ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2011.314.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 314

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. lapkričio 29d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Informacija apie Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Komorų Sąjungos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, įsigaliojimo datą

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1222/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1010/2009 nuostatos dėl su trečiosiomis valstybėmis sudaromų administracinių susitarimų dėl jūrų žuvininkystės produktams būtinų sugautų žuvų kiekio sertifikatų

2

 

*

2011 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1223/2011, kuriuo dėl mėginių ėmimo iš kiaušinius sudėjusių vištų pulkų ir šių mėginių bei Suomijai ir Švedijai skirtos tam tikrų rūšių mėsos mėginių mikrobiologinio tyrimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1688/2005 ( 1 )

12

 

*

2011 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1224/2011, išdėstantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų taisykles, 66–73 straipsnių taikymo nuostatas

14

 

*

2011 m. lapkričio 28 d. Komisijos igyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1225/2011, išdėstantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, 42–52, 57 ir 58 straipsnių taikymo nuostatas

20

 

 

2011 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1226/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

29

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2011 m. lapkričio 28 d. Komisijos direktyva 2011/94/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų

31

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2011 m. lapkričio 28 d. Tarybos sprendimas 2011/764/BUSP, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/210/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos humanitarinės pagalbos operacijoms remti reaguojant į krizę Libijoje (EUFOR Libya)

35

 

 

2011/765/ES

 

*

2011 m. lapkričio 22 d. Komisijos sprendimas dėl kriterijų, kuriais remiantis pripažįstami traukinių mašinistų mokymo centrai bei traukinių mašinistų egzaminuotojai ir organizuojami egzaminai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/59/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 7966)  ( 1 )

36

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

2011/766/ES

 

*

2011 m. lapkričio 22 d. Komisijos rekomendacija dėl traukinių mašinistų mokymo centrų ir tikrintojų pripažinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/59/EB tvarkos ( 1 )

41

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

29.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/1


Informacija apie Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Komorų Sąjungos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, įsigaliojimo datą

2011 m. gegužės 16 d. Europos Sąjunga pranešė Komorų Sąjungai, kad Taryba, veikdama Europos Sąjungos vardu, užbaigė reikiamas procedūras, kad įsigaliotų pirmiau minėtas 2010 m. gruodžio 31 d. Briuselyje pasirašytas protokolas.

2011 m. lapkričio 4 d. Komorų Sąjunga savo ruožtu pranešė Europos Sąjungai, kad ji užbaigė protokolo sudarymo procedūras.

Taigi, laikantis Protokolo 14 straipsnio, jis įsigaliojo 2011 m. lapkričio 4 d.


REGLAMENTAI

29.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/2


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1222/2011

2011 m. lapkričio 28 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1010/2009 nuostatos dėl su trečiosiomis valstybėmis sudaromų administracinių susitarimų dėl jūrų žuvininkystės produktams būtinų sugautų žuvų kiekio sertifikatų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2008, nustatantį Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti (1), visų pirma į jo 12 straipsnio 4 dalį, 14 straipsnio 3 dalį, 20 straipsnio 4 dalį ir 52 straipsnį,

kadangi:

(1)

su trečiosiomis valstybėmis sudaryti administraciniai susitarimai dėl žuvininkystės produktams būtinų sugautų žuvų kiekio sertifikatų išvardyti 2009 m. spalio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1010/2009, kuriuo nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 įgyvendinimo taisyklės (2), IX priede;

(2)

du nauji administraciniai susitarimai dėl sugautų žuvų kiekio sertifikatų, grindžiamų elektroninėmis atsekamumo sistemomis, sudaryti su Norvegija ir Pietų Afrika atitinkamai 2011 m. gegužės 4 d. ir 2010 m. rugsėjo 21 d.;

(3)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1010/2009 IX priedą reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(4)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1010/2009 IX priedas iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento I ir II prieduose.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 286, 2008 10 29, p. 1.

(2)  OL L 280, 2009 10 27, p. 5.


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1010/2009 IX priedo 1 skirsnis pakeičiamas taip:

1   skirsnis

NORVEGIJA

SUGAUTŲ ŽUVŲ KIEKIO SERTIFIKAVIMO SISTEMA

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 12 straipsnio 4 dalį to reglamento 12 straipsnyje ir II priede numatytas sugautų žuvų kiekio sertifikatas žuvininkystės produktų, gautų iš su Norvegijos vėliava plaukiojančių žvejybos laivų sužvejotų žuvų, atveju pakeičiamas Norvegijos sugautų žuvų kiekio sertifikatu, grindžiamu Norvegijos sugautų žuvų svėrimo ir registravimo sistema; tai Norvegijos valdžios institucijų kontroliuojama elektroninė atsekamumo sistema, kurią taikant užtikrinama tokia pati valdžios institucijų kontrolė, kokios reikalaujama pagal Europos Sąjungos sugautų žuvų kiekio sertifikavimo sistemą.

Norvegijos sugautų žuvų kiekio sertifikato, kuriuo pakeičiamas Europos Sąjungos sugautų žuvų kiekio sertifikatas, ir reeksporto sertifikato pavyzdžiai pateikiami I priedėlyje.

Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti dokumentai gali būti perduodami elektroninėmis priemonėmis.

Norvegija reikalauja pateikti sugautų žuvų kiekio sertifikatą Norvegijoje iškraunant ir į Norvegiją importuojant su Europos Sąjungos valstybės narės vėliava plaukiojančių žvejybos laivų sužvejotas žuvis.

TARPUSAVIO PAGALBA

Siekiant palengvinti atitinkamų Norvegijos ir Europos Sąjungos valstybių narių institucijų keitimąsi informacija ir tarpusavio pagalbą, remiantis Komisijos reglamente (EB) Nr. 1010/2009 išdėstytomis išsamiomis tarpusavio pagalbos teikimo taisyklėmis sukuriama Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 51 straipsnyje numatyta tarpusavio pagalbos sistema.

I priedėlis

Image

Image

Image

Image


II PRIEDAS

Į Reglamento (EB) Nr. 1010/2009 IX priedą įterpiamas šis 7 skirsnis:

7 skirsnis

PIETŲ AFRIKA

SUGAUTŲ ŽUVŲ KIEKIO SERTIFIKAVIMO SISTEMA

Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008 12 straipsnio 4 dalį to reglamento 12 straipsnyje ir II priede numatytas sugautų žuvų kiekio sertifikatas žuvininkystės produktų, gautų iš su Pietų Afrikos vėliava plaukiojančių žvejybos laivų sužvejotų žuvų, atveju pakeičiamas Pietų Afrikos sugautų žuvų kiekio sertifikatu, išduodamu pagal Pietų Afrikos valdžios institucijų kontroliuojamą elektroninę atsekamumo sistemą, kurią taikant užtikrinama tokia pati valdžios institucijų kontrolė, kokios reikalaujama pagal Europos Sąjungos sugautų žuvų kiekio sertifikavimo sistemą.

Pietų Afrikos sugautų žuvų kiekio sertifikato, kuriuo pakeičiamas Europos Sąjungos sugautų žuvų kiekio sertifikatas, ir reeksporto sertifikato pavyzdžiai pateikiami I priedėlyje.

Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti dokumentai gali būti perduodami elektroninėmis priemonėmis.

I priedėlis

Image

Image

Image


29.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/12


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1223/2011

2011 m. lapkričio 28 d.

kuriuo dėl mėginių ėmimo iš kiaušinius sudėjusių vištų pulkų ir šių mėginių bei Suomijai ir Švedijai skirtos tam tikrų rūšių mėsos mėginių mikrobiologinio tyrimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1688/2005

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (1), ypač į jo 9 straipsnio antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 853/2004 nustatytos konkrečios gyvūninių maisto produktų higienos taisyklės maisto tvarkymo subjektams. Tame reglamente nustatytos specialios garantijos, taikomos Suomijos ir Švedijos rinkoms skirtiems gyvūniniams maisto produktams. Todėl maisto tvarkymo subjektai, ketinantys pateikti kiaušinius šių valstybių narių rinkai, turi laikytis tam tikrų su salmonelėmis susijusių taisyklių;

(2)

2005 m. spalio 14 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1688/2005, įgyvendinančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 nuostatas, taikomas specialioms garantijoms, susijusioms su salmonelėmis Suomijai ir Švedijai skirtose tam tikrų mėsos rūšių ir kiaušinių siuntose (2), nustatytos mėginių ėmimo iš Suomijai ir Švedijai skirtus kiaušinius sudėjusių vištų pulkų, taisyklės. Juo taip pat nustatytos šių mėginių ir šioms dviem valstybėms narėms skirtos tam tikrų rūšių galvijienos, kiaulienos ir paukštienos mėginių tyrimo mikrobiologinių metodų taisyklės;

(3)

2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2160/2003 dėl salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių sukėlėjų per maistą kontrolės (3) nustatytos taisyklės, kuriomis turi būti užtikrinama, kad būtų imamasi veiksmingų priemonių salmonelėms ir kitiems zoonozių sukėlėjams kontroliuoti. Šioms priemonėms priskiriami minimalūs mėginių ėmimo iš visų vištų dedeklių pulkų vykdant nacionalines salmonelių kontrolės programas reikalavimai;

(4)

2011 m. gegužės 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 517/2011, kuriuo dėl Bendrijos tikslo mažinti tam tikrų salmonelių serotipų paplitimą tarp Gallus gallus rūšies vištų dedeklių įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2160/2003 ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2160/2003 ir Reglamentas (ES) Nr. 200/2010 (4), nustatytos taisyklės, susijusios su tyrimo sistema, skirta patikrinti, kaip siekiama Sąjungos tikslo mažinti šių serotipų paplitimą vištų dedeklių pulkuose;

(5)

reglamentuose (EB) Nr. 2160/2003 ir (ES) Nr. 517/2011 nustatyti reikalavimai taikomi visiems Sąjungos vištų dedeklių pulkams. Todėl siekiant supaprastinti Sąjungos teisės aktus ir išvengti pakartotinio mėginių ėmimo, turėtų būti suderintos reglamentuose (EB) Nr. 2160/2003, (EB) Nr. 1688/2005 ir (ES) Nr. 517/2011 nustatytos mėginių ėmimo taisyklės;

(6)

visų pirma Reglamento (EB) Nr. 1688/2005 III priedu nustatytos pulkams taikomos mėginių ėmimo taisyklės turėtų būti pakeistos atitinkamomis taisyklėmis, nustatytomis reglamentais (EB) Nr. 2160/2003 ir (ES) Nr. 517/2011. Kadangi šiais dviem reglamentais nustatytos taisyklės yra griežtesnės, toks pakeitimas nedaro poveikio Suomijai ir Švedijai skirtoms specialioms garantijoms. Todėl Reglamento (EB) Nr. 1688/2005 III priedas turėtų būti išbrauktas;

(7)

be to, Tarptautinė standartizacijos organizacija priėmė naują specialų salmonelių aptikimo gyvūnų išmatose ir pirminio gamybos etapo aplinkos mėginiuose standartą, visų pirma EN/ISO standarto 6579-2002/Amd1:2007 D priedą „Salmonelių aptikimas gyvūnų išmatose ir pirminio gamybos etapo aplinkos mėginiuose“. Šis standartas turėtų būti taikomas mėginiams, paimtiems iš Sąjungoje kiaušinius sudėjusių vištų pulkų. Todėl Reglamentu (EB) Nr. 1688/2005 nustatytos mėginių ėmimo taisyklės turėtų būti iš dalies pakeistos taip, kad jose būtų daroma nuoroda į minėtą standartą;

(8)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1688/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1688/2005 iš dalies keičiamas taip:

(1)

4 ir 5 straipsniai pakeičiami taip:

„4 straipsnis

Mėginių ėmimas iš kiaušinius sudėjusių vištų pulkų

Mėginių ėmimas iš Suomijai ir Švedijai skirtus kiaušinius sudėjusių vištų pulkų, ir šių mėginių mikrobiologinis tyrimas, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 8 straipsnio 2 dalies b punkte, atliekami remiantis:

a)

minimaliais mėginių ėmimo iš vištų dedeklių pulkų reikalavimais, nustatytais Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 II priedo B dalies 1 punkte;

b)

vištų dedeklių pulkų stebėsenos reikalavimais, nustatytais Reglamento (ES) Nr. 517/2011 priedo 2 punkte.

5 straipsnis

Mikrobiologiniai mėginių tyrimo metodai

1.   Mėginių, paimtų pagal 1–4 straipsnių reikalavimus, mikrobiologiniai tyrimai dėl salmonelių atliekami remiantis metodais, aprašytais šiuose dokumentuose:

a)

1, 2 ir 3 straipsnyje nurodytos mėsos mėginių atveju:

i)

EN/ISO 6579: „Maisto ir pašarų mikrobiologiniai tyrimai – horizontalus metodas Salmonella spp. aptikti“;

ii)

NMKL (Šiaurės šalių maisto analizės komiteto) metodas Nr. 71: „Salmonelių aptikimas maisto produktuose“; arba

iii)

patvirtinti mėsai taikomi metodai, prilyginami metodams, nurodytiems i ir ii punktuose, arba kiti tarptautiniu lygmeniu priimti protokolai, jeigu jie:

yra taikomi galvijienai, kiaulienai arba paukštienai ir

juos patvirtino trečioji šalis pagal protokolą, nustatytą standarte EN/ISO 16140 „Maisto ir pašarų mikrobiologija. Alternatyvių metodų tvirtinimo protokolas (EN/ISO 16140).

b)

4 straipsnyje nurodytų iš pulkų paimtų mėginių atveju: EN/ISO 6579-2002/Amd1:2007 D priedas. „Salmonelių aptikimas gyvūnų išmatose ir pirminio gamybos etapo aplinkos mėginiuose“.

2.   Tarp valstybių narių kilus ginčui dėl 1 dalies a punkte nurodyto mikrobiologinio tyrimo rezultatų, etaloniniu metodu laikoma naujausia EN/ISO 6579 redakcija.“

(2)

III priedas išbraukiamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(2)  OL L 271, 2005 10 15, p. 17.

(3)  OL L 325, 2003 12 12, p. 1.

(4)  OL L 138, 2011 5 26, p. 45.


29.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1224/2011

2011 m. lapkričio 28 d.

išdėstantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų taisykles, 66–73 straipsnių taikymo nuostatas

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1186/2009, nustatantį Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą (1),

kadangi:

(1)

1983 m. liepos 29 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2289/83, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 918/83, nustatančio Bendrijos neapmuitinamo įvežimo taisykles, 70–78 straipsnių įgyvendinimo nuostatas (2), buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas;

(2)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   ANTRAŠTINĖ DALIS

TAIKYMO SRITIS

1 straipsnis

Šis reglamentas nustato Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 66–73 straipsnių įgyvendinimo nuostatas.

II   ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ ĮVEŽAMOMS PREKĖMS TAIKIMOS NUOSTATOS

I   SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

1   skirsnis

Įstaigų ir organizacijų, kurioms siunčiami daiktai, pareigos

2 straipsnis

1.   Leidimas be importo muitų įvežti daiktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 67 ir 68 straipsniuose, suponuoja tokias įstaigos ar organizacijos, kuriai tie daiktai siunčiami, pareigas:

a)

nusiųsti šiuos daiktus tiesiai į deklaruojamą paskirties vietą;

b)

apskaityti juos savo atsargose;

c)

naudoti juos tik tiems tikslams, kurie yra nurodyti minėtuose straipsniuose;

d)

padėti atlikti bet kokį tikrinimą, kurį kompetentingos institucijos mato reikalą atlikti, siekiant užtikrinti, kad leidimo įvežti be importo muitų sąlygos buvo ir bus tenkinamos.

2.   Įstaigų ar organizacijų, kurioms siunčiami daiktai, vadovai ar jų įgalioti atstovai kompetentingoms institucijoms pateikia prašymą, kuriame jie patvirtina, kad yra susipažinę su 1 dalyje išvardytomis pareigomis ir yra pasirengę jas vykdyti.

Kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad pirmoje pastraipoje nurodytas prašymas būtų pateikiamas kiekvienai įvežamai daiktų siuntai, kelioms siuntoms arba visoms siuntoms, kurios yra siunčiamos tai įstaigai arba organizacijai.

2   skirsnis

Nuostatos, kurios turi būti taikomos, jei daiktai yra paskolinami, išnuomojami ar perleidžiami

3 straipsnis

1.   Kai taikoma Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 72 straipsnio 2 dalies antra pastraipa, įstaiga ar organizacija, kuriai yra paskolinamas, išnuomojamas ar perleidžiamas neįgaliems asmenims naudoti skirtas daiktas, privalo nuo daikto gavimo dienos vykdyti šio reglamento 2 straipsnyje nurodytas pareigas.

2.   Kai įstaiga ar organizacija, kuriai yra paskolinamas, išnuomojamas ar perleidžiamas daiktas, yra ne toje valstybėje narėje, kurioje yra paskolinusi, išnuomojusi ar perleidusi daiktą įstaiga ar organizacija, išsiųsdama tokį daiktą į tą valstybę narę, išsiunčiančios valstybės narės kompetentinga muitinės įstaiga pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (4) 912a–912g straipsnių nustatytas taisykles išduoda kontrolinį egzempliorių T 5, kad būtų užtikrinta, jog tas daiktas bus panaudotas taip, kad ir toliau būtų leidžiama jį įvežti be importo muitų.

Dėl to kontrolinio egzemplioriaus T 5 104 langelyje „kiti“ turi būti vienas iš I priede išvardytų įrašų.

3.   1 ir 2 dalys mutatis mutandis taikomos skolinant, išnuomojant ar perleidžiant neįgaliems asmenims skirtų daiktų atsargines dalis, sudėtines dalis ar reikmenis ir minėtų daiktų priežiūrai, kontrolei, kalibravimui ar remontui reikalingiems įrankiams, kuriuos buvo leista įvežti be importo muitų pagal Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 67 straipsnio 2 dalį ir 68 straipsnio 2 dalį.

II   SKYRIUS

Konkrečios nuostatos dėl leidimo be importo muitų įvežti Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 67 straipsnio 1 dalyje nurodytus daiktus

4 straipsnis

1.   Kad akliesiems naudoti skirtus daiktus būtų leista įvežti be importo muitų pagal Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 67 straipsnio 1 dalį, įstaigų ar organizacijų, kurioms siunčiami daiktai, vadovai ar jų įgalioti atstovai valstybės narės, kurioje yra ta įstaiga ar organizacija, kompetentingai institucijai pateikia prašymą.

Prie tokio prašymo pridedama visą informaciją, kuri, kompetentingos institucijos nuomone, reikalinga tam, kad galima būtų nustatyti, ar yra tenkinamos leidimo įvežti be importo muitų sąlygos.

2.   Valstybės narės, kurioje yra daiktus gaunanti įstaiga ar organizacija, kompetentinga institucija duoda tiesioginį nurodymą dėl 1 dalyje nurodyto prašymo.

III   SKYRIUS

Konkrečios nuostatos dėl leidimo be importo muitų įvežti Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 68 straipsnio 1 dalyje nurodytus daiktus

5 straipsnis

1.   Kad neįgaliesiems naudoti skirtą daiktą būtų leista įvežti be importo muitų pagal Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 68 straipsnio 1 dalį, įstaigų ar organizacijų, kurioms siunčiami daiktai, vadovai ar jų įgalioti atstovas pateikia valstybės narės, kurioje yra ta įstaiga ar organizacija, kompetentingai institucijai prašymą.

2.   1 dalyje nurodytame prašyme nurodoma tokia su atitinkamu daiktu susijusi informacija:

a)

tikslus gamintojo naudojamas daikto aprašymas, numanoma jo klasifikacija pagal Kombinuotąją nomenklatūrą ir objektyvios techninės charakteristikos, rodančios, kad daiktas buvo specialiai suprojektuotas neįgalių asmenų švietimo, darbo ar socialinės pažangos tikslais;

b)

gamintojo ir, jei tikslinga, tiekėjo pavadinimas arba įmonės pavadinimas bei adresas;

c)

daikto kilmės šalis;

d)

daikto paskirties vieta;

e)

tiksli daikto paskirtis;

f)

daikto kaina arba jo muitinė vertė;

g)

daikto kiekis.

Kartu su prašymu pateikiami įrodomieji dokumentai, kuriuose yra visa atitinkama informacija apie daikto charakteristikas ir technines specifikacijas.

6 straipsnis

Valstybės narės, kurioje yra daiktus gaunanti įstaiga ar organizacija, kompetentinga institucija priima tiesioginį sprendimą dėl 5 straipsnyje numatytų prašymų.

7 straipsnis

Leidimai įvežti be importo muitų galioja šešis mėnesius.

Tačiau kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į kiekvieno atvejo konkrečias aplinkybes, gali nustatyti ilgesnį laikotarpį.

IV   SKYRIUS

Konkrečios nuostatos dėl leidimo be importo muitų įvežti Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 67 straipsnio 2 dalyje ir 68 straipsnio 2 dalyje nurodytas atsargines dalis, sudėtines dalis, reikmenis ir įrankius

8 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 67 straipsnio 2 dalyje ir 68 straipsnio 2 dalyje „konkretūs reikmenys“ – tai dalys, kurios yra specialiai suprojektuotos tam, kad, naudojamos kartu su konkrečiu daiktu, pagerintų jo eksploatacines savybes ir išplėstų taikymo sritį.

9 straipsnis

Kad būtų leista pagal Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 67 straipsnio 2 dalį arba 68 straipsnio 2 dalį be importo muitų įvežti atsargines dalis, sudėtines dalis, konkrečius reikmenis ir įrankius, įstaigų ar organizacijų, kurioms siunčiami daiktai, vadovai ar jų įgalioti atstovai pateikia valstybės narės, kurioje yra ta įstaiga ar organizacija, kompetentingai institucijai prašymą.

Prie prašymo pridedami visi duomenys, kurie, kompetentingos institucijos nuomone, reikalingi nustatyti, ar yra tenkinamos Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 67 straipsnio 2 dalyje ir 68 straipsnio 2 dalyje išdėstytos sąlygos.

10 straipsnis

Valstybės narės, kurioje yra tokius daiktus gaunanti įstaiga ar organizacija, kompetentinga institucija priima tiesioginį sprendimą dėl 9 straipsnyje nurodytų prašymų.

III   ANTRAŠTINĖ DALIS

NEREGIŲ IR KITŲ NEĮGALIŲ ASMENŲ ĮVEŽAMOMS PREKĖMS TAIKOMOS NUOSTATOS

11 straipsnis

Atleidžiant nuo importo muitų Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 67 straipsnyje nurodytus daiktus, kuriuos įveža patys neregiai sau naudoti, 4, 8, 9 ir 10 straipsniai taikomi mutatis mutandis.

12 straipsnis

Atleidžiant nuo importo muitų daiktus, kuriuos neįgalūs asmenys įveža sau naudoti, mutatis mutandis taikomi šie straipsniai:

a)

5, 6 ir 7 straipsniai, įvežant daiktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 68 straipsnio 1 dalyje;

b)

8, 9 ir 10 straipsniai, įvežant daiktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 68 straipsnio 2 dalyje.

13 straipsnis

Kompetentingos institucijos gali leisti 4 ir 5 straipsniuose numatytą prašymą pateikti supaprastinta forma, kai tas prašymas pateikiamas dėl daiktų, įvežamų pagal 11 ir 12 straipsniuose nurodytas sąlygas.

IV   ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2289/83 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikmenų lentelę.

15 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 324, 2009 12 10, p. 23.

(2)  OL L 220, 1983 8 11, p. 15.

(3)  Žr. II priedą.

(4)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.


I PRIEDAS

3 straipsnio 2 dalyje nurodyti įrašai

„Артикул за лицата с увреждания: продължаването на митническите освобождавания подлежи на спазване на член 72, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1186/2009“,

„Objeto para personas minusválidas: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 72, apartado 2, segundo párrafo, del Reglamento (CE) no 1186/2009“,

„Zboží pro postižené osoby: zachování osvobození za předpokladu splnění podmínek čl. 72 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1186/2009“,

„Genstand til handicappede personer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 72, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1186/2009“,

„Gegenstand für Behinderte: Weitergewährung der Zollbefreiung abhängig von der Voraussetzung des Artikels 72 Absatz 2 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009“,

„Kaubaartiklid puuetega inimestele: impordimaksudest vabastamise jätkamine, tingimusel et täidetakse määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 72 lõike 2 teist lõiku“,

„Αντικείμενα προοριζόμενα για μειονεκτούντα άτομα: Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη από την τήρηση του άρθρου 72 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009“,

„Article for the handicapped: continuation of relief subject to compliance with the second subparagraph of Article 72(2) of Regulation (EC) No 1186/2009“,

„Objet pour personnes handicapées: maintien de la franchise subordonné au respect de l’article 72, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1186/2009“,

„Oggetto per persone disabili: la franchigia è mantenuta a condizione che venga rispettato l’articolo 72, paragrafo 2, secondo comma del reglamento (CE) n. 1186/2009“,

„Invalīdiem paredzētas preces: atbrīvojuma turpmāka piemērošana atkarīga no atbilstības Regulas (EK) Nr. 1186/2009 72. panta 2. punkta otrajai daļai“,

„Neįgaliesiems skirtas daiktas: atleidimo nuo muitų taikymo pratęsimas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 72 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos nuostatų“,

„Áru behozatala fogyatékos személyek számára: a vámmentesség fenntartása az 1186/2009/EK rendelet 72. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén“,

„Oġġett għal nies b’xi diżabilita': tkomplija ta’ ħelsien mid-dazju suġġett għal osservanza tat-tieni subparagrafu ta’ l-Artiklu 72(2) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009“,

„Voorwerp voor gehandicapten: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 72, lid 2, tweede alinea van Verordening (EG) nr. 1186/2009“,

„Artykuł przeznaczony dla osób niepełnosprawnych: kontynuacja zwolnienia z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w art. 72 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1186/2009“,

„Objectos destinados às pessoas deficientes: é mantida a franquia desde que seja respeitado o n.o 2, segundo parágrafo do artigo 72.o do Regulamento (CE) n.o 1186/2009“,

„Articole pentru persoane cu handicap: menținerea scutirii este condiționată de respectarea dispozițiilor articolului 72 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) Nr. 1186/2009“,

„Tovar pre postihnuté osoby: naďalej oslobodený, ak spĺňa podmienky ustanovené v článku 72 odseku 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1186/2009“,

„Predmet za invalide: ohranitev oprostitve v skladu z drugim pododstavkom člena 72(2) Uredbe (ES) št. 1186/2009“,

„Vammaisille tarkoitetut tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (EY) N:o 1186/2009 72 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ehtoja noudatetaan“,

„Föremål för funktionshindrade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 72.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1186/2009 uppfylls“.


II PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesni pakeitimai

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2289/83

(OL L 220, 1983 8 11, p. 15)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1746/85

(OL L 167, 1985 6 27, p. 23)

 

1985 m. Stojimo akto I priedo I.18 punktas

(OL L 302, 1985 11 15, p. 139)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3399/85

(OL L 322, 1985 12 3, p. 10)

tik 1 straipsnio 3 punktas

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 735/92

(OL L 81, 1992 3 26, p. 18)

 

1994 m. Stojimo akto I priedo XIII A.II.4 punktas

(OL C 241, 1994 8 29, p. 274)

 

2003 m. Stojimo akto II priedo 19.B.1 punktas

(OL L 236, 2003 9 23, p. 771)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1792/2006

(OL L 362, 2006 12 20, p. 1)

tik priedo 11.B.1 punktas


III PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EEB) Nr. 2289/83

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

2 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

2 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

2 straipsnio 1 dalies a punktas

2 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

2 straipsnio 1 dalies b punktas

2 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka

2 straipsnio 1 dalies c punktas

2 straipsnio 1 dalies ketvirta įtrauka

2 straipsnio 1 dalies d punktas

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė formuluotė

3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa, įrašų sąrašas

I priedas

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 3 dalis

4 straipsnis

4 straipsnis

6 straipsnis

5 straipsnis

7 straipsnis

6 straipsnis

10 straipsnis

7 straipsnis

13 straipsnis

8 straipsnis

14 straipsnis

9 straipsnis

15 straipsnis

10 straipsnis

16 straipsnis

11 straipsnis

17 straipsnis

12 straipsnis

18 straipsnis

13 straipsnis

19 straipsnis

14 straipsnis

20 straipsnis

15 straipsnis

II priedas

III priedas


29.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/20


KOMISIJOS IGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1225/2011

2011 m. lapkričio 28 d.

išdėstantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, 42–52, 57 ir 58 straipsnių taikymo nuostatas

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1186/2009, nustatantį Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą (1),

kadangi:

(1)

1983 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2290/83, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 918/83, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, 50–59b, 63a ir 63b straipsnių įgyvendinimo nuostatas (2), buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS

1 straipsnis

Šis reglamentas nustato Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 42–52, 57 ir 58 straipsnių įgyvendinimo nuostatas.

II   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1   SKIRSNIS

Įstaigos arba organizacijos, kuriai siunčiamos prekės, pareigos

2 straipsnis

1.   Leidimas be importo muitų įvežti mokomąją, mokslinę ir kultūrinę medžiagą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 43 straipsnyje, 44 straipsnio 1 dalyje ir 45 straipsnyje (toliau — prekės), suponuoja tokias įstaigų ir organizacijų, kurioms tos prekės siunčiamos, pareigas:

a)

nusiųsti šias prekes tiesiai į deklaruojamą paskirties vietą;

b)

apskaityti jas savo atsargose;

c)

padėti atlikti bet kokį tikrinimą, kurį kompetentingos institucijos mato reikalą atlikti siekdamos užtikrinti, kad leidimo įvežti be importo muitų sąlygos buvo ir bus tenkinamos.

Be to, leidimas be importo muitų įvežti Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 44 straipsnio 1 dalyje ir 45 straipsnyje nurodytas prekes suponuoja įstaigos ar organizacijos, kuriai tos prekės siunčiamos, pareigą naudoti jas tik nekomerciniais tikslais, kaip nurodyta to reglamento 46 straipsnio b punkte.

2.   Įstaigų ar organizacijų, kurioms siunčiamos prekės, vadovai arba jų įgalioti atstovai kompetentingoms institucijoms pateikia prašymą, kuriame patvirtina, kad jie yra susipažinę su 1 dalyje išvardytomis pareigomis ir yra pasirengę jas vykdyti.

Kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad pirmoje pastraipoje nurodytas prašymas būtų pateikiamas kiekvienai įvežamai prekių siuntai, kelioms siuntoms arba visoms siuntoms, kurios yra siunčiamos tai įstaigai arba organizacijai.

2   SKIRSNIS

Nuostatos, kurios turi būti taikomos, jei prekės yra paskolinamos, išnuomojamos ar perleidžiamos

3 straipsnis

1.   Kai taikoma Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 48 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, įstaiga ar organizacija, kuriai yra paskolinamos, išnuomojamos ar perleidžiamos prekės, privalo nuo prekių gavimo dienos vykdyti šio reglamento 2 straipsnyje nurodytas pareigas.

2.   Kai įstaiga ar organizacija, kuriai yra paskolinamos, išnuomojamos ar perleidžiamos prekės, yra ne toje valstybėje narėje, kurioje yra prekes paskolinusi, išnuomojusi ar perleidusi įstaiga, išsiunčiančios valstybės narės kompetentinga muitinės įstaiga, prieš išsiųsdama tokias prekes, pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (4) 912a–912g straipsniuose nustatytas taisykles išduoda kontrolinį egzempliorių T 5, kad būtų užtikrinta, jog tos prekės bus panaudotos taip, kad ir toliau būtų leidžiama jas įvežti be importo muitų.

Dėl to T 5 kontrolinio egzemplioriaus 104 langelyje „kiti“ turi būti vienas iš I priede išvardytų įrašų.

3.   1 ir 2 dalys mutatis mutandis taikomos skolinant, išnuomojant ar perleidžiant mokslinių prietaisų ir aparatų atsargines dalis, sudėtines dalis ar konkrečius reikmenis ir mokslinių prietaisų ir aparatų priežiūrai, kontrolei, kalibravimui ar remontui reikalingiems įrankiams, kuriuos buvo leista įvežti be importo muitų pagal Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 45 straipsnį.

III   SKYRIUS

KONKREČIOS NUOSTATOS DĖL LEIDIMO BE IMPORTO MUITŲ ĮVEŽTI MOKOMĄJĄ, MOKSLINĘ ARBA KULTŪRINĘ MEDŽIAGĄ PAGAL REGLAMENTO (EB) Nr. 1186/2009 43 STRAIPSNĮ

4 straipsnis

Kad prekes būtų leista įvežti be importo muitų pagal Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 43 straipsnį, įstaigos ar organizacijos, kuriai siunčiamos prekės, vadovas ar jo įgaliotas atstovas valstybės narės, kurioje yra ta įstaiga ar organizacija, kompetentingai institucijai pateikia prašymą.

Prie tokio prašymo pridedama visa informacija, kuri, kompetentingos institucijos nuomone, reikalinga tam, kad galima būtų nustatyti, ar yra tenkinamos leidimo įvežti be importo muitų sąlygos.

IV   SKYRIUS

KONKREČIOS NUOSTATOS DĖL LEIDIMO BE IMPORTO MUITŲ ĮVEŽTI MOKSLINIUS PRIETAISUS IR APARATUS PAGAL REGLAMENTO (EB) Nr. 1186/2009 44 IR 46 STRAIPSNIUS

5 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 46 straipsnio a punkte objektyvios mokslinio prietaiso ar aparato techninės charakteristikos — tai tokios charakteristikos, kurios atsiranda dėl to prietaiso ar aparato konstrukcijos arba jo koregavimo pagal standartinius prietaisus ar aparatus, dėl ko tas prietaisas ar aparatas gali veikti tokiu aukštu lygiu, kad pranoksta pramonės ar komercijos tikslams paprastai reikalingą lygį.

Kai pagal objektyvias technines charakteristikas neįmanoma aiškiai nustatyti, ar prietaisą arba aparatą reikia laikyti moksliniu prietaisu ar aparatu, aiškinamasi, kaip tas prietaisas ar aparatas, kurį prašoma atleisti nuo importo muitų, yra naudojamas. Jei ištyrus paaiškėja, kad tas prietaisas ar aparatas daugiausia yra naudojamas moksliniams tikslams, toks prietaisas ar aparatas laikomas mokslinio pobūdžio.

6 straipsnis

1.   Kad mokslinį prietaisą ar aparatą būtų leista įvežti be importo muitų pagal Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 44 straipsnio 1 dalį, įstaigų ar organizacijų, kurioms siunčiamos prekės, vadovai ar jų įgalioti atstovai pateikia valstybės narės, kurioje yra ta įstaiga ar organizacija, kompetentingai institucijai prašymą.

2.   1 dalyje nurodytame prašyme pateikiama tokia su atitinkamu prietaisu ar aparatu susijusi informacija:

a)

tikslus gamintojo naudojamas prietaiso ar aparato aprašymas, numanoma jo klasifikacija pagal Kombinuotąją nomenklatūrą ir objektyvios techninės charakteristikos, kuriomis remiantis prietaisas ar aparatas yra laikomas moksliniu;

b)

gamintojo ir, jei žinoma, tiekėjo pavadinimas arba įmonės pavadinimas bei adresas;

c)

prietaiso ar aparato kilmės šalis;

d)

vieta, kurioje numatoma prietaisą ar aparatą naudoti;

e)

tiksliai kokiam naudojimui prietaisas ar aparatas yra skirtas;

f)

prietaiso ar aparato kaina arba jo muitinė vertė;

g)

konkretaus prietaiso ar aparato kiekis.

Kartu su prašymu pateikiami įrodomieji dokumentai, kuriuose yra visa atitinkama informacija apie prietaiso ar aparato charakteristikas ir technines specifikacijas.

7 straipsnis

Valstybės narės, kurioje yra įstaiga arba organizacija, kuriai siunčiamos prekės, kompetentinga institucija dėl 6 straipsnyje numatytų prašymų visais atvejais priima tiesioginį sprendimą.

8 straipsnis

Leidimai įvežti be importo muitų galioja šešis mėnesius.

Tačiau kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į kiekvieno atvejo konkrečias aplinkybes, gali nustatyti ilgesnį laikotarpį.

V   SKYRIUS

KONKREČIOS NUOSTATOS DĖL LEIDIMO BE IMPORTO MUITŲ ĮVEŽTI ATSARGINES DALIS, SUDĖTINES DALIS, KONKREČIUS REIKMENIS IR ĮRANKIUS PAGAL REGLAMENTO (EB) Nr. 1186/2009 45 STRAIPSNĮ

9 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 45 straipsnio a punkte „konkretūs reikmenys“ – tai dalys, kurios yra specialiai suprojektuotos tam, kad, naudojamos kartu su konkrečiu prietaisu ar aparatu, pagerintų jo eksploatacines savybes ir išplėstų taikymo sritį.

10 straipsnis

Kad būtų leista pagal Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 45 straipsnį be importo muitų įvežti atsargines dalis, sudėtines dalis, konkrečius reikmenis arba įrankius, įstaigų arba organizacijų, kurioms siunčiamos prekės, vadovai ar jų įgalioti atstovai pateikia valstybės narės, kurioje yra toji įstaiga arba organizacija, kompetentingai institucijai prašymą.

Prie tokio prašymo pridedami visi duomenys, kurie, kompetentingos institucijos nuomone, reikalingi nustatyti, ar yra tenkinamos Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 45 straipsnyje nustatytos sąlygos.

11 straipsnis

Valstybės narės, kurioje yra įstaiga arba organizacija, kuriai siunčiamos prekės, kompetentinga institucija priima tiesioginį sprendimą dėl 10 straipsnyje nurodyto prašymo.

12 straipsnis

8 straipsnis taikomas mutatis mutandis pagal Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 45 straipsnį išduotiems leidimams įvežti prekes be importo muitų.

VI   SKYRIUS

KONKREČIOS NUOSTATOS DĖL LEIDIMO BE IMPORTO MUITŲ ĮVEŽTI MEDICINOS PRIETAISUS IR APARATUS PAGAL REGLAMENTO (EB) Nr. 1186/2009 57 IR 58 STRAIPSNIUS

13 straipsnis

1.   Kad būtų leista pagal Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 57 ir 58 straipsnius be importo muitų įvežti prietaisus ir aparatus, įstaigų arba organizacijų, kurioms siunčiamos prekės, vadovai ar jų įgalioti atstovai pateikia valstybės narės, kurioje yra toji įstaiga arba organizacija, kompetentingai institucijai prašymą.

2.   1 dalyje nurodytame prašyme pateikiama tokia informacija apie atitinkamą prietaisą arba aparatą:

a)

tikslus gamintojo naudojamas prietaiso ar aparato aprašymas ir numanoma jo klasifikacija pagal Kombinuotąją nomenklatūrą;

b)

gamintojo ir, jei žinoma, tiekėjo pavadinimas arba įmonės pavadinimas bei adresas;

c)

prietaiso ar aparato kilmės šalis;

d)

vieta, kurioje numatoma prietaisą ar aparatą naudoti;

e)

kokiam naudojimui prietaisas ar aparatas yra skirtas.

3.   Dovanojimo atveju prašyme taip pat nurodoma:

a)

dovanotojo pavadinimas arba įmonės pavadinimas;

b)

pareiškėjo patvirtinimas, kad:

i)

dovanotojas, dovanodamas tuos prietaisus ar aparatus, iš to neturi jokios komercinės naudos;

ii)

dovanotojas jokiais ryšiais nesusijęs su prietaisų ar aparatų, kuriuos prašoma leisti įvežti be importo muitų, gamintoju.

14 straipsnis

Valstybės narės, kurioje yra įstaiga arba organizacija, kuriai siunčiamos prekės, kompetentinga institucija dėl prašymų visais atvejais priima tiesioginį sprendimą.

15 straipsnis

13 ir 14 straipsniai mutatis mutandis taikomi mokslinių prietaisų ir aparatų atsarginėms dalims, sudėtinėms dalims, konkretiems reikmenims ir įrankiams, kurių reikia mokslinių prietaisų ir aparatų, kuriuos buvo leista įvežti be importo muitų pagal Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 57 straipsnio 2 dalies a ir b punktus, priežiūrai, kontrolei, kalibravimui ar remontui.

16 straipsnis

8 straipsnis taikomas mutatis mutandis.

VII   SKYRIUS

INFORMACIJOS PRANEŠIMAS KOMISIJAI IR VALSTYBĖMS NARĖMS

17 straipsnis

1.   Kiekviena valstybė narė Komisijai atsiunčia sąrašą tų prietaisų, aparatų, atsarginių dalių, sudėtinių dalių, reikmenų ir įrankių, kurių kaina arba muitinė vertė viršija 5 000 eurų ir kuriuos įvežti be importo muitų ji yra leidusi arba neleidusi pagal 7, 11 arba 14 straipsnius.

Tame sąraše pateikiamas tikslus pirmoje pastraipoje minimų prekių aprašymas ir aštuonių skaitmenų kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą. Jame taip pat nurodoma gamintojo arba gamintojų pavadinimas, kilmės šalis arba šalys ir tų prekių kaina arba muitinė vertė.

2.   1 dalyje minėti sąrašai siunčiami kiekvienų metų pirmąjį ir trečiąjį ketvirtį, ir juose nurodomi duomenys tų prekių, kurias per ankstesnius šešis mėnesius buvo arba nebuvo leista įvežti be importo muitų.

3.   Komisija tuos sąrašus persiunčia kitoms valstybėms narėms.

18 straipsnis

Siekiant užtikrinti vienodą Sąjungos nuostatų taikymą, 17 straipsnyje nurodytus sąrašus periodiškai nagrinėja Muitinės kodekso komitetas.

VIII   SKYRIUS

KONKREČIOS NUOSTATOS DĖL LEIDIMO BE IMPORTO MUITŲ ĮVEŽTI ĮRANGĄ PAGAL REGLAMENTO (EB) Nr. 1186/2009 51 IR 52 STRAIPSNIUS

19 straipsnis

1.   Kad įrangą būtų leista įvežti be importo muitų pagal Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 51 ir 52 straipsnius, ne Sąjungoje įsisteigusių mokslinių tyrimų įstaigų ar organizacijų vadovai ar jų įgalioti atstovai pateikia valstybės narės, kurioje yra Sąjungoje įsisteigusi mokslinių tyrimų įstaiga ar organizacija, kompetentingai institucijai prašymą.

2.   1 dalyje nurodytame prašyme pateikiama ši informacija:

a)

Sąjungoje ir trečiojoje šalyje esančių tyrimų įstaigų mokslinio bendradarbiavimo susitarimo kopija;

b)

tikslus įrangos aprašymas, taip pat jos kiekis ir vertė bei tam tikrais atvejais jos numanoma klasifikacija pagal Kombinuotąją nomenklatūrą;

c)

įrangos kilmės ir išsiuntimo šalis;

d)

vieta, kurioje įranga bus naudojama;

e)

kokiam naudojimui įranga yra skirta ir jos naudojimo trukmė.

20 straipsnis

1.   Kai valstybės narės, kurioje yra Sąjungoje įsisteigusi įstaiga ar organizacija, kompetentinga institucija gauna prašymą leisti be importo muitų įvežti įrangą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 51 straipsnyje, prašymas ir visa susijusi informacija išsiunčiami Komisijai, kad prieš minėtai kompetentingai institucijai priimant sprendimą juos išnagrinėtų Muitinės kodekso komitetas.

Komisijos prašymu siunčiama papildoma minėtam nagrinėjimui reikalinga informacija.

2.   1 dalyje nurodyta kompetentinga institucija informuoja Komisiją apie sprendimą, kurį ji priėmė dėl leidimo įvežti įrangą be importo muitų.

21 straipsnis

8 straipsnis taikomas mutatis mutandis.

IX   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2290/83 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikmenų lentelę.

23 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 324, 2009 12 10, p. 23.

(2)  OL L 220, 1983 8 11, p. 20.

(3)  Žr. II priedą.

(4)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.


I PRIEDAS

3 straipsnio 2 dalyje nurodyti įrašai

‘Стоки на ЮНЕСКО: продължаването на митническите освобождавания подлежи на спазване на член 48, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1186/2009’;

‘Objeto UNESCO: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 48, apartado 2, primer párrafo, del Reglamento (CE) n. 1186/2009’;

‘Zboží UNESCO: zachování osvobození za předpokladu splnění podmínek čl. 48 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1186/2009’;

‘UNESCO-varer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 48, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1186/2009’;

‘UNESCO-Gegenstand: Weitergewährung der Zollbefreiung abhängig von der Voraussetzung des Artikels 48 Absatz 2 erster Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009’;

‘UNESCO kaup: impordimaksudest vabastamise jätkamine, tingimusel et täidetakse määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 48 lõike 2 esimest lõiku’;

‘Αντικείμενο UNESCO: Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη από την τήρηση του άρθρου 48 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009’;

‘UNESCO goods: continuation of relief subject to compliance with the first subparagraph of Article 48(2) of Regulation (EC) No 1186/2009’;

‘Objet UNESCO: maintien de la franchise subordonné au respect de l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1186/2009’;

‘Oggetto UNESCO: è mantenuta la franchigia a condizione che venga rispettato l'articolo 48, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 1186/2009’;

‘UNESCO preces: atbrīvojuma turpmāka piemērošana atkarīga no atbilstības Regulas (EK) Nr. 1186/2009 48. panta 2. punkta pirmajai daļai’;

‘UNESCO prekės: atleidimo nuo muitų taikymo pratęsimas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 48 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos nuostatų’;

‘UNESCO-áruk: a vámmentesség fenntartása az 1186/2009/EK rendelet 48. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén’;

‘Oġġetti tal-UNESCO: tkomplija ta' ħelsien mid-dazju suġġetta għal osservanza ta' l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 48(2) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009’;

‘UNESCO-voorwerp: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 48, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1186/2009’;

‘Towary UNESCO: kontynuacja zwolnienia z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w art. 48 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (EG) nr. 1186/2009’;

‘Objectos UNESCO: é mantida a franquia desde que seja respeitado o n.o 2, primeiro parágrafo do artigo 48.o do Regulamento (CE) n.o 1186/2009’;

‘Articole UNESCO: menținerea scutirii este condiționată de respectarea prevederilor articolului 48 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) Nr. 1186/2009’;

‘Tovar UNESCO: naďalej oslobodený, pokiaľ spĺňa podmienky ustanovené v článku 48 odseku 2 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 1186/2009’;

‘Blago UNESCO: ohranitev oprostitve v skladu s prvim pododstavkom člena 48(2) Uredbe (ES) št. 1186/2009’;

‘UNESCO-tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (EY) N:o 1186/2009 48 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ehtoja noudatetaan’;

‘UNESCO-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 48.2 första stycket i förordning (EG) nr 1186/2009 uppfylls’.


II PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesni pakeitimai

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2290/83

(OL L 220, 1983 8 11, p. 20)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr 1745/85

(OL L 167, 1985 6 27, p. 21)

 

1985 m. Stojimo akto I priedo I.19 punktas

(OL L 302, 1985 11 15, p. 139)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr 3399/85

(OL L 322, 1985 12 3, p. 10)

Tik 1 straipsnio 4 dalis

Komisijos reglamentas (EEB) Nr 3893/88

(OL L 346, 1988 12 15, p. 32)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr 1843/89

(OL L 180, 1989 6 27, p. 22)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr 734/92

(OL L 81, 1992 3 26, p. 15)

 

1994 m. Stojimo akto I priedo XIII A.II.5 punktas

(OL C 241, 1994 8 29, p. 274)

 

2003 m. Stojimo akto II priedo 19.B.2 punktas

(OL L 236, 2003 9 23, p. 772)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr 1792/2006

(OL L 362, 2006 12 20, p. 1)

Tik Priedo 11.B.2 dalis


III PRIEDAS

Atitikmenų Lentelė

Reglamentas (EEB) Nr. 2290/83

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė formuluotė

2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė formuluotė

2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos trečia įtrauka

2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

2 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

2 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė formuluotė

3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa, įrašų sąrašas

I priedas

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 3 dalis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

12 straipsnis

9 straipsnis

13 straipsnis

10 straipsnis

14 straipsnis

11 straipsnis

15 straipsnis

12 straipsnis

15a straipsnis

13 straipsnis

15c straipsnis

14 straipsniai

15d straipsnis

15 straipsnis

15e straipsnis

16 straipsnis

16 straipsnis

17 straipsnis

18 straipsnis

18 straipsnis

18a straipsnis

19 straipsnis

18b straipsnis

20 straipsnis

18c straipsnis

21 straipsnis

19 straipsnis

22 straipsnis

20 straipsnis

23 straipsnis

II priedas

III priedas


29.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/29


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1226/2011

2011 m. lapkričio 28 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. lapkričio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

59,8

IL

98,1

MA

52,7

TN

143,0

TR

82,9

ZZ

87,3

0707 00 05

EG

188,1

TR

108,0

ZZ

148,1

0709 90 70

MA

36,3

TR

131,9

ZZ

84,1

0805 20 10

MA

67,0

ZZ

67,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

50,4

IL

77,8

TR

76,7

ZZ

68,3

0805 50 10

TR

59,7

ZA

49,5

ZZ

54,6

0808 10 80

CA

104,5

CL

90,0

CN

74,9

MK

36,4

NZ

41,5

US

134,2

ZA

148,1

ZZ

89,9

0808 20 50

CN

72,7

TR

137,2

ZZ

105,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


DIREKTYVOS

29.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/31


KOMISIJOS DIREKTYVA 2011/94/ES

2011 m. lapkričio 28 d.

kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (1), ypač į jos 8 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2006/126/EB I priede pateiktas pavyzdys, kurio laikydamosi valstybės narės turi įvesti nacionalinį vairuotojo pažymėjimą. 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Lisabonos sutartis, todėl vairuotojo pažymėjimuose nuoroda į Bendriją turėtų būti pakeista nuoroda į Europos Sąjungą. Pavyzdį taip pat reikėtų atnaujinti atsižvelgiant į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą;

(2)

pagal Direktyvos 2006/126/EB I priedą Europos Sąjungos pavyzdžio vairuotojo pažymėjime turėtų būti nurodyta transporto priemonės, kurią vairuotojo pažymėjimą turintis asmuo gali vairuoti, kategorija;

(3)

Europos Sąjungos pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą būtina atnaujinti atsižvelgiant į Direktyva 2006/126/EB nustatytas naujas transporto priemonių kategorijas. Visų pirma, įvesti AM (mopedai) kategorijos ir A2 (motociklai) kategorijos vairuotojo pažymėjimai, kurie bus naudojami nuo 2013 m. sausio 19 d. Todėl Europos Sąjungos pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas turėtų būti tam pritaikytas;

(4)

todėl Direktyva 2006/126/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(5)

valstybės narės skatinamos savo ir Europos Sąjungos labui parengti lenteles, kurios kuo geriau parodytų šios direktyvos ir jos perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitiktį, ir tas lenteles viešai paskelbti;

(6)

šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Vairuotojo pažymėjimų reikalų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ

1 straipsnis

Direktyvos 2006/126/EB I priedas iš dalies keičiamas, kaip nurodyta priede.

2 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2012 m. birželio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2013 m. sausio 19 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 403, 2006 12 30, p. 18.


PRIEDAS

Direktyvos 2006/126/EB I priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Pavadinimas pakeičiamas taip:

NUOSTATOS DĖL EUROPOS SĄJUNGOS PAVYZDŽIO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO

2.

1 dalyje žodžiai „Bendrijos pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo“ pakeičiami žodžiais „Europos Sąjungos pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo“.

3.

3 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

pažymėjimą išduodančios valstybės narės skiriamasis ženklas, išspausdintas negatyvo atvaizdu mėlyname stačiakampyje ir apsuptas dvylikos geltonų žvaigždučių ratu; skiriamieji ženklai yra šie:

B: Belgija

BG: Bulgarija

CZ: Čekija

DK: Danija

D: Vokietija

EST: Estija

GR: Graikija

E: Ispanija

F: Prancūzija

IRL: Airija

I: Italija

CY: Kipras

LV: Latvija

LT: Lietuva

L: Liuksemburgas

H: Vengrija

M: Malta

NL: Nyderlandai

A: Austrija

PL: Lenkija

P: Portugalija

RO: Rumunija

SLO: Slovėnija

SK: Slovakija

FIN: Suomija

S: Švedija

UK: Jungtinė Karalystė;“.

4.

3 dalies e punktas dėl vairuotojo pažymėjimo 1 pusės pakeičiamas taip:

„e)

žodžiai „Europos Sąjungos pavyzdys“ pažymėjimą išduodančios valstybės narės kalba arba kalbomis ir žodžiai „Vairuotojo pažymėjimas“ kitomis Europos Sąjungos kalbomis spausdinami rausva spalva pažymėjimo fone:

 

Свидетелство за управление на МПС

 

Permiso de Conducción

 

Řidičský průkaz

 

Kørekort

 

Führerschein

 

Juhiluba

 

Άδεια Οδήγησης

 

Driving Licence

 

Permis de conduire

 

Ceadúas Tiomána

 

Patente di guida

 

Vadītāja apliecība

 

Vairuotojo pažymėjimas

 

Vezetői engedély

 

Liċenzja tas-Sewqan

 

Rijbewijs

 

Prawo Jazdy

 

Carta de Condução

 

Permis de conducere

 

Vodičský preukaz

 

Vozniško dovoljenje

 

Ajokortti

 

Körkort;“.

5.

3 dalyje dėl vairuotojo pažymėjimo 2 pusės

a punkto 10 ir 11 papunkčiai pakeičiami taip:

„10.

kiekvienos kategorijos pirmojo išdavimo data (ši data turi būti įrašoma ir naujame pažymėjime, jei išduodamas naujas pažymėjimas ar jis keičiamas), kiekviename datos laukelyje įrašomi du skaitmenys šia eilės tvarka: diena.mėnuo.metai (DD.MM.YY);

11.

kiekvienos kategorijos galiojimo pabaigos data, kiekviename datos laukelyje įrašomi du skaitmenys šia eilės tvarka: diena.mėnuo.metai (DD.MM.YY);“

a punkto 12 papunkčio pirmos įtraukos žodžiai „suderinti Bendrijos kodai“ pakeičiami žodžiais „suderinti Europos Sąjungos kodai“.

a punkto 12 papunkčio 95 kodas pakeičiamas taip:

„95.

Vairuotojas, turintis PKP, atitinkantį Direktyvoje 2003/59/EB nurodomą profesinės kompetencijos įsipareigojimą iki … (pvz., 95(01.01.12)).“

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

šių 1 ir 2 pažymėjimo pusėse pateikiamų numeruotų punktų paaiškinimas: 1, 2, 3, 4(a), 4(b), 4(c), 5, 10, 11 ir 12.

Jei valstybė narė pageidauja šiuos įrašus pateikti nacionaline kalba, kuri nėra viena iš šių kalbų: anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ar vokiečių, ji parengia pažymėjimo dvikalbį variantą vartodama vieną iš pirmiau minėtų kalbų ir nepažeisdama kitų šio priedo nuostatų;“

c punkte žodžiai „Bendrijos pavyzdžio pažymėjime“ pakeičiami žodžiais „Europos Sąjungos pavyzdžio vairuotojo pažymėjime“.

6.

4 dalyje įrašomas c punktas:

„c)

Kortelės priekinėje ir atvirkščiojoje pusėse pateikta informacija įskaitoma plika akimi, 9–12 papunkčių informacija kortelės atvirkščiojoje pusėje rašoma ne mažesniu kaip penkių punktų šriftu.“

7.

Bendrijos pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas pakeičiamas taip:

EUROPOS SĄJUNGOS PAVYZDŽIO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

1   pusė

Image

2   pusė

Image

8.

Bendrijos pavyzdžio pažymėjimo pavyzdys išbraukiamas.


SPRENDIMAI

29.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/35


TARYBOS SPRENDIMAS 2011/764/BUSP

2011 m. lapkričio 28 d.

kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/210/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos humanitarinės pagalbos operacijoms remti reaguojant į krizę Libijoje (EUFOR Libya)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pateiktą pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2011 m. balandžio 1 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/210/BUSP (1);

(2)

2011 m. spalio 27 d. laišku Europos Sąjungos operacijos vadas pranešė apie operacijos štabo uždarymą 2011 m. lapkričio 10 d. Todėl, remiantis 13 straipsnio 3 dalimi, Sprendimas 2011/210/BUSP turėtų būti panaikintas nuo 2011 m. lapkričio 10 d.;

(3)

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendime 2008/975/BUSP, nustatančiame Europos Sąjungos karinio ar gynybinio pobūdžio operacijų bendrųjų sąnaudų finansavimo administravimo mechanizmą (ATHENA) (2), nustatomos audito ir operacijos ataskaitų teikimo procedūros,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2011/210/BUSP panaikinamas nuo 2011 m. lapkričio 10 d. Šis panaikinimas neturi įtakos Sprendime 2008/975/BUSP nustatytoms procedūroms, susijusioms su auditu ir operacijos ataskaitų teikimu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

K. SZUMILAS


(1)  OL L 89, 2011 4 5, p. 17.

(2)  OL L 345, 2008 12 23, p. 96.


29.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/36


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. lapkričio 22 d.

dėl kriterijų, kuriais remiantis pripažįstami traukinių mašinistų mokymo centrai bei traukinių mašinistų egzaminuotojai ir organizuojami egzaminai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/59/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 7966)

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/765/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/59/EB dėl traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius geležinkelių sistemoje Bendrijos teritorijoje, sertifikavimo (1), ypač į jos 23 straipsnio 3 dalies b punktą ir 25 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti tinkamą ir panašų traukinių mašinistų ir kandidatų į mašinistus mokymo ir egzaminų kokybės lygį siekiant jų sertifikavimo visose valstybėse narėse, reikia nustatyti bendrus Europos Sąjungos kriterijus, kuriais remiantis būtų pripažįstami mokymo centrai ir traukinių mašinistų egzaminuotojai;

(2)

visose valstybėse narėse mokymas ir egzaminai turėtų būti vykdomi tinkamai ir būti pagrįsto ir panašaus kokybės lygio, kad būtų sudarytos abipusio egzaminų pripažinimo sąlygos;

(3)

mokymo centrai turėtų būti kompetentingi vykdyti mokymą. Visų pirma mokymo centrai turėtų turėti techninės ir veiklos kompetencijos, būti tinkami organizuoti mokymo kursus ir turėti tinkamus darbuotojus ir įrangą;

(4)

mokymo centrams, kurie priklauso geležinkelio įmonėms arba infrastruktūros valdytojams ir kurie teikia prašymus dėl saugos sertifikatų arba įgaliojimų saugos srityje suteikimo, reikėtų nustatyti atskiras nuostatas. Siekiant sumažinti administracinę naštą valstybei narei turėtų būti suteikta galimybė sujungti tokių mokymo centrų pripažinimą su saugos sertifikatų arba įgaliojimų saugos srityje suteikimo procesu;

(5)

traukinių mašinistų egzaminuotojai turėtų būti įgudę ir kompetentingi srityse, kurių egzaminus jie nori vykdyti. Egzaminuoto kompetencijai keliami reikalavimai turėtų būti susiję su tokiais aspektais kaip egzaminavimo metodai, įgūdžiai ir pedagoginiai gabumai. Atskirais atvejais atsakinga valdžios institucija turėtų patikrinti, ar asmens arba subjekto, pateikusio prašymą pripažinti jį traukinio mašinisto egzaminuotoju, kompetencija tinkama atitinkamų kompetencijos sričių egzaminams vykdyti;

(6)

traukinių mašinistų egzaminuotojai egzaminus turėtų vykdyti nepriklausomai ir nešališkai. Tuo tikslu asmenys ir subjektai, prašantys taikyti pripažinimo procedūrą, turėtų kompetentingai institucijai įrodyti, kad atitinka šiuos reikalavimus;

(7)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Direktyvos 2007/59/EB 32 straipsnyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiame sprendime nustatomi profesinio mokymo centrų, mokančių traukinių mašinistus ir kandidatus į traukinių mašinistus, pripažinimo kriterijai, traukinių mašinistų ir kandidatų į traukinių mašinistus egzaminuotojų pripažinimo kriterijai ir egzaminų organizavimo kriterijai pagal Direktyvą 2007/59/EB.

Jis taikomas:

a)

mokymo centrams, teikiantiems mokymo kursus traukinių mašinistams ir kandidatams į traukinių mašinistus pagal mokymo uždavinius, nurodytus Direktyvos 2007/59/EB 23 straipsnyje;

b)

traukinių mašinistų egzaminuotojams, kuriems suteikti įgaliojimai pagal Direktyvos 2007/59/EB 25 straipsnį tikrinti sertifikuojamų kandidatų į traukinių mašinistus arba sertifikuojamų traukinių mašinistų kompetenciją.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   pareiškėjas– subjektas arba atskiras asmuo, įsteigęs įmonę, prašančią pripažinti, kad ji gali rengti mokymo kursus, susijusius su Direktyvos 2007/59/EB 23 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytais mokymo uždaviniais, įskaitant pavienius asmenis, prašančius pripažinti juos egzaminuotojais, nurodytais Direktyvos 2007/59/EB 25 straipsnio 1 ir 2 dalyse;

b)   mokytojas– atitinkamus įgūdžius ir kompetenciją rengti, organizuoti ir vykdyti mokymo kursus turintis asmuo;

c)   egzaminuotojas– atitinkamus įgūdžius ir kompetenciją turintis asmuo, pripažintas galįs egzaminuoti ir vertinti Direktyvos 2007/59/EB tikslais;

d)   egzaminas– traukinio mašinisto arba kandidato į traukinio mašinistus kompetencijos patikrinimas pagal Direktyvą 2007/59/EB vienu ar daugiau būdų, pavyzdžiui, raštu, žodžiu arba praktiškai;

e)   egzaminų centras– subjektas, įsteigtas traukinių mašinistų egzaminavimo pagal Direktyvos 2007/59/EB 25 straipsnį tikslais;

f)   pripažinimas– oficialus valstybės narės paskirtos institucijos patvirtinimas, kad asmuo arba subjektas yra kompetentingas vykdyti mokymo užduotis arba egzaminus;

g)   kompetentinga institucija– kompetentinga institucija, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/59/EB 3 straipsnyje, arba bet kuri kita valstybės narės paskirta įstaiga arba įstaiga, kuriai kompetentinga institucija paveda vykdyti mokymo centrų ir egzaminuotojų pripažinimo funkciją.

2   SKYRIUS

MOKYMO CENTRAI

3 straipsnis

Nepriklausomybė ir nešališkumas

Mokymo centrai mokymo kursus turėtų vykdyti nešališkai visų dalyvių atžvilgiu.

Visų pirma kai mokymo centrai moko ir asmenis, dirbančius įmonėje, kuriai priklauso mokymo centras, ir kitus asmenis, mokymas turėtų būti vykdomas nepriklausomai nuo įmonės, kuriai priklauso mokymo centras, interesų ir nešališkai visų dalyvių atžvilgiu. Valstybės narės užtikrina, kad būtų imtasi priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi šio principo.

4 straipsnis

Kompetencijos reikalavimai

1.   Pareiškėjas įrodo techninę ir veiklos kompetenciją ir savo tinkamumą organizuoti mokymo kursus, atitinkančius mokymo uždavinius. Jis turi turėti tinkamus darbuotojus ir įrangą ir vykdyti veiklą mokymui, kuriuo siekiama parengti traukinių mašinistus pažymėjimų ir sertifikatų gavimo arba išlaikymo pagal Direktyvą 2007/59/EB egzaminams.

2.   Visų pirma pareiškėjai atitinka šiuos reikalavimus:

a)

turėti veiksmingą valdymo struktūrą, kuria užtikrinama, kad mokytojai turėtų tinkamą kvalifikaciją ir patirtį vykdyti mokymą pagal Direktyvoje 2007/59/EB nustatytus reikalavimus;

b)

turėti reikiamus darbuotojus, patalpas, įrangą ir apgyvendinimo galimybes, atitinkančias siūlomą mokymą ir numatomą mokinių skaičių;

c)

užtikrinti, kad praktinį mokymą vykdytų mokytojai, turintys ir galiojantį traukinio mašinisto pažymėjimą, ir galiojantį sertifikatą, kurio taikymo sritis apima mokomą dalyką arba panašaus tipo geležinkelio liniją ir (arba) riedmenis, ir bent trejų metų mašinisto profesinę patirtį. Jei mokytojas neturi galiojančio sertifikato, kurio taikymo sritis apimtų susijusią infrastruktūrą ir (arba) riedmenis, pagal Direktyvos 2007/59/EB 4 straipsnio 2 dalies e punktą mokyme turi dalyvauti mašinistas, turintis sertifikatą, kurio taikymo sritis apima tą infrastruktūrą ir (arba) riedmenis;

d)

pateikti metodiką, kurią jie ketina naudoti siekdami užtikrinti mokymo kursų, mokymo planų ir kompetencijos programų turinį, organizavimą ir trukmę;

e)

turėti mokymo veiklos, įskaitant informaciją apie dalyvius, mokytojus ir mokymo kursų skaičių ir tikslą, registravimo sistemas;

f)

turėti kokybės valdymo sistemą arba lygiavertes sistemų ir procedūrų, kuriomis užtikrinama, kad vykdomas mokymas atitiktų Direktyvoje 2007/59/EB nustatytus reikalavimus, tinkamumo ir jų laikymosi stebėsenos procedūras;

g)

užtikrinti kompetencijos valdymą, nuolatinį mokytojų mokymą ir imtis priemonių, kad mokytojai turėtų naujausius profesinius įgūdžius;

h)

įrodyti turį mokymo metodų, priemonių ir įrangos, įskaitant infrastruktūros valdytojo teikiamą mokymo literatūrą, mokymo programinę įrangą, dokumentus, pavyzdžiui valdymo, ženklų ar saugos sistemų taisykles, nuolatinio atnaujinimo procedūras.

3.   Valstybė narė gali nustatyti papildomus mokymo, susijusio su jos teritorijoje esančia infrastruktūra, reikalavimus.

4.   Pareiškėjai, siekiantys specialiojo su geležinkelių eksploatavimu ir saugos procedūromis susijusių ryšio procedūrų ir terminijos mokymo, pateikia prašymą valstybės narės, kurioje yra infrastruktūra, su kuria susijusios tos ryšio procedūros ir terminija, kompetentingai institucijai.

5 straipsnis

Geležinkelio įmonei arba infrastruktūros valdytojui priklausantys mokymo centrai

1.   Valstybė narė gali leisti, kad geležinkelio įmonei arba infrastruktūros valdytojui priklausantis pareiškėjas, vykdantis tik įmonės, kuriai jis priklauso, darbuotojų mokymą ir atitinkantis visus šio sprendimo 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus, būtų pripažįstamas vykdant saugos sertifikato išdavimo arba įgaliojimų saugos srityje suteikimo procesą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/49/EB (2).

2.   Šiuo atveju pripažinimo patvirtinimas gali būti pateikiamas atitinkamame saugos sertifikate arba įgaliojimų saugos srityje suteikimo dokumente.

3.   1 dalyje nurodyto pareiškėjo veiklos organizavimas ir valdymas turėtų būti vykdomi taip, kad nekiltų jokio interesų konflikto.

6 straipsnis

Naujos arba modernizuotos geležinkelio linijos ir nauji riedmenys

Valstybė narė gali nustatyti sąlygas dėl naujų arba modernizuotų geležinkelio linijų arba naujų riedmenų, kuriomis pripažintas mokymo centras gali organizuoti praktinį mokymą nukrypstant nuo 4 straipsnio 2 dalies c punkto nuostatų.

Šia nukrypti leidžiančia nuostata naudotis galima tik tuo atveju, kai dar nėra mokytojo, turinčio sertifikatą, kurio taikymo sritis apimtų naują arba modernizuotą geležinkelio liniją arba naujus riedmenis.

Mokytojas atitinka visus kitus 4 straipsnio 2 dalies c punkto reikalavimus dėl pažymėjimo ir sertifikato, kaip nustatyta Direktyvos 2007/59/EB 14 ir 15 straipsniuose, ir dėl reikalaujamos profesinės praktikos trukmės.

3   SKYRIUS

EGZAMINUOTOJAI

7 straipsnis

Nepriklausomumas ir nešališkumas

Pareiškėjai patvirtina, kad egzaminus vykdys nešališkai ir nediskriminuodami, be spaudimo ar paskatų, kurie galėtų turėti poveikį egzamino rezultatų vertinimui ar egzamino vykdymo būdui.

Tuo tikslu kompetentinga institucija parengia į prašymo formą įtraukiamą pranešimą, kurį turės pasirašyti pareiškėjas.

8 straipsnis

Kompetencijos reikalavimai

1.   Pareiškėjai turi būti kompetentingi ir turėti dalyko, kurio egzaminus jie nori vykdyti, patirties.

Reikalaujama patirtis turi būti įgyta per bent ketverių metų profesinę praktiką, kuri prašymo pateikimo dieną yra ne senesnė kaip penkerių metų.

Į reikalaujamą profesinės patirties laikotarpį galima įtraukti patirties, įgytos einant traukinio mašinistų vadybininko, turinčio galiojantį traukinio mašinisto pažymėjimą ir papildomą sertifikatą, pareigas arba mokytojo, mokančio pagal susijusias su pateiktu prašymu mokymo užduotis, pareigas, laikotarpius.

2.   Pareiškėjas, siekiantis tikrinti praktinius įgūdžius traukiniuose, turi turėti ir galiojantį traukinio mašinisto pažymėjimą, ir galiojantį sertifikatą, kurio taikymo sritis apima egzamino dalyką arba panašaus tipo geležinkelio liniją ir (arba) riedmenis. Jei egzaminuotojas neturi galiojančio sertifikato, kurio taikymo sritis apimtų per egzaminą naudojamą infrastruktūrą ir (arba) riedmenis, pagal Direktyvos 2007/59/EB 4 straipsnio 2 dalies e punktą egzamine turi dalyvauti mašinistas, turintis sertifikatą, kurio taikymo sritis apima tą infrastruktūrą ir (arba) riedmenis;

Pareiškėjas turi turėti ne mažiau kaip ketverių metų mašinisto profesinę patirtį, kuri prašymo pateikimo dieną turi būti ne senesnė kaip penkerių metų. Prašymo pateikimo dieną pareiškėjo žinios turi atitikti naujausias srities žinias.

3.   Be to, pareiškėjai turi atitikti šiuos būtinuosius reikalavimus:

a)

per kalbos egzaminą jų gebėjimas klausyti ir kalbėti atitinka ne žemesnį kaip B2 lygį pagal Europos Tarybos nustatytą Bendrųjų Europos kalbų metmenų (EFLC) (3) sistemą;

b)

jie turi egzaminams vykdyti reikalingus įgūdžius ir pedagoginius sugebėjimus ir gerai žino atitinkamus egzaminavimo metodus ir egzaminų dokumentus;

c)

parodo, kaip jie nuolat atnaujins savo profesinę egzaminuojamų dalykų srities kompetenciją;

d)

išmano traukinių mašinistų sertifikavimo sistemą.

4.   Valstybė narė egzaminuotojams gali nustatyti papildomus su jos infrastruktūra susijusių egzaminų vykdymo reikalavimus.

4   SKYRIUS

EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS

9 straipsnis

Bendrieji egzaminų organizavimo reikalavimai

Traukinio mašinisto kompetencijai įvertinti organizuojami egzaminai pagal Direktyvos 2007/59/EB 25 straipsnį atitinka šiuos reikalavimus:

a)

jeigu egzaminą vykdo du arba daugiau asmenų, bent egzaminui vadovaujantis asmuo turi būti pagal šio sprendimo nuostatas pripažintas egzaminuotojas;

b)

jei tikrinami praktiniai traukinio valdymo įgūdžiai, egzaminuotojas turi turėti traukinio mašinisto pažymėjimą ir papildomą sertifikatą, kuriuo jam suteikiama teisė naudotis infrastruktūra ir valdyti riedmenis, kurie naudojami per egzaminą, arba sertifikatą, kurio taikymo sritis apima panašaus tipo geležinkelio liniją ir (arba) geležinkelio riedmenis; Jei egzaminuotojas neturi galiojančio sertifikato, kurio taikymo sritis apimtų per egzaminą naudojamą infrastruktūrą ir (arba) riedmenis, pagal Direktyvos 2007/59/EB 4 straipsnio 2 dalies e punktą egzamine turi dalyvauti mašinistas, turintis sertifikatą, kurio taikymo sritis apima tą infrastruktūrą ir (arba) riedmenis;

c)

egzaminai vykdomi skaidriai ir yra pakankamos trukmės, kad būtų galima dokumentais įrodyti, kad buvo patikrinti visi atitinkami Direktyvos 2007/59/EB prieduose nurodyti dalykai;

d)

jei egzamine dalyvaujantis egzaminuotojas mokė traukinio mašinistą arba kandidatą į traukinio mašinistą egzamino dalyko, egzaminą vykdo antras egzaminuotojas, nedalyvavęs parengiamajame mokyme;

e)

egzaminas turi būti rengiamas itin kruopščiai laikantis numatytų egzamino klausimų slaptumo.

10 straipsnis

Naujos arba modernizuotos geležinkelio linijos ir nauji riedmenys

Nukrypstant nuo 9 straipsnio, valstybė narė gali nustatyti su naujomis arba modernizuotomis geležinkelio linijomis ir naujais riedmenimis susijusias sąlygas, kuriomis pripažintas egzaminuotojas gali vykdyti egzaminus.

Šia nukrypti leidžiančia nuostata galima naudotis tik tuo atveju, kai dar nėra egzaminuotojo, turinčio sertifikatą, kurio taikymo sritis apimtų naują arba modernizuotą geležinkelio liniją ar naujus riedmenis.

Egzaminuotojas atitinka visus kitus 4 straipsnio 2 dalies c punkto reikalavimus dėl pažymėjimo ir sertifikato, kaip nustatyta Direktyvos 2007/59/EB 14 ir 15 straipsniuose, ir dėl reikalaujamos profesinės praktikos trukmės.

5   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11 straipsnis

Pereinamasis laikotarpis

Jeigu geležinkelio įmonė arba infrastruktūros valdytojas jų pačių darbuotojams egzaminus vykdančius egzaminuotojus pasirinko pagal nacionalines nuostatas ir reikalavimus, taikytus iki šio sprendimo įsigaliojimo, valstybė narė gali nuspręsti, kad tie pasirinkti egzaminuotojai gali toliau vykdyti egzaminus, jeigu laikomasi šių sąlygų:

a)

geležinkelio įmonė arba infrastruktūros valdytojas egzaminuotoją pasirinko saugos sertifikato išdavimo arba įgaliojimų saugos srityje suteikimo tvarka pagal Direktyvą 2004/49/EB, laikydamiesi kompetentingos institucijos nustatytų taikymo apribojimų ir nesibaigus to saugos sertifikato arba tų įgaliojimų saugos srityje galiojimo terminui;

b)

geležinkelio įmonė arba infrastruktūros valdytojas patikrina, ar jų pasirinkti egzaminuotojai atitinka šiame sprendime nustatytus reikalavimus; jeigu egzaminuotojas neatitinka reikalavimo, geležinkelio įmonė arba infrastruktūros valdytojas imasi atitinkamų priemonių, kad egzaminuotojams taikomi reikalavimai būtų įvykdyti.

12 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas nuo 2012 m. gegužės 15 d.

Mokymo centrams, kurie šio sprendimo taikymo pradžios dieną jau teikia mokymo paslaugas, šis sprendimas taikomas nuo 2013 m. liepos 1 d.

13 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 22 d.

Komisijos vardu

Siim KALLAS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 315, 2007 12 3, p. 51.

(2)  OL L 164, 2004 4 30, p. 44.

(3)  Common European Framwork of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, 2001 m. (Cambridge University Press. ISBN 0–521–00531–0. Versija anglų kalba). Informaciją taip pat galima rasti Europos Tarybos interneto svetainėje http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Common%20European%20Framework%20hyperlinked.pdf.


REKOMENDACIJOS

29.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/41


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2011 m. lapkričio 22 d.

dėl traukinių mašinistų mokymo centrų ir tikrintojų pripažinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/59/EB tvarkos

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/766/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 292 straipsnį,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti tinkamą ir panašų traukinių mašinistų ir kandidatų į mašinistus mokymo ir egzaminų kokybės lygį, kad jie galėtų būti sertifikuoti visose valstybėse narėse, rekomenduojama nustatyti bendras Sąjungos sąlygas ir tvarką, kuria būtų pripažįstami mokymo centrai ir traukinių mašinistų bei kandidatų į traukinių mašinistus egzaminuotojai, ir kokybinius egzaminavimo reikalavimus;

(2)

siekiant, kad tikrinimas būtų abipusiai pripažįstamas, visose valstybėse narėse mokymas ir egzaminai turėtų būti vykdomi tinkamai, būti pakankamo ir panašaus kokybės lygio;

(3)

pripažinimo patvirtinime turėtų būti nurodytos kompetencijos sritys, kurių mokymo kursų organizatoriumi mokymo centras yra pripažintas, ir sritys, kuriose pripažįstama egzaminuotojo teisė egzaminuoti traukinio mašinistus. Neperžengiant pripažinimo patvirtinime nurodytų kompetencijos sričių, pripažintajam mokymo centrui turėtų būti leista rengti mokymo kursus, o pripažintajam egzaminuotojui – egzaminuoti visoje Sąjungoje;

(4)

dėl bendrųjų traukinio mašinisto kalbos žinių pasakytina, kad kompetentinga institucija gali stokoti patirties ir kompetencijos, kurios reikia, kad mokymo centrams arba egzaminuotojams būtų suteiktas su traukinių mašinistų bendrąja kalbos kompetencija susijęs pripažinimas. Tokiu atveju valstybės narės gali priimti mokymo centrų išduotus kompetencijos sertifikatus, atitinkančius Europos Tarybos sukurtus Europos bendruosius kalbų metmenis;

(5)

kai kuriose valstybėse narėse traukinių mašinistų egzaminavimą rengiantys egzaminavimo centrai jau įsteigti arba bus įsteigti. Tokiu atveju valstybės narės konkrečiomis savo nustatytomis sąlygomis gali egzaminavimo centrui pavesti egzaminuotojų pripažinimo užduotį,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

Dalykas

1.

Šioje rekomendacijoje išdėstoma rekomenduojama praktika ir tvarka, pagal kurią laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/59/EB (1) būtų pripažįstami traukinių mašinistų ir kandidatų į traukinių mašinistus profesinį mokymą rengiantys mokymo centrai ir traukinių mašinistų ir kandidatų į traukinių mašinistus egzaminuotojai.

Mokymo centro pripažinimo paraiška

2.

Mokymo centras valstybės narės, kurioje yra ar numatoma pagrindinė jo veiklos vieta, kompetentingai institucijai raštu pateikia pripažinimo, pripažinimo atnaujinimo arba pakeitimo paraišką, išskyrus 6 punkte nurodytą atvejį.

3.

Kai mokymo centrą sudaro daugiau nei vienas juridinis asmuo, kiekvienas iš jų pripažinimo paraišką teikia atskirai.

4.

Paraiškos turėtų būti teikiamos su dokumentais, kuriais įrodoma, kad patenkinami Direktyvoje 2007/59/EB ir Komisijos sprendime 765/2011 (2) nustatyti reikalavimai.

5.

Paraiškose turėtų būti nurodytos mokymo užduotys, dėl kurių teikiama paraiška. Paraiškoje gali būti nurodytos mokymo užduotys, kurios siejasi su viena ar daugiau kompetencijos sričių. Paraiškos struktūra turėtų būti pagrįsta šiomis kompetencijos sritimis:

a)

bendrosiomis profesinėmis žiniomis, kaip nurodyta Direktyvos 2007/59/EB IV priede;

b)

su riedmenimis siejamomis profesinėmis žiniomis, kaip nurodyta Direktyvos 2007/59/EB V priede;

c)

su infrastruktūra siejamomis profesinėmis žiniomis, kaip nurodyta Direktyvos 2007/59/EB VI priede;

d)

kalbos žiniomis, kaip nurodyta Direktyvos 2007/59/EB VI priede (bendrosios kalbos žinios ir (arba) su geležinkelių eksploatavimu ir saugos procedūromis susijęs specifinis gebėjimas susikalbėti ir terminija).

6.

Mokymo centrą, kuris pagrindinę veiklą vykdo ne toje valstybėje narėje, kurioje yra infrastruktūra, o kitoje valstybėje narėje, gali pripažinti valstybės narės, kurioje yra infrastruktūra, kompetentinga institucija.

7.

Kai paraišką dėl mokymo užduočių, susijusių su infrastruktūros žiniomis, teikiantį paraiškovą valstybės narės kompetentinga institucija jau yra pripažinusi pagal šią rekomendaciją ir Sprendimą 765/2011, kitų valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų vertinti tik pagal reikalavimus, specifiškus mokymui apie atitinkamą infrastruktūrą, ir neturėtų imtis vertinti aspektų, kurie jau įvertinti ankstesnės pripažinimo procedūros metu.

Mokymo centro pripažinimo patvirtinimo išdavimas

8.

Kompetentinga institucija turėtų išduoti pripažinimo patvirtinimą ne vėliau kaip per du mėnesius po visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

9.

Kompetentinga institucija turėtų priimti sprendimą dėl paraiškos remdamasi paraiškovo gebėjimu parodyti, kaip užtikrinamas nepriklausomumas, kompetencija ir nešališkumas.

10.

Pripažinimo patvirtinime turėtų būti pateikta tokia informacija:

a)

kompetentingos institucijos pavadinimas ir adresas;

b)

mokymo centro pavadinimas ir adresas;

c)

mokymo užduotys, su kuriomis siejamus mokymo kursus mokymo centras turi teisę organizuoti pagal 5 punktą;

d)

mokymosi centro atpažinimo numeris, paskirtas pagal 15 punktą;

e)

pripažinimo patvirtinimo galiojimo pabaigos terminas.

Mokymo centro pripažinimo patvirtinimo galiojimas, keitimas ir atnaujinimas

11.

Mokymo centro pripažinimo patvirtinimas turėtų galioti penkerius metus. Pagrįstais atvejais kompetentinga institucija gali sutrumpinti galiojimo laiką visų arba dalies pripažinimo patvirtinime nurodytų mokymo užduočių atžvilgiu.

12.

Galiojantį pripažinimo patvirtinimą turintis mokymo centras gali bet kuriuo metu pateikti paraišką dėl mokymo užduočių sąrašo praplėtimo. Remiantis paraiškovo pateiktais tinkamais papildomais dokumentais turėtų būti išduotas iš dalies pakeistas pripažinimo patvirtinimas. Tokiu atveju neturėtų keistis iš dalies pakeisto pripažinimo patvirtinimo galiojimo pabaigos terminas.

13.

Kai pripažintas mokymo centras nebeatitinka reikalavimų dėl vienos ar daugiau pripažinimo patvirtinime nurodytų mokymo užduočių, jis turėtų nedelsiant nustoti rengęs su tomis užduotimis susijusius mokymus ir raštu informuoti pripažinimo patvirtinimą išdavusią kompetentingą instituciją. Kompetentinga institucija turėtų įvertinti informaciją ir išduoti iš dalies pakeistą pripažinimo patvirtinimą. Tokiu atveju neturėtų keistis pripažinimo patvirtinimo galiojimo pabaigos terminas.

14.

Pripažinimo patvirtinimas turėtų būti atnaujintas mokymo centro prašymu ir išduotas tokiomis pat sąlygomis kaip ir pirminis pripažinimo patvirtinimas. Kai pripažinimo sąlygos nekeičiamos, kompetentinga institucija gali nustatyti supaprastintą procedūrą. Turėtų būti pateiktas per pastaruosius dvejus metus vykdytos mokymo veiklos aprašas. Kai pagal 11 punktą ankstesnis galiojimo laikotarpis buvo sutrumpintas iki trumpesnio nei dvejų metų, turėtų būti pateiktas viso laikotarpio aprašas.

Mokymo centrų registras

15.

Direktyvos 2007/59/EB 20 straipsnio 3 dalyje nurodytame registre kiekvienas pripažintas mokymo centras turėtų būti pažymėtas atskiru atpažinimo numeriu. Atpažinimo numeris turėtų būti sudarytas pagal nacionalines nuostatas, tačiau jame turėtų būti valstybės narės, kurioje mokymo centras pripažintas, pavadinimo trumpasis pavadinimas.

16.

Registre turėtų būti nurodoma bent tokia informacija:

a)

pripažinto mokymo centro pavadinimas ir adresas;

b)

mokymo užduotys, su kuriomis siejamus mokymo kursus mokymo centrui pripažinta teisė organizuoti remiantis atitinkamais Direktyvos 2007/59/EB priedais;

c)

atpažinimo numeris;

d)

pripažinimo patvirtinimo galiojimo pabaigos terminas;

e)

kontaktiniai duomenys.

17.

Siekiant registre saugoti aktualiausią informaciją, pripažinti mokymo centrai turėtų pranešti pripažinimo patvirtinimą išdavusioms kompetentingoms institucijoms apie visus registre skelbiamų duomenų pakeitimus. Pagal nacionalinius reikalavimus registre gali būti saugomi papildomi duomenys ir informacija apie tų duomenų keitimą.

Pripažinimo galiojimo sustabdymas ir atšaukimas

18.

Kai pagal Direktyvos 2007/59/EB 26, 27 ar 29 straipsnį vykdydama vertinimą arba priežiūrą kompetentinga institucija arba valstybė narė nustato, kad mokymo centras nebeatitinka pripažinimo reikalavimų, kompetentinga institucija turėtų atšaukti atitinkamą pripažinimo patvirtinimą arba sustabdyti jo galiojimą.

19.

Kai kompetentinga institucija nustato, kad kitos valstybės narės kompetentingos institucijos pripažintas mokymo centras nevykdo Direktyvos 2007/59/EB ir Sprendimo 765/2011 įpareigojimų, ji turėtų apie tai pranešti pripažinimo patvirtinimą išdavusios valstybės narės kompetentingai institucijai. Pripažinimo patvirtinimą išdavusi kompetentinga institucija turėtų per 4 savaites patikrinti šią informaciją ir apie patikrinimo rezultatus bei sprendimą informuoti užklausą pateikusią kompetentingą instituciją.

20.

Nustačiusi, kad mokymo centras nebeatitinka pripažinimo reikalavimų, kompetentinga institucija turėtų atšaukti pripažinimo patvirtinimą arba sustabdyti jo galiojimą.

Skundų teikimo tvarka

21.

Kompetentinga institucija nedelsiant raštu informuoja mokymo centrą apie sprendimo priežastis.

22.

Sustabdymo ar atšaukimo atveju kompetentinga institucija turėtų aiškiai informuoti mokymo centrą apie nebevykdomus reikalavimus. Prieš įsigaliojant sustabdymui ar atšaukimui, kompetentinga institucija gali nustatyti įspėjamąjį laikotarpį, kurio metu mokymo centras galėtų patobulinti veiklą, kad atitiktų pripažinimo reikalavimus. Ji turėtų pranešti mokymo centrui apie nustatytą skundų teikimo tvarką, kad tas mokymo centras galėtų paprašyti sprendimą persvarstyti.

23.

Kompetentinga institucija turėtų užtikrinti, kad būtų nustatyta administracinė skundo teikimo procedūra, pagal kurią tas mokymo centras galėtų paprašyti persvarstyti skundžiamus sprendimus.

Kalbos mokymą rengiantys mokymo centrai

24.

Valstybė narė gali pripažinti paraiškovą bendrosios kalbos kompetencijos mokymo centru remdamasi sertifikatu, kuriuo patvirtinama paraiškovo kompetencija teikti bendrąjį kalbos mokymą. Ši kompetencija turėtų atitikti Europos Tarybos sukurtų „Bendrųjų Europos kalbų metmenų“ principus ir metodiką (3). Atsižvelgdamos į nacionalinę visų kalbos mokymo centrų sertifikavimo praktiką, valstybės narės gali priimti papildomas nuostatas, kuriomis sukonkretinama šios pasirinkties naudojimo tvarka.

25.

Kai siekiama su geležinkelių eksploatavimu ir saugos procedūromis susijusio specifinio gebėjimo susikalbėti ir terminijos mokymo, turėtų būti reikalaujama pagal šios rekomendacijos nuostatas suteikiamo pripažinimo. Su geležinkelių eksploatavimu ir saugos procedūromis susijusio specifinio gebėjimo susikalbėti ir terminijos mokymo pripažinimo paraiškos turėtų būti pateikiamos valstybės narės, kurioje yra infrastruktūra, kurioje tas susikalbėjimas ir terminija yra svarbūs, kompetentingai institucijai.

Pripažinimo egzaminuotoju paraiška

26.

Paraiškovas, kuris siekia būti pripažintas egzaminuotoju, turėtų pateikti paraišką raštu atitinkamos valstybės narės kompetentingai institucijai.

27.

Kai paraiška teikiama dėl teisės tikrinti infrastruktūros žinias, įskaitant maršrutų išmanymą ir eksploatacijos taisykles, už pripažinimą yra atsakinga valstybės narės, kurioje yra infrastruktūra, kompetentinga institucija.

28.

Paraiškovo vardu paraišką gali pateikti jo darbdavys.

29.

Paraiškos turėtų būti teikiamos su dokumentais, kuriais įrodoma, kad patenkinami Direktyvoje 2007/59/EB ir Sprendime 765/2011 nustatyti reikalavimai.

30.

Paraiškose turėtų būti nurodyta (-os) sritis (-ys), kurioje (-iose) prašoma pripažinti teisę egzaminuoti. Paraiškoje gali būti nurodyta viena ar daugiau kompetencijos sričių. Paraiškos struktūra turėtų būti pagrįsta šiomis kompetencijos sritimis:

a)

bendrosiomis profesinėmis žiniomis, kaip nurodyta Direktyvos 2007/59/EB IV priede;

b)

su riedmenimis siejamomis profesinėmis žiniomis, kaip nurodyta Direktyvos 2007/59/EB V priede;

c)

su infrastruktūra siejamomis profesinėmis žiniomis, kaip nurodyta Direktyvos 2007/59/EB VI priede;

d)

kalbos žiniomis, kaip nurodyta Direktyvos 2007/59/EB VI priede (bendrosios kalbos žinios ir (arba) su geležinkelių eksploatavimu ir saugos procedūromis susijęs specifinis gebėjimas susikalbėti ir terminija).

Egzaminuotojo pripažinimo patvirtinimo išdavimas

31.

Kompetentinga institucija turėtų įvertinti visus paraiškovo pateiktus dokumentus. Kai visi reikalavimai patenkinti, ji turėtų išduoti pripažinimo patvirtinimą nedelsdama, ne vėliau kaip per du mėnesius po visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

32.

Pripažinimo patvirtinime turėtų būti pateikta bent tokia informacija:

a)

kompetentingos institucijos pavadinimas ir adresas;

b)

paraiškovo asmenvardis, adresas ir gimimo data; pripažinimo patvirtinime pasirinktinai gali būti nurodyta paraiškovo gimimo vieta;

c)

kompetencijos sritis (-ys), kurios (-ių) tikrinimo teisė suteikiama egzaminuotojui;

d)

kalbos, kuriomis egzaminuotojui pripažįstama teisė egzaminuoti;

e)

pagal 10 punkto d papunktį paskirtas egzaminuotojo atpažinimo numeris;

f)

pripažinimo patvirtinimo galiojimo pabaigos terminas.

Egzaminuotojo pripažinimo patvirtinimo galiojimas, keitimas ir atnaujinimas

33.

Egzaminuotojo pripažinimo patvirtinimas turėtų galioti penkerius metus. Pagrįstais atvejais kompetentinga institucija gali sutrumpinti galiojimo laiką visų arba dalies pripažinimo patvirtinime nurodytų kompetencijos sričių atžvilgiu.

34.

Galiojančio pripažinimo patvirtinimo turėtojas gali bet kuriuo metu pateikti paraišką dėl kompetencijos sričių sąrašo praplėtimo. Remiantis paraiškovo pateiktais tinkamais papildomais dokumentais turėtų būti išduotas iš dalies pakeistas pripažinimo patvirtinimas. Iš dalies pakeisto pripažinimo patvirtinimo galiojimo pabaigos terminas keistis neturėtų.

35.

Jei pripažinimo patvirtinime nurodyti vienos ar kelių kompetencijos sričių reikalavimai nebetenkinami ir dėl to reikia iš dalies pakeisti pripažinimo patvirtinimą, pripažintas egzaminuotojas turėtų nedelsiant nutraukti egzaminavimo tų kompetencijos sričių temomis veiklą ir raštu informuoti kompetentingą instituciją. Kompetentinga institucija turėtų įvertinti informaciją ir išduoti iš dalies pakeistą pripažinimo patvirtinimą. Iš dalies pakeisto pripažinimo patvirtinimo galiojimo pabaigos terminas keistis neturėtų.

36.

Pripažinimo patvirtinimas turėtų būti atnaujintas egzaminuotojo prašymu ir išduotas tokiomis pat sąlygomis kaip ir pirminis pripažinimo patvirtinimas. Kai ankstesnio pripažinimo sąlygos nekeičiamos, kompetentinga institucija gali nustatyti supaprastintą procedūrą. Egzaminuotojai, teikiantys atnaujinimo paraišką, visais atvejais turėtų pateikti ankstesnio galiojimo laikotarpiu įgytos kompetencijos ir per pastaruosius dvejus metus vykdytos egzaminavimo veiklos aprašą. Kai pagal 33 punktą ankstesnis galiojimo laikotarpis buvo sutrumpintas iki trumpesnio nei dvejų metų, atitinkamai turėtų būti pateiktas viso laikotarpio aprašas.

Egzaminuotojų registras

37.

Direktyvos 2007/59/EB 20 straipsnio 3 dalyje nurodytame registre kiekvienas egzaminuotojas turėtų būti pažymėtas atskiru atpažinimo numeriu. Atpažinimo numeris turėtų būti sudarytas pagal nacionalines nuostatas, tačiau jame turėtų būti valstybės narės, kurioje egzaminuotojas pripažintas, pavadinimo trumpasis pavadinimas.

38.

Registre turėtų būti nurodoma bent tokia informacija:

a)

pripažintojo egzaminuotojo asmenvardis, adresas ir gimimo data;

b)

kompetencijos sritis (-ys), kurioje (-ose) pripažįstama egzaminuotojo teisė egzaminuoti;

c)

kalba (-os), kuria (-omis) egzaminuotojui pripažįstama teisė egzaminuoti;

d)

pagal 37 punktą paskirtas egzaminuotojo atpažinimo numeris;

e)

kai pagal 28 punktą paraiškovo vardu paraišką teikia jo darbdavys, darbdavio pavadinimas ir adresas (kitais atvejais egzaminuotojo darbdavio pavadinimas ir adresas gali būti nurodyti pasirinktinai);

f)

pripažinimo patvirtinimo galiojimo pabaigos terminas;

g)

kontaktiniai duomenys.

39.

Siekiant registre saugoti aktualiausią informaciją, pripažintas egzaminuotojas ar jo darbdavys turėtų pranešti pripažinimo patvirtinimą išdavusiai kompetentingai institucijai apie visus registre skelbiamų duomenų pasikeitimus. Pagal nacionalinius reikalavimus registre gali būti numatyti papildomi duomenys ir informacija apie tų duomenų keitimą.

40.

38 punkto a, b ir c papunkčiuose nurodyti duomenys turėtų būti viešai prieinami. Kiti 38 punkte nurodyti duomenys turėtų būti viešinami laikantis nacionalinių asmens duomenų apsaugos nuostatų.

Pripažinimo galiojimo sustabdymas ir atšaukimas

41.

Kai pagal Direktyvos 2007/59/EB 26, 27 ar 29 straipsnį vykdydama vertinimą arba priežiūrą kompetentinga institucija nustato, kad egzaminuotojas nebeatitinka pripažinimo reikalavimų, kompetentinga institucija turėtų atšaukti pripažinimo patvirtinimą arba sustabdyti jo galiojimą.

42.

Kai kompetentinga institucija nustato, kad kitos valstybės narės kompetentingos institucijos pripažintas egzaminuotojas neatitinka Direktyvoje 2007/59/EB ir Sprendime 765/2011 nurodytų reikalavimų, ji turėtų apie tai pranešti pripažinimo patvirtinimą išdavusios valstybės narės kompetentingai institucijai ir pastarosios paprašyti atlikti tinkamą patikrinimą.

43.

Nustačiusi, kad egzaminuotojas nebeatitinka reikalavimų, pastarosios valstybės narės kompetentinga institucija turėtų atšaukti pripažinimo patvirtinimą arba sustabdyti jo galiojimą, nedelsdama informuoti egzaminuotoją apie sprendimo priežastis ir pranešti apie sprendimą kompetentingai institucijai, kuri pranešė apie reikalavimų neatitikimą.

Skundų teikimo tvarka

44.

Kompetentinga institucija nedelsiant raštu informuoja egzaminuotoją apie sprendimo priežastis.

45.

Sustabdymo ar atšaukimo atveju kompetentinga institucija turėtų egzaminuotojui pateikti aiškią informaciją apie nebevykdomus reikalavimus. Prieš įsigaliojant sustabdymui ar atšaukimui, kompetentinga institucija gali nustatyti įspėjamąjį laikotarpį, kurio metu egzaminuotojas galėtų patobulinti veiklą, kad atitiktų pripažinimo reikalavimus.

46.

Kompetentinga institucija turėtų užtikrinti, kad būtų nustatyta administracinė skundo teikimo procedūra, pagal kurią paraiškovai arba egzaminuotojai galėtų paprašyti persvarstyti skundžiamus sprendimus.

Kalbos kompetenciją tikrinantys egzaminuotojai

47.

Valstybė narė gali pripažinti paraiškovą bendrosios kalbos kompetencijos egzaminuotoju remdamasi sertifikatu, išduotu kalbų mokymo sektoriuje įprasta tvarka. Šiame sertifikate turėtų būti patvirtinta paraiškovo kompetencija egzaminuoti pagal Europos Tarybos sukurtų „Bendrųjų Europos kalbų metmenų“ principus ir metodiką. Atsižvelgdamos į nacionalinę egzaminuotojų kalbos kompetencijos sertifikavimo praktiką, valstybės narės gali priimti papildomas nuostatas, kuriomis sukonkretinama šios pasirinkties naudojimo tvarka.

48.

Teisė tikrinti su geležinkelių eksploatavimu ir saugos procedūromis susijusį specifinį gebėjimą susikalbėti ir terminijos žinias turėtų būti suteikiama šios rekomendacijos nuostatose numatyta tvarka. Paraiškos dėl teisės tikrinti su geležinkelių eksploatavimu ir saugos procedūromis susijusį specifinį gebėjimą susikalbėti ir terminijos žinias pripažinimo turėtų būti pateikiamos valstybės narės, kurioje yra infrastruktūra, kurioje tas susikalbėjimas ir terminija yra svarbūs, kompetentingai institucijai.

Egzaminavimo centrų pripažinimas

49.

Valstybė narė gali nuspręsti reikalauti egzaminavimo centrų pripažinimo pagal kompetentingai institucijai raštu pateiktą paraišką.

50.

Kompetentinga institucija turėtų suteikti egzaminavimo centro pripažinimo patvirtinimą remdamasi nacionalinėmis nuostatomis ir tvarka, taip pat pagal nepriklausomumo, kompetencijos ir nešališkumo kriterijus. Egzaminavimo centrų pripažinimo procedūrai taikomi 26–48 punktai.

51.

Jei egzaminavimo centrai atitinka 53 punkto reikalavimus, kompetentinga institucija jiems taip pat galėtų pavesti jų pačių egzaminuotojų pripažinimo užduotį.

52.

54 punkto tikslais egzaminavimo centras turėtų saugoti nuolat atnaujinamą visų savo pripažintų egzaminuotojų registrą. Šiame registre turėtų būti pateikiama 38 punkte nurodyta informacija.

53.

Egzaminavimo centras turėtų imtis tinkamų savo egzaminuotojų vadybos priemonių ir užtikrinti, kad jo egzaminuotojai turėtų Direktyvoje 2007/59/EB ir Sprendime 765/2011 reikalaujamas kompetencijas.

54.

Egzaminuotojams turėtų būti leista egzaminuoti tik vykdant egzaminavimo centro, kuriam jie dirba, veiklą.

55.

Informacija apie pripažintą egzaminavimo centrą turėtų būti viešai prieinama 38 punkte nurodytame registre, atskirai nenurodant informacijos apie kiekvieną egzaminavimo centrui dirbantį egzaminuotoją. Vietoje 37 punkte nurodyto atpažinimo numerio turėtų būti skelbiamas egzaminavimo centro pavadinimas.

56.

Kompetentinga institucija nedelsiant raštu informuoja egzaminavimo centrą apie sprendimo priežastis.

57.

Sustabdymo ar atšaukimo atveju kompetentinga institucija turėtų egzaminuotojui pateikti aiškią informaciją apie nebetenkinamus reikalavimus. Prieš įsigaliojant sustabdymui ar atšaukimui, kompetentinga institucija gali nustatyti įspėjamąjį laikotarpį, kurio metu egzaminavimo centras galėtų patobulinti veiklą, kad atitiktų pripažinimo reikalavimus.

58.

Kompetentinga institucija turėtų užtikrinti, kad būtų nustatyta administracinė skundo teikimo procedūra, pagal kurią paraiškovai arba egzaminavimo centrai galėtų paprašyti persvarstyti skundžiamus sprendimus.

Skaidrios vertinimo taisyklės

59.

Įvertinimo ir taškų skaičiavimo principai ir rezultatų tipai turėtų būti paskelbti iki egzamino.

60.

Mašinistams ir kandidatams į mašinistus turėtų būti leista susipažinti su egzamino rezultatų įvertinimu, o gavus pagrįstą neigiamą nuomonę dėl jų laikyto egzamino paprašyti įvertinimą persvarstyti.

Kompetentingos institucijos atliekamas kokybės patikrinimas ir priežiūra

61.

Vykdydama pagal Direktyvos 2007/59/EB 26, 27 ar 29 straipsnyje numatytą priežiūros įsipareigojimą kompetentinga institucija gali pareikalauti, kad:

a)

būtų galima susipažinti su visais egzaminų parengimo, vykdymo ir įvertinimo dokumentais;

b)

priimtos ataskaitų teikimo taisyklės, pagal kurias reguliariai arba paprašius turėtų būti pateikta tam tikra informacija;

c)

egzaminus galėtų stebėti kompetentingos institucijos atstovai.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 22 d.

Komisijos vardu

Siim KALLAS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 315, 2007 12 3, p. 51.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 36

(3)  Common European Framwork of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, 2001 m. (Cambridge University Press. ISBN 0–521–00531–0. Versija anglų kalba). Tekstą taip pat galima rasti Europos Tarybos interneto svetainėje http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Common%20European%20Framework%20hyperlinked.pdf