ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.064.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 64

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. kovo 3d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 180/2012, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου (Koufeta Amygdalou Geroskipou) (SGN)]

1

 

*

2012 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 181/2012, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Melon de Guadeloupe (SGN)]

3

 

 

2012 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 182/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

5

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2012 m. kovo 2 d. Komisijos direktyva 2012/7/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EEB dėl žaislų saugos II priedo III dalis, siekiant suderinti ją su technikos pažanga ( 1 )

7

 

*

2012 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2012/8/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/90/EB, nustatanti Tarybos direktyvos 2002/53/EB 7 straipsnio dėl būtiniausiai tikrintinų tam tikrų žemės ūkio augalų veislių požymių ir minimalių tikrinimo reikalavimų įgyvendinimo priemones ( 1 )

9

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2012/136/ES

 

*

2012 m. vasario 29 d. Komisijos sprendimas, kuriuo sukuriama Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo statusą turinti Bendra kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūra (CLARIN ERIC) (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 1018)

13

 

 

2012/137/ES

 

*

2012 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl naminių kuilių spermos importo į Sąjungą (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 1148)  ( 1 )

29

 

 

2012/138/ES

 

*

2012 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl neatidėliotinų priemonių, skirtų užkirsti kelią Anoplophora chinensis (Forster) įvežimui į Sąjungą ir išplitimui joje (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 1310)

38

 

 

Klaidų ištaisymas

 

 

2012 m. vasario 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 163/2012, kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95, klaidų ištaisymas (OL L 52, 2012 2 24)

48

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

3.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 180/2012

2012 m. kovo 2 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου (Koufeta Amygdalou Geroskipou) (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, Kipro paraiška įregistruoti pavadinimą „Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου“ (Koufeta Amygdalou Geroskipou) paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 2 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 191, 2011 7 1, p. 24.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 510/2006 I priede nurodyti maisto produktai:

2.4 klasė.   Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai

KIPRAS

Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου (Koufeta Amygdalou Geroskipou) (SGN)


3.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 181/2012

2012 m. kovo 2 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Melon de Guadeloupe (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, Prancūzijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Melon de Guadeloupe“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 2 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 189, 2011 6 29, p. 37.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.6 klasė.   Švieži ar perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdai

PRANCŪZIJA

Melon de Guadeloupe (SGN)


3.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 182/2012

2012 m. kovo 2 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 2 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

70,7

JO

73,2

MA

73,1

TN

90,4

TR

120,0

ZZ

85,5

0707 00 05

EG

158,2

JO

131,5

TR

169,6

ZZ

153,1

0709 91 00

EG

72,9

ZZ

72,9

0709 93 10

MA

56,1

TR

102,2

ZZ

79,2

0805 10 20

EG

51,8

IL

66,9

MA

51,6

TN

51,1

TR

76,8

ZZ

59,6

0805 50 10

BR

43,7

TR

60,9

ZZ

52,3

0808 10 80

CA

118,1

CL

98,4

CN

108,3

MK

31,8

US

155,6

ZZ

102,4

0808 30 90

AR

70,3

CL

145,8

CN

54,2

US

99,0

ZA

95,8

ZZ

93,0


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


DIREKTYVOS

3.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/7


KOMISIJOS DIREKTYVA 2012/7/ES

2012 m. kovo 2 d.

kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EEB dėl žaislų saugos II priedo III dalis, siekiant suderinti ją su technikos pažanga

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2009/48/EB dėl žaislų saugos (1), ypač į jos 46 straipsnio 1 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2009/48/EB nustatytos kadmio koncentracijos ribinės vertės, grindžiamos Nyderlandų nacionalinio visuomenės sveikatos ir aplinkos instituto (RIVM) rekomendacijomis, pateiktomis 2008 m. ataskaitoje „Cheminės medžiagos žaisluose. Bendra žaislų cheminės saugos vertinimo metodologija ypatingą dėmesį skiriant cheminiams elementams“. RIVM rekomendacijos grindžiamos prielaida, kad vaikų sąlytis su cheminėmis medžiagomis žaisluose negali viršyti tam tikro lygmens, vadinamo „leistina paros norma“. Kadangi vaikai susiduria su cheminėmis medžiagomis ne tik žaisdami su žaislais, bet ir kitaip, žaislams turėtų būti nustatyta tik tam tikra leistinos paros normos procentinė dalis. Toksiškumo, ekotoksiškumo ir aplinkos mokslinis komitetas (CSTEE) 2004 m. ataskaitoje rekomendavo, kad žaislams būtų nustatyta ne daugiau kaip 10 proc. leistinos paros normos. Tačiau kadmio ir kitų ypač toksiškų cheminių medžiagų rekomenduojamas kiekis neturėtų viršyti 5 proc. leistinos paros normos, siekiant užtikrinti, kad būtų aptinkami tik su gera gamybos praktika suderinami medžiagos pėdsakai;

(2)

pagal RIVM rekomendacijas ši nustatyta didžiausia procentinė leistinos paros normos dalis turėtų būti dauginama iš vaiko svorio, apskaičiuoto kaip 7,5 kg, ir dalinama iš praryjamos žaislų medžiagos kiekio, kad būtų galima apskaičiuoti ribines Direktyvoje 2009/48/EB išvardytų cheminių medžiagų koncentracijos vertes;

(3)

RIVM kadmio atveju taikė leistiną 7 μg/kg savaitės normą, nustatytą Jungtinių Tautų bendros maisto ir žemės ūkio organizacijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos jungtinio maisto priedų ekspertų komiteto (JEFCA) 1989 m. ir to paties komiteto patvirtintą 2001 m. Buvo taikomas saugos koeficientas 2, todėl buvo nustatyta 3,5 μg/kg leistina savaitės norma ir 0,5 μg/kg leistina paros norma;

(4)

siekiant nustatyti galimus sąlyčio su cheminėmis medžiagomis scenarijus, RIVM apskaičiuotas prarytos žaislų medžiagos kiekis buvo 8 mg per parą nugrandytos žaislų medžiagos, 100 mg – trapios žaislų medžiagos ir 400 mg – skystos ar lipnios žaislų medžiagos atvejais. Šioms praryjamos žaislų medžiagos kiekio ribinėms vertėms Pavojų sveikatai ir aplinkai mokslinis komitetas (SCHER) pritarė 2010 m. kovo 18 d. priimtoje nuomonėje „Organinių CMR medžiagų žaisluose keliami pavojai“;

(5)

taikant 5 proc. leistinos paros normos dalį, padaugintą iš vaiko svorio ir padalintą iš praryjamos žaislų medžiagos kiekio, nustatytos tokios kadmio koncentracijos ribinės vertės: 23 mg/kg – nugrandytoje medžiagoje, 1,9 mg/kg – sausoje medžiagoje ir 0,5 mg/kg – skystoje medžiagoje;

(6)

Europos maisto saugos tarnyba (EMST) 2009 m. sausio 30 d. nuomonėje padarė išvadą, kad 1989 m. JEFCA nustatyta ir to paties komiteto 2001 m. patvirtinta leistina paros norma nebėra tinkama, atsižvelgiant į naujus duomenis apie kadmio toksikologiją. EMST nustatė naują 2,5 μg/kg leistiną savaitės normą ir atitinkamai – leistiną 0,36 μg/kg paros normą;

(7)

taikant 5 proc. naujos leistinos paros normos dalį, padaugintą iš vaiko svorio ir padalintą iš praryjamos žaislų medžiagos kiekio, nustatytos tokios kadmio koncentracijos ribinės vertės: 17 mg/kg – nugrandytoje medžiagoje, 1,3 mg/kg – sausoje medžiagoje ir 0,3 mg/kg – skystoje medžiagoje;

(8)

Todėl Direktyva 2009/48/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(9)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žaislų saugos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2009/48/EB II priedo III dalis iš dalies keičiama pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2013 m. sausio 20 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2013 m. liepos 20 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės perduoda Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 170, 2009 6 30, p. 1.


PRIEDAS

Direktyvos 2009/48/EB II priedo III dalis iš dalies keičiama taip.

13 punkte kadmiui skirtas įrašas keičiamas taip:

Elementas

mg/kg

sausoje, trapioje, miltelių pavidalo ar lanksčioje žaislo medžiagoje

mg/kg

skystoje ar lipnioje žaislo medžiagoje

mg/kg

nugrandytoje žaislo medžiagoje

„Kadmis

1,3

0,3

17“


3.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA 2012/8/ES

2012 m. kovo 2 d.

kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/90/EB, nustatanti Tarybos direktyvos 2002/53/EB 7 straipsnio dėl būtiniausiai tikrintinų tam tikrų žemės ūkio augalų veislių požymių ir minimalių tikrinimo reikalavimų įgyvendinimo priemones

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/53/EB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo (1), ypač į jos 7 straipsnio 2 dalies a ir b punktus,

kadangi:

(1)

Komisijos direktyva 2003/90/EB (2) priimta siekiant užtikrinti, kad veislės, kurias valstybės narės įtraukia į nacionalinius katalogus, atitiktų Bendrijos augalų veislių tarnybos (toliau – BAVT) nustatytas gaires dėl pakankamo požymių, kuriuos turėtų apimti rūšių tikrinimas, skaičiaus ir veislių tikrinimo būtinų reikalavimų, kadangi tokios gairės jau nustatytos. Šioje direktyvoje nustatyta, kad kitoms veislėms taikomos Tarptautinės naujų augalų veislių apsaugos sąjungos gairės;

(2)

vėliau BAVT nustatė papildomas gaires daugeliui kitų rūšių ir atnaujino ankstesniąsias;

(3)

todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvą 2003/90/EB;

(4)

šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2003/90/EB I ir II priedai pakeičiami šios direktyvos priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Iki 2012 m. spalio 1 d. pradėtiems tikrinimams valstybės narės gali taikyti Direktyvos 2003/90/EB redakciją, galiojusią iki jos pakeitimo šia direktyva.

3 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip 2012 m. rugsėjo 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tokių nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2012 m. spalio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 193, 2002 7 20, p. 1.

(2)  OL L 254, 2003 10 8, p. 7.


PRIEDAS

I PRIEDAS

1 straipsnio 2 dalies a punkte minimų rūšių, turinčių atitikti BAVT bandymų protokolus, sąrašas

Mokslinis pavadinimas

Bendrinis pavadinimas

BAVT protokolas

Festuca filiformis Pourr.

Siūlinis eraičinas

TP 67/1, 2011 6 23

Festuca ovina L.

Avinis eraičinas

TP 67/1, 2011 6 23

Festuca rubra L.

Raudonasis eraičinas

TP 67/1, 2011 6 23

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Šiurkštusis eraičinas

TP 67/1, 2011 6 23

Lolium multiflorum Lam.

Gausiažiedė svidrė

TP 4/1, 2011 6 23

Lolium perenne L.

Daugiametė svidrė

TP 4/1, 2011 6 23

Lolium x boucheanum Kunth

Bušo svidrė

TP 4/1, 2011 6 23

Pisum sativum L.

Sėjamasis žirnis

TP 7/2, 2010 3 11

Brassica napus L.

Paprastasis griežtis

TP 36/2, 2011 11 16

Helianthus annuus L.

Tikroji saulėgrąža

TP 81/1, 2002 10 31

Linum usitatissimum L.

Sėjamasis linas

TP 57/1, 2007 3 21

Avena nuda L.

Plikoji aviža

TP 20/1, 2003 11 6

Avena sativa L. (įskaitant A. byzantina K. Koch)

Sėjamoji aviža

TP 20/1, 2003 11 6

Hordeum vulgare L.

Paprastasis miežis

TP 19/2 red., 2010 3 11

Oryza sativa L.

Sėjamasis ryžis

TP 16/1, 2004 11 18

Secale cereale L.

Sėjamasis rugys

TP 58/1, 2002 10 31

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hibridai, gauti sukryžminus Triticum genties rūšis ir Secale genties rūšis

TP 121/2 1 red., 2011 2 16

Triticum aestivum L.

Paprastasis kvietys

TP 3/4 2 red., 2011 2 16

Triticum durum Desf.

Kietasis kvietys

TP 120/2, 2003 11 6

Zea mays L.

Paprastasis kukurūzas

TP 2/3, 2010 3 11

Solanum tuberosum L.

Valgomoji bulvė

TP 23/2, 2005 12 1

Šių protokolų tekstus galima rasti BAVT svetainėje (www.cpvo.europa.eu).

II PRIEDAS

1 straipsnio 2 dalies b punkte minimų rūšių, turinčių atitikti TNAVAS bandymų gaires, sąrašas

Mokslinis pavadinimas

Bendrinis pavadinimas

TNAVAS gairės

Beta vulgaris L.

Paprastasis runkelis

TG/150/3, 1994 11 4

Agrostis canina L.

Šuninė smilga

TG/30/6, 1990 10 12

Agrostis gigantea Roth.

Didžioji smilga

TG/30/6, 1990 10 12

Agrostis stolonifera L.

Baltoji smilga

TG/30/6, 1990 10 12

Agrostis capillaris L.

Paprastoji smilga

TG/30/6, 1990 10 12

Bromus catharticus Vahl

Paprastoji ragažolė

TG/180/3, 2001 4 4

Bromus sitchensis Trin.

Sitkinė dirsė

TG/180/3, 2001 4 4

Dactylis glomerata L.

Paprastoji šunažolė

TG/31/8, 2002 4 17

Festuca arundinacea Schreber

Nendrinis eraičinas

TG/39/8, 2002 4 17

Festuca pratensis Huds.

Tikrasis eraičinas

TG/39/8, 2002 4 17

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hibridai, gauti sukryžminus Festuca genties rūšis ir Lolium genties rūšis

TG/243/1, 2008 4 9

Phleum nodosum L.

Smulkusis motiejukas

TG/34/6, 1984 11 7

Phleum pratense L.

Pašarinis motiejukas

TG/34/6, 1984 11 7

Poa pratensis L.

Pievinė miglė

TG/33/6, 1990 10 12

Lupinus albus L.

Baltažiedis lubinas

TG/66/4, 2004 3 31

Lupinus angustifolius L.

Siauralapis lubinas

TG/66/4, 2004 3 31

Lupinus luteus L.

Geltonasis lubinas

TG/66/4, 2004 3 31

Medicago sativa L.

Mėlynžiedė liucerna

TG/6/5, 2005 4 6

Medicago x varia T. Martyn

Margoji liucerna

TG/6/5, 2005 4 6

Trifolium pratense L.

Raudonasis dobilas

TG/5/7, 2001 4 4

Trifolium repens L.

Baltasis dobilas

TG/38/7, 2003 4 9

Vicia faba L.

Paprastoji pupa

TG/8/6, 2002 4 17

Vicia sativa L.

Sėjamasis vikis

TG/32/6, 1988 10 21

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Paprastasis griežtis

TG/89/6 red., 2001 4 4 + 2009 4 1

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Aliejinis ridikas

TG/178/3, 2001 4 4

Arachis hypogea L.

Valgomasis arachis

TG/93/3, 1985 11 13

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Dirvinis bastutis

TG/185/3, 2002 4 17

Carthamus tinctorius L.

Daržinis dygminas

TG/134/3, 1990 10 12

Gossypium spp.

Vilnamedis

TG/88/6, 2001 4 4

Papaver somniferum L.

Daržinė aguona

TG/166/3, 1999 3 24

Sinapis alba L.

Baltoji garstyčia

TG/179/3, 2001 4 4

Glycine max (L.) Merrill

Gauruotoji soja

TG/80/6, 1998 4 1

Sorghum bicolor (L.) Moench

Dvispalvis sorgas

TG/122/3, 1989 10 6

Šių gairių tekstus galima rasti TNAVAS svetainėje (www.upov.int).


SPRENDIMAI

3.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/13


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2012 m. vasario 29 d.

kuriuo sukuriama Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo statusą turinti Bendra kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūra (CLARIN ERIC)

(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 1018)

(2012/136/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 723/2009 dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

2011 m. rugsėjo 23 d. Čekijos Respublika, Danija, Vokietija, Estija, Olandų kalbos sąjunga, Austrija ir Nyderlandai paprašė Komisijos sukurti Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo statusą turinčią Bendrą kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūrą (toliau – CLARIN ERIC);

(2)

Nyderlandai pateikė deklaraciją, kurioje CLARIN ERIC nuo sukūrimo pripažįstama tarptautine organizacija, kaip apibrėžta 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (2) 143 straipsnio 1 dalies g punkte ir 151 straipsnio 1 dalies b punkte, ir tarptautine organizacija, kaip apibrėžta 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos 92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais, ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole (3) 23 straipsnio 1 dalyje;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 723/2009 5 straipsnio 2 dalį Komisija įvertino paraišką ir padarė išvadą, kad ji atitinka tame reglamente nustatytus reikalavimus;

(4)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Komiteto, įsteigto pagal Reglamento (EB) Nr. 723/2009 20 straipsnį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Šiuo sprendimu sukuriamas Bendrai kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūrai skirtas Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas – CLARIN ERIC.

2.   CLARIN ERIC įstatai, dėl kurių susitarė šios organizacijos nariai, pridedami prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. vasario 29 d.

Komisijos vardu

Máire GEOGHEGAN-QUINN

Komisijos narė


(1)  OL L 206, 2009 8 8, p. 1.

(2)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(3)  OL L 76, 1992 3 23, p. 1.


PRIEDAS

ORGANIZACIJOS „CLARIN ERIC“ ĮSTATAI

Turinys

I SKYRIUS –   BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis.

Pavadinimas, buveinė, vietovė ir darbo kalba

2 straipsnis.

Tikslai ir uždaviniai

2 SKYRIUS –   NARYSTĖ

3 straipsnis.

Narystė ir atstovaujantis subjektas

4 straipsnis.

Narių ir stebėtojų priėmimas

5 straipsnis.

Nario arba stebėtojo pasitraukimas. Narystės arba stebėtojo statuso galiojimo nutraukimas

3 SKYRIUS –   NARIŲ IR STEBĖTOJŲ TEISĖS IR ĮPAREIGOJIMAI

6 straipsnis.

Nariai

7 straipsnis.

Stebėtojai

4 SKYRIUS –   ORGANIZACIJOS „CLARIN ERIC“ VALDYMAS

8 straipsnis.

Generalinė asamblėja

9 straipsnis.

Mokslinė patariamoji taryba

10 straipsnis.

Nacionalinių koordinatorių forumas

11 straipsnis.

Vykdomasis direktorius

12 straipsnis.

Direktorių valdyba

13 straipsnis.

CLARIN techninių centrų nuolatinis komitetas

14 straipsnis.

Darbo grupės

5 SKYRIUS –   FINANSAI

15 straipsnis.

Biudžeto sudarymo principai ir finansinės ataskaitos

16 straipsnis.

Atsakomybė

6 SKYRIUS –   ATASKAITŲ TEIKIMAS KOMISIJAI

17 straipsnis.

Ataskaitų teikimas Komisijai

7 SKYRIUS –   POLITIKA

18 straipsnis.

Susitarimai su trečiosiomis šalimis

19 straipsnis.

Naudotojų prieigos politika

20 straipsnis.

Mokslinio vertinimo politika

21 straipsnis.

Sklaidos politika

22 straipsnis.

Intelektinės nuosavybės teisių politika

23 straipsnis.

Užimtumo politika, įskaitant lygias galimybes

24 straipsnis.

Pirkimo politika ir atleidimas nuo mokesčių

25 straipsnis.

Duomenų apsaugos politika

8 SKYRIUS –   TRUKMĖS, LIKVIDAVIMO, GINČŲ IR SUKŪRIMO NUOSTATOS

26 straipsnis.

Trukmė

27 straipsnis.

Likvidavimas

28 straipsnis.

Taikoma teisė

29 straipsnis.

Ginčai

30 straipsnis.

Įstatų prieinamumas

31 straipsnis.

Sukūrimo nuostatos

1 PRIEDAS.

NARIŲ IR STEBĖTOJŲ SĄRAŠAS

2 PRIEDAS.

METINIS MOKESTIS

1   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1   straipsnis

Pavadinimas, buveinė, vietovė ir darbo kalba

1.1.

Sukuriama Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra „Bendra kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūra“ (toliau – CLARIN).

1.2.

Infrastruktūros CLARIN teisinė forma – Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas (ERIC), įregistruotas pagal Reglamento Nr. 723/2009 nuostatas, o ji vadinama CLARIN ERIC.

1.3.

CLARIN yra paskirstytoji mokslinių tyrimų infrastruktūra, veikianti visose organizacijai CLARIN ERIC priklausančiose valstybėse, taip pat kitose valstybėse, kuriose CLARIN ERIC yra sudariusi susitarimus pagal 18 straipsnį.

1.4.

CLARIN ERIC oficiali buveinė – Utrechtas (Nyderlandai).

1.5.

CLARIN ERIC darbo kalba yra anglų kalba.

2   straipsnis

Tikslai ir veikla

2.1.

Svarbiausias CLARIN ERIC tikslas – užtikrinti humanitarinių ir socialinių mokslų srities tyrimų pažangą, suteikiant tyrėjams bendrą prieigą prie platformos, į kurią Europos lygmeniu integruoti kalbos ištekliai ir pažangios priemonės. Šio tikslo siekiama kuriant ir eksploatuojant bendrą paskirstytąją mokslinių tyrimų infrastruktūrą, kurios paskirtis – suteikti humanitarinių ir socialinių mokslų srityje tyrimus atliekančioms tyrėjų bendruomenėms galimybę naudotis kalbos ištekliais, technologijomis ir specialiosiomis žiniomis.

2.2.

Šiuo tikslu CLARIN ERIC vykdo ir koordinuoja įvairių rūšių veiklą, kuri apima toliau nurodytą ir kitokią veiklą:

(a)

kurti esamų duomenų ir interneto paslaugų centrų federaciją, kad būtų galima lengviau gauti bendrą registruotąją prieigą prie duomenų ir su technologijomis susijusių paslaugų, kurias teikia tokie centrai;

(b)

rengti ir taikyti formalių bei de facto standartų rinkinį, nustatyti tų standartų tarpusavio atitikties sistemą, kad būtų galima lengviau užtikrinti duomenų ir paslaugų sąveikumą;

(c)

koordinuoti ir remti veiklą, kurios paskirtis – įgyti naujų duomenų ir interneto paslaugų bei kurti tokius duomenis ir paslaugas;

(d)

kaupti informaciją apie naudotojų poreikius ir gerąją patirtį, kad naudotojams būtų galima teikti veiksmingą pagalbą;

(e)

kurti specialiųjų žinių centrus, daugiausia dėmesio skiriant kalbos išteklių ir technologijų naudojimui, kad būtų daroma humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimų pažanga;

(f)

rengti mokymus, vykdyti informavimo ir sklaidos veiklą, taip skatinant naudoti mokslinių tyrimų infrastruktūrą ir toliau ją tobulinti;

(g)

kurti ir naudoti licencijų išdavimo, prieigos suteikimo ir jos patvirtinimo sistemą, kuri užtikrintų lengvą prieigą ir kartu apsaugotų duomenų ir priemonių turėtojų pagrįstas teises bei asmenų privatumą;

(h)

bendradarbiavimo tikslais palaikyti ryšius su susijusiomis organizacijomis ir infrastruktūros objektais Europoje ir už jos ribų, taip pat naudotis jų paslaugomis;

(i)

rengti politiką, kuri užtikrintų mokslinių tyrimų (humanitarinių, socialinių mokslų ir tarpdisciplinių tyrimų) pažangą Europos mokslinių tyrimų erdvėje;

(j)

visus kitus susijusius veiksmus, kurie padės stiprinti mokslinius tyrimus Europos mokslinių tyrimų erdvėje.

2.3.

CLARIN ERIC kuria ir eksploatuoja CLARIN nekomerciniais tikslais; siekiant dar labiau skatinti inovacijas ir žinių bei technologijų perdavimą, ribota ekonominė veikla gali būti vykdoma, jei ji netrukdo vykdyti pagrindinės veiklos.

2   SKYRIUS

NARYSTĖ

3   straipsnis

Narystė ir atstovaujantis subjektas

3.1.

Toliau nurodyti subjektai gali tapti CLARIN ERIC nariais arba balsavimo teisių neturinčiais stebėtojais:

(a)

valstybės narės;

(b)

asocijuotosios valstybės;

(c)

trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios valstybės;

(d)

tarpvyriausybinės organizacijos.

Narių ir stebėtojų priėmimo sąlygos nustatytos šių įstatų 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

3.2.

CLARIN ERIC narėmis yra bent trys valstybės narės.

3.3.

Generalinėje asamblėjoje valstybės narės bendrai turi balsavimo teisių daugumą.

3.4.

Bet kuriam nariui arba stebėtojui gali atstovauti vienas viešasis subjektas arba vienas privatusis subjektas, veikiantis viešųjų paslaugų srityje; narys arba stebėtojas jį pasirenka savo nuožiūra ir skiria pagal savo taisykles ir procedūras.

3.5.

Esami nariai, stebėtojai ir jiems atstovaujantys subjektai išvardyti 1 priede. ERIC paraiškos pateikimo metu nario statusą turintys nariai laikomi nariais steigėjais.

4   straipsnis

Narių ir stebėtojų priėmimas

4.1.

Naujų narių priėmimo sąlygos:

(a)

nauji nariai priimami gavus generalinės asamblėjos pritarimą;

(b)

pareiškėjai generalinės asamblėjos pirmininkui pateikia raštišką paraišką;

(c)

paraiškoje nurodoma, kaip pareiškėjas padės siekti 2 straipsnyje apibūdintų CLARIN tikslų ir vykdyti tame pačiame straipsnyje apibūdintą CLARIN veiklą, ir kaip jis vykdys 6 straipsnio 2 dalyje nurodytus įpareigojimus.

4.2.

3 straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai, pageidaujantys dalyvauti CLARIN ERIC veikloje, tačiau dar negalintys prisijungti prie CLARIN ERIC nario teisėmis, gali prašyti suteikti jiems stebėtojo statusą. Stebėtojų priėmimo sąlygos:

(a)

stebėtojai priimami ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui. Pakartotinai prašyti suteikti stebėtojo statusą stebėtojas gali vieną kartą. Išimtiniais atvejais generalinė asamblėja gali sutikti pratęsti stebėtojo statuso galiojimą;

(b)

stebėtojai priimami arba pakartotinai priimami gavus generalinės asamblėjos pritarimą;

(c)

pareiškėjai teikia raštišką paraišką CLARIN ERIC oficialiai buveinei;

(d)

paraiškoje nurodoma, kaip pareiškėjas padės siekti 2 straipsnyje apibūdintų CLARIN tikslų ir vykdyti tame pačiame straipsnyje apibūdintą CLARIN veiklą, ir kaip jis vykdys 7 straipsnio 2 dalyje nustatytus įpareigojimus.

5   straipsnis

Nario arba stebėtojo pasitraukimas. Narystės arba stebėtojo statuso galiojimo nutraukimas

5.1.

Per pirmuosius penkerius metus po CLARIN ERIC įsteigimo nė vienas narys negali pasitraukti iš CLARIN ERIC, išskyrus atvejus, kai narystė galioja nustatytą trumpesnį laikotarpį.

5.2.

Pasibaigus pirmiesiems penkeriems metams po CLARIN ERIC įsteigimo narys gali pasitraukti iš CLARIN ERIC finansinių metų pabaigoje, pateikęs prašymą likus 12 mėnesių iki pasitraukimo.

5.3.

Stebėtojai gali pasitraukti finansinių metų pabaigoje, pateikę prašymą likus šešiems mėnesiams iki pasitraukimo.

5.4.

Finansiniai ir kiti įpareigojimai turi būti įvykdyti, kol dar nepritarta pasitraukimui.

5.5.

Generalinė asamblėja turi teisę nutraukti nario narystę arba stebėtojo turimo stebėtojo statuso galiojimą, jei įvykdytos šios sąlygos:

(a)

narys arba stebėtojas padarė didelį kurio nors vieno šiuose įstatuose jam nustatyto įpareigojimo arba kelių tokių įpareigojimų pažeidimą;

(b)

narys arba stebėtojas neištaisė tokio pažeidimo per šešių mėnesių laikotarpį.

Nariui arba stebėtojui suteikiama galimybė užginčyti narystės arba stebėtojo statuso galiojimo nutraukimo sprendimą ir pateikti savo ginamuosius argumentus generalinei asamblėjai.

3   SKYRIUS

NARIŲ IR STEBĖTOJŲ TEISĖS IR ĮPAREIGOJIMAI

6   straipsnis

Nariai

6.1.

Narių teisės, be kita ko, yra:

(a)

suteikti savo tyrėjų bendruomenei galimybę naudotis CLARIN ir visomis šios infrastruktūros paslaugomis;

(b)

dalyvauti generalinės asamblėjos posėdžiuose ir balsuoti, taip darant poveikį;

(c)

dalyvauti rengiant strategijas ir politiką;

(d)

glaudžiai bendradarbiauti su kitomis valstybėmis, sudarant sąlygas tų valstybių tyrėjams naudotis ištekliais, priemonėmis ir paslaugomis;

(e)

leisti savo tyrėjų bendruomenei dalyvauti atrenkant tinkamus CLARIN standartus ir gerosios patirties rekomendacijas;

(f)

leisti savo tyrėjų bendruomenei dalyvauti CLARIN renginiuose (pavyzdžiui, vasaros mokyklose, praktiniuose seminaruose, konferencijose ir mokymo kursuose) už lengvatinį mokestį;

(g)

naudoti CLARIN ženklą;

(h)

dalyvauti teikiant Sąjungos pasiūlymus, kuriuose CLARIN ERIC yra pasiūlymą teikiantis konsorciumas.

6.2.

Kiekvienas narys:

(a)

moka 2 priede nurodytą metinį mokestį;

(b)

skiria atstovaujantį subjektą, kaip nurodyta 3 straipsnio 4 dalyje, ir visuomet informuoja generalinę asamblėją apie atstovaujančio subjekto tapatybę;

(c)

suteikia savo atstovaujančiam subjektui visus įgaliojimus balsuoti visais klausimais, kurie iškeliami generalinėje asamblėjoje ir skelbiami darbotvarkėje;

(d)

sukuria nacionalinį konsorciumą, kuris vykdytų nacionalinius įpareigojimus pagal šiuos įstatus;

(e)

paskiria nacionalinį koordinatorių, atsakingą už nacionalinį konsorciumą;

(f)

suteikia galimybę turėti prieigą bent prie vieno duomenų ir paslaugų centro;

(g)

suteikia galimybę turėti prieigą prie sutartos naudotojų prieigos patvirtinimo ir leidimų sistemos;

(h)

teikia sutartą (-as) paslaugą (-as);

(i)

skatina priimti tinkamus standartus įgyvendinant nacionalinius išteklių ir priemonių kūrimo projektus;

(j)

suteikia reikiamą techninę infrastruktūrą, kuri būtina prieigai užtikrinti;

(k)

skatina savo valstybės tyrėjus naudotis CLARIN paslaugomis ir renka naudotojų atsiliepimus bei informaciją apie jų poreikius;

(l)

remia CLARIN centrus organizacijai CLARIN ERIC priklausančioje valstybėje, sudarydamas palankias sąlygas integruotis į nacionalinę ir kitokią reikiamą infrastruktūrą.

6.3.

Nariai, kurie prisijungė prie CLARIN ERIC pasilikdami teisę pasitraukti iš CLARIN ERIC nesibaigus pirmiesiems penkeriems metams po CLARIN ERIC įsteigimo, moka didesnį metinį mokestį, kaip nurodyta 2 priede.

6.4.

Įnašus, išskyrus metinį mokestį organizacijai CLARIN ERIC, nariai gali skirti pavieniui arba bendradarbiaudami kartu su kitais nariais, stebėtojais ar trečiosiomis šalimis. Tai gali būti įnašai grynaisiais arba natūra.

6.5.

Narys įgalioja jam atstovaujantį subjektą arba subjektą, atstovaujantį nacionaliniam konsorciumui, vykdyti 6 straipsnio 2 dalies a punkte ir d–l punktuose nustatytus įpareigojimus. CLARIN ERIC su tuo subjektu sudaro CLARIN susitarimą, kad nustatytų įpareigojimo vykdymo arba įnašo sąlygas.

7   straipsnis

Stebėtojai

7.1.

Stebėtojų teisės, be kita ko, yra:

(a)

dalyvauti generalinės asamblėjos posėdžiuose be teisės balsuoti;

(b)

leisti savo tyrėjų bendruomenei dalyvauti CLARIN renginiuose (pavyzdžiui, vasaros mokyklose, praktiniuose seminaruose, konferencijose ir mokymo kursuose) už lengvatinį mokestį (jeigu yra laisvų vietų);

(c)

leisti savo tyrėjų bendruomenei gauti organizacijos CLARIN ERIC paramą, kuri būtų skiriama tinkamų sistemų, procesų ir paslaugų kūrimui.

7.2.

Kiekvienas stebėtojas:

(a)

skiria atstovaujantį subjektą, kaip nurodyta 3 straipsnio 4 dalyje, ir visuomet informuoja generalinę asamblėją apie atstovaujančio subjekto tapatybę;

(b)

moka 2 priede nurodytą metinį mokestį;

(c)

apibūdina, kaip prisidės prie 2 straipsnyje minimų CLARIN ERIC tikslų siekimo.

7.3.

Įnašus, išskyrus metinį mokestį organizacijai CLARIN ERIC, stebėtojai gali skirti pavieniui arba bendradarbiaudami kartu su kitais nariais, stebėtojais ar trečiosiomis šalimis. Tai gali būti įnašai grynaisiais arba natūra.

7.4.

Stebėtojas įgalioja jam atstovaujantį subjektą vykdyti 7 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose nustatytus įpareigojimus. CLARIN ERIC su tuo subjektu sudaro CLARIN stebėtojo susitarimą, kad nustatytų įpareigojimo vykdymo arba įnašo sąlygas.

4   SKYRIUS

ORGANIZACIJOS „CLARIN ERIC“ VALDYMAS

8   straipsnis

Generalinė asamblėja

8.1.

Generalinė asamblėja yra CLARIN ERIC organas, turintis visus sprendimų priėmimo įgaliojimus ir atstovaujantis CLARIN ERIC nariams. Kiekvienas narys turi po vieną balsą. Kiekvienas nariui atstovaujantis subjektas paskiria vieną oficialų atstovą. Be to, kiekvieną narį gali lydėti ekspertas. Kiekvieną delegaciją gali sudaryti ne daugiau kaip du asmenys, tačiau balsuoti gali tik oficialus atstovas.

8.2.

Generalinė asamblėja renkasi bent kartą per metus, o jos veikla apima bent šias užduotis:

(a)

paskirti, laikinai nušalinti arba atleisti vykdomąjį direktorių ir direktorių valdybą, išskyrus ex officio narius, minimus 10 straipsnio 3 dalyje ir 13 straipsnio 2 dalyje;

(b)

patvirtinti direktorių valdybos ex officio narius;

(c)

paskirti mokslinę patariamąją tarybą;

(d)

priimti sprendimus dėl CLARIN kūrimo ir eksploatavimo strategijų, taip pat dėl visų kitų klausimų, kuriuos svarbiais laiko direktorių valdyba arba narys ar grupė narių, pateikę prašymą pagal 8 straipsnio 3 dalį;

(e)

patvirtinti CLARIN ERIC darbo programą ir metinį biudžetą;

(f)

bent kas penkerius metus priimti sprendimą dėl kiekvieno nario metinio mokesčio apskaičiavimo principų ir dėl metinio mokesčio dydžio; šie principai ir atitinkamos sumos nustatomos šių įstatų 2 priede;

(g)

patvirtinti CLARIN ERIC metines ataskaitas ir finansines ataskaitas;

(h)

patvirtinti kiekvieno nario įnašą į infrastruktūrą CLARIN;

(i)

patvirtinti naujų narių ir stebėtojų prisijungimą;

(j)

nuspręsti dėl narystės ir stebėtojo statuso galiojimo nutraukimo;

(k)

nuspręsti dėl CLARIN ERIC likvidavimo pagal 27 straipsnį.

8.3.

Pirmininkas sušaukia generalinę asamblėją, iš anksto pranešęs apie tai bent prieš keturias savaites, o darbotvarkė išplatinama likus iki posėdžio bent dviem savaitėms. Nariai turi teisę siūlyti darbotvarkės klausimus ne vėliau kaip likus trims savaitėms iki posėdžio. Surengti generalinės asamblėjos posėdį gali prašyti bent 50 % narių, ir toks posėdis surengiamas kuo greičiau, pranešus apie jį bent prieš dvi savaites.

8.4.

Generalinė asamblėja pirmininką renka paprastąja balsų dauguma. Pirmininkas yra nario oficialusis atstovas. Pirmininkas renkamas dvejų metų kadencijai ir negali eiti pareigų daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Jeigu pirmininkas nusišalina nuo pareigų nesibaigus kadencijai, naująjį pirmininką išrenka generalinė asamblėja.

8.5.

Generalinė asamblėja renka pirmininko pavaduotoją paprastąja balsų dauguma. Pirmininko pavaduotojas yra nario oficialusis atstovas. Pirmininko pavaduotojas renkamas dvejų metų kadencijai ir negali eiti pareigų daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Jeigu pirmininko pavaduotojas nusišalina nuo pareigų nesibaigus kadencijai, naująjį pirmininko pavaduotoją išrenka generalinė asamblėja. Pirmininko pavaduotojas pavaduoja pirmininką tuomet, kai šio nebūna ir kilus interesų konfliktui.

8.6.

Jeigu oficialusis atstovas negali atvykti į generalinės asamblėjos posėdį, narys raštišku ir tinkamai pasirašytu įgaliojimu, kuris pirmininkui pateikiamas iki posėdžio pradžios, gali įgalioti kitą to paties subjekto atstovą, nacionalinį ekspertą arba kito nario oficialųjį atstovą balsuoti jo vardu. Atstovas negali pateikti daugiau kaip trijų įgaliojimų.

8.7.

Generalinei asamblėjai pirmininkauja pirmininkas, o kai jo nėra – pirmininko pavaduotojas. Pirmininkas arba pirmininko įgaliotas asmuo atsako už 1 priedo atnaujinimą, kad narių, stebėtojų ir jiems atstovaujančių subjektų sąrašas būtų visuomet tikslus.

8.8.

Visi sprendimai priimami paprastąja atiduotų balsų dauguma, išskyrus sprendimus:

(a)

iš dalies pakeisti CLARIN ERIC įstatus;

(b)

po pirmųjų penkerių metų iš dalies pakeisti 2 priedą „Metinis mokestis“;

(c)

likviduoti CLARIN ERIC;

(d)

nutraukti narystę arba stebėtojo statuso galiojimą;

(e)

laikinai nušalinti arba atleisti vykdomąjį direktorių ir direktorių valdybą.

8.9.

Sprendimams dėl toliau nurodytų klausimų priimti reikia dviejų trečdalių balsų:

(a)

įstatų pakeitimų;

(b)

2 priedo pakeitimų;

(c)

vykdomojo direktoriaus ir direktorių valdybos laikinas nušalinimo arba atleidimo;

(d)

CLARIN ERIC likvidavimo.

Įstatų pakeitimams taikomos Reglamento (EB) Nr. 723/2009 11 straipsnio nuostatos.

8.10.

Sprendimas nutraukti narystę arba stebėtojo statuso galiojimą priimamas vienbalsiai, neskaičiuojant nario, kurio narystė turi būti nutraukta, balso arba susilaikiusiųjų balsų.

8.11.

Atstovui paprašius balsuojama slaptu balsavimu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas balsas yra pirmininko.

8.12.

Generalinės asamblėjos kvorumą sudaro du trečdaliai balsų. Atstovai gali patys dalyvauti posėdyje arba per įgaliotinius, kaip nurodyta 8 straipsnio 6 dalyje. Generalinė asamblėja gali nuspręsti per posėdžius naudoti technologijas, pavyzdžiui, vaizdo konferencijų technologijas.

8.13.

Sprendimams priimti pirmininkas gali nuspręsti naudoti raštišką procedūrą. Tokiais atvejais pirmininkas arba pirmininko įgaliotas asmuo išplatina pasiūlymą visiems generalinėje asamblėjoje dalyvaujantiems oficialiesiems atstovams, o jie per nustatytą laiką praneša apie savo prieštaravimus, pakeitimus arba ketinimus susilaikyti nuo balsavimo. Laikotarpis, per kurį reikia atsakyti, neturi būti trumpesnis kaip 14 kalendorinių dienų. Skubiais atvejais ir kai priemonė, kuri turi būti patvirtinta, turi būti įgyvendinta nedelsiant, pirmininkas gali sutrumpinti atsakymo pateikimo laiką iki penkių kalendorinių dienų. Jei per leistiną laikotarpį nepateikiama prieštaravimų, pakeitimų arba neinformuojama apie ketinimą susilaikyti nuo balsavimo, pasiūlymas savaime laikomas priimtu. Jeigu oficialusis atstovas turi prieštaravimų arba pakeitimo siūlymų, pirmininkas gali nuspręsti pataisyti pasiūlymą ir pakartotinai jį pateikti raštiškai procedūrai arba įtraukti klausimą į generalinės asamblėjos kito posėdžio darbotvarkę.

9   straipsnis

Mokslinė patariamoji taryba

9.1.

Mokslinės patariamosios tarybos narius skiria generalinė asamblėja. Mokslinę patariamąją tarybą sudaro aukšto lygio tyrėjai, kurie yra nepriklausomi (1) nuo CLARIN ERIC. Mokslinėje patariamojoje taryboje yra ir CLARIN ERIC tiekėjų, ir naudotojų bendruomenės atstovų.

9.2.

Dėl mokslinės patariamosios tarybos narių skaičiaus sprendžia generalinė asamblėja. Šis skaičius neturėtų būti mažesnis kaip penki ir ne didesnis kaip dešimt.

9.3.

Mokslinės patariamosios tarybos narių kadencija yra treji metai, su galimybe eiti pareigas dar vieną kadenciją – dėl to sprendžia generalinė asamblėja.

9.4.

Mokslinės patariamosios tarybos indėlis į generalinės asamblėjos darbą – tai savo iniciatyva arba gavus prašymą teikti konsultacijas strateginiais klausimais, įskaitant viziją, naujas iniciatyvas, darbo planus ir kokybės užtikrinimą ir kt. Mokslinės patariamosios tarybos indėlis į generalinės asamblėjos darbą gali būti susijęs su CLARIN ERIC atliekamo darbo pažangos ir teikiamų paslaugų vertinimu.

9.5.

Mokslinės patariamosios tarybos pirmininką skiria generalinė asamblėja. Mokslinės patariamosios tarybos įstatai grindžiami bendrąja įstatų programa, kurią rengia direktorių valdyba. Įstatus tvirtina direktorių valdyba.

10   straipsnis

Nacionalinių koordinatorių forumas

10.1.

Kiekvienos organizacijai CLARIN ERIC priklausančios valstybės pareiga yra paskirti nacionalinį koordinatorių. Nacionalinis koordinatorius yra pagrindinis CLARIN ERIC ir nacionalinio konsorciumo tarpininkas.

Nacionaliniai koordinatoriai atsako už tai, kad jų valstybė laikytųsi generalinės asamblėjos taikomos CLARIN kūrimo ir eksploatavimo politikos bei strategijų.

10.1.1.

Kiekvieno nario, kuris yra veiklos struktūrą turinti tarpvyriausybinė organizacija, pareiga yra paskirti koordinatorių. Koordinatorius yra pagrindinis CLARIN ERIC ir tarpvyriausybinės organizacijos veiklos padalinio (-ių) tarpininkas. Koordinatorius atsako už tai, kad jo organizacija laikytųsi generalinės asamblėjos taikomos CLARIN kūrimo ir eksploatavimo politikos bei strategijų. Toliau šiuose įstatuose terminas „nacionalinis koordinatorius“ taip pat apima tarpvyriausybinių organizacijų paskirtus koordinatorius.

10.2.

Nacionalinių koordinatorių forumą sudaro visi nacionaliniai koordinatoriai. Nacionalinių koordinatorių forumo pareiga yra užtikrinti, kad generalinės asamblėjos parengtos strategijos būtų įgyvendinamos koordinuotai. Forumas turi užtikrinti CLARIN darną ir nuoseklumą bei narių bendradarbiavimą.

10.3.

Nacionalinių koordinatorių forumo pirmininkas renkamas pagal forumo įstatus. Pirmininkas yra ex officio direktorių valdybos narys.

10.4.

Nacionalinių koordinatorių forumo įstatai grindžiami bendrąja įstatų programa, kurią rengia direktorių valdyba. Įstatus tvirtina direktorių valdyba.

11   straipsnis

Vykdomasis direktorius

11.1.

Generalinė asamblėja CLARIN ERIC vykdomąjį direktorių skiria generalinės asamblėjos nustatyta tvarka. Vykdomasis direktorius ir direktorių valdyba kartu yra CLARIN ERIC teisinis atstovas. Vykdomasis direktorius atlieka su kasdienio CLARIN ERIC valdymu susijusias užduotis. Vykdomasis direktorius atsako už tai, kad būtų vykdomas generalinės asamblėjos sprendimas iš dalies pakeisti 2 priedą.

11.2.

Vykdomojo direktoriaus kadencija yra penkeri metai su galimybe ją pratęsti administracine tvarka (pratęsti neskelbiant konkurso) iki dvejų metų – dėl tokio pratęsimo sprendžia generalinė asamblėja. Penkerių metų kadencijos pabaigoje arba kai kadencijos jau nebeįmanoma pratęsti, skelbiamas dar vienas atviras konkursas.

12   straipsnis

Direktorių valdyba

12.1.

Generalinė asamblėja skiria aukšto lygio asmenis formuoti direktorių valdybą. Dėl direktorių skaičiaus sprendžia generalinė asamblėja. Skyrimo tvarką nustato generalinė asamblėja. Valdybos kolektyvinės žinios apima šias sritis: valdymą, techninę infrastruktūrą, kalbos išteklius ir priemones bei naudotojų poreikius.

12.2.

Generalinė asamblėja skiria vieną iš direktorių valdybos narių eiti direktoriaus pavaduotojo pareigas. Direktoriaus pavaduotojas pavaduoja vykdomąjį direktorių, kai jo nebūna arba kilus interesų konfliktui.

12.3.

Valdybos narių kadencija yra treji metai, su galimybe eiti pareigas dar vieną kadenciją – dėl to sprendžia generalinė asamblėja.

12.4.

Direktorių valdyba kartu su vykdomuoju direktoriumi yra CLARIN ERIC vykdomasis organas. Direktorių valdyba atsako už sklandų CLARIN ERIC veikimą laikantis generalinės asamblėjos nurodymų ir sprendimų, taip pat atsižvelgiant į kitų valdybų ir komitetų atsiliepimus.

12.5.

Direktorių valdyba nustato bendrąją įstatų programą, kuria naudojasi visos šiuose įstatuose minimos valdybos ir komitetai, ir tvirtina kiekvienos valdybos ir komiteto konkrečius įstatus. Direktorių valdyba parengia savo įstatus pagal bendrąją programą.

12.6.

Vykdomasis direktorius yra Direktorių valdybos pirmininkas.

13   straipsnis

CLARIN techninių centrų nuolatinis komitetas

13.1.

CLARIN techniniai centrai turi nuolatinį komitetą. CLARIN centrų nuolatinį komitetą sudaro centrų, kurie pagal direktorių valdybos nustatytus kriterijus laikomi svarbiais CLARIN eksploatavimui, direktoriai (arba direktorių paskirti atstovai). Sprendimą pripažinti techninį centrą svarbiu CLARIN eksploatavimui turi priimti generalinė asamblėja.

13.2.

CLARIN centrų nuolatinis komitetas turi užtikrinti infrastruktūros paslaugų nuoseklumą, darną ir stabilumą, priimdamas sprendimus dėl įgyvendinimo ir centrų bei narių veiksmų koordinavimo. Jis atsiskaito Nacionalinių koordinatorių forumui ir direktorių valdybai. Nuolatinio komiteto pirmininkas renkamas pagal komiteto įstatus. Pirmininkas yra ex officio direktorių valdybos narys.

13.3.

Nuolatinis komitetas veikia kaip forumas, kuriame CLARIN centrai gali dalytis informacija apie sumanymus ir patirtimi. Nuolatinio komiteto vaidmuo yra teikti konsultacijas ir prašymus bei pasiūlymus organizacijai CLARIN ERIC bei nacionaliniams koordinatoriams, kad būtų užtikrintas paslaugų nuoseklumas, darna ir stabilumas.

13.4.

Nuolatinio komiteto įstatai grindžiami bendrąja įstatų programa, kurią rengia direktorių valdyba. Įstatus tvirtina direktorių valdyba.

14   straipsnis

Darbo grupės

14.1.

Direktorių valdyba gali sudaryti darbo grupes ir nutraukti jų veiklą; tokios darbo grupės nagrinėja temas, kurioms reikia ypatingų pastangų ir kurių išnagrinėti negali direktorių valdyba.

14.2.

Darbo grupių įstatai grindžiami bendrąja įstatų programa, kurią rengia direktorių valdyba. Įstatus tvirtina direktorių valdyba.

5   SKYRIUS

FINANSAVIMAS

15   straipsnis

Biudžeto sudarymo principai ir finansinės ataskaitos

15.1.

CLARIN ERIC finansiniai metai prasideda kiekvienų metų sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

15.2.

Visi CLARIN ERIC pajamų ir išlaidų straipsniai įtraukiami į kiekvienais finansiniais metais sudaromas sąmatas ir nurodomi metiniame biudžete. Metinis biudžetas turi atitikti skaidrumo principus.

15.3.

CLARIN ERIC finansinės ataskaitos pateikiamos kartu su finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita.

15.4.

CLARIN ERIC galioja taikomos teisės reikalavimai, susiję su finansinių ataskaitų rengimu, pateikimu, auditu ir skelbimu.

15.5.

CLARIN ERIC nariai užtikrina, kad asignavimai būtų naudojami pagal patikimo finansų valdymo principus.

15.6.

CLARIN ERIC savo ekonominės veiklos išlaidas ir pajamas registruoja atskirai.

16   straipsnis

Atsakomybė

16.1.

CLARIN ERIC atsako už savo skolas.

16.2.

Nariai nėra solidariai atsakingi už CLARIN ERIC skolas.

16.3.

Narių finansinė atsakomybė, susijusi su CLARIN ERIC skolomis, atitinka kiekvieno nario metinę įmoką, nurodytą 2 priede.

16.4.

CLARIN ERIC pasirūpina tinkamu draudimu nuo rizikos, susijusios su infrastruktūros CLARIN kūrimu ir eksploatavimu.

6   SKYRIUS

ATASKAITŲ TEIKIMAS KOMISIJAI

17   straipsnis

Ataskaitų teikimas Komisijai

17.1.

CLARIN ERIC parengia metinę veiklos ataskaitą, kurioje visų pirma aptariami moksliniai, operaciniai ir finansiniai veiklos aspektai. Generalinės asamblėjos patvirtinta ataskaita perduodama Komisijai bei atitinkamoms valdžios institucijoms per šešis mėnesius nuo atitinkamų finansinių metų pabaigos. Ši ataskaita skelbiama viešai.

17.2.

CLARIN ERIC informuoja Komisiją apie visas aplinkybes, dėl kurių gali atsirasti didelių kliūčių įvykdyti CLARIN ERIC užduotis arba jai gali būti sukliudyta įvykdyti Reglamente (EB) Nr. 723/2009 nustatytus reikalavimus.

7   SKYRIUS

POLITIKA

18   straipsnis

Susitarimai su trečiosiomis šalimis

18.1.

Tais atvejais, kai, CLARIN ERIC nuomone, tai gali būti naudinga, ji gali sudaryti susitarimą su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, pavienėmis institucijomis, regionais ir organizacijai CLARIN ERIC nepriklausančiomis valstybėmis.

18.2.

Jeigu organizacijai CLARIN ERIC nepriklausančių valstybių institucijos ar kitos šalys, nurodytos 18 straipsnio 1 dalyje, pageidauja prisidėti prie CLARIN ERIC veiklos žiniomis, paslaugomis, kalbos ištekliais ir technologijomis, CLARIN ERIC su tokiomis šalimis gali sudaryti susitarimą. Šiame susitarime nurodoma tam tikra tos šalies teikiama paslauga arba įnašas, nurodomos prieigos teisės, registracijos mokestis ir kitos su tokiu įnašu susijusios sąlygos. CLARIN duomenų, priemonių ir paslaugų naudotojai turi būti prisiregistravę prie prieigos patvirtinimo ir leidimų sistemos.

19   straipsnis

Naudotojų prieigos politika

19.1.

Dėl CLARIN priklausančių valstybių tyrėjų prieigos, tai naudotis CLARIN ERIC duomenimis, priemonėmis ir teikiamomis paslaugomis gali visi mokslinių tyrimų institutų (pavyzdžiui, universitetų, mokslinių tyrimų centrų, muziejų ir mokslinių tyrimų bibliotekų) darbuotojai ir studentai, turintys turinio teikėjų leidimą ir gavę CLARIN ERIC su prieiga susijusį patvirtinimą.

19.2.

Dėl organizacijai CLARIN ERIC nepriklausančių valstybių tyrėjų prieigos, tai visi tam tikro mokslinių tyrimų instituto darbuotojai ir studentai CLARIN duomenimis, priemonėmis ir paslaugomis naudotis gali, jei tas institutas, vadovaudamasis 2 priede nustatytais principais, sumoka registracijos mokestį. CLARIN duomenų, priemonių ir paslaugų naudotojai turi būti prisiregistravę prie CLARIN reikalavimus atitinkančios prieigos patvirtinimo ir leidimų sistemos, kurią yra patvirtinusi CLARIN ERIC.

19.3.

Kiti institutai, įmonės ir panašių rūšių konkretūs naudotojai bei institutui nepriklausantys pavieniai tyrėjai gali gauti prieigą sumokėję mokestį. CLARIN duomenų, priemonių ir paslaugų naudotojai turi būti prisiregistravę prie CLARIN reikalavimus atitinkančios prieigos patvirtinimo ir leidimų sistemos, kurią yra patvirtinusi CLARIN ERIC.

19.4.

Prieigos teisės gali būti suteiktos visuomenei, išskyrus atvejus, kai naudojimasis paslaugoms ar ištekliais ribojamas dėl savininkų nustatytų licencijų sąlygų. Suteikiama prieiga prie metaduomenų ir atvirųjų šaltinių bei atvirosios prieigos išteklių.

19.5.

Net jei pagal 19 straipsnio 1–4 dalis suteikiama prieiga, kai kurios paslaugos ir ištekliai gali būti suteikiami tik sumokėjus mokestį, jei to reikalauja savininkas.

20   straipsnis

Mokslinio vertinimo politika

20.1.

CLARIN ERIC sudaro palankias sąlygas moksliniams tyrimams ir apskritai skatina kuo atviresnę prieigą prie mokslinių tyrimų duomenų. Nepažeisdama šio principo organizacija CLARIN ERIC skatina vykdyti aukštos kokybės mokslinius tyrimus ir remia gerosios patirties sklaidą, vykdydama mokymo veiklą.

Jeigu prieiga prie CLARIN mokslinių tyrimų duomenų ar priemonių turi būti apribota dėl su pajėgumu susijusių priežasčių, ir reikia atrinkti projektus, siūlomų projektų mokslinė kokybė turi būti vertinama nepriklausomiems ekspertams atliekant tarpusavio vertinimus, o dėl kriterijų ir procedūrų spendžia generalinė asamblėja, remdamasi mokslinės patariamosios tarybos rekomendacijomis. Nustatant tokius kriterijus taip pat atsižvelgiama į tai, kad tam tikras pajėgumas turėtų būti rezervuotas visai naujoms idėjoms, kurios dar nėra iki galo subrandintos arba kurių mokslinė kokybė dar nėra plačiai pripažinta. Vertintojus atrenka direktorių valdyba pagal vertinimo politiką.

20.2.

CLARIN ERIC ir jos veiklos rezultatus vertina mokslinė taryba pagal 9 straipsnio 4 dalį.

21   straipsnis

Sklaidos politika

21.1.

CLARIN ERIC skatina naudotis infrastruktūra CLARIN ir skatina tyrėjus dalyvauti naujuose bei naujoviškuose projektuose, taip pat naudotis infrastruktūra CLARIN vykdant aukštojo mokslo studijas.

21.2.

CLARIN ERIC paprastai skatina tyrėjus viešai skelbti savo mokslinių tyrimų rezultatus ir prašo organizacijai CLARIN ERIC priklausančių valstybių tyrėjų išplatinti rezultatus naudojantis infrastruktūra CLARIN.

21.3.

Rengiant sklaidos politiką apibūdinamos įvairios tikslinės grupės, o CLARIN naudoja įvairius kanalus, kad pasiektų tikslinę auditoriją, pavyzdžiui, interneto svetaines, naujienlaiškius, praktinius seminarus, dalyvavimą konferencijose, straipsnius žurnaluose ir dienraščiuose.

22   straipsnis

Intelektinės nuosavybės teisių politika

22.1.

CLARIN ERIC sukurtų rezultatų intelektinės nuosavybės teisės priklauso CLARIN ERIC, o jas valdo direktorių valdyba.

22.2.

Paprastai taikoma atvirųjų šaltinių ir atvirosios prieigos principams palanki politika.

22.3.

CLARIN ERIC teikia konsultacijas (interneto svetainėje) tyrėjams, kad užtikrintų, jog moksliniai tyrimai, kuriuos vykdant naudojama medžiaga, išplatinta per CLARIN ERIC, atitiktų sąlygas, grindžiamas duomenų savininkų teisių apsauga ir asmenų privatumo apsauga.

22.4.

CLARIN ERIC užtikrina, kad naudotojai sutiktų su prieigos sąlygomis ir kad būtų imtasi tinkamų saugumo priemonių, susijusių su duomenų saugojimu ir tvarkymu vidaus sistemose.

22.5.

CLARIN ERIC įdiegia aiškiai nustatytą tvarką, pagal kurią nagrinėjami pareiškimai dėl mokslinių tyrimų duomenų saugumo ir konfidencialumo reikalavimų pažeidimo.

23   straipsnis

Užimtumo politika, įskaitant lygias galimybes

23.1.

CLARIN ERIC yra lygių galimybių politiką taikantis darbdavys. Darbo sutartys sudaromos pagal valstybės, kurioje įdarbinami darbuotojai, įstatymus.

23.2.

Kiekvienai užduočiai atlikti CLARIN ERIC atrenka geriausią kandidatą, nepriklausomai nuo jo kilmės, tautybės, religijos ar lyties.

24   straipsnis

Pirkimo politika ir atleidimas nuo mokesčių

24.1.

CLARIN ERIC visus pirkimo kandidatus ir dalyvius vertina vienodai ir nediskriminuodama, nepriklausomai nuo to, ar jie įsikūrę Europos Sąjungoje, ar už jos ribų. CLARIN ERIC pirkimo politika grindžiama skaidrumo, nediskriminavimo ir konkurencijos principais. Kadangi CLARIN yra paskirstytoji infrastruktūra, pagal nacionalines viešojo pirkimo taisykles ir procedūras pirkimą iš dalies vykdo pavieniai nariai ir iš dalies pati CLARIN ERIC.

24.2.

Direktorių valdyba atsako už visus CLARIN ERIC pirkimus. Visi pasiūlymai skelbiami CLARIN ERIC interneto svetainėje ir narių bei stebėtojų teritorijose. Jeigu pirkimo suma viršija 200 000 EUR, CLARIN ERIC taiko ES viešojo pirkimo direktyvų principus ir taikytinus nacionalinės teisės aktus. Sprendimas sudaryti pirkimo sutartį skelbiamas ir jame pateikiami visi tokio sprendimo argumentai. Generalinė asamblėja tvirtina įgyvendinimo taisykles, kuriose pateikiama visa išsami reikiama informacija apie tikslias pirkimo procedūras ir kriterijus.

24.3.

Nariai ir stebėtojai vykdo su CLARIN veikla susijusį pirkimą taip, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į CLARIN ERIC poreikius, techninius reikalavimus ir atitinkamų įstaigų išleistas specifikacijas.

24.4.

Tarybos direktyvos 2006/112/EB (2) 143 straipsnio 1 dalies g punktu ir 151 straipsnio 1 dalies b punktu grindžiamas atleidimas nuo mokesčių, laikantis Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/2011 (3) 50 ir 51 straipsnių, taikomas tik pridėtinės vertės mokesčiui, kuriuo apmokestinamos tokios prekės ir paslaugos, kurios skirtos oficialiam CLARIN ERIC naudojimui, viršija 250 EUR vertę ir kurias visiškai apmoka ir perka CLARIN ERIC. Pavienių narių vykdomam pirkimui toks atleidimas nuo mokesčių netaikomas. Daugiau netaikomi jokie apribojimai.

25   straipsnis

Duomenų apsaugos politika

25.1.

CLARIN ERIC apskritai pirmenybę teikia atvirųjų šaltinių ir atvirosios prieigos principams, tačiau atsižvelgiama į turimas licencijas.

25.2.

CLARIN ERIC užtikrina, kad visi kalbos ištekliai ir priemonės būtų visuomenei prieinami; šiam tikslui ji naudoja pagrindinių metaduomenų aprašus.

8   SKYRIUS

TRUKMĖS, LIKVIDAVIMO, GINČŲ IR SUKŪRIMO NUOSTATOS

26   straipsnis

Trukmė

26.1.

CLARIN ERIC veikia neribotą laiką.

27   straipsnis

Likvidavimas

27.1.

CLARIN ERIC likviduojama po to, kai generalinė asamblėja pagal 8 straipsnio 2 dalį ir 8 straipsnio 8 dalį priima tokį sprendimą.

27.2.

Be nereikalingo delsimo ir bet kuriuo atveju per 10 dienų po sprendimo likviduoti CLARIN ERIC priėmimo CLARIN ERIC praneša Europos Komisijai apie tokį sprendimą.

27.3.

Po CLARIN ERIC skolų išmokėjimo likęs turtas padalijamas tarp narių proporcingai jų sukauptai metinei įmokai, kuri mokama CLARIN ERIC, kaip nurodyta 2 priede. Pagal 16 straipsnio 3 dalį įsiskolinimai, likę po CLARIN ERIC turto įskaičiavimo, padalijami tarp narių proporcingai jų metinei įmokai, kuri mokama CLARIN ERIC, kaip nurodyta 2 priede.

27.4.

Be nereikalingo delsimo ir bet kuriuo atveju per 10 dienų po likvidavimo procedūros užbaigimo, CLARIN ERIC praneša apie tai Komisijai.

27.5.

CLARIN ERIC nustoja veikti Europos Komisijos atitinkamo pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

28   straipsnis

Taikoma teisė

28.1.

CLARIN ERIC veiklai taikoma pagal pirmumą:

(a)

Sąjungos teisė, visų pirma Reglamentas (EB) Nr. 723/2009;

(b)

Nyderlandų teisė, jei kurio nors klausimo Sąjungos teisė nereglamentuoja (arba tik iš dalies reglamentuoja);

(c)

šie įstatai.

29   straipsnis

Ginčai

29.1.

CLARIN ERIC narių tarpusavio teisinių ginčų dėl CLARIN ERIC bei narių ir CLARIN ERIC teisinių ginčų, taip pat teisinių ginčų, kuriuose viena iš šalių yra Sąjunga, nagrinėjimas priklauso Europos Bendrijų Teisingumo Teismo jurisdikcijai.

29.2.

CLARIN ERIC ir trečiųjų šalių ginčams taikomi Sąjungos teisės aktai dėl jurisdikcijos. Sąjungos teisės aktuose nenumatytais atvejais kompetentinga jurisdikcija tokiems ginčams spręsti nustatoma pagal Nyderlandų teisę.

30   straipsnis

Įstatų prieinamumas

30.1.

Naujausia įstatų redakcija yra visuomet viešai prieinama CLARIN ERIC interneto svetainėje ir oficialioje buveinėje.

31   straipsnis

Sukūrimo nuostatos

31.1.

Priimančioji valstybė kuo greičiau, bet praėjus ne daugiau kaip 45 kalendorinėms dienoms po Komisijos sprendimo sukurti CLARIN ERIC įsigaliojimo, sušaukia generalinės asamblėjos steigiamąjį posėdį.

31.2.

Priimančioji valstybė praneša nariams steigėjams apie visus konkrečius skubius teisinius veiksmus, kurių CLARIN ERIC vardu reikia imtis iki steigiamojo posėdžio. Teisinį veiksmą atlieka priimančiosios valstybės tinkamai įgaliotas asmuo, jei narys steigėjas per 5 darbo dienas po pranešimo nepateikia prieštaravimo.

1 Priedas

NARIŲ IR STEBĖTOJŲ SĄRAŠAS

Šiame priede išvardijami nariai ir stebėtojai bei jiems atstovaujantys subjektai.

Atnaujinta: 2010 m. rugsėjo 20 d.

Nariai

Valstybė arba tarpvyriausybinė organizacija

Atstovaujantis subjektas

Austrijos Respublika

Austrijos mokslo ir mokslinių tyrimų federacinė ministerija

Bulgarijos Respublika

Švietimo, jaunimo reikalų ir mokslo ministerija

Čekijos Respublika

Švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministerija

Danijos Karalystė

Danijos mokslo, technologijų ir inovacijų agentūra

Olandų kalbos sąjunga

Generalinis sekretorius

Estijos Respublika

Švietimo ir mokslinių tyrimų ministerija

Vokietijos Federacinė Respublika

Vokietijos federacinė švietimo ir mokslinių tyrimų ministerija

Nyderlandų Karalystė

Nyderlandų mokslinių tyrimų organizacija

Lenkijos Respublika

 


Stebėtojai

Valstybė arba tarpvyriausybinė organizacija

Atstovaujantis subjektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Priedas

METINIS MOKESTIS

Principai

Per pradinį penkerių metų laikotarpį toliau apibūdinti principai taikomi apskaičiuojant narių, stebėtojų ir organizacijai CLARIN ERIC nepriklausančių valstybių pavienių institucijų, pageidaujančių prisijungti prie CLARIN ERIC, metines įmokas grynaisiais pinigais. Generalinė asamblėja taip pat gali sudaryti specialias bendradarbiavimo sutartis su trečiosiomis šalimis. Iki pradinio penkerių metų laikotarpio pabaigos ji nusprendžia dėl apskaičiavimo metodo, taikytino vėlesniems laikotarpiams.

Taikomi tokie principai:

(a)

pradinis tikslinis biudžetas yra 1 000 000 EUR per metus, apskaičiuotas remiantis prielaida, kad dalyvaus du trečdaliai 26 valstybių, kurios turi savo atstovus CLARIN parengiamojo etapo konsorciume; jei prisijungtų daugiau narių, generalinė asamblėja gali nuspręsti sumažinti įmokas arba padidinti veiklos apimtį;

(b)

Nyderlandų, kurie yra priimančioji valstybė, įmoka 1-aisiais metais yra 250 000 EUR;

(c)

didžiausia kitų narių įmoka 1-aisiais metais yra 200 000 EUR;

(d)

mažiausia narių įmoka 1-aisiais metais yra 11 800 EUR;

(e)

kiekvieno nario įmoka nustatoma penkeriems metams; ji kasmet padidinama 2 %, siekiant kompensuoti infliaciją ir išlaidų padidėjimą. Tiksli kiekvieno nario mokėtina suma nurodyta toliau pateikiamoje lentelėje;

(f)

vėlesniais metais prisijungę nariai moka indeksuotą įmoką, nustatytą tiems metams;

(g)

stebėtojai moka mažiausią indeksuotą narystės įmoką, nurodytą toliau pateikiamoje lentelėje;

(h)

organizacijai CLARIN ERIC nepriklausančių valstybių pavienės institucijos moka mažiausią indeksuotą įmoką, nurodytą toliau pateikiamoje lentelėje;

(i)

Olandų kalbos sąjungos įmoka yra 28 600 EUR; ji apskaičiuojama pagal Flandrijai tenkančią Sąjungos bendrojo vidaus produkto dalį (t. y. 23 600 EUR) ir prie jos pridedama papildoma 5 000 EUR suma – tai speciali Olandų kalbos sąjungos (kaip tarptautinės organizacijos) įmoka;

(j)

subjektų, kurie prisijungia bet kuriuo metų laiku, įmoka yra proporcinga mėnesių, likusių iki tų metų pabaigos, skaičiui, skaičiuojant nuo pirmosios prisijungimo mėnesio dienos;

(k)

įmokos apskaičiuojamos pagal valstybės 2010 metų BVP, išreikštą Sąjungos tų metų bendrojo vidaus produkto dalimi procentais (naudojami EUROSTATO duomenys), taikant tokią formulę:

Sąjungos bendrojo vidaus produkto dalis procentais suapvalinama iki kito sveikojo skaičiaus (DIDESNIO sveikojo skaičiaus, jei dalis procentais mažesnė už 5, ir MAŽESNIO sveikojo skaičiaus, jei dalis procentais didesnė už 5) ir padauginama iš mažiausios įmokos, kaip parodyta toliau pateikiamoje lentelėje:

ES BVP %

suapvalinta

Įmoka EUR

≤ 1

1

11 800

>1 ir ≤2

2

23 600

>2 ir ≤3

3

35 400

>3 ir ≤4

4

47 200

>5 ir ≤6

5

59 000

>6 ir ≤7

6

70 800

ir pan.

≥16 ir <17

16

188 800

≥17

netaikytina

200 000

Įsipareigojimų penkeriems metams iš pradžių neprisiėmusių narių metinis mokestis didinamas 25 %, kol neprisiimti įsipareigojimai likusiam laikotarpiui. Jeigu prisiimami įsipareigojimai likusiai penkerių metų laikotarpio daliai arba jei narys išsaugo narystę penkerius metus, imamasi priemonių užtikrinti, kad bendra jo įmokų suma per penkerius metus neviršytų įprastų mokesčių sumos per tą laikotarpį.

Toliau pateikiama lentelė ir joje nurodytos bendros sumos skirtos 33 galimiems nariams iš Europos.

Apskaičiuotos sumos nariams, prisiimantiems įsipareigojimus penkeriems metams

(galimas)

narys

% BVP ES

2010 m.

Bazinė įmoka

pritaikius 2 % metinio padidinimo normą

suma

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2012-16 m.

Islandija

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Kipras

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Estija

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Malta

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Latvija

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Lietuva

0,20

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Bulgarija

0,30

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Liuksemburgas

0,30

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Slovėnija

0,30

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Kroatija

0,40

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Slovakija

0,50

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Vengrija

0,80

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Rumunija

1,00

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Čekijos Respublika

1,20

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Airija

1,30

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Portugalija

1,40

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Suomija

1,50

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

OKS/Flandrija

1,68

28 600

28 600

29 172

29 755

30 351

30 958

148 836

Danija

1,90

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Graikija

1,90

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Austrija

2,30

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Norvegija

2,60

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Belgija

2,90

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Švedija

2,90

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Lenkija

2,90

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Šveicarija

3,30

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Turkija

4,70

59 000

59 000

60 180

61 384

62 611

63 863

307 038

Nyderlandai

4,80

250 000

250 000

255 000

260 100

265 302

270 608

1 301 010

Ispanija

8,70

94 400

94 400

96 288

98 214

100 178

102 182

491 261

Italija

12,80

141 600

141 600

144 432

147 321

150 267

153 272

736 892

Jungtinė Karalystė

14,00

165 200

165 200

168 504

171 874

175 312

178 818

859 707

Prancūzija

16,10

188 800

188 800

192 576

196 428

200 356

204 363

982 523

Vokietija

20,60

200 000

200 000

204 000

208 080

212 242

216 486

1 040 808

IŠ VISO

1 635 000

1 635 000

1 667 700

1 701 054

1 735 075

1 769 777

8 508 606


(1)  „Nepriklausomi“ reiškia, kad nėra interesų konflikto.

(2)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1-118.

(3)  OL L 77, 2011 3 23, p. 1-22.


3.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/29


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. kovo 1 d.

dėl naminių kuilių spermos importo į Sąjungą

(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 1148)

(Tekstas svarbus EEE)

(2012/137/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/429/EEB, dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų Bendrijos vidaus prekybai naminių kuilių sperma ir jos importui (1), ypač į jos 7 straipsnio 1 dalį, 9 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 10 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 90/429/EEB nustatyti veterinarijos reikalavimai, taikomi Sąjungos vidaus prekybai naminių kuilių sperma ir tokios spermos importui iš trečiųjų šalių. Joje nustatyta, kad valstybės narės gali leisti importuoti tokią spermą tik iš tų trečiųjų šalių, kurios įtrauktos į sąrašą, sudarytą pagal toje direktyvoje nustatytą procedūrą, ir jei kartu pateikiamas veterinarijos sertifikatas, kurio forma turi atitikti pagal tą direktyvą parengtą pavyzdį. Veterinarijos sertifikatu patvirtinama, kad sperma yra iš patvirtintų spermos surinkimo centrų, kurie gali pateikti tos direktyvos 8 straipsnio 1 dalyje numatytas garantijas;

(2)

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendime 2009/893/EB dėl naminių kuilių spermos importo į Bendriją, trečiųjų šalių ir sėklos surinkimo centrų sąrašų sudarymo ir sertifikavimo reikalavimų (2), nustatytas trečiųjų šalių, iš kurių valstybės narės turi leisti importuoti spermą, sąrašas. Tas sąrašas sudarytas remiantis tų trečiųjų šalių gyvūnų sveikatos būkle;

(3)

Direktyvoje 90/429/EEB, su pakeitimais, padarytais Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 176/2012 (3), nustatyti pakeisti su brucelioze ir Aujeskio liga susiję veterinarijos reikalavimai, taikomi kuiliams donorams ir spermai;

(4)

2002 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 2002/60/EB, nustatančia konkrečias nuostatas dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės ir iš dalies pakeičiančia Direktyvos 92/119/EEB nuostatas dėl Tešeno ligos ir afrikinio kiaulių maro (4), Tešeno liga (kiaulių enterovirusinis encefalomielitas) išbraukta iš ligų sąrašo, nustatyto 1992 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyvos 92/119/EEB, nustatančios Bendrijos bendrąsias tam tikrų gyvūnų ligų kontrolės priemones ir konkrečias priemones nuo kiaulių vezikulinės ligos (5), I priede, o 2008 m. liepos 30 d. Komisijos sprendimu 2008/650/EB, kuriuo iš dalies keičiama Tarybos direktyva 82/894/EEB dėl pranešimo apie gyvūnų ligas Bendrijoje, kad į ligų, apie kurias būtina pranešti, sąrašą būtų įtrauktos tam tikros ligos ir iš jo būtų išbrauktas kiaulių enterovirusinis encefalomielitas (6), minėta liga buvo išbraukta iš ligų, apie kurias Sąjungoje būtina pranešti, sąrašo;

(5)

be to, tam tikrus veterinarijos reikalavimus, taikomus į Sąjungą importuojamai naminių kuilių spermai, būtina priderinti prie Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) Sausumos gyvūnų sveikatos kodekso, visų pirma dėl to, ar šalis neužkrėsta kiaulių vezikuline liga, ir ar spermos surinkimo centras neužkrėstas tuberkulioze ir pasiutlige;

(6)

todėl Sprendimo 2009/893/EB II priedo 1 dalyje pateiktą veterinarijos sertifikato pavyzdį reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti, kad būtų galima atsižvelgti į minėtus Direktyvos 90/429/EEB pakeitimus, ir išbraukti visas nuorodas į Tešeno ligą (kiaulių enterovirusinį encefalomielitą), į tai, kad šalis neužkrėsta kiaulių vezikuline liga, ir kad spermos surinkimo centras neužkrėstas tuberkulioze ir pasiutlige;

(7)

Sąjunga ir tam tikros trečiosios šalys yra sudariusios dvišalius susitarimus dėl naminių kuilių spermos importo į Sąjungą specialių sąlygų. Todėl, jei tuose dvišaliuose susitarimuose yra nustatyta specialių importo sąlygų ir veterinarijos sertifikatų pavyzdžių, reikėtų laikytis tų sąlygų ir pavyzdžių, o ne nustatytųjų šiame sprendime;

(8)

Šveicarija yra trečioji šalis, kurios gyvūnų sveikatos būklė yra lygiavertė gyvūnų sveikatos būklei valstybėse narėse. Todėl tikslinga nustatyti, kad su iš Šveicarijos į Sąjungą importuojama naminių kuilių sperma būtų pateikiamas veterinarijos sertifikatas, naudojamas prekybai Sąjungoje tokia sperma, parengtas pagal Direktyvos 90/429/EEB D prieduose pateiktus pavyzdžius, pritaikytas kaip nurodyta 2002 m. balandžio 4 d. Tarybos ir Komisijos sprendimu 2002/309/EB (Euratomas) dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje susitarimo dėl septynių susitarimų sudarymo su Šveicarijos Konfederacija (7) patvirtinto Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais 11 priedo 2 priedėlio VIII skyriaus B skirsnio 3 dalyje;

(9)

dėl Sąjungos teisės aktų aiškumo ir nuoseklumo, Sprendimas 2009/893/EB turėtų būti panaikintas ir pakeistas šiuo sprendimu;

(10)

siekiant išvengti bet kokių prekybos trukdymų, pereinamuoju laikotarpiu reikėtų leisti naudoti veterinarijos sertifikatus, išduotus pagal Sprendimą 2009/893/EB;

(11)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo sprendimu nustatomas trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti į Sąjungą naminių kuilių spermą, sąrašas.

Juo taip pat nustatomi į Sąjungą importuojamai spermai taikomi sertifikavimo reikalavimai.

2 straipsnis

Spermos importas

1.   Valstybės narės leidžia importuoti spermą, jei ji atitinka šias sąlygas:

a)

ji yra gauta iš trečiosios šalies ar jos dalies, išvardytų I priede;

b)

ji yra gauta iš spermos surinkimo centro, įtraukto į sąrašą pagal Direktyvos 90/429/EEB 8 straipsnio 2 dalį;

c)

su sperma pateikiamas veterinarijos sertifikatas, parengtas pagal II priedo 1 dalyje pateiktą veterinarijos sertifikato pavyzdį ir užpildytas remiantis to priedo 2 dalyje pateiktais paaiškinimais;

d)

ji atitinka c punkte nurodytuose veterinarijos sertifikatuose nustatytus reikalavimus.

2.   Jei Sąjungos ir trečiųjų šalių sudarytuose dvišaliuose susitarimuose yra nustatyta specialių veterinarijos ir sertifikavimo sąlygų, laikomasi tų sąlygų, o ne nustatytųjų 1 dalyje.

3 straipsnis

Spermos vežimo į Sąjungą sąlygos

1.   2 straipsnyje nurodyta sperma nevežama toje pačioje talpykloje su kitomis spermos siuntomis, jei

a)

jos neskirtos įvežti į Sąjungą; arba

b)

jų kokybė sveikumo požiūriu prastesnė.

2.   Sperma į Sąjungą vežama uždarytose ir užplombuotose talpyklose; vežant plomba turi būti nesulaužyta.

4 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2009/893/EB panaikinamas.

5 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Pereinamuoju laikotarpiu iki 2012 m. lapkričio 30 d. valstybės narės gali leisti importuoti spermą iš trečiųjų šalių, jei su ja yra pateikiamas ne vėliau kaip 2012 m. spalio 31 d. išduotas veterinarijos sertifikatas, parengtas pagal Sprendimo 2009/893/EB II priedo 1 dalyje pateiktus pavyzdžius.

6 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas nuo 2012 m. birželio 1 d.

7 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 1 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 62.

(2)  OL L 320, 2009 12 5, p. 12.

(3)  OL L 61, 2012 3 2, p. 1.

(4)  OL L 192, 2002 7 20, p. 27.

(5)  OL L 62, 1993 3 15, p. 69.

(6)  OL L 213, 2008 8 8, p. 42.

(7)  OL L 114, 2002 4 30, p. 1.


I PRIEDAS

Trečiųjų šalių arba jų dalių, iš kurių valstybės narės turi leisti importuoti naminių kuilių spermą, sąrašas

ISO kodas

Trečiosios šalies pavadinimas

Pastabos

CA

Kanada

 

CH

Šveicarija (1)

 

NZ

Naujoji Zelandija

 

US

Jungtinės Amerikos Valstijos

 


(1)  Importui iš Šveicarijos naudojami sertifikatai yra nustatyti Direktyvos 90/429/EEB D priede; jie pritaikyti kaip nurodyta Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais, patvirtinto 2002 m. balandžio 4 d. Sprendimu 2002/309/EB (Euratomas), 11 priedo 2 priedėlio VIII skyriaus B skirsnio 3 dalyje.


II PRIEDAS

1   DALIS

Veterinarijos sertifikato, skirto naminių kuilių spermos importui, pavyzdys

Image

Image

Image

Image

Image

2   DALIS

Aiškinamosios sertifikato pastabos

a)

Veterinarijos sertifikatus išduoda eksportuojančios trečiosios šalies kompetentinga institucija, vadovaudamasi II priedo 1 dalyje pateiktu pavyzdžiu.

Jei paskirties valstybė narė reikalauja, į veterinarijos sertifikato originalą taip pat įtraukiami papildomi sertifikavimo reikalavimai ir patvirtinimo, kad šių reikalavimų laikomasi, dokumentai.

b)

Veterinarijos sertifikato originalą sudaro vienas popieriaus lapas arba, jei būtino teksto yra daugiau, visi būtini popieriaus lapai turi sudaryti bendrą nedalomą visumą.

c)

Jei veterinarijos sertifikato pavyzdyje nurodoma, kad reikia palikti tinkamą tam tikrų teiginių variantą, netinkami teiginiai gali būti išbraukti, o šalia užrašomi tvirtinančiojo pareigūno inicialai ir uždedamas antspaudas, arba tuos įrašus galima visiškai ištrinti iš sertifikato.

d)

Veterinarijos sertifikatas parengiamas bent viena iš oficialių valstybės narės, pro kurios pasienio postą siunta įvežama į Europos Sąjungą, kalbų ir paskirties valstybės narės kalba. Tačiau šios valstybės narės gali leisti parengti sertifikatą oficialia kitos valstybės narės kalba, prireikus, kartu pateikiant oficialų vertimą.

e)

Kai siuntos prekėms identifikuoti (veterinarijos sertifikato pavyzdžio I.28 langelyje nurodyti duomenys) prie veterinarijos sertifikato pridedami papildomi popieriaus lapai, jie taip pat laikomi veterinarijos sertifikato originalo dalimi, jei tvirtinantis pareigūnas kiekviename lape pasirašo ir uždeda antspaudą.

f)

Kai veterinarijos sertifikatą, įskaitant e punkte nurodytus papildomus duomenis, sudaro daugiau negu vienas lapas, kiekvieno puslapio apačioje nurodomas puslapio numeris ir bendras puslapių skaičius, o viršuje užrašomas kompetentingos institucijos priskirtas sertifikato numeris.

g)

Veterinarijos sertifikato originalą turi užpildyti ir pasirašyti valstybinis veterinarijos gydytojas paskutinę darbo dieną prieš pakraunant siuntą eksportuoti į Europos Sąjungą. Eksportuojančios trečiosios šalies kompetentingos institucijos užtikrina, kad tai darant būtų laikomasi sertifikavimo reikalavimų, atitinkančių nustatytuosius Tarybos direktyvoje 96/93/EB (1).

Valstybinio veterinarijos gydytojo parašo ir antspaudo spalva turi skirtis nuo veterinarijos sertifikato teksto spalvos. Šis reikalavimas taip pat taikomas ir antspaudams, išskyrus iškiliuosius arba vandens ženklus.

h)

Veterinarijos sertifikato originalas turi būti vežamas kartu su siunta iki įvežimo į Europos Sąjungą pasienio kontrolės posto.

i)

Veterinarijos sertifikato pavyzdžio I.2 ir II.a langeliuose nurodytą sertifikato numerį turi priskirti eksportuojančios trečiosios šalies kompetentinga institucija.


(1)  OL L 13, 1997 1 16, p. 28.


3.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/38


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. kovo 1 d.

dėl neatidėliotinų priemonių, skirtų užkirsti kelią Anoplophora chinensis (Forster) įvežimui į Sąjungą ir išplitimui joje

(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 1310)

(2012/138/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies ketvirtą sakinį,

kadangi:

(1)

patirtis, apskritai įgyta įgyvendinant 2008 m. lapkričio 7 d. Komisijos sprendimą 2008/840/EB dėl neatidėliotinų priemonių, skirtų užkirsti kelią Anoplophora chinensis (Forster) įvežimui į Bendriją ir išplitimui joje (2), visų pirma atsižvelgiant į neseniai įvykusius protrūkius ir duomenis, apie kuriuos pranešė Vokietija, Italija, Nyderlandai ir Jungtinė Karalystė, ir šių protrūkių likvidavimo patirtis parodė, kad būtina pakeisti tame sprendime nustatytas priemones. Kad būtų aiškiau, dėl šių pakeitimų apimties ir ankstesnių pakeitimų tikslinga pakeisti Sprendimą 2008/840/EB;

(2)

Direktyvos 2000/29/EB I priedo A dalies I skirsnyje nurodyti Anoplophora chinensis (Thomson) ir Anoplophora malasiaca (Forster), nors abiem pavadinimais įvardijama viena rūšis, kuri šiame sprendime vadinama Anoplophora chinensis (Forster), toliau – nurodytasis organizmas, kaip Sprendime 2008/840/EB;

(3)

atsižvelgiant į įgytą patirtį, į taikymo sritį turėtų būti įtrauktos tam tikros augalų rūšys, kurioms nebuvo taikomas Sprendimas 2008/840/EB, o kitos, kurioms anksčiau sprendimas buvo taikomas, neturėtų būti įtrauktos. Į taikymo sritį neturėtų būti įtraukti augalai ir ūgliai, kurių kamieno (stiebo) arba šaknies kaklelio skersmuo yra mažesnis už tam tikrą nustatytą dydį. Siekiant didesnio aiškumo ir suprantamumo turėtų būti pateikta tam tikrų apibrėžčių;

(4)

importą reglamentuojančiose nuostatose turėtų būti atsižvelgta į nurodytojo organizmo fitosanitarinį statusą kilmės šalyje;

(5)

atsižvelgiant į patirtį, įgytą aptikus Kinijos kilmės užkrėstas siuntas, šios šalies importui turėtų būti taikomos specialios nuostatos. Kadangi daugiausia užregistruota iš Kinijos importuotų Acer spp. nurodytųjų augalų perėmimo atvejų, tikslinga toliau drausti juos importuoti iki 2012 m. balandžio 30 d., kaip buvo nustatyta anksčiau;

(6)

turėtų būti priimtos nuostatos dėl augalų vežimo Sąjungoje;

(7)

valstybės narės turėtų kasmet atlikti tyrimus ir pranešti Komisijai bei kitoms valstybėms narėms jų rezultatus. Turėtų būti priimtos nuostatos dėl pranešimo tais atvejais, kai nurodytasis organizmas aptinkamas valstybėje narėje arba valstybės narės dalyje, jeigu anksčiau neturėta informacijos apie šio organizmo buvimą joje arba jeigu manyta, kad jis buvo joje likviduotas. Turėtų būti nustatytas penkių dienų terminas, per kurį valstybė narė turi pranešti apie nurodytojo organizmo buvimą, kad reikiamais atvejais būtų galima imtis skubių veiksmų Sąjungos lygiu;

(8)

siekdamos likviduoti nurodytąjį organizmą ir neleisti jam plisti, valstybės narės turėtų nustatyti demarkacines zonas ir imtis reikiamų priemonių. Vienos iš priemonių, kurių turėtų imtis valstybės narės, tai veiksmai, kuriais didinamas visuomenės informuotumas apie nurodytojo organizmo keliamą grėsmę. Valstybės narės taip pat turėtų nustatyti konkrečius šių priemonių įgyvendinimo laikotarpius. Jei nurodytojo organizmo likviduoti nebeįmanoma, valstybės narės turėtų imtis priemonių jam izoliuoti;

(9)

susiklosčius minėtoms aplinkybėms valstybėms narėms reikėtų turėti galimybę nuspręsti nenustatyti demarkacinių zonų ir apsiriboti šiomis priemonėmis: sunaikinti užkrėstą medžiagą, intensyviai stebėti ir atsekti augalus, susijusius su minėto užkrėtimo atveju;

(10)

valstybės narės turėtų pranešti Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie priemones, kurių jos ėmėsi ar ketina imtis, ir nurodyti priežastis, kodėl nebuvo nustatytos demarkacinės zonos. Jos turi kasmet pateikti Komisijai ir kitoms valstybėms narėms tos ataskaitos atnaujintą versiją, kurioje išsamiai apžvelgiama esama padėtis;

(11)

todėl Sprendimas 2008/840/EB turėtų būti panaikintas;

(12)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   nurodytieji augalai– Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. ir Ulmus spp. augalai, skirti sodinimui, kurių kamieno (stiebo) arba šaknies kaklelio skersmuo storiausioje vietoje yra ne mažesnis kaip 1 cm, išskyrus sėklas;

b)   auginimo vieta– auginimo vieta, kaip apibrėžta Maisto ir žemės ūkio organizacijos Tarptautiniame fitosanitarinių priemonių standarte (toliau – ISPM) Nr. 5 (3);

c)   nurodytasis organizmas– Anoplophora chinensis (Forster).

2 straipsnis

Trečiųjų šalių, išskyrus Kiniją, kilmės nurodytųjų augalų importas

Trečiųjų šalių (kuriose aptiktas nurodytasis organizmas), išskyrus Kiniją, kilmės importuojami nurodytieji augalai į Sąjungą gali būti įvežami tik jei jie atitinka šias sąlygas:

a)

jie atitinka konkrečius importo reikalavimus, nustatytus I priedo 1 skirsnio A dalies 1 punkte;

b)

įvežant į Sąjungą oficiali atsakinga tarnyba pagal I priedo 1 skirsnio A dalies 2 punktą patikrina, ar juose nėra nurodytojo organizmo, ir nerandama jokių to organizmo buvimo požymių.

3 straipsnis

Kinijos kilmės nurodytųjų augalų importas

1.   Importuojami Kinijos kilmės nurodytieji augalai gali būti įvežami į Sąjungą tik jei jie atitinka šias sąlygas:

a)

jie atitinka konkrečius importo reikalavimus, nustatytus I priedo 1 skirsnio B dalies 1 punkte;

b)

įvežant į Sąjungą oficiali atsakinga tarnyba pagal I priedo 1 skirsnio B dalies 2 punktą patikrina, ar juose nėra nurodyto organizmo, ir nerandama jokių to organizmo buvimo požymių.

c)

šių augalų auginimo vieta:

i)

pažymėta unikaliu registracijos numeriu, kurį priskiria Kinijos nacionalinė augalų apsaugos organizacija,

ii)

įtraukta į naujausią registro versiją, apie kurią Komisija valstybėms narėms praneša pagal 3 dalį,

iii)

per paskutinius dvejus metus nebuvo vieta, apie kurios pašalinimą iš registro buvo nurodyta Komisijos pranešime valstybėms narėms pagal 3 dalį, ir

iv)

per paskutinius dvejus metus nebuvo vieta, kuri buvo nurodyta Komisijos pranešime valstybėms narėms, kaip nurodyta 4 arba 5 dalyje.

2.   Tačiau iki 2012 m. balandžio 30 d.Acer spp. augalai neįvežami į Sąjungą neįvežami.

Nuo 2012 m. gegužės 1 d.Acer spp. augalams taikoma 1 dalis.

3.   Komisija praneša valstybėms narėms apie Kinijos auginimo vietų registrą, kurį Kinijos nacionalinė augalų apsaugos organizacija sudarė pagal I priedo 1 skirsnio B dalies 1 punkto b papunktį.

Jeigu ta organizacija atnaujindama registrą pašalina auginimo vietą todėl, kad ta organizacija nustatė, kad minėta auginimo vieta nebeatitinka I priedo 1 skirsnio B dalies 1 punkto b papunkčio, arba todėl, kad Komisija pranešė Kinijai apie įrodymus, kad nurodytas organizmas aptiktas importuojant nurodytus augalus iš tos auginimo vietos, ir Kinija Komisijai pateikia atnaujintą registro versiją, apie naują registro versiją Komisija praneša valstybėms narėms.

Jeigu ta organizacija atnaujindama registrą įtraukia auginimo vietą todėl, kad ta organizacija nustatė, kad ta auginimo vieta atitinka I priedo 1 skirsnio B dalies 1 punkto b papunktį, Kinija Komisijai pateikia atnaujintą registro versiją bei būtiną aiškinamąją informaciją. Tą atnaujintą versiją ir reikiamais atvejais tą aiškinamąją informaciją Komisija pateikia valstybėms narėms.

Naudodamasi internetiniais informacijos puslapiais Komisija paviešina registrą ir naujas jo versijas.

4.   Jeigu atliekant patikrinimą registruotoje auginimo vietoje, kaip išdėstyta I priedo 1 skirsnio B dalies 1 punkto b papunkčio ii, iii ir iv dalyse, Kinijos augalų apsaugos organizacija randa įrodymų, kad esama nurodytojo organizmo, ir Kinija apie tai praneša Komisijai, Komisija šią informaciją nedelsdama praneša valstybėms narėms.

Naudodamasi internetiniais informacijos puslapiais Komisija taip pat paviešina šią informaciją.

5.   Jeigu Komisija turi įrodymų iš šaltinių, išskyrus nurodytuosius 3 ir 4 dalyse, kad į registrą įtraukta auginimo vieta neatitinka I priedo 1 skirsnio B dalies 1 punkto b papunkčio arba kad nurodytasis organizmas aptiktas nurodytuosiuose augaluose, importuotuose iš tokios auginimo vietos, su ta auginimo vieta susijusią informaciją ji praneša valstybėms narėms.

Naudodamasi internetiniais informacijos puslapiais Komisija taip pat paviešina šią informaciją.

4 straipsnis

Nurodytųjų augalų vežimas Sąjungoje

Sąjungos demarkacinių zonų, nustatytų pagal 6 straipsnį, kilmės nurodytieji augalai Sąjungoje gali būti vežami tik jeigu jie atitinka I priedo 2 skirsnio 1 punkte nustatytas sąlygas.

Nurodytuosius augalus, kurie neužauginti demarkacinėse zonose, bet įvežami į tokias zonas, galima vežti visoje Sąjungoje tik jeigu jie atitinka I priedo 2 skirsnio 2 punkte nustatytas sąlygas.

Iš trečiųjų šalių, kuriose aptiktas nurodytasis organizmas, pagal 2 ir 3 straipsnį importuoti nurodytieji augalai gali būti vežami Sąjungoje tik jeigu jie atitinka I priedo 2 skirsnio 3 punkte nustatytas sąlygas.

5 straipsnis

Pranešimas apie nurodytąjį organizmą ir jo tyrimai

1.   Valstybės narės kasmet savo teritorijoje atlieka oficialius tyrimus, siekdamos aptikti nurodytąjį organizmą ir gauti įrodymų, kad jų teritorijoje augalai šeimininkai yra apsikrėtę šiuo organizmu.

Nepažeisdamos Direktyvos 2000/29/EB 16 straipsnio 1 dalies, apie šių tyrimų rezultatus valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms iki kiekvienų metų balandžio 30 d.

2.   Nepažeisdamos Direktyvos 2000/29/EB 16 straipsnio 1 dalies, valstybės narės per penkias dienas raštu praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie nurodytojo organizmo buvimą jų teritorijos dalyje, jeigu anksčiau apie tokį buvimą joje neturėta informacijos arba jeigu manyta, kad joje nurodytasis organizmas buvo likviduotas, arba jeigu joje buvo aptikta užkrato ant tokios rūšies augalų, kurie anksčiau nebuvo laikomi augalais šeimininkais.

6 straipsnis

Demarkacinės zonos

1.   Jei 5 straipsnio 1 dalyje minėtų tyrimų rezultatais patvirtinama arba įrodoma kitais būdais, kad tam tikroje teritorijoje esama nurodytojo organizmo, susijusi valstybė narė nedelsdama nustato demarkacinę zoną, kurias pagal II priedo 1 skirsnį sudaro užkrėsta ir buferinė zonos.

2.   Valstybėms narėms nereikia nustatyti demarkacinių zonų, kaip nustatyta 1 dalyje, jeigu įvykdomos II priedo 2 skirsnio 1 punkte nustatytos sąlygos. Tokiu atveju valstybės narės imasi priemonių, kaip nustatyta to skirsnio 2 punkte.

3.   Valstybės narės demarkacinėse zonose imasi priemonių, nustatytų II priedo 3 skirsnyje.

4.   Valstybės narės nustato konkrečius 2 ir 3 dalyse nustatytų priemonių įgyvendinimo laikotarpius.

7 straipsnis

Ataskaitos dėl priemonių

1.   Valstybės narės per trisdešimt dienų po 5 straipsnio 2 dalyje nurodyto pranešimo Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia ataskaitą dėl priemonių, kurių jos ėmėsi ar ketina imtis pagal 6 straipsnį.

Ataskaitoje taip pat pateikiamas demarkacinių zonų, jeigu jos buvo nustatytos, aprašas, informacija apie jų buvimo vietą kartu su šių zonų ribas vaizduojančiu žemėlapiu, informacija apie dabartinį statusą dėl kenkėjų ir priemones, kurių reikia imtis, kad būtų įvykdyti 4 straipsnyje nustatyti nurodytųjų augalų vežimo Sąjungoje reikalavimai.

Joje pateikiami šias priemones pagrindžiantys įrodymai ir kriterijai.

Jeigu valstybės narės nusprendžia nenustatyti demarkacinių zonų pagal 6 straipsnio 2 dalį, ataskaitoje pateikiami tokį sprendimą pateisinantys duomenys ir priežastys.

2.   Iki kiekvienų metų balandžio 30 d. valstybės narės pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms ataskaitą, į kurią įtraukiamas atnaujintas visų pagal 6 straipsnį nustatytų demarkacinių zonų sąrašas, įskaitant jų apibūdinimą, ir informacija apie jų buvimo vietą kartu su šių zonų ribas vaizduojančiu žemėlapiu, ir nurodomos priemonės, kurių valstybės narės ėmėsi ar ketina imtis.

8 straipsnis

Sprendimo laikymasis

Valstybės narės imasi visų priemonių, kad būtų laikomasi šio sprendimo ir prireikus iš dalies pakeičia priemones, kurias jos priėmė siekdamos apsisaugoti nuo nurodytojo organizmo įvežimo ir išplitimo, taip, kad būtų laikomasi šio sprendimo. Apie šias priemones jos nedelsdamos praneša Komisijai.

9 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2008/840/EB panaikinamas.

10 straipsnis

Persvarstymas

Šis sprendimas persvarstomas ne vėliau kaip 2013 m. gegužės 31 d.

11 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 1 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  OL L 300, 2008 11 11, p. 36.

(3)  Fitosanitarijos terminų glosarijus. Pamatinis standartas ISPM Nr. 5. Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos sekretoriatas (Glossary of Phytosanitary Terms – Reference Standard ISPM No. 5 by the Secretariat of the International Plant Protection Convention), Roma.


I PRIEDAS

1.   Konkretūs importo reikalavimai

A.   Trečiųjų šalių, išskyrus Kiniją, kilmės importas

1.

Nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB III priedo A dalies 9, 16 ir 18 dalių ir IV priedo A dalies I skirsnio 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 ir 46 dalių nuostatų, prie trečiųjų šalių, išskyrus Kiniją, kuriose aptiktas nurodytasis organizmas, kilmės nurodytųjų augalų pridedamas sertifikatas, kaip nurodyta šios direktyvos 13 straipsnio 1 dalyje, kurio skirsnyje „Papildoma deklaracija“ nurodoma, kad:

a)

visą augimo laikotarpį augalai buvo auginami auginimo vietoje, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija užregistravo ir prižiūri kilmės šalyje ir kuri yra kenkėjais neužkrėstoje teritorijoje, kurią organizacija nustatė laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų. Kenkėjais neužkrėstos teritorijos pavadinimas nurodomas skirsnyje „kilmės vieta“; arba

b)

mažiausiai dvejus metus iki eksportavimo augalai buvo auginami Anoplophora chinensis (Forster) neužkrėstoje auginimo vietoje, nustatytoje pagal tarptautinius fitosanitarinių priemonių standartus:

i)

kurią užregistravo ir prižiūri nacionalinė augalų apsaugos organizacija kilmės šalyje; ir

ii)

kurioje bent du kartus per metus atitinkamu laiku kruopščiai atlikti oficialūs patikrinimai bet kokiems Anoplophora chinensis (Forster) požymiams nustatyti ir neaptikta jokių organizmo požymių; ir

iii)

jei augalai užauginti vietoje:

kuri buvo visiškai fiziškai apsaugota, kad į ją nebūtų įvežta Anoplophora chinensis (Forster), arba

kurioje buvo taikomos atitinkamos prevencinės priemonės ir kurią mažiausiai 2 km spinduliu supo buferinė zona, kurioje kasmet atitinkamu laiku atliekami oficialūs tyrimai siekiant aptikti Anoplophora chinensis (Forster) arba jo požymių. Aptikus Anoplophora chinensis (Forster) požymių nedelsiant imamasi likvidavimo priemonių tam, kad buferinėje zonoje būtų sunaikinti kenkėjai; ir

iv)

kurioje prieš pat eksportą augalų siuntos oficialiai kruopščiai patikrintos siekiant aptikti nurodytąjį organizmą, ypač augalų šaknyse ir kamienuose (stiebuose). Atliekant šį patikrinimą taikomas ardomasis mėginių ėmimo metodas. Patikrinimui atrinktų augalų kiekis turi būti toks, kad būtų galima aptikti bent 1 % užkrato išplitimo lygį esant 99 % pasikliovimo lygiui; arba

c)

augalai buvo auginami iš šakniastiebių, kurie atitinka b punkto reikalavimus, ir juose įskiepyti ūgliai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

i)

eksportavimo metu įskiepytų ūglių skersmuo storiausioje vietoje yra ne didesnis kaip 1 cm;

ii)

skiepyti augalai buvo patikrinti pagal b papunkčio iv dalį.

2.

Laikantis 1 punkto įvežami nurodytieji augalai yra kruopščiai patikrinami įvežimo arba paskirties vietoje, nustatytoje pagal Komisijos direktyvą 2004/103/EB (1). Taikomais tikrinimo metodais užtikrinama, kad bus aptikti bet kokie nurodytojo organizmo požymiai, ypač augalų šaknyse ir kamienuose (stiebuose). Atliekant šį patikrinimą taikomas ardomasis mėginių ėmimo metodas. Patikrinimui atrinktų augalų kiekis turi būti toks, kad būtų galima aptikti bent 1 % užkrato išplitimo lygį esant 99 % pasikliovimo lygiui.

B.   Kinijos kilmės importas

1.

Nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB III priedo A dalies 9, 16 ir 18 dalių ir IV priedo A dalies I skirsnio 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 ir 46 dalių nuostatų, prie nurodytų Kinijos kilmės augalų pridedamas sertifikatas, kaip nurodyta šios direktyvos 13 straipsnio 1 dalyje, kurio skirsnyje „Papildoma deklaracija“ nurodoma:

a)

kad visą augimo laikotarpį augalai buvo auginami auginimo vietoje, kurią užregistravo ir prižiūri Kinijos nacionalinė augalų apsaugos organizacija ir kuri yra neužkrėstoje teritorijoje, kurią ta organizacija nustatė laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų. Kenkėjais neužkrėstos teritorijos pavadinimas nurodomas skirsnyje „kilmės vieta“; arba

b)

mažiausiai dvejus metus iki eksportavimo augalai buvo auginami Anoplophora chinensis (Forster) neužkrėstoje auginimo vietoje, nustatytoje pagal tarptautinius fitosanitarinių priemonių standartus:

i)

kurią užregistravo ir prižiūri Kinijos nacionalinė augalų apsaugos organizacija; ir

ii)

kurioje bent du kartus per metus atitinkamu laiku atlikti oficialūs patikrinimai bet kokiems Anoplophora chinensis (Forster) požymiams nustatyti ir neaptikta jokių šio organizmo požymių; ir

iii)

jei augalai užauginti vietoje:

kuri buvo visiškai fiziškai apsaugota, kad į ją nebūtų įvežta Anoplophora chinensis (Forster), arba

kurioje buvo taikomos atitinkamos prevencinės priemonės ir kurią mažiausiai 2 km spinduliu supo buferinė zona, kurioje kasmet atitinkamu laiku atliekami oficialūs tyrimai siekiant aptikti Anoplophora chinensis (Forster) arba jo požymių. Aptikus Anoplophora chinensis (Forster) požymių nedelsiant imamasi likvidavimo priemonių tam, kad buferinėje zonoje būtų sunaikinti kenkėjai; ir

iv)

kurioje prieš pat eksportą augalų siuntos oficialiai kruopščiai patikrintos, įskaitant tikslinio ardomojo mėginių ėmimo metodo taikymą kiekvienai partijai, siekiant aptikti Anoplophora chinensis (Forster), ypač augalų šaknyse ir kamienuose (stiebuose).

Patikrinimui atrinktų augalų kiekis turi būti toks, kad būtų galima aptikti bent 1 % užkrato išplitimo lygį esant 99 % pasikliovimo lygiui; arba

c)

augalai buvo auginami iš šakniastiebių, kurie atitinka b papunkčio reikalavimus, ir juose įskiepyti ūgliai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

i)

eksportavimo metu įskiepytų ūglių skersmuo storiausioje vietoje yra ne didesnis kaip 1 cm;

ii)

skiepyti augalai buvo patikrinti pagal b papunkčio iv dalį;

d)

auginimo vietos registracijos numeris.

2.

Pagal 1 punktą importuojami nurodytieji augalai kruopščiai patikrinami įvežimo arba paskirties vietoje, nustatytoje pagal Direktyvą 2004/103/EB. Taikomais tikrinimo metodais, įskaitant tikslinio ardomojo mėginių ėmimo metodo taikymą kiekvienai partijai, užtikrinama, kad bus aptikti bet kokie nurodytojo organizmo požymiai, ypač augalų šaknyse ir kamienuose (stiebuose). Patikrinimui atrinktų augalų kiekis turi būti toks, kad būtų galima aptikti bent 1 % užkrato išplitimo lygį esant 99 % pasikliovimo lygiui.

Pirmoje dalyje nurodytas ardomasis mėginių ėmimo metodas taikomas toliau pateiktoje lentelėje nurodytu lygiu:

Partijos augalų skaičius

Ardomojo mėginių ėmimo metodo taikymo lygis (pjaustytinų augalų skaičius)

1–4 500

10 % partijos dydžio

> 4 500

450

2.   Vežimo sąlygos

1.

Bendrijos demarkacinių zonų kilmės (2) nurodyti augalai gali būti vežami Sąjungoje tik jei kartu su jais pateikiami augalų pasai, parengti ir išduoti pagal Komisijos direktyvą 92/105/EEB (3), ir mažiausiai dvejus metus iki vežant jie auginti auginimo vietoje:

i)

kuri užregistruota pagal Komisijos direktyvą 92/90/EEB (4); ir

ii)

kurioje bent du kartus per metus atitinkamu laiku kruopščiai atlikti oficialūs patikrinimai bet kokiems nurodytojo organizmo požymiams nustatyti ir neaptikta jokių nurodytojo organizmo požymių, reikiamais atvejais atliekant šį patikrinimą taikomas ardomasis augalų šaknų ir kamienų (stiebų) mėginių ėmimo metodas; patikrinimui atrinktų augalų kiekis turi būti toks, kad būtų galima aptikti bent 1 % užkrato išplitimo lygį esant 99 % pasikliovimo lygiui; ir

iii)

kuri yra demarkacinėje zonoje, kurioje augalai buvo auginami tokioje vietoje:

kuri buvo visiškai fiziškai apsaugota, kad į ją nebūtų įvežtas nurodytasis organizmas, arba

kurioje buvo taikomos atitinkamos prevencinės priemonės arba ardomasis mėginių iš kiekvienos nurodytų augalų partijos ėmimo metodas prieš vežimą 1 skirsnio B dalies 2 punkto lentelėje nustatytu lygiu ir, bet kuriuo atveju, kurioje kasmet ne mažiau kaip 1 km spinduliu aplink tą vietą tinkamu laiku atliekami oficialūs tyrimai siekiant aptikti nurodytąjį organizmą arba jo požymių, ir nebuvo aptikta nurodytojo organizmo ar jo požymių.

Pirmos pastraipos reikalavimus atitinkančiuose šakniastiebiuose galima skiepyti ūglius, kurie nebuvo auginami šiomis sąlygomis, bet kurių skersmuo storiausioje vietoje yra ne didesnis kaip 1 cm.

2.

Nurodytieji augalai, kurie nėra demarkacinių zonų kilmės (5), bet buvo atgabenti į auginimo vietas tokiose zonose, gali būti vežami Sąjungoje su sąlyga, kad ši auginimo vieta atitinka 1 punkto iii papunktyje nustatytus reikalavimus ir tik jei kartu su jais pateikiamas augalų pasas, parengtas ir išduotas pagal Direktyvą 92/105/EEB.

3.

Pagal 1 skirsnį iš trečiųjų šalių, kuriose aptiktas nurodytasis organizmas, importuojami nurodytieji augalai gali būti vežami Sąjungoje tik jei kartu su jais pateikiami 1 punkte minėti augalų pasai.


(1)  OL L 313, 2004 10 12, p. 16.

(2)  Fitosanitarijos terminų glosarijus. Pamatinis standartas ISPM Nr. 5 ir fitosanitarijos sertifikatai. Pamatinis standartas ISPM Nr. 12. Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos sekretoriatas (Glossary of Phytosanitary Terms – Reference Standard ISPM No. 5 and Phytosanitary certificates - Reference Standard ISPM No. 12 by the Secretariat of the International Plant Protection Convention), Roma.

(3)  OL L 4, 1993 1 8, p. 22.

(4)  OL L 344, 1992 11 26, p. 38.

(5)  Fitosanitarijos terminų glosarijus. Pamatinis standartas ISPM Nr. 5 ir fitosanitarijos sertifikatai. Pamatinis standartas ISPM Nr. 12. Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos sekretoriatas (Glossary of Phytosanitary Terms – Reference Standard ISPM No. 5 and Phytosanitary certificates - Reference Standard ISPM No. 12 by the Secretariat of the International Plant Protection Convention), Roma.


II PRIEDAS

6 STRAIPSNYJE REGLAMENTUOJAMŲ DEMARKACINIŲ ZONŲ IR PRIEMONIŲ NUSTATYMAS

1.   Demarkacinių zonų nustatymas

1.

Demarkacines zonas sudaro šios zonos:

a)

užkrėsta zona – zona, kurioje buvo patvirtintas nurodytojo organizmo buvimas ir kuri apima nurodytojo organizmo sukeltų simptomų turinčius visus augalus ir reikiamais atvejais visus tos pačios partijos tuo pačiu metu pasodintus augalus; ir

b)

buferinė zona, besitęsianti ne mažiau kaip 2 km spinduliu už užkrėstos zonos ribų.

2.

Tikslios zonų ribos grindžiamos tvirtais moksliniais principais, nurodytojo organizmo biologinėmis ypatybėmis, užkrato išplitimo lygiu, augalų šeimininkų konkrečiu paplitimo lygiu susijusioje teritorijoje ir nurodytojo organizmo įsitvirtinimo įrodymais. Jeigu oficiali atsakinga institucija padaro išvadą, kad įmanoma likviduoti nurodytąjį organizmą, atsižvelgiant į protrūkio aplinkybes, specialaus tyrimo rezultatus arba neatidėliotiną likvidavimo priemonių taikymą, buferinės zonos spindulys gali būti sumažintas iki ne mažiau kaip 1 km už užkrėstos zonos ribų. Kai nurodytojo organizmo likviduoti nebeįmanoma, spindulys negali būti sumažintas iki mažiau kaip 2 km.

3.

Jei patvirtinama, kad nurodytasis organizmas aptiktas už užkrėstos zonos ribų, atitinkamai persvarstomos ir pakeičiamos nustatytos užkrėstos zonos ir buferinės zonos ribos.

4.

Jeigu, remiantis 5 straipsnio 1 dalyje minimais tyrimais ir II priedo 3 skirsnio 1 punkto h papunktyje minima stebėsena, laikotarpiu, trunkančiu bent vieną būvio ciklą ir vienus papildomus metus, tačiau bet kuriuo atveju ne trumpiau nei ketverius metus iš eilės, demarkacinėje zonoje neaptinkamas nustatytasis organizmas, ši demarkacinė zona gali būti panaikinta. Tiksli būvio ciklo trukmė priklauso nuo įrodymų, kurių turima apie susijusią teritoriją ar panašią klimato zoną. Demarkacinė zona taip pat gali būti panaikinta, jeigu atlikus papildomą tyrimą nustatoma, kad įvykdytos 2 skirsnio 1 punkte nustatytos sąlygos.

2.   Sąlygos, kurioms esant nereikia nustatyti demarkacinių zonų

1.

Pagal 6 straipsnio 2 dalį valstybėms narėms nereikia nustatyti demarkacinių zonų, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalyje, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

a)

turima įrodymų, kad nurodytasis organizmas buvo įvežtas į teritoriją kartu su augalais, ant kurių jis buvo aptiktas, ir nėra požymių, kad šie augalai buvo užkrėsti prieš juos įvežant į susijusią teritoriją, arba kad tai yra pavienis nustatytas atvejis, tiesiogiai siejamas arba nesiejamas su nurodytuoju augalu, ir nesitikima, kad dėl jo šis organizmas įsitvirtintų; ir

b)

patvirtinama, kad nurodytasis organizmas nėra įsitvirtinęs ir kad nurodytasis organizmas negali sėkmingai plisti ir daugintis dėl savo biologinių ypatybių ir atsižvelgiant į specialaus tyrimo rezultatus ir likvidavimo priemones, kurioms gali būti priskiriamas prevencinis kirtimas (nupjovimas) ir nurodytųjų augalų, įskaitant jų šaknis, pašalinimas atlikus jų tyrimą.

2.

Įvykdžius 1 punkte nustatytas sąlygas, valstybėms narėms nereikia nustatyti demarkacinių zonų, jeigu jos imasi šių priemonių:

a)

taiko neatidėliotinas priemones siekdamos užtikrinti, kad nurodytasis organizmas būtų skubiai likviduotas ir būtų panaikinta galimybė jam plisti;

b)

atlieka stebėseną laikotarpiu, trunkančiu bent vieną nurodytojo organizmo būvio ciklą ir vienus papildomus metus, įskaitant stebėseną bent ketverius metus iš eilės ne mažiau kaip 1 km spinduliu aplink užkrėstus augalus arba nurodytojo organizmo aptikimo vietą; pirmais metais bent stebėsena turi būti atliekama intensyviai ir reguliariai;

c)

sunaikina bet kokią užkrėstą augalinę medžiagą;

d)

atseka užkrato kilmę ir kuo geriau atseka augalus, susijusius su susijusio užkrėtimo atveju, ir tiria bet kokius užkrėtimo požymius; atliekant šį tyrimą taikomas ardomasis mėginių ėmimo metodas;

e)

imasi veiklos, kad būtų padidintas visuomenės informuotumas apie šio organizmo keliamą grėsmę;

f)

imasi bet kokių kitų priemonių, kurios gali padėti likviduoti nurodytąjį organizmą, atsižvelgiant į ISPM Nr. 9 (1) ir laikantis visapusiško požiūrio pagal ISPM Nr. 14 (2) išdėstytus principus.

a–f punktuose nurodytos priemonės pateikiamos parengiant jų ataskaitą, minimą 7 straipsnyje.

3.   Demarkacinėse zonose taikytinos priemonės

1.

Demarkacinėse zonose valstybės narės imasi šių priemonių nurodytajam organizmui likviduoti:

a)

nedelsiant iškertami (nupjaunami) užkrėsti augalai ir augalai, turintys nurodytojo organizmo sukeltų simptomų, ir visiškai pašalinamos jų šaknys; jeigu užkrėsti augalai aptinkami ne nurodytojo organizmo skraidymo laikotarpiu, šie augalai kertami (nupjaunami) ir šaknys pašalinamos prieš prasidedant kitam skraidymo laikotarpiui; išskirtiniais atvejais, kai oficiali atsakinga institucija padaro išvadą, kad kirsti (pjauti) augalus netikslinga, gali būti taikoma pakaitinė likvidavimo priemonė, vienodai apsauganti nuo nurodytojo organizmo plitimo; Komisijai pateikiama 7 straipsnyje minėta ataskaita, kuria informuojama apie priežastis, kodėl buvo padaryta tokia išvada, ir kurioje aprašomos šios priemonės;

b)

100 m spinduliu aplink užkrėstus augalus iškertami (nupjaunami) visi nurodytieji augalai ir šie nurodytieji augalai ištiriami siekiant aptikti bet kokių užsikrėtimo požymių; išimtiniais atvejais, kai atsakinga oficiali institucija nusprendžia, kad netikslinga šiuos augalus iškirsti (nupjauti), visi šie minėtu spinduliu esantys nurodytieji augalai, kurie neturi būti nukirsti (nupjauti), atskirai išsamiai ištiriami, ar neturi kokių nors užsikrėtimo požymių, ir reikiamais atvejais taikomos priemonės, panaikinančios bet kokią galimybę nurodytajam organizmui plisti iš šių augalų;

c)

pašalinami, ištiriami ir sunaikinami pagal a ir b punktuose nustatytą procedūrą nukirsti (nupjauti) augalai ir jų šaknys; imamasi visų atsargos priemonių, kad būtų užkirstas kelias nurodytajam organizmui plisti kirtimo (pjovimo) metu ir po to;

d)

imasi prevencinių priemonių, kad bet kokios medžiagos, kurios galėjo būti užkrėstos, jokiu būdu nebūtų išvežamos iš demarkacinės zonos;

e)

atsekama užkrato kilmė ir kuo geriau atsekami augalai, susiję su susijusio užkrėtimo atveju, ir tiriami bet kokie užkrėtimo požymiai; atliekant šį tyrimą taikomas ardomasis mėginių ėmimo metodas;

f)

reikiamais atvejais nurodytieji augalai pakeičiami kitais augalais;

g)

uždraudžiama sodinti naujus nurodytuosius augalus atvirame ore teritorijoje, kuri paminėta II priedo 3 skirsnio 1 punkto b papunktyje, išskyrus auginimo vietas, paminėtas I priedo 2 skirsnyje;

h)

intensyviai stebima, ar esama nurodytojo organizmo kasmet tinkamu metu atliekant augalų šeimininkų patikrinimus, daugiausia dėmesio skiriant buferinei zonai, įskaitant tikslinio ardomojo mėginių ėmimo metodo taikymą reikiamais atvejais; mėginių skaičius nurodomas 7 straipsnyje paminėtoje ataskaitoje;

i)

imamasi veiklos, kad būtų padidintas visuomenės informuotumas apie šio organizmo keliamą grėsmę, ir priemonių, nustatytų siekiant neleisti jo įvežti į Sąjungą ir joje plisti, įskaitant nurodytųjų augalų vežimo iš 6 straipsnyje nustatytų demarkacinių zonų reikalavimus;

j)

prireikus imamasi specialių priemonių, skirtų ypatingiems atvejams arba sunkumams, dėl kurių veikiausiai būtų užkirstas kelias, trukdoma arba vėluojama likviduoti augalus, visų pirma priemonių, susijusių su galimybe prieiti prie visų užkrėstų arba įtariamų užsikrėtusių augalų, nepaisant jų buvimo vietos, viešos ar privačios nuosavybės arba už juos atsakingo asmens ar subjekto, ir juos tinkamai likviduoti;

k)

imamasi bet kokių kitų priemonių, kurios gali padėti likviduoti nurodytąjį organizmą, atsižvelgiant į ISPM Nr. 9 (3) ir laikantis visapusiško požiūrio pagal ISPM Nr. 14 (4) išdėstytus principus.

a–k punktuose nurodytos priemonės pateikiamos parengiant jų ataskaitą, minimą 7 straipsnyje.

2.

Jeigu 5 straipsnyje minėtų tyrimų rezultatais daugiau nei ketverius metus iš eilės patvirtinama, kad konkrečioje teritorijoje esama nurodytojo organizmo ir jeigu turima duomenų, kad nurodytojo organizmo nebegalima likviduoti, valstybės narės tegali taikyti nurodytojo organizmo izoliavimo toje teritorijoje priemones. Prie tokių priemonių priskiriamos bent šios priemonės:

a)

iškertami (nupjaunami) užkrėsti augalai ir augalai, turintys nurodytojo organizmo sukeltų simptomų, ir visiškai pašalinamos jų šaknys; augalai pradedami kirsti (pjauti) nedelsiant, tačiau jeigu užkrėsti augalai aptinkami ne nurodytojo organizmo skraidymo laikotarpiu, šie augalai kertami (pjaunami) ir šaknys pašalinamos prieš prasidedant kitam skraidymo laikotarpiui; išskirtiniais atvejais, kai oficiali atsakinga institucija padaro išvadą, kad kirsti (pjauti) augalus netikslinga, gali būti taikoma pakaitinė likvidavimo priemonė, vienodai apsauganti nuo nurodytojo organizmo plitimo; Komisijai pateikiama 7 straipsnyje minėta ataskaita, kuria informuojama apie priežastis, kodėl buvo padaryta tokia išvada, ir kurioje aprašomos šios priemonės;

b)

pašalinami, ištiriami ir sunaikinami nukirsti (nupjauti) augalai ir jų šaknys; imamasi visų atsargos priemonių, kad būtų užkirstas kelias nurodytajam organizmui plisti kirtimo (pjovimo) metu ir po to;

c)

imamasi prevencinių priemonių, kad bet kokios medžiagos, kurios galėjo būti užkrėstos, jokiu būdu nebūtų išvežamos iš demarkacinės zonos;

d)

reikiamais atvejais nurodytieji augalai pakeičiami kitais augalais;

e)

uždraudžiama sodinti naujus nurodytuosius augalus atvirame ore užkrėstoje teritorijoje, kuri paminėta II priedo 1 skirsnio 1 punkto a papunktyje, išskyrus auginimo vietas, paminėtas I priedo 2 skirsnyje;

f)

intensyviai stebima, ar esama nurodytojo organizmo kasmet tinkamu metu atliekant augalų šeimininkų patikrinimus, įskaitant tikslinio ardomojo mėginių ėmimo metodo taikymą reikiamais atvejais; mėginių skaičius nurodomas 7 straipsnyje paminėtoje ataskaitoje;

g)

imamasi veiklos, kad būtų padidintas visuomenės informuotumas apie nurodytojo organizmo keliamą grėsmę, ir priemonių, nustatytų siekiant neleisti jo įvežti į Sąjungą ir joje plisti, įskaitant nurodytųjų augalų vežimo iš 6 straipsnyje nustatytų demarkacinių zonų reikalavimus;

h)

prireikus imamasi specialių priemonių, skirtų ypatingiems atvejams arba sunkumams, dėl kurių veikiausiai būtų užkirstas kelias, trukdoma arba vėluojama atlikti izoliavimo veiksmus, visų pirma priemonių, susijusių su galimybe prieiti prie visų užkrėstų arba įtariamų užsikrėtusių augalų, nepaisant jų buvimo vietos, viešos ar privačios nuosavybės arba už juos atsakingo asmens ar subjekto, ir juos tinkamai likviduoti;

i)

imamasi bet kokių kitų priemonių, galinčių padėti izoliuoti nurodytąjį organizmą.

a–i punktuose nurodytos priemonės pateikiamos parengiant jų ataskaitą, minimą 7 straipsnyje.


(1)  Kenkėjų likvidavimo programų gairės. Pamatinis standartas ISPM Nr. 9, Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos sekretoriatas (Guidelines for pest eradication programmes — Reference Standard ISPM No. 9 by the Secretariat of the International Plant Protection Convention), Roma.

(2)  Integruotų priemonių naudojimas taikant sisteminį kenkėjų keliamos rizikos valdymo metodą. Pamatinis standartas ISPM Nr. 14, Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos sekretoriatas (The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management — Reference Standard ISPM No. 14 by the Secretariat of the International Plant Protection Convention), Roma.

(3)  Kenkėjų likvidavimo programų gairės. Pamatinis standartas ISPM Nr. 9, Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos sekretoriatas (Guidelines for pest eradication programmes — Reference Standard ISPM No. 9 by the Secretariat of the International Plant Protection Convention), Roma.

(4)  Integruotų priemonių naudojimas taikant sisteminį kenkėjų keliamos rizikos valdymo metodą. Pamatinis standartas ISPM Nr. 14, Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos sekretoriatas (The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management — Reference Standard ISPM No. 14 by the Secretariat of the International Plant Protection Convention), Roma.


Klaidų ištaisymas

3.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/48


2012 m. vasario 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 163/2012, kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 52, 2012 m. vasario 24 d. )

11 puslapis, priedo lentelė, KN kodas 1602 32 11:

yra:

„1602 32 11

Nevirti gaidžių ar vištų pusgaminiai

306,1

0

BR

353,6

0

CL“

turi būti:

„1602 32 11

Nevirti gaidžių ar vištų pusgaminiai

306,1

0

BR

353,5

0

CL“