ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.246.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 246

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. rugsėjo 23d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2011 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/72/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2000/25/EB nuostatos dėl traktorių, pateiktų rinkai pagal lankstumo schemą ( 1 )

1

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2011 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 940/2011/ES dėl Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metų (2012) ( 1 )

5

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. rugsėjo 22 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 941/2011, kuriuo įgyvendinamos Reglamento (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 16 straipsnio 2 ir 5 dalys

11

 

*

2011 m. rugsėjo 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 942/2011, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nepatvirtinama veiklioji medžiaga flufenoksuronas, ir iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/934/EB ( 1 )

13

 

*

2011 m. rugsėjo 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 943/2011, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nepatvirtinama veiklioji medžiaga propargitas, ir iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/934/EB ( 1 )

16

 

 

2011 m. rugsėjo 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 944/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

18

 

 

2011 m. rugsėjo 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 945/2011, kuriuo nustatomos galvijienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

20

 

 

2011 m. rugsėjo 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 946/2011, kuriuo nustatomos paukštienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

24

 

 

2011 m. rugsėjo 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 947/2011, kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

26

 

 

2011 m. rugsėjo 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 948/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (ES) Nr. 867/2010 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metais

28

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2011 m. rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimas 2011/625/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

30

 

 

2011/626/ES

 

*

2011 m. rugsėjo 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo Čekijos Respublikai, Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei ir Austrijos Respublikai leidžiama taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 762/2008 dėl valstybių narių akvakultūros statistikos pateikimo leidžiančią nukrypti nuostatą (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 6533)

33

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2011 m. kovo 10 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 286/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį suderinti su technikos ir mokslo pažanga, klaidų ištaisymas (OL L 83, 2011 3 30)

34

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

DIREKTYVOS

23.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 246/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2011/72/ES

2011 m. rugsėjo 14 d.

kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2000/25/EB nuostatos dėl traktorių, pateiktų rinkai pagal lankstumo schemą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

2000 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/25/EB dėl veiksmų, kurių būtina imtis dėl variklių, skirtų žemės ūkio ar miškų ūkio traktoriams, išmetamų dujinių teršalų ir kietųjų dalelių (3), reglamentuojamas žemės ūkio ir miškų ūkio traktoriuose sumontuotų variklių išmetalų kiekis, siekiant labiau apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką. Direktyvoje 2000/25/EB numatyta, kad šios ribinės vertės, taikomos tvirtinant daugumos slėginio uždegimo variklių tipą, yra nurodomos kaip III A etapo, kurios bus pakeistos griežtesnėmis III B etapo ribinėmis vertėmis, kurios palaipsniui įsigalios nuo 2011 m. sausio 1 d. dėl pakeitimo rinkoje ir nuo 2010 m. sausio 1 d. dėl šių variklių tipo patvirtinimo. Atsižvelgiant į tai, kad IV etapo ribinės vertės griežtesnės nei III B etapo vertės, IV etapas bus įgyvendinamas palaipsniui – nuo 2013 m. sausio 1 d. tvirtinant tokių variklių tipą, o nuo 2014 m. sausio 1 d. – pateikiant juos rinkai;

(2)

perėjimas prie III B etapo susijęs su technologiniu šuoliu, kuriam įgyvendinti reikia didelių sąnaudų variklių konstrukcijai pakeisti ir pažangiems techniniams sprendimams sukurti. Vis dėlto dabartinė pasaulinė finansų ir ekonomikos krizė ar bet koks ekonomikos nuosmukis neturėtų sumažinti aplinkosaugos standartų. Todėl šis Direktyvos 2000/25/EB persvarstymas turėtų būti laikomas išimtiniu. Be to, aplinką tausojančių technologijų investicijos yra svarbios ateities augimo, darbo vietų ir sveikatos saugumo skatinimui;

(3)

Direktyvoje 2000/25/EB nustatyta lankstumo schema, kad traktorių gamintojai galėtų tam tikru etapu parduoti ribotą skaičių variklių, kurie neatitinka reikalavimų dėl tuo etapu galiojančių išmetalų kiekio ribinių verčių, bet yra patvirtinti kaip atitinkantys etapo, einančio iš karto prieš taikomą etapą, reikalavimus;

(4)

nuo 2005 m. Direktyvoje 2000/25/EB nustatyta, kad atsižvelgiama į didesnio lankstumo, susijusio su III B ir IV etapų išmetalų ribomis, galimą poreikį. Siekiant laikinai palengvinti pramonei sąlygas pereiti į kitą etapą, būtina pritaikyti lankstumo schemos taikymo sąlygas;

(5)

III B etapu traktorių, kurie pateikti rinkai ir kurie pradėti eksploatuoti, skaičius kiekvieno variklio kategorijai turėtų neviršyti 40 % traktorių, kuriuos pateikė rinkai traktorių gamintojas variklio kategorijoje, skaičiaus. Galima alternatyva, pagal kurią buvo leidžiama pateikti rinkai ir pradėti eksploatuoti pagal lankstumo schemą nustatytą traktorių skaičių, turėtų būti atitinkamai pritaikyta;

(6)

traktorių gamintojams, patenkantiems į šios direktyvos taikymo sritį, turėtų būti skiriama parama pagal Europos finansinės paramos programas arba bet kokias atitinkamas valstybių narių teikiamas paramos programas. Pagal tas paramos programas gali būti remiami projektai, pagal kurios naudojamos geriausios esamos technologijos, atitinkančios aukščiausius išmetalų standartus;

(7)

todėl Direktyva 2000/25/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(8)

šioje direktyvoje numatytomis priemonėmis atsižvelgiama į laikinus pramonės patiriamus sunkumus. Tokios priemonės turėtų būti taikomos tik III B etapo laikotarpiu;

(9)

šiuo metu galiojančios išmetalų ribos, taip pat ir susijusios su itin smulkiomis suodžių dalelėmis, turėtų būti sugriežtintos būsimuose teisės aktuose, pvz., nustatant dalelių ribų skaičių, jei tai pateisina atitinkami poveikio vertinimai,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2000/25/EB daliniai pakeitimai

Direktyva 2000/25/EB iš dalies keičiama taip:

1)

1 straipsnis papildomas šiomis įtraukomis:

„—   „lankstumo schema“– išimčių tvarka, pagal kurią valstybė narė leidžia pateikti rinkai ir pradėti eksploatuoti ribotą traktorių skaičių, laikantis 3a straipsnyje nustatytų reikalavimų,

—   „variklių kategorija“– variklių klasifikavimas, apimantis galios intervalą ir išmetalų kiekio ribojimo etapą,

—   „tiekimas rinkai“– traktoriaus ar variklio, skirtų platinti ar naudoti Sąjungos rinkoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą už atlygį arba nemokamai,

—   „pateikimas rinkai“– traktoriaus ar variklio pirmas tiekimas rinkai,

—   „pradėjimas eksploatuoti“– traktoriaus ar variklio panaudojimas Sąjungoje pirmą kartą pagal paskirtį. Eksploatacijos pradžios data laikoma registracijos arba, jei taikytina, pateikimo rinkai data“;

2)

3a straipsnis pakeičiamas taip:

„3a straipsnis

Lankstumo schema

Nukrypdamos nuo 3 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų, valstybės narės užtikrina, kad traktorių gamintojo prašymu ir laikantis sąlygos, kad patvirtinimą išduodanti institucija yra išdavusi atitinkamą leidimą pateikti rinkai pagal IV priede nurodytas procedūras ribotą traktorių su varikliais, patvirtintais pagal išmetalų ribų etapo, einančio iš karto prieš taikomą etapą, reikalavimus, skaičių, kurie galėtų būti pradėti eksploatuoti.

Lankstumo schemą pradedama taikyti, kai pradedamas taikyti atitinkamas etapas, o jos taikymas turi trukti tokį patį laikotarpį, kaip ir pats etapas. IV priedo 1.2 skirsnyje išdėstyta lankstumo schema taikoma tik III B etapo trukmę arba trejus metus, jei nesama paskesnio etapo.“;

3)

IV priedas pakeičiamas šios direktyvos priedo tekstu.

2 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2011 m. rugsėjo 24 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės Komisijai pateikia šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2011 m. rugsėjo 14 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OL C 107, 2011 4 6, p. 26.

(2)  2011 m. birželio 23 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2011 m. liepos 19 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 173, 2000 7 12, p. 1.


PRIEDAS

„IV PRIEDAS

NUOSTATOS DĖL TRAKTORIŲ IR VARIKLIŲ, PATEIKTŲ RINKAI PAGAL LANKSTUMO SCHEMĄ, NUSTATYTĄ 3a STRAIPSNYJE

1.   TRAKTORIŲ GAMINTOJŲ VEIKSMAI

1.1.

Išskyrus III B etapą, traktorių gamintojas, pageidaujantis pasinaudoti lankstumo schema, turi prašyti patvirtinimą suteikiančios institucijos leidimo pateikti rinkai traktorius, vadovaujantis atitinkamomis nuostatomis, nurodytomis šiame priede. Traktorių skaičius neturi viršyti ribų, nurodytų 1.1.1 ir 1.1.2 skirsniuose. Varikliai atitinka 3a straipsnyje nurodytus reikalavimus.

1.1.1.

Traktorių su sumontuotais varikliais, pateiktais rinkai pagal lankstumo schemą, skaičius kiekvienai variklių kategorijai turi neviršyti 20 % traktorių gamintojo pateiktų rinkai traktorių su tos kategorijos varikliais, metinio skaičiaus (apskaičiuoto pagal vidutinę apyvartą Sąjungos rinkoje per pastaruosius penkerius metus). Jei traktorių gamintojas prekiauja traktoriais Sąjungos rinkoje mažiau kaip penkerius metus, vidurkis bus apskaičiuojamas pagal faktinį laikotarpį, kuriuo traktorių gamintojas prekiavo traktoriais Sąjungoje.

1.1.2.

Pagal kitą galimą alternatyvą 1.1.1 skirsniui į rinką pateiktų pagal lankstumo schemą traktorių skaičius kiekvienam galios intervalui negali viršyti šių ribų:

Variklio galios intervalas

P (kW)

Traktorių skaičius

19 ≤ P < 37

200

37 ≤ P < 75

150

75 ≤ P < 130

100

130 ≤ P ≤ 560

50

1.2.

III B etapu traktorių gamintojas, pageidaujantis pasinaudoti lankstumo schema, turi prašyti patvirtinimą suteikiančios institucijos leidimo pateikti rinkai traktorius, vadovaujantis atitinkamomis nuostatomis, nurodytomis šiame priede. Traktorių skaičius neturi viršyti ribų, nurodytų 1.2.1 ir 1.2.2 skirsniuose. Varikliai atitinka 3a straipsnyje nurodytus reikalavimus.

1.2.1.

Traktorių su sumontuotais varikliais, pateiktais rinkai pagal lankstumo schemą, skaičius kiekvienai variklių kategorijai turi neviršyti 40 % traktorių gamintojo pateiktų rinkai traktorių su tos kategorijos varikliais, metinio skaičiaus (apskaičiuoto pagal vidutinę apyvartą Sąjungos rinkoje per pastaruosius penkerius metus). Jei traktorių gamintojas prekiauja traktoriais Sąjungos rinkoje mažiau kaip penkerius metus, vidurkis apskaičiuojamas pagal faktinį laikotarpį, kuriuo traktorių gamintojas prekiavo traktoriais Sąjungoje.

1.2.2.

Pagal kitą galimą alternatyvą 1.2.1 skirsniui į rinką pateiktų pagal lankstumo schemą traktorių skaičius kiekvienam galios intervalui negali viršyti šių ribų:

Variklio galios intervalas

P (kW)

Traktorių skaičius

37 ≤ P < 56

200

56 ≤ P < 75

175

75 ≤ P < 130

250

130 ≤ P ≤ 560

125

1.3.

Į paraišką, skiriamą patvirtinimą išduodančiai institucijai, traktorių gamintojas įtraukia šią informaciją:

a)

etikečių, tvirtinamų ant kiekvieno traktoriaus, kuriame bus įrengtas variklis, pateiktas rinkai pagal lankstumo schemą, pavyzdį. Etiketėje pateikiamas šis tekstas: „TRAKTORIUS Nr. … (traktorių eilės numeris) iš … (bendras atitinkamos galios intervalo traktorių skaičius) SU VARIKLIU Nr. … PAGAL TIPO PATVIRTINIMĄ (Direktyva 2000/25/EB) Nr. …“; ir

b)

papildomos etiketės, tvirtinamos prie variklio su 2.2 skirsnyje nurodytu tekstu, pavyzdys.

1.4.

Traktorių gamintojas pateikia patvirtinimą išduodančiai institucijai reikiamą informaciją apie lankstumo schemos įgyvendinimą, kurios patvirtinimą išduodanti institucija gali paprašyti, kad galėtų priimti sprendimą.

1.5.

Traktorių gamintojas kas šešis mėnesius pateikia kiekvienos valstybės narės, kurioje pateikia traktorius, patvirtinimą išduodančiai institucijai ataskaitą apie jo taikomų lankstumo schemų įgyvendinimą. Ataskaitoje turi būti nurodyti suvestiniai duomenys apie traktorių, pateiktų rinkai pagal lankstumo schemą, skaičių, variklio ir traktoriaus serijos numeriai ir valstybės narės, kuriose traktoriai pradėti eksploatuoti. Ši tvarka be jokių išimčių galioja tol, kol vykdoma lankstumo schema.

2.   VARIKLIO GAMINTOJO VEIKSMAI

2.1.

Variklio gamintojas gali pateikti rinkai variklius pagal lankstumo schemą, patvirtintą pagal šio priedo 1 ir 3 skirsnius.

2.2.

Tokius variklius gamintojas paženklina, nurodydamas šį tekstą: „Variklis, pateiktas rinkai pagal lankstumo schemą“ ir laikydamasis I priedo 5 skirsnyje nurodytų reikalavimų.

3.   LEIDIMĄ SUTEIKIANČIOS INSTITUCIJOS VEIKSMAI

Patvirtinimą išduodanti institucija įvertina prašymo dėl lankstumo schemos ir pridedamų dokumentų turinį. Toliau ji praneš traktorių gamintojui apie priimtą sprendimą leisti ar neleisti taikyti lankstumo schemą, kaip prašoma.“


SPRENDIMAI

23.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 246/5


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 940/2011/ES

2011 m. rugsėjo 14 d.

dėl Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metų (2012)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 153 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 147 straipsnio 1 dalį Sąjunga siekti didelio užimtumo padeda skatindama valstybių narių bendradarbiavimą bei remdama, o prireikus ir papildydama, jų veiklą;

(2)

pagal SESV 153 straipsnio 1 dalį Sąjunga remia ir papildo valstybių narių veiklą, susijusią su darbo sąlygomis, iš darbo rinkos išstumtų asmenų integracija ir kova su socialine atskirtimi;

(3)

pagal Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 3 dalį Sąjunga turi kovoti, inter alia, su socialine atskirtimi ir diskriminacija bei skatinti socialinį teisingumą ir apsaugą, moterų ir vyrų lygybę ir kartų solidarumą;

(4)

SESV 174 straipsnyje pripažįstama, kad kai kurie Sąjungos regionai turi didelių ir nuolatinių demografinių problemų, kurios gali kenkti jų vystymuisi ir kurioms gali prireikti ypatingo dėmesio, jei Sąjunga nori siekti ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos;

(5)

pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 25 straipsnį Sąjunga pripažįsta ir gerbia pagyvenusių žmonių teisę gyventi oriai ir nepriklausomai bei dalyvauti visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime;

(6)

senėjimas, be abejonės, yra visai Europos visuomenei ir visoms jos kartoms iškilusi problema, ir taip pat yra susijęs su kartų solidarumo ir su šeimos vaidmens klausimu;

(7)

asmenų, kuriems netrukus sukaks 60 ir daugiau metų, sudaroma Sąjungos gyventojų dalis didės daug greičiau negu kada nors anksčiau. Tai labai teigiamas reiškinys, nes tai logiškas sveikatos ir gyvenimo kokybės gerėjimo rezultatas. Nepaisant to, dėl šių demografinių pokyčių Sąjunga susiduria su ne viena problema;

(8)

keliuose Europos Vadovų Tarybos susitikimuose pripažinta būtinybė spręsti visuomenės senėjimo poveikio Europos socialiniams modeliams klausimą. Svarbiausias atsakas į šį spartų amžiaus struktūros pokytį yra sukurti ilgalaikę aktyvaus senėjimo kultūrą ir taip užtikrinti, kad žmonės, kuriems netrukus sukaks 60 metų, ir vyresni žmonės, kurių grupė sparčiai auga, kurie iš esmės yra sveikesni ir labiau išsilavinę nei bet kuri kita ankstesnė amžiaus grupė, turėtų daugiau galimybių dirbti ir aktyviai dalyvauti šeimos ir visuomenės gyvenime, įskaitant savanorišką veiklą, mokymąsi visą gyvenimą, kultūrinę raišką ir sportą;

(9)

pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, aktyvus senėjimas – optimalių sveikatos, dalyvavimo visuomenės gyvenime ir saugumo galimybių užtikrinimas siekiant pagerinti senstančių žmonių gyvenimo kokybę. Aktyvus senėjimas – tai galimybė žmonėms realizuoti savo galimybes dėl fizinės, visuomeninės ir psichinės gyvenimo gerovės, dalyvauti visuomenės gyvenime, kai užtikrinama jų tinkama apsauga, saugumas ir priežiūra, kai prireikia pagalbos. Vadinasi, skatinant aktyvų senėjimą reikia laikytis daugialypio požiūrio ir plėtoti atsakomybę bei teikti nuolatinę paramą visiems asmenims;

(10)

Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metų (2012) veikla turėtų remtis Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų (2010) ir Europos savanoriškos veiklos, kuria skatinamas aktyvus pilietiškumas, metų (2011) patirtimi, todėl reikia skatinti šių Europos metų ir Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metų (2012) (toliau – Europos metai) sąveiką;

(11)

kadangi vyresnio amžiaus žmonių dalis Europoje didėja ir gerėja bendra jų sveikatos būklė, skatinti visų, ypač vyresnio amžiaus, asmenų sveiką senėjimą palaikant jų gyvybingumą ir orumą yra dar svarbiau nei anksčiau, užtikrinant, be kita ko, galimybes naudotis tinkamomis ir kokybiškomis sveikatos priežiūros, ilgalaikės priežiūros ir socialinėmis paslaugomis, rengiant programas, kurias taikant būtų skatinama sveikatos rizikos dėl senėjimo prevencija. Dėl sveiko senėjimo darbo rinkoje gali padaugėti vyresnio amžiaus žmonių, jie gali ilgiau būti aktyvūs visuomenėje, galima gerinti kiekvieno jų gyvenimo kokybę ir riboti sveikatos, socialinės rūpybos ir pensijų sistemų naštą;

(12)

nuomonę apie Sąjungoje kylančias demografines problemas ir galimybes jas spręsti Komisija išdėstė 2006 m. spalio 12 d. komunikate „Europos demografijos ateitis: iššūkį paversti galimybe“, 2007 m. gegužės 10 d. komunikate „Skatinti kartų solidarumą“ ir 2009 m. balandžio 29 d. komunikate „Sprendžiant ES visuomenės senėjimo daromo poveikio klausimą“ (2009 m. senėjimo ataskaita);

(13)

vyresnių kartų įvairovė Europos Sąjungoje vis didės. Taigi, būtina aktyviai remti lygias galimybes ir skatinti dalyvavimą. Aktyvūs piliečiai iš įvairios aplinkos vienija visuomenę, skatina integraciją ir prisideda prie ekonomikos augimo;

(14)

2007 m. vasario 22 d. Taryba ir valstybių narių vyriausybių vadovai, susitikę Taryboje, priėmė rezoliuciją „Demografinių pokyčių Europoje galimybės ir iššūkiai: vyresnio amžiaus žmonių įnašas į ekonominį ir socialinį vystymąsi“, kurioje pabrėžiamas poreikis didinti tiek aktyvaus dalyvavimo galimybes vyresnio amžiaus žmonėms, įskaitant tas galimybes, kurias teikia savanoriškas darbas, tiek naujas ekonomikos galimybes („sidabrinė ekonomika“), atsirandančias didėjant vyresnio amžiaus žmonių poreikiui gauti tam tikrų prekių ir paslaugų, taip pat joje pabrėžiama teigiamo vyresnio amžiaus žmonių įvaizdžio visuomenėje svarba;

(15)

2009 m. birželio 8 d. Taryba priėmė išvadas „Moterų ir vyrų lygios galimybės: aktyvus ir orus senėjimas“, kuriose pripažįstama, kad visoje Sąjungoje vyresnio amžiaus žmonės patiria rimtų sunkumų norėdami veikliai gyventi ir oriai senėti, o valstybėms narėms ir Komisijai siūloma nemažai priemonių, įskaitant veiklaus senėjimo politikos skatinimą, atsižvelgiant į skirtingą padėtį įvairiose valstybėse narėse ir į įvairias problemas, su kuriomis susiduria moterys ir vyrai;

(16)

2009 m. lapkričio 30 d. Taryba priėmė išvadas „Sveikas ir orus senėjimas“, kuriose Komisija, be kita ko, raginama „plėtoti sąmoningumo ugdymo veiklą siekiant skatinti veiklų senėjimą, įskaitant galimybę 2012 m. paskelbti Europos veiklaus senėjimo ir kartų solidarumo metais“;

(17)

2010 m. kovo 3 d. komunikate „2020 m. Europa – pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ Komisija pabrėžė, kad siekiant socialinės sanglaudos ir didesnio našumo Sąjungai svarbu skatinti sveiką ir aktyvų visuomenės senėjimą. 2010 m. lapkričio 23 d. Komisija kaip dalį Europos 2020 m. strategijos patvirtino pavyzdinę iniciatyvą „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė: Europos pastangos kiekvienam suteikti darbą“, pagal kurią valstybės narės turėtų ypač skatinti aktyvaus senėjimo politiką. 2010 m. gruodžio 16 d. Komisija taip pat patvirtino pavyzdinę iniciatyvą „Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi platforma: Europos socialinės ir teritorinės sanglaudos programa“. Siekiant tų tikslų reikalingi visų lygių valdžios ir įvairių nevyriausybinių suinteresuotųjų šalių veiksmai; savo ruožtu jie gali būti remiami Sąjungos lygmeniu vykdant Europos metų veiklą, skirtą informuotumui didinti ir keitimuisi geros praktikos pavyzdžiais skatinti. Nacionaliniai koordinatoriai turėtų pasirūpinti, kad nacionaliniai veiksmai būtų koordinuojami ir derėtų su bendrais Europos metų tikslais. Be to, turėtų būti planuojama, kad dalyvaus ir kitos institucijos bei suinteresuotieji subjektai;

(18)

2010 m. birželio 7 d. Taryba priėmė išvadas dėl aktyvaus senėjimo, kuriose Komisija raginama „tęsti pasirengimą 2012-iesiems metams – Europos aktyvaus senėjimo metams, kuriais galima daug dėmesio skirti aktyvaus senėjimo ir šio reiškinio indėlio siekiant kartų solidarumo privalumams ir skelbti daug žadančias iniciatyvas, kuriomis būtų visais lygiais remiamas aktyvus senėjimas“;

(19)

2010 m. lapkričio 11 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją „Demografijos problema ir kartų solidarumas“, ragindamas valstybes nares aktyvų senėjimą nustatyti vienu iš ateinančių metų prioritetų. Be to, rezoliucijoje pabrėžta, kad Europos metais reikėtų itin atkreipti dėmesį į vyresnio amžiaus žmonių indėlį į visuomenės gyvenimą ir sudaryti galimybes skatinti kartų solidarumą, bendradarbiavimą ir supratimą ir skatinti vyresnio amžiaus žmones ir jaunimą dirbti kartu;

(20)

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto nuomonėse taip pat pabrėžiama, jog svarbu, kad Europoje būtų aktyvaus senėjimo kultūra, inter alia, pabrėžiant įvairių kartų sveikatos priežiūros vertę;

(21)

2010 m. spalio 21 d. Tarybos sprendimo 2010/707/ES „Dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių“ (3) 7 ir 8 gairėmis valstybės narės raginamos didinti dalyvavimą darbo rinkoje pasitelkiant politiką, kuria skatinamas aktyvus senėjimas, didinamas vyresnio amžiaus žmonių užimtumo lygis skatinant darbo organizavimo naujoves ir gerinamas vyresnio amžiaus darbuotojų gebėjimas įsidarbinti tobulinant jų gebėjimus ir įtraukiant juos į mokymosi visą gyvenimą programas. 10 gairėje pabrėžiamas poreikis tobulinti socialinės apsaugos sistemas, mokymosi visą gyvenimą ir aktyvios įtraukties politiką, kad įvairiais gyvenimo etapais žmonėms būtų sudaromos galimybės, jie būtų apsaugomi nuo skurdo ir socialinės atskirties pavojaus ir būtų skatinamas aktyvus jų dalyvavimas visuomenės gyvenime;

(22)

komunikate „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ – 2010 m. gegužės 19 d. priimtoje strategijos „Europa 2020“ pirmoje pavyzdinėje iniciatyvoje – Komisija pabrėžė informacinių ir ryšių technologijų (IRT) pritaikymo ir paslaugų svarbą oriam senėjimui, visų pirma siūlydama geriau vykdyti bendrą programą „Kasdienį gyvenimą palengvinanti aplinka (KGPA)“. Europos skaitmeninėje darbotvarkėje taip pat rekomenduojama imtis koordinuotų veiksmų visų Europos gyventojų, įskaitant itin gausią vyresnio amžiaus žmonių grupę (150 mln. arba maždaug 30 % visų piliečių skaičiaus), kurie niekada nėra naudojęsi internetu, skaitmeniniam raštingumui didinti. Didinant naujų technologijų naudojimo galimybes ir rengiant su šių technologijų naudojimu susijusius mokymus dar labiau pagerėtų vyresnio amžiaus žmonių galimybės;

(23)

Komisija siūlo pradėti Inovacijų partnerystę aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje (AHAIP) pagal strategijos „Europa 2020“ pavyzdinę iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“. AHAIP norima pasiekti, kad piliečiai galėtų ilgiau gyventi savarankiškai ir būti geros sveikatos, ir iki 2020 m. dvejais metais padidinti vidutinį sveiko gyvenimo metų skaičių;.

(24)

Komisija įgyvendina 2010–2020 m. Europos strategiją dėl negalios, kurioje, atsižvelgiant į dažną negalios ir senėjimo sąsają, numatyti atitinkami vyresnio amžiaus žmonėms skirti veiksmai. Visų pirma tai yra veiksmai, susiję su prieinamumu taikant principą „tinkama visiems“. Veiksmai, skirti savarankiškam gyvenimui ir įtraukčiai į bendruomenę remti, įskaitant veiksmus, skirtus neįgaliems vyresnio amžiaus žmonėms, kuriems reikia didelės paramos ir kurių poreikiai sudėtingi, kurie yra itin pažeidžiami ir linkę į socialinę atskirtį, taip pat yra svarbūs. Be to, Sąjunga ir visos valstybės narės pasirašė Jungtinių Tautų Konvenciją dėl žmonių su negalia teisių, kurioje, inter alia, išdėstytos atitinkamos nuostatos dėl vyresnio amžiaus žmonių;

(25)

Europos kartų solidarumo diena minima kasmet balandžio 29 d. Ji suteikia Sąjungai puikią galimybę peržvelgti savo įsipareigojimus stiprinti kartų solidarumą ir bendradarbiavimą siekiant skatinti sąžiningą ir tvarią visuomenę;

(26)

šiuo sprendimu nustatomas finansavimo dydis, kuris biudžeto valdymo institucijai bus svarbiausias orientacinis dydis, kaip nurodyta 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (4) 37 punkte;

(27)

aktyviam senėjimui taip pat skirtos keli Sąjungos fondai, iniciatyvos ir veiksmų planai, kaip antai Europos socialinis fondas (5), Europos regioninės plėtros fondas (6), programa „Progress“ (7), Mokymosi visą gyvenimą programa (8), ypač jos programa „Grundtvig“, Bendrijos sveikatos programa (9), konkrečios Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programos IRT bei socialinių ir ekonomikos mokslų ir humanitarinių mokslų programos (10), „Senėjimo informacinėje visuomenėje“ veiksmų planas, bendra KGPA programa (11), Konkurencingumo ir naujovių bendra programa (12) ir bandomieji vyresnio amžiaus žmonėms skirtų IRT diegimo projektai, parengiamųjų socialinio turizmo veiksmų programa „Calypso“ ir Mobilumo mieste veiksmų planas;

(28)

siekiant užtikrinti įvairių organizacijų dalyvavimą, Europos metais reikėtų kiek įmanoma supaprastinti mažesnės apimties renginių organizavimą ir veiklos vykdymą;

(29)

reikėtų skatinti susijusių Sąjungos masto tinklų dalyvavimą Europos metų renginiuose ir jį atitinkamai finansiškai remti;

(30)

kadangi Europos aktyvaus senėjimo metų tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, atsižvelgiant į tai, kad tam reikia tarpvalstybinių informacijos mainų ir geros praktikos pavyzdžių sklaidos visoje Sąjungoje, ir kadangi dėl veiksmo masto tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas

2012 m. skelbiami Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metais (toliau – Europos metai). Jais siekiama skatinti visų asmenų gyvybingumą ir orumą.

2 straipsnis

Tikslai

Bendras Europos metų tikslas – padėti sukurti aktyvaus senėjimo kultūrą Europoje, remiantis įvairaus amžiaus visuomene. Siekiant šio tikslo, Europos metais skatinamos ir remiamos valstybių narių, jų regioninės ir vietos valdžios institucijų, socialinių partnerių, pilietinės visuomenės ir verslo bendruomenės, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, pastangos skatinti aktyvų senėjimą ir aktyviau pasitelkti sparčiai didėjančios grupės žmonių, kuriems netrukus sukaks 60 ir daugiau metų, potencialą. Taip puoselėjamas kartų solidarumas ir bendradarbiavimas, atsižvelgiant į įvairovę ir lyčių lygybės principą. Skatinant aktyvų senėjimą vyresnio amžiaus vyrams ir moterims reikia sudaryti geresnes dalyvavimo darbo rinkoje galimybes, kovoti su skurdu, ypač moterų, taip pat su socialine atskirtimi, kad būtų skatinamas savanoriškas ir aktyvus dalyvavimas šeimos ir visuomenės gyvenime, ir skatinti sveiką ir orų senėjimą. Tam, be kita ko, reikia pritaikyti darbo sąlygas, kovoti su neigiamais stereotipais dėl amžiaus ir su diskriminacija dėl amžiaus, gerinti darbuotojų sveikatą ir saugą, mokymosi visą gyvenimą sistemas pritaikyti senėjančios darbo jėgos poreikiams ir užtikrinti, kad socialinės apsaugos sistemos būtų tinkamai pritaikytos bei teiktų tinkamas paskatas.

Remiantis pirma pastraipa, Europos metų tikslai yra:

a)

didinti bendrą informuotumą apie aktyvaus senėjimo vertę ir įvairius jo aspektus ir užtikrinti, kad jam skiriama pakankamai dėmesio visų lygmenų suinteresuotųjų subjektų politinėse darbotvarkėse siekiant atkreipti dėmesį ir labiau pripažinti naudą, kurią vyresnio amžiaus žmonės gali duoti visuomenei, skatinti aktyvų senėjimą, kartų solidarumą ir visų asmenų gyvybingumą ir orumą, taip pat labiau stengtis sutelkti vyresnio amžiaus žmonių potencialą nepaisant jų kilmės, ir suteikti jiems galimybę gyventi nepriklausomai;

b)

skatinti diskusijas, keistis informacija ir plėtoti valstybių narių ir visų lygių suinteresuotųjų subjektų abipusį mokymąsi, siekiant propaguoti aktyvaus senėjimo politiką, nustatyti ir skleisti gerą patirtį ir skatinti bendradarbiavimą ir įvairaus pobūdžio sąveiką;

c)

sudaryti pagrindą įsipareigojimams ir konkretiems veiksmams, kad Sąjunga, valstybės narės ir visų lygių suinteresuotieji subjektai, įtraukdami pilietinę visuomenę, socialinius partnerius ir verslo subjektus ir itin daug dėmesio skirdami informacinių strategijų skatinimui, vykdydami konkrečią veiklą galėtų plėtoti naujoviškus sprendimus, politiką ir ilgalaikes strategijas, įskaitant visapusiškas su užimtumu ir darbu susijusias amžiaus valdymo strategijas, ir siekti konkrečių su aktyviu senėjimu ir kartų solidarumu susijusių tikslų;

d)

skatinti veiksmus, kurie padėtų panaikinti diskriminaciją dėl amžiaus, įveikti su amžiumi susijusius stereotipus ir panaikinti kliūtis, ypač gebėjimo įsidarbinti srityje.

3 straipsnis

Priemonių turinys

1.   Priemonės, kurių bus imamasi siekiant 2 straipsnyje išdėstytų tikslų, apima toliau nurodytą Sąjungos, nacionalinio, regiono ar vietos lygmens veiklą:

a)

konferencijos, renginiai ir iniciatyvos, kuriuose aktyviai dalyvauja visi suinteresuotieji subjektai, ir kuriais siekiama skatinti diskusijas, didinti informuotumą ir skatinti aktyviau prisiimti konkrečius įsipareigojimus, kuriais daromas tvarus ir ilgalaikis poveikis;

b)

informacinės, skatinimo ir švietimo kampanijos, kuriose naudojama žiniasklaida;

c)

informacijos mainai ir patirties bei geros praktikos pavyzdžiai, kuriais siekiama Europos metų tikslų, inter alia, naudojant atvirojo koordinavimo metodą ir suinteresuotųjų subjektų sukurtus kontaktų tinklus;

d)

Sąjungos, valstybės ar regioninio masto moksliniai tyrimai, apklausos ir rezultatų sklaida, dėmesį skiriant tam, kokį ekonominį ir socialinį poveikį daro aktyvaus senėjimo ir aktyviam senėjimui palankios politikos skatinimas.

2.   Įgyvendinant 1 dalyje nurodytą veiklą, dėmesys skiriamas tam, kad visos kartos būtų įtraukiamos siekiant Europos metų tikslų, būtent laikantis įtraukties politikos ir skatinant vyresnių ir jaunesnių žmonių dalyvavimą bendrose iniciatyvose.

3.   Komisija arba valstybės narės gali nustatyti kitą veiklą, kuria būtų prisidedama siekiant Europos metų tikslų, ir galėtų leisti naudoti Europos metų pavadinimą propaguojant šią veiklą su sąlyga, kad ji prisideda siekiant 2 straipsnyje išdėstytų tikslų.

4.   Vykdydamos visą savo veiklą, susijusią su Europos metais, Komisija ir valstybės narės atsižvelgia į lyčių aspekto integravimą.

5.   Komisija, siekdama 2 straipsnyje nustatytų tikslų, atsižvelgia į tarpvalstybinės veiklos galimybę regiono ar vietos lygmenimis.

6.   Stengiamasi užtikrinti, kad visi Europos metų veiksmai, skirti platesnei visuomenei, būtų lengvai prieinami visiems, įskaitant neįgaliuosius.

4 straipsnis

Veiklos koordinavimas su valstybėmis narėmis

1.   Kiekviena valstybė narė skiria nacionalinį koordinatorių, atsakingą už šalies dalyvavimo Europos metų veikloje organizavimą, ir apie šį paskyrimą informuoja Komisiją.

2.   Nacionaliniai koordinatoriai taip pat pasirūpina, kad Europos metų nacionalinė veikla būtų deramai koordinuojama, jie taip pat šiame kontekste gali skatinti veiklą vietos ir regionų lygmeniu ir sudaryti jai palankesnes sąlygas. Nacionaliniai koordinatoriai taip pat skatina visų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant pilietinę visuomenę, dalyvavimą Europos metų veikloje.

3.   Ne vėliau kaip 2011 m. lapkričio 25 d. valstybės narės prašomos informuoti Komisiją apie savo veiklos programą, kurioje bendrais bruožais aprašoma Europos metais planuojama veikla.

5 straipsnis

Dalyvaujančios valstybės

Europos metų renginiuose gali dalyvauti:

a)

valstybės narės;

b)

šalys kandidatės;

c)

Vakarų Balkanų šalys; ir

d)

Europos laisvos prekybos asociacijos valstybės narės, prisijungusios prie Europos ekonominės erdvės susitarimo.

6 straipsnis

Koordinavimas Sąjungos lygmeniu

1.   Komisija Europos metus įgyvendina Sąjungos lygmeniu.

2.   Komisija rengia nacionalinių koordinatorių susitikimus Sąjungos lygmens Europos metų veiklos koordinavimo ir informacijos bei žinių mainų, įskaitant informaciją apie galimus prisiimtus įsipareigojimus ir jų įgyvendinimą valstybėse narėse, tikslais.

3.   Komisija padeda vykdyti Europos metų veiklą šalies, regiono ir vietos lygmenimis ir ją remia, be kita ko, prireikus siūlydama naujus būdus ir priemones, skirtus Europos metų politikos tikslams pasiekti ir jiems įvertinti.

4.   Sąjungos lygmens Europos metų veiklos koordinavimas taip pat turi būti esamų politikos komitetų ir patariamųjų grupių darbo klausimas.

5.   Be to, siekdama padėti vykdyti Europos metų veiklą, Komisija rengia Europos organizacijų arba aktyvaus senėjimo srityje veikiančių organizacijų atstovų susitikimus.

6.   Komisijos atstovams valstybėse narėse vykdant Europos metų informacinę veiklą ir įgyvendinant atitinkamų svarbiausių Sąjungos lygmens tinklų, gaunančių paramą iš Sąjungos bendrojo biudžeto einamosioms išlaidoms padengti, darbo programas, Komisija Europos metų temai turi skirti pagrindinį dėmesį.

7.   Europos metų veikloje taip pat dalyvauja Europos Parlamentas, valstybės narės, Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetas bei Regionų komitetas.

7 straipsnis

Finansinė ir nefinansinė parama

1.   3 straipsnio 1 dalyje nurodyta veikla Sąjungos lygmeniu gali būti finansuojama sudarant viešųjų pirkimų sutartis arba iš Sąjungos bendrojo biudžeto skiriant dotaciją.

2.   Prireikus Europos metų veikla gali būti remiama pagal kitų aktyvų senėjimą skatinančių sričių, pavyzdžiui, užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių, švietimo ir kultūros, sveikatos, mokslinių tyrimų, informacinės visuomenės, regioninės politikos ir transporto politikos, programas ir politiką, laikantis taikytinų taisyklių ir neviršijant prioritetams numatytų jų galimybių.

3.   Sąjunga gali teikti nefinansinę paramą veiklai, kurią pagal 3 straipsnio 3 dalį vykdo viešosios ir privačios organizacijos.

8 straipsnis

Biudžetas

1.   Šio sprendimo, ypač veiklos, numatytos pagal 3 straipsnio 1 dalį, įgyvendinimui Sąjungos lygmeniu 2011 m. sausio 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu skiriamas finansinis paketas yra 5 000 000 EUR.

2.   Metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, neviršydama Finansinėje programoje nustatytų ribų.

9 straipsnis

Suderinamumas

Komisija kartu su valstybėmis narėmis užtikrina šiame sprendime numatytų priemonių derėjimą su kitomis Sąjungos, nacionalinėmis ir regioninėmis programomis bei iniciatyvomis, kuriomis padedama siekti Europos metų tikslų.

10 straipsnis

Tarptautinis bendradarbiavimas

Siekdama įgyvendinti Europos metų tikslus, Komisija gali bendradarbiauti su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma Jungtinėmis Tautomis ir Europos Taryba, tuo pat metu užtikrindama Sąjungos pastangų aktyvaus senėjimo skatinimo matomumą.

11 straipsnis

Vertinimas

1.   Iki 2014 m. birželio 30 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui ataskaitą, kurioje pateiktas šiame sprendime numatytų iniciatyvų bendras vertinimas bei informacija apie įgyvendinimą ir rezultatus, kuo bus vadovaujamasi ateityje rengiant šios srities Sąjungos politiką, priemones ir veiksmus.

2.   1 dalyje nurodytoje ataskaitoje taip pat pateikiama informacija apie tai, kaip lyčių lygybės aspektas buvo įtrauktas į Europos metų veiklą ir kaip prieinamumas prie šios veiklos buvo užtikrintas žmonėms su negalia.

3.   1 dalyje nurodytoje ataskaitoje taip pat nurodoma, kokį ilgalaikį poveikį Europos metai turėjo aktyvaus senėjimo visoje Sąjungoje skatinimui.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

13 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2011 m. rugsėjo 14 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OL C 51, 2011 2 17, p. 55.

(2)  2011 m. liepos 7 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2011 m. liepos 19 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 308, 2010 11 24, p. 46.

(4)  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(5)  2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo (OL L 210, 2006 7 31, p. 12).

(6)  2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo (OL L 210, 2006 7 31, p. 1).

(7)  2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1672/2006/EB, nustatantis Bendrijos užimtumo ir socialinio solidarumo programą – „Progress“ (OL L 315, 2006 11 15, p. 1).

(8)  2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1720/2006/EB, nustatantis veiksmų programą mokymosi visą gyvenimą srityje (OL L 327, 2006 11 24, p. 45).

(9)  2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1350/2007/EB dėl antrosios Bendrijos veiksmų programos sveikatos srityje (2008–2013 m.) (OL L 301, 2007 11 20, p. 3).

(10)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) (OL L 412, 2006 12 30, p. 1).

(11)  2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 742/2008/EB dėl Bendrijos dalyvavimo kelių valstybių narių įgyvendinamoje mokslinių tyrimų ir plėtros programoje, skirtoje vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybei pagerinti panaudojant naujas informacines ir ryšių technologijas (OL L 201, 2008 7 30, p. 49).

(12)  2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1639/2006/EB dėl Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos įsteigimo (2007–2013 m.) (OL L 310, 2006 11 9, p. 15).


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

23.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 246/11


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 941/2011

2011 m. rugsėjo 22 d.

kuriuo įgyvendinamos Reglamento (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 16 straipsnio 2 ir 5 dalys

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. kovo 2 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje (1), ypač į jo 16 straipsnio 2 ir 5 dalis,

kadangi:

(1)

2011 m. kovo 2 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 204/2011;

(2)

2011 m. rugsėjo 16 d. priėmus Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Rezoliuciją 2009 (2011) ir laikantis 2011 m. rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimo 2011/625/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje (2), Reglamento (ES) Nr. 204/2011 II ir III prieduose pateikti asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašai turėtų būti iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateikti įrašai apie subjektus išbraukiami iš Reglamento (ES) Nr. 204/2011 II ir III prieduose pateiktų sąrašų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. rugsėjo 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OL L 58, 2011 3 3, p. 1.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 30.


PRIEDAS

1 straipsnyje nurodyti subjektai

Įrašas, išbraukiamas iš Reglamento (ES) Nr. 204/2011 II priede pateikto sąrašo:

5.

Libyan National Oil Corporation (Libijos nacionalinė naftos korporacija).

Įrašas, išbraukiamas iš Reglamento (ES) Nr. 204/2011 III priede pateikto sąrašo:

29.

Zuietina Oil Company (Zuietina naftos bendrovė) (dar žinoma kaip ZOC; dar žinoma kaip Zueitina).


23.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 246/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 942/2011

2011 m. rugsėjo 22 d.

kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nepatvirtinama veiklioji medžiaga flufenoksuronas, ir iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/934/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 13 straipsnio 2 dalį ir 78 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 80 straipsnio 1 dalies c punktą Tarybos direktyva 91/414/EEB (2) turi būti taikoma veikliųjų medžiagų, kurių atžvilgiu pagal 2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 33/2008, nustatančio išsamias Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatų taikymo taisykles, susijusias su veikliųjų medžiagų, įtrauktų į šios direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą darbų programą, bet neįtrauktų į jos I priedą, vertinimo įprasta ir skubos tvarka (3), 16 straipsnį nustatyta, kad dokumentų rinkinys yra išsamus, tvirtinimo procedūrai ir sąlygoms. Flufenoksuronas – veiklioji medžiaga, kurios dokumentų rinkinys, kaip nustatyta pagal minėtą reglamentą, yra išsamus;

(2)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 (4) ir (EB) Nr. 1490/2002 (5) nustatytos išsamios Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos darbo programos antrojo ir trečiojo etapų įgyvendinimo taisyklės ir nustatyti veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti, kad jas būtų galima įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, sąrašai. Tuose sąrašuose yra flufenoksuronas;

(3)

vadovaudamasis 2007 m. rugsėjo 20 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1095/2007, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1490/2002, nustatantį išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje, trečiojo etapo įgyvendinimo taisykles, ir Reglamentą (EB) Nr. 2229/2004, nustatantį tolesnes išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 8 straipsnio 2 dalyje, ketvirtojo etapo įgyvendinimo taisykles (6), 3 straipsnio 2 dalimi, pranešėjas per du mėnesius nuo Reglamento (EB) Nr. 1095/2007 įsigaliojimo atsiėmė paraišką dėl veikliosios medžiagos įtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. Todėl 2008 m. gruodžio 5 d. buvo priimtas Komisijos sprendimas 2008/934/EB dėl tam tikrų veikliųjų medžiagų neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tų medžiagų, registracijos panaikinimo (7), kuriuo flufenoksuronas neįtrauktas į minėtą priedą;

(4)

vadovaudamasis Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalimi pirminis pranešėjas (toliau – pareiškėjas) pateikė naują paraišką prašydamas taikyti skubos tvarką, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 33/2008 14–19 straipsniuose;

(5)

paraiška pateikta Prancūzijai, kuri Reglamentu (EB) Nr. 1490/2002 paskirta ataskaitą rengiančia valstybe nare. Nustatytas skubos tvarkos terminas nebuvo pažeistas. Veikliosios medžiagos specifikacija ir siūloma paskirtis yra tokios pat kaip Sprendime 2008/934/EB. Minėta paraiška taip pat atitinka kitus Reglamento (EB) Nr. 33/2008 15 straipsnyje nustatytus turinio ir tvarkos reikalavimus;

(6)

Prancūzija įvertino pareiškėjo pateiktus papildomus duomenis ir parengė papildomą ataskaitą. 2010 m. kovo 8 d. ji šią ataskaitą pateikė Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba) ir Komisijai. Tarnyba papildomą ataskaitą perdavė kitoms valstybėms narėms ir pareiškėjui, kad jie pateiktų pastabų, o gautas pastabas persiuntė Komisijai. Vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 33/2008 20 straipsnio 1 dalimi ir Komisijos prašymu, 2011 m. vasario 23 d. Tarnyba Komisijai pateikė išvadą dėl flufenoksurono rizikos vertinimo (8). Vertinimo ataskaitos projektą, papildomą ataskaitą ir Tarnybos išvadą valstybės narės ir Komisija persvarstė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2011 m. liepos 15 d. pateikė kaip Komisijos flufenoksurono peržiūros ataskaitą;

(7)

vertinant šią veikliąją medžiagą nustatyta tam tikrų problemų, iš kurių pirmiausia paminėtinos toliau nurodytosios. Buvo neįmanoma parengti vartotojų rizikos vertinimo, nes nebuvo galima patikimai įvertinti poveikio vartotojams, visų pirma, susijusio su skirtingų metabolitų paplitimu ir toksikologine svarba. Be to, flufenoksurono bioakumuliacijos maisto grandinėje potencialas yra didelis. Taip pat nustatyta didelė rizika vandens organizmams;

(8)

Komisija pasiūlė pareiškėjui pateikti pastabų dėl Tarnybos išvadų. Be to, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 33/2008 21 straipsnio 1 dalyje, Komisija paragino pareiškėją pateikti pastabų dėl peržiūros ataskaitos projekto. Pareiškėjas pateikė pastabas, ir jos buvo atidžiai išnagrinėtos;

(9)

vis dėlto, nepaisant pareiškėjo argumentų, 7 konstatuojamojoje dalyje minėtų problemų išspręsti nepavyko. Taigi neįrodyta, kad pasiūlytomis sąlygomis naudojami augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra flufenoksurono, galėtų atitikti bendruosius reikalavimus, nurodytus Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose;

(10)

todėl flufenoksuronas neturėtų būti patvirtintas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 2 dalį;

(11)

tais atvejais, kai valstybės narės augalų apsaugos produktams, kuriuose yra flufenoksurono, pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 46 straipsnį nustato kokį nors lengvatinį laikotarpį, šis laikotarpis, kaip nustatyta Sprendimo 2008/934/EB 3 straipsnio antroje dalyje, turėtų baigtis ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d.;

(12)

šiuo reglamentu nepanaikinama galimybė pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 7 straipsnį pateikti dar vieną paraišką dėl flufenoksurono;

(13)

siekiant aiškumo, flufenoksurono įrašas Sprendimo 2008/934/EB priede turėtų būti išbrauktas;

(14)

todėl Sprendimas 2008/934/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(15)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Veikliosios medžiagos nepatvirtinimas

Veiklioji medžiaga flufenoksuronas nepatvirtinama.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Valstybės narės užtikrina, kad augalų apsaugos produktų, kuriuose yra flufenoksurono, registracijos liudijimai būtų panaikinti iki 2011 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Lengvatinis laikotarpis

Valstybių narių pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 46 straipsnį nustatomas lengvatinis laikotarpis turi būti kuo trumpesnis ir baigtis ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d.

4 straipsnis

Sprendimo 2008/934/EB pakeitimai

Sprendimo 2008/934/EB priede išbraukiamas flufenoksurono įrašas.

5 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo data

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. rugsėjo 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(3)  OL L 15, 2008 1 18, p. 5.

(4)  OL L 55, 2000 2 29, p. 25.

(5)  OL L 224, 2002 8 21, p. 23.

(6)  OL L 246, 2007 9 21, p. 19.

(7)  OL L 333, 2008 12 11, p. 11.

(8)  Europos maisto saugos tarnybos bendros peržiūros išvados dėl veikliosios medžiagos pesticido flufenoksurono keliamos rizikos vertinimo. EMST leidinys, 2011 m.; 9(3):2088. [72 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2088. Pateikta www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


23.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 246/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 943/2011

2011 m. rugsėjo 22 d.

kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nepatvirtinama veiklioji medžiaga propargitas, ir iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/934/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 13 straipsnio 2 dalį ir 78 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 80 straipsnio 1 dalies c punktą Tarybos direktyva 91/414/EEB (2) turi būti taikoma veikliųjų medžiagų, kurių atžvilgiu pagal 2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 33/2008, nustatančio išsamias Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatų taikymo taisykles, susijusias su veikliųjų medžiagų, įtrauktų į šios direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą darbų programą, bet neįtrauktų į jos I priedą, vertinimo įprasta ir skubos tvarka (3), 16 straipsnį nustatyta, kad dokumentų rinkinys yra išsamus, tvirtinimo procedūrai ir sąlygoms. Propargitas – veiklioji medžiaga, kurios dokumentų rinkinys, kaip nustatyta pagal minėtą reglamentą, yra išsamus;

(2)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 (4) ir (EB) Nr. 1490/2002 (5) nustatytos išsamios Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos darbo programos antrojo ir trečiojo etapų įgyvendinimo taisyklės ir nustatyti veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti, kad jas būtų galima įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, sąrašai. Tuose sąrašuose yra propargitas;

(3)

vadovaudamasis 2007 m. rugsėjo 20 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1095/2007, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1490/2002, nustatantį išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje, trečiojo etapo įgyvendinimo taisykles, ir Reglamentą (EB) Nr. 2229/2004, nustatantį tolesnes išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 8 straipsnio 2 dalyje, ketvirtojo etapo įgyvendinimo taisykles (6), 3 straipsnio 2 dalimi, pranešėjas per du mėnesius nuo Reglamento (EB) Nr. 1095/2007 įsigaliojimo atsiėmė paraišką dėl veikliosios medžiagos įtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. Todėl 2008 m. gruodžio 5 d. buvo priimtas Komisijos sprendimas 2008/934/EB dėl tam tikrų veikliųjų medžiagų neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tų medžiagų, registracijos panaikinimo (7), kuriuo propargitas neįtrauktas į minėtą priedą;

(4)

vadovaudamasis Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalimi pirminis pranešėjas (toliau – pareiškėjas) pateikė naują paraišką prašydamas taikyti skubos tvarką, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 33/2008 14–19 straipsniuose;

(5)

paraiška pateikta Italijai, kuri, susitarusi su Prancūzija, Reglamentu (EB) Nr. 1490/2002 paskirta ataskaitą rengiančia valstybe nare, atliko vertinimą. Nustatytas skubos tvarkos terminas nebuvo pažeistas. Veikliosios medžiagos specifikacija ir siūloma paskirtis yra tokios pat kaip Sprendime 2008/934/EB. Minėta paraiška taip pat atitinka kitus Reglamento (EB) Nr. 33/2008 15 straipsnyje nustatytus turinio ir tvarkos reikalavimus;

(6)

Italija įvertino pareiškėjo pateiktus papildomus duomenis ir parengė papildomą ataskaitą. 2010 m. kovo 4 d. ji šią ataskaitą pateikė Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba) ir Komisijai. Tarnyba papildomą ataskaitą perdavė kitoms valstybėms narėms ir pareiškėjui, kad jie pateiktų pastabų, o gautas pastabas persiuntė Komisijai. Vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 33/2008 20 straipsnio 1 dalimi ir Komisijos prašymu, 2011 m. vasario 23 d. Tarnyba Komisijai pateikė išvadą dėl propargito rizikos vertinimo (8). Vertinimo ataskaitos projektą, papildomą ataskaitą ir Tarnybos išvadą valstybės narės ir Komisija persvarstė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2011 m. liepos 15 d. pateikė kaip Komisijos propargito peržiūros ataskaitą;

(7)

vertinant šią veikliąją medžiagą nustatyta tam tikrų problemų, iš kurių pirmiausia paminėtinos toliau nurodytosios. Buvo neįmanoma atlikti patikimo rizikos vertinimo vartotojams, operatoriams, darbuotojams ir pašaliniams asmenims. Be to, buvo neįmanoma parengti ekotoksikologinio rizikos vertinimo. Visų pirma, nustatyta ilgalaikė rizika žinduoliams, antrinio paukščių apnuodijimo rizika ir didelė rizika vandens organizmams;

(8)

Komisija pasiūlė pareiškėjui pateikti pastabų dėl Tarnybos išvadų. Be to, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 33/2008 21 straipsnio 1 dalyje, Komisija paragino pareiškėją pateikti pastabų dėl peržiūros ataskaitos projekto. Pareiškėjas pateikė pastabas, ir jos buvo atidžiai išnagrinėtos;

(9)

vis dėlto, nepaisant pareiškėjo argumentų, 7 konstatuojamojoje dalyje minėtų problemų išspręsti nepavyko. Taigi neįrodyta, kad pasiūlytomis sąlygomis naudojami augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra propargito, galėtų atitikti bendruosius reikalavimus, nurodytus Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose;

(10)

todėl propargitas neturėtų būti patvirtintas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 2 dalį;

(11)

tais atvejais, kai valstybės narės augalų apsaugos produktams, kuriuose yra propargito, pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 46 straipsnį nustato kokį nors lengvatinį laikotarpį, šis laikotarpis, kaip nustatyta Sprendimo 2008/934/EB 3 straipsnyje, turėtų baigtis ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d.;

(12)

šiuo reglamentu nepanaikinama galimybė pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 7 straipsnį pateikti dar vieną paraišką dėl propargito;

(13)

siekiant aiškumo, propargito įrašas Sprendimo 2008/934/EB priede turėtų būti išbrauktas;

(14)

todėl Sprendimas 2008/934/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(15)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Veikliosios medžiagos nepatvirtinimas

Veiklioji medžiaga propargitas nepatvirtinama.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Valstybės narės užtikrina, kad augalų apsaugos produktų, kuriuose yra propargito, registracijos liudijimai būtų panaikinti iki 2011 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Lengvatinis laikotarpis

Valstybių narių pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 46 straipsnį nustatomas lengvatinis laikotarpis turi būti kuo trumpesnis ir baigtis ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d.

4 straipsnis

Sprendimo 2008/934/EB pakeitimai

Sprendimo 2008/934/EB priede išbraukiamas propargito įrašas.

5 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo data

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. rugsėjo 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(3)  OL L 15, 2008 1 18, p. 5.

(4)  OL L 55, 2000 2 29, p. 25.

(5)  OL L 224, 2002 8 21, p. 23.

(6)  OL L 246, 2007 9 21, p. 19.

(7)  OL L 333, 2008 12 11, p. 11.

(8)  Europos maisto saugos tarnybos bendros peržiūros išvados dėl veikliosios medžiagos pesticido propargito keliamos rizikos vertinimo. EMST leidinys, 2011 m.; 9(3):2087. [71 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2087. Pateikta www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


23.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 246/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 944/2011

2011 m. rugsėjo 22 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. rugsėjo 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. rugsėjo 22 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

EC

25,3

MK

53,6

XS

31,8

ZZ

36,9

0707 00 05

MK

20,0

TR

106,2

ZZ

63,1

0709 90 70

TR

130,5

ZZ

130,5

0805 50 10

AR

65,9

CL

79,9

TR

74,0

UY

62,5

ZA

76,8

ZZ

71,8

0806 10 10

CL

75,1

EG

116,3

IL

136,9

MK

85,4

TR

110,9

US

271,3

ZA

62,4

ZZ

122,6

0808 10 80

BZ

86,4

CL

148,5

CN

82,6

NZ

116,8

US

123,7

ZA

124,0

ZZ

113,7

0808 20 50

AR

47,4

CN

78,7

TR

114,2

ZA

61,3

ZZ

75,4

0809 30

TR

145,2

ZZ

145,2


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


23.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 246/20


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 945/2011

2011 m. rugsėjo 22 d.

kuriuo nustatomos galvijienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį ir 170 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad to reglamento I priedo XV dalyje išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Sąjungoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Todėl, atsižvelgiant į esamą situaciją galvijienos rinkoje, turėtų būti nustatomos eksporto grąžinamosios išmokos laikantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162, 163, 164, 167, 168 ir 169 straipsniuose nurodytų taisyklių ir kriterijų.

(3)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnio 1 dalies nuostatomis, eksporto grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, ypač jei to reikia dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties, tam tikrų rinkų konkrečių reikalavimų arba dėl susitarimais, sudarytais pagal Sutarties 300 straipsnį, prisiimtų įsipareigojimų.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Sąjungoje ir kurie yra paženklinti sveikumo ženklu, kaip nurodyta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (2), 5 straipsnio 1 dalies a punkte. Šie produktai taip pat turi atitikti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (3) ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004, nustatančio specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (4), reikalavimus.

(5)

2007 m. lapkričio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1359/2007, nustatančio specialių eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus galvijų mėsos gabalus be kaulų suteikimo sąlygas (5), 7 straipsnio 2 dalies 3 pastraipoje numatyta, kad, jei eksportuotinas kiekis sudaro mažiau kaip 95 %, bet ne mažiau kaip 85 % bendros po iškaulinėjimo gautų gabalų masės, specialios grąžinamosios išmokos suma sumažinama.

(6)

Šiuo metu taikytinos išmokos yra nustatytos Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 614/2011 (6). Reikėtų nustatyti naujas išmokas ir atitinkamai panaikinti tą reglamentą.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir taikant jame nurodytą išmokų dydį skiriamos pagal šio straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.

2.   Produktai, už kuriuos pagal 1 dalį gali būti skiriamos grąžinamosios išmokos, atitinka susijusius reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus, visų pirma yra paruošti patvirtintoje įmonėje ir tenkina ženklinimo sveikumo ženklu reikalavimus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedo I skirsnio III skyriuje.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1359/2007 7 straipsnio 2 dalies 3 pastraipoje nurodytu atveju grąžinamoji išmoka už produktą, kurio kodas yra 0201 30 00 9100, sumažinama 3,5 EUR už 100 kg.

3 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 614/2011 yra panaikinamas.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. rugsėjo 23 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. rugsėjo 22 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

(4)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206.

(5)  OL L 304, 2007 11 22, p. 21.

(6)  OL L 164, 2011 6 24, p. 8.


PRIEDAS

Nuo 2011 m. rugsėjo 23 d. galvijienos sektoriui skirtos eksporto grąžinamosios išmokos

Produktų kodas

Paskirties šalys

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg gyvojo svorio

12,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg gyvojo svorio

12,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

18,3

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

10,8

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

24,4

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

14,4

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

24,4

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

14,4

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

18,3

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

10,8

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

30,5

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

17,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

18,3

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

10,8

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg grynojo svorio

3,3

CA (5)

EUR/100 kg grynojo svorio

3,3

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

11,3

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

3,8

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg grynojo svorio

42,4

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

24,9

EG

EUR/100 kg grynojo svorio

51,7

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg grynojo svorio

25,4

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

15,0

EG

EUR/100 kg grynojo svorio

31,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

8,1

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

2,7

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

8,1

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

2,7

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

8,1

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

2,7

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

8,1

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

2,7

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg grynojo svorio

3,3

CA (5)

EUR/100 kg grynojo svorio

3,3

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

11,3

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

3,8

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg grynojo svorio

11,6

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg grynojo svorio

10,3

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg grynojo svorio

11,6

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg grynojo svorio

10,3

Pastaba: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirties šalių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1).

Paskirties šalių kodai nurodyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19).

Kitos paskirties šalys apibrėžiamos taip:

B00

:

visos paskirties šalys (trečiosios valstybės, kitos teritorijos, aprūpinimas būtinomis atsargomis ir paskirties šalys, prilygintos eksporto už Sajungos ribų paskirties šalims).

B02

:

B04 ir paskirties šalis EG.

B03

:

Albanija, Kroatija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija, Kosovą (), Juodkalnija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, aprūpinimas būtinomis atsargomis ir kuro tiekimas (paskirties šalys, išvardytos Komisijos reglamento (EB) Nr. 612/2009 33 ir 42 straipsniuose ir, jei tinka, 41 straipsnyje (OL L 186, 2009 7 17, p. 1)).

B04

:

Turkija, Ukraina, Baltarusija, Moldova, Rusija, Gruzija, Armėnija, Azerbaidžanas, Kazachstanas, Turkmėnistanas, Uzbekistanas, Tadžikistanas, Kirgizija, Marokas, Alžyras, Tunisas, Libija, Libanas, Sirija, Irakas, Iranas, Izraelis, Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, Jordanija, Saudo Arabija, Kuveitas, Bahreinas, Kataras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Omanas, Jemenas, Pakistanas, Šri Lanka, Mianmaras (Birma), Tailandas, Vietnamas, Indonezija, Filipinai, Kinija, Šiaurės Korėja, Honkongas, Sudanas, Mauritanija, Malis, Burkina Faso, Nigeris, Čadas, Žaliojo Kyšulio Respublika, Senegalas, Gambija, Gvinėja Bisau, Gvinėja, Siera Leonė, Liberija, Dramblio Kaulo Kranto Respublika, Gana, Togas, Beninas, Nigerija, Kamerūnas, Centrinė Afrikos Respublika, Pusiaujo Gvinėja, San Tomė ir Prinsipė, Gabonas, Kongas, Kongo Demokratinė Respublika, Ruanda, Burundis, Šventosios Elenos sala ir priklausomos teritorijos, Angola, Etiopija, Eritrėja, Džibutis, Somalis, Uganda, Tanzanija, Seišeliai ir priklausomos teritorijos, Britų Indijos vandenyno teritorija, Mozambikas, Mauricijus, Komorai, Majotė, Zambija, Malavis, Pietų Afrika, Lesotas.


(1)  Kaip nustatyta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.

(2)  Įtraukimui į šią subpoziciją reikia pateikti Komisijos reglamento (EB) Nr. 433/2007 (OL L 104, 2007 4 21, p. 3) priede nurodytą pažymą.

(3)  Grąžinamoji išmoka skiriama tik tuo atveju, jei laikomasi Komisijos reglamente (EB) Nr. 1359/2007 (OL L 304, 2007 11 22, p. 21) vi, jei taikoma, Komisijos reglamente (EB) Nr. 1741/2006 (OL L 329, 2006 11 25, p. 7) nustatytų reikalavimų.

(4)  Realizuotos laikantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1643/2006 (OL L 308, 2006 11 8, p. 7) numatytų sąlygų.

(5)  Realizuotos laikantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1041/2008 (OL L 281, 2008 10 24, p. 3) numatytų sąlygų.

(6)  Grąžinamoji išmoka skiriama tik tuo atveju, jei laikomasi Komisijos reglamente (EB) Nr. 1731/2006 (OL L 325, 2006 11 24, p. 12) nustatytų reikalavimų.

(7)  Liesos galvijienos be riebalų kiekis nustatomas Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2429/86 (OL L 210, 1986 8 1, p. 39) priede nurodyta analizės tvarka.

Terminas „vidutinis kiekis“ reiškia kiekį ėminyje, kaip jis yra apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 765/2002 (OL L 117, 2002 5 4, p. 6) 2 straipsnio 1 dalyje. Ėminys paimamas iš tos prekių siuntos dalies, kurios keliama rizika yra pati didžiausia.


23.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 246/24


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 946/2011

2011 m. rugsėjo 22 d.

kuriuo nustatomos paukštienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį ir 170 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad to reglamento I priedo XX dalyje išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Sąjungoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Todėl, atsižvelgiant į esamą paukštienos rinkos padėtį, turėtų būti nustatomos grąžinamosios išmokos laikantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162, 163, 164, 167 ir 169 straipsniuose nurodytų taisyklių ir kriterijų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, ypač jei to reikia dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties, tam tikrų rinkų konkrečių reikalavimų arba dėl susitarimais, sudarytais pagal Sutarties 300 straipsnį, prisiimtų įsipareigojimų.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Sąjungoje ir kurie yra paženklinti identifikavimo ženklu, kaip nurodyta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (2), 5 straipsnio 1 dalies b punkte. Tie produktai taip pat turėtų atitikti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (3) reikalavimus.

(5)

Šiuo metu taikytinos išmokos yra nustatytos Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 615/2011 (4). Reikėtų nustatyti naujas išmokas ir atitinkamai panaikinti tą reglamentą.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir taikant jame nurodytą išmokų dydį skiriamos pagal šio straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.

2.   Produktai, už kuriuos pagal 1 dalį gali būti skiriamos grąžinamosios išmokos, atitinka susijusius reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus, visų pirma yra paruošti patvirtintoje įmonėje ir tenkina ženklinimo identifikavimo ženklu sąlygas, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo I skirsnyje.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 615/2011 yra panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. rugsėjo 23 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. rugsėjo 22 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

(4)  OL L 164, 2011 6 24, p. 12.


PRIEDAS

Nuo 2011 m. rugsėjo 23 d. paukštienos sektoriui skirtos eksporto grąžinamosios išmokos

Produktų kodas

Paskirties šalys

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

32,50

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

V03: A24, Angola, Saudo Arabija, Kuveitas, Bahreinas, Kataras, Omanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jordanija, Jemenas, Libanas, Irakas, Iranas.


23.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 246/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 947/2011

2011 m. rugsėjo 22 d.

kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 143 straipsnį,

atsižvelgdama į 2009 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 614/2009 dėl bendros prekybos ovalbuminu ir laktalbuminu (2) sistemos, ypač į jo 3 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1484/95 (3) buvo nustatytos išsamios papildomų importo muitų sistemos taikymo taisyklės ir papildomi importo muitai paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui.

(2)

Iš reguliarios duomenų, kuriais grindžiamas tipinių kainų nustatymas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui, kontrolės matyti, kad kyla būtinybė iš dalies pakeisti tipines kai kurių produktų kainas, atsižvelgiant į kainų svyravimą, priklausomai nuo kilmės. Todėl reikėtų paskelbti tipines kainas.

(3)

Šį pakeitimą būtina taikyti kaip galima greičiau, atsižvelgiant į rinkos padėtį.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1484/95 I priedas keičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. rugsėjo 22 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 181, 2009 7 14, p. 8.

(3)  OL L 145, 1995 6 29, p. 47.


PRIEDAS

prie 2011 m. rugsėjo 22 d. Komisijos reglamento, nustatančio tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1484/95

„I PRIEDAS

KN kodas

Prekių aprašymas

Tipinė kaina

(EUR/100 kg)

3 straipsnio 3 dalyje nurodytas užstatas

(EUR/100 kg)

Kilmė (1)

0207 12 10

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „70 % viščiukais“ skerdenos

120,6

0

AR

0207 12 90

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „65 % viščiukais“ bei turinčios kitą pavidalą skerdenos

136,6

0

BR

132,4

0

AR

0207 14 10

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, be kaulų

226,2

22

BR

258,8

12

AR

341,2

0

CL

0207 27 10

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, be kaulų

342,3

0

BR

419,2

0

CL

0408 11 80

Kiaušinių tryniai

303,9

2

AR

0408 91 80

Kiaušiniai be lukštų, džiovinti

319,9

0

AR

1602 32 11

Nevirti gaidžių ar vištų pusgaminiai

278,7

5

BR

377,0

0

CL

3502 11 90

Džiovinti ovalbuminai

495,0

0

AR


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.“


23.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 246/28


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 948/2011

2011 m. rugsėjo 22 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (ES) Nr. 867/2010 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio, 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2010/11 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos reglamente (ES) Nr. 867/2010 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 933/2011 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metams, numatyti Reglamente (ES) Nr. 867/2010, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. rugsėjo 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. rugsėjo 22 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 259, 2010 10 1, p. 3.

(4)  OL L 242, 2011 9 20, p. 6.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95, tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2011 m. rugsėjo 23 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 11 10 (1)

47,27

0,00

1701 11 90 (1)

47,27

0,72

1701 12 10 (1)

47,27

0,00

1701 12 90 (1)

47,27

0,43

1701 91 00 (2)

48,57

2,90

1701 99 10 (2)

48,57

0,00

1701 99 90 (2)

48,57

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

(2)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

(3)  Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.


SPRENDIMAI

23.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 246/30


TARYBOS SPRENDIMAS 2011/625/BUSP

2011 m. rugsėjo 22 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2011 m. vasario 28 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/137/BUSP (1), kuriuo įgyvendinama Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija (JT ST rezoliucija) 1970 (2011);

(2)

2011 m. kovo 23 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/178/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/137/BUSP (2) ir įgyvendinama JT ST rezoliucija 1973 (2011);

(3)

2011 m. rugsėjo 16 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė JT ST rezoliuciją 2009 (2011), kuria, be kita ko, buvo iš dalies pakeistos ribojamosios priemonės, nustatytos JT ST rezoliucija 1970 (2011) ir JT ST rezoliucija 1973 (2011);

(4)

Sprendimas 2011/137/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2011/137/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   1 straipsnis netaikomas:

a)

visų rūšių ginklų ir su jais susijusios įrangos, įskaitant techninę pagalbą, mokymą, finansinę bei kitokią paramą, kurie skirti tik Libijos valdžios institucijoms remti saugumo arba nusiginklavimo srityje;

b)

šaulių bei lengvųjų ginklų ir su jais susijusios įrangos, kurie į Libiją eksportuojami laikinai ir skirti tik Jungtinių Tautų personalo, žiniasklaidos atstovų ir humanitarinę pagalbą bei pagalbą vystymuisi teikiančių darbuotojų bei su šia veikla susijusio personalo naudojimui,

tiekimui, pardavimui arba perdavimui, kai apie tai Komitetui pranešama iš anksto ir Komitetas per penkias darbo dienas nuo tokio pranešimo nepriima neigiamo sprendimo.“;

2.

4a straipsnio 1 dalis išbraukiama;

3.

6 straipsnyje:

a)

įterpiama ši dalis:

„1a   Visos lėšos, kitas finansinis turtas ir ekonominiai ištekliai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai nuosavybės teise priklauso arba kuriuos kontroliuoja:

a)

Libijos centrinis bankas (Central Bank of Libya);

b)

Libijos arabų užsienio bankas (Libyan Arab Foreign Bank);

c)

Libijos investicijų agentūra (Libyan Investment Authority); ir

d)

Libijos Afrikos investicinis portfelis (Libyan Africa Investment Portfolio),

kurie 2011 m. rugsėjo 16 d. yra įšaldyti, lieka įšaldyti.“;

b)

įterpiama ši dalis:

„4b   1a dalyje nurodytų subjektų atveju išimtys taip pat gali būti daromos lėšoms, finansiniam turtui ir ekonominiams ištekliams, jei:

a)

atitinkama valstybė narė Komitetui pranešė apie ketinimą leisti naudotis lėšomis, kitu finansiniu turtu arba ekonominiais ištekliais vienu ar keliais toliau išvardytais tikslais, o Komitetas per penkias darbo dienas nuo tokio pranešimo nepriima neigiamo sprendimo:

i)

humanitariniai poreikiai;

ii)

degalai, elektra ir vanduo tik civiliniam naudojimui;

iii)

Libijos gamybos atnaujinimas ir angliavandenilių pardavimas;

iv)

civilinės Vyriausybės ir civilinės viešosios infrastruktūros institucijų kūrimas, veikimas arba stiprinimas; arba

v)

palankesnių sąlygų bankų sektoriaus operacijų atnaujinimui sudarymas, be kita ko, siekiant remti tarptautinę prekybą su Libija arba sudaryti tam palankesnes sąlygas;

b)

atitinkama valstybė narė Komitetui pranešė, kad šiomis lėšomis, kitu finansiniu turtu arba ekonominiais ištekliais neleidžiama naudotis 1 dalyje nurodytiems asmenims arba jų naudai;

c)

atitinkama valstybė narė iš anksto konsultavosi su Libijos valdžios institucijomis apie tokių lėšų, kito finansinio turto arba ekonominių išteklių naudojimą; ir

d)

atitinkama valstybė narė Libijos valdžios institucijoms leido susipažinti su pagal šią dalį pateiktu pranešimu, o Libijos valdžios institucijos per penkias darbo dienas nepateikė prieštaravimo dėl tokių lėšų, kito finansinio turto arba ekonominių išteklių panaudojimo.“;

c)

įterpiama ši dalis:

„5a   1a dalis nekliudo čia nurodytam subjektui pervesti mokėtiną sumą pagal sutartį, sudarytą iki tokio subjekto įtraukimo į sąrašą pagal šį sprendimą, jeigu atitinkama valstybė narė nustatė, kad mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 ir 1a dalyse nurodytas asmuo arba subjektas, o atitinkama valstybė narė prieš 10 darbo dienų iki tokio leidimo suteikimo praneša Komitetui apie ketinimą atlikti ar gauti tokius mokėjimus arba leisti šiam tikslui panaikinti lėšų, kito finansinio turto arba ekonominių išteklių įšaldymą.“

2 straipsnis

Šio sprendimo priede pateikti įrašai apie subjektus išbraukiami iš Sprendimo 2011/137/BUSP III ir IV priede pateiktų sąrašų.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. rugsėjo 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OL L 58, 2011 3 3, p. 53.

(2)  OL L 78, 2011 3 24, p. 24.


PRIEDAS

2 STRAIPSNYJE NURODYTI SUBJEKTAI

Įrašai, išbraukti iš Sprendimo 2011/137/BUSP III priede pateikto sąrašo

1.

Libijos centrinis bankas (Central Bank of Libya)

2.

Libijos investicijų agentūra (Libyan Investment Authority)

3.

Libijos užsienio bankas (Libyan Foreign Bank)

4.

Libijos Afrikos investicinis portfelis (Libya Africa Investment Portfolio)

5.

Libijos nacionalinė naftos korporacija (Libyan National Oil Corporation)

Įrašas, išbrauktas iš Sprendimo 2011/137/BUSP IV priede pateikto sąrašo:

Zuietina Oil Company


23.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 246/33


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. rugsėjo 22 d.

kuriuo Čekijos Respublikai, Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei ir Austrijos Respublikai leidžiama taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 762/2008 dėl valstybių narių akvakultūros statistikos pateikimo leidžiančią nukrypti nuostatą

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 6533)

(Tekstas autentiškas tik čekų, prancūzų ir vokiečių kalbomis)

(2011/626/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 762/2008 dėl valstybių narių akvakultūros statistikos pateikimo ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 788/96 (1), ypač į jo 8 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 762/2008 8 straipsnį, jeigu įtraukiant statistinius duomenis apie tam tikrą akvakultūros veiklos sektorių kiltų pernelyg didelių problemų, Komisija gali leisti valstybei narei į pateikiamus nacionalinius duomenis neįtraukti to sektoriaus duomenų arba naudoti apskaičiavimo metodus, naudojamus pateikiant duomenis apie didesnę nei 10 % visos produkcijos dalį;

(2)

Čekijos Respublika, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė ir Austrijos Respublika pateikė prašymus taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas;

(3)

Čekijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ir Austrijos Respublikos pateikta informacija patvirtina, kad turėtų būti leidžiama taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas;

(4)

šiame sprendime nurodytos priemonės atitinka Žemės ūkio statistikos nuolatinio komiteto, įsteigto Tarybos sprendimu 72/279/EEB (2), nuomonę;

(5)

šiame sprendime nurodytos priemonės papildo 2010 m. vasario 9 d. Komisijos sprendimą 2010/76/ES Čekijai, Vokietijai, Graikijai, Austrijai, Lenkijai, Portugalijai ir Slovėnijai suteikti pereinamąjį laikotarpį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 762/2008 dėl valstybių narių akvakultūros statistikos pateikimo įgyvendinti (3),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Čekijos Respublikai leidžiama teikti tik apskaičiuotus kiekvienos rūšies, išskyrus Cyprinus carpio (paprastąjį karpį), duomenis laikotarpiui, kuris baigiasi 2012 m. gruodžio 31 d.

2.   Ši leidžianti nukrypti nuostata taikoma 2009–2011 ataskaitiniams metams.

2 straipsnis

1.   Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei leidžiama taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą dėl viso akvakultūros sektoriaus statistinių duomenų teikimo laikotarpiui, kuris baigiasi 2012 m. gruodžio 31 d.

2.   Ši leidžianti nukrypti nuostata taikoma 2008–2011 ataskaitiniams metams.

3 straipsnis

1.   Austrijos Respublikai leidžiama teikti tik apskaičiuotus kiekvienos rūšies produkcijos vertės ir kiekvienos rūšies žuvidėse ir veisyklose gautos produkcijos duomenis laikotarpiui, kuris baigiasi 2012 m. gruodžio 31 d.

2.   Ši leidžianti nukrypti nuostata taikoma 2011 ataskaitiniams metams.

4 straipsnis

1.   Šis sprendimas skirtas Čekijos Respublikai, Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei ir Austrijos Respublikai, ir joms bus apie jį pranešta.

2.   Šis sprendimas įsigalioja gavus tokį pranešimą.

Priimta Briuselyje 2011 m. rugsėjo 22 d.

Komisijos vardu

Olli REHN

Komisijos narys


(1)  OL L 218, 2008 8 13, p. 1.

(2)  OL L 179, 1972 8 7, p. 1.

(3)  OL L 37, 2010 2 10, p. 70.


Klaidų ištaisymas

23.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 246/34


2011 m. kovo 10 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 286/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį suderinti su technikos ir mokslo pažanga, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 83, 2011 m. kovo 30 d. )

51 puslapis, VI priedas, 1 punkto a papunkčio ii įtrauka:

yra:

„pavojingumo klasės skiltyje „Pavojinga ozono sluoksniui“ kategorijos kodas „Ozonas“ pakeičiama kategorijos kodu „Ozonas 1“;“,

turi būti:

„pavojaus klasės skiltyje „Pavojinga ozono sluoksniui“ kategorijos kodas „Ozone“ pakeičiama kategorijos kodu „Ozone 1“;“.