl informacinių technologijų sistemos matyti, kad reikia 25 dienomis nukrypti nuo nuostatų, kad visi atitinkami ūkininkai ir paramos gavėjai galėtų pateikti paraiškas;

(12)

todėl Reglamente (EB) Nr. 1122/2009 numatyto paramos sumos sumažinimo dėl vėlavimo pateikti bendrąsias paraiškas reikėtų netaikyti tiems ūkininkams, kurie savo bendrąsias paraiškas, susijusias su žemynine Portugalija ir Madeira, pateikė ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas po 2012 m. gegužės 15 d., o paraiškas gauti priemokas už avis ir ožkas – ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas po 2012 m. balandžio 30 d.;

(13)

nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 65/2011 8 straipsnio 3 dalies nuostatų, paramos sumos sumažinimo dėl vėlavimo pateikti bendrąsias paraiškas tikslinga netaikyti su žemynine Portugalija ir Madeira susijusiems mokėjimo prašymams pagal Reglamento (ES) Nr. 65/2011 II dalies I antraštinę dalį, jei tos paraiškos pateiktos ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas po 2012 m. gegužės 15 d.;

(14)

remiantis 1971 m. birželio 3 d. Tarybos reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, nustatančio terminams, datoms ir laikotarpiams taikytinas taisykles (6), 3 straipsnio 4 dalimi, jeigu ne valandomis skaičiuojamo termino paskutinė diena tenka valstybinei šventei, sekmadieniui arba šeštadieniui, terminas baigiasi pasibaigus po tokios dienos einančios darbo dienos paskutinei valandai. Atsižvelgiant į tai, kad 2012 m. birželio 11 d. – pirmoji darbo diena po 2012 m. birželio 9 d., todėl numatyto paramos sumos sumažinimo dėl vėlavimo pateikti bendrąsias paraiškas reikėtų netaikyti tiems ūkininkams, kurie savo bendrąsias paraiškas, susijusias su žemynine Portugalija ir Madeira, pateikė ne vėliau kaip 2012 m. birželio 11 d., o paraiškas gauti priemokas už avis ir ožkas – ne vėliau kaip 2012 m. gegužės 25 d.;

(15)

kadangi siūlomos nukrypti leidžiančios nuostatos turėtų būti taikomos bendrosioms paraiškoms, pateiktoms 2012 paramos teikimo metais, šis reglamentas turėtų būti taikomas atgaline data;

(16)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kaimo plėtros komiteto ir Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 23 straipsnio 1 dalies, 2012 paraiškų teikimo metų atžvilgiu paramos sumos sumažinimas dėl vėlavimo pateikti bendrąsias paraiškas ne taikomas tiems ūkininkams, kurie savo bendrąsias paraiškas, susijusias su žemynine Portugalija ir Madeira, pateikė ne vėliau kaip 2012 m. birželio 11 d.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 23 straipsnio 1 dalies, kai 2012 m. bendrosios paraiškos apima paraišką gauti priemokas už avis ir ožkas, paramos sumos sumažinimas dėl vėlavimo pateikti bendrąsias paraiškas minėtų priemokų atžvilgiu netaikomas tiems ūkininkams, kurie savo bendrąsias paraiškas, susijusias su žemynine Portugalija ir Madeira pateikė ne vėliau kaip 2012 m. gegužės 25 d.

2 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 65/2011 8 straipsnio 3 dalies, 2012 paraiškų teikimo metais Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 23 straipsnio 1 dalyje numatytas paramos sumos sumažinimas dėl vėlavimo pateikti bendrąsias paraiškas netaikomas mokėjimo prašymams, susijusiems su žemynine Portugalija ir Madeira, pagal Reglamento (ES) Nr. 65/2011 II dalies I antraštinę dalį, jei tos paraiškos pateiktos ne vėliau kaip 2012 m. birželio 11 d.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1.

(2)  OL L 30, 2009 1 31, p. 16.

(3)  OL L 316, 2009 1 2, p. 65.

(4)  OL L 25, 2011 1 28, p. 8.

(5)  OL L 316, 2009 12 2, p. 27.

(6)  OL L 124, 1971 6 8, p. 1–2.


17.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/29


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 646/2012

2012 m. liepos 16 d.

kuriuo nustatomos taisyklės, susijusios su vienkartinėmis ir periodinėmis baudomis, pagalEuropos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (1), ypač į jo 25 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 216/2008 siekiama Europoje nustatyti ir išlaikyti vienodą aukštą civilinės aviacijos saugos lygį. Tame reglamente numatomos priemonės tam tikslui ir kitiems civilinės aviacijos saugos srities tikslams pasiekti;

(2)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 216/2008 Europos aviacijos saugos agentūra (toliau – agentūra) yra atsakinga už tam tikrų produktų, asmenų ir įmonių sertifikavimą. Savo kompetencijos srityse agentūra turi prižiūrėti, kad tie produktai, asmenys ir įmonės atitiktų galiojančius reikalavimus, įskaitant Reglamento (EB) Nr. 216/2008 nuostatas ir jo įgyvendinimo taisykles;

(3)

jei nustatyti galimi trūkumai nėra tinkamai pašalinami vykdant šiuo metu galiojančią priežiūros procedūrą, Reglamento (EB) Nr. 216/2008 25 straipsniu Komisija įgaliojama agentūros išduotų pažymėjimų turėtojams pastarosios prašymu nustatyti vienkartines ir periodines baudas už Reglamente (EB) Nr. 216/2008 ar jo įgyvendinimo taisyklėse nustatytų pareigų nevykdymą sąmoningai ar dėl aplaidumo;

(4)

vienkartinių ir periodinių baudų įvedimas turėtų tapti papildoma priemone, kuria Komisija galėtų subtiliau ir lanksčiau keliais etapais spręsti taisyklių pažeidimo klausimą palyginus su agentūros išduoto pažymėjimo atėmimu;

(5)

būtina nustatyti taisykles, susijusias su procedūromis, užklausomis, susijusių priemonių taikymu ir agentūros ataskaitų teikimo tvarka, taip pat sprendimų priėmimo tvarkos taisykles, įskaitant nuostatas dėl vienkartinių ir periodinių baudų apskaičiavimo ir surinkimo. Be to, būtina nustatyti išsamius vienkartinių ir periodinių baudų dydžio nustatymo kriterijus;

(6)

šios taisyklės ir procedūros turėtų būti nustatomos atsižvelgiant į poreikį užtikrinti kuo geresnius saugos ir aplinkos apsaugos standartus, skatinti veiksmingą įrodymų rinkimą ir sprendimų priėmimą, taip pat užtikrinti, kad procedūros būtų vykdomos ir vienkartinės bei periodinės baudos būtų skiriamos teisingai ir skaidriai;

(7)

šio reglamento nuostatos gali būti veiksmingai įgyvendinamos tik glaudžiai bendradarbiaujant valstybėms narėms, Komisijai ir agentūrai. Dėl to būtina nustatyti jų tarpusavio konsultacijų ir bendradarbiavimo tvarką, kad būtų užtikrintas įrodymų rinkimo ir sprendimų dėl tariamo pažeidimo priėmimo procedūrų veiksmingas vykdymas;

(8)

tikslinga, kad inicijuodamos ir vykdydamos reglamento reikalavimų nesilaikymo procedūrą, taip pat apskaičiuodamos vienkartines ir periodines baudas, Komisija ir agentūra atsižvelgtų į kitas procedūras, kurias to paties pažymėjimo turėtojo atžvilgiu inicijavo arba baigė taikyti valstybė narė ar trečiosios šalys;

(9)

be to, Komisija ir agentūra turėtų atsižvelgti į visas agentūros inicijuotas ir dar nebaigtas procedūras ar priimtus sprendimus, susijusius su atitinkamo pažymėjimo daliniu keitimu, apribojimu, galiojimo sustabdymu ar panaikinimu pagal Reglamentą (EB) Nr. 216/2008;

(10)

nepažeidžiant Sąjungos teisės, pagal kurią neleidžiama naudoti su sauga susijusios informacijos kaltinimų pateikimo ar atsakomybės nustatymo tikslais, visų pirma Reglamento (EB) Nr. 216/2008 16 straipsnio 2 dalies, 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 996/2010 dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB (2), 19 straipsnio 2 dalies ir 2003 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/42/EB dėl civilinės aviacijos įvykių pranešimų (3) 7 straipsnio, Komisija ar agentūra, vykdydamos tyrimą ar priimdamos sprendimus per reglamento reikalavimų nesilaikymo procedūrą, gali naudotis visais pagal Sąjungos teisę suteiktais priežiūros įgaliojimais, susijusiais su pažymėjimais, išduotais pagal Reglamentą (EB) Nr. 216/2008. Komisijos sprendimas, kuriuo skiriamos vienkartinės ar periodinės baudos, turėtų būti grindžiamas agentūros surinktais įrodymais, pažymėjimo turėtojo, kurio atžvilgiu vykdoma reglamento reikalavimų nesilaikymo procedūra, pastabomis ir, prireikus, kita agentūrai ir Komisijai pateikta informacija;

(11)

pažymėjimo turėtojams tikslinga suteikti galimybę per nurodytą laikotarpį savanoriškai įvykdyti Reglamento (EB) Nr. 216/2008 ir jo įgyvendinimo taisyklių reikalavimus, ir tuo atveju vienkartinės ar periodinės baudos Komisija neturėtų skirti. Tačiau ši galimybė parodyti, kad reikalavimų laikomasi savanoriškai, turėtų būti suteikta ribotam laikui;

(12)

sprendimai skirti vienkartines ar periodines baudas turėtų būti grindžiami tik tais argumentais, dėl kurių atitinkamas pažymėjimo turėtojas galėjo pateikti pastabų;

(13)

skirtinos vienkartinės ar periodinės baudos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes;

(14)

atrodo tikslinga numatyti konkrečią procedūrą, taikytiną tais atvejais, kai Komisija ketina skirti periodinę baudą už pažymėjimo turėtojo, kurio atžvilgiu vykdoma reglamento reikalavimų nesilaikymo procedūra, atsisakymą bendradarbiauti su Komisija ar agentūra, kai šios imasi įrodymų rinkimo priemonių ar kitais būdais prašo pateikti informaciją;

(15)

šiame reglamente atsižvelgiama į pagrindines teises ir laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintų principų, visų pirma susijusių su teise į gynybą ir konfidencialumo principo, vadovaujantis bendraisiais teisės principais ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika;

(16)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą vykdant reglamento reikalavimų nesilaikymo procedūrą, būtina nustatyti išsamias vienkartinių ar periodinių baudų skyrimo ir reikalavimo jas įgyvendinti terminų ir senaties terminų apskaičiavimo taisykles;

(17)

sprendimai, kuriais skiriamos vienkartinės ir periodinės baudos, turėtų būti įgyvendinami pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 299 straipsnį ir juos turėtų teisę peržiūrėti Europos Sąjungos Teisingumo Teismas;

(18)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 65 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiame reglamente nustatomos išsamios taisyklės Reglamentui (EB) Nr. 216/2008 įgyvendinti, kuriomis reglamentuojami kriterijai, pagal kuriuos nustatomas vienkartinės ar periodinės baudos dydis, įrodymų rinkimo, susijusių priemonių taikymo ir ataskaitų teikimo procedūros, taip pat sprendimų priėmimo tvarka, įskaitant nuostatas dėl teisės į gynybą, galimybės susipažinti su byla, teisinio atstovavimo, konfidencialumo ir laiko nuostatas ir nuostatas dėl vienkartinių bei periodinių baudų apskaičiavimo ir surinkimo.

2.   Šis reglamentas taikomas skiriant:

(a)

vienkartines baudas Europos aviacijos saugos agentūros (toliau – agentūra) išduotą pažymėjimą turintiems asmenims ir įmonėms (toliau – pažymėjimo turėtojas), kai jie sąmoningai ar dėl aplaidumo pažeidė Reglamento (EB) Nr. 216/2008 nuostatas ar jo įgyvendinimo taisykles ir kai tai susiję su Sąjungos interesais;

(b)

periodines baudas a punkte nurodytiems pažymėjimo turėtojiems, siekiant juos priversti laikytis Reglamento (EB) Nr. 216/2008 ar jo įgyvendinimo taisyklių.

II   SKYRIUS

REGLAMENTO REIKALAVIMŲ NESILAIKYMO PROCEDŪRA

1   SKIRSNIS

Įrodymų rinkimas

2 straipsnis

Reglamento reikalavimų nesilaikymo procedūra

1.   Šiame skyriuje nustatyta reglamento reikalavimų nesilaikymo procedūra apima visus Reglamento (EB) Nr. 216/2008 ar jo įgyvendinimo taisyklių galimų pažeidimų tyrimo administracinius etapus.

2.   Agentūra gali inicijuoti reglamento reikalavimų nesilaikymo procedūrą pati arba Komisijos ar valstybės narės prašymu.

3.   Jei reglamento reikalavimų nesilaikymo procedūra inicijuojama Komisijos ar valstybės narės prašymu, agentūra informuoja Komisiją ar valstybę narę apie tai, kaip į jų prašymą atsižvelgta.

3 straipsnis

Prašymai pateikti informaciją

1.   Inicijuodama ir vykdydama reglamento reikalavimų nesilaikymo procedūrą agentūra gali naudotis visa informacija, kurią ji gavo naudodamasi visais pagal Sąjungos teisę suteiktais priežiūros įgaliojimais pažymėjimų, išduotų pagal Reglamentą (EB) Nr. 216/2008, atžvilgiu. Šiais įgaliojimais nepažeidžiama Sąjungos teisė, pagal kurią informacija neleidžiama naudotis kaltinimų pateikimo ar atsakomybės nustatymo tikslais.

2.   Prieš inicijuodama reglamento reikalavimų nesilaikymo procedūrą agentūra gali pareikalauti, kad atitinkamas pažymėjimo turėtojas pateiktų informaciją, susijusią su tariamu pažeidimu.

Agentūra nurodo prašymo tikslą ir tai, kad prašymas teikiamas pagal šį reglamentą, taip pat nurodo terminą, iki kurio informacija turi būti pateikta.

4 straipsnis

Pranešimas

1.   Agentūra pažymėjimo turėtojui, Komisijai ir valstybės (-ių) narės (-ių) ar trečiosios šalies ar šalių, kurioje (-iose) yra pagrindinė pažymėjimo turėtojo verslo vieta ir kurioje (-iose) padarytas pažeidimas, nacionalinėms aviacijos institucijoms, taip pat, jei taikoma, trečiųjų šalių aviacijos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms, kompetentingoms šio reglamento klausimais, siunčia pranešimą raštu apie reglamento reikalavimų nesilaikymo procedūros inicijavimą.

2.   Pranešime:

(a)

išdėstomi įtarimai pažymėjimo turėtojui, nurodant įtariamai pažeistas Reglamento (EB) Nr. 216/2008 nuostatas ar jo įgyvendinimo taisykles ir pateikiant įrodymus, kuriais tie įtarimai grindžiami; ir

(b)

pažymėjimo turėtojas informuojamas, kad gali būti paskirta vienkartinė ar periodinė bauda.

5 straipsnis

Įrodymų rinkimas

1.   Kai įrodymų rinkimas yra inicijuotas, agentūra išsiaiškina faktus ir įtarimus.

2.   Agentūra gali paprašyti pažymėjimo turėtojo pateikti paaiškinimus raštu ar žodžiu arba informaciją ar dokumentus.

Prašymas raštu pateikiamas pažymėjimo turėtojui. Agentūra išdėsto prašymo teisinį pagrindą ir tikslą, nustato, iki kada turi būti pateikta informacija, ir informuoja pažymėjimo turėtoją apie 16 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytas periodines baudas už reikalavimo nepatenkinimą arba už tai, kad reikalavimo nepaisoma arba pateikiama neteisinga arba klaidinanti informacija.

3.   Agentūra gali paprašyti nacionalinių aviacijos institucijų bendradarbiauti tyrime ir, visų pirma, teikti visą su tariamu pažeidimu susijusią informaciją.

Prašyme nurodomas jo teisinis pagrindas ir tikslas, ir nustatomas atsakymo pateikimo arba įrodymų rinkimo priemonės vykdymo terminas.

4.   Agentūra gali prašyti bet kurių fizinių ar juridinių asmenų arba trečiųjų šalių aviacijos institucijų pateikti informaciją, susijusią su tariamu pažeidimu.

Prašyme nurodomas jo teisinis pagrindas ir tikslas, ir nustatoma, iki kada informacija turi būti pateikta.

6 straipsnis

Savanoriškas reikalavimų laikymasis

1.   Pranešdama apie reglamento reikalavimų nesilaikymo procedūros inicijavimą arba vėliau, agentūra nustato laikotarpį, per kurį pažymėjimo turėtojas gali raštu nurodyti, kad jis savanoriškai laikosi arba, jei taikoma, ketina laikytis pažeistų nuostatų. Jei pažymėjimo turėtojas savanoriškai pradeda laikytis nuostatų per agentūros nustatytą terminą, agentūra nusprendžia baigti inicijuotą reglamento reikalavimų nesilaikymo procedūrą.

Agentūra neprivalo atsižvelgti į atsakymus, gautus po to termino.

2.   1 dalyje numatytas terminas jokiu atveju negali pasibaigti vėliau nei tą dieną, kai agentūra praneša apie 7 straipsnyje numatytą prieštaravimo pareiškimą.

7 straipsnis

Prieštaravimo pareiškimas

1.   Atskleidusi faktus ir nustačiusi, kad yra pagrindas tęsti reglamento reikalavimų nesilaikymo procedūrą, agentūra pažymėjimo turėtojui raštu praneša apie prieštaravimo pareiškimą. Prieštaravimo pareiškime:

(a)

išdėstomi įtarimai pažymėjimo turėtojui, be kita ko, tiksliai nurodant įtariamai pažeistas Reglamento (EB) Nr. 216/2008 nuostatas ar jo įgyvendinimo taisykles ir pateikiant įrodymus, kuriais tie įtarimai grindžiami;

(b)

pateikiama informacija, kad gali būti skiriama vienkartinė ar periodinė bauda.

2.   Pranešdama apie prieštaravimo pareiškimą, agentūra paprašo pažymėjimo turėtojo raštu pateikti pastabas. Prašymas teikiamas raštu, jame nurodomas pastabų pateikimo terminas.

8 straipsnis

Žodinis nagrinėjimas

1.   Pažymėjimo turėtojo prašymu agentūra suteikia jiems galimybę savo argumentus išdėstyti per žodinį pažeidimo nagrinėjimą.

2.   Jei būtina, agentūra gali pakviesti žodiniame nagrinėjime dalyvauti nacionalines aviacijos institucijas arba kitus asmenis.

3.   Žodinis nagrinėjimas nėra viešas. Kiekvienas asmuo gali būti išklausomas atskirai arba dalyvaujant kitiems pakviestiems dalyvauti asmenims, atsižvelgiant į teisėtą pažymėjimo turėtojų ir kitų asmenų interesą saugoti savo verslo paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją.

9 straipsnis

Terminai

Siekdama užtikrinti įrodymų rinkimo procedūros vykdymo teisinį tikrumą, agentūra nustato išsamias terminų nustatymo taisykles.

10 straipsnis

Ataskaita

1.   Agentūra Komisijai, valstybėms narėms ir pažymėjimo turėtojui teikia ataskaitą, kurioje apibendrinamos jos įrodymų rinkimo, vykdyto pagal šį skirsnį, išvados. Be to, agentūra Komisijai pateikia bylą, dėl kurios renkami įrodymai.

2.   Jei agentūros ataskaitoje daroma išvada, kad pažymėjimo turėtojas pažeidė Reglamento (EB) Nr. 216/2008 nuostatas ar jo įgyvendinimo taisykles, ataskaitoje taip pat pateikiama:

(a)

bylos aplinkybių vertinimas pagal šio reglamento 15 straipsnyje nustatytus kriterijus;

(b)

Komisijai adresuotas prašymas skirti vienkartinę ar periodinę baudą;

(c)

pagrįstas siūlymas, nurodant vienkartinės ar periodinės baudos dydį.

3.   Agentūra priima ataskaitą ne vėliau kaip per [12 mėnesių] po pranešimo apie reglamento reikalavimų nesilaikymo procedūros inicijavimą pranešimą pagal 4 straipsnį arba per [6 mėnesius] po Komisijos pranešimo apie bylos grąžinimą pagal 12 straipsnį.

2   SKIRSNIS

Sprendimų priėmimas

11 straipsnis

Prašymai pateikti informaciją

1.   Jei, gavusi agentūros prašymą pagal 10 straipsnio 2 dalies b punktą, Komisija nusprendžia tęsti reglamento reikalavimų nesilaikymo procedūrą, ji gali raštu pareikalauti, kad pažymėjimo turėtojas pateiktų paaiškinimus raštu ar žodžiu arba informaciją ar dokumentus. Tokiu atveju Komisija informuoja pažymėjimo turėtoją apie 16 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose numatytas periodines baudas už reikalavimo nevykdymą arba neteisingos ar klaidinančios informacijos pateikimą.

Be to, Komisija gali paprašyti agentūros, nacionalinės aviacijos institucijos arba bet kurio fizinio ar juridinio asmens pateikti su tariamu pažeidimu susijusią informaciją.

2.   Komisija užtikrina, kad pažymėjimo turėtojui būtų sudarytos sąlygos pateikti paaiškinimus raštu arba informaciją ar dokumentus, kuriais galėtų pagrįsti savo bylą. Pažymėjimo turėtojai gali prašyti, kad pažeidimas būtų nagrinėjamas žodžiu, tačiau Komisija turi teisę tokį prašymą patenkinti tik jei mano, kad tai būtina.

12 straipsnis

Naujas įrodymų rinkimo laikotarpis

Atsižvelgdama į agentūros ataskaitą, pažymėjimo turėtojo pastabas, pateiktas remiantis ta ataskaita, ir kitą susijusią informaciją, Komisija gali laikyti, kad reikia papildomos informacijos. Tokiu atveju ji gali grąžinti bylą agentūrai. Komisija agentūrai aiškiai nurodo klausimus, kuriuos pastaroji turėtų toliau tirti, ir, jei tinkama, siūlo galimas įrodymų rinkimo priemones, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 216/2008. Naujam įrodymų rinkimo laikotarpiui taikomas šio reglamento II skyriaus 1 skirsnis.

3   SKIRSNIS

Sprendimai dėl vienkartinių ir periodinių baudų

13 straipsnis

Vienkartinės ir periodinės baudos ir didžiausia jų suma

1.   Jei po 2 skirsnyje numatytos sprendimų priėmimo procedūros Komisija nustato, kad pažymėjimo turėtojas sąmoningai ar dėl aplaidumo pažeidė Reglamentą (EB) Nr. 216/2008 ar jo įgyvendinimo taisykles, ji gali priimti sprendimą skirti baudą, kuri neviršytų 4 % praėjusių finansinių metų metinių pažymėjimo turėtojo pajamų ar apyvartos.

2.   Jei tuo metu, kai priimamas 1 dalyje nurodytas sprendimas, pažymėjimo turėtojas nėra pašalinęs pažeidimo, Komisija gali tuo pačiu sprendimu skirti periodines dienos baudas, kurios neviršytų 2,5 % pažymėjimo turėtojo praėjusių finansinių metų vienos dienos pajamų ar apyvartos vidurkio.

Šios periodinės baudos gali būti skiriamos nuo pranešimo apie sprendimą paskelbimo dienos iki pažeidimo nutraukimo dienos.

3.   1 ir 2 dalyse nurodyti praėjusieji finansiniai metai – tai finansiniai metai prieš 1 dalyje nurodyto sprendimo datą.

4.   Vienkartinės ir periodinės baudos yra administracinio pobūdžio.

5.   Sprendimų skirti vienkartines ir periodines baudas vykdymas yra užtikrinamas.

14 straipsnis

Sprendimų turinys

1.   13 straipsnyje nurodytas sprendimas grindžiamas tik tais argumentais, dėl kurių pažymėjimo turėtojas galėjo pateikti pastabas Komisijai.

2.   Komisija informuoja pažymėjimo turėtoją apie jo turimas teismines teisės gynimo priemones.

3.   Komisija apie priimtą sprendimą praneša valstybėms narėms ir agentūrai.

4.   Skelbdama išsamią informaciją apie savo sprendimą ir informuodama valstybes nares, Komisija atsižvelgia į teisėtą pažymėjimo turėtojų ir kitų asmenų interesą saugoti savo verslo paslaptis.

15 straipsnis

Vienkartinių ir periodinių baudų taikymo ir apskaičiavimo kriterijai

1.   Nustatydama, ar skirti vienkartines ir periodines baudas, ir nustatydama tų baudų dydį, Komisija vadovaujasi veiksmingumo, proporcingumo ir atgrasymo principais.

2.   Kiekvienu atveju Komisija atsižvelgia, jei tinkama, į tokias aplinkybes:

(a)

pažeidimo sunkumą ir poveikį, visų pirma, tokio pažeidimo padarinius ir poveikį saugai bei aplinkai;

(b)

į pažymėjimo turėtojo uolumą ir bendradarbiavimą nustatant pažeidimą ir taikant taisomuosius veiksmus arba vykdant reglamento reikalavimų nesilaikymo procedūrą arba į bet kokį pažymėjimo turėtojo trukdymą nustatyti pažeidimą ir vykdyti reglamento reikalavimų nesilaikymo procedūrą ar atsisakymą vykdyti agentūros, Komisijos ar nacionalinės aviacijos institucijos prašymus, pateiktus taikant šį reglamentą;

(c)

į pažymėjimo turėtojo sąžiningumą interpretuojant ir vykdant su pažymėjimų turėtojais susijusius įsipareigojimus pagal Reglamentą (EB) Nr. 216/2008 ar jo įgyvendinimo taisykles arba į bet kokius pažymėjimo turėtojo apgaulės įrodymus;

(d)

į pažymėjimo turėtojo apyvartą, susijusią su šia byla, ir ekonominį pajėgumą;

(e)

į poreikį priimti laikinas ar skubias priemones;

(f)

į pažymėjimo turėtojo daromų pažeidimų pasikartojimą, dažnumą arba trukmę;

(g)

į ankstesnes sankcijas, įskaitant finansines sankcijas, taikytas tam pačiam pažymėjimo turėtojui.

3.   Nustatydama vienkartinės ir periodinės baudos dydį, Komisija atsižvelgia į tuo pačiu teisiniu pagrindu ir faktais pagrįstas vykdymo užtikrinimo priemones, kurių pažymėjimo turėtojo atžvilgiu jau imtasi nacionaliniu lygmeniu arba kurių jo atžvilgiu jau ėmėsi agentūra.

4   SKIRSNIS

Nebendradarbiavimas

16 straipsnis

Periodinės baudos už nebendradarbiavimą

1.   Agentūros prašymu ar savo iniciatyva Komisija gali nuspręsti pažymėjimo turėtojui skirti periodines dienos baudas, kurios neviršytų [0,5] % pažymėjimo turėtojo praėjusių finansinių metų vienos dienos pajamų ar apyvartos vidurkio, jei jis sąmoningai ar dėl aplaidumo:

(a)

nevykdo pagal 5 straipsnį priimtos įrodymų rinkimo priemonės;

(b)

atsakydamas į prašymus, pateiktus taikant pagal 5 straipsnį priimtą įrodymų rinkimo priemonę, pateikia neteisingą ar klaidinančią informaciją;

(c)

nevykdo prašymo pateikti informaciją pagal 11 straipsnį;

(d)

atsakydamas į prašymą pateikti informaciją pagal 11 straipsnį, pateikia neteisingą ar klaidinančią informaciją.

Periodinės baudos gali būti skiriamos nuo pranešimo apie tą sprendimą paskelbimo dienos iki tol, kol bus pradėta bendradarbiauti.

2.   1 dalyje nurodyti praėjusieji finansiniai metai – tai finansiniai metai prieš 1 dalyje nurodyto sprendimo datą.

17 straipsnis

Procedūra

Jei Komisija ketina priimti 16 straipsnio 1 dalyje nurodytą sprendimą, ji pirmiausia raštu informuoja pažymėjimo turėtoją ir nustato laikotarpį, per kurį pažymėjimo turėtojas Komisijai gali raštu pateikti savo pastabas.

Komisija nėra įpareigota atsižvelgti į pastabas raštu, gautas pasibaigus šiam laikotarpiui.

18 straipsnis

Procedūrų papildomumas

Inicijuodamos ir vykdydamos reglamento reikalavimų nesilaikymo procedūrą, Komisija ir agentūra atsižvelgia į:

(a)

visas to paties pažymėjimo turėtojo atžvilgiu valstybės narės ar trečiosios šalies inicijuotas ar baigtas reglamento reikalavimų nesilaikymo procedūras, pagrįstas tuo pačiu teisiniu pagrindu ir faktais; ir

(b)

visas to paties pažymėjimo turėtojo atžvilgiu pagal Reglamentą (EB) Nr. 216/2008 agentūros inicijuotas procedūras, grindžiamas tuo pačiu teisiniu pagrindu ir faktais, siekiant iš dalies keisti, apriboti ar panaikinti atitinkamą pažymėjimą arba sustabdyti jo galiojimą.

5   SKIRSNIS

19 straipsnis

Vienkartinių ir periodinių baudų išieškojimas

Pagal Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (4) ir Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 (5) Komisija, siekdama išieškoti vienkartines ir periodines baudas, parengia vykdomąjį raštą sumoms išieškoti ir pažymėjimo turėtojui išduoda debetinį dokumentą.

III   SKYRIUS

GALIMYBĖ SUSIPAŽINTI SU BYLA, TEISINIS ATSTOVAVIMAS, KONFIDENCIALUMAS IR LAIKO NUOSTATOS

1   SKIRSNIS

Teisės į gynybą

20 straipsnis

Galimybė susipažinti su byla

1.   Po to, kai pagal 4 straipsnį pateikiamas pranešimas, pažymėjimo turėtojas pateikęs prašymą turi teisę susipažinti su Komisijos ir agentūros surinktais dokumentais ir kita medžiaga, naudojama kaip tariamo pažeidimo įrodymai.

2.   Dokumentai, gauti pasinaudojant galimybe susipažinti su byla, šio reglamento taikymo tikslais naudojami tik teismo arba administraciniuose procesuose.

21 straipsnis

Teisinis atstovavimas

Kai vykdoma reglamento reikalavimų nesilaikymo procedūra, pažymėjimo turėtojas turi teisę į teisinį atstovavimą.

22 straipsnis

Konfidencialumas, profesinė paslaptis ir teisė neduoti parodymų

1.   Nepažeidžiant teisės keistis informacija ir jas naudotis, kaip numatyta 5 straipsnio 3 dalyje ir 11 straipsnio 1 dalyje, reglamento reikalavimų nesilaikymo procedūra vykdoma vadovaujantis konfidencialumo ir profesinės paslapties principais.

Komisija, agentūra ir nacionalinės aviacijos institucijos (kai jos dalyvauja šioje procedūroje pagal 5 straipsnio 3 dalį ir 10 straipsnio 1 dalį), jų pareigūnai ir kiti jų prižiūrimi dirbantys asmenys neskelbia informacijos, kurią jie gavo ar apsikeitė pagal šį reglamentą ir dėl kurios taikomas įpareigojimas užtikrinti konfidencialumą ir profesinę paslaptį.

2.   Nepažeidžiant teisės susipažinti su byla, pažymėjimo turėtojas negali susipažinti su Komisijos arba agentūros turimomis verslo paslaptimis, konfidencialia informacija arba vidaus dokumentais.

3.   Bet kuris asmuo, teikiantis pastabas arba informaciją pagal šį reglamentą, pagrįsdamas aiškiai nurodo, kuri medžiaga laikoma konfidencialia, ir iki Komisijos arba agentūros nustatytos dienos pateikia atskirą nekonfidencialų variantą. Jei tokių nuorodų nepateikta, Komisija gali daryti prielaidą, kad pateiktose pastabose ar informacijoje konfidencialios informacijos nėra.

4.   Pažymėjimo turėtojas turi teisę neduoti parodymų tais atvejais, kai jis būtų priverstas pateikti atsakymus, kuriais jam galbūt tektų pripažinti, kad padarytas pažeidimas.

2   SKIRSNIS

Laiko nuostatos

23 straipsnis

Terminų taikymas

1.   Šiame reglamente nustatyti terminai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai pranešimas gaunamas arba įteikiamas asmeniškai.

Jei pažymėjimo turėtojas turi pateikti pastabas ar informaciją per nustatytą terminą, pranešimą pakanka išsiųsti registruotu laišku, kol dar nesibaigė nustatytas terminas.

2.   Jeigu terminas baigiasi šeštadienį, sekmadienį arba valstybinės šventės dieną, jis pratęsiamas iki kitos darbo dienos pabaigos.

3.   Nustatydamos šiame reglamente nurodytus terminus, Komisija ir agentūra kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgia tiek į pasirengimui pateikti dokumentus reikalingą laiką, tiek į bylos skubumą.

4.   Jei taikytina ir jei pagrįstai paprašoma iki pradinio termino pabaigos, terminai gali būti pratęsti.

24 straipsnis

Vienkartinių ir periodinių baudų skyrimo senaties terminai

1.   Komisijos teisė priimti sprendimą skirti vienkartines ir periodines baudas pagal 13 straipsnį nustoja galioti po penkerių metų.

16 straipsnyje numatytų periodinių baudų atveju Komisijos teisė priimti sprendimą skirti tokią baudą nustoja galioti po trejų metų.

Skaičiuojama nuo dienos, kurią padarytas pažeidimas. Tačiau tęstinių ar pakartotinių pažeidimų atveju skaičiuoti pradedama nuo dienos, kurią pažeidimas baigiasi.

2.   Bet kokiu Komisijos ar agentūros veiksmu vykdant tyrimo ar reglamento reikalavimų nesilaikymo procedūrą nutraukiami 1 dalyje nustatyti senaties terminai. Senaties terminas nutraukiamas nuo dienos, kai apie tokius veiksmus pranešama pažymėjimo turėtojui.

3.   Nutraukus senaties terminą, jis pradedamas skaičiuoti iš naujo. Tačiau senaties terminas neturi būti daugiau nei du kartus ilgesnis už pradinį senaties terminą, nebent senaties terminas sustabdomas pagal 4 dalį. Tuo atveju senaties terminas pratęsiamas tiek, kiek jis buvo sustabdytas.

4.   Periodinių baudų skyrimo senaties terminas sustabdomas tol, kol Komisijos sprendimas nagrinėjamas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme.

25 straipsnis

Vienkartinių ir periodinių baudų surinkimo senaties terminai

1.   Teisė pradėti išieškojimo procedūrą nustoja galioti praėjus vieniems metams nuo dienos, kai pagal 13 arba 16 straipsnį priimtas sprendimas tampa galutinis.

2.   Vienkartinių ir periodinių baudų išieškojimo senaties terminas nutraukiamas bet kokiu Komisijos arba valstybės narės, veikiančios Komisijos prašymu, veiksmu, skirtu užtikrinti vienkartinių ir periodinių baudų mokėjimo vykdymą.

3.   Nutraukus senaties terminą, jis pradedamas skaičiuoti iš naujo.

4.   Vienkartinių ir periodinių baudų išieškojimo senaties terminas sustabdomas tol, kol:

(a)

skiriamas laikas baudai sumokėti;

(b)

reikalavimas vykdyti mokėjimą sustabdomas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu.

IV   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26 straipsnis

Taikymas

Jei pažeidimas pradėtas daryti prieš įsigaliojant šiam reglamentui, šis reglamentas taikomas tai pažeidimo daliai, kuri padaryta po reglamento įsigaliojimo dienos.

27 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 79, 2008 3 13, p. 1.

(2)  OL L 295, 2010 11 12, p. 35.

(3)  OL L 167, 2003 7 4, p. 23.

(4)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(5)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1.


17.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/36


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 647/2012

2012 m. liepos 16 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 16 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MK

41,0

ZZ

41,0

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

85,3

BO

90,5

UY

94,5

ZA

94,1

ZZ

91,1

0808 10 80

AR

137,4

BR

91,3

CL

115,6

CN

125,2

NZ

127,8

US

161,0

ZA

109,1

ZZ

123,9

0808 30 90

AR

122,4

CL

125,5

ZA

121,2

ZZ

123,0

0809 10 00

TR

182,5

ZZ

182,5

0809 29 00

TR

345,5

ZZ

345,5

0809 30

TR

177,9

ZZ

177,9


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

17.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/38


TARYBOS SPRENDIMAS 2012/388/BUSP

2012 m. liepos 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/231/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2010 m. balandžio 26 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/231/BUSP (1);

(2)

2012 m. vasario 17 d. Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliuciją 751 (1992) dėl Somalio (toliau – Sankcijų komitetas), atnaujino asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(3)

2012 m. vasario 22 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (JT ST) priėmė Rezoliuciją 2036 (2012), kurioje nuspręsta, kad valstybės narės imasi būtinų priemonių tam, kad nebūtų leidžiama tiesiogiai ar netiesiogiai importuoti medžio anglį iš Somalio, nepriklausomai nuo to, ar tokios anglies kilmės šalis yra Somalis;

(4)

Sprendimas 2010/231/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendime 2010/231/BUSP įrašomas šis straipsnis:

„1a straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai importuoti, pirkti ar įvežti medžio anglį iš Somalio, nepriklausomai nuo to, ar tokios medžio anglies kilmės šalis yra Somalis.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši nuostata, nustatyti.

2.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę pagalbą, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusius su medžio anglies importavimu, pirkimu ar įvežimu iš Somalio.“

2 straipsnis

Šio sprendimo priede nurodytas asmuo įtraukiamas į Sprendimo 2010/231/BUSP priedo I skirsnyje pateiktą asmenų sąrašą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. ALETRARIS


(1)  OL L 105, 2010 4 27, p. 17.


PRIEDAS

2 straipsnyje nurodytas asmuo

Jim’ale, Ali Ahmed Nur; (dar žinomas kaip a) Jim’ale, Ahmed Ali, dar žinomas kaip b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali, dar žinomas kaip c) Jim’ale, Sheikh Ahmed, dar žinomas kaip d) Jim’ale, Ahmad Ali, dar žinomas kaip e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur).

Gimimo data: 1954 m. Gimimo vieta: Eilburas, Somalis. Pilietybė: Somalio. Kita pilietybė: Džibučio. Pasas: A0181988 (Somalis), galiojimas baigėsi 2011 m. sausio 23 d. Buvimo vieta: Džibutis, Džibučio Respublika. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 m. vasario 17 d.

Ali Ahmed Nur Jim’ale (Jim’ale) atliko vadovaujamas funkcijas buvusiojoje Somalio Islamo teismų taryboje, dar žinomoje kaip Somalio Islamo teismų sąjunga, kuri buvo radikalus islamistinis organas. Radikaliausi Somalio Islamo teismų sąjungos elementai galiausiai susijungė į grupę, žinomą kaip Al-Shabaab. Pagal Rezoliucijas 751 (1992) ir 1907 (2009) dėl Somalio ir Eritrėjos įsteigtas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas (Somalio/Eritrėjos sankcijų komitetas) 2010 m. balandžio mėn. įtraukė Al-Shabaab į subjektų, kuriems taikomos tikslinės sankcijos, sąrašus. Komitetas įtraukė Al-Shabaab grupę į sąrašus kaip subjektą, dalyvavusį veiksmuose, tiesiogiai ar netiesiogiai keliančiuose grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Somalyje, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę Somalio pereinamojo laikotarpio federalinei Vyriausybei, tačiau neapsiribojant vien jais.

Somalio/Eritrėjos sankcijų komiteto stebėsenos grupės 2011 m. liepos 18 d. ataskaitoje (S/2011/433) nurodoma, kad Jim’ale yra žinomas verslininkas ir subjektas, dalyvaujantis Al-Shabaab medžio anglies – cukraus prekybos cikle ir gaunantis naudą iš privilegijuotų santykių su Al-Shabaab.

Jim’ale nurodomas kaip vienas iš Al-Shabaab pagrindinių finansuotojų ir laikosi tokio paties ideologinio požiūrio kaip Al-Shabaab. Jim’ale teikė svarbią finansinę bei politinę paramą Hassan Dahir Aweys („Aweys“), kurį Somalio/Eritrėjos sankcijų komitetas taip pat įtraukė į sąrašus. Buvęs Al-Shabaab vadovo pavaduotojas Emir Muktar Robow, kaip pranešama, ir toliau dalyvavo nustatant Al-Shabaab organizacijos politiką 2011 m. viduryje. Buvęs Al-Shabaab vadovo pavaduotojas Emir Muktar Robow, kaip pranešama, ir toliau dalyvavo nustatant Al-Shabaab organizacijos politiką 2011 m. viduryje. Robow įtraukė Aweys ir Jim’ale į veiksmus siekiant jų bendrų tikslų ir siekiant sutvirtinti jų bendrą poziciją esant nesutarimams dėl vadovavimo Al-Shabaab.

Nuo 2007 m. rudenį Jim’ale kaip priedangą ekstremistinei veiklai įkūrė bendrovę Džibutyje, kuri vadinasi „Investors Group“. Trumpalaikis grupės tikslas buvo finansuojant ekstremistinę veiklą ir ginklų pirkimą destabilizuoti Somalilandą. Grupė teikė paramą kontrabanda gabenant šaulių ginklus iš Eritrėjos per Džibutį į 5-ąjį Etiopijos regioną, kur siuntą gaudavo ekstremistai. Nuo 2008 m. vidurio Jim’ale toliau valdė „Investors Group“.

Nuo 2010 m. rugsėjo pabaigos Jim’ale įkūrė ZAAD – pinigų pervedimo mobiliojo ryšio telefonais įmonę – ir sudarė sandorį su Al-Shabaab, kad pinigų pervedimai būtų anonimiškesni panaikinant reikalavimą atskleisti tapatybę.

Nuo 2009 m. pabaigos Jim’ale turėjo žinomą hawala (nebankinės pinigų pervedimo sistemos) fondą, kuriame jis rinko zakat (pinigus labdaringiems tikslams); šie pinigai buvo teikiami Al-Shabaab.


17.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/40


TARYBOS SPRENDIMAS 2012/389/BUSP

2012 m. liepos 16 d.

dėl Europos Sąjungos regioninių jūrinių pajėgumų stiprinimo Somalio pusiasalyje misijos (EUCAP NESTOR)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį, 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi,

(1)

2011 m. lapkričio 14 d. Taryba priėmė Somalio pusiasaliui skirtą strateginę programą, kuri yra ES veiksmų regione gairės;

(2)

2011 m. gruodžio 8 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/819/BUSP (1), kuriuo paskyrė Europos Sąjungos specialųjį įgaliotinį Somalio pusiasaliui;

(3)

2011 m. gruodžio 16 d. Taryba susitarė dėl regiono jūrinių pajėgumų stiprinimo misijos krizių valdymo koncepcijos;

(4)

2012 m. kovo 23 d. Taryba priėmė sprendimą 2012/173/BUSP (2) dėl bendros saugumo ir gynybos politikos misijoms ir operacijoms Somalio pusiasalyje skirto ES operacijų centro veiklos pradžios;

(5)

Džibučio, Kenijos ir Seišelių Vyriausybės bei Somalio pareinamojo laikotarpio federalinė Vyriausybė pritaria misijos įsikūrimui jų šalyse;

(6)

2007 m. birželio 18 d. Taryba patvirtino ES civilinių operacijų valdant krizes vadovavimo ir kontrolės struktūros gaires;

(7)

vykdant pagal šį sprendimą įsteigtą misiją, turėtų pradėti veikti Nuolatinės stebėsenos centras;

(8)

misija bus vykdoma tokiomis aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti pasiekti Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 21 straipsnyje nustatytus Sąjungos išorės veiksmų tikslus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Misija

Sąjunga įsteigia regioninių jūrinių pajėgumų stiprinimo Somalio pusiasalyje misiją (EUCAP NESTOR).

2 straipsnis

Misijos tikslas

EUCAP NESTOR tikslas – Somalio pusiasalyje ir Indijos vandenyno vakarinės dalies valstybėse padėti vystyti save išlaikančius pajėgumus, kurie nuolat stiprintų jų jūrinio saugumo gebėjimus, įskaitant kovą su piratavimu ir jūrinį valdymą. EUCAP NESTOR geografiniu požiūriu pirmiausia dėmesį skiria Džibučiui, Kenijai, Seišeliams ir Somaliui. EUCAP NESTOR taip pat bus įkuriamas Tanzanijoje, Sąjungai iš Tanzanijos valdžios institucijų gavus pakvietimą.

3 straipsnis

Užduotys

1.   Siekiant 2 straipsnyje išdėstyto tikslo, EUCAP NESTOR užduotys yra šios:

a)

padėti valdžios institucijoms regione užtikrinti veiksmingą jūrų saugumo agentūrų, vykdančių pakrantės apsaugos funkciją, veiklos organizavimą;

b)

rengti mokymo kursus ir teikti mokymo žinias siekiant stiprinti regiono valstybių, visų pirma Džibučio, Kenijos ir Seišelių jūrinius pajėgumus, mokymo srityje siekiant savaiminio tvarumo;

c)

padėti Somaliui plėtoti savo antžeminės pakrantės policijos pajėgumus remiantis išsamia teisine ir reguliavimo sistema;

d)

nustatyti spragas, susijusias su būtiniausios įrangos pajėgumais, ir teikti pagalbą jas ištaisant, kad būtų pasiektas EUCAP NESTOR tikslas;

e)

teikti pagalbą, skirtą stiprinti nacionalinių įstatymų leidybą ir teisinės valstybės principus pasitelkiant regioninę konsultavimo teisiniais klausimais programą bei suteikti teisinių žinių padedant rengti susijusius su jūriniu saugumu ir suijusius nacionalinius teisės aktus;

f)

skatinti regioninį bendradarbiavimą tarp nacionalinių valdžios institucijų, atsakingų už jūrinį saugumą;

g)

stiprinti regioninį koordinavimą jūrinių pajėgumų stiprinimo srityje;

h)

teikti strateginio pobūdžio konsultacijas paskiriant ekspertus į svarbiausias administracijas;

i)

įgyvendinti misijos projektus ir koordinuoti įnašus;

j)

parengti ir įgyvendinti regioninę informavimo ir komunikacijos strategiją.

2.   EUCAP NESTOR nevykdo jokios vykdomosios funkcijos.

4 straipsnis

Pavaldumo tvarkai ir struktūra

1.   EUCAP NESTOR turi vieningą pavaldumo tvarką kaip krizės valdymo operacija.

2.   EUCAP NESTOR struktūra yra tokia:

a)

Misijos štabas Džibutyje;

b)

atitinkami šalių biurai.

3.   EUCAP NESTOR turi projekto grupę projektams nustatyti ir įgyvendinti. EUCAP NESTOR prireikus gali koordinuoti valstybių narių ir trečiųjų valstybių pagal jų įgaliojimus įgyvendinamus projektus su EUCAP NESTOR susijusiose srityse, kuriais remiami jos tikslai, sudaro palankesnes jų įgyvendinimo sąlygas ir teikia konsultacijas.

5 straipsnis

Civilinis operacijų vadas

1.   Civilinių operacijų planavimo ir vykdymo centro (CPCC) direktorius yra EUCAP NESTOR civilinis operacijos vadas.

2.   Civilinis operacijų vadas, kuris yra, politiškai kontroliuojamas ir jam strategiškai vadovauja Politinis ir saugumo komitetas (PSK) ir kuris yra bendrai atskaitingas Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai (VĮ), vadovauja EUCAP NESTOR ir vykdo jos kontrolę strateginiu lygiu.

3.   Civilinis operacijų vadas užtikrina vykdomų operacijų atžvilgiu tinkamą ir efektyvų Tarybos, taip pat ir PSK, sprendimų įgyvendinimą, įskaitant prireikus strateginių nurodymų misijos vadui davimą ir teikdamas jam konsultacijas ir techninę pagalbą.

4.   Sprendimu 2012/173/BUSP pradėjęs veiklą ES operacijų centras teikia tiesioginę paramą civiliniam operacijų vadui atliekant EUCAP NESTOR operacinį planavimą ir ją vykdant.

5.   Civilinis operacijų vadas atsiskaito Tarybai per VĮ.

6.   Visi komandiruoti darbuotojai lieka visiškai pavaldūs siunčiančiosios valstybės nacionalinėms valdžios institucijoms pagal nacionalines taisykles, atitinkamai Sąjungos institucijai arba Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT). Nacionalinės valdžios institucijos perduoda savo personalo, grupių ir padalinių operacinį valdymą (OPCON) civiliniam operacijų vadui.

7.   Civiliniam operacijų vadui tenka bendra atsakomybė užtikrinti, kad būtų tinkamai įvykdyta Sąjungos pareiga rūpintis savo personalu.

8.   Civilinis operacijų vadas, Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis Somalio pusiasalyje (ESSĮ) ir Sąjungos delegacijų vadovai prireikus konsultuojasi tarpusavyje.

6 straipsnis

Misijos vadovas

1.   EUCAP NESTOR vadovas yra atsakingas už misiją, jai vadovauja ir vykdo jos kontrolę veiksmų vietoje bei yra tiesiogiai pavaldus civiliniam operacijų vadui.

2.   Misijos vadovas vadovauja civilinio operacijų vado paskirtiems prisidedančiųjų valstybių personalui, grupėms ir padaliniams, juos kontroliuoja, taip pat prisiima administracinę ir logistinę atsakomybę, be kita ko, už EUCAP NESTOR suteiktą turtą, išteklius ir informaciją.

3.   Misijos vadovas teikia nurodymus visam EUCAP NESTOR personalui dėl veiksmingo EUCAP NESTOR vykdymo veiksmų vietoje, būdamas atsakingas už misijos koordinavimą bei kasdienį administravimą, laikydamasis civilinio operacijų vado nurodymų strateginiu lygiu.

4.   Misijos vadovas yra atsakingas už EUCAP NESTOR biudžeto įvykdymą. Šiuo tikslu misijos vadovas pasirašo sutartį su Komisija.

5.   Misijos vadovas yra atsakingas už personalo drausmės kontrolę. Komandiruotam personalui drausmines priemones taiko atitinkama nacionalinė valdžios institucija pagal nacionalines taisykles, Sąjungos institucija arba EIVT.

6.   Misijos vadovas atstovauja EUCAP NESTOR sprendžiant operacijų srities klausimus ir užtikrina tinkamą informavimą apie EUCAP NESTOR.

7.   Misijos vadovas atitinkamai koordinuoja savo veiklą su kitais Sąjungos subjektais veiksmų vietoje. Nepažeidžiant pavaldumo tvarkos, misijos vadovui politines gaires vietos lygiu teikia ES specialusis įgaliotinis, glaudžiai derindamas veiklą su Sąjungos delegacijų vadovais regione.

8.   Projekto grupės veiklos atžvilgiu, misijos vadovas yra įgaliotas naudoti valstybių narių finansinius įnašus projektams, kurie nustatyti kaip nuosekliai papildantys kitus EUCAP NESTOR veiksmus, įgyvendinti kai projektas:

a)

yra numatytas poveikio biudžetui pažymoje, susijusioje su šiuo sprendimu; arba

b)

EUCAP NESTOR vykdymo metu yra įtrauktas į poveikio biudžetui pažymą EUCAP NESTOR vadovo prašymu.

Tokiais atvejais, misijos vadovas su atitinkamomis valstybėmis sudaro susitarimą, kuris apima visų pirma specialias procedūras, reglamentuojančias, kaip sprendžiami trečiųjų šalių skundai dėl žalos, padarytos misijos vadovo veiksmais arba neveikimu naudojant lėšas, kurias skyrė prisidedančios valstybės.

Prisidedančios valstybės jokiomis aplinkybėmis negali Sąjungos ar VĮ laikyti atsakingais už misijos vadovo veiksmus ar neveikimą naudojant iš prisidedančių valstybių gautas lėšas.

7 straipsnis

Personalas

1.   EUCAP NESTOR sudaro visų pirma valstybių narių, Sąjungos institucijų arba EIVT komandiruoti darbuotojai. Kiekviena valstybė narė ar Sąjungos institucija arba EIVT padengia išlaidas, susijusias su visais jų komandiruotais darbuotojais, įskaitant kelionės į veiklos vykdymo vietą bei grįžimo iš jos išlaidas, atlyginimus, sveikatos draudimą ir išmokas, išskyrus skiriamus dienpinigius.

2.   Personalo narį komandiravusi valstybė ar Sąjungos institucija arba EIVT yra atsakinga už paaiškinimų dėl personalo nario keliamų pretenzijų dėl komandiravimo arba dėl pretenzijų, susijusių su personalo nario komandiravimu, pateikimą ir už bylos iškėlimą komandiruotam asmeniui.

3.   Jeigu valstybių narių komandiruotas personalas reikiamų funkcijų nevykdo, EUCAP NESTOR pagal sutartį įdarbina tarptautinius ir vietos darbuotojus. Išskirtiniais atvejais, kai tai tinkamai pagrįsta, nesant tinkamų pareiškimų iš valstybių narių, prireikus pagal sutartį gali būti įdarbinami dalyvaujančiųjų trečiųjų valstybių piliečiai.

4.   Tarptautinių ir vietos darbuotojų įdarbinimo sąlygos ir teisės bei pareigos nustatomos sutartyse, kurias misijos vadas sudaro su atitinkamais personalo nariais.

8 straipsnis

EUCAP NESTOR ir jos personalo statusas

EUCAP NESTOR ir jos personalo statusui, įskaitant atitinkamais atvejais privilegijas, imunitetus ir kitas papildomas garantijas, būtinas EUCAP NESTOR įvykdymui ir sklandžiam funkcionavimui, taikomas susitarimas, sudarytas pagal ES sutarties 37 straipsnį ir laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnyje nustatytos procedūros.

9 straipsnis

Politinė kontrolė ir strateginis vadovavimas

1.   Tarybai ir VĮ prisiimant atsakomybę, PSK vykdo EUCAP NESTOR politinę kontrolę ir strateginį vadovavimą jai. Taryba įgalioja PSK priimti atitinkamus sprendimus pagal ES sutarties 38 straipsnio trečią pastraipą. Šis įgaliojimas apima įgaliojimus VĮ siūlymu skirti EUCAP NESTOR vadovą bei iš dalies keisti Operacijų koncepciją (CONOPS) ir Operacijos planą (OPLAN). Tarybai paliekami įgaliojimai spręsti dėl misijos tikslų ir jos nutraukimo.

2.   PSK reguliariai atsiskaito Tarybai.

3.   PSK reguliariai ir prireikus teikiamos civilinio operacijų vado ir misijos vadovo ataskaitos jų atsakomybei tenkančiais klausimais.

10 straipsnis

Trečiųjų valstybių dalyvavimas

1.   Nedarant poveikio Sąjungos sprendimų priėmimo savarankiškumui ir jos bendrai institucinei struktūrai, trečiosios valstybės gali būti kviečiamos prisidėti prie EUCAP NESTOR su sąlyga, kad jos padengia su savo komandiruotais darbuotojais susijusias išlaidas, įskaitant atlyginimus, draudimą nuo visų rizikos rūšių, dienpinigius ir kelionės į veiklos vykdymo vietą bei grįžimo iš jos išlaidas, taip pat prireikus prisideda prie EUCAP NESTOR einamųjų išlaidų padengimo.

2.   Prie EUCAP NESTOR prisidedančios trečiosios valstybės turi tas pačias teises ir pareigas administruojant kasdienę EUCAP NESTOR vykdymo veiklą kaip ir valstybės narės.

3.   Taryba įgalioja PSK priimti atitinkamus sprendimus dėl siūlomų įnašų priėmimo ir įsteigti Prisidedančiųjų valstybių komitetą.

4.   Išsami trečiųjų valstybių dalyvavimo tvarka nustatoma susitarimais, kurie sudaromi pagal ES sutarties 37 straipsnį, ir prireikus papildomais techniniais susitarimais. Jei Sąjunga ir trečioji valstybė sudaro susitarimą, nustatantį tos trečiosios valstybės dalyvavimo Sąjungos krizių valdymo operacijose sąlygas, to susitarimo nuostatos taikomos vykdant EUCAP NESTOR.

11 straipsnis

Saugumas

1.   Civilinis operacijų vadas vadovauja misijos vadovo vykdomam saugumo priemonių planavimui ir užtikrina jų tinkamą bei veiksmingą įgyvendinimą EUCAP NESTOR pagal 5 straipsnį.

2.   Misijos vadovas yra atsakingas už EUCAP NESTOR saugumą ir užtikrinimą, kad būtų laikomasi EUCAP NESTOR taikytinų būtiniausių saugumo reikalavimų pagal Sąjungos politiką dėl personalo, dislokuoto už Sąjungos ribų vykdyti veiksmų pagal Sutarties V antraštinę dalį ir ją papildančius dokumentus, saugumo.

3.   Misijos vadovui padeda vyresnysis už misijos saugumą atsakingas pareigūnas, kuris yra atskaitingas misijos vadovui ir taip pat palaiko glaudžius darbinius santykius su EIVT.

4.   Pagal OPLAN EUCAP NESTOR darbuotojai, prieš pradėdami eiti pareigas, dalyvauja privalomuose mokymo saugumo klausimais kursuose. Jie taip pat reguliariai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo mokymuose misijos vietoje, organizuojamuose vyresniojo už misijos saugumą atsakingo pareigūno.

5.   Misijos vadovas užtikrina ES įslaptintos informacijos apsaugą pagal 2011 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimą dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (3).

12 straipsnis

Nuolatinės stebėsenos centras

Siekiant vykdyti EUCAP NESTOR, veiklą pradeda Nuolatinės stebėsenos centras.

13 straipsnis

Finansinės priemonės

1.   Orientacinė finansavimo suma, skirta su EUCAP NESTOR susijusioms išlaidoms per pirmuosius 12 mėnesių nuo šios sprendimo įsigaliojimo dienos padengti, yra 22 880 000 EUR. Sprendimą dėl vėlesnių laikotarpių orientacinės finansavimo sumos priima Taryba.

2.   Visos išlaidos tvarkomos pagal Europos Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas taisykles ir procedūras.

3.   Komisijai pritarus, misijos vadas su valstybėmis narėmis, dalyvaujančiomis trečiosiomis valstybėmis ir kitais tarptautiniais subjektais gali sudaryti techninius susitarimus dėl įrangos, paslaugų ir patalpų teikimo EUCAP NESTOR.

4.   Finansinės priemonės turi atitikti EUCAP NESTOR veiklos reikalavimus, įskaitant įrangos suderinamumą ir jos grupių sąveikumą.

5.   Vykdydamas savo sudarytą sutartį misijos vadovas už veiklą yra visiškai atskaitingas Komisijai ir veikia jai prižiūrint.

6.   Nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos patirtos išlaidos laikomos atitinkančiomis reikalavimus.

14 straipsnis

Sąjungos reagavimo veiksmų suderinamumas ir koordinavimas

1.   VĮ užtikrina šio sprendimo įgyvendinimo suderinamumą su visais Sąjungos išorės veiksmais, be kita ko, su Sąjungos vystymo programomis.

2.   Nedarant poveikio pavaldumo tvarkai, misijos vadovas savo veiksmus glaudžiai derina su Sąjungos delegacijomis regione, kad būtų užtikrintas Sąjungos veiksmų Somalio pusiasalio regione nuoseklumas.

3.   Misijos vadovas glaudžiai koordinuoja savo veiklą su Sąjungos ir valstybių narių misijų regione vadovais.

4.   Misijos vadovas bendradarbiauja su kitais tarptautiniais subjektais regione, visų pirma Jungtinių Tautų (JT) politiniu biuru Somalyje, JT kovos su narkotikais ir nusikalstamumu biuru, JT plėtros programa ir Tarptautine jūrų organizacija.

5.   Misijos vadovas glaudžiai koordinuoja veiksmus su EUNAVFOR Atalanta, Europos Sąjungos karine misija siekiant prisidėti prie Somalio saugumo pajėgų mokymo (EUTM Somalia), Saugios laivybos projektu ir Svarbiausių jūrų maršrutų programa.

15 straipsnis

Informacijos ir dokumentų teikimas

1.   Vadovaujantis Sprendimu 2011/292/ES, VĮ įgaliojamas atitinkamais atvejais ir pagal EUCAP NESTOR reikmes teikti su šiuo sprendimu susijusioms trečiosioms valstybėms EUCAP NESTOR parengtą ES įslaptintą informaciją, pažymėtą ne aukštesnio kaip „CONFIDENTIEL UE/ES CONFIDENTIAL“ lygio slaptumo žyma.

2.   Vadovaujantis Sprendimu 2011/292/ES, VĮ taip pat įgaliojamas, atsižvelgiant į EUCAP NESTOR su veikla susijusias reikmes, teikti JT ir Afrikos Sąjungai (AS) EUCAP NESTOR parengtą ES įslaptintą informaciją, pažymėtą ne aukštesnio kaip „CONFIDENTIEL UE/ES CONFIDENTIAL“ lygio slaptumo žyma. Šiuo tikslu parengiami VĮ ir JT bei AS kompetentingų institucijų susitarimai.

3.   Atsiradus konkrečioms ir su veikla susijusioms neatidėliotinoms reikmėms, VĮ taip pat įgaliojamas teikti priimančiai valstybei EUCAP NESTOR parengtą ES įslaptintą informaciją, pažymėtą ne aukštesnio kaip „RESTREINT UE/ES RESTRICTED“ lygio slaptumo žyma, vadovaujantis Sprendimu 2011/292/ES. Šiuo tikslu parengiami vyriausiojo VĮ ir priimančiosios valstybės kompetentingų valdžios institucijų susitarimai.

4.   VĮ įgaliojamas teikti su šiuo sprendimu susijusioms trečiosioms valstybėms, visus neįslaptintus ES dokumentus, susijusius su Tarybos posėdžiais, kuriuose buvo svarstomi su EUCAP NESTOR susiję klausimai, ir kuriems pagal Tarybos darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 1 dalį taikomas profesinės paslapties reikalavimas (4).

5.   VĮ 1–4 dalyje nurodytas įgaliojimus, o taip pat ir kompetenciją sudaryti 2 ir 3 dalyse nurodytus susitarimus, gali deleguoti asmenims, kurie yra jam pavaldūs, civiliniam operacijų vadui ir (arba) misijos vadovui.

16 straipsnis

Įsigaliojimas ir galiojimo trukmė

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis galioja 24 mėnesius.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. ALETRARIS


(1)  OL L 327, 2011 12 19, p. 62.

(2)  O L 89, 2012 3 27, p. 66.

(3)  OL L 141, 2011 5 27, p. 17.

(4)  2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2009/937/ES, patvirtinantis Tarybos darbo tvarkos taisykles (OL L 325, 2009 12 11, p. 35).


17.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/44


TARYBOS SPRENDIMAS 2012/390/BUSP

2012 m. liepos 16 d.

kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afrikos Sąjungoje įgaliojimų terminas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį, 31 straipsnio 2 dalį ir 33 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2011 m. spalio 20 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/697/BUSP (1), kuriuo Gary QUINCE paskirtas Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (toliau – ES specialusis įgaliotinis) Afrikos Sąjungoje (toliau – AS). ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai baigiasi 2012 m. birželio 30 d.;

(2)

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai turėtų būti pratęsti tolesniam 12 mėnesių laikotarpiui;

(3)

ES specialusis įgaliotinis vykdys įgaliojimus aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų trukdyti siekti Sutarties 21 straipsnyje nustatytų Sąjungos išorės veiksmų tikslų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis

ES specialiojo įgaliotinio Afrikos Sąjungoje Gary QUINCE įgaliojimai pratęsiami iki 2013 m. birželio 30 d. Tarybai priėmus sprendimą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) siūlymu, ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai gali būti nutraukti anksčiau.

2 straipsnis

Politikos tikslai

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami Sąjungos išsamiais politikos tikslais remti Afrikos pastangas sukurti taikią, demokratinę ir klestinčią ateitį, kaip išdėstyta bendroje Afrikos ir ES strategijoje. Šie tikslai yra:

a)

stiprinti Sąjungos politinį dialogą ir platesnius ryšius su AS;

b)

stiprinti Sąjungos ir AS partnerystę visose bendroje Afrikos ir ES strategijoje nurodytose srityse, padėti rengti ir įgyvendinti bendrą Afrikos ir ES strategiją bendradarbiaujant su AS, gerbti Afrikos savarankiškumo principą, glaudžiau bendradarbiauti su Afrikos atstovais daugiašaliuose forumuose koordinuojant veiklą su daugiašaliais partneriais;

c)

dirbti su AS ir teikti jai paramą remiant institucijų vystymąsi ir stiprinant Sąjungos ir AS institucijų santykius, be kita ko, teikiant paramą vystymuisi, siekiant skatinti:

taiką ir saugumą: numatyti konfliktus, užkirsti jiems kelią, juos valdyti ir tarpininkauti juos sprendžiant bei juos išspręsti, remti pastangas skatinant taiką ir stabilumą, teikti atstatymui po konfliktų skirtą paramą,

žmogaus teises ir valdymą: propaguoti ir ginti žmogaus teises; skatinti pagrindines laisves ir teisinės valstybės principų laikymąsi; pasitelkiant politinį dialogą ir finansinę paramą bei techninę pagalbą, remti Afrikos pastangas stebėti ir gerinti valdymą; remti dalyvaujamosios demokratijos ir atsakomybės stiprinimą; remti kovą su korupcija bei organizuotu nusikalstamumu ir toliau skatinti pastangas, skirtas visiems vaikų ir ginkluoto konflikto klausimo aspektams nagrinėti,

tvarų augimą, regioninę integraciją ir prekybą: remti pastangas sujungiamumo srityje ir sudaryti žmonėms geresnes galimybes naudotis vandeniu ir sanitarinėmis paslaugomis, energija ir informacinėmis technologijomis; skatinti stabilią, veiksmingą ir suderintą verslo teisinę aplinką; padėti Afrikai integruotis į pasaulio prekybos sistemą, padėti Afrikos šalims laikytis Sąjungos taisyklių ir standartų; padėti Afrikai kovoti su klimato kaitos poveikiu,

investavimą į žmones: remti pastangas lyčių lygybės, sveikatos, maisto pakankamumo ir švietimo srityse, remti mainų programas, universitetų ir kompetencijos centrų tinklus, ieškoti pagrindinių migracijos priežasčių panaikinimo būdų.

Be to, ES specialiajam įgaliotiniui teks pagrindinis vaidmuo įgyvendinant bendrą Afrikos ir ES strategiją, kuria numatyta toliau plėtoti ir stiprinti Afrikos ir Sąjungos strateginę partnerystę.

3 straipsnis

Įgaliojimai

Siekiant įgyvendinti 2 straipsnyje nurodytų tikslų Bendrosios užsienio ir saugumo politikos (BUSP) / Bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) aspektus, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami šie įgaliojimai:

a)

stiprinti bendrą Sąjungos įtaką Adis Abeboje vykstančiame dialoge su AS ir jos komisija dėl visų BUSP / BSGP klausimų, susijusių su Sąjungos ir AS santykiais, visų pirma Taikos ir saugumo partneryste bei parama Afrikos taikos ir saugumo struktūros veikimui, bei jo koordinavimą;

b)

užtikrinti deramą politinio atstovavimo lygį, kuris atspindėtų Sąjungos – politinės, finansinės ir institucinės AS partnerės – svarbą ir būtinybę iš esmės keisti šią partnerystę dėl AS aktyvėjančio politinio vaidmens pasaulyje;

c)

jei Taryba taip nuspręstų, palaikyti Sąjungos pozicijas ir politiką, kai AS atlieka svarbų vaidmenį krizės situacijoje, kuriai nėra paskirtas ES specialusis įgaliotinis;

d)

padėti siekti Sąjungos politikos ir veiksmų, skirtų AS, didesnės darnos, nuoseklumo bei koordinavimo ir padėti gerinti platesnės partnerių grupės veiklos koordinavimą ir jos santykius su AS;

e)

prisidėti įgyvendinant AS aktualią Sąjungos žmogaus teisių politiką, įskaitant ES žmogaus teisių gaires – visų pirma ES gaires dėl vaikų ir ginkluotų konfliktų bei gaires dėl smurto prieš moteris ir kovos su visų formų moterų diskriminacija – ir Sąjungos politiką moterų, taikos ir saugumo srityje, taip pat ES veiksmų planą Tarptautinio baudžiamojo teismo sprendimų vykdymui užtikrinti;

f)

atidžiai stebėti ir pranešti apie visus svarbius AS lygiu vykstančius pokyčius;

g)

palaikyti glaudžius ryšius su AS komisija, kitais AS organais, Afrikos subregioninių organizacijų atstovybėmis Afrikos Sąjungoje ir AS valstybių narių atstovybėmis Afrikos Sąjungoje;

h)

sudaryti palankesnes sąlygas AS ir Afrikos subregioninėms organizacijoms palaikyti tarpusavio ryšius ir bendradarbiauti, ypač tose srityse, kuriose Sąjunga teikia paramą;

i)

AS prašymu teikti konsultacijas ir paramą bendroje Afrikos ir ES strategijoje nurodytose srityse;

j)

gavus prašymą, teikti konsultacijas ir paramą kuriant AS krizių valdymo pajėgumus;

k)

atsižvelgiant į aiškų užduočių pasidalijimą, derinti savo veiksmus su ES specialiųjų įgaliotinių, vykdančių įgaliojimus AS valstybėse narėse / regionuose, veiksmais ir juos remti; ir

l)

palaikyti glaudžius ryšius bei skatinti veiklos koordinavimą ne tik su pagrindiniais Adis Abeboje veikiančiais tarptautiniais AS partneriais, pirmiausia Jungtinėmis Tautomis, bet ir nevalstybiniais subjektais visais BUSP/BSGP klausimais, susijusiais su Sąjungos ir AS partneryste.

4 straipsnis

Įgaliojimų vykdymas

1.   ES specialusis įgaliotinis atsakingas už įgaliojimų vykdymą, jo veiklą prižiūrint vyriausiajam įgaliotiniui.

2.   Politinis ir saugumo komitetas (toliau – PSK) palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu, o ES specialusis įgaliotinis su Taryba bendrauja pirmiausia pasitelkęs šį komitetą. PSK teikia ES specialiajam įgaliotiniui strategines gaires ir politinius nurodymus pagal jo įgaliojimus, nepažeisdamas vyriausiojo įgaliotinio įgaliojimų.

3.   ES specialusis įgaliotinis veikia glaudžiai derindamas veiksmus su Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) ir jos atitinkamais padaliniais.

5 straipsnis

Finansavimas

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu laikotarpiu nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2013 m. birželio 30 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 680 000 EUR.

2.   Išlaidos tvarkomos pagal Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis yra atskaitingas Komisijai.

6 straipsnis

Darbuotojų grupės sudarymas ir sudėtis

1.   Neviršydamas ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių išteklių, ES specialusis įgaliotinis sudaro darbuotojų grupę. Pagal įgaliojimų reikalavimus į darbuotojų grupę įtraukiami specifinių politikos sričių specialistai. ES specialusis įgaliotinis nedelsdamas praneša Tarybai ir Komisijai apie darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės, Sąjungos institucijos ir EIVT gali pasiūlyti komandiruoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą tokiems darbuotojams, kuriuos valstybė narė, Sąjungos institucija arba EIVT komandiruoja, moka atitinkamai ta ES valstybė narė, Sąjungos institucija arba EIVT. Valstybių narių į Sąjungos institucijas arba EIVT komandiruoti ekspertai taip pat gali būti komandiruojami dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Pagal sutartį pasamdyti kitų šalių darbuotojai turi turėti vienos iš valstybių narių pilietybę.

3.   Visi komandiruoti darbuotojai administraciniu požiūriu lieka pavaldūs siunčiančiajai valstybei narei, siunčiančiajai Sąjungos institucijai arba EIVT ir vykdo savo pareigas bei veikia ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų labui.

7 straipsnis

ES specialiojo įgaliotinio ir jo personalo privilegijos bei imunitetai

Atitinkamai su priimančiąja (-iosiomis) šalimi (-imis) susitariama dėl ES specialiojo įgaliotinio misijos ir ES specialiojo įgaliotinio personalo narių užduočių įvykdymui bei sklandžiam darbui užtikrinti būtinų privilegijų, imunitetų ir papildomų garantijų. Valstybės narės ir Komisija šiuo tikslu teikia visą reikalingą paramą.

8 straipsnis

ES įslaptintos informacijos saugumas

ES specialusis įgaliotinis ir jo darbuotojų grupės nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų 2011 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimu 2011/292/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (2).

9 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija ir logistinė parama

1.   Valstybės narės, Komisija ir Tarybos generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ES specialiajam įgaliotiniui būtų sudaryta galimybė susipažinti su visa reikiama informacija.

2.   Atitinkamai Sąjungos delegacijos ir (arba) valstybės narės teikia logistinę paramą regione.

10 straipsnis

Saugumas

Laikydamasis Sąjungos politikos dėl personalo, dislokuoto už Sąjungos ribų vykdyti veiksmus pagal Sutarties V antraštinę dalį, saugumo, neviršydamas ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų ir atsižvelgdamas į saugumo padėtį jo atsakomybei priskirtoje geografinėje teritorijoje, ES specialusis įgaliotinis imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių tiesiogiai ES specialiajam įgaliotiniui pavaldaus personalo saugumui užtikrinti, visų pirma:

a)

sudarydamas misijai skirtą saugumo planą, grindžiamą EIVT gairėmis, kuriame numatomos misijai skirtos fizinės, organizacinės ir procedūrinės saugumo priemonės, reglamentuojančios personalo saugaus atvykimo į misijos teritoriją ir judėjimo toje teritorijoje valdymą, taip pat saugumo incidentų valdymą, ir taip pat numatomas nenumatytų atvejų planas bei misijos evakuacijos planas;

b)

užtikrindamas, kad visi už Sąjungos ribų dislokuoti personalo nariai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu, būtinu dėl misijos teritorijoje esančių sąlygų;

c)

užtikrindamas, kad prieš atvykstant arba atvykus į misijos teritoriją visiems jo grupės nariams, kurie turi būti dislokuoti už Sąjungos ribų, įskaitant vietoje pasamdytus darbuotojus, būtų organizuotas atitinkamas mokymas saugumo klausimais, atsižvelgiant į EIVT nustatytą rizikos lygį misijos teritorijoje;

d)

užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo įvertinimais, o Tarybai, Komisijai ir vyriausiajam įgaliotiniui raštu būtų teikiamos jų įgyvendinimo ir kitų saugumo klausimų ataskaitos, sudarančios pažangos ir įgaliojimų vykdymo ataskaitų dalį.

11 straipsnis

Ataskaitų teikimas

ES specialusis įgaliotinis vyriausiajam įgaliotiniui ir PSK reguliariai teikia ataskaitas žodžiu ir raštu. ES specialusis įgaliotinis taip pat prireikus teikia ataskaitas Tarybos darbo grupėms. Reguliariai teikiamos ataskaitos raštu platinamos per COREU tinklą. Vyriausiajam įgaliotiniui ar PSK rekomendavus, ES specialusis įgaliotinis gali teikti ataskaitas Užsienio reikalų tarybai.

12 straipsnis

Koordinavimas

1.   ES specialusis įgaliotinis prisideda prie Sąjungos veiksmų vieningumo, nuoseklumo ir veiksmingumo bei padeda užtikrinti, kad visos Sąjungos priemonės ir valstybių narių veiksmai būtų vykdomi suderintai, siekiant Sąjungos politikos tikslų. ES specialiojo įgaliotinio veiksmai atitinkamai derinami su Komisijos veiksmais bei su kitų tame regione veikiančių ES specialiųjų įgaliotinių veiksmais. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių atstovybes ir Sąjungos delegacijas.

2.   Veiksmų vietoje palaikomas glaudus ryšys su Sąjungos delegacijų vadovais ir valstybių narių atstovybių vadovais. Jie deda visas įmanomas pastangas padėdami ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti savo įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis taip pat palaiko ryšius su kitais veiksmų vietoje esančiais tarptautiniais ir regioniniais subjektais.

13 straipsnis

Peržiūra

Šio sprendimo įgyvendinimas ir jo suderinamumas su kita Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimi. ES specialusis įgaliotinis iki 2012 m. gruodžio mėn. pabaigos vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai ir Komisijai pateikia pažangos ataskaitą, o įgaliojimų termino pabaigoje – išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo 2012 m. liepos 1 d.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. ALETRARIS


(1)  OL L 276, 2011 10 21, p. 46.

(2)  OL L 141, 2011 5 27, p. 17.


17.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/47


TARYBOS SPRENDIMAS 2012/391/BUSP

2012 m. liepos 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/279/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį, 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2010 m. gegužės 18 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/279/BUSP (1), kuriuo EUPOL AFGHANISTAN pratęsta iki 2013 m. gegužės 31 d.;

(2)

dabartinė orientacinė finansavimo suma numatyta laikotarpiui iki 2012 m. liepos 31 d.;

(3)

todėl Sprendimas 2010/279/BUSP turėtų būti iš dalies pakeistas, kad jame būtų numatyta orientacinė finansavimo suma 2012 m. rugpjūčio 1 d.–2013 m. gegužės 31 d. laikotarpiui,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2010/279/BUSP 13 straipsnis pakeičiamas taip:

„13 straipsnis

Finansinės nuostatos

„1.   Orientacinė finansavimo suma, skirta išlaidoms, susijusioms su EUPOL AFGHANISTAN iki 2011 m. liepos 31 d. padengti, yra 54 600 000 EUR.

Orientacinė finansavimo suma, skirta išlaidoms, susijusioms su EUPOL AFGHANISTAN 2011 m. rugpjūčio 1 d.–2012 m. liepos 31 d. laikotarpiu padengti, yra 60 500 000 EUR.

Orientacinė finansavimo suma, skirta išlaidoms, susijusioms su EUPOL AFGHANISTAN 2012 m. rugpjūčio 1 d.–2013 m. gegužės 31 d. laikotarpiu padengti, yra 56 870 000 EUR.

2.   Visos išlaidos tvarkomos pagal Europos Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas taisykles ir procedūras.

3.   Vykdydamas savo sudarytą sutartį misijos vadovas už veiklą yra visiškai atskaitingas Komisijai ir veikia jai prižiūrint.

4.   Trečiųjų valstybių subjektams leidžiama dalyvauti konkursuose dėl sutarčių sudarymo. Komisijai pritarus, misijos vadovas gali sudaryti techninius susitarimus su regioninėmis vadavietėmis ir provincijų atstatymo grupėms vadovaujančiomis šalimis ir tarptautiniais subjektais, dislokuotais Afganistane, dėl įrangos tiekimo, paslaugų ir patalpų teikimo misijai, visų pirma kai tai būtina dėl saugumo sąlygų.

5.   Finansinės nuostatos turi atitikti EUPOL AFGHANISTAN veiklos reikalavimus, įskaitant įrangos suderinamumą ir jos grupių sąveiką, ir jose turi būti atsižvelgiama į personalo dislokavimą regioninėse vadavietėse ir provincijų atstatymo grupėse.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. ALETRARIS


(1)  OL L 123, 2010 5 19, p. 4.


17.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/48


TARYBOS SPRENDIMAS 2012/392/BUSP

2012 m. liepos 16 d.

dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP SAHEL Niger)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį, 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2011 m. kovo 21 d. Taryba palankiai įvertino Europos Sąjungos strategiją saugumo ir vystymosi Sahelio regione srityje, pabrėždama, kad Sąjunga jau ilgą laiką suinteresuota, kad Sahelio regione sumažėtų nesaugumas ir pagerėtų vystymasis. Neseniai dėl suintensyvėjusių teroristų veiksmų ir konflikto Libijoje padarinių sustiprėjo poreikis apsaugoti Sąjungos piliečius ir interesus regione bei užkirsti kelią tų grėsmių plitimui į Sąjungą, kartu padedant sumažinti regioninio pobūdžio grėsmes saugumui;

(2)

2012 m. kovo 23 d. Taryba patvirtino krizės valdymo koncepciją, skirtą galimai bendros saugumo ir gynybos politikos (toliau – BSGP) civilinei misijai Sahelio regione;

(3)

2012 m. birželio 1 d. Nigerio Ministras Pirmininkas išsiuntė Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) kvietimo laišką dėl planuojamos BSGP misijos, kuriame palankiai įvertintas Sąjungos BSGP misijos dislokavimas siekiant sustiprinti Nigerio saugumo pajėgų pajėgumus, visų pirma siekiant veiksmingai, nuosekliai ir suderintai kovoti su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu;

(4)

vykdant EUCAP SAHEL Niger, turėtų pradėti veikti Nuolatinės stebėsenos centras;

(5)

EUCAP SAHEL Niger bus vykdoma tokiomis aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti pasiekti Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 21 straipsnyje nustatytus Sąjungos išorės veiksmų tikslus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Misija

Sąjunga įsteigia Europos Sąjungos BSGP misiją Nigeryje Nigerio saugumo subjektų pajėgumų, skirtų kovai su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu, stiprinimui remti (EUCAP SAHEL Niger).

2 straipsnis

Tikslai

Europos Sąjungos strategijos saugumo ir vystymosi Sahelio regione srityje įgyvendinimo kontekste, EUCAP SAHEL Niger siekiama padėti Nigerio valdžios institucijoms įgyvendinti jų strategijos saugumo ir vystymosi srityje saugumo aspektą ir pagerinti regioninį koordinavimą sprendžiant bendras saugumo problemas. Visų pirma EUCAP SAHEL Niger siekiama padėti formuoti įvairių Nigerio saugumo subjektų, dalyvaujančių kovoje su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu, integruotą, daugiafunkcinį, nuoseklų, tvarų ir žmogaus teisėmis grindžiamą požiūrį.

3 straipsnis

Uždaviniai

1.   Siekiant 2 straipsnyje išdėstytų tikslų EUCAP SAHEL Niger:

a)

konsultuoja ir padeda įgyvendinti Nigerio strategijos saugumo ir vystymosi srityje saugumo aspektą nacionaliniu lygiu, papildydama kitų subjektų veiklą,

b)

remia išsamaus regioninio ir tarptautinio koordinavimo plėtojimą kovos su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu srityje.

c)

stiprina teisinę valstybę kurdama nusikaltimų tyrimo pajėgumus ir tai darydama rengia ir įgyvendina tinkamas mokymo programas,

d)

remia Nigerio saugumo pajėgų tvarumo plėtojimą,

e)

prisideda prie saugumo srities projektų nustatymo, planavimo ir įgyvendinimo.

2.   Pradžioje EUCAP SAHEL Niger daugiausia dėmesio skiria 1 dalyje minėtai veiklai, kuria prisidedama prie Nigerio teritorijos kontrolės gerinimo, be kita ko, koordinuojant veiklą su Nigerio ginkluotosiomis pajėgomis.

3.   EUCAP SAHEL Niger nevykdo jokios vykdomosios funkcijos.

4 straipsnis

Pavaldumo tvarka ir struktūra

1.   EUCAP SAHEL Niger, kaip krizių valdymo operacijai, nustatoma viena pavaldumo tvarka.

2.   EUCAP SAHEL Niger būstinė yra Niamėjuje.

3.   EUCAP SAHEL Niger struktūra yra tokia:

a)

misijos vadovas;

b)

planavimo ir operacijų padalinys, įskaitant regioninius ryšių palaikymo pareigūnus;

c)

paramos misijai padalinys;

d)

atskaitomybės, saugumo, analitinis ir patariamasis bei visuomenės informavimo komponentai;

e)

paramos padalinys Briuselyje.

4.   EUCAP SAHEL Niger turi projekto grupę projektams nustatyti ir įgyvendinti. EUCAP SAHEL Niger prireikus koordinuoja valstybių narių ir trečiųjų valstybių pagal jų įgaliojimus įgyvendinamus projektus su EUCAP SAHEL Niger susijusiose srityse, kuriais remiami jos tikslai, sudaro palankesnes sąlygas jų įgyvendinimui ir teikia konsultacijas.

5 straipsnis

Civilinis operacijų vadas

1.   Civilinių operacijų planavimo ir vykdymo centro (CPCC) direktorius yra EUCAP SAHEL Niger civilinis operacijų vadas.

2.   Civilinis operacijų vadas, kurio politinę kontrolę vykdo ir kurio veiklos strategiją nustato Politinis ir saugumo komitetas (toliau – PSK) bendrai vadovaujant vyriausiajam įgaliotiniui, strateginiu lygiu vadovauja EUCAP SAHEL Niger ir vykdo jos kontrolę.

3.   Civilinis operacijų vadas vykdant operacijas užtikrina tinkamą ir veiksmingą Tarybos sprendimų ir PSK sprendimų įgyvendinimą, įskaitant strateginiu lygiu reikiamų nurodymų misijos vadovui davimą, pastarąjį konsultuodamas bei teikdamas jam techninę pagalbą.

4.   Civilinis operacijų vadas atsiskaito Tarybai per vyriausiąjį įgaliotinį.

5.   Visi komandiruoti darbuotojai lieka visiškai pavaldūs siunčiančiosios valstybės nacionalinėms valdžios institucijoms pagal nacionalines taisykles ar atitinkamai Sąjungos institucijai arba Europos išorės veiksmų tarnybai (toliau – EIVT). Tos valdžios institucijos perduoda savo personalo, grupių ir padalinių operacinį valdymą (OPCON) civiliniam operacijų vadui.

6.   Civiliniam operacijų vadui tenka bendra atsakomybė užtikrinti, kad būtų tinkamai atlikta Sąjungos pareiga rūpintis savo personalu.

7.   Civilinis operacijų vadas ir Sąjungos delegacijos Niamėjuje vadovas prireikus tarpusavyje konsultuojasi.

6 straipsnis

Misijos vadovas

1.   Misijos vadovas yra atsakingas už EUCAP SAHEL Niger, jai vadovauja ir vykdo jos kontrolę veiksmų vietoje bei yra tiesiogiai pavaldus civiliniam operacijų vadui.

2.   Misijos vadovas vadovauja civilinio operacijų vado paskirtiems prisidedančiųjų valstybių personalui, grupėms ir padaliniams, juos kontroliuoja, taip pat prisiima administracinę ir logistinę atsakomybę, be kita ko, už EUCAP SAHEL Niger suteiktą turtą, išteklius ir informaciją.

3.   Misijos vadovas teikia nurodymus visam EUCAP Sahel Niger personalui, įskaitant paramos padalinį Briuselyje ir regioninius ryšių palaikymo pareigūnus, dėl veiksmingo EUCAP SAHEL Niger vykdymo veiksmų vietoje, būdamas atsakingas už EUCAP SAHEL Niger koordinavimą bei kasdienį administravimą ir laikydamasis civilinio operacijų vado nurodymų strateginiu lygiu.

4.   Misijos vadovas yra atsakingas už EUCAP SAHEL Niger biudžeto įvykdymą. Šiuo tikslu misijos vadovas pasirašo sutartį su Komisija.

5.   Misijos vadovas yra atsakingas už personalo drausmės kontrolę. Komandiruotam personalui drausmines priemones taiko nacionalinė valdžios institucija pagal nacionalines taisykles, atitinkama Sąjungos institucija arba EIVT.

6.   Misijos vadovas atstovauja EUCAP SAHEL Niger operacijų srityje ir užtikrina tinkamą informavimą apie EUCAP SAHEL Niger.

7.   Misijos vadovas atitinkamai koordinuoja savo veiklą su kitais Sąjungos subjektais veiksmų vietoje. Misijos vadovui, nedarant poveikio pavaldumo tvarkai, vietos politines gaires teikia Sąjungos delegacijos Nigeryje vadovas.

8.   Projekto grupės veiklos atžvilgiu misijos vadovas yra įgaliotas naudoti valstybių narių arba trečiųjų valstybių finansinius įnašus projektams, kurie nustatyti kaip nuosekliai papildantys kitus EUCAP SAHEL Niger veiksmus, įgyvendinti, jeigu projektas yra:

a)

numatytas poveikio biudžetui pažymoje, susijusioje su šiuo sprendimu; arba

b)

EUCAP SAHEL Niger vykdymo metu įrauktas į poveikio biudžetui pažymą misijos vadovo prašymu.

Tokiu atveju misijos vadovas sudaro susitarimą su atitinkamomis valstybėmis, kuriame visų pirma nustatomos konkrečios procedūros, taikomos nagrinėjant trečiųjų šalių skundus dėl žalos, padarytos dėl misijos vadovo veiksmų arba neveikimo naudojant lėšas, kurias skyrė prisidedančios valstybės.

Prisidedančios valstybės jokiomis aplinkybėmis negali Sąjungos ar vyriausiojo įgaliotinio laikyti atsakingais už misijos vadovo veiksmus ar neveikimą naudojant iš šių valstybių gautas lėšas.

7 straipsnis

Darbuotojai

1.   EUCAP SAHEL Niger sudaro visų pirma valstybių narių, Sąjungos institucijų arba EIVT komandiruoti darbuotojai. Kiekviena valstybė narė, Sąjungos institucija ir EIVT padengia išlaidas, susijusias su visais jų komandiruotais darbuotojais, įskaitant kelionės į veiklos vykdymo vietą bei grįžimo iš jos išlaidas, atlyginimus, sveikatos draudimą ir išmokas, išskyrus skiriamus dienpinigius.

2.   Atitinkamai valstybė narė, Sąjungos institucija arba EIVT yra atsakingos už su komandiravimu susijusias pretenzijas, pateiktas komandiruoto personalo nario arba su juo susijusias, ir už bylos iškėlimą tam asmeniui.

3.   Jeigu valstybių narių komandiruoti darbuotojai reikiamų funkcijų įvykdyti negali, EUCAP SAHEL Niger pagal sutartį įdarbina tarptautinius ir vietos darbuotojus. Išimtinai, pagrįstais atvejais nesant tinkamų kandidatų iš valstybių narių, prireikus gali būti įdarbinami dalyvaujančių trečiųjų valstybių piliečiai su jais sudarant sutartį.

4.   Tarptautinių ir vietos darbuotojų įdarbinimo sąlygos ir teisės bei pareigos nustatomos sutartyse, kurias misijos vadovas sudaro su personalo nariais.

8 straipsnis

EUCAP SAHEL Niger ir jos personalo statusas

EUCAP SAHEL Niger ir jos personalo statusui, atitinkamais atvejais įskaitant privilegijas, imunitetus ir kitas papildomas garantijas, būtinas EUCAP SAHEL Niger įvykdymui ir sklandžiam funkcionavimui, taikomas susitarimas, sudarytas pagal ES sutarties 37 straipsnį ir laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnyje nustatytos procedūros.

9 straipsnis

Politinė kontrolė ir strateginis vadovavimas

1.   PSK Tarybos ir vyriausiojo įgaliotinio atsakomybe vykdo EUCAP SAHEL Niger politinę kontrolę ir strateginį vadovavimą jai. Taryba įgalioja PSK priimti atitinkamus sprendimus pagal ES sutarties 38 straipsnio trečią pastraipą. Šis įgaliojimas apima įgaliojimus vyriausiojo įgaliotinio siūlymu skirti misijos vadovą bei iš dalies keisti „operacijų plius“ koncepciją (CONOPS Plus) ir operacijų planą (OPLAN). Tarybai paliekami įgaliojimai spręsti dėl EUCAP SAHEL Niger tikslų ir jos nutraukimo.

2.   PSK reguliariai atsiskaito Tarybai.

3.   PSK reguliariai ir prireikus teikiamos civilinio operacijų vado ir misijos vadovo ataskaitos jų atsakomybei tenkančiais klausimais.

10 straipsnis

Trečiųjų valstybių dalyvavimas

1.   Nedarant poveikio Sąjungos sprendimų priėmimo savarankiškumui ir jos bendrai institucinei struktūrai, trečiosios valstybės gali būti kviečiamos prisidėti prie EUCAP SAHEL Niger su sąlyga, kad jos padengia su savo komandiruotais darbuotojais susijusias išlaidas, įskaitant atlyginimus, draudimą nuo visų rizikos rūšių, dienpinigius ir kelionės į Nigerį bei grįžimo iš jo išlaidas, taip pat prireikus prisideda prie EUCAP SAHEL Niger einamųjų išlaidų padengimo.

2.   Prie EUCAP SAHEL Niger prisidedančios trečiosios valstybės turi tas pačias teises ir pareigas administruojant kasdienę EUCAP SAHEL Niger veiklą, kaip ir valstybės narės.

3.   Taryba įgalioja PSK priimti atitinkamus sprendimus dėl siūlomų įnašų priėmimo ir įsteigti Prisidedančiųjų valstybių komitetą.

4.   Išsami trečiųjų valstybių dalyvavimo tvarka nustatoma susitarimais, kurie sudaromi pagal ES sutarties 37 straipsnį, ir prireikus papildomais techniniais susitarimais. Jei Sąjunga ir trečioji valstybė sudaro arba yra sudariusios susitarimą, nustatantį tos trečiosios valstybės dalyvavimo Sąjungos krizių valdymo operacijose sąlygas, to susitarimo nuostatos taikomos vykdant EUCAP SAHEL Niger.

11 straipsnis

Saugumas

1.   Civilinis operacijų vadas vadovauja misijos vadovo vykdomam saugumo priemonių planavimui ir užtikrina, kad EUCAP SAHEL Niger jas tinkamai bei veiksmingai įgyvendintų pagal 5 straipsnį.

2.   Misijos vadovas yra atsakingas už EUCAP SAHEL Niger saugumą ir už tai, kad būtų laikomasi EUCAP SAHEL Niger taikytinų būtiniausių saugumo reikalavimų pagal Sąjungos politiką dėl personalo, dislokuoto už Sąjungos ribų vykdyti veiksmų pagal ES sutarties V antraštinę dalį ir ją papildančius dokumentus, saugumo.

3.   Misijos vadovui padeda misijos saugumo pareigūnas, kuris yra atskaitingas misijos vadovui ir taip pat palaiko glaudžius darbinius santykius su EIVT.

4.   Pagal OPLAN EUCAP SAHEL Niger darbuotojai, prieš pradėdami eiti pareigas, dalyvauja privalomuose mokymo saugumo klausimais kursuose. Jie taip pat reguliariai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo mokymuose misijos vietoje, kuriuos organizuoja misijos saugumo pareigūnas.

5.   Misijos vadovas užtikrina ES įslaptintos informacijos apsaugą pagal 2011 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimą 2011/292/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (1).

12 straipsnis

Nuolatinės stebėsenos centras

Siekiant vykdyti EUCAP SAHEL Niger, veiklą pradeda Nuolatinės stebėsenos centras.

13 straipsnis

Finansinės nuostatos

1.   Orientacinė finansavimo suma, skirta su EUCAP SAHEL Niger susijusioms išlaidoms per pirmuosius 12 mėnesių padengti, yra 8 700 000 EUR. Sprendimą dėl vėlesnių laikotarpių orientacinės finansavimo sumos priima Taryba.

2.   Visos išlaidos tvarkomos pagal Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas taisykles ir procedūras.

3.   Dalyvaujančių trečiųjų valstybių ir priimančiosios šalies bei kaimyninių šalių nacionaliniams subjektams leidžiama dalyvauti konkursuose dėl sutarčių sudarymo. Komisijai pritarus, misijos vadovas su valstybėmis narėmis, dalyvaujančiomis trečiosiomis valstybėmis ir kitais tarptautiniais subjektais gali sudaryti techninius susitarimus dėl įrangos, paslaugų ir patalpų teikimo EUCAP SAHEL Niger.

4.   Finansinės priemonės turi atitikti EUCAP SAHEL Niger veiklos reikalavimus, įskaitant įrangos suderinamumą ir jos grupių sąveikumą.

5.   Vykdydamas savo sudarytą sutartį misijos vadovas už veiklą yra visiškai atskaitingas Komisijai ir veikia jai prižiūrint.

6.   Su EUCAP SAHEL Niger susijusios išlaidos padengiamos nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

14 straipsnis

Sąjungos reagavimo veiksmų suderinamumas ir koordinavimas

1.   Vyriausiasis įgaliotinis užtikrina šio sprendimo įgyvendinimo atitiktį Sąjungos išorės veiksmų visumai, be kita ko, Sąjungos vystymo programoms.

2.   Nedarant poveikio pavaldumo tvarkai, misijos vadovas savo veiksmus glaudžiai derina su Sąjungos delegacija Niamėjuje, kad būtų užtikrintas Sąjungos veiksmų Nigeryje nuoseklumas.

3.   Misijos vadovas glaudžiai derina veiksmus su Nigeryje veikiančių valstybių narių misijų vadovais.

15 straipsnis

Informacijos teikimas

1.   Vadovaujantis Sprendimu 2011/292/ES, vyriausiasis įgaliotinis įgaliojamas atitinkamais atvejais ir pagal EUCAP SAHEL Niger reikmes teikti su šiuo sprendimu susijusioms trečiosioms valstybėms EUCAP SAHEL Niger parengtą ES įslaptintą informaciją, pažymėtą ne aukštesnio kaip „CONFIDENTIEL UE/ES CONFIDENTIAL“ lygio slaptumo žyma.

2.   Atsiradus konkrečioms ir su veikla susijusioms neatidėliotinoms reikmėms, vyriausiasis įgaliotinis taip pat įgaliojamas teikti priimančiajai valstybei EUCAP SAHEL Niger parengtą ES įslaptintą informaciją, pažymėtą ne aukštesnio kaip „RESTREINT UE/ES RESTRICTED“ lygio slaptumo žyma, laikantis Sprendimo 2011/292/ES. Šiuo tikslu parengiami vyriausiojo įgaliotinio ir priimančiosios valstybės kompetentingų valdžios institucijų susitarimai.

3.   Vyriausiajam įgaliotiniui leidžiama teikti su šiuo sprendimu susijusioms trečiosioms valstybėms neįslaptintus ES dokumentus, susijusius su Tarybos svarstymais dėl EUCAP SAHEL Niger, kuriems pagal Tarybos darbo tvarkos taisyklių (2) 6 straipsnio 1 dalį taikomas profesinės paslapties reikalavimas.

4.   Vyriausiasis įgaliotinis 1–3 dalyse nurodytus įgaliojimus ir kompetenciją sudaryti 2 dalyje nurodytus susitarimus gali suteikti asmenims, kurie yra jam pavaldūs, civiliniam operacijų vadui ir (arba) misijos vadovui.

16 straipsnis

Įsigaliojimas ir galiojimo trukmė

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis galioja 24 mėnesius.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. ALETRARIS


(1)  OL L 141, 2011 5 27, p. 17.

(2)  2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2009/937/ES, patvirtinantis Tarybos darbo tvarkos taisykles (OL L 325, 2009 12 11, p. 35).


17.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/52


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012/393/BUSP

2012 m. liepos 16 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2011/486/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2011 m. rugpjūčio 1 d. Tarybos sprendimą 2011/486/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane (1), ypač į jo 5 straipsnį ir 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2011 m. rugpjūčio 1 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/486/BUSP;

(2)

2012 m. birželio 11 d. Komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 1988 (2011) 30 punktą, du asmenis išbraukė iš asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašo;

(3)

2012 m. birželio 27 d. komitetas dar vieną asmenį įrašė į asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(4)

be to, 2012 m. birželio 28 d. komitetas dar du asmenis ir du subjektus įrašė į asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(5)

Sprendimo 2011/486/BUSP priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2011/486/BUSP priede pateiktas sąrašas papildomas šio sprendimo I priede pateiktais asmenų ir subjektų įrašais.

2 straipsnis

Šio sprendimo II priede pateikti asmenų įrašai išbraukiami iš Sprendimo 2011/486/BUSP priede pateikto sąrašo.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. ALETRARIS


(1)  OL L 199, 2011 8 2, p. 57.


I PRIEDAS

1 STRAIPSNYJE NURODYTI ĮRAŠAI

A.   Su Talibanu susiję asmenys.

1)

Bakht Gul (alias a) Bakhta Gul b) Bakht Gul Bahar c) Shuqib). Gimimo data: 1980 m. Gimimo vieta: Aki kaimas, Zadran rajonas, Paktiya provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Adresas: Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan. Kita informacija: a) Badruddin Haqqani padėjėjas ryšių klausimais; b) be to, koordinuoja Haqqani sukilėlių, užsienio kovotojų ir ginklų judėjimą Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje; c) priklauso Zadran genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 06 27.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Bakht Gul – pagrindinis Haqqani tinklo pareigūnas ryšių klausimams bent jau nuo 2009 m., kai Afganistane buvo suimtas jo pirmtakas. 2011 m. Gul toliau tiesiogiai teikė informaciją Badruddin Haqqani, vienam iš Haqqani tinklo vyriausiųjų vadovų, ir tarpininkavo asmenims, kurie norėjo su juo susisiekti. Gul pareigos: Afganistano vadų ataskaitų perdavimas vyresniesiems Haqqani tinklo pareigūnams, Talibano žiniasklaidos pareigūnams ir teisėtoms Afganistano žiniasklaidos priemonėms. Be to, Gul su Haqqani tinklo pareigūnais, įskaitant Badruddin Haqqani, derina Haqqani tinklo sukilėlių, užsienio kovotojų ir ginklų judėjimą Afganistano ir Pakistano pasienio regione ir rytų Afganistane. 2010 m. Gul kovotojams Afganistane perduodavo Badruddin Haqqani operatyvinius įsakymus. 2009 m. pabaigoje Gul paskirstė pinigus Haqqani tinklo žemesnio rango vadams, vykstantiems iš Miram Shah į Afganistaną ir atgal.

2)

Abdul Satar Abdul Manan (alias a) Haji Abdul Sattar Barakzai b) Haji Abdul Satar c) Haji Satar Barakzai d) Abdulasattar).

Titulas: Haji. Gimimo data: 1964 m. Gimimo vieta: a) Mirmandaw kaimas, Nahr-e Saraj rajonas, Helmand provincija, Afganistanas; b) Mirmadaw kaimas, Gereshk rajonas, Helmand provincija, Afganistanas; c) Qilla Abdullah, Baluchistan provincija, Pakistanas. Paso Nr.: AM5421691 (Pakistano pasas, galiojimas baigiasi 2013 m. rugpjūčio 11 d.). Nacionalinis identifikavimo Nr.: a) Pakistano nacionalinis identifikavimo Nr. 5420250161699; b) Afganistano nacionalinis identifikavimo Nr. 585629. Adresas: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, Baluchistan Province, Pakistan; c) Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandahar Province, Afghanistan. Kita informacija: a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange bendrasavininkis; b) taip pat susijęs su Khairullah Barakzai; c) priklauso Barakzai genčiai; d) tėvo vardas – Hajji ‘Abd-al-Manaf. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 06 29.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul Satar Abdul Manan yra Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange bendrasavininkis ir valdytojas. Satar ir Khairullah Barakzai Khudai Nazar yra hawala (neoficialias pinigų perlaidas atliekantys punktai) (žinomų HKHS pavadinimu) bendrasavininkiai ir juos bendrai valdo Afganistane, Pakistane ir Dubajuje, taip pat valdo HKHS filialą Afganistano ir Pakistano pasienio regione. 2009 m. pabaigoje Satar ir Khairullah valdė HKHS vienodomis partnerių teisėmis. Satar įkūrė HKHS, o klientai nusprendė iš dalies naudotis HKHS paslaugomis dėl gerai žinomų Satar ir Khairullah pavardžių. Satar Talibanui paaukojo tūkstančius dolerių, kad paremtų Talibano veiklą Afganistane ir pasinaudodamas savo hawala teikė lėšas Talibanui. 2010 m. Satar teikė finansinę paramą Talibanui, ir gali būti, kad vienas Talibano vadų ir jo sąjungininkai pasinaudodami Satar paslaugomis pervedė tūkstančius dolerių sukilėliams remti. 2009 m. pabaigoje Satar priėmė vyresniuosius Talibano narius, teikė dešimtis tūkstančių dolerių Talibano kovai su koalicijos pajėgomis Marjah, Nad’Ali rajone, Helmand provincijoje, Afganistane, remti ir padėjo vienam Talibano narių nuvykti į Marjah. 2008 m. Satar ir Khairullah rinko pinigus iš paramos teikėjų ir naudodamiesi savo hawala pervedė lėšas Talibanui.

3)

Khairullah Barakzai Khudai Nazar (alias a) Haji Khairullah b) Haji Khair Ullah c) Haji Kheirullah d) Haji Karimullah e) Haji Khair Mohammad)

Titulas: Haji. Gimimo data: 1965 m. Gimimo vieta: a) Zumbaleh kaimas, Nahr-e Saraj rajonas, Helmand provincija, Afganistanas; b) Mirmadaw kaimas, Gereshk rajonas, Helmand provincija, Afganistanas; c) Qilla Abdullah, Baluchistan provincija, Pakistanas. Paso Nr.: BP4199631 (Pakistano pasas, 2014 m. sausio 25 d.). Nacionalinis identifikavimo Nr.: Pakistano nacionalinis identifikavimo Nr. 5440005229635. Adresas: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province. Kita informacija: a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange bendrasavininkis; b) taip pat susijęs su Abdul Satar Abdul Manan; c) priklauso Barakzai genčiai; d) tėvo vardas – Haji Khudai Nazar; e) kitas tėvo vardas – Nazar Mohammad. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 06 29.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar yra Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange(HKHS) bendrasavininkis ir valdytojas. 2009 m. pabaigoje Khairullah ir Abdul Satar Abdul Manan valdė HKHS vienodomis partnerių teisėmis. Jie bendrai valdė hawala (žinomų HKHS pavadinimu) Afganistane, Pakistane ir Dubajuje, taip pat valdė HKHS filialą Afganistano ir Pakistano pasienio regione. 2010 m. pradžioje Khairullah vadovavo HKHS filialui Kabule. 2010 m. Khairullah teikė hawala tarpininkavimo paslaugas Talibano vyresniesiems vadams ir teikė finansinę paramą Talibanui. Khairullah kartu su savo verslo partneriu Satar Talibanui suteikė tūkstančius dolerių, kad paremtų Talibano veiklą Afganistane. 2008 m. Khairullah ir Satar rinko pinigus iš paramos teikėjų ir naudodamiesi savo hawala pervedė lėšas Talibanui.

B.   Su Talibanu susiję subjektai ir kitos grupės bei įmonės

1)

Haji Khairullah Haji Sattar money exhange (alias a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi; b) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company; c) Haji Khairullah Money Exchange; d) Haji Khair Ullah Money Service; e) Haji Salam Hawala; f) Haji Hakim Hawala; g) Haji Alim Hawala)

Adresas: a) Filialas Nr. 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; b) Filialas Nr. 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan; c) Filialas Nr. 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan; d) Filialas Nr. 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan; e) Filialas Nr. 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; f) Filialas Nr. 6: i) Shop number 237, Shah Zada Market (taip pat žinomas kaip Sarai Shahzada), Kabul, Afghanistan; ii) Shop number 257, 3rd Floor, Shah Zada Market (taip pat žinomas kaip Sarai Shahzada), Kabul, Afghanistan; g) Filialas Nr. 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; h) Filialas Nr. 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan; i) Filialas Nr. 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan; j) Filialas Nr. 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan; ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan; k) Filialas Nr. 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan; ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan; l) Filialas Nr. 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan; m) Filialas Nr. 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan; n) Filialas Nr. 14: Dubai, United Arab Emirates; o) Filialas Nr. 15: Zahedan, Iran; p) Filialas Nr. 16: Zabul, Iran. Mokesčių mokėtojo kodai ir licencijos Nr.: a) Pakistano nacionalinis mokesčių mokėtojo kodas: 1774308; b) Pakistano nacionalinis mokesčių mokėtojo kodas: 0980338; c) Pakistano nacionalinis mokesčių mokėtojo kodas: 3187777; d) Afganistano finansinių paslaugų teikėjo licencijos Nr.: 044. Kita informacija: a) Talibano vadovai naudojosi Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange tam, kad pervestų pinigus Talibano vadams siekiant 2011 m. finansuoti kovotojus ir operacijas Afganistane; b) sąsajos su Abdul Sattar Abdul Manan ir Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 06 29.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) bendrasavininkiai yra Abdul Satar Abdul Manan ir Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar ir Khairullah bendrai valdo valiutos keityklas Afganistane, Pakistane ir Dubajuje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Talibano vadovai naudojasi HKHS skirstydami pinigus Talibano šešėliniams gubernatoriams ir vadams, taip pat priimdami hawala (neoficialios pinigų perlaidos) pervedimus, skirtus Talibanui. 2011 m. Talibano vadovybė naudodamasi HKHS pervedė pinigus Talibano vadams Afganistane. 2011 m. pabaigoje HKHS filialu Lashkar Gah, Helmand provincijoje, Afganistane, buvo pasinaudota pervedant pinigus Helmand provincijos šešėliniam Talibano gubernatoriui. 2011 m. viduryje vienas Talibano vadų pasinaudojo HKHS filialu, esančiu Afganistano ir Pakistano pasienio regione, finansuodamas kovotojus ir operacijas Afganistane. Talibanas kas mėnesį įnešdavo dideles grynųjų pinigų sumas į šį HKHS filialą ir vėliau Talibano vadai galėdavo pasinaudoti šiomis lėšomis iš bet kurio HKHS filialo. 2010 m. Talibano personalas naudojosi HKHS pervesdami pinigus į hawala Afganistane, o ten operacijų vadai galėdavo pasinaudoti tomis lėšomis. 2009 m. pabaigoje HKHS filialo Lashkar Gah valdytojas prižiūrėjo Talibano lėšų judėjimą naudojantis HKHS.

2)

Roshan money exchange (alias a) Roshan Sarafi; b) Roshan Trading Company; c) Rushaan Trading Company; d) Roshan Shirkat; e) Maulawi Ahmed Shah Hawala; f) Mullah Ahmed Shah Hawala; g) Haji Ahmad Shah Hawala; h) Ahmad Shah Hawala).

Adresas: a) Filialas Nr. 1: i) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road,Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; iv) Cholmon Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; v) Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; b) Filialas Nr. 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan; ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan; c) Filialas Nr. 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan; ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan; iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan; d) Filialas Nr. 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan; e) Filialas Nr. 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan; (f) Filialas Nr. 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan; g) Filialas Nr. 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan; h) Filialas Nr. 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan; i) Filialas Nr. 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan; j) Filialas Nr. 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan; k) Filialas Nr. 11: Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan. Kita informacija: Roshan Money Exchange saugo ir perveda lėšas, skirtas Talibano karinėms operacijoms ir narkotikų prekybai Afganistane remti. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 06 29.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Roshan Money Exchange (RMX) saugo ir perveda lėšas, skirtas Talibano karinėms operacijoms remti ir Talibano vaidmeniui narkotikų prekyboje Afganistane palaikyti. RMX buvo viena iš pagrindinių hawala (neoficialių pinigų perlaidų punktų), kuriomis 2011 m. naudojosi Talibano pareigūnai Helmand provincijoje. 2011 m. vienas vyresniųjų Talibano narių išėmė šimtus tūkstančių dolerių iš RMX filialo, esančio Afganistano ir Pakistano pasienio regione, ir išdalijo juos Talibano šešėliniams provincijų gubernatoriams. Talibano šešėlinis Helmand provincijos gubernatorius pervedė į RMX šimtus tūkstančius dolerių, skirtų 2011 m. pavasaryje vykdytai Talibano karinei kampanijai finansuoti. Taip pat 2011 m. vienam Talibano narių iš RMX buvo išmokėta dešimtys tūkstančių dolerių, skirtų karinėms operacijoms finansuoti. Be to, RMX filiale, esančiame Afganistano ir Pakistano pasienio regione, buvo saugoma dešimtys tūkstančių dolerių, kurie turėjo būti išmokėti vienam Talibano vadų. 2010 m. Talibano šešėlinio Helmand provincijos gubernatoriaus vardu vienas Talibano narių pasinaudojo RMX išsiųsdamas tūkstančius dolerių į Afganistano ir Pakistano pasienio regioną. Talibanas naudojosi RMF filialu Lashkar Gah, Helmand provincijoje, pervesdamas vietos operacijoms skirtas lėšas. 2011 m. vienas Talibano žemesnio rango vadų pervedė dešimtis tūkstančių dolerių vienam Talibano vadų per RMX filialą Lashkar Gah. Be to, 2010 m. Talibanas per RMX filialą Lashkar Gah pervedė lėšas, kurios turėjo būti paskirstytos Talibano vadams. Taip pat 2010 m. vienas Talibano narių pasinaudojo RMX išsiųsdamas dešimtis tūkstančių dolerių į Helmand provinciją ir Herat provinciją, Afganistane, Talibano šešėlinio Helmand provincijos gubernatoriaus vardu.

2009 m. vienas vyresniųjų Talibano atstovų iš RMX filialo, esančio Afganistano ir Pakistano pasienio regione, išėmė šimtus tūkstančių dolerių, skirtų Talibano karinėms operacijoms Afganistane finansuoti. Pinigai į RMX buvo pervesti iš Irano. 2008 m. vienas Talibano vadovų pasinaudojo RMX pervesdamas dešimtis tūkstančių dolerių iš Pakistano į Afganistaną. Talibanas taip pat naudojasi RMX, kad galėtų lengviau dalyvauti narkotikų prekyboje Afganistane. 2011 m. Talibano pareigūnai, įskaitant šešėlinį Helmand provincijos gubernatorių, iš RMX filialo, esančio Afganistano ir Pakistano pasienio regione, į hawala Afganistane pervedė šimtus tūkstančių dolerių, skirtų narkotikams pirkti Talibano pareigūnų vardu. Taip pat 2011 m. vienas Talibano pareigūnų nurodė Talibano vadams Helmand provincijoje lėšas, gautas už opiumą, pervesti per RMX. Vienas Talibano rajono vadovų pervedė tūkstančius dolerių iš Marjah, Helmand provincijoje, Afganistane, į RMX filialą, esantį Afganistano ir Pakistano pasienio regione.


II PRIEDAS

2 STRAIPSNYJE NURODYTI ĮRAŠAI

1)

Mohammad Homayoon Mohammad Yonus Kohistani (alias Mohammad Homayoon Kohistani).

2)

Mohammad Sharif Masood Mohammad Akbar.


17.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/57


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. gruodžio 21 d.

dėl priemonių, kurių Italija ketina imtis pagal Direktyvos 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos) 14 straipsnį, suderinamumo su ES teise

(2012/394/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą) (1), ypač į jos 14 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Direktyvos 2010/13/ES 29 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

2011 m. rugsėjo 20 d. raštu, kurį Komisija gavo 2011 m. rugsėjo 21 d., Italija pranešė Komisijai apie priemones, kurių ketina imtis pagal Direktyvos 2010/13/ES 14 straipsnio 1 dalį, siekdama sujungti, atnaujinti ir iš dalies pakeisti šiuo metu galiojančias ir 2007 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimu (2) patvirtintas priemones;

(2)

Komisija per tris mėnesius nuo šio pranešimo gavimo patikrino, ar šios priemonės neprieštarauja Bendrijos teisei, visų pirma atsižvelgdama į priemonių proporcingumą ir nacionalinės konsultavimosi procedūros skaidrumą;

(3)

svarstydama priemones Komisija atsižvelgė į turimą informaciją apie Italijos žiniasklaidos padėtį;

(4)

iš dalies pakeistas ir į Italijos priemones įtrauktas visuomenei itin svarbių įvykių sąrašas buvo parengtas aiškiai ir skaidriai, ir Italijoje pradėtos plataus masto konsultacijos dėl ankstesnio sąrašo pakeitimo;

(5)

Komisija įsitikino, kad į Italijos priemones įtraukti nauji įvykiai atitinka bent du iš toliau nurodytų kriterijų, kurie laikomi patikimais visuomenei svarbių įvykių rodikliais: i) įvykis kelia ypatingą bendrą susidomėjimą valstybėje narėje ir yra svarbus ne tik tiems, kurie paprastai domisi atitinkama sporto šaka ar renginiu; ii) įvykis turi bendrai pripažįstamą išskirtinę kultūrinę reikšmę valstybės narės gyventojams ir visų pirma stiprina kultūrinę tapatybę; iii) tai įvykis, kai nacionalinė komanda dalyvauja svarbiose tarptautinėse varžybose ar turnyre, ir iv) įvykis paprastai transliuojamas nemokamais televizijos kanalais ir sulaukia didelio televizijos žiūrovų dėmesio.

(6)

motociklų čempionato Grand Prix„Moto GP“ lenktynės sulaukia itin didelio visos Italijos žiūrovų susidomėjimo; kadangi šiame tarptautinės svarbos turnyre dalyvauja Italijos motociklininkai ir gamintojai, jis patraukia dėmesį net tų žiūrovų, kurie paprastai nesidomi tokio pobūdžio įvykiais. Be to, jis tradiciškai transliuojamas nemokamais televizijos kanalais ir sulaukia didelio žiūrovų skaičiaus;

(7)

pasaulio krepšinio, vandensvydžio ir tinklinio čempionatų finalai ir pusfinaliai, kuriuose dalyvauja Italijos nacionalinė rinktinė, – tai ne tik itin svarbūs tarptautiniai turnyrai, kuriuose dalyvauja nacionalinė rinktinė, bet ir įvykiai, kurie sulaukia išskirtinio Italijos visuomenės susidomėjimo – jie patraukia dėmesį net tų žiūrovų, kurie paprastai nesidomi šiomis sporto šakomis; šie turnyrai tradiciškai transliuojami nemokamais televizijos kanalais ir sulaukia didelio televizijos žiūrovų skaičiaus;

(8)

Pasaulio regbio čempionato turnyrai, kuriuose dalyvauja Italijos nacionalinė rinktinė, – tai ne tik itin svarbūs tarptautiniai turnyrai, kuriuose dalyvauja nacionalinė rinktinė, bet ir įvykiai, kurie sulaukia išskirtinio Italijos visuomenės susidomėjimo ir patraukia dėmesį net tų žiūrovų, kurie paprastai nesidomi šia sporto šaka;

(9)

regbio turnyro „Šešios nacijos“ rungtynės, kuriuose dalyvauja Italijos nacionalinė rinktinė, – tai ne tik itin svarbūs tarptautiniai turnyrai, kuriuose dalyvauja nacionalinė rinktinė, bet ir įvykiai, kurie sulaukia išskirtinio bendro Italijos visuomenės susidomėjimo ir patraukia dėmesį net tų žiūrovų, kurie paprastai nesidomi šia sporto šaka; šios rungtynės tradiciškai transliuojamos nemokamais televizijos kanalais ir sulaukia vis didesnio televizijos žiūrovų skaičiaus;

(10)

Daviso taurės (Davis Cup) ir Federacijos taurės (Fed Cup) turnyrų finalo ir pusfinalio rungtynės, kuriose dalyvauja Italijos nacionalinė rinktinė, – tai ne tik itin svarbūs tarptautiniai turnyrai, kuriuose dalyvauja nacionalinė rinktinė, bet ir įvykiai, kurie sulaukia išskirtinio bendro Italijos visuomenės susidomėjimo ir patraukia dėmesį net tų žiūrovų, kurie paprastai nesidomi šia sporto šaka;

(11)

teniso turnyro „Internazionali d'Italia“ finalo ir pusfinalio rungtynės, kuriose dalyvauja Italijos tenisininkai, – tai ne tik svarbūs tarptautiniai turnyrai, kuriuose dalyvauja Italijos sportininkai, bet ir įvykiai, kurie sulaukia išskirtinio Italijos visuomenės susidomėjimo ir patraukia dėmesį net tų žiūrovų, kurie paprastai nesidomi šia sporto šaka, iš dalies dėl jų vykimo vietos. Didelį domėjimąsi šiais įvykiais patvirtina žiūrovų skaičius, iš kurio matyti pastaraisiais metais akivaizdžiai augantis visuomenės susidomėjimas ir aistra šiai sporto šakai;

(12)

pasaulio plento dviračių čempionatai (vyrų profesionalios lenktynės) sulaukia išskirtinio bendro Italijos visuomenės susidomėjimo; kadangi juose dalyvauja ir Italijos sportininkai, šie čempionatai domina net tuos žiūrovus, kurie paprastai nesidomi šia sporto šaka; čempionatai tradiciškai transliuojami nemokamais televizijos kanalais ir sulaukia didelio žiūrovų skaičiaus;

(13)

Milano „La Scala“ teatro operos sezono atidarymo spektaklis sulaukia išskirtinio bendro Italijos visuomenės susidomėjimo ir domina tuos, kurie paprastai nesidomi tokio pobūdžio renginiais; šis įvykis bendrai pripažįstamas išskirtinės svarbos Italijos kultūriniu renginiu, stiprinančiu Italijos kultūrinę tapatybę;

(14)

Venecijos „La Fenice“ teatro naujamečio koncerto transliacija sulaukia išskirtinio bendro Italijos visuomenės susidomėjimo ir domina tuos, kurie paprastai nesidomi tokio pobūdžio renginiais; šis įvykis bendrai pripažįstamas išskirtinės svarbos Italijos kultūriniu renginiu, stiprinančiu Italijos kultūrinę tapatybę, ir yra tradiciškai transliuojamas nemokamais televizijos kanalais bei sulaukia didelio žiūrovų skaičiaus;

(15)

Italijos priemonės atrodo proporcingos, todėl, atsižvelgiant į visuomenės intereso svarbą ir siekiant visuomenei suteikti galimybes stebėti itin populiarių įvykių transliacijas, galima pateisinti nukrypimą nuo SESV 56 straipsnyje nustatytos pagrindinės laisvės teikti paslaugas;

(16)

be to, Italijos priemonės yra suderinamos su ES konkurencijos taisyklėmis, kadangi reikalavimus atitinkantys transliuotojai, galintys transliuoti nurodytus įvykius, nustatomi remiantis objektyviais (reikalaujamos aprėptiems) kriterijais, pagal kuriuos sudaromos faktinės ir potencialios konkurencijos sąlygos įsigyti šių įvykių transliavimo teises. Be to, išvardytų įvykių skaičius nėra toks neproporcingai didelis, kad iškreiptų konkurenciją į vartotojus orientuotos nemokamos televizijos ir mokamos televizijos rinkose;

(17)

apskritai, Italijos priemonių proporcingumą lemia keli veiksniai. Visų pirma, sumažinus reikalavimus atitinkantiems transliuotojams nustatytą reikalaujamos gyventojų aprėpties ribą nuo 90 % iki 80 %, priemonės tampa proporcingesnės tiek, kiek išauga transliuotojų, kurie galėtų atitikti reikalavimus, skaičius. Antra, sukurtas savanoriškas mechanizmas transliuotojų ginčams, susijusiems su techninėmis transliavimo sąlygomis ir sąžiningai nustatyto mokesčio sumokėjimu už išskirtinių transliavimo teisių perleidimą, spręsti. Trečia, siekiant nepakenkti šiuo metu vykstančioms deryboms, galutinių Italijos priemonių įsigaliojimas bus atidėtas iki 2012 m. rugsėjo 1 d. Galiausiai, Italijos priemonėse numatomi atvejai, kai išvardytų įvykių transliavimo teises įsigyja reikalavimų neatitinkantys transliuotojai, kad būtų užtikrinta tinkama teisių perleidimo reikalavimus atitinkantiems transliuotojams tvarka, ir atvejai, kai išvardytiems įvykiams transliuoti neatsiranda reikalavimus atitinkančio teisių įsigijėjo, kad reikalavimų neatitinkančiam transliuotojui būtų užtikrinta galimybė pasinaudoti savo teisėmis ir taip būtų išvengta atvejų, kai į sąrašą įtrauktas įvykis iš viso nebūtų transliuojamas;

(18)

Komisija informavo kitas valstybes nares apie priemones, apie kurias pranešė ir kurių ketina imtis Italija, o jų patikrinimo rezultatus pateikė per Direktyvos 2010/13/ES 29 straipsniu įsteigto komiteto posėdį. Šiame posėdyje komitetas priėmė palankią nuomonę,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

1.   Priemonės, kurių Italija ketina imtis pagal Direktyvos 2010/13/ES 14 straipsnio 1 dalį ir apie kurias ji 2011 m. rugsėjo 21 d. pranešė Komisijai pagal Direktyvos 2010/13/ES 14 straipsnio 2 dalį, suderinamos su Sąjungos teise.

2.   Priemonės, kurias galutinai priims Italija, bus skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje iš karto po to, kai jos bus priimtos nacionaliniu lygmeniu ir apie jas bus pranešta Komisijai. Tai laikoma paskelbimu, kaip numatyta Direktyvos 2010/13/ES 14 straipsnio 2 dalyje.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Pirmininko pavaduotoja


(1)  OL L 95, 2010 4 15, p. 1.

(2)  2007 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimas dėl Italijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise (OL L 180, 2007 7 10, p. 5).


PRIEDAS

Skelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) 14 straipsnį

Priemonės, kurių ėmėsi Italija ir apie kurias turi būti paskelbta pagal Direktyvos 2010/13/ES 14 straipsnį, pateikiamos šiame 2012 m. kovo 15 d. Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimo Nr. 131/12/CONS išraše.


„SPRENDIMAS

Vienintelis straipsnis

1.   Tarnyba patvirtina galutinį visuomenei itin reikšmingų įvykių, kuriuos, remiantis Audiovizualinės ir radijo žiniasklaidos paslaugų teksto 32b straipsniu, užtikrinama transliuoti nemokamais televizijos kanalais, sąrašą, esantį A ir B prieduose, kurie yra neatskiriama šio sprendimo dalis.

2.   Šis sprendimas įsigalioja 2012 m. rugsėjo 1 d. ir skelbiamas Italijos Respublikos oficialiajame leidinyje ir Tarnybos interneto svetainėje; Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas tik A priedas.

Roma, 2011 m. kovo 15 d. (1)

Pirmininkas

Corrado CALABRÒ

Komisijos narys pranešėjas

Nicola D’ANGELO

Komisijos narys pranešėjas

Antonio MARTUSCIELLO

Sprendimo atitikimą tvirtinu

Generalinis sekretorius

Roberto VIOLA“

RYŠIŲ UŽTIKRINIMO INSTITUCIJA

[Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni]

„2012 M. KOVO 15 D. SPRENDIMO Nr. 131/12/CONS A PRIEDAS

ITIN REIKŠMINGŲ VISUOMENEI ĮVYKIŲ, KURIUOS UŽTIKRINAMA TRANSLIUOTI NEMOKAMAIS TELEVIZIJOS KANALAIS, SĄRAŠAS

(tekstas svarbus Bendrijai)

1 straipsnis

Itin reikšmingi visuomenei įvykiai

1.   Šis sprendimas priimtas dėl itin reikšmingų visuomenei įvykių transliavimo per televiziją.

2.   Šiame sąraše:

A.   Itin reikšmingas visuomenei įvykis– tai sporto arba ne sporto įvykis, atitinkantis ne mažiau kaip du iš šių keturių kriterijų:

a)įvykis ir jo rezultatas kelia ypatingą bendrą susidomėjimą Italijoje; juo domisi ne tik tie, kurie paprastai stebi tokio pobūdžio įvykius;b)tai plačiosios visuomenės pripažįstamas įvykis, turintis konkrečią kultūrinę reikšmę bei stiprinantis Italijos kultūrinę tapatybę;c)tai įvykis, kai nacionalinė komanda dalyvauja svarbiame tarptautiniame konkrečios sporto šakos turnyre;d)įvykį tradiciškai transliuoja nemokama televizija ir jis sulaukia itin didelio Italijos žiūrovų dėmesio.

B.   Reikalavimus atitinkantis transliuotojas– Italijos jurisdikcijai priklausantis televizijos transliuotojas, galintis užtikrinti, kad ne mažiau kaip 80 % Italijos gyventojų, nepatirdami papildomų išlaidų, turėtų galimybę tokius įvykius stebėti nemokamais televizijos kanalais.

2 straipsnis

Įvykių sąrašas ir naudojimosi transliavimo teisėmis sąlygos

1.   Valdžios institucijos, siekdamos užtikrinti, kad ne mažiau kaip 80 % Italijos gyventojų, nepatirdami papildomų išlaidų, turėtų galimybę visuomenei itin reikšmingus įvykius žiūrėti nemokamais televizijos kanalais, nustato toliau pateiktų visuomenei itin reikšmingų įvykių, kurių Italijos jurisdikcijai priklausantys televizijos transliuotojai negali transliuoti išskirtinėmis teisėmis ir tik užkoduota forma, sąrašą:

a)

vasaros ir žiemos olimpinės žaidynės;

b)

Pasaulio futbolo čempionato finalas ir visos šio čempionato rungtynės, kuriose žaidžia Italijos nacionalinė rinktinė;

c)

Europos futbolo čempionato finalas ir visos šio čempionato rungtynės, kuriose žaidžia Italijos nacionalinė rinktinė;

d)

visos oficialios rungtynės, kuriose namie ir svečiuose žaidžia Italijos nacionalinė futbolo rinktinė;

e)

Čempionų lygos ir Europos lygos finalo ir pusfinalių rungtynės, kuriose dalyvauja Italijos komanda;

f)

Italijos dviračių lenktynės „Giro d'Italia“;

g)

Automobilių lenktynių „Formulė-1“ Italijos Grand Prix;

h)

Motociklų lenktynių „Moto GP“ Italijos Grand Prix;

i)

pasaulio krepšinio, vandensvydžio, tinklinio, regbio čempionatų finalai ir pusfinaliai, kuriuose dalyvauja Italijos nacionalinė rinktinė;

j)

regbio turnyro „Šešios nacijos“ rungtynės, kuriose dalyvauja Italijos nacionalinė rinktinė;

k)

Daviso taurės (Davis Cup) ir Federacijos taurės (Fed Cup) turnyrų finalo ir pusfinalio rungtynės, kuriose dalyvauja Italijos nacionalinė rinktinė ir teniso turnyro „Internazionali d'Italia di tennis“ finalo ir pusfinalio rungtynės, kuriose dalyvauja Italijos sportininkai;

l)

Pasaulio plento dviračių čempionatas;

m)

Italijos San Remo muzikos festivalis;

n)

Milano “La Scala” teatro operos sezono atidarymas;

o)

Venecijos „La Fenice“ teatro naujametis koncertas.

2.   1 dalies b ir c punktuose nurodyti įvykiai transliuojami ištisai ir tiesiogiai. Kitų įvykių transliavimo nemokamais kanalais sąlygas televizijos transliuotojai nustato patys: tie įvykiai gali būti transliuojami tiesiogiai ar netiesiogiai ir ištisai ar tik kai kurios jų dalys.

3.   Jei teisę transliuoti vieną ar kelis 1 dalyje nurodytus įvykius įsigyja reikalavimų neatitinkantis transliuotojas, jis savo interneto puslapyje iš anksto paskelbia atitinkamo įvykio transliavimo 1 dalyje nurodytomis sąlygomis teisių perleidimo pasiūlymą, grindžiamą sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis rinkos sąlygomis, ir apie tai praneša valdžios institucijoms.

4.   Jei reikalavimus atitinkantys transliuotojai pasiūlymo nepateikia arba jų pasiūlymas nebūna pagrįstas sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis rinkos sąlygomis, teises turintis transliuotojas gali pasinaudoti savo teisėmis, nukrypdamas nuo 1 dalyje nustatytų sąlygų.

5.   Valdžios institucijos pasilieka teisę atitinkamu laiku priimti sprendimą keisti 1 dalyje pateiktą sąrašą ir 2 dalyje nustatytas sąlygas.

3 straipsnis

Procedūra ginčų atveju

1.   Jei tarp transliuotojų kyla ginčas dėl 2 straipsnio 1 dalyje pateiktame sąraše esančio įvykio transliacijos, susijęs su techninėmis transliavimo sąlygomis ir sąžiningai nustatyto mokesčio sumokėjimu už išskirtinių transliavimo teisių perleidimą, taikoma prie Sprendimo Nr. 352/08/CONS pridedamose taisyklėse nustatyta procedūra, ir laikoma, kad pagal tas taisykles Infrastruktūros ir tinklų komitetui suteikiami įgaliojimai yra suteikiami Tarybai, direktoratas suprantamas kaip Žiniasklaidos paslaugų direktoratas, o direktorius – Žiniasklaidos paslaugų direktorius.“


(1)  Spaustuvės klaida: turi būti „2012 m. kovo 15 d.“, kaip Italijos Respublikos oficialiojo leidinio pagrindinės serijos 2012 m. balandžio 19 d. leidinyje Nr. 92.


17.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/62


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. liepos 16 d.

kuriuo pripažįstama, kad schema „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ tinka atitikčiai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 98/70/EB ir 2009/28/EB nustatytiems tvarumo kriterijams įrodyti

(2012/395/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančią bei vėliau panaikinančią Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (1), ypač į jos 18 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės (2) su pakeitimais, padarytais Direktyva 2009/30/EB (3), ypač į jos 7c straipsnio 6 dalį,

pasikonsultavusi su Direktyvos 2009/28/EB 25 straipsnio 2 dalimi įsteigtu patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

direktyvomis 98/70/EB ir 2009/28/EB nustatomi biodegalų tvarumo kriterijai. Direktyvos 98/70/EB 7b ir 7c straipsnių bei IV priedo nuostatos yra panašios į Direktyvos 2009/28/EB 17 ir 18 straipsnių bei V priedo nuostatas;

(2)

kai Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytais tikslais reikia atsižvelgti į biodegalus ir skystuosius bioproduktus, valstybės narės turėtų reikalauti, kad ekonominės veiklos vykdytojai įrodytų, kad biodegalai ir skystieji bioproduktai atitinka Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus tvarumo kriterijus;

(3)

Direktyvos 2009/28/EB 76 konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad reikėtų vengti užkrauti nepagrįstą naštą pramonei, o taikant savanoriškas schemas galima sukurti veiksmingų būdų atitikčiai tiems tvarumo kriterijams įrodyti;

(4)

Komisija gali nuspręsti, kad pagal savanorišką nacionalinę ar tarptautinę schemą įrodyta, jog biodegalų siuntos atitinka Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 3–5 dalyse nustatytus tvarumo kriterijus, arba kad tos direktyvos 17 straipsnio 2 dalies taikymo tikslu savanoriškos nacionalinės ar tarptautinės išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo matavimo schemos duomenys yra tikslūs;

(5)

Komisija tokią savanorišką schemą gali pripažinti penkeriems metams;

(6)

jeigu ekonominės veiklos vykdytojas pateikia įrodymų ar duomenų, gautų pagal Komisijos pripažintą savanorišką schemą, atsižvelgdama į pripažinimo sprendimo aprėptį valstybė narė neturėtų reikalauti, kad tiekėjas pateiktų papildomų įrodymų, kad laikomasi tvarumo kriterijų;

(7)

schema „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ Komisijai pateikta 2012 m. balandžio 4 d. kartu su prašymu ją pripažinti. Ši schema taikoma Jungtinėje Karalystėje išaugintiems javams, aliejingosioms sėkloms ir cukriniams runkeliams iki pirmosios šių kultūrų pristatymo vietos. Pripažinta schema turėtų būti paskelbta skaidrumo platformoje, sukurtoje pagal Direktyvą 2009/28/EB. Komisija turėtų atsižvelgti į neskelbtinos verslo informacijos slaptumą ir gali nuspręsti paskelbti tik dalį schemos;

(8)

įvertinus schemą „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ nustatyta, kad joje tinkamai atsižvelgta į Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse bei Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nustatytus tvarumo kriterijus, ir kad joje iki pirmosios šių kultūrų pristatymo vietos taikomas masės balanso metodas, atitinkantis Direktyvos 98/70/EB 7c straipsnio 1 dalies ir Direktyvos 2009/28/EB 18 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Nors schema netaikoma Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 2 dalies ir Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 2 dalies nuostatoms, tačiau joje pateikiami tikslūs duomenys apie du elementus, kurie yra būtini taikant Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 2 dalį ir Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 2 dalį – geografinę kultūrų kilmės vietovę ir metinį teršalų kiekį, išmetamą dėl anglies atsargų kitimo, susijusio su žemės paskirties keitimu. Nedidelės schemos dalyvių procentinės dalies atveju dalis jų žemės neatitinka tvarumo kriterijų. Schemos dalyvių patikros internetinėje duomenų bazėje nurodoma visiškos arba dalinės schemos dalyvių žemės atitikties būklė ir siuntų atitiktis, o kombainu kertamų kultūrų pase nurodoma siuntų atitiktis tvarumo kriterijams (dar vadinama nuimto derliaus deklaracija);

(9)

įvertinus schemą „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ nustatyta, kad ji atitinka tinkamus patikimumo, skaidrumo ir nepriklausomo audito standartus;

(10)

priimant šį sprendimą neatsižvelgta į jokius papildomus schemoje „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ numatytus tvarumo aspektus. Šie papildomi tvarumo aspektai nėra privalomi siekiant įrodyti, kad laikomasi direktyvomis 98/70/EB ir 2009/28/EB nustatytų tvarumo reikalavimų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Savanoriškos schemos „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“, dėl kurios 2012 m. balandžio 4 d. Komisijai buvo pateiktas prašymas ją pripažinti, kombainu kertamų kultūrų pasu įrodoma, kad javų, aliejingųjų sėklų ir cukrinių runkelių siuntos atitinka Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse bei Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nustatytus tvarumo kriterijus. Schemoje pateikiami tikslūs duomenys Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 2 dalies ir Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 2 dalies taikymo tikslais, susijusiais su Direktyvos 98/70/EB IV priedo C dalies 1 punkte ir Direktyvos 2009/28/EB V priedo C dalies 1 punkte nurodytu metiniu teršalų kiekiu, išmetamu dėl anglies atsargų kitimo, susijusio su žemės paskirties keitimu (e l ), kuris, kaip schemos įrodyta, yra lygus nuliui, bei Direktyvos 98/70/EB IV priedo C dalies 6 punkte ir Direktyvos 2009/28/EB V priedo C dalies 6 punkte nurodyta geografine vietove.

Savanoriška schema „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ gali būti naudojama iki pirmosios susijusių siuntų pristatymo vietos siekiant įrodyti atitiktį Direktyvos 98/70/EB 7c straipsnio 1 dalies ir Direktyvos 2009/28/EB 18 straipsnio 1 dalies nuostatoms.

2 straipsnis

Šis sprendimas galioja penkerius metus po jo įsigaliojimo dienos. Jeigu po šio sprendimo priėmimo schemos turinys pakeičiamas taip, kad gali pasikeisti pagrindas, kuriuo remiantis priimtas šis sprendimas, apie tokius pakeitimus nedelsiant pranešama Komisijai. Komisija įvertina pakeitimus, apie kuriuos jai pranešta, siekdama nustatyti, ar schema vis dar tinkamai atsižvelgiama į tvarumo kriterijus, dėl kurių ji buvo pripažinta.

Jeigu aiškiai įrodoma, kad schemoje neįgyvendinti šio sprendimo priėmimui lemiami elementai, ir jeigu padarytas didelis struktūrinis tų elementų pažeidimas, Komisija gali panaikinti šį sprendimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 140, 2009 6 5, p. 16.

(2)  OL L 350, 1998 12 28, p. 58.

(3)  OL L 140, 2009 6 5, p. 88.


TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

17.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/64


ES IR PIO JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 1/2012

2012 m. vasario 17 d.

kuriuo įsteigiami šeši pakomitečiai ir panaikinamas EB-PIO jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/2008

(2012/396/ES)

JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos-Viduržemio jūros regiono laikinosios asociacijos susitarimą dėl prekybos ir bendradarbiavimo tarp Europos bendrijos ir Palestinos išsivadavimo organizacijos (PIO), atstovaujančios Vakarų Kranto ir Gazos ruožo Palestinos valdžios interesams (1) (toliau – Laikinosios asociacijos susitarimas),

kadangi:

(1)

Laikinosios asociacijos susitarimo 66 straipsnyje nurodyta galimybė įsteigti komitetus (toliau – pakomitečiai), kurie ES-PIO jungtiniam komitetui padėtų vykdyti jo pareigas;

(2)

siekiant užtikrinti Europos kaimynystės politikos ir daugelį sektorių apimančių veiksmų planų veikimą, būtina įsteigti naujus pakomitečius;

(3)

prasidėjo naujas Laikinosios asociacijos susitarimo, atsižvelgiant į Europos kaimynystės politiką ir šio regiono plėtrą, įgyvendinimo etapas;

(4)

Palestinos Nacionalinė Administracija paprašė padidinti pakomitečių skaičių;

(5)

EB-PIO jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/2008 turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įsteigiami šeši I priede išvardyti ES-PIO jungtinio komiteto pakomitečiai.

Priimamos II priede išdėstytos jų darbo tvarkos taisyklės.

ES-PIO jungtinis komitetas, siekdamas užtikrinti tinkamą pakomitečių veikimą, imsis visų būtinų priemonių. Jis gali taip pat nuspręsti steigti grupes arba panaikinti esamas grupes.

2 straipsnis

EB-PIO jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/2008 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. vasario 17 d.

ES-PIO jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

H. MINGARELLI


(1)  OL L 187, 1997 7 16, p. 3.


I PRIEDAS

ES-PIO JUNGTINIAM KOMITETUI PAVALDŪS PAKOMITEČIAI

1.

Žmogaus teisių, gero valdymo ir teisinės valstybės pakomitetis;

2.

Socialinių reikalų ir sveikatos pakomitetis;

3.

Mokslinių tyrimų, inovacijų, informacinės visuomenės, garso bei vaizdo priemonių ir žiniasklaidos, švietimo ir kultūros pakomitetis;

4.

Ekonomikos ir finansų pakomitetis;

5.

Prekybos ir vidaus rinkos, pramonės, žemės ūkio bei žuvininkystės ir muitų pakomitetis;

6.

Energetikos, transporto, klimato kaitos, aplinkos ir vandens pakomitetis.


II PRIEDAS

1.   Žmogaus teisių, gero valdymo ir teisinės valstybės pakomitečio darbo tvarkos taisyklės

1.   Sudėtis ir pirmininkavimas

Pakomitetis sudaromas iš Europos Sąjungos ir Palestinos Nacionalinės Administracijos atstovų. Jam pakaitomis pirmininkauja abi šalys.

2.   Vaidmuo

Pakomitetis pavaldus jungtiniam komitetui, kuriam po kiekvieno posėdžio pateikia ataskaitą. Pakomitetis neturi įgaliojimų priimti sprendimus, bet gali teikti pasiūlymus jungtiniam komitetui.

3.   Svarstymų dalykas

Pakomitetis nagrinėja Laikinosios asociacijos susitarimo ir su juo susijusio Europos kaimynystės politikos veiksmų plano įgyvendinimą toliau nurodytuose sektoriuose ir vertina pažangą, padarytą įgyvendinant veiksmų plane nustatytus ir patvirtintus tikslus bei veiksmus.

Prireikus pakomitetis svarsto bendradarbiavimo viešojo valdymo srityje klausimus. Pakomitetis nagrinėja visas toliau nurodytuose sektoriuose kylančias problemas ir siūlo veiksmus, kurių gali būti imamasi šiuose sektoriuose:

a)

žmogaus teisės;

b)

geras valdymas;

c)

teisinė valstybė.

Šis sąrašas nėra išsamus ir jungtinis komitetas jį gali papildyti kitais klausimais, be kita ko, susijusiais su horizontaliaisiais sektoriais.

Pakomitetis gali nagrinėti klausimus, susijusius su vienu, keliais arba visais nurodytais sektoriais.

4.   Sekretoriatas

Pakomitečio nuolatinių sekretorių pareigas kartu eina Europos Sąjungos pareigūnas ir Palestinos Nacionalinės Administracijos pareigūnas.

Visi su pakomitečiu susiję pranešimai perduodami sekretoriams.

5.   Posėdžiai

Pakomitetis į posėdį renkasi kaskart, kai tai būtina atsižvelgiant į aplinkybes. Posėdis gali būti šaukiamas vienos iš šalių pirmininko prašymu, pateiktu jo nuolatiniam sekretoriui, kuris jį perduoda kitai šaliai. Gavęs prašymą sušaukti pakomitečio posėdį, kitos šalies nuolatinis sekretorius atsakymą pateikia per 15 darbo dienų.

Ypatingos skubos atvejais pakomitečio posėdžiai gali būti šaukiami per trumpesnį laiką, jei abi šalys dėl to susitaria. Visi prašymai sušaukti posėdžius pateikiami raštu.

Kiekvienas pakomitečio posėdis vyksta abiejų šalių sutartu laiku ir sutartoje vietoje.

Pirmininkui pritarus, posėdžius šaukia atsakingas nuolatinis sekretorius. Prieš kiekvieną posėdį pirmininkui pranešama apie numatomą kiekvienos šalies delegacijos sudėtį.

Jei abi šalys sutinka, pakomitetis į posėdžius gali kviesti ekspertus, kad šie jam pateiktų konkrečią prašomą informaciją.

6.   Posėdžių darbotvarkė

Visi prašymai įtraukti klausimus į pakomitečio darbotvarkę perduodami nuolatiniams sekretoriams.

Pirmininkas rengia preliminarią kiekvieno posėdžio darbotvarkę. Atsakingas nuolatinis sekretorius darbotvarkę kitos šalies nuolatiniam sekretoriui perduoda ne vėliau kaip likus dešimčiai dienų iki posėdžio pradžios.

Į preliminarią darbotvarkę įtraukiami klausimai, kuriuos įtraukti nuolatinių sekretorių buvo paprašyta ne vėliau kaip likus 15 dienų iki posėdžio pradžios. Patvirtinamuosius dokumentus abi šalys gauna likus ne mažiau kaip septynioms dienoms iki posėdžio. Skubos atveju šie terminai gali būti sutrumpinti, jei abi šalys tam pritaria.

Pakomitetis darbotvarkę patvirtina kiekvieno posėdžio pradžioje.

7.   Protokolas

Posėdžio protokolą rengia ir po kiekvieno posėdžio suderina nuolatiniai sekretoriai. Pakomitečio nuolatiniai sekretoriai po vieną protokolo egzempliorių kartu su pakomitečio pasiūlymais perduoda jungtinio komiteto sekretoriams ir pirmininkui.

8.   Viešumas

Jei nenusprendžiama kitaip, pakomitečių posėdžiai yra uždari.

2.   Socialinių reikalų ir sveikatos pakomitečio darbo tvarkos taisyklės

1.   Sudėtis ir pirmininkavimas

Pakomitetis sudaromas iš Europos Sąjungos ir Palestinos Nacionalinės Administracijos atstovų. Jam pakaitomis pirmininkauja abi šalys.

2.   Vaidmuo

Pakomitetis pavaldus jungtiniam komitetui, kuriam po kiekvieno posėdžio pateikia ataskaitą. Pakomitetis neturi įgaliojimų priimti sprendimus, bet gali teikti pasiūlymus jungtiniam komitetui.

3.   Svarstymų dalykas

Pakomitetis nagrinėja Laikinosios asociacijos susitarimo ir su juo susijusio Europos kaimynystės politikos veiksmų plano įgyvendinimą toliau nurodytuose sektoriuose ir vertina pažangą, padarytą įgyvendinant veiksmų plane nustatytus ir patvirtintus tikslus bei veiksmus.

Prireikus pakomitetis svarsto bendradarbiavimo viešojo valdymo srityje klausimus. Pakomitetis nagrinėja visas toliau nurodytuose sektoriuose kylančias problemas ir siūlo veiksmus, kurių gali būti imamasi šiuose sektoriuose:

a)

užimtumas ir socialinė raida;

b)

visuomenės sveikata.

Šis sąrašas nėra išsamus ir jungtinis komitetas jį gali papildyti kitais klausimais, be kita ko, susijusiais su horizontaliaisiais sektoriais.

Pakomitetis gali nagrinėti klausimus, susijusius su vienu, keliais arba visais nurodytais sektoriais.

4.   Sekretoriatas

Pakomitečio nuolatinių sekretorių pareigas kartu eina Europos Sąjungos pareigūnas ir Palestinos Nacionalinės Administracijos pareigūnas.

Visi su pakomitečiu susiję pranešimai perduodami sekretoriams.

5.   Posėdžiai

Pakomitetis į posėdį renkasi kaskart, kai tai būtina atsižvelgiant į aplinkybes. Posėdis gali būti šaukiamas vienos iš šalių pirmininko prašymu, pateiktu jo nuolatiniam sekretoriui, kuris jį perduoda kitai šaliai. Gavęs prašymą sušaukti pakomitečio posėdį, kitos šalies nuolatinis sekretorius atsakymą pateikia per 15 darbo dienų.

Ypatingos skubos atvejais pakomitečio posėdžiai gali būti šaukiami per trumpesnį laiką, jei abi šalys dėl to susitaria. Visi prašymai sušaukti posėdžius pateikiami raštu.

Kiekvienas pakomitečio posėdis vyksta abiejų šalių sutartu laiku ir sutartoje vietoje.

Pirmininkui pritarus, posėdžius šaukia atsakingas nuolatinis sekretorius. Prieš kiekvieną posėdį pirmininkui pranešama apie numatomą kiekvienos šalies delegacijos sudėtį.

Jei abi šalys sutinka, pakomitetis į posėdžius gali kviesti ekspertus, kad šie jam pateiktų konkrečią prašomą informaciją.

6.   Posėdžių darbotvarkė

Visi prašymai įtraukti klausimus į pakomitečio darbotvarkę perduodami nuolatiniams sekretoriams.

Pirmininkas rengia preliminarią kiekvieno posėdžio darbotvarkę. Atsakingas nuolatinis sekretorius darbotvarkę kitos šalies nuolatiniam sekretoriui perduoda ne vėliau kaip likus dešimčiai dienų iki posėdžio pradžios.

Į preliminarią darbotvarkę įtraukiami klausimai, kuriuos įtraukti nuolatinių sekretorių buvo paprašyta ne vėliau kaip likus 15 dienų iki posėdžio pradžios. Patvirtinamuosius dokumentus abi šalys gauna likus ne mažiau kaip septynioms dienoms iki posėdžio. Skubos atveju šie terminai gali būti sutrumpinti, jei abi šalys tam pritaria.

Pakomitetis darbotvarkę patvirtina kiekvieno posėdžio pradžioje.

7.   Protokolas

Posėdžio protokolą rengia ir po kiekvieno posėdžio suderina nuolatiniai sekretoriai. Pakomitečio nuolatiniai sekretoriai po vieną protokolo egzempliorių kartu su pakomitečio pasiūlymais perduoda jungtinio komiteto sekretoriams ir pirmininkui.

8.   Viešumas

Jei nenusprendžiama kitaip, pakomitečių posėdžiai yra uždari.

3.   Mokslinių tyrimų, inovacijų, informacinės visuomenės, garso bei vaizdo priemonių ir žiniasklaidos, švietimo ir kultūros pakomitečio darbo tvarkos taisyklės

1.   Sudėtis ir pirmininkavimas

Pakomitetis sudaromas iš Europos Sąjungos ir Palestinos Nacionalinės Administracijos atstovų. Jam pakaitomis pirmininkauja abi šalys.

2.   Vaidmuo

Pakomitetis pavaldus jungtiniam komitetui, kuriam po kiekvieno posėdžio pateikia ataskaitą. Pakomitetis neturi įgaliojimų priimti sprendimus, bet gali teikti pasiūlymus jungtiniam komitetui.

3.   Svarstymų dalykas

Pakomitetis nagrinėja Laikinosios asociacijos susitarimo ir su juo susijusio Europos kaimynystės politikos veiksmų plano įgyvendinimą toliau nurodytuose sektoriuose ir vertina pažangą, padarytą įgyvendinant veiksmų plane nustatytus ir patvirtintus tikslus bei veiksmus.

Prireikus pakomitetis svarsto bendradarbiavimo viešojo valdymo srityje klausimus. Pakomitetis nagrinėja visas toliau nurodytuose sektoriuose kylančias problemas ir siūlo veiksmus, kurių gali būti imamasi šiuose sektoriuose:

a)

švietimas ir profesinis mokymas;

b)

kultūra;

c)

jaunimas;

d)

informacinė visuomenė ir garso bei vaizdo priemonės ir žiniasklaida;

e)

mokslas ir technologijos;

f)

moksliniai tyrimai ir vystymasis.

Šis sąrašas nėra išsamus ir jungtinis komitetas jį gali papildyti kitais klausimais, be kita ko, susijusiais su horizontaliaisiais sektoriais.

Pakomitetis gali nagrinėti klausimus, susijusius su vienu, keliais arba visais nurodytais sektoriais.

4.   Sekretoriatas

Pakomitečio nuolatinių sekretorių pareigas kartu eina Europos Sąjungos pareigūnas ir Palestinos Nacionalinės Administracijos pareigūnas.

Visi su pakomitečiu susiję pranešimai perduodami sekretoriams.

5.   Posėdžiai

Pakomitetis į posėdį renkasi kaskart, kai tai būtina atsižvelgiant į aplinkybes. Posėdis gali būti šaukiamas vienos iš šalių pirmininko prašymu, pateiktu jo nuolatiniam sekretoriui, kuris jį perduoda kitai šaliai. Gavęs prašymą sušaukti pakomitečio posėdį, kitos šalies nuolatinis sekretorius atsakymą pateikia per 15 darbo dienų.

Ypatingos skubos atvejais pakomitečio posėdžiai gali būti šaukiami per trumpesnį laiką, jei abi šalys dėl to susitaria. Visi prašymai sušaukti posėdžius pateikiami raštu.

Kiekvienas pakomitečio posėdis vyksta abiejų šalių sutartu laiku ir sutartoje vietoje.

Pirmininkui pritarus, posėdžius šaukia atsakingas nuolatinis sekretorius. Prieš kiekvieną posėdį pirmininkui pranešama apie numatomą kiekvienos šalies delegacijos sudėtį.

Jei abi šalys sutinka, pakomitetis į posėdžius gali kviesti ekspertus, kad šie jam pateiktų konkrečią prašomą informaciją.

6.   Posėdžių darbotvarkė

Visi prašymai įtraukti klausimus į pakomitečio darbotvarkę perduodami nuolatiniams sekretoriams.

Pirmininkas rengia preliminarią kiekvieno posėdžio darbotvarkę. Atsakingas nuolatinis sekretorius darbotvarkę kitos šalies nuolatiniam sekretoriui perduoda ne vėliau kaip likus dešimčiai dienų iki posėdžio pradžios.

Į preliminarią darbotvarkę įtraukiami klausimai, kuriuos įtraukti nuolatinių sekretorių buvo paprašyta ne vėliau kaip likus 15 dienų iki posėdžio pradžios. Patvirtinamuosius dokumentus abi šalys gauna likus ne mažiau kaip septynioms dienoms iki posėdžio. Skubos atveju šie terminai gali būti sutrumpinti, jei abi šalys tam pritaria.

Pakomitetis darbotvarkę patvirtina kiekvieno posėdžio pradžioje.

7.   Protokolas

Posėdžio protokolą rengia ir po kiekvieno posėdžio suderina nuolatiniai sekretoriai. Pakomitečio nuolatiniai sekretoriai po vieną protokolo egzempliorių kartu su pakomitečio pasiūlymais perduoda jungtinio komiteto sekretoriams ir pirmininkui.

8.   Viešumas

Jei nenusprendžiama kitaip, pakomitečių posėdžiai yra uždari.

4.   Ekonomikos ir finansų reikalų pakomitečio darbo tvarkos taisyklės

1.   Sudėtis ir pirmininkavimas

Pakomitetis sudaromas iš Europos Sąjungos ir Palestinos Nacionalinės Administracijos atstovų. Jam pakaitomis pirmininkauja abi šalys.

2.   Vaidmuo

Pakomitetis pavaldus jungtiniam komitetui, kuriam po kiekvieno posėdžio pateikia ataskaitą. Pakomitetis neturi įgaliojimų priimti sprendimus, bet gali teikti pasiūlymus jungtiniam komitetui.

3.   Svarstymų dalykas

Pakomitetis nagrinėja Laikinosios asociacijos susitarimo ir su juo susijusio Europos kaimynystės politikos veiksmų plano įgyvendinimą toliau nurodytuose sektoriuose ir vertina pažangą, padarytą įgyvendinant veiksmų plane nustatytus ir patvirtintus tikslus bei veiksmus.

Prireikus pakomitetis svarsto bendradarbiavimo viešojo valdymo srityje klausimus. Pakomitetis nagrinėja visas toliau nurodytuose sektoriuose kylančias problemas ir siūlo veiksmus, kurių gali būti imamasi šiuose sektoriuose:

a)

finansinė atskaitomybė ir tinkamas viešųjų finansų valdymas;

b)

ūkio reforma ir plėtra;

c)

statistika.

Šis sąrašas nėra išsamus ir jungtinis komitetas jį gali papildyti kitais klausimais, be kita ko, susijusiais su horizontaliaisiais sektoriais.

Pakomitetis gali nagrinėti klausimus, susijusius su vienu, keliais arba visais nurodytais sektoriais.

4.   Sekretoriatas

Pakomitečio nuolatinių sekretorių pareigas kartu eina Europos Sąjungos pareigūnas ir Palestinos Nacionalinės Administracijos pareigūnas.

Visi su pakomitečiu susiję pranešimai perduodami sekretoriams.

5.   Posėdžiai

Pakomitetis į posėdį renkasi kaskart, kai tai būtina atsižvelgiant į aplinkybes. Posėdis gali būti šaukiamas vienos iš šalių pirmininko prašymu, pateiktu jo nuolatiniam sekretoriui, kuris jį perduoda kitai šaliai. Gavęs prašymą sušaukti pakomitečio posėdį, kitos šalies nuolatinis sekretorius atsakymą pateikia per 15 darbo dienų.

Ypatingos skubos atvejais pakomitečio posėdžiai gali būti šaukiami per trumpesnį laiką, jei abi šalys dėl to susitaria. Visi prašymai sušaukti posėdžius pateikiami raštu.

Kiekvienas pakomitečio posėdis vyksta abiejų šalių sutartu laiku ir sutartoje vietoje.

Pirmininkui pritarus, posėdžius šaukia atsakingas nuolatinis sekretorius. Prieš kiekvieną posėdį pirmininkui pranešama apie numatomą kiekvienos šalies delegacijos sudėtį.

Jei abi šalys sutinka, pakomitetis į posėdžius gali kviesti ekspertus, kad šie jam pateiktų konkrečią prašomą informaciją.

6.   Posėdžių darbotvarkė

Visi prašymai įtraukti klausimus į pakomitečio darbotvarkę perduodami nuolatiniams sekretoriams.

Pirmininkas rengia preliminarią kiekvieno posėdžio darbotvarkę. Atsakingas nuolatinis sekretorius darbotvarkę kitos šalies nuolatiniam sekretoriui perduoda ne vėliau kaip likus dešimčiai dienų iki posėdžio pradžios.

Į preliminarią darbotvarkę įtraukiami klausimai, kuriuos įtraukti nuolatinių sekretorių buvo paprašyta ne vėliau kaip likus 15 dienų iki posėdžio pradžios. Patvirtinamuosius dokumentus abi šalys gauna likus ne mažiau kaip septynioms dienoms iki posėdžio. Skubos atveju šie terminai gali būti sutrumpinti, jei abi šalys tam pritaria.

Pakomitetis darbotvarkę patvirtina kiekvieno posėdžio pradžioje.

7.   Protokolas

Posėdžio protokolą rengia ir po kiekvieno posėdžio suderina nuolatiniai sekretoriai. Pakomitečio nuolatiniai sekretoriai po vieną protokolo egzempliorių kartu su pakomitečio pasiūlymais perduoda jungtinio komiteto sekretoriams ir pirmininkui.

8.   Viešumas

Jei nenusprendžiama kitaip, pakomitečių posėdžiai yra uždari.

5.   Prekybos ir vidaus rinkos, pramonės, žemės ūkio bei žuvininkystės ir muitų pakomitečio darbo tvarkos taisyklės

1.   Sudėtis ir pirmininkavimas

Pakomitetis sudaromas iš Europos Sąjungos ir Palestinos Nacionalinės Administracijos atstovų. Jam pakaitomis pirmininkauja abi šalys.

2.   Vaidmuo

Pakomitetis pavaldus jungtiniam komitetui, kuriam po kiekvieno posėdžio pateikia ataskaitą. Pakomitetis neturi įgaliojimų priimti sprendimus, bet gali teikti pasiūlymus jungtiniam komitetui.

3.   Svarstymų dalykas

Pakomitetis nagrinėja Laikinosios asociacijos susitarimo ir su juo susijusio Europos kaimynystės politikos veiksmų plano įgyvendinimą toliau nurodytuose sektoriuose ir vertina pažangą, padarytą įgyvendinant veiksmų plane nustatytus ir patvirtintus tikslus bei veiksmus.

Prireikus pakomitetis svarsto bendradarbiavimo viešojo valdymo srityje klausimus. Pakomitetis nagrinėja visas toliau nurodytuose sektoriuose kylančias problemas ir siūlo veiksmus, kurių gali būti imamasi šiuose sektoriuose:

a)

su prekyba susiję klausimai;

b)

žemės ūkis ir žuvininkystė;

c)

sanitarijos ir fitosanitarijos klausimai;

d)

investicijos;

e)

rinkos ir reguliavimo reforma;

f)

pramonė ir mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ);

g)

muitų klausimai;

h)

mokesčių sistema.

Šis sąrašas nėra išsamus ir jungtinis komitetas jį gali papildyti kitais klausimais, be kita ko, susijusiais su horizontaliaisiais sektoriais.

Pakomitetis gali nagrinėti klausimus, susijusius su vienu, keliais arba visais nurodytais sektoriais.

4.   Sekretoriatas

Pakomitečio nuolatinių sekretorių pareigas kartu eina Europos Sąjungos pareigūnas ir Palestinos Nacionalinės Administracijos pareigūnas.

Visi su pakomitečiu susiję pranešimai perduodami sekretoriams.

5.   Posėdžiai

Pakomitetis į posėdį renkasi kaskart, kai tai būtina atsižvelgiant į aplinkybes. Posėdis gali būti šaukiamas vienos iš šalių pirmininko prašymu, pateiktu jo nuolatiniam sekretoriui, kuris jį perduoda kitai šaliai. Gavęs prašymą sušaukti pakomitečio posėdį, kitos šalies nuolatinis sekretorius atsakymą pateikia per 15 darbo dienų.

Ypatingos skubos atvejais pakomitečio posėdžiai gali būti šaukiami per trumpesnį laiką, jei abi šalys dėl to susitaria. Visi prašymai sušaukti posėdžius pateikiami raštu.

Kiekvienas pakomitečio posėdis vyksta abiejų šalių sutartu laiku ir sutartoje vietoje.

Pirmininkui pritarus, posėdžius šaukia atsakingas nuolatinis sekretorius. Prieš kiekvieną posėdį pirmininkui pranešama apie numatomą kiekvienos šalies delegacijos sudėtį.

Jei abi šalys sutinka, pakomitetis į posėdžius gali kviesti ekspertus, kad šie jam pateiktų konkrečią prašomą informaciją.

6.   Posėdžių darbotvarkė

Visi prašymai įtraukti klausimus į pakomitečio darbotvarkę perduodami nuolatiniams sekretoriams.

Pirmininkas rengia preliminarią kiekvieno posėdžio darbotvarkę. Atsakingas nuolatinis sekretorius darbotvarkę kitos šalies nuolatiniam sekretoriui perduoda ne vėliau kaip likus dešimčiai dienų iki posėdžio pradžios.

Į preliminarią darbotvarkę įtraukiami klausimai, kuriuos įtraukti nuolatinių sekretorių buvo paprašyta ne vėliau kaip likus 15 dienų iki posėdžio pradžios. Patvirtinamuosius dokumentus abi šalys gauna likus ne mažiau kaip septynioms dienoms iki posėdžio. Skubos atveju šie terminai gali būti sutrumpinti, jei abi šalys tam pritaria.

Pakomitetis darbotvarkę patvirtina kiekvieno posėdžio pradžioje.

7.   Protokolas

Posėdžio protokolą rengia ir po kiekvieno posėdžio suderina nuolatiniai sekretoriai. Pakomitečio nuolatiniai sekretoriai po vieną protokolo egzempliorių kartu su pakomitečio pasiūlymais perduoda jungtinio komiteto sekretoriams ir pirmininkui.

8.   Viešumas

Jei nenusprendžiama kitaip, pakomitečių posėdžiai yra uždari.

6.   Energetikos, transporto, klimato kaitos, aplinkos ir vandens pakomitečio darbo tvarkos taisyklės

1.   Sudėtis ir pirmininkavimas

Pakomitetis sudaromas iš Europos Sąjungos ir Palestinos Nacionalinės Administracijos atstovų. Jam pakaitomis pirmininkauja abi šalys.

2.   Vaidmuo

Pakomitetis pavaldus jungtiniam komitetui, kuriam po kiekvieno posėdžio pateikia ataskaitą. Pakomitetis neturi įgaliojimų priimti sprendimus, bet gali teikti pasiūlymus jungtiniam komitetui.

3.   Svarstymų dalykas

Pakomitetis nagrinėja Laikinosios asociacijos susitarimo ir su juo susijusio Europos kaimynystės politikos veiksmų plano įgyvendinimą toliau nurodytuose sektoriuose ir vertina pažangą, padarytą įgyvendinant veiksmų plane nustatytus ir patvirtintus tikslus bei veiksmus.

Prireikus pakomitetis svarsto bendradarbiavimo viešojo valdymo srityje klausimus. Pakomitetis nagrinėja visas toliau nurodytuose sektoriuose kylančias problemas ir siūlo veiksmus, kurių gali būti imamasi šiuose sektoriuose:

a)

energetika;

b)

transportas;

c)

klimato kaita;

d)

aplinka;

e)

vanduo.

Šis sąrašas nėra išsamus ir jungtinis komitetas jį gali papildyti kitais klausimais, be kita ko, susijusiais su horizontaliaisiais sektoriais.

Pakomitetis gali nagrinėti klausimus, susijusius su vienu, keliais arba visais nurodytais sektoriais.

4.   Sekretoriatas

Pakomitečio nuolatinių sekretorių pareigas kartu eina Europos Sąjungos pareigūnas ir Palestinos Nacionalinės Administracijos pareigūnas.

Visi su pakomitečiu susiję pranešimai perduodami sekretoriams.

5.   Posėdžiai

Pakomitetis į posėdį renkasi kaskart, kai tai būtina atsižvelgiant į aplinkybes. Posėdis gali būti šaukiamas vienos iš šalių pirmininko prašymu, pateiktu jo nuolatiniam sekretoriui, kuris jį perduoda kitai šaliai. Gavęs prašymą sušaukti pakomitečio posėdį, kitos šalies nuolatinis sekretorius atsakymą pateikia per 15 darbo dienų.

Ypatingos skubos atvejais pakomitečio posėdžiai gali būti šaukiami per trumpesnį laiką, jei abi šalys dėl to susitaria. Visi prašymai sušaukti posėdžius pateikiami raštu.

Kiekvienas pakomitečio posėdis vyksta abiejų šalių sutartu laiku ir sutartoje vietoje.

Pirmininkui pritarus, posėdžius šaukia atsakingas nuolatinis sekretorius. Prieš kiekvieną posėdį pirmininkui pranešama apie numatomą kiekvienos šalies delegacijos sudėtį.

Jei abi šalys sutinka, pakomitetis į posėdžius gali kviesti ekspertus, kad šie jam pateiktų konkrečią prašomą informaciją.

6.   Posėdžių darbotvarkė

Visi prašymai įtraukti klausimus į pakomitečio darbotvarkę perduodami nuolatiniams sekretoriams.

Pirmininkas rengia preliminarią kiekvieno posėdžio darbotvarkę. Atsakingas nuolatinis sekretorius darbotvarkę kitos šalies nuolatiniam sekretoriui perduoda ne vėliau kaip likus dešimčiai dienų iki posėdžio pradžios.

Į preliminarią darbotvarkę įtraukiami klausimai, kuriuos įtraukti nuolatinių sekretorių buvo paprašyta ne vėliau kaip likus 15 dienų iki posėdžio pradžios. Patvirtinamuosius dokumentus abi šalys gauna likus ne mažiau kaip septynioms dienoms iki posėdžio. Skubos atveju šie terminai gali būti sutrumpinti, jei abi šalys tam pritaria.

Pakomitetis darbotvarkę patvirtina kiekvieno posėdžio pradžioje.

7.   Protokolas

Posėdžio protokolą rengia ir po kiekvieno posėdžio suderina nuolatiniai sekretoriai. Pakomitečio nuolatiniai sekretoriai po vieną protokolo egzempliorių kartu su pakomitečio pasiūlymais perduoda jungtinio komiteto sekretoriams ir pirmininkui.

8.   Viešumas

Jei nenusprendžiama kitaip, pakomitečių posėdžiai yra uždari.