ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2011.335.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 335

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. gruodžio 17d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR

1

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. gruodžio 16 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1320/2011, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnio 1 dalis

15

 

*

2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1321/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių I priedas

17

 

*

2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1322/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 517/94 dėl tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios Bendrijos importo taisyklės, bendrųjų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių I priedas

42

 

*

2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1323/2011, kuriuo nustatomos 2012 m. tekstilės kvotų valdymo ir paskirstymo taisyklės pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 517/94

57

 

*

2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1324/2011, kuriuo 2012 m. nukrypstama nuo Reglamento (EB) Nr. 1067/2008, atidarančio trečiųjų šalių kilmės paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, Bendrijos tarifines kvotas ir numatančio jų administravimą

65

 

*

2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1325/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 nuostatos, susijusios su papildomų muitų kriaušėms, citrinoms, obuoliams ir cukinijoms taikymo lygiais

66

 

 

2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1326/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

68

 

 

2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1327/2011 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2011 m. gruodžio mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

70

 

 

2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1328/2011 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2011 m. gruodžio mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 leidžiamą naudoti tam tikrų kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriaus produktų tarifinę kvotą

72

 

 

2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1329/2011 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2011 m. gruodžio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007 leidžiamą naudoti paukštienos tarifinę kvotą

74

 

 

2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1330/2011 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2011 m. gruodžio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1384/2007 leidžiamą naudoti paukštienos, kurios kilmės šalis yra Izraelis, tarifinę kvotą

76

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2011 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2011/845/BUSP dėl kai kurių palestiniečių laikino priėmimo Europos Sąjungos valstybėse narėse

78

 

 

2011/846/BUSP

 

*

2011 m. gruodžio 16 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas ATALANTA/5/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Politinio ir saugumo komiteto sprendimas ATALANTA/2/2009 dėl trečiųjų valstybių įnašų į Europos Sąjungos karinę operaciją, skirtą prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), priėmimo bei Politinio ir saugumo komiteto sprendimas ATALANTA/3/2009 dėl prie Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), Prisidedančių šalių komiteto įsteigimo

79

 

*

2011 m. gruodžio 16 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2011/847/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/639/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams

81

 

*

2011 m. gruodžio 16 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2011/848/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai

83

 

 

2011/849/BUSP

 

*

2011 m. gruodžio 16 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EULEX/2/2011, kuriuo pratęsiami Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX KOSOVO) vadovo įgaliojimai

85

 

 

2011/850/ES

 

*

2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/107/EB ir 2008/50/EB įgyvendinimo taisyklės, susijusios su keitimusi aplinkos oro kokybės informacija ir aplinkos oro kokybės ataskaitų teikimu (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9068)

86

 

 

2011/851/ES

 

*

2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl papildomo Sąjungos 2006 ir 2007 m. finansinio įnašo, skirto Portugalijos išlaidoms atlyginti kovojant su Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (pušiniu stiebiniu nematodu) (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9247)

107

 

 

2011/852/ES

 

*

2011 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2005/363/EB dėl gyvūnų sveikatos apsaugos priemonių prieš afrikinį kiaulių marą Sardinijoje, Italijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9248)  ( 1 )

109

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

DIREKTYVOS

17.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2011/92/ES

2011 m. gruodžio 13 d.

dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 82 straipsnio 2 dalį ir 83 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

seksualinė prievarta prieš vaikus ir jų seksualinis išnaudojimas, įskaitant vaikų pornografiją, yra sunkūs pagrindinių teisių pažeidimai, pirmiausia – vaikų teisių į apsaugą ir globą, būtinų jų gerovei, kaip numatyta 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (3), pažeidimai;

(2)

pagal Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 1 dalį Sąjunga pripažįsta teises, laisves ir principus, nustatytus Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, kurios 24 straipsnio 2 dalyje nustatoma, kad vykdant visus su vaikais susijusius valdžios ar privačių institucijų veiksmus svarbiausi būtų vaiko interesai. Be to, Stokholmo programoje „Atvira ir saugi Europa piliečių labui ir saugumui“ (4) aiškus prioritetas teikiamas kovai su seksualine prievarta prieš vaikus ir jų seksualiniu išnaudojimu bei vaikų pornografija;

(3)

vaikų pornografijos, kurią sudaro seksualinės prievartos prieš vaikus vaizdai, taip pat kitų itin sunkių formų seksualinės prievartos prieš vaikus ir jų seksualinio išnaudojimo atvejų daugėja dėl naujų technologijų ir interneto naudojimo;

(4)

2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2004/68/TVR dėl kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija (5) suderinami valstybių narių teisės aktai, kuriais kriminalizuojami sunkiausi seksualinės prievartos prieš vaikus ir jų seksualinio išnaudojimo atvejai, išplečiama nacionalinė jurisdikcija ir nustatoma minimali pagalba nukentėjusiesiems. 2001 m. kovo 15 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2001/220/TVR dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose (6) nustatomos nukentėjusiųjų teisės baudžiamosiose bylose, įskaitant teisę į apsaugą ir kompensaciją. Be to, seksualinės prievartos prieš vaikus, jų seksualinio išnaudojimo ir vaikų pornografijos atvejų baudžiamąjį persekiojimą vykdyti bus lengviau, įgyvendinus 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2009/948/TVR dėl jurisdikcijos įgyvendinimo kolizijų baudžiamuosiuose procesuose prevencijos ir sprendimo (7);

(5)

pagal Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 34 straipsnį pasirašiusiosios šalys įsipareigoja saugoti vaiką nuo bet kokio seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos. 2000 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvinis protokolas dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos ir ypač 2007 m. Europos Tarybos vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos konvencija yra reikšmingos priemonės siekiant sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje;

(6)

kovojant su tokiomis sunkiomis nusikalstamomis veikomis kaip seksualinis vaikų išnaudojimas ir vaikų pornografija, būtinas išsamus požiūris, aprėpiantis nusikaltusių asmenų baudžiamąjį persekiojimą, nukentėjusių vaikų apsaugą ir nusikalstamų veikų prevenciją. Įgyvendinant bet kokias priemones siekiant kovoti su minėtomis nusikalstamomis veikomis pagal Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, visų pirma turi būti atsižvelgiama į tai, kad vaiko interesai būtų svarbiausi. Pamatinis sprendimas 2004/68/TVR turėtų būti pakeistas nauja priemone, kuria būtų numatyti tokie išsamūs teisiniai pagrindai, leidžiantys pasiekti tą tikslą;

(7)

ši direktyva turėtų visapusiškai papildyti 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos ir kovos su ja, pakeičiančią Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR (8), nes kai kurios prekybos žmonėmis aukos taip pat buvo nuo seksualinės prievartos ar seksualinio išnaudojimo nukentėję vaikai;

(8)

atsižvelgiant į tai, kad siekiama bausti už veiksmus, susijusius su pornografiniu renginiu, šioje direktyvoje kalbama apie organizuotą tiesioginį žiūrovams skirtą demonstravimą, taigi į apibrėžtį neįeina asmeninis tiesioginis vienodo raidos ir brandos lygio asmenų, taip pat vaikų, sulaukusių amžiaus, kai gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti, ir jų partnerių bendravimas;

(9)

vaikų pornografija dažnai apima vaizdus, kuriuose užfiksuota, kaip suaugusieji seksualiai prievartauja vaikus. Ji taip pat gali apimti atvirus lytinius veiksmus atliekančių vaikų ar jų lyties organų vaizdus, kai tokie vaizdai naudojami pirmiausia seksualiniais tikslais su vaiko žinia ar be jos. Be to, vaikų pornografijos sąvoka taip pat apima tikroviškus vaizdus, kuriuose vaikas atlieka arba vaizduojama, kad atlieka atvirus seksualinius veiksmus, pirmiausia seksualiniais tikslais;

(10)

negalia pati savaime netrukdo duoti sutikimą seksualiniams veiksmams. Tačiau turėtų būti kriminalizuotas pasinaudojimas negalia, siekiant atlikti seksualinius veiksmus su vaiku;

(11)

priimdama teisės aktus dėl materialinės baudžiamosios teisės, Sąjunga turėtų užtikrinti tokių teisės aktų nuoseklumą, visų pirma bausmių lygio požiūriu. Vadovaujantis Lisabonos sutartimi, turėtų būti atsižvelgta į 2002 m. balandžio 24 ir 25 d. Tarybos išvadas dėl požiūrio, taikytino bausmių derinimo srityje, kuriose nurodyti keturi bausmių lygiai. Kadangi šioje direktyvoje pateiktas išskirtinai didelis įvairių nusikalstamų veikų skaičius, siekiant atsižvelgti į įvairius nusikalstamų veikų sunkumo lygius, joje būtina bausmių lygius diferencijuoti labiau, nei paprastai turėtų būti numatyta Sąjungos teisės aktuose;

(12)

už sunkią seksualinę prievartą prieš vaikus ir seksualinį vaikų išnaudojimą turėtų būti taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios sankcijos. Pirmiausia – už įvairių formų vaikų seksualinę prievartą ir jų seksualinį išnaudojimą, kuriems palankias sąlygas sudaro informacinių ir ryšių technologijų naudojimas, pvz., ryšių mezgimas su vaikais internetu seksualiniais tikslais socialinių tinklų ir pokalbių svetainėse. Taip pat reikėtų išaiškinti vaikų pornografijos apibrėžtį ir ją kuo labiau priartinti prie apibrėžties, nurodytos tarptautiniuose teisės aktuose;

(13)

maksimali laisvės atėmimo bausmė, numatyta šioje direktyvoje už joje nurodytas nusikalstamas veikas, turėtų būti taikoma bent už tokias sunkiausių formų veikas;

(14)

siekdamos užtikrinti, kad už su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija susijusias nusikalstamas veikas būtų baudžiama maksimalia laisvės atėmimo bausme, numatyta šioje direktyvoje, valstybės narės, atsižvelgdamos į jų nacionalinę teisę, gali sujungti nacionalinės teisės aktuose numatytas laisvės atėmimo bausmes už tokias nusikalstamas veikas;

(15)

pagal šią direktyvą valstybės narės, atsižvelgdamos į Sąjungos teisės nuostatas dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, savo nacionalinės teisės aktuose privalo numatyti atitinkamas baudžiamąsias sankcijas. Šioje direktyvoje nenustatoma įpareigojimų, kaip tokias sankcijas ar kitą galimą teisėsaugos sistemą taikyti konkrečiais atvejais;

(16)

visų pirma, kai šioje direktyvoje nurodytos nusikalstamos veikos vykdomos siekiant finansinės naudos, valstybės narės raginamos apsvarstyti, ar kartu su laisvės atėmimo bausme turėtų būti nustatomos ir finansinės baudos;

(17)

kalbant apie vaikų pornografiją, sąvoka „neteisėtas“ leidžia valstybėms narėms teikti apsaugą, kai elgesys susijęs su pornografine medžiaga, skirta, pvz., medicininiams, moksliniams ar panašiems tikslams. Taikant šią sąvoką taip pat galima vykdyti veiksmus turint teisinius vidaus įgaliojimus, pvz., institucijos gali turėti vaikų pornografijos, kad galėtų atlikti baudžiamąsias procedūras arba užkirsti kelią nusikaltimams, juos nustatyti arba tirti. Be to, pagal šią sąvoką galima taikyti teisminės gynybos ar kitus panašius principus, pagal kuriuos esant specifinėms aplinkybėms iš asmens nereikalaujama atsakomybės, pvz., kai naudojamasi telefonu ar internetu siekiant pranešti apie tokius atvejus;

(18)

turėtų būti kriminalizuotas sąmoningas prieigos prie vaikų pornografijos gavimas, naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis. Kad asmuo galėtų būti patrauktas atsakomybėn, jis turėtų ketinti įeiti į tinklavietę, kurioje pateikta vaikų pornografijos medžiagos, ir žinoti, kad joje galima rasti tokių vaizdų. Sankcijos neturėtų būti taikomos asmenims, kurie netyčia įeina į tinklavietes, kuriose pateikta vaikų pornografijos medžiagos. Tai, kad nusikalstama veika yra tyčinio pobūdžio, gali būti nustatyta visų pirma atsižvelgiant į tai, kad ji yra pasikartojanti, arba į tai, kad nusikalstama veika buvo padaryta pasinaudojus mokama paslauga;

(19)

ryšių su vaikais mezgimas seksualiniais tikslais yra specifinė internetinė grėsmė, nes internetas suteikia naudotojams precedento neturintį anonimiškumą, kadangi jie gali nuslėpti savo tikrąją tapatybę ir asmenines savybes, pvz., savo amžių. Tuo pačiu valstybės narės pripažįsta, kad svarbu kovoti ir su ryšių su vaikais mezgimu ne internete, visų pirma, kai ryšiai mezgami nenaudojant informacinių ir ryšių technologijų. Valstybės narės raginamos kriminalizuoti tokį elgesį, kai norint, kad vaikas susitiktų su nusikaltėliu seksualiniais tikslais, ryšiai mezgami vaikui matant ar greta, pvz., kai konkrečiai ruošiamasi įvykdyti nusikalstamą veiką, kėsinimąsi įvykdyti šioje direktyvoje nurodytas nusikalstamas veikas ar naudojama tam tikros formos seksualinė prievarta. Nesvarbu, kokį sprendimą pasirenka valstybės narės, siekdamos kriminalizuoti viliojimą ne internetu, jos turėtų užtikrinti, kad tokių nusikalstamų veikų vykdytojai būtų vienaip ar kitaip traukiami baudžiamojon atsakomybėn;

(20)

šia direktyva nereglamentuojama valstybių narių politika, susijusi su savanoriškais seksualiniais veiksmais, kuriuos gali atlikti vaikai ir kuriuos galima laikyti įprastu besivystančio žmogaus seksualumo atradimo procesu, atsižvelgiant į įvairias kultūrines ir teisines tradicijas bei naujas vaikų ir paauglių santykių užmezgimo ir palaikymo formas – be kita ko, naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis. Tokiems klausimams ši direktyva netaikoma. Valstybės narės, kurios pasinaudoja šioje direktyvoje nurodytomis galimybėmis, turėtų tai daryti naudodamosi savo įgaliojimais;

(21)

valstybės narės, vadovaudamosi jų teisės sistemose nustatytomis taikytinomis taisyklėmis dėl sunkinančių aplinkybių, turėtų nacionalinėje teisėje numatyti sunkinančias aplinkybes. Jos turėtų užtikrinti, kad teisdami nusikaltusius asmenis teisėjai turėtų galimybę atsižvelgti į tokias sunkinančias aplinkybes, nors teisėjai ir neprivalo tokių sunkinančių aplinkybių taikyti. Sunkinančios aplinkybės neturėtų būti numatytos valstybių narių teisėje tais atvejais, kai tai neturi reikšmės atsižvelgiant į konkrečios nusikalstamos veikos pobūdį. Įvairių sunkinančių aplinkybių, kurios yra numatytos šioje direktyvoje, aktualumas turėtų būti įvertintas nacionaliniu lygmeniu kiekvienos iš šioje direktyvoje nurodytų nusikalstamų veikų atveju;

(22)

pagal šią direktyvą protine ar fizine negalia turėtų būti laikoma taip pat ir būklė, kai jaučiama fizinė ar protinė negalia dėl narkotikų ar alkoholio poveikio;

(23)

kovojant su seksualiniu vaikų išnaudojimu, turėtų būti visapusiškai pasinaudojama esamais aktais dėl nusikalstamu būdu įgytų pajamų arešto bei konfiskavimo, pvz., Jungtinių Tautų konvencija prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą bei jos protokolais, 1990 m. Europos Tarybos konvencija dėl pinigų plovimo ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto bei konfiskavimo, 2001 m. birželio 26 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2001/500/TVR dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo, paieškos, įšaldymo, areštavimo ir konfiskavimo (9) ir 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2005/212/TVR dėl nusikalstamu būdu įgytų lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto konfiskavimo (10). Areštuotas bei konfiskuotas šioje direktyvoje nurodytų nusikalstamų veikų priemones ir iš jų nusikalstamu būdu gautas pajamas turėtų būti skatinama skirti nukentėjusiesiems teikiamai pagalbai ir jų apsaugai remti;

(24)

turėtų būti išvengta asmenų, nukentėjusių nuo šioje direktyvoje nurodytų nusikalstamų veikų, antrinės viktimizacijos. Tose valstybėse narėse, kuriose pagal nacionalinę baudžiamąją teisę baudžiama už prostituciją arba už tai, kad asmuo pavaizduotas pornografinėje medžiagoje, turėtų būti suteikta galimybė nevykdyti baudžiamojo persekiojimo ir neskirti bausmių pagal tokią teisę tais atvejais, kai tam tikras vaikas įvykdė šias veikas dėl to, kad nukentėjo nuo seksualinio išnaudojimo, arba tais atvejais, kai vaikas buvo priverstas dalyvauti vaikų pornografinėje veikloje;

(25)

ši direktyva yra baudžiamosios teisės derinimo priemonė, todėl joje numatomos įvairaus lygio bausmės, kurios turėtų būti taikomos nedarant poveikio konkrečiai valstybių narių baudžiamajai politikai, susijusiai su pažeidėjais vaikais;

(26)

turėtų būti palengvintas nusikalstamų veikų tyrimas ir kaltinimų pareiškimas baudžiamosiose bylose, atsižvelgiant į tai, kad nukentėjusiems vaikams sunku apskųsti seksualinę prievartą prieš juos naudojančius asmenis, ir į nusikaltusių asmenų anonimiškumą kibernetinėje erdvėje; siekiant užtikrinti sėkmingą šioje direktyvoje nurodytų nusikalstamų veikų tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą, šie veiksmai iš esmės turėtų būti pradedami nepriklausomai nuo to, ar nukentėjęs asmuo arba jo atstovas pateikė skundą ar kaltinimą. Pakankamo baudžiamojo persekiojimo laikotarpio trukmė turėtų būti nustatyta pagal nacionalinę teisę;

(27)

už nusikalstamų veikų, nurodytų šioje direktyvoje, tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą atsakingi asmenys turėtų turėti galimybę naudotis veiksmingomis tyrimo priemonėmis. Tos priemonės galėtų būti pranešimų perėmimas, slaptas stebėjimas, įskaitant elektroninį stebėjimą, banko sąskaitų kontrolė ir kiti finansiniai tyrimai, atsižvelgiant, inter alia, į proporcingumo principą ir tiriamų nusikalstamų veikų pobūdį bei sunkumą. Tinkamais atvejais, kai tai atitinka nacionalinius teisės aktus, viena iš tokių priemonių turėtų būti galimybė teisėsaugos institucijoms naudotis netikra tapatybe internete;

(28)

valstybės narės turėtų skatinti visus asmenis, žinančius apie seksualinę prievartą prieš vaikus arba jų seksualinį išnaudojimą arba tai įtariančius, pranešti apie tai kompetentingoms valdžios tarnyboms. Kiekviena valstybė narė atsako už tai, kad būtų nustatytos kompetentingos valdžios institucijos, kurioms būtų galima pranešti apie tokius įtarimus. Tos kompetentingos valdžios institucijos turėtų būti ne tik vaiko teisių apsaugos tarnybos ar atitinkamos socialinės tarnybos. Turėtų būti taikomas „sąžiningų įtarimų“ reikalavimas, kuriuo siekiama neleisti, kad šia nuostata būtų pasinaudota piktavališkais tikslais siekiant sankcionuoti esą įvykdytų veiksmų, kurie tik įsivaizduojami arba apie kuriuos pranešama melagingai, pasmerkimą;

(29)

turėtų būti iš dalies pakeistos jurisdikcijos nuostatos, siekiant užtikrinti, kad prievartą prieš vaikus naudojantys asmenys arba seksualiniai vaikų išnaudotojai iš Sąjungos būtų persekiojami, net jeigu nusikaltimus įvykdo ne Sąjungoje, pirmiausia užsiimdami vadinamuoju sekso turizmu. Vaikų sekso turizmas turėtų būti suprantamas kaip vaikų seksualinis išnaudojimas, kurį atlieka asmuo ar asmenys, keliaujantys iš savo įprastinės aplinkos į šalį, kurioje užmezga seksualinį kontaktą su vaikais. Kai vaikų sekso turizmas vyksta už Sąjungos ribų, valstybės narės raginamos, pasinaudojant turimomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis priemonėmis, įskaitant dvišalius ir daugiašalius susitarimus dėl ekstradicijos, savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose ar baudžiamojo proceso perdavimo, aktyviau bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis siekiant kovoti su sekso turizmu. Valstybės narės turėtų skatinti atvirą dialogą ir ryšius su Sąjungai nepriklausančiomis šalimis, siekiant turėti galimybių pagal jų nacionalinės teisės aktus persekioti nusikaltėlius, kurie keliauja už Sąjungos ribų seksualinio turizmo tikslais;

(30)

priemonės, skirtos apsaugoti nukentėjusius vaikus, turėtų būti patvirtinamos atsižvelgiant į tai, kad jų interesai būtų svarbiausi, ir įvertinus jų poreikius. Nukentėję vaikai turėtų turėti galimybes lengvai naudotis teisių gynimo priemonėmis ir interesų konfliktų sprendimo priemonėmis seksualinės prievartos prieš vaikus ir jų seksualinio išnaudojimo šeimoje atvejais. Jeigu baudžiamojo tyrimo arba bylos metu turėtų būti paskirtas specialus vaiko atstovas, šį vaidmenį taip pat galėtų atlikti juridinis asmuo – institucija arba tarnyba. Be to, nukentėję vaikai turėtų būti apsaugoti nuo sankcijų, pavyzdžiui, pagal nacionalinės teisės aktus dėl prostitucijos, jeigu jie apie savo atvejį praneša kompetentingoms valdžios institucijoms. Be to, dalyvaudami baudžiamosiose bylose, nukentėję vaikai, kiek tai įmanoma, neturėtų patirti papildomos traumos dėl apklausų ar matydami nusikaltusius asmenis. Išmokus gerai suprasti vaikus ir žinant, kaip jie elgiasi, susidūrę su traumuojančia patirtimi, bus galima lengviau užtikrinti, kad įkalčiai būtų renkami kokybiškai ir kad būtų mažinamas stresas, kurį tenka patirti vaikams, kai imamasi būtinų priemonių;

(31)

valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę teikti nukentėjusiems vaikams trumpalaikę ir ilgalaikę pagalbą. Bet kokia žala, padaryta įvykdžius vaiko seksualinę prievartą ir seksualinį išnaudojimą, yra svarbi, ir į ją turėtų būti atkreiptas dėmesys. Dėl žalos, padarytos įvykdžius seksualinę prievartą ar seksualinį išnaudojimą, pobūdžio tokia pagalba turėtų būti teikiama tiek, kiek ji reikalinga vaikui, kad jis pasveiktų fiziškai ir psichologiškai, ir prireikus gali būti teikiama net kai vaikas taps suaugusiuoju. Nukentėjusio vaiko tėvams arba globėjams, jei jie nėra įtariami dalyvavę atitinkamoje nusikalstamoje veikoje, taip pat turėtų būti teikiama pagalba ir rengiami mokymai, kad jie galėtų padėti nukentėjusiems vaikams baudžiamosiose bylose;

(32)

Pamatiniu sprendimu 2001/220/TVR nustatomos nukentėjusių asmenų teisės baudžiamosiose bylose, įskaitant teisę į apsaugą ir kompensaciją. Be to, vaikai, nukentėję nuo seksualinės prievartos, seksualinio išnaudojimo ir vaikų pornografijos, turėtų turėti galimybę naudotis teisinėmis konsultacijomis ir, atsižvelgiant į nukentėjusių asmenų vaidmenį atitinkamose teisingumo sistemose, teisinio atstovavimo paslaugomis, taip pat žalos atlyginimo reikalavimo tikslais. Tokią teisinę konsultaciją ir teisinį atstovavimą kompetentingos valdžios institucijos galėtų teikti ir siekiant iš valstybės išsireikalauti kompensaciją. Teisinių konsultacijų tikslas – padėti nukentėjusiesiems gauti informacijos ir patarimų apie įvairias galimybes, kuriomis jos gali naudotis. Teisinės konsultacijos turėtų būti teikiamos asmens, gavusio atitinkamą teisinį apmokymą, ir jis nebūtinai privalo būti teisininkas. Teisinės konsultacijos ir, atsižvelgiant į nukentėjusiojo vaidmenį atitinkamose teisingumo sistemose, teisinio atstovavimo paslaugos turėtų būti teikiamos nemokamai bent jau tada, kai nukentėjusysis neturi pakankamai finansinių lėšų, laikantis valstybių narių vidaus procedūrų;

(33)

valstybės narės turėtų imtis veiksmų, siekdamos užkirsti kelią veiksmams, susijusiems su seksualinės prievartos prieš vaikus ir vaikų seksualinio turizmo propagavimu, ar juos uždrausti. Galėtų būti nagrinėjami įvairūs prevencinės priemonės, tokios kaip turizmo sektoriaus elgesio kodekso ir savireguliavimo mechanizmų parengimas ir stiprinimas, etikos kodekso nustatymas arba kokybės ženklo, skiriamo turizmo organizacijoms, kovojančioms su vaikų sekso turizmu ar vykdančioms aiškią kovos su vaikų sekso turizmu politiką, sukūrimas;

(34)

valstybės narės turėtų sukurti ir (arba) stiprinti politiką, kuria siekiama užkirsti kelią seksualinei vaikų prievartai ir jų seksualiniam išnaudojimui, įskaitant priemones, kuriomis varžoma ir mažinama visų formų vaikų seksualinį išnaudojimą skatinanti paklausa, ir priemones, kuriomis mažinama rizika vaikams tapti nukentėjusiaisiais, vykdant informacijos ir informuotumo didinimo kampanijas bei mokslinių tyrimų ir švietimo programas. Imdamosi šių iniciatyvų, valstybės narės turėtų vadovautis požiūriu, kuriuo ginamos vaikų teisės. Ypač reikėtų stengtis užtikrinti, kad vaikams skirtos informuotumo didinimo kampanijos būtų tinkamos ir pakankamai lengvai suprantamos. Turėtų būti apsvarstyta galimybė sukurti pagalbos arba specialiąsias linijas;

(35)

turėtų būti skatinama pranešimo apie vaikų seksualinę prievartą ir seksualinį išnaudojimą ir pagalbos vaikams sistema, t. y. pagalbos telefonu linijos (pranešimams apie dingusius vaikus telefono numeris – 116 000, nusikaltimo aukoms – 116 006 ir vaikams – 116 111), numatytos 2007 m. vasario 15 d. Komisijos sprendime 2007/116/EB dėl nacionalinio skaitmenimis 116 prasidedančio numerių intervalo rezervavimo suderintų socialinių paslaugų suderintiems numeriams (11), ir atsižvelgiama į jų veikimo patirtį;

(36)

specialistai, kuriems gali tekti bendrauti su vaikais, nukentėjusiais nuo seksualinės prievartos ir seksualinio išnaudojimo, turėtų būti tinkamai parengti atpažinti tokius nukentėjusiuosius ir su jais bendrauti. Taip rengti turėtų būti skatinama šių kategorijų atstovus, kuriems gali tekti bendrauti su nukentėjusiais vaikais: policijos pareigūnus, prokurorus, teisininkus, teisminių institucijų darbuotojus ir teismų pareigūnus, vaikų ir sveikatos priežiūros personalą, tačiau taip rengiami galėtų būti ir kitų grupių asmenys, kuriems dirbant gali tekti susitikti su vaikais, nukentėjusiais nuo seksualinės prievartos ir seksualinio išnaudojimo;

(37)

siekiant užkirsti kelią vaikų seksualinei prievartai ir seksualiniam išnaudojimui, seksualines nusikalstamas veikas įvykdžiusiems asmenims turėtų būti pasiūlytos intervencijos programos ar priemonės. Tose intervencijos programose ar priemonėse turėtų būti laikomasi plataus, lankstaus požiūrio, daugiausia dėmesio skiriant medicinos bei psichologiniams ir socialiniams aspektams, ir jos turėtų būti neprivalomos. Tomis intervencijos programomis ar priemonėmis nedaromas poveikis kompetentingų teisminių institucijų nustatytoms intervencijos programoms ar priemonėms;

(38)

automatiškai nesuteikiama teisė naudotis intervencijos programomis ar priemonėmis. Valstybė narė sprendžia, kokios intervencijos programos ar priemonės yra tinkamos;

(39)

siekiant užkirsti kelią recidyvui ir sumažinti jo atvejų skaičių, turėtų būti įvertinamas nusikaltusių asmenų keliamas pavojus ir grėsmė, kad nusikalstamos veikos prieš vaikus bus pakartotos. Tokiam įvertinimui taikoma tvarka, pavyzdžiui, kuri institucija yra kompetentinga priimti sprendimą dėl tokio įvertinimo ir jį atlikti, arba kada – baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu arba po jo – turėtų būti atliktas šis įvertinimas, taip pat tvarka, susijusi su veiksmingomis intervencijos programomis ar priemonėmis, kurios pasiūlomos po to įvertinimo, turėtų atitikti valstybių narių vidaus procedūras. Siekiant to paties tikslo – užkirsti kelią recidyvui ir sumažinti jo atvejų skaičių – nusikaltę asmenys taip pat turėtų turėti galimybę savanoriškai naudotis veiksmingomis intervencijos programomis ar priemonėmis. Tomis intervencijos programomis ar priemonėmis neturėtų būti trukdoma nacionalinėms sistemoms, įsteigtoms siekiant gydyti psichikos sutrikimų turinčius asmenis;

(40)

jeigu, atsižvelgiant į nusikaltusių asmenų keliamą pavojų ir galimą grėsmę, kad nusikalstamos veikos bus pakartotos, yra tikslinga, nuteistiems nusikaltusiems asmenims turėtų būti laikinai arba visam laikui užkirstas kelias užsiimti bent profesine veikla, susijusia su tiesioginiais ir reguliariais kontaktais su vaikais. Darbdaviai, įdarbindami darbuotojus eiti pareigas, susijusias su tiesioginiais ir reguliariais kontaktais su vaikais, turi teisę būti informuojami apie į nuosprendžių registrą įrašytus esamus apkaltinamuosius nuosprendžius už nusikalstamas seksualines veikas prieš vaikus arba apie galiojantį teisių atėmimą. Šioje direktyvoje vartojama sąvoka „darbdaviai“ turėtų apimti ir asmenis, vadovaujančius organizacijoms, vykdančioms savanorišką veiklą, susijusią su vaikų globa ir (arba) priežiūra, į kurią įeina ir tiesioginiai bei reguliarūs kontaktai su vaikais. Informacijos perdavimo būdas, pvz., per atitinkamą asmenį, ir tikslus informacijos turinys, ir tai, ką reiškia organizuoti savanoriški veiksmai ir tiesioginiai bei reguliarūs kontaktai su vaikais, turėtų būti nustatyta pagal nacionalinę teisę;

(41)

deramai atsižvelgiant į skirtingas valstybių narių teisines tradicijas, šioje direktyvoje atsižvelgiama į tai, kad pasinaudoti nuosprendžių registru leidžiama tik kompetentingai valdžios institucijai arba atitinkamam asmeniui. Šioje direktyvoje nenustatoma prievolė pakeisti nacionalines sistemas, taikomas nuosprendžių registrams, ar prieigos prie šių registrų būdus;

(42)

šia direktyva nesiekiama derinti taisyklių dėl atitinkamų asmenų sutikimo keičiantis informacija iš nuosprendžių registrų, pvz., ar reikalauti tokio sutikimo, ar ne. Nesvarbu, ar pagal nacionalinę teisę reikalaujama gauti sutikimą, ar ne, pagal šią direktyvą nenustatoma prievolė keisti nacionalinę teisę ar atitinkamas nacionalines procedūras;

(43)

valstybės narės gali apsvarstyti galimybę kaltininkų atžvilgiu imtis papildomų administracinių priemonių, pvz., registruoti asmenis, nuteistus už šioje direktyvoje nurodytas nusikalstamas veikas, seksualines nusikalstamas veikas padariusių asmenų registre. Prieiga prie tų registrų turėtų būti ribojama laikantis nacionalinių konstitucinių principų ir taikytinų duomenų apsaugos standartų, pvz., prieigą turėtų turėti tik teisminės ir (arba) teisėsaugos institucijos;

(44)

valstybės narės skatinamos kartu su pilietine visuomene sukurti nacionalines ar vietos duomenų rinkimo priemones ar pagrindinius centrus, siekiant stebėti ir vertinti seksualinės prievartos prieš vaikus ir jų seksualinio išnaudojimo reiškinį. Kad būtų galima tinkamai įvertinti veiksmų, kuriais siekiama kovoti su seksualine prievarta prieš vaikus, vaikų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, rezultatus, Sąjunga turėtų toliau plėtoti darbą metodologijų ir duomenų rinkimo metodų srityse siekiant parengti palyginamą statistiką;

(45)

valstybės narės turėtų imtis atitinkamų veiksmų, siekdamos teikti informavimo paslaugas, kad būtų galima teikti informaciją, kaip atpažinti seksualinės prievartos ir seksualinio išnaudojimo ženklus;

(46)

vaikų pornografija, kurią sudaro vaiko seksualinės prievartos vaizdai, yra konkrečios rūšies turinys, kurio negalima laikyti nuomonės išraiška. Siekiant užkirsti kelią tokiai pornografijai, būtina mažinti vaiko seksualinės prievartos medžiagos apyvartą, apsunkinant nusikaltusių asmenų galimybes įkelti tokį turinį į viešai prieinamą internetą. Todėl būtina imtis veiksmų, kad būtų pašalintas turinys ir sulaikyti tokių vaizdų kūrėjai, platintojai ar tokius vaizdus, susijusius su seksualine prievarta prieš vaikus, parsisiunčiantys asmenys. Siekdamos remti Sąjungos pastangas kovoti su vaikų pornografija, valstybės narės turėtų daryti viską, kas įmanoma, kad bendradarbiautų su trečiosiomis šalimis ir taip stengtųsi užtikrinti, kad toks turinys būtų pašalintas iš jų teritorijoje esančių serverių;

(47)

tačiau nepaisant tokių pastangų, jeigu pirminė medžiaga yra ne Sąjungoje, pašalinti vaikų pornografijos medžiagos šaltinį dažnai būna neįmanoma dėl to, kad valstybė, kurioje yra serveriai, nepageidauja bendradarbiauti, arba tenka labai ilgai užtrukti, kol pavyksta pasiekti, kad atitinkama valstybė pašalintų medžiagą. Todėl galėtų būti nustatyti prieigos iš Sąjungos teritorijos prie interneto tinklalapių, kuriuose, kaip nustatyta, yra vaikų pornografijos arba kuriais tokia pornografija platinama, blokavimo mechanizmai. Priemonės, kurių pagal šią direktyvą imasi valstybės narės, siekdamos pašalinti, ar, jei taikoma, blokuoti tinklalapius, kuriuose yra vaikų pornografijos, gali būti grindžiamos įvairių tipų viešaisiais veiksmais, pvz., teisėkūros, ne teisėkūros, teisminiais ar kitais. Atsižvelgiant į tai, šia direktyva nedaromas poveikis savanoriškiems veiksmams, kurių imasi interneto pramonė, siekdama užkirsti kelią piktnaudžiavimui jos paslaugomis, ar bet kokiai valstybių narių teikiamai šių veiksmų paramai. Nesvarbu, koks veiksmų ar metodo pagrindas pasirenkamas, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jį taikant naudotojams ir paslaugų teikėjams būtų užtikrinamas tinkamo lygio teisinis tikrumas ir nuspėjamumas. Siekiant šalinti ir blokuoti prievartos prieš vaikus turinį, turėtų būti kuriamas ir stiprinamas viešųjų institucijų bendradarbiavimas, pirmiausia siekiant, kad svetainių, kuriose yra vaikų pornografijos medžiagos, nacionaliniai sąrašai būtų kuo išsamesni ir kad būtų išvengta veiklos dubliavimo. Taikant tokias priemones būtina atsižvelgti į galutinių naudotojų teises ir laikytis galiojančių teisinių ir teisminių procedūrų bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos. Pagal Saugesnio interneto programą sukurtas specialiųjų linijų tinklas – taip siekiama rinkti informaciją, taip pat užtikrinti ataskaitų dėl pagrindinių rūšių neteisėto turinio internete teikimą ir keitimąsi jomis;

(48)

šia direktyva siekiama iš dalies pakeisti ir praplėsti Pamatinio sprendimo 2004/68/TVR nuostatas. Kadangi būsimų pakeitimų yra daug ir jie yra esminiai, siekiant aiškumo reikėtų pakeisti visą pamatinį sprendimą valstybių narių, kurios dalyvauja priimant šią direktyvą, atžvilgiu;

(49)

kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. kovoti su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo apimties ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(50)

šia direktyva užtikrinamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, visų pirma pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, t. y.: teisės į žmogaus orumo apsaugą, kankinimo ir nežmoniško ar žeminančio elgesio arba baudimo uždraudimo, vaiko teisių, teisės į laisvę ir saugumą, saviraiškos ir informacijos laisvės, teisės į asmens duomenų apsaugą, teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, taip pat teisėtumo ir nusikalstamos veikos bei bausmės proporcingumo principų. Šia direktyva siekiama užtikrinti, kad būtų besąlygiškai užtikrinamos visos šios teisės ir laikomasi principų, ir ji atitinkamai turi būti įgyvendinama;

(51)

pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės (Nr. 21), pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 3 straipsnį Jungtinė Karalystė ir Airija pranešė pageidaujančios dalyvauti priimant ir taikant šią direktyvą;

(52)

Danija, remdamasi Protokolo (Nr. 22) dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 1 ir 2 straipsnių nuostatomis, nedalyvauja priimant šią direktyvą, taigi ši direktyva nėra jai įpareigojanti ir Danija neprivalo jos taikyti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šia direktyva nustatomos pagrindinės nusikalstamų veikų ir sankcijų apibrėžčių taisyklės seksualinės prievartos prieš vaikus, jų seksualinio išnaudojimo, vaikų pornografijos ir ryšių su vaikais mezgimo seksualiniais tikslais srityse. Ja taip pat įvedamos nuostatos, kad būtų sustiprinta tų nusikaltimų prevencija ir nuo jų nukentėjusiųjų apsauga.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

vaikas – bet kuris jaunesnis nei 18 metų asmuo;

b)

amžius, kurio sulaukus gali būti duotas sutikimas lytiškai santykiauti – amžius, kurio nesulaukus draudžiama atlikti seksualinius veiksmus su vaiku pagal nacionalinę teisę;

c)

vaikų pornografija:

i)

bet kokia vaizdinė medžiaga, kurioje vaizduojami tikri arba apsimestiniai vaiko atviri seksualiniai veiksmai;

ii)

vaiko lyties organų vaizdavimas pirmiausia seksualiniais tikslais;

iii)

bet kokia vaizdinė medžiaga, kurioje vaizduojami tikri arba apsimestiniai vaiko išvaizdos asmens atviri seksualiniai veiksmai, arba vaiko išvaizdos asmens lyties organų vaizdavimas pirmiausia seksualiniais tikslais; arba

iv)

tikroviški lytinius veiksmus atliekančio vaiko vaizdai arba tikroviški vaiko lyties organų vaizdai pirmiausia seksualiniais tikslais;

d)

vaikų prostitucija – vaiko išnaudojimas seksualiniams veiksmams kaip užmokestį už tai duodant arba žadant pinigų ar bet kurį kitokį atlygį arba kompensaciją, nesvarbu, ar tas užmokestis, pažadas ar kompensacija duodami vaikui, ar trečiajai šaliai;

e)

pornografinis renginys – organizuotas tiesioginis žiūrovams skirtas demonstravimas, be kita ko, informacinėmis ir ryšių technologijomis:

i)

vaiko tikrų arba apsimestinių atvirų seksualinių veiksmų; arba

ii)

vaiko lyties organų, pirmiausia seksualiniais tikslais tiesioginis demonstravimas;

f)

juridinis asmuo – subjektas, turintis teisinį subjektiškumą pagal taikytiną teisę, išskyrus valstybes ar valdžios funkcijas vykdančias viešąsias įstaigas bei viešąsias tarptautines organizacijas.

3 straipsnis

Su seksualine prievarta susijusios nusikalstamos veikos

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad už 2–6 dalyse nurodytus tyčinius veiksmus būtų baudžiama.

2.   Už vaiko, nesulaukusio amžiaus, kai jis gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti, vertimą stebėti seksualinius veiksmus, net jei jis neturi dalyvauti atliekant šiuos veiksmus, seksualiniais tikslais baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip vienerių metų laisvės atėmimo bausme.

3.   Už vaiko, nesulaukusio amžiaus, kai jis gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti, vertimą stebėti seksualinę prievartą, net jei jis neturi dalyvauti atliekant šiuos veiksmus, seksualiniais tikslais baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip dvejų metų laisvės atėmimo bausme.

4.   Už seksualinius veiksmus su vaiku, nesulaukusiu amžiaus, kai jis gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti, baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip penkerių metų laisvės atėmimo bausme.

5.   Už seksualinius veiksmus su vaiku, kai:

i)

piktnaudžiaujama pripažintu pasitikėjimu, autoritetu arba įtaka vaikui – baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip aštuonerių metų laisvės atėmimo bausme, jei vaikas nėra sulaukęs amžiaus, kai jis gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti, ir ne trumpesne kaip trejų metų laisvės atėmimo bausme, jei vaikas yra sulaukęs tokio amžiaus; arba

ii)

piktnaudžiaujama itin pažeidžiama vaiko padėtimi, visų pirma dėl jo protinės ar fizinės negalios arba priklausomumo – baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip aštuonerių metų laisvės atėmimo bausme, jei vaikas nėra sulaukęs amžiaus, kai jis gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti, ir ne trumpesne kaip trejų metų laisvės atėmimo bausme, jei vaikas yra sulaukęs tokio amžiaus; arba

iii)

naudojama prievarta, jėga arba grasinama – baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip dešimties metų laisvės atėmimo bausme, jei vaikas nėra sulaukęs amžiaus, kai jis gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti, ir ne trumpesne kaip penkerių metų laisvės atėmimo bausme, jei vaikas yra sulaukęs tokio amžiaus.

6.   Už vaiko vertimą atlikti seksualinius veiksmus su trečiąja šalimi naudojant jėgą arba grasinant baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip dešimties metų laisvės atėmimo bausme, jei vaikas nėra sulaukęs amžiaus, kai jis gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti, ir ne trumpesne kaip penkerių metų laisvės atėmimo bausme, jei vaikas yra sulaukęs tokio amžiaus.

4 straipsnis

Su seksualiniu išnaudojimu susijusios nusikalstamos veikos

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad už 2–7 dalyse nurodytus tyčinius veiksmus būtų baudžiama.

2.   Už vaiko vertimą dalyvauti pornografiniame renginyje arba jo verbavimą, už pelnymąsi iš vaiko ar kitokį vaiko išnaudojimą tokiais tikslais baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip penkerių metų laisvės atėmimo bausme, jei vaikas nėra sulaukęs amžiaus, kai jis gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti, ir ne trumpesne kaip dvejų metų laisvės atėmimo bausme, jei vaikas yra sulaukęs tokio amžiaus.

3.   Už vaiko vertimą naudojant prievartą ar jėgą dalyvauti pornografiniuose renginiuose arba grasinimą vaikui tokiais tikslais baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip aštuonerių metų laisvės atėmimo bausme, jei vaikas nėra sulaukęs amžiaus, kai jis gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti, ir ne trumpesne kaip penkerių metų laisvės atėmimo bausme, jei vaikas yra sulaukęs tokio amžiaus.

4.   Už sąmoningą dalyvavimą pornografiniuose renginiuose, kuriuose dalyvauja vaikas, baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip dvejų metų laisvės atėmimo bausme, jei vaikas nėra sulaukęs amžiaus, kai jis gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti, ir ne trumpesne kaip vienerių metų laisvės atėmimo bausme, jei vaikas yra sulaukęs tokio amžiaus.

5.   Už vaiko vertimą arba verbavimą užsiimti vaikų prostitucija, pelnymąsi iš vaiko ar kitokį vaiko išnaudojimą tokiais tikslais baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip aštuonerių metų laisvės atėmimo bausme, jei vaikas nėra sulaukęs amžiaus, kai jis gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti, ir ne trumpesne kaip penkerių metų laisvės atėmimo bausme, jei vaikas yra sulaukęs tokio amžiaus.

6.   Už vaiko vertimą naudojant prievartą ar jėgą užsiimti vaikų prostitucija arba grasinimą vaikui tokiais tikslais baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip dešimties metų laisvės atėmimo bausme, jei vaikas nėra sulaukęs amžiaus, kai jis gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti, ir ne trumpesne kaip penkerių metų laisvės atėmimo bausme, jei vaikas yra sulaukęs tokio amžiaus.

7.   Už seksualinius veiksmus su vaiku, kai naudojamasi vaikų prostitucija, baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip penkerių metų laisvės atėmimo bausme, jei vaikas nėra sulaukęs amžiaus, kai jis gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti, ir ne trumpesne kaip dvejų metų laisvės atėmimo bausme, jei vaikas yra sulaukęs tokio amžiaus.

5 straipsnis

Su vaikų pornografija susijusios nusikalstamos veikos

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad už 2–6 dalyse nurodytus tyčinius veiksmus, įvykdytus neteisėtai, būtų baudžiama.

2.   Už vaikų pornografijos įsigijimą arba turėjimą baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip vienerių metų laisvės atėmimo bausme.

3.   Už sąmoningą vaikų pornografijos gavimą naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip vienerių metų laisvės atėmimo bausme.

4.   Už vaikų pornografijos platinimą, sklaidą ir perdavimą baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip dvejų metų laisvės atėmimo bausme.

5.   Už vaikų pornografijos siūlymą, tiekimą ar galimybės ją gauti sudarymą baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip dvejų metų laisvės atėmimo bausme.

6.   Už vaikų pornografijos gamybą baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip trejų metų bausme.

7.   Valstybėms narėms paliekama teisė savo nuožiūra spręsti, ar šis straipsnis taikomas 2 straipsnio c punkto iii papunktyje nurodytais atvejais, susijusiais su vaikų pornografija, kai asmuo, atrodantis kaip vaikas, demonstravimo metu iš tikrųjų buvo 18 metų amžiaus ar vyresnis.

8.   Valstybėms narėms paliekama teisė savo nuožiūra spręsti, ar šio straipsnio 2 ir 6 dalys taikomos tais atvejais, kai nustatoma, kad 2 straipsnio c punkto iv papunktyje nurodyta pornografinė medžiaga yra pagaminta gamintojo ir jis ją turi tik savo asmeniniam naudojimui, su sąlyga, kad 2 straipsnio c punkto i, ii ir iii papunkčiuose nurodyta pornografinė medžiaga nebuvo panaudota jos pagaminimo tikslais ir kad dėl šių veiksmų nekyla pavojaus, jog medžiaga bus išplatinta.

6 straipsnis

Ryšių mezgimas su vaikais seksualiniais tikslais

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už šiuos tyčinius veiksmus būtų baudžiama:

už informacinėmis ir ryšių technologijomis besinaudojančio suaugusiojo siūlymą susitikti su vaiku, nesulaukusiu amžiaus, kai jis gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti, 3 straipsnio 4 dalyje ir 5 straipsnio 6 dalyje nurodytų nusikalstamų veikų padarymo tikslu, jeigu po to pasiūlymo imtasi realių veiksmų, kad toks susitikimas įvyktų, baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip vienerių metų laisvės atėmimo bausme.

2.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad būtų baudžiama už informacinėmis ir ryšių technologijomis besinaudojančio suaugusiojo ryšių su vaiku, nesulaukusiu amžiaus, kai jis gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti, mezgimą kėsinantis įvykdyti 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas veikas, t. y. apsirūpinti pornografija, kurioje vaizduojamas tas vaikas.

7 straipsnis

Kurstymas, bendrininkavimas ir kėsinimasis

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už kurstymą padaryti ar bendrininkavimą padarant 3–6 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas, taip pat už pasikėsinimą jas padaryti būtų baudžiama.

2.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už kėsinimąsi padaryti bet kurią iš 3 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse, 4 straipsnio 2, 3, 5, 6 ir 7 dalyse bei 5 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse nurodytų nusikalstamų veikų būtų baudžiama.

8 straipsnis

Savanoriški seksualiniai veiksmai

1.   Valstybėms narėms paliekama teisė savo nuožiūra spręsti, ar 3 straipsnio 2 ir 4 dalys taikomos panašaus amžiaus ir psichinės bei fizinės raidos arba brandos lygio vaikų savanoriškiems seksualiniams veiksmams, jei juose nėra jokios prievartos.

2.   Valstybėms narėms paliekama teisė savo nuožiūra spręsti, ar 4 straipsnio 4 dalis taikoma pornografiniam renginiui, įvykusiam savanoriškų seksualinių veiksmų metu, kai vaikas yra sulaukęs amžiaus, kai jis gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti, ir panašaus amžiaus bei psichinės ir fizinės raidos arba brandos lygio vaikų savanoriškų seksualinių veiksmų metu, jei juose nebuvo prievartos arba išnaudojimo, ir jei už pornografinį renginį nebuvo atlyginta kaip užmokestį duodant pinigų ar kitokį atlygį arba kompensaciją.

3.   Valstybėms narėms paliekama teisė savo nuožiūra spręsti, ar 5 straipsnio 2 ir 6 dalys taikomos medžiagos, kurioje vaizduojami vaikai, sulaukę amžiaus, kai jie gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti, gaminimui, įgijimui ar turėjimui, kai ši medžiaga yra pagaminta ir turima gavus tų vaikų sutikimą ir tik asmeniniam susijusių asmenų naudojimui, jei tuose veiksmuose nebuvo jokios prievartos.

9 straipsnis

Atsakomybę sunkinančios aplinkybės

Jei toliau nurodytos aplinkybės dar nėra sudėtinės nusikalstamų veikų, nurodytų 3–7 straipsniuose, dalys, valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad toliau nurodytas aplinkybes būtų galima, remiantis atitinkamomis nacionalinės teisės nuostatomis, laikyti sunkinančiomis aplinkybėmis, susijusiomis su 3–7 straipsniuose nurodytomis atitinkamomis nusikalstamomis veikomis:

a)

nusikalstama veika buvo padaryta prieš itin pažeidžiamoje padėtyje esantį vaiką, pvz., vaiką, turintį protinę ar fizinę negalią, vaiką, esantį priklausomumo būklėje, arba vaiką, esantį fizinės ar protinės negalios būsenoje;

b)

nusikalstama veika buvo padaryta vaiko šeimos nario, kartu su vaiku gyvenančio asmens arba asmens, kuris turi pripažintą pasitikėjimą ar autoritetą;

c)

nusikalstama veika buvo padaryta kartu veikusios asmenų grupės;

d)

nusikalstama veika buvo padaryta dalyvaujant nusikalstamoje organizacijoje, kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatiniame sprendime 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (12);

e)

nusikaltęs asmuo jau anksčiau buvo pripažintas kaltu už tokio paties pobūdžio nusikalstamas veikas;

f)

nusikaltęs asmuo sąmoningai arba per neatsargumą sukėlė pavojų vaiko gyvybei; ar

g)

nusikalstama veika buvo padaryta panaudojant sunkų smurtą, arba nukentėjusiajam padaryta ypač didelė žala.

10 straipsnis

Teisių atėmimas po nuosprendžių

1.   Siekdamos išvengti pavojaus, kad nusikalstamos veikos bus pakartotos, valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad fiziniam asmeniui, kuris buvo nuteistas už bet kurią iš 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų, galėtų būti laikinai arba visam laikui užkirstas kelias vykdyti bent profesinę veiklą, susijusią su tiesioginiais ir reguliariais kontaktais su vaikais.

2.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad darbdaviai, įdarbindami asmenį vykdyti profesinę ar organizuotą savanorišką veiklą, susijusią su tiesioginiais ir reguliariais kontaktais su vaikais, turėtų teisę būti informuojami pagal nacionalinę teisę bet kokiomis tinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, suteikiant prieigą paprašius arba per atitinkamą asmenį, apie į nuosprendžių registrą įrašytus apkaltinamuosius nuosprendžius dėl 3–7 straipsniuose nurodytų bet kurių nusikalstamų veikų arba apie esamą bet kokį teisių atėmimą vykdyti veiklą, susijusią su tiesioginiais ir reguliariais kontaktais su vaikais, priėmus atitinkamus apkaltinamuosius nuosprendžius.

3.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad, siekiant taikyti šio straipsnio 1 ir 2 dalį, informacija apie apkaltinamųjų nuosprendžių už bet kurią iš 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų buvimą ar pagal šiuos nuosprendžius taikomą teisių atėmimą vykdyti veiklą, susijusią su tiesioginiais ir reguliariais kontaktais su vaikais, būtų perduodama laikantis procedūrų, nustatytų 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatiniame sprendime 2009/315/TVR dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio (13), ir, kai to reikalaujama pagal to pamatinio sprendimo 6 straipsnį, gavus atitinkamo asmens sutikimą.

11 straipsnis

Areštavimas ir konfiskavimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad jų kompetentingos valdžios institucijos turėtų įgaliojimus areštuoti ir konfiskuoti nusikaltimo priemones ir pajamas, gautas iš nusikalstamų veikų, nurodytų 3, 4 ir 5 straipsniuose.

12 straipsnis

Juridinių asmenų atsakomybė

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad juridiniai asmenys galėtų būti traukiami atsakomybėn už 3–7 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas, kurias jų naudai padarė asmuo, veikęs individualiai arba kaip tokio juridinio asmens struktūros narys ir užimantis to juridinio asmens struktūroje vadovaujančias pareigas, jeigu jis turėjo teisę:

a)

atstovauti juridiniam asmeniui;

b)

juridinio asmens vardu priimti sprendimus; arba

c)

vykdyti kontrolę juridinio asmens struktūroje.

2.   Valstybės narės taip pat imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad juridiniai asmenys galėtų būti patraukti atsakomybėn, jeigu dėl 1 dalyje nurodyto asmens priežiūros arba kontrolės stokos jo prižiūrimas asmuo galėjo padaryti bet kurią iš 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų to juridinio asmens labui.

3.   Juridinių asmenų atsakomybė pagal 1 ir 2 dalis neatmeta galimybės patraukti baudžiamojon atsakomybėn fizinius asmenis, kurie yra 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų vykdytojai, kurstytojai arba bendrininkai.

13 straipsnis

Sankcijos juridiniams asmenims

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad juridiniam asmeniui, patrauktam atsakomybėn pagal 12 straipsnio 1 dalį, būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios sankcijos, kurios apima baudžiamąsias arba ne baudžiamojo pobūdžio baudas ir gali apimti kitas sankcijas, tokias kaip:

a)

teisės į valstybės teikiamas lengvatas arba pagalbą atėmimą;

b)

laikiną ar nuolatinį teisės verstis komercine veikla atėmimą;

c)

teisminės priežiūros skyrimą;

d)

teismo paskirtą likvidavimą; ar

e)

laikiną ar galutinį įmonių, kurios buvo naudojamos nusikalstamai veikai įvykdyti, uždarymą.

2.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad juridinis asmuo, patrauktas atsakomybėn pagal 12 straipsnio 2 dalį, būtų baudžiamas taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas arba priemones.

14 straipsnis

Nukentėjusiųjų netraukimas baudžiamojon atsakomybėn arba bausmių jiems netaikymas

Valstybės narės, vadovaudamosi savo teisinės sistemos pagrindiniais principais, imasi būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos turėtų įgaliojimus netraukti baudžiamojon atsakomybėn nuo seksualinės prievartos ir seksualinio išnaudojimo nukentėjusių vaikų ir netaikyti jiems sankcijų už dalyvavimą baudžiamosiose veikose, kurias jie buvo priversti vykdyti tiesiogiai dėl bet kurios iš jų atžvilgiu įvykdytų veikų, nurodytų 4 straipsnio 2, 3, 5 ir 6 dalyse bei 5 straipsnio 6 dalyje.

15 straipsnis

Tyrimas ir baudžiamasis persekiojimas

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų tyrimas ar baudžiamasis persekiojimas už jas nepriklausytų nuo nukentėjusio asmens ar jo atstovo pranešimo arba kaltinimo ir kad baudžiamoji byla galėtų būti tęsiama, net jeigu tas asmuo atsiėmė savo pareiškimą.

2.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių suteikti galimybę, kad baudžiamasis persekiojimas už bet kurią iš 3 straipsnyje, 4 straipsnio 2, 3, 5, 6 ir 7 dalyse ir 5 straipsnio 6 dalyje nurodytų sunkių nusikalstamų veikų, kai buvo naudojama vaikų pornografija, nurodyta 2 straipsnio c punkto i ir ii papunkčiuose, būtų vykdomas pakankamą laiką po to, kai nukentėjęs asmuo sulaukė pilnametystės, ir kad atitiktų padarytos nusikalstamos veikos sunkumą.

3.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą atsakingi asmenys, padaliniai ar tarnybos galėtų naudotis veiksmingomis tyrimo priemonėmis, pvz., tomis, kurios naudojamos organizuoto nusikalstamumo ar kitų sunkių nusikaltimų atvejais.

4.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių sudaryti galimybę tyrimo padaliniams arba tarnyboms siekti nustatyti 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų aukas, visų pirma nagrinėjant vaikų pornografijos medžiagą, tokią kaip nuotraukas ar garso ir vaizdo įrašus, perduotus ar pateiktus naudojant informacines ir ryšių technologijas.

16 straipsnis

Pranešimai apie įtarimą dėl seksualinės prievartos ar seksualinio išnaudojimo

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad pagal nacionalinę teisę tam tikriems specialistams, kurių pagrindinis darbas yra susijęs su vaikais, taikomos konfidencialumo taisyklės netrukdytų tiems specialistams teikti pranešimų už vaikų apsaugą atsakingoms tarnyboms, jeigu pagrįstai mano, kad vaikas yra nukentėjęs nuo 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų.

2.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių paskatinti kiekvieną asmenį, kuris žino arba pagrįstai įtaria, kad bet kuri yra padaryta bet kuri iš 3–7 straipsniuose nurodytų veikų, pranešti apie tai kompetentingoms tarnyboms.

17 straipsnis

Jurisdikcija ir baudžiamojo persekiojimo koordinavimas

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių jų jurisdikcijai dėl nusikalstamų veikų, nurodytų 3–7 straipsniuose, nustatyti, jeigu:

a)

nusikalstama veika visiškai ar iš dalies padaryta jų teritorijoje; arba

b)

nusikalstamą veiką padaręs asmuo yra vienas iš jų piliečių.

2.   Valstybė narė praneša Komisijai, jeigu ji nusprendžia nustatyti papildomą jurisdikciją dėl 3–7 straipsniuose nurodytos nusikalstamos veikos, padarytos už jos teritorijos ribų, inter alia, kai:

a)

nusikalstama veika padaryta vienam iš jos piliečių arba asmeniui, kurio įprastinė gyvenamoji vieta yra jos teritorijoje;

b)

nusikalstama veika padaryta jos teritorijoje įsisteigusio juridinio asmens naudai; arba

c)

nusikalstamą veiką padariusio asmens įprastinė gyvenamoji vieta yra jos teritorijoje.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad jų jurisdikcija aprėptų tokias situacijas, kai 5 ir 6 straipsniuose ir, jei tinkama, 3 ir 7 straipsniuose nurodytos nusikalstamos veikos padaromos naudojant informacines ir ryšių technologijas, prieiga prie kurių yra jų teritorijoje, nepaisant to, ar tos technologijos yra jų teritorijoje.

4.   Nustatant baudžiamąjį persekiojimą už bet kurią iš 3 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse, 4 straipsnio 2, 3, 5, 6 ir 7 dalyse ir 5 straipsnio 6 dalyje nurodytų nusikalstamų veikų, padarytų ne atitinkamos valstybės narės teritorijoje, šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodytu atveju bet kuri valstybė narė imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad jos jurisdikcija nepriklausytų nuo sąlygos, kad veiksmai nusikalstamos veikos padarymo vietoje laikomi nusikalstama veika.

5.   Nustatant baudžiamąjį persekiojimą už bet kurią iš 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų, padarytų ne atitinkamos valstybės narės teritorijoje, šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodytu atveju kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad jos jurisdikcija nepriklausytų nuo sąlygos, kad baudžiamasis persekiojimas gali būti pradėtas tik po to, kai apie ją nusikalstamos veikos vietoje praneša nukentėjęs asmuo arba ją atskleidžia valstybė, kurioje padaryta nusikalstama veika.

18 straipsnis

Nukentėjusiems vaikams taikomos bendrosios pagalbos, paramos ir apsaugos priemonių nuostatos

1.   Nuo 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų nukentėjusiems vaikams pagalba, parama ir apsauga teikiama pagal 19 ir 20 straipsnius, atsižvelgiant į tai, kad vaiko interesai būtų svarbiausi.

2.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad vaikui būtų teikiama pagalba ir parama, kai tik kompetentingos valdžios institucijos gauna pagrįstų duomenų, į kuriuos atsižvelgiant galima manyti, kad jis galėjo nukentėti nuo bet kurios 3–7 straipsniuose nurodytos nusikalstamos veikos.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad, jeigu asmens, prieš kurį padarytos bet kurios 3–7 straipsniuose nurodytos nusikalstamos veikos, amžius neaiškus ir yra pagrindas manyti, kad jis yra vaikas, tas asmuo laikomas vaiku, kad nedelsiant gautų pagalbą, paramą ir apsaugą pagal 19 ir 20 straipsnius.

19 straipsnis

Pagalba ir parama nukentėjusiesiems

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad prieš baudžiamąjį procesą, jo metu ir atitinkamą laikotarpį baudžiamajam procesui pasibaigus nukentėjusiesiems būtų teikiama pagalba ir parama, kad jie galėtų naudotis teisėmis, nustatytomis Pamatiniame sprendime 2001/220/TVR ir šioje direktyvoje. Valstybės narės visų pirma imasi būtinų veiksmų, siekdamos apsaugoti vaikus, kurie praneša apie prievartą jų šeimoje.

2.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad pagalba ir parama nukentėjusiam vaikui būtų teikiama nepaisant to, ar nukentėjęs vaikas nori bendradarbiauti baudžiamosios veikos tyrimo, baudžiamojo persekiojimo ir teismo metu.

3.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad konkretūs veiksmai siekiant suteikti pagalbą ir paramą nukentėjusiems vaikams, kad jie galėtų naudotis šioje direktyvoje nustatytomis teisėmis, būtų pritaikyti individualiai įvertinus su kiekvienu nukentėjusiu vaiku susijusias ypatingas aplinkybes ir deramai atsižvelgus į vaiko nuomonę, poreikius ir rūpesčius.

4.   Nuo bet kurios iš 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų nukentėję vaikai laikomi ypač pažeidžiamais pagal Pamatinio sprendimo 2001/220/TVR 2 straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 4 dalį ir 14 straipsnio 1 dalį.

5.   Valstybės narės, jei tinkama ir įmanoma, imasi priemonių siekdamos suteikti pagalbą ir paramą nukentėjusio vaiko šeimai, kad ji galėtų naudotis šioje direktyvoje nustatytomis teisėmis, jeigu šeima yra valstybių narių teritorijoje. Valstybės narės visų pirma, jei tinkama ir įmanoma, nukentėjusio vaiko šeimai taiko Pamatinio sprendimo 2001/220/TVR 4 straipsnį.

20 straipsnis

Nukentėjusių vaikų apsauga baudžiamuosiuose tyrimuose ir baudžiamosiose bylose

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad kompetentingos valdžios institucijos, atsižvelgdamos į nukentėjusių asmenų vaidmenį atitinkamoje teisingumo sistemoje, paskirtų specialų atstovą, kuris atstovautų nukentėjusiam vaikui baudžiamajame tyrime ir baudžiamojoje byloje, jeigu pagal nacionalinę teisę tėvų teises turintiems asmenims neleidžiama atstovauti vaikui dėl jų ir nukentėjusio vaiko interesų konflikto arba jeigu vaikas yra nelydimas ar atskirtas nuo šeimos.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad nukentėję vaikai nedelsiant turėtų prieigą gauti teisines konsultacijas ir, atsižvelgiant į nukentėjusių asmenų vaidmenį atitinkamoje teisingumo sistemoje, galėtų naudotis teisinio atstovavimo paslaugomis, be kita ko, kai reikalaujama atlyginti žalą. Teisinės konsultacijos ir teisinio atstovavimo paslaugos teikiamos nemokamai, jei nukentėjusysis neturi užtektinai finansinių išteklių.

3.   Nepažeidžiant teisės į gynybą, valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad vykstant bet kurios iš 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų baudžiamajam tyrimui:

a)

faktus pranešus kompetentingoms valdžios institucijoms, nebūtų nepagrįstai vilkinamos nukentėjusių vaikų apklausos;

b)

prireikus nukentėjusių vaikų apklausos vyktų šiam tikslui sukurtose arba pritaikytose patalpose;

c)

nukentėjusių vaikų apklausas vykdytų šiam tikslui parengti specialistai;

d)

jei įmanoma ir tinkama, visas nukentėjusių vaikų apklausas vykdytų tie patys asmenys;

e)

apklausų būtų kuo mažiau ir jos būtų vykdomos tik tais atvejais, jei tai visiškai būtina baudžiamųjų tyrimų ir procesų tikslais;

f)

nukentėjusį vaiką galėtų lydėti jos teisinis atstovas arba, tam tikrais atvejais, jo pasirinktas suaugusysis, nebent dėl to asmens priimtas pagrįstas priešingas sprendimas.

4.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad bet kurios iš 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų baudžiamuosiuose tyrimuose visos nukentėjusių vaikų arba, tam tikrais atvejais, liudijančių vaikų apklausos galėtų būti įrašomos garso ir vaizdo priemonėmis ir kad tokios įrašytos apklausos galėtų būti naudojamos kaip įrodymai nagrinėjant baudžiamąsias bylas teisme pagal jų nacionalinės teisės normas.

5.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad nagrinėjant su bet kuria iš 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų susijusią baudžiamąją bylą teisme galima būtų nurodyti, kad:

a)

apklausa vyktų uždarame posėdyje;

b)

nukentėjęs vaikas galėtų būti išklausytas teismo salėje joje nebūdamas, visų pirma naudojant atitinkamas ryšių technologijas.

6.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių apsaugoti nukentėjusių vaikų privatumą, tapatybę bei išvaizdą ir užkirsti kelią bet kokios informacijos, galinčios padėti nustatyti nukentėjusių vaikų tapatybę, viešam platinimui, kai tai atitinka nukentėjusio vaiko interesus ir atsižvelgiant į kitus pagrindinius interesus.

21 straipsnis

Priemonės prieš galimybių panaudoti prievartą ir vaikų sekso turizmo reklamą

Valstybės narės imasi atitinkamų priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią arba uždrausti:

a)

medžiagos, kuria reklamuojama galimybė padaryti bet kurią iš 3–6 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų, sklaidą; ir

b)

kelionių kitiems asmenims organizavimą komerciniais ar kitais tikslais siekiant padaryti bet kurią iš 3–5 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų.

22 straipsnis

Prevencinės intervencijos programos arba priemonės

Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad asmenys, kurie baiminasi galį padaryti bet kurią iš 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų, jei tinkama, galėtų naudotis veiksmingomis intervencijos programomis arba priemonėmis, sukurtomis grėsmei, kad tokios nusikalstamos veikos gali būti padarytos, įvertinti ir užkirsti tam kelią.

23 straipsnis

Prevencija

1.   Valstybės narės imasi atitinkamų priemonių, kaip antai švietimas ir mokymas, kad sustabdytų ir sumažintų visų formų vaikų seksualinį išnaudojimą.

2.   Valstybės narės, prireikus bendradarbiaudamos su atitinkamomis pilietinės visuomenės organizacijomis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, imasi atitinkamų veiksmų, taip pat ir internetu, pavyzdžiui, informavimo ir sąmoningumo didinimo kampanijų, mokslinių tyrimų ir švietimo programų, kuriomis siekiama didinti sąmoningumą ir sumažinti riziką vaikams nuketėti nuo seksualinės prievartos ar seksualinio išnaudojimo.

3.   Valstybės narės skatina rengti reguliarius mokymus pareigūnams, kuriems gali tekti susitikti su vaikais, nukentėjusiais nuo seksualinės prievartos ar seksualinio išnaudojimo, taip pat šioje srityje dirbantiems policijos pareigūnams, kad jie galėtų atpažinti nuo seksualinės prievartos ar seksualinio išnaudojimo nukentėjusius vaikus ir vaikus, kurie galėtų tokiais tapti, ir mokėtų su jais elgtis.

24 straipsnis

Savanoriškai pasirenkamos intervencijos programos arba priemonės vykstant baudžiamosios bylos nagrinėjimui arba po jo

1.   Nedarydamos poveikio kompetentingų teisminių institucijų pagal nacionalinę teisę nustatytoms intervencijos programoms ar priemonėms, valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų galimybė naudotis veiksmingomis intervencijos programomis arba priemonėmis, skirtomis užkirsti kelią pakartotinėms seksualinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms prieš vaikus ir sumažinti pakartojimo pavojų. Nagrinėjant baudžiamąją bylą turi būti sudaryta galimybė bet kuriuo metu naudotis tokiomis programomis ar priemonėmis – kalėjime ir už jo ribų – pagal nacionalinę teisę.

2.   Intervencijos programos arba priemonės, nurodytos 1 dalyje, atitinka konkrečius seksualines nusikalstamas veikas padariusių vaikų ugdymo poreikius.

3.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad 1 dalyje nurodytomis intervencijos programomis arba priemonėmis galėtų naudotis šie asmenys:

a)

asmenys, kuriems iškelta baudžiamoji byla dėl bet kurios iš 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų, tokiomis sąlygomis, kurios nebūtų žalingos ir neprieštarautų teisei į gynybą ar teisingo bei nešališko bylos nagrinėjimo reikalavimams, visų pirma pagal nekaltumo prezumpcijos principą; ir

b)

už bet kurią iš 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų nuteisti asmenys.

4.   Siekdamos nustatyti tinkamas intervencijos programas ar priemones, valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų įvertinta, ar 3 dalyje nurodyti asmenys kelia pavojų, taip pat ar yra pavojus, kad jie gali pakartotinai padaryti bet kurią iš 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų.

5.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad 3 dalyje nurodyti asmenys, kuriems pagal 4 dalį buvo pasiūlytos intervencijos programos arba priemonės:

a)

būtų išsamiai informuojami apie pasiūlymo priežastis;

b)

sutiktų dalyvauti programose arba naudotis priemonėmis, išsamiai susipažinę su faktais;

c)

galėtų atsisakyti, o nuteisti asmenys būtų supažindinti su galimomis tokio atsisakymo pasekmėmis.

25 straipsnis

Kovos su interneto svetainėms, kuriose yra vaikų pornografijos arba per kurias ji platinama, priemonės

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų skubiai pašalintos jų teritorijoje esančios tinklavietės, kuriose yra vaikų pornografijos arba per kurias ji platinama, ir stengtis, kad būtų pašalintos už jų teritorijos ribų pagrindiniuose kompiuteriuose esančios tokios tinklavietės.

2.   Valstybės narės gali imtis priemonių, kad jų teritorijoje būtų blokuojama interneto naudotojų prieiga prie tinklaviečių, kuriose yra vaikų pornografijos arba per kurias ji platinama. Šios priemonės turi būti nustatomos taikant skaidrias procedūras ir suteikti atitinkamą apsaugą, visų pirma užtikrinant, kad būtų ribojama tai, kas būtina ir proporcinga, kad naudotojai būtų informuojami apie tokio apribojimo priežastį. Tos priemonės apima ir žalos atlyginimo per teismą galimybę.

26 straipsnis

Pamatinio sprendimo 2004/68/TVR pakeitimas

Pamatinis sprendimas 2004/68/TVR pakeičiamas nepažeidžiant valstybių narių, kurios dalyvauja priimant šią direktyvą, pareigų, susijusių su pamatinio sprendimo perkėlimo į nacionalinę teisę terminais.

Valstybių narių, dalyvaujančių priimant šią direktyvą, atžvilgiu nuorodos į Pamatinį sprendimą 2004/68/TVR laikomos nuorodomis į šią direktyvą.

27 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad būtų laikomasi šios direktyvos, ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 18 d.

2.   Valstybės narės perduoda Komisijai nuostatų, kuriomis pagal šią direktyvą joms nustatytos pareigos perkeliamos į nacionalinę teisę, tekstus.

3.   Valstybės narės, patvirtindamos tas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

28 straipsnis

Ataskaitos

1.   Komisija ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje įvertinama, kokiu mastu valstybės narės ėmėsi šiai direktyvai įgyvendinti būtinų priemonių, ir, jei būtina, pasiūlymą dėl teisės akto.

2.   Komisija ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 18 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje įvertinama, kaip įgyvendinamos 25 straipsnyje nurodytos priemonės.

29 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

30 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva pagal Sutartis skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2011 m. gruodžio 13 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. SZPUNAR


(1)  OL C 48, 2011 2 15, p. 138.

(2)  2011 m. spalio 27 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2011 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL C 364, 2000 12 18, p. 1.

(4)  OL C 115, 2010 5 4, p. 1.

(5)  OL L 13, 2004 1 20, p. 44.

(6)  OL L 82, 2001 3 22, p. 1.

(7)  OL L 328, 2009 12 15, p. 42.

(8)  OL L 101, 2001 4 15, p. 1.

(9)  OL L 182, 2001 7 5, p. 1.

(10)  OL L 68, 2005 3 15, p. 49.

(11)  OL L 49, 2007 2 17, p. 30.

(12)  OL L 300, 2008 11 11, p. 42.

(13)  OL L 93, 2009 4 7, p. 23.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

17.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/15


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1320/2011

2011 m. gruodžio 16 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnio 1 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių (1), ypač į jo 8a straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gegužės 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių;

(2)

atsižvelgiant į padėties Baltarusijoje sunkumą, į Reglamento (EB) Nr. 765/2006 IA priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir institucijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą reikėtų įtraukti papildomus asmenis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede išvardyti asmenys įtraukiami į Reglamento (EB) Nr. 765/2006 IA priede pateiktą sąrašą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

T. NALEWAJK


(1)  OL L 134, 2006 5 20, p. 1.


PRIEDAS

1 straipsnyje nurodyti asmenys

 

Pavardė ir vardas

(perraša iš baltarusių

ir rusų kalbų)

Pavardė ir vardas (rašyba baltarusių kalba)

Pavardė ir vardas (rašyba rusų kalba)

Gimimo vieta ir data

Pareigos

„1.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

Бандарэнка Сяргей Уладзiмiравiч

Бондаренко Сергей Владимирович

Adresas: Department of law of administration of Pervomaysky district Chornogo K. 5 office 417

Tel. +375 17 2800264

Minsko Pervomaiski (Pervomaiskij) rajono teismo teisėjas. 2011 m. lapkričio 24 d. jis priėmė nuosprendį Ales Byalyatski (Alesiui Beliackiui) – vienam iš žymiausių žmogaus teisių gynėjų, Baltarusijos žmogaus teisių centro „Vyasna“ („Viasna“) vadovui, Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (FIDH) vicepirmininkui. Teismo proceso metu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

A. Byalyatski (A. Beliackis) aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

2.

Saikouski Uladzimir

Saikovski Vladimir

Сайкоўскi Уладзiмiр

Сайковский Владимир

Adresas: Department of law of administration of Pervomaysky district Chornogo K. 5 office 417

Tel. +375 17 2800264

Minsko Pervomaiski (Pervomaiskij) rajono teismo valstybės prokuroras. Jis buvo atsakingas už Ales Byalyatski (Alesio Beliackio) – vieno iš žymiausių žmogaus teisių gynėjų, Baltarusijos žmogaus teisių centro „Vyasna“ („Viasna“) vadovo, Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (FIDH) vicepirmininko – bylą. Prokuroro šioje byloje pateiktas kaltinimas buvo akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo aiškiai buvo pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

A. Byalyatski (A. Beliackis) aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.“


17.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/17


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1321/2011

2011 m. gruodžio 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių I priedas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių (1), ypač į jo 19 straipsnį,

kadangi:

(1)

tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrąsias taisykles reikėtų atnaujinti atsižvelgiant į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (2) pakeitimus, kurie taip pat turi įtakos kai kuriems Reglamento (EEB) Nr. 3030/93 I priede nurodytiems kodams;

(2)

todėl Reglamentas (EEB) Nr. 3030/93 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(3)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EEB) Nr. 3030/93 17 straipsniu įsteigto Tekstilės komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 3030/93 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Šis Reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 275, 1993 11 8, p. 1.

(2)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (EEB) Nr. 3030/93 I priedas iš dalies keičiamas taip:

I priedas pakeičiamas taip:

I PRIEDAS

1 STRAIPSNYJE NURODYTI TEKSTILĖS GAMINIAI  (1)

1.

Nepažeidžiant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, prekių aprašymas laikomas tik nurodomojo pobūdžio, nes kiekvienos kategorijos produktai šiame priede nustatomi pagal KN kodus. Jei KN kodas nurodytas su ženklu „ex“, kiekvienos kategorijos gaminiai nustatomi pagal KN kodo ir atitinkamo aprašymo taikymo sritį.

2.

Kai Kinijos kilmės produktų, priskiriamų 1–114 kategorijoms, sudėtinė medžiaga konkrečiai neminima, laikoma, kad šie produktai yra pagaminti vien tik iš vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų, iš medvilnės arba dirbtinių pluoštų.

3.

Drabužiai, kuriuos sunku priskirti vyriškiems ar berniukų drabužiams arba moteriškiems ar mergaičių drabužiams, priskiriami pastariesiems.

4.

Jeigu žymoje nurodoma „kūdikių drabužėliai“, tai reiškia drabužius iki 86 prekybinio dydžio imtinai.

Kategorija

Aprašymas

KN kodas (2012 m.)

Atitikmenų lentelė

vienetai/kg

g/vienetas

(1)

(2)

(3)

(4)

I A   GRUPĖ

1

Medvilnės verpalai, neskirti mažmeniniai prekybai

 

 

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

2

Medvilniniai audiniai, išskyrus marlę, kilpiniai audiniai, siaurieji audiniai, pūkiniai audiniai, šeniliniai audiniai, tiulis ir kitos tinklinės medžiagos

 

 

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

2 a)

Iš jų: išskyrus nebalintus arba balintus

 

 

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

3

Sintetinių pluoštų audiniai (neištisiniai arba atliekos) išskyrus siauruosius audinius, pūkiniai audiniai (įskaitant kilpinius audinius) ir šeniliniai audiniai

 

 

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

3 a)

Iš jų: išskyrus nebalintus arba balintus

 

 

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

I B   GRUPĖ

4

Marškiniai, trumparankoviai marškinėliai, lengvi ploni megztiniai (džemperiai ir puloveriai) su atverstinėmis, polo arba golfo apykaklėmis (išskyrus iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų), apatiniai marškiniai ir panašūs gaminiai, megzti arba nerti

6,48

154

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

5

Megztiniai, puloveriai, berankoviai puloveriai, liemenės, ansambliai, susagstomi megztiniai, naktiniai marškiniai ir džemperiai (išskyrus švarkus ir sportinius švarkus (bleizerius)), striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės (wind-cheaters), striukės be rankovių ir panašūs gaminiai, megzti arba nerti

4,53

221

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

6

Vyriški arba berniukų austi bridžai, šortai išskyrus maudymosi kostiumėlius ir kelnaites bei kelnes (įskaitant ilgas laisvas kelnes (slacks); moteriškos arba mergaičių austos kelnės ir ilgos laisvos kelnės iš vilnos, medvilnės arba cheminių pluoštų; apatinės sportinių kostiumų dalys su pamušalu, išskyrus 16 arba 29 kategorijų, iš medvilnės arba cheminio pluošto

1,76

568

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

7

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės, megzti arba nerti arba ne, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

5,55

180

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

8

Vyriški arba berniukų marškiniai, išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

4,60

217

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

II A   GRUPĖ

9

Kilpiniai medvilniniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai medvilniniai audiniai; medvilniniai skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės skalbiniai, išskyrus megztus arba nertus, iš kilpinių rankšluostinių arba iš panašių kilpinių medvilninių audinių

 

 

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

20

Lovos skalbiniai, išskyrus megztus arba nertus

 

 

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

22

Kuokštelinių arba atliekinių sintetinių pluoštų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

 

 

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

22 a)

Iš jų akriliniai

 

 

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

23

Kuokštelinių arba atliekinių dirbtinių pluoštų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

 

 

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

32

Pūkiniai ir šeniliniai audiniai (išskyrus kilpinius rankšluosčių arba kilpinius audinius iš medvilnės ir siauruosius audinius) ir siūtinai pūkiniai tekstilės paviršiai iš vilnos, medvilnės arba cheminio tekstilės pluošto

 

 

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00

32 a)

Iš jų: medvilninis velvetas

 

 

5801 22 00

39

Stalo, kūno priežiūros ir virtuvės skalbiniai, išskyrus megztus arba nertus, išskyrus kilpinius medvilninius rankšluosčių audinius ar panašius kilpinius medvilninius audinius

 

 

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

II B   GRUPĖ

12

Pėdkelnės ir triko, kojinės, puskojinės, puskojinės iki kulkšnių, puskojinaitės ir panašūs dirbiniai, megzti ar nerti, išskyrus kūdikių drabužėlius, įskaitant elastines kojines, skirtas sergantiems varikoze, išskyrus 70 kategorijos gaminius

24,3 poros

41

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

13

Vyriškos arba berniukų apatinės kelnės ir trumpikės, moteriškos arba mergaičių kelnaitės ir trumpikės, megztos arba nertos, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

17

59

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51

14

Vyriški arba berniukų austi paltai, lietpalčiai ir kiti paltai, apsiaustai ir pelerinos, iš vilnos, medvilnės arba cheminio tekstilės pluošto (išskyrus skrandas su gobtuvais) (21 kategorijos)

0,72

1 389

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

15

Moteriški arba mergaičių austi paltai, lietpalčiai ir kiti paltai, apsiaustai ir pelerinos; švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai), iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto (išskyrus skrandas su gobtuvais) (21 kategorijos)

0,84

1 190

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

16

Vyriški arba berniukų kostiumai ir ansambliai, išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto, išskyrus slidinėjimo kostiumus; vyriški arba berniukų sportiniai kostiumai su pamušalu, kurių išorinis sluoksnis pasiūtas iš vieno ir tokio paties audinio, iš medvilnės arba cheminio pluošto

0,80

1 250

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

17

Vyriški arba berniukų švarkai ar sportiniai švarkai (bleizeriai), išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

1,43

700

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

18

Vyriški arba berniukų apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinės kelnės, trumpikės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai, išskyrus megztus arba nertus

 

 

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinukai, apatiniai sijonai, apatinės kelnės, kelnaitės, naktiniai marškiniai, pižamos, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai, išskyrus megztus arba nertus

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59

19

Nosinės, išskyrus megztas arba nertas

59

17

6213 20 00ex 6213 90 00

21

Skrandos su gobtuvais; striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės (windcheaters), striukės be rankovių ir panašūs gaminiai, išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto; sportinių kostiumų su pamušalu viršutinės dalys, išskyrus 16 ir 29 kategorijos, iš medvilnės ir sintetinio pluošto

2,3

435

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

24

Vyriški arba berniukų naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai, megzti arba nerti

3,9

257

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Moteriški arba mergaičių naktiniai marškiniai, pižamos, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai, megzti arba nerti

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

26

Moteriškos arba mergaičių suknelės, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

3,1

323

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

27

Moteriški arba mergaičių sijonai, įskaitant sijonus-kelnes

2,6

385

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

28

Kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžai ir šortai (išskyrus maudymosi kostiumėlius ir kelnaites), megzti arba nerti, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

1,61

620

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

29

Moteriški arba mergaičių kostiumai ir ansambliai, išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto, išskyrus slidinėjimo kostiumus; moteriški arba mergaičių sportiniai kostiumai su pamušalu, kurių išorinis sluoksnis pasiūtas iš vieno ir tokio paties audinio, iš medvilnės arba cheminio pluošto

1,37

730

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

31

Liemenėlės, austos, megztos ar nertos

18,2

55

ex 6212 10 106212 10 90

68

Kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai, išskyrus 10 ir 87 kategorijų pirštuotas pirštinėles, kumštines pirštinėles ir puspirštinėles, ir kūdikių kojinės, puskojinės ir puskojinaitės, išskyrus megztas ar austas, 88 kategorijos

 

 

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59

73

Sportiniai kostiumai iš megzto ar nerto audinio, iš vilnos, medvilnės ar cheminio tekstilės pluošto

1,67

600

6112 11 006112 12 006112 19 00

76

Vyriški arba berniukų darbo arba profesiniai drabužiai, išskyrus megztus arba nertus

 

 

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Moteriškos arba mergaičių prijuostės, darbinės palaidinės ir kiti darbo ar profesiniai drabužiai, išskyrus megztus arba nertus

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

77

Slidinėjimo kostiumai, išskyrus megztus arba nertus

 

 

ex 6211 20 00

78

Drabužiai, išskyrus megztus ar nertus, išskyrus 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 ir 77 kategorijų drabužius

 

 

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00ex 9619 00 59

83

Paltai, švarkai, sportiniai švarkai (bleizeriai) ir kiti drabužiai, įskaitant slidinėjimo kostiumus, megzti arba nerti, išskyrus 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 kategorijų

 

 

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51

III A   GRUPĖ

33

Audiniai iš sintetinių gijinių siūlų, pagaminti iš juostelių arba panašių dirbinių iš polietileno arba polipropileno, kurių plotis mažesnis kaip 3 m

 

 

5407 20 11

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, nemegzti ir nenerti, pagaminti iš juostelių arba iš panašių dirbinių

6305 32 196305 33 90

34

Audiniai iš sintetinių gijinių siūlų, pagaminti iš juostelių arba panašių dirbinių iš polietileno arba polipropileno, kurių plotis ne mažesnis kaip 3 m

 

 

5407 20 19

35

Audiniai iš sintetinių gijų, išskyrus skirtus 114 kategorijos padangoms

 

 

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

35 a)

Iš kurių: išskyrus nebalintus arba balintus

 

 

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36

Audiniai iš dirbtinių gijų, išskyrus skirtus 114 kategorijos padangoms

 

 

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36 a)

Iš kurių: išskyrus nebalintus arba balintus

 

 

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

37

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai

 

 

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

37 a)

Iš kurių: išskyrus nebalintus arba balintus

 

 

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

38 A

Megztas arba nertas sintetinis užuolaidų audinys, įskaitant tinklinį užuolaidų audinį

 

 

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

38 B

Tinklinės užuolaidos, išskyrus megztas arba nertas

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

40

Austos užuolaidos (įskaitant portjeras, vidines uždangas, užuolaidų arba lovų lambrekenus ir kitus baldams ir būstui dekoruoti naudojamus dirbinius), išskyrus megztus ar nertus, iš vilnos, iš medvilnės arba iš sintetinio pluošto

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

41

Sintetiniai gijiniai siūlai (ištisiniai), neskirti mažmeniniai prekybai, išskyrus netekstūruotuosius vienagijus nesuktuosius arba suktuosius, kurių sukrumas ne didesnis kaip 50 sūkių/m

 

 

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

42

Ištisiniai cheminio pluošto verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

 

 

5401 20 10

Dirbtinio pluošto verpalai; verpalai iš dirbtinių gijinių siūlų, neskirti mažmeninei prekybai, išskyrus pirminius siūlus iš viskozės verpalų, nesuktuosius arba suktuosius, kurių sukrumas ne didesnis kaip 250 sūkių/m, ir pirminius, netekstūruotuosius verpalus iš celiuliozės acetato

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

43

Cheminiai gijiniai siūlai, dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai, medvilnės verpalai, skirti mažmeninei prekybai

 

 

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

46

Sukaršta arba šukuota avių arba ėriukų vilna arba kiti švelniavilnių gyvūnų plaukai

 

 

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

47

Sukarštos avių arba ėriukų vilnos verpalai (vilnoniai verpalai) arba sukarštų švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

 

 

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

48

Šukuotos avių arba ėriukų vilnos verpalai (šukuotiniai vilnoniai verpalai) arba šukuotų švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

 

 

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

49

Avių arba ėriukų vilnos verpalai arba švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, skirti mažmeninei prekybai

 

 

5109 10 105109 10 905109 90 00

50

Avių arba ėriukų vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų audiniai

 

 

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

51

Karšta arba šukuota medvilnė

 

 

5203 00 00

53

Medvilninis gazas

 

 

5803 00 10

54

Dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai, įskaitant atliekas, karšti, šukuoti ar kitu būdu paruošti verpimui

 

 

5507 00 00

55

Sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, įskaitant atliekas, karšti, šukuoti ar kitu būdu paruošti verpimui

 

 

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

56

Sintetinio kuokštelinio arba atliekinio sintetinio pluošto verpalai, skirti mažmeninei prekybai

 

 

5508 10 905511 10 005511 20 00

58

Kilimai, kiliminės dangos, kilimėliai, rišti (gatavi arba negatavi)

 

 

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

59

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga, išskyrus 58 kategorijos kilimus

 

 

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

60

Rankomis austi Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ir panašių rūšių gobelenai, taip pat siuvinėti (pavyzdžiui, mažu dygsneliu, kryželiu), įrėminti arba panašiai rankomis

 

 

5805 00 00

61

Siaurieji audiniai ir juostelės, kurias sudaro tik metmenys be ataudų, surišti adhezyvais (bolducs), išskyrus etiketes ir panašius 62 kategorijos dirbinius

Elastiniai audiniai ir apsiuvai (nemegzti ir nenerti), pagaminti iš tekstilinių medžiagų, susiūtų guminiais siūlais

 

 

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

62

Šeniliniai siūlai (įskaitant plaušelių šenilinius (flock chenille) siūlus), apvytiniai siūlai (išskyrus metalizuotuosius siūlus ir apvytinius ašutų siūlus)

 

 

5606 00 915606 00 99

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos, išskyrus austas, megztas arba nertas medžiagas, rankų darbo arba mechaniniu būdu pagaminti nėriniai, nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Etiketės, emblemos ir panašūs dirbiniai iš tekstilės medžiagų, nesiuvinėti, rietime, juostelėmis arba iškirpti tam tikromis formomis ar dydžiais, austiniai

5807 10 105807 10 90

Pintinės juostelės, pintinės virvelės ir dekoratyviniai apsiuvai rietime; kutai, pomponai ir panašūs dirbiniai

5808 10 005808 90 00

Siuvinėjimai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

63

Megztinės arba nertinės medžiagos iš sintetinio pluošto, kuriose elastomeriniai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, ir megztinės arba nertinės medžiagos, kuriose guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės

 

 

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Raschel nėriniai ir „ilgapūkės“ medžiagos iš sintetinių pluoštų

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

65

Megztinės arba nertinės medžiagos, išskyrus 38 A ir 63 kategorijų, iš vilnos, medvilnės ar cheminio pluošto

 

 

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

66

Kelioniniai pledai ir antklodės, išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

 

 

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

III B   GRUPĖ

10

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės, megztos arba nertos

17 poros

59

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

67

Megzti arba nerti drabužių priedai, išskyrus skirtus kūdikiams; visų rūšių namų ūkio skalbiniai, megzti arba nerti; užuolaidos (įskaitant portjeras), vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų lambrekenai ir kiti patalpų įrengimui skirti dirbiniai, megzti arba nerti; megztos arba nertos antklodės ir kelioniniai pledai, kiti megzti arba nerti dirbiniai, įskaitant drabužių arba drabužių priedų dalis

 

 

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51

67 a)

Iš jų: maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, pagaminti iš polietileno arba polipropileno juostelių

 

 

6305 32 116305 33 10

69

Moteriški arba mergaičių apatinukai ir apatiniai sijonai, megzti arba nerti

7,8

128

6108 11 006108 19 00

70

Pėdkelnės ir triko iš sintetinių pluoštų, kurių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 67 decitekso (6,7 tex)

30,4 poros

33

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Moteriškos kojinės iš sintetinių pluoštų

ex 6115 10 906115 96 91

72

Maudymosi kostiumėliai, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

9,7

103

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

74

Moteriški arba mergaičių kostiumai ir ansambliai iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto, megzti arba nerti, išskyrus slidinėjimo kostiumus

1,54

650

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

75

Vyriški arba berniukų kostiumai ir ansambliai, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto, megzti arba nerti, išskyrus slidinėjimo kostiumus

0,80

1 250

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

84

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai, išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

 

 

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

85

Kaklajuostės, peteliškės ir kaklaraiščiai, išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

17,9

56

6215 20 006215 90 00

86

Korsetai, juosmenėlės, keliaraiščiai, petnešos ir panašūs dirbiniai bei jų dalys, megzti ar nerti arba nemegzti ar nenerti

8,8

114

6212 20 006212 30 006212 90 00

87

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės, nemegztos ir nenertos

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

88

Kojinės, puskojinės ir kojinaitės, nemegztos ir nenertos; kiti drabužių priedai, drabužių arba drabužių priedų dalys, išskyrus skirtus kūdikiams, išskyrus megztus arba nertus

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

90

Virvės, virvelės, lynai ir trosai iš sintetinio pluošto, pinti arba nepinti

 

 

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

91

Palapinės

 

 

6306 22 006306 29 00

93

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, pagaminti iš audinių, išskyrus polietileną arba polipropileno juosteles

 

 

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

94

Vata iš tekstilės medžiagų ir jos dirbiniai; tekstilės plaušeliai, kurių ilgis ne didesnis kaip 5 mm (flock), tekstilės dulkės ir gumuliukai

 

 

5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39

95

Veltinis ir dirbiniai iš veltinio, įmirkyti arba neįmirkyti, aptraukti arba neaptraukti, išskyrus grindų dangas

 

 

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

96

Neaustinės medžiagos ir dirbiniai iš tokių medžiagų, įmirkyti arba neįmirkyti, aptraukti arba neaptraukti, padengti arba nepadengti, laminuotieji arba nelaminuotieji

 

 

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 92ex 6307 90 989619 00 49ex 9619 00 59

97

Tinklai, rišti iš virvių, virvelių arba lynų, ir gatavi žvejybos tinklai iš siūlų, virvių, virvelių arba lynų

 

 

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

98

Kiti dirbiniai iš siūlų, virvių, virvelių, trosų ar lynų, išskyrus tekstilės medžiagas, dirbinius, pagamintus iš tokių medžiagų ir 97 kategorijos dirbinius

 

 

5609 00 005905 00 10

99

Tekstilės gaminiai, padengti dervomis (gum) arba krakmolingomis medžiagomis, naudojami knygoms įrišti arba turintys panašią paskirtį; techninė audinio kalkė; paruoštos tapybai gruntuotos drobės; klijuotės, kolenkorai ir panašūs sustandinantys tekstilės gaminiai, tokie kaip naudojami skrybėlių pagrindams

 

 

5901 10 005901 90 00

Linoleumas, supjaustytas arba nesupjaustytas reikiamų formų gabalais; grindų danga, sudaryta iš apvalkalo arba iš dangos, pritvirtintos prie tekstilinio pagrindo, supjaustyta arba nesupjaustyta reikiamų formų gabalais

5904 10 005904 90 00

Gumuoti tekstilės gaminiai, nemegzti arba nenerti, išskyrus skirtus padangoms

5906 10 005906 99 105906 99 90

tapybos būdu dekoruotos drobės, naudojamos kaip teatro dekoracijos; studijų fonai, išskyrus 100 kategorijos dirbinius

5907 00 00

100

Tekstilės gaminiai, įmirkyti, apvilkti, padengti arba laminuoti celiuliozės dariniais arba kitais plastikais

 

 

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

101

Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, išskyrus iš sintetinių pluoštų

 

 

ex 5607 90 90

109

Dirbiniai iš brezento, burės, tentai ir markizės

 

 

6306 12 006306 19 006306 30 00

110

Austi pripučiami čiužiniai

 

 

6306 40 00

111

Stovyklavimo įranga, austa, išskyrus pripučiamus čiužinius ir palapines

 

 

6306 90 00

112

Kiti gatavi tekstilės dirbiniai, austi, išskyrus 113 ir 114 kategorijų

 

 

6307 20 00ex 6307 90 98

113

Grindų šluostės, indų pašluostės, dulkių šluostės, išskyrus megztas arba nertas

 

 

6307 10 90

114

Techninės paskirties tekstilės gaminiai ir dirbiniai

 

 

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

IV   GRUPĖ

115

Lininiai arba ramės (kiniškosios dilgėlės) verpalai

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Lininiai arba ramės (kiniškosios dilgėlės) audiniai

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Stalo skalbiniai, skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės skalbiniai iš lino arba iš ramės (kiniškosios dilgėlės) išskyrus megztus arba nertus

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Užuolaidos (įskaitant portjeras), vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų lambrekenai ir kiti patalpų įrengimui skirti dirbiniai, nemegzti ir nenerti, iš lino arba ramės (kiniškosios dilgėlės)

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, iš linų arba ramės

 

 

ex 5607 90 90

122

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, iš lino arba iš ramės, išskyrus megztus arba nertus

 

 

ex 6305 90 00

123

Pūkiniai ir šeniliniai audiniai iš linų ar ramės, išskyrus siauruosius audinius

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai iš lino arba ramės, išskyrus megztus arba nertus

ex 6214 90 00

V   GRUPĖ

124

Sintetiniai kuokšteliniai pluoštai

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Sintetiniai gijiniai siūlai (ištisiniai), neskirti mažmeninei prekybai, išskyrus 41 kategorijos siūlus

 

 

5402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Vienagijai siūlai, juostelės (dirbtiniai šiaudeliai ir panašūs dirbiniai), ketguto imitacijos, iš sintetinių medžiagų

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Dirbtiniai gijiniai siūlai (ištisiniai), neskirti mažmeninei prekybai, išskyrus 42 kategorijos siūlus

 

 

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Vienagijai siūlai, juostelės (dirbtiniai šiaudeliai ir panašūs dirbiniai), ketguto imitacijos, iš dirbtinių tekstilės medžiagų

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Sukaršti arba šukuoti šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai

 

 

5105 40 00

129

Šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų verpalai

 

 

5110 00 00

130 A

Šilko siūlai, išskyrus šilko atliekų verpalus

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Šilko siūlai, išskyrus priskiriamus 130 A kategorijai; šilkaverpių fibroinas

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Kitų augalinių tekstilės pluoštų verpalai

 

 

5308 90 90

132

Popierinis siūlas

 

 

5308 90 50

133

Sėjamosios kanapės verpalai

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Metalizuotieji siūlai

 

 

5605 00 00

135

Šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų audiniai

 

 

5113 00 00

136

Šilko arba šilko atliekų audiniai

 

 

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Pūkiniai audiniai, šeniliniai audiniai ir siaurieji audiniai iš šilko arba šilko atliekų

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Popierinių verpalų ir kitų tekstilės pluoštų audiniai, išskyrus iš ramės pagamintus audinius

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Audiniai iš metalinių siūlų ir audiniai iš metalizuotųjų siūlų

 

 

5809 00 00

140

Megztinės arba nertinės tekstilės medžiagos, išskyrus iš vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba cheminio pluošto

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Kelioniniai pledai ir antklodės iš tekstilės medžiagos, išskyrus pagamintas iš vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba cheminio pluošto

 

 

ex 6301 90 90

142

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga iš sizalio, iš kitų Agave genties augalų tekstilės pluoštų arba iš pluoštinio banano

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Veltinys iš šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, iš abakos (pluoštinio banano) pluošto arba iš sėjamosios kanapės

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Špagatai arba pakavimo virvės žemės ūkio mašinoms, iš sizalio arba iš kitų Agave genties augalų tekstilės pluoštų

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Virvės, virvelės, lynai ir trosai iš sizalio arba iš kitų Agave genties augalų tekstilės pluoštų, išskyrus 146 A kategorijos gaminius

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, apipinti arba neapipinti, iš džiuto arba iš kitų karnienos tekstilės pluoštų, priskiriamų 5303 pozicijai

 

 

ex 5607 90 20

147

Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti), verpalų atliekos ir išplaušinta žaliava, išskyrus nekarštas ir nešukuotas

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Džiuto arba kitų karnienos tekstilės pluoštų, priskiriamų 5303 pozicijai, verpalai

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Kokoso pluošto (plaušų) verpalai

 

 

5308 10 00

149

Džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos audiniai, kurių plotis didesnis kaip 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos audiniai, kurių plotis ne didesnis kaip 150 cm; maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, iš džiuto arba iš kitų luobinių tekstilės pluoštų, išskyrus naudotus

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Grindų danga iš kokoso pluošto (plaušų)

 

 

5702 20 00

151 B

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga iš džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos, išskyrus siūtinę ar klijuotinę

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Smaigstytinis veltinys iš džiuto arba iš kitų karnienos tekstilės pluoštų, neįmirkytas ir nepadengtas, išskyrus grindų dangas

 

 

5602 10 11

153

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, iš džiuto arba iš kitų karnienos tekstilės pluoštų, priskiriamų 5303 pozicijai

 

 

6305 10 10

154

Šilkaverpių kokonai, tinkami išvynioti

 

 

5001 00 00

Šilko žaliava (nesukta)

5002 00 00

Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti), verpalų atliekos ir išplaušinta žaliava, nekarštos ir nešukuotos

ex 5003 00 00

Nekaršta ir nešukuota vilna

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Nekaršti ir nešukuoti švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

vilnos arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų atliekos, įskaitant verpalų atliekas, bet neįskaitant išplaušintos žaliavos

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Vilnos arba švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų išplaušinta žaliava

5104 00 00

Linai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; linų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramės ir kiti augaliniai tekstilės pluoštai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; šių pluoštų pakulos, pašukos ir atliekos, išskyrus kokoso pluošto (plaušų) ir abakos

5305 00 00

Nekaršta ir nešukuota medvilnė

5201 00 105201 00 90

Medvilnės atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Sėjamosios kanapės (Cannabis sativa L.), žaliavinės arba apdorotos, bet nesuverptos; sėjamųjų kanapių pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5302 10 005302 90 00

Abakos (pluoštinio banano arba Musa textilis Nee) pluoštai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; abakos pluoštų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5305 00 00

Džiutas ir kiti tekstilės pluoštai iš karnienos (išskyrus linus, sėjamąsias kanapes ir ramę (kiniškąją dilgėlę)), žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; šių pluoštų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5303 10 005303 90 00

Kiti augaliniai tekstilės pluoštai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; šių pluoštų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5305 00 00

156

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės ir puloveriai, megzti arba nerti, iš šilko arba iš šilko atliekų

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Megzti arba nerti drabužiai, išskyrus 1–123 ir 156 kategorijų drabužius

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Suknelės, palaidinukės ir marškiniai-palaidinukės, nemegztos ir nenertos, iš šilko arba šilko atliekų

 

 

6204 49 106206 10 00

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai, nemegzti ir nerti, iš šilko arba šilko atliekų

6214 10 00

Kaklajuostės, peteliškės ir kaklaraiščiai iš šilko arba šilko atliekų

6215 10 00

160

Nosinės iš šilko arba šilko atliekų

 

 

ex 6213 90 00

161

Nemegzti ir nenerti drabužiai, išskyrus 1–123 ir 159 kategorijų drabužius

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59

I A PRIEDAS

Kategorija

Aprašymas

KN kodas (2012 m.)

Atitikmenų lentelė

vienetai/kg

g/vienetas

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Marlė ir marlės dirbiniai, suformuoti arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

 

 

3005 90 31

I B PRIEDAS

1.

Šis priedas apima tekstilės žaliavas (128 ir 154 kategorijų), tekstilės gaminius, išskyrus vilnos ir švelniavilnių gyvūnų plaukų gaminius, medvilnę ir cheminius pluoštus, be to, 124, 125A, 125B, 126, 127A ir 127B kategorijoms priskiriamus cheminius pluoštus, siūlus ir verpalus.

2.

Nepažeidžiant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, prekių aprašymas laikomas tik nurodomojo pobūdžio, nes kiekvienos kategorijos produktai šiame priede nustatomi pagal KN kodus. Jei KN kodas nurodytas su ženklu „ex“, kiekvienos kategorijos gaminiai nustatomi pagal KN kodo ir atitinkamo aprašymo taikymo sritį.

3.

Drabužiai, kuriuos sunku priskirti vyriškiems ar berniukų drabužiams arba moteriškiems ar mergaičių drabužiams, priskiriami pastariesiems.

4.

Jeigu žymoje nurodoma „kūdikių drabužėliai“, tai reiškia drabužius iki 86 prekybinio dydžio imtinai.

Kategorija

Aprašymas

KN kodas (2012 m.)

Atitikmenų lentelė

vienetai/kg

g/vienetas

(1)

(2)

(3)

(4)

I   GRUPĖ

ex 20

Lovos skalbiniai, išskyrus megztus arba nertus

 

 

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

ex 32

Pūkiniai ir šeniliniai audiniai ir siūtinai pūkiniai tekstilės paviršiai

 

 

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

ex 39

Stalo, kūno priežiūros ir virtuvės skalbiniai, išskyrus megztus arba nertus, išskyrus priskiriamus 118 kategorijai

 

 

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

II   GRUPĖ

ex 12

Pėdkelnės ir triko, kojinės, kojinės iki kelių, puskojinės, kojinės iki kulkšnių, kojinaitės ir panašūs gaminiai, megzti arba nerti, išskyrus skirtus kūdikiams

24,3

41

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

ex 13

Vyriškos arba berniukų apatinės kelnės ir trumpikės, moteriškos arba mergaičių kelnaitės ir trumpikės, megztos arba nertos

17

59

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

ex 14

Vyriški arba berniukų austi paltai, lietpalčiai ir kiti paltai, apsiaustai ir pelerinos (apsiaustai su gobtuvu)

0,72

1 389

ex 6210 20 00

ex 15

Moteriški arba mergaičių austi paltai, lietpalčiai ir kiti paltai, apsiaustai ir pelerinos, švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai), išskyrus skrandas su gobtuvais

0,84

1 190

ex 6210 30 00

ex 18

Vyriški arba berniukų apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinės kelnės, trumpikės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai, išskyrus megztus arba nertus

 

 

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinukai, apatiniai sijonai, apatinės kelnės, kelnaitės, naktiniai marškiniai, pižamos, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai, išskyrus megztus arba nertus

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

ex 19

Nosinės, išskyrus nosines iš šilko ar šilko atliekų

59

17

ex 6213 90 00

ex 24

Vyriški arba berniukų naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai, megzti arba nerti

3,9

257

ex 6107 29 00

Moteriški arba mergaičių naktiniai marškiniai, pižamos, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai, megzti arba nerti

ex 6108 39 00

ex 27

Moteriški arba mergaičių sijonai, įskaitant sijonus-kelnes

2,6

385

ex 6104 59 00

ex 28

Kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžai ir šortai (išskyrus maudymosi kostiumėlius ar kelnaites), megzti arba nerti

1,61

620

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

ex 31

Liemenėlės, austos, megztos ar nertos

18,2

55

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

ex 68

Kūdikių drabužėliai ir drabužių priedai, išskyrus ex 10 ir ex 87 kategorijų pirštuotas pirštines, kumštines pirštines ir puspirštines, kūdikių kojinės, puskojinės ir kojinaites, išskyrus megztas arba nertas, ex 88 kategorijos

 

 

ex 6209 90 90

ex 73

Sportiniai kostiumai iš megzto ar nerto audinio

1,67

600

ex 6112 19 00

ex 78

Drabužiai, pasiūti iš medžiagų, priskiriamų 5903, 5906 ir 5907 pozicijoms, išskyrus ex 14 ir ex 15 kategorijų drabužius

 

 

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

ex 83

Drabužiai, pasiūti iš megztų ar nertų medžiagų, priskiriamų 5903 ir 5907 pozicijoms, ir slidinėjimo kostiumai, megzti arba nerti

 

 

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

III A   GRUPĖ

ex 38 B

Tinklinės užuolaidos, išskyrus megztas arba nertas

 

 

ex 6303 99 90

ex 40

Austos užuolaidos (įskaitant portjeras, vidines uždangas; užuolaidų arba lovų lambrekenus ir kitus baldams ir būstui dekoruoti naudojamus dirbinius), išskyrus megztas arba nertas

 

 

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

ex 58

Kilimai, kiliminės dangos, kilimėliai, rišti (gatavi arba negatavi)

 

 

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

ex 59

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga, išskyrus ex 58, 142 ir 151B kategorijų kilimus

 

 

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 80

ex 60

Rankomis austi Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ir panašių rūšių gobelenai, taip pat siuvinėti (pavyzdžiui, mažu dygsneliu, kryželiu), įrėminti arba panašiai rankomis

 

 

ex 5805 00 00

ex 61

Siaurieji audiniai ir juostelės, kurias sudaro tik metmenys be ataudų, surišti adhezyvais (bolduc), išskyrus etiketes ir panašius ex 62 ir 137 kategorijų dirbinius

Elastiniai audiniai ir apsiuvai (nemegzti ir nenerti), pagaminti iš tekstilinių medžiagų, susiūtų guminiais siūlais

 

 

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

ex 62

Šeniliniai siūlai (įskaitant plaušelių šenilinius (flock chenille) siūlus), apvytiniai siūlai (išskyrus metalizuotuosius siūlus ir apvytinius ašutų siūlus)

 

 

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos, išskyrus austas, megztas arba nertas medžiagas, rankų darbo arba mechaniniu būdu pagaminti nėriniai, nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Etiketės, emblemos ir panašūs dirbiniai iš tekstilės medžiagų, nesiuvinėti, rietime, juostelėmis arba iškirpti tam tikromis formomis ar dydžiais, austiniai

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Pintinės juostelės, pintinės virvelės ir dekoratyviniai apsiuvai rietime; kutai, pomponai ir panašūs dirbiniai

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Siuvinėjimai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

ex 63

Megztinės arba nertinės medžiagos iš sintetinio pluošto, kuriose elastomeriniai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, ir megztinės arba nertinės medžiagos, kuriose guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės

 

 

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

ex 65

Megzti arba nerti audiniai, išskyrus ex 63 kategorijos

 

 

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

ex 66

Kelioniniai pledai ir antklodės, išskyrus megztas arba nertas

 

 

ex 6301 10 00

III B   GRUPĖ

ex 10

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės, megztos arba nertos

17 porų

59

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

ex 67

Megzti arba nerti drabužių priedai, išskyrus skirtus kūdikiams; visų rūšių namų ūkio skalbiniai, megzti arba nerti; užuolaidos (įskaitant portjeras), vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų lambrekenai ir kiti patalpų įrengimui skirti dirbiniai, megzti arba nerti; megztos arba nertos antklodės ir kelioniniai pledai, kiti megzti arba nerti dirbiniai, įskaitant drabužių arba drabužių priedų dalis

 

 

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

ex 69

Moteriški arba mergaičių apatinukai ir apatiniai sijonai, megzti arba nerti

7,8

128

ex 6108 19 00

ex 72

Maudymosi kostiumai bei kelnaitės

9,7

103

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

ex 75

Megzti arbe nerti vyriški arba berniukų kostiumai ir ansambliai

0,80

1 250

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

ex 85

Kaklajuostės, peteliškės ir kaklaraiščiai, išskyrus megztus arba nertus, išskyrus 159 kategorijos

17,9

56

ex 6215 90 00

ex 86

Korsetai, juosmenėlės, keliaraiščiai, petnešos ir panašūs dirbiniai bei jų dalys, megzti ar nerti arba nemegzti ar nenerti

8,8

114

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

ex 87

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės, nemegztos ir nenertos

 

 

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

ex 88

Kojinės, puskojinės ir kojinaitės, nemegztos ir nenertos; kiti drabužių priedai, drabužių arba drabužių priedų dalys, išskyrus skirtus kūdikiams, išskyrus megztus arba nertus

 

 

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

ex 91

Palapinės

 

 

ex 6306 29 00

ex 94

Vata iš tekstilės medžiagų ir jos dirbiniai; tekstilės plaušeliai, kurių ilgis ne didesnis kaip 5 mm (flock), tekstilės dulkės ir gumuliukai

 

 

ex 9619 00 39ex 5601 29 00ex 5601 30 00

ex 95

Veltinis ir dirbiniai iš veltinio, įmirkyti arba neįmirkyti, aptraukti arba neaptraukti, išskyrus grindų dangas

 

 

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

ex 97

Tinklai, rišti iš virvių, virvelių arba lynų, ir gatavi žvejybos tinklai iš siūlų, virvių, virvelių arba lynų

 

 

ex 5608 90 00

ex 98

Kiti dirbiniai iš siūlų, virvių, virvelių, trosų ar lynų, išskyrus tekstilės medžiagas, dirbinius, pagamintus iš tokių medžiagų ir 97 kategorijos dirbinius

 

 

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

ex 99

Tekstilės gaminiai, padengti dervomis (gum) arba krakmolingomis medžiagomis, naudojami knygoms įrišti arba turintys panašią paskirtį; techninė audinio kalkė; paruoštos tapybai gruntuotos drobės; klijuotės, kolenkorai ir panašūs sustandinantys tekstilės gaminiai, tokie kaip naudojami skrybėlių pagrindams

 

 

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linoleumas, supjaustytas arba nesupjaustytas reikiamų formų gabalais; grindų danga, sudaryta iš apvalkalo arba iš dangos, pritvirtintos prie tekstilinio pagrindo, supjaustyta arba nesupjaustyta reikiamų formų gabalais

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Gumuoti tekstilės gaminiai, nemegzti arba nenerti, išskyrus skirtus padangoms

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

tapybos būdu dekoruotos drobės, naudojamos kaip teatro dekoracijos; studijų fonai, išskyrus ex 100 kategorijos dirbinius

ex 5907 00 00

ex 100

Tekstilės gaminiai, įmirkyti, apvilkti, padengti arba laminuoti celiuliozės dariniais arba kitais plastikais

 

 

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

ex 109

Dirbiniai iš brezento, burės, tentai ir markizės

 

 

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

ex 110

Austi pripučiami čiužiniai

 

 

ex 6306 40 00

ex 111

Stovyklavimo įranga, austa, išskyrus pripučiamus čiužinius ir palapines

 

 

ex 6306 90 00

ex 112

Kiti gatavi tekstilės dirbiniai, austi, išskyrus ex 113 ir ex 114 kategorijų

 

 

ex 6307 20 00ex 6307 90 98

ex 113

Grindų šluostės, indų pašluostės, dulkių šluostės, išskyrus megztas arba nertas

 

 

ex 6307 10 90

ex 114

Audiniai ir dirbiniai, skirti techniniam naudojimui, išskyrus 136 kategorijos dirbinius

 

 

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 11ex 5911 32 19ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

IV   GRUPĖ

115

Lininiai arba ramės (kiniškosios dilgėlės) verpalai

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Lininiai arba ramės (kiniškosios dilgėlės) audiniai

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Stalo, kūno priežiūros ir virtuvės skalbiniai iš linų arba ramės, išskyrus megztus arba nertus

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Užuolaidos (įskaitant portjeras), vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų lambrekenai ir kiti patalpų įrengimui skirti dirbiniai, nemegzti ir nenerti, iš lino arba ramės (kiniškosios dilgėlės)

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, iš linų arba ramės

 

 

ex 5607 90 90

122

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, iš lino arba iš ramės, išskyrus megztus arba nertus

 

 

ex 6305 90 00

123

Pūkiniai ir šeniliniai audiniai iš linų ar ramės, išskyrus siauruosius audinius

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai iš lino arba ramės, išskyrus megztus arba nertus

ex 6214 90 00

V   GRUPĖ

124

Sintetiniai kuokšteliniai pluoštai

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Sintetiniai gijiniai siūlai (ištisiniai), neskirti mažmeninei prekybai

 

 

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Vienagijai siūlai, juostelės (dirbtiniai šiaudeliai ir panašūs dirbiniai), ketguto imitacijos, iš sintetinių medžiagų

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Verpalai iš dirbtinių gijinių siūlų (ištisiniai), neskirti mažmeninei prekybai, pirminiai siūlai iš viskozės verpalų, nesuktieji arba suktieji, kurių sukrumas ne didesnis kaip 250 sūkių/m, ir pirminiai, netekstūruotieji verpalai iš celiuliozės acetato

 

 

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Vienagijai siūlai, juostelės (dirbtiniai šiaudeliai ir panašūs dirbiniai), ketguto imitacijos, iš dirbtinių tekstilės medžiagų

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Sukaršti arba šukuoti šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai

 

 

5105 40 00

129

Šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų verpalai

 

 

5110 00 00

130 A

Šilko siūlai, išskyrus šilko atliekų verpalus

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Šilko siūlai, išskyrus priskiriamus 130 A kategorijai; šilkaverpių fibroinas

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Kitų augalinių tekstilės pluoštų verpalai

 

 

5308 90 90

132

Popierinis siūlas

 

 

5308 90 50

133

Sėjamosios kanapės verpalai

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Metalizuotieji siūlai

 

 

5605 00 00

135

Šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų audiniai

 

 

5113 00 00

136 A

Šilko arba šilko atliekų audiniai, išskyrus nebalintus, plautus arba balintus

 

 

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

136 B

Šilko arba šilko atliekų audiniai, išskyrus 136A kategorijos audinius

 

 

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Pūkiniai audiniai, šeniliniai audiniai ir siaurieji audiniai iš šilko arba šilko atliekų

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Popierinių verpalų ir kitų tekstilės pluoštų audiniai, išskyrus iš ramės pagamintus audinius

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Audiniai iš metalinių siūlų ir audiniai iš metalizuotųjų siūlų

 

 

5809 00 00

140

Megztinės arba nertinės tekstilės medžiagos, išskyrus iš vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba cheminio pluošto

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Kelioniniai pledai ir antklodės iš tekstilės medžiagos, išskyrus pagamintas iš vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba cheminio pluošto

 

 

ex 6301 90 90

142

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga iš sizalio, iš kitų Agave genties augalų tekstilės pluoštų arba iš pluoštinio banano

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Veltinys iš šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, iš abakos (pluoštinio banano) pluošto arba iš sėjamosios kanapės

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Špagatai arba pakavimo virvės žemės ūkio mašinoms, iš sizalio arba iš kitų Agave genties augalų tekstilės pluoštų

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Virvės, virvelės, lynai ir trosai iš sizalio arba iš kitų Agave genties augalų tekstilės pluoštų, išskyrus 146 A kategorijos gaminius

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, apipinti arba neapipinti, iš džiuto arba iš kitų karnienos tekstilės pluoštų, priskiriamų 5303 pozicijai

 

 

ex 5607 90 20

147

Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti), verpalų atliekos ir išplaušinta žaliava, išskyrus nekarštas ir nešukuotas

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Džiuto arba kitų karnienos tekstilės pluoštų, priskiriamų 5303 pozicijai, verpalai

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Kokoso pluošto (plaušų) verpalai

 

 

5308 10 00

149

Džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos audiniai, kurių plotis didesnis kaip 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos audiniai, kurių plotis ne didesnis kaip 150 cm; maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, iš džiuto arba iš kitų luobinių tekstilės pluoštų, išskyrus naudotus

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Grindų danga iš kokoso pluošto (plaušų)

 

 

5702 20 00

151 B

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga iš džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos, išskyrus siūtinę ar klijuotinę

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Smaigstytinis veltinys iš džiuto arba iš kitų karnienos tekstilės pluoštų, neįmirkytas ir nepadengtas, išskyrus grindų dangas

 

 

5602 10 11

153

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, iš džiuto arba iš kitų karnienos tekstilės pluoštų, priskiriamų 5303 pozicijai

 

 

6305 10 10

154

Šilkaverpių kokonai, tinkami išvynioti

 

 

5001 00 00

Šilko žaliava (nesukta)

5002 00 00

Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti), verpalų atliekos ir išplaušinta žaliava, nekarštos ir nešukuotos

ex 5003 00 00

Nekaršta ir nešukuota vilna

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Nekaršti ir nešukuoti švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

vilnos arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų atliekos, įskaitant verpalų atliekas, bet neįskaitant išplaušintos žaliavos

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Vilnos arba švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų išplaušinta žaliava

5104 00 00

Linai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; linų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramės ir kiti augaliniai tekstilės pluoštai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; šių pluoštų pakulos, pašukos ir atliekos, išskyrus kokoso pluošto (plaušų) ir abakos

5305 00 00

Nekaršta ir nešukuota medvilnė

5201 00 105201 00 90

Medvilnės atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Sėjamosios kanapės (Cannabis sativa), žaliavinės arba apdorotos, bet nesuverptos; sėjamųjų kanapių pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5302 10 005302 90 00

Abakos (pluoštinio banano arba Musa textilis Nee) pluoštai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; abakos pluoštų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5305 00 00

Džiutas ir kiti tekstilės pluoštai iš karnienos (išskyrus linus, sėjamąsias kanapes ir ramę (kiniškąją dilgėlę)), žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; šių pluoštų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5303 10 005303 90 00

Kiti augaliniai tekstilės pluoštai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; šių pluoštų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5305 00 00

156

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės ir puloveriai, megzti arba nerti, iš šilko arba iš šilko atliekų

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Megzti arba nerti drabužiai, išskyrus ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 ir 156 kategorijų drabužius

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Suknelės, palaidinukės ir marškiniai-palaidinukės, nemegztos ir nenertos, iš šilko arba šilko atliekų

 

 

6204 49 106206 10 00

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai, nemegzti ir nerti, iš šilko arba šilko atliekų

6214 10 00

Kaklajuostės, peteliškės ir kaklaraiščiai iš šilko arba šilko atliekų

6215 10 00

160

Nosinės iš šilko arba šilko atliekų

 

 

ex 6213 90 00

161

Drabužiai, nemegzti ir nenerti, išskyrus ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 ir 159 kategorijų drabužius

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00


(1)  N.B.: Pastaba. Apima tik 1–114 kategorijas, išskyrus Rusijos Federaciją ir Serbiją, kurioms numatytos 1–161 kategorijos.

(2)  Taikoma tik importui iš Kinijos.


17.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/42


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1322/2011

2011 m. gruodžio 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 517/94 dėl tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios Bendrijos importo taisyklės, bendrųjų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių I priedas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1994 m. kovo 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 517/94 dėl tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios Bendrijos importo taisyklės, bendrųjų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (1), ypač į jo 28 straipsnį,

kadangi:

(1)

tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrąsias taisykles reikėtų atnaujinti atsižvelgiant į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (2) pakeitimus, kurie taip pat turi įtakos tam tikriems Reglamento (EB) Nr. 517/94 I priede nurodytiems kodams;

(2)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 517/94 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(3)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 517/94 25 straipsnį įsteigto Tekstilės komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 517/94 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 67, 1994 3 10, p. 1.

(2)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 517/94 I priedas iš dalies keičiamas taip:

I priedas pakeičiamas taip:

„I PRIEDAS

1 STRAIPSNYJE NURODYTI TEKSTILĖS GAMINIAI

1.

Nepažeidžiant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, prekių aprašymas laikomas tik nurodomojo pobūdžio, nes kiekvienos kategorijos produktai šiame priede nustatomi pagal KN kodus. Kai prieš KN kodą nurodomas simbolis „ex“, kiekvienai kategorijai priskirti gaminiai apibrėžiami pagal KN kodo ir atitinkamo aprašymo taikymo sritį.

2.

Drabužiai, kuriuos sunku priskirti vyriškiems ar berniukų drabužiams arba moteriškiems ar mergaičių drabužiams, priskiriami pastariesiems.

3.

Jeigu žymoje nurodoma „kūdikių drabužėliai“, tai reiškia drabužius iki 86 prekybinio dydžio imtinai.

Kategorija

Aprašymas

KN kodas (2012 m.)

Atitikmenų lentelė

vienetai/kg

g/vienetas

(1)

(2)

(3)

(4)

I A   GRUPĖ

1

Medvilnės verpalai, neskirti mažmeniniai prekybai

 

 

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

2

Medvilniniai audiniai, išskyrus marlę, kilpiniai audiniai, siaurieji audiniai, pūkiniai audiniai, šeniliniai audiniai, tiulis ir kitos tinklinės medžiagos

 

 

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

2 a)

Iš jų: išskyrus nebalintus arba balintus

 

 

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

3

Sintetinių pluoštų audiniai (neištisiniai arba atliekos) išskyrus siauruosius audinius, pūkiniai audiniai (įskaitant kilpinius audinius) ir šeniliniai audiniai

 

 

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

3 a)

Iš jų: išskyrus nebalintus arba balintus

 

 

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

I B   GRUPĖ

4

Marškiniai, trumparankoviai marškinėliai, lengvi ploni megztiniai (džemperiai ir puloveriai) su atverstinėmis, polo arba golfo apykaklėmis (išskyrus iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų), apatiniai marškiniai ir panašūs gaminiai, megzti arba nerti

6,48

154

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

5

Megztiniai, puloveriai, berankoviai puloveriai, liemenės, ansambliai, susagstomi megztiniai, naktiniai marškiniai ir džemperiai (išskyrus švarkus ir sportinius švarkus (bleizerius)), striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės (wind-cheaters), striukės be rankovių ir panašūs gaminiai, megzti arba nerti

4,53

221

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

6

Vyriški arba berniukų austi bridžai, šortai išskyrus maudymosi kostiumėlius ir kelnaites bei kelnes (įskaitant ilgas laisvas kelnes (slacks); moteriškos arba mergaičių austos kelnės ir ilgos laisvos kelnės iš vilnos, medvilnės arba cheminių pluoštų; apatinės sportinių kostiumų dalys su pamušalu, išskyrus 16 arba 29 kategorijų, iš medvilnės arba cheminio pluošto

1,76

568

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

7

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės, megzti arba nerti arba ne, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

5,55

180

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

8

Vyriški arba berniukų marškiniai, išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

4,60

217

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

II A   GRUPĖ

9

Kilpiniai medvilniniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai medvilniniai audiniai; medvilniniai skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės skalbiniai, išskyrus megztus arba nertus, iš kilpinių rankšluostinių arba iš panašių kilpinių medvilninių audinių

 

 

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

20

Lovos skalbiniai, išskyrus megztus arba nertus

 

 

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

22

Kuokštelinių arba atliekinių sintetinių pluoštų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

 

 

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

22 a)

Iš jų akriliniai

 

 

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

23

Kuokštelinių arba atliekinių dirbtinių pluoštų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

 

 

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

32

Pūkiniai ir šeniliniai audiniai (išskyrus kilpinius rankšluosčių arba kilpinius audinius iš medvilnės ir siauruosius audinius) ir siūtinai pūkiniai tekstilės paviršiai iš vilnos, medvilnės arba cheminio tekstilės pluošto

 

 

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00

32 a)

Iš kurių: medvilninis velvetas

 

 

5801 22 00

39

Stalo, kūno priežiūros ir virtuvės skalbiniai, išskyrus megztus arba nertus, išskyrus kilpinius medvilninius rankšluosčių audinius ar panašius kilpinius medvilninius audinius

 

 

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

II B   GRUPĖ

12

Pėdkelnės ir triko, kojinės, puskojinės, puskojinės iki kulkšnių, puskojinaitės ir panašūs dirbiniai, megzti ar nerti, išskyrus kūdikių drabužėlius, įskaitant elastines kojines, skirtas sergantiems varikoze, išskyrus 70 kategorijos gaminius

24,3 poros

41

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

13

Vyriškos arba berniukų apatinės kelnės ir trumpikės, moteriškos arba mergaičių kelnaitės ir trumpikės, megztos arba nertos, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

17

59

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51

14

Vyriški arba berniukų austi paltai, lietpalčiai ir kiti paltai, apsiaustai ir pelerinos, iš vilnos, medvilnės arba cheminio tekstilės pluošto (išskyrus skrandas su gobtuvais) (21 kategorijos)

0,72

1 389

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

15

Moteriški arba mergaičių austi paltai, lietpalčiai ir kiti paltai, apsiaustai ir pelerinos; švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai), iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto (išskyrus skrandas su gobtuvais) (21 kategorijos)

0,84

1 190

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

16

Vyriški arba berniukų kostiumai ir ansambliai, išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto, išskyrus slidinėjimo kostiumus; vyriški arba berniukų sportiniai kostiumai su pamušalu, kurių išorinis sluoksnis pasiūtas iš vieno ir tokio paties audinio, iš medvilnės arba cheminio pluošto

0,80

1 250

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

17

Vyriški arba berniukų švarkai ar sportiniai švarkai (bleizeriai), išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

1,43

700

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

18

Vyriški arba berniukų apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinės kelnės, trumpikės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai, išskyrus megztus arba nertus

 

 

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinukai, apatiniai sijonai, apatinės kelnės, kelnaitės, naktiniai marškiniai, pižamos, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai, išskyrus megztus arba nertus

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59

19

Nosinės, išskyrus megztas arba nertas

59

17

6213 20 00ex 6213 90 00

21

Skrandos su gobtuvais; striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės (windcheaters), striukės be rankovių ir panašūs gaminiai, išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto; sportinių kostiumų su pamušalu viršutinės dalys, išskyrus 16 ir 29 kategorijos, iš medvilnės ir sintetinio pluošto

2,3

435

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

24

Vyriški arba berniukų naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai, megzti arba nerti

3,9

257

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Moteriški arba mergaičių naktiniai marškiniai, pižamos, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai, megzti arba nerti

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

26

Moteriškos arba mergaičių suknelės, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

3,1

323

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

27

Moteriški arba mergaičių sijonai, įskaitant sijonus-kelnes

2,6

385

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

28

Kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžai ir šortai (išskyrus maudymosi kostiumėlius ir kelnaites), megzti arba nerti, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

1,61

620

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

29

Moteriški arba mergaičių kostiumai ir ansambliai, išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto, išskyrus slidinėjimo kostiumus; moteriški arba mergaičių sportiniai kostiumai su pamušalu, kurių išorinis sluoksnis pasiūtas iš vieno ir tokio paties audinio, iš medvilnės arba cheminio pluošto

1,37

730

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

31

Liemenėlės, austos, megztos ar nertos

18,2

55

ex 6212 10 106212 10 90

68

Kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai, išskyrus 10 ir 87 kategorijų pirštuotas pirštinėles, kumštines pirštinėles ir puspirštinėles, ir kūdikių kojinės, puskojinės ir puskojinaitės, išskyrus megztas ar austas, 88 kategorijos

 

 

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59

73

Sportiniai kostiumai iš megzto ar nerto audinio, iš vilnos, medvilnės ar cheminio tekstilės pluošto

1,67

600

6112 11 006112 12 006112 19 00

76

Vyriški arba berniukų darbo arba profesiniai drabužiai, išskyrus megztus arba nertus

 

 

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Moteriškos arba mergaičių prijuostės, darbinės palaidinės ir kiti darbo ar profesiniai drabužiai, išskyrus megztus arba nertus

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

77

Slidinėjimo kostiumai, išskyrus megztus arba nertus

 

 

ex 6211 20 00

78

Drabužiai, išskyrus megztus ar nertus, išskyrus 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 ir 77 kategorijų drabužius

 

 

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00ex 9619 00 59

83

Paltai, švarkai, sportiniai švarkai (bleizeriai) ir kiti drabužiai, įskaitant slidinėjimo kostiumus, megzti arba nerti, išskyrus 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 kategorijų

 

 

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51

III A   GRUPĖ

33

Audiniai iš sintetinių gijinių siūlų, pagaminti iš juostelių arba panašių dirbinių iš polietileno arba polipropileno, kurių plotis mažesnis kaip 3 m

 

 

5407 20 11

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, nemegzti ir nenerti, pagaminti iš juostelių arba iš panašių dirbinių

6305 32 196305 33 90

34

Audiniai iš sintetinių gijinių siūlų, pagaminti iš juostelių arba panašių dirbinių iš polietileno arba polipropileno, kurių plotis ne mažesnis kaip 3 m

 

 

5407 20 19

35

Audiniai iš sintetinių gijų, išskyrus skirtus 114 kategorijos padangoms

 

 

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

35 a)

Iš kurių: išskyrus nebalintus arba balintus

 

 

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36

Audiniai iš dirbtinių gijų, išskyrus skirtus 114 kategorijos padangoms

 

 

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36 a)

Iš kurių: išskyrus nebalintus arba balintus

 

 

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

37

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai

 

 

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

37 a)

Iš kurių: išskyrus nebalintus arba balintus

 

 

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

38 A

Megztas arba nertas sintetinis užuolaidų audinys, įskaitant tinklinį užuolaidų audinį

 

 

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

38 B

Tinklinės užuolaidos, išskyrus megztas arba nertas

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

40

Austos užuolaidos (įskaitant portjeras, vidines uždangas, užuolaidų arba lovų lambrekenus ir kitus baldams ir būstui dekoruoti naudojamus dirbinius), išskyrus megztus ar nertus, iš vilnos, iš medvilnės arba iš sintetinio pluošto

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

41

Sintetiniai gijiniai siūlai (ištisiniai), neskirti mažmeniniai prekybai, išskyrus netekstūruotuosius vienagijus nesuktuosius arba suktuosius, kurių sukrumas ne didesnis kaip 50 sūkių/m

 

 

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

42

Ištisiniai cheminio pluošto verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

 

 

5401 20 10

Dirbtinių pluoštų verpalai; verpalai iš dirbtinių gijinių siūlų, neskirti mažmeninei prekybai, išskyrus pirminius siūlus iš viskozės verpalų, nesuktuosius arba suktuosius, kurių sukrumas ne didesnis kaip 250 sūkių/m, ir pirminius, netekstūruotuosius verpalus iš celiuliozės acetato

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

43

Cheminiai gijiniai siūlai, dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai, medvilnės verpalai, skirti mažmeninei prekybai

 

 

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

46

Sukaršta arba šukuota avių arba ėriukų vilna arba kiti švelniavilnių gyvūnų plaukai

 

 

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

47

Sukarštos avių arba ėriukų vilnos verpalai (vilnoniai verpalai) arba sukarštų švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

 

 

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

48

Šukuotos avių arba ėriukų vilnos verpalai (šukuotiniai vilnoniai verpalai) arba šukuotų švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

 

 

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

49

Avių arba ėriukų vilnos verpalai arba švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, skirti mažmeninei prekybai

 

 

5109 10 105109 10 905109 90 00

50

Avių arba ėriukų vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų audiniai

 

 

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

51

Karšta arba šukuota medvilnė

 

 

5203 00 00

53

Medvilninis gazas

 

 

5803 00 10

54

Dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai, įskaitant atliekas, karšti, šukuoti ar kitu būdu paruošti verpimui

 

 

5507 00 00

55

Sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, įskaitant atliekas, karšti, šukuoti ar kitu būdu paruošti verpimui

 

 

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

56

Sintetinio kuokštelinio arba atliekinio sintetinio pluošto verpalai, skirti mažmeninei prekybai

 

 

5508 10 905511 10 005511 20 00

58

Kilimai, kiliminės dangos, kilimėliai, rišti (gatavi arba negatavi)

 

 

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

59

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga, išskyrus 58 kategorijos kilimus

 

 

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

60

Rankomis austi Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ir panašių rūšių gobelenai, taip pat siuvinėti (pavyzdžiui, mažu dygsneliu, kryželiu), įrėminti arba panašiai rankomis

 

 

5805 00 00

61

Siaurieji audiniai ir juostelės, kurias sudaro tik metmenys be ataudų, surišti adhezyvais (bolducs), išskyrus etiketes ir panašius 62 kategorijos dirbinius

Elastiniai audiniai ir apsiuvai (nemegzti ir nenerti), pagaminti iš tekstilinių medžiagų, susiūtų guminiais siūlais

 

 

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

62

Šeniliniai siūlai (įskaitant plaušelių šenilinius (flock chenille) siūlus), apvytiniai siūlai (išskyrus metalizuotuosius siūlus ir apvytinius ašutų siūlus)

 

 

5606 00 915606 00 99

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos, išskyrus austas, megztas arba nertas medžiagas, rankų darbo arba mechaniniu būdu pagaminti nėriniai, nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Etiketės, emblemos ir panašūs dirbiniai iš tekstilės medžiagų, nesiuvinėti, rietime, juostelėmis arba iškirpti tam tikromis formomis ar dydžiais, austiniai

5807 10 105807 10 90

Pintinės juostelės ir dekoratyviniai apsiuvai rietime; kutai, pomponai ir panašūs dirbiniai

5808 10 005808 90 00

Siuvinėjimai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

63

Megztinės arba nertinės medžiagos iš sintetinio pluošto, kuriose elastomeriniai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5% masės, ir megztinės arba nertinės medžiagos, kuriose guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5% masės

 

 

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Raschel nėriniai ir „ilgapūkės“ medžiagos iš sintetinių pluoštų

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

65

Megztinės arba nertinės medžiagos, išskyrus 38 A ir 63 kategorijų, iš vilnos, medvilnės ar cheminio pluošto

 

 

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

66

Kelioniniai pledai ir antklodės, išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

 

 

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

III B   GRUPĖ

10

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės, megztos arba nertos

17 porų

59

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

67

Megzti arba nerti drabužių priedai, išskyrus skirtus kūdikiams; visų rūšių namų ūkio skalbiniai, megzti arba nerti; užuolaidos (įskaitant portjeras), vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų lambrekenai ir kiti patalpų įrengimui skirti dirbiniai, megzti arba nerti; megztos arba nertos antklodės ir kelioniniai pledai, kiti megzti arba nerti dirbiniai, įskaitant drabužių arba drabužių priedų dalis

 

 

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51

67 a)

Iš jų: maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, pagaminti iš polietileno arba polipropileno juostelių

 

 

6305 32 116305 33 10

69

Moteriški arba mergaičių apatinukai ir apatiniai sijonai, megzti arba nerti

7,8

128

6108 11 006108 19 00

70

Pėdkelnės ir triko iš sintetinių pluoštų, kurių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 67 decitekso (6,7 tex)

30,4 poros

33

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Moteriškos kojinės iš sintetinių pluoštų

ex 6115 10 906115 96 91

72

Maudymosi kostiumėliai, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

9,7

103

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

74

Moteriški arba mergaičių kostiumai ir ansambliai iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto, megzti arba nerti, išskyrus slidinėjimo kostiumus

1,54

650

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

75

Vyriški arba berniukų kostiumai ir ansambliai, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto, megzti arba nerti, išskyrus slidinėjimo kostiumus

0,80

1 250

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

84

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai, išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

 

 

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

85

Kaklajuostės, peteliškės ir kaklaraiščiai, išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

17,9

56

6215 20 006215 90 00

86

Korsetai, juosmenėlės, keliaraiščiai, petnešos ir panašūs dirbiniai bei jų dalys, megzti ar nerti arba nemegzti ar nenerti

8,8

114

6212 20 006212 30 006212 90 00

87

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės, nemegztos ir nenertos

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

88

Kojinės, puskojinės ir kojinaitės, nemegztos ir nenertos; kiti drabužių priedai, drabužių arba drabužių priedų dalys, išskyrus skirtus kūdikiams, išskyrus megztus arba nertus

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

90

Virvės, virvelės, lynai ir trosai iš sintetinio pluošto, pinti arba nepinti

 

 

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

91

Palapinės

 

 

6306 22 006306 29 00

93

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, pagaminti iš audinių, išskyrus polietileną arba polipropileno juosteles

 

 

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

94

Vata iš tekstilės medžiagų ir jos dirbiniai; tekstilės plaušeliai, kurių ilgis ne didesnis kaip 5 mm (flock), tekstilės dulkės ir gumuliukai

 

 

5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39

95

Veltinis ir dirbiniai iš veltinio, įmirkyti arba neįmirkyti, aptraukti arba neaptraukti, išskyrus grindų dangas

 

 

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

96

Neaustinės medžiagos ir dirbiniai iš tokių medžiagų, įmirkyti arba neįmirkyti, aptraukti arba neaptraukti, padengti arba nepadengti, laminuotieji arba nelaminuotieji

 

 

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 92ex 6307 90 989619 00 49ex 9619 00 59

97

Tinklai, rišti iš virvių, virvelių arba lynų, ir gatavi žvejybos tinklai iš siūlų, virvių, virvelių arba lynų

 

 

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

98

Kiti dirbiniai iš siūlų, virvių, virvelių, trosų ar lynų, išskyrus tekstilės medžiagas, dirbinius, pagamintus iš tokių medžiagų ir 97 kategorijos dirbinius

 

 

5609 00 005905 00 10

99

Tekstilės gaminiai, padengti dervomis (gum) arba krakmolingomis medžiagomis, naudojami knygoms įrišti arba turintys panašią paskirtį; techninė audinio kalkė; paruoštos tapybai gruntuotos drobės; klijuotės, kolenkorai ir panašūs sustandinantys tekstilės gaminiai, tokie kaip naudojami skrybėlių pagrindams

 

 

5901 10 005901 90 00

Linoleumas, supjaustytas arba nesupjaustytas reikiamų formų gabalais; grindų danga, sudaryta iš apvalkalo arba iš dangos, pritvirtintos prie tekstilinio pagrindo, supjaustyta arba nesupjaustyta reikiamų formų gabalais

5904 10 005904 90 00

Gumuoti tekstilės gaminiai, nemegzti arba nenerti, išskyrus skirtus padangoms

5906 10 005906 99 105906 99 90

Kitu būdu įmirkyti ar aptraukti tekstilės gaminiai; tapybos būdu dekoruotos drobės, naudojamos kaip teatro dekoracijos; studijų fonai, išskyrus 100 kategorijos dirbinius

5907 00 00

100

Tekstilės gaminiai, įmirkyti, apvilkti, padengti arba laminuoti celiuliozės dariniais arba kitais plastikais

 

 

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

101

Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, išskyrus iš sintetinių pluoštų

 

 

ex 5607 90 90

109

Dirbiniai iš brezento, burės, tentai ir markizės

 

 

6306 12 006306 19 006306 30 00

110

Austi pripučiami čiužiniai

 

 

6306 40 00

111

Stovyklavimo įranga, austa, išskyrus pripučiamus čiužinius ir palapines

 

 

6306 90 00

112

Kiti gatavi tekstilės dirbiniai, austi, išskyrus 113 ir 114 kategorijų

 

 

6307 20 00ex 6307 90 98

113

Grindų šluostės, indų pašluostės, dulkių šluostės, išskyrus megztas arba nertas

 

 

6307 10 90

114

Techninės paskirties tekstilės gaminiai ir dirbiniai

 

 

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

IV   GRUPĖ

115

Lininiai arba ramės (kiniškosios dilgėlės) verpalai

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Lininiai arba ramės (kiniškosios dilgėlės) audiniai

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Stalo skalbiniai, skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės skalbiniai iš lino arba iš ramės (kiniškosios dilgėlės) išskyrus megztus arba nertus

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Užuolaidos (įskaitant portjeras), vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų lambrekenai ir kiti patalpų įrengimui skirti dirbiniai, nemegzti ir nenerti, iš lino arba ramės (kiniškosios dilgėlės)

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, iš linų arba ramės

 

 

ex 5607 90 90

122

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, iš lino arba iš ramės, išskyrus megztus arba nertus

 

 

ex 6305 90 00

123

Pūkiniai ir šeniliniai audiniai iš linų ar ramės, išskyrus siauruosius audinius

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai iš lino arba ramės, išskyrus megztus arba nertus

ex 6214 90 00

V   GRUPĖ

124

Sintetiniai kuokšteliniai pluoštai

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Sintetiniai gijiniai siūlai (ištisiniai), neskirti mažmeninei prekybai, išskyrus 41 kategorijos siūlus

 

 

5402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Vienagijai siūlai, juostelės (dirbtiniai šiaudeliai ir panašūs dirbiniai), ketguto imitacijos, iš sintetinių medžiagų

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai.

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Dirbtiniai gijiniai siūlai (ištisiniai), neskirti mažmeninei prekybai, išskyrus 42 kategorijos siūlus

 

 

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Vienagijai siūlai, juostelės (dirbtiniai šiaudeliai ir panašūs dirbiniai), ketguto imitacijos, iš dirbtinių tekstilės medžiagų

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Sukaršti arba šukuoti šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai

 

 

5105 40 00

129

Šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų verpalai

 

 

5110 00 00

130 A

Šilko siūlai, išskyrus šilko atliekų verpalus

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Šilko siūlai, išskyrus 130 A kategorijos; šilkaverpių fibroinas

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Kitų augalinių tekstilės pluoštų verpalai

 

 

5308 90 90

132

Popierinis siūlas

 

 

5308 90 50

133

Sėjamosios kanapės verpalai

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Metalizuotieji siūlai

 

 

5605 00 00

135

Šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų audiniai

 

 

5113 00 00

136

Šilko arba šilko atliekų audiniai

 

 

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Pūkiniai audiniai, šeniliniai audiniai ir siaurieji audiniai iš šilko arba šilko atliekų

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Popierinių verpalų ir kitų tekstilės pluoštų audiniai, išskyrus iš ramės pagamintus audinius

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Audiniai iš metalinių siūlų ir audiniai iš metalizuotųjų siūlų

 

 

5809 00 00

140

Megztinės arba nertinės tekstilės medžiagos, išskyrus iš vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba cheminio pluošto

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Kelioniniai pledai ir antklodės iš tekstilės medžiagos, išskyrus pagamintas iš vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba cheminio pluošto

 

 

ex 6301 90 90

142

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga iš sizalio, iš kitų Agave genties augalų tekstilės pluoštų arba iš pluoštinio banano

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Veltinys iš šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, iš abakos (pluoštinio banano) pluošto arba iš sėjamosios kanapės

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Špagatai arba pakavimo virvės žemės ūkio mašinoms, iš sizalio arba iš kitų Agave genties augalų tekstilės pluoštų

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Virvės, virvelės, lynai ir trosai iš sizalio arba iš kitų Agave genties augalų tekstilės pluoštų, išskyrus 146 A kategorijos gaminius

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, apipinti arba neapipinti, iš džiuto arba iš kitų karnienos tekstilės pluoštų, priskiriamų 5303 pozicijai

 

 

ex 5607 90 20

147

Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti), verpalų atliekos ir išplaušinta žaliava, išskyrus nekarštas ir nešukuotas

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Džiuto arba kitų karnienos tekstilės pluoštų, priskiriamų 5303 pozicijai, verpalai

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Kokoso pluošto (plaušų) verpalai

 

 

5308 10 00

149

Džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos audiniai, kurių plotis didesnis kaip 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos audiniai, kurių plotis ne didesnis kaip 150 cm; maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, iš džiuto arba iš kitų luobinių tekstilės pluoštų, išskyrus naudotus

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Grindų danga iš kokoso pluošto (plaušų)

 

 

5702 20 00

151 B

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga iš džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos, išskyrus siūtinę ar klijuotinę

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Smaigstytinis veltinys iš džiuto arba iš kitų karnienos tekstilės pluoštų, neįmirkytas ir nepadengtas, išskyrus grindų dangas

 

 

5602 10 11

153

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, iš džiuto arba iš kitų karnienos tekstilės pluoštų, priskiriamų 5303 pozicijai

 

 

6305 10 10

154

Šilkaverpių kokonai, tinkami išvynioti

 

 

5001 00 00

Šilko žaliava (nesukta)

5002 00 00

Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti), verpalų atliekos ir išplaušinta žaliava, nekarštos ir nešukuotos

ex 5003 00 00

Nekaršta ir nešukuota vilna

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Nekaršti ir nešukuoti švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

vilnos arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų atliekos, įskaitant verpalų atliekas, bet neįskaitant išplaušintos žaliavos

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Vilnos arba švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų išplaušinta žaliava

5104 00 00

Linai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; linų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramės (kiniškosios dilgėlės) ir kiti augaliniai tekstilės pluoštai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; šių pluoštų pakulos, pašukos ir atliekos, išskyrus kokoso pluošto (plaušų) ir abakos

5305 00 00

Nekaršta ir nešukuota medvilnė

5201 00 105201 00 90

Medvilnės atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Sėjamosios kanapės (Cannabis sativa L.), žaliavinės arba apdorotos, bet nesuverptos; sėjamųjų kanapių pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5302 10 005302 90 00

Abakos (manilinės kanapės arba Musa textilis Nee) pluoštai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; abakos pluoštų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5305 00 00

Džiutas ir kiti tekstilės pluoštai iš karnienos (išskyrus linus, sėjamąsias kanapes ir ramę (kiniškąją dilgėlę)), žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; šių pluoštų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5303 10 005303 90 00

Kiti augaliniai tekstilės pluoštai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; šių pluoštų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5305 00 00

156

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės ir puloveriai, megzti arba nerti, iš šilko arba iš šilko atliekų

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Megzti arba nerti drabužiai, išskyrus 1–123 ir 156 kategorijų drabužius

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Suknelės, palaidinukės ir marškiniai-palaidinukės, nemegztos ir nenertos, iš šilko arba šilko atliekų

 

 

6204 49 106206 10 00

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai, nemegzti ir nerti, iš šilko arba šilko atliekų

6214 10 00

Kaklajuostės, peteliškės ir kaklaraiščiai iš šilko arba šilko atliekų

6215 10 00

160

Nosinės iš šilko arba šilko atliekų

 

 

ex 6213 90 00

161

Nemegzti ir nenerti drabužiai, išskyrus 1–123 ir 159 kategorijų drabužius

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59

KITI 1 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTI TEKSTILĖS GAMINIAI

Kombinuotosios nomenklatūros kodai

 

3005 90

 

3921 12 00

 

ex 3921 13

 

ex 3921 90 60

 

4202 12 19

 

4202 12 50

 

4202 12 91

 

4202 12 99

 

4202 22 10

 

4202 22 90

 

4202 32 10

 

4202 32 90

 

4202 92 11

 

4202 92 15

 

4202 92 19

 

4202 92 91

 

4202 92 98

 

5604 10 00

 

6309 00 00

 

6310 10 00

 

6310 90 00

 

ex 6405 20

 

ex 6406 10

 

ex 6406 90

 

ex 6501 00 00

 

ex 6502 00 00

 

ex 6504 00 00

 

ex 6505 00

 

ex 6506 99

 

6601 10 00

 

6601 91 00

 

6601 99

 

6601 99 90

 

7019 11 00

 

7019 12 00

 

ex 7019 19

 

8708 21 10

 

8708 21 90

 

8804 00 00

 

ex 9113 90 00

 

ex 9404 90

 

ex 9612 10“


17.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/57


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1323/2011

2011 m. gruodžio 16 d.

kuriuo nustatomos 2012 m. tekstilės kvotų valdymo ir paskirstymo taisyklės pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 517/94

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1994 m. kovo 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 517/94 dėl tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios Bendrijos importo taisyklės, bendrųjų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (1), ypač į jo 17 straipsnio 3 ir 6 dalis bei 21 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 517/94 nustatyti kiekybiniai apribojimai, taikomi tam tikrų tekstilės gaminių, kurių kilmės šalis – tam tikros trečiosios šalys, importui ir skirstomi paraiškų pateikimo pirmumo tvarka;

(2)

pagal tą reglamentą tam tikromis sąlygomis galima taikyti kitokius paskirstymo būdus, skaidyti kvotas į dalis arba skirti konkretaus kiekybinio apribojimo dalį išimtinai paraiškoms, prie kurių pridedami dokumentai, patvirtinantys ankstesnio importo kiekį;

(3)

2012 m. nustatytų kvotų valdymo taisyklės turėtų būti priimtos iki kvotų metų pradžios, kad nebūtų nepagrįstai sutrikdytas prekybos srautų tęstinumas;

(4)

ankstesniais metais priimtos priemonės, pavyzdžiui, 2010 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1159/2010, kuriuo nustatomos 2011 m. tekstilės kvotų valdymo ir paskirstymo taisyklės pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 517/94 (2), pasiteisino, todėl būtų tikslinga priimti panašias taisykles 2012 m.;

(5)

siekiant patenkinti kuo didesnio ūkio subjektų skaičiaus poreikius, būtų tikslinga lanksčiau taikyti pirmumo principu pagrįstą skirstymo metodą nustatant didžiausio kiekio, kurį pagal šį metodą galima paskirti kiekvienam ūkio subjektui, ribą;

(6)

siekiant užtikrinti nenutrūkstamą prekybos srautą ir veiksmingai administruoti kvotas, operatoriams turėtų būti suteikta galimybė pateikti pirminę paraišką 2012 m. importo leidimui gauti tokiam pat kiekiui, kurį jie importavo 2011 m.;

(7)

kad kvotos būtų optimaliai išnaudotos, ūkio subjektui, kuris jau išnaudojo ne mažiau kaip pusę leisto kiekio, turėtų būti leista prašyti papildomo kiekio, jei kvotos dar neišnaudotos;

(8)

siekiant užtikrinti tinkamą administravimą, importo leidimai turi galioti devynis mėnesius nuo išdavimo datos, bet ne ilgiau kaip iki metų pabaigos. Valstybės narės licencijas turėtų išduoti tik gavusios Komisijos pranešimą, kad kvotos kiekis dar neišnaudotas, ir tik tada, jeigu ūkio subjektas gali įrodyti, kad turi sutartį ir patvirtinti (jeigu nėra konkrečių prieštaraujančių nuostatų), kad pagal šį reglamentą jam nebuvo suteiktas Bendrijos importo leidimas atitinkamoms kategorijoms ir šalims. Tačiau kompetentingoms nacionalinėms institucijoms turi būti suteikta teisė importuotojo prašymu pratęsti licencijų, iš kurių ne mažiau kaip pusė jau buvo panaudota iki paraiškos dienos, galiojimą dar trims mėnesiams ir iki 2013 m. kovo 31 d.;

(9)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 517/94 25 straipsnį įsteigto Tekstilės komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento tikslas – nustatyti Reglamento (EB) Nr. 517/94 IV priede nurodytų tam tikrų tekstilės gaminių importo kiekybinių kvotų 2012 m. valdymo taisykles.

2 straipsnis

1 straipsnyje minėtos kvotos skirstomos chronologine tvarka, kuria Komisija gauna valstybių narių pranešimus apie atskirų ūkio subjektų paraiškas, kiekiams, neviršijantiems I priede nurodyto didžiausio kiekio vienam ūkio subjektui.

Tačiau didžiausias kiekis netaikomas ūkio subjektams, kurie 2012 m. pateikdami pirmąją paraišką kompetentingoms nacionalinėms institucijoms gali įrodyti, kad iš nurodytų trečiųjų šalių ir nurodytų kategorijų jie importavo daugiau nei didžiausią kiekvienai kategorijai nurodytą kiekį pagal 2011 m. išduotas importo licencijas.

Tokiems ūkio subjektams kompetentingos institucijos gali leisti iš konkrečių trečiųjų šalių importuoti konkrečių kategorijų prekių ne daugiau, nei jie importavo 2011 m., jei neišnaudotas kvotos kiekis.

3 straipsnis

Kiekvienas importuotojas, jau sunaudojęs 50 procentų arba daugiau pagal šį reglamentą jam paskirto kiekio, gali teikti kitą paraišką, prašydamas tos pačios kategorijos ir iš tos pačios trečiosios šalies kiekio, neviršijančio I priede nustatyto didžiausio kiekio.

4 straipsnis

1.   II priede išvardytos kompetentingos nacionalinės institucijos nuo 2012 m. sausio 9 d. 10 val. gali informuoti Komisiją apie paraiškose gauti importo leidimus nurodytą kiekį.

Pirmoje pastraipoje nustatytas laikas yra laikomas Briuselio laiku.

2.   Leidimus kompetentingos nacionalinės institucijos išduoda tik gavusios Komisijos pranešimą pagal Reglamento (EB) Nr. 517/94 17 straipsnio 2 dalį, kad galima importuoti prašomą kiekį.

Leidimus jos išduoda tik tada, jeigu ūkio subjektas:

a)

įrodo, kad turi sutartį dėl prekių tiekimo, ir

b)

raštu patvirtina, kad atitinkamoms kategorijoms ir iš atitinkamų šalių

i)

jis dar negavo leidimo pagal šį reglamentą arba

ii)

pagal šį reglamentą jam buvo paskirtas leidimas, bet jis sunaudojo ne mažiau kaip 50 procentų kvotos kiekio.

3.   Importo leidimai galioja devynis mėnesius nuo išdavimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d.

Tačiau kompetentingos nacionalinės institucijos importuotojo prašymu leidimų galiojimą gali pratęsti trims mėnesiams, jeigu paraiškos pateikimo metu sunaudota ne mažiau kaip 50 procentų kvotos kiekio. Bet kuriuo atveju toks pratęsimas galioja ne ilgiau kaip iki 2013 m. kovo 31 d.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 67, 1994 3 10, p. 1.

(2)  OL L 326, 2010 12 10, p. 25.


I PRIEDAS

Didžiausias kiekis, nurodytas 2 ir 3 straipsniuose

Atitinkama šalis

Kategorija

Matavimo vienetas

Didžiausias kiekis

Baltarusija

1

kilogramai

20 000

2

kilogramai

80 000

3

kilogramai

5 000

4

vienetai

20 000

5

vienetai

15 000

6

vienetai

20 000

7

vienetai

20 000

8

vienetai

20 000

15

vienetai

17 000

20

kilogramai

5 000

21

vienetai

5 000

22

kilogramai

6 000

24

vienetai

5 000

26/27

vienetai

10 000

29

vienetai

5 000

67

kilogramai

3 000

73

vienetai

6 000

115

kilogramai

20 000

117

kilogramai

30 000

118

kilogramai

5 000

Šiaurės Korėja

1

kilogramai

10 000

2

kilogramai

10 000

3

kilogramai

10 000

4

vienetai

10 000

5

vienetai

10 000

6

vienetai

10 000

7

vienetai

10 000

8

vienetai

10 000

9

kilogramai

10 000

12

poros

10 000

13

vienetai

10 000

14

vienetai

10 000

15

vienetai

10 000

16

vienetai

10 000

17

vienetai

10 000

18

kilogramai

10 000

19

vienetai

10 000

20

kilogramai

10 000

21

vienetai

10 000

24

vienetai

10 000

26

vienetai

10 000

27

vienetai

10 000

28

vienetai

10 000

29

vienetai

10 000

31

vienetai

10 000

36

kilogramai

10 000

37

kilogramai

10 000

39

kilogramai

10 000

59

kilogramai

10 000

61

kilogramai

10 000

68

kilogramai

10 000

69

vienetai

10 000

70

poros

10 000

73

vienetai

10 000

74

vienetai

10 000

75

vienetai

10 000

76

kilogramai

10 000

77

kilogramai

5 000

78

kilogramai

5 000

83

kilogramai

10 000

87

kilogramai

8 000

109

kilogramai

10 000

117

kilogramai

10 000

118

kilogramai

10 000

142

kilogramai

10 000

151A

kilogramai

10 000

151B

kilogramai

10 000

161

kilogramai

10 000


II PRIEDAS

4 straipsnyje minimų licencijavimo institucijų sąrašas

1.   Austrija

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1A

1011 Wien, Österreich

Tel.: +43 171100-0

Fax: +43 171100-8386

2.   Belgija

FOD Economie, kmo, Middenstand en Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitganstraat 50

1210 Brussel

Tel. +32 22776713

Fax +32 22775063

SPF Économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale potentiel économique

Service licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. +32 22776713

Fax +32 22775063

3.   Bulgarija

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Тел.: +359 29 40 7008/+359 29 40 7673/+359 29 40 7800

Факс: +359 29 81 5041/+359 29 80 4710/+359 29 88 3654

4.   Kipras

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Τηλ. +357 2 867100

Φαξ +357 2 375120

5.   Čekija

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel.: (420) 22490 7111

Fax: (420) 22421 2133

6.   Danija

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinje Allé 17

DK – 2100 København

Tlf. (45) 35 46 60 30

Fax (45) 35 46 60 29

7.   Estija

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tel: +372 6256400

Faks: +372 6313660

8.   Suomija

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

SUOMI

Puhelin: +358 96141

Faksi: +358 204922852

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

FINLAND

Faksi: +358 204922852

9.   Prancūzija

Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Sous-direction «industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux»

Bureau «matérieaux du futur et nouveaux procédés»

Le Bervil

12, rue Villiot

75572 Paris Cedex 12

FRANCE

Tél. + 33 153449026

Fax + 33 153449172

10.   Vokietija

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29-35

65760 Eschborn, Deutschland

Tel.: +49 6196-9080

Fax: +49 6196-908800

11.   Graikija

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. +(30 210) 328 6021-22

Φαξ +(30 210) 328 60 94

12.   Vengrija

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest

Németvölgyi út 37–39.

1124

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 1458 5503

Fax + 36 1458 5814

E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu

13.   Airija

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. (353 1) 631 21 21

Fax (353 1) 631 28 26

14.   Italija

Ministero dello Sviluppo economico

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione

Direzione generale per la Politica commerciale internazionale

Divisione III — Politiche settoriali

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Tel. (39 06) 5964 7517, 5993 2202, 5993 2198

Fax (39 06) 5993 2263, 5993 2636

E-mail: polcom3@sviluppoeconomico.gov.it

15.   Latvija

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Tālr.: + 371 670 132 99/+ 371 670 132 48

Fakss: + 371 672 808 82

16.   Lietuva

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija

Gedimino pr. 38, Vasario 16-osios g. 2

LT-01104 Vilnius

Tel.: + 370 706 64 658/+ 370 706 64 808

Faks. + 370 706 64 762

17.   Liuksemburgas

Ministère de l’économie et du commerce

Office des licences

Boîte postale 113

2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. + 352 4782371

Fax + 352 466138

18.   Malta

Il-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment

Id-Dipartiment tal-Kummerċ, Id-Direttorat tas-Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta VLT 2000

Malta

Tel. 00 356 256 90 202

Fax 00 356 212 37 112

19.   Nyderlandai

Belastingdienst/Douane

Centrale dienst voor in- en uitvoer

Kempkensberg 12

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel. +31 881512122

Fax +31 881513182

20.   Lenkija

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-950 Warszawa

Tel.: 0048/22/693 55 53

Faks: 0048/22/693 40 21

21.   Portugalija

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P-1149-060 LISBOA

Tel. (351-1) 218 814 263

Fax: (351-1) 218 814 261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

22.   Rumunija

Ministerul Economiei,

Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. +40 213150081

Fax +40 213150454

e-mail: clc@dce.gov.ro

23.   Slovakija

Ministerstvo hospodárstva SR

Oddelenie licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

Tel.: +421 24854 2021 / +421 2 4854 7119

Fax: + 421 24342 3919

24.   Slovėnija

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji plavž 6c

SLO-4270 Jesenice

Slovenija

Telefon: +386-4 2974470

Telefaks: +386-4 2974472

E-naslov: taric.cuje@gov.si

25.   Ispanija

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel. (34 91) 349 38 17 / 349 38 74

Fax (34 91) 349 38 31

E-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mityc.es

26.   Švedija

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

113 86 Stockholm

Tfn +46 86904800

Fax +46 8306759

E-post: registrator@kommers.se

27.   Jungtinė Karalystė

Department for Business, Innovation and Skills

Import Licensing Branch

Queensway House – West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Tel. (44-1642) 36 43 33

Fax (44-1642) 36 42 69

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


17.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/65


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1324/2011

2011 m. gruodžio 16 d.

kuriuo 2012 m. nukrypstama nuo Reglamento (EB) Nr. 1067/2008, atidarančio trečiųjų šalių kilmės paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, Bendrijos tarifines kvotas ir numatančio jų administravimą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 144 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

2008 m. spalio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1067/2008, atidarančio trečiųjų šalių kilmės paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, Bendrijos tarifines kvotas ir numatančio jų administravimą bei nukrypstančio nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (2) 3 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad kitoms trečiosioms šalims skirta III kvotos dalis yra padalijama į keturis mažesnius trijų mėnesių laikotarpius, 1 daliai skiriant 594 597 tonų sausio 1 d. – kovo 31 d. laikotarpiu, 2 daliai skiriant 594 597 tonų 2009 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d. laikotarpiu;

(2)

atsižvelgiant į padėtį rinkoje, kad 2012 m. būtų sudarytos geresnės sąlygos III kvotos dalies grūdams sklandžiai į ES rinką tiekti, reikėtų sujungti 1-ąjį ir 2-ąjį laikotarpius į vieną 1-ojo ir 2-ojo laikotarpių kiekį, t. y. 1 189 194 tonas, apimantį laikotarpį;

(3)

todėl 2012 m. reikėtų nukrypti nuo Reglamento Nr. 1067/2008;

(4)

kad nuo 2012 m. sausio 1 d. būtų užtikrintas veiksmingas importo licencijų išdavimo tvarkos administravimas, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(5)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1067/2008 3 straipsnio 3 dalies a punkto, 2012 m. 1-asis laikotarpis tęsiasi nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d. ir apima 1 189 194 tonas.

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1067/2008 3 straipsnio 3 dalies b punkto, 2012 m. 2-asis laikotarpis panaikinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas iki 2012 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 290, 2008 10 31, p. 3.


17.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/66


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1325/2011

2011 m. gruodžio 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 nuostatos, susijusios su papildomų muitų kriaušėms, citrinoms, obuoliams ir cukinijoms taikymo lygiais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 143 straipsnio b punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), numatyta prižiūrėti jo XVIII priede išvardytų produktų importą. Tokia priežiūra turi būti vykdoma pagal taisykles, nustatytas 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, 308d straipsnyje (3);

(2)

Taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde sudarytos Sutarties dėl žemės ūkio (4) 5 straipsnio 4 dalį ir atsižvelgiant į naujausius turimus 2008, 2009 ir 2010 m. duomenis, reikėtų patikslinti papildomų muitų kriaušėms, citrinoms, obuoliams ir cukinijoms taikymo lygius;

(3)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo Reglamento (EB) Nr. 543/2011 XVIII priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.

(3)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

(4)  OL L 336, 1994 12 23, p. 22.


PRIEDAS

„XVIII PRIEDAS

IV ANTRAŠTINĖS DALIES I SKYRIAUS 2 SKIRSNYJE PAPILDOMI IMPORTO MUITAI

Nepažeidžiant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, produktų aprašymas laikomas tik orientaciniu. Papildomų muitų taikymo sritis šiame priede nustatoma atsižvelgiant į KN kodų, galiojančių šio reglamento priėmimo metu, apimtį.

Serijos Nr.

KN kodas

Aprašymas

Taikymo laikotarpis

Ribiniai kiekiai (tonomis)

78.0015

0702 00 00

Pomidorai

Spalio 1 d.–gegužės 31 d.

481 762

78.0020

Birželio 1 d.–rugsėjo 30 d.

44 251

78.0065

0707 00 05

Agurkai

Gegužės 1 d.–spalio 31 d.

92 229

78.0075

Lapkričio 1 d.–balandžio 30 d.

55 270

78.0085

0709 90 80

Artišokai

Lapkričio 1 d.–birželio 30 d.

11 620

78.0100

0709 90 70

Cukinijos

Sausio 1 d.–gruodžio 31 d.

54 760

78.0110

0805 10 20

Apelsinai

Gruodžio 1 d.–gegužės 31 d.

292 760

78.0120

0805 20 10

Klementinos

Lapkričio 1 d.–vasario pabaiga

85 392

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus); vilkingai ir panašūs citrusinių hibridai

Lapkričio 1 d.–vasario pabaiga

99 128

78.0155

0805 50 10

Citrinos

Birželio 1 d.–gruodžio 31 d.

340 920

78.0160

Sausio 1 d.–gegužės 31 d.

90 108

78.0170

0806 10 10

Valgomosios vynuogės

Nuo liepos 21 d. iki lapkričio 20 d.

80 588

78.0175

0808 10 80

Obuoliai

Sausio 1 d.–rugpjūčio 31 d.

701 247

78.0180

Rugsėjo 1 d.–gruodžio 31 d.

64 981

78.0220

0808 20 50

Kriaušės

Sausio 1 d.–balandžio 30 d.

230 148

78.0235

Nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.

35 573

78.0250

0809 10 00

Abrikosai

Birželio 1 d.–liepos 31 d.

5 794

78.0265

0809 20 95

Vyšnios, išskyrus rūgščiąsias vyšnias

Gegužės 21 d.–rugpjūčio 10 d.

30 783

78.0270

0809 30

Persikai, įskaitant nektarinus

Birželio 11 d.–rugsėjo 30 d.

5 613

78.0280

0809 40 05

Slyvos

Birželio 11 d.–rugsėjo 30 d.

10 293“


17.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/68


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1326/2011

2011 m. gruodžio 16 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. gruodžio 17 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

60,1

MA

69,2

TN

85,7

TR

109,2

ZZ

81,1

0707 00 05

TR

125,1

ZZ

125,1

0709 90 70

MA

43,8

TR

148,5

ZZ

96,2

0805 10 20

AR

40,2

BR

39,0

CL

30,5

MA

57,8

TR

51,6

ZA

54,5

ZZ

45,6

0805 20 10

MA

69,3

TR

79,7

ZZ

74,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

87,9

TR

86,3

ZZ

87,1

0805 50 10

AR

52,9

TR

51,2

ZZ

52,1

0808 10 80

CA

109,9

CL

90,0

US

106,5

ZA

80,2

ZZ

96,7

0808 20 50

CN

42,7

ZZ

42,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


17.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/70


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1327/2011

2011 m. gruodžio 16 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2011 m. gruodžio mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2007 m. gegužės 14 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 533/2007, leidžiantį naudoti tarifines kvotas paukštienos sektoriuje bei nustatantį jų administravimo tvarką (3), ypač į jo 5 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 leista naudoti tarifines kvotas paukštienos sektoriuje.

(2)

2012 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per pirmąsias septynias 2011 m. gruodžio mėnesio dienas, nurodytas kiekis tam tikrų kvotų atveju yra didesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl kiekį, kuriam galima išduoti importo licencijas, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2012 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms, pateiktoms remiantis Reglamentu (EB) Nr. 533/2007, taikomi šio reglamento priede pateikti paskirstymo koeficientai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. gruodžio 17 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 125, 2007 5 15, p. 9.


PRIEDAS

Grupės Nr.

Eilės Nr.

1.1.2012-31.3.2012 laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms taikomi paskirstymo koeficientai

(%)

P1

09.4067

2,34745

P3

09.4069

0,396986


17.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/72


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1328/2011

2011 m. gruodžio 16 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2011 m. gruodžio mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 leidžiamą naudoti tam tikrų kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriaus produktų tarifinę kvotą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 539/2007, leidžiantį naudoti tarifines kvotas kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriuje bei nustatantį jų administravimo tvarką (3), ypač į jo 5 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 leista naudoti kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriaus produktų importo tarifines kvotas.

(2)

2012 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per pirmąsias septynias 2011 m. gruodžio mėnesio dienas, nurodytas kiekis tam tikrų kvotų atveju yra didesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl kiekį, kuriam galima išduoti importo licencijas, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2012 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms, pateiktoms remiantis Reglamentu (EB) Nr. 539/2007, taikomi šio reglamento priede pateikti paskirstymo koeficientai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. gruodžio 17 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 128, 2007 5 16, p. 19.


PRIEDAS

Grupės Nr.

Eilės Nr.

1.1.2012-31.3.2012 kvotos dalies importo licencijų paraiškoms taikomi paskirstymo koeficientai

(%)

E2

09.4401

45,956039


17.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/74


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1329/2011

2011 m. gruodžio 16 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2011 m. gruodžio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007 leidžiamą naudoti paukštienos tarifinę kvotą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1385/2007, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 774/94 taikymo taisykles, susijusias su leidimu naudoti tam tikras Bendrijos tarifines kvotas paukštienos sektoriuje ir susijusias su tokių kvotų administravimu (3), ypač į jo 5 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

2012 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per pirmąsias septynias 2011 m. gruodžio mėn. dienas, nurodytas kiekis tam tikrų kvotų atveju yra didesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl kiekį, kuriam galima išduoti importo licencijas, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2012 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms, pateiktoms remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007, taikomi šio reglamento priede pateikti paskirstymo koeficientai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. gruodžio 17 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 309, 2007 11 27, p. 47.


PRIEDAS

Grupės Nr.

Eilės Nr.

1.1.2012-31.3.2012 kvotos dalies importo licencijų paraiškoms taikomi paskirstymo koeficientai

(%)

1

09.4410

0,339444

3

09.4412

0,379075

4

09.4420

0,385208

6

09.4422

0,388953


17.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/76


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1330/2011

2011 m. gruodžio 16 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2011 m. gruodžio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1384/2007 leidžiamą naudoti paukštienos, kurios kilmės šalis yra Izraelis, tarifinę kvotą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1384/2007, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2398/96 taikymo taisykles, susijusias su leidimu naudoti tam tikras paukštienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis yra Izraelis, Bendrijos tarifines kvotas ir susijusias su tokių kvotų administravimu (3), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

2012 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per pirmąsias septynias 2011 m. gruodžio mėn. dienas, nurodytas kiekis licencijų kvotos, kurios eilės numeris yra 09.4092, atveju yra didesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl kiekį, kuriam galima išduoti importo licencijas, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2012 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms, pateiktoms remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1384/2007, taikomi šio reglamento priede pateikti paskirstymo koeficientai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. gruodžio 17 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 309, 2007 11 27, p. 40.


PRIEDAS

Grupės Nr.

Eilės Nr.

1.1.2012-31.3.2012 kvotos dalies importo licencijų paraiškoms taikomi paskirstymo koeficientai

(%)

IL1

09.4092

77,639751


SPRENDIMAI

17.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/78


TARYBOS SPRENDIMAS 2011/845/BUSP

2011 m. gruodžio 16 d.

dėl kai kurių palestiniečių laikino priėmimo Europos Sąjungos valstybėse narėse

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį ir 31 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2010 m. lapkričio 17 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/694/BUSP dėl kai kurių palestiniečių laikino priėmimo Europos Sąjungos valstybėse narėse (1), kuriame numatyta pratęsti jiems išduotų nacionalinių leidimų atvykti į valstybių narių, nurodytų 2002 m. gegužės 21 d. Bendrojoje pozicijoje 2002/400/BUSP dėl kai kurių palestiniečių laikino priėmimo Europos Sąjungos valstybėse narėse (2), teritoriją ir joje būti galiojimą dar vienam 12 mėnesių laikotarpiui;

(2)

remdamasi Bendrosios pozicijos 2002/400/BUSP taikymo įvertinimu, Taryba mano esant tinkama, tų leidimų galiojimą pratęsti dar vienam 12 mėnesių laikotarpiui,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bendrosios pozicijos 2002/400/BUSP 2 straipsnyje nurodytos valstybės narės pagal tos bendrosios pozicijos 3 straipsnį išduotų nacionalinių leidimų atvykti į jų teritoriją ir joje būti galiojimą pratęsia dar vienam 12 mėnesių laikotarpiui.

2 straipsnis

Taryba įvertina Bendrosios pozicijos 2002/400/BUSP taikymą per 6 mėnesius nuo šio sprendimo priėmimo.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

T. NALEWAJK


(1)  OL L 303, 2010 11 19, p. 13.

(2)  OL L 138, 2002 5 28, p. 33.


17.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/79


POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS ATALANTA/5/2011

2011 m. gruodžio 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Politinio ir saugumo komiteto sprendimas ATALANTA/2/2009 dėl trečiųjų valstybių įnašų į Europos Sąjungos karinę operaciją, skirtą prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), priėmimo bei Politinio ir saugumo komiteto sprendimas ATALANTA/3/2009 dėl prie Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), Prisidedančių šalių komiteto įsteigimo

(2011/846/BUSP)

POLITINIS IR SAUGUMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 38 straipsnio trečią pastraipą,

atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 10 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2008/851/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (1), ypač į jų 10 straipsnį,

atsižvelgdamas į Politinio ir saugumo komiteto sprendimą ATALANTA/2/2009 (2) bei Politinio ir saugumo komiteto sprendimą ATALANTA/3/2009 (3) ir jo papildymą (4),

kadangi:

(1)

2008 m. gruodžio 16 d. ES operacijos vadas surengė Pajėgų kūrimo konferenciją;

(2)

Serbijai pasiūlius savo įnašą operacijos Atalanta labui, ES operacijos vadui pateikus rekomendacijas ir Europos Sąjungos kariniam komitetui patarus, Serbijos įnašas turėtų būti priimtas;

(3)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo (Nr. 22) dėl Danijos pozicijos 5 straipsnį Danija nedalyvauja rengiant ir įgyvendinant su gynyba susijusius Sąjungos sprendimus bei veiksmus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Politinio ir saugumo komiteto sprendimo Atalanta/2/2009 1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Trečiųjų valstybių įnašai

Remiantis pajėgų kūrimo ir aprūpinimo personalu konferencijų rezultatais ir ES operacijos vado bei Europos Sąjungos karinio komiteto rekomendacijomis, Norvegijos, Kroatijos, Juodkalnijos, Ukrainos ir Serbijos įnašai į ES karinę operaciją, skirtą prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), priimami.“

2 straipsnis

Politinio ir saugumo komiteto sprendimo ATALANTA/3/2009 priedas pakeičiamas šio sprendimo priede esančiu tekstu.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 16 d.

Politinio ir saugumo komiteto vardu

Pirmininkas

O. SKOOG


(1)  OL L 301, 2008 11 12, p. 33.

(2)  OL L 109, 2009 4 30, p. 52.

(3)  OL L 112, 2009 5 6, p. 9.

(4)  OL L 119, 2009 5 14, p. 40.


PRIEDAS

„PRIEDAS

2 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTŲ TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ SĄRAŠAS

Norvegija

Kroatija

Juodkalnija

Ukraina

Serbija“.


17.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/81


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2011/847/BUSP

2011 m. gruodžio 16 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/639/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2010 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimą 2010/639/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2010 m. spalio 25 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/639/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams;

(2)

atsižvelgiant į padėties Baltarusijoje sunkumą, į Sprendimo 2010/639/BUSP IIIA priede pateiktą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą reikėtų įtraukti papildomus asmenis;

(3)

Sprendimo 2010/639/BUSP IIIA priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede išvardyti asmenys įtraukiami į Sprendimo 2010/639/BUSP IIIA priede pateiktą sąrašą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

T. NALEWAJK


(1)  OL L 280, 2010 10 26, p. 18.


PRIEDAS

1 straipsnyje nurodyti asmenys

 

Pavardė ir vardas

(perraša iš baltarusių

ir rusų kalbų)

Pavardė ir vardas

(rašyba baltarusių kalba)

Pavardė ir vardas

(rašyba rusų kalba)

Gimimo vieta ir data

Pareigos

„1.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

Бандарэнка Сяргей Уладзiмiравiч

Бондаренко Сергей Владимирович

Adresas: Department of law of administration of Pervomaysky district Chornogo K. 5 office 417

Tel. +375 17 2800264

Minsko Pervomaiski (Pervomaiskij) rajono teismo teisėjas. 2011 m. lapkričio 24 d. jis priėmė nuosprendį Ales Byalyatski (Alesiui Beliackiui) – vienam iš žymiausių žmogaus teisių gynėjų, Baltarusijos žmogaus teisių centro „Vyasna“ („Viasna“) vadovui, Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (FIDH) vicepirmininkui. Teismo proceso metu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

A. Byalyatski (A. Beliackis) aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

2.

Saikouski Uladzimir

Saikovski Vladimir

Сайкоўскi Уладзiмiр

Сайковский Владимир

Adresas: Department of law of administration of Pervomaysky district Chornogo K. 5 office 417

Tel. +375 17 2800264

Minsko Pervomaiski (Pervomaiskij) rajono teismo valstybės prokuroras. Jis buvo atsakingas už Ales Byalyatski (Alesio Beliackio) – vieno iš žymiausių žmogaus teisių gynėjų, Baltarusijos žmogaus teisių centro „Vyasna“ („Viasna“) vadovo, Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (FIDH) vicepirmininko – bylą. Prokuroro šioje byloje pateiktas kaltinimas buvo akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo aiškiai buvo pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

A. Byalyatski (A. Beliackis) aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.“


17.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/83


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2011/848/BUSP

2011 m. gruodžio 16 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimą 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

2010 m. gruodžio 20 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai;

(2)

2011 m. spalio 12 d. ir lapkričio 28 d. pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1533 (2004) dėl Kongo Demokratinės Respublikos įsteigtas Saugumo Tarybos komitetas atnaujino asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(3)

Sprendimo 2010/788/BUSP priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede išvardyti asmenys įtraukiami į Sprendimo 2010/788/BUSP priede pateiktą sąrašą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

T. NALEWAJK


(1)  OL L 336, 2010 12 21, p. 30.


PRIEDAS

1 straipsnyje nurodyti asmenys

Vardas, pavardė

Dar vadinamas

Gimimo data/gimimo vieta

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

Jamil MUKULU

Profesorius Musharaf

Steven Alirabaki

David Kyagulanyi

Musezi Talengelanimiro

Mzee Tutu

Abdullah Junjuaka

Alilabaki Kyagulanyi

1965 m.

Kita gimimo data: 1964 m. sausio 1 d.

Ntoke kaimas,

Ntenjeru apylinkė,

Kayunga rajonas,

Uganda.

Ugandos kilmės

Jungtinių demokratinių pajėgų (JDP) vadas

Vadas, Jungtinės demokratinės pajėgos

Atvirų šaltinių ir oficialių pranešimų duomenimis, įskaitant JT ST KDR skirto Sankcijų komiteto ekspertų grupės pranešimus, Jamil Mukulu yra Jungtinių demokratinių pajėgų (JDP) karinis lyderis; tai yra KDR veikianti užsienio ginkluota grupuotė, kuri trukdo JDP kovotojų nusiginklavimui ir savanoriškai repatriacijai ar persikėlimui, kaip aprašyta Rezoliucijos 1857 (2008) 4 dalies b punkte.

2011 10 12

Hussein Muhammad

Nicolas Luumu

Talengelanimiro

 

 

JT ST KDR skirto Sankcijų komiteto ekspertų grupė pranešė, kad Jamil Mukulu vadovavo ir teikė materialinę paramą Jungtinėms demokratinėms pajėgoms – KDR teritorijoje veikiančiai ginkluotai grupuotei.

Daugelio šaltinių, įskaitant JT ST KDR skirto Sankcijų komiteto ekspertų grupės pranešimus, duomenimis Jamil Mukulu toliau darė įtaką vykdomai politikai, teikė finansavimą, tiesiogiai vadovavo Jungtinių demokratinių pajėgų veiklai veiksmų vietoje ir kontroliavo šią veiklą, be kita ko, rūpinosi ryšiais su tarptautiniais teroristų tinklais.

Ntabo Ntaberi SHEKA

 

1976 m. balandžio 4 d.

Walikale teritorija,

Kongo Demokratinė Respublika

Kongo kilmės

Vyriausiasis vadas, Nduma Kongo gynėjai, Mayi Mayi Sheka grupuotė

Ntabo Ntaberi Sheka, Mayi Mayi Sheka politinio padalinio vyriausiasis vadas, yra Kongo ginkluotos grupuotės, kuri trukdo kovotojų nusiginklavimui, demobilizavimui arba reintegravimui, politinis lyderis. Mayi Mayi Sheka yra Konge įsikūrusi kovinė grupuotė, kuri veikia iš bazių, esančių Walikale teritorijoje, KDR rytuose.

Mayi Mayi Sheka grupuotė yra surengusi išpuolius šachtose rytinėje KDR dalyje, be kita ko, perėmusi Bisye šachtų kontrolę ir iš vietos gyventojų prievartavusi turtą.

Ntabo Ntaberi Sheka taip pat yra labai pažeidęs tarptautinę teisę, be kita ko, įtraukdamas vaikus. Nuo 2010 m. liepos 30 d. iki rugpjūčio 2 d. Ntabo Ntaberi Sheka suplanavo ir užsakė kelis išpuolius Walikale teritorijoje, kuriais buvo siekiama nubausti vietos bendruomenes už įtariamą bendradarbiavimą su Kongo Vyriausybės pajėgomis. Vykdant šiuos išpuolius vaikai buvo prievartaujami, grobiami, verčiami dirbti, su jais buvo elgiamasi žiauriai, nežmoniškai arba žeminančiai. Mayi Mayi Sheka kovinė grupuotė taip pat priverstinai verbuoja berniukus ir savo gretose laiko užverbuotus vaikus.

2011 11 28


17.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/85


POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS EULEX/2/2011

2011 m. gruodžio 16 d.

kuriuo pratęsiami Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (1) (EULEX KOSOVO) vadovo įgaliojimai

(2011/849/BUSP)

POLITINIS IR SAUGUMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 38 straipsnio trečią pastraipą,

atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 4 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2008/124/BUSP dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove, EULEX KOSOVO (2), ypač į jų 12 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Bendruosius veiksmus 2008/124/BUSP Politinis ir saugumo komitetas (toliau – PSK) yra įgaliotas laikantis Sutarties 38 straipsnio priimti atitinkamus sprendimus Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX KOSOVO) politinės kontrolės ir strateginio vadovavimo jai tikslu, įskaitant sprendimą skirti misijos vadovą;

(2)

2010 m. birželio 8 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/322/BUSP (3), kuriuo EULEX KOSOVO pratęsiama iki 2012 m. birželio 14 d.;

(3)

Sprendimu 2010/431/BUSP (4), atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) pasiūlymą, PSK misijos EULEX KOSOVO vadovu nuo 2010 m. spalio 15 d. paskyrė Xavier BOUT DE MARNHAC;

(4)

Sprendimu 2011/688/BUSP (5) PSK pratęsė misijos EULEX KOSOVO vadovo Xavier BOUT DE MARNHAC įgaliojimus iki 2011 m. gruodžio 14 d.;

(5)

2011 m. gruodžio 9 d. vyriausiasis įgaliotinis pasiūlė pratęsti misijos EULEX KOSOVO vadovo Xavier BOUT DE MARNHAC įgaliojimus iki 2012 m. birželio 14 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Misijos EULEX KOSOVO vadovo Xavier BOUT DE MARNHAC įgaliojimai pratęsiami iki 2012 m. birželio 14 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo 2011 m. gruodžio 15 d.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 16 d.

Politinio ir saugumo komiteto vardu

Pirmininkas

O. SKOOG


(1)  Pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1244 (1999).

(2)  OL L 42, 2008 2 16, p. 92.

(3)  OL L 145, 2010 6 11, p. 13.

(4)  OL L 202, 2010 8 4, p. 10.

(5)  OL L 270, 2011 10 15, p. 32.


17.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/86


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. gruodžio 12 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/107/EB ir 2008/50/EB įgyvendinimo taisyklės, susijusios su keitimusi aplinkos oro kokybės informacija ir aplinkos oro kokybės ataskaitų teikimu

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9068)

(2011/850/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/107/EB dėl arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių aromatinių angliavandenilių aplinkos ore (1), ypač į jos 5 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (2), ypač į jos 28 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2004/107/EB nustatomos siektinos vertės, kurios turi būti pasiektos iki tam tikro termino, bendri išvardytų teršalų vertinimo metodai ir kriterijai, informacija, kurią būtina perduoti Komisijai, taip pat užtikrinama, kad visuomenei būtų prieinama atitinkama informacija apie minėtų teršalų koncentracijos lygį. Direktyvoje reikalaujama, kad būtų patvirtinta išsami informacijos perdavimo tvarka;

(2)

Direktyvoje 2008/50/EB pateiktos pagrindinės aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo nuostatos. Reikalaujama, kad pranešimo apie oro kokybę ir keitimosi ja tikslais būtų nustatyta, kokią informaciją apie aplinkos oro kokybę valstybės narės turi padaryti prieinamą ir per kokį laiką. Be to, joje reikalaujama, kad būtų nustatyta, kaip supaprastinti informacijos perdavimą ir keitimąsi informacija;

(3)

1997 m. sausio 27 d. Tarybos sprendime 97/101/EB, nustatančiame tinklų ir atskirų stočių, matuojančių valstybėse narėse aplinkos oro užterštumą, tarpusavio apsikeitimą informacija ir duomenimis (3), nurodyta informacija apie aplinkos oro kokybę, kurią valstybės narės turi pateikti keisdamosi informacija;

(4)

Direktyvoje 2008/50/EB nustatyta, kad Sprendimas 97/101/EB turi būti panaikintas praėjus dvejiems kalendoriniams metams po įgyvendinimo priemonių, susijusių su informacijos perdavimu ir pranešimu, įsigaliojimo. Todėl Sprendimo 97/101/EB nuostatos turėtų būti perkeltos į šį sprendimą;

(5)

šis sprendimas taikomas metinėms aplinkos oro kokybės vertinimo ataskaitoms ir teikimui informacijos apie planus ir programas, susijusius su tam tikrų aplinkos ore esančių teršalų, kuriems šiuo metu taikomas 2004 m. vasario 20 d. Komisijos sprendimas 2004/224/EB, nustatantis reikalavimus pateikti informaciją apie planus ar programas, kurių reikalaujama pagal Tarybos direktyvą 96/62/EB, kiek tai susiję su tam tikrų teršalų aplinkos ore ribinėmis vertėmis (4), ir 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendimas 2004/461/EB, nustatantis anketą, naudotiną darant kasmetines aplinkos oro kokybės įvertinimo ataskaitas pagal Tarybos direktyvas 96/62/EB ir 1999/30/EB bei pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2000/69/EB ir 2002/3/EB (5), ribinėmis vertėmis. Todėl, kad Europos Sąjungos dokumentai būtų aiškūs ir darnūs, tie sprendimai turėtų būti panaikinti;

(6)

Komisija, padedama Europos aplinkos agentūros, turėtų sukurti interneto sąsają, kuri būtų pavadinta „Aplinkos oro kokybės portalas“ ir kurioje valstybės narės turėtų tokią informaciją apie aplinkos oro kokybę pateikti naudoti, o visuomenė galėtų naudotis valstybių narių naudoti pateikta informacija aplinkos klausimais;

(7)

siekiant geriau tvarkyti valstybių narių naudoti pateikiamą informaciją, kuo labiau padidinti šios informacijos naudingumą ir sumažinti administracinę naštą, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės informaciją pateiktų naudoti automatizuotai nuskaitoma standartine forma. Komisija, padedama Europos aplinkos agentūros ir laikydamasi 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB, sukuriančios Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (6), reikalavimų, turėtų parengti šią automatizuotai nuskaitomą standartinę formą. Ypač svarbu, kad Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą, organizuotų atitinkamas konsultacijas, be kita ko, ir ekspertų lygmeniu;

(8)

siekdamos sumažinti administracinę naštą ir klaidų tikimybę valstybės narės, pateikdamos informaciją naudoti, turėtų naudotis elektronine interneto priemone, prieinama naudojantis Aplinkos oro kokybės portalu. Ta priemone turėtų būti naudojamasi informacijos nuoseklumui ir duomenų kokybei patikrinti ir pirminiams duomenims kaupti. Kai šiame sprendime reikalaujama, kad būtų pateikta naudoti apibendrinta informacija, apibendrinimas turėtų būti atliekamas naudojantis minėta priemonė. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė naudotis šia priemone nepriklausomai nuo duomenų apie aplinkos oro kokybę teikimo Komisijai ar keitimosi aplinkos oro kokybės duomenimis;

(9)

Europos aplinkos agentūra prireikus turėtų padėti Komisijai tvarkyti Aplinkos oro kokybės portalą ir tobulinti informacijos nuoseklumo, duomenų kokybės tikrinimo ir pirminių duomenų kaupimo priemonę. Visų pirma Europos aplinkos agentūra turėtų padėti Komisijai stebėti duomenų saugyklą ir kontroliuoti, kaip valstybės narės vykdo direktyvose 2004/107/EB ir 2008/50/EB joms nustatytus įpareigojimus;

(10)

valstybėms narėms ir Komisijai būtina rinkti naują informaciją apie aplinkos oro kokybę, ja keistis ir ją vertinti, kad būtų galima geriau suprasti oro taršos poveikį ir kurti tinkamą politiką. Kad būtų lengviau tvarkyti ir lyginti naują informaciją apie oro kokybę, per pagrįstą laiko tarpą po to, kai visuomenei tokia informacija pateikiama naudoti, ji Komisijai turėtų būti pateikiama naudoti ta pačia standartine forma kaip ir patvirtinti duomenys;

(11)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Oro kokybės komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatytos direktyvų 2004/107/EB ir 2008/50/EB įgyvendinimo taisyklės, taikomos:

a)

valstybių narių įsipareigojimui teikti ataskaitas apie aplinkos oro kokybės vertinimą ir valdymą;

b)

valstybių narių keitimuisi informacija apie tinklus bei stotis ir oro kokybės matavimo duomenimis, gautais iš stočių, kurias abipusio keitimosi informacija tikslais valstybės narės yra atrinkusios iš veikiančių stočių.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Be Direktyvos 2004/107/EB 2 straipsnyje, Direktyvos 2007/2/EB 3 straipsnyje ir Direktyvos 2008/50/EB 2 straipsnyje ir jos VII priede nustatytų sąvokų apibrėžčių šiame sprendime taikomos šios apibrėžtys:

1.   stotis– vieta, kurios tame pačiame maždaug 100 m2 plote esančioje vienoje arba daugiau mėginių ėmimo vietų atliekami matavimai arba imami mėginiai;

2.   tinklas– organizacinė struktūra, kurioje aplinkos oro kokybė vertinama atliekant matavimus vienoje arba keliose stotyse;

3.   matavimo konfigūracija– techninės priemonės, naudojamos tam tikroje stotyje vienam teršalui arba vienam iš jo junginių išmatuoti;

4.   matavimo duomenys– informacija apie matavimais nustatytą konkretaus teršalo koncentracijos arba nusėdimo lygį;

5.   modeliavimo duomenys– atliekant skaitmeninį fizinės realybės modeliavimą nustatyta informacija apie konkretaus teršalo koncentracijos arba nusėdimo lygį;

6.   objektyvaus vertinimo duomenys– ekspertams atlikus analizę ir galbūt naudojant statistines priemones nustatyta informacija apie konkretaus teršalo koncentracijos arba nusėdimo lygį;

7.   pirminiai duomenys– taikant didžiausią šiame sprendime numatytą laikinę skyrą nustatyta informacija apie konkretaus teršalo koncentracijos arba nusėdimo lygį;

8.   pirminiai naujausio vertinimo duomenys– pirminiai duomenys, renkami kiekvieno teršalo vertinimo metodą atitinkančiu dažnumu ir neatidėliojant pateikiami naudoti visuomenei;

9.   aplinkos oro kokybės portalas– tinklalapis, kurį padedama Europos aplinkos agentūros tvarko Komisija ir kuriame pateikiama su šio sprendimo įgyvendinimu susijusi informacija, įskaitant duomenų saugyklą;

10.   duomenų saugykla– Europos aplinkos agentūros tvarkoma su aplinkos oro kokybės portalu susieta informacinė sistema, kurią sudaro aplinkos oro kokybės informacija ir duomenys, pateikiami naudoti per valstybių narių kontroliuojamus nacionalinių duomenų perdavimo ir keitimosi duomenimis mazgus;

11.   duomenų rūšis– deskriptorius, pagal kurį, kaip nustatyta šio sprendimo II priedo A dalyje, suskirstomi skirtingais tikslais naudotini panašūs duomenys;

12.   aplinkos apsaugos tikslas– su aplinkos oro kokybe susijęs tikslas, įgyvendintinas per tam tikrą laikotarpį, per nustatytą laikotarpį, jei įmanoma, arba ilgainiui, kaip nustatyta direktyvose 2004/107/EB ir 2008/50/EB.

II   SKYRIUS

INFORMACIJOS PERDAVIMO PROCEDŪROS IR KOKYBĖS KONTROLĖS BENDROS NUOSTATOS

3 straipsnis

Aplinkos oro kokybės portalas ir duomenų saugykla

1.   Komisija, padedama Europos aplinkos agentūros, sukuria duomenų saugyklą, prieinamą naudojantis aplinkos oro kokybės portalu (toliau – portalas).

2.   Valstybės narės 5 straipsnyje nustatyta tvarka į duomenų saugyklą perduoda informaciją, naudojamą pranešimams arba keičiantis informacija.

3.   Duomenų saugyklą tvarko Europos aplinkos agentūra.

4.   Visuomenė gali nemokamai naudotis duomenų saugykla.

5.   Kiekviena valstybė narė paskiria asmenį arba asmenis, atsakingus už visos informacijos, apie kurią pranešta arba kuria pasikeista, perdavimą į duomenų saugyklą jos vardu. Informaciją, apie kurią pranešta arba kuria pasikeista, pateikia naudoti tik paskirti asmenys.

6.   Kiekviena valstybė narė perduoda Komisijai 5 dalyje nurodyto asmens arba asmenų pavardes.

4 straipsnis

Informacijos kodavimas

Komisija, padedama Europos aplinkos agentūros, portale valstybėms narėms pateikia naudoti automatizuotai nuskaitomą standartinį aprašymą, kaip užšifruoti informaciją, kurią šiame sprendime reikalaujama pateikti.

5 straipsnis

Informacijos pateikimo naudoti tvarka

1.   Valstybės narės, laikydamosi I priedo A dalyje nustatytų duomenų teikimo reikalavimų, duomenų saugyklai pateikia naudoti informaciją, kurios reikalaujama šiame sprendime. Ta informacija automatiškai apdorojama elektronine priemone.

2.   1 dalyje nurodyta priemonė naudojama šioms funkcijoms atlikti:

a)

patikrinti pateikiamos naudoti informacijos nuoseklumą;

b)

patikrinti pirminius duomenis, susijusius su konkrečiais duomenų kokybės tikslais, nurodytais Direktyvos 2004/107/EB IV priede ir Direktyvos 2008/50/EB I priede;

c)

sumuoti pirminius duomenis laikantis šio sprendimo I priede ir Direktyvos 2008/50/EB VII bei XI prieduose nustatytų taisyklių.

3.   Kai susumuoti duomenys turi būti pateikti naudoti pagal 6–14 straipsnius, jie apdorojami šio straipsnio 1 dalyje nurodyta priemone.

4.   Komisija patvirtina, kad gavo informaciją.

5.   Jei valstybė narė nori atnaujinti informaciją, pateikdama atnaujintą informaciją duomenų saugyklai ji apibūdina pirminės ir naujos informacijos skirtumus ir nurodo atnaujinimo priežastis.

Komisija patvirtina, kad gavo atnaujintą informaciją. Po patvirtinimo atnaujintoji informacija laikoma oficialia informacija.

III   SKYRIUS

VALSTYBIŲ NARIŲ INFORMACIJOS APIE APLINKOS ORO KOKYBĘ PATEIKIMAS NAUDOTI

6 straipsnis

Zonos ir aglomeracijos

1.   Šio sprendimo 5 straipsnyje nustatyta tvarka valstybės narės pateikia naudoti šio sprendimo II priedo B dalyje nurodytą informaciją apie zonų ir aglomeracijų, kurios nustatytos pagal Direktyvos 2004/107/EB 3 straipsnį ir Direktyvos 2008/50/EB 4 straipsnį ir kuriose kitais kalendoriniais metais turi būti vertinama ir valdoma aplinkos oro kokybė, ribas ir tipą.

Teikiant naudoti informaciją apie zonas ir aglomeracijas, kurioms taikomas Direktyvos 2008/50/EB 22 straipsnyje nurodytas atidėjimas ir leidimas nesilaikyti įpareigojimo, pateikiama nuoroda apie tai.

2.   1 dalyje nurodytą informaciją valstybės narės Komisijai pateikia ne vėliau kaip kiekvienų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Valstybės narės gali nurodyti, kad anksčiau pateikta informacija nepasikeitė.

3.   Jei padaryti zonų ir aglomeracijų ribų ar ir tipų pakeitimai, apie tai valstybės narės Komisijai praneša ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo kalendorinių metų, kuriais tokie pakeitimai padaryti, pabaigos.

7 straipsnis

Vertinimo tvarka

1.   Šio sprendimo 5 straipsnyje nustatyta tvarka valstybės narės, remdamosi Direktyvos 2004/107/EB 4 straipsniu ir Direktyvos 2008/50/EB 5 bei 9 straipsniais, teikia naudoti II priedo C dalyje nurodytą informaciją apie vertinimo tvarką, taikytiną kitais kalendoriniais metais kiekvieno atskirose zonose ir aglomeracijose esančio teršalo atžvilgiu.

2.   1 dalyje nurodytą informaciją valstybės narės Komisijai pateikia naudoti ne vėliau kaip kiekvienų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Valstybės narės gali nurodyti, kad anksčiau pateikta naudoti informacija nepasikeitė.

8 straipsnis

Metodai, kuriuos taikant įrodoma, kad taršos lygis viršijamas dėl taršos iš gamtinių šaltinių ir kelių barstymo smėliu ar druska žiemą, ir į tokį viršijimą neatsižvelgiama

1.   Šio sprendimo 5 straipsnyje nustatyta tvarka valstybės narės, remdamosi Direktyvos 2008/50/EB 20 ir 21 straipsniais, teikia naudoti II priedo D dalyje nurodytą informaciją apie metodus, kuriuos taikant atskirose zonose ir aglomeracijose įrodoma, kad taršos lygis viršijamas dėl taršos iš gamtinių šaltinių ir dėl žiemą smėliu ar druska barstomų kelių, ir į tokį viršijimą neatsižvelgiama.

2.   1 dalyje nurodytą informaciją valstybės narės Komisijai pateikia už visus kalendorinius metus, ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos.

9 straipsnis

Vertinimo metodai

1.   Šio sprendimo 5 straipsnyje nustatyta tvarka valstybės narės pateikia naudoti II priedo D dalyje nurodytą informaciją apie taikomų vertinimo metodų kokybę ir atsekamumą.

2.   1 dalyje nurodytą informaciją valstybės narės Komisijai pateikia už visus kalendorinius metus, ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos.

3.   Jei, remiantis Direktyvos 2004/107/EB 4 straipsniu ir Direktyvos 2008/50/EB 6 bei 9 straipsniais ir 10 straipsnio 6 dalimi, būtini fiksuoti matavimai, informaciją sudaro bent:

a)

matavimo konfigūracija;

b)

lygiavertiškumo įrodymai, kai taikomas nepamatinis metodas;

c)

mėginio ėmimo vietų išdėstymas, vietovės apibūdinimas ir klasifikacija;

d)

duomenų kokybės dokumentai.

4.   Jei konkrečioje zonoje ar aglomeracijoje taikomi indikatoriniai matavimai, kaip nurodyta Direktyvos 2004/107/EB 4 straipsnyje ir Direktyvos 2008/50/EB 6 bei 9 straipsniuose ir 10 straipsnio 6 dalyje, informaciją sudaro bent:

a)

taikomas matavimo būdas;

b)

mėginių ėmimo vietos ir teritorija (plotas), kurioje jos yra;

c)

patvirtinimo metodas;

d)

duomenų kokybės dokumentacija.

5.   Jei konkrečioje zonoje ar aglomeracijoje taikomi modeliavimo metodai, kaip nurodyta Direktyvos 2004/107/EB 4 straipsnyje ir Direktyvos 2008/50/EB 6 ir 9 straipsniuose, informaciją sudaro bent:

a)

modeliavimo sistemos ir įvesties duomenų apibūdinimas;

b)

modelio patvirtinimas remiantis matavimais;

c)

apimta teritorija;

d)

duomenų kokybės dokumentacija.

6.   Jei konkrečioje zonoje ar aglomeracijoje taikomas objektyvus vertinimas, kaip nurodyta Direktyvos 2004/107/EB 4 straipsnyje ir Direktyvos 2008/50/EB 6 ir 9 straipsniuose, informaciją sudaro bent:

a)

vertinimo metodo apibūdinimas;

b)

duomenų kokybės dokumentacija.

7.   Be to, valstybės narės pateikia naudoti II priedo D dalyje nurodytą taikomų vertinimo metodų kokybės ir atsekamumo informaciją, susijusią su stotimis bei tinklais, valstybių narių atrinktais, kad pagal 1 straipsnio b punktą būtų galima keistis informacija, susijusia su I priedo B dalyje nurodytais teršalais, jei įmanoma, I priedo C dalyje papildomai nurodytais teršalais ir tam tikslui minėtame portale nurodytais papildomais teršalais. Informacijai, kuria keičiamasi, taikomi šio straipsnio 1–6 punktai.

10 straipsnis

Pirminiai patvirtinti vertinimo duomenys ir pirminiai atnaujinti vertinimo duomenys

1.   Šio sprendimo 5 straipsnyje nustatyta tvarka valstybės narės pateikia naudoti II priedo E dalyje nurodytą informaciją apie pirminius patvirtintus vertinimo duomenis, gautus iš visų mėginių ėmimo vietų, kuriose vertinimo tikslais renkami matavimo duomenys, kaip pagal 9 straipsnį nurodė valstybės narės, susijusius su I priedo B ir C dalyse išvardytais teršalais.

Jei konkrečioje zonoje ar aglomeracijoje taikomi modeliavimo metodai, II priedo E dalyje nurodytą informaciją valstybės narės pateikia naudoti pagal didžiausią laikinę skyrą.

2.   Pirminiai patvirtinti vertinimo duomenys Komisijai pateikiami už visus kalendorinius metus kaip išsamus duomenų rinkinys ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos.

3.   Kai valstybės narės naudojasi Direktyvos 2008/50/EB 20 straipsnio 2 dalyje ir 21 straipsnio 3 dalyje numatyta galimybe, jos pateikia naudoti informaciją apie taršos kiekį iš gamtinių šaltinių pagal Direktyvos 2008/50/EB 20 straipsnio 1 dalį ir apie taršos kiekį, susidariusį dėl žiemą smėliu ar druska barstomų kelių pagal Direktyvos 2008/50/EB 21 straipsnio 1 ir 2 dalį.

Informaciją sudaro:

a)

duomenys apie teritoriją, kurioje taikomas išskaičiavimas;

b)

pirminiai patvirtinti vertinimo duomenys, kurie pateikiami naudoti pagal šio straipsnio 1 dalį ir kurie gali būti priskirti taršai iš gamtinių šaltinių arba dėl žiemą smėliu ar druska barstomų kelių;

c)

metodų, apie kuriuos pranešama pagal 8 straipsnį, taikymo rezultatai.

4.   Be to, valstybės narės pateikia naudoti II priedo E dalyje nurodytą informaciją apie pirminius atnaujintus vertinimo duomenis, susijusią su stotimis ir tinklais, kuriuos valstybės narės atrinko konkrečiam tikslui – pateikti naudoti naujausią informaciją tinklams ir stotims, kuriuos valstybės narės atrinko, kad pagal 1 straipsnio b dalį būtų galima keistis informacija, susijusia su I priedo B dalyje nurodytais teršalais, jei įmanoma, I priedo C dalyje papildomai nurodytais teršalais ir tam tikslui minėtame portale nurodytais papildomais teršalais.

5.   Valstybės narės dar pateikia naudoti II priedo E dalyje nurodytą informaciją apie pirminius patvirtintus vertinimo duomenis, susijusią su stotimis ir tinklais, kuriuos valstybės narės atrinko, kad pagal 1 straipsnio b dalį būtų galima keistis informacija, susijusia su I priedo B dalyje nurodytais teršalais, jei įmanoma, I priedo C dalyje papildomai nurodytais teršalais ir tam tikslui minėtame portale nurodytais papildomais teršalais. Informacijai, kuria keičiamasi, taikoma šio straipsnio 2 ir 3 dalys.

6.   Pirminiai naujausio vertinimo duomenys pagal 4 dalį Komisijai pateikiami naudoti laikinai ir per pagrįstą laiką nuo šių duomenų paskelbimo viešai pagal Direktyvos 2008/50/EB 26 straipsnį, kai tai yra duomenys apie teršalus, tam tikslui nurodytus šio sprendimo I priedo B dalyje; duomenų pateikimo dažnumas atitinka kiekvieno teršalo vertinimo metodą.

Informaciją sudaro:

a)

įvertinti koncentracijos lygiai;

b)

kokybės kontrolės būklės nurodymas.

7.   Pagal 4 dalį pateikta naudoti pirminė atnaujinta informacija atitinka pagal 6, 7 ir 9 straipsnius pateiktą informaciją.

8.   Valstybės narės gali atnaujinti pagal 4 straipsnį pateiktus naudoti pirminius atnaujintus vertinimo duomenis atsižvelgdama į tolesnę kokybės kontrolę. Pirminė informacija pakeičiama atnaujintąja, ir aiškiai nurodomas jos statusas.

11 straipsnis

Apibendrinti patvirtinti vertinimo duomenys

1.   Naudojant 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą priemonę pateikiama II priedo E dalyje nurodyta informacija apie suvestinius patvirtintus vertinimo duomenis; remiamasi valstybių narių pagal 10 straipsnį pateikta naudoti informacija apie pirminius patvirtinto vertinimo duomenis.

2.   Naudojant šią priemonę pateikiama informacija apie teršalus, kuriems taikomi privalomosios monitoringo reikalavimai, apima suvestinį išmatuotą koncentracijos lygį visose mėginių ėmimo vietose, apie kurias valstybės narės pateikia naudoti informaciją pagal 9 straipsnio 3 dalies c punktą.

3.   Naudojant minėtą priemonę paruoštą informaciją apie teršalus, kurių atžvilgiu nustatyti aplinkosaugos tikslai, sudaro koncentracijos lygis, išreikštas metrinės sistemos vienetais ir susietas su I priedo B dalyje nurodytu nustatytuoju aplinkosaugos tikslu, taip pat tokia informacija:

a)

metinis vidurkis, jei nustatytas siekiamas metinis vidurkis arba ribinė vertė;

b)

bendras valandų, kai buvo viršytos taršos ribinės vertės, skaičius, jei nustatyta valandos ribinė vertė;

c)

bendras dienų, kai buvo viršytos taršos ribinės vertės, skaičius, jei nustatyta dienos ribinė vertė, arba KD10 90,4 procentilio tuo konkrečiu atveju, kai atliekami ne nuolatiniai, o atsitiktiniai matavimai;

d)

bendras dienų, kai buvo viršytos taršos ribinės vertės, skaičius, jei nustatytas didžiausias siektinas dienos aštuonių valandų vidurkis arba ribinė vertė;

e)

AOT40, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/50/EB VII priedo A dalyje, kai nustatyta siektina ozono vertė augmenijai apsaugoti;

f)

vidutinio poveikio rodiklis, kai siekiama sumažinti KD2,5 poveikį ir taikomas įsipareigojimas dėl poveikio koncentracijos.

12 straipsnis

Aplinkosaugos tikslų įgyvendinimas

1.   Šio sprendimo 5 straipsnyje nustatyta tvarka valstybės narės pateikia naudoti II priedo G dalyje nurodytą informaciją apie direktyvose 2004/107/EB ir 2008/50/EB nustatytų aplinkosaugos tikslų įgyvendinimą.

2.   1 dalyje nurodyta informacija Komisijai pateikiama už visus kalendorinius metus, ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos.

Informaciją sudaro:

a)

pareiškimas, kad kiekvienoje konkrečioje zonoje ir aglomeracijose įgyvendinti visi aplinkosaugos tikslai, įskaitant informaciją apie visų taikomų leistinųjų nuokrypių viršijimą;

b)

prireikus pareiškimas, kad ribinės vertės zonoje viršijamos dėl taršos iš gamtinių šaltinių;

c)

prireikus pareiškimas, kad KD10 ribinės vertės konkrečios zonos ar aglomeracijos aplinkos ore viršijamos dėl kietųjų dalelių resuspensijos žiemą smėliu ir druska barstant kelius;

d)

informacija apie tai, kaip vykdomas įsipareigojimas dėl KD2,5 poveikio koncentracijos.

3.   Kai viršijamas taršos lygis, pateikiama naudoti informacija apima ir informaciją apie teritoriją, kurioje jis viršytas, ir poveikį patiriančių žmonių skaičių.

4.   Pateikiama naudoti informacija yra suderinama su tų pačių kalendorinių metų zonų nustatymo duomenimis, pateikiamais naudoti pagal 6 straipsnį, ir su suvestiniais patvirtintais vertinimo duomenimis, pateikiamais naudoti pagal 11 straipsnį.

13 straipsnis

Oro kokybės planai

1.   Šio sprendimo 5 straipsnyje nustatyta tvarka valstybės narės pateikia naudoti šio sprendimo II priedo H, I, J ir K dalyse nurodytą informaciją apie oro kokybės planus, kaip reikalaujama Direktyvos 2008/50/EB 23 straipsnyje, įskaitant:

a)

oro kokybės plano privalomuosius elementus, kaip remiantis Direktyvos 2008/50/EB 23 straipsniu nurodyta tos direktyvos XV priedo A dalyje;

b)

nuorodas į tai, kur visuomenė gali rasti nuolat atnaujinamą informaciją apie oro kokybės planų įgyvendinimą.

2.   Informacija Komisijai pateikiama naudoti neatidėliojant ir ne vėliau kaip per dvejus metus nuo kalendorinių metų, kai pirmą kartą pastebėta, kad viršytos ribinės vertės, pabaigos.

14 straipsnis

Direktyvoje 2004/107/EB nustatytų siektinų verčių įgyvendinimo priemonės

1.   Šio sprendimo 5 straipsnyje nustatyta tvarka valstybės narės pateikia naudoti šio sprendimo II priedo K dalyje nurodytą informaciją apie priemones, kurių imamasi, kad būtų laikomasi siektinų verčių, kaip reikalaujama Direktyvos 2004/107/EB 5 straipsnio 2 dalyje.

2.   Informacija Komisija pateikiama naudoti ne vėliau kaip per dvejus metus nuo tų metų, kai pastebėta, kad viršytos ribinės vertės, ir dėl to pradėta taikyti priemonė.

IV   SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimai 2004/224/EB ir 2004/461/EB panaikinami nuo 2014 m. sausio 1 d.

16 straipsnis

Taikymas

1.   Šis sprendimas taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies informaciją, teiktiną pagal 6 ir 7 straipsnius, valstybės narės pirmą kartą pateikia naudoti ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d.

17 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 12 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


(1)  OL L 23, 2005 1 26, p. 3.

(2)  OL L 152, 2008 6 11, p. 1.

(3)  OL L 35, 1997 2 5, p. 14.

(4)  OL L 68, 2004 3 6, p. 27.

(5)  OL L 156, 2004 4 30, p. 78.

(6)  OL L 108, 2007 4 25, p. 1.


I PRIEDAS

A)   Duomenų teikimo reikalavimai

1.   Pranešimas apie laiką

Visos nuorodos į laiką pateikiamos laikantis ISO standarto 8601:2004(E); naudojamas išplėstinis formatas (MMMM-MM-DDThh:mm:ss ± hh:mm), įskaitant informaciją apie skirtumus, palyginti su pasauliniu koordinuotuoju laiku (angl. UTC).

Laiko žymuo reiškia matavimo laikotarpio pabaigą.

2.   Skaitmenų skaičius ir suapvalinimas

Duomenys turėtų būti pateikiami naudojant tiek pat skaitmenų, kiek jų naudojama monitoringo tinkle.

Suapvalinimas turi būti paskutinis žingsnis atliekant kiekvieną skaičiavimą, t. y. suapvalinama prieš pat lyginant rezultatą su aplinkosaugos tikslu ir tik vieną kartą. Jei tai nebus padaryta, sistema pateiktus duomenis suapvalins pagal komercinio apvalinimo taisykles.

3.   Lygiavertiškumas

Jei konkrečioje vietoje taikoma daugiau nei vienas vertinimo metodas, duomenys turėtų būti pateikiami naudojant metodą, kuris parodo mažiausią neapibrėžtį toje konkrečioje vietoje.

4.   Standartizavimas

Abipusiam keitimuisi informacija turėtų būti taikomos Direktyvos 2004/107/EB IV priedo IV dalyje ir Direktyvos 2008/50/EB VI priedo C dalyje pateiktos nuostatos.

5.   Nuostatos dėl KD2,5

Ribinės vertės ir leistinas nuokrypis

Pagal Direktyvos 2008/50/EB XIV priedo E dalį atitinkamais metais KD2,5 taikoma tokia ribinės vertės (RV) ir leistinojo nuokrypio (LN) suma:

Metai

RV + LN

2008

30

2009

29

2010

29

2011

28

2012

27

2013

26

2014

26

2015

25

Vidutinio poveikio rodiklio (VPR) apskaičiavimas pagal Direktyvos 2008/50/EB XIV priedo A dalį

Apskaičiuojamas kiekvienų atskirų metų KD2,5 metinis vidurkis kiekvienoje atrinktoje mėginių ėmimo vietoje. Iš atitinkamos pateiktos naudoti informacijos turi būti aiškus mėginių ėmimo vietų parinkimas.

Galiojantys metiniai vidurkiai, atitinkantys duomenų kokybės tikslus visose nustatytose valstybės narės VPR vietose, sudaro metinį vidurkį.

Ši procedūra kartojama kiekvieniems iš trejų metų, VPR nustatomas iš tų trijų metinių vidurkių išvedant vieną vidurkį.

VPR pateikiamas kasmet kaip trejų metų slenkantis vidurkis. Jei kuriuos nors duomenis, kurie galėtų turėti tiesioginio ar netiesioginio (atrenkant mėginių ėmimo vietą) poveikio VPR, reikia atnaujinti, būtina atnaujinti visą susijusią informaciją.

B)   Aplinkosaugos tikslai ir pranešimams naudojami duomenys

Formulė

Apsaugos objektas

Aplinkosaugos tikslo tipas (kodas