ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2011.268.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 268

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. spalio 13d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. spalio 10 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1008/2011, kuriuo, pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės rankiniams padėklų krautuvams ir jų pagrindinėms dalims nustatomas galutinis antidempingo muitas, kurio taikymas išplėstas importuojamiems iš Tailando siunčiamiems rankiniams padėklų krautuvams ir jų pagrindinėms dalims, deklaruojamiems kaip Tailando kilmės arba ne

1

 

 

2011 m. spalio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1009/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

12

 

 

2011 m. spalio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1010/2011, kuriuo nustatomas eksporto licencijų išdavimo procentinis dydis, atmetamos eksporto licencijų paraiškos ir sustabdomas nekvotinio cukraus ir izogliukozės eksporto licencijų paraiškų teikimas

14

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2011/672/ES

 

*

2011 m. spalio 10 d. Tarybos sprendimas dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Rumunijai atstovaujančio nario skyrimo

15

 

 

2011/673/ES

 

*

2011 m. spalio 10 d. Tarybos sprendimas dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Vokietijai atstovaujančio nario skyrimo

16

 

 

2011/674/ES

 

*

2011 m. spalio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl tam tikrų infekciniu galvijų rinotracheitu neužkrėstų Vokietijos administracinių regionų statuso iš dalies keičiamas Sprendimas 2004/558/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 7165)  ( 1 )

17

 

 

2011/675/ES

 

*

2011 m. spalio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl Latvijos paskelbimo valstybe nare, kurioje oficialiai nenustatyta tuberkuliozės, ir dėl paskelbimo, kad tam tikruose Portugalijos administraciniuose regionuose oficialiai nenustatyta enzootinės galvijų leukozės, iš dalies keičiamas Sprendimas 2003/467/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 7186)  ( 1 )

19

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

13.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 268/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1008/2011

2011 m. spalio 10 d.

kuriuo, pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės rankiniams padėklų krautuvams ir jų pagrindinėms dalims nustatomas galutinis antidempingo muitas, kurio taikymas išplėstas importuojamiems iš Tailando siunčiamiems rankiniams padėklų krautuvams ir jų pagrindinėms dalims, deklaruojamiems kaip Tailando kilmės arba ne

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 9 straipsnio 4 dalį ir 11 straipsnio 2, 5 ir 6 dalis,

atsižvelgdama į Europos Komisijos (toliau – Komisija) pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

1.   Galiojančios priemonės

(1)

Atlikus antidempingo tyrimą (toliau – pirminis tyrimas) Taryba Reglamentu (EB) Nr. 1174/2005 (2) importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės rankiniams padėklų krautuvams ir jų pagrindinėms dalims, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 8427 90 00 ir ex 8431 20 00, nustatė galutinį antidempingo muitą (toliau – galutinės antidempingo priemonės). Nustatytosios priemonės – 7,6–46,7 % ad valorem muitas.

(2)

Taryba, atlikus ex officio produkto apibrėžtosios srities tarpinę peržiūrą, Reglamentu (EB) Nr. 684/2008 (3) patikslino pirminio tyrimo produkto apibrėžtąją sritį.

(3)

Taryba, atlikus ex officio antidempingo priemonių vengimo tyrimą, Reglamentu (EB) Nr. 499/2009 (4) galutinio antidempingo muito, nustatyto Reglamentu (EB) Nr. 1174/2005 ir taikytino „visoms kitoms bendrovėms“, taikymą išplėtė iš Tailando siunčiamiems rankiniams padėklų krautuvams ir jų pagrindinėms dalims, deklaruojamiems kaip Tailando kilmės arba ne.

2.   Prašymas atlikti priemonių galiojimo termino peržiūrą

(4)

Paskelbus pranešimą apie artėjančią taikomų galutinių antidempingo priemonių galiojimo pabaigą (5), 2010 m. balandžio 21 d. Komisija gavo prašymą inicijuoti šių priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį. Prašymą pateikė du Sąjungos gamintojai: BT Products AB ir Lifter S.r.l. (toliau – pareiškėjai), kurie pagamina didžiąją dalį (šiuo atveju beveik 100 %) visų Sąjungoje pagaminamų rankinių padėklų krautuvų ir jų pagrindinių dalių.

(5)

Prašymas grįstas tuo, kad pasibaigus priemonių galiojimui dempingas ir jo daroma žala Sąjungos pramonei greičiausiai tęsis arba pasikartos.

3.   Priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimas

(6)

Pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu ir nustačiusi, kad esama pakankamai įrodymų, pagrindžiančių priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimą, Komisija 2010 m. liepos 20 d. pranešimu Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (6) (toliau – pranešimas apie inicijavimą) paskelbė inicijuojanti priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį.

4.   Tyrimas

4.1.   Tiriamasis laikotarpis

(7)

Atliekant dempingo tęsimosi arba pasikartojimo tyrimą buvo nagrinėjamas 2009 m. liepos 1 d. – 2010 m. birželio 30 d. laikotarpis (toliau – peržiūros tiriamasis laikotarpis arba PTL). Analizuojant žalos tęsimosi arba pasikartojimo tikimybei įvertinti svarbias tendencijas buvo nagrinėjamas laikotarpis nuo 2007 m. sausio 1 d. iki PTL pabaigos (toliau – nagrinėjamasis laikotarpis).

4.2.   Su tyrimu susijusios šalys

(8)

Komisija apie priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimą oficialiai pranešė pareiškėjams, eksportuojantiems gamintojams, importuotojams ir žinomiems susijusiems naudotojams, taip pat eksportuojančios šalies atstovams. Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė per pranešime apie inicijavimą nustatytą terminą pareikšti nuomonę raštu ir pateikti prašymą išklausyti.

(9)

Visos suinteresuotosios šalys, pateikusios prašymą jas išklausyti ir jame nurodžiusios svarbias priežastis, dėl kurių reikėtų jas išklausyti, buvo išklausytos.

(10)

Atsižvelgiant į akivaizdžiai didelį nesusijusių importuotojų skaičių, laikyta tikslinga, remiantis pagrindinio reglamento 17 straipsniu, išnagrinėti, ar nereikėtų atlikti atrankos. Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka būtina (o jei būtina, kad galėtų atrinkti bendroves) pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį pirmiau minėtų šalių prašyta per 15 dienų nuo peržiūrų inicijavimo pranešti apie save ir Komisijai pateikti pranešime apie inicijavimą prašomą informaciją. Tačiau nei vienas nesusijęs importuotojas nepasisiūlė bendradarbiauti. Todėl atrankos vykdyti nereikėjo.

(11)

Komisija nusiuntė klausimynus visoms žinomoms susijusioms šalims ir toms šalims, kurios apie save pranešė per pranešime apie inicijavimą nustatytą terminą. Atsakymų sulaukta iš pareiškėjų – dviejų Sąjungos gamintojų grupių. Atliekant peržiūrą nebendradarbiavo nei vienas žinomas eksportuojantis Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) gamintojas. Tyrimo metu apie save nepranešė nei vienas importuotojas, be to, vykstant atrankai jokie kiti importuotojai ar naudotojai nepateikė Komisijai jokios informacijos ir nepranešė apie save.

(12)

Komisija rinko ir tikrino visą informaciją, kuri, jos nuomone, būtina nustatant dempingo ir jo daromos žalos tęsimosi ar pasikartojimo tikimybę ir Sąjungos interesus. Tikrinamieji vizitai surengti toliau išvardytų suinteresuotųjų šalių patalpose.

Sąjungos gamintojai

Lifter SRL, Casole d’Elsa, Italija;

BT Products AB, Mjölby, Švedija.

B.   NAGRINĖJAMASIS PRODUKTAS IR PANAŠUS PRODUKTAS

(13)

Šioje peržiūroje nagrinėjamasis produktas – tai tas pats produktas, kuris buvo tiriamas pirminiame tyrime ir kurio apibrėžtoji sritis patikslinta atlikus tarpinę peržiūrą, – KLR kilmės rankiniai padėklų krautuvai ir jų pagrindinės dalys, t. y. važiuoklė ir hidraulinis mechanizmas, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 8427 90 00 ir ex 8431 20 00. Šiame reglamente rankiniai padėklų krautuvai yra ratiniai krautuvai su keliamosiomis šakėmis padėklams krauti, suprojektuoti taip, kad naudodamasis lanksčiąja rankena šalia stovintis operatorius galėtų juos rankomis stumti, traukti ir valdyti ant lygaus kieto paviršiaus. Rankiniai padėklų krautuvai suprojektuoti taip, kad nuleidžiant ir pakeliant rankeną jais būtų galima pakelti krovinį iki pakankamo aukščio, kad krovinį būtų galima perkelti, ir neturi jokių kitų papildomų funkcijų ar naudojimo paskirčių, tokių kaip, pvz., i) perkelti ir pakelti krovinius arba padėti sandėliuojant krovinius (rankiniai keltuvai); ii) sukrauti vieną padėklą ant kito (rietuvių krautuvai); iii) pakelti krovinį iki darbo lygio (žirkliniai keltuvai); arba iv) pakelti ir pasverti krovinius (sveriamieji keltuvai).

(14)

Atlikus tyrimą patvirtinta, kad kaip ir per pirminį tyrimą nagrinėjamojo produkto, KLR vidaus rinkoje pagamintų ir parduotų produktų ir Sąjungos gamintojų ES pagamintų ir parduotų produktų pagrindinės fizinės ir techninės savybės bei naudojimo paskirtis yra tokios pačios, todėl šie produktai laikomi panašiu produktu, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalyje.

C.   DEMPINGO TĘSIMOSI ARBA PASIKARTOJIMO TIKIMYBĖ

(15)

Vadovaujantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalimi nagrinėta, ar yra tikimybė, kad pasibaigus priemonių galiojimo terminui dempingas tęsis arba pasikartos.

1.   Įžanginės pastabos

(16)

Pradėjus peržiūrą susisiekta su devyniolika žinomų Kinijos eksportuojančių gamintojų. Tik viena bendrovė – Crown Equipment iš Suzhou – pati paprašė būti atrinkta, tačiau vėliau bendradarbiauti atsisakė. Taigi nei vienas iš KLR eksportuojančių gamintojų nebendradarbiavimo atliekant tyrimą, todėl išvadas dėl dempingo tęsimosi arba pasikartojimo tikimybės teko daryti remiantis turimais faktais, visų pirma pareiškėjų pateikta informacija, įskaitant prašyme atlikti peržiūrą pateiktą informaciją, Eurostato duomenis bei oficialią KLR eksporto statistiką.

2.   Importas dempingo kaina per PTL

2.1.   Panaši šalis

(17)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punkto nuostatas normalioji vertė turėjo būti nustatyta remiantis kaina ar apskaičiuotąja normaliąja verte, gauta atitinkamoje trečiojoje rinkos ekonomikos šalyje (toliau – panaši šalis), arba pagal kainą, taikomą importuojant iš panašios šalies į kitas šalis, įskaitant Sąjungą, arba, jei tai neįmanoma, bet kuriuo kitu pagrįstu būdu, įskaitant už panašų produktą Sąjungoje faktiškai sumokėtą arba mokėtiną kainą, kuri prireikus tinkamai pakoreguojama, kad būtų įskaičiuotas pagrįstas pelno dydis.

(18)

Pirminiame tyrime siekiant nustatyti normaliąją vertę, panašia šalimi buvo pasirinkta Kanada. Atsižvelgiant į tai, kad Kanadoje gamyba nutraukta, pranešime apie dabartinės peržiūros inicijavimą panašia šalimi buvo numatyta pasirinkti Braziliją. Tačiau nė vienas žinomas Brazilijos eksportuojantis gamintojas nesutiko bendradarbiauti. Be to, bandyta užmegzti bendradarbiavimą su 27 Indijos gamintojais ir dviem Taivano gamintojais, tačiau nei vienas jų nesutiko bendradarbiauti. Suinteresuotosios šalys nepasiūlė jokių kitų panašių šalių.

(19)

Vienas nebendradarbiaujantis eksportuotojas teigė, kad Komisija neįrodė, kad šiuo atveju buvo neįmanoma naudotis panašios šalies duomenimis. Bendrovės pateikti pasiūlymai buvo išanalizuoti. Paaiškėjo, kad kai kurios iš nebendradarbiaujančio eksportuotojo pasiūlytų bendrovių negamino nagrinėjamojo produkto. Bendrovė taip pat pasiūlė panašia šalimi laikyti Vietnamą. Tačiau Vietnamas negalėjo būti laikomas panašia šalimi, nes tai nėra rinkos ekonomikos šalis. Kaip paaiškinta 17 ir 18 konstatuojamosiose dalyse, Komisija susisiekė su daug bendrovių trijose galimai panašiose šalyse – Brazilijoje, Indijoje ir Taivane. Nepaisant dėtų pastangų, bendradarbiavimas neužmegztas. Vadovaujantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktu, kadangi panašios šalies bendrovės nebendradarbiavo, normalioji vertė turėjo būti nustatyta vadovaujantis už panašų produktą Europos Sąjungoje faktiškai sumokėta arba mokėtina kaina, kuri prireikus tinkamai pakoreguota, kad būtų įskaičiuotas pagrįstas pelno dydis. Todėl argumentas buvo atmestas.

2.2.   Normalioji vertė

(20)

Atsižvelgiant į nepakankamą panašios šalies bendrovių bendradarbiavimą atliekant šią peržiūrą, normalioji vertė nustatyta vadovaujantis už panašų produktą Sąjungoje faktiškai sumokėta arba mokėtina kaina, kuri prireikus tinkamai pakoreguota, kad būtų įskaičiuotas pagrįstas pelno dydis. Tokia pati metodika taikyta tiek bendrovei, kuriai po pirminio tyrimo taikytas rinkos ekonomikos režimas, tiek bendrovėms, kurioms toks režimas netaikytas.

2.3.   Eksporto kaina

(21)

Kinijos eksportuojantiems gamintojams atsisakius bendradarbiauti, eksporto kaina buvo nustatyta remiantis turimais faktais. Nustatant šią kainą remtasi įvairiais informacijos šaltiniais: Eurostato duomenimis, pareiškėjų pateiktais Kinijos eksportuojančių gamintojų pasiūlymais, eksporto sąskaitomis faktūromis, gautomis iš valstybių narių muitinių.

2.4.   Palyginimas

(22)

Vidutinė svertinė normalioji vertė palyginta su vidutine svertine eksporto kaina remiantis gamintojo kainomis EXW sąlygomis ir tuo pačiu prekybos lygiu. Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalimi ir siekiant užtikrinti teisingą palyginimą buvo atsižvelgta į skirtingus veiksnius, kurie turėjo poveikio kainoms ir kainų palyginamumui. Atlikti koregavimai siekiant atsižvelgti į vežimo jūrų laivais ir vidaus transportu ir draudimo sąnaudas eksportuojančiojoje šalyje.

2.5.   Dempingo skirtumas

(23)

Vadovaujantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 dalimi, dempingo skirtumas buvo nustatytas lyginant vidutinę svertinę normaliąją vertę su vidutine svertine eksporto kaina. Palyginus paaiškėjo, kad dempingas PTL buvo reikšmingas – 97–224 %. Tokia žymi dempingo skirtumo amplitudė atsirado dėl skirtingų duomenų, naudotų nustatant eksporto kainą.

3.   Importo raida, jei priemonės būtų panaikintos

(24)

Atlikus analizę dėl dempingo vykdymo per PTL, nagrinėta dempingo tęsimosi tikimybė, jei priemonės būtų panaikintos. Atsižvelgiant į tai, kad nė vienas eksportuojantis KLR gamintojas nebendradarbiavo atliekant šį tyrimą, toliau nurodytos išvados buvo grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį, t. y. prašyme atlikti peržiūrą pateikta informacija, pareiškėjų pateiktais duomenimis, Eurostato duomenimis, oficialia KLR eksporto statistika.

(25)

Šiuo atžvilgiu buvo išanalizuoti šie veiksniai: importo iš KLR raida, nepanaudoti eksportuotojų pajėgumai, Sąjungos rinkos patrauklumas, Kinijos vidaus kainos ir eksporto į trečiąsias šalis kainos.

3.1.   Importo iš KLR raida

(26)

2005 m. nustačius priemones, Kinijos eksportuojantys gamintojai į Sąjungos rinką toliau tiekė didelius rankinių padėklų krautuvų kiekius. Per PTL iš KLR į ES importuotas rankinių padėklų krautuvų kiekis – beveik 400 000 vienetų arba 99 % viso ES importo – gerokai viršijo tą lygį, kuris buvo iki pradedant taikyti priemones (nuo 118 000 vienetų 2000 m. iki 280 000 vienetų per pirminį TL).

3.2.   Nepanaudoti eksportuotojų pajėgumai

(27)

Kadangi kitų informacijos apie gamybą ir pajėgumus KLR šaltinių nebuvo, analizė atlikta pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį remiantis pareiškėjų pateikta informacija. Iš rinkos informacijos, pateiktos prašyme atlikti peržiūrą, kurios suinteresuotosios šalys nepaneigė, matyti, kad KLR pajėgumai yra didžiuliai. 2008 m. ir 2009 m. gamybos lygis – atitinkamai 1,5 mln. vienetų ir 800 000 vienetų – daugiau kaip dvigubai viršijo visos Sąjungos rinkos dydį. Be to, tik nedidelė dalis – 14 % 2008 m. ir 23 % 2009 m. – Kinijos produkcijos buvo parduota Kinijos vidaus rinkoje.

(28)

Atsižvelgiant į tokį gamybos lygį, galima daryti išvadą, kad, nesant priemonių, į Sąjungos rinką galėtų patekti nemažas papildomas kiekis Kinijos rankinių padėklų krautuvų.

3.3.   Sąjungos rinkos patrauklumas, Kinijos vidaus kainos ir eksporto į trečiąsias šalis kainos

(29)

Kainų atžvilgiu Sąjungos rinka ir toliau išlieka patraukli Kinijos eksportuojantiems gamintojams. Į ES importuotų KLR krautuvų kaina sudaro maždaug trečdalį tos kainos, kurią už ES pramonės gaminius moka nesusiję ES pirkėjai.

(30)

Remiantis Kinijos eksporto statistika, nustatyta, kad per PTL į Sąjungą eksportuota 40 % visų Kinijos rankinių padėklų krautuvų. Antroji pagal dydį Kinijos rankinių padėklų krautuvų eksporto rinka – JAV, į kurias eksportuojama 20 %; likusi dalis eksportuojama į kitas šalis.

(31)

Kinijos eksporto į ES kainos atitinka vidutines Kinijos eksporto į visas trečiąsias šalis, išskyrus JAV, kainas. Vis dėlto galima daryti išvadą, kad, panaikinus priemones, bent dalis Kinijos eksporto į trečiąsias šalis, išskyrus ES ar JAV, sudarančio 40 % viso Kinijos eksporto, galėtų būti nukreipta į Sąjungą. Tai tikėtina ne tik dėl kainų, kurios išaugtų panaikinus priemones, bet ir dėl eksporto į trečiąsias šalis fragmentacijos. Atsižvelgiant į ES rinkos reikšmę ir tvirtus prekybos kanalus, Kinijai būtų paprasčiau eksportuoti vien tik į ES, o ne į skirtingas šalis.

(32)

Kinijos eksporto į ES kainos gerokai didesnės už Kinijos eksporto į JAV kainas (per PTL skirtumas buvo 17 %). Kinijos eksportuotojams nesutikus bendradarbiauti, nustatyti, kokiu mastu kainos skirtumą nulėmė prekių asortimentas, būtų sudėtinga. Vis dėlto remiantis turimais eksporto duomenimis, negalima atmesti galimybės, kad dalis šiuo metu į JAV mažesnėmis kainomis eksportuojamų rankinių padėklų krautuvų panaikinus priemones patektų į Sąjungos rinką. Tokią potencialią tendenciją būtų galima paaiškinti 31 konstatuojamojoje dalyje nurodytomis priežastimis.

(33)

Iš pateikto kainų palyginimo matyti, kad ES tebėra labai patraukli rinka eksportuojantiems Kinijos gamintojams, kurie, labai tikėtina, toliau nedidelėmis kainomis eksportuotų didelius kiekius rankinių padėklų krautuvų.

3.4.   Išvada dėl dempingo tęsimosi arba pasikartojimo tikimybės

(34)

Atlikus šį tyrimą nustatyta, kad importas iš Kinijos ir toliau pateko į Sąjungos rinką dempingo kainomis ir esant labai dideliems dempingo skirtumams. Atsižvelgiant į ES ir kitų trečiųjų šalių rinkų kainų lygio tyrimą bei KLR pajėgumus, galima daryti išvadą, kad tikėtina, jog nutraukus priemonių taikymą dempingas tęsis.

D.   SĄJUNGOS PRAMONĖS APIBRĖŽTIS

1.   Sąjungos gamyba

(35)

Sąjungoje panašų produktą gamina dvi bendrovių grupės, kurios buvo pareiškėjos, ir dar vienas Sąjungos rankinių padėklų krautuvų gamintojas. Šių bendrovių pagaminama produkcija yra visa Sąjungoje pagaminama panašaus produkto produkcija, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje.

2.   Sąjungos pramonė

(36)

Šie gamintojai pagamina visus Sąjungos rankinius padėklų krautuvus ir jų pagrindines dalis, todėl jie laikomi Sąjungos pramone, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 4 dalyje (toliau – Sąjungos pramonė).

(37)

Vienas nebendradarbiaujantis eksportuotojas tvirtino, kad Komisija naudojosi netikslia Sąjungos pramonės apibrėžtimi, nes tiek nustatydama tą apibrėžtį, tiek nagrinėdama žalą ji įtraukė nebendradarbiaujantį Sąjungos gamintoją. Jis aiškino, kad taip pažeidžiama pagrindinio reglamento 5 straipsnio 4 dalis. Tačiau, kaip nustatyta pagrindinio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje, Sąjungos pramonę sudaro visi panašaus produkto gamintojai. Taigi nebendradarbiaujantis gamintojas taip pat yra Sąjungos pramonės dalis. Kaip paaiškinta 42 konstatuojamojoje dalyje, į nebendradarbiaujančio Sąjungos gamintojo duomenis atsižvelgta tik analizuojant pardavimo nesusijusiems pirkėjams apimtį ir Sąjungos pramonės užimamą rinkos dalį. Taip pat pažymima, kad jei nebendradarbiaujantis Sąjungos gamintojas nebūtų įtrauktas, padarytos išvados nepasikeistų.

E.   PADĖTIS SĄJUNGOS RINKOJE

1.   Pirminė pastaba

(38)

Atliekant šį tyrimą nebendradarbiavo nė vienas eksportuojantis nagrinėjamojo produkto Kinijos gamintojas, todėl su KLR (toliau – nagrinėjamoji šalis) kilmės nagrinėjamojo produkto importu į Europos Sąjungą susiję duomenys grindžiami Eurostato duomenimis.

2.   Suvartojimas Sąjungos rinkoje

(39)

Sąjungos suvartojimas buvo nustatytas remiantis Sąjungos pramonės parduodamu kiekiu Sąjungos rinkoje ir Eurostato importo duomenimis.

(40)

2007 m. – PTL Sąjungos suvartojimas sumažėjo 40 %; didžiausias nuosmukis užfiksuotas 2008–2009 m.

1   lentelė

 

2007

2008

2009

PTL

Bendras ES suvartojimas (vienetais)

783 330

654 843

385 410

468 557

Indeksas (2007 m.=100)

100

84

49

60

3.   Importo iš KLR apimtis, rinkos dalis ir kainos

(41)

Per nagrinėjamąjį laikotarpį KLR kilmės importo apimtis sumažėjo 37 % ir per PTL buvo 387 907 vienetai. Tačiau, nors paklausa Sąjungoje labai sumažėjo, importo iš KLR užimama rinkos dalis nagrinėjamuoju laikotarpiu išaugo, nes tas importas mažėjo lėčiau nei Sąjungos suvartojimas. Importo iš nagrinėjamosios šalies rinkos dalis nuo 2007 m. iki PTL gerokai padidėjo ir sudarė apie 83 %. Vidutinė KLR kilmės produkto kaina nagrinėjamuoju laikotarpiu šiek tiek svyravo.

2   lentelė

 

2007

2008

2009

PTL

Importo iš nagrinėjamosios šalies apimtis

(vienetais)  (7)

612 222

522 573

300 222

387 907

Indeksas (2007 m.=100)

100

85

49

63

Importo iš nagrinėjamosios šalies rinkos dalis  (7)

78 %

80 %

78 %

83 %

Importo iš nagrinėjamosios šalies kaina (EUR/vnt.)  (7)

96

92

100

97

Indeksas (2007 m.=100)

100

96

104

101

4.   Sąjungos pramonės ekonominė padėtis

(42)

Pagal pagrindinio reglamento 3 straipsnio 5 dalį Komisija išnagrinėjo visus svarbius, Sąjungos pramonės padėčiai įtakos turinčius ekonominius veiksnius ir rodiklius. Atliekant tyrimą bendradarbiavo tik du gamintojai – pareiškėjai, todėl siekiant konfidencialumo toliau pateikiami tik indeksai. Vertinant visą ES pardavimo nesusijusiems pirkėjams apimtį ir užimamą rinkos dalį, nurodytą 6 ir 7 lentelėse, siekiant nuoseklumo su 1 ir 2 lentelėmis („Vartojimas“ ir „Kinijos užimama rinkos dalis“), duomenys grindžiami visų trijų Sąjungos gamintojų, t. y. dviejų pareiškėjų ir trečiojo, nebendradarbiaujančio gamintojo, pardavimo apimtimi (pastarojo pardavimo apimtis nustatyta remiantis pareiškėjų pateikta informacija).

4.1.   Gamyba

(43)

Per PTL, palyginti su 2007 m., gamyba sumažėjo 35 %.

3   lentelė

 

2007

2008

2009

PTL

Gamyba (vienetais)

 

 

 

 

Indeksas (2007 m.=100)

100

84

55

65

4.2.   Pajėgumai ir pajėgumų naudojimo koeficientas

(44)

Nuo 2007 m. iki TL gamybos pajėgumai nekito. Pajėgumai menkai naudoti jau 2007 m., tačiau 2007 m. – PTL sumažėjusi gamyba lėmė pajėgumų naudojimo sumažėjimą dar 20 procentinių punktų 2007 m. – PTL, kai pajėgumų naudojimas buvo itin žemas.

4   lentelė

 

2007

2008

2009

PTL

Gamybos pajėgumai (vienetais)

 

 

 

 

Indeksas (2007 m.=100)

100

100

100

100

Pajėgumų naudojimas

 

 

 

 

Indeksas (2007 m.=100)

100

84

55

65

4.3.   Atsargos

(45)

2007 m. – PTL Sąjungos pramonės laikotarpio pabaigos atsargų lygis išaugo 56 %.

5   lentelė

 

2007

2008

2009

PTL

Laikotarpio pabaigos atsargos (vienetais)

 

 

 

 

Indeksas (2007 m.=100)

100

131

59

156

4.4.   Pardavimo apimtis

(46)

Sąjungos pramonės pardavimo Sąjungos rinkoje nesusijusiems pirkėjams apimtis per nagrinėjamąjį laikotarpį sumažėjo 50 %; didžiausias sumažėjimas įvyko 2008–2009 m.

6   lentelė

 

2007

2008

2009

PTL

ES pardavimo nesusijusiems pirkėjams apimtis (vienetais)

 

 

 

 

Indeksas (2007 m.=100)

100

79

55

50

4.5.   Rinkos dalis

(47)

Jau 2007 m. Sąjungos pramonės užimama rinkos dalis buvo nedidelė, o 2007 m. – PTL ji sumažėjo dar 16 %. Du iš keturių Sąjungos gamintojų, dalyvavusių pirminiame tyrime, nutraukė rankinių padėklų krautuvų gamybą. Abi šias tendencijas galima paaiškinti didėjančiu spaudimu Europos rinkoje, kurį lėmė importas iš Kinijos dempingo kainomis ir kuris darė didelį poveikį Sąjungos pramonei, ypač dėl to, kad smarkiai sumažėjo vartojimas.

7   lentelė

 

2007

2008

2009

PTL

Sąjungos pramonės rinkos dalis

 

 

 

 

Indeksas (2007 m.=100)

100

95

111

84

4.6.   Augimas

(48)

2007 m. – PTL Sąjungos suvartojimas sumažėjo 40 %. Sąjungos pramonė prarado 3,2 procentinio punkto rinkos dalies, o nagrinėjamajam importui tenkanti rinkos dalis padidėjo 5 procentiniais punktais.

4.7.   Užimtumas

(49)

2007 m. – PTL Sąjungos pramonės užimtumo lygis sumažėjo 17 %. Tai rodo, kad Sąjungos pramonė, smarkiai mažėjant paklausai, dėjo pastangas, kad racionalizuotų gamybą.

8   lentelė

 

2007

2008

2009

PTL

Su nagrinėjamuoju produktu susijęs užimtumas (asmenys)

 

 

 

 

Indeksas (2007 m.=100)

100

84

76

83

4.8.   Našumas

(50)

2007 m. – PTL Sąjungos pramonės darbo jėgos našumas, vertinamas kaip vieno darbuotojo metinis našumas, sumažėjo 22 %.

9   lentelė

 

2007

2008

2009

PTL

Našumas (vienetais vienam darbuotojui)

 

 

 

 

Indeksas (2007 m.=100)

100

103

74

78

4.9.   Pardavimo kainos ir vidaus rinkos kainoms įtakos turintys veiksniai

(51)

Sąjungos pramonės vieneto pardavimo kaina 2007 m. – PTL padidėjo 4 %.

10   lentelė

 

2007

2008

2009

PTL

Vieneto kaina ES rinkoje (EUR/vnt.)

 

 

 

 

Indeksas (2007 m.=100)

100

101

103

104

4.10.   Darbo užmokestis

(52)

2007 m. – PTL vidutinis darbuotojų darbo užmokestis sumažėjo 29 %. Tai rodo, kad, nepaisant problemų, kilusių dėl didžiulio gamybos apimties sumažėjimo, Sąjungos pramonei pavyko suvaldyti išlaidas.

11 lentelė

 

2007

2008

2009

PTL

Vieno darbuotojo metinės darbo sąnaudos (tūkst. EUR)

 

 

 

 

Indeksas (2007 m.=100)

100

91

63

71

4.11.   Investicijos

(53)

2007 m. – PTL metinis Sąjungos pramonės investicijų į nagrinėjamąjį produktą srautas sumažėjo net 91 %.

12   lentelė

 

2007

2008

2009

PTL

Grynosios investicijos (EUR)

 

 

 

 

Indeksas (2007 m.=100)

100

58

27

9

4.12.   Pelningumas ir investicijų grąža

(54)

2007 m. – PTL Sąjungos pramonės pelningumas sumažėjo net 66 %.

(55)

Investicijų grąža tuo laikotarpiu taip pat sumažėjo net 57 %.

13   lentelė

 

2007

2008

2009

PTL

ES pardavimo nesusijusiems pirkėjams grynasis pelnas (grynojo pardavimo procentinė dalis)

 

 

 

 

Indeksas (2007 m.=100)

100

68

–2

34

IG (investicijų grynosios buhalterinės vertės grynojo pelno procentinė dalis)

 

 

 

 

Indeksas (2007 m.=100)

100

80

–2

43

4.13.   Grynųjų pinigų srautas ir pajėgumas padidinti kapitalą

(56)

Iš veiklos gaunamų grynųjų pinigų srautas parodytas 14 lentelėje. Požymių, kad Sąjungos pramonė būtų patyrusi sunkumų padidinti kapitalą, nebuvo iš esmės dėl to, kad kai kurie gamintojai priklauso didelėms grupėms.

14   lentelė

 

2007

2008

2009

PTL

Grynųjų pinigų srautas (EUR)

 

 

 

 

Indeksas (2007 m.=100)

100

84

65

73

4.14.   Dempingo skirtumo dydis

(57)

Atsižvelgiant į importo iš KLR apimtį, rinkos dalį ir kainas, faktinių dempingo skirtumų poveikio Sąjungos pramonei negalima laikyti nereikšmingu.

4.15.   Atsigavimas po ankstesnio dempingo

(58)

Pirmiau išnagrinėti rodikliai rodo, kad, nepaisant 2005 m. nustatytų antidempingo priemonių, Sąjungos pramonės ekonominė ir finansinė padėtis išliko silpna; taip nutiko dėl Sąjungos rinką užplūdusių nebrangių prekių iš Kinijos. Ši rizikinga situacija tapo dar pavojingesnė 2009 m. ir per PTL, kai smarkiai sumažėjus Sąjungos suvartojimui rinkoje itin sustiprėjo importo iš Kinijos dempingo kainomis sukeltas spaudimas. Minėtu laikotarpiu Sąjungos pramonės gamyba ir pardavimas mažėjo sparčiau nei Sąjungos suvartojimas, todėl Sąjungos pramonė prarado ir nemenką rinkos dalį. Tuo pačiu laikotarpiu, nepaisant priemonių, importo iš Kinijos rinkos dalis toliau didėjo, be to, produktai buvo importuojami gerokai mažesnėmis nei Sąjungos pramonės kainomis. Per PTL Sąjungos pramonės pelnas toliau mažėjo. Todėl Sąjungos pramonė negalėjo atsigauti nuo dempingo poveikio. Jos padėtis per PTL toliau blogėjo.

4.16.   Išvada

(59)

2007 m. – PTL, nors ir buvo taikomos antidempingo priemonės, kai kurie svarbūs rodikliai rodė nepalankias tendencijas: pelningumas sumažėjo 4,9 procentinio punkto, gamybos ir pardavimo apimtis sumažėjo atitinkamai 35 % ir 50 %, pajėgumų naudojimas smuko 35 %, drauge sumažėjo ir užimtumas. Nors kai kuriuos iš šių neigiamų pokyčių galima paaiškinti tuo, kad labai sumažėjo suvartojimas (40 % per nagrinėjamąjį laikotarpį), tačiau Sąjungos pramonės prarasta rinkos dalis (2007 m. – PTL rinkos dalis sumažėjo 4 procentiniais punktais) ir nuolatinis importo iš Kinijos užimamos rinkos dalies didėjimas aiškiai rodo, kad dėl importo iš Kinijos dempingo kaina didėjo Sąjungos pramonės patiriamas spaudimas. Iš Kinijos importuojamos prekės jau dabar užima didžiausią Sąjungos rinkos dalį, todėl tolesnis importo iš KLR didėjimas (ypač atsižvelgiant į labai nedideles kainas) gali taip sumažinti Sąjungos pramonės gamybos pajėgumų panaudojimą, kad bus nebeįmanoma užtikrinti jos tvarumo. Taip pat reikėtų priminti, kad nagrinėjamuoju laikotarpiu du Sąjungos gamintojai buvo priversti nutraukti rankinių padėklų krautuvų gamybą, kaip paminėta 47 konstatuojamojoje dalyje.

(60)

Komentuodamas nustatytuosius faktus, vienas eksportuojantis Kinijos gamintojas teigė, kad tam tikri rodikliai, pavyzdžiui, gamyba, pardavimo apimtis, pelningumas, pajėgumų naudojimas ir užimtumas, nerodo jokių neigiamų pokyčių Sąjungos pramonėje. Tačiau ši bendrovė išanalizavo raidą tik 2009 m. – PTL, nors žala turėjo būti vertinama atsižvelgiant į Sąjungos pramonės raidą per visą nagrinėjamąjį laikotarpį –2007 m. – PTL. Kaip paaiškinta 43–49 konstatuojamosiose dalyse, visi Kinijos gamintojo paminėti žalos rodikliai nagrinėjamuoju laikotarpiu rodė neigiamas tendencijas.

(61)

Be to, tas pats eksportuotojas teigė, kad Komisija neatskyrė žalingo poveikio, kurį sukėlė importas dempingo kainomis, nuo poveikio, atsiradusio dėl kitų priežasčių, visų pirma dėl sumažėjusios paklausos kilus ekonomikos krizei. Tačiau nepaisant to, kad Sąjungos suvartojimas nagrinėjamuoju laikotarpiu sumažėjo 40 %, Kinijos eksportuotojai tuo pačiu laikotarpiu gerokai padidino užimamos rinkos dalį Sąjungos pramonės sąskaita. Be to, kaip paaiškinta 58 konstatuojamojoje dalyje, menkos paklausos laikotarpiu importo dempingo kaina poveikis buvo kur kas žalingesnis.

Todėl daroma išvada, kad, nepaisant taikomų antidempingo priemonių, Sąjungos pramonė per PTL patyrė materialinę žalą.

5.   Importo dempingo kainomis ir kitų veiksnių poveikis

5.1.   Importo dempingo kainomis poveikis

(62)

Nors per nagrinėjamąjį laikotarpį suvartojimas Europos Sąjungoje mažėjo, importas iš nagrinėjamosios šalies mažėjo lėčiau, todėl importo iš Kinijos užimama rinkos dalis toliau augo. Kinijos eksportuojantys gamintojai bendradarbiauti nesutiko, todėl priverstinis kainų mažinimas ir priverstinis pardavimas mažesnėmis kainomis buvo nustatytas remiantis iš įvairių šaltinių gautais duomenimis, t. y. Eurostato duomenimis, pareiškėjų pateiktais Kinijos eksportuojančių gamintojų pasiūlymais, eksporto sąskaitomis faktūromis, gautomis iš valstybių narių muitinių. Nustatyta, kad dėl importo iš nagrinėjamosios šalies Sąjungos pramonės kainos priverstinai sumažintos 43–78 %, priklausomai nuo naudoto informacijos šaltinio.

5.2.   Importas iš kitų šalių

(63)

Iš kitų šalių importuota labai nedaug, o 2007 m. – PTL importas sumažėjo dar 79 %. Iš kitų šalių importuotų produktų užimama rinkos dalis per PTL taip pat sumažėjo. Sąjungos pramonę sudaro tik du gamintojai, todėl siekiant konfidencialumo toliau pateikiami tik indeksai.

15   lentelė

 

2007

2008

2009

PTL

Importo iš kitų šalių apimtis (vienetais)

 

 

 

 

Indeksas (2007 m.=100)

100

60

6

21

Importo iš kitų šalių rinkos dalis

 

 

 

 

Indeksas (2007 m.=100)

100

71

12

34

6.   Išvada

(64)

Kaip nurodyta 41 konstatuojamojoje dalyje, nepaisant to, kad vartojimas Sąjungoje gerokai sumažėjo, importo iš nagrinėjamosios šalies rinkos dalis per nagrinėjamąjį laikotarpį išaugo. Taigi, importo iš Kinijos užimama rinkos dalis per PTL padidėjo iki 83 %. Dėl to didėjo spaudimas, kurį sukėlė nepaisant mažėjančios paklausos auganti importo apimtis, be to, iš Kinijos gerokai mažesne kaina importuotos prekės smarkiai sumažino ir Sąjungos pramonės kainas. Todėl galima daryti išvadą, kad esama priežastinio ryšio tarp importo dempingo kaina iš KLR ir materialinės žalos, kurią patyrė Sąjungos pramonė per PTL.

F.   ŽALOS TĘSIMOSI TIKIMYBĖ

1.   Įžanginės pastabos

(65)

Kaip jau buvo minėta, nustačius antidempingo priemones Sąjungos pramonei nepavyko atsigauti nuo patirtos žalos.

2.   Tikėtina Kinijos eksporto raida, jeigu priemonės būtų panaikintos

(66)

Kaip nurodyta 27 konstatuojamojoje dalyje, KLR yra didžiulių gamybos pajėgumų. 2008 m. ir 2009 m. gamybos lygis – atitinkamai 1,5 mln. vienetų ir 800 000 vienetų – daugiau kaip dvigubai viršijo visos Sąjungos rinkos dydį. Be to, tik nedidelė dalis – 14 % 2008 m. ir 23 % 2009 m. – Kinijos produkcijos buvo parduota Kinijos vidaus rinkoje. Taigi, jei priemonės būtų panaikintos, į Sąjungos rinką galėtų patekti žymus papildomas kiekis Kinijos rankinių padėklų krautuvų.

(67)

Kaip nurodyta 31 konstatuojamojoje dalyje, Kinijos eksporto į ES kainos atitinka vidutines Kinijos eksporto į visas trečiąsias šalis kainas. Vis dėlto galima daryti išvadą, kad, panaikinus priemones, bent dalis Kinijos eksporto į trečiąsias šalis, išskyrus ES ar JAV, sudarančio 40 % viso Kinijos eksporto, galėtų būti nukreipta į ES. Tai tikėtina ne tik dėl kainų, kurios išaugtų panaikinus priemones, bet ir dėl eksporto į trečiąsias šalis fragmentacijos. Atsižvelgiant į Sąjungos rinkos reikšmę ir tvirtus prekybos kanalus, būtų paprasčiau eksportuoti tik į vieną šalį, o ne į skirtingas šalis.

3.   Išvada

(68)

Atsižvelgiant į 66 ir 67 konstatuojamosiose dalyse pateiktus faktus, galima daryti išvadą, kad panaikinus priemones materialinė žala, nustatyta PTL, tęstųsi. Dėl to ekonominė ir finansinė Sąjungos pramonės padėtis toliau prastėtų, o vidutinės trukmės laikotarpiu netgi iškiltų šio pramonės sektoriaus žlugimo grėsmė.

G.   SĄJUNGOS INTERESAI

1.   Įžanga

(69)

Pagal pagrindinio reglamento 21 straipsnį nagrinėta, ar toliau taikant galiojančias antidempingo priemones nebūtų prieštaraujama visos Sąjungos interesams. Nustatant Sąjungos interesus įvertinti visi susiję, t. y. Sąjungos pramonės, importuotojų ir naudotojų, interesai.

(70)

Reikėtų priminti, kad atliekant pirminį tyrimą laikyta, kad priemonių priėmimas neprieštarauja Sąjungos interesams. Be to, šis tyrimas yra peržiūra ir jį atliekant analizuojama padėtis jau po antidempingo priemonių nustatymo, todėl galima įvertinti bet kokį netinkamą neigiamą poveikį, kurį šios galiojančios antidempingo priemonės daro susijusioms šalims.

(71)

Remiantis minėta informacija išnagrinėta, ar, nepaisant išvadų dėl žalingo dempingo tęsimosi tikimybės, gali būti daroma išvada, kad šiuo konkrečiu atveju Sąjungai nenaudinga toliau taikyti šias priemones.

2.   Sąjungos pramonės interesai

(72)

Sąjungos pramonės užimama rinkos dalis nuolat mažėjo, o importo iš nagrinėjamosios šalies rinkos dalis per nagrinėjamąjį laikotarpį labai padidėjo. Du iš keturių Sąjungos gamintojų, dalyvavusių pirminiame tyrime, nutraukė tiriamojo produkto gamybą. Be to, Sąjungos pramonė nagrinėjamuoju laikotarpiu patyrė materialinę žalą. Jei nebūtų taikytos priemonės, Sąjungos pramonės padėtis veikiausiai būtų dar blogesnė.

3.   Importuotojų ir naudotojų interesai

(73)

Nei vienas iš nesusijusių importuotojų, į kuriuos buvo kreiptasi, nesutiko bendradarbiauti. Primenama, kad per pirminį tyrimą buvo nustatyta, kad naudotojams priemonių nustatymas neturėtų reikšmingo poveikio. Nepaisant to, kad priemonės buvo taikomos penkerius metus, pagrindiniu Sąjungos importuotojų ir (arba) naudotojų tiekimo šaltiniu liko KLR. Be to, nepateikta informacijos, kad būtų buvę sunku rasti kitus šaltinius. Be to, primenama, kad atliekant pirminį tyrimą bendradarbiaujantys naudotojai neišreiškė nei teigiamo, nei neigiamo požiūrio į antidempingo priemones, todėl buvo padaryta išvada, kad rankinių padėklų krautuvai jų verslui didelės įtakos neturėjo. Atliekant šią peržiūrą nebuvo nustatyta jokių priešingų tendencijų. Todėl nuspręsta, kad toliau taikant antidempingo priemones Sąjungos importuotojams ir (arba) naudotojams neturėtų būti daromas didelis poveikis. Jei tokios priemonės nebūtų taikomos, importas iš Kinijos dempingo kainomis galėtų monopolizuoti Sąjungos rankinių padėklų krautuvų rinką.

4.   Išvada

(74)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, negalima daryti aiškios išvados, kad tolesnis dabartinių antidempingo priemonių taikymas prieštarautų Sąjungos interesams.

H.   ANTIDEMPINGO PRIEMONĖS

(75)

Visoms šalims buvo pranešta apie esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis buvo ketinama rekomenduoti toliau taikyti galiojančias priemones. Buvo nustatytas laikotarpis pastaboms dėl atskleistų faktų pateikti. Į pateiktus pagrįstus argumentus ir pastabas buvo deramai atsižvelgta.

(76)

Komentuodama atskleistus faktus Sąjungos pramonė pabrėžė, kad atliekant peržiūrą nustatytas dempingas ir priverstinai sumažintos kainos yra gerokai aukštesnio lygio nei nustatytieji atliekant pirminį tyrimą ir kad importo iš Kinijos dempingo kainomis daromas spaudimas vis didėjo. Todėl Sąjungos pramonė pasiūlė Komisijai persvarstyti antidempingo muitų dydį. Atsižvelgiant į šiuos komentarus ir atliekant peržiūrą nustatytus faktus, svarstoma galimybė pradėti visapusišką tarpinę peržiūrą, kurią atliekant būtų nagrinėjami tik dempingo aspektai.

(77)

Remiantis tuo, kas išdėstyta, kaip numatyta pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalyje, antidempingo priemonės, taikomos importuojamiems KLR kilmės rankiniams padėklų krautuvams ir jų pagrindinėms dalims, turėtų būti taikomos toliau. Primenama, kad šios priemonės – tai skirtingų normų ad valorem muitas.

(78)

Primenama, kad priemonių, kurios nagrinėjamos per šią peržiūrą, taikymas Reglamentu (EB) Nr. 499/2009 išplėstas tam pačiam importuojamam produktui, kuris siunčiamas iš Tailando ir deklaruojamas kaip Tailando kilmės arba ne. Šiuo atžvilgiu naujos informacijos atliekant šią peržiūrą negauta. Todėl visoms kitoms bendrovėms nustatytas 46,7 % galutinis antidempingo muitas, taikomas importuojamam KLR kilmės produktui, turėtų būti taikomas ir importuojamam tam pačiam produktui, kuris yra siunčiamas iš Tailando ir deklaruojamas kaip Tailando kilmės arba ne.

(79)

Šiame reglamente konkrečioms bendrovėms nurodytos antidempingo muito normos taikomos tik šių bendrovių, t. y. konkrečiai paminėtų juridinių asmenų, pagamintam importuojamam nagrinėjamajam produktui. Bet kurios kitos bendrovės, kurios pavadinimas ir adresas konkrečiai nepaminėtas šio reglamento rezoliucinėje dalyje, įskaitant subjektus, susijusius su konkrečiai paminėtomis bendrovėmis, pagamintam importuojamam nagrinėjamajam produktui negali būti taikomos šios normos – jam taikoma visoms kitoms bendrovėms nustatyta muito norma.

(80)

Visus prašymus taikyti šias individualias antidempingo muito normas (pvz., pasikeitus įmonės pavadinimui arba įsteigus naujas gamybos ar pardavimo įmones) reikėtų siųsti Komisijai (8) kartu su visa svarbia informacija, ypač apie bendrovės veiklos pasikeitimus, susijusius su gamyba, vidaus ir eksporto pardavimu, kurie yra susiję, pavyzdžiui, su tokiu pavadinimo arba gamybos ir pardavimo įmonių pasikeitimu. Prireikus šis reglamentas bus atitinkamai iš dalies keičiamas atnaujinant bendrovių, kurioms taikomos individualios muito normos, sąrašą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės rankiniams padėklų krautuvams ir jų pagrindinėms dalims, t. y. važiuoklei ir hidrauliniam mechanizmui, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 8427 90 00 (TARIC kodai 8427900011 ir 8427900019) ir ex 8431 20 00 (TARIC kodai 8431200011 ir 8431200019), nustatomas galutinis antidempingo muitas. Šiame reglamente rankiniai padėklų krautuvai yra ratiniai krautuvai su keliamosiomis šakėmis padėklams krauti, suprojektuoti taip, kad naudodamasis lanksčiąja rankena šalia stovintis operatorius galėtų juos rankomis stumti, traukti ir valdyti ant lygaus kieto paviršiaus. Rankiniai padėklų krautuvai suprojektuoti taip, kad nuleidžiant ir pakeliant rankeną jais būtų galima pakelti krovinį iki pakankamo aukščio, kad krovinį būtų galima perkelti, ir neturi jokių kitų papildomų funkcijų ar naudojimo paskirčių, tokių kaip, pvz., i) perkelti ir pakelti krovinius arba padėti sandėliuojant krovinius (rankiniai keltuvai); ii) sukrauti vieną padėklą ant kito (rietuvių krautuvai); iii) pakelti krovinį iki darbo lygio (žirkliniai keltuvai); arba iv) pakelti ir pasverti krovinius (sveriamieji keltuvai).

2.   Galutinio antidempingo muito norma, taikoma 1 dalyje aprašytų produktų, kuriuos pagamino toliau nurodytos bendrovės, neto kainai Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą:

Bendrovė

Muito norma

(%)

Papildomas TARIC kodas

Ningbo Liftstar Material Transport Equipment Factory, Zhouyi Village, Zhanqi Town, Yin Zhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, 315144, KLR

32,2

A600

Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd, 656 North Taoyuan Road, Ninghai, Zhejiang Province, 315600, KLR

28,5

A601

Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd, Economic Developing Zone, Ninghai, Ningbo City, Zhejiang Province, 315600, KLR

39,9

A602

Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, 58, Jing Yi Road, Economy Development Zone, Changxin, Zhejiang Province, 313100, KLR

7,6

A603

Visos kitos bendrovės

46,7

A999

3.   Visoms kitoms bendrovėms taikytinas galutinis antidempingo muitas, kaip nustatyta 2 dalyje, pradedamas taikyti iš Tailando siunčiamiems ir deklaruojamiems kaip Tailando kilmės arba ne importuojamiems rankiniams padėklų krautuvams ir jų pagrindinėms dalims, t. y. važiuoklei ir hidrauliniam mechanizmui, kaip nustatyta 1 dalyje, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 8427 90 00 ir ex 8431 20 00 (TARIC kodai 8427900011 ir 8431200011.

4.   Jeigu nenurodyta kitaip, taikomos galiojančios muitus reglamentuojančios nuostatos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2011 m. spalio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. KRASZEWSKI


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL L 189, 2005 7 21, p. 1.

(3)  OL L 192, 2008 7 19, p. 1.

(4)  OL L 151, 2009 6 16, p. 1.

(5)  OL C 70, 2010 3 19, p. 29.

(6)  OL C 196, 2010 7 20, p. 15.

(7)  Eurostato duomenys. 2007 m. ir 2008 m. dalis Kinijos eksportuotų produktų buvo deklaruota kaip Tailando kilmės, tačiau 2008 m. importui iš Tailando buvo nustatytos vengimui pašalinti skirtos priemonės. Tas importas iš Tailando buvo pridėtas prie importo iš nagrinėjamosios šalies, todėl 2 lentelėje pateikti 2007 m. ir 2008 m. duomenys šiek tiek pasikeitė.

(8)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, B-1049 Brussels, Belgium (Belgija).


13.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 268/12


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1009/2011

2011 m. spalio 12 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. spalio 13 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 12 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

58,3

EC

36,3

MA

46,5

MK

42,0

ZZ

45,8

0707 00 05

AL

65,0

MK

64,2

TR

132,0

ZZ

87,1

0709 90 70

TR

123,3

ZZ

123,3

0805 50 10

AR

68,2

BR

38,2

CL

60,5

TR

70,3

UY

56,8

ZA

80,8

ZZ

62,5

0806 10 10

BR

245,1

CL

79,6

MK

85,4

PE

228,3

TR

116,1

US

275,5

ZA

65,0

ZZ

156,4

0808 10 80

CL

69,1

CN

86,4

NZ

123,4

ZA

92,8

ZZ

92,9

0808 20 50

CL

85,4

CN

55,3

TR

107,9

ZZ

82,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


13.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 268/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1010/2011

2011 m. spalio 12 d.

kuriuo nustatomas eksporto licencijų išdavimo procentinis dydis, atmetamos eksporto licencijų paraiškos ir sustabdomas nekvotinio cukraus ir izogliukozės eksporto licencijų paraiškų teikimas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 7e straipsnį kartu su 9 straipsnio 1 dalimi,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 61 straipsnio pirmos pastraipos d punktą cukrus, pagamintas prekybos metais viršijant šio reglamento 56 straipsnyje numatytą kvotą, gali būti eksportuojamas tik neviršijant Komisijos nustatytų kiekybinių normų.

(2)

Minėtosios normos nustatytos 2011 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 372/2011, kuriuo nustatoma nekvotinio cukraus ir izogliukozės eksporto kiekybinė norma, taikoma iki 2011–2012 prekybos metų pabaigos (3). Šis reglamentas bus taikomas tik nuo 2012 m. sausio 1 d., todėl iki 2011–2012 prekybos metų pabaigos taikoma nekvotinio cukraus ir izogliukozės eksporto kiekybinė norma bus taikoma tik nuo tos dienos.

(3)

Todėl 2011–2012 prekybos metais procentinis dydis, kuriuo bus patenkinami nuo 2011 m. spalio 3 d. iki 2011 m. spalio 7 d. pateiktose paraiškose prašomi kiekiai, turėtų būti lygus nuliui, o cukraus ir izogliukozės eksporto licencijų paraiškų teikimas turėtų būti sustabdytas. Todėl 2011–2012 prekybos metais visos ir izogliukozės eksporto licencijų paraiškos, pateiktos 2011 m. spalio 10, 11, 12, 13 ir 14 d., turėtų būti atmestos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   2011–2012 prekybos metais nekvotinio cukraus ir izogliukozės eksporto licencijos, kurioms paraiškos buvo pateiktos nuo 2011 m. spalio 3 d. iki 2011 m. spalio 7 d., turėtų būti išduotos prašomiems kiekiams juos padauginus iš procentinio dydžio, kuris yra 0 %.

2.   Todėl 2011–2012 prekybos metais nekvotinio cukraus ir izogliukozės eksporto licencijų paraiškos, pateiktos 2011 m. spalio 10, 11, 12, 13 ir 14 d., yra atmetamos.

3.   2011–2012 prekybos metais nekvotinio cukraus ir izogliukozės eksporto licencijų paraiškų teikimas sustabdomas nuo 2011 m. spalio 17 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 12 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 102, 2011 4 16, p. 8.


SPRENDIMAI

13.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 268/15


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. spalio 10 d.

dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Rumunijai atstovaujančio nario skyrimo

(2011/672/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 302 straipsnį,

atsižvelgdama į Rumunijos Vyriausybės pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos nuomonę,

kadangi:

(1)

2010 m. rugsėjo 13 d. Taryba priėmė sprendimą 2010/570/ES, Euratomas, kuriuo skiriami Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai laikotarpiui nuo 2010 m. rugsėjo 21 d. iki 2015 m. rugsėjo 20 d. (1);

(2)

pasibaigus Sorin Cristian STAN kadencijai tapo laisva Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nario vieta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui – iki 2015 m. rugsėjo 20 d., Liviu LUCA, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România FRĂȚIA, skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2011 m. spalio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. KRASZEWSKI


(1)  OL L 251, 2010 9 25, p. 8.


13.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 268/16


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. spalio 10 d.

dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Vokietijai atstovaujančio nario skyrimo

(2011/673/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 302 straipsnį,

atsižvelgdama į Vokietijos Vyriausybės pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos nuomonę,

kadangi:

(1)

2010 m. rugsėjo 13 d. Taryba priėmė sprendimą 2010/570/ES, Euratomas, kuriuo skiriami Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai laikotarpiui nuo 2010 m. rugsėjo 21 d. iki 2015 m. rugsėjo 20 d. (1);

(2)

pasibaigus Thomas ILKA kadencijai tapo laisva Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nario vieta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui – iki 2015 m. rugsėjo 20 d. Sabine HEPPERLE, Leiterin der Vertretung des DIHK bei der ES, skiriama Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nare.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2011 m. spalio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. KRASZEWSKI


(1)  OL L 251, 2010 9 25, p. 8.


13.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 268/17


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. spalio 12 d.

kuriuo dėl tam tikrų infekciniu galvijų rinotracheitu neužkrėstų Vokietijos administracinių regionų statuso iš dalies keičiamas Sprendimas 2004/558/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 7165)

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/674/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (1), ypač į jos 9 straipsnio 2 dalį ir 10 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 64/432/EEB nustatytos Sąjungos vidaus prekybos galvijais taisyklės. Jos 9 straipsnyje nustatyta, kad valstybė narė, kurioje vykdoma privaloma nacionalinė vienos iš jos E priedo II dalyje išvardytų užkrečiamųjų ligų kontrolės programa, šią programą gali teikti Komisijai patvirtinti. Į tą sąrašą įtrauktas infekcinis galvijų rinotracheitas. Infekciniu galvijų rinotracheitu apibūdinami ryškiausi infekcijos, kurią sukelia 1 tipo galvijų herpeso virusas (BHV1), klinikiniai simptomai;

(2)

Direktyvos 64/432/EEB 9 straipsnyje taip pat apibrėžtos papildomos garantijos, kurios gali būti taikomos Sąjungos vidaus prekybai;

(3)

be to, Direktyvos 64/432/EEB 10 straipsnyje nustatyta, kad jeigu valstybė narė laiko savo teritoriją ar teritorijos dalį neužkrėsta viena iš šios direktyvos E priedo II dalyje nurodytų užkrečiamųjų ligų, ji turi Komisijai pateikti atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus. Šiame straipsnyje taip pat apibrėžiamos papildomos garantijos, kurios gali būti taikomos Sąjungos vidaus prekybai;

(4)

2004 m. liepos 15 d. Komisijos sprendimu 2004/558/EB dėl Tarybos direktyvos 64/432/EEB dėl papildomų Bendrijos galvijų vidaus prekybos garantijų, susijusių su infekciniu galvijų rinotracheitu, ir infekcijos likvidavimo programų, pateiktų atitinkamų valstybių narių, patvirtinimo įgyvendinimo (2) patvirtintos BHV1 infekcijos kontrolės ir likvidavimo programos, kurias pateikė šio sprendimo I priede išvardytos valstybės narės dėl šiame priede išvardytų regionų ir kurioms pagal Direktyvos 64/432/EEB 9 straipsnį taikomos papildomos garantijos;

(5)

be to, Sprendimo 2004/558/EB II priede nurodyti valstybių narių regionai, kurie laikomi neužkrėstais BHV1 ir kuriems pagal Direktyvos 64/432/EEB 10 straipsnį taikomos papildomos garantijos;

(6)

šiuo metu visi Vokietijos regionai, išskyrus Bavarijos federalinės žemės Aukštutinio Pfalco, Aukštutinės Frankonijos, Vidurinės Frankonijos ir Žemutinės Frankonijos administracinius regionus (Regierungsbezirke Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken ir Unterfranken), yra išvardyti Sprendimo 2004/558/EB I priede. Šie keturi Bavarijos federalinės žemės administraciniai regionai laikomi neužkrėstais BHV1, todėl jie šiuo metu išvardyti to sprendimo II priede;

(7)

šiuo metu Vokietija pateikė prašymą, kad likę Bavarijos federalinės žemės administraciniai regionai Aukštutinė Bavarija, Žemutinė Bavarija ir Švabija (Regierungsbezirke Oberbayern, Niederbayern ir Schwaben) būtų laikomi neužkrėstais BHV1 ir kad šiems administraciniams regionams būtų suteiktos papildomos garantijos pagal Direktyvos 64/432/EEB 10 straipsnį;

(8)

įvertinus šios valstybės narės pateiktus patvirtinamuosius dokumentus, šie trys BHV1 neužkrėsti administraciniai regionai turėtų būti išbraukti iš Sprendimo 2004/558/EB I priedo ir įtraukti į to sprendimo II priedą, ir šiems administraciniams regionams turėtų būti taikomos papildomas garantijos pagal Direktyvos 64/432/EEB 10 straipsnį;

(9)

todėl Sprendimas 2004/558/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2004/558/EB I ir II priedai pakeičiami šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 12 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64.

(2)  OL L 249, 2004 7 23, p. 20.


PRIEDAS

I PRIEDAS

Valstybės narės

Valstybių narių regionai, kuriems taikomos papildomos garantijos dėl infekcinio galvijų rinotracheito pagal Direktyvos 64/432/EEB 9 straipsnį

Čekijos Respublika

Visi regionai

Vokietija

Visi regionai, išskyrus Bavarijos federalinę žemę

Italija

Friulio-Venecijos Džulijos (Friuli Venezia Giulia) autonominis regionas

Trento autonominė provincija

II PRIEDAS

Valstybės narės

Valstybių narių regionai, kuriems taikomos papildomos garantijos dėl infekcinio galvijų rinotracheito pagal Direktyvos 64/432/EEB 10 straipsnį

Danija

Visi regionai

Vokietija

Bavarijos federalinė žemė

Italija

Bolcano (Bolzano) provincija

Austrija

Visi regionai

Suomija

Visi regionai

Švedija

Visi regionai


13.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 268/19


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. spalio 12 d.

kuriuo dėl Latvijos paskelbimo valstybe nare, kurioje oficialiai nenustatyta tuberkuliozės, ir dėl paskelbimo, kad tam tikruose Portugalijos administraciniuose regionuose oficialiai nenustatyta enzootinės galvijų leukozės, iš dalies keičiamas Sprendimas 2003/467/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 7186)

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/675/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, darančių įtaką Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (1), ypač į jos A priedo I skyriaus 4 dalį ir D priedo I skyriaus E skirsnį,

kadangi:

(1)

Direktyva 64/432/EEB taikoma Sąjungos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis. Joje nustatytos sąlygos, pagal kurias gali būti paskelbta, kad valstybėje narėje arba valstybės narės regione galvijų bandose oficialiai nenustatyta tuberkuliozės ir enzootinės galvijų leukozės;

(2)

2003 m. birželio 23 d. Komisijos sprendimo 2003/467/EB, nustatančio tam tikrose valstybėse narėse ar valstybių narių regionuose, kuriuose oficialiai nenustatytos tuberkuliozė, bruceliozė ir enzootinė galvijų leukozė, galvijų bandų statusą (2), I ir III prieduose išvardytos valstybės narės ir jų regionai, kuriuose oficialiai nenustatyta tuberkuliozės ir enzootinės galvijų leukozės;

(3)

Latvija pateikė Komisijai dokumentus, kuriais įrodoma, jog ji atitinka Direktyvoje 64/432/EEB nustatytas sąlygas, pagal kurias gali būti pripažįstama, kad visoje jos teritorijoje oficialiai nenustatyta tuberkuliozės;

(4)

įvertinus Latvijos pateiktus dokumentus reikėtų paskelbti, kad visoje šios valstybės narės teritorijoje tuberkuliozės oficialiai nenustatyta;

(5)

Portugalija pateikė Komisijai dokumentus, kuriais įrodoma, jog ji atitinka Direktyvoje 64/432/EEB nustatytas sąlygas, pagal kurias gali būti pripažįstama, kad visose Algarvės ir Alentežo administracinių regionų (portug. regiões) apskrityse (portug. distritos) oficialiai nenustatyta enzootinės galvijų leukozės;

(6)

įvertinus Portugalijos pateiktus dokumentus, reikėtų paskelbti, kad nurodytose Portugalijos apskrityse (distritos) enzootinės galvijų leukozės oficialiai nenustatyta;

(7)

todėl Sprendimas 2003/467/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2003/467/EB I ir III priedai iš dalies pakeičiami pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 12 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL 121, 1964 7 29, p. 1977/164.

(2)  OL L 156, 2003 6 25, p. 74.


PRIEDAS

Sprendimo 2003/467/EB I ir III priedai iš dalies keičiami taip:

a)

I priedo 1 skyrius pakeičiamas taip:

1   SKYRIUS

Valstybės narės, kuriose tuberkuliozės oficialiai nenustatyta

ISO kodas

Valstybė narė

BE

Belgija

CZ

Čekija

DK

Danija

DE

Vokietija

EE

Estija

FR

Prancūzija

LV

Latvija

LU

Liuksemburgas

NL

Nyderlandai

AT

Austrija

PL

Lenkija

SI

Slovėnija

SK

Slovakija

FI

Suomija

SE

Švedija“

b)

III priedo 2 skyriaus Portugalijos įrašas pakeičiamas taip:

„Portugalijoje:

Algarvės regionas: visos apskritys,

Alentežo regionas: visos apskritys,

Azorų salų autonominis regionas.“