ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2011.338.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 338

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. gruodžio 21d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1007/2011 dėl tekstilės pluoštų pavadinimų ir susijusio tekstilės gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir žymėjimo, kuriuo panaikinamos Tarybos direktyva 73/44/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/73/EB bei 2008/121/EB papildymas (OL L 272, 2011 10 18)

1

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/99/ES dėl Europos apsaugos orderio

2

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1345/2011, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 194/2008 dėl ribojančių priemonių Birmai (Mianmarui) atnaujinimo ir sustiprinimo

19

 

*

2011 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1346/2011, kuriuo uždraudžiama su valstybių narių, išskyrus Daniją ir Airiją, vėliavomis plaukiojantiems laivams žvejoti smulkiadygles saulažuves VI, VII ir VIII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

20

 

*

2011 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1347/2011, kuriuo uždraudžiama su Vokietijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines silkes Vb, VIb ir VIaN zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

22

 

*

2011 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1348/2011, kuriuo uždraudžiama su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti smulkiadygles saulažuves VI, VII ir VIII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

24

 

*

2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1349/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 376/2008, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams

26

 

*

2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1350/2011 dėl laikino kai kurių grūdų importo muitų netaikymo 2011–2012 prekybos metais

27

 

*

2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1351/2011, kuriuo dėl Sąjungos tarifinių kvotų ir referencinių kiekių taikymo tam tikriems Vakarų Kranto ir Gazos ruožo kilmės žemės ūkio produktams sustabdymo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 747/2001

29

 

*

2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1352/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui

31

 

*

2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1353/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 taikymo taisykles dėl mokėjimo agentūrų apskaitos tvarkymo, išlaidų ir įplaukų deklaravimo ir išlaidų kompensavimo iš EŽŪGF ir EŽŪFKP sąlygų

35

 

*

2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1354/2011, kuriuo leidžiama pradėti naudoti metines Sąjungos tarifines avių, ožkų, avienos ir ožkienos kvotas

36

 

*

2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1355/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 329/2007 dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

39

 

 

2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1356/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

48

 

 

2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1357/2011 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias 2011 m. gruodžio mėn. dienas, atsižvelgiant į pagal Reglamentą (EB) Nr. 620/2009 administruojamą aukštos kokybės jautienos tarifinę kvotą

50

 

*

2011 m. gruodžio 14 d. Europos centrinio banko reglamentas (ES) Nr. 1358/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2003/9) (ECB/2011/26)

51

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2011/857/BUSP, kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2005/889/BUSP dėl Europos Sąjungos pasienio pagalbos misijos Rafah perėjimo punktui (ES PPM Rafah) įsteigimo ir pratęsiamas jų galiojimo terminas

52

 

*

2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2011/858/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/784/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Palestinos teritorijose (EUPOL COPPS) ir pratęsiamas jo galiojimo terminas

54

 

*

2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2011/859/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/232/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Birmai (Mianmarui)

55

 

*

2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2011/860/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/800/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

56

 

 

2011/861/ES

 

*

2011 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl laikinosios nuostatos, kuria leidžiama nukrypti nuo kilmės taisyklių, nustatytų Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007 II priede, atsižvelgiant į ypatingą Kenijos padėtį, susijusią su tuno nugarine (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9269)

61

 

 

2011/862/ES

 

*

2011 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo patvirtinamos tam tikros iš dalies pakeistos 2011 m. gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo ir stebėsenos programos ir iš dalies keičiamos Sprendimo 2010/712/ES nuostatos dėl Sąjungos finansinio įnašo, skirto tuo sprendimu patvirtintoms programoms (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9478)

64

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

2011/2/ES

 

*

2011 m. lapkričio 25 d. Jungtinio Bendrijos ir Šveicarijos oro transporto komiteto, įsteigto Europos bendrijos ir Šveicarijos konfederacijos susitarimu dėl oro transporto, sprendimas Nr. 2/2011, kuriuo keičiamas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl oro transporto priedas

70

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

REGLAMENTAI

21.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/1


2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1007/2011 dėl tekstilės pluoštų pavadinimų ir susijusio tekstilės gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir žymėjimo, kuriuo panaikinamos Tarybos direktyva 73/44/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/73/EB bei 2008/121/EB

PAPILDYMAS

(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 272, 2011 m. spalio 18 d.)

Reglamentas (ES) Nr. 1007/2011 papildomas šiuo pareiškimu:

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS PAREIŠKIMAS

Europos Parlamentas ir Taryba suvokia, kad svarbu teikti tikslią informaciją vartotojams, ypač kai ant gaminio pažymima jo kilmė, taip vartotojus apsaugant nuo melagingų, netikslių ar klaidinančių teiginių. Naujų technologijų, pvz., elektroninio ženklinimo, įskaitant atpažinimą radijo dažniais, naudojimas gali būti naudinga priemonė tokiai informacijai teikti neatsiliekant nuo technikos progreso. Europos Parlamentas ir Taryba ragina Komisiją rengiant ataskaitą pagal šio reglamento 24 straipsnį apsvarstyti jų poveikį galimiems naujiems ženklinimo reikalavimams, be kita ko, siekiant pagerinti tekstilės gaminių atsekamumą.


DIREKTYVOS

21.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/2


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2011/99/ES

2011 m. gruodžio 13 d.

dėl Europos apsaugos orderio

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 82 straipsnio 1 dalies a ir d punktus,

atsižvelgdami į Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Rumunijos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyvą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Europos Sąjunga užsibrėžė tikslą puoselėti bei plėtoti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę;

(2)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 82 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose Sąjungoje grindžiamas nuosprendžių ir teismo sprendimų tarpusavio pripažinimo principu;

(3)

pagal Stokholmo programą – Atvira ir saugi Europa piliečių labui ir saugumui (2) – tarpusavio pripažinimas turėtų būti taikomas visų rūšių teismo nuosprendžiams ir sprendimams, kurie, atsižvelgiant į teisės sistemą, gali būti baudžiamieji ar administraciniai. Joje taip pat raginama, kad Komisija ir valstybės narės išnagrinėtų būdus, kaip patobulinti teisės aktus ir praktines paramos priemones aukoms apsaugoti. Programoje taip pat nurodyta, kad nusikaltimo aukoms gali būti taikomos specialios apsaugos priemonės, kurios turėtų galioti visoje Sąjungoje. Ši direktyva yra nuoseklaus ir išsamaus aukų teisėms skirto priemonių rinkinio dalis;

(4)

2009 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl smurto prieš moteris panaikinimo valstybės narės raginamos pagerinti savo nacionalinės teisės aktus ir politiką, kad būtų kovojama su visų formų smurtu prieš moteris ir šalinamos smurto prieš moteris priežastys, be kita ko, imantis prevencinių priemonių, o Sąjunga raginama užtikrinti teisę visoms nuo smurto nukentėjusioms moterims gauti pagalbą ir paramą. 2010 m. vasario 10 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl moterų ir vyrų lygybės Europos Sąjungoje (2009 m.) pritariama pasiūlymui įvesti nusikaltimų aukoms skirtą Europos apsaugos orderį;

(5)

2011 m. birželio 10 d. rezoliucijoje dėl nusikaltimų aukų teisių užtikrinimo ir apsaugos, ypač baudžiamosiose bylose, gerinimo veiksmų plano Taryba nurodė, jog tam, kad būtų pagerintas nusikaltimų aukų teisių užtikrinimas ir apsauga, veiksmų turėtų būti imamasi Sąjungos lygiu, ir paragino Komisiją pateikti atitinkamų su tuo susijusių pasiūlymų. Šioje srityje reikėtų sukurti mechanizmą, kuriuo būtų užtikrintas valstybių narių teismo sprendimų dėl nusikaltimų aukų apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas. Pagal tą rezoliuciją šią direktyvą, kuri susijusi su baudžiamosiose bylose paskirtų apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimu, turėtų papildyti atitinkamas mechanizmas, susijęs su civilinėse bylose paskirtomis priemonėmis;

(6)

bendroje vidaus sienų neturinčioje teisingumo erdvėje būtina užtikrinti, kad vienoje valstybėje narėje fiziniam asmeniui suteikta apsauga būtų išlaikoma ir toliau jam teikiama kitoje valstybėje narėje, į kurią jis persikelia arba jau persikėlė. Be to, turėtų būti užtikrinama, kad Sąjungos piliečiams teisėtai naudojantis savo teise laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 straipsnio 2 dalį ir SESV 21 straipsnį nebūtų prarandama jų apsauga;

(7)

kad būtų pasiekti šie tikslai, šia direktyva turėtų būti nustatytos taisyklės, pagal kurias apsauga, pagrįsta pagal vienos valstybės narės (toliau – išduodančioji valstybė) teisės aktus paskirtomis tam tikromis apsaugos priemonėmis, gali būti taikoma ir kitoje valstybėje narėje, kurioje saugomas asmuo nusprendžia apsigyventi ar būti (toliau – vykdančioji valstybė);

(8)

šia direktyva atsižvelgiama į skirtingas valstybių narių teisines tradicijas bei į faktą, kad veiksminga apsauga gali būti užtikrinta apsaugos orderiais, kuriuos išduoda ne baudžiamųjų bylų teismas, o kita institucija. Šia direktyva nenustatomos prievolės keisti apsaugos priemonių skyrimo nacionalines sistemas, nei prievolės nustatyti arba iš dalies keisti Europos apsaugos orderio vykdymo baudžiamosios teisės sistemą;

(9)

ši direktyva taikoma apsaugos priemonėms, kuriomis siekiama konkrečiai apsaugoti asmenį nuo kito asmens nusikalstamos veikos, kuri gali kokiu nors būdu kelti pavojų to asmens gyvybei ar fiziniam, psichiniam ir lytiniam neliečiamumui, pvz., užkertant kelią bet kokios formos persekiojimui, taip pat kelti pavojų to asmens orumui arba laisvei, pvz., užkertant kelią pagrobimui, persekiojimui ir kitų formų netiesioginei prievartai, ir kuriomis siekiama užkirsti kelią naujoms nusikalstamoms veikoms arba sumažinti ankstesnių nusikalstamų veikų pasekmes. Šios saugomo asmens asmeninės teisės atitinka pagrindines vertybes, kurios pripažįstamos ir puoselėjamos visose valstybėse narėse. Tačiau valstybė narė neprivalo išduoti Europos apsaugos orderio, remdamasi baudžiamąja priemone, kuri skirta ne konkrečiai apsaugoti asmenį, o kitiems tikslams, pvz., socialinei nusikaltėlio reabilitacijai. Svarbu pabrėžti, kad ši direktyva taikoma apsaugos priemonėms, kurios skirtos ne tik smurto dėl lyties aukoms apsaugoti, bet ir visoms nusikaltimų aukoms, atsižvelgiant į kiekvienos atitinkamo nusikaltimo rūšies ypatumus;

(10)

ši direktyva taikoma baudžiamosiose bylose paskirtoms apsaugos priemonėms, todėl neapima civilinėse bylose paskirtų apsaugos priemonių. Tam, kad apsaugos priemonė būtų vykdytina pagal šią direktyvą, nėra būtina, kad nusikalstama veika būtų nustatyta galutiniu sprendimu. Taip pat nėra svarbu, ar apsaugos priemonę skiria baudžiamoji, administracinė ar civilinė institucija. Šia direktyva valstybės narės neįpareigojamos iš dalies pakeisti savo nacionalinę teisę taip, kad jos privalėtų galėti skirti apsaugos priemones baudžiamosiose bylose;

(11)

šią direktyvą siekiama taikyti apsaugos priemonėms, kurios skiriamos nusikaltimų aukoms arba galimoms aukoms. Ši direktyva todėl neturėtų būti taikoma priemonėms, kurios paskirtos siekiant apsaugoti liudytojus;

(12)

jei šioje direktyvoje apibrėžta apsaugos priemonė skiriama pagrindinio saugomo asmens giminaičiui apsaugoti, tas giminaitis taip pat gali prašyti išduoti Europos apsaugos orderį ir šis orderis gali būti jam išduotas, jei laikomasi šioje direktyvoje nustatytų sąlygų;

(13)

visi prašymai išduoti Europos apsaugos orderį turėtų būti nagrinėjami tinkama sparta, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, įskaitant klausimo skubumą, į datą, kurią numatyta, kad saugomas asmuo atvyks į vykdančiosios valstybės teritoriją, ir, jei įmanoma, saugomam asmeniui gresiančio pavojaus dydį;

(14)

kai informacija pagal šią direktyvą turi būti suteikta saugomam asmeniui arba pavojų keliančiam asmeniui, ši informacija taip pat, kur taikoma, turėtų būti suteikta atitinkamo asmens globėjui arba atstovui. Be to, deramas dėmesys turėtų būti skiriamas saugomo asmens, pavojų keliančio asmens ar jų globėjo ar atstovo bylose poreikiui gauti šioje direktyvoje numatytą informaciją tam asmeniui suprantama kalba;

(15)

vykdydamos Europos apsaugos orderio išdavimo ir pripažinimo procedūras, kompetentingos institucijos turėtų tinkamai atsižvelgti į nusikaltimų aukų, įskaitant itin pažeidžiamus asmenis, pvz., nepilnamečius ar neįgaliuosius, poreikius;

(16)

taikant šią direktyvą, apsaugos priemonė gali būti paskirta priėmus teismo sprendimą, kaip apibrėžta 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatiniame sprendime 2008/947/TVR dėl teismo sprendimų ir sprendimų dėl lygtinio nuteisimo tarpusavio pripažinimo principo taikymo siekiant užtikrinti lygtinio atleidimo priemonių ir alternatyvių sankcijų priežiūrą (3), arba priėmus sprendimą dėl kardomųjų priemonių, kaip apibrėžta2009 m. spalio 23 d. Tarybos pamatiniame sprendime 2009/829/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo sprendimams dėl kardomųjų priemonių Europos Sąjungos valstybėse narėse kaip alternatyvos kardomajam kalinimui (4). Jei išduodančiojoje valstybėje sprendimas buvo priimtas remiantis vienu iš šių pamatinių sprendimų, pripažinimo procedūra turėtų būti atitinkamai vykdoma vykdančiojoje valstybėje. Tačiau tuo neturėtų būti atmetama galimybė perduoti Europos apsaugos orderį kitai valstybei narei nei ta, kuri vykdo šiais pamatiniais sprendimais grindžiamus sprendimus;

(17)

pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio antrą pastraipą pavojų keliančiam žmogui turėtų būti sudaryta galimybė būti išklausytam ir ginčyti apsaugos priemonę procese dėl apsaugos priemonės paskyrimo arba prieš išduodant Europos apsaugos orderį;

(18)

siekiant užkirsti kelią nusikaltimui prieš auką vykdančiojoje valstybėje, tai valstybei turėtų būti suteiktos teisinės priemonės pripažinti išduodančiosios valstybės anksčiau priimtą aukai palankų sprendimą, taip pat išvengiant būtinybės aukai pradėti naują procesą ar vėl pateikti įrodymų vykdančiojoje valstybėje, lyg išduodančioji valstybė nebūtų priėmusi sprendimo. Europos apsaugos orderio pripažinimas vykdančiojoje valstybėje reiškia, inter alia, kad tos valstybės kompetentinga institucija, atsižvelgdama į šia direktyva nustatytus apribojimus, pripažįsta išduodančiojoje valstybėje paskirtos apsaugos priemonės egzistavimą ir galiojimą, Europos apsaugos orderyje apibūdintą faktinę padėtį ir tai, kad ta apsauga turėtų būti teikiama ir kad toliau tęsiamas teikimas pagal jos nacionalinę teisę;

(19)

šioje direktyvoje numatytas draudimų ir apribojimų, kurie, nustatyti išduodančiojoje valstybėje ir nurodyti Europos apsaugos orderyje, turėtų būti pripažįstami ir vykdomi vykdančiojoje valstybėje, baigtinis sąrašas, atsižvelgiant į šioje direktyvoje nustatytus apribojimus. Nacionaliniu lygmeniu gali egzistuoti kitos apsaugos priemonių rūšys, pvz., įpareigojimas pavojų keliančiam asmeniui būti tam tikroje vietoje, jei tai numatyta nacionalinėje teisėje. Išduodančioji valstybė gali paskirti tokias priemones, vykdydama procedūrą dėl vienos iš apsaugos priemonių paskyrimo, kurios pagal šią direktyvą gali būti Europos apsaugos orderio pagrindas;

(20)

kadangi valstybėse narėse įvairios institucijos (civilinės, baudžiamosios ar administracinės) yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir jas vykdyti, yra tikslinga numatyti didelį valstybių narių bendradarbiavimo pagal šią direktyvą mechanizmo lankstumą. Todėl vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija ne visais atvejais privalo imtis tos pačios apsaugos priemonės, kurią paskyrė išduodančioji valstybė, ir gali tam tikru mastu savo nuožiūra paskirti bet kurią priemonę, kurią ji laiko tinkama ir tikslinga panašiu atveju pagal savo nacionalinę teisę, kad užtikrintų tolesnę saugomo asmens apsaugą, atsižvelgdama į išduodančiojoje valstybėje paskirtą apsaugos priemonę, apibūdintą Europos apsaugos orderyje;

(21)

draudimai ar apribojimai kuriems taikoma ši direktyva, be kita ko, apima priemones, kuriomis siekiama apriboti asmeninius ar nuotolinius saugomo asmens ir pavojų keliančio asmens kontaktus, pvz., nustatant tam tikras tokių kontaktų palaikymo sąlygas arba bendravimo turinio apribojimus;

(22)

vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija turėtų informuoti pavojų keliantį asmenį, išduodančiosios valstybės kompetentingą instituciją ir saugomą asmenį apie visas priemones, kurios paskirtos remiantis Europos apsaugos orderiu. Pranešime pavojų keliančiam asmeniui reikėtų deramai atsižvelgti į saugomo asmens interesą neatskleisti to asmens adreso arba kitų kontaktinių duomenų. Tokie duomenys pranešime turėtų būti nenurodyti, jei adresas ar kiti kontaktiniai duomenys nėra nurodyti draudime ar apribojime, pavojų keliančiam asmeniui nustatytame kaip vykdymo priemonė;

(23)

jei išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija panaikina Europos apsaugos orderį, vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija turėtų nutraukti priemones, kurias ji yra paskyrusi, kad įvykdytų Europos apsaugos orderį, susitariant, kad vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija atitinkamam asmeniui apsaugoti gali autonomiškai ir pagal savo nacionalinę teisę paskirti bet kurią apsaugos priemonę pagal savo nacionalinę teisę;

(24)

atsižvelgiant į tai, kad šioje direktyvoje nagrinėjami atvejai, kai saugomas asmuo persikelia į kitą valstybę narę, Europos apsaugos orderio išdavimas ir vykdymas neturėtų reikšti, kad vykdančiajai valstybei perduodami įgaliojimai, susiję su pagrindinėmis, atidėtomis, alternatyviomis, lygtinėmis ar antrinėmis sankcijomis arba susiję su saugumo priemonėmis, taikomomis pavojų keliančiam asmeniui, jei pastarasis ir toliau gyvena valstybėje, kuri paskyrė apsaugos priemonę;

(25)

atitinkamais atvejais turėtų būti galima naudotis elektroninėmis priemonėmis, siekiant pagal nacionalinės teisės aktus ir procedūras praktikoje įgyvendinti taikant šią direktyvą paskirtas priemones;

(26)

bendradarbiaujant institucijoms, kurios dalyvauja užtikrinant saugomo asmens apsaugą, vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija turėtų pranešti išduodančiosios valstybės kompetentingai institucijai apie vykdančiojoje valstybėje siekiant vykdyti Europos apsaugos orderį paskirtų priemonių pažeidimus. Šis pranešimas turėtų sudaryti galimybes išduodančiosios valstybės kompetentingai institucijai greitai nuspręsti dėl tinkamo atsako, susijusio su pavojų keliančiam asmeniui jos valstybėje nustatyta apsaugos priemone. Toks atsakas atitinkamais atvejais gali apimti laisvės atėmimo priemonės nustatymą vietoj pirminės ne laisvės atėmimo priemonės, kuri, pavyzdžiui, buvo kaip alternatyva prevenciniam sulaikymui arba kaip sąlyginio bausmės vykdymo atidėjimo pasekmė. Suprantama, kad toks sprendimas, kadangi juo nenustatoma sankcija ex novo už naują baudžiamąją veiką, netrukdo vykdančiajai valstybei pasinaudoti galimybe atitinkamais atvejais nustatyti sankcijas, jei pažeidžiamos priemonės, paskirtos siekiant vykdyti Europos apsaugos orderį;

(27)

atsižvelgiant į skirtingas valstybių narių teisines tradicijas, jei vykdančiojoje valstybėje nebūtų apsaugos priemonės, kurią būtų galima taikyti atveju, panašiu į faktinę Europos apsaugos orderyje apibūdintą padėtį, vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija turėtų pranešti išduodančiosios valstybės kompetentingai institucijai apie visus jai žinomus Europos apsaugos orderyje apibūdintos apsaugos priemonės pažeidimus;

(28)

kad būtų užtikrintas sklandus šios direktyvos taikymas kiekvienu konkrečiu atveju, išduodančiosios ir vykdančiosios valstybių kompetentingos institucijos turėtų vykdyti savo kompetenciją, laikydamosi šios direktyvos nuostatų ir atsižvelgdamos į principą ne bis in idem;

(29)

iš saugomo asmens neturėtų būti reikalaujama padengti išlaidas, susijusias su Europos apsaugos orderio pripažinimu, kurios yra neproporcingai didelės, palyginti su panašiu nacionaliniu atveju. Įgyvendindamos šią direktyvą, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad, pripažinus Europos apsaugos orderį iš saugomo asmens nebūtų reikalaujama inicijuoti paskesnę nacionalinę bylą siekiant iš vykdančiosios valstybės kompetentingos institucijos gauti kaip tiesioginę Europos apsaugos orderio pripažinimo pasekmę sprendimą dėl bet kurios priemonės, kuri pagal nacionalinę teisę panašiu atveju galėtų būti paskirta saugomo asmens apsaugai užtikrinti, paskyrimo;

(30)

atsižvelgdamos į tarpusavio pripažinimo principą, kuriuo grindžiama ši direktyva, valstybės narės turėtų skatinti kuo platesnį įmanomą tiesioginį kompetentingų institucijų bendravimą, kai jos taiko šią direktyvą;

(31)

nedarant poveikio teismų nepriklausomumui Sąjungoje ir atsižvelgdamos į teismų struktūros Sąjungoje skirtumus, valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę prašyti už teisėjų, prokurorų, policijos ir procesuose dėl Europos apsaugos orderio išdavimo ar pripažinimo dalyvaujančių teisminių institucijų darbuotojų mokymą atsakingų asmenų organizuoti tinkamą mokymą šios direktyvos tikslų įgyvendinimo srityje;

(32)

kad sudarytų palankesnes sąlygas vertinti šios direktyvos taikymą, valstybės narės Komisijai turėtų pranešti apie aktualius duomenis, susijusius su Europos apsaugos orderio nacionalinių procedūrų taikymu, – bent paprašytų išduoti, išduotų ir (arba) pripažintų Europos apsaugos orderių skaičių. Šiuo atžvilgiu taip pat būtų naudingi kitų rūšių duomenys, pvz., atitinkamų nusikaltimų rūšys;

(33)

šia direktyva turėtų būti prisidedama prie asmenų, kurie yra pavojuje, apsaugos, taip papildant šioje srityje jau taikomus dokumentus, pavyzdžiui, Pamatinį sprendimą 2008/947/TVR ir Pamatinį sprendimą 2009/829/TVR, bet nedarant jiems poveikio;

(34)

jei sprendimas dėl apsaugos priemonės patenka į 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (5), 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo (6) ar 1996 m. Hagos konvencijos dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje (7) taikymo sritį, jis turėtų būti pripažįstamas ir vykdomas pagal atitinkamo teisės akto nuostatas;

(35)

jei tinkama, valstybės narės ir Komisija turėtų įtraukti informaciją apie Europos apsaugos orderį į vykdomas švietimo ir informuotumo didinimo kampanijas nusikaltimų aukų apsaugos srityje;

(36)

įgyvendinant šią direktyvą tvarkomi asmens duomenys turėtų būti saugomi pagal 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos (8) ir laikantis 1981 m. Europos Tarybos konvencijoje dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu nustatytų principų;

(37)

šia direktyva turėtų būti gerbiamos pagrindinės teisės, garantuojamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, laikantis ES sutarties 6 straipsnio;

(38)

valstybės narės skatinamos, įgyvendinant šią direktyvą, atsižvelgti į teises ir principus, įtvirtintus 1979 m. Jungtinių Tautų Konvencijoje dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims;

(39)

kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. apsaugoti pavojuje esančius asmenis, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl jos masto ir galimo poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(40)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnį, Jungtinė Karalystė pranešė, kad pageidauja dalyvauti priimant šią direktyvą ir ją taikyti;

(41)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 1 ir 2 straipsnius ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsniui, Airija nedalyvauja priimant šią direktyvą, jai ji nėra privaloma ar taikoma;

(42)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 1 ir 2 straipsnius, Danija nedalyvauja priimant šią direktyvą, jai ji nėra privaloma ar taikoma,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Tikslas

Šia direktyva nustatomos taisyklės, pagal kurias teisminė arba jai lygiavertė institucija valstybėje narėje, kurioje yra paskirta apsaugos priemonė siekiant apsaugoti asmenį nuo kito asmens nusikalstamos veikos, kuri gali kelti pavojų jo gyvybei, fiziniam arba psichiniam neliečiamumui, orumui, asmens laisvei arba lytiniam neliečiamumui, kai įvykdyta nusikalstama veika arba įtariama nusikalstama veika pagal išduodančiosios valstybės narės nacionalinę teisę, gali išduoti Europos apsaugos orderį, kad kitos valstybės narės kompetentinga institucija galėtų toliau saugoti asmenį tos valstybės narės teritorijoje.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

1.   Europos apsaugos orderis– valstybės narės teisminės arba jai lygiavertės institucijos priimtas sprendimas, susijęs su apsaugos priemone, kuriuo remdamasi kitos valstybės narės teisminė arba jai lygiavertė institucija imasi tinkamos priemonės arba priemonių pagal savo nacionalinę teisę, siekdama toliau užtikrinti saugomo asmens apsaugą.

2.   Apsaugos priemonė– išduodančiojoje valstybėje pagal jos nacionalinę teisę ir procedūras priimtas sprendimas baudžiamosiose bylose, kuriuo pavojų keliančiam asmeniui nustatomas vienas ar keli 5 straipsnyje nurodyti draudimai ar apribojimai, siekiant apsaugoti saugomą asmenį nuo nusikalstamos veikos, kuri gali kelti pavojų jo gyvybei, fiziniam arba psichiniam neliečiamumui, orumui, asmens laisvei arba lytiniam neliečiamumui.

3.   Saugomas asmuo– fizinis asmuo, kuriam taikoma apsauga, pagrįsta išduodančiosios valstybės paskirta apsaugos priemone.

4.   Pavojų keliantis asmuo– fizinis asmuo, kuriam nustatytas vienas ar keli 5 straipsnyje nurodyti draudimai arba apribojimai.

5.   Išduodančioji valstybė– valstybė narė, kurioje paskirta apsaugos priemonė, kuri yra pagrindas išduoti Europos apsaugos orderį.

6.   Vykdančioji valstybė– valstybė narė, kuriai perduotas Europos apsaugos orderis, kad jį pripažintų.

7.   Priežiūros valstybė– valstybė narė, kuriai perduotas teismo sprendimas, kaip apibrėžta Pamatinio sprendimo 2008/947/TVR 2 straipsnyje, arba sprendimas dėl kardomųjų priemonių, kaip apibrėžta Pamatinio sprendimo 2009/829/TVR 4 straipsnyje.

3 straipsnis

Kompetentingų institucijų skyrimas

1.   Kiekviena valstybė narė praneša Komisijai, kuri teisminė ar jai lygiavertė institucija arba institucijos pagal jos nacionalinę teisę yra kompetentingos išduoti Europos apsaugos orderį ir jį pripažinti pagal šią direktyvą, kai ta valstybė narė yra išduodančioji valstybė arba vykdančioji valstybė.

2.   Komisija visoms valstybėms narėms suteikia galimybę susipažinti su gauta informacija. Valstybės narės informuoja Komisiją apie visus 1 dalyje nurodytos informacijos pakeitimus.

4 straipsnis

Kreipimasis į centrinę instituciją

1.   Kiekviena valstybė narė gali paskirti centrinę instituciją arba, jei taip numatyta jos teisės sistemoje, kelias centrines institucijas kompetentingoms institucijoms padėti.

2.   Valstybė narė, jei tai būtina dėl jos vidaus teisminės sistemos sąrangos, gali nustatyti, kad jos centrinė institucija ar institucijos yra atsakinga (-os) už Europos apsaugos orderių administracinį perdavimą ir priėmimą bei už visą kitą su tuo susijusį oficialų susirašinėjimą. Todėl visi kompetentingų institucijų tarpusavio ryšiai, konsultacijos, keitimasis informacija, paklausimai ir pranešimai gali būti atitinkamais atvejais tvarkomi padedant atitinkamos valstybės narės paskirtai centrinei institucijai ar institucijoms.

3.   Valstybės narės, pageidaujančios pasinaudoti šiame straipsnyje nurodytomis galimybėmis, praneša Komisijai su paskirta centrine institucija arba institucijoms susijusią informaciją. Šie nurodymai yra privalomi visoms išduodančiosios valstybės institucijoms.

5 straipsnis

Apsaugos priemonės, egzistuojančios pagal nacionalinę teisę, reikmė

Europos apsaugos orderis gali būti išduodamas tik tais atvejais, kai išduodančiojoje valstybėje anksčiau buvo paskirta apsaugos priemonė, kuria pavojų keliančiam asmeniui nustatomas vienas ar keli toliau nurodyti draudimai arba apribojimai:

a)

draudimas lankytis tam tikrose vietovėse, vietose ar apibrėžtuose regionuose, kuriuose gyvena arba lankosi saugomas asmuo;

b)

draudimas bet kokia forma, įskaitant telefoną, elektroninį ar įprastinį paštą, faksą ar kitas priemones, kontaktuoti su saugomu asmeniu arba tokių kontaktų reguliavimas; arba

c)

draudimas priartėti prie saugomo asmens arčiau nei nustatytu atstumu arba tokio kontakto reguliavimas.

6 straipsnis

Europos apsaugos orderio išdavimas

1.   Europos apsaugos orderis gali būti išduotas, jei saugomas asmuo nusprendžia gyventi arba jau gyvena kitoje valstybėje narėje arba jei saugomas asmuo nusprendžia būti arba jau yra kitoje valstybėje narėje. Priimdama sprendimą dėl Europos apsaugos orderio išdavimo, išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija atsižvelgia, inter alia, į laikotarpio ar laikotarpių, kuriais saugomas asmuo ketina būti vykdančiojoje valstybėje, trukmę ir apsaugos poreikio svarbą.

2.   Išduodančiosios valstybės teisminė arba jai lygiavertė institucija gali išduoti Europos apsaugos orderį tik saugomo asmens prašymu ir įsitikinusi, kad apsaugos priemonė atitinka 5 straipsnyje išdėstytus reikalavimus.

3.   Saugomas asmuo gali pateikti prašymą išduoti Europos apsaugos orderį išduodančiosios valstybės kompetentingai institucijai arba vykdančiosios valstybės kompetentingai institucijai. Jei toks prašymas pateiktas vykdančiajai valstybei, jos kompetentinga institucija kuo greičiau perduoda jį išduodančiosios valstybės kompetentingai institucijai.

4.   Prieš išduodant Europos apsaugos orderį, pavojų keliančiam asmeniui suteikiama teisė būti išklausytam ir teisė ginčyti apsaugos priemonę, jei tos teisės tam asmeniui nebuvo suteiktos proceso, dėl kurio ta apsaugos priemonė buvo paskirta, metu.

5.   Apsaugos priemonę, kurioje numatytas vienas ar keli 5 straipsnyje nurodyti draudimai ar apribojimai, skirianti kompetentinga institucija tinkamu būdu, laikydamasi nacionalinėje teisėje nustatytų procedūrų, informuoja saugomą asmenį apie galimybę pateikti prašymą išduoti Europos apsaugos orderį tuo atveju, jei tas asmuo ketina išvykti į kitą valstybę narę, taip pat apie pagrindines tokio prašymo pateikimo sąlygas. Institucija pataria saugomam asmeniui pateikti prašymą prieš išvykstant iš išduodančiosios valstybės teritorijos.

6.   Jei saugomas asmuo turi globėją arba atstovą, tas globėjas arba atstovas gali pateikti 2 ir 3 dalyse nurodytą prašymą saugomo asmens vardu.

7.   Jei prašymas išduoti Europos apsaugos orderį atmetamas, išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija informuoja saugomą asmenį apie visas jos nacionalinėje teisėje numatytas taikytinas teisės gynimo priemones dėl tokio sprendimo.

7 straipsnis

Europos apsaugos orderio forma ir turinys

Europos apsaugos orderis išduodamas laikantis šios direktyvos I priede pateiktos formos. Jame visų pirma nurodoma ši informacija:

a)

saugomo asmens tapatybė ir pilietybė, taip pat globėjo arba atstovo, jei saugomas asmuo yra nepilnametis arba neveiksnus, tapatybė ir pilietybė;

b)

data, nuo kurios saugomas asmuo ketina gyventi arba būti vykdančiojoje valstybėje, ir buvimo laikotarpis ar laikotarpiai (jei žinomas (-i));

c)

išduodančiosios valstybės kompetentingos institucijos pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai ir el. pašto adresas;

d)

informacija apie teisės aktą (pavyzdžiui, nurodant numerį ir datą), kuriame numatyta apsaugos priemonė, kuria remiantis išduotas Europos apsaugos orderis;

e)

faktų ir aplinkybių, dėl kurių išduodančiojoje valstybėje paskirta apsaugos priemonė, santrauka;

f)

pavojų keliančiam asmeniui apsaugos priemone, kuria grindžiamas Europos apsaugos orderis, nustatyti draudimai ar apribojimai, jų galiojimo trukmė ir informacija apie sankciją (jeigu numatyta) bet kurio draudimų ar apribojimų pažeidimo atveju;

g)

apsaugos priemonės vykdymui užtikrinti naudojama techninė priemonė (jei naudojama), suteikta saugomam asmeniui arba pavojų keliančiam asmeniui;

h)

pavojų keliančio asmens tapatybė ir pilietybė, taip pat to asmens kontaktiniai duomenys;

i)

ar saugomam asmeniui ir (arba) pavojų keliančiam asmeniui išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija suteikė nemokamą teisinę pagalbą, jei išduodančioji institucija turi šią informaciją ir tam nereikia papildomo tyrimo;

j)

atitinkamais atvejais kitų aplinkybių, kurios galėtų turėti įtakos vertinant saugomam asmeniui kylantį pavojų, aprašymas;

k)

atitinkamais atvejais aiškiai nurodoma, kad teismo sprendimas, kaip apibrėžta Pamatinio sprendimo 2008/947/TVR 2 straipsnyje, arba sprendimas dėl kardomųjų priemonių, kaip apibrėžta Pamatinio sprendimo 2009/829/TVR 4 straipsnyje, jau perduotas priežiūros valstybei, jei tai kita valstybė nei ta, kurioje vykdomas Europos apsaugos orderis, ir nurodoma tokio sprendimo vykdymą užtikrinanti tos valstybės kompetentinga institucija.

8 straipsnis

Perdavimo procedūra

1.   Išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija Europos apsaugos orderį perduoda vykdančiosios valstybės kompetentingai institucijai bet kuriuo būdu, jei tik pateikiamas rašytinis dokumentas, kad vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija galėtų nustatyti jo autentiškumą. Visi oficialūs ryšiai taip pat palaikomi tiesiogiai tarp tų kompetentingų institucijų.

2.   Jeigu vykdančiosios valstybės arba išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija kitos valstybės kompetentingai institucijai nėra žinoma, pastaroji pateikia visus atitinkamus paklausimus, be kita ko, kreipdamasi į 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendime 2008/976/TVR dėl Europos teisminio tinklo (9) nurodyto Europos teisminio tinklo kontaktinius asmenis, Eurojusto nacionalinį narį arba tos valstybės Eurojusto nacionalinę koordinavimo sistemą, kad gautų būtiną informaciją.

3.   Jeigu vykdančiosios valstybės institucija, gavusi Europos apsaugos orderį, neturi įgaliojimų jo pripažinti, ši institucija ex officio persiunčia Europos apsaugos orderį kompetentingai institucijai ir nedelsdama bet kuriuo būdu, jei tik pateikiamas rašytinis dokumentas, informuoja apie tai išduodančiosios valstybės kompetentingą instituciją.

9 straipsnis

Priemonės vykdančiojoje valstybėje

1.   Vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija, gavusi pagal 8 straipsnį perduotą Europos apsaugos orderį, be nederamo delsimo jį pripažįsta ir priima sprendimą, kuriuo paskiriama priemonė, kurios ji galėtų imtis pagal savo nacionalinę teisę panašiu atveju, kad užtikrintų saugomo asmens apsaugą, išskyrus atvejus, kai ji nusprendžia remtis vienu iš 10 straipsnyje nurodytų nepripažinimo pagrindų. Vykdančioji valstybė gali pagal savo nacionalinę teisę taikyti baudžiamąsias, administracines ar civilines priemones.

2.   Vykdančiosios valstybės kompetentingos institucijos paskirta priemonė pagal 1 dalį ir bet kokia kita priemonė, kurios imamasi remiantis 11 straipsnyje nurodytu vėlesniu sprendimu, turi kuo labiau atitikti išduodančiosios valstybės paskirtą apsaugos priemonę.

3.   Vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija informuoja pavojų keliantį asmenį, išduodančiosios valstybės kompetentingą instituciją ir saugomą asmenį apie visas priemones, kurios paskirtos taikant 1 dalį, taip pat apie tokios priemonės pažeidimo galimas teisines pasekmes, numatytas nacionalinėje teisėje ir pagal 11 straipsnio 2 dalį. Saugomo asmens adresas ar kita kontaktinė informacija pavojų keliančiam asmeniui neatskleidžiama, išskyrus atvejus, kai tokia informacija būtina taikant 1 dalį paskirtos priemonės vykdymui užtikrinti.

4.   Jeigu vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija mano, kad pagal 7 straipsnį Europos apsaugos orderyje pateikta informacija yra neišsami, ji nedelsdama bet kuriuo būdu, jei tik pateikiamas rašytinis dokumentas, apie tai informuoja išduodančiosios valstybės kompetentingą instituciją, jai nustatydama pagrįstą terminą trūkstamai informacijai pateikti.

10 straipsnis

Europos apsaugos orderio nepripažinimo pagrindai

1.   Vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija gali atsisakyti pripažinti Europos apsaugos orderį šiomis aplinkybėmis:

a)

Europos apsaugos orderis yra neišsamus arba nebuvo užpildytas per vykdančiosios valstybės kompetentingos institucijos nustatytą terminą;

b)

neįvykdyti 5 straipsnyje nustatyti reikalavimai;

c)

apsaugos priemonė yra susijusi su veika, kuri pagal vykdančiosios valstybės teisę nėra laikoma nusikalstama veika;

d)

apsauga grindžiama sankcijos arba priemonės, kuriai pagal vykdančiosios valstybės teisę taikoma amnestija ir kuri susijusi su veika arba elgesiu, priklausančiu jos kompetencijai pagal tą teisę, vykdymu;

e)

pagal vykdančiosios valstybės teisę pavojų keliantis asmuo naudojasi imunitetu ir todėl neįmanoma paskirti apsaugos priemonių pagal Europos apsaugos orderį;

f)

pagal vykdančiosios valstybės teisę pavojaus keliančio asmens baudžiamasis persekiojimas už veiką arba elgesį, dėl kurio paskirta apsaugos priemonė, negali būti vykdomas, kai veika arba elgesys pagal vykdančiosios valstybės nacionalinę teisę priklauso jos kompetencijai;

g)

Europos apsaugos orderio pripažinimas prieštarautų principui ne bis in idem;

h)

pagal vykdančiosios valstybės teisę pavojų keliantis asmuo dėl savo amžiaus negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už veiką ar elgesį, dėl kurio paskirta apsaugos priemonė;

i)

apsaugos priemonė yra susijusi su nusikalstama veika, kuri pagal vykdančiosios valstybės teisę laikoma visiškai, daugiausia arba iš esmės įvykdyta jos teritorijoje.

2.   Kai vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija atsisako pripažinti Europos apsaugos orderį dėl vieno 1 dalyje nurodytų pagrindų, ji:

a)

be nederamo delsimo informuoja išduodančiąją valstybę ir saugomą asmenį apie šį atsisakymą bei su jo pagrindus;

b)

atitinkamais atvejais informuoja saugomą asmenį apie galimybę prašyti paskirti apsaugos priemonę pagal jos nacionalinę teisę;

c)

informuoja saugomą asmenį apie bet kurias taikytinas teisės gynimo priemones, kurios yra numatytos jos nacionalinėje teisėje, dėl tokio sprendimo.

11 straipsnis

Taikoma teisė ir kompetencija vykdančiojoje valstybėje

1.   Paskirti ir vykdyti priemones vykdančiojoje valstybėje, kurioje pripažintas Europos apsaugos orderis, yra vykdančiosios valstybės kompetencija. 9 straipsnio 1 dalyje numatyto sprendimo priėmimui ir vykdymui taikoma vykdančiosios valstybės teisė, įskaitant taisykles dėl teisės gynimo priemonių dėl vykdančiojoje valstybėje priimtų sprendimų dėl Europos apsaugos orderio.

2.   Pažeidus vieną ar daugiau priemonių, kurias vykdančioji valstybė paskyrė, pripažinusi Europos apsaugos orderį, vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija, taikydama 1 dalį, turi kompetenciją:

a)

dėl tokio pažeidimo skirti baudžiamąsias sankcijas ir imtis kitos priemonės, jeigu tas pažeidimas pagal vykdančiosios valstybės teisę prilygsta nusikalstamai veikai;

b)

priimti su pažeidimu susijusius bet kuriuos kitus nebaudžiamuosius sprendimus;

c)

taikyti bet kurią skubią ir laikiną priemonę, kad būtų nutrauktas pažeidimas, atitinkamais atvejais laukiant, kol tolesnį sprendimą priims išduodančioji valstybė.

3.   Jei vykdančiojoje valstybėje nėra nacionalinio lygio priemonės, kurią panašiu atveju būtų galima skirti, vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija praneša išduodančiosios valstybės kompetentingai institucijai apie visus jai žinomus Europos apsaugos orderyje apibūdintos apsaugos priemonės pažeidimus.

12 straipsnis

Pranešimas pažeidimo atveju

Vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija praneša išduodančiosios valstybės arba priežiūros valstybės kompetentingai institucijai apie visus priemonės ar priemonių, paskirtų remiantis Europos apsaugos orderiu, pažeidimus. Pranešama naudojant II priede pateiktą standartinę formą.

13 straipsnis

Išduodančiosios valstybės kompetencija

1.   Išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija turi išskirtinę kompetenciją priimti sprendimus, susijusius su:

a)

apsaugos priemonės ir atitinkamai Europos apsaugos orderio atnaujinimu, peržiūra, pakeitimu, atšaukimu ir panaikinimu;

b)

laisvės atėmimo priemonės nustatymu dėl to, kad buvo atšaukta apsaugos priemonė, su sąlyga, kad apsaugos priemonė buvo taikoma remiantis teismo sprendimu, kaip apibrėžta Pamatinio sprendimo 2008/947/TVR 2 straipsnyje, arba remiantis sprendimu dėl kardomųjų priemonių, kaip apibrėžta Pamatinio sprendimo 2009/829/TVR 4 straipsnyje.

2.   Pagal 1 dalį priimtiems sprendimams taikoma išduodančiosios valstybės teisė.

3.   Tais atvejais, kai teismo sprendimas, kaip apibrėžta Pamatinio sprendimo 2008/947/TVR 2 straipsnyje, arba sprendimas dėl kardomųjų priemonių, kaip apibrėžta Pamatinio sprendimo 2009/829/TVR 4 straipsnyje, jau perduotas arba, išdavus Europos apsaugos orderį, perduodamas kitai valstybei narei, tolesni sprendimai, kaip numatyta šiuose Pamatiniuose sprendimuose, priimami remiantis atitinkamomis tų pamatinių sprendimų nuostatomis.

4.   Kai apsaugos priemonė numatyta teismo sprendime, kaip apibrėžta Pamatinio sprendimo 2008/947/TVR 2 straipsnyje, kuris jau perduotas arba, išdavus Europos apsaugos orderį, perduodamas kitai valstybei narei, o priežiūros valstybės kompetentinga institucija pagal to pamatinio sprendimo 14 straipsnį yra priėmusi tolesnių sprendimų, turinčių įtakos apsaugos priemonėje numatytiems įpareigojimams ar nurodymams, išduodančiosios valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama atitinkamai atnaujina, peržiūri, pakeičia, atšaukia ar panaikina Europos apsaugos orderį.

5.   Išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija nedelsdama informuoja vykdančiosios valstybės kompetentingą instituciją apie visus pagal 1 ir 4 dalis priimtus sprendimus.

6.   Jeigu išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija pagal 1 dalies a punktą arba pagal 4 dalį atšaukė ar panaikino Europos apsaugos orderį, vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija, vos tik tinkama tvarka gavusi išduodančiosios valstybės kompetentingos institucijos pranešimą, nutraukia priemones, paskirtas pagal 9 straipsnio 1 dalį.

7.   Jeigu išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija pagal 1 dalies a punktą arba pagal 4 dalį pakeitė Europos apsaugos orderį, vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija atitinkamai:

a)

laikydamasi 9 straipsnio iš dalies pakeičia priemones, paskirtas remiantis Europos apsaugos orderiu; arba

b)

atsisako vykdyti pakeistą draudimą ar apribojimą tais atvejais, kai jis neatitinka 5 straipsnyje nurodytų draudimų ar apribojimų rūšių arba kai pagal 7 straipsnį Europos apsaugos orderyje pateikta informacija yra neišsami ar per vykdančiosios valstybės kompetentingos institucijos pagal 9 straipsnio 4 dalį nustatytą terminą nebuvo pateikta patikslinta informacija.

14 straipsnis

Priemonių, paskirtų remiantis Europos apsaugos orderiu, nutraukimo pagrindai

1.   Vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija gali nutraukti priemones, paskirtas vykdant Europos apsaugos orderį:

a)

jeigu yra aiškus pagrindas manyti, kad saugomas asmuo negyvena arba jo nėra vykdančiosios valstybės teritorijoje arba jis galutinai išvyko iš tos teritorijos;

b)

kai pagal jos nacionalinę teisę pasibaigia priemonių, paskirtų vykdant Europos apsaugos orderį, maksimalus galiojimo laikotarpis;

c)

13 straipsnio 7 dalies b punkte nurodytu atveju; ar

d)

kai teismo sprendimas, kaip apibrėžta Pamatinio sprendimo 2008/947/TVR 2 straipsnyje, arba sprendimas dėl kardomųjų priemonių, kaip apibrėžta Pamatinio sprendimo 2009/829/TVR 4 straipsnyje, perkeliamas į vykdančiąją valstybę, jai pripažinus Europos apsaugos orderį.

2.   Apie tokį sprendimą vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija nedelsdama informuoja išduodančiosios valstybės kompetentingą instituciją ir, jei įmanoma, saugomą asmenį.

3.   Vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija, prieš nutraukdama priemones pagal 1 dalies b punktą, gali paprašyti išduodančiosios valstybės kompetentingos institucijos pateikti informaciją, ar tuo konkrečiu atveju esančiomis aplinkybėmis vis dar reikalinga Europos apsaugos orderio teikiama apsauga. Išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija nedelsdama atsako į tokį prašymą.

15 straipsnis

Europos apsaugos orderio pripažinimui teikiamas prioritetas

Europos apsaugos orderio pripažinimui teikiamas toks pat prioritetas, kuris būtų taikytinas panašiu atveju nacionaliniu lygiu, atsižvelgiant į bet kurias konkrečias bylos aplinkybes, įskaitant klausimo skubumą, į datą, kurią numatyta, kad saugomas asmuo atvyks į vykdančiosios valstybės teritoriją, ir, jei įmanoma, saugomam asmeniui gresiančio pavojaus dydį.

16 straipsnis

Kompetentingų institucijų tarpusavio konsultacijos

Atitinkamais atvejais išduodančiosios valstybės ir vykdančiosios valstybės kompetentingos institucijos gali konsultuotis viena su kita, siekdamos sudaryti palankesnes sąlygas sklandžiai ir efektyviai taikyti šią direktyvą.

17 straipsnis

Kalbos

1.   Išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija išverčia Europos apsaugos orderį į vykdančiosios valstybės valstybinę kalbą arba į vieną iš jos valstybinių kalbų.

2.   Vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija išverčia 12 straipsnyje nurodytą formą į išduodančiosios valstybės valstybinę kalbą arba į vieną iš jos valstybinių kalbų.

3.   Priimant šią direktyvą arba vėliau bet kuri valstybė narė pareiškime, kurį ji deponuoja Komisijoje, gali nurodyti, kad ji priims vertimą į vieną ar daugiau Sąjungos kitų oficialių kalbų.

18 straipsnis

Išlaidos

Vykdančioji valstybė padengia šios direktyvos taikymo išlaidas pagal savo nacionalinę teisę, išskyrus išlaidas, kurios atsiranda išskirtinai išduodančiosios valstybės teritorijoje.

19 straipsnis

Ryšys su kitomis sutartimis ir susitarimais

1.   Valstybės narės gali toliau taikyti dvišales ar daugiašales sutartis ar susitarimus, kurie galioja šios direktyvos įsigaliojimo metu, jei pagal juos galima praplėsti ar papildyti šios direktyvos tikslus ir supaprastinti apsaugos priemonių taikymo tvarką ar jai sudaryti dar palankesnes sąlygas.

2.   Įsigaliojus šiai direktyvai, valstybės narės gali sudaryti dvišales ar daugiašales sutartis ar susitarimus, jei pagal juos galima praplėsti ar papildyti šios direktyvos tikslus ir supaprastinti apsaugos priemonių taikymo tvarką ar jai sudaryti palankesnes sąlygas.

3.   Ne vėliau kaip 2012 m. balandžio 11 d. valstybės narės praneša Komisijai apie 1 dalyje nurodytas galiojančias sutartis ar susitarimus, kuriuos jos pageidauja toliau taikyti. Be to, valstybės narės praneša Komisijai apie visas 2 dalyje nurodytas naujas sutartis ar susitarimus per tris mėnesius nuo jų pasirašymo.

20 straipsnis

Ryšys su kitais teisės aktais

1.   Ši direktyva neturi įtakos Reglamento (EB) Nr. 44/2001, Reglamento (EB) Nr. 2201/2003, 1996 m. Hagos konvencijos dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje ir 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų taikymui.

2.   Ši direktyva neturi įtakos Pamatinio sprendimo 2008/947/TVR ar Pamatinio sprendimo 2009/829/TVR taikymui.

21 straipsnis

Įgyvendinimas

1.   Valstybės narės iki 2015 m. sausio 11 d. priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos informuoja apie tai Komisiją.

Valstybės narės, patvirtindamos tas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės pagrindinių nuostatų tekstus.

22 straipsnis

Duomenų rinkimas

Kad sudarytų palankesnes sąlygas vertinti šios direktyvos taikymą, valstybės narės praneša Komisijai aktualius duomenis, susijusius su Europos apsaugos orderio nacionalinių procedūrų taikymu, bent paprašytų išduoti, išduotų ir (arba) pripažintų Europos apsaugos orderių skaičių.

23 straipsnis

Peržiūra

Ne vėliau kaip 2016 m. sausio 11 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šios direktyvos taikymo ataskaitą. Prireikus prie tos ataskaitos pridedami pasiūlymai dėl teisės aktų.

24 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

25 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva pagal Sutartis skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2011 m. gruodžio 13 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. SZPUNAR


(1)  2010 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2011 m. lapkričio 24 d. Tarybos pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL C 115, 2010 5 4, p. 1.

(3)  OL L 337, 2008 12 16, p. 102.

(4)  OL L 294, 2009 11 11, p. 20.

(5)  OL L 12, 2001 1 16, p. 1.

(6)  OL L 338, 2003 12 23, p. 1.

(7)  OL L 48, 2003 2 21, p. 3.

(8)  OL L 350, 2008 12 30, p. 60.

(9)  OL L 348, 2008 12 24, p. 130.


I PRIEDAS

EUROPOS APSAUGOS ORDERIS,

nurodytas

2011 m. GRUODŽIO 13 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS 2011/99/ES DĖL EUROPOS APSAUGOS ORDERIO 7 STRAIPSNYJE

Šioje formoje pateikta informacija turi būti tvarkoma laikantis atitinkamo konfidencialumo

Image

Image

Image

Image


II PRIEDAS

FORMA,

nurodyta

2011 m. GRUODŽIO 13 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS 2011/99/ES DĖL EUROPOS APSAUGOS ORDERIO 12 STRAIPSNYJE

PRANEŠIMAS APIE PRIEMONĖS, KURI PASKIRTA REMIANTIS EUROPOS APSAUGOS ORDERIU, PAŽEIDIMĄ

Šioje formoje pateikta informacija turi būti tvarkoma laikantis atitinkamo konfidencialumo

Image

Image


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

21.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/19


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1345/2011

2011 m. gruodžio 19 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 194/2008 dėl ribojančių priemonių Birmai (Mianmarui) atnaujinimo ir sustiprinimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 194/2008 dėl ribojančių priemonių Birmai (Mianmarui) atnaujinimo ir sustiprinimo (1), ypač į jo 18 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

2008 m. vasario 25 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 194/2008 dėl ribojančių priemonių Birmai (Mianmarui) atnaujinimo ir sustiprinimo;

(2)

remiantis 2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimu 2011/859/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/232/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Birmai (Mianmarui) (2), informacija, susijusi su viena įmone, įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 194/2008 V priede pateiktą sąrašą, turėtų būti atnaujinta;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 194/2008 V priedas turėtų būti atitinkamai atnaujintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) 194/2008 V priede įrašas dėl Mayar (H.K) Ltd pakeičiamas taip:

„Mayar India Ltd (Yangon Branch)

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon, Yangon.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. KOROLEC


(1)  OL L 66, 2008 3 10, p. 1.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 55.


21.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1346/2011

2011 m. gruodžio 13 d.

kuriuo uždraudžiama su valstybių narių, išskyrus Daniją ir Airiją, vėliavomis plaukiojantiems laivams žvejoti smulkiadygles saulažuves VI, VII ir VIII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2011 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 57/2011, kuriuo 2011 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose ES nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems ES laivams (2), nustatomos kvotos 2011 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2011 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2011 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma draudžiama po nurodytos dienos laikyti laivuose, perkelti, perkrauti arba iškrauti tų laivų sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 24, 2011 1 27, p. 1.


PRIEDAS

Nr.

23/T&Q

Valstybė narė

Visos valstybės narės, išskyrus Daniją ir Airiją

Ištekliai

BOR/678-

Rūšis

Smulkiadyglės saulažuvės (Caproidae)

Zona

VI, VII ir VIII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

Data

2011 11 29


21.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1347/2011

2011 m. gruodžio 13 d.

kuriuo uždraudžiama su Vokietijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines silkes Vb, VIb ir VIaN zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2011 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 57/2011, kuriuo 2011 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose ES nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems ES laivams (2), nustatomos kvotos 2011 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2011 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2011 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma draudžiama po nurodytos dienos laikyti laivuose, perkelti, perkrauti arba iškrauti tų laivų sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 24, 2011 01 27, p. 1.


PRIEDAS

Nr.

85/T&Q

Valstybė narė

Vokietija

Ištekliai

HER/5B6ANB

Rūšis

Atlantinė silkė (Clupea harengus)

Zona

Vb, VIb ir VIaN zonų ES ir tarptautiniai vandenys

Data

2011 11 26


21.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1348/2011

2011 m. gruodžio 13 d.

kuriuo uždraudžiama su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti smulkiadygles saulažuves VI, VII ir VIII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2011 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 57/2011, kuriuo 2011 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose ES nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems ES laivams (2), nustatomos kvotos 2011 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2011 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2011 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma draudžiama po nurodytos dienos laikyti laivuose, perkelti, perkrauti arba iškrauti tų laivų sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 24, 2011 01 27, p. 1.


PRIEDAS

Nr.

83/T&Q

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė

Ištekliai

BOR/678-

Rūšis

Smulkiadyglės saulažuvės (Caproidae)

Zona

VI, VII ir VIII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

Data

2011 11 13


21.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1349/2011

2011 m. gruodžio 20 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 376/2008, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 134 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 130 straipsnį, kad būtų galima administruoti importą, Komisijai suteikti įgaliojimai nustatyti produktus, kuriuos importuojant reikia pateikti licenciją. Vertindama licencijų sistemos poreikį, Komisija atsižvelgia į atitinkamas rinkų valdymo priemones, ypač į importo stebėsenos priemones;

(2)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 376/2008 (2) 1 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktyje kartu su jo II priedo I dalies I punktu nustatyta, kad importuojant „šviežius bananus, importuotus pagal muitą, nurodytą Bendrojo muito tarife“, kuriems taikomas KN kodas 0803 00 19, privaloma pateikti licenciją;

(3)

dabar veiksmingą importo stebėseną galima vykdyti taikant kitas priemones. Siekiant supaprastinti valstybių narių ir ūkio subjektų darbą ir palengvinti jų administracinę naštą, reikėtų atsisakyti reikalavimo pateikti bananų importo licencijas. Pagal 2005 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2014/2005 dėl bananų, skirtų laisvai apyvartai, taikant Bendrojo muitų tarifo muito normą, importo į Bendriją licencijų (3) 1 straipsnio 3 dalį licencijos galioja tik jų išdavimo metais. Todėl įpareigojimą įsigyti importo licencijas derėtų panaikinti nuo 2012 m. sausio 1 d.;

(4)

todėl Reglamentą (EB) Nr. 376/2008 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 376/2008 II priedo I dalies I punktas „Bananai (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo XI dalis)“ išbraukiamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 114, 2008 4 26, p. 3.

(3)  OL L 324, 2005 12 10, p. 3.


21.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/27


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2011

2011 m. gruodžio 20 d.

dėl laikino kai kurių grūdų importo muitų netaikymo 2011–2012 prekybos metais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 187 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

kad pirmaisiais 2011–2012 prekybos metų mėnesiais būtų skatinamas grūdų tiekimas Bendrijos rinkai, Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 633/2011 (2) iki 2011 m. gruodžio 31 d. buvo sustabdytas importo muitų taikymas paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, ir pašarinių miežių tarifinėms kvotoms, kurias leista naudoti atitinkamai Komisijos reglamentais (EB) Nr. 1067/2008 (3) ir (EB) Nr. 2305/2003 (4);

(2)

pagal 2011–2012 prekybos metų pradžios Europos Sąjungos grūdų rinkos prognozes atsižvelgiant į nedidelį atsargų kiekį ir dabartinius faktinio kiekio nuėmus 2011 m. derlių skaičiavimus, kuriuos atliko Komisija, kainos turėtų išlikti nepakitusios. Siekiant lengviau išlaikyti Sąjungos rinkos pusiausvyrą galintį užtikrinti importo srautą, reikėtų ir toliau užtikrinti grūdų importo politikos tęstinumą ir kvotoms, kurioms importo muitai dabar netaikomi, šią priemonę laikinai – iki 2012 m. birželio 30 d. – taikyti ir 2011–2012 prekybos metais;

(3)

be to, neturėtų nukentėti šiuo metu grūdus vežantys ir į Europos Sąjungą juos importuoti siekiantys ūkinės veiklos vykdytojai. Todėl reikėtų atsižvelgti į vežimo laikotarpį ir leisti ūkinės veiklos vykdytojams išleisti į laisvą apyvartą grūdus taikant šiame reglamente numatytą muitų sustabdymo tvarką visiems produktams, kurių tiesioginis vežimas į Europos Sąjungą prasidėjo ne vėliau kaip 2012 m. birželio 30 d. Taip pat reikėtų numatyti, kaip turėtų būti įrodyta, kad vežama tiesiogiai į Europos Sąjungą ir kad pradėta vežti atitinkamą dieną;

(4)

kad nuo 2012 m. sausio 1 d. būtų užtikrintas veiksmingas importo licencijų išdavimo tvarkos administravimas, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(5)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas per pirmininko nustatytą laikotarpį nuomonės nepateikė,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   2011–2012 prekybos metais visam produktų, kurių KN kodai yra 1001 99 00 (išskyrus aukštos kokybės, kaip numatyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 642/2010 (5) II priede) ir 1003, importui, vykdomam pagal reglamentais (EB) Nr. 1067/2008 ir (EB) Nr. 2305/2003 leistas naudoti sumažinto muito tarifines kvotas, sustabdomas importo muitų taikymas.

2.   Kai šio straipsnio 1 dalyje nurodyti grūdai vežami tiesiogiai į Europos Sąjungą, o jų vežimas prasidėjo ne vėliau kaip 2012 m. birželio 30 d., importo muitų taikymo sustabdymas pagal šį reglamentą į laisvą apyvartą išleidžiamiems produktams ir toliau galioja.

Kompetentingoms institucijoms pateikiamas vežimo dokumento originalas, kuriuo įrodoma, kad vežama tiesiogiai į Europos Sąjungą ir kad pradėta vežti atitinkamą dieną.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d. ir iki 2012 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 170, 2011 6 30, p. 19.

(3)  OL L 290, 2008 10 31, p. 3.

(4)  OL L 342, 2003 12 30, p. 7.

(5)  OL L 187, 2010 7 21, p. 5.


21.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/29


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1351/2011

2011 m. gruodžio 20 d.

kuriuo dėl Sąjungos tarifinių kvotų ir referencinių kiekių taikymo tam tikriems Vakarų Kranto ir Gazos ruožo kilmės žemės ūkio produktams sustabdymo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 747/2001

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2001 m. balandžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 747/2001, numatantį Bendrijos tarifinių kvotų ir produktų, kuriems gali būti taikomos lengvatos, referencinių kiekių valdymą, remiantis susitarimais su tam tikromis Viduržemio šalimis, bei panaikinantį Reglamentus (EB) Nr. 1981/94 ir (EB) Nr. 934/95 (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

sudarytas Europos Sąjungos ir Vakarų Kranto ir Gazos ruožo Palestinos valdžios susitarimas pasikeičiant laiškais, kuriame numatoma dar labiau liberalizuoti prekybą žemės ūkio produktais, perdirbtais žemės ūkio produktais, žuvimis ir žuvininkystės produktais ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos ir Viduržemio jūros regiono laikinosios asociacijos susitarimas dėl prekybos ir bendradarbiavimo tarp Europos bendrijos ir Palestinos išsivadavimo organizacijos (PIO), atstovaujančios Vakarų Kranto ir Gazos ruožo Palestinos valdžios interesams (toliau – Susitarimas) (2). Šis Susitarimas Sąjungos vardu patvirtintas Tarybos sprendimu 2011/824/ES (3);

(2)

Susitarime numatyta, kad dešimt metų nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos į Europos Sąjungą importuojamam neribotam kiekiui Vakarų Kranto ir Gazos ruožo kilmės produktų bus taikomos padidintos tarifų nuolaidos. Be to, Susitarime numatyta, kad atsižvelgiant į ekonominį Vakarų Kranto ir Gazos ruožo vystymąsi ateityje padidintų tarifų nuolaidų taikymas gali būti pratęstas;

(3)

kadangi Susitarime numatyta dar labiau liberalizuoti prekybą žemės ūkio produktais, perdirbtais žemės ūkio produktais, žuvimis ir žuvininkystės produktais, būtina Susitarimo taikymo laikotarpiu sustabdyti Reglamento (EB) Nr. 747/2001 VIII priede Vakarų Kranto ir Gazos ruožo kilmės produktams nustatytų tarifinių kvotų ir referencinių kiekių taikymą;

(4)

1987 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4088/87, nustatantis tam tikrų Kipro, Izraelio, Jordanijos, Maroko ir Vakarų kranto bei Gazos ruožo kilmės gėlių importo lengvatinių muitų taikymo sąlygas (4), panaikintas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (5);

(5)

1988 m. kovo 17 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 700/88, nustatantis išsamias taisykles dėl importo į Bendriją tvarkos taikymo tam tikriems gėlininkystės produktams, kurių kilmės šalis yra Kipras, Izraelis, Jordanija, Marokas ir Vakarų krantas bei Gazos ruožas (6), panaikintas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1227/2006 (7);

(6)

panaikinus minėtus reglamentus Reglamento (EB) Nr. 747/2001 2 straipsnis, kuriame numatyta, kad gyvoms skintoms gėlėms ir žiedpumpuriams netaikomos tarifų nuolaidos, jei nesilaikoma Reglamente (EEB) Nr. 4088/87 numatytų su kainomis susijusių sąlygų, tapo nereikalingas ir todėl turėtų būti išbrauktas;

(7)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 747/2001 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

kadangi Susitarimas įsigalioja 2012 m. sausio 1 d., šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos dienos;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 747/2001 iš dalies keičiamas taip:

1)

Įterpiamas šis 1a straipsnis:

„1a straipsnis

Vakarų Kranto ir Gazos ruožo kilmės produktams nustatytų tarifinių kvotų ir referencinių kiekių taikymo sustabdymas

Nuo 2012 m. sausio 1 d. dešimties metų laikotarpiui laikinai sustabdomas VIII priede Vakarų Kranto ir Gazos ruožo kilmės produktams nustatytų tarifinių kvotų ir referencinių kiekių taikymas.

Tačiau, kaip numatyta Sąjungos vardu Tarybos sprendimu 2011/824/ES (8) patvirtintame Susitarime pasikeičiant laiškais, atsižvelgiant į ekonominį Vakarų Kranto ir Gazos ruožo vystymąsi ateityje, ne vėliau kaip vieneri metai iki dešimties metų laikotarpio galiojimo pabaigos būtų galima svarstyti galimą taikymo laikotarpio pratęsimą papildomam laikotarpiui.

2)

2 straipsnis išbraukiamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 109, 2001 4 19, p. 2.

(2)  OL L 328, 2011 12 10, p. 5.

(3)  OL L 328, 2011 12 10, p. 2.

(4)  OL L 382, 1987 12 31, p. 22.

(5)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(6)  OL L 72, 1988 3 18, p. 16.

(7)  OL L 222, 2006 8 15, p. 4.

(8)  OL L 328, 2011 12 10, p. 2.“;


21.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/31


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1352/2011

2011 m. gruodžio 20 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (1), ypač į jo 12 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1236/2005 nustatytas draudimas eksportuoti prekes, kurios praktiškai pritaikomos tik mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ar baudimui, taip pat kontroliuojamas tam tikrų prekių, kurios galėtų būti naudojamos šiam tikslui, eksportas. Šiuo reglamentu užtikrinamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje – visų pirma tai pagarba žmogaus orumui ir jo apsauga, teisė į gyvybę ir kankinimo, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo draudimas;

(2)

pastaruoju metu kai kuriais atvejais į trečiąsias šalis eksportuoti vaistai buvo panaudoti ne pagal paskirtį, t. y. mirties bausmei įvykdyti – visų pirma buvo švirkščiama mirtina per didelė jų dozė. Sąjunga nepritaria mirties bausmei jokiomis aplinkybėmis ir siekia visuotinio jos uždraudimo. Eksportuotojai prieštaravo tam, kad prieš savo valią siejami su tokiu produktų, kuriuos sukūrė medicininėms reikmėms, naudojimu;

(3)

todėl būtina papildyti šį prekių, prekyba kuriomis ribojama, sąrašą, kad tam tikri vaistai nebūtų naudojami mirties bausmei vykdyti ir siekiant užtikrinti, kad visiems Sąjungos vaistų eksportuotojams būtų taikomos vienodos sąlygos šiuo klausimu. Atitinkami vaistai sukurti, inter alia, kaip anestetikai ir raminamieji vaistai, todėl jų eksportas neturėtų būti visiškai draudžiamas;

(4)

taip pat svarbu praplėsti draudimą prekiauti elektrošoko diržais taip, kad jis apimtų panašius prie kūno tvirtinamus įtaisus, kaip antai elektrošoko rankoves ir antrankius, kurių poveikis toks pat kaip elektrošoko diržų;

(5)

būtina uždrausti prekybą spygliuotomis lazdomis, kurios netinkamos teisėsaugos reikmėms. Spygliai gali sukelti didelį skausmą ir kančią, tačiau spygliuotos lazdos nepadeda veiksmingiau malšinti riaušių ar užsitikrinti geresnės savigynos, palyginti su įprastinėmis lazdomis, taigi spygliais sukelti skausmą ir kančią yra žiauru ir nėra griežtai būtina, siekiant malšinti riaušes ar užsitikrinti savigyną;

(6)

po to, kai priimtas Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005, pakeisti kai kurių Kombinuotosios nomenklatūros (KN) dalių numeriai, todėl atitinkamai turėtų būti atnaujinti atitinkami KN kodai;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Produktų eksporto bendrųjų taisyklių komiteto nuomonę;

(8)

kad šiame reglamente nustatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turi įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 II ir III priedų tekstai pakeičiami atitinkamai I ir II priedų tekstais.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis netaikomas III priedo 4.1 punkte išvardytiems produktams, dėl kurių iki reglamento įsigaliojimo pateikta eksporto deklaracija.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Sutartis.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 200, 2005 7 30, p. 1.


PRIEDAS I

„II PRIEDAS

3 ir 4 straipsniuose nurodytų prekių sąrašas

Įžanginė pastaba

Šiame priede KN kodai yra nuorodos į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1) I priedo antroje dalyje nurodytus kodus.

Jeigu prieš KN kodą parašyta „ex“, prekės, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005, tik iš dalies patenka į KN kodo taikymo sritį ir apibrėžiamos tiek šiame priede pateiktu apibūdinimu, tiek KN kodo taikymo sritimi.

Pastaba. Į šį sąrašą neįtrauktos medicinos techninės prekės

KN kodas

Aprašymas

1.   Prekės, sukurtos žmonėms bausti mirties bausme:

ex 4421 90 98

ex 8208 90 00

1.1.

Kartuvės ir giljotinos

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

ex 9402 90 00

1.2.

Elektros kėdės, skirtos žmonėms bausti mirties bausme

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Hermetiškos kameros, padarytos, pavyzdžiui, iš plieno ir stiklo, sukurtos žmonėms bausti mirties bausme naudojant mirtinas dujas arba medžiagas

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4.

Automatinės vaistų injekcijos sistemos, sukurtos žmonėms bausti mirties bausme naudojant mirtinas chemines medžiagas

2.   Prekės, sukurtos žmonėms surakinti:

ex 8543 70 90

2.1.

Elektrošoko įtaisai, skirti tvirtinti ant surakinto asmens kūno, kaip antai diržai, rankovės ir antrankiai, sukurti žmonėms surakinti naudojant didesnės nei 10 000 V įtampos elektrošokus

3.   Nešiojami įtaisai, tariamai sukurti riaušėms malšinti:

ex 9304 00 00

3.1.

Policininkų lazdos iš metalo ar kitos medžiagos, ant kurių stiebo yra metalinių spyglių


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.“


II PRIEDAS

„III PRIEDAS

5 straipsnyje nurodytų prekių sąrašas

Įžanginė pastaba

Šiame priede KN kodai yra nuorodos į Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedo antroje dalyje nurodytus kodus.

Jeigu prieš KN kodą parašyta „ex“, prekės, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005, tik iš dalies patenka į KN kodo taikymo sritį ir apibrėžiamos tiek šiame priede pateiktu apibūdinimu, tiek KN kodo taikymo sritimi.

KN kodas

Aprašymas

1.   Prekės, sukurtos žmonėms surakinti:

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

1.1.

Surakinimo kėdės ir prirakinimo grandinėmis įtaisai

Pastaba.

Šis punktas netaikomas neįgaliesiems skirtoms surakinimo kėdėms

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

1.2.

Grandinės kojoms, grandinės žmonių grupei surakinti, pančiai ir individualūs antrankiai arba grandininiai antrankiai

Pastaba.

Šis punktas netaikomas paprastiems antrankiams. Paprasti antrankiai yra antrankiai, kurių užrakintų bendras ilgis, įskaitant grandinę, matuojant nuo išorinio vieno antrankio krašto iki išorinio kito antrankio krašto, yra 150–280 mm ir kurie yra nepritaikyti fiziniam skausmui ar kančiai sukelti

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

1.3.

Priemonės nykščiams surakinti ir žnyplės nykščiams suspausti, įskaitant dantytas priemones nykščiams surakinti

2.   Nešiojami įtaisai, sukurti riaušėms malšinti arba savigynai:

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1.

Nešiojami elektrošoko įtaisai, įskaitant elektrošoko lazdas, elektrošoko skydus, apsvaiginančius šautuvus ir šautuvus su elektrošokiniais antgaliais, sukeliančiais didesnės nei 10 000 V įtampos elektrošokus, ir kiti panašūs įtaisai

1.

Šis punktas netaikomas elektrošoko diržams ir kitiems įtaisams, apibūdintiems II priedo 2.1 punkte.

2.

Šis punktas netaikomas individualiems elektrošoko įtaisams, kuriuos jų naudotojas nešiojasi savigynos tikslais.

3.   Nešiojama įranga neutralizuojančioms medžiagoms išskirti, naudojama riaušėms malšinti arba savigynai, ir susijusios medžiagos:

ex 8424 20 00

ex 9304 00 00

3.1.

Nešiojami įtaisai, sukurti arba pakeisti taip, kad būtų naudojami riaušėms malšinti arba savigynai išskiriant neutralizuojančias chemines medžiagas

Pastaba.

Šis punktas netaikomas individualiems nešiojamiems įtaisams, net jei juose yra cheminių medžiagų, kuriuos jų naudotojas nešiojasi savigynos tikslais.

ex 2924 29 98

3.2.

Pelargono rūgšties vanililamidas (PAVA) (CAS 2444–46–4)

ex 2939 99 00

3.3.

Capsicum aliejingoji derva (OC) (CAS RN 8023–77–6)

4.   Produktai, kurie galėtų būti naudojami mirties bausmės įvykdymui, žmogui įšvirkščiant mirtiną jų dozę:

ex 2933 53 90

[a–f]

ex 2933 59 95

[g ir h]

4.1.

Trumpo ir vidutinio veikimo anestezijoje naudojami barbitūratai, įskaitant (tačiau ne tik):

a)

amobarbitalį (CAS RN 57–43–2)

b)

amorbitalio natrio druską (CAS RN 64–43–7)

c)

pentobarbitalį (CAS RN 76–74–4)

d)

pentobarbitalio natrio druską (CAS 57–33–0)

e)

sekobarbitalį (CAS RN 76–73–3)

f)

sekobarbitalio natrio druską (CAS RN 309–43–3)

g)

tiopentalį (CAS RN-76–75–5)

h)

tiopentalio natrio druską (CAS RN 71–73–8), taip pat žinomą kaip natrio tiopentalis

Pastaba:

Šis punktas taip pat taikomas produktams, kuriuose yra viena iš medžiagų, išvardytų trumpo ir vidutinio veikimo anestezijoje naudojamų barbitūratų sąraše.“


21.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/35


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1353/2011

2011 m. gruodžio 20 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 taikymo taisykles dėl mokėjimo agentūrų apskaitos tvarkymo, išlaidų ir įplaukų deklaravimo ir išlaidų kompensavimo iš EŽŪGF ir EŽŪFKP sąlygų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (1), ypač į jo 42 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (2) 70 straipsnio 4c dalį leidžiama iki 95 % padidinti EŽŪFKP įnašo, skirto valstybėms narėms, kurios patiria didelių finansinio stabilumo sunkumų, dydį;

(2)

siekiant valstybėms narėms sudaryti sąlygas kuo greičiau pasinaudoti padidinta bendro finansavimo norma, turėtų būti priimtos taisyklės, pagal kurias būtų apskaičiuojamas Sąjungos įnašas į EŽŪFKP sąskaitas, kaip numatyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 883/2006 (3), ir kurios įsigaliotų nedelsiant;

(3)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 883/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

šiame reglamente nurodytos priemonės atitinka Žemės ūkio fondų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 883/2006 17 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, Sąjungos įnašas, skirtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 70 straipsnio 4c dalį pakeistoms kaimo plėtros programoms, laikotarpiu, kuriuo taikoma to reglamento 70 straipsnio 4c dalyje nurodyta leidžianti nukrypti nuostata, yra apskaičiuojamas pagal ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną galiojantį finansavimo planą. Paskutiniu ataskaitiniu laikotarpiu, kai taikoma Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 70 straipsnio 4c dalyje nurodyta leidžianti nukrypti nuostata, išlaidos, patirtos iki laikotarpio, kuriam taikoma leidžianti nukrypti nuostata, ir po šio laikotarpio, 16 straipsnyje nurodytoje išlaidų deklaracijoje turi būti nurodytos atskirai. Per šiuos ataskaitinius laikotarpius mokėtinas Sąjungos įnašas yra apskaičiuojamas pagal kiekvienu ataskaitiniu laikotarpiu galiojantį finansavimo planą“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(2)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1.

(3)  OL L 171, 2006 6 23, p. 1.


21.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/36


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1354/2011

2011 m. gruodžio 20 d.

kuriuo leidžiama pradėti naudoti metines Sąjungos tarifines avių, ožkų, avienos ir ožkienos kvotas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (1), ypač į jo 144 straipsnio 1 dalį ir 148 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

nuo 2012 m. turėtų būti leidžiama pradėti naudoti Sąjungos tarifines avių, ožkų, avienos ir ožkienos kvotas. Muitai ir kiekiai turėtų būti nustatyti vadovaujantis atitinkamais tarptautiniais susitarimais, galiojančiais 2012 m. Kadangi per derybas, kurių metu buvo sudarytas Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimų Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą (2), Sąjunga įsipareigojo Naujosios Zelandijos kiekį per metus padidinti 400 tonų ir įtraukti į įsipareigojimų sąrašą avienos ir ožkienos erga omnes 200 tonų skerdenos svorio metinę importo tarifinę kvotą;

(2)

2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 312/2003, įgyvendinančiame Bendrijos tarifų nuostatas, išdėstytas susitarime, įsteigiančiame asociaciją tarp Europos bendrijos ir jos valstybių narių bei Čilės Respublikos (3), numatyta nuo 2003 m. vasario 1 d. leisti pradėti naudoti papildomą dvišalę 2 000 tonų kodu 0204 klasifikuojamo produkto kvotą, kuri papildomai kasmet didinama 10 % Todėl Čilei numatyta GATT/PPO kvota kasmet didinama 200 tonų ir abi kvotos turėtų ir toliau būti vienodai administruojamos;

(3)

pagal 2010 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1245/2010, kuriuo leidžiama pradėti naudoti 2011 m. Sąjungos tarifines avių, ožkų, avienos ir ožkienos kvotas (4), buvo pradėtos naudoti 2011 m. Sąjungos kvotos pagal atitinkamus 2011 m. galiojusius tarptautinius susitarimus. Šios tarifinės kvotos turėtų būti išlaikytos ir naudojamos kasmet, atsižvelgiant į pirmiau nurodytas susitarimų su Naująja Zelandija ir Čile nuostatas. 2011 m. pabaigoje Reglamentas (ES) Nr. 1245/2010 tampa nebeaktualus, todėl turėtų būti panaikintas. Taip pat šis reglamentas turėtų būti taikomas ilgiau nei vienus metus ir išvengiant reglamento priėmimo kasmet, bus prisidedama prie supaprastinimo tikslo;

(4)

pagal šį reglamentą importas turėtų būti tvarkomas/administruojamas kalendorinių metų pagrindu;

(5)

siekiant užtikrinti tinkamą Sąjungos tarifinių kvotų veikimą, būtina nustatyti skerdenos svorio ekvivalentą;

(6)

tarifinės avienos ir ožkienos produktų kvotos, nukrypstant nuo 1995 m. birželio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1439/95, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3013/89 taikymo taisykles, susijusias su avienos ir ožkienos sektorių produktų importu ir eksportu (5), turėtų būti administruojamos pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 144 straipsnio 2 dalies a punktą. Tai turėtų būti daroma pagal 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitų kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, 308a, 308b straipsnius ir 308c straipsnio 1 dalį (6);

(7)

kai pagal šį reglamentą nustatytos kvotos administruojamos paraiškų nagrinėjimo pagal pateikimo eiliškumą tvarka, jos iš pradžių neturėtų būti laikomos kritinėmis, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308c straipsnyje. Todėl muitinės institucijoms turėtų būti leidžiama netaikyti reikalavimo pateikti užstatą, kai prekės iš pradžių importuojamos pagal tas tarifines kvotas vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308c straipsnio 1 dalimi ir 248 straipsnio 4 dalimi;

(8)

turėtų būti aiškiai apibrėžta, kokius įrodymus, patvirtinančius produktų kilmę, turi pateikti veiklos vykdytojai, norėdami gauti tarifines kvotas paraiškų nagrinėjimo pagal pateikimo eiliškumą tvarka;

(9)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2012 m. sausio 1 d. pagal šį reglamentą leidžiama pradėti naudoti metines Sąjungos importo tarifines avių, ožkų, avienos ir ožkienos kvotas.

2 straipsnis

Priede nurodyti muitai, taikomi produktams pagal 1 straipsnyje nurodytas tarifines kvotas, KN kodai, kilmės šalys, metinis kiekis, taip pat eilės numeriai.

3 straipsnis

1.   Importuojant produktus pagal 1 straipsnyje nurodytas tarifines kvotas, kiekiai, išreikšti skerdenos svorio ekvivalentu, turi atitikti priede nurodytus kiekius.

2.   Apskaičiuojant kiekius 1 dalyje nurodytu skerdenos svorio ekvivalentu, grynasis avių ir ožkų produktų svoris dauginamas iš šių koeficientų:

a)

gyvų gyvūnų atveju – 0,47;

b)

ėriukų ir ožkiukų mėsos be kaulų atveju – 1,67;

c)

avienos be kaulų ir ožkienos be kaulų, išskyrus ožkiukų mėsą, ir jų mišinių atveju – 1,81;

d)

produktų su kaulais atveju – 1,00.

Ožkiukas – tai jaunesnė nei vienų metų ožka.

4 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1439/95 II antraštinės dalies A ir B skirsnių, šio reglamento priede nustatytos tarifinės kvotos administruojamos paraiškų nagrinėjimo pagal pateikimo eiliškumą tvarka pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b straipsnius ir 308c straipsnio 1 dalį. Importo licencijų nereikalaujama.

5 straipsnis

1.   Norint pasinaudoti priede nustatytomis tarifinėmis kvotomis, Sąjungos muitinės institucijoms pateikiamas galiojantis atitinkamos trečiosios šalies kompetentingos institucijos išduotas kilmės įrodymo dokumentas kartu su muitinės deklaracija dėl atitinkamų prekių išleidimo į laisvą apyvartą.

Produktų, kuriems taikomos tarifinės kvotos, išskyrus susitarimuose dėl preferencinių muitų tarifų nustatytas tarifines kvotas, kilmė nustatoma pagal Sąjungoje galiojančias nuostatas.

2.   1 dalyje minėtas kilmės įrodymo dokumentas yra:

a)

tarifinės kvotos, kuri numatyta susitarime dėl preferencinio muitų tarifo, atveju – tame susitarime nurodytas kilmės įrodymo dokumentas;

b)

kitų tarifinių kvotų atveju – įrodymo dokumentas, nustatytas pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 47 straipsnį, kuriame, be tame straipsnyje numatytų duomenų, yra ir šie duomenys:

KN kodas (bent pirmi keturi skaitmenys),

atitinkamos tarifinės kvotos eilės numeris arba eilės numeriai,

bendras grynasis svoris pagal koeficiento kategoriją, numatytą šio reglamento 3 straipsnio 2 dalyje;

c)

šalies, kurios tarifinė kvota nurodyta a ir b punktuose ir yra sujungta, atveju – a punkte nurodytas įrodymo dokumentas.

Kai b punkte nurodytas kilmės įrodymo dokumentas pateikiamas kaip patvirtinamasis dokumentas tik su viena išleidimo į laisvą apyvartą deklaracija, jame gali būti nurodyti keli eilės numeriai. Visais kitais atvejais jame nurodomas tik vienas eilės numeris.

6 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1245/2010 yra panaikinamas.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 317, 2011 11 30, p. 2.

(3)  OL L 46, 2003 2 20, p. 1.

(4)  OL L 338, 2010 12 22, p. 37.

(5)  OL L 143, 1995 6 27, p. 7.

(6)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.


PRIEDAS

AVIENA IR OŽKIENA (tonomis (t) pagal skerdenos svorio ekvivalentą) SĄJUNGOS TARIFINĖS KVOTOS NUO 2012 m.

KN kodai

Ad valorem muitas

%

Specifinis muitas

EUR už 100 kg

Eilės numeris paraiškas nagrinėjant pagal pateikimo eiliškumą

Kilmės šalis

Metinis skerdenos svorio ekvivalentas tonomis

Gyvi gyvūnai

(Koeficientas = 0.47)

Ėriukų mėsa (1) be kaulų

(Koeficientas = 1,67)

Aviena be kaulų (2)

(Koeficientas = 1,81)

Mėsa su kaulais ir skerdenos

(Koeficientas = 1,00)

0204

Nulis

Nulis

09.2101

09.2102

09.2011

Argentina

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Australija

19 186

09.2109

09.2110

09.2013

Naujoji Zelandija

228 254

09.2111

09.2112

09.2014

Urugvajus

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Čilė (3)

6 800

09.2121

09.2122

09.0781

Norvegija

300

09.2125

09.2126

09.0693

Grenlandija

100

09.2129

09.2130

09.0690

Farerų salos

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turkija

200

09.2171

09.2175

09.2015

Kitos (4)

200

09.2178

09.2179

09.2016

Erga omnes  (5)

200

0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

Nulis

Nulis

09.2119

09.2120

09.0790

Islandija

1 850

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Nulis

09.2181

09.2019

Erga omnes  (5)

92


(1)  Ir ožkiukų mėsa.

(2)  Ir ožkiena, išskyrus ožkiukų mėsą.

(3)  Čilės tarifinė kvota kasmet padidinama 200 t.

(4)  „Kitos“ – tai visos PPO narės, išskyrus Argentiną, Australiją, Naująją Zelandiją, Urugvajų, Čilę, Grenlandiją ir Islandiją.

(5)  „Erga omnes“ reiškia visas valstybes, įskaitant šioje lentelėje nurodytas valstybes.


21.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/39


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1355/2011

2011 m. gruodžio 20 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 329/2007 dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 329/2007 (1), ypač į jo 13 straipsnio 1 dalies e punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 329/2007 V priede nurodyti asmenys, subjektai ir rganizacijos, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal tą reglamentą yra įšaldomi Tarybos nurodymu;

(2)

2011 m. gruodžio 19 d. Taryba nusprendė iš dalies pakeisti asmenų, subjektų ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašą; Todėl V priedas turėtų būti atnaujintas;

(3)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente nustatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turi įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 329/2007 V priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovas


(1)  OL L 88, 2007 3 29, p. 1.


PRIEDAS

„V PRIEDAS

6 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas

A.   6 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyti fiziniai asmenys

#

Vardas, pavardė (ir galimi slapyvardžiai)

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

1.

CHANG Song-taek (dar vadinamas JANG Song–Taek)

Gimimo data:

1946 m. vasario 2 d. arba 1946 m. vasario 6 d., arba 1946 m. vasario 23 d. (Šiaurės Hamgiongo provincija)

Paso Nr. (2006 m. duomenimis) PS 736420617

Nacionalinės gynybos komisijos narys. Korėjos darbininkų partijos administravimo departamento direktorius.

2.

CHON Chi Bu

 

Atominės energijos generalinio biuro narys, buvęs „Yongbyon“ techninis direktorius.

3.

CHU Kyu-Chang (dar vadinamas JU Kyu-Chang)

Gimimo data: apie 1928–1933 m.

Gynybos pramonės departamento (balistinė programa) pirmasis direktoriaus pavaduotojas, Korėjos darbininkų partijos narys, Nacionalinės gynybos komisijos narys.

4.

HYON Chol-hae

Gimimo data: 1934 m. (Mandžiūrija, Kinija)

Liaudies ginkluotųjų pajėgų bendros politikos departamento direktoriaus pavaduotojas (Kim Jong Il karinis patarėjas).

5.

JON Pyong-ho

Gimimo data: 1926 m.

Korėjos darbininkų partijos Centrinio komiteto sekretorius, Centrinio komiteto amunicijos pramonės departamento, kontroliuojančio Centrinio komiteto Antrąjį ekonomikos komitetą, vadovas, Nacionalinės gynybos komisijos narys.

6.

Generolas leitenantas KIM Yong Chol

(dar vadinamas: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

Gimimo data: 1946 m.

(Pchenjan-Pukto, Šiaurės Korėja)

Žvalgybos generalinio štabo vadas.

7.

KIM Yong-chun (dar vadinamas Young-chun)

Gimimo data: 1935 m. kovo 4 d.

Paso numeris: 554410660

Nacionalinės gynybos komisijos pirmininko pavaduotojas, Liaudies ginkluotųjų pajėgų ministras, specialusis Kim Jong-Il patarėjas branduolinės strategijos klausimais.

8.

O Kuk-Ryol

Gimimo data: 1931 m.

(Dzilino provincija, Kinija)

Nacionalinės gynybos komisijos pirmininko pavaduotojas, kuriam pavesta branduolinėms ir balistinėms programoms skirtų pažangiosios technologijos pirkimo užsienyje priežiūra.

9.

PAEK Se-bong

Gimimo data 1946 m.

Korėjos darbininkų partijos Centrinio komiteto Antrojo ekonomikos komiteto (atsakingo už balistinę programą) pirmininkas. Nacionalinės gynybos komisijos narys.

10.

PAK Jae-gyong (dar vadinamas Chae-Kyong)

Gimimo data: 1933 m.

Paso numeris: 554410661

Liaudies ginkluotųjų pajėgų bendros politikos departamento direktoriaus pavaduotojas ir Liaudies ginkluotųjų pajėgų logistikos biuro direktoriaus pavaduotojas (Kim Jong-Il karinis patarėjas).

11.

PAK To-Chun

Gimimo data: 1944 m. kovo 9 d.

(Jagang, Rangrim)

Nacionalinės saugumo tarybos narys. Atsakingas už ginklų pramonę; pranešama, kad jis vadovauja branduolinės energijos biurui. Ši institucija labai svarbi KLDR branduolinei ir nešančiųjų raketų programai.

12.

PYON Yong Rip (dar vadinamas Yong-Nip)

Gimimo data: 1929 m. rugsėjo 20 d.

Paso numeris: 645310121 (išduotas 2005 m. rugsėjo 13 d.).

Mokslų akademijos, kuri dalyvauja su masinio naikinimo ginklais susijusiuose biologiniuose moksliniuose tyrimuose, rektorius.

13.

RYOM Yong

 

Atominės energijos generalinio biuro (subjektas, kurį nurodė Jungtinės Tautos) direktorius, atsakingas už tarptautinius santykius.

14.

SO Sang-kuk

Gimimo data: apie 1932–1938 m.

Kim Il Sung universiteto branduolinės fizikos katedros vedėjas.


B.   6 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyti juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos

 

Pavadinimas (ir galimi slapyvardžiai)

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

1.

Green Pine Associated Corporation (dar vadinama: Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap; Saengpil Associated Company; General Precious Metal Complex (GPM); Myong Dae Company; Twin Dragon Trading (TDT))

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang / Nungrado, Pyongyang

„Ch’o’ngsong Yo’nhap“ į sąrašą įtraukta dėl sankcijų už ginklų ar susijusių medžiagų eksporto iš Šiaurės Korėjos. „Green Pine“ specializacija – karinių jūrų laivų ir ginkluotės, pavyzdžiui, povandeninių laivų, karinių laivų ir raketinių sistemų, gamyba; šis subjektas eksportavo torpedas ir teikė techninę pagalbą su gynyba susijusioms Irano firmoms. „Green Pine“ atsakinga už maždaug pusės Šiaurės Korėjos ginklų ir susijusių medžiagų eksportą, o JT ST į sąrašą įtraukus KOMID perėmė didelę dalį jos veiklos.

2.

Hesong Trading Corporation

Buvimo vieta: Pchenjanas

Kontroliuojama „Korea Mining Development Corporation“ (KOMID) (Jungtinės Tautos šį subjektą į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio 24 d.). Pagrindinė prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė.

„Hesong Trading Corporation“ dalyvauja tiekiant medžiagas, kurios gali būti naudojamos balistinių raketų programoje.

3.

Korea Complex Equipment Import Corporation

Buvimo vieta: Rakwon-dong, Pothonggang rajonas, Pchenjanas

Kontroliuojama „Korea Ryongbong General Corporation“ (Jungtinės Tautos šį subjektą į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio 24 d.). Gynybos konglomeratas, kurio specializacija – Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos gynybos pramonei reikalingų prekių įsigijimas ir tos šalies karinės prekybos rėmimas.

4.

Korea Heungjin Trading Company

Buvimo vieta: Pchenjanas

Pchenjane įsisteigęs subjektas, kuriuo „Korea Mining Development Trading Corporation“ (KOMID) naudojasi prekybos tikslais (Jungtinės Tautos KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio 24 d.). „Korea Heungjin Trading Company“ taip pat įtariama su raketomis susijusių prekių tiekimu Irano „Shahid Hemmat Industrial Group“.

5.

Korea International Chemical Joint Venture Company

(dar vadinama: Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

Buvimo vieta: Hamhungas, Pietų Hamgiongo provincija; Man gyongdae-kuyok, Pchenjanas; Mangyungdae-gu, Pchenjanas

Kontroliuojama „Korea Ryongbong General Corporation“ (Jungtinės Tautos šį subjektą į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio 24 d.). Gynybos konglomeratas, kurio specializacija – Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos gynybos pramonei reikalingų prekių įsigijimas ir tos šalies karinės prekybos rėmimas.

6.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Buvimo vieta: Rakwon-dong, Pothonggang rajonas, Pchenjanas

Kontroliuojama „Korea Ryongbong General Corporation“ (Jungtinės Tautos šį subjektą į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio 24 d.). Gynybos konglomeratas, kurio specializacija – Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos gynybos pramonei reikalingų prekių įsigijimas ir tos šalies karinės prekybos rėmimas.

7.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

„Korea Ryongbong General Corporation“ (Jungtinės Tautos šį subjektą į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio 24 d.) patronuojamoji įmonė. Valdo gamyklas, gaminančias aliuminio miltelius, kurie gali būti naudojami raketų srityje.

8.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

(dar vadinama: Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation)

Buvimo vieta: Centrinis rajonas, Pchenjanas, Mangungdae-gu, Pchenjanas Mangyongdae rajonas, Pchenjanas

Kontroliuojama „Korea Ryongbong General Corporation“ (Jungtinės Tautos šį subjektą į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio 24 d.). Gynybos konglomeratas, kurio specializacija – Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos gynybos pramonei reikalingų prekių įsigijimas ir tos šalies karinės prekybos rėmimas.

Neseniai modernizuotos „Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation“ gamybos vietos, kurios iš dalies pritaikytos perdirbti medžiagas, susijusias su branduolinės energijos gamyba.

9.

Korea Taesong Trading Company

Buvimo vieta: Pchenjanas

Pchenjane įsisteigęs subjektas, kuriuo „Korea Mining Development Trading Corporation“ (KOMID) naudojasi prekybos tikslais (Jungtinės Tautos KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio 24 d.). „Korea Taesong Trading Company“ KOMID vardu vykdė sandorius su Sirija.

10.

Šaudmenų pramonės departamentas

(dar vadinamas: Military Supplies Industry Department)

Buvimo vieta: Pchenjanas

Atsakingas už Šiaurės Korėjos karinės pramonės veiklos, įskaitant Antrojo ekonomikos komiteto ir KOMID veiklą, priežiūrą. Jis, be kita ko, prižiūri Šiaurės Korėjos balistinių raketų ir branduolinių programų plėtojimą.

Dar neseniai Šaudmenų pramonės departamentui vadovavo Jon Pyong Ho. Iš turimos informacijos galima spręsti, kad šiuo metu Šaudmenų pramonės departamentui vadovauja buvęs pirmasis šio departamento direktoriaus pavaduotojas Chu Kyu-ch’ang (Ju Gyu-chang); oficialus šio departamento pavadinimas Mašinų gamybos pramonės departamentas. Chu atliko bendrą Šiaurės Korėjos raketų kūrimo priežiūrą, be kita ko, 2009 m. balandžio 5 d. Taepo Dong-2 (TD-2) raketų paleidimą ir nepavykusį TD-2 paleidimą 2006 m. liepos mėn.

11.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang rajonas, Pchenjanas, Šiaurės Korėja

„Korea Ryongbong General Corporation“ (Jungtinės Tautos šį subjektą į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio 24 d.) patronuojamoji įmonė.

12.

Žvalgybos generalinis biuras

(dar vadinamas: Chongch’al Ch’ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Buvimo vieta: Hyongjesan-Guyok, Pchenjanas, Šiaurės Korėja; Nungrado, Pchenjanas, Šiaurės Korėja

Žvalgybos generalinis biuras – pagrindinė Šiaurės Korėjos žvalgybos organizacija, įsteigta 2009 m. pradžioje sujungus veikusias Korėjos darbininkų partijos, Veiklos departamento bei 35 biuro žvalgybos organizacijas ir Korėjos liaudies armijos žvalgybos biurą. Šis biuras tiesiogiai pavaldus Gynybos ministerijai ir pirmiausia atsakingas už karinės žvalgybinės informacijos rinkimą. Žvalgybos generalinis biuras vykdo įprastinių ginklų prekybą ir kontroliuoja Šiaurės Korėjos įprastinių ginklų įmonę „Green Pine Associated Corporation“ (Green Pine).

13.

Antrasis ekonomikos komitetas ir Antroji gamtos mokslų akademija

 

Antrasis ekonomikos komitetas dalyvauja veikloje, susijusioje su pagrindiniais Šiaurės Korėjos raketų programos aspektais. Antrasis ekonomikos komitetas atsakingas už Šiaurės Korėjos balistinių raketų gamybos priežiūrą. Jis taip pat vadovauja KOMID (Jungtinės Tautos KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio 24 d.) veiklai. Tai nacionalinio lygmens organizacija, atsakinga už Šiaurės Korėjos pažangiųjų ginklų sistemų, įskaitant raketas ir, greičiausiai, branduolinius ginklus, mokslinius tyrimus ir šių sistemų plėtojimą. Jis naudojasi daugeliu pavaldžių organizacijų, įskaitant, „Korea Tangun Trading Corporation“, siekdamas iš užsienio gauti technologijas, įrangą ir informaciją, kurios naudojamos Šiaurės Korėjos raketų ir, greičiausiai, branduolinių ginklų programoms.

14.

Sobaeku United Corp (dar vadinama: Sobaeksu United Corp)

 

Valstybinė įmonė, dalyvaujanti su pavojingais produktais ar įranga susijusiuose moksliniuose tyrimuose ar jų pirkime. Jai priklauso nemažai gamtinio grafito telkinių, iš kurių tiekiama žaliava dviem perdirbimo gamykloms, gaminančioms, be kita ko, grafito luitus, kurie gali būti naudojami raketose.

15.

Tosong Technology Trading Corporation

Buvimo vieta: Pchenjanas

Kontroliuojama „Korea Mining Development Corporation“ (KOMID) (Jungtinių Tautų 2009 m. balandžio 24 d. į sąrašą įtrauktas subjektas). Pagrindinė prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė.

16.

Yongbyon Nuclear Research Centre

 

Mokslinių tyrimų centras, dalyvavęs ginklams naudojamo plutonio gamyboje. Atominės energijos generaliniam biurui (Jungtinės Tautos šį subjektą į sąrašą įtraukė 2009 m. liepos 16 d.) priklausantis centras.


C.   6 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyti fiziniai asmenys

#

Vardas, pavardė (ir galimi slapyvardžiai)

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

1.

JON Il-chun

Gimimo data:1941 m. rugpjūčio 24 d.

2010 m. vasario mėn. KIM Tong-un buvo atleistas iš 39 biuro, kuris, be kita ko, atsakingas už prekių pirkimą nesilaikant sankcijų iš KLDR diplomatinių atstovybių, direktoriaus pareigų. Vietoj jo paskirtas JON Il-chun. Taip pat manoma, kad JON Il-chun yra vienas iš svarbiausių Valstybinio vystymo banko veikėjų.

2.

KIM Tong-un

 

Buvęs Darbininkų partijos Centrinio komiteto 39 biuro, kuris prisideda prie ginklų platinimo finansavimo, direktorius.

3.

KIM Tong-Myo'ng

(dar vadinamas Kim Chin-so'k)

Gimimo data: 1964 m.

Pilietybė: Šiaurės Korėjos

Kim Tong-Myo'ng veikia „Tanchon Commercial Bank“ vardu (Jungtinių Tautų 2009 m. balandžio 24 d. į sąrašą įtrauktas subjektas).

Ne vėliau kaip nuo 2002 m. Kim Dong Myong ėjo įvairias pareigas „Tanchon“ ir šiuo metu yra „Tanchon“ pirmininkas. Jis taip pat dalyvavo tvarkant „Amroggang“ (kuri priklauso „Tanchon Commercial Bank“ ir yra jo kontroliuojama) reikalus naudodamasis Kim Chin-so'k slapyvardžiu.


D.   6 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyti juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos

#

Vardas, pavardė (ir galimi slapyvardžiai)

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

1.

Amroggang Development Banking Corporation

(dar vadinamas: Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank)

Adresas: Tongan-dong, Pyongyang

„Tanchon Commercial Bank“ (Jungtinės Tautos šį subjektą į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio 24 d.) priklausantis ir jo kontroliuojamas subjektas.

2006 m. įsteigtai „Amroggang Development Banking Corporation“ vadovauja „Tanchon Commercial Bank“ pareigūnai; „Tanchon Commercial Bank“ dalyvauja finansuojant KOMID (Jungtinės Tautos šį subjektą į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio 24 d.) balistinių raketų pardavimą ir dalyvauja sandoriuose dėl balistinių raketų tarp KOMID ir Irano „Shahid Hemmat Industrial Group“ (SHIG).

2.

Bank of East Land

(dar vadinamas: Dongbang Bank; Tongbang U’nhaeng; Dongbang Bank)

Adresas: PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang

Šiaurės Korėjos finansų institucija, padedanti vykdyti su ginklais susijusius sandorius ir teikianti kitokią paramą į sąrašą įtrauktai ginklų gamintojai ir eksportuotojai „Green Pine Associated Corporation“ („Green Pine“). „Banko of East Land“ aktyviai bendradarbiauja su „Green Pine“, kad lėšos būtų pervedamos išvengiant sankcijų.

2007 ir 2008 m. „Bank of East Land“ padėjo vykdyti sandorius, kuriuose dalyvavo „Green Pine“ ir paskirtosios Irano finansų institucijos, įskaitant „Bank Melli“ ir „Bank Sepah“. „Bank of East Land“ taip pat padėjo vykdyti Šiaurės Korėjos žvalgybos generalinio štabo ginklų programoms naudingus finansinius sandorius.

3.

Korea Daesong Bank

(dar vadinamas: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Adresas: Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang

Tel. 850 2 381 8221

Tel. 850 2 18111 papildomas tel. 8221

Faks. 850 2 381 4576

Šiaurės Korėjos finansų institucija, kuri tiesiogiai pavaldi 39 biurui ir padeda vykdyti Šiaurės Korėjos ginklų platinimo finansavimo projektus.

4.

Korea Daesong General Trading Corporation

(dar vadinamas Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Adresas: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang

Tel. 850 2 18111 papildomas tel. 8204/8208

Tel. 850 2 381 8208/4188

Faks. 850 2 381 4431/4432

39 biurui pavaldi įmonė, kuri padeda atlikti užsienio sandorius 39 biuro vardu.

39 biuro direktorius Kim Tong-un įtrauktas į Tarybos reglamento (ES) Nr. 329/2007 V priedo sąrašą.

5.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)

(dar vadinamas: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Adresas: Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang

„Korea Ryonbong General Corporation“ (Jungtinių Tautų 2009 m. balandžio 24 d. į sąrašą įtrauktas subjektas) pavaldus, jos vardu arba pavedimu veikiantis ar jos kontroliuojamas filialas.

Teikia finansines paslaugas tiek „Tanchon Commercial Bank“ (Jungtinių Tautų 2009 m. balandžio 24 d. į sąrašą įtrauktas subjektas), tiek „Korea Hyoksin Trading Corporation“ (Jungtinių Tautų 2009 m. liepos 16 d. į sąrašą įtrauktas subjektas).

Nuo 2008 m. „Tanchon Commercial Bank“ naudojosi KKBC, kuris padėjo pervesti milijonus dolerių siekiančias sumas, įskaitant su „Korea Mining Development Trading Corporation“ (KOMID) (Jungtinės Tautos šį subjektą į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio 24 d.) susijusių lėšų pervedimus iš Burmos į Kiniją (2009 m.).

Be to, „Hyoksin“, kurį JT apibūdina kaip dalyvaujantį kuriant masinio naikinimo ginklus, siekė pasinaudoti KKBC paslaugomis, susijusiomis su dvejopos paskirties įrangos pirkimu 2008 m. KKBC turi mažiausiai vieną filialą užsienyje – Dandonge, Kinija.

6.

Korėjos darbininkų partijos 39 biuras

(dar vadinamas: Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Centriniu komitetu; Third Floor Division 39.)

Adresas: Second KWP Government Building (Korean: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Urban Tower (Korean’Dong), Chung Ward, Pyongyang; Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang; Changgwang Street, Pyongyang

Korėjos darbininkų partijos 39 biuras dalyvauja vykdant neteisėtą ekonominę veiklą, siekdamas remti Šiaurės Korėjos Vyriausybę. Visoje šalyje veikia jo skyriai, kurie renka ir valdo lėšas, jis taip pat atsakingas už užsienio valiutos, kuri skirta Šiaurės Korėjos darbininkų partijos vyriausiajai vadovybei, gavimą vykdant neteisėtą veiklą, pvz., prekybą narkotinėmis medžiagomis. 39 biuras kontroliuoja daugelį subjektų Šiaurės Korėjoje ir užsienyje, per kuriuos jis vykdo įvairią neteisėtą veiklą, įskaitant narkotinių medžiagų gamybą, kontrabandą ir platinimą. 39 biuras taip pat susijęs su ketinimais dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir perduoti prabangos prekes į Šiaurės Korėją.

39 biuras yra viena iš svarbiausių organizacijų, kuriai pavesta įsigyti valiutą ir prekes. Teigiama, kad šis subjektas tiesiogiai pavaldus KIM Jong-il. Jis kontroliuoja kelias prekybos įmones, įskaitant „Daesong General Bureau“, kuris yra „Daesong group“ – šalies didžiausios įmonių grupės – dalis, kurių kai kurios vykdo neteisėtą veiklą. Kai kurių šaltinių duomenimis, 39 biuras įsteigęs atstovybes Romoje, Pekine, Bankoke, Singapūre, Honkonge ir Dubajuje. Viešumoje 39 biuras reguliariai keičia pavadinimą ir pavidalą. 39 biuro direktorius JON Il-chun jau įtrauktas į ES sankcijų sąrašą.

39 biuras gamino metamfetaminą Sangwone, Pietų Pchenjano provincija, taip pat dalyvavo platinant metamfetaminą smulkiesiems Šiaurės Korėjos kontrabandininkams, skirtą platinti Kinijoje ir Pietų Korėjoje. 39 biuras taip pat valdo aguonų fermas Šiaurės Hamhiono provincijoje ir Šiaurės Pchenjano provincijoje ir gamina opijų bei heroiną Hamhu’ng ir Nachin.

2009 m. 39 biuras nesėkmingai bandė įsigyti ir per Kiniją į Šiaurės Korėją eksportuoti dvi Italijoje pagamintas prabangias jachtas, kurių vertė didesnė nei 15 mln. USD. Kim Jong-il skirtas jachtas, kurias bandyta eksportuoti, sulaikė Italijos valdžios institucijos, nes tokiu eksportu būtų pažeistos Jungtinių Tautų sankcijos Šiaurės Korėjai, nustatytos pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1718, kuria valstybės narės įpareigojamosužtikrinti prabangos prekių tiekimo, pardavimo arba perdavimo Šiaurės Korėjai prevenciją.

Anksčiau 39 biuras neteisėtoms pajamoms plauti naudojosi „Banco Delta Asia“ banku. 2005 m. rugsėjo mėn. Iždo departamentas, vadovaudamasis JAV patriotinio įstatymo 311 skirsniu, pareiškė, kad „Banco Delta Asia“ kelia „susirūpinimą dėl pinigų plovimo“, nes šis bankas kėlė nepriimtiną riziką, susijusią su pinigų plovimu ir kitais finansiniais nusikaltimais.“


21.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/48


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1356/2011

2011 m. gruodžio 20 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. gruodžio 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

61,8

MA

67,1

TN

88,5

TR

107,8

ZZ

81,3

0707 00 05

JO

182,1

TR

149,7

ZZ

165,9

0709 90 70

MA

37,8

TR

140,3

ZZ

89,1

0805 10 20

AR

41,5

BR

39,7

CL

30,5

MA

53,2

TR

67,2

ZA

48,3

ZZ

46,7

0805 20 10

MA

87,3

TR

79,7

ZZ

83,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

75,8

MA

64,3

TR

78,1

ZZ

72,7

0805 50 10

AR

52,9

TR

52,4

ZZ

52,7

0808 10 80

CA

112,8

US

108,5

ZA

121,8

ZZ

114,4

0808 20 50

CN

80,4

ZZ

80,4


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


21.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/50


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1357/2011

2011 m. gruodžio 20 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias 2011 m. gruodžio mėn. dienas, atsižvelgiant į pagal Reglamentą (EB) Nr. 620/2009 administruojamą aukštos kokybės jautienos tarifinę kvotą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2009 m. liepos 13 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 620/2009, kuriuo nustatomos aukštos kokybės jautienos importo tarifinės kvotos administravimo taisyklės (3), išdėstytos išsamios importo licencijos paraiškų teikimo ir importo licencijų išdavimo taisyklės;

(2)

reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai licencijos paraiškose nurodyti kiekiai viršija kiekius, kuriuos galima importuoti atitinkamu importo tarifinės kvotos laikotarpiu, turėtų būti nustatyti kiekvienoje licencijos paraiškoje nurodyto kiekio paskirstymo koeficientai. Pagal Reglamento (EB) Nr. 620/2009 3 straipsnį 2011 m. gruodžio 1–7 d. laikotarpiu pateiktose importo licencijos paraiškose nurodytas kiekis viršijo kiekį, kurį galima importuoti. Todėl turėtų būti nustatytas kiekis, kuriam galima išduoti importo licencijas, ir paskirstymo koeficientas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2011 m. gruodžio 1–7 d. laikotarpiu pagal Reglamento (EB) Nr. 620/2009 3 straipsnį pateiktose importo licencijos paraiškose nurodytas kiekis, kuriam taikoma kvota, kurios eilės numeris 09.4449, dauginamas iš paskirstymo koeficiento 0,401722 %.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 182, 2009 7 15, p. 25.


21.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/51


EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1358/2011

2011 m. gruodžio 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2003/9)

(ECB/2011/26)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą (toliau – ECBS statutas), ypač į jo 19 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

ECBS statuto 19 straipsnio 1 dalis nustato, kad Europos Centrinis Bankas (ECB), siekdamas pinigų politikos tikslų, gali reikalauti, kad valstybėse narėse įsteigtos kredito įstaigos privalomąsias atsargas laikytų ECB ir nacionalinių centrinių bankų sąskaitose ir kad privalomųjų atsargų skaičiavimo ir nustatymo taisykles gali patvirtinti Valdančioji taryba;

(2)

2003 m. rugsėjo 12 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2003/9) (1), inter alia, nustato įstaigų, kurioms taikomi privalomųjų atsargų reikalavimai, kategorijas ir atsargų normas, taikomas konkrečioms įsipareigojimų kategorijoms;

(3)

2011 m. gruodžio 8 d. Valdančioji taryba nusprendė, jog būtina imtis papildomų padidintos kredito paramos priemonių, kad būtų palengvintas bankų skolinimasis ir likvidumas euro zonos pinigų rinkoje. Kadangi siekiant sureguliuoti pinigų rinkos sąlygas, ECB privalomųjų atsargų sistemos reikalavimas neturi būti taikomas tokia pačia apimtimi kaip įprastomis sąlygomis, būtina sumažinti atsargų normą iki 1 %, kad būtų pagerintas likvidumo teikimas Eurosistemos pinigų politikos operacijų kitoms sandorio šalims. Todėl reikia iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) dalinis pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Visiems kitiems atsargų bazės įsipareigojimams taikoma 1 % atsargų norma.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   1 straipsnis taikomas nuo laikymo laikotarpio, prasidedančio 2012 m. sausio 18 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2011 m. gruodžio 14 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 250, 2003 10 2, p. 10.


SPRENDIMAI

21.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/52


TARYBOS SPRENDIMAS 2011/857/BUSP

2011 m. gruodžio 19 d.

kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2005/889/BUSP dėl Europos Sąjungos pasienio pagalbos misijos Rafah perėjimo punktui (ES PPM Rafah) įsteigimo ir pratęsiamas jų galiojimo terminas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį, 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2005 m. gruodžio 12 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2005/889/BUSP dėl Europos Sąjungos pasienio pagalbos misijos Rafah perėjimo punktui (ES PPM Rafah) įsteigimo (1);

(2)

2011 m. gegužės 26 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/312/BUSP (2), kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2005/889/BUSP ir jų galiojimo terminas pratęsiamas iki 2011 m. gruodžio 31 d.;

(3)

2011 m. lapkričio 8 d. Politinis ir saugumo komitetas (toliau – PSK) rekomendavo ES BAM Rafah įgaliojimų techninio pobūdžio pratęsimą dar 6 mėnesiams;

(4)

ES BAM Rafah turėtų būti dar kartą pratęsta nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d. remiantis dabartiniais jos įgaliojimais;

(5)

taip pat būtina nustatyti orientacinę finansavimo sumą, skirtą su ES BAM Rafah susijusioms išlaidoms padengti laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d.;

(6)

ES BAM Rafah bus vykdoma aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti pasiekti Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnyje nustatytus Sąjungos išorės veiksmų tikslus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bendrieji veiksmai 2005/889/BUSP iš dalies keičiami taip:

1.

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Saugumas

1.   Civilinis operacijos vadas vadovauja misijos vadovo vykdomam saugumo priemonių planavimui ir užtikrina jų tinkamą bei veiksmingą įgyvendinimą ES BAM Rafah pagal 5 ir 9 straipsnius, koordinuodamas savo veiklą su Europos išorės veiksmų tarnybos (toliau – EIVT) Saugumo direktoratu.

2.   Misijos vadovas yra atsakingas už ES BAM Rafah saugumą ir užtikrinimą, kad būtų laikomasi ES BAM Rafah taikytinų būtiniausių saugumo reikalavimų, vadovaujantis Sąjungos politika dėl personalo, dislokuoto už Sąjungos ribų vykdyti veiksmų pagal Sutarties V antraštinę dalį ir ją papildančius dokumentus, saugumo.

3.   Misijos vadovui padeda vyresnysis už misijos saugumą atsakingas pareigūnas, kuris yra atskaitingas misijos vadovui ir taip pat palaiko glaudžius darbinius santykius su EIVT Saugumo direktoratu.

4.   Pagal OPLAN ES BAM Rafah darbuotojai, prieš pradėdami eiti pareigas, dalyvauja privalomuose mokymo saugumo klausimais kursuose. Jie taip pat reguliariai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo mokymuose misijos vietoje, organizuojamuose vyresniojo už misijos saugumą atsakingo pareigūno.“;

2.

13 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Orientacinė finansavimo suma, skirta su ES BAM Rafah susijusioms išlaidoms padengti laikotarpiu nuo 2005 m. lapkričio 25 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d., yra 21 570 000 EUR.

Orientacinė finansavimo suma, skirta su ES BAM Rafah susijusioms išlaidoms padengti laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d., yra 970 000 EUR.“;

3.

16 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jie nustoja galioti 2012 m. birželio 30 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OL L 327, 2005 12 14, p. 28.

(2)  OL L 140, 2011 5 27, p. 55.


21.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/54


TARYBOS SPRENDIMAS 2011/858/BUSP

2011 m. gruodžio 19 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/784/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Palestinos teritorijose (EUPOL COPPS) ir pratęsiamas jo galiojimo terminas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį, 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2005 m. lapkričio 14 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2005/797/BUSP (1) dėl Europos Sąjungos policijos misijos Palestinos teritorijose (EUPOL COPPS), kurie paskutinį kartą buvo pratęsti Tarybos sprendimu 2009/955/BUSP (2) ir nustojo galioti 2010 m. gruodžio 31 d.;

(2)

2010 m. gruodžio 17 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/784/BUSP (3), kuriuo nuo 2011 m. sausio 1 d. pratęsta Europos Sąjungos policijos misija Palestinos teritorijose ir kuris nustoja galioti 2011 m. gruodžio 31 d.;

(3)

2011 m. lapkričio 8 d. Politinis ir saugumo komitetas (toliau – PSK) rekomendavo EUPOL COPPS įgaliojimų techninio pobūdžio pratęsimą dar šešiems mėnesiams;

(4)

EUPOL COPPS turėtų būti dar kartą pratęsta nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d. remiantis dabartiniais jos įgaliojimais;

(5)

taip pat būtina nustatyti orientacinę finansavimo sumą su EUPOL COPPS susijusioms išlaidoms padengti laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d.;

(6)

EUPOL COPPS bus vykdoma aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti pasiekti Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnyje nustatytus Sąjungos išorės veiksmų tikslus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2010/784/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1.

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Saugumas

1.   Civilinis operacijos vadas vadovauja misijos vadovo vykdomam saugumo priemonių planavimui ir užtikrina jų tinkamą bei veiksmingą įgyvendinimą EUPOL COPPS pagal 5, 6 ir 9 straipsnius, koordinuodamas savo veiklą su Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) Saugumo direktoratu.

2.   Misijos vadovas yra atsakingas už EUPOL COPPS saugumą ir užtikrinimą, kad būtų laikomasi EUPOL COPPS taikytinų būtiniausių saugumo reikalavimų, vadovaujantis Sąjungos politika dėl personalo, dislokuoto už Sąjungos ribų vykdyti veiksmų pagal Sutarties V antraštinę dalį ir ją papildančius dokumentus, saugumo.

3.   Misijos vadovui padeda vyresnysis už misijos saugumą atsakingas pareigūnas, kuris yra atskaitingas misijos vadovui ir taip pat palaiko glaudžius darbinius santykius su EIVT Saugumo direktoratu.

4.   Pagal OPLAN EUPOL COPPS darbuotojai, prieš pradėdami eiti pareigas, dalyvauja privalomuose mokymo saugumo klausimais kursuose. Jie taip pat reguliariai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo mokymuose misijos vietoje, organizuojamuose vyresniojo už misijos saugumą atsakingo pareigūno.“;

2.

13 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Orientacinė finansavimo suma, skirta su EUPOL COPPS susijusioms išlaidoms padengti laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d., yra 8 250 000 EUR.

Orientacinė finansavimo suma, skirta su EUPOL COPPS susijusioms išlaidoms padengti laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d., yra 4 750 000 EUR.“;

3.

16 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jis nustoja galioti 2012 m. birželio 30 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OL L 300, 2005 11 17, p. 65.

(2)  OL L 330, 2009 12 16, p. 76.

(3)  OL L 335, 2010 12 18, p. 60.


21.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/55


TARYBOS SPRENDIMAS 2011/859/BUSP

2011 m. gruodžio 19 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/232/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Birmai (Mianmarui)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į 2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimą 2010/232/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Birmai (Mianmarui) (1), ypač į jo 14 straipsnį,

kadangi:

(1)

2010 m. balandžio 26 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/232/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Birmai (Mianmarui);

(2)

turėtų būti atnaujinta informacija, susijusi su vienu Sprendimo 2010/232/BUSP I priede pateiktame sąraše nurodytu subjektu;

(3)

turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas Sprendimo 2010/232/EB I priedas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2010/232/BUSP I priede įrašas dėl Mayar (H.K) Ltd pakeičiamas taip:

„Mayar India Ltd (Yangon Branch)

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon, Yangon.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. KOROLEC


(1)  OL L 105, 2010 4 27, p. 22.


21.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/56


TARYBOS SPRENDIMAS 2011/860/BUSP

2011 m. gruodžio 19 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/800/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į 2010 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą 2010/800/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį ir 12 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2010 m. gruodžio 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/800/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai;

(2)

Taryba atliko išsamią Sprendimo 2010/800/BUSP II ir III prieduose nurodytų asmenų ir subjektų, kuriems taikomi to sprendimo 4 straipsnio 1 dalies b ir c punktai ir 5 straipsnio 1 dalies b ir c punktai, sąrašo peržiūrą;

(3)

Taryba padarė išvadą, kad Sprendimo 2010/800/BUSP II ir III prieduose išvardytiems asmenims ir subjektams toliau turėtų būti taikomos jame numatytos konkrečios ribojamosios priemonės;

(4)

Taryba taip pat padarė išvadą, kad reikėtų iš dalies pakeisti vieną Sprendimo 2010/800/BUSP II priedo įrašą, susijusį su tam tikru subjektu;

(5)

be to, Tarybos sprendimu, į Sprendimo 2010/800/BUSP II ir III prieduose pateiktus asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašus turėtų būti įtraukta kitų asmenų ir subjektų;

(6)

Sprendimo 2010/800/BUSP II ir III prieduose pateiktas asmenų ir subjektų sąrašas turėtų būti atitinkamai atnaujintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2010/800/BUSP II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. KOROLEC


(1)  OL L 341, 2010 12 23, p. 32.


PRIEDAS

Sprendimas 2010/800/BUSP dalies keičiamas taip:

1.

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

Toliau išvardinti asmenys įtraukiami į A punktą, o toliau išvardinti subjektai įtraukiami į B punktą:

A.   4 straipsnio 1 dalies b punkte ir 5 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų asmenų sąrašas

 

Pavadinimas

(ir galimi kiti pavadinimai)

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

1.

Leitenantas generolas Kim Yong Chol

(slapyvardžiai: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

Gimimo data: 1946

Vieta: Pyongan-Pukto, Šiaurės Korėja

Kim Yong Chol yra Reconnaissance General Bureau (RGB) vadas.

2.

Pak To-Chun

Gimimo data: 1944 m. kovo 9 d.

Gimimo vieta: Jagang, Rangrim

Nacionalinės gynybos tarybos narys.

Jis atsako už ginklų pramonę. Pranešama, kad jis vadovauja Branduolinės energetikos biurui. Ši įstaiga yra ypač svarbi KLDR branduolinei programai ir raket7 paleidimo programai.

B.   5 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų subjektų sąrašas

 

Pavadinimas

(ir galimi kiti pavadinimai)

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

1.

Hesong Trading Corporation

Pchenjanas, KLDR

Kontroliuojama Korea Mining Development Corporation (KOMID) (kurią 2009 m. balandžio mėn. pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1718 įsteigtas Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą); tai vienas iš svarbiausių prekybos ginklais subjektų ir pagrindinė su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksportuotoja.

Susijusi su prekių, kurios gali būti naudojamos balistinių raketų programoje, tiekimu.

2.

Tosong Technology Trading Corporation

Pchenjanas, KLDR

Kontroliuojama Korea Mining Development Corporation (KOMID) (kurią 2009 m. balandžio mėn. pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1718 įsteigtas Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą); tai vienas iš svarbiausių prekybos ginklais subjektų ir pagrindinė su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksportuotoja.

3.

Korea Complex Equipment Import Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchenjanas, KLDR

Kontroliuojama Korea Ryonbong General Corporation (kurią 2009 m. balandžio mėn. pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1718 įsteigtas Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą); gynybos konglomeratas, kurio specializacija – KLDR gynybos pramonei skirtų prekių pirkimas ir parama vykdant su tos šalies karo pramone susijusius pardavimus.

4.

Korea International Chemical Joint Venture Company

(dar žinoma kaip: Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

Hamhung, South Hamgyong Province, KLDR; Man gyongdae-kuyok, Pchenjanas, KLDR; Mangyungdae-gu, Pchenjanas, KLDR

Kontroliuojama Korea Ryonbong General Corporation (kurią 2009 m. balandžio mėn. pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1718 įsteigtas Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą); gynybos konglomeratas, kurio specializacija – KLDR gynybos pramonei skirtų prekių pirkimas ir parama vykdant su tos šalies karo pramone susijusius pardavimus.

5.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchenjanas, KLDR

Kontroliuojama Korea Ryonbong General Corporation (kurią 2009 m. balandžio mėn. pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1718 įsteigtas Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą); gynybos konglomeratas, kurio specializacija – KLDR gynybos pramonei skirtų prekių pirkimas ir parama vykdant su tos šalies karo pramone susijusius pardavimus.

6.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

(dar žinoma kaip: Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation)

Central District, Pyongyang, KLDR; Mangyungdae-gu, Pchenjanas, KLDR Mangyongdae District, Pchenjanas, KLDR

Kontroliuojama Korea Ryonbong General Corporation (kurią 2009 m. balandžio mėn. pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1718 įsteigtas Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą); gynybos konglomeratas, kurio specializacija – KLDR gynybos pramonei skirtų prekių pirkimas ir parama vykdant su tos šalies karo pramone susijusius pardavimus.

Gamybos objektai pastaruoju metu buvo modernizuoti; juos ketinama iš dalies panaudoti su branduoline gamyba susijusių medžiagų perdirbimui.

7.

Munitions Industry Department

(dar žinoma kaip: Military Supplies Industry Department)

Pchenjanas, KLDR

Atsako už Šiaurės Korėjos karinės pramonės, įskaitant Antrąjį ekonomikos komitetą ir KOMID, veiklos priežiūrą. Tai apima Šiaurės Korėjos balistinių raketų programos ir branduolinės programos vystymą.

Dar neseniai šiai įstaigai vadovavo Jon Pyong Ho. Yra informacijos, kad buvęs Ginkluotės pramonės departamaneto (MID) pirmasis direktoriaus pavaduotojas Chu Kyu-ch’ang (Ju Gyu-chang) dabar yra MID, kuris oficialiai vadinamas Mašinų gamybos pramonės departamentu (Machine Building Industry Department), direktorius. Chu dirbo bendru Šiaurės Korėjos raketų kūrimo prižiūrėtoju, 5skaitant 2009 m. balandžio 5 d. raketos Taepo Dong-2 (TD-2) paleidimo ir nepavykusio 2006 m. liepos mėn. TD-2 paleidimo priežiūrą.

8.

Reconnaissance General Bureau (RGB)

(dar žinoma kaip: Chongch’al Ch’ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Hyongjesan-Guyok, Pchenjanas, Šiaurės Korėja; Nungrado, Pchenjanas, Šiaurės Korėja.

Reconnaissance General Bureau (RGB) yra Šiaurės Korėjos svarbiausia žvalgybos organizacija, sukurta 2009 m. pradžioje sujungus esamas žvalgybos organizacijas, priklausančias Korėjos darbininkų partijai, Operacijų departamentui, 35 biurui ir Korėjos liaudies armijos žvalgybos biurą. Ji tiesiogiai pavaldi Gynybos ministerijai ir visų pirma atsako už karinės žvalgybinės informacijos surinkimą. RGB prekiauja įprastine ginkluote ir kontroliuoja Šiaurės Korėjos įprastinės ginkluotės firmą Green Pine Associated Corporation (Green Pine), kurią į sąrašą įtraukė ES.

b)

B punkte įrašas apie „Green Pine Associated Corporation“ pakeičiamas taip:

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

1.

„Green Pine Associated Corporation“ (dar vadinama: „Chongsong Yonhap“; „Ch’o’ngsong Yo’nhap“; „Saengpil Associated Company“; „General Precious Metal Complex“ (GPM); „Myong Dae Company“; „Twin Dragon Trading“ (TDT))

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang/Nungrado, Pyongyang

„Ch’o’ngsong Yo’nhap“ įtraukta į sąrašą dėl sankcijų už ginklų ar susijusių medžiagų eksportą iš Šiaurės Korėjos. „Green Pine“ specializacija: karinių jūrų laivų ir ginkluotės, pavyzdžiui, povandeninių laivų, karinių laivų ir raketinių sistemų, gamyba; šis subjektas eksportavo torpedas ir teikė techninę pagalbą su gynyba susijusioms Irano firmoms. „Green Pine“ yra atsakinga už maždaug pusės Šiaurės Korėjos ginklų ir susijusių medžiagų eksportą, o JT ST įtraukus į sąrašą KOMID perėmė didelę dalį jos veiklos.

2.

III priede toliau išvardinti asmenys įtraukiami į A punktą, o toliau išvardinti subjektai įtraukiami į B punktą:

A.   4 straipsnio 1 dalies c punkte ir 5 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų asmenų sąrašas

 

Pavadinimas

(ir galimi kiti pavadinimai)

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

1.

Kim Tong-Myo'ng

(dar žinoma kaip: Kim Chin-so'k)

Gimimo data: 1964 m., pilietybė: Šiaurės Korėjos

Kim Tong-Myo'ng veikia Tanchon Commercial Bank (kurį 2009 m. balandžio mėn. pagal Rezoliuciją 1718 įsteigtas Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą) vardu.

Kim Dong Myong ėjo įvairias pareigas Tanchon nuo ne vėliau kaip 2002 m.; šiuo metu jis yra Tanchon valdybos pirmininkas. Jis taip pat dalyvavo tvarkant Amroggang (kuri priklauso Tanchon Commercial Bank ir yra jos kontroliuojama) reikalus, naudodamasis kitu slapyvardžiu: Kim Chin-so'k.

B.   5 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų subjektų sąrašas

 

Pavadinimas

(ir galimi kiti pavadinimai)

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

1.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)

(dar žinoma kaip: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pchenjanas, KLDR

Pavaldi įmonė, veikianti Korea Ryonbong General Corporation (kurią 2009 m. balandžio mėn. pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1718 įsteigtas Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą) vardu arba jai vadovaujant, kuri pastarajai priklauso arba yra jos kontroliuojama.

Teikia finansines paslaugas, kuriomis remia ir Tanchon Commercial Bank (kurį 2009 m. balandžio mėn. pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1718 įsteigtas Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą), ir Korea Hyoksin Trading Corporation (kurią 2009 m. liepos mėn. pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1718 įsteigtas Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą).

Nuo 2008 m. Tanchon naudojosi KKBC sudaryti palankesnėms sąlygoms lėšų pervedimams, kurie, tikėtina, siekė milijonus dolerių, įskaitant pervedimus, susijusius su Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (kurią 2009 m. balandžio mėn. pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1718 įsteigtas Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą) lėšų pervedimu 2009 m. iš Birmos į Kiniją.

Be to, Hyoksin, kurį JT apibūdino, kaip su masinio naikinimo ginklų kūrimu susijusį subjektą, siekė pasinaudoti KKBC vykdant dvejopos paskirties įrangos pirkimą 2008 m. KKBC turi bent vieną užsienio padalinį Dandong, Kinijoje.

2.

Amroggang Development Banking Corporation

(dar žinoma kaip: Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank)

Tongan-dong, Pchenjanas, KLDR;

Priklauso Tanchon Commercial Bank (kurį 2009 m. balandžio mėn. pagal Rezoliuciją 1718 įsteigtas Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą) arba yra jo kontroliuojamas. 2006 m. įsteigtą Amroggang valdo Tanchon pareigūnai. Tanchon dalyvauja finansuojant KOMID (kurį 2009 m. balandžio mėn. pagal Rezoliuciją 1718 įsteigtas Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą) vykdomus balistinių raketų pardavimus ir taip pat dalyvavo KOMID ir Irano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) balistinių raketų sandoriuose.

3.

Bank of East Land

(dar žinoma kaip: Dongbang Bank; Tongbang U’nhaeng; Tongbang Bank)

PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pchenjanas, Šiaurės Korėja.

Šiaurės Korėjos finansinė institucija Bank of East Land (dar žinoma kaip Dongbang Bank) sudaro palankesnes sąlygas į sąrašą įtraukto ginkluotės gamintojos ir eksportuotojos Green Pine Associated Corporation (Green Pine) su ginklų prekyba susijusiems sandoriams ir teikia jai kitą paramą. Bank of East Land aktyviai bendradarbiavo su Green Pine pervesdamas lėšas taip, kad išvengtų sankcijų.

2007 m. ir 2008 m. Bank of East Land sudarė palankesnes sąlygas sandoriams, susijusiems su Green Pine ir į sąrašą įtrauktomis Irano finansų institucijomis, įskaitant Bank Melli ir Bank Sepah. Be to, Bank of East Land sudarė palankesnes sąlygas finansiniams sandoriams, vykdomiems Šiaurės Korėjos Reconnaissance General Bureau (RGB) ginklų programai.

4.

Office 39 of The Korean Workers’ Party

(dar žinoma kaip: Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.)

Second KWP Government Building (korėjietiškai: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Urban Tower (Korean’Dong), Chung Ward, Pchenjanas, Šiaurės Korėja; Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pchenjanas, Šiaurės Korėja; Changgwang Street, Pchenjanas, Šiaurės Korėja.

Office 39 of the Korean Workers’ Party dalyvauja neteisėtoje ekonominėje veikloje Šiaurės Korėjos vyriausybei remti. Jis turi padalinius visoje šalyje; jis renka ir valdo lėšas bei atsako už tai, kad būtų uždirbta užsienio valiutos Šiaurės Korėjos darbininkų partijos vadovybei iš neteisėtos veiklos, pavyzdžiui, prekybos narkotikais. Office 39 kontroliuoja kelis subjektus Šiaurės Korėjoje ir užsienyje, per kuriuos jis vykdo įvairią neteisėtą veiklą, įskaitant narkotikų gamybą, kontrabandą ir platinimą. Be to, Office 39 dalyvavo bandymuose įsigyti ir atgabenti į Šiaurės Korėją prabangos prekių.

Office 39 laikomas viena iš svarbiausių organizacijų, kurios atsako už valiutos ir prekių įsigijimą. Sakoma, kad jis tiesiogiai pavaldus KIM Jong-il.

Jis kontroliuoja kelias prekybos bendroves; kai kurios iš jų aktyviai dalyvauja neteisėtoje veikloje; viena iš jų Daesong General Bureau, kuri priklauso Daesong group – didžiausiai bendrovių grupei šalyje. Pasak kai kurių šaltinių, Office 39 turi atstovybes Romoje, Pekine, Bankoke, Singapūre, Honkonge ir Dubajuje. Teikdamas informaciją išorės subjektams Office 39 nuolat keičia pavadinimą ir atributus. Office 39 direktorius JON il-chun jau įtrauktas ES sankcijų sąrašą.

Office 39 gamino metamfetaminą Sangwon, South Pyongan Province; be to, jis dalyvavo skirstant metamfetaminą nedidelio masto Šiaurės Korėjos kontrabandininkams, kad jis būtų platinamas Kinijoje ir Pietų Korėjoje. Be to, Office 39 turi aguonų ūkius North Hamkyo’ng Province ir North Pyongan Province bei gamina opiumą ir heroiną Hamhu’ng ir Nachin.

2009 m. Office 39 dalyvavo nepavykusiame bandyme įsigyti ir eksportuoti į Šiaurės Korėją (per Kiniją) dvi Italijoje pagamintas prabangias jachtas, kurių vertė – daugiau nei 15 mln. USD. Bandymu eksportuoti Kim Jong-il skirtas jachtas, kuriam sutrukdė Italijos valdžios institucijos, buvo pažeistos Jungtinių Tautų sankcijos Šiaurės Korėjai pagal JT ST rezoliuciją 1718, kuria konkrečiai valstybių narių prašoma užkirsti kelią prabangos prekių tiekimui, pardavimui arba perdavimui Šiaurės Korėjai.

Office 39 anksčiau naudojosi Banco Delta Asia nešvarioms pajamoms plauti. 2005 m. rugsėjo mėn. Iždo departamentas nurodė, kad Banco Delta Asia kelia „itin didelį susirūpinimą dėl pinigų plovimo“ pagal JAV įstatymo „PATRIOT Act“ 311 skirsnį, nes jis kelia nepriimtinai didelį pinigų plovimo ir kitų finansinių nusikaltimų pavojų.


21.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/61


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. gruodžio 19 d.

dėl laikinosios nuostatos, kuria leidžiama nukrypti nuo kilmės taisyklių, nustatytų Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007 II priede, atsižvelgiant į ypatingą Kenijos padėtį, susijusią su tuno nugarine

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9269)

(2011/861/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus (1), ypač į jo II priedo 36 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

2011 m. vasario 16 d. Kenija, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1528/2007 II priedo 36 straipsniu, paprašė vienerius metus leisti taikyti nuo tame priede nustatytų kilmės taisyklių leidžiančią nukrypti nuostatą. 2011 m. rugsėjo 20 d. Kenija pateikė papildomos su prašymu susijusios informacijos. Prašymas pateiktas dėl SS 1604 pozicijai priskiriamos tuno nugarinės bendro 2 000 tonų kiekio. Prašymas pateiktas todėl, kad sumažėjo sugaunamų kilmės statusą turinčių neapdorotų tunų laimikis bei pasiūla ir iškilo piratavimo problema;

(2)

pagal Kenijos pateiktą informaciją, palyginti su įprastais sezoniniais svyravimais, kilmės statusą turinčių neapdorotų tunų laimikis yra neįprastai mažas, todėl sumažėjo tuno nugarinės gamyba. Be to, Kenija pabrėžė tiekiant neapdorotą tuną dėl piratavimo kylantį pavojų. Dėl šios neįprastos padėties Kenija tam tikrą laikotarpį negali laikytis Reglamento (EB) Nr. 1528/2007 II priede nustatytų kilmės taisyklių;

(3)

siekiant užtikrinti, kad prekių importo iš AKR šalių į Sąjungą srautas nenutrūktų ir būtų sklandžiai pereinama nuo AKR ir EB partnerystės susitarimo prie Susitarimo, kuriuo nustatomas laikinojo ekonominės partnerystės susitarimo (toliau – RAB ir ES laikinasis partnerystės susitarimas) pagrindas, turėtų būti leista taikyti naują leidžiančią nukrypti nuostatą, galiojančią atgaline data nuo 2011 m. sausio 1 d.;

(4)

jei bus laikomasi tam tikrų su kiekiu, priežiūra ir trukme susijusių sąlygų, taikant laikinąją nuo Reglamento (EB) Nr. 1528/2007 II priede nustatytų kilmės taisyklių leidžiančią nukrypti nuostatą, didelės žalos esamai Bendrijos pramonei, atsižvelgiant į susijusio importo kiekį, nebūtų padaryta;

(5)

todėl pagal Reglamento (EB) Nr. 1528/2007 II priedo 36 straipsnio 1 dalies a punktą pagrįstai leidžiama taikyti laikinąją leidžiančią nukrypti nuostatą;

(6)

pagal prie RAB ir ES laikinojo partnerystės susitarimo pridėto kilmės protokolo 41 straipsnio 8 dalį automatiškai suteikiama nuo kilmės taisyklių, taikomų SS 1604 pozicijai priskiriamai tuno nugarinei, leidžianti nukrypti nuostata bus naudinga Kenijai, kai tas susitarimas įsigalios arba bus laikinai taikomas;

(7)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1528/2007 4 straipsnio 2 dalimi, to reglamento II priede nustatytos kilmės taisyklės ir leidžiančios nuo jų nukrypti nuostatos turi būti pakeistos RAB ir ES laikinojo partnerystės susitarimo, kuris, kaip tikimasi, įsigalios arba bus laikinai taikomas 2012 m., taisyklėmis. Todėl ši leidžianti nukrypti nuostata turėtų būti taikoma iki 2011 m. gruodžio 31 d. Nors leidžianti nukrypti nuostata bus taikoma nuo 2011 m., bendra padėtis, įskaitant RAB ir ES laikinojo partnerystės susitarimo ratifikavimo padėtį, bus iš naujo įvertinta 2012 m.;

(8)

pagal prie RAB ir ES laikinojo partnerystės susitarimo pridėto kilmės protokolo 41 straipsnio 8 dalį automatiškai suteikiama nuo kilmės taisyklių leidžianti nukrypti nuostata taikoma riboto dydžio metinei 2 000 tonų tuno nugarinės kvotai, skirtai RAB ir ES laikinąjį partnerystės susitarimą parafavusioms šalims (Kenijai, Ugandai, Tanzanijai, Ruandai ir Burundžiui). Kenija yra vienintelė to regiono šalis, kuri šiuo metu eksportuoja tuno nugarinę į Sąjungą. Todėl tikslinga pagal Reglamento (EB) Nr. 1528/2007 II priedo 36 straipsnį Kenijai leisti taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą dėl 2 000 tonų tuno nugarinės, kurios kiekis neviršija pagal RAB ir ES laikinąjį partnerystės susitarimą RAB regionui suteiktos bendros metinės kvotos;

(9)

pagal nukrypti leidžiančią nuostatą Kenijai reikėtų suteikti 2 000 tonų tuno nugarinės kvotą vienerių metų laikotarpiui;

(10)

1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiame Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (2), nustatytos tarifinių kvotų administravimo taisyklės. Kad būtų užtikrintas veiksmingas administravimas, vykdomas glaudžiai bendradarbiaujant Kenijos valdžios institucijoms, valstybių narių muitinėms ir Komisijai, šios taisyklės turėtų būti taikomos mutatis mutandis pagal šiuo sprendimu leistą taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą importuojamiems kiekiams;

(11)

kad būtų galima veiksmingai stebėti leidžiančios nukrypti nuostatos taikymą, Kenijos valdžios institucijos turėtų nuolat pranešti Komisijai išduotų judėjimo sertifikatų EUR.1 duomenis;

(12)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1528/2007 II priedo ir remiantis to priedo 36 straipsnio 1 dalies a punktu, SS 1604 pozicijai priskiriama tuno nugarinė, gaminama iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, pagal šio sprendimo 2–6 straipsniuose nustatytas sąlygas laikoma Kenijos kilmės produktu.

2 straipsnis

1 straipsnyje numatyta leidžianti nukrypti nuostata taikoma priede nurodytiems iš Kenijos eksportuojamiems produktams ir kiekiui, kurie deklaruojami nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. išleidžiant juos į laisvą apyvartą Sąjungoje.

3 straipsnis

Šio sprendimo priede nustatytas kiekis administruojamas vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b ir 308c straipsniais.

4 straipsnis

Kenijos muitinė imasi 1 straipsnyje nurodytų produktų eksporto kiekybiniams patikrinimams atlikti būtinų priemonių.

Visuose jos išduodamuose tų produktų judėjimo sertifikatuose EUR.1 daroma nuoroda į šį sprendimą.

Kenijos kompetentingos institucijos kas ketvirtį Komisijai siunčia ataskaitą apie kiekį, kuriam pagal šį sprendimą buvo išduoti judėjimo sertifikatai EUR.1, ir tų sertifikatų serijos numerius.

5 straipsnis

Pagal šį sprendimą išduotų judėjimo sertifikatų EUR.1 7 langelyje įrašoma:

„Derogation — Implementing Decision 2011/861/EU“.

6 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.

7 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Algirdas ŠEMETA

Komisijos narys


(1)  OL L 348, 2007 12 31, p. 1.

(2)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.


PRIEDAS

Kvotos Nr.

KN kodas

Prekių aprašymas

Laikotarpis

Kiekiai

09.1667

1604 14 16

Tuno nugarinė

2011 01 01–2011 12 31

2 000 tonų


21.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/64


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. gruodžio 19 d.

kuriuo patvirtinamos tam tikros iš dalies pakeistos 2011 m. gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo ir stebėsenos programos ir iš dalies keičiamos Sprendimo 2010/712/ES nuostatos dėl Sąjungos finansinio įnašo, skirto tuo sprendimu patvirtintoms programoms

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9478)

(2011/862/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 ir 6 dalis ir 28 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Sprendime 2009/470/EB nustatytos procedūros, reglamentuojančios Sąjungos finansinį įnašą gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programoms vykdyti;

(2)

2008 m. balandžio 25 d. Komisijos sprendime, nustatančiame tam tikrų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos nacionalinių programų Bendrijos kriterijus (2), nustatyta, kad, norint patvirtinti valstybių narių Komisijai pateiktas Sprendimo 2009/470/EB priede išvardytų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programas pagal to sprendimo 27 straipsnio 1 dalyje nustatytas priemones, tos programos turi atitikti bent Sprendimo 2008/341/EB priede išdėstytus kriterijus;

(3)

2010 m. lapkričio 23 d. Komisijos sprendimu 2010/712/ES, kuriuo patvirtinamos metinės ir daugiametės 2011 m. ir vėlesniems metams valstybių narių pateiktos tam tikrų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programos ir nustatoma Europos Sąjungos finansinė parama (3), patvirtintos tam tikros nacionalinės programos ir kiekvienai valstybių narių pateiktai programai nustatytas Sąjungos finansinio įnašo dydis ir didžiausia galima suma;

(4)

Komisija įvertino valstybių narių pateiktas šių programų išlaidų ataskaitas. Šio vertinimo rezultatai rodo, kad kai kurios valstybės narės neišnaudos visų 2011 m. skirtų asignavimų, o kitos išnaudos daugiau nei buvo skirta;

(5)

kai kurios valstybės narės informavo Komisiją, kad, atsižvelgiant į dabartinę finansinę padėtį, papildoma parama nužudytų gyvūnų savininkų kompensacijoms ir kitoms 50 % finansuojamoms priemonėms yra būtina, kad būtų užtikrintas ES bendrai finansuojamų veterinarijos programų tęstinumas, siekiant išlaikyti teigiamą su skirtingomis ligomis susijusią tendenciją;

(6)

Komisija, atsižvelgdama į veterinarinę padėtį ir turimas einamųjų finansinių metų lėšas, išnagrinėjo didesnio finansavimo prašymus ir nusprendė esant tikslinga reikalavimus atitinkančioms 50 % finansuojamoms priemonėms skirti papildomą paramą, padidinant finansavimą iki 60 %;

(7)

todėl Sąjungos finansinis įnašas, skirtas keletui šių nacionalinių programų, turi būti pakoreguotas. Reikėtų perskirstyti nacionalinėms programoms skirtas lėšas, priskiriant neišnaudotą vienų valstybių narių lėšų dalį toms, kurios veikiausiai išnaudos daugiau nei paskirta. Perskirstant reikėtų atsižvelgti į naujausią informaciją apie išlaidas, kurias patyrė atitinkamos valstybės narės;

(8)

be to, Portugalija pateikė iš dalies pakeistą galvijų bruceliozės likvidavimo programą, Latvija – iš dalies pakeistą salmoneliozės kontrolės programą, Rumunija ir Slovakija – iš dalies pakeistas klasikinio kiaulių maro kontrolės ir stebėsenos programas, Danija – iš dalies pakeistą naminių ir laukinių paukščių gripo tyrimų programą, Belgija, Čekija, Danija, Vokietija, Estija, Airija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Kipras, Latvija, Liuksemburgas, Vengrija, Nyderlandai, Austrija, Lenkija, Portugalija, Slovėnija, Slovakija, Suomija, Švedija ir Jungtinė Karalystė – iš dalies pakeistas programas dėl užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (USE), galvijų spongiforminės encefalopatijos (GSE) ir skrepi ligos, o Rumunija, Slovėnija ir Suomija – iš dalies pakeistas pasiutligės likvidavimo programas;

(9)

Komisija šias iš dalies pakeistas programas įvertino tiek veterinariniu, tiek finansiniu požiūriu. Nustatyta, kad jos atitinka tam tikrų Sąjungos veterinarijos teisės aktų nuostatas, visų pirma Sprendimo 2008/341/EB priede nustatytus kriterijus. Todėl šios iš dalies pakeistos programos turėtų būti patvirtintos;

(10)

todėl Sprendimas 2010/712/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Portugalijos pateiktos iš dalies pakeistos galvijų bruceliozės likvidavimo programos patvirtinimas

Šiuo sprendimu 2011 m. balandžio 12 d. Portugalijos pateikta iš dalies pakeista galvijų bruceliozės likvidavimo programa patvirtinama 2011 m. sausio 1 d. - 2011 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui.

2 straipsnis

Belgijos ir Latvijos pateiktų iš dalies pakeistų Gallus gallus rūšies vištų (veislinių, dedeklių ir broilerių) pulkų ir kalakutų (Meleagris gallopavo) pulkų salmoneliozės (zoonozinės salmonelės) kontrolės programų patvirtinimas

Šiuo sprendimu toliau nurodytos iš dalies pakeistos Gallus gallus rūšies vištų (veislinių, dedeklių ir broilerių) pulkų ir kalakutų (Meleagris gallopavo) pulkų tam tikrų zoonozinių salmonelių kontrolės programos patvirtinamos 2011 m. sausio 1 d. - 2011 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui:

a)

2011 m. liepos 26 d. Belgijos pateikta programa;

b)

2011 m. kovo 8 d. Latvijos pateikta programa.

3 straipsnis

Rumunijos ir Slovakijos pateiktų iš dalies pakeistų klasikinio kiaulių maro kontrolės ir stebėsenos programų patvirtinimas

Šiuo sprendimu toliau nurodytos iš dalies pakeistos klasikinio kiaulių maro kontrolės ir stebėsenos programos patvirtinamos 2011 m. sausio 1 d. – 2011 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui:

a)

2011 m. spalio 7 d. Rumunijos pateikta programa;

b)

2011 m. lapkričio 21 d. Slovakijos pateikta programa.

4 straipsnis

Danijos pateiktos iš dalies pakeistos naminių ir laukinių paukščių gripo tyrimų programos patvirtinimas

Šiuo sprendimu 2011 m. kovo 4 d. Danijos pateikta iš dalies pakeista naminių ir laukinių paukščių gripo tyrimų programa patvirtinama 2011 m. sausio 1 d. – 2011 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui.

5 straipsnis

Tam tikrų valstybių narių pateiktų iš dalies pakeistų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (USE) stebėsenos ir galvijų spongiforminės encefalopatijos (GSE) bei skrepi ligos likvidavimo programų patvirtinimas

Šiuo sprendimu toliau nurodytos iš dalies pakeistos užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (USE) stebėsenos ir galvijų spongiforminės encefalopatijos (GSE) bei skrepi ligos likvidavimo programos patvirtinamos 2011 m. sausio 1 d. – 2011 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui:

a)

2011 m. birželio 15 d. Belgijos pateikta programa;

b)

2011 m. birželio 17 d. Čekijos pateikta programa;

c)

2011 m. birželio 8 d. Danijos pateikta programa;

d)

2011 m. birželio 14 d. Vokietijos pateikta programa;

e)

2011 m. birželio 27 d. Estijos pateikta programa;

f)

2011 m. birželio 29 d. Airijos pateikta programa;

g)

2011 m. liepos 1 d. Ispanijos pateikta programa;

h)

2011 m. liepos 13 d. Prancūzijos pateikta programa;

i)

2011 m. birželio 22 d. Italijos pateikta programa;

j)

2011 m. birželio 30 d. Kipro pateikta programa;

k)

2011 m. birželio 28 d. Latvijos pateikta programa;

l)

2011 m. birželio 24 d. Liuksemburgo pateikta programa;

m)

2011 m. birželio 29 d. Vengrijos pateikta programa;

n)

2011 m. birželio 30 d. Nyderlandų pateikta programa;

o)

2011 m. birželio 29 d. Austrijos pateikta programa;

p)

2011 m. birželio 28 d. Lenkijos pateikta programa;

q)

2011 m. birželio 29 d. Portugalijos pateikta programa;

r)

2011 m. birželio 8 d. Slovėnijos pateikta programa;

s)

2011 m. birželio 30 d. Slovakijos pateikta programa;

t)

2011 m. birželio 22 d. Suomijos pateikta programa;

u)

2011 m. birželio 20 d. Švedijos pateikta programa;

v)

2011 m. birželio 28 d. Jungtinės Karalystės pateikta programa.

6 straipsnis

Rumunijos ir Suomijos pateiktų iš dalies pakeistų programų dėl pasiutligės patvirtinimas

Šiuo sprendimu toliau nurodytos iš dalies pakeistos programos dėl pasiutligės patvirtinamos 2011 m. sausio 1 d. – 2011 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui:

a)

2011 m. rugsėjo 23 d. Rumunijos pateikta programa;

b)

2011 m. rugsėjo 15 d. Suomijos pateikta programa.

7 straipsnis

Slovėnijos pateiktos iš dalies pakeistos daugiametės programos dėl pasiutligės patvirtinimas

Šiuo sprendimu 2011 m. rugsėjo 16 d. Slovėnijos pateikta iš dalies pakeista daugiametė programa dėl pasiutligės patvirtinama 2011 m. sausio 1 d. - 2012 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui.

8 straipsnis

Sprendimo 2010/712/ES pakeitimai

Sprendimas 2010/712/ES iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies b punkte „50 %“ pakeičiama „60 %“;

b)

2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

neviršijant:

i)

4 600 000 EUR Ispanijai;

ii)

3 000 000 EUR Italijai;

iii)

90 000 EUR Kiprui;

iv)

1 040 000 EUR Portugalijai;

v)

1 350 000 EUR Jungtinei Karalystei.“;

c)

3 dalies a–d punktai pakeičiami taip:

„a)

rose bengal tyrimui

0,24 EUR už tyrimą;

b)

SAT tyrimui

0,24 EUR už tyrimą;

c)

komplemento sujungimo tyrimui

0,48 EUR už tyrimą;

d)

ELISA tyrimui

1,2 EUR už tyrimą“;

2)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies b punkte „50 %“ pakeičiama „60 %“;

b)

2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

neviršijant:

i)

16 000 000 EUR Airijai;

ii)

18 500 000 EUR Ispanijai;

iii)

5 500 000 EUR Italijai;

iv)

1 440 000 EUR Portugalijai;

v)

26 500 000 EUR Jungtinei Karalystei.“;

c)

3 dalies a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

tuberkulino tyrimui

2,4 EUR už tyrimą;

b)

gama interferono 'tyrimui

6 EUR už tyrimą“;

3)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies b punkte „50 %“ pakeičiama „60 %“;

b)

2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

neviršijant:

i)

160 000 EUR Graikijai;

ii)

9 200 000 EUR Ispanijai;

iii)

4 200 000 EUR Italijai;

iv)

85 000 EUR Kiprui;

v)

2 260 000 EUR Portugalijai.“;

c)

3 dalies a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

rose bengal tyrimui

0,24 EUR už tyrimą;

b)

komplemento sujungimo tyrimui

0,48 EUR už tyrimą“;

4)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies b punkte „50 %“ pakeičiama „60 %“;

b)

2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

neviršijant:

i)

420 000 EUR Belgijai;

ii)

10 000 EUR Bulgarijai;

iii)

1 700 000 EUR Čekijai;

iv)

0 EUR Danijai;

v)

400 000 EUR Vokietijai;

vi)

10 000 EUR Estijai;

vii)

10 000 EUR Airijai;

viii)

100 000 EUR Graikijai;

ix)

5 200 000 EUR Ispanijai;

x)

3 000 000 EUR Prancūzijai;

xi)

300 000 EUR Italijai;

xii)

20 000 EUR Latvijai;

xiii)

5 000 EUR Lietuvai;

xiv)

60 000 EUR Vengrijai;

xv)

10 000 EUR Maltai;

xvi)

50 000 EUR Nyderlandams;

xvii)

160 000 EUR Austrijai;

xviii)

50 000 EUR Lenkijai;

xix)

1 650 000 EUR Portugalijai;

xx)

100 000 EUR Rumunijai;

xxi)

50 000 EUR Slovėnijai;

xxii)

60 000 EUR Slovakijai;

xxiii)

20 000 EUR Suomijai;

xxiv)

20 000 EUR Švedijai.“;

c)

3 dalies a–f punktai pakeičiami taip:

„a)

ELISA tyrimui

3 EUR už tyrimą;

b)

PGR tyrimui

12 EUR už tyrimą;

c)

vienvalenčiams skiepams pirkti

0,36 EUR už dozę;

d)

dvivalenčiams skiepams pirkti

0,54 EUR už dozę;

e)

galvijams skiepyti

1,80 EUR vienam paskiepytam galvijui, nepriklausomai nuo naudotų skiepų dozių skaičiaus ir tipų;

f)

avims ir ožkoms skiepyti

0,90 EUR vienai paskiepytai aviai ar ožkai, nepriklausomai nuo naudotų skiepų dozių skaičiaus ir tipų.“;

5)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies b punkte „50 %“ pakeičiama „60 %“;

b)

2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

neviršijant:

i)

1 200 000 EUR Belgijai;

ii)

25 000 EUR Bulgarijai;

iii)

2 100 000 EUR Čekijai;

iv)

340 000 EUR Danijai;

v)

1 000 000 EUR Vokietijai;

vi)

40 000 EUR Estijai;

vii)

120 000 EUR Airijai;

viii)

1 000 000 EUR Graikijai;

ix)

1 300 000 EUR Ispanijai;

x)

660 000 EUR Prancūzijai;

xi)

1 700 000 EUR Italijai;

xii)

150 000 EUR Kiprui;

xiii)

1 650 000 EUR Latvijai;

xiv)

20 000 EUR Liuksemburgui;

xv)

2 400 000 EUR Vengrijai;

xvi)

150 000 EUR Maltai;

xvii)

3 900 000 EUR Nyderlandams;

xviii)

1 200 000 EUR Austrijai;

xix)

4 800 000 EUR Lenkijai;

xx)

65 000 EUR Portugalijai;

xxi)

500 000 EUR Rumunijai;

xxii)

120 000 EUR Slovėnijai;

xxiii)

600 000 EUR Slovakijai;

xxiv)

75 000 EUR Jungtinei Karalystei.“;

c)

3 dalies a–e punktai pakeičiami taip:

„a)

bakteriologiniam tyrimui (auginimui ir (arba) išskyrimui):

8,4 EUR už tyrimą;

b)

skiepų įsigijimui –

0,06 EUR už dozę;

c)

atitinkamų Salmonella spp. izoliatų serotipų nustatymui

24 EUR už tyrimą;

d)

bakteriologiniams tyrimams paukštidžių dezinfekcijos veiksmingumui patikrinti išnaikinus salmonelėmis užkrėstus pulkus –

6 EUR už tyrimą;

e)

tyrimams antimikrobinėms medžiagoms audiniuose aptikti arba inhibitoriniam poveikiui bakterijų dauginimuisi tuose audiniuose nustatyti, kai tiriami paukščiai iš dėl salmonelių patikrintų pulkų –

6 EUR už tyrimą.“;

6)

6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies b punkte „50 %“ pakeičiama „60 %“;

b)

2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

neviršijant:

i)

120 000 EUR Bulgarijai;

ii)

1 600 000 EUR Vokietijai;

iii)

240 000 EUR Prancūzijai;

iv)

160 000 EUR Italijai;

v)

700 000 EUR Vengrijai;

vi)

700 000 EUR Rumunijai;

vii)

30 000 EUR Slovėnijai;

viii)

300 000 EUR Slovakijai.“;

c)

3 dalyje „2,5 EUR“ pakeičiami į „3 EUR“;

7)

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies b punkte „50 %“ pakeičiama „60 %“;

b)

2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

neviršijant:

i)

90 000 EUR Belgijai;

ii)

25 000 EUR Bulgarijai;

iii)

70 000 EUR Čekijai;

iv)

80 000 EUR Danijai;

v)

300 000 EUR Vokietijai;

vi)

10 000 EUR Estijai;

vii)

75 000 EUR Airijai;

viii)

50 000 EUR Graikijai;

ix)

150 000 EUR Ispanijai;

x)

150 000 EUR Prancūzijai;

xi)

1 000 000 EUR Italijai;

xii)

20 000 EUR Kiprui;

xiii)

45 000 EUR Latvijai;

xiv)

10 000 EUR Lietuvai;

xv)

10 000 EUR Liuksemburgui;

xvi)

360 000 EUR Vengrijai;

xvii)

20 000 EUR Maltai;

xviii)

360 000 EUR Nyderlandams;

xix)

60 000 EUR Austrijai;

xx)

100 000 EUR Lenkijai;

xxi)

45 000 EUR Portugalijai;

xxii)

180 000 EUR Rumunijai;

xxiii)

50 000 EUR Slovėnijai;

xxiv)

15 000 EUR Slovakijai;

xxv)

25 000 EUR Suomijai;

xxvi)

50 000 EUR Švedijai;

xxvii)

160 000 EUR Jungtinei Karalystei.“;

c)

3 dalies a–e punktai pakeičiami taip:

„a)

ELISA tyrimui

2,4 EUR už tyrimą;

b)

imunodifuzijos agaro gelyje tyrimui

1,44 EUR už tyrimą;

c)

HI tyrimui dėl H5/H7

14,40 EUR už tyrimą;

d)

viruso išskyrimo tyrimui

48 EUR už tyrimą;

e)

PGR tyrimui

24 EUR už tyrimą.“;

8)

9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies c punkte „50 %“ pakeičiama „60 %“;

b)

2 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

neviršijant:

i)

1 900 000 EUR Belgijai;

ii)

330 000 EUR Bulgarijai;

iii)

1 030 000 EUR Čekijai;

iv)

1 370 000 EUR Danijai;

v)

7 750 000 EUR Vokietijai;

vi)

330 000 EUR Estijai;

vii)

4 000 000 EUR Airijai;

viii)

2 000 000 EUR Graikijai;

ix)

6 650 000 EUR Ispanijai;

x)

18 850 000 EUR Prancūzijai;

xi)

6 000 000 EUR Italijai;

xii)

1 700 000 EUR Kiprui;

xiii)

320 000 EUR Latvijai;

xiv)

720 000 EUR Lietuvai;

xv)

125 000 EUR Liuksemburgui;

xvi)

1 180 000 EUR Vengrijai;

xvii)

25 000 EUR Maltai;

xviii)

3 530 000 EUR Nyderlandams;

xix)

1 800 000 EUR Austrijai;

xx)

3 440 000 EUR Lenkijai;

xxi)

1 800 000 EUR Portugalijai;

xxii)

1 000 000 EUR Rumunijai;

xxiii)

250 000 EUR Slovėnijai;

xxiv)

550 000 EUR Slovakijai;

xxv)

580 000 EUR Suomijai;

xxvi)

850 000 EUR Švedijai;

xxvii)

6 500 000 EUR Jungtinei Karalystei.“;

c)

3 dalies d punkte „10 EUR“ pakeičiami į „12 EUR“;

9)

10 straipsnio 2 dalies c punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

i) punkte „1 800 000 EUR“ pakeičiami į „850 000 EUR“;

b)

ii) punkte „620 000 EUR“ pakeičiami į „570 000 EUR“;

c)

iv) punkte „7 110 000 EUR“ pakeičiami į „8 110 000 EUR“;

d)

v) punkte „5 000 000 EUR“ pakeičiami į „2 100 000 EUR“;

e)

vii) punkte „200 000 EUR“ pakeičiami į „290 000 EUR“;

10)

10 straipsnio 4 dalyje „2 ir 3 dalių“ pakeičiama į „2 dalies a punkto, 2 dalies b punkto ir 3 dalies“;

11)

11 straipsnio 5 dalies c punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

i) punkte „2 250 000 EUR“ pakeičiami į „1 600 000 EUR“;

b)

ii) punkte „1 800 000 EUR“ pakeičiami į „1 500 000 EUR“;

c)

v) punkte „740 000 EUR“ pakeičiami į „850 000 EUR“;

12)

11 straipsnio 7 dalyje „5 ir 6 dalių“ pakeičiama į „5 dalies a punkto, 5 dalies b punkto ir 6 dalies“.

9 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

(2)  OL L 115, 2008 4 29, p. 44.

(3)  OL L 309, 2010 11 25, p. 18.


TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

21.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/70


JUNGTINIO BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS ORO TRANSPORTO KOMITETO, ĮSTEIGTO EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMU DĖL ORO TRANSPORTO, SPRENDIMAS Nr. 2/2011

2011 m. lapkričio 25 d.

kuriuo keičiamas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl oro transporto priedas

(2011/2/ES)

BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS ORO TRANSPORTO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl oro transporto (toliau – Susitarimas), ypač į jo 23 straipsnio 4 dalį,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Nuo 2012 m. vasario 1 d. Susitarimo priedas pakeičiamas šio sprendimo priedu.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 25 d.

Jungtinio komiteto vardu

Europos Sąjungos delegacijos vadovas

Matthew BALDWIN

Šveicarijos delegacijos vadovas

Peter MÜLLER


PRIEDAS

Šiame Susitarime:

remiantis 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusia Lisabonos sutartimi, Europos Sąjunga pakeičia Europos bendriją ir perima Europos bendrijos teises bei pareigas,

kai šiame priede nurodytuose teisės aktuose pateikiamos nuorodos į Europos bendrijos, kurią pakeitė Europos Sąjunga, valstybes nares arba reikalaujama, kad būtų sąsaja su jomis, Susitarime laikoma, kad tokios nuorodos taikomos ir Šveicarijai arba reikalavimui dėl sąsajos su Šveicarija,

nuorodos į Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 2407/92 ir (EEB) Nr. 2408/92, daromos Susitarimo 4, 15, 18, 27 ir 35 straipsniuose, laikomos nuorodomis į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1008/2008,

nepažeidžiant šio Susitarimo 15 straipsnio, toliau išvardytose Bendrijos direktyvose ir reglamentuose nurodyta sąvoka „Bendrijos oro vežėjas“ apibūdinamas ir oro vežėjas, kuriam išduota licencija oro susisiekimui vykdyti ir kurio pagrindinė veiklos vieta, ir, jeigu tokia yra, registruotoji būstinė yra Šveicarijoje pagal Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 nuostatas. Nuorodos į Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2407/92 laikomos nuorodomis į Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008,

tolesniuose tekstuose pateikiamos nuorodos į Sutarties 81 ir 82 straipsnius arba į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnius laikomos nuorodomis į šio Susitarimo 8 ir 9 straipsnius.

1.   Aviacijos liberalizavimas ir kitos civilinės aviacijos taisyklės

Nr. 1008/2008

2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių

Nr. 2000/79

2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva dėl Europos aviakompanijų asociacijos (AEA), Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF), Europos skrydžių įgulų asociacijos (ECA), Europos regioninių aviakompanijų asociacijos (ERA) ir Tarptautinės oro vežėjų asociacijos (IACA) Europos susitarimo dėl civilinės aviacijos mobiliųjų darbuotojų darbo laiko organizavimo

Nr. 93/104

1993 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų su pakeitimais, padarytais

Direktyva 2000/34/EB

Nr. 437/2003

2003 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl statistinių ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro transportu

Nr. 1358/2003

2003 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 437/2003 dėl statistikos ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro transportu ir iš dalies keičiantis jo I ir II priedus

Nr. 785/2004

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams su pakeitimais, padarytais

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 285/2010

Nr. 95/93

1993 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentas dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių (1–12 straipsniai) su pakeitimais, padarytais

Reglamentu (EB) Nr. 793/2004

Nr. 2009/12

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl oro uostų mokesčių (Šveicarijoje taikytina nuo 2011 m. liepos 1 d.)

Nr. 96/67

1996 m. spalio 15 d. Tarybos direktyva dėl patekimo į Bendrijos oro uostuose teikiamų antžeminių paslaugų rinką

(1–9, 11–23 ir 25 straipsniai)

Nr. 80/2009

2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodekso ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2299/89

2.   Konkurencijos taisyklės

Nr. 3975/87

1987 m. gruodžio 14 d. Tarybos reglamentas, nustatantis konkurencijos taisyklių taikymo oro transporto sektoriaus įmonėms tvarką (6 straipsnio 3 dalis), su pakeitimais, padarytais

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1/2003 (1–13, 15–45 straipsniai)

Nr. 1/2003

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (1–13, 15–45 straipsniai)

(Kiek minėtasis reglamentas susijęs su šio Susitarimo taikymu. Šio reglamento įtraukimas nedaro įtakos šiame Susitarime numatytam užduočių paskirstymui)

Reglamentas (EEB) Nr. 17/62 panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 1/2003, išskyrus 8 straipsnio 3 dalį, kuri ir toliau taikoma sprendimams, priimtiems pagal Sutarties 81 straipsnio 3 dalį prieš šio reglamento taikymo pradžią, iki tų sprendimų galiojimo pabaigos.

Nr. 773/2004

2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas dėl bylų nagrinėjimo Komisijoje pagal Sutarties 81 ir 82 straipsnius tvarkos su pakeitimais, padarytais

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1792/2006,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 622/2008

Nr. 139/2004

2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas)

(1–18 straipsniai, 19 straipsnio 1–2 dalys, 20–23 straipsniai)

Pagal Susijungimų reglamento 4 straipsnio 5 dalį Europos bendrijai ir Šveicarijai taikomos toliau nurodytos nuostatos:

1)

Jeigu, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 139/2004 3 straipsnyje, atsiranda ne Bendrijos masto, kaip apibrėžta minėtojo reglamento 1 straipsnyje, koncentracija, kurią galima patikrinti remiantis mažiausiai trijų EB valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos nacionaliniais konkurencijos teisės aktais, minėtojo reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys arba įmonės, prieš pateikdami pranešimą kompetentingoms institucijoms, gali argumentuotu pareiškimu pranešti EB Komisijai, kad Komisija turėtų patikrinti koncentraciją.

2)

Europos Komisija visus pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 4 straipsnio 5 dalį ir pirmesnę dalį pateiktus pareiškimus nedelsdama perduoda Šveicarijos Konfederacijai.

3)

Jeigu Šveicarijos Konfederacija pareiškia nesutinkanti su prašymu perduoti svarstyti klausimą, kompetentinga Šveicarijos konkurencijos institucija išlaiko savo įgaliojimus, ir pagal šią dalį Šveicarijos Konfederacija svarstyti klausimo neperduoda.

Atsižvelgiama į Susijungimų reglamento 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse, 9 straipsnio 2 ir 6 dalyse bei 22 straipsnio 2 dalyje nurodytus terminus:

1)

Europos Komisija nedelsdama perduoda kompetentingai Šveicarijos konkurencijos institucijai visus susijusius dokumentus pagal 4 straipsnio 4 ir 5 dalis, 9 straipsnio 2 ir 6 dalis bei 22 straipsnio 2 dalį.

2)

Reglamento (EB) Nr. 139/2004 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse, 9 straipsnio 2 ir 6 dalyse bei 22 straipsnio 2 dalyje nurodyti terminai Šveicarijos Konfederacijai pradedami skaičiuoti nuo tos dienos, kurią kompetentinga Šveicarijos konkurencijos institucija gauna atitinkamus dokumentus.

Nr. 802/2004

2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (1–24 straipsniai), su pakeitimais, padarytais

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1792/2006,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1033/2008

Nr. 2006/111

2006 m. lapkričio 16 d. Komisijos direktyva dėl finansinių santykių tarp valstybių narių ir valstybinių įmonių skaidrumo ir dėl finansinio skaidrumo tam tikrose įmonėse

Nr. 487/2009

2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 487/2009 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų grupių susitarimams ir suderintiems veiksmams oro transporto sektoriuje

3.   Aviacijos sauga

Nr. 216/2008

2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 690/2009,

Reglamentu (EB) Nr. 1108/2009

Agentūra ir Šveicarijoje turi teisę naudotis pagal reglamento nuostatas jai suteiktais įgaliojimais.

Komisija ir Šveicarijoje turi teisę naudotis pagal 11 straipsnio 2 dalį, 14 straipsnio 5 ir 7 dalis, 24 straipsnio 5 dalį, 25 straipsnio 1 dalį, 38 straipsnio 3 dalies i punktą, 39 straipsnio 1 dalį, 40 straipsnio 3 dalį, 41 straipsnio 3 ir 5 dalis, 42 straipsnio 4 dalį, 54 straipsnio 1 dalį ir 61 straipsnio 3 dalį jai suteiktais įgaliojimais dėl sprendimų.

Nepaisant Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl oro transporto priedo antrojoje įtraukoje numatyto horizontalaus suderinimo, nėra laikoma, kad reglamento 65 straipsnyje ar toje nuostatoje minimo Sprendimo 1999/468/EB nuostatose daromos nuorodos į „valstybes nares“ taikomos Šveicarijai.

Jokia šio reglamento nuostata nėra aiškinama taip, kad pagal ją būtų galima EASA perduoti įgaliojimus veikti Šveicarijos vardu pagal tarptautinius susitarimus kitais tikslais, nei siekiant padėti jai vykdyti pagal tuos susitarimus prisiimtus įsipareigojimus.

Reglamento tekstas Susitarime pritaikomas taip:

a)

12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

1 dalyje po žodžio „Bendrijos“ įterpiami žodžiai „arba Šveicarijos“;

ii)

2 dalies a punkte po žodžio „Bendrijos“ įterpiami žodžiai „arba Šveicarijos“;

iii)

2 dalies b ir c punktai išbraukiami;

iv)

įtraukiama ši dalis:

„3.   Kai Bendrija derasi su trečiąja šalimi, kad būtų sudarytas susitarimas, kuriame būtų numatyta, kad valstybė narė arba Agentūra gali išduoti pažymėjimus, remdamasi tos trečiosios šalies aviacijos institucijų išduotais pažymėjimais, ji deda visas pastangas, kad ir Šveicarijai būtų pasiūlyta sudaryti tokį susitarimą su ta trečiąja šalimi. Šveicarija savo ruožtu siekia su trečiosiomis šalimis sudaryti susitarimus, atitinkančius Bendrijos susitarimus.“;

b)

29 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4.   Nukrypstant nuo Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 2 dalies a punkto, Šveicarijos piliečiai, turintys visas piliečiams suteikiamas teises, gali būti pagal sutartį įdarbinti Agentūros vykdomojo direktoriaus.“;

c)

30 straipsnis papildomas šia dalimi:

„Šveicarija Agentūrai taiko šio priedo A priede pateiktą Protokolą dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų pagal A priedo priedėlį.“;

d)

37 straipsnis papildomas šia dalimi:

„Šveicarija visateisiškai dalyvauja valdyboje ir joje turi tokias pat teises ir įsipareigojimus kaip ir Europos Sąjungos valstybės narės, išskyrus teisę balsuoti.“;

e)

59 straipsnis papildomas šia dalimi:

„12.   Šveicarija prisideda prie 1 straipsnio b punkte nurodyto finansinio įnašo pagal šią formulę:

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C,

kur:

S

=

Agentūros biudžeto dalis, kuri nedengiama iš 1 dalies c ir d punktuose paminėtų mokesčių ir rinkliavos,

a

=

asocijuotųjų valstybių skaičius,

b

=

ES valstybių narių skaičius,

c

=

Šveicarijos įnašas į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (TCAO) biudžetą,

C

=

visas ES valstybių narių ir asocijuotųjų valstybių įnašas į TCAO biudžetą.“;

f)

61 straipsnis papildomas šia dalimi:

„Nuostatos, susijusios su Bendrijos atliekama Agentūros veikloje dalyvaujančių subjektų finansine kontrole Šveicarijoje, išdėstytos šio priedo B priede.“;

g)

Į reglamento II priedą įtraukiami šie orlaiviai kaip gaminiai, kuriems taikomas 2003 m. rugsėjo 24 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1702/2003, nustatančio orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles (1), 2 straipsnio 3 dalies a punkto ii papunktis:

 

orlaiviai [HB-IDJ] – tipas CL600–2B19,

 

orlaiviai [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] – tipas „Gulfstream G-IV“,

 

orlaiviai [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – tipas „Gulfstream G-V“,

 

orlaiviai [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] – tipas MD900.

Nr. 1108/2009

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 216/2008 nuostatas dėl aerodromų, oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų bei panaikinantis Direktyvą 2006/23/EB

Nr. 91/670

1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva dėl personalo licencijų vykdyti civilinės aviacijos funkcijas abipusio pripažinimo

(1–8 straipsniai)

Nr. 3922/91

1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje (1–3 straipsniai, 4 straipsnio 2 dalis, 5–11 ir 13 straipsniai) su pakeitimais, padarytais:

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1899/2006,

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1900/2006,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 8/2008,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 859/2008

Nr. 996/2010

2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB

Nr. 2004/36

2004 m. balandžio 21 d. Parlamento ir Tarybos direktyva dėl trečiųjų šalių orlaivių, kurie naudojasi Bendrijos oro uostais, saugos (1–9 ir 11–14 straipsniai) su paskutiniais pakeitimais, padarytais

Komisijos direktyva 2008/49/EB

Nr. 351/2008

2008 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/36/EB taikymo nustatant prioritetus, pagal kuriuos peronuose tikrinami į Bendrijos oro uostus atskridę orlaiviai

Nr. 768/2006

2006 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/36/EB informacijos apie Bendrijos oro uostais besinaudojančių orlaivių saugą rinkimo ir keitimosi ta informacija bei informacijos sistemos valdymo atžvilgiu

Nr. 2003/42

2003 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl civilinės aviacijos įvykių pranešimų (1–12 straipsniai)

Nr. 1321/2007

2007 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentas, nustatantis įgyvendinimo taisykles, pagal kurias centrinėje saugykloje integruojama civilinės aviacijos įvykių informacija, kuria keičiamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/42/EB

Nr. 1330/2007

2007 m. rugsėjo 24 d. Komisijos reglamentas, nustatantis informacijos apie civilinės aviacijos įvykius, nurodytus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/42/EB 7 straipsnio 2 dalyje, suinteresuotosioms šalims skleidimo taisyklių taikymą

Nr. 736/2006

2006 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas dėl Europos aviacijos saugos agentūros darbo metodų vykdant standartizacijos patikrinimus

Nr. 1702/2003

2003 m. rugsėjo 24 d. Reglamentas, nustatantis orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 335/2007,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 381/2005,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 375/2007,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 706/2006,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 287/2008,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1057/2008,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1194/2009.

Susitarime reglamento nuostatos aiškinamos atsižvelgiant į šį pakeitimą:

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 ir 14 dalyse data „2003 m. rugsėjo 28 d.“ pakeičiama „Bendrijos ir Šveicarijos oro transporto komiteto sprendimo, kuriuo į reglamento priedą įtraukiamas Reglamentas (EB) Nr. 216/2008, įsigaliojimo diena“.

Nr. 2042/2003

2003 m. lapkričio 20 d. Komisijos reglamentas dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 707/2006,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 376/2007,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1056/2008,

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 127/2010,

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 962/2010

Nr. 104/2004

2004 m. sausio 22 d. Komisijos reglamentas, nustatantis taisykles dėl Europos aviacijos saugos agentūros Apeliacinės valdybos organizacijos ir sudėties

Nr. 593/2007

2007 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentas dėl Europos aviacijos saugos agentūros renkamų mokesčių ir rinkliavų su paskutiniais pakeitimais, padarytais

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1356/2008

Nr. 2111/2005

2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį

Nr. 473/2006

2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas, nustatantis oro vežėjų, kuriems galioja Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo taikymo taisykles

Nr. 474/2006

2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1197/2011 (2)

4.   Aviacijos saugumas

Nr. 300/2008

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002

Nr. 272/2009

2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai, su paskutiniais pakeitimais, padarytais

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 297/2010,

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 720/2011

Nr. 1254/2009

2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES), kuriuo nustatomi kriterijai, kurių laikydamosi valstybės narės gali netaikyti bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos saugumo standartų ir imtis alternatyvių saugumo priemonių

Nr. 18/2010

2010 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentas (ES), iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 300/2008 nuostatas dėl nacionalinių civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų reikalavimų

Nr. 72/2010

2010 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (ES), kuriuo nustatoma Komisijos atliekamų patikrinimų aviacijos saugumo srityje tvarka

Nr. 185/2010

2010 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentas (ES), kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 357/2010,

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 358/2010,

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 573/2010,

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 983/2010,

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 334/2011

Nr. 2010/774

2010 m. balandžio 13 d. Komisijos sprendimas (ES), kuriuo nustatomos visapusiškos bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti skirtos priemonės, kuriose pateikiama Reglamento (EB) Nr. 300/2008 18 straipsnio a punkte nurodyta informacija, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos sprendimu 2010/2604/ES,

Komisijos sprendimu 2010/3572/ES,

Komisijos sprendimu 2010/9139/ES

5.   Oro eismo valdymas

Nr. 549/2004

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas), su pakeitimais, padarytais

Reglamentu (EB) Nr. 1070/2009

Komisija Šveicarijoje turi teisę naudotis pagal 6, 8, 10, 11 ir 12 straipsnius jai suteiktais įgaliojimais.

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

 

2 dalyje žodžiai „Bendrijos lygmens“ turėtų būti pakeisti žodžiais „Bendrijos lygmens, įskaitant Šveicariją“.

 

Nepaisant Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl oro transporto priedo antrojoje įtraukoje numatyto horizontalaus suderinimo, nėra laikoma, kad Reglamento (EB) Nr. 549/2004 5 straipsnyje ar toje nuostatoje minimo Sprendimo 1999/468/EB nuostatose daromos nuorodos į „valstybes nares“ taikomos Šveicarijai.

Nr. 550/2004

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (Paslaugų teikimo reglamentas) su pakeitimais, padarytais

Reglamentu (EB) Nr. 1070/2009

Komisija Šveicarijoje turi teisę naudotis pagal 9a, 9b, 15a, 16 ir 17 straipsnius jai suteiktais įgaliojimais.

Reglamento nuostatos Susitarime iš dalies keičiamos taip:

a)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

2 dalyje po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ir Šveicarijoje“;

b)

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1 dalyje po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ir Šveicarijoje“ ir 6 dalyje po žodžio „Bendrijos“ įterpiami žodžiai „ir Šveicarijos“;

c)

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1 dalyje po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ir Šveicarijoje“;

d)

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1 dalyje po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ir Šveicarijoje“;

e)

16 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Komisija skiria savo sprendimą valstybėms narėms ir praneša apie tai paslaugų teikėjui, jei jis yra teisiškai susijęs.“

Nr. 551/2004

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl bendro Europos dangaus oro erdvės organizavimo ir naudojimo (Oro erdvės reglamentas) su pakeitimais, padarytais

Reglamentu (EB) Nr. 1070/2009

Komisija Šveicarijoje turi teisę naudotis pagal 3a, 6 ir 10 straipsnius jai suteiktais įgaliojimais.

Nr. 552/2004

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (Sąveikos reglamentas) su pakeitimais, padarytais

Reglamentu (EB) Nr. 1070/2009

Komisija Šveicarijoje turi teisę naudotis pagal 4 straipsnį, 7 straipsnį ir 10 straipsnio 3 dalį jai suteiktais įgaliojimais.

Reglamento nuostatos Susitarime iš dalies keičiamos taip:

a)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

2 dalyje po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ar Šveicarijoje“;

b)

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

4 dalyje po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ar Šveicarijoje“;

c)

III priedas iš dalies keičiamas taip:

3 skirsnio antroje ir paskutinėje įtraukose po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ar Šveicarijoje“;

Nr. 2096/2005

2005 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas, nustatantis bendruosius oro navigacijos paslaugų teikimo reikalavimus, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1315/2007,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 482/2008,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 668/2008,

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 691/2010

Komisija Šveicarijoje turi teisę naudotis pagal 9 straipsnį jai suteiktais įgaliojimais.

Nr. 2150/2005

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas, nustatantis lankstaus oro erdvės naudojimo bendrąsias taisykles

Nr. 1033/2006

2006 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas, nustatantis bendro Europos dangaus priešskrydinio etapo skrydžių planų procedūrų reikalavimus, su paskutiniais pakeitimais, padarytais

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 929/2010

Nr. 1032/2006

2006 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas, nustatantis automatinių sistemų, kurias skrydžių valdymo tarnybos naudoja keisdamosi skrydžio duomenimis, perduodamos pranešimus, derindamos ir vienos kitai perduodamos skrydžių valdymą, reikalavimus, su paskutiniais pakeitimais, padarytais

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 30/2009

Nr. 1794/2006

2006 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas, nustatantis bendrąją mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistemą (Šveicarijoje taikytinas nuo atitinkamų Šveicarijos teisės aktų įsigaliojimo dienos, tačiau ne vėliau kaip nuo 2012 m. sausio 1 d.), su paskutiniais pakeitimais, padarytais

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1191/2010

Nr. 2006/23

2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl Bendrijos skrydžių vadovo licencijos

Nr. 730/2006

2006 m. gegužės 11 d. Komisijos reglamentas dėl oro erdvės klasifikavimo ir skrydžių pagal regimųjų skrydžių taisykles vykdymo (RST) virš 195 skrydžių lygio

Nr. 219/2007

2007 m. vasario 27 d. Tarybos reglamentas dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1361/2008

Nr. 633/2007

2007 m. birželio 7 d. Komisijos reglamentas, nustatantis pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolo, naudojamo pranešti, koordinuoti ir perduoti skrydžių valdymui iš vienos skrydžių valdymo tarnybos į kitą, taikymo reikalavimus, su pakeitimais, padarytais

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 283/2011

Nr. 1265/2007

2007 m. spalio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1265/2007, nustatantis oro–žemės kalbinio ryšio kanalų, naudojamų bendrame Europos danguje, išskirstymo reikalavimus

Nr. 29/2009

2009 m. sausio 16 d. Komisijos reglamentas, nustatantis bendro Europos dangus duomenų ryšio paslaugų reikalavimus

Nr. 262/2009

2009 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomi suderinto S režimo užklausiklio kodų skyrimo ir naudojimo bendrame Europos danguje reikalavimai

Nr. 73/2010

2010 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus oro navigacijos duomenų ir informacijos kokybės reikalavimai

Nr. 255/2010

2010 m. kovo 25 d. Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomos bendrosios oro eismo srautų valdymo taisyklės

Nr. 691/2010

2010 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų veiklos rezultatų planas ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2096/2005, nustatantis bendruosius oro navigacijos paslaugų teikimo reikalavimus

Šveicarija privalo imtis Komisijos pagal reglamento 14 straipsnio 3 dalį priimtų taisomųjų veiksmų po to, kai juos sprendimu patvirtins Jungtinis komitetas

Nr. 2010/5134

2010 m. liepos 29 d. Komisijos sprendimas dėl Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos paskyrimo

Nr. 2010/5110

2010 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos sprendimas dėl Bendro Europos dangaus funkcinių oro erdvės blokų sistemos koordinatoriaus paskyrimo

Nr. 176/2011

2011 m. vasario 24 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 176/2011 dėl informacijos, pateiktinos prieš nustatant ir keičiant funkcinį oro erdvės bloką

Nr. 2011/121

2011 m. vasario 21 d. Komisijos sprendimas 2011/121/ES dėl 2012–2014 m. visos Europos Sąjungos oro navigacijos paslaugų teikimo veiklos rezultatų tikslų ir įspėjamųjų ribų nustatymo

6.   Aplinka ir triukšmas

Nr. 2002/30

2002 m. kovo 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl taisyklių ir tvarkos, reglamentuojančios triukšmingų operacijų apribojimų įvedimą Bendrijos oro uostuose, nustatymo (1–12 ir 14–18 straipsniai)

(Taikomi I priedo pakeitimai, susiję su Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų II priedo 8 skyriaus (Transporto politika) G skirsnio (Oro transportas) 2 punktu.)

Nr. 89/629

1989 m. gruodžio 4 d. Tarybos direktyva dėl civilinių ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų triukšmo skleidimo ribojimo

(1–8 straipsniai)

Nr. 2006/93/EB

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl lėktuvų, kuriems taikomi Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos antrosios redakcijos (1988 m.) 16 priedo 1 tomo II dalies 3 skyriaus reikalavimai, naudojimo reglamentavimo

7.   Vartotojų apsauga

Nr. 90/314

1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų

(1–10 straipsniai)

Nr. 93/13

1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais

(1–11 straipsniai)

Nr. 2027/97

1997 m. spalio 9 d. Tarybos reglamentas dėl oro vežėjo atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju (1–8 straipsniai) su pakeitimais, padarytais

Reglamentu (EB) Nr. 889/2002

Nr. 261/2004

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91

(1–18 straipsniai)

Nr. 1107/2006

2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru

8.   Įvairios nuostatos

Nr. 2003/96

2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyva, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą

(14 straipsnio 1 dalies b punktas ir 14 straipsnio 2 dalis)

9.   Priedai

A.

Protokolas dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų

B.

Nuostatos, susijusios su Europos Sąjungos atliekama Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) veikloje dalyvaujančių Šveicarijos subjektų finansine kontrole


(1)  OL L 243, 2003 9 27, p. 6.

(2)  Šis reglamentas taikomas Šveicarijoje iki jo galiojimo ES pabaigos.

A PRIEDAS

PROTOKOLAS DĖL EUROPOS SĄJUNGOS PRIVILEGIJŲ IR IMUNITETŲ

AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 343 straipsniu ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 191 straipsniu Europos Sąjunga ir Europos atominės energijos bendrija valstybių narių teritorijose naudojasi privilegijomis ir imunitetais, būtinais joms paskirtoms užduotims įvykdyti,

SUSITARĖ dėl toliau nurodytų nuostatų, kurios pridedamos prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties:

I   SKYRIUS

EUROPOS SĄJUNGOS NUOSAVYBĖ, LĖŠOS, TURTAS IR VEIKLA

1 straipsnis

Sąjungos patalpos ir pastatai yra neliečiami. Juose neatliekama krata, jie nerekvizuojami, nekonfiskuojami ir neeksproprijuojami. Be Teisingumo Teismo leidimo Sąjungos nuosavybei ir turtui netaikomos jokios administracinės ar teisinės suvaržymo priemonės.

2 straipsnis

Sąjungos archyvai yra neliečiami.

3 straipsnis

Sąjunga, jos turtas, pajamos ir kita nuosavybė yra atleidžiami nuo visų tiesioginių mokesčių.

Esant galimybei, valstybių narių Vyriausybės imasi atitinkamų priemonių, kad būtų netaikomi arba kompensuojami netiesioginiai ar apyvartos mokesčiai, įeinantys į kilnojamojo ar nekilnojamojo turto kainą, tais atvejais, kai Sąjunga savo oficialiam naudojimui perka didelės vertės pirkinius, į kurių kainą įskaičiuojami minimi mokesčiai. Tačiau šios nuostatos netaikomos tais atvejais, kai jos gali iškreipti konkurenciją Sąjungoje.

Jokios mokesčių lengvatos netaikomos už komunalines paslaugas.

4 straipsnis

Sąjungos oficialiam naudojimui skirtiems daiktams netaikomi jokie muitai, importo ir eksporto draudimai ar apribojimai; taip importuotų daiktų šalies, į kurią jie importuoti, teritorijoje negalima nei mokamai, nei nemokamai perleisti kitiems, išskyrus atvejus, kai tai daroma tos šalies Vyriausybės patvirtintomis sąlygomis.

Sąjungos leidiniams taip pat netaikomi jokie muitai, importo ir eksporto draudimai ar apribojimai.

II   SKYRIUS

INFORMACIJOS PERDAVIMAS IR LEIDIMAI (LAISSEZ-PASSER)

5 straipsnis

Oficialiam Sąjungos institucijų informacijos ir visų jų dokumentų perdavimui kiekvienos valstybės narės teritorijoje galioja tos pačios nuostatos kaip toje valstybėje esančioms diplomatinėms atstovybėms.

Oficiali Sąjungos institucijų korespondencija ir kita oficiali jų perduodama informacija necenzūruojamos.

6 straipsnis

Tarybos nustatytos formos leidimą (laissez-passer), kurį valstybių narių valdžios institucijos pripažįsta kaip galiojantį kelionės dokumentą, Sąjungos institucijų pirmininkai gali išduoti šių institucijų nariams ir tarnautojams. Šie leidimai išduodami pareigūnams ir kitiems tarnautojams pagal Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas.

Komisija gali sudaryti susitarimus dėl šių leidimų pripažinimo galiojančiais kelionės dokumentais trečiųjų šalių teritorijose.

III   SKYRIUS

EUROPOS PARLAMENTO NARIAI

7 straipsnis

Laisvam Europos Parlamento narių, vykstančių į Europos Parlamento posėdžius ir grįžtantiems iš jų, judėjimui netaikomi jokie administraciniai ar kitokie apribojimai.

Muitinio tikrinimo ir valiutos keitimo kontrolės atžvilgiu Europos Parlamento nariams:

a)

jų pačių Vyriausybės sudaro tokias pat sąlygas, kokios yra sudaromos aukšto rango pareigūnams, keliaujantiems į užsienį laikinų oficialių vizitų;

b)

kitų valstybių narių Vyriausybės sudaro tokias pat sąlygas, kokios yra sudaromos užsienio Vyriausybių atstovams laikinų oficialių vizitų metu.

8 straipsnis

Europos Parlamento nariai neapklausiami, nesulaikomi ir netraukiami teisinėn atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo.

9 straipsnis

Europos Parlamento nariai sesijų metu naudojasi:

a)

savo valstybės teritorijoje – imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams;

b)

visų kitų valstybių narių teritorijose – imunitetu, saugančiu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir patraukimo teisinėn atsakomybėn.

Imunitetas taip pat galioja Europos Parlamento nariams vykstant į Europos Parlamento posėdžių vietą arba grįžtant iš jos.

Imunitetu negali naudotis narys, užkluptas darant nusikaltimą, taip pat joks imunitetas negali sukliudyti Europos Parlamentui pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš narių imunitetą.

IV   SKYRIUS

VALSTYBIŲ NARIŲ ATSTOVAI, DALYVAUJANTYS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ VEIKLOJE

10 straipsnis

Sąjungos institucijų veikloje dalyvaujantys valstybių narių atstovai, jų patarėjai ir techniniai ekspertai, eidami savo pareigas, vykdami į susitikimų vietą ir grįždami iš jos, naudojasi visomis įprastomis privilegijomis, imunitetais ir lengvatomis.

Šis straipsnis taikomas ir Sąjungos patariamųjų organų nariams.

V   SKYRIUS

EUROPOS SĄJUNGOS PAREIGŪNAI IR KITI TARNAUTOJAI

11 straipsnis

Sąjungos pareigūnams ir kitiems tarnautojams, nepriklausomai nuo jų pilietybės, kiekvienos valstybės narės teritorijoje:

a)

pagal Sutarčių nuostatas dėl pareigūnų ir kitų tarnautojų atsakomybės Sąjungai ir dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcijos spręsti Sąjungos ir jų pareigūnų bei kitų tarnautojų ginčus suteikiamas imunitetas, saugantis nuo patraukimo teisinėn atsakomybėn už bet kokius veiksmus, atliktus einant pareigas, įskaitant pasakytas ar rašytines kalbas. Šis imunitetas lieka galioti ir jiems nustojus eiti pareigas;

b)

kartu su sutuoktiniu ir išlaikomais šeimos nariais netaikomi imigracijos apribojimai bei užsieniečių registracijos formalumai;

c)

taikant valiutų ar jų keitimo taisykles, sudaromos tokios pat sąlygos, kokios toje šalyje paprastai yra sudaromos tarptautinių organizacijų pareigūnams;

d)

pirmą kartą atvykstantiems į konkrečią šalį eiti pareigų suteikiama teisė be muito importuoti savo baldus ir asmeninį turtą, taip pat be muito, toje šalyje baigus kadenciją, iš tos šalies reeksportuoti savo baldus ir turtą, jeigu tos šalies, kurioje naudojamasi šia teise, Vyriausybė abiem atvejais nėra nustačiusi kokių nors, jos požiūriu, būtinų sąlygų;

e)

suteikiama teisė asmeniniam naudojimui be muito importuoti ir vėliau reeksportuoti automobilį, įsigytą pagal vidaus rinkos sąlygas šalyje, kurioje gyveno prieš tai, arba toje šalyje, kurios piliečiai jie yra, jeigu atitinkamos šalies Vyriausybė abiem atvejais nėra nustačiusi kokių nors, jos požiūriu, būtinų sąlygų.

12 straipsnis

Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtais reglamentais nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei pasikonsultavus su atitinkamomis institucijomis Sąjungos pareigūnai ir kiti tarnautojai moka Sąjungai mokesčius nuo algos, darbo užmokesčio ir kitų tarnybinių pajamų, kurias moka Sąjunga.

Iš Sąjungos gaunamai algai, darbo užmokesčiui ir kitoms tarnybinėms pajamoms netaikomi nacionaliniai mokesčiai.

13 straipsnis

Pajamų mokesčio, turto mokesčio ir palikimo mokesčio taikymo tikslais bei tarp Sąjungos valstybių narių pasirašytų sutarčių dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo taikymo tikslais Sąjungos pareigūnai ir kiti tarnautojai, kurie vien tik todėl, kad eina pareigas Sąjungos tarnyboje, įgyja gyvenamąją vietą kitos valstybės narės nei šalies, kur prieš pradedant eiti pareigas buvo jų nuolatinė gyvenamoji vieta mokesčių mokėjimo tikslais, teritorijoje, yra laikomi ir šalyje, kurioje faktiškai gyvena, ir toje, kurioje yra jų nuolatinė gyvenamoji vieta, mokesčių mokėjimo tikslais išlaikiusiais nuolatinę gyvenamąją vietą pastarojoje šalyje, jei ji yra Sąjungos narė. Ši nuostata taikoma ir sutuoktiniui, jei jis atskirai neužsiima mokama veikla, bei vaikams, kuriuos išlaiko ir kuriais rūpinasi šiame straipsnyje minimi asmenys.

Pirmesnėje pastraipoje minimiems asmenims priklausantis jų buvimo šalyje esantis kilnojamasis turtas yra atleidžiamas nuo toje šalyje galiojančio palikimo mokesčio; apskaičiuojant palikimo mokestį, tokia nuosavybė yra laikoma esančia nuolatinės gyvenamosios vietos mokesčių mokėjimo tikslais šalyje, atsižvelgiant į trečiųjų šalių teises ir į galimą tarptautinių sutarčių dėl dvigubo apmokestinimo nuostatų taikymą.

Taikant šio straipsnio nuostatas neatsižvelgiama į nuolatinę gyvenamąją vietą, kurią minėti asmenys įsigijo eidami pareigas kitose tarptautinėse organizacijose.

14 straipsnis

Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su atitinkamomis institucijomis, nustato Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų socialinio draudimo išmokų sistemą.

15 straipsnis

Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su kitomis atitinkamomis institucijomis, nustato Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų, kuriems taikomos visos arba kai kurios 11 straipsnio, 12 straipsnio antrosios dalies ir 13 straipsnio nuostatos, kategorijas.

Į tokias kategorijas suskirstytų pareigūnų ir kitų tarnautojų pavardės, rangai ir adresai yra periodiškai pateikiami valstybių narių Vyriausybėms.

VI   SKYRIUS

PRIE EUROPOS SĄJUNGOS AKREDITUOTŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ MISIJŲ PRIVILEGIJOS IR IMUNITETAI

16 straipsnis

Valstybė narė, kurios teritorijoje yra Sąjungos būstinė, suteikia įprastus diplomatinius imunitetus ir privilegijas prie Sąjungos akredituotoms trečiųjų šalių misijoms.

VII   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

17 straipsnis

Privilegijos, imunitetai ir lengvatos Sąjungos pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikomi tiktai vadovaujantis Sąjungos interesais.

Kiekviena Sąjungos institucija privalo atšaukti savo pareigūno ar kito tarnautojo imunitetą, jei, šios institucijos nuomone, tokio imuniteto atšaukimas neprieštarauja Sąjungos interesams.

18 straipsnis

Taikydamos šį protokolą, Sąjungos institucijos bendradarbiauja su atsakingomis suinteresuotųjų valstybių narių valdžios institucijomis.

19 straipsnis

11–14 straipsniai ir 17 straipsnis taikomi Komisijos nariams.

20 straipsnis

11–14 straipsniai ir 17 straipsnis taikomi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjams, generaliniams advokatams, sekretoriui ir teisėjų pranešėjų padėjėjams nepažeidžiant Protokolo dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 3 straipsnyje išdėstytų teisėjų ir generalinių advokatų imunitetą, saugantį nuo patraukimo teisinėn atsakomybėn, reglamentuojančių nuostatų.

21 straipsnis

Šis protokolas taip pat taikomas Europos investicijų bankui, jo organų nariams, personalui ir valstybių narių atstovams, dalyvaujantiems jo veikloje, nepažeidžiant Protokolo dėl banko statuto nuostatų.

Be to, Europos investicijų bankas yra atleidžiamas nuo bet kokio apmokestinimo ar panašaus pobūdžio prievolių bet kokio jo kapitalo padidėjimo atveju ir nuo įvairių formalumų, kurie gali būti su tuo susiję, valstybėje, kurioje yra banko buveinė. Jo išformavimas ar likvidavimas taip pat negali būti apmokestinimo priežastis. Ir pagaliau pagal Statutą vykdomai banko ir jo organų veiklai netaikomas joks apyvartos mokestis.

22 straipsnis

Šis protokolas taip pat taikomas Europos centriniam bankui, jo organų nariams ir jo personalui nepažeidžiant Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto nuostatų.

Be to, Europos centrinis bankas yra atleidžiamas nuo bet kokio apmokestinimo ar panašaus pobūdžio prievolių bet kokio jo kapitalo padidėjimo atveju ir nuo įvairių formalumų, kurie gali būti su tuo susiję, valstybėje, kurioje yra banko buveinė. Banko ir jo organų veiklai, vykdomai pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, netaikomas joks apyvartos mokestis.

Priedėlis

PROTOKOLO DĖL EUROPOS SĄJUNGOS PRIVILEGIJŲ IR IMUNITETŲ TAIKYMO ŠVEICARIJOJE TVARKA

1.   Taikymas Šveicarijai

Bet kokia Protokole dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų (toliau – Protokolas) daroma nuoroda į valstybes nares turi būti laikoma nuoroda ir į Šveicariją, nebent toliau pateiktose nuostatose nustatyta kitaip.

2.   Agentūros atleidimas nuo netiesioginių mokesčių (įskaitant PVM)

Iš Šveicarijos eksportuojamoms prekėms ir paslaugoms Šveicarijos pridėtinės vertės mokestis (PVM) netaikomas. Pagal Protokolo 3 straipsnio antrąją pastraipą PVM lengvata taikoma sugrąžinant už Agentūrai Šveicarijoje tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas, kuriomis ji oficialiai naudojasi, sumokėtą mokestį. Nuo PVM atleidžiama tuo atveju, jei bendra faktinė prekių ir paslaugų pirkimo kaina, nurodyta sąskaitoje faktūroje ar lygiaverčiame dokumente, yra ne mažesnė nei 100 Šveicarijos frankų (įskaitant mokestį).

PVM grąžinamas Šveicarijos federalinės mokesčių administracijos pagrindiniam PVM skyriui pateikus tuo tikslu Šveicarijos parengtas formas. Prašymai dėl grąžinimo paprastai apsvarstomi per tris mėnesius nuo prašymo ir reikiamų patvirtinamųjų dokumentų pateikimo.

3.   Su Agentūros darbuotojais susijusių taisyklių taikymo tvarka

Atsižvelgiant į Protokolo 12 straipsnio antrąją pastraipą, Šveicarija pagal savo nacionalinės teisės nuostatas pareigūnų ir kitų Agentūros tarnautojų, kaip apibrėžta Reglamento (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 549/69 (1) 2 straipsnyje, atlyginimams, darbo užmokesčiui ir tarnybinėms pajamoms, kuriuos moka ir savo naudai vidaus mokesčiu apmokestina Europos Sąjunga, netaiko federalinių, kantonų ir savivaldybių mokesčių.

Taikant Protokolo 13 straipsnį, Šveicarija nelaikoma valstybe nare pagal šio priedėlio 1 punktą.

Agentūros pareigūnai ir kiti tarnautojai, taip pat jų šeimos nariai, kurie priklauso Europos Sąjungos pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikomai socialinio draudimo sistemai, neprivalo tapti Šveicarijos socialinio draudimo sistemos nariais.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi išimtinę jurisdikciją spręsti visus su Agentūros ar Komisijos ir jų darbuotojų santykiais susijusius klausimus dėl Tarybos reglamento (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (2) ir kitų Europos Sąjungos teisės nuostatų, kuriomis nustatomos darbo sąlygos, taikymo.


(1)  1969 m. kovo 25 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 549/69, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų kategorijas, kurioms taikomos Bendrijų protokolo dėl privilegijų ir imunitetų 12 straipsnio, 13 straipsnio antrosios pastraipos ir 14 straipsnio nuostatos (OL L 74, 1969 3 27, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1749/2002 (OL L 264, 2002 10 2, p. 13).

(2)  1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas bei Komisijos pareigūnams laikinai taikomas specialias priemones (Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos) (OL L 56, 1968 3 4, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2104/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 7).

B PRIEDAS

EUROPOS AVIACIJOS SAUGOS AGENTŪROS VEIKLOJE DALYVAUJANČIŲ ŠVEICARIJOS SUBJEKTŲ FINANSINĖ KONTROLĖ

1 straipsnis

Tiesioginis bendravimas

Agentūra ir Komisija tiesiogiai bendrauja su visais Šveicarijoje įsikūrusiais asmenimis ar subjektais, kurie dalyvauja Agentūros veikloje: rangovais, Agentūros programų dalyviais, Agentūros arba Bendrijos biudžeto išmokų gavėjais ar subrangovais. Šie asmenys Komisijai ir Agentūrai gali tiesiogiai perduoti bet kokią svarbią informaciją ar dokumentus, kuriuos jie turi pateikti laikydamiesi šiame sprendime nurodytų priemonių, sudarytų sutarčių ar susitarimų ir pagal tas sutartis ar susitarimus priimtų sprendimų.

2 straipsnis

Patikrinimai

1.   Pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (1) ir 2003 m. kovo 26 d. Agentūros valdybos priimtą finansinį reglamentą, 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (2) 185 straipsnyje, ir pagal kitas šiame sprendime nurodytas priemones, su Šveicarijoje įsisteigusiais gavėjais sudarytose sutartyse ar susitarimuose bei priimtuose sprendimuose gali būti numatyta, kad Agentūros ir Komisijos pareigūnai arba kiti Agentūros ir Komisijos įgalioti asmenys bet kuriuo metu gavėjų ir jų subrangovų patalpose gali atlikti mokslinį, finansinį, technologinį ar kitokį auditą.

2.   Agentūros ir Komisijos pareigūnams ir kitiems Agentūros ir Komisijos įgaliotiems asmenims sudaromos tinkamos sąlygos patekti į patalpas, susipažinti su darbais, dokumentais ir visa reikiama informacija, įskaitant informaciją elektronine forma, kad jie galėtų tinkamai atlikti tokį auditą. Tokia prieigos teisė aiškiai nurodoma sutartyse ar susitarimuose, sudarytuose šiame sprendime nurodytoms priemonėms įgyvendinti.

3.   Europos Audito Rūmai turi tokias pat teises kaip ir Komisija.

4.   Auditas gali būti atliekamas, jei nepraėjo penkeri metai nuo šio sprendimo galiojimo pabaigos, arba laikantis sutartyse, susitarimuose ar priimtuose sprendimuose numatytų terminų.

5.   Šveicarijos federalinei audito tarnybai iš anksto pranešama apie Šveicarijos teritorijoje planuojamą atlikti auditą. Toks informavimas nėra numatyta teisinė sąlyga auditui vykdyti.

3 straipsnis

Patikrinimai vietoje

1.   Pagal šį susitarimą Komisijai (OLAF) suteikiami įgaliojimai Šveicarijos teritorijoje atlikti patikrinimą ir inspektavimą vietoje, laikantis 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų nustatytų sąlygų ir tvarkos (3).

2.   Komisija, ruošdamasi atlikti ir atlikdama patikrinimą bei inspektavimą vietoje, glaudžiai bendradarbiauja su Šveicarijos federaline audito tarnyba ar kitomis Šveicarijos federalinės audito tarnybos paskirtomis kompetentingomis Šveicarijos institucijomis, kurioms tinkamu laiku pranešama apie patikrinimo ir inspektavimo objektą, tikslą bei teisinį pagrindą, kad jos galėtų suteikti visą reikiamą pagalbą. Tuo tikslu Šveicarijos kompetentingų institucijų pareigūnai gali dalyvauti vietoje atliekamame patikrinime ir inspektavime.

3.   Susijusioms kompetentingoms Šveicarijos institucijoms pageidaujant, Komisija patikrinimą ir inspektavimą vietoje gali atlikti drauge su tomis institucijomis.

4.   Jei dalyvaujantieji programoje nesutinka, kad būtų atliktas patikrinimas ar inspektavimas vietoje, Šveicarijos institucijos, laikydamosi nacionalinių taisyklių, suteikia Komisijos inspektoriams reikalingą pagalbą, kad šie galėtų įvykdyti savo pareigą ir atlikti patikrinimą ar inspektavimą vietoje.

5.   Komisija kuo greičiau praneša Šveicarijos federalinei audito tarnybai apie bet kokį faktą ar įtarimą, susijusį su pažeidimu, apie kurį ji sužinojo atlikdama patikrinimą ar inspektavimą vietoje. Bet kuriuo atveju apie patikrinimo ir inspektavimo rezultatus Komisija privalo pranešti minėtajai institucijai.

4 straipsnis

Informavimas ir konsultacijos

1.   Kad šis priedas būtų tinkamai įgyvendintas, Šveicarijos ir Bendrijos kompetentingos institucijos reguliariai keičiasi informacija ir vienos iš šalių prašymu rengia konsultacijas.

2.   Šveicarijos kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša Agentūrai ir Komisijai apie bet kokį jų pastebėtą faktą ar įtarimą, susijusį su sutarčių ar susitarimų, sudarytų taikant šiame sprendime nurodytas priemones, sudarymo ar vykdymo pažeidimu.

5 straipsnis

Slaptumas

Pagal šį priedą bet kokia forma perduota ar gauta informacija yra profesinė paslaptis ir yra saugoma taip pat, kaip panaši informacija saugoma pagal nacionalinę Šveicarijos teisę ir Bendrijos institucijoms taikomas atitinkamas nuostatas. Tokia informacija teikiama tik tiems asmenims, kuriems ją reikia žinoti vykdant pareigas Bendrijos institucijose, valstybėse narėse ar Šveicarijoje, ir gali būti panaudota tik veiksmingos susitariančiųjų šalių finansinių interesų apsaugos tikslais.

6 straipsnis

Administracinės priemonės ir nuobaudos

Nepažeisdamos Šveicarijos baudžiamosios teisės taikymo principų, Agentūra ar Komisija gali taikyti administracines priemones ir nuobaudas pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 ir 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (4).

7 straipsnis

Išieškojimas ir vykdymas

Pagal šį sprendimą Agentūros ar Komisijos priimti sprendimai dėl asmenų, išskyrus valstybes, finansinės prievolės vykdomi Šveicarijoje.

Vykdomąjį raštą, patikrinusi tik akto autentiškumą, išduoda Šveicarijos Vyriausybės paskirta institucija, kuri apie tai privalo pranešti Agentūrai arba Komisijai. Sprendimas vykdomas Šveicarijoje galiojančia tvarka. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas kontroliuoja, ar vykdymo sprendimas teisėtas.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai, priimti pagal nuostatą dėl arbitražo, vykdomi tokiomis pačiomis sąlygomis.


(1)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(2)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(3)  OL L 292, 1996 11 15, p. 2.

(4)  OL L 312, 1995 12 23, p. 1.