ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.132.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 132

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. gegužės 23d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. gegužės 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 426/2012, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (SKVN)]

1

 

*

2012 m. gegužės 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 427/2012 dėl su salmonelėmis susijusių specialių garantijų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, taikymo išplėtimo Danijai skirtiems kiaušiniams ( 1 )

8

 

*

2012 m. gegužės 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 428/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 607/2009, kuriuo nustatomos tam tikros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su tam tikrų vyno sektoriaus produktų saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis, tradiciniais terminais, ženklinimu ir pateikimu

10

 

*

2012 m. gegužės 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 429/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1014/2010, kad būtų nustatyta bendra keleivinių automobilių gamintojų pranešimų apie klaidas forma ( 1 )

11

 

*

2012 m. gegužės 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 430/2012, kuriuo skelbiamas konkursas privataus alyvuogių aliejaus sandėliavimo paramai gauti

13

 

 

2012 m. gegužės 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 431/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

16

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2012/270/ES

 

*

2012 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl neatidėliotinų priemonių, kad į Sąjungą nebūtų įvežti ir neišplistų Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ir Epitrix tuberis (Gentner) (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 3137)

18

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

23.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 132/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 426/2012

2012 m. gegužės 22 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (SKVN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalį ir 17 straipsnio 2 dalį 2006 m. kovo 27 d. gauta Graikijos paraiška įtraukti į registrą pavadinimą „Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής“ (Prasines Elies Chalkidikis), kaip saugomą kilmės vietos nuorodą, buvo paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

Belgija ir privati Kanados įmonė pareiškė prieštaravimus dėl tokio įtraukimo į registrą pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnio 1 dalį. Remiantis minėto reglamento 7 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a, b, c ir d punktais, šie prieštaravimai pripažinti priimtinais. 2011 m. vasario 17 d. raštu Komisija paprašė atitinkamų šalių rasti sprendimą;

(3)

Graikija ir prieštaraujančios šalys pasiekė susitarimą. Pagal šį susitarimą šiek tiek pakeista specifikacija ir santrauka – į leidžiamų naudoti konservantų sąrašą įtraukiama pieno rūgštis ir citrinos rūgštis ir nustatoma, kad fermentacijos etape naudojamo sūrymo sudėtyje natrio chlorido turi būti ne daugiau kaip 8,5 %. Be to, Graikija ir prieštaraujančios šalys susitarė, kad pavadinimą „Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής“ (Prasines Elies Chalkidikis) įtraukus į registrą neturėtų kilti kliūčių pateikti rinkai produktą, kurio etiketėje nurodytas terminas „Chalkidikis rūšis“, jeigu užtikrinama, kad minėtas produktas yra šios rūšies arba pagamintas iš šios rūšies alyvuogių, vartotojai nėra klaidinami, rūšies pavadinimo naudojimas atitinka sąžiningos konkurencijos principus ir naudojant šį pavadinimą nesinaudojama saugomo gaminio geru vardu siekiant naudos. Pagal šį susitarimą šios sąlygos būtų užtikrintos, jei terminas „Chalkidikis rūšis“ etiketėje būtų pateiktas mažesniu už produkto pavadinimą šriftu, taip pat atitinkamu atstumu nuo pavadinimo, kuriuo produktas parduodamas, ir su sąlyga, kad bus nurodyta kilmės vieta, jeigu produktas pagamintas ne Chalkidikėje;

(4)

atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, pavadinimą „Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής“ (Prasines Elies Chalkidikis) reikėtų įtraukti į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą. Santrauka turėtų būti atitinkamai atnaujinta ir paskelbta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento I priede nurodytas pavadinimas yra įtraukiamas į registrą.

2 straipsnis

Atnaujinta santrauka pateikta šio reglamento II priede.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 190, 2010 7 14, p. 37.


I PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.6 klasė.   Švieži arba perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdai

GRAIKIJA

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (SKVN)


II PRIEDAS

SANTRAUKA

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (PRASINES ELIES CHALKIDIKIS)

EB Nr.: EL-PDO-0005–0539–27.03.2006

SKVN ( X ) SGN ( )

Šioje santraukoje informacijos tikslais pateikiami pagrindiniai produkto specifikacijos elementai.

1.   Atsakinga valstybės narės institucija

Pavadinimas:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ – ΠΓΕ – Ιδιότυπων και Παραδοσιακών Προϊόντων (Kaimo plėtros ir maisto ministerija, Ekologinio žemės ūkio direktoratas, SKVN, SGN, specialių ir tradicinių gaminių skyrius)

Adresas

Αχαρνών 29, Τ.Κ. 104 39, Αθήνα (Akharnon 29, 104 39 Atėnai)

Telefonas

210 21 25 152

Faksas

E. paštas

ax29u030@minagric.gr

2.   Grupė

Pavadinimas:

Κοινοπραξία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Πολυγύρου και Χαλκιδικής (Poligiro ir Chalkidikės žemės ūkio kooperatyvų sąjungų partnerystės organizacija „Βιοκαλλιεργητική Χαλκιδικής“ („Viokalliergitiki Chalkidikis“ – Chalkidikės ekologinis ūkininkavimas)

Adresas

Κωνσταντινουπόλεως 13, ΤΚ 63100, Πολύγυρος (Konstantinoupoleos 13, 63100 Polygyros)

Telefonas

237 10 23 076

Faksas

E. paštas

eas-pol@otenet.gr

Sudėtis.

Gamintojai ir (arba) perdirbėjai (X) Kita ()

3.   Produkto rūšis

1.6 klasė.

Švieži arba perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdai

4.   Specifikacija

(Reglamento (EB) Nr. 510/2006 4 straipsnio 2 dalyje pateiktų reikalavimų santrauka)

4.1.   Pavadinimas

„Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής“

(Prasines Elies Chalkidikis)

4.2.   Aprašymas

Prasines Elies Chalkidikis gaminamos tik iš Olea Europea rūšies Chondrolia Chalkidikis ir Chalkidikis porūšių alyvuogių. Šios Chalkidikėje auginamos minėtųjų rūšių alyvuogės didelės, mėsingos, šviesiai žalios ar žalsvai gelsvos spalvos, švelnaus vaisinio kvapo, vos karstelėjusio ir aštroko skonio, jose nesijaučia riebalų, nes alyvmedžiai per amžius prisitaikė prie ypatingų vietovės dirvožemio ypatybių ir klimato sąlygų, be to, alyvuogių augintojai taiko tam tikrus auginimo metodus.

Prasines Elies Chalkidikis pateikiamos keturių pavidalų:

1.

Visos alyvuogės.

2.

Alyvuogės be kauliukų.

3.

Įdarytos alyvuogės be kauliukų. Įdaras – migdolo riešutai, raudonieji pipirai, morkos, agurkėliai ir česnakai – dedamas rankomis. Įdarui naudojami produktai negali sudaryti daugiau kaip 15 % alyvuogių svorio.

4.

Traiškytos alyvuogės.

Visų tipų alyvuogės gali būti pagardintos raudonėliu, čiobreliu, lauro lapais, salieru, česnaku, kaparėliais ir raudonaisiais pipirais. Aromatiniai prieskoniai negali sudaryti daugiau kaip 2,5 % alyvuogių svorio.

Alyvuogių įdarui ir prieskoniams naudojami Chalkidikės apskrityje užauginti produktai.

Vartoti teikiamam produktui turi būti būdingos šios savybės:

Alyvuogių tipai

Savybės

Visos

Be kauliukų

Įdarytos ir be kauliukų

Traiškytos

Fizinės alyvuogių savybės

Alyvuogės kūgiško cilindro formos, su aiškiai išsiskiriančiu gumbeliu gale ir tvirtu blizgiu apyvaisiu, šviesiai žalios ar žalsvai gelsvos spalvos.

Minkštimas tvirtas ir sultingas.

Minkštimas šiek tiek traiškytas, kauliukai nepažeisti, sultingas.

Juslinės alyvuogių savybės

Švelnus vaisinis kvapas, nėra riebalų skonio.

Vos karstelėjęs, aštrokas skonis. Jei alyvuogės pagardintos aromatiniais prieskoniais, jaučiamas pagardų skonis.

Vos karstelėjęs, aštrokas skonis, kurį papildo įdaro skonis.

Vos karstelėjęs, aštrokas skonis. Jei alyvuogės pagardintos aromatiniais prieskoniais, jaučiamas pagardų skonis.

Alyvuogių kokybės savybės

Visos alyvuogės priklauso ekstra ir aukščiausios rūšies kokybės kategorijoms; mažiausias leistinas dydis yra 181/200 alyvuogių kilograme. Abiejų kategorijų alyvuogės su trūkumais sudaro mažiau kaip 7 % grynojo alyvuogių svorio.

Sūrymo savybės

Sūryme yra bent 8,5 % natrio chlorido, jo pH 3,8–4,0, o mažiausias rūgštingumas (procentinė pieno rūgšties dalis) – 0,8 %.

Sūryme užkonservuotų alyvuogių grynasis svoris

Bent 65 % galutinio produkto svorio.

Bent 55 % galutinio produkto svorio.

Bent 65 % galutinio produkto svorio.

Kitiems kokybės rodikliams ir apdorojant ar pakuojant alyvuoges naudojamoms pagalbinėms medžiagoms galioja maisto produktams taikomų teisės aktų nuostatos, taip pat OIC ir Codex Alimentarius komisijos nustatytos tarptautinės normos.

4.3.   Geografinė vietovė

Geografinė Prasines Elies Chalkidikis kilmės vietovė – Chalkidikės apskritis, kuri šiaurės vakaruose ribojasi su Salonikų apskritimi, o iš kitų pusių yra skalaujama Egėjo jūros. Geografinė vietovė apima iš trijų nedidelių pusiasalių sudarytą Chalkidikės pusiasalį, išskyrus rytinį Atono pusiasalį, kuris nepriklauso Chalkidikės apskričiai, nes turi atskirą savivaldą.

47 % apskrities ploto, t. y. 137 160 ha, užima miškai ir miškingos vietovės, o 32,7 %, t. y. 95 500 ha, yra žemės ūkio paskirties žemė. Drėkinama 20 000 ha, t. y. 21 % visos dirbamos žemės. Alyvmedžių Chalkidikėje auginama 23 000 ha.

4.4.   Kilmės įrodymas

Prasines Elies Chalkidikis auginamos, apdorojamos ir pakuojamos Chalkidikės apskrityje. Augintojai ir alyvmedžių giraitės įtraukti į Apskrities alyvuogių auginimo registrą, taip pat į integruotą administravimo ir kontrolės sistemą (IAKS), kurie kasmet atnaujinami. Kiekvieną kartą į perdirbimo įmones pristatytų žaliavų kiekis ir kilmė patvirtinami privalomais įrašais į apskaitos dokumentus, kuriuose saugomi ir atitinkami augintojų ir tiekėjų duomenys. Visos perdirbimo įmonės (pavadinimas ir buveinės duomenys) įtrauktos į vietinį Chalkidikės prekybos ir pramonės rūmų registrą ir į atitinkamą Bendrijos orientavimo ir garantijų išmokų mokėjimo ir kontrolės organizacijos registrą (O.P.E.K.E.P.E), ir joms suteikti unikalūs kodai.

4.5.   Gamybos būdas

1.   Alyvuogių auginimas ir rinkimas

Chalkidikėje beveik visose giraitėse alyvmedžiai sodinami taikant tarpinį tarp tradicinio ir šiuolaikinio sodinimo būdą, 6 × 6,5, 6,5 × 6,5 ir 6 × 7 m atstumu vienas nuo kito. Daugelis augintojų, tarpininkaujant jų organizacijoms, taiko dokumentais pagrįstą integruoto žemės ūkio kultūrų valdymo (angl. Integrated Crop Management) sistemą. Siekdami išspręsti pramečiui duodamo derliaus klausimą, taip pat užtikrinti, kad alyvuogės būtų didelės ir aukštos kokybės, augintojai alyvmedžius žiemą ir vasarą sistemingai geni ir šalina jų ūglius.

Vidutinis metų derlius – maždaug 9 000 kg/ha.

Alyvuogės renkamos kasmet nuo rugsėjo 15 d. iki spalio 10–15 d., kai remiantis augintojų ir jų organizacijų vykdomais nokimo stebėjimais nustatoma, kad alyvuogės pakankamai prinokusios ir reikiamos spalvos. Naudodamiesi kopėčiomis, augintojai alyvuoges renka rankomis ir krauna į plastikines dėžes, kuriose produktą gabena į perdirbimo įmones. Alyvuogės turi būti be lapų, šakelių ir kitų nereikalingų priemaišų, lygios žalios ar žalsvai gelsvos spalvos, nesudaužytos, nesubraižytos, be vabzdžių ar ligų padarytų pakenkimų, nesukapotos paukščių ir pan. Perdirbimo įmonėse alyvuogės sveriamos ir priimamos, taip pat išduodamas priėmimo dokumentas, kuriame nurodomos kokybinės ir kiekybinės jų savybės.

2.   Apdorojimas

Priimtos alyvuogės supilamos į talpyklas kartumui sumažinti. Tam naudojamas 1,5–2 % (atsižvelgiant į temperatūrą ir alyvuogių sunokimo lygį) natrio šarmo tirpalas. Šis etapas trunka 12 valandų. Po to alyvuogės tris kartus skalaujamos, kad natrio šarmo tirpalo nebeliktų, tada į talpyklas pripilama vandens ir alyvuogės jame mirksta 8 valandas. Vanduo keičiamas 2–3 kartus kas 8 valandas. Kartumas gali būti mažinamas ir natūraliu būdu: naudojant tik vandenį, kuris talpyklose keičiamas panašiu dažnumu. Taikant abu būdus, ypač siekiama, kad alyvuogės liktų vos karstelėjusios.

Baigus šį procesą, alyvuogės perpilamos į fermentacijos talpyklas ir užpilamos 8,5 % koncentracijos sūrymu. Sūrymo koncentracija ir pH nuolat tikrinami ir prireikus įpilamas reikiamas kiekis druskos. Šis etapas trunka tol, kol nusistovi 8,5 % sūrymo koncentracija. Jau ankstesniu etapu prasidėjusi fermentacija trunka, atsižvelgiant į alyvuogių sunokimo ir aplinkos temperatūrą, 2–4 mėnesius.

Kauliukai išimami mechaniniu būdu. Vienas alyvuogės galas įpjaunamas skersai, o kita pusė prie kotelio – kryžmai. Vandeniu ir mechaniniu slėgiu kauliukas pašalinamas. Alyvuogėms traiškyti naudojami lengvi mechaniniai spaustuvai, kuriais nesumaigomas minkštimas ir nesutraiškomas kauliukas.

Įdaryti skirtos alyvuogės pernešamos ant darbastalių, kur patyrusios darbuotojos jas įdaro rankomis. Alyvuogių įdarymas yra Chalkidikės tradicija; tam naudojami migdolo riešutai arba nedideli raudonųjų pipirų, morkų, agurkėlių ir česnako gabaliukai.

Alyvuogės gali būti pagardinamos aromatiniais vietovės augalais (raudonėliu, čiobreliu, kaparėliais, lauro lapais, česnaku, salieru ir raudonaisiais pipirais).

3.   Kokybinė atranka ir skirstymas pagal dydį. Pakavimas

Po fermentacijos ir kauliukų pašalinimo alyvuogės išimamos iš talpyklų ir pernešamos ant darbastalių, kur patyrę darbuotojai jas apžiūri ir rankomis pašalina sugedusias, sudaužytas ar kitokių trūkumų turinčias alyvuoges. Tada alyvuogės konvejerio juostomis perduodamos darbuotojams, kurie jas suskirsto pagal dydį ir sudeda į pakuotes.

Alyvuogės dažniausiai pakuojamos į plastikines dėžutes, pagamintas iš vartotojams nekenksmingos ir su produktu nesąveikaujančios medžiagos, skardines ir stiklainius, neatsižvelgiant į pakuotės turinio svorį. Pakuotės pripildomos sūrymo, į kurį gali būti įpilta L-askorbo rūgšties, citrinos rūgšties arba pieno rūgšties, pagal ES ir Graikijos teisės aktų reikalavimus naudojamų kaip konservantas.

Alyvuogės gali būti pakuojamos ir ne Chalkidikės apskrityje esančiose įmonėse, į kurias produktas pristatomas apdorotas, su sąlyga, kad būtų užtikrintas atsekamumas remiantis vežimo dokumentais ir atitinkamais apskaitos dokumentais, taip pat būtų laikomasi 4.8 dalyje aprašytų ženklinimo etiketėmis taisyklių.

4.6.   Ryšys su geografine vietove

1.   Gamtinis ryšys

Agronominiu požiūriu Chalkidikės apskrities dirvožemis puikiai tinka alyvmedžiams auginti, nes alyvmedžiai auga ir duoda derlių įvairių rūšių dirvožemyje: nuo skurdaus akmeningo klintinio kalnuotose vietovėse iki derlingo sąnašinio klintinės kilmės dirvožemio lygumose.

Chalkidikės klimatas ypač palankus alyvmedžiams auginti: nors Chalkidikė yra Šiaurės Graikijoje, dėl ilgo Egėjo jūros kranto (630 km kranto linijos), jos žemiausios ir aukščiausios temperatūros kreivės atitinka piečiau esančių vietovių, kuriose auginami alyvmedžiai, pavyzdžiui, Mesinijos, Etolijos ir Akarnijos, taip pat Atikos, kreives. Be to, Chalkidikei būdingas didelis kritulių kiekis – lietaus per metus vidutiniškai iškrenta nuo 450 (lygumose) iki 850 mm (kalnuose).

Chalkidikės klimatas palankus alyvmedžiams auginti ir todėl, kad, priklausomai nuo altitudės, jam būdingos švelnios arba šaltesnės žiemos, švelnios arba karštesnės ir sausesnės vasaros, daug saulėtų dienų ir ilgi tarpiniai metų laikai. Vidutinė vasaros temperatūra neviršija 22 °C, o absoliuti žemiausia temperatūra žiemą – net ir kalnų vietovėse – retai būna žemesnė nei - 10 °C, o tokios sąlygos yra idealios alyvmedžiams vešėti.

Būdingos Prasines Elies Chalkidikis savybės yra ne tik jų didumas, bet ir šviesiai žalios ar žalsvai gelsvos spalvos tvirtas blizgus apyvaisis, mėsingas, tvirtas ir sultingas minkštimas, švelnus vaisinis kvapas ir vos karstelėjęs, aštrokas skonis.

Chalkidikės dirvožemio ypatybės ir klimato sąlygos, taip pat alyvuogių auginimo ir apdorojimo būdai minėtosioms kokybinėms produkto savybėms daro tokį poveikį:

tai, kad alyvuogių rinkimo laikotarpiu ilgai laikosi gana žema temperatūra, be to, taikomi tam tikri alyvmedžių auginimo metodai, ypač genėjimas ir ūglių šalinimas, taip pat alyvmedžių rūšių dinamizmas padeda pasiekti, kad derlius būtų stabilus, o alyvuogės užaugtų labai didelės ir mėsingos,

kadangi vyrauja klintinės kilmės dirvožemis, alyvuogėse gausu lakiųjų medžiagų, kurios ir lemia švelnų vaisinį kvapą,

dėl didelio saulėtumo ir neaukštos temperatūros vasarą, taip pat dėl to, kad augintojai ir jų organizacijos stebi nokimą, renkamos alyvuogės būna šviesiai žalios spalvos, sultingu minkštimu ir pakankamai tvirtos, todėl kauliukai išimami lengvai, alyvuogių nesutrinant ir nepažeidžiant,

taikant tam tikrus auginimo metodus, ypač drėkinant ir stebint nokimą, užtikrinama, kad alyvuogėse būtų nedaug aliejaus, todėl jos neturi riebalų skonio ir yra itin aromatingos, tačiau tokiu būdu taip pat išvengiama oksidacijos ir pasiekiama, kad alyvuogės ilgiau negestų,

tradiciniu būdu alyvuoges renkant rankomis, užtikrinama puiki jų fizinė būklė ir sėkmingas tolesnis jų apdorojimas, o rankomis atrenkant ir įdarant alyvuoges, užtikrinama aukšta savito galutinio produkto kokybė.

Derindamos tradicinius būdus, perdirbimo įmonės taip pat pritaikė apdorojimo metodus prie išskirtinių savybių turinčių konkrečių rūšių alyvuogių, kad išspręstų fermentuojantis alyvuogėms kylančias problemas, išlaikytų nepakitusias jų juslines savybes ir visada pagamintų išskirtinį produktą, vos karstelėjusiu, aštroku skoniu garsėjantį visoje Graikijoje. Daugelio įmonių vykdomas eksportas Prasines Elies Chalkidikis padėjo išgarsinti ir daugelyje užsienio šalių.

2.   Istorinis ryšys

Chalkidikės alyvmedžių giraitės minimos nuo 1415 m.: minima Androniko alyvmedžių giraitė Kasandros šv. Pauliaus vienuolyno valdose, pavieniai seni alyvmedžiai Kalamarijos Suflaryje (Nea Triglija) esančiose Vatopedijo vienuolyno valdose ir kaimyniniame Dautle (Eleochoris), taip pat Ivirų vienuolyno alyvmedžių giraitė Olimpiados srityje esančioje Kafkanijos saloje. Sukultūrintų alyvmedžių būta ir kitoje Chalkidikės dalyje – tai matyti iš vietovardžių. Atrodo, kad tų alyvmedžių vaisiai naudoti daugiausia valgomosioms alyvuogėms gaminti.

Maždaug XIX a. viduryje Chalkidikės gyventojai ėmėsi sistemingo alyvuogių auginimo; daugiausia buvo skiepijami laukiniai, rečiau persodinami sukultūrinti alyvmedžiai. Ko gero, šį pokytį visų pirma lėmė 1863 m. paskelbtame Įstatyme dėl naujų alyvmedžių giraitėms taikomų lengvatų nustatytos palankios mokesčių nuostatos. Jau 1887 m. Christakis Zografos Portarijoje užveisė didžiulę, maždaug 500 ha, daugiau kaip 32 000 alyvmedžių giraitę. Tuo metu Chatzi-Osmanas Poligiro Gerakinėje įkūrė didelę garu varomą aliejaus spaudyklą – taip Chalkidikėje prasidėjo atitinkamų įrenginių modernizavimas.

Chalkidikės ryšį su alyvmedžiais ir alyvuogėmis įrodo ne tik tai, kad, kaip teigiama patikimuose istoriniuose šaltiniuose, toje vietovėje per amžius auginti alyvmedžiai ir gaminti produktai iš alyvuogių, bet ir tai, kad iki šiol išliko labai daug liaudies tradicijų. Bent pastaruosius du šimtus metų alyvmedis Chalkidikėje yra svarbus tiek ūkinėje veikloje, tiek socialiniame gyvenime ir kultūrinėje gyventojų tradicijoje.

4.7.   Kontrolės įstaiga

Pavadinimas

Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) (Žemės ūkio produktų sertifikavimo ir kontrolės organizacija) – AGROCERT

Adresas

Πατησίων & Άνδρου 1 (Patission & Androu 1), 11257 Αθήνα (11257 Atėnai).

Telefonas

210 8231277

Faksas

210 8231438

El. paštas

info@agrocert.gr

Pavadinimas

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής (Chalkidikės apskrities administracija), Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (Kaimo plėtros direktoratas)

Adresas

63100 Πολύγυρος (63100 Polygyros).

Telefonas

23710 39314

Faksas

23713 39207

El. paštas

agro6@halkidiki.gov.gr

4.8.   Ženklinimas etiketėmis

Produkto kilmę ir tai, kad jis saugomas, turi būti galima nustatyti ne tik iš Prasines Elies Chalkidikis saugomos kilmės vietos nuorodos ir atitinkamo ženklinimo, bet ir iš etikečių, kuriose turi būti:

skaitinis kodas, kuriame nurodyti produkto pagaminimo metai, perdirbimo įmonė, partija ir galutinio produkto pakavimo įmonė, jei galutinis produktas pakuojamas kitoje įmonėje;

supakuoto galutinio produkto trumpiausias galiojimo laikas;

logotipas su graikiškomis arba lotyniškomis raidėmis parašytu produkto pavadinimu, juosiančiu elipsės formos paveikslėlį, kurio fone yra 1829 m. Britanijos bendrijos naudingoms žinioms skleisti (angl. Society for the Diffusion of Useful Knowledge) litografijoje pavaizduotas Chalkidikės žemėlapis, o pirmame plane – alyvmedžio šakelė su žaliosiomis alyvuogėmis.

Image

Jei Prasines Elies Chalkidikis naudojamos tyrei gaminti, leidžiama nurodyti „Πάστα από Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής ΠΟΠ“ (Prasines Elies Chalkidikis SKVN tyrė) su sąlyga, kad tyrė gaminama tik iš Prasines Elies Chalkidikis ir pridedama ne daugiau kaip 7 % ypač gryno alyvuogių aliejaus.


23.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 132/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 427/2012

2012 m. gegužės 22 d.

dėl su salmonelėmis susijusių specialių garantijų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, taikymo išplėtimo Danijai skirtiems kiaušiniams

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 853/2004 nustatyti konkretūs gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimai maisto tvarkymo subjektams. To reglamento 8 straipsnyje nustatytos specialios garantijos, taikomos Suomijos ir Švedijos rinkoms skirtiems gyvūninės kilmės maisto produktams. Todėl maisto tvarkymo subjektai, ketinantys pateikti kiaušinius šių valstybių narių rinkai, turi laikytis tam tikrų su salmonelėmis susijusių taisyklių. Minėtame reglamente taip pat numatyta, kad prie tokių kiaušinių siuntų turi būti pridėtas sertifikatas, kuriame turi būti nurodyta, kad pagal Sąjungos teisės aktus buvo atlikti mikrobiologiniai tyrimai ir kad jų rezultatai buvo neigiami;

(2)

minėtos specialios garantijos suteikiamos 2005 m. spalio 14 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1688/2005, įgyvendinančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 nuostatas, taikomas specialioms garantijoms, susijusioms su salmonelėmis Suomijai ir Švedijai skirtose tam tikrų mėsos rūšių ir kiaušinių siuntose (2);

(3)

be to, Reglamente (EB) Nr. 1688/2005 nustatytos mėginių ėmimo pulkuose, iš kurių gauti kiaušiniai, taisyklės ir šių mėginių mikrobiologinio tyrimo metodai. Jame taip pat pateikiamas veterinarijos sertifikato, pridedamo prie kiaušinių siuntų, pavyzdys;

(4)

remiantis Reglamentu (EB) Nr. 853/2004 specialių garantijų, susijusių su tam tikrais gyvūninės kilmės maisto produktais, taikymas gali būti visiškai arba iš dalies išplėstas bet kuriai valstybei narei arba bet kuriam jos regionui, jeigu valstybė narė naudoja kontrolės programą, kuri atitinkamiems gyvūninės kilmės maisto produktams pripažinta lygiaverte patvirtintajai Suomijoje ir Švedijoje;

(5)

2007 m. spalio 5 d. Danijos veterinarijos ir maisto tarnyba Komisijai perdavė prašymą leisti Danijai pagal Reglamentą (EB) Nr. 853/2004 visoje Danijos teritorijoje taikyti specialias garantijas, susijusias su kiaušiniuose aptinkamomis salmonelėmis. Prie prašymo pridėtas Danijos salmonelių kontrolės programos, skirtos kiaušiniams, aprašymas;

(6)

2008 m. birželio 18 d. posėdyje Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas pritarė Komisijos tarnybų darbiniam dokumentui „Rekomendacinis dokumentas dėl minimalių reikalavimų, taikomų salmonelių kontrolės programoms, kurios dėl Gallus gallus rūšies paukščių mėsos ir kiaušinių turi būti pripažintos lygiavertėmis patvirtintosioms Švedijoje ir Suomijoje“ (toliau – rekomendacinis dokumentas);

(7)

Danijos salmonelių kontrolės programa, skirta kiaušiniams, laikoma lygiaverte patvirtintajai Švedijoje ir Suomijoje ir atitinka rekomendacinį dokumentą. Be to, 2011 m. gegužės 20 d. Danijos valdžios institucijos pateikė informacijos, patvirtinančios, kad Danijoje 2008, 2009 ir 2010 m. salmonelių paplitimas auginamų vištų ir suaugusių vištų dedeklių pulkuose taip pat atitiko rekomendacinį dokumentą;

(8)

todėl specialių garantijų taikymas turėtų būti išplėstas Danijai skirtoms kiaušinių siuntoms. Be to, tokioms siuntoms turėtų būti taikomos Reglamente (EB) Nr. 1688/2005 nustatytos mėginių ėmimo pulkuose, iš kurių tie kiaušiniai gauti, taisyklės, šių mėginių mikrobiologinio tyrimo metodai ir veterinarijos sertifikato pavyzdys;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Danijai leidžiama Danijai skirtoms kiaušinių, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 5.1 punkte, siuntoms taikyti su salmonelėmis susijusias specialias garantijas, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 853/2004 8 straipsnio 2 dalyje.

2 straipsnis

1.   Mėginių ėmimas pulkuose, iš kurių gauti 1 straipsnyje nurodyti kiaušiniai, atliekamas pagal Reglamento (EB) Nr. 1688/2005 4 straipsnį.

2.   Mikrobiologinis 1 dalyje nurodytų mėginių tyrimas dėl salmonelių atliekamas pagal Reglamento (EB) Nr. 1688/2005 5 straipsnio 1 dalį.

3 straipsnis

Prie 1 dalyje nurodytų kiaušinių siuntų pridedamas Reglamento (EB) Nr. 1688/2005 6 straipsnio 2 dalyje numatyto pavyzdžio sertifikatas.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(2)  OL L 271, 2005 10 15, p. 17.


23.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 132/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 428/2012

2012 m. gegužės 22 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 607/2009, kuriuo nustatomos tam tikros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su tam tikrų vyno sektoriaus produktų saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis, tradiciniais terminais, ženklinimu ir pateikimu

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 121 straipsnio pirmos pastraipos m punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

remdamosi Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimu dėl prekybos vynu (2) Jungtinės Amerikos Valstijos paprašė, kad šios valstybės pavadinimas būtų įtrauktas į Komisijos reglamento (EB) Nr. 607/2009 (3) XV priedo B punkto stulpelį, kuriame nurodomos šalys, galinčios naudoti vienos iš vyninių vynuogių veislių, kurios gali būti nurodytos vynų etiketėje pagal 62 straipsnio 4 dalį, pavadinimą. Patikrinus, ar minėto reglamento 62 straipsnio 1 dalies b punkte ir 62 straipsnio 4 dalyje numatytos sąlygos tenkinamos, reikėtų Jungtines Amerikos Valstijas įtraukti į atitinkamą to priedo stulpelį prie vyninių vynuogių veislių pavadinimo, susijusio su šiuo prašymu;

(2)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 607/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(3)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 607/2009 XV priedo B dalies 58 eilutė pakeičiama taip:

„58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Italija, Australija, Jungtinės Amerikos Valstijos

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 87, 2006 3 24, p. 2.

(3)  OL L 193, 2009 7 24, p. 60.


23.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 132/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 429/2012

2012 m. gegužės 22 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1014/2010, kad būtų nustatyta bendra keleivinių automobilių gamintojų pranešimų apie klaidas forma

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009, nustatantį naujų keleivinių automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (1), ypač į jo 8 straipsnio 9 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

gamintojo pranešimas apie klaidingus išmetamo CO2 kiekio duomenis pagal Reglamento (EB) Nr. 443/2009 8 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą yra svarbus duomenų, pagal kuriuos apskaičiuojamos savitosios teršalų išmetimo normos ir visų gamintojų vidutinis išmetamųjų teršalų kiekis, patikros etapas, todėl derėtų nustatyti aiškią ir skaidrią tokio pranešimo teikimo tvarką;

(2)

taip pat derėtų nustatyti, kad pranešimas apie klaidas būtų teikiamas naudojant bendrą formą, siekiant užtikrinti, kad informaciją, kurią gamintojai praneša Komisijai, būtų galima laiku patikrinti ir apdoroti;

(3)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Klimato kaitos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1014/2010 (2) 9 straipsnis papildomas šiomis 3, 4 ir 5 dalimis:

„3.   Gamintojai, teikdami pranešimą apie klaidas pagal Reglamento (EB) Nr. 443/2009 8 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą, remiasi pagal 8 straipsnio 4 dalį Komisijos praneštais preliminarių duomenų rinkiniais.

Į pranešimą apie klaidas įtraukiami visi duomenys, susiję su automobilių registracijomis, už kurias atsakingas pranešimą teikiantis gamintojas.

Klaida nurodoma kiekvienos versijos duomenų rinkinyje įrašant atskirą įrašą, pavadintą „Gamintojo pastabos“, kuriame nurodomas vienas iš šių kodų:

a)

A kodas, jei gamintojas pakeitė įrašus;

b)

B kodas, jei automobilio identifikuoti neįmanoma;

c)

C kodas, jei automobiliui netaikomas Reglamentas (EB) Nr. 443/2009 arba jei automobilis nebegaminamas.

Taikant trečios pastraipos b punktą, automobilio identifikuoti neįmanoma, jei gamintojas negali identifikuoti ar pataisyti tipo, varianto ar versijos kodo arba, jei taikytina, tipo patvirtinimo numerio, nurodyto preliminarių duomenų rinkinyje.

4.   Jei gamintojas Komisijai nepraneša apie klaidas pagal 3 dalį arba jei pranešimas pateikiamas po trijų mėnesių laikotarpio, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 443/2009 8 straipsnio 5 dalyje, preliminarios vertės, praneštos pagal to reglamento 8 straipsnio 4 dalį, laikomos galutinėmis.

5.   3 dalyje nurodytas pranešimas apie klaidą pateikiamas elektroniniame neištrinamajame duomenų nešlyje, pažymėtame „Pranešimas apie klaidą. Automobilių išmetamas CO2“, ir siunčiamas paštu šiuo adresu:

European Commission

Secretariat General

B-1049 Brussels

Belgium

Elektroninė pranešimo kopija informavimo tikslu nusiunčiama šiais specialiais e. pašto adresais:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

ir

CO2-monitoring@eea.europa“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 140, 2009 6 5, p. 1.

(2)  OL L 293, 2010 11 11, p. 15.


23.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 132/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 430/2012

2012 m. gegužės 22 d.

kuriuo skelbiamas konkursas privataus alyvuogių aliejaus sandėliavimo paramai gauti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 43 straipsnio a, d ir j dalis kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 33 straipsnyje nustatyta, kad Komisija gali nuspręsti įgalioti įstaigas, kurios suteikia pakankamas garantijas ir yra patvirtintos valstybių narių, sudaryti alyvuogių aliejaus, kuriuo jos prekiauja, sandėliavimo sutartis, jeigu tam tikruose Europos Sąjungos regionuose atsiranda didelių rinkos sutrikimų;

(2)

2008 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 826/2008, kuriuo nustatomos bendrosios pagalbos už privatų tam tikrų žemės ūkio produktų saugojimą skyrimo taisyklės (2), 4 straipsnyje nurodytu laikotarpiu Ispanijoje ir Graikijoje – šalyse, kuriose bendrai pagaminama daugiau nei du trečdaliai viso Sąjungoje pagaminamo alyvuogių aliejaus, – užregistruota vidutinė alyvuogių aliejaus rinkos kaina yra mažesnė nei Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 33 straipsnyje nurodyta kaina. Tai stipriai trikdo minėtų valstybių narių rinkas. Sąjungos alyvuogių aliejaus rinkai būdinga didelė tarpusavio priklausomybė, todėl dideli Ispanijos ir Graikijos rinkos sutrikimai gali sukelti tokius pat sutrikimus visose alyvuogių aliejų gaminančiose valstybėse narėse;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 31 straipsnyje nustatyta, kad gali būti skiriama privataus alyvuogių aliejaus sandėliavimo parama ir kad šią paramą Komisija turėtų nustatyti iš anksto arba konkurso tvarka;

(4)

Reglamente (EB) Nr. 826/2008 nustatytos privataus sandėliavimo paramos schemos įgyvendinimo bendrosios taisyklės. Pagal to reglamento 6 straipsnį konkursas turi būti skelbiamas vadovaujantis to reglamento 9 straipsnyje nustatytomis išsamiomis taisyklėmis ir sąlygomis;

(5)

turėtų būti nustatytas toks bendras didžiausias kiekis, už kurį gali būti skiriama privataus sandėliavimo parama, kurio laikantis, remiantis rinkos tyrimais, būtų prisidedama prie rinkos stabilizavimo;

(6)

siekiant palengvinti su sutarčių sudarymu susijusią administracinę ir kontrolės veiklą, turėtų būti nustatytas mažiausias produktų kiekis, kuris turėtų būti numatytas kiekviename pasiūlyme;

(7)

siekiant užtikrinti ūkinės veiklos vykdytojų sutartinių įsipareigojimų laikymąsi ir pageidaujamą priemonės poveikį rinkai, turėtų būti nustatytas užstato dydis;

(8)

atsižvelgiant į einamųjų prekybos metų rinkos padėties pokyčius ir kitų prekybos metų prognozes, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė nuspręsti sutrumpinti įgyvendinamų sutarčių terminą ir atitinkamai pakoreguoti paramos dydį. Kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 826/2008 21 straipsnyje, ta galimybė turėtų būti numatyta sutartyje;

(9)

pagal Reglamento (EB) Nr. 826/2008 12 straipsnio 3 dalį turėtų būti nustatytas laikotarpis, per kurį valstybės narės Komisijai praneša apie visus galiojančius pasiūlymus;

(10)

kad būtų užkirstas kelias nekontroliuojamam kainų kritimui, greitai reaguojama į išskirtinę rinkos padėtį ir užtikrintas veiksmingas šios priemonės valdymas, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(11)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį nepateikė,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

1.   Skelbiamas konkursas, kuriuo siekiama nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 31 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos privataus šio reglamento priede išvardytų ir Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XVI priedo 1 punkte nustatytų kategorijų alyvuogių aliejaus sandėliavimo paramos dydį.

2.   Bendras didžiausias kiekis, už kurį gali būti skiriama privataus sandėliavimo parama, yra 100 000 tonų.

2 straipsnis

Taikytinos taisyklės

Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, taikomas Reglamentas (EB) Nr. 826/2008.

3 straipsnis

Pasiūlymų teikimas

1.   Pasiūlymų pirmajam daliniam konkursui teikimo laikotarpis prasideda 2012 m. gegužės 31 d. ir baigiasi 2012 m. birželio 5 d. 11.00 val. Briuselio laiku.

Pasiūlymų antrajam daliniam konkursui teikimo laikotarpis prasideda pirmąją darbo dieną po ankstesnio laikotarpio pabaigos ir baigiasi 2012 m. birželio 19 d. 11.00 val. Briuselio laiku.

2.   Pasiūlymai teikiami 180 dienų sandėliavimo laikotarpiui.

3.   Kiekviename pasiūlyme nurodomas ne mažesnis kaip 50 tonų kiekis.

4.   Jei konkurse dalyvaujančio ūkinės veiklos vykdytojo pasiūlymai yra susiję su daugiau nei viena alyvuogių aliejaus kategorija arba skirtingomis talpų vietomis, jis kiekvienu atveju pateikia atskirą pasiūlymą.

5.   Pasiūlymai gali būti teikiami tik Graikijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Kipre, Maltoje, Portugalijoje ir Slovėnijoje.

4 straipsnis

Užstatai

Konkurso dalyviai pateikia 50 EUR užstatą už kiekvieną pasiūlyme nurodytą alyvuogių aliejaus toną.

5 straipsnis

Sutarčių termino trumpinimas

Komisija, atsižvelgdama į alyvuogių aliejaus rinkos pokyčius ir ateities prognozes, gali Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka nuspręsti sutrumpinti įgyvendinamų sutarčių laikotarpį ir atitinkamai pakoreguoti paramos dydį. Nuoroda į šią galimybę įtraukiama į sutartį, sudarytą su konkurso laimėtoju.

6 straipsnis

Pranešimas Komisijai apie pasiūlymus

Pagal Reglamento (EB) Nr. 826/2008 12 straipsnį valstybės narės per 24 valandas nuo kiekvieno šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto pasiūlymų teikimo laikotarpio pabaigos Komisijai atskirai praneša apie visus galiojančius pasiūlymus.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 22 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Michel BARNIER

Komisijos narys


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 223, 2008 8 21, p. 3.


PRIEDAS

1 straipsnio 1 dalyje nurodytos alyvuogių aliejaus kategorijos

Ypač grynas alyvuogių aliejus

Grynas alyvuogių aliejus


23.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 132/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 431/2012

2012 m. gegužės 22 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 22 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

98,8

MA

53,8

TR

87,5

ZZ

80,0

0707 00 05

AL

41,0

JO

183,3

MK

59,4

TR

130,7

ZZ

103,6

0709 93 10

JO

183,3

TR

112,3

ZZ

147,8

0805 10 20

EG

50,0

IL

75,0

MA

52,2

ZZ

59,1

0805 50 10

TR

94,2

ZA

84,1

ZZ

89,2

0808 10 80

AR

123,8

BR

83,4

CA

135,2

CL

94,8

CN

82,4

EC

94,2

MK

29,3

NZ

147,6

US

188,4

UY

67,9

ZA

95,7

ZZ

103,9


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

23.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 132/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. gegužės 16 d.

dėl neatidėliotinų priemonių, kad į Sąjungą nebūtų įvežti ir neišplistų Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ir Epitrix tuberis (Gentner)

(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 3137)

(2012/270/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams arba augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies trečiąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Komisijai atlikus vertinimą remiantis Europos ir Viduržemio jūros regiono augalų apsaugos organizacijos atlikta kenkėjų rizikos analize paaiškėjo, kad Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ir Epitrix tuberis (Gentner) daro žalingą poveikį neatspariems augalams. Jie labiausiai pažeidžia Solanum tuberosum L. gumbus, įskaitant skirtuosius sodinti (toliau – bulvių gumbai), auginamus visoje Sąjungoje. Šie organizmai nėra išvardyti nei I, nei II Direktyvos 2000/29/EB priede;

(2)

Portugalija pranešė Komisijai kad jos teritorijoje nustatyta Epitrix cucumeris (Harris) ir Epitrix similaris (Gentner). 2010 m. rugsėjo 8 d. Ispanija pranešė pirmą kartą nustačiusi Epitrix similaris (Gentner) viename šios valstybės narės regione. Remiantis turima informacija, Epitrix cucumeris (Harris) ir Epitrix tuberis (Gentner) taip pat nustatytas trečiojoje šalyje, kuri eksportuoja bulvių gumbus į Sąjungą;

(3)

turėtų būti numatytos priemonės, kurių imamasi įvežant į Sąjungą iš trečiųjų šalių bulvių gumbų, kuriuose nustatyta Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) arba Epitrix tuberis (Gentner). Taip pat turėtų būti numatytos priemonės, kurių imamasi vežant bulvių gumbus iš Sąjungos vietovių, kuriose patvirtintas vieno ar daugiau iš šių organizmų buvimas;

(4)

visose valstybėse narėse turėtų būti atlikti tyrimai Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ir Epitrix tuberis (Gentner) bulvių gumbuose ir bulvių laukuose nustatyti, o apie gautus rezultatus pranešta. Valstybės narės taip pat gali savo nuožiūra atlikti kitų augalų tyrimus;

(5)

priemonėmis valstybėms narėms turėtų būti sudarytos sąlygos nustatyti demarkacines zonas, jei patvirtinta esant Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) arba Epitrix tuberis (Gentner), siekiant tuos organizmus likviduoti arba bent izoliuoti ir užtikrinti griežtą stebėseną, kad jų neatsirastų;

(6)

jei būtina, valstybės narės turėtų pritaikyti savo teisės aktus, kad jie atitiktų šio sprendimo reikalavimus;

(7)

šis sprendimas turėtų galioti iki 2014 m. rugsėjo 30 d., kad būtų laiko įvertinti jo veiksmingumą;

(8)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Su Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ir Epitrix tuberis (Gentner) susiję draudimai

Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ir Epitrix tuberis (Gentner) (toliau – nurodytieji organizmai) neįvežami į Sąjungą ir užkertamas kelias jiems plisti Sąjungoje.

2 straipsnis

Bulvių gumbų įvežimas į Sąjungą

1.   Solanum tuberosum L. gumbus, įskaitant skirtuosius sodinti (toliau – bulvių gumbai) (2), kurių kilmės šalis yra trečioji šalis, kurioje nustatytas vienas ar keli iš nurodytųjų organizmų, galima įvežti į Sąjungą tik tuo atveju, jei jie atitinka konkrečius importo reikalavimus, nustatytus I priedo 1 skirsnio 1 dalyje.

2.   Įvežant bulvių gumbus į Sąjungą juos tikrina atsakinga oficialioji institucija pagal I priedo 1 skirsnio 5 dalį.

3 straipsnis

Bulvių gumbų vežimas Sąjungoje

Sąjungos demarkacinių zonų, nustatytų pagal 5 straipsnį, kilmės bulvių gumbai Sąjungoje gali būti vežami tik tuo atveju, jei jie atitinka I priedo 2 skirsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

Iš trečiųjų šalių, kuriose nustatytas vienas ar keli iš nurodytųjų organizmų, pagal 2 straipsnį į Sąjungą įvežti bulvių gumbai gali būti vežami Sąjungoje tik tuo atveju, jei jie atitinka I priedo 2 skirsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas.

4 straipsnis

Pranešimai apie nurodytuosius organizmus ir jų tyrimai

1.   Valstybės narės kasmet savo teritorijoje atlieka oficialius tyrimus, siekdamos nustatyti nurodytuosius organizmus bulvių gumbuose ir, prireikus, kituose augaluose šeimininkuose, įskaitant laukus, jei juose auga bulvių gumbai.

Iki kiekvienų metų balandžio 30 d. valstybės narės šių tyrimų rezultatus praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

2.   Apie nustatytą ar įtariamą augalų užsikrėtimą nurodytuoju organizmu nedelsiant pranešama atsakingoms oficialioms įstaigoms.

5 straipsnis

Demarkacinės zonos ir priemonės, kurių turi būti imamasi tokiose zonose

1.   Jei valstybė narė, remdamasi 4 straipsnio 1 dalyje minėtų tyrimų rezultatais arba kitais įrodymais, patvirtina, kad jos teritorijos dalyje yra nurodytasis organizmas, ji nedelsdama nustato demarkacinę zoną, kurią pagal II priedo 1 skirsnį sudaro užkrėsta ir buferinė zonos.

Ji imasi II priedo 2 skirsnyje nustatytų priemonių.

2.   Jei valstybė narė imasi priemonių pagal 1 dalį, ji nedelsdama pateikia demarkacinių zonų sąrašą, informaciją apie jų ribas, įskaitant tų zonų ribas nurodantį žemėlapį ir tose demarkacinėse zonose taikomas priemones.

6 straipsnis

Sprendimo laikymasis

Valstybės narės imasi visų priemonių, kad būtų laikomasi šio sprendimo ir prireikus iš dalies pakeičia priemones, kurias jos priėmė siekdamos apsisaugoti nuo nurodytųjų organizmų įvežimo ir išplitimo, taip, kad būtų laikomasi šio sprendimo. Apie tas priemones jos nedelsdamos praneša Komisijai.

7 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas iki 2014 m. rugsėjo 30 d.

8 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  Fitosanitarijos terminų glosarijus. Pamatinis standartas ISPM Nr. 5 ir fitosanitarijos sertifikatai. Pamatinis standartas ISPM Nr. 12. Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos sekretoriatas (angl. Glossary of Phytosanitary Terms – Reference Standard ISPM No. 5 and Phytosanitary certificates - Reference Standard ISPM No. 12 by the Secretariat of the International Plant Protection Convention), Roma.


I PRIEDAS

1   SKIRSNIS

Specialūs įvežimo į Sąjungą reikalavimai

1.

Nepažeidžiant Direktyvoje 2000/29/EB išvardytų nuostatų, prie bulvių gumbų, kurių kilmės šalis yra viena iš trečiųjų šalių, kuriose nustatytas vienas ar daugiau iš nurodytųjų organizmų, pridedamas fitosanitarinis sertifikatas, kaip nurodyta Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkte (toliau – sertifikatas), kurio skiltyje „Papildoma deklaracija“ pateikiama 2 ir 3 dalyse nurodyta informacija.

2.

Sertifikate nurodoma pagal a arba b punktą pateiktina informacija:

a)

bulvių gumbai buvo auginami vietovėje, kurioje, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, nėra kenkėjų;

b)

bulvių gumbai buvo nuplauti arba nuvalyti taip, kad ant jų liko ne daugiau nei 0,1 % žemių, arba jiems buvo pritaikytas lygiavertis metodas tokiam pačiam rezultatui pasiekti ir pašalinti atitinkami nurodytieji organizmai bei užtikrinta, kad neliko pavojaus nurodytiesiems organizmams išplisti.

3.

Sertifikate taip pat turi būti pateikta:

a)

informacija apie tai, kad bulvių gumbuose nerasta nei atitinkamų nurodytųjų organizmų, nei jų požymių, ir kad prieš pat eksportą atlikus oficialų tyrimą ant jų liko ne daugiau nei 0,1 % žemių;

b)

informacija apie tai, kad pakuotė, kurioje bulvių gumbai yra importuojami, yra švari.

4.

Jei pateikiama 2 dalies a punkte nurodyta informacija, skiltyje „Kilmės vieta“ nurodomas kenkėjais neužkrėstos zonos pavadinimas.

5.

Į Sąjungą pagal 1–4 dalis įvežami bulvių gumbai patikrinami įvežimo punkte arba paskirties vietoje, nustatytoje pagal Komisijos direktyvą 2004/103/EB (1), siekiant patirtinti, kad jie atitinka 1–4 dalyse nustatytus reikalavimus.

2   SKIRSNIS

Vežimo sąlygos

1.

Sąjungos demarkacinių zonų kilmės bulvių gumbai gali būti vežami Sąjungoje tik tuo atveju, jei kartu su jais pateikiamas augalų pasas, parengtas ir išduotas pagal Komisijos direktyvą 92/105/EEB (2) ir jei jie atitinka 2 dalyje nustatytas sąlygas.

2.

Bulvių gumbai turi atitikti toliau nurodytas sąlygas:

a)

bulvių gumbai buvo auginami registruotoje auginimo vietoje pagal Komisijos direktyvą 92/90/EEB (3), arba registruoto gamintojo pagal Komisijos direktyvą 93/50/EEB (4) arba vežami iš sandėlio arba išsiuntimo punkto, užregistruoto pagal Direktyvą 93/50/EEB;

b)

bulvių gumbai buvo nuplauti arba nuvalyti taip, kad ant jų liko ne daugiau nei 0,1 % žemių, arba jiems buvo pritaikytas lygiavertis metodas tokiam pačiam rezultatui pasiekti ir pašalinti atitinkami nurodytieji organizmai, ir užtikrinta, kad neliko pavojaus nurodytiesiems organizmams išplisti, ir

c)

pakuotė, kurioje bulvių gumbai vežami, yra švari.

3.

Iš trečiųjų šalių, kuriose nustatytas vienas ar keli iš nurodytųjų organizmų, pagal 1 skirsnį į Sąjungą įvežti bulvių gumbai gali būti vežami Sąjungoje tik tuo atveju, jei kartu su jais pateikiamas 1 dalyje nurodytas augalų pasas.


(1)  OL L 313, 2004 10 12, p. 16.

(2)  OL L 4, 1993 1 8, p. 22.

(3)  OL L 344, 1992 11 26, p. 38.

(4)  OL L 205, 1993 8 17, p. 22.


II PRIEDAS

5 STRAIPSNYJE NURODYTOS DEMARKACINĖS ZONOS IR PRIEMONĖS

1   SKIRSNIS

Demarkacinių zonų nustatymas

1.

Demarkacines zonas sudaro šios zonos:

a)

užkrėstoji zona, kuri apima bent laukus, kuriuose patvirtintas nurodytojo organizmo buvimas ir laukus, kuriuose buvo auginami užkrėsti bulvių gumbai, ir

b)

užkrėstą zoną 100 m pločio juosta juosianti buferinė zona; jei į šią juostą patenka dalis lauko, buferinei zonai priklauso visas laukas.

2.

Jei kelios buferinės zonos persidengia arba geografiškai yra arti viena kitos, nustatoma demarkacinė zona, aprėpianti atitinkamas demarkacines zonas ir teritorijas tarp jų.

3.

Valstybė narė, nustatydama užkrėstąją ir buferinę zonas, paiso pagrįstų mokslinių principų ir atsižvelgia į šiuos elementus: nurodytųjų organizmų biologinius ypatumus, užkrato išplitimo lygį, augalų šeimininkų pasiskirstymą, nurodytųjų organizmų nustatymo įrodymus, nurodytųjų organizmų gebėjimą natūraliai plisti.

4.

Jei patvirtinama, kad nurodytasis organizmas nustatytas už užkrėstosios zonos ribų, atitinkamai persvarstomos ir pakeičiamos nustatytos užkrėstosios zonos ir buferinės zonos ribos.

5.

Jei demarkacinėje zonoje, remiantis 4 straipsnio 1 dalyje minėtų tyrimų rezultatais, nurodytojo organizmo nenustatyta dvejus metus iš eilės, atitinkama valstybė narė patvirtina, kad to organizmo toje zonoje daugiau nėra, o ta zona nebelaikoma demarkacine. Ji apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

2   SKIRSNIS

Demarkacinėse zonose taikomos priemonės, kaip nustatyta 5 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje

Valstybės narės demarkacinėse zonose taiko bent šias priemones:

1)

priemones nurodytiesiems organizmams sunaikinti arba izoliuoti, įskaitant gydymą ir dezinfekavimą ir, jei reikia, draudimą sodinti augalus šeimininkus;

2)

griežtą stebėseną, vykdomą nurodytiesiems organizmams nustatyti atliekant atitinkamus patikrinimus;

3)

bulvių gumbų išvežimo iš demarkacinių zonų stebėseną.