ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.187.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 187

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. liepos 16d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. birželio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 683/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 57/2011 nuostatos dėl tam tikrų žuvų išteklių žvejybos galimybių

1

 

 

2011 m. liepos 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 684/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

20

 

 

2011 m. liepos 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 685/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (ES) Nr. 867/2010 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metais

22

 

 

2011 m. liepos 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 686/2011, kuriuo nustatatomi grūdų sektoriaus importo muitai, taikomi nuo 2011 m. liepos 16 d.

24

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2011/417/ES

 

*

2011 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/408/ES dėl perviršinio deficito Suomijoje

27

 

 

2011/418/ES

 

*

2011 m. liepos 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2005/7/EB, leidžiantis naudoti tam tikrą kiaulių skerdenų klasifikavimo metodą Kipre (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 4996)

29

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

2011/419/ES

 

*

2011 m. liepos 4 d. Sprendimas Nr. 1/2011 jungtinio Bendrijos ir Šveicarijos oro transporto komiteto, įsteigto Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl oro transporto, kuriuo keičiamas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl oro transporto priedas

32

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

16.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 683/2011

2011 m. birželio 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 57/2011 nuostatos dėl tam tikrų žuvų išteklių žvejybos galimybių

ESROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 57/2011 (1) 2011 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose ES nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems ES laivams.

(2)

Sąjungos ir Farerų Saloms konsultuojantis dėl žvejybos galimybių, nepavyko pasiekti susitarimo dėl 2011 m. Po kito konsultacijų su Norvegija raundo, įvykusio 2011 m. kovo mėn., žvejybos galimybės, skirtos konsultacijoms su Farerų Salomis, dabar gali būti paskirtos valstybėms narėms. Todėl Reglamento (ES) Nr. 57/2011 1 straipsnis ir jo IA bei IB prieduose pateikti atitinkami BLSK turėtų būti iš dalies pakeisti siekiant paskirstyti nepaskirtas kvotas ir atspindėti tradicinį atlantinių skumbrių išteklių paskirstymą šiaurės rytų Atlante.

(3)

Siekiama nustatyti lanksčius reikalavimus, susijusius su šiaurinių žydrųjų merlangų žvejybos kvotų naudojimu dviejuose pagrindiniuose išteklių valdymo rajonuose, numatytuose Reglamento (ES) Nr. 57/2011 IA priede šios rūšies žuvų ištekliams (būtent rajone, kuris apima ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ir XIV zonų ES ir tarptautinius vandenis, ir rajone, kuris apima ICES VIIIc, IX ir X zonas ir CECAF 34.1.1 rajono ES vandenis), nes šiems dviem rajonams taikomos tos pačios mokslinės rekomendacijos ir jie laikomi tų pačių biologinių išteklių dalimi.

(4)

Reglamento (ES) Nr. 57/2011 IA priede nustatytos bendros norveginių omarų žvejybos ICES VII zonoje kvotos ir specialios norveginių omarų žvejybos kvotos, taikytinos toje zonoje esančios Porcupine pakrantės rajone. Būtina tas specialias kvotas iš naujo paskirstyti 2011 m. remiantis naujausiais duomenis apie ankstesnius sugautus kiekius.

(5)

2011 m. kovo 17 d. pakrančių valstybėms (Farerų Saloms, Grenlandijai ir Islandijai) ir kitoms Žvejybos šiaurės rytų Atlante konvencijos (toliau – NEAFC) Susitariančiosioms Šalims (Sąjungai ir Norvegijai) užbaigus konsultacijas dėl paprastųjų jūrinių ešerių išteklių valdymo Irmingerio jūroje ir gretimuose vandenyse, reikia nustatyti paprastųjų jūrų ešerių BLSK tuose rajonuose laikantis sutartų laiko ir rajono apribojimų. Reglamento (ES) Nr. 57/2011 IB priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(6)

2010 m. įvykusiame kasmečiame susitikime Vakarų ir vidurio Ramiojo vandenyno žuvininkystės komisija (toliau – WCPFC) nusprendė išlaikyti apribojimus, tiems metams nustatytus durklažuvių išteklių žvejybai ir laivų, kuriems suteikti durklažuvių žvejybos leidimai, skaičiui, ir juos taikyti nuo 2011 m. sausio 1 d. Šias priemones būtina įgyvendinti Sąjungos teisės aktais.

(7)

2007 m. gegužės mėn. įvykusio Trečiojo tarptautinio susitikimo, skirto Regioninei žvejybos pietų Ramiajame vandenyne (atviroje jūroje) valdymo organizacijai (angl. SPRFMO) įsteigti, dalyviai pritarė laikinosioms priemonėms, įskaitant žvejybos galimybes, kad būtų reguliuojama pelaginių žuvų ir dugninė žvejyba tame rajone, kol bus įsteigta tokia regioninė žvejybos valdymo organizacija. Naujoms laikinosioms priemonėms pritarta 2011 m. sausio mėn. surengtoje Antrojoje parengiamojoje konferencijoje dėl SPRFMO komisijos. Tokios laikinosios priemonės yra savanoriškos ir teisiškai neprivalomos pagal tarptautinę teisę. Tačiau, remiantis tarptautinėje jūrų teisėje galiojančiais bendradarbiavimo ir išteklių išsaugojimo įpareigojimais, tikslinga tas priemones įgyvendinti Sąjungos teisės aktais – tuo tikslu reikėtų nustatyti bendrą visos Sąjungos kvotą. Siekiant Sąjungos kvotą paskirstyti valstybėms narėms reikia nustatyti naują ir galutinį paskirstymo būdą, grindžiamą patikimais, sąžiningais ir objektyviais kriterijais, nustatytais atsižvelgiant į žvejybos veiklą, kurią valstybės narės vykdė anksčiau, t. y. 2009 ir 2010 m. – neseniai praėjusiu ir pakankamai padėtį atspindinčiu laikotarpiu, kai visos atitinkamos valstybės narės tuose žvejybos rajonuose žvejojo.

(8)

Reglamento (ES) Nr. 57/2011 IIB priede nustatyti žvejybos pastangų apribojimai, taikytini siekiant atkurti tam tikrus europinių paprastųjų jūrinių lydekų ir norveginių omarų išteklius ICES VIIIc ir IXa kvadratuose, išskyrus Kadiso įlanką. Tikslinga aiškiau suformuluoti specialiąją sąlygą, kuri galioja taikant tuos žvejybos pastangų apribojimus, ir neriboto dienų, kai leidžiama iškrauti sugautus kiekius, suteikimo pasekmes 2011 m. valdymo laikotarpiu.

(9)

Reglamento (ES) Nr. 57/2011 IIC priede nustatyti žvejybos pastangų apribojimai, taikytini įgyvendinant 2007 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 509/2007, nustatantį Lamanšo sąsiaurio vakarinės dalies jūrų liežuvių išteklių tausojančio naudojimo daugiametį planą (2). Būtina to priedo tekstą suderinti su Reglamento (EB) Nr. 509/2007 5 straipsnio 2 dalies tekstu.

(10)

Apskritai Reglamentas (ES) Nr. 57/2011 taikomas nuo 2011 m. sausio 1 d. Tačiau žvejybos pastangų apribojimai nustatyti vienų metų laikotarpiui, kuris prasideda 2011 m. vasario 1 d. Siekiant laikytis kasmet nustatomos pranešimo apie žvejybos galimybes tvarkos, šio reglamento nuostatos dėl sužvejojamo kiekio apribojimų ir paskirstymų turėtų būti taikomos nuo 2011 m. sausio 1 d., o nuostatos dėl žvejybos pastangų apribojimų – nuo 2011 m. vasario 1 d., jeigu nenurodyta kitaip. Toks taikymas atgaline data nedaro poveikio teisinio tikrumo principui, kadangi atitinkamos žvejybos galimybės dar nėra išnaudotos. Dėl skubos priežasčių šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto po jo paskelbimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 57/2011 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 57/2011 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos šios žvejybos galimybės:

a)

2011 metais taikomi tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių sužvejojamo kiekio apribojimai;

b)

laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 1 d. iki 2012 m. sausio 31 d. taikomi tam tikri žvejybos pastangų apribojimai;

c)

20, 21 ir 22 straipsniuose bei IE ir V prieduose nustatytais laikotarpiais taikomos tam tikrų žuvų išteklių žvejybos Konvencijos dėl Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos (CCAMLR) rajone galimybės;

d)

28 straipsnyje nustatytais laikotarpiais taikomos tam tikrų žuvų išteklių žvejybos Amerikos tropinių tunų komisijos (IATTC) konvencijos rajone galimybės; ir

e)

papildomos atlantinių skumbrių žvejybos galimybės, susidariusios dėl nesužvejotos kvotos 2010 m.“;

2)

IA priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

tobinėms ir susijusiai priegaudai IIa, IIIa ir IV zonų ES vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Tobinės ir susijusi priegauda

Ammodytes spp.

Zona

:

IIa, IIIa ir IV zonų ES vandenys (3)

(SAN/2A3A4.)

Danija

334 324

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Jungtinė Karalystė

7 308

Vokietija

511

Švedija

12 277

ES

354 420 (4)

Norvegija

20 000

BLSK

374 420

Specialiosios sąlygos

Laikantis pirmiau minėtų kvotų, ne didesnį nei nurodytąjį toliau kiekį galima sužvejoti šiuose IID priede apibrėžtuose tobinių išteklių valdymo rajonuose:

Zona

:

Tobinių išteklių valdymo rajonų ES vandenys

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Danija

282 989

32 072

9 434

9 434

0

395

0

Jungtinė Karalystė

6 186

701

206

206

0

9

0

Vokietija

433

49

14

14

0

1

0

Švedija

10 392

1 178

346

346

0

15

0

ES

300 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0

Norvegija

20 000

0

0

0

0

0

0

Iš viso

320 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0“;

b)

atlantinėms silkėms IIIa zonoje skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Atlantinė silkė (5)

Clupea harengus

Zona

:

IIIa zona

(HER/03A.)

Danija

12 608 (6)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Vokietija

202 (6)

Švedija

13 189 (6)

ES

25 999 (6)

BLSK

30 000

c)

atlantinėms silkėms Vb, VIb ir VIaN zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Atlantinė silkė

Clupea harengus

Zona

:

Vb, VIb ir VIaN zonų ES ir tarptautiniai vandenys (7)

(HER/5B6ANB)

Vokietija

2 513

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Prancūzija

475

Airija

3 396

Nyderlandai

2 513

Jungtinė Karalystė

13 584

ES

22 481

BLSK

22 481

d)

šiauriniams žydriesiems merlangams I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Šiaurinis žydrasis merlangas

Micromesistius poutassou

Zona

:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

(WHB/1X14)

Danija

1 533 (8)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Vokietija

596 (8)

Ispanija

1 300 (8)  (9)

Prancūzija

1 067 (8)

Airija

1 187 (8)

Nyderlandai

1 869 (8)

Portugalijaija

121 (8)  (9)

Švedija

379 (8)

Jungtinė Karalystė

1 990 (8)

ES

10 042 (8)

BLSK

40 100

e)

melsvosioms molvoms Vb, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Melsvoji molva

Molva dypterygia

Zona

:

Vb, VI, VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

(BLI/5B67-) (12)

Vokietija

20

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Taikomas šio reglamento 13 straipsnis.

Estija

3

Ispanija

62

Prancūzija

1 422

Airija

5

Lietuva

1

Lenkija

1

Jungtinė Karalystė

362

Kitos

5 (10)

ES

1 717

Norvegija

150 (11)

BLSK

2 032

f)

paprastosioms molvoms VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Paprastoji molva

Molva molva

Zona

:

VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

(LIN/6X14.)

Belgija

30

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Taikomas šio reglamento 13 straipsnis.

Danija

5

Vokietija

109

Ispanija

2 211

Prancūzija

2 357

Airija

591

Portugalijaija

5

Jungtinė Karalystė

2 716

ES

8 024

Norvegija

6 140 (15)  (16)

BLSK

14 164

g)

norveginiams omarams VII zonoje skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Norveginis omaras

Nephrops norvegicus

Zona

:

VII

(NEP/07.)

Ispanija

1 306 (17)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Prancūzija

5 291 (17)

Airija

8 025 (17)

Jungtinė Karalystė

7 137 (17)

ES

21 759 (17)

BLSK

21 759 (17)

h)

atlantinėms skumbrėms IIIa ir IV zonose, IIa, IIIb ir IIIc zonų ES vandenyse ir 22–32 pakvadračiuose skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Atlantinė skumbrė

Scomber scombrus

Zona

:

IIIa ir IV zonos, IIa, IIIb, IIIc ir IIId zonų ES vandenys

(MAC/2A34.)

Belgija

517 (20)

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Danija

18 084 (20)  (22)

Vokietija

539 (20)

Prancūzija

1 629 (20)

Nyderlandai

1 640 (20)

Švedija

4 860 (18)  (19)  (20)

Jungtinė Karalystė

1 518 (20)

ES

28 787 (18)  (20)  (22)

Norvegija

169 019 (21)

BLSK

Netaikoma

Specialioji sąlyga:

Laikantis pirmiau minėtų kvotų, ne didesnį nei nurodytąjį toliau kiekį galima sužvejoti šiose zonose:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa ir IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI zona, IIa zonos tarptautiniai vandenys, 2011 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. ir 2011 m. gruodžio mėn.

(MAC/*2A6.)

Danija

0

4 130

0

0

9 764 ()

Prancūzija

0

490

0

0

0

Nyderlandai

0

490

0

0

0

Švedija

0

0

390

10

1 847

Jungtinė Karalystė

0

490

0

0

0

Norvegija

3 000

0

0

0

0

()  Apima 183 tonas kvotos, perkeltos iš 2010 m. neišnaudotų žvejybos galimybių.“;

i)

atlantinėms skumbrėms VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonose, Vb zonos ES ir tarptautiniuose vandenyse bei IIa, XII ir XIV zonų tarptautiniuose vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Atlantinė skumbrė

Scomber scombrus

Zona

:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonos, Vb zonos ES ir tarptautiniai vandenys; IIa, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

(MAC/2CX14-)

Vokietija

20 694

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Ispanija

22

Estija

172

Prancūzija

13 797

Airija

68 978

Latvija

127

Lietuva

127

Nyderlandai

30 177

Lenkija

1 457

Jungtinė Karalystė

189 694

ES

325 245 (26)

Norvegija

14 050 (24)  (25)

BLSK

Netaikoma

Laikantis pirmiau minėtų kvotų, ne didesnį nei nurodytąjį toliau kiekį galima sužvejoti toliau nurodytose zonose ir toliau nurodytais laikotarpiais.

 

IVa zonos ES ir Norvegijos vandenys

(MAC/*04A-EN)

2011 m. sausio 1 d.–vasario 15 d. ir 2011 m. rugsėjo 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiais

IIa zonos Norvegijos vandenys

(MAC/*2AN-)

Vokietija

8 326

849

Prancūzija

5 551

566

Airija

27 754

2 832

Nyderlandai

12 142

1 238

Jungtinė Karalystė

76 325

7 789

ES

130 098

13 274“;

j)

atlantinėms skumbrėms VIIIc, IX ir X zonose bei CECAF 34.1.1 rajono ES vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Atlantinė skumbrė

Scomber scombrus

Zona

:

VIIIc, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

(MAC/8C3411)

Ispanija

30 609 (27)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Prancūzija

203 (27)

Portugalija

6 327 (27)

ES

37 139

BLSK

Netaikoma

Specialioji sąlyga:

Laikantis pirmiau minėtų kvotų, ne didesnį nei nurodytąjį toliau kiekį galima sužvejoti šioje zonoje.

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Ispanija

2 570

Prancūzija

17

Portugalija

531“;

k)

atlantinėms skumbrėms IIa ir IVa zonų Norvegijos vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Atlantinė skumbrė

Scomber scombrus

Zona

:

IIa ir IVa zonų Norvegijos vandenys

(MAC/2A4A-N.)

Danija

13 018 (28)  (29)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

ES

13 018 (28)  (29)

BLSK

Netaikoma

l)

atlantiniams šprotams ir susijusiai priegaudai IIa ir IV zonų ES vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Atlantinis šprotas ir susijusi priegauda

Sprattus sprattus

Zona

:

IIa ir IV zonų ES vandenys

(SPR/2AC4-C)

Belgija

1 835

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLSK

Danija

145 273

Vokietija

1 835

Prancūzija

1 835

Nyderlandai

1 835

Švedija

1 330 (30)

Jungtinė Karalystė

6 057

ES

160 000 (33)

Norvegija

10 000 (31)

BLSK

170 000 (32)

m)

paprastosioms stauridėms ir susijusiai priegaudai IIa ir IVa zonų ES vandenyse, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonose, Vb zonos ES ir tarptautiniuose vandenyse bei XII ir XIV zonų tarptautiniuose vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Paprastoji stauridė ir susijusi priegauda

Trachurus spp.

Zona

:

VIIIb, VIIId ir VIIIe zonos; Vb zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

(JAX/2A-14)

Danija

15 781 (34)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Vokietija

12 314 (34)  (35)

Ispanija

16 795

Prancūzija

6 338 (34)  (35)

Airija

41 010 (34)

Nyderlandai

49 406 (34)  (35)

Portugalija

1 618

Švedija

675 (34)

Jungtinė Karalystė

14 850 (34)  (35)

ES

158 787 (36)

BLSK

158 787

3)

IB priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

atlantinėms menkėms ir juodadėmėms menkėms Vb zonos Farerų Salų vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Atlantinė menkė ir juodadėmė menkė

Gadus morhua ir Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

Vb zonos Farerų Salų vandenys

(C/H/05B-F.)

Vokietija

0

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Prancūzija

0

Jungtinė Karalystė

0

ES

0

BLSK

Netaikoma“;

b)

šiauriniams žydriesiems merlangams Farerų Salų vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Šiaurinis žydrasis merlangas

Micromesistius poutassou

Zona

:

Farerų Salų vandenys

(WHB/2A4AXF)

Danija

0

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Vokietija

0

Prancūzija

0

Nyderlandai

0

Jungtinė Karalystė

0

ES

0

BLSK

40 100 (37)

c)

paprastosioms molvoms ir melsvosioms molvoms Vb zonos Farerų Salų vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Paprastoji molva ir melsvoji molva

Molva molva ir Molva dypterygia

Zona

:

Vb zonos Farerų Salų vandenys

(B/L/05B-F.)

Vokietija

0

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Prancūzija

0

Jungtinė Karalystė

0

ES

0

BLSK

Netaikoma“;

d)

šiaurinėms paprastosioms krevetėms V ir XIV zonų Grenlandijos vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Šiaurinė paprastoji krevetė

Pandalus borealis

Zona

:

V ir XIV zonų Grenlandijos vandenys

(PRA/514GRN)

Danija

1 950

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Prancūzija

1 950

ES

7 000 (38)

BLSK

Netaikoma

e)

ledjūrio menkėms Vb zonos Farerų Salų vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Ledjūrio menkė

Pollachius virens

Zona

:

Vb zonos Farerų Salų vandenys

(POK/05B-F.)

Belgija

0

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Vokietija

0

Prancūzija

0

Nyderlandai

0

Jungtinė Karalystė

0

ES

0

BLSK

Netaikoma“;

f)

juodajam paltusui NAFO 0 ir 1 parajonių Grenlandijos vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Juodasis paltusas

Reinhardtius hippoglossoides

Zona

:

NAFO 0 ir 1 parajonių Grenlandijos vandenys

(GHL/N01GRN)

Vokietija

1 850

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

ES

2 650 (39)

BLSK

Netaikoma

g)

juodajam paltusui V ir XIV zonų Grenlandijos vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Juodasis paltusas

Reinhardtius hippoglossoides

Zona

:

V ir XIV zonų Grenlandijos vandenys

(GHL/514GRN)

Vokietija

5 867

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Jungtinė Karalystė

309

ES

7 000 (40)

BLSK

Netaikoma

h)

paprastiesiems jūriniams ešeriams V zonos ES ir tarptautiniuose vandenyse bei XII ir XIV zonų tarptautiniuose vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Paprastasis jūrinis ešerys (sekliavandenis pelaginis)

Sebastes spp.

Zona

:

V zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

(RED/51214S)

Estija

0 (41)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Vokietija

0 (41)

Ispanija

0 (41)

Prancūzija

0 (41)

Airija

0 (41)

Latvia

0 (41)

Nyderlandai

0 (41)

Lenkija

0 (41)

Portugalija

0 (41)

Jungtinė Karalystė

0 (41)

ES

0 (41)

BLSK

0 (41)


Rūšis

:

Paprastasis jūrinis ešerys (giliavandenis pelaginis)

Sebastes spp.

Zona

:

V zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

(RED/51214D)

Estija

177 (42)  (43)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Vokietija

3 569 (42)  (43)

Ispanija

633 (42)  (43)

Prancūzija

336 (42)  (43)

Airija

1 (42)  (43)

Latvija

64 (42)  (43)

Nyderlandai

2 (42)  (43)

Lenkija

324 (42)  (43)

Portugalija

757 (42)  (43)

Jungtinė Karalystė

8 (42)  (43)

ES

5 871 (42)  (43)

BLSK

38 000 (42)  (43)

i)

paprastiesiems jūriniams ešeriams V ir XIV zonų Grenlandijos vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Paprastasis jūrinis ešerys (pelaginis)

Sebastes spp.

Zona

:

V ir XIV zonų Grenlandijos vandenys

(RED/514GRN)

Vokietija

5 164 (44)  (45)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Prancūzija

26 (44)  (45)

Jungtinė Karalystė

37 (44)  (45)

ES

5 227 (44)  (45)

BLSK

Netaikoma

j)

kitoms rūšims Vb zonos Farerų Salų vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Kitos rūšys (46)

Zona

:

Vb zonos Farerų Salų vandenys

(OTH/05B-F.)

Vokietija

0

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Prancūzija

0

Jungtinė Karalystė

0

ES

0

BLSK

Netaikoma

k)

plekšniažuvėms Vb zonos Farerų Salų vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Plekšniažuvė

Zona

:

Vb zonos Farerų Salų vandenys

(FLX/05B-F.)

Vokietija

0

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Prancūzija

0

Jungtinė Karalystė

0

ES

0

BLSK

Netaikoma“

4)

IC priede šiaurinėms paprastosioms krevetėms NAFO 3L zonoje skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Šiaurinė paprastoji krevetė

Pandalus borealis

Zona

:

NAFO 3L (47)

(PRA/N3L.)

Estija

214

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Latvija

214

Lietuva

214

Lenkija

214

Kitos valstybės narės

213 (48)

ES

1 069

BLSK

19 200

5)

ID priede paprastiesiems tunams Atlanto vandenyne į rytus nuo 45° vakarų ilgumos ir Viduržemio jūroje (BFT/AE045W) skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Paprastasis tunas

Thunnus thynnus

Zona

:

Atlanto vandenynas į rytus nuo 45° vakarų ilgumos ir Viduržemio jūra

(BFT/AE045W)

Kipras

66,98 (53)

 

Graikija

124,37

Ispanija

2 411,01 (50)  (53)

Prancūzija

958,42 (50)  (51)  (53)

Italija

1 787,91 (53)  (54)

Malta

153,99 (53)

Portugalija

226,84

Kitos valstybės narės

26,90 (49)

ES

5 756,41 (50)  (51)  (53)  (54)

BLSK

12 900

6)

IH priedas pakeičiamas taip:

„IH PRIEDAS

WCPFC Konvencijos Rajonas

Rūšis

:

Durklažuvė

Xiphias gladius

Zona

:

WCPFC konvencijos rajonas į pietus nuo 20° pietų platumos

(SWO/F7120S)

ES

3 170,36

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

BLSK

Netaikoma“;

7)

IJ priedas pakeičiamas taip:

„IJ PRIEDAS

SPRFMO konvencijos rajonas

Rūšis

:

Peru stauridė

Trachurus murphyi

Zona

:

SPRFMO konvencijos rajonas

(CJM/SPRFMO)

Vokietija

10 223,67

 

Nyderlandai

11 080,80

Lietuva

7 112,63

Lenkija

12 231,90

ES

40 649“;

8)

IIB priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

5.2 punktas pakeičiamas taip:

„5.2.

Nustatant didžiausią dienų jūroje, kurias valstybė narė su jos vėliava plaukiojančiam ES laivui gali leisti būti rajone, skaičių, pagal I lentelę taikomos šios specialiosios sąlygos:

a)

bendras 2008 m. arba 2009 m. iš laivo iškrautų europinių paprastųjų jūrinių lydekų kiekis sudaro mažiau nei 5 tonas arba mažiau nei 3 % bendro iškrautų žuvų gyvojo svorio; ir

b)

bendras 2008 m. arba 2009 m. iš laivo iškrautų norveginių omarų kiekis sudaro mažiau nei 2,5 tonos skaičiuojant pagal iškrautų žuvų gyvąjį svorį.“;

b)

9.1 punktas pakeičiamas taip:

„9.1.

Jeigu laivui suteiktas neribotas dienų skaičius, nes įvykdyta specialioji sąlyga, laivo iškrautas žuvų kiekis 2011 m. valdymo laikotarpiu neturi viršyti 5 tonų arba 3 % bendro iškrautų europinių paprastųjų jūrinių lydekų gyvojo svorio arba 2,5 tonos iškrautų norveginių omarų gyvojo svorio.“;

9)

IIC priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

2 punktas pakeičiamas taip:

„2.   Žvejybos įrankiai

Šiame priede skiriamos šios žvejybos įrankių grupės:

a)

plačiažiočiai tralai, kurių tinklo akių dydis yra 80 mm arba didesnis;

b)

pasyvieji tinklai, įskaitant žiauninius tinklus, sieninius tinklus ir inkarinius žiauninius tinklus, kurių tinklo akių dydis yra 220 mm arba mažesnis.“;

b)

I lentelė pakeičiama taip:

I   lentelė

Žvejybos įrankis

2 punktas

Aprašymas

Naudojami tik 2 punkte apibrėžtų grupių žvejybos įrankiai

Vakarinė Lamanšo sąsiaurio dalis

2 punkto a papunktis

Plačiažiočiai tralai, kurių tinklo akių dydis ≥ 80 mm

164

2 punkto b papunktis

Pasyvieji tinklai, kurių akies dydis ≤ 220 mm

164“;

10)

VII priedas pakeičiamas taip:

„VII PRIEDAS

WCPFC KONVENCIJOS RAJONAS

Didžiausias ES laivų, kuriems WCPFC konvencijos rajono dalyje į pietus nuo 20o pietų platumos leidžiama žvejoti durklažuves, skaičius

Ispanija

14

ES

14“.

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 1–7 ir 10 dalys taikomos nuo 2011 m. sausio 1 d.

1 straipsnio 8 ir 9 dalys taikomos nuo 2011 m. vasario 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2011 m. birželio 17 d..

Tarybos vardu

Pirmininkas

MATOLCSY Gy.


(1)  OL L 24, 2011 1 27, p. 1.

(2)  OL L 122, 2007 5 11, p. 7.

(3)  Išskyrus vandenis, esančius šešių mylių atstumu nuo Jungtinės Karalystės bazinių linijų prie Šetlando, Fero salos ir Fulos.

(4)  Bent 98 % iškrauto kiekio, įskaičiuojamo į BLSK, turi sudaryti tobinės. Paprastųjų gelsvapelekių plekšnių, atlantinių skumbrių ir paprastųjų merlangų priegauda turi būti įskaičiuota į likusius 2 % BLSK.

Specialiosios sąlygos

Laikantis pirmiau minėtų kvotų, ne didesnį nei nurodytąjį toliau kiekį galima sužvejoti šiuose IID priede apibrėžtuose tobinių išteklių valdymo rajonuose:

Zona

:

Tobinių išteklių valdymo rajonų ES vandenys

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Danija

282 989

32 072

9 434

9 434

0

395

0

Jungtinė Karalystė

6 186

701

206

206

0

9

0

Vokietija

433

49

14

14

0

1

0

Švedija

10 392

1 178

346

346

0

15

0

ES

300 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0

Norvegija

20 000

0

0

0

0

0

0

Iš viso

320 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0“;

(5)  Atlantinių silkių, žvejybos rajonuose sužvejotų tinklais, kurių tinklo akių dydis yra 32 mm arba didesnis, iškrautas kiekis.

(6)  Ne daugiau kaip 50 % šio kiekio gali būti sužvejojama IV zonos ES vandenyse.“;

(7)  Nuoroda daroma į atlantinių silkių išteklius VIa zonoje į šiaurę nuo 56° 00′ šiaurės platumos ir toje VIa zonos dalyje, kuri yra į rytus nuo 07° 00′ vakarų ilgumos ir į šiaurę nuo 55° 00′ šiaurės platumos, išskyrus Klaidą.“;

(8)  Iš kurių ne daugiau kaip 68 % gali būti sužvejojama Norvegijos ekonominėje zonoje arba žvejybos zonoje aplink Jano Majeno salą (WHB/*NZJM1).

(9)  Šią kvotą galima perkelti į VIIIc, IX ir X zonas bei į CECAF 34.1.1 rajono ES vandenis. Apie tokį perkėlimą turi būti iš anksto pranešta Komisijai.“;

(10)  Tik priegauda. Pagal šią kvotą specializuotoji žvejyba neleidžiama.

(11)  Turi būti sužvejota IIa, IV, Vb, VI ir VII zonų ES vandenyse.

(12)  Taikomos specialios taisyklės pagal Reglamento (EB) Nr. 1288/2009 () 1 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 43/2009 ()III priedo 7 punktą.

(13)  2009 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1288/2009 dėl pereinamojo laikotarpio techninių priemonių nustatymo 2010 m. sausio 1 d.–2011 m. birželio 30 d. laikotarpiui (OL L 347, 2009 12 24, p. 6).

(14)  2009 m. sausio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 43/2009, kuriuo 2009 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės ir susijusios sąlygos, taikomos Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti žvejybos apribojimus (OL L 22, 2009 1 26, p. 1).“;

(15)  Iš kurių Vb, VI ir VII zonose kiekvienam laivui bet kada leidžiama sužvejoti 25 % atsitiktinį kitų rūšių žuvų kiekį. Tačiau šį procentinį dydį pirmąsias 24 valandas nuo žvejybos tam tikrame žvejybos rajone pradžios galima viršyti. Bendras atsitiktinis sužvejotas kitų rūšių žuvų kiekis VI ir VII zonose neturi viršyti 3 000 tonų.

(16)  Įskaitant paprastąsias brosmes. Norvegijai skirtos 6 140 tonų paprastųjų molvų ir 2 923 tonų paprastųjų brosmių kvotos, iš kurių ne daugiau nei 2 000 tonų galima iškeisti ir pagal kurias Vb, VI ir VII zonose galima žvejoti tik ūdomis.“;

(17)  Iš kurių ne daugiau kaip toliau nurodytos kvotos gali būti sužvejota VII zonoje (Porcupine pakrantė – 16 padalinys) (NEP/*07U16):

Ispanija

377

Prancūzija

241

Airija

454

Jungtinė Karalystė

188

ES

1 260“;

(18)  Įskaitant 242 tonas, kurios turi būti sužvejotos Norvegijos vandenyse į pietus nuo 62° šiaurės platumos (MAC/*04N-).

(19)  Žvejojant Norvegijos vandenyse, atlantinių menkių, juodadėmių menkių, sidabrinių polakų, paprastųjų merlangų ir ledjūrio menkių priegaudos turi būti įskaičiuojamos į šių rūšių kvotas.

(20)  Taip pat gali būti sužvejota IVa zonos Norvegijos vandenyse.

(21)  Turi būti išskaičiuota iš BLSK Norvegijos dalies (patekimo kvota). Į šį kiekį įskaičiuojama Šiaurės jūros BLSK Norvegijos dalis, t. y. 47 197 tonos. Pagal šią kvotą galima žvejoti tik IVa zonoje, išskyrus 3 000 tonų, kurias galima sužvejoti IIIa zonoje.

(22)  Apima 323 tonas kvotos, perkeltos iš 2010 m. neišnaudotų žvejybos galimybių.

Specialioji sąlyga:

Laikantis pirmiau minėtų kvotų, ne didesnį nei nurodytąjį toliau kiekį galima sužvejoti šiose zonose:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa ir IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI zona, IIa zonos tarptautiniai vandenys, 2011 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. ir 2011 m. gruodžio mėn.

(MAC/*2A6.)

Danija

0

4 130

0

0

9 764 ()

Prancūzija

0

490

0

0

0

Nyderlandai

0

490

0

0

0

Švedija

0

0

390

10

1 847

Jungtinė Karalystė

0

490

0

0

0

Norvegija

3 000

0

0

0

0

()  Apima 183 tonas kvotos, perkeltos iš 2010 m. neišnaudotų žvejybos galimybių.“;

(23)  Apima 183 tonas kvotos, perkeltos iš 2010 m. neišnaudotų žvejybos galimybių.“;

(24)  Galima sužvejoti IIa zonoje, VIa zonoje į šiaurę nuo 56° 30′ šiaurės platumos, IVa, VIId, VIIe, VIIf ir VIIh zonose.

(25)  Patekimo kvotos papildomas 33 804 tonas Norvegija gali sužvejoti į šiaurę nuo 56° 30′ šiaurės platumos ir įskaičiuoti į leidžiamą sužvejoti kiekį.

(26)  Apima 674 tonas kvotos, neįskaičiuotos į 2010 m. žvejybos galimybes.

Specialioji sąlyga:

Laikantis pirmiau minėtų kvotų, ne didesnį nei nurodytąjį toliau kiekį galima sužvejoti toliau nurodytose zonose ir toliau nurodytais laikotarpiais.

 

IVa zonos ES ir Norvegijos vandenys

(MAC/*04A-EN)

2011 m. sausio 1 d.–vasario 15 d. ir 2011 m. rugsėjo 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiais

IIa zonos Norvegijos vandenys

(MAC/*2AN-)

Vokietija

8 326

849

Prancūzija

5 551

566

Airija

27 754

2 832

Nyderlandai

12 142

1 238

Jungtinė Karalystė

76 325

7 789

ES

130 098

13 274“;

(27)  Kiekį, kuriuo leidžiama keistis su kitomis valstybėmis narėmis, galima sužvejoti VIIIa, VIIIb ir VIIId zonose (MAC/*8ABD.). Tačiau kiekis, kurį Ispanija, Portugalija ar Prancūzija suteikia keitimosi tikslais ir kurį galima sužvejoti VIIIa, VIIIb ir VIIId zonose, neturi viršyti 25 % duodančios valstybės narės kvotos.

Specialioji sąlyga:

Laikantis pirmiau minėtų kvotų, ne didesnį nei nurodytąjį toliau kiekį galima sužvejoti šioje zonoje.

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Ispanija

2 570

Prancūzija

17

Portugalija

531“;

(28)  Atskirai pranešama apie IVa zonoje (MAC/*4A.) ir IIa zonos (MAC/*02A.) tarptautiniuose vandenyse sužvejotus kiekius.

(29)  Apima 272 tonas kvotos, perkeltos iš 2010 m. neišnaudotų žvejybos galimybių.“;

(30)  Įskaitant tobines.

(31)  Galima sužvejoti tik IV zonos ES vandenyse..

(32)  Pirminis BLSK. Galutinis BLSK bus nustatytas per pirmąjį 2011 m. pusmetį atsižvelgiant į naujas mokslines rekomendacijas.

(33)  Bent 98 % iškrauto kiekio, įskaičiuojamo į BLSK, turi sudaryti atlantiniai šprotai. Paprastųjų gelsvapelekių plekšnių ir paprastųjų merlangų priegauda turi būti įskaičiuota į likusius 2 % BLSK.“;

(34)  Iki 5 % šios kvotos kiekio, sužvejoto IIa arba IVa zonų ES vandenyse anksčiau nei 2011 m. birželio 30 d., gali būti įskaičiuojama į IVb, IVc ir VIId zonų ES vandenims nustatytą kvotą. Tačiau apie šios specialiosios sąlygos taikymą reikia iš anksto pranešti Komisijai (JAX/*4BC7D).

(35)  Ne daugiau kaip 5 % šios kvotos gali būti sužvejota VIId zonoje. Tačiau apie šios specialiosios sąlygos taikymą reikia iš anksto pranešti Komisijai (JAX/*07D.).

(36)  Bent 95 % iškrauto kiekio, įskaičiuojamo į BLSK, turi sudaryti paprastosios stauridės. Smulkiadyglių saulažuvių, juodadėmių menkių, paprastųjų merlangų ir atlantinių skumbrių priegauda turi būti įskaičiuota į likusius 5 % BLSK.“;

(37)  Dėl BLSK susitarė Sąjunga, Farerų Salos, Norvegija ir Islandija.“;

(38)  Iš kurių 3 100 tonų skiriama Norvegijai.“;

(39)  Iš kurių 800 tonų, kurios turi būti sužvejotos tik NAFO 1 parajonyje, skiriama Norvegijai.“;

(40)  Iš kurių 824 tonų skiriama Norvegijai.“;

(41)  Negalima žvejoti nuo 2011 m. sausio 1 d. iki gegužės 9 d.

(42)  Galima sužvejoti tik rajone, kurio ribas žymi linijos, jungiančios šias koordinates:

Taško Nr.

Šiaurės platuma

Vakarų ilguma

1

64° 45’

28° 30’

2

62° 50’

25° 45’

3

61° 55’

26° 45’

4

61° 00’

26° 30’

5

59° 00’

30° 00’

6

59° 00’

34° 00’

7

61° 30’

34° 00’

8

62° 50’

36° 00’

9

64° 45’

28° 30’

(43)  Negalima žvejoti nuo 2011 m. sausio 1 d. iki gegužės 9 d.“;

(44)  Galima žvejoti tik pelaginiu tralu. Galima žvejoti rytinėje arba vakarinėje dalyje.

(45)  Pagal kvotą galima žvejoti NEAFC reguliuojamame rajone su sąlyga, kad būtų laikomasi Grenlandijos nustatytų pranešimo apie žvejybą sąlygų (RED/*51214). NEAFC reguliuojamame rajone galima sužvejoti tik nuo 2011 m. gegužės 10 d., tik giliavandenius paprastuosius jūrinius ešerius ir tik rajone, kurio ribas žymi linijos, jungiančios šias koordinates (RED/*5–14):

Taško Nr.

Šiaurės platuma

Vakarų ilguma

1

64° 45’

28° 30’

2

62° 50’

25° 45’

3

61° 55’

26° 45’

4

61° 00’

26° 30’

5

59° 00’

30° 00’

6

59° 00’

34° 00’

7

61° 30’

34° 00’

8

62° 50’

36° 00’

9

64° 45’

28° 30’ “;

(46)  Išskyrus komercinės vertės neturinčias žuvų rūšis.“;

(47)  Išskyrus teritoriją, kurios ribas žymi šios koordinatės:

Taško Nr.

Šiaurės platuma

Vakarų ilguma

1

47° 20’ 0

46° 40’ 0

2

47° 20’ 0

46° 30’ 0

3

46° 00’ 0

46° 30’ 0

4

46° 00’ 0

46° 40’ 0

(48)  Except Estija, Latvia, Lietuva ir Lenkija.“;

(49)  Išskyrus Kiprą, Graikiją, Ispaniją, Prancūziją, Italiją, Maltą ir Portugaliją, ir tik kaip priegauda.

(50)  Laikantis šio BLSK, IV priedo 1 punkte nurodyti toliau nurodytų valstybių narių laivai gali sužvejoti toliau nurodytus paprastųjų tunų, ne mažesnių nei 8 kg svorio ir 75 cm ilgio ir ne didesnių nei 30 kg svorio ir 115 cm ilgio, kiekius (BFT/*8301):

Ispanija

350,51

Prancūzija

158,14

ES

508,65

(51)  Laikantis šio BLSK, IV priedo 1 punkte nurodyti toliau nurodytų valstybių narių laivai, gali sužvejoti toliau nurodytus paprastųjų tunų, ne mažesnių nei 6,4 kg svorio ir 70 cm ilgio, kiekius (BFT/*641):

Prancūzija

45 ()

ES

45

()  Šį kiekį Prancūzijos prašymu Komisija gali patikslinti iki 100 tonų, kaip nurodyta ICCAT rekomendacijoje 08–05.

(52)  Šį kiekį Prancūzijos prašymu Komisija gali patikslinti iki 100 tonų, kaip nurodyta ICCAT rekomendacijoje 08–05.

(53)  Laikantis šio BLSK, IV priedo 2 punkte nurodyti toliau nurodytų valstybių narių laivai gali sužvejoti toliau nurodytus paprastųjų tunų, ne mažesnių nei 8 kg svorio ir ne didesnių nei 30 kg svorio, kiekius (BFT/*8302):

Ispanija

48,22

Prancūzija

47,57

Italija

37,55

Kipras

1,34

Malta

3,08

ES

137,77

(54)  Laikantis šio BLSK, IV priedo 3 punkte nurodyti valstybių narių laivai gali sužvejoti šiuos paprastųjų tunų, ne mažesnių nei 8 kg svorio ir ne didesnių nei 30 kg svorio, kiekius (BFT/*643):

Italija

37,55

ES

37,55“;


16.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/20


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 684/2011

2011 m. liepos 15 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. liepos 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. liepos 15 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

49,0

AR

19,4

EC

19,4

MK

45,6

ZZ

33,4

0707 00 05

AR

22,0

TR

105,8

ZZ

63,9

0709 90 70

AR

24,9

TR

110,8

ZZ

67,9

0805 50 10

AR

62,1

TR

64,0

UY

68,5

ZA

71,8

ZZ

66,6

0808 10 80

AR

91,7

BR

78,2

CA

106,0

CL

91,2

CN

75,6

EC

60,7

NZ

119,1

US

181,5

ZA

96,6

ZZ

100,1

0808 20 50

AR

140,6

CL

107,9

CN

46,2

NZ

118,4

ZA

103,6

ZZ

103,3

0809 10 00

AR

75,0

TR

222,9

XS

138,6

ZZ

145,5

0809 20 95

TR

309,1

ZZ

309,1

0809 40 05

BA

56,1

EC

75,9

ZZ

66,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


16.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/22


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 685/2011

2011 m. liepos 15 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (ES) Nr. 867/2010 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio, 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2010/11 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos reglamente (ES) Nr. 867/2010 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 676/2011 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metams, numatyti Reglamente (ES) Nr. 867/2010, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. liepos 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. liepos 15 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 259, 2010 10 1, p. 3.

(4)  OL L 184, 2011 7 14, p. 7.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95, tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2011 m. liepos 16 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 11 10 (1)

48,41

0,00

1701 11 90 (1)

48,41

0,38

1701 12 10 (1)

48,41

0,00

1701 12 90 (1)

48,41

0,08

1701 91 00 (2)

59,96

0,00

1701 99 10 (2)

59,96

0,00

1701 99 90 (2)

59,96

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

(2)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

(3)  Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.


16.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/24


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 686/2011

2011 m. liepos 15 d.

kuriuo nustatatomi grūdų sektoriaus importo muitai, taikomi nuo 2011 m. liepos 16 d.

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2010 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 642/2010 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad produktams, kurių KN kodai 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės), 1002, ex 1005, išskyrus hibridinę sėklą, ir ex 1007, išskyrus sėjai skirtus hibridus, nustatomas importo muitas yra lygus šių importuotų produktų intervencinei kainai, padidintai 55 % ir atėmus konkrečiai siuntai taikomą CIF importo kainą. Tačiau nurodytas muitas negali viršyti Bendrojo muitų tarifo muito normos.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, siekiant apskaičiuoti minėto straipsnio 1 dalyje nurodytą importo muitą, reguliariai nustatomos tipinės minėtų produktų CIF importo kainos.

(3)

Remiantis Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 2 dalimi, produktų, pažymėtų kodais KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ir 1007 00 90 importo muito apskaičiavimui turi būti taikoma kasdieninė tipinė CIF importo kaina, nustatyta minėto reglamento 5 straipsnyje nurodyta tvarka.

(4)

Reikėtų nustatyti importo muitus, taikytinus nuo 2011 m. liepos 16 d., kurie yra taikomi tol, kol bus nustatyti nauji,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 16 d. importo muitai grūdų sektoriuje, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, yra nustatomi šio reglamento I priede, remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. liepos 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. liepos 15 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 187, 2010 7 21, p. 5.


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2011 m. liepos 16 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muitas (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės

0,00

vidutinės kokybės

0,00

žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

RUGIAI

0,00

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

0,00

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (2)

0,00

1007 00 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

0,00


(1)  Prekių, kurios į Sąjungą atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje arba Juodojoje jūroje,

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Danijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (ES) Nr. 642/2010 3 straipsnyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

30.6.2011-14.7.2011

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR/t)

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

Kietieji kviečiai, vidutinės kokybės (2)

Kietieji kviečiai, žemos kokybės (3)

Prekių birža

Minnéapolis

Chicago

Kotiruojama

223,61

178,28

FOB kaina JAV

414,64

404,64

383,64

Meksikos įlankos priedas

21,27

Didžiųjų ežerų priedas

76,97

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas:

18,39 EUR/t

Gabenimo išlaidos: Didieji ežerai–Roterdamas:

48,40 EUR/t


(1)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (ES) Nr. 642/2010 5 straipsnio 3 dalis).

(2)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (ES) Nr. 642/2010 5 straipsnio 3 dalis).

(3)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (ES) Nr. 642/2010 5 straipsnio 3 dalis).


SPRENDIMAI

16.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/27


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. liepos 12 d.

kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/408/ES dėl perviršinio deficito Suomijoje

(2011/417/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 126 straipsnio 12 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos rekomendaciją,

kadangi:

(1)

Sprendimu 2010/408/ES (1), priimtu remiantis Komisijos pasiūlymu pagal Sutarties 126 straipsnio 6 dalį, Taryba nusprendė, kad Suomijoje susidaręs perviršinis deficitas. Sprendime 2010/408/ES Taryba pažymėjo, kad planuojamas 2010 m. valdžios sektoriaus deficitas buvo 4,1 % BVP ir viršijo Sutartyje nustatytą 3 % BVP pamatinę vertę, o planuojama bendroji valdžios sektoriaus skola siekė 49,9 % BVP ir buvo mažesnė už Sutartyje nustatytą 60 % BVP pamatinę vertę;

(2)

vadovaudamasi Sutarties 126 straipsnio 7 dalimi ir 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir išaiškinimo (2) 3 straipsnio 4 dalimi ir remdamasi Komisijos rekomendacija, 2010 m. liepos 13 d. Taryba priėmė Suomijai skirtą rekomendaciją, kad perviršinis deficitas būtų panaikintas ne vėliau kaip 2011 m. pabaigoje. Rekomendacija buvo paskelbta viešai;

(3)

pagal Sutarties 126 straipsnio 12 dalį Tarybos sprendimas dėl perviršinio deficito panaikinamas, kai, Tarybos nuomone, perviršinis deficitas atitinkamoje valstybėje narėje panaikinamas;

(4)

pagal Sutarčių prieduose pateikto Protokolo (Nr. 12) dėl perviršinio deficito procedūros 4 straipsnį Komisija teikia šiai procedūrai vykdyti reikalingus duomenis. Taikydamos šį protokolą, pagal 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2009 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo (3) 3 straipsnį valstybės narės du kartus per metus, t. y. anksčiau nei balandžio 1 d. ir anksčiau nei spalio 1 d., privalo pranešti valdžios sektoriaus deficito ir skolos duomenis ir kitus susijusius kintamuosius;

(5)

remiantis Komisijos (Eurostato) duomenimis, pateiktais pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2009 14 straipsnį, Suomijai pateikus pranešimą anksčiau nei 2011 m. balandžio 1 d. ir remiantis Komisijos tarnybų 2011 m. pavasario prognoze patvirtinamos šios išvados:

nors pagal 2010 m. balandžio mėn. pranešimą dėl PDP planuota, kad 2010 m. deficitas bus 4,1 % BVP, faktinis rezultatas buvo kur kas geresnis, t. y. 2,5 % BVP deficitas,

geresnis, nei planuota, galutinis deficitas pirmiausia paaiškinamas tvirtesniu, nei tikėtasi, ekonomikos augimu ir geresne padėtimi darbo rinkoje – šie veiksniai lėmė didesnes mokestines pajamas (visų pirma iš PVM ir pajamų mokesčio), o išlaidos apskritai nepadidėjo,

pagal Komisijos tarnybų 2011 m. pavasario prognozę numatoma, kad deficitas toliau mažės iki 1 % BVP 2011 metais. 2011 m. atnaujintoje stabilumo programoje panašiai numatomas 0,9 % BVP deficitas 2011 metais. Fiskalinio balanso pagerėjimą nuo praeitų metų lemia cikliniai veiksniai, susiję su tuo, kad numatoma tolesnė palyginti aktyvi ekonominė veikla, ir tam tikras diskrecinis mokesčių didinimas (daugiausia energijos ir produktų mokesčių) maždaug 0,5 % BVP. Tiek Komisijos tarnybų prognozėje, tiek 2011 m. atnaujintoje stabilumo programoje numatoma, kad deficitas 2012 m. dar truputį sumažės iki 0,7 % BVP,

remiantis Komisijos tarnybų 2011 m. pavasario prognoze ir struktūrinio balanso rodikliais (kuriuos Komisijos tarnybos pagal bendrai sutartą metodiką perskaičiavo remdamosi naujausioje atnaujintoje stabilumo programoje pateikta informacija), apskaičiuota, kad 2011 m. struktūrinis balansas pasieks palankesnį lygį negu vidutinės trukmės tikslas, kurį nustatė Suomijos valdžios institucijos ir kuris yra 0,5 % BVP struktūrinis perteklius. Tačiau apskaičiuota, kad struktūrinis balansas vidutinės trukmės laikotarpiu šiek tiek pablogės ir taps neigiamas. Akivaizdų struktūrinio balanso įverčio pablogėjimą lemia iš esmės stabilus nominalusis deficitas, turint omenyje palankias ekonomikos augimo, dėl kurio mažėja šiuo metu didelis gamybos apimties atotrūkis, projekcijas. Todėl šiuo metu apskaičiuota, kad jei nebus imtasi papildomų priemonių, 2015 m. biudžeto balansas, atmetus ciklinius veiksnius ir vienkartines bei kitas laikinąsias priemones, bus šiek tiek mažesnis negu minimali – 1,2 % BVP riba, kuria, esant įprastiems cikliniams svyravimams, užtikrinama patikimumo riba, kad nebūtų viršyta 3 % BVP pamatinė vertė. Pagal stabilumo programos projekcijas iki 2015 m. numatoma, kad 2013–2015 m. valdžios sektoriaus deficitas nusistovės ties maždaug 1 % BVP dydžiu,

pagal Komisijos tarnybų 2011 m. pavasario prognozę numatoma, kad skolos santykis padidės nuo 48,4 % BVP 2010 m. iki 52,2 % BVP 2012 m. Atnaujintoje stabilumo programoje numatoma, kad ne vėliau kaip 2012 m. skolos santykis padidės iki 51,3 % BVP;

(6)

atsižvelgiant į šias išvadas galima teigti, kad perviršinis deficitas Suomijoje panaikintas ir todėl reikėtų panaikinti Sprendimą 2010/408/ES,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Atlikus bendrą vertinimą daroma išvada, kad perviršinis deficitas Suomijoje panaikintas.

2 straipsnis

Sprendimas 2010/408/ES panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Suomijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2011 m. liepos 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  OL L 189, 2010 7 22, p. 17.

(2)  OL L 209, 1997 8 2, p. 6.

(3)  OL L 145, 2009 6 10, p. 1.


16.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/29


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. liepos 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2005/7/EB, leidžiantis naudoti tam tikrą kiaulių skerdenų klasifikavimo metodą Kipre

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 4996)

(Tekstas autentiškas tik graikų kalba)

(2011/418/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 43 straipsnio m punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2005/7/EB (2) Kipre buvo leista naudoti vieną kiaulių skerdenų klasifikavimo metodą;

(2)

atsiradus poreikiui patobulinti šią formulę praėjus beveik penkeriems metams po to, kai ji buvo patvirtinta, Kipras nusprendė išmėginti du naujus prietaisus – HGP-4 ir Ultra FOM 300;

(3)

Kipras paprašė Komisijos leisti pakeisti formulę, kuri naudojama taikant kiaulių skerdenų klasifikavimo metodą Hennessy Grading Probe (HGP 4), taip pat leisti savo teritorijoje taikyti vieną naują neintervencinį atnaujintą kiaulių skerdenų klasifikavimo metodą Ultra FOM 300 ir protokolu pateikė išsamų bandomojo išpjaustymo aprašą, nurodydamas principus, kuriais tas metodas pagrįstas, bandomojo išpjaustymo rezultatus ir lygtis, taikomas raumeningumo procentiniam dydžiui apskaičiuoti, kaip nustatyta 2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1249/2008, kuriuo nustatomos išsamios Bendrijos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių taikymo ir pranešimo apie tų skerdenų kainas taisyklės (3), 23 straipsnio 4 dalyje;

(4)

išnagrinėjus šį prašymą paaiškėjo, kad sąlygos, taikomos išduodant leidimą taikyti tuos klasifikavimo metodus, yra įvykdytos; todėl turėtų būti leista Kipre taikyti tuos klasifikavimo metodus;

(5)

todėl Sprendimą 2005/7/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(6)

be Komisijos sprendimo, kuriuo aiškiai leidžiama keisti prietaisus arba klasifikavimo metodus, jų keisti neturėtų būti leidžiama;

(7)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2005/7/EB iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (4) V priedo B skirsnio IV punkto 1 dalimi, Kipre leidžiama taikyti šiuos kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus:

prietaisą Hennessy Grading Probe (HGP 4) ir su juo susijusius vertinimo metodus, kurių aprašymas pateikiamas priedo I dalyje,

prietaisą UltraFom 300 ir su juo susijusius vertinimo metodus, kurių aprašymas pateikiamas priedo II dalyje.

Dėl pirmos pastraipos antroje įtraukoje minimo aparato Ultra FOM 300 – pabaigus matuoti turi būti įmanoma patikrinti ant skerdenos, ar aparatas tikrai išmatavo priedo II dalies 3 punkte nurodytoje vietoje X1 ir X2 matavimų vertes. Atitinkama matavimo vieta turi būti pažymėta tuo pačiu metu, kai atliekamas matavimas.

2.

Priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2011 m. rugsėjo 5 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Kipro Respublikai.

Priimta Briuselyje 2011 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

Dacian CIOLOŞ

Komisijos narys


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 2, 2005 1 5, p. 19.

(3)  OL L 337, 2008 12 16, p. 3.

(4)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.“


PRIEDAS

„PRIEDAS

KIAULIŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO METODAI KIPRE

I   DALIS

Hennessy Grading Probe (HPG 4)

1.

Šios dalies taisyklės taikomos, kai kiaulių skerdenos klasifikuojamos prietaisu Hennessy grading probe (HGP 4).

2.

Šiame prietaise turi būti 5,95 milimetrų skersmens zondas (su 6,3 mm skersmens ašmenimis zondo antgalyje) su LYU 260-EO tipo Siemens LED fotodiodu ir 58 MR tipo fotodetektoriumi, kurių veikimo intervalas – nuo 0 iki 120 milimetrų. Naudojant prietaisą HGP 4 arba prie jo prijungtą kompiuterį, matavimo duomenys paverčiami į apskaičiuotą raumeningumą.

3.

Skerdenos raumeningumas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Formula

kur:

Ŷ

=

apskaičiuotoji skerdenos raumeningumo procentinė vertė,

X1

=

nugaros lašinių storis (su oda) milimetrais, matuojamas tarp trečiojo ir ketvirtojo paskutinių šonkaulių 6 cm atstumu nuo padalintos skerdenos stuburo linijos,

X2

=

nugaros raumenų storis milimetrais, matuojamas tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje kaip X1.

Ši formulė taikoma 55–120 kg sveriančioms skerdenoms.

II   DALIS

Ultra FOM 300

1.

Šioje dalyje nustatytos taisyklės taikomos, kai kiaulių skerdenos klasifikuojamos prietaisu Ultra FOM 300.

2.

Prietaise turi būti ultragarsinis 5 cm ilgio 3,5 MHz zondas, turintis 64 ultragarsinius daviklius. Ultragarsinis signalas turi būti suskaitmeninamas, išsaugomas ir apdorojamas SHARC ADSP-21060 tipo mikroprocesoriumi.

Matavimo duomenis į raumeningumo procentinę vertę paverčia pats Ultra FOM 300 prietaisas.

3.

Skerdenos raumeningumas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Formula

kur:

Ŷ

=

apskaičiuotoji skerdenos raumeningumo procentinė vertė,

X1

=

nugaros lašinių storis (su oda) milimetrais, matuojamas tarp trečiojo ir ketvirtojo paskutinių šonkaulių 6 cm atstumu nuo padalintos skerdenos stuburo linijos,

X2

=

nugaros raumenų storis milimetrais, matuojamas tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje kaip X1.

Ši formulė taikoma 55–120 kg sveriančioms skerdenoms.“


TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

16.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/32


SPRENDIMAS Nr. 1/2011 JUNGTINIO BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS ORO TRANSPORTO KOMITETO, ĮSTEIGTO EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMU DĖL ORO TRANSPORTO

2011 m. liepos 4 d.

kuriuo keičiamas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl oro transporto priedas

(2011/419/ES)

BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS ORO TRANSPORTO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl oro transporto (toliau – Susitarimas), ypač į jo 23 straipsnio 4 dalį,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. Susitarimo priedas pakeičiamas šio sprendimo priedu.

Priimta Briuselyje 2011 m. liepos 4 d.

Jungtinio komiteto vardu

Europos Sąjungos delegacijos vadovas

Matthew BALDWIN

Šveicarijos delegacijos vadovas

Peter MÜLLER


PRIEDAS

Šiame Susitarime:

remiantis 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusia Lisabonos sutartimi, Europos Sąjunga pakeičia Europos bendriją ir perima Europos bendrijos teises bei pareigas,

kai šiame priede nurodytuose teisės aktuose pateikiamos nuorodos į Europos bendrijos, kurią pakeitė Europos Sąjunga, valstybes nares arba reikalaujama, kad būtų sąsaja su jomis, Susitarime laikoma, kad tokios nuorodos taikomos ir Šveicarijai arba reikalavimui dėl sąsajos su Šveicarija,

nuorodos į Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 2407/92 ir (EEB) Nr. 2408/92, daromos Susitarimo 4, 15, 18, 27 ir 35 straipsniuose, laikomos nuorodomis į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1008/2008,

nepažeidžiant šio Susitarimo 15 straipsnio, toliau išvardytose Bendrijos direktyvose ir reglamentuose nurodyta sąvoka „Bendrijos oro vežėjas“ apibūdinamas ir oro vežėjas, kuriam išduota licencija oro susisiekimui vykdyti ir kurio pagrindinė veiklos vieta, ir, jeigu tokia yra, registruotoji būstinė yra Šveicarijoje pagal Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 nuostatas. Nuorodos į Reglamentą (EEB) Nr. 2407/92 laikomos nuorodomis į Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008,

tolesniuose tekstuose pateikiamos nuorodos į Sutarties 81 ir 82 straipsnius arba į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnius laikomos nuorodomis į šio Susitarimo 8 ir 9 straipsnius.

1.   Aviacijos liberalizavimas ir kitos civilinės aviacijos taisyklės

Nr. 1008/2008

2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių

Nr. 2000/79

2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva dėl Europos aviakompanijų asociacijos (AEA), Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF), Europos skrydžių įgulų asociacijos (ECA), Europos regioninių aviakompanijų asociacijos (ERA) ir Tarptautinės oro vežėjų asociacijos (IACA) Europos susitarimo dėl civilinės aviacijos mobiliųjų darbuotojų darbo laiko organizavimo

Nr. 93/104

1993 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų su pakeitimais, padarytais

Direktyva 2000/34/EB

Nr. 437/2003

2003 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl statistinių ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro transportu

Nr. 1358/2003

2003 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 437/2003 dėl statistikos ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro transportu ir iš dalies keičiantis jo I ir II priedus

Nr. 785/2004

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams su pakeitimais, padarytais

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 285/2010

Nr. 95/93

1993 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentas dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių (1–12 straipsniai) su pakeitimais, padarytais

Reglamentu (EB) Nr. 793/2004

Nr. 2009/12

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl oro uostų mokesčių (Šveicarijoje taikytina nuo 2011 m. liepos 1 d.)

Nr. 96/67

1996 m. spalio 15 d. Tarybos direktyva dėl patekimo į Bendrijos oro uostuose teikiamų antžeminių paslaugų rinką

(1–9, 11–23 ir 25 straipsniai)

Nr. 80/2009

2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodekso ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2299/89

2.   Konkurencijos taisyklės

Nr. 3975/87

1987 m. gruodžio 14 d. Tarybos reglamentas, nustatantis konkurencijos taisyklių taikymo oro transporto sektoriaus įmonėms tvarką (6 straipsnio 3 dalis), su pakeitimais, padarytais

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1/2003 (1–13, 15–45 straipsniai)

Nr. 1/2003

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (1–13, 15–45 straipsniai)

(Kiek minėtasis reglamentas susijęs su šio Susitarimo taikymu. Šio reglamento įtraukimas nedaro įtakos šiame Susitarime numatytam užduočių paskirstymui)

Reglamentas (EEB) Nr. 17/62 panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 1/2003, išskyrus 8 straipsnio 3 dalį, kuri ir toliau taikoma sprendimams, priimtiems pagal Sutarties 81 straipsnio 3 dalį prieš šio reglamento taikymo pradžią, iki tų sprendimų galiojimo pabaigos

Nr. 773/2004

2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas dėl bylų nagrinėjimo Komisijoje pagal Sutarties 81 ir 82 straipsnius tvarkos su pakeitimais, padarytais

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1792/2006

Nr. 139/2004

2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas)

(1–18 straipsniai, 19 straipsnio 1–2 dalys, 20–23 straipsniai)

Pagal Susijungimų reglamento 4 straipsnio 5 dalį Europos bendrijai ir Šveicarijai taikomos toliau nurodytos nuostatos:

1)

jeigu, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 139/2004 3 straipsnyje, atsiranda ne Bendrijos masto, kaip apibrėžta minėtojo reglamento 1 straipsnyje, koncentracija, kurią galima patikrinti remiantis mažiausiai trijų EB valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos nacionaliniais konkurencijos teisės aktais, minėtojo reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys arba įmonės, prieš pateikdami pranešimą kompetentingoms institucijoms, gali argumentuotu pareiškimu pranešti EB Komisijai, kad Komisija turėtų patikrinti koncentraciją;

2)

Europos Komisija visus pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 4 straipsnio 5 dalį ir pirmesnę dalį pateiktus pareiškimus nedelsdama perduoda Šveicarijos Konfederacijai;

3)

jeigu Šveicarijos Konfederacija pareiškia nesutinkanti su prašymu perduoti svarstyti klausimą, kompetentinga Šveicarijos konkurencijos institucija išlaiko savo įgaliojimus, ir pagal šią dalį Šveicarijos Konfederacija svarstyti klausimo neperduoda.

Atsižvelgiama į Susijungimų reglamento 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse, 9 straipsnio 2 ir 6 dalyse bei 22 straipsnio 2 dalyje nurodytus terminus:

1)

Europos Komisija nedelsdama perduoda kompetentingai Šveicarijos konkurencijos institucijai visus susijusius dokumentus pagal 4 straipsnio 4 ir 5 dalis, 9 straipsnio 2 ir 6 dalis bei 22 straipsnio 2 dalį;

2)

Reglamento (EB) Nr. 139/2004 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse, 9 straipsnio 2 ir 6 dalyse bei 22 straipsnio 2 dalyje nurodyti terminai Šveicarijos Konfederacijai pradedami skaičiuoti nuo tos dienos, kurią kompetentinga Šveicarijos konkurencijos institucija gauna atitinkamus dokumentus.

Nr. 802/2004

2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (1–24 straipsniai), su pakeitimais, padarytais

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1792/2006

Nr. 2006/111

2006 m. lapkričio 16 d. Komisijos direktyva dėl finansinių santykių tarp valstybių narių ir valstybinių įmonių skaidrumo ir dėl finansinio skaidrumo tam tikrose įmonėse

Nr. 487/2009

2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 487/2009 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų grupių susitarimams ir suderintiems veiksmams oro transporto sektoriuje.

3.   Aviacijos sauga

Nr. 216/2008

2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 690/2009,

Reglamentu (EB) Nr. 1108/2009

Agentūra ir Šveicarijoje turi teisę naudotis pagal reglamento nuostatas jai suteiktais įgaliojimais.

Komisija ir Šveicarijoje turi teisę naudotis pagal 11 straipsnio 2 dalį, 14 straipsnio 5 ir 7 dalis, 24 straipsnio 5 dalį, 25 straipsnio 1 dalį, 38 straipsnio 3 dalies i punktą, 39 straipsnio 1 dalį, 40 straipsnio 3 dalį, 41 straipsnio 3 ir 5 dalis, 42 straipsnio 4 dalį, 54 straipsnio 1 dalį ir 61 straipsnio 3 dalį jai suteiktais įgaliojimais dėl sprendimų.

Nepaisant Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl oro transporto priedo antrojoje įtraukoje numatyto horizontalaus suderinimo, nėra laikoma, kad reglamento 65 straipsnyje ar toje nuostatoje minimo Sprendimo 1999/468/EB nuostatose daromos nuorodos į „valstybes nares“ taikomos Šveicarijai.

Jokia šio reglamento nuostata nėra aiškinama taip, kad pagal ją būtų galima EASA perduoti įgaliojimus veikti Šveicarijos vardu pagal tarptautinius susitarimus kitais tikslais, nei siekiant padėti jai vykdyti pagal tuos susitarimus prisiimtus įsipareigojimus.

Reglamento tekstas Susitarime pritaikomas taip:

a)

12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

1 dalyje po žodžio „Bendrijos“ įterpiami žodžiai „arba Šveicarijos“;

ii)

2 dalies a punkte po žodžio „Bendrijos“ įterpiami žodžiai „arba Šveicarijos“;

iii)

2 dalies b ir c punktai išbraukiami;

iv)

įtraukiama ši dalis:

„3.   Kai Bendrija derasi su trečiąja šalimi, kad būtų sudarytas susitarimas, kuriame būtų numatyta, kad valstybė narė arba Agentūra gali išduoti pažymėjimus, remdamasi tos trečiosios šalies aviacijos institucijų išduotais pažymėjimais, ji deda visas pastangas, kad ir Šveicarijai būtų pasiūlyta sudaryti tokį susitarimą su ta trečiąja šalimi.

Šveicarija savo ruožtu siekia su trečiosiomis šalimis sudaryti susitarimus, atitinkančius Bendrijos susitarimus.“;

b)

29 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4.   Nukrypstant nuo Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 2 dalies a punkto, Šveicarijos piliečiai, turintys visas piliečiams suteikiamas teises, gali būti pagal sutartį įdarbinti Agentūros vykdomojo direktoriaus.“;

c)

30 straipsnis papildomas šia dalimi:

„Šveicarija Agentūrai taiko šio priedo A priede pateiktą Protokolą dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų pagal A priedo priedėlį.“;

d)

37 straipsnis papildomas šia dalimi:

„Šveicarija visateisiškai dalyvauja valdyboje ir joje turi tokias pat teises ir įsipareigojimus kaip ir Europos Sąjungos valstybės narės, išskyrus teisę balsuoti.“;

e)

59 straipsnis papildomas šia dalimi:

„12.   Šveicarija prisideda prie 1 straipsnio b punkte nurodyto finansinio įnašo pagal šią formulę:

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C,

kur:

S

=

Agentūros biudžeto dalis, kuri nedengiama iš 1 dalies c ir d punktuose paminėtų mokesčių ir rinkliavos,

a

=

asocijuotųjų valstybių skaičius,

b

=

ES valstybių narių skaičius,

c

=

Šveicarijos įnašas į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (TCAO) biudžetą,

C

=

visas ES valstybių narių ir asocijuotųjų valstybių įnašas į TCAO biudžetą.“;

f)

61 straipsnis papildomas šia dalimi:

„Nuostatos, susijusios su Bendrijos atliekama Agentūros veikloje dalyvaujančių subjektų finansine kontrole Šveicarijoje, išdėstytos šio priedo B priede.“;

g)

į reglamento II priedą įtraukiami šie orlaiviai kaip gaminiai, kuriems taikomas 2003 m. rugsėjo 24 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1702/2003, nustatančio orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles (1), 2 straipsnio 3 dalies a punkto ii papunktis:

 

orlaiviai [HB-IDJ] – tipas CL600-2B19,

 

orlaiviai [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] – tipas „Gulfstream G-IV“,

 

orlaiviai [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – tipas „Gulfstream G-V“,

 

orlaiviai [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] – tipas MD900.

Nr. 1108/2009

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 216/2008 nuostatas dėl aerodromų, oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų bei panaikinantis Direktyvą 2006/23/EB

Nr. 91/670

1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva dėl personalo licencijų vykdyti civilinės aviacijos funkcijas abipusio pripažinimo

(1–8 straipsniai)

Nr. 3922/91

1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje (1–3 straipsniai, 4 straipsnio 2 dalis, 5–11 ir 13 straipsniai) su pakeitimais, padarytais:

Reglamentu (EB) Nr. 1899/2006,

Reglamentu (EB) Nr. 1900/2006,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 8/2008,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 859/2008

Nr. 94/56

1994 m. lapkričio 21 d. Tarybos direktyva, nustatanti civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo pagrindinius principus

(1–13 straipsniai)

Nr. 2004/36

2004 m. balandžio 21 d. Parlamento ir Tarybos direktyva dėl trečiųjų šalių orlaivių, kurie naudojasi Bendrijos oro uostais, saugos (1–9 ir 11–14 straipsniai) su paskutiniais pakeitimais, padarytais

Komisijos direktyva 2008/49/EB

Nr. 351/2008

2008 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/36/EB taikymo nustatant prioritetus, pagal kuriuos peronuose tikrinami į Bendrijos oro uostus atskridę orlaiviai

Nr. 768/2006

2006 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/36/EB informacijos apie Bendrijos oro uostais besinaudojančių orlaivių saugą rinkimo ir keitimosi ta informacija bei informacijos sistemos valdymo atžvilgiu

Nr. 2003/42

2003 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl civilinės aviacijos įvykių pranešimų (1–12 straipsniai)

Nr. 1321/2007

2007 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentas, nustatantis įgyvendinimo taisykles, pagal kurias centrinėje saugykloje integruojama civilinės aviacijos įvykių informacija, kuria keičiamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/42/EB

Nr. 1330/2007

2007 m. rugsėjo 24 d. Komisijos reglamentas, nustatantis informacijos apie civilinės aviacijos įvykius, nurodytus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/42/EB 7 straipsnio 2 dalyje, suinteresuotosioms šalims skleidimo taisyklių taikymą

Nr. 736/2006

2006 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas dėl Europos aviacijos saugos agentūros darbo metodų vykdant standartizacijos patikrinimus

Nr. 1702/2003

2003 m. rugsėjo 24 d. reglamentas, nustatantis orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 335/2007,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 381/2005,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 375/2007,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 706/2006,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 287/2008,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1057/2008,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1194/2009

Susitarime reglamento nuostatos aiškinamos atsižvelgiant į šį pakeitimą:

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 ir 14 dalyse data „2003 m. rugsėjo 28 d.“ pakeičiama „Bendrijos ir Šveicarijos oro transporto komiteto sprendimo, kuriuo į reglamento priedą įtraukiamas Reglamentas (EB) Nr. 216/2008, įsigaliojimo diena“.

Nr. 2042/2003

2003 m. lapkričio 20 d. Komisijos reglamentas dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 707/2006,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 376/2007,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1056/2008,

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 127/2010,

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 962/2010

Nr. 104/2004

2004 m. sausio 22 d. Komisijos reglamentas, nustatantis taisykles dėl Europos aviacijos saugos agentūros Apeliacinės valdybos organizacijos ir sudėties

Nr. 593/2007

2007 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentas dėl Europos aviacijos saugos agentūros renkamų mokesčių ir rinkliavų su paskutiniais pakeitimais, padarytais

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1356/2008

Nr. 2111/2005

2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį

Nr. 473/2006

2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas, nustatantis oro vežėjų, kuriems galioja Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo taikymo taisykles

Nr. 474/2006

2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 390/2011 (2)

4.   Aviacijos saugumas

Nr. 300/2008

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002

Nr. 272/2009

2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai, su paskutiniais pakeitimais, padarytais

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 297/2010

Nr. 1254/2009

2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES), kuriuo nustatomi kriterijai, kurių laikydamosi valstybės narės gali netaikyti bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos saugumo standartų ir imtis alternatyvių saugumo priemonių

Nr. 18/2010

2010 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentas (ES), iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 300/2008 nuostatas dėl nacionalinių civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų reikalavimų

Nr. 72/2010

2010 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (ES), kuriuo nustatoma Komisijos atliekamų patikrinimų aviacijos saugumo srityje tvarka

Nr. 185/2010

2010 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentas (ES), kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 357/2010,

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 358/2010,

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 573/2010,

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 983/2010,

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 334/2011

Nr. 2010/774

2010 m. balandžio 13 d. Komisijos sprendimas (ES), kuriuo nustatomos visapusiškos bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti skirtos priemonės, kuriose pateikiama Reglamento (EB) Nr. 300/2008 18 straipsnio a punkte nurodyta informacija, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos sprendimu 2010/2604/ES,

Komisijos sprendimu 2010/3572/ES,

Komisijos sprendimu 2010/9139/ES

5.   Oro eismo valdymas

Nr. 549/2004

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas), su pakeitimais, padarytais

Reglamentu (EB) Nr. 1070/2009

Komisija Šveicarijoje turi teisę naudotis pagal 6, 8, 10, 11 ir 12 straipsnius jai suteiktais įgaliojimais.

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

 

2 dalyje žodžiai „Bendrijos lygmens“ turėtų būti pakeisti žodžiais „Bendrijos lygmens, įskaitant Šveicariją“.

 

Nepaisant Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl oro transporto priedo antrojoje įtraukoje numatyto horizontalaus suderinimo, nėra laikoma, kad Reglamento (EB) Nr. 549/2004 5 straipsnyje ar toje nuostatoje minimo Sprendimo 1999/468/EB nuostatose daromos nuorodos į „valstybes nares“ taikomos Šveicarijai.

Nr. 550/2004

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (paslaugų teikimo reglamentas) su pakeitimais, padarytais

Reglamentu (EB) Nr. 1070/2009

Komisija Šveicarijoje turi teisę naudotis pagal 9a, 9b, 15a, 16 ir 17 straipsnius jai suteiktais įgaliojimais.

Reglamento nuostatos Susitarime iš dalies keičiamos taip:

a)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

2 dalyje po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ir Šveicarijoje“;

b)

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1 dalyje po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ir Šveicarijoje“ ir 6 dalyje po žodžio „Bendrijos“ įterpiami žodžiai „ir Šveicarijos“;

c)

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1 dalyje po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ir Šveicarijoje“;

d)

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1 dalyje po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ir Šveicarijoje“;

e)

16 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Komisija skiria savo sprendimą valstybėms narėms ir praneša apie tai paslaugų teikėjui, jei jis yra teisiškai susijęs.“

Nr. 551/2004

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl bendro Europos dangaus oro erdvės organizavimo ir naudojimo (Oro erdvės reglamentas) su pakeitimais, padarytais

Reglamentu (EB) Nr. 1070/2009

Komisija Šveicarijoje turi teisę naudotis pagal 3a, 6 ir 10 straipsnius jai suteiktais įgaliojimais.

Nr. 552/2004

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (Sąveikos reglamentas) su pakeitimais, padarytais

Reglamentu (EB) Nr. 1070/2009

Komisija Šveicarijoje turi teisę naudotis pagal 4 straipsnį, 7 straipsnį ir 10 straipsnio 3 dalį jai suteiktais įgaliojimais.

Reglamento nuostatos Susitarime iš dalies keičiamos taip:

a)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

2 dalyje po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ar Šveicarijoje“;

b)

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

dalyje po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ar Šveicarijoje“;

c)

III priedas iš dalies keičiamas taip:

3 skirsnio antroje ir paskutinėje įtraukose po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ar Šveicarijoje.“

Nr. 2096/2005

2005 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas, nustatantis bendruosius oro navigacijos paslaugų teikimo reikalavimus, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1315/2007,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 482/2008,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 668/2008,

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 691/2010

Komisija Šveicarijoje turi teisę naudotis pagal 9 straipsnį jai suteiktais įgaliojimais.

Nr. 2150/2005

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas, nustatantis lankstaus oro erdvės naudojimo bendrąsias taisykles

Nr. 1033/2006

2006 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas, nustatantis bendro Europos dangaus priešskrydinio etapo skrydžių planų procedūrų reikalavimus, su paskutiniais pakeitimais, padarytais

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 929/2010

Nr. 1032/2006

2006 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas, nustatantis automatinių sistemų, kurias skrydžių valdymo tarnybos naudoja keisdamosi skrydžio duomenimis, perduodamos pranešimus, derindamos ir vienos kitai perduodamos skrydžių valdymą, reikalavimus, su paskutiniais pakeitimais, padarytais

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 30/2009

Nr. 1794/2006

2006 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas, nustatantis bendrąją mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistemą (Šveicarijoje taikytinas nuo atitinkamų Šveicarijos teisės aktų įsigaliojimo dienos, tačiau ne vėliau kaip nuo 2012 m. sausio 1 d.), su paskutiniais pakeitimais, padarytais

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1191/2010

Nr. 2006/23

2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl Bendrijos skrydžių vadovo licencijos

Nr. 730/2006

2006 m. gegužės 11 d. Komisijos reglamentas dėl oro erdvės klasifikavimo ir skrydžių pagal regimųjų skrydžių taisykles vykdymo (RST) virš 195 skrydžių lygio

Nr. 219/2007

2007 m. vasario 27 d. Tarybos reglamentas dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1361/2008

Nr. 633/2007

2007 m. birželio 7 d. Komisijos reglamentas, nustatantis pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolo, naudojamo pranešti, koordinuoti ir perduoti skrydžių valdymui iš vienos skrydžių valdymo tarnybos į kitą, taikymo reikalavimus

Nr. 1265/2007

2007 m. spalio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1265/2007, nustatantis oro–žemės kalbinio ryšio kanalų, naudojamų bendrame Europos danguje, išskirstymo reikalavimus

Nr. 29/2009

2009 m. sausio 16 d. Komisijos reglamentas, nustatantis bendro Europos dangus duomenų ryšio paslaugų reikalavimus

Nr. 262/2009

2009 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomi suderinto S režimo užklausiklio kodų skyrimo ir naudojimo bendrame Europos danguje reikalavimai

Nr. 73/2010

2010 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus oro navigacijos duomenų ir informacijos kokybės reikalavimai

Nr. 255/2010

2010 m. kovo 25 d. Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomos bendrosios oro eismo srautų valdymo taisyklės

Nr. 691/2010

2010 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų veiklos rezultatų planas ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2096/2005, nustatantis bendruosius oro navigacijos paslaugų teikimo reikalavimus

Šveicarija privalo imtis Komisijos pagal reglamento 14 straipsnio 3 dalį priimtų taisomųjų veiksmų po to, kai juos sprendimu patvirtins Jungtinis komitetas.

Nr. 2010/5134

2010 m. liepos 29 d. Komisijos sprendimas dėl bendro Europos dangaus veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos paskyrimo

Nr. 2010/5110

2010 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos sprendimas dėl bendro Europos dangaus funkcinių oro erdvės blokų sistemos koordinatoriaus paskyrimo

Nr. 2011/121

2011 m. vasario 21 d. Komisijos sprendimas 2011/121/ES dėl 2012–2014 m. visos Europos Sąjungos oro navigacijos paslaugų teikimo veiklos rezultatų tikslų ir įspėjamųjų ribų nustatymo

6.   Aplinka ir triukšmas

Nr. 2002/30

2002 m. kovo 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl taisyklių ir tvarkos, reglamentuojančios triukšmingų operacijų apribojimų įvedimą Bendrijos oro uostuose, nustatymo (1–12 ir 14–18 straipsniai)

(Taikomi I priedo pakeitimai, susiję su Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų II priedo 8 skyriaus (Transporto politika) G skirsnio (Oro transportas) 2 punktu.)

Nr. 89/629

1989 m. gruodžio 4 d. Tarybos direktyva dėl civilinių ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų triukšmo skleidimo ribojimo

(1-8 straipsniai)

Nr. 2006/93/EB

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl lėktuvų, kuriems taikomi Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos antrosios redakcijos (1988 m.) 16 priedo 1 tomo II dalies 3 skyriaus reikalavimai, naudojimo reglamentavimo

7.   Vartotojų apsauga

Nr. 90/314

1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų

(1-10 straipsniai)

Nr. 93/13

1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais

(1-11 straipsniai)

Nr. 2027/97

1997 m. spalio 9 d. Tarybos reglamentas dėl oro vežėjo atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju (1–8 straipsniai) su pakeitimais, padarytais

Reglamentu (EB) Nr. 889/2002

Nr. 261/2004

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91

(1–18 straipsniai)

Nr. 1107/2006

2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru

8.   Įvairios nuostatos

Nr. 2003/96

2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyva, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą

(14 straipsnio 1 dalies b punktas ir 14 straipsnio 2 dalis)

9.   Priedai

A

:

Protokolas dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų

B

:

Nuostatos, susijusios su Europos Sąjungos atliekama Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) veikloje dalyvaujančių Šveicarijos subjektų finansine kontrole


(1)  OL L 243, 2003 9 27, p. 6.

(2)  Šis reglamentas taikomas Šveicarijoje iki jo galiojimo ES pabaigos.

A PRIEDAS

PROTOKOLAS DĖL EUROPOS SĄJUNGOS PRIVILEGIJŲ IR IMUNITETŲ

AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 343 straipsniu ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 191 straipsniu Europos Sąjunga ir Europos atominės energijos bendrija valstybių narių teritorijose naudojasi privilegijomis ir imunitetais, būtinais joms paskirtoms užduotims įvykdyti,

SUSITARĖ dėl toliau nurodytų nuostatų, kurios pridedamos prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties:

I   SKYRIUS

EUROPOS SĄJUNGOS NUOSAVYBĖ, LĖŠOS, TURTAS IR VEIKLA

1 straipsnis

Sąjungos patalpos ir pastatai yra neliečiami. Juose neatliekama krata, jie nerekvizuojami, nekonfiskuojami ir neeksproprijuojami. Be Teisingumo Teismo leidimo Sąjungos nuosavybei ir turtui netaikomos jokios administracinės ar teisinės suvaržymo priemonės.

2 straipsnis

Sąjungos archyvai yra neliečiami.

3 straipsnis

Sąjunga, jos turtas, pajamos ir kita nuosavybė yra atleidžiami nuo visų tiesioginių mokesčių.

Esant galimybei, valstybių narių vyriausybės imasi atitinkamų priemonių, kad būtų netaikomi arba kompensuojami netiesioginiai ar apyvartos mokesčiai, įeinantys į kilnojamojo ar nekilnojamojo turto kainą, tais atvejais, kai Sąjunga savo oficialiam naudojimui perka didelės vertės pirkinius, į kurių kainą įskaičiuojami minimi mokesčiai. Tačiau šios nuostatos netaikomos tais atvejais, kai jos gali iškreipti konkurenciją Sąjungoje.

Jokios mokesčių lengvatos netaikomos už komunalines paslaugas.

4 straipsnis

Sąjungos oficialiam naudojimui skirtiems daiktams netaikomi jokie muitai, importo ir eksporto draudimai ar apribojimai; taip importuotų daiktų šalies, į kurią jie importuoti, teritorijoje negalima nei mokamai, nei nemokamai perleisti kitiems, išskyrus atvejus, kai tai daroma tos šalies vyriausybės patvirtintomis sąlygomis.

Sąjungos leidiniams taip pat netaikomi jokie muitai, importo ir eksporto draudimai ar apribojimai.

II   SKYRIUS

INFORMACIJOS PERDAVIMAS IR LEIDIMAI (LAISSEZ-PASSER)

5 straipsnis

Oficialiam Sąjungos institucijų informacijos ir visų jų dokumentų perdavimui kiekvienos valstybės narės teritorijoje galioja tos pačios nuostatos kaip toje valstybėje esančioms diplomatinėms atstovybėms.

Oficiali Sąjungos institucijų korespondencija ir kita oficiali jų perduodama informacija necenzūruojamos.

6 straipsnis

Tarybos nustatytos formos leidimą (laissez-passer), kurį valstybių narių valdžios institucijos pripažįsta kaip galiojantį kelionės dokumentą, Sąjungos institucijų pirmininkai gali išduoti šių institucijų nariams ir tarnautojams. Šie leidimai išduodami pareigūnams ir kitiems tarnautojams pagal Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas.

Komisija gali sudaryti susitarimus dėl šių leidimų pripažinimo galiojančiais kelionės dokumentais trečiųjų šalių teritorijose.

III   SKYRIUS

EUROPOS PARLAMENTO NARIAI

7 straipsnis

Laisvam Europos Parlamento narių, vykstančių į Europos Parlamento posėdžius ir grįžtantiems iš jų, judėjimui netaikomi jokie administraciniai ar kitokie apribojimai.

Muitinio tikrinimo ir valiutos keitimo kontrolės atžvilgiu Europos Parlamento nariams:

a)

jų pačių vyriausybės sudaro tokias pat sąlygas, kokios yra sudaromos aukšto rango pareigūnams, keliaujantiems į užsienį laikinų oficialių vizitų;

b)

kitų valstybių narių vyriausybės sudaro tokias pat sąlygas, kokios yra sudaromos užsienio vyriausybių atstovams laikinų oficialių vizitų metu.

8 straipsnis

Europos Parlamento nariai neapklausiami, nesulaikomi ir netraukiami teisinėn atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo.

9 straipsnis

Europos Parlamento nariai sesijų metu naudojasi:

a)

savo valstybės teritorijoje – imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams;

b)

visų kitų valstybių narių teritorijose – imunitetu, saugančiu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir patraukimo teisinėn atsakomybėn.

Imunitetas taip pat galioja Europos Parlamento nariams vykstant į Europos Parlamento posėdžių vietą arba grįžtant iš jos.

Imunitetu negali naudotis narys, užkluptas darant nusikaltimą, taip pat joks imunitetas negali sukliudyti Europos Parlamentui pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš narių imunitetą.

IV   SKYRIUS

VALSTYBIŲ NARIŲ ATSTOVAI, DALYVAUJANTYS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ VEIKLOJE

10 straipsnis

Sąjungos institucijų veikloje dalyvaujantys valstybių narių atstovai, jų patarėjai ir techniniai ekspertai, eidami savo pareigas, vykdami į susitikimų vietą ir grįždami iš jos, naudojasi visomis įprastomis privilegijomis, imunitetais ir lengvatomis.

Šis straipsnis taikomas ir Sąjungos patariamųjų organų nariams.

V   SKYRIUS

EUROPOS SĄJUNGOS PAREIGŪNAI IR KITI TARNAUTOJAI

11 straipsnis

Sąjungos pareigūnams ir kitiems tarnautojams, nepriklausomai nuo jų pilietybės, kiekvienos valstybės narės teritorijoje:

a)

pagal Sutarčių nuostatas dėl pareigūnų ir kitų tarnautojų atsakomybės Sąjungai ir dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcijos spręsti Sąjungos ir jų pareigūnų bei kitų tarnautojų ginčus suteikiamas imunitetas, saugantis nuo patraukimo teisinėn atsakomybėn už bet kokius veiksmus, atliktus einant pareigas, įskaitant pasakytas ar rašytines kalbas. Šis imunitetas lieka galioti ir jiems nustojus eiti pareigas;

b)

kartu su sutuoktiniu ir išlaikomais šeimos nariais netaikomi imigracijos apribojimai bei užsieniečių registracijos formalumai;

c)

taikant valiutų ar jų keitimo taisykles, sudaromos tokios pat sąlygos, kokios toje šalyje paprastai yra sudaromos tarptautinių organizacijų pareigūnams;

d)

pirmą kartą atvykstantiems į konkrečią šalį eiti pareigų suteikiama teisė be muito importuoti savo baldus ir asmeninį turtą, taip pat be muito, toje šalyje baigus kadenciją, iš tos šalies reeksportuoti savo baldus ir turtą, jeigu tos šalies, kurioje naudojamasi šia teise, vyriausybė abiem atvejais nėra nustačiusi kokių nors, jos požiūriu, būtinų sąlygų;

e)

suteikiama teisė asmeniniam naudojimui be muito importuoti ir vėliau reeksportuoti automobilį, įsigytą pagal vidaus rinkos sąlygas šalyje, kurioje gyveno prieš tai, arba toje šalyje, kurios piliečiai jie yra, jeigu atitinkamos šalies vyriausybė abiem atvejais nėra nustačiusi kokių nors, jos požiūriu, būtinų sąlygų.

12 straipsnis

Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtais reglamentais nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei pasikonsultavus su atitinkamomis institucijomis Sąjungos pareigūnai ir kiti tarnautojai moka Sąjungai mokesčius nuo algos, darbo užmokesčio ir kitų tarnybinių pajamų, kurias moka Sąjunga.

Iš Sąjungos gaunamai algai, darbo užmokesčiui ir kitoms tarnybinėms pajamoms netaikomi nacionaliniai mokesčiai.

13 straipsnis

Pajamų mokesčio, turto mokesčio ir palikimo mokesčio taikymo tikslais bei tarp Sąjungos valstybių narių pasirašytų sutarčių dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo taikymo tikslais Sąjungos pareigūnai ir kiti tarnautojai, kurie vien tik todėl, kad eina pareigas Sąjungos tarnyboje, įgyja gyvenamąją vietą kitos valstybės narės nei šalies, kur prieš pradedant eiti pareigas buvo jų nuolatinė gyvenamoji vieta mokesčių mokėjimo tikslais, teritorijoje, yra laikomi ir šalyje, kurioje faktiškai gyvena, ir toje, kurioje yra jų nuolatinė gyvenamoji vieta, mokesčių mokėjimo tikslais išlaikiusiais nuolatinę gyvenamąją vietą pastarojoje šalyje, jei ji yra Sąjungos narė. Ši nuostata taikoma ir sutuoktiniui, jei jis atskirai neužsiima mokama veikla, bei vaikams, kuriuos išlaiko ir kuriais rūpinasi šiame straipsnyje minimi asmenys.

Pirmesnėje pastraipoje minimiems asmenims priklausantis jų buvimo šalyje esantis kilnojamasis turtas yra atleidžiamas nuo toje šalyje galiojančio palikimo mokesčio; apskaičiuojant palikimo mokestį, tokia nuosavybė yra laikoma esančia nuolatinės gyvenamosios vietos mokesčių mokėjimo tikslais šalyje, atsižvelgiant į trečiųjų šalių teises ir į galimą tarptautinių sutarčių dėl dvigubo apmokestinimo nuostatų taikymą.

Taikant šio straipsnio nuostatas neatsižvelgiama į nuolatinę gyvenamąją vietą, kurią minėti asmenys įsigijo eidami pareigas kitose tarptautinėse organizacijose.

14 straipsnis

Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su atitinkamomis institucijomis, nustato Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų socialinio draudimo išmokų sistemą.

15 straipsnis

Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su kitomis atitinkamomis institucijomis, nustato Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų, kuriems taikomos visos arba kai kurios 11 straipsnio, 12 straipsnio antrosios dalies ir 13 straipsnio nuostatos, kategorijas.

Į tokias kategorijas suskirstytų pareigūnų ir kitų tarnautojų pavardės, rangai ir adresai yra periodiškai pateikiami valstybių narių vyriausybėms.

VI   SKYRIUS

PRIE EUROPOS SĄJUNGOS AKREDITUOTŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ MISIJŲ PRIVILEGIJOS IR IMUNITETAI

16 straipsnis

Valstybė narė, kurios teritorijoje yra Sąjungos būstinė, suteikia įprastus diplomatinius imunitetus ir privilegijas prie Sąjungos akredituotoms trečiųjų šalių misijoms.

VII   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

17 straipsnis

Privilegijos, imunitetai ir lengvatos Sąjungos pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikomi tiktai vadovaujantis Sąjungos interesais.

Kiekviena Sąjungos institucija privalo atšaukti savo pareigūno ar kito tarnautojo imunitetą, jei, šios institucijos nuomone, tokio imuniteto atšaukimas neprieštarauja Sąjungos interesams.

18 straipsnis

Taikydamos šį protokolą, Sąjungos institucijos bendradarbiauja su atsakingomis suinteresuotųjų valstybių narių valdžios institucijomis.

19 straipsnis

11–14 straipsniai ir 17 straipsnis taikomi Komisijos nariams.

20 straipsnis

11–14 straipsniai ir 17 straipsnis taikomi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjams, generaliniams advokatams, sekretoriui ir teisėjų pranešėjų padėjėjams nepažeidžiant Protokolo dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 3 straipsnyje išdėstytų teisėjų ir generalinių advokatų imunitetą, saugantį nuo patraukimo teisinėn atsakomybėn, reglamentuojančių nuostatų.

21 straipsnis

Šis protokolas taip pat taikomas Europos investicijų bankui, jo organų nariams, personalui ir valstybių narių atstovams, dalyvaujantiems jo veikloje, nepažeidžiant Protokolo dėl banko statuto nuostatų.

Be to, Europos investicijų bankas yra atleidžiamas nuo bet kokio apmokestinimo ar panašaus pobūdžio prievolių bet kokio jo kapitalo padidėjimo atveju ir nuo įvairių formalumų, kurie gali būti su tuo susiję, valstybėje, kurioje yra banko buveinė. Jo išformavimas ar likvidavimas taip pat negali būti apmokestinimo priežastis. Ir pagaliau pagal Statutą vykdomai banko ir jo organų veiklai netaikomas joks apyvartos mokestis.

22 straipsnis

Šis protokolas taip pat taikomas Europos Centriniam Bankui, jo organų nariams ir jo personalui nepažeidžiant Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto nuostatų.

Be to, Europos Centrinis Bankas yra atleidžiamas nuo bet kokio apmokestinimo ar panašaus pobūdžio prievolių bet kokio jo kapitalo padidėjimo atveju ir nuo įvairių formalumų, kurie gali būti su tuo susiję, valstybėje, kurioje yra banko buveinė. Banko ir jo organų veiklai, vykdomai pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, netaikomas joks apyvartos mokestis.

A Priedo Priedėlis

PROTOKOLO DĖL EUROPOS SĄJUNGOS PRIVILEGIJŲ IR IMUNITETŲ TAIKYMO ŠVEICARIJOJE TVARKA

1.   Taikymas Šveicarijai

Bet kokia Protokole dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų (toliau – Protokolas) daroma nuoroda į valstybes nares turi būti laikoma nuoroda ir į Šveicariją, nebent toliau pateiktose nuostatose nustatyta kitaip.

2.   Agentūros atleidimas nuo netiesioginių mokesčių (įskaitant PVM)

Iš Šveicarijos eksportuojamoms prekėms ir paslaugoms Šveicarijos pridėtinės vertės mokestis (PVM) netaikomas. Pagal Protokolo 3 straipsnio antrąją pastraipą PVM lengvata taikoma sugrąžinant už Agentūrai Šveicarijoje tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas, kuriomis ji oficialiai naudojasi, sumokėtą mokestį. Nuo PVM atleidžiama tuo atveju, jei bendra faktinė prekių ir paslaugų pirkimo kaina, nurodyta sąskaitoje faktūroje ar lygiaverčiame dokumente, yra ne mažesnė nei 100 Šveicarijos frankų (įskaitant mokestį).

PVM grąžinamas Šveicarijos federalinės mokesčių administracijos pagrindiniam PVM skyriui pateikus tuo tikslu Šveicarijos parengtas formas. Prašymai dėl grąžinimo paprastai apsvarstomi per tris mėnesius nuo prašymo ir reikiamų patvirtinamųjų dokumentų pateikimo.

3.   Su Agentūros darbuotojais susijusių taisyklių taikymo tvarka

Atsižvelgiant į Protokolo 12 straipsnio antrąją pastraipą, Šveicarija pagal savo nacionalinės teisės nuostatas pareigūnų ir kitų Agentūros tarnautojų, kaip apibrėžta Reglamento (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 549/69 (1) 2 straipsnyje, atlyginimams, darbo užmokesčiui ir tarnybinėms pajamoms, kuriuos moka ir savo naudai vidaus mokesčiu apmokestina Europos Sąjunga, netaiko federalinių, kantonų ir savivaldybių mokesčių.

Taikant Protokolo 13 straipsnį, Šveicarija nelaikoma valstybe nare pagal šio priedėlio 1 punktą.

Agentūros pareigūnai ir kiti tarnautojai, taip pat jų šeimos nariai, kurie priklauso Europos Sąjungos pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikomai socialinio draudimo sistemai, neprivalo tapti Šveicarijos socialinio draudimo sistemos nariais.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi išimtinę jurisdikciją spręsti visus su Agentūros ar Komisijos ir jų darbuotojų santykiais susijusius klausimus dėl Tarybos reglamento (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (2) ir kitų Europos Sąjungos teisės nuostatų, kuriomis nustatomos darbo sąlygos, taikymo.


(1)  1969 m. kovo 25 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 549/69, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų kategorijas, kurioms taikomos Bendrijų protokolo dėl privilegijų ir imunitetų 12 straipsnio, 13 straipsnio antrosios pastraipos ir 14 straipsnio nuostatos (OL L 74, 1969 3 27, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1749/2002 (OL L 264, 2002 10 2, p. 13).

(2)  1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas bei Komisijos pareigūnams laikinai taikomas specialias priemones (Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos) (OL L 56, 1968 3 4, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2104/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 7).

B PRIEDAS

EUROPOS AVIACIJOS SAUGOS AGENTŪROS VEIKLOJE DALYVAUJANČIŲ ŠVEICARIJOS SUBJEKTŲ FINANSINĖ KONTROLĖ

1 straipsnis

Tiesioginis bendravimas

Agentūra ir Komisija tiesiogiai bendrauja su visais Šveicarijoje įsikūrusiais asmenimis ar subjektais, kurie dalyvauja Agentūros veikloje: rangovais, Agentūros programų dalyviais, Agentūros arba Bendrijos biudžeto išmokų gavėjais ar subrangovais. Šie asmenys Komisijai ir Agentūrai gali tiesiogiai perduoti bet kokią svarbią informaciją ar dokumentus, kuriuos jie turi pateikti laikydamiesi šiame sprendime nurodytų priemonių, sudarytų sutarčių ar susitarimų ir pagal tas sutartis ar susitarimus priimtų sprendimų.

2 straipsnis

Patikrinimai

1.   Pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (1) ir 2003 m. kovo 26 d. Agentūros valdybos priimtą finansinį reglamentą, 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (2) 185 straipsnyje, ir pagal kitas šiame sprendime nurodytas priemones, su Šveicarijoje įsisteigusiais gavėjais sudarytose sutartyse ar susitarimuose bei priimtuose sprendimuose gali būti numatyta, kad Agentūros ir Komisijos pareigūnai arba kiti Agentūros ir Komisijos įgalioti asmenys bet kuriuo metu gavėjų ir jų subrangovų patalpose gali atlikti mokslinį, finansinį, technologinį ar kitokį auditą.

2.   Agentūros ir Komisijos pareigūnams ir kitiems Agentūros ir Komisijos įgaliotiems asmenims sudaromos tinkamos sąlygos patekti į patalpas, susipažinti su darbais, dokumentais ir visa reikiama informacija, įskaitant informaciją elektronine forma, kad jie galėtų tinkamai atlikti tokį auditą. Tokia prieigos teisė aiškiai nurodoma sutartyse ar susitarimuose, sudarytuose šiame sprendime nurodytoms priemonėms įgyvendinti.

3.   Europos Audito Rūmai turi tokias pat teises kaip ir Komisija.

4.   Auditas gali būti atliekamas, jei nepraėjo penkeri metai nuo šio sprendimo galiojimo pabaigos, arba laikantis sutartyse, susitarimuose ar priimtuose sprendimuose numatytų terminų.

5.   Šveicarijos federalinei audito tarnybai iš anksto pranešama apie Šveicarijos teritorijoje planuojamą atlikti auditą. Toks informavimas nėra numatyta teisinė sąlyga auditui vykdyti.

3 straipsnis

Patikrinimai vietoje

1.   Pagal šį susitarimą Komisijai (OLAF) suteikiami įgaliojimai Šveicarijos teritorijoje atlikti patikrinimą ir inspektavimą vietoje, laikantis 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų nustatytų sąlygų ir tvarkos (3).

2.   Komisija, ruošdamasi atlikti ir atlikdama patikrinimą bei inspektavimą vietoje, glaudžiai bendradarbiauja su Šveicarijos federaline audito tarnyba ar kitomis Šveicarijos federalinės audito tarnybos paskirtomis kompetentingomis Šveicarijos institucijomis, kurioms tinkamu laiku pranešama apie patikrinimo ir inspektavimo objektą, tikslą bei teisinį pagrindą, kad jos galėtų suteikti visą reikiamą pagalbą. Tuo tikslu Šveicarijos kompetentingų institucijų pareigūnai gali dalyvauti vietoje atliekamame patikrinime ir inspektavime.

3.   Susijusioms kompetentingoms Šveicarijos institucijoms pageidaujant, Komisija patikrinimą ir inspektavimą vietoje gali atlikti drauge su tomis institucijomis.

4.   Jei dalyvaujantieji programoje nesutinka, kad būtų atliktas patikrinimas ar inspektavimas vietoje, Šveicarijos institucijos, laikydamosi nacionalinių taisyklių, suteikia Komisijos inspektoriams reikalingą pagalbą, kad šie galėtų įvykdyti savo pareigą ir atlikti patikrinimą ar inspektavimą vietoje.

5.   Komisija kuo greičiau praneša Šveicarijos federalinei audito tarnybai apie bet kokį faktą ar įtarimą, susijusį su pažeidimu, apie kurį ji sužinojo atlikdama patikrinimą ar inspektavimą vietoje. Bet kuriuo atveju apie patikrinimo ir inspektavimo rezultatus Komisija privalo pranešti minėtajai institucijai.

4 straipsnis

Informavimas ir konsultacijos

1.   Kad šis priedas būtų tinkamai įgyvendintas, Šveicarijos ir Bendrijos kompetentingos institucijos reguliariai keičiasi informacija ir vienos iš šalių prašymu rengia konsultacijas.

2.   Šveicarijos kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša Agentūrai ir Komisijai apie bet kokį jų pastebėtą faktą ar įtarimą, susijusį su sutarčių ar susitarimų, sudarytų taikant šiame sprendime nurodytas priemones, sudarymo ar vykdymo pažeidimu.

5 straipsnis

Slaptumas

Pagal šį priedą bet kokia forma perduota ar gauta informacija yra profesinė paslaptis ir yra saugoma taip pat, kaip panaši informacija saugoma pagal nacionalinę Šveicarijos teisę ir Bendrijos institucijoms taikomas atitinkamas nuostatas. Tokia informacija teikiama tik tiems asmenims, kuriems ją reikia žinoti vykdant pareigas Bendrijos institucijose, valstybėse narėse ar Šveicarijoje, ir gali būti panaudota tik veiksmingos susitariančiųjų šalių finansinių interesų apsaugos tikslais.

6 straipsnis

Administracinės priemonės ir nuobaudos

Nepažeisdamos Šveicarijos baudžiamosios teisės taikymo principų, Agentūra ar Komisija gali taikyti administracines priemones ir nuobaudas pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 ir 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (4).

7 straipsnis

Išieškojimas ir vykdymas

Pagal šį sprendimą Agentūros ar Komisijos priimti sprendimai dėl asmenų, išskyrus valstybes, finansinės prievolės vykdomi Šveicarijoje.

Vykdomąjį raštą, patikrinusi tik akto autentiškumą, išduoda Šveicarijos vyriausybės paskirta institucija, kuri apie tai privalo pranešti Agentūrai arba Komisijai. Sprendimas vykdomas Šveicarijoje galiojančia tvarka. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas kontroliuoja, ar vykdymo sprendimas teisėtas.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai, priimti pagal nuostatą dėl arbitražo, vykdomi tokiomis pačiomis sąlygomis.


(1)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(2)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(3)  OL L 292, 1996 11 15, p. 2.

(4)  OL L 312, 1995 12 23, p. 1.