ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.254.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 254

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. rugsėjo 30d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2011 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas 2011/640/BUSP dėl Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos susitarimo dėl piratavimu įtariamų asmenų ir konfiskuoto susijusio turto perdavimo iš Europos Sąjungos vadovaujamų karinių jūrų pajėgų Mauricijaus Respublikai sąlygų ir piratavimu įtariamiems asmenims po perdavimo taikomų sąlygų pasirašymo ir sudarymo

1

Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos susitarimas dėl piratavimu įtariamų asmenų ir konfiskuoto susijusio turto perdavimo iš Europos Sąjungos vadovaujamų karinių jūrų pajėgų Mauricijaus Respublikai sąlygų ir piratavimu įtariamiems asmenims po perdavimo taikomų sąlygų

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 969/2011, kuriuo inicijuojama Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 400/2010 (kuriuo galutinio antidempingo muito, Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1858/2005 nustatyto importuojamiems, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams, taikymas išplečiamas importuojamiems plieniniams lynams ir kabeliams, siunčiamiems iš Korėjos Respublikos, deklaruojamiems kaip Korėjos Respublikos kilmės arba ne) peržiūra, siekiant nustatyti, ar vienam Korėjos eksportuotojui galima netaikyti šių priemonių, ir kuriuo panaikinamas antidempingo muitas iš šio eksportuotojo importuojamam produktui ir nustatoma privaloma iš šio eksportuotojo importuojamo produkto registracija

7

 

 

2011 m. rugsėjo 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 970/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

10

 

 

2011 m. rugsėjo 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 971/2011, kuriuo nustatomos tipinės kai kurių cukraus sektoriaus produktų kainos ir papildomi importo muitai 2011/2012 prekybos metais

12

 

 

2011 m. rugsėjo 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 972/2011, kuriuo nustatomos cukraus sektoriaus produkto melasos tipinės kainos ir papildomi importo muitai, taikomi nuo 2011 m. spalio 1 d.

14

 

 

2011 m. rugsėjo 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 973/2011 dėl mažiausio muito, nustatytino vykdant penktą dalinį konkursą pagal konkurso procedūrą, pradėtą Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 634/2011

16

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2011 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas 2011/641/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/573/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikomų Moldovos Respublikos Padnestrės regiono vadovybei

18

 

 

2011/642/ES

 

*

2011 m. rugsėjo 29 d. Komisijos sprendimas, kuriuo baigiamas antidempingo tyrimas dėl tam tikrų importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės grafito elektrodų sistemų

20

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2011 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/72/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2000/25/EB nuostatos dėl traktorių, pateiktų rinkai pagal lankstumo schemą, klaidų ištaisymas (OL L 246, 2011 9 23)

22

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

30.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 254/1


TARYBOS SPRENDIMAS 2011/640/BUSP

2011 m. liepos 12 d.

dėl Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos susitarimo dėl piratavimu įtariamų asmenų ir konfiskuoto susijusio turto perdavimo iš Europos Sąjungos vadovaujamų karinių jūrų pajėgų Mauricijaus Respublikai sąlygų ir piratavimu įtariamiems asmenims po perdavimo taikomų sąlygų pasirašymo ir sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 37 straipsnį, ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 218 straipsnio 5 ir 6 dalis,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2008 m. birželio 2 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (JT ST) priėmė Rezoliuciją 1816 (2008), kurioje visos valstybės raginamos bendradarbiauti nustatant jurisdikciją ir tiriant bei persekiojant asmenis, atsakingus už piratavimo veiksmus ir ginkluotus plėšimus prie Somalio krantų. Tos nuostatos dar kartą patvirtintos vėlesnėmis JT ST rezoliucijomis;

(2)

2008 m. lapkričio 10 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2008/851/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (1) (operacija „Atalanta“);

(3)

Bendrųjų veiksmų 2008/851/BUSP 12 straipsnyje numatyta, kad asmenys, kurie vykdė ar yra įtariami vykdę piratavimo veiksmus ar ginkluotus plėšimus Somalio teritoriniuose vandenyse, kurie yra areštuoti ir sulaikyti siekiant vykdyti teisminį persekiojimą, bei turtas, naudotas tokiems veiksmams atlikti, gali būti perduodami trečiajai valstybei, kuri pageidauja vykdyti jurisdikciją pirmiau minėtų asmenų ir turto atžvilgiu, jei su ta trečiąja valstybe susitarta dėl perdavimo sąlygų tokiu būdu, kuris atitinka taikytiną tarptautinę teisę, pirmiausia – žmogaus teises reglamentuojančias tarptautinės teisės normas, kad pirmiausia būtų užtikrinta, kad niekam nebūtų taikoma mirties bausmė, joks asmuo nebūtų kankinamas ir nepatirtų žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio;

(4)

2010 m. kovo 22 d. Tarybai priėmus sprendimą, kuriuo leista pradėti derybas, vyriausiasis įgaliotinis pagal ES sutarties 37 straipsnį derėjosi dėl Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos susitarimo dėl piratavimu įtariamų asmenų ir konfiskuoto susijusio turto perdavimo iš Europos Sąjungos vadovaujamų karinių jūrų pajėgų Mauricijaus Respublikai sąlygų ir piratavimu įtariamiems asmenims po perdavimo taikomų sąlygų (toliau – Susitarimas);

(5)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos susitarimas dėl piratavimu įtariamų asmenų ir konfiskuoto susijusio turto perdavimo iš Europos Sąjungos vadovaujamų karinių jūrų pajėgų Mauricijaus Respublikai sąlygų ir piratavimu įtariamiems asmenims po perdavimo taikomų sąlygų (toliau – Susitarimas).

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Susitarimą, kad jis taptų privalomas Sąjungai.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia Susitarimo 11 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą (2).

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. liepos 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  OL L 301, 2008 11 12, p. 33.

(2)  Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


VERTIMAS

Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos

SUSITARIMAS

dėl piratavimu įtariamų asmenų ir konfiskuoto susijusio turto perdavimo iš Europos Sąjungos vadovaujamų karinių jūrų pajėgų Mauricijaus Respublikai sąlygų ir piratavimu įtariamiems asmenims po perdavimo taikomų sąlygų

EUROPOS SĄJUNGA (ES)

ir

MAURICIJAUS RESPUBLIKA (toliau – Mauricijus),

toliau abi kartu – Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į:

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JT ST) rezoliucijas 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) ir paskesnes JT ST rezoliucijas,

1982 m. JT jūrų teisės konvenciją (UNCLOS), ypač jos 100–107 straipsnius ir 110 straipsnį,

2008 m. lapkričio 10 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2008/851/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (1) (operacija „EUNAVFOR Atalanta“), su pakeitimais, padarytais 2009 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimu 2009/907/BUSP (2),

tarptautinę žmogaus teisių teisę, įskaitant 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir 1984 m. Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą,

tai, kad šis Susitarimas neturės įtakos Šalių teisėms ir įsipareigojimams pagal tarptautinius susitarimus ir kitus tarptautinių teismų steigimo dokumentus, įskaitant Tarptautinio baudžiamojo teismo statutą,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas

Šiuo Susitarimu nustatomos sąlygos ir tvarka, taikomos

a)

asmenų, įtariamų ketinimu vykdyti piratavimo veiksmus, jų vykdymu ar jų įvykdymu operacijos EUNAVFOR vykdymo rajone, atviroje jūroje už Mauricijaus, Madagaskaro, Komorų Salų, Seišelių ir Reunjono salos teritorinių vandenų ribų, kurie yra sulaikyti vykdant operaciją EUNAVFOR, perdavimui;

b)

vykdant operaciją EUNAVFOR konfiskuoto susijusio turto perdavimui iš EUNAVFOR Mauricijui ir

c)

elgesiui su perduotais asmenims.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame Susitarime:

a)   Europos Sąjungos vadovaujamos karinės jūrų pajėgos (EUNAVFOR)– ES kariniai štabai ir nacionaliniai kontingentai, prisidedantys prie ES operacijos „Atalanta“, jų laivai, orlaiviai ir turtas;

b)   operacija– ES Tarybos bendraisiais veiksmais 2008/851/BUSP ir (arba) paskesniais bendraisiais veiksmais įsteigtos karinės misijos parengimas, įsteigimas, vykdymas ir rėmimas;

c)   nacionaliniai kontingentai– Europos Sąjungos valstybėms narėms ir kitoms ES nurodytoms operacijoje dalyvaujančioms valstybėms priklausantys daliniai ir laivai;

d)   siunčiančioji valstybė– valstybė, EUNAVFOR suteikianti nacionalinį kontingentą;

e)   piratavimas– piratavimas, kaip apibrėžta UNCLOS 101 straipsnyje;

f)   perduotas asmuo– asmuo, įtariamas ketinimu vykdyti piratavimo veiksmus, juos vykdantis ar įvykdęs, kurį EUNAVFOR perdavė Mauricijui pagal šį Susitarimą.

3 straipsnis

Bendrieji principai

1.   EUNAVFOR prašymu Mauricijus gali sutikti, kad jam būtų perduoti asmenys, kuriuos EUNAVFOR sulaikė dėl piratavimo, ir EUNAVFOR konfiskuotas susijęs turtas, bei perduoti tokius asmenis ir turtą savo kompetentingoms institucijoms tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais. Sprendimą dėl siūlomų perduoti asmenų priėmimo Mauricijus priims kiekvienu atveju atskirai, atsižvelgdamas į visas atitinkamas aplinkybes, įskaitant incidento vietą.

2.   EUNAVFOR perduoda asmenis tik Mauricijaus kompetentingoms teisėsaugos institucijoms.

3.   Perdavimas atliekamas ne anksčiau nei Mauricijaus kompetentingos teisėsaugos institucijos per 5 darbo dienas nuo EUNAVFOR joms pateiktų įrodymų gavimo nusprendžia, kad esama pagrįstų perspektyvų, jog bus užtikrintas EUNAVFOR sulaikytų asmenų baudžiamasis persekiojimas.

4.   Sprendimą dėl to, ar esama pagrįstų perspektyvų, jog bus užtikrintas baudžiamasis persekiojimas, Mauricijaus kompetentingos teisėsaugos institucijos priima remdamosi EUNAVFOR atitinkamais ryšių kanalais jiems pateiktais įrodymais.

5.   Su visais perduotais asmenimis elgiamasi žmoniškai ir laikantis tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje, kurie įtvirtinti Mauricijaus Konstitucijoje, įskaitant kankinimo ir žiauraus, nežmoniško ir žeminančio elgesio arba baudimo draudimą, nesankcionuoto sulaikymo draudimą, ir laikantis reikalavimo užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimą.

4 straipsnis

Elgesys su perduotais asmenimis, jų baudžiamasis persekiojimas ir teismo procesas

1.   Laikantis tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje, kurie įtvirtinti Mauricijaus Konstitucijoje, su visais perduotais asmenimis turi būti elgiamasi žmoniškai, jie negali būti kankinami, patirti žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį arba būti taip baudžiami, turi būti užtikrintas tinkamas jų apgyvendinimas ir maitinimas, teisė į gydymą ir galimybė atlikti religines apeigas.

2.   Visi perduotieji asmenys skubiai pristatomi teisėjui ar kitam pareigūnui, kuriam pagal įstatymą yra suteikta teisė vykdyti teismines funkcijas ir kuris nedelsdamas nusprendžia dėl sulaikymo teisėtumo bei nurodo sulaikytuosius paleisti, jei sulaikymas yra nepagrįstas.

3.   Visi perduoti asmenys turi teisę į teismo procesą per kuo trumpiausią laiką arba teisę būti paleisti.

4.   Kai yra sprendžiamas perduotam asmeniui pareikšto baudžiamojo kaltinimo klausimas, tas asmuo turi teisę į tai, kad jo bylą teisingai ir viešai išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas kompetentingas, nepriklausomas ir nešališkas teismas.

5.   Visi nusikalstamos veikos padarymu kaltinami perduoti asmenys laikomi nekaltais tol, kol jų kaltė neįrodyta pagal įstatymą.

6.   Kai yra sprendžiamas perduotam asmeniui pareikšto baudžiamojo kaltinimo klausimas, tam asmeniui visiško lygiateisiškumo sąlygomis turi būti užtikrintos bent šios teisės:

a)

kad jam suprantama kalba būtų nedelsiant ir nuodugniai pranešta apie jam pareikšto kaltinimo pobūdį ir pagrindą;

b)

turėti pakankamai laiko ir galimybių pasirengti savo gynybai ir bendrauti su savo pasirinktu gynėju;

c)

būti teisiamam be nepateisinamo delsimo;

d)

dalyvauti savo bylos nagrinėjime ir gintis pats arba padedamas savo pasirinkto gynėjo; jeigu neturi gynėjo, būti informuotam apie teisę turėti gynėją; turėti jam paskirtą gynėją kiekvienu atveju, kai tai reikalinga teisingumo interesais, ir kiekvienu tokiu atveju nemokamai, kai jis neturi pakankamai lėšų gynėjui atsilyginti;

e)

pačiam išnagrinėti visus kaltinamuosius įrodymus, įskaitant suėmimą vykdžiusių liudytojų raštiškus priesaika patvirtintus pareiškimus, arba turėti galimybę, kad tie įrodymai būtų išnagrinėti; kad gynybos liudytojai būtų iškviesti bei apklausti tokiomis pat sąlygomis, kokios taikomos kaltinimo liudytojams;

f)

nemokamai naudotis vertėjo paslaugomis, jeigu jis nesupranta teismo procese vartojamos kalbos ar ja nekalba;

g)

nebūti verčiamam duoti parodymų prieš save arba prisipažinti kaltu.

7.   Visiems perduotiems asmenims, nuteistiems už nusikaltimą, suteikiama teisė į tai, kad jų nuteisimą ir nuosprendį pagal Mauricijaus įstatymus peržiūrėtų aukštesnė teisminė instancija.

8.   Pasikonsultavęs su ES Mauricijus nuteistus ir Mauricijuje bausmę atliekančius asmenis gali perduoti kitai valstybei, kuri užtikrina pagarbą pirmiau paminėtiems žmogaus teisių standartams, kad tie asmenys likusį bausmės laiką atliktų toje kitoje valstybėje. Jei kyla rimtas susirūpinimas dėl žmogaus teisių padėties toje kitoje valstybėje, perdavimas neįvyksta, kol Šalys, konsultuodamosi dėl susirūpinimą keliančio klausimo, randa patenkinamą sprendimą.

5 straipsnis

Mirties bausmė

Pagal Mauricijaus mirties bausmės panaikinimo įstatymą nė vienas perduotas asmuo negali būti apkaltintas nusikaltimu, už kurį skiriama mirties bausmė, nuteistas mirties bausme ar baudžiamas įvykdant mirties bausmę.

6 straipsnis

Registracijos įrašai ir pranešimai

1.   Kiekvienu perdavimo atveju turi būti parengtas atitinkamas dokumentas, kurį pasirašo EUNAVFOR atstovas ir Mauricijaus kompetentingų teisėsaugos institucijų atstovas.

2.   EUNAVFOR pateikia Mauricijui registracijos įrašus apie visų perduotų asmenų sulaikymą. Šiuose įrašuose pateikiama, kiek įmanoma, ši informacija: perduoto asmens sveikatos būklė sulaikymo metu, perdavimo Mauricijaus valdžios institucijoms laikas, sulaikymo priežastis, sulaikymo laikas ir vieta bei priimti sprendimai dėl sulaikymo.

3.   Mauricijus yra atsakingas už tikslios informacijos apie visus perduotus asmenis registraciją, be kita ko, tačiau ne vien tik už duomenų apie konfiskuotą turtą, asmenų sveikatos būklę, kalinimo vietas, pateiktus kaltinimus ir svarbius sprendimus, kurie priimti baudžiamojo persekiojimo ir teismo proceso metu, registravimą.

4.   ES ir EUNAVFOR atstovai su šiais registracijos įrašais gali susipažinti raštu pateikę prašymą Mauricijaus užsienio reikalų ministerijai.

5.   Be to, Mauricijus praneša ES ir EUNAVFOR apie asmenų, perduotų pagal šį Susitarimą, kalinimo vietą, sveikatos būklės pablogėjimą ir kaltinimus dėl įtariamo netinkamo elgesio su jais. ES ir EUNAVFOR atstovai turi teisę susitikti su asmenimis, perduotais pagal šį Susitarimą, kol šie asmenys yra kalinami, ir turi teisę juos apklausti.

6.   Nacionalinėms ir tarptautinėms humanitarinėms agentūroms paprašius, jų atstovams leidžiama aplankyti pagal šį Susitarimą perduotus asmenis.

7.   Siekdamas užtikrinti, kad EUNAVFOR galėtų laiku teikti pagalbą Mauricijui, t. y. EUNAVFOR liudytojai galėtų dalyvauti teisme ir būtų pateikti atitinkami įrodymai, Mauricijus praneša EUNAVFOR apie ketinimą pradėti baudžiamąjį teismo procesą perduotų asmenų atžvilgiu ir įrodymų pateikimo bei parodymų išklausymo tvarkaraštį.

7 straipsnis

ES ir EUNAVFOR pagalba

1.   EUNAVFOR pagal savo galimybes ir pajėgumus teikia Mauricijui visapusišką pagalbą perduotų asmenų atžvilgiu vykdomo tyrimo ir jų baudžiamojo persekiojimo tikslais.

2.   Visų pirma EUNAVFOR:

a)

perduoda registracijos įrašus apie sulaikymą, parengtus pagal šio Susitarimo 6 straipsnio 2 dalį;

b)

nagrinėja įrodymus pagal Mauricijaus kompetentingų institucijų taikomus reikalavimus, kaip susitarta 10 straipsnyje apibrėžtuose įgyvendinimo susitarimuose;

c)

pateikia su incidentu, dėl kurio asmenys buvo perduoti pagal šį Susitarimą, susijusių EUNAVFOR priklausančių liudininkų parodymus arba raštiškus priesaika patvirtintus pareiškimus;

d)

stengiasi pateikti liudininkų, kurie nėra Mauricijuje, parodymus arba raštiškus priesaika patvirtintus pareiškimus;

e)

saugo arba perduoda visą EUNAVFOR žinioje esantį atitinkamą konfiskuotą turtą, daiktinius įrodymus, nuotraukas ir visus įrodymo vertę turinčius daiktus;

f)

prireikus užtikrina, kad EUNAVFOR priklausantys liudininkai galėtų saugiai atvykti duoti parodymus teisme (arba tuo tikslu panaudoja televizijos ryšį ar kitas patvirtintas technologines priemones) proceso metu;

g)

prireikus sudaro palankesnes sąlygas kitiems liudininkams saugiai atvykti duoti parodymus teisme (arba tuo tikslu panaudoja televizijos ryšį ar kitas patvirtintas technologines priemones) proceso metu;

h)

sudaro palankesnes sąlygas atvykti vertėjams žodžiu, kurių pagalbos kompetentingoms Mauricijaus institucijoms gali prireikti vykdant tyrimus ir teismo procesus perduotų asmenų atžvilgiu.

3.   Jeigu tokių išteklių nesuteikia kiti finansinės paramos teikėjai, Šalys, taikydamos atitinkamas procedūras, parengia įgyvendinimo susitarimus dėl finansinės paramos, techninės ir kitos pagalbos, kad perduotų asmenų atžvilgiu būtų galima vykdyti perdavimą, sulaikymą, tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą ir teismo procesą. Šiais įgyvendinimo susitarimais taip pat siekiama reglamentuoti techninę ir logistinę pagalbą Mauricijui teisės aktų peržiūros, tyrėjų ir prokurorų mokymo, tyrimo bei teisminio proceso srityse, visų pirma susitarimus dėl įrodymų saugojimo bei perdavimo ir apeliacijos procedūros. Be to, šiais įgyvendinimo susitarimais siekiama numatyti perduotų asmenų repatriaciją išteisinimo arba nepatraukimo baudžiamojon atsakomybėn atvejais, jų perdavimą likusiai bausmės daliai atlikti kitoje valstybėje arba jų repatriaciją atlikus laisvės atėmimo bausmę Mauricijuje.

8 straipsnis

Ryšys su kitomis perduotų asmenų teisėmis

Jokia šio Susitarimo nuostata nesiekiama suvaržyti teisių, kurias perduotas asmuo gali turėti pagal taikomą nacionalinę ar tarptautinę teisę, ir jokia jo nuostata negali būti aiškinama kaip šias teises suvaržanti.

9 straipsnis

Ryšių palaikymas ir ginčai

1.   Visus klausimus, kylančius dėl šio Susitarimo taikymo, bendrai sprendžia Mauricijus ir ES kompetentingos institucijos.

2.   Nepavykus iš anksto susitarti, ginčus dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo Mauricijaus ir ES atstovai sprendžia vien tik diplomatinėmis priemonėmis.

10 straipsnis

Įgyvendinimo susitarimai

1.   Taikant šį Susitarimą, operatyviniai, administraciniai ir techniniai klausimai gali būti reglamentuojami įgyvendinimo susitarimais, kuriuos turi sudaryti Mauricijaus kompetentingos institucijos ir ES kompetentingos institucijos bei siunčiančiųjų valstybių kompetentingos institucijos.

2.   Įgyvendinimo susitarimuose gali būti nagrinėjami, inter alia, šie aspektai:

a)

Mauricijaus kompetentingų teisėsaugos institucijų, kurioms EUNAVFOR gali perduoti asmenis, paskyrimas;

b)

kalinimo įstaigos, kuriose bus laikomi perduoti asmenys;

c)

dokumentų tvarkymas, įskaitant dokumentus, susijusius su įrodymų, kurie perdavus asmenį bus perduoti Mauricijaus kompetentingoms teisėsaugos institucijoms, rinkimu;

d)

kontaktiniai centrai, kuriems turi būti teikiami pranešimai;

e)

perdavimo atveju naudotinos formos;

f)

7 straipsnyje minėtos techninės pagalbos, kompetencijos, mokymo ir kitos pagalbos teikimas Mauricijaus prašymu siekiant šio Susitarimo tikslų.

11 straipsnis

Įsigaliojimas ir nutraukimas

1.   Šis Susitarimas laikinai taikomas nuo jo pasirašymo dienos; jis įsigalioja, kai kiekviena Šalis praneša kitai apie šio Susitarimo ratifikavimo vidaus procedūrų užbaigimą.

2.   Šis Susitarimas galioja iki operacijos pabaigos, apie kurią praneša EUNAVFOR. Tačiau kiekviena Šalis gali denonsuoti šį Susitarimą apie tai pranešusi raštu. Denonsavimas įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo pranešimo gavimo. Tuo atveju, jei, ES nuomone, neatidėliotinas šio Susitarimo denonsavimas yra grindžiamas esminių Mauricijaus baudžiamosios teisės aktų pakeitimu, kaip nurodyta šiame Susitarime, ES turi teisę denonsuoti Susitarimą ir denonsavimas įsigalioja nuo pranešimo išsiuntimo dienos. Esminių Mauricijaus baudžiamosios teisės aktų pakeitimai nedaro neigiamo poveikio asmenims, kurie jau yra perduoti pagal šį Susitarimą.

3.   Šis Susitarimas gali būti iš dalies keičiamas rašytiniu Šalių susitarimu.

4.   Šio Susitarimo nutraukimas neturi įtakos teisėms ar pareigoms, atsirandančioms vykdant šį Susitarimą iki tokio nutraukimo, įskaitant perduotų asmenų teises tol, kol jie yra kalinami Mauricijuje arba Mauricijaus institucijų traukiami atsakomybėn.

5.   Pasibaigus operacijai, visomis šiame Susitarime nustatytomis EUNAVFOR teisėmis gali naudotis ES vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai paskirtas asmuo arba subjektas. Paskirtas asmuo arba subjektas gali būti, inter alia, ES delegacijos Mauricijuje vadovas ar darbuotojas arba Mauricijuje akredituotas ES valstybės narės diplomatas arba konsulinis pareigūnas. Pasibaigus operacijai visi pranešimai, kurie pagal šį Susitarimą turėjo būti teikiami EUNAVFOR, teikiami ES vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktųjų metų liepos keturioliktą dieną dviem egzemplioriais anglų kalba.

Europos Sąjungos vardu

Mauricijaus vardu


(1)  OL L 301, 2008 11 12, p. 33, su klaidų ištaisymu OL L 253, 2009 9 25, p. 18.

(2)  OL L 322, 2009 12 9, p. 27.


REGLAMENTAI

30.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 254/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 969/2011

2011 m. rugsėjo 29 d.

kuriuo inicijuojama Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 400/2010 (kuriuo galutinio antidempingo muito, Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1858/2005 nustatyto importuojamiems, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams, taikymas išplečiamas importuojamiems plieniniams lynams ir kabeliams, siunčiamiems iš Korėjos Respublikos, deklaruojamiems kaip Korėjos Respublikos kilmės arba ne) peržiūra, siekiant nustatyti, ar vienam Korėjos eksportuotojui galima netaikyti šių priemonių, ir kuriuo panaikinamas antidempingo muitas iš šio eksportuotojo importuojamam produktui ir nustatoma privaloma iš šio eksportuotojo importuojamo produkto registracija

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis antidempingo reglamentas), ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį, 13 straipsnio 4 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį,

pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1858/2005 (2) Taryba nustatė antidempingo priemones, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams (toliau – pirminės priemonės). Reglamentu (EB) Nr. 400/2010 (3) Taryba išplėtė šių priemonių taikymą iš Korėjos Respublikos siunčiamiems plieniniams lynams ir kabeliams (toliau – išplėstosios priemonės), išskyrus tam tikrų konkrečiai nurodytų bendrovių siunčiamus importuojamus produktus.

(2)

2010 m. lapkričio mėn. Komisija paskelbė pranešimą apie antidempingo priemonių, taikomų importuojamiems, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams, galiojimo termino peržiūros inicijavimą (4). Kol vyksta priemonių galiojimo termino peržiūros tyrimas, priemonės ir toliau galioja.

B.   PRAŠYMAS ATLIKTI PERŽIŪRĄ

(3)

Komisija gavo prašymą vadovaujantis pagrindinio antidempingo reglamento 11 straipsnio 4 dalimi ir 13 straipsnio 4 dalimi atleisti nuo antidempingo priemonių, kurių taikymas išplėstas iš Korėjos Respublikos siunčiamiems importuojamiems plieniniams lynams ir kabeliams. Prašymą pateikė Korėjos Respublikos (toliau – nagrinėjamoji šalis) gamintojas „SEIL Wire and Cable“ (toliau – pareiškėjas).

C.   PRODUKTAS

(4)

Nagrinėjamasis produktas – tai iš Korėjos Respublikos siunčiami plieniniai lynai ir kabeliai, įskaitant uždaros konstrukcijos lyno rites, išskyrus lynus ir kabelius iš nerūdijančio plieno, kurių didžiausias skerspjūvis didesnis kaip 3 mm (toliau – nagrinėjamasis produktas), kurių klasifikaciniai KN kodai šiuo metu yra ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ir ex 7312 10 98.

D.   PERŽIŪROS PAGRINDAS

(5)

Pareiškėjas teigia, kad per tiriamąjį laikotarpį, kuriuo remiantis išplėstas priemonių taikymas, t. y. nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2009 m. birželio 30 d., neeksportavo nagrinėjamojo produkto į Europos Sąjungą.

(6)

Be to, pareiškėjas teigia, kad jis nesusijęs su nagrinėjamąjį produktą eksportuojančiais gamintojais, kuriems taikomos priemonės, ir kad jis nepažeidinėjo Kinijos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams taikomų priemonių.

(7)

Be to, pareiškėjas teigia, kad nagrinėjamąjį produktą jis pradėjo eksportuoti į Sąjungą pasibaigus tiriamajam laikotarpiui, kuriuo remiantis išplėstas priemonių taikymas.

E.   PROCEDŪRA

(8)

Žinomiems susijusiems Sąjungos gamintojams buvo pranešta apie minėtąjį prašymą ir suteikta galimybė pateikti pastabų.

(9)

Išnagrinėjusi turimus įrodymus, Komisija daro išvadą, kad yra pakankamas pagrindas inicijuoti tyrimą pagal pagrindinio antidempingo reglamento 11 straipsnio 4 dalį ir 13 straipsnio 4 dalį siekiant nustatyti, ar įmanoma pareiškėją atleisti nuo išplėstųjų priemonių.

a)   Klausimynai

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, reikalinga tyrimui, Komisija nusiųs klausimyną pareiškėjui.

b)   Informacijos rinkimas ir suinteresuotųjų šalių išklausymas

Visos suinteresuotosios šalys raginamos pareikšti nuomonę raštu ir pateikti patvirtinamuosius dokumentus. Be to, Komisija gali išklausyti suinteresuotąsias šalis, jei jos raštu pateikia prašymą, kuriame nurodo svarbias priežastis, dėl kurių reikėtų jas išklausyti.

F.   GALIOJANČIO ANTIDEMPINGO MUITO PANAIKINIMAS IR IMPORTUOJAMO PRODUKTO REGISTRACIJA

(10)

Remiantis pagrindinio antidempingo reglamento 11 straipsnio 4 dalimi turėtų būti panaikintas galiojantis antidempingo muitas, taikomas importuojamam nagrinėjamajam produktui, kurį pareiškėjas gamina ir parduoda eksportui į Europos Sąjungą.

(11)

Tuo pačiu metu toks importuojamas produktas turėtų būti registruojamas pagal pagrindinio antidempingo reglamento 14 straipsnio 5 dalį, siekiant užtikrinti, kad antidempingo muitus būtų galima surinkti atgaline data nuo šio tyrimo inicijavimo datos, jei per tyrimą būtų nustatyta, kad pareiškėjas pažeidinėja priemones. Šiuo tyrimo etapu galimų būsimų pareiškėjo įsipareigojimų sumos apskaičiuoti negalima.

G.   TERMINAI

(12)

Tinkamo administravimo tikslais reikėtų nustatyti terminą, iki kurio:

suinteresuotosios šalys gali pranešti apie save Komisijai, pareikšti savo nuomonę raštu ir pateikti šio reglamento 9 konstatuojamosios dalies a punkte nurodyto klausimyno atsakymus arba visą kitą informaciją, į kurią reikia atsižvelgti tyrimo metu,

suinteresuotosios šalys gali raštu pateikti prašymą, kad Komisija jas išklausytų.

H.   NEBENDRADARBIAVIMAS

(13)

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytą laikotarpį arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio antidempingo reglamento 18 straipsnį teigiamos arba neigiamos išvados gali būti daromos remiantis turimais faktais.

(14)

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją neatsižvelgiama, o pagal pagrindinio antidempingo reglamento 18 straipsnį remiamasi turimais faktais. Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio antidempingo reglamento 18 straipsnį, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei tuo atveju, jei ji būtų bendradarbiavusi.

I.   ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

(15)

Pažymima, kad atliekant šį tyrimą gauti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (5).

I.   BYLAS NAGRINĖJANTIS PAREIGŪNAS

(16)

Taip pat pažymima, kad suinteresuotosios šalys, manančios, jog patiria sunkumų naudodamosi teise į gynybą, gali reikalauti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų Prekybos generalinio direktorato bylas nagrinėjantis pareigūnas. Pareigūnas yra suinteresuotųjų šalių ir Komisijos tarnybų tarpininkas, kuris prireikus tarpininkauja sprendžiant procedūrinius klausimus, galinčius turėti įtakos jų interesų gynimui atliekant šį tyrimą, ypač galimybės susipažinti su byla, konfidencialumo, terminų pratęsimo bei raštu ir (arba) žodžiu pateiktų nuomonių aiškinimo klausimus.

(17)

Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis suinteresuotosios šalys gali rasti bylas nagrinėjančio pareigūno tinklalapiuose Prekybos generalinio direktorato svetainėje http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 4 dalimi ir 13 straipsnio 4 dalimi, inicijuojama Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 400/2010 peržiūra, siekiant nustatyti, ar importuojamiems plieniniams lynams ir kabeliams, įskaitant uždaros konstrukcijos lyno rites, išskyrus lynus ir kabelius iš nerūdijančio plieno, kurių didžiausias skerspjūvis didesnis kaip 3 mm, kurių klasifikaciniai KN kodai šiuo metu yra ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ir ex 7312 10 98 (TARIC kodai 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 ir 7312109813), siunčiamiems iš Korėjos Respublikos ir pagamintiems bendrovės „SEIL Wire and Cable“ (papildomas TARIC kodas A994), reikėtų taikyti Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 400/2010 nustatytą antidempingo muitą.

2 straipsnis

Šio reglamento 1 straipsnyje nurodytiems importuojamiems produktams Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 400/2010 nustatytas antidempingo muitas panaikinamas.

3 straipsnis

Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 14 straipsnio 5 dalį muitinėms nurodoma imtis reikiamų veiksmų, kad būtų registruojami importuojami šio reglamento 1 straipsnyje nurodyti produktai. Registracija baigiama po devynių mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

4 straipsnis

1.   Norėdamos, kad atliekant tyrimą būtų atsižvelgta į jų pastabas, suinteresuotosios šalys privalo pranešti apie save Komisijai, pareikšti savo nuomonę raštu ir pateikti šio reglamento 9 konstatuojamosios dalies a punkte nurodyto klausimyno atsakymus arba kitą informaciją per 37 dienas nuo šio reglamento įsigaliojimo, jeigu nenurodyta kitaip. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad naudojimasis dauguma Tarybos reglamente (EB) Nr. 1225/2009 išdėstytų procedūrinių teisių priklauso nuo to, ar šalis pranešė apie save per minėtą laikotarpį.

Be to, per tą patį 37 dienų laikotarpį suinteresuotosios šalys gali pateikti rašytinį prašymą, kad Komisija jas išklausytų.

2.   Visa rašytinė informacija, kurią prašoma laikyti konfidencialia, įskaitant informaciją, kurios prašoma šiame reglamente, klausimyno atsakymus ir suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, ženklinama „riboto naudojimo (6) grifu.

Pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalį suinteresuotosios šalys, teikiančios „riboto naudojimo“ informaciją, privalo pateikti nekonfidencialias tokios informacijos santraukas, ženklinamas „suinteresuotosioms šalims susipažinti“. Šios santraukos turėtų būti pakankamai išsamios, kad būtų galima tinkamai suprasti konfidencialios informacijos esmę. Jei konfidencialią informaciją teikianti suinteresuotoji šalis nepateikia reikiamos formos ir kokybės nekonfidencialios tokios informacijos santraukos, į tokią konfidencialią informaciją gali būti neatsižvelgta.

Atlikdama šį tyrimą Komisija naudos elektroninę dokumentų tvarkymo sistemą. Suinteresuotosios šalys privalo visą informaciją ir prašymus pateikti elektronine forma (nekonfidencialią informaciją – e. paštu, konfidencialią informaciją – vienkartinio rašymo kompaktiniame diske ir (arba) universaliajame diske) ir nurodyti savo pavadinimą, adresą, e. pašto adresą, telefono ir fakso numerius. Vis dėlto, visi įgaliojimai, pasirašyti pažymėjimai ir bet kokia atnaujinta informacija, pridedama prie klausimyno atsakymų privalo būti pateikta atspausdinta, t. y. išsiųsta paštu toliau nurodytu adresu arba įteikta asmeniškai. Pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnio 2 dalį, jei suinteresuotoji šalis negali pateikti informacijos ir prašymų elektronine forma, ji privalo nedelsdama apie tai pranešti Komisijai. Daugiau informacijos apie susirašinėjimą su Komisija suinteresuotosios šalys gali rasti atitinkamame Prekybos generalinio direktorato svetainės tinklalapyje: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Brussels

BELGIUM

Faksas (+32 2) 295 65 05

E. paštas: TRADE-STEEL-ROPE-DUMPING@EC.EUROPA.EU

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. rugsėjo 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL L 299, 2005 11 16, p. 1.

(3)  OL L 117, 2010 5 11, p. 1.

(4)  OL C 309, 2010 11 13, p. 6.

(5)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(6)  „Riboto naudojimo“ dokumentas yra konfidencialus dokumentas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 (OL L 343, 2009 12 22, p. 51) 19 straipsnį ir PPO Susitarimo dėl 1994 m. GATT VI straipsnio įgyvendinimo (Antidempingo susitarimo) 6 straipsnį. Toks dokumentas taip pat apsaugotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 (OL L 145, 2001 5 31, p. 43) 4 straipsnį.


30.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 254/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 970/2011

2011 m. rugsėjo 29 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. rugsėjo 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. rugsėjo 29 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AR

25,3

BR

31,9

MK

26,7

ZZ

28,0

0707 00 05

MK

44,0

TR

111,6

ZZ

77,8

0709 90 70

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

65,8

BR

41,3

CL

65,2

TR

71,3

UY

61,2

ZA

72,4

ZZ

62,9

0806 10 10

CL

71,0

MK

82,2

TR

106,4

ZA

58,9

ZZ

79,6

0808 10 80

CL

73,3

CN

82,6

NZ

98,4

US

83,3

ZA

92,6

ZZ

86,0

0808 20 50

CN

88,7

TR

120,5

ZZ

104,6

0809 30

TR

167,9

ZZ

167,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


30.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 254/12


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 971/2011

2011 m. rugsėjo 29 d.

kuriuo nustatomos tipinės kai kurių cukraus sektoriaus produktų kainos ir papildomi importo muitai 2011/2012 prekybos metais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 143 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

2006 m. birželio 30 d. Reglamente (EB) Nr. 951/2006, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2) numatyta, kad baltojo ir žaliavinio cukraus importo CIF kainos yra „tipinės kainos“. Ši kaina nustatoma už standartinės kokybės, apibrėžtos atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II ir III dalyse, produktus;

(2)

siekiant nustatyti tokias tipines kainas, būtina atsižvelgti į Reglamento (EB) Nr. 951/2006 23 straipsnyje pateikiamą informaciją, išskyrus minėto reglamento 24 straipsnyje numatytus atvejus;

(3)

tikslinant nestandartinės kokybės produktų kainas, atrinktoms paraiškoms baltojo cukraus atveju taikomi kainų padidinimai arba sumažinimai, numatyti Reglamento (EB) Nr. 951/2006 26 straipsnio 1 dalies a punkte. Žaliaviniam cukrui reikėtų taikyti korekcinių koeficientų metodą, apibrėžtą minėtos dalies b punkte;

(4)

kai skiriasi atitinkamo produkto ribinė kaina ir jo tipinė kaina, reikėtų nustatyti papildomus importo muitus tuo atveju, kai tenkinamos Reglamento (EB) Nr. 951/2006 39 straipsnyje nurodytos sąlygos;

(5)

reikia nustatyti tipines minėtų produktų kainas ir papildomus importo muitus pagal Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnį;

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai yra nustatomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. rugsėjo 29 d.

Komisijos vardu, Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.


PRIEDAS

Tipinės baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas 1702 90 99, kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2011 m. spalio 1 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 11 10 (1)

44,74

0,00

1701 11 90 (1)

44,74

1,48

1701 12 10 (1)

44,74

0,00

1701 12 90 (1)

44,74

1,19

1701 91 00 (2)

47,22

3,30

1701 99 10 (2)

47,22

0,17

1701 99 90 (2)

47,22

0,17

1702 90 95 (3)

0,47

0,23


(1)  Nustatyta už standartinės kokybės, kaip ji apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) IV priedo III dalyje, produkciją.

(2)  Nustatyta už standartinės kokybės, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje, produkciją.

(3)  Nustatyta už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.


30.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 254/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 972/2011

2011 m. rugsėjo 29 d.

kuriuo nustatomos cukraus sektoriaus produkto melasos tipinės kainos ir papildomi importo muitai, taikomi nuo 2011 m. spalio 1 d.

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 143 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

2006 m. birželio 30 d. Reglamente (EB) Nr. 951/2006, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2) numatyta, kad melasos importo CIF kainos yra „tipinės kainos“. Ši kaina laikoma nustatyta už standartinės kokybės, apibrėžtos Reglamento (EB) Nr. 951/2006 27 straipsnyje, produktus;

(2)

tipinės kainos nustatomos remiantis Reglamento (EB) Nr. 951/2006 29 straipsnyje pateikta informacija, išskyrus atvejus, numatytus šio reglamento 30 straipsnyje, o tam tikrais atvejais šias kainas galima nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 951/2006 33 straipsnyje nurodytą metodą;

(3)

koreguojant kainas, kurios nėra taikomos standartinei kokybei, reikia padidinti arba sumažinti kainas pagal siūlomos melasos kokybę, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 951/2006 32 straipsnio nuostatas;

(4)

kai atitinkamo produkto ribinė kaina ir jo tipinė kainos skiriasi, reikėtų nustatyti papildomus importo muitus tuo atveju, kai tenkinamos Reglamento (EB) Nr. 951/2006 39 straipsnyje nurodytos sąlygos. Jei pagal Reglamento (EB) Nr. 951/2006 40 straipsnio nuostatas importo muitų taikymas sustabdomas, reikėtų nustatyti tam tikrus tų importo muito dydžius;

(5)

reikia nustatyti tipines kainas ir papildomus importo muitus minėtiems produktams pagal Reglamento (EB) Nr. 951/2006 34 straipsnį;

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 34 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai yra nustatomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2011 m. rugsėjo 29 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.


PRIEDAS

Cukraus sektoriaus produkto melasos tipinės kainos ir papildomi importo muitai, taikomi nuo 2011 m. spalio 1 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

Importo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis, kai pagal Reglamento (EB) Nr. 951/2006 40 straipsnio nuostatas importo muito taikymas sustabdomas (1)

1703 10 00 (2)

12,44

0

1703 90 00 (2)

11,97

0


(1)  Remiantis Reglamento (EB) Nr. 951/2006 40 straipsnio nuostatomis, šis dydis pakeičia šiems produktams bendrajame muitų tarife nustatytą muitą.

(2)  Nustatoma už standartinės kokybės, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 951/2006 27 straipsnyje, produktus.


30.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 254/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 973/2011

2011 m. rugsėjo 29 d.

dėl mažiausio muito, nustatytino vykdant penktą dalinį konkursą pagal konkurso procedūrą, pradėtą Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 634/2011

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 187 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 634/2011 (2) paskelbtas 2010–2011 prekybos metų cukraus, kurio KN kodas 1701, importo taikant sumažintą muitą nuolatinis konkursas;

(2)

pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 634/2011 6 straipsnį Komisija, atsižvelgdama į gautas dalinio konkurso paraiškas, turi nuspręsti, ar mažiausią muitą nustatyti, ar mažiausio muito nenustatyti kiekvienam aštuonženkliam KN kodui;

(3)

atsižvelgiant į paraiškas, gautas penktam konkursui, mažiausias muitas turėtų būti nustatytas tam tikriems cukraus, kurio KN kodas 1701, aštuonženkliams kodams ir nenustatytas likusiems cukraus, kurio KN kodas 1701, aštuonženkliams kodams;

(4)

siekiant kuo greičiau informuoti rinką ir užtikrinti veiksmingą priemonės taikymą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;

(5)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 634/2011 pradėtą konkurso procedūrą vykdant penktą dalinį konkursą, kurio paraiškų teikimo laikotarpis baigėsi 2011 m. rugsėjo 28 d., kiekvienam cukraus, kurio KN kodas 1701, aštuonženkliam kodui nustatytas arba nenustatytas mažiausias muitas, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. rugsėjo 29 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 170, 2011 6 30, p. 21.


PRIEDAS

Mažiausi muitai

(EUR/tona)

Aštuonženklis KN kodas

Mažiausias muitas

1

2

1701 11 10

227

1701 11 90

300

1701 12 10

X

1701 12 90

1701 91 00

X

1701 99 10

308,80

1701 99 90

X

(—)

mažiausias muitas nenustatytas (atmesti visi pasiūlymai)

(X)

pasiūlymų nėra


SPRENDIMAI

30.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 254/18


TARYBOS SPRENDIMAS 2011/641/BUSP

2011 m. rugsėjo 29 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/573/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikomų Moldovos Respublikos Padnestrės regiono vadovybei

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2010 m. rugsėjo 27 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/573/BUSP (1);

(2)

peržiūrėjus Sprendimą 2010/573/BUSP, nuspręsta, kad ribojamosios priemonės turėtų būti pratęstos iki 2012 m. rugsėjo 30 d.;

(3)

tačiau, kad būtų paskatinta pažanga, siekiant politinėmis priemonėmis išspręsti Padnestrės konfliktą, sprendžiant likusias problemas, susijusias su lotyniškus rašmenis naudojančiomis mokyklomis, ir atkuriant laisvą asmenų judėjimą, tų ribojamųjų priemonių taikymas turėtų būti laikinai sustabdytas iki 2012 m. kovo 31 d. Baigiantis šiam laikotarpiui Taryba, atsižvelgdama į pokyčius, visų pirma pirmiau nurodytose srityse, ribojamąsias priemones peržiūrės. Taryba gali nuspręsti bet kuriuo metu imti vėl taikyti kelionės apribojimus arba juos panaikinti;

(4)

informacija apie Sprendimo 2010/573/BUSP I ir II prieduose išvardytus tam tikrus asmenis turėtų būti atnaujinta;

(5)

Sprendimas 2010/573/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2010/573/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Šis sprendimas taikomas iki 2012 m. rugsėjo 30 d. Jis nuolat peržiūrimas. Prireikus jis gali būti atnaujinamas ar iš dalies keičiamas, jei Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nepasiekti.“;

2)

4 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Šiame sprendime numatytų ribojamųjų priemonių taikymas laikinai sustabdomas iki 2012 m. kovo 31 d. Baigiantis šiam laikotarpiui Taryba peržiūri ribojamąsias priemones.“

2 straipsnis

1.   Sprendimo 2010/573/BUSP I priedo įrašai apie šiuos asmenis:

1)

Oleg Igorevich SMIRNOV;

2)

Oleg Andreyevich GUDYMO,

pakeičiami šio sprendimo I priede pateiktais įrašais.

2.   Sprendimo 2010/573/BUSP II priedo įrašas apie šį asmenį:

1)

Alla Viktorovna CHERBULENKO,

pakeičiamas šio sprendimo II priede pateiktu įrašu.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. rugsėjo 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. KOROLEC


(1)  OL L 253, 2010 9 28, p. 54.


I PRIEDAS

2 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys

„3.

SMIRNOV, Oleg Igorevich, „Prezidento“ sūnus ir buvęs „Nacionalinio muitinės komiteto patarėjas“, buvęs „Aukščiausiosios tarybos narys“, gimęs 1967 m. rugpjūčio 8 d. Novaya Kakhovka (Novaja Kachovkoje), Khersonskaya oblast (Chersono srityje), Ukrainoje, Rusijos piliečio paso Nr. 60No1907537.“

„9.

GUDYMO, Oleg Andreyevich, buvęs „Aukščiausiosios tarybos narys“, buvęs „Aukščiausiosios tarybos saugumo, gynybos ir taikos palaikymo komiteto pirmininkas“, buvęs „Saugumo ministro pavaduotojas“, gimęs 1944 m. rugsėjo 11 d. Almatoje, Kazachstane, Rusijos piliečio paso Nr. 51No0592094.“


II PRIEDAS

2 straipsnio 2 dalyje nurodytas asmuo

„3.

CHERBULENKO, Alla Viktorovna, buvusi „Rybnitsa (Ribnicos) valstybės administracijos vadovo pavaduotoja“, atsakinga už švietimo klausimus.“


30.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 254/20


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. rugsėjo 29 d.

kuriuo baigiamas antidempingo tyrimas dėl tam tikrų importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės grafito elektrodų sistemų

(2011/642/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo;

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 9 straipsnį,

pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

(1)

2010 m. lapkričio 5 d. Europos Komisija (toliau – Komisija) gavo skundą dėl tariamai žalingo tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – Kinija) kilmės grafito elektrodų sistemų (toliau – grafito elektrodai) dempingo, kurį pagal pagrindinio reglamento 5 straipsnį pateikė Europos anglių ir grafito asociacija (toliau - skundo pateikėjas) gamintojų, kurie pagamina didžiąją dalį (šiuo atveju daugiau nei 50 %) visų Sąjungoje pagaminamų tam tikrų grafito elektrodų sistemų, vardu.

(2)

Skunde pateikta dempingo ir jo padarytos materialinės žalos prima facie įrodymų, kurie buvo laikomi pakankamais antidempingo tyrimui inicijuoti.

(3)

Komisija, pasikonsultavusi su patariamuoju komitetu, pranešimu Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2) paskelbė apie antidempingo tyrimo dėl tam tikrų Kinijos kilmės grafito elektrodų sistemų importo į Sąjungą inicijavimą.

(4)

Komisija apie tyrimo inicijavimą oficialiai pranešė Kinijos eksportuojantiems gamintojams, importuotojams, prekiautojams, naudotojams ir žinomoms susijusioms asociacijoms, Kinijos valdžios institucijoms ir visiems žinomiems Sąjungos gamintojams. Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė raštu pareikšti savo nuomonę ir prašyti jas išklausyti per pranešime apie inicijavimą nustatytą laikotarpį.

(5)

Visos suinteresuotosios šalys, kurios to prašė ir nurodė svarbias priežastis, dėl kurių reikėtų jas išklausyti, buvo išklausytos.

B.   SKUNDO ATSIĖMIMAS IR TYRIMO NUTRAUKIMAS

(6)

Komisijai skirtu 2011 m. liepos 8 d. raštu skundo pateikėjas oficialiai atsiėmė skundą.

(7)

Pagal Pagrindinio reglamento 9 straipsnio 1 dalį tyrimas gali būti baigtas, kai atsiimamas skundas, nebent toks baigimas prieštarautų Sąjungos interesams.

(8)

Šiuo atžvilgiu pažymima, kad Komisija nenustatė jokių priežasčių, dėl kurių nutraukimas prieštarautų Sąjungos interesams, tokių priežasčių nenurodė ir suinteresuotosios šalys. Todėl Komisija mano, kad šį tyrimą reikėtų nutraukti. Apie tai pranešta suinteresuotosioms šalims, joms taip pat suteikta galimybė teikti pastabas. Pastabų, kad tyrimo nutraukimas prieštarautų Europos Sąjungos interesams, negauta.

(9)

Todėl Komisija daro išvadą, kad antidempingo tyrimas dėl tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės grafito elektrodų sistemų importo į Sąjungą turėtų būti nutrauktas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiuo sprendimu nutraukiamas antidempingo tyrimas dėl tam tikrų importuojamų elektrinėse krosnyse naudojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės grafito elektrodų, kurių tariamasis tankis ne mažesnis kaip 1,5 g/cm3, o elektrinė varža ne didesnė kaip 7 μΩ.m ir kurių KN kodas šiuo metu yra ex 8545 11 00, ir tokiems elektrodams naudojamų jungiamųjų veržlių, kurių KN kodas šiuo metu yra ex 8545 90 90.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2011 m. rugsėjo 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL C 343, 2010 12 17, p. 24.


Klaidų ištaisymas

30.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 254/22


2011 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/72/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2000/25/EB nuostatos dėl traktorių, pateiktų rinkai pagal lankstumo schemą, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 246, 2011 m. rugsėjo 23 d. )

2 puslapis, 2 straipsnio 1 dalis, pirmas sakinys:

yra:

„1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2011 m. rugsėjo 24 d. priima ir paskelbia …“,

turi būti:

„1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2012 m. rugsėjo 24 d. priima ir paskelbia …“.