ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.026.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 26

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. sausio 28d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo ( 1 )

1

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Informacija apie Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, įsigaliojimo datą

22

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 71/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 689/2008 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo I priedas

23

 

*

2012 m. sausio 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 72/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės, ir kuriuo nukrypstama nuo minėto reglamento

26

 

 

2012 m. sausio 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 73/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

28

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2012/45/ES, Euratomas

 

*

2012 m. sausio 23 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sprendimas dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) Priežiūros komiteto narių skyrimo

30

 

 

2012/46/ES

 

*

2012 m. sausio 23 d. Tarybos sprendimas dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Nyderlanduose pradžios

32

 

 

2012/47/ES

 

*

2012 m. sausio 24 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo Švedijai leidžiama taikyti sumažintą apmokestinimo tarifą namų ūkių ir paslaugų sektoriaus įmonių tam tikrose šiaurinėse Švedijos vietovėse naudojamai elektros energijai, kaip numatyta Direktyvos 2003/96/EB 19 straipsnyje

33

 

 

2012/48/ES

 

*

2012 m. sausio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pratęsiamas Sprendimo 2009/251/EB reikalauti, kad valstybės narės užtikrintų, kad rinkai nebūtų pateikiami arba tiekiami gaminiai, kurių sudėtyje yra biocido dimetilfumarato, galiojimas (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 321)  ( 1 )

35

 

 

2012/49/ES

 

*

2012 m. sausio 26 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2011/263/ES ir 2011/264/ES atsižvelgiant į fermentų klasifikacijos pagal Tarybos direktyvos 67/548/EEB I priedą ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedą pasikeitimus (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 323)  ( 1 )

36

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009, klaidų ištaisymas (OL L 153, 2011 6 11)

38

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

DIREKTYVOS

28.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 26/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2011/92/ES

2011 m. gruodžio 13 d.

dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo

(kodifikuota redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

1985 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (3) buvo keletą kartų iš esmės keičiama (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota;

(2)

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 191 straipsnį Sąjungos aplinkos apsaugos politika yra pagrįsta atsargumo ir prevencinių veiksmų principais, kad žala aplinkai būtų pirmiausia atitaisoma ten, kur ji daroma, ir kad teršėjas turėtų mokėti. Turėtų būti atsižvelgiama į poveikį aplinkai kiek įmanoma ankstesnėje visų techninio planavimo ir sprendimų priėmimo procesų stadijoje;

(3)

turi būti suderinti poveikio aplinkai vertinimo principai dėl pagrindinių užsakovo įsipareigojimų ir vertinimo turinio, ypač tų projektų, kuriems vertinimas turėtų būti privalomas. Valstybės narės gali priimti griežtesnes aplinkos apsaugos normas;

(4)

be to, yra būtina pasiekti vieną iš Sąjungos tikslų aplinkosaugos ir gyvenimo kokybės srityje;

(5)

Sąjungos teisės aktai aplinkosaugos srityje apima nuostatas, įgalinančias viešosios valdžios institucijas ir kitas institucijas priimti sprendimus, kurie gali turėti didelį poveikį aplinkai, taip pat asmenų sveikatai ir gerovei;

(6)

turėtų būti nustatyti bendrieji poveikio aplinkai vertinimo principai, siekiant jais papildyti ir koordinuoti sutikimo dėl valstybės ir privačių projektų planuojamos veiklos, galinčios turėti žymų poveikį aplinkai, davimo procedūras;

(7)

sutikimas dėl valstybės ir privačių projektų planuojamos veiklos, galinčios turėti žymų poveikį aplinkai, turėtų būti duodamas tik atlikus tokių projektų galimo reikšmingo poveikio aplinkai vertinimą. Toks vertinimas turėtų būti atliktas remiantis atitinkama informacija, kurią pateikia projekto užsakovas ir kurią gali papildyti valdžios institucijos bei visuomenė, galinti būti suinteresuota minimu projektu;

(8)

tam tikrų rūšių projektai daro reikšmingą poveikį aplinkai, ir tokie projektai dažniausiai turėtų būti sistemingai vertinami;

(9)

kitų rūšių projektai gali ne visais atvejais daryti reikšmingą poveikį aplinkai ir tokie projektai turėtų būti vertinami, kai, valstybės narės manymu, reikšmingas poveikis yra tikėtinas;

(10)

valstybės narės, siekdamos nustatyti, kurie iš tokių projektų turėtų būti vertinami pagal daromą reikšmingą poveikį aplinkai, gali tam nusistatyti ribas ar kriterijus. Valstybės narės neprivalo kiekvienu atveju nagrinėti projektų, kurie pagal savo charakteristikas nesiekia nustatytų ribų ar netenkina kriterijų;

(11)

valstybės narės, nusistatydamos tokias ribas ar kriterijus arba nagrinėdamos projektus, kad nustatytų, kuriuos iš jų reikia vertinti pagal daromą reikšmingą poveikį aplinkai, turėtų atsižvelgti į šios direktyvos nustatytus atitinkamus atrankos kriterijus. Pagal subsidiarumo principą valstybės narės geriausiai žino, kokiais atvejais taikyti tuos kriterijus;

(12)

kai vertinimas projektams privalomas, reikėtų pateikti tam tikrą minimalią informaciją apie patį projektą ir jo poveikį;

(13)

tikslinga nustatyti procedūrą, įgalinančią užsakovą gauti kompetentingos institucijos nuomonę dėl informacijos, kurią reikia parengti ir pateikti vertinimui atlikti, turinio ir apimties. Valstybės narės pagal šią procedūrą gali reikalauti iš užsakovo pateikti, be kita ko, projektų, dėl kurių jis ketina teikti prašymą, alternatyvas;

(14)

projekto poveikį aplinkai reikėtų vertinti atsižvelgiant į poreikį apsaugoti žmonių sveikatą, užtikrinti sveikesnę aplinką ir tuo prisidėti prie gyvenimo kokybės kūrimo, užtikrinti rūšių įvairovės palaikymą ir palaikyti ekosistemos, kaip pagrindinio gyvybės šaltinio, reprodukcijos pajėgumą;

(15)

pageidautina nustatyti stiprinančio poveikio aplinkai vertinimo nuostatas tarpvalstybiniu mastu ir atsižvelgti į plėtrą tarptautiniu lygiu. 1991 m. vasario 25 d. Europos bendrija pasirašė ir 1997 m. birželio 24 d. ratifikavo konvenciją dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste;

(16)

veiksmingas visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus sudaro palankias sąlygas visuomenei reikšti nuomonę, o sprendimų priėmėjams atsižvelgti į jos nuomones ir interesus, kurie gali būti svarbūs tiems sprendimams, kartu didindamas atskaitomybę ir sprendimų priėmimo proceso skaidrumą bei visuomenės informuotumą aplinkos klausimais ir paramą priimtiems sprendimams;

(17)

dėl to dalyvavimas, įskaitant asociacijų, organizacijų ir grupių, ypač aplinkosaugą skatinančių nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą, turėtų būti atitinkamai puoselėjamas, taip pat, inter alia, skatinant visuomenės švietimą aplinkosaugos klausimais;

(18)

Europos bendrija pasirašė JT/EEK Konvenciją dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvenciją) 1998 m. birželio 25 d. ir ją ratifikavo 2005 m. vasario 17 d.;

(19)

vienas iš Orhuso konvencijos tikslų - siekimas užtikrinti visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus aplinkosaugos klausimais teises, kad būtų geriau saugoma teisė gyventi aplinkoje, tinkamoje žmonių sveikatai ir gerovei;

(20)

Orhuso konvencijos 6 straipsnis nustato visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus dėl konkrečių veiklos rūšių, išvardytų prie jos pridedamame priede, ir ten neišvardytų veiklos rūšių, kurios gali turėti didelį poveikį aplinkai;

(21)

Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 ir 4 dalys nustato galimybę imtis veiksmų teismo ar kita tvarka siekiant užginčyti sprendimų, veikimo ar neveikimo materialinį ar procesinį teisėtumą atsižvelgiant į tos Konvencijos 6 straipsnio nuostatas dėl visuomenės dalyvavimo;

(22)

ši direktyva vis dėlto neturėtų būti taikoma projektams, kurių detalės priimamos konkrečiais nacionalinės teisės aktais, nes šios direktyvos tikslai, įskaitant dėl informacijos pateikimo, įgyvendinami per įstatymų leidybos procesą;

(23)

išskirtiniais atvejais gali būti tikslinga tam tikram projektui netaikyti šioje direktyvoje numatytų vertinimo procedūrų, kai Komisijai ir suinteresuotai visuomenei pateikiama tinkama informacija;

(24)

kadangi direktyvos tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, ir kadangi dėl veiklos masto arba poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(25)

ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais V priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1.   Ši direktyva taikoma valstybės ir privačių projektų, kurie gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai, poveikio aplinkai vertinimui.

2.   Šioje direktyvoje vartojamų sąvokų apibrėžtys:

a)

   projektas:

statybos darbai bei kitų objektų ar veiklos planų įgyvendinimas,

kitokie įsikišimai į natūralią aplinką ir gamtovaizdį, įskaitant mineralinių išteklių gavybą;

b)

   užsakovas – pareiškėjas, prašantis leidimo vykdyti privatų projektą, arba valstybės institucija, kuri projektą inicijuoja;

c)

   sutikimas dėl planuojamos veiklos – kompetentingos institucijos sprendimas, kuris suteikia užsakovui teisę įgyvendinti projektą;

d)

   visuomenė – vienas arba daugiau fizinių ar juridinių asmenų ir pagal nacionalinės teisės aktus ar praktiką jų asociacijos, organizacijos ar grupės;

e)

   suinteresuota visuomenė – visuomenė, kuriai turėjo ar gali turėti poveikio 2 straipsnio 2 dalyje nurodyta sprendimų aplinkos klausimais priėmimo tvarka arba kuri yra suinteresuota ta tvarka. Šioje apibrėžtyje nevyriausybinės organizacijos, skatinančios aplinkos apsaugą ir atitinkančios reikalavimus pagal nacionalinę teisę, yra laikomos suinteresuotomis;

f)

   kompetentinga institucija ar institucijos – institucija ar institucijos, kurias valstybės narės paskiria atsakingomis už šios direktyvos numatytų pareigų vykdymą.

3.   Valstybės narės gali, jei taip numato nacionaliniai teisės aktai, kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti netaikyti šios direktyvos projektams, rengiamiems nacionalinės gynybos tikslais, jei jos mano, kad toks taikymas turėtų neigiamą poveikį tiems tikslams.

4.   Ši direktyva netaikoma projektams, kurių detalės priimamos konkrečiais nacionaliniais teisės aktais, nes šios direktyvos tikslai, įskaitant dėl informacijos pateikimo, yra įgyvendinami per įstatymų leidybos procesą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi visų priemonių, reikalingų užtikrinti, jog prieš duodant sutikimą projektams, kurie gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai, be kita ko, dėl savo pobūdžio, masto ar vietos, bus reikalaujama sutikimo planuojamai veiklai ir poveikio aplinkai vertinimo. Tie projektai apibrėžti 4 straipsnyje.

2.   Poveikio aplinkai vertinimas gali būti integruotas į valstybių narių galiojančias sutikimo dėl projektų davimo procedūras, arba, jei taip nėra, į kitas procedūras arba į procedūras, kurios bus nustatytos siekiant įgyvendinti šios direktyvos tikslus.

3.   Valstybės narės gali nustatyti vieningą procedūrą, skirtą įvykdyti šios direktyvos ir 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (5) reikalavimus.

4.   Nepažeisdamos 7 straipsnio, valstybės narės gali išimtiniais atvejais netaikyti šios direktyvos nuostatų konkretiems projektams ar jų dalims.

Tokiu atveju valstybės narės:

a)

svarsto, ar būtų tinkama kita vertinimo forma;

b)

supažindina suinteresuotą visuomenę su informacija, gauta naudojant kitas a punkte nurodytas vertinimo formas, informacija apie sprendimu suteiktą išimtį – procedūros netaikymą ir netaikymo motyvus;

c)

prieš duodamos sutikimą, informuoja Komisiją apie priežastis, pateisinančias padarytą išimtį, ir, kur taikoma, pateikia jai informaciją, kurią gavo tos valstybės gyventojai.

Komisija nedelsiant siunčia gautus dokumentus kitoms valstybėms narėms.

Komisija kasmet atsiskaito Europos Parlamentui ir Tarybai apie šios dalies taikymą.

3 straipsnis

Vertinant poveikį aplinkai pagal 4–12 straipsnius ir kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas, apibūdinamas ir įvertinamas tiesioginis ir netiesioginis projekto poveikis šiems veiksniams:

a)

žmonėms, gyvūnijai ir augmenijai;

b)

dirvožemiui, vandeniui, orui, klimatui ir kraštovaizdžiui;

c)

materialinėms vertybės ir kultūros paveldui;

d)

a, b ir c punktuose nurodytų veiksnių sąveikai.

4 straipsnis

1.   Remiantis 2 straipsnio 4 dalimi, I priede išvardyti projektai, turi būti vertinami pagal 5–10 straipsnius.

2.   Remdamosi 2 straipsnio 4 dalimi, valstybės narės nusprendžia, ar projektai, išvardyti II priede, turi būti vertinami pagal 5–10 straipsnius. Valstybės narės tai nusprendžia:

a)

išnagrinėjusios kiekvieną atvejį;

arba

b)

pagal valstybės narės nustatytas ribas ar kriterijus.

Valstybės narės gali apsispręsti naudoti abi a ir b punktuose nurodytas procedūras.

3.   Kai pagal 2 dalį nagrinėjamas kiekvienas atvejis ar naudojamasi valstybės narės nustatytomis ribomis ar kriterijais, privaloma atsižvelgti į atrankos kriterijus, išvardytus III priede.

4.   Valstybės narės privalo užtikrinti, kad visuomenė būtų informuojama apie kompetentingos institucijos sprendimą, priimtą pagal 2 dalį.

5 straipsnis

1.   Jei, remiantis 4 straipsniu, projektai vertinami pagal šį straipsnį ir 6–10 straipsnius, valstybės narės privalo priimti reikalingas priemones, užtikrinančias, kad užsakovas atitinkama forma pateiktų IV priede nurodytą informaciją, kai:

a)

valstybės narės mano, kad tokia informacija yra reikalinga tam sutikimo planuojamai veiklai tvarkos etapui bei konkrečiam projektui ar projekto rūšies charakteristikoms arba aplinkos savybėms, kurios gali būti paveiktos;

b)

valstybės narės mano, kad galima pagrįstai reikalauti, jog užsakovas surinktų šią informaciją, atsižvelgdamas, be kita ko, į naujausias žinias ir vertinimo metodus.

2.   Valstybės narės imasi reikalingų priemonių, užtikrinančių, kad užsakovo pageidavimu, dar prieš užsakovui pateikiant paraišką dėl sutikimo planuojamai veiklai, kompetentinga institucija pareiškia savo nuomonę dėl informacijos, kurią užsakovas privalo pateikti pagal 1 dalį. Kompetentinga institucija pagal 6 straipsnio 1 dalį, prieš pateikdama savo nuomonę, pasitaria su užsakovu ir atitinkamomis institucijomis. Aplinkybės, jog kompetentinga institucija pagal šią dalį pareiškė savo nuomonę, nevaržo jos dėl to reikalauti iš užsakovo kitos reikalingos informacijos.

Valstybės narės gali reikalauti, kad kompetentinga institucija pareikštų savo nuomonę nepaisydama, ar užsakovas to pageidauja.

3.   Pagal 1 dalį užsakovas privalo pateikti bent šią informaciją:

a)

projekto aprašymą, apibūdinant vietą, projektavimą ir projekto dydį;

b)

numatytų priemonių, skirtų išvengti, sušvelninti ar atitaisyti reikšmingo neigiamo poveikio pasekmes, aprašymą;

c)

duomenis, reikalingus galimiems pagrindiniams projekto poveikiams aplinkai nustatyti ir įvertinti;

d)

pagrindinių užsakovo išnagrinėtų alternatyvų aprašymą, taip pat argumentuotą jo pasirinkimo priežasčių paaiškinimą, atsižvelgiant į poveikį aplinkai;

e)

netechninio pobūdžio santrauką, apibendrinančią a–d punktuose nurodytą informaciją.

4.   Jei reikalinga, valstybės narės užtikrina, kad institucijos, disponuojančios atitinkama informacija, nurodyta 3 straipsnyje, suteiks užsakovui galimybę ja pasinaudoti.

6 straipsnis

1.   Valstybės narės privalo imtis reikalingų priemonių, užtikrinančių, kad projektu suinteresuotoms institucijoms (kai tų institucijų interesai susiję su jų prisiimta specialia atsakomybe už aplinkos apsaugą) būtų suteikta galimybė pareikšti nuomonę dėl užsakovo pateiktos informacijos ir dėl sutikimo planuojamai veiklai. Tuo tikslu, valstybės narės paskiria institucijas, su kuriomis konsultuojamasi bendrais ar konkrečiais atvejais. Informacija, surinkta pagal 5 straipsnį, perduodama minėtoms institucijoms. Konsultacijos procedūros detales nustato valstybės narės.

2.   Atliekant 2 straipsnio 2 dalyje nurodytas sprendimo aplinkos klausimais priėmimo procedūras, visuomenė arba viešais skelbimais, arba kitomis atitinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, elektroninėmis visuomenės informavimo priemonėmis, jei jos prieinamos, iš anksto ir vėliausiai tada, kai tik informacija gali būti pagrįstai teikiama, yra informuojama apie:

a)

prašymą dėl leidimo vykdyti planuojamą veiklą;

b)

tai, kad projektui taikoma poveikio aplinkai vertinimo procedūra ir atitinkamais atvejais apie tai, kad taikomas 7 straipsnis;

c)

duomenis apie institucijas, atsakingas už sprendimo priėmimą, tas, iš kurių gali būti gaunama atitinkama informacija, tas, kurioms gali būti teikiamos pastabos ar klausimai, ir pastabų ar klausimų pateikimo tvarkaraščio duomenis;

d)

galimų sprendimų pobūdį arba, jei jau toks yra, sprendimo projektą;

e)

apie pagal 5 straipsnį surinktos informacijos prieinamumą;

f)

atitinkamos informacijos gavimo laiką, vietą ir būdą;

g)

duomenis apie visuomenės dalyvavimo priemones, parengtas pagal šio straipsnio 5 dalį.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad tinkamais terminais suinteresuota visuomenė galėtų susipažinti su:

a)

pagal 5 straipsnį surinkta informacija;

b)

pagal nacionalinės teisės aktus – svarbiausiomis ataskaitomis ir pasiūlymais, pateiktais kompetentingai institucijai ar institucijoms tuo metu, kai suinteresuota visuomenė yra informuota pagal šio straipsnio 2 dalį;

c)

pagal 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką (6) – šio straipsnio 2 dalyje nenurodyta informacija, kuri yra svarbi priimant sprendimą pagal šios direktyvos 8 straipsnį ir kuri tampa prieinama po to, kai suinteresuota visuomenė buvo informuota pagal šio straipsnio 2 dalį.

4.   Suinteresuotai visuomenei sudaromos išankstinės ir veiksmingos palankios galimybės dalyvauti 2 straipsnio 2 dalyje nurodytose sprendimo aplinkos klausimais priėmimo procedūrose ir tuo tikslu ji turi teisę reikšti pastabas ir nuomones, kol kompetentingai institucijai ar institucijoms visos pasirinkimo galimybės yra atviros prieš priimant sprendimą dėl leidimo suteikimo vykdyti planuojamą veiklą.

5.   Išsamias visuomenės informavimo (pavyzdžiui, informavimą skelbimais tam tikru spinduliu ar skelbimais vietiniuose laikraščiuose) ir konsultavimosi su suinteresuota visuomene (pavyzdžiui, rašytiniais teikimais ar visuomenės apklausos būdu) priemones nustato valstybės narės.

6.   Kad būtų pakankamai laiko visuomenei informuoti, o suinteresuotai visuomenei pasirengti ir veiksmingai dalyvauti priimant sprendimą aplinkos klausimais pagal šį straipsnį, turi būti numatyti tinkami įvairių etapų terminai.

7 straipsnis

1.   Jeigu valstybė narė žino, kad koks nors projektas gali turėti didelį poveikį kitos valstybės narės aplinkai, arba jeigu valstybė narė, kurios aplinka gali patirti tokį poveikį, to prašo, valstybė narė, kurios teritorijoje tą projektą ketinama įgyvendinti, kuo skubiau ir ne vėliau kaip tuo metu, kai ji informuoja savo visuomenę, siunčia tai poveikį galinčiai patirti valstybei narei, inter alia:

a)

projekto aprašymą kartu su visa turima informacija apie galimą tarpvalstybinį poveikį;

b)

informaciją apie numatomo priimti sprendimo pobūdį.

Valstybė narė kurios teritorijoje projektą ketinama įgyvendinti suteikia tai kitai valstybei narei pakankamai laiko, kad ji galėtų nurodyti, ar ji ketina dalyvauti 2 straipsnio 2 dalyje nurodytose sprendimo aplinkos klausimais priėmimo procedūrose, ir gali įtraukti šio straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją.

2.   Jei valstybė narė, kuri gauna informaciją pagal šio straipsnio 1 dalį, nurodo, kad ji ketina dalyvauti 2 straipsnio 2 dalyje nurodytose sprendimo aplinkos klausimais priėmimo procedūrose, valstybė narė, kurios teritorijoje ketinama tą projektą įgyvendinti, siunčia, jei ji to nėra padariusi, galinčiai patirti poveikį valstybei narei informaciją, reikalaujamą pateikti pagal 6 straipsnio 2 dalį ir prieinamą pagal 6 straipsnio 3 dalies a ir b punktus.

3.   Suinteresuotos valstybės narės savo ruožtu taip pat:

a)

pasirūpina, kad institucijoms, nurodytoms 6 straipsnio 1 dalyje ir galimą poveikį patirsiančios valstybės narės visuomenei bus duota pakankamai laiko susipažinti su informacija, nurodyta 1 ir 2 dalyse; ir

b)

užtikrinti, kad, prieš suteikiant leidimą vykdyti planuojamą ūkinę veiklą, 6 straipsnio 1 dalyje minėtoms institucijoms ir visuomenei bus duota pakankamai laiko pareikšti nuomonę apie informaciją, pateiktą valstybės narės, kurios teritorijoje planuojama įgyvendinti projektą, kompetentingai institucijai.

4.   Suinteresuotos valstybės narės pradeda konsultuotis dėl, be kita ko, galimų tarpvalstybinių projekto poveikių, numatomų priemonių, skirtų sumažinti ar pašalinti šiuos poveikius, bei derina klausimą dėl priimtinos konsultacijų trukmės.

5.   Išsamias šio straipsnio įgyvendinimo priemones gali nustatyti atitinkamos valstybės narės, o jos turi būti tokios, kad leistų suinteresuotai visuomenei galinčios patirti poveikį valstybės narės teritorijoje veiksmingai dalyvauti 2 straipsnio 2 dalyje nurodytose sprendimo aplinkos klausimais priėmimo procedūrose.

8 straipsnis

Priimant sprendimą dėl leidimo planuojamai ūkinei veiklai vykdyti, turi būti atsižvelgta į konsultacijų rezultatus bei į informaciją, surinktą pagal 5, 6 ir 7 straipsnius.

9 straipsnis

1.   Priėmusi sprendimą leisti ar neleisti vykdyti planuojamą veiklą, kompetentinga institucija ar institucijos atitinkama tvarka informuoja apie jį visuomenę ir pasirūpina, kad visuomenei būtų prieinama ši informacija:

a)

sprendimo turinys ir su juo susijusios sąlygos;

b)

apsvarsčius suinteresuotos visuomenės išreikštą susirūpinimą ir nuomones - pagrindiniai motyvai ir aplinkybės, kuriais grindžiamas sprendimas, įskaitant informaciją apie visuomenės dalyvavimą;

c)

prireikus, pagrindinių priemonių didesniems neigiamiems padariniams išvengti, sumažinti ir, jei galima, kompensuoti aprašymas.

2.   Kompetentinga institucija ar institucijos informuoja kiekvieną valstybę narę, su kuria konsultavosi pagal 7 straipsnį, perduodama jai šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją.

Valstybės narės, su kuriomis buvo konsultuojamasi, užtikrina, kad ta informacija būtų tinkamu būdu prieinama suinteresuotai visuomenei jų teritorijoje.

10 straipsnis

Šios direktyvos nuostatos neturi daryti įtakos kompetentingų institucijų pareigai laikytis nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų bei priimtos teisinės praktikos, susijusios su komercinių ir gamybinių paslapčių saugojimu, įskaitant intelektinę nuosavybę, bei su visuomenės interesų apsauga.

Taikant 7 straipsnį vienos valstybės narės suteikia informaciją kitai valstybei narei ir tokia informacija gaunama kitoje valstybėje narėje pagal apribojimus, galiojančius valstybėje narėje, kurios teritorijoje planuojama įgyvendinti projektą.

11 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad pagal atitinkamą nacionalinę teisinę sistemą suinteresuotos visuomenės nariai:

a)

turintys pakankamą interesą, arba alternatyviai;

b)

pareikšdami apie teisės pažeidimą, jei valstybės narės administracinio proceso teisė reikalauja to kaip išankstinės sąlygos,

turėtų teisę į peržiūrėjimą teisme ar kitoje įstatymo nustatytoje nepriklausomoje ir nešališkoje institucijoje, kad užginčytų sprendimų, veikimo ar neveikimo, kuriems pagal šią direktyvą taikomos visuomenės dalyvavimo nuostatos, materialinį ar procesinį teisėtumą.

2.   Valstybės narės nustato, kuriuo etapu sprendimai, veikimas ar neveikimas gali būti ginčijami.

3.   Kas yra pakankamas interesas ir teisės pažeidimas nustato valstybės narės, deramai siekdamos suteikti suinteresuotai visuomenei plačias galimybes kreiptis į teismus. Tuo tikslu kiekvienos nevyriausybinės organizacijos, atitinkančios 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus, interesas yra laikomas pakankamu šio straipsnio 1 dalies a punkto prasme. Tokia organizacija taip pat laikoma turinti teises, kurios gali būti pažeistos, šio straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

4.   Pagal šio straipsnio nuostatas neatmetama preliminarios peržiūros administracinėje institucijoje galimybė ir nuostatos nedaro poveikio reikalavimui išnaudoti administracinės peržiūros procedūras prieš imantis peržiūros procedūrų teismo tvarka, jei to reikalauja nacionalinė teisė.

Bet kuri tokia procedūra turi būti teisinga, nešališka, savalaikė ir ne pernelyg brangi.

5.   Siekdamos toliau didinti šio straipsnio nuostatų veiksmingumą, valstybės narės užtikrina, kad visuomenei būtų prieinama praktinio pobūdžio informacija apie teisę į administracinės ir teisminės peržiūros procedūras.

12 straipsnis

1.   Valstybės narės ir Komisija keičiasi informacija apie patirtį, sukauptą taikant šią direktyvą.

2.   Valstybės narės būtinai praneša Komisijai, kokios ribos ir (ar) kriterijai buvo nustatyti projektų atrankai pagal 4 straipsnio 2 dalį.

3.   Remdamasi tuo keitimusi informacija, Komisija prireikus pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai papildomus pasiūlymus, kad būtų užtikrintas pakankamas šios direktyvos taikymo koordinavimas.

13 straipsnis

Valstybės narės perduoda Komisijai nacionalinių įstatymų, kuriuos jos priėmė šios direktyvos srityje, nuostatų tekstus.

14 straipsnis

Direktyva 85/337/EEB su pakeitimais, padarytais direktyvomis, nurodytomis V priedo A dalyje, yra panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais V priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą, ir skaitomos pagal VI priede pateiktą atitikmenų lentelę.

15 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

16 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2011 m. gruodžio 13 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. SZPUNAR


(1)  OL C 248, 2011 8 25, p. 154.

(2)  2011 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2011 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 175, 1985 7 5, p. 40.

(4)  Žr. VI priedo A dalį.

(5)  OL L 24, 2008 1 29, p. 8.

(6)  OL L 41, 2003 2 14, p. 26.


I PRIEDAS

4 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTI PROJEKTAI

1.

500 t per dieną arba didesnio pajėgumo naftos perdirbimo įmonės (išskyrus įmones, gaminančias tik tepalus iš žalios naftos) ir anglių arba bitumuotų skalūnų gazifikacijos ir suskystinimo įranga.

2.

a)

300 megavatų arba didesnio šiluminio pajėgumo šiluminės elektrinės bei kiti deginimo įrengimai;

b)

atominės elektrinės bei kiti įrengimai su atominiais reaktoriais, įskaitant tokių elektrinių ir įrengimų (1) demontavimą ar uždarymą (išskyrus tyrimo įrengimus gaminti ir transformuoti skylančioms ir reprodukuojamoms medžiagoms, kurių maksimalus galingumas neviršija 1 kW nuolatinės šiluminės apkrovos).

3.

a)

Įrengimai, skirti radioaktyviam kurui perdirbti;

b)

įrengimai, skirti:

i)

atominiam kurui gaminti ar sodrinti;

ii)

spinduliuojančio atominio kuro ar aukšto lygio radioaktyvumo atliekoms perdirbti;

iii)

spinduliuojančiam atominiam kurui laidoti;

iv)

vien radioaktyvioms atliekoms laidoti;

v)

vien spinduliuojančiam radioaktyviam kurui ar radioaktyvioms atliekoms ne gamybos vietoje saugoti (jei planuojama daugiau nei dešimčiai metų).

4.

a)

Integruoti plieno ir ketaus pradinio lydymo darbai;

b)

įrengimai, skirti spalvotiems metalams gaminti iš rūdų, koncentratų ar antrinių žaliavų, naudojant cheminius, metalurgijos ar elektrolizės procesus.

5.

Asbesto gavybos ir perdirbimo, asbesto ir gaminių, kurių sudėtyje yra asbesto, modifikaciniai įrengimai: gaminių, kurių sudėtyje yra asbesto – kai pagaminama daugiau kaip 20 000 t produkto per metus; trinties medžiagų – kai per metus pagaminama daugiau kaip 50 t; kitų asbesto panaudojimo būdų – kai sunaudojama daugiau kaip 200 t per metus.

6.

Integruoti chemijos pramonės įrengimai (visų pirma pramoninės medžiagų gamybos įrengimai, sudaryti iš keleto funkciškai suderintų gamybinių vienetų ir naudojantys cheminius procesus), skirti:

a)

pagrindinių organinių cheminių medžiagų gamybai;

b)

pagrindinių neorganinių cheminių medžiagų gamybai;

c)

fosforo, azoto ir kalio trąšų (įskaitant kompleksines trąšas) gamybai;

d)

pagrindinių augalininkystei naudojamų cheminių medžiagų, biocidų gamybai;

e)

pagrindinių farmacinių produktų gamybai, taikant biologinius ir cheminius procesus;

f)

sprogmenų gamybai.

7.

a)

Tolimojo susisiekimo geležinkelio linijų tiesimas ir oro uostų (2), turinčių 2 100 metrų ar ilgesnį pagrindinį pakilimo taką, statyba;

b)

automagistralių ir greitkelių (3) tiesimas;

c)

keturių ir daugiau eilių naujo kelio tiesimas arba dviejų ir mažiau eilių kelio pertvarkymo (platinimo) darbai, kai numatoma praplatinti tokį kelią iki keturių ar daugiau eilių, jei tiesimas ar minėti darbai numatyti ne trumpesniame nei 10 km ilgio nenutrūkstamo kelio ruože.

8.

a)

Vidaus vandens keliai ir vietiniai laivybos uostai, skirti priimti didesnio nei 1 350 t tonažo laivams;

b)

prekybos uostai, pakrovimo (iškrovimo) terminalai, sujungti su vidaus ir išorės uostais (išskyrus keltų prieplaukas), skirti priimti didesnio nei 1 350 t tonažo laivus.

9.

Atliekų šalinimo įrengimai, skirti atliekoms deginti ar chemiškai perdirbti, kaip nurodyta 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų (4) I priede, D9, arba pavojingų atliekų sąvartynai, kaip apibrėžta tos direktyvos 3 straipsnio 2 punkte.

10.

Atliekų šalinimo įrengimai, skirti nepavojingoms atliekoms deginti ar chemiškai perdirbti, kaip nurodyta Direktyvos 2008/98/EB, I priede, D9, kurių galingumas viršija 100 t per dieną.

11.

Gruntinio vandens gavyba ar gruntinio vandens dirbtinio papildymo projektai, kai per metus išgaunama ar pripildoma 10 mln. ir daugiau m3 vandens.

12.

a)

Vandens išteklių paskirstymo tarp upių baseinų darbai, kad būtų užkirstas kelias galimam vandens išteklių trūkumui, kai vandens išleidžiama daugiau nei 100 mln. m3 per metus;

b)

visais kitais atvejais – vandens išteklių paskirstymo tarp upių baseinų darbai, kai daugiametis vidutinis baseino, iš kurio imamas vanduo, nuotėkis yra didesnis nei 2 000 mln. m3 per metus ir kai išleidžiamo vandens kiekis sudaro daugiau nei 5 % to nuotėkio.

Nė vienas iš šių atvejų netaikomas vamzdynais leidžiamam geriamam vandeniui.

13.

Nuotekų valymo įrenginiai, kurių galingumas viršija 150 000 gyventojų ekvivalentą (kaip apibrėžta 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo (5) 2 straipsnio 6 punkte).

14.

Naftos ir gamtinių dujų komercinė gavyba, kai per dieną išgaunama daugiau nei 500 t naftos ar 500 000 m3 gamtinių dujų.

15.

Užtvankos ir kiti įrenginiai, skirti vandens sulaikymui ar nuolatiniam saugojimui, kai saugomo ar sulaikomo vandens kiekis (naujas ar papildomas) yra didesnis nei 10 mln. m3.

16.

Didesnio nei 800 mm skersmens ir ilgesni nei 40 km vamzdynai, skirti:

a)

dujoms, naftai, cheminėms medžiagoms transportuoti;

b)

geologiniam saugojimui skirtiems anglies dioksido (CO2) srautams transportuoti, įskaitant susijusias slėgines.

17.

Įrengimai, skirti intensyviam naminių paukščių ar kiaulių auginimui, jei yra daugiau nei:

a)

85 000 vietų broileriams ir 60 000 vietų vištoms;

b)

3 000 vietų kiaulėms (sunkesnėms nei 30 kg); arba

c)

900 vietų paršavedėms kiaulėms.

18.

Pramoniniai įrengimai, skirti gaminti:

a)

medienos masei iš rąstų ar panašios plaušinės žaliavos;

b)

popieriui ir kartonui, kai įrengimų gamybinis pajėgumas didesnis nei 200 t per dieną.

19.

Akmens skaldyklos ir atviro tipo kasyklos, kai jų paviršiaus plotas didesnis nei 25 ha; durpių gavyba, kai durpyno plotas didesnis nei 150 ha.

20.

Antžeminių elektros perdavimo linijų tiesimas, kai įtampa aukštesnė nei (arba lygi) 220 kV ir linijos ilgesnės nei 15 km.

21.

Naftos, naftos chemijos produktų ir cheminių produktų saugyklos, kurių talpa didesnė nei 200 000 t.

22.

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/31/EB dėl anglies dioksido geologinio saugojimo (6) numatytos saugyklos.

23.

Įrenginiai, naudojami geologiniam saugojimui skirtiems CO2 srautams surinkti pagal Direktyvą 2009/31/EB iš šiame priede nurodytų įrenginių arba kai iš viso per metus surenkama 1,5 megatonos CO2 arba daugiau.

24.

Kiekvienas šiame priede išvardytų projektų pakeitimas ar išplėtimas tais atvejais, kai pats toks pakeitimas ar išplėtimas atitinka šiame priede nustatytus ribinius dydžius, jei jie yra nustatyti.


(1)  Atominės elektrinės ir kiti įrenginiai su atominiai reaktoriais nebelaikomi šios rūšies įrenginiais, kai radioaktyvus kuras ir kiti radioaktyvumu užteršti elementai visam laikui pašalinami iš įrengimo statybos vietos.

(2)  Šioje direktyvoje „oro uostas“ reiškia oro uostą, atitinkantį 1944 m. Čikagos konvencijos įsteigto Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos oro uosto apibrėžimą (14 priedas).

(3)  Šioje direktyvoje „greitkelis“ – tai kelias, atitinkantis 1975 m. lapkričio 15 d. Europinio susitarimo dėl pagrindinių tarptautinių transporto arterijų apibrėžimą.

(4)  OL L 312, 2008 11 22, p. 3.

(5)  OL L 135, 1991 5 30, p. 40.

(6)  OL L 140, 2009 6 5, p. 114.


II PRIEDAS

4 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTI PROJEKTAI

1.   MIŠKININKYSTĖ, ŽEMĖS IR VANDENS ŪKIS:

a)

kaimo valdų pertvarkymo projektai;

b)

nedirbamų ar pusiau natūralių žemės plotų naudojimas intensyviai žemdirbystei;

c)

vandens išteklių naudojimo žemės ūkyje projektai, įskaitant drėkinimą ir melioraciją;

d)

pirminis apželdinimas mišku ir miško kirtimas siekiant pakeisti žemėnaudos rūšį;

e)

statiniai intensyviam naminių gyvulių auginimui (jei neįtraukti į I priedą);

f)

žuvų veisimas;

g)

žemės atgavimas iš jūros.

2.   GAVYBOS PRAMONĖ:

a)

akmens skaldyklos, atviros kasyklos ir durpių gavyba (jei projektai neįtraukti į I priedą);

b)

požeminės kasyklos;

c)

mineralų gavyba iš jūros ir upių laivu žemsiurbe;

d)

giluminiai gręžiniai, ypač:

i)

geoterminiai gręžiniai;

ii)

gręžiniai, skirti atominėms atliekoms saugoti;

iii)

vandens tiekimo gręžiniai;

išskyrus gręžinius, skirtus dirvožemio stabilumui tirti;

e)

pramoniniai antžeminiai įrengimai, skirti anglių, naftos, gamtinių dujų, rūdų ir bituminio skalūno gavybai.

3.   ENERGETIKA:

a)

pramoniniai įrengimai, skirti elektros energijos, garo ir karšto vandens gamybai (jei projektai neįtraukti į I priedą);

b)

pramoniniai įrengimai dujų, garo ar karšto vandens perdavimui, elektros energijos perdavimas antžeminiais tinklais (jei projektai neįtraukti į I priedą);

c)

gamtinių dujų antžeminis saugojimas;

d)

degiųjų dujų požeminis saugojimas;

e)

iškastinio kuro antžeminis saugojimas;

f)

pramoninė briketų gamyba iš anglių ir lignito;

g)

radioaktyvių atliekų perdirbimo ir saugojimo įrengimai (jei projektai neįtraukti į I priedą);

h)

hidroelektrinės;

i)

vėjo jėgainės;

j)

įrenginiai, naudojami geologiniam saugojimui skirtiems CO2 srautams surinkti pagal Direktyvą 2009/31/EB iš šios direktyvos I priede nenurodytų įrenginių.

4.   METALŲ GAMYBA IR PERDIRBIMAS:

a)

įrengimai geležies ir plieno gamybai (pirminis ir antrinis lydymas), įskaitant nuolatinį liejimą;

b)

geležingų metalų perdirbimo įrengimai:

i)

karšto valcavimo įrengimai;

ii)

plaktukinė kalvystė;

iii)

apsauginių lydmetalių dangos naudojimas;

c)

geležingų metalų liejyklos;

d)

įrengimai, skirti spalvotiesiems metalams (išskyrus tauriuosius metalus) lieti ir lydyti, įskaitant antrinių žaliavų perdirbimą (valymą, liejimą ir t. t.);

e)

įrengimai, skirti metalų ir plastmasinių medžiagų paviršiams apdoroti, naudojant elektrolitinius ar cheminius procesus;

f)

motorinių transporto priemonių ir jų variklių gamyba bei surinkimas;

g)

laivų statyklos;

h)

lėktuvų remonto ir gamybos įrengimai;

i)

geležinkelių įrengimų gamyba;

j)

presavimas sprogstamuoju būdu;

k)

metalų rūdų sodrinimo ir lydymo įrengimai.

5.   MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ PRAMONĖ:

a)

kokso gamyba (sausas anglių distiliavimas);

b)

cemento gamybos įrengimai;

c)

asbesto gamybos įrengimai ir asbesto produktų gamyba (jei projektai neįtraukti į I priedą);

d)

stiklo ir stiklo pluošto gamybos įrengimai;

e)

mineralinių medžiagų lydymo įrengimai, įskaitant mineralinio pluošto gamybą;

f)

degimo keramika, ypač stoginių čerpių, plytų, ugniai atsparių plytų, čerpių, molio ir porceliano gamyba.

6.   CHEMIJOS PRAMONĖ (JEI PROJEKTAI NEĮTRAUKTI Į I PRIEDĄ):

a)

tarpinių produktų apdirbimas ir cheminių medžiagų gamyba;

b)

farmacinių produktų, pesticidų, dažų ir lakų, elastomerų ir peroksidų gamyba;

c)

naftos, naftos chemijos produktų ir cheminių produktų sandėliavimas.

7.   MAISTO PRAMONĖ:

a)

augalinių ir gyvulinių aliejų bei riebalų gamyba;

b)

augalinių ir gyvulinių produktų pakavimas bei konservavimas;

c)

pieno produktų gamyba;

d)

salyklo ir alaus gamyba;

e)

konditerijos gaminių ir sirupų gamyba;

f)

gyvulių skerdyklos;

g)

įrengimai, skirti pramoninei krakmolo gamybai;

h)

žuvų produktų ir žuvų taukų gamyba;

i)

cukraus fabrikai.

8.   TEKSTILĖS, ODOS, MEDIENOS IR POPIERIAUS PRAMONĖ:

a)

pramoninė popieriaus ir kartono gamyba (jei projektai neįtraukti į I priedą);

b)

tekstilės ar siūlų dažymo ir išankstinio apdorojimo (plovimo, balinimo) įrengimai;

c)

kailių ir odos rauginimo įrengimai;

d)

celiuliozės perdirbimo ir gamybos įrengimai.

9.   GUMOS PRAMONĖ:

Elastomerinių produktų gamyba ir perdirbimas.

10.   INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAI:

a)

pramoninių objektų plėtros projektai;

b)

urbanizavimo projektai, įskaitant prekybos centrų ir mašinų stovėjimo aikštelių statybą;

c)

geležinkelių tiesimas, perkrovimo įrenginiai ir terminalai (jei projektai neįtraukti į I priedą);

d)

oro uostų statyba (jei projektai neįtraukti į I priedą);

e)

kelių tiesimas, uostų ir uostų įrengimų statyba, įskaitant žvejybos uostus (jei projektai neįtraukti į I priedą);

f)

vidaus vandens keliai (jei projektai neįtraukti į I priedą), kanalų tiesimo ir apsisaugojimo nuo potvynio darbai;

g)

užtvankos ir kiti įrengimai, skirti vandens sulaikymui ar ilgalaikiam jo saugojimui (jei projektai neįtraukti į I priedą);

h)

tramvajaus bėgiai, antžeminiai ir požeminiai geležinkeliai, kabantis ar panašus transportas, kuris iš dalies ar išimtinai naudojamas keleiviams pervežti;

i)

naftotiekių ir dujotiekių įrenginiai bei vamzdynai geologiniam saugojimui skirtiems CO2 srautams transportuoti (jei projektai neįtraukti į I priedą);

j)

ilgų vandens kanalų statyba;

k)

priešeroziniai pakrantės darbai ir jūros statybos darbai, galintys pakeisti pakrantę, pvz.: pylimai, prieplaukos, molai ir kiti apsauginiai objektai, išskyrus šių objektų priežiūros ir rekonstrukcijos darbus;

l)

gruntinio vandens gavyba ar gruntinio vandens dirbtinio papildymo projektai (jei projektai neįtraukti į I priedą);

m)

vandens išteklių paskirstymo tarp upių baseinų darbai, neįtraukti į I priedą.

11.   KITI PROJEKTAI:

a)

motorinių transporto priemonių nuolatinių lenktynių ir bandomosios trasos;

b)

įrengimai, skirti atsikratyti atliekomis (jei projektai neįtraukti į I priedą);

c)

vandens valymo įrengimai (jei projektai neįtraukti į I priedą);

d)

dumblo saugyklos;

e)

saugyklos, skirtos metalo laužui, įskaitant senas transporto priemones;

f)

variklių, turbinų ar reaktorių bandymų įrengimai;

g)

dirbtinio mineralinio pluošto gamybos įrengimai;

h)

sprogstamųjų medžiagų nukenksminimo ar panaudojimo įrengimai;

i)

sergančių ir nebenaudotinų gyvulių supirkimo ir skerdimo punktai.

12.   TURIZMAS IR LAISVALAIKIS:

a)

slidinėjimo keltuvai, funikulieriai ir kiti panašūs įrengimai;

b)

jachtų ar valčių prieplaukos;

c)

vasarvietės ir viešbučių kompleksai už miestų ribų ir panašūs objektai;

d)

nuolatinės stovyklavietės ir kempingai;

e)

teminiai parkai.

a)

Bet kurių I ir šiame priede išvardytų ir jau įgyvendintų, įgyvendinamų ar leistų įgyvendinti projektų pakeitimas ar išplėtimas, galintis daryti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai (pakeitimas ar išplėtimas, neįtrauktas į I priedą),

b)

I priede išvardyti projektai, jei jie (daugiausia ar išimtinai) skirti naujiems produktams ar metodams išbandyti bei tobulinti ir nenaudojami ilgiau nei 2 metus.


III PRIEDAS

4 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTI ATRANKOS KRITERIJAI

1.   PROJEKTO CHARAKTERISTIKOS

Ypatingas dėmesys turi būti atkreipiamas į šias projekto charakteristikas:

a)

projekto dydį;

b)

sąveiką su kitais projektais;

c)

gamtinių išteklių naudojimą;

d)

atliekų susidarymą;

e)

taršą ir trukdžius;

f)

avarijų tikimybę, atsižvelgiant į naudojamas technologijas ir medžiagas.

2.   PROJEKTO VIETA

Geografinės srities, kuriai projektas gali daryti poveikį, jautrumas aplinkosaugos požiūriu turi būti svarstomas būtinai atsižvelgiant į:

a)

esamą žemėnaudos pobūdį;

b)

santykinį teritorijos gamtinių išteklių kiekį, kokybę ir regeneracinį pajėgumą;

c)

natūralios aplinkos buferinį pajėgumą, atkreipiant ypatingą dėmesį į šias teritorijų rūšis:

i)

pelkes;

ii)

pakrančių zonas;

iii)

kalnus ir miškus;

iv)

gamtinius parkus ir draustinius;

v)

teritorijas, kurioms valstybės narės teisės aktai suteikia saugomų teritorijų statusą, ypač saugomas teritorijas, kurioms tokį statusą valstybės narės suteikė pagal 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (1) ir 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (2) nuostatas;

vi)

teritorijas, kuriose jau viršijami Sąjungos nustatyti aplinkos kokybės standartai;

vii)

tankiai apgyvendintas teritorijas;

viii)

kraštovaizdį, turintį istorinės, kultūrinės ar archeologinės svarbos.

3.   GALIMO POVEIKIO APIBŪDINIMAS

Galimas reikšmingas projekto poveikis turi būti svarstomas pagal kriterijus, išvardytus 1 ir 2 punktuose, ypač atkreipiant dėmesį į:

a)

poveikio mastą (geografinę sritį ir populiacijos, kuriai gali būti daromas poveikis, dydį);

b)

galimą tarpvalstybinį poveikio pobūdį;

c)

poveikio dydį ir kompleksiškumą;

d)

poveikio tikimybę;

e)

poveikio trukmę, dažnumą ir grįžtamumą.


(1)  OL L 20, 2010 1 26, p. 7.

(2)  OL L 206, 1992 7 22, p. 7.


IV PRIEDAS

5 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTA INFORMACIJA

1.

Projekto aprašymas, būtinai įskaitant:

a)

viso projekto techninių charakteristikų aprašymą, taip pat žemėnaudos poreikius statybos ir funkcionavimo metu;

b)

pagrindinių gamybos proceso charakteristikų aprašymą, pvz., naudojamų medžiagų kiekį ir pobūdį;

c)

projekto funkcionavimo metu numatomų emisijų ir atliekų kiekio bei rūšies įvertinimą (vandens, oro ir dirvožemio tarša, triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, radiacija ir t. t.).

2.

Pagrindinių užsakovo apsvarstytų alternatyvų aprašymas, apibūdinant pagrindines pasirinkimo priežastis ir atsižvelgiant į galimą poveikį aplinkai.

3.

Aplinkos komponentų, kuriems planuojamas projektas gali daryti reikšmingą poveikį, aprašymas, atkreipiant ypatingą dėmesį į gyventojus, gyvūniją, augaliją, dirvožemį, vandenį, orą, klimato veiksnius, materialines vertybes, įskaitant architektūrinį ir archeologinį paveldą, kraštovaizdį, taip pat minėtų veiksnių tarpusavio sąveiką.

4.

Galimo reikšmingo planuojamo projekto poveikio aplinkai aprašymas (1). Poveikį gali sukelti:

a)

projekto buvimas;

b)

gamtinių išteklių naudojimas;

c)

taršalų emisijos, trukdžių susidarymas ir atliekų šalinimas.

5.

Užsakovo naudotų poveikio aplinkai prognozavimo metodų apibūdinimas, kaip nurodyta 4 punkte.

6.

Priemonių, kurių numatoma imtis siekiant užkirsti kelią, sumažinti ir, kur tai įmanoma, kompensuoti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, aprašymas.

7.

Netechninio pobūdžio santrauka, apibendrinanti 1–6 dalyse nurodytą informaciją.

8.

Nuoroda į sunkumus (nepakanka technikos ar gamybinės patirties), su kuriais užsakovas susidūrė, rengdamas reikalingą informaciją.


(1)  Turėtų būti aprašytas tiesioginis poveikis, taip pat bet koks netiesioginis, antrinis, kompleksinis, trumpalaikis, vidutinio laikotarpio, ilgalaikis, negrįžtamas, grįžtamas, teigiamas ir neigiamas projekto daromas poveikis.


V PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinama direktyva ir jos vėlesni pakeitimai

(nurodyta 14 straipsnyje)

Tarybos direktyva 85/337/EEB

(OL L 175, 1985 7 5, p. 40)

 

Tarybos direktyva 97/11/EB

(OL L 73, 1997 3 14, p. 5)

 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB

(OL L 156, 2003 6 25, p. 17)

tik 3 straipsnis

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB

(OL L 140, 2009 6 5, p. 114)

tik 31 straipsnis

B   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminų sąrašas

(nurodytas 14 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

85/337/EEB

1998 m. liepos 3 d.

97/11/EB

1999 m. kovo 14 d.

2003/35/EB

2005 m. birželio 25 d.

2009/31/EB

2011 m. birželio 25 d.


VI PRIEDAS

Atitikties lentelė

Direktyva 85/337/EEB

Ši direktyva

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

1 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

1 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginiai žodžiai

1 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginiai žodžiai

1 straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirma įtrauka

1 straipsnio 2 dalies a punkto pirma įtrauka

1 straipsnio 2 dalies antros pastraipos punkto antra įtrauka

1 straipsnio 2 dalies a punkto antra įtrauka

1 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

1 straipsnio 2 dalies b punktas

1 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

1 straipsnio 2 dalies c punktas

1 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa

1 straipsnio 2 dalies d punktas

1 straipsnio 2 dalies šešta pastraipa

1 straipsnio 2 dalies e punktas

1 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio 2 dalies f punktas

1 straipsnio 4 dalis

1 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio 5 dalis

1 straipsnio 4 dalis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 2a dalis

2 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio įžanginiai žodžiai

3 straipsnio įžanginiai žodžiai

3 straipsnio pirma įtrauka

3 straipsnio a punktas

3 straipsnio antra įtrauka

3 straipsnio b punktas

3 straipsnio trečia įtrauka

3 straipsnio c punktas

3 straipsnio ketvirta įtrauka

3 straipsnio d punktas

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 3 dalies įžanginiai žodžiai

5 straipsnio 3 dalies įžanginiai žodžiai

5 straipsnio 3 dalies pirma įtrauka

5 straipsnio 3 dalies a punktas

5 straipsnio 3 dalies antra įtrauka

5 straipsnio 3 dalies b punktas

5 straipsnio 3 dalies trečia įtrauka

5 straipsnio3 dalies c punktas

5 straipsnio 3 dalies ketvirta įtrauka

5 straipsnio 3 dalies d punktas

5 straipsnio 3 dalies penkta įtrauka

5 straipsnio 3 dalies e punktas

5 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 4 dalis

6 straipsnio

6 straipsnio

7 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginiai žodžiai

7 straipsnio 1 dalies a punktas

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

7 straipsnio 1 dalies b punktas

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

7 straipsnio 1 dalies baigiamieji žodžiai

7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

7 straipsnio 2-5 dalys

7 straipsnio 2-5 dalys

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

9 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

9 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

9 straipsnio 1 dalies a punktas

9 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

9 straipsnio 1 dalies b punktas

9 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka

9 straipsnio 1 dalies c punktas

9 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 2 dalis

10 straipsnis

10 straipsnis

10a straipsnio pirma dalis

11 straipsnio 1 dalis

10a straipsnio antra dalis

11 straipsnio 2 dalis

10a straipsnio trečia dalis

11 straipsnio 3 dalis

10a straipsnio ketvirta ir penkta dalys

11 straipsnio 4 dalies pirma ir antra pastraipos

10a straipsnio šešta dalis

11 straipsnio 5 dalis

11 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio 1 dalis

11 straipsnio 2 dalis

12 straipsnio 2 dalis

11 straipsnio 3 dalis

11 straipsnio 4 dalis

12 straipsnio 3 dalis

12 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio 2 dalis

13 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnis

14 straipsnis

16 straipsnis

I priedo 1 punktas

I priedo 1 punktas

I priedo 2 punkto pirma įtrauka

I priedo 2 punkto a papunktis

I priedo 2 punkto antra įtrauka

I priedo 2 punkto b papunktis

I priedo 3 punkto a papunktis

I priedo 3 punkto a papunktis

I priedo 3 punkto b papunkčio įžanginiai žodžiai

I priedo 3 punkto b papunkčio įžanginiai žodžiai

I priedo 3 punkto b papunkčio pirma įtrauka

I priedo 3 punkto b papunkčio i punktas

I priedo 3 punkto b papunkčio antra įtrauka

I priedo 3 punkto b papunkčio ii punktas

I priedo 3 punkto b papunkčio trečia įtrauka

I priedo 3 punkto b papunkčio iii punktas

I priedo 3 punkto b papunkčio ketvirta įtrauka

I priedo 3 punkto b papunkčio iv punktas

I priedo 3 punkto b papunkčio penkta įtrauka

I priedo 3 punkto b papunkčio v punktas

I priedo 4 punkto pirma įtrauka

I priedo 4 punkto a papunktis

I priedo 4 punkto antra įtrauka

I priedo 4 punkto b papunktis

I priedo 5 punktas

I priedo 5 punktas

I priedo 6 punkto įžanginiai žodžiai

I priedo 6 punkto įžanginiai žodžiai

I priedo 6 punkto i papunktis

I priedo 6 punkto a papunktis

I priedo 6 punkto ii papunktis

I priedo 6 punkto b papunktis

I priedo 6 punkto iii papunktis

I priedo 6 punkto c papunktis

I priedo 6 punkto iv papunktis

I priedo 6 punkto d papunktis

I priedo 6 punkto v papunktis

I priedo 6 punkto e papunktis

I priedo 6 punkto vi papunktis

I priedo 6 punkto f papunktis

I priedo 7-15 punktai

I priedo 7-15 punktai

I priedo 16 punkto įžanginiai žodžiai

I priedo 16 punkto įžanginiai žodžiai

I priedo 16 punkto pirma įtrauka

I priedo 16 punkto a papunktis

I priedo 16 punkto antra įtrauka

I priedo 16 punkto b papunktis

I priedo 17-21 punktai

I priedo 17-21 punktai

I priedo 22 punktas

I priedo 24 punktas

I priedo 23 punktas

I priedo 22 punktas

I priedo 24 punktas

I priedo 23 punktas

II priedo 1 punktas

II priedo 1 punktas

II priedo 2 punkto a, b ir c papunkčiai

II priedo 2 punkto a, b ir c papunkčiai

II priedo 2 punkto d papunkčio įžanginiai žodžiai

II priedo 2 punkto d papunkčio įžanginiai žodžiai

II priedo 2 punkto d papunkčio pirma įtrauka

II priedo 2 punkto d papunkčio i punktas

II priedo 2 punkto d papunkčio antra įtrauka

II priedo 2 punkto d papunkčio ii punktas

II priedo 2 punkto d papunkčio trečia įtrauka

II priedo 2 punkto d papunkčio iii punktas

II priedo 2 punkto d papunkčio baigiamieji žodžiai

II priedo 2 punkto d papunkčio baigiamieji žodžiai

II priedo 2 punkto e papunktis

II priedo 2 punkto e papunktis

II priedo 3-12 punktai

II priedo 3-12 punktai

II priedo 13 punkto pirma įtrauka

II priedo 13 punkto a papunktis

II priedo 13 punkto antra įtrauka

II priedo 13 punkto b papunktis

III priedo 1 punkto įžanginiai žodžiai

III priedo 1 punkto įžanginiai žodžiai

III priedo 1 punkto pirma įtrauka

III priedo 1 punkto a papunktis

III priedo 1 punkto antra įtrauka

III priedo 1 punkto b papunktis

III priedo 1 punkto trečia įtrauka

III priedo 1 punkto c papunktis

III priedo 1 punkto ketvirta įtrauka

III priedo 1 punkto d papunktis

III priedo 1 punkto penkta įtrauka

III priedo 1 punkto e papunktis

III priedo 1 punkto šešta įtrauka

III priedo 1 punkto f papunktis

III priedo 2 punkto įžanginiai žodžiai

III priedo 2 punkto įžanginiai žodžiai

III priedo 2 punkto pirma įtrauka

III priedo 2 punkto a papunktis

III priedo 2 punkto antra įtrauka

III priedo 2 punkto b papunktis

III priedo 2 punkto trečios įtraukos įžanginiai žodžiai

III priedo 2 punkto c papunkčio įžanginiai žodžiai

III priedo 2 punkto trečios įtraukos a punktas

III priedo 2 punkto c papunkčio i punktas

III priedo 2 punkto trečios įtraukos b punktas

III priedo 2 punkto c papunkčio ii punktas

III priedo 2 punkto trečios įtraukos c punktas

III priedo 2 punkto c papunkčio iii punktas

III priedo 2 punkto trečios įtraukos d punktas

III priedo 2 punkto c papunkčio iv punktas

III priedo 2 punkto trečios įtraukos e punktas

III priedo 2 punkto c papunkčio v punktas

III priedo 2 punkto trečios įtraukos f punktas

III priedo 2 punkto c papunkčio vi punktas

III priedo 2 punkto trečios įtraukos g punktas

III priedo 2 punkto c papunkčio vii punktas

III priedo 2 punkto trečios įtraukos h punktas

III priedo 2 punkto c papunkčio viii punktas

III priedo 3 punkto įžanginiai žodžiai

III priedo 3 punkto įžanginiai žodžiai

III priedo 3 punkto pirma įtrauka

III priedo 3 punkto a papunktis

III priedo 3 punkto antra įtrauka

III priedo 3 punkto b papunktis

III priedo 3 punkto trečia įtrauka

III priedo 3 punkto c papunktis

III priedo 3 punkto ketvirta įtrauka

III priedo 3 punkto d papunktis

III priedo 3 punkto penkta įtrauka

III priedo 3 punkto e papunktis

IV priedo 1 punkto įžanginiai žodžiai

IV priedo 1 punkto įžanginiai žodžiai

IV priedo 1 punkto pirma įtrauka

IV priedo 1 punkto a papunktis

IV priedo 1 punkto antra įtrauka

IV priedo 1 punkto b papunktis

IV priedo 1 punkto trečia įtrauka

IV priedo 1 punkto c papunktis

IV priedo 2 ir 3 punktai

IV priedo 2 ir 3 punktai

IV priedo 4 punkto įžanginiai žodžiai

IV priedo 4 punkto pirmos pastraipos įžanginiai žodžiai

IV priedo 4 punkto pirma įtrauka

IV priedo 4 punkto pirmos pastraipos a punktas

IV priedo 4 punkto antra įtrauka

IV priedo 4 punkto pirmos pastraipos b punktas

IV priedo 4 punkto trečia įtrauka

IV priedo 4 punkto pirmos pastraipos c punktas

IV priedo 4 punkto baigiamieji žodžiai

IV priedo 5 punktas

IV priedo 5 punktas

IV priedo 6 punktas

IV priedo 6 punktas

IV priedo 7 punktas

IV priedo 7 punktas

IV priedo 8 punktas

V priedas

VI priedas


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

28.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 26/22


Informacija apie Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, įsigaliojimo datą

2011 m. spalio 10 d. Europos Sąjunga pranešė Žaliojo Kyšulio Respublikai, kad Taryba, veikdama Europos Sąjungos vardu, užbaigė reikiamas procedūras, kad įsigaliotų pirmiau minėtas 2011 m. liepos 27 d. Briuselyje pasirašytas protokolas.

2012 m. sausio 17 d. Žaliojo Kyšulio Respublika savo ruožtu pranešė Europos Sąjungai, kad ji užbaigė protokolo sudarymo procedūras.

Taigi, laikantis Protokolo 16 straipsnio, jis įsigaliojo 2012 m. sausio 17 d.


REGLAMENTAI

28.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 26/23


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 71/2012

2012 m. sausio 27 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 689/2008 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo I priedas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 689/2008 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (1), ypač į jo 22 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 689/2008 įgyvendinama 1998 m. rugsėjo 11 d. pasirašyta ir Tarybos sprendimu 2003/106/EB (2) Bendrijos vardu patvirtinta Roterdamo konvencija dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 689/2008 I priedas turėtų būti iš dalies pakeistas atsižvelgiant į reguliavimo priemones, taikomas tam tikroms cheminėms medžiagoms pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (3), 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (4) ir 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (5);

(3)

cheminės medžiagos dichlobenilas, dikloranas, etoksichinas ir propizochloras neįtrauktos kaip veikliosios medžiagos į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (6) I priedą, kad jas būtų uždrausta naudoti kaip pesticidus, todėl jos turėtų būti įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 689/2008 I priedo 1 ir 2 dalyse pateiktus cheminių medžiagų sąrašus. Dichlobenilo, diklorano, etoksichino ir propizochloro įtraukimas į I priedą buvo sustabdytas, kadangi pagal 2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 33/2008, nustatančio išsamias Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatų taikymo taisykles, susijusias su veikliųjų medžiagų, įtrauktų į šios direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą darbų programą, bet neįtrauktų į jos I priedą, vertinimu įprasta ir skubos tvarka (7), 13 straipsnį pateikta nauja įtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą paraiška. Išnagrinėjus tą naują paraišką vėl buvo nuspręsta neįtraukti dichlobenilo, diklorano, etoksichino ir propizochloro kaip veikliųjų medžiagų į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, kad juos ir toliau būtų uždrausta naudoti kaip pesticidus, todėl nebeliko priežasties, dėl kurios buvo sustabdytas tos cheminės medžiagos įtraukimas į I priedą. Todėl cheminės medžiagos dichlobenilas, dikloranas, etoksichinas ir propizochloras turėtų būti įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 689/2008 I priedo 1 ir 2 dalyse pateiktus cheminių medžiagų sąrašus;

(4)

cheminė medžiaga metilbromidas neįtraukta kaip veiklioji medžiaga į Direktyvos 91/414/EEB I priedą ir ji neįtraukta kaip veiklioji medžiaga į Direktyvos 98/8/EB I, IA arba IB priedą, kad ją būtų uždrausta naudoti kaip pesticidą, todėl ją reikėtų įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 689/2008 I priedo 1 ir 2 dalyse pateiktus cheminių medžiagų sąrašus. Metilbromido įtraukimas į I priedą buvo sustabdytas, kadangi pagal Reglamento (EB) Nr. 33/2008 13 straipsnį pateikta nauja įtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą paraiška. Išnagrinėjus tą naują paraišką vėl buvo nuspręsta neįtraukti cheminės medžiagos metilbromido kaip veikliosios medžiagos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, kad ją ir toliau būtų uždrausta naudoti kaip pesticidą, todėl nebeliko priežasties, dėl kurios buvo sustabdytas jos įtraukimas į I priedą. Todėl cheminė medžiaga metilbromidas turėtų būti įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 689/2008 I priedo 1 ir 2 dalyse pateiktus cheminių medžiagų sąrašus;

(5)

cheminė medžiaga cianamidas neįtraukta kaip veiklioji medžiaga į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, kad jos kaip pesticido naudojimas būtų griežtai ribojamas, todėl ji turėtų būti įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 689/2008 I priedo 1 ir 2 dalyse pateiktus cheminių medžiagų sąrašus, nes beveik visi jos naudojimo būdai uždrausti nepaisant to, kad cianamidas buvo nustatytas bei pateiktas vertinti pagal Direktyvą 98/8/EB ir todėl jį valstybės narės galėtų toliau leisti naudoti, kol pagal tą direktyvą bus priimtas sprendimas. Cianamido įtraukimas į I priedą buvo sustabdytas, kadangi pagal Reglamento (EB) Nr. 33/2008 13 straipsnį pateikta nauja įtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą paraiška. Pareiškėjas tą naują paraišką atsiėmė, todėl nebeliko priežasties, dėl kurios buvo sustabdytas tos cheminės medžiagos įtraukimas į I priedą. Todėl cheminė medžiaga cianamidas turėtų būti įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 689/2008 I priedo 1 ir 2 dalyse pateiktus cheminių medžiagų sąrašus;

(6)

cheminė medžiaga flurprimidolas neįtraukta kaip veiklioji medžiaga į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, kad ją būtų uždrausta naudoti kaip pesticidą, todėl ji turėtų būti įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 689/2008 I priedo 1 ir 2 dalyse pateiktus cheminių medžiagų sąrašus. Flurprimidolo įtraukimas į I priedo 2 dalį buvo sustabdytas, kadangi pagal Reglamento (EB) Nr. 33/2008 13 straipsnį pateikta nauja įtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą paraiška. Išnagrinėjus tą naują paraišką vėl buvo nuspręsta neįtraukti cheminės medžiagos flurprimidolo kaip veikliosios medžiagos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, kad ją ir toliau būtų uždrausta naudoti kaip pesticidą, todėl nebeliko priežasties, dėl kurios buvo sustabdytas jos įtraukimas į I priedo 2 dalį. Todėl cheminė medžiaga flurprimidolas turėtų būti įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 689/2008 I priedo 2 dalyje pateiktą cheminių medžiagų sąrašą;

(7)

cheminė medžiaga triflumuronas įtraukta kaip veiklioji medžiaga į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, kad šios cheminės medžiagos nebebūtų uždrausta naudoti kaip pesticido. Todėl veikliąją medžiagą triflumuroną reikėtų išbraukti iš Reglamento (EB) Nr. 689/2008 I priedo 1 dalies;

(8)

cheminė medžiaga triazoksidas patvirtinta kaip veiklioji medžiaga pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009, kad šios cheminės medžiagos nebebūtų uždrausta naudoti kaip pesticido. Todėl veikliąją medžiagą triazoksidą reikėtų išbraukti iš Reglamento (EB) Nr. 689/2008 I priedo 1 dalies;

(9)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 689/2008 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. sausio 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 204, 2008 7 31, p. 1.

(2)  OL L 63, 2003 3 6, p. 27.

(3)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(4)  OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

(5)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(6)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(7)  OL L 15, 2008 1 18, p. 5.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 689/2008 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

įterpiami šie įrašai:

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

Einecs Nr.

KN kodas

Subkategorija

(*)

Naudojimo apribojimas

(**)

Pranešimo nereikalaujančios šalys

„Cianamidas +

420–04–2

206–992–3

2853 00 90

p(1)

b

 

Dichlobenilas +

1194–65–6

214–787–5

2926 90 95

p(1)

b

 

Dikloranas +

99–30–9

202–746–4

2921 42 00

p(1)

b

 

Etoksichinas +

91–53–2

202–075–7

2933 49 90

p(1)

b

 

Metilbromidas +

74–83–9

200–813–2

2903 39 11

p(1)-p(2)

b-b

 

Propizochloras +

86763–47–5

Nėra

2924 29 98

p(1)

b“

 

b)

flurprimidolo įrašas pakeičiamas taip:

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

Einecs Nr.

KN kodas

Subkategorija

(*)

Naudojimo apribojimas

(**)

Pranešimo nereikalaujančios šalys

„Flurprimidolas +

56425–91–3

Nėra

2933 59 95

p(1)

b“

 

c)

išbraukiamas šis įrašas:

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

Einecs Nr.

KN kodas

Subkategorija

(*)

Naudojimo apribojimas

(**)

Pranešimo nereikalaujančios šalys

„Triflumuronas

64628–44–0

264–980–3

2924 29 98

p(1)

b“

 

d)

išbraukiamas šis įrašas:

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

Einecs Nr.

KN kodas

Subkategorija

(*)

Naudojimo apribojimas

(**)

Pranešimo nereikalaujančios šalys

„Triazoksidas

72459–58–6

276–668–4

2933 29 90

p(1)

b“

 

2)

į 2 dalį įtraukiami šie įrašai:

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

Einecs Nr.

KN kodas

Kategorija

(*)

Naudojimo apribojimas

(**)

„Cianamidas

420–04–2

206–992–3

2853 00 90

p

sr

Dichlobenilas

1194–65–6

214–787–5

2926 90 95

p

b

Dikloranas

99–30–9

202–746–4

2921 42 00

p

b

Etoksichinas

91–53–2

202–075–7

2933 49 90

p

b

Flurprimidolas

56425–91–3

Nėra

2933 59 95

p

b

Metilbromidas

74–83–9

200–813–2

2903 39 11

p

b

Propizochloras

86763–47–5

Nėra

2924 29 98

p

b“


28.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 26/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 72/2012

2012 m. sausio 27 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės, ir kuriuo nukrypstama nuo minėto reglamento

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio rinkų organizavimas ir konkrečios tam tikriems žemės ūkio produktams taikomos nuostatos (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 103h straipsnio b punktą ir 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 nustatytas bendras žemės ūkio rinkų organizavimas, apimantis vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektorius. Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 103e straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybių narių regionuose, kuriuose gamintojų organizavimo lygis vaisių ir daržovių sektoriuje yra ypač žemas, Komisija gali leisti valstybėms narėms, pateikus deramai pagrįstą prašymą, gamintojų organizacijoms suteikti nacionalinę finansinę pagalbą, kuri negali būti didesnė nei 80 % gamintojų finansinių įnašų, nurodytų to reglamento 103b straipsnio 1 dalies a punkte;

(2)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 (2) 91 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikant Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 103e straipsnio 1 dalį apskaičiuojant gamintojų organizacijų steigimosi lygį tam tikrame valstybės narės regione, tame regione pagamintos vaisių ir daržovių produkcijos, kurią pardavė gamintojų organizacijos, gamintojų organizacijų asociacijos ir gamintojų grupės, vertė padalijama iš tame regione pagamintos vaisių ir daržovių produkcijos bendros vertės. Siekiant užtikrinti tinkamą nacionalinės pagalbos naudojimą, tikslinga aiškiau išdėstyti taisykles dėl gamintojų organizacijų steigimosi lygio apskaičiavimo;

(3)

pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 91 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą regionu laikoma administracinėmis, geografinėmis ar ekonominėmis ypatybėmis pasižyminti atskira valstybės narės teritorijos dalis. Siekiant nuoseklumo ir patikimumo tikslinga aiškiau išdėstyti regiono apibrėžtį ir nustatyti minimalų laikotarpį, per kurį draudžiama keisti regiono apibrėžtį, išskyrus objektyviai pagrįstus atvejus;

(4)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 92 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nustatyta, kad prašymai leisti išmokėti nacionalinę finansinę pagalbą už veiklos programas, kurios turi būti įgyvendintos bet kuriais konkrečiais kalendoriniais metais, Komisijai turi būti pateikti iki tų metų sausio 31 d. Kad iš dalies pakeistas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 91 straipsnis galėtų būti taikomas 2012 m., tikslinga numatyti galimybę nukrypti nuo to įgyvendinimo reglamento 92 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodyto galutinio termino. Be to, reikėtų numatyti galimybę pataisyti prašymus, išsiųstus prieš įsigaliojant šiam reglamentui;

(6)

siekiant užtikrinti, kad prašymai leisti išmokėti nacionalinę finansinę pagalbą už veiklos programas, kurios turi būti įgyvendintos 2012 m., galėtų būti pateikti laikantis naujų taisyklių, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo. Tačiau Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 95 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad kartu su prašymu kompensuoti iš Sąjungos lėšų būtų pateikti duomenys, rodantys gamintojų organizacijų steigimosi lygį atitinkamame regione. Todėl šis reglamentas neturėtų daryti poveikio pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 95 straipsnio 1 dalį teikiamiems prašymams, kuriuos Komisija patvirtino prieš įsigaliojant šiam reglamentui, iš Sąjungos lėšų kompensuoti išmokėtą nacionalinę finansinę pagalbą;

(7)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 pakeitimas

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 91 straipsnis pakeičiamas taip:

„91 straipsnis

Gamintojų organizacijų steigimosi lygis ir regiono apibrėžtis

1.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 103e straipsnio 1 dalį apskaičiuojant gamintojų organizacijų steigimosi lygį tam tikrame valstybės narės regione, tame regione pagamintos vaisių ir daržovių produkcijos, kurią pardavė gamintojų organizacijos, gamintojų organizacijų asociacijos ir gamintojų grupės, vertė padalijama iš tame regione pagamintos vaisių ir daržovių produkcijos bendros vertės.

Apskaičiuojant atitinkamame regione pagamintos vaisių ir daržovių produkcijos, kurią pardavė pirmoje pastraipoje nurodytos gamintojų organizacijos, gamintojų organizacijų asociacijos ir gamintojų grupės, vertę, įtraukiami tik produktai, kurių atžvilgiu tos gamintojų organizacijos, gamintojų organizacijų asociacijos ir gamintojų grupės yra pripažintos. 42 ir 50 straipsniai taikomi mutatis mutandis. Apskaičiuojant tą vertę įtraukiama tik atitinkamame regione gamintojų organizacijų, gamintojų organizacijų asociacijų, gamintojų grupių ir jų narių pagaminta produkcija, kurią pardavė gamintojų organizacijos, gamintojų organizacijų asociacijos ir gamintojų grupės.

Apskaičiuojant tame regione pagamintos vaisių ir daržovių produkcijos bendrą vertę, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 138/2004 (3) I priede pateikta metodika taikoma mutatis mutandis.

2.   Gamintojų organizacijų steigimosi lygis tam tikrame valstybės narės regione laikomas ypač žemu, jei trejų paskutinių metų, kurių duomenys turimi, gamintojų organizacijų steigimosi lygių, apskaičiuotų 1 dalyje nustatytu būdu, vidurkis yra mažesnis nei 20 %.

3.   Nacionalinė finansinė pagalba gali būti skiriama tik už šiame straipsnyje nurodytame regione pagamintą vaisių ir daržovių produkciją.

4.   Taikydamos šį skyrių valstybės narės regionus apibrėžia kaip atskirą savo teritorijos dalį pagal objektyvius ir nediskriminacinius kriterijus, tokius kaip jų agronominės ir ekonominės ypatybės ir regioninis žemės ūkio ir (arba) vaisių ir daržovių auginimo potencialas arba jų institucinės ar administracinės struktūros, ir to regiono duomenys, reikalingi organizacijų steigimosi lygiui apskaičiuoti pagal 1 dalį, yra žinomi.

Taikant šį skyrių valstybės narės apibrėžti regionai negali būti keičiami bent 5 metus, išskyrus atvejus, kai toks pakeitimas objektyviai grindžiamas svarbiomis priežastimis, nesusijusiomis su gamintojų organizacijų steigimosi lygio atitinkamame (-uose) regione (-uose) apskaičiavimu.

2 straipsnis

Nukrypimas nuo Įgyvendinimo reglamento (EB) Nr. 543/2011 92 straipsnio 1 dalies

Nukrypstant nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 92 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos, prašymus leisti išmokėti nacionalinę finansinę pagalbą pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 103e straipsnio 1 dalį už veiklos programas, kurios turi būti įgyvendintos 2012 m., valstybės narės pateikia iki 2012 m. vasario 29 d.

Pirmame po šio reglamento įsigaliojimo pateiktame prašyme leisti išmokėti pagalbą valstybės narės nurodo regionus, įskaitant jų geografines ribas, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011, kuris iš dalies keičiamas šiuo reglamentu, 91 straipsnio 4 dalyje. Jei reikia, prašymus leisti išmokėti pagalbą 2012 m., kuriuos Komisijai išsiuntė prieš įsigaliojant šiam reglamentui, valstybės narės ištaiso iki 2012 m. vasario 29 d.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas nedaro poveikio pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 95 straipsnio 1 dalį teikiamiems prašymams, kuriuos Komisija patvirtino prieš įsigaliojant šiam Reglamentui, iš Sąjungos lėšų kompensuoti išmokėtą nacionalinę finansinę pagalbą.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. sausio 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1

(3)  OL L 33, 2004 2 5, p. 1.“


28.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 26/28


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 73/2012

2012 m. sausio 27 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (EK) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (EK) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. sausio 27 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

160,4

MA

53,0

TN

74,2

TR

101,9

ZZ

97,4

0707 00 05

EG

217,9

JO

241,9

MA

148,6

TR

182,3

ZZ

197,7

0709 91 00

EG

143,2

ZZ

143,2

0709 93 10

MA

130,8

TR

161,9

ZZ

146,4

0805 10 20

EG

52,2

MA

54,0

TN

62,6

TR

61,4

ZZ

57,6

0805 20 10

MA

98,4

ZZ

98,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,5

EG

81,0

IL

96,6

JM

118,0

KR

92,2

MA

52,0

PK

50,1

TR

89,4

ZZ

80,1

0805 50 10

TR

55,8

ZZ

55,8

0808 10 80

CA

123,7

CL

78,5

CN

107,9

US

157,9

ZZ

117,0

0808 30 90

CN

98,4

TR

95,1

US

120,5

ZA

99,3

ZZ

103,3


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

28.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 26/30


EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS SPRENDIMAS

2012 m. sausio 23 d.

dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) Priežiūros komiteto narių skyrimo

(2012/45/ES, Euratomas)

EUROPOS PARLAMENTAS, TARYBA IR EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdami į 1999 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimą 1999/352/EB, EAPB, Euratomas dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) įsteigimo (1), ypač į jo 4 straipsnį,

atsižvelgdami į 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 (2) ir 1999 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentą (Euratomas) Nr. 1074/1999 (3) dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų, ypač į šių reglamentų 11 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentų (EB) Nr. 1073/1999 ir (Euratomas) Nr. 1074/1999 11 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) Priežiūros komitetą sudaro penki su Tarnyba nesusiję nepriklausomi asmenys, turintys kvalifikacijas, kurių reikia, kad atitinkamose savo šalyse jie būtų skiriami į aukštus su Tarnybos veiklos sritimis susijusius postus, ir kad tie asmenys skiriami bendru Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sutarimu;

(2)

remiantis 11 straipsnio 3 dalimi, Priežiūros komiteto narių kadencija – treji metai, ir ji gali būti vieną kartą pratęsta;

(3)

baigėsi Priežiūros komiteto narių, paskirtų nuo 2005 m. lapkričio 30 d., ilgiausia leidžiama kadencija. Pagal Reglamentų (EB) Nr. 1073/1999 ir (Euratomas) Nr. 1074/1999 11 straipsnio 4 dalį šie nariai pasibaigus jų kadencijai toliau ėjo pareigas, kol pasibaigs naujų Priežiūros komiteto narių skyrimo procesas. Todėl būtina kuo greičiau paskirti naujus narius,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Nuo 2012 m. sausio 23 d. Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) Priežiūros komiteto nariais skiriami šie asmenys:

Herbert BÖSCH,

Johan DENOLF,

Catherine PIGNON,

Rita SCHEMBRI,

Christiaan TIMMERMANS.

2.   Jei bet kuris iš pirmiau minėtų asmenų atsistatydina iš Priežiūros komiteto narių pareigų, miršta ar tampa nuolat nedarbingas, jį nedelsiant pakeičia pirmas šiame sąraše nurodytas asmuo, kuris dar nėra paskirtas į Priežiūros komitetą:

Jens MADSEN,

Cristina NICOARĂ,

Tuomas Henrik PÖYSTI,

Dimitrios ZIMIANITIS.

2 straipsnis

Eidami savo pareigas, Priežiūros komiteto nariai nesiekia gauti ir nepriima jokios Vyriausybės arba bet kurios institucijos, įstaigos, tarnybos ar agentūros nurodymų.

Jie nenagrinėja jokių klausimų, kuriais yra tiesiogiai ar netiesiogiai asmeniškai suinteresuoti ir kurie gali pakenkti jų nepriklausomumui ir, visų pirma, šeimos ir finansiniams interesams.

Jiems pateiktus dokumentus jie tvarko ir svarsto visiškai konfidencialiai.

3 straipsnis

Priežiūros komiteto nariams atlyginamos išlaidos, kurias jie gali patirti eidami savo pareigas, ir mokamas užmokestis už kiekvieną tų pareigų vykdymo dieną. Minėtos sumos dydį ir kompensavimo tvarką nustato Komisija.

4 straipsnis

Komisija informuoja pirmiau minėtus asmenis apie šį sprendimą ir nedelsdama informuoja bet kurį vėliau pagal 1 straipsnio 2 dalį į Priežiūros komitetą paskirtą asmenį.

Šis paskyrimas atliekamas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1073/1999 11 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytos tvarkos. Tai nedaro poveikio būsimiems šių nuostatų pakeitimams, kuriuos gali priimti Europos Parlamentas ir Taryba, visų pirma galimam įgaliojimų trukmės pakeitimui siekiant užtikrinti galimybę įvesti palaipsnį komiteto sudėties atnaujinimą.

5 straipsnis

Sprendimas įsigalioja 2012 m. sausio 23 d.

Priimta Briuselyje 2012 m. sausio 23 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Martin SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN

Komisijos vardu

Algirdas ŠEMETA

Komisijos narys


(1)  OL L 136, 1999 5 31, p. 20.

(2)  OL L 136, 1999 5 31, p. 1.

(3)  OL L 136, 1999 5 31, p. 8.


28.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 26/32


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. sausio 23 d.

dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Nyderlanduose pradžios

(2012/46/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimą 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje (1), ypač į jo 25 straipsnį,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimą 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR įgyvendinimo (2), ypač į jo 20 straipsnį ir priedo 4 skyrių,

kadangi:

(1)

pagal Protokolą dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties, Sąjungos institucijų, organų ir įstaigų aktų, priimtų prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai, teisinė galia išlieka tol, kol įgyvendinant Sutartis tie aktai nepanaikinami, neanuliuojami arba iš dalies nepakeičiami;

(2)

todėl taikytinas Sprendimo 2008/615/TVR 25 straipsnis, ir Taryba turi vieningai nuspręsti, ar valstybės narės yra įgyvendinusios to sprendimo 6 skyriaus nuostatas;

(3)

Sprendimo 2008/616/TVR 20 straipsnyje nustatyta, kad Sprendimo 2008/615/TVR 25 straipsnio 2 dalyje nurodyti sprendimai turi būti priimami remiantis įvertinimo ataskaita, kuri grindžiama klausimynu. Kalbant apie automatinį keitimąsi duomenimis pagal Sprendimo 2008/615/TVR 2 skyrių, įvertinimo ataskaita turi būti grindžiama vertinimo vizito ir bandomojo sistemos patikrinimo rezultatais;

(4)

vadovaujantis Sprendimo 2008/616/TVR priedo 4 skyriaus 1.1 punktu, atitinkama Tarybos darbo grupė parengia klausimyną dėl kiekvieno automatinio keitimosi duomenimis, ir kai valstybė narė mano, kad ji atitinka keitimosi atitinkamos duomenų kategorijos duomenimis sąlygas, ji turi atsakyti į atitinkamo klausimyno klausimus;

(5)

Nyderlandai atsakė į klausimyno apie duomenų apsaugą ir klausimyno apie keitimąsi daktiloskopiniais duomenimis klausimus;

(6)

Nyderlandai sėkmingai atliko bandomąjį sistemos patikrinimą su Vokietija;

(7)

buvo surengtas vertinimo vizitas Nyderlanduose, o Vokietijos vertinimo grupė parengė šio vertinimo vizito ataskaitą bei pateikė ją atitinkamai Tarybos darbo grupei;

(8)

Tarybai pateikta bendra įvertinimo ataskaita, kurioje apibendrinami klausimyno, vertinimo vizito ir keitimosi daktiloskopiniais duomenimis sistemos bandomojo patikrinimo rezultatai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Automatinės daktiloskopinių duomenų paieškos srityje Nyderlandai visiškai įgyvendino bendrąsias Sprendimo 2008/615/TVR 6 skyriaus nuostatas dėl duomenų apsaugos ir nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos turi teisę gauti bei teikti asmens duomenis pagal to sprendimo 9 straipsnį.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. sausio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. GJERSKOV


(1)  OL L 210, 2008 8 6, p. 1.

(2)  OL L 210, 2008 8 6, p. 12.


28.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 26/33


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. sausio 24 d.

kuriuo Švedijai leidžiama taikyti sumažintą apmokestinimo tarifą namų ūkių ir paslaugų sektoriaus įmonių tam tikrose šiaurinėse Švedijos vietovėse naudojamai elektros energijai, kaip numatyta Direktyvos 2003/96/EB 19 straipsnyje

(2012/47/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyvą 2003/96/EB, pakeičiančią Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (1), ypač į jos 19 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos sprendimu 2005/231/EB (2) ir pagal Direktyvos 2003/96/EB 19 straipsnį iki 2011 m. gruodžio 31 d. Švedijai leidžiama taikyti sumažintą akcizų tarifą elektros energijai, suvartojamai namų ūkiuose ir paslaugų sektoriaus įmonėse, įsikūrusiose tam tikrose Šiaurės Švedijos vietovėse;

(2)

2011 m. birželio 8 d. raštu Švedija paprašė leidimo šešerius metus, t. y. iki 2017 m. gruodžio 31 d., toliau taikyti sumažintą elektros energijos akcizų tarifą tiems patiems lengvatas gaunantiems vartotojams. Sumažintas mokesčio tarifas negali būti didesnis nei 96 SEK už MWh;

(3)

atitinkamose vietovėse šildymo išlaidos yra vidutiniškai 25 % didesnės nei likusioje šalies dalyje, nes šildymo laikotarpis šiose vietovėse yra ilgesnis. Todėl sumažinus namų ūkių ir paslaugų sektoriaus įmonių šiose vietovėse patiriamas elektros energijos išlaidas sumažėtų bendrų šildymo išlaidų, kurių patiria vartotojai Šiaurės Švedijoje ir likusioje šalies dalyje, skirtumai. Taigi ši priemonė padeda siekti regioninės ir sanglaudos politikos tikslų. Be to, taikydama šią priemonę Švedija gali taikyti didesnį bendrą elektros energijos mokesčio tarifą, kurio kitu atveju nebūtų galima taikyti, ir taip netiesiogiai prisidėti prie aplinkos politikos tikslų;

(4)

mokestis neturėtų būti sumažintas daugiau, nei reikia papildomoms šildymo išlaidoms, patiriamoms namų ūkiuose ir Šiaurės Švedijoje įsikūrusiose paslaugų sektoriaus įmonėse, kompensuoti;

(5)

sumažinti apmokestinimo tarifai viršys Direktyvos 2003/96/EB 10 straipsnyje nustatytus minimalius apmokestinimo tarifus;

(6)

atsižvelgiant į tai, kad vietovės, kuriose taikoma ši priemonė, yra nutolusios, į tai, kad mokesčio sumažinimas Šiaurės Švedijoje negali viršyti papildomų šildymo išlaidų ir kad ši priemonė taikoma tik namų ūkiams ir paslaugų sektoriaus įmonėms, nemanoma, kad dėl jos bus labai iškraipoma konkurencija arba pasikeis valstybių narių tarpusavio prekybos pobūdis;

(7)

priemonė yra priimtina tinkamo vidaus rinkos veikimo ir būtinybės užtikrinti sąžiningą konkurenciją požiūriu ir atitinka Europos Sąjungos sveikatos, aplinkos, energetikos ir transporto politikos nuostatas;

(8)

siekiant įmonėms ir vartotojams suteikti pakankamą tikrumą, tikslinga iki 2017 m. gruodžio 31 d. leisti Švedijai taikyti sumažintą mokesčio tarifą Šiaurės Švedijoje naudojamai elektros energijai;

(9)

turėtų būti užtikrinta, kad Sprendimu 2005/231/EB suteiktas leidimas, kuris buvo suteiktas dėl šiame sprendime nurodytų panašių priežasčių, būtų toliau taikomas be pertrūkio nuo to sprendimo galiojimo pabaigos iki šio sprendimo įsigaliojimo,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Švedijai leidžiama taikyti sumažintą apmokestinimo tarifą elektros energijai, suvartojamai namų ūkiuose ir paslaugų sektoriaus įmonėse, įsikūrusiose priede nurodytose savivaldybėse.

Standartinio nacionalinio elektros energijos apmokestinimo tarifo sumažinimas yra ne didesnis, nei reikalingas kompensuoti papildomas šildymo išlaidas, kurių patiriama dėl dislokacijos šiaurinėse vietovėse, palyginti su likusia Švedijos teritorijos dalimi, ir yra ne didesnis nei 96 SEK už MWh.

2.   Sumažinti tarifai turi atitikti Direktyvos 2003/96/EB reikalavimus, ypač jos 10 straipsnyje nustatytus minimalius tarifus.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pranešimo apie jį dieną.

Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Švedijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2012 m. sausio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. VESTAGER


(1)  OL L 283, 2003 10 31, p. 51.

(2)  OL L 72, 2005 3 18, p. 27.


PRIEDAS

Regionai

Savivaldybės

Norbotenas

Visos savivaldybės

Vesterbotenas

Visos savivaldybės

Jemtlandas

Visos savivaldybės

Vesternorlandas

Sollefteå, Ongė, Ernšioldsvikas

Jevleborgas

Jusdalis

Dalarna

Malungas, Mora, Oša, Elvdalenas

Vermlandas

Tošbis


28.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 26/35


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. sausio 26 d.

kuriuo pratęsiamas Sprendimo 2009/251/EB reikalauti, kad valstybės narės užtikrintų, kad rinkai nebūtų pateikiami arba tiekiami gaminiai, kurių sudėtyje yra biocido dimetilfumarato, galiojimas

(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 321)

(Tekstas svarbus EEE)

(2012/48/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (1), ypač į jos 13 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendime 2009/251/EB (2) reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, kad rinkai nebūtų pateikiami arba tiekiami gaminiai, kurių sudėtyje yra biocido dimetilfumarato (toliau – DMF);

(2)

Sprendimas 2009/251/EB buvo priimtas laikantis Direktyvos 2001/95/EB 13 straipsnio nuostatų, pagal kurias sprendimas galioja ne ilgiau kaip vienus metus, tačiau gali būti ta pačia tvarka patvirtintas papildomiems, ne ilgesniems kaip vieni metai, laikotarpiams;

(3)

Sprendimo 2009/251/EB galiojimas buvo pratęstas Komisijos sprendimais 2010/153/ES (3) ir 2011/135/ES (4) papildomiems vienų metų laikotarpiams. Šiuo metu yra svarstoma visiškai uždrausti gaminius, kurių sudėtyje yra DMF, ir šį draudimą įtraukti į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (5) Kadangi ši priemonė ir Sprendimas 2009/251/EB sprendžia tuos pačius klausimus, siekiant teisinio aiškumo, kol įsigalios Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 nustatytas nuolatinis draudimas, turėtų būti taikomas Sprendimas 2009/251/EB;

(4)

atsižvelgiant į iki šiol įgytą patirtį ir į tai, kad nėra nuolatinės priemonės dėl vartojimo gaminių, kurių sudėtyje yra DMF, reikia papildomiems 12 mėnesių pratęsti Sprendimo 2009/251/EB galiojimą;

(5)

todėl Sprendimas 2009/251/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2001/95/EB 15 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2009/251/EB 4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Taikymo laikotarpis

Šis sprendimas taikomas iki tol, kol įsigalios Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedą dėl DMF iš dalies keičiantis Komisijos reglamentas, arba iki 2013 m. kovo 15 d., pasirenkant ankstesnę datą.“

2 straipsnis

Valstybės narės imasi šiam sprendimui įgyvendinti reikalingų priemonių ne vėliau kaip 2012 m. kovo 15 d. ir jas paskelbia. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. sausio 26 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 11, 2002 1 15, p. 4.

(2)  OL L 74, 2009 3 20, p. 32.

(3)  OL L 63, 2010 3 12, p. 21.

(4)  OL L 57, 2011 3 2, p. 43.

(5)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.


28.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 26/36


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2012 m. sausio 26 d.

kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2011/263/ES ir 2011/264/ES atsižvelgiant į fermentų klasifikacijos pagal Tarybos direktyvos 67/548/EEB I priedą ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedą pasikeitimus

(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 323)

(Tekstas svarbus EEE)

(2012/49/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdyba,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 66/2010 6 straipsnio 6 dalį ES ekologinis ženklas negali būti suteiktas prekėms, kurių sudėtyje yra medžiagų ar preparatų ir (arba) mišinių, atitinkančių 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (2), kriterijus, pagal kuriuos jie priskiriami toksiškiems, kenksmingiems aplinkai, kancerogeniniams, mutageniniams ar toksiškiems reprodukcijai. ES ekologinis ženklas taip pat negali būti suteiktas prekėms, kuriose yra medžiagų, nurodytų 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (3), 57 straipsnyje. Reglamento (EB) Nr. 66/2010 6 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai techniškai neįmanoma pačių prekių pakeisti kitomis arba naudoti alternatyvių medžiagų ar konstrukcijų arba jei bendras produktų aplinkosauginis veiksmingumas yra gerokai didesnis, palyginti su kitomis tos pačios kategorijos prekėmis, Komisija gali priimti priemones, kuriomis suteikiama galimybė nukrypti nuo to reglamento 6 straipsnio 6 dalies;

(2)

Komisija priėmė 2011 m. balandžio 28 d. Sprendimą 2011/263/ES dėl ekologinių kriterijų, kuriais remiantis indaplovėse naudojamiems plovikliams suteikiamas ES ekologinis ženklas, nustatymo (4) ir 2011 m. balandžio 28 d. Sprendimą 2011/264/ES dėl ekologinių kriterijų, kuriais remiantis skalbinių plovikliams suteikiamas ES ekologinis ženklas, nustatymo (5). Po to, kai buvo priimti minėti sprendimai, svarbiam fermentui subtilizinui, naudojamam skalbinių plovikliuose ir indaplovėse naudojamuose plovikliuose, pagal 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (6) I priedą ir Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedą priskirta rizikos frazė R50 (Labai toksiškas vandens organizmams), todėl tiems skalbinių plovikliams ir indaplovėse naudojamiems plovikliams ES ekologinis ženklas negali būti suteikiamas;

(3)

tai yra nauja informacija, į kurią neatsižvelgta peržiūrint ES ekologinio ženklo suteikimo skalbinių plovikliams ir indaplovėse naudojamiems plovikliams kriterijus ir svarstant su fermentais susijusias nukrypti leidžiančias nuostatas. Todėl sprendimus 2011/263/ES ir 2011/264/ES reikėtų iš dalies pakeisti atsižvelgiant į fermentų klasifikacijos pagal Direktyvos 67/548/EEB I priedą ir Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedą pokyčius;

(4)

reikėtų numatyti pereinamąjį laikotarpį siekiant skalbinių ploviklių ir indaplovėse naudojamų ploviklių, kuriems suteiktas ekologinis ženklas pagal Komisijos sprendimuose 2003/31/EB (7) ir 2003/200/EB (8) nustatytus kriterijus, gamintojams suteikti pakankamai laiko pritaikyti savo produktus prie pakeistų kriterijų ir reikalavimų ir siekiant kompensuoti sustabdymą dėl šio dalinio pakeitimo;

(5)

todėl sprendimai 2011/263/ES ir 2011/264/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2011/263/ES priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Sprendimo 2011/264/ES priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio sprendimo priede.

3 straipsnis

Ekologinis ženklas, suteiktas įvertinus paraišką pagal sprendimuose 2003/31/EB ir 2003/200/EB nustatytus kriterijus, gali būti naudojamas iki 2012 m. rugsėjo 28 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. sausio 26 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.

(2)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(3)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(4)  OL L 111, 2011 4 30, p. 22.

(5)  OL L 111, 2011 4 30, p. 34.

(6)  OL 196, 1967 8 16, p. 1.

(7)  OL L 9, 2003 1 15, p. 11.

(8)  OL L 76, 2003 3 22, p. 25.


PRIEDAS

1.

Sprendimo 2011/263/ES priede 2 kriterijaus b punkto penktoje pastraipoje į išimčių lentelę įrašoma ši medžiaga:

„Subtilizinas

H400 Labai toksiška vandens organizmams

R 50“

2.

Sprendimo 2011/264/ES priede 4 kriterijaus b punkto penktoje pastraipoje į išimčių lentelę įrašoma ši medžiaga:

„Subtilizinas

H400 Labai toksiška vandens organizmams

R 50“


Klaidų ištaisymas

28.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 26/38


2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 153, 2011 m. birželio 11 d. )

Priedo A dalis papildoma tokiu įrašu:

Nr.

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

„354

Flurochloridonas

CAS Nr. 61213-25-0

CIPAC Nr. 430

(3RS,4RS;3RS,4SR)-3-chloro-4-chlorometil-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolil)-2-pirolidonas

≥ 940 g/kg

Svarbios priemaišos:

toluenas: daugiausia 8 g/kg

2011 m. birželio 1 d.

2021 m. gegužės 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į flurochloridono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2011 m. vasario 4 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės ypatingą dėmesį skiria:

1.

rizikai netiksliniams augalams ir vandens organizmams;

2.

požeminio vandens apsaugai, jei veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos.

Registracijos sąlygose prireikus numatomos rizikos mažinimo priemonės.

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad pareiškėjas pateiktų Komisijai papildomos patvirtinamosios informacijos apie:

1.

kitų nei toluenas priemaišų svarbą;

2.

ekotoksikologinių tyrimų medžiagos atitiktį techninėms specifikacijoms;

3.

požeminio vandens metabolito R42819 svarbą (1);

4.

galimas endokrininę sistemą pažeidžiančias flurochloridono savybes.

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad pareiškėjas pateiktų Komisijai 1 ir 2 punktuose nurodytą informaciją iki 2011 m. gruodžio 1 d., 3 punkte nurodytą informaciją – iki 2013 m. gegužės 31 d., ir 4 punkte nurodytą informaciją – per dvejus metus nuo OECD endokrininės sistemos pažeidimų tyrimų gairių priėmimo.


(1)  R42819: (4RS)-4-(chlorometil)-1-[3-(trifluorometil)fenil]pirolidin-2-onas.“