ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2011.295.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 295

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. lapkričio 12d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. lapkričio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1129/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas sudarant Sąjungos maisto priedų sąrašą ( 1 )

1

 

*

2011 m. lapkričio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1130/2011, kuriuo dėl sudaromo Sąjungos maisto prieduose, maisto fermentuose, maisto kvapiosiose medžiagose ir maistingosiose medžiagose leidžiamų naudoti maisto priedų sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų III priedas ( 1 )

178

 

*

2011 m. lapkričio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1131/2011, kuriuo dėl steviolio glikozidų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ( 1 )

205

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

12.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1129/2011

2011 m. lapkričio 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas sudarant Sąjungos maisto priedų sąrašą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 10 straipsnį, 30 straipsnio 1 dalį ir 30 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1333/2008 nustatyta, kad turi būti sudarytas Sąjungos maisto priedų, leidžiamų naudoti maisto produktuose, sąrašas ir turi būti nustatytos jų naudojimo sąlygos;

(2)

maisto priedai, kuriuos šiuo metu leidžiama naudoti maisto produktuose pagal 1994 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/35/EB dėl maisto produktuose naudojamų saldiklių (2), 1994 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/36/EB dėl maisto produktuose naudojamų dažų (3) ir 1995 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/2/EB dėl maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius (4), turėtų būti įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedą, peržiūrėjus jų atitiktį to reglamento 6, 7 ir 8 straipsniams. Peržiūrai Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) neturėtų atlikti naujo rizikos vertinimo. Į to reglamento II priedą neturi būti įtraukiami jau nebereikalingi maisto priedai ir jų naudojimo atvejai;

(3)

tik Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede pateiktame Sąjungos sąraše nurodyti maisto priedai gali būti pateikiami rinkai arba naudojami maisto produktuose pagal jame nurodytas naudojimo sąlygas. Maisto priedai turi būti išvardyti pagal maisto kategorijas, į kurias tokie priedai gali būti įtraukti. Siekiant palengvinti perkėlimą ir padidinti leidimų procedūros skaidrumą, tikslinga parengti naują maisto produktų skirstymo į kategorijas sistemą, kuri sudarys II priedo pagrindą;

(4)

rengiant Sąjungos sistemą kaip išeities tašku naudotasi nusistovėjusia maisto produktų kategorijų sistema Codex Alimentarius General Standard for Food Additives  (5). Tačiau tą sistemą reikia pakoreguoti siekiant atsižvelgti į esamų Sąjungos maisto priedų leidimų ypatumus. Buvo atsižvelgta į konkrečių sektorių Sąjungos nuostatas dėl maisto produktų. Maisto produktai skirstomi į kategorijas vien tik dėl to, kad būtų išvardyti leidžiami maisto priedai ir nurodytos jų naudojimo sąlygos;

(5)

siekiant aiškumo būtina maisto priedus išvardyti pagal priedų grupes siekiant juos leisti naudoti tam tikruose maisto produktuose. Turėtų būti pateiktos gairės, kaip apibūdinti skirtingas maisto produktų kategorijas, kad būtų užtikrintas vienodas išaiškinimas. Prireikus sprendimai dėl išaiškinimo gali būti priimami pagal Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 19 straipsnį siekiant aiškiai nurodyti, ar konkretus maisto produktas priklauso tam tikrai maisto produktų kategorijai;

(6)

nitritai (E 249–250) reikalingi kaip mėsos produktų konservantai siekiant kontroliuoti galimą pavojingų bakterijų, ypač Clostridium botulinum, augimą. Tačiau naudojant nitritus mėsoje iš jų gali susidaryti nitrozaminai, kurie yra kancerogeninė medžiaga. Dabartiniu leidimu naudoti nitritus kaip maisto priedą užtikrinama, kad būtų išlaikyta tokio poveikio pusiausvyra, atsižvelgiant į Tarnybos mokslinę nuomonę ir būtinybę išlaikyti rinkoje tam tikrus tradicinius maisto produktus. Direktyvos 95/2/EB III priede nustatyta didžiausias leidžiamas kiekis kai kuriuose tradiciniu būdu gaminamuose mėsos produktuose. Šis kiekis turėtų būti toliau taikomas tinkamai įvardytų ir apibrėžtų produktų atveju, tačiau turėtų būti patikslinta, kad šis kiekis taikomas gamybos proceso pabaigoje. Be to, Komisija konsultuosis su valstybėmis narėmis, suinteresuotaisiais subjektais ir Tarnyba siekdama aptarti galimybę sumažinti galiojantį didžiausią leidžiamą kiekį visuose mėsos produktuose ir supaprastinti taisykles, taikomas tradiciniu būdu gaminamiems produktams. Remdamasi tokių konsultacijų rezultatais Komisija svarstys, ar tikslinga siūlyti keisti į tam tikrus mėsos produktus pridedamą didžiausią leidžiamą nitritų kiekį;

(7)

išpilstyto geriamojo vandens, priskiriamo 14.1.1 kategorijai, atveju vieninteliai leidžiami priedai turėtų būti fosforo rūgštis ir fosfatai. Atsižvelgiant į tai, kad Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedu siekiama suderinti maisto priedų naudojimą Sąjungoje ir užtikrinti veiksmingą vidaus rinkos veikimą, į išpilstytą geriamąjį vandenį standartizacijos tikslais dedamos mineralinės druskos neturėtų būti laikomos maisto priedais ir todėl jos neturėtų būti įtrauktos į šio reglamento taikymo sritį;

(8)

visus šiuo metu leidžiamus naudoti maisto priedus Tarnyba turi pakartotinai įvertinti remdamasi Komisijos reglamentu (ES) Nr. 257/2010 (6), kuriuo nustatoma patvirtintų maisto priedų pakartotinio vertinimo programa. Maisto priedų pakartotinis vertinimas atliekamas laikantis tame reglamente nustatytų prioritetų;

(9)

2008 m. sausio mėn. Tarnyba priėmė nuomonę dėl likopeno (7), kurioje ji nustatė iš visų šaltinių gaunamo likopeno (E 160d) leistiną paros dozę (LPD) – 0,5 mg/kg kūno masės per dieną, ir nurodė, jog yra tikėtina, kad suvartojamas kiekis, ypač vaikų suvartojamas kiekis, gali viršyti LPD. Todėl reikėtų apriboti likopeno kaip maisto dažiklio naudojimą;

(10)

2009 m. rugsėjo mėn. Tarnyba priėmė mokslinę nuomonę dėl saulėlydžio geltonojo FCF (E 110) (8), chinolino geltonojo (E 104) (9) ir raudonojo ponso dažiklio 4R (E 124) (10). Tarnyba, remdamasi su maistu suvartojamų likučių poveikio vertinimu mokslinėse nuomonėse, padarė išvadą, kad kai naudojamas didžiausias leidžiamas chinolino geltonojo ir ponso 4R kiekis, apskaičiuotos suvartojamos dozės didelių ir vidutinių procentilių verčių atveju paprastai viršija LPD. Be to, saulėlydžio geltonojo poveikis gali būti per didelis, visų pirma 1–10 metų vaikams. Suvartojamo kiekio įverčiai apskaičiuojami pagal 2009 m. maisto pramonės nurodytą naudojamų medžiagų kiekį. Komisija persvarsto šiuo metu leidžiamus naudojimo atvejus ir naudojamų medžiagų kiekius, kad patvirtintų, jog šių medžiagų poveikis vartotojams yra saugus, ir iki 2011 m. liepos mėn. ketina parengti naują pasiūlymą dėl persvarstytų kiekių;

(11)

2008 m. gegužės 22 d. patvirtintoje nuomonėje dėl su maistu suvartojamo aliuminio kiekio saugos Tarnyba padarė išvadą, kad poveikis didžiajai daliai Europos gyventojų gali būti per didelis. Tarnyba negalėjo pateikti išvadų dėl konkrečių šaltinių, iš kurių aliuminis patenka į konkrečius maisto produktus, pvz., dėl jau esamo pirminio kiekio, dėl papildomo kiekio, atsirandančio iš naudojamų maisto priedų, ir dėl kiekio, kuris patenka į maisto produktus juos apdorojant ir laikant folijoje, talpyklose ar induose, kurių sudėtyje yra aliuminio. Siekiant sumažinti aliuminio poveikį, turėtų būti apribotas kai kurių maisto priedų, kuriuose yra aliuminio, naudojimas. Komisija rengia priemones, kuriomis būtų apribotas priedų, kuriuose yra aliuminio, poveikis, ir iki 2011 m. rugsėjo mėn. ketina parengti pasiūlymą su persvarstytais kiekiais;

(12)

suinteresuotųjų subjektų buvo paprašyta pateikti informacijos apie Direktyvos 94/36/EB V priede išvardytų maisto dažiklių naudojimą ir jų naudojimo poreikį. Šiuo metu kai kurie iš šių maisto dažiklių nenaudojami kai kurių tame priede išvardytų kategorijų maiste. Tačiau kai kurie iš šių leidžiamų dažiklių turėtų būti palikti sąraše, nes jais gali tekti pakeisti arba iš dalies pakeisti dažiklius, kurie atlikus pakartotinį vertinimą Tarnybai gali kelti susirūpinimą. Šiuo etapu leidžiamų maisto dažiklių skaičius gali būti sumažintas šių maisto produktų kategorijų atveju: aromatizuoto lydyto sūrio, raudonųjų vaisių prezervų, žuvų pašteto ir vėžiagyvių pašteto, apvirtų vėžiagyvių ir rūkytos žuvies;

(13)

maisto dažiklis beta-apo-8’-karoteno rūgšties etilesteris (C 30) (E160f) jau nebegaminamas ir ūkio subjektai nebepritaria tam, kad Tarnyba pakartotinai įvertintų šią medžiagą. Todėl šis priedas neturėtų būti įtrauktas į Sąjungos sąrašą;

(14)

maisto dažiklį kantaksantiną (E 161 g) leidžiama naudoti tik dešrelėse „Saucisses de Strasbourg“. Komisijai pranešta, kad šis maisto dažiklis nebenaudojamas. Todėl leidimas naudoti šį priedą dešrelėse „Saucisses de Strasbourg“ neturėtų būti įtrauktas į Sąjungos sąrašą. Tačiau 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/35/EB dėl dažiklių, kuriuos galima dėti į vaistus (11), nustatyta, kad valstybės narės negali leisti naudoti vaistams, skiriamiems vartoti žmonėms ir veterinarijoje, dažyti jokių dažiklių, išskyrus išvardytus Direktyvos 94/36/EB I priede. Kantaksantinas šiuo metu naudojamas kai kuriuose vaistuose. Todėl šis maisto priedas turėtų būti paliktas leidžiamų maisto priedų sąraše;

(15)

2007 m. liepos 26 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 884/2007 dėl skubių priemonių, kuriomis sustabdomas maisto dažiklio raudonojo 2G (E 128) naudojimas (12), buvo sustabdytas šio dažiklio naudojimas ir maisto produktų, kuriuose yra šio dažiklio, teikimas rinkai. Todėl raudonasis 2G (E 128) neturėtų būti įtrauktas į Sąjungos sąrašą;

(16)

Tarnybai atliekant pakartotinį vertinimą paaiškėjo, kad tik pagal Kippers leidžiamas maisto dažiklis rudasis FK (E 154) jau nebenaudojamas. Šio pakartotinio vertinimo metu Tarnyba negalėjo padaryti išvados dėl šios medžiagos saugos, nes turimi toksikologiniai duomenys yra nepakankami (13). Todėl šis maisto priedas neturėtų būti įtrauktas į Sąjungos sąrašą;

(17)

lipnumą reguliuojančią medžiagą silicio dioksidą (E 551) šiuo metu pagal Direktyvą 95/2/EB leidžiama naudoti įvairiais naudojimo atvejais. 1990 m. gegužės 18 d. Maisto produktų mokslinio komiteto nuomonėje (14) nurodyta, kad šio maisto priedo leistina paros dozė (LPD) „nėra nustatyta“. Šiuo metu yra technologinis poreikis nustatyti šios medžiagos kiekį, kuris būtų didesnis už šiuo metu leidžiamą druskos pakaitaluose kiekį. Lipnumą reguliuojančių medžiagų naudojimas druskos pakaitaluose, juos parduodant karšto ir drėgno klimato Europos šalyse, būtų naudingas vartotojams, nes šiuo metu dėl sulipimo druskos pakaitalus nepatogu, o dažnai ir neįmanoma naudoti. Todėl tikslinga nustatyti didesnį leidžiamą kiekį druskos pakaitaluose;

(18)

Tarnyba įvertino informaciją apie kietuose maisto papilduose esančio bazinio metakrilato kopolimero, glazūros medžiagos / dangos medžiagos, saugą. 2010 m. vasario 10 d. nuomonėje Tarnyba padarė išvadą, kad nereikėtų nerimauti dėl šio naudojimo saugos, nes bazinis metakrilato kopolimeras iš esmės nerezorbuojamas virškinamajame trakte, jeigu ten patenka per burną. Tikėtina, kad maisto priedas atlieka techninį vaidmenį – apsaugo nuo drėgmės įvairias mitybines medžiagas ir nuslopina jų skonį, taip pat leidžia skrandyje greitai išskirti mitybines medžiagas. Todėl tikslinga leisti naudoti bazinį metakrilato kopolimerą kaip glazūros medžiagą / dangos medžiagą kietuose maisto papilduose, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/46/EB 2 straipsnyje (15), kai jo kiekis yra 100 000 mg/kg. Šiam naujam maisto priedui turėtų būti priskirtas E numeris E 1205;

(19)

būtina reglamentuoti priedų naudojimą saldikliuose, skirtuose pasaldinti maistą valgant, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 3 straipsnio 2 dalies g punkte. Šie preparatai, kuriuose yra leidžiamų saldiklių, yra skirti parduoti galutiniam vartotojui kaip cukraus pakaitalas. Maisto priedų poreikis gali skirtis pagal tai, koks yra jų pavidalas: ar tai skysčiai, milteliai ar tabletės;

(20)

maisto priedai turėtų būti laikomi perkeltais į Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedą pagal to reglamento 34 straipsnį nuo tos dienos, kai bus pradėti taikyti šiuo reglamentu nustatyti pakeitimai. Iki to laiko turėtų būti taikomos Direktyvos 94/35/EB 2 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys, Direktyvos 94/36/EB 2 straipsnio 1–6 ir 8–10 dalys, Direktyvos 95/2/EB 2 ir 4 straipsniai ir šių direktyvų priedai;

(21)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 6, 7 ir 8 straipsniuose reglamentuojamų priedų perkėlimas į Sąjungos sąrašą neturėtų turėti įtakos dabartiniams jų naudojimo atvejams. Tačiau turėtų būti nustatytas pereinamasis laikotarpis, kad ūkio subjektai galėtų prisitaikyti prie šio reglamento nuostatų;

(22)

būtina patikslinti perkėlimo principo išimtį kitų sudėtinių maisto produktų nei nurodytieji II priede atveju, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 18 straipsnio 1 dalies a punkte. Direktyvos 95/2/EB 3 straipsnyje ir Direktyvos 94/36/EB 3 straipsnyje ši išimtis taikoma maisto produktams, kurie šiuo metu išvardyti atitinkamai 1 ir 2 lentelėje. Kitų sudėtinių maisto produktų, priskiriamų E dalyje išvardytoms kategorijoms (kaip antai sriubos, padažai, salotos ir kt.) turėtų toliau būti taikomas perkėlimo principas;

(23)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir joms neprieštarauja nei Europos Parlamentas, nei Taryba,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, II priedas taikomas nuo 2013 m. birželio 1 d.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, toliau nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, II priedo įrašai taikomi nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos:

a)

B dalies 3 punkto įrašas dėl bazinio metakrilato kopolimero (E 1205);

b)

E dalies 12.1.2 punkto įrašas dėl silicio dioksido (E 551) naudojimo druskos pakaitaluose;

c)

E dalies 17.1 punkto įrašas dėl bazinio metakrilato kopolimero (E 1205) naudojimo kietu pavidalu tiekiamuose maisto papilduose.

3.   Nuo 2013 m. birželio 1 d. netaikomos Direktyvos 94/35/EB 2 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys, Direktyvos 94/36/EB 2 straipsnio 1–6 ir 8, 9 ir 10 dalys, Direktyvos 95/2/EB 2 ir 4 straipsniai ir šių direktyvų priedai.

4.   Nukrypstant nuo 3 dalies Direktyvos 95/2/EB IV priedo įrašas dėl silicio dioksido (E 551) naudojimo druskos pakaitaluose netaikomas nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

5.   Maisto produktai, kurie buvo teisėtai pateikti rinkai iki 2013 m. birželio 1 d., bet neatitinka šio reglamento, gali būti toliau parduodami iki trumpiausio galiojimo laiko arba tinkamumo vartoti termino.

3 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 884/2007 panaikinamas nuo 2013 m. birželio 1 d.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)  OL L 237, 1994 9 10, p. 3.

(3)  OL L 237, 1994 9 10, p. 13.

(4)  OL L 61, 1995 3 18, p. 1.

(5)  GSFA, Codex STAN 192-1995.

(6)  OL L 80, 2010 3 26, p. 19.

(7)  The EFSA Journal (2008) 674, p. 1.

(8)  EFSA Journal 2009; 7(11):1330.

(9)  EFSA Journal 2009; 7(11):1329.

(10)  EFSA Journal 2009; 7(11):1328.

(11)  OL L 109, 2009 4 30, p. 10.

(12)  OL L 195, 2007 7 27, p. 8

(13)  EFSA Journal 2010; 8(4):1535.

(14)  Opinion of the Scientific Committee for Food on First Series of Food Additives for various technological functions, Reports of SCF (25th series, 1991).

(15)  OL L 183, 2002 7 12, p. 51.


PRIEDAS

„II PRIEDAS

Sąjungos maisto priedų, leistinų naudoti maisto produktuose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos

A   DALIS

1.   Įžanga

Sąjungos sąraše nurodoma ši informacija:

maisto priedo pavadinimas ir E numeris,

maisto produktai, kuriuose maisto priedas gali būti naudojamas,

maisto priedo naudojimo sąlygos,

maisto priedo pardavimo tiesiogiai galutiniam vartotojui apribojimai.

2.   Bendrosios nuostatos dėl sąrašo maisto priedų ir jų naudojimo sąlygų

1.

Maisto produktuose kaip priedai gali būti naudojamos tik B dalyje išvardytos medžiagos.

2.

Priedai maisto produktuose gali būti naudojami tik laikantis šio priedo E dalyje išdėstytų sąlygų.

3.

Šio priedo E dalyje maisto produktai vardijami remiantis šio priedo D dalyje nurodytomis maisto produktų kategorijomis, o priedai skirstomi į grupes remiantis šio priedo C dalyje pateiktomis apibrėžtimis.

4.

Leidžiama naudoti aliuminio dažalus, pagamintus iš šiame priede išvardytų dažiklių.

5.

Dažikliai E 123, E 127, E 160b, E 173 ir E 180 negali būti parduodami tiesiogiai vartotojui.

6.

Medžiagos, kurių numeriai E 407, E 407a ir E 440, gali būti standartizuojamos cukrumis, jeigu tai papildomai nurodoma prie maisto priedo numerio ir pavadinimo.

7.

Kai etiketėje nurodoma „naudojamas maisto produktams“, nitritas gali būti parduodamas tik mišinyje su druska ar jos pakaitalais.

8.

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 18 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas perkėlimo principas netaikomas 1 lentelėje išvardytiems maisto produktams dėl maisto priedų apskritai, o 2 lentelėje išvardytiems maisto produktams – dėl maisto dažiklių.

1   lentelė.

Maisto produktai, kuriuose negali būti maisto priedų taikant perkėlimo principą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 18 straipsnio 1 dalies a punkte

1

Neperdirbti maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 3 straipsnyje

2

Medus, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 2001/110/EB (1)

3

Neemulsinti gyvūniniai ar augaliniai aliejai ir riebalai

4

Sviestas

5

Nearomatizuotas pasterizuotas ir sterilizuotas (įskaitant UAT) pienas ir nearomatizuota paprasta pasterizuota grietinėlė (išskyrus mažesnio riebumo grietinėlę)

6

Nearomatizuoti rauginto pieno produktai, po rauginimo termiškai neapdoroti

7

Nearomatizuotos pasukos (išskyrus sterilizuotas pasukas)

8

Natūralus mineralinis vanduo, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/54/EB (2), ir šaltinio vanduo, taip pat kitas supilstytas į butelius arba supakuotas vanduo

9

Kava (išskyrus aromatizuotą tirpią kavą) ir kavos ekstraktai

10

Nearomatizuotos arbatžolės

11

Cukrus, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 2001/111/EB (3)

12

Sausi makaronų gaminiai, išskyrus makaronų gaminius be glitimo ir (arba) skirtus sumažinto baltymų kiekio dietai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/39/EB (4)


2   lentelė.

Maisto produktai, kuriuose negali būti maisto dažiklių taikant perkėlimo principą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 18 straipsnio 1 dalies a punkte

1

Neperdirbti maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 3 straipsnyje

2

Visų rūšių supilstytas į butelius arba supakuotas vanduo

3

Pasterizuotas arba sterilizuotas (įskaitant UAT sterilizavimą), nenugriebtas, pusiau nugriebtas ir nugriebtas pienas (nearomatizuotas)

4

Šokoladinis pienas

5

Raugintas pienas (nearomatizuotas)

6

Konservuotas pienas, kaip nurodyta Tarybos direktyvoje 2001/114/EB (5) (nearomatizuotas)

7

Pasukos (nearomatizuotos)

8

Grietinėlė ir grietinėlės milteliai (nearomatizuoti)

9

Gyvūniniai arba augaliniai aliejai ir riebalai

10

Brandintas ir nebrandintas sūris (nearomatizuotas)

11

Sviestas iš avių ir ožkų pieno

12

Kiaušiniai ir kiaušinių produktai, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 853/2004

13

Miltai ir kiti malti produktai bei krakmolai

14

Duona ir panašūs produktai

15

Makaronai ir gnocchi

16

Cukrus, įskaitant visus monosacharidus ir disacharidus

17

Pomidorų pasta ir pomidorai, konservuoti skardinėse ir stiklainiuose

18

Pomidorų pagrindo padažai

19

Vaisių sultys ir vaisių nektaras, kaip nurodyta Tarybos direktyvoje 2001/112/EB (6), taip pat daržovių sultys ir daržovių nektarai

20

Vaisiai, daržovės (įskaitant bulves) ir grybai – konservuoti skardinėse ir stiklainiuose arba džiovinti; perdirbti vaisiai, daržovės (įskaitant bulves) ir grybai

21

Aukščiausios rūšies džemas, aukščiausios rūšies želė ir kaštainių tyrė, kaip nurodyta Tarybos direktyvoje 2001/113/EB (7); crème de pruneaux

22

Žuvis, moliuskai ir vėžiagyviai, mėsa, vištiena ir medžiojami paukščiai ir žvėrys bei jų gaminiai, išskyrus su jais paruoštus patiekalus

23

Kakavos produktai ir šokolado sudedamosios dalys šokolado produktuose, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/36/EB (8)

24

Skrudinta kava, arbata, žolelių ir vaisių užpilai, cikorija; arbatos, žolelių ir vaisių užpilų ir cikorijos ekstraktai; užpilams paruošta arbata, žolelės, vaisiai ir grūdai bei šių produktų mišiniai ir tirpūs mišiniai

25

Druska, druskos pakaitalai, prieskoniai ir prieskonių mišiniai

26

Vynas ir kiti produktai, kuriems taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 (9), išvardyti to reglamento I priedo XII dalyje

27

Spiritiniai gėrimai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 (10) II priedo 1–14 dalyse, spiritas (prieš kurį nurodytas vaisiaus pavadinimas), išgautas maceravimo ir distiliavimo būdu, ir London gin (atitinkamai II priedo 16 ir 22 dalys)

Sambuca, Maraschino, Marrasquino arba Maraskino ir Mistrà, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 110/2008 II priedo 38, 39 ir 43 dalyse.

28

Sangria, Clarea ir Zurra, kaip nurodyta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 1601/91 (11)

29

Vyno actas, kuriam taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, kaip nurodyta to reglamento I priedo XII dalyje

30

Maistas kūdikiams ir mažiems vaikams, kaip nurodyta Direktyvoje 2009/39/EB, įskaitant kūdikiams ir mažiems vaikams skirtus specialios medicininės paskirties maisto produktus

31

Medus, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/110/EB

32

Salyklas ir salyklo produktai

B   DALIS

VISŲ MAISTO PRIEDŲ SĄRAŠAS

1.   Dažikliai

E numeris

Pavadinimas

E 100

Kurkuminas

E 101

Riboflavinai

E 102

Tartrazinas

E 104

Chinolino geltonasis

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

E 120

Košenilis, karmino rūgštis, karminas

E 122

Azorubinas, karmosinas

E 123

Amarantas

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

E 127

Eritrozinas

E 129

Alura raudonasis AC

E 131

Patentuotas mėlynasis V

E 132

Indigotinas, indigokarminas

E 133

Briliantinis mėlynasis FCF

E 140

Chlorofilai ir chlorofilinai

E 141

Chlorofilų ir chlorofilinų vario kompleksai

E 142

Žaliasis S

E 150a

Paprastoji karamelė (12)

E 150b

Šarminė sulfitinė karamelė

E 150c

Amoniakinė karamelė

E 150d

Sulfitinė amoniakinė karamelė

E 151

Briliantinis juodasis BN, juodasis PN

E 153

Augalinės anglys

E 155

Rudasis HT

E 160a

Karotenai

E 160b

Anatas, biksinas, norbiksinas

E 160c

Paprikų ekstraktas, kapsantinas, kapsorubinas

E 160d

Likopenas

E 160e

Beta-apo-8'-karotenalis (C 30)

E 161b

Luteinas

E 161g

Kantaksantinas (13)

E 162

Burokėlių raudonasis, betaninas

E 163

Antocianinai

E 170

Kalcio karbonatas

E 171

Titano dioksidas

E 172

Geležies oksidai ir geležies hidroksidai

E 173

Aliuminis

E 174

Sidabras

E 175

Auksas

E 180

Litolrubinas BK

2.   Saldikliai

E numeris

Pavadinimas

E 420

Sorbitoliai

E 421

Manitolis

E 950

Acesulfamas K

E 951

Aspartamas

E 952

Ciklamatai

E 953

Izomaltas

E 954

Sacharinai

E 955

Sukralozė

E 957

Taumatinas

E 959

Neohesperidinas DC

E 961

Neotamas

E 962

Aspartamo-acesulfamo druska

E 965

Maltitolis

E 966

Laktitolis

E 967

Ksilitolis

E 968

Eritritolis

3.   Maisto priedai, išskyrus dažiklius ir saldiklius

E numeris

Pavadinimas

E 170

Kalcio karbonatas

E 200

Sorbo rūgštis

E 202

Kalio sorbatas

E 203

Kalcio sorbatas

E 210

Benzenkarboksirūgštis (14)

E 211

Natrio benzoatas (14)

E 212

Kalio benzoatas (14)

E 213

Kalcio benzoatas (14)

E 214

Etil-p-hidroksibenzoatas

E 215

Natrio etil-p-hidroksibenzoatas

E 218

Metil-p-hidroksibenzoatas

E 219

Natrio metil-p-hidroksibenzoatas

E 220

Sieros dioksidas

E 221

Natrio sulfitas

E 222

Natrio hidrosulfitas

E 223

Natrio metabisulfitas

E 224

Kalio metabisulfitas

E 226

Kalcio sulfitas

E 227

Kalcio hidrosulfitas

E 228

Kalio hidrosulfitas

E 234

Nizinas

E 235

Natamicinas

E 239

Heksametilentetraminas

E 242

Dimetildikarbonatas

E 249

Kalio nitritas

E 250

Natrio nitritas

E 251

Natrio nitratas

E 252

Kalio nitratas

E 260

Acto rūgštis

E 261

Kalio acetatas

E 262

Natrio acetatas

E 263

Kalcio acetatas

E 270

Pieno rūgštis

E 280

Propiono rūgštis

E 281

Natrio propionatas

E 282

Kalcio propionatas

E 283

Kalio propionatas

E 284

Boro rūgštis

E 285

Natrio tetraboratas (boraksas)

E 290

Anglies dioksidas

E 296

Obuolių rūgštis

E 297

Fumaro rūgštis

E 300

Askorbo rūgštis

E 301

Natrio askorbatas

E 302

Kalcio askorbatas

E 304

Askorbo rūgšties riebalų rūgščių esteriai

E 306

Tokoferolių koncentruotas ekstraktas

E 307

Alfa tokoferolis

E 308

Gama tokoferolis

E 309

Delta tokoferolis

E 310

Propilgalatas

E 311

Oktilgalatas

E 312

Dodecilgalatas

E 315

Eritorbo rūgštis

E 316

Natrio eritorbatas

E 319

Tretinis butilhidrochinonas (TBHQ)

E 320

Butilintas hidroksianizolas (BHA)

E 321

Butilintas hidroksitoluenas (BHT)

E 322

Lecitinai

E 325

Natrio laktatas

E 326

Kalio laktatas

E 327

Kalcio laktatas

E 330

Citrinų rūgštis

E 331

Natrio citratai

E 332

Kalio citratai

E 333

Kalcio citratai

E 334

Vyno rūgštis (L(+)-)

E 335

Natrio tartratai

E 336

Kalio tartratai

E 337

Natrio kalio tartratas

E 338

Fosforo rūgštis

E 339

Natrio fosfatai

E 340

Kalio fosfatai

E 341

Kalcio fosfatai

E 343

Magnio fosfatai

E 350

Natrio malatai

E 351

Kalio malatas

E 352

Kalcio malatai

E 353

Metavyno rūgštis

E 354

Kalcio tartratas

E 355

Adipo rūgštis

E 356

Natrio adipatas

E 357

Kalio adipatas

E 363

Gintaro rūgštis

E 380

Triamonio citratas

E 385

Kalcio dinatrio etilendiaminotetraacetatas (Kalcio dinatrio EDTA)

E 392

Rozmarinų ekstraktai

E 400

Algino rūgštis

E 401

Natrio alginatas

E 402

Kalio alginatas

E 403

Amonio alginatas

E 404

Kalcio alginatas

E 405

1,2-propandiolio alginatas

E 406

Agaras

E 407a

Apdoroti raudondumbliai

E 407

Karageninas

E 410

Saldžiųjų ceratonijų derva

E 412

Pupenių derva

E 413

Tragakantas

E 414

Akacijų derva (gumiarabikas)

E 415

Ksantano derva

E 416

Karaja derva

E 417

Tara derva

E 418

Gelano derva

E 422

Glicerolis

E 425

Konjakas

E 426

Sojos pupelių hemiceliuliozė

E 427

Kasijos derva

E 431

Polioksietileno(40)stearatas

E 432

Polioksietileno sorbitano monolauratas (polisorbatas 20)

E 433

Polioksietileno sorbitano monooleatas (polisorbatas 80)

E 434

Polioksietileno sorbitano monopalmitatas (polisorbatas 40)

E 435

Polioksietileno sorbitano monostearatas (polisorbatas 60)

E 436

Polioksietileno sorbitano tristearatas (polisorbatas 65)

E 440

Pektinai

E 442

Amonio fosfolipidai

E 444

Sacharozės acetato izobutiratas

E 445

Medienos kanifolijos glicerolio esteriai

E 450

Difosfatai

E 451

Trifosfatai

E 452

Polifosfatai

E 459

Beta ciklodekstrinas

E 460

Celiuliozė

E 461

Metilceliuliozė

E 462

Etilceliuliozė

E 463

Hidroksipropilceliuliozė

E 464

Hidroksipropilmetilceliuliozė

E 465

Etilmetilceliuliozė

E 466

Karboksimetilceliuliozė, natrio karboksimetilceliuliozė, celiuliozės derva

E 468

Skersinio ryšio natrio karboksimetilceliuliozė, skersinio ryšio celiuliozės derva

E 469

Fermentais hidrolizuota karboksimetilceliuliozė, fermentais hidrolizuota celiuliozės derva

E 470a

Riebalų rūgščių natrio, kalio ir kalcio druskos

E 470b

Riebalų rūgščių magnio druskos

E 471

Riebalų rūgščių mono- ir digliceridai

E 472a

Riebalų rūgščių mono- ir digliceridų acto rūgšties esteriai

E 472b

Riebalų rūgščių mono- ir digliceridų pieno rūgšties esteriai

E 472c

Riebalų rūgščių mono- ir digliceridų citrinų rūgšties esteriai

E 472d

Riebalų rūgščių mono- ir digliceridų vyno rūgšties esteriai

E 472e

Riebalų rūgščių mono- ir digliceridų mono- ir diacetilvyno rūgšties esteriai

E 472f

Riebalų rūgščių mono- ir digliceridų acto ir vyno rūgščių mišinio esteriai

E 473

Riebalų rūgščių sacharozės esteriai

E 474

Sacharozės gliceridai

E 475

Riebalų rūgščių poliglicerolio esteriai

E 476

Poliglicerolio poliricinoleatas

E 477

Riebalų rūgščių 1,2-propandiolio esteriai

E 479b

Termiškai oksiduotas sojų aliejus, paveiktas riebalų rūgščių mono- ir digliceridų

E 481

Natrio stearoil-2-laktilatas

E 482

Kalcio stearoil-2-laktilatas

E 483

Stearilo tartratas

E 491

Sorbitano monostearatas

E 492

Sorbitano tristearatas

E 493

Sorbitano monolauratas

E 494

Sorbitano monoleatas

E 495

Sorbitano monopalmitatas

E 500

Natrio karbonatai

E 501

Kalio karbonatai

E 503

Amonio karbonatai

E 504

Magnio karbonatai

E 507

Vandenilio chlorido rūgštis

E 508

Kalio chloridas

E 509

Kalcio chloridas

E 511

Magnio chloridas

E 512

Alavo chloridas

E 513

Sulfato rūgštis

E 514

Natrio sulfatai

E 515

Kalio sulfatai

E 516

Kalcio sulfatas

E 517

Amonio sulfatas

E 520

Aliuminio sulfatas

E 521

Aliuminio natrio sulfatas

E 522

Aliuminio kalio sulfatas

E 523

Aliuminio amonio sulfatas

E 524

Natrio hidroksidas

E 525

Kalio hidroksidas

E 526

Kalcio hidroksidas

E 527

Amonio hidroksidas

E 528

Magnio hidroksidas

E 529

Kalcio oksidas

E 530

Magnio oksidas

E 535

Natrio ferocianidas

E 536

Kalio ferocianidas

E 538

Kalcio ferocianidas

E 541

Natrio aliuminio fosfatas, rūgštinis

E 551

Silicio dioksidas

E 552

Kalcio silikatas

E 553a

Magnio silikatas

E 553b

Talkas

E 554

Natrio aliuminio silikatas

E 555

Kalio aliuminio silikatas

E 556

Kalcio aliuminio silikatas

E 558

Bentonitas

E 559

Aliuminio silikatas (kaolinas)

E 570

Riebalų rūgštys

E 574

Gliukono rūgštis

E 575

Gliukono-delta-laktonas

E 576

Natrio gliukonatas

E 577

Kalio gliukonatas

E 578

Kalcio gliukonatas

E 579

Geležies gliukonatas

E 585

Geležies laktatas

E 586

4-heksilrezorcinolis

E 620

Glutamo rūgštis

E 621

Mononatrio glutamatas

E 622

Monokalio glutamatas

E 623

Kalcio diglutamatas

E 624

Monoamonio glutamatas

E 625

Magnio diglutamatas

E 626

Guanilo rūgštis

E 627

Dinatrio guanilatas

E 628

Dikalio guanilatas

E 629

Kalcio guanilatas

E 630

Inozino rūgštis

E 631

Dinatrio inozinatas

E 632

Dikalio inozinatas

E 633

Kalcio inozinatas

E 634

Kalcio5'-ribonukleotidai

E 635

Dinatrio5'-ribonukleotidai

E 640

Glicinas ir jo natrio druska

E 650

Cinko acetatas

E 900

Dimetilpolisiloksanas

E 901

Bičių vaškas, baltas ir geltonas

E 902

Kandelila vaškas

E 903

Karnaubo vaškas

E 904

Šelakas

E 905

Mikrokristalinis vaškas

E 907

Hidrintas poli(1-decenas)

E 912

Montano rūgšties esteriai

E 914

Oksiduotas polietileno vaškas

E 920

L-cisteinas

E 927b

Karbamidas

E 938

Argonas

E 939

Helis

E 941

Azotas

E 942

Diazoto oksidas

E 943a

Butanas

E 943b

Izobutanas

E 944

Propanas

E 948

Deguonis

E 949

Vandenilis

E 999

Muiliaus ekstraktas

E 1103

Invertazė

E 1105

Lizocimas

E 1200

Polidekstrozė

E 1201

Polivinilpirolidonas

E 1202

Polivinilpolipirolidonas

E 1203

Polivinilo alkoholis (PVA)

E 1204

Pululanas

E 1205

Bazinis metakrilato kopolimeras

E 1404

Oksiduotasis krakmolas

E 1410

Monokrakmolo fosfatas

E 1412

Dikrakmolo fosfatas

E 1413

Fosfatuotas dikrakmolo fosfatas

E 1414

Acetilintas dikrakmolo fosfatas

E 1420

Acetilintas krakmolas

E 1422

Acetilintas dikrakmolo adipatas

E 1440

Hidroksipropilkrakmolas

E 1442

Hidroksipropildikrakmolo fosfatas

E 1450

Krakmolo natrio oktenilsukcinatas

E 1451

Acetilintas oksiduotas krakmolas

E 1452

Krakmolo aliuminio oktenilsukcinatas

E 1505

Trietilcitratas

E 1517

Glicerildiacetatas (diacetinas)

E 1518

Gliceriltriacetatas (triacetinas)

E 1519

Benzilo alkoholis

E 1520

1,2-propandiolis (propilenglikolis)

E 1521

Polietilenglikolis

C   DALIS

PRIEDŲ GRUPIŲ APIBRĖŽTYS

1)   I grupė

E numeris

Pavadinimas

Didžiausias kiekis

E 170

Kalcio karbonatas

quantum satis

E 260

Acto rūgštis

quantum satis

E 261

Kalio acetatas

quantum satis

E 262

Natrio acetatas

quantum satis

E 263

Kalcio acetatas

quantum satis

E 270

Pieno rūgštis

quantum satis

E 290

Anglies dioksidas

quantum satis

E 296

Obuolių rūgštis

quantum satis

E 300

Askorbo rūgštis

quantum satis

E 301

Natrio askorbatas

quantum satis

E 302

Kalcio askorbatas

quantum satis

E 304

Askorbo rūgšties riebalų rūgščių esteriai

quantum satis

E 306

Tokoferolių koncentruotas ekstraktas

quantum satis

E 307

Alfa tokoferolis

quantum satis

E 308

Gama tokoferolis

quantum satis

E 309

Delta tokoferolis

quantum satis

E 322

Lecitinai

quantum satis

E 325

Natrio laktatas

quantum satis

E 326

Kalio laktatas

quantum satis

E 327

Kalcio laktatas

quantum satis

E 330

Citrinų rūgštis

quantum satis

E 331

Natrio citratai

quantum satis

E 332

Kalio citratai

quantum satis

E 333

Kalcio citratai

quantum satis

E 334

Vyno rūgštis (L(+)-)

quantum satis

E 335

Natrio tartratai

quantum satis

E 336

Kalio tartratai

quantum satis

E 337

Natrio kalio tartratas

quantum satis

E 350

Natrio malatai

quantum satis

E 351

Kalio malatas

quantum satis

E 352

Kalcio malatai

quantum satis

E 354

Kalcio tartratas

quantum satis

E 380

Triamonio citratas

quantum satis

E 400

Algino rūgštis

quantum satis  (15)

E 401

Natrio alginatas

quantum satis  (15)

E 402

Kalio alginatas

quantum satis  (15)

E 403

Amonio alginatas

quantum satis  (15)

E 404

Kalcio alginatas

quantum satis  (15)

E 406

Agaras

quantum satis  (15)

E 407

Karageninas

quantum satis  (15)

E 407a

Apdoroti raudondumbliai

quantum satis  (15)

E 410

Saldžiųjų ceratonijų derva

quantum satis  (15)  (16)

E 412

Pupenių derva

quantum satis  (15)  (16)

E 413

Tragakantas

quantum satis  (15)

E 414

Akacijų derva (gumiarabikas)

quantum satis  (15)

E 415

Ksantano derva

quantum satis  (15)  (16)

E 417

Tara derva

quantum satis  (15)  (16)

E 418

Gelano derva

quantum satis  (15)

E 422

Glicerolis

quantum satis

E 425

Konjakas

i)

Konjako derva

ii)

Konjako gliukomananas

10 g/kg (atskirai arba mišinyje) (15)  (17)

E 440

Pektinai

quantum satis  (15)

E 460

Celiuliozė

quantum satis

E 461

Metilceliuliozė

quantum satis

E 462

Etilceliuliozė

quantum satis

E 463

Hidroksipropilceliuliozė

quantum satis

E 464

Hidroksipropilmetilceliuliozė

quantum satis

E 465

Etilmetilceliuliozė

quantum satis

E 466

Karboksimetilceliuliozė

quantum satis

E 469

Fermentais hidrolizuota karboksimetilceliuliozė

quantum satis

E 470a

Riebalų rūgščių natrio, kalio ir kalcio druskos

quantum satis

E 470b

Riebalų rūgščių magnio druskos

quantum satis

E 471

Riebalų rūgščių mono- ir digliceridai

quantum satis

E 472a

Riebalų rūgščių mono- ir digliceridų acto rūgšties esteriai

quantum satis

E 472b

Riebalų rūgščių mono- ir digliceridų pieno rūgšties esteriai

quantum satis

E 472c

Riebalų rūgščių mono- ir digliceridų citrinų rūgšties esteriai

quantum satis

E 472d

Riebalų rūgščių mono- ir digliceridų vyno rūgšties esteriai

quantum satis

E 472e

Riebalų rūgščių mono- ir digliceridų mono- ir diacetilvyno rūgšties esteriai

quantum satis

E 472f

Riebalų rūgščių mono- ir digliceridų acto ir vyno rūgščių mišinio esteriai

quantum satis

E 500

Natrio karbonatai

quantum satis

E 501

Kalio karbonatai

quantum satis

E 503

Amonio karbonatai

quantum satis

E 504

Magnio karbonatai

quantum satis

E 507

Vandenilio chlorido rūgštis

quantum satis

E 508

Kalio chloridas

quantum satis

E 509

Kalcio chloridas

quantum satis

E 511

Magnio chloridas

quantum satis

E 513

Sulfato rūgštis

quantum satis

E 514

Natrio sulfatai

quantum satis

E 515

Kalio sulfatai

quantum satis

E 516

Kalcio sulfatas

quantum satis

E 524

Natrio hidroksidas

quantum satis

E 525

Kalio hidroksidas

quantum satis

E 526

Kalcio hidroksidas

quantum satis

E 527

Amonio hidroksidas

quantum satis

E 528

Magnio hidroksidas

quantum satis

E 529

Kalcio oksidas

quantum satis

E 530

Magnio oksidas

quantum satis

E 570

Riebalų rūgštys

quantum satis

E 574

Gliukono rūgštis

quantum satis

E 575

Gliukono-delta-laktonas

quantum satis

E 576

Natrio gliukonatas

quantum satis

E 577

Kalio gliukonatas

quantum satis

E 578

Kalcio gliukonatas

quantum satis

E 640

Glicinas ir jo natrio druska

quantum satis

E 920

L-cisteinas

quantum satis

E 938

Argonas

quantum satis

E 939

Helis

quantum satis

E 941

Azotas

quantum satis

E 942

Diazoto oksidas

quantum satis

E 948

Deguonis

quantum satis

E 949

Vandenilis

quantum satis

E 1103

Invertazė

quantum satis

E 1200

Polidekstrozė

quantum satis

E 1404

Oksiduotasis krakmolas

quantum satis

E 1410

Monokrakmolo fosfatas

quantum satis

E 1412

Dikrakmolo fosfatas

quantum satis

E 1413

Fosfatuotas dikrakmolo fosfatas

quantum satis

E 1414

Acetilintas dikrakmolo fosfatas

quantum satis

E 1420

Acetilintas krakmolas

quantum satis

E 1422

Acetilintas dikrakmolo adipatas

quantum satis

E 1440

Hidroksipropilkrakmolas

quantum satis

E 1442

Hidroksipropildikrakmolo fosfatas

quantum satis

E 1450

Krakmolo natrio oktenilsukcinatas

quantum satis

E 1451

Acetilintas oksiduotas krakmolas

quantum satis

E 620

Glutamo rūgštis

10 g/kg (atskirai arba mišinyje, išreikšta glutamo rūgštimi)

E 621

Mononatrio glutamatas

E 622

Monokalio glutamatas

E 623

Kalcio diglutamatas

E 624

Monoamonio glutamatas

E 625

Magnio diglutamatas

E 626

Guanilo rūgštis

500 mg/kg (atskirai arba mišinyje, išreikšta guanilo rūgštimi)

E 627

Dinatrio guanilatas

E 628

Dikalio guanilatas

E 629

Kalcio guanilatas

E 630

Inozino rūgštis

E 631

Dinatrio inozinatas

E 632

Dikalio inozinatas

E 633

Kalcio inozinatas

E 634

Kalcio5'-ribonukleotidai

E 635

Dinatrio5'-ribonukleotidai

E 420

Sorbitoliai

quantum satis (kitiems tikslams, išskyrus saldinimą)

E 421

Manitolis

E 953

Izomaltas

E 965

Maltitolis

E 966

Laktitolis

E 967

Ksilitolis

E 968

Eritritolis

2)   II grupė. Maisto dažikliai, kuriuos leidžiama naudoti pagal quantum satis principą

E numeris

Pavadinimas

E 101

Riboflavinai

E 140

Chlorofilai, chlorofilinai

E 141

Chlorofilų ir chlorofilinų vario kompleksai

E 150a

Paprastoji karamelė

E 150b

Šarminė sulfitinė karamelė

E 150c

Amoniakinė karamelė

E 150d

Sulfitinė amoniakinė karamelė

E 153

Augalinės anglys

E 160a

Karotenai

E 160c

Paprikų ekstraktas, kapsantinas, kapsorubinas

E 162

Burokėlių raudonasis, betaninas

E 163

Antocianinai

E 170

Kalcio karbonatas

E 171

Titano dioksidas

E 172

Geležies oksidai ir geležies hidroksidai

3)   III grupė. Maisto dažikliai, kurių didžiausias leidžiamas kiekis gali būti bendras

E numeris

Pavadinimas

E 100

Kurkuminas

E 102

Tartrazinas

E 104

Chinolino geltonasis

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

E 120

Košenilis, karmino rūgštis, karminas

E 122

Azorubinas, karmosinas

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

E 129

Alura raudonasis AC

E 131

Patentuotas mėlynasis V

E 132

Indigotinas, indigokarminas

E 133

Briliantinis mėlynasis FCF

E 142

Žaliasis S

E 151

Briliantinis juodasis BN, juodasis BN

E 155

Rudasis HT

E 160e

Beta-apo-8'-karotenalis (C 30)

E 161b

Luteinas

4)   IV grupė. Polioliai

E numeris

Pavadinimas

E 420

Sorbitoliai

E 421

Manitolis

E 953

Izomaltas

E 965

Maltitolis

E 966

Laktitolis

E 967

Ksilitolis

E 968

Eritritolis

5)   Kiti maisto priedai, kuriuos galima reglamentuoti bendrai

a)   E 200–203: sorbo rūgštis – sorbatai (SA)

E numeris

Pavadinimas

E 200

Sorbo rūgštis

E 202

Kalio sorbatas

E 203

Kalcio sorbatas


b)   E 210–213: benzenkarboksirūgštis – benzoatai (BA)

E numeris

Pavadinimas

E 210

Benzenkarboksirūgštis

E 211

Natrio benzoatas

E 212

Kalio benzoatas

E 213

Kalcio benzoatas


c)   E 200–213: sorbo rūgštis – sorbatai; benzenkarboksirūgštis – benzoatai (SA + BA)

E numeris

Pavadinimas

E 200

Sorbo rūgštis

E 202

Kalio sorbatas

E 203

Kalcio sorbatas

E 210

Benzenkarboksirūgštis

E 211

Natrio benzoatas

E 212

Kalio benzoatas

E 213

Kalcio benzoatas


d)   E 200–219: sorbo rūgštis – sorbatai; benzenkarboksirūgštis – benzoatai; p-hidroksibenzoatai (SA + BA + PHB)

E numeris

Pavadinimas

E 200

Sorbo rūgštis

E 202

Kalio sorbatas

E 203

Kalcio sorbatas

E 210

Benzenkarboksirūgštis

E 211

Natrio benzoatas

E 212

Kalio benzoatas

E 213

Kalcio benzoatas

E 214

Etil-p-hidroksibenzoatas

E 215

Natrio etil-p-hidroksibenzoatas

E 218

Metil-p-hidroksibenzoatas

E 219

Natrio metil-p-hidroksibenzoatas


e)   E 200–203; 214–219: sorbo rūgštis – sorbatai; p-hidroksibenzoatai (SA + PHB)

E numeris

Pavadinimas

E 200

Sorbo rūgštis

E 202

Kalio sorbatas

E 203

Kalcio sorbatas

E 214

Etil-p-hidroksibenzoatas

E 215

Natrio etil-p-hidroksibenzoatas

E 218

Metil-p-hidroksibenzoatas

E 219

Natrio metil-p-hidroksibenzoatas


f)   E 214–219: p-hidroksibenzoatai (PHB)

E numeris

Pavadinimas

E 214

Etil-p-hidroksibenzoatas

E 215

Natrio etil-p-hidroksibenzoatas

E 218

Metil-p-hidroksibenzoatas

E 219

Natrio metil-p-hidroksibenzoatas


g)   E 220–228: sieros dioksidas – sulfitai

E numeris

Pavadinimas

E 220

Sieros dioksidas

E 221

Natrio sulfitas

E 222

Natrio hidrosulfitas

E 223

Natrio metabisulfitas

E 224

Kalio metabisulfitas

E 226

Kalcio sulfitas

E 227

Kalcio hidrosulfitas

E 228

Kalio hidrosulfitas


h)   E 249–250: nitritai

E numeris

Pavadinimas

E 249

Kalio nitritas

E 250

Natrio nitritas


i)   E 251–252: nitratai

E numeris

Pavadinimas

E 251

Natrio nitratas

E 252

Kalio nitratas


j)   E 280–283: propiono rūgštis – propionatai

E numeris

Pavadinimas

E 280

Propiono rūgštis

E 281

Natrio propionatas

E 282

Kalcio propionatas

E 283

Kalio propionatas


k)   E 310–320: galatai, TBHQ ir BHA

E numeris

Pavadinimas

E 310

Propilgalatas

E 311

Oktilgalatas

E 312

Dodecilgalatas

E 319

Tretinis butilhidrochinonas (TBHQ)

E 320

Butilintas hidroksianizolas (BHA)


l)   E 338–341, E 343 ir E 450–452: fosforo rūgštis – fosfatai – di-, tri- ir polifosfatai

E numeris

Pavadinimas

E 338

Fosforo rūgštis

E 339

Natrio fosfatai

E 340

Kalio fosfatai

E 341

Kalcio fosfatai

E 343

Magnio fosfatai

E 450

Difosfatai

E 451

Trifosfatai

E 452

Polifosfatai


m)   E 355–357: adipo rūgštis – adipatai

E numeris

Pavadinimas

E 355

Adipo rūgštis

E 356

Natrio adipatas

E 357

Kalio adipatas


n)   E 432–436: polisorbatai

E numeris

Pavadinimas

E 432

Polioksietileno sorbitano monolauratas (polisorbatas 20)

E 433

Polioksietileno sorbitano monooleatas (polisorbatas 80)

E 434

Polioksietileno sorbitano monopalmitatas (polisorbatas 40)

E 435

Polioksietileno sorbitano monostearatas (polisorbatas 60)

E 436

Polioksietileno sorbitano tristearatas (polisorbatas 65)


o)   E 473–474: riebalų rūgščių sacharozės esteriai, sacharozės gliceridai

E numeris

Pavadinimas

E 473

Riebalų rūgščių sacharozės esteriai

E 474

Sacharozės gliceridai


p)   E 481–482: stearoil-2-laktilatai

E numeris

Pavadinimas

E 481

Natrio stearoil-2-laktilatas

E 482

Kalcio stearoil-2-laktilatas


q)   E 491–495: sorbitano esteriai

E numeris

Pavadinimas

E 491

Sorbitano monostearatas

E 492

Sorbitano tristearatas

E 493

Sorbitano monolauratas

E 494

Sorbitano monoleatas

E 495

Sorbitano monopalmitatas


r)   E 520–523: aliuminio sulfatai

E numeris

Pavadinimas

E 520

Aliuminio sulfatas

E 521

Aliuminio natrio sulfatas

E 522

Aliuminio kalio sulfatas

E 523

Aliuminio amonio sulfatas


s)   E 551–559: silicio dioksidas – silikatai

E numeris

Pavadinimas

E 551

Silicio dioksidas

E 552

Kalcio silikatas

E 553a

Magnio silikatas

E 553b

Talkas

E 554

Natrio aliuminio silikatas

E 555

Kalio aliuminio silikatas

E 556

Kalcio aliuminio silikatas

E 559

Aliuminio silikatas (kaolinas)


t)   E 620–625: glutamo rūgštis – glutamatai

E numeris

Pavadinimas

E 620

Glutamo rūgštis

E 621

Mononatrio glutamatas

E 622

Monokalio glutamatas

E 623

Kalcio diglutamatas

E 624

Monoamonio glutamatas

E 625

Magnio diglutamatas


u)   E 626–635: ribonukleotidai

E numeris

Pavadinimas

E 626

Guanilo rūgštis

E 627

Dinatrio guanilatas

E 628

Dikalio guanilatas

E 629

Kalcio guanilatas

E 630

Inozino rūgštis

E 631

Dinatrio inozinatas

E 632

Dikalio inozinatas

E 633

Kalcio inozinatas

E 634

Kalcio5'-ribonukleotidai

E 635

Dinatrio5'-ribonukleotidai

D   DALIS

MAISTO PRODUKTŲ KATEGORIJOS

Numeris

Pavadinimas

0.

Visos maisto produktų kategorijos

01.

Pieno produktai ir pieno produktų pakaitalai

01.1

Nearomatizuotas pasterizuotas ir sterilizuotas (taip pat kaitintas UAT) pienas

01.2

Nearomatizuoti rauginto pieno gaminiai, įskaitant natūralias nearomatizuotas pasukas (išskyrus sterilizuotas pasukas), po rauginimo termiškai neapdoroti

01.3

Nearomatizuoti rauginto pieno gaminiai, po rauginimo termiškai apdoroti

01.4

Aromatizuoti rauginto pieno gaminiai, įskaitant termiškai apdorotus gaminius

01.5

Dehidratuotas pienas, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/114/EB

01.6

Grietinėlė ir grietinėlės milteliai

01.6.1

Nearomatizuota pasterizuota grietinėlė (išskyrus mažesnio riebumo grietinėlę)

01.6.2

Nearomatizuoti rauginti grietinės gaminiai ir pakaitalai, kuriuose riebalų yra ne daugiau kaip 20 %

01.6.3

Kiti grietinėlės gaminiai

01.7

Sūris ir sūrio gaminiai

01.7.1

Nebrandintas sūris, išskyrus 16 kategorijai priskiriamus gaminius

01.7.2

Brandintas sūris

01.7.3

Valgomoji sūrio luoba

01.7.4

Išrūginis sūris

01.7.5

Lydytas sūris

01.7.6

Sūrio produktai (išskyrus 16 kategorijai priskiriamus produktus)

01.8

Pieno gaminių pakaitalai, įskaitant gėrimų baltiklius

02.

Riebalai ir aliejai bei riebalų ir aliejų emulsijos

02.1

Riebalai ir aliejai, kuriuose iš esmės nėra vandens (išskyrus dehidratuotus pieno riebalus)

02.2

Riebalų ir aliejų emulsijos, daugiausia vanduo riebaluose tipo

02.2.1

Sviestas ir koncentruotas sviestas bei lydytas sviestas ir dehidratuoti pieno riebalai

02.2.2

Kitos riebalų ir aliejų emulsijos, įskaitant tepiuosius pieno riebalus, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1234/2007, ir skystos emulsijos

02.3

Augalinių aliejų aerozoliai kepimo formoms tepti

03.

Valgomieji ledai

04.

Vaisiai ir daržovės

04.1

Neperdirbti vaisiai ir daržovės

04.1.1

Švieži vaisiai ir daržovės

04.1.2

Nulupti, supjaustyti ir susmulkinti vaisiai ir daržovės

04.1.3

Šaldyti vaisiai ir daržovės

04.2

Perdirbti vaisiai ir daržovės

04.2.1

Džiovinti vaisiai ir daržovės

04.2.2

Vaisiai ir daržovės acte, aliejuje arba sūrime

04.2.3

Skardinėse arba stiklainiuose konservuoti vaisiai ir daržovės

04.2.4

Vaisių ir daržovių gaminiai, išskyrus 5.4 kategorijai priskiriamus produktus

04.2.4.1

Vaisių ir daržovių gaminiai, išskyrus kompotą

04.2.4.2

Kompotas, išskyrus 16 kategorijai priskiriamus produktus

04.2.5

Džemai, želė, marmeladai ir panašūs produktai

04.2.5.1

Aukščiausios rūšies džemai ir aukščiausios rūšies želė, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/113/EB

04.2.5.2

Džemai, želė, marmeladai ir saldinta kaštainių tyrė, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/113/EB

04.2.5.3

Kiti panašūs vaisių arba daržovių užtepai

04.2.5.4

Riešutų sviestas ir riešutų užtepai

04.2.6

Perdirbtų bulvių produktai

05.

Konditerijos gaminiai

05.1

Kakavos ir šokolado produktai, kuriems taikoma Direktyva 2000/36/EB

05.2

Kiti konditerijos gaminiai, įskaitant burnos kvapo gaivinamąsias pastiles

05.3

Kramtomoji guma

05.4

Papuošimai, glajai ir įdarai, išskyrus 4.2.4 kategorijai priskiriamus įdarus

06.

Grūdai ir grūdų produktai

06.1

Neskaldyti, skaldyti arba perdirbti į dribsnius grūdai

06.2

Miltai ir kiti malti produktai bei krakmolai

06.2.1

Miltai

06.2.2

Krakmolas

06.3

Pusryčių javainiai

06.4

Makaronai

06.4.1

Švieži makaronai

06.4.2

Sausi makaronai

06.4.3

Apvirti švieži makaronai

06.4.4

Bulvių gnocchi

06.4.5

Makaronų (raviolių ir pan.) įdarai

06.5

Lakštiniai (Noodles)

06.6

Plakta tešla

06.7

Apvirti arba apdoroti javainiai

07.

Kepiniai

07.1

Duona ir bandelės

07.1.1

Duona, iškepta vien iš šių ingredientų: kvietinių miltų, vandens, mielių ar raugo ir druskos

07.1.2

Pain courant francais; friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

07.2

Smulkūs konditerijos kepiniai

08.

Mėsa

08.1

Neperdirbta mėsa

08.1.1

Neperdirbta mėsa, išskyrus mėsos pusgaminius, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 853/2004

08.1.2

Mėsos pusgaminiai, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 853/2004

08.2

Perdirbta mėsa

08.2.1

Termiškai neapdorota perdirbta mėsa

08.2.2

Termiškai apdorota perdirbta mėsa

08.2.3

Mėsos apvalkalai, dangalai ir papuošimai

08.2.4

Tradiciniu būdu sūdomi mėsos produktai, kuriems taikomos specifinės nuostatos dėl nitritų ir nitratų

08.2.4.1

Tradiciniu būdu sūryme sūdomi mėsos produktai (sūrime, kurio sudėtyje yra nitritų ir (arba) nitratų, druskos ir kitų komponentų, sūdomi mėsos produktai)

08.2.4.2

Tradiciniu būdu sausai sūdomi produktai (sauso sūdymo metu mėsos paviršius įtrinamas sūdymo mišiniu, kurio sudėtyje yra nitritų ir (arba) nitratų, druskos ir kitų komponentų, vėliau stabilizuojama (brandinama))

08.2.4.3

Kiti tradiciniu būdu sūdomi produktai (kartu naudojami sūdymo mirkant sūryme ir sauso sūdymo būdai arba kai sudėtiniame produkte yra nitritų ir (arba) nitratų, arba kai sūrymo tirpalo įšvirkščiama į produktą prieš jį verdant)

09.

Žuvys ir žuvininkystės produktai

09.1

Neperdirbtos žuvys ir žuvininkystės produktai

09.1.1

Neperdirbtos žuvys

09.1.2

Neperdirbti moliuskai ir vėžiagyviai

09.2

Perdirbtos žuvys ir žuvininkystės produktai, įskaitant moliuskus ir vėžiagyvius

09.3

Žuvų ikrai

10.

Kiaušiniai ir kiaušinių produktai

10.1

Neperdirbti kiaušiniai

10.2

Perdirbti kiaušiniai ir kiaušinių produktai

11.

Cukrūs, sirupai, medus ir saldikliai, skirti pasaldinti maistą valgant

11.1

Cukrūs ir sirupai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/111/EB

11.2

Kiti cukrūs ir sirupai

11.3

Medus, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/110/EB

11.4

Saldikliai, skirti pasaldinti maistą valgant

11.4.1

Skysti saldikliai, skirti pasaldinti maistą valgant

11.4.2

Miltelių pavidalo saldikliai, skirti pasaldinti maistą valgant

11.4.3

Tablečių pavidalo saldikliai, skirti pasaldinti maistą valgant

12.

Druska, prieskoniai, sriubos, padažai, salotos ir baltyminiai produktai

12.1

Druska ir druskos pakaitalai

12.1.1

Druska

12.1.2

Druskos pakaitalai

12.2

Prieskoninės žolės, prieskoniai, pagardai

12.2.1

Prieskoninės žolės ir prieskoniai

12.2.2

Pagardai ir uždarai

12.3

Actas

12.4

Garstyčios

12.5

Sriubos ir sultiniai

12.6

Padažai

12.7

Salotos ir pikantiški sumuštinių užtepai

12.8

Mielės ir mielių produktai

12.9

Baltyminiai produktai, išskyrus 1.8 kategorijai priskiriamus produktus

13.

Specialios mitybinės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta direktyvoje 2009/39/EB

13.1

Maisto produktai kūdikiams ir mažiems vaikams

13.1.1

Pradiniai mišiniai kūdikiams, kaip apibrėžta Komisijos direktyvoje 2006/141/EB (18)

13.1.2

Tolesnio maitinimo mišiniai kūdikiams, kaip apibrėžta Direktyvoje 2006/141/EB

13.1.3

Perdirbti grūdiniai maisto produktai ir maistas kūdikiams bei mažiems vaikams, kaip apibrėžta Komisijos direktyvoje 2006/125/EB (19)

13.1.4

Kitas maistas mažiems vaikams

13.1.5

Specialios medicininės paskirties dietiniai maisto produktai kūdikiams ir mažiems vaikams, kaip apibrėžta Komisijos direktyvoje 1999/21/EB (20), ir specialūs mišiniai kūdikiams

13.1.5.1

Specialios medicininės paskirties dietiniai maisto produktai kūdikiams ir specialūs mišiniai kūdikiams

13.1.5.2

Specialios medicininės paskirties dietiniai maisto produktai kūdikiams ir mažiems vaikams, kaip apibrėžta Direktyvoje 1999/21/EB

13.2

Specialios medicininės paskirties dietiniai maisto produktai, kaip apibrėžta Direktyvoje 1999/21/EB (išskyrus 13.1.5 kategorijai priskiriamus maisto produktus)

13.3

Dietiniai maisto produktai kūno svoriui kontroliuoti, kuriais pakeičiamas (visiškai ar iš dalies) visos dienos maistas ar atskiras valgis

13.4

Maisto produktai, tinkantys glitimo netoleruojantiems žmonėms, kaip apibrėžta Komisijos reglamente (EB) Nr. 41/2009 (21)

14.

Gėrimai

14.1

Nealkoholiniai gėrimai

14.1.1

Vanduo, įskaitant natūralų mineralinį vandenį, kaip apibrėžta Direktyvoje 2009/54/EB, ir šaltinio vandenį, taip pat kitas į butelius supilstytas arba supakuotas vanduo

14.1.2

Vaisių sultys, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/112/EB, ir daržovių sultys

14.1.3

Vaisių nektarai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/112/EB, taip pat daržovių nektarai ir panašūs produktai

14.1.4

Aromatizuoti gėrimai

14.1.5

Kava, arbata, žolelių ir vaisių užpilai, cikorija; arbatos, žolelių ir vaisių užpilų ir cikorijos ekstraktai; užpilams paruošta arbata, augalai, vaisiai ir grūdai bei šių produktų mišiniai ir tirpūs mišiniai

14.1.5.1

Kava, kavos ekstraktai

14.1.5.2

Kita

14.2

Alkoholiniai gėrimai, įskaitant į juos panašius nealkoholinius gėrimus ir gėrimus, kuriuose yra mažai alkoholio

14.2.1

Alus ir salyklo gėrimai

14.2.2

Vynas ir kiti produktai, kaip apibrėžta Reglamente (EEB) Nr. 1234/2007, ir į juos panašūs nealkoholiniai gėrimai

14.2.3

Sidras ir kriaušių sidras

14.2.4

Vaisių vynas ir made wine

14.2.5

Midus

14.2.6

Spiritiniai gėrimai, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 110/2008

14.2.7

Aromatizuoti vyno produktai, kaip apibrėžta Reglamente (EEB) Nr. 1601/91

14.2.7.1

Aromatizuotas vynas

14.2.7.2

Aromatizuoti vyno gėrimai

14.2.7.3

Aromatizuoti vyno kokteiliai

14.2.8

Kiti alkoholiniai gėrimai, įskaitant alkoholinių gėrimų ir nealkoholinių gėrimų mišinius ir spiritinius gėrimus, kurių alkoholio koncentracija yra mažesnė kaip 15 proc.

15.

Gatavi pikantiški užkandžiai

15.1

Bulvių, grūdų, miltų ar krakmolo užkandžiai

15.2

Perdirbti riešutai

16.

Desertai, išskyrus 1, 3 ir 4 kategorijoms priskiriamus produktus

17.

Maisto papildai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/46/EB  (22), išskyrus maisto papildus kūdikiams ir mažiems vaikams

17.1

Kietieji (įskaitant kapsulių, tablečių ir panašių pavidalų, išskyrus kramtomąjį) maisto papildai

17.2

Skystieji maisto papildai

17.3

Maisto papildai (sirupai ar kramtomieji)

18.

Perdirbti maisto produktai, nepriskiriami 1–17 kategorijoms, išskyrus maisto produktus kūdikiams ir mažiems vaikams

E   DALIS

LEIDŽIAMI NAUDOTI MAISTO PRIEDAI IR JŲ NAUDOJIMO ĮVAIRIŲ KATEGORIJŲ MAISTO PRODUKTUOSE SĄLYGOS

Kategorija

E numeris

Pavadinimas

Didžiausias kiekis (mg/l arba mg/kg)

Išnašos

Apribojimai / išimtys

0.

Visų kategorijų maisto produktuose leidžiami naudoti maisto priedai

E 290

Anglies dioksidas

quantum satis

 

 

E 938

Argonas

quantum satis

 

 

E 939

Helis

quantum satis

 

 

E 941

Azotas

quantum satis

 

 

E 942

Diazoto oksidas

quantum satis

 

 

E 948

Deguonis

quantum satis

 

 

E 949

Vandenilis

quantum satis

 

 

E 338–452

Fosforo rūgštis – fosfatai – di-, tri- ir polifosfatai

10 000

(1) (4) (57)

Tik sausi miltelių pavidalo maisto produktai (t. y. gamybos proceso metu išdžiovinti maisto produktai ir jų mišiniai), išskyrus šio priedo A dalies 1 lentelėje išvardytus maisto produktus

E 551–559

Silicio dioksidas – silikatai

10 000

(1) (57)

Tik sausi miltelių pavidalo maisto produktai (t. y. gamybos proceso metu išdžiovinti maisto produktai ir jų mišiniai), išskyrus šio priedo A dalies 1 lentelėje išvardytus maisto produktus

E 459

Beta ciklodekstrinas

quantum satis

 

Tik tablečių ir dengtų tablečių formos maisto produktai, išskyrus šio priedo A dalies 1 lentelėje išvardytus maisto produktus

E 551–559

Silicio dioksidas – silikatai

quantum satis

(1)

Tik tablečių ir dengtų tablečių formos maisto produktai, išskyrus šio priedo A dalies 1 lentelėje išvardytus maisto produktus

(1)

Maisto priedai gali būti naudojami atskirai arba mišinyje.

(4)

Didžiausias kiekis išreiškiamas P2O5.

(57)

Taikomas nurodytas didžiausias kiekis, išskyrus atvejus, kai šio priedo 01–18 dalyse konkretiems maisto produktams ar maisto produktų kategorijoms nurodomas kitoks didžiausias kiekis.

01

Pieno produktai ir pieno produktų pakaitalai

01.1

Nearomatizuotas pasterizuotas ir sterilizuotas (taip pat kaitintas UAT) pienas

E 331

Natrio citratai

4 000

 

Tik UAT ožkų pienas

E 338–452

Fosforo rūgštis – fosfatai – di-, tri- ir polifosfatai

1 000

(1) (4)

Tik sterilizuotas ir UAT pienas

(1)

Maisto priedai gali būti naudojami atskirai arba mišinyje.

(4)

Didžiausias kiekis išreiškiamas P2O5.

01.2

Nearomatizuoti rauginto pieno gaminiai, įskaitant natūralias nearomatizuotas pasukas (išskyrus sterilizuotas pasukas), po rauginimo termiškai neapdoroti

01.3

Nearomatizuoti rauginto pieno gaminiai, po rauginimo termiškai apdoroti

I grupė

Priedai

 

 

 

E 200–203

Sorbo rūgštis – sorbatai

1 000

(1) (2)

Tik rūgpienis

(1)

Maisto priedai gali būti naudojami atskirai arba mišinyje.

(2)

Nurodomas bendras didžiausias leidžiamas naudoti maisto priedų kiekis; didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai nurodomi išreikšti laisvosiomis rūgštimis.

01.4

Aromatizuoti rauginto pieno gaminiai, įskaitant termiškai apdorotus gaminius

I grupė

Priedai

 

 

 

II grupė

Dažikliai – quantum satis

 

 

 

III grupė

Dažikliai, kurių didžiausias leidžiamas kiekis gali būti bendras

150

 

 

IV grupė

Polioliai

quantum satis

 

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

E 160b

Anatas, biksinas, norbiksinas

10

 

 

E 160d

Likopenas

30

 

 

E 200–213

Sorbo rūgštis – sorbatai; benzenkarboksirūgštis – benzoatai

300

(1) (2)

Tik termiškai neapdoroti desertai iš pieno

E 297

Fumaro rūgštis

4 000

 

Tik vaisių aromato desertai

E 338–452

Fosforo rūgštis – fosfatai – di-, tri- ir polifosfatai

3 000

(1) (4)

 

E 355–357

Adipo rūgštis – adipatai

1 000

 

Tik vaisių aromato desertai

E 363

Gintaro rūgštis

6 000

 

 

E 416

Karaja derva

6 000

 

 

E 427

Kasijos derva

2 500

 

 

E 432–436

Polisorbatai

1 000

 

 

E 473–474

Riebalų rūgščių sacharozės esteriai – sacharozės gliceridai

5 000

 

 

E 475

Riebalų rūgščių poliglicerolio esteriai

2 000

 

 

E 477

Riebalų rūgščių 1,2-propandiolio esteriai

5 000

 

 

E 481–482

Stearoil-2-laktilatai

5 000

 

 

E 483

Stearilo tartratas

5 000

 

 

E 491–495

Sorbitano esteriai

5 000

 

 

E 950

Acesulfamas K

350

 

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

E 951

Aspartamas

1 000

 

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

E 952

Ciklamo rūgštis ir jos Na bei Ca druskos

250

(51)

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

E 954

Sacharinas ir jo Na, K ir Ca druskos

100

(52)

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

E 955

Sukralozė

400

 

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

E 957

Taumatinas

5

 

Tik kaip aromato ir skonio stipriklis

E 959

Neohesperidinas DC

50

 

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

E 962

Aspartamo-acesulfamo druska

350

(11)a (49) (50)

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

E 961

Neotamas

32

 

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

(1)

Maisto priedai gali būti naudojami atskirai arba mišinyje.

(2)

Nurodomas bendras didžiausias leidžiamas naudoti maisto priedų kiekis; didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai nurodomi išreikšti laisvosiomis rūgštimis.

(4)

Didžiausias kiekis išreiškiamas P2O5.

(11)

Didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai šioje skiltyje nurodomi išreikšti a) acesulfamo K ekvivalentais arba b) aspartamo ekvivalentais.

(49)

Aspartamo-acesulfamo druskos didžiausias leidžiamas naudoti kiekis nustatomas remiantis jos sudėtinių dalių aspartamo (E 951) ir acesulfamo K (E 950) didžiausiais leidžiamais naudoti kiekiais.

(50)

E 951 ir E 950 didžiausi leidžiami naudoti kiekiai neturi būti viršijami naudojant aspartamo-acesulfamo druską vieną arba mišinyje su E 950 ar E 951.

(51)

Didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai nurodomi išreikšti laisvosiomis rūgštimis.

(52)

Didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai nurodomi išreikšti laisvuoju imidu.

01.5

Dehidratuotas pienas, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/114/EB

II grupė

Dažikliai – quantum satis

quantum satis

 

Išskyrus nearomatizuotus produktus

E 300

Askorbo rūgštis

quantum satis

 

 

E 301

Natrio askorbatas

quantum satis

 

 

E 304

Askorbo rūgšties riebalų rūgščių esteriai

quantum satis

 

 

E 310–320

Galatai, TBHQ ir BHA

200

(1)

Tik prekybos aparatuose naudojami pieno milteliai

E 322

Lecitinai

quantum satis

 

 

E 331

Natrio citratai

quantum satis

 

 

E 332

Kalio citratai

quantum satis

 

 

E 338–452

Fosforo rūgštis – fosfatai – di-, tri- ir polifosfatai

1 000

(1) (4)

Tik iš dalies dehidratuotas pienas, kuriame sausųjų medžiagų kiekis mažesnis kaip 28 %

E 338–452

Fosforo rūgštis – fosfatai – di-, tri- ir polifosfatai

1 500

(1) (4)

Tik iš dalies dehidratuotas pienas, kuriame sausųjų medžiagų kiekis didesnis kaip 28 %

E 338–452

Fosforo rūgštis – fosfatai – di-, tri- ir polifosfatai

2 500

(1) (4)

Tik sausasis pienas ir nugriebto pieno milteliai

E 392

Rozmarinų ekstraktai

200

(41) (46)

Tik prekybos aparatuose naudojami pieno milteliai

E 392

Rozmarinų ekstraktai

30

(46)

Tik sausasis pienas valgomiesiems ledams gaminti

E 407

Karageninas

quantum satis

 

 

E 500(ii)

Natrio hidrokarbonatas

quantum satis

 

 

E 501(ii)

Kalio hidrokarbonatas

quantum satis

 

 

E 509

Kalcio chloridas

quantum satis

 

 

(1)

Maisto priedai gali būti naudojami atskirai arba mišinyje.

(4)

Didžiausias kiekis išreiškiamas P2O5.

(41)

Išreikšta pagal riebalų kiekį.

(46)

Išreikšta karnozolio ir karnozolio rūgšties bendru kiekiu.

01.6

Grietinėlė ir grietinėlės milteliai

01.6.1

Nearomatizuota pasterizuota grietinėlė (išskyrus mažesnio riebumo grietinėlę)

E 401

Natrio alginatas

quantum satis

 

 

E 402

Kalio alginatas

quantum satis

 

 

E 407

Karageninas

quantum satis

 

 

E 466

Karboksimetilceliuliozė

quantum satis

 

 

E 471

Riebalų rūgščių mono- ir digliceridai

quantum satis

 

 

01.6.2

Nearomatizuoti rauginti grietinės gaminiai ir pakaitalai, kuriuose riebalų yra ne daugiau kaip 20 %

E 406

Agaras

quantum satis

 

 

E 407

Karageninas

quantum satis

 

 

E 410

Saldžiųjų ceratonijų derva

quantum satis

 

 

E 412

Pupenių derva

quantum satis

 

 

E 415

Ksantano derva

quantum satis

 

 

E 440

Pektinai

quantum satis

 

 

E 460

Celiuliozė

quantum satis

 

 

E 466

Karboksimetilceliuliozė

quantum satis

 

 

E 471

Riebalų rūgščių mono- ir digliceridai

quantum satis

 

 

E 1404

Oksiduotasis krakmolas

quantum satis

 

 

E 1410

Monokrakmolo fosfatas

quantum satis

 

 

E 1412

Dikrakmolo fosfatas

quantum satis

 

 

E 1413

Fosfatuotas dikrakmolo fosfatas

quantum satis

 

 

E 1414

Acetilintas dikrakmolo fosfatas

quantum satis

 

 

E 1420

Acetilintas krakmolas

quantum satis

 

 

E 1422

Acetilintas dikrakmolo adipatas

quantum satis

 

 

E 1440

Hidroksipropilkrakmolas

quantum satis

 

 

E 1442

Hidroksipropildikrakmolo fosfatas

quantum satis

 

 

E 1450

Krakmolo natrio oktenilsukcinatas

quantum satis

 

 

E 1451

Acetilintas oksiduotas krakmolas

quantum satis

 

 

01.6.3

Kiti grietinėlės gaminiai

I grupė

Priedai

 

 

 

II grupė

Dažikliai – quantum satis

quantum satis

 

Tik aromatizuota grietinėlė

III grupė

Dažikliai, kurių didžiausias leidžiamas kiekis gali būti bendras

150

 

Tik aromatizuota grietinėlė

E 234

Nizinas

10

 

Tik clotted cream

E 338–452

Fosforo rūgštis – fosfatai – di-, tri- ir polifosfatai

5 000

(1) (4)

Tik sterilizuota, pasterizuota, UAT ir plakta grietinėlė

E 473–474

Riebalų rūgščių sacharozės esteriai – sacharozės gliceridai

5 000

(1)

Tik sterilizuota grietinėlė ir sterilizuota mažesnio riebumo grietinėlė

(1)

Maisto priedai gali būti naudojami atskirai arba mišinyje.

(4)

Didžiausias kiekis išreiškiamas P2O5.

01.7

Sūris ir sūrio gaminiai

01.7.1

Nebrandintas sūris, išskyrus 16 kategorijai priskiriamus gaminius

I grupė

Priedai

 

 

Išskyrus mozzarella ir nearomatizuotą raugintą nebrandintą sūrį

II grupė

Dažikliai – quantum satis

quantum satis

 

Tik aromatizuotas nebrandintas sūris

III grupė

Dažikliai, kurių didžiausias leidžiamas kiekis gali būti bendras

150

 

Tik aromatizuotas nebrandintas sūris

E 200–203

Sorbo rūgštis – sorbatai

1 000

(1) (2)

 

E 234

Nizinas

10

 

Tik mascarpone

E 260

Acto rūgštis

quantum satis

 

Tik mozzarella

E 270

Pieno rūgštis

quantum satis

 

Tik mozzarella

E 330

Citrinų rūgštis

quantum satis

 

Tik mozzarella

E 338–452

Fosforo rūgštis – fosfatai – di-, tri- ir polifosfatai

2 000

(1) (4)

Išskyrus mozzarella

E 460(ii)

Miltelinė celiuliozė

quantum satis

 

Tik tarkuotas ir pjaustytas mozzarella sūris

E 575

Gliukono-delta-laktonas

quantum satis

 

Tik mozzarella

(1)

Maisto priedai gali būti naudojami atskirai arba mišinyje.

(2)

Nurodomas bendras didžiausias leidžiamas naudoti maisto priedų kiekis; didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai nurodomi išreikšti laisvosiomis rūgštimis.

(4)

Didžiausias kiekis išreiškiamas P2O5.

01.7.2

Brandintas sūris

E 1105

Lizocimas

quantum satis

 

 

E 120

Košenilis, karmino rūgštis, karminas

125

 

Tik raudonasis marmurinis sūris

E 140

Chlorofilai, chlorofilinai

quantum satis

 

Tik pilkšvas Derbio sūris

E 141

Chlorofilų ir chlorofilinų vario kompleksai

quantum satis

 

Tik pilkšvas Derbio sūris

E 153

Augalinės anglys

quantum satis

 

Tik morbier sūris

E 160a

Karotenai

quantum satis

 

Tik brandintas oranžinis, geltonas ir sumaišytas su baltu sūris

E 160b

Anatas, biksinas, norbiksinas

15

 

Tik brandintas oranžinis, geltonas ir sumaišytas su baltu sūris

E 160b

Anatas, biksinas, norbiksinas

50

 

Tik raudonasis Lesterio sūris

E 160b

Anatas, biksinas, norbiksinas

35

 

Tik Mimolette sūris

E 160c

Paprikų ekstraktas, kapsantinas, kapsorubinas

quantum satis

 

Tik brandintas oranžinis, geltonas ir sumaišytas su baltu sūris

E 163

Antocianinai

quantum satis

 

Tik raudonasis marmurinis sūris

E 170

Kalcio karbonatas

quantum satis

 

 

E 200–203

Sorbo rūgštis – sorbatai

1 000

(1) (2)

Tik fasuoti pjaustyti sūriai; sluoksniuoti sūriai ir sūriai su pridėtais maisto produktais

E 200–203

Sorbo rūgštis – sorbatai

quantum satis

 

Tik brandinto sūrio gaminių paviršiui apdoroti

E 234

Nizinas

12,5

(29)

 

E 235

Natamicinas

1

(8)

Tik kietų, puskiečių ir pusminkščių sūrių paviršiams apdoroti

E 239

Heksametilentetraminas

25 mg/kg liekamasis kiekis, išreikšta formaldehidu

 

Tik Provolone sūris

E 251–252

Nitratai

150

(30)

Tik kieti, puskiečiai ir pusminkščiai sūriai

E 280–283

Propiono rūgštis – propionatai

quantum satis

 

Tik paviršiui apdoroti

E 460

Miltelinė celiuliozė

quantum satis

 

Tik pjaustytas ir tarkuotas brandintas sūris

E 500(ii)

Natrio hidrokarbonatas

quantum satis

 

Tik rauginto pieno sūris

E 504

Magnio karbonatai

quantum satis

 

 

E 509

Kalcio chloridas

quantum satis

 

 

E 551–559

Silicio dioksidas – silikatai

10 000

(1)

Tik pjaustytas arba tarkuotas kietas ir puskietis sūris

E 575

Gliukono-delta-laktonas

quantum satis

 

 

(1)

Maisto priedai gali būti naudojami atskirai arba mišinyje.

(2)

Nurodomas bendras didžiausias leidžiamas naudoti maisto priedų kiekis; didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai nurodomi išreikšti laisvosiomis rūgštimis.

(8)

mg/dm2 paviršiui, bet neturi būti 5 mm gyliu.

(29)

Tam tikri sūriai dėl fermentacijos gali savaime turėti šios medžiagos.

(30)

Sūriams gaminti skirtame piene arba lygiavertis kiekis, jeigu jis dedamas pašalinus išrūgas ir pridėjus vandens.

01.7.3

Valgomoji sūrio luoba

II grupė

Dažikliai – quantum satis

quantum satis

 

 

III grupė

Dažikliai, kurių didžiausias leidžiamas kiekis gali būti bendras

quantum satis

 

 

E 160d

Likopenas

30

 

 

E 180

Litolrubinas BK

quantum satis

 

 

E 160b

Anatas, biksinas, norbiksinas

20

 

 

01.7.4

Išrūginis sūris

II grupė

Dažikliai – quantum satis

quantum satis

 

 

E 200–203

Sorbo rūgštis – sorbatai

1 000

(1), (2)

Tik fasuoti pjaustyti sūriai; sluoksniuoti sūriai ir sūriai su pridėtais maisto produktais

E 251–252

Nitratai

150

(30)

Tik kietiems, puskiečiams ir pusminkščiams sūriams gaminti skirtas pienas

E 260

Acto rūgštis

quantum satis

 

 

E 270

Pieno rūgštis

quantum satis

 

 

E 330

Citrinų rūgštis

quantum satis

 

 

E 460(ii)

Miltelinė celiuliozė

quantum satis

 

Tik tarkuotas ir pjaustytas sūris

E 575

Gliukono-delta-laktonas

quantum satis

 

 

(1)

Maisto priedai gali būti naudojami atskirai arba mišinyje.

(2)

Nurodomas bendras didžiausias leidžiamas naudoti maisto priedų kiekis; didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai nurodomi išreikšti laisvosiomis rūgštimis.

(30)

Sūriams gaminti skirtame piene arba lygiavertis kiekis, jeigu jis dedamas pašalinus išrūgas ir pridėjus vandens.

01.7.5

Lydytas sūris

I grupė

Priedai

 

 

 

II grupė

Dažikliai – quantum satis

quantum satis

 

Tik aromatizuotas lydytas sūris

E 100

Kurkuminas

100

(33)

Tik aromatizuotas lydytas sūris

E 102

Tartrazinas

100

(33)

Tik aromatizuotas lydytas sūris

E 104

Chinolino geltonasis

100

(33)

Tik aromatizuotas lydytas sūris

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

100

(33)

Tik aromatizuotas lydytas sūris

E 120

Košenilis, karmino rūgštis, karminas

100

(33)

Tik aromatizuotas lydytas sūris

E 122

Azorubinas, karmosinas

100

(33)

Tik aromatizuotas lydytas sūris

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

100

(33)

Tik aromatizuotas lydytas sūris

E 160e

Beta-apo-8'-karotenalis (C 30)

100

(33)

Tik aromatizuotas lydytas sūris

E 161b

Luteinas

100

(33)

Tik aromatizuotas lydytas sūris

E 160d

Likopenas

5

 

Tik aromatizuotas lydytas sūris

E 160a

Karotenai

quantum satis

 

 

E 160c

Paprikų ekstraktas, kapsantinas, kapsorubinas

quantum satis

 

 

E 160b

Anatas, biksinas, norbiksinas

15

 

 

E 200–203

Sorbo rūgštis – sorbatai

2 000

(1) (2)

 

E 234

Nizinas

12,5

(29)

 

E 338–452

Fosforo rūgštis – fosfatai – di-, tri- ir polifosfatai

20 000

(1) (4)

 

E 427

Kasijos derva

2 500

 

 

E 551–559

Silicio dioksidas – silikatai

10 000

(1)

 

(1)

Maisto priedai gali būti naudojami atskirai arba mišinyje.

(2)

Nurodomas bendras didžiausias leidžiamas naudoti maisto priedų kiekis; didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai nurodomi išreikšti laisvosiomis rūgštimis.

(4)

Didžiausias kiekis išreiškiamas P2O5.

(29)

Tam tikri sūriai dėl fermentacijos gali savaime turėti šios medžiagos.

(33)

Didžiausias kiekis atskirai arba mišinyje su E 100, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 124, E 160e ir E 161b.

01.7.6

Sūrio produktai (išskyrus 16 kategorijai priskiriamus produktus)

I grupė

Priedai

 

 

 

II grupė

Dažikliai – quantum satis

quantum satis

 

Tik aromatizuoto nebrandinto sūrio gaminiai

III grupė

Dažikliai, kurių didžiausias leidžiamas kiekis gali būti bendras

100

 

Tik aromatizuoto nebrandinto sūrio gaminiai

E 1105

Lizocimas

quantum satis

 

Tik brandinto sūrio gaminiai

E 120

Košenilis, karmino rūgštis, karminas

125

 

Tik raudono marmurinio sūrio gaminiai

E 160a

Karotenai

quantum satis

 

Tik brandinto oranžinio, geltono ir sumaišyto su baltu sūrio gaminiai

E 160b

Anatas, biksinas, norbiksinas

15

 

Tik brandinto oranžinio, geltono ir sumaišyto su baltu sūrio gaminiai

E 160c

Paprikų ekstraktas, kapsantinas, kapsorubinas

quantum satis

 

Tik brandinto oranžinio, geltono ir sumaišyto su baltu sūrio gaminiai

E 163

Antocianinai

quantum satis

 

Tik raudono marmurinio sūrio gaminiai

E 170

Kalcio karbonatas

quantum satis

 

Tik brandinto sūrio gaminiai

E 200–203

Sorbo rūgštis – sorbatai

1 000

(1) (2)

Tik nebrandinto sūrio gaminiai; brandinto sūrio gaminiai (pakuoti, pjaustyti); sluoksniuoto brandinto sūrio gaminiai ir brandinto sūrio gaminiai su pridėtais maisto produktais

E 200–203

Sorbo rūgštis – sorbatai

quantum satis

 

Tik brandinto sūrio gaminių paviršiui apdoroti

E 234

Nizinas

12,5

(29)

Tik brandinto ir lydyto sūrio gaminiai

E 235

Natamicinas

1 mg/dm2 paviršiui (neturi būti 5 mm gyliu)

 

Tik kieto, puskiečio ir pusminkščio sūrio gaminių paviršiams apdoroti

E 251–252

Nitratai

150

(30)

Tik kieto, puskiečio ir pusminkščio brandinto sūrio gaminiai

E 280–283

Propiono rūgštis – propionatai

quantum satis

 

Tik brandinto sūrio gaminių paviršiui apdoroti

E 338–452

Fosforo rūgštis – fosfatai – di-, tri- ir polifosfatai

2 000

(1) (4)

Tik nebrandinto sūrio gaminiai

E 460

Miltelinė celiuliozė

quantum satis

 

Tik tarkuoto ir pjaustyto brandinto sūrio gaminiai ir nebrandinto sūrio gaminiai

E 504

Magnio karbonatai

quantum satis

 

Tik brandinto sūrio gaminiai

E 509

Kalcio chloridas

quantum satis

 

Tik brandinto sūrio gaminiai

E 551–559

Silicio dioksidas – silikatai

10 000

(1)

Tik pjaustyto arba tarkuoto kieto ir puskiečio sūrio gaminiai

E 575

Gliukono-delta-laktonas

quantum satis

 

Tik brandinto sūrio gaminiai

(1)

Maisto priedai gali būti naudojami atskirai arba mišinyje.

(2)

Nurodomas bendras didžiausias leidžiamas naudoti maisto priedų kiekis; didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai nurodomi išreikšti laisvosiomis rūgštimis.

(4)

Didžiausias kiekis išreiškiamas P2O5.

(29)

Tam tikri sūrio gaminiai dėl fermentacijos gali savaime turėti šios medžiagos.

(30)

Sūriams gaminti skirtame piene arba lygiavertis kiekis, jeigu jis dedamas pašalinus išrūgas ir pridėjus vandens.

01.8

Pieno gaminių pakaitalai, įskaitant gėrimų baltiklius

I grupė

Priedai

 

 

 

II grupė

Dažikliai – quantum satis

quantum satis

 

 

E 200–203

Sorbo rūgštis – sorbatai

quantum satis

(1) (2)

Tik sūrio pakaitalai (tik paviršiui apdoroti)

E 200–203

Sorbo rūgštis – sorbatai

2 000

(1) (2)

Tik baltyminiai sūrio pakaitalai

E 251–252

Nitratai

150

(30)

Tik sūrio pakaitalai iš pieno

E 280–283

Propiono rūgštis – propionatai

quantum satis

 

Tik sūrio pakaitalai (tik paviršiui apdoroti)

E 338–452

Fosforo rūgštis – fosfatai – di-, tri- ir polifosfatai

5 000

(1) (4)

Tik plaktos grietinėlės pakaitalai

E 338–452

Fosforo rūgštis – fosfatai – di-, tri- ir polifosfatai

20 000

(1) (4)

Tik lydyto sūrio pakaitalai

E 338–452

Fosforo rūgštis – fosfatai – di-, tri- ir polifosfatai

30 000

(1) (4)

Tik gėrimų baltikliai

E 338–452

Fosforo rūgštis – fosfatai – di-, tri- ir polifosfatai

50 000

(1) (4)

Tik prekybos aparatuose naudojami gėrimų baltikliai

E 432–436

Polisorbatai

5 000

(1)

Tik pieno ir grietinėlės pakaitalai

E 473–474

Riebalų rūgščių sacharozės esteriai – sacharozės gliceridai

5 000

(1)

Tik grietinėlės pakaitalai

E 473–474

Riebalų rūgščių sacharozės esteriai – sacharozės gliceridai

20 000

(1)

Tik gėrimų baltikliai

E 475

Riebalų rūgščių poliglicerolio esteriai

5 000

 

Tik pieno ir grietinėlės pakaitalai

E 475

Riebalų rūgščių poliglicerolio esteriai

500

 

Tik gėrimų baltikliai

E 477

Riebalų rūgščių 1,2-propandiolio esteriai

1 000

 

Tik gėrimų baltikliai

E 477

Riebalų rūgščių 1,2-propandiolio esteriai

5 000

 

Tik pieno ir grietinėlės pakaitalai

E 481–482

Stearoil-2-laktilatai

3 000

(1)

Tik gėrimų baltikliai

E 491–495

Sorbitano esteriai

5 000

(1)

Tik pieno ir grietinėlės pakaitalai; gėrimų baltikliai

E 551–559

Silicio dioksidas – silikatai

10 000

(1)

Tik pjaustyto ar tarkuoto sūrio pakaitalai ir lydyto sūrio pakaitalai; gėrimų baltikliai

(1)

Maisto priedai gali būti naudojami atskirai arba mišinyje.

(2)

Nurodomas bendras didžiausias leidžiamas naudoti maisto priedų kiekis; didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai nurodomi išreikšti laisvosiomis rūgštimis.

(4)

Didžiausias kiekis išreiškiamas P2O5.

(30)

Sūriams gaminti skirtame piene arba lygiavertis kiekis, jeigu jis dedamas pašalinus išrūgas ir pridėjus vandens.

02

Riebalai ir aliejai bei riebalų ir aliejų emulsijos

02.1

Riebalai ir aliejai, kuriuose iš esmės nėra vandens (išskyrus dehidratuotus pieno riebalus)

E 100

Kurkuminas

quantum satis

 

Tik riebalai

E 160a

Karotenai

quantum satis

 

Tik riebalai

E 160b

Anatas, biksinas, norbiksinas

10

 

Tik riebalai

E 270

Pieno rūgštis

quantum satis

 

Tik virti ir (arba) kepti arba padažams gaminti

E 300

Askorbo rūgštis

quantum satis

 

Tik virti ir (arba) kepti arba padažams gaminti

E 304

Askorbo rūgšties riebalų rūgščių esteriai

quantum satis

 

Išskyrus pirmojo spaudimo aliejų ir alyvuogių aliejų

E 306

Tokoferolių koncentruotas ekstraktas

quantum satis

 

Išskyrus pirmojo spaudimo aliejų ir alyvuogių aliejų

E 307

Alfa tokoferolis

quantum satis

 

Išskyrus pirmojo spaudimo aliejų ir alyvuogių aliejų

E 307

Alfa tokoferolis

200

 

Tik rafinuotas alyvuogių aliejus, įskaitant alyvuogių išspaudų aliejų

E 308

Gama tokoferolis

quantum satis

 

Išskyrus pirmojo spaudimo aliejų ir alyvuogių aliejų

E 309

Delta tokoferolis

quantum satis

 

Išskyrus pirmojo spaudimo aliejų ir alyvuogių aliejų

E 310–320

Galatai, TBHQ ir BHA, atskirai arba mišinyje

200

(1) (41)

Tik riebalai ir aliejai, skirti termiškai apdorotų produktų gamybai; kepimui skirti aliejai ir riebalai, išskyrus alyvuogių išspaudų aliejų; lydyti kiaulės taukai; žuvų taukai; jaučių, naminių paukščių ir avių riebalai

E 321

Butilintas hidroksitoluenas (BHT)

100

(41)

Tik riebalai ir aliejai, skirti termiškai apdorotų produktų gamybai; kepimui skirti aliejai ir riebalai, išskyrus alyvuogių išspaudų aliejų; lydyti kiaulės taukai; žuvų taukai; jaučių, naminių paukščių ir avių riebalai

E 322

Lecitinai

30 000

 

Išskyrus pirmojo spaudimo aliejų ir alyvuogių aliejų

E 330

Citrinų rūgštis

quantum satis

 

Išskyrus pirmojo spaudimo aliejų ir alyvuogių aliejų

E 331

Natrio citratai

quantum satis

 

Išskyrus pirmojo spaudimo aliejų ir alyvuogių aliejų

E 332

Kalio citratai

quantum satis

 

Išskyrus pirmojo spaudimo aliejų ir alyvuogių aliejų

E 333

Kalcio citratai

quantum satis

 

Išskyrus pirmojo spaudimo aliejų ir alyvuogių aliejų

E 392

Rozmarinų ekstraktai

30

(41) (46)

Tik aliejus (išskyrus pirmojo spaudimo alyvuogių aliejų ir alyvuogių aliejų) ir riebalai, kuriuose polinesočiųjų riebalų rūgščių kiekis yra didesnis kaip 15 % m/m viso riebalų rūgščių kiekio, vartojami termiškai neapdorotuose maisto produktuose

E 392

Rozmarinų ekstraktai

50

(41) (46)

Tik žuvų taukai ir dumblių aliejus; lydyti taukai, galvijų, naminių paukščių, avių ir kiaulių riebalai; riebalai ir aliejai, vartojami termiškai apdorotų maisto produktų gamybai; kepamasis aliejus ir kepamieji riebalai, išskyrus alyvuogių aliejų ir alyvuogių išspaudų aliejų

E 471

Riebalų rūgščių mono- ir digliceridai

10 000

 

Išskyrus pirmojo spaudimo aliejų ir alyvuogių aliejų

E 472c

Riebalų rūgščių mono- ir digliceridų citrinų rūgšties esteriai

quantum satis

 

Tik virti ir (arba) kepti arba padažams gaminti

E 900

Dimetilpolisiloksanas

10

 

Tik kepti skirtas aliejus ir riebalai

(1)

Maisto priedai gali būti naudojami atskirai arba mišinyje.

(41)

Išreikšta pagal riebalų kiekį.

(46)

Išreikšta karnozolio ir karnozolio rūgšties bendru kiekiu.

02.2

Riebalų ir aliejų emulsijos, daugiausia vanduo riebaluose tipo

02.2.1

Sviestas ir koncentruotas sviestas bei lydytas sviestas ir dehidratuoti pieno riebalai

E 160a

Karotenai

quantum satis

 

Išskyrus sviestą iš avių ir ožkų pieno

E 500

Natrio karbonatai

quantum satis

 

Tik grietinės sviestas

E 338–452

Fosforo rūgštis – fosfatai – di-, tri- ir polifosfatai

2 000

(1) (4)

Tik grietinės sviestas

(1)

Maisto priedai gali būti naudojami atskirai arba mišinyje.

(4)

Didžiausias kiekis išreiškiamas P2O5.

02.2.2

Kitos riebalų ir aliejų emulsijos, įskaitant tepiuosius pieno riebalus, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EB) Nr. 1234/2007, ir skystos emulsijos

I grupė

Priedai

 

 

 

E 100

Kurkuminas

quantum satis

 

Išskyrus mažesnio riebumo sviestą

E 160a

Karotenai

quantum satis

 

 

E 160b

Anatas, biksinas, norbiksinas

10

 

Išskyrus mažesnio riebumo sviestą

E 200–203

Sorbo rūgštis – sorbatai

1 000

(1) (2)

Tik riebalų emulsijos (išskyrus sviestą), kuriuose yra 60 % arba daugiau riebalų

E 200–203

Sorbo rūgštis – sorbatai

2 000

(1) (2)

Tik riebalų emulsijos, kuriose yra mažiau kaip 60 % riebalų

E 310–320

Galatai, TBHQ ir BHA, atskirai arba mišinyje

200

(1) (2)

Tik kepamieji riebalai

E 321

Butilintas hidroksitoluenas (BHT)

100

 

Tik kepamieji riebalai

E 338–452

Fosforo rūgštis – fosfatai – di-, tri- ir polifosfatai

5 000

(1) (4)

Tik tepieji riebalai

E 385

Kalcio dinatrio etilendiaminotetraacetatas (kalcio dinatrio EDTA)

100

 

Tik tepieji riebalai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 115 straipsnyje ir XV priede, kuriuose yra 41 % ar mažiau riebalų

E 405

1,2-propandiolio alginatas

3 000

 

 

E 432–436

Polisorbatai

10 000

(1)

Tik riebalų emulsijos, skirtos kepti

E 473–474

Riebalų rūgščių sacharozės esteriai – sacharozės gliceridai

10 000

(1)

Tik riebalų emulsijos, skirtos kepti

E 475

Riebalų rūgščių poliglicerolio esteriai

5 000

 

 

E 476

Poliglicerolio poliricinoleatas

4 000

 

Tik tepieji riebalai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 115 straipsnyje ir XV priede, kuriuose yra 41 % ar mažiau riebalų, ir panašūs tepamieji produktai, kuriuose yra mažiau kaip 10 % riebalų

E 477

Riebalų rūgščių 1,2-propandiolio esteriai

10 000

 

Tik riebalų emulsijos, skirtos kepti

E 479b

Termiškai oksiduotas sojų aliejus, paveiktas riebalų rūgščių mono- ir digliceridų

5 000

 

Tik riebalų emulsijos, skirtos kepti

E 481–482

Stearoil-2-laktilatai

10 000

(1)

 

E 491–495

Sorbitano esteriai

10 000

(1)

 

E 551–559

Silicio dioksidas – silikatai

30 000

(1)

Tik kepimo skardų tepimo produktai

E 900

Dimetilpolisiloksanas

10

 

Tik kepti skirtas aliejus ir riebalai

E 959

Neohesperidinas DC

5

 

Tik kaip aromato ir skonio stipriklis, tik Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XV priedo B ir C riebalų grupėse

(1)

Maisto priedai gali būti naudojami atskirai arba mišinyje.

(2)

Nurodomas bendras didžiausias leidžiamas naudoti maisto priedų kiekis; didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai nurodomi išreikšti laisvosiomis rūgštimis.

(4)

Didžiausias kiekis išreiškiamas P2O5.

02.3

Augalinių aliejų aerozoliai kepimo formoms tepti

I grupė

Priedai

 

 

 

E 338–452

Fosforo rūgštis – fosfatai – di-, tri- ir polifosfatai

30 000

(1) (4)

Tik vandeninių emulsijų aerozoliai kepimo formoms patepti

E 392

Rozmarinų ekstraktai

50

(41) (46)

Tik riebalai ir aliejai, skirti termiškai apdorotų produktų gamybai

E 551–559

Silicio dioksidas – silikatai

30 000

(1)

Tik kepimo skardų tepimo produktai

E 943a

Butanas

quantum satis

 

Tik augalinių aliejų aerozoliai kepimo formoms patepti (tik profesionaliam naudojimui) ir vandeninių emulsijų aerozoliai

E 943b

Izobutanas

quantum satis

 

Tik augalinių aliejų aerozoliai kepimo formoms patepti (tik profesionaliam naudojimui) ir vandeninių emulsijų aerozoliai

E 944

Propanas

quantum satis

 

Tik augalinių aliejų aerozoliai kepimo formoms patepti (tik profesionaliam naudojimui) ir vandeninių emulsijų aerozoliai

(1)

Maisto priedai gali būti naudojami atskirai arba mišinyje.

(4)

Didžiausias kiekis išreiškiamas P2O5.

(41)

Išreikšta pagal riebalų kiekį.

(46)

Išreikšta karnozolio ir karnozolio rūgšties bendru kiekiu.

03

Valgomieji ledai

I grupė

Priedai

 

 

 

II grupė

Dažikliai – quantum satis

quantum satis

 

 

III grupė

Dažikliai, kurių didžiausias leidžiamas kiekis gali būti bendras

150

(25)

 

IV grupė

Polioliai

quantum satis

 

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

E 160b

Anatas, biksinas, norbiksinas

20

 

 

E 160d

Likopenas

40

 

 

E 338–452

Fosforo rūgštis – fosfatai – di-, tri- ir polifosfatai

1 000

(1) (4)

 

E 405

1,2-propandiolio alginatas

3 000

 

Tik valgomieji vandeniniai ledai

E 427

Kasijos derva

2 500

 

 

E 432–436

Polisorbatai

1 000

(1)

 

E 473–474

Riebalų rūgščių sacharozės esteriai – sacharozės gliceridai

5 000

(1)

 

E 477

Riebalų rūgščių 1,2-propandiolio esteriai

3 000

 

 

E 491–495

Sorbitano esteriai

500

(1)

 

E 901

Bičių vaškas, baltas ir geltonas

quantum satis

 

Tik valgomųjų ledų pripildyti fasuoti vafliai

E 950

Acesulfamas K

800

 

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

E 951

Aspartamas

800

 

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

E 954

Sacharinas ir jo Na, K ir Ca druskos

100

(52)

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

E 955

Sukralozė

320

 

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

E 957

Taumatinas

50

 

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

E 959

Neohesperidinas DC

50

 

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

E 961

Neotamas

26

 

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

E 962

Aspartamo-acesulfamo druska

800

(11)b (49) (50)

Tik mažiau kalorijų turintys produktai arba produktai, į kuriuos nepridėta cukraus

(1)

Maisto priedai gali būti naudojami atskirai arba mišinyje.

(2)

Nurodomas bendras didžiausias leidžiamas naudoti maisto priedų kiekis; didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai nurodomi išreikšti laisvosiomis rūgštimis.

(4)

Didžiausias kiekis išreiškiamas P2O5.

(11)

Didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai šioje skiltyje nurodomi išreikšti a) acesulfamo K ekvivalentais arba b) aspartamo ekvivalentais.

(25)

Kiekvieno iš dažiklių E 110, E 122, E 124 ir E 155 leidžiama naudoti ne daugiau kaip po 50 mg/kg arba mg/l.

(49)

Aspartamo-acesulfamo druskos didžiausias leidžiamas naudoti kiekis nustatomas remiantis jos sudėtinių dalių aspartamo (E 951) ir acesulfamo K (E 950) didžiausiais leidžiamais naudoti kiekiais.

(50)

E 951 ir E 950 didžiausi leidžiami naudoti kiekiai neturi būti viršijami naudojant aspartamo-acesulfamo druską vieną arba mišinyje su E 950 ar E 951.

(51)

Didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai nurodomi išreikšti laisvosiomis rūgštimis.

(52)

Didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai nurodomi išreikšti laisvuoju imidu.

04

Vaisiai ir daržovės

04.1

Neperdirbti vaisiai ir daržovės

04.1.1

Švieži vaisiai ir daržovės

E 200–203

Sorbo rūgštis – sorbatai

20

 

Tik šviežių neluptų citrusinių vaisių paviršiui apdoroti

E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

10

(3)

Tik valgomosios vynuogės, švieži ličiai (nustatyta valgomosioms dalims) ir mėlynės (Vaccinium corymbosum)

E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

100

(3)

Tik vakuume įpakuoti saldieji kukurūzai

E 445

Medienos kanifolijos glicerolio esteriai

50

 

Tik citrusinių vaisių paviršiui apdoroti

E 473–474

Riebalų rūgščių sacharozės esteriai – sacharozės gliceridai

quantum satis

(1)

Tik šviežių vaisių paviršiui apdoroti

E 901

Bičių vaškas, baltas ir geltonas

quantum satis

 

Tik citrusinių vaisių, melionų, obuolių, kriaušių, persikų ir ananasų paviršiui apdoroti ir riešutų glazūros medžiaga

E 902

Kandelila vaškas

quantum satis

 

Tik citrusinių vaisių, melionų, obuolių, kriaušių, persikų ir ananasų paviršiui apdoroti ir riešutų glazūros medžiaga

E 903

Karnaubo vaškas

200

 

Tik citrusinių vaisių, melionų, obuolių, kriaušių, persikų ir ananasų paviršiui apdoroti ir riešutų glazūros medžiaga

E 904

Šelakas

quantum satis

 

Tik citrusinių vaisių, melionų, obuolių, kriaušių, persikų ir ananasų paviršiui apdoroti ir riešutų glazūros medžiaga

E 905

Mikrokristalinis vaškas

quantum satis

 

Tik melionų, papajų, mangų ir avokadų paviršiui apdoroti

E 912

Montano rūgšties esteriai

quantum satis

 

Tik citrusinių vaisių, melionų, papajų, mangų, avokadų ir ananasų paviršiui apdoroti

E 914

Oksiduotas polietileno vaškas

quantum satis

 

Tik citrusinių vaisių, melionų, papajų, mangų, avokadų ir ananasų paviršiui apdoroti

(1)

Maisto priedai gali būti naudojami atskirai arba mišinyje.

(3)

Didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai, išreiškiami SO2, yra bendri kiekiai iš visų šaltinių; laikoma, kad SO2 nėra, jeigu jo kiekis mažesnis kaip 10 mg/kg ar 10 mg/l.

04.1.2

Nulupti, supjaustyti ir susmulkinti vaisiai ir daržovės

E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

50

(3)

Tik skustos bulvės

E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

300

(3)

Tik svogūnai, česnakai ir jų tyrė

E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

800

(3)

Tik krienų tyrė

E 296

Obuolių rūgštis

quantum satis

 

Tik fasuotos neapdorotos skustos bulvės

E 300

Askorbo rūgštis

quantum satis

 

Tik paruošti vartoti šaldyti neapdoroti vaisiai ir daržovės ir fasuotos neapdorotos skustos bulvės

E 301

Natrio askorbatas

quantum satis

 

Tik paruošti vartoti šaldyti neapdoroti vaisiai ir daržovės ir fasuotos neapdorotos skustos bulvės

E 302

Kalcio askorbatas

quantum satis

 

Tik paruošti vartoti šaldyti neapdoroti vaisiai ir daržovės ir fasuotos neapdorotos skustos bulvės

E 330

Citrinų rūgštis

quantum satis

 

Tik paruošti vartoti šaldyti neapdoroti vaisiai ir daržovės ir fasuotos neapdorotos skustos bulvės

E 331

Natrio citratai

quantum satis

 

Tik paruošti vartoti šaldyti neapdoroti vaisiai ir daržovės ir fasuotos neapdorotos skustos bulvės

E 332

Kalio citratai

quantum satis

 

Tik paruošti vartoti šaldyti neapdoroti vaisiai ir daržovės ir fasuotos neapdorotos skustos bulvės

E 333

Kalcio citratai

quantum satis

 

Tik paruošti vartoti šaldyti neapdoroti vaisiai ir daržovės ir fasuotos neapdorotos skustos bulvės

(3)

Didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai, išreiškiami SO2, yra bendri kiekiai iš visų šaltinių; laikoma, kad SO2 nėra, jeigu jo kiekis mažesnis kaip 10 mg/kg ar 10 mg/l.

04.1.3

Šaldyti vaisiai ir daržovės

E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

50

(3)

Tik baltos daržovės, įskaitant grybus ir baltas ankštines daržoves

E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

100

(3)

Tik šaldytos ir užšaldytos bulvės

E 300

Askorbo rūgštis

quantum satis

 

 

E 301

Natrio askorbatas

quantum satis

 

 

E 302

Kalcio askorbatas

quantum satis

 

 

E 330

Citrinų rūgštis

quantum satis

 

 

E 331

Natrio citratai

quantum satis

 

 

E 332

Kalio citratai

quantum satis

 

 

E 333

Kalcio citratai

quantum satis

 

 

(3)

Didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai, išreiškiami SO2, yra bendri kiekiai iš visų šaltinių; laikoma, kad SO2 nėra, jeigu jo kiekis mažesnis kaip 10 mg/kg ar 10 mg/l.

04.2

Perdirbti vaisiai ir daržovės

04.2.1

Džiovinti vaisiai ir daržovės

I grupė

Priedai

 

 

Draudžiama naudoti E 410, E 412, E 415 ir E 417 gaminant dehidratuotus maisto produktus, kurie rehidratuojasi juos nurijus

E 101

Riboflavinai

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 120

Košenilis, karmino rūgštis, karminas

200

(34)

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 122

Azorubinas, karmosinas

200

(34)

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

200

(34)

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 129

Alura raudonasis AG

200

(34)

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 131

Patentuotas mėlynasis V

200

(34)

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 133

Briliantinis mėlynasis FCF

200

(34)

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 140

Chlorofilai, chlorofilinai

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 141

Chlorofilų ir chlorofilinų vario kompleksai

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 150a–d

Karamelės

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 160a

Karotenai

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 160c

Paprikų ekstraktas, kapsantinas, kapsorubinas

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 162

Burokėlių raudonasis, betaninas

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 163

Antocianinai

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 200–203

Sorbo rūgštis – sorbatai

1 000

(1) (2)

Tik džiovinti vaisiai

E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

50

(3)

Tik džiovinti kokoso riešutai

E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

50

(3)

Tik apdorotos baltos daržovės, įskaitant ankštines daržoves

E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

100

(3)

Tik džiovinti grybai

E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

150

(3)

Tik džiovintas imbieras

E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

200

(3)

Tik džiovinti pomidorai

E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

400

(3)

Tik džiovintos baltos daržovės

E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

500

(3)

Tik džiovinti vaisiai ir negliaudyti riešutai, išskyrus džiovintus obuolius, kriaušes, bananus, abrikosus, persikus, vynuoges, slyvas ir figas

E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

600

(3)

Tik džiovinti obuoliai ir kriaušės

E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

1 000

(3)

Tik džiovinti bananai

E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

2 000

(3)

Tik džiovinti abrikosai, persikai, vynuogės, slyvos ir figos

E 907

Hidrintas poli(1-decenas)

2 000

 

Tik džiovintų vaisių glazūros medžiaga

(1)

Maisto priedai gali būti naudojami atskirai arba mišinyje.

(2)

Nurodomas bendras didžiausias leidžiamas naudoti maisto priedų kiekis; didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai nurodomi išreikšti laisvosiomis rūgštimis.

(3)

Didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai, išreiškiami SO2, yra bendri kiekiai iš visų šaltinių; laikoma, kad SO2 nėra, jeigu jo kiekis mažesnis kaip 10 mg/kg ar 10 mg/l.

(34)

Didžiausias kiekis atskirai arba kartu su E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.

04.2.2

Vaisiai ir daržovės acte, aliejuje arba sūrime

I grupė

Priedai

 

 

 

E 101

Riboflavinai

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 120

Košenilis, karmino rūgštis, karminas

200

(34)

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 122

Azorubinas, karmosinas

200

(34)

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

200

(34)

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 129

Alura raudonasis AG

200

(34)

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 131

Patentuotas mėlynasis V

200

(34)

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 133

Briliantinis mėlynasis FCF

200

(34)

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 140

Chlorofilai, chlorofilinai

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 141

Chlorofilų ir chlorofilinų vario kompleksai

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 150a–d

Karamelės

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 160a

Karotenai

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 160c

Paprikų ekstraktas, kapsantinas, kapsorubinas

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 162

Burokėlių raudonasis, betaninas

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 163

Antocianinai

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 101

Riboflavinai

quantum satis

 

Tik daržovės (išskyrus alyvuoges)

E 140

Chlorofilai, chlorofilinai

quantum satis

 

Tik daržovės (išskyrus alyvuoges)

E 141

Chlorofilų ir chlorofilinų vario kompleksai

quantum satis

 

Tik daržovės (išskyrus alyvuoges)

E 150a–d

Karamelės

quantum satis

 

Tik daržovės (išskyrus alyvuoges)

E 160a

Karotenai

quantum satis

 

Tik daržovės (išskyrus alyvuoges)

E 162

Burokėlių raudonasis, betaninas

quantum satis

 

Tik daržovės (išskyrus alyvuoges)

E 163

Antocianinai

quantum satis

 

Tik daržovės (išskyrus alyvuoges)

E 200–213

Sorbo rūgštis – sorbatai; benzenkarboksirūgštis – benzoatai

2 000

(1) (2)

Tik daržovės (išskyrus alyvuoges)

E 200–203

Sorbo rūgštis – sorbatai

1 000

(1) (2)

Tik alyvuogės ir alyvuogių gaminiai

E 210–213

Benzenkarboksirūgštis – benzoatai

500

(1) (2)

Tik alyvuogės ir alyvuogių gaminiai

E 200–213

Sorbo rūgštis – sorbatai; benzenkarboksirūgštis – benzoatai

1 000

(1) (2)

Tik alyvuogės ir alyvuogių gaminiai

E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

100

(3)

Išskyrus alyvuoges ir geltonąsias paprikas sūryme

E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

500

(3)

Tik geltonosios paprikos sūryme

E 579

Geležies gliukonatas

150

(56)

Tik alyvuogės, patamsėjusios nuo oksidacijos

E 585

Geležies laktatas

150

(56)

Tik alyvuogės, patamsėjusios nuo oksidacijos

E 950

Acesulfamas K

200

 

Tik saldžiarūgščiai vaisių ir daržovių prezervai

E 951

Aspartamas

300

 

Tik saldžiarūgščiai vaisių ir daržovių prezervai

E 954

Sacharinas ir jo Na, K ir Ca druskos

160

(52)

Tik saldžiarūgščiai vaisių ir daržovių prezervai

E 955

Sukralozė

180

 

Tik saldžiarūgščiai vaisių ir daržovių prezervai

E 959

Neohesperidinas DC

100

 

Tik saldžiarūgščiai vaisių ir daržovių prezervai

E 961

Neotamas

10

 

Tik saldžiarūgščiai vaisių ir daržovių prezervai

E 962

Aspartamo-acesulfamo druska

200

(11)a (49) (50)

Tik saldžiarūgščiai vaisių ir daržovių prezervai

(1)

Maisto priedai gali būti naudojami atskirai arba mišinyje.

(2)

Nurodomas bendras didžiausias leidžiamas naudoti maisto priedų kiekis; didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai nurodomi išreikšti laisvosiomis rūgštimis.

(3)

Didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai, išreiškiami SO2, yra bendri kiekiai iš visų šaltinių; laikoma, kad SO2 nėra, jeigu jo kiekis mažesnis kaip 10 mg/kg ar 10 mg/l.

(11)

Didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai šioje skiltyje nurodomi išreikšti a) acesulfamo K ekvivalentais arba b) aspartamo ekvivalentais.

(34)

Didžiausias kiekis atskirai arba kartu su E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.

(49)

Aspartamo-acesulfamo druskos didžiausias leidžiamas naudoti kiekis nustatomas remiantis jos sudėtinių dalių aspartamo (E 951) ir acesulfamo K (E 950) didžiausiais leidžiamais naudoti kiekiais.

(50)

E 951 ir E 950 didžiausi leidžiami naudoti kiekiai neturi būti viršijami naudojant aspartamo-acesulfamo druską vieną arba mišinyje su E 950 ar E 951.

(52)

Didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai nurodomi išreikšti laisvuoju imidu.

(56)

Išreikšta geležimi.

04.2.3

Skardinėse arba stiklainiuose konservuoti vaisiai ir daržovės

E 101

Riboflavinai

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 120

Košenilis, karmino rūgštis, karminas

200

(34)

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 122

Azorubinas, karmosinas

200

(34)

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

200

(34)

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 129

Alura raudonasis AG

200

(34)

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 131

Patentuotas mėlynasis V

200

(34)

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 133

Briliantinis mėlynasis FCF

200

(34)

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 140

Chlorofilai, chlorofilinai

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 141

Chlorofilų ir chlorofilinų vario kompleksai

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 150a–d

Karamelės

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 160a

Karotenai

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 160c

Paprikų ekstraktas, kapsantinas, kapsorubinas

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 162

Burokėlių raudonasis, betaninas

quantum satis

 

Tik daržovės (išskyrus alyvuoges)

E 163

Antocianinai

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 102

Tartrazinas

100

 

Tik perdirbti minkšti ir daržo žirniai (konservai)

E 133

Briliantinis mėlynasis FCF

20

 

Tik perdirbti minkšti ir daržo žirniai (konservai)

E 142

Žaliasis S

10

 

Tik perdirbti minkšti ir daržo žirniai (konservai)

E 127

Eritrozinas

200

 

Tik vyšnios kokteiliams ir vyšnių cukatos

E 127

Eritrozinas

150

 

Tik Bigareaux vyšnios sirupe ir kokteiliuose

E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

50

(3)

Tik baltos daržovės, įskaitant ankštines daržoves

E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

250

(3)

Tik konservuotos stiklainiuose citrinų skiltelės

E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

100

(3)

Tik konservuotos stiklainiuose vyšnios; vakuume įpakuoti saldieji kukurūzai

E 260

Acto rūgštis

quantum satis

 

 

E 261

Kalio acetatas

quantum satis

 

 

E 262

Natrio acetatas

quantum satis

 

 

E 263

Kalcio acetatas

quantum satis

 

 

E 270

Pieno rūgštis

quantum satis

 

 

E 296

Obuolių rūgštis

quantum satis

 

 

E 300

Askorbo rūgštis

quantum satis

 

 

E 301

Natrio askorbatas

quantum satis

 

 

E 302

Kalcio askorbatas

quantum satis

 

 

E 325

Natrio laktatas

quantum satis

 

 

E 326

Kalio laktatas

quantum satis

 

 

E 327

Kalcio laktatas

quantum satis

 

 

E 330

Citrinų rūgštis

quantum satis

 

 

E 331

Natrio citratai

quantum satis

 

 

E 332

Kalio citratai

quantum satis

 

 

E 333

Kalcio citratai

quantum satis

 

 

E 334

Vyno rūgštis (L(+)-)

quantum satis

 

 

E 335

Natrio tartratai

quantum satis

 

 

E 336

Kalio tartratai

quantum satis

 

 

E 337

Natrio kalio tartratas

quantum satis

 

 

E 385

Kalcio dinatrio etilendiaminotetraacetatas (kalcio dinatrio EDTA)

250

 

Tik ankštinės daržovės, pupos, grybai ir artišokai

E 410

Saldžiųjų ceratonijų derva

quantum satis

 

Tik kaštainiai skystyje

E 412

Pupenių derva

quantum satis

 

Tik kaštainiai skystyje

E 415

Ksantano derva

quantum satis

 

Tik kaštainiai skystyje

E 509

Kalcio chloridas

quantum satis

 

 

E 512

Alavo chloridas

25

(55)

Tik baltieji šparagai

E 575

Gliukono-delta-laktonas

quantum satis

 

 

E 579

Geležies gliukonatas

150

(56)

Tik alyvuogės, patamsėjusios nuo oksidacijos

E 585

Geležies laktatas

150

(56)

Tik alyvuogės, patamsėjusios nuo oksidacijos

E 900

Dimetilpolisiloksanas

10

 

 

E 950

Acesulfamas K

350

 

Tik mažiau kalorijų turintys vaisiai arba vaisiai, į kuriuos nepridėta cukraus

E 951

Aspartamas

1 000

 

Tik mažiau kalorijų turintys vaisiai arba vaisiai, į kuriuos nepridėta cukraus

E 952

Ciklamo rūgštis ir jos Na bei Ca druskos

1 000

(51)

Tik mažiau kalorijų turintys vaisiai arba vaisiai, į kuriuos nepridėta cukraus

E 954

Sacharinas ir jo Na, K ir Ca druskos

200

(52)

Tik mažiau kalorijų turintys vaisiai arba vaisiai, į kuriuos nepridėta cukraus

E 955

Sukralozė

400

 

Tik mažiau kalorijų turintys vaisiai arba vaisiai, į kuriuos nepridėta cukraus

E 959

Neohesperidinas DC

50

 

Tik mažiau kalorijų turintys vaisiai arba vaisiai, į kuriuos nepridėta cukraus

E 961

Neotamas

32

 

Tik mažiau kalorijų turintys vaisiai arba vaisiai, į kuriuos nepridėta cukraus

E 962

Aspartamo-acesulfamo druska

350

(11)a (49) (50)

Tik mažiau kalorijų turintys vaisiai arba vaisiai, į kuriuos nepridėta cukraus

(3)

Didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai, išreiškiami SO2, yra bendri kiekiai iš visų šaltinių; laikoma, kad SO2 nėra, jeigu jo kiekis mažesnis kaip 10 mg/kg ar 10 mg/l.

(11)

Didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai šioje skiltyje nurodomi išreikšti a) acesulfamo K ekvivalentais arba b) aspartamo ekvivalentais.

(34)

Didžiausias kiekis atskirai arba kartu su E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.

(49)

Aspartamo-acesulfamo druskos didžiausias leidžiamas naudoti kiekis nustatomas remiantis jos sudėtinių dalių aspartamo (E 951) ir acesulfamo K (E 950) didžiausiais leidžiamais naudoti kiekiais.

(50)

E 951 ir E 950 didžiausi leidžiami naudoti kiekiai neturi būti viršijami naudojant aspartamo-acesulfamo druską vieną arba mišinyje su E 950 ar E 951.

(51)

Didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai nurodomi išreikšti laisvosiomis rūgštimis.

(52)

Didžiausi leidžiami naudoti maisto priedų kiekiai nurodomi išreikšti laisvuoju imidu.

(55)

Išreikšta alavu.

(56)

Išreikšta geležimi.

04.2.4

Vaisių ir daržovių gaminiai, išskyrus 5.4 kategorijai priskiriamus produktus

04.2.4.1

Vaisių ir daržovių gaminiai, išskyrus kompotą

I grupė

Priedai

 

 

 

II grupė

Dažikliai – quantum satis

quantum satis

 

Tik mostarda di frutta

III grupė

Dažikliai, kurių didžiausias leidžiamas kiekis gali būti bendras

200

 

Tik mostarda di frutta

IV grupė

Polioliai

quantum satis

 

Tik vaisių gaminiai, išskyrus tuos vaisius, iš kurių ketinama gaminti vaisių sulčių gėrimus, turintys mažiau kalorijų arba į kuriuos nepridėta cukraus

E 101

Riboflavinai

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 120

Košenilis, karmino rūgštis, karminas

200

(34)

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 122

Azorubinas, karmosinas

200

(34)

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

200

(34)

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 129

Alura raudonasis AG

200

(34)

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 131

Patentuotas mėlynasis V

200

(34)

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 133

Briliantinis mėlynasis FCF

200

(34)

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 140

Chlorofilai, chlorofilinai

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 141

Chlorofilų ir chlorofilinų vario kompleksai

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 150a–d

Karamelės

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 160a

Karotenai

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 160c

Paprikų ekstraktas, kapsantinas, kapsorubinas

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 162

Burokėlių raudonasis, betaninas

quantum satis

 

Tik daržovės (išskyrus alyvuoges)

E 163

Antocianinai

quantum satis

 

Tik raudonųjų vaisių prezervai

E 200–203

Sorbo rūgštis – sorbatai

1 000

(1) (2)

Tik vaisių ir daržovių gaminiai, įskaitant jūrinių dumblių gaminius, padažus iš vaisių, drebučius, išskyrus tyres, putėsius, kompotus, salotas ir panašius produktus, konservuotus skardinėse ar stiklainiuose

E 210–213

Benzenkarboksirūgštis – benzoatai

500

(1) (2)

Tik jūrinių dumblių gaminiai, alyvuogės ir alyvuogių gaminiai

E 210–213

Benzenkarboksirūgštis – benzoatai

2 000

(1) (2)

Tik virti raudonieji burokėliai

E 200–213

Sorbo rūgštis – sorbatai; benzenkarboksirūgštis – benzoatai

1 000

(1) (2)

Tik alyvuogių gaminiai

E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

50

(3)

Tik apdorotos baltos daržovės ir grybai

E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

100

(3)

Tik rehidruoti džiovinti vaisiai ir ličiai, mostarda di frutta

E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

300

(3)

Tik svogūnai, česnakai ir jų tyrė

E 220–228

Sieros dioksidas – sulfitai

800

(3)