ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.152.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 152

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. birželio 11d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. birželio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 559/2011, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios kaptano, karbendazimo, ciromazino, etefono, fenamifoso, metiltiofanato, triasulfurono ir tritikonazolio likučių koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai ( 1 )

1

 

*

2011 m. birželio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 560/2011, kuriuo baigiamas pardavimas, numatytas Reglamentu (ES) Nr. 1017/2010, kuriuo pradedamas valstybių narių intervencinių agentūrų turimų grūdų pardavimas vidaus rinkoje

22

 

*

2011 m. birželio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 561/2011, kuriuo baigiamas pardavimas, numatytas Reglamentu (ES) Nr. 447/2010, kuriuo pradedamas nugriebto pieno miltelių pardavimas konkurso tvarka

23

 

*

2011 m. birželio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 562/2011, kuriuo patvirtinamas lėšų paskirstymo planas valstybėms narėms 2012 biudžetiniais metais siekiant iš intervencinių atsargų tiekti produktus labiausiai nepasiturintiems asmenims Europos Sąjungoje ir kuriuo nukrypstama nuo tam tikrų Reglamento (ES) Nr. 807/2010 nuostatų

24

 

 

2011 m. birželio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 563/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

30

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2011/338/ES

 

*

2011 m. birželio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Sąjungos finansinės paramos Europos Sąjungos etaloninei bičių sveikatos laboratorijai 2011 m. balandžio 1–gruodžio 31 d. (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 3767)

32

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2010 m. spalio 20 d. Komisijos direktyvos (ES) Nr. 2010/67, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/84/EB, nustatanti konkrečius maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, grynumo kriterijus, klaidų ištaisymas (OL L 277, 2010 10 21)  ( 1 )

34

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

11.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 152/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 559/2011

2011 m. birželio 7 d.

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios kaptano, karbendazimo, ciromazino, etefono, fenamifoso, metiltiofanato, triasulfurono ir tritikonazolio likučių koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 (1) dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB, ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies a punktą ir 49 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Didžiausia leidžiamoji kaptano, karbendazimo, ciromazino, etefono, fenamifoso, metiltiofanato, triasulfurono ir tritikonazolio likučių koncentracija (toliau – DLK) nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede ir III priedo B dalyje.

(2)

Komisijai pranešta, kad buvo atšaukti leidimai naudoti kaptaną valgomiesiems salierams, špinatams ir sėjamosioms petražolėms, todėl, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 396/2005 17 straipsniu, atitinkama DLK galėtų būti sumažinta neprašant Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) nuomonės.

(3)

Tarnybai atlikus vertinimą dėl ciromazino (2) nustatyta, kad dėl DLK sėjamosiose salotose gali kilti susirūpinimas vartotojų apsauga. Tarnyba rekomendavo sumažinti minėtą DLK. Toks pats susirūpinimas kyla ir dėl salotinių trūkažolių.

(4)

Remdamasi Pietų Afrikos ir Vokietijos pateiktais papildomais duomenimis Tarnyba patikslino savo ankstesnį karbendazimo (3) ir metiltiofanato (4) poveikio vartotojams vertinimą. Tarnyba padarė išvadą, kad būtina sumažinti karbendazimo DLK greipfrutuose, apelsinuose ir pomidoruose ir metiltiofanato DLK pomidoruose.

(5)

Vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 2 dalimi Tarnyba pateikė pagrįstą nuomonę dėl taikomų etefono (5), fenamifoso (6), triasulfurono (7) ir tritikonazolio (8) DLK. Tarnyba padarė išvadą, kad būtina sumažinti triasulfurono DLK miežiuose, avižose, rugiuose ir kviečiuose, sumažinti fenamifoso DLK pomidoruose, baklažanuose, pipiruose, arbūzuose, cukinijose, Briuseliniuose kopūstuose, bananuose, žemės riešutuose ir aliejinių augalų sėklose, ir padidinti DLK vynuogėse. Tarnyba padarė išvadą, kad tritikonazolio DLK keisti nereikia. Šių keturių medžiagų DLK (naujoms prekėms), laikinai nustatytos Reglamento (EB) Nr. 396/2005 III priedo B dalyje, turėtų būti perkeltos į to reglamento II priedą.

(6)

Remiantis pagrįstomis Tarnybos nuomonėmis ir atsižvelgiant į susijusius veiksnius daroma išvada, kad atitinkami DLK pakeitimai atitinka Reglamento (EB) Nr. 396/2005 14 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

(7)

Per Pasaulio prekybos organizaciją buvo pasikonsultuota su Sąjungos prekybos partneriais ir atsižvelgta į jų pastabas.

(8)

Prieš pradedant taikyti pakeistas DLK turėtų būti numatytas tinkamas laikotarpis, kad valstybės narės ir suinteresuotosios šalys galėtų pasirengti vykdyti naujus reikalavimus dėl pakeistų DLK.

(9)

Todėl Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priedas ir III priedo B dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos.

(10)

Šiame reglamente reikėtų numatyti pereinamojo laikotarpio priemones produktams, kurie buvo teisėtai pagaminti prieš pakeičiant DLK ir kurie, remiantis turima informacija, užtikrina aukštą vartotojų apsaugos lygį, kad šiuos produktus būtų galima įprastai parduoti, perdirbti ir vartoti.

(11)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę, ir joms neprieštarauja nei Europos Parlamentas, nei Taryba,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai iš dalies keičiami taip:

(1)

II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

(2)

III priedo B dalyje etefonui, fenamifosui, triasulfuronui ir tritikonazoliui skirti stulpeliai išbraukiami.

2 straipsnis

Dėl veikliųjų medžiagų ir produktų, nurodomų toliau pateikiamame sąraše, Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 be šiuo reglamentu padarytų pakeitimų toliau taikomas produktams, kurie buvo teisėtai pagaminti iki 2012 m. sausio 1 d.:

a)

kaptanas: valgomiesiems salierams, špinatams ir sėjamosioms petražolėms;

b)

karbendazimas ir metiltiofanatas: užšaldytiems, indeliuose arba kitokiu būdu konservuotiems ir perdirbtiems greipfrutų, apelsinų ir pomidorų produktams;

c)

fenamifosas: vaisinėms daržovėms, bananams, aliejinių augalų sėkloms ir Briuseliniams kopūstams.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. birželio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

(2)  EMST mokslinė ataskaita (2008) 168.

(3)  EMST mokslinė ataskaita (2009 m.) 289.

(4)  Žr. 3 išnašą.

(5)  EMST leidinys (2009 m.), 7(10): 1347.

(6)  EMST mokslinė ataskaita (2009) 331.

(7)  EMST mokslinė ataskaita (2009) 278.

(8)  EMST mokslinė ataskaita (2009) 277.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priedas iš dalies keičiamas taip:

Kaptanui, karbendazimui, ciromazinui, etefonui, fenamifosui, metiltiofanatui, triasulfuronui ir tritikonazoliui skirti stulpeliai pakeičiami taip:

Pesticidų likučiai ir didžiausias leistinas likučių kiekis (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatomas didžiausias DLK, grupės ir pavyzdžiai (1)

Kaptanas

Karbendazimas ir benomilas (benomilo ir karbendazimo suma, išreikšta kaip karbendazimas) (R)

Ciromazinas

Etefonas

Fenamifosas (fenamifoso, jo sulfoksido ir sulfono suma, išreikšta kaip fenamifosas)

Metiltiofanatas (R)

Triasulfuronas

Tritikonazolis

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0100000

1.

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠUTAI

 

 

0,05 (2)

 

 

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0110000

i)

Citrusiniai vaisiai

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

 

 

 

0110010

Greipfrutai (Greipfrutai, didieji greipfrutai, saldieji greipfrutai (angl. sweeties), tangelai(išskyrus mineolas) ir kiti hibridai)

 

0,2

 

 

 

6

 

 

0110020

Apelsinai (Bergamotės, aitrieji apelsinai ir kiti hibridai)

 

0,2

 

 

 

6

 

 

0110030

Citrinos (Citronai, tikrosios citrinos)

 

0,7

 

 

 

6

 

 

0110040

Žaliosios citrinos

 

0,7

 

 

 

6

 

 

0110050

Mandarinai (Klementinai, tikrieji mandarinai, mineolos ir kiti hibridai)

 

0,7

 

 

 

6

 

 

0110990

Kita

 

0,1  (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0120000

ii)

Medžių riešutai (su kevalais arba be kevalų)

 

0,1 (2)

 

 

0,02 (2)

0,2 (2)

 

 

0120010

Migdolai

0,3

 

 

0,1

 

 

 

 

0120020

Bertoletijos

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120030

Anakardžiai

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120040

Kaštainiai

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120050

Kokosai

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120060

Lazdyno riešutai (Didieji riešutai)

0,02 (2)

 

 

0,2

 

 

 

 

0120070

Makadamijos

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120080

Karijos

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120090

Pinijos

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120100

Pistacijos

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120110

Graikiniai riešutai

0,02 (2)

 

 

0,5

 

 

 

 

0120990

Kita

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0130000

iii)

Sėklavaisiai

3 (+)

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0130010

Obuoliai (Miškinių obelų obuoliai)

 

0,2

 

0,6

 

0,5

 

 

0130020

Kriaušės (Japoninės kriaušės)

 

0,2

 

0,05 (2)

 

0,5

 

 

0130030

Svarainiai

 

0,2

 

0,05 (2)

 

0,5

 

 

0130040

Šliandros

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0130050

Lokvos

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0130990

Kita

 

0,2

 

0,05 (2)

 

0,5

 

 

0140000

iv)

Kaulavaisiai

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0140010

Abrikosai

3

0,2

 

0,05 (2)

 

2

 

 

0140020

Vyšnios (Trešnės, vyšnios)

5

0,5

 

3

 

0,3

 

 

0140030

Persikai (Nektarinai ir panašūs hibridai)

0,02 (2)

0,2

 

0,05 (2)

 

2

 

 

0140040

Slyvos (Naminės slyvos, renklodai, mirabelės, dygiosios slyvos)

1

0,5

 

0,05 (2)

 

0,3

 

 

0140990

Kita

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0150000

v)

Uogos ir smulkūs vaisiai

 

 

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

Valgomosios vynuogės ir vynuogės vynui gaminti

0,02 (2)

 

 

 

0,03

 

 

 

0151010

Valgomosios vynuogės

 

0,3

 

0,7

 

0,1 (2)

 

 

0151020

Vynuogės vynui gaminti

 

0,5

 

2

 

3

 

 

0152000

b)

Braškės (žemuogės)

3 (+)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0153000

c)

Uogos, augančios ant stiebų

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0153010

Raukšlėtosios gervuogės

3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Paprastosios gervuogės (Ilgavaisės gervuogės ir tekšės)

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Avietės (Raudondyglės avietės, šiaurinės katuogės (Rubus arcticus), nektarnės gervuogės (Rubus arcticus x idaeus))

3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Kita

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

Kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 

0,1 (2)

 

 

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0154010

Amerikiniai vaivorai (Mėlynės )

0,02 (2)

 

 

20

 

 

 

 

0154020

Spanguolės (Bruknės (paprastosios bruknės))

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0154030

Serbentai (raudonieji, juodieji, baltieji)

3 (+)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0154040

Agrastai (Įskaitant kitų uogų veislių hibridus)

3 (+)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0154050

Erškėtuogės

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154060

Šilkmedžio uogos (Žemuoginiai arbutai)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154070

Gudobelės vaisiai (pietinė gudobelė) (Kivių uogos (Actinidia arguta))

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154080

Šeivamedžio uogos (Juodavaisių aronijų, šermukšnių, dygliuotųjų šaltalankių, gudobelių, šermukšnių ir kitų medžių uogos)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154990

Kita

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0160000

vi)

Kiti vaisiai

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

 

0161000

a)

Valgoma luoba

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0161010

Datulės

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0161020

Figos

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0161030

Valgomosios alyvuogės

 

 

 

5 (+)

 

 

 

 

0161040

Kinkanai (Japoniniai kinkanai, apvalieji kinkanai, puscitrinės (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0161050

Karambolos (Agurkinės karambolos)

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0161060

Persimonai

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai (Slyvinis gvazdikmedis) (Surinaminis gvazdikmedis, malajinis gvazdikmedis, rausvasis gvazdikmedis, brazilinė eugenija, surinaminė eugenija (eugenijos Eugenia uniflora) )

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0161990

Kita

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0162000

b)

Nevalgoma luoba, smulkūs

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0162010

Kiviai

 

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Ličiai (Trumpašeriai rambutanai, paprastieji rambutanai, mangostaninės garcinijos)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Kvapiosios pasifloros

 

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Opuncijos

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0162050

Gelčiai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0162060

Virgininiai persimonai (Dvipiesčių juodmedžių, baltųjų kazimierūnių, žaliųjų kazimierūnių, siauralapių sargečių (geltonųjų kazimierūnių) ir marmeladinių sargečių vaisiai)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0162990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

Nevalgoma luoba, stambūs

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokadai

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0163020

Bananai (Mažieji bananai, tikrieji bananai)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0163030

Mangai

2

0,5

 

0,05 (2)

 

1

 

 

0163040

Papajos

0,02 (2)

0,2

 

0,05 (2)

 

1

 

 

0163050

Granatai

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0163060

Peruvinės anonos (Peruvinės anonos, žvynuotosios anonos (anonos), baltosios anonos ir kitos vidutinio dydžio Annonaceae)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163070

Gvajavos (Raudonvaisių kertuočių vaisiai arba drakonvaisiai (Hylocereus undatus))

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163080

Ananasai

0,02 (2)

0,1 (2)

 

2

 

0,1 (2)

 

 

0163090

Duonvaisiai (Stambieji duonvaisiai)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163100

Durijai

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163110

Dygliuotosios anonos

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163990

Kita

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0200000

2.

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

 

 

 

 

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0210000

i)

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0211000

a)

Bulvės

0,05

 

1

 

 

 

 

 

0212000

b)

Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0212010

Manijokai (Valgomosios kolokazijos, alokazijos, strėlialapės ksantosomos)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Valgomieji batatai

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Diaskorėjos (Tikrosios gumbapupės (ropinės gumbapupės), meksikinės gumbapupės)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Sparnuotosios dioskorėjos

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0212990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Burokėliai

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213020

Morkos

0,1

 

1

 

 

 

 

 

0213030

Salierai

0,1

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213040

Valgomieji krienai (Skudučių šaknys, vaistinių gelsvių šaknys, gencijonų šaknys )

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213050

Topinambai

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213060

Pastarnokai

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213070

Petražolių šaknys

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213080

Ridikai (Juodieji ridikai, japoniniai ridikai, ridikėliai ir panašios mažosios rūšys, valgomosios viksvuolės (Cyperus esculentus))

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213090

Gelteklės (Valgomosios gelteklės, ispaniniai auksadagiai)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213100

Griežčiai

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213110

Ropės

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213990

Kita

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0220000

ii)

Svogūninės daržovės

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0220010

Česnakai

 

 

 

 

 

 

 

 

0220020

Svogūnai (Sidabriniai svogūnai)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220030

Svogūnėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

0220040

Svogūnlaiškiai (Tuščialaiškiai česnakai ir panašios rūšys)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

 

0230000

iii)

Vaisinės daržovės

 

 

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

Bulvinių šeimos

 

 

1

 

 

 

 

 

0231010

Pomidorai (Vyšniniai pomidorai, stambiavaisės basovijos, Physalis, ožerškiai ((Lycium barbarum ir L. chinense))

2 (+)

0,3

 

1

0,04

1

 

 

0231020

Paprikos (Aštriosios paprikos)

0,1

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,04

0,1 (2)

 

 

0231030

Baklažanai (paprastasis baklažanas) (Kiauliauogės)

0,02 (2)

0,5

 

0,05 (2)

0,04

2

 

 

0231040

Valgomosios ybiškės

0,02 (2)

2

 

0,05 (2)

0,02 (2)

1

 

 

0231990

Kita

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0232000

b)

Moliūginių šeimos (valgoma luoba)

0,02 (2)

0,1 (2)

1

0,05 (2)

0,02  (2)

0,1 (2)

 

 

0232010

Agurkai

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Kornišonai

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Cukinijos (Paprastųjų aguročių kiaušininis porūšis, paprastieji aguročiai (patisonai))

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Moliūginių šeimos (nevalgoma luoba)

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02  (2)

 

 

 

0233010

Melionai (Raguotieji melionai )

0,1

 

0,3

 

 

0,3

 

 

0233020

Moliūgai (Didieji moliūgai)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0,5

 

 

0233030

Arbūzai

0,02 (2)

 

0,3

 

 

0,3

 

 

0233990

Kita

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0,3

 

 

0234000

d)

Cukriniai kukurūzai

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0239000

e)

Kitos vaisinės daržovės

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0240000

iv)

Kopūstinės daržovės

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02  (2)

 

 

 

0241000

a)

Žiedinės

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0241010

Brokoliniai kopūstai (Brokoliniai kopūstai, špinatiniai kopūstai, gausiažiedžiai bastučiai )

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Žiediniai kopūstai

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Gūžinės

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Briuselio kopūstai

 

0,5

 

 

 

1

 

 

0242020

Gūžiniai kopūstai (Smailiagūžiai kopūstai, raudongūžiai kopūstai, savojiniai kopūstai, baltagūžiai kopūstai)

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0242990

Kita

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0243000

c)

Lapinės

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0243010

Kininiai bastučiai (Sereptiniai bastučiai, kininiai kopūstai (tai goo choi, choi sum), skroteliniai kopūstai, pekininiai kopūstai (pe-tsai) )

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Lapiniai kopūstai (Garbanotieji kopūstai, lapiniai kopūstai, portugaliniai lapiniai kopūstai, portugaliniai gūžiniai kopūstai)

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kaliaropės

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0250000

v)

Lapinės daržovės ir šviežios prieskoninės žolės

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0251000

a)

Salotos ir kiti salotiniai augalai, įskaitant Brassicacea

 

 

 

 

 

 

 

 

0251010

Sultenės (Italinės sultenės)

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0251020

Salotos (Gūžinės salotos, Lollo rosso (pjaustomosios salotos), romaninės salotos)

0,02 (2)

 

3

 

 

 

 

 

0251030

Salotinės trūkažolės (Paprastosios trūkažolės, raudonlapės trūkažolės, garbanotosios trūkažolės, cukraus galvos)

2

 

0,05  (2)

 

 

 

 

 

0251040

Pipirnės

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0251050

Ankstyvosios barborytės

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0251060

Sėjamosios gražgarstės (Mūriniai šatreiniai)

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0251070

Raukšlėtieji bastučiai

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0251080

Brassica spp lapai ir daigai (Mizuna, žirnių ir ridikų lapai ir kitų kopūstinių kultūrų jauni lapai (derlius imamas susiformavus iki 8 tikrųjų lapų))

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0251990

Kita

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0252000

b)

Špinatai ir panašūs (lapai)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

 

 

0252010

Špinatai (mm)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0252020

Paprastosios portulakos (Permautalapės kleitonijos, portulakos, rūgštynės, smiltyninės druskės, druskės (Salsola soda))

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0252030

Mangoldai (Burokėlių lapai)

 

 

20

 

 

 

 

 

0252990

Kita

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0253000

c)

Vynmedžių lapai (vynuogių lapai)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0254000

d)

Rėžiukai

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0255000

e)

Salotinės cikorijos

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0256000

f)

Prieskoninės žolės

0,02  (2)

 

15

 

 

 

 

 

0256010

Builiai

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Laiškiniai česnakai

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Salierų lapai (Pankolių lapai, blakinių kalendų lapai, paprastųjų krapų lapai, paprastųjų kmynų lapai, vaistinių gelsvių, vaistinių šventagaršvių, kvapiųjų garduoklių ir kitų Apiacea lapai)

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Petražolės

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Vaistiniai šalavijai (Kalniniai dašiai, daržiniai dašiai )

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256060

Kvapieji rozmarinai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256070

Čiobreliai (Raudonėliai, paprastieji raudonėliai)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256080

Bazilikai (Vaistinės melisos, mėtos, pipirmėtės)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256090

Kilniojo lauro lapai (lauras)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256100

Vaistiniai kiečiai (Vaistiniai izopai)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256990

Kita (Valgomosios gėlės )

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

vi)

Ankštinės daržovės (šviežios)

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0260010

Pupelės (su ankštimis) (Daržinės pupelės, raudonžiedės pupelės, pupelės, pupuolės)

2 (+)

0,2

5

 

 

 

 

 

0260020

Pupelės (be ankščių) (Pupos, pupelės, lenktosios kardapupės, lenktasėklės pupelės, kininės pupuolės)

2 (+)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0260030

Žirniai (su ankštimis) (Cukriniai žirniai)

0,02 (2)

0,2

5

 

 

 

 

 

0260040

Žirniai (be ankščių) (Žirniai, pelėžirniai)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0260050

Lęšiai

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0260990

Kita

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270000

vii)

Stiebinės daržovės (šviežios)

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0270010

Šparagai

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270020

Dygieji artišokai

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270030

Salierai

0,02  (2)

 

2

 

 

 

 

 

0270040

Pankoliai

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270050

Artišokai

0,02 (2)

 

2

 

 

 

 

 

0270060

Porai

2

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270070

Rabarbarai

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270080

Bambuko ūgliai

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0270090

Palmių šerdys

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0270990

Kita

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0280000

viii)

Grybai

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0280010

Išauginti (Pievagrybiai, gluosninės kreivabudės, Shiitake grybai)

 

1

5

 

 

 

 

 

0280020

Miško (Voveraitės, triufeliai, briedžiukai, baravykai)

 

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0280990

Kita

 

0,1  (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Jūros dumbliai

0,02  (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,02 (2)

 (3)

 

 

0300000

3.

ANKŠTINIAI, DŽIOVINTI

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0300010

Pupos (Pupos, daržinės pupelės, pupelės, lenktosios kardapupės, lenktasėklės pupelės, kininės pupuolės)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Lęšiai

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Žirniai (Avinžirniai, žirniai, sėjamieji pelėžirniai)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Lubinai

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

4.

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINIAI VAISIAI

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

0,05 (2)

 

0401000

i)

Aliejinių augalų sėklos

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

0,02 (2)

0401010

Sėmenys

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401020

Žemės riešutai

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401030

Aguonos

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401040

Sezamų sėklos

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401050

Saulėgrąžos

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401060

Rapsų sėklos (Brassica rapa, A genomas, rapsukai)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401070

Sojų pupelės

 

0,2

 

0,1 (2)

 

0,3

 

 

0401080

Garstyčių sėklos

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401090

Medvilnės sėklos

 

0,1 (2)

 

2 (+)

 

0,1 (2)

 

 

0401100

Moliūgų sėklos (Kitos cucurbitacea sėklos)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401110

Dažiniai dygminai

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401120

Agurkliai

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401130

Sėjamosios judros

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401140

Kanapių sėklos

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401990

Kita

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0402000

ii)

Aliejiniai vaisiai

 

0,1 (2)

 

 

0,05 (2)

0,1 (2)

 

 

0402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

 

 

 

10

 

 

 

0,01 (2)

0402020

Gvinėjinės alyvpalmės riešutai

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

0,02 (2)

0402030

Gvinėjinės alyvpalmės vaisiai

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

0,02 (2)

0402040

Tikrojo kapokmedžio vaisiai

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

0,02 (2)

0402990

Kita

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

0500000

5.

GRŪDAI

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0500010

Miežiai

 

2

 

1

 

0,3

 

 

0500020

Grikiai (Burnotiniai, bolivinės balandos)

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500030

Kukurūzai

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500040

Soros (Italinės šerytės, abisininės posmilgės)

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500050

Avižos

 

2

 

0,05 (2)

 

0,3

 

 

0500060

Ryžiai

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500070

Rugiai

 

0,1

 

1

 

0,05

 

 

0500080

Dvispalviai sorgai

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500090

Kviečiai (Speltos, kvietrugiai )

 

0,1

 

1

 

0,05

 

 

0500990

Kita

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0600000

6.

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI IR KAKAVA

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0610000

i)

Arbatžolės (džiovinti lapeliai ir stiebeliai, fermentuoti arba kitaip apdoroti, Camellia sinensis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0620000

ii)

Kavos pupelės

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0630000

iii)

Žolelių užpilai (džiovinti)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631000

a)

Žiedai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631010

Ramunėlių žiedai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631020

Jamaikinės kinrožės žiedai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631030

Rožių žiedlapiai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631040

Jazmino žiedai (Šeivamedžių žiedai (Sambucus nigra) )

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631050

Liepų žiedai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631990

Kita

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632000

b)

Lapai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632010

Braškių lapai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632020

Siauralapio raibsteglio lapai (Ginkmedžių lapai)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632030

Paragvajinio bugienio lapai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632990

Kita

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633000

c)

Šaknys

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633010

Valerijono šaknys

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633020

Ženšenio šaknys

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633990

Kita

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0639000

d)

Kiti žolelių užpilai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0640000

iv)

Kakava (fermentuotos pupelės)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0650000

v)

Saldžiavaisis pupmedis (saldžioji ceratonija)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0700000

7.

APYNIAI (džiovinti), įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0800000

8.

PRIESKONIAI

0,05 (2)

 (3)

 (3)

0,1 (2)

0,05 (2)

 (3)

0,1 (2)

0,02 (2)

0810000

i)

Sėklos

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810010

Anyžiai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810020

Persiniai gumbakmyniai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810030

Salierų sėklos

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810040

Blakinės kalendros sėklos

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810050

Kmynų sėklos

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810060

Krapų sėklos

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810070

Pankolių sėklos

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810080

Vaistinės ožragės sėklos

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810090

Muskatai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810990

Kita

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820000

ii)

Vaisiai ir uogos

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820010

Kvapieji pipirai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820020

Pipirinės uosrūtės

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820030

Kmynai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820040

Kardamonai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820050

Kadagio uogos

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820060

Pipirai (juodieji ir baltieji) (Indoneziniai pipirai, švelnieji piruliai)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820070

Vanilės ankštys

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820080

Tamarindas

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820990

Kita

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0830000

iii)

Žievės

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0830010

Cinamonai (Kininiai cinamonai)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0830990

Kita

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840000

iv)

Šaknys arba šakniastiebiai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840010

Paprastasis saldymedis

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840020

Imbieras

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840030

Daržinės ciberžolės

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840040

Krienai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840990

Kita

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850000

v)

Pumpurai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850010

Gvazdikėliai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850020

Kaparėliai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850990

Kita

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0860000

vi)

Žiedų purkos

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0860010

Krokai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0860990

Kita

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0870000

vii)

Kevalai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0870010

Muskatai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0870990

Kita

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0900000

9.

CUKRINIAI AUGALAI

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

0,05 (2)

0,01 (2)

0900010

Cukriniai runkeliai (šaknys)

 

 (3)

 (3)

 

0,1

 (3)

 

 

0900020

Cukranendrės

 

 (3)

 (3)

 

0,02 (2)

 (3)

 

 

0900030

Paprastosios trūkažolės šaknys

 

 (3)

 (3)

 

0,02 (2)

 (3)

 

 

0900990

Kita

 

 (3)

 (3)

 

0,02 (2)

 (3)

 

 

1000000

10.

GYVŪNINIAI PRODUKTAI – SAUSUMOS GYVŪNAI

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,05  (2)

0,01  (2)

1010000

i)

Mėsa, mėsos gaminiai, mėsos subproduktai, kraujas, gyvūniniai riebalai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti ar perdirbti į miltus arba maistą kiti perdirbti produktai, pvz., dešros ir maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų

 

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

1011000

a)

Kiauliena

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1011010

Mėsa

 

 

 

 

 

 

 

 

1011020

Riebalai be liesos mėsos

 

 

 

 

 

 

 

 

1011030

Kepenys

 

 

 

 

 

 

 

 

1011040

Inkstai

 

 

 

 

 

 

 

 

1011050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

 

 

 

 

 

1011990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

 

1012000

b)

Galvijiena

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1012010

Mėsa

 

 

 

 

 

 

 

 

1012020

Riebalai

 

 

 

 

 

 

 

 

1012030

Kepenys

 

 

 

 

 

 

 

 

1012040

Inkstai

 

 

 

 

 

 

 

 

1012050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

 

 

 

 

 

1012990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

 

1013000

c)

Aviena

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

1013010

Mėsa

 

 

 

 

 

 

 

 

1013020

Riebalai

 

 

 

 

 

 

 

 

1013030

Kepenys

 

 

 

 

 

 

 

 

1013040

Inkstai

 

 

 

 

 

 

 

 

1013050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

 

 

 

 

 

1013990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

 

1014000

d)

Ožkiena

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1014010

Mėsa

 

 

 

 

 

 

 

 

1014020

Riebalai

 

 

 

 

 

 

 

 

1014030

Kepenys

 

 

 

 

 

 

 

 

1014040

Inkstai

 

 

 

 

 

 

 

 

1014050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

 

 

 

 

 

1014990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

 

1015000

e)

Arkliena, asilų, mulų arba arklėnų mėsa

 

 (3)

 (3)

 

0,01 (2)

 (3)

 

 

1015010

Mėsa

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015020

Riebalai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015030

Kepenys

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015040

Inkstai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015990

Kita

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1016000

f)

Paukštiena – vištiena, žąsiena, antiena, kalakutiena, perlinių vištų, stručių ir balanžių mėsa

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1016010

Mėsa

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Riebalai

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Kepenys

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Inkstai

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

Kiti ūkinės paskirties gyvūnai (Triušiai, kengūros)

 

 (3)

 (3)

 

0,01 (2)

 (3)

 

 

1017010

Mėsa

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017020

Riebalai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017030

Kepenys

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017040

Inkstai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017990

Kita

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1020000

ii)

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, sviestas ir kiti iš pieno pagaminti riebalai, sūris ir varškė

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,005 (2)

0,05 (2)

 

 

1020010

Galvijai

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Avys

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Ožkos

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Arkliai

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Paukščių kiaušiniai, švieži konservuoti arba virti Kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai, švieži, džiovinti, virti vandenyje arba garuose, formuoti, užšaldyti arba konservuoti kitu būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar saldiklių

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

 

 

1030010

Viščiukai

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Antys

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1030030

Žąsys

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1030040

Putpelės

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1030990

Kita

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1040000

iv)

Medus (Bičių pienelis, žiedadulkės)

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

1050000

v)

Varliagyviai ir ropliai (Varlių šlaunelės, krokodilai)

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

1060000

vi)

Sraigės

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

1070000

vii)

Kiti produktai iš sausumos gyvūnų

 

 (3)

 (3)

0,01  (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

(R)

=

Skiriasi šių pesticidų kodų skaičių derinių likučių apibrėžtys:

Karbendazimas - kodo Nr. 0110000: karbendazimo ir metiltiofanato suma, išreikšta kaip karbendazimas.

Metiltiofanatas - kodo Nr. 1000000: karbendazimo ir metiltiofanato suma, išreikšta kaip karbendazimas.

Kaptanas

(+) 0130000

iii)

Sėklavaisiai

Kaptano ir folpeto suma.

(+) 0152000

b)

Braškės (žemuogės)

Kaptano ir folpeto suma.

(+) 0153010

Raukšlėtosios gervuogės

Kaptano ir folpeto suma.

(+) 0153030

Avietės (Raudondyglės avietės, šiaurinės katuogės (Rubus arcticus), nektarnės gervuogės (Rubus arcticus x idaeus))

Kaptano ir folpeto suma.

(+) 0154030

Serbentai (raudonieji, juodieji, baltieji)

Kaptano ir folpeto suma.

(+) 0154040

Agrastai (Įskaitant kitų uogų veislių hibridus)

Kaptano ir folpeto suma.

(+) 0231010

Pomidorai (Vyšniniai pomidorai, stambiavaisės basovijos, Physalis, ožerškiai ((Lycium barbarum ir L. chinense))

Kaptano ir folpeto suma.

(+) 0260010

Pupelės (su ankštimis) (Daržinės pupelės, raudonžiedės pupelės, pupelės, pupuolės)

Kaptano ir folpeto suma.

(+) 0260020

Pupelės (be ankščių) (Pupos, pupelės, lenktosios kardapupės, lenktasėklės pupelės, kininės pupuolės)

Kaptano ir folpeto suma.

Etefonas

(+) 0161030

Valgomosios alyvuogės

DLK galios iki 2011 m. liepos 1 d., kol bus pateikti ir įvertinti papildomų likučių tyrimų duomenys.

(+) 0401090

Medvilnės sėklos

DLK galios iki 2011 m. liepos 1 d., kol bus pateikti ir įvertinti papildomo metabolizmo tyrimo duomenys.“


(1)  dėl išsamaus augalinės ir gyvūninės kilmės produktų, kuriems taikomi DLK, sąrašo žiūrėti I priedą.

(2)  Rodo žemutinę analizinio nustatymo ribą.

(3)  Pesticidų kodo derinys, kuriam taikomas III priedo B dalyje nustatytas DLK.

(R)

=

Skiriasi šių pesticidų kodų skaičių derinių likučių apibrėžtys:

Karbendazimas - kodo Nr. 0110000: karbendazimo ir metiltiofanato suma, išreikšta kaip karbendazimas.

Metiltiofanatas - kodo Nr. 1000000: karbendazimo ir metiltiofanato suma, išreikšta kaip karbendazimas.

Kaptanas

(+) 0130000

iii)

Sėklavaisiai

Kaptano ir folpeto suma.

(+) 0152000

b)

Braškės (žemuogės)

Kaptano ir folpeto suma.

(+) 0153010

Raukšlėtosios gervuogės

Kaptano ir folpeto suma.

(+) 0153030

Avietės (Raudondyglės avietės, šiaurinės katuogės (Rubus arcticus), nektarnės gervuogės (Rubus arcticus x idaeus))

Kaptano ir folpeto suma.

(+) 0154030

Serbentai (raudonieji, juodieji, baltieji)

Kaptano ir folpeto suma.

(+) 0154040

Agrastai (Įskaitant kitų uogų veislių hibridus)

Kaptano ir folpeto suma.

(+) 0231010

Pomidorai (Vyšniniai pomidorai, stambiavaisės basovijos, Physalis, ožerškiai ((Lycium barbarum ir L. chinense))

Kaptano ir folpeto suma.

(+) 0260010

Pupelės (su ankštimis) (Daržinės pupelės, raudonžiedės pupelės, pupelės, pupuolės)

Kaptano ir folpeto suma.

(+) 0260020

Pupelės (be ankščių) (Pupos, pupelės, lenktosios kardapupės, lenktasėklės pupelės, kininės pupuolės)

Kaptano ir folpeto suma.

Etefonas

(+) 0161030

Valgomosios alyvuogės

DLK galios iki 2011 m. liepos 1 d., kol bus pateikti ir įvertinti papildomų likučių tyrimų duomenys.

(+) 0401090

Medvilnės sėklos

DLK galios iki 2011 m. liepos 1 d., kol bus pateikti ir įvertinti papildomo metabolizmo tyrimo duomenys.“


11.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 152/22


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 560/2011

2011 m. birželio 10 d.

kuriuo baigiamas pardavimas, numatytas Reglamentu (ES) Nr. 1017/2010, kuriuo pradedamas valstybių narių intervencinių agentūrų turimų grūdų pardavimas vidaus rinkoje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 43 straipsnio f punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1017/2010 (2) buvo paskelbti nuolatiniai konkursai valstybių narių intervencinių agentūrų laikomiems grūdams perparduoti vidaus rinkoje. Nuo 2010 m. lapkričio 24 d. vykusiuose perpardavimo konkursuose tam tikras grūdų kiekis liko neparduotas.

(2)

Remiantis 2012 m. maisto paskirstymo labiausiai nepasiturintiems asmenims planu, visas valstybėms narėms reikalingas grūdų kiekis, kaip numatyta 2010 m. rugsėjo 14 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 807/2010, nustatančio išsamias maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Sąjungoje taisykles (3) 1 straipsnio 2 dalies a punkte, viršija dabar turimą kiekį. Todėl reikia išsaugoti visas likusias intervencines grūdų atsargas.

(3)

Todėl reikėtų Reglamentu (ES) Nr. 1017/2010 pradėtą grūdų pardavimą konkurso būdu baigti ir minėtą reglamentą panaikinti. Pasiūlymai, kuriuos valstybių narių intervencinės agentūros gavo po 2011 m. gegužės 25 d. 11.00 val. Briuselio laiku, netenka prasmės.

(4)

Kad ši žinia rinką pasiektų greitai ir kad būtų užtikrintas veiksmingas priemonės taikymas, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

(5)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Baigiamas Reglamento (ES) Nr. 1017/2010 1 straipsniu pradėtas grūdų pardavimas konkurso tvarka.

2 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1017/2010 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. birželio 10 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Dacian CIOLOŞ

Komisijos narys


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 293, 2010 11 11, p. 41.

(3)  OL L 242, 2010 9 15, p. 9.


11.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 152/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 561/2011

2011 m. birželio 10 d.

kuriuo baigiamas pardavimas, numatytas Reglamentu (ES) Nr. 447/2010, kuriuo pradedamas nugriebto pieno miltelių pardavimas konkurso tvarka

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą“) (1), ypač į jo 43 straipsnio j punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 447/2010 (2) buvo pradėtas nugriebto pieno miltelių pardavimas konkurso tvarka pagal 2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1272/2009, kuriuo nustatomos bendros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su žemės ūkio produktų supirkimu ir pardavimu taikant valstybės intervenciją (3).

(2)

Remiantis 2012 m. maisto paskirstymo planu, bendras nugriebto pieno miltelių kiekis, kurio valstybėms narėms reikia pagal 2010 m. rugsėjo 14 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 807/2010, nustatančio išsamias maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Sąjungoje taisykles (4), 1 straipsnio 2 dalies a punktą, viršija šiuo metu turimą kiekį. Todėl tikslinga išsaugoti visas likusias intervencines nugriebto pieno miltelių atsargas.

(3)

Todėl Reglamento (ES) Nr. 447/2010 1 straipsniu pradėtas nugriebto pieno miltelių pardavimas konkurso tvarka turėtų būti baigtas, o tas Reglamentas turėtų būti panaikintas. Todėl valstybių narių intervencinių agentūrų pasiūlymai gauti po 2011 m. gegužės 17 d. 11.00 val. Briuselio laiku, nebetenka prasmės.

(4)

Kad ši žinia rinką pasiektų kuo greičiau ir būtų užtikrintas veiksmingas priemonės taikymas, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

(5)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Baigiamas Reglamento (ES) Nr. 447/2010 1 straipsniu pradėtas nugriebto pieno miltelių pardavimas konkurso tvarka.

2 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 447/2010 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. birželio 10 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Dacian CIOLOŞ

Komisijos narys


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 126, 2010 5 22, p. 19.

(3)  OL L 349, 2009 12 29, p. 1.

(4)  OL L 242, 2010 9 15, p. 9.


11.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 152/24


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 562/2011

2011 m. birželio 10 d.

kuriuo patvirtinamas lėšų paskirstymo planas valstybėms narėms 2012 biudžetiniais metais siekiant iš intervencinių atsargų tiekti produktus labiausiai nepasiturintiems asmenims Europos Sąjungoje ir kuriuo nukrypstama nuo tam tikrų Reglamento (ES) Nr. 807/2010 nuostatų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 43 straipsnio f ir g punktus kartu su 4 straipsniu,

atsižvelgdama į 1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2799/98, nustatantį žemės ūkio politikos priemones dėl euro (2), ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį

kadangi:

(1)

Pagal 2010 m. rugsėjo 14 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 807/2010, nustatančio išsamias maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Sąjungoje taisykles (3), 2 straipsnį Komisija turi patvirtinti paskirstymo planą, kurio įgyvendinimas finansuojamas iš 2012 m. biudžetiniams metams skirtų lėšų. Tame plane visų pirma turėtų būti nustatyta kiekvienos priemonę taikančios valstybės narės didžiausi galimi finansiniai ištekliai jos plano daliai įgyvendinti ir iš intervencinių agentūrų atsargų numatytas paimti kiekvienos rūšies produkto kiekis.

(2)

2012 biudžetinių metų paskirstymo planą įgyvendinančios valstybės narės pateikė Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 807/2010 1 straipsnį reikalaujamą informaciją.

(3)

Skirstant lėšas, būtina atsižvelgti į valstybių narių patirtį ir į tai, kokiu lygiu tos valstybės narės išnaudojo joms ankstesniais metais skirtas lėšas.

(4)

Atsižvelgiant į tą faktą, kad intervencinės atsargos, skirtos maisto produktų teikimo labiausiai nepasiturintiems asmenims schemai įgyvendinti, yra labai sumažintos įvertinus jų panaudojimą ankstesniais metais, reikėtų, kad 2012 m. planas būtų patvirtintas iškart, kai tik valstybės narės pateiks Komisijai Reglamento (ES) Nr. 807/2010 1 straipsnyje reikalaujamą informaciją. Planą siekiama priimti greitai siekiant valstybėms narėms suteikti papildomo laiko Europos Sąjungos metinio plano įgyvendinimui organizuoti, kad nacionalinės valdžios institucijos ir labdaros organizacijos galėtų surasti alternatyvių maisto produktų šaltinių.

(5)

Reglamento (ES) Nr. 807/2010 4 straipsnyje numatyta, kad jeigu nėra intervencinių ryžių atsargų, Komisija gali leisti iš intervencinių atsargų paimti grūdų, kurie būtų panaudoti kaip atlygis už rinkoje įsigytus ryžių produktus. Atitinkamai, kadangi dabar intervencinių ryžių atsargų nėra, turėtų būti leidžiama paimti grūdų intervencinių atsargų, kurios būtų panaudotos kaip atlygis už rinkoje įsigytus ryžių produktus.

(6)

Reglamento (ES) Nr. 807/2010 8 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jei valstybė narė neturi metiniam paskirstymo planui įgyvendinti reikalingų produktų intervencinių atsargų, tuos produktus galima paimti iš kitų valstybių narių intervencinių atsargų. Atitinkamai, siekiant įgyvendinti 2012 m. planą, turėtų būti leidžiama perkelti produktus iš intervencinių atsargų ES teritorijoje, laikantis Reglamento (ES) Nr. 807/2010 8 straipsnyje nustatytų sąlygų.

(7)

Atsižvelgiant į dabartinę grūdų rinkos padėtį, pasižyminčią aukštomis rinkos kainomis, reikėtų, siekiant užtikrinti Sąjungos finansinius interesus, padidinti užstatą, kurį turi sumokėti grūdų tiekimą organizuojantis rangovas, kaip tai numatyta Reglamento (ES) Nr. 807/2010 4 straipsnio 3 dalyje ir 8 straipsnio 4 dalyje.

(8)

Siekiant įgyvendinti metinį paskirstymo planą, operacinio įvykio, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 2799/98 3 straipsnyje, data turėtų būti viešųjų atsargų administravimo finansinių metų pradžia.

(9)

Pagal Reglamento (ES) Nr. 807/2010 2 straipsnio 2 dalį Komisija, rengdama metinį paskirstymo planą, konsultavosi su pagrindinėmis organizacijomis, išmanančiomis labiausiai nepasiturinčių asmenų Europos Sąjungoje problemas.

(10)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas per komiteto pirmininko nustatytą laikotarpį nuomonės nepateikė,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 27 straipsnį labiausiai nepasiturintiems asmenims Europos Sąjungoje maisto produktai 2012 m. paskirstomi pagal šio reglamento I priede nustatytą metinį paskirstymo planą.

Kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 807/2010 4 straipsnio 2 dalyje, už rinkoje įsigyjamus ryžių produktus leidžiama atlyginti grūdais.

2 straipsnis

Šio reglamento II priede išvardytus produktus Europos Sąjungos teritorijoje leidžiama perkelti laikantis Reglamento (ES) Nr. 807/2010 8 straipsnyje nustatytų sąlygų.

3 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 807/2010 4 straipsnio 3 dalies penktos pastraipos ir nuo 8 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos, įgyvendinant 2012 m. paskirstymo planą, grūdų tiekimą organizuojantis rangovas, prieš paimdamas grūdus iš intervencinių atsargų, sumoka 150 EUR už toną dydžio užstatą.

4 straipsnis

Siekiant įgyvendinti šio reglamento 1 straipsnyje nurodytą metinį paskirstymo planą, operacinio įvykio, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 2799/98 3 straipsnyje, data – 2011 m. spalio 1 d.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. birželio 10 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 349, 1998 12 24, p. 1.

(3)  OL L 242, 2010 9 15, p. 9.


I PRIEDAS

2012 M. PASKIRSTYMO PLANAS

(a)

Finansinės lėšos, skirtos 2012 m. planui kiekvienoje valstybėje narėje įgyvendinti:

(eurais)

Valstybė narė

Paskirstymas

Belgique/België

2 795 058

България

4 183 873

Česká republika

122 600

Eesti

718 782

Éire/Ireland

1 304 105

Elláda

4 805 742

España

18 084 154

France

15 869 928

Italia

22 103 802

Latvija

1 558 586

Lietuva

1 849 759

Luxembourg

47 463

Magyarország

3 237 794

Malta

131 505

Polska

17 310 824

Portugal

4 524 628

România

12 035 925

Slovenija

515 467

Slovakia

959 383

Suomi/Finland

1 327 965

Iš viso

113 487 343

(b)

Kiekvienos rūšies produkto kiekis, kuris turi būti paimtas iš ES intervencinių atsargų ir paskirstytas kiekvienoje valstybėje narėje, atsižvelgiant į šio priedo a punkte nustatytas didžiausias sumas:

(tonomis)

Valstybė narė

Grūdai

Sviestas

Nugriebto pieno milteliai

Belgique/België

 

1 560,273

България

39 144,763

 

Česká republika (1)

450,000

 

Eesti (2)

 

383,316

Éire/Ireland

 

727,985

Elláda

 

2 682,689

España

 

10 095,040

France

 

8 859,003

Italia

 

12 338,912

Latvija

 

870,043

Lietuva

 

1 032,583

Luxembourg (3)

 

Magyarország

 

1 807,420

Malta

1 230,373

 

Polska

 

9 663,348

Portugal

 

2 525,764

România

112 609,424

 

Slovenija

 

287,747

Slovakia

8 976,092

 

Suomi/Finland

 

741,304

Iš viso

162 410,652

 

53 575,425


(1)  Česká Republika: pieno produktams ES rinkoje įsigyti skiriama suma yra 37 356 EUR, kurie turi būti įtraukti į nugriebto pieno miltelių įsigijimui skirtą sumą, ir papildomai 33 263 EUR, kurie turi būti įtraukti į Česká Republika sviesto įsigijimui skirtą sumą.

(2)  Eesti: pieno produktams ES rinkoje įsigyti skiriama suma yra 30 440 EUR, kurie turi būti įtraukti į Eesti sviesto įsigijimui skirtą sumą.

(3)  Luxembourg: pieno produktams ES rinkoje įsigyti skiriama suma yra 44 989 EUR, kurie turi būti įtraukti į Luxembourg nugriebto pieno miltelių įsigijimui skirtą sumą.


II PRIEDAS

(a)

Grūdų kiekis, kurį pagal 2012 biudžetinių metų planą leidžiama perkelti Sąjungos teritorijoje

 

Kiekis

(tonomis)

Turėtojas

Gavėjas

1

33 988,763

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

Държавен фонд „Земеделие“ — Разплащателна агенция, България

2

5 156,000

RPA, UK

Държавен фонд „Земеделие“ — Разплащателна агенция, България

3

450,000

SJV, Sverige

SZIF, Česká Republika

4

1 230,373

SJV, Sverige

Ministry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malta

5

16 880,298

BLE, Deutschland

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

6

41 360,295

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

7

54 368,831

SJV, Sverige

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

8

147,000

FranceAgriMer, France

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

9

8 829,092

SJV, Sverige

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

(b)

Nugriebto pieno miltelių kiekis, kurį pagal 2012 biudžetinių metų planą leidžiama perkelti Sąjungos teritorijoje:

 

Kiekis

(tonomis)

Turėtojas

Gavėjas

1

2 682,688

BLE, Deutschland

OPEKEPE, Elláda

2

330,350

SZIF, Česká Republika

FEGA, España

3

6 308,486

OFI, Ireland

FEGA, España

4

3 456,204

RPA, UK

FEGA, España

5

2 118,853

RPA, UK

FranceAgriMer, France

6

7 905,602

BIRB, Belgique

AGEA, Italia

7

1 476,378

OFI, Ireland

AGEA, Italia

8

2 749,632

Dienst Regelingen Roermond, Netherlands

AGEA, Italia

9

207,300

SJV, Sverige

AGEA, Italia

10

870,042

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

Rural Support Service, Latvia

11

1 807,420

RPA, UK

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

12

3 294,212

BLE, Deutschland

ARR, Polska

13

1 675,024

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

ARR, Polska

14

4 693,285

RPA, UK

ARR, Polska

15

2 525,314

RPA, UK

IFAP I.P., Portugal

16

287,747

Dienst Regelingen Roermond, Netherlands

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

17

252,008

PRIA, Eesti

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

18

489,296

Dienst Regelingen Roermond, Netherlands

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland


11.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 152/30


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 563/2011

2011 m. birželio 10 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. birželio 11 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. birželio 10 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

90,3

TR

107,0

ZZ

98,7

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 90 70

TR

124,1

ZZ

124,1

0805 50 10

AR

80,9

BR

36,6

CL

79,9

TR

54,0

ZA

72,3

ZZ

64,7

0808 10 80

AR

80,8

BR

86,9

CL

91,0

CN

110,1

NZ

108,3

US

178,7

UY

50,2

ZA

85,7

ZZ

99,0

0809 10 00

TR

187,5

ZZ

187,5

0809 20 95

TR

392,6

XS

175,4

ZZ

284,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

11.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 152/32


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. birželio 10 d.

dėl Sąjungos finansinės paramos Europos Sąjungos etaloninei bičių sveikatos laboratorijai 2011 m. balandžio 1–gruodžio 31 d.

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 3767)

(Tekstas autentiškas tik prancūzų kalba)

(2011/338/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (1), ypač į jo 75 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (2), ypač į jo 32 straipsnio 7 dalį,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje (3), ypač į jo 31 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 75 straipsnio 2 dalį, prieš išlaidų paskirties nustatymą institucija arba kitos institucijos, kurioms institucija yra pavedusi tokius įgaliojimus, priima finansavimo sprendimą.

(2)

Pagal Sprendimo 2009/470/EB 31 straipsnio 2 dalį, Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos, kurių veiklos sritis yra gyvūnų sveikata ir gyvi gyvūnai, gali gauti Sąjungos paramą.

(3)

Todėl Sąjungos finansinė parama turėtų būti suteikta Europos Sąjungos etaloninei laboratorijai, skirtai vykdyti funkcijas, nustatytas 2011 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 87/2011, kuriuo skiriama ES bičių sveikatos etaloninė laboratorija, nustatomi jos papildomi įsipareigojimai ir užduotys bei kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedas (4).

(4)

Komisija įvertino darbo programą ir atitinkamą ES bičių sveikatos etaloninės laboratorijos pateiktą 2011 m. balandžio 1–gruodžio 31 d. laikotarpio biudžeto sąmatą.

(5)

2006 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1754/2006, nustatančiame taisykles, pagal kurias teikiama Bendrijos finansinė pagalba Bendrijos etaloninėms maisto ir pašarų tyrimo bei gyvūnų sveikatos sektoriaus laboratorijoms (5), nustatyta, kad Sąjungos finansinė parama teikiama, jei patvirtintos darbo programos yra veiksmingai įvykdytos ir paramos gavėjai visą reikalingą informaciją pateikia per nustatytą laiką.

(6)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1754/2006 2 straipsnį Komisijos ir Europos Sąjungos etaloninių laboratorijų santykiai yra nustatyti partnerystės susitarime, prie kurio pridedama daugiametė darbo programa.

(7)

Europos Sąjungos etaloninių laboratorijų veiklai ir seminarams rengti teikiama finansinė parama taip pat turėtų atitikti Reglamente (EB) Nr. 1754/2006 nustatytas išlaidų atitikimo reikalavimams taisykles.

(8)

Reglamentu (EB) Nr. 1754/2006 nustatomos Europos Sąjungos etaloninių laboratorijų rengiamų seminarų atitikimo reikalavimams taisyklės. Reglamente taip pat numatoma finansinė parama, kuri teikiama ne daugiau kaip 32 seminaro dalyviams. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1754/2006 13 straipsnio 3 dalį turėtų būti leidžiama nukrypti nuo šio apribojimo tuo atveju, kai tam tikroms Europos Sąjungos etaloninėms laboratorijoms reikalinga parama, kai siekiant, kad seminarai būtų kuo naudingesni, juose dalyvauja daugiau nei 32 dalyviai. Nuo šio apribojimo gali būti leidžiama nukrypti, jei Europos etaloninė laboratorija vadovauja organizuojant seminarą su kita Europos Sąjungos etalonine laboratorija ir prisiima už jį atsakomybę.

(9)

2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (6) 3 straipsnio 2 dalies a punkte ir 13 straipsnyje nustatyta, kad gyvūnų ligų likvidavimo ir kontrolės programos (veterinarijos priemonės) finansuojamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF). Be to, to reglamento 13 straipsnio antroje pastraipoje numatyta, kad išimtiniais pagrįstais atvejais įgyvendinant Sprendime 2009/470/EB nurodytas priemones ir programas valstybių narių ir EŽŪGF paramos gavėjų patirtos administravimo ir darbuotojų išlaidos finansuojamos iš fondo lėšų. Finansų kontrolės tikslais taikomi Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 9, 36 ir 37 straipsniai.

(10)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bičių sveikatos tikslais Sąjunga suteikia finansinę paramą Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), Sophia-Antipolis laboratorijai Reglamento (ES) Nr. 87/2011 priede nurodytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti.

Sąjungos finansine parama padengiama 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1754/2006, kurias šis institutas patirs vykdydamas darbo programą, tačiau 2011m. balandžio 1–gruodžio 31 d. laikotarpiui skiriama suma neturi viršyti 249 616 EUR, iš kurių techniniam seminarui apie bičių sveikatą surengti skiriama ne daugiau kaip 48 470 EUR.

Šis sprendimas laikomas finansavimo sprendimu vadovaujantis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 75 straipsnio 2 dalimi.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas:

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, Sophia-Antipolis laboratorijai, Les Templiers, 105 route des Chappes, BP 111, 06902 Sophia-Antipolis, Prancūzija.

Priimta Briuselyje 2011 m. birželio 10 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(2)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(3)  OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

(4)  OL L 29, 2011 2 3, p. 1.

(5)  OL L 331, 2006 11 29, p. 8.

(6)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.


Klaidų ištaisymas

11.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 152/34


2010 m. spalio 20 d. Komisijos direktyvos (ES) Nr. 2010/67, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/84/EB, nustatanti konkrečius maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, grynumo kriterijus, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 277, 2010 m. spalio 21 d. )

1.

21 puslapis, priedo 2 punkte pateikiamos lentelės 1 punkto „Rozmarino ekstraktai, gauti iš džiovintų rozmarino lapų, ekstrahuojant acetonu“ pastraipa „Identitifikavimas“:

yra:

„Etaloninių antioksidantų junginių kiekis

≥ 10 % v/v, išreikštas bendru karnozino rūgšties ir karnozolio kiekiu

Antioksidantų ir lakiųjų junginių santykis

(Iš viso % v/v karnozino rūgšties ir karnozolio) ≥ 15

(etaloninių pagrindinių lakiųjų junginių % v/v)*

(* išreikšta kaip visų lakiųjų medžiagų procentinė dalis ekstrakte, nustatoma dujų chromatografijos ir masių spektrometrijos metodu)“

turi būti:

„Etaloninių antioksidantų junginių kiekis

≥ 10 % m/m, išreikštas bendru karnozino rūgšties ir karnozolio kiekiu

Antioksidantų ir lakiųjų junginių santykis

(Iš viso % m/m karnozino rūgšties ir karnozolio) ≥ 15

(etaloninių pagrindinių lakiųjų junginių % m/m)*

(* išreikšta kaip visų lakiųjų medžiagų procentinė dalis ekstrakte, nustatoma dujų chromatografijos ir masių spektrometrijos metodu)“

2.

21 puslapis, priedo 2 punkte pateikiamos lentelės 2 punkto „Rozmarino ekstraktai, gauti ekstrahuojant džiovintus rozmarino lapus virškritinės būsenos anglies dioksido dujomis“ pastraipa „Identitifikavimas“:

yra:

„Etaloninių antioksidantų junginių kiekis

≥ 13 % v/v, išreikštas bendru karnozino rūgšties ir karnozolio kiekiu

Antioksidantų ir lakiųjų junginių santykis

(Iš viso % v/v karnozino rūgšties ir karnozolio) ≥ 15

(etaloninių pagrindinių lakiųjų junginių % v/v)*

(* išreikšta kaip visų lakiųjų medžiagų procentinė dalis ekstrakte, nustatoma dujų chromatografijos ir masių spektrometrijos metodu)“

turi būti:

„Etaloninių antioksidantų junginių kiekis

≥13 % m/m, išreikštas bendru karnozino rūgšties ir karnozolio kiekiu

Antioksidantų ir lakiųjų junginių santykis

(Iš viso % m/m karnozino rūgšties ir karnozolio) ≥ 15

(etaloninių pagrindinių lakiųjų junginių % m/m)*

(* išreikšta kaip visų lakiųjų medžiagų procentinė dalis ekstrakte, nustatoma dujų chromatografijos ir masių spektrometrijos metodu)“

3.

21 puslapis, priedo 2 punkte pateikiamos lentelės 3 punkto „Rozmarino ekstraktai, gauti iš bekvapiu padaryto rozmarino etanolio ekstrakto“ pastraipa „Identitifikavimas“:

yra:

„Etaloninių antioksidantų junginių kiekis

≥ 5 % v/v išreikštas bendru karnozino rūgšties ir karnozolio kiekiu

Antioksidantų ir lakiųjų junginių santykis

(Iš viso % v/v karnozino rūgšties ir karnozolio) ≥ 15

(etaloninių pagrindinių lakiųjų junginių % v/v)*

(* išreikšta kaip visų lakiųjų medžiagų procentinė dalis ekstrakte, nustatoma dujų chromatografijos ir masių spektrometrijos metodu)“

turi būti:

„Etaloninių antioksidantų junginių kiekis

≥ 5 % m/m, išreikštas bendru karnozino rūgšties ir karnozolio kiekiu

Antioksidantų ir lakiųjų junginių santykis

(Iš viso % m/m karnozino rūgšties ir karnozolio) ≥ 15

(etaloninių pagrindinių lakiųjų junginių % m/m)*

(* išreikšta kaip visų lakiųjų medžiagų procentinė dalis ekstrakte, nustatoma dujų chromatografijos ir masių spektrometrijos metodu)“

4.

21 ir 22 puslapiai, priedo 2 punkte pateikiamos lentelės 4 punkto „Bespalviais ir bekvapiais padaryti rozmarino ekstraktai, gauti dviem etapais ekstrahuojant heksanu ir etanoliu“ pastraipa „Identitifikavimas“:

yra:

„Etaloninių antioksidantų junginių kiekis

≥ 5 % v/v, išreikštas bendru karnozino rūgšties ir karnozolio kiekiu

Antioksidantų ir lakiųjų junginių santykis

(Iš viso % v/v karnozino rūgšties ir karnozolio) ≥ 15

(etaloninių pagrindinių lakiųjų junginių % v/v)*

(* išreikšta kaip visų lakiųjų medžiagų procentinė dalis ekstrakte, nustatoma dujų chromatografijos ir masių spektrometrijos metodu)“

turi būti:

„Etaloninių antioksidantų junginių kiekis

≥ 5 % m/m, išreikštas bendru karnozino rūgšties ir karnozolio kiekiu

Antioksidantų ir lakiųjų junginių santykis

(Iš viso % m/m karnozino rūgšties ir karnozolio) ≥ 15

(etaloninių pagrindinių lakiųjų junginių % m/m)*

(* išreikšta kaip visų lakiųjų medžiagų procentinė dalis ekstrakte, nustatoma dujų chromatografijos ir masių spektrometrijos metodu)“

5.

23 puslapis, priedo 4 punkte pateikiamos lentelės pastraipa „Identifikavimas“:

yra:

„Klampa

Mažesnė nei 500 mPa. (25 C, 2 val., 1 % tirpalas) atitinka vidutinę molekulinę masę 200 000–300 000 D“

turi būti:

„Klampa

Mažesnė kaip 500 mPa.s (25 C, 2 val., 1 % tirpalas) atitinka vidutinę molekulinę masę 200 000–300 000 D“

6.

23 puslapis, priedo 6 punkto lentelėje pateikiamas įrašas:

yra:

„Azotas

Ne daugiau kaip 0,07 % v/v“

turi būti:

„Azotas

Ne daugiau kaip 0,07 % m/m“

7.

24 puslapis, priedo 7 punkte pateikiamos lentelės pastraipa „Identifikavimas“:

yra:

„Klampa

4,8–5,8 mPa. (4 % tirpalas, esant 20 C) atitinka vidutinę molekulinę masę 26 000–30 000 D“

turi būti:

„Klampa

4,8–5,8 mPa.s (4 % tirpalas esant 20 C) atitinka vidutinę molekulinę masę 26 000–30 000 D“

8.

25 puslapis, priedo 8 punkte pateikiamos lentelės pastraipa „Identifikavimas“:

yra:

„Klampa

PEG 400: 105–130 mPa. esant 20 C

PEG 3000: 75–100 mPa. esant 20 C

PEG 3350: 83–120 mPa. esant 20 C

PEG 4000: 110–170 mPa. esant 20 C

PEG 6000: 200–270 mPa. esant 20 C

PEG 8000: 260–510 mPa. esant 20 C“

turi būti:

„Klampa

PEG 400: 105–130 mPa.s esant 20 C

PEG 3000: 75–100 mPa.s esant 20 C

PEG 3350: 83–120 mPa.s esant 20 C

PEG 4000: 110–170 mPa.s esant 20 C

PEG 6000: 200–270 mPa.s esant 20 C

PEG 8000: 260–510 mPa.s esant 20 C“

9.

26 puslapis, priedo 8 punkte pateikiamos lentelės pastraipa „Grynumas“:

yra:

„Etilenglikolis ir dietilenglikolis

Iš viso ne daugiau kaip 0,25 % v/v atskiros medžiagos arba abiejų kartu“

turi būti:

„Etilenglikolis ir dietilenglikolis

Iš viso ne daugiau kaip 0,25 % m/m atskiros medžiagos arba abiejų kartu“