ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2011.345.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 345

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. gruodžio 29d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1386/2011, kuriuo laikinai sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems į Kanarų salas importuojamiems pramonės produktams

1

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyva 2011/96/ES dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms

8

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas Nr. 895/2011/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2002/546/EB dėl jo taikymo laikotarpio

17

 

*

2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas Nr. 896/2011/ES, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2007/659/EB nuostatos, susijusios su jo taikymo laikotarpiu ir sumažinto akcizų tarifo taikymu metinei kvotai

18

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1387/2011, kuriuo ištaisomos Reglamento (EB) Nr. 951/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje, versijos ispanų, italų, lenkų, portugalų, prancūzų, slovakų, suomių ir vengrų kalbomis

20

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2011/897/ES

 

*

2011 m. gruodžio 19 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas, kuriuo skiriamas Europos centrinio banko vykdomosios valdybos narys

21

 

 

2011/898/ES

 

*

2011 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/852/EB dėl pereinamojo laikotarpio priemonių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004, taikomų reikalavimų neatitinkančio žalio pieno perdirbimui tam tikrose Rumunijos pieno perdirbimo įmonėse, ir dėl tokių įmonių struktūros reikalavimų (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9562)  ( 1 )

22

 

 

2011/899/ES

 

*

2011 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/861/EB dėl pereinamojo laikotarpio priemonių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, taikomų reikalavimų neatitinkančiam žalio pieno perdirbimui tam tikrose Bulgarijos pieno perdirbimo įmonėse (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9568)  ( 1 )

28

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

REGLAMENTAI

29.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 345/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1386/2011

2011 m. gruodžio 19 d.

kuriuo laikinai sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems į Kanarų salas importuojamiems pramonės produktams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 349 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

pasikonsultavusi su Regionų komitetu,

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

remiantis 2002 m. kovo 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 704/2002, laikinai sustabdančiu autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą kai kurių pramonės produktų importui ir atidarančiu kai kurių žuvininkystės produktų importo į Kanarų salas autonomines Bendrijos tarifines kvotas bei numatančiu jų administravimą (3), Bendrojo muitų tarifo muitų taikymo tam tikroms komercinės ar pramoninės paskirties gamybos priemonėms sustabdymas nustos galioti 2011 m. gruodžio 31 d.;

(2)

2010 m. rugsėjo mėn. Ispanijos Vyriausybė, vadovaudamasi Sutarties 349 straipsniu, Kanarų salų Vyriausybės vardu pateikė prašymą pratęsti autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymo kai kuriems produktams sustabdymą. Šį prašymą ji pagrindė tuo, kad dėl minėtų salų atokumo ekonominės veiklos vykdytojams kyla didelių ekonominių ir prekybos sunkumų, turinčių neigiamo poveikio demografinėms tendencijoms, užimtumui ir socialinei bei ekonominei raidai;

(3)

pastaroji ekonomikos krizė padarė didelės žalos Kanarų salų pramonės sektoriui, įskaitant statybos sektorių. Statybų nuosmukis pakenkė visai nuo šio pramonės sektoriaus priklausančiai pagalbinei pramonei. Nepalankios finansinės sąlygos turėjo didelės įtakos daugeliui verslo sričių. Be to, Ispanijoje staigiai išaugus nedarbo lygiui, dar labiau sumažėjo vidaus paklausa, įskaitant pramonės produktų paklausą;

(4)

pastarąjį dešimtmetį nedarbas Kanarų salose vis labiau viršijo Ispanijos nacionalinį vidurkį, o nuo 2009 m. Kanarų salose užfiksuotas aukščiausias visoje šalyje nedarbo lygis (Eurostatas „Regionų statistika. Nedarbo lygis pagal NUTS 2 lygio regionus 1999–2009 m.“). Be to, daugiau kaip pusė Kanarų salose pagaminamų pramonės produktų ten ir suvartojama, o tai kelia ypač rimtų problemų, nes paklausa ten sumažėjo labiau;

(5)

todėl, siekiant suteikti investuotojams ilgalaikę perspektyvą ir ekonominės veiklos vykdytojams sudaryti sąlygas pasiekti tokį pramonės ir prekybos veiklos lygį, kuris stabilizuotų Kanarų salų ekonominę ir socialinę padėtį, tikslinga visų Bendrojo muitų tarifo muitų taikymo tam tikroms prekėms, nurodytoms Reglamento (EB) Nr. 704/2002 II ir III prieduose, sustabdymą pratęsti dešimčiai metų;

(6)

be to, dėl tų pačių priežasčių Ispanijos valdžios institucijos paprašė sustabdyti Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą trims naujiems produktams, kurių KN kodai yra 3902 10, 3903 11 ir 3906 10. Šis prašymas buvo patenkintas, kadangi minėtu muitų taikymo sustabdymu būtų stiprinama Kanarų salų ekonomika;

(7)

siekiant užtikrinti, kad tomis tarifinio reguliavimo priemonėmis pasinaudotų tik Kanarų salų teritorijoje esantys ekonominės veiklos vykdytojai, muitų taikymo sustabdymui turėtų būti keliama produktų galutinio vartojimo sąlyga, vadovaujantis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentu (EEB) 2913/92, nustatančiu Bendrijos muitinės kodeksą (4), ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (5);

(8)

prekybos srautų nukreipimo į kitas šalis atveju, taip pat siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, kuriais jai leidžiama laikinai atšaukti muitų taikymo sustabdymą. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (6);

(9)

Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimai nesudaro pagrindo iš esmės pakeisti muitų taikymo sustabdymo pobūdžio. Todėl, siekiant padaryti reikiamus prekių, kurioms taikomas muitų taikymo sustabdymas, sąrašo pakeitimus ir techninius patikslinimus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tinkamai laiku perduoti Tarybai;

(10)

siekiant užtikrinti Reglamente (EB) Nr. 704/2002 nustatytų priemonių tęstinumą, šiuo reglamentu nustatytas priemones būtina taikyti nuo 2012 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. sustabdomas visų Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas į Kanarų salas importuojamoms komercinės ar pramoninės paskirties gamybos priemonėms, kurių KN kodai išvardyti I priede.

Tos priemonės naudojamos vadovaujantis atitinkamomis Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 ir Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 nuostatomis ne trumpiau kaip 24 mėnesius po to, kai jas į laisvą apyvartą išleidžia Kanarų salose esantys ekonominės veiklos vykdytojai.

2 straipsnis

Nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. sustabdomas visų Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas į Kanarų salas importuojamoms žaliavoms, dalims ir komponentams, kurių KN kodai išvardyti II priede ir kurie naudojami pramoniniam pertvarkymui ar eksploatacijai Kanarų salose.

3 straipsnis

1 ir 2 straipsniuose nurodytų muitų taikymas sustabdomas, atsižvelgiant į jų galutinį vartojimą pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 21 ir 82 straipsnius ir jeigu atliekamas Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 291–300 straipsniuose numatytas jų tikrinimas.

4 straipsnis

1.   Jei Komisija turi pagrindo manyti, kad šiuo reglamentu sustabdžius muitų taikymą konkretaus produkto prekybos srautai buvo nukreipti į kitas šalis, ji gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais muitų taikymo sustabdymas laikinai atšaukiamas ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 8 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Produktų, kuriems taikomų muitų sustabdymas buvo laikinai atšauktas, importo muitai užtikrinami garantija, ir tie produktai išleidžiami į laisvą apyvartą Kanarų salose tik pateikus tokią garantiją.

2.   Jei Taryba, laikydamasi Sutartyje nustatytos procedūros, per 12 mėnesių laikotarpį nusprendžia galutinai atšaukti muitų taikymo sustabdymą, garantija užtikrintos muitų sumos negrąžinamos.

3.   Jeigu, vadovaujantis 2 dalimi, per 12 mėnesių nepriimamas galutinis sprendimas, garantijos grąžinamos.

5 straipsnis

Komisijai pagal 6 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl I ir II priedų pakeitimų ir techninių patikslinimų, kurie reikalingi dėl Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimų.

6 straipsnis

1.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

2.   Įgaliojimai priimti 5 straipsnyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 2012 m. sausio 1 d.

3.   Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 5 straipsnyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

4.   Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji praneša Tarybai.

5.   Pagal 5 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Tarybai dienos Taryba nepareiškė prieštaravimų arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos Taryba pranešė Komisijai, kad ji nepareikš prieštaravimų.

7 straipsnis

Apie Komisijos deleguotųjų aktų priėmimą, apie bet kokį prieštaravimą dėl jų arba apie Tarybos suteiktų įgaliojimų atšaukimą informuojamas Europos Parlamentas.

8 straipsnis

1.   Komisijai padeda Muitinės kodekso komitetas, įsteigtas pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 247a straipsnio 1 dalį. Tas komitetas – komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

9 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. KOROLEC


(1)  2011 m. lapkričio 15 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2011 m. rugsėjo 22 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 111, 2002 4 26, p. 1.

(4)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(5)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

(6)  OL L 55, 2011 2 28, p. 13.


I PRIEDAS

Komercinės ar pramoninės paskirties gamybos priemonės, kurių KN kodai yra  (1)

4011 20

8450 20

8522 90 80

9006 53 80

4011 30

8450 90

8523 21

9006 59

4011 61

8469 00 91

 

9007 10

4011 62

8472

8523 29 39

9007 20

4011 63

 

8523 29 90

9008 50

4011 69

 

8523 49 99

 

4011 92

 

8523 51 99

 

4011 93

8473

8523 59 99

 

4011 94

 

8523 80 99

 

4011 99

8501

8525 50

9010 10

5608

 

8525 80 11

9010 50

6403 40

 

8525 80 19

9011

6403 51 05

 

8526

 

6403 59 05

 

 

 

6403 91 05

 

 

 

6403 99 05

 

 

9012

8415

 

 

 

 

 

 

9030 10

 

 

8701

 

 

 

 

9030 31

 

 

 

9030 33

 

 

8702

9106

 

 

8704 21 31

9107

8418 30 80

 

8704 21 39

9207

8418 40 80

 

8704 21 91

 

8418 50

 

8704 21 99

9506 91 90

8418 61

 

8704 22

9507 10

8418 69

 

8704 23

9507 20 90

8418 91

 

8704 31 31

9507 30

8418 99

 

8704 31 39

 

8427

 

8704 31 91

 

8431 20

 

8704 31 99

 

8443 31

 

 

 

 

 

8704 32

 

8443 32

8518 40 30

8704 90

 

8443 39 10

 

 

 

8443 39 39

8518 90

8705

 

 

8519 20

9006 10

 

8450 11 90

8519 81 51

 

 

8450 12

8521 10 95

9006 30

 

8450 19

8522 90 49

9006 52

 


(1)  Kaip nustatyta 2011 m. rugsėjo 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1006/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 282, 2011 10 28, p. 1).


II PRIEDAS

Žaliavos, dalys ir komponentai, naudojami žemės ūkio tikslams, pramoniniam pertvarkymui ar eksploatacijai, kurių KN kodai yra  (1)

3901

 

5501

 

3902 10

 

5502

 

3903 11

 

5503

8706

3904 10

 

5504

8707

3906 10

 

5505

8708

4407 21

 

 

8714

 

 

5506

 

4407 22

 

5507

 

 

5108

5508 10 10

 

4407 25

5110

5508 20 10

 

 

5111

5509

 

 

 

5510

 

4407 26

 

5512

 

 

 

5513

 

 

 

5514

9002 90

4407 29

 

5515

9006 91

 

 

5516

9007 91

 

 

6001

9007 92

 

 

6002

9008 90

 

5112

 

9010 90

 

 

6217 90

9104

4407 99

 

6305

9108

4410

 

 

9109

4412

 

 

 

 

5205

 

 

 

5208

 

9110

 

5209

 

 

 

5210

 

 

 

5212

6309

 

 

5401 10 12

6406

 

 

5401 10 14

7601

9111

 

5401 20 10

 

9112

 

5402

8529 10 80

9114

 

5403

8529 10 95

 

 

5404 11

8529 90

 

 

5404 90

 

 

 

5407

 

 

 

5408

 

 


(1)  Kaip nustatyta 2011 m. rugsėjo 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1006/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 282, 2011 10 28, p. 1).


DIREKTYVOS

29.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 345/8


TARYBOS DIREKTYVA 2011/96/ES

2011 m. lapkričio 30 d.

dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms

(nauja redakcija)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 115 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

1990 m. liepos 23 d. Tarybos direktyva 90/435/EEB dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms (3) buvo keletą kartų iš esmės pakeista (4). Kadangi šią direktyvą reikia keisti dar kartą, siekiant aiškumo ji turėtų būti išdėstyta nauja redakcija;

(2)

atsižvelgiant į 2008 m. gegužės 6 d. Teisingumo Teismo sprendimą byloje C 133/06 (5), laikoma, kad būtina performuluoti Direktyvos 90/435/EEB 4 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą siekiant patikslinti, kad joje nurodytas taisykles priima Taryba, spręsdama pagal Sutartyje numatytą procedūrą. Be to, tikslinga atnaujinti tos direktyvos priedus;

(3)

šia direktyva siekiama neapmokestinti dukterinių bendrovių patronuojančioms bendrovėms mokamų dividendų ir kitų pelno paskirstymų mokesčiais, išskaičiuojamais prie šaltinio, bei panaikinti tokių pajamų dvigubą apmokestinimą patronuojančios bendrovės lygiu;

(4)

tam, kad Sąjungoje būtų sukurtos analogiškos vidaus rinkai sąlygos ir kad būtų užtikrintas efektyvus tokios vidaus rinkos veikimas, gali būti reikalinga grupuoti įvairių valstybių narių įmones. Šių operacijų neturėtų apsunkinti apribojimai, kliūtys ar suvaržymai, atsirandantys, visų pirma, dėl valstybių narių mokesčių nuostatų. Dėl to būtina numatyti skirtingų valstybių narių įmonių grupavimui taikytinas konkurencijos požiūriu neutralias mokesčių taisykles, kad įmonės galėtų prisitaikyti prie vidaus rinkos reikalavimų, tarptautiniu lygiu padidėtų jų gamybiniai pajėgumai ir konkurencingumas;

(5)

taip grupuojant įmones gali susidaryti patronuojančių ir dukterinių bendrovių grupės;

(6)

iki įsigaliojant Direktyvai 90/435/EEB įvairių valstybių narių mokesčių nuostatos, reglamentuojančios patronuojančių ir dukterinių bendrovių santykius, buvo labai skirtingos ir paprastai mažiau palankios nei nuostatos, taikytos tos pačios valstybės narės patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms. Dėl to skirtingų valstybių narių įmonių bendradarbiavimo sąlygos buvo mažiau palankios nei tos pačios valstybės narės įmonių bendradarbiavimo sąlygos. Tam, kad būtų lengviau grupuoti įmones, buvo būtina šią kliūtį pašalinti sukuriant bendrąją sistemą Sąjungos lygiu;

(7)

kai patronuojanti bendrovė dėl savo ryšių su savo dukterine bendrove gauna paskirstyto pelno dalį, patronuojančios bendrovės valstybė narė privalo arba tokio pelno neapmokestinti, arba tokį pelną apmokestinti, suteikdama teisę patronuojančiai bendrovei atimti iš priklausančio mokėti mokesčio sumos tą bendrovės pelno mokesčio dalį, kurią nuo to pelno sumokėjo dukterinė bendrovė;

(8)

tam, kad būtų užtikrintas mokestinis neutralumas, būtina, kad iš dukterinės bendrovės patronuojančiai bendrovei paskirto pelno nebūtų išskaitomas mokestis prie šaltinio;

(9)

dėl pelno paskirstymo mokėjimų patronuojančios bendrovės nuolatinei buveinei ir jos gaunamų tokių mokėjimų turėtų būti taikomos tokios pačios sąlygos, kurios taikomos tarp dukterinės ir patronuojančios bendrovių. Tokios nuostatos turėtų būti taikomos ir tais atvejais, kai patronuojančioji bendrovė ir jos dukterinė bendrovė yra toje pačioje valstybėje narėje, o nuolatinė buveinė – kitoje valstybėje narėje. Antra vertus, atrodo, jog tie atvejai, kai nuolatinė buveinė ir dukterinė bendrovė yra toje pačioje valstybėje narėje, gali būti nagrinėjami remiantis suinteresuotos valstybės narės nacionaliniais teisės aktais, nepažeidžiant taikomų Sutarties principų;

(10)

kalbant apie nuolatines buveines, valstybėms narėms gali tekti pagal Sutarties principus ir atsižvelgiant į tarptautiniu mastu priimtas mokesčių taisykles nustatyti sąlygas bei teisines priemones apsaugoti nacionalines mokestines pajamas ir neleisti apeiti nacionalinius teisės aktus;

(11)

tais atvejais, kai bendrovių grupės yra organizuotos bendrovių grandinėmis, o pelnas patronuojančiai bendrovei paskirstomas per dukterinių bendrovių grandinę, dvigubo apmokestinimo turėtų būti išvengiama atleidžiant nuo mokesčių arba taikant mokesčių kreditą. Mokesčių kredito atveju patronuojanti bendrovė turėtų turėti galimybę atskaityti visus bet kurios dukterinės bendrovės, priklausančios grandinei, sumokėtus mokesčius, jeigu yra įvykdyti šioje direktyvoje nustatyti reikalavimai;

(12)

ši direktyva neturėtų daryti poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, nurodytoms II priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1.   Kiekviena valstybė narė šią direktyvą taiko:

a)

pelno, kurį tos valstybės bendrovės gauna iš kitose valstybėse narėse esančių savo dukterinių bendrovių, paskirstymui;

b)

pelno, kurį tos valstybės narės bendrovės perduoda kitose valstybėse narėse esančioms savo dukterinėms bendrovėms, paskirstymui;

c)

pelno paskirstymui, kurį gauna kitų valstybių narių bendrovių toje valstybėje narėje nuolatinės buveinės, iš jų dukterinių bendrovių, esančių valstybėje narėje, kitoje nei nuolatinė buveinė;

d)

pelno paskirstymui, kurį tos valstybės narės bendrovės, esančios dukterinėmis bendrovėmis, paskirsto kitoje valstybėje narėje tos pačios valstybės narės bendrovių nuolatinėms buveinėms.

2.   Ši direktyva nekliudo taikyti nacionalinių arba susitarimais paremtų nuostatų dėl sukčiavimo ar piktnaudžiavimo prevencijos.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje taikomos šios apibrėžtys:

a)   „valstybės narės bendrovė“– tai bet kuri bendrovė, kuri:

b)   „nuolatinė buveinė“– tai nuolatinė komercinės veiklos vieta valstybėje narėje, per kurią vykdoma kitos valstybės narės bendrovės komercinė veikla ar jos dalis tiek, kiek tos komercinės veiklos pelnas yra apmokestinamas valstybėje narėje, kurioje ta veiklos vieta yra, pagal atitinkamą dvišalę mokesčių sutartį arba, jeigu tokios sutarties nėra, pagal nacionalinius teisės aktus.

3 straipsnis

1.   Taikant šią direktyvą:

a)

patronuojančia bendrove laikoma:

i)

bent ta valstybės narės bendrovė, kuri atitinka 2 straipsnyje nustatytas sąlygas ir turi ne mažesnę kaip 10 % kitoje valstybėje narėje esančios bendrovės, atitinkančios tas pačias sąlygas, kapitalo dalį;

ii)

tomis pačiomis sąlygomis ir valstybės narės bendrovė, kuri turi ne mažesnę kaip 10 % toje pačioje valstybėje narėje esančios bendrovės kapitalo dalį, kurią visą ar jos dalį turi kitoje valstybėje narėje esančios buvusios bendrovės nuolatinė buveinė;

b)

„dukterinė bendrovė“ – tai įmonė, kurios kapitale turima a punkte nurodyta kapitalo dalis.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės narės turi galimybę pasirinktinai:

a)

dvišaliu susitarimu vietoj turimo kapitalo dalies kriterijaus taikyti turimų balsavimo teisių kriterijų;

b)

netaikyti šios direktyvos toms valstybės narės bendrovėms, kurios neišlaiko nepertraukiamai bent dvejus metus kapitalo dalies, dėl kurios jos galėtų būti laikomos patronuojančiomis bendrovėmis, arba toms bendrovėms, kuriose kitos valstybės narės bendrovė tokios kapitalo dalies neišlaiko nepertraukiamai bent dvejus metus.

4 straipsnis

1.   Kai patronuojanti bendrovė ar jos nuolatinė buveinė dėl patronuojančios bendrovės ryšių su savo dukterine bendrove gauna paskirstytąjį pelną, išskyrus dukterinės bendrovės likvidavimo atvejį, patronuojančios bendrovės valstybė narė ir jos nuolatinės buveinės valstybė narė:

a)

tokio pelno neapmokestina arba

b)

tokį pelną apmokestina, suteikdama patronuojančiai bendrovei ir jos nuolatinei buveinei teisę atskaityti iš priklausančio mokėti mokesčio sumos tą bendrovių pelno mokesčio dalį, kurią nuo to pelno sumokėjo dukterinė bendrovė ir žemesnės grandies dukterinė bendrovė, laikantis nuostatos, kad kiekvienos grandies bendrovė ir jos žemesnės grandies dukterinė bendrovė atitinka 2 straipsnyje pateiktas sąvokų apibrėžtis ir 3 straipsnyje numatytus reikalavimus, neviršijant atitinkamo priklausančio mokėti mokesčio sumos.

2.   Nė viena šios direktyvos nuostata netrukdo patronuojančios bendrovės valstybei narei svarstyti, ar dukterinė bendrovė yra fiskališkai skaidri pagal tos valstybės narės atliktą tos dukterinės bendrovės teisinių ypatumų, numatytų įstatymuose, pagal kuriuos ji buvo sukurta, vertinimą ir dėl to apmokestinti patronuojančią bendrovę, atsižvelgiant į jos dukterinės bendrovės pelno dalį tais atvejais, kai toks pelnas susidaro. Tokiu atveju patronuojančios bendrovės valstybė narė neapmokestina dukterinės bendrovės paskirstyto pelno.

Įvertinant patronuojančios bendrovės dalį dukterinės bendrovės pelne, kai toks pelnas susidaro, patronuojančios bendrovės valstybė narė neapmokestina to pelno arba suteikia teisę patronuojančiai bendrovei atskaityti iš priklausančio mokėti mokesčio sumos tą bendrovių pelno mokesčio dalį, kuri susijusi su patronuojančios bendrovės pelno dalimi ir kurią nuo to pelno sumokėjo dukterinė bendrovė ir bet kuri žemesnės grandies dukterinė bendrovė, jeigu kiekvienos grandies bendrovė ir jos žemesnės grandies dukterinė bendrovė atitinka 2 straipsnyje pateiktas sąvokų apibrėžtis ir 3 straipsnyje numatytus reikalavimus, neviršijant atitinkamo priklausančio mokėti mokesčio sumos.

3.   Kiekviena valstybė narė pasilieka galimybę numatyti, kad visi privalomieji mokėjimai, susiję su turima kapitalo dalimi, ir visi nuostoliai, atsiradę dėl dukterinės bendrovės pelno paskirstymo, negali būti išskaitomi iš patronuojančios bendrovės apmokestinamo pelno.

Jeigu tokiu atveju turimos kapitalo dalies valdymo sąnaudos yra nustatomos kaip pastovus dydis, nustatytoji suma negali būti didesnė nei 5 % dukterinės bendrovės paskirstyto pelno.

4.   1 ir 2 dalys taikomos iki bendros bendrovių apmokestinimo sistemos įsigaliojimo dienos.

5.   Taryba, spręsdama pagal specialią teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu bei Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, vieningai tinkamu laiku patvirtina taisykles, taikomas nuo faktinio bendros bendrovių apmokestinimo sistemos įsigaliojimo dienos.

5 straipsnis

Iš pelno, kurį dukterinė bendrovė paskirsto savo patronuojančiai bendrovei, mokestis prie šaltinio neišskaitomas.

6 straipsnis

Patronuojančios bendrovės valstybė narė negali išskaičiuoti mokesčio prie šaltinio iš pelno, kurį tokia bendrovė gauna iš dukterinės bendrovės.

7 straipsnis

1.   Šioje direktyvoje vartojamas terminas „mokestis prie šaltinio“ netaikomas įmonių pelno mokesčio išankstiniam mokėjimui arba mokėjimui avansu (précompte), kurį dukterinė bendrovė, skirstydama pelną savo patronuojančiai bendrovei, moka valstybei narei.

2.   Ši direktyva neturi įtakos taikant nacionalines arba susitarimais pagrįstas nuostatas, kuriomis siekiama panaikinti arba sumažinti ekonominį dvigubą dividendų apmokestinimą, ypač nuostatas dėl mokesčių kredito mokėjimo dividendų gavėjams.

8 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2012 m. sausio 18 d. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, patvirtindamos tas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

9 straipsnis

Direktyva 90/435/EEB su pakeitimais, padarytais II priedo A dalyje nurodytais aktais, panaikinama nedarant poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, nustatytais II priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikties lentelę.

10 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

11 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  2011 m. gegužės 4 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL C 107, 2011 4 6, p. 73.

(3)  OL L 225, 1990 8 20, p. 6.

(4)  Žr. II priedo A dalį.

(5)  Rink. 2008, p. I-03189.


I PRIEDAS

A   DALIS

2 straipsnio a punkto i papunktyje nurodytų bendrovių sąrašas

a)

bendrovės, įsteigtos pagal 2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės (SE) statuto (1) ir 2001 m. spalio 8 d. Tarybos direktyvą 2001/86/EB, papildančią Europos bendrovės įstatus dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus (2) ir kooperacinių bendrovių, įsteigtų pagal 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1435/2003 dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto (3) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos direktyvą 2003/72/EB, papildančią Europos kooperacinės bendrovės statutą dėl darbuotojų dalyvavimo (4);

b)

bendrovės pagal Belgijos įstatymus žinomos kaip „société anonyme“ / „naamloze vennootschap“, „société en commandite par actions“ / „commanditaire vennootschap op aandelen“, „société privée à respnsabilité limitée“ / „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité limitée“ / „coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité illimitée“ / „coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid“, „société en nom collectif“ / „vennootschap onder firma“, „société en commandite simple“ / „gewone commanditaire vennootschap“, valstybės įmonės, kurios pasirinko vieną iš pirmiau nurodytų teisinių formų, bei kitos bendrovės, įsteigtos pagal Belgijos įstatymus, kurios apmokestinamos Belgijos bendrovių pelno mokesčiu;

c)

bendrovės pagal Bulgarijos įstatymus žinomos kaip „събирателно дружество“, „командитно дружество“, „дружеството с ограничена отговорност“, „акционерно дружество“, „командитно дружество с акции“, „неперсонифицирано дружество“, „кооперации“, „кооперативни съюзи“, „държавни предприятия“, įsteigtos pagal Bulgarijos įstatymus ir vykdančios komercinę veiklą;

d)

bendrovės pagal Čekijos įstatymus žinomos kaip „akciová společnost“, „společnost s ručením omezeným“;

e)

bendrovės pagal Danijos įstatymus žinomos kaip „aktieselskab“ ir „anpartsselskab“. Kitos bendrovės apmokestinamos pagal Bendrovių pelno mokesčio įstatymą tiek, kiek jų apmokestinamosios pajamos yra apskaičiuojamos ir apmokestinamos pagal bendrąsias pelno mokesčio teisės aktų normas, taikomas „aktieselskaber“;

f)

bendrovės pagal Vokietijos įstatymus žinomos kaip „Aktiengesellschaft“, „Kommanditgesellschaft auf Aktine“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft“, „Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts“ ir kitos bendrovės, įsteigtos pagal Vokietijos įstatymus, kurios apmokestintos Vokietijos bendrovių pelno mokesčiu;

g)

bendrovės pagal Estijos įstatymus žinomos kaip „täisühing“, „usaldusühing“, „osaühing“, „aktsiaselts“, „tulundusühistu“;

h)

bendrovės, įsteigtos arba veikiančios pagal Airijos įstatymus, įstaigos, įregistruotos pagal „Industrial and Provident Societies ACTS“, arba „Building societies“, įregistruotos pagal „Building Societies ACTS“ bei patikos bankai, kaip jie apibrėžti 1989 m. Patikos bankų įstatyme;

i)

bendrovės pagal Graikijos įstatymus žinomos kaip „ανώνυμη εταιρεία“, „εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)“ ir kitos bendrovės, įsteigtos pagal Graikijos įstatymus, kurios apmokestintos Graikijos bendrovių pelno mokesčiu;

j)

bendrovės pagal Ispanijos įstatymus žinomos kaip „sociedad anónima“, „sociedad comanditaria por acciones“, „sociedad de responsabilidad limitada“, viešosios teisės subjektai, kurie veikia pagal privatinę teisę. Kiti subjektai, įsteigti pagal Ispanijos įstatymus, kuriems yra taikomas Ispanijos bendrovių pelno mokestis („Impuesto sobre Sociedades“);

k)

bendrovės pagal Prancūzijos įstatymus žinomos kaip „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „sociétés par actions simplifiées“, „sociétés d’assurances mutuelles“, „caisses d’épargne et de prévoyance“, „sociétés civiles“, kurioms automatiškai taikomas bendrovių pelno mokestis, „coopératives“, „unions de coopératives“, viešosios pramoninio bei komercinio pobūdžio įstaigos ir įmonės bei kitos bendrovės, įsteigtos pagal Prancūzijos įstatymus, kurioms taikomas Prancūzijos bendrovių pelno mokestis;

l)

bendrovės pagal Italijos įstatymus, žinomos kaip „società per azioni“, „società in accomandita per azioni“, „società a responsabilità limitata“, „società cooperative“, „società di mutua assicurazione“, ir viešosios bei privačios įmonės, kurių visa veikla arba iš esmės yra komercinio pobūdžio;

m)

pagal Kipro įstatymus: „εταιρείες“, kaip apibrėžta pelno mokesčio įstatymuose;

n)

bendrovės pagal Latvijos įstatymus žinomos kaip „akciju sabiedrība“, „sabiedrība ar ierobežotu atbildību“;

o)

bendrovės įsteigtos pagal Lietuvos įstatymus;

p)

bendrovės pagal Liuksemburgo įstatymus žinomos kaip „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „société coopérative“, „société coopérative organisée comme une société anonyme“, „association d’assurances mutuelles“, „association d’épargne-pension“, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public“ ir kitos bendrovės, įsteigtos pagal Liuksemburgo įstatymus, kurioms taikomas Liuksemburgo bendrovių pelno mokestis;

q)

bendrovės pagal Vengrijos įstatymus žinomos kaip „közkereseti társaság“, „betéti társaság“, „közös vállalat“, „korlátolt felelősségű társaság“, „részvénytársaság“, „egyesülés“, „szövetkezet“;

r)

bendrovės pagal Maltos įstatymus žinomos kaip „Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata“, „Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet“;

s)

bendrovės pagal Olandijos įstatymus žinomos kaip „naamloze vennootschap“, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „open commanditaire vennootschap“, „coöperatie“, „onderlinge waarborgmaatschappij“, „fonds voor gemene rekening“, „vereniging op coöperatieve grondslag“, „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt“ ir kitos bendrovės, įsteigtos pagal Olandijos įstatymus, kurioms taikomas Olandijos bendrovių pelno mokestis;

t)

bendrovės pagal Austrijos įstatymus žinomos kaip „Aktiengesellschaft“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften“, „Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts“, „Sparkassen“ ir kitos bendrovės, įsteigtos pagal Austrijos įstatymus, kurioms taikomas Austrijos bendrovių pelno mokestis;

u)

bendrovės pagal Lenkijos įstatymus žinomos kaip „spółka akcyjna“, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“;

v)

komercinės įmonės arba komercinės formos įmonės, reglamentuojamos civilinės teisės, taip pat kooperatyvai ir valstybės įstaigos, įsteigtos pagal Portugalijos įstatymus;

w)

bendrovės pagal Rumunijos įstatymus žinomos kaip „societăți pe acțiuni“, „societăți în comandită pe acțiuni“, „societăți cu răspundere limitată“;

x)

bendrovės pagal Slovėnijos įstatymus žinomos kaip „delniška družba“, „komanditna družba“, „družba z omejeno odgovornostjo“;

y)

bendrovės pagal Slovakijos įstatymus žinomos kaip „akciová spoločnosť“, „spoločnosť s ručením obmedzeným“, „komanditná spoločnosť“;

z)

bendrovės pagal Suomijos įstatymus žinomos kaip „osakeyhtiö“ / „aktiebolag“, „osuuskunta“ / „andelslag“, „säästöpankki“ / „sparbank“ ir „vakuutusyhtiö“ / „försäkringsbolag“;

aa)

bendrovės pagal Švedijos įstatymus žinomos kaip „aktiebolag“, „försäkringsaktiebolag“, „ekonomiska föreningar“, „sparbanker“, „ömsesidiga försäkringsbolag“, „försäkringsföreningar“;

ab)

bendrovės, įsteigtos pagal Jungtinės Karalystės įstatymus.

B   DALIS

2 straipsnio a punkto iii papunktyje nurodytų mokesčių sąrašas

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting Belgijoje,

корпоративен данък Bulgarijoje,

daň z příjmů právnických osob Čekijoje,

selskabsskat Danijoje,

Körperschaftssteuer Vokietijoje,

tulumaks Estijoje,

corporation tax Airijoje,

φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα Graikijoje,

impuesto sobre sociedades Ispanijoje,

impôt sur les sociétés Prancūzijoje,

imposta sul reddito delle società Italijoje,

φόρος εισοδήματος Kipre,

uzņēmumu ienākuma nodoklis Latvijoje,

pelno mokestis Lietuvoje,

impôt sur le revenu des collectivités Liuksemburge,

társasági adó, osztalékadó Vengrijoje,

taxxa fuq l-income Maltoje,

vennootschapsbelasting Nyderlanduose,

Körperschaftssteuer Austrijoje,

podatek dochodowy od osób prawnych Lenkijoje,

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas Portugalijoje,

impozit pe profit Rumunijoje,

davek od dobička pravnih oseb Slovėnijoje,

daň z príjmov právnických osôb Slovakijoje,

yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund Suomijoje,

statlig inkomstskatt Švedijoje,

corporation tax Jungtinėje Karalystėje.


(1)  OL L 294, 2001 11 10, p. 1.

(2)  OL L 294, 2001 11 10, p. 22.

(3)  OL L 207, 2003 8 18, p. 1.

(4)  OL L 207, 2003 8 18, p. 25.


II PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinama direktyva ir jos vėlesni pakeitimai

(nurodyta 9 straipsnyje)

Tarybos direktyva 90/435/EEB

(OL L 225, 1990 8 20, p. 6)

 

1994 m. Stojimo akto I priedo XI.B.I.3 punktas

(OL C 241, 1994 8 29, p. 196)

 

Tarybos direktyva 2003/123/EB

(OL L 7, 2004 1 13, p. 41)

 

2003 m. Stojimo akto II priedo 9.8 punktas

(OL L 236, 2003 9 23, p. 555)

 

Tarybos direktyva 2006/98/EB

(OL L 363, 2006 12 20, p. 129)

tik priedo 7 punktas

B   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminų sąrašas

(nurodytas 9 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

90/435/EEB

1991 m. gruodžio 31 d.

2003/123/EB

2005 m. sausio 1 d.

2006/98/EB

2007 m. sausio 1 d.


III PRIEDAS

Atitikties lentelė

Direktyva 90/435/EEB

Ši direktyva

1 straipsnio 1 dalies pirma–ketvirta įtraukos

1 straipsnio 1 dalies a–d punktai

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 1 dalies įžanginės formuluotės pirma dalis

2 straipsnio įžanginė formuluotė

2 straipsnio 1 dalies įžanginės formuluotės antra dalis

2 straipsnio a punkto įžanginė formuluotė

2 straipsnio 1 dalies a punktas

2 straipsnio a punkto i papunktis

2 straipsnio 1 dalies b punktas

2 straipsnio a punkto ii papunktis

2 straipsnio 1 dalies c punkto pirmos ir antros pastraipų įžanginė formuluotė

2 straipsnio a punkto iii papunktis

2 straipsnio 1 dalies c punkto pirmos pastraipos pirma–dvidešimt septinta įtraukos

I priedo B dalies pirma–dvidešimt septinta įtraukos

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio b punktas

3 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

3 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

3 straipsnio 1 dalies a punkto pirmos pastraipos įvadiniai žodžiai

3 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė formuluotė

3 straipsnio 1 dalies a punkto pirmos pastraipos baigiamieji žodžiai

3 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

3 straipsnio 1 dalies a punkto antra pastraipa

3 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

3 straipsnio 1 dalies a punkto trečia pastraipa

3 straipsnio 1 dalies a punkto ketvirta pastraipa

3 straipsnio 1 dalies b punktas

3 straipsnio 1 dalies b punktas

3 straipsnio 2 dalies pirma ir antra įtraukos

3 straipsnio 2 dalies a ir b punktai

4 straipsnio 1 dalies pirma ir antra įtraukos

4 straipsnio 1 dalies a ir b punktai

4 straipsnio 1a dalis

4 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys

4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

4 straipsnio 2 dalies antras sakinys

4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

4 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

4 straipsnio 5 dalis

5, 6 ir 7 straipsniai

5, 6 ir 7 straipsniai

8 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 2 dalis

8 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

9 straipsnis

11 straipsnis

Priedas

I priedo A dalis

II priedas

III priedas


SPRENDIMAI

29.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 345/17


TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 895/2011/ES

2011 m. gruodžio 19 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2002/546/EB dėl jo taikymo laikotarpio

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 349 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

įstatymo galią turinčio akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

Tarybos sprendimu 2002/546/EB (2) Ispanijai leidžiama iki 2011 m. gruodžio 31 d. taikyti mažesnį mokestį, žinomą kaip „Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias“ (toliau – AIEM mokestis) tam tikriems Kanarų salose vietoje gaminamiems produktams arba juos nuo tokio mokesčio atleisti. To sprendimo priede pateiktas produktų, kuriems galima taikyti mažesnį AIEM mokestį arba nuo jo atleisti, sąrašas. Vietoje gaminamiems ir kitiems produktams taikomo mokesčio tarifo skirtumas, atsižvelgiant į produktus, negali būti didesnis nei 5, 15 ar 25 %;

(2)

tikslinga dvejiems metams pratęsti Sprendimo 2002/546/EB taikymo laikotarpį, kadangi pagal tą sprendimą suteikto leidimo pagrindiniai motyvai išliko nepakitę. Atsižvelgiant į tai, 2008 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos ataskaitoje Tarybai dėl specialaus Kanarų salose nustatyto AIEM mokesčio režimo taikymo patvirtinta, kad AIEM mokestis veikia tinkamai ir Sprendimo 2002/546/EB keisti nereikia;

(3)

be to, Ispanijos valdžios institucijų Komisijai pateiktoje ataskaitoje patvirtinama, kad sunkumai, dėl kurių leista taikyti mažesnį AIEM mokestį tam tikriems Kanarų salose vietoje gaminamiems produktams arba juos nuo tokio mokesčio visai atleisti, neišnyko;

(4)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 2002/546/EB,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2002/546/EB 1 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje nurodyta 2011 m. gruodžio 31 d. data pakeičiama 2013 m. gruodžio 31 d. data.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Ispanijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. KOROLEC


(1)  2011 m. gruodžio 1 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 179, 2002 7 9, p. 22.


29.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 345/18


TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 896/2011/ES

2011 m. gruodžio 19 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2007/659/EB nuostatos, susijusios su jo taikymo laikotarpiu ir sumažinto akcizų tarifo taikymu metinei kvotai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 349 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisės akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

2007 m. spalio 9 d. Tarybos sprendimu 2007/659/EB, leidžiančiu Prancūzijai taikyti sumažintą akcizų tarifą tradiciniam Prancūzijos užjūrio departamentuose gaminamam romui (2), Prancūzijai leidžiama Prancūzijos užjūrio departamentuose gaminamam tradiciniam romui, kuris parduodamas Prancūzijos žemyninėje dalyje, taikyti sumažintą akcizą, kurio tarifas gali būti mažesnis negu 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvoje 92/84/EEB dėl alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams taikomų akcizo tarifų suderinimo (3) nustatytas minimalus akcizų tarifas alkoholiui, tačiau negali būti daugiau kaip 50 % mažesnis už standartinį nacionalinį akcizų tarifą alkoholiui. Tradicinis romas, kuriam taikomas sumažintas akcizų tarifas, yra jau apibrėžtas 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos (4) II priedo 1 dalies f punkte. Sumažintas akcizų tarifas taikomas tik 108 000 hektolitrų gryno alkoholio metinei kvotai. Nukrypti leidžianti nuostata baigia galioti 2012 m. gruodžio 31 d.;

(2)

siekiant pritaikyti Sprendimo 2007/659/EB nuostatas prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnio ir atsižvelgiant į tai, kad tradicinis romas gaminamas tik Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone, šiame iš dalies pakeistame sprendime reikėtų padaryti nuorodą tik į tuos keturis atokiausius regionus;

(3)

2010 m. birželio 29 d. Prancūzijos valdžios institucijos pateikė Komisijai Sprendimo 2007/659/EB 4 straipsnyje numatytą ataskaitą. Ataskaitoje išreikšti du prašymai. Pirma, Prancūzijos valdžios institucijos prašo 108 000 hektolitrų gryno alkoholio metinę kvotą padidinti iki 125 000 hektolitrų, kad ji atitiktų Sąjungos romo rinkos tendencijas. Antra, jos prašo Sprendimo 2007/659/EB taikymo laikotarpį pratęsti vieniems metams, t. y. iki 2013 m. gruodžio 31 d., kad šio laikotarpio pabaiga sutaptų su 2007 m. birželio 27 d. Komisijos priimto sprendimo dėl valstybės pagalbos tuo pačiu klausimu (5) (toliau – Sprendimas dėl valstybės pagalbos) taikymo laikotarpio pabaiga;

(4)

iš Prancūzijos valdžios institucijų pateiktų duomenų matyti, kad, priėmus Sprendimą 2007/659/EB, į rinką pateikto tradicinio romo, kuriam taikomas sumažintas akcizų tarifas, kiekis padidėjo nuo 96 100 hektolitrų gryno alkoholio 2007 m. iki 105 700 hektolitrų 2010 m., t. y. išaugo 3,2 % per metus. Jei tokia tendencija išliktų, 2011 m. rinkai patiekto tradicinio romo kiekis sudarytų apie 109 100 hektolitrų gryno alkoholio, 2012 m. – 112 600 hektolitrų, o 2013 m. – 116 200 hektolitrų – taip būtų viršyta Sprendime 2007/659/EB nustatyta 108 000 hektolitrų kvota;

(5)

Sprendimo 2007/659/EB 9 konstatuojamoje dalyje pabrėžiama, kad siekiant išlaikyti iš cukranendrių gaminamo romo sektoriaus užjūrio departamentuose veiklą, reikia palaikyti tradicinio juose gaminamo romo konkurencingumą Prancūzijos žemyninės dalies rinkoje, todėl reikėtų peržiūrėti tradicinio užjūrio departamentų kilmės romo kiekį, kurį tiekiant vartojimui tai rinkai taikytinas sumažintas akcizų tarifas. Todėl Sprendimu 2007/659/EB nustatyta 108 000 hektolitrų metinė kvota turėtų būti padidinta iki 120 000 hektolitrų, įskaitant 2011 m. kvotą, kad būtų užtikrintas tęstinumas, atsižvelgiant į tais metais prognozuojamą padidėjimą. Toks padidinimas atitiktų 4,3 % augimą per metus, t. y. šiek tiek didesnį nei 3,2 % augimą 2007–2010 m. laikotarpiu;

(6)

be to, būtina Sprendimo 2007/659/EB taikymo laikotarpį pratęsti vieniems metams, kad šio laikotarpio pabaiga sutaptų su Sprendimo dėl valstybės pagalbos taikymo laikotarpio pabaiga;

(7)

Sprendimas 2007/659/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2007/659/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

pavadinimas pakeičiamas taip:

2)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Nukrypstant nuo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 110 straipsnio, Prancūzijai leidžiama Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone gaminamam tradiciniam romui savo žemyninėje dalyje toliau taikyti mažesnį akcizų tarifą nei Direktyvos 92/84/EEB 3 straipsnyje nustatytas visas akcizų tarifas alkoholiui.“;

3)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

1 straipsnyje nurodyta nukrypti leidžianti nuostata taikoma tik romui, apibrėžtam 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos (6) II priedo 1 dalies f punkte ir gaminamam Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone iš gamybos vietoje surinktų cukranendrių, kurio sudėtyje kitokių nei etilo ir metilo alkoholis lakiųjų medžiagų viename gryno alkoholio hektolitre yra 225 gramai ar daugiau ir kurio faktinė tūrinė alkoholio koncentracija yra lygi ar didesnė nei 40 %.

4)

3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Iki 2010 m. gruodžio 31 d. 2 straipsnyje nurodytam produktui taikytinas sumažintas akcizų tarifas taikomas 108 000 hektolitrų gryno alkoholio metinei kvotai. Nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. sumažintas akcizų tarifas taikomas 120 000 hektolitrų metinei kvotai.“;

5)

5 straipsnyje „2012 m. gruodžio 31 d.“ data pakeičiama „2013 m. gruodžio 31 d.“ data.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Prancūzijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. KOROLEC


(1)  2011 m. gruodžio 1 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL C 270, 2007 10 13, p. 12.

(3)  OL L 316, 1992 10 31, p. 29.

(4)  OL L 39, 2008 2 13, p. 16.

(5)  OL C 15, 2008 1 22, p. 1.

(6)  OL L 39, 2008 2 13, p. 16.“;


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

29.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 345/20


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1387/2011

2011 m. gruodžio 14 d.

kuriuo ištaisomos Reglamento (EB) Nr. 951/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje, versijos ispanų, italų, lenkų, portugalų, prancūzų, slovakų, suomių ir vengrų kalbomis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 85 straipsnį ir 161 straipsnio 3 dalį kartu su jo 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

iš dalies pakeitus Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006 (2) Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1055/2009 (3) buvo pastebėta, kad Reglamento (EB) Nr. 951/2006 ispanų, italų, lenkų, portugalų, prancūzų, slovakų, suomių ir vengrų kalbomis 7b straipsnio 3 dalyje yra klaida, susijusi su eksporto licencijų pateikimo datomis;

(2)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 turėtų būti atitinkamai pataisytas;

(3)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikoma tik versijoms ispanų, italų, lenkų, portugalų, prancūzų, slovakų, suomių ir vengrų kalbomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 290, 2009 11 6, p. 64.


SPRENDIMAI

29.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 345/21


EUROPOS VADOVŲ TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. gruodžio 19 d.

kuriuo skiriamas Europos centrinio banko vykdomosios valdybos narys

(2011/897/ES)

EUROPOS VADOVŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 283 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Protokolą dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto, ypač į jo 11.2 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos Tarybos rekomendaciją (1),

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (2),

atsižvelgdama į Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos nuomonę (3),

kadangi:

(1)

2011 m. lapkričio 10 d. laišku Europos Centrinio Banko pirmininkas Mario DRAGHI pranešė apie Lorenzo BINI SMAGHI sprendimą atsistatydinti iš Vykdomojoje valdyboje užimamų pareigų nuo 2011 m. gruodžio 31 d. pabaigos. Todėl reikia paskirti naują Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narį;

(2)

Europos Vadovų Taryba nariu nori skirti Benoît COEURÉ, kuris, jos manymu, atitinka visus Sutarties 283 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Benoît COEURÉ skiriamas Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nariu aštuonerių metų kadencijai nuo 2012 m. sausio 1 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 19 d.

Europos Vadovų Tarybos vardu

Pirmininkas

H. VAN ROMPUY


(1)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)  2011 m. gruodžio 14 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  2011 m. gruodžio 8 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).


29.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 345/22


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. gruodžio 21 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/852/EB dėl pereinamojo laikotarpio priemonių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004, taikomų reikalavimų neatitinkančio žalio pieno perdirbimui tam tikrose Rumunijos pieno perdirbimo įmonėse, ir dėl tokių įmonių struktūros reikalavimų

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9562)

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/898/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (1), ypač į jo 12 straipsnio antrą pastraipą,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (2), ypač į jo 9 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 852/2004 maisto ūkio subjektams nustatytos bendrosios maisto produktų higienos taisyklės, grindžiamos, be kita ko, rizikos veiksnių analizės ir svarbiausiųjų valdymo taškų principais. Jame nustatyta, kad maisto ūkio subjektai privalo laikytis tam tikrų šiais principais grindžiamų procedūrų;

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 853/2004 nustatyti konkretūs gyvūninių maisto produktų higienos reikalavimai maisto ūkio subjektams ir papildytos Reglamentu (EB) Nr. 852/2004 nustatytos taisyklės. Reglamentu (EB) Nr. 852/2004 nustatytos taisyklės apima pieno perdirbimo įmonėms taikomus struktūros reikalavimus, o Reglamentu (EB) Nr. 853/2004 nustatytos taisyklės apima tokioms įmonėms taikomus struktūros reikalavimus bei žalio pieno ir pieno gaminių higienos reikalavimus;

(3)

Komisijos sprendimo 2009/852/EB (3) 2 straipsnyje nustatyta, kad reglamentuose (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 išdėstyti struktūros reikalavimai to sprendimo I priede išvardytoms Rumunijos pieno perdirbimo įmonėms netaikomi iki 2011 m. gruodžio 31 d.;

(4)

Sprendimu 2009/852/EB taip pat nustatyta, kad, nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 853/2004, to sprendimo II priede išvardytoms pieno perdirbimo įmonėms leidžiama iki 2011 m. gruodžio 31 d. perdirbti reikalavimus atitinkantį ir jų neatitinkantį pieną, jei perdirbimas atliekamas atskirose gamybos linijose;

(5)

be to, Sprendimu 2009/852/EB nustatyta, kad to sprendimo III priede išvardytoms pieno perdirbimo įmonėms leidžiama iki 2011 m. gruodžio 31 d. perdirbti reikalavimus atitinkantį ir jų neatitinkantį pieną ne atskirose gamybos linijose;

(6)

2011 m. rugsėjo mėn. Rumunija pranešė Komisijai, kad nuo 2012 m. sausio mėn. visos šiuo metu Sprendimo 2009/852/EB I priede išvardytos pieno perdirbimo įmonės atitiks reglamentuose (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 išdėstytus struktūros reikalavimus. Todėl Sprendimo 2009/852/EB 2 straipsnis turėtų būti išbrauktas;

(7)

todėl Sprendimo 2009/852/EB I ir II priedus reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(8)

be to, Rumunija pranešė Komisijai, kad įsigaliojus Sprendimui 2009/852/EB gerokai padidėjo Reglamento (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus atitinkančio žalio pieno, pristatyto į tos valstybės narės pieno perdirbimo įmones, dalis. Rumunija taip pat parengė veiksmų planą, kuriuo siekiama, kad visa pieno gamybos grandinė toje valstybėje narėje atitiktų ES taisykles;

(9)

tačiau pagal Rumunijos ataskaitą, pateiktą remiantis Sprendimo 2009/852/EB 6 straipsniu, ir 2011 m. spalio 17 d. Rumunijos valdžios institucijų Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui pateiktą informaciją, Rumunijos pieno sektoriaus padėtis vis dar neatitinka Reglamento (EB) Nr. 853/2004 reikalavimų;

(10)

atsižvelgiant į esamą padėtį ir kad Rumunijos valdžios institucijų pastangos nenueitų perniek, tikslinga pratęsti Sprendime 2009/852/EB nustatytų priemonių taikymą;

(11)

Rumunija turėtų toliau dėti pastangas, kad Sprendimo 2009/852/EB II ir III prieduose išvardytų įmonių perdirbtas žalias pienas atitiktų Reglamento (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus;

(12)

Rumunija visų pirma turėtų toliau stebėti padėtį ir teikti Komisijai reguliarias pažangos, daromos siekiant visiškai įgyvendinti minėtus reikalavimus, ataskaitas. Remiantis tų ataskaitų išvadomis reikėtų imtis atitinkamų priemonių;

(13)

todėl Sprendimą 2009/852/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(14)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2009/852/EB iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnis išbraukiamas;

2.

3 straipsnyje data „2011 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2013 m. gruodžio 31 d.“;

3.

4 straipsnyje data „2011 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2013 m. gruodžio 31 d.“;

4.

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

1.   Rumunija Komisijai teikia metines ataskaitas dėl pažangos, padarytos užtikrinant, kad Reglamentą (EB) Nr. 853/2004 atitiktų:

a)

reikalavimų neatitinkantį pieną gaminantys gamybos ūkiai;

b)

reikalavimų neatitinkančio pieno surinkimo ir vežimo sistema.

Pirma metinė ataskaita Komisijai pateikiama ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d., o antra – ne vėliau kaip 2013 m. spalio 31 d.

Ataskaitos teikiamos IV priede nurodyta forma.

2.   Komisija atidžiai stebi pažangą, daromą įgyvendinant Sprendimo 2009/852/EB II ir III prieduose išvardytų įmonių perdirbtam žaliam pienui taikomus Reglamento (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus.

Jeigu Komisija, remdamasi Rumunijos pateiktomis ataskaitomis, mano, kad iki 2013 m. gruodžio 31 d. reikalavimai greičiausiai nebus įgyvendinti, ji siūlo atitinkamas priemones padėčiai ištaisyti.“

5.

7 straipsnyje data „2011 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2013 m. gruodžio 31 d.“;

6.

I, II ir III priedai iš dalies keičiami, kaip nurodyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(3)  OL L 312, 2009 11 27, p. 59.


PRIEDAS

Sprendimo 2009/852/EB I, II ir III priedai iš dalies keičiami taip:

1.

I priedas išbraukiamas.

2.

II ir III priedai pakeičiami taip:

II PRIEDAS

3 STRAIPSNYJE NURODYTŲ ĮMONIŲ SĄRAŠAS

Nr.

Veterinarinio patvirtinimo numeris

Įmonės pavadinimas

Adresas (miestas/gyvenvietė/apskritis)

1

L35

SC DANONE PDPA ROMANIA SRL

București, 032451

2

MM 1795

SC CALITATEA SRL

Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, 437349

III PRIEDAS

4 STRAIPSNYJE NURODYTŲ ĮMONIŲ SĄRAŠAS

Nr.

Veterinarinio patvirtinimo numeris

Įmonės pavadinimas

Adresas (miestas/gyvenvietė/apskritis)

1

AB 641

SC BIOMILK SRL

Lopadea Nouă, județul Alba, 517395

2

AB 3386

SC LACTATE C.H. SRL

Sânmiclăuș, județul Alba, 517761

3

BH 4020

SC MOISI SERV COM SRL

Borșa, nr. 8, județul Bihor, 417431

4

L 136

SC CAMPAEI PREST SRL

Hidișeul de Sus, județul Bihor, 417277

5

L72

SC LACTOMUNTEAN SRL

Teaca, județul Bistrița-Năsăud, 427345

6

L78

SC ROMFULDA PROD SRL

Beclean, județul Bistrița-Năsăud, 425100

7

L107

SC BENDEAR CRIS PROD COM SRL

Șieu Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud, 427295

8

L110

SC LECH LACTO SRL

Lechința, județul Bistrița-Năsăud, 427105

9

BN 2399

SC CARMO-LACT PROD SRL

Monor, județul Bistrița-Năsăud, 427175

10

BN 2120

SC ELIEZER SRL

Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, 427125

11

L3

SC ABY IMPEX SRL

Șendriceni, județul Botoșani, 717380

12

L116

SC RAM SRL

Ibănești, județul Botoșani, 717215

13

L140

S.C. CARMOLACT SRL

Ucea, județul Brasov, 507235

14

L154

S.C. CAS SRL

Braila, județul Braila, 810224

15

L148

S.C. LACTAS SRL

Ianca, județul Braila, 815200

16

CL 0044

SC IANIS DIM SRL

Lehliu Gară, județul Călărași, 915300

17

L129

SC BONAS IMPORT EXPORT SRL

Dezmir, județul Cluj, 407039

18

L84

SC PICOLACT PRODCOM SRL

Iclod, județul Cluj, 407335

19

L149

S.C. COMLACT SRL

Corusu, județul Cluj, 407056

20

L43

SC LACTOCORV SRL

Ion Corvin, județul Constanța, 907150

21

L40

SC BETINA IMPEX SRL

Ovidiu, județul Constanța, 905900

22

L41

SC ELDA MEC SRL

Topraisar, județul Constanța, 907210

23

L87

SC NICULESCU PROD SRL

Cumpăna, județul Constanța, 907105

24

L118

SC ASSLA KAR SRL

Medgidia, județul Constanța, 905600

25

L130

SC MUNTINA PROD SRL

Constanța, județul Constanța, 900735

26

CT 225

SC MIH PROD SRL

Cobadin, județul Constanța, 907065

27

CT 256

SC IAN PROD SRL

Târgușor, județul Constanța, 90727

28

CT 258

SC BINCO LACT SRL

Săcele, județul Constanța, 907260

29

CT 30

SC EASTERN EUROPEAN FOODS SRL

Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, 907195

30

CT 15

SC NIC COSTI TRADE SRL

Dorobanțu, județul Constanța, 907211

31

CT 12203

SC LACTO GENIMICO SRL

Hârșova, județul Constanța, 905400

32

L82

SC TOTALLACT GROUP SA

Dragodana, județul Dâmbovița, 137200

33

DJ 80

SC DUVADI PROD COM SRL

Breasta, județul Dolj, 207115

34

DJ 730

SC LACTIDO SA

Craiova, județul Dolj, 200378

35

L91

SC COSMILACT SRL

Schela, județul Galați, 807265

36

GR 5610

SC LACTA SA

Giurgiu, județul Giurgiu, 080556

37

GJ 231

SC SEKAM PROD SRL

Novaci, județul Gorj, 215300

38

L49

SC ARTEGO SA

Tg. Jiu, Gorj, 210257

39

L65

SC KARPATEN MILK

Suseni, județul Harghita, 537305

40

L124

SC PRIMULACT SRL

Miercurea Ciuc, județul Harghita, 530242

41

HR 119

SC BOMILACT SRL

Mădăraș, județul Harghita, 537071

42

HR 625

SC LACTIS SRL

Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, 535600

43

HR 213

SC PAULACT SA

Mărtiniș, județul Harghita, 537175

44

L99

SC VALIZVI PROD COM SRL

Gârbovi, județul Ialomița, 927120

45

IS 1540

SC PROMILCH SRL

Podu Iloaiei, județul Iași, 707365

46

L18

S.C. EUROCHEESE SRL

Jilava, județul Ilfov, 077120

47

L47

SC OBLAZA SRL

Bârsana, județul Maramureș, 437035

48

L85

SC AVI-SEB IMPEX SRL

Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, 437103

49

L86

SC ZEA SRL

Boiu Mare, județul Maramureș, 437060

50

L16

SC ROXAR PROD COM SRL

Cernești, județul Maramureș, 437085

51

L135

SC MULTILACT SRL

Baia Mare, județul Maramureș, 430015

52

MM 793

SC WROMSAL SRL

Satulung, județul Maramureș, 437270

53

MM 6325

SC ONY SRL

Larga, județul Maramureș, 437317

54

L54

SC RODLACTA SRL

Fărăgău, județul Mureș, 547225

55

L108

SC LACTEX REGHIN SRL

Solovăstru, județul Mureș, 547571

56

L121

SC MIRDATOD PROD SRL

Ibănești, județul Mureș, 547325

57

MS 483

SC HELIANTUS PROD

Reghin, județul Mureș, 545300

58

MS 5554

SC GLOBIVET PHARM SRL

Batoș, județul Mureș, 547085

59

NT 900

SC COMPLEX AGROALIMENTAR SRL

Bicaz, județul Neamț, 615100

60

L96

SC PROD A.B.C. COMPANY SRL

Grumăzești, județul Neamț, 617235

61

L101

SC 1 DECEMBRIE SRL

Târgu Neamț, județul Neamț, 615235

62

L106

SC RAPANU SR. COM SRL

Petricani, județul Neamț, 617315

63

L6

SC LACTA HAN PROD SRL

Urecheni, județul Neamt, 617490

64

L123

SC PROCOM PASCAL SRL

Păstrăveni, județul Neamț, 617300

65

L100

SC ALTO IMPEX SRL

Provița de Jos, județul Prahova, 107477

66

L88

SC AGROMEC CRASNA SA

Crasna, județul Sălaj, 457085

67

L89

SC OVINEX SRL

Sărmășag, județul Sălaj, 457330

68

L71

SC LACTO SIBIANA SA

Șura Mică, județul Sibiu, 557270

69

SM 4189

SC PRIMALACT SRL

Satu Mare, județul Satu Mare, 440089

70

L5

SC NIRO SERV COM SRL

Gura Humorului, județul Suceava, 725300

71

L36

SC PROLACT PROD COM SRL

Vicovu de Sus, județul Suceava, 727610

72

L81

SC RARAUL SA

Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, 727100

73

SV 1085

SC BUCOVINA SA FALTICENI

Fălticeni, județul Suceava, 725200

74

SV 1562

SC BUCOVINA SA SUCEAVA

Suceava, județul Suceava, 720290

75

SV 1888

SC TOCAR PROD SRL

Frătăuții Vechi, județul Suceava, 727255

76

SV 4909

SC ZADA PROD SRL

Horodnic de Jos, județul Suceava, 727301

77

SV 6159

SC ECOLACT SRL

Milișăuți, județul Suceava, 727360

78

TR 27

SC VIOLACT SRL

Putineiu, județul Teleorman, 147285

79

TR 81

SC BIG FAMILY SRL

Videle, județul Teleorman, 145300

80

TR 239

SC COMALACT SRL

Nanov, județul Teleorman, 147215

81

L80

SC INDUSTRIAL MARIAN SRL

Drănceni, județul Vaslui, 737220

82

VN 231

SC VRANLACT SA

Focșani, județul Vrancea, 620122


29.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 345/28


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. gruodžio 21 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/861/EB dėl pereinamojo laikotarpio priemonių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, taikomų reikalavimų neatitinkančiam žalio pieno perdirbimui tam tikrose Bulgarijos pieno perdirbimo įmonėse

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9568)

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/899/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (1), ypač į jo 9 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 853/2004 nustatytos konkrečios gyvūninių maisto produktų higienos taisyklės maisto ūkio subjektams. Šios taisyklės apima žalio pieno ir pieno gaminių higienos reikalavimus;

(2)

Komisijos sprendime 2009/861/EB (2) numatytos tam tikros nuostatos, leidžiančios tame sprendime išvardytoms Bulgarijos pieno perdirbimo įmonėms nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo IX skirsnio I skyriaus II ir III poskyriuose nustatytų reikalavimų. Šis sprendimas taikomas iki 2011 m. gruodžio 31 d.;

(3)

todėl, nukrypstant nuo atitinkamų Reglamento (EB) Nr. 853/2004 nuostatų, tam tikros Sprendimo 2009/861/EB I priede išvardytoms pieno perdirbimo įmonėms leidžiama perdirbti reikalavimus atitinkantį ir jų neatitinkantį pieną, jei reikalavimus atitinkantis ir jų neatitinkantis pienas perdirbami atskirose gamybos linijose. Be to, tam tikroms šio sprendimo II priede išvardytoms pieno perdirbimo įmonėms leidžiama perdirbti reikalavimų neatitinkantį pieną be atskirų gamybos linijų;

(4)

Bulgarija pranešė Komisijai, kad įsigaliojus Sprendimui 2009/861/EB gerokai padidėjo Reglamento (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus atitinkančio žalio pieno, pristatyto į tos valstybės narės pieno perdirbimo įmones, dalis. Bulgarija taip pat parengė veiksmų planą, kuriuo siekiama, kad visa pieno gamybos grandinė toje valstybėje narėje atitiktų ES taisykles;

(5)

tačiau, pagal Bulgarijos ataskaitą, pateiktą remiantis Sprendimo 2009/861/EB 5 straipsniu ir 2011 m. spalio 17 d. Bulgarijos valdžios institucijų Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui pateikta informacija, Bulgarijos pieno sektoriaus padėtis vis dar neatitinka Reglamento (EB) Nr. 853/2004 reikalavimų;

(6)

atsižvelgiant į esamą padėtį ir kad Bulgarijos valdžios institucijų pastangos nenueitų perniek, tikslinga pratęsti Sprendime 2009/861/EB nustatytų priemonių taikymą;

(7)

Bulgarija turėtų toliau dėti pastangas, kad Sprendimo 2009/861/EB prieduose išvardytų įmonių perdirbtas žalias pienas atitiktų Reglamento (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus;

(8)

Bulgarija visų pirma turėtų toliau stebėti padėtį ir teikti Komisijai reguliarias pažangos, daromos siekiant visiškai įgyvendinti minėtus reikalavimus, ataskaitas. Remiantis tų ataskaitų išvadomis reikėtų imtis atitinkamų priemonių;

(9)

todėl Sprendimą 2009/861/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(10)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2009/861/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnyje data „2011 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2013 m. gruodžio 31 d.“;

2)

3 straipsnyje data „2011 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2013 m. gruodžio 31 d.“;

3)

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

1.   Bulgarija Komisijai teikia metines ataskaitas dėl pažangos, padarytos užtikrinant, kad Reglamentą (EB) Nr. 853/2004 atitiktų:

a)

reikalavimų neatitinkantį pieną gaminantys gamybos ūkiai,

b)

reikalavimų neatitinkančio pieno surinkimo ir vežimo sistema.

Pirma metinė ataskaita Komisijai pateikiama ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d., o antra – ne vėliau kaip 2013 m. spalio 31 d.

Ataskaitos teikiamos III priede nurodyta forma.

2.   Komisija atidžiai stebi pažangą, daromą įgyvendinant I ir II prieduose išvardytų įmonių perdirbtam žaliam pienui taikomus Reglamento (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus.

Jeigu Komisija, remdamasi Bulgarijos pateiktomis ataskaitomis, mano, kad iki 2013 m. gruodžio 31 d. reikalavimai greičiausiai nebus įgyvendinti, ji siūlo atitinkamas priemones padėčiai ištaisyti.“;

4)

6 straipsnyje data „2011 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2013 m. gruodžio 31 d.“;

5)

I ir II priedai pakeičiami šio sprendimo priede pateikiamu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(2)  OL L 314, 2009 12 1, p. 83.


PRIEDAS

I PRIEDAS

2 straipsnyje nurodytų pieno įmonių, kurioms leista perdirbti reikalavimus atitinkantį ir jų neatitinkantį pieną, sąrašas

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

Miestas/gatvė arba gyvenvietė/regionas

1

BG 0412010

„Bi Si Si Handel“ OOD

gr. Elena

ul. „Treti mart“ 19

2

BG 0612027

„Mlechen ray - 2“ EOOD

gr. Vratsa

kv. „Bistrets“

3

BG 0612043

ET „Zorov- 91 -Dimitar Zorov“

gr. Vratsa

Mestnost „Parshevitsa“

4

BG 2012020

„Yotovi“ OOD

gr. Sliven

kv. „Rechitsa“

5

BG 2512020

„Mizia-Milk“ OOD

gr. Targovishte

Industrialna zona

6

BG 2112001

„Rodopeya - Belev“ EOOD

gr. Smolyan,

Ul. „Trakya“ 20

7

BG 1212001

„S i S - 7“ EOOD

gr. Montana

„Vrachansko shose“ 1

8

BG 2812003

„Balgarski yogurt“ OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

II PRIEDAS

3 straipsnyje nurodytų pieno įmonių, kurioms leista perdirbti reikalavimų neatitinkantį pieną, sąrašas

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

Miestas/gatvė arba gyvenvietė/regionas

1

BG 2412037

„Stelimeks“ EOOD

s. Asen

2

0912015

„Anmar“ OOD

s. Padina

obsht. Ardino

3

0912016

OOD „Persenski“

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

4

1012014

ET„Georgi Gushterov DR“

s. Yahinovo

5

1012018

„Evro miyt end milk“ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

6

1112004

„Matev-Mlekoprodukt“ OOD

s. Goran

7

1112017

ET „Rima-Rumen Borisov“

s. Vrabevo

8

1312023

„Inter-D“ OOD

s. Kozarsko

9

1612049

„Alpina -Milk“ EOOD

s. Zhelyazno

10

1612064

OOD „Ikay“

s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

11

2112008

MK „Rodopa milk“

s. Smilyan

obsht. Smolyan

12

2412039

„Penchev“ EOOD

gr. Chirpan

ul. „Septemvriytsi“ 58

13

2512021

„Keya-Komers-03“ EOOD

s. Svetlen

14

0112014

ET „Veles-Kostadin Velev“

gr. Razlog

ul. „Golak“ 14

15

2312041

„Danim-D.Stoyanov“ EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

16

2712010

„Kamadzhiev-milk“ EOOD

s. Kriva reka

obsht. N.Kozlevo

17

0712001

„Ben Invest“ OOD

s. Kostenkovtsi

obsht. Gabrovo

18

1512012

ET „Ahmed Tatarla“

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

19

2212027

„Ekobalkan“ OOD

gr. Sofia

bul „Evropa“ 138

20

2312030

ET „Favorit- D.Grigorov“

s. Aldomirovtsi

21

2312031

ET „Belite kamani“

s. Dragotintsi

22

BG 1512033

ET „Voynov-Ventsislav Hristakiev“

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

23

BG 1512029

„Lavena“ OOD

s. Dolni Dębnik

obl. Pleven

24

BG 1612028

ET „Slavka Todorova“

s. Trud

obsht. Maritsa

25

BG 1612051

ET „Radev-Radko Radev“

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

26

BG 1612066

„Lakti ko“ OOD

s. Bogdanitza

27

BG 2112029

ET „Karamfil Kasakliev“

gr. Dospat

28

BG 0912004

„Rodopchanka“ OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

29

0112003

ET „Vekir“

s. Godlevo

30

0112013

ET „Ivan Kondev“

gr. Razlog

Stopanski dvor

31

0212037

„Megakomers“ OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

32

0512003

SD „LAF-Velizarov i sie“

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

33

0612035

OOD „Nivego“

s. Chiren

34

0612041

ET „Ekoprodukt-Megiya- Bogorodka Dobrilova“

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 3

35

0612042

ET „Mlechen puls - 95 - Tsvetelina Tomova“

gr. Krivodol

ul. „Vasil Levski“

36

1012008

„Kentavar“ OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

37

1212022

„Milkkomm“ EOOD

gr. Lom

ul. „Al.Stamboliyski“ 149

38

1212031

„ADL“ OOD

s. Vladimirovo

obsht. Boychinovtsi

39

1512006

„Mandra“ OOD

s. Obnova

obsht. Levski

40

1512008

ET „Petar Tonovski-Viola“

gr. Koynare

ul. „Hr.Botev“ 14

41

1512010

ET „Militsa Lazarova-90“

gr. Slavyanovo,

ul.“ Asen Zlatarev“ 2

42

1612024

SD „Kostovi - EMK“

gr. Saedinenie

ul. „L.Karavelov“ 5

43

1612043

ET „Dimitar Bikov“

s. Karnare

obsht. „Sopot“

44

1712046

ET „Stem-Tezdzhan Ali“

gr. Razgrad

ul. „Knyaz Boris“23

45

2012012

ET „Olimp-P.Gurtsov“

gr. Sliven

m-t „Matsulka“

46

2112003

„Milk- inzhenering“ OOD

gr. Smolyan

ul. „Chervena skala“ 21

47

2112027

„Keri“ OOD

s. Borino,

obsht. Borino

48

2312023

„Mogila“ OOD

gr. Godech,

ul. „Ruse“ 4

49

2512018

„Biomak“ EOOD

gr. Omurtag

ul. „Rodopi“ 2

50

2712013

„Ekselans“ OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

51

2812018

ET „Bulmilk-Nikolay Nikolov“

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

52

2812010

ET „Mladost-2-Yanko Yanev“

gr. Yambol,

ul. „Yambolen“ 13

53

BG 1012020

ET „Petar Mitov-Universal“

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

54

BG 1112016

Mandra „IPZHZ“

gr. Troyan

ul. „V.Levski“ 281

55

BG 1712042

ET „Madar“

s. Terter

56

BG 2612042

„Bulmilk“ OOD

s. Konush

obl. Haskovska

57

BG 0912011

ET „Alada-Mohamed Banashak“

s. Byal izvor

obsht. Ardino

58

1112026

„ABLAMILK“ EOOD

gr. Lukovit

ul. „Yordan Yovkov“ 13

59

1312005

„Ravnogor“ OOD

s. Ravnogor

60

1712010

„Bulagrotreyd-chastna kompaniya“ EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

61

1712013

ET „Deniz“

s. Ezerche

62

2012011

ET „Ivan Gardev 52“

gr. Kermen

ul. „Hadzhi Dimitar“ 2

63

2012024

ET „Denyo Kalchev 53“

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

64

2112015

OOD „Rozhen Milk“

s. Davidkovo,

obsht. Banite

65

2112026

ET „Vladimir Karamitev“

s. Varbina

obsht. Madan

66

2312007

ET „Agropromilk“

gr. Ihtiman

ul. „P.Slaveikov“ 19

67

BG 1812008

„Vesi“ OOD

s. Novo selo

68

BG 2512003

„Si Vi Es“ OOD

gr. Omurtag

Promishlena zona

69

BG 2612034

ET „Eliksir-Petko Petev“

s. Gorski izvor

70

BG 1812003

„Sirma Prista“ AD

gr. Ruse

bul. „3-ti mart“ 51

71

BG 2512001

„Mladost -2002“ OOD

gr. Targovishte

bul.„29-ti yanuari“ 7

72

0812030

„FAMA“ AD

gr. Dobrich

bul. „Dobrudzha“ 2

73

0912003

„Koveg-mlechni produkti“ OOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

74

1412015

ET „Boycho Videnov - Elbokada 2000“

s. Stefanovo

obsht. Radomir

75

1712017

„Diva 02“ OOD

gr. Isperih

ul. „An.Kanchev“

76

1712037

ET „Ali Isliamov“

s. Yasenovets

77

1712043

„Maxima milk“ OOD

s. Samuil

78

1812005

„DAV - Viktor Simonov“ EOOD

gr. Vetovo

ul. „Han Kubrat“ 52

79

2012010

„Saray“ OOD

s. Mokren

80

2012032

„Kiveks“ OOD

s.Kovachite

81

2012036

„Minchevi“ OOD

s. Korten

82

2212009

„Serdika -94“ OOD

gr. Sofia

kv. Zheleznitza

83

2312028

ET „Sisi Lyubomir Semkov“

s. Anton

84

2312033

„Balkan spetsial“ OOD

s. Gorna Malina

85

2312039

EOOD „Laktoni“

s. Ravno pole,

obl. Sofiyska

86

2412040

„Inikom“ OOD

gr. Galabovo

ul. „G.S.Rakovski“ 11

87

2512011

ET „Sevi 2000- Sevie Ibryamova“

s. Krepcha

obsht. Opaka

88

2612015

ET „Detelina 39“

s. Brod

89

2812002

„Arachievi“ OOD

s. Kirilovo,

obl. Yambolska’

90

BG 1612021

ET „Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov“

s. Briagovo

obsht. Gulyantsi

91

BG 2012019

„Hemus-Milk komers“ OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

92

2012008

„Raftis“ EOOD

s. Byala

93

2112023

ET „Iliyan Isakov“

s. Trigrad

obsht. Devin

94

2312020

„MAH 2003“ EOOD

gr. Etropole

bul. „Al. Stamboliyski“ 21

95

2712005

„Nadezhda“ OOD

s. Kliment