ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2011.310.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 310

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. lapkričio 25d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. lapkričio 24 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 131/2004 dėl specialių ribojančių priemonių taikymo Sudano atžvilgiu

1

 

*

2011 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1216/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 691/2010, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų veiklos rezultatų planas ( 1 )

3

 

 

2011 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1217/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

6

 

 

2011 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1218/2011, kuriuo iš dalies keičiamos įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 971/2011 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2011/12 prekybos metais

8

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2011 m. lapkričio 24 d. Tarybos sprendimas 2011/752/BUSP, kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/124/BUSP dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove, EULEX KOSOVO

10

 

 

2011/753/ES

 

*

2011 m. lapkričio 18 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomos taisyklės ir skaičiavimo metodai, pagal kuriuos tikrinama, kaip siekiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8165)

11

 

 

2011/754/ES

 

*

2011 m. lapkričio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/103/EB taikymo tikrinant motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8289)  ( 1 )

17

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

25.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 310/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1215/2011

2011 m. lapkričio 24 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 131/2004 dėl specialių ribojančių priemonių taikymo Sudano atžvilgiu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2011 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimą 2011/423/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sudanui ir Pietų Sudanui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2005/411/BUSP (1), priimtą pagal Europos Sąjungos sutarties V antraštinės dalies 2 skyrių,

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2005 m. gegužės 30 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2005/411/BUSP (2) dėl ribojančių priemonių Sudanui;

(2)

2011 m. liepos 18 d. Taryba priėmė sprendimą 2011/423/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sudanui ir Pietų Sudanui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2005/411/BUSP. Sprendimu 2011/423/BUSP iš dalies pakeista panaikintoje Bendrojoje pozicijoje 2005/411/BUSP nustatytų ribojamųjų priemonių taikymo sritis;

(3)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 131/2004 (3);

(4)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turi įsigalioti nedelsiant jį paskelbus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 131/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

pavadinimas pakeičiamas taip:

2)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Draudžiama:

a)

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, susijusią su karine veikla ir su visų rūšių ginklų bei susijusių reikmenų, įskaitant ginklus ir amuniciją, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą ir tų objektų atsargines dalis, tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, bet kokiam asmeniui, subjektui ar institucijai Sudane arba Pietų Sudane arba naudoti šiose šalyse;

b)

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą ar finansinę pagalbą, susijusią su karine veikla, įskaitant pirmiausia subsidijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie būtų skirti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti ginklus ir susijusius reikmenis, arba teikti susijusią techninę pagalbą bet kokiam asmeniui, subjektui ar institucijai Sudane arba Pietų Sudane arba naudoti šiose šalyse.“;

3)

4 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„e)

saugumo sektoriaus reformos Pietų Sudane proceso rėmimu.“;

4)

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

2 ir 3 straipsniai netaikomi apsauginiams rūbams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos į Sudaną arba Pietų Sudaną laikinai ir tik asmeninėms reikmėms eksportuoja Jungtinių Tautų, Sąjungos ar jos valstybių narių darbuotojai, žiniasklaidos atstovai, humanitarinės pagalbos bei plėtros darbuotojai ir susijęs personalas.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

W. PAWLAK


(1)  OL L 188, 2011 7 19, p. 20.

(2)  OL L 139, 2005 6 2, p. 25.

(3)  OL L 21, 2004 1 28, p. 1.


25.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 310/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1216/2011

2011 m. lapkričio 24 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 691/2010, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų veiklos rezultatų planas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, nustatantį bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (Pagrindų reglamentą) (1), ypač į jo 11 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 691/2010, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų veiklos rezultatų planas ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2096/2005, nustatantis bendruosius oro navigacijos paslaugų teikimo reikalavimus (2), numatyti pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai ir pagrindinių veiklos sričių (saugos, aplinkosaugos, pajėgumo ir ekonominio efektyvumo) įpareigojantys tikslai;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 691/2010 I priede pateikti šie pagrindiniai nacionalinių arba funkcinių oro erdvės blokų saugos veiklos rezultatų rodikliai: saugos vadybos veiksmingumas, įvertintas pagal metodiką, pagrįstą ATM saugos parengtumo tyrimo sistema; rizikos analizės priemonės pavojingumo klasifikacijos taikymas, kad būtų galima darniai teikti ataskaitas apie mažiausiosios atskirties pažeidimų, įsibrovimo į kilimo ir tūpimo taką ir su ATM susijusių techninių įvykių pavojingumo įvertinimą; taip pat pranešimas apie teisingumo principo laikymąsi;

(3)

pagal Reglamento (ES) Nr. 691/2010 I priedą Komisija, valstybės narės, Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) ir Europos saugios oro navigacijos organizacija (Eurokontrolė) turėtų kartu toliau rengti pagrindinius saugos veiklos rezultatų rodiklius, kuriuos Komisija patvirtins prieš pirmąjį atskaitinį laikotarpį;

(4)

todėl Komisija subūrė darbo grupę iš EASA, Eurokontrolės ir Komisijos atstovų (vad. darbo grupė E3). Ši grupė parengė techninę ataskaitą „Veiklos rezultatų plano pagrindinių saugos veiklos rezultatų rodikliai“ (angl. Metrics for Safety Key Performance Indicators for the Performance Scheme). Pagal pastabas, gautas iš valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių, patobulintoje ataskaitoje pateikta šio reglamento ir su juo siejamų priimtinų laikymosi priemonių ir rekomendacijų techninė koncepcija;

(5)

rengiant pagrindinius saugos veiklos rezultatų rodiklius turėtų būti atsižvelgta į atliktą kitų iniciatyvų, pavyzdžiui, EASA saugos plano ir Eurokontrolės rizikos analizės priemonės ir saugos parengtumo tyrimo sistemos, įgyvendinimo darbą;

(6)

iš patirties, gautos palaipsniui įgyvendinant veiklos rezultatų planą, matyti, kad, atsižvelgiant į darbo krūvį, kurį sudaro visapusiškas veiklos rezultatų planų vertinimas, būtinybė vykdyti dialogą su nacionalinėmis priežiūros institucijomis ir užtikrinti, kad vertinimo rezultatai būtų tinkamai pagrįsti, Komisijai turėtų būti skirta daugiau laiko persvarstytiems veiklos rezultatų tikslams įvertinti;

(7)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 691/2010 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro dangaus komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 691/2010 iš dalies keičiamas taip:

1)

14 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje vietoj žodžių „du mėnesius“ įrašoma „keturis mėnesius“;

b)

2 dalyje vietoj žodžių „du mėnesius“ įrašoma „keturis mėnesius“;

c)

3 dalyje vietoj žodžių „du mėnesius“ įrašoma „keturis mėnesius“.

2)

I priedo 2 skyriaus 1 punktas pakeičiamas taip:

„1.   PAGRINDINIAI SAUGOS VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIAI

a)

Pirmojo atskaitinio laikotarpio pirmasis nacionalinis ir (arba) FOEB saugos PVRR yra saugos vadybos veiksmingumas, įvertintas pagal metodiką, pagrįstą ATM saugos parengtumo tyrimo sistema.

Vertinant valstybių narių ir jų nacionalinių priežiūros institucijų, taip pat oro eismo, ryšių, navigacijos arba stebėjimo paslaugas teikti patvirtintų oro navigacijos paslaugų teikėjų veiklą, šis PVRR nustatomas įvertinant, kiek įgyvendinti šie valdymo tikslai:

saugos politika ir tikslai;

saugos rizikos valdymas;

saugos užtikrinimas;

saugos skatinimas;

saugos kultūra.

b)

Pirmojo atskaitinio laikotarpio antrasis nacionalinis ir (arba) FOEB saugos PVRR yra toliau pateiktos pavojingumo klasifikacijos taikymas, kad pagal rizikos analizės priemonės metodiką būtų teikiamos ataskaitos bent apie trijų kategorijų įvykius: mažiausiosios atskirties pažeidimą, įsibrovimą į kilimo ir tūpimo taką ir su ATM susijusius įvykius visuose oro eismo valdymo centruose ir oro uostuose. Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti šio metodo tuose oro uostuose, kuriuose aptarnaujama mažiau kaip 50 000 komercinio oro transporto skrydžių per metus.

Teikdamos pirmiau minėtų įvykių ataskaitas, valstybės narės ir oro navigacijos paslaugų teikėjai laikosi šių pavojingumo klasių:

pavojingas incidentas;

didelis incidentas;

svarbus incidentas;

be poveikio saugai;

nenustatyta; pavyzdžiui, trūksta informacijos arba įrodymai yra neaiškūs ar prieštaringi.

Metodo taikymo ataskaitos teikiamos kaip pavienių įvykių ataskaitos.

c)

Pirmojo atskaitinio laikotarpio trečiasis nacionalinis ir (arba) FOEB saugos PVRR yra valstybių narių ir oro navigacijos paslaugų teikėjų ataskaitos, pateiktos naudojantis pagal e punktą parengta anketa, kuria remiantis matuojamas teisingumo principo laikymosi arba atitinkamai nesilaikymo lygis.

d)

Per pirmąjį atskaitinį laikotarpį nebus nustatoma visos Europos Sąjungos saugos veiklos tikslų. Tačiau valstybės narės gali nustatyti šiuos saugos PVRR atitinkančius tikslus.

e)

Kad būtų lengviau taikyti ir matuoti saugos PVRR, prieš pirmojo atskaitinio laikotarpio pradžią EASA, konsultuodamasi su veiklos rezultatų vertinimo įstaiga, pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 52 straipsnį nustatyta tvarka priima priimtinas laikymosi priemones ir rekomendacijas.

f)

Eurokontrolė laiku pateikia e punkte nurodytiems dokumentams parengti būtiną informaciją, įskaitant bent rizikos analizės priemonės metodikos ir jos tolesnio rengimo specifikaciją, taip pat duomenis apie saugos parengtumo tyrimo sistemą ir joje taikomus svorio koeficientus.

g)

Nacionalinių priežiūros institucijų ir oro navigacijos paslaugų teikėjų per praėjusius metus išmatuotus a ir c punktuose nurodytus PVRR (saugos vadybos veiksmingumo anketa ir teisingumo principo laikymasis) nacionalinės priežiūros institucijos Europos aviacijos saugos agentūrai praneša kasmet iki vasario 1 d. Šiais išmatuotais metiniais rodikliais remiamasi vykdant h ir i punktuose aprašytas stebėsenos funkcijas. Jei išmatuoti metiniai PVRR keičiami, tuos pakeitimus nacionalinės priežiūros institucijos pateikia iki kitos metinės ataskaitos pateikimo termino.

h)

Nacionalinės priežiūros institucijos Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1034/2011 (3) nustatyta saugos priežiūros tvarka stebi, kaip oro navigacijos paslaugų teikėjai įgyvendina ir matuoja saugos PVRR.

i)

Vykdydama standartizacijos patikrinimą, EASA pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 24 straipsnyje nurodytus darbo metodus stebi, kaip nacionalinės priežiūros institucijos įgyvendina ir matuoja PVRR. Apie šio patikrinimo rezultatą Europos aviacijos saugos agentūra informuoja veiklos rezultatų vertinimo įstaigą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 1.

(2)  OL L 201, 2010 8 3, p. 1.

(3)  OL L 271, 2011 10 18, p. 15.“


25.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 310/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1217/2011

2011 m. lapkričio 24 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. lapkričio 25 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 24 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

62,0

MA

42,6

MK

57,4

TN

143,2

TR

85,0

ZZ

78,0

0707 00 05

AL

64,0

EG

188,1

TR

102,2

ZZ

118,1

0709 90 70

MA

36,7

TR

139,2

ZZ

88,0

0805 20 10

MA

75,2

ZZ

75,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

42,1

IL

76,3

JM

134,1

MA

53,5

TR

82,6

ZZ

77,7

0805 50 10

TR

61,1

ZA

49,5

ZZ

55,3

0808 10 80

CA

135,1

CL

90,0

CN

86,4

MK

41,0

NZ

41,5

US

122,1

ZA

107,2

ZZ

89,0

0808 20 50

AR

43,9

CN

79,6

ZZ

61,8


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


25.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 310/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1218/2011

2011 m. lapkričio 24 d.

kuriuo iš dalies keičiamos įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 971/2011 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2011/12 prekybos metais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio, 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2011/12 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 971/2011 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1199/2011 (4);

(2)

šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2011/12 prekybos metams, numatyti įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 971/2011, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. lapkričio 25 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 24 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 254, 2011 9 30, p. 12.

(4)  OL L 303, 2011 11 22, p. 42.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95, tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2011 m. lapkričio 25 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 11 10 (1)

39,90

0,00

1701 11 90 (1)

39,90

2,93

1701 12 10 (1)

39,90

0,00

1701 12 90 (1)

39,90

2,64

1701 91 00 (2)

45,89

3,70

1701 99 10 (2)

45,89

0,57

1701 99 90 (2)

45,89

0,57

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

(2)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

(3)  Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.


SPRENDIMAI

25.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 310/10


TARYBOS SPRENDIMAS 2011/752/BUSP

2011 m. lapkričio 24 d.

kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/124/BUSP dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (1), EULEX KOSOVO

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį, 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2008 m. vasario 4 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2008/124/BUSP (2);

(2)

2009 m. birželio 9 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2009/445/BUSP (3), kuriais buvo iš dalies pakeisti Bendrieji veiksmai 2008/124/BUSP, padidinant orientacinę finansavimo sumą su Europos Sąjungos teisinės valstybės misija Kosove (toliau – EULEX KOSOVO) susijusioms išlaidoms padengti, kol baigs galioti Bendrieji veiksmai 2008/124/BUSP;

(3)

2010 m. birželio 8 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/322/BUSP (4), kuriuo iš dalies buvo pakeisti Bendrieji veiksmai 2008/124/BUSP ir jų galiojimas pratęstas dvejiems metams iki 2012 m. birželio 14 d.;

(4)

dabartinė orientacinė finansavimo suma numatyta laikotarpiui iki 2011 m. gruodžio 14 d. Reikėtų iš dalies pakeisti Bendruosius veiksmus 2008/124/BUSP, kad būtų nustatyta nauja orientacinė finansavimo suma laikotarpiui nuo 2011 m. gruodžio 15 d. iki 2012 m. birželio 14 d.;

(5)

EULEX KOSOVO bus vykdoma sąlygomis, kai padėtis gali pablogėti ir galėtų pakenkti bendros užsienio ir saugumo politikos tikslams, įrašytiems į Sutarties 21 straipsnį,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bendrųjų veiksmų 2008/124/BUSP 16 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Orientacinė finansavimo suma, skirta su EULEX KOSOVO susijusioms išlaidoms padengti iki 2010 m. spalio 14 d., yra 265 000 000 EUR.

Orientacinė finansavimo suma, skirta su EULEX KOSOVO susijusioms išlaidoms padengti nuo 2010 m. spalio 15 d. iki 2011 m. gruodžio 14 d., yra 165 000 000 EUR.

Orientacinė finansavimo suma, skirta su EULEX KOSOVO susijusioms išlaidoms padengti nuo 2011 m. gruodžio 15 d. iki 2012 m. birželio 14 d., yra 72 800 000 EUR.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

W. PAWLAK


(1)  Pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1244 (1999).

(2)  OL L 42, 2008 2 16, p. 92.

(3)  OL L 148, 2009 6 11, p. 33.

(4)  OL L 145, 2010 m. birželio 11 d., p. 13.


25.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 310/11


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. lapkričio 18 d.

kuriuo nustatomos taisyklės ir skaičiavimo metodai, pagal kuriuos tikrinama, kaip siekiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8165)

(2011/753/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančią kai kurias direktyvas (1), ypač į jos 11 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

tam, kad būtų užtikrintas veiksmingas Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų įgyvendinimas, tikslinga apibrėžti taisykles, kaip bus siekiama šių tikslų;

(2)

taip pat reikia nustatyti metodus, pagal kuriuos būtų apskaičiuojama paruoštų pakartotinai naudoti, perdirbti ir naudoti medžiagoms gauti komunalinių, statybos ir griovimo atliekų dalis, kad būtų galima patikrinti ir stebėti, kaip siekiama Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų;

(3)

pagal Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 2 dalies a punktą valstybėms narėms suteikta tam tikro lankstumo dėl komunalinių atliekų srautų, kuriems nustatyti tikslai. Tačiau tikslinga valstybėms narėms apibūdinti įvairius variantus, kad būtų aiškiau, kaip praktiškai taikyti tikrinimo, kaip siekiama šių tikslų, rezultatus.

(4)

kad būtų išvengta papildomos administracinės naštos, tikrinant, kaip siekiama 2008/98/EB 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų, reikėtų kuo dažniau naudoti atliekų statistikos duomenis, praneštus pagal 2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos (2);

(5)

tais atvejais, kai atliekos išvežamos už Sąjungos ribų ir kai yra patikimų įrodymų, kad paruošimas pakartotinai naudoti, perdirbti arba naudoti buvo vykdytas sąlygomis, kurios yra lygiavertės nustatytosioms Sąjungos teisės aktuose, į tokias atliekas reikėtų atsižvelgti tikrinant, kaip siekiama 2008/98/EB 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų;

(6)

šį sprendimą gali tekti peržiūrėti, jei bus imtasi priemonių tikslų įgyvendinimui sustiprinti arba jei bus nustatyti su kitais atliekų srautais susiję tikslai;

(7)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Direktyvos 2008/98/EB 39 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Be nustatytųjų Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnyje, šiame sprendime vartojamos šios sąvokos:

1)   buitinės atliekos– namų ūkiuose susidarančios atliekos;

2)   panašios atliekos– savo pobūdžiu ir sudėtimi panašios į buitines atliekas, išskyrus gamybos atliekas, žemės ūkio ir miškininkystės atliekas;

3)   komunalinės atliekos– buitinės atliekos ir panašios atliekos;

4)   statybos ir griovimo atliekos– atliekos, atitinkančios Komisijos sprendimo 2000/532/EB (3) priedo 17 skyriaus atliekų kodus, išskyrus pavojingas atliekas ir 170504 kategorijoje nurodytas natūraliai susidarančias medžiagas;

5)   naudojimas medžiagoms gauti– bet kuri naudojimo operacija, išskyrus naudojimo operacijas energijai gauti ir perdirbimo į medžiagas, kurios turi būti naudojamos kaip kuras, operacijas;

6)   užpildymas– naudojimo operacija, kurią atliekant tinkamos atliekos naudojamos medžiagoms, kurios nėra atliekos, pakeisti – jomis užpildomos iškastos vietos arba jos naudojamos inžineriniais tikslais formuojant kraštovaizdį.

2 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

Tikrinant, kaip siekiama Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų, taikomos šios taisyklės:

1.

Valstybės narės tikrina, kaip siekiama Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų, apskaičiuodamos per vienerius kalendorinius metus susidariusių atliekų srautų ir paruoštų pakartotinai naudoti, perdirbtų ar kitaip panaudotų medžiagoms gauti atliekų srautų svorį.

2.

Paruoštų pakartotinai naudoti, perdirbtų ar panaudotų medžiagoms gauti atliekų srautų svoris nustatomas apskaičiuojant atliekų žaliavas, panaudotas ruošiantis pakartotinai naudoti, galutinai perdirbti arba kitaip galutinai panaudoti medžiagoms gauti. Pasirengimo operacija, atliekama prieš pateikiant atliekas naudojimo arba šalinimo operacijai, nėra galutinio naudojimo ar kokia kita galutinio naudojimo medžiagoms gauti operacija. Jeigu atliekos surenkamos atskirai arba atliekų rūšiavimo įmonės produkcija siunčiama perdirbti ar kitaip naudoti medžiagoms gauti nepatiriant didelių nuostolių, galima laikyti, kad tokių atliekų svoris lygus atliekų, paruoštų pakartotinai naudoti, perdirbtų ar kitaip panaudotų medžiagoms gauti, svoriui.

3.

Paruoštų pakartotinai naudoti atliekų kiekis įtraukiamas į perdirbtų atliekų kiekį ir apie jį pranešti atskirai nereikia.

4.

Tais atvejais, kai atliekos siunčiamos į kitą valstybę narę paruošti jas pakartotinai naudoti, perdirbti arba naudoti kitoms medžiagoms gauti, jas galima įskaičiuoti tik į tos valstybės narės, kurioje jos buvo surinktos, tikslus.

5.

Tais atvejais, kai atliekos išvežamos už Sąjungos ribų paruošti jas pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip panaudoti medžiagoms gauti, jos skaičiuojamos kaip paruoštos pakartotinai naudoti, perdirbtos ar kitaip panaudotos medžiagoms gauti tik jeigu yra patikimų įrodymų, kad atliekos buvo vežtos laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 (4) nuostatų, ypač jo 49 straipsnio 2 dalies.

6.

Jeigu apskaičiuojant tikslą įtraukiamas biologiškai skaidžių atliekų aerobinis arba anaerobinis apdorojimas, žaliavas aerobiniam arba anaerobiniam apdorojimui galima skaičiuoti kaip perdirbtas atliekas, jeigu po apdorojimo gaunamas kompostas arba atliekų pūdymo liekanos, kurie po atitinkamo tolesnio perdirbimo naudojami kaip perdirbti produktai ar medžiagos, skirti žemei tręšti ir taip suteikti naudos žemės ūkiui arba gerinti aplinkos būklę.

3 straipsnis

Komunalinės atliekos

1.   Tikrindamos, kaip siekiama Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytų tikslų, taikomų komunalinėms atliekoms, valstybės narės tikslą nustato vienam iš šių aspektų:

a)

popierinių, metalinių, plastikinių ir stiklinių buitinių atliekų paruošimui pakartotinai naudoti ir perdirbti;

b)

popierinių, metalinių, plastikinių ir stiklinių buitinių atliekų ir kitų vienarūšių buitinių atliekų arba kitos kilmės panašių atliekų paruošimui pakartotinai naudoti ir perdirbti;

c)

buitinių atliekų paruošimui pakartotinai naudoti ir perdirbti;

d)

komunalinių atliekų paruošimui pakartotinai naudoti ir perdirbti.

2.   Tikslas nustatomas bendram valstybės narės pagal šio straipsnio 1 dalį pasirinktų atliekų rūšies atliekų srauto kiekiui.

3.   Valstybės narės taiko šio sprendimo I priede nustatytą skaičiavimo metodą, atitinkantį valstybės narės pagal 1 dalį pasirinktą variantą.

4.   Valstybių narių įgyvendinimo ataskaitos dėl komunalinių atliekų atitinka konkrečius reikalavimus, nustatytus I ir II prieduose.

5.   Valstybės narės informuoja Komisiją apie pagal šio straipsnio 1 dalį pasirinktą variantą pirmojoje įgyvendinimo ataskaitoje, nurodytoje Direktyvos 2008/98/EB 37 straipsnio 1 dalyje.

6.   Valstybė narė gali pakeisti savo pasirinkimą, kol nepateikė 2020 m. įgyvendinimo ataskaitos, jeigu ji gali užtikrinti praneštų duomenų nuoseklumą.

4 straipsnis

Statybos ir griovimo atliekos

1.   Valstybės narės taiko šio sprendimo III priede nustatytą skaičiavimo metodą, apskaičiuodamos Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 2 dalies b punkte nustatytą tikslą, taikomą statybos ir griovimo atliekoms.

2.   Valstybių narių įgyvendinimo ataskaitos dėl statybos ir griovimo atliekų atitinka konkrečius reikalavimus, nustatytus III priede.

3.   Apie atliekų, naudojamų užpildymo operacijose, kiekį pranešama atskirai nuo paruoštų pakartotinai naudoti, perdirbtų arba panaudotų atliekant kokią nors kitą naudojimo medžiagoms gauti operaciją atliekų kiekio. Atliekų perdirbimas į medžiagas, kurios bus naudojamos užpildymo operacijose, į ataskaitas taip pat įtraukiamas kaip užpildymas.

5 straipsnis

Valstybių narių teikiamos ataskaitos

1.   Valstybės narės praneša Komisijai apie pažangą, padarytą siekiant Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų, pateikdamos tos direktyvos 37 straipsnyje nurodytą įgyvendinimo ataskaitą.

2.   Valstybės narės įgyvendinimo ataskaitose pateikia kiekvienų trejų metų atskaitinio laikotarpio metų arba Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 I priedo 5 skyriuje nustatytų atskaitinių laikotarpių metų duomenis apie pasirengimo pakartotinai naudoti atitinkamus atliekų srautus, juos perdirbti ir naudoti medžiagoms gauti būklę.

3.   Įgyvendinimo ataskaitoje valstybės narės parodo, kad jos pasiekė Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 2 dalyje nurodytus tikslus, nurodydamos 2020 m. perdirbtų arba panaudotų atitinkamų atliekų srautų kiekius.

4.   Šiuo sprendimu reikalaujamus pateikti duomenis ir metaduomenis valstybės narės perduoda elektroniniu būdu, laikydamosi Eurostato nustatyto pasikeitimo duomenimis standarto.

6 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 18 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


(1)  OL L 312, 2008 11 22, p. 3.

(2)  OL L 332, 2002 12 9, p. 1.

(3)  OL L 226, 2000 9 6, p. 3.

(4)  OL L 190, 2006 7 12, p. 1.


I PRIEDAS

ŠIO SPRENDIMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE MINIMI TIKSLŲ, TAIKOMŲ KOMUNALINĖMS ATLIEKOMS, SKAIČIAVIMO METODAI

Šio sprendimo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas variantas

Skaičiavimo metodas

Valstybių narių įgyvendinimo ataskaitoms taikomi konkretūs reikalavimai

Popierinių, metalinių, plastikinių ir stiklinių buitinių atliekų paruošimas pakartotinai naudoti ir perdirbti

1   skaičiavimo metodas

Formula

Valstybės narės naudoja nacionalinius duomenis. Galima naudoti duomenis, gautus vykdant kitus įsipareigojimus informuoti apie atliekas, ir pritaikyti juos atsižvelgiant į nacionalines sąlygas. Kartu su duomenimis valstybės narės pateikia ataskaitą, kurioje paaiškinama, kaip buvo apskaičiuotas susidariusių ir perdirbtų atliekų kiekis ir kaip šis kiekis susijęs su duomenimis apie buitines atliekas, kuriuos reikia pateikti pagal Reglamentą (EB) Nr. 2150/2002.

Popierinių, metalinių, plastikinių ir stiklinių buitinių atliekų ir kitų vienarūšių buitinių atliekų arba panašių atliekų paruošimas pakartotinai naudoti ir perdirbti

2   skaičiavimo metodas

Formula

Valstybės narės naudoja nacionalinius duomenis. Galima naudoti duomenis, gautus vykdant kitus įsipareigojimus informuoti apie atliekas, ir pritaikyti juos atsižvelgiant į nacionalines sąlygas. Kartu su duomenimis valstybės narės pateikia ataskaitą, kurioje, pažymint atitinkamus langelius šio sprendimo II priedo lentelėje, paaiškinama, kurios medžiagos skaičiuotos ir iš kokios veiklos jos susidarė, ir kaip buvo apskaičiuotas susidariusių ir perdirbtų atliekų kiekis. Jeigu valstybė narė į skaičiavimą įtraukia namų ūkiuose į kompostą paverstas atliekas, ji paaiškina, kaip buvo apskaičiuotas susidariusių ir perdirbtų atliekų kiekis.

Ataskaitoje taip pat paaiškinama, kaip šis kiekis susijęs su duomenimis apie buitines atliekas ir kitą ekonominę veiklą, apie kuriuos reikia pranešti pagal Reglamentą (EB) Nr. 2150/2002.

Buitinių atliekų paruošimas pakartotinai naudoti ir perdirbti

3   skaičiavimo metodas

Formula

Valstybės narės, pranešdamos apie perdirbtų buitinių atliekų kiekį, naudoja nacionalinius duomenis. Kartu su duomenimis jos pateikia ataskaitą, kurioje, pažymint atitinkamus langelius šio sprendimo II priedo lentelėje, paaiškinama, kurios medžiagos skaičiuotos ir kaip buvo apskaičiuotas perdirbtų atliekų kiekis.

Ataskaitoje taip pat paaiškinama, kaip šis kiekis susijęs su duomenimis apie buitines atliekas ir kitą ekonominę veiklą, apie kuriuos reikia pranešti pagal Reglamentą (EB) Nr. 2150/2002.

Bendras buitinių atliekų kiekis paimamas iš duomenų, kuriuos reikia pateikti pagal Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 I priedo 8 skirsnio 1.2 punktą.

Šių atliekų kodų atliekos į skaičiavimus neįtraukiamos:

08.1.

-

Nebenaudojamos transporto priemonės

11–13

-

Dumblas ir mineralinės atliekos

Komunalinių atliekų paruošimas pakartotinai naudoti ir perdirbti

4   skaičiavimo metodas

Formula

Valstybės narės remiasi statistiniais duomenimis apie komunalines atliekas, kuriuos kasmet praneša Komisijai (Eurostatui).


II PRIEDAS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ MEDŽIAGOS IR ATITINKAMI ŠALTINIAI, REIKALINGI TAIKANT I PRIEDO 1, 2 IR 3 SKAIČIAVIMO METODUS

 

 

Atliekos, susidariusios

Namų ūkiuose

Mažose įmonėse

Restoranuose ir valgyklose

Viešose zonose

Kitur

(nurodyti)

Atliekų medžiagos

Atliekų kodas pagal Sprendimą 2000/532/EB

 

 

 

 

 

Popierius ir kartonas

20 01 01, 15 01 01

 

 

 

 

 

Metalai

20 01 40, 15 01 04

 

 

 

 

 

Plastikas

20 01 39, 15 01 02

 

 

 

 

 

Stiklas

20 01 02, 15 01 07

 

 

 

 

 

Biologiškai skaidžios virtuvių ir valgyklų atliekos

20 01 08

 

 

 

 

 

Nurodykite, ar įtrauktos namuose į kompostą paverstos atliekos

Biologiškai skaidžios sodų ir parkų atliekos

20 02 01

 

 

 

 

 

Nurodykite, ar įtrauktos namuose į kompostą paverstos atliekos

Biologiškai neskaidžios sodų ir parkų atliekos

20 02 02, 20 02 03

 

 

 

 

 

Medis

20 01 38, 15 01 03

 

 

 

 

 

Tekstilė

20 01 10, 20 01 11, 15 01 09

 

 

 

 

 

Baterijos

20 01 34, 20 01 33*

 

 

 

 

 

Nebenaudojama įranga

20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36

 

 

 

 

 

Kitos komunalinės atliekos

20 03 01, 20 03 02, 20 03 07, 15 01 06

 

 

 

 

 

Pirmiau nenurodytos komunalinės atliekos (nurodyti)

 

 

 

 

 

 


III PRIEDAS

ŠIO SPRENDIMO 4 STRAIPSNIO 1 DALYJE MINIMI TIKSLŲ, TAIKOMŲ STATYBOS IR GRIOVIMO ATLIEKOMS, SKAIČIAVIMO METODAI

Skaičiavimo metodas

Valstybių narių įgyvendinimo ataskaitoms taikomi konkretūs reikalavimai

Formula

1)

Pranešant apie panaudotų medžiagoms gauti statybos ir griovimo atliekų kiekį (formulės skaitiklis) nurodomi tik šie Sprendimo 2000/532/EB priedo kodai:

 

Atliekų sąrašas, 17 skyrius. Statybos ir griovimo atliekos:

17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04

 

Atliekų sąrašas, 19 12 poskyris. Atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimas, smulkinimas, suslėgimas, granuliavimas) atliekos, jeigu jos susidarė apdorojus statybos ir griovimo atliekas:

19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09

Ataskaitoje, kurią valstybės narės pateikia kartu su duomenimis, paaiškinama, kaip išvengiama dvigubo atliekų skaičiavimo.

2)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2150/2002 (formulės skaitiklis) pranešama apie susidariusias statybos ir griovimo atliekas, apimančias:

a)

atliekas, susidariusias vykdant NACE 2 red. F sekcijos kodams priskirtą veiklą, kaip minėta to reglamento I priedo 8 skirsnio 17 punkte, kurias sudaro atliekos, priskirtos šiems atliekų kodams, kaip apibrėžta to reglamento I priedo 2 skirsnyje:

06.1.

Turinčios geležies metalo atliekos

06.2.

Neturinčios geležies metalo atliekos

06.3.

Mišrios metalo atliekos

07.1.

Stiklo atliekos

07.4.

Plastikas

07.5.

Medis

b)

visas šios atliekų kategorijos atliekas (vykdant visas ekonomines veiklas):

Statybos ir griovimo mineralinės atliekos,

kaip apibrėžta to reglamento III priede.

3)

Valstybės narės gali pasirinkti teikti ataskaitas apie perdirbtas ir panaudotas medžiagoms gauti statybos ir griovimo atliekas remdamosi savo pačių ataskaitų teikimo sistema. Tokiu atveju kartu su duomenimis jos pateikia ataskaitą, kurioje paaiškinama, kokios medžiagos skaičiuotos ir kaip šie duomenys susiję su duomenimis apie statybos ir griovimo atliekas, kuriuos reikia pateikti pagal Reglamentą (EB) Nr. 2150/2002. Jeigu duomenys, grindžiami valstybės narės ataskaitų teikimo sistema yra tikslesni negu duomenys, pateikti pagal tą reglamentą, ar pasiektas tikslas bus vertinama remiantis valstybių narių ataskaitų teikimo sistemos duomenimis.


25.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 310/17


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. lapkričio 22 d.

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/103/EB taikymo tikrinant motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8289)

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/754/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo (1), ypač į jos 2 straipsnį,

kadangi:

(1)

2002 m. gegužės 30 d. Europos ekonominės erdvės valstybių narių ir kitų asocijuotų valstybių nacionaliniai draudikų biurai sudarė susitarimą (toliau – susitarimas). Pagal susitarimą kiekvienas nacionalinis biuras pagal savo valstybės privalomojo draudimo teisės aktus užtikrina žalos sureguliavimą jo teritorijoje įvykus draudžiamajam įvykiui, padarytam transporto priemone, kurios įprastinė buvimo vieta yra kitos valstybės narės arba Čekijos, Islandijos, Kipro, Kroatijos, Norvegijos, Slovakijos, Slovėnijos, Šveicarijos ir Vengrijos teritorijoje, nepriklausomai nuo to, ar ši transporto priemonė yra apdrausta;

(2)

2003 m. liepos 28 d. Komisijos sprendime 2003/564/EB dėl Tarybos direktyvos 72/166/EEB taikymo tikrinant motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą (2) nustatyta, kad nuo 2003 m. rugpjūčio 1 d. valstybės narės neturi tikrinti transporto priemonių, kurių įprastinė buvimo vieta yra kitos valstybės narės arba Čekijos, Islandijos, Kipro, Kroatijos, Norvegijos, Slovakijos, Slovėnijos, Šveicarijos ir Vengrijos teritorijoje, civilinės atsakomybės draudimo;

(3)

susitarimo taikymo sritis buvo išplėsta 1 priedu, kuriuo susitarimą numatyta taikyti Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Maltos biurams. 2004 m. balandžio 2 d. Komisijos sprendime 2004/332/EB dėl Tarybos direktyvos 72/166/EEB taikymo tikrinant motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą (3) nustatyta, kad nuo 2004 m. balandžio 30 d. valstybės narės neturi tikrinti transporto priemonių, kurių įprastinė buvimo vieta yra Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Maltos teritorijoje, civilinės atsakomybės draudimo;

(4)

susitarimo taikymo sritis buvo išplėsta 2 priedu, kuriuo susitarimą numatyta taikyti Andoros biurui. 2005 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendime 2005/849/EB dėl Tarybos direktyvos 72/166/EEB taikymo tikrinant motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą (4) nustatyta, kad nuo 2006 m. sausio 1 d. valstybės narės neturi tikrinti transporto priemonių, kurių įprastinė buvimo vieta yra Andoros teritorijoje, civilinės atsakomybės draudimo;

(5)

susitarimo taikymo sritis buvo išplėsta 3 priedu, kuriuo susitarimą numatyta taikyti Bulgarijos ir Rumunijos biurams. 2007 m. liepos 9 d. Komisijos sprendime 2007/482/EB dėl Tarybos direktyvos 72/166/EEB taikymo tikrinant variklinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą (5) nustatyta, kad nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d. valstybės narės neturi tikrinti transporto priemonių, kurių įprastinė buvimo vieta yra Bulgarijos ir Rumunijos teritorijoje, civilinės atsakomybės draudimo; 2008 m. gegužės 29 d. nacionaliniai draudikų biurai parengė konsoliduotą susitarimo redakciją, į kurią įtraukė 1–3 priedus;

(6)

2011 m. gegužės 26 d. valstybių narių ir Andoros, Islandijos, Kroatijos, Norvegijos ir Šveicarijos nacionaliniai draudikų biurai pasirašė konsoliduotos susitarimo redakcijos 1 priedą, kuriuo susitarimą numatyta taikyti Serbijos nacionaliniam draudikų biurui. Priede nustatytos praktinės priemonės, kuriomis panaikinamas transporto priemonių, kurių įprastinė buvimo vieta yra Serbijos teritorijoje ir kurioms taikomas susitarimas, draudimo tikrinimas;

(7)

todėl įvykdytos visos sąlygos panaikinti transporto priemonių, kurių įprastinė buvimo vieta yra Serbijos teritorijoje, civilinės atsakomybės draudimo tikrinimą pagal Direktyvą 2009/103/EB,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nuo 2012 m. sausio 1 d. valstybės narės netikrina transporto priemonių, kurių įprastinė buvimo vieta yra Serbijos teritorijoje ir kurioms taikomas Europos ekonominės erdvės valstybių narių ir kitų asocijuotų valstybių nacionalinių draudikų biurų susitarimo 1 priedas, civilinės atsakomybės draudimo.

2 straipsnis

Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie priemones, kurių buvo imtasi taikant šį sprendimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 22 d.

Komisijos vardu

Michel BARNIER

Komisijos narys


(1)  OL L 263, 2009 10 7, p. 11.

(2)  OL L 192, 2003 7 31, p. 23.

(3)  OL L 105, 2004 4 14, p. 39.

(4)  OL L 315, 2005 12 1, p. 16.

(5)  OL L 180, 2007 7 10, p. 42.