ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2011.279.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 279

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. spalio 26d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. spalio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1078/2011, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nepatvirtinama veiklioji medžiaga propanilas ( 1 )

1

 

 

2011 m. spalio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1079/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

3

 

 

GAIRĖS

 

 

2011/704/ES

 

*

2011 m. spalio 14 d. Europos centrinio banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2011/15)

5

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1166/2008 dėl ūkių struktūros tyrimų bei žemės ūkio gamybos metodų tyrimo, panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 571/88, klaidų ištaisymas (OL L 321, 2008 12 1, p. 14)

8

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

26.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 279/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1078/2011

2011 m. spalio 25 d.

kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nepatvirtinama veiklioji medžiaga propanilas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 13 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 80 straipsnio 1 dalies c punktą Tarybos direktyva 91/414/EEB (2) turi būti taikoma veikliųjų medžiagų, kurių atžvilgiu pagal 2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 33/2008, nustatančio išsamias Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatų taikymo taisykles, susijusias su veikliųjų medžiagų, įtrauktų į šios direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą darbų programą, bet neįtrauktų į jos I priedą, vertinimo įprasta ir skubos tvarka (3), 16 straipsnį nustatyta, kad dokumentų rinkinys yra išsamus, tvirtinimo procedūrai ir sąlygoms. Propanilas – veiklioji medžiaga, kurios dokumentų rinkinys, kaip nustatyta pagal minėtą reglamentą, yra išsamus;

(2)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 (4) ir (EB) Nr. 1490/2002 (5) nustatytos išsamios Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos darbo programos antrojo ir trečiojo etapų įgyvendinimo taisyklės ir nustatyti veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti, kad jas būtų galima įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, sąrašai. Tuose sąrašuose yra propanilas;

(3)

pagal Reglamento (EB) 1490/2002 11f straipsnį ir to reglamento 12 straipsnio 1 dalies a punktą bei 12 straipsnio 2 dalies b punktą, 2008 m. rugsėjo 30 d. buvo priimtas Komisijos sprendimas 2008/769/EB dėl propanilo neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, registracijos panaikinimo (6).

(4)

vadovaudamasis Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalimi pirminis pranešėjas (toliau – pareiškėjas) pateikė naują paraišką prašydamas taikyti skubos tvarką, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 33/2008 14–19 straipsniuose;

(5)

paraiška pateikta Italijai, kuri Reglamentu (EB) Nr. 1490/2002 paskirta ataskaitą rengiančia valstybe nare. Nustatytas skubos tvarkos terminas nebuvo pažeistas. Veikliosios medžiagos specifikacija ir siūloma paskirtis yra tokios pat kaip Sprendime 2008/769/EB. Minėta paraiška taip pat atitinka kitus Reglamento (EB) Nr. 33/2008 15 straipsnyje nustatytus turinio ir tvarkos reikalavimus;

(6)

Italija įvertino pareiškėjo pateiktus papildomus duomenis ir parengė papildomą ataskaitą. 2010 m. vasario 26 d. Italija šią ataskaitą pateikė Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba) ir Komisijai. Tarnyba papildomą ataskaitą perdavė kitoms valstybėms narėms ir pareiškėjui, kad jie pateiktų pastabų, o gautas pastabas persiuntė Komisijai. Vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 33/2008 20 straipsnio 1 dalimi ir Komisijos prašymu, 2011 m. vasario 23 d. Tarnyba Komisijai pateikė išvadą dėl propanilo rizikos vertinimo (7). Vertinimo ataskaitos projektą, papildomą ataskaitą ir Tarnybos išvadą valstybės narės ir Komisija persvarstė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2011 m. rugsėjo 27 d. pateikė kaip Komisijos propanilo peržiūros ataskaitą;

(7)

remiantis pareiškėjo pateiktais naujais duomenimis ir duomenimis, įtrauktais į papildomą ataskaitą, buvo įmanoma nustatyti priimtiną poveikio operatoriams lygį. Tačiau vertinant šią veikliąją medžiagą, nustatyta keletas kitų problemų. Visų pirma, buvo neįmanoma atlikti patikimo poveikio vartotojams vertinimo, nes nebuvo duomenų apie metabolito 3,4-DCA toksiškumą, kuris gali būti didesnis nei bepakaitinio junginio. Be to, nebuvo galima pasiūlyti didžiausios leidžiamosios likučių koncentracijos siūlomos naudojimo ryžiams paskirties atveju, nes pateikti tyrimai nebuvo atlikti vadovaujantis labai svarbia žemės ūkio gerąja patirtimi. Nustatyta didelė rizika paukščiams ir žinduoliams; remiantis pareiškėjo pateiktais duomenimis negalima atmesti didelės rizikos vandens organizmams ir netiksliniams nariuotakojams. Be to, negalima atmesti galimo medžiagos plitimo atmosfera didelį atstumą;

(8)

Komisija pasiūlė pareiškėjui pateikti pastabų dėl Tarnybos išvadų. Be to, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 33/2008 21 straipsnio 1 dalyje, Komisija paragino pareiškėją pateikti pastabų dėl peržiūros ataskaitos projekto. Pareiškėjas pateikė pastabas, ir jos buvo atidžiai išnagrinėtos;

(9)

vis dėlto, nepaisant pareiškėjo argumentų, 7 konstatuojamojoje dalyje minėtų problemų išspręsti nepavyko. Taigi neįrodyta, kad pasiūlytomis sąlygomis naudojami augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra propanilo, galėtų atitikti bendruosius reikalavimus, nurodytus Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose;

(10)

todėl propanilas neturėtų būti patvirtintas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 2 dalį;

(11)

siekiant aiškumo Sprendimas 2008/769/EB turėtų būti panaikintas;

(12)

šiuo reglamentu nepanaikinama galimybė pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 7 straipsnį pateikti dar vieną paraišką dėl propanilo;

(13)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Veikliosios medžiagos nepatvirtinimas

Veiklioji medžiaga propanilas nepatvirtinama.

2 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2008/769/EB panaikinamas.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(3)  OL L 15, 2008 1 18, p. 5.

(4)  OL L 55, 2000 2 29, p. 25.

(5)  OL L 224, 2002 8 21, p. 23.

(6)  OL L 263, 2008 10 2, p. 14.

(7)  Europos maisto saugos tarnybos bendros peržiūros išvados dėl veikliosios medžiagos pesticido propanilo keliamos rizikos vertinimo. EMST leidinys, 2011; 9(3): 2085 [63 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2085. Pateikta www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


26.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 279/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1079/2011

2011 m. spalio 25 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. spalio 26 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 25 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

57,4

MA

48,8

MK

52,3

ZZ

52,8

0707 00 05

AL

45,6

MK

62,2

TR

151,2

ZZ

86,3

0709 90 70

AR

33,4

TR

132,0

ZZ

82,7

0805 50 10

AR

62,5

TR

69,8

ZA

78,3

ZZ

70,2

0806 10 10

BR

217,5

CL

71,4

TR

144,1

ZA

67,9

ZZ

125,2

0808 10 80

AR

61,9

BR

86,4

CA

106,3

CL

90,0

CN

82,6

NZ

113,1

US

99,9

ZA

107,1

ZZ

93,4

0808 20 50

CN

53,4

TR

126,5

ZZ

90,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


GAIRĖS

26.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 279/5


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2011 m. spalio 14 d.

kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2)

(ECB/2011/15)

(2011/704/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį ir 17, 18 ir 22 straipsnius,

kadangi:

(1)

2007 m. balandžio 26 d. Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (1); šios gairės reglamentuoja TARGET2, kurią charakterizuoja viena techninė platforma, vadinama bendra technine platforma;

(2)

reikėtų iš dalies pakeisti Gaires ECB/2007/2: a) atsižvelgiant į būtinybę įtraukti „atsargumo sumetimus“ kaip vieną iš kriterijų, kurių pagrindu atmetamas prašymas dalyvauti TARGET2, ir dalyvio dalyvavimas TARGET2 arba dienos paskolos paslauga jam gali būti sustabdyta, apribota arba nutraukta; ir b) siekiant atspindėti naujus reikalavimus TARGET2 dalyviams, susijusius su administracinėmis ir ribojamosiomis priemonėmis, nustatytomis atitinkamai Sutarties 75 ir 215 straipsniuose,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Gairių ECB/2007/2 daliniai pakeitimai

1.   Gairių ECB/2007/2 2 straipsnyje pateikta „pereinamojo laikotarpio“ apibrėžtis pakeičiama taip:

„—   pereinamasis laikotarpis- kiekvienam Eurosistemos CB tai ketverių metų laikotarpis, prasidedantis nuo tada, kai Eurosistemos CB pereina prie BTP, išskyrus atvejus, kai Valdančioji taryba, atskirais atvejais atsižvelgdama į konkrečius ypatumus arba paslaugas, nusprendžia kitaip,“.

2.   Gairių ECB/2007/2 II, III ir V priedai iš dalies keičiami pagal šių gairių priedą.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šios gairės įsigalioja praėjus dviem dienoms po jų priėmimo. Jos taikomos nuo 2011 m. lapkričio 21 d.

3 straipsnis

Adresatai ir įgyvendinančios priemonės

1.   Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

2.   Dalyvaujantys nacionaliniai centriniai bankai iki 2011 m. spalio 21 d. atsiunčia ECB priemones, kuriomis jie ketina laikytis šių gairių.

Priimta Frankfurte prie Maino 2011 m. spalio 14 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 237, 2007 9 8, p. 1.


PRIEDAS

1.

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 straipsnyje pateiktos terminų „gavėjas“ ir „mokėtojas“ apibrėžtys pakeičiamos taip:

„—   gavėjas (payee)– išskyrus, kai vartojama šio priedo 39 straipsnyje – TARGET2 dalyvis, kurio MM sąskaita bus kredituojama apmokant mokėjimo nurodymą,

—   mokėtojas (payer)– išskyrus, kai vartojama šio priedo 39 straipsnyje – TARGET2 dalyvis, kurio MM sąskaita bus debetuojama apmokant mokėjimo nurodymą,“;

b)

8 straipsnio 4 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

[Įterpti CB pavadinimą] vertinimu, toks dalyvavimas keltų grėsmę bendram TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ar bet kurios kitos TARGET2 komponento sistemos stabilumui, patikimumui ir saugumui arba kliudytų [įterpti CB pavadinimą] atlikti savo uždavinius, kaip apibrėžta [nurodyti atitinkamą nacionalinės teisės aktą] bei Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statute, arba, atsargumo sumetimais, laikomas keliančiu riziką.“;

c)

34 straipsnio 2 dalies e punktas pakeičiamas taip:

„e)

įvyksta bet koks kitas su dalyviu susijęs įvykis, kuris, [įterpti CB pavadinimą] vertinimu, keltų grėsmę bendram TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ar bet kurios kitos TARGET2 komponento sistemos stabilumui, patikimumui ir saugumui, arba kuris kliudytų [įterpti CB pavadinimą] atlikti savo uždavinius, kaip apibrėžta [nurodyti atitinkamą nacionalinės teisės aktą] bei Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statute, arba, atsargumo sumetimais, laikomas keliančiu riziką; ir (arba)“;

d)

39 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

antraštė „Duomenų apsauga, pinigų plovimo prevencija ir susiję klausimai“ pakeičiama antrašte „Duomenų apsauga, pinigų plovimo prevencija, administracinės ar ribojamosios priemonės ir susiję klausimai“;

ii)

pridedama ši 3 dalis:

„3.   Dalyviai, veikdami kaip mokėtojo ar gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjai, laikosi visų reikalavimų, išplaukiančių iš administracinių arba ribojančių priemonių, privalomų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 75 arba 215 straipsnį, įskaitant reikalavimus pateikti pranešimus ir (arba) gauti kompetentingos institucijos sutikimą vykdyti operacijas. Be to:

a)

kai [įterpti CB pavadinimą] yra dalyvio, kuris yra mokėtojas, mokėjimo paslaugų teikėjas:

i)

dalyvis pateikia reikalaujamą pranešimą arba gauna sutikimą centrinio banko, kuris pirmiausia privalo pateikti pranešimą arba gauti sutikimą, vardu ir pateikia [įterpti CB pavadinimą] įrodymus apie pateiktą pranešimą arba gautą sutikimą;

ii)

dalyvis neįtraukia kredito pervedimo nurodymo į TARGET2 tol, kol negauna patvirtinimo iš [įterpti CB pavadinimą], kad reikalaujamas pranešimas pateiktas arba gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas gavo sutikimą, arba toks sutikimas gautas to mokėjimo paslaugų teikėjo vardu;

b)

kai [įterpti CB pavadinimą] yra dalyvio, kuris yra gavėjas, mokėjimo paslaugų teikėjas, dalyvis pateikia reikalaujamą pranešimą arba gauna sutikimą centrinio banko, kuris pirmiausia privalo pateikti pranešimą arba gauti sutikimą, vardu ir pateikia [įterpti CB pavadinimą] įrodymus apie pateiktą pranešimą arba gautą sutikimą.

Šioje dalyje terminai „mokėjimo paslaugų teikėjas“, „mokėtojas“ ir „gavėjas“ vartojami taikytinose administracinėse arba ribojamosiose priemonėse nustatyta prasme.“

2.

III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

„įsipareigojimų nevykdymo“ apibrėžties h punktas pakeičiamas taip:

„h)

subjekto dalyvavimas kitoje TARGET2 komponento sistemoje ir (arba) išorinėje sistemoje yra sustabdytas arba nutrauktas;“;

b)

antraštė „Dienos paskolos sustabdymas arba nutraukimas“ pakeičiama antrašte „Dienos paskolos sustabdymas, apribojimas arba nutraukimas“;

c)

12 dalis pakeičiama taip:

„12.

a)

Dalyvaujantys NCB sustabdo arba nutraukia galimybę gauti dienos paskolą vienu iš šių įsipareigojimų nevykdymo atvejų:

i)

subjekto sąskaita dalyvaujančiame NCB yra sustabdyta arba uždaryta;

ii)

atitinkamas subjektas nebetenkina bet kurio iš šiame priede nustatytų dienos paskolos teikimo reikalavimų;

iii)

kompetentinga teismo ar kitokia valdžios institucija priima sprendimą subjektui taikyti veiklos nutraukimo procedūrą arba paskirti jam likvidatorių ar panašų pareigūną, arba taikyti bet kokią kitą panašią procedūrą;

iv)

subjektui taikomas lėšų įšaldymas ir (arba) kitos Sąjungos nustatytos priemonės, apribojamosios subjekto galimybę naudoti savo lėšas.

b)

Dalyvaujantys NCB gali sustabdyti arba nutraukti dienos paskolos paslaugą, jeigu NCB sustabdo arba nutraukia dalyvio dalyvavimą TARGET2 pagal II priedo 34 straipsnio 2 dalies b–e punktus arba jeigu vienu ar daugiau atvejų (išskyrus nurodytuosius 34 straipsnio 2 dalies a punkte) nevykdomi įsipareigojimai.

c)

Jeigu Eurosistema, vadovaudamasi Gairių ECB/2000/7 I priedo 2.4 skirsniu, atsargumo sumetimais arba dėl kitų priežasčių nusprendžia sustabdyti, apriboti arba atimti kitų sandorio šalių prieigą prie pinigų politikos priemonių, dalyvaujantys NCB įgyvendina tokį sprendimą dienos paskolos teikimo atžvilgiu, vadovaudamiesi atitinkamo NCB taikomų sutartinių arba reguliavimo priemonių nuostatomis.

d)

Dalyvaujantys NCB gali nuspręsti sustabdyti, apriboti arba nutraukti dienos paskolos paslaugą dalyviui, jeigu, atsargumo sumetimais, dalyvis laikomas keliančiu riziką. Tokiais atvejais dalyvaujantys NCB nedelsiant raštu praneša apie tai ECB, kitiems dalyvaujantiems NCB ir prisijungusiems CB. Prireikus Valdančioji taryba nusprendžia dėl vieningo priimtų priemonių įgyvendinimo visose TARGET2 komponento sistemose.“;

d)

13 dalis pakeičiama taip:

„13.

Kai dalyvaujantis NCB nusprendžia sustabdyti, apriboti arba nutraukti Eurosistemos pinigų politikos šaliai dienos paskolos paslaugą, toks sprendimas netaikomas, kol ECB jo nepatvirtina.“

3.

V priedo 4 straipsnio 16 dalies b punkte žodžiai „IA priedėlis“ pakeičiami žodžiais „IV priedėlis“, o žodžiai „V priedas“ pakeičiami žodžiais „II priedas“.


Klaidų ištaisymas

26.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 279/8


2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1166/2008 dėl ūkių struktūros tyrimų bei žemės ūkio gamybos metodų tyrimo, panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 571/88, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 321, 2008 m. gruodžio 1 d., p. 14 )

(Šis klaidų ištaisymas panaikina ir pakeičia klaidų ištaisymą, paskelbtą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 308, 2009 m. lapkričio 24 d., p. 27.)

32 puslapis, V priedo lentelė, skiltis „Rodiklis“, 8 eilutė, rodiklis „Sėjomaina:“:

yra:

„Ariamosios žemės ploto dalis planuojamoje sėjomainoje“,

turi būti:

„Ariamosios žemės ploto dalis, neįtraukta į planuojamą sėjomainą“.