ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2011.320.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 320

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. gruodžio 3d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Informacija apie Europos Sąjungos ir Argentinos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimų Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą įsigaliojimą

1

 

 

2011/790/ES

 

*

2011 m. lapkričio 14 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Centrinės Afrikos Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojama mediena ir medienos produktais (FLEGT) pasirašymo

2

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1256/2011, kuriuo nustatomos 2012 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1124/2010

3

 

*

2011 m. lapkričio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1257/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 810/2008, kuriuo skiriamos aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ir sušaldytos jautienos bei sušaldytos buivolienos tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas

12

 

*

2011 m. gruodžio 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1258/2011, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios nitratų koncentracijos maisto produktuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 ( 1 )

15

 

*

2011 m. gruodžio 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1259/2011, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios dioksinų ir dioksinų tipo PCB koncentracijos maisto produktuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 ( 1 )

18

 

*

2011 m. gruodžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1260/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 945/2010, kuriuo patvirtinamas planas skirti valstybėms narėms 2011 biudžetiniais metais lėšų maisto produktams iš intervencinių atsargų tiekti labiausiai nepasiturintiems asmenims ES ir kuriuo nukrypstama nuo tam tikrų Reglamento (ES) Nr. 807/2010 nuostatų

24

 

 

2011 m. gruodžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1261/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

26

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2011/791/ES

 

*

2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2011/734/ES, skirtas Graikijai, kuriuo siekiama sugriežtinti ir sustiprinti fiskalinę priežiūrą bei įspėti Graikiją imtis deficito mažinimo priemonių, kaip manoma, reikalingų perviršinio deficito padėčiai ištaisyti

28

 

 

2011/792/BUSP

 

*

2011 m. gruodžio 2 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas Atalanta/4/2011 dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų apiplėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), ES pajėgų vado skyrimo

32

 

 

2011/793/ES

 

*

2011 m. spalio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl pozicijos, kurią Europos Sąjunga turi priimti Žemės ūkio jungtiniame komitete, įsteigtame remiantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl prekybos žemės ūkio produktais, dėl to susitarimo 9 priedo pakeitimo

33

 

 

2011/794/ES

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms 2010 m. Nyderlanduose taikant skubias kovos su paukščių gripu priemones, atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8714)

37

 

 

2011/795/ES

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms 2009 m. Italijoje taikant skubias kovos su vezikuline kiaulių liga priemones, atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8715)

39

 

 

2011/796/ES

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Sąjungos finansinio įnašo išlaidoms, patirtoms 2008 m. gruodžio mėn. ir 2009 m. sausio mėn. Klopenburge, Vokietijoje, taikant skubias kovos su paukščių gripu priemones, atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8716)

41

 

 

2011/797/ES

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms 2009 m. Ispanijoje taikant skubias kovos su Niukaslo liga priemones, atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8717)

43

 

 

2011/798/ES

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Sąjungos finansinio įnašo išlaidoms, patirtoms 2009 m. Ispanijoje taikant skubias kovos su paukščių gripu priemones, atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8721)

45

 

 

2011/799/ES

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Sąjungos finansinio įnašo išlaidoms, patirtoms 2007 m. Lenkijoje taikant skubias kovos su paukščių gripu priemones, atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8722)

47

 

 

2011/800/ES

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Sąjungos finansinio įnašo išlaidoms, patirtoms 2007 m. Vokietijoje taikant skubias kovos su mėlynojo liežuvio liga priemones, atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8723)

49

 

 

2011/801/ES

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms planuojant skubią vakcinaciją nuo mėlynojo liežuvio ligos Prancūzijoje 2007 ir 2008 m., atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8727)

50

 

 

2011/802/ES

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms planuojant skubią vakcinaciją nuo mėlynojo liežuvio ligos Italijoje 2007 ir 2008 m., atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8728)

52

 

 

2011/803/ES

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms planuojant skubią vakcinaciją nuo mėlynojo liežuvio ligos Austrijoje 2007 ir 2008 m., atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8729)

54

 

 

2011/804/ES

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms planuojant skubią vakcinaciją nuo mėlynojo liežuvio ligos Nyderlanduose 2007 ir 2008 m., atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8732)

56

 

 

2011/805/ES

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms planuojant skubią vakcinaciją nuo mėlynojo liežuvio ligos Švedijoje 2007 ir 2008 m., atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8737)

58

 

 

2011/806/ES

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms planuojant skubią vakcinaciją nuo mėlynojo liežuvio ligos Liuksemburge 2007 ir 2008 m., atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8742)

60

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

3.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/1


Informacija apie Europos Sąjungos ir Argentinos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimų Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą įsigaliojimą

Europos Sąjungos ir Argentinos Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimų Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą (1) įsigalios 2011 m. gruodžio 6 d.


(1)  OL L 317, 2011 11 30, p. 11.


3.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/2


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. lapkričio 14 d.

dėl Europos Sąjungos ir Centrinės Afrikos Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojama mediena ir medienos produktais (FLEGT) pasirašymo

(2011/790/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2003 m. gegužės mėn. Europos Komisija priėmė komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Miškų teisės aktų vykdymas, miškų valdymas ir prekyba mediena (FLEGT). Europos Sąjungos veiksmų plano pasiūlymas“, kuriame ragino imtis priemonių kovoti su neteisėtu miškų kirtimu sudarant savanoriškus partnerystės susitarimus su medieną gaminančiomis šalimis. 2003 m. spalio mėn. Taryba priėmė išvadas (1) dėl šio veiksmų plano, o 2005 m. liepos 11 d. Europos Parlamentas šiuo klausimu priėmė rezoliuciją (2);

(2)

2005 m. gruodžio 5 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas dėl partnerystės susitarimų siekiant įgyvendinti Sąjungos FLEGT veiksmų planą;

(3)

2005 m. gruodžio 20 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 2173/2005 (3) dėl FLEGT licencijavimo schemos medienos importui į Sąjungą iš šalių, su kuriomis Sąjunga sudarė savanoriškus partnerystės susitarimus, sukūrimo;

(4)

derybos su Centrinės Afrikos Respublika buvo baigtos, o 2010 m. gruodžio 21 d. parafuotas Europos Sąjungos ir Centrinės Afrikos Respublikos savanoriškas partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojama mediena ir medienos produktais (FLEGT) (toliau – Susitarimas);

(5)

Susitarimas turėtų būti pasirašytas su sąlyga, kad jis bus sudarytas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu įgaliojama pasirašyti Europos Sąjungos ir Centrinės Afrikos Respublikos savanorišką partnerystės susitarimą dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojama mediena ir medienos produktais (FLEGT) (toliau – Susitarimas) su sąlyga, kad minėtas Susitarimas bus sudarytas (4).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį, įgaliotą pasirašyti Susitarimą Sąjungos vardu, su sąlyga, kad jis bus sudarytas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. SAWICKI


(1)  OL C 268, 2003 11 7, p. 1.

(2)  OL C 157 E, 2006 7 6, p. 482.

(3)  OL L 347, 2005 12 30, p. 1.

(4)  Susitarimo tekstas bus paskelbtas kartu su sprendimu dėl jo sudarymo.


REGLAMENTAI

3.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/3


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1256/2011

2011 m. lapkričio 30 d.

kuriuo nustatomos 2012 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1124/2010

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sutarties 43 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, turi patvirtinti priemones dėl žvejybos galimybių nustatymo ir skyrimo;

(2)

2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1) reikalaujama atsižvelgiant į turimas mokslines, technines ir ekonomines rekomendacijas, o konkrečiai – į Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (ŽMTEK) parengtą ataskaitą, taip pat į rekomendacijas, gautas iš Regioninių konsultacinių tarybų, nustatyti priemones, kuriomis būtų reglamentuojama galimybė naudotis vandenimis bei ištekliais ir vykdyti tausią žvejybos veiklą;

(3)

Taryba privalo patvirtinti žvejybos galimybių nustatymo ir skyrimo pagal žvejybos rajoną arba žvejybos rajonų grupę priemones, atitinkamais atvejais įskaitant tam tikras su jomis funkciškai susietas sąlygas. Žvejybos galimybės valstybėms narėms turėtų būti paskirstytos taip, kad kiekvienai valstybei narei būtų užtikrintas sąlyginis kiekvienos rūšies išteklių žvejybos arba žvejybos kiekviename rajone stabilumas, tinkamai atsižvelgiant į Bendrosios žuvininkystės politikos tikslus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 2371/2002;

(4)

bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (toliau – BLSK) turėtų būti nustatytas remiantis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis ir atsižvelgiant į biologinius bei socialinius ekonominius aspektus, kartu užtikrinant vienodas veiklos sąlygas visiems žvejybos sektoriams, taip pat atsižvelgiant į nuomones, pareikštas konsultacijose su suinteresuotaisiais subjektais, ypač susitikimuose su Žuvininkystės ir akvakultūros patariamojo komiteto ir atitinkamų regioninių patariamųjų tarybų atstovais;

(5)

išteklių, kuriems valdyti parengti specialūs daugiamečiai planai, žvejybos galimybės turėtų būti nustatytos pagal tuose planuose nustatytas taisykles. Todėl Baltijos jūros menkių išteklių leidžiamo sužvejoti kiekio apribojimai ir žvejybos pastangų apribojimai turėtų būti nustatyti pagal 2007 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1098/2007, nustatančiame Baltijos jūros menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiametį planą (2) (toliau – Baltijos jūros menkių planas), nustatytas taisykles;

(6)

atsižvelgiant į naujausias mokslines rekomendacijas, gali būti nustatytas lankstesnis Baltijos jūros menkių išteklių žvejybos pastangų valdymas, nepakenkiant Baltijos jūros menkių plano tikslams ir nepadidinant žuvų mirtingumo. Naudojant tokį lankstumą būtų galima veiksmingiau valdyti žvejybos pastangas tais atvejais, kai kvotos valstybės narės laivynui nėra paskirstomos vienodai, taip pat tai sudarytų palankesnes sąlygas greitai reaguoti į pasikeitimus kvotomis. Todėl valstybei narei turėtų būti leidžiama su jos vėliava plaukiojantiems laivams skirti papildomų nebuvimo uoste dienų, kai tiek pat nebuvimo uoste dienų yra išskaičiuojama iš kitų su tos valstybės narės vėliava plaukiojančių laivų;

(7)

atsižvelgiant į naujausias mokslines rekomendacijas, jau 2011 m. reikėtų nustatyti tokį lankstesnį Baltijos jūros menkių išteklių žvejybos pastangų valdymą. Todėl 2010 m. lapkričio 29 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1124/2010, kuriuo nustatomos 2011 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės (3), II priedą reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(8)

šiame reglamente nustatytos žvejybos galimybės turėtų būti naudojamos pagal 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (4), ypač jo 33 ir 34 straipsnius, susijusius atitinkamai su sužvejoto kiekio ir žvejybos pastangų registravimu ir informavimu apie duomenis apie žvejybos galimybių išnaudojimą. Todėl būtina nurodyti kodus, susijusius su iškraunamų žuvų išteklių, kuriems taikomas šis reglamentas, kiekiais, kuriuos turi naudoti valstybės narės, siųsdamos Komisijai duomenis;

(9)

pagal 1996 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 847/96, nustatančio bendrų leistinų sugavimų ir kvotų kasmetinio valdymo papildomas sąlygas (5), 2 straipsnį turi būti nustatyta, kuriems ištekliams taikomos įvairios tame reglamente nurodytos priemonės;

(10)

siekiant išvengti žvejybos veiklos nutraukimo ir užtikrinti pragyvenimo šaltinį Sąjungos žvejams, svarbu, kad tą žvejybą būtų galima pradėti 2012 m. sausio 1 d. Tačiau kadangi Reglamentas (ES) Nr. 1124/2010 taikomas nuo 2011 m. sausio 1 d., šio reglamento nuostatos, leidžiančios Baltijos jūros menkių išteklių žvejybos pastangų valdymo lankstumą, turėtų būti taikomos nuo 2011 m. sausio 1 d. Dėl skubos priežasčių šis reglamentas turėtų įsigalioti nedelsiant jį paskelbus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS IR TERMINŲ APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos 2012 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės ir iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1124/2010 nuostatos dėl Baltijos jūros menkių išteklių žvejybos galimybių valdymo.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas ES laivams, vykdantiems veiklą Baltijos jūroje.

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) zonos– geografiniai rajonai, apibrėžti 2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2187/2005 dėl žuvų išteklių apsaugos techninėmis priemonėmis Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose (6) I priede;

b)   Baltijos jūra– ICES 22–32 pakvadračiai;

c)   ES laivas– su valstybės narės vėliava plaukiojantis ir Sąjungoje įregistruotas žvejybos laivas;

d)   bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK)– kasmet leidžiamas sužvejoti kiekvieno ištekliaus kiekis;

e)   kvota– Sąjungai, valstybei narei arba trečiajai šaliai skirta BLSK dalis;

f)   nebuvimo uoste diena– nepertraukiamas 24 valandų laikotarpis, kuriuo laivas nebūna uoste, arba šio laikotarpio dalis.

II   SKYRIUS

ŽVEJYBOS GALIMYBĖS

4 straipsnis

BLSK ir jų paskirstymas

BLSK, tokių BLSK paskirstymas valstybėms narėms ir atitinkamais atvejais funkciškai su jais susietos sąlygos išdėstytos I priede.

5 straipsnis

Specialios nuostatos dėl paskirstymo

1.   Šiame reglamente nustatytos žvejybos galimybės valstybėms narėms paskirstomos nedarant poveikio:

a)

žvejybos galimybėms, kuriomis pasikeista pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 20 straipsnio 5 dalį;

b)

perskirstymui pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 37 straipsnį;

c)

papildomam kiekiui, kurį leidžiama iškrauti pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnį;

d)

neišnaudotai kvotos daliai pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnį;

e)

išskaitymams, atliekamiems pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 37, 105, 106 ir 107 straipsnius.

2.   Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis taikomas ištekliams, kuriems galioja mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLSK, o to reglamento 3 straipsnio 2 ir 3 dalys ir 4 straipsnis taikomi ištekliams, kuriems galioja mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK, išskyrus atvejus, kai šio reglamento I priede nurodyta kitaip.

6 straipsnis

Sužvejotų žuvų ir priegaudos iškrovimo sąlygos

1.   Išteklių, kuriems nustatyti leidžiamo sužvejoti kiekio apribojimai, žuvis galima laikyti laive arba iškrauti tik tuo atveju, jeigu:

a)

tas žuvis sužvejojo kvotą turinčios valstybės narės laivai ir ta kvota nėra išnaudota arba

b)

sužvejotą kiekį sudaro Sąjungos kvotos dalis, kuri nebuvo paskirstyta valstybėms narėms kvotomis, ir ta Sąjungos kvota neišnaudota.

7 straipsnis

Žvejybos pastangų apribojimai

1.   Žvejybos pastangų apribojimai nustatyti II priede.

2.   1 dalyje nurodyti apribojimai taip pat taikomi ICES 27 ir 28.2 pakvadračiams, nebent Komisija yra priėmusi sprendimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1098/2007 29 straipsnio 2 dalį tiems pakvadračiams netaikyti to reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punkte, 3, 4 bei 5 dalyse ir 13 straipsnyje nustatytų apribojimų.

3.   1 dalyje nurodyti apribojimai netaikomi ICES 28.1 pakvadračiui, nebent Komisija yra priėmusi sprendimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1098/2007 29 straipsnio 4 dalį, kad tam pakvadračiui taikomi Reglamento (EB) Nr. 1098/2007 8 straipsnio 1 dalies b punkte ir 3, 4 bei 5 dalyse nustatyti apribojimai.

III   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8 straipsnis

Duomenų perdavimas

Valstybės narės, pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 33 ir 34 straipsnius Komisijai siųsdamos duomenis apie iškrautą sužvejotų žuvų išteklių kiekį, naudoja šio reglamento I priede nustatytus išteklių kodus.

9 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1124/2010 pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. 1124/2010 II priedas pakeičiamas šio reglamento III priede pateiktu tekstu.

10 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Tačiau 9 straipsnis taikomas nuo 2011 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 248, 2007 9 22, p. 1.

(3)  OL L 318, 2010 12 4, p. 1.

(4)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(5)  OL L 115, 1996 5 9, p. 3.

(6)  OL L 349, 2005 12 31, p. 1.


I PRIEDAS

BLSK, TAIKOMI ES LAIVAMS RAJONUOSE, KURIUOSE BLSK NUSTATYTI (PAGAL RŪŠĮ IR RAJONĄ)

Toliau pateiktose lentelėse nustatyti kiekvienų išteklių BLSK bei kvotos (gyvojo svorio tonomis, išskyrus atvejus, kai nustatyta kitaip) ir atitinkamais atvejais funkciškai su jais susietos sąlygos.

Nuorodos į žvejybos zonas reiškia nuorodas į ICES zonas, jei nenurodyta kitaip.

Kiekvieno rajono žuvų ištekliai nurodomi pagal abėcėlės tvarka išdėstytus lotyniškus rūšių pavadinimus.

Šio reglamento taikymo tikslais pateikiama tokia lotyniškų ir bendrinių pavadinimų atitikmenų lentelė:

Mokslinis pavadinimas

Triraidis kodas

Bendrinis pavadinimas

Clupea harengus

HER

Atlantinė silkė

Gadus morhua

COD

Atlantinė menkė

Pleuronectes platessa

PLE

Jūrinė plekšnė

Salmo salar

SAL

Atlantinė lašiša

Sprattus sprattus

SPR

Atlantinis šprotas


Rūšis

:

Atlantinė silkė

Clupea harengus

Zona

:

30–31 pakvadračiai

HER/3D30.; HER/3D31.

Suomija

86 905

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Švedija

19 095

Sąjunga

106 000

BLSK

106 000


Rūšis

:

Atlantinė silkė

Clupea harengus

Zona

:

22–24 pakvadračiai

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danija

2 930

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Vokietija

11 532

Suomija

1

Lenkija

2 719

Švedija

3 718

Sąjunga

20 900

BLSK

20 900


Rūšis

:

Atlantinė silkė

Clupea harengus

Zona

:

25–27, 28.2, 29 ir 32 pakvadračių ES vandenys

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Danija

1 725

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Vokietija

457

Estija

8 810

Suomija

17 197

Latvija

2 174

Lietuva

2 289

Lenkija

19 537

Švedija

26 228

Sąjunga

78 417

BLSK

Netaikoma


Rūšis

:

Atlantinė silkė

Clupea harengus

Zona

:

28.1 pakvadratis

HER/03D.RG

Estija

14 120

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Latvija

16 456

Sąjunga

30 576

BLSK

30 576


Rūšis

:

Atlantinė menkė

Gadus morhua

Zona

:

25–32 pakvadračių ES vandenys

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danija

15 587

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Vokietija

6 200

Estija

1 519

Suomija

1 193

Latvija

5 795

Lietuva

3 818

Lenkija

17 947

Švedija

15 791

Sąjunga

67 850

BLSK

Netaikoma


Rūšis

:

Atlantinė menkė

Gadus morhua

Zona

:

22–24 pakvadračiai

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danija

9 298

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Vokietija

4 546

Estija

206

Suomija

183

Latvija

769

Lietuva

499

Lenkija

2 487

Švedija

3 312

Sąjunga

21 300

BLSK

21 300


Rūšis

:

Jūrinė plekšnė

Pleuronectes platessa

Zona

:

22–32 pakvadračių ES vandenys

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danija

2 070

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Vokietija

230

Lenkija

433

Švedija

156

Sąjunga

2 889

BLSK

2 889


Rūšis

:

Atlantinė lašiša

Salmo salar

Zona

:

22–31 pakvadračių ES vandenys

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danija

25 396 (1)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Vokietija

2 826 (1)

Estija

2 581 (1)

Suomija

31 667 (1)

Latvija

16 153 (1)

Lietuva

1 899 (1)

Lenkija

7 704 (1)

Švedija

34 327 (1)

Sąjunga

122 553 (1)

BLSK

Netaikoma


Rūšis

:

Atlantinė lašiša

Salmo salar

Zona

:

32 pakvadračio ES vandenys

SAL/3D32.

Estija

1 581 (2)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Suomija

13 838 (2)

Sąjunga

15 419 (2)

BLSK

Netaikoma


Rūšis

:

Atlantinis šprotas ir susijusi priegauda

Sprattus sprattus

Zona

:

22–32 pakvadračių ES vandenys

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danija

22 218

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Vokietija

14 076

Estija

25 800

Suomija

11 631

Latvija

31 160

Lietuva

11 272

Lenkija

66 128

Švedija

42 952

Sąjunga

225 237 (3)

BLSK

Netaikoma


(1)  Nurodomas atskirų žuvų skaičius.

(2)  Nurodomas atskirų žuvų skaičius.

(3)  Bent 92 % iškrauto kiekio, įskaičiuojamo į BLSK, turi sudaryti atlantiniai šprotai. Atlantinių silkių priegauda turi būti įskaičiuota į likusius 8 % BLSK.


II PRIEDAS

ŽVEJYBOS PASTANGŲ APRIBOJIMAI

1.

Valstybės narės su jų vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams, žvejojantiems tralais, jūriniais užmetamaisiais tinklais ar panašiais žvejybos įrankiais, kurių tinklinio audeklo akių dydis yra 90 mm ar daugiau, žiauniniais tinklaičiais, pinkliaisiais tinklais arba sieniniais tinklais, kurių tinklinio audeklo akių dydis yra 90 mm ar daugiau, inkarinėmis ūdomis, ūdomis, išskyrus dreifuojančias ūdas, skrituliais ir kapeliais, nustato ne daugiau nei:

a)

163 nebuvimo uoste dienas ICES 22–24 pakvadračiuose, išskyrus laikotarpį nuo balandžio 1 d. iki 30 d., kai taikomas Reglamento (EB) Nr. 1098/2007 8 straipsnio 1 dalies a punktas; ir

b)

160 nebuvimo uoste dienų ICES 25–28 pakvadračiuose, išskyrus laikotarpį nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d., kai taikomas Reglamento (EB) Nr. 1098/2007 8 straipsnio 1 dalies b punktas.

2.

Didžiausias nebuvimo uoste dienų, kai laivas gali plaukioti abiejuose 1 dalies a ir b punktuose nurodytuose žvejybos rajonuose ir žvejoti 1 dalyje apibrėžtais žvejybos įrankiais, skaičius per metus negali viršyti didžiausio nebuvimo uoste dienų, skirtų plaukioti viename iš šių dviejų rajonų, skaičiaus.

3.

Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių ir kai tai reikalinga veiksmingam žvejybos galimybių valdymui, valstybė narė gali su jos vėliava plaukiojantiems laivams nustatyti papildomą nebuvimo uoste dienų skaičių, kai tiek pat nebuvimo uoste dienų yra išskaičiuojama iš kitų laivų, kurie plaukioja su jos vėliava ir kuriems taikomas pastangų tame rajone apribojimas ir kai kiekvieno laivo, iš kurio išskaičiuojamos dienos, pajėgumas, išreikštas kW, yra lygus laivų, kuriems skiriama papildomų dienų, pajėgumui arba už jį didesnis. Laivų, kuriems skiriama papildomų nebuvimo uoste dienų, skaičius negali viršyti 10 % bendro visų atitinkamos valstybės narės laivų, nurodytų 1 punkte, skaičiaus.


III PRIEDAS

„II PRIEDAS

ŽVEJYBOS PASTANGŲ APRIBOJIMAI

1.

Valstybės narės su jų vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams, žvejojantiems tralais, jūriniais užmetamaisiais tinklais ar panašiais žvejybos įrankiais, kurių tinklinio audeklo akių dydis yra 90 mm ar daugiau, žiauniniais tinklaičiais, pinkliaisiais tinklais arba sieniniais tinklais, kurių tinklinio audeklo akių dydis yra 90 mm ar daugiau, inkarinėmis ūdomis, ūdomis, išskyrus dreifuojančias ūdas, skrituliais ir kapeliais, nustato ne daugiau nei:

a)

163 nebuvimo uoste dienas ICES 22–24 pakvadračiuose, išskyrus laikotarpį nuo balandžio 1 d. iki 30 d., kai taikomas Reglamento (EB) Nr. 1098/2007 8 straipsnio 1 dalies a punktas; ir

b)

160 nebuvimo uoste dienų ICES 25–28 pakvadračiuose, išskyrus laikotarpį nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d., kai taikomas Reglamento (EB) Nr. 1098/2007 8 straipsnio 1 dalies b punktas.

2.

Didžiausias nebuvimo uoste dienų, kai laivas gali plaukioti abiejuose 1 dalies a ir b punktuose nurodytuose žvejybos rajonuose ir žvejoti 1 dalyje apibrėžtais žvejybos įrankiais, skaičius per metus negali viršyti didžiausio nebuvimo uoste dienų, skirtų plaukioti viename iš šių dviejų rajonų, skaičiaus.

3.

Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių ir kai tai reikalinga veiksmingam žvejybos galimybių valdymui, valstybė narė gali su jos vėliava plaukiojantiems laivams nustatyti papildomą nebuvimo uoste dienų skaičių, kai tiek pat nebuvimo uoste dienų yra išskaičiuojama iš kitų laivų, kurie plaukioja su jos vėliava ir kuriems taikomas pastangų tame rajone apribojimas ir kai kiekvieno laivo, iš kurio išskaičiuojamos dienos, pajėgumas, išreikštas kW, yra lygus laivų, kuriems skiriama papildomų dienų, pajėgumui arba už jį didesnis. Laivų, kuriems skiriama papildomų nebuvimo uoste dienų, skaičius negali viršyti 10 % bendro visų atitinkamos valstybės narės laivų, nurodytų 1 punkte, skaičiaus.“


3.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/12


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1257/2011

2011 m. lapkričio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 810/2008, kuriuo skiriamos aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ir sušaldytos jautienos bei sušaldytos buivolienos tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1095/96 dėl nuolaidų, pateiktų CXL sąraše, parengtame užbaigus derybas dėl GATT XXIV.6 straipsnio (1), įgyvendinimo, ypač į jo 1 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 810/2008 (2) 1 straipsnyje leidžiama pradėti naudoti aukštos kokybės šviežios, atšaldytos arba sušaldytos galvijų mėsos, kuriai taikomi KN kodai 0201 ir 0202, ir produktų, kuriems taikomi KN kodai 0206 10 95 ir 0206 29 91, ir sušaldytos buivolienos be kaulų, kuriai taikomas KN kodas 0202 30 90, kasmetinę tarifinę kvotą;

(2)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 810/2008 2 straipsnio a punktu skiriamos 28 000 tonos jautienos be kaulų, kuriai taikomi KN kodai 0201 30 00 ir 0206 10 95, aukštos kokybės jautienos, atitinkančios nurodytą apibrėžtį, gabalams ruošti;

(3)

Europos Sąjungos ir Argentinos susitarime pasikeičiant laiškais, pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimų Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą (3) (toliau – susitarimas), patvirtintame Tarybos sprendimu 2011/769/ES (4), numatyta 1 500 tonų padidinti šaliai (Argentinai) priskirtą „šviežios, atšaldytos arba sušaldytos galvijų mėsos be kaulų“ ES tarifinę kvotą. Pirmuosius ketverius priemonės įgyvendinimo metus kvota kasmet padidinama 2 000 tonų. Tame susitarime taip pat numatytas paskyrimo šalies (Argentinos) sukūrimas siekiant skirti 200 tonų pagal ES „sušaldytos buivolienos be kaulų“ tarifinę kvotą; Argentinai numatyta kvota taip pat apima „šviežią ir atšaldytą“ mėsą;

(4)

siekiant aiškumo, reikėtų nurodyti buivolienos kilmės šalį;

(5)

Reglamento (EB) Nr. 810/2008 2 straipsnio e punktu 1 300 tonų mėsos, kuriai taikomi KN kodai 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 ir 0206 29 91, skiriama aukštos kokybės jautienos, atitinkančios nurodytą apibrėžtį, gabalams ruošti;

(6)

Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarime pasikeičiant laiškais, pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimų Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą (5), patvirtintame Tarybos sprendimu 2011/767/ES (6), numatyta pakeisti 1 300 tonų „aukštos kokybės jautienos“ apibrėžtį;

(7)

Reglamentas (EB) Nr. 810/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 810/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

66 750 tonų aukštos kokybės šviežios, atšaldytos arba sušaldytos galvijų mėsos, kuriai taikomi KN kodai 0201 ir 0202, ir produktų, kurių KN kodai yra 0206 10 95 ir 0206 29 91. 2011–2012 m. importo laikotarpiu visas kiekis yra 66 625 tonų, o 2012–2013, 2013–2014, 2014–2015 m. importo laikotarpiais visas kiekis yra 67 250 tonų.“;

b)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

2 250 tonų sušaldytos buivolienos be kaulų, kuriai taikomas KN kodas 0202 30 90 (nurodomas mėsos be kaulų svoris), kurios kilmės šalis – Australija. Šios kvotos eilės numeris yra 09.4001.“;

c)

dalis papildoma šiuo c punktu:

„c)

200 tonų „šviežios, atšaldytos arba sušaldytos buvolienos be kaulų“, kuriai taikomi KN kodai 0201 30 00 ir 0202 30 90 (nurodomas mėsos be kaulų svoris), kurios kilmės šalis – Argentina. Šios kvotos eilės numeris yra 09.4004.“;

2)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

29 500 tonų mėsos be kaulų, kuriai taikomi KN kodai 0201 30 00 ir 0206 10 95, ir kuri atitinka tokią apibrėžtį:

„Rinktiniai jautienos gabalai, gauti iš jaučių, jaunų jautukų arba telyčių, kurie nujunkius buvo ganomi tik ganykloje. Pagal Argentinos Žemės ūkio, gyvulininkystės, žuvininkystės ir maisto sekretoriato (Secretaría de Agricultura, Ganadería, PESCA y Alimentos – SAGPyA) nustatytą oficialią jautienos klasifikaciją jaučių skerdenos klasifikuojamos į „JJ“, „J“, „U“ arba „U2“ kategorijas, jaunų jautukų ir telyčių skerdenos klasifikuojamos į „AA“, „A“ arba „B“ kategorijas“.

Tačiau 2011–2012 m. importo laikotarpiu visas kiekis yra 29 375 tonų, o 2012–2013, 2013–2014 ir 2014–2015 m. importo laikotarpiais jis yra padidinamas iki 30 000 tonų.

Gabalai ženklinami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000 (7) 13 straipsnio reikalavimus.

Etiketėje gali būti papildoma nuoroda „aukštos kokybės jautiena“.

Šios kvotos eilės numeris – 09.4450.

b)

e punkte apibrėžtis pakeičiama taip:

„Atrinkti jautienos gabalai, gauti tik iš ganyklose ganytų jaučių arba telyčių, kurių išdarinėtų skerdenų svoris neviršija 370 kilogramų. Skerdenos klasifikuojamos į A, L, P, T arba F kategorijas; skerdenos apipjaustytos iki P kategorijos arba mažesnio riebalų sluoksnio ir jų raumeninis sluoksnis klasifikuojamas į 1 arba 2 kategoriją, atsižvelgiant į Naujosios Zelandijos mėsos tarybos taikomą skerdenų klasifikavimo sistemą.“;

3)

8 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   1 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose ir 2 straipsnio a–e ir g punktuose nurodytas produktų kiekis išleidžiamas į apyvartą pateikus importo licencijas, išduotas pagal 4 straipsnio a ir b punktus ir šio straipsnio 2 dalį.“;

4)

10 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Šio reglamento 1 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose ir 2 straipsnio a–e ir g punktuose nurodytiems kiekiams taikomos Reglamento (EB) Nr. 376/2008, Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 III skyriaus ir Reglamento (EB) Nr. 382/2008 nuostatos, nebent šiame reglamente būtų numatyta kitaip.“;

5)

11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

ne vėliau kaip rugpjūčio 31 d., pasibaigus kiekvienam importo tarifinės kvotos laikotarpiui, praneša produktų kiekį, kuriam ankstesnį importo tarifinės kvotos laikotarpį pagal importo tarifinę kvotą, kurios eilės numeriai 09.4001 ir 09.4004, išduotos importo licencijos (taip pat praneša, jei licencijų neišduota);“

b)

3 punkto antroji pastraipa keičiama taip:

„Pranešimai apie šio reglamento 1 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose ir 2 straipsnio a–e ir g punktuose nurodytus kiekius teikiami taip, kaip nurodyta šio reglamento IV, V ir VI prieduose.“;

6)

I priede apibrėžtis pakeičiama taip:

Aukštos kokybės jautiena, kurios kilmės šalis yra …

(atitinkama apibrėžtis)

arba Buivoliena, kurios kilmės šalis yra Australija

arba Buivoliena, kurios kilmės šalis yra Argentina.“;

7)

II priedo pirmoji įtrauka pakeičiama tokiu tekstu:

„—

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS:

išduoda mėsos, kurios kilmės šalis yra Argentina ir kuri:

a)

atitinka 1 straipsnio 1 dalies c punkte pateiktą apibrėžtį;

b)

atitinka 2 straipsnio a punkte pateiktą apibrėžtį, sertifikatus.“;

8)

IV, V ir VI priedai papildomi šiuo eilės numeriu ir kilmės šalimi:

„09.4004“

„Argentina“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. gruodžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 23 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 146, 1996 6 20, р 1.

(2)  OL L 219, 2008 8 14, р 3.

(3)  OL L 317, 2011 11 30, p. 11.

(4)  OL L 317, 2011 11 30, p. 10.

(5)  OL L 317, 2011 11 30, p. 3.

(6)  OL L 317, 2011 11 30, p. 2.

(7)  OL L 204, 2000 8 11, p. 1. “;


3.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1258/2011

2011 m. gruodžio 2 d.

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios nitratų koncentracijos maisto produktuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 315/93, nustatantį Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (1), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1881/2006, nustatančiame didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (2), nustatyta didžiausia leidžiamoji nitratų koncentracija tam tikrose lapinėse daržovėse;

(2)

nepaisant to, kad įgyjama vis naujos gerosios žemės ūkio patirties, kai kuriais atvejais didžiausia leidžiamoji koncentracija viršijama, todėl kai kurioms valstybėms narėms nustatyta laikina leidžianti nukrypti nuostata, ir joms leidžiama pateikti rinkai tam tikras jų teritorijoje užaugintas ir joje vartoti skirtas lapines daržoves, kuriose nitratų koncentracija didesnė negu nustatyta didžiausia leidžiamoji koncentracija;

(3)

nustačius didžiausią leidžiamąją nitratų koncentraciją salotose ir špinatuose atlikta daug tyrimų, siekiant nustatyti veiksnius, dėl kurių salotose ir špinatuose yra nitratų, ir priemones, kurių reikėtų imtis nitratų koncentracijai salotose ir špinatuose kuo labiau sumažinti. Nepaisant įgytos gerosios žemės ūkio patirties mažinant nitratų koncentraciją salotose ir špinatuose ir nepaisant to, kad ši geroji žemės ūkio patirtis griežtai taikoma, nėra galimybių nuosekliai pasiekti, kad tam tikruose Sąjungos regionuose nitratų koncentracija salotose ir šviežiuose špinatuose neviršytų dabar nustatytos didžiausios leidžiamosios koncentracijos. Taip yra dėl to, kad svarbiausias lemiamasis veiksnys, dėl kurio salotose ir špinatuose yra nitratų, – klimatas ir ypač su šviesa susijusios sąlygos. Gamintojas negali valdyti ar keisti klimato sąlygų;

(4)

kadangi rizikos, kylančios dėl nitratų daržovėse, ilgesnio laikotarpio valdymo strategiją reikėjo pagrįsti naujausiais moksliniais duomenimis, Europos maisto saugos tarnyba (EMST) turėjo atlikti mokslinį rizikos vertimą, atsižvelgdama į naują informaciją. Atliekant tokį vertinimą reikėjo atsižvelgti į visus svarbius motyvus, susijusius su rizika ir nauda, pavyzdžiui, palyginti galimą neigiamą nitratų poveikį ir galimą teigiamą daržovių valgymo poveikį, pavyzdžiui, antioksidinį, ar kitas savybes, dėl kurių gali būti neutralizuojama ar atsveriama nitratų ir dėl jų susidarančių nitrozojunginių keliama rizika;

(5)

Komisijos prašymu 2008 m. balandžio 10 d. Mokslininkų grupė teršalų maisto grandinėje klausimais (toliau – Mokslininkų grupė) patvirtino mokslinę nuomonę dėl nitratų daržovėse (3). Mokslininkų grupė palygino daržovėse esančių nitratų keliamą pavojų ir teikiamą naudą. Apskritai, įvertintas nitratų daržovėse poveikis vargu ar gali kelti pastebimą riziką sveikatai, todėl svarbesnė yra pripažinta daržovių valgymo nauda. Mokslininkų grupė pripažino, kad retkarčiais pasitaiko atvejų (pavyzdžiui, regione ar ūkyje susiklosčius nepalankioms sąlygoms), susijusių su daržovėmis, sudarančiomis didelę mitybos dalį, ar asmenimis, valgančiais daug daržovių, pavyzdžiui sėjamųjų gražgarsčių, ir kiekvieną tokį atvejį reikėtų vertinti atskirai;

(6)

po diskusijų dėl tinkamų priemonių ir pareikšto rūpesčio dėl galimos rizikos kūdikiams ir mažiems vaikams dėl ūmaus poveikio per maistą, Komisija EMST paprašė parengti papildomą mokslinę ataskaitą dėl nitratų daržovėse, kurioje būtų išsamiau vertinama galima rizika, kūdikiams ir mažiems vaikams kylanti dėl nitratų šviežiose daržovėse, taip pat vertinamas ūmus poveikis per maistą, ir atsižvelgiama į naujausius duomenis apie nitratus daržovėse, išsamesnius duomenis apie kūdikių ir mažų vaikų vartojamas daržoves ir galimybę nustatyti šiek tiek didesnę didžiausią leidžiamąją nitratų lapinėse daržovėse koncentraciją, negu nustatyta dabar. 2010 m. gruodžio 1 d. Mokslininkų grupė priėmė Ataskaitą dėl galimos rizikos visuomenės sveikatai, kylančios kūdikiams ir mažiems vaikams dėl nitratų lapinėse daržovėse (4);

(7)

toje ataskaitoje Mokslininkų grupė priėjo prie išvados, kad vargu ar dėl virtuose šviežiuose špinatuose esančios dabar nustatytos ar numatomos didesnės didžiausios leidžiamosios nitratų koncentracijos kyla pavojus sveikatai, nors negalima paneigti, kad kai kuriems kūdikiams per dieną suvartoti daugiau negu vieną patiekalą su špinatais gali būti pavojinga. EMST paminėjo, kad neatsižvelgė į galimus nitratų kiekio pokyčius, atsirandančius maisto produktus apdorojant, pavyzdžiui, plaunant, lupant ir (arba) verdant, nes tam nagrinėti nepakako reprezentatyviųjų duomenų. Kadangi kokybinis maisto perdirbimo poveikis nitratų koncentracijai nenagrinėtas, nitratų poveikis galiausiai gali būti pervertinamas. Be to, dar konstatuota, kad dėl nitratų kiekio salotose pavojus vaikų sveikatai nekyla. Reikalavimas laikytis dabar nustatytos didžiausios leidžiamosios nitratų koncentracijos salotose ir špinatuose arba numatomos 500 mg/kg didesnės už dabar nustatytą didžiausią leidžiamąją koncentraciją neturėtų didelės įtakos;

(8)

todėl, siekiant teisinį saugumą gamintojui užtikrinti visuose Europos Sąjungos regionuose, kuriuose griežtai taikoma geroji žemės ūkio patirtis, kuria siekiama kuo labiau sumažinti nitratų kiekį špinatuose ir salotose, reikėtų šiek tiek padidinti didžiausią leidžiamąją nitratų šviežiose špinatuose ir salotose koncentraciją nekeliant pavojaus visuomenės sveikatai;

(9)

kadangi labai didelė nitratų koncentracija kartais randama sėjamosiose gražgarstėse, reikėtų nustatyti didžiausią nitratų koncentraciją sėjamosiose gražgarstėse. Didžiausią nitratų koncentraciją sėjamosiose gražgarstėse reikėtų persvarstyti per dvejus metus, ir, nustačius veiksnius, dėl kurių sėjamosiose gražgarstėse yra nitratų, bei taikant visą gerąją žemės ūkio patirtį, siekti tą koncentraciją sumažinti;

(10)

kadangi Komisija EMST įpareigojo surinkti visus duomenis apie maiste randamus teršalus, įskaitant nitratus, į vieną duomenų bazę, rezultatus reikėtų perduoti tiesiogiai EMST;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir nei Europos Parlamentas, nei Taryba joms neprieštarauja,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

išbraukiamos 7 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys;

2)

9 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės atlieka nitratų koncentracijos daržovėse, kuriose gali būti didelė teršalo koncentracija, ypač žalialapėse daržovėse, stebėseną ir reguliariai perduoda EMST jos rezultatus.“;

3)

priedo 1 skyrius „Nitratai“ pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu skyriumi.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo jo įsigaliojimo dienos. Tačiau priedo 1.5 punkte nurodyta didžiausia leidžiamoji koncentracija sėjamosiose gražgarstėse taikoma nuo 2012 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 37, 1993 2 13, p. 1.

(2)  OL L 364, 2006 12 20, p. 5.

(3)  Mokslininkų grupės teršalų maisto grandinėje klausimais nuomonė, pateikta Europos Komisijai paprašius atlikti mokslinį nitratų daržovėse keliamos rizikos vertinimą, EMST leidinys Nr. 689 (2008 m.), p. 1. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/689.pdf

(4)  EMST mokslininkų grupė teršalų maisto grandinėje klausimais (CONTAM); Mokslinė nuomonė dėl galimos sveikatos rizikos, kylančios kūdikiams ir mažiems vaikams dėl nitratų lapinėse daržovėse. EMST leidinys (2010 m.);8(12):1935.doi:10.2903/j.efsa.2010.1935. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1935.pdf


PRIEDAS

„1 dalis.   Nitratai

Maisto produktai (1)

Didžiausia leidžiamoji koncentracija (mg NO3/kg)

1.1.

Švieži špinatai (Spinacia oleracea) (2)

 

3 500

1.2.

Konservuoti, giliai užšaldyti arba užšaldyti špinatai

 

2 000

1.3.

Šviežios salotos (Lactuca sativa L.) (apsaugotos ir lauke augintos salotos), išskyrus nurodytas 1.4 punkte

Išaugintos spalio 1 d. – kovo 31 d.:

 

uždengtos auginamos salotos

5 000

lauke auginamos salotos

4 000

Išaugintos balandžio 1 d. – rugsėjo 30 d.:

 

uždengtos auginamos salotos

4 000

lauke auginamos salotos

3 000

1.4.

Gūžinės salotos

uždengtos auginamos salotos

2 500

lauke auginamos salotos

2 000

1.5.

Sėjamosios gražgarstės (Eruca sativa, Diplotaxis sp, Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Išaugintos spalio 1 d. – kovo 31 d.:

7 000

Išaugintos balandžio 1 d. – rugsėjo 30 d.:

6 000

1.6.

Kūdikiams ir mažiems vaikams skirti perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikių maistas (3) (4)

 

200“


3.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2011

2011 m. gruodžio 2 d.

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios dioksinų ir dioksinų tipo PCB koncentracijos maisto produktuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 315/93, nustatantį Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (1), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1881/2006, nustatančiame didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (2), nustatyta didžiausia leidžiamoji dioksinų ir dioksinų tipo PCB koncentracija tam tikruose maisto produktuose;

(2)

dioksinai priklauso 75 giminingųjų polichlorintųjų dibenzo-p-dioksinų (PCDD) ir 135 giminingųjų polichlorintųjų dibenzofuranų (PCDF) junginių grupei, iš jų 17 junginių kelia susirūpinimą dėl toksiškumo. Polichlorintieji bifenilai (PCB) – tai 209 skirtingų giminingųjų junginių grupė, kuriai priklausančius junginius pagal toksines savybes galima suskirstyti į dvi grupes. Dvylikos giminingųjų junginių toksinės savybės yra panašios į dioksinų savybes, todėl šie junginiai dažnai vadinami dioksinų tipo PCB. Kiti PCB neturi dioksinams būdingo toksiškumo, jų toksikologinis profilis yra kitoks ir jie vadinami ne dioksino tipo PCB;

(3)

kiekvieno giminingojo dioksinų junginio arba dioksinų tipo PCB toksiškumo lygis yra skirtingas. Siekiant įvertinti bendrą šių skirtingų giminingųjų junginių toksiškumą, rizikos vertinimui ir priežiūros kontrolei palengvinti buvo pradėta vartoti toksinio ekvivalentiškumo faktorių (toliau – TEF) sąvoka. Taigi, analitiniai rezultatai, susiję su visais pavieniais toksikologinį susirūpinimą keliančiais dioksinų ir dioksinų tipo PCB giminingaisiais junginiais, išreiškiami kiekybiniu vienetu – TCDD toksiškumo ekvivalentu (TEQ);

(4)

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) 2005 m. birželio 28–30 d. surengė specialistų seminarą dėl TEF dydžių, dėl kurių PSO susitarė 1998 m. Pakeista nemažai TEF dydžių, ypač taikomų PCB, oktachlorintiesiems giminingiesiems junginiams ir pentachlorintiesiems furanams. Duomenys apie naujųjų TEF dydžių poveikį ir dabartinį paplitimą yra pateikti Europos maisto saugos tarnybos (EMST) mokslinėje ataskaitoje „Dioksinų koncentracijos maiste ir pašaruose stebėsenos rezultatai“ (3). Todėl reikėtų persvarstyti didžiausią leidžiamąją PCB koncentraciją atsižvelgiant į šiuos naujus duomenis;

(5)

Komisijos prašymu EMST Mokslininkų grupė teršalų maisto grandinėje klausimais priėmė nuomonę dėl ne dioksinų tipo PCB buvimo pašaruose ir maiste (4);

(6)

šešių žymenų arba indikatorinių PCB (PCB 28, 52, 101, 138, 153 ir 180) suma sudaro maždaug pusę viso pašaruose ir maiste esančių ne dioksinų tipo PCB kiekio. Ši suma laikoma tinkamu ne dioksinų tipo PCB paplitimo ir poveikio žmonėms žymeniu, todėl turėtų būti nustatyta kaip didžiausia leidžiamoji koncentracija;

(7)

didžiausia leidžiamoji koncentracija nustatyta atsižvelgiant į naujausius paplitimo duomenis, pateiktus EMST mokslinėje ataskaitoje „Ne dioksinų tipo PCB koncentracijos maiste ir pašaruose stebėsenos rezultatai“ (5). Nors yra galimybių pasiekti žemesnes kiekybinio aptikimo ribas, galima matyti, kad nemažai laboratorijų taiko 1 μg/kg ar net 2 μg/kg riebalų kiekybinio aptikimo ribą. Analitinį rezultatą išreiškus didžiausia koncentracija gali būti taip, kad tam tikrais atvejais koncentracija gali būti labai panaši į didžiausią leidžiamąją koncentraciją, jei didžiausia leidžiamoji koncentracija būtų labai griežtai nustatyta, net jei PCB kiekybiškai neaptinkama. Taip pat buvo pripažinta, kad duomenys, susiję su tam tikromis maisto kategorijomis, nebuvo labai gausūs. Todėl reikėtų per trejus metus persvarstyti didžiausią leidžiamąją koncentraciją naudojantis gausesne duomenų baze, sudaryta atliekant tyrimus, kurių jautris būtų pakankamas mažai koncentracijai aptikti;

(8)

Suomijai ir Švedijai leista taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas ir tiekti rinkai jų teritorijoje vartoti skirtas Baltijos jūros regiono kilmės žuvis, kuriose dioksinų koncentracija viršija nustatytą didžiausią leidžiamąją dioksinų koncentraciją, taip pat dioksinų ir dioksinų tipo PCB žuvyse sumą. Šios valstybės narės įvykdė informacijos apie mitybos rekomendacijas pateikimo vartotojams reikalavimus. Kiekvienais metais Komisijai jos teikia dioksinų koncentracijos Baltijos jūros regiono žuvyse stebėsenos rezultatus ir praneša apie priemones, kurių imtasi siekiant sumažinti dioksinų, gaunamų vartojant Baltijos jūros regiono žuvis, poveikį žmonėms;

(9)

remiantis dioksinų ir dioksinų tipo PCB koncentracijos stebėsenos, atliekamos Suomijos ir Švedijos, rezultatais, galiojanti leidžianti nukrypti nuostata galėtų būti taikoma tik tam tikrų rūšių žuvims. Atsižvelgiant į tai, kad dioksinų ir PCB aplinkoje, taigi ir žuvyse, yra nuolat, šią leidžiančią nukrypti nuostatą reikėtų taikyti nenustatant termino;

(10)

Latvija leidžiančią nukrypti nuostatą, panašią į taikomą Suomijai ir Švedijai, paprašė leisti taikyti laisvėje sužvejotoms lašišoms. Latvija įrodė, kad dioksinų ir dioksinų tipo PCB poveikis žmonėms jos teritorijoje yra ne didesnis už didžiausią vidutinį lygį bet kurioje valstybėje narėje ir kad ji yra įdiegusi sistemą, kuria užtikrinama, kad, siekiant išvengti galimo pavojaus sveikatai, vartotojai būtų informuojami apie visas mitybos rekomendacijas, susijusias su Baltijos jūros regiono žuvų vartojimo apribojimais tam tikroms lengvai pažeidžiamoms gyventojų grupėms. Be to, turi būti atliekama dioksinų ir dioksinų tipo PCB koncentracijos Baltijos jūros regiono žuvyse stebėsena, ir apie jos rezultatus bei priemones, kurių imamasi dioksinų ir dioksinų tipo PCB, gaunamų vartojant Baltijos jūros regiono žuvis, poveikiui žmonėms sumažinti, pranešama Komisijai. Siekiant užtikrinti, kad žuvimis ir žuvų produktais, neatitinkančiais ES nustatytos didžiausios leidžiamosios PSB koncentracijos, nebūtų prekiaujama kitose valstybėse narėse, buvo nustatytos būtinos priemonės;

(11)

atsižvelgiant į tai, kad Baltijos jūros regiono žuvų tarša ne dioksinų tipo PCB turi panašumų į taršą dioksinais ir dioksinų tipo PCB, o ne dioksinų tipo PCB aplinkoje yra nuolat, nukrypti leidžiančią nuostatą, panašią į taikomą dioksinų ir dioksinų tipo PCB koncentracijai Baltijos jūros regionų žuvyse, reikėtų taikyti ir ne dioksinų tipo PCB koncentracijai;

(12)

paprašyta, kad EMST pateiktų mokslinę nuomonę dėl dioksinų ir dioksinų tipo PCB avių ir elnių kepenyse ir nurodytų, ar reikėtų nustatyti didžiausią leidžiamąją dioksinų ir PCB koncentraciją kepenyse ir šalutinių gyvūninių produktų gaminiuose, koncentraciją matuojant produkte, o ne riebaluose, kaip daroma dabar. Todėl turėtų būti persvarstytos nuostatos dėl kepenų ir jų gaminių, ir visų pirma, kai bus parengta EMST nuomonė, turėtų būti persvarstytos nuostatos dėl avių ir elnių kepenų. Kol kas reikėtų nustatyti didžiausią dioksinų ir PCB koncentraciją riebaluose;

(13)

maisto produktams, kuriuose riebalų yra mažiau negu 1 %, lig šiol nebuvo nustatoma didžiausios dioksinų ir dioksinų tipo PCB koncentracijos, nes tų maisto produktų poveikis žmonėms paprastai būna nedidelis. Tačiau būna atvejų, kai maisto produkte riebalų yra mažiau negu 1 %, bet dioksinų ir dioksinų tipo PCB koncentracija riebaluose labai didelė. Todėl tokiems maisto produktams reikėtų nustatyti didžiausią leidžiamąją koncentraciją, bet ne riebaluose, o visame produkte. Atsižvelgiant į tai, kad didžiausia leidžiamoji koncentracija tam tikruose nedaug riebalų turinčiuose maisto produktuose nustatoma ją matuojant visame produkte, reikėtų maisto produktams, kuriuose riebalų mažiau negu 2 %, taikyti didžiausią leidžiamąją koncentraciją visame produkte;

(14)

atsižvelgiant į dioksinų ir dioksinų tipo PCB kūdikiams ir mažiems vaikams skirtame maiste stebėsenos duomenis reikėtų nustatyti konkrečią mažesnę didžiausią leidžiamąją dioksinų ir dioksinų tipo PCB koncentraciją kūdikiams ir mažiems vaikams skirtame maiste. Vokietijos federalinis rizikos vertinimo institutas EMST pateikė konkretų prašymą įvertinti riziką kūdikiams ir mažiems vaikams dėl dioksinų ir dioksinų tipo PCB kūdikiams ir mažiems vaikams skirtame maiste. Todėl, kai bus parengta EMST nuomonė, reikėtų persvarstyti nuostatas dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirto maisto;

(15)

šiame reglamente pateiktos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę, ir joms neprieštarauja nei Europos Parlamentas, nei Taryba,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 iš dalies keičiamas taip:

1.

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

Pavadinimas „Laikinos nukrypti leidžiančios nuostatos“ keičiamas pavadinimu „Leidžiančios nukrypti nuostatos“.

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Nukrypdamos nuo 1 straipsnio nuostatų, Suomija, Švedija ir Latvija gali leisti tiekti rinkai jų teritorijoje vartoti skirtas Baltijos jūros regiono kilmės lašišas (Salmo salar) ir jų produktus, kuriuose dioksinų ir (arba) dioksinų tipo ir (arba) ne dioksinų tipo PCB koncentracija viršija priedo 5.3 punkte nustatytus dydžius, jeigu šiose šalyse yra sukurta sistema, kuria užtikrinama, kad, siekiant išvengti galimo pavojaus sveikatai, vartotojai būtų informuojami apie visas mitybos rekomendacijas, susijusias su Baltijos jūros regiono laisvėje sužvejotų lašišų ir jų produktų vartojimo apribojimais tam tikroms lengvai pažeidžiamoms gyventojų grupėms.

Suomija, Švedija ir Latvija ir toliau taiko priemones, būtinas užtikrinti, kad priedo 5.3 punkto neatitinkančiomis laisvėje sužvejotomis lašišomis ir jų produktais nebūtų prekiaujama kitose valstybėse narėse.

Suomija, Švedija ir Latvija Komisijai kasmet teiks priemonių, kurių jos ėmėsi tam tikroms lengvai pažeidžiamoms gyventojų grupėms informuoti apie visas mitybos rekomendacijas ir užtikrinti, kad laisvėje sužvejotomis lašišomis ir jų produktais, neatitinkančiais didžiausios leidžiamosios koncentracijos, nebūtų prekiaujama kitose valstybėse narėse, ataskaitas. Be to, jos pateikia įrodymų, kad tos priemonės yra veiksmingos.“

c)

straipsnis papildomas šia 5 dalimi:

„5.   Nukrypdamos nuo 1 straipsnio nuostatų, Suomija ir Švedija gali leisti tiekti rinkai jų teritorijoje vartoti skirtas Baltijos jūros regiono kilmės laisvėje sužvejotas didesnes negu 17 cm silkes (Clupea harengus), laisvėje sužvejotus šalvius (Salvelinus spp.), laisvėje sužvejotas upines nėges (Lampetra fluviatilis) ir laisvėje sužvejotus šlakius (Salmo trutta) ir jų produktus, kuriuose dioksinų ir (arba) dioksinų tipo ir (arba) ne dioksinų tipo PCB koncentracija viršija priedo 5.3 punkte nustatytus dydžius, jeigu šiose šalyse yra sukurta sistema, kuria užtikrinama, kad, siekiant išvengti galimo pavojaus sveikatai, vartotojai būtų informuojami apie visas mitybos rekomendacijas, susijusias su Baltijos jūros regione laisvėje sužvejotų didesnių negu 17 cm silkių, laisvėje sužvejotų šalvių, laisvėje sužvejotų upinių nėgių ir laisvėje sužvejotų šlakių ir jų produktų vartojimo apribojimais tam tikroms lengvai pažeidžiamoms gyventojų grupėms.

Suomija ir Švedija ir toliau taiko priemones, būtinas užtikrinti, kad priedo 5.3 punkto neatitinkančiomis laisvėje sužvejotomis didesnėmis negu 17 cm silkėmis, laisvėje sužvejotais šalviais, laisvėje sužvejotomis upinėmis nėgėmis ir laisvėje sužvejotais šlakiais ir jų produktais nebūtų prekiaujama kitose valstybėse narėse.

Suomija ir Švedija Komisijai kasmet teiks priemonių, kurių jos ėmėsi tam tikroms lengvai pažeidžiamoms gyventojų grupėms veiksmingai informuoti ir užtikrinti, kad žuvimis ir jų produktais, neatitinkančiais didžiausios leidžiamosios koncentracijos, nebūtų prekiaujama kitose valstybėse narėse, ataskaitas. Be to, jos pateikia įrodymų, kad tos priemonės yra veiksmingos.“

2.

Priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 37, 1993 2 13, p. 1.

(2)  OL L 364, 2006 12 20, p. 5.

(3)  EMST leidinys, 2010 m.; 8(3):1385, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1385.pdf.

(4)  EFSA leidinys (2005) 284, p. 1, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/284.pdf.

(5)  EMST leidinys, 2010 m.; 8(7):1701, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1701.pdf.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedo 5 dalis „Dioksinai ir PCB“ iš dalies keičiama taip:

a)

5 dalis „Dioksinai ir PCB“ pakeičiama taip:

5 dalis.   Dioksinai ir PCB (31)

Maisto produktai

Didžiausia leidžiamoji koncentracija

Dioksinų suma (PSO-PCDD/F-TEQ) (32)

Dioksinų ir dioksinų tipo pcb suma (PSO-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)

PCB 28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 ir PCB180 suma (ICES – 6) (32)

5.1

Mėsa ir mėsos produktai (išskyrus valgomuosius subproduktus), pagaminti iš (6):

 

 

 

galvijų ir avių,

2,0 pg/g riebalų (33)

4,0 pg/g riebalų (33)

40 ng/g riebalų (33)

naminių paukščių,

1,75 pg/g riebalų (33)

3,0 pg/g riebalų (33)

40 ng/g riebalų (33)

kiaulių

1,0 pg/g riebalų (33)

1,25 pg/g riebalų (33)

40 ng/g riebalų (33)

5.2

5.1 punkte nurodytų sausumos gyvūnų kepenys ir jų šalutinių produktų gaminiai (6)

4,5 pg/g riebalų (33)

10,0 pg/g riebalų (33)

40 ng/g riebalų (33)

5.3

Žuvų raumenų mėsa, žuvininkystės produktai ir jų gaminiai (25), (34), išskyrus

laisvėje sužvejotus ungurius,

laisvėje sužvejotas gėlavandenes žuvis, išskyrus gėlame vandenyje sužvejotas diadromines žuvis,

žuvų kepenis ir jų šalutinių produktų gaminius,

jūros gyvūnų taukus.

Didžiausia leidžiamoji koncentracija vėžiagyviuose taikoma galūnių ir pilvo raumenų mėsai (44). Jei tai krabai ir į krabus panašūs vėžiagyviai (Brachyura ir Anomura) – taikoma galūnių raumenų mėsai

3,5 pg/g drėgno produkto svorio

6,5 pg/g drėgno produkto svorio

75 ng/g drėgno produkto svorio

5.4

Laisvėje sužvejotų gėlavandenių žuvų, išskyrus gėlame vandenyje sužvejotas diadromines žuvis, raumenų mėsa ir jos gaminiai (25)

3,5 pg/g drėgno produkto svorio

6,5 pg/g drėgno produkto svorio

125 ng/g drėgno produkto svorio

5.5

Laisvėje sužvejotų ungurių (Anguilla anguilla) raumenų mėsa ir jų gaminiai

3,5 pg/g drėgno produkto svorio

10,0 pg/g drėgno produkto svorio

300 ng/g drėgno produkto svorio

5.6

Žuvų kepenys ir jų šalutinių produktų gaminiai, išskyrus 5.7 punkte nurodytus jūros gyvūnų taukus

20,0 pg/g drėgno produkto svorio (38)

200 ng/g drėgno produkto svorio (38)

5.7

Jūros gyvūnų taukai (žuvų kūno taukai, žuvų kepenų taukai ir kitų jūros organizmų taukai, skirti maistui)

1,75 pg/g riebalų

6,0 pg/g riebalų

200 ng/g riebalų

5.8

Žalias pienas (6) ir pieno produktai (6), įskaitant sviesto riebalus

2,5 pg/g riebalų (33)

5,5 pg/g riebalų (33)

40 ng/g riebalų (33)

5.9

Vištų kiaušiniai ir kiaušinių gaminiai (6)

2,5 pg/g riebalų (33)

5,0 pg/g riebalų (33)

40 ng/g riebalų (33)

5.10

Šių gyvūnų riebalai:

 

 

 

galvijų ir avių,

2,5 pg/g riebalų

4,0 pg/g riebalų

40 ng/g riebalų

naminių paukščių,

1,75 pg/g riebalų

3,0 pg/g riebalų

40 ng/g riebalų

kiaulių

1,0 pg/g riebalų

1,25 pg/g riebalų

40 ng/g riebalų

5.11

Sumaišyti gyvūnų riebalai

1,5 pg/g riebalų

2,50 pg/g riebalų

40 ng/g riebalų

5.12

Augalinis aliejus ir riebalai

0,75 pg/g riebalų

1,25 pg/g riebalų

40 ng/g riebalų

5.13

Kūdikiams ir mažiems vaikams skirti maisto produktai (4)

0,1 pg/g drėgno produkto svorio

0,2 pg/g drėgno produkto svorio

1,0 ng/g drėgno produkto svorio“

b)

31 išnaša pakeičiama taip:

„(31)

Dioksinai (polichlorintųjų dibenzo-para-dioksinų (PCDD) ir polichlorintųjų dibenzofuranų (PCDF) suma, išreikšta Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) toksiškumo ekvivalentais, taikant PSO toksinio ekvivalentiškumo faktorius (PSO-TEF), ir dioksinų bei dioksinų tipo PCB suma (PCDD, PCDF ir polichlorintų bifenilų (PCB) suma, išreikšta PSO toksiškumo ekvivalentais, taikant PSO-TEF). PSO TEF, skirti žmonėms keliamai rizikai vertinti, pagrįsti Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) tarptautinės cheminės saugos programos (IPCS) specialistų posėdžio, surengto 2005 m. birželio mėn. Ženevoje, išvadomis (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006))

Giminingas junginys

TEF vertė

Dibenzo-p-dioksinai (PCDDs)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

Dibenzofuranai (PCDF)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4, 6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF:

0,0003

Dioksinų tipo PCB: ne orto PCB + mono-orto PCB

Ne orto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

Mono orto PCB

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

Vartojamos santrumpos: T – tetra; Pe – penta; Hx – heksa; Hp – hepta; O – okta; CDD – chlordibenzodioksinas; CDF – chlordibenzofuranas; CB – chlorbifenilas.“

c)

33 išnaša pakeičiama taip:

„(33)

Didžiausia leidžiamoji koncentracija riebaluose netaikoma maisto produktams, kuriuose riebalų yra mažiau negu 2 % Maisto produktuose, kuriuose riebalų mažiau negu 2 %, didžiausia leidžiamoji koncentracija produkte – koncentracija, atitinkanti didžiausią leidžiamąją koncentraciją maiste, kuriame riebalų yra 2 %, apskaičiuojama remiantis didžiausia leidžiamąja koncentracija riebaluose taikant šią formulę:

didžiausia leidžiamoji koncentracija produkte tais atvejais, kai maisto produktuose yra mažiau negu 2 % riebalų, yra lygi didžiausiai leidžiamajai koncentracijai to maisto produkto riebaluose, padaugintai iš 0,02.“


3.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/24


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1260/2011

2011 m. gruodžio 2 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 945/2010, kuriuo patvirtinamas planas skirti valstybėms narėms 2011 biudžetiniais metais lėšų maisto produktams iš intervencinių atsargų tiekti labiausiai nepasiturintiems asmenims ES ir kuriuo nukrypstama nuo tam tikrų Reglamento (ES) Nr. 807/2010 nuostatų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 43 straipsnio f ir g punktus kartu su 4 straipsniu,

atsižvelgdama į 1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2799/98, nustatantį žemės ūkio politikos priemones dėl euro (2), ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

atsižvelgiant į tai, kad Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 562/2011 (3) patvirtintame 2012 m. metiniame plane intervencinių atsargų, reikalingų vykdant maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems asmenims programą, kiekis, palyginti su praėjusiais metais, gerokai sumažintas, tikslinga pratęsti 2011 m. metinio plano, patvirtinto Komisijos reglamentu (ES) Nr. 945/2010 (4), įgyvendinimo laikotarpį, siekiant sudaryti sąlygas valstybėms narėms papildyti 2012 m. metiniame plane galutiniams gavėjams numatytas paskirstyti maisto produktų atsargas ištekliais, kuriuos būtų galima sutaupyti įgyvendinant 2011 m. metinį planą;

(2)

dėl skundų, pateiktų vykdant viešuosius pirkimus, ir atidėliojimų susijusiuose teisminiuose procesuose Graikija negalėjo įvykdyti mokėjimų už tam tikrus maisto produktų pirkimus rinkoje ir atsiimti dalį paskirto sviesto kiekio iš Sąjungos intervencinių atsargų. Graikijos valdžios institucijos pateikė Komisijai prašymą pratęsti terminą, nustatytą 2010 m. rugsėjo 14 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 807/2010, nustatančio išsamias maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Sąjungoje taisykles (5), 3 straipsnio 3 dalimi, ir terminą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 945/2010 4 straipsniu. Portugalija pateikė panašų prašymą, susijusį su mokėjimo operacijų terminu, nustatytu Reglamento (ES) Nr. 807/2010 3 straipsnio 3 dalimi. Atsižvelgiant į sunkią šių valstybių narių finansinę padėtį, tikslinga leisti joms baigti atlikti mokėjimo operacijas už rinkoje sutelktus produktus ir atsiimti likusius intervencinių atsargų kiekius, kad juos būtų galima panaudoti siekiant padidinti maisto produktų, skiriamų labiausiai nepasiturintiems asmenims, kiekį. Todėl minėtus du terminus reikia pratęsti. Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas valstybėms narėms, leidžiančios nukrypti nuostatos turėtų būti taikomos visoms mokėjimo už rinkoje sutelktus produktus operacijoms ir visiems pieno produktų atsiėmimams iš intervencinių atsargų pagal 2011 m. metinį planą. Numatytasis mokėjimo už rinkoje sutelktus produktus operacijų terminas – rugsėjo 1 d., o pieno produktų atsiėmimo ir Sąjungos intervencinių atsargų terminas – rugsėjo 30 d., todėl šios dvi leidžiančios nukrypti nuostatos turėtų būti taikomos atgaline data;

(3)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 945/2010 iš dalies keičiamas taip:

1)

Įterpiamas šis 3a straipsnis:

„3a straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 807/2010 3 straipsnio 1 dalies, 2011 m. metinio paskirstymo plano įgyvendinimo laikotarpis baigiasi 2012 m. vasario 29 d.“

2)

4 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 807/2010 3 straipsnio 2 dalies pirmos ir trečios pastraipų, įgyvendinant 2011 m. paskirstymo planą sviestas ir nugriebto pieno milteliai atsiimami iš intervencinių atsargų nuo 2011 m. birželio 1 d. iki gruodžio 31 d. Sviesto ir nugriebto pieno miltelių paskirto kiekio laikymo intervencinėse atsargose nuo rugsėjo 30 d. iki faktinio atsiėmimo iš intervencinių atsargų dienos išlaidas prisiima valstybė narė, kuriai produktai paskirti pagal 2011 m. paskirstymo planą.“

3)

Įterpiamas šis 5a straipsnis:

„5a straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 807/2010 3 straipsnio 3 dalies, įgyvendinant 2011 m. metinį paskirstymo planą, mokėjimo už produktus, kuriuos turi tiekti veiklos vykdytojas, operacijos, kai produktai turi būti sutelkti rinkoje pagal Reglamento (ES) Nr. 807/2010 2 straipsnio 3 dalies a punkto iii ir iv papunkčius, yra baigiamos prieš 2011 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

1 straipsnio 2 ir 3 dalys taikomos nuo 2011 m. rugpjūčio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 349, 1998 12 24, p. 1.

(3)  OL L 152, 2011 6 11, p. 24.

(4)  OL L 278, 2010 10 22, p. 1.

(5)  OL L 242, 2010 9 15, p. 9.


3.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1261/2011

2011 m. gruodžio 2 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. gruodžio 3 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 2 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

58,8

IL

98,1

MA

39,1

MK

68,6

TN

143,0

TR

75,8

ZZ

80,6

0707 00 05

EG

193,3

TR

97,0

ZZ

145,2

0709 90 70

MA

31,4

TR

125,9

ZZ

78,7

0805 10 20

AR

36,9

BR

41,5

MA

56,6

UY

42,5

ZA

50,9

ZZ

45,7

0805 20 10

MA

66,2

ZZ

66,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

31,3

IL

78,6

JM

129,1

TR

88,8

UY

71,0

ZZ

79,8

0805 50 10

TR

56,9

ZZ

56,9

0808 10 80

CA

120,5

CL

90,0

CN

74,9

US

119,9

ZA

180,1

ZZ

117,1

0808 20 50

CN

59,0

TR

133,1

ZZ

96,1


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

3.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/28


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. lapkričio 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2011/734/ES, skirtas Graikijai, kuriuo siekiama sugriežtinti ir sustiprinti fiskalinę priežiūrą bei įspėti Graikiją imtis deficito mažinimo priemonių, kaip manoma, reikalingų perviršinio deficito padėčiai ištaisyti

(2011/791/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 126 straipsnio 9 dalį ir 136 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos rekomendaciją,

kadangi:

(1)

SESV 136 straipsnio 1 dalies a punkte numatyta galimybė patvirtinti valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, skirtas priemones, kuriomis siekiama sustiprinti jų biudžetinės drausmės koordinavimą ir priežiūrą;

(2)

SESV 126 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės turi vengti perviršinio valdžios sektoriaus deficito, ir dėl to nustatyta perviršinio deficito procedūra. Stabilumo ir augimo pakte, pagal kurio korekcinę funkciją įgyvendinama perviršinio deficito procedūra, numatyta struktūra, kuria palaikoma Vyriausybės politika, skirta greitai grįžti prie tvirtos biudžeto būklės atsižvelgiant į ekonominę situaciją;

(3)

2009 m. balandžio 27 d. pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 6 dalį Taryba nusprendė, kad Graikijoje susidaręs perviršinis deficitas;

(4)

2010 m. gegužės 10 d. pagal 126 straipsnio 9 dalį ir 136 straipsnį Taryba priėmė sprendimą 2010/320/ES (1), skirtą Graikijai, kuriuo siekiama sugriežtinti ir sustiprinti fiskalinę priežiūrą bei įspėti Graikiją imtis deficito mažinimo priemonių, kaip manoma, reikalingų perviršinio deficito padėčiai ištaisyti ne vėliau kaip iki 2014 m. termino. Taryba nustatė tokį deficito padėties ištaisymo planą: valdžios sektoriaus deficitas turi neviršyti 18 508 mln. EUR 2010 m., 17 065 mln. EUR 2011 m., 14 916 mln. EUR 2012 m., 11 399 mln. EUR 2013 m. ir 6 385 mln. EUR 2014 m.;

(5)

Sprendimas 2010/320/ES buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (2). Kadangi reikėjo padaryti daugiau pakeitimų, siekiant aiškumo 2011 m. liepos 12 d. jis išdėstytas nauja redakcija Sprendime 2011/734/ES (3);

(6)

2011 m. rugsėjo mėn. tapo akivaizdu, kad, atsižvelgiant į biudžeto vykdymą iki minėto rugsėjo mėn. ir nekeičiant politikos, nuo 2011 m. deficito tikslo bus reikšmingai nukrypta, dėl to nukentėtų bendras programos patikimumas. 2011 m. spalio mėn. Graikijos Vyriausybė paskelbė priemones, kuriomis siekiama kuo labiau sumažinti nuokrypį nuo 2011 m. biudžeto, ir pateikė 2012 m. biudžeto projektą, kuriuo siekiama laikytis 2012 m. viršutinės ribos, nustatytos Sprendimu 2010/320/ES. Šios priemonės bus teisės aktais įtvirtintos iki 2011 m. spalio mėn. pabaigos. Dėl šių priemonių vyko išsamios Graikijos valdžios institucijų ir Komisijos tarnybų diskusijos;

(7)

atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Sprendimą 2011/734/ES reikėtų iš dalies pakeisti dėl keleto aspektų, nekeičiant perviršinio deficito panaikinimo termino,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2011/734/ES 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1.

įterpiama ši dalis:

„6a.   Graikija nedelsdama patvirtina ir įgyvendina šias priemones:

a)

atleidimo nuo mokesčių masto mažinimas, visų pirma sumažinant neapmokestinamųjų gyventojų pajamų ribas ir taip siekiant padidinti 2012 m. pajamas bent 2 831 mln. EUR;

b)

nuolatinis nekilnojamojo turto mokestis, renkamas per elektros energijos sąskaitas, siekiant 2011 m. surinkti bent 1 667 mln. EUR ir nuo 2012 m. toliau 1 750 mln. EUR per metus;

c)

neatidėliotinas persvarstytos valstybės tarnautojų darbo užmokesčio dydžių sistemos įgyvendinimas, tuo siekiant sumažinti 2011 m. išlaidas bent 101 mln. EUR ir į 2012 m. perkelti bent 552 mln. EUR, taip papildant VTFS 2015 m. numatytą sutaupyti lėšų sumą. Ši reforma taikoma visiems valdžios sektoriaus darbuotojams, išskyrus tuos, kuriems taikomi specialūs darbo užmokesčio režimai. Grynoji sutaupytų lėšų suma priklausys nuo šios priemonės poveikio pajamų mokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, taip pat premijoms, išmokamoms tam tikrų kategorijų darbuotojams;

d)

pagrindinės ir papildomos pensijos mažinimas, taip pat vienkartinės sumos, mokamos išeinant į pensiją, mažinimas, siekiant 2011 m. sutaupyti bent 219 mln. EUR ir į 2012 m. perkelti 446 mln. EUR, taip papildant VTFS numatytą sutaupyti lėšų sumą;

e)

ekologinio fondo išlaidų apribojimas, kad jos neviršytų 5 % jo indėlių, siekiant 2012 m. sutaupyti 360 mln. EUR;

f)

ministrų sprendimai arba raštai dėl VTFS numatytų priemonių, susijusių su gamtinių dujų akcizo mokesčiu, krosnių kuru ir transporto priemonių mokesčiais;

g)

ministrų sprendimai taikyti vienodą reguliavimą kelių socialinio draudimo fondų su sveikata susijusioms išmokoms;

h)

teisės aktai, kuriais numatoma rinkti solidarumo rinkliavą, priskaitant ją prie mokesčių;

i)

ministrų sprendimai, kuriais nurodoma pradėti subjektų uždarymą, sujungimą arba reikšmingą sumažinimą. Tai taikoma KED, ETA, ODDY, Nacionaliniam jaunimo institutui, EOMEX, IGME, OSK, DEPANOM, THEMIS, ETHYAGE bei ERT ir kitiems 35 mažesniems subjektams;

j)

ministro sprendimas, kuriame tiksliai apibrėžiami invalidumo pensijų skyrimui taikomi neįgalumo kriterijai, kurių laikantis būtų pasiekti VTFS numatyti taupymo tikslai;

k)

įstatymas, kuriuo įšaldomas pagrindinių ir papildomų pensijų indeksavimas iki 2015 m.;

l)

tinkamų farmacijos produktų sąrašo, kuriuo nustatomos socialinio draudimo fondų mokamos kainos, užbaigimas;

m)

toliau išvardyto turto perdavimas privatizavimo fondui – Graikijos Respublikos Turto plėtros fondui (HRADF): Alpha Bank (0,619 % akcijų); Graikijos nacionalinis bankas (1,234 % akcijų); Piraeus Bank (1,308 % akcijų); Pirėjo uosto direkcija (23,1 % akcijų); Salonikų uosto direkcija (23,3 % akcijų); Elefsinos, Lavrijo, Igoumenitsa, Alexandroupolis, Volo, Kavalos, Korfu, Patrų, Rafinos, Herakliono uostų direkcijos (100 %); Atėnų vandens ir nuotekų bendrovė (27,3 %); Salonikų vandens ir nuotekų bendrovė (40 %); regioniniai valstybiniai oro uostai (koncesijos teisių perdavimas); gamtinių dujų saugykla jūroje South Kavala (dabartinės ir būsimos koncesijos teisių perdavimas); Graikijos greitkeliai (ekonominių dabartinės ir būsimos koncesijos teisių perdavimas); Egnatia odos (100 %); Graikijos paštas (90 %); OPAP, SA (29 %); keturi valstybiniai pastatai;

n)

teisės, techninių ir finansų konsultantų skyrimas bent keturiolikai šių privatizavimo sandorių, numatytų įgyvendinti iki 2012 m. pabaigos;

o)

remiantis dialogu su socialiniais partneriais, taip pat atsižvelgiant į tikslą sukurti ir išlaikyti darbo vietas ir didinti įmonių konkurencingumą, patvirtinant papildomas priemones, skirtas darbo mokesčiui pritaikyti prie ekonominių sąlygų. Visų pirma: VTFS taikymo laikotarpiu sustabdomas kolektyvinių susitarimų profesijų ir sektorių lygmenyje taikymo išplėtimas ir vadinamojo palankesnio režimo principo galiojimas, kad susitarimai įmonių lygmenyje turėtų viršenybę prieš susitarimus sektorių ir profesijų lygmenyje; kolektyvinius susitarimus įmonių lygmenyje gali pasirašyti arba profesinės sąjungos, arba, kai įmonė tokios sąjungos neturi, darbo tarybos ar kiti darbuotojų atstovai, neatsižvelgiant į įmonės dydį.“;

2.

7 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

2012 m. biudžetas, atitinkantis VTFS nustatytus tikslus ir šiame sprendime nustatytas deficito viršutines ribas; informacijos apie keletą VTFS numatytų priemonių atnaujinimas ir paskelbimas; mokesčių ir išlaidų teisės aktų, būtinų biudžetui vykdyti, priėmimas kartu su biudžetu.“;

b)

d punktas pakeičiamas taip:

„d)

centrinės valdžios nepriklausomo funkcinio vertinimo pirmojo etapo rezultatų įvertinimas, po kurio bus parengtas veiksmų planas veiklos politikos rekomendacijoms įgyvendinti. Šiomis rekomendacijomis nustatoma, kaip užtikrinti paprastesnę ir veiksmingesnę valstybės tarnybą, apibrėžti aiškius ministerijų departamentų įgaliojimus ir atskaitomybės ryšius, kad jų kompetencija nebesutaptų, ir gerinti judumą tiek tarp atskirų ministerijos padalinių, tiek visame ministerijos sektoriuje; funkcinio esamų socialinių programų vertinimo užbaigimas.“;

c)

papildoma šiais punktais:

„i)

konsultantų skyrimas kitiems privatizavimo sandoriams, planuojamiems 2012 m. ir neįtrauktiems į 6a dalies n punktą; valstybinės žemės nuosavybės registravimo ir antrinės teisės aktų dėl būsto turizmui ir žemės panaudojimo priėmimo spartinimas; naujo Valstybės nekilnojamojo turto Generalinio sekretoriato, kuris bendradarbiautų su neseniai sujungtomis KED ir ETA (atitinkamai nekilnojamojo turto administravimo ir turistinio nekilnojamojo turto įstaigomis) ir rengtų nekilnojamąjį turtą komercinio ir pardavimui skirto turto privatizacijai, įsteigimas ir veikimas. Siekiama pagerinti nekilnojamojo turto valdymą, panaikinti jo suvaržymus ir jį parengti privatizacijai; HRDAF suformuoja šešis nekilnojamojo turto portfelius; uždarytų subjektų kilnojamojo ir nekilnojamojo turto perdavimo valstybei teisės akto priėmimas;

j)

pajamų administravimo reforma šiomis priemonėmis: stambių mokesčių mokėtojų skyriaus sudarymas; veiksmingo mokesčių administravimo kliūčių šalinimas įgyvendinant esmines naujojo mokesčių įstatymo reformas, įskaitant veiklos rezultatų tikslų nepasiekiančių vadovų pakeitimą ir mokesčių auditorių kvalifikacijos įvertinimą iš naujo; naujai įsteigtos skubaus administracinių ginčų sprendimo įstaigos veikimas, kad būtų sparčiai išsprendžiamos (t. y. per 90 dienų) didelės ginčų bylos; bent 31 mokesčių inspekcijos funkcijų centralizavimas ir sujungimas;

k)

siekiant stiprinti išlaidų kontrolę: nuolatinių finansų apskaitos pareigūnų skyrimas visose ministerijose;

l)

vidutinės trukmės personalo plano laikotarpiui iki 2015 m., laikantis taisyklės, kad vietoje 5 išėjusių darbuotojų priimamas 1 darbuotojas, kuri taikoma visam valdžios sektoriui, be išimčių atskiriems sektoriams, paskelbimas; maždaug 15 000 šiuo metu įvairiuose valdžios sektoriaus subjektuose dirbančių darbuotojų perkėlimas į darbo jėgos rezervą ir maždaug 15 000 išleidimas į išankstinę pensiją. Darbo jėgos rezervui priskirtiems ir į išankstinę pensiją išleistiems darbuotojams 60 % jų bazinio darbo užmokesčio (atmetus viršvalandžius ir kitus papildomus mokėjimus) bus mokama ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Šį 12 mėnesių laikotarpį iki 24 mėnesių galima pratęsti priešpensinio amžiaus darbuotojams. Mokėjmas personalui, esančiam darbo jėgos rezerve, yra dalis jų išeitinių išmokų mokėjimo;

m)

su sunkiomis darbo sąlygomis susijusių profesijų sąrašo persvarstymas ir jo apimties mažinimas, kad jis apimtų ne daugiau kaip 10 % darbo jėgos. Nuodugnus antrinių ir (arba) papildomų viešųjų pensijų fondų, įskaitant socialinės paramos fondus ir vienkartinių išmokų sistemas, persvarstymas, siekiant stabilizuoti pensijų išlaidas, garantuoti, kad tų sistemų poveikis biudžetui būtų neutralus, ir užtikrinti visos sistemos tvarumą vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu. Persvarstymu pasiekiama, kad: būtų toliau mažinamas esamų fondų skaičius; būtų panaikintas disbalansas deficitiniuose fonduose; dabartinės išlaidos stabilizuotųsi ties tvariu lygiu, nuo 2012 m. sausio 1 d. atliekant tinkamus koregavimus; ir būtų užtikrintas ilgalaikis antrinių sistemų tvarumas griežtai susiejant įmokas ir išmokas.“;

3.

8 dalis papildoma šiais punktais:

„c)

esamo funkcinio socialinių programų vertinimo antrasis etapas, kuriuo, be kita ko, atliekamas išsamesnis konkrečių programų vertinimas, siekiant sumažinti per didelį susiskaidymą, sutaupyti lėšų ir didinti veiksmingumą;

d)

e. išrašymo (vaistų, gydytojo siuntimų, diagnostikos ir operacijų) sistemos taikymas visai medicininei veiklai tiek nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos įstaigose, tiek EOPYY ir socialinio draudimo fondų samdomų paslaugų teikėjų vykdomai medicininei veiklai; nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos įstaigų ir paslaugų teikėjų išsamių mėnesinių audito ataskaitų rengimas; remiantis kitų valstybių narių patirtimi, mažesnio sąnaudų pasidalijimo koeficiento priskyrimas generiniams vaistams, kurių kaina gerokai mažesnė negu orientacinė kaina (mažesnė negu 60 procentų orientacinės kainos); socialinio draudimo fondų metinės vaistų išrašymo ataskaitos paskelbimas; įsipareigojimų registrų sudarymas visose ligoninėse;

e)

perėjimas prie nacionalinei sveikatos priežiūros sistemai taikomos naujos centralizuotų viešųjų farmacijos ir medicinos prekių pirkimų sistemos per Prekių tiekimo koordinavimo komitetą bendradarbiaujant su Specifikacijų komitetu, naudojant vieną medicinos ir farmacijos prekių kodavimo sistemą;

f)

siekiant stiprinti išlaidų kontrolę, teisės aktų, kuriais paprastinama papildomų biudžetų teikimo ir tvirtinimo procedūra, priėmimas; įsipareigojimų registrų, kurie bendari apimtų visą valdžios sektorių, sudarymo proceso tęsimas“;

4.

papildoma šia dalimi:

„9.   Graikija iki 2012 m. birželio mėn. pabaigos patvirtina šias priemones:

a)

priemonių, kurios turės būti patvirtintos tuo pačiu metu kaip ir su 2013 m. biudžetas ir tuo pačiu metu kaip ir 2014 m. biudžetas, parengimas, viešųjų išlaidų programų vertinimo pradžia, siekiant nustatyti priemones, kurios sudaro 3 % BVP. Vertinimas remiasi išorės technine pagalba; jį atliekant daugiausia dėmesio skiriama pensijoms ir socialiniams pervedimams (taip, kad būtų išlaikyta minimali socialinė apsauga); gynybos išlaidų mažinimas nemažinant šalies gynybos galios; centrinės bei vietos valdžios institucijų restruktūrizavimas; specialių darbo užmokesčio režimų koregavimai; tolesnio ligoninių farmacijos ir veiklos išlaidų ir socialinės paramos išmokų grynaisiais pinigais racionalizavimo tikslinimas.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pranešimo apie jį dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Graikijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  OL L 145, 2010 6 11, p. 6.

(2)  Sprendimas 2010/486/ES (OL L 241, 2010 9 14, p. 12); Sprendimas 2011/57/ES (OL L 026, 2011 1 29, p. 15); Sprendimas 2011/257/ES (OL L 110, 2011 4 29, p. 26).

(3)  OL L 296, 2011 11 15, p. 38.


3.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/32


POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS ATALANTA/4/2011

2011 m. gruodžio 2 d.

dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų apiplėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), ES pajėgų vado skyrimo

(2011/792/BUSP)

POLITINIS IR SAUGUMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 38 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 10 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2008/851/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (1) (Atalanta), ypač į jų 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Bendrųjų veiksmų 2008/851/BUSP 6 straipsnio 1 dalį Taryba įgaliojo Politinį ir saugumo komitetą (toliau – PSK) priimti sprendimus dėl ES pajėgų vado skyrimo;

(2)

2011 m. liepos 5 d. PSK priėmė Sprendimą Atalanta/3/2011 (2), kuriuo Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo, ES pajėgų vadu paskyrė kontradmirolą Thomas JUGEL;

(3)

ES operacijos vadas rekomendavo kapitoną Jorge MANSO skirti nauju Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų apiplėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo, ES pajėgų vadu;

(4)

ES karinis komitetas pritaria tai rekomendacijai;

(5)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo (Nr. 22) dėl Danijos pozicijos 5 straipsnį Danija nedalyvauja rengiant ir įgyvendinant su gynyba susijusius Sąjungos sprendimus bei veiksmus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Kapitonas Jorge MANSO skiriamas Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų apiplėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo, ES pajėgų vadu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2011 m. gruodžio 6 d.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 2 d.

Politinio ir saugumo komiteto vardu

Pirmininkas

O. SKOOG


(1)  OL L 301, 2008 11 12, p. 33.

(2)  OL L 177, 2011 7 6, p. 26.


3.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/33


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. spalio 19 d.

dėl pozicijos, kurią Europos Sąjunga turi priimti Žemės ūkio jungtiniame komitete, įsteigtame remiantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl prekybos žemės ūkio produktais, dėl to susitarimo 9 priedo pakeitimo

(2011/793/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. balandžio 4 d. Tarybos ir Komisijos sprendimą 2002/309/EB, Euratomas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje susitarimo, dėl septynių susitarimų sudarymo su Šveicarijos Konfederacija (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalies antros pastraipos šeštą įtrauką,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais (2) (toliau – susitarimas) įsigaliojo 2002 m. birželio 1 d.;

(2)

šeštuoju susitarimo straipsniu įsteigiamas Žemės ūkio jungtinis komitetas (toliau – komitetas), atsakingas už susitarimo administravimą ir prižiūrintis jo veikimą;

(3)

remiantis susitarimo 6 straipsnio 4 ir 7 dalimis 2003 m. spalio 21 d. komitetas patvirtino savo darbo tvarkos taisykles (3) ir sudarė darbo grupes susitarimo priedams administruoti (4);

(4)

už ekologinius produktus atsakinga dvišalė darbo grupė susirinko išanalizuoti 9 priedo taikymo sritį, šalių taikomas importo taisykles ir šalių apsikeistą informaciją, kad galėtų suformuluoti jungtiniam komitetui rekomendacijas, siekiant priderinti ir atnaujinti 9 priedo priedėlius;

(5)

remdamasis susitarimo 11 straipsniu, komitetas gali nuspręsti iš dalies pakeisti susitarimo priedus;

(6)

Europos Sąjungos delegacijos vadovas Žemės ūkio jungtiniame komitete išreiškia Europos Sąjungos pritarimą galutiniam jungtinio komiteto sprendimo projekto variantui;

(7)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 (5) 37 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos pozicija Žemės ūkio jungtiniame komitete, įsteigtame remiantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl žemės ūkio produktų prekybos 6 straipsniu, pagrįsta Žemės ūkio jungtinio komiteto sprendimo projektu, kuris pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Žemės ūkio jungtinio komiteto sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje po to, kai bus priimtas.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 19 d.

Komisijos vardu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 114, 2002 4 30, p. 1.

(2)  OL L 114, 2002 4 30, p. 132.

(3)  2003 m. liepos 21 d. Tarybos priimta bendroji pozicija; 2003 m. spalio 21 d. Jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/2003 dėl darbo tvarkos taisyklių (OL L 303, 2003 11 21, p. 24).

(4)  2003 m. liepos 21 d. Tarybos priimta bendroji pozicija; 2003 m. spalio 21 d. Jungtinio komiteto sprendimas Nr. 2/2003 dėl darbo grupių sudarymo ir įgaliojimų šioms grupėms suteikimo (OL L 303, 2003 11 21, p. 27).

(5)  OL L 189, 2007 7 20, p. 1.


PRIEDAS

PROJEKTAS

JUNGTINIO ŽEMĖS ŪKIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 2/2011

2011 m. lapkričio 25 d.

dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais 9 priedo pakeitimo

JUNGTINIS ŽEMĖS ŪKIO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais, ypač į jo 11 straipsnį,

kadangi:

(1)

2002 m. birželio 1 d. įsigaliojo Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais (toliau – susitarimas);

(2)

susitarimo 9 priedas skirtas palengvinti ir skatinti tarpusavio prekybą Europos Sąjungos ir Šveicarijos kilmės ekologiškais produktais;

(3)

remiantis susitarimo 9 priedo 8 straipsniu, ekologiškų produktų darbo grupė sprendžia su 9 priedu ir jo įgyvendinimu susijusius klausimus, taip pat rengia rekomendacijas komitetui. Minėta grupė susirinko išnagrinėti klausimus, susijusius su susitarimo taikymo sritimi, abiejų susitarimo šalių taikomomis importo taisyklėmis ir jų keitimusi informacija. Darbo grupė nusprendė, kad 9 priedo straipsnių turinį, susijusį su šiais klausimais, reikėtų atnaujinti, kad būtų atsižvelgta į ekologinės gamybos ir prekybos ekologiškais produktais rinkos pokyčius,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais 9 priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pirmoje dalyje žodis „augaliniai“ pakeičiamas „žemės ūkio“;

b)

2 dalis išbraukiama.

2.

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Trečiosios šalys ir tikrinimo institucijos trečiosiose šalyse

1.   Šalys kiek įmanoma siekia užtikrinti, kad ekologiškai pagamintų produktų importui iš trečiųjų šalių būtų taikomi lygiaverčiai reikalavimai.

2.   Siekdamos užtikrinti trečiųjų šalių ir tikrinimo institucijų trečiosiose šalyse pripažinimo lygiavertiškumą, šalys ima tinkamai bendradarbiauti, kad būtų galima pasinaudoti šalių įgyta patirtimi, ir iš anksto tariasi dėl trečiosios šalies ar tikrinimo institucijos trečiojoje šalyje pripažinimo ir įtraukimo į sąrašus, kurie šiam tikslui sudaromi šalių įstatymuose ir kituose norminiuose aktuose.“

3.

7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

Keitimasis informacija

1.   Pagal šio susitarimo 8 straipsnį šalys ir valstybės narės pateikia viena kitai šią informaciją ir dokumentus:

kompetentingų institucijų ir tikrinimo organų sąrašą, kuriame nurodyti jų kodai, bei ataskaitas apie atsakingų institucijų vykdomą priežiūrą,

administracinių sprendimų, kuriais leidžiama importuoti ekologiškai pagamintus produktus iš trečiųjų šalių, sąrašus;

neatitikimus arba 1 priedėlyje nurodytų įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, turinčius įtakos produkto ekologiniam statusui. Keitimosi informacija lygis priklauso nuo taisyklių nesilaikymo arba pažeidimų rimtumo ir masto, nustatyto remiantis priedėliu.

2.   Šalys užtikrina, kad 1 dalies 3 įtraukoje nurodyta informacija būtų tvarkoma konfidencialiai.“

4.

1 priedėlis ir 2 priedėlis pakeičiami atitinkamai 1 priedėliu ir 2 priedėliu, pateikiamais šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2011 m. gruodžio 1 d.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 25 d.

Jungtinio žemės ūkio komiteto vardu

Europos Sąjungos delegacijos vadovas

Nicolas VERLET

Šveicarijos Konfederacijos delegacijos pirmininkas ir vadovas

Jacques CHAVAZ

Komiteto sekretorius

Michaël WÜRZNER

PRIEDAS

„1 priedėlis

3 straipsnyje nurodytų teisės aktų, susijusių su ekologiškai gaminamais žemės ūkio produktais ir maisto produktais, sąrašas

Europos Sąjungoje taikomi teisės aktai

2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL L 189, 2007 7 20, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 967/2008 (OL L 264, 2008 10 3, p. 1).

2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL L 250, 2008 9 18, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 426/2011 (OL L 113, 2011 5 13, p. 1).

2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių (OL L 334, 2008 12 12, p. 25), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. birželio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 590/2011 (OL L 161, 2011 6 21, p. 9).

Šveicarijos Konfederacijoje taikomos nuostatos

1997 m. rugsėjo 22 d. potvarkis dėl ekologinės žemdirbystės ir ekologinių gaminių bei maisto produktų ženklinimo (Potvarkis dėl ekologinės žemdirbystės) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. spalio 27 d. (RO 2010 5859).

1997 m. rugsėjo 22 d. Ekonomikos federalinio departamento potvarkis dėl ekologinės žemdirbystės su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. gegužės 25 d. (RO 2011 2369).

Lygiavertiškumo sistema netaikoma

Šveicariškiems produktams, kurių ingredientai pagaminti pagal perėjimo prie ekologinio žemės ūkio sistemą.

Produktams, gautiems iš Šveicarijos ožkininkystės produkcijos, kai gyvūnams taikoma nukrypti leidžianti nuostata, numatyta Potvarkio dėl ekologinės žemdirbystės ir ekologinių gaminių bei maisto produktų ženklinimo 39d straipsnyje (1).

„2 priedėlis

Įgyvendinimo taisyklės

Ekologiško gyvūnų pašaro ženklinimo taisyklės, nustatytos galiojančiuose vienos importuojančios susitariančiosios šalies teisės aktuose, taikomos kitos šalies importuojamai produkcijai.“


(1)  (RS 910.18)“


3.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/37


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. lapkričio 30 d.

kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms 2010 m. Nyderlanduose taikant skubias kovos su paukščių gripu priemones, atlyginti

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8714)

(Tekstas autentiškas tik olandų kalba)

(2011/794/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal finansinio reglamento 75 straipsnį ir įgyvendinimo taisyklių 90 straipsnio 1 dalį įsipareigojimai dėl išlaidų iš Sąjungos biudžeto yra grindžiami ankstesniu institucijos arba kitų institucijų, kurioms institucija yra perdavusi įgaliojimus, finansavimo sprendimu, kuriame išdėstomi pagrindiniai su biudžeto išlaidomis susijusių veiksmų elementai;

(2)

Sprendimu 2009/470/EB nustatyta Sąjungos finansinio įnašo, skirto specialiųjų veterinarijos priemonių, įskaitant skubias priemones, išlaidoms atlyginti, nustatymo tvarka. Siekdama padėti kuo greičiau likviduoti paukščių gripą, Sąjunga turėtų finansiškai prisidėti prie valstybių narių patirtų tinkamų finansuoti išlaidų atlyginimo. Šio sprendimo 4 straipsnio 3 dalies pirmoje ir antroje įtraukoje nustatyta, kokia dalis valstybių narių patirtų išlaidų privalo būti atlyginta;

(3)

2005 m. vasario 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 349/2005, nustatančio Tarybos sprendime 90/424/EEB paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisykles (2), 3 straipsnyje nustatyta, kokioms tinkamoms finansuoti išlaidoms atlyginti gali būti skiriama Sąjungos finansinė parama;

(4)

2011 m. kovo 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2011/204/ES dėl Sąjungos finansinės paramos skubioms kovos su paukščių gripu priemonėms Danijoje ir Nyderlanduose 2010 m. (3) suteiktas Sąjungos finansinis įnašas skubių kovos su paukščių gripu priemonių Nyderlanduose 2010 m. išlaidoms atlyginti. 2011 m. gegužės 20 d. Nyderlandai, vadovaudamiesi Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnio 1 ir 2 dalimis, pateikė oficialų prašymą atlyginti išlaidas;

(5)

Sąjungos finansinis įnašas išmokamas tik tuo atveju, jei planuota veikla buvo tikrai įgyvendinta ir valdžios institucijos per nustatytus terminus pateikė visą reikalingą informaciją;

(6)

Pagal Sprendimo 2009/470/EB 3 straipsnio 4 dalį Nyderlandai nedelsdami informavo Komisiją ir kitas valstybes nares apie priemones, taikytas pagal Sąjungos teisės aktus dėl pranešimo ir ligos likvidavimo, ir jų rezultatus. Su prašymu atlyginti išlaidas, kaip reikalaujama Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnyje, buvo pateikta finansinė ataskaita, patvirtinamieji dokumentai, epidemiologinė ataskaita iš kiekvieno ūkio, kuriame gyvūnai buvo skerdžiami ar naikinami, ir atitinkamo audito rezultatai;

(7)

2011 m. rugpjūčio 8 d. Nyderlandams buvo pateiktos Komisijos pastabos, finansuoti tinkamų išlaidų apskaičiavimo metodas ir galutinės išvados. 2011 m. rugpjūčio 16 d. e. paštu Nyderlandai išreiškė sutikimą;

(8)

todėl gali būti nustatytas bendras Sąjungos finansinis įnašas, kuriuo būtų atlygintos tinkamos finansuoti išlaidos, patirtos 2010 m. likviduojant paukščių gripą Nyderlanduose;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, susijusioms su paukščių gripo likvidavimu Nyderlanduose 2010 m., atlyginti yra 54 203,48 EUR.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra finansavimo sprendimas, kaip nurodyta finansinio reglamento 75 straipsnyje, ir skiriamas Nyderlandų Karalystei.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

(2)  OL L 55, 2005 3 1, p. 12.

(3)  OL L 86, 2011 4 1, p. 73.


3.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/39


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. lapkričio 30 d.

kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms 2009 m. Italijoje taikant skubias kovos su vezikuline kiaulių liga priemones, atlyginti

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8715)

(Tekstas autentiškas tik italų kalba)

(2011/795/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 3 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

pagal finansinio reglamento 75 straipsnį ir įgyvendinimo taisyklių 90 straipsnio 1 dalį įsipareigojimai dėl išlaidų iš Sąjungos biudžeto yra grindžiami ankstesniu institucijos arba kitų institucijų, kurioms institucija yra perdavusi įgaliojimus, finansavimo sprendimu, kuriame išdėstomi pagrindiniai su biudžeto išlaidomis susijusių veiksmų elementai;

(2)

Sprendimu 2009/470/EB nustatyta Sąjungos finansinio įnašo, skirto specialiųjų veterinarijos priemonių, įskaitant skubias priemones, išlaidoms atlyginti, nustatymo tvarka. Siekdama padėti kuo greičiau likviduoti vezikulinę kiaulių ligą, Sąjunga turėtų finansiškai prisidėti prie tinkamų finansuoti valstybių narių patirtų išlaidų atlyginimo. Šio sprendimo 3 straipsnio 6 dalies pirmoje įtraukoje nustatyta, kokia dalis valstybių narių patirtų išlaidų privalo būti atlyginta;

(3)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 349/2005 nustatytos Tarybos sprendime 90/424/EEB (2) paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisyklės. Minėto reglamento 3 straipsnyje nustatyta, kokioms tinkamoms finansuoti išlaidoms atlyginti gali būti skiriama Sąjungos finansinė parama;

(4)

2010 m. kovo 5 d. Komisijos sprendimu 2010/143/EB dėl Sąjungos finansinio įnašo, skirto skubių kovos su kiaulių vezikuline liga priemonių Italijoje 2009 m. išlaidoms atlyginti (3), Italijai buvo suteiktas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms likviduojant vezikulinę kiaulių ligą, atlyginti;

(5)

2010 m. gegužės 3 ir 4 d. Italija, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnio 1 ir 2 dalimis, pateikė oficialų prašymą atlyginti išlaidas. 2011 m. birželio 29 d. Komisija pranešė e. paštu Italijai savo galutines išvadas. 2011 m. rugpjūčio 23 d. e. paštu Italija išreiškė sutikimą;

(6)

Sąjungos finansinis įnašas išmokamas tik tuo atveju, jei planuota veikla buvo tikrai įgyvendinta ir valdžios institucijos per nustatytus terminus pateikė visą reikalingą informaciją;

(7)

Italijos valdžios institucijos visiškai įvykdė Sprendimo 2009/470/EB 3 straipsnio 4 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnyje nustatytus techninius ir administracinius reikalavimus;

(8)

atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, turėtų būti nustatytas bendras Sąjungos finansinis įnašas, kuriuo būtų atlygintos finansuoti tinkamos išlaidos, patirtos 2009 m. likviduojant vezikulinę kiaulių ligą Italijoje;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, susijusioms su vezikulinės kiaulių ligos likvidavimu Italijoje 2009 m., atlyginti yra 93 998,39 EUR. Tai yra finansavimo sprendimas, kaip apibrėžta finansinio reglamento 75 straipsnyje.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Italijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

(2)  OL L 55, 2005 3 1, p. 12.

(3)  OL L 56, 2010 3 6, p. 12.


3.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/41


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. lapkričio 30 d.

dėl Sąjungos finansinio įnašo išlaidoms, patirtoms 2008 m. gruodžio mėn. ir 2009 m. sausio mėn. Klopenburge, Vokietijoje, taikant skubias kovos su paukščių gripu priemones, atlyginti

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8716)

(Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba)

(2011/796/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal finansinio reglamento 75 straipsnį ir įgyvendinimo taisyklių 90 straipsnio 1 dalį įsipareigojimai dėl išlaidų iš Sąjungos biudžeto yra grindžiami ankstesniu institucijos arba kitų institucijų, kurioms institucija yra perdavusi įgaliojimus, finansavimo sprendimu, kuriame išdėstomi pagrindiniai su biudžeto išlaidomis susijusių veiksmų elementai;

(2)

Sprendimu 2009/470/EB nustatyta Sąjungos finansinio įnašo, skirto specialiųjų veterinarijos priemonių, įskaitant skubias priemones, išlaidoms atlyginti, nustatymo tvarka. Siekdama padėti kuo greičiau likviduoti paukščių gripą, Sąjunga turėtų finansiškai prisidėti prie finansuoti tinkamų valstybių narių patirtų išlaidų atlyginimo. Šio sprendimo 4 straipsnio 3 dalies pirmoje ir antroje įtraukoje nustatyta, kokia dalis valstybių narių patirtų išlaidų gali būti atlyginta;

(3)

2005 m. vasario 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 349/2005, nustatančio Tarybos sprendime 90/424/EEB paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisykles (2), 3 straipsnyje nustatyta, kokioms tinkamoms finansuoti išlaidoms atlyginti gali būti skiriama Sąjungos finansinė parama;

(4)

2009 m. liepos 29 d. Komisijos sprendimu 2009/581/EB dėl Bendrijos finansinės paramos, skirtos skubių kovos su paukščių gripu priemonių Klopenburge, Vokietijoje, 2008 m. gruodžio mėn. ir 2009 m. sausio mėn. išlaidoms padengti (3) numatomas Sąjungos finansinis įnašas skubių kovos su paukščių gripu priemonių Vokietijoje 2008 m. gruodžio mėn. ir 2009 m. sausio mėn. išlaidoms atlyginti;

(5)

2009 m. rugsėjo 3 d. Vokietija, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnio 1 ir 2 dalimis, pateikė oficialų prašymą atlyginti išlaidas;

(6)

Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnyje nustatyta tvarka Sąjungos finansinis įnašas išmokamas tik tuo atveju, jei planuota veikla buvo tikrai įgyvendinta ir valdžios institucijos per nustatytus terminus pateikė visą reikalingą informaciją;

(7)

Sprendimu 2009/581/EB pirmoji išmokos dalis 2 000 000 EUR turėtų būti išmokėta kaip Sąjungos finansinio įnašo dalis;

(8)

pagal Reglamento (EB) Nr. 349/2005 10 straipsnį atlikusios auditą Komisijos tarnybos nustatė tik nedideles finansines problemas;

(9)

todėl Vokietija įvykdė techninius ir administracinius reikalavimus, nustatytus Sprendimo 2009/470/EB 3 straipsnio 4 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnyje;

(10)

atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes turėtų būti nustatyta antroji Sąjungos finansinės paramos išmokos dalis, kuria būtų atlygintos tinkamos finansuoti išlaidos, patirtos 2008 m. gruodžio mėn. ir 2009 m. sausio mėn. likviduojant paukščių gripą Klopenburge, Vokietijoje;

(11)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Antroji išmokos dalis 4 000 000 EUR išmokama Vokietijai kaip Sąjungos finansinio įnašo dalis.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra finansavimo sprendimas, kaip nurodyta finansinio reglamento 75 straipsnyje, ir skiriamas Vokietijos Federacinei Respublikai.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

(2)  OL L 55, 2005 3 1, p. 12.

(3)  OL L 198, 2009 7 30, p. 83.


3.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/43


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. lapkričio 30 d.

kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms 2009 m. Ispanijoje taikant skubias kovos su Niukaslo liga priemones, atlyginti

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8717)

(Tekstas autentiškas tik ispanų kalba)

(2011/797/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal finansinio reglamento 75 straipsnį ir įgyvendinimo taisyklių 90 straipsnio 1 dalį įsipareigojimai dėl išlaidų iš Sąjungos biudžeto yra grindžiami ankstesniu institucijos arba kitų institucijų, kurioms institucija yra perdavusi įgaliojimus, finansavimo sprendimu, kuriame išdėstomi pagrindiniai su biudžeto išlaidomis susijusių veiksmų elementai;

(2)

Sprendimu 2009/470/EB nustatyta Sąjungos finansinio įnašo, skirto specialiųjų veterinarijos priemonių, įskaitant skubias priemones, išlaidoms atlyginti, nustatymo tvarka. Siekdama padėti kuo greičiau likviduoti Niukaslo ligą, Sąjunga turėtų finansiškai prisidėti prie finansuoti tinkamų valstybių narių patirtų išlaidų atlyginimo. Minėto sprendimo 3 straipsnio 6 dalies pirmoje įtraukoje nustatyta, kokia dalis valstybių narių patirtų išlaidų privalo būti atlyginta;

(3)

2005 m. vasario 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 349/2005, nustatančio Tarybos sprendime 90/424/EEB paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisykles (2), 3 straipsnyje nustatyta, kokioms tinkamoms finansuoti išlaidoms atlyginti gali būti skiriama Sąjungos finansinė parama;

(4)

2011 m. balandžio 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2011/208/ES dėl Sąjungos finansinės paramos, skirtos skubių kovos su Niukaslio liga priemonių Ispanijoje 2009 m. išlaidoms atlyginti (3), suteiktas Sąjungos finansinis įnašas skubių kovos su Niukaslo liga priemonių Ispanijoje 2009 m. išlaidoms atlyginti. 2011 m. gegužės 31 d. Ispanija, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnio 1 ir 2 dalimis, pateikė oficialų prašymą atlyginti išlaidas;

(5)

Sąjungos finansinis įnašas išmokamas tik tuo atveju, jei planuota veikla buvo tikrai įgyvendinta ir valdžios institucijos per nustatytus terminus pateikė visą reikalingą informaciją;

(6)

Pagal Sprendimo 2009/470/EB 3 straipsnio 4 dalį Ispanija nedelsdama informavo Komisiją ir kitas valstybes nares apie priemones, taikytas pagal Sąjungos teisės aktus dėl pranešimo ir ligos likvidavimo, ir jų rezultatus. Su prašymu atlyginti išlaidas, kaip reikalaujama Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnyje, buvo pateikta finansinė ataskaita, patvirtinamieji dokumentai, epidemiologinė ataskaita iš kiekvieno ūkio, kuriame gyvūnai buvo skerdžiami ar naikinami, ir atitinkamo audito rezultatai;

(7)

2011 m. spalio 20 d. raštu Ispanijai buvo pateiktos Komisijos pastabos, galutinės išvados ir nurodytas tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo metodas. 2011 m. rugpjūčio 16 d. e. paštu Ispanija išreiškė sutikimą;

(8)

todėl turėtų būti nustatytas bendras Sąjungos finansinis įnašas, kuriuo būtų atlygintos tinkamos finansuoti išlaidos, patirtos 2010 m. likviduojant Niukaslo ligą Ispanijoje;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, susijusioms su Niukaslo ligos likvidavimu Ispanijoje 2009 m., atlyginti yra 103 219,22 EUR.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra finansavimo sprendimas, kaip nurodyta finansinio reglamento 75 straipsnyje, ir skiriamas Ispanijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

(2)  OL L 55, 2005 3 1, p. 12.

(3)  OL L 87, 2011 4 2, p. 29.


3.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/45


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. lapkričio 30 d.

dėl Sąjungos finansinio įnašo išlaidoms, patirtoms 2009 m. Ispanijoje taikant skubias kovos su paukščių gripu priemones, atlyginti

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8721)

(Tekstas autentiškas tik ispanų kalba)

(2011/798/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal finansinio reglamento 75 straipsnį ir įgyvendinimo taisyklių 90 straipsnio 1 dalį įsipareigojimai dėl išlaidų iš Sąjungos biudžeto yra grindžiami ankstesniu institucijos arba kitų institucijų, kurioms institucija yra perdavusi įgaliojimus, finansavimo sprendimu, kuriame išdėstomi pagrindiniai su biudžeto išlaidomis susijusių veiksmų elementai;

(2)

Sprendimu 2009/470/EB nustatyta Sąjungos finansinio įnašo, skirto specialiųjų veterinarijos priemonių įskaitant skubias priemones, išlaidoms atlyginti, nustatymo tvarka. Siekdama padėti kuo greičiau likviduoti paukščių gripą, Sąjunga turėtų finansiškai prisidėti prie finansuoti tinkamų valstybių narių patirtų išlaidų atlyginimo. Šio sprendimo 4 straipsnio 3 dalies pirmoje ir antroje įtraukoje nustatyta, kokia dalis valstybių narių patirtų išlaidų gali būti atlyginta;

(3)

2005 m. vasario 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 349/2005, nustatančio Tarybos sprendime 90/424/EEB paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisykles (2), 3 straipsnyje nustatyta, kokioms tinkamoms finansuoti išlaidoms atlyginti gali būti skiriama Sąjungos finansinė parama;

(4)

2010 m. kovo 5 d. Komisijos sprendimu 2010/148/ES dėl Sąjungos finansinio įnašo, skirto skubių kovos su paukščių gripu priemonių Čekijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ir Italijoje 2009 m. išlaidoms atlyginti (3) numatomas Sąjungos finansinis įnašas skubių kovos su paukščių gripu priemonių Ispanijoje 2009 m. išlaidoms atlyginti;

(5)

2010 m. gegužės 3 d. Ispanija, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnio 1 ir 2 dalimis, pateikė oficialų prašymą atlyginti išlaidas;

(6)

Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnyje nustatyta tvarka Sąjungos finansinis įnašas išmokamas tik tuo atveju, jei planuota veikla buvo tikrai įgyvendinta ir valdžios institucijos per nustatytus terminus pateikė visą reikalingą informaciją;

(7)

pagal Reglamento (EB) Nr. 349/2005 10 straipsnį atlikusios auditą Komisijos tarnybos atskleidė tik nedideles finansines problemas;

(8)

todėl Ispanija įvykdė techninius ir administracinius reikalavimus, nustatytus Sprendimo 2009/470/EB 3 straipsnio 4 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnyje;

(9)

atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes turėtų būti nustatyta pirmoji Sąjungos finansinės paramos išmokos dalis, kuria būtų atlygintos tinkamos finansuoti išlaidos, patirtos 2009 m. likviduojant paukščių gripą Ispanijoje;

(10)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pirmoji išmokos dalis 500 000,00 EUR išmokama Ispanijai kaip Sąjungos finansinio įnašo dalis.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra finansavimo sprendimas, kaip nurodyta finansinio reglamento 75 straipsnyje, ir skiriamas Ispanijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

(2)  OL L 55, 2005 3 1, p. 12.

(3)  OL L 60, 2010 3 10, p. 22.


3.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/47


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. lapkričio 30 d.

dėl Sąjungos finansinio įnašo išlaidoms, patirtoms 2007 m. Lenkijoje taikant skubias kovos su paukščių gripu priemones, atlyginti

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8722)

(Tekstas autentiškas tik lenkų kalba)

(2011/799/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal finansinio reglamento 75 straipsnį ir įgyvendinimo taisyklių 90 straipsnio 1 dalį įsipareigojimai dėl išlaidų iš Sąjungos biudžeto yra grindžiami ankstesniu institucijos arba kitų institucijų, kurioms institucija yra perdavusi įgaliojimus, finansavimo sprendimu, kuriame išdėstomi pagrindiniai su biudžeto išlaidomis susijusių veiksmų elementai;

(2)

Sprendimu 2009/470/EB nustatyta Sąjungos finansinio įnašo, skirto specialiųjų veterinarijos priemonių įskaitant skubias priemones, išlaidoms atlyginti, nustatymo tvarka. Siekdama padėti kuo greičiau likviduoti paukščių gripą, Sąjunga turėtų finansiškai prisidėti prie finansuoti tinkamų valstybių narių patirtų išlaidų atlyginimo. Šio sprendimo 4 straipsnio 3 dalies pirmoje ir antroje įtraukoje nustatyta, kokia dalis valstybių narių patirtų išlaidų gali būti atlyginta;

(3)

2005 m. vasario 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 349/2005, nustatančio Tarybos sprendime 90/424/EEB paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisykles (2), 3 straipsnyje nustatyta, kokioms finansuoti tinkamoms išlaidoms atlyginti gali būti skiriama Sąjungos finansinė parama;

(4)

2008 m. birželio 27 d. Komisijos sprendimu 2008/557/ES dėl Bendrijos finansinės paramos skubioms kovos su paukščių gripu priemonėms Lenkijoje 2007 m. (3) nustatytas Sąjungos finansinis įnašas skubių kovos su paukščių gripu priemonių Lenkijoje 2007 m. išlaidoms atlyginti;

(5)

2008 m. kovo 13 d. Lenkija, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnio 1 ir 2 dalimis, pateikė oficialų prašymą atlyginti išlaidas;

(6)

Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnyje nustatyta tvarka Sąjungos finansinis įnašas išmokamas tik tuo atveju, jei planuota veikla buvo tikrai įgyvendinta ir valdžios institucijos per nustatytus terminus pateikė visą reikalingą informaciją;

(7)

Sprendimu 2008/557/EB pirmoji išmokos dalis 845 000 EUR turėtų būti išmokėta kaip Sąjungos finansinio įnašo dalis;

(8)

pagal Reglamento (EB) Nr. 349/2005 10 straipsnį atlikusios auditą Komisijos tarnybos nustatė tik nedideles finansines problemas;

(9)

todėl Lenkija įvykdė techninius ir administracinius reikalavimus, nustatytus Sprendimo 2009/470/EB 3 straipsnio 4 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnyje;

(10)

atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes turėtų būti nustatyta antroji Sąjungos finansinės paramos išmokos dalis, kuria būtų atlygintos tinkamos finansuoti išlaidos, patirtos 2007 m. likviduojant paukščių gripą Lenkijoje;

(11)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Antroji išmokos dalis 750 000 EUR išmokama kaip Sąjungos finansinio įnašo dalis.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra finansavimo sprendimas, kaip nurodyta finansinio reglamento 75 straipsnyje, ir skiriamas Lenkijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

(2)  OL L 55, 2005 3 1, p. 12.

(3)  OL L 180, 2008 7 9, p. 15.


3.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/49


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. lapkričio 30 d.

dėl Sąjungos finansinio įnašo išlaidoms, patirtoms 2007 m. Vokietijoje taikant skubias kovos su mėlynojo liežuvio liga priemones, atlyginti

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8723)

(Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba)

(2011/800/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 3 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal finansinio reglamento 75 straipsnį ir įgyvendinimo taisyklių 90 straipsnio 1 dalį įsipareigojimai dėl išlaidų iš Sąjungos biudžeto yra grindžiami ankstesniu institucijos arba kitų institucijų, kurioms institucija yra perdavusi įgaliojimus, finansavimo sprendimu, kuriame išdėstomi pagrindiniai su biudžeto išlaidomis susijusių veiksmų elementai;

(2)

Sprendimu 2009/470/EB nustatyta Sąjungos finansinio įnašo, skirto specialiųjų veterinarijos priemonių įskaitant skubias priemones, išlaidoms atlyginti, nustatymo tvarka. Siekdama padėti kuo greičiau likviduoti mėlynojo liežuvio ligą, Sąjunga turėtų finansiškai prisidėti prie finansuoti tinkamų valstybių narių patirtų išlaidų atlyginimo. Šio sprendimo 3 straipsnio 6 dalies pirmoje įtraukoje nustatyta, kokia dalis valstybių narių patirtų išlaidų gali būti atlyginta;

(3)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 349/2005, 2005 m. vasario 28 d. nustatančio Tarybos sprendime 90/424/EEB paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisykles (2), 3 straipsnyje nustatyta, kokioms finansuoti tinkamoms išlaidoms atlyginti gali būti skiriama Sąjungos finansinė parama;

(4)

Komisijos sprendimu 2008/444/EB 2008 m. birželio 5 d. dėl Bendrijos finansinės paramos skubioms kovos su mėlynojo liežuvio liga Vokietijoje 2007 m. priemonių išlaidoms padengti (3) nustatytas Sąjungos finansinis įnašas skubių kovos su mėlynojo liežuvio liga priemonių Vokietijoje 2007 m. išlaidoms atlyginti;

(5)

2008 m. birželio 6 d. Vokietija, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnio 1 ir 2 dalimis, pateikė oficialų prašymą atlyginti išlaidas;

(6)

Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnyje nustatyta tvarka Sąjungos finansinis įnašas išmokamas tik tuo atveju, jei planuota veikla buvo tikrai įgyvendinta ir valdžios institucijos per nustatytus terminus pateikė visą reikalingą informaciją;

(7)

Sprendimu 2008/444/EB nustatyta, kad pirmoji išmokos dalis 950 000,00 EUR turėtų būti išmokėta kaip Sąjungos finansinio įnašo dalis;

(8)

pagal Reglamento (EB) Nr. 349/2005 10 straipsnį atlikusios auditą Komisijos tarnybos nustatė tik nedideles finansines problemas;

(9)

todėl Vokietija įvykdė techninius ir administracinius reikalavimus, nustatytus Sprendimo 2009/470/EB 3 straipsnio 4 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnyje;

(10)

atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes turėtų būti nustatyta antroji Sąjungos finansinės paramos išmokos dalis, kuria būtų atlygintos tinkamos finansuoti išlaidos, patirtos 2007 m. likviduojant mėlynojo liežuvio ligą Vokietijoje;

(11)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Antroji išmokos dalis 1 950 000,00 EUR išmokama Vokietijai kaip Sąjungos finansinio įnašo dalis.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra finansavimo sprendimas, kaip nurodyta finansinio reglamento 75 straipsnyje, ir skiriamas Vokietijos Federacinei Respublikai.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

(2)  OL L 55, 2005 3 1, p. 12.

(3)  OL L 156, 2008 6 14, p. 18.


3.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/50


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. lapkričio 30 d.

kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms planuojant skubią vakcinaciją nuo mėlynojo liežuvio ligos Prancūzijoje 2007 ir 2008 m., atlyginti

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8727)

(Tekstas autentiškas tik prancūzų kalba)

(2011/801/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 3 straipsnio 3, 4 dalis ir 6 dalies antrą įtrauką,

kadangi:

(1)

pagal finansinio reglamento 75 straipsnį ir įgyvendinimo taisyklių 90 straipsnio 1 dalį įsipareigojimai dėl išlaidų iš Sąjungos biudžeto yra grindžiami ankstesniu institucijos arba kitų institucijų, kurioms institucija yra perdavusi įgaliojimus, finansavimo sprendimu, kuriame išdėstomi pagrindiniai su biudžeto išlaidomis susijusių veiksmų elementai;

(2)

Sprendimu 2009/470/EB nustatyta Sąjungos finansinio įnašo, skirto specialiųjų veterinarijos priemonių, įskaitant skubias priemones, išlaidoms atlyginti, nustatymo tvarka. Siekdama padėti kuo greičiau likviduoti mėlynojo liežuvio ligą, Sąjunga turėtų finansiškai prisidėti prie finansuoti tinkamų valstybių narių patirtų išlaidų atlyginimo. Minėto sprendimo 3 straipsnio 6 dalies antroje įtraukoje nustatyta, kokia dalis valstybių narių patirtų išlaidų privalo būti atlyginta;

(3)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 349/2005 (2) nustatytos Tarybos sprendime 90/424/EEB paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisyklės. Minėto reglamento 3 straipsnyje nustatyta, kokioms finansuoti tinkamoms išlaidoms atlyginti gali būti skiriama Sąjungos finansinė parama;

(4)

Komisijos sprendimu 2008/655/EB (3) su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2009/19/EB (4), suteiktas Sąjungos finansinis įnašas skubių kovai su mėlynojo liežuvio liga skirtų priemonių Prancūzijoje 2007 ir 2008 m. išlaidoms atlyginti;

(5)

2009 m. kovo 31 d. Prancūzija, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnio 1 ir 2 dalimis, pateikė oficialų prašymą atlyginti išlaidas;

(6)

2008 m. lapkričio 24–28 d. Prancūzijoje MVT atliko patikrą, kurios metu nustatė keletą techninių trūkumų. Tačiau šie trūkumai neturėjo poveikio bendram programos įgyvendinimui ir nesukėlė papildomų išlaidų iš Sąjungos biudžeto;

(7)

2009 m. gruodžio 1–4 d. Prancūzijoje atlikus finansų kontrolę padaryta išvada, kad Prancūzijos pateiktos išlaidos yra tinkamos finansuoti;

(8)

2011 m. liepos 14 d. raštu Prancūzijai buvo pateiktos Komisijos pastabos, finansuoti tinkamų išlaidų apskaičiavimo metodas ir galutinės išvados;

(9)

atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir Sprendimo 2008/655/EB 3 straipsnio 2 dalį turėtų būti nustatytas Sąjungos finansinis įnašas, kuriuo būtų atlygintos finansuoti tinkamos išlaidos, patirtos 2007 ir 2008 m. likviduojant mėlynojo liežuvio ligą Prancūzijoje;

(10)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms 2007 ir 2008 m. likviduojant mėlynojo liežuvio ligą Prancūzijoje, atlyginti yra 23 162 004,20 EUR. Tai yra finansavimo sprendimas, kaip apibrėžta finansinio reglamento 75 straipsnyje.

2 straipsnis

Likusi finansinio įnašo dalis yra 2 041 295,20 EUR.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Prancūzijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

(2)  OL L 55, 2005 3 1, p. 12

(3)  OL L 214, 2008 8 9, p. 66.

(4)  OL L 8, 2009 1 13, p. 31.


3.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/52


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. lapkričio 30 d.

kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms planuojant skubią vakcinaciją nuo mėlynojo liežuvio ligos Italijoje 2007 ir 2008 m., atlyginti

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8728)

(Tekstas autentiškas tik italų kalba)

(2011/802/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 3 straipsnio 3, 4 dalis ir 6 dalies antrą įtrauką,

kadangi:

(1)

pagal finansinio reglamento 75 straipsnį ir įgyvendinimo taisyklių 90 straipsnio 1 dalį įsipareigojimai dėl išlaidų iš Sąjungos biudžeto yra grindžiami ankstesniu institucijos arba kitų institucijų, kurioms institucija yra perdavusi įgaliojimus, finansavimo sprendimu, kuriame išdėstomi pagrindiniai su biudžeto išlaidomis susijusių veiksmų elementai;

(2)

Sprendimu 2009/470/EB nustatyta Sąjungos finansinio įnašo, skirto specialiųjų veterinarijos priemonių įskaitant skubias priemones, išlaidoms atlyginti, nustatymo tvarka. Siekdama padėti kuo greičiau likviduoti mėlynojo liežuvio ligą, Sąjunga turėtų finansiškai prisidėti prie finansuoti tinkamų valstybių narių patirtų išlaidų atlyginimo. Minėto sprendimo 3 straipsnio 6 dalies antroje įtraukoje nustatyta, kokia dalis valstybių narių patirtų išlaidų privalo būti atlyginta;

(3)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 349/2005 (2) nustatytos Tarybos sprendime 90/424/EEB paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisyklės. Minėto reglamento 3 straipsnyje nustatyta, kokioms finansuoti tinkamoms išlaidoms atlyginti gali būti skiriama Sąjungos finansinė parama;

(4)

Komisijos sprendimu 2008/655/EB (3), su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2009/19/EB (4), suteiktas Sąjungos finansinis įnašas skubių kovai su mėlynojo liežuvio liga skirtų priemonių Italijoje 2007 ir 2008 m. išlaidoms atlyginti;

(5)

2009 m. kovo 12 d. Italija, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnio 1 ir 2 dalimis, pateikė oficialų prašymą atlyginti išlaidas. 2011 m. kovo 28 d. raštu Italijai buvo pateiktos Komisijos pastabos, finansuoti tinkamų išlaidų apskaičiavimo metodas ir galutinės išvados;

(6)

Sąjungos finansinis įnašas privalo būti išmokamas tik tuo atveju, jei planuota veikla buvo tikrai įgyvendinta ir valdžios institucijos per nustatytus terminus pateikė visą reikalingą informaciją;

(7)

Italijos valdžios institucijos visiškai įvykdė Sprendimo 2009/470/EB 3 straipsnio 4 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnyje nustatytus techninius ir administracinius reikalavimus;

(8)

atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir Sprendimo 2008/655/EB 3 straipsnio 2 dalį turėtų būti nustatytas Sąjungos finansinis įnašas, kuriuo būtų atlygintos finansuoti tinkamos išlaidos, patirtos 2007 ir 2008 m. likviduojant mėlynojo liežuvio ligą Italijoje;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms 2007 ir 2008 m. likviduojant mėlynojo liežuvio ligą Italijoje, atlyginti yra 732 680,67 EUR. Tai yra finansavimo sprendimas, kaip apibrėžta finansinio reglamento 75 straipsnyje.

2 straipsnis

Likusi finansinio įnašo dalis yra 1 336,20 EUR.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Italijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

(2)  OL L 55, 2005 3 1, p. 12.

(3)  OL L 214, 2008 8 19, p. 66.

(4)  OL L 8, 2009 1 13, p. 31.


3.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/54


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. lapkričio 30 d.

kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms planuojant skubią vakcinaciją nuo mėlynojo liežuvio ligos Austrijoje 2007 ir 2008 m., atlyginti

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8729)

(Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba)

(2011/803/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 3 straipsnio 3, 4 dalis ir 6 dalies antrą įtrauką,

kadangi:

(1)

pagal finansinio reglamento 75 straipsnį ir įgyvendinimo taisyklių 90 straipsnio 1 dalį įsipareigojimai dėl išlaidų iš Sąjungos biudžeto yra grindžiami ankstesniu institucijos arba kitų institucijų, kurioms institucija yra perdavusi įgaliojimus, finansavimo sprendimu, kuriame išdėstomi pagrindiniai su biudžeto išlaidomis susijusių veiksmų elementai;

(2)

Sprendimu 2009/470/EB nustatyta Sąjungos finansinio įnašo, skirto specialiųjų veterinarijos priemonių įskaitant skubias priemones, išlaidoms atlyginti, nustatymo tvarka. Siekdama padėti kuo greičiau likviduoti mėlynojo liežuvio ligą, Sąjunga turėtų finansiškai prisidėti prie finansuoti tinkamų valstybių narių patirtų išlaidų atlyginimo. Minėto sprendimo 3 straipsnio 6 dalies antroje įtraukoje nustatyta, kokia dalis valstybių narių patirtų išlaidų privalo būti atlyginta;

(3)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 349/2005 (2) nustatytos Tarybos sprendime 90/424/EEB paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisyklės. Minėto reglamento 3 straipsnyje nustatyta, kokioms finansuoti tinkamoms išlaidoms atlyginti gali būti skiriama Sąjungos finansinė parama;

(4)

Komisijos sprendimu 2008/655/EB (3), su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2009/19/EB (4), suteiktas Sąjungos finansinis įnašas skubių kovai su mėlynojo liežuvio liga skirtų priemonių Austrijoje 2007 ir 2008 m. išlaidoms atlyginti;

(5)

2009 m. kovo 31 d. Austrija, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnio 1 ir 2 dalimis, pateikė oficialų prašymą atlyginti išlaidas. 2011 m. kovo 28 d. raštu Austrijai buvo pateiktos Komisijos pastabos, finansuoti tinkamų išlaidų apskaičiavimo metodas ir galutinės išvados;

(6)

Sąjungos finansinis įnašas privalo būti išmokamas tik tuo atveju, jei planuota veikla buvo tikrai įgyvendinta ir valdžios institucijos per nustatytus terminus pateikė visą reikalingą informaciją;

(7)

Austrijos valdžios institucijos visiškai įvykdė Sprendimo 2009/470/EB 3 straipsnio 4 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnyje nustatytus techninius ir administracinius reikalavimus;

(8)

atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir Sprendimo 2008/655/EB 3 straipsnio 2 dalį turėtų būti nustatytas Sąjungos finansinis įnašas, kuriuo būtų atlygintos finansuoti tinkamos išlaidos, patirtos 2007 ir 2008 m. likviduojant mėlynojo liežuvio ligą Austrijoje;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms 2007 ir 2008 m. likviduojant mėlynojo liežuvio ligą Austrijoje, atlyginti yra 1 706 326,35 EUR. Tai yra finansavimo sprendimas, kaip apibrėžta finansinio reglamento 75 straipsnyje.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Austrijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

(2)  OL L 55, 2005 3 1, p. 12.

(3)  OL L 214, 2008 8 9, p. 66.

(4)  OL L 8, 2009 1 13, p. 31.


3.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/56


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. lapkričio 30 d.

kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms planuojant skubią vakcinaciją nuo mėlynojo liežuvio ligos Nyderlanduose 2007 ir 2008 m., atlyginti

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8732)

(Tekstas autentiškas tik olandų kalba)

(2011/804/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 3 straipsnio 3, 4 dalis ir 6 dalies antrą įtrauką,

kadangi:

(1)

pagal finansinio reglamento 75 straipsnį ir įgyvendinimo taisyklių 90 straipsnio 1 dalį įsipareigojimai dėl išlaidų iš Sąjungos biudžeto yra grindžiami ankstesniu institucijos arba kitų institucijų, kurioms institucija yra perdavusi įgaliojimus, finansavimo sprendimu, kuriame išdėstomi pagrindiniai su biudžeto išlaidomis susijusių veiksmų elementai;

(2)

Sprendimu 2009/470/EB nustatyta Sąjungos finansinio įnašo, skirto specialiųjų veterinarijos priemonių įskaitant skubias priemones, išlaidoms atlyginti, nustatymo tvarka. Siekdama padėti kuo greičiau likviduoti mėlynojo liežuvio ligą, Sąjunga turėtų finansiškai prisidėti prie finansuoti tinkamų valstybių narių patirtų išlaidų atlyginimo. Minėto sprendimo 3 straipsnio 6 dalies antroje įtraukoje nustatyta, kokia dalis valstybių narių patirtų išlaidų privalo būti atlyginta;

(3)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 349/2005 (2) nustatytos Tarybos sprendime 90/424/EEB paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisyklės. Minėto reglamento 3 straipsnyje nustatyta, kokioms finansuoti tinkamoms išlaidoms atlyginti gali būti skiriama Sąjungos finansinė parama;

(4)

Komisijos sprendimu 2008/655/EB (3), su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2009/19/EB (4), suteiktas Sąjungos finansinis įnašas skubių kovai su mėlynojo liežuvio liga skirtų priemonių Nyderlanduose 2007 ir 2008 m. išlaidoms atlyginti;

(5)

2009 m. kovo 26 d. Nyderlandai, vadovaudamiesi Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnio 1 ir 2 dalimis, pateikė oficialų prašymą atlyginti išlaidas. 2010 m. rugsėjo 27 d. raštu Nyderlandams buvo pateiktos Komisijos pastabos, finansuoti tinkamų išlaidų apskaičiavimo metodas ir galutinės išvados;

(6)

Sąjungos finansinis įnašas privalo būti išmokamas tik tuo atveju, jei planuota veikla buvo tikrai įgyvendinta ir valdžios institucijos per nustatytus terminus pateikė visą reikalingą informaciją;

(7)

Nyderlandų valdžios institucijos visiškai įvykdė Sprendimo 2009/470/EB 3 straipsnio 4 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnyje nustatytus techninius ir administracinius reikalavimus;

(8)

atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir Sprendimo 2008/655/EB 3 straipsnio 2 dalį turėtų būti nustatytas Sąjungos finansinis įnašas, kuriuo būtų atlygintos finansuoti tinkamos išlaidos, patirtos 2007 ir 2008 m. likviduojant mėlynojo liežuvio ligą Nyderlanduose;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms 2007 ir 2008 m likviduojant mėlynojo liežuvio ligą Nyderlanduose, atlyginti yra 7 672 725,00 EUR. Tai yra finansavimo sprendimas, kaip apibrėžta finansinio reglamento 75 straipsnyje.

2 straipsnis

Likusi finansinio įnašo dalis yra 1 120 985 EUR.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Nyderlandų Karalystei.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

(2)  OL L 55, 2005 3 1, p. 12.

(3)  OL L 214, 2008 8 9, p. 66.

(4)  OL L 8, 2009 1 13, p. 31.


3.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/58


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. lapkričio 30 d.

kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms planuojant skubią vakcinaciją nuo mėlynojo liežuvio ligos Švedijoje 2007 ir 2008 m., atlyginti

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8737)

(Tekstas autentiškas tik švedų kalba)

(2011/805/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 3 straipsnio 3, 4 dalis ir 6 dalies antrą įtrauką,

kadangi:

(1)

pagal finansinio reglamento 75 straipsnį ir įgyvendinimo taisyklių 90 straipsnio 1 dalį įsipareigojimai dėl išlaidų iš Sąjungos biudžeto yra grindžiami ankstesniu institucijos arba kitų institucijų, kurioms institucija yra perdavusi įgaliojimus, finansavimo sprendimu, kuriame išdėstomi pagrindiniai su biudžeto išlaidomis susijusių veiksmų elementai;

(2)

Sprendimu 2009/470/EB nustatyta Sąjungos finansinio įnašo, skirto specialiųjų veterinarijos priemonių įskaitant skubias priemones, išlaidoms atlyginti, nustatymo tvarka. Siekdama padėti kuo greičiau likviduoti mėlynojo liežuvio ligą, Sąjunga turėtų finansiškai prisidėti prie finansuoti tinkamų valstybių narių patirtų išlaidų atlyginimo. Minėto sprendimo 3 straipsnio 6 dalies antroje įtraukoje nustatyta, kokia dalis valstybių narių patirtų išlaidų privalo būti atlyginta;

(3)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 349/2005 (2) nustatytos Tarybos sprendime 90/424/EEB paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisyklės. Minėto reglamento 3 straipsnyje nustatyta, kokioms finansuoti tinkamoms išlaidoms atlyginti gali būti skiriama Sąjungos finansinė parama;

(4)

Komisijos sprendimu 2008/655/EB (3), su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2009/19/EB (4), suteiktas Sąjungos finansinis įnašas skubių kovai su mėlynojo liežuvio liga skirtų priemonių Švedijoje 2007 ir 2008 m. išlaidoms atlyginti;

(5)

2009 m. kovo 30 d. Švedija, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnio 1 ir 2 dalimis, pateikė oficialų prašymą atlyginti išlaidas. 2011 m. kovo 28 d. raštu Švedijai buvo pateiktos Komisijos pastabos, finansuoti tinkamų išlaidų apskaičiavimo metodas ir galutinės išvados;

(6)

Sąjungos finansinis įnašas privalo būti išmokamas tik tuo atveju, jei planuota veikla buvo tikrai įgyvendinta ir valdžios institucijos per nustatytus terminus pateikė visą reikalingą informaciją;

(7)

Švedijos valdžios institucijos visiškai įvykdė Sprendimo 2009/470/EB 3 straipsnio 4 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnyje nustatytus techninius ir administracinius reikalavimus;

(8)

atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir Sprendimo 2008/655/EB 3 straipsnio 2 dalį turėtų būti nustatytas Sąjungos finansinis įnašas, kuriuo būtų atlygintos finansuoti tinkamos išlaidos, patirtos 2007 ir 2008 m. likviduojant mėlynojo liežuvio ligą Švedijoje;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms 2007 ir 2008 m. likviduojant mėlynojo liežuvio ligą Švedijoje, atlyginti yra 1 281 076,73 EUR. Tai yra finansavimo sprendimas, kaip apibrėžta finansinio reglamento 75 straipsnyje.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Švedijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

(2)  OL L 55, 2005 3 1, p. 12.

(3)  OL L 214, 2008 8 9, p. 66.

(4)  OL L 8, 2009 1 13, p. 31.


3.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/60


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. lapkričio 30 d.

kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms planuojant skubią vakcinaciją nuo mėlynojo liežuvio ligos Liuksemburge 2007 ir 2008 m., atlyginti

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8742)

(Tekstas autentiškas tik prancūzų kalba)

(2011/806/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 3 straipsnio 3, 4 dalis ir 6 dalies antrą įtrauką,

kadangi:

(1)

pagal finansinio reglamento 75 straipsnį ir įgyvendinimo taisyklių 90 straipsnio 1 dalį įsipareigojimai dėl išlaidų iš Sąjungos biudžeto yra grindžiami ankstesniu institucijos arba kitų institucijų, kurioms institucija yra perdavusi įgaliojimus, finansavimo sprendimu, kuriame išdėstomi pagrindiniai su biudžeto išlaidomis susijusių veiksmų elementai;

(2)

Sprendimu 2009/470/EB nustatyta Sąjungos finansinio įnašo, skirto specialiųjų veterinarijos priemonių, įskaitant skubias priemones, išlaidoms atlyginti, nustatymo tvarka. Siekdama padėti kuo greičiau likviduoti mėlynojo liežuvio ligą, Sąjunga turėtų finansiškai prisidėti prie finansuoti tinkamų valstybių narių patirtų išlaidų atlyginimo. Minėto sprendimo 3 straipsnio 6 dalies antroje įtraukoje nustatyta, kokia dalis valstybių narių patirtų išlaidų privalo būti atlyginta;

(3)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 349/2005 (2) nustatytos Tarybos sprendime 90/424/EEB paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisyklės. Minėto reglamento 3 straipsnyje nustatyta, kokioms finansuoti tinkamoms išlaidoms atlyginti gali būti skiriama Sąjungos finansinė parama;

(4)

Komisijos sprendimu 2008/655/EB (3), su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2009/19/EB (4), suteiktas Sąjungos finansinis įnašas skubių kovai su mėlynojo liežuvio liga skirtų priemonių Liuksemburge 2007 ir 2008 m. išlaidoms atlyginti;

(5)

2009 m. kovo 27 d. Liuksemburgas, vadovaudamasis Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnio 1 ir 2 dalimis, pateikė oficialų prašymą atlyginti išlaidas. 2011 m. kovo 30 d. raštu Liuksemburgui buvo pateiktos Komisijos pastabos, finansuoti tinkamų išlaidų apskaičiavimo metodas ir galutinės išvados;

(6)

Sąjungos finansinis įnašas privalo būti išmokamas tik tuo atveju, jei planuota veikla buvo tikrai įgyvendinta ir valdžios institucijos per nustatytus terminus pateikė visą reikalingą informaciją;

(7)

Liuksemburgo valdžios institucijos visiškai įvykdė Sprendimo 2009/470/EB 3 straipsnio 4 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnyje nustatytus techninius ir administracinius reikalavimus;

(8)

atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir Sprendimo 2008/655/EB 3 straipsnio 2 dalį turėtų būti nustatytas Sąjungos finansinis įnašas, kuriuo būtų atlygintos finansuoti tinkamos išlaidos, patirtos 2007 ir 2008 m. likviduojant mėlynojo liežuvio ligą Liuksemburge;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms 2007 ir 2008 m. likviduojant mėlynojo liežuvio ligą Liuksemburge, atlyginti yra 471 212,25 EUR. Tai yra finansavimo sprendimas, kaip apibrėžta finansinio reglamento 75 straipsnyje.

2 straipsnis

Likusi finansinio įnašo dalis yra 18 202,25 EUR.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

(2)  OL L 55, 2005 3 1, p. 12.

(3)  OL L 214, 2008 8 9, p. 66.

(4)  OL L 8, 2009 1 13, p. 31.