ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2011.289.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 289

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. lapkričio 8d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. spalio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1116/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantis Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais

1

 

*

2011 m. spalio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1117/2011, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Lough Neagh Eel (SGN)]

6

 

*

2011 m. spalio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1118/2011, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Coppa di Parma (SGN)]

8

 

*

2011 m. spalio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1119/2011, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Brovada (SKVN)]

10

 

*

2011 m. spalio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1120/2011, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Carciofo Brindisino (SGN)]

12

 

*

2011 m. spalio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1121/2011, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Native Shetland Wool (SKVN)]

14

 

*

2011 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1122/2011, kuriuo uždraudžiama su Nyderlandų vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti velniažuvines IV zonos Norvegijos vandenyse

16

 

*

2011 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1123/2011, kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes I ir IIb zonose

18

 

*

2011 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1124/2011, kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti velniažuvines VIIIc, IX ir X zonose ir CECAF 34.1.1 zonos ES vandenyse

20

 

*

2011 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1125/2011, kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti europinius jūrų liežuvius VIIIa ir VIIIb zonų vandenyse

22

 

*

2011 m. lapkričio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1126/2011, kuriuo dėl Tarybos reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytos specialiosios paramos finansavimo sumų iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1120/2009 III priedas

24

 

*

2011 m. lapkričio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1127/2011, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nepatvirtinama veiklioji medžiaga 2-naftiloksiacto rūgštis ( 1 )

26

 

 

2011 m. lapkričio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1128/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

28

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2011/724/ES

 

*

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Vokietijos paraiška EGF/2011/003 DE/Arnsbergas ir Diuseldorfas, automobilių pramonė)

30

 

 

2011/725/ES

 

*

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Danijos paraiška EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery)

31

 

 

2011/726/ES

 

*

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Portugalijos paraiška EGF/2010/026 PT/Rohde)

32

 

 

2011/727/ES

 

*

2011 m. lapkričio 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms 2010 m. Danijoje taikant skubias kovos su paukščių gripu priemones, atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 7850)

33

 

 

2011/728/ES

 

*

2011 m. spalio 31 d. Europos centrinio banko sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/15 dėl EFSF paskolų valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, administravimo, ir kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/31 dėl mokėjimams, susijusiems su EFSF paskolomis valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, atlikti skirtų sąskaitų atidarymo (ECB/2011/16)

35

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

8.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1116/2011

2011 m. spalio 31 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantis Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais (1), ypač į jo 20 straipsnį,

kadangi:

(1)

2010 m. lapkričio mėn. Jeruzalėje įvykusiame plenariniame posėdyje Kimberley proceso dalyviai priėmė sprendimą, kuriuo preliminariai pritarė, kad Svazilandas būtų įtrauktas į Kimberley proceso dalyvių sąrašą. Išsprendus tam tikrus likusius klausimus, šis pritarimas patvirtinamas Kimberley proceso sertifikavimo schemos pirmininko pareiškimu;

(2)

2011 m. gegužės 30 d. pareiškimu Kimberley proceso sertifikavimo schemos pirmininkas patvirtino, kad Svazilandas tapo Kimberley proceso dalyviu;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 II priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu

Catherine ASHTON

Pirmininko pavaduotoja


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 28.


PRIEDAS

„II PRIEDAS

Kimberley proceso sertifikavimo schemos dalyvių ir jų tinkamai paskirtų kompetentingų institucijų, kaip numatyta 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 ir 20 straipsniuose, sąrašas

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

C.P # 1260

Luanda

Angola

ARMĖNIJA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSTRALIJA

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADEŠAS

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BALTARUSIJA

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSVANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRAZILIJA

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios - Bloco “U” – 4o andar

70065 - 900 Brasilia - DF

Brazil

KANADA

 

International:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B - Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

General Enquiries:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 9th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

CENTRINĖS AFRIKOS RESPUBLIKA

Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley

BP 26

Bangui

Central African Republic

KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKA

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing 100088

People’s Republic of China

HONKONGAS, Kinijos Liaudies Respublikos specialusis administracinis regionas

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

KONGO DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

KONGO RESPUBLIKA

Bureau d’expertise, d’évaluation et de certification (BEEC)

Ministère des Mines, des Industries Minières et de la Géologie

BP 2474

Brazzaville

Republic of Congo

KROATIJA

Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Croatia

EUROPOS BENDRIJA

European Commission

DG External Relations/A/2

170, rue de la Loi

1049 Brussels

Belgium

GANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GVINĖJA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GAJANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIJA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A

Mumbai 400 004

India

INDONEZIJA

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

IZRAELIS

Ministry of Industry, Trade and Labor

Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

JAPONIJA

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8919 Tokyo, Japan

Japan

KORĖJOS RESPUBLIKA

Export Control Policy Division

Ministry of Knowledge Economy

Government Complex

Jungang-dong 1, Gwacheon-si

Gyeonggi-do 427-723

Seoul

Korea

LAOSO LIAUDIES DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Vientiane

Laos

LIBANO RESPUBLIKA

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

LESOTAS

Department of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBERIJA

Government Diamond Office

Ministry of Lands, Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAIZIJA

Ministry of International Trade and Industry

Trade Cooperation and Industry Coordination Section

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MEKSIKA

Secretaría de Economía

Dirección General de Política Comercial

Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipodromo Condesa, Piso 16.

Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F.

Mexico

MAURICIJUS

Import Division

Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives

4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

NAMIBIJA

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

NAUJOJI ZELANDIJA

 

Certificate Issuing authority:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

 

Import and Export Authority:

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

New Zealand

NORVEGIJA

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

RUSIJOS FEDERACIJA

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SIERA LEONĖ

Ministry of Mineral Resources

Gold and Diamond Office (GDO)

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPŪRAS

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury,

Singapore 179434

PIETŲ AFRIKA

South African Diamond and Precious Metals Regulator

SA Diamond Centre

240 Commissioner Street

Johannesburg 2000

South Africa

ŠRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galleface Terrace

Colombo 03

Sri Lanka

SVAZILANDAS

Office for the Commissioner of Mines

Ministry of Natural Resources and Energy

Mining department

Lilunga House (3rd floor, Wing B)

Somhlolo Road

PO Box 9,

Mbabane H100

Swaziland

ŠVEICARIJA

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Task Force Sanctions

Effingerstrasse 27

3003 Berne

Switzerland

TAIVANAS, PENGHU, KINMENIS IR MATSU, ATSKIROJI MUITŲ TERITORIJA

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZANIJA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

TAILANDAS

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

44/100 Nonthaburi 1 Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGAS

Ministry of Mine, Energy and Water

Head Office of Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

TURKIJA

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36

06510 Emek - Ankara

Turkey

Import and Export Authority:

Istanbul Gold Exchange

Rıhtım Cad. No:81

34425 Karaköy – İstanbul

Turkey

UKRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev 04119

Ukraine

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

U.A.E Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Center

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

Dubai

United Arab Emirates

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

United States Kimberley Process Authority

11 West 47 Street 11th floor

New York, NY 10036

United States of America

U.S. Department of State

Room 4843 EB/ESC

2201 C Street, NW

Washington D.C. 20520

United States of America

VIETNAMAS

Ministry of Industry and Trade

Import Export Management Department

54 Hai Ba Trung

Hanoi

Vietnam

ZIMBABVĖ

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe“


8.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1117/2011

2011 m. spalio 31 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Lough Neagh Eel (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, Jungtinės Karalystės paraiška įregistruoti pavadinimą Lough Neagh Eel paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 47, 2011 2 15, p. 12.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.7 klasė.   Šviežia žuvis, moliuskai ir vėžiagyviai bei iš jų pagaminti produktai

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Lough Neagh Eel (SGN)


8.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1118/2011

2011 m. spalio 31 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Coppa di Parma (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, Italijos paraiška įregistruoti pavadinimą Coppa di Parma paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 37, 2011 2 5, p. 24.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.2 klasė.   Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.)

ITALIJA

Coppa di Parma (SGN)


8.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1119/2011

2011 m. spalio 31 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Brovada (SKVN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, Italijos paraiška įregistruoti pavadinimą Brovada paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 35, 2011 2 4, p. 19.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.6 klasė.   Švieži ar perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdinės kultūros

ITALIJA

Brovada (SKVN)


8.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/12


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1120/2011

2011 m. spalio 31 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Carciofo Brindisino (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, Italijos paraiška įregistruoti pavadinimą Carciofo Brindisino paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 29, 2011 1 29, p. 27.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.6 klasė.   Švieži ar perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdai

ITALIJA

Carciofo Brindisino (SGN)


8.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1121/2011

2011 m. spalio 31 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Native Shetland Wool (SKVN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, Jungtinės Karalystės paraiška įregistruoti pavadinimą Native Shetland Wool paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 45, 2011 2 12, p. 21.


PRIEDAS

Reglamento II priede nurodyti žemės ūkio produktai:

3.6 klasė.   Vilna

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Native Shetland Wool (SKVN)


8.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1122/2011

2011 m. spalio 31 d.

kuriuo uždraudžiama su Nyderlandų vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti velniažuvines IV zonos Norvegijos vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2011 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 57/2011, kuriuo 2011 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose ES nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems ES laivams (2), nustatomos kvotos 2011 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2011 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2011 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma draudžiama po nurodytos dienos laikyti laivuose, perkelti, perkrauti arba iškrauti tų laivų sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 24, 2011 1 27, p. 1.


PRIEDAS

Nr.

61/T&Q

Valstybė narė

Nyderlandai

Ištekliai

ANF/04-N.

Rūšis

Velniažuvinės (Lophiidae)

Zona

IV zonos Norvegijos vandenys

Data

2011 10 10


8.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1123/2011

2011 m. spalio 31 d.

kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes I ir IIb zonose

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2011 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 57/2011, kuriuo 2011 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose ES nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems ES laivams (2), nustatomos kvotos 2011 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2011 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2011 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma draudžiama po nurodytos dienos laikyti laivuose, perkelti, perkrauti arba iškrauti tų laivų sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 24, 2011 1 27, p. 1.


PRIEDAS

Nr.

64/T&Q

Valstybė narė

Ispanija

Ištekliai

COD/1/2B.

Rūšis

Atlantinė menkė (Gadus morhua)

Zona

I ir IIb

Data

2011 9 26


8.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1124/2011

2011 m. spalio 31 d.

kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti velniažuvines VIIIc, IX ir X zonose ir CECAF 34.1.1 zonos ES vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2011 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 57/2011, kuriuo 2011 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose ES nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems ES laivams (2), nustatomos kvotos 2011 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2011 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2011 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma draudžiama po nurodytos dienos laikyti laivuose, perkelti, perkrauti arba iškrauti tų laivų sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 24, 2011 1 27, p. 1.


PRIEDAS

Nr.

63/T&Q

Valstybė narė

Ispanija

Ištekliai

ANF/8C3411

Rūšis

Velniažuvinės (Lophiidae)

Zona

VIIIc, IX ir X zonos bei CECAF 34.1.1 zonos ES vandenys

Data

2011 9 28


8.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1125/2011

2011 m. spalio 31 d.

kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti europinius jūrų liežuvius VIIIa ir VIIIb zonų vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2011 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 57/2011, kuriuo 2011 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose ES nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems ES laivams (2), nustatomos kvotos 2011 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2011 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2011 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma draudžiama po nurodytos dienos laikyti laivuose, perkelti, perkrauti arba iškrauti tų laivų sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 24, 2011 1 27, p. 1.


PRIEDAS

Nr.

62/T&Q

Valstybė narė

Ispanija

Ištekliai

SOL/8AB.

Rūšis

Europinis jūrų liežuvis (Solea solea)

Zona

VIIIa ir VIIIb zonos

Data

2011 9 28


8.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/24


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1126/2011

2011 m. lapkričio 7 d.

kuriuo dėl Tarybos reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytos specialiosios paramos finansavimo sumų iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1120/2009 III priedas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 73/2009, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantį reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (1), ypač į jo 69 straipsnio 7 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

pagal 2009 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1120/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, III antraštinėje dalyje numatytos bendrosios išmokos schemos taikymo taisyklės (2), 49 straipsnio 2 dalį nuo 2010 m. iki bet kurių kalendorinių metų rugpjūčio 1 d. valstybės narės gali prašyti peržiūrėti Reglamento (EB) Nr. 73/2009 69 straipsnio 6 dalies a punkte nurodytas sumas, jei suma, gauta taikant to reglamento 69 straipsnio 7 dalies pirmoje pastraipoje atitinkamiems finansiniams metams nurodytą apskaičiavimą, daugiau kaip 20 % skiriasi nuo sumos, nustatytos Reglamento (EB) Nr. 1120/2009 III priede;

(2)

Danija, Suomija ir Slovėnija pateikė Komisijai prašymą peržiūrėti sumas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 73/2009 69 straipsnio 6 dalies a punkte pakeitimams pradedant galioti nuo 2012 m.;

(3)

Danijai, Suomijai ir Slovėnijai pateikus prašymus, Komisija atliko būtiną apskaičiavimą, kad patikrintų, ar 2010 finansiniais metais buvo pasiekta Reglamento (EB) Nr. 1120/2009 49 straipsnio 2 dalyje nurodyta 20 % viršutinė riba. Taikydama Reglamento (EB) Nr. 73/2009 69 straipsnio 7 dalies a punktą, Komisija Reglamento (EB) Nr. 73/2009 IV priede nurodytas grynąsias viršutines ribas nustatė remdamasi Danijai, Suomijai ir Slovėnijai atitinkamai apskaičiuotu vidutiniu moduliavimo kursu;

(4)

remiantis šiuo skaičiavimu 2010 finansinių metų Danijos, Suomijos ir Slovėnijos suma, gauta taikant Reglamento (EB) Nr. 73/2009 69 straipsnio 7 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą skaičiavimą, skiriasi atitinkamai 47 %, 29 % ir 47 % nuo sumos, nustatytos Reglamento (EB) Nr. 1120/2009 III priede;

(5)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1120/2009 III priede Danijai, Suomijai ir Slovėnijai nustatyta suma turėtų būti peržiūrėta. Tokios peržiūrėtos sumos turėtų būti taikomos nuo 2012 kalendorinių metų pagal Reglamento (EB) Nr. 1120/2009 49 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1120/2009 III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

Danijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Danija

23,25“

b)

Suomijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Suomija

6,19“

c)

Slovėnijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Slovėnija

3,52“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 130, 2009 1 31, p. 16.

(2)  OL L 316, 2009 12 2, p. 1.


8.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1127/2011

2011 m. lapkričio 7 d.

kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nepatvirtinama veiklioji medžiaga 2-naftiloksiacto rūgštis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 13 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 80 straipsnio 1 dalies c punktą Tarybos direktyva 91/414/EEB (2) turi būti taikoma veikliųjų medžiagų, kurių atžvilgiu pagal 2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 33/2008, nustatančio išsamias Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatų taikymo taisykles, susijusias su veikliųjų medžiagų, įtrauktų į šios direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą darbų programą, bet neįtrauktų į jos I priedą, vertinimo įprasta ir skubos tvarka (3), 16 straipsnį nustatyta, kad dokumentų rinkinys yra išsamus, tvirtinimo procedūrai ir sąlygoms. 2-naftiloksiacto rūgštis – veiklioji medžiaga, kurios dokumentų rinkinys, kaip nustatyta pagal minėtą reglamentą, yra išsamus;

(2)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 1112/2002 (4) ir (EB) Nr. 2229/2004 (5) nustatytos išsamios Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos darbo programos ketvirtojo etapo įgyvendinimo taisyklės ir nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti, kad būtų galima jas įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, sąrašas. Tame sąraše yra 2-naftiloksiacto rūgštis;

(3)

pagal Reglamento (EB) 2229/2004 24f straipsnį ir to reglamento 25 straipsnio 1 dalies a punktą bei 2 dalies b punktą, 2009 m. sausio 26 d. buvo priimtas Komisijos sprendimas 2009/65/EB dėl 2-naftiloksiacto rūgšties neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, registracijos panaikinimo (6);

(4)

vadovaudamasis Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalimi pirminis pranešėjas (toliau – pareiškėjas) pateikė naują paraišką prašydamas taikyti skubos tvarką, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 33/2008 14–19 straipsniuose;

(5)

paraiška pateikta Italijai, pakeitusiai Prancūziją, kuri Reglamentu (EB) Nr. 2229/2004 buvo paskirta ataskaitą rengiančia valstybe nare. Nustatytas skubos tvarkos terminas nebuvo pažeistas. Veikliosios medžiagos specifikacija ir siūloma paskirtis yra tokios pat kaip Sprendime 2009/65/EB. Minėta paraiška taip pat atitinka kitus Reglamento (EB) Nr. 33/2008 15 straipsnyje nustatytus turinio ir tvarkos reikalavimus;

(6)

Italija įvertino pareiškėjo pateiktus papildomus duomenis ir parengė papildomą ataskaitą. 2010 m. gegužės 21 d. ji šią ataskaitą pateikė Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba) ir Komisijai. Tarnyba papildomą ataskaitą perdavė kitoms valstybėms narėms ir pareiškėjui, kad jie pateiktų pastabų, o gautas pastabas persiuntė Komisijai. Vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 33/2008 20 straipsnio 1 dalimi ir Komisijos prašymu, 2011 m. balandžio 28 d. Tarnyba Komisijai pateikė išvadą dėl 2-naftiloksiacto rūgšties rizikos vertinimo (7). Vertinimo ataskaitos projektą, papildomą ataskaitą ir Tarnybos išvadą valstybės narės ir Komisija persvarstė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2011 m. rugsėjo 27 d. pateikė kaip Komisijos 2-naftiloksiacto rūgšties peržiūros ataskaitą;

(7)

remiantis pareiškėjo pateiktais naujais duomenimis ir duomenimis, įtrauktais į papildomą ataskaitą, buvo įmanoma nustatyti leidžiamąją paros dozę. Tačiau vertinant šią veikliąją medžiagą, nustatyta keletas kitų problemų. Visų pirma, buvo neįmanoma atlikti poveikio vartotojams vertinimo, nes nebuvo pateikta reikalinga informacija apie poveikį gyvuliams, augalų metabolizmą, likučių bandymus, perdirbimo tyrimus ir augalų likučių apibrėžtį. Be to, taip pat nebuvo duomenų apie bitėms, sliekams ir dirvožemio mikroorganizmams keliamą riziką;

(8)

Komisija pasiūlė pareiškėjui pateikti pastabų dėl Tarnybos išvadų. Be to, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 33/2008 21 straipsnio 1 dalyje, Komisija paragino pareiškėją pateikti pastabų dėl peržiūros ataskaitos projekto. Pareiškėjas pateikė pastabas, ir jos buvo atidžiai išnagrinėtos;

(9)

vis dėlto, nepaisant pareiškėjo argumentų, 7 konstatuojamojoje dalyje minėtų problemų išspręsti nepavyko. Taigi neįrodyta, kad pasiūlytomis sąlygomis naudojami augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra 2-naftiloksiacto rūgšties, galėtų atitikti bendruosius reikalavimus, nurodytus Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose;

(10)

todėl 2-naftiloksiacto rūgštis neturėtų būti patvirtinta pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 2 dalį;

(11)

siekiant aiškumo Sprendimas 2009/65/EB turėtų būti panaikintas;

(12)

šiuo reglamentu nepanaikinama galimybė pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 7 straipsnį pateikti dar vieną paraišką dėl 2-naftiloksiacto rūgšties;

(13)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Veikliosios medžiagos nepatvirtinimas

Veiklioji medžiaga 2-naftiloksiacto rūgštis nepatvirtinama.

2 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2009/65/EB panaikinamas.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(3)  OL L 15, 2008 1 18, p. 5.

(4)  OL L 168, 2002 6 27, p. 14.

(5)  OL L 379, 2004 12 24, p. 13.

(6)  OL L 23, 2009 1 27, p. 33.

(7)  Europos maisto saugos tarnybos bendros peržiūros išvados dėl veikliosios medžiagos pesticido 2-naftiloksiacto rūgšties keliamos rizikos vertinimo. EMST leidinys (2011 m.); 9(5):2152 [52 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2152. Pateikta www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


8.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/28


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1128/2011

2011 m. lapkričio 7 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. lapkričio 8 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 7 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

61,3

MA

47,5

MK

61,4

TR

85,9

ZZ

64,0

0707 00 05

AL

62,0

EG

161,4

TR

138,1

ZZ

120,5

0709 90 70

MA

69,6

TR

108,8

ZZ

89,2

0805 20 10

MA

70,7

ZA

130,9

ZZ

100,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

54,5

HR

32,0

IL

76,2

MA

79,7

TR

77,1

UY

69,9

ZZ

64,9

0805 50 10

AR

58,5

BO

59,5

TR

53,6

ZA

36,5

ZZ

52,0

0806 10 10

BR

249,3

CL

73,3

EC

65,7

LB

291,0

TR

140,7

US

249,8

ZA

80,8

ZZ

164,4

0808 10 80

CA

145,0

CL

90,0

CN

86,4

MK

41,0

NZ

127,6

ZA

82,8

ZZ

95,5

0808 20 50

CN

44,1

TR

133,1

ZZ

88,6


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

8.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/30


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. spalio 25 d.

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Vokietijos paraiška „EGF/2011/003 DE/Arnsbergas ir Diuseldorfas, automobilių pramonė“)

(2011/724/ES)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (1), ypač į jo 28 punktą,

atsižvelgdami į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (2), ypač į jo 12 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) įsteigtas teikti papildomą paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)

EGF taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio, paraiškas;

(3)

2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė mobilizuoti EGF lėšas, neviršijant viršutinės metinės 500 mln. EUR ribos;

(4)

2011 m. vasario 9 d. Vokietija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų atleidimo iš penkių įmonių, vykdančių NACE 2 red. 29 skyriaus (Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba) veiklą Arnsbergo (DEA5) ir Diuseldorfo (DEA1) NUTS II regionuose, ir iki 2011 m. balandžio 28 d. ją papildė išsamesne informacija. Ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl Komisija siūlo mobilizuoti 4 347 868 EUR sumą;

(5)

todėl EGF lėšos turėtų būti mobilizuotos finansinei paramai pagal Vokietijos pateiktą paraišką suteikti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2011 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 4 347 868 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Strasbūre 2011 m. spalio 25 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(2)  OL C 406, 2006 12 30, p. 1.


8.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/31


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. spalio 25 d.

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Danijos paraiška „EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery“)

(2011/725/ES)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (1), ypač į jo 28 punktą,

atsižvelgdami į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (2), ypač į jo 12 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) įsteigtas siekiant teikti papildomą paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl esminių su globalizacija susijusių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)

EGF taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio, paraiškas;

(3)

2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė mobilizuoti EGF lėšų, neviršijant viršutinės metinės 500 mln. EUR ribos;

(4)

2010 m. gegužės 11 d. Danija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų atleidimo iš šešių įmonių, vykdančių NACE 2 red. 28 skyriaus (Mašinų ir įrangos gamyba) veiklą Vidurio Jutlandijos (DK04) NUTS II regione, ir iki 2011 m. kovo 21 d. ją papildė išsamesne informacija. Ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl Komisija siūlo mobilizuoti 3 944 606 EUR sumą;

(5)

todėl EGF lėšos turėtų būti mobilizuojamos finansinei paramai pagal Danijos pateiktą paraišką suteikti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos 2011 finansinių metų bendrajame biudžete iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 3 944 606 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimtas Strasbūre 2011 m. spalio 25 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(2)  OL C 406, 2006 12 30, p. 1.


8.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/32


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. spalio 25 d.

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Portugalijos paraiška „EGF/2010/026 PT/Rohde“)

(2011/726/ES)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (1), ypač į jo 28 punktą,

atsižvelgdami į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (2), ypač į jo 12 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) įsteigtas teikti papildomą paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)

EGF taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio, paraiškas;

(3)

2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė mobilizuoti EGF lėšas, neviršijant viršutinės metinės 500 mln. EUR ribos;

(4)

2010 m. lapkričio 26 d. Portugalija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas, nes iš įmonės Rohde buvo atleista darbuotojų, ir iki 2011 m. gegužės 19 d. ją papildė išsamesne informacija. Ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl Komisija siūlo mobilizuoti 1 449 500 EUR sumą;

(5)

todėl EGF lėšos turėtų būti mobilizuotos finansinei paramai pagal Portugalijos pateiktą paraišką suteikti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2011 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 1 449 500 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Strasbūre 2011 m. spalio 25 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(2)  OL L 406, 2006 12 30, p. 1.


8.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/33


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. lapkričio 7 d.

kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms 2010 m. Danijoje taikant skubias kovos su paukščių gripu priemones, atlyginti

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 7850)

(Tekstas autentiškas tik danų kalba)

(2011/727/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal finansinio reglamento 75 straipsnį ir įgyvendinimo taisyklių 90 straipsnio 1 dalį įsipareigojimai dėl išlaidų iš Sąjungos biudžeto yra grindžiami ankstesniu institucijos arba kitų institucijų, kurioms institucija yra perdavusi įgaliojimus, finansavimo sprendimu, kuriame išdėstomi pagrindiniai su biudžeto išlaidomis susijusių veiksmų elementai;

(2)

Sprendimu 2009/470/EB nustatyta Sąjungos finansinio įnašo, skirto specialiųjų veterinarijos priemonių įskaitant skubias priemones, išlaidoms atlyginti, nustatymo tvarka. Siekdama padėti kuo greičiau likviduoti paukščių gripą, Sąjunga turėtų finansiškai prisidėti prie valstybių narių patirtų tinkamų finansuoti išlaidų atlyginimo. Šio sprendimo 4 straipsnio 3 dalies pirmoje ir antroje įtraukoje nustatyta, kokia dalis valstybių narių patirtų išlaidų privalo būti atlyginta;

(3)

2005 m. vasario 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 349/2005, nustatančio Tarybos sprendime 90/424/EEB paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisykles (2), 3 straipsnyje nustatyta, kokioms tinkamoms finansuoti išlaidoms atlyginti gali būti skiriama Sąjungos finansinė parama;

(4)

2011 m. kovo 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2011/204/ES dėl Sąjungos finansinės paramos skubioms kovos su paukščių gripu priemonėms Danijoje ir Nyderlanduose 2010 m. (3) suteiktas Sąjungos finansinis įnašas skubių kovos su paukščių gripu priemonių Danijoje 2010 m. išlaidoms atlyginti;

(5)

2011 m. gegužės 26 d. Danija, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnio 1 ir 2 dalimis, pateikė oficialų prašymą atlyginti išlaidas;

(6)

Sąjungos finansinis įnašas privalo būti išmokamas tik tuo atveju, jei planuota veikla buvo tikrai įgyvendinta ir valdžios institucijos per nustatytus terminus pateikė visą reikalingą informaciją. 2011 m. birželio 14 d. Danijai e. paštu buvo pateiktos Komisijos pastabos, tinkamų finansuoti išlaidų skaičiavimo metodas ir galutinės išvados. 2011 m. birželio 14 d. e. paštu Danija išreiškė sutikimą;

(7)

Danijos valdžios institucijos visiškai įvykdė Sprendimo 2009/470/EB 3 straipsnio 4 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnyje nustatytus techninius ir administracinius reikalavimus;

(8)

atsižvelgiant į šias aplinkybes, reikėtų nustatyti bendrą Sąjungos finansinį įnašą, kuriuo būtų atlygintos tinkamos finansuoti išlaidos, patirtos 2010 m. likviduojant paukščių gripą Danijoje;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, susijusioms su paukščių gripo likvidavimu Danijoje 2010 m., atlyginti yra 183 858,72 EUR.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra finansavimo sprendimas, kaip nurodyta finansinio reglamento 75 straipsnyje, ir skiriamas Danijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 7 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

(2)  OL L 55, 2005 3 1, p. 12.

(3)  OL L 86, 2011 4 1, p. 73.


8.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/35


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2011 m. spalio 31 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/15 dėl EFSF paskolų valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, administravimo, ir kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/31 dėl mokėjimams, susijusiems su EFSF paskolomis valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, atlikti skirtų sąskaitų atidarymo

(ECB/2011/16)

(2011/728/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VYKDOMOJI VALDYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 17 ir 21 straipsnius,

kadangi:

(1)

2010 m. rugsėjo 21 d. Sprendimas ECB/2010/15 dėl EFSF paskolų valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, administravimo (1) įtvirtina nuostatas dėl piniginių lėšų sąskaitos atidarymo Europos Centriniame Banke (ECB) Europos finansinio stabilumo fondo (EFSF) vardu, kuri skirta susitarimų dėl paskolos programos (toliau – susitarimai dėl paskolos programos) veikimui pagal EFSF pagrindų susitarimą, kuris įsigaliojo 2010 m. rugpjūčio 4 d. (toliau – EFSF pagrindų susitarimas);

(2)

2010 m. gruodžio 20 d. Sprendimas ECB/2010/31 dėl mokėjimams, susijusiems su EFSF paskolomis valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, atlikti skirtų sąskaitų atidarymo (2) įtvirtina nuostatas dėl piniginių lėšų sąskaitų ECB atidarymo atitinkamos valstybės narės-paskolos gavėjos nacionalinio centrinio banko vardu susitarimų dėl paskolos programos veikimui pagal EFSF pagrindų susitarimą;

(3)

EFSF pagrindų susitarimas buvo iš dalies pakeistas papildymo ir pakeitimo susitarimu, kuris įsigaliojo 2011 m. spalio 18 d. Iš dalies pakeistu EFSF pagrindų susitarimu buvo sukurtos papildomos priemonės, kurias EFSF gali naudoti finansinei paramai teikti. Iš dalies pakeisto EFSF pagrindų susitarimo preambulės 2 pastraipoje ir 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad EFSF gali teikti paskolas, atsargumo priemones, priemones, kuriomis finansuojamas euro zonos valstybėje narėje esančių finansinių institucijų rekapitalizavimas (per paskolas tokių valstybių narių, įskaitant programoje nedalyvaujančias šalis, Vyriausybėms), priemones obligacijoms antrinėse rinkose pirkti ar priemones obligacijoms pirminėje rinkoje pirkti (visos tokios priemonės yra „finansinė pagalba“), kurios būtų teikiamos per susitarimus dėl finansinės pagalbos programos (toliau – susitarimai dėl finansinės pagalbos programos). Įsigaliojus iš dalies pakeistam EFSF pagrindų susitarimui, susitarimai dėl paskolos programos gali likti;

(4)

todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti sprendimus ECB/2010/15 ir ECB/2010/31,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas ECB/2010/15 iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Mokėjimų piniginių lėšų sąskaitoje priėmimas

ECB tik tuomet priima mokėjimus į EFSF vardu atidarytą piniginių lėšų sąskaitą ar iš jos, jei šie mokėjimai susiję su susitarimais dėl paskolos programos arba susitarimais dėl finansinės pagalbos programos.“

2.

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Likutis piniginių lėšų sąskaitoje

Po to, kai padaromi su bet kokiu susitarimu dėl paskolos programos ar susitarimu dėl finansinės pagalbos programos susiję mokėjimai, EFSF vardu atidarytoje piniginių lėšų sąskaitoje neturi būti likę jokio kreditinio likučio; prieš dieną, kurią turi būti padaryti su bet kokiu susitarimu dėl paskolos programos ar susitarimu dėl finansinės pagalbos programos susiję mokėjimai, į tokią piniginių lėšų sąskaitą negalima pervesti jokių sumų. EFSF vardu atidarytoje piniginių lėšų sąskaitoje niekada negali būti debetinio likučio. Todėl iš EFSF vardu atidarytos piniginių lėšų sąskaitos negalima atlikti jokių mokėjimų, viršijančių tos sąskaitos kreditinį likutį.“

2 straipsnis

Sprendimas ECB/2010/31 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Piniginių lėšų sąskaitų atidarymas

ECB, gavęs valstybės narės-paskolos gavėjos NCB prašymą, tokio NCB vardu gali atidaryti piniginių lėšų sąskaitas mokėjimams, susijusiems su susitarimais dėl paskolos programos ar susitarimais dėl finansinės pagalbos programos, apdoroti (toliau – NCB piniginių lėšų sąskaita).“

2.

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Mokėjimų priėmimas piniginių lėšų sąskaitose

NCB piniginių lėšų sąskaita naudojama tik mokėjimams, susijusiems su susitarimu dėl paskolos programos ar susitarimu dėl finansinės pagalbos programos, apdoroti.“

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja 2011 m. lapkričio 2 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2011 m. spalio 31 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 253, 2010 9 28, p. 58.

(2)  OL L 10, 2011 1 14, p. 7.