ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2011.302.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 302

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. lapkričio 19d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Pranešimas apie Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais, įsigaliojimą

1

 

*

Pranešimas apie Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės papildomas susitarimas, numatantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais taikymą Lichtenšteino Kunigaikštystei, įsigaliojimą

2

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. lapkričio 14 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1183/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 521/2008, įsteigiantis Kuro elementų ir vandenilio bendrąją įmonę

3

 

*

2011 m. lapkričio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1184/2011, kuriuo uždraudžiama su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti amerikinius polakus IIIa bei IV zonose ir IIa, IIIb, IIIc zonų bei 22–32 pakvadračių ES vandenyse

6

 

*

2011 m. lapkričio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1185/2011, kuriuo uždraudžiama su Portugalijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius V zonos ES ir tarptautiniuose vandenyse ir XII bei XIV zonų tarptautiniuose vandenyse

8

 

*

2011 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1186/2011, kuriuo uždraudžiama su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines silkes į šiaurę nuo 53° 30′ šiaurės platumos esančiuose IV zonos ES ir Norvegijos vandenyse

10

 

*

2011 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1187/2011, kuriuo uždraudžiama su Danijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastąsias molvas IIIa zonoje ir 22–32 pakvadračių ES vandenyse

12

 

*

2011 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1188/2011, kuriuo uždraudžiama su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes IV zonoje, IIa zonos ES vandenyse ir toje IIIa zonos dalyje, kuri nepriklauso Skagerako arba Kategato sąsiauriams

14

 

*

2011 m. lapkričio 18 d. Komisijos igyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1189/2011, kuriuo nustatomos išsamios taisyklės, susijusios su tam tikromis Tarybos direktyvos 2010/24/ES dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis, nuostatomis

16

 

*

2011 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1190/2011, kuriuo dėl leidimo naudoti pašarų priedą benzenkarboksirūgštį (VevoVital) turėtojo pavadinimo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1730/2006 ir (EB) Nr. 1138/2007 ( 1 )

28

 

*

2011 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1191/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 479/2010, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatų dėl valstybių narių Komisijai teikiamų informacinių pranešimų apie pieno ir pieno produktų sektorių įgyvendinimo taisyklės

30

 

 

2011 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1192/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

32

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

19.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/1


Pranešimas apie Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais, įsigaliojimą

Procedūros, būtinos tam, kad įsigaliotų Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais (1) ir kuris pasirašytas 2011 m. gegužės 17 d. Briuselyje, užbaigtos 2011 m. spalio 21 d. Todėl šis susitarimas, vadovaujantis jo 3 straipsnio 3 dalimi, įsigalios 2011 m. gruodžio 1 d.


(1)  OL L 297, 2011 11 16, p. 3.


19.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/2


Pranešimas apie Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės papildomas susitarimas, numatantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais taikymą Lichtenšteino Kunigaikštystei, įsigaliojimą

Procedūros, būtinos tam, kad įsigaliotų Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės papildomas susitarimas, numatantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais taikymą Lichtenšteino Kunigaikštystei (1), ir kuris pasirašytas 2011 m. gegužės 17 d. Briuselyje, užbaigtos 2011 m. spalio 21 d. Todėl šis susitarimas, vadovaujantis jo 3 straipsniu, įsigalios 2011 m. gruodžio 1 d.


(1)  OL L 297, 2011 11 16, p. 49.


REGLAMENTAI

19.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/3


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1183/2011

2011 m. lapkričio 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 521/2008, įsteigiantis Kuro elementų ir vandenilio bendrąją įmonę

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 187 ir 188 straipsnius,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

Kuro elementų ir vandenilio bendrąją įmonę (toliau – KEV bendroji įmonė) jos steigėjai – Europos kuro elementų ir vandenilio bendros technologijų iniciatyvos pramonės grupė Aisbl (toliau – pramonės grupė) ir Komisija – įsteigė 2008 m. gegužės 30 d. pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 521/2008 (2);

(2)

2008 m. liepos 14 d. mokslinių tyrimų grupė tapo KEV bendrosios įmonės nare. Mokslinių tyrimų grupė prie KEV bendrosios įmonės tikslų įgyvendinimo prisideda ir finansiniais įnašais, ir įnašais natūra. Atsižvelgiant į ypatingą KEV bendrosios įmonės sudėtį ir į jos taisykles, taip pat į jos veiklos pobūdį, tikslus ir mastą, mokslinių tyrimų grupės nariai pasiektais rezultatais gali naudotis taip pat, kaip ir pramonės grupės nariai. Todėl pagrįsta leisti atitinkančiomis lėšomis laikyti ir pramonės grupės, ir mokslinių tyrimų grupės įnašus natūra;

(3)

mokslinių tyrimų grupė tapo KEV bendrosios įmonės nare ir todėl tikslinga laikyti, kad mokslinių tyrimų organizacijų (įskaitant universitetus ir mokslinių tyrimų centrus) įnašai natūra atitinka Sąjungos įnašą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 521/2008 priede pateiktuose KEV bendrosios įmonės įstatuose (toliau – įstatai);

(4)

KEV bendroji įmonė veiklą vykdo daugiau kaip dvejus metus, ir per šį laikotarpį užbaigtas visas veiklos ciklas: paskelbti kvietimai teikti pasiūlymus, įvertinti pasiūlymai, baigtos derybos dėl finansavimo ir sudaryti susitarimai dėl dotacijos. Per šį laikotarpį sukaupta patirtis parodė, kad KEV bendrosios įmonės projektų didžiausi finansavimo lygiai visiems dalyviams turėjo būti gerokai sumažinti. Todėl KEV bendrosios įmonės veiksmuose dalyvavo daug mažiau dalyvių, nei iš pradžių tikėtasi;

(5)

remdamasi įstatais Valdyba patvirtino Reglamento (EB) Nr. 521/2008 pakeitimus;

(6)

leidus visų veikloje dalyvaujančių juridinių asmenų įnašus natūra laikyti atitinkančiomis lėšomis, būtų pripažinta mokslinių tyrimų grupės narystė ir padidinti finansavimo lygiai, o kartu būtų ir toliau laikomasi esminio įnašų lygiavertiškumo principo, taip pat atsižvelgiama į būtinybę sąžiningai ir proporcingai sumažinti įvairių tipų dalyviams skiriamą finansavimą;

(7)

KEV bendrosios įmonės programų biuro (toliau – programų biuras) einamąsias išlaidas turėtų padengti trys jos nariai. Tikslinga visiems KEV bendrosios įmonės nariams nustatyti vienodą mokėjimo tvarkaraštį;

(8)

Komisijai turėtų būti suteikta galimybė šiek tiek lanksčiau rinktis priemones, kurių turi būti imamasi, kai įnašas yra mažesnis nei reikalaujama;

(9)

šiuo metu finansavimo lygis nustatomas po kiekvieno gautų pasiūlymų vertinimo. Kad paramos gavėjai galėtų apytiksliai nustatyti galimo finansavimo mastą, turėtų būti galima nustatyti kiekvienam kvietimui taikomą mažiausią finansavimo lygį;

(10)

todėl Reglamentą (EB) Nr. 521/2008 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 521/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)

6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   KEV bendroji įmonė gali turėti savo vidaus audito struktūrą.“;

2)

priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 521/2008 priedo 12 straipsnio 3 dalies, šis reglamentas dėl dalinio keitimo neturi poveikio teisėms ir įpareigojimams, nustatytiems pagal susitarimus dėl dotacijos ir kitas sutartis, kuriuos KEV bendroji įmonė sudarė iki šio reglamento įsigaliojimo dienos. Visų pirma jis neturi poveikio juose nustatytoms viršutinėms finansavimo riboms.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tačiau šio reglamento priedo 2 punkto a papunktis taikomas nuo 2008 m. liepos 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. SAWICKI


(1)  2011 m. rugsėjo 13 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 153, 2008 6 12, p. 1.


PRIEDAS

Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės įstatai, išdėstyti Reglamento (EB) Nr. 521/2008 priede, iš dalies keičiami taip:

1.

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies pirma ir antra įtraukos pakeičiamos taip:

„—

užtikrina, kad jos įnašas į KEV bendrosios įmonės išteklius, kaip nustatyta šių įstatų 12 straipsnyje, būtų sumokamas kaip išankstinė piniginė įmoka 50 % KEV bendrosios įmonės einamųjų išlaidų padengti ir perkeliamas į KEV bendrosios įmonės biudžetą dalimis pagal susitarimą,

užtikrina, kad pramonės sektoriaus įnašas į MTTP veiklos, kurią finansuoja KEV bendroji įmonė, vykdymą kartu su kitų paramos gavėjų įnašais būtų ne mažesnis nei Sąjungos įnašas,“;

b)

3 dalies antros pastraipos ketvirta įtrauka pakeičiama taip:

„—

užtikrina, kad jos įnašas į KEV bendrosios įmonės išteklius, kaip nustatyta šių įstatų 12 straipsnyje, būtų sumokamas kaip išankstinė piniginė įmoka 1/12 KEV bendrosios įmonės einamųjų išlaidų padengti ir perkeliamas į KEV bendrosios įmonės biudžetą dalimis pagal susitarimą.“

2.

12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   KEV bendrosios įmonės veiklos išlaidos dengiamos iš Sąjungos finansinio įnašo ir iš veikloje dalyvaujančių juridinių asmenų įnašų natūra. Dalyvaujančių juridinių asmenų įnašas turi būti ne mažesnis nei Sąjungos finansinis įnašas.

Įplaukos tvarkomos pagal Sprendime Nr. 1982/2006/EB nustatytas dalyvavimo taisykles.

Ši dalis taikoma nuo tos dienos, kurią mokslinių tyrimų grupė tapo KEV bendrosios įmonės nare.“;

b)

7 dalies antra ir trečia pastraipos pakeičiamos taip:

„Jeigu įvertinus nustatoma, kad dalyvaujančių juridinių asmenų įnašas natūra yra mažesnis nei reikalaujamas lygis, Komisija kitais metais gali sumažinti savo įnašą.

Jeigu nustatoma, kad dvejus metus iš eilės dalyvaujančių juridinių asmenų įnašas natūra yra mažesnis nei reikalaujamas lygis, Komisija gali pasiūlyti Tarybai likviduoti KEV bendrąją įmonę.“;

3.

15 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4.   Valdyba gali nuspręsti nustatyti pagal konkretų kvietimą teikti pasiūlymus kiekvienos kategorijos dalyvių atžvilgiu taikomą mažiausią finansavimo lygį.“


19.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1184/2011

2011 m. lapkričio 14 d.

kuriuo uždraudžiama su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti amerikinius polakus IIIa bei IV zonose ir IIa, IIIb, IIIc zonų bei 22–32 pakvadračių ES vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2011 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 57/2011, kuriuo 2011 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose ES nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems ES laivams (2), nustatomos kvotos 2011 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2011 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybos veiklą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2011 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama tame priede nurodytų išteklių žuvų žvejybos veikla. Visų pirma draudžiama laivuose laikyti, perkelti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 14 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 24, 2011 1 27, p. 1.


PRIEDAS

Nr.

73/T&Q

Valstybė narė

Švedija

Ištekliai

POK/2A34.

Rūšis

Amerikiniai polakai (Pollachius virens)

Zona

IIIa bei IV zonos ir IIa, IIIb, IIIc zonų bei 22–32 pakvadračių ES vandenys

Data

2011 10 31


19.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1185/2011

2011 m. lapkričio 14 d.

kuriuo uždraudžiama su Portugalijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius V zonos ES ir tarptautiniuose vandenyse ir XII bei XIV zonų tarptautiniuose vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2011 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 57/2011, kuriuo 2011 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose ES nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems ES laivams (2), nustatomos kvotos 2011 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2011 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybos veiklą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2011 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama tame priede nurodytų išteklių žuvų žvejybos veikla. Visų pirma draudžiama laivuose laikyti, perkelti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 14 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 24, 2011 1 27, p. 1.


PRIEDAS

Nr.

72/T&Q

Valstybė narė

Portugalija

Ištekliai

RED/51214D

Rūšis

Paprastieji jūriniai ešeriai (giliavandeniai pelaginiai) (Sebastes spp.)

Zona

V zonos ES ir tarptautiniai vandenys ir XII bei XIV zonų tarptautiniai vandenys

Data

2011 10 24


19.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1186/2011

2011 m. lapkričio 15 d.

kuriuo uždraudžiama su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines silkes į šiaurę nuo 53° 30′ šiaurės platumos esančiuose IV zonos ES ir Norvegijos vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2011 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 57/2011, kuriuo 2011 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose ES nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems ES laivams (2), nustatomos kvotos 2011 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2011 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybos veiklą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2011 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama tame priede nurodytų išteklių žuvų žvejybos veikla. Visų pirma draudžiama laivuose laikyti, perkelti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 15 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 24, 2011 1 27, p. 1.


PRIEDAS

Nr.

75/T&Q

Valstybė narė

Prancūzija

Ištekliai

HER/4AB.

Rūšis

Atlantinės silkės (Clupea harengus)

Zona

Į šiaurę nuo 53° 30' šiaurės platumos esantys IV zonos ES ir Norvegijos vandenys

Data

2011 10 23


19.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1187/2011

2011 m. lapkričio 15 d.

kuriuo uždraudžiama su Danijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastąsias molvas IIIa zonoje ir 22–32 pakvadračių ES vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2011 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 57/2011, kuriuo 2011 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose ES nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems ES laivams (2), nustatomos kvotos 2011 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2011 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žvejybos veiklą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2011 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama tame priede nurodytų išteklių žuvų žvejybos veikla. Visų pirma draudžiama laivuose laikyti, perkelti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 15 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 24, 2011 1 27, p. 1.


PRIEDAS

Nr.

70/T&Q

Valstybė narė

Danija

Ištekliai

LIN/3A/BCD

Rūšis

Paprastosios molvos (Molva molva)

Zona

IIIa; 22–32 pakvadračių ES vandenys

Data

2011 10 17


19.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1188/2011

2011 m. lapkričio 15 d.

kuriuo uždraudžiama su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes IV zonoje, IIa zonos ES vandenyse ir toje IIIa zonos dalyje, kuri nepriklauso Skagerako arba Kategato sąsiauriams

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2011 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 57/2011, kuriuo 2011 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose ES nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems ES laivams (2), nustatomos kvotos 2011 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2011 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybos veiklą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2011 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama tame priede nurodytų išteklių žuvų žvejybos veikla. Visų pirma draudžiama laivuose laikyti, perkelti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 15 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 24, 2011 1 27, p. 1.


PRIEDAS

Nr.

74/T&Q

Valstybė narė

Švedija

Ištekliai

COD/2A3AX4

Rūšis

Atlantinės silkės (Gadus morhua)

Zona

IV zona, IIa zonos ES vandenys ir ta IIIa zonos dalis, kuri nepriklauso Skagerako arba Kategato sąsiauriams

Data

2011 10 31


19.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/16


KOMISIJOS IGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1189/2011

2011 m. lapkričio 18 d.

kuriuo nustatomos išsamios taisyklės, susijusios su tam tikromis Tarybos direktyvos 2010/24/ES dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis, nuostatomis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. kovo 16 d. Tarybos direktyvą 2010/24/ES dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis (1), ypač į jos 26 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2010/24/ES, palyginti su Tarybos direktyva 2008/55/EB (2), gerokai pakeistos savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis, taisyklės, ir iš naujo apibrėžti Komisijos įgyvendinimo įgaliojimai. Todėl reikėtų pakeisti esamas Komisijos priimtas įgyvendinimo taisykles nauju įgyvendinimo reglamentu;

(2)

siekiant užtikrinti spartų ryšį tarp kompetentingų institucijų, reikėtų priimti išsamias taisykles dėl prašančiųjų institucijų ir institucijų, į kurias kreipiamasi, tarpusavio ryšio praktinių aspektų ir laiko terminų;

(3)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą reikia nustatyti, kad dokumentų galiojimui įtakos neturi tai, kad jie perduodami elektroniniu būdu;

(4)

kad būtų galima patvirtinti, kad paštu siunčiami dokumentai buvo išsiųsti kompetentingos institucijos, reikia nustatyti specialias šiam ryšių palaikymo būdui taikomas taisykles;

(5)

siekiant užtikrinti, kad būtų perduodami tinkami duomenys ir informacija, reikėtų nustatyti standartinės formos, pridedamos prie pranešimo prašymo, ir dokumento, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, pavyzdžius;

(6)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą reikia aiškiai nustatyti valstybės narės, į kurią kreipiamasi prašančiosios valstybės narės prašymu, pranešimų teisinę galią;

(7)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą taip pat reikia numatyti, kad perduodamas pranešimas arba suvienodintas dokumentas, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, neturėtų jokio poveikio dėl pranešimo apie pirminį dokumentą, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą, kylančioms pasekmėms, ir kad pataisytas dokumentas, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, neturėtų jokio poveikio pirminiam reikalavimui arba pirminiam dokumentui, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą;

(8)

2008 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1179/2008, nustatantis išsamias tam tikrų Tarybos direktyvos 2008/55/EB dėl savitarpio paramos patenkinant pretenzijas, susijusias su tam tikromis rinkliavomis, muitais ir mokesčiais bei kitomis priemonėmis, nuostatų įgyvendinimo taisykles (3), turėtų būti panaikintas;

(9)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Išieškojimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Šiuo reglamentu nustatomos išsamios Direktyvos 2010/24/ES 5 straipsnio 1 dalies, 8 straipsnio, 10 straipsnio, 12 straipsnio 1 dalies, 13 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalių, 15 straipsnio, 16 straipsnio 1 dalies ir 21 straipsnio 1 dalies nuostatų įgyvendinimo taisyklės, taip pat išsamios išieškotų sumų perskaičiavimo ir pervedimo taisyklės bei priemonės, kuriomis institucijos gali perduoti viena kitai pranešimus.

2 straipsnis

1.   Visi prašymai suteikti informaciją, pranešti, vykdyti reikalavimus arba imtis prevencinių priemonių pagal Direktyvos 2010/24/ES 5 straipsnio 1 dalies, 8 straipsnio, 10 straipsnio ir 16 straipsnio 1 dalies nuostatas, visi lydimieji dokumentai, formos, kiti dokumentai ir bet kokia su šiais prašymais susijusi informacija siunčiami bendru ryšių tinklu (CCN), nebent tai būtų neįmanoma dėl techninių priežasčių.

2.   Elektronine arba spausdintine forma perduotų dokumentų teisinė galia yra tokia pati, kaip ir paštu perduotų dokumentų.

3.   Jeigu prašymo negalima perduoti bendru ryšių tinklu, jis perduodamas paštu. Tokiu atveju taikomos šios taisyklės:

a)

prašymą pasirašo prašančiosios institucijos pareigūnas, tinkamai įgaliotas pateikti tokį prašymą;

b)

Direktyvos 2010/24/ES 8 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje minimą standartinę formą, teikiamą kartu su prašymu pranešti, (toliau – suvienodinta pranešimo forma) arba tos pačios direktyvos 12 straipsnyje minimą suvienodintą dokumentą, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, pasirašo tinkamai įgaliotas prašančiosios institucijos pareigūnas;

c)

jeigu prie prašymo pridedama ne suvienodinto pranešimo ar suvienodinto dokumento, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, o kito dokumento kopija, prašančioji institucija patvirtina kopijos atitiktį originalui, toje kopijoje savo valstybės narės oficialia kalba arba viena iš oficialių kalbų įrašydama žodžius „patvirtinta autentiška originalo kopija“, tvirtinančio pareigūno vardą ir pavardę ir to patvirtinimo datą.

Taikydamos pirmos pastraipos b punktą valstybės narės naudoja pagal šio reglamento I priede pateikiamą pavyzdį nustatytą suvienodintą pranešimo formą ir pagal šio reglamento II priede pateikiamą pavyzdį nustatytą suvienodintą dokumentą, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi.

4.   Jeigu suvienodinta pranešimo forma arba suvienodintas dokumentas, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, perduodami elektroniniu būdu, jų struktūra ir išdėstymas gali būti priderinti prie elektroninių ryšių sistemos reikalavimų, kad kompetentingoms institucijoms būtų lengviau palaikyti ryšius, su sąlyga, kad juose pateikiami duomenys ir informacija smarkiai nekeičiami, palyginti su I ir II prieduose pateikiamais pavyzdžiais.

3 straipsnis

1.   Prašančioji institucija gali prašyti pagalbos dėl vieno arba kelių reikalavimų, kai jų įvykdymas susijęs su vienu ir tuo pačiu asmeniu.

2.   Prašymas suteikti informaciją, vykdyti reikalavimą arba imtis prevencinių priemonių gali būti susijęs su bet kuriuo iš šių asmenų:

a)

pagrindiniu skolininku arba bendraskoliu;

b)

kitu nei skolininkas ar bendraskolis asmeniu, atsakingu už mokesčių ir muitų skolos sumokėjimą ir kitų priemonių taikymą ar kitų reikalavimų, susijusių su šiais mokesčiais, muitais ar kitomis priemonėmis, įvykdymą pagal prašančiojoje valstybėje galiojančius teisės aktus;

c)

bet kuria trečiąja šalimi, kuri valdo vienam iš a arba b punkte minėtų asmenų priklausantį turtą arba yra jiems skolinga.

4 straipsnis

Institucija, į kurią kreipiamasi, prašančiajai institucijai informaciją ir kitus duomenis pagal Direktyvos 2010/24/ES 5 straipsnio 1 dalies, 8 straipsnio, 10 straipsnio ir 16 straipsnio 1 dalies nuostatas siunčia institucijos, į kurią kreipiamasi, valstybės narės oficialia kalba arba viena iš oficialių kalbų, arba kita kalba, dėl kurios susitaria prašančioji institucija ir institucija, į kurią kreipiamasi.

5 straipsnis

Jeigu institucija, į kurią kreipiamasi, atsisako vykdyti pagalbos prašymą, ji prašančiajai institucijai praneša atsisakymo priežastis, nurodydama Direktyvos 2010/24/ES nuostatas, kuriomis vadovaudamasi prašymą atmetė. Institucija, į kurią kreipiamasi, apie tai praneša iš karto, kai priimamas sprendimas, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo patvirtinimo dienos.

6 straipsnis

Kiekviename prašyme suteikti informaciją, vykdyti reikalavimą arba imtis prevencinių priemonių turi būti nurodyta, ar panašus prašymas nebuvo išsiųstas kuriai nors kitai institucijai.

II   SKYRIUS

PRAŠYMAI SUTEIKTI INFORMACIJĄ

7 straipsnis

Institucija, į kurią kreipiamasi, kuo greičiau, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo prašymo suteikti informaciją gavimo, patvirtina, kad jį gavo.

Gavusi prašymą, institucija, į kurią kreipiamasi, prireikus paprašo prašančiosios institucijos suteikti visą reikiamą papildomą informaciją. Prašančioji institucija suteikia visą reikiamą papildomą informaciją, kuri jai paprastai yra prieinama.

8 straipsnis

1.   Institucija, į kurią kreipiamasi, prašančiajai institucijai visą prašyme nurodytą informaciją perduoda iš karto, kai ją gauna.

2.   Jeigu dėl atvejo ypatingumo per pagrįstą laiką negalima gauti visos ar dalies prašyme nurodytos informacijos, institucija, į kurią kreipiamasi, apie tai praneša prašančiajai institucijai ir nurodo priežastis.

Bet kuriuo atveju praėjus šešiems mėnesiams nuo prašymo gavimo patvirtinimo dienos, institucija, į kurią kreipiamasi, praneša prašančiajai institucijai apie tyrimų, kuriuos ji atliko, kad gautų prašomą informaciją, rezultatus.

Remdamasi iš institucijos, į kurią kreipiamasi, gauta informacija prašančioji institucija gali jos prašyti tęsti tyrimą. Toks prašymas pateikiamas per du mėnesius nuo pranešimo apie institucijos, į kurią kreipiamasi, atliktų tyrimų rezultatus gavimo, o institucija, į kurią kreipiamasi, jį nagrinėja vadovaudamasi pirminiam prašymui taikytomis nuostatomis.

9 straipsnis

Prašančioji institucija gali bet kuriuo metu atsiimti institucijai, į kurią kreipiamasi, nusiųstą prašymą suteikti informaciją. Sprendimas atsiimti prašymą perduodamas institucijai, į kurią kreipiamasi.

III   SKYRIUS

PRAŠYMAI PRANEŠTI

10 straipsnis

1.   Pagal prašymą pranešti teikiama kiekvieno dokumento, apie kurį prašoma pranešti, originalas arba patvirtinta kopija.

Standartinę pranešimo formą, pridedamą prie prašymo pagal Direktyvos 2010/24/ES 8 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, pildo prašančioji institucija arba ji prisiima už tai atsakomybę. Ji teikia adresatui informaciją apie dokumentus, dėl kurių prašoma su pranešimu susijusios pagalbos.

2.   Suvienodintoje pranešimo formoje pateikiama ši informacija:

a)

turi būti nurodyta reikalavimo suma, jei ji jau nustatyta;

b)

nurodant laikotarpį, per kurį pranešimas turi būti pateiktas, gali būti nurodyta data, iki kurios prašančioji institucija tikisi sulaukti pranešimo.

11 straipsnis

Prašymas pranešti gali būti susijęs su bet kuriuo Direktyvos 2010/24/ES 3 straipsnio c dalyje minimu asmeniu, kuriam pagal prašančiojoje valstybėje narėje galiojančius teisės aktus reikia pranešti apie su šiuo asmeniu susijusį dokumentą.

12 straipsnis

1.   Institucija, į kurią kreipiamasi, kuo greičiau, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo prašymo pranešti gavimo, patvirtina, kad jį gavo.

Gavusi prašymą pranešti institucija, į kurią kreipiamasi, imasi būtinų priemonių pranešimui pateikti pagal valstybėje narėje, kurioje ji yra įsikūrusi, galiojančius teisės aktus.

Prireikus, tačiau laikydamasi prašyme pranešti nurodyto galutinio pranešimo termino, institucija, į kurią kreipiamasi, paprašo prašančiosios institucijos pateikti papildomos informacijos.

Prašančioji institucija pateikia visą papildomą informaciją, kuri jai paprastai yra prieinama.

2.   Kai tik pranešimas perduodamas, institucija, į kurią kreipiamasi, praneša prašančiajai institucijai pranešimo datą, prašančiajai institucijai grąžinamoje prašymo formoje patvirtindama, kad pranešimas perduotas.

13 straipsnis

1.   Valstybės narės, į kurią kreipiamasi, pagal joje galiojančius nacionalinius įstatymus, kitus teisės aktus ir administracinę praktiką perduotas pranešimas turi tokią pačią galią prašančiojoje valstybėje narėje, kaip kad būtų perduotas prašančiosios valstybės narės pagal joje galiojančius nacionalinius įstatymus, kitus teisės aktus ir administracinę praktiką.

2.   Pranešimas apie dokumentą, susijusį su daugiau nei vienos rūšies mokesčiu, muitu ir kita priemone, laikomas galiojančiu, jeigu jį perduoda valstybės narės, į kurią kreipiamasi, institucija, turinti kompetenciją dėl bent vieno dokumente, apie kurį pranešta, nurodyto mokesčio, muito ar kitos priemonės, su sąlyga, kad tokia praktika leidžiama pagal valstybės narės, į kurią kreipiamasi, nacionalinę teisę.

14 straipsnis

Pranešdama valstybė narė, į kurią kreipiamasi, gali naudoti savo oficialia kalba ar viena iš oficialių kalbų, kaip nustatyta jos įstatymais, parengtą 10 straipsnio 1 dalyje minimą suvienodintą pranešimo formą.

IV   SKYRIUS

PRAŠYMAS VYKDYTI REIKALAVIMĄ ARBA IMTIS PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ

15 straipsnis

Prie prašymų vykdyti reikalavimus arba imtis prevencinių priemonių pridedamas pareiškimas, kad laikomasi Direktyvoje 2010/24/ES nustatytų sąlygų dėl savitarpio pagalbos procedūros inicijavimo.

16 straipsnis

1.   Suvienodintą dokumentą, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, pridedamą prie prašymo vykdyti reikalavimą arba imtis prevencinių priemonių, pildo prašančioji institucija (arba ji prisiima už tai atsakomybę) remdamasi pirminiu suvienodintu dokumentu, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi.

Direktyvos 2010/24/ES 2 straipsnio 2 dalies a punkte minimos administracinės baudos, nuobaudos, mokesčiai ir papildomos rinkliavos ir tos pačios direktyvos 2 straipsnio 2 dalies c punkte minimi delspinigiai ir išlaidos, kurie pagal prašančiojoje valstybėje narėje galiojančias taisykles gali būti privalomi sumokėti nuo pirminio dokumento, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą, datos iki paskutinės dienos prieš išsiunčiant prašymą vykdyti reikalavimą, gali būti įtraukti į suvienodintą dokumentą, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi.

2.   Vienas suvienodintas dokumentas, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, remiantis pirminiu dokumentu, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą prašančiojoje valstybėje narėje, gali būti išduotas dėl kelių reikalavimų ir kelių asmenų.

3.   Jeigu pirminiai dokumentai, kuriais leidžiama vykdyti kelis reikalavimus prašančiojoje valstybėje narėje, jau buvo pakeisti bendru dokumentu, kuriuo visus tuos reikalavimus leidžiama vykdyti toje valstybėje narėje, suvienodintas dokumentas, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, gali būti grindžiamas pirminiais dokumentais, kuriais leidžiama vykdyti reikalavimą prašančiojoje valstybėje narėje, arba tuo bendru dokumentu, į kurį sutraukti tie prašančiosios valstybės narės pirminiai dokumentai.

4.   Siekiant užtikrinti reikalavimų, kuriems vykdyti prašoma pagalbos, vykdymą, valstybė narė, į kurią kreipiamasi, gali naudoti suvienodintą dokumentą, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą, tos valstybės oficialia kalba arba viena iš oficialių kalbų, kaip nustatyta jos įstatymais.

17 straipsnis

Adresatas, kuriam skirtas prašymas vykdyti reikalavimą arba imtis prevencinių priemonių, negali reikalavimo pratęsti arba atnaujinti laikotarpį, per kurį gali būti užginčytas reikalavimas arba pirminis dokumentas, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą, grįsti pranešimu apie suvienodintą dokumentą, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, arba jo perdavimu, jeigu tai buvo tinkamai atlikta.

18 straipsnis

1.   Jei valstybės narės, į kurią kreipiamasi, valiuta skiriasi nuo prašančiosios valstybės narės valiutos, prašančioji institucija nurodo išieškotiną reikalavimo sumą abiem valiutomis.

2.   Kai teikiama su reikalavimų vykdymu susijusi pagalba, taikomas paskutinę dieną prieš išsiunčiant prašymą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas valiutos kursas.

19 straipsnis

1.   Institucija, į kurią kreipiamasi, kuo greičiau, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo prašymo vykdyti reikalavimą arba imtis prevencinių priemonių gavimo, patvirtina, kad prašymas gautas.

2.   Institucija, į kurią kreipiamasi, prireikus gali paprašyti prašančiosios institucijos pateikti papildomos informacijos arba užpildyti suvienodintą dokumentą, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi. Prašančioji institucija suteikia visą reikiamą papildomą informaciją, kuri jai paprastai yra prieinama.

20 straipsnis

1.   Jeigu dėl atvejo ypatingumo per pagrįstą laiką negalima išieškoti visos ar dalies reikalavimo sumos arba imtis prevencinių priemonių, institucija, į kurią kreipiamasi, apie tai praneša prašančiajai institucijai ir nurodo priežastis.

Remdamasi iš institucijos, į kurią kreipiamasi, gauta informacija, prašančioji institucija gali jos paprašyti iš naujo pradėti reikalavimo vykdymo arba prevencinių priemonių taikymo procedūrą. Toks prašymas pateikiamas per du mėnesius nuo pranešimo apie tos procedūros rezultatus gavimo, o institucija, į kurią kreipiamasi, jį nagrinėja vadovaudamasi pirminiam prašymui taikytomis nuostatomis.

2.   Ne vėliau kaip pasibaigus kiekvienam šešių mėnesių laikotarpiui nuo prašymo gavimo patvirtinimo dienos, institucija, į kurią kreipiamasi, informuoja prašančiąją instituciją apie esamą padėtį arba reikalavimo vykdymo ar prevencinių priemonių taikymo procedūros rezultatus.

21 straipsnis

1.   Apie visus reikalavimo arba dokumento, kuriuo leidžiama jį vykdyti, užginčijimo veiksmus, kurių imamasi prašančiosios institucijos valstybėje narėje, prašančioji institucija iš karto, kai yra informuojama apie tokius veiksmus, praneša institucijai, į kurią kreipiamasi.

2.   Jeigu institucijos, į kurią kreipiamasi, valstybėje narėje galiojantys įstatymai, kiti teisės aktai ir administracinė praktika draudžia imtis prevencinių priemonių arba vykdyti prašomą reikalavimą pagal Direktyvos 2010/24/ES 14 straipsnio 4 dalies antrą ir trečią pastraipas, institucija, į kurią kreipiamasi, kuo greičiau, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio straipsnio 1 dalyje minėto pranešimo gavimo, apie tai praneša prašančiajai institucijai.

3.   Institucija, į kurią kreipiamasi, iš karto, kai tik gauna tokią informaciją, prašančiajai institucijai praneša apie bet kokius veiksmus, kurių imtasi jos valstybėje narėje siekiant atlyginti išieškotas sumas arba gauti kompensaciją, susijusią su užginčytų reikalavimų vykdymu pagal Direktyvos 2010/24/ES 14 straipsnio 4 dalies trečią pastraipą.

Institucija, į kurią kreipiamasi, kiek galėdama įtraukia prašančiąją instituciją į grąžintinos sumos ir kompensacijos sumokėjimo procedūras. Gavusi iš institucijos, į kurią kreipiamasi, pagrįstą prašymą, prašančioji institucija per du mėnesius nuo to prašymo gavimo perveda grąžintas sumas ir sumokėtą kompensaciją.

22 straipsnis

1.   Jeigu prašymas vykdyti reikalavimą arba imtis prevencinių priemonių netenka prasmės dėl to, kad reikalavimo suma sumokama, reikalavimas panaikinamas arba dėl kokios nors kitos priežasties, prašančioji institucija apie tai iš karto praneša institucijai, į kurią kreipiamasi, kad ši galėtų nutraukti visus veiksmus, kurių ėmėsi.

2.   Jeigu Direktyvos 2010/24/ES 14 straipsnio 1 dalyje minimos kompetentingos įstaigos sprendimu patikslinama reikalavimo suma, nurodyta prašyme vykdyti reikalavimą arba imtis prevencinių priemonių, prašančioji institucija praneša apie šį sprendimą institucijai, į kurią kreipiamasi, ir, jeigu prašoma vykdyti reikalavimą, perduoda pataisytą suvienodintą dokumentą, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi. Šį pataisytą suvienodintą dokumentą, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, rengia pati prašančioji institucija, remdamasi sprendimu, kuriuo patikslinama reikalavimo suma, arba jis rengiamas jos atsakomybe.

3.   Pataisytu suvienodintu dokumentu, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, nepanaikinamos galimybės užginčyti pirminį reikalavimą, pirminį dokumentą, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą prašančiojoje valstybėje narėje arba ankstesnėje pastraipoje nurodytą sprendimą.

4.   Jeigu dėl 2 pastraipoje minėto tikslinimo reikalavimo suma sumažėja, institucija, į kurią kreipiamasi, toliau vykdo reikalavimą arba taiko prevencines priemones, tačiau tik dėl vis dar privalomos sumokėti sumos.

Jeigu tuo metu, kai institucijai, į kurią kreipiamasi, pranešama apie reikalavimo sumos sumažėjimą, ji jau yra išieškojusi sumą, kuri viršija privalomą sumokėti sumą, tačiau 23 straipsnyje minima pervedimo procedūra dar nepradėta, institucija, į kurią kreipiamasi, grąžina permokėtą sumą teisę į ją turinčiam asmeniui.

5.   Jeigu dėl 2 pastraipoje minėto tikslinimo reikalavimo suma padidėja, prašančioji institucija gali institucijai, į kurią kreipiamasi, nusiųsti papildomą prašymą vykdyti reikalavimą arba imtis prevencinių priemonių.

Institucija, į kurią kreipiamasi, šį papildomą prašymą nagrinėja, jei įmanoma, tuo pačiu metu kaip ir pirminį prašančiosios institucijos prašymą. Jeigu, atsižvelgiant į vykdomos procedūros stadiją, papildomo prašymo negalima sujungti su pirminiu prašymu, institucija, į kurią kreipiamasi, papildomą prašymą priima tik jeigu jame nurodyta suma yra ne mažesnė už Direktyvos 2010/24/ES 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą sumą.

6.   Siekdama dėl 2 pastraipoje minimo tikslinimo gautą reikalavimo sumą perskaičiuoti į institucijos, į kurią kreipiamasi, valstybės narės valiutą, prašančioji institucija taiko jos pirminiame prašyme naudotą valiutos kursą.

23 straipsnis

1.   Pagal Direktyvos 2010/24/ES 13 straipsnio 5 dalį prašančiajai institucijai perduotinos sumos pervedamos valstybės narės, į kurią kreipiamasi, valiuta.

Išieškotos sumos pervedamos per du mėnesius nuo reikalavimo įvykdymo dienos.

Tačiau jeigu institucijos, į kurią kreipiamasi, taikomos reikalavimo vykdymo priemonės užginčijamos dėl priežasčių, nesusijusių su prašančiosios valstybės narės atsakomybe, institucija, į kurią kreipiamasi, gali pagal prašančiosios valstybės narės reikalavimą išieškotų sumų nepervesti iki kol ginčas bus išspręstas, jeigu kartu tenkinamos šios sąlygos:

a)

institucija, į kurią kreipiamasi mano, kad šio užginčijimo rezultatas bus palankus susijusiai šaliai, ir

b)

prašančioji institucija nepareiškė, kad grąžins jau pervestas sumas, jeigu to užginčijimo rezultatas bus palankus susijusiai šaliai.

Jeigu prašančioji institucija yra pareiškusi, kad grąžins sumas pagal trečios pastraipos b punktą, institucijos, į kurią kreipiamasi, jau pervestas išieškotas sumas ji grąžina per vieną mėnesį nuo prašymo atlyginti gavimo. Tokiu atveju bet kokią kitą privalomą kompensaciją sumoka vien tik prašančioji institucija.

2.   Valstybių narių kompetentingos institucijos gali susitarti dėl kitokios Direktyvos 2010/24/ES 18 straipsnio 3 dalyje nurodytos ribos nesiekiančių sumų pervedimo tvarkos.

24 straipsnis

Nepriklausomai nuo sumų, kurias institucija, į kurią kreipiamasi, surinko kaip Direktyvos 2010/24/ES 13 straipsnio 4 dalyje nurodytas palūkanas, reikalavimas laikomas įvykdytas tokia dalimi, kuri proporcinga išieškotai sumai, nurodytai institucijos, į kurią kreipiamasi, valstybės narės valiuta pagal šio reglamento 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą valiutos kursą.

V   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1179/2008 panaikinamas.

26 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 84, 2010 3 31, p. 1.

(2)  OL L 150, 2008 6 10, p. 28.

(3)  OL L 319, 2008 11 29, p. 21.


I PRIEDAS

Suvienodinta pranešimo forma pateikiama informacija apie pranešamą (-us) dokumentą (-us) (turi būti persiųsta pranešimo adresatui)  (1)

Šis dokumentas pridedamas prie dokumento (-ų), apie kurį (kuriuos) pranešė [valstybės narės, į kurią kreipiamasi, pavadinimas] kompetentinga institucija.

Šis pranešimas susijęs su [prašančiosios valstybės narės pavadinimas] kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) dokumentais, apie kuriuos prašoma pranešti remiantis 2010 m. kovo 16 d. Tarybos direktyvos 2010/24/ES 8 straipsniu.

A.   INFORMACIJA APIE ADRESATĄ KURIAM SIUNČIAMAS PRANEŠIMAS

1.

Vardas ir pavardė:

2.

Adresas:

3.

Gimimo data:

4.

Gimimo vieta:

B.   PRANEŠIMO PASKIRTIS

1.

Šis pranešimas skirtas:

informuoti adresatą apie pridedamą (-us) dokumentą (-us);

nutraukti dokumente (-uose), apie kurį (kuriuos) pranešama, nurodyto (-ų) reikalavimo (-ų) senaties terminą;

patvirtinti adresatui jo (jos) prievolę sumokėti C punkte nurodytas sumas.

Atkreiptinas dėmesys, kad nesumokėjus nurodytų sumų, kompetentingos institucijos gali imtis reikalavimo vykdymo užtikrinimo procedūrų ir (arba) gali taikyti prevencines priemones reikalavimo vykdymui užtikrinti. Tai sudarytų papildomų išlaidų adresatui.

Šis pranešimas adresuojamas Jums, nes esate laikomas:

pagrindiniu skolininku;

bendraskoliu;

kitu nei skolininkas ar bendraskolis asmeniu, atsakingu už mokesčių ir muitų skolos sumokėjimą ir kitų priemonių taikymą ar kitų reikalavimų, susijusių su šiais mokesčiais, muitais ar kitomis priemonėmis, įvykdymą pagal prašančiojoje valstybėje galiojančius teisės aktus;

kitu nei skolininkas ar bendraskolis asmeniu, valdančiu skolininkui, bendraskoliui ar kitam asmeniui, atsakingam už reikalavimo vykdymą, priklausantį turtą, arba jiems skolingu;

trečiąja šalimi, kuriai gali būti taikomos kitiems asmenims skirtos reikalavimo vykdymo užtikrinimo priemonės.

(Ši informacija bus pateikta, jeigu pranešimo adresatas yra kitas nei skolininkas ar bendraskolis asmuo, valdantis skolininkui, bendraskoliui ar kitam asmeniui, atsakingam už reikalavimo vykdymą, priklausantį turtą, arba jiems skolingas, arba trečioji šalis, kuriai gali būti taikomos kitiems asmenims skirtos reikalavimo vykdymo užtikrinimo priemonės: dokumentai, apie kuriuos pranešta, susiję su reikalavimais dėl mokesčių arba muitų, už kuriuos atsakingas (-i) šis (šie) asmuo (asmenys): [vardas, pavardė ir adresas (žinomas arba spėjamas)]).

2.

[Prašančiosios valstybės narės pavadinimas] prašančioji institucija prašo [valstybės narės, į kurią kreipiamasi, pavadinimas] kompetentingų institucijų pranešti adresatui iki [data]. Atkreiptinas dėmesys, kad ši data nesusijusi su jokiu senaties terminu.

C.   DOKUMENTAS (-AI), APIE KURĮ (-IUOS) PRANEŠAMA

1.

Nuorodos numeris:

Dokumento data:

2.

Dokumentas, apie kurį pranešama:

Mokesčių apskaičiavimas

Mokėjimo nurodymas

Sprendimas, priimtas gavus administracinį skundą

Kitas administracinis dokumentas:

Teismo sprendimas/nutarimas:

Kitas teismo dokumentas

3.

Reikalavimo pavadinimas (prašančiosios valstybės narės kalba):

4.

Reikalavimo pobūdis:

 a)

muitai

 b)

pridėtinės vertės mokestis

 c)

akcizai

 d)

pajamų ir kapitalo mokesčiai

 e)

draudimo įmokų mokesčiai

 f)

paveldimo ir dovanojamo turto mokesčiai

 g)

nacionaliniai nekilnojamojo turto mokesčiai ir rinkliavos (kiti, nei minėti pirmiau)

 h)

nacionaliniai transporto priemonių naudojimo arba nuosavybės mokesčiai ir rinkliavos

 i)

kiti prašančiosios valstybės ar jos vardu taikomi mokesčiai ir rinkliavos

 j)

prašančiosios valstybės teritorinių ar administracinių padalinių arba jų vardu taikomi mokesčiai ir rinkliavos, išskyrus vietos valdžios institucijų taikomus mokesčius ir rinkliavas

 k)

vietos valdžios institucijų arba jų vardu taikomi mokesčiai ir rinkliavos

 l)

kiti mokesčiai

 m)

grąžinamosios išmokos, intervencijos ir kitos priemonės, sudarančios Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) visiško ar dalinio finansavimo sistemos dalį, įskaitant sumas, rinktinas vykdant šiuos veiksmus, arba rinkliavos ir kitos įmokos, numatytos atsižvelgiant į bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo principus.

5.

Reikalavimo suma [prašančiosios valstybės narės pavadinimas] valiuta:

Pagrindinė suma:

Administracinės baudos ir nuobaudos:

Delspinigiai iki [data]:

Išlaidos iki [data]:

Mokesčiai už sertifikatus ar panašius dokumentus, išduotus vykdant administracines procedūras dėl reikalavimo, kurio pobūdis nurodytas 3 punkte:

Bendra reikalavimo suma:

6.

Suma, nurodyta 5 punkte turėtų būti sumokėta:

iki

per [skaičius] kalendorių (-es) dienų (-as) nuo šio pranešimo datos

nedelsiant.

Šis mokėjimas turėtų būti atliktas:

Mokėjimo nuoroda:

7.

Jūs galite atsakyti į dokumentą (-us), apie kurį (kuriuos) pranešta.

Paskutinė atsakymo diena:

Atsakymui skirtas laikotarpis:

Institucijos, kuriai gali būti išsiųstas atsakymas, pavadinimas ir adresas:

8.

Skundo pateikimo galimybė

Skundo dėl reikalavimo arba dokumento (-ų), apie kurį (-iuos) pranešta, pateikimo laikotarpis jau pasibaigė.

Paskutinė skundo pateikimo diena:

Laikotarpis skundui pateikti:

Institucijos, kuriai gali būti pateiktas skundas, pavadinimas ir adresas:

Atkreiptinas dėmesys, kad ginčai dėl [prašančiosios valstybės narės pavadinimas] valdžios institucijų reikalavimo, dokumento, leidžiančio vykdyti reikalavimą, arba kito prašančiosios institucijos išduoto dokumento, remiantis Direktyvos 2010/24/ES 14 straipsniu, priklauso [prašančiosios valstybės narės pavadinimas] kompetentingų įstaigų kompetencijai.

Ginčai sprendžiami pagal [prašančiosios valstybės narės pavadinimas] galiojančias procedūras ir šios valstybės kalbą.

Atkreiptinas dėmesys, kad reikalavimo vykdymas gali būti pradėtas nepasibaigus laikotarpiui, skirtam skundui pateikti.

9.

Už pridedamą (-us) dokumentą (-us) atsakinga įstaiga:

Pavadinimas

Adresas

Telefonas

El. paštas

Kalba, kuria galima kreiptis į atsakingą įstaigą:

10.

Daugiau informacijos:

apie dokumentą (-us), apie kurį (-iuos) pranešama

ir (arba) apie galimybę užginčyti mokestinę prievolę

galima gauti iš:

įstaigos, išdavusios dokumentą (-us), apie kurį (kuriuos) pranešama, minėtos C.9 punkte

šios įstaigos:


(1)  Kursyvu pateiktos dalys neprivalomos.


II PRIEDAS

Suvienodintas dokumentas, leidiantis vykdyti reikalavimą valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi  (1)

   SUVIENODINTAS DOKUMENTAS, LEIDŽIANTIS VYKDYTI REIKALAVIMUS, VADOVAUJANTIS TARYBOS DIREKTYVA 2010/24/ES

Dokumento išdavimo data:

   PATIKSLINTAS SUVIENODINTAS DOKUMENTAS, LEIDŽIANTIS VYKDYTI REIKALAVIMUS, VADOVAUJANTIS TARYBOS DIREKTYVA 2010/24/ES

Pirminio suvienodinto dokumento išdavimo data:

Patikslinimo data:

Patikslinimo priežastys: [data]  [teismo pavadinimas] sprendimas/nutarimas  administracinis sprendimas

Nuorodos numeris:

ES valstybė narė, kurioje išduotas šis dokumentas:

Kiekviena ES valstybė narė gali prašyti kitų valstybių narių pagalbos dėl 2010 m. kovo 16 d. Tarybos direktyvos 2010/24/ES 2 straipsnyje minimų neįvykdytų reikalavimų.

Reikalavimo vykdymo priemonės, kurių ėmėsi valstybė, į kurią kreipiamasi, taikomos remiantis:

suvienodintu dokumentu, leidžiančiu vykdyti reikalavimą, pagal šios direktyvos 12 straipsnį.

patikslintu suvienodintu dokumentu, leidžiančiu reikalavimo vykdymą, pagal šios direktyvos 15 straipsnį (atsižvelgiant į kompetentingos institucijos priimtą sprendimą pagal šios direktyvos 14 straipsnio 1 dalį).

Šis [patikslintas] suvienodintas dokumentas, leidžiantis vykdyti reikalavimą, išduotas dėl [prašančiosios valstybės narės pavadinimas] nesumokėtų reikalavimų, nurodytų žemiau. Apie pirminį dokumentą dėl šio (šių) reikalavimo (-ų) vykdymo buvo pranešta pagal [prašančiosios valstybės narės pavadinimas] galiojančius teisės aktus.

Ginčai dėl reikalavimo, remiantis Tarybos direktyvos 2010/24/ES 14 straipsniu, priklauso tik [prašančiosios valstybės pavadinimas] kompetentingų institucijų kompetencijai. Bet kokios pretenzijos turi būti pareiškiamos pagal [prašančiosios valstybės narės pavadinimas] galiojančias procedūras ir šios valstybės kalbą.

INFORMACIJĄ APIE REIKALAVIMĄ (-US) IR ASMENĮ (-IS)

DUOMENYS APIE REIKALAVIMĄ

1.

Nuoroda:

2.

Reikalavimo pobūdis:

 a)

muitai

 b)

pridėtinės vertės mokestis

 c)

akcizai

 d)

pajamų ir kapitalo mokesčiai

 e)

draudimo įmokų mokesčiai

 f)

paveldimo ir dovanojamo turto mokesčiai

 g)

nacionaliniai nekilnojamojo turto mokesčiai ir rinkliavos (kiti, nei minėti pirmiau)

 h)

nacionaliniai transporto priemonių naudojimo arba nuosavybės mokesčiai ir rinkliavos

 i)

kiti prašančiosios valstybės ar jos vardu taikomi mokesčiai ir rinkliavos

 j)

prašančiosios valstybės teritorinių ar administracinių padalinių arba jų vardu taikomi mokesčiai ir rinkliavos, išskyrus vietos valdžios institucijų taikomus mokesčius ir rinkliavas

 k)

vietos valdžios institucijų arba jų vardu taikomi mokesčiai ir rinkliavos

 l)

kiti mokesčiai

 m)

grąžinamosios išmokos, intervencijos ir kitos priemonės, sudarančios Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) visiško ar dalinio finansavimo sistemos dalį, įskaitant sumas, rinktinas vykdant šiuos veiksmus, arba rinkliavos ir kitos įmokos, numatytos atsižvelgiant į bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo principus.

3.

Mokesčio/muito pavadinimas:

4.

Laikotarpis arba data:

5.

Reikalavimo nustatymo data:

6.

Data, nuo kurios leidžiamas išieškojimo vykdymas:

7.

Reikalavimo suma (pradinė mokėtina suma ir – likusi mokėtina suma):

pagrindinė suma:

administracinės baudos ir nuobaudos:

palūkanos iki prašymo išsiuntimo dienos:

išlaidos iki prašymo išsiuntimo dienos:

mokesčiai už sertifikatus ar panašius dokumentus, išduotus vykdant administracines procedūras dėl atitinkamo mokesčio/muito:

bendra šio reikalavimo suma:

8.

Pirminio dokumento, leidžiančio vykdyti reikalavimą [prašančiosios valstybės pavadinimas], pranešimo data

9.

Įstaiga, atsakinga už mokestinio reikalavimo apskaičiavimą: pavadinimas, adresas ir kiti duomenys ryšiams

10.

Daugiau informacijos dėl reikalavimo arba dėl galimybės užginčyti mokestinę prievolę galima gauti iš:

įstaigos, atsakingos už mokestinio reikalavimo apskaičiavimą, minėtos 9 punkte

įstaigos, išdavusios suvienodintą dokumentą, leidžiantį vykdyti reikalavimą: pavadinimas, adresas ir kiti duomenys ryšiams

DUOMENYS APIE ASMENIS, NURODYTUS NACIONALINIAME DOKUMENTE, LEIDŽIANČIAME VYKDYTI REIKALAVIMĄ

1.

Vardas, pavardė:

2.

Adresas:

3.

Atsakomybė:

pagrindinis skolininkas

bendraskolis

kitas nei skolininkas ar bendraskolis asmuo, atsakingas už mokesčių ar muitų skolos sumokėjimą ir kitų priemonių taikymą ar kitų reikalavimų, susijusių su šiais mokesčiais, muitais ar kitomis priemonėmis, įvykdymą.


(1)  Kursyvu pateiktos dalys neprivalomos.


19.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/28


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1190/2011

2011 m. lapkričio 18 d.

kuriuo dėl leidimo naudoti pašarų priedą benzenkarboksirūgštį („VevoVital“) turėtojo pavadinimo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1730/2006 ir (EB) Nr. 1138/2007

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 13 straipsnio 3 dalį „Emerald Kalama Chemical BV“ pateikė prašymą pakeisti leidimo turėtojo pavadinimą, atsižvelgiant į 2006 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1730/2006 dėl leidimo naudoti benzenkarboksirūgštį („VevoVitall“) kaip pašarų priedą (2) ir 2007 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1138/2007 dėl leidimo naujai paskirčiai naudoti benzenkarboksirūgštį („VevoVitall“) kaip pašarų priedą (3);

(2)

pareiškėjas tvirtina, kad nuo 2011 m. gegužės 26 d.„DSM Special Products BV“ buvo pertvarkyta į „Emerald Kalama Chemical BV“, kuriai dabar priklauso šio priedo rinkodaros teisės. Pareiškėjas pateikė šiuos tvirtinimus pagrindžiančius dokumentus;

(3)

pasiūlytasis leidimo sąlygų pakeitimas yra tik administracinio pobūdžio, todėl nėra būtinybės iš naujo vertinti atitinkamo priedo. Apie šį prašymą pranešta Europos maisto saugos tarnybai;

(4)

kad pareiškėjui būtų leidžiama naudotis savo rinkodaros teisėmis „Emerald Kalama Chemical BV“ vardu, būtina pakeisti leidimų sąlygas;

(5)

reglamentai (EB) Nr. 1730/2006 ir (EB) Nr. 1138/2007 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(6)

kadangi leidimo suteikimo sąlygų pataisos nesusijusios su sauga, tikslinga numatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį būtų išnaudotos turimos atsargos;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1730/2006 priedo 2 skiltyje žodžiai „DSM Special Products“ pakeičiami „Emerald Kalama Chemical BV“.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1138/2007 priedo 2 skiltyje žodžiai „DSM Special Products“ pakeičiami „Emerald Kalama Chemical BV“.

3 straipsnis

Turimas atsargas, atitinkančias iki šio reglamento įsigaliojimo taikomas nuostatas, galima toliau tiekti rinkai ir naudoti iki 2012 m. birželio 9 d.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  OL L 325, 2006 11 24, p. 9.

(3)  OL L 256, 2007 10 2, p. 8.


19.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/30


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1191/2011

2011 m. lapkričio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 479/2010, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatų dėl valstybių narių Komisijai teikiamų informacinių pranešimų apie pieno ir pieno produktų sektorių įgyvendinimo taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 192 straipsnio 2 dalį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (ES) Nr. 479/2010 (2) 2 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad valstybių narių Komisijai pranešta gamintojo pardavimo kaina turi būti susijusi su pardavimais, už kuriuos ataskaitiniu laikotarpiu buvo išrašytos sąskaitos;

(2)

nors sąskaitos yra patikimi oficialūs apskaitos dokumentai, laikant jas vieninteliu kainų nustatymo šaltiniu, gali būti užkertamas kelias valstybėms narėms naudotis kitais esamais patikimais kainų šaltiniais. Priklausomai nuo produkto, kiti esami patikimi kainų šaltiniai gali geriau atspindėti rinkoje vyraujančią padėtį. Todėl turėtų taip pat būti leidžiama pranešti kainas, nurodytas ataskaitiniu laikotarpiu sudarytose sutartyse;

(3)

patirtis rodo, kad kelioms valstybėms narėms yra sunku laikytis Reglamento (ES) Nr. 479/2010 2 straipsnio 2 dalyje nurodyto mėnesio kainų pranešimo termino – jo laikydamosi valstybės narės negali pateikti Komisijai galutinių kainų. Norint, kad pranešamos kainos būtų tikslesnės, reikėtų pratęsti pranešimo terminą;

(4)

reikėtų geriau apibūdinti apklausos metodą, naudojamą duomenų apie kainas kilmei nustatyti, ir kompetentingų valdžios institucijų taikomą duomenų rinkimo būdą;

(5)

būtina suderinti valstybių narių kas mėnesį pranešamą informaciją apie eksporto licencijas su tokia pat kasdien pateikiama informacija. Todėl reikalaujama, kad kas mėnesį pateikiamuose pranešimuose būtų pateikiama papildoma informacija;

(6)

Reglamentą (ES) Nr. 479/2010 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(7)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 479/2010 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„2.   Ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 15 d. valstybės narės praneša Komisijai apie praėjusį mėnesį užregistruotas I.B priede išvardytų produktų gamintojo pardavimo kainas:“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   1 ir 2 dalyse gamintojo pardavimo kaina reiškia kainą, už kurią produktas perkamas iš įmonės, atskaičiavus mokesčius (PVM) ir visas kitas išlaidas (transporto, pakrovimo, prekių tvarkymo, sandėliavimo, padėklų, draudimo ir t. t.).

Valstybės narės užtikrina, kad pranešta kaina atitiktų rinkoje esančią padėtį. Pranešta kaina turi būti pagrįsta tinkamiausiu esamu informacijos šaltiniu, t. y.:

a)

pardavimais, už kuriuos ataskaitiniu laikotarpiu buvo išrašytos sąskaitos,

ir (arba)

b)

ataskaitiniu laikotarpiu sudarytomis sutartimis dėl pristatymo per tris mėnesius.“

2)

7 straipsnio 1 dalies a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

pagal pieno produktų eksporto grąžinamųjų išmokų nomenklatūros kodą, pagal paskirties šalies kodą ir paraiškos pateikimo datą suskirstytus produktų kiekius, nurodytus pagal Reglamento (EB) Nr. 1187/2009 10 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą atšauktose licencijų paraiškose;

b)

pagal pieno produktų eksporto grąžinamųjų išmokų nomenklatūros kodą ir pagal paskirties šalies kodą suskirstytus nepanaudotus produktų kiekius, nurodytus licencijose, kurios baigė galioti ir buvo grąžintos praėjusį mėnesį, o buvo išduotos nuo einamųjų GATT metų liepos 1 d.;“;

3)

II priedo 3 punkto c papunktis pakeičiamas taip:

„c)

apklausos metodas: nurodoma, iš kurių suinteresuotųjų subjektų (gamintojų, pirmųjų pirkėjų) informacija yra surinkta, ir koks buvo jos surinkimo metodas;“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. gruodžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 135, 2010 6 2, p. 26.


19.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/32


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1192/2011

2011 m. lapkričio 18 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. lapkričio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 18 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

49,9

MA

48,9

MK

64,0

TR

86,5

ZZ

62,3

0707 00 05

AL

64,0

EG

161,4

TR

101,9

ZZ

109,1

0709 90 70

MA

57,3

TR

133,9

ZZ

95,6

0805 20 10

MA

91,7

ZA

65,5

ZZ

78,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

43,0

IL

74,8

MA

53,5

TR

77,6

UY

42,7

ZA

62,9

ZZ

59,1

0805 50 10

TR

56,4

ZA

43,5

ZZ

50,0

0806 10 10

BR

224,5

CL

70,8

EC

65,7

LB

293,6

PE

261,2

TR

143,7

US

270,3

ZA

85,0

ZZ

176,9

0808 10 80

CA

114,3

CL

90,0

MK

41,0

NZ

76,3

TR

95,1

US

111,1

ZA

104,2

ZZ

90,3

0808 20 50

AR

43,9

CL

73,3

CN

54,3

TR

85,0

ZA

73,2

ZZ

65,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.