ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2011.327.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 327

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. gruodžio 9d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2011/818/ES

 

*

2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų, pasiekto pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo 19 straipsnį, sudarymo

1

Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų, pasiektas pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo 19 straipsnį

2

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1276/2011, kuriuo dėl žmonėms vartoti skirtų žuvininkystės produktų apdorojimo, siekiant sunaikinti gyvybingus parazitus, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedas ( 1 )

39

 

*

2011 m. gruodžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1277/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamento (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės, I priedas ( 1 )

42

 

*

2011 m. gruodžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1278/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo rinkai patvirtinama veiklioji medžiaga bitertanolis ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ir Komisijos sprendimas 2008/934/EB ( 1 )

49

 

 

2011 m. gruodžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1279/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

56

 

 

2011 m. gruodžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1280/2011, kuriuo iš dalies keičiamos įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 971/2011 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2011/12 prekybos metais

58

 

 

2011 m. gruodžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1281/2011 dėl mažiausio muito, nustatytino vykdant pirmą dalinį konkursą pagal konkurso procedūrą, pradėtą Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1239/2011

60

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2011 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimas 2011/819/BUSP, kuriuo skiriamas Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis Afrikos Kyšulyje

62

 

 

2011/820/ES

 

*

2011 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2002/56/EB dėl 21 straipsnio 3 dalyje nurodytos datos, iki kurios valstybėms narėms leidžiama pratęsti sprendimų dėl trečiosiose šalyse išaugintų sėklinių bulvių lygiavertiškumo galiojimą (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8929)  ( 1 )

66

 

 

2011/821/ES

 

*

2011 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Žaliojo Kyšulio jūrininkų rengimo ir atestavimo sistemų pripažinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/106/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8998)  ( 1 )

67

 

 

2011/822/ES

 

*

2011 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Bangladešo jūrininkų rengimo ir atestavimo sistemų pripažinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/106/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8999)  ( 1 )

68

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

9.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. lapkričio 8 d.

dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų, pasiekto pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo 19 straipsnį, sudarymo

(2011/818/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

Europos ekonominės erdvės susitarimo 19 straipsnyje numatyta, kad susitariančiosios šalys įsipareigoja toliau dėti pastangas tam, kad palaipsniui liberalizuotų tarpusavio prekybą žemės ūkio produktais;

(2)

pagal Tarybos sprendimą 2010/676/ES (1)2011 m. balandžio 15 d. pasirašytas Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų, pasiektas pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo 19 straipsnį (Susitarimas), su sąlyga, kad jis bus sudarytas;

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų, pasiektas pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo 19 straipsnį (Susitarimas).

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas paskiria asmenį, įgaliotą Sąjungos vardu deponuoti Susitarime numatytą patvirtinimo aktą ir taip išreikšti Sąjungos sutikimą laikytis susitarimo (2).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  OL L 292, 2010 11 10, p. 1.

(2)  Tarybos Generalinis sekretoriatas Susitarimo įsigaliojimo datą paskelbs Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės

SUSITARIMAS

pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų, pasiektas pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo 19 straipsnį

Pone,

turiu garbės priminti apie 2010 m. sausio 28 d. baigtas Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės derybas dvišalės žemės ūkio prekybos klausimais.

Pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo (toliau – EEE susitarimas) 19 straipsnį pradėtas naujas derybų žemės ūkio prekybos klausimais etapas, siekiant toliau palaipsniui liberalizuoti Europos Sąjungos ir Norvegijos (toliau – šalys) žemės ūkio prekybą, remiantis lengvatų teikimo, savitarpio ir abipusės naudos pagrindais. Derybos vykdytos reikiama tvarka, tinkamai atsižvelgiant į šalių atitinkamos žemės ūkio politikos raidą ir aplinkybes, įskaitant dvišalės prekybos raidą, taip pat prekybos su kitais prekybos partneriais visame pasaulyje sąlygas.

Šiuo laišku patvirtinu, kad derybų rezultatai tokie:

1.

Norvegija įsipareigoja netaikyti muitų I priede išvardytiems Europos Sąjungos kilmės produktams.

2.

Norvegija įsipareigoja nustatyti tarifines kvotas II priede išvardytiems Europos Sąjungos kilmės produktams.

3.

Norvegija įsipareigoja sumažinti importo muitus III priede išvardytiems Europos Sąjungos kilmės produktams.

4.

Europos Sąjunga įsipareigoja netaikyti muitų IV priede išvardytiems Norvegijos kilmės produktams.

5.

Europos Sąjunga įsipareigoja nustatyti tarifines kvotas V priede išvardytiems Norvegijos kilmės produktams.

6.

I–V prieduose išvardyti tarifų kodai yra 2009 m. sausio 1 d. šalyse taikyti kodai.

7.

Jei ateityje bus įgyvendinamas Pasaulio prekybos organizacijos susitarimas dėl žemės ūkio, kuriame būtų numatytos naujos didžiausio palankumo šalių tarifinės kvotos, II priede numatytų dvišalių tarifinių kvotų į Norvegiją importuoti 600 t kiaulienos, 800 t paukštienos ir 900 t jautienos taikymas bus palaipsniui nutraukiamas tokiais pačiais etapais, kokiais bus imamos taikyti tų pačių produktų Pasaulinės prekybos organizacijos kvotos.

8.

Šalys sutinka, kad naujame susitarime pasikeičiant laiškais, kuris turėtų būti taikomas vietoj galiojančių dvišalių žemės ūkio susitarimų, būtų kuo skubiau konsoliduotos visos dvišalės (dabar galiojančios ir šiame susitarime pasikeičiant laiškais numatytos) nuolaidos.

9.

I–V prieduose nurodytos nuolaidos taikomos pagal kilmės taisykles, nurodytas 1992 m. gegužės 2 d. susitarimo pasikeičiant laiškais IV priede. Tačiau vietoj 1992 m. gegužės 2 d. susitarimo pasikeičiant laiškais IV priedo priedėlio taikomas EEE susitarimo 4 protokolo II priedas.

10.

Šalys imsis priemonių siekdamos užtikrinti, kad vienos šalies kitai šaliai daromai naudai nekenktų kitos ribojamosios importo priemonės.

11.

Šalys sutinka imtis reikiamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad tarifinės kvotos būtų administruojamos taip, kad produktai būtų importuojami reguliariai, o sutartas kiekis galėtų būti faktiškai importuotas.

12.

Šalys sutinka stengtis skatinti prekybą produktais su geografine nuoroda. Šalys sutinka toliau tęsti dvišales diskusijas, kad geriau suprastų jų atitinkamus teisės aktus ir registravimo tvarką, kad nustatytų būdus, kaip savo teritorijose sustiprinti atitinkamų geografinių nuorodų apsaugą; jos taip pat apsvarstys galimybę sudaryti dvišalį susitarimą tais klausimais.

13.

Šalys sutinka reguliariai keistis informacija apie produktus, kuriais prekiaujama, tarifinių kvotų administravimą, kainas ir kita naudinga informacija, susijusia su šalių vidaus rinkomis ir šių derybų rezultatų įgyvendinimu.

14.

Bet kurios šalies prašymu bet kuriuo su derybų rezultatų įgyvendinimu susijusiu klausimu bus rengiamos konsultacijos. Jeigu kils sunkumų įgyvendinant tokius rezultatus, konsultacijos bus surengtos kuo skubiau siekiant priimti reikiamas korekcines priemones.

15.

Šalys pažymi, kad Norvegijos muitinė ketina persvarstyti Norvegijos muitų tarifo 6 skyriaus sandarą. Jei šis persvarstymas turėtų poveikio abipusėms nuolaidoms, bus konsultuojamasi su Europos Komisija. Šalys sutinka, kad ši veikla bus techninė.

16.

Šalys dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą pagal EEE susitarimo 19 straipsnį toliau stengtis labiau liberalizuoti žemės ūkio prekybą. Todėl šalys sutinka po dvejų metų vėl persvarstyti prekybos žemės ūkio produktais sąlygas, kad išnagrinėtų nuolaidų taikymo galimybes.

17.

Dėl galiojančios tarifinės kvotos į Norvegiją importuoti 4 500 t sūrio šalys sutinka, kad dabartinis istorinių teisių ir naujų rinkos dalyvių principu grindžiamas tarifinės kvotos administravimas nuo 2014 m. turėtų būti pakeistas kitokia, nei aukcionai, sistema, pavyzdžiui, licencijų išdavimo arba aptarnavimo eilės tvarka sistema. Tokios sistemos metodus pasikonsultavusios su Europos Komisija siekdamos abipusio supratimo turėtų nustatyti Norvegijos valdžios institucijos, siekiant užtikrinti, kad tarifinės kvotos būtų administruojamos taip, kad sūris būtų importuojamas reguliariai, o sutartas kiekis galėtų būti faktiškai importuotas. Dabar vykdomas administravimas, grindžiamas sūrių sąrašu, nurodytu 1983 m. balandžio 11 d. susitarime pasikeičiant laiškais, panaikinamas.

Šalys sutinka, kad nauja 2 700 t sūrio importo į Norvegiją tarifinė kvota bus administruojama laikantis aukcionų sistemos. Administravimas laikantis aukcionų sistemos bus persvarstytas, kaip nurodyta ankstesnėse pastraipose. Visų pirma bus įvertintas kvotos išnaudojimas ir aukciono mokesčiai.

7 200 t sūrio importo į Europos Sąjungą ir į Norvegiją tarifinės kvotos taikomos visų rūšių sūriui.

18.

Jeigu į Europos Sąjungą būtų priimta daugiau valstybių, šalys įvertins poveikį dvišalei prekybai, siekdamos abipuses nuolaidas suderinti taip, kad nenutrūktų buvę Norvegijos ir stojančiųjų šalių lengvatinės prekybos srautai.

Šis susitarimas pasikeičiant laiškais įsigalioja antro mėnesio po paskutinio patvirtinimo akto deponavimo pirmąją dieną.

Turiu garbės patvirtinti, kad Europos Sąjunga pritaria šio laiško turiniui.

Būčiau dėkingas, jei patvirtintumėte, kad Jūsų Vyriausybė sutinka su tuo, kas pirmiau išdėstyta.

Reiškiu Jums didelę pagarbą.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Utferdiget i Brussel, den

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Гια την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

I PRIEDAS

Bemuitis Europos Sąjungos kilmės produktų importas į Norvegiją

Norvegijos muitų tarifas

Aprašymas

1 skirsnis.   

Gyvi gyvūnai

0106

Kiti gyvi gyvūnai

0106.39.10

Fazanai

2 skirsnis.   

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai

0208

Kita mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti

0208.90.60

Varlių kojelės

5 skirsnis.   

Gyvūninės kilmės produktai, nenurodyti kitoje vietoje

0511

Gyvūniniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje; negyvi gyvūnai, klasifikuojami 1 arba 3 skirsniuose, netinkami vartoti žmonių maistui

0511.99.21

Žmonių maistui netinkami kraujo miltai; ne pašarui

0511.99.40

Mėsa ir kraujas; ne pašarui

6 skirsnis.   

Augantys medžiai ir kiti augalai; svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios augalų dalys; skintos gėlės ir dekoratyviniai žalumynai

0601

Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai; vegetacinės ramybės, vegetacijos arba žydėjimo būsenos; trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys, išskyrus šaknis, klasifikuojamas 1212 pozicijoje

0601.10 01

Svogūnėliai ir gumbai; sodininkystei

0601.10 02

Šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai; sodininkystei

0601.10 09

Kita

0601.20 00

Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai; vegetacijos arba žydėjimo būsenos; trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys

0602

Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena

0602.10.10

Žaliųjų augalų auginiai; neįsišakniję arba in vitro; nuo gruodžio 15 d. iki balandžio 30 d.; sodininkystei

0602.10.22

Sanpaulijų (Saintpaulia), skeptrenių (Scaevola) ir streptokarpų (Streptocarpus) auginiai; neįsišakniję arba in vitro; sodininkystei

0602.10.23

Chrizantemų (Dendranthema x grandiflora ir Chrysanthemum x morifolium) auginiai; neįsišakniję arba in vitro; nuo balandžio 1 d. iki spalio 15 d.; sodininkystei

0602.10.91

Kiti neįsišakniję auginiai; išskyrus neįsišaknijusius arba in vitro auginius sodininkystei

0602.10.92

Ūgliai

0602.20.00

Valgomuosius vaisius arba riešutus vedančių rūšių medžiai, krūmai ir kerai; skiepyti arba neskiepyti

0602.30.11

Kambarinės azalijos (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum); skiepytos arba neskiepytos; žydinčios

0602.30.12

Kambarinės azalijos (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum); skiepytos arba neskiepytos; nežydinčios; nuo lapkričio 15 d. iki gruodžio 23 d.

0602.30.90

Rododendrai ir azalijos; skiepyti arba neskiepyti; išskyrus kambarines azalijas (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum)

0602.90.20

Sodinukai

0602.90.30

Buksmedžiai (Buxus), dracenos (Dracaena), kamelijos (Camellia), aurakarijos (Araucaria), bugieniai (Ilex), lauramedžiai (Laurus), grėsviai (Kalmia), magnolijos (Magnolia), palmės (Palmae), hamameliai (Hamamelis), aukubos (Aucuba), pieriai (Pieris), dyglainės (Pyracantha) ir paprastosios fotinijos (Stranvaesia); su šaknimis dirvožemyje arba kitoje maitinamojoje terpėje

0602.90.41

Kitokie nei pirmiau minėti medžiai ir krūmai; su šaknimis dirvožemyje arba kitoje maitinamojoje terpėje

0602.90.42

Daugiamečiai augalai su šaknimis dirvožemyje arba kitoje maitinamojoje terpėje

0602.90.50

Žalieji vazoniniai augalai; nuo gruodžio 15 d. iki balandžio 30 d.; taip pat importuojami maišytose augalų grupėse; su šaknimis dirvožemyje arba kitoje maitinamojoje terpėje

0602.90.80

Kiti augalai, kurių šaknys ne dirvožemyje arba kitoje maitinamojoje terpėje

0604

Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanos ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba kitu būdu apdorotos

0604.10.00

Samanos ir kerpės

0604.91.91

Adiantai (Adiantum) ir smidrai (Asparagus); nuo lapkričio 1 d. iki gegužės 31 d.; švieži

0604.91.92

Kalėdinės eglutės; šviežios

0604.91.99

Švieži lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams; išskyrus adiantus (Adiantum), smidrus (Asparagus) ir Kalėdines eglutes

0604.99.00

Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams; išskyrus tokius šviežius dalykus

7 skirsnis.   

Valgomosios daržovės ir kai kurie šakniavaisiai bei gumbavaisiai

0703

Svogūnai, valgomieji svogūnėliai, valgomieji česnakai, daržiniai porai ir kitos svogūninės daržovės, šviežios arba atšaldytos

ex 0703.90.01

Porai; nuo vasario 20 d. iki gegužės 31 d.; švieži arba atšaldyti

0704

Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, ropiniai kopūstai, lapiniai kopūstai ir panašios valgomosios bastučio genties (brassica) daržovės, šviežios arba atšaldytos

0704.10.50

Brokoliai; švieži arba atšaldyti

0704.90.60

Kininiai kopūstai; švieži arba šaldyti

0704.90.94

Savojiniai kopūstai; nuo liepos 1 d. iki lapkričio 30 d.; švieži arba atšaldyti

0704.90.96

Garbiniuotieji kopūstai; nuo rugpjūčio 1 d. iki lapkričio 30 d.; švieži arba atšaldyti

0705

Salotos (Lactuca sativa) ir cikorijos (Cichorium spp.), šviežios arba šaldytos

0705 29 11

Trūkažolės; nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 30 d.; šviežios arba atšaldytos

0705 29 19

Cikorijos, išskyrus paprastąsias ir salotines trūkažoles; nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 30 d.; šviežios arba atšaldytos

0708

Ankštinės daržovės, gliaudytos arba negliaudytos, šviežios arba atšaldytos

0708.90.00

Kitos ankštinės daržovės, išskyrus pupas ir žirnius; šviežios arba atšaldytos

0709

Kitos daržovės, šviežios arba atšaldytos

ex 0709.40.20

Lapkotiniai salierai; išskyrus gumbinius salierus; nuo gruodžio 15 d. iki gegužės 31 d.; švieži arba atšaldyti

0709.70.10

Špinatai, špinokai ir daržinės balandūnės (daržiniai špinatai); nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.; švieži arba atšaldyti

0710

Daržovės (nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje), sušaldytos

0710.30.00

Špinatai, špinokai ir daržinės balandūnės (daržiniai špinatai); sušaldyti

0710.80.10

Šparagai ir artišokai; sušaldyti

0710.80.40

Grybai; sušaldyti

0710.80.94

Brokoliai; sušaldyti

0712

Džiovintos daržovės, sveikos, supjaustytos stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkintos arba sumaltos į miltelius, bet toliau neapdorotos

0712.20.00

Svogūnai; džiovinti

0712.31.00

Pievagrybiai (Agaricus genties); džiovinti

0712.32.00

Ausiagrybiai (Auricularia spp.); džiovinti

0712.33.00

Žiūryčiai (Tremella spp.); džiovinti

0712.39.01

Trumai; džiovinti

0712.39.09

Kiti džiovinti grybai, išskyrus Agaricus genties grybus

0713

Džiovintos ankštinės daržovės, gliaudytos, su luobelėmis arba be luobelių, skaldytos arba neskaldytos (1)

0713.31.00

Vigna mungo (L.) Hepper arba Vigna radiata (L.) Wilczek veislių pupelės; džiovintos ir gliaudytos

0713.32.00

Pupuolės (adzuki) (Phaseolus arba Vigna angularis); džiovintos ir gliaudytos

0713.33.00

Daržinės pupelės, įskaitant mažąsias baltąsias pupeles (Phaseolus vulgaris); džiovintos ir gliaudytos

0713.39.00

Džiovintos ir gliaudytos pupelės, išskyrus Vigna mungo (L.) Hepper, Vigna radiata (L.) Wilczek veislių pupeles, pupuoles (adzuki) (Phaseolus arba Vigna angularis) taip pat daržinės pupeles ir mažąsias baltąsias pupeles (Phaseolus vulgaris).

0713.90.00

Džiovintos ir gliaudytos ankštinės daržovės, išskyrus žirnelius, nutus, pupeles, lęšius, pupas ir pašarines pupas.

0714

Maniokai, marantos, salepai, topinambai, batatai ir panašūs šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo arba inulino, švieži, atšaldyti, sušaldyti arba džiovinti, supjaustyti griežinėliais ar nesupjaustyti arba granuliuoti, sago palmės šerdys

0714.10.90

Maniokai; ne pašarui

0714.20.90

Batatai; ne pašarui

8 skirsnis.   

Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusinių vaisių arba melionų žievelės ir luobos

0802

Kiti riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti

0802.40.00

Kaštainiai (Castanea spp.); švieži arba džiovinti

0802.50.00

Pistacijos; šviežios arba džiovintos

0802.60.00

Makadamijos; šviežios arba džiovintos

0802.90.10

Karijos; šviežios arba džiovintos

0802.90.99

Kiti riešutai, išskyrus migdolus, lazdynų riešutus, graikinius riešutus, pistacijas, makadamijas, karijas ir pušų riešutų branduolius; švieži arba džiovinti

0804

Datulės, figos, ananasai, avokadai, gvajavos, mangai ir mangostaninės garcinijos, švieži arba džiovinti

0804.10.00

Datulės; šviežios arba džiovintos

0804.20.10

Figos; šviežios

0804.50.01

Gvajavos; šviežios arba džiovintos

0804.50.02

Mangai; švieži arba džiovinti

0804.50.03

Mangostaninės garcinijos; šviežios arba džiovintos

0805

Citrusinių vaisiai, švieži arba džiovinti

0805.40.90

Greipfrutai, įskaitant didžiuosius greipfrutus; ne pašarui; švieži arba džiovinti

0805.90.90

Citrusinių vaisiai; švieži arba džiovinti; išskyrus apelsinus, mandarinus (su tikraisiais mandarinus ir likeriniais mandarinais), klementinas, vilkingus ir panašius citrusinių hibridus, greipfrutus (su didžiaisiais greipfrutais, tikrosiomis citrinomis ir žaliosiomis citrinomis); ne pašarui

0807

Melionai (įskaitant arbūzus) ir tikrosios papajos, švieži

0807.20.00

Tikrosios papajos; džiovintos

0808

Obuoliai, kriaušės ir svarainiai, švieži

0808.20.60

Svarainiai; švieži

0809

Abrikosai, vyšnios, persikai (įskaitant nektarinus), slyvos ir dygiųjų slyvų vaisiai, švieži

0809.40.60

Dygiųjų slyvų vaisiai; švieži

0810

Kiti vaisiai, švieži

0810.20.91

Gervuogės; šviežios

0810.20.99

Šilkmedžio vaisiai ir ilgavaisės gervuogės; švieži

0810.40.90

Spanguolės, mėlynės ir kiti šilauogių (Vaccinium) genties augalų vaisiai, išskyrus bruknes

0810.60.00

Durijai; švieži

0810.90.90

Kiti vaisiai; išskyrus braškes, avietes, gervuoges, šilkmedžio vaisius, ilgavaises gervuoges, spanguoles, mėlynes ir kitus Vaccinium genties augalų vaisius, kivius, durijus, tekšes, agrastus, juoduosius serbentus, baltuosius ir raudonuosius serbentus; švieži

0811

Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, sušaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

0811.90.01

Bruknės; sušaldytos

0811.90.02

Tekšės; sušaldytos

0811.90.04

Mėlynės; sušaldytos

0903

Matė

0903.00.00

Matė

0909

Anyžinių ožiažolių, žvaigždanyžių (badijonų), pankolių, kalendrų, kmynų arba paprastųjų kmynų sėklos, kadagių uogos

0909.10.00

Anyžinių ožiažolių arba žvaigždanyžių (badijonų) sėklos

0909.20.00

Kalendrų sėklos

0909.30.00

Kmynų sėklos

0909.40.00

Paprastųjų kmynų sėklos

0909.50.10

Pankoliai

0909.50.20

Kadagių uogos

0910

Imbieras, šafranas, ciberžolė, čiobreliai, lauro lapai, karis ir kiti prieskoniai

0910.30.00

Ciberžolė

0910.91.00

Mišiniai, nurodyti 9 skirsnio 1 pastabos b punkte

0910.99.90

Kiti prieskoniai, išskyrus imbierą, šafraną, ciberžolę, 9 skirsnio 1 pastabos b punkte nurodytus mišinius, lauro uogas, lauro lapus, salierų sėklas ir čiobrelius

10 skirsnis.   

Javai

1008

Grikiai, soros ir kanarinio strypainio sėklos, kiti javai

1008.30.90

Kanarinio strypainio sėklos; ne pašarui

11 skirsnis.   

Malybos produkcija; salyklas; krakmolas; inulinas; kviečių glitimas

1104

Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti, išskyrus javų miltus, lukštentus, iš dalies arba visiškai nulukštentus ryžius ir skaldytus ryžius

1104.29.02

Grikių grūdai, apdoroti kitaip nei traiškant arba perdirbant į dribsnius; ne pašarui

1104.29.04

Sorų grūdai, apdoroti kitaip nei traiškyti arba perdirbant į dribsnius; ne pašarui

1106

Džiovintų ankštinių daržovių, klasifikuojamų 0713 pozicijoje, sago palmių šerdžių arba šakniavaisių ar gumbavaisių, klasifikuojamų 0714 pozicijoje, arba produktų, klasifikuojamų 8 skirsnyje, miltai, rupiniai ir milteliai

1106.10.90

Džiovintų ankštinių daržovių, klasifikuojamų 0713 pozicijoje, miltai, rupiniai ir milteliai; ne pašarui

1106.30.90

Produktų, klasifikuojamų 8 skirsnyje, miltai, rupiniai ir milteliai; ne pašarui

1108

Krakmolas, inulinas

1108.11.90

Kviečių krakmolas be bulvių krakmolo priemaišų; ne pašarui

1108.12.90

Kukurūzų krakmolas be bulvių krakmolo priemaišų; ne pašarui

1108.14.90

Maniokų krakmolas be bulvių krakmolo priemaišų; ne pašarui

1108.19.10

Krakmolas skalbiniams standinti

1108.19.90

Kitas krakmolas, išskyrus kviečių, kukurūzų, bulvių, maniokų krakmolą ir krakmolą skalbiniams standinti; be bulvių krakmolo priemaišų; ne pašarui

1108.20.90

Inulinas; ne pašarui

1109

Kviečių glitimas, džiovintas arba nedžiovintas

1109.00.90

Kviečių glitimas; ne pašarui

12 skirsnis.   

Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai; augalai, naudojami pramonėje ir medicinoje; šiaudai ir pašarai

1207

Kitos aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai, skaldyti arba neskaldyti

1207.50.90

Garstyčių sėklos, išskyrus pašarui

1209

Sėklos, vaisiai ir sporos, tinkamos sėti

1209.10.00

Cukrinių runkelių sėklos

1209.91.10

Agurkų, žiedinių kopūstų, morkų, svogūnų, valgomųjų svogūnėlių, porų, petražolių, trūkažolių ir salotų sėklos

1209.91.91

Kopūstų sėklos

1209.91.99

Kitos daržovių sėklos, išskyrus agurkų, žiedinių kopūstų, morkų, svogūnų, valgomųjų svogūnėlių, porų, petražolių, trūkažolių ir salotų sėklas

1210

Apynių spurgai, švieži arba džiovinti, susmulkinti arba nesusmulkinti, sumalti į miltelius arba nemalti, granuliuoti arba negranuliuoti; lupulinas

1210.10.00

Apynių spurgai, nesusmulkinti, nesumalti į miltelius ir negranuliuoti

1210.20.01

Apynių spurgai, susmulkinti, sumalti į miltelius arba granuliuoti

1210.20.02

Lupulinas

13 skirsnis.   

Šelakas; lipai, dervos ir kiti augalų syvai bei ekstraktai

1302

Opijus, vanilės aliejingoji derva, kitos augalinės gleivės bei tirštikiai; modifikuoti arba nemodifikuoti

1302.11.00

Opijus

1302.19.09

Kitokie augalų syvai ir ekstraktai; išskyrus augalų ekstraktų mišinius gėrimams arba maisto produktams gaminti; išskyrus alavijų, karčiojo musmedžio (Quassia amara), monažolės, pilkalapio skaistenio arba augalų, kurių šaknyse yra rotenono, syvus ir ekstraktus; vanilės aliejingoji derva

15 skirsnis.   

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų skilimo produktai; paruošti valgomieji riebalai; gyvūninis arba augalinis vaškas

1502

Galvijų, avių arba ožkų taukai, išskyrus klasifikuojamus 1503 pozicijoje

1502.00.90

Galvijų, avių arba ožkų taukai, išskyrus klasifikuojamus 1503 pozicijoje; ne pašarui

1503

Kiaulinių taukų stearinas, kiaulinių taukų aliejus, oleostearinas, oleoaliejus ir lajaus aliejus, neemulsuoti, nesumaišyti arba neapdoroti kitu būdu

1503.00.00

Kiaulinių taukų stearinas, kiaulinių taukų aliejus, oleostearinas, oleoaliejus ir lajaus aliejus, neemulsuoti, nesumaišyti arba neapdoroti kitu būdu

1504

Žuvų arba jūrų žinduolių taukai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1504.10.20

Žuvų kepenų taukai; ne pašarui; kietosios frakcijos

1504.20.40

Žuvų kepenų taukai ir jų frakcijos; ne pašarui; kietosios frakcijos

1504.20.99

Žuvų kepenų taukai ir jų frakcijos; ne pašarui; išskyrus kietąsias frakcijas

1504.30.21

Jūrų žinduolių taukai ir jų frakcijos; ne pašarui

1505

Avių prakaitiniai riebalai ir iš jų gaunamos riebalų medžiagos

1505.00.00

Avių prakaitiniai riebalai ir iš jų gaunamos riebalų medžiagos (įskaitant lanoliną)

1506

Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1506.00.21

Kaulų taukai, kaulų alyva, kanopų alyva; ne pašarui

1506.00.30

Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos; išskyrus kaulų taukus, kaulų alyvą; kanopų alyvą; kietosios frakcijos; ne pašarui

1506.00.99

Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos; išskyrus kaulų taukus, kaulų alyvą, kanopų alyvą; išskyrus kietąsias frakcijas; ne pašarui

1507

Sojų aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1507.90.90

Sojų aliejus ir jo frakcijos; išskyrus neapdorotą aliejų; ne pašarui

1508

Žemės riešutų aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1508.10.90

Neapdorotas žemės riešutų aliejus ir jo frakcijos; ne pašarui

1508.90.90

Žemės riešutų aliejus ir jo frakcijos; išskyrus neapdorotą aliejų; ne pašarui

1511

Palmių aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1511.90.20

Palmių aliejus ir jo frakcijos; išskyrus neapdorotą aliejų; kietosios frakcijos; ne pašarui

1512

Saulėgrąžų, dygminų arba vilnamedžių aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1512.11.90

Neapdorotas saulėgrąžų arba dygminų aliejus; ne pašarui

1512.19.90

Saulėgrąžų arba dygminų aliejus ir jo frakcijos; išskyrus neapdorotą aliejų; ne pašarui

1512.21.90

Neapdorotas vilnamedžių (medvilnės) aliejus; ne pašarui

1512.29.20

Vilnamedžių (medvilnės) aliejus ir jo frakcijos; išskyrus neapdorotą aliejų, kietosios frakcijos; ne pašarui

1512.29.99

Vilnamedžių (medvilnės) aliejus ir jo frakcijos; išskyrus neapdorotą aliejų; išskyrus kietąsias frakcijas; ne pašarui

1513

Kokosų, palmių branduolių arba atalių aliejai ir jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1513.11.90

Neapdorotas kokosų aliejus ir jo frakcijos; ne pašarui

1513.19.20

Kokosų aliejus ir jo frakcijos; išskyrus neapdorotą aliejų; kietosios frakcijos; ne pašarui

1513.19.99

Kokosų aliejus ir jo frakcijos; išskyrus neapdorotą aliejų; išskyrus kietąsias frakcijas; ne pašarui

1513.21.90

Neapdoroti palmių branduolių arba atalių aliejai ir jų frakcijos; ne pašarui

1513.29.20

Palmių branduolių arba atalių aliejai ir jų frakcijos; išskyrus neapdorotą aliejų; kietosios frakcijos; ne pašarui

1513.29.99

Palmių branduolių arba atalių aliejai ir jų frakcijos; išskyrus neapdorotą aliejų; išskyrus kietąsias frakcijas; ne pašarui

1514

Rapsų, rapsukų arba garstyčių aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1514.19.90

Mažai eruko rūgšties turintis rapsų arba rapsukų aliejus ir jo frakcijos; išskyrus neapdorotą aliejų; ne pašarui

1514.99.90

Kitas rapsų, rapsukų arba garstyčių aliejus ir jo frakcijos; išskyrus mažai eruko rūgšties turintį rapsų arba rapsukų aliejų ir jo frakcijas; išskyrus neapdorotą aliejų; ne pašarui

1515

Kiti nelakieji augaliniai riebalai ir aliejus (įskaitant simondsijų aliejų) ir jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1515.11.90

Neapdorotas sėmenų aliejus ir jo frakcijos; ne pašarui

1515.19.90

Sėmenų aliejus ir jo frakcijos; išskyrus neapdorotą aliejų; ne pašarui

1515.21.90

Neapdorotas kukurūzų aliejus ir jo frakcijos; ne pašarui

1515.29.90

Kukurūzų aliejus ir jo frakcijos; išskyrus neapdorotą aliejų; ne pašarui

1515.50.20

Neapdorotas sezamų aliejus ir jo frakcijos; ne pašarui

1515.50.99

Sezamų aliejus ir jo frakcijos; išskyrus neapdorotą aliejų; ne pašarui

1515.90.70

Neapdorotas simondsijų aliejus ir jo frakcijos; ne pašarui

1515.90.80

Simondsijų aliejus ir jo frakcijos; išskyrus neapdorotą aliejų; kietosios frakcijos; ne pašarui

1515.90.99

Simondsijų aliejus ir jo frakcijos; išskyrus neapdorotą aliejų; išskyrus kietąsias frakcijas; ne pašarui

1516

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau neapdoroti

1516.10.20

Gyvūniniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, gaunami tik iš žuvų arba žuvų arba jūrų žinduolių; ne pašarui

1516.10.99

Gyvūniniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos; išskyrus gaunamus tik iš žuvų arba žuvų arba jūrų žinduolių; ne pašarui

1516.20.99

Augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos; ne pašarui; išskyrus sukietintąjį ricinos aliejų; ne pašarui

1517

Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų ir aliejaus bei įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai, išskyrus valgomuosius riebalus, aliejų arba jų frakcijas, klasifikuojamus 1516 pozicijoje

1517.90.21

Valgomasis skystasis augalinių aliejų mišinys; ne pašarui

1517.90.98

Gyvūninių arba augalinių riebalų ir aliejaus bei įvairių 15 skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai; išskyrus 1516 pozicijoje klasifikuojamus valgomuosius riebalus, aliejų arba jų frakcijas; išskyrus valgomąjį skystąjį augalinių aliejų mišinį; išskyrus valgomuosius skystuosius gyvūninių ir augalinių aliejų mišinius, sudarytus daugiausia iš augalinių aliejų; išskyrus valgomuosius mišinius arba preparatus, naudojamus formoms tepti; išskyrus mišinius, kuriuose pieno riebalų yra daugiau kaip 10 % masės; ne pašarui

1518

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje; nevalgomieji gyvūninių arba augalinių riebalų, aliejaus arba įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejų frakcijų mišiniai arba preparatai, nenurodyti kitoje vietoje

1518.00.31

Sikatyviniai aliejai; ne pašarui

1518.00.41

Kaitintas sėmenų aliejus; ne pašarui

1518.00.99

Kiti gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos; kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti; išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje; nevalgomieji gyvūninių arba augalinių riebalų, aliejaus arba įvairių 15 skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejų frakcijų mišiniai arba preparatai, nenurodyti kitoje vietoje; išskyrus tungų aliejų ir kitą panašių medžių aliejų, oiticikų aliejų, sikatyvinius aliejus, kaitintą sėmenų aliejų ir linoksiną; ne pašarui

16 skirsnis.   

Gaminiai iš mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių

1602

Paruošta arba konservuota mėsa, mėsos subproduktai arba kraujas, išskyrus dešras ir panašius produktus ir mėsos ekstraktus ir syvus

1602.20.01

Iš žąsų arba ančių kepenų

1603

Mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų ir kitų vandens bestuburių ekstraktai ir syvai

1603.00.10

Banginių mėsos ekstraktai

1603.00.20

Žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių ekstraktai ir syvai

17 skirsnis.   

Cukrūs ir konditerijos gaminiai iš cukraus

1701

Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, kurių būvis kietas

1701.11.90

Cukranendrių cukrus be aromatinių arba dažančiųjų medžiagų; ne pašarui

1701.12.90

Cukrinių runkelių cukrus be aromatinių arba dažančiųjų medžiagų; ne pašarui

1701.91.90

Kitas cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė; išskyrus žaliavinį cukrų; su aromatinėmis arba dažančiosiomis medžiagomis; ne pašarui

1701.99.91

Kitas cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė; išskyrus žaliavinį cukrų, be aromatinių arba dažančiųjų medžiagų; gabalėliais arba pudra; ne pašarui

1701.99.95

Kitas cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė; išskyrus žaliavinį cukrų; be aromatinių arba dažančiųjų medžiagų; ne gabalėliais arba ne pudra; ne sunkesnėse kaip 24 kg mažmeninės prekybos pakuotėse; ne pašarui

1701.99.99

Kitas cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė; išskyrus žaliavinį cukrų; be aromatinių arba dažančiųjų medžiagų; ne gabalėliais arba ne pudra; palaidas arba didmeninės prekybos pakuotėse; ne pašarui

1702

Kiti cukrūs, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę, kurių būvis kietas; cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų; dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi, karamelė (degintas cukrus)

1702.90.40

Karamelė; įskaitant „dažomąją karamelę“; ne pašarui

20 skirsnis.   

Daržovių, vaisių, riešutų arba kitų augalų dalių produktai

2003

Grybai ir trumai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties

2003.20.00

Trumai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties

2003.90.09

Kiti grybai; išskyrus Agaricus genties grybus; išskyrus auginamus grybus; paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties

2005

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje

2005.40.03

Žirniai (Pisum sativum); paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties; nesušaldyti; išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje; ne pašarui

2005.91.00

Bambukų ūgliai; paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties; nesušaldyti

2006

Daržovės, vaisiai, riešutai, vaisių žievelės ir kitos augalų dalys, konservuotos cukruje (nusausintos, apcukruotos (glacé) arba cukruotos

2006.00.10

Cukruje konservuotas imbieras (nusausintas, apcukruotas arba cukruotas)

2008

Vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruošti arba konservuoti kitais būdais, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio, nenurodyti kitoje vietoje

2008.19.00

Riešutai ir kitos sėklos; išskyrus žemės riešutus; įskaitant mišinius

ex 2008.92.09

Vaisių ir riešutų mišiniai, kuriuose yra tik 8 skirsnio sudedamųjų dalių

2008.99.02

Slyvos, paruoštos arba konservuotos kitais būdais

2009

Nefermentuotos vaisių sultys (įskaitant vynuogių misą) ir daržovių sultys, į kurias nepridėta alkoholio, ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių

2009.11.19

Apelsinų sultys; sušaldytos; su pridėtuoju cukrumi arba kitokiais saldikliais; Brikso vertė ne didesnė kaip 67

2009.11.99

Apelsinų sultys; sušaldytos; be pridėtojo cukraus arba kitokių saldiklių; išskyrus sultis talpose, kurios (su turiniu) sveria ne mažiau kaip 3 kg; koncentruotos; Brikso vertė ne didesnė kaip 67

2009.19.19

Apelsinų sultys; nesušaldytos; su pridėtuoju cukrumi arba kitokiais saldikliais; Brikso vertė didesnė kaip 67

2009.19.99

Apelsinų sultys; nesušaldytos; be pridėtojo cukraus arba kitokių saldiklių; išskyrus sultis talpose, kurios (su turiniu) sveria ne mažiau kaip 3 kg; Brikso vertė didesnė kaip 67

2009.31.91

Vienos rūšies citrusinių vaisių, išskyrus apelsinus ir greipfrutus, sultys; Brikso vertė ne didesnė kaip 20; su pridėtuoju cukrumi; išskyrus sultis talpose, kurios (su turiniu) sveria ne mažiau kaip 3 kg

2009.39.91

Vienos rūšies citrusinių vaisių, išskyrus apelsinus ir greipfrutus, sultys; Brikso vertė didesnė kaip 20; išskyrus sultis talpose, kurios (su turiniu) sveria ne mažiau kaip 3 kg; su pridėtuoju cukrumi

2009.41.90

Ananasų sultys; Brikso vertė ne didesnė kaip 20; išskyrus sultis talpose, kurios (su turiniu) sveria ne mažiau kaip 3 kg

2009.49.90

Ananasų sultys; Brikso vertė didesnė kaip 20; išskyrus sultis talpose, kurios (su turiniu) sveria ne mažiau kaip 3 kg

2009.80.94

Persikų arba abrikosų sultys

21 skirsnis.   

Įvairūs maisto produktai

2106

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

2106.90.31

Aromatizuoti arba dažyti cukraus sirupai

23 skirsnis.   

Maisto pramonės liekanos ir atliekos, paruošti pašarai gyvūnams

2301

Miltai, rupiniai ir granulės iš mėsos arba mėsos subproduktų, žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių, netinkami vartoti žmonių maistui; taukų likučiai

2301.20.10

Miltai, rupiniai ir granulės iš žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių; pašarui

2309

Produktai naudojami gyvūnų pašarams

2309.10.11

Šunų ėdalas mažmeninei prekybai; su sausumos gyvūnų mėsa arba jos subproduktais; sandariose talpose

2309.10.12

Kačių ėdalas mažmeninei prekybai; su sausumos gyvūnų mėsa arba jos subproduktais; sandariose talpose

2309.90.11

Produktai naminių gyvūnų mitybai; su sausumos gyvūnų mėsa arba jos subproduktais; sandariose talpose

II PRIEDAS

Europos Sąjungos kilmės produktų importo į Norvegiją tarifinės kvotos

Norvegijos muitų tarifas

Produktų aprašymas

Konsoliduotosios tarifinės kvotos

(metinis kiekis tonomis)

Iš jų papildomų kvotų

Muitas pagal kvotą (NOK/kg)

0201/0202

Galvijiena

900 (2)

900

0

0201 10 00

Galvijų skerdenos ir skerdenų pusės; sušaldytos

0201 20 01

„Kompensuoti“ ketvirčiai (quartiers compensés), t. y. vienu metu pateikiami to paties gyvūno priekinis ir galinis ketvirčiai

0201 20 02

Kiti priekiniai ketvirčiai

0201 20 03

Kiti galiniai ketvirčiai

0201 20 04

Išpjovos „pistola“

0202 10 00

Skerdenos ir skerdenų pusės

0202 20 01

„Kompensuoti“ ketvirčiai (quartiers compensés), t. y. vienu metu pateikiami to paties gyvūno priekinis ir galinis ketvirčiai

0202 20 02

Kiti priekiniai ketvirčiai

0202 20 03

Kiti galiniai ketvirčiai

0202 20 04

Išpjovos „pistola“

0203

Kiauliena

600 (2)

600

0

0203 11 10

Kiauliena; šviežia arba atšaldyta; naminių kiaulių skerdenos ir skerdenų pusės

0203 21 10

Kiauliena; sušaldyta; naminių kiaulių skerdenos ir skerdenų pusės

0206 41 00

Kiaulių kepenys; sušaldytos

350

100

5

0207

Naminių paukščių, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti

800 (2)

800

0

0207 11 00

Vištų (Gallus domesticus); nesukapotų į gabalus; šviežių arba atšaldytų

0207 12 00

Vištų (Gallus domesticus), nesukapotų į gabalus, sušaldytų

0207 24 00

Kalakutų; nesukapotų į gabalus; šviežių arba atšaldytų

0207 25 00

Kalakutų; nesukapotų į gabalus; sušaldytų

ex 0207 35 00

Ančių krūtinėlės

100

100

30

0210 11 00 (3)

Kumpiai, mentės ir jų dalys; su kaulais

400

200

0

0406

Sūriai ir varškė

7 200 (4)

2 700

0

0511 99 11/0511 99 21

Žmonėms vartoti netinkami kraujo miltai

350

50

0

0701 90 22

Šviežios bulvės, nuo balandžio 1 d. iki gegužės 14 d.

2 500

2 500

0

0705 11 12/11 19

Gūžinės salotos, nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.

400 (5)

400

0

0811 10 01/0811 10 09

Braškės; nevirtos arba išvirtos vandenyje ar garuose; atšaldytos

2 200 (6)  (7)

300

0

1001 10 00

Kietieji kviečiai

5 000 (8)

5 000

0

ex 1002 00 00

Hibridiniai rudeniniai rugiai

1 000 (9)

1 000

0

1005 90 10

Kukurūzai; pašarui

10 000

10 000

0

1103 13 10

Kukurūzų kruopos ir rupiniai; pašarui

10 000

10 000

0

1209 23 00

Eraičinų sėklos

400 (10)

345

0

1209 24 00

Pievinių miglių (Poa pratensis L.) sėklos

200 (10)

100

0

1601 00 00

Dešros

400

200

0

1602 49 10

„Bacon crisp“

350

100

0

1602 50 01

Mėsos kukuliai

200

50

0

2009 71 00/2009 79 00

Obuolių sultys; įskaitant koncentratą

3 300 (6)

1 000

0

2005 20 91

Bulvės; pusiau apdorotos užkandžiams gaminti

3 000 (5)

3 000

0

2009 80 10/2009 80 20

Juodųjų serbentų sultys

150 (6)

150

0

ex 2009 80 99

Mėlynių koncentratas

200 (6)

200

0

III PRIEDAS

Mažesni muitų tarifai į Norvegiją importuoti Europos Sąjungos kilmės produktus

Norvegijos muitų tarifas

Produktų aprašymas

Naujas muitas ad valorem

Naujas specifinis muitas

(NOK/kg)

0209 00 00

Kiauliniai riebalai

 

10,50

0602 10 21

Begonijos; visų rūšių

10 %

 

0602 10 24

Pelargonijos

15 %

 

0602 90 62

Kalnarūtė (Asplenium)

15 %

 

0602 90 67

Begonijos; visų rūšių

30 %

 

0603 11 20

Rožės; nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d.

150 %

 

0603 14 20

Chrizantemos; nuo kovo 16 d. iki gruodžio 14 d.

150 %

 

0603 19 10

Įvairių augalų puokštės ir t. t., kuriose yra pagal prekių kodus 06.03.1110–06.03.1420 klasifikuojamų gėlių, jei tos gėlės nėra esminis tokių puokščių bruožas (tačiau augalai, kuriems priskirti kodai 06.03.1921–06.03.1998, toliau klasifikuojami pagal savo atitinkamų kodų numerius)

150 %

 

0603 19 92

Tulpės (Tulipa); nuo birželio 1 d. iki balandžio 30 d.

150 %

 

0603 19 93

Lelijos (Lilium)

150 %

 

0603 19 94

Argirantemos (Argyranthemum); nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d.

150 %

 

0603 19 95

Gubojos (Gypsophila)

150 %

 

0603 19 96

Alstremerijos (Alstroemeria)

150 %

 

ex 0707 00 90

Dygliuotieji agurkai (kornišonai); nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

 

1,60

2008 99 01

Obuoliai

 

5,75

2009 80 91

Aviečių sultys

 

14,50

2009 80 92

Braškių sultys

 

14,50

IV PRIEDAS

Bemuitis Norvegijos kilmės produktų importas į Europos Sąjungą

KN kodai

Aprašymas

2 skirsnis.   

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai

0208

Kita mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti

0208 90 70

Varlių kojelės

5 skirsnis.   

Gyvūninės kilmės produktai, nenurodyti kitoje vietoje

0511

Gyvūniniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje; negyvi gyvūnai, klasifikuojami 1 arba 3 skirsniuose, netinkami vartoti žmonių maistui

0511 99 39

Gyvūniniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje; negyvi gyvūnai, klasifikuojami 1 arba 3 skirsniuose, netinkami vartoti žmonių maistui; išskyrus galvijų spermą; išskyrus žuvų, vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių, 3 skirsnyje klasifikuojamų negyvi gyvūnų produktus; išskyrus gyslas ir sausgysles, atraižas arba panašias žalių (neišdirbtų) odų atliekas; išskyrus gyvūninės kilmės gamtines pintis; išskyrus žalius produktus

6 skirsnis.   

Augantys medžiai ir kiti augalai; svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios augalų dalys; skintos gėlės ir dekoratyviniai žalumynai

0601

Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai; vegetacinės ramybės, vegetacijos arba žydėjimo būsenos; trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys, išskyrus šaknis, klasifikuojamas 1212 pozicijoje

0601 10 10

Hiacintų

0601 10 20

Narcizų

0601 10 30

Tulpių

0601 10 40

Kardelių

0601 10 90

Kiti svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai; vegetacinės ramybės būsenos

0601 20 30

Gegužraibių (orchidėjų), hiacintų, narcizų ir tulpių

0601 20 90

Kiti svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai; vegetacijos arba žydėjimo būsenos

0602

Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena

0602 90 10

Grybiena

0602 90 41

Miško medžiai

0602 90 50

Kiti atvirame grunte augantys augalai

0602 90 91

Žydintys augalai su pumpurais arba žiedais; išskyrus kaktusus

0602 90 99

Kita

0604

Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanos ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba kitu būdu apdorotos

0604 10 90

Samanos ir kerpės; išskyrus elnines šiures

0604 91 20

Kalėdinės eglutės

0604 91 40

Spygliuočių šakos

0604 99 90

Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams; išskyrus kalėdines eglutes ir spygliuočių šakas

7 skirsnis.   

Valgomos daržovės ir kai kurie šakniavaisiai bei gumbavaisiai

0703

Svogūnai, valgomieji svogūnėliai, valgomieji česnakai, daržiniai porai ir kitos svogūninės daržovės, šviežios arba atšaldytos

0703 90 00

Porai ir kitos svogūninės daržovės

0704

Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, ropiniai kopūstai, lapiniai kopūstai ir panašios valgomosios bastučio genties (brassica) daržovės, šviežios arba atšaldytos

ex 0704 10 00

Brokoliai; švieži arba atšaldyti

0704 90 10

Baltagūžiai ir raudongūžiai kopūstai

0704 90 90

Kaliaropės, garbiniuotieji kopūstai ir panašios valgomosios bastučio genties (brassica) daržovės; šviežios arba atšaldytos; išskyrus žiedinius kopūstus, brokolius, Briuselio kopūstus, baltagūžius ir raudongūžius kopūstus

0705

Salotos (Lactuca sativa) ir cikorijos (Cichorium spp.), šviežios arba šaldytos

0705 29 00

Kitos cikorijos; išskyrus salotines trūkažoles

0708

Ankštinės daržovės, gliaudytos arba negliaudytos, šviežios arba atšaldytos

0708 90 00

Kitos ankštinės daržovės; išskyrus žirnius ir pupas

0709

Kitos daržovės, šviežios arba atšaldytos

0709 40 00

Lapkotiniai salierai; išskyrus gumbinius salierus

0709 70 00

Špinatai, špinokai ir daržinės balandūnės (gigantiškieji špinatai)

0710

Daržovės (nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje), sušaldytos

071030.00

Špinatai, špinokai ir daržinės balandūnės; nevirti arba virti vandenyje ar garuose; sušaldyti

0710 80 61

Pievagrybiai (Agaricus genties)

0710 80 69

Kiti grybai

0710 80 80

Artišokai

0710 80 85

Smidrai

ex 0710 80 95

Brokoliai, sušaldyti

0712

Džiovintos daržovės, sveikos, supjaustytos stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkintos arba sumaltos į miltelius, bet toliau neapdorotos

0712 20 00

Svogūnai

0712 31 00

Pievagrybiai (Agaricus genties)

0712 32 00

Ausiagrybiai (Auricularia spp.)

0712 33 00

Žiūryčiai (Tremella spp.)

0712 39 00

Trumai ir kiti džiovinti grybai; išskyrus Agaricus genties grybus

0713

Džiovintos ankštinės daržovės, gliaudytos, su luobelėmis arba be luobelių, skaldytos arba neskaldytos

0713 50 00

Stambiasėklės pupos Vicia faba var. major ir smulkiasėklės pupos Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor

0713.9000

Džiovintos ir gliaudytos ankštinės daržovės; išskyrus žirnelius, nutus, pupeles, lęšius, stambiasėkles pupas ir smulkiasėkles pupas

0714

Maniokai, marantos, salepai, topinambai, batatai ir panašūs šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo arba inulino, švieži, atšaldyti, sušaldyti arba džiovinti, supjaustyti griežinėliais ar nesupjaustyti arba granuliuoti, sago palmės šerdys

0714 10 91

Maniokai; tinkami žmonių maistui; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 28 kg; švieži ir sveiki arba nulupti ir sušaldyti, supjaustyti griežinėliais ar nesupjaustyti

0714 10 98

Maniokai; kiti

0714 20 10

Batatai; švieži, sveiki, žmonių maistui

0714 20 90

Batatai, kiti

8 skirsnis.   

Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba melionų žievelės ir luobos

0802

Kiti riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti

0802 40 00

Kaštainiai (Castanea spp.)

0802 50 00

Pistacijos

0802 60 00

Makadamijos

0802 90 50

Pušų riešutai

0802 90 85

Kiti riešutai; išskyrus migdolus, lazdynų riešutus, graikinius riešutus, pistacijas, makadamijas, karijas ir pušų riešutų branduolius

0804

Datulės, figos, ananasai, avokadai, gvajavos, mangai ir mangostaninės garcinijos, švieži arba džiovinti

0804 10 00

Datulės

0804 20 10

Figos; šviežios

0805

Citrusinių vaisiai, švieži arba džiovinti

0805 40 00

Greipfrutai; įskaitant didžiuosius greipfrutus

0805 90 00

Citrusinių vaisiai; išskyrus apelsinus, mandarinus (tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus), klementinas, vilkingus ir panašius citrusinių hibridus, greipfrutus (didžiuosius greipfrutus, tikrąsias citrinas ir žaliąsias citrinas)

0806

Vynuogės, šviežios arba džiovintos

0806 10 10 (11)

Valgomosios vynuogės

0806 10 90

Kitos šviežios vynuogės

0808

Obuoliai, kriaušės ir svarainiai, švieži

0808 20 90

Svarainiai

0809

Abrikosai, vyšnios, persikai (įskaitant nektarinus), slyvos ir dygiųjų slyvų vaisiai, švieži

0809 40 90

Dygiųjų slyvų vaisiai

0810

Kiti vaisiai, švieži

0810 20 90

Gervuogės, šilkmedžio vaisiai ir ilgavaisės gervuogės

0810 40 30

Mėlynės (Vaccinium myrtillus)

0810 40 50

Spanguolės (Vaccinium macrocarpon) ir šilauogės (Vaccinium corymbosum)

0810 40 90

Spanguolės, mėlynės ir kiti Vaccinium genties augalų vaisiai, išskyrus vitis-idaea, myrtillus, macrocarpon ir corymbosum rūšis

0810 60 00

Durijai

0810 90 50

Juodieji serbentai

0810 90 60

Raudonieji serbentai

0810 90 70

Švieži baltieji serbentai ir agrastai

0810 90 95

Švieži valgomieji vaisiai; išskyrus riešutus, bananus, datules, figas, ananasus, avokadus, gvajavas, mangus, garcinijas, melionmedžių vaisius, tamarindus, anakardžių obulius, duonvaisius, ličius, sapodiles, pasiflorų vaisius, karambolas, kertuočius, citrusinių vaisius, vynuoges, melionus

0811

Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, sušaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

0811 90 95

Bruknės, tekšės, mėlynės; sušaldytos

9 skirsnis.   

Kava, arbata, matė ir prieskoniai

0904

Pipirai (Piper genties); džiovinti arba grūsti ar malti Capsicum genties arba Pimenta genties vaisiai

0904 12 00

Pipirai (Piper genties); grūsti arba malti

0904 20 10

Saldžiosios paprikos; negrūstos, nemaltos

0904 20 90

Capsicum genties arba Pimenta genties vaisiai; grūsti arba malti

0905

Vanilė

0905 00 00

Vanilė

0907

Gvazdikėliai (sveiki vaisiai, žiedai ir žiedkočiai)

0907 00 00

Gvazdikėliai (sveiki vaisiai, žiedai ir žiedkočiai)

0910

Imbieras, šafranas, ciberžolė, čiobreliai, lauro lapai, karis ir kiti prieskoniai

0910 20 90

Šafranas; grūstas arba maltas

0910 91 90

Skirtingų rūšių prieskonių mišiniai; grūsti arba malti

0910 99 33

Paprastasis čiobrelis (Thymus serpyllum); išskyrus grūstus arba maltus čiobrelius

0910 99 39

Čiobrelis; išskyrus grūstus arba maltus čiobrelius ir paprastuosius čiobrelius

0910 99 50

Lauro lapai

0910 99 99

Prieskoniai; grūsti arba malti; išskyrus Piper genties pipirus, Capsicum genties arba Pimenta genties vaisius, vanilę, cinamoną, cinamono žiedus, gvazdikėlių žiedkočius, muskatus, kardamoną, anyžinių ožiažolių, žvaigždanyžių (badijonų), pankolių, kalendrų, kmynų arba paprastųjų kmynų sėklas, kadagių uogas, imbierą, šafraną, ciberžolę, čiobrelius, lauro lapus, karį ir ožragių sėklas, taip pat skirtingų rūšių prieskonių mišinius

11 skirsnis.   

Malybos produkcija; salyklas; krakmolas; inulinas; kviečių glitimas

1104

Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti, išskyrus javų miltus, lukštentus, iš dalies arba visiškai nulukštentus ryžius ir skaldytus ryžius

1104 29 01

Miežių grūdai; lukštenti (pašalinta grūdo luobelė)

1104 29 03

Lukštenti ir skaldyti arba smulkinti miežių grūdai („Grütze“ arba „grutten“)

1104 29 05

Miežių grūdai; gludinti

1104 29 07

Miežių grūdai; apdirbti tik smulkinant

1104 29 09

Miežių grūdai; išskyrus lukštentus (pašalinta grūdo luobelė) ir skaldytus arba smulkintus („Grütze“ arba „grutten“), gludintus arba apdirbtus tik smulkinant

1104 29 11

Kviečių grūdai; lukštenti (pašalinta grūdo luobelė)

1104 29 18

Javų grūdai; lukštenti (pašalinta grūdo luobelė); išskyrus miežius, avižas, kukurūzus arba kviečius

1104 29 30

Javų grūdai; gludinti; išskyrus miežius, avižas, kukurūzus arba ryžius

1104 29 51

Kviečių grūdai; apdirbti tik smulkinant

1104 29 55

Rugių grūdai; apdirbti tik smulkinant

1104 29 59

Javų grūdai; apdirbti tik smulkinant; išskyrus miežius, avižas, kukurūzus, kviečius ir rugius

1104 29 81

Kviečių grūdai; išskyrus lukštentus (pašalinta grūdo luobelė) ir skaldytus arba smulkintus, gludintus arba apdirbtus tik smulkinant

1104 29 85

Rugių grūdai; išskyrus lukštentus (pašalinta grūdo luobelė) ir skaldytus arba smulkintus, gludintus arba apdirbtus tik smulkinant

1104 29 89

Javų grūdai; išskyrus miežius, avižas, kukurūzus, kviečius ir rugius, lukštenti (pašalinta grūdo luobelė) ir skaldyti arba smulkinti, gludinti arba apdirbti tik smulkinant

1106

Džiovintų ankštinių daržovių, klasifikuojamų 0713 pozicijoje, sago palmių šerdžių arba šakniavaisių ar gumbavaisių, klasifikuojamų 0714 pozicijoje, arba produktų, klasifikuojamų 8 skirsnyje, miltai, rupiniai ir milteliai

1106 10 00

Žirnių, pupų, lęšių ir kitų džiovintų ankštinių daržovių, klasifikuojamų 0713 pozicijoje, miltai, rupiniai ir milteliai

1106 30 10

Bananų miltai, rupiniai ir milteliai

1106 30 90

8 skirsnyje „Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusinių vaisių arba melionų žievelės ir luobos“ klasifikuojamų produktų miltai, rupiniai ir milteliai

1108

Krakmolas, inulinas

1108 11 00

Kviečių krakmolas

1108 12 00

Kukurūzų krakmolas

1108 14 00

Maniokų krakmolas

1108 19 10

Ryžių krakmolas

1108 19 90

Krakmolas; išskyrus kviečių, kukurūzų, bulvių, maniokų ir ryžių krakmolą

1108 20 00

Inulinas

1109

Kviečių glitimas, džiovintas arba nedžiovintas

1109 00 00

Kviečių glitimas; džiovintas arba nedžiovintas

12 skirsnis.   

Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai; augalai, naudojami pramonėje ir medicinoje; šiaudai ir pašarai

1209

Sėklos, vaisiai ir sporos, tinkamos sėti

1209 10 00

Cukrinių runkelių sėklos

1209 91 10

Kaliaropių (Brassica oleracea L. var. caulorapa ir gongylodes L.) sėklos

1209 91 30

Salotinių runkelių sėklos arba šakniavaisinių runkelių sėklos (Beta vulgaris var. conditiva), sėjai

1209 91 90

Daržovių sėklos sėjai, išskyrus kaliaropes (Brassica oleracea L. var. caulorapa ir gongylodes L.)

1210

Apynių spurgai, švieži arba džiovinti, susmulkinti arba nesusmulkinti, sumalti į miltelius arba nemalti, granuliuoti arba negranuliuoti; lupulinas

1210 10 00

Apynių spurgai, švieži arba džiovinti; išskyrus susmulkintus, sumaltus į miltelius arba granuliuotus

1210 20 10

Apynių spurgai, susmulkinti, sumalti į miltelius arba granuliuoti, turintys didesnį lupulino kiekį; lupulinas

1210 20 90

Apynių spurgai, susmulkinti, sumalti į miltelius arba granuliuoti; išskyrus apynius turinčius didesnį lupulino kiekį

13 skirsnis.   

Šelakas, lipai, dervos ir kiti augalų syvai bei ekstraktai

1302

Opijus, vanilės aliejingoji derva, kitos augalinės gleivės bei tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti

1302 19 05

Vanilės aliejingoji derva

15 skirsnis.   

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų skilimo produktai; paruošti valgomieji riebalai; gyvūninis arba augalinis vaškas

1502

Galvijų, avių arba ožkų taukai, išskyrus klasifikuojamus 1503 pozicijoje

1502 00 90

Galvijų, avių arba ožkų taukai; išskyrus naudojamus pramonėje; išskyrus neemulsuotą, nesumaišytą arba neapdorotą kitu būdu kiaulinių taukų steariną, kiaulinių taukų aliejų, oleosteariną, oleoaliejų ir lajaus aliejų

1503

Kiaulinių taukų stearinas, kiaulinių taukų aliejus, oleostearinas, oleoaliejus ir lajaus aliejus, neemulsuoti, nesumaišyti arba neapdoroti kitu būdu

1503 00 19

Kiaulinių taukų stearinas ir oleostearinas; išskyrus naudojamus pramonėje; išskyrus emulsuotus, sumaišytus arba apdorotus kitu būdu

1503 00 90

Lajaus aliejus, oleoaliejus ir kiaulinių taukų aliejus; išskyrus emulsuotą, sumaišytą arba apdorotą kitu būdu aliejų, taip pat pramonėje naudojamą lajaus aliejų

1504

Žuvų arba jūrų žinduolių taukai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1504 10 10

Žuvų kepenų taukai ir jų frakcijos, kuriuose vitamino A ne daugiau kaip 2 500 IU/g; nerafinuoti arba rafinuoti; išskyrus chemiškai modifikuotus

1504 10 99

Žuvų taukai ir aliejus bei jų rafinuotos arba nerafinuotos skystosios frakcijos; išskyrus chemiškai modifikuotus, taip pat žuvų kepenų taukus

1505

Avių prakaitiniai riebalai ir iš jų gaunamos riebalų medžiagos

1505 00 10

Neapdoroti avių prakaitiniai riebalai

1507

Sojų aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1507 10 10

Neapdorotas sojų aliejus; išvalytas arba neišvalytas nuo gleivių; naudojamas technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą

1507 10 90

Neapdorotas sojų aliejus; išvalytas arba neišvalytas nuo gleivių; išskyrus naudojamą technikoje arba pramonėje

1507 90 10

Sojų aliejus ir jo frakcijos; rafinuoti arba nerafinuoti; naudojami technikoje arba pramonėje; išskyrus chemiškai modifikuotą, neapdorotą, taip pat naudojamą maisto produktų gamybai

1507 90 90

Sojų aliejus ir jo frakcijos; rafinuoti arba nerafinuoti; išskyrus naudojamus technikoje arba pramonėje; išskyrus chemiškai modifikuotą, taip pat neapdorotą

1508

Žemės riešutų aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1508 10 90

Neapdorotas žemės riešutų aliejus; išskyrus naudojamą technikoje arba pramonėje

1508 90 10

Žemės riešutų aliejus ir jo frakcijos; rafinuoti arba nerafinuoti; naudojami pramonėje, išskyrus chemiškai modifikuotus, neapdorotus, taip pat naudojamus maisto produktų gamybai

1508 90 90

Žemės riešutų aliejus ir jo frakcijos; rafinuoti arba nerafinuoti; išskyrus chemiškai modifikuotus, neapdorotus, taip pat skirtus naudoti technikoje arba pramonėje

1509

Alyvuogių aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1509 10 10

Pirmojo spaudimo klasikinis alyvuogių aliejus („lampante“), gautas iš alyvmedžio vaisių vien tik mechaniniu ar kitokiu fiziniu būdu taip, kad nepablogėtų aliejus kokybė

1509 10 90

Alyvuogių aliejus, gautas iš alyvmedžio vaisių vien tik mechaniniu ar kitokiu fiziniu būdu taip, kad nepablogėtų aliejaus kokybė; neapdorotas; išskyrus pirmojo spaudimo klasikinį alyvuogių aliejų („lampante“)

1509 90 00

Alyvuogių aliejus ir jo frakcijos, gauti iš alyvmedžio vaisių vien tik mechaniniu ar kitokiu fiziniu būdu taip, kad nepablogėtų aliejaus kokybė; išskyrus pirmojo spaudimo aliejų ir chemiškai modifikuotą aliejų

1510

Kitas aliejus ir jo frakcijos, gauti tik iš alyvuogių, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti, įskaitant šio aliejaus arba jo frakcijų mišinius su aliejumi arba frakcijomis, klasifikuojamus 1509 pozicijoje

1510 00 10

Neapdorotas aliejus

1510 00 90

Kitas

1511

Palmių aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1511 10 90

Neapdorotas palmių aliejus; išskyrus naudoti technikoje arba pramonėje

1511 90 11

Palmių aliejaus kietosios frakcijos; rafinuotos arba nerafinuotos; chemiškai nemodifikuotos; tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

1511 90 19

Palmių aliejaus kietosios frakcijos; rafinuotos arba nerafinuotos; chemiškai nemodifikuotos; supakuotos į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg, arba kitaip supakuotos

1511 90 91

Palmių aliejus ir skystosios jo frakcijos; rafinuoti arba nerafinuoti; chemiškai nemodifikuoti; naudojami pramonėje; išskyrus naudojamus maisto produktų gamybai, taip pat neapdorotus

1511 90 99

Palmių aliejus ir skystosios jo frakcijos; rafinuoti arba nerafinuoti; chemiškai nemodifikuoti; išskyrus naudojamus pramonėje, taip pat neapdorotus

1512

Saulėgrąžų, dygminų arba vilnamedžių aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1512 11 10

Neapdorotas saulėgrąžų arba dygminų aliejus; naudojamas technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą

1512 11 91

Neapdorotas saulėgrąžų aliejus; išskyrus naudojamą technikoje arba pramonėje

1512 11 99

Neapdorotas dygminų aliejus; išskyrus naudojamą technikoje arba pramonėje

1512 19 10

Saulėgrąžų arba dygminų aliejus ir jo frakcijos; nerafinuoti arba rafinuoti; chemiškai nemodifikuoti, naudojami technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą; išskyrus neapdorotus

1512 19 90

Saulėgrąžų arba dygminų aliejus ir jo frakcijos; nerafinuoti arba rafinuoti; chemiškai nemodifikuoti; išskyrus naudojamus technikoje arba pramonėje, taip pat neapdorotus

1512 21 10

Neapdorotas vilnamedžių aliejus; naudojamas technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą

1512 21 90

Neapdorotas vilnamedžių aliejus; išskyrus naudojamą technikoje arba pramonėje

1512 29 10

Vilnamedžių aliejus ir jo frakcijos; nerafinuoti arba rafinuoti; chemiškai nemodifikuoti; naudojami technikoje arba pramonėje, išskyrus produktų gamybą; išskyrus neapdorotus

1512 29 90

Vilnamedžių aliejus ir jo frakcijos; nerafinuoti arba rafinuoti; chemiškai nemodifikuoti; išskyrus naudoti technikoje arba pramonėje; išskyrus neapdorotus

1513

Kokosų, palmių branduolių arba atalių aliejai ir jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1513 11 10

Neapdorotas kokosų aliejus; naudojamas technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą

1513 11 91

Neapdorotas kokosų aliejus, tiesiogiai supakuotas į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg; išskyrus naudojamą technikoje arba pramonėje

1513 11 99

Neapdorotas kokosų aliejus, tiesiogiai supakuotas į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg; išskyrus naudojamą technikoje arba pramonėje

1513 19 11

Kokosų aliejaus kietosios frakcijos; rafinuotos arba nerafinuotos; chemiškai nemodifikuotos; tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

1513 19 19

Kokosų aliejaus kietosios frakcijos; rafinuotos arba nerafinuotos; chemiškai nemodifikuotos; tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg

1513 19 30

Kokosų aliejus ir skystosios jo frakcijos; rafinuoti arba nerafinuoti; chemiškai nemodifikuoti; naudojami technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą; išskyrus neapdorotus

1513 19 91

Palmių aliejus ir skystosios jo frakcijos; rafinuoti arba nerafinuoti; chemiškai nemodifikuoti; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg; išskyrus naudojamus technikoje arba pramonėje; išskyrus neapdorotus

1513 19 99

Palmių aliejus ir skystosios jo frakcijos; rafinuoti arba nerafinuoti; chemiškai nemodifikuoti; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg; išskyrus naudojamus technikoje arba pramonėje; išskyrus neapdorotus

1513 21 10

Neapdorotas palmių branduolių arba atalių aliejus; naudojamas technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą

1513 21 30

Neapdorotas palmių branduolių arba atalių aliejus; tiesiogiai supakuotas į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg; išskyrus naudojamą technikoje arba pramonėje

1513 21 90

Neapdorotas palmių branduolių arba atalių aliejus; tiesiogiai supakuotas į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg; išskyrus naudojamą technikoje arba pramonėje

1513 29 11

Palmių branduolių arba atalių aliejaus kietosios frakcijos; rafinuotos arba nerafinuotos; chemiškai nemodifikuotos, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

1513 29 19

Palmių branduolių arba atalių aliejaus kietosios frakcijos; rafinuotos arba nerafinuotos; chemiškai nemodifikuotos; tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg, arba kitaip supakuotos

1513 29 30

Palmių branduolių arba atalių aliejus ir skystosios jo frakcijos; rafinuoti arba nerafinuoti; chemiškai nemodifikuoti; naudojami technikoje ir pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą; išskyrus neapdorotus.

1513 29 50

Palmių branduolių arba atalių aliejus ir skystosios jo frakcijos; rafinuoti arba nerafinuoti; chemiškai nemodifikuoti; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg; išskyrus naudojamus technikoje arba pramonėje; išskyrus neapdorotus

1513 29 90

Palmių branduolių arba atalių aliejus ir skystosios jo frakcijos; rafinuoti arba nerafinuoti; chemiškai nemodifikuoti; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg, arba kitaip supakuoti; išskyrus naudojamus technikoje arba pramonėje; išskyrus neapdorotus

1514

Rapsų, rapsukų arba garstyčių aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1514 11 10

Mažai eruko rūgšties turintis rapsų arba rapsukų aliejus (nelakus aliejus, kuriame eruko rūgšties yra mažiau kaip 2 % masės); naudojamas technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą

1514 11 90

Mažai eruko rūgšties turintis rapsų arba rapsukų aliejus (nelakus aliejus, kuriame eruko rūgšties yra mažiau kaip 2 % masės); neapdorotas; išskyrus naudojamą technikoje arba pramonėje

1514 19 10

Mažai eruko rūgšties turintis rapsų arba rapsukų aliejus (nelakus aliejus, kuriame eruko rūgšties yra mažiau kaip 2 % masės) ir jo frakcijos; nerafinuoti arba rafinuoti; chemiškai nemodifikuoti; naudojami technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą; išskyrus neapdorotus

1514 19 90

Mažai eruko rūgšties turintis rapsų arba rapsukų aliejus (nelakus aliejus, kuriame eruko rūgšties yra mažiau kaip 2 % masės) ir jo frakcijos; nerafinuoti arba rafinuoti; chemiškai nemodifikuoti; išskyrus neapdorotus

1514 91 10

Daug eruko rūgšties turintis rapsų arba rapsukų aliejus (nelakus aliejus, kuriame eruko rūgšties yra ne mažiau kaip 2 % masės) ir garstyčių aliejus; neapdoroti; naudojami technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą

1514 91 90

Daug eruko rūgšties turintis rapsų arba rapsukų aliejus (nelakus aliejus, kuriame eruko rūgšties yra ne mažiau kaip 2 % masės) ir garstyčių aliejus; neapdoroti; išskyrus naudojamus technikoje arba pramonėje

1514 99 10

Daug eruko rūgšties turintis rapsų arba rapsukų aliejus (nelakus aliejus, kuriame eruko rūgšties yra ne mažiau kaip 2 % masės), garstyčių aliejus ir jų frakcijos; nerafinuoti arba rafinuoti; chemiškai nemodifikuoti; naudojami technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą; išskyrus neapdorotus

1514 99 90

Daug eruko rūgšties turintis rapsų arba rapsukų aliejus (nelakus aliejus, kuriame eruko rūgšties yra mažiau kaip 2 % masės) ir garstyčių aliejus ir jų frakcijos; nerafinuoti arba rafinuoti; chemiškai nemodifikuoti; išskyrus naudojamus technikoje ir pramonėje; išskyrus neapdorotus

1515

Kiti nelakieji augaliniai riebalai ir aliejus (įskaitant simondsijų aliejų) ir jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1515 11 00

Neapdorotas sėmenų aliejus

1515 19 10

Sėmenų aliejus ir jo frakcijos; nerafinuoti arba rafinuoti; chemiškai nemodifikuoti; naudojami technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą; išskyrus neapdorotus.

1515 19 90

Sėmenų aliejus ir jo frakcijos; nerafinuoti arba rafinuoti; chemiškai nemodifikuoti; išskyrus naudojamus technikoje arba pramonėje; išskyrus neapdorotus

1515 21 10

Neapdorotas kukurūzų aliejus; naudojamas technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą

1515 21 90

Neapdorotas kukurūzų aliejus; išskyrus naudojamą technikoje arba pramonėje

1515 29 10

Kukurūzų aliejus ir jo frakcijos; nerafinuoti arba rafinuoti; chemiškai nemodifikuoti; naudojami pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą; išskyrus neapdorotus

1515 29 90

Kukurūzų aliejus ir jo frakcijos; nerafinuoti arba rafinuoti; chemiškai nemodifikuoti; išskyrus naudojamus pramonėje; išskyrus neapdorotus

1515 30 90

Ricinos aliejus ir jo frakcijos; nerafinuoti arba rafinuoti; chemiškai nemodifikuoti; išskyrus naudojamus gaminant aminoundekano rūgštį, kurios reikia sintetiniams tekstilės pluoštams arba dirbtinėms plastinėms medžiagoms gaminti

1515 50 11

Neapdorotas sezamų aliejus; naudojamas technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą

1515 50 19

Neapdorotas sezamų aliejus; išskyrus naudojamą technikoje arba pramonėje

1515 50 91

Sezamų aliejus ir jo frakcijos; nerafinuoti arba rafinuoti; chemiškai nemodifikuoti; naudojami technikoje arba pramonėje; išskyrus neapdorotus.

1515 50 99

Sezamų aliejus ir jo frakcijos; nerafinuoti arba rafinuoti; chemiškai nemodifikuoti; išskyrus naudojamus technikoje arba pramonėje; išskyrus neapdorotus

1515 90 29

Neapdorotas tabako sėklų aliejus; išskyrus naudojamą technikoje arba pramonėje

1515 90 39

Tabako sėklų aliejus ir jo frakcijos; nerafinuoti arba rafinuoti; chemiškai nemodifikuoti; išskyrus naudojamus technikoje arba pramonėje; išskyrus neapdorotus

1515 90 40

Neapdorotieji nelakieji augaliniai riebalai ir aliejai ir jų frakcijos; naudojami technikoje arba pramonėje išskyrus maisto produktų gamybą; išskyrus sojų pupelių, žemės riešutų, alyvuogių, palmių, saulėgrąžų, dygminų, vilnamedžių, kokosų, palmių branduolių, atalių, rapsų, rapsukų ir garstyčių, sėmenų, kukurūzų, ricinos, tungų, sezamų, simondsijų, oiticikų aliejų, mirtų vašką ir japonišką vašką, tabako sėklų aliejų

1515 90 51

Kietieji neapdorotieji nelakieji augaliniai riebalai ir aliejai; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg; išskyrus naudojamus technikoje arba pramonėje; išskyrus sojų pupelių, žemės riešutų, alyvuogių, palmių, saulėgrąžų, dygminų, vilnamedžių, kokosų, palmių branduolių, atalių, rapsų, rapsukų ir garstyčių, sėmenų, kukurūzų, ricinos, tungų, sezamų, simondsijų, oiticikų aliejų, mirtų vašką ir japonišką vašką, tabako sėklų aliejų

1515 90 59

Kietieji neapdorotieji nelakieji augaliniai riebalai ir aliejai; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg; išskyrus naudojamus technikoje arba pramonėje; išskyrus sojų pupelių, žemės riešutų, alyvuogių, palmių, saulėgrąžų, dygminų, vilnamedžių, kokosų, palmių branduolių, atalių, rapsų, rapsukų ir garstyčių, sėmenų, kukurūzų gemalų, ricinos, tungų, sezamų, simondsijų, oiticikų aliejų, mirtų vašką ir japonišką vašką, tabako sėklų aliejų

1515 90 60

Augaliniai riebalai ir aliejai ir jų frakcijos; nerafinuoti arba rafinuoti; chemiškai nemodifikuoti; naudojami technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą; išskyrus neapdorotus riebalus ir aliejų, sojų pupelių, žemės riešutų, palmių, saulėgrąžų, dygminų, vilnamedžių, kokosų, palmių branduolių, atalių, rapsukų, garstyčių, sėmenų, kukurūzų gemalų, ricinos, tungų, sezamų, simondsijų arba oiticikų aliejų, mirtų vašką ir japonišką vašką, tabako sėklų aliejų

1515 90 91

Kietieji nelakieji augaliniai riebalai ir aliejai ir jų frakcijos; nerafinuoti arba rafinuoti; chemiškai nemodifikuoti; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg; nenurodyti kitoje vietoje; išskyrus skirtus naudoti technikoje arba pramonėje, taip pat neapdorotus riebalus ir aliejus

1515 90 99

Kietieji nelakieji augaliniai riebalai ir aliejai ir jų frakcijos; nerafinuoti arba rafinuoti; chemiškai nemodifikuoti; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg; nenurodyti kitoje vietoje; išskyrus skirtus naudoti technikoje arba pramonėje, taip pat neapdorotus riebalus ir aliejus

1516

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau neapdoroti

1516 10 10

Gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos; visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti; nerafinuoti arba rafinuoti; toliau neapdoroti; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

1516 10 90

Gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos; visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti; nerafinuoti arba rafinuoti; toliau neapdoroti; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg, arba kitaip supakuoti

1516 20 91

Augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos; visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti; nerafinuoti arba rafinuoti; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg; išskyrus sukietintą ricinos aliejų („opal wax“); išskyrus toliau apdorotus

1516 20 95

Rapsų, rapsukų, sėmenų, saulėgrąžų, taukmedžių, karičių, makorių, tulukunų arba atalių aliejai ir jų frakcijos; visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti; naudojami technikoje arba pramonėje; tiesiogiai supakuoti pakuotėse, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg arba kitaip paruošti; išskyrus naudojamus maisto gamyboje

1516 20 96

Žemės riešutų, vilnamedžių, sojų arba saulėgrąžų aliejus ir jo frakcijos; išskyrus klasifikuojamus 1516.20.95 pozicijoje; kitas aliejus ir jo frakcijos, kurių sudėtyje esančios laisvosios riebalų rūgštys sudaro mažiau kaip 50 % masės; tiesiogiai supakuoti pakuotėse, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg arba kitaip paruošti; išskyrus palmių branduolių, taukmedžių, kokosų, rapsų arba kopaibų aliejų taip pat 1516.20.95 pozicijoje klasifikuojamus aliejus

1516 20 98

Augaliniai riebalai ir aliejai ir jų frakcijos; visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg arba kitaip supakuoti; išskyrus toliau apdorotus riebalus ir aliejus ir jų frakcijas, sukietintą ricinos aliejų taip pat dalykus, klasifikuojamus 1516.20.95 ir 1516.20.96 pozicijose

1517

Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų ir aliejaus bei įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai, išskyrus valgomuosius riebalus, aliejų arba jų frakcijas, klasifikuojamus 1516 pozicijoje

1517 90 91

Valgomasis nelakusis skystas sumaišytas augalinis aliejus, kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 10 % masės pieno riebalų; išskyrus visiškai arba iš dalies sukietintą, peresterintą, reesterintą arba elaidinizuotą, nerafinuotą arba rafinuotą, bet toliau neapdorotą aliejų ir alyvuogių aliejaus mišinius

1517 90 99

Gyvūninių arba augalinių riebalų arba aliejaus bei riebalų arba aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai, kurių sudėtyje yra ne daugiau kaip 10 % masės pieno riebalų; išskyrus nelakųjį skystą sumaišytą augalinį aliejų, valgomuosius mišinius arba preparatus, naudojamus formoms tepti, ir kietą margariną

1518

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje; nevalgomieji gyvūninių arba augalinių riebalų, aliejaus arba įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejų frakcijų mišiniai arba preparatai, nenurodyti kitoje vietoje

1518 00 31

Neapdorotas nelakusis skystas sumaišytas augalinis aliejus; nenurodytas kitoje vietoje; naudojamas technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą

1518 00 39

Nelakusis skystas sumaišytas augalinis aliejus; nenurodytas kitoje vietoje; naudojamas technikoje arba pramonėje; išskyrus neapdorotą aliejų ir aliejų maisto produktų gamybai

1518 00 91

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos; kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti; išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje

1518 00 95

Nevalgomieji gyvūninių arba gyvūninių ir augalinių riebalų, aliejaus ir jų frakcijų mišiniai arba preparatai

1518 00 99

Kiti

16 skirsnis.   

Gaminiai iš mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių

1602

Kiti gaminiai arba konservai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo, išskyrus dešras ir panašius produktus bei mėsos ekstraktus ir syvus

1602 20 10

Žąsų arba ančių kepenys

1603

Mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų ir kitų vandens bestuburių ekstraktai ir syvai

1603 00 10

Mėsos, žuvies, vėžiagyvių, moliuskų ir kitų vandens bestuburių ekstraktai ir syvai; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

20 skirsnis.   

Daržovių, vaisių, riešutų arba kitų augalų dalių produktai

2003

Grybai ir trumai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties

2003 20 00

Trumai; paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties

2003 90 00

Kiti grybai; išskyrus Agaricus genties grybus; paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties

2005

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje

2005 40 00

Žirniai (Pisum sativum); paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties; nesušaldyti; ne pašarui

2005 91 00

Bambukų ūgliai; paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties; nesušaldyti

2008

Vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruošti arba konservuoti kitais būdais, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio, nenurodyti kitoje vietoje

2008 19 11

Kokosai, anakardžiai, bertoletijos, arekų (arba betelio palmių) riešutai, kolamedžių riešutai ir makadamijos; įskaitant mišinius, kuriuose gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuočių, kokosų, anakardžių, bertoletijų, arekų (arba betelio palmių) riešutų, kolamedžių riešutų ir makadamijų ne mažiau kaip 50 % masės; paruošti arba konservuoti; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg; išskyrus konservuotus su cukrumi

2008 19 13

Skrudinti migdolai ir pistacijos, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto daugiau kaip 1 kg

2008 19 19

Riešutai ir kitos sėklos; įskaitant mišinius; paruošti arba konservuoti; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg; išskyrus paruoštus arba konservuotus su actu, konservuotus su cukrumi, bet ne sirupe, džemus, vaisių drebučius (želė), marmeladą, vaisių tyrę arba pastą, gautus verdant; žemės riešutus, skrudintus migdolus ir pistacijas, kokosus, anakardžius, bertoletijas, arekų (arba betelio palmių) riešutus, kolamedžių riešutus ir makadamijas, taip pat mišinius, kurių sudėtyje tropinių vaisių ir riešutų ne mažiau kaip 50 % masės

2008 19 91

Kokosai, anakardžiai, bertoletijos, arekų (arba betelio palmių) riešutai, kolamedžių riešutai ir makadamijos; įskaitant mišinius, kuriuose gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų ir makadamijų ne mažiau kaip 50 % masės; paruošti arba konservuoti; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg; nenurodyti kitoje vietoje

2008 19 93

Skrudinti migdolai ir pistacijos; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

2008 19 95

Skrudinti riešutai; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto ne masė didesnė kaip 1 kg; išskyrus žemės riešutus, migdolus, pistacijas, kokosus, anakardžius, bertoletijas, arekų (arba betelio palmių), kolamedžio riešutus ir makadamijas

2008 19 99

Riešutai ir kitos sėklos; įskaitant mišinius; paruošti arba konservuoti; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg; išskyrus paruoštus arba konservuotus su actu, konservuotus su cukrumi, bet ne sirupe, džemus, vaisių drebučius (želė), marmeladą, vaisių tyrę ir pastą, gautus verdant; žemės riešutus, skrudintus riešutus, kokosus, anakardžius, bertoletijas, arekų (arba betelio palmių) riešutus, kolamedžių riešutus ir makadamijas, taip pat mišinius, kurių sudėtyje tropinių vaisių ir riešutų ne mažiau kaip 50 % masės

2008 92 12

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų ir kertuočių mišiniai; įskaitant mišinius, kuriuose šių vaisių ir kokosų, anakardžių, bertoletijų, arekų (arba betelio palmių) riešutų, kolamedžių riešutų ir makadamijų ne mažiau kaip 50 % masės; paruošti arba konservuoti; su alkoholiu; cukraus kiekis daugiau kaip 9 % masės; faktinė alkoholio koncentracija (masės procentais) ne didesnė kaip 11,85 % masės

2008 92 14

Vaisių arba augalų kitų valgomųjų dalių mišiniai; paruošti arba konservuoti; su alkoholiu; cukraus kiekis daugiau kaip 9 % masės; faktinė alkoholio koncentracija (masės procentais) ne didesnė kaip 11,85 % masės; išskyrus 20 skirsnio papildomose 7 ir 8 pastabose nurodytų riešutų, tropinių vaisių ir tropinių vaisių arba riešutų mišinius, kuriuose neto kiekis ne mažesnis kaip 50 % masės, žemės riešutus ir kitas sėklas

2008 92 16

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų ir kertuočių mišiniai; įskaitant mišinius, kuriuose šių vaisių ir kokosų, anakardžių, bertoletijų, arekų (arba betelio palmių) riešutų, kolamedžių riešutų ir makadamijų ne mažiau kaip 50 % masės; paruošti arba konservuoti; su alkoholiu; cukraus kiekis daugiau kaip 9 % masės, faktinė alkoholio koncentracija (masės procentais) didesnė kaip 11,85 % masės

2008 92 18

Vaisių arba augalų kitų valgomųjų dalių mišiniai; paruošti arba konservuoti; su alkoholiu; cukraus kiekis daugiau kaip 9 % masės, faktinė alkoholio koncentracija (masės procentais) didesnė kaip 11,85 % masės, išskyrus 20 skirsnio papildomose 7 ir 8 pastabose nurodytų riešutų, tropinių vaisių ir tropinių vaisių arba riešutų mišinius, kuriuose neto kiekis ne mažesnis kaip 50 % masės, žemės riešutus ir kitas sėklas

2008 92 32

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų ir kertuočių mišiniai; įskaitant mišinius, kuriuose šių vaisių ir kokosų, anakardžių, bertoletijų, arekų (arba betelio palmių) riešutų, kolamedžių riešutų ir makadamijų ne mažiau kaip 50 % masės; paruošti arba konservuoti; su alkoholiu; faktinė alkoholio koncentracija (masės procentais) ne didesnė kaip 11,85 %, išskyrus mišinius, kuriuose cukraus daugiau kaip 9 % masės

2008 92 34

Vaisių arba augalų kitų valgomųjų dalių mišiniai; paruošti arba konservuoti; su alkoholiu; faktinė alkoholio koncentracija (masės procentais) ne daugiau kaip 11,85 % masės; išskyrus mišinius, kuriuose cukraus daugiau kaip 9 % masės, ir 20 skirsnio papildomose 7 ir 8 pastabose nurodytų riešutų, tropinių vaisių ir tropinių vaisių arba riešutų mišinius, kuriuose neto kiekis ne mažesnis kaip 50 % masės, žemės riešutus ir kitas sėklas

2008 92 36

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų ir kertuočių mišiniai; įskaitant mišinius, kuriuose šių vaisių ir kokosų, anakardžių, bertoletijų, arekų (arba betelio palmių) riešutų, kolamedžių riešutų ir makadamijų ne mažiau kaip 50 % masės; paruošti arba konservuoti; su alkoholiu; faktinė alkoholio koncentracija (masės procentais) didesnė kaip 11,85 %; išskyrus mišinius, kuriuose cukraus daugiau kaip 9 % masės

2008 92 38

Vaisių arba augalų kitų valgomųjų dalių mišiniai; paruošti arba konservuoti; su alkoholiu; faktinė alkoholio koncentracija (masės procentais) daugiau kaip 11,85 % masės; išskyrus mišinius, kuriuose cukraus daugiau kaip 9 % masės, ir 20 skirsnio papildomose 7 ir 8 pastabose nurodytų riešutų, tropinių vaisių ir tropinių vaisių arba riešutų mišinius, kuriuose neto kiekis ne mažesnis kaip 50 % masės, žemės riešutus ir kitas sėklas

2008 92 51

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų ir kertuočių mišiniai; įskaitant mišinius, kuriuose šių vaisių ir kokosų, anakardžių, bertoletijų, arekų (arba betelio palmių) riešutų, kolamedžių riešutų ir makadamijų ne mažiau kaip 50 % masės; paruošti arba konservuoti; be pridėtojo alkoholio; su pridėtuoju cukrumi; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg

2008 92 59

Vaisių arba augalų kitų valgomųjų dalių mišiniai; paruošti arba konservuoti; be pridėtojo alkoholio; su pridėtuoju cukrumi; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg; išskyrus 20 skirsnio papildomose 7 ir 8 pastabose nurodytų riešutų, tropinių vaisių ir tropinių vaisių arba riešutų mišinius, kuriuose kiekis ne mažesnis kaip 50 % masės, žemės riešutus ir kitas sėklas, taip pat 1904.20.10 subpozicijoje klasifikuojamus javainių (Müsli) rūšies produktus, daugiausia sudarytus iš neskrudintų javų grūdų dribsnių

2008 92 72

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų ir kertuočių mišiniai; įskaitant mišinius, kuriuose šių vaisių ir kokosų, anakardžių, bertoletijų, arekų (arba betelio palmių) riešutų, kolamedžių riešutų ir makadamijų ne mažiau kaip 50 % masės; paruošti arba konservuoti; be pridėtojo alkoholio; su pridėtuoju cukrumi; nė vienos rūšies vaisių masė juose ne didesnė kaip 50 % bendros masės; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

2008 92 74

Vaisių arba augalų kitų valgomųjų dalių mišiniai, kuriuose nė vienos rūšies vaisių masė ne didesnė kaip 50 % bendros masės; paruošti arba konservuoti; be pridėtojo alkoholio; su pridėtuoju cukrumi; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg, išskyrus 20 skirsnio papildomose 7 ir 8 pastabose nurodytų riešutų, tropinių vaisių ir tropinių vaisių arba riešutų mišinius, kuriuose kiekis ne mažesnis kaip 50 % masės, žemės riešutus ir kitas sėklas, taip pat 1904.20.10 subpozicijoje klasifikuojamus javainių (Müsli) rūšies produktus, daugiausia sudarytus iš neskrudintų javų grūdų dribsnių

2008 92 76

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų ir kertuočių mišiniai; įskaitant mišinius, kuriuose šių vaisių ir kokosų, anakardžių, bertoletijų, arekų (arba betelio palmių) riešutų, kolamedžių riešutų ir makadamijų ne mažiau kaip 50 % masės; paruošti arba konservuoti; be pridėtojo alkoholio; su pridėtuoju cukrumi; nė vienos rūšies vaisių masė juose ne didesnė kaip 50 % bendros masės; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg; išskyrus mišinius, kuriuose nė vienos rūšies vaisių masė ne didesnė kaip 50 % bendros masės

2008 92 78

Vaisių arba augalų kitų valgomųjų dalių mišiniai; paruošti arba konservuoti; be pridėtojo alkoholio; su pridėtuoju cukrumi; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg; išskyrus 20 skirsnio papildomose 7 ir 8 pastabose nurodytų riešutų, tropinių vaisių ir tropinių vaisių arba riešutų mišinius, kuriuose kiekis ne mažesnis kaip 50 % masės, žemės riešutus ir kitas sėklas, mišinius, kuriuose nė vienos rūšies vaisių masė ne didesnė kaip 50 % bendros masės, taip pat 1904.20.10 subpozicijoje klasifikuojamus javainių (Müsli) rūšies produktus, daugiausia sudarytus iš neskrudintų javų grūdų dribsnių

2008 92 92

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų ir kertuočių mišiniai; įskaitant mišinius, kuriuose šių vaisių ir kokosų, anakardžių, bertoletijų, arekų (arba betelio palmių) riešutų, kolamedžių riešutų ir makadamijų ne mažiau kaip 50 % masės; paruošti arba konservuoti; be pridėtojo alkoholio; su pridėtuoju cukrumi; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne mažesnė kaip 5 kg

2008 92 93

Vaisių arba augalų kitų valgomųjų dalių mišiniai, paruošti arba konservuoti, be pridėtojo alkoholio arba pridėtojo cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne mažesnė kaip 5 kg, nenurodyti kitoje vietoje, išskyrus 20 skirsnio papildomose 7 ir 8 pastabose nurodytų riešutų, tropinių vaisių ir tropinių vaisių arba riešutų mišinius, kuriuose kiekis ne mažesnis kaip 50 % masės, žemės riešutus ir kitas sėklas, taip pat 1904.20.10 subpozicijoje klasifikuojamus javainių (Müsli) rūšies produktus, daugiausia sudarytus iš neskrudintų javų grūdų dribsnių

2008 92 94

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų ir kertuočių mišiniai; įskaitant mišinius, kuriuose šių vaisių ir kokosų, anakardžių, bertoletijų, arekų (arba betelio palmių) riešutų, kolamedžių riešutų ir makadamijų ne mažiau kaip 50 % masės; paruošti arba konservuoti; be pridėtojo alkoholio; su pridėtuoju cukrumi; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne mažesnė kaip 4,5 kg, bet mažesnė kaip 5 kg

2008 92 96

Vaisių arba augalų kitų valgomųjų dalių mišiniai; paruošti arba konservuoti; be pridėtojo alkoholio arba pridėtojo cukraus; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne mažesnė kaip 4,5 kg, bet mažesnė kaip 5 kg; nenurodyti kitoje vietoje; išskyrus 20 skirsnio papildomose 7 ir 8 pastabose nurodytų riešutų, tropinių vaisių ir tropinių vaisių arba riešutų mišinius, kuriuose kiekis ne mažesnis kaip 50 % masės, žemės riešutus ir kitas sėklas, taip pat 1904.20.10 subpozicijoje klasifikuojamus javainių (Müsli) rūšies produktus, daugiausia sudarytus iš neskrudintų javų grūdų dribsnių

2008 92 97

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų ir kertuočių mišiniai; įskaitant mišinius, kuriuose šie vaisiai ir kokosai, anakardžiai, bertoletijos, arekų (arba betelio palmių) riešutų, kolamedžių riešutų ir makadamijų ne mažiau kaip 50 % masės; paruošti arba konservuoti; be pridėtojo alkoholio; su pridėtuoju cukrumi; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė mažesnė kaip 4,5 kg

2008 92 98

Vaisių arba augalų kitų valgomųjų dalių mišiniai, paruošti arba konservuoti, be pridėtojo alkoholio arba pridėtojo cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė mažesnė kaip 4,5 kg, nenurodyti kitoje vietoje, išskyrus 20 skirsnio papildomoje 7 pastaboje nurodytų riešutų, tropinių vaisių mišinius, žemės riešutus ir kitas sėklas, taip pat 1904.20.10 subpozicijoje klasifikuojamus javainių (Müsli) rūšies produktus, daugiausia sudarytus iš neskrudintų javų grūdų dribsnių

2008 99 45

Slyvos; paruoštos arba konservuotos; be alkoholio; su pridėtuoju cukrumi; tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg

2008 99 67

Vaisiai ir kitos valgomosios augalų dalys; paruošti arba konservuoti; be pridėtojo alkoholio; su pridėtuoju cukrumi; tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg; išskyrus konservuotus su cukrumi, bet ne sirupe, džemus, vaisių drebučius (želė), marmeladą, vaisių tyrę ir pastą, gautus verdant, taip pat riešutus, žemės riešutus ir kitas sėklas, ananasus, citrusinių vaisius, kriaušes, abrikosus, vyšnias, persikus, braškes, imbierą, pasifloras, gvajavas, mangus, mangostanines garcinijas, tikrąsias papajas, tamarindus, anakardžių obuolius, ličius, duonvaisius, sapodiles, karambolas ir kertuočius

2008 99 72

Slyvos; paruoštos arba konservuotos; be pridėtojo alkoholio arba pridėtojo cukraus; tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė ne mažesnė kaip 5 kg

2008 99 78

Slyvos; paruoštos arba konservuotos; be pridėtojo alkoholio arba pridėtojo cukraus; tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė mažesnė kaip 5 kg

2009

Nefermentuotos vaisių sultys (įskaitant vynuogių misą) ir daržovių sultys, į kurias nepridėta alkoholio, ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių

2009 11 91

Sušaldytos apelsinų sultys; nefermentuotos; Brikso vertė ne didesnė kaip 67 (esant 20 °C); vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg; pridėtojo cukraus kiekis sudėtyje didesnis kaip 30 %; išskyrus sultis su alkoholiu

2009 11 99

Sušaldytos apelsinų sultys; nefermentuotos; Brikso vertė ne didesnė kaip 67 (esant 20 °C); sudėtyje yra arba nėra pridėtojo cukraus arba kitų saldiklių; išskyrus sultis su alkoholiu, taip pat sultis, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg, o pridėtojo cukraus kiekis sudėtyje didesnis kaip 30 %

2009 19 11

Apelsinų sultys; nefermentuotos; Brikso vertė didesnė kaip 67 (esant 20 °C); vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg; sudėtyje yra arba nėra pridėtojo cukraus arba kitų saldiklių; išskyrus sultis su alkoholiu ir sušaldytas sultis

2009 19 19

Apelsinų sultys; nefermentuotos; Brikso vertė didesnė kaip 67 (esant 20 °C); vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg; sudėtyje yra arba nėra pridėtojo cukraus arba kitų saldiklių; išskyrus sultis su alkoholiu ir sušaldytas sultis

2009 31 11

Vienos rūšies citrusinių vaisių sultys; nefermentuotos; Brikso vertė ne didesnė kaip 20 (esant 20 °C), vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg, sudėtyje yra pridėtojo cukraus, išskyrus sultis su alkoholiu, mišinius, apelsinų sultis ir greipfrutų sultis

2009 31 51

Citrinų sultys; nefermentuotos; Brikso vertė ne didesnė kaip 20 (esant 20 °C); vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg; sudėtyje yra pridėtojo cukraus; išskyrus sultis su alkoholiu

2009 31 91

Vienos rūšies citrusinių vaisių sultys; nefermentuotos; Brikso vertė ne didesnė kaip 20 (esant 20 °C); vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg; sudėtyje yra pridėtojo cukraus; išskyrus sultis su alkoholiu, mišinius, citrinų sultis, apelsinų sultis ir greipfrutų sultis

2009 39 91

Vienos rūšies citrusinių vaisių sultys; nefermentuotos; Brikso vertė (esant 20 °C) didesnė kaip 20, bet ne didesnė kaip 67; vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg; pridėtojo cukraus kiekis sudėtyje didesnis kaip 30 %; išskyrus sultis su alkoholiu, mišinius, citrinų sultis, apelsinų sultis ir greipfrutų sultis

2009 41 10

Ananasų sultys; nefermentuotos; Brikso vertė ne didesnė kaip 20 (esant 20 °C); vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg; sudėtyje yra pridėtojo cukraus; išskyrus sultis su alkoholiu

2009 41 91

Ananasų sultys; nefermentuotos; Brikso vertė ne didesnė kaip 20 (esant 20 °C); vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg; sudėtyje yra pridėtojo cukraus; išskyrus sultis su alkoholiu

2009 41 99

Ananasų sultys; nefermentuotos; Brikso vertė ne didesnė kaip 20 (esant 20 °C); išskyrus sultis su pridėtuoju cukrumi arba sultis su alkoholiu

2009 80 11

Kriaušių sultys; nefermentuotos; Brikso vertė didesnė kaip 67 (esant 20 °C); vertė ne didesnė kaip 22 EUR už 100 kg; sudėtyje yra arba nėra pridėtojo cukraus arba kitų saldiklių; išskyrus sultis su alkoholiu

2009 80 19

Kriaušių sultys; nefermentuotos; Brikso vertė didesnė kaip 67 (esant 20 °C); vertė didesnė kaip 22 EUR už 100 kg; sudėtyje yra arba nėra pridėtojo cukraus arba kitų saldiklių; išskyrus sultis su alkoholiu

2009 80 34

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų arba kertuočių sultys; nefermentuotos; be pridėtojo alkoholio; sudėtyje yra arba nėra pridėtojo cukraus arba kitų saldiklių; Brikso vertė didesnė kaip 67 (esant 20 °C); vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg; išskyrus mišinius

2009 80 35

Vaisių arba daržovių sultys; nefermentuotos; be pridėtojo alkoholio; sudėtyje yra arba nėra pridėtojo cukraus arba kitų saldiklių; Brikso vertė didesnė kaip 67 (esant 20 °C); vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg; išskyrus mišinius ir gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų arba kertuočių, ananasų, pomidorų, vynuogių, obuolių ir kriaušių sultis

2009 80 36

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų arba kertuočių sultys; nefermentuotos; sudėtyje yra arba nėra pridėtojo cukraus arba kitų saldiklių; Brikso vertė didesnė kaip 67 (esant 20 °C); vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg; išskyrus sultis su alkoholiu ir mišinius

2009 80 38

Vaisių arba daržovių sultys; nefermentuotos; sudėtyje yra arba nėra pridėtojo cukraus arba kitų saldiklių; Brikso vertė didesnė kaip 67 (esant 20 °C); vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg; išskyrus sultis su alkoholiu, mišinius, taip pat citrusinių vaisių, gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuočių, ananasų, pomidorų, vynuogių (įskaitant vynuogių misą), obuolių ir kriaušių sultis

2009 80 50

Kriaušių sultys; nefermentuotos; Brikso vertė ne didesnė kaip 67 (esant 20 °C); vertė didesnė kaip 18 EUR už 100 kg; sudėtyje yra pridėtojo cukraus; išskyrus sultis su alkoholiu

2009 80 61

Kriaušių sultys; nefermentuotos; Brikso vertė ne didesnė kaip 67 (esant 20 °C); vertė ne didesnė kaip 18 EUR už 100 kg, pridėtojo cukraus kiekis sudėtyje didesnis kaip 30 %; išskyrus sultis su alkoholiu

2009 80 63

Kriaušių sultys; nefermentuotos; Brikso vertė ne didesnė kaip 67 (esant 20 °C); vertė ne didesnė kaip 18 EUR už 100 kg; pridėtojo cukraus kiekis sudėtyje ne didesnis kaip 30 %; išskyrus sultis su alkoholiu

2009 80 69

Kriaušių sultys; nefermentuotos; Brikso vertė ne didesnė kaip 67 (esant 20 °C); išskyrus sultis, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus, arba sultis su alkoholiu

2009 80 71

Vyšnių sultys; nefermentuotos; Brikso vertė ne didesnė kaip 67 (esant 20 °C); vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg neto masės, sudėtyje yra pridėtojo cukraus; išskyrus sultis su alkoholiu

2009 80 73

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų arba kertuočių sultys; nefermentuotos; Brikso vertė ne didesnė kaip 67 (esant 20 °C); vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg neto masės; sudėtyje yra pridėtojo cukraus; išskyrus mišinius arba sultis su alkoholiu

2009 80 79

Vaisių arba daržovių sultys; nefermentuotos; Brikso vertė ne didesnė kaip 67 (esant 20 °C); vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg; sudėtyje nėra pridėtojo cukraus; išskyrus mišinius, sultis su alkoholiu, taip pat citrusinių vaisių, gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuočių, ananasų, pomidorų, vynuogių (įskaitant vynuogių misą), obuolių, kriaušių ir vyšnių sultis

2009 80 85

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų arba kertuočių sultys; nefermentuotos; Brikso vertė ne didesnė kaip 67 (esant 20 °C); vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg; pridėtojo cukraus kiekis sudėtyje didesnis kaip 30 %; išskyrus mišinius, taip pat sultis su alkoholiu

2009 80 86

Vaisių arba daržovių sultys; nefermentuotos; Brikso vertė ne didesnė kaip 67 (esant 20 °C); vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg; pridėtojo cukraus kiekis sudėtyje didesnis kaip 30 %; išskyrus mišinius, sultis su alkoholiu, taip pat citrusinių vaisių, gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuočių, ananasų, pomidorų, vynuogių (įskaitant vynuogių misą), obuolių ir kriaušių sultis

2009 80 88

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų arba kertuočių sultys; nefermentuotos; Brikso vertė ne didesnė kaip 67 (esant 20 °C); vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg, pridėtojo cukraus kiekis sudėtyje ne didesnis kaip 30 %; išskyrus mišinius, taip pat sultis su alkoholiu

2009 80 89

Vaisių arba daržovių sultys; nefermentuotos; Brikso vertė ne didesnė kaip 67 (esant 20 °C); vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg; pridėtojo cukraus kiekis sudėtyje ne didesnis kaip 30 %; išskyrus mišinius, sultis su alkoholiu, taip pat citrusinių vaisių, gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuočių, ananasų, pomidorų, vynuogių (įskaitant vynuogių misą), obuolių ir kriaušių sultis

2009 80 95

Stambiauogių spanguolių (Vaccinium macrocarpon) sultys; nefermentuotos; Brikso vertė ne didesnė kaip 67 (esant 20 °C); išskyrus sultis su pridėtuoju cukrumi arba alkoholiu

2009 80 96

Vyšnių sultys; nefermentuotos; Brikso vertė ne didesnė kaip 67 (esant 20 °C); išskyrus sultis su pridėtuoju cukrumi arba alkoholiu

2009 80 97

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų arba kertuočių sultys; nefermentuotos; Brikso vertė ne didesnė kaip 67 (esant 20 °C); išskyrus sultis su pridėtuoju cukrumi arba alkoholiu

2009 80 99

Vaisių arba daržovių sultys; nefermentuotos; Brikso vertė ne didesnė kaip 67 (esant 20 °C); išskyrus sultis, kurių sudėtyje pridėtojo cukraus, arba sultis su alkoholiu, taip pat mišinius ir citrusinių vaisių, gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuočių, ananasų, pomidorų, vynuogių (įskaitant vynuogių misą), obuolių, kriaušių, vyšnių ir stambiauogių spanguolių (Vaccinium macrocarpon) sultis

V PRIEDAS

Norvegijos kilmės produktų importo į Europos Sąjungą tarifinės kvotos

KN kodai

Produkto aprašymas

Konsoliduotosios tarifinės kvotos

(metinis kiekis tonomis)

Iš jų papildomas kiekis

Muitas pagal kvotą

(EUR/kg)

0406

Sūriai ir varškė

7 200 (12)

3 200

0

0810 20 10

Šviežios avietės

400

400

0

2005 20 20

Bulvės, supjaustytos plonais griežinėliais, virtos riebaluose arba keptos, sūdytos arba nesūdytos, su prieskoniais arba be prieskonių, sandariai supakuotos, tinkamos iš karto vartoti maistui

200

200

0

0809 20 05

0809 20 95

Vyšnios, šviežios (13)

900

0

0

2309 10 13

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 33

2309 10 39

2309 10 51

2309 10 53

2309 10 59

2309 10 70

2309 10 90

Šunų arba kačių ėdalas, mažmeninės prekybos pakuotėse

13 000

13 000

0

Pone,

turiu garbės pranešti, kad gavau Jūsų šiandienos laišką, kuriame rašoma:

„Turiu garbės priminti apie 2010 m. sausio 28 d. baigtas Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės derybas dvišalės žemės ūkio prekybos klausimais.

Pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo (toliau – EEE susitarimas) 19 straipsnį pradėtas naujas derybų žemės ūkio prekybos klausimais etapas, siekiant toliau liberalizuoti Europos Sąjungos ir Norvegijos (toliau – šalys) žemės ūkio prekybą, remiantis lengvatų teikimo, savitarpio ir abipusės naudos pagrindais. Derybos vykdytos reikiama tvarka, tinkamai atsižvelgiant į šalių atitinkamos žemės ūkio politikos raidą ir aplinkybes, įskaitant dvišalės prekybos raidą, taip pat prekybos su kitais prekybos partneriais visame pasaulyje sąlygas.

Šiuo laišku patvirtinu, kad derybų rezultatai tokie:

1.

Norvegija įsipareigoja netaikyti muitų I priede išvardytiems Europos Sąjungos kilmės produktams.

2.

Norvegija įsipareigoja nustatyti tarifines kvotas II priede išvardytiems Europos Sąjungos kilmės produktams.

3.

Norvegija įsipareigoja sumažinti importo muitus III priede išvardytiems Europos Sąjungos kilmės produktams.

4.

Europos Sąjunga įsipareigoja netaikyti muitų IV priede išvardytiems Norvegijos kilmės produktams.

5.

Europos Sąjunga įsipareigoja nustatyti tarifines kvotas V priede išvardytiems Norvegijos kilmės produktams.

6.

I–V prieduose išvardyti tarifų kodai yra 2009 m. sausio 1 d. šalyse taikyti kodai.

7.

Jei ateityje bus įgyvendinamas Pasaulio prekybos organizacijos susitarimas dėl žemės ūkio, kuriame būtų numatytos naujos didžiausio palankumo šalių tarifinės kvotos, II priede numatytų dvišalių tarifinių kvotų į Norvegiją importuoti 600 t kiaulienos, 800 t paukštienos ir 900 t jautienos taikymas bus palaipsniui nutraukiamas tokiais pačiais etapais, kokiais bus imamos taikyti tų pačių produktų Pasaulinės prekybos organizacijos kvotos.

8.

Šalys sutinka, kad naujame susitarime pasikeičiant laiškais, kuris turėtų būti taikomas vietoj galiojančių dvišalių žemės ūkio susitarimų, būtų kuo skubiau konsoliduotos visos dvišalės (dabar galiojančios ir šiame susitarime pasikeičiant laiškais numatytos) nuolaidos.

9.

I–V prieduose nurodytos nuolaidos taikomos pagal kilmės taisykles, nurodytas 1992 m. gegužės 2 d. susitarimo pasikeičiant laiškais IV priede. Tačiau vietoj 1992 m. gegužės 2 d. susitarimo pasikeičiant laiškais IV priedo priedėlio taikomas EEE susitarimo 4 protokolo II priedas.

10.

Šalys imsis priemonių siekdamos užtikrinti, kad vienos šalies kitai šaliai daromai naudai nekenktų kitos ribojamosios importo priemonės.

11.

Šalys sutinka imtis reikiamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad tarifinės kvotos būtų administruojamos taip, kad produktai būtų importuojami reguliariai, o sutartas kiekis galėtų būti faktiškai importuotas.

12.

Šalys sutinka stengtis skatinti prekybą produktais su geografine nuoroda. Šalys sutinka toliau tęsti dvišales diskusijas, kad geriau suprastų jų atitinkamus teisės aktus ir registravimo tvarką, kad nustatytų būdus, kaip savo teritorijose sustiprinti atitinkamų geografinių nuorodų apsaugą; jos taip pat apsvarstys galimybę sudaryti dvišalį susitarimą tais klausimais.

13.

Šalys sutinka reguliariai keistis informacija apie produktus, kuriais prekiaujama, tarifinių kvotų administravimą, kainas ir kita naudinga informacija, susijusia su šalių vidaus rinkomis ir šių derybų rezultatų įgyvendinimu.

14.

Bet kurios šalies prašymu bet kuriuo su derybų rezultatų įgyvendinimu susijusiu klausimu bus rengiamos konsultacijos. Jeigu kils sunkumų įgyvendinant tokius rezultatus, konsultacijos bus surengtos kuo skubiau siekiant priimti reikiamas korekcines priemones.

15.

Šalys pažymi, kad Norvegijos muitinė ketina persvarstyti Norvegijos muitų tarifo 6 skyriaus sandarą. Jei šis persvarstymas turėtų poveikio abipusėms nuolaidoms, bus konsultuojamasi su Europos Komisija. Šalys sutinka, kad ši veikla bus techninė.

16.

Šalys dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą pagal EEE susitarimo 19 straipsnį toliau stengtis labiau liberalizuoti žemės ūkio prekybą. Todėl šalys sutinka po dvejų metų vėl persvarstyti prekybos žemės ūkio produktais sąlygas, kad išnagrinėtų nuolaidų taikymo galimybes.

17.

Dėl galiojančios tarifinės kvotos į Norvegiją importuoti 4 500 t sūrio šalys sutinka, kad dabartinis istorinių teisių ir naujų rinkos dalyvių principu grindžiamas tarifinės kvotos administravimas nuo 2014 m. turėtų būti pakeistas kitokia, nei aukcionai, sistema, pavyzdžiui, licencijų išdavimo arba aptarnavimo eilės tvarka sistema. Tokios sistemos metodus pasikonsultavusios su Europos Komisija siekdamos abipusio supratimo turėtų nustatyti Norvegijos valdžios institucijos, siekiant užtikrinti, kad tarifinės kvotos būtų administruojamos taip, kad sūris būtų importuojamas reguliariai, o sutartas kiekis galėtų būti faktiškai importuotas. Dabar vykdomas administravimas, grindžiamas sūrių sąrašu, nurodytu 1983 m. balandžio 11 d. susitarime pasikeičiant laiškais, turi būti panaikinamas.

Šalys sutinka, kad nauja 2 700 t sūrio importo į Norvegiją tarifinė kvota bus administruojama laikantis aukcionų sistemos. Administravimas laikantis aukcionų sistemos bus persvarstytas, kaip nurodyta ankstesnėse pastraipose. Visų pirma bus įvertintas kvotos išnaudojimas ir aukciono mokesčiai.

7 200 t sūrio importo į Europos Sąjungą ir į Norvegiją tarifinės kvotos taikomos visų rūšių sūriui.

18.

Jeigu į Europos Sąjungą būtų priimta daugiau valstybių, šalys įvertins poveikį dvišalei prekybai, siekdamos abipuses nuolaidas suderinti taip, kad nenutrūktų buvę Norvegijos ir stojančiųjų šalių lengvatinės prekybos srautai.

Šis susitarimas pasikeičiant laiškais įsigalioja antro mėnesio po paskutinio patvirtinimo akto deponavimo pirmąją dieną.“

Turiu garbės patvirtinti, kad Norvegijos Karalystė pritaria Jūsų laiško turiniui.

Reiškiu Jums didelę pagarbą.

Utferdiget i Brussel, den

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

For Kongeriket Norge

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Гια τо Βασίλειо της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar- Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

Image


(1)  Šie produktai importuojami be muito. Tačiau Norvegija pasilieka teisę nustatyti muitą, jei produktai importuojami pašarui.

(2)  Jei ateityje bus įgyvendinamas Pasaulio prekybos organizacijos susitarimas dėl žemės ūkio, kuriame būtų numatytos naujos didžiausio palankumo šalių tarifinės kvotos, dvišalių importo į Norvegiją kvotų taikymas bus palaipsniui nutraukiamas tokiais pačiais etapais, kokiais bus imamos taikyti tų pačių produktų Pasaulinės prekybos organizacijos kvotos.

(3)  Didesnė kvota atitinka muitų tarifo kodą 02.10.1100, koks jis buvo 2003 m., kai padaryta pradinė nuolaida.

(4)  Daugiau nebus ribojama, kokių rūšių sūris gali būti importuojamas į Norvegiją.

(5)  Norvegija pasilieka teisę taikyti galutinio naudotojo kriterijus – apdirbamoji pramonė.

(6)  Norvegija pasilieka teisę taikyti galutinio naudotojo kriterijus – vaisių ir daržovių konservavimo pramonė.

(7)  Esamų kvotų sujungimas.

(8)  Galutinio naudotojo kriterijus – makaronų gamyba.

(9)  Norvegija pasilieka teisę taikyti galutinio naudotojo kriterijus – sėja.

(10)  Norvegija pasilieka teisę taikyti galutinio naudotojo kriterijus – tik gazonams.

(11)  Toliau laikomasi įvežimo kainos sistemos.

(12)  Tarifinė kvota į Europos Sąjungą importuoti 7 200 t sūrio taikoma visų rūšių sūriui.

(13)  Vietoj kvotos taikymo laikotarpio nuo liepos 16 d. iki rugpjūčio 31 d., nustatomas ilgesnis jos taikymo laikotarpis – nuo liepos 16 d. iki rugsėjo 15 d.


REGLAMENTAI

9.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/39


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1276/2011

2011 m. gruodžio 8 d.

kuriuo dėl žmonėms vartoti skirtų žuvininkystės produktų apdorojimo, siekiant sunaikinti gyvybingus parazitus, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (1), ypač į jo 10 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 853/2004 nustatyti konkretūs gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimai maisto tvarkymo subjektams. Jame nustatyta, kad, inter alia, maisto tvarkymo subjektai gali pateikti Europos Sąjungos rinkai gyvūninės kilmės produktus, tik jeigu jie buvo paruošti ir sutvarkyti įmonėse, atitinkančiose to reglamento III priede nustatytus reikalavimus;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo VIII skirsnio III skyriaus D dalyje nustatyta, kad maisto tvarkymo subjektai turi užtikrinti, kad tam tikri žuvininkystės produktai, įskaitant žalius arba beveik žalius vartotinus žuvininkystės produktus, būtų šaldomi, siekiant sunaikinti gyvybingus parazitus, kurie gali būti pavojingi vartotojų sveikatai;

(3)

2010 m. balandžio mėn. Europos maisto saugos tarnyba priėmė mokslinę nuomonę dėl žuvininkystės produktuose esančių parazitų keliamos rizikos vertinimo (2) (toliau – EMST nuomonė). Šioje nuomonėje pateikiama informacija apie atvejus, kai žuvininkystės produktai dėl juose esančių gyvybingų parazitų gali kelti pavojų sveikatai. EMST nuomonėje taip pat nagrinėjamas įvairaus apdorojimo, atliekamo siekiant sunaikinti tokius parazitus žuvininkystės produktuose, poveikis;

(4)

EMST nuomonėje nurodyta, kad visos laisvėje sužvejotos jūros arba gėlųjų vandenų žuvys gali turėti gyvybingų vartotojų sveikatai pavojingų parazitų, jei iš jų gauti produktai skirti vartoti žali arba beveik žali; vis dėlto, jei epidemiologijos duomenys rodo, kad žvejybos vietose neaptikta sveikatai pavojingų parazitų, kompetentinga institucija gali priimti priemones, kuriomis būtų leidžiama šalies mastu taikyti išimtį ir nešaldyti, kaip reikalaujama, iš laisvėje sužvejotų žuvų gautų žuvininkystės produktų. Apie šias nacionalines priemones reikėtų pranešti Komisijai;

(5)

EMST nuomonėje padaryta išvada, kad mažai tikėtina, jog ūkiuose auginamose Atlanto lašišose, veisiamose plūduriuojančiose varžose arba sausumoje įrengtose talpyklose ir šeriamose kombinuotaisiais pašarais, būtų gyvų parazitų, todėl užkrato Anisakis lervomis rizika yra nedidelė, nebent žuvininkystės praktika keistųsi. Nors nuomonėje padaryta išvada, kad nėra pakankamų stebėsenos duomenų apie kitas ūkiuose auginamas žuvis, EMST nurodė kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kokiais atvejais akvakultūros žuvininkystės produktai dėl juose esančių parazitų nekelia pavojaus sveikatai;

(6)

todėl, jei žuvys auginamos laikantis tų kriterijų, mažai tikėtina, kad žuvininkystės produktuose, gautuose iš kitų nei Atlanto lašišos ūkiuose auginamų žuvų, būtų parazitų, galinčių kelti pavojų vartotojų sveikatai. Taigi iš tokių ūkiuose auginamų žuvų gautiems žuvininkystės produktams taip pat nebūtina taikyti šaldymo reikalavimų, jei užtikrinamas aukštas sveikatos apsaugos lygis;

(7)

todėl reikėtų pakeisti Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo VIII skirsnio III skyriaus D dalyje nustatytus reikalavimus, kad būtų atsižvelgta į tam tikrus naujoje mokslinėje rekomendacijoje, įtrauktoje į EMST nuomonę, pateiktus faktus ir į įgytą praktinę patirtį;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(2)  EMST leidinys, 2010 m., 8(4):1543.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo VIII skirsnio III skyriaus D dalis pakeičiama taip:

„D.   REIKALAVIMAI DĖL PARAZITŲ

1.

Maisto tvarkymo subjektai, teikiantys rinkai toliau nurodytus iš pelekinių žuvų arba galvakojų moliuskų gautus žuvininkystės produktus:

a)

žuvininkystės produktus, skirtus vartoti žalius, arba

b)

marinuotus, sūdytus ir kitaip apdorotus žuvininkystės produktus, jei taip apdorojant negalima sunaikinti gyvybingų parazitų,

turi užtikrinti, kad žaliava arba gatavas produktas būtų apdorojami šalčiu, siekiant sunaikinti gyvybingus parazitus, kurie gali kelti pavojų vartotojų sveikatai.

2.

Šaldant produktą dėl kitų nei trematodai parazitų, visų produkto dalių temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip:

a)

– 20 °C mažiausiai 24 valandas arba

b)

– 35 °C mažiausiai 15 valandų.

3.

Maisto tvarkymo subjektai neprivalo apdoroti šalčiu, kaip nurodyta 1 dalyje, žuvininkystės produktų, kurie:

a)

prieš vartojimą buvo arba bus apdoroti termiškai, siekiant sunaikinti gyvybingus parazitus. Termiškai apdorojant produktą dėl kitų nei trematodai parazitų, jis bent vieną minutę kaitinamas 60 °C arba aukštesnėje vidaus temperatūroje;

b)

buvo saugomi kaip šaldyti žuvininkystės produktai pakankamai ilgą laiką, kad gyvybingi parazitai būtų sunaikinti;

c)

gauti iš laisvėje sužvejotų žuvų, jei:

i)

pateikiami epidemiologijos duomenys, patvirtinantys, kad kilmės žvejybos vietose neaptikta sveikatai pavojingų parazitų, ir

ii)

kompetentinga institucija leidžia jų nešaldyti;

d)

gauti iš ūkiuose auginamų žuvų, kurios veisiamos iš embrionų ir šeriamos tik pašarais, kuriuose nerasta gyvybingų pavojų sveikatai keliančių parazitų, ir jei buvo laikomasi vieno iš toliau nurodytų reikalavimų:

i)

žuvys auginamos aplinkoje be gyvybingų parazitų arba

ii)

maisto tvarkymo subjektas kompetentingų institucijų patvirtintomis procedūromis patikrino, kad žuvininkystės produktai nekelia pavojaus sveikatai dėl gyvybingų parazitų.

4.

a)

Prie 1 dalyje nurodytų žuvininkystės produktų, juos teikiant rinkai, išskyrus tiekimą galutiniam vartotojui, turi būti pridedamas maisto tvarkymo subjekto, atlikusio apdorojimą šalčiu, parengtas dokumentas, kuriame nurodomas tų produktų apdorojimo šalčiu tipas.

b)

Prieš teikiant rinkai 3 dalies c ir d punktuose nurodytus žuvininkystės produktus, kurie nebuvo apdoroti šalčiu arba kurie nebus apdoroti prieš vartojimą, siekiant sunaikinti gyvybingus pavojų sveikatai keliančius parazitus, maisto tvarkymo subjektai turi užtikrinti, kad žuvininkystės produktai būtų gauti iš žvejybos vietų arba žuvų ūkių, atitinkančių viename iš minėtų punktų nurodytus konkrečius reikalavimus. Tai galima nurodyti prekybos dokumente arba bet kokiame kitame prie žuvininkystės produktų pridėtame informaciniame dokumente.“


9.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/42


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1277/2011

2011 m. gruodžio 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamento (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės, I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (1), ypač į jo 15 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 669/2009 (2) nustatytos taisyklės dėl sustiprintos oficialios kontrolės, kuri turi būti atliekama dėl to reglamento I priede išvardytų importuojamų negyvūninių pašarų ir maisto produktų (toliau – sąrašas) įvežimo į Reglamento (EB) Nr. 882/2004 I priede nurodytas teritorijas punktuose;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 669/2009 2 straipsnyje nustatyta, kad tas sąrašas turi būti persvarstomas reguliariai ne rečiau kaip kartą per ketvirtį atsižvelgiant bent į tame straipsnyje nurodytus informacijos šaltinius;

(3)

iš su maisto produktais susijusių incidentų, apie kuriuos pranešta naudojantis skubaus įspėjimo apie maisto ir pašarų keliamą pavojų sistema (RASSF), paplitimo ir svarbos, Maisto ir veterinarijos tarnybos misijų trečiosiose šalyse duomenų ir valstybių narių Komisijai pagal Reglamento (EB) Nr. 669/2009 15 straipsnį pateiktų ketvirčio ataskaitų apie negyvūninių pašarų ir maisto produktų siuntas matyti, kad sąrašą reikėtų iš dalies pakeisti;

(4)

visų pirma sąrašą reikėtų iš dalies pakeisti išbraukiant įrašus, skirtus prekėms, kurios pagal minėtus informacijos šaltinius iš esmės atitinka susijusius Sąjungos teisės aktuose nustatytus saugos reikalavimus ir kurioms sustiprinta oficiali kontrolė nebereikalinga;

(5)

be to, sąrašą reikėtų iš dalies pakeisti sumažinant prekių, kurios pagal informacijos šaltinius iš esmės geriau atitinka susijusius Sąjungos teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir kurioms dabartinio lygio oficiali kontrolė nebereikalinga, oficialios kontrolės dažnumą;

(6)

todėl sąraše reikėtų iš dalies pakeisti tam tikrų iš Argentinos, Dominikos Respublikos, Egipto ir Indijos importuojamų prekių įrašus;

(7)

be to, dėl Sąjungos teisės aktų aiškumo būtina sąraše patikslinti iš Tailando importuojamų šviežių paprikų ir iš Indijos importuojamų pašarų priedų bei premiksų įrašus ir paaiškinti pipirų iš Dominikos Respublikos, Egipto ir Tailando pobūdį;

(8)

sąrašo pakeitimas dėl prekių nuorodų išbraukimo ir kontrolės dažnumo sumažinimo turėtų būti taikomas kuo greičiau, nes pirminiai susirūpinimą dėl saugos kėlę klausimai išspręsti. Todėl minėti pakeitimai turėtų būti taikomi nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos;

(9)

atsižvelgiant į reikalingų Reglamento (EB) Nr. 669/2009 I priedo pakeitimų skaičių, tikslinga jį pakeisti šio reglamento priedo tekstu;

(10)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 669/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 669/2009 I priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Tačiau šių Reglamento (EB) Nr. 669/2009 I priedo įrašų pakeitimai taikomi nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos:

a)

šių įrašų išbraukimai:

i)

žemės riešutai (negliaudyti arba gliaudyti), žemės riešutų sviestas ir kitaip paruošti ar konservuoti žemės riešutai (maisto produktai ir pašarai) iš Argentinos;

ii)

ilgmoliūgis (maisto produktai) iš Dominikos Respublikos;

iii)

žalios pupelės (maisto produktai) iš Egipto;

b)

džiovintų prieskonių (maisto produktai) iš Indijos fizinio ir atitikties tikrinimo dažnumo sumažinimas.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 194, 2009 7 25, p. 11.


PRIEDAS

„I PRIEDAS

A.   Negyvūniniai pašarai ir maisto produktai, kuriems taikoma sustiprinta oficiali kontrolė nustatytame įvežimo punkte

Pašarai ir maisto produktai

(numatoma paskirtis)

KN kodas (1)

Kilmės šalis

Pavojus

Fizinio ir atitikties tikrinimo dažnumas

(%)

Lazdyno riešutai

(negliaudyti arba gliaudyti)

0802 21 00; 0802 22 00

Azerbaidžanas (AZ)

Aflatoksinai

10

(Pašarai ir maisto produktai)

Negliaudyti žemės riešutai

1202 41 00

Brazilija (BR)

Aflatoksinai

10

Gliaudyti žemės riešutai

1202 42 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Kitaip paruošti ar konservuoti žemės riešutai

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Pašarai ir maisto produktai)

 

Džiovinti lakštiniai

ex 1902

Kinija (CN)

Aliuminis

10

(Maisto produktai)

Didieji greipfrutai

ex 0805 40 00

Kinija (CN)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (11)

20

(Maisto produktai – švieži)

Arbatos lapeliai (juodosios ir žaliosios)

0902

Kinija (CN)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (10)

10

(Maisto produktai)

Smidrinio porūšio kininės pupuolės

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Dominikos Respublika (DO)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (3)

50

Raukšlėtasis svaidenis

(Momordica charantia)

ex 0709 99 90; ex 0710 80 95

Pipirai (saldieji ir kiti)

(Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59

Baklažanai

0709 30 00; ex 0710 80 95

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos ar sušaldytos daržovės)

 

Apelsinai (švieži arba džiovinti)

0805 10 20; 0805 10 80

Egiptas (EG)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (7)

10

Persikai (išskyrus nektarinus)

0809 30 90

Granatai

ex 0810 90 75

Braškės

0810 10 00

(Maisto produktai – švieži vaisiai ir daržovės)

 

Pipirai (saldieji ir kiti) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59

Egiptas (EG)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (12)

10

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti ar sušaldyti)

Negliaudyti žemės riešutai

1202 41 00

Gana (GH)

Aflatoksinai

50

Gliaudyti žemės riešutai

1202 42 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

(Pašarai ir maisto produktai)

 

Kario lapai (Bergera ir murraya koenigii)

ex 1211 90 85

Indija (IN)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (5)

10

(Maisto produktai – švieži prieskoniniai augalai)

Sveikos Capsicum annuum, whole

0904 21 10

Indija (IN)

Aflatoksinai

20

Grūstos arba maltos Capsicum annuum

ex 0904 22 00

Karis (aitriųjų paprikų produktai)

0910 91 05

Muskatai

(Myristica fragrans)

0908 11 00, 0908 12 00

Macis

(Myristica fragrans)

0908 21 00, 0908 22 00

Imbieras

(Zingiber officinale)

0910 11 00, 0910 12 00

Curcuma longa (ciberžolė)

0910 30 00

(Maisto produktai – džiovinti prieskoniai)  (13)

 

Negliaudyti žemės riešutai

1202 41 00

Indija (IN)

Aflatoksinai

20

Gliaudyti žemės riešutai

1202 42 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Kitaip paruošti ar konservuoti žemės riešutai

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Pašarai ir maisto produktai)

 

Pašarų priedai ir premiksai

ex 2309; 2917 19 90; ex 2817 00 00; ex 2820 90 10; ex 2820 90 90; ex 2821 10 00; ex 2825 50 00; ex 2833 21 00; ex 2833 25 00; ex 2833 29 20; ex 2833 29 80; ex 2835; ex 2836; ex 2839; 2936

Indija (IN)

Kadmis ir švinas

10

(Pašarai)

Valgomieji hibiskai

ex 0709 99 90

Indija (IN)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (2)

10

(Maisto produktai – švieži)

Arbūzų (Egusi, Citrullus lanatus) sėklos ir jų produktai

ex 1207 99 96; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99

Nigerija (NG)

Aflatoksinai

50

(Maisto produktai)

Sveikos Capsicum annuum

0904 21 10

Peru (PE)

Aflatoksinai ir ochratoksinas A

10

Grūstos arba maltos Capsicum annuum

ex 0904 22 00

(Maisto produktai – džiovinti prieskoniai)

 

Pipirai (išskyrus saldžiuosius) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

Tailandas (TH)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (9)

10

(Maisto produktai – švieži)

Kalendros lapai

ex 0709 99 90

Tailandas (TH)

Salmonelė (6)

10

Bazilikas (šventasis, kvapusis)

ex 1211 90 85

Mėtos

ex 1211 90 85

(Maisto produktai – švieži prieskoniniai augalai)

 

Kalendros lapai

ex 0709 99 90

Tailandas (TH)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (4)

20

Bazilikas (šventasis, kvapusis)

ex 1211 90 85

(Maisto produktai – švieži prieskoniniai augalai)

 

Smidrinio porūšio kininės pupuolės

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Tailandas (TH)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (4)

50

Baklažanai

0709 30 00; ex 0710 80 95

Kopūstinės daržovės

0704; ex 0710 80 95

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos ar sušaldytos daržovės

 

Saldieji pipirai (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

Turkija (TR)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (8)

10

Pomidorai

0702 00 00; 0710 80 70

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos ar sušaldytos daržovės)

 

Džiovintos vynuogės (vynui gaminti)

0806 20

Uzbekistanas (UZ)

Ochratoksinas A

50

(Maisto produktai)

Negliaudyti žemės riešutai

1202 41 00

Pietų Afrika (ZA)

Aflatoksinai

10

Gliaudyti žemės riešutai

1202 42 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Kitaip paruošti ar konservuoti žemės riešutai

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Pašarai ir maisto produktai)

 

Grūstos arba maltos Capsicum annuum

ex 0904 22 00

Visos trečiosios šalys

Sudanai

10

Karis (aitriųjų paprikų produktai)

0910 91 05

Curcuma longa (ciberžolė)

0910 30 00

(Maisto produktai – džiovinti prieskoniai)

 

Raudonasis palmių aliejus

ex 1511 10 90

 

 

 

(Maisto produktai)

B.   Apibrėžtys

Šiame priede sudanai reiškia šias chemines medžiagas:

i)

Sudanas I (CAS Nr. 842–07–9);

ii)

Sudanas II (CAS Nr. 3118–97–6);

iii)

Sudanas III (CAS Nr. 85–86–9);

iv)

skaisčiai raudonasis arba Sudanas IV.“


(1)  Jei turi būti tikrinami tik tam tikri produktai, kuriems priskirtas KN kodas, o prekių nomenklatūroje tas kodas nesuskirstytas į konkrečius poskyrius, jis žymimas „ex“ (pavyzdžiui, ex 1006 03: tik Basmati ryžiai, skirti tiesiogiai žmonėms vartoti).

(2)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: acefato, metamidofoso, triazofoso, endosulfano, monokrotofoso.

(3)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: amitrazo, acefato, aldikarbo, benomilo, karbendazimo, chlorfenapiro, chlorpirifoso, CS2 (ditiokarbamatai), diafentiurono, diazinono, dichlorvoso, dikofolio, dimetoato, endosulfano, fenamidono, imidakloprido, malationo, metamidofoso, metiokarbo, metomilo, monokrotofoso, ometoato, oksamilo, profenofoso, propikonazolo, tiabendazolo, tiakloprido.

(4)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: acefato, karbarilo, karbendazimo, karbofurano, chlorpirifoso, metilchlorpirifoso, dimetoato, etiono, malationo, metalaksilo, metamidofoso, metomilo, monokrotofoso, ometoato, profenofoso, protiofoso, kvinalfoso, triadimefono, triazofoso, dikrotofoso, EPN, triforino.

(5)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: triazofoso, metiloksidemetono, chlorpirifoso, acetamiprido, tiametoksamo, klotianidino, metamidofoso, acefato, propargito, monokrotofoso.

(6)  Etaloninis metodas EN/ISO 6579 arba metodas, kurio tinkamumas šiuo atveju patvirtintas, kaip nurodyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 2073/2005 (OL L 338, 2005 12 22, p. 1) 5 straipsnyje.

(7)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: metomilo, oksamilo, karbendazimo, klofentezino, diafentiurono, dimetoato, formetanato, malationo, procimidono, tetradifono, metiltiofanato.

(8)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: karbendazimo, ciflutrino ciprodinilo, diazinono, dimetoato, etiono, fenitrotiono, fenpropatrino, fludioksonilo, heksaflumurono, liambda-cihalotrino, metiokarbo, metomilo, ometoato, oksamilo, fentoato, metiltiofanato.

(9)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: karbofurano, metomilo, ometoato, dimetoato, triazofoso, malationo, profenofoso, protiofoso, etiono, karbendazimo, triforino, procimidono, formetanato.

(10)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: buprofezino; imidakloprido; fenvalerato ir esfenvalerato (RS ir SR izomerų suma); profenofoso; trifluralino; triazofoso; triadimefono ir triadimenolo (triadimefono ir triadimenolo suma), cipermetrino (cipermetrinas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius (izomerų suma)).

(11)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: triazofo, triadimefono ir triadimenolio (triadimefono ir triadimenolo suma), metilparationo, fentoato.

(12)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: karbofurano (suma), chlorpirifoso, cipermetrino (suma), ciprokonazolo, dikofolio (suma), difenokonazolio, dinotefurano, etiono, flusilazolio, folpeto, prochlorazo, profenofoso, propikonazolo, metiltiofanato ir triforino.

(13)  Laikotarpiu nuo šio teisės akto įsigaliojimo iki jo taikymo (2012 m. sausio 1 d.) turi būti taikomi šie KN kodai:

Sveikos Capsicum annuum: 0904 20 10

Grūstos arba maltos Capsicum annuum: ex 0904 20 90

Muskatai (Myristica fragrans): 0908 10 00

Macis (Myristica fragrans): 0908 20 00

Imbieras (Zingiber officinale): 0910 10 00.


9.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/49


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1278/2011

2011 m. gruodžio 8 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo rinkai patvirtinama veiklioji medžiaga bitertanolis ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ir Komisijos sprendimas 2008/934/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 13 straipsnio 2 dalį ir 78 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 80 straipsnio 1 dalies c punktą Tarybos direktyva 91/414/EEB (2) turi būti taikoma veikliųjų medžiagų, kurių atžvilgiu pagal 2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 33/2008, nustatančio išsamias Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatų taikymo taisykles, susijusias su veikliųjų medžiagų, įtrauktų į šios direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą darbų programą, bet neįtrauktų į jos I priedą, vertinimo įprasta ir skubos tvarka (3) 16 straipsnį nustatyta, kad dokumentų rinkinys yra išsamus, tvirtinimo procedūrai ir sąlygoms. Bitertanolis – veiklioji medžiaga, kurios dokumentų rinkinys, kaip nustatyta pagal minėtą reglamentą, yra išsamus;

(2)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 (4) ir (EB) Nr. 1490/2002 (5) nustatytos išsamios Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos darbo programos antrojo ir trečiojo etapų įgyvendinimo taisyklės ir nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti, kad jas būtų galima įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, sąrašas. Šiame sąraše yra bitertanolis;

(3)

vadovaudamasis 2007 m. rugsėjo 20 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1095/2007, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1490/2002, nustatantį išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje, trečiojo etapo įgyvendinimo taisykles, ir Reglamentą (EB) Nr. 2229/2004, nustatantį tolesnes išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje, ketvirtojo etapo įgyvendinimo taisykles (6) 3 straipsnio 2 dalimi, pranešėjas per du mėnesius nuo minėto reglamento įsigaliojimo atsisakė siūlymo įtraukti veikliąją medžiagą į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. Taigi 2008 m. gruodžio 5 d. buvo priimtas Komisijos sprendimas 2008/934/EB dėl tam tikrų veikliųjų medžiagų neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra tų medžiagų, registracijos panaikinimo (7); šiuo sprendimu bitertanolis neįtrauktas į minėtą priedą;

(4)

vadovaudamasis Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalimi pirminis pranešėjas (toliau – pareiškėjas) pateikė naują paraišką ir paprašė taikyti skubos tvarką, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 33/2008 14–19 straipsniuose;

(5)

paraiška pateikta Jungtinei Karalystei, kuri Reglamentu (EB) Nr. 1490/2002 buvo paskirta ataskaitą rengiančia valstybe nare. Nustatytas skubos tvarkos terminas nebuvo pažeistas. Veikliosios medžiagos specifikacija ir siūloma paskirtis yra tokios pat kaip Sprendime 2008/934/EB. Minėta paraiška taip pat atitinka kitus Reglamento (EB) Nr. 33/2008 15 straipsnyje nustatytus turinio ir tvarkos reikalavimus;

(6)

Jungtinė Karalystė įvertino pareiškėjo pateiktus papildomus duomenis ir parengė papildomą ataskaitą. 2009 m. lapkričio 29 d. Jungtinė Karalystė šią ataskaitą pateikė Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba) ir Komisijai. Tarnyba papildomą ataskaitą perdavė kitoms valstybėms narėms ir pareiškėjui, kad jie pateiktų pastabų, o gautas pastabas persiuntė Komisijai. Vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 33/2008 20 straipsnio 1 dalimi ir Komisijos prašymu, 2010 m. spalio 6 d. Tarnyba Komisijai pateikė savo išvadas dėl bitertanolio (8). Vertinimo ataskaitos projektą, papildomą ataskaitą ir Tarnybos išvadą valstybės narės ir Komisija persvarstė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2011 m. spalio 11 d. pateikė kaip Komisijos bitertanolio peržiūros ataskaitą;

(7)

atlikus įvairius tyrimus nustatyta, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra bitertanolio, gali būti laikomi apskritai atitinkančiais Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktų reikalavimus, visų pirma dėl Komisijos peržiūros ataskaitoje išnagrinėtos ir apibūdintos naudojimo paskirties. Todėl tikslinga bitertanolį patvirtinti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009;

(8)

tačiau pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 2 dalį siejant su to reglamento 6 straipsniu ir atsižvelgiant į dabartines mokslo ir technikos žinias, būtina nustatyti tam tikras sąlygas ir ribojimus;

(9)

nepažeidžiant išvados, kad bitertanolis turėtų būti patvirtintas, visų pirma reikėtų paprašyti papildomos patvirtinamosios informacijos;

(10)

atsižvelgiant į siūlymą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (9) šią aktyviąją medžiagą klasifikuoti kaip „1B kategorijos toksišką reprodukcijai medžiagą“, buvo išreikštas susirūpinimas aktyviosios medžiagos keliamu pavojumi. Reikės pakartotinai įvertinti duomenis ir informaciją, susijusią su šios aktyviosios medžiagos keliamu pavojumi. Taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kad reikmė užtikrinti aukštą žmonių apsaugos lygį ir darnią aplinką darosi vis svarbesnė. Todėl tikslinga medžiagos patvirtinimo laikotarpį apriboti trejais su puse metų. Tai trumpiausias galimas laikotarpis, per kurį pareiškėjas gali pateikti pratęsimo paraišką, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nuostatomis;

(11)

prieš patvirtinant veikliąją medžiagą turėtų būti nustatytas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės ir suinteresuotosios šalys galėtų pasirengti laikytis naujų reikalavimų, nustatytų patvirtinus veikliąją medžiagą;

(12)

tačiau, nepažeidžiant Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 nustatytų įpareigojimų, kurie atsiranda patvirtinus medžiagą, ir atsižvelgiant į ypatingą padėtį, susidariusią dėl perėjimo nuo Direktyvos 91/414/EEB prie Reglamento (EB) Nr. 1107/2009, turėtų būti taikomos toliau išdėstytos nuostatos. Valstybėms narėms turėtų būti suteiktas šešių mėnesių nuo medžiagos patvirtinimo laikotarpis, per kurį jos peržiūrėtų augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra bitertanolio, registraciją. Valstybės narės turėtų atitinkamai pataisyti, pakeisti arba panaikinti galiojančią registraciją. Nukrypstant nuo minėto termino, turėtų būti nustatytas ilgesnis laikotarpis, per kurį, kaip nustatyta Direktyvoje 91/414/EEB ir taikant vienodus principus, turėtų būti pateiktas ir įvertintas III priede nustatytas atnaujintas išsamus kiekvieno augalų apsaugos produkto dokumentų rinkinys, parengtas pagal kiekvieną numatomą naudojimo paskirtį. Atsižvelgiant į pavojingas bitertanolio savybes, laikotarpis, per kurį valstybės narės turi patikrinti, ar augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra bitertanolio kaip vienintelės aktyvios medžiagos ar drauge su kitomis patvirtintomis aktyviosiomis medžiagomis, atitinka Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalies nuostatas, negali viršyti dvejų su puse metų;

(13)

patirtis, įgyta į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtraukiant veikliąsias medžiagas, įvertintas remiantis 1992 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3600/92, nustatančio išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (10) 8 straipsnio 2 dalyje, pirmojo etapo įgyvendinimo taisykles, nuostatomis, rodo, kad gali kilti sunkumų aiškinant galiojančios registracijos liudijimų savininkų pareigas, susijusias su galimybe naudotis duomenimis. Todėl, siekiant išvengti tolesnių sunkumų, būtina aiškiau apibrėžti valstybių narių pareigas, visų pirma pareigą patikrinti, ar registracijos turėtojas gali naudotis tos direktyvos II priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu. Tačiau, jas aiškiau apibrėžus, valstybėms narėms ar registracijos liudijimo savininkams, naujų įpareigojimų, palyginti su tuo, kas nustatyta iki šiol priimtomis direktyvomis, kuriomis iš dalies keičiamas minėtos direktyvos I priedas, arba reglamentais, kuriais tvirtinamos veikliosios medžiagos, nenustatoma;

(14)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 4 dalimi, atitinkamai turėtų būti iš dalies pakeistas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (11) priedas;

(15)

Sprendimu 2008/934/EB bitertanolis neįtrauktas į sąrašą, ir numatyta iki 2011 m. gruodžio 31 d. panaikinti augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra tos medžiagos, registraciją. To sprendimo priede būtina išbraukti eilutę, skirtą bitertanoliui. Todėl Sprendimas 2008/934/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(16)

Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas nuomonės nepareiškė. Buvo būtina parengti įgyvendinimo aktą; jo projektą komiteto pirmininkas pateikė Apeliaciniam komitetui tolesniam svarstymui. Apeliacinis komitetas nuomonės nepateikė,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Veikliosios medžiagos patvirtinimas

Pagal I priede nustatytas sąlygas patvirtinama tame priede nurodyta veiklioji medžiaga bitertanolis.

2 straipsnis

Pakartotinis augalų apsaugos produktų vertinimas

1.   Vadovaudamosi Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009, valstybės narės iki 2012 m. birželio 30 d. prireikus iš dalies pakeičia arba panaikina galiojančią augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos bitertanolio, registraciją.

Iki tos datos jos pirmiausia patikrina, ar laikomasi šio reglamento I priede nustatytų sąlygų, išskyrus to priedo B dalies konkrečių nuostatų skiltyje nustatytas sąlygas, ir ar registracijos liudijimo turėtojas turi dokumentų rinkinį, atitinkantį Direktyvos 91/414/EEB II priedo reikalavimus, arba gali juo naudotis vadovaudamasis tos direktyvos 13 straipsnio 1–4 dalyse ir Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 62 straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų, valstybės narės, vadovaudamosi Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nustatytais vienodais principais, remdamosi dokumentų rinkiniu, atitinkančiu Direktyvos 91/414/EEB III priedo reikalavimus, ir atsižvelgdamos į šio reglamento I priedo B dalies konkrečių nuostatų skiltį, pakartotinai įvertina kiekvieną patvirtintą augalų apsaugos produktą, kuriame bitertanolis yra vienintelė veiklioji medžiaga arba viena iš kelių veikliųjų medžiagų. Remdamosi tuo vertinimu valstybės narės nustato, ar produktas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

Tai nustačiusios, valstybės narės, jei būtina, iki 2014 m. birželio 30 d. iš dalies pakeičia arba panaikina produkto registraciją.

3 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

4 straipsnis

Sprendimo 2008/934/EB pakeitimai

Išbraukiama Sprendimo 2008/934/EB priedo eilutė, skirta bitertanoliui.

5 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo data

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(3)  OL L 15, 2008 1 18, p. 5.

(4)  OL L 55, 2000 2 29, p. 25.

(5)  OL L 224, 2002 8 21, p. 23.

(6)  OL L 246, 2007 9 21, p. 19.

(7)  OL L 333, 2008 12 11, p. 11.

(8)  Europos maisto saugos tarnybos tarpusavio vertinimo išvada dėl veikliosios medžiagos bitertanolio keliamos pesticido rizikos vertinimo. EMST leidinys (2010 m.); 8(10):1850. [63 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1850. Pateikta www.efsa.europa.eu.

(9)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(10)  OL L 366, 1992 12 15, p. 10.

(11)  OL L 153, 2011 6 11, p. 1.


I PRIEDAS

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

Bitertanolis

CAS Nr. 55179–31–2

CIPAC Nr. 386

(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(bifenil-4-iloksi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olis ((1RS,2RS)- ir (1RS,2SR)-izomerai santykiu 20:80)

≥ 970 g/kg (A ≥ 80, B ≤ 20)

RS + SR 80–90 %

RR + SS 10–20 %

2012 m. sausio 1 d.

2015 m. birželio 30 d.

A   DALIS

Galima leisti naudoti tik kaip fungicidą sėkloms apdoroti.

Valstybės narės užtikrina, kad registracijoje būtų numatyta, kad sėklų padengimas būtų vykdomas tik profesionalaus sėklų apdorojimo patalpose ir kad tose patalpose būtų naudojami geriausi turimi techniniai metodai siekiant išvengti dulkių debesų susidarymo sandėliuojant, vežant ir naudojant.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į bitertanolio peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2011 m. spalio 11 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

a)

ypatingą dėmesį skiria naudotojų ir darbuotojų rizikai ir užtikrina, kad prireikus naudojimo sąlygose būtų nurodytos tinkamos asmens apsaugos priemonės;

b)

ypatingą dėmesį skiria triazolo metabolitų darinių (TDM) likučių maiste poveikiui vartotojams;

c)

ypatingą dėmesį skiria rizikai, kuri kyla paukščiams ir žinduoliams.

Prireikus, naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Pranešėjas pateikia patvirtinamąją informaciją apie:

1)

toksikologinę priemaišų BUE 1662 (taip žymimų dėl konfidencialumo) ir 3-chlorofenoksi junginių svarbą;

2)

staigų ir trumpalaikį pavojų grūdlesiams paukščiams;

3)

ilgalaikį pavojų grūdaėdžiams žinduoliams;

4)

triazolo metabolitų darinių (TDM) likučius pirminiuose kultūriniuose augaluose, sėjomainai auginamuose kultūriniuose augaluose ir gyvūninės kilmės produktuose;

5)

galimą kintamo izomerų santykio techninėje medžiagoje poveikį ir izomerų mišinio preferencinio skilimo ir (arba) konversijos poveikį darbuotojams keliamos rizikos vertinimui, vartotojams ir aplinkai keliamos rizikos vertinimui.

Pareiškėjas pateikia Komisijai, valstybėms narėms ir Tarnybai 1 punkte nurodytą informaciją iki 2012 m. birželio 30 d., 2, 3 ir 4 punktuose nurodytą informaciją iki 2013 m. gruodžio 31 d. ir 5 punkte nurodytą informaciją praėjus dvejiems metams nuo specialių gairių priėmimo.


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatybę ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


II PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo B dalis papildoma šiuo įrašu:

Numeris

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

„21

Bitertanolis

CAS Nr. 55179–31–2

CIPAC Nr. 386

(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(bifenil-4-iloksi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-olis ((1RS,2RS)- ir (1RS,2SR)-izomerai santykiu 20:80)

≥ 970 g/kg (A ≥ 80, B ≤ 20)

RS + SR 80–90 %

RR + SS 10–20 %

2012 m. sausio 1 d.

2015 m. birželio 30 d.

A   DALIS

Galima leisti naudoti tik kaip fungicidą sėkloms apdoroti.

Valstybės narės užtikrina, kad registracijoje būtų numatyta, kad sėklų padengimas būtų vykdomas tik profesionalaus sėklų apdorojimo patalpose ir kad tose patalpose būtų naudojami geriausi turimi techniniai metodai siekiant išvengti dulkių debesų susidarymo sandėliuojant, vežant ir naudojant.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į bitertanolio peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2011 m. spalio 11 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

a)

ypatingą dėmesį skiria naudotojų ir darbuotojų rizikai ir užtikrina, kad prireikus naudojimo sąlygose būtų nurodytos tinkamos asmens apsaugos priemonės;

b)

ypatingą dėmesį skiria triazolo metabolitų darinių (TDM) likučių maiste poveikiui vartotojams;

c)

ypatingą dėmesį skiria rizikai, kuri kyla paukščiams ir žinduoliams.

Prireikus, naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Pranešėjas pateikia patvirtinamąją informaciją apie:

1)

toksikologinę priemaišų BUE 1662 (taip žymimų dėl konfidencialumo) ir 3-chlorofenoksi junginių svarbą;

2)

staigų ir trumpalaikį pavojų grūdlesiams paukščiams;

3)

ilgalaikį pavojų grūdaėdžiams žinduoliams;

4)

triazolo metabolitų darinių (TDM) likučius pirminiuose kultūriniuose augaluose, sėjomainai auginamuose kultūriniuose augaluose ir gyvūninės kilmės produktuose;

5)

galimą kintamo izomerų santykio techninėje medžiagoje poveikį ir izomerų mišinio preferencinio skilimo ir (arba) konversijos poveikį darbuotojams keliamos rizikos vertinimui, vartotojams ir aplinkai keliamos rizikos vertinimui.

Pareiškėjas pateikia Komisijai, valstybėms narėms ir Tarnybai 1 punkte nurodytą informaciją iki 2012 m. birželio 30 d., 2, 3 ir 4 punktuose nurodytą informaciją iki 2013 m. gruodžio 31 d. ir 5 punkte nurodytą informaciją praėjus dvejiems metams nuo specialių gairių priėmimo.“


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatybę ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


9.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/56


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1279/2011

2011 m. gruodžio 8 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. gruodžio 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 8 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

64,0

MA

59,8

TN

95,6

TR

87,5

ZZ

76,7

0707 00 05

EG

170,1

TR

114,5

ZZ

142,3

0709 90 70

MA

40,2

TR

133,7

ZZ

87,0

0805 10 20

AR

37,1

BR

41,5

MA

56,6

TR

48,7

UY

42,5

ZA

53,4

ZZ

46,6

0805 20 10

MA

69,5

ZZ

69,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

32,0

IL

76,9

JM

129,1

TR

75,2

ZZ

78,3

0805 50 10

TR

57,8

ZZ

57,8

0808 10 80

CA

125,8

CL

90,0

CN

71,1

US

127,0

ZA

180,1

ZZ

118,8

0808 20 50

CN

48,8

TR

133,1

ZZ

91,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


9.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/58


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1280/2011

2011 m. gruodžio 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamos įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 971/2011 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2011/12 prekybos metais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio, 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2011/12 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 971/2011 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1269/2011 (4);

(2)

šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2011/12 prekybos metams, numatyti įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 971/2011, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. gruodžio 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 8 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 254, 2011 9 30, p. 12.

(4)  OL L 324, 2011 12 7, p. 25.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95, tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2011 m. gruodžio 9 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 11 10 (1)

39,86

0,00

1701 11 90 (1)

39,86

2,95

1701 12 10 (1)

39,86

0,00

1701 12 90 (1)

39,86

2,65

1701 91 00 (2)

45,89

3,70

1701 99 10 (2)

45,89

0,57

1701 99 90 (2)

45,89

0,57

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

(2)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

(3)  Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.


9.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/60


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1281/2011

2011 m. gruodžio 8 d.

dėl mažiausio muito, nustatytino vykdant pirmą dalinį konkursą pagal konkurso procedūrą, pradėtą Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1239/2011

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 187 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1239/2011 (2) paskelbtas 2011–2012 prekybos metų cukraus, kurio KN kodas 1701, importo taikant sumažintą muitą nuolatinis konkursas;

(2)

pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1239/2011 6 straipsnį Komisija, atsižvelgdama į gautas dalinio konkurso paraiškas, turi nuspręsti, ar mažiausią muitą nustatyti, ar mažiausio muito nenustatyti kiekvienam aštuonženkliam KN kodui;

(3)

atsižvelgiant į paraiškas, gautas pirmam konkursui, mažiausias muitas turėtų būti nustatytas tam tikriems cukraus, kurio KN kodas 1701, aštuonženkliams kodams ir nenustatytas likusiems cukraus, kurio KN kodas 1701, aštuonženkliams kodams;

(4)

siekiant kuo greičiau informuoti rinką ir užtikrinti veiksmingą priemonės taikymą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;

(5)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1239/2011 pradėtą konkurso procedūrą vykdant pirmą dalinį konkursą, kurio paraiškų teikimo laikotarpis baigėsi 2011 m. gruodžio 7 d., kiekvienam cukraus, kurio KN kodas 1701, aštuonženkliam kodui nustatytas arba nenustatytas mažiausias muitas, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 8 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 318, 2011 12 1, p. 4.


PRIEDAS

Mažiausi muitai

(EUR/tona)

Aštuonženklis KN kodas

Mažiausias muitas

1

2

1701 11 10

252,50

1701 11 90

1701 12 10

X

1701 12 90

X

1701 91 00

X

1701 99 10

1701 99 90

X

(—)

mažiausias muitas nenustatytas (atmesti visi pasiūlymai)

(X)

pasiūlymų nėra


SPRENDIMAI

9.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/62


TARYBOS SPRENDIMAS 2011/819/BUSP

2011 m. gruodžio 8 d.

kuriuo skiriamas Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis Afrikos Kyšulyje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį, 31 straipsnio 2 dalį ir 33 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

yra poreikis, kad Sąjunga regioniniu lygiu reaguotų į sudėtingas ir tarpusavyje susijusias problemas Afrikos Kyšulio regione;

(2)

Alexander RONDOS turėtų būti skiriamas Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (toliau – ES specialusis įgaliotinis) Afrikos kyšulyje laikotarpiui nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d.;

(3)

ES specialusis įgaliotinis vykdys įgaliojimus tokiomis aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti pasiekti Sutarties 21 straipsnyje nustatytus Sąjungos išorės veiksmų tikslus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis

Laikotarpiui nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d. Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (toliau – ES specialusis įgaliotinis) Afrikos Kyšulyje skiriamas Alexander RONDOS. ES vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) siūlymu Tarybai priėmus sprendimą, ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas gali būti pratęstas arba nutrauktas anksčiau.

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymo tikslais Afrikos Kyšulys apibrėžiamas kaip apimantis Džibučio Respubliką, Eritrėją, Etiopijos Federacinę Demokratinę Respubliką, Kenijos Respubliką, Somalį, Sudano Respubliką, Pietų Sudano Respubliką ir Ugandos Respubliką. Spręsdamas klausimus, turinčius platesnį poveikį regionų lygiu, ES specialusis įgaliotinis atitinkamai bendradarbiaus su šalimis ir regioniniais subjektais, nepriklausančiais Afrikos Kyšuliui.

Atsižvelgiant į tai, kad dėl tarpusavyje susijusių problemų, su kuriomis susiduria regionas, reikia laikytis regioninio požiūrio, ES specialusis įgaliotinis Afrikos Kyšulyje dirbs aktyviai konsultuodamasis su ES specialiuoju įgaliotiniu Sudane ir Pietų Sudane, kuris ir toliau vadovaus veiklai šiose dviejose šalyse.

2 straipsnis

Politikos tikslai

1.   ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami Europos Sąjungos (toliau – ES arba Sąjunga) politikos tikslais, susijusiais su Afrikos Kyšuliu, kuriais siekiama aktyviai prisidėti prie veiksmų regioniniu ir tarptautiniu lygiu siekiant ilgalaikės taikos, saugumo ir vystymosi šiame regione. ES specialusis įgaliotinis taip pat siekia gerinti įvairialypio ES dalyvavimo Afrikos Kyšulyje kokybę, stiprinti jo intensyvumą ir poveikį.

2.   Iš pradžių pirmenybė teikiama Somaliui ir konflikto regioniniam lygiui bei kovai su piratavimu, kurio pagrindinė priežastis yra Somalio nestabilumas.

3.   Kalbant apie Somalį, ES politikos tikslais, imantis visų koordinuotų ir efektyvių priemonių, siekiama skatinti, kad Somalis ir jo gyventojai grįžtų į taikos ir gerovės kelią. Tuo tikslu ES remia Jungtinių Tautų (JT) vaidmenį sudarant palankesnes sąlygas patikimam ir visa apimančiam politiniam procesui, vadovaujamam Somalio, ir kartu su regioniniais bei tarptautiniais partneriais toliau aktyviai prisidės prie Džibučio taikos susitarimo ir tvarkos po pereinamojo laikotarpio įgyvendinimo.

4.   ES specialiojo įgaliotinio vaidmuo iš Somalio kylančio piratavimo klausimu yra padėti parengti ir įgyvendinti darnų, veiksmingą ir subalansuotą ES požiūrį į piratavimą, apimantį visus ES veiksmų aspektus, įskaitant politinius, saugumo ir vystymosi sritis, ir tarptautinėje bendruomenėje, įskaitant Rytų ir Pietų Afrikos bei Indijos vandenyno regioną (RPR/IV), būti svarbiausiu ES atstovaujančiu partneriu.

3 straipsnis

Įgaliojimai

1.   Kad būtų pasiekti su Afrikos Kyšuliu susiję ES politikos tikslai, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami šie įgaliojimai:

a)

siekiant įgyvendinti ES tikslus ir prisidėti prie to, kad būtų geriau suvokiamas ES vaidmuo regione, bendradarbiauti su visais suinteresuotaisiais regiono subjektais, Vyriausybėmis, veikiančiomis regioninės valdžios institucijomis, tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis, pilietine visuomene ir diasporomis;

b)

atstovauti Sąjungai atitinkamuose tarptautiniuose forumuose ir užtikrinti ES paramos krizių valdymui ir prevencijai matomumą;

c)

skatinti ir remti veiksmingą politinį bendradarbiavimą ir ekonominę integraciją regione, ES palaikant partnerystę su Afrikos Sąjungos (AS) ir subregioninėmis organizacijomis;

d)

glaudžiai bendradarbiaujant su Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT), Sąjungos delegacijomis regione ir Komisija, prisidėti prie ES politikos Afrikos Kyšulyje įgyvendinimo;

e)

Somalio klausimu, glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamais regioniniais ir tarptautiniais partneriais, aktyviai prisidėti prie veiksmų ir iniciatyvų, kuriais įgyvendinamas Džibučio taikos susitarimas ir tvarka po pereinamojo laikotarpio, remiamas institucijų stiprinimas, teisinės valstybės ir veiksmingų visų lygių valdysenos struktūrų kūrimas; didinamas saugumas; skatinamas teisingumas, nacionalinis susitaikymas ir pagarba žmogaus teisėms; sudaromos sąlygos patekti į vietovę humanitarinę pagalbą teikiantiems darbuotojams, ypač Somalio pietų ir centriniame regione, vykdant atitinkamą veiklą, kuria propaguojama pagarba tarptautinei humanitarinei teisei; ir užtikrinant, kad būtų laikomasi humanitarinių žmoniškumo, neutralumo, nešališkumo ir nepriklausomumo principų;

f)

glaudžiai ir aktyviai bendradarbiauti su Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus (JTGS) specialiuoju įgaliotiniu Somalyje, dalyvauti Tarptautinės kontaktinės grupės Somalio klausimu veikloje bei kituose svarbiuose forumuose ir, be kita ko, pasitelkiant Europos Sąjungos karinę misiją siekiant prisidėti prie Somalio saugumo pajėgų mokymo (EUTM Somalia), operaciją „EUNAVFOR Atalanta“ bei ES toliau remiant Afrikos Sąjungos misiją Somalyje (AMISOM), glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, skatinti, kad būtų laikomasi suderinto ir nuoseklaus tarptautinio požiūrio Somalio klausimu;

g)

atidžiai stebėti Somalio krizės regioninį aspektą, įskaitant terorizmą, ginklų kontrabandą, pabėgėlių ir migracijos srautus, taip pat jūrų saugumą, piratavimą ir susijusius finansinius srautus;

h)

kalbant apie piratavimą, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi nuoseklaus bei visapusiško požiūrio į piratavimo problemą ir kad ES atliktų pagrindinį vaidmenį tarptautinėje kovoje su piratavimu, apžvelgti visus ES veiksmus, kurių imasi EIVT, Komisija ir valstybės narės, ir palaikyti nuolatinius aukšto lygio politinius ryšius su regiono šalimis, susidūrusiomis su Somalyje prasidėjusio piratavimo problema, regioninėmis organizacijomis, JT kontaktine grupe dėl piratavimo jūroje prie Somalio krantų, JT ir kitais pagrindiniais subjektais. Tai apima aktyvią ES paramą regiono jūrinių gebėjimų stiprinimui ir teisminių priemonių taikymui piratams, taip pat užtikrinimą, kad būtų imamasi deramų veiksmų dėl pagrindinių piratavimo Somalyje priežasčių. Be to, tai apima tęsiamą paramą Rytų ir Pietų Afrikos bei Indijos vandenyno regionui jam įgyvendinant kovos su piratavimu strategiją ir veiksmų planą, taip pat Džibučio elgesio kodeksą;

i)

stebėti politinius pokyčius regione ir prisidėti prie ES politikos regione vystymo, įskaitant, kiek tai susiję su Etiopijos ir Eritrėjos sienos problema, taip pat Alžyro susitarimo įgyvendinimu, Nilo baseino iniciatyvos vykdymo klausimu bei kitais susirūpinimą keliančiais klausimais regione, kurie daro poveikį jo saugumui, stabilumui, gerovei, be kita ko, uždavinį, kaip užtikrinti Vyriausybių atskaitingumą, arba smurto protrūkio ar politinės krizės atvejais;

j)

atidžiai stebėti tarpvalstybinius iššūkius, kurie turi įtakos Afrikos Kyšuliui, įskaitant humanitarinių krizių politines ir saugumo pasekmes;

k)

prisidėti prie ES žmogaus teisių politikos įgyvendinimo Afrikos Kyšulyje, įskaitant ES gaires dėl žmogaus teisių, visų pirma ES gaires dėl vaikų ir ginkluoto konflikto, taip pat dėl smurto prieš moteris ir mergaites ir kovos su visų formų moterų diskriminacija, ir ES politiką dėl moterų, taikos ir saugumo, be kita ko, vykdant pokyčių stebėseną ir teikiant ataskaitas apie juos bei rengiant rekomendacijas šioje srityje.

2.   Vykdydamas savo įgaliojimus, ES specialusis įgaliotinis, inter alia:

a)

konsultuoja ir teikia ataskaitas ES pozicijos tarptautiniuose forumuose nustatymo klausimu, siekdamas aktyviai skatinti, kad ES būtų laikomasi visapusiško politikos požiūrio dėl Afrikos Kyšulio;

b)

apžvelgia visą Sąjungos veiklą ir glaudžiai bendradarbiauja su visomis atitinkamomis Sąjungos delegacijomis.

4 straipsnis

Įgaliojimų vykdymas

1.   ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų vykdymą; jo veiklą prižiūri vyriausiasis įgaliotinis.

2.   Politinis ir saugumo komitetas (toliau – PSK) palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu; su Taryba ES specialusis įgaliotinis bendrauja visų pirma per šį komitetą. PSK teikia ES specialiajam įgaliotiniui strategines gaires ir politinius nurodymus pagal jo įgaliojimus, nepažeisdamas vyriausiojo įgaliotinio kompetencijos.

3.   ES specialusis įgaliotinis savo veiklą glaudžiai koordinuoja su EIVT.

5 straipsnis

Finansavimas

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 670 000 EUR.

2.   Šios išlaidos tvarkomos pagal Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis atsiskaito Komisijai.

6 straipsnis

Darbuotojų grupės sudarymas ir sudėtis

1.   ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už savo darbuotojų grupės sudarymą neviršijant savo įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių išteklių. Į darbuotojų grupę įtraukiami darbuotojai, turintys profesinės patirties konkrečiose politikos ir saugumo srityse, kaip reikalaujama įgaliojimuose. ES specialusis įgaliotinis nedelsdamas praneša Tarybai ir Komisijai apie darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės, Sąjungos institucijos ir EIVT gali pasiūlyti komandiruoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Darbuotojams, kuriuos dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu komandiravo valstybė narė, Sąjungos institucija arba EIVT, atlyginimą moka atitinkamai ta valstybė narė, Sąjungos institucija arba EIVT. ES specialiajam įgaliotiniui taip pat gali būti priskirti valstybių narių į Sąjungos institucijas arba EIVT komandiruoti ekspertai. Pagal sutartį pasamdyti kitų šalių darbuotojai turi turėti vienos iš valstybių narių pilietybę.

3.   Visi komandiruoti darbuotojai administraciniu požiūriu lieka pavaldūs siunčiančiajai valstybei narei arba Sąjungos institucijai, arba EIVT ir vykdo savo pareigas bei veikia ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų interesais.

7 straipsnis

ES specialiojo įgaliotinio privilegijos ir imunitetai ir ES specialiojo įgaliotinio personalas

Su priimančiąja šalimi ar priimančiosiomis šalimis atitinkamai susitariama dėl ES specialiojo įgaliotinio ir ES specialiojo įgaliotinio personalo narių misijos įvykdymui ir sklandžiam darbui užtikrinti būtinų privilegijų, imunitetų ir kitų garantijų. Valstybės narės ir Komisija šiuo tikslu teikia visą reikalingą paramą.

8 straipsnis

ES įslaptintos informacijos saugumas

ES specialusis įgaliotinis ir ES specialiojo įgaliotinio darbuotojų grupės nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų 2011 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimu 2011/292/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (1).

9 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija ir logistinė parama

1.   Valstybės narės, Komisija, EIVT ir Tarybos generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ES specialiajam įgaliotiniui būtų sudaryta galimybė susipažinti su bet kuria reikiama informacija.

2.   Prireikus Sąjungos delegacijos ir (arba) valstybės narės teikia logistinę paramą regione.

10 straipsnis

Saugumas

ES specialusis įgaliotinis, laikydamasis ES politikos dėl personalo, dislokuoto už Sąjungos ribų vykdyti veiksmus pagal Sutarties V antraštinę dalį, saugumo, neviršydamas savo įgaliojimų ir atsižvelgdamas į saugumo padėtį jo atsakomybei priskirtoje geografinėje teritorijoje, imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių viso jam tiesiogiai pavaldaus personalo saugumui užtikrinti, visų pirma:

a)

sudarydamas misijai skirtą saugumo planą, kuriame numatomos misijai skirtos fizinės, organizacinės ir procedūrinės saugumo priemonės, reglamentuojančios saugaus personalo atvykimo į misijos teritoriją ir judėjimo toje teritorijoje valdymą, taip pat saugumo incidentų valdymą, ir kuriame numatytas misijos nenumatytų atvejų ir evakuacijos planas;

b)

užtikrindamas, kad visi už Sąjungos ribų dislokuoti darbuotojai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu, būtinu dėl misijos teritorijoje esančių sąlygų;

c)

užtikrindamas, kad prieš atvykstant arba atvykus į misijos teritoriją būtų organizuotas visų ES specialiojo įgaliotinio grupės narių, kurie turi būti dislokuoti už Sąjungos ribų, įskaitant vietoje pasamdytus darbuotojus, atitinkamas mokymas saugumo klausimais, atsižvelgiant į nustatytą rizikos lygį misijos teritorijoje;

d)

užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo įvertinimais, ir Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui ir Komisijai būtų raštu teikiamos jų įgyvendinimo ir kitų saugumo klausimų ataskaitos, sudarančios laikotarpio vidurio ataskaitos ir įgaliojimų vykdymo ataskaitos dalį.

11 straipsnis

Ataskaitų teikimas

1.   ES specialusis įgaliotinis vyriausiajam įgaliotiniui ir PSK reguliariai teikia ataskaitas žodžiu ir raštu. ES specialusis įgaliotinis taip pat prireikus teikia ataskaitas Tarybos darbo grupėms. Reguliariai teikiamos ataskaitos raštu platinamos per COREU tinklą. Vyriausiajam įgaliotiniui ar PSK rekomendavus, ES specialusis įgaliotinis gali teikti ataskaitas Užsienio reikalų tarybai.

2.   Derindamas su Sąjungos delegacijomis regione, ES specialusis įgaliotinis teikia ataskaitas apie geriausius Sąjungos iniciatyvų įgyvendinimo būdus, pavyzdžiui, apie Sąjungos indėlį į reformas, įskaitant atitinkamų Sąjungos vykdomų vystymo projektų politinius aspektus.

12 straipsnis

Koordinavimas

1.   ES specialusis įgaliotinis skatina bendrą Sąjungos politinių veiksmų koordinavimą ir padeda Sąjungos delegacijoms užtikrinti, kad, siekiant ES politikos tikslų, visų Sąjungos priemonių vietoje būtų imamasi suderintai. ES specialiojo įgaliotinio veikla derinama su Sąjungos delegacijų ir Komisijos bei su kitų tame regione veikiančių ES specialiųjų įgaliotinių veikla, visų pirma su ES specialiojo įgaliotinio Sudane ir Pietų Sudane bei ES specialiojo įgaliotinio Afrikos Sąjungoje veikla. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių misijas ir Sąjungos delegacijas regione.

2.   Vietos lygiu glaudus ryšys palaikomas su Sąjungos delegacijomis ir valstybių narių atstovybių vadovais. Jie deda visas įmanomas pastangas, kad padėtų ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti savo įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis, glaudžiai derindamas veiklą su atitinkamomis Sąjungos delegacijomis, teikia vietos politines rekomendacijas operacijos „EUNAVFOR Atalanta“ pajėgų vadui ir misijos EUTM Somalia vadui. Prireikus ES specialusis įgaliotinis ir ES operacijų vadas konsultuojasi vienas su kitu.

3.   ES specialusis įgaliotinis glaudžiai bendradarbiauja su susijusių šalių valdžios institucijomis, JT, AS, Tarpvyriausybine vystymo institucija (IGAD), kitais nacionaliniais, regioniniais ir tarptautiniais suinteresuotaisiais subjektais, taip pat su regiono pilietine visuomene.

13 straipsnis

Peržiūra

Šio sprendimo įgyvendinimas ir jo suderinamumas su kita Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimi. Įgaliojimų termino pabaigoje ES specialusis įgaliotinis pateikia vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai ir Komisijai išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OL L 141, 2011 5 27, p. 17.


9.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/66


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. gruodžio 7 d.

kuriuo iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2002/56/EB dėl 21 straipsnio 3 dalyje nurodytos datos, iki kurios valstybėms narėms leidžiama pratęsti sprendimų dėl trečiosiose šalyse išaugintų sėklinių bulvių lygiavertiškumo galiojimą

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8929)

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/820/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/56/EB dėl prekybos sėklinėmis bulvėmis (1), ypač į jos 21 straipsnio 3 dalies antrąją pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyva 2002/56/EB numatyta, kad nuo tam tikros datos valstybės narės nebegali pačios nustatyti trečiosiose šalyse ir Sąjungoje užaugintų bei tą direktyvą atitinkančių sėklinių bulvių lygiavertiškumo;

(2)

vis dėlto, kadangi dar nebaigta nustatyti, ar visose susijusiose trečiosiose šalyse išaugintos sėklinės bulvės lygiavertės Sąjungoje išaugintoms sėklinėms bulvėms, Direktyva 2002/56/EB valstybėms narėms buvo leista pratęsti jau priimtų sprendimų dėl trečiosiose šalyse, kurioms netaikomi Sąjungos lygiavertiškumo kriterijai, išaugintų sėklinių bulvių lygiavertiškumo galiojimą iki 2011 m. kovo 31 d. Ši data pasirinkta atsižvelgiant į sėklinių bulvių pateikimo rinkai laikotarpio pabaigą;

(3)

kadangi dar nebaigta nustatyti lygiavertiškumo, o naujas prekybos sezonas prasidės 2011 m. pabaigoje, valstybėms narėms turi būti leista pratęsti nacionalinių sprendimų dėl lygiavertiškumo galiojimą;

(4)

todėl Direktyvą 2002/56/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(5)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2002/56/EB 21 straipsnio 3 dalies pirmojoje pastraipoje žodžiai „2011 m. kovo 31 d.“ pakeičiami žodžiais „2014 m. kovo 31 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 7 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 193, 2002 7 20, p. 60.


9.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/67


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. gruodžio 7 d.

dėl Žaliojo Kyšulio jūrininkų rengimo ir atestavimo sistemų pripažinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/106/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8998)

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/821/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/106/EB dėl minimalaus jūrininkų rengimo (1), ypač į jos 19 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į 2005 m. gegužės 13 d. Kipro pateiktą prašymą,

kadangi:

(1)

pagal Direktyvą 2008/106/EB valstybės narės gali nuspręsti patvirtinti trečiųjų šalių išduotus atitinkamus jūrininkų atestatus, jeigu Komisija yra pripažinusi tą trečiąją šalį. Tos trečiosios šalys turi atitikti visus 1978 m. Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (JRAB konvencija) (2) su pakeitimais, padarytais 1995 m., reikalavimus;

(2)

2005 m. gegužės 13 d. ir 2005 m. gruodžio 1 d. raštais Kipras pateikė prašymą dėl Žaliojo Kyšulio sistemų pripažinimo. Gavusi šiuos prašymus, Komisija įvertino Žaliojo Kyšulio jūrininkų rengimo ir atestavimo sistemas, kad patikrintų, ar Žaliasis Kyšulys laikosi visų JRAB konvencijos reikalavimų ir ar imtasi tinkamų priemonių siekiant užkirsti kelią atestatų klastojimui. Tas vertinimas buvo grindžiamas 2006 m. birželio mėn. Europos jūrų saugumo agentūros ekspertų atlikto patikrinimo rezultatais. Atliekant patikrinimą buvo nustatyti tam tikri jūrininkų rengimo ir atestavimo sistemų trūkumai;

(3)

Komisija valstybėms narėms pateikė vertinimo rezultatų ataskaitą;

(4)

2009 m. vasario 2 d., 2009 m. gruodžio 8 d. ir 2010 m. rugsėjo 17 d. raštais Komisija paprašė Žaliojo Kyšulio pateikti įrodymų, kad nustatyti trūkumai buvo pašalinti;

(5)

Žaliasis Kyšulys 2009 m. balandžio 23 d., 2010 m. sausio 19 d., 2010 m. gruodžio 4 d., 2011 m. vasario 25 d., 2011 m. kovo 10 d. ir 2011 m. gegužės 25 d. raštais pateikė prašomą informaciją ir įrodymus, kad imtasi tinkamų ir pakankamų taisomųjų veiksmų, kad būtų pašalinta dauguma per atitikties vertinimą nustatytų trūkumų;

(6)

likę trūkumai yra susiję su tam tikros mokymo įrangos pagrindinėje Žaliojo Kyšulio jūrininkų lavinimo bei rengimo institucijoje stoka ir su tam tikru kursų turiniu, susijusiu su Jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų kodekso A-III/2 skirsniu. Todėl Žaliojo Kyšulio paprašyta įgyvendinti atitinkamus papildomus taisomuosius veiksmus. Tačiau dėl šių trūkumų negalima abejoti bendra Žaliojo Kyšulio jūrininkų rengimo ir atestavimo sistemų atitiktimi JRAB konvencijos reikalavimams;

(7)

iš atitikties vertinimo rezultatų ir Žaliojo Kyšulio pateiktos informacijos vertinimo išvadų matyti, kad Žaliojo Kyšulio sistema atitinka reikiamus JRAB konvencijos reikalavimus, ir kad šalis ėmėsi tinkamų priemonių, kad užkirstų kelią atestatų klastojimui;

(8)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinant Direktyvos 2008/106/EB 19 straipsnį pripažįstamos Žaliojo Kyšulio jūrininkų rengimo ir atestavimo sistemos.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 7 d.

Komisijos vardu

Siim KALLAS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 323, 2008 12 3, p. 33.

(2)  Priimta Tarptautinės jūrų organizacijos.


9.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/68


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. gruodžio 7 d.

dėl Bangladešo jūrininkų rengimo ir atestavimo sistemų pripažinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/106/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8999)

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/822/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/106/EB dėl minimalaus jūrininkų rengimo (1), ypač į jos 19 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į prašymus, kuriuos 2007 m. liepos 26 d., 2007 m. gruodžio 24 d. ir 2008 m. birželio 25 d. pateikė, atitinkamai, Kipras, Italija ir Belgija,

kadangi:

(1)

pagal Direktyvą 2008/106/EB valstybės narės gali nuspręsti patvirtinti trečiųjų šalių išduotus atitinkamus jūrininkų atestatus, jeigu Komisija yra pripažinusi tą trečiąją šalį. Tos trečiosios šalys turi atitikti visus 1978 m. Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (JRAB konvencija) (2) su pakeitimais, padarytais 1995 m., reikalavimus;

(2)

prašymus dėl Bangladešo pripažinimo 2007 m. liepos 26 d., 2007 m. gruodžio 24 d. ir 2008 m. birželio 25 d. raštais pateikė, atitinkamai, Kipras, Italija ir Belgija. Gavusi šiuos prašymus, Komisija įvertino Bangladešo jūrininkų rengimo ir atestavimo sistemas, kad patikrintų, ar Bangladešas laikosi visų JRAB konvencijos reikalavimų ir ar imtasi tinkamų priemonių siekiant užkirsti kelią atestatų klastojimui. Tas vertinimas buvo grindžiamas 2008 m. vasario mėn. Europos jūrų saugumo agentūros ekspertų atlikto patikrinimo rezultatais. Atliekant patikrinimą buvo nustatyti tam tikri jūrininkų rengimo ir atestavimo sistemų trūkumai;

(3)

Komisija valstybėms narėms pateikė vertinimo rezultatų ataskaitą;

(4)

2009 m. kovo 26 d., 2009 m. gruodžio 9 d. ir 2010 m. rugsėjo 28 d. raštais Komisija paprašė Bangladešo pateikti įrodymų, kad nustatyti trūkumai buvo pašalinti;

(5)

Bangladešas 2009 m. kovo 29 d., 2009 m. gegužės 21 d., 2009 m. liepos 12 d., 2010 m. sausio 4 d., 2011 m. vasario 27 d. ir 2011 m. kovo 14 d. raštais pateikė prašomą informaciją ir įrodymus, kad imtasi tinkamų ir pakankamų taisomųjų veiksmų, kad būtų pašalinta dauguma per atitikties vertinimą nustatytų trūkumų;

(6)

likę trūkumai yra susiję su tam tikros mokymo įrangos vienoje iš Bangladešo jūrininkų lavinimo bei rengimo institucijų stoka ir su parengiamųjų kursų, susijusių su Jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų kodekso A-II/1 skirsniu, mokymu. Todėl buvo paprašyta, kad Bangladešas įgyvendintų atitinkamus papildomus taisomuosius veiksmus. Tačiau dėl šių trūkumų negalima abejoti bendra Bangladešo jūrininkų rengimo ir atestavimo sistemų atitiktimi JRAB konvencijos reikalavimams;

(7)

iš atitikties vertinimo rezultatų ir Bangladešo pateiktos informacijos vertinimo išvadų matyti, kad Bangladešo sistema atitinka reikiamus JRAB konvencijos reikalavimus, ir kad šalis ėmėsi tinkamų priemonių, kad užkirstų kelią atestatų klastojimui;

(8)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinant Direktyvos 2008/106/EB 19 straipsnį pripažįstamos Bangladešo jūrininkų rengimo ir atestavimo sistemos.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 7 d.

Komisijos vardu

Siim KALLAS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 323, 2008 12 3, p. 33.

(2)  Priimta Tarptautinės jūrų organizacijos.