ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.134.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 134

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. gegužės 24d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2012/271/ES

 

*

2012 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, pakeitimo

1

 

 

2012/272/ES

 

*

2012 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo pasirašymo Sąjungos vardu

3

 

 

2012/273/ES

 

*

2012 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Mongolijos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo pasirašymo Sąjungos vardu

4

 

*

Informacija, susijusi su Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl prekybos vynu 8 straipsnio 2 dalyje minimo Protokolo dėl vyno ženklinimo etiketėmis IV priedėlio pakeitimu

5

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 434/2012, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Chelčicko – Lhenické ovoce (SGN)]

6

 

*

2012 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 435/2012, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Φασόλια Βανίλιες Φενεού (Fasolia Vanilies Feneou) (SGN)]

8

 

*

2012 m. gegužės 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 436/2012, kuriuo dėl medžiagos azametifoso iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose priedas ( 1 )

10

 

*

2012 m. gegužės 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 437/2012 dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, vengimo importuojant tam tikrus iš Taivano ir Tailando siunčiamus tinklinius stiklo pluošto audinius, deklaruojamus kaip Taivano ir Tailando kilmės arba ne, tyrimo inicijavimo ir įpareigojimo registruoti tokius importuojamus produktus

12

 

 

2012 m. gegužės 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 438/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

16

 

 

2012 m. gegužės 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 439/2012, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 971/2011 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2011–2012 prekybos metais

18

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2012/274/ES

 

*

2012 m. balandžio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, nustatyti antrą regionų, kuriuose pradės veikti Vizų informacinė sistema (VIS), grupę (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 2505)

20

 

 

2012/275/ES

 

*

2012 m. gegužės 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl vynuogių veislių pavadinimų įtraukimo į EB ir JAV susitarimo dėl prekybos vynu 8 straipsnio 2 dalyje nurodyto Vyno ženklinimo etiketėmis protokolo IV priedėlį

23

 

 

2012/276/ES

 

*

2012 m. gegužės 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl 2012 m. Europos Sąjungos finansinio įnašo į 10 valstybių narių (Belgijos, Bulgarijos, Danijos, Estijos, Italijos, Kipro, Latvijos, Rumunijos, Slovėnijos ir Suomijos) žuvininkystės sektoriaus duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo nacionalines programas (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 3024)

27

 

 

2012/277/ES

 

*

2012 m. gegužės 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2002/840/EB, pateikiantis patvirtintų maisto apšvitinimo įmonių sąrašą trečiosiose šalyse (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 3179)  ( 1 )

29

 

 

2012/278/ES

 

*

2012 m. gegužės 23 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nutraukiamas antisubsidijų tyrimas dėl tam tikrų importuojamų Indijos kilmės nerūdijančio plieno sąvaržų ir jų dalių

31

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

24.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 134/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. balandžio 24 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, pakeitimo

(2012/271/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 196 straipsnį ir 218 straipsnio 9 dalį,

atsižvelgdama į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2894/94 dėl Europos ekonominės erdvės susitarimo įgyvendinimo tvarkos (1), ypač į jo 1 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos ekonominės erdvės susitarimo (2) (toliau – EEE susitarimas) 31 protokole išdėstytos specialios nuostatos ir priemonės dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis;

(2)

tikslinga išplėsti Susitarimo Susitariančiųjų Šalių bendradarbiavimą įtraukiant sritis, nesusijusias su keturiomis laisvėmis;

(3)

tam, kad šis išplėstas bendradarbiavimas galėtų vykti, EEE susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas į jo taikymo sritį įtraukiant 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyvą 2008/114/EB dėl Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priskyrimo jiems bei būtinybės gerinti jų apsaugą vertinimo (3);

(4)

Sąjungos pozicija EEE jungtiniame komitete turėtų būti grindžiama pridedamu sprendimo projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos pozicija EEE jungtiniame komitete dėl siūlomo EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, pakeitimo grindžiama EEE jungtinio komiteto sprendimo projektu, pridedamu prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2012 m. balandžio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. WAMMEN


(1)  OL L 305, 1994 11 30, p. 6.

(2)  OL L 1, 1994 1 3, p. 3.

(3)  OL L 345, 2008 12 23, p. 75.


PROJEKTAS

EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …/2012

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 31 protokolas dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas) su pakeitimais, padarytais Europos ekonominės erdvės susitarimą patikslinančiu protokolu, ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

EEE susitarimo 31 protokolas buvo iš dalies pakeistas … EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. …/… (1);

(2)

tinkama išplėsti EEE susitarimo Susitariančiųjų Šalių bendradarbiavimą, įtraukiant 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyvą 2008/114/EB dėl Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priskyrimo jiems bei būtinybės gerinti jų apsaugą vertinimo (2);

(3)

EEE susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas tam, kad šis išplėstas bendradarbiavimas galėtų vykti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Po EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, 10 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„9.

a)

Susitariančiosios Šalys bendradarbiauja tarpusavyje srityse, kurias apima šis teisės aktas:

32008 L 0114: 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 2008/114/EB dėl Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priskyrimo jiems bei būtinybės gerinti jų apsaugą vertinimo (OL L 345, 2008 12 23, p. 75).

b)

Siekdamos įgyvendinti Direktyvoje 2008/114/EB nustatytus tikslus Susitariančiosios Šalys atitinkamai bendradarbiauja, kaip nustatyta EEE susitarimo 80 straipsnyje.

c)

Pagal EEE susitarimo 79 straipsnio 3 dalį šiai daliai taikoma EEE susitarimo VII dalis (Institucinės nuostatos), išskyrus 3 skyriaus 1 ir 2 skirsnius.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo EEE jungtiniam komitetui pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta …

EEE jungtinio komiteto

Pirmininkas

EEE jungtinio komiteto sekretoriai


(1)  OL L …

(2)  OL L 345, 2008 12 23, p. 75.

(3)  [Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.] [Konstituciniai reikalavimai nurodyti.]


24.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 134/3


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. gegužės 14 d.

dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo pasirašymo Sąjungos vardu

(2012/272/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 79 straipsnio 3 dalį, 91 straipsnį, 100 straipsnį, 191 straipsnio 4 dalį, 207 straipsnį ir 209 straipsnį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2004 m. lapkričio 25 d. Taryba įgaliojo Komisiją derėtis dėl Pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo su Filipinų Respublika (toliau – Susitarimas);

(2)

Susitarimo nuostatos, kurioms taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo III dalies V antraštinė dalis, yra privalomos Jungtinei Karalystei ir Airijai, kaip atskiroms Susitariančiosioms Šalims, o ne kaip Europos Sąjungos daliai, išskyrus atvejus, kai Europos Sąjunga kartu su Jungtine Karalyste ir (arba) Airija kartu praneša Filipinų Respublikai, kad Susitarimo nuostatos yra privalomos Jungtinei Karalystei ar Airijai kaip Europos Sąjungos daliai pagal Protokolą Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo. Jeigu Susitarimo nuostatos tampa nebeprivalomos Jungtinei Karalystei ir (arba) Airijai kaip Europos Sąjungos daliai pagal Protokolo Nr. 21 4a straipsnį, Europos Sąjunga kartu su Jungtine Karalyste ir (arba) Airija nedelsdamos praneša Filipinų Respublikai apie jų pozicijos pasikeitimus; tokiu atveju joms Susitarimo nuostatos toliau yra privalomos kaip atskiroms valstybėms. Tai taikoma ir Danijai pagal prie tų Sutarčių pridėtą Protokolą Nr. 22 dėl Danijos pozicijos;

(3)

tais atvejais, kai Jungtinė Karalystė ir (arba) Airija nėra pateikusi pranešimo pagal Protokolo (Nr. 21) dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnį, jos nedalyvauja Taryboje priimant šį sprendimą tiek, kiek jis apima nuostatas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo III dalies V antraštinę dalį. Tas pats taikoma Danijai pagal Protokolą (Nr. 22) dėl Danijos pozicijos, pridedamą prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo;

(4)

Susitarimas turėtų būti pasirašytas su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo pasirašymas su sąlyga, kad minėtas Susitarimas bus sudarytas (1).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį, kuriam suteikiama teisė pasirašyti Susitarimą Sąjungos vardu.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo priėmimo.

Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  Susitarimo tekstas bus paskelbtas kartu su sprendimu dėl jo sudarymo.


24.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 134/4


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. gegužės 14 d.

dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Mongolijos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo pasirašymo Sąjungos vardu

(2012/273/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 79 straipsnio 3 dalį, 207 ir 209 straipsnius kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2009 m. liepos 27 d. Taryba įgaliojo Komisiją derėtis dėl partnerystės ir bendradarbiavimo pagrindų susitarimo su Mongolija (toliau – Susitarimas);

(2)

į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo V antraštinės dalies III dalies taikymo sritį patenkančios Susitarimo nuostatos Jungtinei Karalystei ir Arijai privalomos ne kaip Europos Sąjungos daliai, o kaip atskiroms susitariančiosioms šalims, nebent Europos Sąjunga kartu su Jungtine Karalyste ir (arba) Airija kartu praneštų Mongolijai, kad Jungtinei Karalystei arba Airijai jos privalomos kaip Europos Sąjungos daliai pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtą Protokolą (Nr. 21) dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės. Jei Jungtinė Karalystė ir (arba) Airija pagal Protokolo (Nr. 21) 4a straipsnį nebėra saistomos kaip Europos Sąjungos dalis, Europos Sąjunga kartu su Jungtine Karalyste ir (arba) Airija nedelsdamos praneša Mongolijai apie bet kokį savo pozicijos pasikeitimą; tokiu atveju Susitarimo nuostatos joms privalomos kaip atskiroms susitariančiosioms šalims. Tas pats taikoma Danijai pagal prie šių Sutarčių pridėtą Protokolą (Nr. 22) dėl Danijos pozicijos;

(3)

tais atvejais, kai Jungtinė Karalystė ir (arba) Airija nėra pateikusi pranešimo pagal Protokolo (Nr. 21) dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnį, jos nedalyvauja Taryboje priimant šį sprendimą tiek, kiek jis apima nuostatas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo III dalies V antraštinę dalį. Tas pats taikoma Danijai pagal Protokolą (Nr. 22) dėl Danijos pozicijos, pridedamą prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo;

(4)

Susitarimas turėtų būti pasirašytas su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu įgaliojama pasirašyti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Mongolijos pagrindų susitarimą dėl partnerystės ir bendradarbiavimo su sąlyga, kad minėtas Susitarimas bus sudarytas (1).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Susitarimą Sąjungos vardu.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo priėmimo.

Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  Susitarimo tekstas bus paskelbtas kartu su sprendimu dėl jo sudarymo.


24.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 134/5


Informacija, susijusi su Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl prekybos vynu 8 straipsnio 2 dalyje minimo Protokolo dėl vyno ženklinimo etiketėmis IV priedėlio pakeitimu

2012 m. gegužės 16 d. raštu Komisija Jungtinėms Amerikos Valstijoms patvirtino, kad Sąjunga sutinka su Protokolo dėl vyno ženklinimo etiketėmis (1) IV priedėlio pakeitimais.

Pagal Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl prekybos vynu 11 straipsnio 5 dalį pakeitimai įsigalioja 2012 m. birželio 1 d.


(1)  OL L 87, 2006 3 24, p. 65.


REGLAMENTAI

24.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 134/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 434/2012

2012 m. gegužės 16 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Chelčicko – Lhenické ovoce (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa ir taikant 17 straipsnio 2 dalį, Čekijos paraiška įregistruoti pavadinimą Chelčicko – Lhenické ovoce paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 271, 2011 9 14, p. 22.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.6 klasė.   Švieži ar perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdai

ČEKIJA

Chelčicko – Lhenické ovoce (SGN)


24.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 134/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 435/2012

2012 m. gegužės 16 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Φασόλια Βανίλιες Φενεού (Fasolia Vanilies Feneou) (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, Graikijos paraiška įregistruoti pavadinimą Φασόλια Βανίλιες Φενεού (Fasolia Vanilies Feneou) paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 273, 2011 9 16, p. 26.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.6 klasė.   Švieži ar perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdai

GRAIKIJA

Φασόλια Βανίλιες Φενεού (Fasolia Vanilies Feneou) (SGN)


24.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 134/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 436/2012

2012 m. gegužės 23 d.

kuriuo dėl medžiagos azametifoso iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 470/2009, nustatantį Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (1), ypač į jo 14 straipsnį kartu su 17 straipsniu,

atsižvelgdama į Veterinarinių vaistų komiteto suformuluotą Europos vaistų agentūros nuomonę,

kadangi:

(1)

farmakologiškai aktyvių medžiagų, naudojamų Sąjungoje maistiniams gyvūnams skirtuose veterinariniuose vaistuose arba gyvulininkystėje naudojamuose biocidiniuose produktuose, didžiausia leidžiamoji koncentracija (toliau – DLK) turėtų būti nustatoma pagal Reglamentą (EB) Nr. 470/2009;

(2)

farmakologiškai aktyvios medžiagos, jų klasifikacija ir DLK gyvūniniuose maisto produktuose nustatytos 2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose priede (2);

(3)

azametifosas šiuo metu yra įtrauktas į Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelę kaip leidžiama naudoti medžiaga lašišinių žuvų rūšims;

(4)

Europos vaistų agentūrai pateiktas prašymas dabartinį azametifoso įrašą papildyti įtraukiant pelekinių žuvų rūšis;

(5)

Veterinarinių vaistų komitetas rekomendavo papildyti šį įrašą ir nurodė, kad nėra poreikio nustatyti azametifoso DLK pelekinių žuvų rūšims;

(6)

taigi azametifoso įrašas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelėje turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Veterinarinių vaistų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 152, 2009 6 16, p. 11.

(2)  OL L 15, 2010 1 20, p. 1.


PRIEDAS

Azametifoso įrašas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelėje pakeičiamas taip:

Farmakologiškai aktyvi medžiaga

Žymeklio likutis

Gyvūnų rūšis

DLK

Tiksliniai audiniai

Kitos nuostatos (pagal Reglamento (EB) Nr. 470/2009 14 straipsnio 7 dalį)

Terapinė klasifikacija

„Azametifosas

NETAIKOMA

Pelekinės žuvys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios ektoparazitus“


24.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 134/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 437/2012

2012 m. gegužės 23 d.

dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, vengimo importuojant tam tikrus iš Taivano ir Tailando siunčiamus tinklinius stiklo pluošto audinius, deklaruojamus kaip Taivano ir Tailando kilmės arba ne, tyrimo inicijavimo ir įpareigojimo registruoti tokius importuojamus produktus

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį,

pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

A.   PRAŠYMAS

(1)

Pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį Europos Komisija (toliau – Komisija) gavo prašymą atlikti galimo antidempingo priemonių, nustatytų tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, vengimo tyrimą ir įpareigoti registruoti importuojamus tam tikrus iš Taivano ir Tailando siunčiamus tinklinius stiklo pluošto audinius, deklaruojamus kaip Taivano ir Tailando kilmės arba ne.

(2)

Prašymą 2012 m. balandžio 10 d. pateikė keturi Sąjungos tam tikrų tinklinių stiklo pluošto audinių gamintojai: Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozó, Valmieras Stikla Skiedra AS ir Vitrulan Technical Textiles GmbH.

B.   PRODUKTAS

(3)

Nagrinėjamasis produktas, kuriam nustatytų priemonių, kaip įtariama, vengiama – tai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniai stiklo pluošto audiniai, kurių akutės ilgis ir plotis didesni nei 1,8 mm, o svoris didesnis nei 35 g/m2, išskyrus stiklo pluošto diskus, ir kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7019 51 00 ir ex 7019 59 00 (toliau – nagrinėjamasis produktas).

(4)

Tiriamasis produktas yra toks pat kaip aprašytasis ankstesnėje konstatuojamojoje dalyje, tačiau siunčiamas iš Taivano ir Tailando, nepriklausomai nuo to, ar jis deklaruojamas kaip Taivano ir Tailando kilmės ar ne; jo KN kodai šiuo metu yra tokie patys kaip ir nagrinėjamojo produkto.

C.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(5)

Šiuo metu galiojančios priemonės, kurių, kaip įtariama, vengiama – tai antidempingo priemonės, nustatytos Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 (2).

D.   PAGRINDAS

(6)

Prašyme pateikta pakankamai prima facie įrodymų, kad vengiama tam tikriems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams nustatytų antidempingo priemonių, produktą siunčiant per Taivaną ir Tailandą.

(7)

Pateikti šie prima facie įrodymai:

(8)

prašyme nurodyta, kad nagrinėjamajam produktui nustačius priemones labai pasikeitė su eksportu iš Kinijos Liaudies Respublikos, Taivano ir Tailando į Sąjungą susijusios prekybos pobūdis ir kad nėra jokios kitos pagrįstos priežasties arba pateisinančios aplinkybės, išskyrus muito nustatymą, kuria būtų galima paaiškinti tokį pasikeitimą.

(9)

Atrodo, kad šis pasikeitimas atsirado dėl to, kad tam tikri Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniai stiklo pluošto audiniai į Sąjungą siunčiami per Taivaną ir Tailandą.

(10)

Be to, prašyme pateikta pakankamai prima facie įrodymų, kad nagrinėjamajam produktui nustatytų galiojančių antidempingo priemonių taisomasis poveikis mažinamas ir kiekio, ir kainos požiūriu. Vietoje nagrinėjamojo produkto importuojamas didelis tiriamojo produkto kiekis. Be to, esama pakankamai įrodymų, kad tiriamasis produktas importuojamas mažesne kaina, palyginti su nežalinga kaina, nustatyta atlikus tyrimą, po kurio buvo nustatytos galiojančios priemonės.

(11)

Galiausiai, prašyme pateikta pakankamai prima facie įrodymų, kad vykdomas tiriamųjų produktų kainų dempingas, palyginti su anksčiau nagrinėjamajam produktui nustatyta normaliąja verte.

(12)

Jeigu be pirmiau minėtų priemonių vengimo veiksmų, susijusių su produkto siuntimu per Taivaną ir Tailandą, atliekant tyrimą bus nustatyti kiti vengimo veiksmai, kuriems taikomas pagrindinio reglamento 13 straipsnis, šie veiksmai taip pat gali būti tyrimo objektas.

E.   PROCEDŪRA

(13)

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija priėjo prie išvados, kad esama pakankamai įrodymų tyrimo inicijavimui pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį pagrįsti ir nustatyti, kad importuojamas tiriamasis produktas (deklaruojamas kaip Taivano ir Tailando kilmės arba ne) turi būti registruojamas pagal pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalį.

a)   Klausimynai

(14)

Siekdama gauti informacijos, kuri, kaip ji mano, reikalinga tyrimui, Komisija nusiųs klausimynus Taivano ir Tailando žinomiems eksportuotojams ir (arba) gamintojams ir žinomoms eksportuotojų ir (arba) gamintojų asociacijoms, Kinijos Liaudies Respublikos žinomiems eksportuotojams ir (arba) gamintojams ir žinomoms eksportuotojų ir (arba) gamintojų asociacijoms, Sąjungos žinomiems importuotojams ir žinomoms importuotojų asociacijoms ir Kinijos Liaudies Respublikos, Taivano bei Tailando valdžios institucijoms. Prireikus taip pat gali būti prašoma, kad informacijos pateiktų Sąjungos pramonė.

(15)

Bet kuriuo atveju visos suinteresuotosios šalys turėtų nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per šio reglamento 3 straipsnyje nustatytą terminą kreiptis į Komisiją ir per šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą prašyti klausimyno, atsižvelgiant į tai, kad šio reglamento 3 straipsnio 2 dalyje nustatytas terminas taikomas visoms suinteresuotosioms šalims.

(16)

Kinijos Liaudies Respublikos, Taivano ir Tailando valdžios institucijoms bus pranešta apie tyrimo inicijavimą.

b)   Informacijos rinkimas ir suinteresuotųjų šalių išklausymas

(17)

Visos suinteresuotosios šalys raginamos raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti patvirtinamuosius dokumentus. Be to, Komisija gali išklausyti suinteresuotąsias šalis, jei jos raštu pateikia prašymą ir nurodo svarbias priežastis, dėl kurių jas reikėtų išklausyti.

c)   Atleidimas nuo reikalavimo registruoti importuojamus produktus arba nuo priemonių

(18)

Remiantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalimi, importuojamam tiriamajam produktui gali būti netaikomas registracijos reikalavimas arba priemonės, jeigu importas nelaikomas vengimu.

(19)

Kadangi galimas vengimas vyksta ne Sąjungoje, nuo reikalavimo registruoti importuojamus produktus pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį gali būti atleisti tie tinklinių stiklo pluošto audinių, kurių akutės ilgis ir plotis didesni nei 1,8 mm, o svoris didesnis nei 35 g/m2, išskyrus stiklo pluošto diskus, Taivano ir Tailando gamintojai, kurie gali įrodyti, kad jie nėra susiję (3) su jokiu gamintoju, kuriam taikomos priemonės (4) ir kurie, kaip nustatyta, nevengia priemonių, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Gamintojai, pageidaujantys būti atleisti, per šio reglamento 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą turėtų pateikti tinkamai įrodymais pagrįstą prašymą.

F.   REGISTRACIJA

(20)

Remiantis pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalimi, importuojamam tiriamajam produktui turėtų būti taikomas registracijos reikalavimas siekiant užtikrinti, kad reikiamo dydžio antidempingo muitai galėtų būti taikomi nuo tos dienos, kai buvo nustatyta tokio iš Taivano ir Tailando siunčiamo importuojamo produkto registracija, jeigu atlikus tyrimą būtų nustatytas vengimas.

G.   TERMINAI

(21)

Tinkamo administravimo tikslais reikėtų nustatyti terminą, iki kurio:

suinteresuotosios šalys gali pranešti apie save Komisijai, pareikšti raštu savo nuomonę ir pateikti klausimyno atsakymus arba kitą informaciją, į kurią reikia atsižvelgti atliekant tyrimą;

Taivano ir Tailando gamintojai gali prašyti atleisti nuo reikalavimo registruoti importuojamą produktą arba netaikyti priemonių;

suinteresuotosios šalys gali raštu pateikti prašymą, kad Komisija jas išklausytų.

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad daugumos pagrindiniame reglamente išdėstytų procesinių teisių įgyvendinimas priklauso nuo to, ar per šio reglamento 3 straipsnyje minimą laikotarpį šalis pranešė apie save.

H.   NEBENDRADARBIAVIMAS

(22)

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytą terminą arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados (teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

(23)

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją neatsižvelgiama, o remiamasi turimais faktais.

(24)

Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei tuo atveju, jei ji būtų bendradarbiavusi.

I.   TYRIMO TVARKARAŠTIS

(25)

Pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį tyrimas bus baigtas per devynis mėnesius nuo šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

J.   ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

(26)

Pažymima, kad visi per šį tyrimą surinkti asmens duomenys bus naudojami laikantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (5).

K.   BYLAS NAGRINĖJANTIS PAREIGŪNAS

(27)

Suinteresuotosios šalys gali prašyti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų Prekybos generalinio direktorato pareigūnas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas yra suinteresuotųjų šalių ir Komisijos tyrimo tarnybų tarpininkas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas peržiūri prašymus susipažinti su byla, ginčus dėl dokumentų konfidencialumo, prašymus pratęsti terminus ir trečiųjų šalių prašymus būti išklausytoms. Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali surengti atskiros suinteresuotosios šalies klausymą ir veikti kaip tarpininkas, siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai įgyvendintos suinteresuotųjų šalių teisės į gynybą.

(28)

Visi prašymai būti išklausytoms dalyvaujant bylas nagrinėjančiam pareigūnui turėtų būti teikiami raštu, nurodant prašymo priežastis. Bylas nagrinėjantis pareigūnas taip pat suteiks galimybę klausyme dalyvauti šalims, kurios galėtų pareikšti skirtingą požiūrį ir pateiktų paneigiančių argumentų.

(29)

Daugiau informacijos ir duomenis ryšiams suinteresuotosios šalys gali rasti bylas nagrinėjančio pareigūno tinklalapiuose Prekybos GD svetainėje http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Inicijuojamas tyrimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 3 dalį siekiant nustatyti, ar tinkliniai stiklo pluošto audiniai, kurių akutės ilgis ir plotis didesni nei 1,8 mm, o svoris didesnis nei 35 g/m2, išskyrus stiklo pluošto diskus, siunčiami iš Taivano ir Tailando deklaruojant kaip Taivano ir Tailando kilmės arba ne, ir kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7019 51 00 ir ex 7019 59 00 (TARIC kodai 7019510012, 7019510013, 7019590012 ir 7019590013), importuojami į Sąjungą vengiant Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 nustatytų priemonių.

2 straipsnis

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 3 dalimi ir 14 straipsnio 5 dalimi, muitinėms nurodoma imtis reikiamų veiksmų, kad būtų registruojamas šio reglamento 1 straipsnyje nurodytas į Sąjungą importuojamas produktas.

Registracija baigiama po devynių mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Komisija reglamentu gali nurodyti muitinėms neberegistruoti į Sąjungą importuojamų produktų, kuriuos pagamino gamintojai, pateikę prašymą atleisti juos nuo registracijos reikalavimo ir, kaip nustatyta, nevengiantys antidempingo muitų.

3 straipsnis

Prašyti Komisijos klausimyno reikėtų per 15 dienų po šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jei nori, kad tyrimo metu būtų atsižvelgta į jų pastabas, suinteresuotosios šalys privalo pranešti apie save Komisijai, raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti klausimyno atsakymus arba kitą informaciją per 37 dienas nuo šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jeigu nenurodyta kitaip.

Taivano ir Tailando gamintojai, pageidaujantys būti atleisti nuo reikalavimo registruoti importuojamus produktus arba nuo priemonių, turėtų pateikti tinkamai įrodymais pagrįstą prašymą per tą patį 37 dienų terminą.

Per tą patį 37 dienų terminą suinteresuotosios šalys taip pat gali prašyti, kad Komisija jas išklausytų.

Suinteresuotosios šalys privalo visą informaciją ir prašymus pateikti elektronine forma (nekonfidencialią informaciją – e. paštu, konfidencialią informaciją – vienkartinio rašymo kompaktiniame diske ir (arba) universaliajame diske (CD-R/DVD)), nurodant savo pavadinimą, adresą, e. pašto adresą, telefono ir fakso numerius. Tačiau visi įgaliojimai, prie klausimyno atsakymų pridedami pasirašyti pažymėjimai ir bet kokia atnaujinta informacija privalo būti pateikta atspausdinta, t. y. išsiųsta paštu toliau nurodytu adresu arba įteikta asmeniškai. Jei suinteresuotoji šalis negali pateikti informacijos ir prašymų elektronine forma, ji privalo nedelsdama apie tai pranešti Komisijai, kaip nurodyta pagrindinio reglamento 18 straipsnio 2 dalyje. Daugiau informacijos apie susirašinėjimą su Komisija suinteresuotosios šalys gali rasti atitinkamame Prekybos generalinio direktorato svetainės tinklalapyje http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Visa rašytinė informacija, įskaitant informaciją, kurios prašoma šiame reglamente, klausimyno atsakymus ir konfidencialų suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, ženklinama „riboto naudojimo“ grifu (6), ir pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalies nuostatas kartu pateikiama nekonfidenciali versija, paženklinta „suinteresuotosioms šalims susipažinti“.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: N105 4/92

1049 Bruxelles / Brussel

BELGIQUE / BELGIË

Faksas +32 2.295 65 05

E. paštas TRADE-AC-MESH-TT@ec.europa.eu

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL L 204, 2011 8 9, p. 1.

(3)  Pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 dėl Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo 143 straipsnį asmenys laikomi susijusiais tik tuomet, jei: a) jie yra vienas kito verslo darbuotojai arba direktoriai; b) jie yra juridiškai pripažinti verslo partneriai; c) jie yra darbdavys ir darbuotojas; d) bet kuris asmuo yra tiesioginis arba netiesioginis abiejų šių asmenų 5 proc. įstatinio kapitalo arba akcijų su balso teise savininkas, valdytojas arba turėtojas; e) vienas iš jų tiesiogiai arba netiesiogiai valdo kitą; f) juos abu tiesiogiai arba netiesiogiai valdo trečiasis asmuo; g) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai valdo trečiąjį asmenį; arba h) jie yra vienos šeimos nariai. Asmenys laikomi vienos šeimos nariais tik tuo atveju, jeigu jie yra susiję šiais giminystės ryšiais: i) vyras ir žmona, ii) tėvai ir vaikai, iii) brolis ir sesuo (tikri arba pusiau tikri), iv) seneliai ir anūkai, v) dėdė arba teta ir sūnėnas arba dukterėčia, vi) uošvis arba uošvė ir žentas arba marti, vii) svainis ir svainė. (OL L 253, 1993 10 11, p. 1.). Šiuo atveju asmuo reiškia bet kurį fizinį ar juridinį asmenį.

(4)  Tačiau net jei gamintojai yra susiję (pagal minėtą apibrėžtį) su bendrovėmis, kurioms taikomos Kinijos Liaudies Respublikos kilmės importui nustatytos priemonės (pradinės antidempingo priemonės), išimtis gali būti taikoma, jei nėra įrodymų, kad nustatyti ryšiai su bendrovėmis, kurioms taikomos pradinės priemonės arba bandyta išvengti pradinių priemonių.

(5)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(6)  „Riboto naudojimo“ dokumentas yra konfidencialus dokumentas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 (OL L 343, 2009 12 22, p. 51) 19 straipsnį ir PPO susitarimo dėl 1994 m. GATT VI straipsnio įgyvendinimo (Antidempingo susitarimo) 6 straipsnį. Toks dokumentas taip pat saugomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnį (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).


24.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 134/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 438/2012

2012 m. gegužės 23 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 23 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

98,8

MA

53,2

TR

86,8

ZZ

79,6

0707 00 05

AL

41,0

JO

183,3

MK

36,4

TR

136,6

ZZ

99,3

0709 93 10

JO

183,3

TR

110,3

ZZ

146,8

0805 10 20

EG

46,9

IL

72,0

MA

48,6

ZZ

55,8

0805 50 10

TR

94,2

ZA

85,7

ZZ

90,0

0808 10 80

AR

127,9

BR

83,9

CA

135,2

CL

96,6

CN

82,5

EC

94,2

MK

41,0

NZ

142,4

US

168,3

UY

67,9

ZA

93,8

ZZ

103,1


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


24.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 134/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 439/2012

2012 m. gegužės 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 971/2011 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2011–2012 prekybos metais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2011–2012 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 971/2011 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 425/2012 (4);

(2)

šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnį;

(3)

siekiant užtikrinti, kad ši priemonė būtų taikoma kuo greičiau po atnaujintų duomenų pateikimo, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2011–2012 prekybos metams, numatyti Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 971/2011, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 23 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 254, 2011 9 30, p. 12.

(4)  OL L 131, 2012 5 22, p. 3.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95, tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2012 m. gegužės 24 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 12 10 (1)

37,46

0,00

1701 12 90 (1)

37,46

3,37

1701 13 10 (1)

37,46

0,05

1701 13 90 (1)

37,46

3,67

1701 14 10 (1)

37,46

0,05

1701 14 90 (1)

37,46

3,67

1701 91 00 (2)

43,57

4,40

1701 99 10 (2)

43,57

1,27

1701 99 90 (2)

43,57

1,27

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

(2)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

(3)  Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.


SPRENDIMAI

24.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 134/20


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. balandžio 24 d.

nustatyti antrą regionų, kuriuose pradės veikti Vizų informacinė sistema (VIS), grupę

(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 2505)

(2012/274/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas) (1), ypač į jo 48 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 767/2008 48 straipsniu numatyta laipsniškai pradėti VIS veiklą. Sprendime 2010/49/EB (2) Komisija nustatė pirmuosius regionus, kuriuose turi pradėti veikti VIS. Atsižvelgiant į tai, kad VIS pradėjo veikti 2011 m. spalio 11 d., būtina nustatyti antrą regionų, kuriuose bus renkami VIS tvarkytini su visais prašymais išduoti vizą atitinkamame regione susiję duomenys, įskaitant nuotraukas ir pirštų atspaudų duomenis, ir perduodami į VIS, grupę;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 767/2008 48 straipsnio 4 dalyje numatyta regionų, kuriuose bus diegiama VIS, eiliškumą nustatyti remiantis šiais kriterijais: neteisėtos imigracijos rizika, pavojus valstybių narių vidaus saugumui ir galimybės rinkti biometrinius duomenis visose regiono vietose įgyvendinamumas;

(3)

Komisija įvertino įvairius regionus, atsižvelgdama į tokius aspektus kaip atmestų prašymų išduoti vizą skaičiaus vidurkis, atsisakymų leisti atvykti į valstybių narių teritoriją skaičius bei nustatytų neteisėtai valstybių narių teritorijoje būnančių trečiosios šalies piliečių skaičius (pirmasis kriterijus), į Europolo atliktą pavojaus vertinimą (antrasis kriterijus) ir į tai, kai nuo Sprendimo 2010/49/EB priėmimo visuose pasaulio regionuose padaugėjo konsulinių įstaigų ir atstovybių (trečiasis kriterijus);

(4)

pagal šį vertinimą rinkti ir į VIS perduoti vizų duomenis turėtų būti pradėta šiuose naujuose regionuose: Vakarų Afrikoje, Centrinėje Afrikoje, Rytų Afrikoje, Pietų Afrikoje, Pietų Amerikoje, Vidurio Azijoje, Pietryčių Azijoje;

(5)

dėl techninių problemų, galėjusių kilti įrengiant konsulines įstaigas, į Sprendimą 2010/49/EB, kuris taikytinas Artimiesiems Rytams, nebuvo įtraukta Okupuotoji Palestinos Teritorija. Kad būtų išvengta spragų kovojant su neteisėta imigracija ir užtikrinant vidaus saugumą, taip pat atsižvelgiant į laikotarpį, per kurį valstybės narės turi pašalinti technines problemas, Okupuotoji Palestinos Teritorija turėtų būti vienuoliktasis regionas, kuriame turėtų būti pradėti rinkti ir į VIS perduoti su visais prašymais išduoti vizą susiję vizų duomenys;

(6)

veikimo pradžios kiekviename iš šių regionų datą pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 48 straipsnio 3 dalį turi nustatyti Komisija;

(7)

ilgainiui turėtų būti priimti tolesni sprendimai dėl kitų regionų nustatymo, atsižvelgiant į papildomą ir atnaujintą jų vertinimą pagal atitinkamus kriterijus ir įgyvendinimo patirtį Sprendimu 2010/49/EB ir šiuo sprendimu nustatytuose regionuose;

(8)

atsižvelgiant į tai, kad VIS reglamentas grindžiamas Šengeno acquis, Danija pranešė apie VIS reglamento įgyvendinimą jos nacionalinėje teisėje pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 5 straipsnį. Todėl Danija pagal tarptautinę teisę privalo įgyvendinti šį sprendimą;

(9)

šis sprendimas yra Šengeno acquis nuostatų, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimą 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (3), plėtojimas; todėl Jungtinei Karalystei jis nėra privalomas ar taikomas;

(10)

šis sprendimas yra Šengeno acquis nuostatų, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (4), plėtojimas; todėl Airijai jis nėra privalomas ar taikomas;

(11)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarime dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (5), patenkančios į Tarybos sprendimo 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant tą susitarimą (6) 1 straipsnio B punkte nurodytą sritį;

(12)

Šveicarijos atžvilgiu šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (7), kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2008/146/EB (8) 3 straipsniu;

(13)

Lichtenšteino atžvilgiu šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės pasirašytame protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2011/350/ES (9) 3 straipsniu;

(14)

Kipro atžvilgiu šis sprendimas yra aktas, grindžiamas Šengeno acquis arba kitaip su ja susijęs, kaip apibrėžta 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje;

(15)

Bulgarijos ir Rumunijos atžvilgiu šis sprendimas yra aktas, grindžiamas Šengeno acquis arba kitaip su juo susijęs, kaip apibrėžta 2005 m. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalyje;

(16)

šiuo sprendimu nustatytos priemonės atitinka komiteto, įsteigto pagal 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (10) 51 straipsnio 1 dalį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Regionai, kuriuose pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 48 straipsnio 3 dalį turi būti pradėti rinkti ir į Vizų informacinę sistemą (VIS) siunčiami duomenys, kai tai bus padaryta regionuose, nustatytuose Sprendimu 2010/49/EB:

Ketvirtas regionas:

Beninas,

Burkina Fasas,

Žaliasis Kyšulys,

Dramblio Kaulo Krantas,

Gambija,

Gana,

Gvinėja,

Bisau Gvinėja,

Liberija,

Malis,

Nigeris,

Nigerija,

Senegalas,

Siera Leonė,

Togas.

Penktas regionas:

Burundis,

Kamerūnas,

Centrinės Afrikos Respublika,

Čadas,

Kongas,

Kongo Demokratinė Respublika,

Pusiaujo Gvinėja,

Gabonas,

Ruanda,

San Tomė ir Prinsipė.

Šeštas regionas:

Komorai,

Džibutis,

Eritrėja,

Etiopija,

Kenija,

Madagaskaras,

Mauricijus,

Seišeliai,

Somalis,

Pietų Sudanas,

Sudanas,

Tanzanija,

Uganda.

Septintas regionas:

Angola,

Botsvana,

Lesotas,

Malavis,

Mozambikas,

Namibija,

Pietų Afrika,

Svazilandas,

Zambija,

Zimbabvė.

Aštuntas regionas:

Argentina,

Bolivija,

Brazilija,

Čilė,

Kolumbija,

Ekvadoras,

Paragvajus,

Peru,

Urugvajus,

Venesuela.

Devintas regionas:

Kazachstanas,

Kirgizija,

Tadžikistanas,

Turkmėnistanas,

Uzbekistanas.

Dešimtas regionas:

Brunėjus,

Birma / Mianmaras,

Kambodža,

Indonezija,

Laosas,

Malaizija,

Filipinai,

Singapūras,

Tailandas,

Vietnamas.

Vienuoliktas regionas:

Okupuotoji Palestinos teritorija.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Belgijos Karalystei, Bulgarijos Respublikai, Čekijos Respublikai, Vokietijos Federacinei Respublikai, Estijos Respublikai, Graikijos Respublikai, Ispanijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Italijos Respublikai, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei, Vengrijai, Maltos Respublikai, Nyderlandų Karalystei, Austrijos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Portugalijos Respublikai, Rumunijai, Slovėnijos Respublikai, Slovakijos Respublikai, Suomijos Respublikai ir Švedijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2012 m. balandžio 24 d.

Komisijos vardu

Cecilia MALMSTRÖM

Komisijos narė


(1)  OL L 218, 2008 8 13, p. 60.

(2)  OL L 23, 2010 1 27, p. 62.

(3)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(4)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(5)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(6)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(7)  OL L 53, 2008 2 27, p. 52.

(8)  OL L 53, 2008 2 27, p. 1.

(9)  OL L 160, 2011 6 18, p. 19.

(10)  OL L 381, 2006 12 28, p. 4.


24.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 134/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. gegužės 2 d.

dėl vynuogių veislių pavadinimų įtraukimo į EB ir JAV susitarimo dėl prekybos vynu 8 straipsnio 2 dalyje nurodyto Vyno ženklinimo etiketėmis protokolo IV priedėlį

(2012/275/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimą 2006/232/EB dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl prekybos vynu sudarymo (1), ypač į jo 3 straipsnį,

kadangi:

(1)

Jungtinės Amerikos Valstijos paprašė iš dalies pakeisti Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl prekybos vynu (2) 8 straipsnio 2 dalyje nurodyto Vyno ženklinimo etiketėmis protokolo IV priedėlį – į jį įtraukti vynuogių veislių pavadinimus, kuriuos 2011 m. spalio 27 d. Jungtinės Amerikos Valstijos pranešė Komisijai. Šis prašymas pateiktas pagal pirmiau minėto protokolo 3.6 punkto b papunktį;

(2)

pranešimas pateiktas atsižvelgiant į naujausią Alkoholio ir tabako mokesčių ir prekybos biuro priimtą ir 2011 m. spalio 27 d. Federaliniame registre paskelbtą taisyklę (3), kuria iš dalies pakeistos Alkoholio ir tabako mokesčių ir prekybos biuro taisyklės, – patvirtintų vynuogių veislių pavadinimų, kurie gali būti vartojami Amerikos vynams pavadinti, sąrašas papildytas naujais pavadinimais;

(3)

Komisija per 60 dienų nuo pranešimo gavimo dienos informavo Jungtines Amerikos Valstijas, kad pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 607/2009 (4) 62 straipsnio 3 dalį vynuogių veislių pavadinimai „Montepulciano“ ir „Blaufränkisch“ šiuo metu gali būti vartojami tik tam tikrų valstybių narių vynams pavadinti;

(4)

todėl Komisija turėtų patvirtinti, kad Sąjunga sutinka su siūlomais Vyno ženklinimo etiketėmis protokolo IV priedėlio pakeitimais, išskyrus su vynuogių veislių pavadinimais „Montepulciano“ ir „Blaufränkisch“ susijusius atvejus;

(5)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Pagal Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl prekybos vynu 11 straipsnio 5 dalį Komisija patvirtina, kad Sąjunga sutinka su siūlomais Vyno ženklinimo etiketėmis protokolo IV priedėlio pakeitimais, išskyrus su vynuogių veislių pavadinimais „Montepulciano“ ir „Blaufränkisch“ susijusius atvejus.

Pakeistas IV priedėlio tekstas, kuriam Sąjunga pritaria, pateikiamas priede.

2 straipsnis

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius įgaliojamas Jungtinėms Amerikos Valstijoms pateikti raštišką atsakymą.

Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 87, 2006 3 24, p. 1.

(2)  OL L 87, 2006 3 24, p. 65.

(3)  Federalinis registras, 76 tomas, Nr. 208, 2011 10 27, p. 66626.

(4)  OL L 193, 2009 7 24, p. 60.


PRIEDAS

„IV PRIEDĖLIS

Vynuogių veislių pavadinimai, kaip nurodyta Protokolo A dalies 3.3.6 punkte

 

Aglianico

 

Agawam

 

Albariño

 

Albemarle

 

Aleatico

 

Alicante Bouschet

 

Aligote

 

Alvarelhão

 

Alvarinho

 

Arneis

 

Aurore

 

Auxerrois

 

Bacchus

 

Baco blanc

 

Baco noir

 

Barbera

 

Beacon

 

Beclan

 

Bellandais

 

Beta

 

Biancolella

 

Black Corinth

 

Black Malvoisie

(Cinsaut)

 

Black Monukka

 

Black Muscat

(Muscat Hamburg)

 

Black Pearl

 

Blanc Du Bois

 

Blue Eye

 

Bonarda

 

Bountiful

 

Brianna

 

Burdin 4672

 

Burdin 5201

 

Burdin 11042

 

Burgaw

 

Burger

 

Cabernet franc

 

Cabernet Diane

 

Cabernet Doré

 

Cabernet Pfeffer

 

Cabernet Sauvignon

 

Calzin

 

Campbell Early

(Island Belle)

 

Canada Muscat

 

Canaiolo

(Canaiolo Nero)

 

Canaiolo Nero

(Canaiolo)

 

Captivator

 

Carignan

(Carignane)

 

Carignane

(Carignan)

 

Carlos

 

Carmenère

 

Carmine

 

Carnelian

 

Cascade

 

Castel 19–637

 

Catawba

 

Cayuga White

 

Centurion

 

Chambourcin

 

Chancellor

 

Charbono

 

Chardonel

 

Chardonnay

 

Chasselas doré

 

Chelois

 

Chenin blanc

 

Chief

 

Chowan

 

Cinsaut

(Black Malvoisie)

 

Clairette blanche

 

Clinton

 

Colombard

(French Colombard)

 

Colobel

 

Corot noir

 

Cortese

 

Corvina

 

Concord

 

Conquistador

 

Couderc noir

 

Counoise

 

Cowart

 

Creek

 

Crimson Cabernet

 

Cynthiana

(Norton)

 

Dearing

 

De Chaunac

 

Delaware

 

Diamond

 

Dixie

 

Dolcetto

 

Doreen

 

Dornfelder

 

Dulcet

 

Durif

(Petite Sirah)

 

Dutchess

 

Early Burgundy

 

Early Muscat

 

Edelweiss

 

Eden

 

Ehrenfelser

 

Ellen Scott

 

Elvira

 

Emerald Riesling

 

Erbaluce

 

Favorite

 

Feher Szagos

 

Fernao Pires

 

Fern Munson

 

Fiano

 

Flora

 

Florental

 

Folle blanche

 

Forastera

 

Fredonia

 

Freedom

 

French Colombard

(Colombard)

 

Freisa

 

Frontenac

 

Frontenac gris

 

Fry

 

Fumé blanc

(Sauvignon blanc)

 

Furmint

 

Gamay noir

 

Garnacha

(Grenache, Grenache noir)

 

Garnacha blanca

(Grenache blanc)

 

Garronet

 

Geneva Red 7

 

Gewürztraminer

 

Gladwin 113

 

Glennel

 

Gold

 

Golden Isles

 

Golden Muscat

 

Graciano

 

Grand Noir

 

Green Hungarian

 

Grenache

(Garnacha, Grenache noir)

 

Grenache blanc

(Garnacha blanca)

 

Grenache noir

(Garnacha, Grenache)

 

Grignolino

 

Grillo

 

Gros Verdot

 

Grüner Veltliner

 

Helena

 

Herbemont

 

Higgins

 

Horizon

 

Hunt

 

Interlaken

 

Iona

 

Isabella

 

Island Belle

(Campbell Early)

 

Ives

 

James

 

Jewell

 

Joannes Seyve 12–428

 

Joannes Seyve 23–416

 

Kerner

 

Kay Gray

 

Kleinberger

 

La Crescent

 

LaCrosse

 

Lagrein

 

Lake Emerald

 

Lambrusco

 

Landal

 

Landot noir

 

Lenoir

 

Leon Millot

 

Lemberger

(Limberger)

 

Limberger

(Lemberger)

 

Louise Swenson

 

Lucie Kuhlmann

 

Madeline Angevine

 

Magnolia

 

Magoon

 

Malbec

 

Malvasia bianca

(Moscato greco)

 

Mammolo

 

Marechal Foch

 

Marquette

 

Marsanne

 

Mataro

(Monastrell, Mourvèdre)

 

Melody

 

Melon

(Melon de Bourgogne)

 

Melon de Bourgogne

(Melon)

 

Merlot

 

Meunier

(Pinot Meunier)

 

Mish

 

Mission

 

Missouri Riesling

 

Monastrell

(Mataro, Mourvèdre)

 

Mondeuse

(Refosco)

 

Montefiore

 

Moore Early

 

Morio-Muskat

 

Moscato greco

(Malvasia bianca)

 

Mourvèdre

(Mataro, Monastrell)

 

Müller-Thurgau

 

Münch

 

Muscadelle

 

Muscat blanc

(Muscat Canelli)

 

Muscat Canelli

(Muscat blanc)

 

Muscat du Moulin

 

Muscat Hamburg

(Black Muscat)

 

Muscat of Alexandria

 

Muscat Ottonel

 

Naples

 

Nebbiolo

 

Negrara

 

Négrette

 

Negro Amaro

 

Nero d’Avola

 

New York Muscat

 

Niagara

 

Noah

 

Noble

 

Noiret

 

Norton

(Cynthiana)

 

Ontario

 

Orange Muscat

 

Palomino

 

Pamlico

 

Pedro Ximenes

 

Peloursin

 

Petit Bouschet

 

Petit Manseng

 

Petit Verdot

 

Petite Sirah

(Durif)

 

Peverella

 

Picpoul

(Piquepoul blanc)

 

Pinotage

 

Pinot blanc

 

Pinot Grigio

(Pinot gris)

 

Pinot gris

(Pinot Grigio)

 

Pinot Meunier

(Meunier)

 

Pinot noir

 

Piquepoul blanc

(Picpoul)

 

Prairie Star

 

Precoce de Malingre

 

Pride

 

Primitivo

 

Princess

 

Rayon d’Or

 

Ravat 34

 

Ravat 51

(Vignoles)

 

Ravat noir

 

Redgate

 

Refosco

(Mondeuse)

 

Regale

 

Reliance

 

Riesling

(White Riesling)

 

Rkatsiteli

(Rkatziteli)

 

Rkatziteli

(Rkatsiteli)

 

Roanoke

 

Rondinella

 

Rosette

 

Roucaneuf

 

Rougeon

 

Roussanne

 

Royalty

 

Rubired

 

Ruby Cabernet

 

Sabrevois

 

Sagrantino

 

St. Croix

 

St. Laurent

 

St. Pepin

 

St. Vincent

 

Saint Macaire

 

Salem

 

Salvador

 

Sangiovese

 

Sauvignon blanc

(Fumé blanc)

 

Sauvignon gris

 

Scarlet

 

Scheurebe

 

Sémillon

 

Sereksiya

 

Seyval

(Seyval blanc)

 

Seyval blanc

(Seyval)

 

Shiraz

(Syrah)

 

Siegerrebe

 

Siegfried

 

Southland

 

Souzão

 

Steuben

 

Stover

 

Sugargate

 

Sultanina

(Thompson Seedless)

 

Summit

 

Suwannee

 

Sylvaner

 

Symphony

 

Syrah

(Shiraz)

 

Swenson Red

 

Tannat

 

Tarheel

 

Taylor

 

Tempranillo

(Valdepeñas)

 

Teroldego

 

Thomas

 

Thompson Seedless

(Sultanina)

 

Tinta Madeira

 

Tinto cão

 

Topsail

 

Touriga

 

Traminer

 

Traminette

 

Trebbiano

(Ugni blanc)

 

Trousseau

 

Trousseau gris

 

Ugni blanc

(Trebbiano)

 

Valdepeñas

(Tempranillo)

 

Valdiguié

 

Valerien

 

Valiant

 

Valvin Muscat

 

Van Buren

 

Veeblanc

 

Veltliner

 

Ventura

 

Verdelet

 

Verdelho

 

Vergennes

 

Vermentino

 

Vidal blanc

 

Vignoles

(Ravat 51)

 

Villard blanc

 

Villard noir

 

Vincent

 

Viognier

 

Vivant

 

Watergate

 

Welder

 

Welsch Rizling

 

White Riesling

(Riesling)

 

Wine King

 

Yuga

 

Zinfandel

 

Zinthiana

 

Zweigelt“


24.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 134/27


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. gegužės 10 d.

dėl 2012 m. Europos Sąjungos finansinio įnašo į 10 valstybių narių (Belgijos, Bulgarijos, Danijos, Estijos, Italijos, Kipro, Latvijos, Rumunijos, Slovėnijos ir Suomijos) žuvininkystės sektoriaus duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo nacionalines programas

(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 3024)

(Tekstas autentiškas tik bulgarų, danų, estų, graikų, italų, latvių, olandų, prancūzų, rumunų, slovėnų, suomių ir švedų kalbomis)

(2012/276/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 861/2006, nustatantį Bendrijos finansines priemones, skirtas bendrai žuvininkystės politikai ir jūrų teisei įgyvendinti (1), ypač į jo 24 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 861/2006 nustatytos sąlygos, pagal kurias valstybės narės gali gauti Europos Sąjungos įnašą nacionalinių duomenų rinkimo ir tvarkymo programų išlaidoms kompensuoti;

(2)

tos programos turi būti parengtos remiantis 2008 m. vasario 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 199/2008 dėl Bendrijos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje bei paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros žuvininkystės politikos, sukūrimo (2) ir 2008 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 665/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 199/2008 dėl Bendrijos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje bei paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros žuvininkystės politikos, sukūrimo taikymo taisyklės (3);

(3)

Belgija, Bulgarija, Danija, Estija, Italija, Kipras, Latvija, Rumunija, Slovėnija ir Suomija pateikė 2011–2013 m. nacionalines programas, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 199/2008 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse. Šios programos patvirtintos 2011 m. pagal Reglamento (EB) Nr. 199/2008 6 straipsnio 3 dalį;

(4)

šios valstybės narės, remdamosi 2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1078/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2006 įgyvendinimo taisyklės dėl valstybių narių išlaidų, patirtų renkant ir tvarkant pagrindinius žuvininkystės duomenis (4), 2 straipsniu, pateikė 2012 m. metines biudžeto prognozes. Komisija, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1078/2008 4 straipsniu ir atsižvelgdama į patvirtintas nacionalines programas, įvertino metines biudžeto prognozes;

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1078/2008 5 straipsnyje nustatyta, kad Komisija turi patvirtinti metinę biudžeto prognozę ir priimti sprendimą dėl metinio Sąjungos finansinio įnašo į kiekvieną nacionalinę programą Reglamento (EB) Nr. 861/2006 24 straipsnyje nustatyta tvarka ir remdamasi Reglamento (EB) Nr. 1078/2008 4 straipsnyje nurodyto metinių biudžeto prognozių vertinimo rezultatais;

(6)

Reglamento (EB) Nr. 861/2006 24 straipsnio 3 dalies b punkte nustatyta, kad Komisijos sprendimu turi būti nustatyta finansinio įnašo norma. To reglamento 16 straipsnyje nustatyta, kad Sąjungos finansinės priemonės pagrindinių duomenų rinkimo srityje neturi viršyti 50 % valstybių narių išlaidų, patirtų vykdant žuvininkystės sektoriaus duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo programą;

(7)

šis sprendimas yra finansavimo sprendimas pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (5) 75 straipsnio 2 dalį;

(8)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Didžiausios bendros Sąjungos finansinio įnašo sumos, 2012 m. skiriamos kiekvienai valstybei narei už žuvininkystės sektoriaus duomenų rinkimą, tvarkymą ir naudojimą, ir Sąjungos finansinio įnašo norma yra nustatytos priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Belgijos Karalystei, Bulgarijos Respublikai, Danijos Karalystei, Estijos Respublikai, Italijos Respublikai, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Rumunijai, Slovėnijos Respublikai ir Suomijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 10 d.

Komisijos vardu

Maria DAMANAKI

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 2006 6 14, p. 1.

(2)  OL L 60, 2008 3 5, p. 1.

(3)  OL L 186, 2008 7 15, p. 3.

(4)  OL L 295, 2008 11 4, p. 24.

(5)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.


PRIEDAS

2011–2013 M. NACIONALINĖS PROGRAMOS

REIKALAVIMUS ATITINKANČIOS IŠLAIDOS IR DIDŽIAUSIAS SĄJUNGOS ĮNAŠAS 2012 M.

(eurais)

Valstybė narė

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

Didžiausias Sąjungos finansinis įnašas

(50 % norma)

Belgija

2 108 145,00

1 054 072,50

Bulgarija

199 740,00

99 870,00

Danija

6 440 240,00

3 220 120,00

Estija

566 084,00

283 042,00

Italija

7 859 576,00

3 929 788,00

Kipras

395 709,00

197 854,50

Latvija

337 444,00

168 722,00

Rumunija

507 906,00

253 953,00

Slovėnija

180 783,00

90 391,50

Suomija

1 761 072,00

880 536,00

Iš viso

20 356 699,00

10 178 349,50


24.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 134/29


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. gegužės 21 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2002/840/EB, pateikiantis patvirtintų maisto apšvitinimo įmonių sąrašą trečiosiose šalyse

(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 3179)

(Tekstas svarbus EEE)

(2012/277/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1999 m. vasario 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/2/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su jonizuojančiąja spinduliuote apdorotais maisto produktais ir jų ingredientais, suderinimo (1), ypač į jos 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Direktyvą 1999/2/EB jonizuojančiąja spinduliuote apdorotas maisto produktas negali būti importuojamas iš trečiosios šalies, nebent jis buvo apdorotas spinduliuote Europos Sąjungos patvirtintoje įmonėje;

(2)

patvirtintų trečiųjų šalių įmonių sąrašas buvo sudarytas Komisijos sprendimu 2002/840/EB (2);

(3)

Tailando valdžios institucijos Komisijai pranešė, kad pasikeitė vienos Tailande esančios patvirtintos apšvitinimo įmonės pavadinimas;

(4)

todėl Sprendimas 2002/840/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2002/840/EB priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedo tekstą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 21 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 66, 1999 3 13, p. 16.

(2)  OL L 287, 2002 10 25, p. 40.


PRIEDAS

Sprendimo 2002/840/EB priede įrašas

Identifikavimo kodas: ES-AIF 08–2006

ISOTRON (THAILAND) LTD

Bangpakong Industrial Park (Amata Nakorn)

700/465 Moo 7, Tambon Donhuaroh

Amphur Muang,

Chonburi 20000

Tailandas

Tel. (+ 66) 0 38 458431–4

Faksas (+ 66) 0 38 458435“

pakeičiamas įrašu:

Identifikavimo kodas: ES-AIF 08–2006

Synergy Health (Thailand) Ltd.

700/465 Amata Nakorn Industrial

Moo 7, Tambon Donhuaroh,

Amphur Muang,

Chonburi 20000

Tailandas

Tel.: (+ 66) (0) 38 458431–3 ir (+ 66) (0) 38 450092–3

Faksas: (+ 66) (0) 38 458435 ir (+ 66) (0) 38 717146“.


24.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 134/31


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2012 m. gegužės 23 d.

kuriuo nutraukiamas antisubsidijų tyrimas dėl tam tikrų importuojamų Indijos kilmės nerūdijančio plieno sąvaržų ir jų dalių

(2012/278/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 597/2009 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 14 straipsnį,

pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

1.1.   Laikinosios priemonės

(1)

Europos Komisija (toliau – Komisija) Reglamentu (ES) Nr. 115/2012 (2) (toliau – laikinasis reglamentas) tam tikroms importuojamoms Indijos (toliau – Indija arba nagrinėjamoji šalis) kilmės nerūdijančio plieno sąvaržoms ir jų dalims nustatė laikinąjį kompensacinį muitą.

(2)

Tyrimas inicijuotas 2011 m. gegužės 13 d. (3) gavus 2011 m. kovo 31 d. Europos pramoninių tvirtinimo detalių instituto (EIFI) (toliau – skundo pateikėjas) gamintojų, kurie pagamina daugiau nei 25 % visų Sąjungoje pagaminamų tam tikrų nerūdijančio plieno sąvaržų ir jų dalių, vardu pateiktą skundą.

(3)

Kaip išdėstyta laikinojo reglamento 21 konstatuojamojoje dalyje, atliekant subsidijavimo ir žalos tyrimą nagrinėtas 2010 m. balandžio 1 d.–2011 m. kovo 31 d. laikotarpis (toliau – tiriamasis laikotarpis arba TL). Tiriant žalai įvertinti svarbias tendencijas nagrinėtas laikotarpis nuo 2008 m. sausio 1 d. iki TL pabaigos (toliau – nagrinėjamasis laikotarpis).

1.2.   Tolesnė procedūra

(4)

Atskleidus esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis buvo nuspręsta nustatyti laikinąsias kompensacines priemones (toliau – pirminis faktų atskleidimas), kelios suinteresuotosios šalys raštu pateikė pastabas dėl preliminarių išvadų. Šalims, kurios to prašė, buvo suteikta galimybė būti išklausytoms.

(5)

Komisija toliau rinko ir tikrino visą informaciją, kuri, jos manymu, buvo būtina norint padaryti galutines išvadas. Suinteresuotųjų šalių žodžiu ir raštu pateiktos pastabos buvo išnagrinėtos ir prireikus laikinosios išvados buvo atitinkamai pakeistos.

(6)

Vėliau visoms šalims buvo pranešta apie esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis ketinta nutraukti antisubsidijų tyrimą dėl tam tikrų importuojamų Indijos kilmės nerūdijančio plieno sąvaržų ir jų dalių ir nerinkti garantijomis užtikrintų laikinųjų muitų sumų (toliau – galutinis faktų atskleidimas). Visoms šalims buvo suteiktas laikotarpis, per kurį jos galėjo teikti pastabas dėl šio galutinio faktų atskleidimo.

2.   NAGRINĖJAMASIS PRODUKTAS IR PANAŠUS PRODUKTAS

(7)

Po galutinio atskleidimo viena šalis pakartojo savo pastabas dėl nagrinėjamojo produkto ir panašaus produkto apibrėžties, pateiktos laikinojo reglamento 22 ir 23 konstatuojamosiose dalyse, teigdama, kad tam tikrų rūšių produktai turėtų būti neįtraukti į tiriamojo produkto apibrėžtąją sritį.

(8)

Tačiau atlikus tyrimą patvirtinta, kad skirtingų rūšių produktams taikoma nagrinėjamojo produkto ir panašaus produkto apibrėžtis, jie pasižymi tomis pačiomis pagrindinėmis fizinėmis, cheminėmis ir techninėmis savybėmis ir turį tą pačią galutinio naudojimo paskirtį, todėl jie priskiriami tai pačiai produktų kategorijai. Todėl šis teiginys buvo atmestas.

(9)

Kadangi jokių kitų pastabų dėl nagrinėjamojo produkto ir panašaus produkto negauta, laikinojo reglamento 22 ir 23 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

3.   SUBSIDIJAVIMAS

3.1.   Įžanga

(10)

Laikinojo reglamento 24 konstatuojamojoje dalyje padaryta nuoroda į toliau nurodytas schemas, pagal kurias tariamai suteikiamos subsidijos:

a)

Muito sumažinimo leidimo schema (MSLS);

b)

Išankstinių leidimų schema (ILS);

c)

Gamybos priemonių schema eksportui skatinti (GPESS);

d)

Į eksportą orientuotų įmonių schema (EOĮS);

e)

Tikslinių produktų schema (TPS);

f)

Eksporto kreditų schema (EKS);

g)

atleidimas nuo elektros mokesčio.

(11)

Sąjungos pramonei kilo abejonių, ar Komisija atsižvelgė į kai kurias subsidijavimo schemas, ir todėl nusprendė, kad, kaip nustatyta, Indijos gamintojų gautos subsidijos buvo nepakankamai įvertintos.

(12)

Atsakant į šį klausimą, pažymėtina, kad skunde buvo nurodyta daug nacionalinių ir vietos subsidijų schemų, kurios buvo įtrauktos į eksportuojantiems Indijos gamintojams pateiktą klausimyną ir kurias Komisija išnagrinėjo. Tačiau buvo nustatyta, kad atrinkti tirtieji eksportuojantys gamintojai gavo subsidijas tik pagal pirmiau 10 konstatuojamojoje dalyje išvardytas schemas.

(13)

Kadangi negauta jokių kitų pastabų, laikinojo reglamento 24–27 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

(14)

Pastabų dėl su TPS ir atleidimu nuo elektros mokesčio susijusių išvadų negauta. Dėl MSLS, ILS, GPESS ir EKS, bendradarbiaujantys eksportuojantys gamintojai pateikė išsamias pastabas. Dauguma šių pastabų yra susijusios su subsidijų sumų apskaičiavimu ir remiantis kai kuriomis pastabomis minėtas apskaičiavimas buvo šiek tiek pakoreguotas. Tačiau tokios pastabos neturėjo poveikio bendrosioms išvadoms dėl šių schemų, todėl šios išvados patvirtinamos. Pastabų taip pat gauta dėl EOĮS. Atsižvelgiant į šių pastabų dėl EOĮS poveikį, kaip apibendrinta 13–19 konstatuojamosiose dalyse, nebūtina iš naujo išsamiai vertinti kitų dėl pirmiau minėtų keturių schemų pateiktų pastabų.

3.2.   Į eksportą orientuotų įmonių schema (EOĮS)

3.2.1.   Bendrosios nuostatos

(15)

Primintina, kad, kaip nurodyta ir laikinojo reglamento 3.5 skirsnyje, pagrindinis į eksportą orientuotų įmonių (EOĮ) įsipareigojimas, nustatytas Užsienio prekybos politikoje 2009–2014 m., yra gauti grynųjų pajamų užsienio valiuta, t. y. per ataskaitinį laikotarpį (5 metus) bendra eksporto vertė turi būti didesnė už importuotų produktų bendrą vertę. Iš esmės, visos bendrovės, kurios įsipareigoja eksportuoti visas pagamintas prekes ar teikiamas paslaugas, gali būti steigiamos pagal EOĮS. Kita vertus, į eksportą orientuotos įmonės statusą turinčios bendrovės turi teisę gauti įvairių nuolaidų, išvardytų laikinojo reglamento 71 konstatuojamojoje dalyje. Šios nuolaidos – Indijos Vyriausybės finansinė parama, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 3 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje, ir yra lengvata, kuria naudojasi EOĮ. Pagal teisės aktus šios nuolaidos priklauso nuo to, ar bus vykdomas eksportas, ir dėl to laikomos individualiomis ir kompensuotinomis pagal pagrindinio reglamento 4 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktą.

(16)

Laikinajame reglamente nurodyta, kad EOĮS negali būti laikoma leistina sąlyginio apmokestinimo muitais sistema arba pakaitine sąlyginio apmokestinimo sistema, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 3 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje, nes ji neatitinka pagrindinio reglamento I priedo h ir i punktuose, II priede (sąlyginio apmokestinimo sistemos apibrėžtis ir taisyklės) ir III priede (pakaitinio sąlyginio apmokestinimo sistemos apibrėžtis ir taisyklės) išdėstytų griežtų taisyklių. Iš tikrųjų, nebuvo nustatyta, kad Indijos Vyriausybė taiko tikrinimo sistemą arba tvarką, kuri padėtų patvirtinti, ar netaikant muito ir (arba) pardavimo mokesčio įgytos žaliavos buvo panaudotos eksportuojamai prekei gaminti ir kokiais kiekiais (žr. pagrindinio reglamento II priedo II dalies 4 punktą arba pakaitinių sąlyginio apmokestinimo sistemų atveju – pagrindinio reglamento III priedo II dalies 2 punktą). Pagal taikomą tikrinimo sistemą siekiama prižiūrėti, kaip laikomasi grynųjų pajamų užsienio valiuta prievolės, o ne tikrinti importo, susijusio su eksportuojamų prekių gamyba, vartojimą.

(17)

Pagal taikomą tikrinimo sistemą siekiama prižiūrėti, kaip laikomasi grynųjų pajamų užsienio valiuta prievolės, o ne tikrinti importo, susijusio su eksportuojamų prekių gamyba, vartojimą. Po pirminio faktų atskleidimo nebuvo pateikta pagrįstų pastabų dėl pirmiau aprašyto EOĮS pobūdžio, ypač dėl veiksmingos tikrinimo sistemos nebuvimo ir schemos kompensuotinumo. Todėl laikinojo reglamento 78–81 konstatuojamosiose dalyse apibendrintos išvados dėl EOĮS patvirtinamos.

3.2.2.   Viraj Profiles Limited pateikta informacija

(18)

Vienintelė atrinkta šalis, turinti EOĮ statusą, buvo Viraj Profiles Limited (toliau – Viraj). Šiam gamintojui pradiniame etape nustatyta EOĮ subsidijų norma buvo 2,73 % visos 3,2 % subsidijų normos. Viraj eksportas sudarė 87 % Indijos eksporto į Sąjungą apimties.

(19)

Kaip jau nurodyta laikinojo reglamento 77 konstatuojamojoje dalyje, Viraj pateikė išsamias pastabas dėl šios schemos. Susijęs eksportuojantis gamintojas teigė, kad pagal šią schemą apskaičiuota subsidija neatitinka pagrindinio reglamento 15 straipsnio 1 dalies, pagal kurią kompensuotino muito suma neviršija kompensuotinų subsidijų, kurias faktiškai gavo bendrovė, sumos. Bendrovė tvirtino, kad todėl jai taikoma bendra subsidijos norma turėtų būti mažesnė nei 2 %, t. y. de minimis. Bendrovė pateikė išsamius apskaitos duomenis savo teiginiui pagrįsti.

(20)

Todėl šis teiginys buvo tinkamai nagrinėjamas. Viraj pateiktus išsamius apskaitos duomenis galima susieti su apskaitos duomenimis, patikrintais atliekant tikrinamąjį vizitą, ir šie duomenys rodo, kad iš tikrųjų tiriamuoju laikotarpiu bendrovės gauta kompensuotina lengvata buvo pervertinta. Todėl Viraj taikomas kompensacinis muitas buvo atitinkamai perskaičiuotas.

(21)

Taigi perskaičiavus buvo galutinai nustatyta 0,44 % Viraj taikoma EOĮS subsidijų norma. Įskaitant subsidijos normas, nustatytas pagal GPESS (perskaičiuota norma yra 0,05 %), EKS (perskaičiuota norma yra 0,12 %) ir atleidimą nuo elektros mokesčių (0,09 %), bendrovei Viraj galiausiai nustatyta bendra subsidijų norma buvo 0,7 %, t. y. žemiau de minimis ribos.

3.2.3.   Sąjungos pramonės pastabos dėl galutinio atskleidimo

(22)

Po galutinio atskleidimo Sąjungos pramonė pateikė pastabas, teigdama, kad su Viraj skirtomis EOĮS išmokomis susijęs perskaičiavimas yra nepagrįstas ir netikslus. Ji tvirtino, kad Komisijos tyrimas yra neišsamus, nenuosekliai atliktas atsižvelgiant į praktiką, kurią institucijos dažnai taiko kompensuodamos šią schemą, ir kad atliekant tyrimą nebuvo atsižvelgta į kitus galimus scenarijus, pagal kuriuos Viraj galėjo netinkamai perleisti importuotus produktus, kuriems netaikomas muitas. Be to, Sąjungos pramonė teigė, kad, Viraj vėlai pateikus nekonfidencialias pastabas dėl pirminio faktų atskleidimo, buvo labai pažeista Sąjungos pramonės teisė į gynybą.

(23)

Dėl Viraj subsidijų skirtumo perskaičiavimo reikėtų patikslinti, kad šis eksportuojantis gamintojas įrodė, kad nustatytas laikinasis kompensacinis muitas viršijo faktiškai gautų kompensuotinų subsidijų sumą. Iš tikrųjų bendrovė įrodė, kad muitas, kurio nebereikės mokėti, pirmiau buvo pervertintas ir todėl atliekant galutinį skaičiavimą tai reikėjo ištaisyti. Būtų prieštaraujama pagrindinio reglamento 3 straipsnio nuostatoms kompensuojant tam tikrą finansinę paramą, kuri akivaizdžiai ir be abejonės negali būti laikoma lengvata, kuria naudojasi Viraj. Tačiau vis dar manoma, kad, kalbant apie tam tikrus sandorius, pagal šią schemą nagrinėjamajai bendrovei buvo suteiktos konkrečios subsidijos, kurios turėtų būti kompensuojamos. Todėl šis požiūris visiškai atitinka praktiką, kurią anksčiau institucijos taikė kompensuodamos šią schemą. Todėl EOĮS subsidijos skirtumo peržiūra visiškai atitinka pagrindinio reglamento 15 straipsnio 1 punktą.

(24)

Kalbant apie tariamai pažeistą Sąjungos pramonės teisę į gynybą, pažymėtina, kad Viraj pastabos dėl EOĮS subsidijos apskaičiavimo buvo įtrauktos į du viešus dokumentus, pateiktus prieš nustatant laikinąsias priemones, taip pat į du vėliau pateiktus dokumentus. Pirmasis ir pagrindinis dokumentas šiuo atžvilgiu, dėl kurio Komisija ėmė išsamiai nagrinėti šį klausimą ir galiausiai persvarstyti savo poziciją, buvo pateiktas 2011 m. gruodžio mėn., ir nuoroda į jį jau buvo padaryta laikinojo reglamento 77 konstatuojamojoje dalyje. Visi pirmiau minėti dokumentai buvo nedelsiant įtraukti į bylą suinteresuotosioms šalims susipažinti. Viraj pastabose dėl pirminio faktų atskleidimo buvo tik apibendrinama jau ankstesniuose dokumentuose išreikšta pozicija. Nors Viraj savo pastabų dėl pirminio faktų atskleidimo viešąją versiją iš tiesų pateikė vėlesniame etape, ją Komisija nedelsdama persiuntė Sąjungos pramonei, kuriai buvo suteiktas papildomas laikotarpis pastaboms pateikti.

(25)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Sąjungos pramonės teiginiai turėjo būti atmesti.

3.2.4.   Kiti subsidijų klausimai

(26)

Pastabų gauta ir dėl bendradarbiaujantiems neatrinktiems eksportuojantiems gamintojams taikomo subsidijų skirtumo apskaičiavimo ir visoms kitoms bendrovėms taikomo subsidijų skirtumo apskaičiavimo. Be to, vienintelis eksportuojantis gamintojas, prašęs individualaus nagrinėjimo, reikalavo, kad į jo prašymą būtų atsižvelgta. Tačiau atsižvelgiant į toliau išdėstytas išvadas dėl priežastinio ryšio, galutinės pozicijos šiais klausimais priimti nebūtina.

4.   SĄJUNGOS PRAMONĖ

(27)

Kadangi jokių pastabų dėl Sąjungos gamybos ir Sąjungos pramonės negauta, laikinojo reglamento 120–123 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

5.   ŽALA

5.1.   Pirminės pastabos ir Sąjungos suvartojimas

(28)

Kadangi jokių pastabų dėl pirminių pastabų ir Sąjungos suvartojimo negauta, laikinojo reglamento 124–130 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

5.2.   Importas iš nagrinėjamosios šalies

(29)

Viena šalis tvirtino, kad preliminari importo iš Indijos kainų raidos ir priverstinio kainų mažinimo analizė, pagrįsta vidutinėmis kainomis, yra netiksli, nes tariamai joje neatsižvelgta į nagrinėjamuoju laikotarpiu kas metus kitusią produkto asortimento įvairovę.

(30)

Šiuo atžvilgiu reikėtų pažymėti, kad duomenų apie kiekvienos rūšies produkto kainas turima tik tiriamuoju laikotarpiu, kuriam eksportuojančių gamintojų ir Sąjungos gamintojų buvo paprašyta atsakant į klausimyną pateikti išsamų sandorių sąrašą. Todėl neturint duomenų apie kiekvienos rūšies produktą kitais nagrinėjamojo laikotarpio metais, tinkamą importo kainų raidos analizę galima atlikti remiantis tik vidutinėmis kainomis. Taip pat pažymėtina, kad susijusi šalis nepateikė jokių įrodymų, kodėl importo kainų raidos analizė yra klaidinga. Todėl šis teiginys buvo atmestas.

(31)

Dėl priverstinio kainų mažinimo, primenama, kad kaip nurodyta laikinojo reglamento 134 konstatuojamojoje dalyje, siekiant nustatyti priverstinį kainų mažinimą per TL, pagal gamintojo kainas EXW sąlygomis pakoreguotos vidutinės svertinės atrinktų Sąjungos gamintojų kiekvienos rūšies produkto pardavimo nesusijusiems pirkėjams Sąjungos rinkoje kainos palygintos su atitinkamomis vidutinėmis svertinėmis iš Indijos importuojamo produkto kainomis pirmam nepriklausomam pirkėjui Sąjungos rinkoje, nustatytomis remiantis CIF ir atitinkamu koregavimu atsižvelgiant į galiojantį muitą ir išlaidas po importo.

(32)

Be to, kaip nurodyta laikinojo reglamento 135 konstatuojamoje dalyje, lygintos to paties prekybos lygmens sandorių kiekvienos rūšies produkto kainos. Todėl šios šalies teiginys dėl priverstinio kainų mažinimo buvo atmestas.

(33)

Kadangi jokių kitų pastabų dėl importo iš nagrinėjamosios šalies negauta, patvirtinamos laikinojo reglamento 131–135 konstatuojamosios dalys.

5.3.   Sąjungos pramonės ekonominė padėtis

5.3.1.   Gamyba, gamybos pajėgumai ir pajėgumų naudojimas

(34)

Viena šalis teigė, kad laikinajame reglamente atlikta Sąjungos pramonės gamybos sumažėjimo analizė yra netiksli, nes, jos nuomone, gamybos apimties sumažėjimą reikėtų vertinti atsižvelgiant į nepanaudotus Sąjungos pramonės gamybos pajėgumus, kurių tendencija nagrinėjamuoju laikotarpiu taip pat buvo mažėjanti.

(35)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad gamybos mažėjimas sutapo su pardavimo mažėjimu ir atsargų didėjimu. Dėl tokios padėties kai kurie Sąjungos gamintojai turėjo uždaryti kai kurias savo gamybos linijas; dėl to sumažėjo pajėgumų panaudojimas. Todėl šios šalies teiginys buvo atmestas.

(36)

Kadangi jokių kitų pastabų dėl gamybos, gamybos pajėgumų ir pajėgumų naudojimo negauta, laikinojo reglamento 137 ir138 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

5.3.2.   Pardavimo apimtis ir rinkos dalis

(37)

Kadangi pastabų dėl Sąjungos pramonės pardavimo apimties ir rinkos dalies raidos negauta, laikinojo reglamento 139 konstatuojamoji dalis patvirtinama.

5.3.3.   Augimas

(38)

Kadangi pastabų dėl augimo negauta, laikinojo reglamento 140 konstatuojamoji dalis patvirtinama.

5.3.4.   Užimtumas

(39)

Kadangi pastabų dėl užimtumo negauta, laikinojo reglamento 141 ir 142 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

5.3.5.   Vidutinės Sąjungos vieneto kainos

(40)

Kadangi pastabų dėl vidutinių Sąjungos vieneto kainų negauta, laikinojo reglamento 143 ir 144 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

5.3.6.   Pelningumas, grynųjų pinigų srautas, investicijos, investicijų grąža ir pajėgumas padidinti kapitalą

(41)

Kadangi pastabų dėl pelningumo, grynųjų pinigų srauto, investicijų, investicijų grąžos ir pajėgumo padidinti kapitalą negauta, laikinojo reglamento 145–148 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

5.3.7.   Atsargos

(42)

Viena šalis prašė Komisijos vietoj indeksuotų rodiklių pateikti faktinius rodiklius, susijusius su atsargų kiekiais nagrinėjamuoju laikotarpiu, tvirtindama, kad taikant indeksavimą negalima pateikti pagrįstų pastabų ar įvertinti atsargų kiekį kaip Sąjungos pramonės pardavimo procentinę dalį.

(43)

Siekiant išsaugoti konfidencialumą, kaip paaiškinta laikinojo reglamento 127 konstatuojamojoje dalyje, tam tikri mikro rodikliai, įskaitant atsargų, turėjo būti indeksuoti. Bet kuriuo atveju remiantis laikinojo reglamento 10 lentelėje pateiktu Sąjungos pramonės laikotarpio pabaigos atsargų indeksavimu galima aiškiai suprasti atsargų raidą nagrinėjamuoju laikotarpiu. Todėl šis teiginys atmestas.

(44)

Kadangi kitų pastabų dėl atsargų negauta, laikinojo reglamento 149 konstatuojamoji dalis patvirtinama.

5.3.8.   Subsidijų skirtumo dydis

(45)

Primenama, kad buvo nustatyta, jog didžiausias eksportuojantis Indijos gamintojas, kurio eksportas sudaro 87 % Indijos eksporto į Sąjungą per TL nebuvo subsidijuojamas. Todėl subsidijuotas importas sudarė 13 % visos nagrinėjamojo produkto eksporto iš Indijos į Sąjungą apimties. Atsižvelgiant į subsidijuoto importo iš Indijos apimtį, rinkos dalį ir kainas, faktinių subsidijų skirtumų poveikį Sąjungos pramonei galima laikyti nereikšmingu.

5.3.9.   Išvada dėl žalos

(46)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad daugumos žalos rodiklių raidos tendencija per nagrinėjamąjį laikotarpį buvo neigiama. Todėl laikinojo reglamento 151–153 konstatuojamosiose dalyse padaryta išvada, kad Sąjungos pramonė patyrė materialinės žalos, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 8 straipsnio 5 dalyje, patvirtinama.

6.   PRIEŽASTINIS RYŠYS

6.1.   Įžanga

(47)

Pagal pagrindinio reglamento 8 straipsnio 5 ir 6 dalis nagrinėta, ar dėl subsidijuoto Indijos kilmės importo Sąjungos pramonei padaryta tokia žala, kad ją būtų galima laikyti materialine. Taip pat nagrinėti kiti, su subsidijuotu importu nesusiję žinomi veiksniai, galėję tuo pačiu metu daryti žalą Sąjungos pramonei, nes siekta užtikrinti, kad žala, kuri galėjo būti padaryta tų kitų veiksnių, nebūtų priskirta subsidijuotam importui.

(48)

Kaip paaiškinta 18–21 konstatuojamosiose dalyse, nustatyta, kad šio konkretaus didžiausio eksportuojančio Indijos gamintojo, kurio eksportas sudarė 87 % viso Indijos eksporto į Sąjungą per TL, subsidijų skirtumas buvo de minimis, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalyje, todėl atliekant šį tyrimą jis laikomas nesubsidijuotu. Todėl tik 13 % į Sąjungą per TL eksportuojamo Indijos nagrinėjamojo produkto kiekio buvo subsidijuota. Šio subsidijuoto importo rinkos dalis TL sudarė 2 %.

6.2.   Subsidijuoto importo poveikis

(49)

Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungos suvartojimas padidėjo 9 %, o Sąjungos pramonės pardavimo apimtis ir rinkos dalis sumažėjo atitinkamai 14 % ir 21 %.

(50)

Dėl kainų nustatyta, kad dėl vidutinių subsidijuoto importo kainų buvo priverstinai mažinamos vidutinės Sąjungos pramonės pardavimo Sąjungos rinkoje kainos. Tačiau jos buvo apytiksliai 12 % didesnės nei nesubsidijuotos Indijos bendrovės kainos.

(51)

Remiantis tuo, kas išdėstyta, laikoma, kad jei dėl ribotos subsidijuoto importo iš Indijos kainomis, kurios buvo didesnės nei nesubsidijuoto importo, apimties pablogėjo žalinga Sąjungos pramonės padėtis, toks poveikis buvo labai ribotas.

6.3.   Kitų veiksnių poveikis

6.3.1.   Nesubsidijuotas importas iš Indijos

(52)

Bendra importo iš Indijos apimtis nagrinėjamuoju laikotarpiu labai padidėjo – 65 %, todėl importo iš šios šalies užimama rinkos dalis padidėjo nuo 12,1 % iki 18,3 %. Vis dėlto, kaip paaiškinta anksčiau, nesubsidijuotas importas sudarė 87 % bendros eksporto iš Indijos per TL apimties ir TL jam teko 15 % rinkos dalies, palyginti su 2 % rinkos dalimi, tuo pačiu laikotarpiu tekusia subsidijuotam importui iš Indijos.

(53)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu importo iš Indijos kainos iš viso sumažėjo 9 % ir visą laiką buvo mažesnės nei importo iš kitų pasaulio šalių kainos ir Sąjungos pramonės pardavimo kainos. Tačiau reikėtų paminėti, kad, kaip paaiškinta 50 konstatuojamojoje dalyje, Sąjungos pramonės kainos buvo priverstinai mažinamos labiau dėl vidutinių nesubsidijuoto importo kainų nei dėl subsidijuoto importo kainų.

6.3.2.   Importas iš kitų trečiųjų šalių

(54)

Kadangi jokių kitų pastabų dėl kitų trečiųjų šalių negauta, laikinojo reglamento 161–165 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

6.3.3.   Ekonomikos krizė

(55)

Kadangi jokių pastabų dėl ekonomikos krizės poveikio Sąjungos pramonės patirtai žalai negauta, laikinojo reglamento 166–169 konstatuojamosios dalys patvirtinamos.

6.3.4.   Atrinktų Sąjungos gamintojų eksporto rodikliai

(56)

Kadangi pastabų dėl atrinktų Sąjungos gamintojų eksporto rodiklių negauta, laikinojo reglamento 170 konstatuojamoji dalis patvirtinama.

6.4.   Išvada dėl priežastinio ryšio

(57)

Išnagrinėjus nustatyta, kad per nagrinėjamąjį laikotarpį itin padidėjo Indijos kilmės importo mažomis kainomis apimtis ir rinkos dalis. Taip pat nustatyta, kad dėl šio importo Sąjungos pramonė buvo priversta nuolat mažinti kainas Sąjungos rinkoje.

(58)

Tačiau, nustačius, kad didžiausias eksportuojantis Indijos gamintojas, kurio eksportas sudarė 87 % eksporto iš Indijos į Sąjungą per TL, nebuvo subsidijuojamas, laikoma, kad nebuvo galima galutinai nustatyti priežastinio ryšio tarp subsidijuoto importo, kuris sudarė tik 13 % viso iš Indijos eksportuojamo produkto kiekio, ir Sąjungos pramonei padarytos žalos. Iš tiesų, atsižvelgiant į ribotą subsidijuoto Indijos eksporto apimtį, labai mažą jam tenkančią rinkos dalį (2 %) ir tai, kad tokio eksporto kainos buvo vidutiniškai 12 % didesnės nei nesubsidijuoto importo, negalima teigti, kad subsidijuotas eksportas iš Indijos galėtų daryti žalą Sąjungos pramonei.

(59)

Išnagrinėjus kitus žinomus veiksnius, įskaitant nesubsidijuotą importą, importą iš kitų trečiųjų šalių, ekonomikos krizę ir atrinktų Sąjungos gamintojų eksporto rodiklius, kurie galėjo daryti žalą Sąjungos pramonei, paaiškėjo, kad Sąjungos pramonei žala veikiausiai padaryta dėl nesubsidijuoto importo iš Indijos, kuris sudarė 87 % viso eksporto iš Indijos į Sąjungą per TL ir buvo vykdytas daug mažesnėmis kainomis nei subsidijuotas importas.

7.   ANTISUBSIDIJŲ TYRIMO NUTRAUKIMAS

(60)

Nenustačius reikšmingo priežastinio ryšio tarp subsidijuoto importo ir Sąjungos pramonei padarytos žalos, laikoma, kad kompensacinės priemonės nebūtinos ir todėl pagal pagrindinio reglamento 14 straipsnio 2 dalį šis antisubsidijų tyrimas turėtų būti nutrauktas.

(61)

Apie tai pranešta skundo pateikėjui ir visoms kitoms suinteresuotosioms šalims, joms taip pat suteikta galimybė teikti pastabas. Pateiktos pastabos nepakeitė išvados, kad šis antisubsidijų tyrimas turėtų būti nutrauktas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Antisubsidijų tyrimas dėl tam tikrų importuojamų Indijos kilmės nerūdijančio plieno sąvaržų ir jų dalių, kurių KN kodai šiuo metu yra 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 ir 7318 15 70, nutraukiamas.

2 straipsnis

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 115/2012 garantijomis užtikrintos laikinųjų kompensacinių muitų sumos, nustatytos tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės nerūdijančio plieno sąvaržoms ir jų dalims, nerenkamos.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 188, 2009 7 18, p. 93.

(2)  OL L 38, 2012 2 11, p. 6.

(3)  OL C 142, 2011 5 13, p. 36.