ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.016.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 16

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. sausio 19d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 442/2011

1

 

 

2012 m. sausio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 37/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

33

 

 

2012 m. sausio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 38/2012, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas nuo 2012 m. sausio 6 d. iki 2012 m. sausio 13 d. pateiktoms paraiškoms pagal Reglamentą (EB) Nr. 1067/2008 leistos pradėti naudoti paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės, tarifinės importo kvotos III dalies importo licencijai gauti

35

 

 

2012 m. sausio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 39/2012 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias 2012 m. sausio mėn. dienas, atsižvelgiant į pagal Reglamentą (EB) Nr. 620/2009 administruojamą aukštos kokybės jautienos tarifinę kvotą

37

 

 

2012 m. sausio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 40/2012 dėl česnakų importo licencijų išdavimo nuo 2012 m. kovo 1 d. iki 2012 m. gegužės 31 d.

38

 

 

2012 m. sausio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 41/2012, kuriuo sustabdomas licencijos paraiškų dėl cukraus produktų pagal tam tikras tarifines kvotas teikimas

40

 

 

2012 m. sausio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 42/2012 dėl importo licencijų išdavimo ir importo teisių suteikimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2012 m. sausio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 616/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

42

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

19.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 16/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 36/2012

2012 m. sausio 18 d.

dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 442/2011

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2011 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimą 2011/782/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2011 m. gegužės 9 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 442/2011 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje (2);

(2)

Taryba savo nustatytų ribojamųjų priemonių Sirijai taikymo sritį išplėtė 2011 m. rugsėjo 2 d., rugsėjo 23 d., spalio 13 d. ir lapkričio 14 d. reglamentais (3), taip pat vėlesniais Tarybos įgyvendinimo reglamentais (4) iš dalies pakeisdama arba papildydama asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašus. Kitos priemonės, nepatenkančios į Sąjungos teisės taikymo sritį, nustatytos atitinkamuose Tarybos BUSP sprendimuose (5);

(3)

atsižvelgdama į Sirijos Vyriausybės tebevykdomas smurtines represijas ir žmogaus teisių pažeidimus, Taryba Sprendime 2011/782/BUSP nustatė papildomas priemones, būtent draudimą eksportuoti telekomunikacijų stebėjimo įrangą, kurią gali naudoti Sirijos režimas, dalyvauti tam tikruose infrastruktūros projektuose ir investuoti į tokius projektus, taip pat nustatė lėšų pervedimų ir finansinių paslaugų teikimo papildomus apribojimus;

(4)

reikėtų išaiškinti, kad reikalingų dokumentų pateikimas ar išsiuntimas bankui siekiant jų galutinio perdavimo į sąrašą neįtrauktam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kad būtų įvykdyti pagal 20 straipsnį leidžiami mokėjimai, nereiškia lėšų išmokėjimą, kaip apibrėžta 14 straipsnyje;

(5)

atsižvelgdama į politinės padėties Sirijoje sunkumą ir siekdama užtikrinti suderinamumą su Sprendimo 2011/782/BUSP priedo keitimo ir peržiūros procesu, Taryba turėtų pasinaudoti įgaliojimu iš dalies keisti šio reglamento II ir IIa priede pateiktą sąrašą;

(6)

nustatant šio reglamento II ir IIa priede pateikto sąrašo keitimo tvarką, turėtų būti numatyta, kad į sąrašą įtrauktiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms turi būti praneštos jų įtraukimo į sąrašą priežastys, kad jiems būtų suteikta galimybė pateikti pastabas. Jei pateikiama pastabų arba gaunama svarbių naujų įrodymų, Taryba turėtų peržiūrėti savo sprendimą atsižvelgdama į tas pastabas ir atitinkamai informuoti asmenį, subjektą arba organizaciją;

(7)

siekiant įgyvendinti šį reglamentą ir užtikrinti kuo didesnį teisinį tikrumą Sąjungoje, fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal šį reglamentą turi būti įšaldyti, vardus, pavardes, pavadinimus ir kitus su jais susijusius duomenis būtina skelbti viešai. Tvarkant asmens duomenis turėtų būti laikomasi 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (6) ir 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (7);

(8)

šios priemonės patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymo sritį, todėl siekiant užtikrinti, kad ūkinės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai, joms įgyvendinti būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(9)

atsižvelgiant į pakeitimų mastą ir į įvairias Sirijos atžvilgiu priimtas priemones, visas priemones tikslinga konsoliduoti priimant naują reglamentą, kuriuo būtų panaikintas ir pakeistas Reglamentas (ES) Nr. 442/2001;

(10)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų sąvokų apibrėžtys:

a)

finansų arba kredito įstaigos filialas – veiklos vieta, kuri yra juridiškai priklausoma finansų arba kredito įstaigos dalis ir tiesiogiai vykdo visus arba kai kuriuos finansų arba kredito įstaigų veiklai būdingus sandorius;

b)

tarpininkavimo paslaugos:

i)

derybos dėl prekių ir technologijų pirkimo, pardavimo arba tiekimo iš vienos trečiosios šalies į bet kurią kitą trečiąją šalį sandorių arba tokių sandorių organizavimas; arba

ii)

prekių ir technologijų, esančių trečiosiose šalyse, pardavimas arba pirkimas siekiant jas persiųsti į kitą trečiąją šalį;

c)

sutartis arba sandoris – neatsižvelgiant į taikytiną teisę sudaryti visų formų sandoriai, susidedantys iš vienos arba daugiau tarp tų pačių ar skirtingų šalių sudarytų sutarčių arba panašių įsipareigojimų; sąvoka „sutartis“ apima teisiškai atskirus ar neatskirtus: įsipareigojimą, garantiją arba žalos atlyginimo įsipareigojimą, pirmiausia – finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, ir kreditą, taip pat visas susijusias nuostatas, taikytinas pagal sandorį ar susijusias su juo;

d)

kredito įstaiga – kredito įstaiga, kaip apibrėžta 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (8) 4 straipsnio 1 dalyje, įskaitant jos filialus Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų;

e)

žalios naftos ir naftos produktai – IV priede išvardyti produktai;

f)

ekonominiai ištekliai – bet kokios rūšies materialus arba nematerialus, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti;

g)

finansų įstaiga:

i)

įmonė, kuri nėra kredito įstaiga ir kuri verčiasi vienos ar kelių rūšių, išvardytų Direktyvos 2006/48/EB I priedo 2–12 punktuose ir 14–15 punktuose, veikla, įskaitant valiutos keityklų veiklą;

ii)

draudimo įmonė, kuriai tinkamai suteiktas leidimas pagal 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/83/EB dėl gyvybės draudimo (9), jeigu ji vykdo šioje direktyvoje numatytą veiklą;

iii)

investicinė įmonė, kaip apibrėžta 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų (10) 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

iv)

kolektyvinė investicinė įmonė, prekiaujanti savo investiciniais vienetais ar akcijomis; arba

v)

draudimo tarpininkas, kaip apibrėžta 2002 m. gruodžio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/92/EB dėl draudimo tarpininkavimo (11) 2 straipsnio 5 dalyje, išskyrus tos direktyvos 2 straipsnio 7 dalyje paminėtus tarpininkus, kai jų veiklos objektas yra gyvybės draudimas ir kitos su investicijomis susijusios paslaugos;

taip pat jos filialai Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų;

h)

ekonominių išteklių įšaldymas – išteklių naudojimo lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant (tačiau neapsiribojant) jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą, draudimas;

i)

lėšų įšaldymas – bet kokio lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo, galimybės jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų dydį, sumą, vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų lėšas naudoti, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;

j)

lėšos – finansinis turtas ir visų rūšių pelnas, įskaitant, bet neapsiribojant:

i)

grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, vekselius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

ii)

indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų likučius, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

iii)

viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, pažymėjimus akcijoms įsigyti nustatytu laiku ir nustatyta kaina, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

iv)

palūkanas, dividendus arba kitas pajamas iš turto arba turto vertės prieaugio;

v)

paskolą, užskaitos teisę, garantijas, vykdymo įsipareigojimus arba kitus finansinius įsipareigojimus;

vi)

akredityvus, važtaraščius, pardavimo sąskaitas;

vii)

lėšų arba kitų finansinių išteklių nuosavybės teisės patvirtinimo dokumentus;

k)

prekės apima gaminius, medžiagas ir įrangą;

l)

draudimas – įsipareigojimas, kurį prisiimdamas asmuo arba keletas fizinių ar juridinių asmenų, įvykus draudžiamajam įvykiui, privalo kitam asmeniui arba kitiems asmenims mainais už apmokėjimą atlyginti žalą arba išmokėti išmoką, kaip nustatyta įsipareigojime;

m)

perdraudimas – veikla, kuria prisiimama rizika, perduodama draudimo įmonės arba kitos perdraudimo įmonės, arba „Lloyd’s“ draudikų asociacijos atveju – veikla, kai draudimo ar perdraudimo įmonė, išskyrus „Lloyd’s“ draudikų asociaciją, prisiima riziką, perduodamą bet kurio „Lloyd’s“ nario;

n)

Sirijos finansų ar kredito įstaiga:

i)

bet kuri kredito ar finansų įstaiga, kurios buveinė yra Sirijoje, įskaitant Sirijos centrinį banką;

ii)

bet kuris kredito ir finansų įstaigos, kurios buveinė yra Sirijoje, filialas ar patronuojamoji įmonė, kuriai taikomas 35 straipsnis;

iii)

bet kuris kredito ar finansų įstaigos, kurios buveinė yra Sirijoje, filialas ar patronuojamoji įmonė, kuriai netaikomas 36 straipsnis;

iv)

bet kuri kredito ar finansų įstaiga, kurios buveinė ne Sirijoje, tačiau kurią kontroliuoja vienas ar keli asmenys arba subjektai, kurių buveinė yra Sirijoje;

o)

Sirijos asmuo, subjektas ar organizacija:

i)

Sirijos valstybė arba bet kuri jos viešoji institucija;

ii)

bet kuris Sirijos fizinis asmuo ar jos gyventojas;

iii)

bet kuris juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, turintys registruotąją būstinę Sirijoje;

iv)

bet kuris juridinis asmuo, subjektas ar organizacija Sirijoje ar už jos ribų, kurį tiesiogiai ar netiesiogiai valdo ar kontroliuoja vienas ar daugiau pirmiau nurodytų asmenų ar organizacijų;

p)

techninė pagalba – bet kokia techninė parama, susijusi su remontu, tobulinimu, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra arba su bet kokiu kitu techniniu aptarnavimu, teikiama instrukcijų, konsultacijų, mokymo, darbo žinių arba įgūdžių perdavimo arba konsultavimo paslaugų pavidalu, įskaitant pagalbą žodžiu;

q)

Sąjungos teritorija – valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę.

II   SKYRIUS

EKSPORTO IR IMPORTO APRIBOJIMAI

2 straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti asmenims, subjektams ar organizacijoms Sirijoje arba naudojimui Sirijoje I priede nurodytą Sąjungos ar kitos kilmės įrangą, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms;

b)

sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama nesilaikyti arba dėl kurios nesilaikoma a punkte nurodytų draudimų.

2.   1 dalis netaikoma apsauginiams rūbams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir šalmus, kuriuos į Siriją laikinai ir tik asmeniniam naudojimui eksportuoja Jungtinių Tautų (JT), Sąjungos ar jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę pagalbą bei pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai bei su šia veikla susijęs personalas.

3.   Nukrypstant nuo 1 dalies, III priede nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti įrangą, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, jeigu jos nustato, kad tokia įranga skirta naudoti tik humanitariniais arba apsaugos tikslais.

3 straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

bet kuriam asmeniui, subjektui ar organizacijai Sirijoje arba naudojimui Sirijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, susijusią su Europos Sąjungos bendrajame karinės įrangos sąraše (12) (toliau – bendrasis karinės įrangos sąrašas) išvardytomis prekėmis bei technologijomis ir su į tą sąrašą įtrauktų prekių tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b)

asmenims, subjektams arba organizacijoms Sirijoje arba naudojimui Sirijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, susijusias su I priede nurodyta įranga, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms;

c)

asmenims, subjektams arba organizacijoms Sirijoje arba naudojimui Sirijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su bendrajame karinės įrangos sąraše arba I priede išvardytomis prekėmis bei technologijomis, įskaitant pirmiausia dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie būtų skirti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti tokius objektus ar teikti susijusią techninę pagalbą;

d)

sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama nesilaikyti arba dėl kurios nesilaikoma 1 dalies a–c punktuose nurodytų draudimų.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, joje nurodyti draudimai netaikomi teikiant techninę pagalbą, finansavimą ir finansinę paramą, susijusią su:

technine pagalba, skirta tik Jungtinių Tautų kariuomenės išvedimo stebėjimo pajėgoms (UNDOF) remti;

žudyti nepritaikyta karine įranga arba įranga, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, skirta naudoti tik humanitariniais ar apsaugos tikslais, arba JT ir Sąjungos vykdomoms institucijų stiprinimo programoms, arba Sąjungos ir JT vykdomoms krizių valdymo operacijoms; arba

nekovinės paskirties transporto priemonėmis su vėliau įmontuota balistine apsauga, skirtomis naudoti tik Sąjungos ir jos valstybių narių personalo Sirijoje apsaugos tikslais;

su sąlyga, kad tokį teikimą pirmiausia turi patvirtinti valstybės narės kompetentinga institucija, nurodyta III priede išvardytose interneto svetainėse.

4 straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti V priede išvardytą Sąjungos ar kitokios kilmės įrangą, technologijas arba programinę įrangą asmenims, subjektams arba organizacijoms Sirijoje arba naudojimui Sirijoje, nebent atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija, nurodyta III priede išvardytose interneto svetainėse, iš anksto suteikė leidimą.

2.   Valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos III priede išvardytose interneto svetainėse, nesuteikia leidimo pagal 1 dalį, jeigu jos turi pagrįstų priežasčių nustatyti, kad tokia įranga, technologijos arba programinė įranga, Sirijos režimo arba jo vardu iš esmės būtų naudojama Sirijoje interneto arba telefoniniam ryšiui stebėti arba jį perimti.

3.   V priede išvardyta tik ta įranga, technologijos arba programinė įranga, kuri gali būti naudojama interneto arba telefoniniam ryšiui stebėti arba jį perimti.

4.   Atitinkamos valstybės narės informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokį leidimą, suteiktą pagal šį straipsnį, per keturias savaites nuo tokio leidimo suteikimo.

5 straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

tiesiogiai arba netiesiogiai asmenims, subjektams arba organizacijoms Sirijoje arba naudojimui Sirijoje teikti techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, susijusias su V priede išvardyta įranga, technologijos ir programine įranga arba su V priede nurodytos įrangos ar technologijų tiekimu, gamyba, priežiūra ar naudojimu, arba su V priede nurodytos programinės įrangos tiekimu, diegimu, eksploatavimu ar atnaujinimu;

b)

tiesiogiai arba netiesiogiai asmenims, subjektams arba organizacijoms Sirijoje arba naudojimui Sirijoje teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su V priede nurodyta įranga, technologijomis ir programine įranga;

c)

teikti Sirijos valstybei, jos Vyriausybei, jos viešosioms įstaigoms, korporacijoms ir agentūroms ar bet kuriam asmeniui ar subjektui veikiančiam jų vardu ar jiems vadovaujant bet kokias telekomunikacijų arba interneto ryšio stebėjimo arba perimties paslaugas, iš kurių gaunama tiesioginė arba netiesioginė nauda; ir

d)

sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra apeiti a, b ir c punktuose nurodytus draudimus;

nebent atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija, nurodyta III priede išvardytose interneto svetainėse, iš anksto suteikė leidimą, remdamasi 4 straipsnio 2 dalimi.

2.   1 dalies c punkte „telekomunikacijų arba interneto ryšio stebėjimo arba perėmimo paslaugos“ reiškia paslaugas, kurios suteikia galimybę, ypač naudojantis V priede nurodyta įranga, technologijomis ar programine įranga, gauti prieigą prie asmens gaunamų ir išsiunčiamų telekomunikacijų bei su skambučiais susijusių duomenų ir juos perduoti siekiant tuos duomenis išgauti, iššifruoti, įrašyti, tvarkyti, analizuoti ir saugoti arba vykdyti kitą su jais susijusią veiklą.

6 straipsnis

Draudžiama:

a)

importuoti į Sąjungą žalią naftą ar naftos produktus, jei:

i)

jų kilmės šalis Sirija; arba

ii)

jie eksportuoti iš Sirijos;

b)

pirkti žalią naftą ar naftos produktus, kurie yra Sirijoje arba kurių kilmės šalis Sirija;

c)

vežti žalią naftą ar naftos produktus, jei jų kilmės šalis Sirija arba jei jie eksportuojami iš Sirijos į bet kurią kitą šalį;

d)

teikti tiesioginę ar netiesioginę finansavimo ar finansinę pagalbą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusias su a, b ir c punktuose nurodytais draudimais; ir

e)

sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba rezultatas yra tiesioginis ar netiesioginis a, b, c arba d punktuose nurodytų draudimų nesilaikymas.

7 straipsnis

6 straipsnyje nustatyti draudimai netaikomi:

a)

įsipareigojimo, numatyto anksčiau nei 2011 m. rugsėjo 2 d. sudarytose sutartyse, vykdymui 2011 m. lapkričio 15 d. arba iki tos dienos, jei fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba organizacija, siekiantys vykdyti susijusį įsipareigojimą, bent prieš septynias darbo dienas praneša apie veiklą arba sandorį valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingai institucijai, kaip nurodyta III priede nurodytose interneto svetainėse; arba

b)

žalios naftos ar naftos produktų, kurie eksportuoti iš Sirijos iki 2011 m. rugsėjo 2 d. arba kurie pagal a punktą eksportuoti 2011 m. lapkričio 15 d. arba iki tos dienos, pirkimui.

8 straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai bet kuriems Sirijos asmenims, subjektams ar organizacijoms parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti VI priede nurodytą įrangą arba technologijas, arba jeigu jos skirtos naudoti Sirijoje.

2.   Į VI priedą įtraukiama įranga ir technologijos, skirtos šiems naftos ir dujų pramonės pagrindiniams sektoriams Sirijoje:

a)

žalios naftos ir gamtinių dujų žvalgymas;

b)

žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba;

c)

perdirbimas;

d)

gamtinių dujų skystinimas.

3.   Į VI priedą neįtraukiamos bendrajame karinės įrangos sąraše išvardytos prekės.

9 straipsnis

Draudžiama:

a)

tiesiogiai arba netiesiogiai Sirijos asmenims, subjektams ar organizacijoms arba naudojimui Sirijoje teikti techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, susijusias su VI priede išvardyta svarbiausia įranga bei technologijomis arba su V priede nurodytų prekių tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu;

b)

tiesiogiai ar netiesiogiai Sirijos asmenims, subjektams arba organizacijoms arba naudojimui Sirijoje teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su VI priede nurodyta įranga ir technologijomis, ir

c)

sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti bet kurioje veikloje, kurios tikslas arba poveikis išvengti a arba b punkte nurodytų draudimų.

10 straipsnis

1.   8 ir 9 straipsniuose nustatyti draudimai netaikomi įsipareigojimų pagal sutartį, dėl kurios sudarymo priimamas spendimas arba kuri sudaroma iki 2012 m. sausio 19 d., vykdymui, jeigu asmuo arba subjektas, siekiantis, kad jam būtų taikomas šis straipsnis, apie tai iš anksto bent prieš 21 kalendorinių dienų pranešė valstybės narės, kurioje jis įsikūręs, kompetentingai institucijai, nurodytai III priede išvardytose interneto svetainėse.

2.   Šiame straipsnyje sprendimas sudaryti sutartį su asmeniu arba subjektu patvirtinamas, kai, užbaigus oficialų viešųjų pirkimų procesą, kita Susitariančioji Šalis tam asmeniui arba subjektui pateikia rašytinį patvirtinimą apie teisę sudaryti sutartį.

11 straipsnis

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai Sirijos centriniam bankui parduoti, tiekti, pervesti ar eksportuoti naujus Sąjungoje spausdintus Sirijos valiutos banknotus ir Sąjungoje kaltas Sirijos monetas.

III   SKYRIUS

APRIBOJIMAI DALYVAUTI INFRASTRUKTŪROS PROJEKTUOSE

12 straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

parduoti, tiekti, pervesti ar eksportuoti įrangą ar technologijas, naudojamas naujos elektros energijos gamybos infrastruktūros statyboms ar įrengimui Sirijoje, kaip išvardyta VII priede;

b)

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su a punkte nurodytu projektu.

2.   Šis draudimas netaikomas vykdant įsipareigojimus pagal sutartį ar susitarimą, sudarytą iki 2012 m. sausio 19 d., jeigu asmuo arba subjektas, siekiantis, kad jam būtų taikomas šis straipsnis, apie tai iš anksto bent prieš 21 kalendorinių dienų pranešė valstybės narės, kurioje jis įsikūręs, kompetentingai institucijai, nurodytai III priede išvardytose interneto svetainėse.

IV   SKYRIUS

TAM TIKRŲ ĮMONIŲ FINANSAVIMO APRIBOJIMAI

13 straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

suteikti finansinę paskolą ar kreditą 2 dalyje nurodytam Sirijos asmeniui, subjektui ar organizacijai;

b)

įsigyti arba padidinti 2 dalyje nurodyto Sirijos asmens, subjekto ar organizacijos kapitalo dalį;

c)

steigti bendras įmones su 2 dalyje nurodytu Sirijos asmeniu, subjektu ar organizacija;

d)

sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba rezultatas yra a, b arba c punktuose nurodytų draudimų nesilaikymas.

2.   1 dalyje nurodyti draudimai taikomi Sirijos asmenims, subjektams ar organizacijoms, užsiimantiems:

a)

žalios naftos žvalgymu, gavyba arba perdirbimu; arba

b)

naujų elektros energijos gamybos elektrinių statybomis.

3.   Tik 2 dalyje vartojamų sąvokų apibrėžtys:

a)   žalios naftos žvalgymas– žalios naftos išteklių žvalgymas, tyrimas ir valdymas, taip pat su tokiais ištekliais susijusių geologinių paslaugų teikimas;

b)   perdirbimas– naftos apdorojimas, kondicionavimas ar paruošimas galutiniam kuro pardavimui.

4.   1 dalyje nustatytais draudimais:

a)

nedaromas poveikis vykdymui įsipareigojimo, kylančio iš sutarčių ar susitarimų, susijusių su:

i)

žalios naftos žvalgymu, gavyba arba perdirbimu ir sudarytų iki 2011 m. rugsėjo 23 d.;

ii)

naujos elektros energijos gamybos infrastruktūros statybomis ar įrengimu ir sudarytų iki 2012 m. sausio 19 d.

b)

netrukdoma padidinti kapitalo dalį, susijusią su:

i)

žalios naftos žvalgymu, gavyba arba perdirbimu, jeigu dėl tokio padidinimo įsipareigota iki 2011 m. rugsėjo 23 d. sudarytame susitarime;

ii)

naujos elektros energijos gamybos infrastruktūros statybomis ar įrengimu, jeigu dėl tokio padidinimo įsipareigota iki 2012 m. sausio 19 d. sudarytame susitarime.

V   SKYRIUS

LĖŠŲ IR EKONOMINIŲ IŠTEKLIŲ ĮŠALDYMAS

14 straipsnis

1.   Įšaldomos visos II ir IIa prieduose išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ir organizacijoms priklausančios, jų nuosavybe esančios, jų valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.   II ir IIa prieduose išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms arba jų naudai draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.   Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai siekiama nesilaikyti arba dėl kurios tiesiogiai ar netiesiogiai nesilaikoma 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių.

15 straipsnis

1.   II ir IIa prieduose pateikiama tokia informacija:

a)

Į II priedo sąrašą įtraukiami fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos, kuriuos pagal Sprendimo 2011/782/BUSP 19 straipsnio 1 dalį Taryba nustatė esant asmenimis arba subjektais, atsakingais už smurtines represijas prieš civilius gyventojus Sirijoje, asmenys ir subjektai, kuriuos remia režimas arba kurie jį remia, ir su jais susiję asmenys ir subjektai, taip pat su jais susiję fiziniai asmenys ir subjektai, kuriems netaikomas šio reglamento 21 straipsnis;

b)

Į IIa priedo sąrašą įtraukiami subjektai, kuriuos pagal Sprendimo 2011/782/BUSP 19 straipsnio 1 dalį Taryba nustatė esant subjektais, susijusiais su asmenimis arba subjektais, atsakingais už smurtines represijas prieš civilius gyventojus Sirijoje, arba su asmenimis arba subjektais, pasinaudojančiais režimu ar jį remiančiais, kuriems netaikomas šio reglamento 21 straipsnis.

2.   II ir II a prieduose nurodomos atitinkamų asmenų, subjektų ir organizacijų įtraukimo į sąrašą priežastys.

3.   II ir IIa prieduose taip pat išdėstoma atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų tapatybei nustatyti būtina informacija, jei jos turima. Dėl fizinių asmenų gali būti pateikiama tokia informacija: vardas, pavardė, įskaitant slapyvardžius, informacija apie gimimo datą ir vietą, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, bei pareigos ar profesija. Teikiant informaciją apie juridinius asmenis, subjektus ir organizacijas gali būti nurodomas pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta.

16 straipsnis

Nukrypdamos nuo 14 straipsnio, III priede išvardytose interneto svetainėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad šios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a)

reikalingi siekiant patenkinti būtiniausius II ir IIa prieduose išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių poreikius, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b)

skirti tik pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

c)

skirti tik mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti;

d)

reikalingi ypatingoms išlaidoms, jei atitinkama kompetentinga institucija kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo yra pranešusi motyvus, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas;

e)

mokėtini į diplomatinės ar konsulinės atstovybės arba tarptautinės organizacijos, kuri pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, sąskaitą arba iš jos, tiek kiek tie mokėjimai skirti naudoti oficialiais diplomatinės arba konsulinės atstovybės arba tarptautinės organizacijos tikslais;

f)

būtini humanitariniais tikslais, kaip antai humanitarinei pagalbai teikti ir sudaryti sąlygas jos teikimui, pagrindiniams civilių gyventojų poreikiams būtinų medžiagų ir įrangos, įskaitant maistą ir žemės ūkio įrangą jo gamybai, medicinos produktus, tiekti ar evakuacijai iš Sirijos; arba siekiant sudaryti sąlygas naftos, dujų ar elektros tiekimui civiliams gyventojams Sirijoje.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokį pagal šį straipsnį suteiktą leidimą per keturias savaites nuo leidimo suteikimo.

17 straipsnis

Nukrypdamos nuo 14 straipsnio, III priede išvardytose interneto svetainėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad tokių lėšų ar ekonominių išteklių suteikimas yra būtinas Sirijos civilių gyventojų esminiams energijos poreikiams tenkinti, jei atitinkama kompetentinga institucija kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš keturias savaites iki leidimo suteikimo yra pranešusi kiekvienos tiekimo sutarties motyvus, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas.

18 straipsnis

Nukrypdamos nuo 14 straipsnio, III priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai teismo, administracine arba arbitražo tvarka suvaržyti, kai toks suvaržymas nustatytas iki dienos, kurią 14 straipsnyje nurodytas asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtraukti į II ir IIa priedus, arba iki tos dienos, kurią dėl tų lėšų ar ekonominių išteklių buvo priimtas teismo, administracinis ar arbitražo sprendimas;

b)

atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurių vykdymas buvo užtikrintas tokiu turto suvaržymu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus turinčių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c)

suvaržymas ar sprendimas nėra II ar IIa priede nurodyto asmens, subjekto ar organizacijos naudai; ir

d)

suvaržymo arba sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie visus pagal šį straipsnį suteiktus leidimus.

19 straipsnis

1.   14 straipsnio 2 dalis netaikoma įšaldytų sąskaitų papildymui:

a)

palūkanomis arba kitomis dėl šių sąskaitų atsirandančiomis pajamomis; arba

b)

mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki tos dienos, kurią sąskaitai buvo pradėtas taikyti šis reglamentas,

jei visos tokios palūkanos, kitos pajamos ir mokėjimai įšaldyti pagal 14 straipsnio 1 dalį.

2.   14 straipsnio 2 dalimi Sąjungos finansų ar kredito įstaigoms nedraudžiama kredituoti įšaldytų sąskaitų gavus lėšas, pervestas į sąraše nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba organizacijos sąskaitą, jeigu visi tokių sąskaitų papildymai taip pat bus įšaldyti. Finansų arba kredito įstaiga apie visas tokias operacijas nedelsdama praneša atitinkamai kompetentingai institucijai.

20 straipsnis

Nukrypdamos nuo 14 straipsnio ir su sąlyga, kad II arba IIa prieduose nurodytas asmuo, subjektas ar organizacija turi atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį atitinkamas asmuo, subjektas ar organizacija sudarė, arba įsipareigojimą, kuris tam asmeniui, subjektui ar organizacijai nustatytas iki atitinkamo asmens, subjekto ar organizacijos įtraukimo į sąrašą dienos, III priede pateiktame interneto svetainių sąraše nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei 14 straipsnyje nurodytas asmuo arba subjektas nei tiesiogiai, nei netiesiogiai negauna mokėjimo.

21 straipsnis

Nukrypstant nuo 14 straipsnio 1 dalies, į IIa priedo sąrašą įtrauktas subjektas gali du mėnesius nuo įtraukimo į sąrašą datos atlikti mokėjimą, naudodamasis įšaldytomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, kuriuos tas subjektas gavo po įtraukimo į sąrašą datos, jeigu:

a)

toks mokėjimas yra numatytas pagal prekybos sutartį; ir

b)

atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija nustatė, kad mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negaus į II arba IIa priedą įtrauktas asmuo ar subjektas.

22 straipsnis

Dėl lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo arba atsisakymo leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, kai šie veiksmai vykdomi sąžiningai ir vadovaujantis tuo, kad jais laikomasi šio reglamento, neatsiranda jokia jį įgyvendinančio fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos, jų direktorių ar darbuotojų atsakomybė, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.

VI   SKYRIUS

LĖŠŲ PERVEDIMO IR FINANSINIŲ PASLAUGŲ APRIBOJIMAI

23 straipsnis

Europos investicijų bankui (EIB):

a)

draudžiama teikti išmokas ar kitus mokėjimus pagal galiojančius Sirijos valstybės ar bet kurios jos valdžios institucijos ir EIB paskolų susitarimus; ir

b)

sustabdomos visos galiojančios techninės pagalbos paslaugų sutartys, susijusios su projektais, finansuojamais pagal a punkte minėtus paskolų susitarimus, ir kuriuos vykdant Sirijoje Sirijos valstybė arba bet kuri jos valdžios institucija gauna tiesioginės ar netiesioginės naudos.

24 straipsnis

Draudžiama:

a)

tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti ar pirkti vyriausybines arba vyriausybės garantuojamas obligacijas, išleistas po 2012 m. sausio 19 d., kai pirkėjai arba pardavėjai yra:

i)

Sirijos valstybė arba jos Vyriausybė ir jos viešosios įstaigos, korporacijos ir agentūros;

ii)

bet kuri Sirijos finansų ar kredito įstaiga;

iii)

fizinis arba juridinis asmuo, subjektas arba organizacija, veikiantys i arba ii punkte nurodyto asmens, subjekto arba organizacijos vardu arba jo (jos) nurodymu;

iv)

juridinis asmuo, subjektas arba organizacija, priklausantys i, ii ar iii punktuose nurodytam asmeniui, subjektui arba organizacijai, arba kuriuos i, ii ar iii punktuose nurodytas asmuo, subjektas arba organizacija kontroliuoja;

b)

teikti tarpininkavimo paslaugas, susijusias su Sirijos vyriausybinėmis arba vyriausybės garantuojamomis obligacijomis, išleistomis po 2012 m. sausio 19 d., a punkte nurodytam asmeniui, subjektui arba organizacijai;

c)

padėti a punkte nurodytas asmeniui, subjektui arba organizacijai išleisti Sirijos vyriausybines arba vyriausybės garantuojamas obligacijas, suteikiant tarpininkavimo, reklamavimo arba bet kurias kitas su šiomis obligacijomis susijusias paslaugas.

25 straipsnis

1.   Kredito ir finansų įstaigoms, kurioms taikomas 35 straipsnis, draudžiama:

a)

atsidaryti naują banko sąskaitą Sirijos kredito arba finansų įstaigose;

b)

užmegzti naujus korespondentinės bankininkystės santykius su Sirijos kredito arba finansų įstaigomis;

c)

atidaryti naują atstovybę Sirijoje arba įsteigti joje naują filialą ar patronuojamąją įmonę;

d)

įsteigti naują bendrą įmonę su Sirijos kredito arba finansų įstaigomis.

2.   Draudžiama:

a)

leisti Sąjungoje atidaryti Sirijos kredito arba finansų įstaigų atstovybę arba įsteigti filialą ar patronuojamąją įmonę;

b)

sudaryti susitarimus su Sirijos kredito arba finansų įstaigomis arba susitarimus jų vardu dėl atstovybės atidarymo arba filialo ar patronuojamosios įmonės įsteigimo Sąjungoje;

c)

suteikti leidimą pradėti arba vykdyti kredito ar finansų įstaigos verslo veiklą arba bet kokią kitą verslo veiklą, kuriai vykdyti turi būti iš anksto suteiktas leidimas, Sirijos kredito arba finansų įstaigų atstovybėms, filialams arba patronuojamosioms įmonėms, jei atstovybė, filialas arba patronuojamoji įmonė iki 2012 m. sausio 19 d. veiklos nevykdė;

d)

Sirijos kredito ar finansų įstaigoms įsigyti arba padidinti kapitalo dalį arba įsigyti bet kokią kitą nuosavybės dalį kredito arba finansų įstaigoje, kuriai taikomas 35 straipsnis.

26 straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

teikti draudimo arba perdraudimo paslaugas:

i)

Sirijos valstybei, jos Vyriausybei, jos viešosiomis įstaigoms, korporacijoms arba agentūroms; arba

ii)

bet kuriems fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms, veikiantiems i papunktyje nurodytų juridinių asmenų, subjektų arba organizacijų vardu arba jų nurodymu;

b)

sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama nesilaikyti arba dėl kurios nesilaikoma a punkte nurodytų draudimų.

2.   1 dalies a punktas netaikomas privalomam arba civilinės atsakomybės draudimui, teikiamam Sąjungoje įsisteigusiems Sirijos asmenims, subjektams ar organizacijoms ar draudimui, arba draudimui, teikiamam Sirijos diplomatinėms ar konsulinėms misijoms Sąjungoje.

3.   1 dalies a punkto ii papunktis netaikomas draudimui, įskaitant sveikatos ir kelionės draudimą, teikiamam asmenims, kurie veikia savo vardu ir su juo susijusiam perdraudimui.

1 dalies a punkto ii papunktis neužkerta galimybės teikti draudimo ir perdraudimo paslaugų laivo, orlaivio ar transporto priemonės, kuriuos nuomoja asmenys, subjektai ar organizacijos, nurodyti 1 dalies a punkto i papunktyje, ir kurie nenurodyti II ar IIa prieduose, savininkui.

Taikant 1 dalies a punkto ii papunktį nelaikoma, kad asmenys, subjektai ar organizacijos veikia 1 dalies a punkto i papunktyje nurodytų asmenų, subjektų ar organizacijų nurodymu, kai tie nurodymai teikiami laivo ar orlaivio, laikinai esančių Sirijos vandenyse ar oro erdvėje, pastatymo, krovimo, iškrovimo ar saugaus vykimo tranzitu tikslais.

4.   Šiuo straipsniu draudžiama pratęsti arba atnaujinti susitarimus dėl draudimo arba perdraudimo, sudarytus iki 2012 m. sausio 19 d. (išskyrus anksčiau sudarytus draudėjo ar perdraudėjo sutartinius įsipareigojimus sutikti pratęsti ar atnaujinti draudimo liudijimą), tačiau, nepažeidžiant 14 straipsnio 2 dalies, nedraudžiama laikytis iki šios datos sudarytų susitarimų.

VII   SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27 straipsnis

Neturėtų būti patenkinami jokie Sirijos Vyriausybės, jos viešųjų įstaigų, korporacijų ir agentūrų, arba asmenų ar subjektų, pateikusių ieškinį jos vardu ar jos naudai, ieškiniai, įskaitant ieškinius dėl kompensavimo ar žalos atlyginimo arba kitus tokios rūšies ieškinius, pavyzdžiui, priešpriešinius ieškinius, ieškinius dėl baudų arba ieškinius pagal garantiją, ieškinius dėl obligacijos, finansinės garantijos pratęsimo arba mokėjimo, įskaitant ieškinius, atsirandančius iš akredityvų ir panašių dokumentų, susijusių su sutartimi ar sandoriu, kurio vykdymui tiesioginį ar netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo taikomos priemonės, numatytos šiame reglamente.

28 straipsnis

Fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms, kurie leido naudotis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, neatsiranda jokia atsakomybė už šiame reglamente numatyto draudimo nesilaikymą, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais šį draudimą pažeis.

29 straipsnis

1.   Nedarydami poveikio taikytinų taisyklių dėl ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taikymui, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos:

a)

nedelsdami pateikia valstybės narės, kurioje yra jų buveinė arba kurioje jie įsikūrę, kompetentingai institucijai, nurodytai III priede pateiktame interneto svetainių sąraše, visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, informaciją apie pagal 14 straipsnį įšaldytas sąskaitas ir sumas, ir tiesiogiai arba per valstybes nares perduoda tokią informaciją Komisijai; ir

b)

bendradarbiauja su ta kompetentinga institucija tikrinant šią informaciją.

2.   Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

30 straipsnis

Valstybės narės ir Komisija nedelsdamos informuoja viena kitą apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir suteikia viena kitai visą kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie pažeidimus, vykdymo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

31 straipsnis

Komisija įgaliojama iš dalies keisti III priedą remiantis valstybių narių pateikta informacija.

32 straipsnis

1.   Jei Taryba nusprendžia fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai taikyti 14 straipsnyje nurodytas priemones, ji atitinkamai iš dalies pakeičia II ir IIa priedus.

2.   Apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, 1 dalyje nurodytam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai Taryba praneša tiesiogiai, jei žinomas adresas, arba paskelbdama pranešimą, suteikdama tokiam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai galimybę pateikti pastabas.

3.   Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja fizinį arba juridinį asmenį, subjektą arba organizaciją.

4.   II ir IIa prieduose pateikti sąrašai peržiūrimi reguliariai ir nerečiau kaip kas 12 mėnesių.

33 straipsnis

1.   Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis reglamentuojamos sankcijos už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų taikomos. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios.

2.   Po 2012 m. sausio 19 d. valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tas taisykles ir visus vėlesnius jų pakeitimus.

34 straipsnis

Šiame reglamente nustatytais atvejais, kai reikia pranešti Komisijai, ją informuoti ar kitaip su ja susisiekti, tai vykdoma naudojant III priede nurodytą adresą ir kitus duomenis ryšiams.

35 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a)

Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b)

visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose arba laivuose;

c)

visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d)

visiems pagal valstybės narės teisę įregistruotiems arba įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms;

e)

visiems Sąjungoje bet kokią ekonominę veiklą arba jos dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms.

36 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 442/2011 panaikinamas.

37 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. sausio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. WAMMEN


(1)  OL L 319, 2011 12 2, p. 56.

(2)  OL L 121, 2011 5 10, p. 1.

(3)  Tarybos reglamentai (ES) Nr. 878/2011 (OL L 228, 2011 9 3, p. 1), (ES) Nr. 950/2011 (OL L 247, 2011 9 24, p. 3), (ES) Nr. 1011/2011 (OL L 269, 2011 10 14, p. 18), (ES) Nr. 1150/2011 (OL L 296, 2011 11 15, p. 1).

(4)  Tarybos įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 504/2011 (OL L 136, 2011 5 24, p. 45), (ES) Nr. 611/2011 (OL L 164, 2011 6 24, p. 1), (ES) Nr. 755/2011 (OJ L 199, 2011 8 2, p. 33), (ES) Nr. 843/2011 (OJ L 218, 2011 8 24, p. 1), (ES) Nr. 1151/2011 (OL L 296, 2011 11 15, p. 3).

(5)  Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2011/302/ BUSP (OL L 136, 2011 5 24, p. 91), Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2011/367/ BUSP (OL L 164, 2011 6 24, p. 14), Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2011/488/ BUSP (OL L 199, 2011 8 2, p. 74), Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2011/515/ BUSP (OL L 218, 2011 8 24, p. 20), Tarybos sprendimas 2011/522/ BUSP (OL L 228, 2011 9 3, p. 16), Tarybos sprendimas 2011/628/ BUSP (OL L 247, 2011 9 24, p. 17), Tarybos sprendimas 2011/684/BUSP (OL L 269, 2011 10 14, p. 33), Tarybos sprendimas 2011/735/BUSP (OL L 296, 2011 11 15, p. 53), Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2011/736/ BUSP (OL L 296, 2011 11 15, p. 55).

(6)  OL L 8, 2011 1 12, p. 1.

(7)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(8)  OL L 177, 2006 6 30, p. 1.

(9)  OL L 345, 2002 12 19, p. 1.

(10)  OL L 145, 2004 4 30, p. 1.

(11)  OL L 9, 2003 1 15, p. 3.

(12)  OL C 86, 2011 3 18, p. 1.


I PRIEDAS

2 IR 3 STRAIPSNIUOSE NURODYTOS ĮRANGOS, KURI GALĖTŲ BŪTI NAUDOJAMA VIDAUS REPRESIJOMS, SĄRAŠAS

1.

Šaunamieji ginklai, šaudmenys ir susiję jų priedai:

1.1

šaunamieji ginklai, nekontroliuojami pagal bendrojo karinės įrangos sąrašo ML1 ir ML2 dalis;

1.2

punkte išvardytiems šaunamiesiems ginklams sukurti šaudmenys ir specialiai sukurti jų komponentai;

1.3

taikikliai, nekontroliuojami pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

2.

Bombos ir granatos, nekontroliuojamos pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

3.

Toliau išvardytos transporto priemonės:

3.1

specialiai riaušėms malšinti sukurtos ar pritaikytos transporto priemonės su įmontuota vandens patranka;

3.2

transporto priemonės, specialiai sukurtos ar pritaikytos elektros srove atremti užpuolimus;

3.3

transporto priemonės, specialiai sukurtos ar pritaikytos užtvaroms šalinti, įskaitant neperšaunamą statybos įrangą;

3.4

transporto priemonės, specialiai sukurtos kaliniams ir (arba) sulaikytiesiems vežti ar pervežti;

3.5

transporto priemonės, specialiai sukurtos kilnojamosioms kliūtims dislokuoti;

3.6

3.1–3.5 punktuose nurodytų transporto priemonių komponentai, specialiai sukurti riaušėms malšinti.

1 pastaba.

Pagal šį punktą nekontroliuojamos transporto priemonės, specialiai sukurtos gaisrams gesinti.

2 pastaba.

3.5 punkte transporto priemonės taip pat reiškia priekabas.

4.

Toliau išvardytos sprogstamosios medžiagos ir susijusi įranga:

4.1

Įranga ir prietaisai, specialiai sukurti sprogimui sukelti elektrinėmis ar neelektrinėmis priemonėmis, įskaitant uždegimo įtaisus, detonatorius, uždegiklius, stiprintuvus bei detonavimo virvę, ir specialiai sukurti jų komponentai, išskyrus įrangą bei prietaisus, specialiai sukurtus konkrečiai komercinei paskirčiai – naudojant sprogstamąsias medžiagas įjungti kitą įrangą ar prietaisus, kurie neskirti sprogdinti (pvz., automobilio oro pagalvės pripūtimo įrenginiai ar gaisro gesintuvų jungiklių elektros viršįtampio iškrovikliai), arba palaikyti jų veikimą;

4.2

linijiniai sprogstamieji užtaisai, nekontroliuojami pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą;

4.3

toliau išvardytos kitos sprogstamosios medžiagos, nekontroliuojamos pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą, ir susijusios medžiagos:

a)

amatolas;

b)

nitroceliuliozė (su daugiau kaip 12,5 % azoto);

c)

nitroglikolis;

d)

pentaeritritolio tetranitratas (PETN);

e)

pikrilo chloridas;

f)

2,4,6-trinitrotoluenas (TNT).

5.

Toliau išvardyta apsauginė įranga, nekontroliuojama pagal bendrojo karinės įrangos sąrašo ML 13 dalį:

5.1

neperšaunama ir (arba) neperduriama šarvuotė;

5.2

neperšaunami ir (arba) nuo skeveldrų apsaugantys šalmai, apsauginiai šalmai ir skydai gintis nuo riaušininkų ir neperšaunami skydai.

Pastaba. Šis punktas netaikomas:

sportui specialiai sukurta įranga;

darbo saugos reikalavimams vykdyti specialiai sukurtai įrangai.

6.

Mokytis šaudyti iš šaunamųjų ginklų skirti simuliatoriai, nekontroliuojami pagal bendrojo karinės įrangos sąrašo ML 14 dalį, ir specialiai jiems sukurta programinė įranga.

7.

Naktinio matymo ir terminio vaizdo įranga ir vaizdo stiprinimo elektroniniai vamzdeliai, išskyrus kontroliuojamus pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

8.

Spygliuotoji viela.

9.

Kariniai peiliai, kovos peiliai ir durtuvai, kurių ašmenys ilgesni kaip 10 cm.

10.

Specialiai sukurta šiame sąraše nurodytų gaminių gamybos įranga.

11.

Šiame sąraše nurodytiems gaminiams kurti, gaminti ar naudoti skirtos specialios technologijos.


II PRIEDAS

14 STRAIPSNYJE IR 15 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTE NURODYTŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ AR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

A.   Asmenys

 

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1

Bashar Al-Assad

Gimęs 1965 m. rugsėjo 11 d. Damaske; diplomatinio paso Nr. D1903

Respublikos Prezidentas. Įsakymą dėl represijų prieš protestuotojus davęs asmuo ir jų vadovas.

2011 05 23

2.

Maher (dar žinomas kaip Mahir) Al-Assad

Gimęs 1967 m. gruodžio 8 d.; diplomatinio paso Nr. 4138

Kariuomenės 4-osios šarvuočių divizijos vadas, „Ba'ath“ partijos centrinės vadovybės narys, Respublikos gvardijos lyderis. Prezidento Bashar Al-Assad brolis; pagrindinis represijų prieš protestuotojus vadovas.

2011 05 09

3.

Ali Mamluk (dar žinomas kaip Mamlouk)

Gimęs 1946 m. vasario 19 d. Damaske; diplomatinio paso Nr. 983

Sirijos generalinio žvalgybos direktorato (GID) vadovas. Dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus.

2011 05 09

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (dar žinomas kaip Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Vidaus reikalų ministras; dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus.

2011 05 09

5.

Atej (dar žinomas kaip Atef, Atif) Najib

 

Buvęs politinio saugumo direktorato vadovas Deroje; Prezidento Bashar Al-Assad pusbrolis; dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus.

2011 05 09

6.

Hafiz Makhluf (dar žinomas kaip Hafez Makhlouf)

Gimęs 1971 m. balandžio 2 d. Damaske; diplomatinio paso Nr. 2246

Pulkininkas, vadovaujantis vienam iš žvalgybos tarnybos skyrių (Generalinio žvalgybos direktorato Damasko padaliniui). Prezidento Bashar Al-Assad pusbrolis; Mahir Al-Assad artimas asmuo. Dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus.

2011 05 09

7.

Muhammad Dib Zaytun (dar žinomas kaip Mohammed Dib Zeitoun)

Gimęs 1951 m. gegužės 20 d. Damaske; diplomatinio paso Nr. D 000001300

Politinio saugumo direktorato vadovas; dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus.

2011 05 09

8.

Amjad Al-Abbas

 

Politinio saugumo vadovas Banjase; dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus Baidoje.

2011 05 09

9.

Rami Makhlouf

Gimęs 1969 m. liepos 10 d. Damaske, paso Nr. 454224

Sirijos verslininkas; asmuo, susijęs su Mahir Al-Assad; Prezidento Bashar Al-Assad pusbrolis; finansuoja režimą, leidžiantį imtis represijų prieš protestuotojus.

2011 05 09

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Gimęs 1953 m. Hame; diplomatinio paso Nr. D0005788

Sirijos karinės žvalgybos (SMI) vadovas; prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 05 09

11.

Jamil Hassan

 

Sirijos oro pajėgų žvalgybos vadovas; prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 05 09

12.

Rustum Ghazali

Gimęs 1953 m. gegužės 3 d. Deroje; diplomatinio paso Nr. D000000887

Sirijos karinės žvalgybos Damasko rajono padalinio vadovas; prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 05 09

13.

Fawwaz Al-Assad

Gimęs 1962 m. birželio 18 d. Kerdaloje; paso Nr. 88238

Būdamas „Shabiha“ nereguliariųjų karinių pajėgų nariu, prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 05 09

14.

Munzir Al-Assad

Gimęs 1961 m. kovo 1 d. Latakijoje; paso Nr. 86449 ir Nr. 842781

Būdamas „Shabiha“ nereguliariųjų karinių pajėgų nariu, prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 05 09

15.

Asif Shawkat

Gimęs 1950 m. sausio 15 d. Al-Madehleh, Tartuse

Štabo vado pavaduotojas saugumo ir rekognoskuotės reikalais. Prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 05 23

16.

Hisham Ikhtiyar

Gimęs 1941 m.

Sirijos nacionalinio saugumo tarnybos vadovas. Prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 05 23

17.

Faruq Al Shar’

Gimęs 1938 m. gruodžio 10 d.

Sirijos viceprezidentas. Prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 05 23

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Gimęs 1937 m. balandžio 10 d. (arba 1937 m. gegužės 20 d.) Hame; diplomatinio paso Nr. 0002250

Sirijos viceprezidento padėjėjas nacionalinio saugumo klausimais. Prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 05 23

19.

Mohamed Hamcho

Gimęs 1966 m. gegužės 20 d.; paso Nr. 002954347

Mahir Al Assad svainis; verslininkas ir kelių užsienio bendrovių vietos atstovas. Finansuoja režimą, leidžiantį imtis represijų prieš protestuotojus.

2011 05 23

20.

Iyad (dar žinomas kaip Eyad) Makhlouf

Gimęs 1973 m. sausio 21 d. Damaske; paso Nr. N001820740

Rami Makhlouf brolis ir Generalinio žvalgybos direktorato pareigūnas, prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 05 23

21.

Bassam Al Hassan

 

Prezidento patarėjas strateginiais klausimais. Prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 05 23

22.

Dawud Rajiha

 

Ginkluotųjų pajėgų štabo vadas, atsakingas už karinius veiksmus vykdant represijas prieš taikius protestuotojus.

2011 05 23

23.

Ihab (dar žinomas kaip Ehab, Iehab) Makhlouf

Gimęs 1973 m. sausio 21 d. Damaske; paso Nr. N002848852

„SyriaTel“ prezidento pavaduotojas, laikinai vadovaujantis Rami Makhlouf JAV bendrovei. Finansuoja režimą, leidžiantį imtis represijų prieš protestuotojus.

2011 05 23

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

Gimęs 1951 m. arba 1946 m., Kerdaha.

Prezidento apsaugos vadas. Dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš protestuotojus. Prezidento Bashar Al-Assad pirmos eilės pusbrolis.

2011 06 23

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

„Military Housing Establishment“ direktorius. Finansuoja režimą. Prezidento Bashar Al-Assad pirmos eilės pusbrolis.

2011 06 23

26.

Brigados vadas Mohammad Ali Jafari (dar žinomas kaip Ja'fari, Aziz; dar žinomas kaip Jafari, Ali; dar žinomas kaip Jafari, Mohammad Ali; dar žinomas kaip Ja'fari, Mohammad Ali; dar žinomas kaip Jafari-Najafabadi Mohammad Ali)

Gimęs 1957 m. rugsėjo 1 d. Yazd, Iranas.

Irano revoliucijos gvardijos vyriausiasis vadas; dalyvavo tiekiant įrangą ir teikiant paramą Sirijos režimui protestams Sirijoje malšinti.

2011 06 23

27.

Generolas majoras Qasem Soleimani (dar žinomas kaip Qasim Soleimany)

 

Irano revoliucijos gvardijos specialiųjų pajėgų „Qods“ vadas; dalyvavo tiekiant įrangą ir teikiant paramą Sirijos režimui protestams Sirijoje malšinti.

2011 06 23

28.

Hossein Taeb (dar žinomas kaip Taeb, Hassan; dar žinomas kaip Taeb, Hosein; dar žinomas kaip Taeb, Hossein; dar žinomas kaip Taeb, Hussayn; dar žinomas kaip Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Gimęs 1963 m. Teherane, Iranas.

Irano revoliucijos gvardijos vado pavaduotojas, atsakingas už žvalgybą. Dalyvavo tiekiant įrangą ir teikiant paramą Sirijos režimui protestams Sirijoje malšinti.

2011 06 23

29.

Khalid Qaddur

 

Maher Al-Assad verslo partneris. Finansuoja režimą.

2011 06 23

30.

Ra'if Al-Quwatli (dar žinomas kaip Ri'af Ri'af Al-Quwatli)

 

Maher Al-Assad verslo partneris. Finansuoja režimą.

2011 06 23

31.

Mohammad Mufleh

 

Hamo miesto Sirijos karinės žvalgybos tarnybos vadovas, dalyvauja represijose prieš protestuotojus.

2011 08 01

32.

Generolas majoras Tawfiq Younes

 

Žvalgybos generalinio direktorato Vidaus saugumo departamento vadovas. Prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 08 01

33.

Mohammed Makhlouf (dar žinomas kaip Abu Rami)

Gimęs 1932 m. spalio 19 d. Latakijoje, Sirija

Bashar ir Mahir al-Assad artimas asmuo ir dėdė iš motinos pusės. Rami, Ihab ir Iyad Makhlouf verslo partneris ir tėvas.

2011 08 01

34.

Ayman Jabir

Gimęs Latakijoje

Asmuo, susijęs su Mahir al-Assad „Shabiha“ nereguliariosiose karinėse pajėgose. Tiesiogiai dalyvauja represijose ir smurtiniuose veiksmuose prieš civilius gyventojus ir koordinuoja „Shabiha“ nereguliariųjų karinių pajėgų grupių veiklą.

2011 08 01

35.

Generolas Ali Habib Mahmoud

Gimęs 1939 m. Tartuse. 2009 m. birželio 3 d. paskirtas gynybos ministru.

Nacionalinės gynybos ministras. Atsakingas už Sirijos ginkluotųjų pajėgų, dalyvaujančių represijose ir smurtiniuose veiksmuose prieš civilius gyventojus, elgesį ir operacijas.

2011 08 01

36.

Hayel Al-Assad

 

Maher Al-Assad pavaduotojas, represijose dalyvavusio kariuomenės 4-osios divizijos karo policijos padalinio vadovas.

2011 08 23

37.

Ali Al-Salim

 

Sirijos gynybos ministerijos aprūpinimo ginklais padalinio, per kurį Sirijos kariuomenė aprūpinama visais ginklais, direktorius.

2011 08 23

38.

Nizar Al-Assad

(Image)

Bashar Al-Assad pusbrolis; buvęs „Nizar Oilfield Supplies“ bendrovės vadovas.

Labai artimas pagrindiniams valdžios pareigūnams. „Shabiha“ finansavimas Latakijos regione.

2011 08 23

39.

Brigados generolas Rafiq Shahadah

 

Sirijos karinės žvalgybos 293-iojo padalinio (vidaus reikalai) Damaske vadovas. Tiesiogiai dalyvavo vykdant represijas ir smurto veiksmus prieš civilius gyventojus Damaske. Prezidento Bashar Al-Assad patarėjas strateginiais ir karinės žvalgybos klausimais.

2011 08 23

40.

Brigados generolas Jamea Jamea (Jami Jami)

 

Sirijos karinės žvalgybos padalinio Deir az Zore vadovas. Tiesiogiai dalyvavo vykdant represijas ir smurto veiksmus prieš civilius gyventojus Deir az Zore ir al Bukamale.

2011 08 23

41.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Gimęs 1935 m. Alepe

Viceministro pavaduotojas, buvęs gynybos ministras, Prezidento Bashar Al-Assad specialusis pasiuntinys.

2011 08 23

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

Nuo 2005 m. „Ba'ath“ arabų socialistų partijos regioninio sekretoriaus padėjėjas, 2000–2005 m. „Ba'ath“ regioninės partijos nacionalinio saugumo klausimų direktorius. Buvęs Hamos gubernatorius (1998–2000 m.). Artimas Prezidento Bashar Al-Assad ir Maher Al-Assad bendrininkas. Su represijomis prieš civilius gyventojus susijusius sprendimus priimantis vyresnysis pareigūnas.

2011 08 23

43.

Ali Douba

 

Atsakingas už 1980 m. Hamoje įvykdytus nužudymus, grąžintas atgal į Damaską kaip Prezidento Bashar Al-Assad specialusis patarėjas.

2011 08 23

44.

Brigados generolas Nawful Al-Husayn

 

Sirijos karinės žvalgybos padalinio Idlibe vadovas. Tiesiogiai dalyvavo vykdant represijas ir smurto veiksmus prieš civilius gyventojus Idlibo provincijoje.

2011 08 23

45.

Brigados generolas Husam Sukkar

 

Prezidento patarėjas saugumo klausimais. Prezidento patarėjas saugumo agentūrų vykdomų represijų ir smurto prieš civilius gyventojus klausimais.

2011 08 23

46.

Brigados generolas Muhammed Zamrini

 

Sirijos karinės žvalgybos padalinio Homse vadovas. Tiesiogiai dalyvavo vykdant represijas ir smurto veiksmus prieš civilius gyventojus Homse.

2011 08 23

47.

Generolas leitenantas Munir Adanov (Adnuf)

 

Sirijos kariuomenės operacijų ir mokymų generalinio štabo vado pavaduotojas. Tiesiogiai dalyvavo vykdant represijas ir smurto veiksmus prieš civilius gyventojus Sirijoje.

2011 08 23

48.

Brigados generolas Ghassan Khalil

 

Žvalgybos generalinio direktorato informacijos padalinio vadovas. Tiesiogiai dalyvavo vykdant represijas ir smurto veiksmus prieš civilius gyventojus Sirijoje.

2011 08 23

49.

Mohammed Jabir

Gimęs Latakijoje

„Shabiha“ nereguliarios karinės pajėgos. Maher Al-Assad bendrininkas, susijęs su Shabiha nereguliarių karinių pajėgų veikla. Tiesiogiai dalyvavo vykdant represijas ir smurtinius veiksmus prieš civilius gyventojus ir koordinuoja „Shabiha“ nereguliariųjų karinių pajėgų grupių veiklą.

2011 08 23

50.

Samir Hassan

 

Artimas Maher Al-Assad verslo partneris. Žinoma, kad jis teikia finansinę paramą Sirijos režimui.

2011 08 23

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

Alepo prekybos ir pramonės rūmų direktorius. Teikia Sirijos režimui finansinę paramą.

2011 09 02

52.

Emad Ghraiwati

Gimęs 1959 m. Damaske, Sirija

Damasko pramonės rūmų (Zuhair Ghraiwati Sons) direktorius. Teikia Sirijos režimui finansinę paramą.

2011 09 02

53.

Tarif Akhras

Gimęs 1949 m. Homse, Sirija

Grupės „Akhras“ (prekės, prekyba, perdirbimas ir logistika) steigėjas, Homsas. Teikia Sirijos režimui finansinę paramą.

2011 09 02

54.

Issam Anbouba

Gimęs 1949 m. Latakijoje, Sirija

Žemės ūkio pramonės įmonės „Issam Anbouba“ direktorius. Teikia Sirijos režimui finansinę paramą.

2011 09 02

55.

Tayseer Qala Awwad

Gimęs 1943 m. Damaske

Teisingumo ministras. Susijęs su Sirijos režimu, be kita ko, palaiko pastarojo politiką bei savavališko suėmimo ir sulaikymo praktiką.

2011 09 23

56.

Dr. Adnan Hassan Mahmoud

Gimęs 1966 m. Tartuse

Informacijos ministras. Susijęs su Sirijos režimu, be kita ko, remia ir propaguoja jo informacijos politiką.

2011 09 23

57.

Generolas majoras Jumah Al-Ahmad

 

Specialiųjų pajėgų vadas. Atsakingas už smurtinius veiksmus prieš protestuotojus visoje Sirijoje.

2011 11 14

58.

Pulkininkas Lu’ai al-Ali

 

Sirijos karinės žvalgybos Deros padalinio vadas. Atsakingas už smurtinius veiksmus prieš demonstrantus Deroje.

2011 11 14

59.

Generolas leitenantas Ali Abdullah Ayyub

 

Generalinio štabo vado pavaduotojas (personalas ir žmogiškieji ištekliai). Atsakingas už smurtinius veiksmus prieš protestuotojus visoje Sirijoje.

2011 11 14

60.

Generolas leitenantas Jasim al-Furayj

 

Generalinio štabo vadas. Atsakingas už smurtinius veiksmus prieš protestuotojus visoje Sirijoje.

2011 11 14

61.

Generolas Aous (Aws) Aslan

Gimęs 1958 m.

Respublikos gvardijos bataliono vadas. Maher Al-Assad ir prezidentui al-Assad artimas asmuo. Dalyvavo vykdant represijas prieš civilius gyventojus visoje Sirijoje.

2011 11 14

62.

Generolas Ghassan Belal

 

Generolas, vadovaujantis 4-osios divizijos rezervinei tarnybai. Maher Al-Assad patarėjas ir saugumo operacijų koordinatorius. Atsakingas už represijas prieš civilius gyventojus visoje Sirijoje.

2011 11 14

63.

Abdullah Berri

 

Berri šeimos nereguliariųjų karinių pajėgų vadas. Vadovauja pro-vyriausybinėms nereguliariosioms karinėms pajėgoms, dalyvavusioms vykdant represijas prieš civilius gyventojus Alepe.

2011 11 14

64.

George Chaoui

 

Sirijos elektroninės armijos narys. Dalyvavo vykdant smurtines represijas ir raginant naudoti smurtą prieš civilius gyventojus visoje Sirijoje.

2011 11 14

65.

Generolas majoras Zuhair Hamad

 

Generalinio žvalgybos direktorato vadovo pavaduotojas. Atsakingas už smurto naudojimą visoje Sirijoje ir protestuotojų bauginimus bei kankinimus.

2011 11 14

66.

Amar Ismael

 

Civilis. Sirijos elektroninės armijos vadovas (teritorinė armijos žvalgybos tarnyba). Dalyvavo vykdant smurtines represijas ir raginant naudoti smurtą prieš civilius gyventojus visoje Sirijoje.

2011 11 14

67.

Mujahed Ismail

 

Sirijos elektroninės armijos narys. Dalyvavo vykdant smurtines represijas ir raginant naudoti smurtą prieš civilius gyventojus visoje Sirijoje.

2011 11 14

68.

Saqr Khayr Bek

 

Vidaus reikalų ministro pavaduotojas. Atsakingas už smurtinius veiksmus prieš civilius gyventojus visoje Sirijoje.

2011 11 14

69.

Generolas majoras Nazih

 

Generalinio žvalgybos direktorato direktoriaus pavaduotojas. Atsakingas už smurto naudojimą visoje Sirijoje ir protestuotojų bauginimus bei kankinimus.

2011 11 14

70.

Kifah Moulhem

 

4-osios divizijos bataliono vadas. Atsakingas už represijas prieš civilius gyventojus Deir el-Zor.

2011 11 14

71.

Generolas majoras Wajih Mahmud

 

18-osios šarvuočių divizijos vadas. Atsakingas už smurtą prieš protestuotojus Homse.

2011 11 14

72.

Bassam Sabbagh

Gimęs 1959 m. rugpjūčio 24 d. Damaske; adresas Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus. Sirijos paso Nr. 004326765, išduotas 2008 m. lapkričio 2 d., galioja iki 2014 m. lapkričio mėn.

Paryžiaus advokatūros narys.

„Sabbagh & Associates“ advokatų kontoros vadovas (Damaskas). Teisės ir finansų patarėjas, tvarko Rami Makhlouf ir Khaldoun Makhlouf reikalus. Kartu su Bashar al-Assad dalyvauja finansuojant nekilnojamojo turto projektą Latakijoje. Teikia finansinę paramą režimui.

2011 11 14

73.

Generolas leitenantas Mustafa Tlass

 

Generalinio štabo vado pavaduotojas (logistika ir tiekimas). Atsakingas už smurtinius veiksmus prieš protestuotojus visoje Sirijoje.

2011 11 14

74.

Generolas majoras Fu’ad Tawil

 

Sirijos oro pajėgų žvalgybos vadovo pavaduotojas. Atsakingas už smurto naudojimą visoje Sirijoje ir protestuotojų bauginimus bei kankinimus.

2011 11 14

75.

Mohammad Al-Jleilati

Gimęs 1945 m. Damaske

Finansų ministras. Atsakingas už Sirijos ekonomiką.

2011 12 01

76.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Gimęs 1956 m. Alepe

Ekonomikos ir prekybos ministras. Atsakingas už Sirijos ekonomiką.

2011 12 01

77.

Generolas leitenantas Fahid Al-Jassim

 

Štabo vadas. Karinis pareigūnas, dalyvavęs naudojant smurtą Homse.

2011 12 01

78.

Generolas majoras Ibrahim Al-Hassan

 

Štabo vado pavaduotojas. Karinis pareigūnas, dalyvavęs naudojant smurtą Homse.

2011 12 01

79.

Brigados vadas Khalil Zghraybih

 

14-oji divizija. Karinis pareigūnas, dalyvavęs naudojant smurtą Homse.

2011 12 01

80.

Brigados vadas Ali Barakat

 

Respublikos gvardijos divizijos 103-ioji brigada. Karinis pareigūnas, dalyvavęs naudojant smurtą Homse.

2011 12 01

81.

Brigados vadas Talal Makhluf

 

Respublikos gvardijos divizijos 103-ioji brigada. Karinis pareigūnas, dalyvavęs naudojant smurtą Homse.

2011 12 01

82.

Brigados vadas Nazih Hassun

 

Sirijos oro pajėgų žvalgyba. Karinis pareigūnas, dalyvavęs naudojant smurtą Homse.

2011 12 01

83.

Kapitonas Maan Jdiid

 

Prezidento gvardija. Karinis pareigūnas, dalyvavęs naudojant smurtą Homse.

2011 12 01

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

Politinio saugumo skyrius. Karinis pareigūnas, dalyvavęs naudojant smurtą Homse.

2011 12 01

85.

Khald Al-Taweel

 

Politinio saugumo skyrius. Karinis pareigūnas, dalyvavęs naudojant smurtą Homse.

2011 12 01

86.

Ghiath Fayad

 

Politinio saugumo skyrius. Karinis pareigūnas, dalyvavęs naudojant smurtą Homse.

2011 12 01


B.   Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikavimo informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

„Bena Properties“

 

Kontroliuojama Rami Makhlouf; finansuoja režimą.

2011 06 23

2.

„Al Mashreq Investment Fund“ (AMIF) (dar žinomas kaip „Sunduq Al Mashrek Al Istithmari“)

P.O. Box 108, Damascus

Tel. 963 112110059 / 963 112110043

Faks. 963 933333149

Kontroliuojama Rami Makhlouf; finansuoja režimą.

2011 06 23

3.

„Hamcho International“ (dar žinomas kaip „Hamsho International Group“)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus

Tel. 963 112316675

Faks. 963 112318875

Svetainė www.hamshointl.com

El. paštas info@hamshointl.com ir hamshogroup@yahoo.com

Kontroliuojamas Mohammad Hamcho arba Hamsho; finansuoja režimą.

2011 06 23

4.

„Military Housing Establishment“ (dar žinomas kaip MILIHOUSE)

 

Valstybinė statybos įmonė, kontroliuojama Riyad Shalish ir Gynybos ministerijos; finansuoja režimą.

2011 06 23

5.

Politinio saugumo direktoratas

 

Sirijos valstybinė tarnyba, tiesiogiai dalyvaujanti vykdant represijas.

2011 08 23

6.

Bendrosios žvalgybos direktoratas

 

Sirijos valstybinė tarnyba, tiesiogiai dalyvaujanti vykdant represijas.

2011 08 23

7.

Karinės žvalgybos direktoratas

 

Sirijos valstybinė tarnyba, tiesiogiai dalyvaujanti vykdant represijas.

2011 08 23

8.

Karinių oro pajėgų žvalgybos tarnyba

 

Sirijos valstybinė tarnyba, tiesiogiai dalyvaujanti vykdant represijas.

2011 08 23

9.

Irano revoliucijos gvardijos pajėgos „Qods“ (dar žinomos kaip „Quds“ pajėgos)

Teheranas (Iranas)

„Qods“ (arba „Quds“) pajėgos yra Irano islamo revoliucijos gvardijos pajėgų specialusis padalinys. „Qods“ pajėgos dalyvauja tiekiant įrangą ir teikiant paramą Sirijos režimui protestams Sirijoje numalšinti. IRGC „Qods“ pajėgos teikė techninę pagalbą, įrangą ir paramą Sirijos saugumo tarnyboms vykdant represijas prieš civilių protestus.

2011 08 23

10.

„Mada Transport“

„Cham Holding“ padalinys (Sehanya Daraa Highway, P.O. Box 9525,

Tel. 00 963 11 99 62)

Ekonominis subjektas, finansuojantis režimą.

2011 09 02

11.

„Cham Investment Group“ („Cham“ investicijų grupė)

„Cham Holding“ padalinys (Sehanya Daraa Highway, P.O. Box 9525,

Tel. 00 963 11 99 62)

Ekonominis subjektas, finansuojantis režimą.

2011 09 02

12.

„Real Estate Bank“ (Nekilnojamojo turto bankas)

Insurance Bldg- Yousef Al-azmeh sqr. Damascus P.O. Box: 2337 Damascus Syrian Arab Republic

Tel. +963 11 2456777 ir 2218602

Faks. +963 11 2237938 ir 2211186

Banko el. paštas: Publicrelations@reb.sy,

Svetainė www.reb.sy

Valstybinis bankas, teikiantis finansinę paramą režimui.

2011 09 02

13.

„Addounia TV“ (dar žinoma kaip „Dounia TV“)

Tel. +963-11-5667274, +963-11-5667271,

Faks. +963-11-5667272

Svetainė http://www.addounia.tv

„Addounia TV“ ragino imtis smurtinių veiksmų prieš civilius gyventojus Sirijoje.

2011 09 23

14.

„Cham Holding“

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria (Sirija) P. O. Box 9525

Tel. +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Faks. +963 (11) 673 1274

El. paštas info@chamholding.sy

Svetainė www.chamholding.sy

Kontroliuojama Rami Makhlouf. Didžiausia Sirijos kontroliuojančioji bendrovė, kuri naudojasi režimu ir jį remia.

2011 09 23

15.

„El-Tel Co.“ („El-Tel Middle East Company“)

Adresas Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damascus – Syria

Tel. +963-11-2212345

Faks. +963-11-44694450

El paštas sales@eltelme.com

Svetainė www.eltelme.com

Gamina ir tiekia kariuomenei telekomunikacijų įrangą.

2011 09 23

16.

„Ramak Constructions Co.“

Adresas Dara'a Highway, Damascus, Syria

Tel. +963-11-6858111

Mob. tel. +963-933-240231

Stato kareivines, pasienio postų ir kitus kariuomenės poreikiams skirtus pastatus.

2011 09 23

17.

„Souruh Company“ (dar žinoma kaip „SOROH Al Cham Company“)

Adresas Adra Free Zone Area Damascus, – Syria

Tel. +963-11-5327266

Mob. tel. +963-933-526812 +963-932-878282

Faks.+963-11-5316396

El. paštas sorohco@gmail.com

Svetainė http://sites.google.com/site/sorohco

Investuoja į vietos karo pramonės projektus, gamina ginklų dalis ir susijusias detales. 100 % bendrovės priklauso Rami Makhlouf.

2011 09 23

18.

„Syriatel“

Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900

Tel. +963 11 61 26 270

Faks. +963 11 23 73 97 19

El. paštas info@syriatel.com.sy;

Svetainė http://syriatel.sy/

Kontroliuojama Rami Makhlouf; teikia finansinę paramą režimui: pagal licencinę sutartį moka 50 % pelno Vyriausybei.

2011 09 23

19.

„Cham Press TV“

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damascus

Tel. +963 - 11 - 2260805

Faks. +963 - 11 - 2260806

El. paštas mail@champress.com

Svetainė www.champress.net

Televizijos kanalas, dalyvaujantis dezinformacijos ir smurto prieš protestuotojus kurstymo kampanijose.

2011 12 01

20.

„Al Watan“

Al Watan Newspaper - Damascus – Duty Free Zone

Tel. 00963 11 2137400

Faks. 00963 11 2139928

Dienraštis, dalyvaujantis dezinformacijos ir smurto prieš protestuotojus kurstymo kampanijose.

2011 12 01

21.

Sirijos studijų ir mokslinių tyrimų centras (CERS) (CERS, „Centre d’Etude et de Recherche Scientifique“, SSRC, „Scientific Studies and Research Center“, „Centre de Recherche de Kaboun“)

Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus

Teikia Sirijos armijai paramą įrangai, tiesiogiai naudojamai protestuotojų stėbėjimui ir represijoms prieš juos, įsigyti.

2011 12 01

22.

„Business Lab“

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, P.O. Box 7155, Damascus

Tel. 963112725499

Faks. 963112725399

Bendrovė, veikianti kaip priedanga „CERS“ įsigyjant didesnės rizikos įrangą.

2011 12 01

23.

„Industrial Solutions“

Baghdad Street 5, P.O. Box 6394, Damascus

Tel. / faks. 963114471080

Bendrovė, veikianti kaip priedanga „CERS“ įsigyjant didesnės rizikos įrangą.

2011 12 01

24.

„Mechanical Construction Factory“ (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus

Bendrovė, veikianti kaip priedanga „CERS“ įsigyjant didesnės rizikos įrangą.

2011 12 01

25.

„Syronics“ – Sirijos arabų bendrovė elektronikos pramonės srityje („Syrian Arab Co. for Electronic Industries“)

Kaboon Street, P.O. Box 5966, Damascus

Tel. +963-11-5111352

Faks. +963-11-5110117

Bendrovė, veikianti kaip priedanga „CERS“ įsigyjant didesnės rizikos įrangą.

2011 12 01

26.

„Handasieh“ – Inžinerijos pramonės organizacija (Organization for Engineering Industries)

P.O. Box 5966,Abou Bakr Al- Seddeq St., Damascus

ir P.O. BOX 2849 Al-Moutanabi Street, Damascus

ir P.O. BOX 21120 Baramkeh, Damascus

Tel. 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 - 963115110117

Bendrovė, veikianti kaip priedanga „CERS“ įsigyjant didesnės rizikos įrangą.

2011 12 01

27.

„Syria Trading Oil Company“ (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria.

Valstybei priklausanti bendrovė, atsakinga už visą naftos eksportą iš Sirijos; teikia finansinę paramą režimui.

2011 12 01

28.

„General Petroleum Corporation“ (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil Company, P.O. Box 60694, Damascus, Syria

Tel. 963113141635

Faks. 963113141634

El. paštas info@gpc-sy.com

Valstybei priklausanti naftos bendrovė; teikia finansinę paramą režimui.

2011 12 01

29.

„Al Furat Petroleum Company“

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building

P.O. Box 7660 Damascus – Syria.

Tel. 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Faks. 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Bendro kapitalo įmonė, 50 % priklauso GPC; teikia finansinę paramą režimui.

2011 12 01

IIa PRIEDAS

14 STRAIPSNYJE IR 15 STRAIPSNIO 1 DALIES B PUNKTE NURODYTŲ SUBJEKTŲ AR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikavimo informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Sirijos komercinis bankas (Commercial Bank of Syria)

Damasko padalinys, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria; - P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

Alepo padalinys, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; Visi biurai visame pasaulyje [NPWMD]

Svetainė http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel. +963 11 2218890

Faks. +963 11 2216975

Generalinė direkcija dir.cbs@mail.sy

Valstybinis bankas, teikiantis finansinę paramą režimui.

2011 10 13


III PRIEDAS

VALSTYBIŲ NARIŲ KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS IR ADRESAS, KURIUO SIUNČIAMI PRANEŠIMAI EUROPOS KOMISIJAI

A.

Kompetentingos institucijos kiekvienoje valstybėje narėje:

 

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

 

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

ISPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

 

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NYDERLANDAI

http://www.minbuza.nl/sancties

 

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALIJA

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

 

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

 

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

El. paštas relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. +(32 2) 295 55 85


IV PRIEDAS

6 STRAIPSNYJE NURODYTŲ ŽALIOS NAFTOS IR NAFTOS PRODUKTŲ SĄRAŠAS

SS kodas

Aprašymas

2709 00

Neapdorotos naftos alyvos (žalia nafta) ir neapdorotos alyvos, gautos iš bituminių mineralų.

2710

Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų, išskyrus neapdorotas; produktai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės, be to, šios alyvos yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys; alyvų atliekos (jeigu, žibalo tipo reaktyvinių degalų (KN kodas 2710 19 21) pirkimas Sirijoje neuždraustas, su sąlyga, kad jis skirtas ir naudojamas tik tam, kad būtų tęsiama orlaivio, į kurį jis įpiltas, skrydžio operacija).

2712

Vazelinas; parafinas, mikrokristalinis naftos vaškas, anglių dulkių vaškas, ozokeritas (kalnų vaškas), lignito (rusvųjų anglių) vaškas, durpių vaškas, kiti mineraliniai vaškai ir panašūs produktai, gauti naudojant sintezės arba kitus procesus, dažyti arba nedažyti.

2713

Naftos koksas, naftos bitumas ir kiti naftos alyvų ir alyvų, gautų iš bituminių mineralų, likučiai.

2714

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; bituminiai arba naftingieji skalūnai ir gudroniniai smėliai; asfaltitai ir asfaltinės uolienos.

2715 00 00

Bituminiai mišiniai, daugiausia sudaryti iš gamtinio asfalto, gamtinio bitumo, naftos bitumo, mineralinės dervos arba mineralinės dervos pikio (pavyzdžiui, bitumo mastikos, cut-backs).


V PRIEDAS

4 STRAIPSNYJE NURODYTA ĮRANGA, TECHNOLOGIJOS IR PROGRAMINĖ ĮRANGA

Bendroji pastaba

Nepaisant šio priedo turinio, jis netaikomas:

a)

įrangai, technologijoms ir programinei įrangai, apibrėžtiems Tarybos reglamento (EB) 428/2009 (1) I priede arba bendrajame karinės įrangos sąraše; arba

b)

programinei įrangai, kuri sukurta įsirengti vartotojui be tolesnės esminės tiekėjo paramos ir kuri bendrai yra prieinama visuomenei ir parduodama viešai be apribojimų mažmeninės prekybos punktuose šiais būdais:

i)

sudarant tiesioginius sandorius;

ii)

sudarant pardavimo paštu sandorius;

iii)

sudarant pardavimo elektroninėmis priemonėmis sandorius; arba

iv)

sudarant pardavimo telefonu sandorius; arba

c)

programinei įrangai, kuri yra viešo naudojimo.

A, B, C, D ir E kategorijos susijusios su kategorijomis, nurodytomis Reglamente (EB) Nr. 428/2009.

4 straipsnyje nurodyta „įranga, technologijos ir programinė įranga“ yra:

A.

Įrangos sąrašas

išsamios duomenų paketo analizės (Deep Packet Inspection) įranga

tinklo perėmimo įrangos, įskaitant perėmimo valdymo įrangą (IMS) ir saugomų duomenų siejamosios analizės (Data Retention Link Intelligence) įrangą

radijo dažnių stebėjimo įranga

tinklo ir palydovinio ryšio trukdymo įranga

nuotolinė užkrėtimo įranga

kalbėtojo atpažinimo / apdorojimo įranga

IMSI (2)/ MSISDN (3)/ IMEI (4)/ TMSI (5) perėmimo ir stebėjimo įranga

taktinės SMS (6)/GSM (7)/GPS (8)/GPRS (9)/UMTS (10)/CDMA (11)/PSTN (12) perėmimo ir stebėjimo įranga

DHCP (13)/SMTP (14)/ GTP (15) informacijos perėmimo ir stebėjimo sistemos

modelių atpažinimo (Pattern Recognition) ir modelių profiliavimo (Pattern Profiling) sistemos

nuotolinės kriminalistikos įranga

semantinio apdorojimo modulio įranga

WEP (belaidžio ryšio saugos protokolas) ir WPA (belaidžio ryšio apsaugota prieiga) kodų iššifravimo įranga

VoIP nuosavybinių ir standartinių protokolų perėmimo įranga

B.

Nenaudojama

C.

Nenaudojama

D.

„Programinė“ įranga pirmiau A dalyje nurodytos įrangos „vystymui“, „gamybai“ ar „naudojimui“.

E.

„Technologijos“ pirmiau A dalyje nurodytos technologijos „vystymui“, „gamybai“ ar „naudojimui“.

Į šias kategorijas patenkanti įranga, technologijos ir programinė įranga patenka į šio priedo taikymo sritį tik tiek, kiek jos bendrai apibūdinamos kaip „internetas, telefono ir palydovinio ryšio perėmimo ir stebėjimo sistemos“.

Šiame priede „stebėsena“ reiškia skambučių turinio arba tinklo duomenų įgijimą, išgavimą, iššifravimą, įrašymą, apdorojimą, analizę ir archyvavimą.


(1)  2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (OL L 134, 2009 5 29, p. 1).

(2)  IMSI (International Mobile Subscriber Identity) reiškia tarptautinį judriojo ryšio abonento identifikatorių. Tai yra unikalus kiekvieno judriojo ryšio telefonijos prietaiso identifikacinis kodas, įrašytas SIM (abonento tapatumo modulio) kortelėje; jis sudaro sąlygas nustatyti tokį SIM per GSM ir UMTS tinklus.

(3)  MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number) reiškia judriojo ryšio abonento skaitmeninio visuminių paslaugų tinklo numerį. Tai unikalus numeris, pagal kurį galima nustatyti abonementą GSM arba UMTS judriojo ryšio tinkle. Paprastai sakant, tai yra mobiliojo telefono SIM kortelei priskirtas telefono numeris, todėl juo nustatomas judriojo ryšio abonentas, taip pat IMSI; per jį nukreipiami skambučiai.

(4)  IMEI (International Mobile Equipment Identity) reiškia tarptautinį judriojo ryšio įrangos identifikatorių. Tai dažniausiai unikalus numeris, pagal kurį nustatomas GSM, WCDMA ir IDEN mobilieji telefonai ir kai kurie palydoviniai telefonai. Dažniausiai jis atspausdintas telefono baterijos dėkle. Perėmimas (telefoninių pokalbių pasiklausymas) gali būti apibrėžtas pagal IMEI numerį, taip pat IMSI ir MSISDN.

(5)  TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity) reiškia laikinąjį judriojo ryšio abonento identifikatorių. Tai identifikatorius, kuris dažniausiai perduodamas tarp mobiliojo telefono ir tinklo.

(6)  SMS (Short Message System) reiškia trumpų tekstinių žinučių sistemą.

(7)  GSM (Global System for Mobile Communications) reiškia pasaulinę judriojo ryšio sistemą.

(8)  GPS (Global Positioning System) reiškia pasaulinę padėties nustatymo sistemą.

(9)  GPRS (General Package Radio Service) reiškia bendrąją paketinę radijo ryšio paslaugą

(10)  UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) reiškia universaliąją judriųjų telekomunikacijų sistemą.

(11)  CDMA (Code Division Multiple Access) reiškia kolektyviąją kodinio atskyrimo prieigą.

(12)  PSTN (Public Switch Telephone Networks) reiškia viešą perjungiamąjį telefono tinklą.

(13)  DHCP (Dinamyc Host Configuration Protocol) reiškia dinaminį pagrindinio kompiuterio konfigūravimo protokolą.

(14)  SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) reiškią paprastąjį elektroninio pašto protokolą.

(15)  GTP (GPRS Tunneling Protocol) reiškia GPRS tuneliavimo protokolą.


VI PRIEDAS

8 STRAIPSNYJE NURODYTOS PAGRINDINĖS ĮRANGOS IR TECHNOLOGIJŲ SĄRAŠAS

Bendrosios pastabos

1.

Šiame priede nurodytų prekių draudimas negalėtų būti panaikintas, jeigu eksportuojamos bet kurios kitos nedraudžiamos prekės (įskaitant agregatus), kurių sudėtyje yra vienas ar daugiau draudžiamų komponentų, kai draudžiamas komponentas ar komponentai yra pagrindinis prekės elementas, kurį įmanoma pašalinti arba panaudoti kitais tikslais.

N.B.

Sprendžiant, ar draudžiamas komponentas ar komponentai gali būti laikomi pagrindiniu elementu, būtina įvertinti kiekio, vertės ir technologinės pažangos veiksnius ir kitas specialias aplinkybes, kurioms esant būtų galima nustatyti, kad draudžiamas komponentas ar komponentai yra pagrindinis perkamų prekių elementas.

2.

Šiame priede nurodytos prekės apima ir naujas, ir naudotas prekes.

3.

‧Viengubose kabutėse‧ rašomų terminų apibrėžtys, pateikiamos techninėje pastaboje dėl atitinkamo punkto.

4.

„Dvigubose kabutėse“ rašomų terminų apibrėžtys pateikiamos Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede.

Bendroji technologijų pastaba (GTN)

1.

„Technologijos“, „reikalingos“ draudžiamoms prekėms „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“, išlieka draudžiamos netgi tada, kai jos taikomos nedraudžiamoms prekėms.

2.

Draudimai netaikomi tokioms „technologijoms“, kurios yra būtiniausios tokioms prekėms, kurios nėra uždraustos ar kurių eksportas buvo leistas pagal Reglamentą (EB) Nr. 423/2007 arba šį reglamentą, įrengti, eksploatuoti, prižiūrėti (tikrinti) ir taisyti.

3.

„Technologijų“ perdavimo draudimas netaikomas „viešųjų sričių“ informacijai, „fundamentaliesiems moksliniams tyrimams“ arba patentų paraiškoms būtiniausiai informacijai.

Naftos ir gamtinių dujų žvalgymas ir gavyba

1.A   Įranga

1.

Geofizikos tyrimo įranga, transporto priemonės, laivai ir orlaiviai, specialiai sukurti ar pritaikyti naftos ir dujų žvalgybos duomenims gauti, ir specialiai jiems sukurti komponentai.

2.

Jutikliai, specialiai sukurti naudoti eksploatuojant naftos ir dujų gręžinius, taip pat jutikliai, naudojami matuojant gręžinius, ir susijusi įranga, specialiai sukurta duomenims iš tokių jutiklių gauti ir kaupti.

3.

Gręžimo įrenginiai, skirti uolienoms gręžti, specialiai siekiant jas tirti arba išgauti naftą, dujas ir kitus natūraliai susidarančius angliavandenilių išteklius.

4.

Grąžtai, gręžimo vamzdžiai, gręžimo žiedai, centralizatoriai ir kita įranga, specialiai sukurta naudoti naftos ir dujų gręžinių gręžimo įrangoje ir kartu su ja.

5.

Gręžinio galvutės, ‧nuo išmetimo saugantys įtaisai‧, ‧fontaninės armatūros įranga‧ ir specialiai jiems sukurti komponentai, kurie atitinka ‧API ir ISO techninius reikalavimus‧, kurie taikomi eksploatuojamų naftos ir dujų gręžinių naudojimui.

Techninės pastabos:

a)

‧Nuo išmetimo saugantis įtaisas‧ – įtaisas, kuris paprastai naudojamas ant žemės paviršiaus (arba jūros dugne, jei gręžiama po vandeniu) ir skirtas nekontroliuojamam naftos ir (arba) dujų išmetimui iš gręžinio valdyti.

b)

‧Fontaninės armatūros įranga‧ – įranga, kuri paprastai naudojama siekiant valdyti gręžinio skysčių srautą, kai gręžimas baigtas ir pradėta naftos ir (arba) dujų produktų gamyba.

c)

Šiame punkte ‧API ir ISO techniniai reikalavimai‧ – Amerikos naftos instituto (API) 6A, 16A, 17D ir 11IW techniniai reikalavimai ir (arba) Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) nuo išmetimo saugančių įtaisų, gręžinio galvučių ir fontaninės armatūros įrangos naudojimo eksploatuojant naftos ir (arba) dujų gręžinius techniniai reikalavimai (ISO 10423 ir 13533).

6.

Žalios naftos ir gamtinių dujų gręžimo ir gavybos platformos.

7.

Laivai ir baržos su gręžimo ir (arba) naftos perdirbimo įrenginiais, naudojamais išgaunant naftą, dujas ir kitas natūraliai susidarančias degiąsias medžiagas.

8.

Skysčių ir dujų skirtuvai, kurie atitinka API 12J techninius reikalavimus ir yra specialiai sukurti iš naftos ir dujų gręžinių gaunamai produkcijai perdirbti bei naftos skystiems produktams nuo vandens ir dujoms nuo skysčių atskirti.

9.

Dujų kompresorius, kurio projektinis slėgis yra 40 barų (PN 40 ir (arba) ANSI 300) ar didesnis ir tūrinė įsiurbimo sparta yra 300 000 Nm3/h ar didesnė, skirtas pirminiam gamtinių dujų perdirbimui ir perdavimui, išskyrus dujų kompresorius, skirtus suslėgtųjų gamtinių dujų degalinėms, ir specialiai jam sukurti komponentai.

10.

Po vandeniu vykstančios gavybos kontrolės įranga ir jos komponentai, atitinkantys ‧API ir ISO techninius reikalavimus‧, kurie taikomi eksploatuojamų naftos ir dujų gręžinių naudojimui.

Techninė pastaba:

Šioje dalyje ‧API ir ISO techniniai reikalavimai‧ – Amerikos naftos instituto (API) 17F techniniai reikalavimai ir (arba) Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) po vandeniu vykstančios gavybos kontrolės sistemų techniniai reikalavimai (ISO 13268).

11.

Paprastai didelio pajėgumo ir (arba) didelio slėgio (didesnio nei 0,3 m3 per minutę ir (arba) 40 barų) pompos, specialiai sukurtos pumpuoti gręžinių dumblą ir (arba) cementą į naftos ir dujų gręžinius.

1.B   Bandymų ir tikrinimų įranga

1.

Įranga, specialiai sukurta gręžinių dumblo, naftos gręžinių cemento ir kitų medžiagų, specialiai sukurtų ir (arba) parengtų naudoti eksploatuojant naftos ir dujų gręžinius, mėginiams imti, jų savybėms tirti ir analizuoti.

2.

Įranga, specialiai sukurta uolienų, skysčių, dujų ir kitų medžiagų, gręžiant arba po gręžimo paimtų iš naftos ir (arba) dujų gręžinių arba iš susijusių pirminio perdirbimo įrenginių, mėginiams imti, jų savybėms tirti ir analizuoti.

3.

Įranga, specialiai sukurta informacijai apie fizinę ir mechaninę naftos ir (arba) dujų gręžinio būklę rinkti ir aiškinti bei uolienos ir telkinio susidarymo in situ savybėms nustatyti.

1.C   Medžiagos

1.

Gręžinių dumblas, jo priedai ir komponentai, specialiai sukurti siekiant gręžimo metu sutvirtinti naftos ir dujų gręžinius, išmesti gręžimo atliekas į paviršių, taip pat tepti ir aušinti gręžinyje naudojamą gręžimo įrangą.

2.

Cementas ir kitos medžiagos, atitinkančios ‧API ir ISO techninius reikalavimus‧, kurie taikomi eksploatuojamų naftos ir dujų gręžinių naudojimui.

Techninė pastaba:

‧API ir ISO techniniai reikalavimai‧ – Amerikos naftos instituto (API) 10A techniniai reikalavimai arba Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) cemento ir kitų medžiagų naftos ir dujų gręžiniams cementuoti techniniai reikalavimai (ISO 10426).

3.

Antikorozinės, emulsinės, putojimą stabdančios ir kitos cheminės medžiagos, specialiai sukurtos naudoti gręžiant gręžinius ir perdirbant iš naftos ir (arba) dujų gręžinių išgaunamą naftą.

1.D   Programinė įranga

1.

Specialiai sukurta „programinė įranga“, skirta seisminių, elektromagnetinių, magnetinių ar sunkio tyrimų duomenims rinkti ir aiškinti, siekiant numatyti naftos ir dujų gavybą ateityje.

2.

Specialiai sukurta „programinė įranga“, skirta gręžimo ir gamybos metu gautai informacijai saugoti, analizuoti ir aiškinti, siekiant įvertinti fizines naftos arba dujų telkinių savybes ir jų funkcionavimą.

3.

Specialiai sukurta „programinė įranga“, skirta naftos gamybos ir perdirbimo įrenginiams arba konkrečioms tokių įrenginių dalims „naudoti“.

1.E   Technologijos

1.

„Technologijos“, „reikalingos“1.A.01–1.A.11 punktuose išvardytos įrangos „kūrimui“, „gamybai“ ir „naudojimui“.

Žalios naftos perdirbimas ir gamtinių dujų skystinimas

2.A   Įranga

1.

Šilumokaičiai ir specialiai jiems sukurti komponentai:

a)

banguotų plokščių šilumokaičiai, kurių paviršiaus ir tūrio santykis didesnis kaip 500 m2/m3, specialiai sukurti gamtinėms dujoms iš anksto atšaldyti;

b)

spiraliniai šilumokaičiai, specialiai sukurti gamtinėms dujoms skystinti arba toliau šaldyti.

2.

Kriogeniniai siurbliai, skirti siuntai gabenti žemesnėje kaip –120 °C temperatūroje, kurių gabenimo pajėgumas yra didesnis kaip 500 m3/h, ir specialiai jiems sukurti komponentai.

3.

‧Coldbox‧ ir ‧Coldbox‧ įranga, nenurodyta 2.A.1 punkte.

Techninė pastaba:

‧Coldbox‧ įranga' – specialiai sukurta konstrukcija, būdinga suskystintų gamtinių dujų (SGD) įrenginiams, kuri apima skystinimo etapą. ‧Coldbox‧ įrangą sudaro šilumokaičiai, vamzdynai, kiti matavimo prietaisai ir šilumos izoliatoriai. Šios įrangos vidaus temperatūra yra žemesnė nei –120 °C (sąlygos gamtinių dujų kondensacijai). ‧Coldbox‧ įrangos funkcija – minėtų įrenginių šilumos izoliacija.

4.

Įranga suskystintų dujų gabenimo terminaluose, kurios temperatūra žemesnė nei –120 °C, ir specialiai jai sukurti komponentai.

5.

Lanksčioji ir nelanksčioji perdavimo linija, kurios skersmuo didesnis kaip 50 mm, skirta siuntai gabenti žemesnėje nei – 120 °C temperatūroje.

6.

Jūrų laivai, specialiai sukurti SGD gabenti.

7.

Elektrostatiniai gėlinimo įrenginiai, specialiai sukurti teršalams, pavyzdžiui, druskai, kietosioms medžiagoms ir vandeniui, iš žalios naftos šalinti, ir specialiai jiems sukurti komponentai.

8.

Visi krekingo, įskaitant hidrokrekingo, ir koksavimo įrenginiai, specialiai sukurti vakuuminiams gazolinams ir vakuuminiam likučiui keisti, ir specialiai jiems sukurti komponentai.

9.

Hidrinimo įrenginiai, specialiai sukurti benzinui, dyzelinui ir žibalui nusierinti, ir specialiai jiems sukurti komponentai.

10.

Katalizinio riformingo įrenginiai, specialiai sukurti nusierintam benzinui keisti į didelio oktaninio skaičiaus benziną, ir specialiai jiems sukurti komponentai.

11.

Naftos perdirbimo įranga, skirta C5–C6 frakcijų angliavandenilių izomerizacijai, ir naftos perdirbimo įranga, skirta alkenams alkilinti, siekiant padidinti angliavandenilių mišinio oktaninį skaičių.

12.

Siurbliai, specialiai sukurti žaliai naftai ir kurui gabenti, kurių pajėgumas ne mažesnis kaip 50 m3/h, ir specialiai jiems sukurti komponentai.

13.

Vamzdžiai, kurių išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 0,2 m, pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

a)

nerūdijančiojo plieno, kuriame yra ne mažiau kaip 23 % chromo;

b)

nerūdijančiojo plieno ir nikelio lydinių, kurių ‧atsparumo taškinei korozijai numeris‧ didesnis kaip 33.

Techninė pastaba:

‧Atsparumo taškinei korozijai numeris‧ (PRE) apibūdina nerūdijančiojo plieno ir nikelio lydinių atsparumą įdubimų arba įskilimų korozijai. Nerūdijančiojo plieno ir nikelio lydinių atsparumą taškinei korozijai daugiausia lemia jų sudėtis, visų pirma chromas, molibdenas ir azotas. Atsparumo taškinei korozijai apskaičiavimo formulė:

PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14.

Vamzdynų grandikliai (vamzdynų tikrinimo prietaisas (-ai)) ir specialiai jiems sukurti komponentai.

Techninė pastaba:

‧Vamzdynų grandiklis‧ – įrenginys, kuris paprastai naudojamas vamzdyno vidui valyti arba tikrinti (korozijos būklei ar plyšių susidarymui nustatyti), varomas vamzdyno produktų slėgio.

15.

Vamzdynų grandiklių paleidimo ir fiksavimo įrenginiai, skirti vamzdynų grandikliams integruoti arba ištraukti.

16.

Toliau išvardytos cisternos žaliai naftai ir kurui laikyti, kurių tūris didesnis kaip 1 000 m3 (1 000 000 litrų), ir specialiai joms sukurti komponentai:

a)

cisternos su nejudamais stogais;

b)

cisternos su plūduriuojančiais stogais.

17.

Povandeniniai lankstieji vamzdžiai, specialiai sukurti angliavandeniliams, įleistiems skysčiams, vandeniui arba dujoms gabenti, kurių skersmuo didesnis kaip 50 mm.

18.

Lankstieji vamzdžiai, naudojami po vandeniu ir virš vandens esant dideliam slėgiui.

19.

Izomerizacijos įranga, specialiai sukurta didelio oktaninio skaičiaus benzinui gaminti naudojant nesočiuosius angliavandenilius, ir specialiai jai sukurti komponentai.

2.B   Bandymų ir tikrinimų įranga

1.

Įranga, specialiai sukurta žalios naftos ir kuro kokybei (savybėms) tikrinti ir analizuoti.

2.

Sąsajos valdymo sistemos, specialiai sukurtos druskos šalinimo procesui valdyti ir optimizuoti.

2.C   Medžiagos

1.

Dietilenglikolis (CAS 111-46-6), Trietilenglikolis (CAS 112-27-6).

2.

N-metilpirolidonas (CAS 872-50-4), sulfolanas (CAS 126-33-0).

3.

Natūralios arba sintetinės kilmės ceolitai, specialiai skirti skystajam kataliziniam krekingui arba dujų, įskaitant gamtines dujas, valymui ir (arba) dehidratavimui.

4.

Toliau išvardyti katalizatoriai, skirti krekingui ir angliavandenilių konversijai:

a)

vienas metalas (platinos grupė) ant aliuminio oksido tipo arba ceolito, specialiai skirtas kataliziniam riformingui;

b)

mišrus metalas (platina su kitais tauriaisiais metalais) ant aliuminio oksido tipo arba ceolito, specialiai skirtas kataliziniam riformingui;

c)

kobalto ir nikelio katalizatoriai su molibdenu ant aliuminio oksido tipo arba ceolito, specialiai skirti kataliziniam nusierinimui;

d)

paladžio, nikelio, chromo ir volframo katalizatoriai ant aliuminio oksido tipo arba ceolito, specialiai skirti kataliziniam hidrokrekingui.

5.

Benzino priedai, specialiai sukurti benzino oktaniniam skaičiui didinti.

Pastaba:

Prie šios kategorijos priskiriamas etilo tretinis butilo eteris (ETBE) (CAS 637-92-3) ir metilo tretinis butilo eteris (MTBE)(CAS 1634-04-4).

2.D   Programinė įranga

1.

Specialiai sukurta „programinė įranga“, skirta SGD įrenginiams arba konkrečioms tokių įrenginių dalims „naudoti“.

2.

Specialiai sukurta „programinė įranga“, skirta naftos perdirbimo įrenginiams (ir jų dalims) „kurti“, „gaminti“ arba „naudoti“.

2.E   Technologijos

1.

„Technologijos“ neapdorotoms gamtinėms dujoms kondicionuoti ir valyti (dehidratavimas, gryninimas, priemaišų šalinimas).

2.

„Technologijos“ gamtinėms dujoms skystinti, įskaitant technologijas SGD įrenginiams kurti, gaminti ar naudoti.

3.

„Technologijos“ suskystintoms gamtinėms dujoms gabenti.

4.

„Technologijos“, reikalingos suskystintas gamtines dujas gabenantiems jūrų laivams „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

5.

„Technologijos“ žaliai naftai ir kurui saugoti.

6.

„Technologijos“, reikalingos naftos perdirbimo gamykloms kurti, gaminti ar naudoti.

6.1.

„Technologijos“, naudojamos gaminant benziną iš alkenų.

6.2.

Katalizinio riformingo ir izomerizacijos technologija.

6.3.

Katalizinio ir terminio krekingo technologija.


VII PRIEDAS

12 straipsnyje nurodyta įranga ir technologijos

8406 81

Garo turbinos, kurių galia viršija 40 MW.

8411 82

Dujų turbinos, kurių galia viršija 5 000 kW.

ex 8501

Visi elektros varikliai ir generatoriai, kurių galia viršija 3 MW ar 5 000 kWA.


19.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 16/33


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 37/2012

2012 m. sausio 18 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (EB) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (EB) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. sausio 18 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

134,3

MA

66,0

TN

80,7

TR

118,4

ZZ

99,9

0707 00 05

JO

229,9

TR

138,7

ZZ

184,3

0709 91 00

EG

82,2

MA

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

132,1

TR

133,4

ZZ

132,8

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

53,7

MA

53,6

TR

64,1

ZA

42,6

ZZ

49,5

0805 20 10

MA

72,3

ZZ

72,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,2

IL

83,4

JM

134,7

KR

92,8

MA

57,9

TR

85,4

ZZ

85,2

0805 50 10

AR

45,3

EG

69,9

TR

55,3

UY

45,3

ZZ

54,0

0808 10 80

AR

78,5

CA

124,6

CL

82,5

CN

86,6

MK

29,3

US

149,0

ZA

93,2

ZZ

92,0

0808 30 90

CN

42,5

TR

116,3

US

143,6

ZZ

100,8


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


19.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 16/35


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 38/2012

2012 m. sausio 18 d.

kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas nuo 2012 m. sausio 6 d. iki 2012 m. sausio 13 d. pateiktoms paraiškoms pagal Reglamentą (EB) Nr. 1067/2008 leistos pradėti naudoti paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės, tarifinės importo kvotos III dalies importo licencijai gauti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1067/2008 (3) leidžiama pradėti naudoti metinę visą tarifinę 3 112 030 tonų paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, importo kvotą. Ši kvota yra suskirstyta į keturias dalis;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1067/2008 3 straipsnio 3 dalį III kvotos dalis (eilės numeris 09.4125) padalinama į keturias trijų mėnesių dalis, 1 daliai skiriant 594 597 tonų, 2012 m. sausio 1 d. – kovo 31 d.;

(3)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (EB) Nr. 1324/2011 (4) 2012 m. nukrypstama nuo Reglamento (EB) Nr. 1067/2008 3 straipsnio 3 dalies – III kvotos dalies (eilės numeris 09.4125) 1 ir 2 laikotarpiai sujungiami, 1 laikotarpis tęsiasi nuo 2012 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d., o jam tenkantis kiekis yra 1 189 194 tonos;

(4)

iš pranešimo, pateikto remiantis Reglamento (EB) Nr. 1067/2008 4 straipsnio 3 dalimi, paaiškėjo, kad kiekis, nurodytas pagal to paties reglamento 4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipą nuo 2012 m. sausio 6 d. 13 val. iki 2012 m. sausio 13 d. 13 val. Briuselio laiku pateiktose paraiškose importo licencijai gauti, viršija turimą kiekį. Todėl kiekį, kuriam galima išduoti importo licencijas, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą;

(5)

taip pat reikia nutraukti tarifinės kvotos III dalies importo licencijų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1067/2008 išdavimą esamai kvotos daliai;

(6)

kad būtų užtikrintas veiksmingas importo licencijų išdavimo tvarkos administravimas, šis reglamentas turi įsigalioti iš karto, kai tik bus paskelbtas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pagal kiekvieną nuo 2012 m. sausio 6 d. 13 val. iki 2012 m. sausio 13 d. 13 val. Briuselio laiku pateiktą paraišką Reglamento (EB) Nr. 1067/2008 3 straipsnio 1 dalyje nustatytos kvotos III dalies importo licencijai gauti išduodama licencija prašomam kiekiui, pritaikius 65,561415 % paskirstymo koeficientą.

2.   Reglamento (EB) Nr. 1067/2008 3 straipsnio 1 dalyje nustatytos kvotos III dalies importo licencijų išdavimas nuo 2012 m. sausio 13 d. 13 val. Briuselio laiku pateiktose paraiškose nurodytiems kiekiams yra sustabdomas esamai kvotos daliai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. sausio 18 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 290, 2008 10 31, p. 3.

(4)  OL L 335, 2011 12 17, p. 65.


19.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 16/37


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 39/2012

2012 m. sausio 18 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias 2012 m. sausio mėn. dienas, atsižvelgiant į pagal Reglamentą (EB) Nr. 620/2009 administruojamą aukštos kokybės jautienos tarifinę kvotą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2009 m. liepos 13 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 620/2009, kuriuo nustatomos aukštos kokybės jautienos importo tarifinės kvotos administravimo taisyklės (3), išdėstytos išsamios importo licencijos paraiškų teikimo ir importo licencijų išdavimo taisyklės;

(2)

reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai licencijos paraiškose nurodyti kiekiai viršija kiekius, kuriuos galima importuoti atitinkamu importo tarifinės kvotos laikotarpiu, turėtų būti nustatyti kiekvienoje licencijos paraiškoje nurodyto kiekio paskirstymo koeficientai. Pagal Reglamento (EB) Nr. 620/2009 3 straipsnį 2012 m. sausio 1–7 d. laikotarpiu pateiktose importo licencijos paraiškose nurodytas kiekis viršijo kiekį, kurį galima importuoti. Todėl turėtų būti nustatytas kiekis, kuriam galima išduoti importo licencijas, ir paskirstymo koeficientas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2012 m. sausio 1–7 d. laikotarpiu pagal Reglamento (EB) Nr. 620/2009 3 straipsnį pateiktose importo licencijos paraiškose nurodytas kiekis, kuriam taikoma kvota, kurios eilės numeris 09.4449, dauginamas iš paskirstymo koeficiento 0,395364 %.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. sausio 18 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 182, 2009 7 15, p. 25.


19.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 16/38


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 40/2012

2012 m. sausio 18 d.

dėl česnakų importo licencijų išdavimo nuo 2012 m. kovo 1 d. iki 2012 m. gegužės 31 d.

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 341/2007 (3) leidžiama naudoti iš trečiųjų šalių importuojamų česnakų ir kitų žemės ūkio produktų tarifines kvotas, nustatoma jų administravimo tvarka ir įvedama importo licencijų bei kilmės sertifikatų sistema;

(2)

kiekis, dėl kurio per septynias pirmąsias 2012 m. sausio mėn. dienas tradiciniai importuotojai ir nauji importuotojai pateikė „A“ licencijų paraiškas pagal Reglamento (EB) Nr. 341/2007 10 straipsnio 1 dalį, viršija kiekį, skirtą produktams, kurių kilmės šalys yra Kinija, Argentina ir visos kitos trečiosios šalys, išskyrus Kiniją ir Argentiną;

(3)

todėl, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalimi, reikia nustatyti, kiek pagal Reglamento (EB) Nr. 341/2007 12 straipsnį iki 2012 m. sausio 14 d. Komisijai perduotų „A“ licencijų paraiškų galima patenkinti;

(4)

siekiant veiksmingai valdyti importo licencijų išdavimo tvarką, šis reglamentas turėtų įsigalioti iškart jį paskelbus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 341/2007 10 straipsnio 1 dalį per septynias pirmąsias 2012 m. sausio mėn. dienas pateiktos ir iki 2012 m. sausio 14 d. Komisijai perduotos „A“ importo licencijų paraiškos patenkinamos atsižvelgiant į prašomo kiekio procentinę dalį kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. sausio 18 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 90, 2007 3 30, p. 12.


PRIEDAS

Kilmės šalis

Eilės Nr.

Paskirstymo koeficientas

Argentina

Tradiciniai importuotojai

09.4104

100 %

Nauji importuotojai

09.4099

1,219456 %

Kinija

Tradiciniai importuotojai

09.4105

41,003539 %

Nauji importuotojai

09.4100

0,365686 %

Kitos trečiosios šalys

Tradiciniai importuotojai

09.4106

100 %

Nauji importuotojai

09.4102

3,905585 %


19.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 16/40


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 41/2012

2012 m. sausio 18 d.

kuriuo sustabdomas licencijos paraiškų dėl cukraus produktų pagal tam tikras tarifines kvotas teikimas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 25 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 891/2009, kuriuo leidžiama naudoti tam tikras Bendrijos tarifines kvotas cukraus sektoriuje ir nustatoma jų administravimo tvarka (2), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 891/2009 kompetentingoms institucijoms 2012 m. sausio 1–7 d. pateiktose importo licencijos paraiškose nurodytas kiekis lygus pagal eilės numerius 09.4318, 09.4319 ir 09.4321 skirtam kiekiui.

(2)

Paraiškų pagal tuos eilės numerius 09.4318, 09.4319 ir 09.4321 teikimas turėtų būti sustabdytas iki prekybos metų pabaigos, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 891/2009,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Licencijos paraiškų, atitinkančių priede nurodytus eilės numerius, teikimas sustabdomas iki 2011–2012 m. prekybos metų pabaigos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. sausio 18 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 254 2009 9 26, p. 82.


PRIEDAS

„CXL lengvatinis cukrus“

2011/2012 prekybos metai

2012 1 1–2012 1 7 pateiktos paraiškos

Eilės Nr.

Šalis

Paskirstymo koeficientas

(%)

Tolimesnis paraiškų teikimas

09.4317

Australija

Sustabdytas

09.4318

Brazilija

 (1)

Sustabdytas

09.4319

Kuba

 (1)

Sustabdytas

09.4320

Kitos trečiosios šalys

Sustabdytas

09.4321

Indija

 (1)

Sustabdytas

„—“

:

Netaikoma: licencijos paraiškų Komisijai nepateikta.


„Balkanų cukrus“

2011/2012 prekybos metai

2012 1 1–2012 1 7 pateiktos paraiškos

Eilės Nr.

Šalis

Paskirstymo koeficientas

(%)

Tolimesnis paraiškų teikimas

09.4324

Albanija

 

09.4325

Bosnija ir Hercegovina

 (2)

 

09.4326

Serbija

 (2)

 

09.4327

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

 

09.4328

Kroatija

 (2)

 

„—“

:

Netaikoma: licencijos paraiškų Komisijai nepateikta.


Susidarius ypatingoms sąlygoms importuojamas cukrus ir pramoninis importuojamas cukrus

2011/2012 prekybos metai

2012 1 1–2012 1 7 pateiktos paraiškos

Eilės Nr.

Rūšis

Paskirstymo koeficientas

(%)

Tolimesnis paraiškų teikimas

09.4380

Susidarius ypatingoms sąlygoms

 

09.4390

Pramoninis

 

„—“

:

Netaikoma: licencijos paraiškų Komisijai nepateikta.


(1)  Netaikoma: paraiškose nurodytas kiekis skirto kiekio neviršija ir suteikiamas visas.

(2)  Netaikoma: paraiškose nurodytas kiekis skirto kiekio neviršija ir suteikiamas visas.


19.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 16/42


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 42/2012

2012 m. sausio 18 d.

dėl importo licencijų išdavimo ir importo teisių suteikimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2012 m. sausio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 616/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

komisijos reglamentu (EB) Nr. 616/2007 (3) leista naudoti paukštienos, kurios kilmės šalis yra Brazilija, Tailandas ir kitos trečiosios šalys, sektoriaus produktų importo tarifines kvotas;

(2)

per pirmąsias septynias 2012 m. sausio mėn. dienas pateiktose 1, 2, 4, 6, 7 ir 8 grupių 2012 m. balandžio 1–birželio 30 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškose nurodytas kiekis tam tikrų kvotų atveju yra didesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl kiekį, kuriam galima išduoti importo licencijas, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą;

(3)

2012 m. balandžio 1–birželio 30 d. kvotos laikotarpio dalies importo teisių paraiškose, pateiktose per pirmąsias septynias 2012 m. sausio mėn. dienas, nurodytas kiekis 5 grupės atveju yra didesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl kiekį, kuriam galima suteikti importo teises, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pagal Reglamentą (EB) Nr. 616/2007 pateiktoms 1, 2, 4, 6, 7 ir 8 grupių 2012 m. balandžio 1–birželio 30 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms taikomi šio reglamento priede pateikiami paskirstymo koeficientai.

2.   Pagal Reglamentą (EB) Nr. 616/2007 pateiktoms 5 grupės 2012 m. balandžio 1–birželio 30 d. kvotos laikotarpio dalies importo teisių paraiškoms taikomi šio reglamento priede pateikiami paskirstymo koeficientai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2012 m. sausio 19 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. sausio 18 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 142, 2007 6 5, p. 3.


PRIEDAS

Grupės Nr.

Eilės Nr.

2012 4 1–2012 6 30 laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms taikomi paskirstymo koeficientai

(%)

1

09.4211

0,555946

6

09.4216

0,817945


Grupės Nr.

Eilės Nr.

2012 4 1–2012 6 30 laikotarpio dalies importo teisių paraiškoms taikomi paskirstymo koeficientai

(%)

5

09.4215

1,220003