ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.252.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 252

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. rugsėjo 28d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2011/637/ES

 

*

2011 m. rugsėjo 26 d. Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas ir pratęsiamas Sprendimo 2007/641/EB dėl konsultacijų su Fidžio Salų Respublika pagal AKR ir EB partnerystės susitarimo 96 straipsnį ir Vystomojo bendradarbiavimo priemonės 37 straipsnį užbaigimo galiojimas

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 960/2011, kuriuo 158-ąjį kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

8

 

*

2011 m. rugsėjo 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 961/2011, kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 297/2011 ( 1 )

10

 

 

2011 m. rugsėjo 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 962/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

16

 

 

2011 m. rugsėjo 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 963/2011, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas 2011 m. rugsėjo 8–14 d. pateiktoms importo licencijos paraiškoms dėl cukraus produktų pagal tam tikras tarifines kvotas ir sustabdomas tokių licencijos paraiškų teikimas

18

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2011/638/ES

 

*

2011 m. rugsėjo 26 d. Komisijos sprendimas dėl santykinių taršos rodiklių, kuriais remiamasi nemokamai paskirstant šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinius taršos leidimus orlaivių naudotojams pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 3e straipsnį ( 1 )

20

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2011 m. sausio 10 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 15/2011, kuriuo dėl pripažintų jūrinių biotoksinų gyvuose dvigeldžiuose moliuskuose tyrimo metodų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2074/2005, klaidų ištaisymas (OL L 6, 2011 1 11)

22

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

28.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 252/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. rugsėjo 26 d.

kuriuo iš dalies keičiamas ir pratęsiamas Sprendimo 2007/641/EB dėl konsultacijų su Fidžio Salų Respublika pagal AKR ir EB partnerystės susitarimo 96 straipsnį ir Vystomojo bendradarbiavimo priemonės 37 straipsnį užbaigimo galiojimas

(2011/637/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį,

atsižvelgdama į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą (1) ir paskutinį kartą peržiūrėtą 2010 m. birželio 22 d. Uagadugu (2) Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą (toliau – AKR ir ES partnerystės susitarimas), ypač į jo 96 straipsnį,

atsižvelgdama į Taryboje susirinkusių valstybių narių Vyriausybių atstovų Vidaus susitarimą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi, ir tvarkos, kurios turi būti laikomasi, siekiant įgyvendinti AKR ir EB partnerystės susitarimą (3), ypač į jo 3 straipsnį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1905/2006, nustatantį vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę (toliau – Vystomojo bendradarbiavimo priemonė) (4), ypač į jo 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos sprendimas 2007/641/EB (5) priimtas siekiant imtis tinkamų priemonių po to, kai pažeistos esminės AKR ir ES partnerystės susitarimo 9 straipsnio nuostatos ir nepaisyta Vystomojo bendradarbiavimo priemonės 3 straipsnyje nurodytų vertybių;

(2)

šios priemonės pratęstos Tarybos sprendimu 2009/735/EB (6), o vėliau Tarybos sprendimais 2010/208/ES (7), 2010/589/ES (8) ir 2011/219/ES (9), atsižvelgiant į tai, kad Fidžio Respublika ne tik vis dar turi įgyvendinti svarbius įsipareigojimus, susijusius su esminėmis AKR ir ES partnerystės susitarimo ir Vystomojo bendradarbiavimo priemonės nuostatomis, kuriems pritarė 2007 m. balandžio mėn. vykusių konsultacijų metu, tačiau padarė svarbių neigiamų su šiais įsipareigojimais susijusių veiksmų;

(3)

Sprendimo 2007/641/EB galiojimas baigiasi 2011 m. rugsėjo 30 d. Tikslinga pratęsti jo galiojimą ir atitinkamai atnaujinti tinkamų priemonių turinį,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2007/641/EB iš dalies keičiamas taip:

1.

3 straipsnio antra pastraipa pakeičiama šiuo tekstu:

„Jis nustoja galioti 2012 m. rugsėjo 31 d. Jis turi būti reguliariai bent kartą per šešis mėnesius peržiūrimas.“

2.

Priedas pakeičiamas šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Šio sprendimo priede pateiktas laiškas adresuojamas Fidžio Respublikai.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. rugsėjo 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. KOROLEC


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(2)  OL L 287, 2010 11 4, p. 3.

(3)  OL L 317, 2000 12 15, p. 376.

(4)  OL L 378, 2006 12 27, p. 41.

(5)  OL L 260, 2007 10 5, p. 15.

(6)  OL L 262, 2009 10 6, p. 43.

(7)  OL L 89, 2010 4 9, p. 7.

(8)  OL L 260, 2010 10 2, p. 10.

(9)  OL L 93, 2011 4 7, p. 2.


PRIEDAS

J. E. Ratu Epeli NAILATIKAU

Fidžio Respublikos Prezidentui

Suva

Fidžio Respublika

Jūsų Ekscelencija,

Europos Sąjunga (ES) AKR ir ES partnerystės susitarimo 9 straipsnio ir Vystomojo bendradarbiavimo priemonės 3 straipsnio nuostatas laiko labai svarbiomis. AKR ir ES partnerystė grindžiama pagarba žmogaus teisėms, demokratijos ir teisinės valstybės principais, kurie yra esminės AKR ir ES partnerystės susitarimo nuostatos ir mūsų santykių pagrindas.

2006 m. gruodžio 11 d. ES Vadovų Taryba pasmerkė Fidžio Respublikoje (toliau – Fidžis) įvykdytą karinį perversmą.

Remdamasi AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsniu ir atsižvelgdama į tai, kad 2006 m. gruodžio 5 d. įvykdytu kariniu perversmu buvo pažeistos esminės šio susitarimo 9 straipsnio nuostatos, ES pakvietė Fidžį pradėti konsultacijas, kaip numatyta AKR ir ES partnerystės susitarime, siekdama nuodugniai išnagrinėti padėtį ir prireikus imtis priemonių jai ištaisyti.

Oficiali šių konsultacijų dalis prasidėjo Briuselyje 2007 m. balandžio 18 d. ES teigiamai vertino tai, jog tuo metu laikinoji Vyriausybė patvirtino keletą pagrindinių įsipareigojimų, susijusių su žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, pagarba demokratijos ir teisinės valstybės principams, kaip pažymima toliau, ir pasiūlė priemones jiems įgyvendinti.

Deja, nuo tada įvyko keletas neigiamų pokyčių, ypač 2009 m. balandžio mėn., o tai reiškia, kad šiuo metu Fidžis pažeidžia nemažai savo įsipareigojimų. Tai ypač susiję su Konstitucijos panaikinimu, ilgam atidėtais parlamento rinkimais ir žmogaus teisių pažeidimais. Nors įgyvendinti įsipareigojimus gerokai vėluojama, dauguma tų įsipareigojimų tebėra labai aktualūs esant dabartinei padėčiai Fidžyje, todėl jie pridedami prie šio laiško. Kadangi Fidžis vienašališkai nusprendė nepaisyti keleto svarbiausių įsipareigojimų, jis prarado vystymuisi skirtų lėšų.

Tačiau, remdamasi partnerystės dvasia, kuri yra AKR ir ES partnerystės susitarimo pagrindas, ES išreiškia savo pasirengimą pradėti naujas oficialias konsultacijas, kai tik bus pakankamas pagrindas manyti, kad tokios konsultacijos gali duoti teigiamų rezultatų. 2009 m. liepos 1 d. laikinasis premjeras pateikė reformų ir demokratinės tvarkos atkūrimo planą. ES yra pasiruošusi pradėti dialogą dėl šio plano ir apsvarstyti, ar jis gali tapti naujų konsultacijų pagrindu. Todėl ES nusprendė pratęsti galiojančių tinkamų priemonių taikymą Fidžiui, kad būtų suteikta galimybė pradėti naujas konsultacijas. Kadangi kai kurios tinkamos priemonės yra nebeaktualios, buvo nuspręsta, kad užuot vienašališkai jas atnaujinusi, ES yra linkusi toliau išnagrinėti galimybes pradėti naujas konsultacijas su Fidžiu. Taigi labai svarbu, kad laikinoji Vyriausybė įsipareigotų palaikyti įtraukų politinį dialogą šalies viduje ir lanksčiai vertintų plano laikotarpį. Nors ES pozicija yra ir visada bus grindžiama AKR ir ES partnerystės susitarimo esminėmis nuostatomis ir pagrindiniais jo principais, ypač dėl esminės dialogo reikšmės ir abipusių įsipareigojimų vykdymo, pabrėžiama, kad ES nedaro jokių išankstinių išvadų dėl ateityje vyksiančių konsultacijų rezultatų.

Jei po naujų konsultacijų Fidžis prisiims svarbių įsipareigojimų, ES yra pasirengusi greitai ir teigiama linkme peržiūrėti šias tinkamas priemones. Tačiau, jei padėtis Fidžyje nesikeis, jis toliau praras vystymuisi skirtas lėšas. Pažymėtina, kad ES, rengdama paskesnius sprendimus dėl lydimųjų priemonių Protokolo dėl cukraus šalims ir Fidžio nacionalinę orientacinę programą, susijusią su 10-uoju Europos plėtros fondu (EPF), atsižvelgs į pažangos, padarytos atkuriant konstitucinę tvarką, vertinimą.

Kol naujos konsultacijos dar neįvyko, ES ragina Fidžį tęsti ir aktyviau palaikyti tvirtesnį politinį dialogą.

Taikomos tokios tinkamos priemonės:

gali būti tęsiama humanitarinė pagalba ir tiesioginė parama pilietinei visuomenei ir pažeidžiamiems gyventojams,

gali būti tęsiama jau vykdoma bendradarbiavimo veikla, visų pirma pagal 8-ojo ir 9-ojo EPF programas,

gali būti vykdoma bendradarbiavimo veikla, kuri padėtų grįžti prie demokratijos ir pagerintų valdymą, išskyrus labai išskirtines aplinkybes,

gali būti toliau įgyvendinamos cukraus reformos 2006 m. lydimosios priemonės. 2007 m. birželio 19 d. Fidžis techniniu lygmeniu pasirašė finansavimo susitarimą. Pažymėtina, kad finansavimo susitarime numatyta galiojimo sustabdymo sąlyga,

gali būti toliau rengiama daugiametė cukraus reformos 2011–2013 m. lydimųjų priemonių orientacinė programa, siekiant ją pasirašyti,

šalies strategijos dokumento ir 10-ojo EPF nacionalinės orientacinės programos, apimančios orientacinį finansinį paketą, užbaigimas, pasirašymas techniniu lygmeniu ir įgyvendinimas bei galimas skatinamosios dalies, sudarančios 25 % finansinio paketo sumos, skyrimas priklausys nuo prisiimtų įsipareigojimų žmogaus teisių ir teisinės valstybės srityje laikymosi: visų pirma laikinoji Vyriausybė turi laikytis Konstitucijos, turi būti visiškai gerbiama teismų nepriklausomybė, o nepaprastosios padėties potvarkiai, vėl pradėti taikyti 2007 m. rugsėjo 6 d., turi būti panaikinti kaip įmanoma greičiau; kaltinimai žmogaus teisių pažeidimu turi būti tiriami arba nagrinėjami Fidžio įstatymais nustatytose instancijose laikantis įstatymais nustatytų procedūrų; laikinoji Vyriausybė turi dėti visas pastangas, kad būtų užkirstas kelias saugumo institucijų įbauginimo tikslu daromiems pareiškimams,

2007 m. asignavimai cukraus sektoriui lygūs nuliui,

2008 m. asignavimai cukraus sektoriui paskirti tik gavus įrodymų, kad pasirengimas rinkimams vyksta patikimai, laiku ir laikantis sutartų įsipareigojimų, visų pirma dėl gyventojų surašymo, naujo rinkimų apygardų nustatymo ir rinkimų reformos, laikantis Konstitucijos, taip pat kad imamasi priemonių rinkimų biuro veikimui užtikrinti, įskaitant rinkimų stebėtojo paskyrimą iki 2007 m. rugsėjo 30 d., laikantis Konstitucijos. Šie 2008 m. asignavimai cukraus sektoriui panaikinti 2009 m. gruodžio 31 d.,

2009 m. asignavimai cukraus sektoriui panaikinti 2009 m. gegužės mėn., nes laikinoji Vyriausybė nusprendė atidėti parlamento rinkimus iki 2014 m. rugsėjo mėn.,

2010 m. asignavimai panaikinti prieš 2010 m. gegužės 1 d., nes nepadaryta demokratinio proceso kūrimo pažangos; tačiau atsižvelgiant į kritinę cukraus sektoriaus padėtį dalis asignavimų atidėta tiesioginei paramai gyventojams, kurie tiesiogiai priklauso nuo cukraus gamybos, siekiant sušvelninti neigiamus socialinius padarinius. Šias lėšas centralizuotai valdo ES atstovybė Suvoje, o ne Vyriausybė,

orientacinių asignavimų skyrimas pagal 2011–2013 m. lydimųjų priemonių buvusio Protokolo dėl cukraus šalims daugiametę programą priklausys nuo susitarimo per konsultacijų procesą; jeigu susitarimas nebus pasiektas, bus svarstoma iš šių asignavimų skirti lėšas tik socialinių padarinių švelninimo priemonėms,

gali būti svarstoma skirti konkrečią paramą pagrindinių įsipareigojimų įgyvendinimui, visų pirma remiant pasirengimą rinkimams ir (arba) jų organizavimą,

šios priemonės nedaro poveikio regioniniam bendradarbiavimui ir Fidžio dalyvavimui jame.

Įsipareigojimų vykdymas bus stebimas vadovaujantis šio laiško priede nurodytomis sąlygomis, tuo tikslu palaikant reguliarų dialogą, veiksmingą bendradarbiavimą su vertinimo ir stebėjimo misijomis ir ataskaitų rengimą.

Be to, ES tikisi visiško Fidžio bendradarbiavimo su Ramiojo vandenyno salų forumu, įgyvendinant Pripažintų ekspertų grupės rekomendacijas, patvirtintas 2007 m. kovo 16 d. Užsienio reikalų ministrų forumo posėdyje Vanuatu.

ES ir toliau atidžiai stebės padėtį Fidžyje. Remiantis AKR ir ES partnerystės susitarimo 8 straipsniu, su Fidžiu bus palaikomas tvirtesnis politinis dialogas, siekiant užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms, demokratijos atkūrimą ir pagarbą teisinės valstybės principams iki tol, kol abi šalys nuspręs, kad tvirtesniu politiniu dialogu pasiektas jo tikslas.

Jei laikinoji Vyriausybė sulėtintų arba nutrauktų įsipareigojimų įgyvendinimą, arba šis procesas pasuktų atgal, ES pasilieka teisę koreguoti tinkamas priemones.

ES pabrėžia, kad Fidžio privilegijos bendradarbiaujant su ES priklauso nuo AKR ir ES partnerystės susitarime įtvirtintų esminių nuostatų ir Vystomojo bendradarbiavimo priemonėje nurodytų principų laikymosi. Kad ES būtų įtikinta, jog laikinoji Vyriausybė yra visiškai pasiruošusi laikytis duotų įsipareigojimų, būtina sparti ir esminė pažanga įgyvendinant prisiimtus įsipareigojimus.

Pagarbiai

Priimta Briuselyje

Europos Sąjungos Taryba

Europos Komisija

PRIEDO PRIEDAS

SU FIDŽIO RESPUBLIKA SUTARTI ĮSIPAREIGOJIMAI

A.   Pagarba demokratijos principams

Įsipareigojimas Nr. 1

Laisvi ir sąžiningi parlamento rinkimai turi įvykti per 24 mėnesius nuo 2007 m. kovo 1 d., atsižvelgiant į Ramiojo vandenyno salų forumo sekretoriato paskirtų nepriklausomų vertintojų vertinimo išvadas. Pasirengimas rinkimams ir jų eiga turi būti bendrai stebima, pritaikoma ir prireikus peržiūrima, remiantis bendrai sutartais orientaciniais tikslais. Tam būtina, kad:

iki 2007 m. birželio 30 d. laikinoji Vyriausybė priimtų tvarkaraštį, kuriame nustatytų įvairių veiksmų, kurių reikia imtis ruošiantis naujiems parlamento rinkimams, užbaigimo datas,

tvarkaraštyje būtų numatytos gyventojų surašymo, rinkimų apygardų ribų nustatymo ir rinkimų reformos datos,

rinkimų apygardos būtų nustatytos ir rinkimų reforma vykdoma laikantis Konstitucijos,

priemonių rinkimų biuro funkcionavimui užtikrinti, įskaitant rinkimų stebėtojo paskyrimą iki 2007 m. rugsėjo 30 d., būtų imtasi laikantis Konstitucijos,

viceprezidentas būtų paskirtas laikantis Konstitucijos.

Įsipareigojimas Nr. 2

Laikinoji Vyriausybė, priimdama svarbias teisėkūros, fiskalinės ar kitų politikos sričių iniciatyvas ir pakeitimus, turės atsižvelgti į konsultacijų su pilietine visuomene ir kitomis susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis rezultatus.

B.   Teisinė valstybė

Įsipareigojimas Nr. 1

Laikinoji Vyriausybė įsipareigoja dėti visas pastangas, kad būtų užkirstas kelias įbauginimo tikslu saugumo institucijų daromiems pareiškimams.

Įsipareigojimas Nr. 2

Laikinoji Vyriausybė įsipareigoja laikytis 1997 m. Konstitucijos ir užtikrinti įprastą ir nepriklausomą konstitucinių institucijų, tokių kaip Fidžio žmogaus teisių komisijos, Valstybės tarnybos komisijos, Konstitucinių tarnybų komisijos, veikimą. Turi būti garantuotas esminis Didžiosios vadovų tarybos nepriklausomumas ir užtikrintas jos veikimas.

Įsipareigojimas Nr. 3

Turi būti gerbiamas visiškas teismų nepriklausomumas, teismams leidžiama laisvai dirbti, o jų sprendimus turi gerbti visos susijusios šalys, visų pirma:

iki 2007 m. liepos 15 d. laikinoji Vyriausybė turi paskirti tribunolą, remdamasi Konstitucijos 138 skyriaus 3 dalimi,

nuo šiol teisėjai turi būti skiriami ir (arba) atleidžiami griežtai laikantis Konstitucijos nuostatų ir procedūrinių taisyklių,

karinės institucijos, policija arba laikinoji Vyriausybė jokia forma negali kištis į teismo darbą ir privalo visiškai gerbti teisininko profesiją.

Įsipareigojimas Nr. 4

Visos baudžiamosios su korupcija susijusios bylos turi būti nagrinėjamos tinkamais teisminiais kanalais ir bet kokios kitos įstaigos, kurios gali būti įsteigtos įtariamiems korupcijos atvejams tirti, turi veikti nepažeisdamos Konstitucijos nuostatų.

C.   Žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės

Įsipareigojimas Nr. 1

Laikinoji Vyriausybė įsipareigoja imtis visų reikiamų priemonių, kad bet kokie kaltinimai žmogaus teisių pažeidimu būtų tiriami arba nagrinėjami Fidžio Salų Respublikos įstatymais nustatytose instancijose laikantis įstatymais nustatytų procedūrų.

Įsipareigojimas Nr. 2

Laikinoji Vyriausybė 2007 m. gegužės mėn. panaikins nepaprastosios padėties potvarkius, jei nebus grėsmės nacionaliniam saugumui, viešajai tvarkai ir saugumui.

Įsipareigojimas Nr. 3

Laikinoji Vyriausybė įsipareigoja užtikrinti, kad Fidžio žmogaus teisių komisija galėtų veikti visiškai nepriklausomai ir laikydamasi Konstitucijos.

Įsipareigojimas Nr. 4

Užtikrinama pagarba visų formų žodžio ir žiniasklaidos laisvei, kaip numatyta Konstitucijoje.

D.   Įsipareigojimų vykdymo kontrolė

Įsipareigojimas Nr. 1

Laikinoji Vyriausybė įsipareigoja palaikyti nuolatinį dialogą, siekdama sudaryti sąlygas daromai pažangai tikrinti, ir teikti ES institucijoms ir Europos Komisijos tarnyboms ir (arba) jų atstovams galimybę nevaržomai gauti informacijos visais klausimais, susijusiais su žmogaus teisėmis, taikiu demokratijos atkūrimu ir teisine valstybe Fidžyje.

Įsipareigojimas Nr. 2

Laikinoji Vyriausybė įsipareigoja visiškai bendradarbiauti su visomis ES misijomis daromai pažangai stebėti ir jai įvertinti.

Įsipareigojimas Nr. 3

Laikinoji Vyriausybė nuo 2007 m. birželio 30 d. įsipareigoja kas tris mėnesius siųsti ataskaitas apie pažangą, daromą įgyvendinant esmines Kotonu susitarimo nuostatas ir įsipareigojimus.

Pažymėtina, kad tam tikri klausimai gali būti veiksmingai išspręsti tik laikantis pragmatiško požiūrio, atsižvelgiant į šių dienų realijas ir orientuojantis į ateitį.


REGLAMENTAI

28.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 252/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 960/2011

2011 m. rugsėjo 26 d.

kuriuo 158-ąjį kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7a straipsnio 1 dalį,

Kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldomi, kaip numatyta tame reglamente;

(2)

2011 m. rugsėjo 15 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas nusprendė įtraukti du fizinius asmenis į asmenų, grupių ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašą;

(3)

todėl Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas turėtų būti atitinkamai atnaujintas;

(4)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. rugsėjo 26 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovas


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

Antraštinė dalis „Fiziniai asmenys“ papildoma šiais įrašais:

(a)

„Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (alias a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, c) Muhammad Hassan Qayed, d) Mohammad Hassan Abu Bakar, e) Hasan Qa'id, f) Muhammad Hasan al-Libi, g) Abu Yahya al-Libi, h) Abu Yahya, i) Sheikh Yahya, j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, k) Abu Yunus Rashid, l) al-Rashid, m) Abu al-Widdan, n) Younes Al-Sahrawi, o) Younes Al-Sahraoui). Adresas: Wadi 'Ataba, Libija (buvimo vieta 2004 m.). Gimimo data: (a) 1963 m., (b) 1969 m.. Gimimo vieta: Marzaq, Libijos Arabų Džamahirija. Pilietybė: Libijos. Paso Nr.: 681819/88 (Libijos pasas). Nacionalinis asmens tapatybės Nr.: 5617/87 (Libijos nacionalinis tapatybės numeris). Kita informacija: a) vyresnysis Al-Qaida vadovas, nuo 2010 m. pabaigos buvo atsakingas už kitų vyresniųjų Al-Qaida pareigūnų priežiūrą; b) nuo 2010 m. Al-Qaida vadas Pakistane, teikė finansinę pagalbą Al-Qaida kovotojams Afganistane, c) taip pat buvo vyriausias Al-Qaida strategas ir lauko vadas Afganistane, Al-Qaida stovyklos instruktorius; d) motinos vardas ir pavardė Al-Zahra Amr Al-Khouri (taip pat žinoma kaip al Zahra’ ‘Umar). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2011 09 15.“

(b)

„Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim (alias a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, b) Yunis al-Mauritani, c) Younis al-Mauritani, d) Sheikh Yunis al-Mauritani, e) Shaykh Yunis the Mauritanian, f) Salih the Mauritanian, g) Mohamed Salem, h) Youssef Ould Abdel Jelil, i) El Hadj Ould Abdel Ghader, j) Abdel Khader, k) Abou Souleimane, l) Chingheity). Gimimo data: Apie 1981 m. Gimimo vieta: Saudo Arabija. Pilietybė: Mauritanijos. Kita informacija: a) vyresnysis Al-Qaida vadovas Pakistane, taip pat siejamas su Islamiškojo Magrebo Al-Qaida organizacija; b) ieškomas Mauritanijos valdžios institucijų. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2011 09 15.“


28.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 252/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 961/2011

2011 m. rugsėjo 27 d.

kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 297/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 53 straipsnyje nustatyta galimybė Sąjungai imtis atitinkamų iš trečiųjų šalių importuojamiems maisto produktams ir pašarams taikomų skubių priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą ar aplinką, jei pavienių valstybių narių taikytomis priemonėmis tinkamai išvengti pavojaus neįmanoma;

(2)

po 2011 m. kovo 11 d. įvykusios avarijos Fukušimos (Fukushima) branduolinėje elektrinėje Komisijai pranešta, kad tam tikruose Japonijos kilmės maisto produktuose, kaip antai piene ir špinatuose, radionuklidų lygis viršijo Japonijoje nustatytus maisto produktų taršos lygius; ši tarša gali būti pavojinga Sąjungos gyventojų ir gyvūnų sveikatai, todėl priimtas Reglamentas (ES) Nr. 297/2011, kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai (2);

(3)

Reglamentas (ES) Nr. 297/2011 kelis kartus iš dalies keistas, siekiant atsižvelgti į padėties pokyčius. Iš dalies keičiant tą reglamentą buvo nustatyti didžiausi radioaktyvumo lygiai, taikytini Japonijos kilmės pašarams ir maisto produktams, taip pat taršos lygiui tam tikrose prefektūrose viršijus didžiausią leidžiamą lygį jos buvo įtrauktos į zoną, kuriai taikomi apribojimai, be to, tam tikros prefektūros buvo pašalintos iš tai zonai priskirtų prefektūrų sąrašo, jei išsamiomis stebėjimo priemonėmis patvirtinta, kad jose radioaktyvioji tarša nėra didelė;

(4)

nuo 2011 m. liepos mėn. vidurio Japonijos valdžios institucijos kelis kartus pranešė Komisijai, kad įvairiose Japonijos prefektūrose augintų galvijų jautienoje nustatomas didelis cezio lygis. Kadangi dėl pavojaus gyvūnų ir visuomenės sveikatai į ES draudžiama importuoti jautieną iš Japonijos, šie nustatyti faktai neturi poveikio Europos vartotojams. Be to, neseniai nustatyti tam tikri nauji maisto produktai, kuriuose radioaktyvumo lygis didesnis už didžiausią leidžiamą lygį. Dėl šių nustatytų faktų ir to, kad užterštoje zonoje auginamos naujos ir (arba) kitos žemės ūkio, ir (arba) sodininkystės kultūros bei nuimamas jų derlius, šiuo metu taikomas priemones reikėtų taikyti ir po 2011 m. rugsėjo 30 d. Todėl reikėtų toliau taikyti šį reglamentą ne iki 2011 m. rugsėjo 30 d., kaip buvo numatyta, o iki 2011 m. gruodžio 31 d. Šio reglamento įgyvendinimas ir toliau bus peržiūrimas kas mėnesį;

(5)

kadangi Reglamentas (ES) Nr. 297/2011 per trumpą laiką kelis kartus iš dalies keistas, Reglamentą (ES) Nr. 297/2011 reikėtų pakeisti nauju reglamentu;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstiems pašarams ir maisto produktams, kaip apibrėžta Reglamento (Euratomas) Nr. 3954/87 (3) 1 straipsnio 2 dalyje, išskyrus produktus, kurie išvežti iš Japonijos prieš 2011 m. kovo 28 d. ir produktus, kurie buvo gauti ir (arba) apdoroti prieš 2011 m. kovo 11 d.

2 straipsnis

Patvirtinimas

1.   Visoms 1 straipsnyje nurodytų produktų siuntoms taikomi šiame reglamente nustatyti reikalavimai.

2.   1 straipsnyje nurodytų produktų siuntos, kurioms netaikoma 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 97/78/EB, nustatanti principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (4), į ES įvežamos per nustatytą įvežimo punktą, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (EB) Nr. 669/2009 3 straipsnio b punkte (toliau – nustatytas įvežimo punktas).

3.   Prie visų 1 straipsnyje nurodytų produktų siuntų pridedama deklaracija, kuria patvirtinama, kad:

(a)

produktas gautas ir (arba) apdorotas iki 2011 m. kovo 11 d. arba

(b)

produkto kilmės prefektūros nėra Fukušimos (Fukushima), Gunmos (Gunma), Ibarakio (Ibaraki), Točigio (Tochigi), Miagio (Miyagi), Nagano (Nagano), Jamanašio (Yamanashi), Saitamos (Saitama), Tokijo (Tokyo), Čibos (Chiba), Kanagavos (Kanagawa) ir Šidzuokos (Shizuoka) ir jis nėra siunčiamas iš šių prefektūrų, arba

(c)

produktas siunčiamas iš Fukušimos (Fukushima), Gunmos (Gunma), Ibarakio (Ibaraki), Točigio (Tochigi), Miagio (Miyagi), Nagano (Nagano), Jamanašio (Yamanashi), Saitamos (Saitama), Tokijo (Tokyo), Čibos (Chiba), Kanagavos (Kanagawa) ir Šidzuokos (Shizuoka) prefektūrų, tačiau jos nėra produkto kilmės prefektūros ir tranzito metu produktas nebuvo paveiktas radioaktyvios spinduliuotės, arba

(d)

jei produkto kilmės prefektūros yra Fukušimos (Fukushima), Gunmos (Gunma), Ibarakio (Ibaraki), Točigio (Tochigi), Miagio (Miyagi), Nagano (Nagano), Jamanašio (Yamanashi), Saitamos (Saitama), Tokijo (Tokyo), Čibos (Chiba), Kanagavos (Kanagawa) ir Šidzuokos (Shizuoka) prefektūros, radionuklidų jodo-131, cezio-134 ir cezio-137 lygis jame neviršija didžiausių lygių, nustatytų šio reglamento II priede.

4.   3 dalies d punktas taip pat taikoma tame punkte nurodytų prefektūrų pakrančių vandenyse pagautiems ar gautiems produktams, neatsižvelgiant į tai, kur šie produktai iškelti į sausumą.

5.   3 dalyje nurodyta deklaracija rengiama pagal I priede pateiktą pavyzdį. Ją pasirašo įgaliotas kompetentingos Japonijos institucijos atstovas. Prie 3 dalies d punkte nurodytų produktų deklaracijos pridedama tyrimų ataskaita, kurioje pateikiami mėginių ėmimo ir tyrimo rezultatai.

3 straipsnis

Identifikacija

Kiekvienai 1 straipsnyje nurodytų produktų siuntai suteikiamas kodas, kuris nurodomas 2 straipsnio 3 dalyje minėtoje deklaracijoje, 2 straipsnio 5 dalyje minėtoje tyrimų ataskaitoje, sanitariniame sertifikate ir visuose prekybos dokumentuose, kurie pridedami prie siuntos.

4 straipsnis

Išankstinis pranešimas

Pašarų ir maisto ūkio subjektai arba jų atstovai iš anksto praneša pasienio kontrolės posto arba nustatyto įvežimo punkto kompetentingoms institucijoms apie visas 1 straipsnyje nurodytų produktų siuntas bent dvi darbo dienas prieš fizinį siuntos atvežimą.

5 straipsnis

Oficialūs patikrinimai

1.   Pasienio kontrolės posto arba nustatyto įvežimo punkto kompetentingos institucijos:

a)

patikrina visų 1 straipsnyje nurodytų produktų siuntų dokumentus ir tapatumą, ir

b)

atlieka fizinius patikrinimus, įskaitant laboratorinius tyrimus dėl jodo-131, cezio-134 ir cezio-137, patikrindamos bent:

10 proc. 2 straipsnio 3 dalies d punkte nurodytų produktų siuntų ir

20 proc. 2 straipsnio 3 dalies b ir c punktuose nurodytų produktų siuntų.

2.   Oficialios kontrolės priemonės siuntoms taikomos ne ilgiau nei 5 darbo dienas, kol bus gauti laboratorinio tyrimo rezultatai.

3.   Siuntos į laisvą apyvartą išleidžiamos tik jei pašarų ir maisto ūkio subjektas ar jų atstovas muitinei pateikia 2 straipsnio 3 dalyje nurodytą pasienio kontrolės posto arba nustatyto įvežimo punkto kompetentingos institucijos tinkamai patvirtintą deklaraciją, kuria įrodoma, kad 1 dalyje nurodyti oficialūs patikrinimai buvo atlikti, o fizinių patikrinimų, jei jie buvo vykdyti, rezultatai tinkami.

6 straipsnis

Sąnaudos

Visas 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų oficialių patikrinimų ir priemonių, taikomų reikalavimų neatitinkančioms siuntoms, sąnaudas padengia pašarų ir maisto ūkio subjektai.

7 straipsnis

Reikalavimų neatitinkantys produktai

Japonijos kilmės ar iš Japonijos išsiųsti pašarai ir maisto produktai, neatitinkantys II priede nustatytų didžiausių lygių, rinkai neteikiami. Šie reikalavimų neatitinkantys pašarai ir maisto produktai sunaikinami laikantis saugos reikalavimų arba grąžinami į kilmės šalį.

8 straipsnis

Pranešimai

Pasinaudodamos skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (angl. RASFF) ir Europos Sąjungos skubaus keitimosi radiologine informacija sistema (angl. ECURIE) valstybės narės kas mėnesį praneša Komisijai apie visus gautus tyrimų rezultatus.

9 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (ES) Nr. 297/2011 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintąjį reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

10 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo laikotarpis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo įsigaliojimo dienos iki 2011 m. gruodžio 31 d. Šis reglamentas turi būti kas mėnesį peržiūrimas, atsižvelgiant į taršos raidą.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. rugsėjo 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(2)  OL L 80, 2011 3 26, p. 5.

(3)  OL L 371, 1987 12 30, p. 11.

(4)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9.


I PRIEDAS

Image

Image


II PRIEDAS

Maisto produktų taršos didžiausi lygiai  (1) (Bq/kg)

 

Kūdikiams ir mažiems vaikams skirti maisto produktai

Pienas ir pieno produktai

Kiti maisto produktai, išskyrus skystuosius maisto produktus

Skystieji maisto produktai

Stroncio izotopų, visų pirma Sr-90, suma

75

125

750

125

Jodo izotopų, visų pirma I-131, suma

100 (2)

100 (2)

2 000

100 (2)

Plutonio ir trans-plutonio elementų alfa spinduliuotės izotopų, visų pirma Pu-239 ir Am-241, suma

1

1 (2)

10 (2)

1 (2)

Visų kitų nuklidų, kurių pusėjimo trukmė ilgesnė nei 10 dienų, visų pirma Cs-134 ir Cs-137, išskyrus C-14 ir H-3, suma

200 (2)

200 (2)

500 (2)

200 (2)

Pašarų taršos didžiausi lygiai  (3) (Bq/kg)

 

Pašarai

Cs-134 ir Cs-137 suma

500 (4)

Jodo izotopų, visų pirma I-131, suma

2 000 (5)


(1)  Koncentruotiems ar sausiems produktams taikytinas lygis apskaičiuotas pagal atgamintą, vartoto paruoštą produktą.

(2)  Siekiant derėjimo su šiuo metu Japonijoje taikomais taršos lygiais, šiomis vertėmis laikinai pakeičiamos Tarybos reglamentu (Euratomas) 3954/87 nustatytos vertės.

(3)  Didžiausias lygis siejamas su pašarais, kurių drėgnis yra 12 proc.

(4)  Siekiant derėjimo su šiuo metu Japonijoje taikomais taršos lygiais, šiomis vertėmis laikinai pakeičiama Komisijos reglamentu (Euratomas) 770/90 nustatyta vertė.

(5)  Ši vertė nustatoma laikinai ir laikoma, kad ji sutampa su maisto produktams taikoma verte, kol nebus įvertinti jodo pernašos iš pašarų į maisto produktus koeficientai.


28.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 252/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 962/2011

2011 m. rugsėjo 27 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. rugsėjo 28 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. rugsėjo 27 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AR

25,3

EC

25,3

MK

52,7

ZZ

34,4

0707 00 05

MK

44,0

TR

107,2

ZZ

75,6

0709 90 70

TR

121,6

ZZ

121,6

0805 50 10

AR

72,7

CL

69,1

TR

68,8

UY

67,6

ZA

78,4

ZZ

71,3

0806 10 10

CL

69,0

IL

136,9

MK

82,2

TR

102,0

ZA

63,5

ZZ

90,7

0808 10 80

BZ

86,4

CL

142,0

NZ

95,3

US

90,6

ZA

101,7

ZZ

103,2

0808 20 50

AR

47,4

CN

68,0

TR

120,5

ZA

61,3

ZZ

74,3

0809 30

TR

166,1

ZZ

166,1


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


28.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 252/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 963/2011

2011 m. rugsėjo 27 d.

kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas 2011 m. rugsėjo 8–14 d. pateiktoms importo licencijos paraiškoms dėl cukraus produktų pagal tam tikras tarifines kvotas ir sustabdomas tokių licencijos paraiškų teikimas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 25 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 891/2009, kuriuo leidžiama naudoti tam tikras Bendrijos tarifines kvotas cukraus sektoriuje ir nustatoma jų administravimo tvarka (3), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 891/2009 kompetentingoms institucijoms 2011 m. rugsėjo 8–14 d. pateiktose importo licencijos paraiškose nurodytas kiekis viršijo pagal eilės numerį 09.4320 skirtą kiekį;

(2)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 891/2009 kompetentingoms institucijoms 2011 m. rugsėjo 8–14 d. pateiktose licencijos paraiškose nurodytas kiekis lygus pagal eilės numerį 09.4317 skirtam kiekiui;

(3)

šiomis aplinkybėmis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1301/2006 turėtų būti nustatytas paskirstymo koeficientas dėl licencijos paraiškų, išduotinų pagal eilės numerį 09.4320;

(4)

paraiškų pagal eilės numerius 09.4317 ir 09.4320 teikimas turėtų būti sustabdytas iki prekybos metų pabaigos, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 891/2009,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Kiekiai, dėl kurių 2011 m. rugsėjo 8–14 d. pagal Reglamentą (EB) Nr. 891/2009 pateiktos importo licencijos paraiškos, dauginami iš šio reglamento priede nurodytų paskirstymo koeficientų.

2.   Licencijų paraiškų, atitinkančių priede nurodytus eilės numerius, teikimas sustabdomas iki 2011/2012 prekybos metų pabaigos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. rugsėjo 27 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 254, 2009 9 26, p. 82.


PRIEDAS

CXL lengvatinis cukrus

2011-2012 prekybos metai

2011 9 8–2011 9 14 pateiktos paraiškos

Eilės Nr.

Šalis

Paskirstymo koeficientas

(%)

Tolimesnis paraiškų teikimas

09.4317

Australija

 (1)

Sustabdytas

09.4318

Brazilija

 

09.4319

Kuba

 

09.4320

Kitos trečiosios šalys

4,761909

Sustabdytas

09.4321

Indija

 

Netaikoma: licencijos paraiškų Komisijai nepateikta.


Balkanų cukrus

2011-2012 prekybos metai

2011 9 8–2011 9 14 pateiktos paraiškos

Eilės Nr.

Šalis

Paskirstymo koeficientas

(%)

Tolimesnis paraiškų teikimas

09.4324

Albanija

 

09.4325

Bosnija ir Hercegovina

 

09.4326

Serbija

 (2)

 

09.4327

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

 

09.4328

Kroatija

 (2)

 

Netaikoma: licencijos paraiškų Komisijai nepateikta.


Susidarius ypatingoms sąlygoms importuojamas cukrus ir pramoninis importuojamas cukrus

2011-2012 prekybos metai

2011 9 8–2011 9 14 pateiktos paraiškos

Eilės Nr.

Rūšis

Paskirstymo koeficientas

(%)

Tolimesnis paraiškų teikimas

09.4380

Susidarius ypatingoms sąlygoms

 

09.4390

Pramoninis

 (3)

 

Netaikoma: licencijos paraiškų Komisijai nepateikta.


(1)  Netaikoma: paraiškose nurodytas kiekis skirto kiekio neviršija ir suteikiamas visas.

(2)  Netaikoma: paraiškose nurodytas kiekis skirto kiekio neviršija ir suteikiamas visas.

(3)  Netaikoma: paraiškose nurodytas kiekis skirto kiekio neviršija ir suteikiamas visas.


SPRENDIMAI

28.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 252/20


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. rugsėjo 26 d.

dėl santykinių taršos rodiklių, kuriais remiamasi nemokamai paskirstant šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinius taršos leidimus orlaivių naudotojams pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 3e straipsnį

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/638/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB (1), ypač į jos 3e straipsnio 3 dalies e punktą,

kadangi:

(1)

būtina nustatyti santykinius taršos rodiklius, kuriais bus remiamasi per prekybos laikotarpį nuo 2012 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., nurodytą Direktyvos 2003/87/EB 3c straipsnio 1 dalyje, ir per prekybos laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., nurodytą tos direktyvos 13 straipsnio 1 dalyje kartu su 3c straipsnio 2 dalimi, nemokamai paskirstant apyvartinius taršos leidimus orlaivių naudotojams;

(2)

apyvartinių taršos leidimų paskirstymas pagal tuos santykinius taršos rodiklius turėtų būti nekintamas iki 2020 m., nebent pagal Direktyvos 2003/87/EB 25a straipsnį priimtuose teisės aktuose būtų reikalaujama daryti paskesnius pakeitimus;

(3)

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/101/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, kad į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistemą Bendrijoje būtų įtrauktos aviacijos veiklos rūšys (2), įtraukta į Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimą 2011 m. balandžio 1 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 6/2011 (3), kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XX priedas (Aplinka), todėl santykiniai taršos rodikliai turės būti taikomi visoje EEE;

(4)

todėl santykiniai taršos rodikliai turi būti grindžiami visos EEE nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičiumi, nustatytu 2011 m. liepos 20 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 93/2011, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XX priedas (Aplinka) (4);

(5)

santykiniai taršos rodikliai turėtų būti apskaičiuoti visos EEE apyvartinių taršos leidimų, skirtų prekybos laikotarpiui nuo 2012 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., taip pat tokių leidimų, skirtų prekybos laikotarpiui nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., skaičius padalijus iš tonkilometrių duomenyse, kurie įtraukti į paraiškas, pateiktas Komisijai pagal Direktyvos 2003/87/EB 3e straipsnio 2 dalį, nurodytų skaičių sumos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Nepažeidžiant direktyvos 2003/87/EB 25a straipsnio, santykinis taršos rodiklis, kuriuo remiamasi pagal tos direktyvos 3e straipsnio 1 dalį nemokamai orlaivių naudotojams paskirstant apyvartinius taršos leidimus laikotarpiui nuo 2012 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., yra 0,000679695907431681 leidimo tonkilometriui.

2.   Nepažeidžiant direktyvos 2003/87/EB 25a straipsnio, santykinis taršos rodiklis, kuriuo remiamasi pagal tos direktyvos 3e straipsnio 1 dalį nemokamai orlaivių naudotojams paskirstant apyvartinius taršos leidimus laikotarpiui nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra 0,000642186914222035 leidimo tonkilometriui.

2 straipsnis

Skaičiavimo, susijusio su apyvartinių taršos leidimų skaičiumi, kuris turi būti paskirstytas pagal 1 straipsnyje nustatytus santykinius taršos rodiklius, rezultatas apvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (viso leidimo).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2011 m. rugsėjo 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(2)  OL L 8, 2009 1 13, p. 3.

(3)  OL L 93, 2011 4 7, p. 35.

(4)  Dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje.


Klaidų ištaisymas

28.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 252/22


2011 m. sausio 10 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 15/2011, kuriuo dėl pripažintų jūrinių biotoksinų gyvuose dvigeldžiuose moliuskuose tyrimo metodų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2074/2005, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 6, 2011 m. sausio 11 d. )

3 puslapis, 6 konstatuojamosios dalies antras sakinys:

yra:

„Tokie metodai turėtų būti patvirtinti atlikus tarplaboratorinius tyrimus ir sėkmingai išbandyti pagal atliekamų tyrimų kokybės tikrinimo programą.“,

turi būti:

„Tokie metodai turėtų būti patvirtinti laboratoriniais tyrimais ir sėkmingai išbandyti pagal atliekamų tyrimų kokybės tikrinimo programą.“.

5 puslapis, priedo III skyriaus A dalies 4 punkto b papunktis:

yra:

„Tokie metodai turėtų būti patvirtinti tarplaboratoriniais tyrimais ir sėkmingai išbandyti pagal atliekamų tyrimų kokybės tikrinimo programą.“,

turi būti:

„Tokie metodai turėtų būti patvirtinti laboratoriniais tyrimais ir sėkmingai išbandyti pagal atliekamų tyrimų kokybės tikrinimo programą.“.