ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.152.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 152

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. birželio 13d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 497/2012, kuriuo dėl mėlynojo liežuvio ligai neatsparių gyvūnų importo reikalavimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 206/2010 ( 1 )

1

 

*

2012 m. birželio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 498/2012 dėl tarifinių kvotų, taikomų iš Rusijos Federacijos į Europos Sąjungą eksportuojamai medienai, paskirstymo

28

 

 

2012 m. birželio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 499/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

38

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2012/301/ES

 

*

2012 m. birželio 11 d. Komisijos sprendimas dėl nacionalinių nuostatų, apie kurias pranešė Danija, taikomų tam tikroms pramoninėms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 3717)

40

 

 

2012/302/ES

 

*

2012 m. birželio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/163/ES dėl trečiųjų šalių pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį pateiktų planų patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 3723)  ( 1 )

42

 

 

2012/303/ES

 

*

2012 m. birželio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2003/467/EB dėl paskelbimo, kad valstybėje narėje Lietuvoje oficialiai nenustatytos tuberkuliozė, bruceliozė ir enzootinė galvijų leukozė (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 3729)  ( 1 )

48

 

 

2012/304/ES

 

*

2012 m. birželio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo Kroatijos ir Meksikos laboratorijoms suteikiamas leidimas vykdyti pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 3761)  ( 1 )

50

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

13.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 152/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 497/2012

2012 m. birželio 7 d.

kuriuo dėl mėlynojo liežuvio ligai neatsparių gyvūnų importo reikalavimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 206/2010

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvą 2004/68/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias tam tikrų kanopinių gyvūnų importą į ir tranzitą per Bendriją, iš dalies keičiančią direktyvas 90/426/EEB ir 92/65/EEB ir pakeičiančią Direktyvą 72/462/EEB (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį, 7 straipsnio e punktą ir 13 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2010 m. kovo 12 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 206/2010, kuriuo nustatomi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus gyvūnus ir šviežią mėsą, sąrašai ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (2), nustatytas trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti gyvus kanopinius, įskaitant mėlynojo liežuvio ligai imlius, gyvūnus, sąrašas ir tokio įvežimo veterinarijos sertifikatų reikalavimai;

(2)

visų pirma, dėl mėlynojo liežuvio ligai imlių gyvūnų Reglamento (ES) Nr. 206/2010 I priedo 2 dalyje pateiktuose BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y ir RUM sertifikatuose nustatytas, inter alia, reikalavimas, kad tie gyvūnai būtų iš teritorijos, kuri su jais vežamo sertifikato išdavimo dieną dvylika mėnesių nebūtų buvusi užkrėsta mėlynojo liežuvio liga;

(3)

naudojant naujas technologijas buvo sukurtos inaktyvintos mėlynojo liežuvio ligos vakcinos, kurios nekelia pavojaus, kad vakcinose esantis virusas išplis vietos tam tikroje vietoje tarp nevakcinuotų galvijų, avių ir ožkų. Šiuo metu bendrai pripažįstama, kad inaktyvintų vakcinų naudojimas yra tinkamiausia tokių gyvūnų mėlynojo liežuvio ligos kontrolės ir klinikinės ligos prevencijos priemonė Sąjungoje;

(4)

siekiant užtikrinti geresnę mėlynojo liežuvio ligos viruso plitimo kontrolę ir sumažinti žemės ūkio sektoriui tenkančią naštą dėl šios ligos, neseniai Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/5/ES (3) buvo iš dalies pakeistos 2000 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2000/75/EB (4), nustatančia mėlynojo liežuvio ligos kontrolės ir likvidavimo reikalavimus, nustatytos vakcinavimo taisyklės, kad būtų atsižvelgta į naujausius technologinius vakcinų gamybos pokyčius;

(5)

todėl Direktyvoje 2000/75/EB šiuo metu nustatyta, kad inaktyvinta vakcina būtų naudojama visose ES dalyse;

(6)

atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią epidemiologinę situaciją mėlynojo liežuvio ligos požiūriu, 2007 m. spalio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1266/2007 dėl Tarybos direktyvos 2000/75/EB įgyvendinimo taisyklių, susijusių su tam tikrų mėlynojo liežuvio ligai neatsparių rūšių gyvūnų kontrole, stebėsena, priežiūra ir judėjimo ribojimais (5), neseniai buvo iš dalies pakeistas, siekiant priderinti jį prie Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) standartų. Tam, kad teritorija būtų laikoma neužkrėsta mėlynojo liežuvio liga, pagal ES standartus viruso turi nebūti ne trumpiau kaip du metus. Todėl Reglamento (ES) Nr. 206/2010 I priedo 2 dalyje pateiktuose atitinkamuose sertifikatuose nurodytas dvylikos mėnesių laikotarpis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

Direktyva 2000/75/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 1266/2007 taikomi Sąjungoje gabenant mėlynojo liežuvio ligai imlių rūšių gyvus kanopinius gyvūnus. Reglamento (ES) Nr. 206/2010 I priedo 2 dalyje pateiktus veterinarijos sertifikatų pavyzdžius BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y ir RUM tikslinga iš dalies pakeisti, kad importo į Sąjungą metu taikomi su mėlynojo liežuvio liga susiję gyvūnų sveikatos reikalavimai būtų priderinti prie šiai ligai imlių gyvūnų judėjimo Sąjungoje reikalavimų;

(8)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 206/2010 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Pereinamuoju laikotarpiu iki 2012 m. birželio 30 d., gyvų kanopinių siuntos, prie kurių pridėtas sertifikatas, išduotas iki šio reglamento įsigaliojimo datos pagal pavyzdžius BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y arba RUM, pateiktus Reglamento (ES) Nr. 206/2010 I priedo 2 dalyje prieš atliekant šiuo reglamentu nustatytus dalinius pakeitimus, ir toliau gali būti įvežamos į Sąjungą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. birželio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 321.

(2)  OL L 73, 2010 3 20, p. 1.

(3)  OL L 81, 2012 3 21, p. 1.

(4)  OL L 327, 2000 12 22, p. 74.

(5)  OL L 283, 2007 10 27, p. 37.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 I priedo 2 dalis iš dalies keičiama taip:

1)

Sertifikatų pavyzdžiai BOV-X, BOV-Y, OVI-X ir OVI-Y pakeičiami taip:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2)

Pavyzdys RUM pakeičiamas taip:

Image

Image

Image

Image

Image


13.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 152/28


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 498/2012

2012 m. birželio 12 d.

dėl tarifinių kvotų, taikomų iš Rusijos Federacijos į Europos Sąjungą eksportuojamai medienai, paskirstymo

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimą 2012/105/ES dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo pasikeičiant laiškais, susijusio su iš Rusijos Federacijos į Europos Sąjungą eksportuojamai medienai taikomų tarifinių kvotų administravimu, ir Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės protokolo dėl techninių sąlygų pagal tą susitarimą pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo (1), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

atsižvelgdama į tai, kad Europos Sąjungos ekonomikai svarbus žaliavinės medienos importas, o Rusijos Federacija yra Europos Sąjungai svarbi žaliavinės medienos tiekėja, Komisija vedė derybas su Rusijos Federacija dėl Rusijos Federacijos įsipareigojimų mažinti arba panaikinti šiuo metu jos taikomus eksporto muitus, įskaitant žaliavinei medienai taikomus eksporto muitus;

(2)

šie įsipareigojimai Rusijos Federacijai stojant į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO) bus įtraukti į jos PPO nuolaidų sąrašą ir jie taip pat apima nurodytų rūšių spygliuočių medienos eksportui taikomas tarifų normų kvotas, kurių dalis skirta eksportui į Sąjungą;

(3)

vedant derybas dėl Rusijos Federacijos stojimo į PPO, Komisija Sąjungos vardu taip pat vedė derybas su Rusijos Federacija dėl susitarimo pasikeičiant laiškais, susijusio su iš Rusijos Federacijos į Sąjungą eksportuojamai tam tikrai spygliuočių medienai taikomų tarifų normų kvotų administravimu (toliau – susitarimas);

(4)

kaip numatyta susitarime, Sąjunga ir Rusijos Federacija vedė derybas dėl išsamių tarifų normų kvotų valdymo techninių sąlygų, dėl kurių susitarta Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės protokole (toliau – protokolas);

(5)

įgyvendinant susitarimą ir protokolą turėtų būti nustatyti tarifų kvotų skyrimo metodai atsižvelgiant į importuotojų paraiškų pateikimo datą, taip pat turėtų būti nustatytos taisyklės ir metodai, taikomi tradicinių importuotojų teisėms kiekvienu kvotos laikotarpiu ir kiekvienai produktų grupei nustatyti;

(6)

turėtų būti išdėstytos taisyklės dėl veiklos tęstinumo, pagal kurias būtų nustatoma, ar tradicinio importuotojo statuso prašantis importuotojas yra tas pats fizinis ar juridinis asmuo, kuris importavo nagrinėjamus produktus šiame reglamente nurodytais laikotarpiais;

(7)

turėtų būti išdėstytos taisyklės ir procedūros dėl nepanaudotų kvotos leidimų;

(8)

turėtų būti nustatytos per pirmuosius tris kvotos laikotarpius nuo šio reglamento taikymo pradžios taikytinos pereinamojo laikotarpio taisyklės dėl ataskaitinių laikotarpių, pagal kuriuos skaičiuojamos tradiciniams importuotojams skirtų kvotos leidimų viršutinės ribos, pasirinkimo;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Sprendimu 2012/105/ES įsteigto Medienos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1   SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS IR SĄVOKOS

1 straipsnis

Šiame reglamente išdėstomos išsamios taisyklės dėl kvotos leidimų skyrimo pagal protokolo 5 straipsnio 2 dalį ir nustatomos kitos nuostatos, būtinos, kad, įgyvendindama susitarimą ir protokolą, Sąjunga galėtų valdyti eksportui į Sąjungą skirtų tarifinių kvotų kiekius.

2 straipsnis

Šiame reglamente taikomos protokolo 1 straipsnio 3 dalyje, 2 straipsnyje ir 5 straipsnio 3 bei 4 dalyse išdėstytos sąvokos.

Be to, taikoma ši sąvoka: „produktų grupė“ reiškia kiekvieną iš dviejų nagrinėjamųjų produktų kategorijų remiantis tokių produktų klasifikacija pagal Rusijos Federacijoje taikomą tarifų ir statistinę nomenklatūrą, t. y. eglę (tarifų eilutės 4403 20 110 ir 4403 20 190) ir pušį (tarifų eilutės 4403 20 310 ir 4403 20 390). Rusijos Federacijoje taikomi susiję tarifų kodai, atitinkantys Kombinuotosios nomenklatūros (2) (KN) ir TARIC kodus, nurodomi I priede.

2   SKYRIUS

SKIRSTYMO PRINCIPAI

3 straipsnis

Tarifinės kvotos paskirstymo metodas priklauso nuo importuotojo paraiškos pateikimo datos:

a)

pagal paraišką, pateiktą iki kiekvienų metų liepos 31 d. (toliau – pirmoji kvotos laikotarpio dalis), Komisija skirsto tarifines kvotas, remdamasi „tradicinių“ arba „naujų“ importuotojų kategorijomis pagal protokolo 5 straipsnio 2 dalies b punktą; ir

b)

pagal paraišką, pateiktą nuo rugpjūčio 1 d. (toliau – antroji kvotos laikotarpio dalis), Komisija skirsto likusį tarifinių kvotų kiekį, remdamasi chronologine tvarka, kuria Komisija gavo valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų (toliau – leidimus išduodančios įstaigos) pranešimus apie atskirų importuotojų pateiktas paraiškas, kaip numatyta protokolo 5 straipsnio 2 dalies a punkte.

4 straipsnis

1.   Per pirmąją kvotos laikotarpio dalį:

a)

70 % kiekvienos produktų grupei numatytos tarifinės kvotos skiriama tradiciniams importuotojams (toliau—kvota tradiciniams importuotojams); ir

b)

30 % kiekvienos produktų grupei numatytos tarifinės kvotos skiriama naujiems importuotojams (toliau – kvota naujiems importuotojams).

2.   Naujiems importuotojams kvota skirstoma remiantis chronologine tvarka, kuria Komisija gavo leidimus išduodančios įstaigos pranešimus apie tokių importuotojų pateiktas paraiškas dėl kvotos leidimų.

3.   Kiekvienam naujam importuotojui skiriama ne daugiau nei 1,5 % kiekvienai produktų grupei numatytos tarifinės kvotos laikantis 2 dalyje nurodytos paskirstymo procedūros.

5 straipsnis

Per antrąją kvotos laikotarpio dalį kiekvienam importuotojui skiriama ne daugiau nei 5 % kiekvienai produktų grupei likusios tarifinės kvotos.

6 straipsnis

1.   Per pirmąją kvotos laikotarpio dalį kiekvienas tradicinis importuotojas gali prašyti kvotos leidimų tik konkrečiai kvotos, numatytos tradiciniams importuotojams kiekvienoje produktų grupėje, daliai (toliau – viršutinė riba), apskaičiuotai pagal 2 dalį. Tokia tradicinio importuotojo viršutinė riba mažinama atsižvelgiant į visus per pirmąją kvotos laikotarpio dalį importuotojui skirtus kvotos leidimus.

2.   Kiekvienai tradicinio importuotojo produktų grupei kvotos laikotarpiu (toliau - kvotos laikotarpis n + 1) taikoma viršutinė riba apskaičiuojama atsižvelgiant į tokio importuotojo per du kvotos laikotarpius, ankstesnius nei tokios viršutinės ribos apskaičiavimo metai, faktiškai importuotų nagrinėjamųjų produktų vidurkį pagal šią formulę:

Ci = T * (Īi/ΣĪi)

čia:

 

Ci – susijusios produkto grupės (eglė arba pušis) viršutinė riba, taikoma importuotojui i kvotos laikotarpiu n + 1;

 

T – tradiciniams importuotojams skirta kvota, kurią galima panaudoti susijusiai produkto grupei per viršutinės ribos apskaičiavimo metus (toliau – kvotos laikotarpis n);

 

Īi – tradicinio importuotojo i per du kvotos laikotarpius iki apskaičiavimo (toliau atitinkamai „kvotos laikotarpis n–2“ ir „kvotos laikotarpis n–1“) įvykdyto faktinio importo susijusioje produktų grupėje vidurkis:

[(importuotojo i faktinio importo per kvotos laikotarpį n–2 vidurkis) + (importuotojo i faktinio importo per kvotos laikotarpį n–1 vidurkis)]/2

 

ΣĪi – visų tradicinių importuotojų faktinio importo susijusioje produktų grupėje vidurkių Īi suma.

7 straipsnis

1.   Kiekvienais metais Komisija 6 straipsnio 2 dalyje nurodytu metodu apskaičiuoja kiekvienam tradiciniam importuotojui ateinančiu kvotos laikotarpiu taikytiną viršutinę ribą.

2.   Tokio apskaičiavimo tikslais leidimus išduodančios įstaigos ne vėliau kaip kvotos laikotarpio n kovo 31 d. pateikia Komisijai santrauką apie kvotos laikotarpiu n–1 faktiškai importuotus nagrinėjamuosius produktus, apie kuriuos joms pranešta pagal 11 straipsnio 1 dalį. Tokia santrauka pateikiama elektroninės lentelinės skaičiuoklės formatu, laikantis IV priede pateikto šablono.

3.   Komisija ne vėliau kaip kvotos laikotarpio balandžio 30 d. informuoja leidimus išduodančias įstaigas apie viršutinių ribų pakeitimus, padarytus atlikus skaičiavimus pagal 6 straipsnio 2 dalį.

3   SKYRIUS

VEIKLOS TĘSTINUMAS

8 straipsnis

1.   Jeigu importuotojas, prašantis tradicinio importuotojo statuso pagal protokolo 5 straipsnio 4 dalį (toliau – pareiškėjas), nepateikia pakankamai įrodymų, kad jis yra tas pats fizinis ar juridinis asmuo, kuris importavo nagrinėjamuosiuos produktus ataskaitiniu laikotarpiu, pasirinktu pagal 17 straipsnio 2 dalį (toliau – pirmtakas), leidimus išduodančiai įstaigai jis pateikia reikalingus įrodymus, patvirtinančius, kad jis tęsia pirmtako veiklą.

2.   1 dalyje nurodytas veiklos tęstinumas yra tuomet, kai:

a)

pareiškėją ir pirmtaką kontroliuoja tas pats juridinis asmuo, kaip nurodyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 139/2004 (3); arba

b)

su nagrinėjamaisiais produktais susijusi pirmtako veikla teisiškai perduota pareiškėjui, pavyzdžiui, įvykdžius susijungimą ar įsigijimą, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 139/2004.

3.   Įrodymų apie veiklos tęstinumą nepateikę importuotojai laikomi naujais importuotojais.

9 straipsnis

8 straipsnio nuostatos taikomos mutatis mutandis, jeigu importuotojas prašo tradicinio importuotojo statuso pagal protokolo 5 straipsnio 3 dalį.

4   SKYRIUS

PARAIŠKOS DĖL KVOTOS LEIDIMŲ

10 straipsnis

1.   Paraiškos dėl kvotos leidimų teikiamos II priede nustatyta forma. Jeigu paraiškoje pateikta informacija laikoma nepakankama, leidimus išduodanti įstaiga gali iš pareiškėjo reikalauti papildomos informacijos.

2.   Kvotos leidimo suteikimui taikomas reikalavimas dėl nagrinėjamųjų produktų perdirbimo Sąjungos muitų teritorijoje suteikiant Sąjungos kilmę pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (4) 24 straipsnį.

3.   Prie paraiškų dėl kvotos leidimų pridedamas pareiškėjo rašytinis patvirtinimas, kuriuo įsipareigojama:

a)

per vienerius metus po to, kai kompetentingos muitinės įstaigos priėmė muitinės deklaraciją dėl išleidimo į laisvą apyvartą, kurioje prekės tiksliai aprašytos ir nurodyti TARIC kodai, pateikti nagrinėjamuosius produktus perdirbti, kaip nurodyta;

b)

valstybėje narėje, kurioje išduotas leidimas, laikyti reikalingus dokumentus, kad leidimus išduodanti įstaiga galėtų atlikti patikrinimus, kurie, jos manymu, būtini siekiant užtikrinti, kad produktai iš tikrųjų būtų pateikti perdirbti, kaip nurodyta, ir išsaugoti tokius dokumentus; šiame punkte „dokumentai“ reiškia duomenis, apimančius visą reikalingą informaciją ir technines detales bet kokia forma, kuriais remdamasi leidimus išduodanti įstaiga gali stebėti ir kontroliuoti operacijas;

c)

sudaryti sąlygas leidimus išduodančiai įstaigai jos pageidavimu atitinkamos įmonės patalpose tikrinti, kaip vyksta nagrinėjamųjų produktų perdirbimas;

d)

pranešti leidimus išduodančiai įstaigai apie visas aplinkybes, kurios gali turėtų įtakos leidimo išdavimui.

4.   Jeigu nagrinėjamieji produktai perduodami, pareiškėjas pagal 3 dalies a punktą pateikia pakankamus įrodymus dėl šių produktų pateikimo perdirbti, kaip nurodyta.

5.   Taikomas Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (5) 308d straipsnis.

6.   Jeigu importuotojas arba bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuriam importuotojas vėliau perduoda tokius produktus, nesilaiko šio straipsnio 3 dalyje nurodytų įsipareigojimų, laikoma, kad tai prilygsta kvotos leidimo nepanaudojimui, kaip nurodyta 13 straipsnyje, atitinkamam produktų kiekiui.

7.   Komisija paskelbia Leidimus išduodančių įstaigų sąrašą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir prireikus jį atnaujina.

5   SKYRIUS

ĮRODYMAI DĖL FAKTIŠKAI ĮVYKDYTO IMPORTO

11 straipsnis

1.   Ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų po kas trečio mėnesio pabaigos importuotojai informuoja valstybės narės, iš kurios jie gavo kvotos leidimą, leidimus išduodančią įstaigą apie savo faktinį nagrinėjamųjų produktų importą į tą valstybę narę per paskutinius tris mėnesius. Šiuo tikslu importuotojas pateikia leidimus išduodančiai įstaigai tokio importo muitinės deklaracijos kopiją.

2.   Jeigu muitinės deklaracijoje nurodytas kiekis išmatuotas be žievės, o kvotos leidimo formos 9 grafoje yra nurodytas kiekis įskaitant žievę, importuotojas, be 1 dalyje nurodytos informacijos ir per tą patį laikotarpį, nurodo leidimus išduodančiai įstaigai teisingus importo kiekius, įskaitant žievę, pagal kiekvieną muitinės deklaraciją. Teisingas kiekis nustatomas taikant III priede išdėstytus korekcinius koeficientus.

6   SKYRIUS

NEPANAUDOTI KVOTOS LEIDIMAI

12 straipsnis

1.   Jeigu kvotos leidimas lieka nepanaudotas praėjus 6 mėnesiams po jo išdavimo, importuotojas grąžina jį leidimus išduodančiai įstaigai arba praneša jai apie savo ketinimą jį panaudoti per likusį kvotos laikotarpį. Jeigu kvotos leidimas buvo išduotas iki kvotos laikotarpio pradžios pagal protokolo 4 straipsnį, 6 mėnesių laikotarpis skaičiuojamas nuo metų, atitinkančių kvotos laikotarpį, sausio 1 d.

2.   Leidimus išduodančios įstaigos nedelsdamos praneša Komisijai apie visus pagal 1 dalį importuotojų grąžintus kvotos leidimus. Atitinkama apimtimi pakeičiamas tradicinių importuotojų viršutinių ribų susijusioje produktų grupėje likutis.

13 straipsnis

1.   Jeigu tradicinio importuotojo faktinis nagrinėjamųjų produktų importas kvotos laikotarpiu n–1 yra mažesnis nei 85 % visuose šiam importuotojui tuo pačiu kvotos laikotarpiu suteiktuose kvotos leidimuose numatytų kiekių, importuotojo importo viršutinių ribų abiejose produktų grupėse kvotos laikotarpiu n + 1 mažinamos proporcingai trūkstamo faktinio importo dydžiui.

2.   1 dalyje nurodytas sumažinimas apskaičiuojamas taip:

ri = (0,85 * ΣΑi – Ii)/ΣΑi

čia:

 

ri – importuotojo i importo viršutinės ribos abiems produktų grupėms sumažinimas kvotos laikotarpiu n + 1;

 

ΣΑi – kvotos laikotarpiu n–1 tradiciniam importuotojui i suteiktų kvotos leidimų suma;

 

Ii – faktinis importuotojo i kvotos laikotarpiu n–1 įvykdytas nagrinėjamųjų produktų importas.

14 straipsnis

1.   Jeigu kvotos leidimas, kuris nebuvo pagal 12 straipsnį grąžintas praėjus 6 mėnesiams nuo jo išdavimo, lieka nepanaudotas kvotos laikotarpio n–1 pabaigoje, importuotojui nustatytos importo viršutinės ribos abiems produktų grupėms kvotos laikotarpiu n + 1 mažinamos dviguba nepanaudotame kvotos leidime numatytam dydžiui proporcinga suma.

2.   1 dalyje nurodytas sumažinimas apskaičiuojamas taip:

Ri = 2 * (ΣUi/ΣΑi)

čia:

 

Ri – importuotojo i importo viršutinės ribos abiems produktų grupėms sumažinimas kvotos laikotarpiu n + 1;

 

ΣUi – nepanaudotų kvotos leidimų, importuotojui i suteiktų kvotos laikotarpiu n–1, suma;

 

ΣΑi – kvotos laikotarpiu n–1 importuotojui i abiejose produktų grupėse suteiktų kvotos leidimų suma.

15 straipsnis

Jeigu vienu metu tenkinamos 13 ir 14 straipsniuose numatytos importo viršutinių ribų mažinimo sąlygos, taikomas tik didesnysis (Ri ar ri) sumažinimas.

7   SKYRIUS

PIRMIESIEMS TRIMS KVOTOS LAIKOTARPIAMS TAIKOMOS PEREINAMOJO LAIKOTARPIO PRIEMONĖS

16 straipsnis

1.   Šio reglamento 4 straipsnyje nustatytas paskirstymo metodas taikomas visam pirmajam kvotos laikotarpiui nuo šio reglamento taikymo pradžios. Šiuo kvotos laikotarpiu 6 skyriaus nuostatos netaikomos.

2.   Per pirmuosius tris kvotos laikotarpius nuo šio reglamento taikymo pradžios taikomi 17-19 straipsniai.

17 straipsnis

1.   Protokolo 5 straipsnio 4 dalyje numatytas ataskaitinis laikotarpis importuotojo pasirinkimu gali būti 2004 m., 2007 m. arba abiejų šių metų derinys.

2.   Ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų po šio reglamento įsigaliojimo importuotojai, prašantys tradicinio importuotojo statuso, nurodo, kuris iš trijų 1 dalyje pateiktų variantų pasirenkamas jų viršutinių ribų apskaičiavimui pagal 6 straipsnį.

3.   Kiekvieno importuotojo pagal 2 dalį pasirinktas ataskaitinis laikotarpis taikomas visiems trims pirmiesiems kvotos laikotarpiams nuo šio reglamento taikymo pradžios.

18 straipsnis

1.   Ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų po šio reglamento įsigaliojimo importuotojai, prašantys tradicinio importuotojo statuso, valstybės (-ių) narės (-ių) leidimus išduodančiai (-ioms) įstaigai (-oms), iš kurios (-ių) jie ketina prašyti kvotos leidimų, praneša apie faktinį jų įvykdytą nagrinėjamųjų produktų importą į tą (tas) valstybę (-es) narę (-es) per ataskaitinį laikotarpį, pasirinktą pagal 17 straipsnio 2 dalį. Grįsdamas tokius pareiškimus apie faktinį importą, importuotojas leidimus išduodančiai įstaigai pateikia susijusio importo muitinės deklaracijų kopijas.

2.   Ne vėliau kaip per 35 kalendorines dienas po šio reglamento įsigaliojimo leidimus išduodančios įstaigos pateikia Komisijai faktinio nagrinėjamųjų produktų importo, apie kurį joms pranešta pagal šio straipsnio 1 dalį, santrauką. Tokia santrauka pateikiama elektroninės lentelinės skaičiuoklės formatu, laikantis V priede pateikto šablono.

19 straipsnis

1.   Jeigu pagal 17 straipsnio 2 dalį pasirenkami vieninteliai metai, 6 straipsnio 2 dalyje nurodytas kintamasis Īi reiškia faktinį importuotojo įvykdytą susijusios produktų grupės importą per tuos metus.

2.   Jeigu pagal 17 straipsnio 2 dalį pasirenkamas 2004 m. ir 2007 m. derinys, 6 straipsnio 2 dalyje nurodytas kintamasis Īi reiškia importuotojo įvykdyto faktinio susijusios produktų grupės importo 2004 m. ir 2007 m. vidurkį, kuri apskaičiuojamas taip:

[(Faktinis importas 2004 m.) + (Faktinis importas 2007 m.)]/2.

3.   Ne vėliau kaip per 65 kalendorines dienas po šio reglamento įsigaliojimo Komisija praneša leidimus išduodančioms įstaigoms apie viršutines ribas, apskaičiuotas pagal 6 straipsnio 2 dalį.

4.   Jeigu 6 straipsnyje nurodytos viršutinės ribos neapskaičiuojamos prieš pradedant laikinai taikyti susitarimą ir protokolą, produktų grupei nustatytos tarifinės kvotos visiems importuotojams skirstomos remiantis 3 straipsnio b punkte nustatyta paskirstymo procedūra tol, kol Komisija leidimus išduodančioms įstaigoms praneša, kad viršutinės ribos nustatytos ir kad 3 straipsnio b punkte nustatyta paskirstymo procedūra baigta. Taikant šią dalį kiekvienam importuotojui skiriama ne daugiau nei 2,5 % kiekvienai produktų grupei nustatytos tarifinės kvotos.

8   SKYRIUS

20 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis nebetaikomas nuo tos dienos, kai baigiasi laikinas protokolo taikymas.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. birželio 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 57, 2012 2 29, p. 1.

(2)  Šiuo metu išdėstyta Komisijos reglamente (ES) Nr. 1006/2011 (OL L 282, 2011 10 28, p. 1).

(3)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(4)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(5)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.


I PRIEDAS

Rusijos Federacijoje taikomi susiję tarifų kodai ir atitinkami KN bei TARIC kodai (žr. šio reglamento 2 straipsnį)

 

KN kodas

TARIC kodas

Rusijos muitų tarifo kodas

Išsamus apibūdinimas

1.

ex 4403 20 11

10

4403 20 110 1

Paprastosios (Picea abies Karst. rūšies) eglės arba europinio kėnio (balteglės) (Abies alba Mill.) rąstai, ne mažesnio nei 15 cm, bet ne didesnio nei 24 cm diametro, ne trumpesni nei 1,0 m

ex 4403 20 19

10

2.

ex 4403 20 11

10

4403 20 110 2

Paprastosios (Picea abies Karst. rūšies) eglės arba europinio kėnio (balteglės) (Abies alba Mill.) rąstai, didesnio nei 24 cm diametro ir ne trumpesni nei 1,0 m

ex 4403 20 19

10

3.

ex 4403 20 19

10

4403 20 190 1

Paprastosios (Picea abies Karst. rūšies) eglės arba europinio kėnio (balteglės) (Abies alba Mill.) padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, ne mažesnio nei 15 cm diametro

4.

ex 4403 20 19

10

4403 20 190 9

Kitokia paprastosios (Picea abies Karst. rūšies) eglės arba europinio kėnio (balteglės) (Abies alba Mill.) padarinė mediena

5.

ex 4403 20 31

10

4403 20 310 1

Paprastosios (Pinus sylvestris L. rūšies) pušies rąstai, ne mažesnio nei 15 cm, bet ne didesnio nei 24 cm diametro, ne trumpesni nei 1,0 m

ex 4403 20 39

10

6.

ex 4403 20 31

10

4403 20 310 2

Paprastosios (Pinus sylvestris L. rūšies) pušies rąstai, didesnio nei 24 cm diametro, ne trumpesni nei 1,0 m

ex 4403 20 39

10

7.

ex 4403 20 39

10

4403 20 390 1

Paprastosios (Pinus sylvestris L. rūšies) pušies padarinė mediena (nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta), mažesnio nei 15 cm diametro

8.

ex 4403 20 39

10

4403 20 390 9

Kitokia paprastosios (Pinus sylvestris L. rūšies) pušies padarinė mediena


II PRIEDAS

Pavyzdinė paraiška dėl kvotos leidimo (žr. šio reglamento 10 straipsnio 1 dalį)

Image

Pavyzdinės paraiškos dėl kvotos leidimo priedas. Rašytinis patvirtinimas pagal šio reglamento 10 straipsnio 3 dalį

Rašytinis patvirtinimas

… (deklaranto vardas ir pavardė) rašytinis patvirtinimas

Aš, toliau pasirašiusysis, pareiškiu:

(metai, mėnuo, diena) savo paraiškos dėl kvotos leidimo atžvilgiu įsipareigoju:

(1)

per vienerius metus po to, kai kompetentingos muitinės įstaigos priėmė muitinės deklaraciją dėl išleidimo į laisvą apyvartą, kurioje prekės tiksliai aprašytos ir nurodyti TARIC kodai, pateikti nagrinėjamuosius produktus perdirbti, kaip nurodyta;

(2)

valstybėje narėje, kurioje išduotas leidimas, laikyti reikalingus dokumentus, kad leidimus išduodanti įstaiga galėtų atlikti patikrinimus, kurie, jos manymu, būtini siekiant užtikrinti, kad produktai iš tikrųjų būtų pateikti perdirbti, kaip nurodyta, ir išsaugoti tokius dokumentus;

(3)

sudaryti sąlygas leidimus išduodančiai įstaigai jos pageidavimu atitinkamos įmonės patalpose tikrinti, kaip vyksta nagrinėjamųjų produktų perdirbimas;

(4)

pranešti leidimus išduodančiai įstaigai apie visas aplinkybes, kurios gali turėtų įtakos leidimo išdavimui.

Aš, toliau pasirašiusysis, atsakingai liudiju, kad šio mano rašytinio patvirtinimo turinys, kiek man žinoma, yra tikras bei teisingas ir kad jokia jo dalis nėra klaidinga.

Vieta, data

 

Parašas


III PRIEDAS

Korekciniai koeficientai pagal šio reglamento 11 straipsnio 2 dalį

Pagal šio reglamento 11 straipsnio 2 dalį nustatomi tokie korekciniai koeficientai:

KN kodas

Korekcinis koeficientas

4403 20 11

0,90

4403 20 19

0,88

4403 20 31

0,88

4403 20 39

0,87


IV PRIEDAS

Faktinio importo santrauka pagal šio reglamento 7 straipsnio 2 dalį kartu su 11 straipsnio 1 dalimi

Importuojančios bendrovės pavadinimas

Importuojančios bendrovės PVM mokėtojo kodas

Faktinis eglių importas (KN 4403 20 11 ir 4403 20 19 suma), išreikštas m3, kvotos laikotarpiu n-1 (…-…)

Faktinis pušų importas (KN 4403 20 31 ir 4403 20 39 suma), išreikštas m3, kvotos laikotarpiu n-1 (…-…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V PRIEDAS

Faktinio importo santrauka pagal šio reglamento 18 straipsnio 2 dalį kartu su 18 straipsnio 1 dalimi

Importuojančios bendrovės pavadinimas

Importuojančios bendrovės PVM mokėtojo kodas

Faktinis eglių importas (KN 4403 20 11 ir 4403 20 19 suma), išreikštas m3, ataskaitiniais metais (…-…)

Faktinis pušų importas (KN 4403 20 31 ir 4403 20 39 suma), išreikštas m3, ataskaitiniais metais (…-…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 152/38


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 499/2012

2012 m. birželio 12 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. birželio 12 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

55,3

MK

52,8

TR

51,8

ZZ

53,3

0707 00 05

MK

26,2

TR

119,2

ZZ

72,7

0709 93 10

TR

97,5

ZZ

97,5

0805 50 10

AR

75,2

BO

105,1

TR

107,0

ZA

95,9

ZZ

95,8

0808 10 80

AR

113,1

BR

82,2

CL

97,3

CN

136,2

NZ

132,4

US

153,6

UY

61,9

ZA

113,2

ZZ

111,2

0809 10 00

TR

226,2

ZZ

226,2

0809 29 00

TR

440,0

ZZ

440,0

0809 40 05

ZA

300,5

ZZ

300,5


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

13.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 152/40


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2012 m. birželio 11 d.

dėl nacionalinių nuostatų, apie kurias pranešė Danija, taikomų tam tikroms pramoninėms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms

(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 3717)

(Tekstas autentiškas tik danų kalba)

(2012/301/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

2012 m. vasario 13 d. laišku ir vadovaudamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnio 4 dalimi Danijos Karalystė pranešė Komisijai, kad Danija ketina išlaikyti tam tikroms pramoninėms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms taikomas nacionalines nuostatas, kurios yra griežtesnės už 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (1) nuostatas, po 2012 m. gruodžio 31 d. – paskutinės leidimo, suteikto Komisijos sprendimu 2007/62/EB (2), priimtu pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 95 straipsnio 6 dalį (dabar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnio 6 dalis), galiojimo dienos;

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų siekiama užkirsti kelią kai kurių fluorintų dujų (HFC, PFC ir SF6), kurioms taikomas Kioto protokolas, išmetimui ir jį riboti. Be to, jame nustatyta keletas draudimų naudoti šias dujas ir draudimų tiekti jas rinkai, kai laikoma, kad Bendrijoje yra ekonomiškų alternatyvų, ir kai nėra įmanoma pagerinti jų ribojimo bei surinkimo;

(3)

Reglamentas turi dvigubą teisinį pagrindą – Europos bendrijos steigimo sutarties 175 straipsnio 1 dalis (dabar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 192 straipsnio 1 dalis) yra teisinis pagrindas visoms nuostatoms, išskyrus 7, 8 ir 9 straipsnius, kurie yra pagrįsti Europos bendrijos steigimo sutarties 95 straipsniu (dabar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnis), atsižvelgiant į jų poveikį laisvam prekių judėjimui bendroje Sąjungos rinkoje;

(4)

Danija nuo 2002 m. tam tikroms fluorintoms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms taiko nacionalines nuostatas, apie kurias savo 2006 m. birželio 2 d. laišku pranešė Komisijai. Kartu su bendruoju draudimu importuoti, parduoti ir naudoti naujus produktus, kuriuose esama minėtų fluorintų dujų, yra nustatytos nukrypti leidžiančios nuostatos, pateikiamos įsakymo I priede. Šios konkrečios leidžiančios nukrypti nuostatos taikomos kai kuriems labai specifinės paskirties produktams, o kai kuriai įprastesnės paskirties įrangai minėtos nuostatos yra siejamos su atitinkamose sistemose naudojamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu, tuo būdu išimtį taikant, pavyzdžiui, šaldymo blokams, šiluminiams siurbliams ar oro kondicionavimo įrenginiams su 0,15–10 kg užpildu ir šaldymo bei šilumos atgavimo sistemoms su 50 kg ar mažesniu užpildu. Išimtis taikoma laivuose naudojamiems bei karinės paskirties produktams ir aukštos įtampos įrenginiuose naudojamam SF6. 2006 m. gruodžio 8 d. Komisija, atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutarties 95 straipsnio 6 dalį (dabar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnio 6 dalis), nusprendė leisti Danijai išlaikyti minėtas nuostatas iki 2012 m. gruodžio 31 d.;

(5)

nuo tada, kai buvo priimtas Sprendimas 2007/62/EB, aplinkybės, dėl kurių pagrįsta išlaikyti griežtesnes nuostatas, kaip nurodyta minėtame sprendime, tebėra. Nacionalinės taisyklės yra dalis platesnės strategijos, kurią Danija taiko siekdama įvykdyti savo uždavinį sumažinti išmetamą kiekį pagal Kioto protokolą ir vėlesnį Sąjungos lygmeniu priimtą susitarimą dėl naštos pasidalijimo. Pagal šį susitarimą Danija įsipareigojo per 2008–2012 m. laikotarpį 21 % sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su bazinių metų (1990 m.) kiekiu. Pranešta, kad minėtomis priemonėmis buvo reikšmingai prisidėta prie išmetamo HFC kiekio Danijoje mažinimo. Europos Parlamento ir Tarybos kartu priimtuose sprendimuose dėl valstybių narių pastangų mažinti į aplinką išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį (3), Danija įsipareigojo iki 2020 m. sumažinti išmetamą kiekį dar 20 %, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu;

(6)

priemonės proporcingumas užtikrinamas Danijos įsakyme numatytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis, taip pat galimybe itin ypatingais atvejais suteikti individualias bendrojo draudimo išimtis. Be to, jis taikomas tik naujai įrangai ir pagal jį leidžiama naudoti fluorintas dujas naudojamos įrangos techninei priežiūrai bei remontui atlikti, kad įrangos naudojimas nebūtų be reikalo nutrauktas;

(7)

nors atkreipiamas dėmesys, kad šis įsakymas daro poveikį laisvam prekių judėjimui Sąjungoje, minėtos nuostatos yra bendro pobūdžio ir taikomos tiek nacionaliniams, tiek importuotiems produktams. Nėra jokių įrodymų, kad šios nacionalinės nuostatos naudojamos arba bus naudojamos kaip savavališkos Sąjungos ekonomikos subjektų diskriminacijos priemonė. Atsižvelgdama į fluorintų dujų naudojimu keliamą riziką aplinkai, Komisija patvirtina savo įvertinimą, kad nacionalinės nuostatos, apie kurias pranešta, atsižvelgiant į siekiamus tikslus nėra neproporcinga kliūtis vidaus rinkos veikimui, ypač turint omenyje neseniai atlikto Reglamento (EB) Nr. 842/2006 taikymo, poveikio ir tinkamumo vertinimo išvadas (4), kad norint pasiekti sutartus Sąjungos masto šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo tikslus, būtina imtis daugiau priemonių fluorintų dujų išmetimui mažinti;

(8)

Komisija mano, kad 2012 m. vasario 13 d. Danijos pateiktas prašymas leisti ir toliau taikyti griežtesnes nei Reglamente (EB) Nr. 842/2006 numatytosios nacionalinės teisės nuostatas dėl produktų ir įrangos, kurių sudėtyje yra fluorintų dujų arba kurių veikimas priklauso nuo šių dujų, teikimo rinkai, yra leistinas;

(9)

be to, Komisija patvirtina savo Sprendimą 2007/62/EB, kad nacionalinės 2002 m. liepos 2 d. Įsakymo Nr. 552 nuostatos:

atitinka aplinkos apsaugos poreikius,

nustatytos atsižvelgiant į alternatyvų Danijoje uždraustiesiems produktams buvimą ir jų technines bei ekonomines panaudojimo galimybes,

veikiausiai neturės didelio poveikio ekonomikai,

nėra savavališko diskriminavimo priemonė,

nėra užslėptas valstybių narių tarpusavio prekybos apribojimas ir

todėl yra suderinamos su Sutartimi.

Todėl Komisija mano, kad jas galima patvirtinti;

(10)

Komisija gali bet kada iš naujo įvertinti, ar ir toliau tenkinamos leidimo sąlygos. Tai gali būti ypač aktualu, jei būtų atlikta esminių Reglamento (EB) Nr. 842/2006 arba Sprendimo Nr. 406/2009/EB pakeitimų. Atsižvelgiant į šią galimybę ir į ilgalaikius ES ir jos valstybių narių įsipareigojimus mažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, šio leidimo trukmės konkrečia data apriboti nebūtina,

PRĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiuo sprendimu patvirtinamos nacionalinės nuostatos, taikomos tam tikroms fluorintoms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms, apie kurias Danijos Karalystė pranešė Komisijai 2012 m. vasario 13 d. laišku ir kurios yra griežtesnės už Reglamento (EB) Nr. 842/2006 nuostatas, taikomas produktų ir įrangos, kuriuose yra fluorintų dujų arba kurių veikimas priklauso nuo šių dujų, teikimui rinkai.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Danijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2012 m. birželio 11 d.

Komisijos vardu

Connie HEDEGAARD

Komisijos narė


(1)  OL L 161, 2006 6 14, p. 1.

(2)  OL L 32, 2007 2 6, p. 130.

(3)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas (OL L 140, 2009 6 5, p. 136).

(4)  Komisijos ataskaita dėl reglamento dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (Reglamento (EB) Nr. 842/2006) taikymo, poveikio ir tinkamumo, COM(2011) 581 galutinis.


13.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 152/42


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. birželio 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/163/ES dėl trečiųjų šalių pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį pateiktų planų patvirtinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 3723)

(Tekstas svarbus EEE)

(2012/302/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 96/23/EB dėl kai kurių medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose monitoringo priemonių, panaikinančią Direktyvas 85/358/EEB ir 86/469/EEB bei Sprendimus 89/187/EEB ir 91/664/EEB (1), ypač į jos 29 straipsnio 1 dalies ketvirtą pastraipą ir 29 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 96/23/EB nustatytos medžiagų ir likučių grupių, išvardytų jos I priede, stebėsenos priemonės. Pagal Direktyvą 96/23/EB tam, kad trečiosios šalys galėtų būti įtrauktos į sąrašus šalių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti toje direktyvoje nurodytus gyvūnus ir gyvūninius produktus, ir kad nebūtų išbraukiamos iš tų sąrašų, tos trečiosios šalys turi pateikti planą, kuriame būtų nurodytos jų teikiamos tame priede išvardytų medžiagų ir likučių grupių stebėsenos garantijos. Komisijai paprašius, tokie planai turi būti atnaujinami, ypač jei tokia būtinybė kilo atlikus tam tikrus patikrinimus;

(2)

Komisijos sprendimu 2011/163/ES (2) patvirtinti Direktyvos 96/23/EB 29 straipsnyje nurodyti planai (toliau – planai), pateikti tam tikrų sprendimo priede išvardytų trečiųjų šalių dėl tame sąraše nurodytų gyvūnų ir gyvūninių produktų;

(3)

atsižvelgiant į tam tikrų trečiųjų šalių pateiktus naujausius planus ir Komisijos gautą papildomą informaciją, būtina atnaujinti trečiųjų šalių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti tam tikrus gyvūnus ir gyvūninius produktus, kaip nustatyta Direktyvoje 96/23/EB, sąrašą, kuris pateiktas Sprendimo 2011/163/ES priede (toliau – sąrašas);

(4)

Belizas pateikė Komisijai planą dėl akvakultūros gyvūnų. Plane pateikiamos pakankamos garantijos ir jis turėtų būti patvirtintas. Todėl su Belizu susijęs įrašas dėl akvakultūros gyvūnų turėtų būti įtrauktas į sąrašą;

(5)

Čilė šiuo metu įtraukta į sąrašą dėl avių ir (arba) ožkų, tačiau pateikiant nuorodą į Sprendimo 2011/163/ES priedo 3 išnašą. Šia išnaša ribojamas tik avių importas iš Čilės. Čilė pateikė Komisijai planą dėl ožkų. Plane pateikiamos pakankamos garantijos ir jis turėtų būti patvirtintas. Todėl su Čile susijusi nuoroda į 3 išnašą turėtų būti išbraukta iš sąrašo;

(6)

Kiurasao šiuo metu įrašyta į sąrašą dėl pieno. Tačiau Kiurasao nepateikė plano, kaip reikalaujama pagal Direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį. Todėl su Kiurasao susijęs įrašas turėtų būti išbrauktas iš sąrašo;

(7)

Honkongas šiuo metu įrašytas į sąrašą dėl naminių paukščių ir akvakultūros gyvūnų. Tačiau Honkongas nepateikė plano, kaip reikalaujama pagal Direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį. Todėl Honkongas turėtų būti išbrauktas iš sąrašo;

(8)

Gambija pateikė Komisijai planą dėl akvakultūros gyvūnų. Plane pateikiamos pakankamos garantijos ir jis turėtų būti patvirtintas. Todėl su Gambija susijęs įrašas dėl akvakultūros gyvūnų turėtų būti įtrauktas į sąrašą;

(9)

2007 m. spalio 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 133/2007, iš dalies keičiančiu EEE susitarimo I priedą (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai) (3), to priedo nuostatų taikymas išplečiamas Islandijai. Todėl su Islandija susiję įrašai turėtų būti išbraukti iš sąrašo;

(10)

Jamaika šiuo metu įrašyta į sąrašą dėl akvakultūros gyvūnų ir medaus. Tačiau Jamaika nepateikė plano dėl akvakultūros gyvūnų, kaip reikalaujama pagal Direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį. Todėl su Jamaika susijęs įrašas dėl akvakultūros gyvūnų turėtų būti išbrauktas iš sąrašo;

(11)

Kenija pateikė Komisijai planą dėl kupranugarių pieno. Plane pateikiamos pakankamos garantijos ir jis turėtų būti patvirtintas. Todėl su Kenija susijęs įrašas dėl kupranugarių pieno turėtų būti įtrauktas į sąrašą;

(12)

Libanas pateikė Komisijai planą dėl medaus. Plane pateikiamos pakankamos garantijos ir jis turėtų būti patvirtintas. Todėl su Libanu susijęs įrašas dėl medaus turėtų būti įtrauktas į sąrašą;

(13)

Namibija šiuo metu yra įtraukta į sąrašą dėl galvijų, avių ir (arba) ožkų, laukinių medžiojamųjų gyvūnų ir ūkiuose auginamų medžiojamųjų gyvūnų. Tačiau Namibija nepateikė plano dėl ūkiuose auginamų medžiojamųjų gyvūnų, kaip reikalaujama pagal Direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį. Todėl su Namibija susijęs įrašas dėl ūkiuose auginamų medžiojamųjų gyvūnų turėtų būti išbrauktas iš sąrašo;

(14)

Naujoji Kaledonija šiuo metu yra įtraukta į sąrašą dėl galvijų, akvakultūros gyvūnų, laukinių medžiojamųjų gyvūnų, ūkiuose auginamų medžiojamųjų gyvūnų ir medaus. Ši trečioji šalis pranešė Komisijai, kad ji nebeketina eksportuoti į Sąjungą šviežios galvijų mėsos. Tačiau Naujoji Kaledonija pateikė garantijas, kurių prašoma siekiant neišbraukti galvijų iš sąrašo, bet nurodant išnašoje kad ši trečioji šalis naudoja žaliavas tik iš valstybių narių arba iš kitų trečiųjų šalių, patvirtintų tokioms žaliavoms eksportuoti į Sąjungą. Todėl Naujosios Kaledonijos įrašas dėl galvijų turėtų būti papildytas atitinkama nuoroda išnašoje;

(15)

Sint Martenas šiuo metu įtrauktas į sąrašą dėl pieno. Tačiau Sint Martenas nepateikė plano, kaip reikalaujama pagal Direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį. Todėl Sint Martenas turėtų būti išbrauktas iš sąrašo;

(16)

San Marinas šiuo metu įtrauktas į sąrašą dėl galvijų, kiaulių ir medaus. Ši trečioji šalis pranešė Komisijai, kad ji nebeketina eksportuoti į Sąjungą kiaulienos. Todėl su San Marinu susijęs įrašas dėl kiaulių turėtų būti išbrauktas iš sąrašo.

(17)

siekiant išvengti bet kokių prekybos sutrikimų, reikėtų nustatyti pereinamąjį laikotarpį, reikalingą atvežti iš Kiurasao, Honkongo, Jamaikos, Namibijos ir Sint Marteno siuntas, kurios buvo sertifikuotos ir išsiųstos į Sąjungą prieš pradedant taikyti šį sprendimą.

(18)

Sprendimą 2011/163/ES reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(19)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2011/163/ES priedas keičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Pereinamuoju laikotarpiu iki 2012 m. rugpjūčio 15 d. valstybės narės priima pieno siuntas iš Kiurasao, naminių paukščių ir akvakultūros gyvūnų siuntas iš Honkongo, akvakultūros gyvūnų siuntas iš Jamaikos, ūkiuose auginamų medžiojamųjų gyvūnų siuntas iš Namibijos ir pieno siuntas iš Sint Marteno, jei tokių produktų importuotojas įrodo, kad siuntos buvo sertifikuotos ir išsiųstos į Sąjungą iki 2012 m. liepos 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2012 m. liepos 1 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. birželio 11 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 125, 1996 5 23, p. 10.

(2)  OL L 70, 2011 3 17, p. 40.

(3)  OL L 100, 2008 4 10, p. 27.


PRIEDAS

„PRIEDAS

ISO2 kodas

Šalis

Galvijai

Avys ir (arba) ožkos

Kiaulės

Arklinių šeimos gyvūnai

Naminiai paukščiai

Akvakultūros gyvūnai

Pienas

Kiaušiniai

Triušiai

Laukiniai medžiojamieji gyvūnai

Ūkiuose auginami medžiojami gyvūnai

Medus

AD

Andora

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Jungtiniai Arabų Emyratai

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanija

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australija

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnija ir Hercegovina

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BD

Bangladešas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunėjus

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazilija

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botsvana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Baltarusija

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belizas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Šveicarija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Čilė

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerūnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kinija

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Kosta Rika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ekvadoras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Folklando Salos

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Farerų Salos

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Gana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grenlandija

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Gvatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Hondūras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Kroatija

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonezija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izraelis

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indija

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iranas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japonija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenija

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kirgizija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Pietų Korėja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LB

Libanas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Šri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marokas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ME

Juodkalnija

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskaras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MU

Mauricijus

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Meksika

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaizija

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambikas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibija

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Naujoji Kaledonija

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nikaragva

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Naujoji Zelandija

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PF

Prancūzijos Polinezija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filipinai

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitkerno Salos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paragvajus

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbija (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusija

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

SA

Saudo Arabija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapūras

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X

X (3)

 

 

 

 

 

SM

San Marinas

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinamas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Salvadoras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Svazilandas

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Tailandas

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisas

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turkija

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taivanas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Jungtinės Amerikos Valstijos

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Urugvajus

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venesuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnamas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YT

Majotas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Pietų Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabvė

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Tik kupranugarių pienas.

(2)  Skersti skirtų gyvų arklinių šeimos gyvūnų eksportas į Sąjungą (taikoma tik maistiniams gyvūnams).

(3)  Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija; dėl galutinio šios šalies kodo bus susitarta užbaigus Jungtinėse Tautose vykstančias derybas.

(4)  Trečiosios šalys, naudojančios žaliavas tik iš valstybių narių arba iš kitų trečiųjų šalių, patvirtintų tokioms žaliavoms eksportuoti į Sąjungą, vadovaujantis 2 straipsniu.

(5)  Neįskaitant Kosovo (šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos).

(6)  Tik iš Murmansko ir Jamalo Nencų regionų įvežtiems šiaurės elniams.“


13.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 152/48


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. birželio 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2003/467/EB dėl paskelbimo, kad valstybėje narėje Lietuvoje oficialiai nenustatytos tuberkuliozė, bruceliozė ir enzootinė galvijų leukozė

(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 3729)

(Tekstas svarbus EEE)

(2012/303/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (1), ypač į jos D priedo I skyriaus E dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 64/432/EEB taikoma Sąjungos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis. Joje nustatytos sąlygos, pagal kurias gali būti paskelbta, kad valstybėje narėje arba valstybės narės regione galvijų bandose enzootinės galvijų leukozės oficialiai nenustatyta;

(2)

2003 m. birželio 23 d. Komisijos sprendimo 2003/467/EB, nustatančio tam tikrose valstybėse narėse ar valstybių narių regionuose, kuriuose oficialiai nenustatytos tuberkuliozė, bruceliozė ir enzootinė galvijų leukozė, galvijų bandų statusą (2), III priede išvardytos valstybės narės ir jų regionai, kuriuose enzootinės galvijų leukozės oficialiai nenustatyta;

(3)

Lietuva pateikė Komisijai dokumentus, kuriais įrodoma, jog ji atitinka Direktyvoje 64/432/EEB nustatytas sąlygas, pagal kurias gali būti pripažįstama, kad visoje jos teritorijoje enzootinės galvijų leukozės oficialiai nenustatyta;

(4)

įvertinus Lietuvos pateiktus dokumentus reikėtų paskelbti, kad visoje šios valstybės narės teritorijoje enzootinės galvijų leukozės oficialiai nenustatyta;

(5)

todėl Sprendimas 2003/467/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2003/467/EB III priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. birželio 11 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64.

(2)  OL L 156, 2003 6 25, p. 74.


PRIEDAS

Sprendimo 2003/467/EB III priedo 1 skyrius pakeičiamas taip:

1   SKYRIUS

Valstybių narių regionai, kuriuose enzootinės galvijų leukozės oficialiai nenustatyta

ISO kodas

Valstybė narė

BE

Belgija

CZ

Čekija

DK

Danija

DE

Vokietija

IE

Airija

ES

Ispanija

FR

Prancūzija

CY

Kipras

LT

Lietuva

LU

Liuksemburgas

NL

Nyderlandai

AT

Austrija

SI

Slovėnija

SK

Slovakija

FI

Suomija

SE

Švedija

UK

Jungtinė Karalystė“


13.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 152/50


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. birželio 11 d.

kuriuo Kroatijos ir Meksikos laboratorijoms suteikiamas leidimas vykdyti pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus

(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 3761)

(Tekstas svarbus EEE)

(2012/304/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. kovo 20 d. Tarybos sprendimą 2000/258/EB dėl specialios institucijos, atsakingos už kriterijų, būtinų standartizuojant pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus, nustatymą, skyrimo (1), ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Sprendimu 2000/258/EB Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (toliau – ANSES) Nansyje, Prancūzijoje (ankstesnis jos pavadinimas Agence française de sécurité sanitaire des aliments, AFSSA) paskirta specialia institucija, atsakinga už kriterijų, būtinų standartizuojant pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus, nustatymą;

(2)

tuo sprendimu taip pat nustatoma, kad ANSES tikslas – dokumentais patvirtinti trečiųjų šalių laboratorijų, kurios pateikė prašymą atlikti pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus, vertinimą;

(3)

Kroatijos kompetentinga institucija pateikė prašymą suteikti leidimą šios trečiosios šalies Veterinarijos instituto pasiutligės ir bendrosios virusologijos laboratorijai vykdyti minėtus serologinius tyrimus. Šis prašymas grindžiamas palankia 2011 m. rugsėjo 20 d. ANSES ataskaita dėl šios laboratorijos vertinimo;

(4)

Meksikos kompetentinga institucija pateikė prašymą suteikti leidimą šios trečiosios šalies laboratorijai, priklausančiai Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal, vykdyti minėtus serologinius tyrimus. Šis prašymas grindžiamas palankia 2011 m. rugsėjo 20 d. ANSES ataskaita dėl šios laboratorijos vertinimo;

(5)

todėl šioms laboratorijoms turėtų būti suteiktas leidimas vykdyti šunų, kačių ir šeškų pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus;

(6)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Remiantis Sprendimo 2000/258/EB 3 straipsnio 2 dalimi nurodytoms laboratorijoms suteikiamas leidimas vykdyti šunų, kačių ir šeškų pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus:

a)

Croatian Veterinary Institute

Laboratory for rabies and general virology

Savska cesta 143

Zagreb 10000

KROATIJA;

b)

Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal

Km. 37.5 Carretera Federal México – Pachuca

55740 Tecámac

MEKSIKA.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2012 m. liepos 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. birželio 11 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 79, 2000 3 30, p. 40.