ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.155.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 155

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. birželio 15d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

2012/295/ES

 

*

2012 m. gegužės 3 d. Jungtinio žemės ūkio komiteto, įsteigto Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl prekybos žemės ūkio produktais, Sprendimas Nr. 1/2012 dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais iš dalies keičiamo 7 priedo

1

 

 

2012/296/ES

 

*

2012 m. gegužės 3 d. Jungtinio žemės ūkio komiteto, įsteigto Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl prekybos žemės ūkio produktais, Sprendimas Nr. 2/2012 dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais iš dalies keičiamo 8 priedo

99

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

15.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 155/1


JUNGTINIO ŽEMĖS ŪKIO KOMITETO, ĮSTEIGTO EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMU DĖL PREKYBOS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAIS, SPRENDIMAS Nr. 1/2012

2012 m. gegužės 3 d.

dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais iš dalies keičiamo 7 priedo

(2012/295/ES)

JUNGTINIS ŽEMĖS ŪKIO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais (1) (toliau – susitarimas), ypač į jo 11 straipsnį,

kadangi:

(1)

susitarimas įsigaliojo 2002 m. birželio 1 d.;

(2)

7 susitarimo priede numatyta palengvinti ir skatinti tarpusavio prekybą vyno sektoriaus produktais;

(3)

remiantis susitarimo 7 priedo 27 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Vynuogių ir jų produktų darbo grupė sprendžia su 7 priedu ir jo įgyvendinimu susijusius klausimus, taip pat rengia pasiūlymus Žemės ūkio jungtiniam komitetui. Ši grupė susirinko išnagrinėti dalinių 7 priedo atnaujinimo poreikį po to, kai pasikeitė šalių įstatymai, ir restruktūrizavimo poreikį, kad 7 priedas derėtų su kitais tarptautiniais susitarimais dėl Europos Sąjungos vyno sektoriaus produktų;

(4)

todėl reikėtų iš dalies pakeisti susitarimo 7 straipsnį, kad būtų atsižvelgta į įstatymų pasikeitimus ir 7 priedo pertvarkymą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais 7 priedas ir priedėliai pakeičiami šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po to, kai jį priima Jungtinis žemės ūkio komitetas.

Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 3 d.

Žemės ūkio jungtinio komiteto vardu

ES delegacijos pirmininkas ir vadovas

Bruno BUFFARIA

Šveicarijos delegacijos vadovas

Jacques CHAVAZ

Komiteto sekretorė

Jana KLÍMOVÁ


(1)  OL L 114, 2002 4 30, p. 132.


PRIEDAS

7 PRIEDAS

DĖL PREKYBOS VYNO SEKTORIAUS PRODUKTAIS

1 straipsnis

Tikslai

Šalys susitaria laikydamosi nediskriminavimo ir abipusiškumo principų palengvinti ir skatinti tarpusavio prekybą Šalių kilmės vyno sektoriaus produktais šiame priede numatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šis priedas taikomas vyno sektoriaus produktams, apibrėžtiems 1 priedėlyje išvardytuose teisės aktuose.

3 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame priede vartojama, išskyrus atvejus, kai yra aiškiai numatyta kitaip:

a)   „vynuogių ir jų produktas, kurio kilmės šalis“, po kurio nurodomas vienos iš Šalių pavadinimas– 2 straipsnyje apibrėžtas produktas, pagamintas remiantis šio priedo nuostatomis minėtos Šalies teritorijoje tik iš toje pačioje teritorijoje arba 2 priedėlyje nurodytoje teritorijoje užaugintų vynuogių;

b)   geografinė nuoroda– bet kokia nuoroda, įskaitant kilmės vietos nuorodą, kaip apibrėžta prie Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutarties pridedamo Susitarimo dėl su prekyba susijusių intelektinės nuosavybės teisių aspektų (toliau – TRIPS susitarimas) 22 straipsnyje, kuri Šalies įstatymais ar kitais teisės aktais pripažįstama tos Šalies teritorijos arba 2 priedėlyje nustatytos teritorijos kilmės vynuogių ir jų produktams, nurodytiems 2 straipsnyje, apibūdinti ir pateikti;

c)   tradicinis terminas– tradiciškai vartojamas pavadinimas nurodant, visų pirma, vyno sektoriaus produktų, kurie apibrėžti 2 straipsnyje, gamybos būdą arba kokybę, spalvą, tipą, kurį Šalies teisės aktai leidžia vartoti tos Šalies kilmės produktui apibūdinti ir pateikti;

d)   saugomas pavadinimas– geografinė nuoroda arba tradicinis terminas, kurie yra apibrėžti straipsnio b ir c punktuose ir yra saugomi pagal šį priedą;

e)   apibūdinimas– apibūdinantys žodžiai, naudojami etiketėse arba 2 straipsnyje apibrėžto vyno produkto transportavimo dokumentuose, prekybos dokumentuose, pirmiausia sąskaitose faktūrose ir pristatymo kvituose, taip pat reklamoje;

f)   etiketė– visi vyno sektoriaus produktus, kurie apibrėžti 2 straipsnyje, apibūdinantys žodžiai ir kitos nuorodos, simboliai, iliustracijos ir prekių ženklai, nurodomi ant tos pačios talpyklos, įskaitant jos uždarymo priemonę arba prie talpyklos tvirtinamą žymeną ir butelių kaklelių apvalkalą;

g)   pateikimas– ant talpyklų, įskaitant jų uždarymo priemones, etikečių ir pakuotės vartojami apibūdinantys žodžiai;

h)   pakuotė– apsauginė pakavimo medžiaga, pavyzdžiui, popierius, visų rūšių šiaudai, kartoniniai indai ir dėžės, naudojama vežant vieną ar daugiau talpyklų ir (arba) pateikiant parduoti galutiniam vartotojui;

i)   prekybą vyno sektoriaus produktais reguliuojančios taisyklės– visos šiame priede numatytos nuostatos;

j)   kompetentinga institucija– Šalies paskirta institucija ar tarnyba, atsakinga už prekybą vyno sektoriaus produktais reguliuojančių taisyklių taikymo priežiūrą;

k)   kontaktinė institucija– vienos Šalies paskirta oficiali įstaiga ar kompetentinga institucija, atsakinga už ryšius su kitos Šalies kontaktine institucija;

l)   prašančioji institucija– Šalies paskirta kompetentinga institucija, kuri teikia pagalbos prašymus šioje antraštinėje dalyje nurodytose srityse;

m)   prašomoji institucija– Šalies paskirta oficiali įstaiga ar kompetentinga institucija, kuri gauna pagalbos prašymus šioje antraštinėje dalyje nurodytose srityse;

n)   pažeidimas– bet kuris vyno sektoriaus produktų gamybą ir prekybą jais reguliuojančių taisyklių pažeidimas ar mėginimas jas pažeisti.

I   ANTRAŠTINĖ DALIS

IMPORTUI IR PARDAVIMUI TAIKOMOS NUOSTATOS

4 straipsnis

Etiketės, pateikimas ir lydraščiai

1.   Šalių prekyba jų teritorijose pagamintais vyno sektoriaus produktais, kaip apibrėžta 2 straipsnyje, turi vykti pagal šiame priede pateiktas technines nuostatas. „Techninės nuostatos“ – visos 3 priedėlyje išvardytos nuostatos, susijusios su vyno sektoriaus produktų apibrėžimu, vynininkystės praktika, minėtų produktų sudėtimi, jų lydraščiais ir transportavimo bei prekybos tvarka.

2.   Komitetas gali nuspręsti iš dalies pakeisti 1 dalyje numatytų techninių nuostatų apibrėžtį.

3.   3 priedėlyje pateiktų teisės aktų nuostatos, susijusios su jų įsigaliojimu ar įgyvendinimu, nebus taikomos šiam priedui.

4.   Šis priedas nepažeidžia nacionalinių ar Europos Sąjungos taisyklių, susijusių su mokesčiais, arba atitinkamų kontrolės priemonių taikymo tvarkos.

II   ANTRAŠTINĖ DALIS

2 STRAIPSNYJE APIBRĖŽTŲ VYNO SEKTORIAUS PRODUKTŲ PAVADINIMŲ ABIPUSĖ APSAUGA

5 straipsnis

Saugomi pavadinimai

Saugomi šie 4 priedėlyje nurodyti Europos Sąjungos ir Šveicarijos vyno sektoriaus produktų pavadinimai:

a)

pavadinimas arba nuorodos į vyno kilmės Europos Sąjungos valstybę narę arba į Šveicariją;

b)

konkretūs terminai;

c)

kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos;

d)

tradiciniai terminai.

6 straipsnis

Europos Sąjungos valstybei narei ir Šveicarijai nurodyti naudojami pavadinimai ar nuorodos

1.   Kad Šveicarijoje būtų atpažinta vynų kilmė, pavadinimai ar nuorodos į ES valstybes nares, naudojami tiems produktams pavadinti:

a)

išimtinai vartojami atitinkamos valstybės narės kilmės vynams;

b)

gali būti vartojami tik Europos Sąjungos kilmės vyno sektoriaus produktams nurodyti ir tik Europos Sąjungos įstatymuose ir taisyklėse numatytomis sąlygomis.

2.   Kad Europos Sąjungoje būtų atpažinta vynų kilmė, pavadinimai ar nuorodos į Šveicariją, naudojami tiems produktams pavadinti:

a)

išimtinai vartojami Šveicarijos kilmės vynams;

b)

gali būti vartojami tik Šveicarijos kilmės vyno sektoriaus produktams nurodyti ir tik Šveicarijos įstatymuose ir taisyklėse numatytomis sąlygomis.

7 straipsnis

Kiti apibrėžimai

1.   Terminai „saugoma kilmės vietos nuoroda“, „saugoma geografinė nuoroda“ ir jų santrumpos „SKVN“ ir „SGN“, terminai „Sekt“ ir „crémant“, numatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 607/2009 (1), išimtinai vartojami tik atitinkamos valstybės narės kilmės vynams nurodyti ir tik Europos Sąjungos įstatymuose ir taisyklėse numatytomis sąlygomis.

2.   Nepažeidžiant 10 straipsnio terminas „saugoma kilmės vietos nuoroda“ ir jo santrumpa SKVN, terminas „vin de pays“, numatyti federalinio žemės ūkio įstatymo 63 straipsnyje, išimtinai vartojami tik Šveicarijos kilmės vynams nurodyti ir tik Šveicarijos įstatymuose numatytomis sąlygomis.

Terminas „vin de table“ numatytas federacinio žemės ūkio įstatymo 63 straipsnyje, išimtinai vartojamas tik Šveicarijos kilmės vynams nurodyti ir tik Šveicarijos įstatymuose numatytomis sąlygomis.

8 straipsnis

Kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsauga

1.   Šveicarijoje 4 priedėlio A dalyje išvardytos Europos Sąjungos kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos:

I.

yra saugomos, jei vynai yra Europos Sąjungos kilmės;

II.

gali būti vartojamos tik Europos Sąjungos vyno sektoriaus produktams nurodyti ir tik Europos Sąjungos įstatymuose ir taisyklėse numatytomis sąlygomis.

Europos Sąjungoje 4 priedėlio B dalyje išvardytos Šveicarijos kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos:

I.

yra saugomos, jei vynai yra Šveicarijos kilmės;

II.

gali būti vartojamos tik Šveicarijos vyno sektoriaus produktams nurodyti ir tik Šveicarijos įstatymuose ir taisyklėse numatytomis sąlygomis.

2.   Susitariančiosios šalys imasi būtinų priemonių pagal šį priedą, kad būtų abipusiškai apsaugomos 4 priedėlyje išvardytos kilmės vietos ir geografinės nuorodos, kurios yra vartojamos apibūdinant ir pateikiant vynus, kurių kilmės šalis yra susitariančiųjų šalių teritorijoje. Kiekviena šalis sukuria tinkamas teisines priemones, kad būtų užtikrinta veiksminga 4 priedėlyje išvardytų kilmės vietos ir geografinės nuorodų apsauga ir neleidžiama jų naudoti vynui, kurio kilmės šalis neapima vietos, numatytos minėtų kilmės vietos nuorodų ar geografinių nuorodų.

3.   1 dalyje numatoma apsauga taikoma, net jei:

a)

yra nurodyta tikroji vyno kilmė;

b)

kilmės vietos ar geografinė nuoroda išversta, transkribuota ar transliteruota;

c)

nuoroda vartojama su tokiais žodžiais kaip „rūšis“, „tipas“, „stilius“, „imitacija“, „metodas“ ar pan.

4.   Tuo atveju, jei kai kurie 4 priedėlyje išvardytos kilmės vietos ar geografinės nuorodos yra homonimai, apsauga suteikiama kiekvienai tokiai nuorodai, jei jos naudojamos sąžiningai ir jei, esant susitariančių šalių Komitete nustatytoms praktinėms naudojimo sąlygoms, užtikrinama, kad atitinkami gamintojai yra traktuojami vienodai, o vartotojas nėra klaidinamas.

5.   Jei 4 priedėlyje nurodyta geografinė nuoroda yra trečiosios šalies geografinės nuorodos homonimas, taikomos TRIPS sutarties 23 straipsnio 3 dalies nuostatos.

6.   Šio priedo nuostatos jokiu būdu nepažeidžia jokio asmens teisės prekiaujant naudoti savo arba savo verslo pirmtako pavardę, išskyrus atvejus, kai tokia pavardė naudojama vartotojus klaidinančiu būdu.

7.   Nė viena šio priedo nuostata neįpareigoja Šalies saugoti 4 priedėlyje nurodytų kitos Šalies saugomos kilmės ar geografinių nuorodų, kurios nėra saugomos arba tampa nebesaugomos savo kilmės šalyje arba kurios toje šalyje nebenaudojamos.

8.   Šalys patvirtina, kad teisės ir pareigos pagal šį priedą netaikomos kitoms, 4 priedėlyje nenurodytoms, kilmės vietos ar geografinėms nuorodoms.

9.   Nepažeidžiant TRIPS sutarties šiuo priedu papildomos ir patikslinamos teisės ir prievolės, taikomos geografinių nuorodų apsaugai kiekvienoje šalyje.

Tačiau šalys atsisako teisės taikyti TRIPS susitarimo 24 straipsnio 4, 6 ir 7 dalis norėdamos atsisakyti skirti apsaugą kitos šalies pavadinimui, išskyrus šio priedo 5 priedėlyje nurodytus atvejus.

10.   Šiame straipsnyje nustatyta išimtinė apsauga yra taikoma pavadinimui „Champagne“, kuris įrašytas 4 priedėlyje esančiame Europos Sąjungos sąraše.

9 straipsnis

Kilmės vietos nuorodų, geografinių nuorodų ir prekių ženklų sąsajos

1.   Susitariančios šalys neprivalo saugoti kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos, jei, atsižvelgiant į ankstesnio ženklo gerą vardą ar pripažinimą, vartotojas galėtų susidaryti klaidingą nuomonę apie tikrąją taip saugomo vyno tapatybę.

2.   Registruoti 2 straipsnyje nurodyto vyno sektoriaus produkto prekės ženklą, kuriame yra arba kurį sudaro 4 priedėlyje numatyta saugoma kilmės vietos arba geografinė nuoroda, atitinkamai pagal kiekvienos šalies teisę oficialiai ar suinteresuotosios šalies prašymu atsisakoma ar iš dalies atsisakoma, jei aptariamo produkto kilmės vieta skiriasi nuo kilmės vietos ar geografinėje nuorodoje nurodytos vietos.

3.   2 straipsnyje nurodyto vyno sektoriaus produkto užregistruotas prekės ženklas, kuriame yra arba kurį sudaro 4 priedėlyje numatyta saugoma kilmės vietos arba geografinė nuoroda, atitinkamai pagal kiekvienos šalies teisę oficialiai ar suinteresuotosios šalies prašymu pripažįstamas negaliojančiu ar iš dalies negaliojančiu, jei toks prekės ženklas susijęs su produktu, neatitinkančiu kilmės vietos ar geografinėms nuorodoms būtinų sąlygų.

4.   Prekės ženklas, kurio naudojimas atitinka ankstesnėje dalyje nurodytą situaciją, ir dėl kurio registracijos buvo kreiptasi ir jis buvo įregistruotas, arba kurį šalis (įskaitant Europos Sąjungos valstybes nares) įgijo sąžiningai naudodama, jei tokia galimybė numatyta atitinkamuose teisės aktuose, iki kitos šalies kilmės vietos ar geografinės nuorodos apsaugos nustatymo pagal šį priedą dienos, gali būti toliau naudojamas neatsižvelgiant į kilmės vietos ar geografinės nuorodos apsaugą su sąlyga, kad atitinkamos šalies teisės aktuose nenumatytas joks prekės ženklo panaikinimo pagrindas.

10 straipsnis

Tradicinių terminų apsauga

1.   4 priedėlio A dalyje išvardyti Europos Sąjungos tradiciniai terminai Šveicarijoje:

a)

nevartojami apibūdinant ir pateikiant Šveicarijos kilmės vyną;

b)

negali būti vartojami apibūdinant ir pateikiant Europos Sąjungos kilmės vyną kitaip, negu jį siejant su vynais, kurių kilmė, kategorija ir jiems nurodyti naudojama kalba yra nurodyta priedėlyje, ir laikantis sąlygų, numatytų Europos Sąjungos įstatymuose bei kituose teisės aktuose.

4 priedėlio B dalyje išvardyti Šveicarijos tradiciniai terminai Europos Sąjungoje:

a)

nevartojami apibūdinant ir pateikiant Europos Sąjungos kilmės vyną;

b)

negali būti vartojami apibūdinant ir pateikiant Šveicarijos kilmės vyną kitaip, negu jį siejant su vynais, kurių kilmė, kategorija ir jiems nurodyti naudojama kalba yra nurodyta priedėlyje, ir laikantis sąlygų, numatytų Šveicarijos įstatymuose bei kituose teisės aktuose.

2.   Pagal šį susitarimą šalys imasi būtinų priemonių, kad pagal šį straipsnį apsaugotų 4 priedėlyje nurodytus tradicinius terminus, kurie vartojami apibūdinant ir pateikiant vynus, kurių kilmės šalis yra atitinkamų šalių teritorijose. Todėl šalys užtikrina veiksmingą teisinę apsaugą, kad nebūtų leidžiama minėtų tradicinių terminų vartoti apibūdinant vyną, kurio atveju nėra suteikta teisė vartoti tradicinius terminus, net jei prie vartojamų tradicinių terminų pridedami tokie žodžiai kaip „rūšis“, „tipas“, „stilius“, „imitacija“, „metodas“ ar pan.

3.   Tradicinių terminų apsauga taikoma tik:

a)

kalbai ar kalboms, kuriomis tradicinis terminas yra įtrauktas į 4 priedėlį;

b)

vyno kategorijai, kuriai jis yra saugomas Europos Sąjungos naudai ar vyno klasei, kuriai jis yra saugomas Šveicarijos naudai, kaip nurodyta 4 priedėlyje.

4.   Tuo atveju, kai tarp 4 priedėlyje išvardytų tradicinių terminų yra homonimų, apsauga suteikiama kiekvienam tradiciniam terminui, jei jie naudojami sąžiningai ir jei, esant susitariančių šalių Komitete nustatytoms praktinėms naudojimo sąlygoms, užtikrinama, kad atitinkami gamintojai yra traktuojami vienodai, o vartotojas nėra klaidinamas.

5.   Jei 4 priedėlyje nurodytas tradicinis terminas yra vyno sektoriaus produkto, kurio kilmės šalis nėra nė viena iš Šalių, pavadinimo homonimas, šis pavadinimas gali būti naudojamas apibūdinant ir pateikiant vyno sektoriaus produktą, jeigu šis pavadinimas naudojamas tradiciškai ir nuosekliai, jo naudojimą tokiam tikslui reglamentuoja atitinkama kilmės šalis ir vartotojas neklaidinamas dėl tikslios atitinkamo vyno kilmės vietos.

6.   Šio priedo nuostatos jokiu būdu nepažeidžia jokio asmens teisės prekiaujant naudoti savo arba savo verslo pirmtako pavardę, išskyrus atvejus, kai tokia pavardė naudojama vartotoją klaidinančiu būdu.

7.   Registruoti 2 straipsnyje nurodyto vyno sektoriaus produkto prekės ženklą, kuriame yra arba kurį sudaro 4 priedėlyje numatytas tradicinis terminas, atitinkamai pagal kiekvienos šalies teisę oficialiai ar suinteresuotosios šalies prašymu atsisakoma ar iš dalies atsisakoma, jei minėtas prekės ženklas nesusijęs su vyno sektoriaus produktais, kurių kilmės vieta yra geografinė kilmė, siejama su tuo tradiciniu terminu.

2 straipsnyje nurodyto vyno sektoriaus produkto užregistruotas prekės ženklas, kuriame yra arba kurį sudaro 4 priedėlyje numatytas tradicinis terminas, atitinkamai pagal kiekvienos šalies teisę oficialiai ar suinteresuotosios šalies prašymu pripažįstamas negaliojančiu ar iš dalies negaliojančiu, jei toks prekės ženklas nesusijęs su vyno sektoriaus produktais, kurių kilmės vieta yra geografinė kilmė, siejama su tuo tradiciniu terminu.

Prekės ženklas, kurio naudojimas atitinka ankstesnėje dalyje nurodytą situaciją ir dėl kurio registracijos buvo kreiptasi ir jis buvo įregistruotas, arba kurį šalis (įskaitant Sąjungos valstybes nares) įgijo sąžiningai naudodama iki kitos šalies tradicinio termino apsaugos nustatymo pagal šį priedą dienos, gali būti toliau naudojamas su sąlyga, kad atitinkamos šalies teisės aktuose tokia galimybė yra numatyta.

8.   Jokia šio priedo nuostata neįpareigoja šalių saugoti 4 priedėlyje nurodytą tradicinį terminą, kuris nėra saugomas ar tampa nebesaugomas ar nebevartojamas jo kilmės šalyje.

11 straipsnis

Apsaugos priemonių įgyvendinimo užtikrinimas

1.   Šalys imasi visų priemonių užtikrinti, kad tais atvejais, jei jų kilmės vyno sektoriaus produktai, kaip apibrėžta 2 straipsnyje, yra eksportuojami ir parduodami už jų teritorijos ribų, šiame priede minimi ir saugomi vienos Šalies pavadinimai nėra naudojami apibūdinant ir pateikiant kitos Šalies kilmės produktus.

2.   Jei nepažeidžiami atitinkami Šalių teisės aktai, šiuo priedu numatyta apsauga taikoma ir fiziniams bei juridiniams asmenims, federacijoms, gamintojų, prekybininkų bei vartotojų asociacijoms ir organizacijoms, kurių buveinės yra kitos Šalies teritorijoje.

3.   Jei vyno sektoriaus produkto apibūdinimas ir pateikimas, visų pirma etiketėse, oficialiuose ar prekybos dokumentuose, reklamoje pažeidžia šiuo priedu nustatytas teises, Šalys taiko būtinas administracines priemones ar imasi teisminių priemonių, siekdamos kovoti su nesąžininga konkurencija arba kitais būdais išvengti piktnaudžiavimo saugomu pavadinimu.

4.   3 dalyje nurodytos priemonės yra pirmiausia taikomos šiais atvejais:

a)

jeigu apibūdinimų, patvirtintų Europos Sąjungos ar Šveicarijos teisės aktuose, vertime į kitos Šalies kalbas yra žodis, kuris gali klaidinti dėl tokiu būdu apibūdinamo ar pateikiamo vyno sektoriaus produkto kilmės;

b)

jeigu apibūdinimai, prekių ženklai, pavadinimai, įrašai arba iliustracijos, kuriuose tiesiogiai arba netiesiogiai nurodyta klaidinga arba klaidinanti informacija apie produkto kilmės vietą, kilmę, pobūdį arba esmines savybes, yra pateikiami ant talpyklų arba pakuotės, reklaminėje medžiagoje arba oficialiuose ar prekybos dokumentuose, susijusiuose su produktu, kurio pavadinimas yra saugomas pagal šį priedą;

c)

jeigu naudojamos talpyklos ar pakuotės, kuriose nurodyta klaidinga informacija apie produkto kilmę.

5.   Šis priedas taikomas nepažeidžiant Šalių pagal jų vidaus teisės aktus arba kitus tarptautinius susitarimus suteikiamos didesnės apsaugos šiuo priedu saugomiems pavadinimams.

III   ANTRAŠTINĖ DALIS

KONTROLĖ IR KONTROLĖS INSTITUCIJŲ SAVITARPIO PAGALBA

12 straipsnis

Tikslas ir apribojimai

1.   Šalys teikia viena kitai pagalbą pagal šioje antraštinėje dalyje nustatytas sąlygas. Teisingas prekybos vyno sektoriaus produktais taisyklių taikymas užtikrinamas pirmiausia teikiant savitarpio pagalbą, nustatant ir tiriant šių taisyklių pažeidimus.

2.   Taikant šioje antraštinėje dalyje numatytą pagalbą, nepažeidžiamos nuostatos, reguliuojančios baudžiamąjį procesą ar teisinę pagalbą tarp Šalių baudžiamosiose bylose.

3.   Šios antraštinės dalies nuostatos nepažeidžia teisminių tyrimų konfidencialumą reguliuojančių nacionalinių nuostatų.

I   PAANTRAŠTĖ

Kontroliuojančios ir savitarpio pagalbos valdžios institucijos; asmenys, kuriems taikoma kontrolė

13 straipsnis

Kontaktinė institucija

1.   Skirdama keletą kompetentingų institucijų, Šalis užtikrina šių institucijų veiklos koordinavimą.

2.   Kiekviena Šalis skiria vieną kontaktinę instituciją. Ši institucija:

siekdama taikyti šios antraštinės dalies nuostatas, siunčia kitos Šalies kontaktinei institucijai prašymus dėl bendradarbiavimo,

gauna minėtos institucijos panašaus pobūdžio prašymus ir persiunčia juos tos pačios Šalies kompetentingai institucijai ar institucijoms,

atstovauja Šaliai bendradarbiaujant su kita Šalimi, kaip nurodyta šioje antraštinėje dalyje,

praneša kitai Šaliai apie veiksmus, kurių buvo imtasi remiantis 11 straipsniu.

14 straipsnis

Valdžios institucijos ir laboratorijos

Šalys:

a)

keičiasi reguliariai atnaujintais sąrašais:

institucijų, kompetentingų parengti VI 1 dokumentus ir kitus vyno sektoriaus produktų lydraščius, taikant šio priedo 4 straipsnio 1 dalį ir 3(A) priedėlio atitinkamas Europos Sąjungos nuostatas, sąrašu,

savo kompetentingų ir kontaktinių institucijų sąrašais, kaip numatyta 3 straipsnio j ir k punktuose,

savo laboratorijų, kurios įgaliotos atlikti tyrimus remiantis 17 straipsnio 2 dalimi, sąrašais,

remiantis 3(B) priedėliu iš Šveicarijos vežamų vyno sektoriaus produktų lydraščio 4 langelyje numatytų Šveicarijos kompetentingų institucijų sąrašu;

b)

konsultuojasi ir keičiasi informacija apie veiksmus, kurių jos ėmėsi dėl šio priedo nuostatų taikymo. Visų pirma, Šalys viena kitai siunčia informaciją apie jų taikomas nuostatas ir administracinių ir teismo sprendimų santraukas, kurios yra ypač svarbios siekiant tinkamai taikyti šio priedo nuostatas.

15 straipsnis

Asmenys, kuriems taikoma kontrolė

Fiziniai arba juridiniai asmenys ar tokių asmenų grupės, kurių veikla gali būti kontroliuojama pagal šią antraštinę dalį, negali kliudyti tokiai kontrolei ir privalo sudaryti sąlygas ją atlikti.

II   PAANTRAŠTĖ

Kontrolės priemonės

16 straipsnis

Kontrolės priemonės

1.   Šalys imasi visų būtinų veiksmų, siekdamos užtikrinti 12 straipsnyje minimą pagalbą, teikiamą imantis tinkamų kontrolės priemonių.

2.   Kontrolė atliekama sistemingai arba atliekant atrankinius patikrinimus. Pastaruoju atveju Šalys užtikrina, kad jie bus reprezentatyvūs savo kiekiu, pobūdžiu ir dažnumu.

3.   Šalys imasi visų atitinkamų priemonių, palengvinančių jų kompetentingų institucijų pareigūnų darbą, visų pirma užtikrindamos, kad jie:

galėtų patekti į vynuogynus, vyno sektoriaus produktų gamybos, paruošimo, sandėliavimo ir perdirbimo patalpas bei į šiuos produktus gabenančias transporto priemones,

galėtų tikrinti bet kieno komercines patalpas (arba sandėlius) ir transporto priemones, laikomas vyno sektoriaus produktų arba produktų, kurie gali būti skirti naudoti tokiems produktams gaminti, parduoti, pateikti į rinką arba gabenti,

galėtų atlikti vyno sektoriaus produktų ir medžiagų arba produktų, kurie gali būti naudojami tokiems produktams gaminti, inventorizaciją,

galėtų imti pardavimui, prekybai ar transportavimui skirtų vyno sektoriaus produktų mėginius,

galėtų analizuoti apskaitos duomenis ar kitus kontrolės procedūrose naudojamus dokumentus, daryti jų kopijas ar išrašus,

galėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, susijusių su vyno sektoriaus produktų arba produkto, skirto naudoti tokio produkto paruošimui, gamyba, paruošimu, laikymu, transportavimu, apibūdinimu, pateikimu, eksportu į kitą Šalį ir prekyba, jei būtų pagrįsta manyti, kad buvo iš esmės pažeistos šio priedo nuostatos, pirmiausia apgaulės arba pavojaus visuomenės sveikatai atvejais.

17 straipsnis

Mėginiai

1.   Kompetentinga Šalies institucija gali paprašyti kitos Šalies kompetentingos institucijos, kad ji paimtų mėginius remdamasi joje galiojančiomis nuostatomis.

2.   Prašomoji institucija saugo pagal 1 dalį surinktus mėginius ir priima sprendimą, inter alia, dėl laboratorijos, kuriai jie turi būti perduoti ištirti. Prašančioji institucija gali paskirti kitą laboratoriją panašiems mėginiams ištirti. Šiuo tikslu prašomoji institucija persiunčia reikiamą mėginių kiekį prašančiajai institucijai.

3.   Tuo atveju, jei prašančioji ir prašomoji institucijos nesutaria dėl 2 dalyje nurodyto tyrimo rezultatų, bendrai paskirta laboratorija atlieka arbitražinį tyrimą.

III   PAANTRAŠTĖ

Procedūros

18 straipsnis

Priežastinis veiksnys

Jei Šalies kompetentinga institucija turi pagrįstų įtarimų ar sužino, kad:

vyno sektoriaus produktas neatitinka prekybą vyno sektoriaus produktais reguliuojančių taisyklių ar yra susijęs su apgaulingais veiksmais gaminant ar parduodant tokį produktą, ir kad

šis neatitikimas gali ypač sudominti kitą Šalį ir dėl jo gali būti imamasi administracinių arba teisminių priemonių, ji per savo kontaktinę instituciją nedelsdama apie tai praneša susijusios šalies kontaktinei institucijai.

19 straipsnis

Savitarpio pagalbos prašymai

1.   Prašymai pagal šią antraštinę dalį yra teikiami raštu. Jie pateikiami kartu su dokumentais, kurie reikalingi atsakymui parengti. Jei reikėtų skubiai spręsti iškilusį klausimą, gali būti priimami ir žodiniai prašymai, tačiau jie nedelsiant turi būti patvirtinami raštu.

2.   Remiantis 1 dalimi, kartu su prašymais pateikiama informacija apie:

prašančiąją instituciją (nurodomas jos pavadinimas),

prašomą priemonę,

prašymo pateikimo tikslą ar priežastį,

susijusius įstatymus, taisykles ar kitus teisės aktus,

fizinius ar juridinius asmenis, kurie yra tyrimo objektas (kiek įmanoma tiksliau ir išsamiau),

atitinkamus faktus (jų aprašas).

3.   Prašymai rašomi viena oficialių Šalyse vartojamų kalbų.

4.   Jei prašymas neatitinka formalių reikalavimų, gali būti prašoma jį pataisyti ar papildyti; tačiau gali būti imamasi apsaugos priemonių.

20 straipsnis

Procedūra

1.   Prašančiosios institucijos prašymu prašomoji institucija pateikia visą reikiamą informaciją, kad pirmoji galėtų patikrinti teisingą prekybos vyno sektoriaus produktais taisyklių taikymą, įskaitant informaciją dėl pastebėtų arba planuojamų veiksmų, kurie pažeidžia arba pažeistų šias taisykles.

2.   Kai prašančioji institucija pateikia pagrįstą prašymą, prašomoji institucija, siekdama numatytų tikslų, vykdo specialią priežiūrą ar atlieka patikrinimus, arba imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų tokios priežiūros atlikimą.

3.   Prašomoji institucija, kaip nurodyta 1 ir 2 dalyse, veikia taip, tarsi veiktų savo iniciatyva arba gavusi savo šalies institucijos prašymą.

4.   Susitarusi su prašomąja institucija, prašančioji institucija gali paskirti savo pareigūnus arba Šalies, kuriai ji atstovauja, kitos kompetentingos institucijos pareigūnus:

dirbdami kompetentingos institucijos patalpose tos Šalies, kurioje yra įsteigta prašomoji institucija, rinktų informaciją, susijusią su tinkamu taisyklių, reguliuojančių prekybą vyno sektoriaus produktais, taikymu arba kontrolės procedūromis, ir darytų transportavimo bei kitų dokumentų, ir registrų įrašų kopijas,

dalyvautų taikant 2 dalyje numatomas priemones.

Pirmojoje įtraukoje nurodytos kopijos gali būti daromos tik gavus prašomosios institucijos sutikimą.

5.   Prašančioji institucija, pageidaujanti pasiųsti pareigūną kitai Šaliai, kuris paskiriamas atsižvelgiant į 4 dalies pirmą pastraipą dalyvauti tos pastraipos antroje įtraukoje minimose kontrolės procedūrose, apie tai prašomajai institucijai praneša laiku prieš pradedant taikyti šias procedūras. Prašomosios institucijos pareigūnai visą laiką lieka atsakingi už kontrolės procedūras.

Prašančiosios institucijos pareigūnai:

parengia raštišką įgaliojimą, kuriame nurodoma jų tapatybė ir oficialios pareigos,

naudojasi, laikydamiesi apribojimų, kuriuos pagal jai taikomus teisės aktus prašomoji institucija numato savo pareigūnams, atliekantiems konkrečias kontrolės procedūras:

prieigos teise, kaip numatyta 16 straipsnio 3 dalyje,

teise naudotis informacija, susijusia su patikrinimų, kuriuos atliko prašomosios institucijos pareigūnai remiantis 16 straipsnio 3 dalimi, rezultatais,

per patikrinimus laikosi pozicijos, atitinkančios elgesio normas ir taisykles, kurių turi laikytis Šalies, kurios teritorijoje atliekamos kontrolės procedūros, pareigūnai.

6.   Kaip numatyta šiame straipsnyje, pagrįsti prašymai siunčiami suinteresuotos Šalies prašomajai institucijai per tos Šalies kontaktinę instituciją. Ta pati tvarka galioja:

atsakymams į tokius prašymus,

pranešimams, susijusiems su 2, 4 ir 5 dalių taikymu.

Nukrypstant nuo pirmosios pastraipos, siekiant spartesnio ir veiksmingesnio šalių bendradarbiavimo, šalis tam tikrais tinkamais atvejais gali leisti kompetentingai institucijai:

tiesiogiai pateikti pagrįstus prašymus ir pranešimus kitos Šalies kompetentingoms institucijoms,

tiesiogiai atsakyti į pagrįstus prašymus ir pranešimus, gautus iš kitos Šalies kompetentingų institucijų.

Tokiais atvejais tos kompetentingos institucijos nedelsdamos informuoja suinteresuotos Šalies kontaktinę instituciją.

7.   Kiekvienos Šalies analitinių duomenų banke esanti informacija, apimanti duomenis, gautus analizuojant atitinkamus Šalies vyno sektoriaus produktus, turi būti prieinama tam tikslui Šalių paskirtoms laboratorijoms, jeigu jos to prašo. Perduodami tik tie analitiniai duomenys, kurių reikia norint interpretuoti mėginio, kurio panašios savybės ir kilmė, analizės rezultatus.

21 straipsnis

Sprendimas dėl savitarpio pagalbos

1.   Prašomosios institucijos šalis gali atsisakyti suteikti pagalbą pagal šią konstatuojamąją dalį, jei tokia pagalba kelia pavojų tos šalies suverenumui, viešajai tvarkai, saugumui ar kitiems svarbiems interesams.

2.   Jei prašančioji institucija prašo pagalbos, kurios ji pati paprašyta negalėtų suteikti, savo prašyme ji atkreipia dėmesį į šį faktą. Tada institucija, į kurią kreipiamasi, turi nuspręsti, kaip atsakyti į tokį prašymą.

3.   Jei atsisakoma teikti pagalbą, prašančiajai institucijai nedelsiant raštu turi būti pranešta apie šį sprendimą ir jo priežastis.

22 straipsnis

Informacija ir dokumentacija

1.   Prašomoji institucija perduoda prašančiajai institucijai tyrimų rezultatus dokumentų, patvirtintų dokumentų kopijų, ataskaitų ir panašia forma.

2.   1 dalyje numatyti dokumentai gali būti pakeičiami bet kurios formos tuo pačiu tikslu parengta informacija elektroniniu formatu.

3.   18 ir 20 straipsniuose minima informacija pateikiama kartu su atitinkamais dokumentais ar kita išsamia informacija ir įrodymais apie administracines bei teismines priemones, ir yra visų pirma susijusi su:

atitinkamo vyno sektoriaus produkto sudėtimi ir organoleptinėmis savybėmis,

to produkto apibūdinimu ir pateikimu,

taisyklių, reguliuojančių gamybą, paruošimą ir pardavimą, laikymusi.

4.   Kontaktinės institucijos, suinteresuotos pagal 18 ir 20 straipsnius pradėtomis savitarpio pagalbos procedūromis, nedelsdamos keičiasi informacija apie:

tyrimų eigą, visų pirma pateikdamos ataskaitas ir kitus dokumentus ar nurodydamos informacijos šaltinius,

bet kokias po atitinkamų veiksmų taikytas administracines priemones ar iškeltas teismo bylas.

23 straipsnis

Išlaidos

Kelionės išlaidas, atsirandančias taikant šios antraštinės dalies priemones, padengia ta Šalis, kuri paskyrė pareigūną 20 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytoms funkcijoms atlikti.

24 straipsnis

Konfidencialumas

1.   Visa pagal šią antraštinę dalį bet kuria forma perduota informacija yra konfidenciali. Jai taikomas įsipareigojimas oficialiai užtikrinti slaptumą ir ji saugoma atitinkamai pagal ją gaunančioje Susitariančiojoje šalyje taikomus atitinkamus įstatymus arba atitinkamas Sąjungos institucijoms taikomas nuostatas.

2.   Jei Šalies teisės aktuose ar administracinėse taisyklėse numatytos griežtesnės pramonės ir komercinių paslapčių apsaugos sąlygos nei tos, kurios yra nurodytos šioje antraštinėje dalyje, pastaroji neįpareigoja tą Šalį teikti informaciją, jei prašančioji institucija nesiima veiksmų, kad atitiktų tas griežtesnes sąlygas.

3.   Surinkta informacija naudojama tik šios antraštinės dalies tikslams. Kitiems tikslams kurioje nors šalyje ji gali būti naudojama tik gavus išankstinį rašytinį ją suteikusios administracinės institucijos sutikimą, be to, jai taikomi minėtos institucijos nustatyti apribojimai.

4.   1 dalies nuostatos netrukdo naudoti informaciją teismo arba administracinėse bylose, iškeltose dėl to, kad nesilaikoma įprastų baudžiamosios teisės nuostatų, jei ji buvo gauta teikiant tarptautinę teisinę savitarpio pagalbą.

5.   Pateikdamos įrodymus, ataskaitas ir duodamos parodymus, taip pat teismo procesuose ir teisme pateikiamuose kaltinimuose Šalys kaip įrodymus gali naudoti gautą informaciją ir dokumentus, su kuriais buvo susipažinta pagal šios antraštinės dalies nuostatas.

IV   ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

25 straipsnis

Išimtys

1.   I ir II antraštinių dalių nuostatos netaikomos vyno sektoriaus produktams, apibrėžtiems 2 straipsnyje, kurie yra:

a)

vežami tranzitu per vienos iš Šalių teritoriją arba

b)

kilę iš vienos iš Šalių teritorijos ir kuriais Šalys prekiauja nedideliais kiekiais, kaip numatyta šio priedo 5 priedėlyje nustatytose sąlygose ir tvarkoje.

2.   Bendrijos ir Šveicarijos pasikeitimo raštų dėl bendradarbiavimo oficialios vynų kontrolės srityje, pasirašytų 1984 m. spalio 15 d. Briuselyje, taikymas yra sustabdomas tol, kol galios šis priedas.

26 straipsnis

Konsultacijos

1.   Šalys pradeda konsultacijas, jei Šalis, kitos Šalies manymu, neįvykdė pagal šį priedą prisiimto įsipareigojimo.

2.   Šalis, kuri prašo pradėti konsultacijas, pateikia kitai Šaliai visą informaciją, reikalingą konkrečiam atvejui išsamiai išnagrinėti.

3.   Tais atvejais, kai delsimas galėtų kelti pavojų žmonių sveikatai arba pakenktų sukčiavimo kontrolės priemonių veiksmingumui, be išankstinių konsultacijų gali būti imtasi tinkamų laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu konsultacijos surengiamos iš karto po to, kai buvo imtasi tokių priemonių.

4.   Jeigu po šio straipsnio 1 ir 3 dalyse numatytų konsultacijų Šalims susitarti nepavyko, Šalis, kuri prašė pradėti konsultacijas arba kuri ėmėsi šio straipsnio 3 dalyje nurodytų priemonių, gali imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų galima deramai taikyti šį priedą.

27 straipsnis

Darbo grupė

1.   Pagal šio Susitarimo 6 straipsnio 7 dalį sudaryta „Vynuogių ir jų produktų“ darbo grupė (toliau – darbo grupė) sprendžia visus klausimus, susijusius su šiuo priedu ir jo įgyvendinimu.

2.   Darbo grupė karts nuo karto peržiūri Šalių nacionalinius įstatymus ir teisės aktus, reguliuojančius šiame priede minimas sritis. Ji taip pat suformuluoja pasiūlymus ir teikia juos Komitetui, kad būtų iš dalies pakeistas šis priedas su priedėliais.

28 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Nepažeidžiant 8 straipsnio 10 dalies, vyno sektoriaus produktai, kurie įsigaliojus šiam priedui buvo pagaminti, paruošti apibūdinti ir pateikti laikantis nacionalinių šalių įstatymų ar teisės aktų, bet šiame priede uždrausti, gali būti pardavinėjami tol, kol baigsis jų atsargos.

2.   Jei Komitetas nenusprendžia kitaip, vyno sektoriaus produktais, pagamintais, paruoštais apibūdintais ir pateiktais laikantis šio priedo reikalavimų, tačiau kurie šių reikalavimų po minėto priedo pakeitimų nebeatitinka, galima prekiauti, kol baigsis jų atsargos.

1 priedėlis

2 straipsnyje numatyti vyno sektoriaus produktai

Europos Sąjungoje:

2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1234/2010 (OL L 346, 2010 12 30, p. 11). Produktai, kurių KN kodai yra NC 2009 61, 2009 69 ir 2204 (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

Šveicarijoje

2005 m. lapkričio 23 d. Federalinio vidaus reikalų departamento (DFI) potvarkio dėl alkoholinių gėrimų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 15 d. (RO 2010 6391), 2 skirsnis. Produktai, kurių Šveicarijos muitų tarifų numeriai yra 2009.60 ir 2204.

2 priedėlis

3 straipsnio a ir b dalyse nurodytos tam tikros nuostatos

Saugoma kilmės vietos nuoroda Genève (SKVN Genève)

1.   Geografinė vietovė

SKVN Genève geografinė vietovė apima:

visą Ženevos kantono teritoriją,

visas šias Prancūzijos savivaldybes:

Challex,

Ferney-Voltaire,

dalį šių Prancūzijos savivaldybių:

Ornex,

Chens-sur-Léman,

Veigy-Foncenex,

Saint-Julien-en-Genevois,

Viry,

aprašytų SKVN Genève reglamentuojančiose nuostatose.

2.   Vynuogių auginimo vietovė

Vynuogių auginimo vietovė apima:

a.

Ženevos teritorijoje esančius sklypus, kurie, kaip nustatyta federacinio žemės ūkio įstatymo (RS 910.1) 61 straipsnyje, įtraukti į vynuogynų registrą ir kuriuose užaugintos vynuogės skirtos vynui gaminti;

b.

Prancūzijos teritorijoje esančius sklypus, kurie yra 1 punkte nurodytose savivaldybėse arba savivaldybių dalyje, užsodintus vynmedžiais, arba sklypus, kuriems gali būti suteikta teisė atsodinti ne didesnį nei 140 hektarų plotą.

3.   Vyno gamybos zona

Vyno gamybos zona yra tik Šveicarijos teritorijoje.

4.   Vyno kategorijos sumažinimas

Naudojant SKVN Genève, nedraudžiama apibūdinimus „vin de pays“ ir „vin de table suisse“ naudoti vynams iš 2 punkto b papunktyje nurodytoje vietovėje užaugintų vynuogių ir vynams, kurių kategorija sumažinta, pavadinti.

5.   SKVN Genève reglamentuojančių nuostatų laikymosi kontrolė

Šią kontrolę Šveicarijoje atlieka kompetentingos Šveicarijos, visų pirma, Ženevos institucijos.

Prancūzijos teritorijoje atliekant fizinius patikrinimus kompetentinga Šveicarijos institucija Prancūzijos institucijų patvirtintai kontrolės institucijai suteikia atitinkamus įgaliojimus.

6.   Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Augintojai, turintys 2 punkto b papunktyje nurodytai vynuogių auginimo vietovei nepriskiriamų vynmedžiais apsodintų plotų, anksčiau teisėtai naudoję SKVN Genève, gali ir toliau iki 2013 m. ją naudoti, o atitinkamais gaminiais galima prekiauti, kol baigsis jų atsargos.

3 priedėlis

4 straipsnyje minimų teisės aktų ir techninių nuostatų, susijusių su vyno sektoriaus produktais, sąrašas

A.   Teisės aktai, taikomi Europos Sąjungos kilmės vyno sektoriaus produktų importui ir pardavimui Šveicarijoje

Teisės aktai, į kuriuos daroma nuoroda ir konkrečios nuostatos:

1.

2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/45/EB, nustatanti taisykles dėl fasuotų produktų vardinių kiekių, panaikinanti Tarybos direktyvas 75/106/EEB bei 80/232/EEB ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/211/EEB (OL L 247, 2007 9 21, p. 17).

2.

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) (OL L 299, 2008 11 8, p. 25).

3.

1989 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 89/396/EEB dėl nuorodų arba žymų maisto produkto partijai identifikuoti (OL L 186, 1989 6 30, p. 21) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1992 m. kovo 11 d. Tarybos direktyva 92/11/EEB (OL L 65, 1992 3 11, p. 32).

4.

1994 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 94/36/EB dėl maisto produktuose naudojamų dažų (OL L 237, 1994 9 10, p. 13) su pataisymais, padarytais OL L 259, 1994 10 7, p. 33, OL L 252, 1996 10 4, p. 23 ir OL L 124, 2000 5 25, p. 66.

5.

1995 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 95/2/EB dėl maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius (OL L 61, 1995 3 18, p. 1) su pataisymais, padarytais OL L 248, 1995 10 14, p. 60 ir su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. spalio 22 d. Komisijos direktyva Nr. 2010/69/ES (OL L 279, 2010 10 23, p. 22).

6.

2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (OL L 109, 2000 5 6, p. 29), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB – Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu – Ketvirta dalis (OL L 188, 2009 7 18, p. 14).

7.

2002 m. liepos 11 d. Komisijos direktyva 2002/63/EB, nustatanti Bendrijos mėginių ėmimo metodus oficialiai kontroliuojant pesticidų likučius augalinės ir gyvūninės kilmės produktuose ir ant jų bei panaikinanti Direktyvą 79/700/EEB (OL L 187, 2002 7 16, p. 30).

8.

2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL L 338, 2004 11 13, p. 4) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB – Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu – Ketvirta dalis (OL L 188, 2009 7 18, p. 14).

9.

2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 813/2011 (OL L 208, 2011 8 13, p. 23).

10.

1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 315/93 nustatantis Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (OL L 37, 1993 2 13, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB – Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu – Ketvirta dalis (OL L 188, 2009 7 18, p. 14).

11.

2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1234/2010 (OL L 346, 2010 12 30, p. 11).

12.

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 555/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisyklės, taikomos vyno sektoriaus paramos programoms, prekybai su trečiosiomis šalimis, gamybos potencialui ir kontrolei (OL L 170, 2008 6 30, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 1 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 772/2010 (OL L 232, 2010 9 2, p. 1).

13.

2009 m. gegužės 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 436/2009, kuriuo nustatoma Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogynų registrui, privalomajam deklaravimui ir rinkai stebėti reikalingos informacijos kaupimui, vyno produktų lydraščiams ir vyno sektoriuje privalomiems pildyti žurnalams tvarka (OL L 128, 2009 5 27, p. 15) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 173/2011 (OL L 49, 2011 2 24, p. 16).

Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 436/2009 24 straipsnio 1 dalies b punkto, importuojant į Šveicariją Europos Sąjungos kilmės vyno sektoriaus produktus reikalaujama to paties reglamento 24 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyto lydraščio.

14.

2009 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 606/2009, kuriuo nustatoma tam tikra Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogių produktų kategorijoms, vynininkystės metodams ir jų apribojimams tvarka (OL L 193, 2009 7 24, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. sausio 21 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 53/2011 (OL L 19, 2011 1 22, p. 1).

15.

2009 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 607/2009, kuriuo nustatomos tam tikros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su tam tikrų vyno sektoriaus produktų saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis, tradiciniais terminais, ženklinimu ir pateikimu (OL L 193, 2009 7 24, p. 60), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. liepos 12 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 670/2011 (OL L 183, 2011 7 13, p. 6).

B.   Teisės aktai, taikomi Šveicarijos kilmės vyno sektoriaus produktų importui ir pardavimui Europos Sąjungoje

Teisės aktai, į kuriuos daroma nuoroda:

1.

1998 m. balandžio 29 d. federalinis įstatymas dėl žemės ūkio su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. birželio 18 d. (OR (Oficialus rinkinys) 2010 5851).

2.

2007 m. lapkričio 14 d. potvarkis dėl vynininkystės ir vyno importo (Potvarkis dėl vyno) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 4 d. (OR 2010 733).

3.

2007 m. sausio 17 d. OFAG (Federalinio žemės ūkio biuro) potvarkis dėl leidžiamų sertifikuoti ir standartinių produktų gamybai skirtų vynuogių veislių sąrašo ir vynuogių veislių rūšiavimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. gegužės 6 d. (OR 2011 2169).

4.

1992 m. spalio 9 d. federalinis įstatymas dėl maisto produktų ir kasdienio naudojimo objektų (Maisto produktų įstatymas, LDA1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 5 d. (OR 2008 785).

5.

2005 m. lapkričio 23 d. potvarkis dėl maisto produktų ir kasdienio naudojimo objektų (ODAlOU) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. spalio 13 d. (OR 2010 4611).

6.

2005 m. lapkričio 23 d. Federalinio vidaus reikalų departamento (DFI) potvarkis dėl alkoholinių gėrimų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 15 d. (OR 2010 6391).

Nukrypstant nuo potvarkio 10 straipsnio, taikomos tos aprašymą ir pateikimą reglamentuojančios taisyklės, kurios taikomos iš trečiųjų šalių importuojamiems produktams – jos nurodytos toliau išvardytuose reglamentuose:

1.

2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1234/2010 (OL L 346, 2010 12 30, p. 11).

Taikant šį priedą, reglamentas skaitomas kartu su šiais pakeitimais:

a)

nukrypstant nuo 118y straipsnio 1 dalies a punkto, kategorijų pavadinimai pakeičiami, kaip numatyta DFI potvarkio dėl alkoholinių gėrimų 9 straipsnyje;

b)

nukrypstant nuo 118y straipsnio 1 dalies b punkto i įtraukos, terminai „saugoma kilmės vietos nuoroda“ ir „saugoma geografinė nuoroda“ atitinkamai pakeičiami „appellation d’origine contrôlée“ ir „vin de pays“;

c)

nukrypstant nuo 118y straipsnio 1 dalies f punkto, importuotojo nuoroda gali būti pakeičiama nuoroda į gamintoją, vyno rūsio savininką, prekybininką ar išpilstytoją.

2.

2009 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 607/2009, kuriuo nustatomos tam tikros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su tam tikrų vyno sektoriaus produktų saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis, tradiciniais terminais, ženklinimu ir pateikimu (OL L 193, 2009 7 24, p. 60), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. liepos 12 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 670/2011 (OL L 183, 2011 7 13, p. 6).

Taikant šį priedą reglamentas skaitomas kartu su šiais pakeitimais:

a)

nukrypstant nuo reglamento 54 straipsnio 1 dalies, alkoholio koncentracija gali būti nurodyta dešimtąja tūrio procento dalimi;

b)

nukrypstant nuo 64 straipsnio ir nuo XIV priedo B dalies, užrašai „demi-sec“ (pusiau sausas) ir „moelleux“ gali būti atitinkamai pakeisti užrašais „légèrement doux“ (saldokas) ir „demi-doux“ (pusiau saldus);

c)

nukrypstant nuo reglamento 62 straipsnio, vynuogių veislės arba kelių veislių pavadinimai gali būti vartojami, jei paminėta veislė arba veislės sudaro ne mažiau kaip 85 % vynuogių, iš kurių gaminamas šveicariškas vynas.

7.

2005 m. lapkričio 23 d. Vidaus reikalų departamento (DFI) potvarkis dėl maisto produktų žymėjimo ir reklamos (OEDAI) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. spalio 13 d. (OR 2010 4649).

8.

2007 m. birželio 22 d. DFI potvarkis dėl maisto produktuose leidžiamų priedų (Potvarkis dėl priedų, OAdd (OR 2009 2047) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 11 d. (OR 2009 2047)).

9.

1995 m. birželio 26 d. potvarkis dėl maisto produktuose esančių užsienio kilmės medžiagų ir komponentų (Potvarkis dėl užsienio kilmės medžiagų ir komponentų) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. gegužės 16 d. (OR 2011 1985).

10.

2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/45/EB, nustatanti taisykles dėl fasuotų produktų vardinių kiekių, panaikinanti Tarybos direktyvas 75/106/EEB bei 80/232/EEB ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/211/EEB (OL L 247, 2007 9 21, p. 17).

11.

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 555/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisyklės, taikomos vyno sektoriaus paramos programoms, prekybai su trečiosiomis šalimis, gamybos potencialui ir kontrolei (OL L 170, 2008 6 30, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 1 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 772/2010 (OL L 232, 2010 9 2, p. 1).

Taikant šį priedą reglamentas skaitomas kartu su šiais pakeitimais:

a)

į Europos Sąjungą importuojant Šveicarijos kilmės vyno sektoriaus produktus visuomet reikia pateikti toliau nurodytą lydraštį, parengtą pagal 2004 m. gruodžio 29 d. Komisijos sprendimą 2005/9/EB (OL L 4, 2005 1 6, p. 12).

b)

Šis lydraštis pakeičia VI1 dokumentą, numatytą 2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 555/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisyklės, taikomos vyno sektoriaus paramos programoms, prekybai su trečiosiomis šalimis, gamybos potencialui ir kontrolei (OL L 170, 2008 6 30, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 1 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 772/2010 (OL L 232, 2010 9 2, p. 1).

c)

Laikoma, kad reglamente esančios nuorodos „valstybė (-ės) narė (-ės)“ arba „nacionalinės arba Bendrijos nuostatos“ (arba „nacionalinės arba Bendrijos taisyklės“) apima ir Šveicariją arba jos teisės aktus.

d)

Vynai, kurių kilmės šalis Šveicarija, prilyginami vynams su geografine nuoroda, kurių bendrasis rūgštingumas, išreikštas vyno rūgštimi, yra mažesnis kaip 3,5 g/l, bet ne mažesnis, kaip 3 g/l, gali būti importuojami, jei jie pažymėti geografine nuoroda ir jų sudėtyje yra ne mažiau kaip 85 % toliau nurodytų vienos arba kelių vynuogių veislių vynuogių: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir arba Merlot.

Vyno sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis Šveicarija  (2), vežimo lydraštis  (3)

Image

4 priedėlis

5 straipsnyje nurodyti saugomi pavadinimai

A   DALIS.

Saugomi Europos Sąjungos kilmės vyno sektoriaus produktų pavadinimai

BELGIJA

Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda

Côtes de Sambre et Meuse

Crémant de Wallonie

Hagelandse wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse Wijn

Vin mousseux de qualite de Wallonie

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Vynas su saugoma geografine nuoroda

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies a punktas)

appellation d’origine contrôlée

SKVN

Prancūzų k.

gecontroleerde oorsprongsbenaming

SKVN

Olandų k.

Vin de pays

SGN

Prancūzų k.

Landwijn

SGN

Olandų k.


BULGARIJA

Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda

Асеновград; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Asenovgrad

Болярово; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Bolyarovo

Брестник; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Brestnik

Варна; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Varna

Велики Преслав; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Veliki Preslav

Видин; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Vidin

Враца; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Vratsa

Върбица; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Varbitsa

Долината на Струма; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Struma valley

Драгоево; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Dragoevo

Евксиноград; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Evksinograd

Ивайловград; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Ivaylovgrad

Карлово; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Karlovo

Карнобат; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Karnobat

Ловеч; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Lovech

Лозицa; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Lozitsa

Лом; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Lom

Любимец; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Lyubimets

Лясковец; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Lyaskovets

Мелник; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Melnik

Монтана; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Montana

Нова Загора; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Nova Zagora

Нови Пазар; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Novi Pazar

Ново село; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Novo Selo

Оряховица; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Oryahovitsa

Павликени; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Pavlikeni

Пазарджик; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Pazardjik

Перущица; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Perushtitsa

Плевен; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Pleven

Пловдив; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Plovdiv

Поморие; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Pomorie

Русе; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Ruse

Сакар; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Sakar

Сандански; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Sandanski

Свищов; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Svishtov

Септември; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Septemvri

Славянци; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Slavyantsi

Сливен; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Sliven

Стамболово; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Stambolovo

Стара Загора; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Stara Zagora

Сунгурларе; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Sungurlare

Сухиндол; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Suhindol

Търговище; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Targovishte

Хан Крум; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Han Krum

Хасково; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Haskovo

Хисаря; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Hisarya

Хърсово; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Harsovo

Черноморски район; šalia gali būti nurodyta Южно Черноморие

Lygiavertis terminas: Southern Black Sea Coast

Черноморски район – Северен; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Northen Black Sea Region

Шивачево; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Shivachevo

Шумен; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Shumen

Ямбол; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Yambol

Vynas su saugoma geografine nuoroda

Дунавска равнина

Lygiavertis terminas: Danube Plain

Тракийска низина

Lygiavertis terminas: Thracian Lowlands

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies a punktas)

Благородно сладко вино (БСВ)

SKVN

Bulgarų k.

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

SKVN

Bulgarų k.

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

SKVN

Bulgarų k.

Pегионално вино

(regioninis vynas)

SGN

Bulgarų k.

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies b punktas)

Колекционно

(kolekcinis)

SKVN

Bulgarų k.

Ново

(jaunas)

SKVN/SGN

Bulgarų k.

Премиум

(aukščiausios kokybės)

SGN

Bulgarų k.

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(aukščiausios kokybės, iš ąžuolo statinių)

SKVN

Bulgarų k.

Премиум резерва

(aukščiausios kokybės, iš atsargų)

SGN

Bulgarų k.

Резерва

(iš atsargų)

SKVN/SGN

Bulgarų k.

Розенталер

(Rosenthaler)

SKVN

Bulgarų k.

Специална селекция

(rinktinis)

SKVN

Bulgarų k.

Специална резерва

(iš specialiųjų atsargų)

SKVN

Bulgarų k.


ČEKIJA

Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda

Čechy; šalia gali būti nurodyta Litoměřická

Čechy; šalia gali būti nurodyta Mělnická

Morava; šalia gali būti nurodyta Mikulovská

Morava; šalia gali būti nurodyta Slovácká

Morava; šalia gali būti nurodyta Velkopavlovická

Morava; šalia gali būti nurodyta Znojemská

Vynas su saugoma geografine nuoroda

České

Moravské

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies a punktas)

aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti

SKVN

Čekų k.

aromatický sekt s.o.

SKVN

Čekų k.

jakostní likérové víno

SKVN

Čekų k.

jakostní perlivé víno

SKVN

Čekų k.

jakostní šumivé víno stanovené oblasti

SKVN

Čekų k.

jakostní víno

SKVN

Čekų k.

jakostní víno odrůdové

SKVN

Čekų k.

jakostní víno s přívlastkem

SKVN

Čekų k.

 

SKVN

Čekų k.

V.O.C

SKVN

Čekų k.

víno originální certifikace

SKVN

Čekų k.

víno s přívlastkem kabinetní víno

SKVN

Čekų k.

víno s přívlastkem ledové víno

SKVN

Čekų k.

víno s přívlastkem pozdní sběr

SKVN

Čekų k.

víno s přívlastkem slámové víno

SKVN

Čekų k.

víno s přívlastkem výběr z bobulí

SKVN

Čekų k.

víno s přívlastkem výběr z cibéb

SKVN

Čekų k.

víno s přívlastkem výběr z hroznů

SKVN

Čekų k.

Víno origininální certifikace (VOC arba V.O.C.)

SGN

Čekų k.

zemské víno

SGN

Čekų k.

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies b punktas)

Archivní víno

SKVN

Čekų k.

Burčák

SKVN

Čekų k.

Klaret

SKVN

Čekų k.

Košer, Košer víno

SKVN

Čekų k.

Labín

SKVN

Čekų k.

Mladé víno

SKVN

Čekų k.

Mešní víno

SKVN

Čekų k.

Panenské víno, Panenská sklizeň

SKVN

Čekų k.

Pěstitelský sekt (*)

SKVN

Čekų k.

Pozdní sběr

SKVN

Čekų k.

Premium

SKVN

Čekų k.

Rezerva

SKVN

Čekų k.

Růžák, Ryšák

SKVN

Čekų k.

Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích, Školeno na kvasnicích

SKVN

Čekų k.


VOKIETIJA

Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda

Ahr; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Baden; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Franken; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Hessische Bergstraße; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Mittelrhein; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Mosel; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Nahe; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Pfalz; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Rheingau; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Rheinhessen; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Saale-Unstrut; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Sachsen; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Württemberg; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Vynas su saugoma geografine nuoroda

Ahrtaler

Badischer

Bayerischer Bodensee

Brandenburger

Mosel

Ruwer

Saar

Main

Mecklenburger

Mitteldeutscher

Nahegauer

Neckar

Oberrhein

Pfälzer

Regensburger

Rhein

Rhein-Necker

Rheinburgen

Rheingauer

Rheinischer

Saarländischer

Sächsischer

Schleswig-Holsteinischer

Schwäbischer

Starkenburger

Taubertäler

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies a punktas)

Prädikatswein (Qualitätswein mit Prädikat(*)); šalia nurodyta:

Kabinett

Spätlese

Auslese

Beerenauslese

Trockenbeerenauslese

Eiswein

SKVN

Vokiečių k.

Qualitätswein; šalia gali būti nurodyta:

b.A. (Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)

SKVN

Vokiečių k.

Qualitätslikörwein; šalia gali būti nurodyta:

b.A. (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete)

SKVN

Vokiečių k.

Qualitätsperlwein; šalia gali būti nurodyta:

b.A. (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete)

SKVN

Vokiečių k.

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete)

SKVN

Vokiečių k.

Landwein

SGN

Vokiečių k.

Winzersekt

SKVN

Vokiečių k.

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies b punktas)

Affentaler

SKVN

Vokiečių k.

Badisch Rotgold

SKVN

Vokiečių k.

Ehrentrudis

SKVN

Vokiečių k.

Hock

SKVN

Vokiečių k.

Klassik/Classic

SKVN

Vokiečių k.

Liebfrau(en)milch

SKVN

Vokiečių k.

Riesling-Hochgewächs

SKVN

Vokiečių k.

Schillerwein

SKVN

Vokiečių k.

Weißherbst

SKVN

Vokiečių k.


GRAIKIJA

Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda

Αγχίαλος

Lygiavertis terminas: Anchialos

Αμύνταιο

Lygiavertis terminas: Amynteo

Αρχάνες

Lygiavertis terminas: Archanes

Γουμένισσα

Lygiavertis terminas: Goumenissa

Δαφνές

Lygiavertis terminas: Dafnes

Ζίτσα

Lygiavertis terminas: Zitsa

Λήμνος

Lygiavertis terminas: Lemnos

Μαντινεία

Lygiavertis terminas: Mantinia

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Lygiavertis terminas: Mavrodafne of Cephalonia

Μαυροδάφνη Πατρών

Lygiavertis terminas: Mavrodaphne of Patras

Μεσενικόλα

Lygiavertis terminas: Messenikola

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Lygiavertis terminas: Cephalonia Muscatel

Μοσχάτος Λήμνου

Lygiavertis terminas: Lemnos Muscatel

Μοσχάτος Πατρών

Lygiavertis terminas: Patras Muscatel

Μοσχάτος Ρίου Πατρών

Lygiavertis terminas: Rio Patron Muscatel

Μοσχάτος Ρόδου

Lygiavertis terminas: Rhodes Muscatel

Νάουσα

Lygiavertis terminas: Naoussa

Νεμέα

Lygiavertis terminas: Nemea

Πάρος

Lygiavertis terminas: Paros

Πάτρα

Lygiavertis terminas: Patras

Πεζά

Lygiavertis terminas: Peza

Πλαγιές Μελίτωνα

Lygiavertis terminas: Cotes de Meliton

Ραψάνη

Lygiavertis terminas: Rapsani

Ρόδος

Lygiavertis terminas: Rhodes

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Lygiavertis terminas: Robola of Cephalonia

Σάμος

Lygiavertis terminas: Samos

Σαντορίνη

Lygiavertis terminas: Santorini

Σητεία

Lygiavertis terminas: Sitia

Vynas su saugoma geografine nuoroda

Tοπικός Οίνος Κω

Lygiavertis terminas: Regional wine of Κοs

Tοπικός Οίνος Μαγνησίας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Magnissia

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Aegean Sea

Αττικός Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Attiki-Attikos

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Αchaia

Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου

Lygiavertis terminas: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Epirus-Epirotikos

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Thessalia-Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Thebes-Thivaikos

Θρακικός Τοπικός Οίνος arba Τοπικός Οίνος Θράκης

Lygiavertis terminas: Regional wine of Thrace-Thrakikos arba Regional wine of Thrakis

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Ismaros-Ismarikos

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Crete-Kritikos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Lakonia-Lakonikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Macedonia-Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Messinia-Messiniakos

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Pallini-Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos

Ρετσίνα Αττικής; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Retsina of Attiki

Ρετσίνα Βοιωτίας; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Retsina of Viotia

Ρετσίνα Γιάλτρων; šalia gali būti nurodyta Evvia

Lygiavertis terminas: Retsina of Gialtra

Ρετσίνα Ευβοίας; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Retsina of Evvia

Ρετσίνα Θηβών; šalia gali būti nurodyta Viotia

Lygiavertis terminas: Retsina of Thebes

Ρετσίνα Καρύστου; šalia gali būti nurodyta Evvia

Lygiavertis terminas: Retsina of Karystos

Ρετσίνα Παιανίας arba Ρετσίνα Λιοπεσίου; šalia gali būti nurodyta Attika

Lygiavertis terminas: Retsina of Kropia arba Retsina of Koropi

Ρετσίνα Μαρκοπούλου; šalia gali būti nurodyta Attika

Lygiavertis terminas: Retsina of Markopoulo

Ρετσίνα Μεγάρων; šalia gali būti nurodyta Attika

Lygiavertis terminas: Retsina of Megara

Ρετσίνα Μεσογείων; šalia gali būti nurodyta Attika

Lygiavertis terminas: Retsina of Mesogia

Ρετσίνα Παιανίας ’or’ Ρετσίνα Λιοπεσίου accompagnée ou non de Attika

Lygiavertis terminas: Retsina of Peania arba Retsina of Liopesi

Ρετσίνα Παλλήνης; šalia gali būti nurodyta Attika

Lygiavertis terminas: Retsina of Pallini

Ρετσίνα Πικερμίου; šalia gali būti nurodyta Attika

Lygiavertis terminas: Retsina of Pikermi

Ρετσίνα Σπάτων; šalia gali būti nurodyta Attika

Lygiavertis terminas: Retsina of Spata

Ρετσίνα Χαλκίδας; šalia gali būti nurodyta Evvia

Lygiavertis terminas: Retsina of Halkida

Συριανός Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Syros-Syrianos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Lygiavertis terminas: Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Mount Athos - Regional wine of Holly Mountain

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Lygiavertis terminas: Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Αδριανής

Lygiavertis terminas: Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Anavyssos

Τοπικός Οίνος Αργολίδας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Argolida

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Lygiavertis terminas: Regional wine of Velventos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Lygiavertis terminas: Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Lygiavertis terminas: Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Drama

Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Dodekanese

Τοπικός Οίνος Επανομής

Lygiavertis terminas: Regional wine of Epanomi

Τοπικός Οίνος Εύβοιας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Evia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Lygiavertis terminas: Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Lygiavertis terminas: Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Ilion

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Lygiavertis terminas: Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Καρδίτσας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Karditsa

Τοπικός Οίνος Καρύστου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Karystos

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Lygiavertis terminas: Regional wine of Kastoria

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Κισάμου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Lygiavertis terminas: Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κοζάνης

Lygiavertis terminas: Regional wine of Kozani

Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης

Lygiavertis terminas: Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Lygiavertis terminas: Regional wine of Krania

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Κυκλάδων

Lygiavertis terminas: Regional wine of Cyclades

Τοπικός Οίνος Λασιθίου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Lasithi

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Lygiavertis terminas: Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Lefkada

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Lygiavertis terminas: Regional wine of Mantzavinata

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Μartino

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Lygiavertis terminas: Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Lygiavertis terminas: Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Opountia Lokridos

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Lygiavertis terminas: Regional wine of Parnasos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Πιερίας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Pieria

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγίες Πάικου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Slopes of Paiko

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Slopes of Enos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Lygiavertis terminas: Regional wine of Slopes of Kitherona

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Slopes of Knimida

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Lygiavertis terminas: Regional wine of Slopes of Pendeliko

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Lygiavertis terminas: Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Ritsona

Τοπικός Οίνος Σερρών

Lygiavertis terminas: Regional wine of Serres

Τοπικός Οίνος Σιάτιστας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Lygiavertis terminas: Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Tyrnavos

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Lygiavertis terminas: Regional wine of Halkidiki

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies a punktas)

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)

(aukščiausios kokybės kilmės vietos nuoroda)

SKVN

Graikų k.

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)

(appellation d’origine contrôlée)

SKVN

Graikų k.

Οίνος γλυκός φυσικός

(vin doux naturel)

SKVN

Graikų k.

Οίνος φυσικώς γλυκύς

(vin naturellement doux)

SKVN

Graikų k.

ονομασία κατά παράδοση (appellation traditionnelle)

SGN

Graikų k.

τοπικός οίνος

(vin de pays)

SGN

Graikų k.

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies b punktas)

Αγρέπαυλη

(Agrepavlis)

SKVN/SGN

Graikų k.

Αμπέλι

(Ampeli)

SKVN/SGN

Graikų k.

Αμπελώνας(ες)

(Ampelonas (-ès))

SKVN/SGN

Graikų k.

Αρχοντικό

(Archontiko)

SKVN/SGN

Graikų k.

Κάβα

(Cava)

SGN

Graikų k.

Από διαλεκτούς αμπελώνες

(Grand Cru)

SKVN

Graikų k.

Ειδικά Επιλεγμένος

(Grande réserve)

SKVN

Graikų k.

Κάστρο

(Kastro)

SKVN/SGN

Graikų k.

Κτήμα

(Ktima)

SKVN/SGN

Graikų k.

Λιαστός

(Liastos)

SKVN/SGN

Graikų k.

Μετόχι

(Metochi)

SKVN/SGN

Graikų k.

Μοναστήρι

(Monastiri)

SKVN/SGN

Graikų k.

Νάμα

(Nama)

SKVN/SGN

Graikų k.

Νυχτέρι

(Nychteri)

SKVN

Graikų k.

Ορεινό κτήμα

(Orino Ktima)

SKVN/SGN

Graikų k.

Ορεινός αμπελώνας

(Orinos Ampelonas)

SKVN/SGN

Graikų k.

Πύργος

(Pyrgos)

SKVN/SGN

Graikų k.

Επιλογή ή Επιλεγμένος

(Réserve)

SKVN

Graikų k.

Παλαιωθείς επιλεγμένος

(Vieille réserve)

SKVN

Graikų k.

Βερντέα

(Verntea)

SGN

Graikų k.

Vinsanto

SKVN

Lotynų k.


ISPANIJA

Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda

Abona

Alella

Alicante; šalia gali būti nurodyta Marina Alta

Almansa

Arabako Txakolina

Lygiavertis terminas: Txakolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem

Bizkaiko Txakolina

Lygiavertis terminas: Chacolí de Bizkaia

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Campo de la Guardia

Cangas

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia

Lygiavertis terminas: Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria

Lygiavertis terminas: Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

Costers del Segre; šalia gali būti nurodyta Artesa

Costers del Segre; šalia gali būti nurodyta Les Garrigues

Costers del Segre; šalia gali būti nurodyta Raimat

Costers del Segre; šalia gali būti nurodyta Valls de Riu Corb

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Empordà

Finca Élez

Getariako Txakolina

Lygiavertis terminas: Chacolí de Getaria

Gran Canaria

Granada

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry

Jumilla

La Gomera

La Mancha

La Palma; šalia gali būti nurodyta Fuencaliente

La Palma; šalia gali būti nurodyta Hoyo de Mazo

La Palma; šalia gali būti nurodyta Norte de la Palma

Lanzarote

Lebrija

Málaga

Manchuela

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Lygiavertis terminas: Manzanilla

Méntrida

Mondéjar

Monterrei; šalia gali būti nurodyta Ladera de Monterrei

Monterrei; šalia gali būti nurodyta Val de Monterrei

Montilla-Moriles

Montsant

Navarra; šalia gali būti nurodyta Baja Montaña

Navarra; šalia gali būti nurodyta Ribera Alta

Navarra; šalia gali būti nurodyta Ribera Baja

Navarra; šalia gali būti nurodyta Tierra Estella

Navarra; šalia gali būti nurodyta Valdizarbe

Pago de Arínzano

Lygiavertis terminas: Vino de pago de Arinzano

Pago de Otazu

Pago Florentino

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Prado de Irache

Priorat

Rías Baixas; šalia gali būti nurodyta Condado do Tea

Rías Baixas; šalia gali būti nurodyta O Rosal

Rías Baixas; šalia gali būti nurodyta Ribeira do Ulla

Rías Baixas; šalia gali būti nurodyta Soutomaior

Rías Baixas; šalia gali būti nurodyta Val do Salnés

Ribeira Sacra; šalia gali būti nurodyta Amandi

Ribeira Sacra; šalia gali būti nurodyta Chantada

Ribeira Sacra; šalia gali būti nurodyta Quiroga-Bibei

Ribeira Sacra; šalia gali būti nurodyta Ribeiras do Miño

Ribeira Sacra; šalia gali būti nurodyta Ribeiras do Sil

Ribeiro

Ribera del Duero

Ribera del Guadiana; šalia gali būti nurodyta Cañamero

Ribera del Guadiana; šalia gali būti nurodyta Matanegra

Ribera del Guadiana; šalia gali būti nurodyta Montánchez

Ribera del Guadiana; šalia gali būti nurodyta Ribera Alta

Ribera del Guadiana; šalia gali būti nurodyta Ribera Baja

Ribera del Guadiana; šalia gali būti nurodyta Tierra de Barros

Ribera del Júcar

Rioja; šalia gali būti nurodyta Rioja Alavesa

Rioja; šalia gali būti nurodyta Rioja Alta

Rioja; šalia gali būti nurodyta Rioja Baja

Rueda

Sierras de Málaga; šalia gali būti nurodyta Serranía de Ronda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarrangona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Txakolí de Álava

Lygiavertis terminas: Arabako Txakolina

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia; šalia gali būti nurodyta Alto Turia

Valencia; šalia gali būti nurodyta Clariano

Valencia; šalia gali būti nurodyta Moscatel de Valencia

Valencia; šalia gali būti nurodyta Valentino

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente

Valtiendas

Vinos de Madrid; šalia gali būti nurodyta Arganda

Vinos de Madrid; šalia gali būti nurodyta Navalcarnero

Vinos de Madrid; šalia gali būti nurodyta San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

Vynas su saugoma geografine nuoroda

3 Riberas

Abanilla

Altiplano de Sierra Nevada

Bailén

Bajo Aragón

Barbanza e Iria

Betanzos

Cádiz

Campo de Cartagena

Castelló

Castilla

Castilla y León

Contraviesa-Alpujarra

Córdoba

Costa de Cantabria

Cumbres del Guadalfeo

Desierto de Almería

El Terrerazo

Extremadura

Formentera

Ibiza

Illes Balears

Isla de Menorca

Laujar-Alpujarra

Lederas del Genil

Liébana

Los Palacios

Mallorca

Mursija

Norte de Almería

Ribera del Andarax

Ribera del Gállego-Cinco Villas

Ribera del Jiloca

Ribera del Queiles

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Sierra Norte de Sevilla

Sierra Sur de Jaén

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Torreperogil

Valdejalón

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

Valles de Sadacia

Villaviciosa de Córdoba

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies a punktas)

D.O

SKVN

Ispanų k.

D.O.Ca

SKVN

Ispanų k.

Denominacion de origen

SKVN

Ispanų k.

Denominacion de origen calificada

SKVN

Ispanų k.

vino de calidad con indicación geográfica

SKVN

Ispanų k.

vino de pago

SKVN

Ispanų k.

vino de pago calificado

SKVN

Ispanų k.

Vino dulce natural

SKVN

Ispanų k.

Vino generoso

SKVN

Ispanų k.

Vino generoso de licor

SKVN

Ispanų k.

Vino de la Tierra

SGN

Ispanų k.

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies b punktas)

Amontillado

SKVN

Ispanų k.

Añejo

SKVN/SGN

Ispanų k.

Chacolí-Txakolina

SKVN

Ispanų k.

Clásico

SKVN

Ispanų k.

Cream

SKVN

Ispanų k.

Criadera

SKVN

Ispanų k.

Criaderas y Soleras

SKVN

Ispanų k.

Crianza

SKVN

Ispanų k.

Dorado

SKVN

Ispanų k.

Fino

SKVN

Ispanų k.

Fondillón

SKVN

Ispanų k.

Gran reserva

SKVN

Ispanų k.

Lágrima

SKVN

Ispanų k.

Noble

SKVN/SGN

Ispanų k.

Oloroso

SKVN

Ispanų k.

Pajarete

SKVN

Ispanų k.

Pálido

SKVN

Ispanų k.

Palo Cortado

SKVN

Ispanų k.

Primero de Cosecha

SKVN

Ispanų k.

Rancio

SKVN

Ispanų k.

Raya

SKVN

Ispanų k.

Reserva

SKVN

Ispanų k.

Sobremadre

SKVN

Ispanų k.

Solera

SKVN

Ispanų k.

Superior

SKVN

Ispanų k.

Trasañejo

SKVN

Ispanų k.

Vino Maestro

SKVN

Ispanų k.

Vendimia Inicial

SKVN

Ispanų k.

Viejo

SKVN/SGN

Ispanų k.

Vino de Tea

SKVN

Ispanų k.


PRANCŪZIJA

Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda

Ajaccio

Aloxe-Corton

Alsace; šalia gali būti nurodyta vynuogių veislė ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Vin d’Alsace

Alsace Grand Cru; prieš tai nurodyta Rosacker

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Altenberg de Bergbieten

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Altenberg de Bergheim

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Altenberg de Wolxheim

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Brand

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Bruderthal

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Eichberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Engelberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Florimont

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Frankstein

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Froehn

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Furstentum

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Geisberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Gloeckelberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Goldert

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Hatschbourg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Hengst

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Kanzlerberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Kastelberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Kessler

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Kirchberg de Barr

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Kirchberg de Ribeauvillé

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Kitterlé

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Mambourg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Mandelberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Marckrain

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Moenchberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Muenchberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Ollwiller

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Osterberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Pfersigberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Pfingstberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Praelatenberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Rangen

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Saering

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Schlossberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Schoenenbourg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Sommerberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Sonnenglanz

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Spiegel

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Sporen

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Steinen

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Steingrubler

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Steinklotz

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Vorbourg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Wiebelsberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Wineck-Schlossberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Winzenberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Zinnkoepflé

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Zotzenberg

Anjou; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Anjou Coteaux de la Loire; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Anjou-Villages Brissac; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Arbois, šalia gali būti nurodyta Pupillin; šalia gali būti nurodyta„mousseux“

Auxey-Duresses; šalia gali būti nurodyta„Côte de Beaune“arba„Côte de Beaune-Villages“

Bandol

Lygiavertis terminas: Vin de Bandol

Banyuls; šalia gali būti nurodyta„Grand Cru“ir (arba) „Rancio“

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn šalia gali būti nurodyta Bellocq

Beaujolais,šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas; šalia gali būti nurodyta„Villages“; šalia gali būti nurodyta„Supérieur“

Beaune

Bellet

Lygiavertis terminas: Vin de Bellet

Bergerac; šalia gali būti nurodyta„sec“

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Blagny; šalia gali būti nurodyta Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Blanquette de Limoux

Blanquette méthode ancestrale

Blaye

Bonnes-mares

Bonnezeaux; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Bordeaux; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“, „Mousseux“arba„supérieur“

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Lygiavertis terminas: Côtes de Bourg/Bourgeais

Bourgogne; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“arba smulkesnis geografinis vienetas Chitry

Bourgogne; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“arba smulkesnis geografinis vienetas Côte Chalonnaise

Bourgogne; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“arba smulkesnis geografinis vienetas Côte Saint-Jacques

Bourgogne; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“arba smulkesnis geografinis vienetas Côtes d’Auxerre

Bourgogne; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“arba smulkesnis geografinis vienetas Côtes du Couchois

Bourgogne; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“arba smulkesnis geografinis vienetas Coulanges-la-Vineuse

Bourgogne; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“arba smulkesnis geografinis vienetas Épineuil

Bourgogne; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“arba smulkesnis geografinis vienetas Hautes Côtes de Beaune

Bourgogne; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“arba smulkesnis geografinis vienetas Hautes Côtes de Nuits

Bourgogne; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“arba smulkesnis geografinis vienetas La Chapelle Notre-Dame

Bourgogne; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“arba smulkesnis geografinis vienetas Le Chapitre

Bourgogne; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“arba smulkesnis geografinis vienetas Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul

Bourgogne; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“arba smulkesnis geografinis vienetas Vézelay

Bourgogne; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“, „ordinaire“arba„grand ordinaire“

Bourgogne aligoté

Bourgogne passe-tout-grains

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Bugey, šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas, prieš tai gali būti nurodyta„Vins du“, „Mousseux du“, „Pétillant“ar„Roussette du“arba šalia gali būti nurodyta„Mousseux“ar„Pétillant“, šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Buzet

Cabardès

Cabernet d’Anjou; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Cabernet de Saumur; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Cadillac

Cahors

Cassis

Cérons

Chablis; šalia gali būti nurodyta Beauroy; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis, šalia gali būti nurodyta Berdiot; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Beugnons

Chablis, šalia gali būti nurodyta Butteaux; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis, šalia gali būti nurodyta Chapelot; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Chatains; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Chaume de Talvat; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Côte de Bréchain; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Côte de Cuissy

Chablis; šalia gali būti nurodyta Côte de Fontenay; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Côte de Jouan; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Côte de Léchet; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Côte de Savant; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Côte de Vaubarousse; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Côte des Prés Girots; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Forêts; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Fourchaume; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta L’Homme mort; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Les Beauregards; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Les Épinottes; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Les Fourneaux; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Les Lys; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Mélinots; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Mont de Milieu; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Montée de Tonnerre

Chablis; šalia gali būti nurodyta Montmains; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Morein; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Pied d’Aloup; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Roncières; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Sécher; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Troesmes; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Vaillons; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Vau de Vey; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Vau Ligneau; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Vaucoupin; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Vaugiraut; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Vaulorent; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Vaupulent; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Vaux-Ragons; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Vosgros; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis

Chablis grand cru; šalia gali būti nurodyta Blanchot

Chablis grand cru; šalia gali būti nurodyta Bougros

Chablis grand cru; šalia gali būti nurodyta Grenouilles

Chablis grand cru; šalia gali būti nurodyta Les Clos

Chablis grand cru; šalia gali būti nurodyta Preuses

Chablis grand cru; šalia gali būti nurodyta Valmur

Chablis grand cru; šalia gali būti nurodyta Vaudésir

Chambertin

Chambertin-Clos-de-Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet; šalia gali būti nurodyta Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages

Château Grillet

Château-Chalon

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chaume-Premier cru des coteaux du Layon

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-les-Beaune; šalia gali būti nurodyta Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette de Languedoc; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Collioure

Condrieu

Corbières

Cornas

Corse; prieš tai gali būti nurodyta„Vin de“

Corse; prieš tai gali būti nurodyta Calvi; prieš tai gali būti nurodyta„Vin de“

Corse; prieš tai gali būti nurodyta Coteaux du Cap Corse; prieš tai gali būti nurodyta„Vin de“

Corse; prieš tai gali būti nurodyta Figari; prieš tai gali būti nurodyta„Vin de“

Corse; prieš tai gali būti nurodyta Porto-Vecchio; prieš tai gali būti nurodyta„Vin de“

Corse; prieš tai gali būti nurodyta Sartène; prieš tai gali būti nurodyta„Vin de“

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune; prieš tai nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-villages

Côte roannaise

Côte Rôtie

Coteaux Champenois, prieš tai gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d’Ancenis, šalia nurodytas vynuogių veislės pavadinimas

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubance; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc; šalia gali būti nurodyta Cabrières

Coteaux du Languedoc; šalia gali būti nurodyta Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle

Coteaux du Languedoc; šalia gali būti nurodyta Coteaux de Saint-Christol ’/Saint-Christol

Coteaux du Languedoc; šalia gali būti nurodyta Coteaux de Vérargues/Vérargues

Coteaux du Languedoc; šalia gali būti nurodyta Montpeyroux

Coteaux du Languedoc; šalia gali būti nurodyta Quatourze

Coteaux du Languedoc; šalia gali būti nurodyta Saint-Drézéry

Coteaux du Languedoc; šalia gali būti nurodyta Saint-Georges-d’Orques

Coteaux du Languedoc; šalia gali būti nurodyta Saint-Saturnin

Coteaux du Languedoc; šalia gali būti nurodyta Pic-Saint-Loup

Coteaux du Layon; šalia gali būti nurodyta Val de Loire; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Coteaux du Layon Chaume; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Coteaux du Loir; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Coteaux Varois en Provence

Côtes Canon Fronsac

Lygiavertis terminas: Canon Fronsac

Côtes d’Auvergne; šalia gali būti nurodyta Boudes

Côtes d’Auvergne; šalia gali būti nurodyta Chanturgue

Côtes d’Auvergne; šalia gali būti nurodyta Châteaugay

Côtes d’Auvergne; šalia gali būti nurodyta Corent

Côtes d’Auvergne; šalia gali būti nurodyta Madargue

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence

Côtes de Toul

Côtes du Brulhois

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnais; šalia gali būti nurodyta Fronton

Côtes du Frontonnais; šalia gali būti nurodyta Villaudric

Côtes du Jura; šalia gali būti nurodyta„mousseux“

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Roussillon, šalia gali būti nurodyta Les Aspres

Côtes du Roussillon Villages; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Crémant d’Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots-Bâtard-Montrachet

Crozes-Hermitage

Lygiavertis terminas: Crozes-Ermitage

Échezeaux

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge

Faugères

Fiefs Vendéens; šalia gali būti nurodyta Brem

Fiefs Vendéens; šalia gali būti nurodyta Mareuil

Fiefs Vendéens; šalia gali būti nurodyta Pissotte

Fiefs Vendéens; šalia gali būti nurodyta Vix

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan; prieš tai gali būti nurodyta„Muscat de“

Fronton

Gaillac; šalia gali būti nurodyta„mousseux“

Gaillac premières côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon; šalia gali būti nurodyta„Rancio“

Grand-Échezeaux

Graves; šalia gali būti nurodyta„supérieures“

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros plant du Pays nantais

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Haut-Poitou

Hermitage

Lygiavertis terminas: l’Hermitage/Ermitage/l’Ermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Juliénas

Jurançon; šalia gali būti nurodyta„sec“

L’Étoile; šalia gali būti nurodyta„mousseux“

La Grande Rue

Ladoix; šalia gali būti nurodyta„Côte de Beaune“arba„Côte de Beaune-Villages“

Lalande de Pomerol

Languedoc, prie kurio nurodytas ar nenurodytas mažesnio geografinio vieneto pavadinimas

Languedoc Grès de Montpellier

Languedoc La Clape

Languedoc Picpoul-de-Pinet

Languedoc Terrasses du Larzac

Languedoc-Pézénas

Latricières-Chambertin

Lavilledieu

Les Baux de Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac-Saint-Émilion

Mâcon; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas; šalia gali būti nurodyta„Supérieur“arba„Villages“

Lygiavertis terminas: Pinot-Chardonnay-Mâcon

Macvin du Jura

Madiran

Malepère

Maranges; šalia gali būti nurodyta Clos de la Boutière

Maranges; šalia gali būti nurodyta La Croix Moines

Maranges; šalia gali būti nurodyta La Fussière

Maranges; šalia gali būti nurodyta Le Clos des Loyères

Maranges; šalia gali būti nurodyta Le Clos des Rois

Maranges; šalia gali būti nurodyta Les Clos Roussots

Maranges, šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas, šalia gali būti nurodytas„Côte de Beaune“arba„Côte de Beaune-Villages“

Marcillac

Margaux

Marsannay; šalia gali būti nurodyta„rosé“

Maury; šalia gali būti nurodyta„Rancio“

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou-Salon; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Mercurey

Meursault; šalia gali būti nurodyta„Côte de Beaune“arba„Côte de Beaune-Villages“

Minervois

Minervois-La-Livinière

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie; šalia gali būti nurodyta„Côte de Beaune“arba„Côte de Beaune-Villages“

Montlouis-sur-Loire; šalia gali būti nurodyta Val de Loire; šalia gali būti nurodyta„mousseux“arba„pétillant“

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Lygiavertis terminas: Moulis-en-Médoc

Muscadet; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Muscadet-Coteaux de la Loire; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Muscadet-Côtes de Grandlieu; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Muscadet-Sèvre et Maine; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Muscat de Beaumes-de-Venise

Muscat de Lunel

Muscat de Mireval

Muscat de Saint-Jean-de- Minervois

Muscat du Cap Corse

Musigny

Néac

Nuits

Lygiavertis terminas: Nuits-Saint-Georges

Orléans; šalia gali būti nurodyta Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh; šalia gali būti nurodyta„sec“

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses; šalia gali būti nurodyta„Côte de Beaune“arba„Côte de Beaune-Villages“

Pessac-Léognan

Petit Chablis, prie kurio nurodytas ar nenurodytas mažesnio geografinio vieneto pavadinimas

Pineau des Charentes

Lygiavertis terminas: Pineau Charentais

Pomerol

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Lygiavertis terminas: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux, prie kurio nurodytas ar nenurodytas mažesnio geografinio vieneto pavadinimas

Puisseguin-Saint-Emilion

Puligny-Montrachet; šalia gali būti nurodyta„Côte de Beaune“arba„Côte de Beaune-Villages“

Quarts de Chaume; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Quincy; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Rasteau; šalia gali būti nurodyta„Rancio“

Régnié

Reuilly; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Richebourg

Rivesaltes; šalia gali būti nurodyta„Rancio“; prieš tai gali būti nurodyta„Muscat de“

Romanée (La)

Romanée Contie

Romanée Saint-Vivant

Rosé d’Anjou

Rosé de Loire; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie, prie kurio nurodytas ar nenurodytas mažesnio geografinio vieneto pavadinimas

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint-Sardos

Saint-Amour

Saint-Aubin; šalia gali būti nurodyta„Côte de Beaune“arba„Côte de Beaune-Villages“

Saint-Bris

Saint-Chinian

Saint-Émilion

Saint-Émilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges-Saint-Émilion

Saint-Joseph

Saint-Julien

Saint-Mont

Saint-Nicolas-de-Bourgueil; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Saint-Péray; šalia gali būti nurodyta„mousseux“

Saint-Pourçain

Saint-Romain; šalia gali būti nurodyta„Côte de Beaune“arba„Côte de Beaune-Villages“

Saint-Véran

Sainte-Croix du Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Sancerre

Santenay; šalia gali būti nurodyta„Côte de Beaune“arba„Côte de Beaune-Villages“

Saumur; šalia gali būti nurodyta Val de Loire; šalia gali būti nurodyta„mousseux“arba„pétillant“

Saumur-Champigny; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Saussignac

Sauternes

Savennières; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Savennières-Coulée de Serrant; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Savennières-Roche-aux-Moines; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Savigny-les-Beaune; šalia gali būti nurodyta„Côte de Beaune“arba„Côte de Beaune-Villages“

Lygiavertis terminas: Savigny

Seyssel; šalia gali būti nurodyta„mousseux“

Tâche (La)

Tavel

Touraine; šalia gali būti nurodyta Val de Loire; šalia gali būti nurodyta„mousseux“arba„pétillant“

Touraine Amboise; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Touraine Azay-le-Rideau; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Touraine Mestand; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Touraine Noble Joué; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d’Entraygues et du Fel

Vin d’Estaing

Vin de Savoie; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas; šalia gali būti nurodyta„mousseux“arba„pétillant“

Vins du Thouarsais

Vins Fins de la Côte de Nuits

Viré-Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosnes Romanée

Vougeot

Vouvray; šalia gali būti nurodyta Val de Loire; šalia gali būti nurodyta„mousseux“arba„pétillant“

Vynas su saugoma geografine nuoroda

Agenais

Aigues

Ain

Allier

Allobrogie

Alpes de Haute Provence

Alpes Maritimes

Alpilles

Ardèche

Argens

Ariège

Aude

Aveyron

Balmes Dauphinoises

Bénovie

Bérange

Bessan

Bigorre

Bouches du Rhône

Bourbonnais

Calvados

Cassan

Cathare

Caux

Cessenon

Cévennes; šalia gali būti nurodyta Mont Bouquet

Charentais; šalia gali būti nurodyta Ile d’Oléron

Charentais; šalia gali būti nurodyta Ile de Ré

Charentais; šalia gali būti nurodyta Saint Sornin

Charente

Charentes Maritimes

Cher

Cité de Carcassonne

Collines de la Moure

Collines Rhodaniennes

Comté de Grignan

Comté Tolosan

Comtés Rhodaniens

Corrèze

Côte Vermeille

Coteaux Charitois

Coteaux de Bessilles

Coteaux de Cèze

Coteaux de Coiffy

Coteaux de Fontcaude

Coteaux de Glanes

Coteaux de l’Ardèche

Coteaux de la Cabrerisse

Coteaux de Laurens

Coteaux de l’Auxois

Coteaux de Miramont

Coteaux de Montélimar

Coteaux de Murviel

Coteaux de Narbonne

Coteaux de Peyriac

Coteaux de Tannay

Coteaux des Baronnies

Coteaux du Cher et de l’Arnon

Coteaux du Grésivaudan

Coteaux du Libron

Coteaux du Littoral Audois

Coteaux du Pont du Gard

Coteaux du Salagou

Coteaux du Verdon

Coteaux d’Enserune

Coteaux et Terrasses de Montauban

Coteaux Flaviens

Côtes Catalanes

Côtes de Ceressou

Côtes de Gascogne

Côtes de Lastours

Côtes de Meuse

Côtes de Montestruc

Côtes de Pérignan

Côtes de Prouilhe

Côtes de Thau

Côtes de Thongue

Côtes du Brian

Côtes du Condomois

Côtes du Tarn

Côtes du Vidourle

Creuse

Cucugnan

Deux-Sèvres

Dordogne

Doubs

Drôme

Duché d’Uzès

Franche-Comté; šalia gali būti nurodyta Coteaux de Champlitte

Gard

Gers

Haute Vallée de l’Orb

Haute Vallée de l’Aude

Haute-Garonne

Haute-Marne

Haute-Saône

Haute-Vienne

Hauterive; šalia gali būti nurodyta Coteaux du Termenès

Hauterive; šalia gali būti nurodyta Côtes de Lézignan

Hauterive; šalia gali būti nurodyta Val d’Orbieu

Hautes-Alpes

Hautes-Pyrénées

Hauts de Badens

Hérault

Île de Beauté

Indre

Indre et Loire

Isère

Jardin de la France; šalia gali būti nurodyta Marches de Bretagne

Jardin de la France; šalia gali būti nurodyta Pays de Retz

Landes

Loir et Cher

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot et Garonne

Maine et Loire

Maures

Méditerranée

Meuse

Mont Baudile

Mont-Caume

Monts de la Grage

Nièvre

Oc

Périgord; šalia gali būti nurodyta Vin de Domme

Petite Crau

Principauté d’Orange

Puy de Dôme

Pyrénées Orientales

Pyrénées-Atlantiques

Sables du Golfe du Lion

Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Sardos

Sainte Baume

Sainte Marie la Blanche

Saône et Loire

Sarthe

Seine et Marne

Tarn

Tarn et Garonne

Terroirs Landais; šalia gali būti nurodyta Coteaux de Chalosse

Terroirs Landais; šalia gali būti nurodyta Côtes de L’Adour

Terroirs Landais; šalia gali būti nurodyta Sables de l’Océan

Terroirs Landais; šalia gali būti nurodyta Sables Fauves

Thézac-Perricard

Torgan

Urfé

Val de Cesse

Val de Dagne

Val de Loire

Val de Montferrand

Vallée du Paradis

Var

Vaucluse

Vaunage

Vendée

Vicomté d’Aumelas

Vienne

Vistrenque

Yonne

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies a punktas)

Appellation contrôlée

SKVN

Prancūzų k.

Appellation d’origine contrôlée

SKVN

Prancūzų k.

Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure

SKVN

Prancūzų k.

Vin doux naturel

SKVN

Prancūzų k.

Vin de pays

SGN

Prancūzų k.

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies b punktas)

Ambré

SKVN

Prancūzų k.

Clairet

SKVN

Prancūzų k.

Claret

SKVN

Prancūzų k.

Tuilé

SKVN

Prancūzų k.

Vin jaune

SKVN

Prancūzų k.

Château

SKVN

Prancūzų k.

Clos

SKVN

Prancūzų k.

Cru artisan

SKVN

Prancūzų k.

Cru bourgeois

SKVN

Prancūzų k.

Cru classé; šalia gali būti nurodyta Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième

SKVN

Prancūzų k.

Edelzwicker

SKVN

Prancūzų k.

Grand cru

SKVN

Prancūzų k.

Hors d’âge

SKVN

Prancūzų k.

Passe-tout-grains

SKVN

Prancūzų k.

Premier Cru

SKVN

Prancūzų k.

Primeur

SKVN/SGN

Prancūzų k.

Rancio

SKVN

Prancūzų k.

Sélection de grains nobles

SKVN

Prancūzų k.

Sur lie

SKVN/SGN

Prancūzų k.

Vendanges tardives

SKVN

Prancūzų k.

Villages

SKVN

Prancūzų k.

Vin de paille

SKVN

 


ITALIJA

Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda

Aglianico del Taburno

Lygiavertis terminas: Taburno

Aglianico del Vulture

Albana di Romagna

Albugnano

Alcamo

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero

Alta Langa

Alto Adige; šalia nurodyta Colli di Bolzano

Lygiavertis terminas: Südtiroler Bozner Leiten

Alto Adige; šalia nurodyta Meranese di collina

Lygiavertis terminas: Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Meraner

Alto Adige; šalia nurodyta Santa Maddalena

Lygiavertis terminas: Südtiroler St.Magdalener

Alto Adige; šalia nurodyta Terlano

Lygiavertis terminas: Südtirol Terlaner

Alto Adige; šalia nurodyta Valle Isarco

Lygiavertis terminas: Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler

Alto Adige; šalia nurodyta Valle Venosta

Lygiavertis terminas: Südtirol Vinschgau

Alto Adige

Lygiavertis terminas: dell’Alto Adige/Südtirol/Südtiroler

Alto Adige arba dell’Alto Adige; šalia gali būti nurodyta Bressanone

Lygiavertis terminas: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Brixner

Alto Adige/dell’Alto Adige; šalia gali būti nurodyta Burgraviato

Lygiavertis terminas: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Buggrafler

Ansonica Costa dell’Argentario

Aprilia

Arborea

Arcole

Assisi

Asti; šalia gali būti nurodyta„spumante“; arba prieš tai gali būti nurodyta„Moscato di“

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra

Lygiavertis terminas: Bagnoli

Barbaresco

Barbera d’Alba

Barbera d’Asti; šalia gali būti nurodyta Colli Astiani o Astiano

Barbera d’Asti; šalia gali būti nurodyta Nizza

Barbera d’Asti; šalia gali būti nurodyta Tinella

Barbera del Monferrato

Barbera del Monferrato Superiore

Barco Reale di Carmignano

Lygiavertis terminas: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice

Bardolino

Bardolino Superiore

Barolo

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell’Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Lygiavertis terminas: Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di San Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri; šalia gali būti nurodyta Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Brachetto d’Acqui

Lygiavertis terminas: Acqui

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Brunello di Montalcino

Cacc’e’ Mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Campi Flegrei

Campidano di Terralba

Lygiavertis terminas: Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna; šalia gali būti nurodyta Capo Ferrato

Cannonau di Sardegna; šalia gali būti nurodyta Jerzu

Cannonau di Sardegna; šalia gali būti nurodyta Oliena/Nepente di Oliena

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis

Carmignano

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Lygiavertis terminas: Piglio

Cesanese di Affile

Lygiavertis terminas: Affile

Cesanese di Olevano Romano

Lygiavertis terminas: Olevano Romano

Chianti; šalia gali būti nurodyta Colli Aretini

Chianti; šalia gali būti nurodyta Colli Fiorentini

Chianti; šalia gali būti nurodyta Colli Senesi

Chianti; šalia gali būti nurodyta Colline Pisane

Chianti; šalia gali būti nurodyta Montalbano

Chianti; šalia gali būti nurodyta Montespertoli

Chianti; šalia gali būti nurodyta Rufina

Chianti Classico

Cilento

Cinque Terre; šalia gali būti nurodyta Costa da Posa

Lygiavertis terminas: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre; šalia gali būti nurodyta Costa de Campu

Lygiavertis terminas: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre; šalia gali būti nurodyta Costa de Sera

Lygiavertis terminas: Cinque Terre Sciacchetrà

Circeo

Cirò

Cisterna d’Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Asolani - Prosecco

Lygiavertis terminas: Asolo - Prosecco

Colli Berici

Colli Bolognesi; šalia gali būti nurodyta Colline di Oliveto

Colli Bolognesi; šalia gali būti nurodyta Colline di Riosto

Colli Bolognesi; šalia gali būti nurodyta Colline Marconiane

Colli Bolognesi; šalia gali būti nurodyta Monte San Pietro

Colli Bolognesi; šalia gali būti nurodyta Serravalle

Colli Bolognesi; šalia gali būti nurodyta Terre di Montebudello

Colli Bolognesi; šalia gali būti nurodyta Zola Predosa

Colli Bolognesi; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Colli Bolognesi Classico - Pignoletto

Colli d’Imola

Colli del Trasimeno

Lygiavertis terminas: Trasimeno

Colli dell’Etruria Centrale

Colli della Sabina

Colli di Conegliano; šalia gali būti nurodyta Fregona

Colli di Conegliano; šalia gali būti nurodyta Refrontolo

Colli di Faenza

Colli di Luni

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani

Colli Orientali del Friuli; šalia gali būti nurodyta Cialla

Colli Orientali del Friuli; šalia gali būti nurodyta Rosazzo

Colli Orientali del Friuli; šalia gali būti nurodyta Schiopettino di Prepotto

Colli Orientali del Friuli Picolit; šalia gali būti nurodyta Cialla

Colli Perugini

Colli Pesaresi; šalia gali būti nurodyta Focara

Colli Pesaresi; šalia gali būti nurodyta Roncaglia

Colli Piacentini; šalia gali būti nurodyta Gutturnio

Colli Piacentini; šalia gali būti nurodyta Monterosso Val d’Arda

Colli Piacentini; šalia gali būti nurodyta Val Trebbia

Colli Piacentini; šalia gali būti nurodyta Valnure

Colli Piacentini; šalia gali būti nurodyta Vigoleno

Colli Romagna centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Joniche Taratine

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano

Lygiavertis terminas: Collio

Conegliano - Valdobbiadene - Prosecco

Cònero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell’Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d’Amalfi; šalia gali būti nurodyta Furore

Costa d’Amalfi; šalia gali būti nurodyta Ravello

Costa d’Amalfi; šalia gali būti nurodyta Tramonti

Coste della Sesia

Curtefranca

Delia Nivolelli

Dolcetto d’Acqui

Dolcetto d’Alba

Dolcetto d’Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d’Alba

Lygiavertis terminas: Diano d’Alba

Dolcetto di Dogliani

Dolcetto di Dogliani Superiore

Lygiavertis terminas: Dogliani

Dolcetto di Ovada

Lygiavertis terminas: Dolcetto d’Ovada

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada

Donnici

Elba

Eloro,šalia gali būti nurodyta Pachino

Erbaluce di Caluso

Lygiavertis terminas: Caluso

Erice

Esino

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani

Lygiavertis terminas: Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Fiano di Avellino

Franciacorta

Frascati

Freisa d’Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Lygiavertis terminas: Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda

Garda Colli Mantovani

Gattinara

Gavi

Lygiavertis terminas: Cortese di Gavi

Genazzano

Ghemme

Gioia del Colle

Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d’Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi

Lygiavertis terminas: Guardiolo

I Terreni di San Severino

Irpinia; šalia gali būti nurodyta Campi Taurasini

Ischia

Lacrima di Morro

Lygiavertis terminas: Lacrima di Morro d’Alba

Lago di Caldaro

Lygiavertis terminas: Caldaro/Kalterer/Kalterersee

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano; šalia gali būti nurodyta Oltre Po Mantovano

Lambrusco Mantovano; šalia gali būti nurodyta Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison-Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d’Asti

Lygiavertis terminas: Cosorzo/Malvasia di Cosorzo

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mamertino di Milazzo

Lygiavertis terminas: Mamertino

Mandrolisai

Marino

Marsala

Martina

Lygiavertis terminas: Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi,šalia gali būti nurodyta Bonera

Menfi; šalia gali būti nurodyta Feudo dei Fiori

Merlara

Molise

Lygiavertis terminas: del Molise

Monferrato; šalia gali būti nurodyta Casalese

Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri-Colonna

Lygiavertis terminas: Montecompatri/Colonna

Montecucco

Montefalco

Montefalco Sagrantino

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d’Abruzzo; šalia gali būti nurodyta Casauria/Terre di Casauria

Montepulciano d’Abruzzo; šalia gali būti nurodyta Terre dei Vestini

Montepulciano d’Abruzzo; šalia gali būti nurodyta Colline Teramane

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini

Lygiavertis terminas: Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari

Moscato di Pantelleria

Lygiavertis terminas: Passito di Pantelleria/Pantelleria

Moscato di Sardegna; šalia gali būti nurodyta Gallura

Moscato di Sardegna; šalia gali būti nurodyta Tempio Pausania

Moscato di Sardegna; šalia gali būti nurodyta Tempo

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori

Lygiavertis terminas: Moscato di Sorso/Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari

Nebbiolo d’Alba

Nettuno

Noto

Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto

Ostuni

Pagadebit di Romagna; šalia gali būti nurodyta Bertinoro

Parrina

Penisola Sorrentina; šalia gali būti nurodyta Gragnano

Penisola Sorrentina; šalia gali būti nurodyta Lettere

Penisola Sorrentina; šalia gali būti nurodyta Sorrento

Pentro di Isernia

Lygiavertis terminas: Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio

Lygiavertis terminas: Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Prosecco

Ramandolo

Recioto di Gambellara

Recioto di Soave

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano

Lygiavertis terminas: Garda Bresciano

Riviera ligure di ponente; šalia gali būti nurodyta Albenga/Albengalese

Riviera ligure di ponente; šalia gali būti nurodyta Finale/Finalese

Riviera ligure di ponente; šalia gali būti nurodyta Riviera dei Fiori

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua

Lygiavertis terminas: Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa; šalia gali būti nurodyta Canusium

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano

Lygiavertis terminas: Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salaparuta

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro

Lygiavertis terminas: San Colombano

San Gimignano

San Ginesio

San Martino della Battaglia

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant’Agata de’ Goti

Lygiavertis terminas: Sant’Agata dei Goti

Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto

Sant’Antimo

Santa Margherita di Belice

Sardegna Semidano; šalia gali būti nurodyta Mogoro

Savuto

Scanzo

Lygiavertis terminas: Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca

Serrapetrona

Sforzato di Valtellina

Lygiavertis terminas: Sfursat di Valtellina

Sizzano

Soave; šalia gali būti nurodyta Colli Scaligeri

Soave Superiore

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Taurasi

Teroldego Rotaliano

Terracina

Lygiavertis terminas: Moscato di Terracina

Terratico di Bibbona; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Terre dell’Alta Val d’Agri

Terre di Casole

Terre Tollesi

Lygiavertis terminas: Tullum

Torgiano

Torgiano rosso riserva

Trebbiano d’Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino; šalia gali būti nurodyta Isera/d’Isera

Trentino; šalia gali būti nurodyta Sorni

Trentino; šalia gali būti nurodyta Ziresi/dei Ziresi

Trento

Val d’Arbia

Val di Cornia; šalia gali būti nurodyta Suvereto

Val Polcèvera; šalia gali būti nurodyta Coronata

Valcalepio

Valdadige; šalia gali būti nurodyta Terra dei Forti

Lygiavertis terminas: Etschtaler

Valdadige Terradeiforti

Lygiavertis terminas: Terradeiforti Valdadige

Valdichiana

Valle d’Aosta; šalia gali būti nurodyta Arnad-Montjovet

Lygiavertis terminas: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta; šalia gali būti nurodyta Blanc de Morgex et de la Salle

Lygiavertis terminas: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta; šalia gali būti nurodyta Chambave

Lygiavertis terminas: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta; šalia gali būti nurodyta Donnas

Lygiavertis terminas: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta; šalia gali būti nurodyta Enfer d’Arvier

Lygiavertis terminas: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta; šalia gali būti nurodyta Nus

Lygiavertis terminas: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta; šalia gali būti nurodyta Torrette

Lygiavertis terminas: Vallée d’Aoste

Valpolicella; šalia gali būti nurodyta Valpantena

Valsusa

Valtellina Superiore; šalia gali būti nurodyta Grumello

Valtellina Superiore; šalia gali būti nurodyta Inferno

Valtellina Superiore; šalia gali būti nurodyta Maroggia

Valtellina Superiore; šalia gali būti nurodyta Sassella

Valtellina Superiore; šalia gali būti nurodyta Valgella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga

Lygiavertis terminas: Verduno

Vermentino di Gallura

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave

Lygiavertis terminas: Piave

Vino Nobile di Montepulciano

Vittoria

Zagarolo

Vynas su saugoma geografine nuoroda

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco del Sillaro

Lygiavertis terminas: Sillaro

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d’Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline di Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese

Lygiavertis terminas: Histonium

Delle Venezie

Dugenta

Emilia

Lygiavertis terminas: Dell’Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate

Lygiavertis terminas: del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia

Lygiavertis terminas: Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma Toscana

Marmilla

Mitterberg tra Cauria e Tel

Lygiavertis terminas: Mitterberg/Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena

Lygiavertis terminas: Provincia di Modena/di Modena

Montecastelli

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Osco

Lygiavertis terminas: Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona

Lygiavertis terminas: Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Ronchi Varesini

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre Aquilane

Lygiavertis terminas: Terre dell’Aquila

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Terre Lariane

Tharros

Toscano

Lygiavertis terminas: Toscana

Trexenta

Umbria

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valcamonica

Valdamato

Vallagarina

Valle Belice

Valle d’Itria

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti

Lygiavertis terminas: Weinberg Dolomiten

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies a punktas)

D.O.C

SKVN

Italų k.

D.O.C.G.

SKVN

Italų k.

Denominazione di Origine Controllata e Garantita

SKVN

Italų k.

Denominazione di Origine Controllata.

SKVN

Italų k.

Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung

SKVN

Vokiečių k.

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

SKVN

Vokiečių k.

Vino Dolce Naturale

SKVN

Italų k.

Inticazione geografica tipica (IGT)

SGN

Italų k.

Landwein

SGN

Vokiečių k.

Vin de pays

SGN

Prancūzų k.

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies b punktas)

Alberata arba vigneti ad alberata

SKVN

Italų k.

Amarone

SKVN

Italų k.

Ambra

SKVN

Italų k.

Ambrato

SKVN

Italų k.

Annoso

SKVN

Italų k.

Apianum

SKVN

Italų k.

Auslese

SKVN

Italų k.

Buttafuoco

SKVN

Italų k.

Cannellino

SKVN

Italų k.

Cerasuolo

SKVN

Italų k.

Chiaretto

SKVN/SGN

Italų k.

Ciaret

SKVN

Italų k.

Château

SKVN

Prancūzų k.

Classico

SKVN

Italų k.

Dunkel

SKVN

Vokiečių k.

Fine

SKVN

Italų k.

Fior d’Arancio

SKVN

Italų k.

Flétri

SKVN

Prancūzų k.

Garibaldi Dolce (arba GD)

SKVN

Italų k.

Governo all’uso toscano

SKVN/SGN

Italų k.

Gutturnio

SKVN

Italų k.

Italia Particolare (arba IP)

SKVN

Italų k.

Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

SKVN

Vokiečių k.

Kretzer

SKVN

Vokiečių k.

Lacrima

SKVN

Italų k.

Lacryma Christi

SKVN

Italų k.

Lambiccato

SKVN

Italų k.

London Particolar (arba LP arba Inghilterra)

SKVN

Italų k.

Occhio di Pernice

SKVN

Italų k.

Oro

SKVN

Italų k.

Passito arba Vino passito arba Vino Passito Liquoroso

SKVN/SGN

Italų k.

Ramie

SKVN

Italų k.

Rebola

SKVN

Italų k.

Recioto

SKVN

Italų k.

Riserva

SKVN

Italų k.

Rubino

SKVN

Italų k.

Sangue di Giuda

SKVN

Italų k.

Scelto

SKVN

Italų k.

Sciacchetrà

SKVN

Italų k.

Sciac-trà

SKVN

Italų k.

Spätlese

SKVN/SGN

Vokiečių k.

Soleras

SKVN

Italų k.

Stravecchio

SKVN

Italų k.

Strohwein

SKVN/SGN

Vokiečių k.

Superiore

SKVN

Italų k.

Superiore Old Marsala

SKVN

Italų k.

Torchiato

SKVN

Italų k.

Torcolato

SKVN

Italų k.

Vecchio

SKVN

Italų k.

Vendemmia Tardiva

SKVN/SGN

Italų k.

Verdolino

SKVN

Italų k.

Vergine

SKVN

Italų k.

Vermiglio

SKVN

Italų k.

Vino Fiore

SKVN

Italų k.

Vino Novello arba Novello

SKVN/SGN

Italų k.

Vin Santo arba Vino Santo arba Vinsanto

SKVN

Italų k.

Vivace

SKVN/SGN

Italų k.


KIPRAS

Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτη

Lygiavertis terminas: Vouni Panayias - Ampelitis

Κουμανδαρία

Lygiavertis terminas: Commandaria

Κρασοχώρια Λεμεσού; šalia gali būti nurodyta Αφάμης

Lygiavertis terminas: Krasohoria Lemesou - Afames

Κρασοχώρια Λεμεσού; šalia gali būti nurodyta Λαόνα

Lygiavertis terminas: Krasohoria Lemesou - Laona

Λαόνα Ακάμα

Lygiavertis terminas: Laona Akama

Πιτσιλιά

Lygiavertis terminas: Pitsilia

Vynas su saugoma geografine nuoroda

Λάρνακα

Lygiavertis terminas: Larnaka

Λεμεσός

Lygiavertis terminas: Lemesos

Λευκωσία

Lygiavertis terminas: Lefkosia

Πάφος

Lygiavertis terminas: Pafos

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies a punktas)

Οίνος γλυκύς φυσικός

SKVN

Graikų k.

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)

SKVN

Graikų k.

Τοπικός Οίνος

SGN

Graikų k.

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies b punktas)

Αμπελώνας (-ες)

(Ampelonas (-es))

(Vynuogynas (-ai))

SKVN/SGN

Graikų k.

Κτήμα

(Ktima)

(Valda)

SKVN/SGN

Graikų k.

Μοναστήρι

(Monastiri)

(Vienuolynas)

SKVN/SGN

Graikų k.

Μονή

(Moni)

(Vienuolynas)

SKVN/SGN

Graikų k.


LIUKSEMBURGAS

Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda

Crémant du Luxemboug

Moselle Luxembourgeoise; šalia nurodyta Ahn/Assel/Bech-Kleinmacher/Born/Bous/Bumerange/Canach/Ehnen/Ellingen/Elvange/Erpeldingen/Gostingen/Greveldingen/Grevenmacher; šalia nurodyta Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise; šalia nurodyta Lenningen/Machtum/Mechtert/Moersdorf/Mondorf/Niederdonven/Oberdonven/Oberwormelding/Remich/Rolling/Rosport/Stadtbredimus; šalia nurodyta Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise; šalia nurodyta Remerschen/Remich/Schengen/Schwebsingen/Stadtbredimus/Trintingen/Wasserbillig/Wellenstein/Wintringen arba Wormeldingen; šalia nurodyta Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise, šalia nurodytas vynuogių veislės pavadinimas, šalia nurodyta Appellation contrôlée

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies a punktas)

Crémant de Luxembourg

SKVN

Prancūzų k.

Marque nationale, šalia nurodyta:

appellation contrôlée

appellation d’origine contrôlée

SKVN

Prancūzų k.

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies b punktas)

Château

SKVN

Prancūzų k.

Grand premier cru

Premier cru

Vin classé

SKVN

Prancūzų k.

Vendanges tardives

SKVN

Prancūzų k.

Vin de glace

SKVN

Prancūzų k.

Vin de paille

SKVN

Prancūzų k.


VENGRIJA

Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda

Badacsony; šalia gali būti nurodytas paregionis, savivaldybė arba vietovė

Balaton

Balaton-felvidék; šalia gali būti nurodytas paregionis, savivaldybė arba vietovė

Balatonboglár; šalia gali būti nurodytas paregionis, savivaldybė arba vietovė

Balatonfüred-Csopak; šalia gali būti nurodytas paregionis, savivaldybė arba vietovė

Balatoni

Bükk; šalia gali būti nurodytas paregionis, savivaldybė arba vietovė

Csongrád; šalia gali būti nurodytas paregionis, savivaldybė arba vietovė

Debrői Hárslevelű

Duna

Eger; šalia gali būti nurodytas paregionis, savivaldybė arba vietovė

Egerszóláti Olaszrizling

Egri Bikavér

Egri Bikavér Superior

Etyek-Buda; šalia gali būti nurodytas paregionis, savivaldybė arba vietovė

Hajós-Baja; šalia gali būti nurodytas paregionis, savivaldybė arba vietovė

Izsáki Arany Sárfehér

Káli

Kunság; šalia gali būti nurodytas paregionis, savivaldybė arba vietovė

Mátra; šalia gali būti nurodytas paregionis, savivaldybė arba vietovė

Mór; šalia gali būti nurodytas paregionis, savivaldybė arba vietovė

Nagy-Somló; šalia gali būti nurodytas paregionis, savivaldybė arba vietovė

Neszmély; šalia gali būti nurodytas paregionis, savivaldybė arba vietovė

Pannon

Pannonhalma; šalia gali būti nurodytas paregionis, savivaldybė arba vietovė

Pécs; šalia gali būti nurodytas paregionis, savivaldybė arba vietovė

Somlói

Somlói Arany

Somlói Nászéjszakák bora

Sopron; šalia gali būti nurodytas paregionis, savivaldybė arba vietovė

Szekszárd; šalia gali būti nurodytas paregionis, savivaldybė arba vietovė

Tihany

Tokaj; šalia gali būti nurodytas paregionis, savivaldybė arba vietovė

Tolna; šalia gali būti nurodytas paregionis, savivaldybė arba vietovė

Pécs; šalia gali būti nurodytas paregionis, savivaldybė arba vietovė

Villányi védett eredetű classicus

Zala; šalia gali būti nurodytas paregionis, savivaldybė arba vietovė

Vynas su saugoma geografine nuoroda

Alföldi; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Balatonmelléki; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Dél-alföldi

Dél-dunántúli

Duna melléki

Duna-Tisza közi

Dunántúli

Észak-dunántúli

Felső-magyarországi

Nyugat-dunántúli

Tisza melléki

Tisza völgyi

Zempléni

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies a punktas)

minőségi bor

SKVN

Vengrų k.

védett eredetű bor

SKVN

Vengrų k.

Tájbor

SGN

Vengrų k.

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies b punktas)

Aszú (3)(4)(5)(6) puttonyos

SKVN

Vengrų k.

Aszúeszencia

SKVN

Vengrų k.

Bikavér

SKVN

Vengrų k.

Eszencia

SKVN

Vengrų k.

Fordítás

SKVN

Vengrų k.

Máslás

SKVN

Vengrų k.

Késői szüretelésű bor

SKVN/SGN

Vengrų k.

Válogatott szüretelésű bor

SKVN/SGN

Vengrų k.

Muzeális bor

SKVN/SGN

Vengrų k.

Siller

SKVN/SGN

Vengrų k.

Szamorodni

SKVN

Vengrų k.


MALTA

Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda

Gozo

Malta

Vynas su saugoma geografine nuoroda

Maltese Islands

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies a punktas)

Denominazzjoni ta’ Oriġini Kontrollata (D.O.K.)

SKVN

Maltiečių k.

Indikazzjoni Ġeografika Tipika (I.Ġ.T.)

SGN

Maltiečių k.


NYDERLANDAI

Vynas su saugoma geografine nuoroda

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord Brabant

Noord Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid Holland

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies a punktas)

Landwijn

SGN

Olandų k.


AUSTRIJA

Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda

Burgenland; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Carnuntum; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Kamptal; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Kärnten; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Kremstal; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Leithaberg; prieš tai gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Mittelburgenland; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Neusiedlersee; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Neusiedlersee-Hügelland; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Niederösterreich; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Oberösterreich; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Salzburg; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Steirermark; prieš tai gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Süd-Oststeiermark; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Südburgenland; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Südsteiermark; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Thermenregion; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Tirol; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Traisental; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Vorarlberg; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Wachau; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Wagram, šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Weinviertel; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Weststeiermark; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Wien; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Vynas su saugoma geografine nuoroda

Bergland

Steierland

Weinland

Wien

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies a punktas)

Prädikatswein arba Qualitätswein besonderer Reife und Leseart, šalia gali būti nurodyta:

Ausbruch/Ausbruchwein

Auslese/Auslesewein

Beerenauslese/Beerenauslesewein

Kabinett/Kabinettwein

Schilfwein

Spätlese/Spätlesewein

Strohwein

Trockenbeerenauslese

Eiswein

SKVN

Vokiečių k.

DAC

SKVN

Lotynų k.

Districtus Austriae Controllatus

SKVN

Lotynų k.

Qualitätswein arba Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

SKVN

Vokiečių k.

Landwein

SGN

Vokiečių k.

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies b punktas)

Ausstich

SKVN/SGN

Vokiečių k.

Auswahl

SKVN/SGN

Vokiečių k.

Bergwein

SKVN/SGN

Vokiečių k.

Klassik/Classic

SKVN

Vokiečių k.

Heuriger

SKVN/SGN

Vokiečių k.

Gemischter Satz

SKVN/SGN

Vokiečių k.

Jubiläumswein

SKVN/SGN

Vokiečių k.

Reserve

SKVN

Vokiečių k.

Schilcher

SKVN/SGN

Vokiečių k.

Sturm

SGN

Vokiečių k.


PORTUGALIJA

Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda

Alenquer

Alentejo; šalia gali būti nurodyta Borba

Alentejo; šalia gali būti nurodyta Évora

Alentejo; šalia gali būti nurodyta Granja-Amareleja

Alentejo; šalia gali būti nurodyta Moura

Alentejo; šalia gali būti nurodyta Portalegre

Alentejo; šalia gali būti nurodyta Redondo

Alentejo; šalia gali būti nurodyta Reguengos

Alentejo; šalia gali būti nurodyta Vidigueira

Arruda

Bairrada

Beira Interior; šalia gali būti nurodyta Castelo Rodrigo

Beira Interior; šalia gali būti nurodyta Cova da Beira

Beira Interior; šalia gali būti nurodyta Pinhel

Biscoitos

Bucelas

Carcavelos

Colares

Dão; šalia gali būti nurodyta Alva

Dão; šalia gali būti nurodyta Besteiros

Dão; šalia gali būti nurodyta Castendo

Dão; šalia gali būti nurodyta Serra da Estrela

Dão; šalia gali būti nurodyta Silgueiros

Dão; šalia gali būti nurodyta Terras de Azurara

Dão; šalia gali būti nurodyta Terras de Senhorim

Dão Nobre

Douro; šalia gali būti nurodyta Baixo Corgo

Lygiavertis terminas: Vinho do Douro

Douro; šalia gali būti nurodyta Cima Corgo

Lygiavertis terminas: Vinho do Douro

Douro; šalia gali būti nurodyta Douro Superior

Lygiavertis terminas: Vinho do Douro

Encostas d’Aire; šalia gali būti nurodyta Alcobaça

Encostas d’Aire; šalia gali būti nurodyta Ourém

Graciosa

Lafões

Lagoa

Lagos

Madeiros

Lygiavertis terminas: Madera/Vinho da Madeira/Madeira Weine/Madeira Wine/Vin de Madère/Vino di Madera/Madeira Wijn

Madeirense

Moscatel de Setúbal

Moscatel do Douro

Óbidos

Palmela

Pico

Portimão

Porto

Lygiavertis terminas: Oporto/Vinho do Porto/Vin de Porto/Port/Port Wine/Portwein/Portvin/Portwijn

Ribatejo; šalia gali būti nurodyta Almeirim

Ribatejo; šalia gali būti nurodyta Cartaxo

Ribatejo; šalia gali būti nurodyta Chamusca

Ribatejo; šalia gali būti nurodyta Coruche

Ribatejo; šalia gali būti nurodyta Santarém

Ribatejo; šalia gali būti nurodyta Tomar

Setúbal

Setúbal Roxo

Tavira

Távora-Varosa

Torres Vedras

Trás-os-Montes; šalia gali būti nurodyta Chaves

Trás-os-Montes; šalia gali būti nurodyta Planalto Mirandês

Trás-os-Montes; šalia gali būti nurodyta Valpaços

Vinho do Douro; šalia gali būti nurodyta Baixo Corgo

Lygiavertis terminas: Douro

Vinho do Douro; šalia gali būti nurodyta Cima Corgo

Lygiavertis terminas: Douro

Vinho do Douro; šalia gali būti nurodyta Douro Superior

Lygiavertis terminas: Douro

Vinho Verde; šalia gali būti nurodyta Amarante

Vinho Verde; šalia gali būti nurodyta Ave

Vinho Verde; šalia gali būti nurodyta Baião

Vinho Verde; šalia gali būti nurodyta Basto

Vinho Verde; šalia gali būti nurodyta Cávado

Vinho Verde; šalia gali būti nurodyta Lima

Vinho Verde; šalia gali būti nurodyta Monção e Melgaço

Vinho Verde; šalia gali būti nurodyta Paiva

Vinho Verde; šalia gali būti nurodyta Sousa

Vinho Verde Alvarinho

Vinho Verde Alvarinho Espumante

Vynas su saugoma geografine nuoroda

Lisboa; šalia gali būti nurodyta Alta Estremadura

Lisboa; šalia gali būti nurodyta Estremadura

Península de Setúbal

Tejo

Vinho Espumante Beiras; šalia gali būti nurodyta Beira Alta

Vinho Espumante Beiras; šalia gali būti nurodyta Beira Litoral

Vinho Espumante Beiras; šalia gali būti nurodyta Terras de Sicó

Vinho Licoroso Algarve

Vinho Regional Açores

Vinho Regional Alentejano

Vinho Regional Algarve

Vinho Regional Beiras; šalia gali būti nurodyta Beira Alta

Vinho Regional Beiras; šalia gali būti nurodyta Beira Litoral

Vinho Regional Beiras; šalia gali būti nurodyta Terras de Sicó

Vinho Regional Duriense

Vinho Regional Minho

Vinho Regional Terras Madeirenses

Vinho Regional Transmontano

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies a punktas)

Denominação de origem

SKVN

Portugalų k.

Denominação de origem controlada

SKVN

Portugalų k.

DO

SKVN

Portugalų k.

DOC

SKVN

Portugalų k.

Indicação de proveniência regulamentada

SGN

Portugalų k.

IPR

SGN

Portugalų k.

Vinho doce natural

SKVN

Portugalų k.

Vinho generoso

SKVN

Portugalų k.

Vinho regional

SGN

Portugalų k.

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies b punktas)

Canteiro

SKVN

Portugalų k.

Colheita Seleccionada

SKVN

Portugalų k.

Crusted/Crusting

SKVN

Anglų k.

Escolha

SKVN

Portugalų k.

Escuro

SKVN

Portugalų k.

Fino

SKVN

Portugalų k.

Frasqueira

SKVN

Portugalų k.

Garrafeira

SKVN/SGN

Portugalų k.

Lágrima

SKVN

Portugalų k.

Leve

SKVN

Portugalų k.

Nobre

SKVN

Portugalų k.

Reserva

SKVN

Portugalų k.

Velha reserva (ou grande reserva)

SKVN

Portugalų k.

Ruby

SKVN

Anglų k.

Solera

SKVN

Portugalų k.

Super reserva

SKVN

Portugalų k.

Superior

SKVN

Portugalų k.

Tawny

SKVN

Anglų k.

Vintage, kartu su (arba be) Late Bottle (LBV) arba Character

SKVN

Anglų k.

Vintage

SKVN

Anglų k.


RUMUNIJA

Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda

Aiud; šalia gali būti nurodytas paregionis

Alba Iulia; šalia gali būti nurodytas paregionis

Babadag; šalia gali būti nurodytas paregionis

Banat; šalia gali būti nurodyta Dealurile Tirolului

Banat; šalia gali būti nurodyta Moldova Nouă

Banat; šalia gali būti nurodyta Silagiu

Banu Mărăcine; šalia gali būti nurodytas paregionis

Bohotin; šalia gali būti nurodytas paregionis

Cernătești - Podgoria; šalia gali būti nurodytas paregionis

Cotești; šalia gali būti nurodytas paregionis

Cotnari

Crișana; šalia gali būti nurodyta Biharia

Crișana; šalia gali būti nurodyta Diosig

Crișana; šalia gali būti nurodyta Șimleu Silvaniei

Dealu Bujorului; šalia gali būti nurodytas paregionis

Dealu Mare; šalia gali būti nurodyta Boldești

Dealu Mare; šalia gali būti nurodyta Breaza

Dealu Mare; šalia gali būti nurodyta Ceptura

Dealu Mare; šalia gali būti nurodyta Merei

Dealu Mare; šalia gali būti nurodyta Tohani

Dealu Mare; šalia gali būti nurodyta Urlați

Dealu Mare; šalia gali būti nurodyta Valea Călugărească

Dealu Mare; šalia gali būti nurodyta Zorești

Drăgășani; šalia gali būti nurodytas paregionis

šalia gali būti nurodyta Vutcani

Iana; šalia gali būti nurodytas paregionis

Iași; šalia gali būti nurodyta Bucium

Iași; šalia gali būti nurodyta Copou

Iași; šalia gali būti nurodyta Uricani

Lechința; šalia gali būti nurodytas paregionis

Mehedinți; šalia gali būti nurodyta Corcova

Mehedinți; šalia gali būti nurodyta Golul Drâncei

Mehedinți; šalia gali būti nurodyta Orevița

Mehedinți; šalia gali būti nurodyta Severin

Mehedinți; šalia gali būti nurodyta Vânju Mare

Miniș; šalia gali būti nurodytas paregionis

Murfatlar; šalia gali būti nurodyta Cernavodă

Murfatlar; šalia gali būti nurodyta Medgidia

Nicorești; šalia gali būti nurodytas paregionis

Odobești; šalia gali būti nurodytas paregionis

Oltina; šalia gali būti nurodytas paregionis

Panciu; šalia gali būti nurodytas paregionis

Pietroasa; šalia gali būti nurodytas paregionis

Recaș; šalia gali būti nurodytas paregionis

Sâmburești; šalia gali būti nurodytas paregionis

Sarica Niculițel; šalia gali būti nurodyta Tulcea

Sebeș - Apold; šalia gali būti nurodytas paregionis

Segarcea; šalia gali būti nurodytas paregionis

Ștefănești; šalia gali būti nurodyta Costești

Târnave; šalia gali būti nurodyta Blaj

Târnave; šalia gali būti nurodyta Jidvei

Târnave; šalia gali būti nurodyta MEDIAș

Vynas su saugoma geografine nuoroda

Colinele Dobrogei; šalia gali būti nurodytas paregionis

Dealurile Crișanei; šalia gali būti nurodytas paregionis

Dealurile Moldovei arba, priklausomai nuo atvejo, Dealurile Covurluiului

Dealurile Moldovei arba, priklausomai nuo atvejo, Dealurile Hârlăului

Dealurile Moldovei arba, priklausomai nuo atvejo, Dealurile Hușilor

Dealurile Moldovei arba, priklausomai nuo atvejo, Dealurile Iașilor

Dealurile Moldovei arba, priklausomai nuo atvejo, Dealurile Tutovei

Dealurile Moldovei arba, priklausomai nuo atvejo, Terasele Siretului

Dealurile Moldovei

Dealurile Munteniei

Dealurile Olteniei

Dealurile Sătmarului

Dealurile Transilvaniei

Dealurile Vrancei

Dealurile Zarandului

Terasele Dunării

Viile Carașului

Viile Timișului

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies a punktas)

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.), po kurio nurodyta:

Cules la maturitate deplină – C.M.D.

Cules târziu – C.T.

Cules la înnobilarea boabelor – C.I.B.

SKVN

Rumunų k.

Vin spumant cu denumire de origine controlată – D.O.C.

SKVN

Rumunų k.

Vin cu indicație geografică

SGN

Rumunų k.

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies b punktas)

Rezervă

SKVN/SGN

Rumunų k.

Vin de vinotecă

SKVN

Rumunų k.


SLOVĖNIJA

Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda

Bela krajina; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas ir (arba) vynuogyno pavadinimas

Belokranjec; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas ir (arba) vynuogyno pavadinimas

Bizeljčan; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas ir (arba) vynuogyno pavadinimas

Bizeljsko-Sremič; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas ir (arba) vynuogyno pavadinimas

Lygiavertis terminas: Sremič-Bizeljsko

Cviček, Dolenjska; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas ir (arba) vynuogyno pavadinimas

Dolenjska; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas ir (arba) vynuogyno pavadinimas

Goriška Brda; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas ir (arba) vynuogyno pavadinimas

Lygiavertis terminas: Brda

Kras; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas ir (arba) vynuogyno pavadinimas

Metliška črnina; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas ir (arba) vynuogyno pavadinimas

Prekmurje; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas ir (arba) vynuogyno pavadinimas

Lygiavertis terminas Prekmurčan

Slovenska Istra; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas ir (arba) vynuogyno pavadinimas

Štajerska Slovenija; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas ir (arba) vynuogyno pavadinimas

Teran, Kras; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas ir (arba) vynuogyno pavadinimas

Vipavska dolina; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas ir (arba) vynuogyno pavadinimas

Lygiavertis terminas: Vipava, Vipavec, Vipavčan

Vynai su geografinėmis nuorodomis

Podravje; šalia gali būti pateikiama frazė„mlado vino“; pavadinimai taip pat gali būti reiškiami būdvardžio forma

Posavje; šalia gali būti pateikiama frazė„mlado vino“; pavadinimai taip pat gali būti reiškiami būdvardžio forma

Primorska; šalia gali būti pateikiama frazė„mlado vino“; pavadinimai taip pat gali būti reiškiami būdvardžio forma

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies a punktas)

Kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (kakovostno vino ZGP), kartu su (arba be) Mlado vino

SKVN

Slovėnų k.

Kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Kakovostno vino ZGP)

SKVN

Slovėnų k.

Penina

SKVN

Slovėnų k.

Vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (vino PTP)

SKVN

Slovėnų k.

Renome

SKVN

Slovėnų k.

Vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom (vrhunsko vino ZGP); kartu su (arba be):

Pozna trgatev

Izbor

Jagodni izbor

Suhi jagodni izbor

Ledeno vino

Arhivsko vino (Arhiva)

Slamnovino (vino iz sušenega grozdja)

SKVN

Slovėnų k.

Vrhunsko peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Vrhunsko peneče vino ZGP)

SGN

Slovėnų k.

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies b punktas)

Mlado vino

SKVN/SGN

Slovėnų k.


SLOVAKIJA

Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Dunajskostredský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Galantský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Hurbanovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Komárňanský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Palárikovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Šamorínsky vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Strekovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Štúrovský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Malokarpatská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Bratislavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Doľanský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Hlohovecký vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Modranský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Orešanský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Pezinský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Senecký vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Skalický vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Stupavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Trnavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Vrbovský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Záhorský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť, šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Nitrianska vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Nitriansky vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Pukanecký vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Radošinský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Šintavský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Tekovský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Vrábeľský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Želiezovský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Žitavský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Zlatomoravecký vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Fil’akovský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Gemerský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Hontiansky vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Ipeľský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Modrokamencký vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Tornaľský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Vinický vinohradnícky rajón

Vinohradnícka oblasť Tokaj; šalia gali būti nurodyti šie smulkesni geografiniai vienetai: Bara/Čerhov/Černochov/Malá Tŕňa/Slovenské Nové Mesto/Veľká Tŕňa/Viničky

Východoslovenská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Východoslovenská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Kráľovskochlmecký vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Michalovský vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Moldavský vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti nurodyta Sobranecký vinohradnícky rajón

Vynas su saugoma geografine nuoroda

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť šalia gali būti pateikiamas terminas „oblastné vino“

Malokarpatská vinohradnícka oblasť šalia gali būti pateikiamas terminas „oblastné vino“

Nitrianska vinohradnícka oblasť šalia gali būti pateikiamas terminas „oblastné vino“

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti pateikiamas terminas „oblastné vino“

Východoslovenská vinohradnícka oblasť; šalia gali būti pateikiamas terminas „oblastné vino“

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies a punktas)

Akostné víno

SKVN

Slovakų k.

Akostné víno s prívlastkom; kartu su:

Kabinetné

Neskorý zber

Výber z hrozna

Bobuľovývýber

Hrozienkový výber

Cibébový výber

L’adový zber

Slamové víno

SKVN

Slovakų k.

Esencia

SKVN

Slovakų k.

Forditáš

SKVN

Slovakų k.

Mášláš

SKVN

Slovakų k.

Pestovateľský sekt

SKVN

Slovakų k.

Samorodné

SKVN

Slovakų k.

Sekt vinohradníckej oblasti

SKVN

Slovakų k.

Výber (3)(4)(5)(6) putňový

SKVN

Slovakų k.

Výberová esencia

SKVN

Slovakų k.

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies b punktas)

Mladé víno

SKVN

Slovakų k.

Archívne víno

SKVN

Slovakų k.

Panenská úroda

SKVN

Slovakų k.


JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda

English Vineyards

Welsh Vineyards

Vynas su saugoma geografine nuoroda

England; gali būti nurodoma pakaitomis su Berkshire

England; gali būti nurodoma pakaitomis su Buckinghamshire

England; gali būti nurodoma pakaitomis su Cheshire

England; gali būti nurodoma pakaitomis su Cornwall

England; gali būti nurodoma pakaitomis su Derbyshire

England; gali būti nurodoma pakaitomis su Devon

England; gali būti nurodoma pakaitomis su Dorset

England; gali būti nurodoma pakaitomis su East Anglia

England; gali būti nurodoma pakaitomis su Gloucestershire

England; gali būti nurodoma pakaitomis su Hampshire

England; gali būti nurodoma pakaitomis su Herefordshire

England; gali būti nurodoma pakaitomis su Isle of Wight

England; gali būti nurodoma pakaitomis su Isles of Scilly

England; gali būti nurodoma pakaitomis su Kent

England; gali būti nurodoma pakaitomis su Lancashire

England; gali būti nurodoma pakaitomis su Leicestershire

England; gali būti nurodoma pakaitomis su Lincolnshire

England; gali būti nurodoma pakaitomis su Northamptonshire

England; gali būti nurodoma pakaitomis su Nottinghamshire

England; gali būti nurodoma pakaitomis su Oxfordshire

England; gali būti nurodoma pakaitomis su Rutland

England; gali būti nurodoma pakaitomis su Shropshire

England; gali būti nurodoma pakaitomis su Somerset

England; gali būti nurodoma pakaitomis su Staffordshire

England; gali būti nurodoma pakaitomis su Surrey

England; gali būti nurodoma pakaitomis su Sussex

England; gali būti nurodoma pakaitomis su Warwickshire

England; gali būti nurodoma pakaitomis su West Midlands

England; gali būti nurodoma pakaitomis su Wiltshire

England; gali būti nurodoma pakaitomis su Worcestershire

England; gali būti nurodoma pakaitomis su Yorkshire

Wales, gali būti nurodoma pakaitomis su Cardiff

Wales; gali būti nurodoma pakaitomis su Cardiganshire

Wales; gali būti nurodoma pakaitomis su Carmarthenshire

Wales; gali būti nurodoma pakaitomis su Denbighshire

Wales; gali būti nurodoma pakaitomis su Gwynedd

Wales; gali būti nurodoma pakaitomis su Monmouthshire

Wales; gali būti nurodoma pakaitomis su Newport

Wales; gali būti nurodoma pakaitomis su Pembrokeshire

Wales; gali būti nurodoma pakaitomis su Rhondda Cynon Taf

Wales; gali būti nurodoma pakaitomis su Swansea

Wales; gali būti nurodoma pakaitomis su The Vale of Glamorgan

Wales; gali būti nurodoma pakaitomis su Wrexham

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies a punktas)

quality (sparkling) wine

SKVN

Anglų k.

Regional vine

SGN

Anglų k.

NB: Terminai pasviruoju šriftu yra skirti tik informacijai ir (ar) paaiškinimui; jiems netaikomos šiame priede pateiktos apsaugos nuostatos.

B   DALIS.

Saugomi Šveicarijos kilmės vyno sektoriaus produktų pavadinimai

SKVN vynai

Auvernier

Basel-Landschaft

Basel-Stadt

Bern/Berne

Bevaix

Bielersee/Lac de Bienne

Bôle

Bonvillars

Boudry

Chablais

Champréveyres

Château de Choully

Château de Collex

Château du Crest

Cheyres

Chez-le-Bart

Colombier

Corcelles-Cormondrèche

Cornaux

Cortaillod

Coteau de Bossy

Coteau de Bourdigny

Coteau de Chevrens

Coteau de Choulex

Coteau de Choully

Coteau de Genthod

Coteau de la vigne blanche

Coteau de Lully

Coteau de Peissy

Coteau des Baillets

Coteaux de Dardagny

Coteaux de Peney

Côtes de Landecy

Côtes de Russin

Côtes-de-l’Orbe

Cressier

Domaine de l’Abbaye

Entre-deux-Lacs

Fresens

Genève

Glarus

Gorgier

Grand Carraz

Graubünden/Grigioni

Hauterive

La Béroche

La Côte

La Coudre

La Feuillée

Lavaux

Le Landeron

Luzern

Mandement de Jussy

Neuchâtel

Nidwalden

Obwalden

Peseux

Rougemont

Saint-Aubin-Sauges

Saint-Blaise

Schaffhausen

Schwyz

Solothurn

St.Gallen

Thunersee

Thurgau

Ticino; prieš tai gali būti nurodyta „Rosso del“, „Bianco del“ arba „Rosato del“

Uri

Valais/Wallis

Vaud

Vaumarcus

Ville de Neuchâtel

Vully

Zürich

Zürichsee

Zug

Tradiciniai terminai

Auslese/Sélection/Selezione

Appellation d’origine

Appellation d’origine contrôlée (AOC)

Attestierter Winzerwy

Beerenauslese/Sélection de grains nobles

Beerli/Beerliwein

Château/Schloss/Castello (4)

Cru

Denominazione di origine

Denominazione di origine controllata (DOC)

Eiswein/vin de glace

Federweiss/Weissherbst (5)

Flétri/Flétri sur souche

Gletscherwein/Vin des Glaciers

Grand Cru

Indicazione geografica tipica (IGT)

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung (KUB/AOC)

La Gerle

Landwein

Œil-de-Perdrix (6)

Passerillé/Strohwein/Sforzato (7)

Premier Cru

Pressé doux/Süssdruck

Primeur/Vin nouveau/Novello

Riserva

Schiller

Spätlese/Vendange tardive/Vendemmia tardiva (8)

Sur lie(s)/auf der Hefe ausgebaut

Tafelwein

Terravin

Trockenbeerenauslese

Ursprungsbezeichnung

Village(s)

Vin de pays

Vin de table

Vin doux naturel (9)

Vinatura

Vino da tavola

VITI

Winzerwy

Tradiciniai pavadinimai

Dolis

Dorin

Ermitage du Valais arba Hermitage du Valais

Fendant

Goron

Johannisberg du Valais

Malvoisie du Valais

Nostrano

Salvagnin

Païen ar Heida

5 priedėlis

8 straipsnio 9 dalyje ir 25 straipsnio 1 dalies b punkte numatytos sąlygos ir taisyklės

I.

Priedo 8 straipsnyje minimų pavadinimų apsauga nedraudžia toliau pateiktų vynuogių veislių pavadinimų naudoti Šveicarijos kilmės vynams pavadinti, jei tie pavadinimai naudojami remiantis Šveicarijos teisės aktų nuostatomis ir kartu su geografiniu pavadinimu, kuris aiškiai nurodo vyno kilmę:

Ermitage/Hermitage,

Johannisberg.

II.

Remiantis 25 straipsnio 1 dalies b punktu ir atsižvelgiant į specialias lydraščiams taikomas nuostatas, priedas nėra taikomas tiems vyno sektoriaus produktams, kurie:

a)

yra tarp keliautojų asmeninių daiktų ir skirti jų asmeniniam vartojimui;

b)

yra vieno privataus asmens siunčiami kitam privačiam asmeniui asmeniniam vartojimui;

c)

sudaro namų ūkio reikmenų dalį, priklausančią į kitą būstą persikeliantiems asmenims arba paveldėjimo atveju;

d)

yra importuojami moksliniams ir techniniams eksperimentams atlikti ir jų bendras tūris yra ne didesnis kaip vienas hektolitras;

e)

yra diplomatinių atstovybių, konsulinių ir panašių įstaigų neapmokestinamos normos dalis;

f)

sudaro tarptautinėse transporto priemonėse esančių atsargų dalį.

Komisijos pareiškimas dėl 7 straipsnio

Europos Sąjunga pareiškia, kad ji neprieštaraus, jog Šveicarija naudotų terminus „saugoma kilmės vietos nuoroda“ ir „saugoma geografinė nuoroda“ ir jų santrumpas „SKVN“ ir „SGN“, kaip numatyta Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais 7 priedo 7 straipsnio 1 dalyje, kai su žemės ūkio ir vyno sektoriaus geografinėmis nuorodomis susijusi Šveicarijos teisės aktų leidybos sistema bus suderinta su Europos Sąjungos sistema.


(1)  OL L 193, 2009 7 24, p. 60.

(2)  Rengiant šį dokumentą, vynuogininkystės zona laikoma Šveicarijos Konfederacijos teritorija.

(3)  Remiantis 1999 m. birželio 21 d. Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais 7 priedo 1 priedėlio B dalies 9 punktu.

(4)  Šie terminai saugomi tik tuose kantonuose, kurie yra tiksliai juos apibrėžę, t. y. Vaud, Valais ir Genève.

(5)  Šie terminai saugomi nepažeidžiant tradicinio vokiečių k. užrašo „Federweisser“, kuriuo vadinama rauginama vynuogių misa, skirta žmonėms vartoti, naudojimo, kaip nustatyta Vokietijos vyno įstatymo 3 straipsnio c punkte ir Reglamento Nr. 607/2009 40 straipsnyje.

(6)  Šis terminas saugomas nepažeidžiant Reglamento Nr. 607/2009 40 straipsnio.

(7)  Eksportui į Sąjungą bendroji alkoholio koncentracija (faktinė ir galima) yra 16 % tūrio.

(8)  Eksportui į Sąjungą natūrali cukraus koncentracija turi bent 1 % viršyti vidutinę tų metų kitų vynų koncentraciją.

(9)  Eksportuojant į Sąjungą šis terminas reiškia likerinį vyną su griežtesnėmis savybėmis dėl cukraus išeigos ir kiekio (pradinė natūrali cukraus koncentracija 252 g/l).


15.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 155/99


JUNGTINIO ŽEMĖS ŪKIO KOMITETO, ĮSTEIGTO EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMU DĖL PREKYBOS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAIS, SPRENDIMAS Nr. 2/2012

2012 m. gegužės 3 d.

dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais iš dalies keičiamo 8 priedo

(2012/296/ES)

JUNGTINIS ŽEMĖS ŪKIO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais (1) (toliau – susitarimas), ypač į jo 11 straipsnį,

kadangi:

(1)

susitarimas įsigaliojo 2002 m. birželio 1 d.;

(2)

susitarimo 8 priede numatyta palengvinti ir skatinti tarpusavio prekybą spiritiniais gėrimais ir aromatintais vyno gėrimais, o 17 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta, kad vienos iš šalių prašymu susirenka „spiritinių gėrimų“ darbo grupė, kad išnagrinėtų bet kokius su jo įgyvendinimu susijusius klausimus ir pateiktų rekomendacijas komitetui;

(3)

po paskutinio 8 priedo atnaujinimo 2009 m. darbo grupė buvo susirinkusi kelis kartus, visų pirma, kad būtų apsvarstytas 8 priedo atnaujinimo poreikis pasikeitus šalių įstatymams ir saugomiems pavadinimams, nurodytiems jo priedėliuose, ir pateikė rekomendacijas;

(4)

kad būtų siekiama 8 priedo tikslų, į darbo grupės rekomendacijas reikėtų atsižvelgti ir susitarimo 8 priedą adaptuoti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais 8 priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

5 straipsnyje numatyta apsauga taikoma net tada, kai yra nurodyta tikroji spiritinių arba aromatintų gėrimų kilmė, taip pat ir tada, kai pavadinimas išverstas, transkribuotas ar transliteruotas ar kai šalia yra terminai „rūšis“, „tipas“, „stilius“, „būdas“, „imitacija“, „metodas“ ar analogiški žodžiai su grafiniais simboliais, ir dėl to gali kilti supainiojimo pavojus.“

2.

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais 8 priedo 1, 2 ir 5 priedėliai pakeičiami atitinkamai 1, 2 ir 5 priedėliais, pateikiamais šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po to, kai jį priima Jungtinis komitetas.

Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 3 d.

Jungtinio žemės ūkio komiteto vardu

ES delegacijos pirmininkas ir vadovas

Bruno BUFFARIA

Šveicarijos delegacijos vadovas

Jacques CHAVAZ

Komiteto sekretorė

Jana KLÍMOVÁ


(1)  OL L 114, 2002 4 30, p. 132.


PRIEDAS

1 priedėlis

SPIRITINIŲ GĖRIMŲ, KURIŲ KILMĖ – EUROPOS SĄJUNGA, GEOGRAFINĖS NUORODOS

Produktų kategorija

Geografinė nuoroda

Kilmės šalis (tiksli geografinė kilmė apibūdinta techninėje byloje)

1.   

Romas

 

Rhum de la Martinique

Prancūzija

 

Rhum de la Guadeloupe

Prancūzija

 

Rhum de la reunion

Prancūzija

 

Rhum de la Guyane

Prancūzija

 

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

Prancūzija

 

Rhum des Antilles françaises

Prancūzija

 

Rhum des départements français d’outre-mer

Prancūzija

 

Ron de Málaga

Ispanija

 

Ron de Granada

Ispanija

 

Rum da Madeira

Portugalija

2.   

Viskis (Whisky / Whiskey)

 

Scotch Whisky

Jungtinė Karalystė (Škotija)

 

Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky  (1)

Airija

 

Whisky español

Ispanija

 

Whisky breton / Whisky de Bretagne

Prancūzija

 

Whisky alsacien / Whisky d’Alsace

Prancūzija

3.   

Stiprus grūdų gėrimas

 

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Liuksemburgas

 

Korn / Kornbrand