ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.181.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 181

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. liepos 9d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2011/405/ES

 

*

2011 m. birželio 9 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos protokolo, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų šalių žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo

1

Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos protokolas, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų šalių žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas

2

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. birželio 9 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 660/2011 dėl žvejybos galimybių skyrimo pagal Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos protokolą, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų šalių žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas

20

 

*

2011 m. liepos 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 661/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų naudojimui skirtų atliekų eksporto į EBPO nepriklausančias šalis ( 1 )

22

 

 

2011 m. liepos 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 662/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

25

 

 

2011 m. liepos 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 663/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (ES) Nr. 867/2010 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metais

27

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 181/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. birželio 9 d.

dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos protokolo, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų šalių žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo

(2011/405/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 19 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 2027/2006 dėl Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo (1).

(2)

Protokolo, kuriuo nustatomos minėtame partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, galiojimas baigiasi 2011 m. rugpjūčio 31 d.

(3)

Sąjunga derėjosi su Žaliojo Kyšulio Respublika (toliau – Žaliasis Kyšulys) dėl naujojo protokolo, kuriuo ES laivams suteikiamos žvejybos galimybės vandenyse, į kuriuos Žaliasis Kyšulys turi suverenias teises arba kurie priklauso jo jurisdikcijai žuvininkystės srityje.

(4)

Šioms deryboms pasibaigus, 2010 m. gruodžio 22 d. buvo parafuotas naujasis protokolas.

(5)

Kad būtų užtikrintas ES laivų žvejybos veiklos tęstinumas, naujojo protokolo 15 straipsnyje numatytas jo laikinas taikymas nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.

(6)

Naująjį protokolą reikėtų pasirašyti ir laikinai jį taikyti, kol bus užbaigtos jo sudarymui būtinos procedūros,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu įgaliojama pasirašyti Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos protokolą, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų šalių žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, su sąlyga, kad minėtas protokolas bus sudarytas.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti protokolą, su sąlyga, kad jis bus sudarytas.

3 straipsnis

Kol bus užbaigtos jo sudarymui būtinos procedūros, protokolas laikinai taikomas nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2011 m. birželio 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

PINTÉR S.


(1)  OL L 414, 2006 12 30, p. 1.


Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos

PROTOKOLAS,

kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų šalių žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas

1 straipsnis

Taikymo laikotarpis ir žvejybos galimybės

1.   Europos Sąjungos laivams trejų metų laikotarpiui pagal žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 5 straipsnį suteiktos žvejybos galimybės nustatomos taip:

Labai migruojančių žuvų rūšys (1982 m. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 1 priede išvardytos rūšys):

tunų žvejybos seineriai-šaldikliai – 28 laivai,

tunus kartinėmis ūdomis žvejojantys laivai – 11 laivų,

dreifinėmis ūdomis žvejojantys laivai – 35 laivai.

2.   1 dalis yra taikoma atsižvelgiant į šio protokolo 4 ir 5 straipsnių nuostatas.

2 straipsnis

Finansinis įnašas ir mokėjimo tvarka

1.   Žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 7 straipsnyje nustatytas finansinis įnašas 1 straipsnyje nurodytam laikotarpiui yra 435 000 EUR.

2.   Finansinis įnašas apima:

a)

325 000 EUR dydžio metinę sumą už galimybę žvejoti Žaliojo Kyšulio IEZ, atitinkančią 5 000 t metinį orientacinį kiekį; ir

b)

110 000 EUR dydžio metinę specialią sumą, skirtą Žaliojo Kyšulio žuvininkystės sektoriaus politikos įgyvendinimui remti.

3.   1 dalis yra taikoma, atsižvelgiant į šio protokolo 3, 4, 5, 7 ir 8 straipsnių ir žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 12 ir 13 straipsnių nuostatas.

4.   Jei Europos Sąjungos laivų Žaliojo Kyšulio vandenyse sužvejotas bendras kiekis viršija 5 000 t kiekį per metus, 325 000 EUR finansinis įnašas yra didinamas 65 EUR už kiekvieną papildomą sužvejotą toną. Tačiau metinis Sąjungos mokamo finansinio įnašo dydis negali būti daugiau nei dvigubai didesnis už 2 dalies a punkte nurodytą sumą (325 000 EUR). Jei Europos Sąjungos laivų sužvejotas bendras kiekis viršija kiekį, atitinkantį dvigubą bendrą metinę sumą, suma, mokėtina už kiekį, kuriuo viršijama ši riba, išmokama kitais metais.

5.   Pirmaisiais metais finansinio įnašo pagal 2 dalies a ir b punktus mokėjimas atliekamas ne vėliau kaip praėjus 60 dienų po protokolo įsigaliojimo, o vėlesniais metais – ne vėliau kaip protokolo įsigaliojimo sukakties dieną.

6.   2 dalies a punkte numatyto finansinio įnašo paskirstymas yra išskirtinė Žaliojo Kyšulio valdžios institucijų kompetencija.

7.   Finansinis įnašas yra pervedamas į Valstybės iždo sąskaitą Žaliojo Kyšulio valdžios institucijų paskirtoje finansinėje įstaigoje.

3 straipsnis

Tausios ir atsakingos žuvininkystės skatinimas Žaliojo Kyšulio vandenyse

1.   Ne vėliau kaip praėjus trims mėnesiams po šio protokolo įsigaliojimo, žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 9 straipsnyje numatytame Jungtiniame komitete šalys susitaria dėl daugiametės sektoriaus programos ir jos taikymo taisyklių, ypač dėl:

a)

metinių ir daugiamečių gairių, kuriomis remiantis bus naudojamas 2 straipsnio 2 dalies b punkte numatytas finansinis įnašas;

b)

metinių ir daugiamečių tikslų, kuriuos įgyvendinant galiausiai būtų įdiegta tausi ir atsakinga žuvininkystė, atsižvelgiant į Žaliojo Kyšulio nacionalinės žuvininkystės ir kitų sričių politikos, susijusios arba darančios poveikį atsakingos ir tausios žuvininkystės įdiegimui, prioritetus;

c)

kasmetinio rezultatų vertinimo kriterijų ir tvarkos.

2.   Visus daugiametės sektoriaus programos pakeitimus šalys turi patvirtinti jungtiniame komitete arba pasikeisdamos laiškais.

3.   Kiekvienais metais Žaliojo Kyšulio valdžios institucijos gali nuspręsti, ar prie 2 straipsnio 2 dalies b punkte numatyto finansinio įnašo reikia skirti papildomą sumą daugiametei sektoriaus programai įgyvendinti. Apie tokį skyrimą Europos Sąjungai pranešama ne vėliau kaip likus dviems mėnesiams iki šio protokolo įsigaliojimo datos sukakties.

4.   Abi šalys jungtiniame komitete kasmet įvertina daugiametės sektoriaus programos įgyvendinimo rezultatus. Jei tokio vertinimo metu paaiškėtų, kad tikslai, kurių siekiama tiesiogiai naudojant šio protokolo 2 straipsnio 2 dalies b punkte numatytą finansinį įnašą, įgyvendinami nepatenkinamai, Europos Sąjunga pasilieka teisę sumažinti šią finansinio įnašo dalį, kad programai įgyvendinti skirta suma atitiktų rezultatus.

4 straipsnis

Mokslinis bendradarbiavimas siekiant atsakingos žuvininkystės

1.   Šalys įsipareigoja skatinti atsakingą žuvininkystę Žaliojo Kyšulio vandenyse, remdamosi jo vandenyse žvejojančių įvairių laivynų laivų tarpusavio nediskriminavimo principu.

2.   Šio protokolo galiojimo laikotarpiu Europos Sąjunga ir Žaliojo Kyšulio valdžios institucijos stebės išteklių būklės raidą Žaliojo Kyšulio žvejybos zonoje.

3.   Abi šalys laikosi Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (TATAK) rekomendacijų ir rezoliucijų, susijusių su atsakingu žvejybos rajonų valdymu.

4.   Pagal žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 4 straipsnį, remdamosi TATAK priimtomis rekomendacijomis ir rezoliucijomis ir atsižvelgdamos į geriausias turimas mokslines išvadas, šalys tariasi žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 9 straipsnyje numatyto Jungtinio komiteto posėdyje ir atitinkamais atvejais po mokslinio pasitarimo ir bendru sutarimu patvirtina žuvininkystės išteklių, turinčių įtakos Europos Sąjungos laivų veiklai, tausaus naudojimo priemones.

5 straipsnis

Žvejybos galimybių koregavimas bendru sutarimu

1 straipsnyje numatytos žvejybos galimybės gali būti koreguojamos bendru sutarimu, jei TATAK priimtose rekomendacijose ir rezoliucijose patvirtinama, kad po tokio koregavimo ir toliau bus užtikrintas tausus šiame protokole nurodytų žuvininkystės išteklių valdymas. Tokiu atveju proporcingai ir pro rata temporis pakoreguojamas 2 straipsnio 2 dalies a punkte numatytas finansinis įnašas, o šiame protokole ir jo priede atliekami reikalingi pakeitimai.

6 straipsnis

Raginimas iškrauti ir ekonominės veiklos vykdytojų bendradarbiavimo skatinimas

1.   Šalys bendradarbiauja siekdamos pagerinti iškrovimo Žaliojo Kyšulio uostuose galimybes.

2.   Jungtinis komitetas nustato tam būtinas taisykles ir taikytiną finansinio skatinimo dydį.

3.   Šalys siekia kurti tinkamas sąlygas savo įmonių techniniams, ekonominiams ir prekybos ryšiams užmegzti, skatindamos verslo ir investicijų plėtrai palankios aplinkos kūrimą.

7 straipsnis

Finansinio įnašo mokėjimo sustabdymas

1.   2 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose numatytas finansinio įnašo mokėjimas gali būti sustabdytas, jei susidaro viena ar kelios toliau išvardytos aplinkybės:

a)

žvejybos veiklai Žaliojo Kyšulio IEZ vandenyse trukdo neįprastos aplinkybės, išskyrus gamtos reiškinius;

b)

smarkiai pakitus politinėms gairėms, sąlygojusioms šio protokolo sudarymą, viena iš šalių paprašo peržiūrėti jo nuostatas ir, jei reikia, jas pakeisti;

c)

Europos Sąjunga konstatuoja, kad Žaliasis Kyšulys pažeidė esminius ir pamatinius žmogaus teisių principus ir demokratijos principus, kaip numatyta Kotonu susitarimo 9 straipsnyje.

2.   Europos Sąjunga pasilieka teisę iš dalies ar visiškai sustabdyti šio protokolo 2 straipsnio 2 dalies b punkte numatyto specialaus finansinio įnašo mokėjimą, jei:

a)

jungtiniam komitetui atlikus įvertinimą, gauti rezultatai neatitinka programavimo tikslų;

b)

šis finansinis įnašas nepanaudojamas.

3.   Po konsultacijų ir bendru šalių sutarimu finansinis įnašas vėl pradedamas mokėti, kai tik atstatoma ankstesnė prieš 1 dalyje minimus įvykius buvusi padėtis, ir (arba) kai 2 dalyje minėti finansinio įgyvendinimo rezultatai tai pateisina.

8 straipsnis

Protokolo įgyvendinimo sustabdymas

1.   Šio protokolo įgyvendinimas gali būti sustabdytas vienos iš šalių iniciatyva, jei nustatomos viena ar kelios toliau išvardytos aplinkybės:

a)

žvejybos veiklai Žaliojo Kyšulio IEZ vandenyse trukdo neįprastos aplinkybės, apibrėžtos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 7 straipsnio 3 dalies a punkte;

b)

smarkiai pakitus politinėms gairėms, sąlygojusioms šio protokolo sudarymą, viena iš šalių paprašo peržiūrėti jo nuostatas ir, jei reikia, jas pakeisti;

c)

viena iš šalių pažeidžia esminius ir pamatinius žmogaus teisių principus ir demokratijos principus, kaip numatyta Kotonu susitarimo 9 straipsnyje;

d)

Europos Sąjunga neatlieka 2 straipsnio 2 dalies a punkte numatyto finansinio įnašo mokėjimo dėl kitų priežasčių nei išvardytosios šio protokolo 7 straipsnyje;

e)

tarp šalių vyksta ginčas, kurio nepavyksta išspręsti jungtiniame komitete;

f)

viena iš šalių nesilaiko šio protokolo, priedo ir priedėlių nuostatų.

2.   Jei protokolo įgyvendinimas sustabdomas dėl kitų nei 1 dalies c punkte išvardytų priežasčių, suinteresuotoji šalis apie tai raštu turi pranešti ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki planuojamo sustabdymo įsigaliojimo dienos. Jei protokolo įgyvendinimas sustabdomas dėl 1 dalies c punkte nurodytų priežasčių, sustabdymas taikomas iš karto priėmus sprendimą.

3.   Jei protokolo taikymas sustabdomas, šalys ir toliau konsultuojasi tarpusavyje, siekdamos draugiškai išspręsti ginčą. Kai toks sprendimas randamas, protokolas vėl pradedamas taikyti, o finansinio įnašo suma sumažinama proporcingai ir pro rata temporis, priklausomai nuo protokolo taikymo sustabdymo trukmės.

9 straipsnis

Keitimosi duomenimis kompiuterizavimas

1.   Žaliasis Kyšulys ir ES įsipareigoja kaip įmanoma greičiau sukurti informatikos sistemą, skirtą keistis su susitarimo įgyvendinimu susijusiais elektroniniais duomenimis ir dokumentais.

2.   Kai tik šio straipsnio 1 dalyje numatyta sistema ims veikti, elektroninės dokumentų versijos bus laikomos lygiavertėmis popierinėms jų versijoms.

3.   Žaliasis Kyšulys ir ES nedelsdami praneša vienas kitam apie bet kokį informatikos sistemos sutrikimą. Tokiu atveju su susitarimo įgyvendinimu susiję elektroniniai duomenys ir dokumentai automatiškai pakeičiami jų popierinėmis versijomis remiantis priede nustatytomis taisyklėmis.

10 straipsnis

Palydovinė stebėsena

Žaliasis Kyšulys kaip įmanoma greičiau ims taikyti jo vandenyse žvejojančių laivų palydovinę laivų stebėjimo sistemą (VMS). Ėmus taikyti tokią sistemą, bus imamos taikyti šio protokolo priedo nuostatos.

11 straipsnis

Duomenų konfidencialumas

Žaliasis Kyšulys įsipareigoja visus taikant susitarimą gautus su ES laivais ir jų žvejybos veikla susijusius duomenis visada naudoti konfidencialiai ir tik susitarimo įgyvendinimo tikslu.

12 straipsnis

Taikomos nacionalinės teisės nuostatos

1.   Žaliojo Kyšulio vandenyse pagal šį protokolą veiklą vykdantiems Europos Sąjungos žvejybos laivams yra taikomos Žaliajame Kyšulyje galiojančios teisės nuostatos, visų pirma, Žaliojo Kyšulio žvejybos išteklių valdymo nuostatos, nebent žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime, šiame protokole, jo priede ir priedėliuose yra numatyta kitaip.

2.   Žaliojo Kyšulio valdžios institucijos Europos Komisijai praneša apie visus su žuvininkystės sektoriumi susijusius teisės aktų pakeitimus arba naujus teisės aktus.

13 straipsnis

Trukmė

Šis protokolas ir jo priedas taikomi trejus metus nuo laikino taikymo pradžios dienos, kaip numatyta 15 straipsnyje, nebent jis denonsuojamas pagal 14 straipsnį.

14 straipsnis

Denonsavimas

1.   Norėdama denonsuoti šį protokolą, atitinkama šalis apie savo ketinimą kitai šaliai praneša raštu likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki numatytos denonsavimo įsigaliojimo dienos.

2.   Po ankstesnėje dalyje numatyto pranešimo išsiuntimo šalys pradeda konsultacijas.

15 straipsnis

Laikinas taikymas

Šis protokolas laikinai taikomas nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis protokolas ir jo priedas įsigalioja nuo šalių pranešimo viena kitai apie šiam tikslui skirtų procedūrų baigimą dienos.

PRIEDAS

EUROPOS SĄJUNGOS LAIVŲ ŽVEJYBOS ŽALIOJO KYŠULIO ŽVEJYBOS ZONOJE SĄLYGOS

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Kompetentingos institucijos skyrimas

Jei nėra nurodyta kitaip, bet kokia nuoroda į Europos Sąjungos (ES) arba į Žaliojo Kyšulio kompetentingą instituciją šiame priede reiškia:

ES atveju – Europos Komisiją, esant reikalui, tarpininkaujant ES delegacijai Žaliajame Kyšulyje,

Žaliojo Kyšulio atveju – Žuvininkystės ministeriją.

Nacionalinė IEZ

Prieš įsigaliojant protokolui Žaliasis Kyšulys ES praneša geografines savo IEZ koordinates ir bazines linijas.

Žvejybos zonos

ES laivai žvejybos veiklą galės vykdyti už 12 jūrmylių nuo bazinių linijų.

Vietinis agentas

Žaliojo Kyšulio uostuose norinčiam iškrauti ar perkrauti sužvejotą kiekį ES laivui turi atstovauti Žaliajame Kyšulyje reziduojantis agentas.

Banko sąskaita

Prieš įsigaliojant protokolui Žaliasis Kyšulys ES praneša banko sąskaitos (-ų), į kurią (-ias) turės būti pervedamos ES laivų vadovaujantis susitarimu mokamos sumos, rekvizitus. Banko pavedimų išlaidas sumoka laivų savininkai.

II   SKYRIUS

ŽVEJYBOS LEIDIMAI

Būtina sąlyga žvejybos leidimui gauti. Reikalavimus atitinkantys laivai

Susitarimo 6 straipsnyje numatyti žvejybos leidimai išduodami su sąlyga, kad laivas įtrauktas į ES žvejybos laivų registrą ir kad įvykdytos visos ankstesnės laivo savininko, kapitono ar su pačiu laivu susijusios prievolės, atsiradusios dėl susitarimu remiantis vykdytos žvejybos veiklos Žaliajame Kyšulyje.

Žvejybos leidimo paraiška

ES Žaliajam Kyšuliui pateikia paraiškas dėl kiekvieno laivo, pageidaujančio žvejoti pagal susitarimą, ne vėliau kaip likus 15 dienų iki prašomos leidimo galiojimo pradžios dienos; tam naudojama šio priedo 1 priedėlyje esanti forma. Paraiška turi būti išspausdinta arba įskaitomai parašyta ranka didžiosiomis raidėmis.

Teikiant žvejybos leidimo paraišką pagal galiojantį protokolą pirmą kartą arba atitinkamame laive atlikus techninio pobūdžio pakeitimus kartu su paraiška pateikiama:

i)

dokumentas, patvirtinantis už prašomo leidimo galiojimo laikotarpį sumokėtą nustatyto dydžio mokestį ir nustatyto dydžio mokestį už stebėtojus, minėtus šio priedo X skyriuje;

ii)

vietinio laivo agento, jei toks yra, pavardė ir adresas;

iii)

neseniai daryta spalvota laivo nuotrauka, iš šono, ne mažesnė kaip 15 cm × 10 cm;

iv)

bet koks kitas dokumentas, kurio reikalaujama pagal susitarimą.

Pagal galiojantį protokolą pratęsiant žvejybos leidimo galiojimą laivui, kurio techninės savybės nebuvo pakeistos, kartu su paraiška turi būti pateikti tik įrodymai apie sumokėtą mokestį ir nustatyto dydžio mokestį už stebėtojus.

Nustatyto dydžio išankstinis mokestis

Nustatyto dydžio mokestis yra nustatomas remiantis šio priedo 2 priedėlyje esančių techninių duomenų lentelėse esančiu metiniu kiekiu. Jis apima visus nacionalinius ir vietinius mokesčius, išskyrus uosto, perkrovimo mokesčius ir paslaugų išlaidas.

Laivų, kuriems leidžiama žvejoti, laikinas sąrašas

Gavęs žvejybos leidimų paraiškas, Žaliasis Kyšulys nedelsdamas sudaro laikiną leidimų prašančių kiekvienos kategorijos laivų sąrašą. Šis sąrašas nedelsiant pateikiamas nacionalinei už žvejybos kontrolę atsakingai institucijai ir ES.

ES laikiną sąrašą perduoda laivo savininkui ar agentui. Jei ES įstaiga nedirba, Žaliasis Kyšulys laikiną sąrašą gali perduoti tiesiai laivo savininkui ar jo agentui ir nusiųsti kopiją ES.

Žvejybos leidimo išdavimas

Gavęs visus reikalingus paraiškos dokumentus, Žaliasis Kyšulys ES žvejybos leidimą išduoda per 15 dienų.

Pratęsiant žvejybos leidimo galiojimą protokolo galiojimo laikotarpiu, naujajame žvejybos leidime turi būti aiški nuoroda į pirminį žvejybos leidimą.

ES žvejybos leidimą perduoda laivo savininkui ar agentui. Jei ES įstaiga nedirba, Žaliasis Kyšulys žvejybos leidimą gali perduoti tiesiai laivo savininkui ar jo agentui ir nusiųsti kopiją ES.

Laivų, kuriems leidžiama žvejoti, sąrašas

Išdavęs žvejybos leidimus, Žaliasis Kyšulys nedelsdamas sudaro galutinį kiekvienos kategorijos laivų, kuriems leista žvejoti Žaliojo Kyšulio vandenyse, sąrašą. Šis sąrašas nedelsiant pateikiamas nacionalinei už žvejybos kontrolę atsakingai institucijai ir ES; juo pakeičiamas prieš tai minėtas laikinas sąrašas.

Žvejybos leidimų galiojimo laikotarpis

Žvejybos leidimai galioja vienerius metus ir gali būti pratęsiami.

Nustatant galiojimo pradžią, metiniu laikotarpiu laikomas:

i)

pirmaisiais protokolo taikymo metais – laikotarpis nuo jo įsigaliojimo iki tų pačių metų gruodžio 31 d.;

ii)

po to – kiekvieni kalendoriniai metai;

iii)

paskutiniaisiais protokolo taikymo metais – laikotarpis nuo sausio 1 d. iki protokolo galiojimo pabaigos.

Žvejybos leidimo laikymas laive

Žvejybos leidimas nuolat turi būti laive.

Tačiau laivams leidžiama žvejoti nuo to momento, kai jie įtraukiami į prieš tai minėtą laikiną sąrašą. Tokiuose laivuose iki žvejybos leidimų išdavimo nuolat turi būti laikinas sąrašas.

Žvejybos leidimo perleidimas

Leidimas išduodamas konkrečiam laivui ir negali būti perleidžiamas.

Tačiau force majeure atveju ir ES paprašius vieno laivo leidimas pakeičiamas nauju kitam panašių savybių laivui skirtu leidimu.

Perleidimas atliekamas, kai savininkas ar jo agentas keistiną žvejybos leidimą atiduoda Žaliajam Kyšuliui, o Žaliasis Kyšulys kaip įmanoma greičiau parengia pakeistą žvejybos leidimą. Pakeistas žvejybos leidimas kaip įmanoma greičiau išduodamas laivo savininkui ar jo agentui, kai tik grąžinamas keistinas žvejybos leidimas. Pakeistas žvejybos leidimas įsigalioja tą dieną, kai grąžinamas keistinas žvejybos leidimas.

Žaliasis Kyšulys kaip įmanoma greičiau atnaujina laivų, kuriems leidžiama žvejoti, sąrašą. Naujasis sąrašas nedelsiant pateikiamas nacionalinei už žvejybos kontrolę atsakingai institucijai ir ES.

Pagalbiniai laivai

ES prašant, Žaliasis Kyšulys leidžia, kad žvejybos leidimus turintiems ES laivams padėtų pagalbiniai laivai. Pagalbiniai laivai turi plaukioti su ES valstybės narės vėliava ar priklausyti ES įmonei, juose negali būti žvejoti skirtos įrangos, jų negalima naudoti perkrovimams.

Žaliasis Kyšulys nustato, ką apima pagalbinė veikla, kokios yra leidimų išdavimo sąlygos ir sudaro pagalbinių laivų, kuriems leidžiama vykdyti veiklą, sąrašą, kurį nedelsdamas pateikia nacionalinei už žvejybos kontrolę atsakingai institucijai ir ES.

III   SKYRIUS

TECHNINĖS PRIEMONĖS

Žvejybos leidimus turintiems laivams taikomos techninės priemonės, susijusios su zona, žvejybos įranga ir priegauda, kiekvienai laivų kategorijai yra nustatytos šio priedo 2 priedėlyje esančiose techninių duomenų lentelėse.

Laivai laikosi visų TATAK (Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos) priimtų rekomendacijų.

IV   SKYRIUS

SUŽVEJOTO KIEKIO DEKLARAVIMAS

Žvejybos žurnalas

Pagal šį susitarimą žvejojančio ES laivo kapitonas pildo žvejybos žurnalą, kurio modelis kiekvienai žvejybos kategorijai yra pateikiamas šio priedo 3 priedėlyje.

Kapitonas žvejybos žurnalą pildo kiekvieną dieną, kurią laivas praleidžia Žaliojo Kyšulio žvejybos zonoje.

Kiekvieną dieną kapitonas į žvejybos žurnalą įrašo gyvojo svorio kilogramais arba, esant reikalui, žuvų skaičiumi išreikštą kiekvienos sužvejotos ir laive laikomos rūšies žuvų kiekį, žymimą Maisto ir žemės ūkio organizacijos (MŽŪO) alfa 3 kodu. Kiekvienos pagrindinės rūšies atveju kapitonas taip pat nurodo ir tai, kad žuvų nesužvejota.

Reikalui esant, kapitonas taip pat kiekvieną dieną žvejybos žurnale įrašo atgal į jūrą išmestą kiekvienos rūšies kiekį, išreikštą gyvojo svorio kilogramais arba, esant reikalui, žuvų skaičiumi.

Žvejybos žurnalas pildomas įskaitomai, didžiosiomis raidėmis; jį pasirašo kapitonas.

Už duomenų, įrašytų į žvejybos žurnalą, tikslumą atsako laivo kapitonas.

Sužvejoto kiekio deklaravimas

Kapitonas deklaruoja laivo sužvejotą kiekį Žaliajam Kyšuliui pateikdamas laikotarpio, kurį laivas praleido Žaliojo Kyšulio žvejybos zonoje, žvejybos žurnalus.

Žvejybos žurnalai pateikiami laikantis šių taisyklių:

i)

jei atplaukiama į kurį nors Žaliojo Kyšulio uostą, kiekvieno žvejybos žurnalo originalas perduodamas vietiniam Žaliojo Kyšulio atstovui, kuris raštu šį faktą patvirtina;

ii)

jei iš Žaliojo Kyšulio žvejybos zonos išplaukiama neužsukant į kurį nors Žaliojo Kyšulio uostą, kiekvieno žvejybos žurnalo originalas išsiunčiamas per 14 dienų nuo atvykimo į bet kurį kitą uostą; bet kokiu atveju, jis išsiunčiamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo išplaukimo iš Žaliojo Kyšulio žvejybos zonos:

a)

paštu į Žaliąjį Kyšulį;

b)

faksu, kurio numerį nurodo Žaliasis Kyšulys;

c)

arba elektroniniu paštu.

Abi šalys stengsis, kad būtų sukurta elektroniniais visų duomenų mainais pagrįsta kiekio deklaravimo sistema.

Kai tik Žaliasis Kyšulys gali priimti sužvejoto kiekio deklaracijas elektroniniu paštu, kapitonas žvejybos žurnalus Žaliajam Kyšuliui perduoda Žaliojo Kyšulio nurodytu elektroninio pašto adresu. Žaliasis Kyšulys elektroniniu paštu patvirtina gavimą.

Vieną visų žvejybos žurnalų kopiją kapitonas nusiunčia ES. Tunų žvejybos seinerių ir dreifinėmis ūdomis žvejojančių laivų kapitonai vieną visų žvejybos žurnalų kopiją nusiunčia vienam iš nurodytų mokslo institutų:

i)

IRD (Institut de recherche pour le développement);

ii)

IEO (Instituto Español de Oceanografia);

iii)

IPIMAR (Instituto Português de Investigação Maritima); arba

iv)

INDP (Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas).

Jei laivas sugrįžta į Žaliojo Kyšulio žvejybos zoną nepasibaigus žvejybos leidimo galiojimui, vėl reikia pildyti sužvejoto kiekio deklaraciją.

Jei su sužvejoto kiekio deklaravimu susijusių nuostatų nesilaikoma, Žaliasis Kyšulys gali sustabdyti atitinkamo laivo žvejybos leidimo galiojimą, kol bus pateiktos trūkstamos sužvejoto kiekio deklaracijos ir nubausti laivo savininką remdamasis galiojančiuose nacionaliniuose teisės aktuose esančiomis tos srities nuostatomis. Pažeidimui pasikartojus, Žaliasis Kyšulys gali atsisakyti pratęsti žvejybos leidimą. Žaliasis Kyšulys nedelsdamas ES praneša apie bet kokias taip pritaikytas sankcijas.

Tunų žvejybos seinerių ir dreifinėmis ūdomis žvejojančių laivų mokesčių ataskaita

ES sudaro kiekvieno tunų žvejybos seinerio ir dreifinėmis ūdomis žvejojančių laivo galutinę mokėtinų mokesčių už praėjusius kalendorinius metus ataskaitą, remdamasi tų laivų parengtomis ir minėtų mokslo institutų patvirtintomis sužvejoto kiekio deklaracijomis.

ES Žaliajam Kyšuliui ir laivo savininkui šią galutinę ataskaitą pateikia anksčiau nei einamųjų metų liepos 31 d. Per 30 dienų nuo galutinės ataskaitos perdavimo Žaliasis Kyšulys gali ją užginčyti remdamasis pagrindžiančiais dokumentais. Esant nesutarimams šalys tariasi jungtiniame komitete.

Jei Žaliasis Kyšulys per 30 dienų prieštaravimų nepareiškia, galutinė ataskaita laikoma patvirtinta.

Jei galutinėje ataskaitoje esanti suma yra didesnė už žvejybos leidimui gauti sumokėtą nustatyto dydžio išankstinį mokestį, trūkstamą sumą laivo savininkas Žaliajam Kyšuliui perveda ne vėliau kaip einamųjų metų rugsėjo 30 d. Jei galutinėje ataskaitoje esanti suma yra mažesnė už nustatyto dydžio išankstinį mokestį, likutis laivo savininkui negrąžinamas.

V   SKYRIUS

IŠKROVIMAS IR PERKROVIMAS

Žaliojo Kyšulio uostuose iškrauti ar perkrauti Žaliojo Kyšulio žvejybos zonoje sužvejotą kiekį norinčio ES laivo kapitonas likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki iškrovimo ar perkrovimo Žaliajam Kyšuliui turi nurodyti:

a)

iškrovime ar perkrovime dalyvaujančio žvejybos laivo pavadinimą;

b)

iškrovimo arba perkrovimo uostą;

c)

numatomą iškrovimo arba perkrovimo datą ir laiką;

d)

iškraunamų ar perkraunamų kiekvienos rūšies žuvų kiekį (žymimą Maisto ir žemės ūkio organizacijos (MŽŪO) alfa 3 kodu ir išreikštą gyvojo svorio kilogramais arba, esant reikalui, žuvų skaičiumi);

e)

jei perkraunama – laivo, į kurį perkraunama, pavadinimą;

f)

apie laivo, į kurį perkraunama, higieninių sąlygų pažymėjimą.

Perkraunama turi būti tai operacijai atlikti leidimą turinčio Žaliojo Kyšulio uosto vandenyse. Perkrauti jūroje draudžiama.

Šių nuostatų nesilaikymas užtraukia Žaliojo Kyšulio teisės aktuose numatytų sankcijų taikymą.

Žaliojo Kyšulio uoste sužvejotą kiekį iškraunančiam arba perdirbimo įmonei parduodančiam ES laivui skiriamas finansinis paskatinimas – iš dalies sumažinamas mokestis, laikantis šio priedo 2 priedėlyje esančiose techninių duomenų lentelėse nustatytų ribų.

VI   SKYRIUS

KONTROLĖ

Įplaukimas į zoną ir išplaukimas iš jos

Apie ES laivo, turinčio žvejybos leidimą, įplaukimą į Žaliojo Kyšulio žvejybos zoną ir išplaukimą iš jos Žaliajam Kyšuliui turi būti pranešta per 3 valandas iki įplaukimo ar išplaukimo.

Pranešdamas apie įplaukimą ar išplaukimą, laivas nurodo visų pirma:

i)

numatytą įplaukimo (išplaukimo) datą, valandą ir tašką;

ii)

laive esančių kiekvienos rūšies žuvų kiekį, žymimą Maisto ir žemės ūkio organizacijos (MŽŪO) alfa 3 kodu ir išreikštą gyvojo svorio kilogramais arba, esant reikalui, žuvų skaičiumi;

iii)

produktų pateikimą.

Pranešama elektroniniu paštu (pageidautina) arba, jei tai neįmanoma, faksu ar radijo ryšiu, naudojant Žaliojo Kyšulio nurodytą elektroninio pašto adresą, fakso numerį arba radijo dažnį. Žaliasis Kyšulys atitinkamiems laivams ir ES nedelsdamas praneša apie bet kokius elektroninio adreso, fakso numerio ar radijo dažnio pasikeitimus.

Bet kuris Žaliojo Kyšulio žvejybos zonoje aptiktas žvejybos veiklą vykdantis ir apie tai iš anksto Žaliajam Kyšuliui nepranešęs laivas laikomas be leidimo žvejojančiu laivu.

Tikrinimas jūroje

Žaliojo Kyšulio žvejybos zonoje esančių ir žvejybos leidimus turinčių ES laivų tikrinimą jūroje atliks Žaliojo Kyšulio laivai ir inspektoriai, aiškiai atpažįstami kaip paskirti žvejybos kontrolei vykdyti.

Prieš įlipdami į laivą, Žaliojo Kyšulio inspektoriai perspėja ES laivą apie ketinimus atlikti tikrinimą. Tikrina ne daugiau kaip du inspektoriai; prieš atlikdami tikrinimą jie privalo įrodyti savo tapatybę ir inspektoriaus statusą.

Žaliojo Kyšulio inspektoriai ES laive nebūna ilgiau nei reikalinga su tikrinimu susijusioms pareigoms atlikti. Tikrinimą jie atlieka taip, kad jo poveikis laivui, jo žvejybos veiklai ir kroviniui būtų juntamas kuo mažiau.

Žaliasis Kyšulys, atlikdamas tikrinimą jūroje, gali leisti ES dalyvauti stebėtojo teisėmis.

ES laivo kapitonas Žaliojo Kyšulio inspektoriams padeda patekti į laivą ir stengiasi palengvinti jų darbą.

Kiekvieno tikrinimo pabaigoje Žaliojo Kyšulio inspektoriai parengia tikrinimo ataskaitą. ES laivo kapitonas į tikrinimo ataskaitą turi teisę įrašyti savo pastabas. Tikrinimo ataskaitą pasirašo ją parengęs inspektorius ir ES laivo kapitonas.

Prieš palikdami laivą, Žaliojo Kyšulio inspektoriai vieną ataskaitos kopiją atiduoda ES laivo kapitonui. Per 8 dienas po atlikto tikrinimo inspektoriai vieną tikrinimo ataskaitos kopiją perduoda ES.

Tikrinimas uoste

ES laivų, kurie iškrauna ar perkrauna Žaliojo Kyšulio žvejybos zonoje sužvejotas žuvis Žaliojo Kyšulio uosto vandenyse, tikrinimą atliks Žaliojo Kyšulio inspektoriai, aiškiai atpažįstami kaip paskirti žvejybos kontrolei vykdyti.

Tikrina ne daugiau kaip du inspektoriai; prieš atlikdami tikrinimą jie privalo įrodyti savo tapatybę ir inspektoriaus statusą. Žaliojo Kyšulio inspektoriai ES laive nebūna ilgiau nei reikalinga su tikrinimu susijusioms pareigoms atlikti ir tikrinimą atlieka taip, kad jo poveikis laivui, iškrovimo ar perkrovimo operacijai ir kroviniui būtų juntamas kuo mažiau.

Žaliasis Kyšulys, atlikdamas tikrinimą uoste, gali leisti ES dalyvauti stebėtojo teisėmis.

ES laivo kapitonas stengiasi palengvinti Žaliojo Kyšulio inspektorių darbą.

Kiekvieno tikrinimo pabaigoje Žaliojo Kyšulio inspektorius parengia tikrinimo ataskaitą. ES laivo kapitonas į tikrinimo ataskaitą turi teisę įrašyti savo pastabas. Tikrinimo ataskaitą pasirašo ją parengęs inspektorius ir ES laivo kapitonas.

Tikrinimui pasibaigus, Žaliojo Kyšulio inspektorius vieną ataskaitos kopiją atiduoda ES laivo kapitonui. Per 8 dienas po atlikto tikrinimo inspektoriai perduoda vieną tikrinimo ataskaitos kopiją ES.

VII   SKYRIUS

PALYDOVINĖ LAIVŲ STEBĖJIMO SISTEMA (VMS)

Laivų buvimo vietos pranešimai. VMS sistema

Būdami Žaliojo Kyšulio žvejybos zonoje žvejybos leidimus turintys ES laivai turi būti aprūpinti palydovine laivų stebėjimo sistema (Vessel Monitoring System – VMS), kuri užtikrina automatinį ir nuolatinį duomenų apie laivų buvimo vietą perdavimą kas valandą jų vėliavos valstybės žvejybos stebėsenos centrui (Fisheries Monitoring Center – FMC).

Kiekviename buvimo vietos pranešime

i)

nurodoma:

a)

laivo identifikavimo duomenys;

b)

paskutinė geografinė laivo buvimo vieta (ilguma, platuma), nurodoma ne didesne kaip 500 m paklaida ir 99 % pasikliautinuoju intervalu;

c)

buvimo vietos nustatymo data ir laikas;

d)

laivo greitis ir kursas;

ii)

pranešimas turi būti sukonfigūruotas šio priedo 4 priedėlyje nurodytu formatu.

Pirmoji buvimo vieta, užregistruota įplaukus į Žaliojo Kyšulio žvejybos zoną žymima kodu „ENT“. Visos vėlesnės buvimo vietos žymimos kodu „POS“, išskyrus pirmąją buvimo vietą, užregistruotą išplaukus iš Žaliojo Kyšulio žvejybos zonos – ji žymima kodu „EXT“.

Vėliavos valstybės FMC užtikrina automatinį duomenų apdorojimą, ir, reikalui esant, elektroninį buvimo vietos pranešimų perdavimą. Buvimo vietos pranešimai registruojami saugiu būdu ir saugomi trejus metus.

Laivo pranešimai sugedus VMS sistemai

Kapitonas nuolat turi būti tikras, kad jo laivo VMS sistema veikia ir kad vėliavos valstybės FMC tinkamai perduodami buvimo vietos pranešimai.

Sugedusi laivo VMS sistema turi būti pataisyta ar pakeista per vieną mėnesį. Šiam laikotarpiui pasibaigus, Žaliojo Kyšulio žvejybos zonoje laivui žvejoti nebebus leidžiama.

Žaliojo Kyšulio žvejybos zonoje žvejojantys laivai, kurių VMS sistema neveikia, buvimo vietos pranešimus vėliavos valstybės FMC ne rečiau kaip kas keturias valandas perduoda elektroniniu paštu, radijo ryšiu ar faksu ir pateikia visą reikiamą informaciją.

Saugus buvimo vietos pranešimų perdavimas Žaliajam Kyšuliui

Vėliavos valstybės FMC automatiškai perduoda atitinkamų laivų buvimo vietos pranešimus Žaliojo Kyšulio FMC. Vėliavos valstybės ir Žaliojo Kyšulio FMC pasikeičia elektroniniais adresais ir nedelsdami vienas kitą informuoja apie tokių adresų pasikeitimus.

Buvimo vietos pranešimais tarp vėliavos valstybės ir Žaliojo Kyšulio FMC keičiamasi elektroniniu būdu, naudojama saugi perdavimo sistema.

Žaliojo Kyšulio FMC nedelsdamas praneša vėliavos valstybės FMC ir ES apie bet kokį pertrūkį gaunant vienas paskui kitą einančius kurio nors laivo, turinčio leidimą žvejoti ir nepranešusio apie išplaukimą iš žvejybos zonos, pranešimus.

Pranešimų sistemos sutrikimai

Žaliasis Kyšulys įsitikina, kad jo elektroninė įranga suderinama su vėliavos valstybės FMC turima įranga ir nedelsdamas praneša ES apie bet kokį sutrikimą perduodant ir priimant buvimo vietos pranešimus, kad kuo greičiau būtų rastas techninis sprendimas. Kilus galimiems ginčams, kreipiamasi į jungtinį komitetą.

Esant patvirtintiems įrodymams, kad su laivo VMS sistema buvo atliekamos manipuliacijos, kuriomis siekta sutrikdyti jos veikimą ar suklastoti buvimo vietos pranešimus, atsakingu už tai bus laikomas laivo kapitonas. Už bet kokį pažeidimą bus taikomos galiojančiuose Žaliojo Kyšulio teisės aktuose numatytos sankcijos.

Buvimo vietos pranešimų siuntimo dažnumo persvarstymas

Remdamasis pagrįsta medžiaga, leidžiančia įtarti pažeidimą, Žaliasis Kyšulys vėliavos valstybės FMC gali paprašyti (prašymo kopiją nusiųsdamas ir ES) nustatytam tyrimo laikotarpiui sumažinti kurio nors laivo buvimo vietos pranešimų siuntimo intervalą iki 30 minučių intervalo. Tokią medžiagą Žaliojo Kyšulio FMC turi pateikti vėliavos valstybės FMC ir ES. Vėliavos valstybės FMC Žaliajam Kyšuliui nedelsdamas siunčia buvimo vietos pranešimus nauju intervalu.

Pasibaigus nustatytam tyrimo laikotarpiui Žaliasis Kyšulys vėliavos valstybės FMC ir ES praneša apie bet kokius tolesnius reikalingus veiksmus.

VIII   SKYRIUS

PAŽEIDIMAI

Pažeidimų nagrinėjimas

Bet koks ES laivo, turinčio žvejybos leidimą, padarytas pažeidimas pagal šio priedo nuostatas turi būti paminėtas tikrinimo ataskaitoje.

Faktas, kad kapitonas pasirašo tikrinimo ataskaitą, nepažeidžia laivo savininko teisių į gynybą nustatyto pažeidimo atveju.

Laivo sulaikymas. Informacinis susirinkimas

Jei esant nustatytam pažeidimui galiojančiuose Žaliojo Kyšulio teisės aktuose tai numatyta, bet kuris ES laivas-pažeidėjas gali būti priverstas nutraukti žvejybos veiklą ir, jei jis tuo metu jūroje, grįžti į kurį nors Žaliojo Kyšulio uostą.

Ne vėliau kaip per 24 valandas Žaliasis Kyšulys ES praneša apie bet kokį žvejybos leidimą turinčio ES laivo sulaikymą. Prie pranešimo pridedami nustatyto pažeidimo įrodymai.

Prieš imdamasis bet kokių priemonių prieš laivą, kapitoną, įgulą ar krovinį – išskyrus įrodymams išsaugoti reikalingas priemones – Žaliasis Kyšulys, ES prašant, per vieną darbo dieną nuo pranešimo apie laivo sulaikymą organizuoja informacinį susirinkimą faktams, dėl kurių laivas buvo sulaikytas, patikslinti ir galimiems tolesnių veiksmų variantams pateikti. Šiame informaciniame susirinkime gali dalyvauti laivo vėliavos valstybės atstovas.

Sankcija už pažeidimą. Kompromiso procedūra

Sankciją už nustatytą pažeidimą Žaliasis Kyšulys skiria remdamasis galiojančiais nacionaliniais teisės aktais.

Kai pažeidimui sureguliuoti reikalinga teisminė procedūra, prieš ją pradedant ir jei pažeidimas nesusijęs su nusikalstama veika, Žaliasis Kyšulys ir ES pradeda kompromiso procedūrą, kad būtų nustatyti sankcijos sąlygos ir dydis. Šioje kompromiso procedūroje gali dalyvauti laivo vėliavos valstybės atstovas. Kompromiso procedūra baigiama ne vėliau kaip praėjus 3 dienoms po pranešimo apie laivo sulaikymą.

Teisminė procedūra. Banko užstatas

Jei kompromiso procedūra rezultatų neduoda ir pažeidimo byla atsiduria kompetentingame teisme, laivo-pažeidėjo savininkas Žaliojo Kyšulio nurodytam bankui pateikia banko užstatą, o užstato suma, kurią nustato Žaliasis Kyšulys, turi padengti su laivo sulaikymu, numatoma bauda ir galimomis kompensacinėmis sumomis susijusias išlaidas. Banko užstatas užšaldomas iki teisminės procedūros pabaigos.

Paskelbus teismo sprendimą, banko užstato užšaldymas panaikinamas ir laivo savininkui jis grąžinamas nedelsiant:

a)

visas, jei nepritaikoma jokia sankcija;

b)

grąžinamas užstato likutis, jei sankcijos suma mažesnė už banko užstato dydį.

Žaliasis Kyšulys ES praneša apie teisminės procedūros rezultatus per 8 dienas po teismo sprendimo paskelbimo.

Laivo ir įgulos suvaržymo panaikinimas

Laivui ir jo įgulai leidžiama palikti uostą tada, kai sumokama kompromiso procedūros metu paskirta sankcija arba kai pateikiamas banko užstatas.

IX   SKYRIUS

JŪREIVIŲ PRIĖMIMAS Į LAIVĄ

Priimamų jūreivių skaičius

ES laivai žvejybos sezono Žaliojo Kyšulio žvejybos zonoje metu į laivą dirbti priima Žaliojo Kyšulio jūreivius, nustatant tokias ribas:

a)

tunų žvejybos seineriai priima ne mažiau kaip 6 jūreivius;

b)

tunus kartinėmis ūdomis žvejojantys laivai priima ne mažiau kaip 2 jūreivius;

c)

dreifinėmis ūdomis žvejojantys laivai priima ne mažiau kaip 5 jūreivius.

ES laivų savininkai stengiasi priimti papildomų Žaliojo Kyšulio šalių jūreivių.

Laisvas jūreivių pasirinkimas

Žaliasis Kyšulys yra sudaręs kvalifikuotų Žaliojo Kyšulio jūreivių, kurie gali būti įdarbinami ES laivuose, sąrašą.

Laivo savininkas ar jo agentas iš šio sąrašo laisva valia pasirenka Žaliojo Kyšulio jūreivius, kuriuos priims į laivą, ir Žaliajam Kyšuliui praneša apie jų įtraukimą į įgulos sudėtį.

Jūreivių sutartys

Su Žaliojo Kyšulio jūreiviais, kuriems gali atstovauti jų profsąjunga, laivo savininkas ar jo agentas sudaro darbo sutartis. Darbo sutartį vizuoja Žaliojo Kyšulio jūreivystės institucija. Joje taip pat nurodoma įlaipinimo į laivą data ir uostas.

Šiomis sutartimis jūreiviams užtikrinamos Žaliajame Kyšulyje skirtinos socialinės garantijos, įskaitant draudimą mirties, ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju.

Sutarties kopija duodama ją pasirašiusiems asmenims.

Žaliojo Kyšulio jūreiviams taikomos Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) deklaracijoje išvardytos pagrindinės darbo teisės. Tai pirmiausia susiję su laisve jungtis į asociacijas, galiojančiu teisės į kolektyvines derybas pripažinimu ir diskriminacijos panaikinimu darbo ir profesinėje srityse.

Jūreivių atlyginimas

Atlyginimą Žaliojo Kyšulio jūreiviams moka laivų savininkai. Susitarimą dėl atlyginimų, prieš išduodant žvejybos leidimus, kartu priima laivų savininkai arba jų agentai ir Žaliasis Kyšulys.

Atlyginimas negali būti mažesnis nei už nacionalinių laivų įgulų atlyginimus, nei už TDO standartus.

Jūreivių įsipareigojimai

Jūreivis jam paskirto laivo kapitonui turi prisistatyti sutartyje nurodytos įlaipinimo dienos išvakarėse. Kapitonas jūreiviui praneša įlaipinimo datą ir valandą. Jei jūreivis atsisako ar neatvyksta numatytą jo priėmimo į laivą datą ir valandą, tokio jūreivio darbo sutartis laikoma nebegaliojančia, o laivo savininkas savaime atleidžiamas nuo įpareigojimo priimti tą jūreivį į laivą. Tokiu atveju, laivo savininkui netaikoma jokia finansinė nuobauda ar nereikalaujama kompensacinio mokėjimo.

Žaliojo Kyšulio jūreivių nepriėmimas į laivą

Laivų savininkai, į laivus nepriėmę Žaliojo Kyšulio jūreivių, anksčiau nei einamųjų metų rugsėjo 30 d. už kiekvieną pagal privalomą priimti jūreivių skaičių, nurodytą šio skyriaus pradžioje, nepriimtą jūreivį sumoka 20 EUR už kiekvieną dieną, kurią jų laivai praleidžia Žaliojo Kyšulio žvejybos zonoje.

Žaliasis Kyšulys šiuos pinigus naudoja savo jūreiviams mokyti.

X   SKYRIUS

ŽALIOJO KYŠULIO STEBĖTOJAI

Žvejybos veiklos stebėjimas

Turintiems žvejybos leidimus laivams taikomas jų žvejybos veiklos pagal susitarimą stebėjimo režimas.

Šis stebėjimo režimas atitinka TATAK (Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos) priimtų rekomendacijų nuostatas.

Paskirti laivai ir stebėtojai

Žaliasis Kyšulys nurodo, kurie ES laivai turi įlaipinti stebėtojus ir laivui paskirto stebėtojo pavardę ne vėliau nei likus 15 dienų iki numatytos stebėtojo įlaipinimo datos.

Išduodamas žvejybos leidimą, Žaliasis Kyšulys praneša ES ir laivo savininkui ar jo agentui, į kuriuos laivus stebėtojai paskirti ir stebėtojų pavardes, taip pat laiką, kurį stebėtojas bus kiekviename laive. Žaliasis Kyšulys ES, laivo savininkui ar jo agentui nedelsdamas praneša apie bet kokius pasikeitimus, susijusius su paskirtais laivais ir stebėtojais.

Žaliasis Kyšulys stengsis neskirti stebėtojų į laivus, kuriuose jau yra stebėtojas arba kurie oficialiai privalo įlaipinti stebėtoją to žvejybos sezono metu vykdydami veiklą ne Žaliojo Kyšulio žvejybos zonoje.

Stebėtojo buvimas laive neturi viršyti laiko, reikalingo jo pareigoms atlikti.

Nustatyto dydžio finansinis įnašas

Mokėdamas mokestį už žvejybos leidimą, laivo savininkas taip pat sumoka nustatyto dydžio mokestį už kiekvieną laivą – 100 EUR per metus.

Stebėtojo atlyginimas

Stebėtojo atlyginimą ir socialines įmokas moka Žaliasis Kyšulys.

Įlaipinimo sąlygos

Stebėtojo priėmimo į laivą sąlygas, ypač jo buvimo laive trukmę, bendru sutarimu nustato laivo savininkas arba jo agentas ir Žaliasis Kyšulys.

Su stebėtoju laive elgiamasi kaip su pareigūnu. Tačiau stebėtojo apgyvendinimas laive priklauso nuo techninių laivo savybių.

Apgyvendinimo ir maitinimo laive išlaidas sumoka laivo savininkas.

Kapitonas imasi visų jam įgaliojimais suteiktų priemonių, siekdamas užtikrinti stebėtojo fizinį ir psichologinį saugumą.

Stebėtojui suteikiama visa reikalinga įranga pareigoms vykdyti. Stebėtojas gali naudotis ryšio priemonėmis, susipažinti su dokumentais, susijusiais su laivo žvejybos veikla, visų pirma, laivo žurnalu ir navigacijos knyga, ir patekti į laivo dalis, būtinas jo pareigoms vykdyti.

Stebėtojo įsipareigojimai

Būdami laive stebėtojai:

a)

imasi visų reikiamų priemonių, kad žvejybos operacijos nebūtų nutrauktos ar kad jomsnebūtų trukdoma;

b)

tausoja laive esančias priemones ir įrangą;

c)

laikosi konfidencialumo bet kokių laive esančių dokumentų atžvilgiu.

Stebėtojo įlaipinimas ir išlaipinimas

Stebėtojas įlaipinamas laivo savininko pasirinktame uoste.

Laivo savininkas ar jo atstovas Žaliajam Kyšuliui praneša stebėtojo įlaipinimo datą, valandą ir uostą likus 10 dienų iki įlaipinimo. Jei stebėtojas į laivą priimamas užsienio šalyje, jo kelionės išlaidas į įlaipinimo uostą padengia laivo savininkas.

Jei stebėtojas neatvyksta per 12 valandų nuo numatytos priėmimo į laivą datos ir valandos, laivo savininkas atleidžiamas nuo įpareigojimo priimti tą stebėtoją į laivą. Jis gali palikti uostą ir pradėti žvejybos operacijas.

Jei stebėtojas išlaipinamas ne Žaliojo Kyšulio uoste, laivo savininkas užtikrina kuo greitesnį stebėtojo grįžimą į Žaliąjį Kyšulį ir padengia jo kelionės išlaidas.

Stebėtojo užduotys

Stebėtojas atlieka tokias užduotis:

a)

stebi laivo žvejybos veiklą;

b)

tikrina žvejybos operacijas vykdančio laivo buvimo vietą;

c)

atlieka biologinių bandinių ėmimo operacijas pagal mokslo programą;

d)

registruoja naudojamą žvejybos įrangą;

e)

tikrina laivo žurnale įregistruotus duomenis apie žuvis, sužvejotas Žaliojo Kyšulio žvejybos zonoje;

f)

tikrina procentinę priegaudos dalį ir nustato į jūrą išmestą kiekį;

g)

laivui vykdant veiklą Žaliojo Kyšulio žvejybos zonoje, ne rečiau kaip kartą per savaitę radijo ryšiu, faksu arba elektroniniu paštu pateikia savo pastabas ir praneša apie laive esantį sužvejotą kiekį ir priegaudą.

Stebėtojo ataskaita

Prieš palikdamas laivą, stebėtojas laivo kapitoną supažindina su stebėjimų ataskaita. Laivo kapitonas į stebėtojo ataskaitą turi teisę įrašyti savo pastabas. Ataskaitą pasirašo stebėtojas ir kapitonas. Stebėtojas vieną ataskaitos kopiją palieka kapitonui.

Stebėtojas perduoda ataskaitą Žaliajam Kyšuliui, kuris vieną ataskaitos kopiją perduoda ES per 8 dienas stebėtojui palikus laivą.

Šio Priedo Priedėliai

1.

1 priedėlis.

Žvejybos leidimo paraiškos forma

2.

2 priedėlis.

Techninių duomenų lentelės

3.

3 priedėlis.

Žvejybos žurnalas

4.

4 priedėlis.

Buvimo vietos pranešimų formatas, VMS

1 priedėlis

Žvejybos leidimo paraiškos forma

ŽUVININKYSTĖS MINISTERIJA

Paraiška licencijai užsienio pramoninės žvejybos laivui gauti:

1.

Laivo savininkas:

2.

Laivo savininko adresas:

3.

Laivo savininko atstovo arba vietinio agento vardas, pavardė:

4.

Laivo savininko atstovo arba vietinio agento adresas:

5.

Kapitono vardas, pavardė:

6.

Laivo pavadinimas:

7.

Registracijos numeris:

8.

Laivo pastatymo data ir vieta:

9.

Vėliavos valstybė:

10.

Registracijos uostas:

11.

Laivo įrangos sumontavimo uostas:

12.

Bendras ilgis:

13.

Plotis:

14.

Bruto talpa:

15.

Grynoji laivo talpa registrinėmis tonomis:

16.

Talpyklos tūris:

17.

Šaldymo ir užšaldymo pajėgumas:

18.

Variklio tipas ir galingumas:

19.

Žvejybos įranga:

20.

Jūreivių skaičius:

21.

Pranešimų sistema:

22.

Radijo šaukinys:

23.

Atpažinimo ženklai:

24.

Numatytos žvejybos operacijos:

25.

Sužvejoto kiekio iškrovimo vieta:

26.

Žvejybos zonos:

27.

Žvejojamos rūšys:

28.

Galiojimo laikas:

29.

Specialios sąlygos:

30.

Kita pareiškėjo veikla Žaliajame Kyšulyje:

Žuvininkystės generalinio direktorato nuomonė:

Žuvininkystės, žemės ūkio ir kaimo reikalų ministerijos pastabos:

2 priedėlis

Techninių duomenų lentelės

1 LENTELĖ.   TUNUS KARTINĖMIS ŪDOMIS ŽVEJOJANTYS LAIVAI

(2)

Žvejybos zona:

Už 12 jūrmylių nuo bazinės linijos

(3)

Leidžiama naudoti įranga:

Kartinės ūdos

(4)

Priegauda:

Laikantis TATAK ir MŽŪO rekomendacijų.

(5)

Leidžiamas tonažas / Mokesčiai:

Papildomas mokestis už sužvejotą toną

25 EUR už toną

Nustatyto dydžio metinis mokestis

450 EUR už 18 tonų vienam laivui

Laivų, kuriems leidžiama žvejoti, skaičius

11 laivų

(6)

Finansinis savanoriško žuvų iškrovimo ir pardavimo paskatinimas

Laivams, savanoriškai iškraunantiems sužvejotą kiekį Žaliojo Kyšulio uostuose, taikoma mokesčio nuolaida – 5 EUR už iškrautą toną. Jei žuvininkystės produktai parduodami Žaliojo Kyšulio perdirbimo įmonei, mokestis sumažinamas dar 5 EUR už parduotą toną.

Tokia priemonė taikoma iki ne daugiau kaip 50 % galutinės ataskaitos dydžio.


2 LENTELĖ.   TUNŲ ŽVEJYBOS SEINERIAI IR DREIFINĖMIS ŪDOMIS ŽVEJOJANTYS LAIVAI

(1)

Žvejybos zona:

Už 12 jūrmylių nuo bazinės linijos

(2)

Leidžiama naudoti įranga:

Tinklai

Dreifinės ūdos

(3)

Priegauda:

Laikantis TATAK ir MŽŪO rekomendacijų.

(4)

Leidžiamas tonažas / Mokesčiai:

Papildomas mokestis už sužvejotą toną

35 EUR už toną

Nustatyto dydžio metinis mokestis:

4 375 EUR už 125 tonas vienam tunų žvejybos seineriui

3 150 EUR už 90 tonų vienam dreifinėmis ūdomis žvejojančiam laivui

Laivų, kuriems leidžiama žvejoti, skaičius

28 seineriai

35 dreifinėmis ūdomis žvejojantys laivai

(5)

Finansinis savanoriško žuvų iškrovimo ir pardavimo paskatinimas

Laivams, savanoriškai iškraunantiems sužvejotą kiekį Žaliojo Kyšulio uostuose, taikoma mokesčio nuolaida– 5 EUR už iškrautą toną. Jei žuvininkystės produktai parduodami Žaliojo Kyšulio perdirbimo įmonei, mokestis sumažinamas dar 5 EUR už parduotą toną.

Tokia priemonė taikoma iki ne daugiau kaip 50 % galutinės ataskaitos dydžio.

3 priedėlis

Žvejybos žurnalas

Image

4 priedėlis

Buvimo vietos pranešimų formatas, VMS

VMS PRANEŠIMŲ PERDAVIMAS ŽALIAJAM KYŠULIUI

LAIVO BUVIMO VIETOS ATASKAITA

Duomenys

Kodas

Privaloma / Neprivaloma

Turinys

Registravimo pradžia

SR

P

Duomenys, susiję su sistema – nurodoma registravimo pradžia

Gavėjas

AD

P

Duomenys, susiję su pranešimu – gavėjas. Šalies ISO Alpha 3 kodas

Siuntėjas

LT

P

Duomenys, susiję su pranešimu – siuntėjas. Šalies ISO Alpha 3 kodas

Vėliavos valstybė

FS

N

 

Pranešimo tipas

TM

P

Duomenys, susiję su pranešimu – pranešimo tipas „POS“

Radijo šaukinys

RC

P

Duomenys, susiję su laivu – laivo tarptautinis radijo šaukinys

Susitarimo šalies vidaus kodo numeris

IR

N

Duomenys, susiję su laivu – susitarimo šalies unikalus numeris (vėliavos valstybės ISO-3 kodas ir numeris)

Išorės registravimo numeris

XR

P

Duomenys, susiję su laivu – numeris, esantis ant laivo borto

Platuma

LA

P

Duomenys, susiję su laivo buvimo vieta – koordinatės laipsniais ir minutėmis N/S DDMM (WGS-84)

Ilguma

LO

P

Duomenys, susiję su laivo buvimo vieta – koordinatės laipsniais ir minutėmis E/W DDDMM (WGS-84)

Kursas

CO

P

Laivo kursas 360° skalėje

Greitis

SP

P

Laivo greitis 0,1 mazgo tikslumu

Data

DA

P

Duomenys, susiję su laivo buvimo vieta – koordinačių registravimo data UTC (MMMMMMDD)

Valanda

TI

P

Duomenys, susiję su laivo buvimo vieta – koordinačių registravimo valanda UTC (HHMM)

Registravimo pabaiga

ER

P

Duomenys, susiję su sistema – nurodoma registravimo pabaiga

Šriftas: ISO 8859.1

Pateikiami duomenys išdėstomi taip:

dvigubas pasviras brūkšnys (//) ir kodas rašomi perdavimo pradžioje,

viengubu pasviru brūkšniu (/) yra atskiriami kodai ir duomenys.

Neprivalomi duomenys turi būti įterpti tarp įrašo pradžios ir pabaigos.


REGLAMENTAI

9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 181/20


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 660/2011

2011 m. birželio 9 d.

dėl žvejybos galimybių skyrimo pagal Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos protokolą, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų šalių žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 19 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 2027/2006 dėl Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo (1) (toliau – partnerystės susitarimas).

(2)

Naujasis partnerystės susitarimo protokolas parafuotas 2010 m. gruodžio 22 d. (toliau – naujasis protokolas). Naujuoju protokolu ES laivams suteikiamos žvejybos galimybės vandenyse, į kuriuos Žaliasis Kyšulys turi suverenias teises arba kurie priklauso jo jurisdikcijai žuvininkystės srityje.

(3)

2011 m. birželio 9 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/405/ES (2) dėl naujojo protokolo pasirašymo ir laikino taikymo.

(4)

Reikėtų nustatyti žvejybos galimybių skyrimo valstybėms narėms būdą naujojo protokolo taikymo laikotarpiu.

(5)

Remiantis 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1006/2008 dėl Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimų ir trečiųjų šalių laivų žvejybos galimybių Bendrijos vandenyse (3) 10 straipsnio 1 dalimi, jei paaiškėja, kad pagal naująjį protokolą Sąjungai numatytos žvejybos galimybės išnaudojamos nevisiškai, Komisija apie tai turėtų pranešti atitinkamoms valstybėms narėms. Jei per laikotarpį, kurį turi nustatyti Taryba, atsakymas nepateikiamas, tai turėtų būti laikoma patvirtinimu, kad atitinkamos valstybės narės laivai nevisiškai išnaudoja savo žvejybos galimybes tuo laikotarpiu. Reikėtų nustatyti tą laikotarpį.

(6)

Atsižvelgiant į tai, kad dabar galiojantis protokolas nustoja galioti 2011 m. rugpjūčio 31 d., šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir turėtų būti taikomas nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos protokole, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų šalių žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (toliau – protokolas), nustatytos žvejybos galimybės valstybėms narėms skiriamos taip:

a)

tunų žvejybos seineriai

Ispanija

16 laivų

Prancūzija

12 laivų;

b)

dreifinėmis ūdomis žvejojantys laivai

Ispanija

26 laivai

Portugalija

9 laivai;

c)

kartinėmis ūdomis žvejojantys tunų žvejybos laivai

Ispanija

7 laivai

Prancūzija

4 laivai.

2.   Reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 taikomas nedarant poveikio Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimui.

3.   Jeigu pagal 1 dalyje nurodytų valstybių narių žvejybos leidimų paraiškas protokole numatytos žvejybos galimybės neišnaudojamos, Komisija atsižvelgia į bet kurios kitos valstybės narės žvejybos leidimų paraiškas pagal Reglamento (EB) Nr. 1006/2008 10 straipsnį.

To reglamento 10 straipsnio 1 dalyje nurodytas laikotarpis yra dešimt darbo dienų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2011 m. birželio 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

PINTÉR S.


(1)  OL L 414, 2006 12 30, p. 1.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.

(3)  OL L 286, 2008 10 29, p. 33.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 181/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 661/2011

2011 m. liepos 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų naudojimui skirtų atliekų eksporto į EBPO nepriklausančias šalis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (1), ypač į jo 37 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą,

pasikonsultavusi su susijusiomis šalimis,

kadangi:

Komisija gavo papildomos informacijos, susijusios su Bosnija ir Hercegovina bei Malaizija. Todėl norint į tai atsižvelgti Reglamento (EB) Nr. 1418/2007 (2) priedą reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1418/2007 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja keturioliktą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. liepos 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 190, 2006 7 12, p. 1.

(2)  OL L 316, 2007 12 4, p. 6.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1418/2007 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Bosnijai ir Hercegovinai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Bosnija ir Hercegovina

a)

b)

c)

d)

 

 

 

Iš B1010:

geležies ir plieno laužas

vario laužas

aliuminio laužas

cinko laužas

alavo laužas

 

 

 

Iš B1020:

švino laužas (išskyrus švino baterijas)

 

 

 

B1050

 

 

 

B1090

 

 

 

B1100:

tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 %

 

 

 

Iš B1120:

pereinamosios grupės metalai, išskyrus A sąraše nurodytas katalizatorių atliekas (panaudoti katalizatoriai, panaudoti skysti ar kiti katalizatoriai)

skandis

vanadis

manganas

kobaltas

varis

itris

niobis

hafnis

volframas

titanas

chromas

geležis

nikelis

cinkas

cirkonis

molibdenas

tantalas

renis

 

 

 

B1130

 

 

 

B2020

 

 

 

B3010

 

 

 

B3020

 

 

 

B3050

 

 

 

B3065

 

 

 

B3140

 

 

 

GC 020“

2)

Malaizijai skirtas įrašas dėl atliekų kodo GH013 pakeičiamas taip:

Malaizija

a)

b)

c)

d)

 

 

 

GH013 3915 30

ex 390410–40“


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 181/25


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 662/2011

2011 m. liepos 8 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. liepos 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. liepos 8 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

EC

20,9

MK

26,7

TR

53,0

US

26,0

ZZ

31,7

0707 00 05

TR

98,5

ZZ

98,5

0709 90 70

AR

27,2

EC

26,5

TR

110,5

ZZ

54,7

0805 50 10

AR

71,3

BR

42,9

TR

73,2

UY

67,1

ZA

67,6

ZZ

64,4

0808 10 80

AR

150,8

BR

83,1

CA

105,7

CL

96,5

CN

111,0

EC

60,7

NZ

110,2

US

147,9

UY

50,2

ZA

96,4

ZZ

101,3

0808 20 50

AR

100,9

AU

75,6

CL

112,4

CN

81,6

NZ

137,5

ZA

99,3

ZZ

101,2

0809 10 00

TR

258,2

XS

101,8

ZZ

180,0

0809 20 95

CL

298,8

SY

253,3

TR

284,4

ZZ

278,8

0809 40 05

BA

70,7

ZZ

70,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


9.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 181/27


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 663/2011

2011 m. liepos 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (ES) Nr. 867/2010 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio, 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2010/11 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos reglamente (ES) Nr. 867/2010 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 659/2011 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metams, numatyti Reglamente (ES) Nr. 867/2010, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. liepos 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. liepos 8 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 259, 2010 10 1, p. 3.

(4)  OL L 180, 2011 7 8, p. 45.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95, tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2011 m. liepos 9 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 11 10 (1)

49,02

0,00

1701 11 90 (1)

49,02

0,20

1701 12 10 (1)

49,02

0,00

1701 12 90 (1)

49,02

0,00

1701 91 00 (2)

57,15

0,32

1701 99 10 (2)

57,15

0,00

1701 99 90 (2)

57,15

0,00

1702 90 95 (3)

0,57

0,18


(1)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

(2)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

(3)  Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.