ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2011.265.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 265

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. spalio 11d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/77/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/116/EB dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų

1

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. spalio 10 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 999/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai

6

 

*

2011 m. spalio 10 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1000/2011, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojančių priemonių Baltarusijai 8a straipsnio 1 dalis

8

 

 

2011 m. spalio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1001/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

15

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2011 m. spalio 10 d. Tarybos sprendimas 2011/666/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/639/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai

17

 

 

2011/667/ES

 

*

2011 m. spalio 10 d. Komisijos sprendimas dėl sąlygų, kuriomis suderintai taikomos su judriojo palydovinio ryšio paslaugomis susijusios reikalavimų vykdymo užtikrinimo taisyklės pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 626/2008/EB 9 straipsnio 3 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 7001)  ( 1 )

25

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

2011/668/ES

 

*

2011 m. vasario 15 d. Tarybos rekomendacija dėl patvirtinimo, kad Komisija įvykdė Europos plėtros fondo (devintojo EPF) 2009 finansinių metų operacijas

28

 

 

2011/669/ES

 

*

2011 m. spalio 4 d. Tarybos rekomendacija dėl Europos Centrinio Banko Vykdomosios valdybos nario skyrimo

29

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2010 m. lapkričio 18 d. Valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimo 2010/703/ES dėl Bendrojo Teismo teisėjo skyrimo, klaidų ištaisymas (OL L 306, 2010 11 23)

30

 

*

2010 m. vasario 25 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimo 2010/762/ES, nustatančio Europos prieglobsčio paramos biuro būstinę, klaidų ištaisymas (OL L 324, 2010 12 9)

30

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

DIREKTYVOS

11.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 265/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2011/77/ES

2011 m. rugsėjo 27 d.

kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/116/EB dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 1 dalį, 62 ir 114 straipsnius,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/116/EB (3) apsaugos terminas atlikėjams ir fonogramų gamintojams yra 50 metų;

(2)

atlikėjams toks laikotarpis prasideda nuo kūrinio atlikimo arba nuo tada, kai teisėtai išleidžiamas arba teisėtai viešai paskelbiamas įrašytas kūrinys per 50 metų po kūrinio atlikimo, laikotarpis prasideda po pirmo tokio išleidimo ar pirmo tokio viešo paskelbimo, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau;

(3)

fonogramų gamintojams laikotarpis prasideda nuo fonogramos įrašymo ar jos teisėto išleidimo per 50 metų po įrašymo arba, jei ji taip neišleidžiama, nuo jos viešo teisėto paskelbimo per 50 metų po įrašymo;

(4)

apsaugos lygis, kai pripažįstamas jų kūrybinis ir artistinis prisidėjimas, turėtų atspindėti socialiniu požiūriu pripažįstamą kūrybinio atlikėjų prisidėjimo svarbą;

(5)

atlikėjai paprastai savo karjerą pradeda jauni ir dabartinis 50 metų apsaugos terminas, taikomas kūrinių įrašams, dažnai nesaugo jų kūrinių visą atlikėjų gyvenimą. Todėl kai kurie atlikėjai savo gyvenimo pabaigoje netenka pajamų. Be to, atlikėjai dažnai negali pasinaudoti savo teisėmis siekdami užkirsti kelią netinkamam savo kūrinių atlikimui ar uždrausti tokį atlikimą, kurie gali įvykti tol, kol jie yra gyvi;

(6)

pajamos, gautos iš išskirtinių teisių į atgaminimą ir pateikimą, kaip nustatyta 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (4), taip pat teisingos kompensacijos už privatų naudojimą pagal tą direktyvą ir iš išskirtinių platinimo bei nuomos teisių pagal 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje (5), turėtų būti prieinamos atlikėjams bent jau tol, kol jie yra gyvi;

(7)

todėl įrašytų kūrinių ir fonogramų apsaugos terminas turėtų būti pratęstas iki 70 metų nuo atitinkamo įvykio;

(8)

teisės į įrašytą kūrinį turėtų grįžti atlikėjui, jei fonogramos gamintojas nebesiūlo pirkti pakankamo kiekio (remiantis Tarptautinės konvencijos dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančiųjų organizacijų apsaugos nuostatomis) fonogramos, kuri, jei nebūtų pratęstas terminas, taptų vieša, kopijų ir nepateikia tokios fonogramos viešai. Tokia galimybė turėtų atsirasti pasibaigus pagrįstam laiko terminui, skirtam fonogramos gamintojui atlikti šiuos abu su naudojimu susijusius veiksmus. Taigi fonogramos gamintojo teisės į fonogramą turėtų nustoti galioti, siekiant išvengti padėties, kai kartu egzistuotų ir tokios atlikėjo teisės į įrašytą kūrinį, nors tokios teisės nebėra perduotos ar atiduotos fonogramos gamintojui;

(9)

atlikėjai, užmezgę sutartinius santykius su fonogramos gamintoju, paprastai turi perduoti arba atiduoti fonogramų gamintojams savo išskirtines teises į savo kūrinių įrašų atgaminimą, platinimą, nuomą ir pateikimą. Už tai kai kuriems atlikėjams sumokamas honoraro avansas, o mokėjimai gaunami tik tada, kai fonogramos gamintojas susigrąžina sumokėtą avansą ir atlieka sutartyje nustatytus atskaitymus. Kiti atlikėjai perduoda arba atiduoda savo išskirtines teises už vienkartinį užmokestį (nesikartojančią išmoką). Tai ypač aktualu foniniams atlikėjams, kurių nėra kūrėjų sąraše (nepagrindiniai atlikėjai), bet kartais ir kūrėjų sąraše esantiems atlikėjams (pagrindiniams atlikėjams);

(10)

kad būtų užtikrinta faktinė termino pratęsimo nauda atlikėjams, kurie perdavė ar atidavė savo išskirtines teises fonogramų gamintojams, reikėtų įgyvendinti keletą papildomų priemonių;

(11)

pirmoji papildoma priemonė turėtų būti reikalavimo fonogramų gamintojams atidėti bent kartą per metus sumą, siekiančią 20 % pajamų, gautų iš išskirtinių teisių platinti, atgaminti ir pateikti fonogramas, nustatymas. Pajamos – tai fonogramos gamintojo gautos pajamos prieš atskaičiuojant išlaidas;

(12)

tų sumų mokėjimas turėtų būti skirtas tik atlikėjams, kurių kūriniai įrašyti fonogramose ir kurie perdavė arba atidavė savo teises fonogramos gamintojui už vienkartinę išmoką. Taip atidėtos sumos turėtų būti individualiai paskirstomos nepagrindiniams atlikėjams mažiausiai kartą per metus. Šis skirstymas turėtų būti patikėtas kolektyvinių teisių administravimo organizacijoms ir gali būti taikomos nacionalinės neskirstomų pajamų taisyklės. Siekdamos išvengti neproporcingos naštos, kurią gali sukelti tų pajamų rinkimas ir administravimas, nustatymo, valstybės narės turėtų galėti atitinkamai nustatyti sąlygas ir tai, kokiu mastu mikroįmonės turi laikytis šio įsipareigojimo mokėti įmokas, jei tokios įmokos būtų nepagrįstos atsižvelgiant į tokių pajamų rinkimo ir administravimo išlaidas;

(13)

tačiau pagal Direktyvos 2006/115/EB 5 straipsnį atlikėjams jau suteikiama neatšaukiama teisė į teisingą atlyginimą už, inter alia, fonogramų nuomą. Panašiai sutartyse atlikėjai paprastai neperduoda arba neatiduoda fonogramų gamintojams teisės pretenduoti į vienkartinį teisingą atlyginimą už transliavimą ir viešą paskelbimą pagal Direktyvos 2006/115/EB 8 straipsnio 2 dalį ir į teisingą kompensaciją už atgaminimą privačiam naudojimui pagal Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 2 dalies b punktą. Todėl apskaičiuojant bendrą sumą, kurią fonogramų gamintojas turi atskaičiuoti papildomo atlyginimo išmokoms, nereikėtų atsižvelgti į pajamas, kurias fonogramos gamintojas gavo iš fonogramų nuomos, į vienkartinį teisingą atlyginimą už transliavimą ir viešą paskelbimą arba teisingą atlyginimą, gautą už privatų kopijavimą;

(14)

siekiant užtikrinti pusiausvyrą sudarant sutartis, pagal kurias atlikėjas už honorarą perduoda išskirtines teises fonogramos gamintojui, antroji papildoma priemonė turėtų būti „tabula rasa“ (t. y. visiškas atnaujinimas) tiems atlikėjams, kurie suteikė pirmiau minėtas išskirtines teises fonogramos gamintojams už honorarą ar atlyginimą. Valstybės narės, siekdamos, kad pratęstas apsaugos terminas būtų visapusiškai naudingas atlikėjui, turėtų užtikrinti, kad, remiantis tarp fonogramos gamintojo ir atlikėjo sudaryta sutartimi, atlikėjui per pratęstą laikotarpį sumokėto honoraro ar atlyginimo sumai nebūtų daromas poveikis dėl mokėjimo avansu arba dėl sutartyje nustatytų atskaitymų;

(15)

siekiant teisinio tikrumo, turėtų būti numatyta, kad, kai sutartyje aiškiai nenurodyta kitaip, sutartinis teisių į kūrinio įrašą perdavimas arba atidavimas, dėl kurio susitarta iki tos dienos, kai valstybės narės turi patvirtinti šią direktyvą įgyvendinančias priemones, ir pratęstu laikotarpiu toliau veikia taip, kaip veikė;

(16)

valstybės narės turėtų galėti nustatyti, kad dėl kai kurių sutarčių, nustatančių pasikartojančius mokėjimus, nuostatų būtų galima derėtis iš naujo atlikėjų naudai. Valstybės narės turėtų nustatyti tvarką, taikytiną tuo atveju, jei pakartotinės derybos žlunga;

(17)

taikant šią direktyvą, neturėtų būti daromas poveikis nacionalinėms taisyklėms ir susitarimams, kurie atitinka jos nuostatas, pavyzdžiui, valstybėse narėse sudarytiems atlikėjams atstovaujančių organizacijų ir gamintojams atstovaujančių organizacijų kolektyviniams susitarimams;

(18)

kai kuriose valstybėse narėse muzikos kūriniams su žodžiais taikomas bendras apsaugos terminas, skaičiuojamas nuo ilgiausiai išgyvenusio autoriaus mirties, o kitose valstybėse narėse muzikai ir žodžiams taikomi atskiri terminai. Nepaprastai daug muzikos su žodžiais sukurta bendrai. Pavyzdžiui, operą dažnai kuria libreto autorius ir muzikos autorius – kompozitorius. Be to, tokių muzikos žanrų kaip džiazo, roko ir populiariosios muzikos kūriniai iš principo dažniausiai kuriami bendrai;

(19)

vadinasi muzikos kūrinių su žodžiais, kurių žodžiai ir muzika buvo sukurti tam, kad būtų naudojami kartu, apsaugos termino nustatymas nepakankamai suderintas, todėl kyla kliūčių laisvam prekių bei paslaugų, tokių kaip tarptautinės kolektyvinių teisių administravimo paslaugos, judėjimui. Siekiant užtikrinti, kad šios kliūtys būtų panaikintos, visiems šiems darbams, saugomiems nuo datos, iki kurios reikalaujama, kad valstybės narės perkeltų šią direktyvą, turėtų būti taikomas vienodas, suderintas apsaugos terminas visose valstybėse narėse;

(20)

todėl Direktyva 2006/116/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(21)

kadangi papildomų priemonių tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, nes nacionalinės priemonės toje srityje arba iškreiptų konkurenciją, arba paveiktų fonogramų gamintojo išskirtinių teisių, apibrėžtų Sąjungos teisės aktuose, apimtį ir todėl tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(22)

pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros (6) 34 punktą valstybės narės skatinamos dėl savo ir Sąjungos interesų parengti lenteles, kurios kuo geriau parodytų šios direktyvos ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitiktį, ir viešai jas paskelbti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2006/116/EB pakeitimai

Direktyva 2006/116/EB iš dalies keičiama taip:

1.

1 straipsnis papildomas šia dalimi:

„7.   Muzikos kūrinio su žodžiais apsaugos terminas baigiasi praėjus 70 metų nuo ilgiausiai išgyvenusio iš toliau išvardytų asmenų mirties nepriklausomai nuo to, ar tie asmenys laikomi bendraautoriais, ar ne; šie asmenys yra žodžių autorius ir muzikos kūrinio kompozitorius, turint mintyje tai, kad ir žodžiai, ir muzika buvo specialiai sukurti atitinkamam muzikos kūriniui su žodžiais.“

2.

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Tačiau,

jei per šį laikotarpį teisėtai išleidžiamas arba teisėtai viešai paskelbiamas šio kūrinio įrašas, kuris nėra fonograma, šios teisės nustoja galioti praėjus 50 metų nuo pirmojo tokio išleidimo arba pirmojo tokio viešo paskelbimo dienos, atsižvelgiant į tai, kas įvyko pirmiau,

jei per šį laikotarpį teisėtai išleidžiamas arba teisėtai viešai paskelbiamas šio kūrinio įrašas, kuris yra fonograma, šios teisės nustoja galioti praėjus 70 metams nuo pirmojo tokio išleidimo arba pirmojo tokio viešo paskelbimo dienos, atsižvelgiant į tai, kas įvyko pirmiau.“;

b)

2 dalies antrame ir trečiame sakiniuose skaitmuo „50“ pakeičiamas skaitmeniu „70“;

c)

įterpiamos šios dalys:

„2a.   Jei praėjus 50 metų po to, kai fonograma buvo teisėtai išleista arba viešai paskelbta, fonogramos gamintojas nebesiūlo parduoti arba viešai pateikti, laidais ar belaidžiu būdu, pakankamo kiekio fonogramos kopijų taip, kad visuomenės nariai galėtų gauti jas jų pačių pasirinktoje vietoje ar pasirinktu laiku, atlikėjas gali nutraukti sutartį, pagal kurią atlikėjas perdavė arba atidavė fonogramos gamintojui savo teises į kūrinio įrašus (toliau – perdavimo arba atidavimo sutartis). Galima pasinaudoti teise nutraukti perdavimo arba atidavimo sutartį, jei gamintojas per metus nuo tos dienos, kai atlikėjas pranešė apie savo ketinimą nutraukti perdavimo arba atidavimo sutartį remiantis pirmesniu sakiniu, neatlieka abiejų tame sakinyje nurodytų su naudojimu susijusių veiksmų. Atlikėjas negali atsisakyti šios teisės nutraukti sutartį. Kai fonogramoje įrašytas daugelio atlikėjų atliekamas kūrinys, atlikėjai gali nutraukti savo perdavimo arba atidavimo sutartis pagal taikytinus nacionalinės teisės aktus. Jei perdavimo arba atidavimo sutartis nutraukiama pagal šią dalį, fonogramos gamintojo teisės į fonogramą nebegalioja.

2b.   Kai pagal perdavimo arba atidavimo sutartį atlikėjui suteikiama teisė pretenduoti į nesikartojantį atlyginimą, atlikėjas turi teisę kasmet gauti papildomą atlyginimą iš fonogramų gamintojo už kiekvienus visus metus, iš karto praėjus 50 metų, kai fonograma buvo teisėtai išleista, arba praėjus 50 metų, kai fonograma buvo teisėtai viešai paskelbta. Atlikėjas negali atsisakyti tokios teisės gauti tokį metinį papildomą atlyginimą.

2c.   Bendra suma, kurią fonogramos gamintojas skiria 2b dalyje nurodyto metinio papildomo atlyginimo išmokoms, yra lygi 20 % pajamų, kurias fonogramos gamintojas gavo ankstesniais metais nei tie, už kuriuos mokamas minėtas atlyginimas, už atgaminimą, platinimą ir pateikimą tokių fonogramų, praėjus 50 metų, kai atitinkama fonograma buvo teisėtai išleista, arba praėjus 50 metų, kai fonograma buvo teisėtai viešai paskelbta.

Valstybės narės užtikrina, kad fonogramų gamintojai turėtų pateikti atlikėjams, kurie turi teisę gauti 2b dalyje nurodytą metinį papildomą atlyginimą, pastarųjų prašymu bet kokią informaciją, kuri gali būti reikalinga siekiant gauti tą atlyginimą.

2 d.   Valstybės narės užtikrina, kad teisę kasmet gauti 2b dalyje nurodytą papildomą atlyginimą administruotų kolektyvinių teisių administravimo organizacijos.

2e.   Jei atlikėjas turi teisę gauti pasikartojančius mokėjimus, iš šių mokėjimų neatskaičiuojama išmokėtas avansas ar jokioje sutartyje nustatyti atskaitymai praėjus 50 metų, kai fonograma buvo teisėtai išleista, arba, jeigu nebuvo išleista, praėjus 50 metų, kai ji buvo teisėtai viešai paskelbta.“

3.

10 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„5.   2011 m. spalio 31 d. galiojančios redakcijos 3 straipsnio 1–2e dalys taikomos kūrinių įrašams ir fonogramoms, kurių atžvilgiu atlikėjui ir fonogramos gamintojui 2011 m. spalio 30 d. pagal tas 2013 m. lapkričio 1 d. galiojančios redakcijos nuostatas dar taikoma apsauga, ir tiems kūrinių įrašams ir fonogramoms, kurie sukuriami po tos datos.

6.   1 straipsnio 7 dalis taikoma muzikos kūriniams su žodžiais, kurių bent jau muzika ar žodžiai saugomi bent vienoje valstybėje narėje 2013 m. lapkričio 1 d. ir muzikos kūriniams su žodžiais, kurie sukuriami po šios datos.

Šios dalies pirma pastraipa nedaromas poveikis jokiems su naudojimu susijusiems veiksmams, atliktiems anksčiau nei 2013 m. lapkričio 1 d. Valstybės narės priima specialias nuostatas, reikalingas trečiųjų šalių įgytoms teisėms apsaugoti.“

4.

Įterpiamas šis straipsnis:

„10a straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Jei sutartyje aiškiai nenurodyta kitaip, laikoma, kad perdavimo arba atidavimo sutartis, sudaryta anksčiau nei 2013 m. lapkričio 1 d., toliau sukelia pasekmes atėjus tam laikui, kai pagal 2011 m. spalio 30 d. galiojančios redakcijos 3 straipsnio 1 dalį atlikėjas nebebūtų saugomas.

2.   Valstybės narės gali nustatyti, kad perdavimo arba atidavimo sutartys, pagal kurias atlikėjas turi teisę gauti pasikartojančius mokėjimus ir kurios sudarytos anksčiau nei 2013 m. lapkričio 1 d., gali būti iš dalies keičiamos praėjus 50 metų, kai fonograma buvo teisėtai išleista, arba praėjus 50 metų, kai fonograma buvo teisėtai viešai paskelbta.“

2 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2013 m. lapkričio 1 d. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos tas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai paskelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ataskaita

1.   Ne vėliau kaip 2016 m. lapkričio 1 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui šios direktyvos taikymo ataskaitą atsižvelgdama į skaitmeninės rinkos pokyčius ir, jei reikia, kartu pateikia pasiūlymą dėl kitų Direktyvos 2006/116/EB pakeitimų.

2.   Ne vėliau kaip 2012 m. sausio 1 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ataskaitą, įvertindama galimą poreikį pratęsti audiovizualinio sektoriaus atlikėjų ir gamintojų teisių apsaugos terminą. Prireikus Komisija pateikia pasiūlymą dėl kitų Direktyvos 2006/116/EB pakeitimų.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2011 m. rugsėjo 27 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OL C 182, 2009 8 4, p. 36.

(2)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento pozicija (OL C 184 E, 2010 7 8, p. 331) ir 2011 m. rugsėjo 12 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 372, 2006 12 27, p. 12.

(4)  OL L 167, 2001 6 22, p. 10.

(5)  OL L 376, 2006 12 27, p. 28.

(6)  OL C 321, 2003 12 31, p. 1.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

11.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 265/6


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 999/2011

2011 m. spalio 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama 2011 m. spalio 10 d. Tarybos sprendimą 2011/666/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/639/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bei Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2006 (2) nustatyta, kad įšaldomos Baltarusijos Prezidento A. Lukašenkos ir tam tikrų pareigūnų lėšos;

(2)

2011 m. birželio 20 d. Reglamentu (ES) Nr. 588/2011 (3) Taryba papildė asmenų, kurių lėšos įšaldomos, sąrašą. Į sąrašą įtraukta ir subjektų;

(3)

Sprendimu 2011/666/BUSP Taryba nusprendė, kad siekiant užtikrinti ES bendrovėms galimybę atgauti lėšas, kurias joms skolingi į sąrašą įtraukti subjektai pagal sutartis, sudarytas iki jų įtraukimo į šį sąrašą, reikia numatyti galimybę taikyti lėšų įšaldymo išimtis;

(4)

ši priemonė patenka į Sutarties taikymo sritį, todėl jai įgyvendinti būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu siekiant, visų pirma, užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse ją taikytų vienodai;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamente (EB) Nr. 765/2006 įterpiamas šis straipsnis:

„4a straipsnis

Nukrypstant nuo 2 straipsnio 1 dalies ir su sąlyga, kad I arba IA prieduose nurodytas fizinis arba juridinis asmuo, subjektas ar organizacija turi atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį atitinkamas asmuo, subjektas ar organizacija sudarė, arba pareigą, kuri tam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai atsirado iki atitinkamo asmens, subjekto ar organizacijos įtraukimo į sąrašą dienos, II priede išvardytose interneto svetainėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu:

i)

atitinkama kompetentinga institucija nusprendė, kad toks mokėjimas nėra tiesiogiai ar netiesiogiai skirtas ar naudingas I arba IA prieduose nurodytam asmeniui, subjektui ar organizacijai; ir

ii)

atitinkama valstybė narė bent prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie tokį sprendimą ir ketinimą suteikti leidimą.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2011 m. spalio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 17.

(2)  OL L 134, 2006 5 20, p. 1.

(3)  OL L 161, 2011 6 21, p. 1.


11.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 265/8


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1000/2011

2011 m. spalio 10 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojančių priemonių Baltarusijai 8a straipsnio 1 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojančių priemonių Baltarusijai (1), ypač į jo 8a straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gegužės 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 765/2006;

(2)

atsižvelgiant į padėties Baltarusijoje sunkumą, į Reglamento Nr. 765/2006 IA priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir institucijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą reikėtų įtraukti papildomų asmenų;

(3)

be to, turėtų būti atnaujinta informacija, susijusi su tam tikrais asmenimis ir subjektu, įtrauktais į to reglamento IA priede pateiktą sąrašą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento I priede išvardyti asmenys įtraukiami į Reglamento (EB) Nr. 765/2006 IA priede pateiktą sąrašą.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 IA priede įrašai apie šiuos asmenis ir subjektą:

1.

Mazouka Siarhei

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

3.

Peftiev Vladimir

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

5.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

6.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

7.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

8.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

9.

Padaliak, Eduard Vasilievich

10.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

11.

Shchurok, Ivan Antonavich

12.

Sport-Pari

13.

Shadryna, Hanna Stanislavauna,

pakeičiami šio reglamento II priede išdėstytais atitinkamais įrašais.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2011 m. spalio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 134, 2006 5 20, p. 1.


I PRIEDAS

1 straipsnyje nurodyti asmenys

 

Vardas ir pavardė

(perraša iš baltarusių ir rusų kalbų)

Vardas ir pavardė

(rašyba baltarusių kalba)

Vardas ir pavardė

(rašyba rusų kalba)

Gimimo data ir vieta

Pareigos

1.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

Камiсараў Валерый Мiкалаевiч

Комиссаров Валерий Николаевич

 

Minsko miesto teismo teisėjas. Atmetė (kaip vyriausiasis teisėjas) apeliacinius skundus dėl politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov nuteisimo. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

2.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

Minsko miesto teismo teisėjas. Jis atmetė (kaip vyriausiasis teisėjas) apeliacinius skundus dėl politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret ir Oleg Fedorkevich nuteisimo. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

3.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

Хрыпач Сяргей Фёдаравiч

Хрипач Сергей Федорович

 

Minsko miesto teismo teisėjas. Jis atmetė (kaip vyriausiasis teisėjas) apeliacinius skundus dėl buvusių kandidatų į prezidento postą Andrei Sannikov, Nikolai Statkevich, Dmitri Uss, Vladimir Nekliaev, politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Andrei Dmitriev, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kviatkevich, Artiom Gribkov, Dmitri Bulanov, o kaip asocijuotasis teisėjas – dėl Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov nuteisimo. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

4.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

Назаранка Васiль Андрэевiч

Назаренко Василий Андреевич

 

Minsko miesto teismo teisėjas. Jis atmetė (kaip vyriausiasis teisėjas) apeliacinius skundus dėl politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Vasili Parfenkov, o kaip asocijuotasis teisėjas – dėl Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov nuteisimo. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

5.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

Камароўская Вольга Паўлаўна

Комаровская Ольга Павловна

 

Minsko miesto teismo teisėja. Ji atmetė (kaip asocijuotoji teisėja) apeliacinius skundus dėl buvusio kandidato į prezidento postą Andrei Sannikov, politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret ir Oleg Fedorkevich nuteisimo. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

6.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

Зайцава Вiкторыя Генадзеўна

Зайцева Виктория Геннадьевна

 

Minsko miesto teismo teisėja. Ji atmetė (kaip asocijuotoji teisėja) apeliacinius skundus dėl buvusio kandidato į prezidento postą Andrei Sannikov, politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik amd Vladimir Yeriomenok nuteisimo. Šiuo teismo procesu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

7.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

Унукевiч Тамара Васiлеўна

Внукевич Тамара Васильевна

 

Minsko miesto teismo teisėja. Ji atmetė (kaip asocijuotoji teisėja) apeliacinius skundus dėl politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets nuteisimo. Šiuo teismo procesu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

8.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

Крот Iгар Уладзiмiравiч

Крот Игорь Владимирович

 

Minsko miesto teismo teisėjas. Jis atmetė (kaip asocijuotasis teisėjas) apeliacinį skundą dėl politinio ir pilietinės visuomenės aktyvisto Vasili Parfenkov nuteisimo. Šiuo teismo procesu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

9.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Minsko miesto teismo teisėjas. Jis atmetė (kaip asocijuotasis teisėjas) apeliacinį skundą dėl politinio ir pilietinės visuomenės aktyvisto Vasili Parfenkov nuteisimo. Šiuo teismo procesu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

10.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла

Игнатович-Мишнева Людмила

 

Minsko miesto teismo prokurorė, dalyvavusi atmetant apeliacinį skundą dėl Molodoi Front (Jaunasis frontas) aktyvistų Dmitri Dashkevich ir Eduard Lobov nuteisimo. Šiuo teismo procesu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

11.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч

Ермолицкий Сергей Владимирович

 

Šklovo kalėjimo direktorius. Atsakingas už nežmonišką elgesį su sulaikytaisiais ir už buvusio kandidato į prezidento postą Nikolai Statkevich, kuris buvo įkalintas dėl 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių, ir kitų kalinių baudžiamąjį persekiojimą.

12.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

Кавалёў Аляксандр Мiхайлавiч

Ковалёв Александр Михайлович

 

Gorkio kalėjimo direktorius. Atsakingas už nežmonišką elgesį su sulaikytaisiais, ypač už pilietinės visuomenės aktyvisto Dmitri Dashkevich, kuris buvo įkalintas dėl 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimų, baudžiamąjį persekiojimą bei kankinamą elgesį su juo ir už susidorojimą su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais.

13.

Paluyan, Uladzimir Mikalayevich

Paluyan, Vladimir Nikolaevich

Палуян Уладзiмiр Мiкалаевiч

Полуян Владимир Николаевич

Nekrashevichi kaimas, Karelichi apskritis, Hrodna regionas 1961 m.

Mokesčių ir muitų ministras. Vykdo mokesčių institucijų, kurios remia baudžiamąją bylą prieš Byalyatski, inkriminuodamos mokesčių slėpimą, priežiūrą. Byalyatski aktyviai gynė asmenis, kurie nukentėjo dėl represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais ir susidorojimu su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais, ir teikė jiems paramą.

14.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

Корнаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Корнов Владимир Владимирович

 

Minsko miesto teismo teisėjas, kuris davė leidimą atmesti Byalyatski advokatų apeliacinį skundą. Byalyatski aktyviai gynė asmenis, kurie nukentėjo dėl represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais ir susidorojimu su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais, ir teikė jiems paramą.

15.

Shastakou Maksim Aleksandrauvich

(Shastakou Maksim Aleksandravich, Shastakou Maxim Aleksandrauvich, Shastakou Maxim Aleksandravich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

Шастакоў Максiм Александравiч

Шестаков Максим Александрович

 

Prokuroras, kuris Minsko Pervomaisko rajono teismą supažindino su Byalyatski byla, po to kai Byalyatski kreipėsi į teismą dėl savo sulaikymo. Byalyatski aktyviai gynė asmenis, kurie nukentėjo dėl represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais ir susidorojimu su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais, ir teikė jiems paramą.

16.

Herasimovich Volha Ivanavna

(Herasimovich Volha Ivanovna)

Gerasimovich Olga Ivanovna

Герасiмовiч Вольга Иванаўна

(Герасiмовiч Вольга Иваноўна)

Герасимович Ольга Ивановна

 

Prokurorė, kuri Minsko miesto teismą supažindino su Byalyatski byla, po to kai Byalyatski kreipėsi į teismą dėl savo sulaikymo. Byalyatski aktyviai gynė asmenis, kurie nukentėjo dėl represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais ir susidorojimu su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais, ir teikė jiems paramą.


II PRIEDAS

2 straipsnyje nurodyti asmenys ir subjektas

 

Pavardė ir vardas (pavadinimas)

Perraša iš baltarusių kalbos

Perraša iš rusų kalbos

Pavardė ir vardas (pavadinimas) baltarusių kalba

Pavardė ir vardas (pavadinimas) rusų kalba

Gimimo data ir vieta

Pareigos

1.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

Мазоўка Кiрыл Вiктаравiч

Мазовка Кирилл Викторович

 

Dashkevich-Lobov bylos prokuroras. Molodoi Front (Jaunasis frontas) aktyvistai Dmitri Dashkevich ir Eduard Lobov buvo nuteisti kelerių metų įkalinimo bausme už „chuliganizmą“. Tikroji jų įkalinimo priežastis buvo tai, kad jie aktyviai dalyvavo 2010 m. gruodžio mėn. rinkiminėje kampanijoje ir rėmė vieną iš opozicijos kandidatų.

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

1962 11 26, Kazachstanas

Prezidento informacijos ir analizės centro direktorius

3.

Peftiev Vladimir

Peftiev Vladimir Pavlovich

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

1957 m. liepos 1 d., Berdijanskas, Zaporožės apskritis, Ukraina; dabartinis paso Nr.: MP2405942

Asmuo, susijęs su Aleksandru Lukašenka, Viktoru Lukašenka ir Dimitrijumi Lukašenka. Konsultuoja Prezidentą Lukašenką ekonomikos klausimais ir yra vienas iš pagrindinių Lukašenkos režimo finansinių rėmėjų. Beltechexport, vienos iš didžiausių gynybos produktų eksporto/importo bendrovių Baltarusijoje, akcijų daugumos akcininkas ir akcininkų valdybos pirmininkas.

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

 

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) pirmininko pavaduotojas. Kaip Centrinės rinkimų komisijos narys yra atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. prezidento rinkimų metu.

5.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna (Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna (Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953 m., Mogiliovas

CRK narė. Kaip Centrinės rinkimų komisijos narė yra atsakinga už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. prezidento rinkimų metu.

6.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

CRK narys. Kaip Centrinės rinkimų komisijos narys yra atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. prezidento rinkimų metu.

7.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

CRK narė. Kaip Centrinės rinkimų komisijos narė yra atsakinga už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. prezidento rinkimų metu.

8.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna (Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

CRK narė. Kaip Centrinės rinkimų komisijos narė yra atsakinga už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. prezidento rinkimų metu.

9.

Padaliak, Eduard Vasilievich (Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich (Podolyak, Eduard Vasilyevich)

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

CRK narys. Kaip Centrinės rinkimų komisijos narys yra atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. prezidento rinkimų metu.

10.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

Рахманава Марына Юр’еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

CRK narė. Kaip Centrinės rinkimų komisijos narė yra atsakinga už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. prezidento rinkimų metu.

11.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

CRK narys. Kaip Centrinės rinkimų komisijos narys yra atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. prezidento rinkimų metu.

12.

Sport-Pari

 

„ЗАО Спорт- пари“ (оператор республиканской лотереи)

 

Subjektas, kurį kontroliuoja Peftiev Vladimir kartu su Dimitrijumi Aleksandravičiumi Lukašenka, kadangi pastarasis kontroliuoja Prezidento sporto klubą, kuris turi privalomą, valstybei priklausančių Sport-Pari akcijų daugumą.

13.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

Buvusi „Sovietskaia Belarus“ laikraščio vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja


11.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 265/15


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1001/2011

2011 m. spalio 10 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. spalio 11 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 10 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

58,3

EC

36,3

MA

56,6

MK

58,0

ZZ

52,3

0707 00 05

AL

65,0

EG

98,1

MK

64,2

TR

126,8

ZZ

88,5

0709 90 70

TR

118,8

ZZ

118,8

0805 50 10

AR

70,6

BR

41,3

CL

60,5

TR

62,3

UY

56,8

ZA

67,7

ZZ

59,9

0806 10 10

BR

245,7

CL

79,6

MK

85,4

PE

228,3

TR

111,5

US

275,5

ZA

65,0

ZZ

155,9

0808 10 80

CL

81,3

CN

86,4

NZ

116,4

US

114,5

ZA

77,6

ZZ

95,2

0808 20 50

CN

54,5

TR

107,9

ZA

60,3

ZZ

74,2


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

11.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 265/17


TARYBOS SPRENDIMAS 2011/666/BUSP

2011 m. spalio 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/639/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2010 m. spalio 25 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/639/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams (1);

(2)

remiantis Sprendimo 2010/639/BUSP peržiūra, ribojamosios priemonės turėtų būti pratęstos iki 2012 m. spalio 31 d.;

(3)

atsižvelgiant į padėties Baltarusijoje rimtumą, į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, kaip nustatyta Sprendimo 2010/639/BUSP IIIA priede, sąrašą reikėtų įtraukti kitus asmenis;

(4)

be to, reikėtų atnaujinti informaciją, susijusią su to sprendimo IIIA priede išvardytais tam tikrais asmeninis ir subjektu;

(5)

siekiant užtikrinti ES bendrovėms galimybę atgauti lėšas, kurias joms skolingi į sąrašą įtraukti subjektai pagal sutartis, sudarytas iki jų įtraukimo į šį sąrašą, Sprendime 2010/639/BUSP reikia numatyti galimybę taikyti lėšų įšaldymo išimtį;

(6)

Sprendimą 2010/639/BUSP reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2010/639/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1.

3 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   2 straipsnio 1 dalimi neužkertamas kelias tam, kad į sąrašą įtrauktas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba institucija pervestų mokėtiną sumą pagal sutartį, sudarytą iki tokio fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba institucijos įtraukimo į sąrašą, jeigu atitinkama valstybė narė nustatė, kad mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba institucija.“;

2.

7 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Šis sprendimas taikomas iki 2012 m. spalio 31 d. Jis nuolat peržiūrimas. Jis gali būti atitinkamai atnaujintas arba iš dalies pakeistas, jei Taryba nustato, kad jo tikslai nėra pasiekti.“

2 straipsnis

Šio sprendimo I priede išvardyti asmenys įrašomi į Sprendimo 2010/639/BUSP IIIA priede pateiktą sąrašą.

3 straipsnis

Sprendimo 2010/639/BUSP IIIA priede įrašai apie šiuos asmenis ir subjektą:

1.

Mazouka Siarhei

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

3.

Peftiev Vladimir

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

5.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

6.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

7.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

8.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

9.

Padaliak, Eduard Vasilievich

10.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

11.

Shchurok, Ivan Antonavich

12.

Sport-Pari

13.

Shadryna, Hanna Stanislavauna, pakeičiami šio Sprendimo II priede išvardytais atitinkamais įrašais.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2011 m. spalio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 280, 2010 10 26, p. 18.


I PRIEDAS

2 straipsnyje nurodyti asmenys

 

Vardas ir pavardė

(perraša iš baltarusių ir rusų kalbų)

Vardas ir pavardė

(rašyba baltarusių kalba)

Vardas ir pavardė

(rašyba rusų kalba)

Gimimo data ir vieta

Pareigos

1.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

Камiсараў Валерый Мiкалаевiч

Комиссаров Валерий Николаевич

 

Minsko miesto teismo teisėjas. Atmetė (kaip vyriausiasis teisėjas) apeliacinius skundus dėl politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov nuteisimo. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

2.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

Minsko miesto teismo teisėjas. Jis atmetė (kaip vyriausiasis teisėjas) apeliacinius skundus dėl politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret ir Oleg Fedorkevich nuteisimo. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

3.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

Хрыпач Сяргей Фёдаравiч

Хрипач Сергей Федорович

 

Minsko miesto teismo teisėjas. Jis atmetė (kaip vyriausiasis teisėjas) apeliacinius skundus dėl buvusių kandidatų į prezidento postą Andrei Sannikov, Nikolai Statkevich, Dmitri Uss, Vladimir Nekliaev, politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Andrei Dmitriev, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kviatkevich, Artiom Gribkov, Dmitri Bulanov, o kaip asocijuotasis teisėjas – dėl Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov nuteisimo. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

4.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

Назаранка Васiль Андрэевiч

Назаренко Василий Андреевич

 

Minsko miesto teismo teisėjas. Jis atmetė (kaip vyriausiasis teisėjas) apeliacinius skundus dėl politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Vasili Parfenkov, o kaip asocijuotasis teisėjas – dėl Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov nuteisimo. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

5.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

Камароўская Вольга Паўлаўна

Комаровская Ольга Павловна

 

Minsko miesto teismo teisėja. Ji atmetė (kaip asocijuotoji teisėja) apeliacinius skundus dėl buvusio kandidato į prezidento postą Andrei Sannikov, politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret ir Oleg Fedorkevich nuteisimo. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

6.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

Зайцава Вiкторыя Генадзеўна

Зайцева Виктория Геннадьевна

 

Minsko miesto teismo teisėja. Ji atmetė (kaip asocijuotoji teisėja) apeliacinius skundus dėl buvusio kandidato į prezidento postą Andrei Sannikov, politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik amd Vladimir Yeriomenok nuteisimo. Šiuo teismo procesu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

7.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

Унукевiч Тамара Васiлеўна

Внукевич Тамара Васильевна

 

Minsko miesto teismo teisėja. Ji atmetė (kaip asocijuotoji teisėja) apeliacinius skundus dėl politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets nuteisimo. Šiuo teismo procesu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

8.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

Крот Iгар Уладзiмiравiч

Крот Игорь Владимирович

 

Minsko miesto teismo teisėjas. Jis atmetė (kaip asocijuotasis teisėjas) apeliacinį skundą dėl politinio ir pilietinės visuomenės aktyvisto Vasili Parfenkov nuteisimo. Šiuo teismo procesu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

9.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Minsko miesto teismo teisėjas. Jis atmetė (kaip asocijuotasis teisėjas) apeliacinį skundą dėl politinio ir pilietinės visuomenės aktyvisto Vasili Parfenkov nuteisimo. Šiuo teismo procesu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

10.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла

Игнатович-Мишнева Людмила

 

Minsko miesto teismo prokurorė, dalyvavusi atmetant apeliacinį skundą dėl Molodoi Front (Jaunasis frontas) aktyvistų Dmitri Dashkevich ir Eduard Lobov nuteisimo. Šiuo teismo procesu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

11.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч

Ермолицкий Сергей Владимирович

 

Šklovo kalėjimo direktorius. Atsakingas už nežmonišką elgesį su sulaikytaisiais ir už buvusio kandidato į prezidento postą Nikolai Statkevich, kuris buvo įkalintas dėl 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių, ir kitų kalinių baudžiamąjį persekiojimą.

12.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

Кавалёў Аляксандр Мiхайлавiч

Ковалёв Александр Михайлович

 

Gorkio kalėjimo direktorius. Atsakingas už nežmonišką elgesį su sulaikytaisiais, ypač už pilietinės visuomenės aktyvisto Dmitri Dashkevich, kuris buvo įkalintas dėl 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimų, baudžiamąjį persekiojimą bei kankinamą elgesį su juo ir už susidorojimą su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais.

13.

Paluyan, Uladzimir Mikalayevich

Paluyan, Vladimir Nikolaevich

Палуян Уладзiмiр Мiкалаевiч

Полуян Владимир Николаевич

Nekrashevichi kaimas, Karelichi apskritis, Hrodna regionas

1961 m.

Mokesčių ir muitų ministras. Vykdo mokesčių institucijų, kurios remia baudžiamąją bylą prieš Byalyatski, inkriminuodamos mokesčių slėpimą, priežiūrą. Byalyatski aktyviai gynė asmenis, kurie nukentėjo dėl represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais ir susidorojimu su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais, ir teikė jiems paramą.

14.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

Корнаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Корнов Владимир Владимирович

 

Minsko miesto teismo teisėjas, kuris davė leidimą atmesti Byalyatski advokatų apeliacinį skundą. Byalyatski aktyviai gynė asmenis, kurie nukentėjo dėl represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais ir susidorojimu su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais, ir teikė jiems paramą.

15.

Shastakou Maksim Aleksandrauvich

(Shastakou Maksim Aleksandravich, Shastakou Maxim Aleksandrauvich, Shastakou Maxim Aleksandravich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

Шастакоў Максiм Александравiч

Шестаков Максим Александрович

 

Prokuroras, kuris Minsko Pervomaisko rajono teismą supažindino su Byalyatski byla, po to kai Byalyatski kreipėsi į teismą dėl savo sulaikymo. Byalyatski aktyviai gynė asmenis, kurie nukentėjo dėl represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais ir susidorojimu su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais, ir teikė jiems paramą.

16.

Herasimovich Volha Ivanavna

(Herasimovich Volha Ivanovna)

Gerasimovich Olga Ivanovna

Герасiмовiч Вольга Иванаўна

(Герасiмовiч Вольга Иваноўна)

Герасимович Ольга Ивановна

 

Prokurorė, kuri Minsko miesto teismą supažindino su Byalyatski byla, po to kai Byalyatski kreipėsi į teismą dėl savo sulaikymo. Byalyatski aktyviai gynė asmenis, kurie nukentėjo dėl represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais ir susidorojimu su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais, ir teikė jiems paramą.


II PRIEDAS

3 straipsnyje nurodyti asmenys ir subjektas

 

Pavardė ir vardas (pavadinimas)

Perraša iš baltarusių kalbos

Perraša iš rusų kalbos

Pavardė ir vardas (pavadinimas) baltarusių kalba

Pavardė ir vardas (pavadinimas) rusų kalba

Gimimo data ir vieta

Pareigos

1.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

Мазоўка Кiрыл Вiктаравiч

Мазовка Кирилл Викторович

 

Dashkevich-Lobov bylos prokuroras. Molodoi Front (Jaunasis frontas) aktyvistai Dmitri Dashkevich ir Eduard Lobov buvo nuteisti kelerių metų įkalinimo bausme už „chuliganizmą“. Tikroji jų įkalinimo priežastis buvo tai, kad jie aktyviai dalyvavo 2010 m. gruodžio mėn. rinkiminėje kampanijoje ir rėmė vieną iš opozicijos kandidatų.

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

1962 11 26, Kazachstanas

Prezidento informacijos ir analizės centro direktorius

3.

Peftiev Vladimir

Peftiev Vladimir Pavlovich

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

1957 m. liepos 1 d., Berdijanskas, Zaporožės apskritis, Ukraina; dabartinis paso Nr.: MP2405942

Asmuo, susijęs su Aleksandru Lukašenka, Viktoru Lukašenka ir Dimitrijumi Lukašenka. Konsultuoja Prezidentą Lukašenką ekonomikos klausimais ir yra vienas iš pagrindinių Lukašenkos režimo finansinių rėmėjų. Beltechexport, vienos iš didžiausių gynybos produktų eksporto/importo bendrovių Baltarusijoje, akcijų daugumos akcininkas ir akcininkų valdybos pirmininkas.

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

Ипатов Вадим Дмитриевич

 

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) pirmininko pavaduotojas. Kaip Centrinės rinkimų komisijos narys yra atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. prezidento rinkimų metu.

5.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna (Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna (Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953 m., Mogiliovas

CRK narė. Kaip Centrinės rinkimų komisijos narė yra atsakinga už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. prezidento rinkimų metu.

6.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

CRK narys. Kaip Centrinės rinkimų komisijos narys yra atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. prezidento rinkimų metu.

7.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

CRK narė. Kaip Centrinės rinkimų komisijos narė yra atsakinga už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. prezidento rinkimų metu.

8.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna (Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

CRK narė. Kaip Centrinės rinkimų komisijos narė yra atsakinga už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. prezidento rinkimų metu.

9.

Padaliak, Eduard Vasilievich (Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich (Podolyak, Eduard Vasilyevich)

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

CRK narys. Kaip Centrinės rinkimų komisijos narys yra atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. prezidento rinkimų metu.

10.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

Рахманава Марына Юр’еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

CRK narė. Kaip Centrinės rinkimų komisijos narė yra atsakinga už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. prezidento rinkimų metu.

11.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

CRK narys. Kaip Centrinės rinkimų komisijos narys yra atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. prezidento rinkimų metu.

12.

Sport-Pari

 

„ЗАО Спорт- пари“ (оператор республиканской лотереи)

 

Subjektas, kurį kontroliuoja Peftiev Vladimir kartu su Dimitrijumi Aleksandravičiumi Lukašenka, kadangi pastarasis kontroliuoja Prezidento sporto klubą, kuris turi privalomą, valstybei priklausančių Sport Pari akcijų daugumą.

13.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

Buvusi „Sovietskaia Belarus“ laikraščio vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja


11.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 265/25


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. spalio 10 d.

dėl sąlygų, kuriomis suderintai taikomos su judriojo palydovinio ryšio paslaugomis susijusios reikalavimų vykdymo užtikrinimo taisyklės pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 626/2008/EB 9 straipsnio 3 dalį

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 7001)

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/667/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 626/2008/EB dėl sistemų, kuriomis teikiamos judriojo palydovinio ryšio paslaugos (MSS), atrankos ir leidimų išdavimo (1), ypač į jo 9 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Sprendimo Nr. 626/2008/EB tikslas – padėti plėtoti judriojo palydovinio ryšio paslaugų konkurencingą vidaus rinką visoje Sąjungoje ir užtikrinti, kad šias paslaugas teikti atrinkti operatoriai palaipsniui įgyvendintų visų valstybių narių aprėptį;

(2)

visų pirma, pagal šį sprendimą sukuriama bendrajai judriojo palydovinio ryšio sistemų, kuriose naudojama 2 GHz dažnių juosta, susidedanti iš 1 980–2 010 MHz radijo spektro, skirto Žemė–kosmosas ryšiui, ir 2 170–2 200 MHz radijo spektro, skirto kosmosas–Žemė ryšiui, operatorių atrankai skirta procedūra;

(3)

2009 m. gegužės 13 d. Komisijos sprendime 2009/449/EB dėl judriojo palydovinio ryšio paslaugų (MSS) teikimo europinių sistemų operatorių atrankos (2) išvardyti atrinkti operatoriai ir atitinkami dažniai;

(4)

pagal Sprendimo Nr. 626/2008/EB 7 straipsnio 1 dalį valstybės narės turėtų užtikrinti, kad atrinkti pareiškėjai turėtų teisę naudoti konkrečius Sprendime 2009/449/EB nustatytus radijo dažnius ir turėtų teisę naudoti judriojo palydovinio ryšio sistemą, laikydamiesi su laikotarpiu ir paslaugų teikimo zona susijusių savo įsipareigojimų;

(5)

konkrečių radijo dažnių naudojimo, taip pat judriojo palydovinio ryšio sistemos naudojimo teisėms taikomos Sprendimo Nr. 626/2008/EB 7 straipsnio 2 dalyje nustatytos bendrosios sąlygos. Visų pirma, atrinkti operatoriai turi naudoti paskirtą radijo spektrą judriojo palydovinio ryšio paslaugoms teikti, iki 2011 m. gegužės 13 d. jie turi įvykdyti pastarojo sprendimo priede išvardytus 6–9 projekto etapus ir turi laikytis visų savo paraiškose prisiimtų įsipareigojimų;

(6)

atitikties šioms bendrosioms sąlygoms kontrolė ir reikalavimų vykdymo užtikrinimas, įskaitant bet kokio bendrųjų sąlygų pažeidimo galutinį vertinimą, turėtų būti vykdomi nacionaliniu lygiu;

(7)

nacionalinės reikalavimų vykdymo užtikrinimo taisyklės turėtų atitikti Sąjungos teisę, ypač 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (3) 10 straipsnį;

(8)

dėl tarpvalstybinio bendrųjų sąlygų, numatytų Sprendimo Nr. 626/2008/EB 7 straipsnio 2 dalyje, pobūdžio būtina Sąjungos lygiu suderinti nacionalines procedūras, pagal kurias valstybės narės užtikrina reikalavimų vykdymą. Jei nacionalinės reikalavimų vykdymo užtikrinimo procedūros, susijusios, visų pirma, su tyrimu, laiko nustatymu ir visų taikomų priemonių pobūdžiu, būtų taikomos nenuosekliai, atsirastų tokių priemonių įvairovė, o tai nesuderinama su judriojo palydovinio ryšio paslaugų visos Europos pobūdžiu;

(9)

grynai nacionalinių sąlygų vykdymo užtikrinimas neturėtų būti šio sprendimo taikymo srities dalykas, taip pat jis neturėtų būti taikomas reikalavimų vykdymo užtikrinimo priemonėms, susijusioms su kitomis sąlygomis nei Sprendimo Nr. 626/2008/EB 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos bendrosios sąlygos. Atsižvelgiant į iš esmės nacionalinį visų konkrečių sąlygų, susijusių su judriojo palydovinio ryšio sistemų papildomais antžeminiais komponentais, aspektą, Sprendimo Nr. 626/2008/EB 8 straipsnio 3 dalyje nurodytų bendrųjų sąlygų reikalavimų vykdymo užtikrinimas neturėtų būti įtrauktas į šio sprendimo taikymo sritį;

(10)

siekiant užtikrinti atitiktį bendrajame leidime įtvirtintoms bendrosioms sąlygoms ir (arba) suteiktų radijo dažnių naudojimo teisėms, reikalavimų vykdymo užtikrinimo priemones gali pagal Direktyvos 2002/20/EB 10 straipsnį priimti atrinktiems operatoriams leidimus išdavusios valstybės narės;

(11)

Direktyvos 2002/20/EB 10 straipsnyje numatytas laipsniškas reikalavimų vykdymo užtikrinimo metodas, pagal kurį per pirmąjį etapą tiriamas įtariamas pažeidimas ir priimamos reikalavimų vykdymo užtikrinimo priemonės, jei taikytina. Pagal Direktyvos 2002/20/EB 10 straipsnio 3 dalį tokiose priemonėse turėtų būti nustatytas pagrįstas laikas operatoriui užtikrinti atitiktį tai priemonei. Apskritai, nustatant pagrįstą atitikties užtikrinimo laiką, turėtų būti atsižvelgiama į ypatingą palydovų sektoriaus, susijusio pažeidimo ir numatomos taisomosios priemonės pobūdį. Visų pirma, jei dėl atitikties bet kuriai susijusiai bendrajai sąlygai užtikrinimo reikėtų paleisti palydovą, priimtose priemonėse gali būti numatytas veiksmų planas su tarpiniais žingsniais ir atitinkamais laikotarpiais. Per antrąjį etapą, pradedamą dėl nepašalintų rimtų ir pasikartojančių pažeidimų, gali būti panaikintos naudojimo teisės;

(12)

šiuo sprendimu neturėtų būti pažeistos atitinkamų nacionalinių institucijų galios priimti laikinas priemones pagal Direktyvos 2002/20/EB 10 straipsnio 6 dalyje numatytas sąlygas;

(13)

pagal šį sprendimą Komisijai pateikti leidimus išdavusių valstybių narių pranešimai apie nustatytus faktus neturi įtakos kitos valstybės narės galimybei pateikti rašytines pastabas atsižvelgiant į diskusijas Ryšių komitete;

(14)

Sprendimo Nr. 626/2008/EB 7 straipsnio 2 dalyje numatytos bendrosios sąlygos yra neatsiejama pagrindinių nacionalinės teisės aktų, kuriais reguliuojama leidimus gavusių operatorių veikla, dalis, tačiau atitikties kiekvienoje valstybėje narėje kontrolei, ypač įtariamo tų bendrųjų sąlygų pažeidimo esminių faktų analizei, būtina žinoti visus faktinius tarpvalstybinio pobūdžio elementus bei poveikį ir gali reikėti informacijos apie paslaugos teikimą kitose valstybėse narėse. Nuoseklesnį ir veiksmingesnį reikalavimų vykdymą visoje Sąjungoje užtikrinti padėtų dalijimasis informacija apie įvairių nacionalinių institucijų nustatytus faktus ir apie susijusių leidimus gavusių operatorių pareikštas nuomones. Be to, suderinta reikalavimų vykdymo užtikrinimo trukmė turėtų padidinti teisinį tikrumą susijusiems leidimus gavusiems operatoriams;

(15)

pagal Direktyvos 2002/20/EB 10 straipsnio 5 dalį rimtų ir pasikartojančių pažeidimų atvejais gali būti nuspręsta neleisti teikti paslaugų arba sustabdyti ar panaikinti konkrečių radijo dažnių naudojimo teises, jei priemonės, kuriomis siekiama per pagrįstą laiką užtikrinti atitiktį, nedavė rezultatų. Konkrečiu judriojo palydovinio ryšio paslaugų teikimo atveju sprendimas panaikinti arba sustabdyti naudojimo teises turi reikšmingą tarpvalstybinį poveikį. Be to, priklausomai nuo nacionalinės procedūros, gali reikėti tinkamų priemonių, pavyzdžiui, sustabdymo, kurias pritaikius leidimas būtų panaikintas galutinai. Todėl atėmimo arba sustabdymo priemonės turėtų būti priimtos tik po to, kai valstybės narės pasidalins nuomonėmis ir jas aptars Ryšių komitete;

(16)

kadangi šio sprendimo tikslo – t. y. apibrėžti su leidimu teikti judriojo palydovinio ryšio paslaugas ir (arba) su teise naudoti atrinktus radijo dažnius siejamas bendrąsias sąlygas, kuriomis suderintai visoje Europos Sąjungoje taikomos reikalavimų vykdymo užtikrinimo taisyklės – valstybės narės vienos negali deramai pasiekti ir todėl dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio šio tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, Sąjunga gali patvirtinti priemones laikydamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(17)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Ryšių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas, tikslas ir taikymo sritis

1.   Šiuo sprendimu nustatomos sąlygos, kuriomis suderintai taikomos valstybių narių vykdymo užtikrinimo taisyklės, taikytinos leidimą gavusiam judriojo palydovinio ryšio sistemų operatoriui, jei, kaip įtariama, pažeistos su jo leidimu siejamos bendrosios sąlygos.

2.   Atsižvelgiant į tarpvalstybinį judriojo palydovinio ryšio paslaugų pobūdį, drauge su Ryšiu komitetu vykdomu derinimu siekiama, visų pirma, padėti vienodai suprasti esminius įtariamo pažeidimo faktus ir to pažeidimo sunkumą, siekiant nuoseklaus nacionalinių taisyklių, kuriomis užtikrinamas reikalavimų vykdymas, taikymo visoje Europos Sąjungoje, įskaitant suderintą visų priemonių, kurių imtasi, laiką, ypač jei pažeidimai panašaus pobūdžio.

3.   Šis sprendimas netaikomas reikalavimų vykdymo užtikrinimo priemonėms, susijusioms su kitomis sąlygomis nei Sprendimo Nr. 626/2008/EB 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos bendrosios sąlygos.

2 straipsnis

Apibrėžtys

1.   Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos Sprendime Nr. 626/2008/EB.

2.   Kitų terminų apibrėžtys:

—   leidimą gavęs operatorius– pagal Sprendimą 2009/449/EB atrinktas operatorius, kuriam suteikta teisė remiantis bendruoju leidimu arba individualiomis naudojimo teisėmis naudoti Sprendime 2009/449/EB nurodytus konkrečius radijo dažnius ir (arba) teisė naudoti judriojo palydovinio ryšio sistemą,

—   bendrosios sąlygos– bendrosios sąlygos, kurios pagal Sprendimo Nr. 626/2008/EB 7 straipsnio 2 dalį taikomos leidimą gavusio operatoriaus teisėms,

—   leidimą išdavusi valstybė narė– valstybė narė, leidimus gavusiems operatoriams suteikusi teises remiantis bendruoju leidimu arba individualiomis naudojimo teisėmis naudoti konkrečius Sprendime 2009/449/EB nurodytus radijo dažnius ir (arba) teisę naudoti judriojo palydovinio ryšio sistemą.

3 straipsnis

Suderintas bendrųjų sąlygų vykdymo užtikrinimas

1.   Jei leidimą išdavusi valstybė narė nustato, kad leidimą gavęs operatorius nesilaiko vienos arba daugiau bendrųjų sąlygų, ir pagal Direktyvos 2002/20/EB 10 straipsnio 2 dalį praneša tam operatoriui apie savo nustatytus faktus, ji tuo pačiu metu informuoja Komisiją, kuri, savo ruožtu, informuoja kitas valstybes nares.

2.   Kai Komisija kitoms valstybėms narėms perduoda 1 dalyje nurodytą informaciją, kitos leidimus išdavusios valstybės narės tiria, ar atitinkamos bendrosios sąlygos nepažeistos jų jurisdikcijos srityje ir susijusiam leidimą gavusiam operatoriui suteikia galimybę pareikšti savo nuomonę.

3.   Per penkis mėnesius po to, kai Komisija perduoda 1 dalyje nurodytą informaciją valstybėms narėms, leidimus išdavusios valstybės narės perduoda savo nustatytų faktų santrauką ir susijusio leidimą gavusio operatoriaus pateiktą nuomonę Komisijai, kuri, savo ruožtu, informuoja visas kitas valstybes nares. Per aštuonis mėnesius po to, kai Komisija perduoda 1 dalyje nurodytą informaciją valstybėms narėms, Komisija sušaukia Ryšių komiteto posėdį, kad išnagrinėtų įtariamą pažeidimą ir prireikus aptartų reikiamas atitikties užtikrinimo priemones siekiant 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų tikslų.

4.   Valstybės narės susilaiko nuo bet kokio galutinio sprendimo dėl įtariamo pažeidimo priėmimo iki 3 dalyje nurodyto Ryšių komiteto posėdžio.

5.   Po 3 dalyje nurodyto Ryšių komiteto posėdžio kiekviena leidimą išdavusi valstybė narė, pagal Direktyvos 2002/20/EB 10 straipsnio 2 dalį susijusiam leidimą gavusiam operatoriui pranešusi apie savo nustatytus faktus ir padariusi išvadą, kad pažeista viena arba daugiau bendrųjų sąlygų, imasi reikiamų ir proporcingų priemonių, kad susijęs leidimą gavęs operatorius užtikrintų atitiktį bendrosioms sąlygoms, įskaitant finansines sankcijas, išskyrus susijusio leidimą gavusio operatoriaus turimo bet kurio leidimo arba teisės atėmimą arba, jei taikytina pagal nacionalinės teisės aktus, jų galiojimo sustabdymą.

6.   Jei bendrųjų sąlygų pažeidimai rimti arba pasikartojantys, leidimą išdavusi valstybė narė, kuri pritaikiusi 5 dalyje nurodytas priemones ketina priimti sprendimą dėl leidimo atėmimo pagal Direktyvos 2002/20/EB 10 straipsnio 5 dalį, apie savo ketinimą informuoja Komisiją ir pateikia visų priemonių, kurių ėmėsi leidimą gavęs operatorius siekdamas atitikties reikalavimų vykdymo užtikrinimo priemonėms, santrauką. Šią informaciją Komisija perduoda kitoms valstybėms narėms.

7.   Per tris mėnesius po to, kai Komisija valstybėms narėms perduoda 6 dalyje nurodytą informaciją, sušaukiamas Ryšių komiteto posėdis, kurio tikslas – suderinti leidimo panaikinimą atsižvelgiant į 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus tikslus. Tuo metu visos leidimus išdavusios valstybės narės susilaiko nuo sprendimų priėmimo, jei jais remiantis būtų panaikintas susijusio leidimą gavusio operatoriaus turimas bet kuris leidimas ar naudojimo teisė arba, jei taikytina pagal nacionalinės teisės aktus, sustabdytas jų galiojimas.

8.   Po 7 dalyje nurodyto Ryšių komiteto posėdžio leidimus išdavusios valstybės narės gali priimti reikiamus sprendimus, siekdamos panaikinti susijusiam leidimą gavusiam operatoriui išduotą leidimą.

9.   Apie visus 5 ir 8 dalyje nurodytus reikalavimų vykdymo užtikrinimo sprendimus ir priežastis, kuriomis jie grindžiami, per savaitę nuo jų priėmimo pranešama susijusiam leidimą gavusiam operatoriui ir Komisijai, kuri informuoja kitas valstybes nares.

4 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 10 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Pirmininko pavaduotoja


(1)  OL L 172, 2008 7 2, p. 15.

(2)  OL L 149, 2009 6 12, p. 65.

(3)  OL L 108, 2002 4 24, p. 21.


REKOMENDACIJOS

11.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 265/28


TARYBOS REKOMENDACIJA

2011 m. vasario 15 d.

dėl patvirtinimo, kad Komisija įvykdė Europos plėtros fondo (devintojo EPF) 2009 finansinių metų operacijas

(2011/668/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (1), su pakeitimais, padarytais 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pasirašytu susitarimu (2),

atsižvelgdama į Taryboje posėdžiavusių valstybių narių Vyriausybių atstovų vidinį susitarimą dėl Bendrijos pagalbos finansavimo ir valdymo pagal 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (Beninas) pasirašyto Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimo finansinį protokolą, ir dėl finansinės pagalbos skyrimo užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma EB sutarties ketvirta dalis (3) (toliau – Vidinis susitarimas), be kita ko įsteigiantį devintąjį Europos plėtros fondą (devintasis EPF), ypač į jo 32 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. kovo 27 d. Finansinį reglamentą, taikomą 9-ajam Europos plėtros fondui (4), ypač į jo 96–103 straipsnius,

išnagrinėjusi su devintojo EPF operacijomis susijusius 2009 m. gruodžio 31 d. pajamų ir išlaidų ataskaitą bei balansą, taip pat Audito Rūmų 2009 finansinių metų metinę iš aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų (EPF) finansuojamos veiklos ataskaitą su Komisijos atsakymais (5),

kadangi:

(1)

pagal Vidinio susitarimo 32 straipsnio 3 dalį patvirtinimą, kad Komisija devintojo EPF finansinio valdymo užduotis įvykdė, teikia Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos rekomendacija;

(2)

Komisija devintojo EPF 2009 finansinių metų operacijas įvykdė iš esmės tinkamai,

REKOMENDUOJA Europos Parlamentui patvirtinti, kad Komisija įvykdė devintojo EPF 2009 finansinių metų operacijas.

Priimta Briuselyje 2011 m. vasario 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

MATOLCSY Gy.


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(2)  OL L 287, 2005 10 28, p. 4.

(3)  OL L 247, 2006 9 9, p. 32.

(4)  OL L 83, 2003 4 1, p. 1.

(5)  OL C 303, 2010 11 9, p. 243.


11.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 265/29


TARYBOS REKOMENDACIJA

2011 m. spalio 4 d.

dėl Europos Centrinio Banko Vykdomosios valdybos nario skyrimo

(2011/669/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 283 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Protokolą dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto, ypač į jo 11.2 straipsnį,

EUROPOS VADOVŲ TARYBAI REKOMENDUOJA:

paskirti Jörg ASMUSSEN Europos Centrinio Banko Vykdomosios valdybos nariu aštuonerių metų kadencijai.

Priimta Liuksemburge 2011 m. spalio 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. VINCENT-ROSTOWSKI


Klaidų ištaisymas

11.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 265/30


2010 m. lapkričio 18 d. Valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimo 2010/703/ES dėl Bendrojo Teismo teisėjo skyrimo, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 306, 2010 m. lapkričio 23 d. )

76 puslapis, parašas:

yra:

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. DE RUYT“,

turi būti:

Pirmininkas

J. DE RUYT“.


11.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 265/30


2010 m. vasario 25 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimo 2010/762/ES, nustatančio Europos prieglobsčio paramos biuro būstinę, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 324, 2010 m. gruodžio 9 d. )

47 puslapis, parašas:

yra:

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. PÉREZ RUBALCABA“,

turi būti:

Pirmininkas

A. PÉREZ RUBALCABA“.