ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.035.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 35

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. vasario 8d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Informacija apie protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mozambiko Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, pasirašymo datą

1

 

 

2012/71/ES

 

*

2012 m. sausio 23 d. Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis ES ir Čilės specialiajame muitinių bendradarbiavimo ir kilmės taisyklių komitete dėl susitarimo, kuriuo įsteigiama Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociacija, III priedo Sąvokos kilmės statusą turintys produktai apibrėžtis ir administracinio bendradarbiavimo metodai

2

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. vasario 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 97/2012, kuriuo 164-ąjį kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

4

 

*

2012 m. vasario 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 98/2012 dėl leidimo 6-fitazę (EC 3.1.3.26), gaunamą iš Pichia pastoris (DSM 23036), naudoti kaip mėsinių viščiukų ir kalakutų, viščiukų, iš kurių auginamos dedeklės, veislei auginamų kalakutų, vištų dedeklių, kitų mėsinių ir dedeklių paukščių lesalų ir nujunkytų paršelių, penimų kiaulių ir paršavedžių pašarų priedą (leidimo turėtojas – Huvepharma AD) ( 1 )

6

 

 

2012 m. vasario 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 99/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

8

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2010 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 578/2010, kuriuo įgyvendinamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1216/2009 nuostatos dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų, klaidų ištaisymas (OL L 171, 2010 7 6)

10

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

8.2.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 35/1


Informacija apie protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mozambiko Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, pasirašymo datą

Europos Sąjunga ir Mozambiko Respublikos Vyriausybė 2012 m. vasario 1 d. Briuselyje pasirašė Protokolą, kuriuo nustatomos Žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas.

Atitinkamai, pagal Protokolo 15 straipsnį, jis laikinai taikomas nuo 2012 m. vasario 1 d.


8.2.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 35/2


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. sausio 23 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis ES ir Čilės specialiajame muitinių bendradarbiavimo ir kilmės taisyklių komitete dėl susitarimo, kuriuo įsteigiama Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociacija, III priedo „Sąvokos „kilmės statusą turintys produktai“ apibrėžtis ir administracinio bendradarbiavimo metodai“

(2012/71/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

kad Europos Sąjungos ir jos prekybos partnerių, įskaitant Čilę, laisvosios prekybos susitarimai teisingai veiktų, lengvatinės prekių kilmės taisyklės yra labai reikalingos. 2002 m. lapkričio 18 d. pasirašytas susitarimas, steigiantis Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją (asociacijos susitarimas) (1);

(2)

asociacijos susitarimo III priede apibrėžta sąvoka „kilmės statusą turintys produktai“ ir nustatyti administracinio bendradarbiavimo metodai. Susitarimas įsigaliojo 2003 m. vasario 1 d.;

(3)

III priedo paaiškinimai, pateikiantys muitinėms aiškias to priedo praktinio taikymo gaires, galioja nuo 2004 m. sausio 1 d.;

(4)

asociacijos susitarimu, inter alia, 58 straipsniu, siekiama panaikinti muitų taikymą vienos susitariančiosios šalies kilmės produktams, eksportuojamiems į kitą susitariančiąją šalį darant nuorodą į to susitarimo III priede išdėstytas kilmės taisykles. To priedo 36 straipsnio 2 dalyje nurodoma sąvoka „Bendrijos muitų teritorija“;

(5)

pozicija, kurios Europos Sąjunga turi laikytis ES ir Čilės specialiajame muitinių bendradarbiavimo ir kilmės taisyklių komitete, turėtų būti grindžiama pridedamu sprendimo projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Europos Sąjunga turi laikytis ES ir Čilės specialiajame muitinių bendradarbiavimo ir kilmės taisyklių komitete dėl susitarimo, kuriuo įsteigiama Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociacija, III priedo „Sąvokos „kilmės statusą turintys produktai“ apibrėžtis ir administracinio bendradarbiavimo metodai“ grindžiama prie šio sprendimo pridedamu ES ir Čilės specialiojo komiteto sprendimo projektu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. sausio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. GJERSKOV


(1)  OL L 352, 2002 12 30, p. 3.


ES IR ČILĖS SPECIALIOJO MUITINIŲ BENDRADARBIAVIMO IR KILMĖS TAISYKLIŲ KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …/201_

… m. … … d.

dėl susitarimo, kuriuo įsteigiama Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociacija, II priedo „Sąvokos kilmės statusą turintys produktai apibrėžtis ir administracinio bendradarbiavimo metodai“

SPECIALUSIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 18 d. pasirašytą susitarimą, kuriuo įsteigiama Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociacija (1) (asociacijos susitarimas), ypač į sąvoką „Bendrijos muitų teritorija“ jo III priedo „Sąvokos kilmės statusą turintys produktai apibrėžtis ir administracinio bendradarbiavimo metodai“ 36 straipsnio 2 dalyje,

kadangi:

(1)

asociacijos susitarimo III priede išdėstytos kilmės taisyklės, taikomos produktams, kurių kilmės vieta yra to susitarimo susitariančiųjų šalių teritorija;

(2)

asociacijos susitarimo III priede daroma nuoroda į sąvoką „Bendrija“;

(3)

asociacijos susitarimo III priede siekiant užtikrinti teisingą teritorinį to priedo taikymą, tikslinga apibrėžti sąvokas „Bendrija“ ir „Bendrijos muitų teritorija“ papildant tą priedą paaiškinimu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Asociacijos susitarimo III priedo 36 straipsnio 2 dalyje sąvoka „Bendrijos muitų teritorija“ apima Europos bendrijos (dabar – Europos Sąjungos) muitų teritoriją, kaip nurodyta 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), 3 straipsnio 1 dalyje, nedarant poveikio galimybei vėliau iš dalies keisti ar panaikinti taikomus teisės aktus.

Šiuo III priedo paaiškinimu nedaromas poveikis to priedo VII antraštinės dalies nuostatoms dėl Seutos ir Meliljos.

2 straipsnis

Asociacijos susitarimo III priede sąvoka „Bendrija“ reiškia Europos bendrijos (dabar Europos Sąjungos) muitų teritoriją, kaip nurodyta šio sprendimo 1 straipsnyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja šešiasdešimt dienų po dienos, kurią paskutinė šalis pranešė, kad baigtos jos vidaus procedūros, susijusios su šio sprendimo įgyvendinimu.

Priimta …

Specialiojo komiteto vardu

Pirmininkas


(1)  OL L 352, 2002 12 30, p. 3.

(2)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.


REGLAMENTAI

8.2.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 35/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 97/2012

2012 m. vasario 6 d.

kuriuo 164-ąjį kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą, 7a straipsnio 1 ir 5 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldomi, kaip numatyta tame reglamente;

(2)

2012 m. sausio 25 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas nusprendė įtraukti tris fizinius asmenis į asmenų, grupių ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašą. Jis taip pat nusprendė iš dalies pakeisti vieną sąrašo įrašą;

(3)

todėl Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas turėtų būti atitinkamai atnaujintas;

(4)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. vasario 6 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovas


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

Antraštinė dalis „Fiziniai asmenys“ papildoma šiais įrašais:

(a)

„Monir Chouka (alias Abu Adam). Gimimo data: 1981 07 30. Gimimo vieta: Bona, Vokietija. Pilietybė: a) Vokietijos, b) Maroko. Paso Nr.: 5208323009 (Vokietijos pasas išduotas Bonos mieste, Vokietijoje, 2007 02 02, galioja iki 2012 02 01). Nacionalinis asmens atpažinties Nr.: 5209530116 (Vokietijos nacionalinė asmens tapatybės kortelė išduota Bonos mieste, Vokietijoje, 2006 06 21, galiojo iki 2012 06 20). Kita informacija: a) Ankstesnis adresas: Ungartenstraße 6, Bona, 53229, Vokietija; b) Susijęs su Uzbekistano islamo judėjimu; c) Yassin Chouka brolis. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2012 01 25.“

(b)

„Yassin Chouka (alias Abu Ibraheem). Gimimo data: 1984 12 11. Gimimo vieta: Bona, Vokietija. Pilietybė: a) Vokietijos, b) Maroko. Paso Nr.: 5204893014 (Vokietijos pasas išduotas Bonos mieste, Vokietijoje, 2000 10 05, galiojo iki 2005 10 05). Nacionalinis asmens atpažinties Nr.: 5209445304 (Vokietijos nacionalinė asmens tapatybės kortelė išduota Bonos mieste, Vokietijoje, 2005 09 05, galiojo iki 2010 09 04). Kita informacija: a) Ankstesnis adresas: Karl-Barth-Straße 14, Bona, 53129, Vokietija; b) Susijęs su Uzbekistano islamo judėjimu; c) Monir Chouka brolis. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2012 01 25.“

(c)

„Mevlüt Kar (alias a) Mevluet Kar, b) Abu Obaidah, c) Obeidah Al Turki, d) Al-Turki, e) Al Turki Kyosev, f) Yanal Yusov, g) Abu Udejf el-Turki, h) Abu Obejd el-Turki, i) Abdurrahman Almanci). Gimimo data: 1978 12 25. Gimimo vieta: Liudvigshafenas, Vokietija. Pilietybė: Turkijos. Paso Nr.: TR-M842033 (Turkijos pasą 2002 m. gegužės 2 d. Maince, Vokietijoje, išdavė Turkijos generalinis konsulatas, galiojo iki 2007 m. liepos 24 d.). Kita informacija: a) Ankstesnis adresas (2009 m. rugpjūčio mėn.): Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Stambulas, Turkija; b) Susijęs su islamo Džihado grupuote. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2012 01 25.“

(2)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Hani Al-Sayyid Al-Sebai (alias a) Hani Yousef Al-Sebai, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid Al-Sabai, f) Hani al-Sayyid El Sebai, g) Hani al-Sayyid Al Siba’i, h) Hani al-Sayyid El Sabaay, i) El- Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim, n) Hani Elsayed Youssef). Adresas: Londonas, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: a) 1961 03 01, b) 1960 06 16. Gimimo vieta: Qaylubiyah, Egiptas; pilietybė: Egipto.“ pakeičiamas taip:

„Hani Al-Sayyid Al-Sebai Yusif (alias a) Hani Yousef Al-Sebai, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid Al-Sabai, f) Hani al-Sayyid El Sebai, g) Hani al-Sayyid Al Siba’i, h) Hani al-Sayyid El Sabaay, i) El- Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim, n) Hani Elsayed Youssef). Adresas: Londonas, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: a) 1961 03 01, b) 1960 06 16. Gimimo vieta: Qaylubiyah, Egiptas. Pilietybė: Egipto. Kita informacija: Tėvas – Mohamed Elsayed Elsebai. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2005 09 29.“


8.2.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 35/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 98/2012

2012 m. vasario 7 d.

dėl leidimo 6-fitazę (EC 3.1.3.26), gaunamą iš Pichia pastoris (DSM 23036), naudoti kaip mėsinių viščiukų ir kalakutų, viščiukų, iš kurių auginamos dedeklės, veislei auginamų kalakutų, vištų dedeklių, kitų mėsinių ir dedeklių paukščių lesalų ir nujunkytų paršelių, penimų kiaulių ir paršavedžių pašarų priedą (leidimo turėtojas – Huvepharma AD)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad norint priedus naudoti gyvūnų mityboje reikia leidimo, ir nustatyti tokio leidimo suteikimo pagrindai bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti 6-fitazę (EC 3.1.3.26), gaunamą iš Pichia pastoris (DSM 23036). Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo 6-fitazę (EC 3.1.3.26), gaunamą iš Pichia pastoris (DSM 23036), naudoti kaip mėsinių viščiukų ir kalakutų, viščiukų, iš kurių auginamos dedeklės, veislei auginamų kalakutų, vištų dedeklių, kitų mėsinių ir dedeklių paukščių, nujunkytų paršelių, penimų kiaulių ir paršavedžių pašarų priedą, priskirtiną prie zootechninių priedų kategorijos;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2011 m. spalio 11 d. nuomonėje (2) konstatavo, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis 6-fitazė (EC 3.1.3.26), gaunama iš Pichia pastoris (DSM 23036), nekenkia gyvūnų ir žmonių sveikatai ar aplinkai ir kad ją naudojant gali pagerėti visų nurodytų rūšių gyvūnų fosforo virškinimas bei paukščių organų veiklos parametrai. Tarnyba nemano, kad reikėtų nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patvirtino pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

6-fitazės (EC 3.1.3.26), gaunamos iš Pichia pastoris (DSM 23036), vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimo suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Todėl turėtų būti leista naudoti minėtą preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį zootechninių priedų kategorijai ir virškinimo stimuliatorių funkcinei grupei, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. vasario 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EMST leidinys (2011 m.); 9(11):2414.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: virškinimo stimuliatoriai

4a16

Huvepharma AD

6-fitazė

(EC 3.1.3.26)

 

Priedo sudėtis

6-fitazės (EC 3.1.3.26), gaunamos iš Pichia pastoris (DSM 23036), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:

 

4 000 OTU (1)/g kieto pavidalo

 

8 000 OTU/g skysto pavidalo

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

6-fitazė (EC 3.1.3.26), gaunama iš Pichia pastoris (DSM 23036)

 

Analizės metodas  (2)

Kolorimetrinis metodas, pagrįstas neorganinio fosfato, atpalaiduoto naudojant fermentą iš natrio fitato, kiekybiniu įvertinimu

Mėsiniai viščiukai

Viščiukai, iš kurių auginamos dedeklės

Vištos dedeklės

Kiti paukščiai, išskyrus mėsinius kalakutus ir veislei auginamus kalakutus

Paršavedės

125 OTU

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Didžiausia leistina dozė visų rūšių gyvūnams, kurių pašaruose leidžiama naudoti priedą: 500 OTU/kg visaverčio pašaro.

3.

Naudoti pašaruose, kuriuose yra daugiau kaip 0,23 % su fitinu sujungto fosforo.

4.

Sauga: tvarkant produktą reikia dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones, akinius ir pirštines.

2022 m. vasario 28 d.

Mėsiniai kalakutai

Veislei auginami kalakutai

Penimos kiaulės

Paršeliai (nujunkyti)

250 OTU


(1)  1 OTU – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį neorganinio fosfato per minutę iš 5,1 mM natrio fitato 5,5 pH ir 37 °C citratiniame buferiniame tirpale, matuojamas esant mėlynai fosforo molibdato kompleksinio junginio spalvai (820 nm).

(2)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Bendrijos etaloninės laboratorijos interneto svetainėje http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


8.2.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 35/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 99/2012

2012 m. vasario 7 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (EK) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (EK) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. vasario 7 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

156,8

MA

59,6

TN

81,9

TR

119,4

ZZ

104,4

0707 00 05

EG

217,9

JO

137,5

TR

185,1

US

57,6

ZZ

149,5

0709 91 00

EG

330,9

ZZ

330,9

0709 93 10

MA

92,5

TR

174,2

ZZ

133,4

0805 10 20

EG

48,9

IL

119,1

MA

51,9

TN

52,7

TR

75,6

ZZ

69,6

0805 20 10

IL

139,6

MA

81,6

ZZ

110,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,2

IL

90,7

JM

98,5

KR

94,1

MA

117,5

PK

55,0

TR

75,3

ZZ

84,5

0805 50 10

EG

46,1

TR

53,3

ZZ

49,7

0808 10 80

CA

130,0

CL

98,4

CN

111,9

MA

59,2

MK

31,8

US

142,9

ZZ

95,7

0808 30 90

CL

216,1

CN

60,2

US

122,0

ZA

130,3

ZZ

132,2


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


Klaidų ištaisymas

8.2.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 35/10


2010 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 578/2010, kuriuo įgyvendinamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1216/2009 nuostatos dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 171, 2010 m. liepos 6 d. )

17 puslapis, 51 straipsnio 1 dalies a punktas:

yra:

„a)

sumas eurais, kurioms išduoti grąžinamosios išmokos sertifikatai pagal 41 straipsnio 1 dalį praėjusį mėnesį buvo grąžinti;“,

turi būti:

„a)

sumas eurais, kurioms išduoti grąžinamosios išmokos sertifikatai pagal 41 straipsnio 1 ir 2 dalis praėjusį mėnesį buvo grąžinti;“.

17 puslapis, 51 straipsnio 1 dalies c punktas:

yra:

„c)

grąžinamųjų išmokų sertifikatus, kuriuose sumos nurodytos eurais ir kurie išduoti praėjusį mėnesį, kaip nurodyta 35 straipsnyje;“,

turi būti:

„c)

grąžinamųjų išmokų sertifikatus, kuriuose sumos nurodytos eurais ir kurie išduoti praėjusį mėnesį, kaip nurodyta 36 straipsnyje;“.