ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.075.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 75

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. kovo 15d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. kovo 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 217/2012, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Cinta Senese (SKVN)]

1

 

*

2012 m. kovo 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 218/2012, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Béa du Roussillon (SKVN)]

3

 

*

2012 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 219/2012, kuriuo taisomas Reglamento (EB) Nr. 1881/2006, nustatančio didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas, tekstas rumunų kalba ( 1 )

5

 

*

2012 m. kovo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 220/2012, kuriuo nukrypstama nuo Reglamento (EB) Nr. 967/2006 nuostatų dėl perkeliamų iš 2011–2012 prekybos metų cukraus kiekių pranešimo terminų

6

 

*

2012 m. kovo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 221/2012, kuriuo dėl medžiagos klosantelio iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose priedas ( 1 )

7

 

*

2012 m. kovo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 222/2012, kuriuo dėl medžiagos triklabendazolo iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose priedas ( 1 )

10

 

*

2012 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 223/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų, kad jo I ir IV priedai būtų pritaikyti prie technikos pažangos ( 1 )

12

 

 

2012 m. kovo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 224/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

24

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2009 m. gruodžio 16 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 533/09/COL, kuriuo 77-ąjį kartą iš dalies keičiamos procedūrinės ir esminės taisyklės valstybės pagalbos srityje įtraukiant naują skyrių apie supaprastintos procedūros taikymą tam tikrų rūšių valstybės pagalbai

26

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2011 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1235/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1222/2009 nuostatos dėl padangų sukibimo su šlapia danga klasių, pasipriešinimo riedėjimui matavimo ir patikrinimo procedūros, klaidų ištaisymas (OL L 317, 2011 11 30)

36

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

15.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 217/2012

2012 m. kovo 13 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Cinta Senese (SKVN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, Italijos prašymas įregistruoti pavadinimą „Cinta Senese“ paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 13 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 200, 2011 7 8, p. 16.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai

1.1 klasė.   Šviežia mėsa (ir subproduktai)

ITALIJA

Cinta Senese (SKVN)


15.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 218/2012

2012 m. kovo 13 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Béa du Roussillon (SKVN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa ir 17 straipsnio 2 dalimi, Prancūzijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Béa du Roussillon“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 13 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 193, 2011 7 2, p. 22.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.6 klasė.   Švieži ar perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdai

PRANCŪZIJA

Béa du Roussillon (SKVN)


15.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 219/2012

2012 m. kovo 14 d.

kuriuo taisomas Reglamento (EB) Nr. 1881/2006, nustatančio didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas, tekstas rumunų kalba

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 315/93, nustatantį Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (1), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1881/2006 (2) tekste rumunų kalba yra trys klaidos, kurias reikėtų ištaisyti;

(2)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 turėtų būti atitinkamai ištaisytas;

(3)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

(Taikoma tik tekstui rumunų kalba.)

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 37, 1993 2 13, p. 1.

(2)  OL L 364, 2006 12 20, p. 5.


15.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 220/2012

2012 m. kovo 14 d.

kuriuo nukrypstama nuo Reglamento (EB) Nr. 967/2006 nuostatų dėl perkeliamų iš 2011–2012 prekybos metų cukraus kiekių pranešimo terminų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 85 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 967/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 išsamias nekvotinės gamybos cukraus sektoriuje įgyvendinimo taisykles (2), 17 straipsnyje nustatyti terminai, per kuriuos valstybės narės turi pranešti Komisijai cukraus kiekius, perkeliamus į kitus prekybos metus;

(2)

nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 63 straipsnio 2 dalies a punkto, Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 214/2012 (3) 1 straipsniu 2011–2012 prekybos metais pratęsti terminai, kurių laikydamosi valstybės narės nustato datą, iki kurios ūkio subjektai valstybes nares turi informuoti apie sprendimą į kitus metus perkelti pagamintą cukraus perteklių;

(3)

todėl reikėtų atitinkamai pakeisti terminus, kurių laikydamosi valstybės narės turi pranešti Komisijai apie perkeliamus kiekius pagal Reglamento (EB) Nr. 967/2006 17 straipsnį;

(4)

todėl 2011–2012 prekybos metais būtina nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 967/2006 17 straipsnio a ir b punktuose nustatytų terminų;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypdamos nuo Reglamento (EB) Nr. 967/2006 17 straipsnio a ir b punktų, valstybės narės ne vėliau kaip 2012 m. rugsėjo 1 d. praneša Komisijai iš 2011–2012 prekybos metų į kitus prekybos metus perkeltinus runkelių ir cukranendrių cukraus kiekius.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis nustoja galioti 2012 m. rugsėjo 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 176, 2006 6 30, p. 22.

(3)  OL L 74, 2012 3 14, p. 3.


15.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 221/2012

2012 m. kovo 14 d.

kuriuo dėl medžiagos klosantelio iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 470/2009, nustatantį Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (1), ypač į jo 14 straipsnį kartu su 17 straipsniu,

atsižvelgdama į Veterinarinių vaistų komiteto suformuluotą Europos vaistų agentūros nuomonę,

kadangi:

(1)

farmakologiškai aktyvių medžiagų, naudojamų Sąjungoje maistiniams gyvūnams skirtuose veterinariniuose vaistuose arba gyvulininkystėje naudojamuose biocidiniuose produktuose, didžiausia leidžiamoji koncentracija (toliau – DLK) turėtų būti nustatoma pagal Reglamentą (EB) Nr. 470/2009;

(2)

farmakologiškai aktyvios medžiagos, jų klasifikacija ir DLK gyvūniniuose maisto produktuose nustatytos 2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose (2) priede;

(3)

klosantelis šiuo metu yra įtrauktas į Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelę kaip medžiaga, leidžiama naudoti galvijams ir avims (taikoma raumenims, riebalams, kepenims ir inkstams), išskyrus gyvūnus, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti;

(4)

Airija pateikė Europos vaistų agentūrai prašymą parengti nuomonę dėl esamo klosantelio, taikomo galvijų ir avių pienui, įrašo ekstrapoliacijos;

(5)

Veterinarinių vaistų komitetas rekomendavo nustatyti laikiną klosantelio DLK galvijų ir avių pienui ir panaikinti nuostatą „nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti“;

(6)

todėl klosantelio įrašas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelėje turėtų būti iš dalies pakeistas, kad į jį būtų įtraukta rekomenduojama laikina DLK galvijų ir avių pienui ir panaikinta dabartinė nuostata „nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti“. Toje lentelėje nustatyta laikina klosantelio DLK turėtų nustoti galioti 2014 m. sausio 1 d. Veterinarinių vaistų komitetas rekomendavo nustatyti dvejų metų laikotarpį, per kurį būtų galima atlikti mokslinį tyrimą, tam, kad Veterinarinių vaistų komitetas galėtų atsakyti į Airijos pateiktų klausimų sąrašą;

(7)

tikslinga nustatyti tinkamą laikotarpį susijusiems subjektams imtis priemonių, kurių gali reikėti, kad būtų laikomasi naujos nustatytos DLK;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Veterinarinių vaistų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. gegužės 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 152, 2009 6 16, p. 11.

(2)  OL L 15, 2010 1 20, p. 1.


PRIEDAS

Klosantelio įrašas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelėje pakeičiamas taip:

Farmakologiškai aktyvi medžiaga

Žymeklio likutis

Gyvūnų rūšis

DLK

Tiksliniai audiniai

Kitos nuostatos

(pagal Reglamento (EB) Nr. 470/2009 14 straipsnio 7 dalį)

Terapinė klasifikacija

„Klosantelis

Klosantelis

Galvijai

1 000 μg/kg

Raumenys

 

Antiparazitinės medžiagos, medžiagos, veikiančios endoparazitus“

3 000 μg/kg

Riebalai

1 000 μg/kg

Kepenys

3 000 μg/kg

Inkstai

Avys

1 500 μg/kg

Raumenys

2 000 μg/kg

Riebalai

1 500 μg/kg

Kepenys

5 000 μg/kg

Inkstai

Galvijai, avys

45 μg/kg

Pienas

Laikina DLK nustoja galioti 2014 m. sausio 1 d.


15.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 222/2012

2012 m. kovo 14 d.

kuriuo dėl medžiagos triklabendazolo iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 470/2009, nustatantį Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (1), ypač į jo 14 straipsnį kartu su 17 straipsniu,

atsižvelgdama į Veterinarinių vaistų komiteto suformuluotą Europos vaistų agentūros nuomonę,

kadangi:

(1)

farmakologiškai aktyvių medžiagų, naudojamų Sąjungoje maistiniams gyvūnams skirtuose veterinariniuose vaistuose arba gyvulininkystėje naudojamuose biocidiniuose produktuose, didžiausia leidžiamoji koncentracija (toliau – DLK) turėtų būti nustatoma pagal Reglamentą (EB) Nr. 470/2009;

(2)

farmakologiškai aktyvios medžiagos, jų klasifikacija ir didžiausia leidžiamoji koncentracija gyvūniniuose maisto produktuose nustatytos 2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose (2) priede;

(3)

triklabendazolas šiuo metu yra įtrauktas į Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelę kaip medžiaga, leidžiama naudoti visiems atrajotojams (taikoma raumenims, riebalams, kepenims ir inkstams), išskyrus gyvūnus, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti;

(4)

Airija pateikė Europos vaistų agentūrai prašymą parengti nuomonę dėl esamo triklabendazolo, taikomo visų atratojojų pienui, įrašo ekstrapoliacijos;

(5)

Veterinarinių vaistų komitetas rekomendavo nustatyti laikiną triklabendazolo DLK visų atrajotojų pienui ir panaikinti nuostatą „nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti“;

(6)

todėl triklabendazolo įrašas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelėje turėtų būti iš dalies pakeistas, kad į jį būtų įtraukta rekomenduojama laikina DLK visų atrajotojų pienui ir panaikinta dabartinė nuostata „nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti“. Toje lentelėje nustatyta laikina triklabendazolo DLK turėtų nustoti galioti 2014 m. sausio 1d. Veterinarinių vaistų komitetas rekomendavo nustatyti dvejų metų laikotarpį, per kurį būtų galima atlikti mokslinį tyrimą, tam, kad Veterinarinių vaistų komitetas galėtų atsakyti į Airijos pateiktų klausimų sąrašą;

(7)

tikslinga nustatyti tinkamą laikotarpį susijusiems subjektams imtis priemonių, kurių gali reikėti, kad būtų laikomasi naujos nustatytos DLK;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Veterinarinių vaistų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. gegužės 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 152, 2009 6 16, p. 11.

(2)  OL L 15, 2010 1 20, p. 1.


PRIEDAS

Triklabendazolo įrašas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelėje pakeičiamas taip:

Farmakologiškai aktyvi medžiaga

Žymeklio likutis

Gyvūnų rūšis

DLK

Tiksliniai audiniai

Kitos nuostatos

(pagal Reglamento (EB) Nr. 470/2009 14 straipsnio 7 dalį)

Terapinė klasifikacija

„Triklabendazolas

Ekstrahuojamų likučių, kurie gali būti oksiduoti į ketotriklabendazolą, suminis kiekis

Visi atrajotojai

225 μg/kg

Raumenys

 

Antiparazitinės medžiagos, medžiagos, veikiančios endoparazitus“

100 μg/kg

Riebalai

250 μg/kg

Kepenys

150 μg/kg

Inkstai

10 μg/kg

Pienas

Laikina DLK nustoja galioti 2014 m. sausio 1 d.


15.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 223/2012

2012 m. kovo 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų, kad jo I ir IV priedai būtų pritaikyti prie technikos pažangos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų (1), ypač į jo 31 straipsnio 1 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 3 straipsnyje nustatyta, kad trąšos, priklausančios I priede išvardytų trąšų tipui ir atitinkančios tame reglamente nustatytas sąlygas, gali būti vadinamos „EB trąšomis“;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 I priede pateiktame trąšų tipų sąraše yra tam tikrų tipų trąšos, kurias galima parduoti tik smulkių miltelių pavidalo, ir kitų tipų trąšos, kurias galima parduoti ir suspensijos pavidalo. Suspensijos pavidalo trąšos kelia mažesnį pavojų ūkininkų sveikatai, kai jos naudojamos sąlygomis, kuriomis smulkių miltelių pavidalo trąšų dulkės gali būti įkvepiamos. Kad būtų sumažintas dulkių pavojus ūkininkams, reikėtų papildomai numatyti galimybę naudoti suspensijų pavidalo mangano mikroelementų tipo trąšas ir išplėsti sudedamųjų dalių, kurias leidžiama naudoti esamose boro ir vario trąšų suspensijose, spektrą;

(3)

Reglamente (EB) Nr. 2003/2003 numatyta, kad kompleksodarius galima naudoti kaip mikroelementų trąšų sudedamąsias dalis. Tačiau tokios trąšos nebuvo pavadintos EB trąšomis, nes minėto reglamento I priede dar nėra sudaryta leidžiamų naudoti kompleksodarių sąrašo ir nėra nustatyta trąšų, kuriose yra kompleksodarių, tipų pavadinimų. Kadangi šiuo metu jau yra tinkamų kompleksodarių (lignosulfonrūgšties druskos, toliau – LS), juos reikėtų įrašyti į leidžiamų naudoti kompleksodarių sąrašą ir paskirti jiems atitinkamą tipo pavadinimą. Kad būtų galima naudoti kompleksodarius, taip pat reikėtų suderinti esamus trąšų tirpalų tipų pavadinimus, tačiau, kad būtų lengviau vykdyti oficialią kontrolę, kiekviename iš tokių tirpalų turėtų būti ne daugiau kaip vienas kompleksodaris;

(4)

dėl naujų taisyklių, taikomų mikroelementų tirpalams ir suspensijoms, tokių tipų trąšas reikia iš naujo paženklinti. Tačiau pagal senas taisykles paženklintų trąšų atsargos dar kurį laiką bus naudojamos. Todėl gamintojams turėtų būti suteikta pakankamai laiko naujoms etiketėms paruošti ir visoms turimoms atsargoms parduoti;

(5)

Reglamente (EB) Nr. 2003/2003 nustatytos mikroelementų trąšų mišinių ženklinimo taisyklės, bet jo I priede nenustatyti atitinkami jų tipų pavadinimai. Reglamentu (ES) Nr. 137/2011 į Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 I priedo E.2 skirsnį įtraukta E.2.4 lentelė, kurioje išvardyti atitinkami mikroelementų trąšų mišinių tipų pavadinimai ir aiškesnės su jomis susijusios taisyklės. Tačiau E.2.4 lentelėje reikalaujama tam tikros ženklinimo informacijos, kuri kai kuriais atvejais neatitiktų reikalaujamosios pagal Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 6 straipsnio 6 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį. Todėl E.2.4 lentelę reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti. Siekiant sudaryti sąlygas ūkinės veiklos vykdytojams prisitaikyti prie naujų taisyklių ir parduoti mikroelementų trąšų mišinių atsargas reikėtų nustatyti pereinamąjį laikotarpį;

(6)

N,N'-di(2-hidroksibenzil)etilendiamin-N,N'-diacto rūgštis (toliau – HBED) – organinis mikroelementų kompleksonas. HBED rūgštimi chelatinta geležis visų pirma naudojama įvairių veislių vaismedžių geležies trūkumui kompensuoti ir nuo geležies chlorozės. Pašalinus geležies chlorozę ir jos simptomus užtikrinama žalia lapija ir geras vaisiaus augimas bei vystimasis. Lenkijoje buvo leista naudoti HBED geležies chelato pavidalu nepadarant aplinkai jokios žalos. Todėl HBED reikėtų įrašyti į Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 I priede pateiktą leidžiamų naudoti mikroelementų organinių kompleksonų sąrašą. Tačiau tam, kad HBED būtų leidžiama naudoti po atitinkamo EN standarto paskelbimo, reikėtų numatyti pereinamąjį laikotarpį;

(7)

diciandiamid/1,2,4 triazolas (toliau – DCD/TZ) ir 1,2,4 triazol/3-metilpirazolas (toliau – TZ/MP) – nitrifikacijos inhibitoriai, naudojami kartu su trąšomis, kurių sudėtyje yra karbamido pavidalo ir (arba) amonio druskų pavidalo maistingojo azoto. Naudojant šiuos inhibitorius azotas tampa ilgiau prieinamas kultūriniams augalams, sumažinamas nitratų išplovimas ir azoto oksido išmetimas į atmosferą;

(8)

N-(2-nitrofenil)fosforo triamidas (toliau – 2-NPT) – ureazės inhibitorius, sukurtas azoto trąšoms, kuriose yra karbamido, kad azotas būtų geriau prieinamas augalams ir tuo pačiu į atmosferą būtų išmetama mažiau amonio;

(9)

DCD/TZ, TZ/MP ir 2-NPT daug metų buvo veiksmingai naudojami Vokietijoje, o DCD/TZ ir TZ/MP – Čekijoje, ir nekėlė jokio pavojaus aplinkai; Todėl DCD/TZ, TZ/MP ir 2-NPT reikėtų įrašyti į Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 I priede pateiktą leidžiamų naudoti nitrifikacijos ir ureazės inhibitorių sąrašą, kad ūkininkai Sąjungoje galėtų juos plačiau naudoti;

(10)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 2003/2003 reikalaujama, kad EB trąšų kontrolė būtų atliekama pagal to reglamento IV priede aprašytus atrankos ir analizės metodus. Tačiau kai kurie iš šių metodų nepripažįstami tarptautiniu mastu ir turėtų būti pakeisti neseniai Europos standartizacijos komiteto parengtais EN standartais;

(11)

EN standartai paprastai tvirtinami atliekant tarplaboratorinį palyginimą, skirtą kiekybiškai įvertinti, ar taikant analizės metodus gaunami atkuriami ir vienodi rezultatai. Todėl norint nustatyti statistiškai patikimus EN standartus reikėtų atskirti patvirtintus EN standartus ir nepatvirtintus metodus;

(12)

siekiant supaprastinti teisės aktus ir palengvinti būsimą persvarstymą, tikslinga pakeisti visą Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 IV priedo analizės metodų tekstą Europos standartizacijos komiteto paskelbtų EN standartų nuorodomis;

(13)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(14)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 32 straipsniu įsteigto Komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

1.   Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą.

2.   Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 IV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

I priedo 1 punkto a papunktis, b papunkčio i įtrauka, c papunkčio i ir ii įtraukos, d papunkčio i įtrauka, e papunkčio i įtrauka, f papunkčio i įtrauka ir 2 punktas taikomi nuo 2013 m. balandžio 4 d.

I priedo 3 punkto 11 įrašas taikomas nuo 2012 m. liepos 4 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 304, 2003 11 21, p. 1.


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

E.1 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

E.1.1 skirsnio 1f įrašas pakeičiamas taip:

„1f

Boro trąšos – suspensija

Produktas, gaunamas vandenyje suspenduojant 1a ir (arba) 1b ir (arba) 1c ir (arba) 1d tipo boro junginius

2 % suminio B

Į tipo pavadinimą turi būti įtraukti esančių komponentų pavadinimai

Bendrasis boras (B)

Vandenyje tirpus boras (B) (jei yra)“

b)

E.1.2 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

2c įrašas pakeičiamas taip:

„2c

Kobalto trąšų tirpalas

2a ir (arba) 2b arba 2d tipo (-ų) vandeninis tirpalas

2 % vandenyje tirpaus Co

Kai sumaišyti 2a ir 2d tipai, kompleksinę dalį turi sudaryti ne mažiau kaip 40 % vandenyje tirpaus Co

Pavadinimą turi sudaryti:

1)

mineralinio (-ių) anijono (-ų) pavadinimas (-ai) (jei yra);

2)

leidžiamo naudoti bet kurio kompleksono (jei yra), kuris sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenyje tirpaus kobalto ir kurį galima nustatyti ir kiekybiškai įvertinti pagal Europos standartą, pavadinimas

arba

leidžiamo naudoti kompleksodario (jei yra), kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, pavadinimas

Vandenyje tirpus kobaltas (Co)

Su kiekvienu leidžiamu naudoti kompleksonu, kuris sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenyje tirpaus kobalto ir kurį galima nustatyti ir kiekybiškai įvertinti pagal Europos standartą, chelatinius junginius sudarantis kobaltas (Co)

Su kiekvienu leidžiamu naudoti kompleksodariu, kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, kompleksinius junginius sudarantis kobaltas (Co)

Neprivaloma: suminis kobaltas (Co), su leidžiamu (-ais) naudoti kompleksonu (-ais) sudarantis chelatinius junginius“

ii)

įrašomas šis 2d įrašas:

„2d

Kobalto kompleksinis junginys

Vandenyje tirpus produktas, kurio sudėtyje yra cheminiu būdu gaunamas kobalto ir leidžiamo naudoti kompleksodario junginys

5 % junginio, kurį sudaro vandenyje tirpus Co ir kompleksinė dalis, turi sudaryti ne mažiau kaip 80 % viso vandenyje tirpaus kobalto

Pavadinimą turi sudaryti leidžiamo naudoti kompleksodario (jei yra), kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, pavadinimas

Vandenyje tirpus kobaltas (Co)

Suminis kobaltas (Co) kompleksinio junginio pavidalu“

c)

E.1.3 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

3f įrašas pakeičiamas taip:

„3f

Vario trąšų tirpalas

3a ir (arba) 3d arba 3i tipo (-ų) vandeninis tirpalas

2 % vandenyje tirpaus Cu

Kai sumaišyti 3a ir 3i tipai, kompleksinę dalį turi sudaryti ne mažiau kaip 40 % vandenyje tirpaus Cu

Pavadinimą turi sudaryti:

1)

mineralinio (-ių) anijono (-ų) pavadinimas (-ai) (jei yra);

2)

leidžiamo naudoti kompleksono (jei yra), kuris sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenyje tirpaus vario ir kurį galima nustatyti ir kiekybiškai įvertinti pagal Europos standartą, pavadinimas

arba

leidžiamo naudoti kompleksodario (jei yra), kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, pavadinimas

Vandenyje tirpus varis (Cu)

Su kiekvienu leidžiamu naudoti kompleksonu, kuris sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenyje tirpaus vario ir kurį galima nustatyti ir kiekybiškai įvertinti pagal Europos standartą, chelatinius junginius sudarantis varis (Cu)

Su kiekvienu leidžiamu naudoti kompleksodariu, kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, kompleksinius junginius sudarantis varis (Cu)

Neprivaloma: suminis varis (Cu), su leidžiamais naudoti kompleksonais sudarantis chelatinius junginius“

ii)

3h įrašas pakeičiamas taip:

„3h

Vario trąšos – suspensija

Produktas, gaunamas vandenyje suspenduojant 3a ir (arba) 3b, ir (arba) 3c, ir (arba) 3d, ir (arba) 3g tipo vario junginius

17 % suminio Cu

Pavadinimą turi sudaryti:

1)

anijono (-ų) pavadinimas (-ai) (jei yra);

2)

leidžiamo naudoti kompleksono (jei yra), kuris sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenyje tirpaus vario ir kurį galima nustatyti ir kiekybiškai įvertinti pagal Europos standartą, pavadinimas

Suminis varis (Cu)

Vandenyje tirpus varis (Cu) (jei yra)

Su kiekvienu leidžiamu naudoti kompleksonu, kuris sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenyje tirpaus vario ir kurį galima nustatyti ir kiekybiškai įvertinti pagal Europos standartą, chelatinius junginius sudarantis varis (Cu)“

iii)

įrašomas šis 3i įrašas:

„3i

Vario kompleksinis junginys

Vandenyje tirpus produktas, kurio sudėtyje yra cheminiu būdu gaunamas vario ir leidžiamo naudoti kompleksodario junginys

5 % junginio, kurį sudaro vandenyje tirpus Cu ir kompleksinė dalis, turi sudaryti ne mažiau kaip 80 % vandenyje tirpaus vario

Pavadinimą turi sudaryti leidžiamo naudoti kompleksodario (jei yra), kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, pavadinimas

Vandenyje tirpus varis (Cu)

Suminis varis (Cu) kompleksinio junginio pavidalu“

d)

E.1.4 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

4c įrašas pakeičiamas taip:

„4c

Geležies trąšų tirpalas

4a ir (arba) 4b arba 4d tipo (-ų) vandeninis tirpalas

2 % vandenyje tirpios Fe

Kai sumaišyti 4a ir 4d tipai, kompleksinę dalį turi sudaryti ne mažiau kaip 40 % vandenyje tirpios Fe

Pavadinimą turi sudaryti:

1)

mineralinio (-ių) anijono (-ų) pavadinimas (-ai) (jei yra);

2)

leidžiamo naudoti kompleksono (jei yra), kuris sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenyje tirpios geležies ir kurį galima nustatyti ir kiekybiškai įvertinti pagal Europos standartą, pavadinimas

arba

leidžiamo naudoti kompleksodario (jei yra), kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, pavadinimas

Vandenyje tirpi geležis (Fe)

Su kiekvienu leidžiamu naudoti kompleksonu, kuris sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenyje tirpios geležies ir kurį galima nustatyti ir kiekybiškai įvertinti pagal Europos standartą, chelatinius junginius sudaranti geležis (Fe)

Su kiekvienu leidžiamu naudoti kompleksodariu, kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, kompleksinius junginius sudaranti geležis (Fe)

Neprivaloma: suminė geležis (Fe), su leidžiamu (-ais) naudoti kompleksonu (-ais) sudaranti chelatinius junginius“

ii)

įrašomas šis 4d įrašas:

„4d

Geležies kompleksinis junginys

Vandenyje tirpus produktas, kurio sudėtyje yra cheminiu būdu gaunamas geležies ir leidžiamo naudoti kompleksodario junginys

5 % junginio, kurį sudaro vandenyje tirpi Fe ir kompleksinė dalis, turi sudaryti ne mažiau kaip 80 % vandenyje tirpios geležies

Pavadinimą turi sudaryti leidžiamo naudoti kompleksodario (jei yra), kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, pavadinimas

Vandenyje tirpi geležis (Fe)

Suminė geležis (Fe) kompleksinio junginio pavidalu“

e)

E.1.5 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

5e įrašas pakeičiamas taip:

„5e

Mangano trąšų tirpalas

5a ir (arba) 5b arba 5g tipo (-ų) vandeninis tirpalas

2 % vandenyje tirpaus Mn

Kai sumaišyti 5a ir 5g tipai, kompleksinę dalį turi sudaryti ne mažiau kaip 40 % vandenyje tirpaus Mn

Pavadinimą turi sudaryti:

1)

mineralinio (-ių) anijono (-ų) pavadinimas (-ai) (jei yra);

2)

leidžiamo naudoti kompleksono (jei yra), kuris sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenyje tirpaus mangano ir kurį galima nustatyti ir kiekybiškai įvertinti pagal Europos standartą, pavadinimas

arba

leidžiamo naudoti kompleksodario (jei yra), kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, pavadinimas

Vandenyje tirpus manganas (Mn)

Su kiekvienu leidžiamu naudoti kompleksonu, kuris sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenyje tirpaus mangano ir kurį galima nustatyti ir kiekybiškai įvertinti pagal Europos standartą, chelatinius junginius sudarantis manganas (Mn)

Su kiekvienu leidžiamu naudoti kompleksodariu, kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, kompleksinius junginius sudarantis manganas (Mn)

Neprivaloma: suminis manganas (Mn), su leidžiamu (-ais) naudoti kompleksonu (-ais) sudarantis chelatinius junginius“

ii)

įrašomi šie 5f ir 5g įrašai:

„5f

Mangano trąšos – suspensija

Produktas, gaunamas vandenyje suspenduojant 5a ir (arba) 5b, ir (arba) 5c tipo mangano junginius

17 % suminio Mn

Pavadinimą turi sudaryti:

1)

anijono (-ų) pavadinimas (-ai) (jei yra);

2)

leidžiamo naudoti kompleksono (jei yra), kuris sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenyje tirpaus mangano ir kurį galima nustatyti ir kiekybiškai įvertinti pagal Europos standartą, pavadinimas

Suminis manganas (Mn)

Vandenyje tirpus manganas (Mn) (jei yra)

Su kiekvienu leidžiamu naudoti kompleksonu, kuris sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenyje tirpaus mangano ir kurį galima nustatyti ir kiekybiškai įvertinti pagal Europos standartą, chelatinius junginius sudarantis manganas (Mn)

5g

Mangano kompleksinis junginys

Vandenyje tirpus produktas, kurio sudėtyje yra cheminiu būdu gaunamas mangano ir leidžiamo naudoti kompleksodario junginys

5 % junginio, kurį sudaro vandenyje tirpus Mn ir kompleksinė dalis, turi sudaryti ne mažiau kaip 80 % vandenyje tirpaus mangano

Pavadinimą turi sudaryti leidžiamo naudoti kompleksodario (jei yra), kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, pavadinimas

Vandenyje tirpus manganas (Mn)

Suminis manganas (Mn) kompleksinio junginio pavidalu“

f)

E.1.7 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

7e įrašas pakeičiamas taip:

„7e

Cinko trąšų tirpalas

7a ir (arba) 7b arba 7g tipo (-ų) vandeninis tirpalas

2 % vandenyje tirpaus Zn

Kai sumaišyti 7a ir 7g tipai, kompleksinę dalį turi sudaryti ne mažiau kaip 40 % vandenyje tirpaus Zn

Pavadinimą turi sudaryti:

1)

mineralinio (-ių) anijono (-ų) pavadinimas (-ai) (jei yra);

2)

leidžiamo naudoti kompleksono (jei yra), kuris sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenyje tirpaus cinko ir kurį galima nustatyti ir kiekybiškai įvertinti pagal Europos standartą, pavadinimas

arba

leidžiamo naudoti kompleksodario (jei yra), kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, pavadinimas

Vandenyje tirpus cinkas (Zn)

Su kiekvienu leidžiamu naudoti kompleksonu, kuris sudaro chelatinius junginius su ne mažiau kaip 1 % vandenyje tirpaus cinko ir kurį galima nustatyti ir kiekybiškai įvertinti pagal Europos standartą, chelatinius junginius sudarantis cinkas (Zn)

Su kiekvienu leidžiamu naudoti kompleksodariu, kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, kompleksinius junginius sudarantis cinkas (Zn)

Neprivaloma: suminis cinkas (Zn), su leidžiamu (-ais) naudoti kompleksonu (-ais) sudarantis chelatinius junginius“

ii)

įrašomas šis 7g įrašas:

„7g

Cinko kompleksinis junginys

Vandenyje tirpus produktas, kurio sudėtyje yra cheminiu būdu gaunamas cinko ir leidžiamo naudoti kompleksodario junginys

5 % junginio, kurį sudaro vandenyje tirpus cinkas ir kompleksinė dalis, turi sudaryti ne mažiau kaip 80 % vandenyje tirpaus kobalto

Pavadinimą turi sudaryti leidžiamo naudoti kompleksodario (jei yra), kurį galima nustatyti pagal Europos standartą, pavadinimas

Vandenyje tirpus cinkas (Zn)

Suminis cinkas (Zn) kompleksinio junginio pavidalu“

2)

E.2 skirsnio E.2.4 lentelė pakeičiama taip:

„Nr.

Tipo pavadinimas

Duomenys apie gamybos metodą ir pagrindinius reikalavimus

Mažiausias maistinių medžiagų kiekis (svorio dalis procentais)

Maistinių medžiagų kiekio išraiškos duomenys

Kiti reikalavimai

Kiti tipo pavadinimo duomenys

Deklaruotinas maistinių medžiagų kiekis

Mikroelementų forma ir tirpumas

Kiti kriterijai

1

2

3

4

5

6

1

Mikroelementų mišinys

Produktas, gaunamas maišant dviejų ar daugiau E.1 tipų trąšas arba vandenyje tirpinant ir (arba) suspenduojant dviejų arba daugiau E.1 tipų trąšas

1)

5 % viso kietojo mišinio sudėties

arba

2)

2 % viso skystojo mišinio sudėties

Atskiri mikroelementai pagal E.2.1 skirsnį

Kiekvieno mikroelemento pavadinimas ir jo cheminis simbolis, nurodyti jų cheminių simbolių abėcėlės tvarka, iš karto po tipo pavadinimo pateikiant jų priešjonio (-ių) pavadinimą (-us).

Suminis kiekvieno mikroelemento kiekis, išreikštas trąšų masės procentine dalimi, išskyrus, jei mikroelementas yra visiškai tirpus vandenyje.

Vandenyje tirpios kiekvieno mikroelemento dalies kiekis, išreikštas trąšų masės procentine dalimi, jei tirpioji dalis sudaro bent pusę suminio kiekio. Jei mikroelementas yra visiškai tirpus vandenyje, deklaruojamas tik vandenyje tirpios medžiagos kiekis.

Jei mikroelementas yra chemiškai sujungtas su organine molekule, mikroelemento kiekis, kaip trąšų masės procentinė dalis, deklaruojamas iš karto po vandenyje tirpios dalies kiekio, o toliau rašomas vienas iš terminų: „chelatinis junginys su“ arba „kompleksinis junginys su“, nurodant kiekvieno leidžiamo naudoti kompleksono arba kompleksodario pavadinimą, kaip nustatyta E.3 skyriuje. Organinės molekulės pavadinimas gali būti pakeistas jos pavadinimo pirmosiomis raidėmis.

Po privalomų ir neprivalomų deklaracijų pateikiamas toks sakinys: „Naudoti tik esant būtinam reikalui. Neviršyti atitinkamų dozės verčių“.“

3)

E.3.1 skirsnis pakeičiamas taip:

„E.3.1.   Kompleksonai (1)

Rūgštys arba natrio, kalio ar amonio druskos:

Nr.

Pavadinimas

Alternatyvus pavadinimas

Cheminė formulė

Rūgšties CAS Nr. (2)

1

Etilendiamintetraacto rūgštis

EDTA

C10H16O8N2

60-00-4

2

2-hidroksietiletilendiamintriacto rūgštis

HEEDTA

C10H18O7N2

150-39-0

3

Dietilentriaminpentaacto rūgštis

DTPA

C14H23O10N3

67-43-6

4

Etilendiamin- N,N-di[(orto-hidroksifenil)acto rūgštis]

[o,o] EDDHA

C18H20O6N2

1170-02-1

5

Etilendiamin- N-[(orto-hidroksifenil)acto rūgštis]- N’-[(para-hidroksifenil)acto rūgštis]

[o,p] EDDHA

C18H20O6N2

475475-49-1

6

Etilendiamin- N,N-di[(orto-hidroksi-metilfenil)acto rūgštis]

[o,o] EDDHMA

C20H24O6N2

641632-90-8

7

Etilendiamin- N-[(orto-hidroksi-metilfenil)acto rūgštis]- N’-[(para-hidroksi-metilifenil)acto rūgštis]

[o,p] EDDHMA

C20H24O6N2

641633-41-2

8

Etilendiamin- N,N’-di[(5-karboksi-2-hidroksifenil)acto rūgštis]

EDDCHA

C20H20O10N2

85120-53-2

9

Etilendiamin- N,N’-di[(2-hidroksi-5-sulfofenil)acto rūgštis ir jos kondensacijos produktai

EDDHSA

C18H20O12N2S2 + n*(C12H14O8N2S)

57368-07-7 ir 642045-40-7

10

Imino(di)gintaro rūgštis

IDHA

C8H11O8N

131669-35-7

11

N,N'-di(2-hidroksibenzil)etilendiamin-N,N'-diacto rūgštis

HBED

C20H24N2O6

35998-29-9

4)

E.3.2 skirsnis pakeičiamas taip:

„E.3.2.   Kompleksodariai (3)

Toliau išvardytus kompleksodarius leidžiama naudoti tik produktams, skirtiems tręšti laistymo būdu ir (arba) naudoti lapams, išskyrus cinko lignosulfonatą, geležies lignosulfonatą, vario lignosulfonatą ir mangano lignosulfonatą (juos galima naudoti tiesiogiai dirvožemiui).

Rūgštys arba natrio, kalio ar amonio druskos:

Nr.

Pavadinimas

Alternatyvus pavadinimas

Cheminė formulė

Rūgšties CAS Nr. (4)

1

Lignosulfonrūgštis

LS

Cheminės formulės nėra

8062-15-5

5)

F.1 skirsnis papildomas tokiais įrašais:

„2

Produktas, kuriame yra diciandiamido (DCD) ir 1,2,4-triazolo (TZ)

EC# EINECS No 207-312-8

EC# EINECS No 206-022-9

Mažiausiai 2,0

Daugiausiai 4,0

 

Mišinio santykis 10:1

(DCD:TZ)

3

Produktas, kuriame yra 1,2,4-triazolo (TZ) ir 3-metilpirazolo (MP)

EC# EINECS No 206-022-9

EC# EINECS No 215-925-7

Mažiausiai 0,2

Daugiausiai 1,0

 

Mišinio santykis 2:1

(TZ:MP)“

6)

F.2 skirsnis papildomas tokiu įrašu:

„2

N-(2-nitrofenil)fosforo triamidas (2-NPT)

EC# EINECS No 477-690-9

Mažiausiai 0,04

Daugiausiai 0,15“

 

 


(1)  Kompleksonus reikia nustatyti ir kiekybiškai įvertinti taikant Europos standartus, kurie apima minėtus kompleksonus.“

(2)  Pateikiama tik susipažinti.

(3)  Kompleksodarius reikia nustatyti ir kiekybiškai įvertinti taikant Europos standartus, kurie apima minėtus kompleksodarius.“

(4)  Pateikiama tik susipažinti.


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 IV priedo B skirsnis iš dalies keičiamas taip:

1)

3.1.1–3.1.4 metodai pakeičiami taip:

„3.1.1 metodas

Mineralinėse rūgštyse tirpaus fosforo ekstrahavimas

EN 15956: Trąšos. Mineralinėse rūgštyse tirpaus fosforo ekstrahavimas

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

3.1.2 metodas

2 % skruzdžių rūgštyje tirpaus fosforo ekstrahavimas

EN 15919: Trąšos. 2 % skruzdžių rūgštyje tirpaus fosforo ekstrahavimas

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

3.1.3 metodas

2 % citrinų rūgštyje tirpaus fosforo ekstrahavimas

EN 15920: Trąšos. 2 % citrinų rūgštyje tirpaus fosforo ekstrahavimas

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

3.1.4 metodas

Neutraliajame amonio citrate tirpaus fosforo ekstrahavimas

EN 15957: Trąšos. Neutraliajame amonio citrate tirpaus fosforo ekstrahavimas

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.“

2)

3.1.5.1–3.1.5.3 metodai pakeičiami taip:

„3.1.5.1 metodas

Tirpiojo fosforo ekstrahavimas pagal Petermaną 65 °C temperatūroje

EN 15921: Trąšos. Tirpiojo fosforo ekstrahavimas pagal Petermaną 65 °C temperatūroje

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

3.1.5.2 metodas

Tirpiojo fosforo ekstrahavimas pagal Petermaną aplinkos temperatūroje

EN 15922: Trąšos. Tirpiojo fosforo ekstrahavimas pagal Petermaną aplinkos temperatūroje

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

3.1.5.3 metodas

Joulie šarminiame amonio citrate tirpaus fosforo ekstrahavimas

EN 15923: Trąšos. Joulie šarminiame amonio citrate tirpaus fosforo ekstrahavimas

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.“

3)

3.1.6 metodas pakeičiamas taip:

„3.1.6 metodas

Vandenyje tirpaus fosforo ekstrahavimas

EN 15958: Trąšos. Vandenyje tirpaus fosforo ekstrahavimas

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.“

4)

3.2 metodas pakeičiamas taip:

„3.2 metodas

Ekstrahuotojo fosforo nustatymas

EN 15959: Trąšos. Ekstrahuotojo fosforo nustatymas

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.“

5)

7.1 ir 7.2 metodai pakeičiami taip:

„7.1 metodas

Malinio smulkio nustatymas (sausoji procedūra)

EN 15928: Trąšos. Malinio smulkio nustatymas (sausoji procedūra)

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

7.2 metodas

Minkštųjų gamtinių fosfatų malinio smulkio nustatymas

EN 15924: Trąšos. Minkštųjų gamtinių fosfatų malinio smulkio nustatymas

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.“

6)

8.1–8.5 metodai pakeičiami taip:

„8.1 metodas

Visuminio kalcio, visuminio magnio, visuminio natrio ir visuminės sieros ekstrahavimas sulfatų pavidalu

EN 15960: Trąšos. Visuminio kalcio, visuminio magnio, visuminio natrio ir visuminės sieros ekstrahavimas sulfatų pavidalu

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

8.2 metodas

Visuminės įvairių formų sieros ekstrahavimas

EN 15925: Trąšos. Visuminės įvairių formų sieros ekstrahavimas

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

8.3 metodas

Vandenyje tirpaus kalcio, magnio, natrio ir sieros ekstrahavimas (sulfatų pavidalu)

EN 15961: Trąšos. Vandenyje tirpaus kalcio, magnio, natrio ir sieros ekstrahavimas (sulfatų pavidalu)

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

8.4 metodas

Vandenyje tirpios įvairių formų sieros ekstrahavimas

EN 15926: Trąšos. Vandenyje tirpios įvairių formų sieros ekstrahavimas

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

8.5 metodas

Laisvosios sieros ekstrahavimas ir kiekio nustatymas

EN 16032: Trąšos. Laisvosios sieros ekstrahavimas ir kiekio nustatymas

Šis analizės metodas neišbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.“

7)

Įterpiamas toks 8.11 metodas:

„8.11 metodas

Kalcio ir formiato nustatymas purškiamosiose kalcio trąšose

EN 15909: Trąšos. Kalcio ir formiato nustatymas purškiamosiose kalcio trąšose

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.“

8)

11.3 metodas pakeičiamas taip:

„11.3 metodas

o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA ir HBED rūgštimi chelatintos geležies nustatymas

EN 13368-2: Trąšos. Kompleksonų nustatymas trąšose chromatografijos metodu. 2 dalis. o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA ir HBED rūgštimi chelatintos geležies nustatymas jonų poros chromatografija

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.“

9)

Įterpiami tokie 11.6, 11.7 ir 11.8 metodai:

„11.6 metodas

IDHA nustatymas

EN 15950: Trąšos. N-(1,2-dikarboksietil) D,L-asparto rūgšties (imino(di)gintaro rūgšties, IDHA) nustatymas naudojant efektyviąją skysčių chromatografiją (HPLC)

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

11.7 metodas

Lignosulfonatų nustatymas

EN 16109: Trąšos. Mikroelementų jonų kompleksų trąšose nustatymas. Lignosulfonatų atpažinimas

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

11.8 metodas

Kompleksinių mikroelementų kiekio ir kompleksinės mikroelementų dalies nustatymas

EN 15962: Trąšos. Kompleksinių mikroelementų kiekio ir kompleksinės mikroelementų dalies nustatymas

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.“

10)

Įterpiami tokie 12.3, 12.4 ir 12.5 metodai:

„12.3 metodas

3-metilpirazolo nustatymas

EN 15905: Trąšos. 3-metilpirazolo (MP) nustatymas naudojant efektyviąją skysčių chromatografiją (HPLC)

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

12.4 metodas

TZ nustatymas

EN 16024: Trąšos. 1H,1,2,4-triazolo nustatymas karbamide ir karbamido turinčiose trąšose. Metodas naudojant efektyviąją skysčių chromatografiją (HPLC)

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.

12.5 metodas

2-NPT nustatymas

EN 16075: Trąšos. N-(2-nitrofenil)fosforo triamido (2-NPT) nustatymas karbamide ir karbamido turinčiose trąšose. Metodas naudojant efektyviąją skysčių chromatografiją (HPLC)

Šis analizės metodas išbandytas atliekant tarplaboratorinį tyrimą.“


15.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/24


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 224/2012

2012 m. kovo 14 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 14 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

51,1

JO

68,6

MA

63,8

TN

88,2

TR

117,1

ZZ

77,8

0707 00 05

JO

183,3

TR

170,7

ZZ

177,0

0709 91 00

EG

158,2

ZZ

158,2

0709 93 10

MA

52,1

TR

134,9

ZZ

93,5

0805 10 20

EG

51,3

IL

72,0

MA

59,2

TN

55,2

TR

65,7

ZZ

60,7

0805 50 10

EG

69,0

MA

69,1

TR

55,4

ZZ

64,5

0808 10 80

AR

89,5

BR

84,7

CA

121,2

CL

103,2

CN

91,7

MK

36,4

US

159,7

ZZ

98,1

0808 30 90

AR

95,7

CL

108,4

CN

52,9

ZA

102,9

ZZ

90,0


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


III Kiti aktai

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

15.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/26


ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS SPRENDIMAS

Nr. 533/09/COL

2009 m. gruodžio 16 d.

kuriuo 77-ąjį kartą iš dalies keičiamos procedūrinės ir esminės taisyklės valstybės pagalbos srityje įtraukiant naują skyrių apie supaprastintos procedūros taikymą tam tikrų rūšių valstybės pagalbai

ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA (1),

ATSIŽVELGDAMA į Europos ekonominės erdvės susitarimą (2), ypač į jo 61–63 straipsnius ir 26 protokolą,

ATSIŽVELGDAMA į ELPA valstybių susitarimą dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo (3), ypač į jo 24 straipsnį ir 5 straipsnio 2 dalies b punktą,

kadangi:

Pagal Institucijos ir Teismo susitarimo 24 straipsnį Institucija įgyvendina EEE susitarimo nuostatas dėl valstybės pagalbos.

Pagal Institucijos ir Teismo susitarimo 5 straipsnio 2 dalies b punktą Institucija skelbia pranešimus arba gaires dėl EEE susitarime nagrinėjamų klausimų, jei tai aiškiai numatyta EEE susitarime arba Institucijos ir Teismo susitarime arba jei Institucija mano tai esant reikalinga.

Institucija 1994 m. sausio 19 d. priėmė Procedūrines ir esmines taisykles valstybės pagalbos srityje (4).

Europos Komisija 2009 m. birželio 16 d. priėmė Pranešimą apie supaprastintą procedūrą, taikomą tam tikrų rūšių valstybės pagalbai (5).

Šis pranešimas taip pat svarbus Europos ekonominei erdvei.

Reikia užtikrinti vienodą EEE valstybės pagalbos taisyklių taikymą visoje Europos ekonominėje erdvėje.

Pagal EEE susitarimo XV priedo pabaigoje esančio skyriaus „BENDROSIOS NUOSTATOS“ II punktą Institucija, pasikonsultavusi su Europos Komisija, turi priimti aktus, atitinkančius Europos Komisijos priimtus aktus.

2009 m. gruodžio 8 d. pasikonsultavusi su Europos Komisija ir su ELPA valstybėmis (2009 m. lapkričio 20 d. raštais ta tema),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės pagalbos gairės iš dalies keičiamos įtraukiant naują skyrių apie supaprastintos procedūros taikymą tam tikrų rūšių valstybės pagalbai. Naujasis skyrius pateiktas šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Tekstas autentiškas tik anglų kalba.

Priimta Briuselyje 2009 m. gruodžio 16 d.

ELPA priežiūros institucijos vardu

Per SANDERUD

Pirmininkas

Kristján Andri STEFÁNSSON

Kolegijos narys


(1)  Toliau – Institucija.

(2)  Toliau – EEE susitarimas.

(3)  Toliau – Institucijos ir Teismo susitarimas.

(4)  EEE susitarimo 61 ir 62 straipsnių, Institucijos ir Teismo susitarimo 3 protokolo 1 straipsnio taikymo ir aiškinimo gairės, Institucijos priimtos ir paskelbtos 1994 m. sausio 19 d., paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (toliau – OL) L 231, 1994 9 3, p. 1, ir EEE priede Nr. 32, 1994 9 3, p. 1 (toliau – Valstybės pagalbos gairės). Naujausia Valstybės pagalbos gairių versija skelbiama Institucijos interneto svetainėje (http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/).

(5)  OL C 136, 2009 6 16, p. 3.


I PRIEDAS

GAIRĖS DĖL SUPAPRASTINTOS PROCEDŪROS TAIKYMO TAM TIKRŲ RŪŠIŲ VALSTYBĖS PAGALBAI  (1)

1.   Įvadas

1)

Šiose gairėse išdėstoma supaprastinta procedūra, kuria remdamasi Institucija, glaudžiai bendradarbiaudama su atitinkama ELPA valstybe, ketina per trumpesnį laikotarpį nagrinėti tam tikras valstybės pagalbos priemones, kurioms tereikia, kad Institucija patikrintų, ar priemonė atitinka esamas taisykles ir praktiką, nevykdydama diskrecinių įgaliojimų. Iš Institucijos patirties, įgytos taikant EEE susitarimo 61 straipsnį ir šio straipsnio pagrindu priimtus reglamentus, programas, gaires ir pranešimus (2), matyti, kad tam tikrų kategorijų pagalba, apie kurią pranešta, paprastai patvirtinama neturint jokių abejonių dėl jos suderinamumo su EEE susitarimu su sąlyga, kad nebuvo jokių ypatingų aplinkybių. Šių kategorijų pagalba aprašyta 2 skirsnyje. Kitoms pagalbos priemonėms, apie kurias pranešta Institucijai, bus taikomos atitinkamos procedūros (3) ir paprastai Geriausios praktikos vykdant valstybės pagalbos kontrolės procedūras kodeksas.

2)

Šių gairių tikslas – nustatyti sąlygas, kuriomis Institucija, laikydamasi supaprastintos procedūros, paprastai priims sutrumpintos formos sprendimą, kuriame bus skelbiama, kad tam tikrų rūšių valstybės pagalbos priemonės yra suderinamos su EEE susitarimu, ir paaiškinti pačią procedūrą. Kai bus įvykdytos visos šiose gairėse išdėstytos sąlygos, per 20 darbo dienų nuo pranešimo dienos, Institucija, laikydamasi ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 3 protokolo II dalies 4 straipsnio 2 arba 3 dalies, stengsis priimti sutrumpintos formos sprendimą, kad priemonė, apie kurią pranešta, nėra pagalba arba kad nėra kliūčių pagalbai suteikti.

3)

Tačiau jei taikytinos šių gairių 6–12 punktuose nurodytos apsaugos priemonės arba išlygos, Institucija grįš prie įprastos procedūros, taikomos pagalbai, apie kurią pranešta, aprašytos 3 protokolo II skyriuje, ir priims išsamų sprendimą pagal to protokolo 4 straipsnį ir (arba) 7 straipsnį. Bet kuriuo atveju vieninteliai teisiškai įgyvendinami terminai yra nurodyti 3 protokolo 4 straipsnio 5 dalyje ir 7 straipsnio 6 dalyje.

4)

Vadovaudamasi šiose gairėse išdėstyta procedūra, Institucija siekia, kad EEE valstybės pagalbos kontrolė būtų labiau numatoma ir veiksminga. Nė vienos šių gairių dalies nereikėtų aiškinti taip, lyg ji reikštų, kad apie pagalbos priemonę, kuri nėra valstybės pagalba pagal EEE susitarimo 61 straipsnį, turi būti pranešta Institucijai, nors ir EEE valstybės gali pranešti apie tokias pagalbos priemones siekdamos teisinio tikrumo.

2.   Valstybės pagalbos kategorijos, kurioms gali būti taikoma supaprastinta procedūra

Reikalavimus atitinkančių kategorijų valstybės pagalba

5)

Toliau nurodytų kategorijų priemonės iš esmės yra tinkamos, kad joms būtų taikoma supaprastinta procedūra:

a)

1 kategorija. Pagalbos priemonės, kurioms taikomi esamų gairių „standartinio vertinimo“ skirsniai

Pagalbos priemonės, kurioms taikomas horizontaliųjų gairių standartinis vertinimas (vadinamieji „saugaus uosto“ skirsniai) (4), arba lygiavertis vertinimas (5) ir netaikomas Bendrasis bendrosios išimties reglamentas, iš esmės yra tinkamos, kad joms būtų taikoma supaprastinta procedūra.

Supaprastinta procedūra bus taikoma tik tuomet, jeigu po etapo iki pranešimo pateikimo (žr. 13–16 punktus) Institucija bus įsitikinusi, kad įvykdyti visi atitinkamų gairių taikytinuose skirsniuose nustatyti materialiniai ir procedūriniai reikalavimai. Tai reiškia, kad per etapą iki pranešimo pateikimo įsitikinta, jog pagalbos priemonė, apie kurią pranešta, prima facie atitinka tam tikras sąlygas, kaip išsamiau nurodyta prie kiekvienos taikytinos horizontaliosios priemonės:

pagalbos gavėjų rūšis,

reikalavimus atitinkančios išlaidos,

pagalbos intensyvumas ir priemokos,

individuali pranešimo viršutinė riba arba didžiausia pagalbos suma,

naudojamos pagalbos priemonės rūšis,

kaupimas,

skatinamasis poveikis,

skaidrumas,

pagalbos gavėjų, kurie neįvykdė vykdomojo rašto sumoms išieškoti įpareigojimų, atmetimas (6).

Institucija pasirengusi apsvarstyti galimybę taikyti supaprastintą procedūrą pagal šią kategoriją visų pirma šių rūšių priemonėms:

i)

rizikos kapitalo priemonės, išskyrus dalyvavimą privataus kapitalo investiciniame fonde, kurios atitinka visas kitas Rizikos kapitalo gairių 4 skirsnio sąlygas;

ii)

aplinkos apsaugos investicinė pagalba, atitinkanti Pagalbos aplinkos apsaugai gairių 3 skirsnio sąlygas:

kurios reikalavimus atitinkančių išlaidų pagrindas nustatomas remiantis visų išlaidų skaičiavimo metodu, atsižvelgiant į Pagalbos aplinkos apsaugai gairių (7) 82 punktą, arba

įskaitant priemoką už ekologines inovacijas, kuri, kaip parodyta, atitinka Pagalbos aplinkos apsaugai gairių (8) 78 punktą;

iii)

pagalba naujoms naujoves diegiančioms įmonėms, kuri teikiama pagal Mokslinių tyrimų, taikomosios veiklos ir naujovių diegimo gairių 5.4 skirsnį ir kurios inovacinis pobūdis nustatomas pagal šių gairių (9) 5.4 skirsnio b punkto i papunktį;

iv)

pagalba naujovių diegimo grupėms, teikiama pagal Mokslinių tyrimų, taikomosios veiklos ir naujovių diegimo gairių 5.8 ir 7.1 skirsnius;

v)

pagalba procesų ir organizacinių naujovių diegimui paslaugų sektoriuje, teikiama pagal Mokslinių tyrimų, taikomosios veiklos ir naujovių diegimo gairių 5.5 skirsnį;

vi)

ad hoc regioninė pagalba, kuri neviršija Regioninės pagalbos gairių (10) 53 punkte numatytos atskiro pranešimo ribos;

vii)

sanavimo pagalba gamybos ir paslaugų sektoriams (išskyrus finansų sektorių), atitinkanti visas esmines Sanavimo ir restruktūrizavimo gairių 3.1.1 ir 3.1.2 skirsnių sąlygas (11);

viii)

sanavimo ir restruktūrizavimo schemos mažosioms įmonėms, atitinkančios visas Sanavimo ir restruktūrizavimo gairių 4 skirsnio sąlygas (12);

ix)

ad hoc restruktūrizavimo pagalba MVĮ su sąlyga, kad ji atitinka visas Sanavimo ir restruktūrizavimo gairių 3 skirsnyje išdėstytas sąlygas (13);

x)

eksporto kreditai laivų statybos sektoriuje, atitinkantis visas Laivų statybos gairių (14) 3.3.4 skirsnio sąlygas;

xi)

paramos garso ir vaizdo pramonei schema, atitinkanti visas Kino gairių 2.3 skirsnyje nustatytas garso ir vaizdo kūrinių kūrimo, gamybos, platinimo ir reklamavimo sąlygas (15).

Pirmiau pateiktas sąrašas yra orientacinis ir gali keistis, jeigu ateityje bus peržiūrėtos dabartinės priemonės arba priimtos naujos priemonės. Institucija kartais gali peržiūrėti šį sąrašą, kad jis atitiktų taikomas valstybės pagalbos taisykles.

b)

2 kategorija. Nusistovėjusią Institucijos sprendimų priėmimų praktiką atitinkančios priemonės

Pagalbos priemonėms, kurių požymiai atitinka tų pagalbos priemonių, kurios patvirtintos bent trimis ankstesniais Institucijos sprendimais (toliau – ankstesnieji sprendimai) (16), požymius ir kurias dėl to galima iš karto įvertinti, remiantis šia Institucijos sprendimų priėmimo praktika, iš esmės galima taikyti supaprastintą procedūrą. Ankstesniaisiais sprendimais gali būti laikomi tik tokie Institucijos sprendimai, kurie priimti per pastaruosius dešimt metų iki pranešimo pateikimo (žr. 14 punktą).

Supaprastinta procedūra bus taikoma tik tuomet, kai po etapo iki pranešimo pateikimo (žr. 13–16 punktus) Institucija bus įsitikinusi, kad įvykdytos ankstesniesiems sprendimams galiojusios atitinkamos materialinės ir procedūrinės sąlygos, visų pirma taikytinos priemonės tikslams ir bendrai struktūrai, pagalbos gavėjų rūšims, reikalavimus atitinkančioms išlaidoms, individualioms pranešimo viršutinėms riboms, pagalbos intensyvumui ir (kur taikytina) priemokoms, kaupimo nuostatoms, skatinamajam poveikiui ir skaidrumo reikalavimams. Be to, kaip nurodyta 11 punkte, Institucija grįš prie įprastos procedūros, kai pagalbos priemonė, apie kurią pranešta, gali būti naudinga įmonei, kuri neįvykdė vykdomojo rašto sumoms išieškoti įpareigojimų po ankstesnio Institucijos sprendimo, kuriame nurodyta, kad pagalba neteisėta ir nesuderinama su EEE susitarimu (vadinamasis Deggendorf klausimas).

Institucija pasirengusi apsvarstyti galimybę taikyti supaprastintą procedūrą pagal šią kategoriją visų pirma šių rūšių priemonėms:

i)

pagalbos priemonės nacionaliniam kultūros paveldui išsaugoti, susijusios su veikla, sietina su istorinėmis, senovinėmis vietomis arba nacionaliniais paminklais su sąlyga, kad pagalba teikiama tik paveldui išsaugoti, kaip apibrėžta EEE susitarimo 61 straipsnio 3 dalies c punkte kartu su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalies d punktu (17);

ii)

pagalbos schemos teatro, šokio ir muzikinei veiklai (18);

iii)

pagalbos schemos mažumų kalboms remti (19);

iv)

pagalbos priemonės leidybai (20);

v)

pagalbos priemonės plačiajuosčiam ryšiui kaimo vietovėse (21);

vi)

garantijų schema laivų statyboms finansuoti (22);

vii)

pagalbos priemonės, atitinkančios visas kitas Bendrojo bendrosios išimties reglamento galiojančias nuostatas, tačiau neįtrauktos į jo taikymo sritį dėl šių priežasčių:

šios priemonės yra ad hoc pagalba (23),

šios priemonės teikiamos neskaidria forma (Bendrojo bendrosios išimties reglamento 5 straipsnis), tačiau jų bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuojamas pagal metodiką, kurią Institucija patvirtino trimis atskirais sprendimais, priimtais po 2007 m. sausio 1 d.;

viii)

priemonės, kuriomis remiamas vietos infrastruktūros vystymas ir kurios nėra valstybės pagalba, kaip nustatyta EEE susitarimo 61 straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į tai, kad aptariama priemonė neturės poveikio prekybai EEE, turint omenyje konkrečias atvejo aplinkybes (24);

ix)

pratęsimas ir (arba) pakeitimas esamų schemų, kurioms netaikoma 2004 m. liepos 14 d. Institucijos sprendime Nr. 195/04/KOL dėl įgyvendinimo nuostatų, nurodytų ELPA valstybių susitarimo dėl priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 3 protokolo II dalies 27 straipsnyje (25), numatyta supaprastinta procedūra (žr. toliau nurodytą 3 kategoriją), pavyzdžiui, kai tai susiję su esamų schemų pritaikymu prie naujų horizontaliųjų gairių (26).

Pirmiau pateiktas sąrašas yra orientacinis, kadangi tiksli šios kategorijos taikymo sritis gali keistis priklausomai nuo Institucijos sprendimų priėmimo praktikos. Institucija gali kartais atnaujinti šį orientacinį sąrašą, kad jis atitiktų besikeičiančią praktiką.

c)

3 kategorija. Esamų schemų pratęsimas arba išplėtimas

Institucijos sprendimo Nr. 195/04/KOL 4 straipsnyje numatyta supaprastinta procedūra tam tikriems esamos pagalbos pakeitimams atlikti. Pagal šį straipsnį „[…] šio sprendimo II priede nustatyta supaprastinto pranešimo forma naudojama informuojant apie toliau išvardytus esamos pagalbos pakeitimus:

a)

patvirtintos pagalbos programos biudžeto padidinimą daugiau nei 20 %;

b)

esamos patvirtintos pagalbos programos pratęsimą ne ilgiau kaip šešeriems metams, padidinant biudžetą arba jo nepadidinant;

c)

patvirtintos pagalbos programos taikymo kriterijų sugriežtinimą, pagalbos intensyvumo arba leistinų išlaidų sumažinimą“.

Šios gairės nedaro poveikio galimybei taikyti Institucijos sprendimo Nr. 195/04/KOL 4 straipsnį. Tačiau Institucija ragina pranešančiąją ELPA valstybę laikytis šiose gairėse nustatytos procedūros ir iš anksto pranešti apie atitinkamas pagalbos priemones naudojant supaprastinto pranešimo formą, kuri pateikta Institucijos sprendimo Nr. 195/04/KOL priede. Kiek tai susiję su šia procedūra, Institucija taip pat ragina susijusią ELPA valstybę sutikti dėl jos pranešimo santraukos skelbimo Institucijos interneto svetainėje.

Apsaugos priemonės ir išlygos

6)

Kadangi supaprastinta procedūra taikoma tik tai pagalbai, apie kurią pranešta pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 3 protokolo I dalies 1 straipsnio 3 punktą, neteisėta pagalba atmetama. Be to, supaprastinta procedūra taip pat nebus taikoma žuvininkystės ir akvakultūros sektorių veiklai, pirminiam žemės ūkio produktų perdirbimui arba žemės ūkio produktų perdirbimui ar prekybai, t. y. veiklai, kuriai teikiama pagalba, dėl atitinkamų sektorių ypatumų, tiek, kiek tiems sektoriams taikomas EEE susitarimas. Be to, supaprastinta procedūra nebus taikoma atgaline data priemonėms, apie kurias buvo iš anksto pranešta iki 2010 m. sausio 1 d.

7)

Įvertindama, ar pagalbos priemonė, apie kurią pranešta, priklauso vienai iš 5 punkte išdėstytų reikalavimus atitinkančių kategorijų, Institucija užtikrins, kad taikomos gairės ir (arba) nusistovėjusi Institucijos sprendimų priėmimo praktika, kuriomis remiantis bus vertinama pagalbos priemonė, apie kurią pranešta, taip pat visos susijusios faktinės aplinkybės būtų pakankamai aiškiai nustatytos. Atsižvelgiant į tai, kad pranešimo išsamumas yra pagrindinis kriterijus, nustatant, ar galima taikyti šią procedūrą, pranešančioji ELPA valstybė raginama pateikti visą svarbią informaciją, įskaitant, jei taikytina, ankstesnius sprendimus, kuriais buvo remtasi, etapo iki pranešimo pateikimo pradžioje (žr. 14 punktą).

8)

Jeigu pranešimo forma neišsami arba joje pateikta klaidinanti ar neteisinga informacija, Institucija supaprastintos procedūros netaikys. Be to, jeigu pranešimas susijęs su bendros svarbos naujais teisiniais klausimais, Institucija paprastai netaikys supaprastintos procedūros.

9)

Nors paprastai galima daryti prielaidą, kad dėl 5 punkte išvardytoms kategorijoms priklausančių pagalbos priemonių nekils abejonių dėl suderinamumo su EEE susitarimu, vis dėlto gali būti konkrečių aplinkybių, kuriomis reikia atidesnio tyrimo. Tokiais atvejais Institucija gali bet kada grįžti prie įprastos procedūros.

10)

Tokios konkrečios aplinkybės visų pirma gali būti: tam tikros pagalbos formos, kurios dar nebuvo nagrinėjamos Institucijos sprendimų priėmimo praktikoje, ankstesni sprendimai, kuriuos Institucija gali iš naujo įvertinti, atsižvelgdama į naujausią teismų praktiką arba EEE raidą, nauji techniniai klausimai arba problemos, kurios kyla dėl priemonės suderinamumo su kitomis EEE susitarimo nuostatomis (pavyzdžiui, nediskriminavimas, keturios laisvės ir kt.).

11)

Institucija grįš prie normalios procedūros, jei pranešta pagalbos priemone galėtų pasinaudoti įmonė, kuriai išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Institucijos sprendimą, kuriuo pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su EEE susitarimu (Deggendorf byla).

12)

Galiausiai, jeigu trečioji šalis per terminą, nustatytą šių gairių 21 punkte, pareiškia pagrįstų abejonių dėl pagalbos priemonės, apie kurią pranešta, Institucija grįš prie įprastos procedūros (27) ir apie tai praneš ELPA valstybei.

3.   Procedūrinės nuostatos

Ryšiai iki pranešimo pateikimo

13)

Institucija mano, kad pranešančiosios ELPA valstybės ir Institucijos ryšiai iki pranešimo pateikimo yra naudingi net ir, regis, neprobleminiais atvejais. Taip bendraudamos Institucija ir ELPA valstybės gali visų pirma iš anksto nustatyti susijusias Institucijos priemones arba ankstesnius sprendimus, galimą Institucijos vertinimo sudėtingumo lygį ir informacijos, kurios Institucijos reikia išsamiam bylos vertinimui atlikti, apimtį ir išsamumą.

14)

Atsižvelgiant į supaprastintos procedūros laiko apribojimus, valstybės pagalbos priemonės vertinimas pagal supaprastintą procedūrą priklauso nuo ELPA valstybės, su Institucija palaikančios ryšius iki pranešimo pateikimo. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą informaciją, ELPA valstybė raginama pateikti pranešimo projekto formą su būtinais papildomais informacijos lapais, numatytais Institucijos sprendimo Nr. 195/04/KOL 2 straipsnyje, ir, jei taikytina, susijusius ankstesnius sprendimus, naudojant Institucijos nustatytą IT programą. Šiame etape ELPA valstybė taip pat gali prašyti, kad Institucija nereikalautų užpildyti tam tikrų pranešimo formos dalių. Kai palaikomi ryšiai iki pranešimo pateikimo, ELPA valstybė ir Institucija taip pat gali susitarti, kad ELPA valstybei nereikėtų pateikti pranešimo projekto formos ir susijusios informacijos etape iki pranešimo pateikimo. Tokio susitarimo gali prireikti tuomet, kai, pavyzdžiui, pasikartoja tam tikros pagalbos priemonės (pavyzdžiui, šių gairių 5 punkto c papunktyje nurodytą pagalbos kategoriją). Tokiomis aplinkybėmis ELPA valstybė gali būti paraginta iš karto pateikti pranešimą, jeigu Institucija mano, kad nereikia išsamiau aptarti numatomų pagalbos priemonių.

15)

Per dvi savaites nuo pranešimo projekto formos gavimo Institucija užmezga pirmus ryšius iki pranešimo pateikimo. Institucija skatins palaikyti ryšius el. paštu arba telekonferencijomis, arba, remdamasi specialiu atitinkamos ELPA valstybės prašymu, organizuodama susitikimus. Per 5 darbo dienas po paskutinio ryšio iki pranešimo pateikimo Institucija praneš susijusiai ELPA valstybei, ar, jos manymu, byla prima facie atitinka kriterijus, kad būtų galima taikyti supaprastintą procedūrą, kokią informaciją dar reikia pateikti, kad priemonė atitiktų šios procedūros reikalavimus, arba nurodys, ar bylai bus taikoma įprasta procedūra.

16)

Institucijos nurodymas, kad susijusiai bylai galima taikyti supaprastintą procedūrą, reiškia, kad ELPA valstybė ir Institucija prima facie sutinka, kad jei informacija, perduota iki pranešimo pateikimo, perduodama kaip formalus pranešimas, ji būtų laikoma išsamiu pranešimu. Todėl Institucija iš esmės galėtų patvirtinti priemonę, kai apie ją būtų oficialiai pranešta remiantis pranešimo forma, kurioje būtų įtraukti ryšių iki pranešimo pateikimo rezultatai ir nereikėtų papildomos informacijos.

Pranešimas

17)

ELPA valstybė privalo pranešti apie atitinkamą (-as) pagalbos priemonę (-es) ne vėliau kaip per du mėnesius po to, kai Institucija jai praneša apie tai, kad priemonė prima facie atitinka reikalavimus supaprastintai procedūrai taikyti. Jei pranešime nurodomi bet kokie skirtumai, palyginti su dokumentuose iki pranešimo pateikimo perduota informacija, tokie pakeitimai turi būti aiškiai nurodyti pranešimo formoje.

18)

Susijusiai ELPA valstybei pateikus pranešimą, prasideda laikotarpis, nurodytas 2 punkte.

19)

Pagal supaprastintą procedūrą nenumatoma speciali supaprastinta pranešimo forma. Išskyrus atvejus, priskiriamus šių gairių 5 punkto c papunktyje nurodytai pagalbos kategorijai, pranešimui taikytinos Institucijos sprendime Nr. 195/04/KOL pateiktos standartinės pranešimo formos.

Pranešimo santraukos paskelbimas

20)

Institucija savo interneto svetainėje paskelbs pranešimo santrauką šių gairių priede pateikta standartine forma, remdamasi ELPA valstybės pateikta informacija. Šioje standartinėje formoje nurodyta, kad, remiantis ELPA valstybės pateikta informacija, pagalbos priemonei galima taikyti supaprastintą procedūrą. Kai atitinkama ELPA valstybė paprašo Institucijos pagal šias gaires nagrinėti priemonę, apie kurią pranešta, laikoma, kad tokia ELPA valstybė sutinka, kad jos pranešime pateikta informacija, kuri turi būti paskelbta internete šių gairių priede nurodyta forma, nėra konfidenciali. Be to, ELPA valstybės raginamos aiškiai nurodyti, ar pranešime yra verslo paslapčių.

21)

Tuomet suinteresuotosios šalys per 10 darbo dienų turės pateikti pastabas (įskaitant nekonfidencialią versiją), ypač dėl aplinkybių, dėl kurių galėtų prireikti išsamesnio nagrinėjimo. Tais atvejais, kai suinteresuotosioms šalims kyla pagrįstų su konkurencija susijusių abejonių dėl priemonės, apie kurią pranešta, Institucija grįš prie įprastos procedūros ir praneš apie tai ELPA valstybei ir suinteresuotajai (-osioms) šaliai (-ims). Atitinkamai ELPA valstybei taip pat bus pranešta apie bet kokias pagrįstas abejones ir suteikta galimybė pateikti dėl jų pastabas.

Sutrumpintos formos sprendimas

22)

Jeigu Institucija mano, kad priemonė, apie kurią pranešta, atitinka supaprastintos procedūros kriterijus (žr. visų pirma 5 punktą), ji paskelbia sutrumpintos formos sprendimą. Vadovaudamasi 3 protokolo II dalies 4 straipsnio 2 arba 3 dalimi, per 20 darbo dienų nuo pranešimo dienos Institucija sieks priimti sprendimą, kad priemonė, apie kurią pranešta, nėra dėl pagalbos teikimo arba kad nėra kliūčių suteikti pagalbą, išskyrus atvejus, kai taikytinos bet kurios šių gairių 6–12 punktuose nurodytos apsaugos priemonės arba išlygos.

Sutrumpintos formos sprendimo paskelbimas

23)

Laikydamasi 3 protokolo II dalies 26 straipsnio 1 dalies, Institucija paskelbs pranešimo apie priimtą sprendimą santrauką Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir EEE priede. Sutrumpintos formos sprendimas bus skelbiamas Institucijos interneto svetainėje. Jame bus pateikta nuoroda į informacijos apie pranešimą, paskelbtą Institucijos interneto svetainėje, santrauką, priemonės standartinį vertinimą pagal EEE susitarimo 61 straipsnio 1 dalį ir, kai taikytina, pareiškimas, kad pagalbos priemonė yra suderinama su EEE susitarimu, kadangi ji priskiriama vienai arba kelioms šių gairių 5 punkte išdėstytoms kategorijoms, o taikytina (-os) kategorija (-os) aiškiai nurodoma ir įtraukiama nuoroda į taikytinas horizontaliąsias priemones ir (arba) ankstesnius sprendimus.

4.   Baigiamosios nuostatos

24)

Susijusios ELPA valstybės prašymu Institucija taikys šiose gairėse išdėstytus principus priemonėms, apie kurias pranešta pagal 17 punktą, nuo 2010 m. sausio 1 d.

25)

Institucija gali peržiūrėti šias gaires, remdamasi svarbiais konkurencijos politikos svarstymais arba kad atsižvelgtų į valstybės pagalbos teisės ir sprendimų priėmimo praktikos pokyčius. Institucija ketina atlikti pirmą šių gairių peržiūrą ne vėliau kaip po ketverių metų nuo jų paskelbimo. Dėl to Institucija apsvarstys, kokiu mastu reikėtų patobulinti konkrečias supaprastinto pranešimo formas, kad būtų lengviau įgyvendinti šias gaires.


(1)  Šis skyrius atitinka Komisijos pranešimą apie supaprastintą procedūrą, taikomą tam tikrų rūšių valstybės pagalbai, OL C 136, 2009 6 16, p. 3.

(2)  Žr. visų pirma Valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai ir naujovių diegimui gaires (OL L 305, 2009 11 19, p. 1 ir EEE priedas Nr. 60, 2009 11 19, p. 1), toliau – Mokslinių tyrimų, taikomosios veiklos ir naujovių diegimo gairės; Gaires dėl valstybės pagalbos rizikos kapitalo investicijoms į mažąsias ir vidutines įmones skatinti (OL L 184, 2009 7 16, p. 18), toliau – Rizikos kapitalo gairės; Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai gaires (OL L 144, 2010 6 10, p. 1 ir EEE priedas Nr. 29, 2010 6 10, p. 1)), toliau – Pagalbos aplinkos apsaugai gairės; 2007–2013 m. nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gaires (OL L 54, 2008 2 28, p. 1), toliau – Regioninės pagalbos gairės; Sprendimą dėl valstybės pagalbos laivų statybai gairių taikymo pratęsimo (OL L 148, 2009 6 11, p. 55), toliau – Laivų statybos gairės; Valstybės pagalbos kinematografijos ir kitiems garso ir vaizdo kūriniams gaires (OL L 105, 2011 4 21, p. 32 ir EEE priedas Nr. 23, 2011 4 21, p. 1), toliau – Kino gairės; 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 800/2008, skelbiantį tam tikrų rūšių pagalbą suderinama su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) (OL L 214, 2008 8 9, p. 3), įtrauktas į EEE susitarimo XV priedą Jungtinio komiteto sprendimu Nr. 120/2008 (OL L 339, 2008 12 18, p. 111 ir EEE priedas Nr. 79, 2008 12 18, p. 20).

(3)  Priemonėms, apie kurias pranešta Institucijai atsižvelgiant į dabartinę finansų krizę pagal Institucijos gaires „Valstybės pagalbos taisyklių taikymas finansų įstaigoms skirtoms priemonėms dėl dabartinės pasaulinės finansų krizės“ (OL L 17, 2011 1 20, p. 1 ir EEE priedas Nr. 3, 2011 1 20, p. 1) ir „Bendrijos laikinoji valstybės pagalbos priemonių sistema siekiant padidinti galimybes gauti finansavimą dabartinės finansų ir ekonomikos krizės sąlygomis“ (OL L 15, 2011 1 20, p. 26 ir EEE priedas Nr. 3, 2011 1 20, p. 31), nebus taikoma šiose gairėse nurodyta supaprastinta procedūra. Tokiems atvejams skubiai spręsti buvo nustatyti specialūs ad hoc susitarimai.

(4)  Kaip antai Mokslinių tyrimų, taikomosios veiklos ir naujovių diegimo gairių 5 skirsnis arba Pagalbos aplinkos apsaugai gairių 3 skirsnis, taip pat Rizikos kapitalo gairių 4 skirsnis.

(5)  Regioninės pagalbos gairės; Gairių dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti 3.1.2 skirsnis, OL L 107, 2005 4 28, p. 28, toliau – Sanavimo ir restruktūrizavimo gairės.

(6)  Institucija grįš prie įprastos procedūros, jei pagalbos priemone, apie kurią pranešta, galėtų pasinaudoti įmonė, kuriai išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Institucijos sprendimą, kuriuo pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su bendrąja rinka (vadinamoji Deggendorf byla). Žr. Sprendimą TWD Textilwerke Deggendorf, C-188/92, [1994] Rink. p. I-833.

(7)  Bendrojo bendrosios išimties reglamento 18 straipsnio 5 dalyje numatytas supaprastintas išlaidų skaičiavimo metodas.

(8)  Bendrajame bendrosios išimties reglamente neatmetama priemokų už ekologines inovacijas galimybė.

(9)  Bendrasis bendrosios išimties reglamentas taikomas tik tai naujoms naujoves diegiančioms įmonėms teikiamai pagalbai, kuri atitinka Mokslinių tyrimų, taikomosios veiklos ir naujovių diegimo gairių 5.4 dalies b punkto ii papunkčio sąlygas.

(10)  Tokiais atvejais informacija, kurią turi pateikti ELPA valstybė, reikės aiškiai įrodyti, kad i) pagalbos suma lieka mažesnė už pranešime nurodytą ribą (neatlikus sudėtingų grynosios dabartinės vertės skaičiavimų); ii) pagalba yra susijusi su nauja investicija (ne atnaujinimui skirta investicija); ir iii) pagalbos teikiama nauda regionų vystymuisi aiškiai didesnė už jos padarytus konkurencijos iškraipymus. Žr., pavyzdžiui, Komisijos sprendimą byloje N 721/2007 (Lenkija, Reuters Europe SA).

(11)  Žr., pavyzdžiui, Komisijos sprendimus bylose N 28/2006 (Lenkija, Techmatrans), N 258/2007 (Vokietija, sanavimo pagalba Erich Rohde KG) ir N 802/2006 (Italija, sanavimo pagalba Sandretto Industrie).

(12)  Žr., pavyzdžiui, Komisijos sprendimus bylose N 85/2008 (Austrija, Garantijų schema mažosioms ir vidutinėms įmonėms Zalcburgo regione), N 386/2007 (Prancūzija, sanavimo ir restruktūrizavimo pagalbos schema mažosioms ir vidutinėms įmonėms) ir N 832/2006 (Italija, sanavimo ir restruktūrizavimo schema Valle d'Aosta). Šis metodas atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 7 dalies nuostatas.

(13)  Žr., pavyzdžiui, Komisijos sprendimus bylose N 92/2008 (Austrija, restruktūrizavimo pagalba Der Bäcker Legat) ir N 289/2007 (Italija, restruktūrizavimo pagalba Fiem SRL).

(14)  Žr., pavyzdžiui, Komisijos sprendimus bylose N 76/2008 (Vokietija, laivų eksporto CIRR finansavimo schemos pratęsimas), N 26/2008 (Danija, laivų eksporto finansavimo schemos pakeitimai) ir N 760/2006 (Ispanija, eksporto finansavimo schemos pratęsimas – Ispanijos laivų statyba).

(15)  Nors gairių kriterijai tiesiogiai taikomi tik gamybos veiklai, praktiškai jie analogiškai taikomi ir tuomet, kai reikia įvertinti garso ir vaizdo kūrinių ikigamybinės ir pogamybinės veiklos suderinamumą, taip pat būtinumo ir proporcingumo principus pagal EEE susitarimo 61 straipsnio 3 dalies c punktą. Žr., pavyzdžiui, Komisijos sprendimus bylose N 233/2008 (Latvijos filmų rėmimo schema), N 72/2008 (Ispanija, filmų reklamavimo Madride schema), N 60/2008 (Italija, filmų rėmimas Sardinijos regione) ir N 291/2007 (Nyderlandų filmų fondas).

(16)  Institucija, vertindama, ar yra nusistovėjusi sprendimų priėmimo praktika, taip pat gali remtis Komisijos priimtais sprendimais.

(17)  Žr., pavyzdžiui, Komisijos sprendimus bylose N 393/2007 (Nyderlandai, subsidija NV Bergkwartier), N 106/2005 (Lenkija, Hala Ludowa Vroclave) ir N 123/2005 (Vengrija, numatyta schema Vengrijos turizmui ir kultūrai).

(18)  Žr., pavyzdžiui, Komisijos sprendimus bylose N 340/2007 (Ispanija, pagalba teatro, šokio, muzikinei ir garso bei vaizdo veiklai Baskų krašte), N 257/2007 (Ispanija, teatro veikalų rėmimas Baskų krašte) ir N 818/99 (Prancūzija, parafiskaliniai mokesčiai už spektaklius ir koncertus).

(19)  Žr., pavyzdžiui, Komisijos sprendimus bylose N 776/2006 (Ispanija, pagalba baskų kalbos vartojimui skatinti), N 49/2007 (Ispanija, pagalba baskų kalbos vartojimui skatinti) ir N 161/2008 (Ispanija, baskų kalbai skirta pagalba).

(20)  Žr., pavyzdžiui, Komisijos sprendimus bylose N 687/2006 (Slovakija, periodiniam leidiniui skirta pagalba Kalligram s.r.o.), N 1/2006 (Slovėnija, leidybos rėmimas Slovėnijoje) ir N 268/2002 (Italija, pagalba, skirta leidybai Sicilijoje).

(21)  Žr., pavyzdžiui, Komisijos sprendimus bylose N 264/2006 (Italija, plačiajuostis ryšys Toskanos kaimo vietovėms), N 473/2007 (Italija, plačiajuostis ryšys Alto Adige) ir N 115/2008 (plačiajuostis ryšys Vokietijos kaimo vietovėse).

(22)  Žr., pavyzdžiui, Komisijos sprendimus bylose N 325/2006 (Vokietija, garantijų schemų laivų statyboms finansuoti pratęsimas), N 35/2006 (Prancūzija, garantijų schema laivams finansuoti ir garantuoti) ir N 253/2005 (Nyderlandai, garantijų schema laivams finansuoti).

(23)  Ad hoc pagalba dažnai neįtraukiama į Bendrojo bendrosios išimties reglamento taikymo sritį. Ši pagalba neįtraukiama visoms didžiosioms įmonėms (Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 5 dalis), o tam tikrais atvejais ir mažosioms ir vidutinėms įmonėms (žr. 13 ir 14 straipsnius, susijusius su regionine pagalba; 16 straipsnį, susijusį su pagalba moterų verslumui skatinti; 29 straipsnį, susijusį su pagalba rizikos kapitalo forma, ir 40 straipsnį, susijusį su pagalba palankių sąlygų neturinčių darbuotojų įdarbinimui). Prireikus informacijos apie konkrečias sąlygas, kuriomis remiantis reglamentuojama ad hoc regioninė investicinė pagalba, žr. 10 išnašą. Be to, šiomis gairėmis nepažeidžiamas joks Institucijos komunikatas ar patariamasis dokumentas, kuriame išdėstyti išsamūs ekonominio vertinimo kriterijai pagalbos, apie kurią privaloma pranešti atskirai, suderinamumo tyrimui.

(24)  Žr. Komisijos sprendimus bylose N 258/2000 (Vokietija, laisvalaikio baseinas Dorstene), N 486/2002 (Švedija, pagalba, skirta kongreso salei Visbyje), N 610/2001 (Vokietija, Badeno-Viurtembergo turizmo infrastruktūros programa) ir N 377/2007 (Nyderlandai, parama Bataviawerf – XVII a. laivo rekonstrukcija). Siekiant, kad nagrinėjama priemonė būtų laikoma neturinčia poveikio prekybai EEE valstybėse, remiantis šiais trimis ankstesniais sprendimais visų pirma reikia, kad ELPA valstybė įrodytų šiuos požymius: 1) kad dėl pagalbos susijusiame regione nepritraukiamos investicijos, 2) kad prekės, kurias gamina ir (arba) paslaugos, kurias teikia pagalbos gavėjas, yra tik vietiniam naudojimui ir (arba) jų paklausos sritis yra geografiškai ribota, 3) kad kaimyninių EEE valstybių vartotojams daromas tik nežymus poveikis, ir 4) kad pagalbos gavėjo rinkos dalis yra minimali pagal bet kurį susijusios rinkos apibrėžimą ir kad pagalbos gavėjas nepriklauso didesnei įmonių grupei. Į šiuos požymius turėtų būti atkreiptas dėmesys pranešimo projekto formoje, nurodytoje šių gairių 14 punkte.

(25)  OL L 139, 2006 5 25, p. 37, EEE priedas Nr. 26, 2006 5 25, p. 1. Su pakeitimais, padarytais 2005 m. gruodžio 14 d. Sprendimu 319/05/COL (OL L 113, 2006 4 27, p. 24, EEE priedas Nr. 21, 2006 4 27, p. 46) ir 2008 m. gruodžio 17 d. Sprendimu 789/08/COL (OL L 340, 2010 12 22, p. 1 ir EEE priedas Nr. 72, 2010 12 22, p. 1). 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 794/2004, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 659/1999, nustatantį išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles, OL L 140, 2004 4 30, p. 1.

(26)  Žr., pavyzdžiui, Komisijos sprendimus bylose N 585/2007 (Jungtinė Karalystė, Jorkšyro mokslinių tyrimų ir plėtros schema), N 275/2007 (Vokietija, sanavimo ir restruktūrizavimo pagalbos programų, skirtų mažosioms ir vidutinėms įmonėms Brėmene, pratęsimas), N 496/2007 (Italija (Lombardija), garantijų fondas rizikos kapitalui vystyti) ir N 625/2007 (Latvija, pagalba mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtam rizikos kapitalui).

(27)  Tai nereiškia, kad išplečiamos trečiųjų šalių teisės pagal ELPA Teismo ir Bendrijos teismų praktiką. Žr. Sprendimo Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid ir Federación Catalana de Estaciones de Servicio prieš Komisiją, T-95/03, [2006] Rink. p. II-4739, 139 punktą ir Sprendimo Prayon-Rupel prieš Komisiją,T-73/98, [2001] Rink. p. II-867, 45 punktą.


II PRIEDAS

PRANEŠIMO SANTRAUKA: TREČIŲJŲ ŠALIŲ RAGINIMAS TEIKTI PASTABAS

PRANEŠIMAS APIE VALSTYBĖS PAGALBOS PRIEMONĘ

…d. Institucija gavo pranešimą apie pagalbos priemonę pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 3 protokolo I dalies 1 straipsnio 3 dalį. Atlikusi preliminarų nagrinėjimą, Institucija nustatė, kad priemonė, apie kurią pranešta, galėtų būti priskiriama Institucijos gairių dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikrų rūšių valstybės pagalbai (OL C …, p. …), taikymo sričiai.

Institucija ragina suinteresuotąsias trečiąsias šalis teikti galimas pastabas dėl siūlomos priemonės.

Pagrindiniai pagalbos priemonės požymiai:

 

Pagalbos numeris: Nr. …

 

ELPA valstybė:

 

ELPA valstybės nuorodos Nr.:

 

Regionas:

 

Pagalbą teikianti institucija:

 

Pagalbos priemonės pavadinimas:

 

Nacionalinis teisinis pagrindas:

 

Siūlomas EEE vertinimo pagrindas: … gairės arba nusistovėjusi Institucijos praktika, kaip nurodyta Institucijos sprendime (1, 2 ir 3).

 

Priemonės rūšis: Pagalbos schema / ad hoc pagalba

 

Dabartinės pagalbos priemonės pakeitimas:

 

Trukmė (schema):

 

Suteikimo data:

 

Ekonomikos sektorius (-iai):

 

Gavėjo rūšis (MVĮ / didžiosios įmonės):

 

Biudžetas:

 

Pagalbos priemonė (dotacija, palūkanų normos subsidija, …):

Su konkurencija susijusios pastabos dėl priemonės, apie kurią pranešta, Institucijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Turi būti pateikta ir nekonfidenciali tokių pastabų versija, perduotina atitinkamai ELPA valstybei ir (arba) kitoms suinteresuotosioms šalims. Pastabas galima siųsti Institucijai faksu, paštu arba el. paštu, pateikiant numerį Nr. …, šiuo adresu:

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faksas +32 22861800.

E. paštas: registry@eftasurv.int.


Klaidų ištaisymas

15.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/36


2011 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1235/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1222/2009 nuostatos dėl padangų sukibimo su šlapia danga klasių, pasipriešinimo riedėjimui matavimo ir patikrinimo procedūros, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 317, 2011 m. lapkričio 30 d. )

20 puslapis, 3 eilutė:

yra:

„Laboratorijos derinimo procedūra pasipriešinimo riedėjimui matuoti“,

turi būti:

„Laboratorijos derinimo procedūra, taikoma matuojant pasipriešinimą riedėjimui“.